Sistem Analiz ve Tasarımı - İYTE Department of Computer Engineering

Yorumlar

Transkript

Sistem Analiz ve Tasarımı - İYTE Department of Computer Engineering
Sistem Analiz ve Tasarımı
Yrd. Doç. Dr. Serap Şahin
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
İçerik
•
•
•
•
•
Bilgi sistemini oluşturan bileşenleri
Bilgi sistemi bileşenleri
Sistem analizi
Fizibilite analizi ve sistem önerisinin yapılması
Sistem Tasarımı
Sistemi oluşturan ve etkileyen
bileşenler
Kavramlar
–“Information system” ; Bilgi sistemi; bilgi teknolojileri, iletişim, iş
süreçleri ve insanı bir araya getirerek, yönetim ve kullanıcılara karar alma,
problemlerin hızlı ve etkin çözümlenmesi, günden güne iş süreçlerinin
iyileştirilmesi gibi konularda destek sağlayan sistemler.
–“Information technology” Bilgi teknolojisi bilgisayar donanım ve yazılım
teknolojilerinin, haberleşme teknolojileri ile bir arada kullanımıdır.
Sistemdeki Oyuncular
Sistem analisti, organizasyonun gereksinmelerinin tespiti ve problemlerin
çözümü ile ilgili olarak çalışır.
İlgili kişileri, verileri, iş süreçlerini, iletişim şekillerini ve bilgi teknolojilerinin
olanaklarını tespit ederek işin en iyi şekilde geliştirilmesi için çalışır.
Sistem analisti, bilgi teknolojilerinden yararlanır ve aşağıdaki sorumlulukları
taşır :
– İş kaynaklarından en etkin şekilde verinin toplanması
– Bilgisayar ortamında veri akışının düzenlenmesi
– Verinin bilgisayar tarafından işlenmesinin ve saklanmasının
sağlanması
– İşle ilgili diğer birimlere ve yönetime, bilginin güncel ve yararlı
formatta ulaştırılması
Sistem Analiz Gereksinimi
Sistem analizi aşağıdaki durumlarda bir gereksinim olur:
• Gerçekleşen ya da beklenen bir problem olduğunda, düzeltilmesi
için gereken yapılmalıdır.
• Şikayet olmamasına karşın, var olan durumun iyileştirilme fırsatı
oluşabilir.
• Var olan durum hakkında kimsenin şikayeti olmasa da, yönetimin
talimatı ile durum değişiklikleri yapılabilir.
Genel Problem Çözümleme Yaklaşımı
Sistem analizinde temel yaklaşım algoritması:
1.
Problemi tanımlayın.
2.
Problemi analiz edin ve anlayın.
3.
Çözüm için gereksinmeleri veya beklentileri tanımlayın.
4.
Alternatif çözüm yöntemlerini tanımlayın ve birisini uygulamaya karar
verin.
5.
En iyi çözümü tasarlayın ve uygulayın.
6.
Sonuçları değerlendirin. Eğer sorun çözülmüyorsa, adım 1 ve 2 ye geri
dönün.
Sistem Analisti
Sistem Analistinin Yetenekleri
• Bilgi teknolojilerine ilişkin iş bilgisi.
• Bilgisayar programlama deneyim ve uzmanlığı.
• Genel iş bilgisi.
• Problem çözme becerisi.
• Kişiler arasında iletişim kurma yeteneği.
• Esneklik ve uyum.
• Karakter ve ahlak.
• Sistem analiz ve tasarım yeteneği.
Bilgi sistemi bileşenleri
Bilgi sistemini oluşturan bileşenler
Bilgi Sistemini Oluşturan Bloklar
Bilgi Sistemlerinde Ağların Rolü
DATA
Building
Blocks
PROCESS
Building
Blocks
The Network
INTERFACE
Building
Blocks
Bilgi Sistemleri ve Haberleşme
Sistem geliştirme süreci
Problem Çözme Çerçevesinin Parçaları
“PIECES”
Performance, Information, Economics, Control, Efficiency, Service
P
başarıyı arttırma.
I
bilgi ve veriyi arttırma.
E
ekonomik değerlerde, maliyetin kontrolü veya karlılığın
arttırılması.
C
Kontrol ve güvenliğin arttırılması.
E
insan ve süreçlerdeki becerinin geliştirilmesi.
S
müşterilere, iş ortaklarına, çalışanlara, tedarikçi
firmalara verilen hizmetin iyileştirilmesi.
Wetherbe’nin PIECES çerçeve tanımı
Sistem Geliştirme Prensipleri
• İlgili sistem sahipleri ile kullanıcıları bir araya getirin.
• Problem çözme yaklaşımını kullanın.
• Faz ve aktiviteleri tanıtın.
– Ön Araştırma, Problem Analiz, Gereksinim Analizi, Karar,
Yapılandırma, Uygulamaya alma.
• Standartları tanıtın.
– Dokümantasyon, Kalite, Otomasyon Araçları, Bilgi Teknolojileri
• Yatırım yapılan sistemleri savunun.
– Maliyet-Etkinlik “Cost-effectiveness”.
– Risk Yönetimi “ Risk Management”.
• Süreci yeniden değerlendirme ya da durdurmaktan korkmayın.
• Böl ve yen.
• Büyüme ve değişim için sistemlerin tasarımı (Entropi). Karmaşık
yapılardan kaçınılması.
Sunulan Yöntemin Fazları
Çakışan Sistem Geliştirme Fazları
ID
2001
Task Name
May
1
Project management
2
Preliminary investigation
3
Problem analysis
4
Requirements analysis
5
Decision analysis
6
Design
7
Construction
8
Implementation
9
Operations and support
Jun
Jul
Aug
Sep
2002
Oct
Nov
Dec
Jan
Sistem Yaşam Döngüsünde Çakışan
Aktiviteler
Cross life cycle activities; metodolojinin tüm fazlarında yer alan
ortak aktivitelerdir.
– Gerçekleri-bulma “Fact-finding”
– Dokümantasyon ve sunuş “Documentation and
presentation”
– Fizibilite analizi “Feasibility analysis”
– Süreç ve proje yönetimi “Process and project management”
Projeyi Tanımlama ve Başlatma
Proje aşağıdaki bileşenlerin net olarak tanımlanmasıyla başlar:
• Problemler “problems”; organizasyonları amaç ve hedeflerini
başarmaktan alıkoyan istenmeyen durumların tümüdür.
• Fırsatlar “opportunities”; özellikle bir problem olmasa da,
organizasyonun gelişmesi için elde edilen fırsatlardır.
• Emirler “directives”; yönetim, devlet veya dış bir etki sonucu
karşılanması zorunlu olan yeni gereksinmelerdir.
FAST Sistem Geliştirme Fazları
Bilgi Paylaşımı için Repository Kullanımı
Repository, sistem
geliştiricilerin, çalıştıkları
birden fazla bilgi sistemi
ile ilgili tüm
dokümantasyon, bilgi ve
ürünlerini sakladıkları bir
veritabanıdır.
Sistem Analizi
Sistem Analizi ve Sistem Tasarımı
Sistem analizi; sistem bileşenlerinin belirlenen amaca
ulaşmak için bir arada nasıl daha iyi çalışacağının
bulunması amacıyla, sistemi bileşenlerine ayrıştırarak
problem çözme tekniğidir.
Sistem tasarımı ( sistem sentezi olarak da isimlendirilir);
sistemin daha iyi çalışacağı umularak, sistem bileşenlerini
yeniden bir araya getiren güncel bir problem çözme
tekniğidir. Başarı; eklenen, silinen ve değiştirilen parçaları
ile, orijinal sisteme göreceli olarak değerlendirilir.
Bilgi Sistemlerinin Analizi
Bilgi sistemlerinin analizi; çözümde teknolojiden bağımsız
olarak, öncelikle iş süreçlerindeki problemlere odaklanılır.
Sistem Analiz Fazları
Gereksinimlerin Analizinde Metadoloji
Gereksinmelerin bulunması “requirements discovery”,
sistem analistinin, kullanıcı ile kuracağı iletişim yoluyla
sistem problemlerini ve çözüm gereksinmelerini tanımlamak
veya ortaya koymak için kullandığı tekniklerdir.
• Bilgi-toplanması “fact-finding”; sistem problemleri,
fırsatlar, çözüm gereksinmeleri ve öncelikleri hakkında
kullanılan bir grup klasik tekniktir.
– Örnekleme “Sampling”
– Araştırma “Research”
– Gözlem “Observation”
– Anketler ve incelemeler “Questionnaires and
surveys”
– Görüşmeler “Interviews”
Gereksinimlerin Analizinde Metadoloji
– Gereksinimlerin bulunması “requirements
discovery”,
• Ortak gereksinimlerin planlanması tekniği “joint
requirements planning (JRP), sistem sahipleri,
kullanıcıları, sistem analistleri ve sistem tasarımcıları
ile kurucularının katılımı ile yapılacak bir kaç günlük
çalıştaylar ile sistem analizinin yapılmasıdır.
Sistem Analiz Fazları
• Ön inceleme fazı “Preliminary Investigation Phase”
• Problem analiz fazı “Problem Analysis Phase”
• Gereksinmelerin analiz fazı “Requirements Analysis
Phase”
• Karar analiz fazı “Decision Analysis Phase”
Ön İnceleme Faz Kapsamı
Ön İnceleme Fazı için Görevler
Problem Analiz Fazı
Problem Analiz Faz Kapsamı
Neden-Sonuç Analizi
Neden-sonuç analizi “cause-and-effect analysis”,
nedenleri ve sonuçları analiz edilecek problemler için
kullanılan bir tekniktir.
Pratikte, görülen sonuçlar, aslında çok daha detayda
neden ve sonuçlarının analiz edilmesi gereken başka
problemlerden etkileniyor olabilir.
Sistemi Geliştirme Hedefleri
Hedefler “objectives”, başarının ölçülebilmesi için
tanımlanır. Eğer gerekli kaynaklar verilirse, ulaşılması
beklenen başarılar belirlenir.
• Müşteri portföyünde bulunmayan müşterilerin sayısının,
gelecek yıl içinde %50 azaltılması.
• Sekiz saatlik vardiya uygulamasını başlatarak, üretimin %65
arttırılması.
Kısıtlar “constraint”, hedefleriniz için çözümler
tanımlarken esnekliğinizi sınırlayan koşullardır.
Genellikle de bu kısıtları değiştirme olanağınız
yoktur.
Neden-ve-Sonuç / Sistemi Geliştirme
Hedefleri
PROBLEMLER, FIRSATLAR, HEDEFLER, VE KISITLAR MATRİSİ
Gereksinimlerin Analiz Fazı
Gereksinmelerin Analiz Fazı için Görevler
İş Gereksinimleri “Business Requirements”
Fonksiyonel gereksinimler “functional requirement”
sistemin sağlamak zorunda olduğu aktivite ve servisleri
tanımlar.
Fonksiyonel olmayan gereksinimler “nonfunctional
requirement” sistemin yeterliliğini tanımlayan diğer iş yapış
şekilleri, karakteristikler ve kısıtlardır.
Gereksinimlerin Tanımlanması
Mantıksal Sistem Modelleri “Logical System
Models”
Mantıksal sistem modelleri “logical system models”
sistemin ne yaptığını ya da ne yapması gerektiğini
gösterir. Nasıl yapması gerektiği gösterilmez. Bu nedenle
mantıksal modeller, sistemin esas gereksinmelerini
tanımlayan “essential system models” olarak da
isimlendirilir.
•
•
•
•
Süreç modeli -Process models (e.g., data flow diagrams)
Veri modeli - Data models (e.g., entity relationship diagrams)
Arayüz modeli -Interface models (e.g., context diagrams)
Nesne modeli - Object models (e.g., Uniform Modeling
Language diagrams)
Basit Bir Süreç Modeli
Basit Bir Veri Modeli
Basit Bir Arayüz Modeli
Basit Bir Obje Modeli
STUDENT
COURSE
-ID Number
-Name
-Grade Point Average
0..*
has record for>
+Admit()
+Regsiter for Classes()
+Withdraw()
+Change Address()
+Calculate GPA()
1
+Graduate()
0..*
-Subject
-Number
-Title
-Credit
+Create a Course()
+Delete from
Course Master()
+Change1in Course Master()
TRANSCRIPT COURSE
-Semester
-Division
-Grade
+Add()
+Drop()
+Complete()
+Change Grade()
Karar Analiz Fazı
Karar Analiz Fazı Görevleri
1. Aday çözümleri belirleyin.
2. Aday çözümleri analiz edin.
•
Teknik fizibilite
•
Operasyonel fizibilite
•
Ekonomik fizibilite
•
Programsal (schedule) fizibilite
3. Aday çözümleri karşılaştırın.
4. Proje planını güncelleyin.
5. Bir çözüm önerin.
Fizibilite Analizleri
• Teknik fizibilite “technical feasibility”.
– Çözüm teknik olarak pratik mi olmalı?
– Çalışanların teknik uzmanlığı, çözümün tasarımlanması ve kuruluşu için
yeterli mi?
• Operasyonel fizibilite “operational feasibility”.
– Çözüm tüm kullanıcı gereksinmelerini sağlıyor mu?
– Hangi oranda gereksinimler karşılanmakta?
– Çözüm kullanıcı ortamını nasıl değiştirecek?
– Kullanıcılar çözüm hakkında ne düşünüyor?
• Ekonomik fizibilite “Economic feasibility”.
– Çözüm maliyeti kabul edilebilir mi?
• Plan fizibilite “schedule feasibility”.
– Çözüm kabul edilebilir zaman periyodu içinde tasarımlanarak, hayata
geçirilebilir mi?
Fizibilite Analizi ve Sistem
Önerisinin Yapılması
Fizibilite Analizi ve Sistem Önerisi
Sistem analisti, değişim için önerisini yapmadan
önce, alternatiflerin tümünü değerlendirmiş
olmalıdır.
Fizibilite Analizi
Fizibilite analizi, yararlılığın ölçümlenmesi için
yürütülen süreçtir.
Fizibilite, bilgi sistemindeki gelişmenin, organizasyon
için nasıl bir yarar ya da pratiklik sağlayacağının
ölçülmesidir.
Süreklilik anlaşması “creeping commitment” yaşam
boyu fizibilite ölçümleme işlemlerinin yürütülmesidir.
Sistem Analizi Sürecinde Fizibilite Kontrol
Noktaları
Fizibilite Kontrol Noktaları
• System Analizi — Ön-izleme :
– Fizibilite ender olarak, projenin bu ilk fazında, problemin aciliyetini ve
geliştirme maliyetini tahminlemeye yönelik olarak yapılabilir.
– Analist, maliyetleri %50 den %100 e kadar arttırarak söyleyebilir.
• System Analizi — Problem Analiz
– Problemi çözmenin minumum değeri, problemin maliyetine eşittir.
– Gereksinimlerin analizi fazı tamamlandığında daha sağlıklı bir maliyet
söylenabilir.
• System Tasarımı — Karar Analiz
– Problemler ve gereksinimler tam olarak bilinmektedir.
– Bu fazda, alternatif çözümler;
•
•
•
•
Girdi/çıktı metodları ile,
Donanım ve yazılım gereksinimleri ile,
İşletim yöntemleri ile,
İnsanları etkileme yönleri ile değerlendirilir.
Sistem Tasarımı - Karar Analiz Fazı
Analist çözümleri değerlendirirken aşağıdaki yaklaşımları
kullanabilir:
– Hiçbir işlem yapılmaz ve sistem bu şekli ile bırakılır ise ne olur.
– Bilgisayar tabanlı olmayan iş süreçlerinin iyileştirilmesi.
– Var olan bilgisayar iş süreçlerinin geliştirilmesi, arttırılması.
– Bir uygulama paketinin sipariş edilmesi.
– Yeni bir bilgi-sisteminin tasarım ve kuruluşu.
Fizibilite İçin Dört Test
Fizibilite değerlendirmesini dört ana grupta yapılabilir:
1. Operasyonel fizibilite “operational feasibility”, organizasyon içinde, çözümün
ne kadar iyi işletileceğinin ölçümlenmesidir. İnsanların, sistem/proje için ne
hissettikleri de incelenir.
2. Teknik fizibilite “technical feasibility” uygulanması düşünülen teknik
çözümlerin pratikliği ile gerekli deneyim ve teknik kaynakların varlığı
sorgulanarak ölçümlenir.
3. Zamansal fizibilite “schedule feasibility” proje zaman tablosunun nasıl ve ne
zaman sonuçlanacağı ile kabul edilebilirliliği ölçümlenir.
4. Ekonomik fizibilite “economic feasibility” proje veya çözüm için maliyet ve
etkinlik arasındaki oran ölçümlenir.
Kar-Zarar Analiz Tekniği “Cost-Benefit
Analysis Techniques”
Maliyetler “Costs”:
• Geliştirme maliyeti; bir defa sistemlerin kuruluş aşamasında görülür ve
proje tamamlandıktan sonra tekrar etmezler.
• Operasyon maliyeti; sistem yaşadığı sürece tekrar eder. Bu maliyetler
aşağıdaki şekilde sınıflandırılır:
– Sabit maliyetler; göreceli olarak sabit miktarlarda ve düzenli zaman
aralıkları ile tekrarlanan maliyetlerdir.
– Değişken maliyetler; bazı kullanım faktörlerine bağlı olarak oluşurlar.
Kazançlar “Benefits”:
• Kolaylıkla ölçülebilir, somut kazançlardır.
• Somut olmayan kazançlar ise, yararlı olduğuna inanılan, fakat ölçümlenmesi
olası olmayan yararlardır.
Önerilen Sistem Çözümleri İçin Maliyetler
Ekonomik Fizibiliteyi Değerlendirmek İçin
Üç Popüler Teknik
• Geri-ödeme Analizi “Payback Analysis”
• Yatırımın Geri-dönüşü “Return On Investment”
• Net Sunulan Değer “Net Present Value”
Paranın zamana bağımlı değeri “time value of money”,
yukarıda tanımlanan uygulamadaki her üç teknikte de
uygulanan bir kavramdır.
Örneklersek, doların değeri, geçen seneye göre bu sene
artmış durumdadır.
Geri-Ödeme Analizi “Payback Analysis”
Geri-ödeme analizi, yapılan yatırımın kendisini ne zaman
karşılayacağına ilişkin, zaman ve koşulları belirlemek için yapılan,
son derece basit ve yaygın kullanımı olan bir yöntemdir.
Geri-ödeme periyodu, yapılan yatırımın getireceği yararların,
artan ve süreklilik gösteren maliyetleri yakalayıp geçmesi için,
gereken zaman dilimini tanımlar.
Bir Proje için Geri-Ödeme Analizi
Present Value Formula
PVn = 1/(1 + i)n
n= yıl sayısı
i= indirim oranı
PVn= n. yılda 1$ ın yeni değeri
Yatırımın Geri-dönüş Analizi “Return-onInvestment Analysis (ROI)”
Yatırım geri-dönüş “return-on-investment”, alternatif çözümler
veya projelerin yaşamları süresince karlılığını karşılaştırır.
Bir proje veya çözüm için ROI, yapılan yatırım miktarı ile, yatırım
yapılan işten elde edilen getirinin arasındaki finansal karlılık
oranının yüzdesel olarak ifadesidir.
ROI Formulü
Yaşamboyu ROI =(yaşam boyu tahminlenen getiri – yaşam boyu
tahminlenen maliyet) / yaşamboyu tahminlenen maliyet
Yıllık ROI = Yaşamboyu ROI / sistemin yaşam süresi
Net Sunulan Değer Analizi “Net Present
Value (NPV)”
• İlk olarak, sistem yaşamı olarak belirlenen her yıl için kar ve
zarar değerleri belirlenmeye çalışılır.
• Dolar değeri her yıl için yeniden belirlenir.
• Oluşturulan tabloda, negatif tutarlar zararı, pozitif tutarlar
karlılığı gösterir.
Net Sunulan Değer Analizi “Net Present
Value (NPV)”
Aday Sistemler Matrisi
Aday sistemler matrisi “candidate systems matrix” aday
sistemler arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları
dökümante eder.
Örnek Aday Sistemler Matrisi
Characteristics
Candidate 1
Candidate 2
Candidate 3
Portion of System Computerized
Brief description of that portion
of the system that would be
computerized in this candidate.
COTS package Platinum
Plus from Entertainment
Software Solutions would
be purchased and
customized to satisfy
Member Services required
functionality.
Member Services and
warehouse operations in
relation to order
fulfillment.
Same as candidate 2.
Benefits
Brief description of the business
benefits that would be realized
for this candidate.
This solution can be
implemented quickly
because it’s a purchased
solution.
Fully supports user
required business
processes for SoundStage
Inc. Plus more efficient
interaction with member
accounts.
Same as candidate 2.
Servers and Workstations
A description of the servers and
workstations needed to support
this candidate.
Technically architecture
dictates Pentium III, MS
Windows 2000 class
servers and workstations
(clients).
Same as candidate 1.
Same as candidate 1.
Software Tools Needed
Software tools needed to design
and build the candidate (e.g.,
database management system,
emulators, operating systems,
languages, etc.). Not generally
applicable if applications software
packages are to be purchased.
MS Visual C++ and MS
Access for customization
of package to provide
report writing and
integration.
MS Visual Basic 5.0
System Architect 2001
Internet Explorer
MS Visual Basic 5.0
System Architect 2001
Internet Explorer
(Continued)
Örnek Aday Sistemler Matrisi (devamı)
Characteristics
Candidate 1
Candidate 2
Candidate 3
Application Software
A description of the software to
be purchased, built, accessed, or
some combination of these
techniques.
Package solution
Custom solution
Same as candidate 2.
Method of Data Processing
Generally some combination of:
on-line, batch, deferred batch,
remote batch, and real-time.
Client/Server
Same as candidate 1.
Same as candidate 1.
Output Devices and Implications
A description of output devices
that would be used, special
output requirements, (e.g.,
network, preprinted forms, etc.),
and output considerations (e.g.,
timing constratints)
(2) HP4MV department
laser printers
(2) HP5SI LAN laser
printers
(2) HP4MV department
laser printers.
(2) HP5SI LAN laser
printers
(1) PRINTRONIX bar-code
printer (includes software
& drivers)
Same as candidate 2.
Web pages must be
designed to VGA
resolution. All internal
screens will be designed
for SVGA resolution.
(Continued)
Örnek Aday Sistemler Matrisi (devamı)
Characteristics
Candidate 1
Input devices and Implications
A description of input methods to
be used, input devices (e.g.,
keyboard, mouse, etc.), special
input requirements (e.g., new or
revised forms from which data
would be input), and input
considerations (e.g., timing of
actual inputs).
Keyboard & mouse.
Storage Devices and Implications
Brief description of what data
would be stored, what data would
be accessed from existing stores,
what storage media would be
used, how much storage capacity
would be needed, and how data
would be organized.
MS SQL Server DBMS with
1000GB arrayed capability.
Candidate 2
Apple “Quick Take” digital
camera and software
(15) PSC Quickscan laser
bar-code scanners
(1) HP Scanjet 4C Flatbed
Scanner
Keyboard and mouse
Same as candidate 1.
Candidate 3
Same as candidate 2.
Same as candidate 1.
Fizibilite Analiz Matrisi
Fizibilite analiz matrisi, aday sistemler analiz matrisini
tamamlama amacıyla fizibilite değerleri en iyi aday
sistemin bulunmasını sağlar.
Candidate 1 Name Candidate 2 Name Candidate 3 Name
Description
Operational
Feasibility
Technical
Feasibility
Schedule
Feasibility
Economic
Feasibility
Ranking
Örnek Fizibilite Analiz Matrisi
Feasibility Criteria
Operational Feasibility
Functionality. A description of to what
degree the candidate would benefit the
organization and how well the system
would work.
Wt.
Technology. An assessment of the
maturity, availability (or ability to
acquire), and desirability of the
computer technology needed to
support this candidate.
Expertise. An assessment of the
technical expertise needed to develop,
operate, and maintain the candidate
system.
Score: 60
30% Current production release of
Platinum Plus package is
version 1.0 and has only been
on the market for 6 weeks.
Maturity of product is a risk
and company charges an
additional monthly fee for
technical support.
Required to hire or train C++
expertise to perform
modifications for integration
requirements.
Score: 50
Economic Feasibility
30%
Cost to develop:
Approximately $350,000.
Payback period (discounted):
Approximately 4.5 years.
Net present value:
Approximately $210,000.
Detailed calculations:
See Attachment A.
Score: 60
Schedule Feasibility
10% Less than 3 months.
An assessment of how long the solution
will take to design and implement.
Ranking
Candidate 2
30% Only supports Member
Fully supports user required
Services requirements and
functionality.
current business processes
would have to be modified to
take advantage of software
functionality.
Political. A description of how well
received this solution would be from
both user management, user, and
organization perspective.
Technical Feaasibility
Candidate 1
100%
Candidate 3
Same as candidate 2.
Score: 100
Score: 100
Although current technical
staff has only Powerbuilder
experience, the senior analysts
who saw the MS Visual Basic
demonstration and
presentation have agreed the
transition will be simple and
finding experienced VB
programmers will be easier
than finding Powerbuilder
programmers and at a much
cheaper cost.
MS Visual Basic is a mature
technology based on version
number.
Score: 95
Although current technical
staff is comfortable with
Powerbuilder, management is
concerned with recent
acquisition of Powerbuilder by
Sybase Inc.
MS SQL Server is a current
company standard and
competes with SYBASE in the
client/server DBMS market.
Because of this we have no
guarantee future versions of
Powerbuilder will “play well”
with out current SQL Server.
Score: 60
Approximately $418,040.
Approximately 3.5 years.
Approximately $306,748.
See Attachment A.
Score: 85
9-12 months.
Approximately $400.000.
Approximately 3.3 years.
Approximately $325,500.
See Attachment A.
Score: 90
9-12 months.
Score: 95
Score: 80
Score: 85
60.5
92
85
Yazılı Rapor Formatları
Gerçeklere Bağlı Format
Yönetimsel Format
I.
Giriş
I.
Giriş
II
Methodlar ve prosedürler
II
Sonuçlar ve öneriler
III
Gerçekler ve detaylar
III
Gerçeklerin ve detayların
özetleri ve tartışması
IV.
Gerçekler ve detayların
tartışma ve analizi
IV.
Metodlar ve prosedürler
V.
Öneriler
V.
Son çıkarımlar
Çıkarımlar
VI
.
Gerçekler ve detayları ile
ilgili ekler
VI.
Yazılı Raporlar için İkincil Elementler
Yayınlanan mektup
Sayfa başlığı
İçerik tabloları
Şekil, resim ve tablolar listesi
Amaç yada yönetim için özet
Ekler
Sistem Önerileri – Formal Sunuşlar
Formal sunuşlar, yeni fikirlerin kabul ettirilmesi ve yeni sistemler
için onayların alındığı özel toplantılardır. Bu toplantılar aşağıdaki
amaçlar için düzenlenebilir:
– Yeni bir sistemin satışı
– Yeni fikirlerin satışı
– Eleştiri
– Kapsam belirleme
– Sonuç değerlendirme
– Olaylara, gerçeklere netlik kazandırma
– Rapor değerlendirme
Sözlü Sunuşlar için Önerilen İçerik Akışı ve
Zamanlama
I. Introduction (one-sixth of total time available)
A. Problem statement
B. Work completed to date
II. Part of the presentation (two-thirds of total time available)
A. Summary of existing problems and limitations
B. Summary description of the proposed system
C. Feasibility analysis
D. Proposed schedule to complete project
III. Questions and concerns from the audience (time here is not to
be included in the time allotted for presentation and conclusion;
it is determined by those asking the questions and voicing their
concerns)
IV. Conclusion (one-sixth of total time available)
A. Summary of proposal
B. Call to action (request for whatever authority you require to continue
systems development)
Görsel Sunuşlar için Öneriler
Sistem Tasarımı
Sistem Tasarımı
Bilgi sistemleri tasarımı; bilgisayar tabanlı çözümün özelliklerine
odaklanarak görevlerin detaylı tanımlanması sağlanır.
Fiziksel tasarım “physical design” olarak da isimlendirilir.
Sistem analisti, iş ile ilgili problemlere ve çözümlerine yoğunlaşırken,
sistem tasarım ekibi, söz konusu çözüm sistemlerinin uygulanmasına
veya teknik detayları üstüne yoğunlaşır.
Sistem Tasarım Uygulaması
Çok sayıda sistem tasarım tekniği bulunmaktadır;
• Model-kullanan “Model-Driven”
– Modern yapılandırılmış tasarım “Modern structured
design”
– Bilgi mühendisliği “Information engineering”
– Prototip “Prototype”
– Nesne tabanlı “Object oriented based”
• RAD “Rapid application development”
• JAD “joint application development”
Prototip
Prototip uygulaması, tasarımcı ve kullanıcı arasındaki yakın iş ilişkisine bağlı
olarak etkileşimli yürütülen bir süreçtir.
• Temel yararları:
– Son kullanıcının aktif katılımını gerekli kılar ve cesaretlendirir.
– Karşılıklı etkileşim ve değişim sistem geliştirme sürecinin doğal
sonucudur, böylece son kullanıcının düşüncelerinde değişimi de sağlar.
– Prototip “ kullanıcı ne istediğini görmeden bilemez” felsefesini onaylar.
– Prototip, aktif bir modeldir, son kullanıcı oluşacak çözümü görebilir,
dokunabilir, hisseder ve deneyim kazanır.
– Onaylanmış bir prototip, kağıt üstündeki tasarımın eşdeğeridir, tek bir
fark ile; hataları artık çok daha önce tespit edilebilir.
– Prototip, daha iyi sonuçlar elde edebilmek için, kullanıcının kolaylıkla
ve hızla görüş ve yorumlarını alma olanağını sunar. Bu özellikleri ile
yaratıcılığı da arttırır.
– Prototip, yaşam döngüsündeki bazı fazları hızlandırır.
Nesne Tabanlı Tasarım “Object-Oriented
Design (OOD)”
Nesne-tabanlı tasarım, nesne-tabanlı analiz sürecinin
genişletilmesi ile tanımlanan en yeni tasarım stratejisidir.
Nesne-tabanlı tasarım “Object-oriented design (OOD)”
tekniği, analiz süreci devam ederken, tasarım aşamasında
gerekli olacak nesne tanımlarının arıtılmasında kullanılır.
Hızlı Uygulama Geliştirme “Rapid Application
Development (RAD)”
Rapid application development (RAD), farklı yapısal tekniklerin (prototip
tekniği ve ortak uygulama geliştirme tekniği(JAD)) sistem geliştirme
sürecinde bir arada kullanılmasıdır.
RAD, karşılıklı etkileşim içinde yapısal tekniklerin kullanımını ve sonuç
sistemin tasarımlanması ile kullanıcı gereksinimlerinin tümünün bir
prototip ile tanımlanması olarak anılır.
Tasarım çalışmalarında gösterilen çaba, ortak uygulama geliştirme (JAD)
toplantılarında son kullanıcının katılımının gerekliliğini arttırmaktadır.
Ortak Uygulama Geliştirme “Joint Application
Development (JAD)”
Ortak uygulama geliştirme “joint application
development (JAD)”, sistem sahibi, kullanıcıları, tasarımcıları ve
kurucuların katılımını güçlendirerek, diğer analiz ve tasarım tekniklerini
tamamlar.
Sistem tasarımı ve tasarımcıları için, farklı tasarım alternatiflerinin
değerlendirildiği birkaç günlük blok JAD toplantılarının yapılıyor olması
önerilir.
Kurum İçinde Geliştirilen Projeler
Kurum İçinde Geliştirilen Projeler İçin Tasarım
Fazındaki Görevler
Fiziksel Veri Akış Diagramı İçin Örnek
Veri Tabanı Şeması İçin Örnek
Çıktı Tasarımı İçin Örnek
Arayüz Tasarımı İçin Örnek
Teknik ve İş İle İlgili Araştırma Kaynakları
• Magazin ve gazeteler,
• Kurumun var ise, yazılım ve donanım seçimi için iç
standartları,
• Bilgi-işlem servislerinin, her şeyden önce aranan
nitelikleri belirleyerek, yeni ürünler ve olası satıcılar için
pazar araştırması yapmalı,
• Ticari gazeteler ve periyodik yayınlar, değişik yazılım ve
donanım çözümleri için deneyimleri aktaran makaleler
içerir.
Çözüm Öneri Paketi İçin Önerilen İçerik
“Request For Proposal (RFP)”
Request for Proposals (RFP)
I.
II.
III.
IV.
V.
Introduction
A. Background
B. Brief summary of needs
C. Explanation of RFP document
D. Call for action on part of vendor
Standards and instructions
A. Schedule of events leading to contract
B. Ground rules that will govern selection decision
1. Who may talk with whom and when
2. Who pays for what
3. Required format for a proposal
4. Demonstration expectations
5. Contractual expectations
6. References expected
7. Documentation expectations
Requirements and features
A. Hardware
1. Mandatory requirements, features, and criteria
2. Essential requirements, features, and criteria
3. Desirable requirements, features, and criteria
B. Software
1. Mandatory requirements, features, and criteria
2. Essential requirements, features, and criteria
3. Desirable requirements, features, and criteria
C. Service
1. Mandatory requirements
2. Essential requirements
3. Desirable requirements
Technical questionnaires
Conclusion
• Referans Kitap
“System Analysis and Design Methods” 5th
Edition, Jeffrey L.Whitten, Lonnie D.Bentley
Kevin C.Dittman

Benzer belgeler