Üretimde gerçek ve sanal birleflti - e

Yorumlar

Transkript

Üretimde gerçek ve sanal birleflti - e
04_07_CP_SIEM
11/21/07
12:42 PM
Page 2
4
D‹J‹TAL FABR‹KALAR
UGS ve Siemens
Siemens, geçti¤imiz günlerde UGS’i sat›n alarak, 121 milyar
Euro’luk dünya otomasyon pazar›n›n lider flirketi Otomasyon
ve Kontrol Sistemleri Grubu’nun gerçek ve sanal üretim
dünyalar›n› birlefltirecek araçlara sahip olmas›n› sa¤lad›.
Üretimde gerçek
ve sanal birleflti
retimde gerçek ve sanal dünyalar art›k iç
Ü içe geçmek üzere. PDA’lardan uçaklara,
enerji tesislerine ve flifleleme süreçlerine kadar her fleyin atas› say›labilecek ürünlerin,
üretim tesislerinin ve tedarik zincirlerinin
önemli bir k›sm›n›n, sanal dünyada kavramlaflt›r›larak, gözle görülür bir hale getirilmesi, test edilmesi, çal›flt›r›lmas› ve bak›m-onar›m çal›flmalar›n›n planlanmas›, onlar henüz
gün ›fl›¤›n› görmeden çok daha önce yap›lm›fl
olacak.
Hesaplama ve simülasyon tekniklerinde
elde edilen ilerlemelerin sa¤lad›¤› ivme sayesinde sanal kopyalar art›k gerçek dünyadaki
karfl›l›klar›n› her geçen gün daha iyi taklit
edebilir hale geliyorlar. Bu arada gerçek
dünyadaki üretim tesislerinde kullan›lan mekanik araçlar, robotlar, programlanabilir
mant›k devreleri ve iletiflim sistemleri de, sanal dünyadaki kopyalar›n›n yarat›lmas›n› kolaylaflt›rmak için gitgide daha dijital, daha
ak›ll› ve yaz›l›mlarla daha rahat yönlendirilebilir hale getiriliyor.
4 May›s 2007’de bu iki dünya, kusursuz
tek bilgi ve iletiflim ortam› oluflturmak üzere
flimdiye kadar hiç olmad›¤› ölçüde bir araya
getirildi. Bu tarih, ürün yaflam döngüsü yönetimi (PLM) yaz›l›m›n›n lider kuruluflu Texas, Plano’daki UGS’in Grup Baflkan› Helmut
Gierse’nin ifadesiyle 121 milyar Euro’luk
dünya otomasyon pazar›n›n lideri olan Otomasyon ve Kontrol Sistemleri’nce (A&D) sat›n al›narak A&D PL (Siemens PLM Yaz›l›m›)
ad› alt›nda Siemens bünyesine kat›ld›¤› tarihti. A&D bu haliyle 80 binden fazla kifliyi istihdam ediyor ve y›lda 15 milyar Euro’dan
fazla sat›fl gerçeklefltiriyor. 62 ülkede 3 bini
AR-GE’de olmak üzere toplam 7 bin 750 kiflinin çal›flt›¤› bu yeni Siemens PLM Yaz›l›m› flirketinin flu anda ilk ona giren rakiplerinin sahip oldu¤u toplam fazla 47 bin müflterisi ve
4.3 milyon lisansl› kullan›c›s› var.
Siemens, UGS’i A&D’nin bünyesine katmakla, ürün ve üretim tasar›m›ndaki sanal
dünyas› ile fabrikan›n üretim alan›ndaki makinelerin ve ilgili kontrol sistemlerinin gerçek dünyas›n›n püf noktalar› aras›ndaki boflluklar› doldurmufl oldu. Gierse, “PLM Yaz›l›m› portföyümüz ile A&D’nin donan›m ve yaz›l›m ürünlerini birlefltirmemiz sayesinde art›k müflterilerimiz kendi ürünlerini tasarlarken ve üretirken çok daha etkin ve kazançl›
kararlar alabilecekler. Bu birlefltirme, ürün
tasar›m›, tesis tasar›m› ve fiziksel üretimden
gelen verilerin teknolojik anlamda kusursuz
bir flekilde entegrasyonunu gerektirir. Zaten
bu lider yaz›l›m flirketini sat›n al›rken bizim
de tam olarak akl›m›zdaki fikir buydu. Tamamen entegre otomasyon portföyümüzü, çok
daha güçlü bir hale getirmek için sistem arayüzlerinin say›s›n› azaltmakt›” diyor.
Siemens A&D bu amaçla, ürün ve üretim
yaflam döngülerini birlefltiren ve dolay›s›yla
Siemens’in yaz›l›m vizyonunu hayata geçiren
yeni bir yaz›l›m çözümünün gelifltirilmesini
tasarlayacak bir giriflim olan Arflimed Projesi’ni bafllatt›. Siemens PLM Yaz›l›m› Baflkan›
ve CEO’su Tony Affuso, “Müflterilerimiz, Siemens ile UGS’in biraraya getirilmesinden
gerçekten çok heyecanland›lar çünkü mühendislerin ve pazarlamac›lar›n tasarlamak
istedikleriyle üretim ekibinin gerçek üretim
kapasitesi aras›ndaki bofllu¤u sadece bizim
doldurabilece¤imizi gayet iyi biliyorlard›” diyor. Siemens PLM Yaz›l›m› Genel Müdürü Dr.
Helmuth Ludwig de bu sözlere
“Olan bitenle ilgili olarak söylenebilecek
en iyi fley her ne kadar bu bofllu¤un doldurulmas› gerekti¤inin fark›na varan tek flirket
biz olmasak da, halen A&D’nin otomasyon
teknolojlerindeki önder rolü ve bizim
PLM’deki lider konumumuz göz önüne al›nd›¤›nda, bunu gerçekten baflarabilecek tek
flirketin biz oldu¤umuz gerçe¤idir.”
H›zl› büyüme. Aralar›nda Frost ve Sullivan ile AMR Research’in de bulundu¤u
araflt›rma organizasyonlar›n›n ortak düflüncesine göre, Siemens PLM Yaz›l›m› ve rakipleri taraf›ndan imal edilen PLM ürünlerinin
sahip oldu¤u dünya pazar›, 2012 y›l›na gelindi¤inde bugünkü 13.4 milyar dolarl›k seviyesinden 24 milyar dolar seviyesine ç›km›fl olacak. Siemens PLM Yaz›l›m› Küresel Pazarlamadan Sorumlu Baflkan Yard›mc›s› David
Shirk’e göre bu pazar üç ayr› segmente bölünmüfl durumda. Siemens PLM Yaz›l›m›’n›n,
NX yaz›l›m› ve di¤er ürünleriyle listede ikinci
s›rada yer ald›¤› ve pazar›n yüzde 18’ini elinde tuttu¤u birinci segmentte, 2005 ile 2012
aras›nda pazar›n bugünkü 8 milyar dolarl›k
seviyesinden 12 milyar dolara yükselmesi
bekleniyor. ‹kinci ürün kategorisinde ise
cPDM var. Siemens’in pazar lideri oldu¤u Teamcenter portföyünü de kapsayan ve

Benzer belgeler