ATATVA

Yorumlar

Transkript

ATATVA
ba
w.
ww
ATATVA
Belediyesi Elektrik ve Su $ubesi
Tenui'rat, ue heytt ihtiyaeat i'{.e smat tatbiftatta
lplianilan
tse
rnuaddit assttasile algiilen elefttrik lgtsoe,tinin De suaun
safugma dair abonman senedinin wrnumt gaft,lart
-
R.esimli
Ay
Matbaasr
[94CI
.co
nli
sa
ris
lStANeUl
T. L. $irketi
m
ba
w.
ww
-\
t 'z
ftf,AH,ATYA
asrcoiytsi
Tenvirat ve beyti ihtiy"icat ile sruai tatbikatta kullanrlan ve muadde
vasttasile olqiilen elektrik kuvvetinin ve igme sll5'u satrglna dair abonman
senedinin umumi gartlarr :
lgbu abonman senedinde Malatya Eelecjil,esi tllck{iik ve Su $ubesi:
Yalnzca E. ve s. ve abonmanlar dahi abrne diye yad ve tevsim edilecektir.
ABONMANTN UMUiVri
Srtnrnanl
ris
cei'eyan ve iqme suyu verilmesi ve mukaverenir.i clevanr rniidc!eti
Madde I
- Abonelerin clahili tesisatlanna rniiteallik nizamname ahkatnile igbu abonman senedi miinderecatrna tevfiki hareket eden r,,e I6.akal bir sene iqin abone olan her gahsa elektrik ve su mecar.isi bulunan
sokaklarda hiikfrrnet ile miin'al<!t gartname ve mul<avelenarneleri ahkAmlna
tevfikan kuvvei elel<trikiye ve rnadde l0 frkra E deki su tarifesine grire
igme suyu ita eyler.
P"EOI{h4AI{IN TECI}IDI
Ma
iqin tec
de her
mesi lSzlmdrr. Her
t
sa
besine
senedinin hitam
rr. Abonmanln
nkizaslndan en
n taahhi.ifli.i bir
alronm
du$u
-herayln sonuncu
yll mart, hi_
cr
giinii addii itibar edilecekt
ziran, eylffl ve 1 incikAnun
MEI(ANIN TEBDIN-I
PUL
nli
Madde 3
- Abonman senedinde muayyen miiddet munkazi olmadan evvel aher mahalle nakleden abone, naklin vukuu tarihinden laakal
9 g4n evvel Elektrik ve su gubesine rniieses keyfiyeti birdirmeie rnecburdur.
Abone, abon
len miiddet bakivesinin inkizasrna
kadar- ayni gerait
ikame etmedigi takdirde mezkfir
sened mucibince
taahhtidattan tEberri edemivecektir.
ESh4ANI
.co
Madde 4
- isbu abonmanrn tatbikinin istilzam eyleyecegi damga riisumu ve buna mi.imasil sair masraflar abone tarafrndan verilecektir.
VERGi
gayet elektrik ve su istihlAkina dofi.rudan dopruya veya
Madde 5
dolayisile bir resim konulursa igbu resim veya vergi abone tarafrndan
tesviye olunacaktrr.
2
m
ba
w.
ww
SU VE CEREYAN INKITALARI
Madde 6
- Miicbir sebeplerden veya hiikcrmet canibinden resmen
icrasrna miisaade edilmig olan urnurni veya hususi ameliyattan miinbais
!!
-ve_cereyantn rnuvakkatan inkitaa u$ramaslndan dolayr abonman sahibinin bir gffna tazminat ve zt#aru ziyan tarebine rrakkr blmayacak.
Gerek vukuu evvelden malffm ve gerek arizi bir inkitadan sonra su
ve elektrik gubesi aboneye ig'arr keyfiyet etmege mecbur olmakslzrn kudreti elektrikiyeyi ve suyu mecariye iacle edebilecek ve bunlarrn bilfl ihbar
hatta iade edilmig olmasrndan dola5'1 gerek eghhsa ait olabilecek kazalardan ve gerek abonenin tesisatlndan vukua gelebilecek hasarattan mes'ul
olrnayacaktlr,
SUYUN VE E.I-EKTRIK KUVVETITIiTI T<UI.LANILMASI
Madde 7
- Abone, muadditten geqen ceryanr arzu eyledisi veghile
istirnal edetrilecektir.
$u kadar !<i mezkrlr su ve cereyan, ne bilvasrta ne de doprudan
dopruya abonrnan senedile tayin edilen tarife fevkinde bir iicret tarifesini
istilzarn eden hususatta kullanrlamayacak ve imtiyaz sahibinin tahriri miisaadesi olmadrkqa l<rsmen veya karnilen ahere devredilrniyecektir.
ris
AtsOr{ENiror
SEnnitl
Madde 8
- Abone tarafrndan dermeyan olunacak gikayeiler daima
tahriren ve. belediye riyasetine hitaben vuku bulacak ve gikayetnameler
(belediye riyasetin.-) tevdi o!unacaktrr.
Bagka suretle vaki oiacak gikAyetler rnuteber olmayacaktrr.
2
sa
FASIL;
gubesi, sdit siitun,- muaddit, kursun miihtir ve saire tevzi gu.besi. Tevzi
ve taf;diye siitunlan. Kotye priz ve su bailama borusu.
Madde I
- Elektrik cereyanr tevzi gubesi tabir ediren ve kurSunla
yanr
.co
nli
memhur ve muzaplan nnulitevi umumi tevziat sandrkqasile nihayet bulan
bir mecra vasrtasile elel<trik gebekesinden tagdiye edilen trina rnethalile
kadar isal olunur. Elektrik gubemiz tarafrndan tesis eclilen igbu gube gebekei te'rziiyenin eczai asliyssin6en rnaduitur. $ubelerin insa masraflin
ebniye sahipleri veya aboneler tarafrndan denuhde or'rnur. igbu gubelerde
liizum gririilecek tadilat ve te,rziat gibi arnelfyeyi icra eylemek hakkr
miinhasrran elektrik gubesine aittir.
Elektrik Qubesi: gubeleri tarife komisyonu rnarifetile tayin edilecek
ijcret mukabilinde abonelere icar eylemek hakkr ihtiyarini muhafaza eyler.
Bu taktirde $ube sandrkgasr iizerine diger abonereiin tesisatrnr da etettrik qubesinin rapteylemesine muva{akat etme['i abone ginrdiden taahhiit
eyler. Abone gubenin istimalini miinhasrran kendine hasreylemefi arzu
ettiA'i
iesisiyenin temarnlnr def'aien tedive evlemek mecburiy
tesviye iiaiinde E. ve S. bir gfina ihtai ve protesto
kegid
kslzln masarifi mezburenin hini itaslna degin cer-
3
m
ba
w.
ww
SAiT -qUTIJNLAR.
*- uniririri s;indrkcadan
ve trunun
aborrelere ve5r4fuu+ bina sahi-plel.ine
:riitir. 1!'tuirtt:1if rri.isrlecirlei' tatafinrlan iggal eciilen iriiiacla un:i-irRi sandrkqaclart iiiir;lren zl3rtne, .rl:onelerirr hususi iesisatlartna koclar imtidat eden
arah;iti r,i; Siait siitiirr i;i-;tir eiiilir'.
itrl-raren vaprlacak tesisatrn icrasr
icap edecegi mesal'if erboiie \)eya
flait siiti;rr1:lr: va bina saliipleri
ve5r;1fus1
hr-lrlarin ruhsatile bir l'eya
hir" kiir,: r:.;iistecir' [araflirilan im;ri etiirilir. E. ve S. rnesarifi ahone]re ait
oln;at:5ar"tile sijtr.rnri saiCin kendi rnarifetile iclasrni ve yahut sait siitund;lu f:1. ve S. i'lrailjrui.tt olin'tlesrztn ve rnuniazam mulr-avelenanie teati edii-
ris
lrel.sizin, ;1:iyli rcr:grr siirette cere\i/efl ahzine mani olacak rrriinasip tedlririeliir l:ia:ln"i ;rt)ot,re iarafindan ittihazrnr taic.{:e s;il3l-riyr:ttardrr.
Madde 1ii --- A) Su lapt iqi igin y*prlan kelfe gore bag'lnrna te'sisatr
iicr'eii tanllti ve 1:egin ';lariii< abone tarnftndan Beledirie vezn(sirre veri^
li5l aitcnmarr ;euerii inlsn edildil:ten sonra su verilir.
i3) I-ler ntiillqe en yakrn 3,"ert1en geqen urnurn! tevzi trorusundan husrlsi h;f (kolyr lrriz) ile al:uuay:r. sjit verilil'. Priz noktnslndan su sna.tinrn
koniilacagi yetiu rtriill:-t: Cr..g.l"ii !:il rrretre iiersiue lrar!ar yani irbr:ire rabrt
hatir o1:ur ie'sisat ire i$ierrn bilt{in ma.lzenre ve iqEili}: tredelicri su'resis;ai,r
tar:iiesirre 5;cre yanrliica.ll keqil iizerinclen aboneden pe$ii-l .rlrnat'ak nncak
eli.hi-Lil<, r.'r: t;t-r $nllesi tlratrudarr l,apilrr. B'.r ig bedelinii: iginde ki;lye priz
ta,[<r,rir da varq,lrr'. Yalruz ayhk bil klra ile l<onuiacak Beleiiiye r-rrair su sai-.'ihru t-ru bed.-l igincie yerirlur. Fliz nol<tasinln tayini E. ve S. ne aittir".
C) l,-iiriurni {esisiittn vtl a{tti. bor'"lllilnri-l baklnrr i:lektrik ve su gutre-
alr n
ir.
nli
sa
siirr: ailtii. liil l-rolularditn bilqllyiirak r;u tesisatrnln kt.:nuldugu 5,eliir mriili(e {ir}gru bii irieire ilersine l<irriar olr:ln (priz noktasrndaki tr<oiye, piiz ve
teieuiiatrj riahilclir ve ai:oneiere :rii bu.iunan abon.: ra.blt haiir ve aksaii:tnrn triliii lse ;rbonesine ait oiup tesisi gibi iarnir masrafr ri* abr:nesinijen peqiir ;.ilnaral< ancak su igled n:eruurlugu tarafrndai.i )rapllir. l3u
kisrmlitirinl<i t;inrirler"i abone cirgardarr tiir kin:se)ze yaptrrarna-2. Bir arrza
oldrigu znr-niin si.!.,'ui-! bos yei* akmallr.:ii iqiii o a.'t;onenin sLii/Ll yll ki:gilerek L:i'L tan-iir kegii yaplitr. i(egif badeli atronr: terafrtrtlair verilir, veriln-rez
tamir yiiprlarak slr ai;i!r;. Arieak hu mu;+iilelelei' bitinceye kad*r gecikrniyecek rii;,tn ta.nrirler sil i$leri :rerriLlrlllgufica h*men yilprlrr rre'iai:iian
ige gbre t;iira'r.iri;k erle n tariiin i::deli ise abonedsn iS Lriter bitmez
4,
m
.co
D) S,* si;atrrrdin sonr;rki var;i abonr+ miillcine olai: tesisaiii.i gerek
lreniden yap'irrilin;isini ve ger'ekse tLiriir e:tirilmesini ai,'one digarcian dileclifi g?bi bir riu tisir,lslna vr:rebi]ir" IgLru tesiisatrn iyi igieinesi veyahrit bcizulmast hali*rclen doiairl E. ve S" ne bir g'lina mes'utriyet gelmee.
f-) Aboneler kullandiirla'ri suyrin bredr:lierini aga{'rd"rftii tarifeye gore
verei:e-!ilerdii'.3 21'i3 21 t;ietre mikAhrna kadar olan sarfiyatrn beher metre mikS.bl 7,5 kun;gtan, 22 metre mikAixnclan itibaren 5 kuru;tan, mek-
ba
w.
ww
tepler, hasianeler ve resmi dairelerde sarf olunan suyun alelrflak beher
metre mikabr 5 kuru$tan alrnacaktrr. saat konulmryan yerlerde kutru 10
mrn. olan borr.l ile verilecek su iqin ayda 100, kutru tr7 mm. boru ile
verilecek su igin de ayda 200 kurug hesabile su iicreti bilhesap, biiaha"
ra saat konulduiu takdirde bakryesi ondan sonra tahakkuk edecek borcuna mahsup eriilmek iizere bir senelik su iicretinin peginen alrnacaktrr.
Sest Kiralan:
Kutru 20 mm, liie
l<aclar ( 25 mm dahil ) olan her bir saat iqin ayda
on kurug, kutru 40 rnrn. olan herbir saat iqin ayda onbeg kurulg, Bu saat kiralan suyun her hangi bir sebepten kapalr olduiu zarnanlarr iginde
alrnrr. Kiranrn ahnmamaslnr ancak su saatrnrn su iqleri memurlu{unca
yerinden qrkanlmlg olmasile miirnkiindiir.
Su saatlan qrkarrlrrken kiralarr hesaplannda tahakkuk gi.inii bir, ayrn
onbeginden evvel ise o ay yannlo onbeginden sonra ise o ay tamam sa-
yrlacaktrr.
f-
234
ikinci kAnun, $ubat, Mart trimestri iqin Birinci kAnun, 2. kanun, $ubat.
Nisan, Mayrs, Haziren Tremistr igin Mart, Nisan, Mayrs,
Temmuz, Apustos, Eyl0l, Tremistri iqin Haziran, Temmuz,
A[ustos,
B. Te$rin, 2. Tegrin, B. KAnu' Tremistri iqin EylCrl, Birinci
Tegrin Tremistrine miiracaat olunur.
Bu dahi kabil olmazsa bir evvelki Trernistrine kryas ile tahak-
kuk yaprlrr.
G) Herhangi
bir
nli
-
sa
hallerde:
ris
F) Su saatrnrn durrnasr veya dogru iglememesi yiizi.inden saat rntig'irine gore tahakkuk yaprlamaz ise o abonenin gegen yrirn aynr aylanndaki ve o zamanda da saatta bir bozukluk olmug ise daha evvelki yrhn
aynr aylanndaki sarfiyat miktan i.izerinden tahakl<uk yaprlrr. Yalnrz son
iremistri tahakuk yaprimadan evvel saatrn bozuk oldugu anragrlarak saat
degistirilmis ise saath zaman bir buquk ay veya daha fazla ise bir yrl
evvelki sarfiyat ile mul<ayese edilmeyip saatrn gcisterdigi sarfiyata nisbet
otrunarak bu iremistri tahakkuk yaprlrr. Ancak tremistr baglangrcrnrn degigtirilmesi dolayrsile aynr aylar sarfiyatrnrn buiunmasr muvakkat bir miiddet iqin kabil olamryacagrndan bu miiddet zarfrnda goriilecek bu gibi
suyu kesilmig olan abone kendi kendine
Suyun tekrar aErlmasr ancak su igleri Miidiirliiiii
sebeple
m
.co
suyu tekrar aqamaz.
tarafrndan olacaktrr. Her ne ti.irlii olursa olsun kapanmrs suyu kendi kendine aqan abonelerden bu hareketlerinden dolayr r0 lira ceza ahnrr.
Abonenin borcunu vermemesi ve5'a talirnatname lhtikiimlerine riayet
etmemesi gibi sebeplerle suyu kapanmrg ise kapanma giiniine kadar tahakkuk etmig ve edecel< her tiirlii borqlannr ddeyerek kapama ve aqma
i.icreti olan 200 kurugu da aynca verrnedikge suyu agrlmaz.
5
ba
w.
ww
TEFTI$ Ve MESAI-{.A CIFIAZI-ARI
Madde 11
- $irket iiizum gorecegi emniyet mesaha ve tef tig cihazlartnt vaz'edecektir. igbu cihazlar daima girketin miilk{i mutlaki kalacaktrr.
Abone, igbu cihazlartn icart hiisntihalde rnuhafazasr iqin tarife kornisyonu marifetiie tayin ecliiecek iicretlerini girkete teCiye eyleyecel<tir'. E. ve
S. vaz'edecegi muhtelif cihazlari kurgunla miihiirleyebilecektir.
MUADDITLER
Madde i2
- Abonelere ita olunan kuvveti elektrikiye ve $u miktan
E. ve S. tarafrndan konacak ve daima E, ve S. nin rnah kalacak olan bir
rnuaddidin igareilerine mtisteniden fasllalaria kaydi aaptedilecek ve iqbu
muaddii abone nezciinde mliesses kudretle ve su baglama borusu ile
rntitenasip olacaktu'.
Abonenin gerek kullanrlan larnbalardan ve gerek sair cihazlardan
miitevellit bulunsun muaddit iizerinde fazla bir hamr.lle idame etrnesi
memnuciur.
sa
ris
Muaddidin iizerinde hulunan fazla bir hamuleden dolayr tamir veya
tebdili iktiza eder ise bu yi.izden vuku bulacak bilclimle masraflar tarnamen mes'ul bulunan aboneye ait olacaktrr. Bundan bagka girketin tevziat
sandrkqasl miizap, muaddit ve saire teqhizei teftigiyesi aboneye veya
rniistahdeminine atfi.i isnadi kabil ihmal veya kasrt dolayisile hasara ugradrfl'r taktirde bu yiizden vuku bulacak zarar ve ziyam da abone E. ve
S. ne tazmin eyleyecektir.
CII-IAZ{-ARIN YERi, MEro,?URLARIN GIR.MELE,RI,
TAI-4iRT MAS$TAFLARI
m
.co
nli
Madde 73
- Tevzi gubesi, m';acidit, tevziat sandrkqasr ve emniyet
ve teftig cihazlarrnrn vaz'i iqln abone girkete ihtizazaltan ixasun ve tarnamen mahfuz rniinasip bir yeri meccanell irae, tahsis etmek mecburiyetindedir. Bu yer abone ile E. ve S. tarafrndan miittefikan tayin edilecektir.
igbu cihazlann bulundugu mevkilere hiiviyet varakasrnl hamil girketin
mahsus ve (nuvazzaf memurlarrnln ve hususi vazife varakasrnl h0mil
amelesinin heran ve zamanda girmelerine mtisaade edilecektir. Memurini
mezkrire, bilumun'l muayene ve tamirleri ve tebeddiilat ve tadiiAti ser,
bestge icra edebileceklerdir. Abone, rnephusi.inanh tesisatia girket memurlart taraftnclan icra edilecek salifiizzikr 'ameliyata mtimanaat etmemeg'i
taahhi.it eyler. Anifiilbeyan ameliyatrn masraflarr, ameliyat veqhizenin tabii
surette eskiruesincjen miiteveiiit olmak gartile gilkete ve bundan gayri ahvalin kAffesinde ve biihassa zikrolunan cihazlann veya tasisatln muayyen
olan hususat haricinde su'i istinralinden miinbais bulundugu halde aboneye ait olacaktrr.
5
ba
w.
ww
tsELEDiyE Eqr{lzEsiNihj tu1ur-{AF.AZAsr
MUF{URN.E.RIN FEKKI, EELEDIYE CIF{AZI.ARININ\I TAI{RIBI
- Mar
.co
ve S. eghize veya mecari iize_
ameliyaitan milmbais zararlarntn tazkanuni yollar ite-iaiUi-nrtt^ bulunmak
aada E.
hakkrnl muhaf
ma
din
me
nli
sa
ris
4
rinde qayri m
rnini iqin abo
mthalif hal vukuunda E. ve S. derhatrabon_
cereya'l ve sxyu kesebirir. Abone; abonnran senehinden cloravr kendisinin E. ;. s, ;i.v'ir"ina. dava ikaiskat eder.
ahkAmrna
Ie.
m
ba
w.
ww
MUADDIDLERIN-I$LETMEsI, MUAYENE
VE
TEKRAR AYAR
Maclcie 16
Irrsa buna gay
Bu iki hal
ris
muayenenin icra edildipi tarih ku
muaddidin tamir veya tepdiline
tashih edilecek ve fa.kat ondan evv
lAt icra nlunmayacaktlr.
/Vlaahaza, herhangi bir sebept
olursa istihlAk edilen kuwe'? eleklr
muaddidin tamir veya yeni bir rnua
yaprlacak muaddit krraaflerine ven
esas ittihaz edilecek ve mamaafih b
itibara ahnacaktlr.
miigterinin tesisatrna ikinci bir muaddit
vaz,etmek satahiyefi"i f;iJ;ir:'
o harde istihrakat, her iki muadcrit igar.etinin vasrtasire
taayyrin edecektir.
o z u I d u gu r a k ti r d e
ill
aoc idin i
s,.. ii
,n
#J- tl[.,lr".|.ffib
", Her iki
muaddit dahi ayni zamanda bozurmug
orur ise, bir muaddihalinde tatbiki icap edecefi
;;il;;;;';,r,"'ur,r.a,
fi ;; ;;
:1'],3:ii,i.:asr
Abone muaddit
veya_ eqhize'i
vebilir' Muaddit veya eqhizei
rarbik
teftigiyenin muayenesini herzaman
isti-
teftisiyenin
rurv.nl.i"i,rr"
sa
.0." abone
.
isbu muavenenin icrasrnr E. ve s.-den tahriren
trr.p LJ...r.tir.
Mu'ygns
sirketin tensibi veqhire cihaztn burundusu ,"h;ii; '"rr,
a. ve s. nin
ve abonenin muayenede hazrr butunmaya
::ilti..tiflTl,.'Xlir.uuo,'acak
nli
Cthaztn, abonenin zaranna olara
ederse abonenin
den tanzim veya tebdil edilerek
bulunrnarnak gartile aboneden rn
Cihazrn rnuntazaman veya a
ederek E. ve S. nin nizamatrnda
ait olacak ve istihlakat faturasrna i
sa 1 lira
uiirv.J. oruts^ j'iiia'
".
Saatlerden komisyonca yaprlan t
alacaktlr. Aboneler saati satln almal<t
edecepi saati vaz'a mecbur oldu{u gi
mirat miinhaslran E. ve S. tarattnOan
neye ait kalacaktrr. E. ve S. abone t
madl halinde ikinci bir saat vazedebil
B
Iediii tebeyyiin
edigi
tebeyyiin
ucreti aboneye
ti verinde olur'
m
.co
ba
w.
ww
f3."$l_k_*q
DAHiL[
TE.SIS,qT
ABC}JEJ{I I\J TESISAI'I
j\,aadde 17
Dahi!i tesisat, masarifi rrhour-1's ait oinrak iizere kenrli
- hi!kfirneige
atzli evlerligi ve
rriusaddali tesisat miiteahhiileri arasrndan
intihap edeceg'i bir rniiteahhit riirtriteiile icr-a e6.ilir-.
Tesisati dahiiiye, E. ve S. nin fenrri talirna.i vi: teubihatrr;r ianrainiie
tevaiuk etrrrelidir.
TE S[SA"I' eiMNiyET'irXirS
nrUAyErqESi
Madde tr8
- Tesisatrn tatramen il<malini miiteaklp E" ve S. igbu,
tesisatrn itrk nruayenesini rlrec&rir:n icra eder. lgbu niua.yeneclen maksat,
kucireii rnilessesenin ta_yini ve verilen sair ma,l0ilatrn tetkiki ile tesisatrn
bairsollna-2.
ris
elektrik ve su gebekesine raptindan cXi{er tesisatrn halaketlerinin intizai-nr
da ria,krsa rre emniyeti umumiyeve haleldan olmlyacag'rna E. r,e S. ce itnrinan husuli.ldiir.
igbu rnu*vene dolayrsile Fl. ve S. istinlal eclilen rnrlzemeirin cinsi ve
tarzt tesirleli i':us'rsunria bir g0na nies'iLlli)ret cieruhte etrnez"
Binalarin, clahiii tesisatin kusurlu olnrasl yiizuiiden yangiri zuhnr eder
veya eghas ve egya5r;r. ft371 anz oiursa f . ve S. nin nresuliyeti mevzuu
E. ve S. tesisatrn noksar"llan havi olduSunu kullanlk'irgr esnada gordtinoksa-nlanu izalesine degirr suyurr cerr-J/anrnr l,;atedebilecektir.
gii taktircle mezkfir
TESiSA
INJ T'ADILI
eyleyernez,
sa
Mael-cle 19 -_ Abone U" ve $, ue keyfiyeti igar c:tnreksizin tesieatrnr
evvr'lce abone oluna-n kurt"eti tecaviiz edecek bir tarzda hig bir veghile
tebdil edemez ve E, r,e S. nin tairriri mlisaarlesini alniircirl<ca. taciilAtr icra
nli
Baldde nriinderig ahliAma nruhaiit olarak kudreti miiesseseuin tezyit
edildigi Ll.. ve S. ce rntigahede olurtCuiju takciirrie i"ibu fazlalrk saaii istirnalin *mri tayinint{e fiav.a1't dikl<ate a-ilnrcak ve son muayenenin icra
olundugu ayrn bidzryetinclen itib;ri:en mez,t:frr tezayiit tatblk olunacaktlr.
Mamafih E. ve S. nin talebi iizerire abone, E. ve Sl. nin r:'iuvafakatrnr istihsal edinceye kadar igbu fazla kuclreti refetmege nreci:urdrir.
DAIJIL? "I-tiSIS;\ ilA DUHOL
.co
Madde 20
E. ve S" abone tarairndan tesis eclilen kr:dreti ve tesisaii dahiliyenin vaziyetini liizun giir"di:kqe muayene etmeg'e salffhiyettardrr. Gerek dairil? i,'e gerek iiaric? tesisatl eielctrikiyerrin ve su resisatinrn
tetkik ve muayenesiire E. vr: S. ce ihti.vaq gdriildtiiii iakriirde abone igbu
tesisatrn buiunduiu mahallere usulii dairesincle lilivii,et varakasrnr harnll
E. ve S. nin hakiki memurlaunln veya vazife varakaslnl harnil E. ve S,
amelesinin her zaruan ve giiniin lier saatinde serbestqe girnrelerine mi.isaade etme$e mecburdur.
9
m
ba
w.
ww
SARTNAME TADILATI
.,
Mud.9.
rarile_
2l -
$artnamenin her hangi bir maddesi vekAleti celile kaharctre E. ve s. nin igbu abonman
senedinin devamr
teriye tatbik etmefe hakkr olacag gibi
miigte_
feshedip cereyan veya su almaktan sarfrnazar
tadil orundusu
miiddetin
dah
eylernege
rinin
TARIFELERIN TADiI.i
r.
fuTAKBUZLAIRIN TEDIYESI, KUYUDAT
KIRAATI
Iladde 23
- istihtAkAt bedeli ile muhtelif iicreti munzamme Beledi_
ye E. ve S. si taraflndan
miimza mal<buzun ibrazl tizerine tediye
olunacaktlr. Abonc bu rnakbuzlarda hata
oldugu bahanesile natrk bulunduklan
meblaSl tediyeden imtina etmiyecek
ve mezkfir makbuzlarda yaprlabilecek
ris
tashihler ondan sonraki makbuzun
tanzimi zamanlnda nazan itibara alrnacaktrr"
tebere'ii edemiyecektir.
sa
Istihlak edilen kuvvei elektrikiye ve
su miktarla. E. ve S. tarafrndan
tensip edilecek muayyen fasrrararra
kaydorunacak ve muaddidin gdsterdisi
son erkarnr muhtevi orarak abone nezdine
bir varaka blrakrracak ve bu
suretle kaydolunan istihrakat faturararnr
tanzimine esas orac,rktrr.
ayni abonenin sair rnevkilerde kendi
rna miiteailik faturanrn ibrazt tarihin.
edilrnedigi taktirde E. ve S. aboneye
k&r tesviye edilinceye kadar elektiik
mu avven m ti ddeti n jn kizas
r n a o.ei
Ir'nol3'"# ,"l] t.*, lffJ Tl, d;::fl
"
ll;
nli
lAf zuhurunda bu ihtilAftan dolavr
le E. ve S. elektrik kuvveti u. *
abonman bedelini gerek istihlAk et_
untazaman tediyeden hiqbir suretle
TAAHI-ITJT OLUNAN ASGARI ISTINIATAT
t0
m
.co
Madde 24
oran her gahrs tesisini tarep eyredipi kudreti
- Abone
erektrikive iqin umuru
s.rnaivecre kuilr;;il;; takdirde senevi
400
saarik
ve
umuru beytivede istimar edirdi{.i takdir-de
senevi 150 saaflik asgari bir
istihidki taahhijt etmek mecburiietiiJJl..
ba
w.
ww
isriuuArAr
UznniNIpEN AVANS
ris
MA HKEI\aEI-E,RI
N salArti vnrn
Madde 26
- igbu abonman senedinden miiteveilit ve haili mehakime miiteallik olan ihtilafattan kemiyet ve rnahiyeti itibarlle
sulh mahakime ait olanlarrn Malatya sulh mahkemesinde ve rnahakimi
asliyel,e ait
olanlarrn da Malatya mahkemei asliyesinde hal ve riiyetini
hukuk usulti
mahkerneleri kanununu 22 nci maddesi mucibince tarafeyn
kabul ve
ta_
.co
nli
sa
ahhiit ederler.
11
m
ba
w.
ww
lMalatya Belediyesi
Elektrik - Su $ubesi
'{enairat ue beyti ihti:lucat ile srnat tstbikaita kullanilsn ae rnusd.dit
-,.rcsttasile {il.piilen elektrik k,taxetinin s*ttgtna dair abontnan senedinin
husust Earil*rz
Iesz-*e
f
//6 6
ft-<trri a r s.s r
iliwffitn mer;'t
Adres
;L
A7^o-4,;
Abonenin iswti
6, e4*
eL./ s+L
s^a,fuAL
M{iessese El"ktrtkhudreti
/
ln/
. - ..
Kwooe"t rnuhsrrike
.. tet
Tenoirat
ist en ilerz
Kiloaaltampe
ezani L:wdreiin
mecwLz!.'
Kilooqt
Lt
A bownanzn d ea emz mii ddeti
htit e dilen
as g
art
is t ihlu6!:d
ft
s
e,
Kilaoat ssot
ne,uiy e
ris
Taah
fstik{.6k tizerindet aanns
6-ez
[.irq
tediq e, edi!.en fllsse'i w-tu.sibe
Teozi gubesi m.asraf l*rt
a"zsLtk
icar
Kurttg
sa
Mwaddidin icar berleli
bedeli
-.
w-----..
r\4{uit
Bu icar bedelleri her sene girlce/ f.arafmdan tagin ue htikinzet
bind.en dcsdit edil,ir.
es.ni-
F{ususi $atlar
.co
nli
Abone, igbu abonman senedini imza etmekle, yukarrda mlinderiE
ummmi ve hususi gartlan miitalda ederel< bilciirnle ahkArn ve sera,itini
kabul ettig'ini beyan eyler.
L2
m

Benzer belgeler