Hessen Eyaleti`nde meslek eğitimi veren işletmeler onurlandırıldı

Yorumlar

Transkript

Hessen Eyaleti`nde meslek eğitimi veren işletmeler onurlandırıldı
EKONOMÝ Z A M A N 7
CUMA 3 ARALIK 2004
Hessen Eyaleti’nde meslek eðitimi
veren iþletmeler onurlandýrýldý
Almanya'nýn Hessen Eyaleti'nde 832 yeni meslek eðitim yeri saðlayan sahibi yabancý kökenli olan iþletmeler, Hessen Eyaleti Ekonomi Bakanlýðý ile Frankfurt Ticaret ve Sanayi Odasý (IHK) tarafýndan onurlandýrýldý.
Süleyman Kutsi,
M. Adil Cukaz
Offenbach
Frankfurt IHK ile Offenbach'taki Mesleki Eðitim
- Ýþ piyasasý ve Sosyal Politika Enstitüsü'nün
(INBAS); IHK binasýnda düzenledikleri‚ Hessen
Yabancý Ýþletmeler Günü'nde aralarýnda Türk iþletmelerin de bulunduðu yabancý yatýrýmcýlara, Hessen Eyalet
Ekonomi Bakaný Dr. Alois Rhiel ve IHK Offenbach Baþkaný Ingo Mayer tarafýndan onur belgeleri verildi.
Türkiye'nin Frankfurt Baþkonsolosluðu'ndan muavin
konsolos Ufuk Gezer'in de katýldýðý programýn açýlýþ konuþmasýný yapan Bakan Dr. Alois Rhiel (CDU), imkanlarýn oluþturduðu iþ piyasasý hakkýnda açýklamalarda bulundu. Yabancý iþletmelerin piyasaya
uyum saðlamalarýnýn altýný çizen Rhiel,
uyum ve baþarýnýn Almanca dilini öðrenmekten geçtiðini söyledi.
"Her iki kültürü de tanýyan yabancý
iþverenlerin, Almanca'yý bilen ve iki kültürü de tanýyan gençlere yeni meslek eðitim yerleri açmalarýný nasýl saðlayabiliriz
sorusunu da yöneltmeliyiz. Yabancý iþletmelerle birlikte kaynaþma ve karþýlýklý
kültür alýþveriþi de pazarda yeni imkanlar
olarak karþýmýzda durmaktadýr" diyen
Rhiel, yabancý iþverenlerin paralelel bir iþ
piyasasý oluþturma yerine halihazýrdaki
pazarda geliþtirecekleri ekonomik katkýnýn önemli olduðunu kaydetti. Ýþletmelerinde saðladýklarý yeni meslek yerlerinden dolayý yabancý iþletmelere
takdirlerini de belirten CDU'lu bakanýn ardýndan IHK
Offenbach Baþkaný Ingo Mayer de teþekkürlerini ileterek
iþletmelerin onur belgelerini verdiler.
Aralarýnda Alman Türk Ýþadamlarý Derneði ATÝD
üyesi iþverenler ile ZAMAN Medya Grubu'nun da bulunduðu iþletmelerin onur belgelerini almalarýnýn ardýndan, Frankfurt IHK Baþkaný Dr. Brigitte Scheurle ve Offenbach IHK'dan Bernd Eckmann iþletmelerin eðitim ve
finans imkanlarý üzerine konuþma yaptýlar. Gazetemize
bir açýklama yapan ATÝD Baþkaný Sait Özcan, meslek
Meslek eðitim
yeri açarak
uyum ve iþ piyasasýna katký saðlamasýndan dolayý ZAMAN Medya Grubu da onur
belgesi aldý.
Almanya'da iþsiz sayýsý 51 bin arttý
Almanya'da iþsizlik, kasýmda mevsim þartlarýna baðlý
olarak 50 bin 800 kiþilik bir artýþ kaydetti. Federal Ýþ
Ajansý'nýn açýklamasýna göre, Kasým ayý sonu itibarýyla ülkedeki iþ arayanlarýn sayýsý, 4 milyon 257 bin
309'a ulaþtý. Böylece iþsizlik oraný yüzde 10,1'den
yüzde 10,3'e yükselmiþ oldu.Federal Ýþ Ajansý Baþkaný
Frank Jürgen Weise açýklamasýnda, iç piyasanýn canlandýðýný gösteren sinyallerin giderek kuvvetlendiðini
ancak bu canlanmanýn etkilerinin henüz istihdam piyasasýnda etkisini gösterecek güçte olmadýðýný söyledi. Ýþ Ajansý'nýn rakamlarýna göre, Batý eyaletlerindeki
iþsizlerin sayýsý Kasým ayýnda 34 bin 500 kiþilik bir artýþ kaydederek 2 milyon 726 bin 900 olarak belirlenirken, doðu eyaletlerindeki iþsizlerin sayýsý ise 16 bin
300 kiþilik bir artýþ kaydetti ve 1 milyon 530 bin 385'e
ulaþtý. Mehmet Adil Cukaz, Frankfurt
DÖVÝZ KURLARI
MERKEZ BANKASI
Dövizin
Cinsi
1 ABD Dolarý
1 Avustralya Dolarý
1 Danimarka Kronu
1 Ýngiliz Sterlini
1 Ýsviçre Frangý
1 Ýsveç Kronu
1 Japon Yeni
1 Kanada Dolarý
1 Kuveyt Dinarý
1 Norveç Kronu
1 Sud. Arb. Riyali
1 Euro
1 Bulgar Levasý
1 Ýran Riyali
1 Rumen Leyi
1 Suriye Lirasý
1 Ürdün Dinarý
1 Yeni Ýsrail Þekeli
Döviz
Alýþ
Döviz
Satýþ
Efektif
Alýþ
Efektif
Satýþ
1,410,497
1,097,604
253,111
2,729,061
1,232,478
208,378
13,742
1,190,752
4,745,166
229,857
377,216
1,881,038
-
1,417,300
1,104,785
254,357
2,743,326
1,240,417
210,547
13,833
1,196,135
4,807,666
231,407
377,896
1,890,111
-
1,409,510
1,092,555
252,934
2,727,151
1,230,629
208,232
13,691
1,186,346
4,673,989
229,696
374,387
1,879,721
903,347
128
46
21,635
1,867,953
314,947
1,419,426
1,111,414
254,942
2,747,441
1,242,278
211,031
13,886
1,200,680
4,879,781
231,939
380,730
1,892,946
1,018,668
192
52
32,452
2,106,416
331,098
SERBEST PÝYASA
PERÞEMBE 1200
DÖVÝZ
ABD Dolarý
Euro
Ýsviçre Frangý
Ýngiliz Sterlini
Japon Yeni
Danimarka Kronu
Ýsveç Kronu
Norveç Kronu
Avustralya Dolarý
Kanada Dolarý
S. Arab. Riyali
2 Aralýk 2004
ALIÞ
SATIÞ
1,417,000
1,890,000
1.233.500
2,728,000
13.855
250.900
208.100
228.100
1.112.000
1.196.000
381.900
1,421,000
1,895,000
1.244.500
2,751,000
14.010
253.300
210.000
230.500
1.130.000
1.212.000
385.000
137.000.000
150.000.000
20.750.000
19.007.000
18.882.500
15.562.500
12.138.750
316.800
447.70 $
140.000.000
155.000.000
20.850.000
19.098.600
20.700.000
15.637.500
12.197.250
325,800
ALTIN
Cumhuriyet
Reþat
24 Ayar Külçe
22 Ayar
22 Ayar Bilezik
18 Ayar
14 Ayar
900 Ayar Gümüþ
1 Ons Altýn
3 ARALIK 2004
HAM PETROL (Brent)
43.31 $/Varil
BANKALARARASI PÝYASA
ABD Dolarý:
Alýþ: 1,438,000 Satýþ: 1,443,000
ÇAPRAZ KURLAR
1 ABD
1.2829
5.5721
1.1426
6.7315
102.46
1.1849
6.1247
3.7505
Dolarý
Avustralya Dolarý
Danimarka Kronu
Ýsviçre Frangý
Ýsveç Kronu
Japon Yeni
Kanada Dolarý
Norveç Kronu
Suudi Riyali
1
1.3336
Euro
ABD Dolarý
1
3.3921
Kuveyt Dinarý
ABD Dolarý
1
1.9356
Sterlin
ABD Dolarý
EURO DÖNÜÞÜM KURLARI
1.95583
40.3399
40.3399
166.386
6.55957
0.787564
1936.27
2.20371
13.7603
200.482
5.94573
340,750
Alman Marký
Belçika Frangý
Lüksemburg Frangý
Ýspanyol Pezatasý
Fransýz Frangý
Ýrlanda Lirasý
Ýtalyan Lireti
Hollanda Florini
Avusturya Þilini
Portekiz Esküdosu
Fin Markkasý
Yunan Drahmisi
1 Özel Çekme Hakký (SDR)
1.54053
ABD Dolarý
2,183,393
TL.
EKONOMÝ VÝTRÝNÝ
Mehmet Adil Cukaz ([email protected])
Dergi redaktörlerinin
maaþlarýna zam yapýlmasý
görüþmeleri sürüyor
Almanya'da yayýnlanan deðiþik dergilerde çalýþan yaklaþýk 9 bin civarýndaki redaktör ve
editörün maaþlarýna yapýlacak zamlarla ilgili
olarak Alman Gazete Yayýncýlarý Birliði ile Alman Gazeteciler Sendikasý ve ver.di sendikasý
yetkilileri arasýnda görüþmelerde taraflarýn
farklý beklentileri sürüyor. Sendika çevreleri
maaþlara Haziran 2004'ten itibaren geçerli
olacak þekilde yüzde 3 zam isterken, iþverenler ise 14 aylýk süre için yüzde 1,3 zam yapýlmasýný öneriyor. Berlin
Fuar yöneticileri, 2005
yýlýnda daha fazla katýlýmcý
ve ziyaretçi bekliyor
Alman-Türk Ýþadamlarý Derneði ATÝD'in üyeleri Sait Özcan, Arap Þirin, Nazým Alemdar, Yusuf Özkan, Ali Küçüker ve
Mehmet Ergün yeni meslek yeri açmalarý ve destekleriyle onur belgelerini aldýlar.
Almanya'nýn önde gelen fuar organizatörü
þirketlerin yöneticileri, önümüzdeki yýl gerek
katýlýmcý þirket gerekse fuarlara gelen ziyaretçi sayýsýnda artýþ bekliyor. Son birkaç yýldýr
sektörde sürekli bir düþüþ yaþandýðýný belirten yöneticiler, özellikle yurt dýþýndaki firmalarýn Almanya'daki fuarlara ilgisinin artmaya
baþladýðýný, bu geliþmenin ekonomideki duraklama döneminin geride býrakýlmaya baþlandýðýnýn önemli bir sinyali olduðunu kaydetti. Berlin
Yunanistan Havayollarý
Oliympic için "gerçek hesap
vakti" yaklaþýyor
TMM Müzik Market sahibi Nazým Alemdar'ýn standýný gezen
Ekonomi Bakaný Dr. Alois Rhiel saz çalabildiðini de gösterdi
ve katkýsýndan dolayý Türk iþadamýna teþekkür etti.
Hessen IHK ve INBAS Enstitüsü'nün yaptýðý programa
mesleki eðitimle ilgilenen kurum ve kiþiler ile çok sayýda yabancý iþletme sahipleri katýldý.
eðitimini desteklediklerini ve daha önce iþletmesinde bu
imkaný saðlayan tecrübeli iþverenleri ile özellikle yeni iþyeri sahibi genç iþletmecilere yardýmcý olabileceklerini
kaydetti. Program boyunca açýk olan ATÝD, Hessen Yabancýlar Meclisi (AGAH), Türk Mühendis ve Mimarlar
Birliði (TMMB) ve bazý iþverenlerin standlarýný gezen
Ekonomi Bakaný Rhiel, Frankfurt IHK Baþkaný Dr. Brigitte Scheurle ve Offenbach IHK Baþkaný Ingo Mayer'e INBAS Eðitim ve Uyum sorumlusu Constanze Brucker de
tanýtým rehberliði yaptý.
Almanya'daki Türk potansiyelini kullanmak ve
çözülmeyi bekleyen ekonomik soru(n)lar
Son zamanlarda, sýk sýk gündeme gelen yor. Hükümet ve Avrupa Birliði, ekonobir ifade dikkatimi çekiyor: "Alman- mik hayatta köklü deðiþimlere yol açaya'daki Türk potansiyelini daha etkili ve cak kararlar alýyor, uygulamalar getiriliverimli þekilde kullanmak gerekli". Ko- yor. Acaba Türk iþadamlarýmýzdan hannuþmasýna "Almanya'daki Türk potan- gileri, iþ yoðunluklarýnýn arasýnda bu gesiyelinin daha etkili bir þekilde kullanýl- liþmelerden zamanýnda, doðru ve eksikmasý gerekli" diyerek baþlayanlara ba- siz olarak haberdar olabiliyor. Ýþ adamkýldýðýnda, bu potansiyelin
larýmýz ve giriþimcilerimizin
varlýðýný kullanmak isteyenkendi aralarýnda oluþturekoanaliz
lerin büyük çoðunluðunu
duklarý "Ýþ adamlarý deryine Türkler oluþturuyor.
nekleri ve birlikleri" bu koTürkleri Alman toplumuna
nuda hangi çalýþmalarý yauyum saðlamamakla suçlapýyor, iþ adamlarýmýza hanyan Alman dostlarýmýzýn,
gi hizmetleri götürüyor?
Türk potansiyelini kullanMerak edilen ve cevabýný
mak gibi bir hedefi yok anher zaman alamadýðýmýz
laþýlan.
sorular bunlar.
Aslýnda potansiyeli kulÝþ adamlarýmýz, uzun
[email protected]
lanmak isteyenlerin Türk
yýllardan beri efor harcayaveya Alman olmasý o kadar
rak elde ettikleri bilgi ve
fazla önemli deðil. Burada önemli olan tecrübelerinin ne kadarýný, yarýnýn yatýve kafaya takýlan bir konu þu: Alman- rýmcýlarý ve iþ adamlarý olmasýný bekleya'daki Türk potansiyelini kullanmak is- diðimiz gençlerimizin emrine veriyor?
teyenlerin ellerinde herhangi bir proje Kaç iþ adamýmýz, kabiliyetli ve yaptýðý
veya plan var mý? Yoksa bu kesimler, iþe elveriþli genci yanýna alarak yetiþti"potansiyeli kullanýyoruz!" diyerek, Av- rip, þirketinin yarýnýn düþünüyor? Ýstarupa'daki giriþimci vatandaþlarýmýzýn bi- tistik uzmanlarý, 2020 yýlýnda Almanrikimlerini herhangi bir þekilde yönlen- ya'da yaþayanlarýn çoðunluðunun "55
dirmeye çalýþma giriþimleri mi?. Bu so- yaþ grubu"na dahil olacaðýný hesaplýyor.
runun cevabý, geçmiþte faturasý son de- Bugün 40 yaþýndan gün almýþ olan iþ
rece aðýr ve acý bir holding tecrübesi ge- adamlarýmýz ve yatýrýmcýlarýmýzýn hepsi,
çiren vatandaþlarýmýzýn kafasýna takýlan 15 yýl sonra bu grubun içinde yer alacave mutlaka açýklýða kavuþturulmasý ge- ðýný ve þirket yönetimini devretmek
reken ciddi sorulardan birisi.
mecburiyetinde kalacaðýný düþünüp buAvrupa Birliði'nin diðer ülkelerinde nun için tedbirini alýyor mu?
olduðu gibi Almanya'da da ekonomi
Aðýrlýðý Almanya'da olmak üzere
hayatýnda ciddi köklü deðiþimler yaþaný- Avrupa'nýn deðiþik ülkelerinde faaliyet-
MEHMET A.
CUKAZ
lerini gösteren Türk iþ adamlarýnýn sahip
olduðu potansiyeli kullanmak açýsýndan
KOSGEB'in yapmakta olduðu faaliyetler
büyük önem kazanýyor. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý nezdinde çalýþmalarýný sürdüren Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi
Geliþtirme ve Destekleme Ýdaresi Baþkanlýðý (KOSGEB), gerek Almanya'da
gerekse Türk yatýrýmcýlarýnýn bulunduðu
diðer ülkelerdeki yetkili mercilerle kurduðu iliþkileri geliþtirmekte son derece
baþarýlý bir performans sergiliyor. Umarýz bu çalýþmalarýn semeresini, sadece
Türkiye'deki iþletmelerimiz deðil, Türkiye dýþýndaki yatýrýmcý ve giriþimcilerimiz
de görür. KOSGEB'in baþarýlý baþkaný
Erkan Gürkan ve ekibinin baþarýlarý,
Türkiye'nin ve yurt dýþýndaki bütün yatýrýmcýlarýmýzýn baþarýsý olacaktýr. Gürkan
baþkanlýðýndaki KOSGEB Ekibi, Avrupa'daki ekonomik ve sosyal hayatýn
hangi deðiþim sürecinden geçmekte olduðunu yakýndan takip ediyor ve Türk iþ
adamlarýný ve firmalarýný yarýnlarýn ekonomik rekabetlerine hazýrlýyor. Bu çalýþmalar "Avrupa'daki Türk potansiyelini
kullanmak" adýna umut verici, sevindirici geliþmeler arasýnda yer alýyor. Umarýz
kesintisiz bir baþarý performansýný yakalarlar.
TECRÜBE MERCEÐÝNDEN
"Baþarýnýn sizi bulmasýný beklemek yerine, siz baþarýnýn ayaðýna gitmelisiniz.
O da azim ve gayretle mümkün olur"
(Anonim)
Zor günler geçirmekte olan Yunanistan Havayollarý'na devletin verdiði sübvansiyonlarýn
geri ödenip ödenmemesi konusundaki kararý,
Avrupa Adalet Konseyi verecek. Avrupa Komisyonu'nun geri ödenmesini istediði 50 milyon Euroluk sübvansiyon parasýnýn geri
ödenmesi yolunda karar vermesi halinde, havayollarýnýn zor durumda kalabileceði belirtildi. Yetkililer, mahkeme gününü Olympic Havayollarý için "gerçek hesap vakti" olarak deðerlendiriyor. Atina
Almanya'da çalýþan
kadýnlarýn sayýsý, çalýþan
erkekleri geçti
Almanya'da çalýþma hayatýnda istihdam edilen kadýnlarýn sayýsý, erkekleri geride býraktý.
Federal Ýstatistik Dairesi (DESTATIS) verilerine göre, yýlýn üçüncü çeyreðinde istihdam
edilen kadýnlarýn oraný 1,1 oranýnda artarak
yüzde 47,1'e ulaþtý. Ayný zaman diliminde Almanya genelinde çalýþan erkeklerin sayýsý ise
0,5 oranýnda geriledi. Uzmanlar, bu artýþa sebep olarak, son zamanlarda serbest meslek
hayatýna atýlan kadýnlarýn sayýsýnýn artmasý
gösterildi. Wiesbaden
WestLB Eyalet Bankasý, TUI
hisselerini Ýspanyol
Grubu'na sattý
Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Merkez Bankasý
WestLB; elindeki TUI hisselerini Ýspanyol
otelcilik grubuna ve bir grup yatýrýmcýya devrettiðini açýkladý. Ara çözüm olarak, Deutsche
Bank yüzde 31,3'lük hisse paketini, iki etapta
satmak üzere üstlendi. TUI yetkilieri, bulunan
çözümden memnun olduklarýný açýklarken,
WestLB yetkilileri de "Böylece ana faaliyet
alanýmýz olan bankacýlýk ve finans sahalarýnda yoðunlaþma imkaný bulacaðýz" þeklinde
konuþtu. Düsseldorf
Çelik ürünlerine talebin
artmasý, çelik üreticilerini
yüzünü güldürdü
Dünya pazarlarýnda ham çelik talebinde gözlemlenen artýþ, Alman çelik üreticilerinin yüzünü güldürdü. ThysssenKrupp Grubu
2003/2004 mali yýlýnda, iki þirketin birleþmesinden sonraki en iyi sonucu elde etti ve toplam 1,6 milyar Euro ciro yaptý. Bir önceki yýlýn
cirosu 774 milyon Euro olarak gerçekleþmiþti.
ThyssenKrupp Yönetim Kurulu Baþkaný Ekkehard Schulz, bugün gelinen noktanýn,
Thyssen ve Krupp þirketlerinin birleþmesinin
doðruluðunu gösterdiðini savundu. Essen

Benzer belgeler