Sağlıklı çalışmak Gesund arbeiten

Transkript

Sağlıklı çalışmak Gesund arbeiten
Sağlıklı çalışmak
Gesund arbeiten
İşyerinde sağlık kılavuzu · Ein Wegweiser für Gesundheit im Betrieb
Türkçe · Deutsch
Künye
Sağlıklı çalışmak
İşyerinde sağlık kılavuzu
Editör
Initiative Gesundheit und Arbeit (iga)
Sağlık ve İş İnisiyatifi sii
BKK Bundesverband
(BKK Federal Federasyonu)
Kronprinzenstraße 6, 45128 Essen
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung
(Alman Kanuni Kaza Sigortası)
Mittelstr. 51, 10117 Berlin
AOK-Bundesverband
(AOK Federal Federasyonu)
Rosenthaler Str. 31, 10178 Berlin
Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek)
(İşçi-Telafi Sigorta – Federasyonu Derneği)
Askanischer Platz 1, 10963 Berlin
Bu broşüru geliştirip hazırlayanlar:
Ramazan Salman (Ethno-Medizinisches Zentrum),
Stephanie Knostmann, Martina Harms,
Wolfgang Bödeker, Tanja Hohmann
Tercüme:
Etno-Tıp Merkezi Derneği
(Özgür Ziyaretçi, Dr. Nilgün Kımıl)
2. gözden geçirilmiş ikinci baskı, Mart 2011
Sağlıklı çalışmak · Gesund arbeiten
Sağlıklı çalışmak
İşyerinde sağlık kılavuzu
3
Impressum
Gesund arbeiten
Ein Wegweiser für Gesundheit im Betrieb
Herausgeber
Initiative Gesundheit und Arbeit (iga)
BKK Bundesverband
Kronprinzenstraße 6, 45128 Essen
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung
Mittelstr. 51, 10117 Berlin
AOK-Bundesverband
Rosenthaler Str. 31, 10178 Berlin
Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek)
Askanischer Platz 1, 10963 Berlin
Entwickelt und erarbeitet von:
Ramazan Salman (Ethno-Medizinisches Zentrum),
Stephanie Knostmann, Martina Harms,
Wolfgang Bödeker, Tanja Hohmann
Übersetzung:
Ethno-Medizinisches Zentrum, Übersetzungsdienst
(Özgür Ziyaretçi, Dr. Nilgün Kımıl)
2. aktualisierte Auflage, März 2011
Sağlıklı çalışmak · Gesund arbeiten
Gesund arbeiten
Ein Wegweiser für Gesundheit im Betrieb
5
Önsöz
Federal Hükümet Göçmenler,
Mülteciler ve Uyum Görevlisi’nin hitabı
Federal Hükümet Uyum
Bir şirket, özellikle personelin sağlığı ve refahı
Görevlisi olarak, ente-
konularına olan ilgisini gösterince, saygı ve takdi-
grasyonun özellikle iş
rini de belli etmiş olur. İşyerinde sağlık kılavuzu bu
dünyasında ve mahalli
konuda önemli bir açığı kapatmakta ve işyerinde
i
sağlık konusunda göçmen ailelerden oluşan per-
şyerlerinde
leştiğini
ger­çek­
biliyorum.
sonelin hangi hakları olduğunu göstermektedir.
Almanya‘da iş yerleri-
Alman sağlık sisteminin sunduğu imkânları orta-
nin çoğunda göçmen ailelerden gelen insanlar
ya çıkararak hangi adımların atılması gerektiğini
vaz geçilemez hale gelmişlerdir. İşverenler de,
ve
özellikle bu insanların beraberlerinde getirdikleri
gösterir. Ayrıca, sizin de sağlıklı kalmak veya
sorularınızı
cevaplandıracak
muhatapları
kültürel çeşitliliğin ekonomi için önemli bir faktör
tekrar sağlığınıza kavuşmak için nelere dikkat
olduğunu fark etmişlerdir.
edebileceğinizi gösterir.
Değişik bakış açıları yeni yaratıcı çözümle-
Sağlık dolu bir çalışma atmosferi dileyerek!
ri doğurmaktadır. Değişik kültürlerle diyalog
yeteneği, şirketlere yeni müşteri ve pazarların yolunu açmaktadır. Çeşitliliğin kendileri için önemli
olduğunu belli eden şirketler, karşılıklı saygı ve
Prof. Dr. Maria Böhmer
takdirin var olduğu bir ortam yaratmaktadırlar.
6
Bu sayede çalışanlar işyerinde kendi katkılarını
Federal Hükümet Göçmenler, Mülteciler ve Uyum
göstermek için daha motive edilmiş olurlar.
görevlisi
Sağlıklı çalışmak · Gesund arbeiten
Grußwort
der Beauftragten der Bundesregierung für Migration,
Flüchtlinge und Integration
Als ­Integrationsbeauftragte
Respekt und diese Anerkennung zeigt ein Unter-
der Bundes­regierung weiß
nehmen besonders dann, wenn es um das Wohl-
ich, dass Integration vor
befinden und die Gesundheit der Belegschaft
allem auf dem Arbeitsmarkt,
geht. Dieser Wegweiser für Gesundheit im Betrieb
in den Betrieben vor Ort
schließt hier eine wichtige Lücke. Er zeigt Ihnen
stattfindet. In vielen dieser
als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern aus
Betriebe
Deutschland
Zuwandererfamilien, welche Rechte Sie haben,
sind Menschen aus Zuwandererfamilien unver-
wenn es um Gesundheit im Betrieb geht. Er weist
in
zichtbar. Und den Unternehmen ist klar gewor-
auf die Angebote des deutschen Gesundheitssy-
den, dass für sie gerade auch die kulturelle Viel-
stems hin, nennt Ihnen Wege und Ansprechpart-
falt, die die Menschen mitbringen, ein wichtiger
ner. Er zeigt aber auch, wie Sie als Arbeitneh-
Wirtschaftsfaktor ist.
merin oder Arbeitnehmer selbst auf sich achten
Unterschiedliche Betrachtungsweisen füh­ren zu
gesund werden wollen.
können, wenn Sie gesund bleiben oder wieder
kreativen, neuen Lösungen. Die Fähigkeit zum
Umgang mit anderen Kulturen eröffnet den
Mit den besten Wünschen für ein gesundes
Un­ter­nehmen neue Kundenstämme und Märkte.
Betriebsklima!
Unternehmen, die zeigen, dass ihnen Vielfalt
wich­tig ist, schaffen eine Kultur des gegenseiti­
gen Respekts und der Anerkennung. Mit­arbei­
terin­nen und Mitarbeiter sind moti­vierter, sich
Prof. Dr. Maria Böhmer
einzubringen.
Beauftragte der Bundesregierung für Migration,
Flüchtlinge und Integration
7
iga
Sağlık ve İş iga İnisiyatif sii
Sağlık ve iş birbirine bağlı olmalıdır – bu düşünce
soneli güvenli ve sağlıklı bir şekilde çalışmaya
hatta sii’nin adında bile bulunmaktadır. Alman
motive etmek ve ayrıca sağlıklı çalışma ortamının
Kanuni Sağlık ve Kaza Sigortası federasyonları
yaratılması için sağlıklı bir hayat tarzının destek­
bu inisiyatif altında biraraya geldiler. BBK Feder-
lenmesidir. Kaza sigortası kurumları ve sağlık
al Federasyonu ve Alman Kanuni Kaza Sigortası
sigortaları kendi paylarına düşen oranda işçilerin
tarafından kurulan bu federasyona sonradan
sağlığını muhafaza ve teşvik ederek bu konuda
AOK Federal Federasyonu Derneği ve İşçi-Telafi-
önemli bir rol üstlenmektedir.
Sigortası Federasyonu iştirak ettiler. Müşterek
hedefleri, iş emniyetinin ve işyerindeki sağlığın
sii bilirkişilerle beraber İnterkültürel İşletme Sağlık
teşviği ile işyerinde oluşan sağlık tehlikelerine
Yönetimi konsepti geliştirildi. Böylece – kişi han-
mani olmaktır.
gi uyruğa bağlı olursa olsun – işyerinde sağlık ve
güvenlik konusunda haklarını ve sorumluluklarını
İşverenlerin
karşılaştığı
bilecek, sağlık destekleyici tedbirlerden faydala-
sorunların sayısı gittikçe yükselmektedir. Bunların
ve
işçilerin
bugün
nabilecek ve amirleri tarafından kültürel farkları
sebepleri de örneğin pazarlarda artan rekabet
göz önünde tutulacaktır. Bu sağlık kılavuzu işbu
baskısıdır. Bu gelişme de, çalışma şartlarının yük-
konseptin bir yapı taşıdır.
sek bir oranda değişmesine sebep olmaktadır.
sii‘nin diğer bir çok projesi, toplantıları ve
8
Yüksek rekabet içinde bulunan şirketlerin başarıya
yayımları üzerine bilgileri www.iga-info.de inter-
kavuşabilmesi için önemli bir koşul da sağlıklı
net sayfasında bulabilirsiniz. Sorularınızı E-Mail
ve motive edilmiş personeldir. İş emniyeti ve
olarak [email protected] adresine yönete-
işyerinde sağlık bu konuda anahtar konumdadır.
bilir veya telefonla 0351 4571010 numarasından
Önemli olan unsur, işyerinde sorumluları ve per
bilgi alabilirsiniz.
Sağlıklı çalışmak · Gesund arbeiten
iga
Zur Initiative Gesundheit und Arbeit
Gesundheit und Arbeit müssen zusammen-
träger und Krankenkassen leisten hierbei einen
gehören – dieses Anliegen trägt iga sogar im
wesent­lichen Beitrag, die Gesundheit der
Namen. Verbände der gesetzlichen Kranken-
Beschäftigten zu erhalten und zu fördern.
und Unfallversicherung haben sich in der Initiative zusammengeschlossen. Sie wurde vom BKK
In iga werden erfolgreiche Konzepte der Präven-
Bundesverband und der Deutschen Gesetzlichen
tion und Gesundheitsförderung an die konkreten
Unfallversicherung gegründet, später stie­ßen
Erfordernisse der Betriebe angepasst, neue
auch der AOK-Bundesverband und der Verband
Methoden erarbeitet und erprobt. iga forscht,
der Ersatzkassen dazu. Gemeinsa­mes Ziel ist,
berät und entwickelt zusammen mit Kranken-
arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren durch
kassen, Berufsgenossenschaften und Unfall-
Arbeitsschutz und betriebliche Gesundheits-
kassen.
förderung vorzubeugen.
iga hat zusammen mit weiteren Experten das
Die Herausforderungen, denen Unternehmen
Konzept für ein Interkulturelles Betriebliches
und ihre Beschäftigten heute ausgesetzt sind,
Gesundheitsmanagement
nehmen zu. Treibender Motor ist unter anderem
soll dafür sorgen, dass alle Beschäftigten –
wachsender Konkurrenzdruck der Märkte. Das
gleich welcher Nationalität – um ihre Rechte und
schlägt sich auch in einer massiven Veränderung
Pflich­ten zum Thema Gesundheit und Sicherheit
der Arbeitsbedingungen nieder.
im Betrieb wissen. Sie sollen Zugang zu gesund-
entwickelt.
Dieses
heitsfördernden Maßnahmen erhalten, und die
Voraussetzung für den Unternehmenserfolg
Vorgesetzten sollen kulturelle Unterschiede
sind gesunde und motivierte Beschäftigte. Ar-
berücksichtigen. Dieser Gesundheitswegweiser
beitsschutz und betriebliche Gesundheitsför-
ist ein Baustein des Konzepts.
derung haben hierbei eine Schlüsselfunktion.
Es geht darum, betrieblich Verantwortliche und
Informationen über viele weitere iga-Projekte,
die Beschäftigten für sicheres und gesundes
-Veranstaltungen und -Veröffentlichungen fin­
Arbeiten zu motivieren. Unfallversicherungs-
den Sie auf der Website www.iga-info.de.
9
İçindekiler
1. Bu kılavuz neden hazırlanmıştır?
2.Sağlıklı çalışmak – İşletme ve
çalışanlar için fikirler
12
14
2.1İşverenim benim sağlığım için ne
yapmakla yükümlüdür?
14
… Riski en aza indirmek
(“Risk değerlendirmesi„)
14
… İşyerlerini ergonomik olarak
tasarımlamak
16
… Uzman görevlendirmek
16
… Personeli, görevleri konusunda ve ayrıca
kaza/sağlık konusunda tehlikeler ve gerekli
koruma tedbirleri üzerine bilgilendirmek 16
… İlk yardım, yangınla mücadele ve tahliye
konularında tedbir almak
18
2.2Çalışan olarak hangi haklara ve sorumluluklara
sahibim?
18
2.3İş hastalığı ve iş kazası konusunda kime
başvurabilirim?
20
2.4İşletmeler tarafından sunulan özel
imkânlar
22
Çalışanlar arasında anket
22
İşletme sağlık bülteni
22
Sağlık toplantısı
24
Sağlığı teşvik etmeye yönelik iş
organizasyonu ve çalışma saatleri 24
Eğitim, Sağlık günleri, Kurs imkânları
24
2.5Kendi sağlığım için ben ne yapabilirim?
26
Sağlıklı beslenmek
26
Hareket halinde kalmak
26
Beli desteklemek
28
Koruyucu teçhizat kullanmak
28
Gürültüye karşı korunmak
30
Kafayı boş tutabilmek
30
Stres azaltmak
30
‚Mobbing‘e karşı gelmek
32
10
Sigara içmeyenlerin haklarını korumak
İşyerinde alkol tüketiminden kaçınmak
3.Soru ve problemlerde bana kim
yardımcı olabilir?
İş güvenliği komisyonu
İşçi temsilciliği
İş güvenliği uzmanı
Güvenlik sorumlusu
İşletme doktoru İşletme sosyal hizmetler bölümü/
Sosyal danışma
Bağımlılığa karşı danışmanlık
Muamele eşitliği gürevlisi
Özürlüler temsilcisi
Yabancılar temsilcisi
Kültürlerarası sağlık temsilcileri
Meslek Kazası Sigorta Kooperatifi
ve Kaza Sigortası Sandığı
Sağlık sigortaları
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
Daha geniş bilgiler için
önemli adresler
Federal sağlık kurumları
Sosyal sigortalar
Eyaletlerin iş güvenliği kurumları
İş güvenliği ve sağlık koruması ile ilgili
diğer federasyonlar
Bağımsız Hastalar ve Tüketici
Federasyonları
Göçmenler için sağlık politikası
kuruluşları
Bağımsız sosyal yardım federasyonları
5. Not
32
34
34
34
36
36
36
38
38
38
38
38
40
40
40
42
42
44
44
50
50
52
54
56
Sağlıklı çalışmak · Gesund arbeiten
Inhalt
1. Warum dieser Wegweiser?
13
2. Gesund arbeiten – Ideen für
Unternehmen und Mitarbeiter
15
2.1
Was muss mein Arbeitgeber für meine Gesundheit tun?
15
Gefährdungen minimieren („Gefährdungsbeurteilung“)
17
Arbeitsplätze ergonomisch gestalten
17
Fachleute einsetzen
17
Die Mitarbeiter in ihre Tätigkeiten
einweisen …
17
Maßnahmen zur Ersten Hilfe, Brandbekämpfung …
19
2.2 Welche Rechte und Pflichten habe ich
als Beschäftigter?
19
2.3 Wer hilft bei Berufskrankheiten
und Arbeitsunfällen?
21
2.4
Spezielle Angebote von Unternehmen
Mitarbeiterbefragung
Betrieblicher Gesundheitsbericht
Gesundheitszirkel
Gesundheitsfördernde Arbeitsorganisation
und Arbeitszeitgestaltung
Schulungen, Gesundheitstage,
Kursangebote
2.5
Was kann ich selbst für meine
Gesundheit tun?
Gesund essen
In Bewegung bleiben
Den Rücken stützen
Schutzausrüstung benutzen
Lärmschutz tragen
23
23
23
25
25
25
27
27
27
29
29
31
Den Kopf frei bekommen
Stress abbauen
„Mobbing“ bekämpfen
Nichtraucherschutz beachten
Kein Alkohol am Arbeitsplatz
31
31
33
3.
Wer hilft bei Fragen und Problemen?
Arbeitsschutzausschuss
Betriebsrat
Fachkraft für Arbeitssicherheit
Sicherheitsbeauftragte
Betriebsarzt
Betrieblicher Sozialdienst/Sozialberatung
Suchtberatung
Gleichstellungsbeauftragte
Schwerbehindertenvertretung
Ausländervertretung
Interkulturelle Gesundheitslotsen
Berufsgenossenschaften und Unfallkassen
Krankenkassen
35
35
35
37
37
37
39
39
39
39
41
41
41
41
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
Wichtige Adressen für weitere
Informationen
Gesundheitseinrichtungen
auf Bundesebene
Sozialversicherungen
Arbeitsschutzeinrichtungen der Länder
Weitere Verbände im Arbeits- und
Gesundheitsschutz
Unabhängige Patienten- und
Verbraucherverbände
Gesundheitspolitische Einrichtungen
für Migranten
Verbände der freien Wohlfahrt
5. Notizen
33
43
43
45
45
51
51
53
55
56
11
1. Bu kılavuz neden
hazırlanmıştır?
İyi bir haber ile konuya başlayalım: Almanya’da
insanlar genelde hareket eksikliği ile, yürüyen
işyerinde ve iş yolunda gerçekleşen kazalar gittikçe
bandda çalışan işçiler tek taraflı ve monoton ha-
azalmaktadır. Ölümcül iş kazalarının sayısı 1994’ten
reketler ile karşı karşıya kalmakta ve bazı fabrika-
2005’e kadar yarı yarıya azalmıştır, aynı zamanda
larda çalışan işçiler de deriyi tahriş eden kimyasal
raporluların sayısı da azalma trendindedir.
maddelere maruz kalmaktadırlar.
Fakat bununla birlikte çalışanların yarısından
Diğer taraftan bir iş, sağlımızı olumlu yönden
fazlasında bel ve eklem ağırısı şikayeti görülmekte
de etkileyebilmektedir. En ideal durumda, iş
ve %40’ı iş hayatında psikolojik baskıya maruz
hayatımızda elde ettiğimiz başarılar kendimize
kalıp bunun sonuçlarından şikayetçi olmaktadır.
olan güvenimizi artırır. Uyumlu iş arkadaşları ve
Bu kişiler kendilerini isteksiz ve halsiz hissetmekte
amirler ile çalışmak kişinin mutluluğunu artırır.
ve hatta mesai bitiminden sonra bile kafalarını
Genelde de, sürekli bir işi olan insanların işsiz in-
işten uzak tutamamaktadırlar. Bunun en büyük
sanlara nazaren kendilerini daha sağlıklı hisset-
sebebi strestir. Stres genel olarak zaman ve reka-
tikleri ispat edilmiştir.
bet baskısından ya da büyük iş sorumluluğundan
veya işi kaybetme korkusundan oluşmaktadır.
Birçok işletme, iş hayatının çalışanların sağlığı
Dünya Sağlık Örgütü bir açıklamasında dünyanın
için önemli bir rol oynadığını ve sağlıklı ve mo-
21. yüzyılda karşı karşıya kaldığı en önemli sağlık
tive edilmiş bir işçinin rekabette büyük bir avan-
tehlikesini stres olarak adlandırmıştır.
taj sağladığını fark etmiştir. Şirketler, yasalar
tarafından belirlenmiş şartların yanısıra, işçilerine
İşyeri ve iş çevresi, her çalışanın sağlık duru-
ek hizmetler de sunmaktadırlar. Gönüllü olarak
munu önemli oranda etkileyen faktörlerdendir.
düzenlenen sırt-bel egzersiz kursları, rahatlama
Bunun sebebi de, çalışan insanların zamanlarının
kursları ya da sağlık eğitim kursları bunlara örnek
büyük bir kısmını burada geçirmeleri ve genelde
olarak verilebilir.
iş esnasında tekrarlanan ve meslekten doğan
12
yüklere katlanmak zorunda kalmalarıdır. ‚İnsan
Bu broşür ile size sağlığınız için kendinizin ve
stresle her yerde karşılaşabilir, fakat işyerinde bu
işvereninizin neler yapabileceğini göstermek ve
daha fazla olabilmektedir. Örneğin büroda çalışan
tavsiyelerde bulunmak istiyoruz.
Sağlıklı çalışmak · Gesund arbeiten
1. Warum dieser Wegweiser?
Die gute Nachricht zuerst: In Deutschland ereignen
sind durch oftmals einseitige monotone Arbeitsab-
sich immer weniger Arbeits- und Wegeunfälle. Die
läufe belastet, andere Mitarbeiter haben häufig mit
Zahl tödlicher Arbeitsunfälle hat sich von 1994 bis
hautreizenden Chemikalien zu tun.
2005 halbiert und auch der Krankenstand ist in
diesem Zeitraum zurückgegangen.
Andererseits kann Arbeit unsere Gesundheit auch
positiv beeinflussen. Im Idealfall stärken beruf-
Zugleich klagen jedoch mehr als die Hälfte der Be-
liche Erfolge und erreichte Leistungen das Selbst-
rufstätigen über Rücken- und Gelenkschmerzen.
vertrauen, und auch mit netten Kollegen und
Über 40 Prozent leiden unter den Auswirkungen
Vorgesetzten steigt die eigene Zufriedenheit. So
psychischer Belastungen im Berufsalltag. Sie füh-
lässt sich denn auch generell festhalten, dass sich
len sich lustlos, ausgebrannt, können selbst nach
Menschen, die einen festen Arbeitsplatz haben,
Feierabend nicht mehr abschalten. Der Haupt-
im Durchschnitt nachweislich gesünder fühlen als
grund heißt meistens „Stress“ – verursacht durch
Menschen ohne Arbeit.
Zeit- und Konkurrenzdruck, große Verantwortung
oder Angst um den Arbeitsplatz. Die Weltgesund-
Viele Unternehmen haben erkannt, dass Arbeit
heitsorganisation hat Stress einmal als größte Ge-
eine wichtige Rolle für die Gesundheit der Be-
sundheitsgefahr des 21. Jahrhunderts bezeichnet.
schäftigten spielt und zudem gesunde und motivierte Mitarbeiter einen großen Vorteil im Wett-
Der Arbeitsplatz und die Arbeitsumgebung sind
bewerb darstellen. Sie erfüllen darum nicht nur
wesentliche Faktoren, die den Gesundheitszu-
die gesetzlichen Vorgaben, sondern machen ihren
stand eines jeden Mitarbeiters beeinflussen. Das
Mitarbeitern zusätzliche, freiwillige Angebote wie
liegt daran, dass berufstätige Menschen einen
Rücken- und Entspannungskurse oder Gesund-
großen Teil ihrer Zeit dort verbringen und man bei
heitsschulungen.
der Arbeit in der Regel berufstypischen und wiederkehrenden Belastungen ausgesetzt ist. Neben
Mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen Ideen ge-
dem „Stress“, den es wohl überall gibt, kämpfen
ben, was Sie selbst und Ihr Unternehmen für Ihre
beispielsweise
Gesundheit tun können.
„Büromenschen“
üblicherweise
mit Bewegungsmangel, Arbeiter am Fließband
Für eine bessere Lesbarkeit wird manchmal von Personen nur in der weiblichen oder männlichen Form gesprochen.
Alle Bezeichnungen sollen jedoch gleichermaßen für beide Geschlechter gelten.
13
2. Sağlıklı çalışmak – İşletme
ve çalışanlar için fikirler
Bir iş hiç bir şekilde hastalığa yol açmamalıdır.
Almanya’da kazaların önlenmesi ve iş yerlerinin
2.1 İşverenim benim sağlığım için ne
yapmakla yükümlüdür?
sağlığa uygun bir şekilde düzenlenmesi için yasal
hükümler mevcuttur.
Almanya’da çalışan herkesin yasal olarak güvenli
ve sağlıklı çalışma koşulları altında çalışma hakkı
Bu bölümde bu konulara değinilecektir:
vardır.
–İşvereniniz sizin sağlığınız için ne yapmakla
yükümlüdür,
–Çalışan olarak hangi haklarınız
(ve yükümlülükleriniz) vardır,
–Bazı işletmeler ek olarak hangi gönüllü
hizmetleri sunmaktadırlar
– ‚Sağlıklı çalışma konusunda sizden beklenenler
İş güvenliği yasasına göre, her işveren yanında
çalışanların güvenliğinden ve sağlığından sorumludur. İşveren, işyerindeki çalışma koşullarını, iş
çevresini ve iş organizasyonunu mümkün olduğu
kadar kazaları önlemeye yönelik ve sağlığa zarar
vermeyecek şekilde düzenlemelidir.
nelerdir ve ayrıca size fazla yük olmadan
günlük hayatınızı nasıl daha sağlıklı
Her işverenin yükümlülükleri:
geçirebilirsiniz.
... Riski en aza indirmek
(“Risk değerlendirmesi„)
İşveren, şirketinde güvenliği ve sağlığı risk altına
sokan unsurları tespit eder ve giderilmesi için
gerekli adımları atar. Çoğu zaman amirler uzmanlar eşliğinde (örneğin iş güvenliği uzmanı)
şirketteki değişik bölümleri gözden geçirip sistematik olarak (örneğin meslek kazası sigorta
kooperatifinin düzenlediği liste desteği ile) muhtemel tehlike kaynaklarını ararlar. Bu esnada
hangi tehlike unsurlarının var olduğu ve neyin ne
14
Sağlıklı çalışmak · Gesund arbeiten
2. Gesund arbeiten – Ideen für
Unternehmen und Mitarbeiter
Arbeit muss und soll nicht krank machen. In
Deutschland gibt es gesetzliche Vorschriften zur
2.1 Was muss mein Arbeitgeber für
meine Gesundheit tun?
Unfallverhütung und zur gesundheitsgerechten
Arbeitsgestaltung.
In Deutschland gibt es ein gesetzlich verankertes
Recht der Arbeitnehmer auf sichere und gesunde
In diesem Kapitel erfahren Sie:
Arbeitsbedingungen.
– was Ihr Arbeitgeber für Ihre Gesundheit tun
muss,
Laut Arbeitsschutzgesetz ist der Arbeitgeber für
– welche Rechte (und Pflichten) Sie als
die Sicherheit und Gesundheit seiner Beschäf-
tigten verantwortlich. Er soll die Arbeitsbedingun-
Beschäftigte haben,
– welche zusätzlichen freiwilligen Angebote
gen, -umgebung und -organisation so gestalten,
manche Unternehmen ihren Mitarbeitern
dass Unfälle und Gesundheitsschäden möglichst
bieten
ausgeschlossen werden.
– was in Sachen „gesundes Arbeiten“ von
Ihnen erwartet wird, und wie Sie Ihren Alltag
ohne großen Aufwand gesünder gestalten
können.
Jeder Arbeitgeber muss …
... Gefährdungen minimieren
(„Gefährdungsbeurteilung“)
Der Arbeitgeber muss Sicherheits- und Gesundheitsrisiken in seinem Betrieb erfassen und Schritte zu ihrer Beseitigung treffen. Meistens schaut
sich der Vorgesetzte zusammen mit Experten
(zum Beispiel der Fachkraft für Arbeitssicherheit)
die verschiedenen Arbeitsbereiche in einem Betrieb an und sucht systematisch (zum Beispiel anhand von Checklisten der Berufsgenossenschaften) nach möglichen Gefahren.
15
zamana kadar kim tarafından değiştirileceği
.... Uzman görevlendirmek
not edilir. Belli bir süre sonra gelişmeler tekrar
kon­trol ve kayıt edilir.
Acemi olan birisi işyerinde güvenliği sağlayamaz.
Bundan dolayı işletme bu konuda danışabilecekleri
… yerlerini ergonomik olarak tasarımlamak
uzmanlar görevlendirmek zorundadırlar. Bunlar işletme doktoru ve iş güvenliği uzmanıdır.
İşverenin görevlerinden birisi de işyerini ergono-
20 kişiden fazla kişinin çalıştığı işletmelerde,
mik olarak tasarımlamak ve bu sayede çalışanların
şirketin çalışanlar arasından bir güvenlik sorumlu-
işyerinde uzun süre çalışsalar bile bedensel zarar
su ataması gerekmektedir. Bu kişi de işletmedeki
görmelerine mani olmaktır.
iş güvenliğinin kontrolünden sorumludur.
Buna da mesela mobilyaların kişisel ihtiya-
İşletmenin
ca göre ayarlanabilir olması ile ulaşılabilir (ör.:
güvenliğinden sorumlu komisyonu düzenli olarak
büro koltuğu). Ağır eşyaları taşırken işçinin be-
toplantıya çağırmaktır. Bu toplantıda güvenlik
linin zarar görmesine mani olmak için taşıma
sorumlusu ile uzmanlar atılacak adımlar üzerinde
esnasında uygun araçların sunulması gerekir.
müzakere edip kararlar alırlar.
sorumluluklarından
birisi
de
iş
Montaj yapan işyerlerinin de ergonomik olarak
tasarımlanması mümkündür. Eskiden örneğin
... Personeli, görevleri,kaza/sağlık konusundaki
araç montajında işçiler sık sık aracın altında sürü-
tehlikeler ve gerekli koruma tedbirleri hakkında
nerek hareket etmek zorunda kalırken artık ayak­
bilgilendirmek
ta çalışabilmektedirler.
İşveren, çalışanları iş saatleri içinde güvenliğin
sağlanması ve işyerinde sağlığın korunması
hakkında bilgilendirmek zorundadır. Verilen bilgilerin tam olarak işyerine ve kişinin bilgi kapasitesine uygun olması gerekir. Bilgilendirmenin
16
Sağlıklı çalışmak · Gesund arbeiten
Dabei wird notiert, welche Gefahren es gibt und
... Fachleute einsetzen
was von wem bis wann geändert werden soll.
Nach einiger Zeit werden die Fortschritte über-
Ein Laie kann die Sicherheit bei der Arbeit kaum
prüft und dokumentiert.
gewährleisten. Darum ist der Unternehmer verpflichtet, Experten zu beschäftigen, die ihn bei
... Arbeitsplätze ergonomisch gestalten
dieser Aufgabe beraten. Dies sind der Betriebsarzt und die Fachkraft für Arbeitssicherheit. In
Eine weitere Pflicht des Arbeitgebers ist die er-
Betrieben mit mehr als 20 Mitarbeitern muss der
gonomische Arbeitsplatzgestaltung. Dabei geht
Unternehmer außerdem unter seinen Angestell-
es darum, die Arbeitsplätze so einzurichten, dass
ten einen Sicherheitsbeauftragten ernennen, der
die Mitarbeiter auch bei längerer Ausübung ih-
ebenfalls die Aufgabe hat, über die Sicherheit im
rer Tätigkeit vor körperlichen Schäden geschützt
Unternehmen zu wachen.
werden.
Darüber hinaus liegt es in der Verantwortung des
Dazu gehört beispielsweise, dass Möbel individu-
Unternehmers, regelmäßig einen Arbeitsschutz-
ell verstellbar sind (Beispiel: Schreibtischstuhl).
ausschuss einzuberufen, in dem die Experten
Damit Mitarbeiter sich beim Tragen und Heben
und der Sicherheitsbeauftragte künftige Schritte
schwerer Gegenstände nicht den Rücken ruinie-
beraten und beschließen.
ren, sollen ihnen geeignete Hilfsmittel für den
Transport zur Verfügung gestellt werden. Und
... die Mitarbeiter in ihre Tätigkeiten einweisen
auch Montagearbeitsplätze lassen sich ergono-
und sie über Unfall-/Gesundheitsgefahren und
misch gestalten: Bei der Fahrzeugmontage muss-
nötige Schutzmaßnahmen informieren
ten Arbeiter früher zum Beispiel oft unter die
Fahrzeuge kriechen – heute arbeiten sie meist im
Der Arbeitgeber muss die Beschäftigten während
Stehen.
der Arbeitszeit über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit aufklären. Die Erklärungen
sollten genau auf den Arbeitsplatz, Tätigkeitsbereich und Wissensstand des Beschäftigten zugeschnitten sein. Die Unterweisung sollte verständlich sein und darum in der Sprache des Beschäftigten erfolgen.
17
dolayı çalışanın anadilinde yapılması öngörülür.
2.2 Çalışan olarak hangi haklara ve
sorumluluklara sahibim?
Güvenlik konusunda bilgilendirme sadece yeni
Çalışanların sağlığı konusunda sadece işvere­
işçi alındığında değil, çalışanın yeni bir görev üst­
nin sorumluluğu bulunmamaktadır. Sizin de
lenmesi, çalıştığı bölümü değiştirmesi veya yeni
haklarınızın
iş aracı kullanmaya başlaması durumlarında da
bulunmaktadır:
anlaşılacak bir şekilde yapılması gerektiğinden
yanısıra
sorumluluklarınız
da
yapılması gerekmektedir. Bilgilendirmenin her seferinde işe başlamadan önce yapılması ve düzenli
Her çalışan aşağıdaki sorumluluklarla
olarak tekrarlanması gerekmektedir.
yükümlüdür:
–İşyerinde kendisine ve başkalarına zarar­
.… İlk yardım, yangınla mücadele ve tahliye
konularında tedbir almak
vermeyecek şekilde davranmak,
– Kurallara ve işletme içi talimatlara uymak,
–Makinaları, aletleri, takımları, emniyet
Buna, acil servis ve itfaiye ile bağlantı kurmayı
sağlayan acil yardım cihazları dâhildir. İşveren
tertibatını, özel korunma teçhizatlarını vs
amaca uygun olarak kullanmak,
ayrıca acil bir durumda ilk yardımda bulunabi­
–İşverene veya sorumlu amire, güvenliğe veya
lecek veya yangına karşı müdahele edebilecek,
sağlığa zararlı olabileceğini fark ettiği her
tahliyeyi organize edebilecek çalışanları da belir-
unsuru ve koruma sistemlerindeki her arızayı
lemek zorundadır.
vakit kaybetmeden bildirmek.
Her çalışan aşağıdaki haklara sahiptir:
–İşyerindeki tüm tehlikeler, gerekli korunma
tedbirleri ve acil durumlar hakkında
bilgilendirilme,
–İşyerinde ücretsiz olarak verilecek olan
güvenli ve sağlıklı çalışma konulu eğitimden
yararlanma (güvenlik eğitimi),
18
Sağlıklı çalışmak · Gesund arbeiten
Eine Sicherheitsunterweisung ist nicht nur bei
der Einstellung neuer Mitarbeiter fällig, sondern
2.2Welche Rechte und Pflichten
habe ich als Beschäftigter?
auch wenn Mitarbeiter neue Aufgaben erhalten,
sie den Arbeitsplatz wechseln, oder wenn neue
Nicht nur der Arbeitgeber trägt Verantwortung für
Arbeitsmittel eingeführt werden. Die Unterwei-
die Gesundheit der Beschäftigten, auch Sie selbst
sungen müssen immer vor Aufnahme der Tätig-
haben Rechte und Pflichten:
keit erfolgen und regelmäßig wiederholt werden.
Alle Mitarbeiter sind verpflichtet,
... Maßnahmen zur Ersten Hilfe, Brand-
– sich am Arbeitsplatz so zu verhalten,
bekämpfung und Evakuierung treffen
dass sie sich und andere bei der Arbeit
nicht gefährden,
Dazu gehört unter anderem die Einrichtung von
– Vorschriften und innerbetriebliche
Notfallverbindungen zu Rettungsdiensten und
Feuerwehr. Darüber hinaus muss der Arbeitgeber
– Maschinen, Geräte, Werkzeuge,
Beschäftigte benennen, die im Notfall Erste Hilfe
leisten oder Aufgaben bei der Brandbekämpfung
Schutzausrüstungen etc. bestimmungs-
und Evakuierung ihrer Kollegen übernehmen.
gemäß zu verwenden,
Anweisungen einzuhalten,
Schutzvorrichtungen, persönliche
– dem Arbeitgeber oder dem zuständigen
Vorgesetzen jede von ihnen festgestellte
direkte Gefahr für die Sicherheit und
Gesundheit, jeden an den Schutzsystemen
festgestellten Defekt unverzüglich zu
melden.
Alle Mitarbeiter haben das Recht,
– über alle Gefahren und notwendigen
Schutz- und Notfallmaßnahmen am
Arbeitsplatz informiert zu werden,
19
–Korunmaya yönelik teçhizatın ücretsiz olarak
temin edilmesi (örn. güvenlik ayakkabısı,
2.3 Meslek hastalığı ve iş kazası
konusunda kime başvurabilirim?
koruyucu kulaklık, koruyucu gözlük),
–İş güvenliği ve sağlık koruması konularında
tekliflerde bulunabilme,
–Sağlığının ve iş güvenliğinin güvence altında
Sizin sağlıklı kalmanızı istiyoruz ve umuyoruz!
Bazı olaylar karşısında aşağıdaki şekilde hareket
edebilirsiniz:
olmadığı kanaatine varması durmunda Sınai ve
Esnaflık Denetim Dairesi’ne başvurma,
Kazalarda:
–Önemli bir tehlikenin bulunması durumunda
kendisini kurtarma
–Düzenli olarak işletme doktoru tarafından
muayene olma.
İşyerinde veya işe giderken bir kaza geçirirseniz,
bunu kesinlikle işverene bildiriniz. İşveren bu olayı
sorumlu kaza sigortasına bildirecektir. Kaza bu kurum tarafından incelenir. Çünkü işyerinde olan her
Sağlığınız için daha fazla ne yapabileceğinizi bu
kaza iş kazası sayılmaz.
kılavuzun 2.5. bölümünde bulabilirsiniz.
Meslek hastalığı şüphesi:
Meslek hastalığına kapıldığınızdan şüpheleniyor­
sanız, kaza sigortasına meslek hastalığı olduğuna
dair başvuruda bulunun. Bu başvuruyu sizin
adınıza başkası da yapabilir. Eğer bir meslek
hastalığı buluntusundan şüpheleniyorlarsa bağım­
sız doktorlar ve işletme doktorları da bunu kaza
sigortasına bildirmek zorundadırlar. Burada da
iş ile ilgili her hastalık meslek hastalığı sayılmaz.
Meslek hastalığı olarak kabul edilen hastalıklar
Federal Hükümet tarafından yayımlanan listede
belirtilmiştir.
20
Sağlıklı çalışmak · Gesund arbeiten
– kostenlos zu lernen, an ihrem Arbeits
platz sicher und gesund zu arbeiten
(Sicherheitsschulungen),
2.3 Wer hilft bei Berufskrankheiten
und Arbeitsunfällen?
– kostenlos persönliche Schutzausrüstungen
Wir hoffen und wollen, dass Sie gesund bleiben!
(z.B. Sicherheitsschuhe, Gehörschutz,
Sollte aber doch einmal etwas passieren, können
Schutzbrillen) zu erhalten,
Sie wie folgt vorgehen:
– Vorschläge zur Arbeitssicherheit und zum
Gesundheitsschutz zu machen,
Bei Unfällen:
– sich an das Gewerbeaufsichtsamt zu
wenden, wenn Gesundheitsschutz und
Sind Sie bei der Arbeit oder auf dem Weg dort-
die Arbeitssicherheit aus ihrer Sicht nicht
hin in einen Unfall verwickelt, sollten Sie die-
gewährleistet werden,
sen Ihrem Arbeitgeber melden. Der zeigt den
– sich bei erheblicher Gefahr in Sicherheit zu
Arbeitsunfall dann dem zuständigen Unfallver-
sicherungsträger an. Hier wird der Unfall ge-
bringen,
– sich regelmäßig arbeitsmedizinisch
prüft, denn: Nicht jeder Unfall, der bei der Arbeit
geschieht, ist automatisch ein Arbeitsunfall.
untersuchen zu lassen.
Was Sie sonst noch für Ihre Gesundheit tun
Bei Verdacht auf Berufskrankheit:
können, erfahren Sie im Kapitel 2.5 dieser
Broschüre.
Wenn Sie den Verdacht haben, unter einer Berufskrankheit zu leiden, sollten Sie beim Unfallversicherungsträger eine Berufskrankheiten-Anzeige
stellen. Dies können auch andere Personen für Sie
tun. Ärzte und Betriebsärzte sind sogar verpflichtet, einen Verdacht auf eine Berufskrankheit bei
der Unfallversicherung anzuzeigen. Auch hier gilt:
nicht jede Erkrankung, die mit der Arbeit zu tun
hat, ist eine Berufskrankheit. Erkrankungen, die
als Berufskrankheit anerkannt sind, stehen auf
einer Liste, die von der Bundesregierung herausgegeben wird.
21
2.4İşletmeler tarafından sunulan
özel imkânlar
İşletme sağlık bülteni
Çalışanlar arasında yapılan anket gibi işletme
Bir çok işletme, yasa tarafından öngörülen ku-
sağlık bülteni de işyerinde personelin sağlık duru-
rallarla yetinmemekte, ek olarak yürüttükleri
mu hakkında bilgi verir. Bunun için örneğin sağlık
gönüllü projeler ile işyerindeki sağlık problem-
sigortalarından ve personel departmanından ve-
lerini azaltmaya çalışmaktadırlar. Bu bağlamda
riler toplanır ve aynı branştaki diğer işletmeler ile
çalışanları sağlıklı beslenme konusunda destek-
karşılaştırılır. Personel arasında yapılan anketten
lerler. Böylece personelin moralini ve keyfini
elde edilen bilgiler ve işletme doktorunun bilgileri
düzeltmiş,dolayısıyla da motivasyonunu sağlamış
de bülten için yararlı olabilir. Böylece işletme, bü-
ve çalışma kapasitesinin gelişmesini desteklemiş
nyesinde hangi rahatsızlıkların diğer işletmelere
olurlar.
göre daha fazla ortaya çıktığını öğrenir. Dolyısıyla
hangi iş yükünün azaltılması gerektiği ortaya çıkar
Gelecek
sayfalarda
işletmelerin
dışında
yasalar
çalışanları
vereceğimiz
tarafından
için
neler
örneklerle
öngörülenin
yapabileceğini
göstereceğiz.
Çalışanlar arasında anket
Problemin nerede olduğunu bilmeden sağlık projesi hazırlamak fazla fayda sağlamaz. Bu yüzden
bir çok işletme çalışanların hangi ruhsal ve fiziksel
iş yükü altında olduğunu öğrenmek için anonim
anketler düzenlerler. Özellikle düzensiz uyku ve
kas tutulmaları üzerine sorular sorulur. Çünkü burada yaşanan rahatsızlıklar ciddi hastalıkların ilk
işareti olabilmektedir.
İşletme bu anketler sayesinde aynı zamanda personelin sağlık projeleri ile ilgilenip ilgilenmediğini
de öğrenir.
22
ve sağlık projelerine yeşil ışık yakılabilir.
2.4Spezielle Angebote von
Unternehmen
die erste Zeichen für eine ernsthafte Erkrankung
Vielen Unternehmen genügt es nicht, die gesetz-
Durch eine Mitarbeiterbefragung erfährt das Un-
lichen Vorschriften zum Arbeitsschutz zu befol-
ternehmen auch, ob die Belegschaft überhaupt
gen. Mit zusätzlichen, freiwilligen Projekten wol-
Interesse an Gesundheitsprojekten hat.
sein können.
len sie die Gesundheitsbelastungen bei der Arbeit
verringern. Dabei unterstützen sie ihre Mitarbei-
Betrieblicher Gesundheitsbericht
ter in einer gesunden Lebensweise, um auf diese
Weise ihr Wohlbefinden, aber auch ihre Motivati-
Wie die Mitarbeiterbefragung soll auch der Ge-
on und Leistungsfähigkeit zu erhöhen.
sundheitsbericht dem Unternehmen Auskunft
über den Gesundheitszustand der Belegschaft
Auf den nächsten Seiten zeigen wir Ihnen anhand
geben. Dazu werden beispielsweise die Daten der
einiger Beispiele, was Unternehmen über die ge-
Krankenkassen und der Personalabteilung gesam-
setzlichen Vorgaben hinaus für die Gesundheit
melt und mit denen der Branche insgesamt abge-
ihrer Mitarbeiter tun können.
glichen. Auch Erkenntnisse aus einer Mitarbeiterbefragung oder das Wissen des Betriebsarztes
Mitarbeiterbefragung
können in den Bericht mit einfließen. So findet
das Unternehmen heraus, welche Beschwerden in
Ohne zu wissen, wo der Schuh überhaupt drückt,
diesem Betrieb häufiger auftreten als in anderen.
bringen Gesundheitsprojekte relativ wenig. Viele
Dadurch erfährt man, welche Arbeitsbelastungen
Unternehmen führen darum anonyme Befra-
verringert werden sollten, und kann entspre-
gungen in der Belegschaft durch, um herauszufin-
chende Gesundheitsprojekte anstoßen.
den, unter welchen seelischen und körperlichen
Arbeitsbelastungen die Mitarbeiter leiden. Oft
werden auch Fragen zu Beschwerden wie Schlafstörungen oder Muskelverspannungen gestellt,
23
Sağlık toplantısı
Eğitim, Sağlık günleri, Kurs imkânları
Sağlık toplantısı, personelin ve bazen de amirle-
İşletmelerin personelin refahını artırmaya yöne-
rin buluştuğu bir tartışma grubudur. Bu grupta,
lik sahip olduğu diğer imkânlardan bazıları da
yapılan işin hastalığa veya sıkıntıya sebep olan
işyerinde sunulan spor aktiviteleri, sağlık kursları
unsurları araştırılır ve bu unsurları düzeltmeye yö-
ve eğitim programlarıdır. İşletme tarafından sunu-
nelik önerilerde bulunulur. Hangi sağlık problem-
lan olanaklar bir defaya mahsus olan kişisel sağlık
lerinin bulunduğunu ve bunların sebeplerini en
danışmanlık konferansından başlayıp rahatlama
iyi çalışanlar bilirler. Örneğin stres, gürültü veya
kursları ve spor stüdyosu masraflarının şirket
işyerindeki ışığın yetersiz olması bu sebeplerden-
tarafından üstlenilmesine kadar uzanmaktadır.
dir. Sağlık toplantıları genelde 6–10 toplantı gibi
Ayrıca bazı şirketler tarafından sigarayı bırakma
belli sayıda düzenlenir. Yapılan önerilerin hayata
kursları, beslenme danışmanlığı ve uyuşturucu
geçirilmesini sıklıkla sağlık çalışma grubu üstlenir.
kullanmaya karşı bilgilendirme toplantıları da düzenlemektedir. Bu tür kursları çoğunlukla sağlık
Sağlığı teşvik etmeye yönelik iş
sigortaları ya da işletmenin sağlık birimi/ işletme
organizasyonu ve çalışma saatleri
doktoru organize eder. Büyük şirketlerde yapılan
bağımlılık danışmanlığı da bu önlemlere destekte
Çalışma saatleri ve çalışma süresi personelin
memnuniyeti ve sağlığı için mutlak bir öneme
sahiptir. “Esnek çalışma saatleri„ düzenlemesinde
mesai saatinin başlangıcına ve bitişine personelin kendisi (kısıtlı olarak) karar verebilmektedir.
Bunun avantajı bellidir: Özel hayat ile meslek
arasında daha iyi uyum sağlanmaktadır. Burada
önemli olan unsur, personel isteklerinin mümkün olduğu kadar göz önünde tutulması ve mesai saatlerinin önceden planlanmasının mümkün
olmasıdır.
24
bulunur.
Sağlıklı çalışmak · Gesund arbeiten
Gesundheitszirkel
Schulungen, Gesundheitstage, Kursangebote
Ein Gesundheitszirkel ist ein Gesprächskreis, in
Betriebssport, Gesundheitskurse oder Schulungen
dem Mitarbeiter und manchmal auch Vorgesetzte
sind weitere Maßnahmen, mit denen Unterneh-
krankmachende oder belastende Aspekte der Ar-
men das Wohlbefinden ihrer Beschäftigten stei-
beit sammeln und Verbesserungsvorschläge er-ar-
gern können. Das Angebot reicht vom einmaligen
beiten. Die Mitarbeiter wissen am besten, welche
Vortrag bis zur individuellen Gesundheitsbera-
gesundheitlichen Probleme sie haben und ob die-
tung, vom Entspannungskurs bis zur Übernahme
se beispielsweise durch Stress, Lärm oder unge-
von Beiträgen für ein Fitness-Studio. Auch Nicht-
nügende Beleuchtung am Arbeitsplatz entstehen.
raucherkurse, Ernährungsberatung und Informa-
In der Regel wird ein Gesundheitszirkel für einen
tionsveranstaltungen zum Thema Drogenkonsum
begrenzten Zeitraum von sechs bis zehn Treffen
werden in einigen Firmen angeboten. Oft sind die
eingerichtet. Die Umsetzung der Vorschläge erfolgt
Krankenkassen und die Abteilung Arbeitsmedizin/
oft durch den Arbeitskreis Gesundheit.
der Betriebsarzt Mitveranstalter, in Großbetrieben unterstützt u.a. die betriebliche Suchtbera-
Gesundheitsfördernde Arbeitsorganisation und
tung diese Maßnahmen.
Arbeitszeitgestaltung
Die Arbeitszeit und -dauer ist entscheidend für
die Zufriedenheit und auch die Gesundheit der
Beschäftigten. Bei „Gleitzeit“ können diese (mit
Einschränkungen) selbst über Arbeitsbeginn und
-ende bestimmen. Der Vorteil liegt auf der Hand:
Privatleben und Beruf sind besser vereinbar.
Wichtig ist, dass die Wünsche der Mitarbeiter bei
der Arbeitszeitplanung weitest möglich berücksichtigt werden und dass Arbeitszeiten im Voraus
planbar sind.
25
2.5Kendi sağlığım için ben ne
yapabilirim?
sebze, salata ve meyve tercih ediniz veya evden
işe çavdar ekmeği, yoğurt, müsli, meyve, sebze
parçaları veya fındık fıstık getiriniz.
İşletmeler
personelin
çalışma
şartlarını
iyileştirebilirler. Ancak sizin de kendi sağlığınız
Hareket halinde kalmak
için sorumluluklarınız bulunmaktadır. Örneğin
teçhizatından
Dengeli bir yemeğin yanısıra yeterli hareket te
(örn. koruyucu kulaklık) veya işletme bünyesin-
önemlidir – özellikle çalışan, gününün çoğunu
de sunulan spor imkanlarından faydalanarak bu
ayakta veya oturarak geçiriyorsa. Düzenli ola-
yönde kendiniz için en büyük faydayı sağlamış
rak hareket eden kişi daha düzgün bir fiziğe
olursunuz. Molalarda sağlıklı beslenme ve iş
sahip olur, kendisini daha iyi hisseder ve günlük
hayatında yeterince hareket etme de herkesin
hayatındaki daha fazla yükü taşıyabilir. Kalp ve
sağlığı için fazla çaba sarf etmeden yapabileceği
dolaşım sistemi güçlenir ve hastalıklara karşı vü-
şeyler arasındadır. İşin yükünü ve işyerinde
cut direnci artar. Kolesterol düzeyi azalır. İyi antre-
yaşanan sıkıntıları boş zamanlarınızı bilinçli bir
man edilmiş kaslar, kemikler için rahatlatıcı bir rol
şekilde değerlendirerek dengeleyebilirsiniz.
oynarlar. Bunun iyi bir yan etkisi de şudur: Vücut
şirketin
sunduğu
korunma
spor esnasında mutluluk hissini veren hormonlar
Gelecek sayfalarda günlük hayatınızı sağlıklı bir
üretir ve kişinin keyfi fark edilecek derecede artar.
şekilde daha kolay geçirebilmeniz için öneriler
sunulmaktadır.
Büyük işletmeler, personelinin canlı ve hareketli olması için işçilerine sık sık iş arkadaşlarıyla
Sağlıklı beslenmek
beraber yapabileceği işletme sporu imkanları
sunarlar. Bunun mümkün olmadığı durumlarda
Boş bir mide ile iyi çalışılmaz. O kadar işin yanısıra
bile günlük hayatınıza daha fazla hareket getire-
yemek yemeyi ve içmeyi unutmayın!
bilirsiniz. Eğer uzun süre oturmak zorunda iseniz
asansörü kullanmamaya özen gösterip merdiven-
Her zaman yanınızda bir şişe su veya termosta çay
leri tercih edin. Arabayı mümkün olduğu kadar
bulundurmanız iyi bir tavsiyedir. Kahve, limonata
sık evde bırakıp bisiklete binin veya işe yürüyerek
ve şekerlendirilmiş meyve suları sadece küçük
gidin. Büronuzda malzemeleri veya yazıcıyı sık sık
miktarlarda tüketilmelidir.
kalkmanız gerekecek şekilde yerleştirin, böylece
iradenizi zorlamış olacaksınız. Öğle tatilinde
26
Mümkünse fastfood’dan (döner, hamburger, pata-
yürüyüş yapıp temiz hava almaya dikkat edin. Çok
tes kızartması v.b.) ve tatlılardan kaçınınız. Onun
sık ayakta kalmak zorunda kalıyorsanız düzenli
yerine kantinde münkün olduğu kadar sık
olarak gevşeme ve kas gevşetici egzersizler yapın.
Sağlıklı çalışmak · Gesund arbeiten
2.5Was kann ich selbst für meine
Gesundheit tun?
Wenn möglich, verzichten Sie auf Fastfood (Döner, Hamburger, Pommes frites & Co.) und Süßigkeiten. Greifen Sie stattdessen in der Kantine so
Unternehmen können die Arbeitsbedingungen ih-
oft wie möglich zu Gemüse, Salat oder Obst und
rer Mitarbeiter verbessern. Sie selbst tragen aber
bringen Sie sich von zu Hause z.B. Vollkornbrot,
ebenfalls Verantwortung für Ihre Gesundheit und
Joghurt, Müsli, Obst, Gemüsestreifen oder Nüsse
können sogar am meisten bewirken, zum Beispiel,
mit zur Arbeit.
indem Sie Angebote des Unternehmens wahrnehmen, zur Verfügung gestellte Schutzausrüstungen
In Bewegung bleiben
(wie z.B. Gehörschutz) tragen oder zum Betriebssport gehen. Mit gesunden Pausenmahlzeiten
Ebenso wichtig wie eine ausgewogene Ernährung
und ausreichend Bewegung im Arbeitsalltag kann
ist ausreichend Bewegung – besonders wenn man
jeder, ganz ohne großen Aufwand, etwas für seine
täglich viele Stunden im Sitzen oder Stehen ver-
Gesundheit tun. Belastungen bei der Arbeit lassen
bringt. Wer sich regelmäßig bewegt, sieht besser
sich oft auch durch eine bewusste Freizeitgestal-
aus, fühlt sich fitter und ist im Alltag belastbarer.
tung ausgleichen.
Herz und Kreislauf sowie die Abwehrkräfte werden gestärkt, der Cholesterinspiegel gesenkt.
Auf den nächsten Seiten werden Möglichkeiten
Gut trainierte Muskeln entlasten die Knochen.
vorgestellt, mit denen Sie Ihren Alltag ganz ein-
Angenehmer Nebeneffekt: Beim Sport werden
fach gesünder gestalten können.
Glückshormone ausgeschüttet, die Laune hebt
sich merklich.
Gesund essen
In großen Unternehmen gibt es häufig Angebote,
Mit leerem Magen lässt sich schlecht arbeiten.
mit Kollegen beim Betriebssport in Schwung zu
Vergessen Sie darum über einen Berg von Aufga-
kommen. Wo dies nicht möglich ist, lässt sich
ben das Essen und Trinken nicht!
trotzdem ganz leicht mehr Bewegung in den Alltag bringen. Wenn Sie viel sitzen müssen: Steigen
Ein guter Trick ist, immer eine Flasche Wasser
Sie Treppen, anstatt den Fahrstuhl zu benutzen.
griffbereit zu haben oder eine Thermoskanne Tee
Lassen Sie nach Möglichkeit das Auto stehen und
mit zur Arbeit zu bringen. Kaffee, Limonade und
fahren Sie mit dem Fahrrad oder gehen Sie zu Fuß
gesüßte Säfte hingegen sollten nur in Maßen ge-
zur Arbeit. Tricksen Sie Ihren „Inneren Schwei-
trunken werden.
nehund“ aus, indem Sie Büromaterial oder den
Drucker so positionieren, dass Sie häufiger aufstehen müssen. Schnappen Sie bei einem
27
Birçok işi oturarak veya ayakta çalışmaya destek
zersizi yapmaya özen göstermeyi tavsiye eder. İyi
olan araçlar ile halledebilirsiniz.
seçilmiş bir spor programı da beli güçlendirebilir.
Yüzmek, Nordic Walking veya jimnastik iyi seçim-
Beli desteklemek
lerden birkaçıdır.
Her iki Almandan biri bel ağırısından şikâyetçidir.
Bel ağırısından şikâyetçi olanların evlerinde
Kas ve kemikçatı rahatsızlıkları en sık rapor alınan
‚bel düşmanlarını‘ aramaları gerekir. Yatağın,
rahatsızlıklardır. Bunun sebepleri ile günlük
en sevdiğiniz koltuğun, araba koltuğunun ve
hayatımızda sık olarak karşılaşmamız mümkün-
ayakkabılarınızın belinize iyi gelip gelmediğini
dür. Uzun süre oturmak, vücuda tek taraflı yüklen-
kontrol ediniz.
mek, ağır eşya kaldırmak veya taşımak bele zarar
verir. Psikolojik rahatsızlıklar da ağrıya sebep olan
Koruyucu teçhizat kullanmak
gerilimlere yol açabilirler.
Kişisel
koruyucu
teçhizatlar,
tehlikeli
işler
Aslında belin yükü çok kolay bir şekilde hafifle-
esnasında yaralanmalara mani olurlar. İşletme
tilebilir. Eğer bilgisayar önünde çalışıyorsanız
tarafından sunulan koruyucu ayakkabıların, eldi-
koltuğunuzun yükseliği, arkalığı ve ekranın
venlerin, gaz filtresinin, koruyucu gözlüğün, kask
yükseliğinin birbirine uyum göstermesine dikkat
ve emniyet kemerinin kullanılmadan dolapta bek­
edin. Bedensel işlerde mümkün olduğu kadar ağır
lemesinin hiçbir faydası yoktur.
kaldırmaktan ve taşımaktan sakınmaya çalışın.
Ağır eşyaları mümkün olduğu kadar vücudunu-
İşyerinde yerinizi değiştirip yeni bir yerde göre­
za yakın olarak ve başka birisi ile beraber veya
ve başlayacaksanız veya henüz bu konuda bil­
yardımcı araçlar kullanarak taşıyın. Çömelmek
gilendirilmediyseniz, işyerinde koruyucu teçhizat
eğilmekten daha iyidir. Vücuda tek taraflı yüklen-
kullanmanızın gerekli olup olmadığını öğreniniz.
meler veya sürekli tekrarlanan hareketlerde beli-
Teçhizatların
niz için neler yapabileceğiniz konusundaki tavsi-
isteyiniz ve düzenli olarak çalışıp çalışmadığını
yeleri işletme doktorunuzdan da alabilirsiniz.
kontrol ediniz. İş arkadaşlarınız kullanmasa bile
kullanımını
size
anlatmalarını
teçhizatları kullanmaya özen gösteriniz!
Spor klüpleri, fitness salonları veya halk eğitim
okulları (Volkshochschule) tarafından sunulan özel
bel kurslarında bel kaslarınızı geliştirmeyi, vücut
duruşunuzu iyileştirmeyi ve hareketlerinizi bele
uygun olarak düzenlemeyi öğrenebilirsiniz. Birçok
sağlık sigortası ayrıca günlük hayatta da bel eg-
28
Spaziergang in der Mittagspause frische Luft.
Bewegungsabläufen Gutes tun können, gibt Ihnen
Wenn Sie viel stehen müssen: Machen Sie regel-
auch Ihr Betriebsarzt.
mäßig Lockerungs- und Dehnübungen. Vieles
lässt sich im Sitzen oder mit Stehhilfen erledigen.
In speziellen Rückenkursen, die von Sportvereinen, Fitnessstudios und den Volkshochschulen
Den Rücken stützen
angeboten werden, können Sie lernen, Ihre Rückenmuskulatur zu stärken, die Körperhaltung zu
Zwei von drei Deutschen klagen über Rücken-
verbessern und Bewegungsabläufe rückenfreund-
schmerzen. Muskel- und Skeletterkrankungen
licher zu gestalten. Viele Krankenkassen empfeh-
sind der häufigste Grund für Krankschreibungen.
len zudem, Rückenübungen in den Berufsalltag
Die Ursachen finden sich oft im Arbeitsalltag:
einzubauen. Auch ein gezieltes Sportprogramm
Langes Sitzen, einseitige Belastungen sowie
kann den Rücken stärken. Eine gute Wahl sind
schweres Heben und Tragen gehen auf den
Schwimmen, Nordic Walking oder Gymnastik.
Rücken. Auch psychische Belastungen können
zu schmerzhaften Verspannungen führen.
Wer schon Rückenbeschwerden hat, sollte auch
zu Hause nach „Rückenfeinden“ suchen und Ma-
Dabei lässt sich der Rücken oft mit den einfachs-
tratze, Lieblingssessel, Autositze und Schuhe auf
ten Mitteln entlasten. Wenn Sie am Computer ar-
ihre Rückenfreundlichkeit überprüfen.
beiten: Stimmen Sie die Höhe Ihres Schreibtischstuhls, die Rückenlehne, die Lage der Tastatur und
Schutzausrüstung benutzen
die Höhe des Monitors aufeinander ab. Bei körperlichen Arbeiten sollten, wann immer möglich,
Persönliche Schutzausrüstung soll bei gefähr-
schweres Heben und Tragen vermieden werden.
lichen Arbeiten Verletzungen vorbeugen. Vom
Halten Sie schwere Gegenstände möglichst nah
Unternehmen zur Verfügung gestellte Sicher-
am Körper, tragen Sie diese zu zweit oder nutzen
heitsschuhe, Handschuhe, Atemschutzmasken,
Sie Hilfsmittel. In die Hocke zu gehen, ist besser
Schutzbrillen, Helme oder Sicherheitsgurte nüt-
als sich zu bücken. Tipps, was Sie Ihrem Rücken
zen jedoch nichts, wenn sie ungenutzt im Schrank
bei einseitigen Belastungen oder immer gleichen
liegen.
29
Gürültüye karşı korunmak
o kadar rahatsız hissederki bu ağrıdan dolayı doktordan rapor alır ve işe gidemez.
İşyerinde en büyük sağlık tehlikelerinden birisi
gürültüdür. Ağır işitme en sık karşılaşılan mes-
Baş ağrıları, hava değişimi, stres, soğuk alma veya
lek hastalığıdır. Kişisel teçhizatların arasında
uykusuzluktan kaynaklanabilir. Baş ağrısından
sık sık işitme koruyucu cihazı bulunur (kulak
şikâyetçi olan kişilerin çoğunlukla kendisini izle-
tıpası veya kulaklığa benzer işitme koruyucusu).
mesi tavsiye olunur, böylece ağrıların sebebi orta-
Bu çok önemlidir, çünkü gürültü sadece işitme
ya çıkarılabilir.
organlarına değil, aynı zamanda bağışıklık sistemine de zarar verebilir ve strese yol açar.
Önemli olan, ağrı kesicilerin dozajını doğru ayarlamak ve bu ilaçları sürekli olarak kullanmamaktır.
İşveren, gürültünün 85 desibelin üstüne çıkması
Düzgün beslenme, yeterli sıvı alma ve temiz ha-
durumunda kullanması için personeline işitme ko-
vada düzenli hareket etme baş ağırısına mani
ruyucu cihazı sunmak zorundadır. Bu değeri ölç-
olabilmektedir. Kas tutulmasında jimnastik tav-
mek mümkündür ve iki kişinin bir metre mesafede
siye edilebilir. Strese karşı gevşeme teknikleri
birbiri ile konuşmakta zorluk çekmesi durumunda
öğrenilebilir. Bazen kişinin kendi hayat tarzını da
bu değere varılmış olunur. Hatta 80 desibelden
gözden geçirmesi tavsiye edilebilir, örneğin ‚boş
itibaren bile işitme koruyucu cihazları tavsiye
zaman stresini‘ azaltmak.
edilmektedir. Tembellik, unutkanlık veya sonuçları
konusundaki bilgisizlikten dolayı personelin büyük
Stresi azaltmak
bir kısmı işitme koruyucu cihazı kullanmamaktadır.
Ama aslında işitme koruyucu cihazı kullanmanın
Uzun mesai saatleri, müşterilerle veya amir-
sağlığınız için en doğal şey olması gereklidir!
lerle yaşanılan problemler, yerine getirilmeyen
beklentiler derken bir de bakarsınız ki sıkıntılar
Kafayı boş tutabilmek
ile karşı karşıyasınız. Çoğu zaman strese mani
olamazsınız, ama stresle daha iyi yaşamanın
Neredeyse her iki kişiden birisi baş ağırısından
şikâyetçidir.
Bu
ağırılar
günlük
hayatınızda
kısıtlamara yol açar. Her on kişiden birisi kendisini
30
yollarını öğrenebilirsiniz.
Sağlıklı çalışmak · Gesund arbeiten
Wenn Sie an einem neuen Arbeitsplatz beginnen
Den Kopf frei bekommen
oder noch nicht informiert wurden, erkundigen
Sie sich, ob Sie Schutzkleidung tragen sollten.
Fast jeder zweite Bundesbürger leidet unter
Lassen Sie sich die Benutzung erklären und kon-
Kopfschmerzen, die häufig Einschränkungen im
trollieren Sie regelmäßig, ob sie noch funktio-
Alltag mit sich bringen: Jeder Zehnte fühlt sich so
niert. Benutzen Sie die Ausrüstung, auch wenn
schlecht, dass er sich dann krank meldet.
Ihre Kollegen es nicht tun!
Kopfschmerzen können mit Wetterwechseln,
Lärmschutz tragen
Stress, Erkältungen oder Schlafmangel zusammenhängen. Wer häufig unter Kopfschmerzen
Lärm gehört zu den größten Gesundheitsge-
leidet, sollte sich gut beobachten, um herauszu-
fahren am Arbeitsplatz, Lärmschwerhörigkeit ist
finden, was die Schmerzen auslöst.
die häufigste Berufskrankheit. Zur persönlichen
Schutzausrüstung gehört darum oft ein Gehör-
Wichtig ist, Schmerzmittel vorsichtig zu dosieren
schutz (Ohrstöpsel oder ein Kopfhörerähnlicher
und sie nicht ständig einzunehmen. Eine gute Er-
Kapselgehörschutz). Dieser ist wichtig, weil Lärm
nährung, viel Flüssigkeit und regelmäßige Bewe-
nicht nur das Gehör, sondern auch das Immunsy-
gung an der frischen Luft können Kopfschmerzen
stem und das Herz-Kreislauf-System schädigen
vorbeugen. Bei Verspannungen bietet sich Kran-
und Stress auslösen kann.
kengymnastik an, bei Stress das Erlernen von Entspannungstechniken. Manchmal kann es sinnvoll
Der Arbeitgeber muss seinen Mitarbeitern einen
sein, den eigenen Lebensstil zu überdenken und
Gehörschutz zur Verfügung stellen, wenn der Lärm
zum Beispiel auch den „Freizeitstress“ zu redu-
dauerhaft größer als 85 Dezibel ist. Dieser Wert
zieren.
kann gemessen werden und ist ungefähr erreicht,
wenn zwei Personen sich auf einen Meter Ent-
Stress abbauen
fernung nur noch mit Mühe unterhalten können.
Empfohlen wird ein Gehörschutz sogar schon ab
Eine hohes Arbeitspensum, Konflikte mit Kunden,
80 Dezibel. Aus Bequemlichkeit, Vergesslichkeit
Kollegen oder Vorgesetzten, nicht erfüllbare An-
oder Unkenntnis über die Folgen trägt ein Groß-
sprüche – und schon ist der Stress da. Stress lässt
teil der Beschäftigten keinen Gehörschutz – dabei
sich oft nicht vermeiden, man kann aber lernen,
sollte für sie das Tragen von Gehörschutz ihrer Ge-
besser damit umzugehen.
sundheit zuliebe eine Selbstverständlichkeit sein!
Ein Patentrezept gibt es nicht. Während der
eine auf Yoga oder Autogenes Training schwört,
31
Strese karşı kesin bir çözüm yolu göstermek
Sigara içmeyenlerin haklarını korumak.
mümkün ve kolay değildir. Bazıları yoga yapmayı
İşyerinde alkol tüketiminden kaçınmak.
veya özel rahatlama teknikleri kullanmayı tercih ederken, diğerleri spor yaparak rahatlamayı
Eskiden birçok meslek dalında ara sıra bir şişe
tercih ederler. Aile, arkadaşlar veya tanıdıklarla
bira içmek çok doğal sayılırdı. Ama artık alkolün
yapılan aktiviteler de rahatlatıcı olabilir. Ayrıca
ve çalışmanın birbiri ile bağdaşmadığı bilin-
güvendiğiniz kişilerle problemlerinizi paylaşmanız
mektedir. Çok az miktarda alkol kullanılsa bile işe
herşeyi içinize atmanızdan çok daha iyidir. Ani
yoğunlaşmakta zorluk çekilir ve kaza riski artar.
stres durumlarında bilinçli olarak derin nefes alıp
İşyerinde alkol kullanan kişi, makinalarda çalışıyor
vermek ve bir kaç saniye güzel şeyleri düşünmek
veya bir araç yönlendiriyor ise hem kendisini hem
de
yanlız
de başkalarını büyük bir tehlike altına sokar. Ama
kaldığınız bir anda kendi kendinize sinirinizi dile
rahatlatıcı
olabilmektedir.
Veya
diğer işlerde de kişinin kendisini dikkatle izleme-
dökerek rahatlamak ta yine yararlı olabilmektedir.
si gerekmektedir, çünkü alkol kullanımı çabucak
alışkanlığa dönüşebilir. Tabii ki işten sonra ara sıra
‚Mobbing‘e karşı gelmek
“mesai sonu birasına„ veya akşam içilmiş bir bardak
şaraba karşı söylenecek hiç bir şey yoktur.
Çalışanların aşağı yukarı yüzde üçünün işyerinde
mobbing’e maruz kaldıkları söylenmektedir. Mob-
Sigara dumanı, kansere yol açan 40’ın üzerin-
bingde işyerindeki bazı kurallar iş arkadaşları veya
de madde içerir. Sigara dumanı sadece sigara
amirler tarafından kişiye sistematik zararlar ver-
kullananın değil, içenin yakınında bulunup da
ecek şekilde kullanılır, kişi tartaklanır ve dışlanır.
isteksiz olarak dumanı solumak zorunda kalan
Sonuçlar mağdurlar için vahimdir: Çoğu zaman bu
kişilerin de kanser riskini yükseltir. İşyeri talimatına
mağdurlar işlerini kaybederler. Birçok kişi ayrıca
göre, işletmeler sigara içmeyen personeli siga-
bedensel veya ruhsal hastalığa yakalanır ve artık
ra dumanından korumak zorundadırlar. Bundan
çalışamaz hale gelirler.
dolayı çoğu işyerinde sigara içmek yasaktır. Hem
sigara içenlerin, hem de içmeyenlerin bu yasaya
Uzmanlar, mobbing mağdurlarının sıkıntılarını
uyulmasına destek olmaları gerekir. Bu sadece
içlerine atmamalarını ve mümkün olduğu kadar
sigara içmeyenleri korumaz, aynı zamanda sigara
mobbing yapan kişilerden hesap sormalarını tav-
içenlerin de tüketimlerini azaltmalarına yardımcı
siye ederler. Önemli olan başka bir unsur da, iş
olabilir. Çünkü bu kişilerin, her sigara içmek istedi-
arkadaşlarından ve amirlerden destek aramak
klerinde dışarı çıkmaları gerekecektir.
ve gerektiğinde işçi temsilciliğine başvurmaktır.
İş arkadaşının dışlandığını, iş arkadaşına hakaret
edildiğini veya kötü muamele gördüğünü fark
eden kişinin bu kişiye destekte bulunup yardım
etmesi tavsiye edilir.
32
Sağlıklı çalışmak · Gesund arbeiten
baut der andere lieber beim Sport überschüssige
Nichtraucherschutz beachten.
Energie ab. Unternehmungen mit der Familie,
Alkohol am Arbeitsplatz vermeiden.
Freunden und Bekannten wirken ebenfalls entspannend, und mit Vertrauten über Probleme zu
War es früher in vielen Berufen durchaus üblich,
sprechen, ist allemal gesünder, als diese in sich
zwischendurch ein Bier zu trinken, weiß man heu-
hineinzufressen.
te, dass sich Alkohol und Arbeit schlecht vertragen. Schon bei geringstem Alkoholkonsum sinkt
In akuten Stresssituationen kann es entspannend
das Konzentrationsvermögen und die Unfallge-
wirken, bewusst durchzuatmen und ein paar
fahr steigt. Wer mit Maschinen arbeitet oder Fahr-
Augenblicke an etwas Angenehmes zu denken.
zeuge steuert, bringt sich und andere in große Ge-
Oder, wenn niemand dabei ist, einfach mal Dampf
fahr, wenn er am Arbeitsplatz Alkohol trinkt. Aber
abzulassen und laut vor sich hinzuschimpfen.
auch bei anderen Tätigkeiten sollte man sich gut
beobachten, denn das Trinken wird schnell zur Ge-
„Mobbing“ bekämpfen
wohnheit. Gegen ein gelegentliches „Feierabendbier“ oder ein Gläschen Wein am Abend ist aber
Man sagt, dass rund drei Prozent aller Beschäf-
sicher nichts einzuwenden.
tigten am Arbeitsplatz gemobbt werden, das
heißt von Kollegen oder Vorgesetzten systema-
Zigarettenrauch enthält über 40 krebserregende
tisch schikaniert, drangsaliert und ausgegrenzt
Stoffe. Der blaue Qualm steigert nicht nur das
werden. Die Folgen für die Opfer sind fatal: Oft
Krebsrisiko der Raucher, sondern ebenso das der
sind sie es, die den Arbeitsplatz verlieren. Viele
Menschen, die ihn unfreiwillig einatmen. Laut Ar-
werden außerdem körperlich oder psychisch
beitsstättenverordnung müssen Unternehmer da-
krank und dauerhaft arbeitsunfähig.
für sorgen, dass nicht rauchende Beschäftigte vor
Tabakrauch geschützt werden. In den meisten Be-
Experten raten Mobbing-Opfern, ihren Kummer
trieben herrscht darum ein Rauchverbot. Raucher
nicht für sich zu behalten, sondern die Mobber,
wie Nichtraucher sollten sich dafür einsetzen,
wenn möglich, zur Rede zu stellen. Wichtig ist
dass Rauchverbote eingehalten werden. Das nutzt
außerdem, Rückendeckung bei Kollegen und Vor-
nicht nur den Nichtrauchern, sondern auch den
gesetzten zu suchen und eventuell den Betriebs-
Rauchern, die meist ihren Konsum stark einschrän-
rat einzuschalten. Wer miterlebt, dass ein Kol-
ken, wenn sie für jede Zigarette nach draußen
lege ausgegrenzt, beschimpft oder anderweitig
gehen müssen.
schlecht behandelt wird, sollte Rückgrat beweisen
und diesen unterstützen.
33
3. Soru ve problemlerde bana
kim yardımcı olabilir?
Esas itibariyle iş güvenliği ve iş sağlığı konusunda
İşçi temsilciliği
her sorunuzda amirinize veya işletmede görevli
‚sağlık uzmanlarına‘ başvurabilirsiniz. İlk başta
İşçi temsilciliği, işçilerin işletme bünyesinde-
amirinizle konuşmanız daha mantıklı olabilir.
ki, yasa tarafından öngörülen temsilciliğidir.
Eğer amiriniz size yardımcı olamıyorsa – özellikle
Bu temsilciliğin sağlığın korunması ve kazaları
büyük işletmelerde – hususi eğitim görmüş uz­
önleme konularında kapsamlı söz hakkı vardır.
manlar size yardımda bulunabilirler. Bu uzmanları
Örneğin, kaza önleme ve yasalara uyulması ko-
size gelecek sayfalarda tanıtmak istiyoruz.
nusunda, iş güvenliğinin sağlanması ve sağlığın
korunması için işverene başvurabilir. Aynı zaman-
İş güvenliği komisyonu
da işveren ve resmi daireler tarafından iş ve sağlık
emniyeti konusunda soru olması durumunda bil-
20 kişiden fazla personel çalıştıran işletmelerin
gilendirilmesi gerekir. Buna, risk değerlendirmesi,
en azından 3 ayda bir iş güvenliği komisyo-
yerinde keşif ve görüşme protokollerinin gözden
nu toplantısı düzenlemesi gerekmektedir. Bu
geçirilmesi de dâhildir. İşçi temsilcisinin görev-
toplantıda iş güvenliği uzmanları, işletme dok-
lerinden birisi de, sağlık teşviğinin işletme bü-
toru, işletme sahibi ve işçi temsilcileri, iş güvenliği
nyesine takdim edilmesidir. Sağlıklı çalışmak için,
ve kaza tedbirleri konularında konuşurlar. Bazen
güvenlik ile ilgili bir eksiklik olması durumunda, iş
başka kişiler de, örneğin özürlüler temsilcisi veya
güvenliği ve iyileştirme ile ilgili teklifler sunulacağı
değişik uzmanlar da, bu toplantıya katılırlar. Bu
zaman muhatap olunması gereken kuruluş işçi
toplantılarda diğer konuların yanısıra kaza istati-
temsilciliğidir. Çünkü bu kuruluş işletme bünyesin-
stikleri değerlendirilir, sistemleri geliştirmeye yö-
de yapılan tek­liflerin hayata geçirilmesi için baskı
nelik teklifler sunulur, bu teklifler hayata geçirilir
yapabilecek güce sahiptir.
veya risk değerlendirmesi yapılır. Güvenlik uzmanı
ve işletme doktoru elde ettikleri bilgileri aktarırlar
ve sağlık programları geliştirilir.
34
Sağlıklı çalışmak · Gesund arbeiten
3. Wer hilft bei Fragen
und Problemen?
Prinzipiell können Sie sich bei allen Fragen zum
und der Betriebsarzt berichten über ihre Erkennt-
Arbeitsschutz und zur Gesundheit bei der Ar-
nisse, und es werden Gesundheitsprogramme
beit sowohl an ihre Vorgesetzten als auch die
entwickelt.
„Gesundheitsexperten“ im Betrieb wenden. Oft
macht es Sinn, im ersten Schritt ein Problem
Betriebsrat
zunächst mit dem Vorgesetzten zu besprechen.
Sollte dieser Ihnen nicht helfen können, sind – vor
Der Betriebsrat ist die gesetzlich vorgesehene
allem in größeren Betrieben – meistens speziell
Vertretung der Mitarbeiter in einem Unterneh-
geschulte Experten für Sie da. Diese werden auf
men. Er hat bei der Regelung des Gesundheits-
den folgenden fünf Seiten kurz vorgestellt.
schutzes und bei der Unfallverhütung weitgehende Mitbestimmungsrechte. Zum Beispiel
Arbeitsschutzausschuss
überwacht er die Einhaltung von Gesetzen und
Vorschriften zur Unfallverhütung, kann beim Ar-
In allen Betrieben mit mehr als 20 Mitarbeitern
beitgeber Maßnahmen zur Arbeitssicherheit und
hat der Arbeitgeber die Pflicht, mindestens vier-
zum Gesundheitsschutz beantragen und muss
teljährlich einen Arbeitsschutzausschuss einzu-
vom Arbeitgeber und den Behörden in allen Fra-
berufen. In diesem Ausschuss beraten die Fach-
gen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes infor-
kräfte für Arbeitssicherheit, der Betriebsarzt, der
miert werden. Dazu gehört auch, dass er Einsicht
Sicherheitsbeauftragte, der Unternehmer und der
in Protokolle von Gefährdungsanalysen, Besichti-
Betriebsrat über alle Themen des Arbeitsschut-
gungen und Besprechungen erhält. Der Betriebs-
zes und der Unfallverhütung im Unternehmen.
rat hat auch die Aufgabe, Gesundheitsförderung
Manchmal sind auch weitere Personen, wie zum
im Betrieb mit einzuführen. Er ist der richtige
Beispiel die Schwerbehindertenvertretung oder
Ansprechpartner, wenn es um Sicherheitsmän-
bestimmte Experten, bei den Treffen dabei. Bei
gel, um Anregungen zum Arbeitsschutz oder Ver-
diesen Versammlungen werden unter anderem
besserungsvorschläge zum gesunden Arbeiten
Unfallstatistiken ausgewertet, Verbesserungsvor-
geht. Denn er kann vor dem Unternehmer darauf
schläge entwickelt und umgesetzt oder Gefähr-
drängen, dass die Vorschläge verwirklicht werden.
dungsanalysen geplant. Die Sicherheitsfachkraft
35
İş güvenliği uzmanı
lik sorumlularının, iş arkadaşlarının işyerinde
güvenliğe uygun olarak çalışması için çaba sarf
İş güvenliği uzmanı genelde teknik eğitim
etmeleri gerekmektedir. Bu kişiler işletme bün­
almış bir uzmandır. Bu uzman, işletmeye
yesindeki koruma tertibatının ve kişisel koruma
iş güvenliği, kazalara karşı tedbir alınması
teçhizatlarının durumunu gözden geçirirler. İş
konularında ve işyerinin insan ihtiyaçlarına uy-
arkadaşlarını bu teçhizatları kullanmaları ko-
gun tasarımlanmasında destekte bulunur. Bütün
nusunda teşvik etmeleri için çaba sarf etmeleri
işletmelerin iş güvenliği uzmanı görevlendir-
beklenir ve personeli makina ve iş malzemeleri
mesi gerekmektedir. Bu uzmanın değişik gö-
kullanımındaki tehlikeler konusunda bilgilendirir-
revleri vardır. İşletme tesisinin tasarımlanması,
ler. Güvenlik konusundaki eksiklikler üzerine rapor
donatılması ve iş yerlerinin ve iş çevresinin düzen-
düzenlerler ve bu eksikliklerin en kısa süre içinde
lenmesinde yardımcı olur. Teknik donatımın ve
ortadan kalkması için baskıda bulunurlar. Güven-
faaliyet seyrinin güvenliğini kontrol eder (örneğin
lik sorumluları ayrıca işletmede yeterli ilk yardım
işletmeye düzenli olarak kontrol gezileri yapar).
donatımı olup olmadığını kontrol ederler. Kaza
Ayrıca işletmecinin dikkatini muhtemel tehlike
araştırmalarına katılmaları gerekir ve kazalara
kaynaklarına çeker, iyileştirme tekliflerinde bulu-
mani olabilmek için önerilerde bulunurlar. Müm-
nur ve bunları kısmen gerçekleştirir. İş güvenliği
kün olduğu yerlerde eksikleri kendileri giderirler.
uzmanı ayrıca iş kazalarını araştırır, değerlendirir
ve kazaları engellemek için tekliflerinde sunar.
İşletme doktoru
Ayrıca personele iş güvenliği, kazaları engelleme ve sağlık koruması konularında danışmanlık
Çalışanlar, güvenlikleri ve sağlıklarının tehlike
yapar.
altında olması ihtimalinde düzenli olarak iş
muayenesi olma hakkına sahiptirler. Bu muaye­
Güvenlik sorumlusu
nelerden
işletme
doktoru
sorumludur. Çok
büyük işletmelerin kendilerine ait sağlık klinikle­
36
Güvenlik sorumluları, çalışanlar arasında bu konu-
ri bulunur. Az personel çalıştıran işletmeler ise
da eğitim görmüş olan kişilerdir. İşletme bünyes-
yılda sadece bir kaç saat için işletme doktoru gö-
inde kazalardan, işten kaynaklanan hastalıklardan
revlendirirler. İşletme doktorunun görevlerinden
ve sağlığı tehdit eden unsurlardan sakınılması
birisi de, işletme sahibine iş güvenliği ve sağlık
konularına dikkat ederler. Güvenlik sorumluları
ile kazaları önleme konularında danışmanlık
bu göreve işletme ve işçi temsilcileri tarafından
yapmaktır. İşletme doktoru örneğin yeni çalışma
atanırlar. Yasal olarak, daimi şekilde 20 kişiden
usullerinin uygulanmasında veya yeni teknik
fazla personel çalıştıran her işletmenin güven-
gereçlerin kullanımında ve ilk yardım donatımının
lik sorumlusu ataması gerekmektedir. Güven-
organizasyonunda da destekte bulunur. İşletme
Sağlıklı çalışmak · Gesund arbeiten
Fachkraft für Arbeitssicherheit
ihrer Kollegen zu bemühen. Sie überprüfen den
Zustand von Schutzeinrichtungen und persön-
Die Fachkraft für Arbeitssicherheit ist ein meist
lichen Schutzausrüstungen. Sie sollen ihre Kolle-
technisch ausgebildeter Experte, der den Unter-
gen dazu animieren, die Ausrüstungen zu benut-
nehmer beim Arbeitsschutz, bei der Unfallver-
zen, und die Mitarbeiter über Gefahren im Um-
hütung und der humanen Gestaltung der Arbeit
gang mit Maschinen und Arbeitsstoffen aufklären.
unterstützt. Alle Unternehmen müssen eine
Sie können Sicherheitsmängel melden und auf
Fachkraft für Arbeitssicherheit beschäftigen. Der
deren Behebung drängen. Sicherheitsbeauftrag-
Experte hat unterschiedliche Aufgaben: Er wirkt
te überprüfen außerdem, ob die Erste Hilfe im
bei der Planung und Einrichtung von Betriebsan-
Betrieb gesichert ist. Sie sollten an Unfallunter-
lagen und bei der Gestaltung von Arbeitsplätzen
suchungen beteiligt werden und Vorschläge zur
und Arbeitsumgebung mit. Er prüft die Sicher-
Vermeidung von Unfällen machen. Wenn möglich,
heit technischer Anlagen und Betriebsabläufe
beseitigen sie selber Mängel.
(zum Beispiel durch regelmäßige Betriebsbegehungen). Weiter macht er den Unternehmer auf
Betriebsarzt
Gefährdungen aufmerksam, regt Verbesserungen
an und setzt diese z.T. um. Die Fachkraft für Ar-
Beschäftigte haben ein Recht auf regelmäßige
beitssicherheit soll zudem Arbeitsunfälle unter-
arbeitsmedizinische
suchen, auswerten und Vorschläge zur Unfallver-
wenn Gefahren für ihre Sicherheit oder Gesund-
hütung machen. Darüber hinaus berät und schult
heit bestehen. Für diese Untersuchungen ist der
sie die Beschäftigten in Sachen Arbeitssicherheit,
Betriebsarzt zuständig. In sehr großen Betrieben
Unfallverhütung und Gesundheitsschutz.
gibt es meist eine eigene betriebsärztliche Abtei-
Vorsorgeuntersuchungen,
lung. Unternehmen mit wenigen Beschäftigten
Sicherheitsbeauftragte
hingegen beschäftigen Betriebsärzte nur einige
Stunden pro Jahr. Zu den Aufgaben gehört die
Sicherheitsbeauftragte sind Kollegen, die aus-
Beratung des Unternehmers im Arbeits- und Ge-
gebildet sind, mit darauf zu achten, dass im Un-
sundheitsschutz sowie bei der Unfallverhütung.
ternehmen Unfälle, berufsbedingte Krankheiten
Zum Beispiel berät der Betriebsarzt den Arbeit-
und Gesundheitsgefahren vermieden werden.
geber bei der Einführung neuer Arbeitsverfahren
Sie werden dazu vom Unternehmen und dem
oder neuer technischer Geräte sowie bei der Or-
Betriebsrat beauftragt. Per Gesetz müssen Sicher-
ganisation der Ersten Hilfe im Unternehmen. Auf
heitsbeauftragte in allen Betrieben eingesetzt
Wunsch des Unternehmers kann er die Beschäf-
werden, die regelmäßig mehr als 20 Mitarbeiter
tigten medizinisch untersuchen, zum Beispiel um
beschäftigen. Sicherheitsbeauftragte haben die
die Ursachen von arbeitsbedingten Erkrankungen
Aufgabe, sich um ein sicheres Arbeitsverhalten
zu klären. Die meisten der Untersuchungen sind
37
sahibinin isteği üzerine, mesela işten kaynak­lanan
oyun veya kumar bağımlılığı) üzerine bilgi verirler
hastalıkların açıklığa kavuşturulması için personeli
ve danışmanlık yaparlar. Ayrıca amirlere ve ele-
muayene edebilir. Muayenelerin çoğu çalışanlar
manlara, bağımlılığa karşı eğilimli veya bağımlı
için isteğe bağlıdır ve doktor için meslek sırrı
olan kişiye karşı nasıl davranılması gerektiği
yükümlülüğü burada da geçerlidir. Aile doktoru
konusunda tavsiyelerde bulunurlar. Bağımlılığa
tarafından verilen hastalık raporları işletme dok-
karşı danışmanlık sadece personelle görüşmelerle
toru tarafından kontrol edilemez.
kısıtlı kalmaz, örneğin aydınlatma kampanyaları
da organize edilir.
İşletme sosyal hizmetler bölümü/
Sosyal danışma
Muamele eşitliği görevlisi
İşletme bünyesinde veya özel hayatta yaşanan
Muamele eşitliği görevlisi (aynı şekilde: kadınlar
büyük problemler iş randımanını (ve ruh sağlığını)
görevlisi veya kadınlar temsilcisi), kadın ve erkek-
büyük bir oranda etkileyebileceğinden dolayı bazı
lere muamele eşitliği ve eşit haklara sahip olma
şirketler işletmede sosyal hizmet sunmaktadırlar.
konularının hayata geçirilmesi ile ilgilenir. Görev
İşletme sosyal hizmetler bölümünün görevlerinin
genelde bir bayan tarafından üstlenilir.
arasında personele iş arkadaşları ve amirleri ile
olan problemlerinde danışmaklık yapmaktır. Sos­
Özürlüler temsilcilisi
yal hizmetler ayrıca kişisel sorunlar ve bağımlılık
sorunlarında da muhatap olan kuruluştur. Bu
Özürlüler temsilciliği, bir işletmede özürlülerin
bölüm uzun bir hastalıktan sonra tekrar işe
haklarını savunan çıkar temsilciliğidir. En az beş
başlama veya emeklilik ile ilgili sorularda da
engellinin çalıştığı her işletmede ve dairede böyle
yardımda bulunabilir. Çalışanın isteği üzerine, sos­
bir görevli seçilir.
yal hizmetler bölümü ‚dışarıdan‘ profesyonel bir
muhatap bulmada da arabulucu olabilir.
Yabancılar temsilcisi
Bağımlılığa karşı danışmanlık
Göçmenler de bir işletmenin bünyesinde bir
çıkar temsilciliği seçebilirler. Bazı durumlarda
İşletme bünyesinde bağımlılığa karşı danışmanlık
yabancılar temsilciliği işçi temsilciliğine entegre
birimi sosyal hizmetler bölümü ile beraber sıkı
edilmiştir.
bir şekilde çalışır, hatta çoğunlukla her iki görevi de aynı danışman üstlenir. Bağımlılığa
karşı danışmanlık görevini üstlenen görevliler
bağımlılık konularında (alkol, nikotin, ilaç, kokain
veya ecstasy gibi yasadışı uyuşturucu maddeleri,
38
für die Beschäftigten freiwillig. Es gilt die ärztliche
sie Vorgesetzte und Kollegen, wenn diese Fra-
Schweigepflicht. Krankmeldungen vom Hausarzt
gen zum Umgang mit Suchtgefährdeten oder
darf der Betriebsarzt nicht kontrollieren.
-kranken haben. Die Arbeit der Suchtberatung
beschränkt sich nicht unbedingt auf Gespräche
Betrieblicher Sozialdienst/Sozialberatung
mit Mitarbeitern: Sie kann beispielsweise auch
Aufklärungskampagnen durchführen.
Weil schwerwiegende Probleme im Betrieb oder
Privatleben die Arbeitsleistung (und die seelische
Gleichstellungsbeauftragte
Gesundheit) stark beeinträchtigen können, gibt es
in einigen Unternehmen einen betrieblichen Sozi-
Die Gleichstellungsbeauftragte (auch: Frauenbe-
aldienst. Zu seinen Aufgaben gehört es, Mitarbei-
auftragte oder Frauenvertreterin) befasst sich mit
ter bei Konflikten mit Kollegen und Vorgesetzten
der Förderung und Durchsetzung der Gleichbe-
zu beraten. Ebenso ist der Sozialdienst Ansprech-
rechtigung und Gleichstellung von Männern und
partner bei privaten Krisen und Suchtproblemen.
Frauen im Unternehmen. Das Amt wird in der Re-
Er kann auch Fragen zur Wiederaufnahme der Be-
gel von einer Frau wahrgenommen.
rufstätigkeit nach langer Krankheit oder im Hinblick auf den Ruhestand klären. Wenn der Mitar-
Schwerbehindertenvertretung
beiter möchte, vermittelt der Sozialdienst auch an
Die Schwerbehindertenvertretung ist die Interes-
professionelle Ansprechpartner „von außerhalb“.
senvertretung der Schwerbehinderten in einem
Unternehmen. Sie wird in allen Betrieben und
Suchtberatung
Dienststellen, in denen mindestens fünf schwer
Die betriebliche Suchtberatung arbeitet meist
behinderte Personen beschäftigt sind, gewählt.
eng mit der Sozialberatung zusammen, oft
handeltt es sich sogar um denselben Berater.
Ausländervertretung
Die Mitarbeiter der betrieblichen Suchtberatung
bieten Hilfe und Informationen für Beschäftigte
Auch die Migrantinnen und Migranten in einem
mit Suchtproblemen (Alkohol, Nikotin, Medika-
Unternehmen können eine Interessenvertretung
mente, illegale Drogen wie Kokain oder Ecstasy,
wählen. Manchmal ist die Ausländervertretung
Spiel- oder Wettsucht). Darüber hinaus beraten
Teil des Betriebsrates.
39
Kültürlerarası sağlık temsilcileri
Meslek Kazası Sigorta Kooperatifi ve Kaza
Sigortası Sandığı
Bu temsilcilik kültürlerarası sağlık temsilcileri ve
‚işyerinde sağlık‘ konusunda eğitim almış (göçmen
Kaza Sigortalarının hamili Meslek Kazası Sigor-
kökenli olan veya olmayan) personelden oluşur. Bu
ta Kooperatifi ve Kaza Sigortası Sandığıdır. Kaza
kişiler işletme için ‚kültürler arası köprü‘ rolünü üs-
Sigortalarının hamillerinin görevi, iş kazalarının,
tlenirler. İşletme bünyesindeki iş güvenliği yapısını
iş hastalıklarının ve işten doğan sağlık tehlike-
iyi bilirler ve - özellikle Almanya‘ya yeni gelmiş ve
lerinin önüne geçmektir. Bunun için işletmeleri iş
işletmeye yeni alınmış – personele işyerinde sağlık
güvenliği, kazaların önüne geçilmesi ve sağlığın
konularında danışmanlık yaparlar. Ayrıca gerekli
korunması (prevensiyon) konularında denetler ve
olduğunda işletme uzmanları ile irtibat kurmada
destekte bulunurlar. Meslek Kazası Sigorta Koo-
yardımcı olurlar. Bu kişilerin görevlerinden birisi
peratifi ve Kaza Sigortası Sandığının çatı federasy-
de, Alman çalışanları kültürler arasındaki farklar
onu 2007’den beri Alman Yasal Kaza Sigortası’dır.
ve sizin geldiğiniz ülkenin özellikleri konusunda
Bunun için 2.3’üncü bölüme bakınız.
bilgilendirmektir.
Sağlık sigortaları
Sağlık sigortaları büyük işletmelerde çoğunlukla
kendi ofislerinde hizmet verirler. Sağlık sigortası
konusunda her türlü soruda personel buraya
danışabilir. Sağlık sigortaları işletme bünyesinde
sağlık konusu üzerine eğilirler. Sigortalılara kurslar düzenlerler (beslenme, hareket, rahatlama,
bağımlılığı önleme) veya işletmedeki uzmanlara
örneğin sağlık toplantılarının düzenlenmesinde ve
personel anketinde destek olurlar.
40
Sağlıklı çalışmak · Gesund arbeiten
Interkulturelle Gesundheitslotsen
nen sich die Beschäftigten zu Fragen rund um
die Krankenversicherung beraten lassen. Oft
Interkulturelle Gesundheitslotsen sind Mitarbeiter
engagieren sich die Krankenkassen auch für die
(mit oder ohne Migrationshintergrund), die an
Gesundheit im Betrieb. Sie bieten für die Versi-
Schulungen zum Thema „Gesundheit am Arbeits-
cherten Kurse an (Ernährung, Bewegung, Ent-
platz“ teilgenommen haben und im Unternehmen
spannung, Suchtvorbeugung) oder unterstützen
als „Brücke zwischen den Kulturen“ auftreten. Sie
die Fachleute im Betrieb, zum Beispiel bei der
kennen die betrieblichen Arbeitsschutzstrukturen
Organisation von Gesundheitszirkeln und Mitar-
und beraten Kolleginnen und Kollegen – insbe-
beiterbefragungen.
sondere diejenigen, die neu im Unternehmen
und neu in Deutschland sind – in Fragen der Gesundheit am Arbeitsplatz. Auch können sie bei
Bedarf Kontakte zu den betrieblichen Experten
herstellen. Und sie bemühen sich, den deutschen
Kollegen kulturelle Unterschiede und die Besonderheiten ihres Herkunftslandes näher zu bringen.
Berufsgenossenschaften und Unfallkassen
Träger der gesetzlichen Unfallversicherung sind
Berufsgenossenschaften und Unfallkassen. Sie
haben die Aufgabe, Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten und arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren
zu verhüten. Dazu beraten und beaufsichtigen sie
die Betriebe auf dem Gebiet der Arbeits­sicher­heit,
der Unfallverhütung und des Gesundheitsschutzes (Prävention). Der gemeinsame Dachver­band
der Beufsgenossenschaften und der Unfallkassen
ist seit 2007 die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung. Siehe auch Kapitel 2.3.
Krankenkassen
Krankenkassen sind in Großbetrieben häufig mit
eigenen Geschäftsstellen vertreten. Dort kön-
41
4. Daha geniş bilgiler için
adresler
Sağlık ve İş İnisiyatifi
Federal Sağlık Bakanlığı
[email protected]
Friedrichstraße 108, 10117 Berlin
www.iga-info.de
Tel 030 1 84 41-0
www.bmg.bund.de
4.1 Federal Sağlık Kurumları
FSB bu konularda telefonda danışmanlık hizmeti
Federal Sağlık ve Sosyal Bakanlığı
Herkes için sağlık sigortası konusunda sorular
Wilhelmstraße 49, 10117 Berlin
Tel.: 030 18527-0
Sağlık sigortası konusunda sorular
www.bmas.bund.de
vermektedir:
01805 99 66-01
01805 99 66-02
Bakım sigortası konusunda sorular
FSSB bu konularda telefonla danışmanlık hizmeti
vermektedir:
Prevensiyon konusunda sorular
Emeklilik
01805 67 67 10 *
Kaza Sigortası/Gönüllü görev
01805 67 67 11 *
İş pazarı politikası ve teşviği
01805 67 67 12 *
ASF destek imkânları
01805 67 67 19 *
İş hukuku
01805 67 67 13 *
Kısmi zamanlı çalışma/
Yaşlılıkta kısmi zamanlı çalışma/Mini iş
01805 67 67 14 *
Özürlüler için bilgiler
42
01805 67 67 15 *
01805 99 66-03
01805 99 66-09
Sağlıklı çalışmak · Gesund arbeiten
4. Wichtige Adressen
für weitere Informationen
Initiative Gesundheit und Arbeit (iga)
Bundesministerium für Gesundheit
[email protected]
Friedrichstraße 108, 10117 Berlin
www.iga-info.de
Tel 030 1 84 41-0
www.bmg.bund.de
4.1 Gesundheitseinrichtungen
auf Bundesebene
Das BMG bietet ein Bürgertelefon zu folgenden
Bundesministerium für Arbeit und Soziales
Wilhelmstraße 49, 10117 Berlin
Fragen zur Krankenversicherung
Tel.: 030 1 85 27-0
www.bmas.bund.de
Fragen zur Pflegeversicherung
Themen:
Fragen zum Krankenversicherungsschutz für alle
01805 99 66-01
01805 99 66-02
01805 99 66-03
Das BMAS bietet ein Bürgertelefon zu folgenden
Fragen zur gesundheitlichen Prävention
Themen:
Rente
01805 99 66-09
01805 67 67 10 *
Unfallversicherung/Ehrenamt
01805 67 67 11 *
Arbeitsmarktpolitik und –förderung
01805 67 67 12 *
Fördermöglichkeiten des Europäischen
Sozialfonds (ESF)
01805 67 67 19 *
Arbeitsrecht
01805 67 67 13 *
Teilzeit/Altersteilzeit/Minijobs
01805 67 67 14 *
Infos für behinderte Menschen
01805 67 67 15 *
43
Federal Sağlık Aydınlatma Merkezi
4.2 Sosyal sigortalar
Ostmerheimer Straße 220, 51109 Köln
www.bzga.de
Federal Sağlık Sigortaları Konfederasyonu
Mittelstraße 51, 10117 Berlin
FSAM-Danışma telefonu
Tel.: 030 20 62 88 0
HIV ve Aids konusunda telefonla danışma
www.gkv-spitzenverband.de
01805 55 54 44
Bağımlılığı önleme konusunda telefonla danışma
Alman Kanuni Kaza Sigortası
Mittelstraße 51, 10117 Berlin
0221 89 20 31
Sigarayı bırakma konusunda telefonla danışma
Tel.: 030 28 87 63 80 0
www.dguv.de
01805 31 31 31
Beslenme bozukluğu konusunda telefonla
Federal Almanya Emeklilik Sigortası
danışma
Ruhrstraße 2, 10709 Berlin
Tel.: 0800 10 00 48 00
0221 89 20 31
Kumar bağımlılığı konusunda telefonla danışma
www.deutsche-rentenversicherung.de
0800 1 37 27 00
Organ bağışı konusunda telefonla danışma
080 9 04 04 00
Federal İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Kurumu
Friedrich-Henkel-Weg 1–25, 44149 Dortmund
4.3 Eyaletlerin İş
Güvenliği Kurumları
Tel.: 0231 90 71-0
www.baua.de
Baden-Württemberg
Eyalet Sağlık Dairesi
Birim 96: İşyeri Hekimliği, Çevreye Bağlı Sağlık
Koruması, Devlete İşyeri Hekimi
Nordbahnhofstraße 135, 70191 Stuttgart
Postanschrift: Postfach 102942, 70025 Stuttgart
Tel.: 0711 90 43 50 00
www.rp.baden-wuerttemberg.de
44
Sağlıklı çalışmak · Gesund arbeiten
Bundeszentrale für gesundheitliche
4.2 Sozialversicherungen
Aufklärung (BZgA)
Ostmerheimer Straße 220, 51109 Köln
Spitzenverband Bund der Krankenkassen
www.bzga.de
Mittelstraße 51, 10117 Berlin
Tel.: 030 20 62 88 0
www.gkv-spitzenverband.de
BZgA-Beratungstelefone:
Telefonberatung zu HIV und Aids
01805 55 54 44
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung
Telefonberatung zur Suchtvorbeugung
Mittelstraße 51, 10117 Berlin
Tel.: 030 28 87 63 80 0
0221 89 20 31
Telefonberatung zur Raucherentwöhnung
www.dguv.de
01805 31 31 31
Telefonberatung zu Essstörungen
Deutsche Rentenversicherung Bund
Ruhrstraße 2, 10709 Berlin
0221 89 20 31
Telefonberatung zu Glücksspielsucht
Tel.: 0800 10 00 48 00
www.deutsche-rentenversicherung.de
0800 1 37 27 00
Telefonberatung zur Organspende
080 9 04 04 00
Bundesanstalt für Arbeitschutz
und Arbeitsmedizin (BAuA)
Friedrich-Henkel-Weg 1–25, 44149 Dortmund
4.3 Arbeitsschutz­
einrichtungen der Länder
Tel.: 0231 90 71-0
www.baua.de
Baden-Württemberg
Landesgesundheitsamt
Referat 96 – Arbeitsmedizin, Umweltbezogener
Gesundheitsschutz, Staatlicher Gewerbearzt
Nordbahnhofstraße 135, 70191 Stuttgart
Postanschrift: Postfach 102942, 70025 Stuttgart
Tel.: 0711 90 43 50 00
www.rp.baden-wuerttemberg.de
45
Bavyera
Bremen
Bavyera Eyaleti Sağlık ve Gıda Ürünleri
Bremen Eyaleti İşyerlerini Denetleme Dairesi
Güvenliği Dairesi
Parkstr. 58/60, 28209 Bremen
Eggenreuther Weg 43, 91058 Erlangen
Tel.: 0361 62 20
Tel.: 091 31 76 40
www.gewerbeaufsicht.bremen.de
www.lgl.bayern.de
Berlin
Sosyal İşler, Aile, Sağlık ve Tüketici Koruma
Berlin Eyaleti İş Güvenliği, Sağlık Koruması ve
Kurumu (BSG)
Teknik Güvenlik Dairesi
İş Güvenliği Dairesi
Turmstraße 21, 10559 Berlin
Billstr. 80, 20539 Hamburg
Tel.: 030 90 25 450
Tel.: 040 4 28 37- 21 12
www.berlin.de/lagetsi
www.hamburg.de/arbeitsschutz
Brandenburg
Hessen
Potsdam Eyaleti İş Güvenliği Dairesi
Hessen Eyaleti Sosyal İşler Bakanlığı
Ana Birim
İş Güvenliği, Güvenlik Tekniği, İşletmelerde Sağlık
Horstweg 57, 14478 Potsdam
Koruması Birimi
Postanschrift: Postfach 90 02 36,
Dostojewskistraße 4, 65187 Wiesbaden
14438 Potsdam
Tel.: 0611 8 17 33 48/33 16
Tel.: 0331 86 83-0
www.hms.hessen.de
bb.osha.de
46
Hamburg
Sağlıklı çalışmak · Gesund arbeiten
Bayern
Bremen
Bayerisches Landesamt für Gesundheit
Gewerbeaufsicht des Landes Bremen
und Lebensmittelsicherheit
Parkstr. 58/60, 28209 Bremen
Eggenreuther Weg 43, 91058 Erlangen
Tel.: 0361 62 20
Tel.: 091 31 76 40
www.gewerbeaufsicht.bremen.de
www.lgl.bayern.de
Berlin
Hamburg
Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und
Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheits-
Verbraucherschutz (BSG)
schutz und technische Sicherheit
Amt für Arbeitsschutz
Berlin – LAGetSi
Billstr. 80, 20539 Hamburg
Turmstraße 21, 10559 Berlin
Tel.: 040 4 28 37- 21 12
Tel.: 030 90 25 450
www.hamburg.de/arbeitsschutz
www.berlin.de/lagetsi/
Brandenburg
Hessen
Hessisches Sozialministerium
Landesamt für Arbeitsschutz
Abteilung Arbeitsschutz, Sicherheitstechnik,
Zentralbereich
Betrieblicher Gesundheitsschutz
Horstweg 57, 14478 Potsdam
Dostojewskistraße 4, 65187 Wiesbaden
Postanschrift: Postfach 90 02 36,
Tel.: 0611 8 17 33 48/33 16
14438 Potsdam
www.hms.hessen.de
Tel.: 0331 86 83-0
bb.osha.de
47
Mecklenburg-Vorpommern
Rheinland-Pfalz
Eyalet Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi
Rheinland-Pfalz Eyaleti Çevre, Su Ekonomisi ve
Erich-Schlesinger-Str. 35, 18059 Rostock
İşyerlerini Denetleme Dairesi
Tel.: 0381 3 31 59 00 0
Kaiser-Friedrich-Straße 7, 55116 Mainz/Rhein
www.lagus.mv-regierung.de
Tel.: 06131 60 33 0
www.luwg.rlp.de
Aşağı Saksonya
Aşağı Saksonya Eyaleti Sosyal İşler, Kadın, Aile,
Saarland
Sağlık ve Entegrasyon Bakanlığı
Saarland Eyalet Çevre ve İş Güvenliği Dairesi
Birim 403: İş Güvenliği, Teknik Tüketici Koruması,
İşyeri Hekimliği ve Çevre Tıbbı Merkezi
Madde Bağımlılığına Karşı Mücadele, Eyalet
Don-Bosco-Straße 1, 66119 Saarbrücken
Uyuşturucu Madde Sorumlusu
Tel.: 0681 85 00 15 01
Hinrich-Wilhelm-Kopf-Platz 2, 30159 Hannover
lua.saarland.de
Postanschrift: Postfach 141, 30001 Hannover
Tel.: 0511 1 20 0
www.ms.niedersachsen.de
Saksonya
Dresden Eyalet Müdürlüğü
Kuzey Ren Vestfalya
İş Güvenliği Birimi
Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Sağlık
Postanschrift: Postfach 10 06 53,
ve İş Enstitusu
01076 Dresden
Ulenbergstr. 127-131, 40225 Düsseldorf
Tel.: 0351 82 5 50 01
Tel.: 0221 31 01 0
www.arbeitsschutz-sachsen.de
www.liga.nrw.de
48
Stauffenbergallee 2, 01099 Dresden
Sağlıklı çalışmak · Gesund arbeiten
Mecklenburg-Vorpommern
Rheinland-Pfalz
Landesamt für Gesundheit und Soziales
Landesamtes für Umwelt, Wasserwirtschaft
Erich-Schlesinger-Str. 35, 18059 Rostock
und Gewerbeaufsicht
Tel.: 0381 3 31 59 00 0
Kaiser-Friedrich-Straße 7, 55116 Mainz/Rhein
www.lagus.mv-regierung.de
Tel.: 06131 60 33 0
www.luwg.rlp.de
Niedersachsen
Niedersächsisches Ministerium für Soziales,
Saarland
Frauen, Familie, Gesundheit und Integration
Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz
Referat 403 - Arbeitsschutz, technischer
Zentrum für Arbeits- und Umweltmedizin
Verbraucherschutz, Suchtbekämpfung,
Don-Bosco-Straße 1, 66119 Saarbrücken
Drogenbeauftragte des Landes
Tel.: 0681 85 00 15 01
Hinrich-Wilhelm-Kopf-Platz 2, 30159 Hannover
lua.saarland.de
Postanschrift: Postfach 141, 30001 Hannover
Tel.: 0511 1 20 0
www.ms.niedersachsen.de
Sachsen
Landesdirektion Dresden
Nordrhein-Westfalen
Abteilung Arbeitsschutz
Stauffenbergallee 2, 01099 Dresden
Landesinstitut für Gesundheit und Arbeit des
Postanschrift: Postfach 10 06 53,
Landes Nordrhein-Westfalen (LIGA)
01076 Dresden
Ulenbergstr. 127-131, 40225 Düsseldorf
Tel.: 0351 82 5 50 01
Tel.: 0221 31 01 0
www.arbeitsschutz-sachsen.de
www.liga.nrw.de
49
Sachsen-Anhalt
Saksonya Anhalt Eyalet Tüketici Koruma Dairesi
Birim 5: İş Güvenliği
4.4 İş güvenliği ve sağlık
koruması ile ilgili diğer
federasyonlar
Fachbereich 5 Arbeitsschutz
Alman Güvenlik Mühendisliği Federasyonu
Kühnauer Straße 70, 06846 Dessau-Roßlau
Derneği Ofis
Postanschrift: Postfach 18 02, 06815 Dessau-
Albert-Schweitzer-Allee 33, 65203 Wiesbaden
Roßlau
Tel.: 0611 1 57 55-0
Tel.: 0340 65 01 0
www.vdsi.de
www.verbraucherschutz.sachsen-anhalt.de
Alman İşletme ve Fabrika Tabibleri Federasyo­
nu Derneği
Alman İş Tabibleri Meslek Federasyonu
Schleswig-Holstein
Ofis
Friedrich-Eberle-Straße 4a, 76227 Karlsruhe
Unfallkasse Nord Kaza Sigortası Devlet İş
Tel.: 0721 93 38 18-0
Güvenliği Kurumu
www.vdbw.de
Adolf-Westphal-Straße 4, 24143 Kiel
Tel.: 0431-988-0
Federal Prevensiyon ve Sağlık Teşviği Birliği
www.uk-nord.de
Derneği
Heilsbachstraße 30, 53123 Bonn
Tel.: 0228 9 87 27-0
www.bvpraevention.de
Thüringen
Thüringen Eyalet İş Güvenliği ve Teknik Tüketici
Koruma İşletmesi
Karl-Liebknecht-Str. 4, 98527 Suhl
4.5 Bağımsız Hastalar ve
Tüketici Federasyonları
Postanschrift: Postfach 10 01 41, 98490 Suhl
Federal Tüketici Merkezi Federasyonu Derneği
Tel.: 03681 73 54 00
Markgrafenstraße 66, 10969 Berlin
www.thueringen.de/de/tlatv
www.vzbv.de
Tel.: Eyalet Tüketici Merkezleri
50
Sağlıklı çalışmak · Gesund arbeiten
Sachsen-Anhalt
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-
4.4 Weitere Verbände im
Arbeits- und Gesundheitsschutz
Anhalt
Verband Deutscher Sicherheitsingenieure e.V.
Fachbereich 5 Arbeitsschutz
(VDSI) Geschäftsstelle
Kühnauer Straße 70, 06846 Dessau-Roßlau
Albert-Schweitzer-Allee 33, 65203 Wiesbaden
Postanschrift: Postfach 18 02, 06815 Dessau-
Tel.: 0611 1 57 55-0
Roßlau
www.vdsi.de
Tel.: 0340 65 01 0
www.verbraucherschutz.sachsen-anhalt.de
Verband Deutscher Betriebs- und Werksärzte
e.V. (VDBW)
Berufsverband Deutscher Arbeitsmediziner
Geschäftsstelle
Schleswig-Holstein
Friedrich-Eberle-Straße 4a, 76227 Karlsruhe
Tel.: 0721 93 38 18-0
Staatliche Arbeitsschutzbehörde
www.vdbw.de
bei der Unfallkasse Nord
Adolf-Westphal-Straße 4, 24143 Kiel
Bundesvereinigung Prävention und Gesund-
Tel.: 0431-988-0
heitsförderung e.V. (BVPG)
www.uk-nord.de
Heilsbachstr. 30, 53123 Bonn
Tel.: 0228 9 87 27-0
www.bvpraevention.de
Thüringen
Thüringer Landesbetrieb für Arbeitsschutz und
technischen Verbraucherschutz
4.5 Unabhängige Patientenund Verbraucherverbände
Karl-Liebknecht-Str. 4, 98527 Suhl
Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.
Postanschrift: Postfach 10 01 41, 98490 Suhl
Markgrafenstraße 66, 10969 Berlin
Tel.: 03681 73 54 00
www.vzbv.de
www.thueringen.de/de/tlatv
Tel.: Verbraucherzentrale der Länder
51
Federal İlk Yardım Çalışma Grubu
Federal Kendi Kendine Yardım İş Grubu Derneği
Carstennstraße 58, 12205 Berlin
Kirchfeldstraße 149, 40215 Düsseldorf
Tel.: 030 85 40 43 67
Tel.: 0211 31 00 60
www.bageh.de
www.bagh.de
Federal Hastalar Görüşü Çalışma Grubu
Alman Sosyal Federasyon Derneği
merkez Ofis
Stralauer Straße 63, 10179 Berlin
Waltherstraße 16a, 80337 München
Tel.: 030 7 26 22 20
Tel.: 089 76 75 51 31
www.sovd-bv.de
www.bagp.de
VdK Almanya Sosyal Federasyon Derneği
Wurzerstraße 4a, 53175 Bonn
Tel.: 0228 82 09 30
www.vdk.de
4.6 Göçmenler için sağlık
politikası kuruluşları
Göcmenler ve Kamu Sağlığı Calışma Komitesi
c/o Federal Hükümet Göçmen, Multeci ve Uyum
Genel Hastalar Federasyonu Derneği
11012 Berlin
Federal Hastalar Bölümü
Tel.: 030 1 84 00 16 40
Deutschhaus-Straße 28, 35037 Marburg
www.integrationsbeauftragte.de
Tel.: 06421 6 47 35
www.patienten-verband.de
Bavyera Transkültürül Tıp Merkezi Derneği
Sandstraße 41, 80335 München
Alman Kendi Kendine Destek İş Grupları
Tel.: 089 54 29 06 65
Friedrichstraße 28, 35392 Gießen
www.bayzent.de
Tel.: 0641 9 94 56 12
www.dag-selbsthilfegruppen.de
Etno-Tıp Merkezi Derneği
Königstraße 6, 30175 Hannover
Alman Yeşil Haç Derneği
Tel.: 0511 5 90 92 00
Nikolaistraße 3, 35037 Marburg
www.ethno-medizinisches-zentrum.de
Tel.: 06421 29 30
www.bkk-promig.de
www.dgk.de
52
Sağlıklı çalışmak · Gesund arbeiten
Bundesarbeitsgemeinschaft Erste Hilfe
Bundesarbeitsgemeinschaft SELBSTHILFE e.V.
Carstennstraße 58, 12205 Berlin
(BAG Selbsthilfe)
Tel.: 030 85 40 43 67
Kirchfeldstraße 149, 40215 Düsseldorf
www.bageh.de
Tel.: 0211 31 00 60
www.bagh.de
Bundesarbeitsgemeinschaft
der Patient/innenstellen (BAGP)
Sozialverband Deutschland e.V. (SoVD)
Geschäftsstelle der BAGP
Stralauer Straße 63, 10179 Berlin
Waltherstraße 16a, 80337 München
Tel.: 030 7 26 22 20
Tel.: 089 76 75 51 31
www.sovd-bv.de
www.bagp.de
Sozialverband VdK Deutschland e.V.
Wurzerstraße 4a, 53175 Bonn
Tel.: 0228 82 09 30
www.vdk.de
4.6 Gesundheitspolitische
Einrichtungen für Migranten
Arbeitskreis Migration und
öffentliche Gesundheit
Allgemeiner Patienten-Verband e.V.
c/o Beauftragte der Bundesregierung für
Bundespatientenstelle
Migration, Flüchtlinge und Integration
Deutschhaus-Straße 28, 35037 Marburg
11012 Berlin
Tel.: 06421 6 47 35
Tel.: 030 1 84 00 16 40
www.patienten-verband.de
www.integrationsbeauftragte.de
Deutsche Arbeitsgemeinschaft
Bayrisches Zentrum für Transkulturelle
Selbsthilfegruppen e.V.
Medizin e.V.
Friedrichstraße 28, 35392 Gießen
Sandstraße 41, 80335 München
Tel.: 0641 9 94 56 12
Tel.: 089 54 29 06 65
www.dag-selbsthilfegruppen.de
www.bayzent.de
Deutsches Grünes Kreuz e.V.
Ethno-Medizinisches Zentrum e.V.
Nikolaistraße 3, 35037 Marburg
Königstraße 6, 30175 Hannover
Tel.: 06421 29 30
Tel.: 0511 5 90 92 00
www.dgk.de
www.ethno-medizinisches-zentrum.de
www.bkk-promig.de
53
Transkültürel Bakım Enstitüsü Derneği
Alman Yahudiler Merkezi Sosyal Yardım
Freundallee 25, 30173 Hannover
­Bölümü Derneği
Tel.: 0511 5 90 92 00
Hebelstraße 6, 60316 Frankfurt am Main
www.itb-ev.de
Tel.: 069 9 44 37 10
www.zwst.org
Alman-Türk Psikyatri ve Psikoterapi Cemiyeti
Cappeler Straße 98, 35039 Marburg
Federal İşçi Sosyal Yardım Federasyonu
Tel.: 06421 40 43 04 oder 40 44 11
Derneği
www.dtgpp.de
Heinrich-Albertz-Haus, Blücherstr. 62/63, 10961
Berlin
Alman-Türk Tabibler Cemiyeti Derneği
Tel.: 030 26 30 90
Schwarzer Bär 8, 30449 Hannover
www.awo.org
Tel.: 0511 2 35 23 50
www.dtmev.de
Alman Protestan Kiliseleri Diakonik Görev
Derneği
Stafflenbergstraße 76, 70184 Stuttgart
Cemiyeti’nin Transkültürel Psikiyatri bölümü
Tel.: 0711 2159-0
Alman Psikiyatri, Psikoterapi ve Sinir Tıbbı
www.diakonie.de
Reinhardtstraße 14, 10117 Berlin
Tel.: 030 2 40 47 72 12
Alman Caritas Federasyonu Derneği
www.dgppn.de
Karlstraße 40, 79104 Freiburg
Tel.: 0761 2000
Türk-Alman Saglik Vakfi
www.caritas.de
Friedrichstraße 13, 35392 Gießen
Tel.: 0641 9 66 11 60
Paritetik Sosyal Yardım Federasyonu
www.tdg-Stiftung.de
Konfederasyon
Oranieburgerstraße 13–14, 10178 Berlin
4.7 Bağımsız sosyal yardım
federasyonları
Alman Kızıl Haç Derneği
Generalsekretariat
Carstennstraße 58, 12205 Berlin
Tel.: 030 85 40 40
www.drk.de
54
Tel.: 030 24 63 60
www.der-paritaetische.de
Sağlıklı çalışmak · Gesund arbeiten
Institut für Transkulturelle Betreuung e.V.
Carstennstraße 58, 12205 Berlin
Freundallee 25, 30173 Hannover
Tel.: 030 85 40 40
Tel.: 0511 5 90 92 00
www.drk.de
www.itb-ev.de
Zentralwohlfahrtsstelle der Juden
Deutsch-Türkische Gesellschaft für
in Deutschland e.V.
Psychiatrie und Psychotherapie
Hebelstraße 6, 60316 Frankfurt am Main
Cappeler Straße 98, 35039 Marburg
Tel.: 069 9 44 37 10
Tel.: 06421 40 43 04 oder 40 44 11
www.zwst.org
www.dtgpp.de
Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e.V. (AWO)
Deutsch-Türkische Medizinergesellschaft e.V.
Heinrich-Albertz-Haus, Blücherstr. 62/63, 10961
(DTM)
Berlin
Schwarzer Bär 8, 30449 Hannover
Tel.: 030 26 30 90
Tel.: 0511 2 35 23 50
www.awo.org
www.dtmev.de
Diakonisches Werk der evangelischen
Referat Transkulturelle Psychiatrie
Kirchen Deutschlands (EKD) e.V.
der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie,
Stafflenbergstraße 76, 70184 Stuttgart
Psychotherapie und Nervenheilkunde (DGPPN)
Tel.: 0711 2159-0
Reinhardtstraße 14, 10117 Berlin
www.diakonie.de
Tel.: 030 2 40 47 72 12
www.dgppn.de
Deutscher Caritasverband e.V.
Türkisch-Deutsche Gesundheitsstiftung e.V.
Karlstraße 40, 79104 Freiburg
Friedrichstr. 13, 35392 Gießen
Tel.: 0761 2000
Tel.: 0641 9 66 11 60
www.caritas.de
www.tdg-Stiftung.de
Der Paritätische Wohlfahrtsverband
4.7 Verbände der
freien Wohlfahrt
Gesamtverband
Oranieburgerstraße 13–14, 10178 Berlin
Tel.: 030 24 63 60
www.der-paritaetische.de
Deutsches Rotes Kreuz e.V. (DRK)
Generalsekretariat
55
5. Not · Notizen
56
Sağlıklı çalışmak · Gesund arbeiten
5. Not · Notizen
57
5. Not · Notizen
58
Sağlıklı çalışmak · Gesund arbeiten
Gesund arbeiten
Die gute Nachricht zuerst: In Deutschland ereig-
Beschäftigten spielt und zudem gesunde und
nen sich immer weniger Arbeits- und Wegeunfäl-
motivierte Mitarbeiter einen großen Vorteil im
le. Die Zahl tödlicher Arbeitsunfälle hat sich von
Wettbewerb darstellen. Sie erfüllen darum nicht
1994 bis 2005 halbiert und auch der Kranken-
nur die gesetzlichen Vorgaben, sondern machen
stand ist in diesem Zeitraum zurückgegangen.
ihren Mitarbeitern zusätzliche, freiwillige Ange-
Zugleich klagen jedoch mehr als die Hälfte der
bote wie Rücken- und Entspannungskurse oder
Berufstätigen über Rücken- und Gelenkschmer-
Gesundheitsschulungen. Auch ein umfassendes
zen. Über 40 Prozent leiden unter den Auswir-
betriebliches Gesundheitsmanagement ist in
kungen psychischer Belastungen im Berufsall-
vielen Unternehmen bereits eingeführt.
tag. Sie fühlen sich lustlos, ausgebrannt, können
selbst nach Feierabend nicht mehr abschalten.
Mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen Anregungen geben, was Sie selbst und Ihr Unterneh-
Der Arbeitsplatz und die Arbeitsumgebung sind
men für Ihre Gesundheit tun können. Sie erfahren:
wesentliche Faktoren, die den Gesundheitszustand jeder Mitarbeiterin und jedes Mitarbeiters
– was Ihr Arbeitgeber für Ihre Gesundheit tun
beeinflussen – schlicht, weil berufstätige Men-
muss,
schen einen großen Teil ihrer Zeit dort verbrin-
– welche Rechte (und Pflichten) Sie als
gen und man bei der Arbeit in der Regel berufs-
Beschäftigte(r) haben,
typischen und wiederkehrenden Belastungen
– was in Sachen „gesundes Arbeiten“ von
ausgesetzt ist. Andererseits kann Arbeit unsere
Ihnen erwartet wird, und wie Sie Ihren
Gesundheit auch positiv beeinflussen. Im Ide-
Alltag ohne großen Aufwand gesünder
alfall stärken berufliche Erfolge und erreichte
gestalten können.
Leistungen das Selbstvertrauen, und auch mit
netten Kollegen und Vorgesetzten steigt die eigene Zufriedenheit.
Viele
Unternehmen
haben
erkannt,
dass
Arbeit eine wichtige Rolle für die Gesundheit der
59
Sağlıklı çalışmak
İyi haber ilk başta: İş ve iş yolu kazaları Alman­
Bir çok işletme, iş hayatının çalışanların sağlığı
ya’da gittikçe azalıyor. Ölümcül iş kazalarının
için önemli bir rol oynadığını ve sağlıklı ve motive
sayısı 1994’den 2005’e kadar yarı yarıya indi, aynı
olan işçinin rekabette büyük bir avantaj olduğunu
anda raporluların sayısıda inişe geçti. Fakat aynı
fark etti. Şirketler, yasa tarafından hükmedilmiş
anda çalışanların yarısından fazlası bel ve eklem
kuralların yanısıra, işçilerine ekstra hizmetler
ağırısından şikayetçi, %40 da iş hayatında psiko-
sunmaktadır, örneğin gönüllü bel ve relaks veya
lojik baskıda altında mahzur kalmış olmaktan ve
sağlık eğitim kursları. Bir çok işyeri de, geniş bir
sonuçlarından sıkıntı çekiyorlar. Kendilerini istek-
çapta işletme sağlık yönetimi konseptini hayata
siz ve cansız hissediyorlar ve hatta mesai bitimin-
geçirdi.
den sonra bile kafalarını işten uzak tutamıyorlar.
Bu broşür ile, sizin kendi sağlığınızın için ve
İşyeri ve iş çevresi her çalışanın sağlık durumu-
işvereninizin neler yapabileceğinizi göstermek
nu önemli oranda etkileyen faktörlerdir. Bunun
istiyor ve tavsiyelerde bulunmak istiyoruz. Bu
sebebide, çalışan insanların zamanlarının büyük
konuları öğreneceksiniz:
bir kısmını orada geçirmeleri ve ayrıca genelde
iş esnasında tekrarlanan ve meslekten doğan
yüklere katlanmak zorunda kalmalarıdır. Bir iş
diğer taraftan sağlımızı pozitif olarak da etkileye­
bilmektedir. En ideal durumda, iş hayatımızda
– İşverenin sizin sağlığınız için ne yapmakla hükümlüdür,
– Çalışan olarak hangi haklarınız (ve hükümlülükleriniz) var,
elde ettiğimiz başarılar ve edalar kendi kendi-
– ‚Sağlıklı çalışma‘ konusunda sizden beklenenler
mize güvencimizi yükseltir, aynı anda sempatik iş
ve fazla yük olmadan günlük hayatınızı nasıl
arkadaşları ve amirler ile kişinin mutluluğu artar.
daha sağlıklı geçirebileceğiniz.

Benzer belgeler