bu form üzerindeki bilgiler ve bütün formlar

Yorumlar

Transkript

bu form üzerindeki bilgiler ve bütün formlar
Cinnah Caddesi 58, 06690 Cankaya, Ankara, Turkey / Fax: +90 (312) 409-2714
http://www.kanada.com.tr / [email protected]
BU FORM ÜZER NDEK B LG LER VE BÜTÜN FORMLAR ÜCRETS ZD R.
Ziyaretçi Vizesi
Ziyaretçi vizesi i2lemleri Kanada’nin Göçmenlik ve Mülteci Koruma Yasas ve Mevzuat do5rultusunda yürütülür.
Kanada’ya ziyaretçi olarak gitmek bir hak de5il, bir ayr8cal8kt8r. Kanada’y8 ziyaret etmek için vize müracaat8nda
bulunan ki2iler, ba2vurular8ndaki bilgilerle vize görevlisini;
•
Kendi ülkerine geri döneceklerine ve Kanada’da kalma amac8 ta28mad8klar8na,
•
Sa5l8k durumlar8n8n iyi oldu5una (kendilerinden sa5l8k muayenesinden geçmeleri talep edilebilir),
•
Herhangi bir sab8kalar8n8n bulunmad858na ve güvenlik riski olu2turmad8klar8na,
•
Kanada’da bulunduklar8 süreyi kar28layabilecek maddi olanaklara sahip olduklar8na,
•
Kanada’da çal82ma izinleri olmad858 takdirde çal82mayacaklar8na,
>kna etmeleri gerekmektedir. Yukar8da belirtilen kriterlere uymayan ki2ilerin ba2vurular8 kabul edilmeyecektir.
Nas l Ba vuracaks n z
Ba2vurunuzu posta yoluyla (kurye/kargo), yaz8l8 yetki verdi5iniz bir tan8d858n8z8n getirmesiyle ya da 2ahsen
Ankara’daki Elçili5e teslim edebilirsiniz. Elçilik postada kaybolan evraklar için mesuliyet kabul etmez. Ba2vurular
tatil günleri d828ndaki Pazartesi, Sal8, Çar2amba ve Per2embe sabahlar8 saat 09:00 ile 11:30 aras8nda kabul edilir.
>stanbul’daki Kanada Fahri Ba2konsoloslu5u ziyaretçi vizesi ba2vurular8n8 almaz.
mzalanmam , tam doldurulmam ve ngilizce ya da Frans zca olarak cevaplanmam formlar iade edilir.
Bu hatalar ba2vurunuzun i2lem süresini geciktirir. Ba2vurunuzun sonucunu masraf8 taraf8n8zdan kar28lanacak
2ekilde size göndermemizi isterseniz bunu bize yaz8l8 olarak bildirmeniz gerekir. Ba2vurunuzu yapmadan önce
lütfen ekteki evrak listesine bak8n8z.
Önemli Hat rlatmalar
Kanada’da alt8 ay ya da daha uzun bir süre ziyaretçi olarak kalmay8 dü2ünüyorsan8z Elçilik sizi sa5l8k
muayenesine tabi tutacakt8r. Söz konusu muayenenin sonuçlar8 doktora gitmenizden 4 ile 6 hafta sonra Elçili5e
ula28r. Bu durumdaki müracaatç8lar8n ba2vurular8n8 gidi2 tarihlerinden birkaç ay önce yapmalar8 tavsiye edilir.
Ödemeler Nas l Yap l r
Ba2vuru ücretleri ba2vurunuzu i2leme almak için al8n8r. Ba vurunuzun reddedilmesi ya da vazgeçmeniz
durumunda dahi para iadesi yap lmaz. Ziyaretçi vizeleri için al8nan i2lem ücretleri 2öyledir:
Tek giri2li vize için 75 Kanada Dolar (Kanada’ya tek giri2 yapman8z8 sa5lar. Bununla beraber Amerika için vizeniz
oldu5u takdirde, Kanada’da belirlenen kal82 süresi boyunca Amerika dan çok giri2 yapma hakk8n8da tan8r).
Çok giri2li vize için 150 Kanada Dolar (vizenin geçerlili5i süresince istedi5iniz ülkeden Kanada’ya çok giri2 yapma
olana58n8 tan8r). Bir aile için al8nan en yüksek toplu vize ücreti 400 Kanada Dolar (anne, baba ve 22 ya28n
alt8ndaki çocuklar8n ayn8 anda, tek yada çok giri2li vize müracaat8 yapmalar8 durumunda ödedikleri ücret bu
miktar8n üzerinde ise uygulan8r).
Ziyaretçi vizesi için gereken do5ru miktar8 Türkiye’deki herhangi bir Garanti Bankasi 2ubesinden 181-9091287
CAD no’lu hesaba yat8r8n8z. Ödemeler Kanada Dolar8 olarak yap8lmal8d8r. Bankadan alaca, n z dekontun
asl n da mutlaka ba vurunuzla birlikte Elçili,e teslim ediniz.
E5er ödemenizi Garanti Bankasi’na 2ahsen yapm8yor, bankan8zdan elektronik transfer ile yapt8r8yorsan8z transfer
masraf8 dü2üldü5ünde göndermi2 oldu5unuz miktar8n eksilmedi5ine dikkat ediniz. Ba vuru ödemesi tam ve
do,ru yap lmad , sürece ba vurunuz de,erlendirmeye al nmayacakt r. Azerbaycan, Gürcistan ya da
Türkmenistan'dan ödeme yapan ba vuru sahipleri banka transferlerinin nas l düzenlenece,i hususunda
bilgi almak için Kanada Büyükelçili,i'nin web sayfas n ziyaret etmelidirler.
lem Süresi
>2lem sürelerimiz ile ilgili güncel bilgiye internet sitemizden ula2abilirsiniz. Tüm ziyaretçilere, planlanan gidi
tarihlerinden alt hafta önce ba vurmalar ve vize sonucunu görmeden iadesi olmayan biletler almamalar
önerilir.
-1-
Ziyaretçi Vizesi Evrak Listesi
A2a58da ba2vuru formunuzla birlikte getirmeniz gereken evraklar8n listesini bulabilirsiniz. >stenen evraklardan biri eksik
olursa ba2vurunuz size iade edilecektir. Ba2vurunuz vize departman8ndayken ek bilgi almak ya da baz8 kontroller
yapmak üzere size ula2mak gerekebilir. Bu yüzden çal82ma saatleri içinde size ula28labilecek bir veya birkaç telefon
numaras8 vermeyi unutmay8n8z.E5er vize departman8 iki i2günü içinde size ula2amaz ise ba2vurunuzun
sonuçland8r8lmas8 vize departman8 size ula2ana kadar bekletilecektir.
A2a58daki listede hangi belgelerin >ngilizce veya Frans8zca tercümelerinin de sunulmas8 gerekti5i belirtilmektedir.
>stenilen dilde sunulmayan evraklar içeren ba2vurularda gecikmeler olacakt8r.
A a, daki belgeleri sunmaktay m:
(Haz r olan i aretleyiniz)
“Application for a Temporary Resident Visa” (ziyaretçi vizesi ba2vuru formu):
❒
Size e2lik etmeseler dahi aile fertlerinizin tümünü yaz8n8z (resmi e2iniz, birlikte ya2ad858n8z ki2i ve / veya 22
ya28n alt8ndaki çocuklar8n8z). >ngilizce veya Frans8zca olarak doldurunuz.
Her birey için “Additional Family Information”(ek aile bilgi formu) ve “Education and Employment ❒
History” (e5itim ve i2 geçmi2i formu). >ngilizce veya Frans8zca olarak doldurunuz.
>2lem ücretinin yat8r8ld858n8 gösteren orjinal Garanti Bankasi dekontu ya da “Receiver General for Canada”
ad8na düzenlenmi2 banka çeki
❒
Birisiyle resmi nikah olmadan ya28yorsan8z “Statutory Declaration of Common-law Union” formu (Internet
adresimizde IMM 5409). >ngilizce veya Frans8zca olarak doldurunuz.
❒
Çal82ma saatleri içinde ula28labilecek telefon numaras /numaralar8
❒
Sizin için ve size e lik edecek, ba vuruda bulunan her aile ferdi için
Geçerli bir pasaport (her pasaportta en az bir bo2 vize sayfas8 bulunmal8 ve en az alt8 ay geçerli olmal8)
❒
Son alt8 ayiçinde çekilmi2 iki adet vesikal k foto,raf - foto5raflar8n8z ba2vuru rehberinde belirtilen özelliklere ❒
uygun olmal8d8r (detayl8 bilgi için lütfen internet sitemize ba2vurunuz)
(E5er 2uanda ba2ka bir ülkede ikamet ediyorsan8z ve Ö5renci >zni, Çal82ma >zni ya da Geçici Oturma >zniniz ❒
varsa) Vize durumunuzu gösteren evra, n bir fotokopisi
Ziyaretiniz süresince kendinizin ve/veya ailenizin masraflar8n8 kar28layabilece5inizi ve Kanada’dan ❒
ayr8labilece5inizi gösteren maddi destek bilgileri: banka cüzdan8 fotokopisi, maa2 bordrosu, i2yerinde hizmet
süresi, sosyal sigorta kay8t bilgilerini içeren çal82ma belgesi, ticari sicil kay8d8, vergi levhas8, son bir y8l içindeki
banka dökümleri
Ziyaretin amac n aç klayan bilgi: Kanada’da ziyaret edece5iniz ki2ilerden davet eden ki2inin ad8, adresi, ❒
telefon ve faks numaralar8 ve sizinle olan ba58n8 aç8klayan davetiye mektubu. Kal82 süreniz ve seyahat
masraflar8n8n kim taraf8ndan kar28lanaca58na dair bilgi. >ngilizce veya Frans8zca olarak yaz8n8z veya >ngilizce
veya Frans8zca tercümesini de sununuz.
Ebeveynleri yan8nda olmaks8z8n seyahat eden 18 ya28ndan küçük çocuklar için noter taraf8ndan >ngilizce veya
Frans8zca olarak haz8rlanm82 veya noter tasdikli >ngilizce veya Frans8zca tercümesi ile sunulacak, çocu5un
kiminle seyahat etti5ini, nerede ve hangi süre zarf8nda kalaca58n8 bildiren muvafakatname. Bu belge seyahat
süresince çocu5un yan8nda bulunmal8d8r. Bu evra58n bir örne5ini a2a58daki web adresinde bulabilirsiniz:
http://www.voyage.gc.ca/main/before/consent_letter-en.asp
❒
Tek ebeveyn ile seyahat eden 18 ya28ndan küçük çocuklar için gitmeyen ebeveynden al nacak noterde ❒
haz8rlanm82 muvafakatname. Muvafakatname Ingilizce veya Frans8zca olarak haz8rlanmal8 veya noter tasdikli
tercümesi ile birlikte sunulmal8 ve seyahat boyunca yan8n8zda olmal8d8r. Bu evra58n bir örne5ini a2a58daki web
adresinde bulabilirsiniz: http://www.voyage.gc.ca/main/before/consent_letter-en.asp
Posta yolu ile yap8lan ba2vurularda, üzerinde ba2vuru formunda belirtti5iniz adresin yaz8l8 oldu5u A4
büyüklü,ünde bir adet zarf
❒
Elçilik ba2vuran ki2iyi mülakata ça58rma, ba2vuru için gerekli ek belgeler isteme ve sunulan belgeleri do5rulamak için
haz8rlayan ki2i veya makamlarla ba5lant8 kurma haklar8n8 sakl8 tutar.
-2-
Citizenship and
Immigration Canada
PAGE 1 OF/DE 2
Citoyenneté et
Immigration Canada
PROTECTED WHEN COMPLETED
PROTÉGÉ UNE FOIS REMPLI
-B
APPLICATION FOR A TEMPORARY RESIDENT VISA MADE OUTSIDE OF CANADA
DEMANDE DE VISA DE RÉSIDENT TEMPORAIRE PRÉSENTÉE À L'EXTERIEUR DU CANADA
I want service in:
Je veux être servi(e) en :
1
English
Anglais
Single entry visa(s) requested
Visa(s) pour un seul séjour demandé(s)
2
File - Référence
French
Français
Multiple entry visa(s) requested
Visa(s) pour entrées multiples demandé(s)
APPLICANT
REQUÉRANT
Transit visa(s) requested
Visa(s) de transit demandé(s)
SPOUSE OR COMMON-LAW PARTNER AND CHILDREN
CONJOINT OU CONJOINT DE FAIT ET ENFANTS
Family name
Nom de famille
First name
Prénom
Second name
Autre prénom
SELF
LUI-MÊME
Relationship
Lien de parenté
Sex
Sexe
Date of birth
Date de naissance
D-J
M
Y-A
D-J
M
Y-A
D-J
M
Y-A
D-J
M
Y-A
D-J
M
Y-A
D-J
M
Y-A
D-J
M
Y-A
D-J
M
Y-A
Place of birth
Lieu de naissance
Citizenship
Citoyenneté
Passport no.
N° de passeport
Passport expiry date
Date d'expiration du passeport
Marital status
État matrimonial
Will accompany you to Canada?
Vous accompagnera au Canada?
3
Yes
Oui
No
Non
Yes
Oui
No
Non
Yes
Oui
No
Non
The purpose of my visit to Canada is - Objet de ma visite au Canada
Tourism
Tourisme
Business
Affaires
Other (Provide details below)
Autre (Précisez ci-dessous)
D-J
M
4
Indicate how long you plan to stay in Canada
Veuillez indiquer pour combien de temps vous planifiez de rester au Canada
5
Funds available for my stay in Canada
Je dispose, pour mon séjour au Canada, de
6
My current mailing address. All correspondence will go to this address unless you indicate your e-mail address below, thereby authorizing
correspondence, including file and personal information, be provided to the specified e-mail address. If you wish to authorize the release of
information from your case file to a representative, indicate their address below and on the form IMM 5476.
Mon adresse postale actuelle. Toute la correspondance sera envoyée à cette adresse, sauf si vous fournissez une adresse de courriel,
auquel cas la correspondance autorisée, y compris vos renseignements personnels, sera envoyée à cette adresse de courriel. Si vous
désirez autoriser la transmission de renseignements concernant votre dossier à un représentant, indiquez son adresse ci-dessous et sur le
formulaire IMM 5476.
E-mail
Courriel
From
De
Y-A
D-J
M
Y-A
CDN $
$ CAN
Telephone number
Numéro de téléphone
7
My residential address (if different from your mailing address)
Mon adresse personnelle (si elle est différente de votre
adresse postale)
Fax number
Numéro de télécopieur
DO NOT WRITE IN THIS SPACE
ESPACE RÉSERVÉ
Officer - Agent
IMM 5257 (05-2005) B
To
À
THIS FORM HAS BEEN ESTABLISHED BY THE MINISTER OF CITIZENSHIP AND IMMIGRATION
FORMULAIRE ÉTABLI PAR LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
PAGE 2 OF/DE 2
8
a)
Immigration status of applicant(s) in country where applying:
Statut par rapport à l'immigration du (des) requérant(s) dans le pays où la demande est présentée
Citizen
Citoyen
9
Permanent resident
Résident permanent
Temporary Resident
Résident Temporaire
Worker
Travailleur
My present job (Give the job title and a brief description of your position)
Ma profession actuelle (Indiquer le titre de votre emploi et une brève description du poste)
b)
D-J
Valid until
Valide jusqu'au
M
Y-A
Student
Étudiant
10 Name and address of my present employer or school
Nom et adresse de mon employeur actuel ou de l'établissement d'enseignement
11 Name, address and relationship of any person(s) or institution I will visit are
Nom, adresse et lien de parenté de toute personne à qui je rendrai visite ou nom et adresse de tout établissement que je visiterai
Name - Nom
Address in Canada - Adresse au Canada
Relationship to me - Lien de parenté
"X" THE APPROPRIATE BOX
INSCRIRE « X » DANS LA CASE APPROPRIÉE
12
a)
Within the past two years, have you or a family member had tuberculosis of the lung or been in close contact with a person with tuberculosis of the lung?
Au cours des deux dernières années, avez-vous eu, vous ou un des membres de votre famille, la tuberculose pulmonaire ou été en contact avec une
personne qui a la tuberculose pulmonaire?
b)
Do you or an accompanying family member have any physical or mental disorder for which that person will require social and/or health services, other
than medication, during the stay?
Avez-vous, vous ou un des membres de votre famille qui vous accompagne, un trouble physique ou mental qui nécessiterait des services sociaux
et/ou des soins de santé autres que des médicaments durant le séjour?
YES
OUI
NO
NON
YES
OUI
NO
NON
Have you or any member of your family ever:
Est-ce que vous-même ou tout membre de votre famille :
c)
Committed, been arrested or charged with any criminal offence in any country?
Avez-vous commis, ou avez-vous été arrêté pour avoir commis ou accusé d'avoir commis une infraction pénale quelconque dans n'importe quel pays?
YES
OUI
NO
NON
d)
Been refused admission to, or ordered to leave Canada?
Vous a-t-on jamais refusé l'admission au Canada, ou enjoint de quitter le Canada?
YES
OUI
NO
NON
e)
Applied for any Canadian Immigration visas
(e.g. Permanent Resident, Student, Worker, Temporary Resident (visitor), Temporary Resident Permit)?
Avez-vous demandé un visa canadien auparavant?
(par exemple, un visa de résident permanent, d'étudiant, de travailleur, de résident temporaire [visiteur] ou un permis de séjour temporaire)?
YES
OUI
NO
NON
f)
Been refused a visa to travel to Canada?
Vous a-t-on jamais refusé un visa pour le Canada?
YES
OUI
NO
NON
g)
In periods of either peace or war, have you ever been involved in the commission of a war crime or crime against humanity, such as: willful killing,
torture, attacks upon, enslavement, starvation or other inhumane acts committed against civilians or prisoners of war; or deportation of civilians?
En période de paix ou de guerre, avez-vous déjà participé à la commission d'un crime de guerre ou d'un crime contre l'humanité, c'est-à-dire de tout
acte inhumain commis contre des populations civiles ou des prisonniers de guerre, par exemple, l'assassinat, la torture, l'agression, la réduction en
esclavage ou la privation de nourriture, etc., ou encore participé à la déportation de civils?
YES
OUI
NO
NON
If you answer "yes" to any of the questions c) to g) above, you must provide details in the box below marked "Related information".
Si vous répondez « oui » à l’une ou plusieurs des questions c) à g) ci-dessus, vous devez fournir des détails dans cette case « Détails ».
Related information - Détails
13 During the past five years have you or any family member accompanying you lived in any other country than your country of
citizenship or permanent residence for more than six months?
Au cours des cinq dernières années, avez-vous ou n'importe quel membre de votre famille vous accompagnant a-t-il vécu
dans un autre pays que votre pays de citoyenneté ou de résidence permanente pendant plus de six mois?
If answer to question 13 is "yes", list countries and length of stay
Si la réponse à la case 13 est affirmative, indiquer le nom de ces pays et la durée du séjour
Name
Nom
YES
OUI
Length of stay - Durée du séjour
Country
Pays
From - De
D-J
14 I declare that I have answered all questions
in this application fully and truthfully.
Je déclare avoir donné des réponses exactes et
complètes à toutes les questions de la présente demande.
NO
NON
M
To - À
Y-A
D-J
Signature of applicant - Signature du requérant
D-J
M
M
Y-A
Y-A
Date
This form has been established by the Minister of Citizenship and Immigration
Formulaire établi par le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
The information you provide on this form is collected under the authority of the
Les renseignements fournis sur ce formulaire sont recueillis en vertu de la Loi sur
Immigration and Refugee Protection Act to determine if you may be admitted to
l'immigration et la protection des réfugiés pour établir si vous êtes admissible au
Canada as a temporary resident. It will be stored in Personal Information Bank CIC
Canada à titre de résident temporaire
Ils seront versés au fichier de
PPU 051, Foreign Temporary Resident Records and Case File. It is protected and
renseignements personnels CIC PPU 051, Dossier et fichier de résident temporaire.
accessible under the Privacy Act and the Access to Information Act.
Ils sont protégés et accessibles en vertu de la Loi sur la protection des
renseignements personnels et de la Loi sur l'accès à l'information.
IMM 5257 (05-2005) B
Citizenship and
Immigration Canada
Citoyenneté et
Immigration Canada
ADDITIONAL FAMILY INFORMATION
Complete ALL names in English and in your native language (for example, Arabic, Cyrillic, Chinese, Chinese commercial/telegraphic code,
Korean, or Japanese characters). If additional space is required attach a separate sheet.
SECTION A
Name
Relationship
Date of birth
Day Month
Marital
status
Place of birth
Year
Present address
Applicant
Spouse
SEE NOTE 1
Mother
Father
NOTE 1: If no spouse is listed in Section A, read and sign below.
I certify that I do not have a spouse, former spouse or ex-spouse.
Day
CHILDREN (Include ALL sons and daughters, including ALL adopted and step-children, regardless of age or place of residence)
Name
Relationship
SEE NOTE
Date of birth
Day Month
Day
Month
Present address
Year
Date
Signature
BROTHERS AND SISTERS (Including half - and step-brothers and sisters)
Name
Relationship
Date of birth
Day Month
SECTION D
Marital
status
Place of birth
Year
NOTE 2: If no children are listed in Section B, read and sign below.
I certify that I do not have any children, either natural or adopted.
SECTION C
Year
Date
Signature
SECTION B
Month
Marital
status
Place of birth
Year
Present address
CERTIFICATION
I certify that the information contained on this document is complete, accurate and factual. I also realize that once this document has been completed and signed
that it will form part of my Immigration Record and will be used to verify my family details on future applications.
Day
Signature
Month
Year
Date
The information you provide is collected under the authority of the Immigration Act to determine if you may be admitted to Canada as an immigrant. It will be stored in
Personal Information Bank number EIC PPU 015. It is protected and accessible under the provisions of the Privacy Act and the Access to Information Act.
IMM 5406 (02-2001) E
(DISPONIBLE EN FRANÇAIS - IMM 5406 F)

Benzer belgeler

Çalışma Vizesi için VİZE FORMU tıklayın.

Çalışma Vizesi için VİZE FORMU tıklayın. Mon adresse postale actuelle. Toute la correspondance sera envoyée à cette adresse, sauf si vous fournissez une adresse de courriel, auquel cas la correspondance autorisée, y compris vos renseignem...

Detaylı