TASAVVUF FELSEFESİ METİNLERİ

Yorumlar

Transkript

TASAVVUF FELSEFESİ METİNLERİ
TASAVVUF FELSEFESİ METİNLERİ
Dersin Adı
TASAVVUF FELSEFESİ METİNLERİ
Dersin Kodu
İLHYT-S448
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Dersin AKTS Kredisi
2,00
Haftalık Ders Saati (Kuramsal)
2
Haftalık Uygulama Saati
0
Haftalık Laboratuar Saati
0
Dersin Verildiği Yıl
4
Dersin Verildiği Yarıyıl
8
Dersin Öğretim Üyesi (Üyeleri)
Yrd.Doç.Dr Ahmet Atlı
Öğretim Sistemi
Birinci Öğretim
Eğitim Dili
-1
Dersin Ön Koşulu Olan Ders(ler)
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Staj Durumu
Yok
Tasavvufi felsefe metinlerinin üslup ve içerikleri hakkında bilgi ve fikir
edindirmek, bu metinler aracılığıyla İslam literatürünü tanıyıp günümüz
bilimsel araştırmalarıyla karşılaştırarak değerlendirme becerisi
kazandırmaktır.
1-Tasavvuf metinlerin üslubunu tanıma
Dersin Amacı
Öğrenme Çıktıları
2-Tasavvufi metinleri okuyup anlayabilme becerisi kazanma
3-Bu metinler üzerinden İslam kültürünü klasik kaynaklardan araştırabilme.
4-Klasik tasavvufî metinlerin nesir ve şiir örneklerinden yararlanabilme.
5-İslam dinini temel kaynaklarından öğrenebilme becerisi edinme
6-İslam’ın felsefî çalışmalarıyla medeniyete yaptığı katkıları fark edebilme.
7-Tasavvufla ilgili felsefî eserlerin telif metodu hakkında fikir edinebilme
8-İslam ilim anlayışını kavrayabilme.;
Dersin İçeriği
9-Tasavvufî metinlerdeki konu zenginliğinin farkına varma.;
10-Biçim ve içeriklerini günümüzün ilmi araştırmalarıyla karşılaştırıp sonuç
çıkarabilme becerisini kazanabilme.;
1Tasavvufi düşüncenin temel yapısı
2Tasavvufla ilgili felsefi metinlerin üslubu
3Muhasibi ve tasavvufta nefis kavramı
4Luma’da tasavvufi kavramlar
5Kelabazi’nin Taarrufu’nda itikadi konular
6Kuşeyri’nin Risale’sinde ilk dönem sufileri
7Keşfü’l-mahcub’ta tasavvufi ekoller
8Gazzali’nin metinlerinde zahir-batın ayrımı
9Sühreverdi ve tasavvufi adab
10İbnü’l-Arabî ile oluşan tasavvufi-felsefi dil
11Fütühat-ı Mekkiyye’nin konuları ve üslubu
12Fusûsu’l-hikem ve sufilerin varlık teorisi
13Tasavvufi-Felsefi metinlerle ilgili şerh geleneği
14Metinlerle ilgili genel değerlendirme
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
KONULAR
HAFTA
Teorik Dersler
Uygulama
1
Tasavvufi düşüncenin temel yapısı
2
Tasavvufla ilgili felsefi metinlerin uslubu
3
Muhasibi ve tasavvufta nefs kavramı
4
Luma’da tasavvufi kavramlar
5
Kelebazi’nin Taarrufu’nda itikadi konular
6
Kuşeyri’nin Risale’sinde ilk dönem sufileri
7
Keşfü’l-mahcub’ta tasavvufi ekoller
8
vize haftası
9
Gazzali’nin metinlerinde zahir-batın ayrımı
10
Sühreverdi ve tasavvufi adab
11
İbnü’l-Arabî ile oluşan tasavvufi-felsefi dil
12
Fütühat-ı Mekkiyye’nin konuları ve üslubu
13
Fusûsu’l-hikem ve sufilerin varlık teorisi
14
Tasavvufi-Felsefi metinlerle ilgili şerh geleneği
15
Metinlerle ilgili genel değerlendirme
16
final haftası
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen
Kaynaklar
Laboratuvar
1.Muhasibi, al-Riaya, Kahire 2001.
2.Serrâc, al-Luma, Beyrut 1984.
3.Kuşeyrî, ar-Risala, Kahire 1985.
4.Kelebazi, at-Taarruf, Beyrut 2005.
5.İbn al-Arabî, Fusûs al-hikem, Beyrut 1980.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri
Sayısı
Katkı Yüzdesi , %
Ara Sınav
1
Toplam
100
100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri
Sayısı
Katkı Yüzdesi , %
Final Sınavı
1
100
Toplam
100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinliklerinin Başarı Notuna Katkısı
40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
60
TOPLAM
100
Dersin Öğrenme , Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükünün Hesaplanması
Süresi
Toplam İş Yükü
Etkinlikler
Sayısı
(saat)
(saat)
Ara Sınav
1
2
2
Final Sınavı
1
3
3
Derse Katılım
14
2
28
Bireysel Çalışma
14
2
28
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (saat) / ( 30 saat/ AKTS ) = 61 / 30 = 2,03 ~ 2
61
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Program Çıktıları
Ders
Öğre PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
ÖÇ 8
ÖÇ 9
ÖÇ
4
5
3
2
4
3
2
4
4
3
*Katkı Düzeyi :
1 Çok Düşük
2 Düşük
3 Orta
4 Yüksek
5 Çok Yüksek

Benzer belgeler

iLHYT-s334

iLHYT-s334 Final haftası Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen

Detaylı

iLHYT-s326

iLHYT-s326 Final Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen

Detaylı

iLHYT-s443

iLHYT-s443 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinliklerinin Başarı Notuna Katkısı

Detaylı

iLHYT-z105

iLHYT-z105 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinliklerinin Başarı Notuna Katkısı

Detaylı

iLHYT-z107

iLHYT-z107 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinliklerinin Başarı Notuna Katkısı

Detaylı