x güvenlik veri dosyası kimyasal veriler için bilgi formu

Yorumlar

Transkript

x güvenlik veri dosyası kimyasal veriler için bilgi formu
X
GÜVENLİK VERİ DOSYASI
KİMYASAL VERİLER İÇİN BİLGİ FORMU
Tarih: 03.03.2009
Önceki tarih: --
1.
1.1
MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/İŞLETMENİN TANIMLANMASI
Maddenin veya preparatın tanımlanması
Ticari adı
DELFIA® Xpress PlGF kit
Preparatın kodu
6007-0010, 6007-001C
Reach kayıt numarasına erişim
Yok
1.2
1.2.1
Maddenin/preparatın kullanımı
Kimyasal maddenin kullanım alanları
DELFIA® Xpress PlGF kiti, 6000 DELFIA® Xpress klinik rastgele erişimli tarama platformu kullanılarak
maternal serumdaki Plasental Büyüme Faktörünün (PIGF) kantitatif olarak saptanmasına yöneliktir.
1.2.2
Ekonomik aktivitelerin sınıflandırması (NACE)
1.2.3
Kullanım kategorileri (UC62)
1.2.4
Kimyasal madde genel toplum tarafından kullanılabilir
1.2.5
Kimyasal madde sadece genel toplum tarafından kullanılmaktadır
1.3
1.3.1
Şirketin/işletmenin tanımlanması
Üretici, ithalatçı, diğer işletme
PerkinElmer Life and Analytical Sciences, Wallac Oy
1.3.2
İrtibat Bilgileri:
Mustionkatu 6
FIN-20750 Turku
PO Box 10
FIN-20101 Turku
+358-2-2678 111
+358-2-2678 357
www.perkinelmer.com
0937168-4
Adres
Posta kodu ve posta adresi
Posta kutusu
Posta kodu ve posta adresi
Telefon numarası
Faks
E-posta adresi
Y kodu
1.4
1.4.1
2.
Acil durum telefonu
Telefon numarası, ad ve adres
PerkinElmer Life Sciences; Belçika, Tel: +32-2-717-7924
Chemtrec (ABD) Tel: +1-800-424-9300
Myrkytystietokeskus, Haartmaninkatu 4, POBox 340, FIN-00029 HUS (Helsinki), Finlandiya, Tel:
+358-9-471 977 veya +358-9-4711
TEHLİKE TANIMI
Bu ürün tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır.
3.
NİTELİK VE İÇERİK HAKKINDA BİLGİ
3.1
Tehlikeli Bileşenler
3.1.1 CAS/EC
3.1.2 Bileşenin adı
numarası ve Kayıt
numarası
3.1.2
3.1.3
Konsantrasyon
3.1.4 Sınıflandırma (sembol harfleri ve
R açıklamaları) ve bileşen hakkındaki
diğer veriler
Diğer bilgiler
Kit, aşağıdaki bileşenleri içerir:
- PlGF Calibrators
- PlGF Tracer
- PlGF Assay Buffer
- PlGF Pen
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sayfa 1
Ticari adı: DELFIA® Xpress PlGF kit
Tarih: 03.03.2009
Önceki tarih: --
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
7.
7.1
7.2
7.3
8.
8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4
8.1.5
8.2
8.2.1
Bileşen rapor edilebilir miktarlarda tehlikeli kimyasal içermemektedir.
Bazı bileşenler sodyum azid (CAS : 26628-22-8) içerir, ancak bu oran %0.1’in altındadır.
İLKYARDIM ÖNLEMLERİ
Özel talimatlar
İnhalasyon
Deri ile temas
Bol suyla yıkanmalıdır.
Göz ile temas
Bol suyla yıkanmalıdır. Tahriş meydana gelirse, tıbbi yardım alınmalıdır.
Sindirim
Ağız suyla yıkanmalıdır. Hasta kendini iyi hissetmediğinde tıbbi yardım alınmalıdır.
İlkyardımı sağlayan doktora veya diğer profesyonellere yönelik bilgiler
YANGIN ÖNLEMLERİ
Uygun yangın söndürme ortamları
Su, uygun köpük, kuru kimyasal veya karbon dioksit
Güvenlik nedenlerinden dolayı söndürme maddeleri kullanılmamalıdır
Yangın sırasında özel maruz kalmatehlikeleri
İtfaiyeciler için özel koruyucu ekipman
Diğer talimatlar
YANLIŞLIKLA SALIM ÖNLEMLERİ
Kişisel önlemler
Uygun koruyucu giysi ve eldiven kullanılmalıdır.
Çevre önlemleri
Temizleme yöntemleri
Dökülen madde su ile temizlenebilir. Uygun eldiven takılmalıdır.
Diğer talimatlar
Bazı bileşenler koruyucu olarak sodyum azid içermektedir. NaN3, kurşun veya bakır boru tesisatı ile
etkileşime girerek, oldukça patlayıcı metal azidleri oluşturabilir. Azid birikimini önlemek için temizlik ve
atma işleminin ardından bol su akıtın.
KULLANIM VE SAKLAMA
Kullanım
Uygun koruyucu eldiven takılmalıdır. Ayrıca bkz. Bölüm 4.
Saklama
Serin (+2…+8°C), kuru yerde saklayın. Ürünün son kullanma tarihi dış etikette belirtilmiştir.
Belirli kullanım(lar)
KONTROLLERE MARUZ KALMA/KİŞİSEL KORUNMA
Maruz kalmalimit değerleri
HTP değerleri (Finlandiya’da)
Yok
Diğer limit değerleri
Yok
Diğer ülkelerdeki limit değerleri
Yok
DNEL’ler
Yok
PNEC’ler
Yok
Kontrollere maruz kalma
İşte kontrollere maruz kalma
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sayfa 2
Ticari adı: DELFIA® Xpress PlGF kit
Tarih: 03.03.2009
Önceki tarih: --
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8.2.1.1
8.2.1.2
8.2.1.3
8.2.1.4
8.2.2
9.
9.1
9.2
9.2.1
9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.2.7
9.2.8
9.2.9
9.2.10
9.2.11
9.2.12
9.2.13
9.2.14
9.3
10.
10.1
10.2
10.3
11.
11.1
11.2
11.3
İyi laboratuvar uygulamalarını kullanın.
Solunum koruması
Laboratuvar ölçeğinde gerekli değildir.
El koruması
Tek kullanımlık eldivenler.
Göz koruması
Büyük oranda sıçrama olduğunda, güvenlik gözlükleri kullanın.
Deri koruması
İş giysisi kullanılmalıdır.
Çevresel kontrollere maruz kalma
-FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER
Genel bilgiler (fiziksel durum, renk ve koku)
Yok
Önemli sağlık, güvenlik ve çevre bilgileri
pH
Yok
Kaynama noktası/kaynama aralığı
Yok
Parlama noktası
Yok
Yanabilirlik (katı, gaz)
Yok
Patlayıcı özellikler
Yok
Oksitleme özellikleri
Yok
Buhar basıncı
Yok
Bağıl yoğunluk
Yok
Çözünebilirlik
Yok
Suda çözünebilirlik
Yok
Partisyon katsayısı: n-oktanol/su
Yok
Viskozite
Yok
Buhar yoğunluğu
Yok
Buharlaşma hızı
Yok
Diğer bilgiler
STABİLİTE VE REAKTİVİTE
Kaçınılması gereken koşullar
Kaçınılması gereken maddeler
Tehlikeli bozunma ürünleri
TOKSİKOLOJİK BİLGİLER
Akut toksisite
Veri yok.
Tahriş ve aşındırıcılık
Solüsyon çok duyarlı kişilerde tahrişe yol açabilir.
Duyarlılaşma
-
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sayfa 3
Ticari adı: DELFIA® Xpress PlGF kit
Tarih: 03.03.2009
Önceki tarih: --
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
11.4
11.5
11.6
12.
12.1
12.1.1
12.1.2
12.2
12.3
12.3.1
12.3.2
12.4
12.5
12.6
13.
Sub-akut, sub-kronik ve uzatılmış toksisite
Deneyime dayanarak insan sağlığı üzerindeki etkiler
Veri yok
Sağlık etkileri hakkındaki diğer bilgiler
Ürün tam olarak test edilmemiştir
EKOLOJİK BİLGİLER
Ekotoksisite
Sudaki toksisite
Veri yok
Diğer organizmalara karşı toksisite
Veri yok
Mobilite
Veri yok
Persistans ve bozunabilirlik
Biyolojik bozunma
Veri yok
Kimyasal bozunma
Veri yok
Biyoakümülatif potansiyel
Veri yok
PBT değerlendirmesinin sonuçları
Veri yok
Diğer olumsuz etkiler
Ürün tam olarak test edilmemiştir.
ELDEN ÇIKARMA HUSUSLARI
Tüm atıkların yok edilmesi yerel düzenlemelere uygun olmalıdır. Ayrıca bkz. Bölüm 6.4.
14.
14.1
14.2
14.3
14.3.1
14.3.2
14.3.3
14.3.4
14.4
14.4.1
14.4.2
14.4.3
14.5
14.5.1
14.5.2
14.5.3
TAŞIMA BİLGİLERİ
UN numarası
Yok
Ambalajlama grubu
Yok
Karayolu taşımacılığı
Taşıma sınıfı
Yok
Risk kodu
Yok
Konşimentodaki adı
Yok
Diğer bilgiler
Bu ürün taşıma düzenlemeleri ile düzenlenmemektedir.
Denizyolu taşımacılığı
IMDG sınıfı
Yok
Doğru teknik adı
Yok
Diğer bilgiler
Bu ürün taşıma düzenlemeleri ile düzenlenmemektedir.
Havayolu taşımacılığı
ICAO/IATA sınıfı
Yok
Doğru teknik adı
Yok
Diğer bilgiler
Bu ürün taşıma düzenlemeleri ile düzenlenmemektedir.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sayfa 4
Ticari adı: DELFIA® Xpress PlGF kit
Tarih: 03.03.2009
Önceki tarih: --
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
15.
15.1
15.1.1
15.1.2
15.1.3
15.1.4
15.1.5
15.1.6
15.2
16.
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
DÜZENLEME BİLGİLERİ
Etiket üzerindeki bilgiler
Tehlike sembolleri (harfler) ve tehlike işaretleri
Yok
Etiket üzerinde belirtilecek etkin maddeler
Yok
R ibareleri
Yok
S ibareleri
Yok
Belirli preparatların etiketlenmesine ilişkin özel şartlar
Yok
Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi aşağıdaki maddeler için gerçekleştirilmiştir
Yok
Ulusal düzenlemeler
Yok
DİĞER BİLGİLER
İlgili R ibarelerinin listesi
Yok
Eğitim önerisi
Kullanım talimatlarına bakın. Bu ürün yalnızca yeterli eğitimi almış personel tarafından kullanılmalıdır.
Önerilen kullanım kısıtlamaları
Diğer bilgiler
Kullanım talimatlarına bakın.
Güvenlik Veri Dosyasını oluşturmak için kullanılan ana verilerin kaynağı
Eklenen, silinen veya değiştirilen bilgiler
Bu Güvenlik Veri Dosyası, EU 1907/2006’ya göre oluşturulmuştur.
Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğuna inanılmaktadır, ancak bu bilgilerin tüm unsurları kapsaması amaçlanmamıştır
ve sadece kılavuz niteliğinde kullanılmalıdır. Yukarıda belirtilen ürünün kullanımından veya ürünle temastan
kaynaklanan zararlardan Wallac sorumlu değildir.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sayfa 5

Benzer belgeler

e askı-aksesuar lıne

e askı-aksesuar lıne H=040, H=050, H=060 tek sýra deliklidir. H=075 iki sýra deliklidir. H=100 üç sýra deliklidir.

Detaylı

E-Line Askı ve Aksesuarlar Kablo Kanal Kataloğu PDF

E-Line Askı ve Aksesuarlar Kablo Kanal Kataloğu PDF UAT1 M10 Askı takımı; 2 adet UK-S1 Üniversal konsol, 1 adet M10 tij, 2 adet M10 somun, 1 adet M10 çelik dübel malzemelerini içerir. UAT2 M10 Askı takımı; 2 adet UK-S3 Üniversal konsol, 2 adet M10 t...

Detaylı

VERTRETUNG Liste der beim Europäischen Patentamt

VERTRETUNG Liste der beim Europäischen Patentamt Jørsboe, Anne-Marie Charlotte H. (DK) Combio A/S Gamle Carlsberg Vej 10 DK-2500 Valby

Detaylı