GÜVENLİKBİLGİFORMU

Yorumlar

Transkript

GÜVENLİKBİLGİFORMU
Yönetmelik (EC) No 1907/2006 (REACH), Madde 31
Revizyon
tarihi:
Ürün kodu:
CESCARBSOL
Ürün ismi:
REACH Kayit sayisi:
Cesium Carbonate Solution
Cs2CO3, Disezyum karbonat, Sezyum Karbonat
Katalizör, Endüstriyel Ürünler
1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri
PO Box 610
Spring, TX 77383
E-mail: [email protected]
4400 North Point Parkway
Suite 200
Alpharetta, Georgia30022
TELEFON + 1 678 297 1300
E-mail adresi:
[email protected]
24S/7g servis
ABD: CHEMTREC 1-800-424-9300 ya da 1-703-527-3887
Kanada: CANUTEC 1-613-996-6666
___________________________________________________________________________________________
Sayfa 1 / 11
Ürün kodu: CESCARBSOL
Ürün ismi: Cesium Carbonate Solution
Revizyon tarihi:
___________________________________________________________________________________________
Piktogram:
Hiç biri
Hiç biri
Hiç biri
Önlem ifadeleri:
Hiçbiri
Soluma:
Yutma:
Kanserojenite:
Hedef Organ Etkileri:
Solunum sistemi, Gözler, Cilt
Maruz Kalma Sonucu Kötü Etkilenen
3.1 Maddeler
___________________________________________________________________________________________
Sayfa 2 / 11
Ürün kodu: CESCARBSOL
Ürün ismi: Cesium Carbonate Solution
Revizyon tarihi:
___________________________________________________________________________________________
Uygulanamaz
3.2
Su
Sezyum Karbonat
AB No
CAS No
231-791-2
208-591-9
7732-18-5
534-17-8
Direktif
67/548/EEC
veya
1999/45/EC
50
50
-
1272/2008 (CLP)
-
*
**
*Muaf
Soluma
Yutma:
4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler
Belitiler:
Doktorlara not:
Semptomatik olarak tedavi edin.
Köpük. Kuru kimyasal. Su.
Madde:
Hiç biri.
___________________________________________________________________________________________
Sayfa 3 / 11
Ürün kodu: CESCARBSOL
Ürün ismi: Cesium Carbonate Solution
Revizyon tarihi:
___________________________________________________________________________________________
Hiç biri.
Tehlikeli yanma ürünleri:
Sezyum oksitler. Karbon monoksit (CO). Karbon dioksit (CO2).
koruyucu ekipman
Uygulanamaz. Bu ürün sulu bir çözeltidir.
Acil durum personeli için:
6.2. Çevresel önlemler
Çevresel Önlemler:
6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller
Kapsama yöntemleri:
Temizleme için yöntemler:
7. ELLEÇLEME VE DEPOLAMA
7.1. Güvenli elleçleme için önlemler
Güvenli elleçleme için tavsiyeler:
___________________________________________________________________________________________
Sayfa 4 / 11
Ürün kodu: CESCARBSOL
Ürün ismi: Cesium Carbonate Solution
Revizyon tarihi:
___________________________________________________________________________________________
Uyumsuz malzemeler:
Kuvvetli asitler. Kuvvetli oksidan maddeler.
Risk Yönetim Önlemleri (RMM)
8.1. Kontrol parametreleri
.
(DNEL)
8.2. Maruz kalma kontrolleri
Uygun giyiniz. Geçirimsiz eldivenler. Neopren eldivenler. Nitril kauçuk eldiven. PVC veya
kauçuk eldiven.
Çevresel maruziyet kontrolleri:
Tüm yerel mevzuat ve izin gerekliliklerine uygun olarak.
Fiziksel Durum:
Renk:
Özellik
pH:
Koku:
Renksiz
11-12
792 °C
Notlar
Metod
___________________________________________________________________________________________
Sayfa 5 / 11
Ürün kodu: CESCARBSOL
Ürün ismi: Cesium Carbonate Solution
Revizyon tarihi:
___________________________________________________________________________________________
1.76 g/cm3
Suda çözünürlük:
Çözünürlük(ler):
@ 20 °C
1.76
Suda çözünür
(n-oktanol/su):
Viskozite:
Kinematik viskozite:
Dinamik viskozite:
Oksitleyici Özellikler:
(%):
% Uçuculuk (Hacmen):
Uygulanamaz
Uygulanamaz
Uygulanamaz
Uygulanamaz
Uygulanamaz
Yüzey Gerilimi:
Havada Alevlenebilirlik Limiti:
Havadaki Patlama Sinirlari- Üst (%):
Uygulanamaz
Uygulanamaz
Uygulanamaz
Uygulanamaz
Uygulanamaz
Uygulanamaz
Uygulanamaz
Uygulanamaz
10.1. Tepkime
Reaktivite:
Kuvvetli oksitleyicilerle reaksiyona girer, Kuvvetli asitler.
___________________________________________________________________________________________
Sayfa 6 / 11
Ürün kodu: CESCARBSOL
Ürün ismi: Cesium Carbonate Solution
Revizyon tarihi:
___________________________________________________________________________________________
Patlama verisi
Mekanik Darbeye Hassasiyet:
Hiç biri
Uygulanamaz.
Tehlikeli polimerizasyon:
Etilen oksit polimerizasyonunda katalizör.
Uyumsuz malzemeler:
Kuvvetli asitler, Kuvvetli oksidan maddeler
Karbon monoksit (CO), Karbon dioksit (CO2), Sezyum oksitler
Akut toksisite
Oral LD50:
Solunum LC50:
Dermal LD50:
Hiçbir bilinen sensitize edici madde içermez.
Mutajenite:
Kanserojenite
Üreme Toksisitesi:
BHOT - tek maruziyet:
___________________________________________________________________________________________
Sayfa 7 / 11
Ürün kodu: CESCARBSOL
Ürün ismi: Cesium Carbonate Solution
Revizyon tarihi:
___________________________________________________________________________________________
12.1. Toksisite
Sucul Toksisite:
12.3. Biyobirikim potansiyeli
12.4. Toprakta hareketlilik
Mobilite:
verilmelidir.
DOT
14.1 UN/Kimlik no
___________________________________________________________________________________________
Ürün kodu: CESCARBSOL
Ürün ismi: Cesium Carbonate Solution
Revizyon tarihi:
___________________________________________________________________________________________
14.4 Ambalajlama grubu
IMDG
14.1 UN/Kimlik no
14.2
14.3
14.4 Ambalajlama grubu
RID
14.1 UN/Kimlik no
14.2
14.3
14.4 Ambalajlama grubu
ADR
14.1 UN/Kimlik no
14.2
14.3
14.4 Ambalajlama grubu
ICAO (hava)
14.1 UN/Kimlik no
14.2
14.3
14.4 Ambalajlama grubu
IATA
14.1 UN/Kimlik no
14.2
14.3
14.4 Ambalajlama grubu
G-8156 G-8156
___________________________________________________________________________________________
9 / 11
Ürün kodu: CESCARBSOL
Ürün ismi: Cesium Carbonate Solution
Revizyon tarihi:
___________________________________________________________________________________________
TSCA
DSL/NDSL - Kanada Yerli Maddeler Listesi/ Yerli Olmayan Malddeler Listesi
EINECS/ELINCS
Maddeler Listesi
ENCS - Japonya Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler
IECSC - Çin Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri
KECL
PICCS - Filipinler Kimyasallar ve Kimyasal Maddeler Envanteri
AICS - Avustralya Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri
NZIoC - Yeni Zelanda Kimyasallar Envanteri
TCSI - Tayvan Kimyasal Madde Envanteri
15.2. Kimyasal güvenlik
Üretim Tesisi
Çekince:
19-Ara-2014

Benzer belgeler

GÜVENLİKBİLGİFORMU

GÜVENLİKBİLGİFORMU Revizyon tarihi: ___________________________________________________________________________________________

Detaylı

GÜVENLİKBİLGİFORMU

GÜVENLİKBİLGİFORMU Ürün kodu: XP6400A Revizyon tarihi: 27-Kas-2015 Ürün ismi: PLASBLAK XP6400A ___________________________________________________________________________________________ Çevresel maruziyet kontrolle...

Detaylı