i-01r-20_Layout 1

Yorumlar

Transkript

i-01r-20_Layout 1
Kurflunkalem
“TÜRK‹YE’N‹N E⁄‹T‹M PLATFORMU”
’N‹N
KATKILARIYLA...
PENCERELER
Emre erdo€an
[email protected]
HAKKINDA BLMEDNZ 3 EY: KANUNLAR
D‹SLEKS‹!
Çocuunuz bildii eyleri yanl yazyor, son harfleri benzeen
ve kafiyeli sözcükleri söylemede güçlük çekiyor, tahtadan deftere not aktarrken yanllar yapyorsa disleksi olabilir. Örenme
bozukluu olan bu özelliin zekâyla dorudan ilikisi yoktur.
Dünyadan garip
kanun örnekleri
∂ Dünyada çok ama çok garip kanunlar
mevcut. Meclis binas›nda ölmenize
izin vermeyen, h›rs›za yast›kla vurdurmayan, plakan›zda o günün numaras›
yoksa yola ç›kman›za izin vermeyen...
Garip kanunlar bilip bilmedi€iniz 3 fley...
∂ Yasak hemşerim! ‹ngiltere’de bir milletvekili iseniz aman parlamentoda ölmeyin(!) Kanun flu flekilde: “Hiçbir vekil,
‹ngiltere’de meclis binas› s›n›rlar› içinde
ölemez! “Ölürse ne olur, cezas› nas›l
verilir?” sorular› cevaps›z kal›yor tabii.
∂ Bıçak da yastık da aynı! Almanya’da
yaflasan›z ve evinize h›rs›z girse, onu
b›çak ile etkisiz hâle getirmenin cezas›
ile ona yast›kla vurman›n cezas› ayn›.
Bu kanun içeri€inde yast›k da silah
kapsam›na girmekteymifl.
∂ Ehliyet, ruhsat lütfen! Filipinler’de
yaflasayd›n›z araban›z› öyle istedi€iniz
zaman kullanamayacakt›n›z, çünkü plaka
numaran›za göre haftan›n belirli günlerinde trafi€e ç›kabiliyorsunuz. Misal, plakas›n›n son hanesi 1 veya 2 olanlar pazartesi günleri trafi€e ç›kabiliyor.
DR. A. FARUK
LEVENT
SORULARINIZI
CEVAPLIYOR...
SORULARINIZ
ÇN...
[email protected]
marmara.edu.tr
0 212 639 68 81
KARMA SÖZLÜK
KADINLARI ANLAMAK!
‹ngilizce kelime
Okunuflu sinir bozan
dukça garip bir
unuu ol
∂ Awkward: Ok
reticha)
m
(e
..
ir.
kelimed
e
gelen ‹ngilizce kelim
Okunuflu kula€a hofl
si
di
en
uzay müh
Kulaa
∂ Entrepreneur:
yli
unvanın sahibi ha
gibi afili gelen bu
ıı
lad
an
iyi
aretten de
müteebbistir, tic
ha)
söylenir. (emretic
BASMAKALIPÇI
-kal›plaflan duyulduk duyulmad›k sözler∂ Bir topun etrafnda 22 kii kouyor, sen
de ondan zevk alyorsun öyle mi? (spirit)
∂ Avrupa’ya git sokaklarda bir tek çöp bulamazsn abi. (kibritsuyu)
∂ En güzel sahneleri fragmana koyuyorlar,
sonra filmi izliyorsun baka güzel sahne
yok. (trenchkot)
∂ Abi böyle havalarda ne yicen biliyon mu?
Karpuz peynir ekmek.. En güzeli valla,
hem hafif, hem doal...(elnherfi)
∂ Ya aslnda brakmak lazm, hem keseye
hem sala zarar. (beautiful freak)
[email protected]
twitter.com/_kursun_kalem_
20 N‹SAN 2012 CUMA
DÂHLERN HASTALII
ngiliz Parlamentosunda ölmek yasak...
∂ Kadnlar anlayamayz ama en
azndan soru tiplerini ezberleyelim.
(typemismatch)
∂ Dolabnzda olmayan bir kyafeti
aramaktan baka bir ey deildir.
(pelinistan)
∂ Kolaydr aslnda. Zor olan anlanan yapmaktr. (ed gein jr)
∂ Teoride
mümkündür. (slayer)
Konu hakkında
Einstein amca der
∂ Abi bi de kaki: “Bazı erkekler
dnlar anlyorum
kadınları anlamaya
ama konuamçalıır, dierleri kenyorum diyenler
dilerini daha basit
var. (theticha)
ar,
konulara adarl
∂ Aslnda zor
örnein görelilik kudeildir
ama eri)
ramına...” (çayındib
keklerin genellikle tercih etmediidir. (gunselim)
∂ Erkek “ben”den “biz”e geçtii
an ortada bir meselenin kalmayaca durumdur. (androitbeyn)
http://www.facebook.com/
kursun.kalem1
M
erhaba Faruk Bey, 7.5 yafl›nda
Baflar isminde bir o€lum var. O€lum bir çeflit dikkat problemi yafl›yor. Ancak bilinen ad›yla dikkat
eksikli€i ve hiperaktivite bozuklu€undan
farkl› bir durum. Ö€retmenleri, dersi çok
güzel dinledi€ini ve derse çok iyi kat›ld›€›n›
söylüyor. Zaten evde de biz bir fley anlatt›€›m›z zaman ya da okudu€umuzda kendini çok iyi vererek dinleyebiliyor. Fakat,
kelimeleri yazarken sürekli yaz›m hatalar›
yap›yor. Beraber çal›fl›rken do€ru yazd›€›
bir fleyi ikinci defa yazarken yanl›fl yazabiliyor. Matemati€i çok iyi olmas›na ra€men
bir matematik sorusunu düzgün flekilde
okuyor ve sorunun cevab›n› bana, do€ru
olarak söylüyor ama yazarken yanl›fl yaz›yor
ve bunu yaparken fark›nda bile olmuyor.
Ayr›ca bu yapt›€› dikkatsizlik hatalar›
onun baflar›l› olmas›na engel oluyor.
Bildi€i fleyleri yanl›fl yaz›yor, almas› gerekti€i puandan daha düflük not al›yor
ve çok üzülüyor. fiu an belki bu s›k›nt› o
kadar önemli olmayabilir ama yafl› ilerledikçe bu durum onun hayattaki baflar›s›n› ve mutlulu€unu engelleyecek.
Bu problem zamanla ortadan kalkabilir mi? Bu konuda neler yapmal›y›z? Bana yard›mc› olursan›z
çok sevinirim. (Makbule Bütün)
OKUMAYA BAfiLARKEN
ORTAYA ÇIKIYOR
CEVAP: Sayg›de€er okuyucumuz; çocu€unuzun yaflad›€› s›k›nt›lar› sizin de dile getirdi€iniz
gibi yaln›zca dikkat eksikli€i ya
da konsantrasyon bozuklu€u ile
aç›klayamay›z. Yazd›klar›n›zdan hareket edecek olursak o€lunuzda
“disleksi” dedi€imiz ö€renme bozuklu€unun söz konusu olabilece€ini düflünüyorum. En genel tan›m›yla disleksi;
okunan bir metni dinleme, konuflma,
okuma, yazma, ak›l yürütme ile matematik yeteneklerinin kazan›lmas›nda
ve kullan›lmas›nda önemli güçlüklerle
kendini gösterir. Sak›n hemen endiflelenmeyin!
Disleksi, bir çeflit kavrama bozuklu€u
olmakla birlikte bunun zekâ ile do€rudan
bir iliflkisi yoktur ve disleksi üstün zekâl›
bireylerde de görülebilir. Hatta disleksi;
Albert Einstein, Leonardo da Vinci, Graham
Bell, Henry Ford, Mozart, Agatha Christie
ve Steve Jobs gibi baflar›l› kimselerde de
görülmüfltür. Bu kifliler hepimizin bildi€i
üzere bilim ve sanat alan›nda muazzam
eserler vermifltir. Bu problemin, bireyin
biliflsel yap›s›yla ilgili oldu€u ve merkezi
sinir sistemindeki bir iflleyifl bozuklu€una
ba€l› oldu€u düflünülmektedir. Disleksi
genellikle çocukluk döneminde, okumaya
bafllama aflamas›nda fark edilir.
BEL‹RT‹LER‹ NELER?
Disleksinin belli bafll› belirtileri flunlard›r: Kelimeleri birbirine kar›flt›rma,
çok bilindik nesnelerin ad›n› ve rengini
hat›rlayamama, sa€a sola yalpa yapma
ve çarpma, son harfleri benzeflen ve kafiyeli sözcükleri söylemede güçlük çekme. Bu belirtilere örnek olarak 15 ve
51 gibi rakamlar› yanl›fl yazma ya da
“b” ile “d” harfini yazarken kar›flt›rma
verilebilir. Disleksili çocuklar›n birço€u; alfabeyi ve çarp›m tablosunu
ö€renmede güçlük çeker, ayakkab›
ba€c›klar›n› ba€layamaz, yaz›l› çal›flmalar s›ras›nda gere€inden daha
fazla zaman harcar, tahtadan ya da
kitaptan deftere not aktar›rken zorluk
çeker ve sözlü talimatlar› yerine getirmekte zorlan›r. Buraya kadar yapt›€›m›z aç›klamalar› toparlayacak olursak çocu€unuzda görülen davran›fllar
disleksiyi ön plana ç›kar›yor. Bu konuda
hem do€ru teflhis hem de uygun tedavi
yöntemleri için vakit kaybetmeden bir
uzmana baflvurman›z› fliddetle tavsiye
ederim. Son olarak disleksi, tedavi edilecek bir hastal›k de€ildir ve disleksinin
tedavisinde kullan›lan özel bir ilaç yoktur.
Ancak baz› durumlarda disleksi ile dikkat
eksikli€i ve konsantrasyon bozuklu€u
ayn› anda görülebilir. Bu nedenle dikkat
eksikli€inin semptomatik tedavisi için
ilaç tedavisi uygulanabilir. Dolay›s›yla
dislektik özelli€e sahip çocuklar›n geliflimi, e€itsel terapi yöntemleriyle sa€lan›r.
Bu terapi çal›flmalar›n›n amac› da çocu€un güçlü ve zay›f yönlerini ortaya ç›karmak, zay›f yönlerini destekleyecek
teknikleri ona ö€retmek ve güçlü yönlerini gelifltirerek özgüveni art›rmakt›r. Bu
durumun erken fark edilmesi ve disleksi
ile ilgili al›nacak önlemler dislektik çocuklar›n hayatlar›n› daha sa€l›kl› ve rahat
sürdürmesini sa€lar.
etkiliyorum
18
‹brahim
CEBEC‹
[email protected]
Çok mühim mesele
Ç
ocuk yetitirmek herhâlde hiçbir zaman
bu devirdeki kadar zor olmamtr. Bu
mühim meseleyle ilgili, Hayati nanç
Bey’in, hlas Eitim Kurumlarnda verdii
“Günümüzde Çocuk Yetitirilmesi” konulu
konferanstan reçete niteliinde kesitler sunuyorum:
“nsanolu örenmeye bayılır, öretilmekten nefret eder. Çocuun ilk hocası
annedir. Ama anne ie dorudan doruya
‘öretmek’ diye balarsa çocuk kepenkleri
indirir. Öretiyormu gibi öretmek olmaz.
Öreniyormu gibi öretmek olur.
Bugüne kadar hep iki eyi anlattım: Allahü teala’yı ve ölümü unutma. Dost bunu
hatırlatandır. Veli, dost demektir. Eer
çocuklarımızın velisi yani dostu isek onlara
bunu hatırlatmak zorundayız, bu bizim
bir numaralı vazifemiz olmalı.
Çocuk annenin eseridir; biz babalar zemini hazırlar, sıkıntıları giderir, problem
olmamaya çalıır, masrafları karılarız.
Çocuk ne alırsa anneden alır. Çünkü ilk
hoca odur. Annelere çok hürmet etmeli,
bir baba için en mühim vazife çocuunun
annesine iyi davranmaktır.
Günümüz çocukları; top atsan yıkılmaz,
her yaptıı doru, her sözü kanun olan
büyükleri sevmez. Ara sıra yanlı yapan,
yanlıını kabul eden, çocuktan özür dileyen
büyükleri severler. Çocuunuzdan samimi
olarak özür dilemekten çekinmeyin.
14 yaında devletin baına Mehmet’i çıkaran Murat’ın neslinden geliyoruz biz.
Devletin geleneine bakın, 14 yaında
çocuu devletin baına çıkarıyor ve uzaktan seyrediyor. Neden? 21 yaında stanbul’u fethedecek o çocuk, ii büyük, bir
egzersiz yapsın, bir çalısın bakalım. O
çocuktaki dehaya bakın: Haçlılar bunun
üzerine ii azıtıp ‘Bacak kadar çocuk tahta
geçti, imdi vururuz onları!’ diyor. Haçlılar
harekete geçince Sultan Mehmet mektup
yazıyor babasına: ‘Baba, devletin bakanı
sensen gel devletin baına, yok bensem
emrediyorum gel.’ Ve Sultan Murat tekrar
devletin baına geçip savaı kazanıyor.
te güven. Güvendiini her zaman belirtmek lazım. Bırak da hata yapsın. unu
yap, bunu yapma, elinde bir kamçı. Bırakın
bu insafsızlıı, bunu yapmayın lütfen!”
Bunlar yukarda zikrettiim konferanstan
kesitler, konferansn tamamn bu mahdut
köeye sdrma imkânmz yok. Ben sizlerin
azna bir kak bal çaldm. Bal sevenler
Hayati Bey’i yakaladklar yerde dinlesinler.
“Hoppala, nerede bulalm Hayati Bey’i?” diyenlere bir ipucu: TRT’de program yapyor.
Benden bu kadar. “TRT’nin hangi kanalnda,
ne zaman, saat kaçta?” diye merak edenlere:
Onu da siz aratrp bulun.
TWEETÇ‹
Ahmet Rasim Akda€
[email protected]
Evrim Güvenç
Gelmifl geçmifl en etkili uyku ilac› ‘Yar›na yetiflmesi gereken ifl/ödevdir!’ Daha
h›zl› uyku getirenini henüz görmedim.
sefa nuri erdo€an
Çevrende kimse yokken s›rt›n›n ulafl›lmayan noktas› kafl›n›r ya, bu evrenin size
“Yine yaln›zs›n!” deme fleklidir.
Arda
Sen git imparatorluk kur, dünyay› dize getir.
Adam›n biri taba€a marul falan do€ray›p salataya
senin ad›n› versin. “Sezar Salatas›” ne yahu?
Linkoln
Bence Bülent Ersoy’la Muazzez Abac›
art›k onla bunla düet yapmay› b›rak›p diyet
yapmaya bafllamal›lar.
öz
Bizim santralde s›z›nt› olsa bedava
nükleer doldurmak için çevre ilçelerden
kovas›n› alan gelmezse neyim?
Dr. Tanju Tanjant
Matemati€in çözemeyece€i bir problem varsa o da: “Do€unca 1 yafl›nda m›
oluyor yoksa 1’den gün mü al›yor?” parabolüdür.
Metin Atay fiimflek
Bin kere Gesi Ba€lar›’nda dolansam, bunu
dile getirip türkü yapmak akl›ma bile gelmez.
Baz› insanlar gerçekten çok ç›lg›n.
Mal Tweetler
Gün gelir devran döner, yanl›fl hesap
Ba€dat’tan döner, sap döner, tavuk döner,
et döner. Yani her fleyin bafl› döner.

Benzer belgeler