2012 yılı yatırım programı - Strateji Geliştirme Başkanlığı

Yorumlar

Transkript

2012 yılı yatırım programı - Strateji Geliştirme Başkanlığı
2012 YILI YATIRIM PROGRAMI
18 Ekim 2011 Gün ve 28088 (Mükerrer) Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanan
11 Ekim 2011 Gün ve 2011/2303 Sayılı 2012 Yılı Programının
Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair
Bakanlar Kurulu Kararı Eki
2012 Yılı Yatırım Programı, Dokuzuncu Kalkınma Planında, 2012-2014 Orta Vadeli
Programında ve 2012 Yılı Programında öngörülen hedefler doğrultusunda hazırlanmıştır.
2012 Yılı Yatırım Programında; Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri, Özel Bütçe
Kapsamındaki Kamu İdareleri, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar, kamu payı yüzde 50'nin
üzerindeki İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları ile bunların bağlı
ortaklıkları, Özelleştirme Kapsamına Alınan Kuruluşlar, Sosyal Güvenlik Kurumları, Döner
Sermayeli Kuruluşlar, İller Bankası, dış proje kredisi kullanan Büyükşehir Belediyeleri ile
diğer belediyeler tarafından gerçekleştirilecek yatırım projeleri sektörel bazda düzenlenmiştir.
Yatırım projeleri; "etüd proje işleri", "devam eden projeler" ve "yeni projeler" olarak
tasnif edilmiştir. Her proje için; proje numarası, adı, yeri, karakteristiği, başlama ve bitiş tarihi,
proje tutarı, 2011 sonuna kadar tahmini harcama miktarı ve 2012 yılı ödeneği ayrı ayrı
gösterilmiştir.
Güneydoğu Anadolu Projesi Ana Planı ve GAP Eylem Planı, Doğu Anadolu Projesi
Ana Planı, Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Planı, Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi ve
Zonguldak, Bartın, Karabük Bölgesel Gelişme Raporları kapsamındaki projeler ile Konya,
Karaman, Aksaray ve Niğde illerinde su kaynakları ile arazi toplulaştırma ve tarla içi
geliştirme hizmetleri projeleri, proje adlarının sonlarına sırasıyla "GAP", "DAP", "DOKAP",
"YHGP", "ZBK" ve "KOP" kısaltmaları eklenerek gösterilmiştir. Avrupa Birliği fonlarından
desteklenecek projelere "AB" kısaltması eklenmiş veya "AB Müktesebatına Uyum" projesi
olduğu belirtilmiştir.
2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısının yasalaşması sürecinde Türkiye
Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından yapılan değişiklikler, 2012 Yılı Yatırım Programı
ile ilişkilendirilmiş olup, Yatırım Programında yer alan projelerin parametreleri söz konusu
değişiklikleri kapsamaktadır.
Kuruluşların 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda yer alan sermaye transferi
ödeneklerinden sadece kamu yatırımı niteliğini taşıyanlar kuruluş ve sektör yatırım ödeneği
toplamına dahil edilerek, kamu yatırımı niteliğinde olmayıp kamu sektörü dışına transfer
niteliğinde olan ödeneklerin bir kısmı ise kuruluş ve sektör yatırım toplamına dahil edilmeden
2012 Yılı Yatırım Programı ile ilişkilendirilmiştir. Genel ve Özel Bütçe Kapsamındaki Kamu
İdarelerinin yatırım ödeneklerine yatırımlarla ilgili personel giderleri ile gayrimenkul alımı ve
kamulaştırma ödenekleri dahil değildir.
Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların gayrimenkul alımı ve kamulaştırma ödenekleri
hariç olmak üzere, yatırım nitelikli projelerine bilgi amacıyla 2012 Yılı Yatırım Programında
yer verilmiştir.
6260 sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda; Köylerin Altyapısının
Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında köylerin altyapı ihtiyaçları için il özel
idareleri ve/veya köylere hizmet götürme birliklerine kullandırılmak üzere Maliye Bakanlığı
bütçesinin 12.01.31.00-06.1.0.08-1-07.1 tertibinde 550 Milyon TL ödenek tahsis edilmiştir.
Söz konusu ödenek Yatırım Programı toplamına dahil olmayıp, kullanımı 2012 Yılı Merkezi
Yönetim Bütçe Kanununun 17 nci maddesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Bu
ödenek ile ihtiyaç halinde yıl içinde aktarılacak ilave ödeneğin il bazında dağılımı,
kullandırılması, izlenmesi ve denetimine ilişkin esas ve usuller İçişleri Bakanlığının teklifi ve
Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanacaktır.
Söz konusu ödeneklerde yıl içinde ihtiyaç duyulacak revizyonlar, 2011/2303 sayılı 2012 Yılı
Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararındaki
hükümlere tabi değildir.
6260 sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda; Su Kanalizasyon ve
Altyapı Projesi (SUKAP) kapsamında belediyelerin içme suyu ve atıksu projelerini
gerçekleştirmek üzere İller Bankası Anonim Şirketine tahakkuk ettirilmek üzere Maliye
Bakanlığı bütçesinin 12.01.31.00-06.1.0.9-1-07.1 tertibinde 500 Milyon TL ödenek tahsis
edilmiştir. Söz konusu ödenek Yatırım Programı toplamlarına dahil olmayıp, kullanımı 2012
Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 17 nci maddesi hükümleri çerçevesinde
gerçekleştirilecektir. SUKAP için tahsis edilen bu ödeneğin belediyeler bazında dağılımı,
kullandırılması, izlenmesi ve denetimine ilişkin esas ve usuller, Yüksek Planlama Kurulu
tarafından karara bağlanacaktır.
2012 Yılı Yatırım Programında bütün nakdi yatırım değerleri program yılı fiyatlarıyla
(2012 yılı fiyatlarıyla) ve "Bin TL" bazında verilmiştir. 2012 yılı ortalama program kuru;
1 ABD Doları = 1,7354 TL olarak dikkate alınmıştır.
2012 YILI KAMU YATIRIMLARININ SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI
(Bin TL.)
2011 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA
PROJE TUTARI
SEKTÖRLER
TARIM
PROJE
SAYISI
DIŞ
TOPLAM
ÖZKAYNAK
2.968.650
TOPLAM
YENİ PROJELER
DEVAM EDEN PROJELER
DIŞ
DIŞ
KREDİ
ETÜD-PROJE
DIŞ
KREDİ ÖZKAYNAK
32.886.155
TOPLAM
179.130
KREDİ
2012 YATIRIMI
DIŞ
ÖZKAYNAK
50.255
TOPLAM
DIŞ
KREDİ ÖZKAYNAK
TOPLAM
KREDİ
50.255
ÖZKAYNAK
TOPLAM
290
4.838.821
80.237.942
4.121.137
105.250
1.228.254
105.250
5.528.521
MADENCİLİK
44
1.602.277
2.790.271
27.927
323.585
350
11.050
122.200
266.770
350.968
930.580
473.518
1.208.400
İMALAT
75
478.008
2.184.060
52.566
539.941
1.700
10.438
95.919
286.520
35.640
241.092
133.259
538.050
ENERJİ
168
13.056.204
38.724.283
7.116.532
544.341
20.249.930
51.230
1.116.810
68.671
3.465.669
55.980
3.585
216.036
1.172.790
72.256
3.732.935
ULAŞTIRMA-HABERLEŞME
420
46.400.017
158.328.238
30.242.170
2.531.858
78.000.690
8.220
172.033
2.285.981
350.105
8.945.410
429.889
64.303
2.913.721
2.715.870
422.628
12.031.164
TURİZM
51
2.637.275
1.021.027
2.165
273.932
18.342
294.439
KONUT
51
794.606
91.568
4.705
170.775
304.365
479.845
EĞİTİM
694
12.578.193
87.444
4.496.607
1.323.154
790.221
30.897.605
443.131
10.250
180.000
SAĞLIK
104
311.998
9.368.719
222.549
2.607.318
15.917
43.788
DİĞER KAMU HİZMETLERİ
725
4.361.898
35.992.942
2.747.128
14.644.092
115.239
182.116
152
1.086.648
13.741.459
254.044
3.636.524
48.872
-DKH-İKTİSADİ
-DKH-SOSYAL
TOPLAM
573
3.275.250
22.251.483
2.493.084
2.622
71.839.444
361.955.941
43.740.160
11.007.568
3.166.942
162.942.499
10.270
66.367
182.116
649.351
3.858.950
180.000
931.790
1.207.793
43.788
7.000
4.423.418
1.754.058
182.116
7.000
1.923.907
990.127
643.895
27.382.028
2.499.511
485.869
559.746
763.931
182.116
10.137.395
4.344.819
5.907.205
2.155.500
7.000
6.292.715
7.000
2.962.906
1.213.911
38.168.774
3.329.809
2012 YILI KAMU YATIRIMLARININ KAYNAKLARA GÖRE DAĞILIMI
(Bin TL)
DİĞER KAMU HİZMETLERİ
KAYNAKLAR
TARIM
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ
5.068.935
204.400
58.600
1.730.320
6.637.800
291.439
4.380.278
4.400
35.200
1.674.750
3.322.920
688.657
200.000
23.400
55.570
3.314.880
-GENEL BÜTÇE
-ÖZEL BÜTÇE
MADENCILIK
IMALAT
ENERJI
ULASTIRMA HABERLEŞME
TURIZM
KONUT
EGITIM
SAGLIK
471.145
5.858.517
1.669.550
2.920.406
2.917.946
27.829.058
229.439
469.145
2.993.750
1.141.550
2.296.456
1.753.260
18.298.248
62.000
2.000
2.864.767
528.000
492.245
1.164.686
9.396.205
-DÜZENLEYİCİ VE DENET.KUR.
DÖNER SERMAYE ve SGK
-DÖNER SERMAYE
IKTISADI
ÖZELLEŞTİRME KAPS. KUR.
MAHALLİ İDARELER
GENEL TOPLAM
131.705
156.226
6.950
127.112
3.000
48.688
485.950
42.500
326.363
1.196.789
156.226
6.950
127.112
3.000
48.688
485.950
42.500
11.420
884.746
314.943
314.943
19.500
8.474.435
302.360
1.004.000
1.000
429.300
1.502.575
5.208.000
43.200
500.040
58.252
8.700
602.492
İLLER BANKASI
TOPLAM
TOPLAM
131.705
-SOSYAL GÜVENLİK KUR.
KİT
SOSYAL
66.000
66.000
5.528.521
1.208.400
538.050
3.732.935
12.031.164
294.439
479.845
5.907.205
2.155.500
2.962.906
3.329.809
38.168.774
615.000
2.000
216.000
24.000
7.366.000
107.000
684.000
1.561.000
426.000
979.000
6.462.000
18.442.000
6.143.521
1.210.400
754.050
3.756.935
19.397.164
401.439
1.163.845
7.468.205
2.581.500
3.941.906
9.791.809
56.610.774
(*) Merkezi Yönetim Bütçesi kapsamındaki yatırımlar, kamulaştırma hariç Sermaye Giderlerini ve yatırım programıyla ilişkilendirilen kamu yatırımı niteliğindeki Sermaye Transferlerini kapsamaktadır.
2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ YATIRIMLARININ SEKTÖREL DAĞILIMI
(Bin TL.)
ULAŞTIRMAKURULUŞLAR
METEOROLOJİ GN. MD.
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV.
ADALET BAKANLIĞI
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAK.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
ANAYASA MAHKEMESİ BŞK.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK KÜL.,DİL VE T.Y.K.BŞK.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
BASIN YAYIN VE ENF.GN.MD.
BAŞBAKANLIK
BATMAN ÜNİVERSİTESİ
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
BDD KURUMU
BİLECİK ÜNİVERSİTESİ
BİLGİ TEK. VE İLETİŞİM KUR.
BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAK.
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
BOZOK ÜNİVERSİTESİ
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
CEZA İNF.KUR.TUTUKEV. İŞ Y.K..
CUMHURBAŞKANLIĞI
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜV.BAK.
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV.
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
DANIŞTAY BŞK.
DEVLET OPERA VE BAL. GN.MD.
DEVLET PERSONEL BŞK.
DEVLET SU İŞLERİ GN.MD.
DEVLET TİYATROLARI GN.MD.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
DİYANET İŞLERİ BŞK.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
EGE ÜNİVERSİTESİ
EKONOMİ BAKANLIĞI
EMNİYET GN.MD.
ENERJİ PİY. DÜZ. KUR.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR.BAK.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
TARIM
2.400
MADENCİLİK
İMALAT
ENERJİ
HABERLEŞME
15.000
DİĞER KAMU HİZMETLERİ
TURİZM
1.600
KONUT
3.450
EĞİTİM
SAĞLIK
17.898
600
19.198
17.900
15.000
6.000
İKTİSADİ
5.000
SOSYAL
5.427
206.925
321.950
4.500
20.998
18.198
17.700
20.000
24.000
17.600
16.698
10.000
27.000
18.000
16.400
16.898
1.000
16.500
20.000
1.230
1.841
20.210
4.587
1.229
2.183
185.823
3.510
2.000
1.500
25.600
5.300
36.546
1.500
1.438
15.000
4.000
15.000
15.198
27.000
15.867
4.000
2.076
2.000
2.000
1.500
4.000
19.300
14.998
145.690
933
2.000
65.394
17.448
1.494
25.280
18.000
18.950
28.900
18.002
9.998
16.628
5.000
6.250
25.437
42.880
1.494
1.494
9.294
500
5.000
4.100
490.245
52.360
15.500
1.500
20.798
18.498
500
5.500
12.000
17.200
500
6.500
117.430
3.761
1.494
153.036
6.248
3.000
5.500
1.000
3.733.800
1.641.000
696.000
5.500
1.000
180.000
22.000
58.000
19.000
16.000
15.000
22.002
24.000
4.400
420
30.000
16.500
6.093
6.000
5.000
8.000
18.000
26.500
550
1.781
16.500
9.500
513.000
5.555
70.000
27.500
21.498
19.498
11.000
5.000
13.000
250
8.000
3.500
TOPLAM
19.000
28.325
210.975
35.428
25.741
346.660
45.585
19.427
19.883
185.823
54.510
19.600
18.198
35.600
5.300
74.546
17.900
18.336
1.000
47.367
8.000
44.076
17.198
2.000
151.190
20.233
16.998
65.394
18.942
25.280
42.880
19.494
20.444
38.194
18.502
9.998
25.728
495.245
52.360
23.500
117.430
25.059
19.992
202.223
23.448
3.500
5.500
1.000
6.070.800
5.500
181.000
44.593
58.000
51.500
21.550
24.781
56.502
9.920
650.000
5.555
32.150
34.498
22.998
11.000
2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ YATIRIMLARININ SEKTÖREL DAĞILIMI (Devam)
(Bin TL.)
ULAŞTIRMAKURULUŞLAR
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BŞK
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENST.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
GENÇLİK ve SPOR BAKANLIĞI
GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAK.
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KUR.
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
HİTİT ÜNİVERSİTESİ
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENST.
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
KALKINMA BAKANLIĞI
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI
KAMU İHALE KURUMU
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV.
KAR.MEHMET BEY ÜNİVERSİTESİ
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
KAYSERİ ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
KİLİS 7 ARA. ÜNİVERSİTESİ
K.MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
KONYA ÜNİVERSİTESİ
K.O.S.G.E.B.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
M.AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
MALİYE BAKANLIĞI
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
MESLEKİ YET. KURUMU
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ GÜVENLİK KUR.GEN.SEK.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ
MİT MÜSTEŞARLIĞI
MSB SAVUNMA SAN.MÜS.
MTA GN.MD.
MUĞLA ÜNİVERSİTESİ
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV.
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
TARIM
MADENCİLİK
İMALAT
18.157
ENERJİ
HABERLEŞME
DİĞER KAMU HİZMETLERİ
TURİZM
KONUT
1.570
EĞİTİM
14.502
17.498
8.000
1.000
22.500
22.848
17.198
16.000
SAĞLIK
2.500
16.000
15.000
1.000
1.400
SOSYAL
6.900
4.057
27.347
12.000
9.060
1.350
3.036
5.000
4.000
7.000
3.000
586.678
İKTİSADİ
89.500
8.000
3.150
20.498
1.000
70.000
18.998
23.998
15.000
13.471
28.990
10
4.100
2.000
16.571
3.000
25.498
16.734
19.000
15.000
675
7.010
6.150
16.200
17.498
7.000
360.000
18.500
9.998
22.800
29.838
13.000
15.198
27.500
18.410
3.500
35.000
145.000
21.200
10.000
3.000
23.682
2.500
17.892
18.678
16.998
18.700
16.250
13.000
24.198
18.500
18.298
20.198
16.498
10.000
3.343
1.713
19.255
4.720
3.000
6.730
2.908
260.000
3.587
3.800
2.348
2.000
12.500
20.000
27.000
1.500
1.310
1.438
1.863
350
3.180
2.500
27.000
1.500
1.000
1.000
3.605
4.295
9.500
131.402
3.000
240.000
20.998
20.000
18.998
28.000
15.898
1.300
2.550.000
75.000
470
40.000
40.000
12.200
7.500
2.366
117.850
2.000
200.000
17.500
19.698
20.500
18.698
18.248
6.000
10.000
50
2.500
1.494
2.366
1.494
TOPLAM
23.902
37.555
8.000
48.074
39.500
35.908
25.548
19.036
92.500
21.471
634.818
20.508
76.500
20.998
55.569
3.000
25.498
38.744
25.825
19.543
19.211
386.255
23.220
9.998
50.300
51.748
13.000
18.198
186.730
34.108
286.682
2.500
17.892
22.265
33.298
21.048
18.250
13.000
45.508
19.938
20.161
47.548
21.178
10.000
9.500
371.402
22.498
99.000
19.998
34.105
47.193
1.300
2.550.000
470
87.500
14.566
117.850
2.000
200.000
17.550
28.198
21.994
31.064
19.742
2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ YATIRIMLARININ SEKTÖREL DAĞILIMI (Devam)
(Bin TL.)
ULAŞTIRMAKURULUŞLAR
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
ORDU ÜNİVERSİTESİ
ORMAN GN.MD.
ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI
ORTADOĞU TEKNİK ÜNİ.
OSMANİYE K.ATA ÜNİVERSİTESİ
ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
RADYO VE TV ÜST KURULU
REKABET KURUMU
RİZE ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BAKANLIĞI
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
SERMAYE PİYASASI KURULU
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV.
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
TAPU VE KADASTRO GN.MD.
TBMM
TCK GN.MD.
TODAİE GN.MD.
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
T.TÜT.MAM. VE ALK.İÇ.P.D.KUR.
TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ
TÜBA BŞK.
TÜBİTAK BŞK.
TÜİK BŞK.
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU
TÜRK DİL KURUMU BŞK.
TÜRK İŞB. KOORD. AJ. BŞK.(TİKA)
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK TARİH KURUMU BŞK.
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ
TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ B.
TÜRKİYE ATOM ENJ.KUR.BŞK.
TÜRKİYE HUDUT VE SAH. SAĞ. GN. MD.
TÜRKİYE YAZMA ESERLER BASKANLIGI
UB SİVİL HAVACILIK GN.MD.
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HAB. BAK.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
ULUSAL BOR ARAŞ. ENSTİTÜSÜ
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
VAKIFLAR GN.MD.
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
YARGITAY BAŞKANLIĞI
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
YURT-KUR GN.MD.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BŞK.
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİV.
TOPLAM
TARIM
MADENCİLİK
İMALAT
ENERJİ
HABERLEŞME
670.500
8.000
DİĞER KAMU HİZMETLERİ
TURİZM
KONUT
EĞİTİM
17.050
21.000
9.200
SAĞLIK
İKTİSADİ
4.000
55.000
19.250
18.598
5.000
18.850
SOSYAL
2.061
6.527
10
4.801
830
TOPLAM
19.111
31.527
9.210
670.500
74.485
31.680
18.703
5.000
34.850
8.445
3.389
23.252
1.147.650
47.500
19.762
9.055
39.198
3.100
20.156
20.168
320.765
32.150
22.132
162.000
134.674
3.415.180
2.150
26.950
2.650
20.994
50
588.798
29.700
900
2.000
2.000
2.500
20.000
850
11.000
3.250
31.683
88.000
10.350
3.700
3.386.620
33.500
6.250
21.685
184.000
17.029
16.750
12.998
23.410
519.998
3.000
45.501
23.328
2.917.946
27.829.058
11.485
12.430
105
11.500
4.500
8.445
3.389
19.998
3.254
6.100
1.141.550
7.500
40.000
17.002
2.760
2.600
6.455
24.698
2.000
12.500
3.100
18.300
16.798
281.765
23.500
19.800
1.856
3.370
39.000
5.650
2.332
162.000
3.000
134.674
54.000
3.311.180
50.000
1.500
16.400
650
5.550
5.000
2.650
19.500
1.494
50
588.798
1.200
900
28.500
2.000
2.000
2.500
20.000
850
11.000
3.250
31.683
88.000
10.350
3.700
3.281.920
48.000
16.000
12.000
700
2.000
40.000
21.000
5.000
19.450
170.000
15.800
1.229
350
5.068.935
204.400
58.600
1.730.320
6.637.800
291.439
471.145
7.500
6.250
2.235
16.400
12.998
19.900
519.998
3.000
20.700
17.998
20.000
4.500
5.858.517
1.669.550
3.510
2.920.406
2012 YILI DÖNER SERMAYE ve SOS. GÜV. KUR. YATIRIMLARININ SEKTÖREL DAĞILIMI
(Bin TL)
ULAŞTIRMA
KURULUŞLAR
METEOROLOJİ GN. MD.
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV.
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MD.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
EGE ÜNİVERSİTESİ
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İŞ-KUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV.
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
K.MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ PİYANGO İD.GN.MD.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
ORMAN GN.MD.
ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BAKANLIĞI
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL GÜV. KUR. BŞK.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV.
TAPU VE KADASTRO GN.MD.
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TRT GN.MD.
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HAB. BAK.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİV.
TOPLAM
TARIM
MADENCİLİK
İMALAT
ENERJİ
HABERLEŞME
11.000
DİĞER KAMU HİZMETLERİ
TURİZM
KONUT
EĞİTİM
SAĞLIK
37
750
1.000
1.000
5.000
65
13.767
1.000
650
SOSYAL
5.000
700
746
1.500
249
52
6.576
İKTİSADİ
1.000
1.000
1.000
2.000
1.000
5.000
500
100
5.000
3.000
2.000
1.000
5.000
2.000
750
6.250
12.500
1.000
10.000
750
2.000
5.000
19.243
111
96
65
30.000
2.000
750
750
1.500
3.000
1.500
28.000
2.000
100
2.000
149.000
3.000
6.920
2.000
400.000
4.000
500
295.700
1.000
4.000
2.000
80.000
36.112
3.000
750
750
156.226
6.950
127.112
3.000
48.688
485.950
42.500
326.363
TOPLAM
11.000
787
1.000
1.000
5.065
13.767
6.000
1.350
1.746
1.000
1.000
3.500
1.000
5.000
500
100
5.000
3.249
2.000
1.052
5.000
2.000
750
12.826
12.500
11.000
750
2.000
5.000
19.243
2.000
750
861
1.500
3.096
1.565
30.000
28.000
2.000
100
2.000
149.000
9.920
2.000
400.500
4.000
295.700
1.000
4.000
2.000
80.000
36.112
3.000
750
750
1.196.789
2012 YILI KİT YATIRIMLARININ SEKTÖREL DAĞILIMI
(Bin TL)
ULAŞTIRMA
KURULUŞLAR
BOTAŞ GN.MD.
ÇAY İŞLETMELERİ GN.MD.
DEVLET MALZEME OFİSİ GN.MD.
DHMİ GN.MD.
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GN.MD.
ET VE BALIK KURUMU GN. MD.
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GN.MD.
KIYI EMNİYETİ GN.MD.
MKEK GN.MD.
PTT GN.MD.
T. ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GN.MD.
TARIM İŞLETMELERİ GN.MD.
TCDD GN.MD.
T.ELEKT.TİC.VE TAAH.A.Ş.GN.MD.
TEMSAN GN.MD.
TKİ GN.MD.
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GN.MD.
TPAO GN.MD.
T.TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GN.MD.
TÜDEMSAŞ GN.MD.
TÜLOMSAŞ GN.MD.
TÜVASAŞ GN.MD.
TOPLAM:
TARIM
MADENCİLİK
İMALAT
ENERJİ
HABERLEŞME
500.000
DİĞER KAMU HİZMETLERİ
TURİZM
KONUT
EĞİTİM
SAĞLIK
İKTİSADİ
SOSYAL
18.000
25.000
425.000
78.000
50.000
8.700
850.000
35.000
122.000
55.000
171.000
12.000
140.000
650.000
220.000
24.000
4.088.000
2.575
5.000
100.000
82.360
7.500
6.400
718.000
58.000
4.750
8.700
9.450
302.360
1.004.000
429.300
1.502.575
5.208.000
8.700
19.500
2012 YILI ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDAKİ KURULUŞLARIN YATIRIMLARININ SEKTÖREL DAĞILIMI
TOPLAM
TARIM
MADENCİLİK
İMALAT
ENERJİ
40
HABERLEŞME
DİĞER KAMU HİZMETLERİ
TURİZM
KONUT
EĞİTİM
SAĞLIK
İKTİSADİ
SOSYAL
56.252
200
2.000
500.000
1.000
39.000
4.000
1.000
43.200
500.040
58.252
(Bin TL)
ULAŞTIRMA
TOPLAM
TARIM
MADENCİLİK
İMALAT
ENERJİ
HABERLEŞME
TOPLAM
40
56.252
200
2.000
500.000
40.000
4.000
602.492
2012 YILI İLLER BANKASI YATIRIMLARININ SEKTÖREL DAĞILIMI
KURULUŞLAR
İLLER BANKASI GN.MD.
8.474.435
(Bin TL)
ULAŞTIRMA
KURULUŞLAR
ADÜAŞ
BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.
SÜMERHOLDİNG A.Ş. GN.MD.
T.DENİZCİLİK İŞL.GN.MD.
TEDAŞ
T.ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.GN.MD.
TTA A.Ş. GN. MD.
TOPLAM
500.000
18.000
25.000
433.700
928.000
35.000
172.000
55.000
183.000
140.000
650.000
220.000
4.112.000
2.575
5.000
107.500
88.760
718.000
58.000
4.750
8.700
9.450
DİĞER KAMU HİZMETLERİ
TURİZM
KONUT
EĞİTİM
SAĞLIK
İKTİSADİ
SOSYAL
66.000
TOPLAM
66.000
66.000
66.000
2012 YILI TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI
2011 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA
PROJE TUTARI
KURULUŞLAR
PROJE
SAYISI
DIŞ
DIŞ
TOPLAM
METEOROLOJİ GN. MD.
4
3.150
ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MD.
2
650
DEVLET SU İŞLERİ GN.MD.
GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BŞK
GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAK.
GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI
ORMAN GN.MD.
190
4.512.259
3
50
126.300
3.360.706
95.012
1.722.169
8
TARIM İŞLETMELERİ GN.MD.
1
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GN.MD.
3
197.986
T.ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.GN.MD.
1
1.000
10
161.558
TOPLAM
290
DIŞ
TOPLAM
2.894.326
31.144.520
KREDİ ÖZKAYNAK
1.626.964
YENİ PROJELER
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
30
170.000
1.100
ÖZKAYNAK
32.780
15.220
KREDİ ÖZKAYNAK
4.838.821
KREDİ ÖZKAYNAK
17.543
40.366
1.000
2.250
1.000
2.255
2.400
650
650
70.584
15.750
2.407
481.828
110.326
23.494
795.006
2.850
4.150
105.250
23.932
2.968.650
82.124
17.204
6.000
32.886.155
179.130
21.125
50.255
4.121.137
105.250
TOPLAM
1.620
3.493.216
220.000
80.237.942
DIŞ
TOPLAM
32.780
3.733.800
18.157
15.220
593.254
1.400
21.859
105.250
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
750
30.859
56.781
(Bin TL.)
DEVAM EDEN PROJELER
2.000
ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HAB. BAK.
ÖZKAYNAK
60
54.668
1
17
74.492.196
KREDİ
ETÜD-PROJE
1.400
2.255
819.500
8.000
220.000
105.250
220.000
236
82.360
1.000
1.000
20.875
48.000
1.228.254
50.255
105.250
5.528.521
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
TARIM - SULAMA
DEVLET SU İŞLERİ GN.MD.
PROJE NO
(Bin TL)
YER
(İL ve İLÇESİ)
PROJE ADI
DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012A010010
Muhtelif Etütler
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1985A010020
Muhtelif Etütler
(GAP)
(DAP)
(KOP)
(DOKAP)
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
1986A010430
Küçükmenderes
KARAKTERİSTİK
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
Muhtelif
Etüd-Proje
2012-2012
Muhtelif
Etüd-Proje
1985-2016
İzmir
Taşkın: 10317 ha, 17 köy,
1 ilçe
Sulama: 4284 ha
Depolama: 204,9 hm3
Sulama: 4163 ha
Sulama: 2683 ha
Yenileme: 7700 ha
Taşkın:
148 ha
Sulama: 16007 ha
Yenileme: 946 ha
Depolama: 185 hm3
Sulama: 11900 ha
Drenaj: 20000 ha
Taşkın: 13000 ha,
3 köy, 1 il
Sulama: 6061 ha
Depolama:
27 hm3
Sulama: 10641 ha
Sulama: 4350 ha
Depolama: 31,2 hm3
Sulama: 3123 ha
Depolama: 15,73 hm3
Sulama:
4198 ha
Depolama:
25 hm3
Sulama:
6449 ha
Depolama: 68,6 hm3
Sulama: 3060 ha
Depolama: 86,5 hm3
Sulama: 16694 ha
Taşkın
1986-2012
4.512.259
18.720
18.720
18.720
4.493.539
331.956
-
1986-2012
2005-2012
1986-2012
1986-2012
227.099
-
47.122
312.599
146.881
42.584
200.071
-
-
36.872
255.099
140.881
41.284
27.028
-
-
10.250
57.500
6.000
1.300
1993-2012
32.860
149.954
32.860
-
147.854
-
-
2.100
1965-2012
-
285.865
-
-
281.885
-
-
3.980
1991-2012
1986-2012
-
135.696
546.075
-
-
106.996
536.075
-
-
28.700
10.000
1994-2012
1990-2012
35.326
76.016
168.298
35.326
-
70.516
165.598
-
-
5.500
2.700
1991-2012
-
210.734
-
-
207.734
-
-
3.000
1993-2012
-
184.173
-
-
172.673
-
-
11.500
1994-2012
-
99.888
-
-
93.638
-
-
6.250
1985-2012
36.671
287.137
36.671
-
269.287
-
-
17.850
2007-2012
-
2.787
-
-
2.777
-
-
10
1991-2015
4.161.583
-
(9.706)
70.056.076
329.014
2.570.678
-
-
(9.648)
28.138.774
122.119
5.752
-
-
(58)
3.321.926
9.310
1993-2015
-
141.673
-
-
55.512
-
-
3.500
1993-2014
1995-2015
-
83.039
93.631
-
-
51.198
46.536
-
-
4.500
10.000
1986A010130
2005A010050
1986A010180
1986A010170
Orta Sakarya II. Merhale
Bağbaşı Barajı ve Mavi Tünel (KOP)
Mersin-Mut
Aş. Seyhan I-II. Merhale Yenileme
Eskişehir, Bilecik
Konya
Mersin
Adana
1993A010400
Aş. Ceyhan Aslantaş II. Merhale
Adana, Osmaniye
1965A010620
Amik-Tahtaköprü I. Merhale
Hatay
1991A010220
1986A010250
Darende-Gökpınar (DAP)
İpsala II. Merhale
Malatya
Edirne
1994A010530
1990A010390
Tokmacık-Çaltı
Çine-Karpuzlu
Isparta
Aydın
1991A010330
Gümüşhane
1993A010510
Yukarı Kelkit (DOKAP)
(Köse Barajı ve Sulaması)
Gökırmak-Karadere
Kastamonu
1994A010590
Edremit-Havran
Balıkesir
1985A010320
Menderes Çayı
Çanakkale
2007A010050
Edirne
1991A010070
Türkiye-Bulgaristan Sınır Ötesi İşbirliği Bölgesinde
Taşkın Tahmini İçin Kapasite Geliştirilmesi ve Taşkın
Kontrolü (AB)
AB Mali Yardım Fonu Hibesi(1)
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
Bursa-Yenişehir I. Merhale
Bursa
1993A010100
Bursa-İnegöl
Bursa
1993A010350
1995A010140
İznik II. Merhale
Emet-Orhaneli I. Merhale
Bursa
Bursa
(1)Parantez içindeki tutarlar AB Mali Yardım Fonundan hibe olup, toplama dahil değildir.
Depolama: 65 hm3
Sulama: 16665 ha
Taşkın:
1 ilçe
Depolama: 15,76 hm3
Sulama:
6750 ha
Sulama: 7647 ha
Depolama: 372,9 hm3
Sulama:
6111 ha
74.492.196
1.293.377
15.000
15.000
1.278.377
1.278.377
72.779.735
2.723.659
27.850
2.894.326
18.720
18.720
18.720
2.875.606
304.928
-
-
31.144.520
453.377
453.377
453.377
30.691.143
2.552.369
23.200
32.780
32.780
27.028
-
-
3.733.800
170.000
15.000
15.000
155.000
155.000
(18.000)
(30.000)
(13.000)
(2.000)
3.493.216
171.290
4.650
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
TARIM - SULAMA
DEVLET SU İŞLERİ GN.MD.
PROJE NO
(Bin TL)
YER
(İL ve İLÇESİ)
PROJE ADI
2011A010070
Bursa-Karacabey Yeşildere I. Merhale
Bursa
1986A010100
Bakırçay-Kınık
İzmir
1991A010080
Küçükmenderes Beydağ
İzmir
2009A010050
Ödemiş-Aktaş
İzmir
2010A010060
Küçükmenderes-Bayındır
İzmir
2011A010080
İzmir
1986A010110
2010A010070
İzmir-Kemalpaşa (2)
(Yiğitler Barajı ve Sulaması)
Akhisar-Gördes
Aşağı Gediz II. Merhale
Manisa
Manisa
2010A010080
Manisa-Güneşli
Manisa
1995A010200
Beylikova
Eskişehir
1991A010110
Altıntaş I. Merhale
Kütahya
2009A010060
Hasanlar
Kütahya
2011A010090
Kütahya-Aslanapa-Kureyşler
Kütahya
1974A010550
Konya Çumra II. Merhale (KOP)
Konya
2009A010070
2009A010080
Konya-Çumra 2-B Merhale (KOP)
Beyşehir-Damlapınar (KOP)
Konya
Konya
2010A010090
Konya Çumra III. Merhale (KOP)
-Bozkır Barajı
-Avşar Barajı ve Avşar-Bağbaşı Derivasyon Kanalı
-Hotamış Depolaması, Apa-Hotamış İletim Kanalı ve
Tesisleri
Konya İvriz Sağ ve Sol Sahil Sulaması Rehab (KOP)
Karaman II. Merhale (KOP)
Konya
2011A010100
1991A010130
Konya
Karaman
KARAKTERİSTİK
Depolama: 17,5 hm3
Sulama: 2346 ha
Depolama: 108,85 hm3
Sulama:
18304 ha
Depolama: 248,3 hm3
Sulama: 19650 ha
Depolama: 44,38 hm3
Sulama:
1580 ha
Depolama: 33 hm3
Sulama: 3568 ha
Depolama: 26,5 hm3
Sulama: 3790 ha
Sulama: 15511 ha
Taşkın: 3736 ha, 13 köy,
5 ilçe
Depolama: 8,16 hm3
Sulama: 1629 ha
Depolama: 78,16 hm3
Sulama:
2309 ha
Depolama: 73,5 hm3
Sulama: 12034 ha
Depolama: 6,93 hm3
Sulama:
863 ha
Depolama: 29,2 hm3
Sulama: 2621 ha
Sulama:
5084 ha
Yenileme: 25960 ha
Sulama: 23913 ha
Depolama: 8,64 hm3
Sulama:
1020 ha
Depolama: 1326,7 hm3
Depolama: 360,7 hm3
Depolama: 386 hm3
Depolama: 580 hm3
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2011-2016
-
89.100
-
-
-
-
-
1.000
1986-2014
-
500.369
-
-
303.189
-
-
7.500
1991-2014
-
532.848
-
-
380.482
-
-
10.000
2009-2014
-
71.883
-
-
3.730
-
-
6.000
2010-2014
-
89.211
-
-
10.700
-
-
10.000
2011-2015
-
151.366
-
-
-
-
-
100
1986-2015
2010-2013
-
216.417
30.477
-
-
83.367
12.536
-
-
15.000
7.000
2010-2014
-
39.177
-
-
3.745
-
-
5.000
1995-2014
-
102.189
-
-
76.889
-
-
2.600
1991-2014
-
146.000
-
-
43.457
-
-
3.500
2009-2013
-
20.688
-
-
5.059
-
-
5.000
2011-2016
-
61.571
-
-
-
-
-
3.000
1974-2013
212.812
833.622
212.812
-
807.286
-
-
18.000
2009-2017
2009-2013
-
188.317
25.387
-
-
38.917
14.767
-
-
21.600
5.620
2010-2016
-
1.166.692
196.206
467.192
503.294
-
-
16.050
4.280
2.140
9.630
-
-
55.000
14.000
7.000
34.000
Yenileme: 40000 ha
2011-2017
561.000
1.000
Depolama: 134 hm3
1991-2015
179.514
87.450
10.000
Sulama:
8700 ha
1991A010140
Niğde Gebere II. Merhale (KOP)
Niğde
Depolama: 3,24 hm3
1991-2013
28.336
21.446
5.000
Sulama:
450 ha
2005A010060
Şereflikoçhisar
Ankara
Depolama: 59,5 hm3
2005-2013
37.537
28.542
4.800
Sulama:
1410 ha
2011A010110
Ankara-Kalecik I. Merhale
Ankara
Depolama: 16,25 hm3
2011-2015
87.360
3.000
Sulama:
1144 ha
Yenileme:
600 ha
1995A010290
Çerkeş-Akhasan
Çankırı
Depolama: 16,5 hm3
1995-2013
61.109
35.934
2.500
Sulama:
2377 ha
1985A010130
Kızılırmak Vadi Sulamaları I. Merhale
Çankırı
Sulama:
9968 ha
1985-2016
18.689
243.934
18.689
114.274
4.750
2009A010090
Çankırı Kızılırmak Hamzalı
Çankırı
Sulama:
9551 ha
2009-2014
97.792
5.350
5.000
2010A010250
Çankırı-Acıçay I. Merhale
Çankırı
Depolama: 228,81 hm3
2010-2015
113.713
3.210
5.500
Sulama:
2168 ha
1986A010160
Koçhisar (YHGP)
Çorum
Depolama: 205 hm3
1986-2016
205.646
41.196
1.000
Sulama:
12427 ha
(2)DSİ, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve Kemalpaşa Organize Sanayi (KOS) Bölge Müdürlüğü arasında yapılan protokol çerçevesinde Yiğitler Barajı ve sanayi suyu iletim tesisleri inşaa maliyetinin yüzde yüzü, KOS Bölgesi Müdürlüğü tarafından finanse edilecektir.
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
2010A010100
2010A010260
TARIM - SULAMA
DEVLET SU İŞLERİ GN.MD.
PROJE ADI
Obruk-Dutludere Sulaması (YHGP)
Kırıkkale Sulakyurt
(Bin TL)
YER
(İL ve İLÇESİ)
Çorum
Kırıkkale
KARAKTERİSTİK
Sulama: 6995 ha
Depolama: 44,73 hm3
Sulama:
2569 ha
1991A010150
Aş. Seyhan IV. Merhale Sulaması ve Drenajı
Adana
Sulama:
40655 ha
Drenaj:
38117 ha
2009A010100
Aşağı Seyhan Yedigöze İmamoğlu Sulaması I. Merh
Adana
Sulama: 4652 ha
2011A010130
Adana Aş. Ceyhan Misis II. Merhale
Adana
Sulama: 7825 ha
2011A010120
Hatay-Asi Nehri Dostluk Barajı ve Sulaması
Hatay
Depolama: 147 hm3
Sulama: 10000 ha
1993A010410
Aş. Ceyhan Aslantaş III. Merhale
Hatay, Osmaniye
Sulama: 15800 ha
2010A010110
Mehmetli Barajı Yükseltilmesi
Osmaniye
Depolama: 50,65 hm3
Sulama:
4970 ha
1995A010320
Amik-Afrin
Hatay
Depolama: 460 hm3
(Reyhanlı Barajı ve Sulaması)
Sulama:
60000 ha
Taşkın:
20000 ha
2008A010080
Büyük Karaçay
Hatay
Depolama: 53,67 hm3
Sulama:
3554 ha
1992A010070
Aş. Göksu II. Merhale
Mersin
Sulama:
3455 ha
2009A010110
Mersin-Tarsus (Pamukluk)
Mersin
Depolama: 282 hm3
Sulama:
18600 ha
2011A010140
Mersin Sorgun Barajı ve Sulaması(3)
Mersin
Depolama: 50 hm3
Sulama:
6500 ha
1990A010420
Bafra Ovası Sulaması (DOKAP) (YHGP)
Samsun
Sulama:
41607 ha
1991A010170
Çarşamba Ovası Sul. ve Drenj. (DOKAP), (YHGP)
Samsun
Sulama: 82707 ha
Drenaj: 82707 ha
1986A010200
Ladik-Derinöz (DOKAP) (YHGP)
Samsun
Depolama: 18,98 hm3
Sulama:
4124 ha
1993A010420
Vezirköprü (DOKAP) (YHGP)
Samsun
Depolama:
60 hm3
Sulama:
10964 ha
2011A010160
Samsun-19 Mayıs (DOKAP) (YHGP)
Samsun
Depolama: 43,4 hm3
Sulama:
7555 ha
1990A010430
Aş. Çekerek I. Merhale (YHGP)
Amasya, Tokat, Yozgat
Depolama: 1310 hm3
Sulama:
42027 ha
Taşkın:
5000 ha
2010A010120
Aydınca (YHGP)
Amasya
Depolama: 42,05 hm3
Sulama:
3330 ha
1991A010190
Sinop-Karasu
Sinop
Depolama: 25,23 hm3
Sulama:
2873 ha
1994A010460
Saraydüzü
Sinop
Depolama: 36,28 hm3
Sulama:
3428 ha
1995A010340
Güzelce (YHGP)
Tokat
Depolama:
35 hm3
Sulama:
4020 ha
1995A010350
Yk. Yeşilırmak Kazova II. Merhale (YHGP)
Tokat
Sulama: 4913 ha
1997A010060
Alpu (YHGP)
Tokat
Depolama: 19,4 hm3
Sulama:
4619 ha
2011A010150
Tokat-Turhal Gülüt (YHGP)
Tokat
Depolama: 67,2 hm3
Sulama:
4841 ha
1984A010240
Erzurum (Kuzgun-Daphan I. Merhale) (DAP)
Erzurum
Depolama:
276 hm3
Sulama:
42573 ha
1986A010210
Demirdöven (DAP)
Erzurum
Depolama: 34,5 hm3
Sulama:
11785 ha
1995A010370
Hınıs I. Merhale (DAP)
Erzurum
Depolama:
179 hm3
Sulama:
20625 ha
(3)ÇED uygun belgesi alınması ve bu belgeye esas olan ÇED Raporunun proje maliyetini etkilememesi kaydıyla harcama yapılacaktır.
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2010-2015
2010-2015
-
72.712
90.620
-
-
1.070
-
-
5.000
3.000
1991-2015
-
531.596
-
-
300.692
-
-
19.586
2009-2014
2011-2015
2011-2016
-
162.531
99.000
275.581
-
-
5.350
2.140
-
-
8.000
5.000
5.000
1993-2016
2010-2014
-
224.006
24.349
-
-
115.662
4.815
-
-
3.500
5.000
1995-2017
-
818.920
-
-
22.759
-
-
20.000
2008-2016
-
83.331
-
-
1.680
-
-
3.000
1992-2015
2009-2016
-
44.928
260.333
-
-
9.165
12.555
-
-
1.000
7.000
2011-2016
-
204.930
-
-
-
-
-
3.000
1990-2017
1991-2017
34.361
-
678.626
887.928
34.361
-
-
275.054
175.375
-
-
17.000
5.000
1986-2013
-
161.485
-
-
119.785
-
-
4.000
1993-2014
-
252.353
-
-
228.388
-
-
20.000
2011-2016
-
177.149
-
-
-
-
-
1.000
1990-2017
-
825.245
-
-
176.025
-
-
16.000
2010-2015
-
97.836
-
-
3.210
-
-
3.000
1991-2013
-
93.937
-
-
70.135
-
-
4.000
1994-2014
-
181.754
-
-
102.455
-
-
5.000
1995-2015
-
144.544
-
-
52.829
-
-
10.000
1995-2013
1997-2015
-
24.453
87.304
-
-
19.053
19.682
-
-
100
7.750
2011-2016
-
274.951
-
-
-
-
-
1.000
1984-2018
69.416
697.621
69.416
-
419.851
-
-
15.000
1986-2014
66.709
271.344
66.709
-
263.701
-
-
2.643
1995-2018
-
341.354
-
-
4.297
-
-
5.000
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
TARIM - SULAMA
DEVLET SU İŞLERİ GN.MD.
PROJE NO
(Bin TL)
YER
(İL ve İLÇESİ)
PROJE ADI
1995A010380
Pazaryolu (DAP)
Erzurum
1997A010070
2011A010170
Erzurum-Palandöken (DAP)
Erzurum-Narman I. Merhale (DAP)
Erzurum
Erzurum
1991A010200
Ağrı-Yazıcı (DAP)
Ağrı
2010A010270
Erzincan Çayırlı I. Merhale (DAP)
Erzincan
1991A010210
1991A010230
Kuzova Pompaj Sulaması (DAP)
Bingöl-Gözeler (DAP)
Elazığ
Bingöl
2011A010180
1984A010270
Bingöl-Genç (DAP)
Malatya-Çat (DAP)
Bingöl
Malatya
1994A010480
Malatya-Yoncalı (DAP)
Malatya
1994A010490
Malatya-Kuruçay (DAP)
Malatya
1994A010500
Malatya-Kapıkaya (DAP)
Malatya
1985A010170
Kralkızı-Dicle I. Merhale (GAP)
Diyarbakır
1997A010110
1986A010230
2010A010130
Kralkızı-Dicle II. Merhale (GAP)
Batman II. Merhale (GAP)
Silvan I. Merhale (GAP)
Diyarbakır
Batman, Diyarbakır
Diyarbakır
-Silvan Barajı
-Silvan Cazibe Sulamaları
-Ambar Barajı ve Sulaması
-Kuruçay Barajı ve Sulaması
-Başlar Barajı ve Sulaması
-Bulaklıdere Barajı ve Sulaması
-Kıbrıs Barajı ve Sulaması
-Karacalar Barajı ve Sulaması
-Pamukçay Barajı ve Sulaması
1964A010080
Meriç Taşkın
Edirne
1995A010420
Aş. İpsala
(Hamzadere Barajı ve Koyuntepe Regülatörü)
Edirne
2007A010070
Meriç-Çakmak I. Merhale
Edirne
2009A010120
Tunca
Edirne
1993A010430
Gelibolu-Gökbüet
Çanakkale, Tekirdağ
KARAKTERİSTİK
Depolama: 3,3 hm3
Sulama:
605 ha
Sulama:
11408 ha
Depolama:
12 hm3
Sulama:
1618 ha
Depolama:
196 hm3
Sulama:
37076 ha
Depolama: 62,2 hm3
Sulama:
9756 ha
Sulama:
21909 ha
Depolama:
19 hm3
Sulama:
1572 ha
Sulama:
998 ha
Depolama:
240 hm3
Sulama:
18534 ha
Depolama: 132,5 hm3
Sulama:
12045 ha
Depolama: 116,1 hm3
Sulama:
11697 ha
Depolama: 67 hm3
Sulama:
3662 ha
Depolama:
595 hm3
Sulama:
85209 ha
Sulama:
44950 ha
Sulama:
37353 ha
Depolama: 7148,72 hm3
Sulama:
193249 ha
Depolama: 6840 hm3
Sulama: 150182 ha
Depolama: 132,11 hm3
Sulama:
13498 ha
Depolama: 43,27 hm3
Sulama:
6013 ha
Depolama: 28,87 hm3
Sulama:
4309 ha
Depolama: 28,14 hm3
Sulama:
5890 ha
Depolama: 14,24 hm3
Sulama:
3124 ha
Depolama: 24,49 hm3
Sulama:
5099 ha
Depolama: 37,6 hm3
Sulama:
5134 ha
Taşkın: 49904 ha, 47 mah.
Drenaj: 22673 ha
Depolama:213,01 hm3
Sulama: 29235 ha
Taşkın:
975 ha
Depolama: 176,26 hm3
Sulama:
14200 ha
Depolama:
13 hm3
Sulama:
19965 ha
Taşkın:
2561 ha
Depolama: 204 hm3
Sulama:
8770 ha
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
PROJE TUTARI
TOPLAM
DIŞ
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
1995-2014
-
40.941
-
-
16.602
-
-
6.300
1997-2014
2011-2017
30.208
-
186.379
78.045
30.208
-
-
111.552
107
-
-
10.000
1.000
1991-2017
-
589.122
-
-
326.057
-
-
30.000
2010-2018
-
293.509
-
-
6.955
-
-
6.500
1991-2017
1991-2014
-
378.682
100.045
-
-
91.588
76.454
-
-
10.000
20.000
2011-2014
1984-2013
145.452
13.283
632.447
145.452
-
1.819
625.023
-
-
1.700
5.000
1994-2017
-
466.340
-
-
23.005
-
-
7.500
1994-2015
-
214.546
-
-
83.878
-
-
5.000
1994-2014
-
262.636
-
-
178.857
-
-
10.000
1985-2016
546.679
2.483.402
244.719
-
1.675.952
-
-
200.000
1997-2016
1986-2013
2010-2016
454.328
27.702
-
507.431
892.635
5.226.520
27.702
-
-
3.028
732.054
114.598
-
-
4.000
157.385
122.000
-
284.470
4.202.978
253.710
-
-
64.200
10.700
10.700
-
-
40.000
50.000
15.000
-
93.600
-
-
1.070
-
-
1.000
-
72.200
-
-
10.700
-
-
1.000
-
107.145
-
-
1.070
-
-
1.000
-
57.990
-
-
1.070
-
-
1.000
-
90.110
-
-
1.070
-
-
1.000
-
64.317
-
-
14.018
-
-
12.000
1964-2015
-
298.753
-
-
215.043
-
-
10.000
1995-2017
-
676.801
-
-
293.540
-
-
13.000
2007-2016
-
214.454
-
-
39.811
-
-
8.000
2009-2017
-
205.645
-
-
-
-
-
2.000
1993-2015
-
241.355
-
-
151.861
-
-
5.000
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
TARIM - SULAMA
DEVLET SU İŞLERİ GN.MD.
PROJE ADI
PROJE NO
(Bin TL)
YER
(İL ve İLÇESİ)
1984A010180
Kırklareli
Kırklareli
2010A010140
Poyralı
Kırklareli
1990A010360
Sarıoğlan
Kayseri
1990A010370
Develi II. Merhale
Kayseri
1995A010440
Bahçelik
Kayseri
2009A010130
1986A010280
Yamula
Doyduk
Kayseri
Nevşehir
1985A010190
Gelingüllü
Yozgat, Kırıkkale
2007A010060
1994A010510
Yozgat-Musabeyli
Alanya II. Merhale
Yozgat
Antalya
2009A010140
Gazipaşa II. Merhale
Antalya
2009A010190
Manavgat Havzası Taşkın Önleme
Antalya
2011A010190
Antalya-Aksu Çayı Taşkın Koruma
Antalya
2011A010260
Antalya-Korkuteli Sulaması Rehabilitasyonu
Korkuteli Sulama Birliği Katkısı(4)
Aş. Fırat I. Merhale (GAP)
Antalya
1977A010170
Şanlıurfa
KARAKTERİSTİK
Depolama: 163,7 hm3
Sulama:
15384 ha
Taşkın:
107 ha
Depolama: 28,25 hm3
Sulama:
2244 ha
Depolama: 28 hm3
Sulama: 6123 ha
Depolama: 187 hm3
Sulama: 32466 ha
Yenileme: 4125 ha
Depolama: 216,14 hm3
Sulama:
49033 ha
Sulama: 7748 ha
Depolama: 13,71 hm3
Sulama:
1452 ha
Depolama: 270 hm3
Sulama: 25505 ha
Sulama: 1850 ha
Depolama: 250 hm3
Sulama: 3650 ha
Depolama: 56,86 hm3
Sulama:
4740 ha
Depolama: 104 hm3
Sulama:
1401 ha
Taşkın:
1 ilçe
Taşkın: 10575 ha,
7 köy, 1 ilçe
Yenileme: 5686 ha
Sulama: 150832 ha
Yenileme: 14442 ha
-Sulamalar
Sulama: 150832 ha
Yenileme: 14442 ha
-Şanlıurfa Tüneli
26,40 km'lik 2 adet Tünel
1997A010120
Aş. Fırat II. Merhale (GAP)
Şanlıurfa, Mardin
Sulama: 211075 ha
1999A010080
Şanlıurfa-Bozova Sulamaları (GAP)
Şanlıurfa
Sulama: 45488 ha
1999A010070
Suruç Ovası Pompaj Sulaması (GAP)
Şanlıurfa
Depolama:
6 hm3
Sulama:
94814 ha
1993A010090
Erciş-Pay (DAP)
Van
Depolama: 97,6 hm3
Sulama: 17574 ha
1976A010410
Van-Engil II. Merhale (DAP)
Van
Depolama: 104 hm3
Sulama: 15000 ha
1993A010440
Hakkari-Yüksekova (DAP)
Hakkari
Depolama: 65,5 hm3
Sulama:
9142 ha
2011A010200
Muş-Karasu Yatak Islahı (DAP)
Muş
Islah: 63,52 km
1968A010100
Atabey
Isparta
Sulama:
1676 ha
Yenileme: 16051 ha
1991A010270
Burdur-Karaçal
Burdur
Depolama: 76 hm3
Sulama:
5006 ha
1976A010380
Suşehri
Sivas
Depolama:
65 hm3
Sulama: 10659 ha
Taşkın:
2702 ha
1993A010470
İmranlı I. Merhale
Sivas
Depolama: 62,5 hm3
Sulama:
9830 ha
(4)Proje maliyetinin yüzde 20'si Korkuteli Sulama Birliği tarafından karşılanacak olup, toplama dahil değildir.
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
1984-2013
21.167
282.629
21.167
-
267.679
-
-
2.000
2010-2015
-
69.582
-
-
5.350
-
-
5.000
1990-2013
-
116.398
-
-
90.309
-
-
10.000
1990-2016
39.428
822.624
39.428
-
273.010
-
-
12.000
1995-2016
-
1.277.328
-
-
165.324
-
-
10.000
2009-2015
1986-2015
-
124.408
68.025
-
-
6.420
15.999
-
-
12.000
5.000
1985-2017
-
462.213
-
-
317.630
-
-
4.000
2007-2015
1994-2014
-
38.951
43.696
-
-
3.291
13.646
-
-
2.200
4.000
2009-2015
-
137.317
-
-
5.350
-
-
8.000
2009-2016
-
154.958
-
-
5.350
-
-
10.000
2011-2015
-
358.050
-
-
-
-
-
8.000
2011-2015
1977-2013
321.049
57.200
(14.300)
3.357.401
321.049
-
3.315.401
-
-
100
(650)
30.000
1980-2013
321.049
2.543.870
321.049
-
2.501.870
-
-
30.000
1977-2005
1997-2017
1999-2015
1999-2018
584.830
455.716
-
813.531
3.818.028
1.043.159
1.633.653
282.176
-
-
813.531
553.037
608.858
369.996
-
-
172.000
100.000
200.000
1993-2016
-
273.278
-
-
42.414
-
-
10.000
1976-2014
-
232.056
-
-
223.803
-
-
5.000
1993-2015
-
267.013
-
-
111.993
-
-
20.000
2011-2015
1968-2016
-
42.194
262.148
-
-
3.638
179.509
-
-
5.000
1.000
1991-2013
-
167.255
-
-
153.555
-
-
8.000
1976-2016
-
257.124
-
-
146.268
-
-
1.000
1993-2014
-
176.042
-
-
92.212
-
-
12.000
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
TARIM - SULAMA
DEVLET SU İŞLERİ GN.MD.
PROJE NO
Pusat-Özen
2010A010280
Şarkışla-Kanak
2011A010210
Sivas-Yıldızeli-Nevruz
1986A010380
1991A010290
Orta Ceyhan Kartalkaya II. Merhale
Adatepe
1993A010480
Orta Ceyhan Menzelet II. Merhale (GAP)
2010A010150
1997A010080
Ayvalı
Adıyaman Kahta (GAP)
(Samsat Pompaj Sulaması)
Adıyaman Göksu Araban I. Merhale (GAP)
(Çetintepe Barajı)
Kayacık (GAP)
1986A010390
YER
(İL ve İLÇESİ)
PROJE ADI
1995A010470
2010A010160
(Bin TL)
KARAKTERİSTİK
Sivas
Depolama:
95 hm3
Sulama: 10599 ha
Sivas
Depolama: 27,32 hm3
Sulama:
2270 ha
Sivas
Depolama: 20,91 hm3
Sulama:
5366 ha
Kahramanmaraş
Sulama:
10983 ha
Kahramanmaraş
Depolama: 500 hm3
Sulama:
35840 ha
Kahramanmaraş, Gaziantep Depolama:
74 hm3
Sulama:
59765 ha
Kahramanmaraş
Sulama: 1680 ha
Adıyaman
Sulama: 8337 ha
Adıyaman
Gaziantep
Depolama: 212 hm3
Depolama: 314,3 hm3
Sulama:
20000 ha
1993A010490
Belkıs-Nizip Pompaj Sulaması (GAP)
Gaziantep
Sulama: 10164 ha
2011A010220
Gaziantep-Ardıl (GAP)(3)
Gaziantep
Depolama: 11,5 hm3
Sulama:
2513 ha
1966A010310
Aş. Büyük Menderes
Aydın, Denizli
Depolama: 1100 hm3
Sulama:
95927 ha
Taşkın:
35000 ha
1986A010400
Akçay-Bozdoğan
Aydın
Depolama:
60 hm3
Sulama:
18946 ha
1990A010070
Çine
Aydın
Depolama: 363 hm3
Sulama:
19358 ha
Taşkın:
9100 ha
1993A010500
Karacasu-Dandalaz
Aydın
Depolama: 17,2 hm3
Sulama:
2884 ha
1966A010312
Çivril-Işıklı Baklan
Denizli
Depolama: 250 hm3
Sulama:
69169 ha
1991A010310
Büyük Menderes-Cindere
Denizli
Depolama: 82 hm3
Sulama:
2500 ha
1993A010540
Tavas
Denizli
Depolama: 65 hm3
Sulama:
3075 ha
2009A010150
Çürüksu-Akbaş
Denizli
Depolama: 24,35 hm3
Sulama:
3350 ha
1991A010320
Milas
Muğla
Depolama: 49,9 hm3
Sulama:
3112 ha
1994A010070
Yatağan (Bayır Barajı ve Sulaması)
Muğla
Depolama: 7,12 hm3
Sulama:
340 ha
1995A010500
Aşağı Dalaman
Muğla
Sulama:
14192 ha
2010A010170
Trabzon-Akçaabat-Söğütlü Vadisi Islahı (DOKAP)
Trabzon
Taşkın: 103 ha, 16 mah.,
1 ilçe
2010A010180
Giresun-Yağlıdere Vadisi Islahı (DOKAP)
Giresun
Taşkın: 146 ha, 13 köy,
2 ilçe
2010A010190
Giresun-Çamoluk Sarpkaya Köyleri (DOKAP)
Giresun
Taşkın: 176 ha, 2 köy,
1 ilçe
1993A010110
Aydıntepe-Çayıryolu II. Merhale (DOKAP)
Gümüşhane, Bayburt
Depolama: 61,8 hm3
Sulama:
11260 ha
2009A010160
Yukarı Kelkit (DOKAP)
Gümüşhane
Depolama: 20,23 hm3
(Sadak Barajı ve Sulaması)
Sulama:
5208 ha
2010A010200
Rize-Çayeli Büyükdere Vadisi Islahı (DOKAP)
Rize
Taşkın: 3 mah.
(3)ÇED uygun belgesi alınması ve bu belgeye esas olan ÇED Raporunun proje maliyetini etkilememesi kaydıyla harcama yapılacaktır.
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
1995-2014
-
187.371
-
-
87.555
-
-
10.000
2010-2014
-
52.709
-
-
3.922
-
-
10.000
2011-2015
-
148.580
-
-
-
-
-
1.000
1986-2016
1991-2017
6.726
-
224.991
1.025.314
6.726
-
-
77.231
173.898
-
-
1.000
20.000
1993-2018
-
1.181.545
-
-
166.099
-
-
50.000
2010-2014
1997-2018
69.416
24.320
145.627
-
-
63.132
-
-
3.000
100
2010-2015
-
136.620
-
-
8.025
-
-
7.500
1986-2015
-
644.727
-
-
256.257
-
-
25.000
1993-2013
2011-2015
-
397.068
102.890
-
-
328.473
-
-
-
35.000
5.000
1966-2014
173.236
1.867.977
173.236
-
1.841.817
-
-
5.000
1986-2016
67.836
380.427
65.685
-
207.124
2.151
-
7.700
1990-2017
15.487
624.213
15.487
-
427.318
-
-
20.000
1993-2015
-
174.705
-
-
126.870
-
-
15.000
1966-2013
157.986
645.944
157.986
-
644.694
-
-
1.200
1991-2017
-
149.677
-
-
39.347
-
-
10.000
1993-2016
-
74.353
-
-
36.273
-
-
1.000
2009-2016
-
81.427
-
-
18.734
-
-
10.000
1991-2016
-
135.586
-
-
58.446
-
-
10.000
1994-2013
-
35.721
-
-
31.361
-
-
2.000
1995-2018
2010-2013
-
240.533
11.407
-
-
74.086
2.782
-
-
1.000
2.600
2010-2013
-
11.847
-
-
2.247
-
-
2.100
2010-2013
-
7.486
-
-
1.712
-
-
1.600
1993-2015
-
454.232
-
-
257.565
-
-
35.000
2009-2017
-
98.366
-
-
13.910
-
-
6.000
2010-2013
-
6.980
-
-
2.140
-
-
2.530
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
TARIM - SULAMA
DEVLET SU İŞLERİ GN.MD.
PROJE NO
(Bin TL)
YER
(İL ve İLÇESİ)
PROJE ADI
1994A010570
Devrekani-Kulaksızlar
Kastamonu
2011A010240
Kastamonu-Gökırmak-Obrucak
Kastamonu
1995A010570
Kirazlıköprü (DA) (ZBK)
Bartın
2011A010230
Bartın-Kozcağız I. Merhale (ZBK)(5)
Bartın
1994A010610
Filyos Çayı Taşkın Koruma (DA) (ZBK)
Zonguldak
1994A010470
Kars-Selim (DAP)
Kars
1976A010461
2009A010180
Çıldır II. Merhale (DAP)
Kars Çayı Havzası I. Merhale (DAP)
Kars
Kars
1966A010170
Iğdır (DAP)
Iğdır
1976A010280
Gönen
Balıkesir
1990A010090
Altınova
Balıkesir
1993A010520
Manyas II. Merhale
Balıkesir
2011A010250
Balıkesir-İvrindi-Gökçeyazı
Balıkesir
1993A010530
Biga-Taşoluk
Çanakkale
1994A010080
Çanakkale-Umurbey
Çanakkale
1994A010090
Ege-Tuzla
Çanakkale
1998A010180
Lapseki-Bayramdere
Çanakkale
2008A010070
Su Şişirme Bentleri
(GAP)
(DAP)
1992A010080
Barajların Rehabilitasyonu
1975A010200
Tamamlama
2011A010060
Çoruh Nehri Havza Rehabilitasyonu (DAP)
2000A010060
Doğal Afetler ve Taşkın Hasarları (MD)
2008A010060
Arazi Top. ve Tarlaiçi Geliştirme Hizmetleri
1977A010390
Tesisler
(5)Revize ÇED uygun belgesi alınması kaydıyla harcama yapılacaktır.
KARAKTERİSTİK
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
Şırnak, Hakkari
Depolama:
15 hm3
Sulama:
5128 ha
Depolama:
29,5 hm3
Sulama:
13701 ha
Depolama:
66 hm3
Sulama:
2113 ha
Taşkın: 670 ha, 1 il
Depolama: 60,3 hm3
Taşkın:
1 il
Islah: 64 km
Taşkın: 2015 ha, 2 ilçe
Depolama:
52 hm3
Sulama:
5237 ha
Sulama:
14400 ha
Depolama: 182,07 hm3
Sulama:
29414 ha
Depolama: 525 hm3
Sulama:
46898 ha
Yenileme: 21032 ha
Taşkın: 3740 ha, 23 köy
Depolama: 210 hm3
Sulama:
20751 ha
Taşkın:
6200 ha
Depolama: 79,4 hm3
Sulama:
7872 ha
Depolama: 428 hm3
Sulama:
25206 ha
Depolama: 37,6 hm3
Sulama:
3648 ha
Depolama:
88 hm3
Sulama:
9352 ha
Depolama: 52,6 hm3
Sulama:
3661 ha
Depolama: 39 hm3
Sulama: 3368 ha
Taşkın:
720 ha
Depolama: 18,4 hm3
Sulama:
944 ha
Depolama: 127,64 hm3
Muhtelif
Muhtelif
Erzurum
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Rehabilitasyon
Tamamlama
12 Adet Islah Sekisi
Muhtelif
Toplulaştırma: 158951 ha
Muhtelif
1992-2015
1975-2015
2011-2014
2000-2015
2008-2016
1977-2015
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
1994-2014
-
88.751
-
-
45.050
-
-
4.000
2011-2017
-
265.050
-
-
-
-
-
5.000
1995-2016
-
193.292
-
-
39.505
-
-
6.500
2011-2016
-
90.503
-
-
-
-
-
1.000
1994-2017
-
111.233
-
-
8.435
-
-
5.000
1994-2014
-
149.325
-
-
134.857
-
-
8.650
1976-2014
2009-2017
-
161.740
482.180
-
-
97.432
7.490
-
-
5.000
10.000
1966-2014
175.796
1.042.795
175.796
-
1.017.063
-
-
3.000
1976-2014
105.081
400.209
101.927
-
380.609
3.154
-
13.500
1990-2013
40.621
332.475
40.621
-
290.265
-
-
15.000
1993-2015
-
509.364
-
-
45.684
-
-
15.000
2011-2016
-
135.104
-
-
-
-
-
3.000
1993-2015
-
304.331
-
-
46.415
-
-
5.000
1994-2014
-
190.947
-
-
178.947
-
-
10.000
1994-2014
-
76.771
-
-
54.397
-
-
5.000
1998-2014
-
74.455
-
-
46.197
-
-
5.000
2008-2013
1.526
-
489.145
29.180
410.863
1.753
209.427
309.722
173.064
-
-
289.645
20.032
350.113
118.697
19.368
138.789
447
-
-
100.000
(68.800)
(31.200)
1.500
15.885
517
11.000
8.000
20.000
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
TARIM - SULAMA-BITKISEL ÜRÜNLER
DEVLET SU İŞLERİ GN.MD.- METEOROLOJİ GN. MD.
PROJE NO
1977A010320
(Bin TL)
YER
(İL ve İLÇESİ)
PROJE ADI
Küçük Su İşleri
Muhtelif
(GAP)
(DAP)
(KOP)
(DOKAP)
-Taşkın Koruma
-Taşkın ve Rusubat Kontrolü
-Drenaj
-Yerüstüsuyu Sulamaları
-Yeraltısuyu Sulamaları
-Göletler (GÖL-SU)
1987A010500
2001A010050
1987A010510
Makina Teçhizat
Akaryakıt ve Yağ Giderleri
Drenaj Projeleri ve Bakım-Onarım
-Bakım-Onarım
-Drenaj Projeleri
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012A010020
Yılı İçinde Bitmeyen İşler
2012A010030
Ağaçlandırma, Park ve Fidanlık
2012A010040
Çeşitli Hizmetler Karşılığı Yapılacak İşler
2012A010050
Taşıt Alımları
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Depolama: 550,55 hm3
Sulama: 213698,6 ha
Drenaj:
25 ha
Taşkın: 311406 ha, 22 il,
168 ilçe,728 köy,531 mah.
Taşkın: 90341 ha, 15 il,
137 ilçe, 607 köy, 460 mah.
Taşkın: 221065 ha, 7 il,
31 ilçe, 121 köy, 71 mah.
Drenaj: 25 ha
Sulama: 81776,6 ha
Kuyu: 5450 adet
Depolama: 550,55 hm3
Sulama:
131922 ha
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
1977-2017
TOPLAM
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
-
8.021.069
-
-
1.314.288
-
-
900.000
-
2.531.455
-
-
225.283
-
-
(50.000)
(150.000)
(100.000)
(100.000)
237.000
-
517.144
-
-
31.621
-
-
52.000
-
4.600
516.680
800.226
3.650.964
-
-
71.207
737.226
248.951
-
-
1.000
100.000
35.000
475.000
1.365.521
663.715
336.415
36.000
300.415
419.084
52.484
20.000
3.000
27.800
1.684
230.267
89.059
89.059
-
-
1.273.402
432.715
281.866
281.866
-
-
-
35.000
30.000
39.000
36.000
3.000
70.584
52.484
20.000
3.000
27.800
1.684
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
T-2 (3 Adet), T-5 (2 Adet),
T-8 (4 Adet), T-14(10 Adet)
2012-2012
2012-2012
2012-2012
2012-2012
Sulama: 9692 ha
Depolama: 5,35 hm3
Sulama:
746 ha
Depolama: 23,3 hm3
Sulama:
2658 ha
Depolama: 12,75 hm3
Sulama:
2151 ha
2012-2015
2012-2016
-
366.600
175.000
37.000
-
-
-
-
-
18.100
17.800
100
2012-2016
-
88.600
-
-
-
-
-
100
2012-2017
-
66.000
-
-
-
-
-
100
3.150
30
30
30
1.500
1.500
1.500
-
-
60
60
60
60
-
-
2.400
30
30
30
750
750
750
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
Gaziantep P2 Pompaj Sulaması (GAP)(6)
Acıpayam-Akalan
Gaziantep
Denizli
2012A010080
Yukarı Eşen
Muğla
2012A010090
Yatağan II. Merhale
(Girme Barajı ve Sulaması)
Muğla
1987-2015
2001-2015
1987-2015
2012-2012
1987-2015
PROJE TUTARI
DIŞ
230.267
89.059
89.059
-
2012A010060
2012A010070
METEOROLOJİ GN. MD. TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012A020260
Zemin Etüdü ve Proje İşleri
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2009A020270
Meteor. İst. Bina İnş. ve Mevcut Bina Onarımı ile Çevre
Düzenlemesi
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012A020270
Merkez, Taşra Teş. Met. Böl. İst. Müd. Onr. İda. ile Su
Sondajı
2012A020280
Met. Alet Elekt. Cihaz, Mak.-Teçh., Yay. ve Malz. ile
Bunlara Ait Yed. Par. Alm.
KARAKTERİSTİK
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
Muhtelif
Etüd Proje
2012-2012
Tokat
İnşaat
2009-2013
-
1.620
1.620
1.400
-
-
-
-
-
1.620
1.620
1.400
220
-
-
-
-
-
220
Muhtelif
İnşaat
2012-2012
-
Muhtelif
Alet-Ekipman, Yedek Parça
2012-2012
-
(6)Proje kapsamındaki ana kanal sadece P2-P4 sulama sahalarına hizmet edecek şekilde projelendirilecektir.
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
TARIM - BITKISEL ÜRÜNLER
ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MD.-GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BŞK-GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
PROJE ADI
ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MD. (DS) TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012A020240
İdame Yenileme ve Tamamlama
2012A020250
Arazi Islahı-Hudutlandırma Park-Ağaçlandırma ve
Rekreasyon Alanı
GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BŞK TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2010A020010
Tarımsal Üretimin Geliştirilmesi Projesi
YER
(İL ve İLÇESİ)
Ankara
Ankara
GAP İlleri
Tarımsal Araştırma Projesi
Sul.Dışı Alan.Halk.Gel.Düzey.Art.Prj.
Tar.ve Tar.Dışı Faal.Çeş.Prj.
Organik Tarım Küme Projesi
GAP Böl.Sul.Sis.İşl.Bak.ve Yönet.Prj.
GAP Böl.Hayvancılığını Gelişt.Prj.
Kilis Keçisi Dam.İşl.Kur.Prj.
GAP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi
Ağaç. Ve Erozyon Kontrolü Projesi
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012A020010
Muhtelif İşler
GAP İlleri
2012A020020
Şanlıurfa
Arşiv Dijitalleştirme Projesi
GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1991A020120
Tarım Reformu Bölg.Etüd Prj.
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2009A020050
Kırsal Kalk.Yatırımlar.Dest.Prj.
2002A020040
- Tarım ve Kırsal Kalk.Dest.(7)
- Kırsal Kalk.Yatırım.Dest. (GAP)(8)
İlaç Kalite ve Bakiyelerinin İzl.Prj.
2004A020070
Anadolu Su Havzaları Rehabil.Prj.
2000A020010
1986A020020
- GEF Hibesi(9)
Tarımsal Coğrafik Bilgi Sist. ve Uzaktan Algılama
Araştırma Projesi
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
Merkez ve Taşra Teşkilatı Modernizasyon Prj.
KARAKTERİSTİK
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
İda. Yen. Alt. Mak. Teçh .
2012-2012
Arazi Tesvi. Der. Kuy. Tel.
2012-2012
Örgü., Sera Yap., Park, Ağaç.,
Su Sist.
Prj.Yür.Gid.,Araşt.,Bil.,Yaz.,
Donanım, Etüd, Uygulama,
Ağaçlandırma, Erozyon Kont.,
Demonst.
2010-2014
Prj.Yür.Gid.Mak.Teçh., Yapı
2012-2012
Tes.Büy.Onar.İnş.
Prj.Yür.Gid.Mak.Teçh., Yapı
2012-2012
Tes.Büy.Onar.İnş. Bil., Yazılım
Donanım
Muhtelif
Etüd Proje
1991-2013
Muhtelif
Prj.Yür.Gid.Mak.Tech. Yapı
Tesis Büyük Onarım
2009-2012
2009-2012
(Bin TL)
PROJE TUTARI
TOPLAM
DIŞ
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
-
650
650
650
375
275
-
-
-
-
-
650
650
650
375
275
-
54.668
52.261
52.261
52.261
-
-
30.859
30.859
30.859
30.859
-
-
18.157
15.750
15.750
15.750
-
1.050
10.500
10.900
4.500
4.728
1.050
980
18.024
529
2.407
2.407
1.977
-
-
485
8.104
7.810
2.862
1.643
424
477
9.054
-
-
-
242
1.313
2.486
1.470
630
210
263
8.969
167
2.407
2.407
1.977
-
430
-
-
-
-
-
430
126.300
126.300
4.365
-
2.794.328
6.251
6.251
6.251
2.478.685
77.559
14.050
56.781
56.781
3.880
-
-
1.221.934
4.021
4.021
4.021
1.217.913
67.059
13.000
15.220
15.220
485
-
-
524.134
1.100
1.100
1.100
421.458
10.500
1.050
20.463
(273.581)
11.293
-
-
15.313
(206.916)
9.793
-
-
5.150
(66.665)
1.500
İstanbul, Ankara, İzmir,
Adana, Antalya
Muhtelif
Prj.Yür.Gid.Mak.Teçh., Yapı
Tes.Büy.Onar.
Prj.Yür.Gid.Mak.Teçh., Yapı
Tes.Büy.Onar.
2002-2012
-
2004-2012
4.365
10.815
3.880
-
9.065
485
-
1.750
Muhtelif
Prj.Yür.Gid.Mak.Teçh. Yapı
Tes.Büyük Onar.
2000-2012
-
(11.350)
20.938
-
-
(10.380)
19.888
-
-
(970)
1.050
Muhtelif
Prj.Yür.Gid.Mak.Teçh., Yapı
Tes.Büy.Onar.İnş.
1986-2013
121.935
-
2.401.126
300.000
52.901
-
-
1.150.854
218.357
14.735
-
-
410.958
39.544
(7)Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna ait sermaye transferi olup, toplama dahildir.
(8)Sermaye transferi ödeneğinden karşılanacak olup, toplama dahil değildir.
(9)Parantez İçindeki rakamlar GEF kaynaklarından sağlanan hibe olup toplama dahil değildir.
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
TARIM - BITKISEL ÜRÜNLER
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
PROJE NO
PROJE ADI
(Bin TL)
YER
(İL ve İLÇESİ)
1993A020020
Gökçeada ve Bozcaada Tar.Kal.ve İsk.Prj.
2011A020070
DAP İlleri Arazi Toplulaştırma Projesi
Devam Eden İşler
Yeni Başlayacak İşler
Çanakkale, Gökçeada,
Bozcaada
DAP illeri
DAP İlleri
DAP İlleri
2011A020040
Çoruh Nehri Havza Rehabilitasyon Projesi
Artvin, Bayburt, Erzurum
2010A020120
2010A020110
- Transfer(10)
Merzifon ve Suluova Arazi Topl. ve TİGH Prj.
KOP İlleri Arazi Top. ve TİGH Prj.
KARAKTERİSTİK
PROJE TUTARI
TOPLAM
DIŞ
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
1993-2013
-
14.178
-
-
10.778
-
-
1.200
2011-2016
2011-2014
2012-2016
-
32.832
26.732
6.100
-
-
11.982
11.982
-
-
-
7.400
6.000
1.400
2011-2017
1.382
1.630
54
-
105
120
-
200
2011-2017
2010-2014
2010-2014
5.524
-
6.519
40.300
430.209
-
-
8.400
5.628
-
-
40
13.500
42.000
2010-2013
-
315.000
-
-
5.628
-
-
28.000
2012-2014
-
115.209
-
-
-
-
-
14.000
2010-2014
-
265.000
-
-
169.312
-
-
55.000
2010-2014
-
205.000
-
-
169.312
-
-
40.000
2012-2014
2010-2013
2010-2015
33.320
60.000
3.372
(445)
(64)
(1.673)
38.909
2.120
-
980
(146)
(22)
(369)
2.317
1.515
-
15.000
800
(105)
(24)
(420)
2.600
2010-2013
-
40.406
-
-
12.642
-
-
6.650
2010-2014
-
44.532
-
-
19.458
-
-
6.500
2010-2013
-
3.860
8.522
20.500
11.650
50.319
-
-
1.993
4.372
8.428
4.665
26.237
-
-
1.000
2.450
1.750
1.300
14.000
2009-2014
-
973.154
-
-
580.138
-
-
191.500
-
(798.027)
-
-
(560.220)
-
-
(188.429)
-
26.719
-
-
16.111
-
-
7.165
- AB Müktesebatına Uyum Projesi(12)
İstatistik Kapasitesinin Güçl.Prj.
Muhtelif
2009-2012
- AB Müktesebatına Uyum Prj.(12)
Bilgi Teknoloji Altyapısının Geliş.Prj.
Muhtelif
2009-2013
(10)Sermaye transferi ödeneğinden karşılanacak olup, toplama dahildir.
(11)GAP Arazi Toplulaştırma Projesi kapsamında 9100 hektar alanda uygulanan Gaziantep Arazi Toplulaştırma Projesinin ödeneği İl Özel İdaresince karşılanacaktır.
(12)AB Mali Yardım Fonundan hibe olup, toplama dahil değildir.
(1.938)
1.027
(1.938)
25.692
-
-
(1.162)
362
(1.162)
15.749
-
-
(776)
665
(776)
6.500
Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi
Amasya
Konya, Karaman, Aksaray,
Niğde
Konya, Karaman, Niğde,
Aksaray
Konya, Karaman, Aksaray,
Niğde
Muhtelif
Devam Eden İşler
Muhtelif
2010A020070
Yeni Başlayacak İşler
Arazi Dağıtım Projesi
(GAP)
(DAP)
(KOP)
Ardahan-Kars-Artvin Kalkınma Projesi
Muhtelif
Muhtelif
Şanlıurfa
Iğdır
Konya Karaman
Ardahan, Kars, Artvin
2010A020060
Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi
Muhtelif
2010A020050
Tarımsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi
Muhtelif
2010A020040
D.Karadeniz Böl.Tar.Ür.ve Tek.Des.Prj.
Sorunlu Tar.Alanlar.Tesp.ve İyil.Prj.
Toprak Sınıfları Tespit Prj.
Arazi Kullanım Planlaması Projesi
Bitki Sağlığı Uygulamaları ve Kontrolü Proj.
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
2009A020110
GAP Arazi Toplulaştırma Projesi
GAP İlleri
Birinci Merhale İşler
İkinci Merhale İşler
2010A020100
2010A020090
(GAP)(11)
2009A020080
İstatistik Kapasitesinin Güçl.Prj.
Muhtelif
Prj.Yür.Gid.Mak.Teçh., Yapı
Tes.Büy.Onar.
329.000 ha. Topl. ve TİGH
279.000 ha. Top.ve TİGH
50.000 hektar Arazi Top. ve
TİGH
Prj.Yür.Gid.Mak.Teçh., Yapı,
Tes., Büy. Onar.
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
52.000 ha. Topl.ve TİGH
504 916 ha Topl. ve TİGH,
15 000 ha drenaj
278.000 ha Toplulaştırma ve
TİGH, 15.000 hektar drenaj
226.916 ha Toplulaştırma ve
TİGH
602.446 ha Toplulaştırma,
11.330 ha TİGH, Proje
Yürütme Gideri
479.146 ha Topl., 11.330
Hektar TİGH ve Prj. Yür.Gid.
123.300 ha Topl. ve TİGH
71.710 ha Dağıtım
8.652 ha Dağıtım
3851ha Dağıtım
36.338 ha Dağıtım
Prj.Yür.Gid.Mak.Teçh., Yapı,
Tes., Büy. Onar., İnş.
Prj.Yür.Gid.Mak.Teçh., Yapı,
Tes., Büy. Onar.
Prj.Yür.Gid.Mak.Teçh., Yapı,
Tes., Büy.Onr.,Topr. Etd.Isl.
Prj.Yür.Gid.Mak.Teçh., Yapı,
Tes., Büy. Onar.
2 099 442 ha. Topl. ve TİGH,
72 000 ha drenaj
2 099 442 ha. Toplulaşt. ve
TİGH
Prj.Yür.Gid.Mak.Teçh., Yapı,
Tes., Büy. Onar.,Yazılım,
Donanım
2009-2013
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
TARIM - BITKISEL ÜRÜNLER
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
PROJE NO
PROJE ADI
2009A020040
Çevre Amaçlı Tarımsal Alanların Kor.Prj.
2007A020040
- Sermaye Transferi(10)
- Transfer(13)
Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemi Prj.
2006A020400
- AB Müktesebatına Uyum Prj.(12)
- Transfer(13)
Diyarbakır-Batman-Siirt Kalkınma Prj.
2001A020050
1993A020030
(Bin TL)
YER
(İL ve İLÇESİ)
Muhtelif
Muhtelif
Diyarbakır, Batman, Siirt
Arazi Parseli Tanımlama Sistemi Projesi
- AB Müktesebatına Uyum Projesi(12)
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012A020040
Bitkisel Üretim Kooperatifler.Dest.Prj.
- Seracılık Kooperatifleri Projesi(14)
(GAP)
2012A020030
Taşıt Alım Projesi
- Hibe(15)
2012A020140
Muhtelif İşler (DS)
Prj.Yür.Gid.Mak.Teçh., Yapı,
Tes., Büy. Onar.
Prj.Yür.Gid.Mak.Teçh. Yapı
Tes.Büyük Onar.
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2009-2013
-
8.253
-
-
1.042
-
-
800
2009-2013
2009-2013
2007-2014
-
5.989
(75.000)
1.463
-
-
902
(42.775)
647
-
-
1.684
(30.000)
425
2007-2012
2009-2014
2006-2013
41.830
(5.469)
(1.453)
49.561
21.330
-
(2.852)
(483)
23.753
6.250
-
(2.318)
(220)
7.700
2001-2013
-
5.166
-
-
3.415
-
-
500
1993-2013
39.879
47.515
29.397
-
34.370
6.850
-
7.500
2011-2014
15.100
(91.044)
309.392
14.876
300
(8.500)
(4.250)
8.000
6.576
-
-
4.280
-
-
-
4.250
(29.924)
101.576
14.876
300
(8.500)
(4.250)
8.000
6.576
Muhtelif
Prj.Yür.Gid.Mak.Teçh. Yapı
Tes.Büyük Onar.
Prj.Yür.Gid.Mak.Teçh. Yapı
Tes.Büyük Onar.
Prj.Yür.Gid.Mak.Teçh. Yapı
Tes.Büyük Onar.İnşaat
Proje Yürütme Gideri
Muhtelif
Muhtelif
Prj.Yür.Gid.
(50 Ailex500 metrekare)
2012-2012
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
19 Adet
38 Adet
Prj.Yür.Gid.Mak.Teçh. Yapı
Tes.Büyük Onar., 22 Adet
Araç
22 Adet Araç
Prj.Yür.Gid. Yapı Tes.Büyük
Onar., İnşaat
Prj.Yür.Gid.Mak.Teçh.
2012-2012
2012-2012
2012-2012
-
2012-2012
2012-2012
-
2.700
2.876
-
-
-
-
-
2.700
2.876
2012-2012
2012-2014
-
1.000
294.516
2.750
-
-
-
-
-
1.000
86.700
1.000
2012-2014
2012-2013
-
156.578
3.750
-
-
-
-
-
49.500
750
2012-2013
-
16.850
-
-
-
-
-
5.200
2012-2013
-
47.362
-
-
-
-
-
15.700
2012-2012
2012-2013
-
(4.500)
11.759
-
-
-
-
-
(4.500)
3.300
2012-2013
-
20.317
-
-
-
-
-
5.800
2012-2013
-
4.500
-
-
-
-
-
1.250
Tehdit Altındaki Bitki Tür. Bulundukları Ekosistemlerinde Muhtelif
Korunması ve Yönetimi
Sivas-Erzincan Kırsal Kalkınma Projesi
Sivas, Erzincan
2011A020030
KARAKTERİSTİK
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
Taşıt
İnşaat
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
2012A020130
Makine Teçhizat
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
Tarımsal İzleme ve Bilgi Sistemi Projesi
Muhtelif
Prj.Yür.Gid.Mak.Teçh., Yapı,
Tes.,Büyük Onar.
2012A020100
- Sermaye Transferi(10)
Tarımsal Ekonomi Araştırma Projesi
Ankara
2012A020090
Toprak ve Su Kaynakları Araşt.Prj.
Muhtelif
2012A020080
Bitkisel Üret.ve Bitk.Hast.Araş.Kap.Dest.Prj.
Muhtelif
Prj.Yür.Gid.Mak.Teçh., Yapı,
Tes.,Büyük Onar.Etüt,Prj.
Prj.Yür.Gid.Mak.Teçh., Yapı,
Tes.,Büyük Onar.
Prj.Yür.Gid.Mak.Teçh., Yapı,
Tes.,Büyük Onar.
2012A020070
(GAP)
Sürdürülebilir Bitk.Ürt.Tekn.Yay.ve Kont.Prj.
Şanlıurfa, Diyarbakır
Muhtelif
2012A020060
Tarımsal Yay.Eğitim ve Yayını Gel.Prj.
Muhtelif
2012A020050
Türkiye Tar.Havzları Geliştirme Prj.
Muhtelif
(10)Sermaye transferi ödeneğinden karşılanacak olup, toplama dahildir.
(12)AB Mali Yardım Fonundan hibe olup, toplama dahil değildir.
(13)Cari transfer bütçesinden karşılanacak olup, toplama dahil değildir.
(14)Borç verme tertibinden karşılanacak olup, toplama dahil değildir.
(15)Değişik kuruluşlar tarafından yapılan hibeleri kapsamakta olup, toplama dahil değildir.
Prj.Yür.Gid.Mak.Teçh., Yapı,
Tes.,Büyük Onar.
Prj.Yür.Gid.Mak.Teçh., Yapı,
Tes.,Büyük Onar.
Prj.Yür.Gid.Mak.Teçh., Yapı,
Tes., Büy. Onar.
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
TARIM - BITKISEL ÜRÜNLER-HAYVANCıLıK
(Bin TL)
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI-GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI-T.ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.GN.MD.-TARIM İŞLETMELERİ GN.MD.-TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GN.MD.-GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK
2011 SONUNA KADAR
BAŞLAMA
PROJE TUTARI
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
2012 YATIRIMI
DIŞ
YER
BİTİŞ
DIŞ
KARAKTERİSTİK
TOPLAM
PROJE ADI
DIŞ
TOPLAM
TOPLAM
(İL ve İLÇESİ)
YILI
KREDİ
ÖZKAYNAK
KREDİ
ÖZKAYNAK
2012A020110
Çayır Mera Yem Bitkileri Üret.Gelişt.Prj.
Muhtelif
2012A020120
DOKAP İlleri Arazi Toplulaştırma Projesi
DOKAP İlleri
GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2012A020290
Hal Kayıt Sistemi
T.ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.GN.MD. TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012A020230
İdame Yenileme ve Tamamlama
TARIM İŞLETMELERİ GN.MD. TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012A020200
Tarım İşletmelerinin Modernizasyonu
Ankara
Muhtelif
Muhtelif
Prj.Yür.Gid.Mak.Teçh.Yapı,
Tesis,Büy.On.
100.000 ha Topl.ve TİGH
Yazılım, Donanım, Eğitim
İnşaat, Makine-Teçhizat
İnşaat
Makine-Teçhizat
Etüd Prj., Fizb., İnş., Teçh.,
Isıt. Pan., ENH, Canlı Mat.
Alm., Mak., Alet.,
Cih.,İda.Yen., Depo Yap.,
Ekip., Su. Sis., D. Kuyu, Bilg.,
Yaz., Don.,
1 Ad. İtfaiye
2012-2013
-
5.550
-
-
-
-
-
1.700
2012-2015
-
25.100
-
-
-
-
-
2.500
2012-2013
-
2.000
2.000
2.000
2.000
-
-
-
-
-
1.400
1.400
1.400
1.400
-
1.000
1.000
1.000
1.000
550
450
-
-
-
-
-
1.000
1.000
1.000
1.000
550
450
105.250
105.250
105.250
105.250
220.000
220.000
220.000
220.000
-
-
-
-
105.250
105.250
105.250
105.250
220.000
220.000
220.000
220.000
45.150
60.100
-
107.194
112.306
500
-
-
-
-
45.150
60.100
-
107.194
112.306
500
2010-2014
-
197.986
197.750
197.750
63.500
-
-
23.932
23.932
23.932
23.932
-
-
82.360
82.124
82.124
21.624
2011-2014
-
134.250
-
-
-
-
-
60.500
2012-2012
-
236
236
236
-
-
-
-
-
236
236
236
483.756
464.182
21.415
21.415
(80.054)
442.767
13.345
(75.622)
819
-
-
338.508
338.508
20.535
20.535
(64.815)
317.973
8.565
(20.495)
525
-
-
58.120
51.870
880
880
(15.239)
50.990
4.500
(25.010)
190
(4.335)
21.800
-
-
(3.056)
7.368
-
-
(1.020)
5.000
2012-2012
2012-2012
-Tarımsal Üretim,Yapılar ve Tesisler
-Sulama ve Mekanizasyon
-Etüd
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GN.MD. TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2010A020130
Merkez ve Taşra Teşkilatı Modernizasyon ve
Rehabilitasyon Projesi
2011A020090
Muhtelif Depolama Tesisleri Projesi
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012A020150
Muhtelif İşler
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2009A030010
Koyun ve Keçilerin Küp.ve Aşılan.Prj.
Muhtelif
- AB Müktesebatına Uyum Projesi(12)
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2011A030020
Şap Hastalığının Kontrolü Projesi
Muhtelif
- AB Müktesebatına Uyum Projesi(12)
2011A030010
Türkiyede Kuduz Hastalığına Karşı Oral Aşılama Projesi Muhtelif
2010A030010
- AB Müktesebatına Uyum Projesi (12)
Hayvancılığı Geliştirme Projesi
(12)AB Mali Yardım Fonundan hibe olup, toplama dahil değildir.
Muhtelif
Bil.Yaz.Don.,Etüd-Pr.,
İnşaat-Mak.-Tes.-Teç.
İnşaat, Yapı-Tesis,
Makine-Teçhizat
2 Adet (T-14)
Proje Yürütme Gideri
2009-2012
Proje Yürütme Gideri
2011-2014
Proje Yürütme Gideri
2011-2014
-
Prj.Yür.Gid.Mak.Teçh., Yapı,
Tes., Büy. Onar.
2010-2013
-
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
2003A030020
2001A030020
2001A030010
TARIM - HAYVANCıLıK-SU ÜRÜNLERI
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI-ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
PROJE ADI
Hayvan Hastalık ve Zararlıları İle Müc. Prj.
- ABD Hibesi(16)
Türkiye Patentli Büy.Ebeveyn ve Ebeveyn Geliştirme
Projesi
Anadolu Alacası Geliştirme Projesi
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012A030010
Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesi Programı
(GAP)
(DAP)
Hayvancılığın Desteklenmesi (GAP) (8)
Hayvancılığın Desteklenmesi (DAP)(8)
2012A030020
Hayvancılık Kooperatiflerinin Desteklenmesi
Kooperatiflere Borç Verme(14)
(GAP)
Mer.Sağ.Ün.Dam.Sığ.Yet.Koop.Prj.
(GAP)
Damızlık Koyun Yet.Koop.Prj.
(GAP)
Damızlık Sığır Yet.Koop.Prj.
(GAP)
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2012A030030
Hayvansal Üret.ve Hay.Hast.Araş.Kap.Dest.Prj.
GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1985A040220
Su Ürünleri Üretimini Geliştirme Prj.
Su Ürünleri Kaynakl.Yapay Resifler İle Korunması ve
Geliş.Edremit Körf.Pilot Prj.
2010A040050
Su Ürünleri Sektöründe Kaynak Yönetiminin
Geliştirilmesi Projesi
Kontrol Hizmetlerinin Gelişt.Prj.
İdari Kapasitesinin Gelişt.Prj.
Kontrol Teknesi Alım Projesi
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2012A040010
Su Ürünleri Araş.Kap.Dest. Proj.
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2008A040010
Etüd-Proje ÇED Araştırması
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
1995A040170
İğneada Beğendikköyü Bal.Bar. İnşaatı
(8)Sermaye transferi ödeneğinden karşılanacak olup, toplama dahil değildir.
(14)Borç verme tertibinden karşılanacak olup, toplama dahil değildir.
(16)ABD hibesi olup, toplama dahil değildir.
YER
(İL ve İLÇESİ)
KARAKTERİSTİK
Muhtelif
Prj.Yür.Gid.Mak.Teçh. Yapı
Tes.Büyük Onar.
Ankara
Prj.Yür.Gid.Mak.Teçh. Yapı
Tes.Büyük Onar.
Prj.Yür.Gid.Mak.Teçh. Yapı
Tes.Büyük Onar.
Ankara, Adana
GAP ve DAP İlleri
GAP İlleri
DAP İlleri
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
GAP İlleri
Muhtelif
GAP İlleri
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Proje Yürütme Gideri
Proje Yürütme Gideri
(30 Aile x 10 Baş)
(50 Aile x 50 Baş)
(30-50 Aile x 6 Baş)
Prj.Yür.Gid.Mak.Teçh., Yapı,
Tes.,Büyük Onar.
Prj.Yür.Gid.Mak.Teçh. Yapı
Tes.Büy.Onar.
Muhtelif
Muhtelif
Prj.Yür.Gid.Mak.Teçh.,Yapı,
Tes., Büy. Onar.
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Prj.Yür.Gid.Mak.Teçh.
(Bin TL)
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2003-2013
-
326.200
-
-
247.664
-
-
36.500
2011-2012
2001-2014
-
(2.603)
22.284
-
-
(1.909)
16.106
-
-
(694)
1.700
2001-2014
-
58.319
-
-
37.745
-
-
3.100
2012-2012
-
19.574
1.250
250
-
-
-
-
-
6.250
1.250
250
2012-2013
-
(31.005)
(22.430)
1.000
(87.800)
(55.237)
(27.500)
(18.717)
(11.500)
(6.360)
(48.800)
(30.160)
18.324
18.324
-
-
-
-
-
(31.005)
(22.430)
1.000
(87.800)
(55.237)
(27.500)
(18.717)
(11.500)
(6.360)
(48.800)
(30.160)
5.000
5.000
1985-2013
-
82.622
77.590
77.590
62.240
-
-
66.522
66.522
66.522
57.331
-
-
11.000
8.500
8.500
3.200
2010-2012
-
5.138
-
-
4.138
-
-
1.000
2010-2013
-
15.350
-
-
9.191
-
-
5.300
2010-2013
2010-2013
2010-2012
-
7.740
1.691
5.919
5.032
5.032
5.032
-
-
5.181
1.091
2.919
-
-
-
2.000
300
3.000
2.500
2.500
2.500
-
161.558
10.000
10.000
10.000
57.183
13.823
13.823
-
-
17.204
1.060
1.060
1.060
16.144
11.898
11.898
-
-
48.000
6.000
6.000
6.000
21.125
1.925
1.925
2012-2012
2012-2012
2012-2012
2012-2012
2012-2012
2012-2012
2012-2012
2012-2012
2012-2012
2012-2013
Muhtelif
Etüd-Proje
2008-2013
Kırklareli
Ana,Tali Dalg.Rıht.,Çek.Yeri
İnş.
1995-2012
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
TARIM - SU ÜRÜNLERI-ORMANCıLıK
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI-ORMAN GN.MD.
YER
(İL ve İLÇESİ)
PROJE ADI
2007A040050
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
Ekinlik Adası Bal.Bar.
Balıkesir
2011A040030
Antalya Balıkçı Barınağı İnşaatı
Antalya
2011A040040
Çeşme Fenerburnu Balıkçı Barınağı İnş.(17)
İzmir
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012A040020
Sah.Köy.Küç.Kıy.Tes.Yap.Onr.İşl.
2012A040030
Muhtelif İşler
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2012A040040
Kozlu Bal. Bar. Mend. İkm.İnş.(18)
2012A040050
Güzelbahçe Yalı Balıkçı Barınağı(17)
2012A040060
Gazipaşa-Uğrak Balıkçı Barınağı İnşaatı(17)
ORMAN GN.MD. TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012A050130
Orman Genel Müd. Hizmet Binası
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2004A050110
Anadolu Su Havzaları Rehabilitasyon Projesi
2011A050180
2011A050050
Orman Amenajman Projesi (DS)
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
Çoruh Havzası Rehabilitasyon Projesi
2011A050160
Helikopter Büyük Onarım Projesi
2011A050200
Orman Bilgi Sistemi Projesi
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012A050070
Kadastro Projesi
2012A050080
Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Projesi
2012A050090
Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi
(Bin TL)
KARAKTERİSTİK
Ana,Tali Dalg.Rıht., Çek .Yeri
ve Dol.
Ana, Tali Dalg.Rıht.,Çek.Yeri
ve Dol.
Ana,Tali Dalg.Rıht. Çek.Yeri
ve Dol.
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2007-2013
-
43.360
5.520
-
-
4.246
-
-
-
19.200
3.200
2011-2013
-
25.000
-
-
4.246
-
-
11.000
2011-2013
-
12.840
-
-
-
-
-
5.000
94.375
12.375
11.775
600
82.000
7.000
35.000
-
-
-
-
-
20.875
12.375
11.775
600
8.500
1.000
3.500
Muhtelif
Muhtelif
Onarım,Islah
Mak.Teçh.,Noks.Kal.İşl.
2012-2012
2012-2012
Zonguldak
İzmir
Mendirek Uzat. İnş.
Ana, Tali Dalg., Rıht., Çek.
Yeri ve Dol.
Ana, Tali
Dalg.,Rıhtım,Çek.Yer.ve Dolg.
2012-2013
2012-2014
-
2012-2014
-
40.000
-
-
-
-
-
4.000
95.012
95.012
18.012
18.012
1.722.169
1.000
1.000
1.000
191.173
35.179
24.459
17.543
17.543
17.543
17.543
-
40.366
40.366
31.038
23.828
2.255
2.255
469
469
-
819.500
1.000
1.000
1.000
23.494
4.141
631
77.000
77.000
10.720
155.994
97.000
-
-
7.210
9.328
-
1.786
1.786
-
3.510
19.353
2.208
8.440
50.554
1.529.996
473.106
7.000
59.460
267.000
-
-
848
8.480
-
-
-
3.392
13.753
795.006
473.106
7.000
59.460
267.000
Antalya
Ankara
Etüd Proje
2012-2012
Amasya, Çorum, Kayseri,
Tokat, Sivas
Muhtelif
Toprak Muh. Ağaçlandırması,
Diğerleri
Amenaj. (Büro İşl.)
2004-2012
Artvin, Erzurum, Bayburt
Fidanlıkların İyileş., Eğitim
Bilinçlendirme,Diğerleri
Büyük Onarım
Yazılım, Donanım
Muhtelif
Muhtelif
2011-2012
2011-2018
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Kadastro 2000000 Ha.
Makina Tec. Alımı, Diğer
Ağaçland. 25.000 Ha. Toprak
Muh. 70.000 Ha.Rehab.
55.000 Ha. Fidan Üret. 50 Mil.
Ad.
2012-2012
2012-2012
2012-2012
-
Araştırma, Toprak Etüd-Tahlil,
Diğerleri
Etüd Planlama
T-14 (2Ad.)
T-10 (2Ad.) T-5 (2 Ad.)
Yol İnşaatı Yeni Yol 1500
km. Üst Yapı 2500 km. B.
Onarım 1000 km.Orman
Koruma,Diğerleri
Fidan Üret. 234 Mil. Ad.
Diğerleri
2012-2012
-
(18.891)
2.000
-
-
-
-
-
(18.891)
2.000
2012-2012
-
1.820
236
(345)
89.650
-
-
-
-
-
1.820
236
(345)
89.650
2012-2012
-
42.940
-
-
-
-
-
42.940
2012A050100
(GAP)
Araştırma Kapasitesi Geliştirme Projesi
Muhtelif
2012A050110
2012A050120
Orman Köyleri Etüd Planlama Projesi
Taşıt Alımı Projesi(19)
Muhtelif
Muhtelif
2012A050150
Orman Koruma ve İşletmecilik Projesi (DS)
Muhtelif
2012A050160
Fidan Üretimi Projesi (DS)
Muhtelif
2011-2013
2011-2014
2012-2012
2012-2012
(17)Revize Fizibilite Etüdü Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanmadan harcama yapılamaz.
(18)Revize imar planını içeren revize Proje Gerekçe Raporu Kalkınma Bakanlığı tarafından uygun görüldükten sonra harcama yapılacaktır.
(19)Parantez içindeki ödenek çeşitli Kuruluşlar tarafından hibe edilecek olup, toplama dahil değildir.
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
2012A050170
2012A050140
2012A050180
TARIM - ORMANCıLıK
ORMAN GN.MD.-ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
PROJE ADI
Orman İçi Dinlenme Yerleri Prj. (DS)
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
Helikopter Alımı Projesi
Orman Amenajman Projesi (DS)
ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012A050010
Muhtelif Etüd Plan ve Proje Yapımı
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2011A050220
Coğrafi Veri Altyapısının Geliştirilmesi ve
Yaygınlaştırılması(20)
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2011A050070
Potansiyel Ağaçlandırma Sahaları Veri Tab. ile Havza
Bazlı İzleme Sist. Geliş. Prj.
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012A050020
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Plot Proje
Uygulamaları
2012A050030
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Kapasite Gel.
2012A050040
Muhtelif İşler
2012A050050
(Bin TL)
YER
(İL ve İLÇESİ)
KARAKTERİSTİK
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
Muhtelif
Altyapı, Diğerleri
2012-2012
Muhtelif
Muhtelif
Helikopter Alımı 20 Ad.
Amenaj. 2881000 Ha.
2012-2017
2012-2013
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
-
3.000
1.056.890
1.041.240
15.650
-
-
-
-
-
3.000
321.900
312.000
9.900
21.859
1.000
1.000
1.000
16.600
1.850
1.850
-
-
2.250
2.250
1.000
1.000
-
-
8.000
1.000
1.000
1.000
2.850
850
850
Ankara
Etüd-Planlama
2012-2012
Muhtelif
Yazılım, Sayısallaştırma
2011-2012
-
Ankara
Yazılım, Donanım
2011-2015
-
14.750
14.750
-
-
1.250
1.250
-
-
2.000
2.000
4.259
4.050
1.000
-
-
-
-
-
4.150
4.050
1.000
Muhtelif
Muhtelif
2012-2012
-
Ankara
Ankara
Yazılım, Donanım, Eğitim
BT, İdame Yenileme,
Donanım
Danışmanlık
2012-2012
2012-2012
-
1.500
1.000
-
-
-
-
-
1.500
1.000
2012-2012
Etüd Proje, Uygulama
2012-2014
-
550
209
209
-
-
-
-
-
550
100
100
-
(3.965)
-
-
-
-
-
(1.785)
Bilgi Teknolojileri Yönetimi
Ankara
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2012A050060
Taşkın Direktifinin Uygulanması İçin Kapasitenin
Muhtelif
Geliştirilmesi
(AB)(21)
(20)2011K011200 numaralı proje olup, bu proje numarası altında devam ettirilecektir.
(21)Parantez içindeki tutarlar AB hibesi olup, toplama dahil değildir.
2012 YILI MADENCİLİK SEKTÖRÜ YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI
2011 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA
PROJE TUTARI
KURULUŞLAR
PROJE
SAYISI
DIŞ
TOPLAM
DIŞ
KREDİ
ÖZKAYNAK
TOPLAM
4
246.098
117.057
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR.BAK.
6
7.809
1.699
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GN.MD.
7
300
159.386
76.730
MTA GN.MD.
7
284.888
407.405
11.405
TKİ GN.MD.
5
103.600
215.600
47.104
10
1.173.420
1.681.288
5
40.069
72.685
44
1.602.277
2.790.271
T.TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GN.MD.
TOPLAM
DEVAM EDEN PROJELER
DIŞ
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GN.MD.
TPAO GN.MD.
ETÜD-PROJE
27.927
27.927
DIŞ
KREDİ ÖZKAYNAK TOPLAM
300
2012 YATIRIMI
DIŞ
KREDİ ÖZKAYNAK
TOPLAM
DIŞ
KREDİ ÖZKAYNAK
TOPLAM
KREDİ ÖZKAYNAK
TOPLAM
62.839
15.161
78.000
150
1.709
2.541
4.400
4.800
27.500
17.700
300
50.000
6.000
69.590
323.585
(Bin TL.)
YENİ PROJELER
84.000
88.190
4.888
111.810
88.888
200.000
22.000
34.000
17.700
60.000
39.700
100.000
14.400
50.532
303.976
667.468
318.376
718.000
50
100
1.800
2.000
24.404
55.900
26.254
58.000
350
11.050
122.200
266.770
350.968
930.580
473.518
1.208.400
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
MADENCİLİK
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GN.MD.-ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR.BAK.-ETİ MADEN İŞLETMELERİ GN.MD.
PROJE NO
PROJE ADI
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GN.MD. TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2006B030360
Kışlaköy Ana Şalt Merkezi Yapımı
2011B030100
Afşin-Elbistan Kömür Havzası Üst Akifer Drenajı ve
Susuzlaştırma Projesi
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2008B030210
Çayırhan II. Saha Sondajlı Etüd Projesi
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012B030090
Muhtelif İşler
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR.BAK. TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012B400170
Çeşitli Etüdler
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2006B400210
Doküman Arşivleme Sistemi(BİT)
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2011B400150
İdari Bina Onarımı
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012B400140
Maden Yönetim Bilgi Sistemi (MYBS) Geliştirme Projesi
2012B400150
2012B400180
Bilgi Sistemleri İdame Yenileme
Muhtelif İşler
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GN.MD. TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012B400020
Çeşitli Etüdler
YER
(İL ve İLÇESİ)
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
K.Maraş-Elbistan
K.Maraş-Afşin
Tesis
İnşaat,Makine-Teçhizat
2006-2012
2011-2012
Ankara-Çayırhan
261.900m. Sondaj, Kömür
Analizi, Hidro.Etüd
2008-2014
-
173.000
173.000
-
-
80.285
80.285
-
-
41.674
41.674
2012-2012
-
15.161
15.161
15.161
-
-
-
-
-
15.161
15.161
15.161
7.809
150
150
150
5.118
1.908
1.908
3.210
3.210
2.541
2.541
1.491
-
-
1.699
1.699
1.699
1.699
-
-
-
4.400
150
150
150
1.709
209
209
1.500
1.500
2.541
2.541
1.491
Muhtelif
Makine-Teçhizat,İdameYenilemeİnşaat,Etüd,
(T-13(1Ad), T-14(1Ad))
246.098
230.937
57.937
19.372
38.565
-
-
117.057
117.057
36.772
15.372
21.400
-
-
78.000
62.839
21.165
4.000
17.165
Ankara
Etüd-Proje,Hizmet Al.
2012-2012
Ankara
Bilg.Don.Yaz.Hizmet Al.
2006-2012
Ankara
Bakım-Onarım
2011-2013
Ankara
Sistem Yazılım Alımı
2012-2012
-
Ankara
Ankara
İdame Yenileme
İdame-Yenileme,Bilg.Don.
Yazılım
2012-2012
2012-2012
-
650
400
-
-
-
-
-
650
400
2012-2012
300
300
300
300
159.386
4.800
4.800
4.800
-
-
76.730
-
-
300
300
300
300
50.000
4.800
4.800
4.800
2002-2014
-
136.886
136.886
48.679
-
-
76.730
76.730
40.145
-
-
27.500
27.500
4.500
2008-2013
-
70.377
-
-
35.484
-
-
13.000
2009-2013
2012-2012
2012-2012
-
17.830
17.700
17.700
2.000
13.700
-
-
1.101
-
-
-
10.000
17.700
17.700
2.000
13.700
2012-2012
-
2.000
-
-
-
-
-
2.000
Balıkesir, Kütahya,
Eskişehir, Ankara
Muhtelif
2008B400180
Balıkesir-Bigadiç
2009B400060
Gölet Seddelerinin Yükseltilmesi
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012B400030
Arama-Sondaj-İhzarat
2012B400040
Muhtelif İşler
Eskişehir-Kırka
2012B400050
Kütahya-Emet
İnşaat İşleri
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
-
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2002B050010
Bor Master Arama Projesi
Konsantratör ve Öğütme Tesisi
KARAKTERİSTİK
(Bin TL)
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
Muhtelif
Muhtelif
Etüd-Proje
896.269 Hek.Alan.Gör.Rez.
Tesp.Son.Arama(108.000 m)
975.000 t/y Cevh. İşleme
400.000 t/y Kolem.Öğütme
Sedde Yükseltme
Arama-Sondaj
Makine-Teç.,İdame-Yen.,
Bilg. Donanım-Yaz.
İnşaat
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
MADENCİLİK
MTA GN.MD.-T.TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GN.MD.-TKİ GN.MD.-TPAO GN.MD.
PROJE ADI
MTA GN.MD. TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2008B400160
MAT Laboratuarlarının İyileştirilmesi
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2006B400080
Deniz Jeolojisi ve Jeofiz.Araş.Gemisi
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012B400090
Maden ve Jeoterm.Kaynak Aram.ve Araş.
2012B400100
Jeolojik ve Jeofizik Araştırmalar
2012B400110
Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar
2012B400120
İnşaat İşleri
2012B400130
Muhtelif İşler
T.TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GN.MD. TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012B030010
Rehabilitasyon Etüdleri
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2011B030180
Üretimde Mekanizasyon Projesi
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012B030020
Arama-İhzarat
2012B030030
İnşaat İşleri
2012B030040
Muhtelif İşler
TKİ GN.MD. TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012B030050
Çeşitli Etüdler
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2006B030200
Ömerler Yeraltı Mekanizasyon Tevsii Projesi
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012B030060
Muhtelif İşler
2012B030070
2012B030080
İnşaat İşleri
Linyit Aramaları Projesi
TPAO GN.MD. TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2010B040050
Devam Eden İnşaat İşleri
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2011B040084
KKTC Ruhsatları İçin Sismik Gemi Temini ve Hizmet
Alımı
(Bin TL)
YER
(İL ve İLÇESİ)
KARAKTERİSTİK
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
Ankara
Makina-Teçhizat,İnşaat
2008-2012
Ankara
Araş.Gem.Y.,Mak.-Teçh.
2006-2015
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Arama,Araştırma
Jeol.-Jeofiz.Etüd,Araş.
Muhtelif
İnşaat,Onarım
Bil.Don.Yazılım,Mak-Teç.
(T-2(4Ad),T-7(2Ad),
T-8(4Ad), T-9(1Ad)),
Büyük Onarım,İdame-Yen.
2012-2012
2012-2012
2012-2012
2012-2012
2012-2012
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
284.888
280.000
280.000
280.000
4.888
4.888
173
517
33
4.165
407.405
295.595
15.595
15.595
280.000
280.000
111.810
111.810
78.000
6.850
2.800
10.300
13.860
-
-
11.405
11.405
11.405
11.405
-
-
88.888
84.000
84.000
84.000
4.888
4.888
173
517
33
4.165
200.000
88.190
4.190
4.190
84.000
84.000
111.810
111.810
78.000
6.850
2.800
10.300
13.860
72.685
100
100
100
16.685
16.685
16.685
-
-
-
-
26.254
50
50
50
1.800
1.800
1.800
58.000
100
100
100
2.000
2.000
2.000
Zonguldak
Etüd Proje
2012-2012
Zonguldak, Bartın
Etüd-Proje,
Makine-Teçhizat Alımı
2011-2013
40.069
50
50
50
15.615
15.615
15.615
2012-2012
2012-2012
2012-2012
24.404
24.404
3.800
20.604
55.900
55.900
25.040
1.010
29.850
-
-
-
-
24.404
24.404
3.800
20.604
55.900
55.900
25.040
1.010
29.850
215.600
6.000
6.000
6.000
149.600
149.600
149.600
60.000
60.000
41.077
-
-
47.104
47.104
47.104
47.104
-
-
39.700
22.000
22.000
22.000
17.700
17.700
17.700
100.000
6.000
6.000
6.000
34.000
34.000
34.000
60.000
60.000
41.077
Zonguldak, Bartın
Zonguldak, Bartın
Zonguldak, Bartın
6.298 m. Galeri 174 m. Kuyu
İnşaat
Makine-Teçhizat, Bilgisayar
Muhtelif
Etüd Proje
2012-2012
Kütahya-Tavşanlı
1.400.000 t/y Üret. Art.
2006-2013
Muhtelif
İdame-Yenileme,MakineTeçhizat,Bilg.DonanımYazılım,T-7(2Ad)
Proje-İnşaat
Arama ve Rezerv Geliş.
2012-2012
103.600
85.900
85.900
85.900
17.700
17.700
17.700
2012-2012
2012-2012
-
8.423
10.500
-
-
-
-
-
8.423
10.500
1.173.420
869.444
869.444
295.000
1.681.288
1.013.820
41.861
41.861
971.959
295.000
-
27.927
27.927
27.927
-
69.590
69.590
15.329
15.329
54.261
-
-
318.376
14.400
14.400
5.000
718.000
50.532
26.532
26.532
24.000
5.000
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
İnşaat
2010-2012
Muhtelif
Sismik Gemi Temini ve
Hizmet Alımı
2011-2013
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
MADENCİLİK
TPAO GN.MD.
PROJE NO
2009B040070
2011B040070
(Bin TL)
PROJE ADI
Değirmenköy Tevsi ve Çevre Doğal Gaz Sahaları
Depolama Projesi
Kuzey Marmara Depolama Tevsii Projesi
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012B040010
Sondaj Öncesi Aramalar
2012B040020
Sondaj Çalışmaları
2012B040030
Petrol ve Doğalgaz Sahalarının Gelişt.
2012B040040
Kuyu Tamamlama Yatırımları
2012B040050
İnşaat İşleri
2012B040060
Muhtelif İşler
YER
(İL ve İLÇESİ)
İstanbul
İstanbul
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Batman, Adıyaman
Kırklareli
Muhtelif
KARAKTERİSTİK
7 milyon Sm3/gün Geri Üretim
Kapasitesi Artışı
25 milyon Sm3/gün Geri
Üretim Kapasitesi Artışı
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2009-2013
41.179
96.855
-
27.445
53.694
-
8.600
17.875
2011-2016
533.265
580.104
-
482
567
-
800
1.125
Jeolojik-Jeofizik Etüd
Arama, Tespit ve Ür.Kuy.
Geliştirme,Üretim
Tamamlama
İnşaat
2012-2012
2012-2012
2012-2012
2012-2012
2012-2012
303.976
303.976
23.556
198.102
9.400
21.735
-
667.468
667.468
61.500
388.631
62.000
30.335
2.100
-
-
-
-
303.976
303.976
23.556
198.102
9.400
21.735
-
667.468
667.468
61.500
388.631
62.000
30.335
2.100
Mak.-Teç.,İdame-Yen.
Bilg.Don.-Yazılım,
T-14(3Ad),T-22(4Ad)
2012-2012
51.183
122.902
-
-
-
-
51.183
122.902
2012 YILI İMALAT SEKTÖRÜ YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI
2011 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA
PROJE TUTARI
KURULUŞLAR
Gıda
ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MD.
ÇAY İŞLETMELERİ GN.MD.
ET VE BALIK KURUMU GN. MD.
GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAK.
T.ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.GN.MD.
PROJE
SAYISI
14
1
4
2
2
5
DIŞ
DIŞ
TOPLAM
64.156
950
63.206
836.805
700
30.650
143.311
116.007
546.137
KREDİ
ETÜD-PROJE
DEVAM EDEN PROJELER
DIŞ
ÖZKAYNAK
TOPLAM
DIŞ
KREDİ ÖZKAYNAK
TOPLAM
(Bin TL.)
YENİ PROJELER
2012 YATIRIMI
DIŞ
KREDİ ÖZKAYNAK
TOPLAM
22.587
376.400
74.750
22.587
78.811
18.900
278.689
33.200
15.000
26.550
DIŞ
KREDİ ÖZKAYNAK
950
950
TOPLAM
39.200
700
18.000
1.800
6.250
12.450
KREDİ ÖZKAYNAK
950
950
TOPLAM
113.950
700
18.000
35.000
21.250
39.000
Tütün ve Mamülleri
TTA A.Ş. GN. MD.
1
1
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
Dokuma ve Giyim
SÜMERHOLDİNG A.Ş. GN.MD.
1
1
200
200
200
200
200
200
Basım Sanayii
DEVLET MALZEME OFİSİ GN.MD.
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
TÜİK BŞK.
6
3
2
1
17.700
22
14
6
2
97.477
70.944
26.533
619.500
545.941
65.925
7.634
Demir-Çelik
MKEK GN.MD.
3
3
268.290
268.290
343.040
343.040
Elektriksiz Makineler
MKEK GN.MD.
5
5
30.385
30.385
123.760
123.760
Elektrikli Makine
TEMSAN GN.MD.
2
2
5.000
5.000
Demiryolu Taşıt Sanayii
TCDD GN.MD.
TÜDEMSAŞ GN.MD.
TÜLOMSAŞ GN.MD.
TÜVASAŞ GN.MD.
9
3
2
1
3
157.097
112.300
10.039
8.700
26.058
Standardizasyon ve Kalite
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ
12
1
1
10
33.625
900
2.500
30.225
TOPLAM
75
Kimya
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GN.MD.
MKEK GN.MD.
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GN.MD.
17.700
478.008
61.033
40.833
19.000
1.200
2.184.060
17.700
17.700
26.529
5.386
21.143
3.450
3.450
95.315
56.684
37.397
1.234
1.700
1.700
9.698
9.150
100
448
19.394
15.794
3.600
72.638
51.288
21.350
231
231
90
90
65.075
65.075
75.990
75.990
47.095
47.095
650
650
11.450
11.450
35.175
35.175
19.900
14.611
5.767
1.000
7.000
1.000
539.941
6.200
6.200
20.967
10.700
4.500
5.289
52.566
10.790
9.000
1.790
7.000
1.700
10.438
95.919
286.520
35.640
45.200
25.000
19.000
1.200
17.700
72.064
61.562
4.550
5.952
31.884
26.494
5.390
154.400
122.000
26.000
6.400
8.920
8.920
65.075
65.075
85.000
85.000
24.175
24.175
17.650
17.650
60.000
60.000
17.700
45.200
25.000
19.000
1.200
5.000
5.000
5.000
5.000
25.933
13.300
250
8.700
3.683
46.900
24.000
4.750
8.700
9.450
16.400
900
2.500
13.000
23.400
900
2.500
20.000
241.092
133.259
538.050
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
İMALAT - GıDA
ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MD.-ÇAY İŞLETMELERİ GN.MD.-ET VE BALIK KURUMU GN. MD.-GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI-T.ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.GN.MD.
2011 SONUNA KADAR
BAŞLAMA
PROJE TUTARI
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
YER
BİTİŞ
DIŞ
PROJE ADI
KARAKTERİSTİK
DIŞ
TOPLAM
TOPLAM
(İL ve İLÇESİ)
YILI
KREDİ
ÖZKAYNAK
ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MD. TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012C010010
Muhtelif İşler (DS)
ÇAY İŞLETMELERİ GN.MD. TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012C010020
Muhtelif İşler
2012C010030
2012C010040
2012C010050
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
Çay Fabrikası Nakli(1)
Çay Fabrikaları Kapasite Artırımı
Uygulama Yazılımlarının Yenilenmesi
ET VE BALIK KURUMU GN. MD. TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2009C010070
Kombina Modernizasyonu ve Otomasyonu
Denizli Kombinası
Diğerleri
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012C010060
Muhtelif İşler
GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2009C010050
Gıda Güvenliği ve Kontrol Sistem. Güçlen.
Ankara
İnşaat, Makina-Teç.
(Bin TL)
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2012-2012
-
700
700
700
700
-
-
-
-
-
700
700
700
700
30.650
30.650
13.000
13.000
-
-
-
-
950
950
950
950
18.000
18.000
13.000
13.000
Muhtelif
İnşaat, Mak.-Teç.,T-2 (3 Ad.),
B.Onarım, Yapı-Tesis, Bilg.
Yazılım-Donanım
2012-2012
950
950
950
950
Rize-Güneysu
Muhtelif
Rize
İnş.,Mak.-Teç.,B.Onarım
İnş.,Mak.-Teç.,B.Onarım
Bilg. Yazılım-Donanım
2012-2013
2012-2013
2012-2013
-
17.650
6.650
9.000
2.000
-
-
-
-
-
5.000
2.000
2.000
1.000
2009-2014
-
143.311
141.511
141.511
141.511
-
-
78.811
78.811
78.811
78.811
-
-
35.000
33.200
33.200
33.200
2012-2012
-
18.800
122.711
1.800
1.800
1.800
-
-
78.811
-
-
-
11.000
22.200
1.800
1.800
1.800
116.007
109.757
109.757
109.757
-
-
18.900
18.900
18.900
18.900
-
-
21.250
15.000
15.000
15.000
Muhtelif
İnşaat, Makina-Teçhizat,
Yapı-Tesis, B.Onarım
Denizli
Muhtelif
Muhtelif
2011-2013
2009-2014
İnşaat, Mak.-Teç.,
Yazılım,B.Onarım
Muhtelif
İnşaat, Mak.-Teç., B.Onarım,
Yapı-Tesis,Etüd-Proje
2009-2015
-
Ankara İl Kontrol Laboratuvarı
Rize İl Kontrol Laboratuvarı
Ankara
Rize
İnşaat, Makina-Teç.
İnşaat, Mak.-Teç., Etüd-Proje
2012-2015
2012-2013
-
45.257
1.500
-
-
-
-
-
4.000
1.000
Diğerleri
Muhtelif
Yapı-Tesis, B.Onarım,
Etüd-Proje, Mak.-Teç.
2009-2015
-
63.000
-
-
18.900
-
-
10.000
2012-2012
-
6.250
6.250
6.250
-
-
-
-
-
6.250
6.250
6.250
63.206
63.206
63.206
11.206
52.000
-
546.137
533.687
533.687
147.982
240.168
64.047
81.490
-
22.587
22.587
22.587
1.181
21.406
-
278.689
278.689
278.689
58.710
154.635
52.773
12.571
-
-
39.000
26.550
26.550
1.350
11.400
3.600
10.200
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012C010070
Muhtelif İşler (DS)
Muhtelif
T-2(3 Ad.), T-3(3 Ad.),
T-5(2 Ad.), Mak.Teç.,
Yapı-Tesis, B.Onarım, İnşaat
T.ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.GN.MD. TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1994C010040
Fabrika Modernizasyon ve Otomasyonu
Muhtelif
İnşaat, Makina-Teçh.
1994-2014
1994C010050
Atık Su Arıtımı
Muhtelif
İnşaat, Makina-Teçh.
1994-2014
1999C010040
Fabrika Meydan Tesisleri Takviye ve Modern.
Muhtelif
İnşaat, Makina-Teçh.
1999-2014
2008C010040
Emisyon ve Hava Kalitesi İyileştirme
Muhtelif
İnşaat, Makina-Teçh.
2008-2014
(1)Rize-Güneysu'daki kuruluşa ait taşınmazların Milli Eğitim Bakanlığına devrine dair Bakanlar Kurulu Kararının istihsali sonrasında harcama yapılabilecektir.
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
İMALAT - GıDA-TÜTÜN VE MAMÜLLERI-DOKUMA VE GIYIM-BASıM SANAYII-KIMYA
T.ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.GN.MD.-TTA A.Ş. GN. MD.-SÜMERHOLDİNG A.Ş. GN.MD.-DEVLET MALZEME OFİSİ GN.MD.-HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI-TÜİK BŞK.-ETİ MADEN İŞLETMELERİ GN.MD.
2011 SONUNA KADAR
BAŞLAMA
PROJE TUTARI
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
YER
BİTİŞ
DIŞ
PROJE ADI
KARAKTERİSTİK
DIŞ
TOPLAM
TOPLAM
(İL ve İLÇESİ)
YILI
KREDİ
ÖZKAYNAK
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012C010080
Muhtelif İşler(2)
TTA A.Ş. GN. MD. TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012C030010
Muhtelif İşler
SÜMERHOLDİNG A.Ş. GN.MD. TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012C040010
Muhtelif İşler
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
DEVLET MALZEME OFİSİ GN.MD. TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012C070010
Hizmet Binası Yapımı
Van
2012C070020
Muhtelif işler
Muhtelif
2012C070030
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
İstanbul Bölge ve İşletme Müdürlükleri Bina ve
Tesislerinin Yapımı
Kocaeli-Gebze
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012C070050
Polikarbonat Kart Üretim Altyapısının Tamamlanması
2012C070060
Muhtelif işler
TÜİK BŞK. TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012C070040
Muhtelif işler
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GN.MD. TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012C110010
Çeşitli Etüdler
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2010C110020
Sodyum Bor Hidrür Üretimi
2010C110030
Kolemanit Kalsinasyonu
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2009C110030
Boraks Fabrikası Modernizasyonu
2011C110030
Pnömatik Taşıma ve Yükleme Tesisi
(2)Ödeneğin 390 bin TL'lik bölümü Elektriksiz Makina sektörüne aittir.
İstanbul
İstanbul
Ankara
İnşaat, Makina-Teçh.,
İtfaiye (1 Adet)
İdame - Yenileme,
Makine -Teçhizat
İdame-Yenileme
Bilg. Yaz. ve Donan.
Makine-Teçhizat
İnşaat (6500m2)
Makina-Teçhizat
Makina-Teçhizat, Tesisat,
İnşaat, Yazılım-Donanım,
Taşıt T-12(2 Ad.),
T-14(1 Ad.), T-9(1 Ad.)
İnşaat (46.500 m2)
Makina-Teçhizat
Makina-Teçhizat
İdame-yenileme
Makina-Teçhizat,
Bakım-Onarım
(Bin TL)
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2012-2012
-
12.450
12.450
12.450
-
-
-
-
-
12.450
12.450
12.450
2012-2012
-
4.000
4.000
4.000
4.000
-
-
-
-
-
4.000
4.000
4.000
4.000
2012-2012
-
200
200
200
200
-
-
-
-
-
200
200
200
200
2012-2012
-
40.833
40.833
11.000
3.150
-
-
-
-
-
25.000
25.000
11.000
3.150
2012-2012
-
7.850
-
-
-
-
-
7.850
2012-2014
-
29.833
29.833
-
-
-
-
-
14.000
14.000
2012-2012
2012-2012
17.700
17.700
17.700
10.000
7.700
19.000
19.000
19.000
10.000
9.000
-
-
-
-
17.700
17.700
17.700
10.000
7.700
19.000
19.000
19.000
10.000
9.000
2012-2012
-
1.200
1.200
1.200
1.200
-
-
-
-
-
1.200
1.200
1.200
1.200
70.944
4.587
200
200
4.387
3.210
1.177
36.357
2.163
2.163
-
545.941
17.099
5.650
5.650
11.449
4.922
6.527
434.780
15.815
12.605
3.210
-
5.386
5.386
1.913
1.913
-
56.684
8
8
8
56.676
9.824
9.728
96
-
26.494
1.700
200
200
1.500
1.000
500
15.794
250
250
-
122.000
9.150
5.650
5.650
3.500
2.500
1.000
51.288
5.991
2.877
3.114
Muhtelif
Etüd-Proje
2012-2012
Balıkesir-Bandırma
Balıkesir - Bigadiç
100 t/y Kap. Pilot Tesis
10.800 t/y Kap.Pilot Tesis
2010-2013
2010-2013
Balıkesir - Bandırma
Balıkesir-Bandırma
Modernizasyon
Modernizasyon
2009-2012
2011-2012
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
İMALAT - KIMYA-DEMIR-ÇELIK
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GN.MD.-MKEK GN.MD.-TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GN.MD.-MKEK GN.MD.
PROJE NO
2007C110060
2004C110090
2006C110050
PROJE ADI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
Borik Asit Fabrikası Modernizasyonu
Bor Oksit Tesisi
Atık Barajı Kapasite Arttırılması
2011C110090
Emet Çok Amaçlı Borik Asit Tesisi
2011C110040
Değirmenözü II.Paketleme Tesisi ve Ambar Binası
2011C110050
V.Boraks Pentahidrat Tesisi
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012C110020
Muhtelif İşler
YER
(İL ve İLÇESİ)
Balıkesir-Bandırma
Balıkesir-Bandırma
Kütahya-Emet
KARAKTERİSTİK
(Bin TL)
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
-
3.473
3.473
-
46.852
22.258
4.726
9.500
-
15.544
5.523
4.000
-
45.297
6.415
7.000
8.000
2012-2012
4.976
3.221
30.000
-
20.963
15.622
249.586
94.062
51.562
51.562
-
-
2.172
171
8.025
-
-
2.800
3.221
9.000
-
3.620
7.058
13.204
61.562
51.562
51.562
2012-2013
30.000
20.000
42.500
30.000
-
-
-
-
9.000
6.500
10.000
6.500
2012-2013
10.000
12.500
-
-
-
-
2.500
3.500
26.533
24.743
24.743
11.670
13.073
65.925
100
100
100
61.275
44.510
20.977
19.033
-
21.143
21.143
21.143
9.970
11.173
37.397
37.397
29.160
13.477
14.033
-
5.390
3.600
3.600
1.700
1.900
26.000
100
100
100
21.350
15.350
7.500
5.000
4.500
16.765
16.765
-
-
1.650
8.237
8.237
-
-
2.850
6.000
6.000
Muhtelif
İdame-Yenileme,
Makina-Teçh.,T-15 (1Adet),
Donanım ve Yazılım
Kurulu Güç 38 MW
Ort.Ür.20 MWh
160 t/y kapasite
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
Turbojeneratör Grubu
Balıkesir-Bandırma
2012C110040
Buhar Kazanı
Eskişehir-Kırka
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
418.965
42.499
24.324
65.971
2007-2013
2004-2013
2006-2015
2012C110030
TOPLAM
34.194
16.998
8.999
-
Modernizasyon
8.000 t/y üretim
Barajın 960 Gövde
KodunaGetiril.,İç Sed
Yapımı,Jeomembran
Döşenmesi
50.000 t/y üretim
30 t/s Paketleme Kap.
500.000 t/y Üretim
Kütahya-Emet
Eskişehir-Kırka
Eskişehir-Kırka
PROJE TUTARI
DIŞ
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2011-2013
2011-2013
2011-2015
MKEK GN.MD. TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012C110050
Çeşitli Etüdler
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
1998C110090
Sıvı Patlayıcılar Tesisi
1998C110070
Oleum Tesisi
Kırıkkale
Etüd-Proje
2012-2012
Ankara- Elmadağ
Ankara-Elmadağ
1998-2012
1998-2012
2011C110070
Ankara-Elmadağ
4000 t/y Sıvı Pat.Üret.
5000 ton/yıl Oleum ve 500 t/y
Akü Asidi Üret.
Yenileme
2011-2012
Muhtelif
Atık Su Arıtma ve Deşarjı
2007-2013
-
2012-2012
1.790
1.790
1.790
4.550
4.550
4.550
-
-
-
-
1.790
1.790
1.790
4.550
4.550
4.550
-
7.634
1.682
1.682
1.682
5.952
5.952
5.952
-
-
1.234
1.234
1.234
1.234
-
-
-
6.400
448
448
448
5.952
5.952
5.952
268.290
268.290
268.290
268.290
343.040
300
300
300
333.820
333.820
333.820
-
-
231
210
210
210
21
21
21
-
65.075
65.075
65.075
65.075
85.000
90
90
90
75.990
75.990
75.990
Merkezi Isı Sistemi ve Su Şebekesinin Yenilenmesi
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2007C110110
Atık Su Arıtma Tesislerinin Kurulması ve Deşarj
Hatlarının Yapılması
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012C110060
Muhtelif İşler
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GN.MD. TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2010C110070
Alkaloidlerin Alkol İle Ekstraksiyonu
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012C110070
Muhtelif İşler
MKEK GN.MD. TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2009C190010
Rüzgar ölçüm Etüdü
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2010C190020
Çelikhane Modernizasyonu ve Monoblok Tekerlek
Üretim Tesisi
Kırıkkale /Ankara-Elmadağ
İdame-Yenileme
Afyon-Bolvadin
Pilot Tesis
2010-2012
Afyon- Bolvadin
İdame-Yenileme,
T-8 (30 Adet)
2012-2012
İzmir-Aliağa
Etüd-Proje
2009-2012
Kırıkkale
25000 Ad./Yıl Mon. Tek.
5000 Ad./Yıl Tek. Tak.
20000 T/Y Dövme Malz.
2010-2014
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
İMALAT - DEMIR-ÇELIK-ELEKTRIKSIZ MAKINELER-ELEKTRIKLI MAKINE-DEMIRYOLU TAŞıT SANAYII
MKEK GN.MD.-TEMSAN GN.MD.-TCDD GN.MD.-TÜDEMSAŞ GN.MD.-TÜLOMSAŞ GN.MD.
YER
(İL ve İLÇESİ)
PROJE ADI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012C190010
Muhtelif İşler
MKEK GN.MD. TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2011C220010
Orta Gerilim Elektrik Sistemi Modernizasyonu (Destek
Tesis. İşlet.)
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1983C220020
Modern Silahlar III
2007C220030
Merkezi Isı Sistemi
2011C220030
Isı Sistemleri Yenilenme (Ağır Silah ve Çelik-Mühimmat
Fab.)
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012C220010
Muhtelif İşler
Muhtelif
Kırıkkale
Muhtelif
Kırıkkale
Kırıkkale
Muhtelif
TEMSAN GN.MD. TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012C250010
Muhtelif İşler
Ankara-Diyarbakır
2012C250020
Ankara-Diyarbakır
Bilgisayar Sistemi (BİT)
TCDD GN.MD. TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2008C280020
Lokomotifler İçin Akaryakıt Tesisi Kurulması
Muhtelif
2009C280020
Ankara
ADF'nin Modernizasyonu
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012C280010
Muhtelif İşler
TÜDEMSAŞ GN.MD. TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2010C280030
Tezgah ve Tesis Temini
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012C280020
İdame ve Yenileme
TÜLOMSAŞ GN.MD. TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012C280040
İdame ve Yenileme
Muhtelif
KARAKTERİSTİK
İdame-Yenileme
Etüd-Proje
Mühimmat ve Silah
İyileştirme
İyileştirme
İdame-Yenileme,Taşıt Alımı
T-8(1 Ad.),T-15(2 Ad.)
İdame-Yenileme
Taşıt T-8 (1Adet)
Bilgisayar Alımı
(Bin TL)
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
TOPLAM
2012-2012
8.920
8.920
8.920
-
-
-
-
-
8.920
8.920
8.920
2011-2012
30.385
-
123.760
650
650
650
-
3.450
-
47.095
-
-
17.650
-
60.000
650
650
650
1983-2014
2007-2013
2011-2013
24.185
24.185
24.185
-
98.935
98.935
66.211
18.194
14.530
-
3.450
3.450
3.450
-
47.095
47.095
34.261
10.689
2.145
-
11.450
11.450
11.450
-
35.175
35.175
19.655
5.255
10.265
2012-2012
6.200
6.200
6.200
24.175
24.175
24.175
-
-
-
-
6.200
6.200
6.200
24.175
24.175
24.175
2012-2012
-
5.000
5.000
5.000
4.550
-
-
-
-
-
5.000
5.000
5.000
4.550
2012-2012
-
450
-
-
-
-
-
450
-
112.300
99.000
99.000
77.000
-
-
-
-
-
24.000
10.700
10.700
7.700
-
22.000
-
-
-
-
-
3.000
-
13.300
13.300
13.300
-
-
-
-
-
13.300
13.300
13.300
10.039
9.789
9.789
9.789
250
250
250
-
-
5.289
5.289
5.289
5.289
-
-
-
4.750
4.500
4.500
4.500
250
250
250
8.700
8.700
8.700
8.700
-
-
-
-
-
8.700
8.700
8.700
8.700
2012-2012
Sivas
Makina-Teçhizat
2010-2012
Sivas
Demirbaş, Kalıp-Kolaylık
2012-2012
-
2012-2012
-
Eskişehir
Altyap. İyileştirilmesi,Tesis
Modernizasyonu, Avadanlık
Yenileme
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
-
39 Adet Akaryakıt İstasyonuna 2008-2013
İkmal
Tesisi Kurulması
Mak., Tez., Tak. Ve
2009-2013
Teç.Temini ve Kurulumu
Mak.,Tez.,Tak.ve Teç.
Kalıp-Kolaylık İmali,
Bina ve Tesis Onarımı
PROJE TUTARI
DIŞ
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
İMALAT - DEMIRYOLU TAŞıT SANAYII-STANDARDIZASYON VE KALITE
TÜVASAŞ GN.MD.-TÜRK AKREDİTASYON KURUMU-TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ-TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ
PROJE ADI
TÜVASAŞ GN.MD. TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2002C280100
Tezgah Temini
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2011C280040
Atölye, Ambar ve Depo Sahası Yapımı ve Onarımı
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012C280030
İdame ve Yenileme
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012C310010
Muhtelif İşler
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012C310100
Muhtelif İşler
TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2011C310120
Enerji Sistemleri Lab. ve Otomotiv Grup Başkanlığı
Hizmet Binası
2011C310130
Yangın ve Ses Yalıtım Laboratuvarı
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012C310020
Deney Lab. İyileştirmesi
2012C310030
Kalibrasyon Lab. İyileştirmesi
2012C310040
Ürün Belge. Altyapısının Güçlendirilmesi
2012C310050
Muhtelif İşler
2012C310060
Gebze Kimya Lab.-Ek Lab. Yapımı
2012C310070
İzmir Amb. Lab.- ADR Deney Lab. Yapımı
2012C310080
Bursa Hizmet Binası Yenilemesi
2012C310090
Denizli Hizmet Binası Yenilemesi
YER
(İL ve İLÇESİ)
KARAKTERİSTİK
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
(Bin TL)
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
Sakarya
Makina Takım Teç. Alımı
2002-2012
Sakarya
DMU Montaj-Test Binası,
Atık Depolama Sahası,
DMU Malzeme Ambar Yapımı
2011-2013
-
2012-2012
-
3.683
3.683
3.683
-
-
-
-
-
3.683
3.683
3.683
2012-2012
-
900
900
900
900
-
-
-
-
-
900
900
900
900
2012-2012
-
2.500
2.500
2.500
2.500
-
-
-
-
-
2.500
2.500
2.500
2.500
-
30.225
17.225
17.225
4.900
-
-
1.000
1.000
1.000
500
-
-
20.000
7.000
7.000
2.000
-
12.325
13.000
13.000
4.000
1.500
1.300
2.500
800
300
1.300
1.300
-
-
500
-
-
-
5.000
13.000
13.000
4.000
1.500
1.300
2.500
800
300
1.300
1.300
Sakarya
Ankara
Ankara
Bakım-Onarım, Tak.-Teç.
İnşaat, Makine,Yazılım
İnşaat, Makine,Yazılım
Ankara
İnşaat, Makine-Teçh.
2011-2013
İstanbul-Tuzla
İnşaat, Makine-Teçh.
2011-2013
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Kocaeli-Gebze
İzmir
Bursa
Denizli
Lab. Cihazı Alımı
İnşaat, Makine-Teçh.
İnşaat, Makine-Teçh.
İnşaat, Makine,Yazılım
İnşaat, Makine-Teçh.
İnşaat, Makine-Teçh.
İnşaat, Makine-Teçh.
İnşaat, Makine-Teçh.
2012-2012
2012-2012
2012-2012
2012-2012
2012-2012
2012-2012
2012-2012
2012-2012
26.058
22.375
15.292
15.292
7.083
7.083
-
-
14.611
14.611
13.972
13.972
639
639
-
-
9.450
5.767
1.320
1.320
4.447
4.447
2012 YILI ENERJİ SEKTÖRÜ YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI
2011 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA
PROJE TUTARI
KURULUŞLAR
PROJE
SAYISI
DIŞ
DIŞ
TOPLAM
ADÜAŞ
1
40
ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
3
9.200
DEVLET SU İŞLERİ GN.MD.
29
8.576.320 23.960.400
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GN.MD.
29
2.942.302
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR.BAK.
13
1
GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BŞK
T. ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GN.MD.
81
TCK GN.MD.
3
TEDAŞ
6
T.ELEKT.TİC.VE TAAH.A.Ş.GN.MD.
2
TOPLAM
308.830
KREDİ
TOPLAM
KREDİ ÖZKAYNAK
KREDİ
6.075.433
822.250
1.660.226
8.950
134.470
43.309
2.285
6.630
11.369
2.684
147.085
35.660
540.447
3.894
3.276.493
480.450
TOPLAM
KREDİ
DIŞ
ÖZKAYNAK
1.585.543
1.598.525
59.662
700.058
55.530
3.540
16.344
KREDİ
ÖZKAYNAK
650
90.090
12.000
70.000
9.009
635.172
40
3.250
6.250
22.475
822.250
140.992
190.000
1.641.000
63.202
544.341
20.249.930
51.230
1.116.810
1.570
450
45
14.178
53.000
1.000
461.000
27.000
68.671 3.465.669
850.000
27.500
90.540
9.054
55.980
3.585
216.036
650.000
54.000
70.000
500.000
2.575
7.116.532
TOPLAM
40
4.526
6.575
168 13.056.204 38.724.283
TOPLAM
1.570
1.070
858.354
2012 YATIRIMI
DIŞ
ÖZKAYNAK
3.000
20.000
4.829.399
YENİ PROJELER
DIŞ
TOPLAM
16.517.672
5.640.971
(Bin TL.)
DEVAM EDEN PROJELER
DIŞ
ÖZKAYNAK
946.527
1.228.752
ETÜD-PROJE
2.575
1.172.790
72.256
3.732.935
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
ENERJİ
ADÜAŞ-ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI-DEVLET SU İŞLERİ GN.MD.
ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2012D100010
Kamu Binalarında Enerji Etüdü Projesi
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2012D100020
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği Uygulama
Çalışmaları (BEP-TR II) ve BEP-TR Bakım-Onarımı
2012D100030
Binalarda Enerji Verimliliği Çalışmaları
DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012D090010
Muhtelif Etüdler
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1986D090020
Muhtelif Etüdler
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
1991D020070
Alpaslan I Barajı ve HES (DAP)
1993D020070
YER
(İL ve İLÇESİ)
PROJE ADI
ADÜAŞ TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012D020060
Yıl İçinde Yapılması Zorunlu Olabilecek İşler
Muhtelif
KARAKTERİSTİK
Muhtelif
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
2012-2012
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
-
40
40
40
40
-
-
-
-
-
40
40
40
40
9.200
4.000
4.000
4.000
5.200
5.200
3.500
-
-
-
-
-
6.250
3.000
3.000
3.000
3.250
3.250
2.500
Ankara
Etüd-Proje, 100 Bina
2012-2013
Ankara
Yazılım Geliştirme
Hizmet Alımı
Eğitim, Belgelendirme
2012-2014
-
2012-2015
-
1.700
-
-
-
-
-
750
23.960.400
190.000
5.000
5.000
185.000
185.000
23.747.925
10.553.843
749.103
6.075.433
6.075.433
5.089.697
44.315
-
16.517.672
139.382
139.382
139.382
16.378.290
9.775.489
734.721
822.250
822.250
407.128
1.484
-
1.641.000
20.000
5.000
5.000
15.000
15.000
1.598.525
778.354
14.382
Ankara
Muhtelif
Etüd
2012-2012
Muhtelif
Etüd
1986-2015
Muş
Depolama: 2903 hm3
Kurulu Güç: 160 MW
Ort. Üretim: 488 GWh
Depolama: 1969 hm3
Kurulu Güç: 670 MW Ort.
Üretim: 2118 GWh
Depolama: 1969 hm3
Kurulu Güç: 670 MW
Ort. Üretim: 2118 GWh
1A Top.27 Km.
Depolama: 661 hm3
Kurulu Güç: 200 MW
Ort. Üretim: 473 GWh
Kurulu Güç: 15 MW
Ort. Üretim: 50 GWh
Depolama: 4582 hm3
Kurulu Güç: 309 MW
Ort. Üretim: 1187 GWh
Kurulu Güç: 25 MW
Ort. Üretim: 83 GWh
1991-2012
8.576.320
8.576.320
5.496.825
45.799
1993-2012
3.659.053
6.602.572
3.283.139
-
5.892.572
375.914
-
710.000
1993-2012
3.659.053
6.011.770
3.283.139
-
5.401.770
375.914
-
610.000
2003-2012
1994-2012
-
590.802
728.353
-
-
490.802
725.353
-
-
100.000
3.000
1999-2012
-
302.351
-
-
295.851
-
-
6.500
2000-2012
1.756.526
2.120.847
1.735.634
-
2.091.195
20.892
-
29.652
2005-2012
35.447
50.617
26.609
-
35.797
8.838
-
14.820
1993-2013
3.079.495
31.947
13.194.082
243.187
985.736
23.949
-
6.602.801
233.659
415.122
4.935
-
820.171
5.914
1995-2013
32.295
457.570
21.543
-
444.031
7.646
-
9.873
1995-2013
43.617
1.017.816
35.539
-
1.003.283
4.363
-
10.148
1996-2013
9.788
210.045
7.752
-
207.531
1.135
-
1.452
Deriner Barajı ve HES (DOKAP)
Artvin
Deriner Barajı ve HES
Artvin
1994D020090
Deriner Baraj Gölü Yeni Yolları (Artvin-Yusufeli Ayr)
Obruk Barajı ve HES (YHGP)
Çorum
1999D020080
Aşağı Çekerek (Çekerek Barajı ve HES) (YHGP)(1)
Amasya
2000D020100
Ermenek Barajı ve HES (KOP)
Karaman
2005D020040
Bağbaşı Barajı, Mavi Tüneli ve HES (KOP)(1)
Konya
1995D020060
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
Orta Ceyhan Menzelet II. Merhale (Klavuzlu Barajı ve
HES)(1)
Ordu (Topçam Bar. ve HES) (DOKAP)
Ordu
1995D020080
Aşağı Dalaman (Dalaman Akköprü Barajı ve HES)(1)
Muğla
1996D020050
Manyas Barajı ve HES(1)
Balıkesir
1993D020090
(Bin TL)
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
K.Maraş
(1)Çok amaçlı projelerde, sektörden sadece enerji faydası oranında harcama yapılacaktır.
Kurulu Güç: 54 MW
Ort. Üretim: 144 GWh
Depolama: 133 hm3
Kurulu Güç: 139 MW
Ort. Üretim: 491 GWh
Depolama: 384 hm3
Kurulu Güç: 115 MW
Ort. Üretim: 343 GWh
Kurulu Güç: 20 MW
Ort. Üretim: 66 GWh
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
ENERJİ
DEVLET SU İŞLERİ GN.MD.-ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GN.MD.
PROJE NO
YER
(İL ve İLÇESİ)
PROJE ADI
1996D020060
Çine (Çine Barajı ve HES)(1)
Aydın
1996D020080
Ilısu Barajı ve HES (GAP)
Mardin
1997D020050
Yusufeli Barajı ve HES (DOKAP)
Artvin
1997D020090
Kığı Barajı ve HES (DAP)(2)
Bingöl
1998D020060
Zap (Hakkari Barajı ve HES) (DAP)
Hakkari
2000D020070
Sakarya - Gürsöğüt Barajı ve HES
Eskişehir
2002D020070
Kirazlıköprü (ZBK)(1)
Bartın
2009D020030
Tunca Barajı ve HES(1)
Edirne
2002D020050
Baraj Rezervuarlarının Ağaçlandırılması
1983D020070
Tamamlama
1977D400160
Tesisler
1991D020010
Makina, Teçhizat
2001D020050
Akaryakıt ve Yağ Giderleri
2000D020110
DSİ Bilişim Projesi (e-DTR)
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012D020010
Taşıt Alımı
2012D020020
Yılı İçinde Bitmeyen İşler
2012D020030
Bakım-Onarım
(Bin TL)
KARAKTERİSTİK
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Kurulu Güç: 47 MW
Ort. Üretim: 118 GWh
Depolama: 10410 hm3
Kurulu Güç: 1200 MW
Ort Üretim: 3833 GWh
Depolama: 2130 hm3
Kurulu Güç: 2: 540 MW
Ort Üretim: 1705 GWh
Depolama: 508 hm3
Kurulu Güç: 140 MW
Ort. Üretim: 450 GWh
Depolama: 668 hm3
Kurulu Güç: 208 MW
Ort. Üretim: 625 GWh
Depolama: 1103 hm3
Kurulu Güç: 279 MW
Ort. Üretim: 322 GWh
Kurulu Güç: 15 MW
Ort. Üretim: 82 GWh
Depolama: 118 hm3
Kurulu Güç: 12 MW
Ort. Üretim: 37 GWh
Ağaçlandırma
Tamamlama
Muhtelif
Makine-Teçhizat
Muhtelif
Bilgisayar Ağı Kurulması
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
T-2 (1 Ad.),T-14(2 Ad.)
Muhtelif
Muhtelif
2012-2012
2012-2012
2012-2012
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GN.MD. TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2011D090010
Muhtelif Etüdler
Muhtelif
Etüd-Proje
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2010D090030
Muhtelif Etüdler
Muhtelif
Etüd-Proje
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
1996D010040
Çatalağzı Termik Santrali Kül ve Cüruf Atma Sistemi
Zonguldak-Çatalağzı
Kül Cüruf Atma
2007D010060
HES'lerin Rehabilitasyonu ve SCADA Uygulaması
Muhtelif
Etüd, Müş. ve Rehab.
2007D010070
Kangal Termik Santrali I. ve II.Ünite Kazanları
Sivas
Etüd+Rehabilitasyon
Rehabilitasyonu ve Optimizasyonu
2007D010080
Ambarlı Fuel-Oil Santrali 4.-5.Üniteler Çift
İstanbul-Avcılar
300 MW Rehabilitasyon+
Yakıtlı(Motorin-Doğalgaz) Kombine Çevrim Santraline
2X270 MW D.Gaz-Motorin
Dönüştürülmesi ve Rehabilitasyonu
Dönüşümü
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1995D010030
Soma-B (1-2-3-4) Üniteler Elekrofiltre İyileştirmesi
Manisa-Soma
Elektrofiltre İyileştirme
1996D010100
Soma-B (1-6) Termik Santrali Bacagazı Tesisi
Manisa-Soma
Bacagazı Kükürt Arıtma
1996D010120
Yeniköy Termik Santrali Bacagazı Tesisi
Muğla-Milas
Bacagazı Kükürt Arıtma
1999D010040
Afşin Elbistan-A TS I-IV. Üniteler Bacagazı Tesisi
K.Maraş-Afşin
Bacagazı Kükürt Arıtma
(1)Çok amaçlı projelerde, sektörden sadece enerji faydası oranında harcama yapılacaktır.
(2)Proje maliyetine ilişkin detaylı bir raporun Kalkınma Bakanlığı'na sunulmasını müteakip proje yeniden değerlendirilecektir.
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
1996-2013
2.777
1.006.345
2.777
-
958.185
-
-
32.000
1996-2016
2.946.069
4.158.863
881.174
-
1.181.748
397.043
-
595.082
1997-2016
-
1.791.175
-
-
7.874
-
-
35.000
1997-2014
-
1.300.227
-
-
1.274.307
-
-
25.000
1998-2016
13.002
740.695
13.002
-
29.497
-
-
1
2000-2016
-
458.159
-
-
-
-
-
1
2002-2014
-
192.393
-
-
102.786
-
-
11.000
2009-2017
-
44.774
-
-
-
-
-
1.000
2002-2018
1983-2015
1977-2015
1991-2015
2001-2015
2000-2015
-
225.894
144.267
130.000
376.064
603.608
93.000
22.475
22.475
275
20.000
2.200
-
-
72.195
81.826
117.184
340.911
477.656
70.128
-
-
-
10.000
7.000
5.500
25.000
30.000
16.200
22.475
22.475
275
20.000
2.200
1996-2012
2007-2012
2007-2012
2.942.302
2.625.522
496.575
72.075
5.640.971
19.600
3.600
3.600
16.000
16.000
5.058.644
1.276.885
47.990
83.630
120.475
147.085
147.085
-
540.447
540.447
477.075
71.075
1.660.226
1.300
500
500
800
800
1.658.926
1.190.305
46.240
76.630
118.475
190.000
134.470
-
63.202
59.662
19.500
1.000
850.000
8.950
3.100
3.100
5.850
5.850
700.058
86.580
1.750
7.000
2.000
2007-2012
424.500
1.024.790
-
406.000
948.960
-
18.500
75.830
1995-2013
1996-2017
1996-2013
1999-2017
2.128.947
10.335
785.084
192.200
607.521
3.781.759
57.226
816.332
239.895
637.024
147.085
142.435
-
63.372
10.335
47.880
-
468.621
23.487
233.670
-
134.470
-
40.162
1
160
1
613.478
14.000
2
2.330
2
2011-2012
2010-2015
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
ENERJİ
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GN.MD.-ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR.BAK.
PROJE ADI
2006D010040
Afşin Elbistan-A Termik Santrali Müşavirlik Hizmetleri ve
Rehabilitasyon İşleri(3)
2006D010050
Keban HES'de Etüt, Müşavirlik Hizmetleri ve
Rehabilitasyon İşleri (DAP)
2009D010030
Çatalağzı Termik Santrali 1. ve 2. Ünite Kazan
Rehabilitasyonu ve Yanma Optimizasyonu
2009D010040
Soma Termik Santrali 1. ve 2. Ünite Kazan
Rehabilitasyonu ve Yanma Optimizasyonu ile 1-6
Üniteler Otomasyon, Regülasyon ve EHS Sistemlerinin
Yenilenmesi
2010D010020
Karakaya HES'de Türbin Verimliliğinin Artırılması,
Danışmanlık, Etüd ve Rehabilitasyon İşleri (GAP)
2010D010030
Seyhan I HES'de Türbin Verimliliğinin Artırılması,
Danışmanlık, Etüd ve Rehabilitasyon İşleri
2010D010040
Kadıncık-1 ve Kadıncık-2 HES'de Türbin Verimliliğinin
Artırılması, Danışmanlık,Etüd ve Rehabilitasyon İşleri
1998D070190
İŞLETMELER GRUBU YATIRIMLARI
1995D080070
MAKİNE VE TEÇHİZAT YATIRIMLARI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012D010010
Yılı İçinde Yapılması Zorunlu Olabilecek İşler
2012D400120
Taşıt Alımı
2012D010020
2012D010030
2012D010040
2012D010050
2012D010060
2012D010070
2012D010080
2012D010090
YER
(İL ve İLÇESİ)
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
Kangal Termik Santrali 1-2. Üniteler Bacagazı Tesisi
Yatağan Termik Santrali 1-3. Üniteler Elektrofiltre
Rehabilitasyonu
Yatağan Termik Santrali 1-3. Üniteler Generatör
Rehabilitasyonu(4)
Yeniköy Termik Santrali 1-2. Üniteler Generatör
Rehabilitasyonu(4)
Afşin Elbistan-A Termik Santrali III. Ünite TürbinGeneratör Rehabilitasyonu
Orhaneli Termik Santrali Generatör Rehabilitasyonu
Kemerköy Termik Santrali 1. ve 3. Üniteler Generatör
Rehabilitasyonu(4)
Hamitabat EÜT Gaz Türbinleri NOx Emisyonlarının
Azaltılması İçin Yanma Odası, Yakıcı ve Kontrol
Sistemlerinin Değişimi
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR.BAK. TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012D400010
Araştırma Etüd Çalışmaları(5)
K.Maraş-Afşin
(Bin TL)
KARAKTERİSTİK
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2006-2015
524.000
562.000
-
-
2.000
134.470
40.000
177.000
Elazığ
Etüd+Rehabilitasyon +
Elektrofiltre
Rehabilitasyon
2006-2018
-
190.000
-
-
19.248
-
-
19.000
Zonguldak-Çatalağzı
Rehabilitasyon
2009-2014
-
150.000
-
-
-
-
-
1
Manisa-Soma
Rehabilitasyon
2009-2015
-
210.000
-
-
-
-
-
21.000
Diyarbakır
Etüd, Rehabilitasyon,
Müşavirlik
Etüd, Rehabilitasyon,
Müşavirlik
Etüd, Rehabilitasyon,
Müşavirlik
Muhtelif
Makine-Teçhizat
2010-2017
-
74.000
-
-
600
-
-
7.400
2010-2015
-
7.000
-
-
600
-
-
2.000
2010-2014
-
9.000
-
-
600
-
-
2.500
1998-2014
1995-2013
679.178
150.104
562.727
817
50
767
4.650
-
5.157
-
109.664
78.752
-
55.530
-
3.540
-
318.239
50.004
140.992
817
50
767
Adana
Mersin
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
T-8 (1 Ad.),T-12 (2 Ad.) T-15
(6 Ad.)
2012-2012
2012-2012
9.807
316.780
-
Sivas
Muğla-Yatağan
Bacagazı Kükürt Arıtma
Rehabilitasyon
2012-2015
2012-2013
316.780
316.780
-
561.910
330.660
36.750
-
-
-
55.530
55.530
-
3.540
3.540
-
140.175
61.675
14.000
Muğla-Yatağan
Rehabilitasyon
2012-2013
-
40.000
-
-
-
-
-
16.000
Muğla-Milas
Rehabilitasyon
2012-2014
-
25.000
-
-
-
-
-
5.000
K.Maraş-Afşin
Rehabilitasyon
2012-2013
-
37.500
-
-
-
-
-
22.000
Bursa-Orhaneli
Muğla-Milas
Rehabilitasyon
Rehabilitasyon
2012-2014
2012-2014
-
13.000
25.000
-
-
-
-
-
3.500
7.000
Kırklareli-Hamitabat
Rehabilitasyon
2012-2013
-
54.000
-
-
-
-
-
11.000
-
43.309
6.630
6.630
12
-
-
2.285
-
-
-
27.500
6.630
6.630
12
-
300
56
4.750
-
-
-
-
-
300
56
4.750
-
1.512
-
-
-
-
-
1.512
Ankara
Yapılabilirlik, Master Plan ve
2012-2012
İlk Etüd Proje Çalışmaları
2012D400020
Hidrometrik Araştırma ve Etüd Prj.(5)
Muhtelif
Rasat ve Değerlendirme
2012-2012
2012D400030
Jeolojik - Jeoteknik Araştırma Çalışmaları(5)
Ankara
Jeoteknik Etüdler
2012-2012
2012D400040
Enerji Verimliliği Çalışmaları
Ankara
Sanayi, Bina ve Ulaşımda
2012-2012
EVÇ
2012D400050
Yenilenebilir Enerji Kaynakları Çalışmaları
Ankara
Güneş, Rüzgâr ve Biyoenerji
2012-2012
Ar-Ge Uygulama, Pilot Proje
(3)Projenin yeni tasarımı çerçevesinde hazırlanacak revize fizibilite etüdünün Kalkınma Bakanlığı'nca onaylanmasını takiben harcama yapılabilecektir.
(4)Kuruluş tarafından hazırlanacak fizibilite etüdünün Kalkınma Bakanlığı'nca değerlendirilmesini ve onaylanmasını takiben harcama yapılabilecektir.
(5)662 sayılı KHK'da öngörülen devir sürecinde işlerin aksamaması için konulmuştur.
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
ENERJİ
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR.BAK.-GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BŞK-T. ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GN.MD.
PROJE NO
YER
(İL ve İLÇESİ)
PROJE ADI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2010D400050
ESİS Projesi
Ankara
Etüd, Bina Tadilatı, Yazılım
Makine-Teçhizat
İnşaat, Makine-Teçhizat,
Yazılım Hizmet Alımı
2010-2014
-
25.880
5.550
-
-
1.276
741
-
-
14.880
3.200
2010-2014
-
20.330
-
-
535
-
-
11.680
T-2(2 Ad.), T-15(1 Ad.)
Bilgisayar-Yazılım Alımı
Sistem Bakım-Onarımı
Makine-Teçhizat, Bakım
Onarım, Düzenleme
2012-2012
2012-2012
-
8.326
3.476
270
1.556
-
-
-
-
-
4.526
3.476
270
1.556
2012-2012
-
1.650
-
-
-
-
-
1.650
Örnek Uygulama (Hibrit),
Hizmet Alımı
Eğitim Tesisi ve Laboratuar
2012-2014
-
4.850
250
-
-
-
-
-
1.050
50
2012-2014
-
4.600
-
-
-
-
-
1.000
2009-2013
-
11.369
11.369
11.369
11.369
-
-
2.684
2.684
2.684
2.684
-
-
1.570
1.570
1.570
1.570
4.829.399
3.200
250
250
2.950
2.950
3.733.654
152.500
43.000
35.660
35.660
14.350
-
3.894
3.894
1.364
-
480.450
530
530
530
479.920
99.300
42.300
90.540
90.090
7.760
-
9.054
9.009
776
-
650.000
650
250
250
400
400
635.172
53.200
700
Ankara
2012D400090
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
HES Destekli RES Projesi
Kayseri
T. ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GN.MD. TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012D090020
Muhtelif Etüdler
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2007D090010
Muhtelif Etüdler
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
1999D030070
Borçka HES-Deriner HES-Yusufeli HES EİH, Borçka
HES-Artvin TM-Artvin HES-Yusufeli HES (Toprak Teli
Fiber Optikli) (DOKAP)
2001D030060
Kalkandere (İyidere) 380 TM (DOKAP)
TOPLAM
2010-2012
İdame-Yenileme ve Tamamlama Projesi
GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BŞK TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2009D090100
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji
Verimliliğinin Artırılması (GAP)
DIŞ
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
Stratejik Yönetim ve İstatistik
Sistemleri
2012D400080
Enerji Verimliliği Eğitim Tesisi ve Laboratuar Kurulum
Projesi
PROJE TUTARI
Ankara
Ankara
Ankara
2012D400100
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
-
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
Rüzgar İzleme ve Tahmin Merkezi Kurulması Projesi
(RİTM)(6)
2010D090090
Enerji Bilgi ve Teknoloji Yönetim Merkezi Projesi
(EBİTEM)(6)
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012D400060
Taşıt Alımı
2012D400070
Bilişim Altyapı Projesi (e - DTR)
2010D090100
KARAKTERİSTİK
(Bin TL)
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
Ankara
Muhtelif
GAP İlleri
Yenilenebilir Enerji ve Enerji
Verimliliği Uygulamaları
28.353
2.473
2.473
-
-
2.285
1.009
1.009
-
-
16.344
1.464
1.464
Muhtelif
Etüd-Proje
2012-2012
Muhtelif
Etüd-Proje
2007-2013
Artvin
380 kV, 3B 954 MCM, 75 km
+ 154 kV, 2x1272 MCM, 82
km
380/154 kV, 2x250 MVA +
154/33 kV, 50 MVA ve
2. Trafo Fideri
380/154 kV, 2x250 MVA +
154/33 kV, 2x100 MVA
380/154 kV, 2x250 MVA +
154/33 kV, 100 MVA
380 kV, 3B 954 MCM,
120 km
(3.Bank Fideri İlavesi, 154 kV
3.Bara Tesisi)
1999-2012
308.830
306.670
24.250
-
2001-2012
-
25.000
-
-
16.500
-
-
8.500
2005-2012
-
24.000
-
-
10.500
-
-
13.500
2005-2012
24.250
25.000
14.350
1.364
16.400
7.760
776
8.600
2008-2012
-
33.000
-
-
12.100
-
-
20.900
2009-2012
-
2.500
-
-
1.500
-
-
1.000
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
282.420
Yedek Trafolar ve Aksesuarları ile TM Malzemeleri,
Muhtelif
Teçhizat+Montaj
2002-2013
Reaktör, Seri ve Şönt Kapasitörler(8)
(6)Mülga EİE Gn.Md. tarafından yürütülen proje, Bakanlık tarafından yürütülmeye devam edecektir.
(7)Daha önce 380 kV'luk Diğer İletim Tesisleri grubunda yer alan proje, büyüklüğü gözönüne alınarak detay proje olmaktan çıkarılıp müstakil proje haline getirilmiştir.
(8)Daha önce İşletmeler Grubu'nda yer alan proje, büyüklüğü gözönüne alınarak detay proje olmaktan çıkarılıp müstakil proje haline getirilmiştir.
3.581.154
44.000
21.310
-
2.530
-
380.620
23.000
82.330
-
8.233
-
581.972
15.000
Rize
2005D030030
Mersin 380 TM
Mersin
2005D030060
Hatay 380 TM
Hatay
2008D030180
Borçka-Sınır (Gürcistan) EİH (Toprak Teli Fiber Optikli)
(DOKAP)(7)
Aliağa TM'de Tevsiat
Ardahan, Artvin
2009D030140
2002D070550
İzmir
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
ENERJİ
T. ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GN.MD.
PROJE NO
2003D030180
PROJE ADI
Yedek Trafolar
(Bin TL)
YER
(İL ve İLÇESİ)
Muhtelif
KARAKTERİSTİK
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
PROJE TUTARI
DIŞ
380/154 kV, 8x250+2x125
2003-2013
MVA + 154/33 kV, 10x100 +
10x50 MVA
2004D030030
Gercüş-Ilısu-Cizre-Sınır EİH (Toprak Teli Fiber Optikli) Batman, Mardin, Şırnak
380 kV, 2x3B 954 + 3B 954
2004-2013
(GAP)
MCM, 50+81 km.
2004D080040
Elektrik Piyasası Yönetim Sistemi Projesi
Muhtelif
Makina-Teçhizat
2004-2014
2.380
2005D030770
Karabağlar-Buca EİH Yenileme(9)
İzmir
154 kV, 2x1000 mm2 Kablo,
2005-2013
8,7 km
2006D030040
Eskişehir 380 TM
Eskişehir
380/154 kV, 2x250 MVA
2006-2013
2006D030060
Çatalca 380 TM
İstanbul
380/154 kV, 2x250 MVA +
2006-2014
154/33 kV 2X100 MVA
2006D030110
Mersin-Ermenek HES EİH (Toprak Teli Fiber Optikli)
Karaman, Mersin
380 kV, 3B 1272 MCM,174
2006-2013
(KOP)
km
2006D030130
Ağrı-Van EİH (Toprak Teli Fiber Optikli) (DAP)
Ağrı, Van
380 kV,3B 954 MCM,185km
2006-2013
2006D030160
Van-Siirt TM Brş.Noktasına Kadar EİH (Toprak Teli
Siirt, Van
380 kV, 3B 1272 MCM, 221
2006-2013
Fiber Optikli) (DAP)
km
2006D030620
Kadıköy GIS TM
İstanbul
154/33 kV, 2x100+50 MVA,
2006-2013
2008-2013
2008D030090
Viranşehir 380 TM (GAP)
Şanlıurfa
380/154 kV, 2x250 MVA +
380/154 kV, 2x125 MVA +
154/33 kV, 2x100 MVA
2008D030150
Uşak 380 TM
Uşak
380/154 kV, 250 MVA + 2.
2008-2014
Bank Fideri
2008D030240
Aksaray GIS TM
İstanbul
154/33 kV, 2x100 MVA
2008-2014
2008D030300
Gaziemir GIS TM
İzmir
154/33 kV, 100 MVA + 2.Trafo 2008-2013
Fideri
2008D030550
Kuzey Adana GIS TM
Adana
154/33 kV, 100 MVA + 2.Trafo 2008-2014
Fideri
2008D030720
9 Eylül GIS TM
İzmir
154/33 kV, 2x100 MVA +
2008-2013
154/10,5 kV, 50 MVA
2009D030010
Kayaş 380 TM
Ankara
380/154 kV, 2x250 MVA +
2009-2013
154/33 kV, 2x100 MVA
2009D030040
Sütlüce (İNTERFACE)-Gelibolu-Unimar Kablosu
Çanakkale,Tekirdağ
380 kV, 2x3B 954 MCM +
2009-2014
(Toprak Teli Fiber Optikli)
2x3B 1272 MCM + 3B 1272
MCM, 15+130+130 km
2009D030050
Bandırma DGKÇS-İÇDAŞ 2-Lapseki (İNTERFACE) EİH Çanakkale, Balıkesir
380 kV, 3B 1272 MCM + 2x3B 2009-2014
(Toprak Teli Fiber Optikli)(7)
954 MCM, 63+36 km
2009D030060
Gelibolu 380 TM
Çanakkale
380/154 kV, 2x250 MVA + 380 2009-2013
kV,150 MVAR Reaktör +
154/33 kV Şalt
2009D030070
Lapseki-Sütlüce Denizaltı Kablosu (Fiber Optikli)
Çanakkale
380 kV,2x1600 mm2, 4,5km
2009-2014
126.100
2009D030090
Maltepe 380 GIS
İstanbul
380/33 kV,2x125 MVA
2009-2013
25.220
2009-2014
43.650
2009D030100
Kartal 380 GIS
İstanbul
380/154 kV, 2x250 MVA +
380/33 kV,2x125 MVA + 154/
33 kV 2x100 MVA
2009D030120
Unimar-İkitelli (Mevcut Hat Yerine) (Toprak Teli Fiber
İstanbul, Tekirdağ
380 kV, 2x3B 1272 MCM, 86
2009-2014
Optikli)(7)
km
2009D030150
Karşıyaka GIS TM (10)
İzmir
380/154 kV, 2x250 MVA +
2009-2014
154/33 kV, 100 MVA ve 2.
Trafo Fideri
2009D030170
Kahramanmaraş 380 TM
Kahramanmaraş
380/154 kV, 2x250 MVA +
2009-2014
154/33 kV, 2x100 MVA
2009D030200
Siirt 380 TM (GAP)
Siirt
380/154 kV, 2x250 MVA +
2009-2013
154/33 kV, 2x100 MVA
(7)Daha önce 380 kV'luk Diğer İletim Tesisleri grubunda yer alan proje, büyüklüğü gözönüne alınarak detay proje olmaktan çıkarılıp müstakil proje haline getirilmiştir.
(9)Daha önce 154 kV'luk Diğer İletim Tesisleri grubunda yer alan proje, büyüklüğü gözönüne alınarak detay proje olmaktan çıkarılıp müstakil proje haline getirilmiştir.
(10)2011 Yılı Yatırım Programında 'Menemen 380 TM' olarak yer alan projenin adı değiştirilmiştir.
TOPLAM
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
130.000
-
-
30.500
-
-
50.000
36.850
-
-
3.700
-
-
10.767
2.800
35.000
1.300
-
130
-
1.967
25
720
-
72
-
800
50
14.650
26.400
-
-
2.200
12
-
-
4.900
2
40.000
-
-
12.500
-
-
14.000
34.000
58.000
-
-
11.500
8.500
-
-
10.000
21.000
21.000
25.400
-
-
75
3.975
-
-
2
8.750
21.000
-
-
12
-
-
2
21.000
10.000
-
-
5
5
-
-
5
2
21.000
-
-
5
-
-
2.100
20.000
-
-
2
-
-
2
26.400
-
-
4
-
-
2
90.000
-
-
350
-
-
3.000
30.000
-
-
200
-
-
3.000
26.000
-
-
2
-
-
2.600
130.000
26.000
45.000
7.275
-
400
727
-
400
7.500
4
35.500
13.790
8.700
3.550
1.379
870
40.000
16.000
10.000
36.000
-
-
25
-
-
100
30.000
-
-
2
-
-
2
26.400
-
-
2
-
-
2
26.400
-
-
5
-
-
2
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
ENERJİ
T. ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GN.MD.
PROJE NO
(Bin TL)
YER
(İL ve İLÇESİ)
PROJE ADI
2009D030210
2009D030220
Cizre 380 TM (GAP)
Reşadiye 380 TM (YHGP)(11)
Şırnak
Tokat
2009D030230
Kayabaşı-Reşadiye EİH (Toprak Teli Fiber Optikli)
(YHGP)(12)
Eren TES-Ereğli-Osmanca EİH (49 km Mevcut Hat
Yerine) (Toprak Teli Fib.Opt.) (ZBK)
Serbest Bölge-Elmalı-Fethiye EİH (Toprak Teli Fiber
Optikli)(9)
Amasya, Tokat
2009D030910
2009D030930
2010D030030
Karaburun GIS 380 TM
Çeşme 380 TM
Serbest Bölge GIS TM (13)
İzmir
İzmir
Antalya
2010D030040
Tortum 380 TM (DOKAP)
Erzurum
2010D030070
Osmanca-Ada 2 DGKÇS EİH (Toprak Teli Fiber
Optikli)(7)
İspir 380 TM (DAP)
Düzce, Sakarya
KARAKTERİSTİK
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
380/154 kV, 2x250 MVA
380/154 kV, 2x250 MVA +
154/33 kV, 2x50 MVA
380 kV, 3B 1272 MCM,136
km
380 kV, 2x3B 1272 MCM, 104
km
154 kV, 2x1272 MCM (Mevcut
Kemer Hattı Yerine 25 km) +
2x1272 MCM (65+66 km)
2009-2013
2009-2014
-
15.500
26.000
-
-
2.200
2
-
-
2
100
2009-2014
-
34.000
-
-
5
-
-
150
2009-2014
-
45.000
-
-
2.500
-
-
2.500
2009-2013
-
31.000
-
-
5
-
-
3.100
380/33 kV, 125 MVA
380/33 kV, 2x125 MVA
380/154kV, 2x250 MVA +
380/33 kV, 125 MVA,154 kV
2 Hat Fid. (Elmalı,Varsak )
380/154 kV,2x250 MVA,150
MVAR Reaktör + 154/33 kV,
2x50 MVA
380 kV, 2x3B 1272 MCM, 80
km
380/154kV, 2x250 MVA, 2x
150 MVAR Reaktör + 154/ 33
kV, 2x50 MVA
380 kV, 3B 1272 MCM, 230
km
380 kV,2000 mm2,14 km
380 kV, 2000 mm2,11 km
380/154 kV, 2x250 MVA + 380
kV 4 Fider, 154 kV 1 .ve
2.Trafo Fideri
380 kV, 3B 1272 MCM, 149,5
km
380/154kV, 2x250 MVA +
154/33 kV, 2x100 MVA
İletişim Sist.ve Teçh.Fiber
Optik Radyolink Sis.
Sistem Tesisi ve Teçhizat
380 kV, 2x3B 1272 MCM, 105
km.
380 kV, 3B 1272 MCM, 100
km (2 Ayrı Hat)
380/154 kV, 2x250 MVA +
154/33 kV, 100 MVA ve 2.
Trafo Fideri
380/154 kV, 2x250 MVA
380kV,3B 1272 MCM,250km
2009-2013
2009-2013
2010-2014
-
17.500
14.500
30.000
-
-
3.000
2.000
2
-
-
4.000
4.000
2
2010-2013
-
29.000
-
-
2
-
-
2
2010-2014
-
35.000
-
-
5
-
-
300
2010-2013
-
32.000
-
-
10
-
-
2
2010-2014
-
43.000
-
-
5
-
-
150
2010-2013
2010-2013
2010-2014
53.350
-
81.000
55.000
22.000
5.335
-
533
-
5
5.500
2
13.000
-
1.300
-
100
15.000
2
2010-2013
-
38.000
-
-
3.800
-
-
3.000
2010-2014
-
26.400
-
-
2
-
-
2
2010-2014
-
10.750
-
-
6.200
-
-
3.500
2010-2015
2011-2014
27.000
-
30.000
45.000
7.200
-
720
-
8.000
2
7.200
-
720
-
8.000
150
2011-2014
-
49.000
-
-
2
-
-
10
2011-2013
-
25.000
-
-
2
-
-
2
2011-2014
2011-2014
-
23.800
58.000
-
-
2
2
-
-
2
5
380/154 kV, 2x250 MVA,150
2011-2014
MVAR Reaktör + 154/33 kV,
2x50 MVA
(7)Daha önce 380 kV'luk Diğer İletim Tesisleri grubunda yer alan proje, büyüklüğü gözönüne alınarak detay proje olmaktan çıkarılıp müstakil proje haline getirilmiştir.
(9)Daha önce 154 kV'luk Diğer İletim Tesisleri grubunda yer alan proje, büyüklüğü gözönüne alınarak detay proje olmaktan çıkarılıp müstakil proje haline getirilmiştir.
(11)2011 Yılı Yatırım Programında 'Tuna 380 TM (YHGP)' olarak yer alan projenin adı değiştirilmiştir.
(12)2011 Yılı Yatırım Programında 'Kayabaşı-Tuna EIH (Toprak Teli Fiber Optikli) (YHGP)' olarak yer alan projenin adı değiştirilmiştir.
(13)2011 Yılı Yatırım Programında 'Serbest Bölge 380 TM' olarak yer alan projenin adı değiştirilmiştir.
(14)2011 Yılı Yatırım Programında 'Akçaşehir TM' olarak yer alan projenin adı değiştirilmiştir.
29.000
-
-
2
-
-
5
2009D030250
2009D030390
2010D030080
2010D030090
2010D030100
2010D030120
2010D030140
2010D030150
Borçka-İspir-Erzurum EİH (ToprakTeli Fiber Optikli)
(DAP)(7)
Yeni Ambarlı DGKÇ-Yenibosna Kablosu
Küçükbakkalköy-Maltepe Kablosu
Ürgüp 380 TM
Zonguldak, Düzce
Antalya
Erzurum
Artvin, Erzurum
İstanbul
İstanbul
Nevşehir
2010D030190
Borasco-Kayabaşı EİH (Toprak Teli Fiber Optikli)
(DOKAP)
Çorlu 380 TM
Ordu, Amasya
Tekirdağ
2010D080020
İletişim Sistemi Master Projesi
Muhtelif
2010D080030
2011D030060
Milli Yük Tevzi SCADA Projesi
Ada2-Paşaköy EİH (Toprak Teli Fiber Optikli)(7)
Muhtelif
Sakarya, İstanbul
2011D030070
Kozan TM-Yeşilhisar EİH (Toprak Teli Fiber Optikli)
Adana, Kayseri
2011D030080
Ayrancı TM(14)
Karaman
2011D030090
2011D030110
Ordu 380 TM (DOKAP)
İspir-Bağıştaş EİH(Toprak Teli Fiber Optikli) (DAP)
Ordu
Erzurum, Erzincan
2011D030130
Bağıştaş 380 TM (DAP)
Erzincan
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
ENERJİ
T. ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GN.MD.-T.ELEKT.TİC.VE TAAH.A.Ş.GN.MD.-TCK GN.MD.
PROJE NO
PROJE ADI
2011D030150
2011D030170
Birecik 380 TM Tevsiat (GAP)(15)
Özlüce 380 TM Tevsiat (DAP)
2011D030480
Çiğdem GIS TM(9)
2003D030120
380 KV'LUK DİĞER İLETİM TESİSLERİ
2001D030370
154 KV'LUK DİĞER İLETİM TESİSLERİ
2002D070450
İŞLETMELER GRUBU YATIRIMLARI
2003D080050
MAKİNE VE TEÇHİZAT YATIRIMLARI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012D400110
Taşıt Tadilatı
2012D070010
İŞLETMELER GRUBU YENİ YATIRIMLARI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2012D030030
Maltepe 380-Kartal 380 Kablosu
2012D030040
Makine OSB 380 TM Tevsiat
YER
(İL ve İLÇESİ)
Şanlıurfa
Elazığ
KARAKTERİSTİK
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2011-2014
2011-2013
-
20.000
8.000
-
-
2
2
-
-
50
2
Ankara
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
380/154 kV, 2x250 MVA
380 kV 2.Bank Fideri, 250
MVA Trafo + 154 kV Şalt
154/33 kV, 2x100 MVA
380 kV'luk Tesisler
154 kV'luk Tesisler
Muhtelif
Makine-Teçhizat
2011-2013
2003-2014
2001-2015
2002-2013
2003-2014
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
2012-2012
2012-2012
İstanbul
Kocaeli
380 kV, 2000mm2, 8 km
380/154 kV, 2x250 MVA +
154/33 kV, 2x100 MVA
380/154 kV, 2x250 MVA
380 kV, 2x3B 1272 MCM + 3B
1272 MCM (121+28 km)
380/154 kV 2. Bank Fideri,
2x250 MVA Ototrafo + 154/33
kV, 2x100 MVA
600 MVA
600 MVA
154 kV,1600 mm2 Kablo,
11km
Muhtelif
380 kV'luk Tesisler
154 kV'luk Tesisler
2012-2013
2012-2014
4.720
2.160
2.160
-
21.000
362.150
1.117.554
111.600
42.100
1.092.545
2.270
20
2.250
1.090.275
43.000
25.000
200
-
20
-
2
64.761
98.404
65.115
12.600
-
3.420
450
450
-
342
45
45
-
2.000
68.818
210.524
28.452
15.950
14.178
2.270
20
2.250
11.908
2
2
2012-2014
2012-2015
-
23.800
58.000
-
-
-
-
-
2
2
2012-2014
-
26.500
-
-
-
-
-
2
2012-2015
2012-2015
2012-2013
-
150.000
150.000
34.000
-
-
-
-
-
2
2
2
2012-2015
2012-2015
2012-2015
2.160
-
5.550
124.500
449.925
-
-
-
450
-
45
-
3.650
32
8.210
6.575
6.575
75
75
-
-
-
-
-
2.575
2.575
75
75
2012D030160
2012D030210
Çan 380 TM
Çanakkale
Kurşunlu-Bağlum-Sincan EİH (Toprak Teli Fiber Optikli) Ankara, Çankırı
2012D030240
İzmit 380 TM
Kocaeli
2012D030290
2012D030300
2012D031250
Birecik Back to Back Sistemi (GAP)(4)
Van Back to Back Sistemi (DAP)(4)
Gebze OSB-Tuzla Kablosu
Şanlıurfa
Van
İstanbul
2012D080010
2012D030010
2012D030050
MAKİNA-TEÇHİZAT GRUBU YENİ YATIRIMLARI
380 KV'LUK DİĞER YENİ İLETİM TESİSLERİ
154 KV'LUK DİĞER YENİ İLETİM TESİSLERİ
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
T.ELEKT.TİC.VE TAAH.A.Ş.GN.MD. TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012D020050
Muhtelif İşler Projesi
(Bin TL)
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
Ankara
Makine-Teçhizat, İdameYenileme
2012-2012
-
Ankara
Bilgisayar Yazılım, Donanım
ve Ekipmanları
2012-2014
-
6.500
6.500
-
-
-
-
-
2.500
2.500
TCK GN.MD. TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2011D020030
Ilısu Baraj Gölü Altında Kalan Yollar Yerine Yapılan
Muhtelif
Etüd+Yapım
2011-2015
Yollar (GAP)
- Eruh-Fındık (Bağgöze Bağlantısı dahil)
Siirt, Şırnak
2A, 74 km.
2011-2015
- Gercüş-Dargeçit-Fındık
Batman, Mardin, Şırnak
2A, 30 km.
2011-2015
- Batman-Hasankeyf-Gercüş-Midyat
Batman, Mardin
BY, 77 km.
2011-2015
- Reşat Baysal Varyantı
Batman, Siirt
BY, 4 km.
2011-2015
- Midyat Çevre Yolu
Mardin
BY, 9 km.
2011-2015
- Tarihi Köprüleri Belgeleme ve Koruma Çalışmaları
Batman, Diyarbakır, Siirt
Muhtelif
2011-2015
2011D020040
Kığı Baraj Gölü Altında Kalan Yollar Yerine Yapılan
Bingöl
Etüd+Yapım
2011-2015
Yollar (Kığı-Yedisu) (DAP)
2A, 54 km.
(4)Kuruluş tarafından hazırlanacak fizibilite etüdünün Kalkınma Bakanlığı'nca değerlendirilmesini ve onaylanmasını takiben harcama yapılabilecektir.
(9)Daha önce 154 kV'luk Diğer İletim Tesisleri grubunda yer alan proje, büyüklüğü gözönüne alınarak detay proje olmaktan çıkarılıp müstakil proje haline getirilmiştir.
(15)2011 Yılı Yatırım Programında 'Belkıs 380 TM (GAP)' olarak yer alan projenin adı değiştirilmiştir.
946.527
753.501
753.501
503.405
-
-
1.070
1.070
1.070
1.070
-
-
54.000
53.000
53.000
38.500
85.512
27.005
320.910
42.549
22.429
5.000
250.096
-
-
1.070
-
-
-
10.000
8.000
10.000
4.000
4.000
2.500
14.500
2012D080020
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
Bilişim Teknolojileri Master Projesi
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
ENERJİ
TCK GN.MD.-TEDAŞ
(Bin TL)
YER
(İL ve İLÇESİ)
PROJE ADI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2012D020040
Yusufeli Baraj Gölü Altında Kalan Yol Yerine Yapılan
Yollar (DOKAP)
- Yusufeli-Bayburt Devlet Yolu
- Yusufeli-Bayburt Devlet Yolu
TEDAŞ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012D090030
Muhtelif Etüdler
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2011D061910
KÖY ŞEBEKELERİ
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2000D040010
KIRSAL DAĞITIM TESİSLERİ
1987D052150
ŞEHİR ŞEBEKELERİ
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012D070040
İŞLETMELER GRUBU YATIRIMLARI
2012D080030
MAKİNE VE TEÇHİZAT YATIRIMLARI
KARAKTERİSTİK
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
Artvin
Etüd+Yapım
2012-2015
-
Artvin
Artvin
1A, 5,7 km.
1A, 81 km.
2012-2015
2012-2015
-
18.126
174.900
-
-
-
-
-
500
500
1.228.752
1.228.752
1.228.752
1.228.752
-
3.276.493
12.000
12.000
12.000
3.237.493
92.000
92.000
3.145.493
192.284
2.953.209
27.000
27.000
12.000
15.000
858.354
858.354
858.354
858.354
-
-
1.585.543
1.585.543
1.585.543
13.610
1.571.933
-
70.000
70.000
70.000
70.000
-
-
500.000
12.000
12.000
12.000
461.000
92.000
92.000
369.000
45.000
324.000
27.000
27.000
12.000
15.000
Muhtelif
Etüt-Proje
2012-2012
Muhtelif
Köy Şebekesi
2011-2012
Muhtelif
Muhtelif
36 kV ve Alt Kademe Tes.
Şehir Şebekesi
2000-2013
1987-2013
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Makine-Teçhizat
2012-2012
2012-2012
193.026
193.026
193.026
-
-
-
-
-
1.000
1.000
1.000
2012 YILI ULAŞTIRMA-HABERLEŞME SEKTÖRÜ YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI
2011 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA
PROJE TUTARI
KURULUŞLAR
PROJE
SAYISI
DIŞ
TOPLAM
DIŞ
KREDİ
TOPLAM
36
16.919.546
43.326.465
7.916.538
46.268 12.504.693
TCDD GN.MD.
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HAB. BAK.
25
11
8.281.750
8.637.796
29.795.716
13.530.749
4.195.487
3.721.051
46.268
Denizyolu Ulaştırması
KIYI EMNİYETİ GN.MD.
TCDD GN.MD.
T.DENİZCİLİK İŞL.GN.MD.
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HAB. BAK.
29
7
3
2
17
87.500
967.265
176.305
167.100
2.000
621.860
21.900
21.900
Havayolu Ulaştırması
METEOROLOJİ GN. MD.
DHMİ GN.MD.
UB SİVİL HAVACILIK GN.MD.
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HAB. BAK.
52
9
29
2
12
693.683
90.010
602.973
700
2.820.418
127.405
2.066.856
39.805
586.352
373.742
Karayolu Ulaştırması
EMNİYET GN.MD.
TCK GN.MD.
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HAB. BAK.
241
4
231
6
10.500.109
Boru Hattı
BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.
BOTAŞ GN.MD.
16
4
12
10.479.144
20.965
5.850.378
5.850.378
78.312.581
29.842
78.168.094
114.645
7.570.429
56.252
7.514.177
373.742
9.205.208
KREDİ
DIŞ
ÖZKAYNAK
DIŞ
ÖZKAYNAK
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
TOPLAM
80.571
1.298.950
1.750.000
48.548
5.317.500
48.548
2.709.397
1.281.828
80.571
1.290.603
8.347
800.000
950.000
48.548
27.325
719.429
950.000
4.000.000
1.317.500
6.250
33.500
167.870
33.500
149.500
42.850
11.000
1.600
1.900
28.350
33.500
4.000
100
2.150
275.900
44.000
82.400
325.000
55.000
88.000
2.000
180.000
907.411
50.900
618.572
7.868
30
6.738
84.232
519.508
22.470
402.898
85.432
237.939
1.100
23.824
3.500
15.364
3.700
1.260
6.578.566
5.926.127
223.675
40.305
15.500
8.220
8.220
106.222
600
95.952
9.670
84.232
134.442
4.000
4.000
1.447.514
2.600
1.410.552
34.362
482.847
134.442
5.207.952
2.308
167.000
173.750
1.808.545
2.069.311
5.207.952
2.308
167.000
173.750
34.452
34.452
2.700
2.700
20.637
496.193
5.000
20.637
458.216
37.977
Haberleşme
BASIN YAYIN VE ENF.GN.MD.
PTT GN.MD.
TRT GN.MD.
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HAB. BAK.
19
1
5
8
5
97.518
Otoyollar
TCK GN.MD.
24
24
12.251.283
12.251.283
21.190.262
21.190.262
11.311.879
11.311.879
18.135.376
18.135.376
420
46.400.017
158.328.238
30.242.170
2.531.858 78.000.690
500
700
349.318
1.325.476
20.800
1.304.676
349.318
33.500
84.732
700
483.760
12.220
483.760
12.220
71.097
56.252
14.845
482.847
167.000
173.750
167.000
173.750
1.597.300
1.597.300
14.360
14.360
315.110
315.110
172.033
2.285.981
172.475
63.103
6.075
90.250
7.225
75.000
63.103
458.641
458.641
350.105
8.945.410
551.200
26.000
425.000
3.700
96.500
2.879.212
24.000
2.811.180
44.032
556.252
56.252
500.000
1.600.000
1.600.000
6.075
5.000
8.220
1.200
94.140
2.069.311
1.073.528
2.000
732.696
141.332
197.500
KREDİ
3.991.225
1.808.545
3.067.290
3.067.290
TOPLAM
48.548
3
3
TOPLAM
TOPLAM
2012 YATIRIMI
1.669.429
40.490.938
1.160
40.473.244
16.534
9.205.208
DIŞ
KREDİ ÖZKAYNAK
(Bin TL.)
YENİ PROJELER
27.325
Kentiçi Ulaşım
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HAB. BAK.
97.518
DEVAM EDEN PROJELER
DIŞ
ÖZKAYNAK
Demiryolu Ulaştırması
87.500
ETÜD-PROJE
429.889
124.525
2.000
49.750
72.775
69.178
69.178
302.000
2.000
140.000
80.000
80.000
26.999
26.999
315.110
315.110
500.000
500.000
64.303 2.913.721
2.715.870
422.628 12.031.164
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
ULAŞTIRMA - DEMIRYOLU ULAŞTıRMASı
TCDD GN.MD.
PROJE ADI
TCDD GN.MD. TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
1997E010130
Yol Mekanizasyonu (IV)
(Bin TL)
YER
(İL ve İLÇESİ)
KARAKTERİSTİK
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
4.195.487
4.195.487
63.955
63.955
46.268
46.268
11.729
11.729
6.578.566
6.578.566
124.255
124.255
800.000
719.429
65.000
65.000
48.548
48.548
27.569
27.569
4.000.000
2.709.397
110.000
110.000
8.032.926
6.775.159
27.794.224
7.915.460
4.131.532
3.876.152
34.539
34.539
6.454.311
4.668.523
654.429
478.167
20.979
-
2.599.397
569.532
2009-2014
2005-2010
2005-2014
2007-2015
561.667
30.041
1.361.437
1.457.684
2.295.021
68.312
(301.705)
10.943
551.876
438.178
-
827.281
109.246
1.848.528
174.675
133.716
1.457.684
2.295.021
68.312
(301.705)
10.943
551.876
438.178
2.367.798
1.356.939
854.139
1.085.375
20.866
(62.597)
6.957
551.876
-
30.041
4.498
-
109.246
1.848.528
87.624
103.912
854.139
1.085.375
20.866
(62.597)
6.957
551.876
879.412
56.167
200.000
200.000
15.000
(42.736)
2.000
5.000
-
-
82.728
35.000
29.804
200.000
200.000
15.000
(42.736)
2.000
5.000
300.000
2007-2015
-
3.567.791
-
-
-
-
-
300.000
2008-2015
-
963.610
-
-
-
-
-
150.000
2007-2013
-
118.656
-
-
85.407
-
-
20.000
2010-2015
-
631.000
-
-
67.517
-
-
150.000
1997-2012
Ankara, Eskişehir, Bilecik,
Sakarya, Kocaeli, İstanbul
1994-2014
Sinyalizasyon ve
Elektrifikasyon Tesisi, Yeni Yol
Yapımı, Tren Seti Temini,
Depo Yapımı, Kontrollük
Giderleri
2007E010120
Kayaş-Ankara-Sincan
Sincan-Esenkent
Esenkent-Eskişehir
Eskişehir Gar Geçişi
Eskişehir-İnönü
İnönü-Vezirhan
Vezirhan-Köseköy (Doğançay Ripajı Dahil)
Köseköy-Gebze
Köseköy-Gebze (AB) (1)
AYB Müşavirlik Hizmetleri
Hızlı Tren Setleri (10 Set)
Hızlı Tren Depo Yapımı
Ankara-Sivas Demiryolu
2007E010130
Ankara-Polatlı-Afyonkarahisar-Uşak-İzmir
2008E010070
Bandırma-Bursa-Ayazma-Osmaneli
Ankara,
Eskişehir,Afyonkarahisar,
Uşak, İzmir
Bandırma, Bursa, Bilecik
2007E010170
Kayseri Kuzey Geçişi Varyantı
Kayseri
2010E010090
Palu-Genç-Muş Demiryolu Deplasmanı
Elazığ, Bingöl, Muş
2010-2014
2005-2009
1994-2010
2005-2013
2005-2012
2005-2013
2005-2013
2005-2014
Ankara, Kırıkkale,Yozgat,
Sivas
(1)AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında karşılanacak olup, toplama dahil değildir.
393 km Yüksek Standartlı
Demiryolu Yapımı,Müşavirlik
ve Kontrollük Hizmetleri
488 km Yüksek Standartlı
Demiryolu Yapımı, Müşavirlik
ve Kontrollük Hizmetleri
215 km Yüksek
StandartlıDemiryolu Yapımı
Müşavirlik ve Kontrollük
Hizmetleri
23,3 km Yeni Demiryolu
Yapımı
Etüd-Proje, Yapım, Müşavirlik
ve Kontrollük
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
29.795.716
28.028.479
234.255
234.255
Ana ve Yardımcı Yol İş
Makinaları ile Yardımcı Yol
Teçhizatı Alımı ve Hızlı Tren
Hattı Bakım Onarımı İçin
Ekipman Temini
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
Ankara-İstanbul Hızlı Tren
TOPLAM
8.281.750
8.201.179
168.253
168.253
Muhtelif
1994E010180
PROJE TUTARI
DIŞ
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
1996E010160
ULAŞTIRMA - DEMIRYOLU ULAŞTıRMASı
TCDD GN.MD.
PROJE ADI
Çeken Araçların İmal ve Temini ile Mod.
DE Anahat Lokomotifi (TÜLOMSAŞ)
Elektrikli Anahat Lokomotifleri
Acil Müdahale ve Kurtarma Aracı
(Bin TL)
YER
(İL ve İLÇESİ)
Muhtelif
Simülatör Temini ve Modernizasyonu
DMU Tren Seti Üretimi (TÜVASAŞ)
APU Cihazı Temini ve Montajı (TÜLOMSAŞ)
Hızlı Tren Seti Temini (6 Set)(2)
Yüksek Hızlı Tren Seti
2005E010130
Boğazköprü-Ulukışla-Yenice, Mersin-Yenice-AdanaToprakkale Sinyalizasyon, Telekom Tesisi Yapımı ve
Altyapı İyileştirilmesi
Kayseri, Niğde, Adana,
İçel,Osmaniye
2005E010140
Irmak-Karabük-Zonguldak Sinyalizasyon,
Elektrifikasyon, Telekom Tesisi Yapımı ve Altyapı
İyileştirmesi
Ankara, Çankırı,Karabük,
Zonguldak
2007E010050
Irmak-Karabük-Zonguldak Sinyalizasyon,
Elektrifikasyon, Telekom Tesisi Yapımı ve Altyapı
İyileştirmesi (1)
Lojistik Merkez Kurulması
İstanbul-Halkalı, KocaeliKöseköy,EskişehirHasanbey BalıkesirGökköy,Kayseri Boğazköprü
Samsun-Gelemen,MersinYenice,Uşak,ErzurumPalandöken KonyaKayacık,İstanbul-Yeşilbayır
Bilecik-Bozüyük K.maraşTürkoğlu Mardin, Sivas,Kars
KARAKTERİSTİK
İ:İmal, T:Temin,S:Simülatör
20 T
80 T+İ+S
12 Adet Acil Müdahale Aracı
ve Dereyman Cihazı
Hızlı Tren Sim.Tem., 2 Adet
DE Loko.Sim.Mod. 20 Adet
Masa Tipi Sim. Tem.
12 Set (3 Araç), 12 Set (4
Araç), Toplam 84 Araç
180 Adet
6 Adet Yüksek Hızlı Tren Seti
Temini, Yedek Parça,
Avadanlık ve Bakım-Onarım
Test, Ölçüm ve
Sertifikasyon,Donanım Temini
ve Montajı
1 Adet Yüksek Hızlı Tren Seti
Temini, Test, Ölçüm ve
Sertifikasyon,Donanım Temini
ve Montajı
78km Çift, 349km Tek Hat
Sin.Tes.Yap.ve Proje ile İlgili
Alt.İnş., Bina İnş.ve Dem.-Teç.
Alımı
415 km Tek Hatlı Bölgede
Sin.ve Elekt.Tes.Yapımı ve
Proje ile İlgili Altyapı İnş.,Bina
İnş.ve Dem.-Teç.Alımı
Demiryolu Alt ve Üstyapı , Hat
Tevsiatı, İnşaat İş ., MakinaTeçhizat Temini İle Demirbaş
Alımı
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
1996-2014
2008-2014
1996-2014
2009-2012
860.935
62.319
352.830
-
1.515.431
129.830
542.815
9.540
91.865
91.865
-
-
170.087
106.724
4.280
91.809
-
20.979
2.729
-
265.245
5.685
50.641
5.260
2009-2013
-
15.231
-
-
-
-
-
7.400
2008-2013
-
283.939
-
-
53.500
-
-
80.000
2010-2012
2005-2014
382.536
11.783
459.043
-
-
5.583
-
91.809
-
6.200
91.809
2011-2013
63.250
63.250
-
-
-
-
18.250
18.250
2005-2013
244.565
328.995
163.515
-
240.000
54.000
-
80.000
2005-2016
152.267
349.099
-
-
12.288
30.453
-
69.820
(320.339)
(320.339)
-
-
-
(37.703)
-
(37.703)
-
490.381
-
-
83.699
-
-
60.000
2007-2015
(1)AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında karşılanacak olup, toplama dahil değildir.
(2)Proje tutarı gösterge niteliğinde olup ihale sonucuna göre kesin maliyet Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından belirlenecektir.
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
2009E010050
2010E010060
2010E010070
2008E010130
2006E010100
ULAŞTIRMA - DEMIRYOLU ULAŞTıRMASı
TCDD GN.MD.
PROJE ADI
Fabrika, Liman, OSB ve Lojistik Merkezlere İltisak
Hatları Yapımı
GAP Eylem Planı Projeleri (GAP)
Nusaybin Aktarma İstasyonunun Düzenlenmesi
Başpınar Lojistik Merkezi Düzenlenmesi
Yol Yenilemesi
Fevzipaşa Varyantı
Akçagöze-Başpınar Varyantı
Mustafayavuz-Çobanbey Varyantı(Gaziantep-Halep)
Mürşitpınar-Şanlıurfa Kuzey Demiryolu
Nusaybin-Cizre-Silopi-Habur Demiryolu ve Habur
Lojistik Merkezi
Elektrifikasyon, Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon
Tesisleri Yapımı ve Altyapı İyileştirmesi
(Bin TL)
YER
(İL ve İLÇESİ)
KARAKTERİSTİK
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
Muhtelif
Alt ve Üst Yapı İnşaatı
2009-2014
-
42.800
-
-
301
-
-
10.000
Gaziantep, Kilis, Mardin,
Şanlıurfa,Şırnak
Yeni Yol Yapımı, Yol
Yenilemesi, Varyant Yapımı,
İstasyon Düzenlemesi, Bina
Tadilat, Restorasyon, Onarım
ve Çevre Düzenlemesi,
Karayolu-Demiryolu Tadil ve
İlavesi, Fizibilite Etüdü, EtüdProje, Kontrollük ve Müşavirlik
Hizmetleri
2010-2016
-
1.619.116
-
-
117.488
-
-
139.400
2010-2013
2010-2013
2010-2016
2010-2015
2010-2015
2011-2015
2011-2016
2011-2016
-
12.000
12.000
177.316
434.000
192.000
192.600
214.000
385.200
-
-
3.059
3.913
110.516
-
-
-
3.500
3.500
66.800
43.400
19.200
1.000
1.000
1.000
2010-2015
Elektrifikasyon (E),
Sinyalizasyon (S),
Telekomünikasyon (T), Altyapı
İyileştirmesi ( A), Müşavirlik ve
Kontrollük
-
1.788.618
-
-
23.386
-
-
418.000
2010-2014
2010-2014
2011-2014
-
484.765
465.725
259.024
-
-
23.386
-
-
-
120.000
135.000
57.000
2010-2015
2012-2013
2012-2013
2008-2013
-
419.944
56.628
102.532
38.096
-
-
21.075
-
-
76.000
15.000
15.000
7.000
2006-2013
-
153.255
-
-
83.185
-
-
30.000
2011-2017
-
1.607.140
-
-
-
-
-
7.000
2011-2015
-
4.280.000
-
-
-
-
-
13.400
2010-2013
-
16.978
-
-
1.943
-
-
10.000
Balıkesir, Manisa, İzmir,
Eskişehir,Kütahya, Ankara,
Kırıkkale, Kayseri,Niğde,
Mersin,Adana, Sivas,Tokat,
Amasya,Samsun, Tekirdağ
Bandırma-Balıkesir-Manisa-Menemen (EST)
Eskişehir-Kütahya-Balıkesir (EST)
Kayseri-Boğazköprü-Ulukışla-Yenice, Mersin-YeniceAdana-Toprakkale (E)
Kayaş-Irmak-Kırıkkale-Çetinkaya (EA)
Tekirdağ-Muratlı (EST)
Cumaovası-Tepeköy (EST)
3 Adet Otomatik Tren Muayene İstasyonu
Afyonkarahisar, Ankara,
Malatya
Feribot Alımı, İskele Tevsii, Bakım-OnarımTesisi Yapımı Van, Bitlis-Tatvan
(DAP)
2011E010070
Toprakkale-Nurdağ-Gaziantep Demiryolu (GAP)
Osmaniye, Gaziantep,
Kahramanmaraş
2011E010080
Sivas-Erzincan Demiryolu (DAP)
Sivas, Erzincan
2010E010050
Pehlivanköy-Uzunköprü-Hudut Elektrifikasyon,
Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Tesisi Yapımı
Edirne, Kırklareli
Otomatik Tren Muayene
İstasyonu Kurulması
2 Adet 50 Vagon Taşıma
Kapasiteli Feribot Alımı, İskele
Onarımı ve Tevsii, Feribotlar
İçin Bakım-Onarım Tesisi
Yapımı
161 Km Çift Hat Yeni
Demiryolu Yapımı,
Elekrifikasyon, Sinyal ve
Telekom Tesisi Yapımı
Yüksek Standartlı Demiryolu
Hattı Yapımı,Müşavirlik ve
Kontrollük
30 km Elektrifikasyon,
Sinyalizasyon ve Telekom
Tesisi Yapımı
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
ULAŞTIRMA - DEMIRYOLU ULAŞTıRMASı
TCDD GN.MD.
PROJE ADI
(Bin TL)
YER
(İL ve İLÇESİ)
KARAKTERİSTİK
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012E010010
Yol Yenilemeleri ve İyileştirmeleri
Muhtelif
2012-2012
Yol Yenilemesi ve Ray
Bağlantı Elemanı
Temini,Trafik Güvenliği,
Teçhizat Alımı, Hemzemin
Geçit Düzenlemesi, Ray
Kaynağı, Makas Yenilemesi,
Yol İyileştirmesi, İstasyonlarda
Hat Uzatmaları, Varyant ve
Kurp Düzenlemeleri,Tünel
Köprü ve Menfez Yenilemesi,
Hat ve Tesis İhatası,
Müşavirlik ve Kontrollük
Hizmetleri,Etüd-Proje Yapım
2012E010020
Çekilen Araçların İmali ve Modernizasyonu
Muhtelif
2012E010030
Gar, İstasyon ve Diğer Hizmet Binaları veTesisleri
Bakım ve Onarım
Muhtelif
Değişik Tipte Yük Vagonu
İmali, Yük Vagonu Yarı
Otomatik Koşum Takımı
Temini ve Montajı, Yük
Vagonu GPS Cihazı Temini
ve Montajı, Değişik Tipte
Yolcu Vagonu
Modernizasyonu
Bina Tadilat ve
Onarımı,Dmy.Tadil ve
İlaveleri, İş Makinaları ve
Tesis Teçhizat Alımı, Elektrik,
Su ve Doğalgaz Temini
2012E010040
Sinyalizasyon, Elektrifikasyon, Haberleşme ve Emniyet
Tesisleri Tevsii ve Yenileme
Muhtelif
Tevsii, Yenileme, Tamam.
Proje ile İlgili Teçhizat Temini
ve Bina İnşaatları Güç
Kompanzasyonu, Sinyalsiz
Bölgelerde Geçitlerin Ray
Devreli Geçit Koruma
Sistemine Dönüştürülmesi
2012E010050
Muhtelif İşler ve Tamamlama
Muhtelif
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
80.571
80.571
80.571
1.767.237
1.222.053
845.000
-
-
-
80.571
80.571
80.571
-
1.290.603
1.222.053
845.000
2012-2012
-
133.370
-
-
-
-
-
133.370
2012-2012
-
90.000
-
-
-
-
-
90.000
2012-2012
-
60.000
-
-
-
-
-
60.000
Fizibilite Etüdü, ÇED, Etüd2012-2012
Proje, Demirbaş veTeçhizat,
Bina ve TesisOnarımı, Noksan
İşlerinTamamlanması, Kesin
Hesap Farkları, Kurumsal
Performans ve İş Sürekliliği ile
Elektronik Yolcu Bilet Sistemi
Kurulması, Tren Ferisi İskelesi
Yapımı ve Geri Saha
Demiryolu Bağlantısıve
Düzenlemesi
-
93.683
-
-
-
-
-
93.683
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
ULAŞTIRMA - DEMIRYOLU ULAŞTıRMASı
TCDD GN.MD.-ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
PROJE NO
2012E010060
YER
(İL ve İLÇESİ)
PROJE ADI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
Yeni Demiryolu ve İkinci Hat Yapımları
Tekirdağ, İzmir, Manisa,
Konya, Karaman, Adana,
Mersin
Tekirdağ-Muratlı
Cumaovası-Tepeköy
Menemen-Manisa(3)
Konya-Karaman(3)
Adana-Mersin(3)
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2009E010110
Muhtelif Kamulaştırma Hizmet Alımları
2007E010080
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
Muhtelif Proje ve Fizibilite, Etüd-Proje ve Mühendislik
Hizmetleri (GAP)(DAP)
Erzincan-Muş
Sincan-Çayırhan-İstanbul
Erzincan-Diyarbakır-Mardin
Diyarbakır-Şanlıurfa
Antalya-Konya-Aksaray-Nevşehir-Kayseri
Kemalpaşa-Torbalı ve Alsancak Limanı Bağ.
Kırşehir-Aksaray-Ulukışla
Diğer Etüd-Proje İşleri
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1980E010140
Menemen-Aliağa Çift Hatlı Demiryolu İnşaatı
1999E010020
Biten İşler
Alt Yapı İkmal ve Üst Yapı İnşaatı (Nemrut Körfezi
Bağlantısı)
Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Demiryolu (KarsAhılkelek-Tiflis-Bakü) (DAP)
(Bin TL)
KARAKTERİSTİK
Altyapı ve Üstyapı İşleri, EtüdProje, Müşavirlik ve Kontrollük
Hizmetleri
30 Km
30 Km
35 Km
102 Km
134 Km
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2012-2014
-
545.184
545.184
-
-
-
-
-
68.550
68.550
2012-2013
2012-2013
2012-2013
2012-2014
2012-2014
-
22.487
47.197
90.000
170.000
215.500
-
-
-
-
-
10.000
10.000
10.000
17.000
21.550
13.530.749
56.143
2.595
2.595
3.721.051
-
-
5.926.127
6.643
595
595
950.000
-
-
1.317.500
27.325
2.000
2.000
Muhtelif
Kamulaştırma Müşavirlik ve
Hizmet Alımları
2009-2012
8.637.796
-
Muhtelif
Etüd-Proje, Mühendislik,
Avan, Uygulama Projesi,
Fizibilite Etüdü, ÇED
2007-2013
-
53.548
53.548
-
-
6.048
6.048
-
-
25.325
25.325
1980-2013
8.637.796
8.637.796
-
5.314
6.850
5.000
3.263
6.100
1.758
2.513
22.750
13.466.259
13.466.259
304.094
3.721.051
3.721.051
-
-
2.314
807
401
638
1.067
408
413
5.919.484
5.919.484
264.094
950.000
950.000
-
-
3.000
5.000
4.000
2.625
5.000
1.350
2.100
2.250
1.281.828
1.281.828
1
1980-2007
2001-2013
-
264.094
40.000
-
-
264.094
-
-
-
1
1999-2013
-
1.357.226
-
-
470.565
-
-
51.401
1999-2012
2007-2012
2011-2013
2011-2013
-
13.678
487.208
841.340
15.000
-
-
13.357
457.208
-
-
-
321
30.000
20.000
1.080
2005-2013
-
241.385
-
-
155.407
-
-
57.088
2005-2010
2010-2012
2011-2013
-
143.785
65.500
32.100
-
-
143.785
11.622
-
-
-
53.878
3.210
2010-2012
2011-2013
2011-2013
2011-2012
2011-2013
2011-2012
2011-2012
2012-2014
İzmir
Kars, Ardahan
26 Km Çift Hat, 12 Km Tek
Hat Demiryolu İnşaatı
105 Km (76 Km Türkiye
Sınırları İçerisinde) Demiryolu
Yapımı. Çift Hat Olmak Üzere
Alt ve Üstyapı İnşaatı.
Sinyalizasyon ve
Elektrifikasyon. Hat ve
İstasyon Rehabilitasyonu.
Mühendislik, Müşavirlik ve Kontr. Hizm.
Alt ve Üst Yapı İnşaatı
Alt ve Üst Yapı İkmal İnşaatı
Mühendislik, Müşavirlik ve Kontr. Hizm.(İkmal İnşaatı)
2005E010070
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Demiryolu Bağlantı İzmir
Hattı ve Lojistik Merkezi
Biten İşler
İkmal İnşaatının Tamamlanması
Kemalpaşa Lojistik Köyü ve Alt-Üstyapı İnş.
(3)Revize fizibilite raporu Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylandıktan sonra harcama yapılacaktır.
Alt ve Üst Yapı İnşaatı
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
1975E010110
1998E010050
2009E010100
2007E010140
2007E010150
ULAŞTIRMA - DEMIRYOLU ULAŞTıRMASı-DENIZYOLU ULAŞTıRMASı
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI-KIYI EMNİYETİ GN.MD.
PROJE ADI
Ankara-İstanbul Sürat Demiryolu İnşaat, Yapım,
Müşavirlik, Mühendislik ve Kontrollük Hizmetleri
Sincan-Çayırhan Altyapı İnşaatı (I. Kısım)
Sincan-Çayırhan Altyapı İnşaatı (III. Kısım)
Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı Banliyö Hattının
İyileştirilmesi ve Demiryolu Boğaz Tüp Geçişi İnşaatı
Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri
Demiryolu Boğaz Tüp Geçişi
Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı Banliyö Hatlarının
İyileştirilmesi ve Elektr. Sis.
Demiryolu Aracı İmali
Adapazarı-Karasu Limanları ve Sanayi Tesisleri
Demiryolu Bağlantısı ve İstasyon Tesisleri İnşaatı
Mühendislik, Müşavirlik ve Kontr.Hizm.
Altyapı İnşaatı
Üst Yapı İnşaatı, Elektrifikasyon, Sinyalizasyon ve
Telekomünikasyon
Halkalı-Kapıkule Yeni Demiryolu İnşaatı
Mühendislik, Müşavirlik ve Kontr. Hizm.
Alt Yapı İnşaatı
Üst Yapı İnşaatı
Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarına Demiryolu
Bağlantıları
Biten İşler
Alt ve Üst Yapı İnşaatı
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012E010070
Muhtelif İşler
YER
(İL ve İLÇESİ)
İstanbul, Sakarya, Bolu,
Ankara
İstanbul, Kocaeli
Sakarya
(Bin TL)
KARAKTERİSTİK
430 km Güzergah, 38 Adet 85
km Tünel, Köprüler, Sanat
Yap., İstas. Tes.
13558 m Tünel (1387 m
Batırma Tüp), 63 km Banliyö
Hattı Üçüncü Hat İlavesi,
Üstyapı ve Elektromekanik
Sistem Yenilenmesi,
Demiryolu Aracı İmali
73 km Çift Hatlı Dmy. Alt ve
Üstyapı İnşaatı
İstanbul, Tekirdağ,Kırklareli, 230 km Demiryolu Yapımı
Edirne
İstanbul
Muhtelif
4 Km Atatürk Havalimanı
Bağlantısı ve 9 Km Sabiha
Gökçen Havalimanı
Bağlantısı
Kontrollük Giderleri, Noksan
İşler,Makina-Teçhizat
Teknik Kontrolün Sağlanması
Tamamlama
Makina-Teçhizat Alımı
KIYI EMNİYETİ GN.MD. TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2010E020090
Römorkör Temini (4 Adet Yeni İnşa)
2011E020110
Seyir Yardımcılarının Uzaktan İzlenmesi AIS ATON
Alımı
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2011E020100
Yeni İnşaat, Kılavuzluk, Fener ve Tahlisiye İstasyonları
Modernizasyonu
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012E020100
Muhtelif İşler
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2012E020110
Liman Römorkörü
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
1975-2013
-
755.314
-
-
617.245
-
-
501
1976-2013
1976-2013
1998-2015
7.176.211
653.390
101.924
8.257.482
3.721.051
-
553.321
63.924
4.297.332
950.000
-
500
1
1.056.383
1998-2013
2001-2013
2001-2015
280.805
3.530.409
2.008.645
365.046
4.165.883
2.370.201
205.797
2.487.484
490.759
-
266.506
2.935.231
558.584
37.685
356.315
200.000
-
43.931
420.452
236.000
2004-2014
2009-2015
1.356.352
-
1.356.352
604.880
537.011
-
-
537.011
112.250
356.000
-
-
356.000
116.450
2009-2015
2009-2013
2009-2015
-
9.880
410.000
185.000
-
-
112.250
-
-
-
2.000
95.950
18.500
2007-2014
1.461.585
1.750.045
-
-
-
-
-
3
2007-2014
2007-2014
2007-2014
2007-2014
1.005.328
456.257
-
25.375
1.186.288
538.382
195.833
-
-
2.591
-
-
1
1
1
1
2007-2011
2007-2014
2012-2012
-
2.591
193.242
8.347
8.347
8.347
-
-
2.591
-
-
-
1
8.347
8.347
8.347
2012-2012
2012-2012
2012-2012
-
550
7.697
100
-
-
-
-
-
550
7.697
100
176.305
86.305
82.140
79.050
3.090
-
-
40.305
40.305
39.140
37.550
1.590
-
-
55.000
44.000
43.000
41.500
1.500
İstanbul
İstanbul
Römorkör (Fi-Fi 1)
Sistem Kurulması, Teçh.
Temini
2010-2012
2011-2012
-
İstanbul, Çanakkale
İnşaat, Tadilat, Onarım
2011-2013
-
4.165
4.165
-
-
1.165
1.165
-
-
1.000
1.000
-
90.000
1.500
1.500
88.500
7.500
-
-
-
-
-
11.000
1.500
1.500
9.500
1.000
İstanbul
Mak-Teç, İdame Yenileme
2012-2012
İstanbul
2 Adet Römorkör
2012-2013
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
ULAŞTIRMA - DENIZYOLU ULAŞTıRMASı
KIYI EMNİYETİ GN.MD.-T.DENİZCİLİK İŞL.GN.MD.-TCDD GN.MD.-ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
PROJE NO
2012E020120
2012E020130
PROJE ADI
Kılavuzluk Hizmet Botu
Acil Durum Müdahale Gemisi
T.DENİZCİLİK İŞL.GN.MD. TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012E020150
Etüd-Proje
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012E020160
Muhtelif İşler
TCDD GN.MD. TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2011E020120
Etüd-Proje
İzmir Limanı Konteyner Terminali ve Yanaşma Kanalı
Taraması
Diğer
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2010E020100
Limanların Alt-Üst Yapı Tesisleri
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012E020140
Muhtelif İşler
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2011E020010
Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2008E020060
Etüd-Proje, Fizibilite ve ÇED Araştırmaları
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2011E020040
Türk Boğazları Gemi Trafik HizmetleriSistem
Yükseltmesi ve İlavesi
2011E020080
Deniz Ekipmanı
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2005E020130
Gemi Trafik Yönetim Sistemi (GTYS)
YER
(İL ve İLÇESİ)
İstanbul
İstanbul
KARAKTERİSTİK
4 Adet Kılavuz Bot
Acil Müd.Gem. (Fi-Fi 3)
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
(Bin TL)
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2012-2013
2012-2014
-
11.000
70.000
-
-
-
-
-
1.500
7.000
2.000
100
100
100
1.900
1.900
1.900
-
-
-
-
-
2.000
100
100
100
1.900
1.900
1.900
İstanbul
Etüd-Proje
2012-2012
İstanbul
İdame-Yenileme, MakinaTeçhizat
2012-2012
-
-
167.100
4.500
4.500
4.500
3.000
-
-
15.500
500
500
500
500
-
-
88.000
4.000
4.000
4.000
2.500
1.500
161.000
161.000
161.000
-
-
15.000
15.000
15.000
-
-
1.500
82.400
82.400
82.400
Muhtelif
İzmir
Etüd-Proje
Etüd-Proje
2011-2012
2011-2012
Muhtelif
Etüd-Proje
2011-2012
H.paşa, Derince,İzmir
Rıh. İsk. Onr., Tarama, AçıkKapalı Depo, Saha Yap,
Düzen., Emn.Muh. Tes. ile
Bak. Onr. Tes.
2010-2013
-
2012-2012
-
1.600
1.600
1.600
-
-
-
-
-
1.600
1.600
1.600
87.500
80.500
7.500
7.500
621.860
5.950
150
150
5.800
5.800
548.560
18.000
7.500
-
21.900
21.900
-
167.870
1.590
1.590
1.590
166.280
3.500
-
-
33.500
33.500
7.500
7.500
180.000
2.150
150
150
2.000
2.000
149.500
14.500
7.500
10.500
530.560
133.310
-
21.900
21.900
3.500
162.780
76.710
-
26.000
26.000
7.000
135.000
28.000
Haydarpaşa, İzmir,Derince
İdame-Yenileme, Teçhizat ve
Demirbaş Alımı
Muhtelif
Etüd-Proje
2011-2012
Muhtelif
Etüd-Proje
2008-2013
İstanbul,Çanakkale
Yazılım-Donanım Temini
2011-2012
Muhtelif
Tarama Gemisi
2011-2012
Kocaeli, Hatay, Mersin, İzmir Etüd-Proje, Yapım
2005-2013
73.000
73.000
Etüd-Proje
Kocaeli,Hatay, Mersin, İzmir Etüd-Proje
2005-2010
-
330
-
-
330
-
-
-
GTHM ve TGİ Tesisleri İnşaatı
Kocaeli, Hatay, Mersin, İzmir İnşaat
2008-2012
-
54.980
-
-
54.480
-
-
500
Elektrik-Elektronik Sistemleri Temini
Kocaeli, Hatay,Mersin, İzmir Yazılım-Donanım Temini
2008-2013
73.000
73.000
-
21.900
21.900
-
26.000
26.000
Haberleşme Altyapısı
Kocaeli, Hatay, Mersin, İzmir Altyapı
2008-2013
-
5.000
-
-
-
-
-
1.500
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
ULAŞTIRMA - DENIZYOLU ULAŞTıRMASı-HAVAYOLU ULAŞTıRMASı
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI- METEOROLOJİ GN. MD.-DHMİ GN.MD.
PROJE ADI
2005E020150
Acil Müdahale Merkezlerinin Oluşturulması ve
Denizlerimizde Mevcut Durumun Tepiti
Etüd-Proje
Hizmet Tesisleri
Makina-Teçhizat Alımı
2008E020110
Çandarlı Limanı
2010E020050
Rize Limanı Ana Mendirek Onarımı ve İkmal İnşaatı
(DOKAP)
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012E020010
Liman Başkanlığı Hizmet Binası
2012E020020
Denizcilik Taşra-Merkez İdame ve Teçhizat Alımı
2012E020030
2012E020040
2012E020050
2012E020080
2012E020090
2012E020070
2012E020060
İşletilmekte Olan Yapıların Onarım ve Islahı
Muhtelif İşler
İçsu Yolu Potansiyelinin Geliştirilmesi(3)
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
Karadeniz Ereğli Bozhane İskele Onarımı(4)
Deniz Ekipmanı
Deniz Güvenliği Eğitim Merkezi(5)
AB Projeleri
AB Projeleri
METEOROLOJİ GN. MD. TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012E030100
Zemin Etüdü Ve Proje İşi
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2006E030230
Meteorolojik Gözlem Sis. Modernizasyonu ve Erken
Uyarı Sistemleri (METSİS)
Meteorolojik Radar Ağının Kurulması
Deniz Meteoroloji Sistemlerinin Kurulması
Havaalanları İçin AWOS Alımları
Meteorolojik Sistem, Alet, Ekipman Yedek.
Meteorolojik ve Hidrolik Karakterli Afet. Uyarı Sisteminin
Geliştirilmesi
2007E030160
Meteorolojik Sistemler İçin Eğitim ve Danışmanlık
Hizmetleri
2009E030190
Otomatik Meteoroloji Gözlem Sistemleri Alımı(DS)
2009E030200
WMO RTC Meteorolojik Eğitim ve Etkinlikleri (DS)
2010E030210
Meteorolojik Radar Ağının Bak. Onr. İşl.(DS)
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012E030110
Bilgisayar Yaz. Don. Al. ve Ona. (DS)
2012E030120
Makine-Teçhisat Al. ve Ona. (DS)
2012E030130
Taşıt Alımı (DS)
YER
(İL ve İLÇESİ)
KARAKTERİSTİK
(Bin TL)
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
Muhtelif
Etüd-Proje, Yapım
2005-2014
-
115.750
-
-
33.070
-
-
4.000
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
İzmir
Rize
Etüd-Proje
İnşaat
Makina-Teçhizat Alımı
İnşaat
İnşaat, Tadilat, Onarım
2005-2009
2005-2014
2005-2014
2008-2014
2010-2014
-
5.495
33.255
77.000
255.000
26.500
-
-
5.495
27.575
53.000
-
-
-
3.000
1.000
100.000
3.000
2012-2012
2012-2012
7.000
-
67.350
21.250
700
850
-
-
-
-
-
28.350
21.250
700
850
7.000
7.000
-
5.500
7.000
7.200
46.100
5.000
27.500
6.000
7.600
-
-
-
-
(7.000)
-
5.500
7.000
7.200
7.100
1.000
4.500
1.000
600
(7.000)
127.405
30
30
30
123.875
123.875
90.010
-
-
50.900
50.900
50.900
40.500
-
-
26.000
30
30
30
22.470
22.470
14.470
Yalova, Bodrum
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Yapım
İdame-Yenileme, MakinaTeçhizat
Onarım, Islah
Mak-Teç., Tamamlama
Altyapı, Ekipman Temini
2012-2012
2012-2012
2012-2012
Zonguldak
Muhtelif
İstanbul
Muhtelif
Muhtelif
İskele Onarımı
2*1000m3 Kum Dubası
Yapım
Altyapı, Ekipman/Yazılım
Altyapı, Ekipman/Yazılım
2012-2013
2012-2013
2012-2014
2012-2013
2012-2013
Muhtelif
Etüd-Proje
2012-2012
Muhtelif
Mak.-Teçh.
2006-2015
90.010
90.010
90.010
90.010
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
6+1 Adet Radar Alımı
Mak.-Teçh
Mak.-Teçh
Mak.-Teçh
Mak.-Teçh
2006-2014
2006-2013
2007-2015
2006-2015
2010-2015
42.700
2.850
22.420
17.800
4.240
42.700
2.850
22.420
17.800
4.240
-
-
25.700
1.200
8.950
4.650
-
-
-
8.000
600
1.500
4.320
50
Muhtelif
Eğitim ve Danışmanlık
2007-2015
-
3.810
-
-
1.800
-
-
500
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Mak.-Teçh
Eğitim Danışmanlık
Mak.-Teçh.
2009-2013
2009-2014
2010-2015
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Bilgisayar Yaz.Don
Mak.-Teçh
Taşıt Alımı
2012-2012
2012-2012
2012-2012
-
8.480
2.225
19.350
3.500
3.500
2.405
965
130
-
-
3.600
700
4.300
-
-
-
3.000
200
4.300
3.500
3.500
2.405
965
130
602.973
-
2.066.856
49.697
49.697
9.054
9.116
-
373.742
-
618.572
23.156
23.156
7.054
5.516
-
84.732
-
425.000
6.738
6.738
1.000
2.000
DHMİ GN.MD. TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2008E030010
Etüd-Proje ve Müşavirlik İşleri
Muhtelif
Etüd-Proje
2008-2014
2009E030010
Havaalanları Master Planı
Muhtelif
Etüd-Proje
2009-2014
(3)Revize fizibilite raporu Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylandıktan sonra harcama yapılacaktır.
(4)Revize etüdü Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanmadan ve imar planı revize edilmeden yapıma geçilemez.
(5)Kuruluş tarafından hazırlanacak fizibilite etüdünün Kalkınma Bakanlığı'nca değerlendirilmesini ve onaylanmasını takiben harcama yapılabilecektir.
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
ULAŞTIRMA - HAVAYOLU ULAŞTıRMASı
DHMİ GN.MD.
Hava Trafik Sistem Ar-Ge Projeleri
Hava Trafik Kontrolör Seçme Yazılımı
Hava Aracı Takip Sistemi
Hava Trafik Kontrol Simülatorü
Kuş Radarı
FOD Radarı
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2008E030260
Kars Havaalanı Terminal Binası (DAP)
2008E030090
Devlet Hava Araçları Hangarı ile Yabancı Konuklar
Köşkü İnş.
Uçak ve Helikopter Hangarı
Yabancı Konuklar Köşkü
2010E030100
Adana Hv. Çelik Konst. Gelen Yolcu Sal. Yap.
2010E030110
Adıyaman Havaalanı Terminal Binası (GAP)
2010E030120
Ağrı Havaalanı Terminal Binası (DAP)
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2010E030130
Ferit Melen Hv. Yeni Terminal Binası Aks İlavesi ile
Teknik Blok ve Kule Yapımı
2002E030180
Türkiyedeki ATM Kaynaklarının Sistematik
Modernizasyonu (SMART)
Merkezi Ankara ACC (Saha Kontrol Merkezi)ile Hava
Trafik Kontrol Komp. Temin ve Tes.
Radarların Yenilenmesi
Yüzey Hareketleri Gelişmiş Rehberlik ve Kontrol Sistemi
2008E030070
2009E030030
2009E030040
2010E030020
YER
(İL ve İLÇESİ)
PROJE ADI
2010E030010
2004E030240
2005E030140
(Bin TL)
KKTC SSY Sistemler Alımı
Muhtelif Mey. İtfaiye ve Garaj Binası Yapımı
Hava Liman ve Meydanlarının PAT Sahalarının
Yenilenmesi
Mardin Hv. Pist Gen. ve PAT Sahaları Ona.
Adıyaman Hv. Pist Gen., Apron ve Taksiyolu Yapımı
(GAP)
Kastamonu Hv. PAT Sahaları Onarım İşi
Hatay Hv. Apron Gen. ile Şerit Sahalarının Standart
Hale Getirilmesi İşi
Çanakkale Hv. Pist Uz., Gen. ve PAT Sahaları Ona.
Tekirdağ-Çorlu Hv. PAT Saha. Gen., On. ve 05 Pist
Başı Aydın. Sis. CAT II Stan. Dön.
Diyarbakır Hv. Apron ve Taksiyolu Yap.
Esenboğa Hv. Hızlı Taksiyolları Yapımı
Milas-Bodrum Hv. Taksiyolunun Piste Dön. ile Hızlı
Taksiyolu Yapım işi
Atatürk Havalimanı PAT Sahaları Onarım İşi
Gaziantep Hv. Apron Genişletilmesi
Esenboğa Havalimanı PAT Sahaları Onarım İşi
Adnan Menderes Havalimanı Apron ve Taksiyolu
Yapımı
Sinop Hv. Pist On. Apron ve Taksiyolu Yap.
Muh. Mey. Teknik Blok, Kule ve Seyrüsefer Sistemleri
İnşaatları Altyapı Yapımı
Meydan Hizmet Araçları Temini
Muht. Teçh. ve Enerji Tem. ile Tesisi
Hava Seyrüsefer Hab. ve Terminal Sistem. Temin
Tesisi ve Modernizasyonu
KARAKTERİSTİK
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Ar-Ge
Ar-Ge
Ar-Ge
Ar-Ge
Ar-Ge
Ar-Ge
2010-2015
2010-2012
2010-2012
2010-2013
2010-2014
2012-2015
Kars
Ankara
İnş.Elek.Elekt.
İnş.Elek.Elekt.Mek.
2008-2012
2008-2012
Ankara
Ankara
Adana
Adıyaman
Ağrı
İnş.Elek.Elekt.Mek.
İnş.Elek.Elekt.Mek.
İnş.Elek.Elekt.
İnş.Elek.Elekt.
İnş.Elek.Elekt.
2008-2012
2008-2012
2010-2012
2010-2012
2010-2012
Van
İnş.Elek.Elekt.
Muhtelif
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
602.473
-
31.527
1.217
2.013
6.004
10.293
12.000
1.990.095
210.844
54.323
84.952
-
373.742
-
10.586
372
1.120
2.029
7.065
595.416
88.690
32.027
28.639
-
84.232
-
3.738
845
893
500
1.000
500
402.898
122.154
22.296
56.313
2010-2013
602.473
-
71.605
13.347
3.684
29.990
37.895
1.779.251
43.286
-
373.742
-
27.540
1.099
3.180
13.608
11.236
506.726
15.225
-
84.232
-
44.065
12.248
504
16.382
26.659
280.744
6.061
Elektr.Sis.İnş.Mek.Yaz.
2002-2014
355.112
357.940
-
285.703
286.764
-
32.234
34.001
Muhtelif
Elektr.Sis.İnş.Mek.
2003-2014
216.875
216.875
-
168.612
168.612
-
22.295
22.295
Muhtelif
Muhtelif
Elekr.Sis.İnş.Mek
Elektr.Sis.İnş.Mek.
2006-2014
2008-2012
114.311
22.867
114.311
22.867
-
94.965
21.067
94.965
21.067
-
8.139
1.800
8.139
1.800
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Elektr.Sis.İnş.Mek.
İnşaat
İnşaat
2011-2012
2004-2013
2005-2015
1.059
-
3.887
54.137
610.323
-
1.059
-
2.120
4.830
46.051
-
-
1.767
14.357
100.818
Mardin
Adıyaman
İnşaat
İnşaat
2010-2012
2010-2012
-
20.691
19.004
-
-
17.689
16.702
-
-
3.002
2.302
Kastamonu
Hatay
İnşaat
İnşaat
2011-2012
2011-2013
-
16.205
55.010
-
-
3.604
8.056
-
-
12.601
20.000
Çanakkale
Tekirdağ
İnşaat
İnşaat-Elektrik
2011-2013
2011-2013
-
25.000
22.413
-
-
-
-
-
2.500
7.413
Diyarbakır
Ankara
Muğla
İnşaat
İnşaat
İnşaat
2011-2014
2011-2014
2011-2014
-
30.000
54.000
30.000
-
-
-
-
-
3.000
5.400
3.000
İstanbul
Gaziantep
Ankara
İzmir
İnşaat
İnşaat
İnşaat
İnşaat
2011-2015
2012-2013
2012-2014
2012-2015
-
250.000
8.000
20.000
30.000
-
-
-
-
-
32.800
800
2.000
3.000
Sinop
Muhtelif
İnşaat
İnşaat,Elektrik,Mekanik
2012-2015
2008-2013
-
30.000
35.293
-
-
742
-
-
3.000
7.511
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Makine-Teçhisat
Mak.Teç.Alım ve Tesis
Makine-Teçhisat
2009-2014
2009-2014
2010-2014
169.727
52.500
180.202
59.265
61.161
-
66.677
10.068
74.616
16.763
15.164
-
25.550
16.448
28.086
10.000
16.813
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
ULAŞTIRMA - HAVAYOLU ULAŞTıRMASı
DHMİ GN.MD.-MSB SAVUNMA SAN.MÜS.-UB SİVİL HAVACILIK GN.MD.-ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
PROJE ADI
2010E030050
Havaalanları Güvenlik Sis. Tem. Tes.
2010E030090
Havaalanları ve SSY İst. Elk. Sis. Yen.
2011E030050
Balıkesir-Körfez Havaalanı Ter. Binası Yap.
2011E030060
Diyarbakır Havaalanı Terminal Binası Yapımı
2011E030070
Mardin Havaalanı Terminal Binası Yapımı
2011E030080
Konya Havaalanı Terminal Binası Yapımı
2011E030090
Hava Seyrüsefer Hizmetleri Eğitim Kompleksi
2011E030100
SSR İstasyonları Erişim Yolları Yap. ve Ona
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012E030010
Bilgi İşlem Sistemi Donanım Yazılım Temin ve Tesisi
2012E030020
Mevcut Havaalanları İdame ve Yenileme
2012E030030
Yıl İçinde Belirecek Zar.Harc. ile Geçmiş Yıllara Ait
Eksik İşl. Tamam. Kesin Hesap Farkları ve İthalat
Ödemeleri
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2012E030040
Gemerek VOR Binası Yapımı
2012E030050
Erzincan Hv. Yangın Simülasyon ve Eğ. Tes. Yap.
MSB SAVUNMA SAN.MÜS. TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2010E030250
Sabiha Gökçen Hv. PAT Sahası Yat. ve Yen.(6)
UB SİVİL HAVACILIK GN.MD. TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012E030080
Bilgisayar Yazılımı
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2012E030090
Eğitim Binası İnşaatı(7)
Eğitim Binası İnşaatı
YER
(İL ve İLÇESİ)
KARAKTERİSTİK
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
Muhtelif
Muhtelif
Balıkesir
Diyarbakır
Mardin
Konya
Ankara
Muhtelif
İnş.Mak.Teç
Elektrik
İnş.Elek.Elektr.
İnş.Elek.Elektr.
İnş.Elek.Elektr.
İnş.Elek.Elektr.
İnş.Elek.Elektr.
İnş.Elek.
2010-2014
2010-2014
2011-2014
2011-2015
2011-2014
2011-2014
2011-2015
2011-2015
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Makina-Teçhisat
İnşaat Demiraş
Muhtelif
Sivas
Erzincan
İnş.Elek.Elekt.
İnş.Elek.Elekt.
İstanbul
İnşaat
(Bin TL)
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2012-2012
2012-2012
2012-2012
25.134
500
500
500
36.901
34.662
41.217
70.000
48.491
46.873
74.500
25.000
27.064
14.064
2.000
6.000
6.064
-
11.294
-
13.711
11.662
5.936
7.420
7.102
740
-
-
10.000
500
500
500
11.550
5.000
10.000
7.000
10.000
10.000
7.450
2.097
15.364
14.064
2.000
6.000
6.064
2012-2013
2012-2013
-
13.000
3.000
10.000
-
-
-
-
-
1.300
300
1.000
2010-2012
-
(11.063)
-
-
-
-
-
(1)
39.805
39.805
700
700
39.105
39.105
(33.600)
-
-
-
-
700
700
700
700
-
3.700
3.700
700
700
3.000
3.000
(3.360)
Ankara
Yazılım-Donanım
2012-2012
İstanbul
İstanbul
İnşaat
İnşaat
2012-2014
2012-2014
700
700
700
700
-
2007-2014
2008-2014
2009-2014
-
586.352
7.094
7.094
2.000
2.094
3.000
-
-
237.939
72
72
72
-
-
-
96.500
1.100
1.100
200
700
200
-
577.998
61.022
61.022
33.178
25.886
1.958
516.976
104.308
36.896
67.412
82.487
51.200
31.287
-
-
237.867
57.695
57.695
33.178
24.517
180.172
92.530
36.896
55.634
16.673
10.684
5.989
-
-
94.140
3.327
3.327
1.369
1.958
90.813
10.000
10.000
10.300
5.300
5.000
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2007E030090
İstanbul Bölgesi 3. Havalimanı Etüdleri
İstanbul
2008E030100
Muh. Hv. ve Lim. Altyapı ve Üstyapı Proje İşi
Muhtelif
2009E030090
Trabzon Hv. Yeni P. Pist Prj., Barimetrik Hari. Zemin
Trabzon
Etd. (DOKAP)
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2008E030270
Iğdır Havaalanı İnşaatı (DAP)
Iğdır
Biten İşler
Iğdır
Üstyapı ve Müt. İşler İnşaatı
Iğdır
Emniyet Barınak Ünitesi ve Müt. İşler
Iğdır
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2004E030280
Elazığ Havaalanı (DAP)
Elazığ
Biten İşler
Elazığ
Üstyapı Tesisleri ve Müt. İşler
Elazığ
2008E030280
Hakkari (Yüksekova) Havaalanı İnşaatı (DAP)
Hakkari
Altyapı ve Müt. İşler İnşaatı
Hakkari
Üstyapı ve Müt. İşler İnşaatı
Hakkari
(6)Müsteşarlık öz gelirlerinden karşılanacaktır. Toplama dahil değildir.
(7)Proje maliyeti 39.105 Bin TL olup, 33.600 Bin TL'lik kısmı AB kaynaklarından karşılanacaktır.
Etüd-Proje
Etüd-Proje
Etüd-Proje
İnş.Elek.Elekt.
İnş.Elek.Elekt.
İnş.Elek.Elekt.
İnş.Elek.Elekt.
2008-2012
2008-2011
2008-2012
2011-2012
İnş.Elek.Elekt.
İnş.Elek.Elekt.
İnş.Elek.Elekt.
İnş.Elek.Elekt.
İnş.Elek.Elekt.
İnş.Elek.Elekt.
2004-2013
2004-2009
2010-2013
2008-2013
2008-2013
2008-2013
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
ULAŞTIRMA - HAVAYOLU ULAŞTıRMASı-KARAYOLU ULAŞTıRMASı
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI-EMNİYET GN.MD.-TCK GN.MD.
YER
(İL ve İLÇESİ)
PROJE ADI
2008E030290
Şırnak Havaalanı İnşaatı (GAP)
Altyapı ve Müt. İşler İnşaatı
Üstyapı ve Müt. İşler İnşaatı
2008E030300
Bingöl Havaalanı İnşaatı (DAP)
Altyapı ve Müt. İşler İnşaatı
Üstyapı ve Müt. İşler İnşaatı
Emniyete Yönelik İşler
2011E030130
Ordu-Giresun Havaalanı (DOKAP)
Altyapı İşleri
Üstyapı İşleri
2011E030190
Konya Havaalanı Terminal Binası Onarımı ve Müteferrik
İşler İnşaatı (KOP)
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012E030060
Balıkesir Avşa Adası Helipet Projesi
2012E030070
Muhtelif İşler
EMNİYET GN.MD. TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012E040890
Uygulama Projeleri
2012E040900
Doğal Afet Hasarlı Binaların Takviyesi
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2006E040280
Trafik Kontrol İstasyonları Yapımı
Besni Bölge Trafik Den.İst.Amirliği
Emirdağ Bölge Trafik Den. İst. Amirliği
Merzifon Bölge Trafik Den. İst. Amirliği
Kaş Bölge Trafik Denetleme İst.Amirliği
Elmadağ Bölge Trafik Denetleme İst. Amirliği
Manavgat Bölge Trafik Denetleme İst. Amirliği
Artvin Bölge Trafik Denetleme İst. Amirliği
Akçakoca Bölge Trafik Denetleme İst. Amirliği
Kovancılar Bölge Trafik Den. İst. Amirliği
Horasan Bölge Trafik Den. İst. Amirliği
Mersin Bölge Trafik Den. Şube Müdürlüğü
Akdağmadeni Bölge Trafik Den. İst. Amirliği
Yahşihan Bölge Trafik Den. İst. Amirliği
Kesin Hesap Karşılıkları
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012E040910
Muhtelif İşler
TCK GN.MD. TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1987E040010
Araştırma Lab. Geliştirme Projesi
1988E040010
Ulaşım Etütleri Geliştirme Projesi
1996E040010
Etüt-Proje Ölçü ve Çizim Alet. Sat. Al.
1998E040010
Köprü Etüt-Proje ve Bilgi Sistemleri
PERTEK Köprüsü Proje ve Danışmanlık Hiz.
KÖMÜRHAN Köprüsü Proje ve Danış. Hizmetleri
Diğer Köprü Projeleri
Tarihi Köprü Projeleri
Şırnak
Şırnak
Şırnak
Bingöl
Bingöl
Bingöl
Bingöl
Ordu
Ordu
Ordu
Konya
Balıkesir
Muhtelif
KARAKTERİSTİK
İnş.Elek.Elekt.
İnş.Elek.Elekt.
İnş.Elek.Elekt.
İnş.Elek.Elekt.
İnş.Elek.Elekt.
İnş.Elek.Elekt.
İnş.Elek.Elekt.
İnş.Elek.Elekt.
İnş.Elek.Elekt.
İnş.Elek.Elekt.
İnş.Elek.Elekt.
İnş.Elek.Elekt.
Kont.Gid.Mak.Teç.Nok.
(Bin TL)
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
-
57.393
32.414
24.979
51.508
14.204
29.639
7.665
218.492
154.292
64.200
2.788
-
-
43.619
30.000
13.619
27.350
11.981
11.307
4.062
-
-
-
9.914
2.414
7.500
20.826
2.223
15.000
3.603
37.973
30.473
7.500
1.800
2012-2012
2012-2012
-
1.260
1.260
320
940
-
-
-
-
-
1.260
1.260
320
940
29.842
600
600
500
100
8.442
8.442
8.442
459
771
771
571
511
550
454
475
475
771
1.105
771
682
76
20.800
20.800
20.800
-
-
1.160
1.160
1.160
1.160
498
662
-
-
-
24.000
600
600
500
100
2.600
2.600
2.600
1
600
250
1
1
52
178
50
150
100
350
771
20
76
20.800
20.800
20.800
78.168.094
669.081
669.081
87.000
52.335
6.800
19.500
2.000
3.000
13.500
1.000
9.205.208
-
-
40.473.244
362.724
362.724
59.899
34.335
5.854
11.610
81
563
10.966
-
483.760
-
-
2.811.180
95.952
95.952
8.500
3.000
350
1.602
2
500
1.000
100
Muhtelif
Muhtelif
Etüd-Proje
Etüd-Proje, Takviye
2012-2012
2012-2012
Muhtelif
Adıyaman
Afyonkarahisar
Amasya
Antalya
Ankara
Antalya
Artvin
Düzce
Elazığ
Erzurum
Mersin
Yozgat
Kırıkkkale
Muhtelif
İnşaat
İnşaat
İnşaat
İnşaat
İnşaat
İnşaat
İnşaat
İnşaat
İnşaat
İnşaat
İnşaat
İnşaat
İnşaat
İnşaat
Kesin Hesap
2006-2015
2006-2013
2012-2013
2012-2013
2009-2014
2010-2012
2010-2012
2011-2014
2012-2015
2012-2015
2012-2015
2012-2014
2012-2012
2011-2012
2012-2012
Muhtelif
Mak.Teç.,Taşıt Alımı,Bak .
Onarım
2012-2012
1987-2015
1988-2015
1996-2015
1998-2015
2009-2015
2009-2015
1998-2015
2012-2015
10.479.144
-
Etüt-Proje
Ulaşım Etütleri
Etüt-Proje, Teçhizat
Etüt-Proje
Köprü Proje-Danışmanlık
Köprü Proje-danışmanlık
Muh. Köprü Etüt-Proje
Muh. Tarihi Köp. Proje.
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2008-2013
2008-2012
2008-2013
2008-2013
2008-2012
2008-2013
2008-2012
2011-2014
2011-2014
2011-2014
2011-2013
-
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Elazığ-Tunceli
Malatya-Elazığ
Muhtelif
Muhtelif
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
ULAŞTIRMA - KARAYOLU ULAŞTıRMASı
TCK GN.MD.
PROJE ADI
2004E040010
Ekonomik ve Mali Fizibilite Et. Hazırlanması
2006E040010
Proje Müşavirlik Giderleri
2011E040130
Kamulaştırma Müh. ve Müşavirlik Hizmetleri
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1974E040240
Ormanköy-Akyazı-Dokurcun-4. Bl. Hd.
1977E040650
Doğu Karadeniz Sahil Yolu
Samsun Şehir Geçişi (YHP)
Samsun-Azot Ayr.-Ünye (YHP)
Ünye-Piraziz (Bolaman Vary.Hariç) (DOKAP)
Bolaman Perşembe
Piraziz-Espiye (Giresun Geçişi Hariç) (DOKAP)
Espiye-Çarşıbaşı (Giresun Geç. Dahil) (DOKAP)
Çarşıbaşı-Trabzon-Araklı
Araklı-İyidere
İyidere-Çayeli
Çayeli-Ardeşen-Hopa
Hopa-Kemalpaşa-Sarp (Hopa Geçişi Dahil) (DOKAP)
1995E040250
Ankara-Samsun
Ankara-Kırıkkale Üstyapı
Kıırıkkale Delice Ayr.
Sungurlu-Delice-4.Bl.Hd.(Sungurlu Geç.Dh.)
Çorum-Sungurlu
Çorum Geçişi
Merzifon-Çorum
Kavak-Merzifon
Samsun-Kavak
1992E040980
Sivrihisar-Afyon-İzmir
Ankara-Polatlı
Sivrihisar-Emirdağ Ayr.
Emirdağ Ayr.-Afyon
Afyon Geçişi
Uşak-Afyon
Uşak-Kula
Kula-Salihli
Bornova-Turgutlu-Salihli
1992E040960
Bursa-Balıkesir-İzmir
Bursa-Karacabey
Balıkesir-Susurluk-Karacabey
Manisa-Akhisar-Balıkesir
İzmir-Manisa
1994E040970
Dinar-Denizli-Aydın
Dinar-Dazkırı-2.Bölge Hududu
Denizli-Çardak-13. Bölge Hududu
Horsunlu-Denizli
Aydın-Nazilli-Horsunlu
1994E040980
Bozüyük-Afyon-Burdur-Antalya
Bozüyük Ayr.-Kütahya-3.Bl.Hd.
14. Bl. Hd.-Afyon
Afyon-Sandıklı
Sandıklı-Keçiborlu
Keçiborlu Ayr.-Burdur (BSK Yapımı)
Burdur-Çeltikçi-Kızılkaya Ayr. (BSK Yapımı)
Kızılkaya Ayr.-Antalya (BSK Yapımı)
Biten İşler
(Bin TL)
YER
(İL ve İLÇESİ)
KARAKTERİSTİK
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Fizibilite Etütleri
Etüt-Proje
Müh. ve Müş. Hiz.
2004-2014
2006-2014
2011-2015
Sakarya
Muhtelif
Samsun
Samsun, Ordu
Ordu
Ordu
Giresun
Giresun, Trabzon
Trabzon
Trabzon,Rize
Rize
Rize-Artvin
Artvin
Muhtelif
Ankara, Kırıkkale
Kırıkkale
Çorum,Kırıkkale
Çorum
Çorum
Amasya,Çorum
Samsun,Amasya
Samsun
Muhtelif
Ankara
Eskişehir,Afyon
Afyon
Afyon
Uşak,Afyon
Uşak
Manisa
İzmir,Manisa
Muhtelif
Bursa
Bursa,Balıkesir
Manisa,Balıkesir
Manisa,İzmir
Muhtelif
Afyon
Denizli
Aydın,Denizli
Aydın,Denizli
Muhtelif
Bilecik, Kütahya
Kütahya,Afyon
Afyon
Afyon,Isparta
Burdur,Isparta
Burdur
Burdur, Antalya
Muhtelif
1A 33 km
BY 553,5 km
BY 12 Km.
BY 82 Km.
BY 83 Km.
BY 28 Km.
BY 46 Km.
BY 77 Km.
BY 68 Km.
BY 27 Km.
BY 33 Km.
BY 76 Km.
BY 21,5 Km.
BY 402 Km.
BY 78 Km.
BY 35 Km.
BY 52 Km.
BY 55 Km.
BY 17 Km.
BY 59 Km.
BY 58 Km
BY 48 Km.
BY 469 Km.
BY 56 Km.
BY 49 Km.
BY 71 Km.
BY 19 Km.
BY 97 Km.
BY 60 Km.
BY 44 Km.
BY 73 Km.
BY 311 Km.
BY 66 Km.
BY 86 Km.
BY 135 Km.
BY 24 Km.
BY 244 Km.
BY 56 Km.
BY 59 Km.
BY 64 Km.
BY 65 Km.
BY 389 Km.
BY 106 Km.
BY 54 Km.
BY 45 Km.
BY 69 Km.
BY 36 Km.
BY 62 Km.
BY 50 Km.
BY
1974-2014
1977-2016
1993-2016
1992-2016
1992-2013
1997-2012
1997-2013
1993-2013
1987-2013
1983-2013
1983-2013
1983-2012
1977-2013
1995-2015
1997-2015
1999-2015
1998-2015
1998-2015
1995-2015
2001-2015
2001-2015
1997-2015
1992-2015
1997-2015
1993-2015
1993-2015
1993-2015
1993-2015
1992-2015
2005-2015
1994-2015
1992-2015
1997-2015
1992-2015
2003-2015
1994-2015
1994-2015
1997-2015
1997-2015
1994-2015
2003-2015
1994-2015
2003-2015
2005-2015
1995-2015
1994-2015
2005-2015
2004-2015
2004-2015
2004-2011
PROJE TUTARI
DIŞ
10.129.826
10.129.826
5.850.346
91.060
127.225
658.040
485.653
1.284.667
777.191
318.298
709.202
1.399.010
374.516
52.214
64.952
257.350
-
TOPLAM
25.000
400.000
78.446
75.793.766
75.793.766
148.800
8.890.933
264.900
252.346
310.055
781.768
607.448
1.827.234
1.283.780
399.759
888.362
1.941.973
333.308
2.275.479
401.405
150.608
318.123
274.516
47.808
235.105
551.361
296.553
2.086.620
559.463
138.980
304.105
181.936
304.105
190.720
72.551
334.760
858.057
250.236
270.675
190.321
146.825
598.940
193.600
133.750
195.800
75.790
888.519
125.220
110.000
145.860
217.250
62.783
107.889
87.164
32.353
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
9.205.208
9.205.208
5.796.889
78.716
113.637
658.040
480.744
1.277.106
770.697
318.219
700.722
1.399.008
374.516
52.214
64.952
257.350
-
-
11.425
225.734
13.867
40.110.520
40.110.520
123.070
8.692.599
149.763
237.657
293.898
781.766
601.593
1.818.364
1.270.087
395.691
877.325
1.941.969
324.486
1.876.114
312.438
115.276
304.623
208.664
43.152
196.982
455.774
239.205
1.665.827
539.186
86.340
210.131
160.235
219.653
127.106
41.969
281.207
573.262
124.352
217.873
101.542
129.495
469.190
151.987
105.377
173.483
38.343
407.479
47.413
22.979
72.971
210.914
14.367
3.241
3.241
32.353
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
134.442
134.442
40.402
4.237
8.475
4.237
8.475
6.494
2
8.480
2
-
-
10.500
57.000
15.000
1.410.552
1.410.552
1.000
50.675
2.000
5.000
10.000
2
5.000
10.000
7.660
4
10.005
4
1.000
43.002
5.000
5.000
4.000
4.000
2
10.000
10.000
5.000
27.002
2
6.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
6.000
14.000
3.000
4.000
5.000
2.000
12.000
3.000
3.000
3.000
3.000
9.000
1.000
500
3.000
3.000
500
500
500
-
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
1998E040260
ULAŞTIRMA - KARAYOLU ULAŞTıRMASı
TCK GN.MD.
PROJE ADI
(Bin TL)
YER
(İL ve İLÇESİ)
KARAKTERİSTİK
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
Kınalı Ayr.-Tekirdağ-Malkara- İpsala Hd.
İstanbul,Tekirdağ, Edirne
BY 178 Km.
1998-2015
516.271
Kınalı Ayr.-Tekirdağ
İstanbul, Tekirdağ
BY 56 Km.
1998-2015
225.858
Tekirdağ Çevre Yolu
Tekirdağ
BY 15 Km.
2005-2015
73.618
Tekirdağ-Malkara
Tekirdağ
BY 55 Km.
2003-2015
120.466
Malkara Ayr.-İpsala
Tekirdağ, Edirne
BY 46 Km.
2005-2015
92.983
İpsala-Hudut Kapısı
Edirne
BY 6 Km.
2003-2015
3.346
1998E040220
Afyon-Konya-Ereğli-Ulukışla Ayr.
Muhtelif
BY 380 Km.
1998-2015
622.149
Akşehir-Afyon
Afyon,Konya
BY 80 Km.
2003-2015
160.050
Konya-Akşehir
Konya
BY 123 Km.
2005-2015
264.000
Konya-Ereğli
Konya
BY 145 Km.
1998-2015
153.928
Ereğli Ayr.-Ulukışla Ayr.
Konya, Karaman
BY 32 Km.
2005-2015
44.171
1993E040860
Bölünmüş Yollar
Muhtelif
Top. 2.300 Km.
1993-2015
5.890.444
Bala Ayrımı-Aksaray-Ereğli Ayrımı
Muhtelif
BY 285 Km.
1993-2015
484.086
Antalya Çevre Yolları
Antalya
BY 29 Km.
1997-2015
209.000
Bursa-Yalova (Gemlik ve Umurbey Kavşağı D.)
Bursa,Yalova
BY 76 Km.
1994-2015
168.132
Bursa-İnegöl-Bozüyük
Bursa,Bilecik
BY 100 Km.
1993-2015
317.868
Sivrihisar-Eskişehir-Bozüyük (Eskişehir Geç.
Eskişehir,Bilecik
BY 96 Km.+40Km.Yol İyile
2003-2015
430.481
Köp.Kav.ve Genişletilmesi ile Güney Çevre Yolu Etüt
ştirmesi,BY 52Km. Etüt P roje
Proje İşleri Dahil)
İşleri
Kırıkkale-Kırşehir-Himmetdede Ayr.
Muhtelif
BY 140 Km.
2003-2015
159.282
(Bandırma-K.Bey)A.-(Susurluk-M.K.Paşa)A.
Balıkesir
BY 35 Km.
2003-2015
85.250
Babaeski-Trakya Otoyolu Arası
Kırklareli
BY 14 Km.
2003-2015
24.637
Aliağa-Ayvalık-14.Bl.Hd.
İzmir,Balıkesir
BY 132 Km.
2003-2015
225.671
Aydın-Muğla-Ortaca-13.Bl.Hd.
Aydın,Muğla
BY 122 Km.
2003-2015
244.936
Salihli-Alaşehir-Buldan-(Aydın-Denizli)Ayr.
Aydın,Denizli
BY 79 Km.
2003-2015
140.357
Selçuk-Kuşadası-Söke(İzmir-Aydın)Ayr-Sazlık
İzmir,Aydın
BY 47 Km.
2003-2015
22.017
Konya-Karaman-5 Bl. Hd.
Konya, Karaman
1A, BY 137 Km.
2003-2015
50.000
Gerede-Yeniçağa-Bolu
Bolu
BY 36 Km.
2003-2015
76.339
Narlı-Pazarcık-8.Bl.Hd.
K.Maraş
BY 48 Km.
2003-2015
50.914
Pınarbaşı-5. Bl.Hd.
Kayseri
BY 58 Km.
2003-2015
20.616
Amasya-Turhal-Tokat-16.Bl.Hd.
Amasya,Tokat
BY 77 Km.
2003-2015
48.734
Mesudiye-Gölköy-Ordu
Ordu
BY 8 Km.
2003-2015
25.025
Elazığ-Malatya (DAP)
Elazığ,Malatya
BY 114 Km.
2003-2015
174.220
Malatya-Gölbaşı (DAP)(GAP)
Malatya,Adıyaman
BY 100 Km.
2003-2015
180.424
Elazığ-Bingöl (DAP)
Elazığ,Bingöl
BY 143 Km.
2003-2015
249.109
Gölbaşı-5. Bl.Hd. (GAP)
Adıyaman
BY 25 Km.
2003-2015
33.823
D.Bakır-Mardin (GAP)
D.Bakır,Mardin
BY 91 Km.
2003-2015
118.340
D.Bakır-Ergani (GAP)
D.Bakır
BY 54 Km.
2003-2015
30.274
(Tatvan-Bitlis)Ayr.-Ahlat (DAP)
Bitlis
1A, BY 40 Km.
2003-2015
20.187
Van-Muradiye Ayr. (DAP)
Van
BY 70 Km.
2003-2015
89.443
Erzurum-Pasinler-Horasan (DAP)
Erzurum
BY 80 Km.
2003-2015
122.199
Eleşkirt-Ağrı (DAP)
Ağrı
BY 36 Km.
2003-2015
104.742
Antalya-Kemer-Tekirova-Finike
Antalya
BY 103 Km.
2003-2015
295.089
Çanakkale-Ezine-Ayvacık
Çanakkale
1A, BY 70 Km.
2003-2015
152.042
Kastamonu-Çankırı (Ilgaz Tüneli Dahil)
Kastamonu,Çankırı
BY 89 Km.
2003-2015
402.320
Bartın-Çaycuma-(Devrek-Zonguldak)Ayr.
Bartın,Zonguldak
1A, BY 51 Km.
2003-2015
27.521
Sivas-Yıldızeli Ayr.-7.Bl.Hd
Sivas,Tokat
BY 28 Km.
2003-2015
20.588
Diğer Bölünmüş Yollar(8)
Muhtelif
Eksik Kesimlerin İkmali
1993-2015
1.086.778
1997E040160
D-100 Devlet Yolu Gebze-İzmit Kesimi İkilemesi ve
İstanbul,Kocaeli
EY 38 Km.
1997-2015
290.457
Toplama Yolları İnşaatı
1965E040710
Bozkır-Hadim-Adiller
Konya,Karaman
2A 100 Km.
1965-2015
70.604
1972E042140
Silvan-Malabadi-H.Köprü-11. Böl. Hd.(GAP)
Siirt,D.Bakır,Batman
1A, BY 98 Km.
1972-2015
161.150
1973E040990
(Sındırgı-Simav)Ayr.-Demirci-Salihli
Kütahya,Manisa
2A 124 Km.
1973-2015
64.429
1973E040870
Seydişehir-13.Bl.Hd. (Mortaş Bağlantısı)
Konya
BY 48 Km.
1973-2015
131.386
1974E040680
Elmalı Ayr.-Finike
Antalya
1A 70 Km.
1974-2013
42.839
(8)Bölünmüş yol ağ bütünlüğünün sağlanması amacıyla yapılması trafik güvenliği yönünden zorunluluk arzeden ve uzunluğu 15 km'yi aşmayan eksik kesimlerin tamamlanması amacıyla oluşturulmuştur.
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
-
196.117
125.309
42.008
20.184
6.532
2.084
90.145
27.240
21.931
33.776
7.198
1.761.280
271.518
113.643
158.509
247.014
242.837
-
-
2.006
1.000
1.000
2
2
2
4.000
1.000
1.000
1.000
1.000
56.802
20.000
3.000
3.000
3.000
3.000
-
69.261
38.804
9.800
40.120
42.666
11.644
10.147
27.661
31.517
13.550
18.814
34.893
8.219
41.044
33.752
29.543
8.624
20.985
15.853
8.173
20.810
25.811
14.830
70.056
35.049
11.761
8.531
15.150
10.691
204.025
-
-
2
1.000
200
500
500
200
200
200
500
200
200
500
200
500
1.000
500
1.000
500
1.000
500
500
500
500
1.000
7.000
500
200
200
5.000
2.000
-
60.672
117.586
53.151
96.173
41.421
-
-
500
3.000
200
2
1.000
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
1974E040450
1974E040760
1976E040110
1976E040270
1977E040390
1977E040600
1977E040660
1977E040640
1979E040390
1979E040300
1984E040220
1985E040280
1985E040290
1986E040280
1986E040290
1986E040320
1989E040150
1991E040190
1991E040110
1992E042600
1992E042700
1993E040140
1993E040150
1993E040200
1993E040210
1993E040590
1993E040610
1993E040660
1994E040140
1994E040150
1994E040170
1994E040190
1994E040370
1996E040350
1997E040190
1997E040220
1997E040230
1997E040270
1997E040280
1997E040290
1997E040300
1997E040310
1997E040330
1997E040340
1997E040380
1997E040390
1997E040420
1997E040710
1997E040720
1997E040750
ULAŞTIRMA - KARAYOLU ULAŞTıRMASı
TCK GN.MD.
PROJE ADI
Zonguldak-Ereğli (ZBK)
Tunceli-Pülümür-16.Bl.Hd. (DAP)
(Nallıhan-Göynük)Ayr.-1.Bl.Hd.
Balıkesir-Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı(Balıkesir
Çevreyolu Dahil)
Denizli-Acıpayam-13.Bl.Hd.
Antakya-Yayladağı-Suriye Hd.
Çobandede-Hınıs-Varto (DAP)
Diyarbakır-Siverek-Şanlıurfa (Akziyaret HavaalanıHilvan Ayr.D.) (GAP)
Zara-Geminbeli-Suşehri
Kalkan-Fethiye-2.Bl.Hd.
(Kastamonu-İnebolu)Ayr.-Ağlı-Şenpazar-Cide
Siirt-Eruh (GAP)
Kütahya-Tavşanlı (Kütahya Geçişi Dahil)
(Elmadağ-Kırıkkale)Ayr.-Kalecik
Erciş-Muradiye-Çaldıran (Erciş Geçişi Dahil) (DAP)
(Erzincan-Pülümür)Ayr.-12.Bl.Hd. (DAP)
Erzurum Ayr.-İspir (DAP)
G.Antep-Kilis (Hv.Alanı Oğuzeli B.D.)(GAP)
(Gümüşhane-Bayburt)Ayrımı-Kelkit-Şiran(Kelkit Geçişi
Dahil) (DAP)
(Konya-Karaman)Ayr.-Belören-Hadim
Biga-Çan-Yenice
Isparta-Eğirdir (Eğirdir Geç. ve Kuleönü Var. Dahil)
Adapazarı-Karasu-Akçakoca
Tatvan Ayr.-Bitlis-9.Bl.Hd.(Bitlis G.D.)(DAP)
Antakya Çevre Yolu
Rize-İspir (DAP) (DOKAP)
Hasdal Kavşağı-Kemerburgaz-Yassıören-Çatalca
(Bağlantı Yolları Dahil)
Antalya-Alanya
Cizre-Şırnak (GAP)
Menemen-Manisa
Akşehir-(Yalvaç-Şarkikarağaç)Ayr.
Salihli-Gölmarmara-Akhisar
K.Maraş-Narlı-G.Antep (GAP)
Yalova-Topçular-Altınova
Milas-Bodrum-Turgutreis
Havaalanı-Gülşehir-Nevşehir
Şanlıurfa-Akçakale (GAP)
Antakya-(Reyhanlı-Cilvegözü) Ayr.
(Cizre-Silopi)A.-Irak H.(Hezil K.D.) (GAP)
(Sivas-Kangal)Ayr.-Gemerek-6. Bl. Hd.
Dorukhan Tüneli (ZBK)
(Bitlis-Tatvan)Ayr.-Muş(Hv.Alanı Bğ.D.)(DAP)
Geyve Ayr.-Taraklı
(Kağızman-Tuzluca)Ayr.-Ağrı (DAP)
(Malatya-G.Başı)A.-Darende-6.B.Hd.(DAP)
Saraydüzü-Kargı-Osmancık Ayr.
(Çorum-Sung.)A.-Alaca-(Yozgat-Sorgun)A.(YHP)
Boğazköprü-Himmetdede-Avanos Ayr.
(Zile-Çekerek)Ayr.-Alaca-Boğazkale Ayr.-Sungurlu Ayr.
(YHP)
Ankara-Çankırı
(Bin TL)
YER
(İL ve İLÇESİ)
KARAKTERİSTİK
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
Zonguldak
Tunceli
Bolu
Balıkesir,Bursa,Kütahya
1A 26 Km, BY 20 Km.
2A 89 Km.
1A 79 Km.
1A 140 km, BY 47 Km.
1974-2015
1974-2015
1976-2015
1976-2015
-
279.400
48.763
145.461
440.435
-
-
100.313
40.332
129.821
244.414
-
-
2.000
2
1.000
7.000
Denizli
Hatay
Erzurum,Muş
D.Bakır,Ş.Urfa
BY 78 Km.
BY 51 Km.
1A 148 Km.
BY 187 Km.
1977-2015
1977-2015
1977-2015
1977-2015
-
150.208
55.042
115.357
360.137
-
-
53.388
48.423
105.410
256.244
-
-
1.000
200
1.500
5.000
Sivas
Antalya,Muğla
Kastamonu
Siirt
Kütahya
Ankara
Van
Erzincan
Erzurum
G.Antep,Kilis
G.Hane
BY 55 Km.
BY 124 Km.
2A 102 Km.
1A 57 Km.
BY 58 Km.
BY 32 Km.
1A 42, BY 30 Km.
BY 50 Km.
2A 111 Km.
1A 34, BY 23 Km.
1A, BY 76 Km.
1979-2015
1979-2015
1984-2015
1985-2015
1985-2015
1986-2015
1986-2015
1986-2015
1989-2015
1991-2015
1991-2015
-
330.270
188.085
128.496
299.475
151.217
36.620
67.674
375.507
29.337
66.604
281.878
-
-
119.877
115.850
119.137
132.824
122.175
34.439
50.268
364.603
23.790
58.926
98.648
-
-
3.000
500
2
3.000
2
2
500
8.000
500
500
2
Konya
Çanakkale
Isparta
Sakarya, Düzce
Bitlis
Hatay
Rize,Erzurum
İstanbul
2A 71 Km.
BY 62 Km.
BY 40 Km.
BY 108 Km.
1A 36 Km, BY 30 Km.
BY 18 Km.
3A 90 Km
BY 49 Km.
1992-2015
1992-2015
1993-2015
1993-2015
1993-2015
1993-2015
1993-2015
1993-2015
-
87.164
131.882
85.286
271.150
390.082
206.030
132.000
499.056
-
-
79.544
50.153
41.889
202.049
232.831
174.655
38.280
446.172
-
-
1.000
100
200
3.000
4.000
3.000
1.000
4.000
Antalya
Şırnak
İzmir,Manisa
Konya,Isparta
Manisa
K.Maraş,G.Antep
Yalova
Muğla
Nevşehir
Ş.Urfa
Hatay
Şırnak
Sivas
Zonguldak
Bitlis,Muş
Sakarya
Kars,Iğdır,Ağrı
Malatya
Sinop
Çorum,Yozgat
Kayseri
Yozgat,Tokat
BY 142 Km.
BY 53 Km.
BY 34 Km.
1A 33 Km.
1A 59 Km.
BY 60 Km.
BY 23 Km.
BY 70 Km.
BY 58 Km.
BY 56 Km.
1A 38 Km.
1A 15 Km.
1A, BY 104 Km.
BY 1 Km.
BY 76 Km.
1A 32 Km.
2A 79 Km.
BY 85 Km.
1A 75 Km.
1A 48 Km.,BY 25 Km.
BY 37 Km.
1A 114 Km.
1993-2015
1994-2015
1994-2015
1994-2015
1994-2015
1994-2015
1996-2015
1997-2015
1997-2015
1997-2015
1997-2015
1997-2015
1997-2015
1997-2014
1997-2015
1997-2015
1997-2015
1997-2015
1997-2015
1997-2015
1997-2015
1997-2015
429.993
-
568.702
174.196
87.118
65.587
95.370
280.500
122.467
155.779
41.107
122.467
37.478
29.449
351.000
78.411
82.563
37.154
123.860
205.429
203.500
103.400
107.331
117.543
421.518
-
-
497.353
116.962
70.006
36.964
45.423
164.093
90.292
128.021
35.713
55.005
2.467
2.687
344.653
72.044
50.681
28.088
83.757
97.850
161.888
52.707
31.181
17.331
8.475
-
-
10.000
3.000
1.500
1.000
2.000
3.000
2
3.000
2
500
2
2
5.000
3.000
500
500
2.000
10.000
5.000
7.000
2
500
Ankara,Çankırı
1A 89 Km, BY 23 Km.
1997-2015
-
130.625
-
-
70.594
-
-
2.000
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
1997E040770
1997E040780
1998E040160
1998E040190
2000E040130
2000E040140
1977E042080
1985E040270
1986E040230
1991E040120
1997E040180
1997E040240
1997E040320
1997E040350
1997E040370
1997E040400
2000E040120
2004E040130
2004E040150
1996E040160
1993E040640
1997E040730
2004E040120
2005E040110
2005E040120
2005E040130
2005E040140
2005E040150
2005E040160
2005E040170
2005E040180
2005E040190
2005E040200
2005E040210
2005E040220
2005E040230
2005E040240
2005E040250
2005E040260
2005E040270
2005E040280
2005E040290
2005E040300
2005E040900
2005E040950
ULAŞTIRMA - KARAYOLU ULAŞTıRMASı
TCK GN.MD.
PROJE ADI
Boyabat-Saraydüzü
Durağan-Boyabat
Erzincan Çevre Yolu (DAP)
Belevi-Selçuk-Meryemana
Polatlı-Haymana
Kayseri Kuzey Çevre Yolu
(Devrek-Zonguldak)Ayr.-Karabük-S.Bolu (ZBK)
Erdemli-Silifke-Taşucu-13. Bl. Hd.
Kütahya-Simav-Demirci Ayr.
Keban-Arapgir-Divriği Ayr. (DAP)
(Bursa-İnegöl)Ayr.-Y.Şehir-(Bilecik-Osm.)Ayr.
Havran-Edremit-Ayvacık
(Yıldızeli-Sivas)Ayr.-Direkli-Bedirli-Hanlı
Zonguldak-Amasra-Kurucaşile (ZBK)
Bergama-Soma-Akhisar
Çanakkale-Çan
(Gölbaşı-Kulu)Ayr.-Bala-(Kırşehir-K.Kale)Ayr.
Manisa-(İzmir-Turgutlu)Ayr.
Gölcük-Altınova
Bozüyük-Bilecik-Mekece-Adapazarı
Bozüyük-Bilecik-Mekece
Mekece-Adapazarı
Samsun-Bafra-Sinop (YHP)
Samsun-Yakakent
Yakakent-Gerze
Gerze-Sinop
Sinop-Boyabat (Tünelli Geçiş)
Kusgunkıran Tüneli (DAP)
Ş.Urfa-Kızıltepe-Silopi (GAP)
Şanlıurfa-Viranşehir
Viranşehir-Kızıltepe
Kızıltepe-Nusaybin
Nusaybin Ayr.-Oyalı Ayr.
Oyalı Ayr.-Cizre
Cizre-Silopi
Söke-Didim Ayr.
Gerede-Çerkeş-15. Bl. Hd.
Belen-Topboğazı
Kahramanmaraş-Nurdağ
Himmetdede Ayr.-Boğazlıyan
Kayseri-Sivas Yolu-16. Bl.Hd.
Tokat-Kızıliniş-16. Bl. Hd.
(Merzifon-Havza)Ayr.-Amasya (Suluova G.D.)
Ahlat-Adilcevaz (DAP)
Edremit-Gevaş Ayr. (DAP)
16. Bl.Hd.-Tercan-Aşkale (DAP)
Balıkesir-Bigadiç
(Çaycuma-Zonguldak)Ayr.-Devrek-4.Bl.Hd.
Refahiye-Erzincan (DAP)
Nevşehir-Niğde (Nevşehir Ç.Y. Dahil)
Büyükçekmece-Çatalca
Taşlıçay-Diyadin Ayr. (DAP)
Adana-Tuzla Ayr.
Polatlı-Yunak-Akşehir
Kars-Selim-Horasan (DAP)
Ünye Çevre Yolu
(Bin TL)
YER
(İL ve İLÇESİ)
Sinop
Sinop
Erzincan
İzmir
Ankara
Kayseri
Zonguldak,Karabük
Mersin
Kütahya
Malatya,Sivas,Elazığ
Bursa,Bilecik
Balıkesir
Sivas
Zonguldak, Bartın
Manisa,İzmir
Çanakkale
Ankara,Kırşehir
Manisa
Yalova
Bilecik,Sakarya
Bilecik,Sakarya
Sakarya
Samsun,Sinop
Samsun
Samsun,Sinop
Sinop
Sinop
Van, Bitlis
Muhtelif
Şanlıurfa
Şanlıurfa, Mardin
Mardin
Mardin
Şırnak
Şırnak
Aydın
Bolu, Çankırı
Hatay
K.Maraş
Kayseri
Kayseri
Tokat
Amasya
Bitlis
Van
Erzincan,Erzurum
Balıkesir
Zonguldak
Erzincan
Nevşehir,Niğde
İstanbul
Ağrı
Adana
Ankara, Konya
Kars, Erzurum
Ordu
KARAKTERİSTİK
1A 22 Km.
1A 27 Km.
BY 20 Km.
BY 21 Km.
1A 40 Km.
BY 28 Km.
2A 61 Km.
BY 234 Km.
1A 156 Km.
1A, 2A, BY 125 Km.
BY 65 Km.
BY 77 Km.
BY 46 Km.
1A 112 Km, BY 14 Km.
1A 89 Km.
1A 62 Km.
BY 134 Km.
BY 27 Km.
BY 28 Km.
BY 136 Km.
BY 90 Km.
BY 46 Km.
1A, BY, 168,5 Km
BY 90 Km.
BY 38,5 Km.
1A, BY 40 Km.
1A 70 Km.
1A 4 Km
BY 351 Km.
BY 91 Km.
BY 72 Km.
BY 56 Km.
BY 45 Km.
BY 55 Km.
BY 32 Km.
BY 30 Km.
BY 75 Km.
BY 17 Km.
BY 48 Km.
BY 36 Km.
BY 62,2 Km.
BY 31 Km.
BY 15 Km.
BY 23 Km.
BY 22 Km.
BY 47 Km.
BY 32 Km.
BY 52 Km.
BY 60 Km.
BY 76 Km.
BY 15 Km.
BY 52 Km.
BY 15 Km.
1A 168 Km.
BY 116 Km.
BY 13,5 Km.
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
1997-2015
1997-2015
1998-2015
1998-2015
2000-2015
2000-2014
1977-2015
1985-2015
1986-2015
1991-2015
1997-2015
1997-2015
1997-2015
1997-2015
1997-2015
1997-2015
2000-2015
2004-2015
2004-2015
1996-2013
1996-2013
1996-2012
1993-2015
1997-2015
1998-2015
1998-2015
1997-2015
2004-2015
2005-2015
2005-2015
2005-2015
2005-2015
2005-2015
2005-2015
2005-2015
2005-2015
2005-2015
2005-2015
2005-2015
2005-2015
2005-2015
2005-2015
2005-2015
2005-2015
2005-2015
2005-2015
2005-2015
2005-2015
2005-2015
2005-2015
2005-2015
2005-2015
2005-2015
2005-2015
2005-2015
2005-2014
PROJE TUTARI
DIŞ
804.523
582.871
221.652
1.436.097
872.596
563.501
628.447
-
TOPLAM
54.030
54.429
95.700
100.315
27.521
169.123
267.601
352.000
164.007
205.150
185.460
201.794
77.635
203.653
221.430
88.066
130.723
29.449
74.754
1.746.874
1.201.356
545.518
2.425.579
384.473
1.318.603
722.503
841.545
79.161
1.082.943
271.080
222.919
176.133
141.731
180.261
90.819
54.879
100.451
22.049
10.600
125.764
128.313
30.274
23.393
34.400
30.274
48.186
61.922
55.042
66.051
11.375
26.145
55.000
23.393
74.956
76.554
189.020
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
792.016
570.364
221.652
916.329
725.195
191.134
528.390
-
-
40.760
43.794
44.570
74.823
21.137
163.701
209.898
236.114
113.541
159.177
99.164
74.370
23.087
89.407
78.331
52.901
45.464
17.366
63.350
1.654.915
1.179.253
475.662
1.652.279
321.975
1.022.144
308.160
724.829
61.101
485.969
112.703
113.732
85.587
58.428
70.304
45.215
7.842
41.852
16.139
3.750
4.291
13.109
5.592
1.734
9.083
4.877
17.600
7.075
3.404
30.020
9.709
618
13.399
4.099
8.303
16.228
156.573
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
5.760
5.760
60.500
1.000
59.500
8.475
-
-
2.000
2
2.000
1.000
250
3.000
5.000
5.000
4.000
3.000
4.000
3.000
300
2.000
3.000
2.000
1.000
1.000
1.000
60.000
30.000
30.000
138.210
8.000
60.000
70.210
10.000
3.000
24.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
200
3.000
200
2
2
500
200
500
200
500
500
500
400
200
2
200
3.000
200
100
1.000
5.000
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
2006E040400
2006E040410
2006E040420
2006E040430
2006E040440
2006E040450
2006E040460
2006E040470
2006E040480
2006E040490
2006E040500
2006E040510
2006E040520
2006E040530
2006E040540
2006E040550
2006E040560
2006E040570
2006E040580
2006E040590
2006E040600
2006E040610
2006E040620
2006E040630
2006E040640
2006E040650
2006E040660
2006E040670
2006E040680
2006E040690
2006E040700
2006E040710
2007E040350
2008E040120
2008E040130
2008E040810
ULAŞTIRMA - KARAYOLU ULAŞTıRMASı
TCK GN.MD.
PROJE ADI
(Bin TL)
YER
(İL ve İLÇESİ)
KARAKTERİSTİK
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
Pazarkule Sınır Kapısı
Tekirdağ Ç.Y.Ayr.-Muratlı-D100 Ayr.
Kınalı Ayr.-Çorlu
Hendek-4.Bl.Hd.
(Denizli-Acıpayam)Ayr.-Kale
Gökova-Marmaris
Yatağan-Milas
Konya-Aksaray
Konya-Aksaray İl Sınırı
Konya İl Sınırı-Aksaray
Yenikent-Ayaş-Beypazarı
K.Maraş-Göksun-6.Bl.Hd.
Kahramanmaraş-Süleymanlı Ayr.
Süleymanlı Ayr.-Göksun
Göksun-6.Bl.Hd.
Nevşehir-Ürgüp
Delice Ayr.-Yerköy
Kayseri-Pınarbaşı
Kayseri-Tomarza Ayr.
Tomarza Ayr.-Pınarbaşı
Tokat-Niksar
Elazığ-Sivrice Ayr.-Maden-9.Bl.Hd. (DAP)
Ergani-8.Bl.Hd. (GAP)
(Diyarbakır-Mardin)Ayr.-Bismil-Batman (GAP)
Batman-(Silvan-Kozluk)Ayr. (GAP)
Diyarbakır-Bismil Ayr. (GAP)
Şanlıurfa Şehir Geçişi (GAP)
Adilcevaz-Erciş (DAP)
Gevaş-Tatvan (DAP)
Gevaş Ayr.-Bitlis İl Sınırı
Van İl Sınırı-Tatvan
Iğdır-Doğubayazıt (DAP)
Iğdır-Aralık-Dilucu Sınır Kapısı (DAP)
Horasan-Eleşkirt (DAP)
Ağrı-Taşlıçay (DAP)
Alanya-Gazipaşa-5.Bl.Hd.
(Antalya-Burdur)Ayr.-Korkuteli-2.Bl.Hd.
(Antalya-Burdur)Ayr.-Korkuteli
Korkuteli-Söğüt
Söğüt-2.Bl.Hd.
Havran-Balıkesir
Çanakkale-Bandırma
Çanakkale-Lapseki
Lapseki-Biga Ayr.
Biga Ayr.-Bandırma
(Devrek-Çaycuma)Ayr.-Zonguldak
İmranlı-Refahiye
Malatya Havaalanı Yolu (DAP)
Aliağa-İzmir
Kazan-Kızılcahamam-Gerede
Gerede-Merzifon
4.Bl.Hd.-Kurşunlu-Ilgaz Ayr.-(Kastamonu-Korgun)Ayr.
Edirne
Tekirdağ
İstanbul, Tekirdağ
Sakarya
Denizli
Muğla
Muğla
Konya,Aksaray
Konya
Aksaray
Ankara
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş
Nevşehir
Çorum, Yozgat
Kayseri
Kayseri
Kayseri
Tokat
Elazığ
Diyarbakır
Diyarbakır, Batman
Batman
Diyarbakır
Şanlıurfa
Van
Van
Van
Van
Iğdır
Iğdır
Erzurum
Ağrı
Antalya
Antalya,Burdur
Antalya
Antalya
Burdur
Balıkesir
Çanakkale,Balıkesir
Çanakkale
Çanakkale
Çanakkale, Balıkesir
Zonguldak
Sivas
Malatya
İzmir
Ankara
Muh.
Çankırı
BY 4 Km.
BY 35 Km.
BY 16 Km.
BY 12 Km.
BY 41 Km.
BY 27 Km.
BY 38 Km.
BY 136 Km.
BY 72 Km.
BY 64 Km.
BY 62 Km.
BY 124 Km.
BY 44 Km.
BY 45 Km.
BY 35 Km.
BY 19 Km.
BY 59 Km.
BY 91 Km.
BY 39 Km.
BY 52 Km.
1A 34 Km.
BY 78 Km.
BY 14 Km.
BY 72 Km.
BY 28 Km.
BY 32 Km.
BY 10 Km.
BY 54 Km.
BY 101 Km.
BY 32 Km.
BY 69 Km.
BY 49 Km.
BY 85 Km.
BY 64 Km.
BY 31 Km.
BY 82 Km.
BY 135 Km.
BY 53 Km.
BY 40 Km.
BY 42 Km.
BY 77 Km.
BY 156 Km.
BY 30 Km.
BY 61 Km.
BY 65 Km.
BY 37 Km.
BY 71 Km.
BY 18 Km.
BY 40 Km.
BY 71 Km.
BY 230 Km.
BY 58 Km.
2006-2015
2006-2015
2006-2014
2006-2015
2006-2015
2006-2015
2006-2015
2006-2015
2006-2015
2006-2015
2006-2015
2006-2015
2006-2015
2006-2015
2006-2015
2006-2015
2006-2015
2006-2015
2006-2015
2006-2015
2006-2015
2006-2015
2006-2014
2006-2015
2006-2015
2006-2015
2006-2014
2006-2015
2006-2015
2006-2015
2006-2015
2006-2015
2006-2015
2006-2015
2006-2015
2006-2015
2006-2015
2006-2015
2006-2015
2006-2015
2006-2015
2006-2015
2006-2015
2006-2015
2006-2015
2006-2015
2006-2015
2007-2015
2008-2015
2008-2015
2008-2015
2008-2015
-
8.055
42.832
7.059
26.770
30.785
105.018
37.478
89.443
46.786
42.657
34.400
395.901
34.802
338.344
22.755
11.009
50.914
33.279
15.587
17.692
28.109
100.398
11.888
46.848
24.093
20.077
22.335
41.494
99.074
46.097
52.977
30.785
48.186
122.199
64.329
79.244
154.597
63.579
42.832
48.186
201.792
141.211
27.439
54.208
59.564
131.175
25.432
32.379
63.739
120.594
418.757
109.130
-
-
1.742
2.905
6.555
8.923
4.046
3.017
1.742
34.558
17.811
16.747
7.657
14.340
4.223
5.196
4.921
1.578
15.944
21.417
11.814
9.603
1.875
9.633
8.519
8.959
7.243
8.133
20.066
11.868
18.431
11.879
6.552
4.601
5.027
5.953
7.737
3.647
7.245
4.071
1.581
1.593
54.882
28.827
11.572
8.772
8.483
4.891
12.782
7.817
16.099
7.149
71.218
15.500
-
-
200
400
200
500
500
200
200
2.000
1.000
1.000
500
900
300
300
300
2
500
1.000
500
500
200
1.000
1.500
1.500
500
500
1.000
700
1.400
700
700
1.000
1.000
3.000
3.000
200
600
200
200
200
10.000
900
300
300
300
500
200
1.000
2.000
500
12.000
3.000
(Kastamonu-Korgun)Ayr.-Tosya-7.Bl.Hd.
15.Bl.Hd.-Osmancık (Osmancık Şeh.Geç.Dah.)
Osmancık-Saraycık-Merzifon
Çankırı,Kastamonu
Çorum
Çorum, Amasya
BY 66 Km.
BY 57 Km.
BY 49 Km.
2008-2015
2008-2015
2008-2015
-
123.857
107.196
78.574
-
-
5.522
39.107
11.089
-
-
3.000
3.000
3.000
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
2009E040140
2009E040150
2009E040160
ULAŞTIRMA - KARAYOLU ULAŞTıRMASı
TCK GN.MD.
PROJE ADI
(Bin TL)
YER
(İL ve İLÇESİ)
Suluova-Amasya-Zana Köprüsü
Amasya
Reşadiye-İmranlı Ayr.
Tokat, Sivas
Erzurum-Bingöl-Diyarbakır Bölünmüş Yolu (GAP)(DAP) Erzurum,Bingöl, Diyarbakır
(Erzurum-Aziziye)Ayr.-Çat-Karlıova-Bingöl
Erzurum,Bingöl
Bingöl-Genç-Kocaköy-(Diyarbakır-Silvan)Ayr.
Bingöl,Diyarbakır
2009E040310
Hopa-Borçka (Cankurtaran Tüneli Geçişi Dahil)
Artvin
2010E040120
Gölbaşı-Adıyaman-Kahta (GAP)
Adıyaman
2010E040130
Van-(Hakkari-Yüksekova)Ayr. (DAP)
Van
2010E040140
Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos (DAP)
Ağrı
2010E040160
Osmaniye-Nurdağı (GAP)
Osmaniye,G.Antep
2010E040170
Adana-Kozan
Adana
2010E040180
Konya-Seydişehir
Konya
2010E040190
Muğla-Kale
Muğla,Denizli
2010E040200
Selçuk-Ortaklar
İzmir
2010E040210
(Denizli-Çardak)Ayr.-Sivaslı-Uşak
Uşak
2010E040220
(Pınarbaşı-Gürün)Ayr.-Kaynar-16.Bl.Hd.
Kayseri
2010E040230
Nurdağı-Islahiye (GAP)
G.Antep
2010E040240
Konya-Beyşehir
Konya
2010E040250
Yassıören Ayr.-Subaşı-Çatalca(Çatalca Ç.Y.Dh)
Kırklareli
2011E040140
Malatya Çevre Yolu (DAP)
Malatya
2011E040150
Batman Çevre Yolu (GAP)
Batman
2011E040610
Havsa-Uzunköprü-Korudağı Geçiti-Gelibolu
Edirne,Çanakkale
2011E040620
Silifke-Mut- 3. Bl.Hd.
Mersin
2011E040640
Erciş-Patnos (DAP)
Van
2011E040650
Van-Özalp-Kapıköy (DAP)
Van
2011E040660
Kastamonu-Karabük
Kastamonu,Karabük
2011E040690
Yeniceköy-Demirköy
Kırklareli
2011E040700
Çan-Yenice-Balya
Balıkesir
2011E040710
Şile-Ağva-Kandıra-Kaynarca
İstanbul,Kocaeli
2011E040730
Antep-Y.eli-Araban-Besni-(Adıyaman-G.başı)A.
G.Antep,Adıyaman
2011E040680
İpsala Ayr.-Yenikarpuzlu-Enez
Edirne
2007E040120
Kalıcı Konutların Karayolu Bağlantıları
Muh.
(9)
1998E040270
Yapım İhalelerinin Kont. ve Danışm. Hizm.
Muhtelif
1988E040140
Heyelan Önleme Projesi
Muhtelif
1983E040280
Tırmanma Şeritleri
Muhtelif
DAP
1986E040360
Şehir Geçişleri
Muhtelif
GAP
DAP
1964E042100
İl Yolları Yapımı
Muhtelif
GAP
DAP
1986E040380
Devlet ve İl Yolları Onarımı
Muhtelif
GAP
DAP
1991E040090
Sınır Tic. Neden. Açılacak Hudut Kap.Yoll.
Muhtelif
1996E040170
Karayolu Bilgi Sistemleri
Muhtelif
(9)Ödeneği Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneğinden karşılanacak olup, toplamlara dahil değildir.
KARAKTERİSTİK
BY 48 Km.
BY 136 Km.
Sathi Kaplamalı (SK) 297 Km.
2x2 Şeritli BY
BY 178 Km.
BY 119 Km.
BY 7,3 Tünel ve BY Yap.
BY 98 Km
BY 151 Km.
BY 79 Km.
BY 52 Km
BY 59 Km
BY 93 Km
BY 57 Km
BY 19 Km
BY 109 Km
BY 48 Km
BY 24 Km
BY 93 Km
BY 26 Km
BY 54 Km
BY 14 Km
BY 159 Km
BY 112 Km
BY 48 Km
BY 98 Km
BY 106 Km
1A 22 Km
BY 82 Km
BY 71 Km
BY 113 Km
1A 39 Km
BY 79,3 Km.,1A 26Km.
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2009-2015
2009-2015
2009-2015
-
117.031
287.703
383.360
-
-
6.674
29.746
49.107
-
-
2.000
2.000
10.000
2009-2015
2009-2015
2009-2015
2010-2015
2010-2015
2010-2015
2010-2015
2010-2015
2010-2015
2010-2015
2010-2015
2010-2015
2010-2015
2010-2015
2010-2015
2010-2015
2011-2015
2011-2015
2011-2015
2011-2015
2011-2015
2011-2015
2011-2015
2011-2015
2011-2015
2011-2015
2011-2015
2011-2015
2007-2015
125.654
-
240.948
142.412
304.767
86.829
290.950
131.684
92.428
105.405
124.007
98.182
26.648
151.482
76.544
71.953
131.835
98.856
344.690
92.801
283.000
173.048
61.950
149.820
85.000
50.000
123.000
290.900
303.049
50.000
155.315
175.215
260.695
78.523
(21.046)
2.126.619
(77.892)
(137.613)
5.000.000
(646.739)
(879.748)
6.200.000
(844.062)
(550.752)
394.087
71.461
61.218
-
-
16.919
32.188
46.464
4.342
11.297
2.202
1.607
1.607
1.607
1.607
537
3.747
537
2.677
537
2.677
2.140
1.070
119.559
153.160
34.104
57.555
(15.090)
275.264
(1.926)
(46.639)
1.885.152
(238.273)
(677.138)
1.113.715
(480.783)
(130.893)
148.590
41.741
-
-
5.000
5.000
25.000
1.000
1.000
1.000
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
2.000
1.000
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
(20.000)
6.000
1.326
628
(3)
5.081
(509)
(805)
37.308
(5.257)
(17.179)
76.811
(20)
(4.107)
1.200
8.470
Kontrolluk-Danışmanlık
Yapım-Onarım
Tırmanma Şeritleri Yap.
Tırmanma Şeritleri Yap.
Toplam 581,7 Km.
1998-2015
1988-2015
1983-2015
Top. 5300 Km. İl Yolu Yap.
1964-2015
Yol Onarımları
1986-2015
Sınır Kapısı Yolları Yap .
Hizmet alımı,Mak.Teç.
1991-2015
1996-2014
1986-2015
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
1973E040980
1997E040130
1989E040160
1991E040140
1996E040150
1986E040370
1991E040130
1993E040230
1996E040990
2009E040120
2009E040130
1983E040290
2003E040260
2010E040260
1999E040130
2000E040020
2011E040500
2011E040510
ULAŞTIRMA - KARAYOLU ULAŞTıRMASı
TCK GN.MD.
PROJE ADI
BSK Yapımı
Kulu Ayr.-Cihanbeyli
Konya-Cihanbeyli
Ankara Çıkışları
Mersin-Erdemli
Yerköy Ayr.-Yozgat-Sorgun (YHP)
Erbaa-Reşadiye (YHP)
Zana Köprüsü-Erbaa (YHP)
Düzce-Akçakoca-K.Ereğlisi
Aşkale-Erzurum (Erzurum Çevre Yolu ve Hv.Alanı Bağl.
Dahil) (DAP)
(Ankara-Eskişehir)Ayr.-Mahmudiye-Çifteler-(AfyonEmirdağ)Ayr.
Trabzon-Aşkale (DAP) (DOKAP)
İstanbul-Şile
Diyadin Ayr.-D.beyazıt-Gürbulak S .Kap.(DAP)
Yıldızeli-Sivas-Zara-İmranlı, Sivas-Ulaş(Hv.Al.Bağ.D.)
Sorgun-Akdağmadeni-Yıldızeli (YHP)
BSK Kaplamalı Yolların Yenilenmesi
Ankara-Bala Ayr.
Mersin-Adana
Safranbolu-Karabük-4.Bl.Hd.(ZBK)
Aksaray-Ulukışla-Pozantı
Makine Araştırma Stok Kontrol ve İş.Mak. Bilgisayarla
İdaresi
Yol Bakım ve Kar Mücadele Mak.Deng.Prj.
Makine-Teçhizat ve Yed.Parça Satın Al.ve On.
Trafik Güvenliği
Sel Hasarlarının Giderilmesi (DA)
Çevre Koruma Hizm. ile Yolların Fiziki Standardının
Yükseltilmesi
Kara Nokta Projeleri
Çığ Tünellerinin Yapımı
Tünellerin Fiziki Standardının Yükseltilmesi ve Tünel
Güvenliğinin Artırılması
Köprü Yapımı
Köprü Yapımı
Adıyaman-Kahta-Siverek-D.Bakır Yolunda Nissibi
Köprüsü Yap. ve Danış. Hizmetleri
Diğer Projeler
Devlet ve İl Yollarında Bul. Muh. Köprülerin Onarımı ve
Sismik Takviyelerinin Yapılması
Geçit Vermeyen Veya Standardı Düşük Köprülerin
Yeniden Yapımı
Tarihi Köprülerin Onarımı
İkizdere-İspir Yolunda Ovit Tüneli ve Bağlantı Yolları
(Bin TL)
YER
(İL ve İLÇESİ)
KARAKTERİSTİK
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
Muhtelif
Konya
Konya
Ankara
Mersin
Yozgat
Tokat
Amasya,Tokat
Düzce, Zonguldak
Erzurum
Top.1.328 Km.BSK Yap.
BY 94 Km.
BY 63 Km.
BY 74 Km.
BY 43 Km.
BY 61 Km.
BY 73 Km.
BY 60 Km.
BY 71 Km.
BY 71 Km.
1973-2015
1992-2015
1993-2015
1993-2015
1994-2015
1990-2015
1992-2015
1992-2014
1993-2015
1993-2015
480.250
480.250
-
4.331.720
236.500
217.800
92.400
107.800
145.019
242.733
199.117
632.675
176.664
314.332
314.332
-
-
2.868.881
196.654
176.231
81.635
89.465
98.586
213.296
193.958
503.337
145.506
10.830
10.830
-
-
59.779
3.000
3.000
2.000
2.000
2.000
3.000
3.000
12.779
4.000
Eskişehir
1A 46 Km., BY 10 Km.
1993-2014
-
94.600
-
-
90.480
-
-
3.000
Muhtelif
İstanbul
Ağrı
Sivas
Yozgat,Sivas
Muhtelif
Ankara
Mersin,Adana
Karabük
Niğde
Muhtelif
BY 220 Km.
BY 50 Km.
BY 50 Km.
BY 185 Km.
1A, BY, 157 Km.
Top. 276 Km. BSK Yen.
BY 16 Km.
BY 63 Km.
BY 55 Km.
1A142 Km.
Yenileme
1993-2015
1991-2015
1996-2015
1993-2015
1997-2015
1997-2015
1998-2015
1997-2015
1997-2015
1997-2015
1989-2015
-
926.200
157.418
96.421
557.453
448.920
520.824
30.395
88.120
300.582
101.727
22.755
-
-
155.235
134.441
61.630
484.804
243.623
331.252
24.314
85.231
204.692
17.015
20.832
-
-
5.000
2.000
3.000
6.000
6.000
6.400
200
2.000
4.000
200
450
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Makine-Teçhizat
Makine-Teçhizat
Trafik Güv. Malzemeleri
Yapım-Onarım
Ağaçlandırma Çalış. VePeyzaj
1991-2015
1996-2015
1986-2015
1991-2015
1993-2015
-
560.000
470.000
1.202.482
495.384
214.067
-
-
432.458
374.046
791.482
231.423
101.808
-
-
50.000
30.000
122.000
67.000
28.000
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
1996-2015
2009-2015
2009-2015
-
551.698
73.096
88.938
-
-
400.298
27.585
25.087
-
-
40.000
8.000
10.000
Muhtelif
Muhtelif
Adıyaman, Şanlıurfa
Yol İyileşt., Kavşak.Düz.
Çığ Tünellerinin Yapımı
Standart Yükseltme ve AB
Normlarına Uyum
Muh. Köprü Yapımları
Muh. Köprü Yapımları
620 m.
1983-2015
2003-2015
2010-2015
-
440.059
1.441.946
87.705
-
-
295.962
760.797
9.630
-
-
18.500
57.338
30.000
Muh.
Muhtelif
Muh.
Muh. Köprü Onarımları
2003-2015
2010-2015
-
1.354.241
56.710
-
-
751.167
1.607
-
-
27.338
1.600
Muhtelif
Muh. Köprü Yapımları
1999-2015
-
35.300
-
-
16.421
-
-
1.200
Muhtelif
Rize
Muh. Köprü Onarımları
2x14700 m. Tünel ve2310 m.
Bağlantı Yolu
2x350 M. Köprü Yapımı
2000-2015
2011-2016
-
43.870
575.000
-
-
20.945
2
-
-
1.200
560
2011-2015
-
48.150
-
-
-
-
-
-
Muh. Köprü Onarımları
İnşaat-Donanım
İnşaat-Donanım
İnşaat-Donanım
2001-2015
1976-2015
1977-2015
1977-2015
-
85.189
33.403
50.863
40.994
-
-
39.679
15.198
43.507
20.606
-
-
(4.815)
10.000
6.000
2
5.000
Cizre-Silopi-Habur Sınır Kapısı Devlet Yolu HABUR III Şırnak
Köprüsü Yapımı İşi
(10)
2001E040110
Köprü Onarımı
Muhtelif
1976E040970
Bakımevleri İnşaatı
Muhtelif
1977E042970
Gn.Md. Sosyal Tesisleri İnş. ve Donanımı
Ankara
1977E042180
Şube Tesisleri İnşaatı
Muhtelif
(10)Projenin ödeneği Gümrük Müsteşarlığı tarafından karşılacak olup, toplama dahil edilmemiştir.
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
ULAŞTIRMA - KARAYOLU ULAŞTıRMASı-BORU HATTı
TCK GN.MD.-ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI-BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.
PROJE ADI
1987E040160
Teknik Araştırma ve Uygulama Tesis. İnş.
1987E040190
Bölge Tesisleri İnşaatı
1997E040430
Atölyelerin Onarımı ve Yenileştirilmesi
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012E040010
Tesis Onarımları
2012E040020
Akaryakıt Giderleri
2012E040030
Bitüm Alımı
2012E040040
Bitüm Depo Tesis. ile Vagon-İskele Yap. On.
2012E040050
BSK Kaplamalı Yollarda Drenaj Yapımı
2012E040060
Astarlı Sathi Kaplama Yap. ve Agr. İhzaratı
2012E040070
BSK Kaplama Yapımı ve Onarımı (Emanet)
2012E040080
Asfalt Kaplama Yapılacak Yolların Fiziki Standardının
Yükseltilmesi
2012E040090
Kesin Hesap Karşılıkları
2012E040100
Taşıt Alımları
2012E040110
2012E040120
2012E040130
2012E040140
Tesis Donanımları ve Teçhizat Temini
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
Kayseri-Niğde
Şanlıurfa-Hilvan Ayr.-Bozova-8. Bl.Hd.
Kangal-Alacahan-Hekimhan-Malatya
Kangal-Alacahan-8.Bl.Hd.
Malatya-Hekimhan-16.Bl.Hd.
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2009E040400
Bilgi Sistemleri Etütleri(BTS)(11)
Ulaştırma Talep Yönetim Sistemi Oluşturulması
Ulaştırma Sis. e-Ödeme Standartlarının Oluş.
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2009E040290
Ulaştırma Bakanlığı Dönüşüm Projesi(DS)
Ulaştırma Ar-Ge Stratejisi Projesi(DS)
Bilişim Projesi(DS)
İstatistik Altyapısının Kurulması(DS)
Ulaştırmanın Fiziki Etkilerinin Araştırılması(DS)
2000E040260
Ulaştırma Ana Planı Etüdleri
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2011E040400
Ulaştırma Bakanlığı Ek Hizmet Binası(DS)
2007E040330
Ağırlık ve Boyut Denetim İstasyonlarıYenileme,
Geliştirme ve Yapımı(DS)
2009E040410
Ulusal Ulaştırma Portalı(BTS)(12)
YER
(İL ve İLÇESİ)
KARAKTERİSTİK
(Bin TL)
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
Ankara,Antalya
Muhtelif
Muhtelif
İnşaat-Donanım
İnşaat-Donanım
Onarım-İyileştirme
1987-2015
1987-2014
1997-2015
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Tesis Onarımları
Akaryakıt Giderleri
Bitüm Alımı
Yapım-Onarım
Drenaj Yapımı
Top. 190 Km.
BSK Yapımı Top. 60 Km.
Yapım-Onarım
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Kesin Hesap Karşılıkları
T-4 (8 Ad.), T-5 (2 Ad.) , T-7
(65 Ad.),T-9 (3 Ad .), T-10 (1
Ad.),T-14 (3 Ad.)
Muhtelif Teçhizat Temini
Kayseri, Niğde
Şanlıurfa
Sivas, Malatya
Sivas
Malatya
BY 102 Km
BY 54 Km.
BY 150 Km.
BY 42 Km.
BY 108 Km.
2012-2015
2012-2015
2012-2015
2012-2015
2012-2015
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2012-2012
2012-2012
2012-2012
2012-2012
2012-2012
2012-2012
2012-2012
2012-2012
349.318
349.318
349.318
45.824
69.236
8.031
1.705.247
1.304.668
29.398
50.000
42.000
7.000
10.000
13.000
10.000
1.133.170
-
-
35.205
24.236
1.484
-
349.318
349.318
349.318
-
3.500
15.000
1.000
1.304.676
1.304.668
29.398
50.000
42.000
7.000
10.000
13.000
10.000
1.133.170
2012-2012
2012-2012
-
5.000
5.000
-
-
-
-
-
5.000
5.000
2012-2012
-
100
400.579
124.499
77.000
199.080
52.657
146.423
-
-
-
-
-
100
8
2
2
4
2
2
114.645
15.620
2.470
2.470
1.550
920
13.150
8.100
250
2.800
2.800
2.250
5.050
99.025
99.025
30.000
58.630
-
-
16.534
1.904
1.904
1.904
14.630
14.630
14.630
-
12.220
8.220
2.470
2.470
1.550
920
5.750
5.750
250
2.000
2.000
1.500
4.000
4.000
-
44.032
9.670
2.470
2.470
1.550
920
7.200
5.750
250
2.000
2.000
1.500
1.450
34.362
34.362
15.000
15.362
Ankara
Ankara
Ankara
Etüd-Proje
Etüd-Proje
Etüd-Proje
2009-2012
2009-2012
2009-2012
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Ankara
Etüd-Proje
Etüd-Proje
Etüd-Proje
Etüd-Proje
Etüd-Proje
Etüd-Proje
2009-2013
2009-2012
2009-2013
2009-2013
2009-2013
2000-2013
Ankara
Muhtelif
İnşaat
Yapım,Onarım, Mak.-Teç.
2011-2013
2007-2014
20.965
10.570
2.470
2.470
1.550
920
8.100
8.100
250
2.800
2.800
2.250
10.395
10.395
-
Ankara
Yazılım-Donanım-Müş. Hiz.
2009-2013
10.395
10.395
-
-
-
-
4.000
4.000
Boru Hattı Yapımı
2012-2012
-
56.252
56.252
56.252
14.934
-
-
-
-
-
56.252
56.252
56.252
14.934
Boru Hattı Yapımı
Boru Hattı Yapımı
2012-2012
2012-2012
-
7.327
24.287
-
-
-
-
-
7.327
24.287
BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012E050030
Merkezi Eski Dağıtım Hatlarının Yenilenmesi ve
Ankara
Bağlantı Hatlarının Tamamlanması
2012E05040
Dağıtım Hatları ve Bağlantı Hatları Tamamlanması
Ankara
2012E050050
Mücavir Alan Dağıtım ve Bağlantı Hatları
Ankara
(11)Bu proje önceki yıllarda Yatırım Programında 2009K010470 proje numarası ile yer almıştır.
(12)Bu proje önceki yıllarda Yatırım Programında 2009K010480 proje numarası ile yer almıştır.
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
2012E050060
ULAŞTIRMA - BORU HATTı-KENTIÇI ULAŞıM
BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.-BOTAŞ GN.MD.-MSB ANT BAŞKANLIĞI-ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PROJE ADI
Yeni İlçeler Dağıtım ve Bağlantı Hatları
BOTAŞ GN.MD. TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1996E050010
Muhtelif Etüdler
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
1998E050120
Irak-Türkiye HPBH Telekom ve Scada Sistemi
2004E050090
Marmara Deniz Geçişi Kontrol Araştırma ve Yapımı
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1995E050010
Doğu Anadolu Doğal Gaz Ana İletim Hattı
Biten İşler
Erzincan Kompresör İstasyonu Yapımı
CS-3 Gebze Kompresör İstasyonunun Taşınması
1996E050050
YER
(İL ve İLÇESİ)
Ankara
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
-
9.704
-
-
-
-
-
9.704
7.514.177
37.314
37.314
37.314
7.462.018
50.438
36.986
13.452
7.411.580
2.586.256
2.390.658
159.356
36.242
1.808.545
1.808.545
1.808.545
1.432.444
1.402.508
29.936
-
2.069.311
5.056
5.056
5.056
2.064.255
11.496
3.856
7.640
2.052.759
905.983
894.729
11.254
5.207.952
32.897
32.897
32.897
5.175.055
42.423
34.423
8.000
5.132.632
2.433.221
2.390.658
30.747
11.816
167.000
167.000
167.000
50.000
50.000
-
173.750
173.750
7.420
2.213
5.207
166.330
23.263
23.263
500.000
2.308
2.308
2.308
482.847
8.015
2.563
5.452
474.832
74.426
50.000
24.426
1996-2013
Muhtelif
Muhtelif
Telekom ve Scada Sistemi
Etüd-Yapım
1998-2012
2004-2012
Muhtelif
Muhtelif
Erzincan
Kırşehir-Mucur
Boru Hattı Sistemi
Boru Hattı Yapımı,İnşaat
Kompresör İstasyonu Yapımı
Kompresör İstasyonu Taşı
nması
Muhtelif
Boru Hattı Yapımı
Bağlantı Hatları Yapımı
Scada ve Telekom Sistemi
Bilgisayar ve Yan Donanı
mları Alımı
Muhtelif
Yeraltı Depolama Tesisi
İnşaatı
Muhtelif
Bina ve Karakol Yapımı,
Bakım-Onarım
Kompresör İstasyonu Yapımı
1995-2013
1997-2010
2005-2013
2010-2012
1996-2014
1996-2010
1996-2014
1997-2013
1999-2014
1.496.924
529.517
905.293
62.114
31.960
2.717.423
1.284.502
1.345.678
87.243
43.268
257.475
257.475
-
1.082.755
272.042
756.668
54.045
18.092
2.455.388
1.284.502
1.094.716
76.170
28.747
-
75.265
71.515
3.750
5.777
122.056
117.056
5.000
6.049
2002-2014
2005-2019
1.571.108
76.899
1.571.108
118.626
-
6.792
118.626
117.000
-
36.901
117.000
2007-2015
2010-2013
158.322
-
299.110
14.910
-
38.120
-
78.663
935
-
35.775
-
73.840
9.560
2011-2013
78.093
-
102.606
14.845
14.845
14.845
-
7.809
-
10.260
-
-
26.250
-
35.000
14.845
14.845
14.845
-
(615)
-
-
-
-
-
(615)
(307.898)
(286.454)
(215.465)
(213.465)
-
(288.454)
(286.454)
(7.700)
-
-
(10.200)
-
2002E050070
2005E050060
Deniz Araçları
Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama
Muhtelif
Aksaray-Sultanhanı
2007E050060
2010E050020
Boru Hatlarının Modernizasyonu
Bina Yapımı
Muhtelif
Muhtelif
Ulaşım Master Plan Revizyonu, Fizibilite Etüdü,
Uygulama Projesi Hazırlanması
1. Aşama İstasyon Geliştirme (13)
TOPLAM
Etüd-Proje
1999E050070
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2006E060030
Raylı Taşıma Sistemi
Biten İşler (1. Aşama)
2012-2012
PROJE TUTARI
DIŞ
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
MSB ANT BAŞKANLIĞI TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012E050020
Muhtelif İşler
Boru Hattı Yapımı
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
5.850.378
5.056
5.056
5.056
5.845.322
18.916
6.069
12.847
5.826.406
2.489.999
2.297.237
158.245
34.517
Doğal Gaz Dağıtım Hatları
Biten İşler
Sanayi ve Bağlantı Hatları
Scada ve Telekom Sistemi
Bilgisayar Sistemleri
2011E050030
Eskişehir Komresör İstasyonu Yapımı
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012E050010
Muhtelif İşler
KARAKTERİSTİK
(Bin TL)
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
Eskişehir
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif,T-8(2 Ad.), T-12(2
Ad.),T-13(1 Ad.)
2012-2012
T-2 (2 Ad.), T-7 (2 Ad.) , T-8
(3 Ad.), T-14 ( 2 Ad.)
2006-2013
2006-2009
Antalya
Yapım+Etüd-Proje
11,3 km inşaat+E.mekanik
+14 adet Araç
Etüd-Proje
(230.098)
(213.465)
2010-2012
(2.200)
(2.200)
(2.000)
-
(2.000)
(200)
-
(200)
Antalya
İnşaat
2012-2013
(14.433)
(19.244)
-
-
-
(7.500)
-
(10.000)
Antalya
Antalya
(13)İstasyon Geliştirme Projesi için revize fizibilte etüdü Kalkınma Bakanlığınca onaylandıktan sonra harcama yapılabilecektir.
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
ULAŞTIRMA - KENTIÇI ULAŞıM
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ-ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİ.-GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELED.-İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
YER
(İL ve İLÇESİ)
PROJE ADI
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
1990E060690
Toplu Taşım ve Raylı Sistem
Biten İşler (1. Aşama)
Toplu Taşım ve Raylı Sistem (2. Aşama)
Ulaşim Master Plan Revizyonu ve Etüd Proje
ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİ. TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2000E060570
Otobüs Alımı (20 Adet)
1997E060430
Kentsel Ulaşım ve Toplu Taşım
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELED. TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2011E060040
Otobüs Alımı
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2011E060010
Otobüs Alımı (500 Adet) (279 Solo+221 Mafsallı)(14)
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1997E060210
Taksim -Yenikapı Metrosu (2.Etap)
Taksim-Unkapanı (2.Etap-1.Aşama)
Unkapanı-Yenikapı(2.Etap-2.Aşama)
Taksim-Yenikapı Metrosu (2.Etap)
2006E060040
Kadıköy - Kartal Metrosu(15)
Kadıköy - Kartal Metrosu 1.Kısım İnşaat
Bursa
Bursa
Bursa
Bursa
Eskişehir
Eskişehir
Gaziantep
KARAKTERİSTİK
Yapım
İnşaat+E.mekanik
8,8 km inşaat+E.mekanik+ 30
adet araç
Etüd-Proje
Otobüs Alımı
Yapım
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
(Bin TL)
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
1990-2012
1990-2008
2006-2012
(1.017.066)
(617.712)
(396.354)
(1.185.859)
(676.289)
(506.570)
(917.286)
(617.712)
(297.574)
-
(1.064.184)
(676.289)
(385.895)
(99.780)
(98.780)
-
(121.675)
(120.675)
2011-2012
(3.000)
(3.000)
(2.000)
-
(2.000)
(1.000)
-
(1.000)
2000-2012
1997-2012
(5.160)
(252.509)
(5.160)
(252.509)
(247.291)
-
(247.291)
(5.160)
(5.218)
-
(5.160)
(5.218)
(22.500)
(26.550)
-
-
-
(22.500)
-
(26.550)
(311.886)
(1.218.188)
(566.430)
(174.500)
(477.258)
(2.967.093)
(291.096)
(616.329)
(243.195)
(373.134)
(2.314.088)
-
-
(776.329)
(243.195)
(160.000)
(373.134)
(2.602.855)
(288.767)
(311.886)
(107.812)
(68.766)
(39.046)
(131.760)
-
-
(311.886)
(112.812)
(68.766)
(5.000)
(39.046)
(134.089)
(2.329)
50 Adet Doğalgaz Yakıtlı Solo 2011-2012
Otobüs
İstanbul
Otobüs Alımı
2011-2012
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
Yapım
3 km inşaat
2,5 km inşaat
E.mekanik + 92 adet araç
Yapım
Kadıköy-Kozyatağı arası 9 km
delme tünel
Kozyatağı-Kartal arası 1 2,5
km delme tünel+İstas
yonlar+E.mekanik
4,4 km inşaat+E.mekanik
144 adet araç
Yapım
1997-2014
1997-2013
1997-2014
1997-2014
2006-2014
2006-2012
(311.886)
(900.396)
(423.138)
(477.258)
(2.675.997)
-
2006-2011
(1.741.712)
(1.741.712)
(1.741.712)
-
(1.741.712)
-
-
-
2010-2013
2006-2014
1999-2014
(548.302)
(385.983)
(2.173.611)
(548.302)
(385.983)
(2.173.611)
(326.562)
(245.814)
(1.901.502)
-
(326.562)
(245.814)
(1.901.502)
(12.851)
(118.909)
(166.775)
-
(12.851)
(118.909)
(166.775)
5,8 km inşaat+ E.mekanik +34
adet araç
15,8 km inşaat+E.mekanik
+80 adet araç
70 adet araç
Yapım
1999-2012
(585.540)
(585.540)
(504.000)
-
(504.000)
(41.000)
-
(41.000)
Otogar-İkitelli Hafif Raylı Sistem (Olimpiyat Parkı ve
İstanbul
1999-2014
Başakkonut bağlantıları dahil)
2008E060010
Raylı Sistem Araç Alımı(16)
İstanbul
2008-2014
2008E060040
4.Levent - Darüşşafaka Metro (Seyrantepe bağlantısı
İstanbul
2008-2014
dahil)(15)
(Biten İşler) 4.Levent - Atatürk Oto Sanayi
İstanbul
İnşaat
2008-2009
Atatürk Oto Sanayi-Darüşşafaka
İstanbul
İnşaat
2008-2014
4.Levent - Darüşşafaka
İstanbul
E.mekanik + depo sahası
2008-2014
(14)Hazine garantisiz dış finansmanla gerçekleştirilecektir.
(15)Projenin dış kredili bölümü Hazine garantisiz dış finansmanla gerçekleştirilecektir.
(16)Kalkınma Bakanlığı onay verdikten sonra harcama yapılabilecektir. Hazine garantisiz dış finansmanla gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.
(1.588.071)
(1.588.071)
(1.397.502)
-
(1.397.502)
(125.775)
-
(125.775)
(227.203)
(789.262)
(227.203)
(1.144.001)
(700.000)
-
(1.054.739)
(1.658)
(50.000)
-
(1.658)
(50.000)
(394.631)
(394.631)
(354.739)
(394.631)
(394.631)
(350.000)
(350.000)
-
(354.739)
(350.000)
(350.000)
(25.000)
(25.000)
-
(25.000)
(25.000)
1999E060240
-Kadıköy - Kartal Metrosu 2.Kısım
İnşaat+Elektromekanik
İstanbul
Kartal - Kaynarca
Araç Alımı
Otogar-İkitelli Hafif Raylı Sistem (Olimpiyat Parkı ve
Başakkonut bağlantıları dahil)(14)
Otogar-Bağcılar Hafif Raylı Sistem
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
2007E060030
2007E060040
2008E060030
2009E060020
2009E060030
2010E060010
ULAŞTIRMA - KENTIÇI ULAŞıM-HABERLEŞME
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ-İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ-ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI-BASIN YAYIN VE ENF.GN.MD.
2011 SONUNA KADAR
BAŞLAMA
PROJE TUTARI
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
BİTİŞ
YER
DIŞ
PROJE ADI
TOPLAM
KARAKTERİSTİK
DIŞ
TOPLAM
YILI
(İL ve İLÇESİ)
KREDİ
ÖZKAYNAK
(Bin TL)
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
Üsküdar-Altunizade-Ümraniye-Dudullu HRS(14)
Üsküdar-Altunizade-Ümraniye-Dudullu HRS
Üsküdar-Altunizade-Ümraniye-Dudullu HRS
Üsküdar-Altunizade-Ümraniye-Dudullu HRS
Bakırköy-Beylikdüzü Hafif Raylı Sistem(14)
Bakırköy-Küçükçekmece-Avcılar HRS
Avcılar-Beylikdüzü HRS
Araç Alımı
Kabataş - Mahmutbey Metro(14)
Kabataş - Mahmutbey Metro İnşaat işleri
Kabataş - Mahmutbey Metro Elektromekanik
Araç Alımı
Bakırköy - Bahçelievler - Kirazlı Metro(14)
Bakırköy - Bahçelievler - Kirazlı Metro
Bakırköy - Bahçelievler - Kirazlı Metro Elektromekanik
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
Yapım
İnşaat
Elektromekanik
126 adet araç
Yapım
İnşaat + Elektromekanik
İnşaat+Elektromekanik
90 adet araç
Yapım
İnşaat
Elektromekanik
145 adet araç
Yapım
İnşaat
Elektromekanik
2007-2015
2007-2015
2007-2015
2007-2015
2007-2015
2007-2015
2007-2015
2007-2015
2008-2015
2008-2015
2008-2015
2008-2015
2009-2015
2009-2015
2009-2015
(2.391.198)
(1.308.273)
(673.959)
(408.966)
(2.900.318)
(1.304.100)
(1.304.100)
(292.118)
(3.078.835)
(1.721.412)
(886.788)
(470.635)
(1.120.715)
(619.708)
(319.244)
(2.391.198)
(1.308.273)
(673.959)
(408.966)
(2.900.318)
(1.304.100)
(1.304.100)
(292.118)
(3.078.835)
(1.721.412)
(886.788)
(470.635)
(1.120.715)
(619.708)
(319.244)
-
-
-
(463.680)
(303.115)
(156.151)
(4.414)
(9.650)
(4.825)
(4.825)
(100.538)
(42.284)
(20.000)
(38.254)
(9.650)
(4.325)
(4.325)
-
(463.680)
(303.115)
(156.151)
(4.414)
(9.650)
(4.825)
(4.825)
(100.538)
(42.284)
(20.000)
(38.254)
(9.650)
(4.325)
(4.325)
Araç Alımı
Otobüs Alımı (200 Adet Doğalgaz Yakıtlı)(14)
Otobüs Alımı (300 Adet) (100 Solo+100 Mafsallı+100
Yüksek Kapasiteli)(14)
İstanbul
İstanbul
İstanbul
56 adet araç
Otobüs Alımı
Otobüs Alımı
2009-2015
2009-2013
2010-2014
(181.763)
(106.646)
(233.672)
(181.763)
(106.646)
(233.672)
-
-
-
(1.000)
(57.500)
(100.000)
-
(1.000)
(57.500)
(100.000)
2001-2013
2011-2015
2011-2013
(274.885)
(256.879)
(39.876)
(384.673)
(321.098)
(49.846)
(210.000)
-
-
(310.000)
(20.030)
-
(34.745)
(4.000)
-
(34.745)
(18.230)
(5.000)
3.067.290
27.000
27.000
15.000
12.000
3.040.290
3.040.290
3.040.290
-
-
34.452
34.452
34.452
34.452
-
-
1.600.000
2.700
2.700
1.500
1.200
1.597.300
1.597.300
1.597.300
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2001E060490
Banliyö Sisteminin Geliştirilmesi (17)
2011E060020
Deniz Ulaşımı Geliştirme
2011E060050
Tam Adaptif Kontrollü Trafik Yönetim, Denetim ve
Bilgilendirme Sistemi
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2011E060070
İzmir Körfez Geçişi Etüd Proje İşleri
2011E060080
Esenboğa Havaalanı Raylı Sistem Bağlantısı
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2011E060030
Ankara Metroları Tamamlama Projesi(18)(19)
İzmir
İzmir
İzmir
İzmir
Ankara
Etüd-Proje
Etüd-Proje
2011-2013
2011-2013
Ankara
43,8 km inşaat+Elektrome
kanik+324 Adet Araç+Müh.
Müş.Hiz.
18 km. İnşaat+
E.mekanik+144 Araç
15,6 km. İnşaat+
E.mekanik+120 Araç
10,2 km. İnşaat+
E.mekanik+60 Araç
2011-2014
-
2011-2014
-
1.174.795
-
-
6.018
-
-
606.300
2011-2014
-
1.038.737
-
-
9.766
-
-
458.000
2011-2014
-
826.758
-
-
18.668
-
-
533.000
2012-2012
-
2.000
2.000
2.000
2.000
-
-
-
-
-
2.000
2.000
2.000
2.000
Kızılay-Çayyolu Metrosu (M2)
Ankara
Batıkent-Sincan Metrosu (M3)
Ankara
Tandoğan-Keçiören Metrosu (M4)
Ankara
BASIN YAYIN VE ENF.GN.MD. TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012E120070
Muhtelif İşler
Yapım
17 adet vapur+4 adet isk ele
Sistem Kurulumu
Ankara
Yazılım-Donanım, MakineTeçhizat, Bakım-Onarım
(14)Hazine garantisiz dış finansmanla gerçekleştirilecektir.
(17)Araçlar İZBAN A.Ş. tarafından alınacak olup maliyete dahil edilmemiştir.
(18)Bu kapsamdaki projeler için Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından 2010 yılı sonuna kadar 987.936.321 TL tahmini harcama yapılmıştır.
(19)Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından keşfe dayalı kalan proje maliyeti hesaplandıktan sonra ihaleye çıkılacaktır.
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
ULAŞTIRMA - HABERLEŞME
PTT GN.MD.-TRT GN.MD.-ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
PROJE ADI
YER
(İL ve İLÇESİ)
PTT GN.MD. TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1996E110120
PTT Hizmet Binaları
Muhtelif
2007E110040
İşyerlerinin PTT Bank Olarak Düzenlenmesi
Muhtelif
2009E110030
İstanbul PİM, KİM ve Lojistik Üs İnşaatı
İstanbul
2010E110020
PTTMatik
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012E110010
Muhtelif İşler
TRT GN.MD. TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2006E120060
TV ve Radyo Vericileri Teçhizatı (DS)
-(20)
2006E120070
TV ve Radyo Vericileri İnşaatı (DS)
-(20)
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012E120010
Stüdyo ve Dış Çekim Teçhizatı Modernizasyonu (DS)
2012E120020
2012E120030
2012E120040
2012E120050
2012E120060
TV ve Radyo Program İletim Sistemleri (DS)
Bilgi ve İletişim Sistemleri (DS)
İdame, Yenileme ve Tamamlama (DS)
Araştırma ve Geliştirme (DS)
Taşıt Alımı (DS)
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2001E110040
Sektördeki Düzenlemelere Ait Muhtelif Etüdler
2012E110020
GSM Alt Yapısı Olmayan Yerleşim Yerlerine Alt Yapı
Kurulmasına İlişkin Etüd Proje
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2010E110030
Kamu İnternet Erişim Noktaları(21)
2010E110040
2011E110030
Acil Durum Haberleşmesine Yönelik Uydu Telefonu
Temini(22)
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
Elektronik Haberleşme Alt Yapısı Olmayan Yerleşim
Yerlerine Alt Yapı Kurulması(21)
Muhtelif
Muhtelif
(Bin TL)
KARAKTERİSTİK
P. Hizmet, P. İşleme, Dağıt.
Top. Mrk., Depo ve Ambar
Binaları (32+8 Bina)
Modernizasyon-Büyük
BakımOnarım
Hizmet Binası İnşaatı,
Konveyör Sistemleri
Otomasyon-Modernizasyon
Mak-Teçh.,BakımOnarım,Yaz.-Donanım, T18(1386 adet),T-20 (523 adet)
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
1996-2014
-
732.696
682.946
682.946
228.607
-
-
458.216
458.216
458.216
129.057
-
-
140.000
90.250
90.250
35.250
2007-2014
-
276.623
-
-
216.623
-
-
20.000
2009-2015
-
122.930
-
-
82.750
-
-
15.000
2010-2013
-
54.786
49.750
49.750
49.750
-
-
29.786
-
-
-
20.000
49.750
49.750
49.750
141.332
68.557
68.557
51.283
17.274
72.775
72.775
45.825
-
20.637
20.637
20.637
20.637
(2.953)
-
37.977
37.977
37.977
34.319
(5.539)
3.658
(7.816)
-
-
69.178
6.075
6.075
6.075
(4.750)
63.103
63.103
43.534
80.000
7.225
7.225
6.425
(5.000)
800
(5.000)
72.775
72.775
45.825
2012-2012
Muhtelif
Makine-Teçhizat
2006-2012
Muhtelif
İnşaat
2006-2012
Muhtelif
Makine-Teçhizat
2012-2012
97.518
34.415
34.415
34.415
63.103
63.103
43.534
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Ankara
Muhtelif
Makine-Teçhizat
Yazılım-Donanım
İnşaat, Makine-Teçhizat
Yazılım-Teçhizat
T-10 (2 adet)
2012-2012
2012-2012
2012-2012
2012-2012
2012-2012
6.649
12.920
-
7.000
13.600
5.574
550
226
-
-
-
-
6.649
12.920
-
7.000
13.600
5.574
550
226
2001-2012
2012-2012
-
197.500
5.000
5.000
4.000
1.000
-
-
-
-
-
80.000
5.000
5.000
4.000
1.000
192.500
7.500
3.000
-
-
-
-
-
75.000
7.500
3.000
Ankara
Ankara
Etüd-Proje
Etüd-Proje
2010-2012
Muhtelif
Makine-Teçhizat,YazılımDonanım
Makine-Teçhizat
-
2010-2012
-
4.500
-
-
-
-
-
4.500
Muhtelif
Makine-Teçhizat
2011-2013
-
185.000
185.000
-
-
-
-
-
67.500
67.500
Muhtelif
(20)Ulaş., Dnz. ve Hab. Bak. Haberleşme Gn. Md. sermaye transferlerinden 2006 yılında aktarılan ödenekten karşılanıp, toplama dahil değildir.
(21)Ödeneği Evrensel Hizmet Bütçesinden karşılanacaktır.
(22)Ödeneği İletişim Hizmetleri Bütçesinden karşılanacaktır.
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
ULAŞTIRMA - HABERLEŞME-OTOYOLLAR
TCK GN.MD.
PROJE ADI
TCK GN.MD. TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1991E040150
Etüd-Proje Müşavirlik Hizmetleri
2002E040260
Otoyollar Üzerindeki Büyük Sanat Yapılarının Proje ve
Müşavirlik Hizmetleri
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1985E040360
İzmir-Urla-Çeşme Otoyolu
1980E040230
Kınalı-Sakarya Otoyolu
(Bin TL)
YER
(İL ve İLÇESİ)
Muhtelif
Muhtelif
İzmir
İstanbul, Kocaeli
Anadolu Oto. Kurtköy Kav.- E5 Pendik Tersane Kav.
İstanbul
Arası Bağ. Yolu ve Yan Yolları İnşaatı
Anadolu Oto. Çamlıca-Gebze Kes. (0+000-45+000)
İstanbul
Eksik Kalan ve İlave Toplama Yolları İnşaatı
1986E040170
Sakarya-Kazancı-Bolu-Ankara Otoyolu
Sakarya, Bolu, Ankara
Gümüşova-Gerede (Bolu Dağı Geç. Dah.)
Bolu
1993E040270
(Anadolu Oto.- D.Ovası) Ayr.-Orhangazi-Bursa-Balıkesir- Kocaeli, Yalova, Bursa,
İzmir (İzmit Körfez Köp. Dahil)(23)
B.kesir, Manisa, İzmir
1997E040140
Bursa Çevreyolu
Bursa
Biten İşler
Bursa
Yalova Ayr.- Turanköy Köp. Kav.
Bursa
1993E040290
Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu (G.Antep Çevreyolu Dahil) G.Antep, Ş.Urfa
(GAP)
Gaziantep Çevreyolu
G.Antep
Gaziantep-Birecik Kesimi
G.Antep, Ş.Urfa
Birecik-Şanlıurfa Kesimi
G.Antep, Ş.Urfa
1986E040180
İzmir-Aydın Otoyolu (İzmir Çevreyolu D.)
İzmir,Aydın
İzmir Çevre Yolu - Aydın Otoyolu
İzmir,Aydın
İzmir Çev. Yolu H.dalı Kav.- K.dere Kav. Arası
İzmir
Aydın-Denizli-Muğla D.Y. Bağlantı Yolu
İzmir,Aydın
1993E040280
Kemerhisar-Pozantı Otoyolu(Kemerhisar ve Niğde
Niğde,Adana
Bağ.Yolu Dahil)
2009E040280
TEM(O2)Otoyolu Seyrantepe Köp.Kvş. VeAyazağaİstanbul
Cendere Bağ. Yolu
1999E040160
Otoyollarda Trafik Güvenliği
Muhtelif
1996E040140
Otoyollarda Viyadük ve Köp.Onarımları
Muhtelif
1994E040200
Otoyol Bak.-İşlet.Tes.Acil Haberleşmeve Elektronik
Muhtelif
Ücret Toplama Sistemi
1996E040020
Otoyol Üstyapı İyileştirme ve B.Onarım
Muhtelif
2007E040240
Yapımı Tamamlanan Otoyollar ÜzerindeMuhtelif Sanat Muhtelif
Yapıları İnşaat İşleri
2007E040230
Yap-İşlet-Devret ve Diğer Otoy.Proj.Müş.ve Kont.Hiz.
Muhtelif
2010E040300
Boğaziçi ve FSM Köprülerinin Bakımı, Onarımıve
İstanbul
Yapısal Tak. ile Müh. ve Müş. Hizmetleri
2011E040320
Ankara-Gerede Otoyolu Kazan Bağlantı Kavşağı
Ankara
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012E040850
Kesin Hesap Karşılıkları
Muhtelif
2012E040860
Otoyol Bakım Şeflikleri, Ücret ToplamaGişe ve
Muhtelif
Binalarının Onarım ve Yenilenmesi
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2012E040870
Otoyollarda İyileştirme ve Büyük Onarım
Muhtelif
(23)Yap-İşlet-Devret projesinin mühendislik ve müşavirlik hizmetlerinde kullanılacaktır.
KARAKTERİSTİK
Fiz. ve ÇED Etüd, Proje
Proje-Müşavirlik
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
1991-2015
2002-2014
12.251.283
-
21.190.262
401.746
401.746
366.958
34.788
11.311.879
-
-
18.135.376
173.130
173.130
141.943
31.187
315.110
-
-
500.000
14.360
14.360
12.000
2.360
1985-2015
1980-2015
12.251.283
12.251.283
885.364
-
20.308.416
20.308.416
2.446.325
790.495
11.311.879
11.311.879
802.832
-
-
17.962.246
17.962.246
2.339.250
751.397
315.110
315.110
-
-
458.641
458.641
12.000
7.000
109 Km. OY ve Bağ. Yolu
47,7 Km. Bağlantı Yolu,Yan
Yol, Toplama Yolları Yap.
15,7 Km. Bağ. ve Yan Yol
Yap.
32 Km. Toplama Yol Yap.
1990-2015
-
426.695
-
-
420.895
-
-
3.000
1995-2015
-
363.800
-
-
330.502
-
-
4.000
27,1 Km.OY. ve Bağ. Yolu
27,1 Km.OY. ve Bağ. Yolu
421 Km.Otoyol Müşavirlik
1986-2015
1986-2015
1993-2015
1.903.393
1.903.393
-
2.720.381
2.720.381
15.729
1.841.338
1.841.338
-
-
2.638.743
2.638.743
5.504
27.822
27.822
-
-
32.830
32.830
5
82 Km. OY. ve Bağ. Yolu
40 Km. OY ve Bağ. Yolu
42 Km. OY. ve Bağ. Yolu
225,9 Km.OY ve Bağ.Yolu
1997-2015
1997-2011
1997-2015
1993-2015
1.263.568
489.242
774.326
2.186.270
1.611.367
616.493
994.874
2.815.935
1.038.326
489.242
549.084
2.009.516
-
1.326.453
616.493
709.960
2.689.722
34.745
34.745
65.254
-
41.000
41.000
77.000
34,4 Km.OY ve Bağ.Yolu
62,5 Km.OY ve Bağ.Yolu
129 Km.OY ve Bağ.Yolu
188 Km.OY ve Bağ.Yolu
170,5 Km.OY ve Bağ.Yolu
7,5 Km. Bağ.Yolu
10 Km. Bağ.Yolu
139 Km.OY ve Bağ.Yolu
1993-2015
1993-2015
1993-2015
1986-2015
1986-2015
2010-2015
2010-2015
1993-2015
542.247
666.068
977.955
3.381.300
3.381.300
2.631.388
683.182
898.069
1.234.684
4.661.481
4.443.228
105.047
113.206
3.311.968
424.617
647.997
936.902
3.330.104
3.330.104
2.289.763
-
631.682
875.274
1.182.766
4.398.755
4.371.467
21.937
5.351
2.892.221
42.373
12.712
10.169
17.797
17.797
169.492
-
50.000
15.000
12.000
45.000
25.000
12.000
8.000
200.000
17 km Bağ. Yolu
2009-2014
-
172.377
-
-
-
-
-
1
Trafik Güvenliği Malz.
Onarım
Sistem Tesisi ve MakinaTeçhizat
Onarım-Yenileme
Sanat Yapıları İnşaatı
1999-2015
1996-2015
1994-2015
-
201.946
200.303
275.344
-
-
143.363
106.093
182.918
-
-
3.000
6.000
4.000
1996-2015
2007-2015
-
878.390
35.599
-
-
472.509
10.471
-
-
24.000
625
Müşavirlik Hizmetleri
Bakım-Onarım
2007-2015
2010-2015
-
25.385
123.991
-
-
564
3
-
-
10
4.670
Kavşak Yapımı
2011-2015
Kesin Hesap
Yenileme-Onarım
2012-2012
2012-2012
-
21.400
480.100
2.000
1.000
1.000
-
-
4.280
-
-
-
1.500
26.999
2.000
1.000
1.000
Onarım-Yenileme
2012-2015
-
478.100
213.100
-
-
-
-
-
24.999
2.000
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
2012E040880
2012E040920
ULAŞTIRMA - OTOYOLLAR
TCK GN.MD.
(Bin TL)
YER
(İL ve İLÇESİ)
PROJE ADI
Otoyollar Üzerinde Sanat Yapıları İnşaatı ve Onarım
İşleri
TEM Edirne-Karaağaç Bağlantı Yolu
KARAKTERİSTİK
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
Muhtelif
Sanat Yapıları Yapım- Onarım 2012-2015
-
50.000
-
-
-
-
-
999
Edirne
Bağ. Yolu 5,7 Km.
-
215.000
-
-
-
-
-
22.000
2012-2015
2012 YILI TURİZM SEKTÖRÜ YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI
(Bin TL.)
2011 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA
PROJE TUTARI
KURULUŞLAR
PROJE
SAYISI
DIŞ
TOPLAM
ETÜD-PROJE
DIŞ
KREDİ
ÖZKAYNAK
DEVAM EDEN PROJELER
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
DIŞ
TOPLAM
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ ÖZKAYNAK
DIŞ
TOPLAM
TOPLAM
6
10.500
2.740
ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
6
146.254
40.054
22.437
3.000
25.437
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
9
1.013.063
565.113
130.520
882
131.402
ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI
6
381.511
199.222
52.400
5.600
58.000
15
885.507
159.659
635
47.905
1.460
50.000
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HAB. BAK.
7
80.440
3.203
1.500
7.100
7.400
16.000
VAKIFLAR GN.MD.
2
120.000
51.036
51
2.637.275
1.021.027
TOPLAM
1.570
KREDİ ÖZKAYNAK
METEOROLOJİ GN. MD.
TCK GN.MD.
30
KREDİ ÖZKAYNAK
YENİ PROJELER
1.600
12.000
2.165
273.932
12.000
18.342
294.439
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
TURİZM
METEOROLOJİ GN. MD.-ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI-KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
PROJE NO
PROJE ADI
YER
(İL ve İLÇESİ)
KARAKTERİSTİK
(Bin TL)
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
METEOROLOJİ GN. MD. TOPLAMI
-
10.500
-
-
2.740
-
-
1.600
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2008F000160
Zemin Etüdü ve Proje İşleri
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2011F000070
Muh.Alet-Cihaz,Makine-Teçh,Yedek ve Sarf Malzemesi
Alımı
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2008F000170
Turistik Yöre ve Taşra Teşkilatı Meteor. Bölge ve
İst.Müd. Bina Onarımı
2008F000180
Bilgi Bankası ve Ek Bina İnşaatı
2009F000110
Meteoroloji İstasyon Binası İnşaatı ve Mevcut Bina
Onarımı ile Çev. Düz.
2009F000120
Meteoroloji İstasyon Binası İnşaatı ve Mevcut Bina
Onarımı ile Çev. Düz.
30
30
30
10.470
170
170
-
-
2.740
-
-
-
30
30
30
1.570
170
170
Muhtelif
Etüd-Proje
2008-2012
Muhtelif
Makina- Teçhizat
2011-2012
-
Muhtelif
İnşaat
2008-2014
-
10.300
5.500
-
-
2.740
2.490
-
-
1.400
548
Ankara
Karabük
İnşaat
İnşaat
2008-2014
2009-2013
-
800
2.000
-
-
250
-
-
1
850
Çanakkale
İnşaat
2009-2013
-
2.000
-
-
-
-
-
1
146.254
136.554
136.554
106.410
-
-
40.054
40.054
40.054
25.410
-
-
25.437
22.437
22.437
16.437
ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2007F000100
İmar Uygulamaları
230 Belediye
1991F000300
Çevre Koruma-Planlama-Düzenleme-Altyapı, Uygulama
ve Ekipmanları
2011F000100
Uzungöl Turizm Amaçlı Tur Güzergahları Yapımı ve
Çevre Düzenlemesi
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2012F000090
Türkiye Kıyılarında Yüzme Suyu Profillerinin
Belirlenmesi Projesi
2012F000110
Korunan Alanlarda Çevre Koruma ve Geliştirme Projesi
2007-2015
ÖÇK Bölgeleri
Turistik Yönden Önem Arz
Eden Belde İmar Uyg.
Etüd-Proje-Uyg.-Teçhizat
-
1991-2014
-
26.144
-
-
13.644
-
-
3.500
Trabzon-Uzungöl
Etüd-Proje-Uygulama
2011-2013
-
4.000
-
-
1.000
-
-
2.500
9.700
9.700
2.000
-
-
-
-
-
3.000
3.000
1.000
Muhtelif
Etüd-Proje-Uygulama
2012-2013
-
Muhtelif
Etüd-Proje-Uygulama
2012-2014
-
2.700
-
-
-
-
-
1.500
Muhtelif
Etüd-Proje-Uyg.-Teçh.
2012-2014
-
5.000
-
-
-
-
-
500
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TOPLAMI
-
1.013.063
-
-
565.113
-
-
131.402
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1998F000510
Akdeniz-Ege Turizm Altyapı Kıyı Yönetimi(ATAK)
Muhtelif
Projesi
2005F000020
Hizmet Yapıları ve Alımları
Muhtelif
2005F000030
Turizm Sek.Ana Planı ve Fiziksel Plan ile Altyapı ÇED Muhtelif
ve Etd.Prj.Yap.
2005F000040
Turizm Bölge Alan ve Merkezleri ile Turizm Potansiyeli Muhtelif
Arz Eden Yörelerde Altyapı Uygulamaları
2005F000060
Çevre Düzeni,Örenyeri Onarımı Işık ve Ses Düzeni
Trabzon-Merkez
Yapımı
2009F000020
Yaygın Mesleki Turizm Eğitimi
Muhtelif
2009F000030
Turizm Amaçlı Altyapı Uygulamaları
GAP ve DAP İlleri
(GAP)
(DAP)
2011F000080
Doğu Karadeniz Turizm Master Planı (1)
DOKAP İlleri
(1)Revize Master Plan Kalkınma Bak. tarafından onaylanmadan uygulama aşamasına geçilmeyecektir.
1.012.181
1.012.181
230.792
-
-
565.113
565.113
126.388
-
-
130.520
130.520
33.000
2012F000130
Korunan Alanlarda Çevre Düzenlemesi
Proje-Uygulama-Altyapı
1998-2014
-
Prj-İnş.Tefr.Teçh.
Planlama-Plan Aplik.
Etüd-Proje
Proje-Uygulama-Altyapı
2005-2014
2005-2014
-
22.000
25.000
-
-
9.173
12.560
-
-
1.000
2.700
2005-2014
-
518.284
-
-
327.984
-
-
62.200
Onarım-Çevre Düzenlemesi
2005-2014
-
13.946
-
-
8.040
-
-
1.876
Eğitim Materyalı Basımı
Proje-Uygulama-Altyapı
2009-2014
2009-2014
Etüd-Proje-Uygulama
2011-2014
-
1.451
150.708
94.558
56.150
50.000
-
-
460
75.508
46.953
28.555
5.000
-
-
244
24.000
13.000
11.000
5.500
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
TURİZM
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI-ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI-TCK GN.MD.-ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
YER
(İL ve İLÇESİ)
PROJE ADI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012F000010
Muhtelif İşler
KARAKTERİSTİK
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
(Bin TL)
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
-
882
882
882
-
-
-
-
-
882
882
882
ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI TOPLAMI
-
381.511
-
-
199.222
-
-
58.000
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1995F000190
Gelibolu Y.adası Tarihi Milli Park Özel Prj.
2001F000080
Milli Park Projesi
2003F000070
Başkomutan Tarihi Milli Parkı Projesi
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012F000070
Hizmet Binası Bakım Onarımı
2012F000080
Eğitim,Tanıtım ve Yayın Projesi
2012F000060
Av ve Yaban Hayatı ve Su Ürünleri Proj. (D.S.)
-
375.911
375.911
148.293
201.802
25.816
5.600
5.600
2.250
350
3.000
-
-
199.222
199.222
132.328
60.308
6.586
-
-
-
52.400
52.400
7.765
38.605
6.030
5.600
5.600
2.250
350
3.000
-
885.507
10.700
10.700
10.700
873.347
873.347
15.766
6.214
35.155
9.999
16.517
300.000
370.800
31.616
13.393
5.961
21.093
11.833
35.000
1.460
1.460
1.460
-
-
159.659
7.911
7.911
7.911
151.748
151.748
5.278
1.360
6.022
1.587
6.658
79.352
14.815
19.110
7.935
1.922
8
4.367
3.334
-
-
-
50.000
635
635
635
47.905
47.905
2.000
210
520
309
600
19.414
13.076
2.625
3.544
105
2
2.000
3.500
1.460
1.460
1.460
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI TOPLAMI
-
80.440
-
-
3.203
-
-
16.000
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1997F000040
Etüd-Prj,ÇED Araş.,Fiz.Etd.,İmar Pln. Yap.
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2008F000100
Amasra Limanı Yolcu İskelesi ve Küçük Tekne
Yanaşma Yerleri İnşaatı (ZBK)
2008F000110
Karaburun Yolcu İskelesi
2011F000110
Van-Edremit Küçük Tekne Barınağı
7.000
7.000
7.000
30.040
30.040
9.120
-
-
1.060
1.060
1.060
2.143
2.143
2.143
-
-
1.500
1.500
1.500
7.100
7.100
4.000
10.320
10.600
-
-
-
-
-
2.000
1.100
TCK GN.MD. TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1996F000030
Etüd Proje Çalışmaları
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2001F000040
Bursa-Uludağ (Cami Maden Yolu Dahil)
1990F000080
Turistik Yerleşim Yerleri İç Yolları
2005F000090
Nemrut Dağı Turistik Yolları (GAP)
2005F000100
Bodrum Turistik Yolları
2005F000120
Marmaris Turistik Yolları (İçmeler Turunç Yolu Dahil)
2005F000130
Turizm Alanı ve Merkezi Yolları
1990F000070
Turistik Yörelere Ulaşım Yolları
1992F000330
Gebze-Şile
1993F000090
GAP Bölgesi Turistik Yollar Yap.ve On.(GAP)
1998F000100
Milas Ayr.-Labranda
1998F000060
Arsuz- Samandağı
1998F000090
Turistik Ören Yerleri (Çıralı-Yanartaş)
2010F000030
Bitlis-Tatvan-Nemrut Krater Gölü Yolu(DAP)
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012F000020
Turistik Yolların Normal Bakım ve Trafik Giderleri
Muhtelif
Mak.-Teçh.,Bilgisayar,
Büyük Onarım
2012-2012
Çanakkale
Muhtelif
A.Karahisar-Kütahya
Etüd-Proje-Uygulama
Etüd-Proje-Uygulama
Etüd-Proje-Uygulama
1995-2014
2001-2014
2003-2014
Muhtelif
Ankara
Muhtelif
Onarım
Etüd-Proje-Uygulama
Etüd-Proje-Uygulama
2012-2012
2012-2012
2012-2012
Muhtelif
Etüd-Proje
1996-2013
Bursa
Muhtelif
Adıyaman,Malatya
Muğla
Muğla
Muhtelif
Muhtelif
Kocaeli
Muhtelif
Muğla
Hatay
Antalya
Bitlis
2A, Muhtelif
1A, 6 Km
3A,94 Km
2A,50 Km
2A,100 Km
Yol Yapımı
Yol Yapımı
1A, 16 Km
1A, 55 Km
2A, 14 Km
2A, 46 Km
1A, 61 Km
2A,22 Km
2001-2014
1990-2014
2005-2015
2005-2015
2005-2015
2005-2015
1990-2015
1992-2015
1993-2014
1998-2015
1998-2015
1998-2015
2010-2015
Muhtelif
Yol Bakımı
2012-2012
Muhtelif
Etüd-Proje,Araş.Plan Yap.
1997-2013
Bartın
Altyapı İnş.
2008-2013
-
İzmir
Van
Altyapı İnş.
Ana,Tali Dalgakıran, Rıhtım,
çek.yeri ve geri saha dolgusu
2008-2013
2011-2013
-
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
TURİZM
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI-VAKIFLAR GN.MD.
PROJE ADI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012F000040
Isl.Olan Yapıların Onarım İşleri
2012F000050
Muhtelif İşler
2012F000030
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
Demre Yat Limanı
VAKIFLAR GN.MD. TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2000F000140
Han ve Kervansarayların Onarımı(İpekyolu Proj. Kaps.
Öncelikli)
2008F000150
Eski Eser Onarımı
YER
(İL ve İLÇESİ)
(Bin TL)
KARAKTERİSTİK
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
Muhtelif
Muhtelif
Onarım,Islah
Kontrollük Giderleri,
Makine-Teçh,İnş.,Tamaml .
2012-2012
2012-2012
-
Antalya
Ana,Tali Dalgakıran, Rıhtım,
çek.yeri ve geri saha dolgusu
2012-2014
-
40.000
40.000
-
-
-
-
-
4.000
4.000
120.000
120.000
120.000
30.000
-
-
51.036
51.036
51.036
2.076
-
-
12.000
12.000
12.000
2.000
90.000
-
-
48.960
-
-
10.000
Muhtelif
Eski Eser Onarımı
2000-2015
-
Muhtelif
Eski Eser Onarımı
2008-2015
-
43.400
3.400
2.800
600
-
-
-
-
-
7.400
3.400
2.800
600
2012 YILI KONUT SEKTÖRÜ YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI
2011 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA
PROJE TUTARI
KURULUŞLAR
PROJE
SAYISI
DIŞ
TOPLAM
ADALET BAKANLIĞI
1
3.450
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BŞK.
9
523.445
BAŞBAKANLIK
1
ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
1
DANIŞTAY BŞK.
1
500
DHMİ GN.MD.
3
32.491
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
1
EKONOMİ BAKANLIĞI
1
EMNİYET GN.MD.
6
59.450
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
1
GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAK.
1
GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI
DIŞ
KREDİ
ÖZKAYNAK
ETÜD-PROJE
DEVAM EDEN PROJELER
DIŞ
TOPLAM
KREDİ ÖZKAYNAK
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
(Bin TL.)
YENİ PROJELER
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ ÖZKAYNAK
DIŞ
TOPLAM
KREDİ ÖZKAYNAK
TOPLAM
3.450
3.450
189.851
321.950
1.500
1.500
1.500
5.500
5.500
5.500
58.900
132.099
500
500
3.569
8.700
1.000
1.000
1.000
420
420
420
26.250
30.000
3.000
3.000
3.000
1.000
1.000
1.000
1
1.000
1.000
1.000
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
1
675
675
675
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
5
7.000
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
9
78.300
KALKINMA BAKANLIĞI
1
MALİYE BAKANLIĞI
1
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
6.360
15.000
265
2.500
4.866
1.250
7.000
7.000
8.000
35.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
1
40.000
40.000
40.000
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI
2
24.225
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
1
2.600
2.600
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HAB. BAK.
1
700
700
700
VAKIFLAR GN.MD.
1
2.000
2.000
2.000
YARGITAY BAŞKANLIĞI
1
350
350
350
51
794.606
304.365
479.845
TOPLAM
7.800
1.940
3.508
91.568
25.060
7.500
4.705
170.775
7.500
2.600
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
KONUT
ADALET BAKANLIĞI-AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI-BAŞBAKANLIK-ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI-DANIŞTAY BŞK.-DHMİ GN.MD.-DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
2011 SONUNA KADAR
BAŞLAMA
PROJE TUTARI
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
YER
DIŞ
BİTİŞ
PROJE ADI
TOPLAM
TOPLAM
KARAKTERİSTİK
DIŞ
(İL ve İLÇESİ)
YILI
KREDİ
ÖZKAYNAK
ADALET BAKANLIĞI TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012G000010
Lojman Onarımı
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2010G000220
Afet Konutları (DA)
2010G000300
Afet Konutları (DA)
2011G000410
Afet Konutları (DA)
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2010G000280
Afet Konutları (DA)
2010G000320
Afet Konutları (DA)
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012G000350
Afet Konutları Altyapıları (DA)
2012G000360
Afet Önleyici Tedbirler (DA)
2012G000370
Kesin Hesap Alacakları (DA)
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2012G000380
Afet Konutları (DA)
BAŞBAKANLIK TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012G000050
Lojman Onarımı
ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012G000280
Lojman Onarımı
DANIŞTAY BŞK. TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012G000040
Lojman Onarımı
DHMİ GN.MD. TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012G000330
Lojman Yapımı Etüt-Proje ve Müşavirlik
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2011G000350
Lojman Yapımı
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2012G000340
Lojman Yapımı
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012G000260
Lojman Onarımı
Muhtelif
Büyük Onarım
2012-2012
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
200 Knt+Alty.(Biten:88)
38 Konut+Altyapı
444 Konut+Altyapı
2010-2012
2010-2012
2011-2012
Muhtelif
Muhtelif
553 Knt+Alty.(Biten:140)
2205 Knt+Alt,+Müş.Hzm.
(Biten:641)
2010-2013
2010-2013
(Bin TL)
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
-
3.450
3.450
3.450
3.450
-
-
-
-
-
3.450
3.450
3.450
3.450
-
523.445
288.594
52.099
9.550
3.420
39.129
236.495
49.070
187.425
-
-
58.900
58.900
3.000
2.000
1.000
55.900
11.900
44.000
-
-
321.950
132.099
49.099
7.550
3.420
38.129
83.000
10.000
73.000
234.851
99.851
94.267
2.084
3.500
135.000
135.000
-
-
-
-
-
189.851
99.851
94.267
2.084
3.500
90.000
90.000
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Altyapı
Kaya Islahı
Kesin Hesap
2012-2012
2012-2012
2012-2012
Muhtelif
1500 Konut+Altyapı
2012-2013
-
2012-2012
-
1.500
1.500
1.500
1.500
-
-
-
-
-
1.500
1.500
1.500
1.500
2012-2012
-
5.500
5.500
5.500
5.500
-
-
-
-
-
5.500
5.500
5.500
5.500
2012-2012
-
500
500
500
500
-
-
-
-
-
500
500
500
500
32.491
265
265
265
11.226
11.226
11.226
21.000
21.000
21.000
-
-
6.360
6.360
6.360
6.360
-
-
-
8.700
265
265
265
4.866
4.866
4.866
3.569
3.569
3.569
1.000
1.000
1.000
1.000
-
-
-
-
-
1.000
1.000
1.000
1.000
Ankara
Muhtelif
Ankara
Büyük Onarım
Büyük Onarım
Büyük Onarım
Muhtelif
Etüt-Proje-Müşavirlik
2012-2012
Muhtelif
102 Daire+Altyapı
2011-2012
Muhtelif
132 Daire+Altyapı
2012-2014
-
2012-2012
-
Muhtelif
Büyük Onarım
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
KONUT
EKONOMİ BAKANLIĞI-EMNİYET GN.MD.-GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI-GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI-GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI-HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI-İÇİŞLERİ BAK.-JANDARMA GN. KOM
(Bin TL)
2011 SONUNA KADAR
BAŞLAMA
PROJE TUTARI
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
2012 YATIRIMI
YER
BİTİŞ
DIŞ
DIŞ
PROJE ADI
TOPLAM
TOPLAM
KARAKTERİSTİK
DIŞ
TOPLAM
(İL ve İLÇESİ)
YILI
KREDİ
ÖZKAYNAK
KREDİ
ÖZKAYNAK
EKONOMİ BAKANLIĞI TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012G000080
Lojman Onarımı
EMNİYET GN.MD. TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012G000140
Lojman Güçlendirme Projeleri (DA-G)
2012G000150
Lojman Uygulama Projeleri
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2011G000440
Lojman Yapımı
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012G000160
Lojman Onarımı
2012G000170
Kesin Hesap Alacakları
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2012G000180
Lojman Yapımı
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012G000320
Lojman Onarımı
GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012G000300
Lojman Onarımı
GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012G000290
Lojman Onarımı
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012G000070
Lojman Onarımı
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012G000090
Vali Konağı
2012G000100
Kaymakam Evi
2012G000110
Vali Konağı Onarımı
2012G000120
Kaymakam Evi Onarımı
2012G000130
Bakanlık Merkez Lojmanları Onarımı
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012G000190
Lojman Etüt-Projelerinin Hazırlanması
Ankara
Büyük Onarım
2012-2012
-
420
420
420
420
-
-
-
-
-
420
420
420
420
59.450
2.500
2.500
1.000
1.500
20.403
20.403
20.403
36.547
22.000
21.500
500
14.547
14.547
-
-
15.000
15.000
15.000
15.000
-
-
-
30.000
2.500
2.500
1.000
1.500
1.250
1.250
1.250
26.250
22.000
21.500
500
4.250
4.250
Muhtelif
Muhtelif
Etüd-Proje-Onarım
Etüd-Proje
2012-2012
2012-2012
Batman
192 Daire
2011-2013
Muhtelif
Muhtelif
Büyük Onarım
Kesin Hesap
2012-2012
2012-2012
Muhtelif
110 Daire
2012-2014
-
2012-2012
-
3.000
3.000
3.000
3.000
-
-
-
-
-
3.000
3.000
3.000
3.000
2012-2012
-
1.000
1.000
1.000
1.000
-
-
-
-
-
1.000
1.000
1.000
1.000
2012-2012
-
1.000
1.000
1.000
1.000
-
-
-
-
-
1.000
1.000
1.000
1.000
2012-2012
-
675
675
675
675
-
-
-
-
-
675
675
675
675
2012-2012
2012-2012
2012-2012
2012-2012
2012-2012
-
7.000
7.000
7.000
750
3.250
1.000
1.000
1.000
-
-
-
-
-
7.000
7.000
7.000
750
3.250
1.000
1.000
1.000
2012-2012
-
78.300
1.940
1.940
1.940
-
-
7.800
-
-
-
35.000
1.940
1.940
1.940
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Ankara
Ağrı
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Ankara
Muhtelif
Büyük Onarım
Büyük Onarım
Büyük Onarım
Büyük Onarım
1 Konut
10 Konut
Büyük Onarım
Büyük Onarım
Büyük Onarım
890 Daire-Etüt-Proje
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
KONUT
JANDARMA GENEL KOM.-KALKINMA BAK.-MALİYE BAK.-MİLLİ SAVUNMA BAK.-SAHİL GÜVENLİK KOM.-SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI-ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAK.-VAKIFLAR GN.MD.-YARGITAY BŞK.
2011 SONUNA KADAR
BAŞLAMA
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
2012 YATIRIMI
PROJE TUTARI
BİTİŞ
YER
DIŞ
DIŞ
TOPLAM
TOPLAM
TOPLAM
PROJE ADI
KARAKTERİSTİK
DIŞ
YILI
(İL ve İLÇESİ)
KREDİ
ÖZKAYNAK
KREDİ
ÖZKAYNAK
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2007G000110
Jandarma Sb.Astsb.Lojmanı
2009G000140
Jandarma Sb.Astsb.Lojmanı
2010G000160
Jandarma Sb.Astsb.Lojmanı
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2011G000200
Jandarma Sb.Astsb.Lojmanı
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012G000200
Jandarma Sb.Astsb.Lojmanı
2012G000210
Lojman Güçlendirme ve Onarımı
2012G000220
Kesin Hesap Alacakları
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2012G000230
Jandarma Sb.Astsb.Lojmanı
KALKINMA BAKANLIĞI TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012G000060
Lojman Onarımı
MALİYE BAKANLIĞI TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012G000240
Lojman Onarımı
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012G000250
Lojman Onarımı
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2009G000150
Lojman Yapımı
2010G000170
Lojman Yapımı
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012G000030
Lojman Onarımı
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012G000270
Lojman Onarımı
VAKIFLAR GN.MD. TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012G000310
Vakıf Konutları Onarımı
YARGITAY BAŞKANLIĞI TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012G000020
Lojman Onarımı
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
20 Daire+Altyapı
4 Daire+Altyapı
48 Daire+Altyapı
2007-2012
2009-2012
2010-2012
Muhtelif
468 Daire+Altyapı
2011-2013
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
20 Daire+Altyapı
Güçlendirme+Onarım
Kesin Hesap
2012-2012
2012-2012
2012-2012
Muhtelif
468 Daire+Altyapı
2012-2014
-
2012-2012
-
3.000
3.000
3.000
3.000
-
-
-
-
-
3.000
3.000
3.000
3.000
2012-2012
-
3.000
3.000
3.000
3.000
-
-
-
-
-
3.000
3.000
3.000
3.000
2012-2012
-
40.000
40.000
40.000
40.000
-
-
-
-
-
40.000
40.000
40.000
40.000
2009-2013
2010-2013
-
24.225
24.225
24.225
17.565
6.660
-
-
3.508
3.508
3.508
3.148
360
-
-
7.500
7.500
7.500
4.200
3.300
2012-2012
-
2.600
2.600
2.600
2.600
-
-
-
-
-
2.600
2.600
2.600
2.600
2012-2012
-
700
700
700
700
-
-
-
-
-
700
700
700
700
2012-2012
-
2.000
2.000
2.000
2.000
-
-
-
-
-
2.000
2.000
2.000
2.000
2012-2012
-
350
350
350
350
-
-
-
-
-
350
350
350
350
Ankara
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Ankara
Muhtelif
Muhtelif
Ankara
Büyük Onarım
Büyük Onarım
Büyük Onarım
116 Daire-Etüt-Prj-İnş.
34 Daire-Etüt-Prj-İnş.
Büyük Onarım
Büyük Onarım
Büyük Onarım
Büyük Onarım
59.360
7.400
1.700
600
5.100
51.960
51.960
17.000
7.000
1.000
5.000
1.000
10.000
10.000
-
-
7.800
2.300
800
200
1.300
5.500
5.500
-
-
-
25.060
5.100
900
400
3.800
19.960
19.960
8.000
7.000
1.000
5.000
1.000
1.000
1.000
2012 YILI EĞİTİM SEKTÖRÜ YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI
2011 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA
PROJE TUTARI
KURULUŞLAR
PROJE
SAYISI
DIŞ
TOPLAM
DIŞ
KREDİ
İLKÖĞRETİM VE GEN. ORTAÖĞRETİM
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HAB. BAK.
17
15
2
528.000
528.000
6.263.411
6.173.185
90.226
348.000
348.000
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM
ADALET BAKANLIĞI
CEZA İNF.KUR.TUTUKEV. İŞ Y.K..
DİYANET İŞLERİ BŞK.
EMNİYET GN.MD.
GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK
BAKANLIĞI
MALİYE BAKANLIĞI
MESLEKİ YET. KURUMU
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ B.
42
1
1
2
4
262.221
3.505.568
20.448
5.000
38.800
260.718
95.131
YÜKSEK ÖĞRETİM
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
BATMAN ÜNİVERSİTESİ
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
BİLECİK ÜNİVERSİTESİ
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
BOZOK ÜNİVERSİTESİ
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV.
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
EGE ÜNİVERSİTESİ
EMNİYET GN.MD.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
ETÜD-PROJE
DIŞ
ÖZKAYNAK
10.250
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
(Bin TL.)
DEVAM EDEN PROJELER
DIŞ
TOPLAM
1.435.761
1.385.535
50.226
35.000
35.000
533.009
20.300
KREDİ
180.000
180.000
ÖZKAYNAK
YENİ PROJELER
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ ÖZKAYNAK
DIŞ
TOPLAM
1.526.800
1.486.800
40.000
440.500
440.500
445.600
600
220.100
KREDİ
180.000
180.000
ÖZKAYNAK
TOPLAM
2.002.300
1.962.300
40.000
686.000
600
5.000
20.000
45.000
40.500
5.000
20.000
4.500
2
5.550
890
2.100
1.050
3.150
1
4
26
1
86.000
1.542
3.084.260
3.250
4.000
42
521.350
20.000
300
186.000
3.250
20.000
1.300
587.700
3.250
523.885
5.037
4.498
3.900
3.398
3.300
2.700
5.065
3.000
3.000
4.053
8.067
3.000
2.500
4.646
3.000
2.500
2.900
3.000
3.000
2.500
2.900
11.298
5.000
8.998
2.500
3.500
4.000
3.000
2.500
3.000
3.600
3.000
2.600
4.450
5.000
4.249
3.172
10.000
2.500
3.052
2.275.940
17.535
17.998
15.900
18.498
16.498
16.500
22.065
16.000
15.498
23.765
18.998
15.000
15.998
14.746
14.998
13.998
17.000
13.998
15.498
15.500
15.500
25.000
18.000
9.998
14.998
15.498
18.998
15.498
18.500
20.000
18.998
15.998
14.998
21.000
25.000
20.247
16.998
11.000
14.500
14.550
471
5
5
4
4
5
4
5
4
4
5
3
5
5
4
4
5
5
5
4
5
5
6
4
4
4
4
4
4
4
4
6
4
4
6
4
5
5
4
4
4
221
262.000
15.086.867
136.337
89.071
63.000
109.550
54.000
86.337
188.642
90.100
59.373
316.599
84.299
56.100
60.000
119.746
59.137
27.600
57.595
28.250
67.100
89.914
64.573
151.561
81.500
21.500
76.815
124.820
91.100
66.600
155.777
88.100
174.808
133.100
131.107
137.546
369.213
147.474
110.765
21.000
119.600
80.152
6.727
21
95.110
10.250
7.638.450
89.069
69.995
42.810
76.989
14.817
54.985
143.732
61.601
37.797
224.509
58.431
5.483
32.473
84.424
33.271
12.881
7.913
28.305
50.845
26.945
103.873
30.698
32.167
102.021
57.197
41.334
126.479
60.321
125.938
102.275
99.695
80.418
161.289
99.133
64.270
94.788
46.152
1.000
19.300
19.142
100
1.000
100
100
100
100
100
100
300
100
100
100
100
100
100
100
100
250
100
300
100
100
500
1.000
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
150
100
150
1.000
100
100
382.400
1.732.913
12.398
12.500
11.900
15.000
13.098
13.700
16.900
12.900
12.198
19.612
10.831
11.900
13.398
10.000
11.898
11.398
14.000
10.748
12.398
12.700
12.500
13.602
12.500
12.398
11.898
14.898
12.398
15.900
16.900
15.298
12.898
12.298
16.500
19.850
15.898
13.676
11.900
11.398
2012 YILI EĞİTİM SEKTÖRÜ YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI (Devam)
2011 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA
PROJE TUTARI
KURULUŞLAR
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENST.
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
HİTİT ÜNİVERSİTESİ
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENST.
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV.
KAR.MEHMET BEY ÜNİVERSİTESİ
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
KAYSERİ ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
KİLİS 7 ARA. ÜNİVERSİTESİ
K.MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
KONYA ÜNİVERSİTESİ
M.AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ
MUĞLA ÜNİVERSİTESİ
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV.
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
ORDU ÜNİVERSİTESİ
ORTADOĞU TEKNİK ÜNİ.
OSMANİYE K.ATA ÜNİVERSİTESİ
ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME
MERKEZİ
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
RİZE ÜNİVERSİTESİ
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV.
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
TODAİE GN.MD.
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
PROJE
SAYISI
DIŞ
TOPLAM
3
3
4
4
4
4
5
5
5
4
4
5
4
4
5
5
4
5
5
4
4
4
4
4
5
4
5
4
5
4
4
5
6
5
5
4
5
6
4
4
4
4
4
4
5
45.000
77.250
158.266
136.594
205.601
67.100
62.400
171.050
90.500
80.860
32.910
65.098
137.646
21.000
169.909
115.201
27.496
94.247
137.536
93.395
132.199
81.264
78.787
27.950
132.351
62.380
72.897
88.082
404.463
25.900
113.194
85.700
174.424
115.766
38.183
138.101
118.650
70.945
102.494
54.275
107.223
148.245
48.498
115.074
71.197
5
4
4
4
5
5
5
5
5
3
4
ETÜD-PROJE
DIŞ
KREDİ
ÖZKAYNAK
DIŞ
TOPLAM
34.820
29.244
134.988
106.164
182.317
8.975
34.717
126.748
8.896
53.140
481
13.039
91.578
KREDİ
ÖZKAYNAK
(Bin TL.)
DEVAM EDEN PROJELER
YENİ PROJELER
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
DIŞ
TOPLAM
ÖZKAYNAK
TOPLAM
68.491
31.698
69.636
88.326
13.969
98.316
76.643
30.573
50.824
14.064
81.102
101.111
36.020
52.896
36.540
4.000
14.800
12.398
16.400
13.400
11.500
8.750
20.398
13.900
12.898
13.398
11.248
4.500
14.398
12.298
22.900
9.398
5.900
12.998
14.800
13.400
13.718
11.898
12.900
16.898
2.502
18.900
13.500
25.410
7.870
100
700
4.200
5.000
129.090
69.400
99.280
150.035
63.308
48.933
175.428
132.600
2.500
120.334
96.428
28.850
43.332
95.616
29.643
26.614
123.261
22.815
511
76.031
100
300
200
100
100
150
100
100
50
100
12.250
13.198
12.800
18.100
14.300
11.848
17.900
14.900
500
12.540
4.000
4.500
4.000
5.298
2.600
3.500
4.000
3.000
950
3.358
16.350
17.998
17.000
23.498
17.000
15.498
22.000
18.000
1.500
15.998
50.946
98.644
24.498
102.543
35.674
48.484
87.458
26.397
38.288
58.658
364.460
16.900
18.498
4.900
KREDİ
100
250
100
250
100
100
100
50
500
250
300
98
100
1.000
100
500
400
98
200
100
98
100
100
250
100
100
100
100
100
500
100
200
100
100
100
100
98
100
250
100
100
100
200
100
200
120.137
45.079
3.000
19.750
16.698
11.748
12.648
14.898
13.398
15.948
20.498
12.762
11.700
12.400
13.900
KREDİ ÖZKAYNAK
4.700
4.000
3.250
3.000
3.000
6.000
3.000
3.500
3.500
3.000
4.000
8.998
5.000
5.000
12.100
9.900
3.000
3.500
4.000
3.650
4.000
3.500
2.500
3.500
3.611
4.650
5.000
3.000
4.500
5.096
4.565
4.000
4.400
3.600
2.500
3.030
4.500
3.000
4.000
3.298
2.000
8.000
20.000
21.498
15.998
15.998
17.998
16.498
21.998
23.998
16.512
15.500
15.498
18.000
9.998
22.000
23.998
12.500
13.998
18.000
15.998
16.498
17.500
15.250
13.000
23.998
16.500
16.498
17.109
15.998
10.000
17.498
16.998
28.096
14.063
10.000
17.498
18.498
16.000
16.998
16.498
16.000
20.998
6.000
19.000
15.700
2012 YILI EĞİTİM SEKTÖRÜ YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI (Devam)
2011 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA
PROJE TUTARI
KURULUŞLAR
TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
YURT-KUR GN.MD.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BŞK.
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİV.
PROJE
SAYISI
DIŞ
TOPLAM
ETÜD-PROJE
DIŞ
KREDİ
ÖZKAYNAK
DEVAM EDEN PROJELER
DIŞ
TOPLAM
5
4
4
4
4
4
5
3
3
5
4
88.982
21.050
184.280
86.450
37.487
28.700
193.456
4.358.522
5.000
196.890
82.570
4.344
2.669
150.802
55.640
5.263
KÜLTÜR
ATATÜRK KÜL.,DİL VE T.Y.K.BŞK.
BAŞBAKANLIK
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
DEVLET OPERA VE BAL. GN.MD.
DEVLET TİYATROLARI GN.MD.
DİYANET İŞLERİ BŞK.
EGE ÜNİVERSİTESİ
GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BŞK
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TÜRK DİL KURUMU BŞK.
TÜRK TARİH KURUMU BŞK.
TÜRKİYE YAZMA ESERLER BŞK.
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
VAKIFLAR GN.MD.
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
61
1
1
1
2
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
14
3
1
7
2
4
1
8
1
3.622.220
1.000
15.000
1.900
11.000
5.500
5.500
57.563
1.000
15.000
1.650
220
1.750
25.000
1.200
2.700
1.406.668
15.060
3.000
8.615
2.150
44.440
1.500
1.994.404
400
1.778.389
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
BATMAN ÜNİVERSİTESİ
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
103
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2.419.539
16.300
12.560
20.000
22.300
6.250
11.130
39.500
12.000
10.000
39.500
5.520
6.350
6.000
18.000
14.290
3.500
3.600
3.215
1.192.584
14.770
7.060
12.570
14.300
4.550
4.500
27.285
6.200
5.800
34.000
5.518
4.950
4.600
13.160
14.288
540
1.300
200
164.492
1.236.188
1.750
73.738
30.688
KREDİ
ÖZKAYNAK
DIŞ
TOPLAM
100
250
100
100
500
450
100
ÖZKAYNAK
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
50
100
100
14.900
6.000
18.900
12.450
11.000
7.498
12.400
407.000
500
19.900
12.398
12.500
352.642
8.800
1.060
5.400
14.963
KREDİ
(Bin TL.)
YENİ PROJELER
KREDİ ÖZKAYNAK
DIŞ
TOPLAM
3.000
4.750
4.100
3.500
5.050
4.500
112.998
2.450
3.500
128.058
1.000
4.000
650
2.500
1.000
13.200
11.000
1.300
1.000
350
1.000
18.000
520
2.500
532.450
10.835
2.400
1.923
1.100
700
5.600
680
200
166.948
2.000
400
1.635
200
5.500
5.500
23.800
1.000
220
7.400
100
500
1.164.638
4.000
502
300
152.279
438.652
400
1.200
2.000
2.500
1.700
1.200
2.000
1.600
1.200
2
2
1.400
900
2.500
2
1.200
2.300
1.000
65.652
365
650
10.250
13.721
400
10.611
KREDİ
ÖZKAYNAK
TOPLAM
18.000
11.000
19.000
16.650
15.000
12.998
17.000
519.998
3.000
20.000
15.998
493.200
1.000
4.000
650
2.500
5.500
5.500
38.000
1.000
1.000
350
220
700
5.600
680
200
240.000
2.000
400
2.000
850
10.350
300
170.000
400
449.765
400
1.200
2.000
2.500
1.700
1.200
2.000
1.600
1.200
2
2
1.400
900
2.500
2
1.200
2.300
1.000
2012 YILI EĞİTİM SEKTÖRÜ YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI (Devam)
2011 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA
PROJE TUTARI
KURULUŞLAR
BİLECİK ÜNİVERSİTESİ
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
BOZOK ÜNİVERSİTESİ
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV.
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
EGE ÜNİVERSİTESİ
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENST.
GENÇLİK ve SPOR BAKANLIĞI
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
HİTİT ÜNİVERSİTESİ
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENST.
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV.
KAR.MEHMET BEY ÜNİVERSİTESİ
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
KİLİS 7 ARA. ÜNİVERSİTESİ
K.MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
M.AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ
MUĞLA ÜNİVERSİTESİ
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV.
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
PROJE
SAYISI
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
DIŞ
TOPLAM
7.250
6.800
3.870
8.100
1.780
5.055
6.835
19.000
11.000
4.700
20.000
19.200
16.160
15.560
21.100
25.000
11.000
4.865
32.500
49.140
13.400
17.230
6.445
8.000
5.350
10.000
36.000
3.800
18.750
3.000
6.500
10.400
9.000
3.550
3.500
15.500
15.400
11.200
10.000
13.000
5.000
1.960
8.350
5.800
25.500
32.890
11.100
4.000
18.250
64.000
3.500
18.190
15.450
12.500
16.750
14.700
17.925
ETÜD-PROJE
DIŞ
KREDİ
ÖZKAYNAK
DEVAM EDEN PROJELER
DIŞ
TOPLAM
5.300
1.500
1.070
5.060
1.778
3.425
6.833
13.400
3.300
4.500
16.400
19.198
16.158
15.558
21.098
22.000
5.500
4.863
25.400
44.140
12.400
12.730
6.443
KREDİ
ÖZKAYNAK
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
(Bin TL.)
YENİ PROJELER
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ ÖZKAYNAK
DIŞ
TOPLAM
1.950
2.500
2.800
1.400
2
1.630
2
1.800
3.000
200
2.000
2
2
2
2
1.500
2.500
2
3.000
2.500
1.000
1.200
2
8.000
1.100
6.100
24.150
320
18.748
130
750
7.000
6.206
3.310
2.500
2.500
3.000
1.500
2
700
2.000
500
100
240
12.000
12.200
6.400
5.080
8.000
1.700
1.760
4.350
4.000
18.500
32.390
3.300
535
14.850
5.624
855
18.188
8.450
1.865
9.750
10.700
15.570
1.200
3.200
2.000
500
1.200
800
200
2.000
1.800
3.200
500
3.500
2.000
1.900
30.000
200
2
1.200
4.500
1.700
1.750
1.050
500
KREDİ
ÖZKAYNAK
TOPLAM
1.950
2.500
2.800
1.400
2
1.630
2
1.800
3.000
200
2.000
2
2
2
2
1.500
2.500
2
3.000
2.500
1.000
1.200
2
8.000
2.500
2.500
3.000
1.500
2
700
2.000
500
100
240
500
1.200
3.200
2.000
500
1.200
800
200
2.000
1.800
3.200
500
3.500
2.000
1.900
30.000
200
2
1.200
4.500
1.700
1.750
1.050
2012 YILI EĞİTİM SEKTÖRÜ YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI (Devam)
2011 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA
PROJE TUTARI
KURULUŞLAR
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
ORDU ÜNİVERSİTESİ
ORTADOĞU TEKNİK ÜNİ.
OSMANİYE K.ATA ÜNİVERSİTESİ
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
RİZE ÜNİVERSİTESİ
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV.
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİV.
TOPLAM
PROJE
SAYISI
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
694
DIŞ
790.221
TOPLAM
9.930
8.500
2.960
6.500
50.120
8.600
20.225
15.160
3.245
5.350
1.156.214
17.500
3.200
4.780
3.210
20.000
12.100
4.000
10.625
8.000
14.500
30.897.605
ETÜD-PROJE
DIŞ
KREDİ
DIŞ
ÖZKAYNAK
TOPLAM
9.928
5.300
2.410
3.602
46.120
4.600
20.223
13.160
1.945
840
306.892
15.500
1.400
4.778
535
12.800
9.600
443.131
DEVAM EDEN PROJELER
10.250
8.125
6.800
10.500
12.578.193
KREDİ
ÖZKAYNAK
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
500
87.444
180.000
ÖZKAYNAK
(Bin TL.)
YENİ PROJELER
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
2
3.200
250
2.898
2.500
2.000
2
1.200
1.300
1.300
279.154
1.500
1.800
2
1.500
2.000
2.500
800
2.500
700
2.000
4.496.607
KREDİ ÖZKAYNAK
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
2.111
1.323.154
180.000
ÖZKAYNAK
TOPLAM
2
3.200
250
2.898
2.500
2.000
2
1.200
1.300
1.300
281.765
1.500
1.800
2
1.500
2.000
2.500
800
2.500
700
2.000
5.907.205
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
EĞİTİM - İLKÖĞRETİM VE GEN. ORTAÖĞRETİM
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
PROJE ADI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2007H010010
MEB e-Dönüşüm Projesi
Döner Sermaye
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2005H010070
Ortaöğretim Projesi
(Bin TL)
YER
(İL ve İLÇESİ)
KARAKTERİSTİK
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
Muhtelif
Etüd-Proje
2007-2014
Muhtelif
Mak.Teç+Müş.+Hiz.İçi.+Pr
g.Gel+Vergi.+Ok.Don+BT.
Sın.Kur.
2005-2012
PROJE TUTARI
DIŞ
528.000
528.000
200.000
200.000
TOPLAM
6.173.185
100.000
100.000
100.000
5.632.685
200.000
200.000
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
348.000
348.000
145.000
145.000
-
1.385.535
53.360
53.360
53.360
1.332.175
145.000
145.000
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
180.000
180.000
55.000
55.000
-
1.962.300
35.000
35.000
5.000
30.000
1.486.800
55.000
55.000
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
328.000
5.432.685
203.000
1.187.175
125.000
1.431.800
İlk.Ok.Bilgisayar Sınıfı Kurulumu (BTS)
Muhtelif
Bilg.+Donanım+Yazılım
2005-2013
328.000
328.000
203.000
203.000
125.000
125.000
Fırsatları Artırma, Teknolojiyi İyileştirme Hareketi Projesi Muhtelif
Etüd-Proje
2011-2014
1.500.000
403.000
(FATİH)(1)
Evrensel Hizmet Gelirleri
(400.000)
1994H010470
Fen Lisesi İnşaatları
Muhtelif
İnşaat (6 Adet)
1994-2015
62.750
38.000
22.910
TOKİ
İnşaat (1 Adet)
(7.000)
(1.000)
GAP
İnşaat (2 Adet)
(22.250)
(6.010)
1995H011170
Anadolu Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi İnşaatları
Muhtelif
İnşaat (10+1 Adet)
1995-2015
102.529
37.000
43.270
TOKİ
İnşaat (4+1 Adet)
(38.500)
(18.000)
(7.018)
DAP
İnşaat (1 Adet)
(12.000)
(6.000)
1995H010190
Anadolu Öğretmen Lisesi İnşaatları(2)
Muhtelif
İnşaat (11+10 Adet)
1995-2015
236.873
31.000
40.311
TOKİ
İnşaat (6+6 Adet)
(133.741)
(8.000)
(26.811)
GAP
İnşaat (2 Adet)
(28.000)
(4.000)
DAP
İnşaat (1+1 Adet)
(23.100)
(2.800)
MP Öğretmen Lisesi(3)
İnşaat (1 Adet)
(9.671)
(6.770)
1994H010080
Genel Lise ve Anadolu Lisesi İnşaatları
Muhtelif
İnşaat (129+75 Adet)
1994-2015
1.156.774
270.125
291.648
TOKİ
İnşaat (67+14 Adet)
(474.080)
(137.125)
(83.050)
GAP
İnşaat (31+10 Adet)
(243.285)
(52.125)
DAP
İnşaat (18+4 Adet)
(120.928)
(31.929)
MP Lisesi(4)
İnşaat (3+4 Adet)
(56.747)
(7.245)
(26.399)
1997H010270
Öğrenci Pansiyonu İnşaatları
Muhtelif
İnşaat (44+43 Adet)
1997-2015
553.644
72.000
96.861
TOKİ
İnşaat (18+12 Adet)
(330.499)
(15.000)
(36.973)
GAP
İnşaat (9+6 Adet)
(60.890)
(15.070)
DAP
İnşaat (7+4 Adet)
(41.200)
(13.165)
MP Öğrenci Pansiyonu(5)
İnşaat (1+1 Adet)
(12.923)
(994)
(11.928)
2012H010020
Rehberlik ve Araştırma Merkezi İnşaatları
Muhtelif
İnşaat (7 Adet)
2012-2015
31.500
9.400
GAP
İnşaat (1 Adet)
(4.500)
(1.400)
DAP
İnşaat (1 Adet)
(4.500)
(1.400)
1995H010200
İmam Hatip Lisesi İnşaatları(6)
Muhtelif
İnşaat (14+43 Adet)
2012-2015
321.595
6.000
40.000
TOKİ
İnşaat (4+24 Adet)
(151.000)
(1.500)
(16.496)
GAP
İnşaat (5+8 Adet)
(62.040)
(10.660)
DAP
İnşaat (2+7 Adet)
(65.055)
(10.460)
2008H010040
İlköğretim Okulları+Ek Derslik İnşaatları
Muhtelif
İnşaat (81 İl)(99 Adet)
2008-2013
1.100.000
527.550
350.000
TOKİ
İnşaat (99 Adet)
(432.000)
(92.500)
(25.167)
GAP
(120.000)
(60.000)
(42.000)
DAP
(70.000)
(50.000)
(20.000)
MP Okul Lojmanları(7)
İnşaat(350 Daire)
(16.443)
(9.041)
(7.402)
(1)Pilot uygulama sonuçları ve diğer gelişmeler çerçevesinde proje revize edilecektir. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol hükümlerine uygun olarak proje yürütülecektir. Ödeneğin 400 milyon TL'si
Evrensel Hizmet Gelirlerinden karşılanacaktır.
(2)2011 Yılı Yatırım Programında yer alan 1995H020170 numaralı projenin devamıdır.
(3)Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Iğdır'da yapılacak öğretmen lisesi için kullanılacak olup toplama dahil değildir.
(4)Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Adıyaman-Kahta, Batman-Merkez, Ordu-Perşembe, Gaziantep-Şahinbey, Hakkari-Yüksekova, Şanlıurfa-Merkez ve İstanbul-Sancaktepe'de yapılacak liseler için kullanılacak olup toplama dahil değildir.
(5)Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Batman-Gercüş ve Bingöl'de yapılacak öğrenci pansiyonları için kullanılacak olup toplama dahil değildir.
(6)2011 Yılı Yatırım Programında yer alan 1995H021130 numaralı projenin devamıdır.
(7)Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Şırnak'ta yapılacak öğretmen lojmanları için kullanılacak olup toplama dahil değildir.
2005H010060
2011H010010
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
EĞİTİM - İLKÖĞRETİM VE GEN. ORTAÖĞRETİM-MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM
MİLLİ EĞİTİM BAK.-ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAK.-ADALET BAK.-CEZA İNF.KUR.TUTUKEV. İŞ Y.K..-DİYANET İŞLERİ BŞK.-EMNİYET GN.MD.-GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
(Bin TL)
2011 SONUNA KADAR
BAŞLAMA
PROJE TUTARI
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
2012 YATIRIMI
YER
BİTİŞ
DIŞ
DIŞ
PROJE ADI
KARAKTERİSTİK
DIŞ
TOPLAM
TOPLAM
TOPLAM
(İL ve İLÇESİ)
YILI
KREDİ
ÖZKAYNAK
KREDİ
ÖZKAYNAK
2001H010110
Özel Eğitim Okulu İnşaatları
GAP
DAP
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H010040
Anaokulu İnşaatları
GAP
DAP
2012H010050
Muhtelif İşler
Muhtelif
İnşaat (2+7 Adet)
İnşaat (2+1 Adet)
İnşaat (2 Adet)
2001-2015
-
39.020
(12.020)
(9.000)
440.500
440.500
176.500
(21.000)
(16.500)
264.000
-
-
2.500
(2.500)
-
-
-
9.400
(1.420)
(2.800)
440.500
440.500
176.500
(21.000)
(16.500)
264.000
Muhtelif (81 İl)
İnşaat
2012-2012
Muhtelif
B.Onarım+Mak.Teç.Don.+Taş
ıt
2012-2012
-
(2.950)
-
-
-
-
-
(2.950)
2009-2012
2008-2012
-
90.226
90.226
90.226
24.000
66.226
-
-
50.226
50.226
50.226
50.226
-
-
40.000
40.000
40.000
24.000
16.000
2002-2014
-
20.448
20.448
20.448
20.448
-
-
-
-
-
600
600
600
600
2012-2012
-
5.000
5.000
5.000
5.000
-
-
-
-
-
5.000
5.000
5.000
5.000
38.800
38.800
10.000
10.000
-
-
-
-
-
20.000
20.000
10.000
10.000
Hibe Taşıt Alımı
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2009H010060
Grafik ve Tasarım Labaratuarları Kurulumu
2008H010050
İnternet Erişimi Olmayan Okulların İnternet Erişiminin
Sağlanması
ADALET BAKANLIĞI TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2002H020510
Eğitim Merkezi
CEZA İNF.KUR.TUTUKEV. İŞ Y.K.. TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H020170
Muhtelif(8)
DİYANET İŞLERİ BŞK. TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H020140
Muhtelif İşler
2012H020130
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
Dini Yüksek İhtisas Merkezi
EMNİYET GN.MD. TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2011H020060
Saray Uluslararası Polis Eğitim Merkezi Tes.(9)
2011H020120
Sirkeli Uygulamalı Polis Eğitim Merkezi
1993H020470
Polis Okulu
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H020150
Muhtelif İşler
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Bilgisayar Don.+Yazılım
Makine+Teçhizat
Etüd Pr.+ İnş.(3 Adet)
Mak.Teç.Donatım+Taşıt
Muhtelif
Büyük Onarım ve İkmal+
Makine Teç.
2012-2012
-
Diyarbakır
İnşaat (36.310 m2)
2012-2014
-
28.800
28.800
-
-
-
-
-
10.000
10.000
-
260.718
256.218
256.218
220.000
20.925
15.293
4.500
4.500
4.500
-
-
6.727
6.727
6.727
6.727
-
-
-
45.000
40.500
40.500
31.499
9.000
1
4.500
4.500
4.500
5.550
4.500
4.500
4.500
-
-
890
890
890
890
-
-
3.150
2.100
2.100
2.100
Ankara
Ankara
Muhtelif
Etüd proje-inşaat
Etüd proje-İnşaat
İnşaat (1 Adet)
2011-2015
2011-2013
1993-2015
Muhtelif
Büyük Onarım ve İkmal+
Makine Teç.
2012-2012
GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2009H020020
Adana Ziraat Üretim İşletmesi Personel Eğitim
Adana
İnşaat (4700 m2)
2009-2013
Müdürlüğü
(8)Kurumun özel gelirlerinden karşılanacaktır.
(9)2012 Yılı Yatırım ödeneği Teorik Eğitim Binaları (55.450 m2) inşaatı için kullanılacak olup, bundan sonraki inşaat harcamaları Kalkınma Bakanlığı onayı ile yapılacaktır.
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
EĞİTİM - MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI-MALİYE BAKANLIĞI-MESLEKİ YET. KURUMU-MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
YER
(İL ve İLÇESİ)
PROJE ADI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H020120
Muhtelif İşler
Muhtelif
MALİYE BAKANLIĞI TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2011H020100
Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Yeni Bina Yap.
Ankara
MESLEKİ YET. KURUMU TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2008H020220
Meslek Standardı ve Yeterlilik Alanındaki Çalışmaların
Temini Projesi
2010H020100
Ulusal Yeterlilik Çerçevesinin Geliş. Prj.
2010H020110
Ulusal Europass Merkezinin(UEM)Destek. Prj.
AB Hibesi
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2008H020230
Türkiye'de Ulusal Yeterlilik Sisteminin ve Mesleki Yet.
Kurumunun Güçlendir. Prj.
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H020180
Muhtelif İşler
KARAKTERİSTİK
Büyük Onarım ve İkmal+
Taşıt+Makine Teç.
İnşaat (67.000 m2)
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
2012-2012
-
-
-
-
1.050
1.050
1.050
2011-2014
-
86.000
86.000
86.000
86.000
-
-
4.000
4.000
4.000
4.000
-
-
20.000
20.000
20.000
20.000
221
221
221
-
1.542
1.242
1.242
600
21
21
21
-
-
42
42
42
-
-
-
1.300
1.000
1.000
600
200
442
(25.270)
21
(14.810)
-
42
(15.270)
(10.000)
-
200
200
(200)
(10.000)
Muhtelif
Etüd-proje
2008-2012
Muhtelif
Muhtelif
Etüd-Proje
Etüd-Proje
2010-2012
2010-2012
Muhtelif
Etüd-Proje
Mak.Teç.+Müşavirlik
2008-2012
221
(24.810)
2012-2012
-
300
300
300
-
-
-
-
-
300
300
300
262.000
262.000
7.000
7.000
255.000
2.000
3.084.260
338.600
7.900
7.900
330.700
2.500
95.110
95.110
5.000
5.000
90.110
-
10.250
10.250
10.250
150
521.350
109.260
5.000
5.000
104.260
150
(2.000)
-
-
587.700
19.300
900
900
(2.000)
18.400
100
13.530
33.400
32.070
17.000
15.000
37.000
35.200
20.000
1.410
32.300
26.600
6.000
2.000
1.500
1.000
1.410
35.300
28.100
7.000
(1.000)
-
-
1.000
(1.000)
1.500
(1.000)
1.000
(1.000)
1.500
26.000
48.000
38.000
12.000
2.000
3.500
50.000
18.800
5.000
5.100
500
23.900
2.000
400
500
5.500
(11.000)
(3.000)
-
-
(11.000)
3.000
(3.000)
1.000
300
1.000
1.500
-
-
-
-
-
(1.500)
-
(1.500)
Muhtelif
Mak.Teç
2010-2013
Muhtelif
2005-2013
2010H020130
Muhtelif
Et.Proje+Mak.Teç.+Hiz.İçEğt.
Müşavirlik+Diğ.Gid
Etüd-Proje
2010-2013
Muhtelif
Etüd-Proje
2009-2013
Muhtelif
Etüd-Proje
2011-2013
Muhtelif
Etüd-Proje
2010-2013
Muhtelif
Etüd-Proje
2010-2013
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Etüd-Proje
Etüd-Proje
Etüd-Proje,Donanım
Etüd-Proje
2001-2015
2011-2013
2011-2013
2011-2013
2010H020140
2010H020010
2001H020170
2011H020010
2011H020150
2011H020110
AB Hibesi
(10)2011 Yılı Yatırım Programında yer alan 2010H010010 numaralı
(11)2011 Yılı Yatırım Programında yer alan 2009H010010 numaralı
(12)2011 Yılı Yatırım Programında yer alan 2010H010030 numaralı
(13)2011 Yılı Yatırım Programında yer alan 2001H010180 numaralı
(14)2011 Yılı Yatırım Programında yer alan projenin devamıdır.
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
-
Etüd-Proje
2011H020020
TOPLAM
1.050
1.050
1.050
Muhtelif
2009H020140
PROJE TUTARI
DIŞ
-
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2010H020020
İstatistik Kapasitesinin Güçlendirilmesi Prj.
AB Hibesi
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2005H020220
Türkiye Eğitim Sistemi Ulusal DosyasıProjesi (AB)
Özel Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi(10)
AB Hibesi
Okul Öncesi Eğitimin Geliştirilmesi Prj.(11)
AB Hibesi
Kız Çocuklarının Okullaştırılması Projesi (AB)
AB Hibesi
Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Projesi
(AB) (12)
AB Hibesi
Hayat Boyu Öğrenme Projesi (AB)
AB Hibesi
Bilimsel Araştırmayı Teşvik Projesi(13)
İnsan Kaynakları Yönetimi Projesi
Mesleki Becerilerin Geliştirilmesi Prj.(14)
Türkiye'de Mesleki Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesi Prj.
(Bin TL)
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
projenin devamıdır.
projenin devamıdır.
projenin devamıdır.
projenin devamıdır.
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
2012H020070
2012H020080
2012H020090
EĞİTİM - MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
PROJE ADI
(Bin TL)
YER
(İL ve İLÇESİ)
Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi 2 Prj.(AB)
Muhtelif
AB Hibesi
Türkiye'de Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi 2
Muhtelif
Projesi (AB)
AB Hibesi
Eğitimde Cinsiyet Eşitliğinin Desteklenmesi Projesi (AB) Muhtelif
AB Hibesi
İlköğretimde Okul Terklerinin Önlenmesi Prj.
AB Hibesi
2012H020110
Proje Tadili ve Yeni Tip Proje Üretimi
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2010H020120
Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi
(UMEM)
2000H020430
Okulların Dep.Dayanık.Artırılması
2009H020150
Taşınabilir Eğitim Binaları(15)
1993H020030
Anadolu Tek.Lise ve End. Meslek Lisesi
GAP
TOKİ
DAP
MP Lisesi(16)
1998H020100
Anadolu Meslek ve Kız Meslek Lisesi
TOKİ
GAP
DAP
MP Lisesi(17)
1983H020010
And.Otel. ve Turizm Mes.Lis.+Tic.Lisesi
TOKİ
GAP
DAP
MP Lisesi(18)
1991H020610
Sağlık Meslek Lisesi
TOKİ
GAP
DAP
1990H021260
Halk Eğitim merk+Çıkraklık Eğitim Merk.
TOKİ
GAP
DAP
2007H020040
Öğretmenevleri+Hizmet İçi Eğit.Enstitüleri
GAP
DAP
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H020060
Muhtelif İşler
2012H020100
KARAKTERİSTİK
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
2012-2014
-
-
-
(1.500)
-
-
1.500
(1.500)
1.000
Etüd-Proje
2012-2014
9.000
31.500
-
-
-
(1.000)
-
-
(1.000)
1.500
Muhtelif
Etüd-Proje
2012-2014
Muhtelif
Etüd-Proje
2012-2013
Muhtelif
Mak.Teç.+Hiz.İçi.Eğt.+Mü
şavirlik
Müş.Hiz.+B.Onarım.Güçl.
Taşınabilir Eğt.Binaları
İnşaat (25+20 Adet)
İnşaat (4+1 Adet)
İnşaat (13+8 Adet)
İnşaat (3+1 Adet)
İnşaat (1 Adet)
İnşaat (29+19)
İnşaat (11+13 Adet)
İnşaat (8+4 Adet)
İnşaat (1+2 Adet)
İnşaat (1 Adet)
İnşaat (20+19)
İnşaat (9+13 Adet)
İnşaat (3+2 Adet)
İnşaat (1+2 Adet)
İnşaat (1 Adet)
İnşaat (13+12)
İnşaat (5+5 Adet)
İnşaat (5+2 adet)
İnşaat (3+3 Adet)
İnşaat (12+15)
İnşaat (4+5 Adet)
İnşaat (3+3 Adet)
İnşaat (2+1 Adet)
İnşaat (6 Adet)
İnşaat (1 Adet)
İnşaat (2 Adet)
2010-2013
6.500
-
8.000
6.000
2.559.660
2.559.660
120.000
-
-
412.090
412.090
12.800
(1.500)
(1.500)
-
-
(1.500)
1.500
(1.500)
1.000
382.400
382.400
1.000
-
750.000
145.000
486.334
(52.810)
(229.650)
(43.600)
(12.342)
381.547
(185.300)
(95.822)
(91.542)
(13.809)
355.683
(175.050)
(38.530)
(28.150)
(14.419)
156.580
(65.050)
(42.820)
(35.210)
113.000
(36.350)
(24.800)
(12.100)
51.516
(20.600)
(13.800)
186.000
186.000
186.000
-
-
54.000
142.590
70.000
(21.000)
53.625
(15.625)
38.000
(5.000)
18.375
(6.375)
17.500
5.200
-
-
-
55.000
1.000
93.575
(14.410)
(46.290)
(7.000)
(6.171)
81.435
(41.550)
(17.430)
(14.810)
(6.905)
73.150
(32.700)
(4.030)
(5.200)
(10.094)
34.740
(18.125)
(6.035)
(9.360)
32.000
(12.820)
(15.200)
(4.160)
10.500
(6.050)
(4.500)
186.000
186.000
186.000
-
(14.800)
-
-
-
-
-
-
(14.800)
(40.000)
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Etüd-Proje
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
37.500
32.500
Muhtelif
2012-2014
TOPLAM
36.000
31.500
81 İl
Muhtelif
Muhtelif
Etüd-Proje
PROJE TUTARI
DIŞ
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
Büyük
Onarım+Mak.Teç.Don+Taşıt
2000-2013
2009-2013
1993-2013
1998-2013
1983-2013
1991-2013
1990-2013
2007-2013
2012-2012
Taşıt Hibesi
3308 Sayılı Kanun Gelirleri
(15)2011 Yılı Yatırım Programında yer alan 2009H010050 numaralı projenin devamıdır.
(16)Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Diyarbakır-Merkez'de yapılacak meslek lisesi için kullanılacak olup toplama dahil değildir.
(17)Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul-Güngören'de yapılacak meslek lisesi için kullanılacak olup toplama dahil değildir.
(18)Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Muş'ta yapılacak meslek lisesi için kullanılacak olup toplama dahil değildir.
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
EĞİTİM - MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM
TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ B.-ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV.-ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ-ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
PROJE NO
YER
(İL ve İLÇESİ)
PROJE ADI
TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ B. TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H020160
Muhtelif İşler
Muhtelif
KARAKTERİSTİK
Büyük Onarım ve İkmal+
Taşıt+Makine Teç.
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
2012-2012
(Bin TL)
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
-
3.250
3.250
3.250
3.250
-
-
-
-
-
3.250
3.250
3.250
3.250
136.337
100
100
100
124.000
124.000
53.000
-
-
89.069
89.069
89.069
47.445
-
-
17.535
100
100
100
12.398
12.398
2.000
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H030010
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1993H031500
Kampüs Altyapısı
Bolu
Etüd-Proje ve Müş.
2012-2012
Bolu
1993-2014
2005H030100
Bolu
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz
,Yol,IsıMrk.,Art.,Trf,Tl f.
İnş.+Don. Diş
Hek.Fak.(17000m2)
Merk.Yem.(3000m2)
Müh.Fak.I.Etap(12000m2)
-
2005-2014
-
71.000
-
-
41.624
-
-
10.398
2012-2012
-
12.237
3.037
3.037
-
-
-
-
-
5.037
3.037
3.000
2012-2014
-
9.200
9.200
-
-
-
-
-
(1.000)
37
2.000
2.000
-
89.071
1.000
1.000
1.000
83.500
83.500
18.000
-
-
69.995
69.995
69.995
14.599
-
-
17.998
1.000
1.000
1.000
12.500
12.500
3.000
-
60.500
5.000
4.571
4.571
4.571
-
-
50.850
4.546
-
-
-
9.498
2
4.498
4.498
4.498
-
-
-
-
-
-
-
(500)
(73)
-
63.000
100
100
100
59.000
59.000
38.000
-
-
42.810
42.810
42.810
31.143
-
-
15.900
100
100
100
11.900
11.900
3.000
Derslik ve Merkezi Birimler
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H030020
Muhtelif İşler
2012H030030
Özel Gelir
Döner Sermaye
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
Lojman ve Sosyal Tesis
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H030040
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (GAP)
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2008H030250
Kampüs Altyapısı (GAP)
2008H030260
Derslik ve Merkezi Birimler (GAP)
2010H030090
Lojman ve Sosyal Tesis (GAP)
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H030050
Muhtelif İşler (GAP)
Bolu
Bolu
B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil.,
Don.Yaz.Alt.Bak.On.,İd.
Yen.,Küt.Yay.Al.,Taşıt
İnş.(156 Dai. 60-120m2)+
Don.
Adıyaman
Etüd-Proje ve Müş.
2012-2012
Adıyaman
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz
,Yol,IsıMrk.,Art.,Trf,Tl f.
İnş.+Don.
İnş.+Don.
2008-2014
B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil.D
on.Yaz.Alt.Bak.On.,İd.
Yen.,Küt.Yay.Al.,Taşıt
2012-2012
Adıyaman
Adıyaman
Adıyaman
2008-2014
2010-2014
Özel Gelir
Taşıt Hibesi
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H030060
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1994H030150
Kampüs Altyapısı
Aydın
Etüd-Proje ve Müş.
2012-2012
Aydın
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz
,Yol,IsıMrk.,Art.,Trf,Tl f.
1994-2014
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
EĞİTİM - YÜKSEK ÖĞRETİM
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ-AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ-AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ-AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
2010H030120
YER
(İL ve İLÇESİ)
PROJE ADI
PROJE NO
Derslik ve Merkezi Birimler
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H030070
Muhtelif İşler
Aydın
Aydın
KARAKTERİSTİK
İnş.+Don. Merkezi
Ders.(14500m2)
B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil.D
on.Yaz.Alt.Bak.On.,İd.
Yen.,Küt.Yay.Al.,Taşıt
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
(Bin TL)
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2010-2014
-
21.000
-
-
11.667
-
-
8.900
2012-2012
-
3.900
3.900
3.900
-
-
-
-
-
3.900
3.900
3.900
-
-
-
-
-
-
-
(700)
109.550
100
100
100
106.000
106.000
36.000
-
-
76.989
76.989
76.989
29.959
-
-
18.498
100
100
100
15.000
15.000
4.000
Özel Gelir
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H030080
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1994H030260
Kampüs Altyapısı
Afyonkarahisar
Etüd-Proje ve Müş.
2012-2012
Afyonkarahisar
1994-2014
2005H030200
Afyonkarahisar
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz
,Yol,IsıMrk.,Art.,Trf,Tl f.
İnş.+Don.
Merk.Küt.(10473m2)
Güz.San.Fak.(24555m2)
-
2005-2014
-
70.000
-
-
47.030
-
-
11.000
2012-2012
-
3.450
3.450
3.450
-
-
-
-
-
3.398
3.398
3.398
-
-
-
-
-
-
-
(1.840)
(52)
54.000
100
100
100
50.600
50.600
10.000
-
-
14.817
14.817
14.817
2.309
-
-
16.498
100
100
100
13.098
13.098
3.500
Derslik ve Merkezi Birimler
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H030090
Muhtelif İşler
Afyonkarahisar
B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil.D
on.Yaz.Alt.Bak.On.,İd.
Yen.,Küt.Yay.Al.,Taşıt
Özel Gelir
Taşıt Hibesi
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H030100
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (DAP)
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2009H030150
Kampüs Altyapısı (DAP)
Ağrı
Etüd-Proje ve Müş.
2012-2012
Ağrı
2009-2014
2009H030160
Derslik ve Merkezi Birimler (DAP)
Ağrı
2009-2014
-
26.850
-
-
12.508
-
-
5.598
2009H030170
Lojman ve Sosyal Tesis (DAP)
Ağrı
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz
,Yol,IsıMrk.,Art.,Trf,Tl f.
İnş.+Don. Eğitim
Fak.(14960m2)
İnş.(100 Dai. 60-120 m2)
+4637m2+400m2+Don.
-
2009-2014
-
13.750
-
-
-
-
-
4.000
2012-2012
-
3.300
3.300
3.300
-
-
-
-
-
3.300
3.300
3.300
-
86.337
100
100
100
83.500
83.500
19.500
-
-
54.985
54.985
54.985
8.997
-
-
16.500
100
100
100
13.700
13.700
5.000
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H030110
Muhtelif İşler (DAP)
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H030120
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2008H030500
Kampüs Altyapısı
Ağrı
B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil.D
on.Yaz.Alt.Bak.On.,İd.
Yen.,Küt.Yay.Al.,Taşıt
Kırşehir
Etüd-Proje ve Müş.
2012-2012
Kırşehir
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz
,Yol,IsıMrk.,Art.,Trf,Tl f.
2008-2014
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
EĞİTİM - YÜKSEK ÖĞRETİM
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ-AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ-AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
PROJE NO
2008H030510
PROJE ADI
Derslik ve Merkezi Birimler
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H030130
Muhtelif İşler
YER
(İL ve İLÇESİ)
Kırşehir
Kırşehir
(Bin TL)
KARAKTERİSTİK
İnş.+Don.
Mer.Yem.Med.Sos.(15500m
2) Zir.Fak.Eğt.Bin.(10740m 2)
Zir.Fak.Uyg.Çift.(6000m 2)
B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil.D
on.Yaz.Alt.Bak.On.,İd.
Yen.,Küt.Yay.Al.,Taşıt
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2008-2014
-
64.000
-
-
45.988
-
-
8.700
2012-2012
-
2.737
2.737
2.737
-
-
-
-
-
2.700
2.700
2.700
-
-
-
-
-
-
-
(37)
188.642
100
100
100
183.300
183.300
65.000
-
-
143.732
143.732
143.732
53.673
-
-
22.065
100
100
100
16.900
16.900
3.500
Taşıt Hibesi
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H030140
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1984H030080
Kampüs Altyapısı
Antalya
Etüd-Proje ve Müş.
2012-2012
Antalya
1984-2014
1988H030130
Üniversite Hizmet Blk.
Antalya
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz
,Yol,IsıMrk.,Art.,Trf,Tl f.
İnş.+Don. Rekt. Ek
Bin.(10000m2) Ar-Ge
Merkezi(8300m2) Sos.Tes.Ek
Bina (2000m2 )
-
1988-2014
-
30.000
-
-
25.763
-
-
2.000
1988H030110
Özel Gelir
Derslik ve Merkezi Birimler
Antalya
1988-2014
-
88.300
-
-
64.296
-
-
(1.500)
11.400
2012-2012
-
5.242
5.242
5.242
-
-
-
-
-
5.065
5.065
5.000
Özel Gelir
Döner Sermaye
Taşıt Hibesi
-
-
-
-
-
-
-
(1.000)
65
(177)
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H030160
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1994H032360
Kampüs Altyapısı
Aksaray
Etüd-Proje ve Müş.
2012-2012
Aksaray
1994-2014
90.100
100
100
100
87.000
87.000
45.000
-
-
61.601
61.601
61.601
40.804
-
-
16.000
100
100
100
12.900
12.900
2.900
2008H030630
Aksaray
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz
,Yol,IsıMrk.,Art.,Trf,Tl f.
İnş.+Don.
Merk.Ders.Amfi(11900m2)
BESYO(13200m2)
Mühendislik Fak.(27000m 2)
-
2008-2014
-
42.000
-
-
20.797
-
-
10.000
2012-2012
-
3.000
3.000
3.000
-
-
-
-
-
3.000
3.000
3.000
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H030150
Muhtelif İşler
Derslik ve Merkezi Birimler
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H030170
Muhtelif İşler
Antalya
Aksaray
İnş.+Don. Edebiyat
Fak.(16000m2) Mühendislik
Fak.(10000m 2) Eğiitim Fak.
(20000m2) Sos.Bil.MYO
(4200m2) Gerontoloji
Böl.(1550 m 2)
B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil.D
on.Yaz.Alt.Bak.On.,İd.
Yen.,Küt.Yay.Al.,Taşıt
B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil.D
on.Yaz.Alt.Bak.On.,İd.
Yen.,Küt.Yay.Al.,Taşıt
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
EĞİTİM - YÜKSEK ÖĞRETİM
AMASYA ÜNİVERSİTESİ-ANADOLU ÜNİVERSİTESİ-ANKARA ÜNİVERSİTESİ
PROJE NO
PROJE ADI
YER
(İL ve İLÇESİ)
(Bin TL)
KARAKTERİSTİK
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
AMASYA ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H030180
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2008H030700
Kampüs Altyapısı
Amasya
Etüd-Proje ve Müş.
2012-2012
Amasya
2008H030710
Amasya
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz
,Yol,IsıMrk.,Art.,Trf,Tl f.
İnş.+Don. Mimarlık
Fak.(10000m2) Eğitim
Fak.(5500m2) MYO Ek
Bina(600m2)
Derslik ve Merkezi Birimler
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H030190
Muhtelif İşler
Amasya
B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil.D
on.Yaz.Alt.Bak.On.,İd.
Yen.,Küt.Yay.Al.,Taşıt
1998H031750
Özel Gelir
Derslik ve Merkezi Birimler
Özel Gelir
Döner Sermaye
1992H030930
Stüd, Öğren.Büro
Özel Gelir
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H030210
Muhtelif İşler
2008-2014
-
37.797
37.797
37.797
3.477
-
-
15.498
300
300
300
12.198
12.198
2.000
2008-2014
-
46.000
-
-
34.320
-
-
10.198
2012-2012
-
3.073
3.073
3.073
-
-
-
-
-
3.000
3.000
3.000
-
-
-
-
-
-
-
(300)
(73)
-
316.599
100
100
100
312.446
312.446
50.000
-
-
224.509
224.509
224.509
43.656
-
-
23.765
100
100
100
(100)
19.612
19.612
1.500
-
222.446
-
-
145.446
-
-
(1.500)
3.698
-
40.000
4.053
4.053
4.053
-
-
35.407
-
-
-
(3.698)
12.714
1.700
(1.700)
4.053
4.053
3.000
-
-
-
-
-
-
-
(3.000)
1.053
-
84.299
100
100
100
-
-
58.431
-
-
-
18.998
100
100
100
Etüd-Proje ve Müş.
2012-2012
Eskişehir
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz
,Yol,IsıMrk.,Art.,Trf,Tl f.
1979-2014
Eskişehir
1998-2014
İnş.+Don.
Çev.Mak.Müh.Bin.(11530m 2)
Uy.Uz.Bil.Ens.Ek Bl.(10 14m2)
Siv.Hav.YO Ana.Hav.Lim.
Ter.Bl.+Kule İn.(21700m 2)
BAUM Ek Bina (8000m2)
YDYO Ek Bina (11088m2)
Eğt.Fak.Uyg.Ok.(3600m2)
Muhtelif
İnş.+Tad.+Don.
1992-2014
Eskişehir
B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil.D
on.Yaz.Alt.Bak.On.,İd.
Yen.,Küt.Yay.Al.,Taşıt
2012-2012
Etüd-Proje ve Müş.
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
-
Eskişehir
Ankara
TOPLAM
59.373
300
300
300
56.000
56.000
10.000
Özel Gelir
Döner Sermaye
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H030220
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
PROJE TUTARI
DIŞ
-
Özel Gelir
Taşıt Hibesi
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H030200
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
Özel Gelir
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1979H030140
Kampüs Altyapısı
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2012-2012
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
EĞİTİM - YÜKSEK ÖĞRETİM
ANKARA ÜNİVERSİTESİ-ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ-ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
PROJE NO
YER
(İL ve İLÇESİ)
PROJE ADI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1994H030440
Derslik ve Merkezi Birimler
(Bin TL)
KARAKTERİSTİK
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
1994-2014
-
76.000
76.000
76.000
-
-
58.431
58.431
58.431
-
-
10.831
10.831
9.898
2012-2012
-
8.199
8.199
8.199
-
-
-
-
-
(3.700)
933
8.067
8.067
8.000
Özel Gelir
Döner Sermaye
Taşıt Hibesi
-
-
-
-
-
-
-
(3.000)
67
(132)
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H030240
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (DAP)
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2009H030320
Kampüs Altyapısı (DAP)
Ardahan
Etüd-Proje ve Müş.
2012-2012
Ardahan
2009-2014
56.100
100
100
100
53.000
53.000
10.000
-
-
5.483
5.483
5.483
158
-
-
15.000
100
100
100
11.900
11.900
3.000
2009H030330
Derslik ve Merkezi Birimler (DAP)
Ardahan
2009-2014
-
33.000
-
-
5.325
-
-
6.900
2009H030340
Lojman ve Sosyal Tesis (DAP)
Ardahan
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz
,Yol,IsıMrk.,Art.,Trf,Tl f.
İnş.+Don. Mer.
Ders.(30000m2) Mer.
Ders.(6000m2)
İnş. (64 Dai. 60-120 m2+
350m2)+ Don.
-
2009-2014
-
10.000
-
-
-
-
-
2.000
2012-2012
-
3.000
3.000
3.000
-
-
-
-
-
3.000
3.000
3.000
60.000
100
100
100
57.400
57.400
10.000
-
-
32.473
32.473
32.473
4.135
-
-
15.998
100
100
100
13.398
13.398
3.000
Özel Gelir
Döner Sermaye
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H030230
Muhtelif İşler
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H030250
Muhtelif İşler (DAP)
Ankara
Ankara
Ardahan
İnş.+Don.
Kong.Kült.Merk.(6000m2)
Sağ.Bil.Fa.Ek Bi.(1000m 2)
Beypaz.Kam.İd.Bi.(2000m 2)
Gölba.Kam.Ar.Bi.(1500m2 )
B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil.D
on.Yaz.Alt.Bak.On.,İd.
Yen.,Küt.Yay.Al.,Taşıt
B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil.
Don.Yaz.Alt.Bak.On.,İd.
Yen.,Küt.Yay.Al.,Taşıt
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H030260
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (DOKAP)
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2009H030370
Kampüs Altyapısı (DOKAP)
Artvin
Etüd-Proje ve Müş.
2012-2012
Artvin
2009-2014
2009H030380
Derslik ve Merkezi Birimler (DOKAP)
Artvin
2009-2014
-
42.000
-
-
24.687
-
-
9.098
2010H030320
Lojman ve Sosyal Tesis (DOKAP)
Artvin
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz ,
Yol,IsıMrk.,Art.,Trf,Tl f.
İnş.+Don. Mer.Yem.Öğr.Evi
(6700m2 ) Hopa MYO
Binası(7200m2)
Kong.Kült.Merk.(4059m2)
Merkezi Derslik(11000m2 )
İnş. (32 Dai. 60-120 m2)
+Don.
-
2010-2014
-
5.400
-
-
3.651
-
-
1.300
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
EĞİTİM - YÜKSEK ÖĞRETİM
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ-ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ-BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ-BARTIN ÜNİVERSİTESİ
PROJE NO
YER
(İL ve İLÇESİ)
PROJE ADI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H030270
Muhtelif İşler (DOKAP)
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H030280
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (DAP)
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1997H031180
Derslik ve Merkezi Birimler (DAP)(19)
Artvin
KARAKTERİSTİK
B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil
Don.Yaz.Alt.Bak.On.,İd.
Yen.,Küt.Yay.Al.Taşıt
(Bin TL)
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
2012-2012
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
-
2.500
2.500
2.500
-
-
-
-
-
2.500
2.500
2.500
119.746
100
100
100
115.000
115.000
105.000
-
-
84.424
84.424
84.424
78.014
-
-
14.746
100
100
100
10.000
10.000
7.000
Erzurum
Etüd-Proje ve Müş.
2012-2012
Erzurum
İnş.+Don.
Vet.Fak.Kl.Bn.(13080 m2 )
Oltu Yer.Bi.Fa.(19750 m 2)
Hukuk Fak.(16500 m2)
Tur.İş.Uyg.Oteli(7420 m 2)
1997-2014
-
Erzurum
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz ,
Yol,Isı Mrk.,Art,Trf,Tl f.
2008-2014
-
10.000
-
-
6.410
-
-
(5.000)
3.000
2012-2012
-
4.646
4.646
4.646
-
-
-
-
-
4.646
4.646
3.900
Döner Sermaye
-
-
-
-
-
-
-
746
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H030300
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1993H030700
Kampüs Altyapısı
Balıkesir
Etüd-Proje ve Müş.
2012-2012
Balıkesir
1993-2014
59.137
100
100
100
56.000
56.000
22.000
-
-
33.271
33.271
33.271
19.393
-
-
14.998
100
100
100
11.898
11.898
1.500
2010H030360
Balıkesir
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz ,
Yol,Isı Mrk.,Art,Trf,Tl f.
İnş.+Don. BESYO(7500m2)
İkt.İd.Bil.Fak.(10000m2 )
Vet.Fak.Drs.Blk.(11300m 2)
-
2010-2014
-
34.000
-
-
13.878
-
-
10.398
2012-2012
-
3.037
3.037
3.037
-
-
-
-
-
3.000
3.000
3.000
-
-
-
-
-
-
-
(1.000)
(37)
-
27.600
100
100
100
25.000
25.000
10.000
-
-
-
-
-
13.998
100
100
100
11.398
11.398
2.500
2008H030960
Özel Gelir
Kampüs Altyapısı (DAP)
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H030290
Muhtelif İşler (DAP)
Derslik ve Merkezi Birimler
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H030310
Muhtelif İşler
Erzurum
Balıkesir
B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil
Don.Yaz.Alt.Bak.On.,İd.
Yen.,Küt.Yay.Al.Taşıt
B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil
Don.Yaz.Alt.Bak.On.,İd.
Yen.,Küt.Yay.Al.,Taşıt
Özel Gelir
Taşıt Hibesi
BARTIN ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H030320
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2009H030440
Kampüs Altyapısı
Bartın
Bartın
Etüd-Proje ve Müş.
2012-2012
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz ,
2009-2014
Yol,IsıMrk.,Art.,Trf,Tl f.
(19)Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Uygulama Otelinin (7420m2) maliyetinin tamamı, Hukuk Fakültesi (16500m2) ile Oltu Yer Bilimleri Fakültesi (19750m2) maliyetlerinin yarısı özel gelirlerden karşılanacaktır.
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
EĞİTİM - YÜKSEK ÖĞRETİM
BARTIN ÜNİVERSİTESİ-BATMAN ÜNİVERSİTESİ-BAYBURT ÜNİVERSİTESİ-BİLECİK ÜNİVERSİTESİ
PROJE NO
YER
(İL ve İLÇESİ)
PROJE ADI
2009H030450
Derslik ve Merkezi Birimler
Bartın
2009H030460
Lojman ve Sosyal Tesis
Bartın
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H030330
Muhtelif İşler
Bartın
KARAKTERİSTİK
İnş.+Don.Merkezi
Derslik(7652m2)
İnş. (32 Dai. 60-120 m2)
+Don.
B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil
Don.Yaz.Alt.Bak.On.,İd.
Yen.,Küt.Yay.Al.
(Bin TL)
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2009-2014
-
10.000
-
-
-
-
-
7.398
2009-2014
-
5.000
-
-
-
-
-
1.500
2012-2012
-
2.500
2.500
2.500
-
-
-
-
-
2.500
2.500
2.500
57.595
100
100
100
54.500
54.500
12.000
-
-
12.881
12.881
12.881
957
-
-
17.000
100
100
100
14.000
14.000
3.000
BATMAN ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H030340
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (GAP)
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2009H030490
Kampüs Altyapısı (GAP)
Batman
Etüd-Proje ve Müş.
2012-2012
Batman
2009-2014
2009H030500
Derslik ve Merkezi Birimler (GAP)
Batman
2009-2014
-
35.000
-
-
11.924
-
-
8.500
2009H030510
Lojman ve Sosyal Tesis (GAP)
Batman
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz ,
Yol,IsıMrk.,Art.,Trf,Tl f.
İnş.+Don. Merk.
Kafeterya(5000m2) Merk.
Kütüphane(8060m2) Merk.
Yemekhane(4879m2)
Kamp.Jan. Kar.(780m2)
SHMYO-SY Ek Bi.(12000m2 )
ÖSYM Sın.Bür. (215m2)
İnş. (100 Dai. 60-120 m2 )
+Don.
-
2009-2014
-
7.500
-
-
-
-
-
2.500
2012-2012
-
2.995
2.995
2.995
-
-
-
-
-
2.900
2.900
2.900
-
-
-
-
-
-
-
(95)
28.250
250
250
250
25.000
25.000
5.000
-
-
7.913
7.913
7.913
1.155
-
-
13.998
250
250
250
10.748
10.748
1.250
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H030350
Muhtelif İşler (GAP)
Batman
B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil
Don.Yaz.Alt.Bak.On.,İd.
Yen.,Küt.Yay.Al.,Taşıt
Taşıt Hibesi
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H030360
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (DOKAP)
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2009H030540
Kampüs Altyapısı (DOKAP)
Bayburt
Etüd-Proje ve Müş.
2012-2012
Bayburt
2009-2014
2009H030550
Derslik ve Merkezi Birimler (DOKAP)
Bayburt
2009-2014
-
15.000
-
-
5.053
-
-
8.000
2009H030560
Lojman ve Sosyal Tesis (DOKAP)
Bayburt
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz ,
Yol,IsıMrk.,Art.,Trf,Tl f.
İnş.+Don. Çok Amaçlı
Salon(2000m2 )
İnş.(32 Dai. 60-120 m2)
+3.500m2+Don.
-
2009-2014
-
5.000
-
-
1.705
-
-
1.498
2012-2012
-
3.000
3.000
3.000
-
-
-
-
-
3.000
3.000
3.000
2012-2012
-
67.100
100
100
100
-
-
28.305
-
-
-
15.498
100
100
100
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H030370
Muhtelif İşler (DOKAP)
BİLECİK ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H030380
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
Bayburt
Bilecik
B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil
Don.Yaz.Alt.Bak.On.,İd.
Yen.,Küt.Yay.Al.,Taşıt
Etüd-Proje ve Müş.
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
EĞİTİM - YÜKSEK ÖĞRETİM
BİLECİK ÜNİVERSİTESİ-BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ-BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
PROJE NO
YER
(İL ve İLÇESİ)
PROJE ADI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2009H030590
Kampüs Altyapısı
Bilecik
2009H030600
Bilecik
Derslik ve Merkezi Birimler
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H030390
Muhtelif İşler
Bilecik
(Bin TL)
KARAKTERİSTİK
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz ,
Yol,IsıMrk.,Art.,Trf,Tl f.
İnş.+Don.
Merk.Ders.2.Et.(24000m2 )
B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil
Don.Yaz.Alt.Bak.On.,İd.
Yen.,Küt.Yay.Al.,Taşıt
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2009-2014
-
-
28.305
28.305
9.117
-
-
12.398
12.398
2.000
2009-2014
-
51.000
-
-
19.188
-
-
10.398
2012-2012
-
3.000
3.000
3.000
-
-
-
-
-
3.000
3.000
3.000
-
89.914
300
300
300
87.000
87.000
10.000
-
-
50.845
50.845
50.845
3.452
-
-
15.500
300
300
300
12.700
12.700
2.500
-
55.000
-
-
30.603
-
-
7.200
-
22.000
-
-
16.790
-
-
3.000
-
2.614
2.614
2.614
-
-
-
-
-
2.500
2.500
2.500
-
-
-
-
-
-
-
(114)
64.573
100
100
100
61.500
61.500
10.000
-
-
26.945
26.945
26.945
4.853
-
-
15.500
100
100
100
12.500
12.500
2.000
Etüd-Proje ve Müş.
Bingöl
2009H030640
Derslik ve Merkezi Birimler (DAP)
Bingöl
2009H030650
Lojman ve Sosyal Tesis (DAP)
Bingöl
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz ,
2009-2014
Yol,IsıMrk.,Art.,Trf,Tl f.
İnş.+Don. İİBF(17000m2) Ak. 2009-2014
ve İd.Bin.(25000m2)
İnş.(80 Dai. 60-120 m2) +Don. 2009-2014
B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil
Don.Yaz.Alt.Bak.On.,İd.
Yen.,Küt.Yay.Al.,Taşıt
TOPLAM
64.000
64.000
13.000
Bingöl
Bingöl
PROJE TUTARI
DIŞ
-
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H030400
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (DAP)
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2009H030630
Kampüs Altyapısı (DAP)
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H030410
Muhtelif İşler (DAP)
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2012-2012
2012-2012
Taşıt Hibesi
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H030420
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (DAP)
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2009H030680
Kampüs Altyapısı (DAP)
Bitlis
Etüd-Proje ve Müş.
2012-2012
Bitlis
2009-2014
2009H030690
Derslik ve Merkezi Birimler (DAP)
Bitlis
2009-2014
-
40.000
-
-
17.117
-
-
8.500
2009H030700
Lojman ve Sosyal Tesis (DAP)
Bitlis
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz ,
Yol,IsıMrk.,Art.,Trf,Tl f.
İnş.+Don. Merkezi
Derslik(26003m2 )
Oditoryum(5000m2) Merk.
Kütüphane(4750m2) Tatvan
MYO Binası(1008m 2)
Ens.Bin.(1500m2)
İnş. (44 Dai. 60-120 m2)
+400m2+Don.
-
2009-2014
-
11.500
-
-
4.975
-
-
2.000
2012-2012
-
2.973
2.973
2.973
-
-
-
-
-
2.900
2.900
2.900
-
-
-
-
-
-
-
(73)
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H030430
Muhtelif İşler (DAP)
Taşıt Hibesi
Bitlis
B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil
Don.Yaz.Alt.Bak.On.,İd.
Yen.,Küt.Yay.Al.,Taşıt
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
EĞİTİM - YÜKSEK ÖĞRETİM
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ-BOZOK ÜNİVERSİTESİ-BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
YER
(İL ve İLÇESİ)
PROJE ADI
PROJE NO
(Bin TL)
KARAKTERİSTİK
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H030440
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1988H030520
Kampüs Altyapısı
İstanbul
Etüd-Proje ve Müş.
2012-2012
İstanbul
2006H030530
Büyük Onarım
İstanbul
2007H030810
Derslik ve Merkezi Birimler
İstanbul
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz ,
Yol,IsıMrk.,Art.,Trf,Tl f.
B.Onar.+Tadil.+Depr.Güç.
İd.Yen.
İnş.+Don.
Kan.Bil.Tek.Mer.(4250m2 )
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H030450
Muhtelif İşler
2012H030460
Taşıt Hibesi
Özel Gelir
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
Yeşil Kampüs Projesi
İstanbul
İstanbul
Mak.Teç.,Bil.,Do.Yaz.Alt .
Bak.On.,Küt.Yay.Al.,Taş ıt
İnş.,Mak.Teç.,Elk.
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
1988-2014
-
151.561
100
100
100
123.000
123.000
29.000
-
-
103.873
103.873
103.873
28.132
-
-
25.000
100
100
100
13.602
13.602
600
2006-2014
-
53.000
-
-
42.934
-
-
9.000
2007-2014
-
41.000
-
-
32.807
-
-
4.002
2012-2012
-
28.461
8.461
8.461
-
-
-
-
-
11.298
8.298
8.298
2012-2014
-
20.000
20.000
-
-
-
-
-
(163)
(1.000)
3.000
3.000
81.500
500
500
500
76.000
76.000
12.000
-
-
30.698
30.698
30.698
5.899
-
-
18.000
500
500
500
12.500
12.500
2.500
BOZOK ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H030470
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2008H031370
Kampüs Altyapısı
Yozgat
Etüd-Proje ve Müş.
2012-2012
Yozgat
2008-2014
2008H031380
Yozgat
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz ,
Yol,IsıMrk.,Art.,Trf,Tl f.
İnş.+Don.
İkt.İd.Bil.Fak.(11500m2 )
Rektörlük Bin.(5640m2)
Müh.Fak.I.Et.(15000m2)
Tar.ve Kü.Ar.Mer.(2200m 2)
Kong.Mer.İkm.(8100m2)
-
2008-2014
-
64.000
-
-
24.799
-
-
10.000
2012-2012
-
5.000
5.000
5.000
-
-
-
-
-
5.000
5.000
5.000
21.500
1.000
1.000
1.000
20.500
5.500
5.500
-
-
-
-
-
9.998
1.000
1.000
1.000
8.998
5.500
5.500
Derslik ve Merkezi Birimler
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H030480
Muhtelif İşler
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H030490
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H030500
Muhtelif İşler
Yozgat
B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil
Don.Yaz.Alt.Bak.On.,İd.
Yen.,Küt.Yay.Al.,Taşıt
Bursa
Etüd-Proje ve Müş.
2012-2012
Bursa
B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil
Don.Yaz.Alt.Bak.On.,İd.
Yen.,Küt.Yay.Al.,Taşıt
2012-2012
-
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz ,
Yol,IsıMrk.,Art.,Trf,Tl f.
İnş.+Don.
2012-2014
-
15.000
5.000
-
-
-
-
-
3.498
500
2012-2014
-
10.000
-
-
-
-
-
2.998
2012H030510
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
Kampüs Altyapısı
Bursa
2012H030520
Derslik ve Merkezi Birimler(20)
Bursa
(20)Kampüs Yerleşke Planı ve Üniversite Gelişme Planı hazırlanıp Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylandıktan sonra harcama yapılabilecektir.
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
EĞİTİM - YÜKSEK ÖĞRETİM
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ-CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ-ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV.
PROJE NO
YER
(İL ve İLÇESİ)
PROJE ADI
KARAKTERİSTİK
(Bin TL)
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H030530
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1994H030630
Kampüs Altyapısı
Manisa
Etüd-Proje ve Müş.
2012-2012
Manisa
2008H031440
Manisa
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz ,
Yol,IsıMrk.,Art.,Trf,Tl f.
İnş.+Don. Rek.Bin.(16000m2)
Müh.Fak.I.Et.(14000m2)
Derslik ve Merkezi Birimler
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H030540
Muhtelif İşler
Manisa
B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil
Don.Yaz.Alt.Bak.On.,İd.
Yen.,Küt.Yay.Al.,Taşıt
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
1994-2014
-
76.815
100
100
100
74.000
74.000
21.000
-
-
32.167
32.167
32.167
17.823
-
-
14.998
100
100
100
12.398
12.398
3.000
2008-2014
-
53.000
-
-
14.344
-
-
9.398
2012-2012
-
2.715
2.715
2.715
-
-
-
-
-
2.500
2.500
2.500
-
-
-
-
-
-
-
(215)
124.820
100
100
100
120.000
120.000
60.000
-
-
102.021
102.021
102.021
56.340
-
-
15.498
100
100
100
11.898
11.898
1.898
Taşıt Hibesi
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H030550
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1974H030250
Kampüs Altyapısı
Sivas
Etüd-Proje ve Müş.
2012-2012
Sivas
1974-2014
2003H030480
Sivas
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz ,
Yol,IsıMrk.,Art.,Trf,Tl f.
İnş.+Don. Eğitim
Fak.(19500m2) İletişim
Fak.(6100m2) Vet.
Fak.(5000m2) Diş
He.Fak.Ek.Bi.(5000m 2)
-
2003-2014
-
60.000
-
-
45.681
-
-
10.000
2012-2012
-
4.720
4.720
4.720
-
-
-
-
-
3.500
3.500
3.500
-
-
-
-
-
-
-
(1.000)
(1.220)
91.100
100
100
100
87.000
87.000
30.000
-
-
57.197
57.197
57.197
27.250
-
-
18.998
100
100
100
14.898
14.898
2.000
57.000
-
-
29.947
-
-
12.898
Derslik ve Merkezi Birimler
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H030560
Muhtelif İşler
Sivas
B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil
Don.Yaz.Alt.Bak.On.,İd.
Yen.,Küt.Yay.Al.,Taşıt
Özel Gelir
Taşıt Hibesi
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H030570
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1994H030800
Kampüs Altyapısı
Çanakkale
Etüd-Proje ve Müş.
2012-2012
Çanakkale
1994-2014
2008H031560
Çanakkale
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz ,
Yol,IsıMrk.,Art.,Trf,Tl f.
İnş.+Don.
Güz.San.Fak.(13500m2)
Den.Hay.Ye.Uy.Mer.(900m 2)
Bil.İş.Bin.(6000m2)
Haz.Ok.(6000m2) Çanakkale
MYO (12000m2)
-
2008-2014
-
Derslik ve Merkezi Birimler
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
EĞİTİM - YÜKSEK ÖĞRETİM
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV.-ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ-ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ-DİCLE ÜNİVERSİTESİ
PROJE NO
YER
(İL ve İLÇESİ)
PROJE ADI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H030580
Muhtelif İşler
Çanakkale
KARAKTERİSTİK
B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil
Don.Yaz.Alt.Bak.On.,İd.
Yen.,Küt.Yay.Al.,Taşıt
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
2012-2012
Özel Gelir
(Bin TL)
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
-
4.000
4.000
4.000
-
-
-
-
-
4.000
4.000
4.000
-
-
-
-
-
-
-
(500)
66.600
100
100
100
63.500
63.500
38.500
-
-
41.334
41.334
41.334
26.160
-
-
15.498
100
100
100
12.398
12.398
8.500
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H030590
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2009H030820
Derslik ve Merkezi Birimler
Çankırı
Etüd-Proje ve Müş.
2012-2012
Çankırı
2009-2014
2009H030810
Çankırı
İnş.+Don. İİBF(14500m2)
Mer.Yem.(6391m2)
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz ,
Yol,IsıMrk.,Art.,Trf,Tl f.
-
2009-2014
-
25.000
-
-
15.174
-
-
3.898
2012-2012
-
3.000
3.000
3.000
-
-
-
-
-
3.000
3.000
3.000
155.777
100
100
100
153.000
153.000
43.000
-
-
126.479
126.479
126.479
35.652
-
-
18.500
100
100
100
15.900
15.900
3.000
Kampüs Altyapısı
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H030600
Muhtelif İşler
Çankırı
B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil
Don.Yaz.Alt.Bak.On.,İd.
Yen.,Küt.Yay.Al.,Taşıt
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H030610
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1977H030010
Kampüs Altyapısı
Adana
Etüd-Proje ve Müş.
2012-2012
Adana
1977-2014
1998H030440
Adana
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz ,
Yol,IsıMrk.,Art.,Trf,Tl f.
İnş.+Don. Yumurtalık
MYO(8500m2) Müh.Fak. Ek
Bina(4000m2 ) Kongre
Merkezi(25000m2)
Sos.Bil.Fak.(3500m2)
Doğ.Af.Yan.Mer.(1000m2)
-
1998-2014
-
110.000
-
-
90.827
-
-
11.400
2012-2012
-
2.677
2.677
2.677
-
-
-
-
-
(5.516)
1.500
2.500
2.500
2.500
-
-
-
-
-
-
-
(177)
-
88.100
100
100
100
85.000
85.000
40.000
-
-
60.321
60.321
60.321
36.953
-
-
20.000
100
100
100
16.900
16.900
2.500
Derslik ve Merkezi Birimler
Özel Gelir
Döner Sermaye
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H030620
Muhtelif İşler
Adana
B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil
Don.Yaz.Alt.Bak.On.,İd.
Yen.,Küt.Yay.Al.,Taşıt
Taşıt Hibesi
DİCLE ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H030630
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (GAP)
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1988H030760
Kampüs Altyapısı (GAP)
Diyarbakır
Etüd-Proje ve Müş.
2012-2012
Diyarbakır
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz ,
Yol,IsıMrk.,Art.,Trf,Tl f.
1988-2014
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
EĞİTİM - YÜKSEK ÖĞRETİM
DİCLE ÜNİVERSİTESİ-DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ-DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
PROJE NO
PROJE ADI
2009H030870
Derslik ve Merkezi Birimler (GAP)
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H030640
Muhtelif İşler(GAP)
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H030650
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
1990H031020
Müh.Fakültesi (84852 m2)
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1999H030490
Kampüs Altyapısı
YER
(İL ve İLÇESİ)
Diyarbakır
Diyarbakır
(Bin TL)
KARAKTERİSTİK
Diyarbakır MYO(16100m2)
Sür.Eğt.Merk.(5000m2) Bismil
MYO(7100m2)
B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil
Don.Yaz.Alt.Bak.On.,İd.
Yen.,Küt.Yay.Al.,Taşıt
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2009-2014
-
45.000
-
-
23.368
-
-
14.400
2012-2012
-
3.000
3.000
3.000
-
-
-
-
-
3.000
3.000
3.000
174.808
100
100
100
170.743
73.743
73.743
97.000
27.000
-
-
125.938
125.938
69.743
69.743
56.195
24.753
-
-
18.998
100
100
100
15.298
4.000
4.000
11.298
1.200
İzmir
Etüd-Proje ve Müş.
2012-2012
İzmir
İnş.(15184m2)+Don.
1990-2012
İzmir
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz ,
Yol,IsıMrk.,Art.,Trf,Tl f.
1999-2014
-
2007-2014
-
25.000
-
-
21.942
-
-
(1.000)
1.885
-
45.000
-
-
9.500
-
-
(385)
8.213
-
3.965
3.965
3.965
-
-
-
-
-
(2.400)
3.600
3.600
3.600
-
-
-
-
-
-
-
(2.000)
(365)
133.100
100
100
100
130.000
130.000
46.000
-
-
102.275
102.275
102.275
40.673
-
-
15.998
100
100
100
12.898
12.898
2.500
2007H031180
Özel Gelir
Büyük Onarım
İzmir
B.Onarım+Tadilat+Dep.Güç .
İd.Yen.
2009H030900
Özel Gelir
Derslik ve Merkezi Birimler
İzmir
İnş.+Don. Hukuk
2009-2014
Fakültesi(25250m2 ) Rektörlük
Bin.(22100m2) Yab. Diller
YO(7000m2) Amfi(5000m2)
Özel Gelir
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H030660
Muhtelif İşler
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
İzmir
Mak.Teç.,Bil.,Do.Yaz.Alt .
Bak.On.,Küt.Yay.Al.,Taş ıt
2012-2012
Özel Gelir
Taşıt Hibesi
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H030670
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1994H031020
Kampüs Altyapısı
Kütahya
Etüd-Proje ve Müş.
2012-2012
Kütahya
1994-2014
1994H031030
Kütahya
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz ,
Yol,IsıMrk.,Art.,Trf,Tl f.
İnş.+Don. Tıp
Fak.Morf.Bi.(19000m 2)
Misafirhane(2968m2)
-
1994-2014
-
84.000
-
-
61.602
-
-
10.398
2012-2012
-
3.000
3.000
3.000
-
-
-
-
-
(950)
3.000
3.000
3.000
Derslik ve Merkezi Birimler
Özel Gelir
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H030680
Muhtelif İşler
Kütahya
B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil
Don.Yaz.Alt.Bak.On.,İd.
Yen.,Küt.Yay.Al.,Taşıt
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
EĞİTİM - YÜKSEK ÖĞRETİM
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ-EGE ÜNİVERSİTESİ-EMNİYET GN.MD.
PROJE NO
YER
(İL ve İLÇESİ)
PROJE ADI
(Bin TL)
KARAKTERİSTİK
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H030690
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1993H031000
Kampüs Altyapısı
Düzce
Etüd-Proje ve Müş.
2012-2012
Düzce
2008H031900
Düzce
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz ,
Yol,IsıMrk.,Art.,Trf,Tl f.
İnş.+Don.FenEdeb.Fak.(12500m2)Akçakoc
a İş.Fak.(10555m2)
Derslik ve Merkezi Birimler
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H030700
Muhtelif İşler
Düzce
B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil
Don.Yaz.Alt.Bak.On.,İd.
Yen.,Küt.Yay.Al.,Taşıt
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
1993-2014
-
131.107
100
100
100
128.000
128.000
63.000
-
-
99.695
99.695
99.695
56.426
-
-
14.998
100
100
100
12.298
12.298
3.500
2008-2014
-
65.000
-
-
43.269
-
-
8.798
2012-2012
-
3.007
3.007
3.007
-
-
-
-
-
2.600
2.600
2.600
-
-
-
-
-
-
-
(600)
(407)
137.546
50
50
50
132.900
132.900
68.400
-
-
80.418
80.418
80.418
30.373
-
-
21.000
50
50
50
16.500
16.500
9.000
Özel Gelir
Taşıt Hibesi
EGE ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H030710
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2005H030910
Derslik ve Merkezi Birimler
İzmir
Etüd-Proje ve Müş.
2012-2012
İzmir
2005-2014
2005H030920
Kampüs Altyapısı
İzmir
2005-2014
-
15.000
-
-
10.832
-
-
3.500
2007H031350
Büyük Onarım
İzmir
İnş.+Don.
Merk.Ders.2.Et.(19200m2 )
Diş Hek.Fa.+Lab.(13500m 2)
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz ,
Yol,IsıMrk.,Art.,Trf,Tl f.
B.Onarım+Tad.+Depr.Güç.
İd.Yen.+Rest.
Bil.Don.Yaz.Alt.Bak.On.
-
2007-2014
-
45.000
-
-
35.923
-
-
3.000
2008-2014
-
4.500
4.596
4.596
4.596
-
-
3.290
-
-
-
1.000
(500)
4.450
4.450
4.450
-
-
-
-
-
-
-
(700)
(146)
2006-2015
-
369.213
150
150
150
364.063
364.063
264.221
-
-
161.289
161.289
161.289
134.473
-
-
25.000
150
150
150
19.850
19.850
18.745
2006-2015
-
99.842
-
-
26.816
-
-
1.105
2008H031940
Bilgi Teknolojileri
Özel Gelir
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H030720
Muhtelif İşler
İzmir
İzmir
Mak.Teç.Bak.On.Küt.
Yay.Al.Taşıt
2012-2012
Özel Gelir
Taşıt Hibesi
EMNİYET GN.MD. TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H033500
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2006H032940
Polis Meslek Yüksekokulu(21)
Muhtelif
Muhtelif
Etüd-Proje
İnş.(5+2
adet)+Don.+Alty.Et.Prj.+Kesin
Hesap
2006H032950
Polis Akademisi Kampüs İnşaatı(22)
Ankara
Et.Prj.İnş.Don.Onr.Alty.
(21)Mesleki Eğitim Sektörü kapsamında 2004 yılında başlayan 2004H020580 numaralı projenin devamıdır.
(22)Mesleki Eğitim Sektörü kapsamında 2005 yılında başlayan 2005H020140 numaralı projenin devamıdır.
2012-2012
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
EĞİTİM - YÜKSEK ÖĞRETİM
EMNİYET GN.MD.-ERCİYES ÜNİVERSİTESİ-ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ-ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
PROJE NO
PROJE ADI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H033550
Muhtelif İşler
YER
(İL ve İLÇESİ)
Muhtelif
KARAKTERİSTİK
B.OnTad.Mak.Teç.Bak.On.Yaz.,Do
n.,Bil.
(Bin TL)
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
2012-2012
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
-
5.000
5.000
5.000
-
-
-
-
-
5.000
5.000
5.000
147.474
100
100
100
143.000
143.000
68.000
-
-
99.133
99.133
99.133
63.440
-
-
20.247
100
100
100
15.898
15.898
4.000
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H030730
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1982H030045
Kampüs Altyapısı
Kayseri
Etüd-Proje ve Müş.
2012-2012
Kayseri
1982-2014
1994H033390
2006H031020
Kayseri
Kayseri
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz ,
Yol,IsıMrk.,Art.,Trf,Tl f.
Kan.Bil.İlt.Ağı,D.gaz
İnş.(26000m2)+ Don.
İnş.+Don.
Vet.Fak.Pol.(10000m2)
Nanotek.Mer.Bin.(2400m2 )
Yap.İş.+Güv.Bin.(750m2)
-
1994-2014
2006-2014
-
35.000
40.000
-
-
8.718
26.975
-
-
2.600
9.298
2012-2012
-
4.374
4.374
4.374
-
-
-
-
-
4.249
4.249
4.000
Döner Sermaye
Özel Gelir
Taşıt Hibesi
-
-
-
-
-
-
-
249
(500)
(125)
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H030750
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (DAP)
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2008H032080
Kampüs Altyapısı (DAP)
Erzincan
Etüd-Proje ve Müş.
Erzincan
110.765
150
150
150
107.326
107.326
10.000
-
-
64.270
64.270
64.270
7.312
-
-
16.998
150
150
150
13.676
13.676
2.500
2008H032090
Derslik ve Merkezi Birimler (DAP)
Erzincan
-
87.326
-
-
56.446
-
-
10.000
2010H030760
Lojman ve Sosyal Tesis (DAP)
Erzincan
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz ,
2008-2014
Yol,IsıMrk.,Art.,Trf,Tl f.
İnş.+Don.
2008-2014
Müh.Fak+Mer.Der.(23780m 2)
Mer.Yem.+Kaf.(11850m2)
İnş.(144 Dai. 60-120 m2)
2010-2014
+Don.
-
-
10.000
-
-
512
-
-
1.176
-
3.289
3.289
3.289
-
-
-
-
-
(676)
3.172
3.172
3.172
-
-
-
-
-
-
-
(117)
-
21.000
1.000
1.000
1.000
-
-
-
-
-
11.000
1.000
1.000
1.000
Kongre Merkezi
Derslik ve Merkezi Birimler
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H030740
Muhtelif İşler
Özel Gelir
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H030760
Muhtelif İşler (DAP)
Kayseri
Erzincan
B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil
Don.Yaz.Alt.Bak.On.,İd.
Yen.,Küt.Yay.Al.,Taşıt
B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil
Don.Yaz.Alt.Bak.On.,İd.
Yen.,Küt.Yay.Al.,Taşıt
2012-2012
2012-2012
Taşıt Hibesi
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H030770
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (DAP)
Erzurum
Etüd-Proje ve Müş.
2012-2012
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
EĞİTİM - YÜKSEK ÖĞRETİM
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ-ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ.-FIRAT ÜNİVERSİTESİ
PROJE NO
YER
(İL ve İLÇESİ)
PROJE ADI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H030780
Muhtelif İşler (DAP)
(Bin TL)
KARAKTERİSTİK
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
Erzurum
B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil
Don.Yaz.Alt.Bak.On.,İd.
Yen.,Küt.Yay.Al.,Taşıt
2012-2012
-
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz ,
Yol,IsıMrk.,Art.,Trf,Tl f.
İnş.+Don.
2012-2014
-
15.000
5.000
-
-
-
-
-
5.000
1.000
2012-2014
-
10.000
-
-
-
-
-
4.000
119.600
100
100
100
117.000
117.000
75.000
-
-
94.788
94.788
94.788
54.006
-
-
14.500
100
100
100
11.900
11.900
10.900
2012H030790
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
Kampüs Altyapısı (DAP)
Erzurum
2012H030800
Derslik ve Merkezi Birimler (DAP)(23)
Erzurum
20.000
5.000
5.000
-
-
-
-
-
10.000
5.000
5.000
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ. TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H030810
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2001H031730
Derslik ve Merkezi Birimler
Eskişhir
Etüd-Proje ve Müş.
2012-2012
Eskişehir
2001-2014
1977H030080
Eskişehir
İnş.+Don. İlahiyat
Fak.(5950m2) Kreş(2242m2)
Güvenlik Binası(1150m2)
YDYO Bin.(15407m2)
Tur.Ot.YO Uyg.Ot.(5000m 2)
Öğr.Yurdu (3500m2)
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz ,
Yol,IsıMrk.,Art.,Trf,Tl f.
-
1977-2014
-
42.000
-
-
40.782
-
-
1.000
2012-2012
-
2.500
2.500
2.500
-
-
-
-
-
2.500
2.500
2.500
-
-
-
-
-
-
-
(750)
-
80.152
100
100
100
77.000
77.000
45.000
-
-
46.152
46.152
46.152
41.648
-
-
14.550
100
100
100
11.398
11.398
3.000
-
32.000
-
-
4.504
-
-
8.398
-
3.052
3.052
3.052
-
-
-
-
-
(2.200)
3.052
3.052
52
3.000
Kampüs Altyapısı
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H030820
Muhtelif İşler
Eskişehir
B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil
Don.Yaz.Alt.Bak.On.,İd.
Yen.,Küt.Yay.Al.,Taşıt
Özel Gelir
FIRAT ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H030830
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (DAP)
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1985H030050
Kampüs Altyapısı (DAP)
Elazığ
Etüd-Proje ve Müş.
Elazığ
2010H032070
Elazığ
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz ,
1985-2014
Yol,IsıMrk.,Art.,Trf,Tl f.
2010-2014
İnş.+Don. Sos.Bil.
MYO(6188m2) Biyomüh.
Bin.(4656m2)
İkt.İd.Bil.Fak.(7000m2) İletişim
Fak.(12500m2)
Derslik ve Merkezi Birimler (DAP)
Özel Gelir
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H030840
Döner Sermaye
Muhtelif İşler(DAP)
Elazığ
B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil
Don.Yaz.Alt.Bak.On.,İd.
Yen.,Küt.Yay.Al.,Taşıt
2012-2012
2012-2012
(23)Kampüs Yerleşke Planı ve Üniversite Gelişme Planı Kalkınma Bakanlığı'nın görüşü üzerine revize edildikten sonra harcama yapılabilecektir
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
EĞİTİM - YÜKSEK ÖĞRETİM
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ-GAZİ ÜNİVERSİTESİ-GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ-GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
PROJE NO
YER
(İL ve İLÇESİ)
PROJE ADI
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H030850
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1996H030460
Derslik ve Merkezi Birimler
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H030860
Muhtelif İşler
KARAKTERİSTİK
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
(Bin TL)
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
İstanbul
Etüd-Proje ve Müş.
2012-2012
İstanbul
İnş.+Don.+Alt.
Oditoryum(5800m2) Hizmet
Binası(4000m2)
1996-2014
-
2012-2012
-
4.900
4.900
4.900
-
-
-
-
-
4.900
4.900
4.900
-
-
-
-
-
-
-
(650)
77.250
250
250
250
77.000
77.000
47.000
-
-
29.244
29.244
29.244
12.192
-
-
20.000
250
250
250
19.750
19.750
10.000
İstanbul
B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil
Don.Yaz.Alt.Bak.On.,İd.
Yen.,Küt.Yay.Al.
Özel Gelir
45.000
100
100
100
40.000
40.000
40.000
-
-
34.820
34.820
34.820
34.820
-
-
8.000
100
100
100
3.000
3.000
3.000
GAZİ ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H030870
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2008H032320
Derslik ve Merkezi Birimler
Ankara
Etüd-Proje ve Müş.
2012-2012
Ankara
2008-2014
2011H032280
Ankara
İnş.+Don. YDYO
Bin.(35000m2)
B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil
Don.Yaz.Alt.Bak.On.,İd.
Yen.,Küt.Yay.Al.
-
2011-2013
-
30.000
-
-
17.052
-
-
9.750
-
-
-
-
-
-
-
(3.000)
158.266
100
100
100
153.000
153.000
125.000
-
-
134.988
134.988
134.988
110.664
-
-
21.498
100
100
100
16.698
16.698
13.698
Muhtelif İşler
Özel Gelir
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H030880
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (GAP)
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1988H031310
Derslik ve Merkezi Birimler (GAP)
Gaziantep
Etüd-Proje ve Müş.
2012-2012
Gaziantep
1988-2014
1991H030810
Gaziantep
İnş.+Don. Morfoloji
Bin.(14400m2) Kongre
Merkezi(17337m2)
Yemekhane(4450m2) Oğuzeli
MYO(5230m2)
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz ,
Yol,IsıMrk.,Art.,Trf,Tl f.
-
1991-2014
-
28.000
-
-
24.324
-
-
3.000
2012-2012
-
5.166
5.166
5.166
-
-
-
-
-
4.700
4.700
4.700
-
-
-
-
-
-
-
(2.000)
(466)
-
136.594
2.357
2.357
2.357
-
-
106.164
2.107
2.107
2.107
-
-
15.998
250
250
250
Kampüs Altyapısı (GAP)
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H030890
Muhtelif İşler (GAP)
Gaziantep
B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil
Don.Yaz.Alt.Bak.On.,İd.
Yen.,Küt.Yay.Al.,Taşıt
Özel Gelir
Taşıt Hibesi
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
1994H031235
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
Tokat
Etüd-Proje ve Müş.
1994-2012
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
EĞİTİM - YÜKSEK ÖĞRETİM
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ-GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENST.-GİRESUN ÜNİVERSİTESİ-GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
PROJE NO
YER
(İL ve İLÇESİ)
PROJE ADI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1994H031280
Derslik ve Merkezi Birimler
Tokat
1994H031270
Tokat
Kampüs Altyapısı
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H030900
Muhtelif İşler
Tokat
KARAKTERİSTİK
İnş.+Don.
Merk.Ders.(12000m2)
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz ,
Yol,IsıMrk.,Art.,Trf,Tl f.
B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil
Don.Yaz.Alt.Bak.On.,İd.
Yen.,Küt.Yay.Al.,Taşıt
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
(Bin TL)
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
1994-2014
-
130.200
130.200
85.000
-
-
104.057
104.057
64.845
-
-
11.748
11.748
9.748
1994-2014
-
45.200
-
-
39.212
-
-
2.000
2012-2012
-
4.037
4.037
4.037
-
-
-
-
-
4.000
4.000
4.000
-
-
-
-
-
-
-
(1.360)
(37)
205.601
4.299
4.299
4.299
198.000
198.000
53.000
-
-
182.317
4.199
4.199
4.199
178.118
178.118
50.376
-
-
15.998
100
100
100
12.648
12.648
2.000
Özel Gelir
Taşıt Hibesi
GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENST. TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
1994H031230
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1995H030540
Kampüs Altyapısı
Kocaeli-Gebze
Etüd-Proje ve Müş.
1994-2012
Kocaeli-Gebze
1995-2014
2008H032480
Kocaeli-Gebze
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz ,
Yol,IsıMrk.,Art.,Trf,Tl f.
İnş.+Don. Kimya
Böl.(16476m2)
Küt.İkm.(4186m2)
-
2008-2014
-
145.000
-
-
127.742
-
-
10.648
2012-2012
-
3.302
3.302
3.302
-
-
-
-
-
3.250
3.250
3.250
-
-
-
-
-
-
-
(52)
67.100
100
100
100
64.000
64.000
54.000
-
-
8.975
8.975
8.975
6.697
-
-
17.998
100
100
100
14.898
14.898
12.898
Derslik ve Merkezi Birimler (24)
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H030910
Muhtelif İşler
Kocaeli-Gebze
B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil
Don.Yaz.Alt.Bak.On.,İd.
Yen.,Küt.Yay.Al.,Taşıt
Taşıt Hibesi
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H030920
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (DOKAP)
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2008H032550
Derslik ve Merkezi Birimler (DOKAP)
Giresun
Etüd-Proje ve Müş.
2012-2012
Giresun
2008-2014
2008H032560
Giresun
İnş.+Don.Tireb.
İlt.Fak.(7800m2)Görele GSF
(7000m2)TOKİ
Prot.I.Et.(36000m2)
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz ,
Yol,IsıMrk.,Art.,Trf,Tl f.
-
2008-2014
-
10.000
-
-
2.278
-
-
2.000
2012-2012
-
3.000
3.000
3.000
-
-
-
-
-
3.000
3.000
3.000
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
62.400
34.717
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
100
a) 2012 yılında bitenler
100
2012H030940
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (DOKAP)
Gümüşhane
Etüd-Proje ve Müş.
2012-2012
100
(24)1994H031370 no'lu 'Rektörlük Binası+Kütüphane(26955 m2)(MD)', 1994H031380 no'lu 'Mühendislik Fakültesi (55802 m2) (MD)' ve 1994H031390 no'lu 'Fen Fakültesi (38730 m2) (MD)' projeleri bu projeye dahil edilmiştir.
-
-
16.498
100
100
100
Kampüs Altyapısı (DOKAP)
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H030930
Muhtelif İşler (DOKAP)
Giresun
B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil
Don.Yaz.Alt.Bak.On.,İd.
Yen.,Küt.Yay.Al.,Taşıt
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
EĞİTİM - YÜKSEK ÖĞRETİM
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ-HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ-HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
PROJE NO
PROJE ADI
YER
(İL ve İLÇESİ)
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2009H031170
Kampüs Altyapısı (DOKAP)
Gümüşhane
2009H031180
Gümüşhane
Derslik ve Merkezi Birimler (DOKAP)
2009H031190
Lojman ve Sosyal Tesis (DOKAP)
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H030950
Muhtelif İşler (DOKAP)
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H030960
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1982H030120
Kampüs Altyapısı
2005H031340
Özel Gelir
Derslik ve Merkezi Birimler
Özel Gelir
Döner Sermaye
2009H031220
Kastamonu Tıp Fak.Eğt.Öğ.Blokları(19800 m2)
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H030970
Muhtelif İşler
Gümüşhane
Gümüşhane
(Bin TL)
KARAKTERİSTİK
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz ,
Yol,IsıMrk.,Art.,Trf,Tl f.
İnş.+Don. İİBFİltş.Fak.(23164m2)
BESYO(7650m2) Sağ.YO Ek
Bin.(4600m2)
İnş.+Don.
2009-2014
-
59.300
59.300
13.000
-
-
34.717
34.717
8.189
-
-
13.398
13.398
3.500
2009-2014
-
35.000
-
-
15.259
-
-
9.896
2009-2014
B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil
Don.Yaz.Alt.Bak.On.,İd.
Yen.,Küt.Yay.Al.,Taşıt
2012-2012
-
11.300
3.000
3.000
3.000
-
-
11.269
-
-
-
2
3.000
3.000
3.000
171.050
50
50
50
165.000
165.000
84.000
-
-
126.748
126.748
126.748
79.073
-
-
21.998
50
50
50
15.948
15.948
3.000
Ankara
Etüd-Proje ve Müş.
2012-2012
Ankara
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz ,
Yol,IsıMrk.,Art.,Trf,Tl f.
1982-2014
-
Ankara
İnş.+Don.
Konservatuvar(4500m2)
Yurt(4750m2) Hukuk Fak.
(10500m2)
2005-2014
-
55.000
-
-
36.899
-
-
(3.000)
5.948
-
26.000
6.000
6.000
6.000
-
-
10.776
-
-
-
(2.600)
1.000
6.000
6.000
6.000
6.000
-
-
-
-
-
-
-
(2.000)
90.500
500
500
500
87.000
87.000
15.000
-
-
8.896
8.896
8.896
1.833
-
-
23.998
500
500
500
20.498
20.498
3.000
Kastamonu
İnş.(19800m2)+Don.
2009-2013
Ankara
B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil
Don.Yaz.Alt.Bak.On.,İd.
Yen.,Küt.Yay.Al.,Taşıt
2012-2012
Özel Gelir
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H030980
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (DAP)
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2009H031250
Kampüs Altyapısı (DAP)
Hakkari
Etüd-Proje ve Müş.
2012-2012
Hakkari
2009-2014
2009H031260
Derslik ve Merkezi Birimler (DAP)
Hakkari
2009-2014
-
62.000
-
-
7.063
-
-
15.000
2009H031270
Lojman ve Sosyal Tesis (DAP)
Hakkari
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz ,
Yol,IsıMrk.,Art.,Trf,Tl f.
İnş.+Don. TOKİ Prot.
(49800m2)
İnş.(104 Dai. 60-120 m2)
+Don.
-
2009-2014
-
10.000
-
-
-
-
-
2.498
2012-2012
-
3.000
3.000
3.000
-
-
-
-
-
3.000
3.000
3.000
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H030990
Muhtelif İşler (DAP)
Hakkari
B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil
Don.Yaz.Alt.Bak.On.,İd.
Yen.,Küt.Yay.Al.,Taşıt
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
EĞİTİM - YÜKSEK ÖĞRETİM
HARRAN ÜNİVERSİTESİ-HİTİT ÜNİVERSİTESİ-IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
PROJE NO
YER
(İL ve İLÇESİ)
PROJE ADI
(Bin TL)
KARAKTERİSTİK
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
HARRAN ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H031000
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (GAP)
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1994H031470
Kampüs Altyapısı (GAP)
Şanlıurfa
Etüd-Proje ve Müş.
2012-2012
Şanlıurfa
2011H032430
Şanlıurfa
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz ,
Yol,IsıMrk.,Art.,Trf,Tl f.
İnş.+Don. Merkezi
Derslik(9500m2) Merkezi
Küt.(8500m2)
Derslik ve Merkezi Birimler (GAP)
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H031010
Muhtelif İşler (GAP)
Şanlıurfa
B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil
Don.Yaz.Alt.Bak.On.,İd.
Yen.,Küt.Yay.Al.,Taşıt
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
1994-2014
-
80.860
250
250
250
77.000
77.000
56.500
-
-
53.140
53.140
53.140
53.140
-
-
16.512
250
250
250
12.762
12.762
2.500
2011-2014
-
20.500
-
-
-
-
-
10.262
2012-2012
-
3.610
3.610
3.610
-
-
-
-
-
3.500
3.500
3.500
-
-
-
-
-
-
-
(500)
(110)
32.910
300
300
300
29.000
29.000
10.000
-
-
481
481
481
481
-
-
15.500
300
300
300
11.700
11.700
1.000
Özel Gelir
Taşıt Hibesi
HİTİT ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H031020
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2008H032740
Kampüs Altyapısı
Çorum
Etüd-Proje ve Müş.
2012-2012
Çorum
2008-2014
2008H032750
Çorum
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz ,
Yol,IsıMrk.,Art.,Trf,Tl f.
İnş.+Don. Sağ.YO+HMYO
Bi.(6500m2)
Müh.Fak.Ek.Bi.(6500m2)
MYO Ek Bi.(5000m2)
Sungurlu MYO(5000m2)
-
2008-2014
-
19.000
-
-
-
-
-
10.700
2012-2012
-
3.610
3.610
3.610
-
-
-
-
-
3.500
3.500
3.500
-
-
-
-
-
-
-
(110)
65.098
98
98
98
62.000
62.000
10.000
-
-
13.039
13.039
13.039
755
-
-
15.498
98
98
98
12.400
12.400
3.000
Derslik ve Merkezi Birimler
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H031030
Muhtelif İşler
Çorum
B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil
Don.Yaz.Alt.Bak.On.,İd.
Yen.,Küt.Yay.Al.,Taşıt
Taşıt Hibesi
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H031040
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi(DAP)
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2009H031340
Kampüs Altyapısı(DAP)
Iğdır
Etüd-Proje ve Müş.
2012-2012
Iğdır
2009-2014
2009H031350
Derslik ve Merkezi Birimler(DAP)
Iğdır
2009-2014
-
40.000
-
-
8.820
-
-
7.400
2009H031360
Lojman ve Sosyal Tesis (DAP)
Iğdır
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz ,
Yol,IsıMrk.,Art.,Trf,Tl f.
İnş.+Don. Rektörlük
Bin.(14000m2) Ziraat
Fak.(18000m2)
İnş.(96 Dai. 60-120 m2)
+350m2+Don.
-
2009-2014
-
12.000
-
-
3.464
-
-
2.000
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
EĞİTİM - YÜKSEK ÖĞRETİM
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ-İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ-İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ-İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
YER
(İL ve İLÇESİ)
PROJE ADI
PROJE NO
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H031050
Muhtelif İşler(DAP)
Iğdır
KARAKTERİSTİK
B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil
Don.Yaz.Alt.Bak.On.,İd.
Yen.,Küt.Yay.Al.,Taşıt
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
2012-2012
(Bin TL)
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
-
3.000
3.000
3.000
-
-
-
-
-
3.000
3.000
3.000
137.646
100
100
100
133.355
133.355
62.028
-
-
91.578
91.578
91.578
54.587
-
-
18.000
100
100
100
13.900
13.900
2.500
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H032000
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (DAP)
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1997H030035
Kampüs Altyapısı (DAP)
Malatya
Etüd-Proje ve Müş.
2012-2012
Malatya
1997-2014
2007H032110
Malatya
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gz
Yol,IsMr.,Art.,Trf,Tlf.
İnş.+Don.Uyg.Oteli
(7016m2)Tur.Öz.Kf.Stş.(3500
m2)Müh.Fak.Lb.Bl.(14000m2)
Eczacılık Fak.(10000m2)
-
2007-2014
-
71.327
-
-
36.991
-
-
11.400
2012-2012
-
4.191
4.191
4.191
-
-
-
-
-
(2.290)
4.000
4.000
4.000
-
-
-
-
-
-
-
(191)
21.000
1.000
1.000
1.000
20.000
5.000
5.000
-
-
-
-
-
9.998
1.000
1.000
1.000
8.998
5.000
5.000
Derslik ve Merkezi Birimler(DAP)(25)
Özel gelir
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H032010
Muhtelif İşler (DAP)
Malatya
B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil,
Don.Yaz.Alt.Bak.On.,İd.
Yen.,Küt.Yay.Al.,Taşıt
Taşıt Hibesi
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H032020
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H032030
Muhtelif İşler
İstanbul
Etüd-Proje ve Müş.
2012-2012
İstanbul
B.On,Tad.,Mak.Teç.,Bil,Don.Y
az.Alt.Bk.On.,İd.Yen.,Küt.Yay.
Al.,Taşıt
2012-2012
-
2012H032040
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
Kampüs Altyapısı(20)
İstanbul
2012-2014
-
15.000
5.000
-
-
-
-
-
3.998
500
2012H032050
Derslik ve Merkezi Birimler(20)
İstanbul
Knl.,El.,Su,Çev.,D.Gz,
Yol,IsMrk.,Art.,Trf,Tlf
İnş.+Don.
2012-2014
-
10.000
-
-
-
-
-
3.498
-
169.909
100
100
100
164.750
164.750
20.000
-
-
120.137
120.137
120.137
11.984
-
-
22.000
100
100
100
16.900
16.900
2.900
-
80.000
-
-
60.733
-
-
(500)
(1.000)
5.000
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H032060
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2003H031120
Kampüs Altyapısı
2006H031560
Özel Gelir
Özel Gelir
Büyük Onarım
İstanbul
Etüd-Proje ve Müş.
2012-2012
İstanbul
Knl.,El.,Su,Çev.,D.Gaz,Yol,Isı
Mrk.,Art.,Trf,Tlf
2003-2014
İstanbul
B.Onar.+Tad.+Dep.Güç, Res, 2006-2014
İd.Yen.
(20)Kampüs Yerleşke Planı ve Üniversite Gelişme Planı hazırlanıp Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylandıktan sonra harcama yapılabilecektir.
(25)Uygulama Oteli ve Turgut Özal Tıp Merkezi Kafeterya ve Satış Merkezi işlerinin maliyetlerinin tamamı üniversite öz gelirlerinden karşılanacaktır.
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
EĞİTİM - YÜKSEK ÖĞRETİM
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ-İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ-İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENST.
2007H032170
YER
(İL ve İLÇESİ)
PROJE ADI
PROJE NO
Derslik ve Merkezi Birimler
Özel Gelir
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H032070
Muhtelif İşler
İstanbul
İstanbul
KARAKTERİSTİK
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
İnş.+Don.İşletme(10000m2)Av 2007-2014
r.Yer.Bil.En.(6000m2)Öğr.Mer.
(5000m2)Tuzla
Ders.(3.500m2)
Mak.Teç.,Bil.,Don.Yaz.,
Bak.On.,Taşıt, Küt.Yay.Al.,
2012-2012
Özel Gelir
Taşıt Hibesi
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2010H031070
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2006H031630
Kampüs Altyapısı
(Bin TL)
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
-
64.750
-
-
47.420
-
-
9.000
-
5.059
5.059
5.059
-
-
-
-
-
(1.900)
5.000
5.000
5.000
-
-
-
-
-
-
-
(600)
(59)
115.201
2.754
2.754
2.754
107.084
107.084
9.124
-
-
45.079
1.094
1.094
1.094
43.985
43.985
3.526
-
-
23.998
500
500
500
18.498
18.498
2.000
İstanbul
Etüd-Proje ve Müş.
2010-2013
İstanbul
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz
Yol,IsıMrk.,Art.,Trf, Tlf.
2006-2014
-
2006-2014
-
41.000
-
-
23.186
-
-
(1.000)
6.600
-
56.960
-
-
17.273
-
-
(2.500)
9.898
-
5.363
5.363
5.363
-
-
-
-
-
5.000
5.000
5.000
Özel Gelir
Taşıt Hibesi
-
-
-
-
-
-
-
(3.500)
(363)
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H032080
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H032090
Muhtelif İşler
-
27.496
400
400
400
27.096
12.096
12.096
-
-
-
-
-
12.500
400
400
400
12.100
12.096
12.096
2012-2014
-
15.000
5.000
-
-
-
-
-
4
2
2012-2014
-
10.000
-
-
-
-
-
2
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENST. TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H032120
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
İzmir
Etüd-Proje ve Müş.
2012-2012
(23)Kampüs Yerleşke Planı ve Üniversite Gelişme Planı Kalkınma Bakanlığı'nın görüşü üzerine revize edildikten sonra harcama yapılabilecektir
-
94.247
98
98
98
-
-
50.946
-
-
-
13.998
98
98
98
2006H031620
Özel Gelir
Büyük Onarım
İstanbul
B.Onar,Tad,Res.,Dep.Güç.
İd.Yen.
2006H031640
Özel Gelir
Derslik ve Merkezi Birimler
İstanbul
İnş.+Don.Bio.(24000m2)İkt.So 2006-2014
s.Bl.En.(10564m2Kül.Kong.Me
r.(2500m2)Astr.Uz.Bil.(3000m
2)Muhtelif(900m2)
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H034010
Muhtelif İşler
İstanbul
Mak.Teç.,Bil.,Do.Yaz.Alt
Bak.On.,Küt.Yay.Al.Taşıt
2012-2012
İzmir
Etüd-Proje ve Müş.
İzmir
B.On2012-2012
Tad.,Mak.Teç.,Bil,Don.Yaz.Alt.
BakOn,İd.,Yen.Küt.Yay.Al.,Ta
şıt
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz
Yol,IsıMrk.,Art.,Trf,Tlf .
İnş.+Don.
2012H032100
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
Kampüs Altyapısı(23)
İzmir
2012H032110
Derslik ve Merkezi Birimler(23)
İzmir
2012-2012
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
EĞİTİM - YÜKSEK ÖĞRETİM
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENST.-K.MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ.-KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
PROJE NO
YER
(İL ve İLÇESİ)
PROJE ADI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1995H030670
Kampüs Altyapısı
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H032130
Muhtelif İşler
İzmir
İzmir
2012H032140
Taşıt Hibesi
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
Derslik ve Merkezi Birimler(26)
İzmir
2012H032150
Büyük Onarım
İzmir
KARAKTERİSTİK
Yol,Su,Elk.Knl.Isı,Art.,
Trf,Tlf.Dere.Islh.
(Bin TL)
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
-
64.200
64.200
64.200
-
-
50.946
50.946
50.946
-
-
4.000
4.000
4.000
-
29.949
2.037
2.037
-
-
-
-
-
9.900
2.000
2.000
2012-2014
-
27.912
17.912
-
-
-
-
-
(37)
7.900
5.400
2012-2014
-
10.000
-
-
-
-
-
2.500
88.082
100
100
100
84.371
84.371
56.000
-
-
58.658
58.658
58.658
48.988
-
-
17.109
100
100
100
13.398
13.398
2.000
1995-2014
Mak.Teç.,Bil,Küt.Yay.Al.
2012-2012
Don.Yaz.Alt.,Taşıt, Küt.Yay.Al.
İnş.+Don.Müh.Fak.(13.800
m2)Fen.Fak.(18.500m2)
B.Onar.+Tad.+Dep.Güç,
Bak.,İd.Yen.
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
K.MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ. TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H032160
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1994H031770
Kampüs Altyapısı
Kahramanmaraş
Etüd-Proje ve Müş.
2012-2012
Kahramanmaraş
1994-2014
2009H031490
Kahramanmaraş
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz
Yol,IsıMrk.,Art.,Trf, Tlf.
İnş.+ Don. FenEdb.Fak.(18200m2)
İnş.Müh.(6000m2) Pazarcık
MYO (2625m2)
-
2009-2014
-
28.371
-
-
9.670
-
-
11.398
2012-2012
-
3.611
3.611
3.611
-
-
-
-
-
3.611
3.611
3.500
Özel Gelir
Döner Sermaye
-
-
-
-
-
-
-
(1.500)
111
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H032180
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (DAP)
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1997H030090
Lojman İnş.(DAP)
1996H030710
Kampüs Altyapısı (DAP)
137.536
200
200
200
134.240
134.240
23.900
73.340
-
-
98.644
98.644
98.644
19.090
63.882
-
-
18.000
200
200
200
14.800
14.800
1.500
6.300
Derslik ve Merkezi Birimler
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H032170
Muhtelif İşler
2008H033030
Derslik ve Merkezi Birimler (DAP)
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H032190
Muhtelif İşler(DAP)
Kahramanmaraş
B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil
Don.Yaz.Alt.Bak.On.,İd
Yen.,Küt.Yay.Al.,Taşıt
Kars
Etüd-Proje ve Müş.
2012-2012
Kars
Kars
İnş.(32 Dai.+400m2)+Don.
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz
Yol,IsıMrk.,Art.,Trf, Tlf
İnş.+Don. Eğt.Fak.(20.000m2)
1997-2014
1996-2014
-
2008-2014
-
37.000
-
-
15.672
-
-
7.000
2012-2012
-
3.096
3.096
3.096
-
-
-
-
-
3.000
3.000
3.000
-
-
-
-
-
-
-
(200)
(96)
Kars
Kars
Özel Gelir
Taşıt Hibesi
(26)1994H033690 numaralı Fen Fak.İnş.(30518 m2) işi bu projeye dahil edilmiştir.
B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil
Don.Yaz.Alt.Bak.On.,İd.
Yen.,Küt.Yay.Al.,Taşıt
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
EĞİTİM - YÜKSEK ÖĞRETİM
KAR.MEHMET BEY ÜNİVERSİTESİ-KARABÜK ÜNİVERSİTESİ-KARADENİZ TEKNİK ÜNİV.
PROJE ADI
YER
(İL ve İLÇESİ)
KARAKTERİSTİK
(Bin TL)
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
KAR.MEHMET BEY ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H032240
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2009H031580
Kampüs Altyapısı
Karaman
Etüd-Proje ve Müş.
2012-2012
Karaman
2009H031590
Karaman
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz
Yol,IsıMrk.,Art.,Trf, Tlf.
İnş.+Don.
Mer.Kafet.(14000m2)
Edb.Fk+Knf.Sal(14000m2)
Kaz.Kar.MYO(7000m2)
Derslik ve Merkezi Birimler
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H032250
Muhtelif İşler
Karaman
B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil
Don.Yaz.Alt.Bak.On.,İd.
Yen.,Küt.Yay.Al.,Taşıt
2009-2014
-
-
35.674
35.674
35.674
5.417
-
-
17.500
100
100
100
13.400
13.400
2.500
2009-2014
-
61.114
-
-
30.257
-
-
10.900
2012-2012
-
4.000
4.000
4.000
-
-
-
-
-
4.000
4.000
4.000
-
93.395
100
100
100
89.795
89.795
19.795
-
-
24.498
24.498
24.498
12.312
-
-
15.998
100
100
100
12.398
12.398
2.500
-
70.000
-
-
12.186
-
-
9.898
-
3.500
3.500
3.500
-
-
-
-
-
3.500
3.500
3.500
132.199
98
98
98
132.101
14.851
14.851
-
-
102.543
102.543
9.951
9.951
-
-
16.498
98
98
98
16.400
4.900
(3.000)
4.900
Etüd-Proje ve Müş.
Karabük
2009H031530
Karabük
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz
2009-2014
Yol,IsıMrk.,Art.,Trf, Tlf.
İnş.+Don.+Atöl.+Alty.Rektörlük 2009-2014
(13000m2)Mer.Ders.(22000m
2)BESYO(23850m2)Safran.Eğ
t.Bn.(15000m2)
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H032220
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (DOKAP)
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2011H034120
Özel Gelir
Muhtelif İşler (DOKAP)
Karabük
B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil
Don.Yaz.Alt.Bak.On.,İd.
Yen.,Küt.Yay.Al.,Taşıt
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
81.264
100
100
100
77.164
77.164
16.050
Karabük
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H032210
Muhtelif İşler
TOPLAM
-
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H032200
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2009H031520
Kampüs Altyapısı
Derslik ve Merkezi Birimler
PROJE TUTARI
DIŞ
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2012-2012
2012-2012
Trabzon
Etüd-Proje ve Müş.
2012-2012
Trabzon
B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil
Don.Yaz.Alt.Bak.On.,İd.
Yen.,Küt.Yay.Al.,Taşıt
2011-2012
-
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz
Yol,IsıMrk.,Art.,Trf,
Tlf.,Otopark
İnş.+Don.
Orm.End.Müh.(3600m2)
Sağlık Bil.Fk.(17000m2)
Muhtelif(2350m2)
1978-2014
-
117.250
34.250
-
-
92.592
27.036
-
-
11.500
3.000
2006-2014
-
83.000
-
-
65.556
-
-
8.500
1978H030020
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
Kampüs Altyapısı(DOKAP)
Trabzon
2006H031850
Derslik ve Merkezi Birimler(DOKAP)
Trabzon, Of
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
EĞİTİM - YÜKSEK ÖĞRETİM
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ-KAYSERİ ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ-KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
PROJE NO
PROJE ADI
YER
(İL ve İLÇESİ)
KARAKTERİSTİK
(Bin TL)
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H032260
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2008H033330
Kampüs Altyapısı
Kastamonu
Etüd-Proje ve Müş.
2012-2012
Kastamonu
2008H033340
Kastamonu
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz
Yol,IsıMrk.,Art.,Trf,Tlf .
İnş.+Don.
İİBF+Rek.(9948+12000m2)
Eğt.Fak.(10254m2) Sivil
Hav.YO(12000m2)
Derslik ve Merkezi Birimler
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H032270
Muhtelif İşler
Kastamonu
B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil
Don.Yaz.Alt.Bak.On.,İd.
Yen.,Küt.Yay.Al.,Taşıt
2011H037130
Derslik ve Merkezi Birimler
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H032290
Muhtelif İşler
2008-2014
-
48.484
48.484
48.484
7.930
-
-
15.250
100
100
100
11.500
11.500
2.500
2008-2014
-
61.643
-
-
40.554
-
-
9.000
2012-2012
-
3.723
3.723
3.723
-
-
-
-
-
3.650
3.650
3.650
-
-
-
-
-
-
-
(73)
-
27.950
250
250
250
23.700
23.700
10.700
-
-
-
-
-
13.000
250
250
250
8.750
8.750
1.250
-
13.000
4.000
4.000
4.000
-
-
-
-
-
7.500
4.000
4.000
4.000
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H032300
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1993H031850
Rek.Bin.+Fen-Ed.Fak.İnş.(54100m2)
1993H031840
Kampüs Altyapısı
132.351
100
100
100
128.751
128.751
68.150
9.870
-
-
87.458
87.458
87.458
56.919
5.406
-
-
23.998
100
100
100
20.398
20.398
7.500
1.000
2009H031640
Derslikler ve Merkezi Birimler
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H032310
Muhtelif İşler
2012-2012
Kayseri
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz
Yol,IsıMrk.,Art.,Trf,Tlf .
İnş.+Don. YDYO (10000m2)
2011-2014
B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil
Don.Yaz.Alt.Bak.On.,İd.
Yen.,Küt.Yay.Al.,Taşıt
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
-
Etüd-Proje ve Müş.
Kayseri
TOPLAM
78.787
100
100
100
74.964
74.964
13.321
Kayseri
Kayseri
PROJE TUTARI
DIŞ
-
Taşıt Hibesi
KAYSERİ ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H032280
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2011H037140
Kampüs Altyapısı(23)
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2011-2014
2012-2012
Kırıkkale
Etüd-Proje ve Müş.
2012-2012
Kırıkkale
Kırıkkale
İnş.(10000+2000m2)+Don.
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz
Yol,IsıMrk.,Art.,Trf, Tlf.
İnş.+Don. Vet.Fak.(14600m2)
Morf.(12000m2)
1993-2013
1993-2014
-
2009-2014
-
50.731
-
-
25.133
-
-
11.898
2012-2012
-
3.500
3.500
3.500
-
-
-
-
-
3.500
3.500
3.500
-
-
-
-
-
-
-
(200)
Kırıkkale
Kırıkkale
B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil
Don.Yaz.Alt.Bak.On.,İd.
Yen.,Küt.Yay.Al.,Taşıt
Özel Gelir
(23)Kampüs Yerleşke Planı ve Üniversite Gelişme Planı Kalkınma Bakanlığı'nın görüşü üzerine revize edildikten sonra harcama yapılabilecektir
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
EĞİTİM - YÜKSEK ÖĞRETİM
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ-KİLİS 7 ARA. ÜNİVERSİTESİ-KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
PROJE NO
YER
(İL ve İLÇESİ)
PROJE ADI
(Bin TL)
KARAKTERİSTİK
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H032320
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2009H031670
Kampüs Altyapısı
Kırklareli
Etüd-Proje ve Müş.
2012-2012
Kırklareli
2009H031680
Kırklareli
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz
Yol,IsıMrk.,Art.,Trf, Tlf.
İnş.+Don.
Mer.Ders.(17600m2)
Mer.Yemekh.(14000m2) Vize
MYO(6000m2)
Derslikler ve Merkezi Birimler
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H032330
Muhtelif İşler
Kırklareli
B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil
Don.Yaz.Alt.Bak.On.,İd.
Yen.,Küt.Yay.Al.,Taşıt
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2009-2014
-
-
26.397
26.397
26.397
4.140
-
-
16.500
100
100
100
13.900
13.900
4.000
2009-2014
-
44.800
-
-
22.257
-
-
9.900
2012-2012
-
2.500
2.500
2.500
-
-
-
-
-
2.500
2.500
2.500
-
72.897
100
100
100
69.030
69.030
11.700
-
-
38.288
38.288
38.288
7.526
-
-
16.498
100
100
100
12.898
12.898
1.500
-
49.040
-
-
25.465
-
-
10.898
-
8.290
-
-
5.297
-
-
500
-
3.767
3.767
3.767
-
-
-
-
-
3.500
3.500
3.500
-
-
-
-
-
-
-
(267)
404.463
6.926
6.926
6.926
392.791
392.791
110.000
-
-
364.460
6.826
6.826
6.826
357.634
357.634
99.123
-
-
15.998
100
100
100
11.248
11.248
3.500
Etüd-Proje ve Müş.
Kilis
2009H031720
Derslikler ve Merkezi Birimler(GAP)
Kilis
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz
2009-2014
Yol,IsıMrk.,Art.,Trf, Tlf.
İnş.+Don. Müh.Fak.(16000m2) 2009-2014
Mer.Ders.(10000m2)
2010H031290
Lojman ve Sosyal Tesis (GAP)
Kilis
2012-2012
İnş.(36 Dai. 60-120 m2) +Don. 2010-2013
B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil
Don.Yaz.Alt.Bak.On.,İd.
Yen.,Küt.Yay.Al.,Taşıt
TOPLAM
62.380
100
100
100
59.780
59.780
14.980
Kilis
Kilis
PROJE TUTARI
DIŞ
-
KİLİS 7 ARA. ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H032340
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi(GAP)
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2009H031710
Kampüs Altyapısı(GAP)
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H032350
Muhtelif İşler(GAP)
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2012-2012
Taşıt Hibesi
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
1994H031920
Etüd-Proje ve Müş.
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2008H031050
Kampüs Altyapısı
Kocaeli-İzmit
Etüd-Proje ve Müş.
1994-2012
Kocaeli-İzmit
2008-2014
2008H031060
Derslik ve Merkezi Birimler
Kocaeli-İzmit
2008-2014
-
248.691
-
-
228.601
-
-
4.148
1999H031760
Lojman ve Yurt İnşaatı
Kocaeli-İzmit
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz
Yol,IsıMrk.,Art.,Trf,
Tlf.Giriş,Tel,Arıt
İnş.+Don.
Yab.Dil.YO.(15000m2)
İnş(10750m2)+Don+Ç.Düz.
-
1999-2013
-
34.100
-
-
29.910
-
-
3.600
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
EĞİTİM - YÜKSEK ÖĞRETİM
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ-KONYA ÜNİVERSİTESİ-M.AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ-MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
YER
(İL ve İLÇESİ)
PROJE ADI
PROJE NO
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H032370
Muhtelif İşler
Kocaeli-İzmit
KARAKTERİSTİK
B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil
Don.Yaz.Alt.Bak.On.,İd.
Yen.,Küt.Yay.Al.Taşıt
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
2012-2012
Özel Gelir
Taşıt Hibesi
KONYA ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H032380
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2011H037160
Derslik ve Merkezi Birimler(27)
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H032400
Muhtelif İşler
2012H032390
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
Kampüs Altyapısı(20)
Konya
Etüd-Proje ve Müş.
2012-2012
Konya
İnş.+Don.Pref.Eğt.Bin.(6.000m 2011-2014
2)
(Bin TL)
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
-
4.746
4.746
4.746
-
-
-
-
-
4.650
4.650
4.650
-
-
-
-
-
-
-
(1.000)
(96)
-
25.900
500
500
500
10.700
10.700
10.700
-
-
-
-
-
10.000
500
500
500
4.500
4.500
4.500
14.700
4.000
4.000
-
-
-
-
-
5.000
4.000
4.000
Konya
B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil
Don.Yaz.Alt.Bak.On.,İd.
Yen.,Küt.Yay.Al.Taşıt
2012-2012
-
Konya
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz
Yol,IsıMrk.,Art.,Trf, Tlf.
2012-2014
-
10.700
10.700
-
-
-
-
-
1.000
1.000
113.194
100
100
100
109.938
109.938
17.388
-
-
68.491
68.491
68.491
10.313
-
-
17.498
100
100
100
14.398
14.398
2.000
M.AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H032450
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2008H033750
Kampüs Altyapısı
Burdur
Etüd-Proje ve Müş.
2012-2012
Burdur
2008-2014
2008H033760
Burdur
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz
Yol,IsıMrk.,Art.,Trf, Tlf.
İnş.+Don. Menza(17341m2)
Rektörlük(14876m2)
Vet.Fak.Kl.Bn(7500m2)
Hay.Sağ.Mer.(2000m2)
-
2008-2014
-
92.550
-
-
58.178
-
-
12.398
2012-2012
-
3.156
3.156
3.156
-
-
-
-
-
3.000
3.000
3.000
-
-
-
-
-
-
-
(250)
(156)
-
85.700
200
200
200
81.000
81.000
29.000
-
-
31.698
31.698
31.698
7.063
-
-
16.998
200
200
200
12.298
12.298
3.000
Derslik ve Merkezi Birimler
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H032460
Muhtelif İşler
Burdur
B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil
Don.Yaz.Alt.Bak.On.,İd.
Yen.,Küt.Yay.Al.,Taşıt
Özel Gelir
Taşıt Hibesi
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H032410
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi(GAP)
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2009H031760
Kampüs Altyapısı(GAP)
Mardin
Mardin
Etüd-Proje ve Müş.
2012-2012
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz
2009-2014
Yol,IsıMrk.,Art.,Trf, Tlf.
(20)Kampüs Yerleşke Planı ve Üniversite Gelişme Planı hazırlanıp Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylandıktan sonra harcama yapılabilecektir.
(27)Karakteristikte yer alan iş dışında, bu proje kapsamındaki harcamalar Kampüs Yerleşke Planı ve Üniversite Gelişme Planı hazırlanıp Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylandıktan sonra yapılabilecektir.
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
EĞİTİM - YÜKSEK ÖĞRETİM
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ-MARMARA ÜNİVERSİTESİ-MERSİN ÜNİVERSİTESİ
PROJE NO
2009H031780
YER
(İL ve İLÇESİ)
PROJE ADI
Derslik ve Merkezi Birimler(GAP)
2009H031790
Lojman ve Sosyal Tesis(GAP)
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H032420
Muhtelif İşler(GAP)
Mardin
Mardin
Mardin
(Bin TL)
KARAKTERİSTİK
İnş.+Don. İlah.Fak.(8500m2)
İİBF (8500m2)
İnş.(55 Dai. 143 m2)+Don
B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil
Don.Yaz.Alt.Bak.On.İd.
Yen,Rest.,Küt.Yay.Al., Taşıt
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2009-2012
-
40.000
-
-
24.635
-
-
6.798
2009-2014
-
12.000
4.500
4.500
4.500
-
-
-
-
-
2.500
4.500
4.500
4.500
174.424
100
100
100
169.228
169.228
25.000
-
-
69.636
69.636
69.636
12.948
-
-
28.096
100
100
100
22.900
22.900
4.000
2012-2012
MARMARA ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H032430
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1986H030030
Kampüs Altyapısı
İstanbul
Etüd-Proje ve Müş.
2012-2012
İstanbul
1986-2014
2006H032000
Büyük Onarım
İstanbul
2006-2013
-
40.500
-
-
36.609
-
-
2.000
2007H032630
Derslik ve Merkezi Birimler
İstanbul
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz
Yol,IsıMrk.,Art.,Trf, Tlf.
B.Onar.+Tadil.+Depr.Güç.
İd.Yen.
İnş.+Don. Temel Tıp
Bil.(27276m2) Diş Hek.Fak.
(18736m2)
Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On.
-
2007-2014
-
92.228
-
-
12.017
-
-
14.900
2008-2013
Mak.Teç.,Bak.Onr.
Küt.Yay.Al.,Taşıt
2012-2012
-
11.500
5.096
5.096
5.096
-
-
8.062
-
-
-
2.000
5.096
5.096
5.000
Özel Gelir
Döner Sermaye
-
-
-
-
-
-
-
(2.450)
96
MERSİN ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H032470
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
1994H032080
Mühendislik Fakültesi (24680 m2)
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1993H031900
Kampüs Altyapısı
115.766
100
100
100
110.694
31.638
31.638
79.056
17.120
-
-
88.326
88.326
30.238
30.238
58.088
14.745
-
-
14.063
100
100
100
9.398
1.400
1.400
7.998
100
2008H033670
Bilgi Teknolojileri
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H032440
Muhtelif İşler
1994H032060
Derslik ve Merkezi Birimler
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H032480
Muhtelif İşler
Özel Gelir
Döner Sermaye
Taşıt Hibesi
İstanbul
İstanbul
İçel-Mersin
Etüd-Proje ve Müş.
2012-2012
İçel-Mersin
İnş.(8978m2)+Don.
1994-2012
İçel-Mersin
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz
Yol,IsıMrk.,Art.,Trf, Tlf.
İnş.+Don. Morfoloji(15000m2)
Rek.Mer..Ek Bn.(2050m2)
Trzm.İşl.Y.O.(4450m2)
Mer.Ders.(6000m2) Tıp
Fak.Dek.Bl.(4200m2)
1993-2014
-
1994-2014
-
61.936
-
-
43.343
-
-
7.898
2012-2012
-
4.972
4.972
4.972
-
-
-
-
-
4.565
4.565
4.500
-
-
-
-
-
-
-
(500)
65
(407)
İçel-Mersin
İçel-Mersin
B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil
Don.Yaz.Alt.Bak.On.,İd.
Yen.,Küt.Yay.Al.,Taşıt
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
EĞİTİM - YÜKSEK ÖĞRETİM
MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ-MUĞLA ÜNİVERSİTESİ-MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
PROJE NO
YER
(İL ve İLÇESİ)
PROJE ADI
MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H032490
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2006H032130
Yurt İnşaatı (4500m2)
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2007H032800
Büyük Onarım
2011H034340
İstanbul
Kampüs Altyapısı
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H032500
Muhtelif İşler
KARAKTERİSTİK
(Bin TL)
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
İstanbul
Etüd-Proje ve Müş.
2012-2012
İstanbul
İnş.(4500m2)+Don.
2006-2012
İstanbul
B.Onar.+Tadilat+Rest.+
Dep.Güç.,İd.Yen.
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz
Yol,IsıMrk.,Art.,Trf, Tlf.
2007-2014
-
2011-2014
-
10.700
-
-
749
-
-
1.000
2012-2012
-
4.000
4.000
4.000
-
-
-
-
-
4.000
4.000
4.000
138.101
100
100
100
133.395
133.395
60.000
-
-
98.316
98.316
98.316
53.678
-
-
17.498
100
100
100
12.998
12.998
3.000
İstanbul
Mak.Teç.,Bil.Don.Yaz.Alt
Bak.On.,Küt.Yay.Al., Taşıt
38.183
100
100
100
34.083
7.667
7.667
26.416
15.716
-
-
13.969
13.969
6.167
6.167
7.802
7.053
-
-
10.000
100
100
100
5.900
1.500
1.500
4.400
3.400
MUĞLA ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H032510
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1994H032170
Kampüs Altyapısı
Muğla
Etüd-Proje ve Müş.
2012-2012
Muğla
1994-2014
1994H032180
Muğla
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz
Yol,IsıMrk.,Art.,Trf, Tlf.
İnş.+Don. Morf.Bin.(20000m2)
Mer.Lab.(9000m2) Dalaman
MYO(3000m2) Milas MYO
Atöl.(4500m2)
Tur.İşl.Ot.YO(3000m2)
-
1994-2014
-
73.395
-
-
44.638
-
-
9.998
2012-2012
-
4.606
4.606
4.606
-
-
-
-
-
4.400
4.400
4.400
-
-
-
-
-
-
-
(1.000)
(206)
-
118.650
98
98
98
113.737
113.737
35.117
-
-
76.643
76.643
76.643
29.680
-
-
18.498
98
98
98
14.800
14.800
2.000
-
56.220
-
-
29.696
-
-
9.800
-
22.400
-
-
17.267
-
-
3.000
Derslik ve Merkezi Birimler
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H032520
Muhtelif İşler
Muğla
B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil
Don.Yaz.Alt.Bak.On.,İd.
Yen.,Küt.Yay.Al.
Özel Gelir
Taşıt Hibesi
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H032530
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1993H031940
Kampüs Altyapısı
Hatay-Antakya
Etüd-Proje ve Müş.
Hatay-Antakya
1994H032290
Derslik ve Merkezi Birimler
Hatay-Antakya
2006H033040
İskenderun Kampüs İnşaatı
Hatay-İskenderun
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz
1993-2014
Yol,IsıMrk.,Art.,Trf, Tlf.
1994-2014
İnşaat+Don.
Rektörlük(6000m2)
Ens.Bin.(7000m2) İİBF
Ek.Bl.(3840m2) Veteriner Fak.
(6300m2)
Tur.İş.Ot.YO(7680m2)
Muhtelif (1790m2)
İnş.(7680m2)+Don.
2006-2013
2012-2012
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
EĞİTİM - YÜKSEK ÖĞRETİM
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ-MUŞ ALPARSLAN ÜNİV.-NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ-NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
PROJE NO
YER
(İL ve İLÇESİ)
PROJE ADI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H032540
Muhtelif İşler
Hatay-Antakya
KARAKTERİSTİK
B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil
Don.Yaz.Alt.Bak.On.,İd.
Yen.,Küt.Yay.Al.,Taşıt
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
2012-2012
Özel Gelir
Taşıt Hibesi
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H032550
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (DAP)
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2007H031580
Muş Eğitim Fak.(DAP)
2009H031940
Kampüs Altyapısı (DAP)
2009H031950
Derslik ve Merkezi Birimler (DAP)
2009H031960
Lojman ve Sosyal Tesis (DAP)
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H032560
Muhtelif İşler (DAP)
(Bin TL)
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
-
4.815
4.815
4.815
-
-
-
-
-
3.600
3.600
3.600
-
-
-
-
-
-
-
(600)
(1.215)
70.945
100
100
100
68.345
68.345
22.218
16.321
-
-
30.573
30.573
30.573
10.792
7.663
-
-
16.000
100
100
100
13.400
13.400
5.000
3.500
Muş
Etüd-Proje ve Müş.
2012-2012
Muş
Muş
İnş.(28300m2)+Don.
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz
Yol,IsıMrk.,Art.,Trf, Tlf.
İnş.+Don.
Kütüp.+Yap.İş.(10000m2)
Mer.Lab.(4000m2)
Mer.Kaf.(6000m2)
İnş+Don.
2007-2013
2009-2014
-
2009-2014
-
21.400
-
-
6.190
-
-
4.898
2009-2013
B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil
Don.Yaz.Alt.Bak.On.,İd.
Yen.,Küt.Yay.Al.,Taşıt
2012-2012
-
8.406
2.500
2.500
2.500
-
-
5.928
-
-
-
2
2.500
2.500
2.500
102.494
250
250
250
99.051
99.051
10.580
-
-
50.824
50.824
50.824
3.762
-
-
16.998
250
250
250
13.718
13.718
2.000
Muş
Muş
Muş
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H032570
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2008H034090
Kampüs Altyapısı
Tekirdağ
Etüd-Proje ve Müş.
2012-2012
Tekirdağ
2008-2014
2008H034100
Tekirdağ
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz
Yol,IsıMrk.,Art.,Trf, Tlf.
İnşaat+Don. Tem.Tıp
Bil.(12000m2)
Öğr.Yaş.Mer.(20000m2) FenEdb.Fak.(14000m2)
-
2008-2014
-
88.471
-
-
47.062
-
-
11.718
2012-2012
-
3.193
3.193
3.193
-
-
-
-
-
3.030
3.030
3.030
-
-
-
-
-
-
-
(530)
(163)
-
54.275
100
100
100
49.623
49.623
11.321
-
-
14.064
14.064
14.064
3.267
-
-
16.498
100
100
100
11.898
11.898
3.000
Derslik ve Merkezi Birimler
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H032580
Muhtelif İşler
Tekirdağ
B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil
Don.Yaz.Alt.Bak.On.,İd.
Yen.,Küt.Yay.Al.,Taşıt
Özel Gelir
Taşıt Hibesi
NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H032590
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2009H032010
Kampüs Altyapısı
Nevşehir
Etüd-Proje ve Müş.
2012-2012
Nevşehir
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz
Yol,IsıMrk.,Art.,Trf, Tlf.
2009-2014
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
EĞİTİM - YÜKSEK ÖĞRETİM
NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ-NİĞDE ÜNİVERSİTESİ-ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
PROJE NO
2009H032020
YER
(İL ve İLÇESİ)
PROJE ADI
Derslik ve Merkezi Birimler
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H032600
Muhtelif İşler
Nevşehir
Nevşehir
(Bin TL)
KARAKTERİSTİK
İnş.+Don.
Mer.Ders.(10000m2)
Mer.Ders.(8000m2)
B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil
Don.Yaz.Alt.Bak.On.,İd.
Yen.,Küt.Yay.Al.,Taşıt
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2009-2014
-
38.302
-
-
10.797
-
-
8.898
2012-2012
-
4.552
4.552
4.552
-
-
-
-
-
4.500
4.500
4.500
-
-
-
-
-
-
-
(52)
107.223
100
100
100
104.020
104.020
63.870
-
-
81.102
81.102
81.102
46.983
-
-
16.000
100
100
100
12.900
12.900
10.000
Taşıt Hibesi
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H032610
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1994H032370
Derslik ve Merkezi Birimler
Niğde
Etüd-Proje ve Müş.
2012-2012
Niğde
1994-2014
1994H032350
Niğde
İnş.+Don.
Kül.Kong.Mer.(7800m2)
Eğt.Fak.(14375m2)
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz
Yol,IsıMrk.,Art.,Trf, Tlf.
-
1994-2014
-
40.150
-
-
34.119
-
-
2.900
2012-2012
-
3.103
3.103
3.103
-
-
-
-
-
3.000
3.000
3.000
-
-
-
-
-
-
-
(500)
(103)
148.245
100
100
100
144.078
144.078
58.315
-
-
101.111
101.111
101.111
45.798
-
-
20.998
100
100
100
16.898
16.898
4.000
Kampüs Altyapısı
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H032620
Muhtelif İşler
Niğde
B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil
Don.Yaz.Alt.Bak.On.,İd.
Yen.,Küt.Yay.Al.,Taşıt
Özel Gelir
Taşıt Hibesi
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H032630
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1979H030030
Kampüs Altyapısı
Samsun
Etüd-Proje ve Müş.
2012-2012
Samsun
1979-2014
2007H033090
Samsun
Çev.Tan.,Dahili Yol,
Gölet,Diğ.Alty.D.gaz
İnş.+Don. Hav.Uz
Bil.Fk.(14000m2) Diş
Hek.Fk.(16000m2) Terme
MYO (5800 m2) Kavak MYO
(4800 m2)
En.Uz.Eğ.Uy.Ar.(5500m2)
Öğr.Yaş.Mer. (12000m2)
Havza FTR (7500 m2)
-
2007-2014
-
85.763
-
-
55.313
-
-
12.898
2012-2012
-
4.067
4.067
4.067
-
-
-
-
-
(4.000)
4.000
4.000
4.000
-
-
-
-
-
-
-
(67)
Derslik ve Merkezi Birimler(28)
Özel Gelir
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H032640
Muhtelif İşler (DOKAP)
Taşıt Hibesi
Samsun
B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil
Don.Yaz.Alt.Bak.On.,İd.
Yen.,Küt.Yay.Al.,Taşıt
(28)Enstitüler ve Uzaktan Eğitim ve Araştırma Merkezi (5500m2) ve Öğrenci Yaşam Merkezi (12000m2) işlerinin maliyetinin tamamı Üniversite özel gelirlerinden karşılanacaktır.
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
EĞİTİM - YÜKSEK ÖĞRETİM
ORDU ÜNİVERSİTESİ-ORTADOĞU TEKNİK ÜNİ.-OSMANİYE K.ATA ÜNİVERSİTESİ-ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ
PROJE NO
YER
(İL ve İLÇESİ)
PROJE ADI
ORDU ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H032650
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (DOKAP)
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2008H034340
Kampüs Altyapısı (DOKAP)
2008H034350
Derslik ve Merkezi Birimler (DOKAP)
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H032660
Muhtelif İşler (DOKAP)
KARAKTERİSTİK
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
Ordu
Etüd-Proje ve Müş.
2012-2012
Ordu
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz
Yol,IsıMrk.,Art.,Trf, Tlf.
İnş.+Don.
2008-2014
Ordu
Ordu
B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil
Don.Yaz.Alt.Bak.On.,İd.
Yen.,Küt.Yay.Al.,Taşıt
2008-2013
2012-2012
ORTADOĞU TEKNİK ÜNİ. TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H032670
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1993H030660
Kampüs Altyapısı
Ankara
Etüd-Proje ve Müş.
Ankara, Mersin
2005H032240
Derslik ve Merkezi Birimler
Ankara
2010H031580
Muhtelif İşler
Ankara, Mersin
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz
1993-2014
Yol,IsıMrk.,Art.,Trf, Tlf.
İnş.+Don.Arş.Par.(10000m2)Li 2005-2014
s.Üst.Öğ.Yur(11870m2)
B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil
2010-2013
Don.Yaz.Alt.Bak.On.,İd.
Yen.,Küt.Yay.Al.,Taşıt
2012-2012
Özel Gelir
Taşıt Hibesi
OSMANİYE K.ATA ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H032690
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2009H032130
Kampüs Altyapısı
Osmaniye
Etüd-Proje ve Müş.
Osmaniye
2009H032140
Osmaniye
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz
2009-2014
Yol,IsıMrk.,Art.,Trf, Tlf.
İnş.+Don. Müh.Fak.(34000m2) 2009-2014
Merk.Kafet. (5783m2)
Mer.Küt.(10000m2)
Osmaniye
İnş.(32 Dai. 60-120 m2)
2009-2014
Osmaniye
B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil
Don.Yaz.Alt.Bak.On.,İd.
Yen.,Küt.Yay.Al.,Taşıt
2012-2012
Derslik ve Merkezi Birimler
2009H032150
Lojman ve Sosyal Tesis
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H032700
Muhtelif İşler
2012-2012
Taşıt Hibesi
ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H033070
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
Ankara
Etüd-Proje ve Müş.
2012-2012
(Bin TL)
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
-
48.498
200
200
200
45.000
45.000
10.000
-
-
36.020
36.020
36.020
1.347
-
-
6.000
200
200
200
2.502
2.502
2.500
-
35.000
3.298
3.298
3.298
-
-
34.673
-
-
-
2
3.298
3.298
3.298
-
115.074
100
100
100
114.974
114.974
26.750
-
-
52.896
52.896
52.896
15.578
-
-
19.000
100
100
100
18.900
18.900
1.500
-
37.224
-
-
4.524
-
-
7.900
-
51.000
-
-
32.794
-
-
9.500
-
-
-
-
-
-
-
(2.900)
(880)
-
71.197
200
200
200
68.960
68.960
10.700
-
-
36.540
36.540
36.540
1.658
-
-
15.700
200
200
200
13.500
13.500
1.000
-
52.910
-
-
34.882
-
-
11.000
-
5.350
2.037
2.037
2.037
-
-
-
-
-
1.500
2.000
2.000
2.000
-
-
-
-
-
-
-
(37)
-
25.410
100
100
100
-
-
7.870
-
-
-
5.000
100
100
100
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
EĞİTİM - YÜKSEK ÖĞRETİM
ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ-PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ-RİZE ÜNİVERSİTESİ-SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
PROJE NO
YER
(İL ve İLÇESİ)
PROJE ADI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2007H030050
Büyük Onarım
2008H030120
Multimedya Sınav Merkezi Binası
2010H030040
Bilgisayar Tabanlı Yabancı Dil Sınavı
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H033080
Muhtelif İşler
KARAKTERİSTİK
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
Muhtelif
B.Onarım+Tad.+Alt.+Ç.Düz .
2007-2014
Ankara
Muhtelif
İnş.(10000m2)+Don.
Yazılım+Donanım+Altyapı
2008-2013
2010-2013
Muhtelif
Mak.Teç.,Bil.Don.Yaz.Alt
Bak.On.,İd.Yen.,Küt.Yay Taşıt
2012-2012
Taşıt Hibesi
(Bin TL)
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
-
21.000
21.000
15.000
-
-
7.870
7.870
7.870
-
-
700
700
500
-
3.000
3.000
4.310
4.310
4.310
-
-
-
-
-
100
100
4.200
4.200
4.200
-
-
-
-
-
-
-
(110)
129.090
100
100
100
124.990
124.990
37.250
-
-
96.428
96.428
96.428
30.517
-
-
16.350
100
100
100
12.250
12.250
2.000
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H032710
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1994H032540
Kampüs Altyapısı
Denizli
Etüd-Proje ve Müş.
2012-2012
Denizli
1994-2014
1994H032570
Denizli
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz
Yol,IsıMrk.,Art.,Trf, Tlf.
İnş.+Don. Sağlık
YO(33000m2)
-
1994-2014
-
87.740
-
-
65.911
-
-
10.250
2012-2012
-
4.000
4.000
4.000
-
-
-
-
-
4.000
4.000
4.000
-
-
-
-
-
-
-
(1.550)
69.400
300
300
300
64.600
64.600
10.000
-
-
28.850
28.850
28.850
3.815
-
-
17.998
300
300
300
13.198
13.198
1.000
Derslik ve Merkezi Birimler
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H032720
Muhtelif İşler
Denizli
B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil
Don.Yaz.Alt.Bak.On.,İd.
Yen.,Küt.Yay.Al.,Taşıt
Özel Gelir
RİZE ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H032730
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (DOKAP)
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2008H034600
Kampüs Altyapısı(DOKAP)
Rize
Etüd-Proje ve Müş.
2012-2012
Rize
2008-2014
2008H034610
Rize
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz
Yol,IsıMrk.,Art.,Trf, Tlf.
İnş.+Don. MYO
Binası(15500m2) İyidere
MYO(6068m2)
Tur.Ot.YO(10000m2)
Öğr.Yaş.Mer.(20000m2)
-
2008-2014
-
54.600
-
-
25.035
-
-
12.198
2012-2014
-
4.500
4.500
4.500
-
-
-
-
-
4.500
4.500
4.500
2012-2012
-
99.280
200
200
200
-
-
43.332
-
-
-
17.000
200
200
200
Derslik ve Merkezi Birimler(DOKAP)
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2012H032740
Muhtelif İşler(DOKAP)
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H032750
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
Rize
Sakarya
B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil
Don.Yaz.Alt.Bak.On.,İd.
Yen.,Küt.Yay.Al.,Taşıt
Etüd-Proje ve Müş.
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
EĞİTİM - YÜKSEK ÖĞRETİM
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ-SELÇUK ÜNİVERSİTESİ-SİİRT ÜNİVERSİTESİ
YER
(İL ve İLÇESİ)
PROJE ADI
PROJE NO
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1993H032000
Kampüs Altyapısı
Sakarya
2008H030770
Sakarya
Derslik ve Merkezi Birimler
Özel Gelir
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H032760
Muhtelif İşler
Sakarya
(Bin TL)
KARAKTERİSTİK
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz
Yol,IsıMrk.,Art.,Trf, Tlf.
İnş.+Don. Morfoloji
Bin.(6000m2) Hukuk
Fak.(4000m2)
Mer.Kütüp.(9200m2)
Mer.Lab.(4250 m2)
İlah.Fak.(5000m2)
B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil
Don.Yaz.Alt.Bak.On.,İd.
Yen.,Küt.Yay.Al.,Taşıt
Dep.Güç
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
1993-2014
-
95.080
95.080
45.000
-
-
43.332
43.332
23.870
-
-
12.800
12.800
2.000
2008-2014
-
50.080
-
-
19.462
-
-
10.800
2012-2012
-
4.000
4.000
4.000
-
-
-
-
-
(3.000)
4.000
4.000
4.000
-
-
-
-
-
-
-
(2.000)
150.035
100
100
100
144.600
144.600
59.210
-
-
95.616
95.616
95.616
53.110
-
-
23.498
100
100
100
18.100
18.100
3.000
Özel Gelir
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H032770
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1984H030075
Kampüs Altyapısı
Konya
Etüd-Proje ve Müş.
2012-2012
Konya
1984-2014
2004H032660
Konya
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz
Yol,IsıMrk.,Art.,Trf, Tlf.
İnş.+Don. BESYO (10000m2)
Karapınar MYO(3500m2) Yurt
(6762m2)
Merk.Kafet.(7000m2)
-
2004-2014
-
61.850
-
-
42.506
-
-
12.350
-
23.540
5.335
5.335
5.335
-
-
-
-
-
(750)
2.750
(1.750)
5.298
5.298
5.298
-
-
-
-
-
-
-
(3.000)
(37)
-
63.308
100
100
100
60.608
60.608
17.700
-
-
29.643
29.643
29.643
7.494
-
-
17.000
100
100
100
14.300
14.300
4.000
-
30.000
-
-
18.741
-
-
7.800
Derslik ve Merkezi Birimler(29)
Özel Gelir
Kültür Merkezi+Müze
Özel Gelir
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H032780
Muhtelif İşler(30)
2007H033440
Konya
İnş.(20500m2)+Don.
2007-2014
Konya
B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil
Don.Yaz.Alt.Bak.On.,İd.
Yen.,Küt.Yay.Al.,Taşıt
2012-2012
Özel Gelir
Taşıt Hibesi
SİİRT ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H032790
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi(GAP)
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2009H032260
Kampüs Altyapısı (GAP)
Siirt
Etüd-Proje ve Müş.
Siirt
2009H032270
Siirt
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz
2009-2014
Yol,IsıMrk.,Art.,Trf, Tlf.
İnş.+Don.
2009-2014
Müh.Mim.Fak.(20031m2) FenEdb.Fak.(14223m2)
Derslik ve Merkezi Birimler (GAP)
(29)Proje kapsamındaki Yurt inşaatının maliyetinin tamamı özel gelirlerden karşılanacaktır.
(30)2007H034000 numaralı e-Öğrenim projesi bu projeye dahil edilmiştir.
2012-2012
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
EĞİTİM - YÜKSEK ÖĞRETİM
SİİRT ÜNİVERSİTESİ-SİNOP ÜNİVERSİTESİ-SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV.-ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
PROJE NO
2009H032280
YER
(İL ve İLÇESİ)
PROJE ADI
Lojman ve Sosyal Tesis(GAP)
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H032800
Muhtelif İşler (GAP)
SİNOP ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H032810
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2009H032310
Kampüs Altyapısı
2009H032320
Derslik ve Merkezi Birimler
2010H031740
Lojman ve Sosyal Tesis
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H032820
Muhtelif İşler
Siirt
Siirt
KARAKTERİSTİK
İnş.(64 Dai. 60-120 m2)
+5000m2+Don.
B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil
Don.Yaz.Alt.Bak.On.,İd.
Yen.,Küt.Yay.Al.,Taşıt
(Bin TL)
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
12.908
-
-
3.408
-
-
2.500
2012-2012
-
2.600
2.600
2.600
-
-
-
-
-
2.600
2.600
2.600
-
48.933
150
150
150
44.800
44.800
11.700
-
-
26.614
26.614
26.614
5.859
-
-
15.498
150
150
150
11.848
11.848
2.500
-
26.850
6.250
3.983
3.983
3.983
-
-
14.811
5.944
-
-
-
9.346
2
3.500
3.500
3.500
-
-
-
-
-
-
-
(483)
175.428
100
100
100
170.960
170.960
49.260
-
-
123.261
123.261
123.261
41.761
-
-
22.000
100
100
100
17.900
17.900
3.000
2012-2012
Sinop
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz
Yol,IsıMrk.,Art.,Trf, Tlf.
İnş.+Don. Eği.Fak.(7000m2)
İnş.+Don.
2009-2014
B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil
Don.Yaz.Alt.Bak.On.,İd.
Yen.,Küt.Yay.Al.,Taşıt
TOPLAM
-
Etüd-Proje ve Müş.
Sinop
PROJE TUTARI
DIŞ
2009-2013
Sinop
Sinop
Sinop
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2009-2014
2010-2013
2012-2012
Taşıt Hibesi
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H032830
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1982H030040
Kampüs Altyapısı
Isparta
Etüd-Proje ve Müş.
2012-2012
Isparta
1982-2014
1994H032760
Isparta
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz
,Yol,IsıMrk.,Art.,Trf, Tlf.
İnş.+Don. Sağ.Bil.Fak.(17300
m2) Hukuk Fak.(12400m2)
İİBF(16300m2)
-
1994-2014
-
107.600
-
-
67.820
-
-
14.898
Isparta
İnş.(6000m2)+Don.
1994-2013
Isparta
B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil
Don.Yaz.Alt.Bak.On.,İd.
Yen.,Küt.Yay.Al.,Taşıt
2012-2012
-
14.100
4.368
4.368
4.368
-
-
13.680
-
-
-
2
4.000
4.000
4.000
-
-
-
-
-
-
-
(1.000)
(368)
132.600
100
100
100
129.500
129.500
20.000
-
-
22.815
22.815
22.815
1.501
-
-
18.000
100
100
100
14.900
14.900
1.500
85.000
-
-
8.425
-
-
10.900
Derslik ve Merkezi Birimler
1994H032780
Fen-Edebiyat Fak.(33270 m2)
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H032840
Muhtelif İşler
Özel Gelir
Taşıt Hibesi
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H032850
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi(GAP)
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2009H032370
Kampüs Altyapısı(GAP)
Şırnak
Etüd-Proje ve Müş.
2012-2012
Şırnak
2009-2016
2009H032380
Şırnak
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz,Yol,I
sıMrk.,Art.,Trf,Tlf.
İnş.+Don.TOKİ Etap I
(80000m2)
-
2009-2016
-
Derslik ve Merkezi Birimler(GAP)
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
EĞİTİM - YÜKSEK ÖĞRETİM
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ-TODAİE GN.MD.-TRAKYA ÜNİVERSİTESİ-TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ
PROJE NO
YER
(İL ve İLÇESİ)
PROJE ADI
2009H032390
Lojman ve Sosyal Tesis (GAP)
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H032860
Muhtelif İşler(GAP)
TODAİE GN.MD. TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H033090
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2010H032000
Sosyal Araştırma Projeleri
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H033100
Muhtelif İşler
KARAKTERİSTİK
(Bin TL)
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
Şırnak
İnş.(181 Dai.)+Don.
2009-2016
Şırnak
B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil
Don.Yaz.Alt.Bak.On.,İd.
Yen.,Küt.Yay.Al.,Taşıt
2012-2012
Ankara
Etüd-Proje ve Müş.
2012-2012
Ankara
Etüd-Proje ve Müş.,Araş.
2010-2013
Ankara
B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil
Don.Yaz.Alt.Bak.On.,İd.
Yen.,Küt.Yay.Al.Taşıt
2012-2012
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
-
24.500
3.000
3.000
3.000
-
-
12.889
-
-
-
2.500
3.000
3.000
3.000
-
2.500
50
50
50
1.500
1.500
1.500
950
950
950
-
-
511
511
511
511
-
-
-
1.500
50
50
50
500
500
500
950
950
950
120.334
100
100
100
116.699
116.699
91.699
-
-
76.031
76.031
76.031
60.514
-
-
15.998
100
100
100
12.540
12.540
9.540
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H032870
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1993H031090
Derslik ve Merkezi Birimler(31)
Edirne
Etüd-Proje ve Müş.
2012-2012
Edirne
1993-2014
2003H031930
Edirne
İnş.+Don. BESYO Derslik
(3000m2)
Ede.+Morf.(4500+2750m2)
Dev.Kon.Ek (2200m2)
Sağ.Bil.Fak. (6000m2) Enez
MYO (4500M2) Balkn
Yer.Yem.(10000m2)
Uzunköprü YO (11.500 m2)
Morf.Ek Bn. (3000m2)
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz
Yol,IsıMrk.,Art.,Trf, Tlf.
-
2003-2014
-
25.000
-
-
15.517
-
-
3.000
2012-2012
-
3.535
3.535
3.535
-
-
-
-
-
3.358
3.358
3.358
-
-
-
-
-
-
-
(960)
(177)
-
88.982
100
100
100
-
-
4.344
-
-
-
18.000
100
100
100
Kampüs Altyapısı
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H032880
Muhtelif İşler
Edirne
B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil
Don.Yaz.Alt.Bak.On.,İd.
Yen.,Küt.Yay.Al.,Taşıt
Özel Gelir
Taşıt Hibesi
TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H033310
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (DAP)
Tunceli
(31)Morfoloji Ek Bina (3.000m2) işinin maliyeti Üniversite özel gelirlerinden karşılanacaktır.
Etüd-Proje ve Müş.
2012-2012
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
EĞİTİM - YÜKSEK ÖĞRETİM
TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ-TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ-ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
PROJE NO
YER
(İL ve İLÇESİ)
PROJE ADI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2009H032440
Kampüs Altyapısı(DAP)
Tunceli
2009H032450
Derslik ve Merkezi Birimler (DAP)
Tunceli
2009H032460
Lojman ve Sosyal Tesis (DAP)
Tunceli
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H033120
Muhtelif İşler(DAP)
Tunceli
(Bin TL)
KARAKTERİSTİK
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz
Yol,IsıMrk.,Art.,Trf, Tlf.
İnş.+Don.+Alt.
Mer.Ders.(15000m2) Mer.Ofis
(4000m2) Mer.Lab.(16000m2)
Rektör.(3000m2)
Mer.Kaf.(5000m2)
Mer.Dek.(3500m2)
İd.Ofis.(4500m2)
İnş.(32 Dai. 60-120 m2)
+Rek.Loj.(300m2)+Don.
B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil
Don.Yaz.Alt.Bak.On.,İd.
Yen.,Küt.Yay.Al.,Taşıt
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2009-2014
-
85.845
85.845
34.151
-
-
4.344
4.344
-
-
-
14.900
14.900
5.000
2009-2014
-
46.344
-
-
4.344
-
-
7.900
2009-2014
-
5.350
-
-
-
-
-
2.000
2012-2012
-
3.037
3.037
3.037
-
-
-
-
-
3.000
3.000
3.000
-
-
-
-
-
-
-
(37)
21.050
250
250
250
16.050
16.050
10.700
-
-
2.669
2.669
2.669
2.669
-
-
11.000
250
250
250
6.000
6.000
5.000
Taşıt Hibesi
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H032890
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2011H037030
Derslik ve Merkezi Birimler(27)
İstanbul
Etüd-Proje ve Müş.
2012-2012
İstanbul
2011-2014
2011H037020
İstanbul
İnş.+Don.Prf.Der.ve
Ofis(3500m2)
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz
Yol,IsıMrk.,Art.,Trf, Tlf.
-
2011-2014
-
5.350
-
-
-
-
-
1.000
2012-2012
-
4.750
4.750
4.750
-
-
-
-
-
4.750
4.750
4.750
184.280
100
100
100
184.180
184.180
89.450
-
-
150.802
150.802
150.802
85.212
-
-
19.000
100
100
100
18.900
18.900
1.100
Kampüs Altyapısı(20)
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H032900
Muhtelif İşler
İstanbul
B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil
Don.Yaz.Alt.Bak.On.,İd.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H032910
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1978H030070
Kampüs Altyapısı
Bursa
Etüd-Proje ve Müş.
2012-2012
Bursa
1978-2014
1991H031400
Derslik ve Merkezi Birimler
Bursa
1991-2014
-
58.650
-
-
42.423
-
-
10.000
2010H031840
Muhtelif İşler
Bursa
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz
,Yol,IsıMrk.,Art.,Trf, Tlf.
İnş.+Don. FenEdeb.(18500m2)
Konservatuar(8600m2)
B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil
Don.Yaz.Alt.Bak.On.,İd.
Yen.,Küt.Yay.Al.,Taşıt
Dep.Güç.
-
2010-2013
-
36.080
-
-
23.167
-
-
7.800
-
-
-
-
-
-
-
(200)
Özel Gelir
(20)Kampüs Yerleşke Planı ve Üniversite Gelişme Planı hazırlanıp Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylandıktan sonra harcama yapılabilecektir.
(27)Karakteristikte yer alan iş dışında, bu proje kapsamındaki harcamalar Kampüs Yerleşke Planı ve Üniversite Gelişme Planı hazırlanıp Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylandıktan sonra yapılabilecektir.
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
EĞİTİM - YÜKSEK ÖĞRETİM
UŞAK ÜNİVERSİTESİ-YALOVA ÜNİVERSİTESİ-YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
PROJE NO
YER
(İL ve İLÇESİ)
PROJE ADI
(Bin TL)
KARAKTERİSTİK
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
UŞAK ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H032930
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1994H030270
Kampüs Altyapısı
Uşak
Etüd-Proje ve Müş.
2012-2012
Uşak
2008H035070
Uşak
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz
Yol,IsıMrk.,Art.,Trf, Tlf.
İnş.+Don.
Merk.Kütüp.(7800m2)
Öğr.Sos.Merk.(5000m2)
Mer.Ders.(8000m2)
Mer.Yem.(6000m2)
Derslik ve Merkezi Birimler
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H032940
Muhtelif İşler
Uşak
B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil
Don.Yaz.Alt.Bak.On.,İd.
Yen.,Küt.Yay.Al.,Taşıt
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
1994-2014
-
86.450
100
100
100
82.250
82.250
17.790
-
-
55.640
55.640
55.640
12.840
-
-
16.650
100
100
100
12.450
12.450
2.000
2008-2014
-
64.460
-
-
42.800
-
-
10.450
2012-2012
-
4.100
4.100
4.100
-
-
-
-
-
4.100
4.100
4.100
-
-
-
-
-
-
-
(100)
37.487
500
500
500
33.450
33.450
10.700
-
-
5.263
5.263
5.263
-
-
-
15.000
500
500
500
11.000
11.000
3.000
Özel Gelir
YALOVA ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H032950
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2009H032530
Kampüs Altyapısı
Yalova
Etüd-Proje ve Müş.
2012-2012
Yalova
2009-2014
2009H032540
Yalova
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz
,Yol,IsıMrk.,Art.,Trf, Tlf.
İnş.+Don. Armutlu
MYO(10000m2) Çınarcık
MYO (6000m2)
Pref.Ders.(9800m2)
-
2009-2014
-
22.750
-
-
5.263
-
-
8.000
2012-2012
-
3.537
3.537
3.537
-
-
-
-
-
3.500
3.500
3.500
-
-
-
-
-
-
-
(37)
-
28.700
450
450
450
13.500
13.500
13.500
-
-
-
-
-
12.998
450
450
450
7.498
7.498
7.498
-
14.750
4.050
4.050
-
-
-
-
-
5.050
4.050
4.050
Derslik ve Merkezi Birimler
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H032960
Muhtelif İşler
Yalova
B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil
Don.Yaz.Alt.Bak.On.,İd.
Yen.,Küt.Yay.Al.,Taşıt
Taşıt Hibesi
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H032970
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2011H037200
Derslik ve Merkezi Birimler(32)
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H032980
Muhtelif İşler
Ankara
Etüd-Proje ve Müş.
2012-2012
Ankara
İnş.+Don.
Sağ.Bil.Bin.(10000m2)
2011-2014
Ankara
B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil
2012-2012
Don.Yaz.Alt.Bak.On.,İd.
Yen.,Küt.Yay.Al.,Taşıt
(32)Karakteristikte yer alan iş dışında, bu proje kapsamındaki harcamalar Kampüs Yerleşke Planı ve Üniversite Gelişme Planı Kalkınma Bakanlığı'nın görüşü üzerine revize edildikten sonra yapılabilecektir.
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
EĞİTİM - YÜKSEK ÖĞRETİM
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ-YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ-YURT-KUR GN.MD.-YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BŞK.
PROJE NO
2012H033150
PROJE ADI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
Kampüs Altyapısı(23)
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H032990
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1997H031070
Derslik ve Merkezi Birimler
YER
(İL ve İLÇESİ)
Ankara
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz
Yol,IsıMrk.,Art.,Trf, Tlf.
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
2012-2014
10.700
10.700
-
-
-
-
-
1.000
1.000
193.456
100
100
100
188.390
188.390
157.290
-
-
164.492
164.492
164.492
139.088
-
-
17.000
100
100
100
12.400
12.400
11.100
İstanbul
İnş.+Don. Eği.Fak.(14893m2)
Fen-Edb.Fak.Ek(14140m2)
İktisat(14174m2)
1997-2014
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz
Yol,IsıMrk.,Art.,Trf, Tlf.
B.On.+Tad.+Rest.+Dep.Güç
İd.Yen.
2000-2014
-
14.000
-
-
12.171
-
-
(500)
300
2008-2014
-
17.100
-
-
13.233
-
-
1.000
2012-2012
-
4.966
4.966
4.966
-
-
-
-
-
4.500
4.500
4.500
-
-
-
-
-
-
-
(2.500)
(466)
2005-2015
-
4.358.522
4.245.159
4.245.159
4.245.159
-
-
1.236.188
1.236.188
1.236.188
1.236.188
-
-
519.998
407.000
407.000
407.000
(205.565)
(398.706)
(424.522)
113.363
113.363
113.263
-
-
(93.132)
(108.522)
(73.217)
-
-
-
(33.700)
(41.550)
(45.000)
112.998
112.998
112.898
Büyük Onarım
İstanbul
İstanbul
Mak.Teç.,Bak.On.,Bil.Don
Yaz.Alt.Küt.Yay.Al. Taşıt
Özel Gelir
Taşıt Hibesi
Taşıt Hibesi
Kesin Hesap Farkı
-
2012-2012
2008H035090
2012H033600
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
Etüd-Proje ve Müş.
İstanbul
GAP Projeleri (12 Adet)
DAP Projeleri (21 Adet)
DOKAP Projeleri (19 Adet)
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H033110
Muhtelif İşler
TOPLAM
İstanbul
Özel Gelir
Kampüs Altyapısı
YURT-KUR GN.MD. TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2005H032940
Yurt İnşaatları
PROJE TUTARI
DIŞ
-
2000H031620
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H033000
Muhtelif İşler
KARAKTERİSTİK
(Bin TL)
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
Muhtelif
Et.Pr.+İnşaat172 Ad.(102.660
öğr.kap.)8 Ad.(5.500 öğr.kap.)
Muhtelif
B.OnTad.,Mak.Teç.,BilDon.Yaz.Alt.
Bak.On.,İd.Yen.,Taşıt
2012-2012
-
Muhtelif
Kesin Hesap
2012-2012
-
100
-
-
-
-
-
(365)
100
-
5.000
50
50
50
2.500
2.500
2.500
(100.000)
-
-
1.750
1.750
1.750
1.750
(88.259)
-
-
3.000
50
50
50
500
500
500
(1.000)
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BŞK. TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H033050
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
Ankara
Etüd-Proje ve Müş.
2012-2012
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2009H030030
Üniv.Arası Öğr.Kayn.Paylaşım Projesi
Muhtelif
Bil.,Don.,Yaz., Mak.Teç.
2009-2013
2011H037000
Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi(33)
Muhtelif
İleri Arş.,Mak.Teç.,Müş.
2011-2014
(23)Kampüs Yerleşke Planı ve Üniversite Gelişme Planı Kalkınma Bakanlığı'nın görüşü üzerine revize edildikten sonra harcama yapılabilecektir
(33)Ödeneğin tamamı YÖK Başkanlığı öz gelirlerinden karşılanacak olup, toplama dahil değildir.
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
EĞİTİM - YÜKSEK ÖĞRETİM-KÜLTÜR
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BŞK.-YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ-ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİV.-ATATÜRK KÜL.,DİL VE T.Y.K.BŞK.
YER
(İL ve İLÇESİ)
PROJE ADI
PROJE NO
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H033060
Muhtelif İşler
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H033010
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (DAP)
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2011H036240
Muhtelif İşler(DAP)
Ankara
KARAKTERİSTİK
Mak.Teç.,Bil.,Don.Yaz.
Alt.Bak.On.,İd.Yen.
Küt.Yay.Al.,Taşıt
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
2012-2012
(Bin TL)
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
-
2.450
2.450
2.450
-
-
-
-
-
2.450
2.450
2.450
196.890
100
100
100
196.790
25.000
25.000
-
-
73.738
73.738
-
-
-
20.000
100
100
100
19.900
4.900
4.900
Van
Etüd-Proje ve Müş.
2012-2012
Van
B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil
Don.Yaz.Alt.Bak.On.,İd.
Yen.,Küt.Yay.Al.,Taşıt
2011-2013
-
1984-2014
-
171.790
60.640
-
-
73.738
46.065
-
-
(100)
(305)
15.000
4.000
1994-2014
-
63.000
-
-
27.673
-
-
10.998
2011-2013
-
48.150
-
-
-
-
-
2
2012-2012
-
82.570
100
100
100
78.970
78.970
59.350
-
-
30.688
30.688
30.688
17.420
-
-
15.998
100
100
100
12.398
12.398
8.398
2009-2014
-
19.620
-
-
13.268
-
-
4.000
2012-2012
-
3.500
3.500
3.500
-
-
-
-
-
3.500
3.500
3.500
Özel Gelir
-
-
-
-
-
-
-
(800)
ATATÜRK KÜL.,DİL VE T.Y.K.BŞK. TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H040210
Muhtelif İşler
-
1.000
1.000
1.000
1.000
-
-
-
-
-
1.000
1.000
1.000
1.000
1984H030070
Özel Gelir
Taşıt Hibesi
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
Kampüs Altyapısı(DAP)
Van
1994H034040
Derslik ve Merkezi Birimler(DAP)
Van
2011H038000
Lojman ve Sosyal Tesis (DAP)
Van
Yol,Su,El.,Knl.Isı,Çev. Van
Gölü Kıy.Kor.İh.Duv D.gaz
Dön.,Çev.Düz.
İnş.+Don.
Müh.Mim.Fak.(10541m2)
İİBF(16475m2)
Yem.Bin.(5000m2)
Pref.Ders..Bin.(5000m2)
Pref.Diş Hk.Bn.(10000m2)
Mer.Kütüp.(6000m2)
İnş.(500 Dai. 60-100 m2)
+Don.
ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİV. TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H033030
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2006H032900
Derslikler ve Merkezi Birimler
Zonguldak
Etüd-Proje ve Müş.
Zonguldak
İnş.+Don. Oditoryum(7800m2) 2006-2014
Müh.Fak.(5300m2) Diş
Hek.Fak. (9000m2)
Mer.Der.Of.Bl.(13000m2)
2009H032610
Zonguldak
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz
Yol,IsıMrk.,Art.,Trf,Tlf .
Kampüs Altyapısı
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H033040
Muhtelif İşler
Zonguldak
Muhtelif
B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil
Don.Yaz.Alt.Bak.On.,İd.
Yen.,Küt.Yay.Al.,Taşıt
Etüd-Proje, Yazılım, MakinaTeçhizat, Donanım, Onarım
2012-2012
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
EĞİTİM - KÜLTÜR
BAŞBAKANLIK-BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ-BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ-DEVLET OPERA VE BAL. GN.MD.-DEVLET TİYATROLARI GN.MD.-DİYANET İŞLERİ BŞK.-EGE ÜNİVERSİTESİ
2011 SONUNA KADAR
BAŞLAMA
PROJE TUTARI
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
BİTİŞ
DIŞ
YER
PROJE ADI
KARAKTERİSTİK
DIŞ
TOPLAM
TOPLAM
(İL ve İLÇESİ)
YILI
KREDİ
ÖZKAYNAK
BAŞBAKANLIK TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1993H040870
Muhtelif İşler
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2011H040210
El-Aman Han Düzenlemesi
Muhtelif
Bitlis
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2004H040360
Eski Binaların Bakım Onarımı
İstanbul
2011H040150
İstanbul-Mersin
Arkeoloji, Mimarlık Tarihi ve Kültürel Miras Projesi
DEVLET OPERA VE BAL. GN.MD. TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H040060
Muhtelif İşler
DEVLET TİYATROLARI GN.MD. TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H040050
Muhtelif İşler
DİYANET İŞLERİ BŞK. TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2012H040250
Muhtelif Etüd Proje İşleri
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2010H040260
Müftülük Hizmet Binası(34)
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2002H040260
Bilgisayar Tesisi Kurulması
2010H040140
Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphanesi(35)
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H040070
Muhtelif İşler(36)
EGE ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H040130
Kadın Sorunları Merkezi Onarımı
Muhtelif
Muhtelif
Kitap Basımı, kitap Kabı
Yapımı, Makina-Teçhizat
Mak.Teç.Teş.Tan.
Büyük Onarım,
Restorasyon,Tadilat
Rest.On.Mak.Teç.Arşt.
Büyük Onarım,Mak.-Teç.
Bilg.,Yazılım,Taşıt Alı mı
Büyük Onarım,Mak.-Teç.
Bilg.,Yazılım,Taşıt Alı mı
1993-2014
15.000
15.000
15.000
15.000
-
-
8.800
8.800
8.800
8.800
-
-
4.000
4.000
4.000
4.000
2011-2013
-
1.900
1.900
1.900
1.900
-
-
1.060
1.060
1.060
1.060
-
-
650
650
650
650
2004-2013
-
11.000
11.000
11.000
5.340
-
-
5.400
5.400
5.400
4.400
-
-
2.500
2.500
2.500
400
2011-2013
-
5.660
-
-
1.000
-
-
2.100
2012-2012
-
5.500
5.500
5.500
5.500
-
-
-
-
-
5.500
5.500
5.500
5.500
2012-2012
-
5.500
5.500
5.500
5.500
-
-
-
-
-
5.500
5.500
5.500
5.500
57.563
1.500
1.500
1.500
32.263
5.113
5.113
27.150
10.000
17.150
23.800
23.800
23.800
-
-
14.963
14.963
4.613
4.613
10.350
5.850
4.500
-
-
-
38.000
1.000
1.000
1.000
13.200
500
500
12.700
3.200
9.500
23.800
23.800
23.800
1.000
1.000
1.000
1.000
-
-
-
-
-
1.000
1.000
1.000
1.000
Muhtelif
Etüd-Proje,Müşavirlik
2012-2013
Erzurum
İnşaat (1 Adet)
2010-2012
Ankara
Ankara
Yazılım,Lisans Alımı
İnşaat
2002-2013
2010-2013
Muhtelif
Kitap Basımı, KitapAlımı,
Onarım,MakinaTeçhizat,Don., Taşıt
Al.,Çev.Düz,Yazılım,TanzimTeşhir
2012-2012
2012-2012
-
Etd.Prj.,B.On.,Rest.,Tad.
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
-
-
İzmir
(Bin TL)
(34)2011 Yılı Yatırım Programında Genel İdare sektöründe yer alan 2010H010300 numaralı 'Müftülük Hizmet Binası' projesinin devamı niteliğindedir.
(35)2011 Yılı Yatırım Programında Genel İdare sektöründe yer alan 2010K010170 numaralı 'Yemekhane Binası Yapımı' işi bu proje kapsamına alınmıştır.
(36)Sosyal Mekan Düzenleme projesi Muhtelif İşler projesi kapsamında yapılacaktır.
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
EĞİTİM - KÜLTÜR
GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BŞK-GAZİANTEP ÜNİ.-HARRAN ÜNİ.-İSTANBUL TEKNİK ÜNİ.-İSTANBUL ÜNİ.-KARABÜK ÜNİ.-KASTAMONU ÜNİ.-KÜLTÜR VE TURİZM BAK.
2011 SONUNA KADAR
BAŞLAMA
PROJE TUTARI
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
YER
BİTİŞ
PROJE ADI
KARAKTERİSTİK
DIŞ
TOPLAM
TOPLAM
(İL ve İLÇESİ)
YILI
KREDİ
ÖZKAYNAK
GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BŞK TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2000H040480
Hasankeyf Tarihi ve Arkeolojık Sit Alanı Araştırma, Kazı Batman-Hasankeyf
ve Kurtarma Projesi
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2009H040120
Cenani Evi Restorasyonu
HARRAN ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H040140
Tarihi Ev Restorasyonu
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2010H040150
Türkçe Çeviri Arayüzü Projesi
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1999H040330
Tarihi Binaların Onarım ve Restorasyonu
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2011H040220
Antepler Konağı Restorasyonu
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2008H040270
Rektörlük Binası Restorasyonu
Gaziantep
Şanlıurfa
İstanbul
İstanbul
Karabük
Kastamonu
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1995H040070
Muhtelif Etüd Proje İşleri
Muhtelif
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1976H040130
Kültür Merkezi, Kütüphane, Müze ve Diğer İnşaatlar(37) Muhtelif
1988H040570
1993H040350
1997H040200
Bilgisayar Tesisi ve Yazılımı
Milli Kültür Eserlerinin Basımı ve Yayımı
Süreli Yayın ve Kağıt Koleksiyonlarının Muhafazası
Ankara-Merkez
Muhtelif
Muhtelif
EtüdProje,Onarım,Restorasyon
Büyük Onarım, Restorasyon,
Tadilat
Büyük Onarım, Restorasyon,
Tadilat
Etüd-Proje,Yazlım,MakinaTeçhizat
B.On.,Rest.,Tad.
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2000-2014
-
15.000
15.000
15.000
15.000
-
-
11.000
11.000
11.000
11.000
-
-
1.000
1.000
1.000
1.000
2009-2012
-
1.650
1.650
1.650
1.650
-
-
1.300
1.300
1.300
1.300
-
-
350
350
350
350
2012-2012
-
220
220
220
220
-
-
-
-
-
220
220
220
220
2010-2013
-
1.750
1.750
1.750
1.750
-
-
1.000
1.000
1.000
1.000
-
-
700
700
700
700
-
25.000
25.000
25.000
25.000
-
-
18.000
18.000
18.000
18.000
-
-
5.600
5.600
5.600
5.600
2011-2012
-
1.200
1.200
1.200
1.200
-
-
520
520
520
520
-
-
680
680
680
680
2008-2012
-
2.700
2.700
2.700
2.700
-
-
2.500
2.500
2.500
2.500
-
-
200
200
200
200
-
1.406.668
71.881
71.881
71.881
1.259.135
1.259.135
530.000
-
-
532.450
43.501
43.501
43.501
488.949
488.949
200.000
-
-
240.000
7.400
7.400
7.400
166.948
166.948
88.546
Büyük
1999-2014
On.,Restorasyon,Tadilat,EtüdProje
Onarım-Restorasyon
(Bin TL)
Etüd Proje, Müşavirlik
1995-2014
İnşaat (43+3 Adet)
1976-2014
Yazılım, Makina-Teçhizat
1988-2014
34.308
25.308
3.789
Kitap Basımı ve Yayımı
1993-2014
29.200
21.109
2.600
Yazılım, Makina-teçhizat ,
1997-2014
16.643
10.948
462
Mikrofilm İşleri
(37)'Denizli Arkeoloji Müzesi Yapımı' projesi toplam maliyetinin 10.000.000 TL.'si Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından karşılanacak olup etüd-projesi Kalkınma Bakanlığınca onaylandıktan sonra harcama yapılabilecektir. Söz konusu iş kapsamında tahsis edilen
ödenek yalnızca müze inşaatı için kullanılacaktır.
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
EĞİTİM - KÜLTÜR
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI-MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ-TRAKYA ÜNİVERSİTESİ-TÜRK DİL KURUMU BŞK.
PROJE NO
YER
(İL ve İLÇESİ)
PROJE ADI
KARAKTERİSTİK
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
(Bin TL)
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2009H040050
Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi Muhtelif
İnşaat, Restorasyon
2009-2014
-
78.984
-
-
31.084
-
-
12.500
2011H040140
Kültür ve Tabiat Varlıkları Bilgi Teknolojileri Projeleri
Yazılım, Donanım,
Danışmanlık, Eğitim, MakinaTeçhizat, Teşhir-Tanzim
İnşaat+Etüd-Proje
Onarım,Rest.,Çev.Düz.,
2011-2014
-
15.000
-
-
3.000
-
-
4.000
1991-2014
1993-2014
155.000
400.000
75.652
60.652
1.807
1.000
970
56.875
-
-
47.500
150.000
-
-
-
5.000
50.051
65.652
60.652
1.807
1.000
970
56.875
1991H040890
AKM Konser Salonu (CSO)
1993H040010
Muhtelif Bakım-Onarım ve Restorasyon İşleri
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H040020
Halk Kültürü Araştırmaları
2012H040040
Kesin Hesap Alacakları
2012H040030
Kültür Portalı
2012H040010
Muhtelif İşler
2012H040150
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
Çocuk Kütüphanelerinin İyileştirilmesi
Muhtelif
Ankara
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Ankara
Muhtelif
Araştırma
Kesin Hesap Alacakları
Yazılım
Büyük On., Mak.Teç.,Yazl.,Yay.Al. ve
Kat.Bas.,Taşıt Al.,Ant. Yap.
2012-2012
2012-2012
2012-2012
2012-2012
-
Muhtelif
Makina-Teçhizat,Büyük On.,
Müşavirlik(15 Adet
Kütüphane)
2012-2014
-
15.000
15.000
-
-
-
-
-
5.000
5.000
2010-2013
2006-2013
-
15.060
15.060
15.060
560
11.500
-
-
10.835
10.835
10.835
85
10.000
-
-
2.000
2.000
2.000
120
400
2011-2013
-
3.000
-
-
750
-
-
1.480
2003-2014
-
3.000
3.000
3.000
3.000
-
-
2.400
2.400
2.400
2.400
-
-
400
400
400
400
8.615
8.250
8.250
1.500
-
-
1.923
1.923
1.923
700
-
-
2.000
1.635
1.635
340
MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2010H040160
Dijital Sinema Projesi
2006H040240
Resim ve Heykel Müzesi Restorasyonu(38)
İstanbul
İstanbul
2011H040200
İstanbul
Tophane-i Amire Binası Onarım ve Çevre Düz.
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2003H040220
II. Beyazıt Külliyesi ve Eski Eserlerin Restorasyon ve
Onarımı
Edirne
Makina-Teçhizat,Yazılım
Etüd-Proje, Müş.,Büyük
On.,Rest.
Tadilat, Mak.-Teç.,TanzimTeşhir,Onarım, Çev.Düz.
Büyük Onarım, Restorasyo
n,Tadilat
TÜRK DİL KURUMU BŞK. TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2003H040230
Türk Dili ile İlgili Yabancı Dillerdeki Temel Eserlerin
Tercüme Edilmesi
2011H040100
Etimolojik Sözlük
Muhtelif
Araştırma
2003-2012
-
Muhtelif
2011-2014
-
1.500
-
-
100
-
-
350
2011H040120
Uzaktan Türkçe Öğretimi Müfredatı
Muhtelif
2011-2014
-
750
-
-
100
-
-
270
2011H040110
Türk İşaret Dili
Muhtelif
2011-2014
-
2.000
-
-
100
-
-
360
2011H040130
Farklı Kültürlerdeki Temel Bilim Eserlerinin Türkçeye
Çevrilmesi
Türk Dili Belgesel ve Film Yapımı
Muhtelif
Etüdproje,Yazılım,Araştırma,Donan
ım,Makina-Teçhizat
Etüdproje,Yazılım,Araştırma,Donan
ım,Makina-Teçhizat
Etüdproje,Yazılım,Araştırma,Donan
ım,Makina-Teçhizat
Kitap Basımı, Çeviri
2011-2014
-
1.000
-
-
100
-
-
300
Yayın Alımı ve Yapımı,Hizmet 2011-2014
1.500
823
Alımı, Donanım,MakinaTeçhizat
(38)Üniversiteye tahsis edilecek antreponun resim-heykel müzesine dönüştürülmesi işi bu proje kapsamında yapılacak olup hazırlanacak olan etüd-proje Bakanlığımızca değerlendirildikten sonra proje tutarı revize edilecektir.
-
-
15
2011H040300
Muhtelif
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
EĞİTİM - KÜLTÜR
TÜRK DİL KURUMU BŞK.-TÜRK TARİH KURUMU BŞK.-TÜRKİYE YAZMA ESERLER BASKANLIGI-UŞAK ÜNİVERSİTESİ-VAKIFLAR GN.MD.
YER
(İL ve İLÇESİ)
PROJE ADI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H040190
Muhtelif İşler
TÜRK TARİH KURUMU BŞK. TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1998H040300
Yurtdışındaki Tarihi Türk Eserlerinin Tespiti
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H040240
Muhtelif İşler
TÜRKİYE YAZMA ESERLER BASKANLIGI TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2012H040350
Muhtelif Etüd-proje İşleri
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H040360
Muhtelif İşler
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2012H040370
Yazma Eserlerin Korunması
2012H040380
Binbir (1001) Eser Projesi
UŞAK ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2011H040230
Tarihi Bina Restorasyonu
VAKIFLAR GN.MD. TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1993H040640
Muhtelif Etüd-Proje İşleri
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
1994H040700
Öğrenci Yurdu İnşaatı
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1995H040360
Vakıf Eserlerinin Onarım ve Restorasyonu
2000H040220
Eski Eserlerin Envanterinin Çıkarılması
2002H040210
Bilgisayar Tesisi Kurulması
2003H040310
Vakıf Envanterinin Tesbiti ve Elektronik ortama
aktarılması
2005H040200
Vakıf İşhanı ve İş Merkezi İnşaatı
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H040220
Muhtelif İşler
Muhtelif
KARAKTERİSTİK
Büyük Onarım,Mak.Teç.Bilg.,Yazılım,Don.,Yay.Al.
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
2012-2012
Muhtelif
Araştırma
1998-2013
Muhtelif
Etüd-Proje,Müşavirlik,
Onarım, Donanım, Yazılım,
Makina-Teçhizat,Yayın Alımı
2012-2012
(Bin TL)
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
-
365
365
365
-
-
-
-
-
365
365
365
-
2.150
1.500
1.500
1.500
650
650
650
-
-
1.100
1.100
1.100
1.100
-
-
-
850
200
200
200
650
650
650
44.440
1.000
1.000
1.000
43.440
2.913
2.913
40.527
7.095
33.432
-
-
-
-
-
10.350
100
100
100
10.250
2.913
2.913
7.337
1.765
5.572
Muhtelif
Etüd-Proje,Müşavirlik
2012-2014
Muhtelif
B.On.,Mak.-Teç.Yaz.,Don.
2012-2012
Muhtelif
Muhtelif
Yaz.,Don.,Kat.,Rest.Müş.
Kitap Bas.,Kitap Al.Telif,Çeviri
2012-2014
2012-2014
-
2011-2013
-
1.500
1.500
1.500
1.500
-
-
500
500
500
500
-
-
300
300
300
300
-
1.994.404
120.000
120.000
120.000
1.860.683
16.439
16.439
1.844.244
1.500.000
2.244
18.000
24.000
-
-
1.164.638
80.422
80.422
80.422
1.084.216
15.939
15.939
1.068.277
934.930
857
10.459
10.257
-
-
170.000
4.000
4.000
4.000
152.279
500
500
151.779
113.000
177
3.080
1.107
-
300.000
13.721
13.721
13.721
-
-
111.774
-
-
-
34.415
13.721
13.721
13.721
Uşak
Etüd-Proje,OnarımRestorasyon
Muhtelif
Etüd Proje-Müşavirlik
1993-2015
Muhtelif
İnşaat (1 Adet)
1994-2012
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Onarım, Restorasyon
Araştırma
Yazılım, Makina-Teçhizat
Araştırma
1995-2014
2000-2014
2002-2014
2003-2015
Muhtelif
İnşaat (9+11 Adet)
2005-2014
Muhtelif
Büyük Onarım,MakinaTeçhizat,Taşıt Alımı
2012-2012
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
EĞİTİM - KÜLTÜR-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
YILDIZ TEKNİK ÜNİ.-ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ.-ADIYAMAN ÜNİ.-ADNAN MENDERES ÜNİ.-AFYON KOCATEPE ÜNİ.-AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİ.-AHİ EVRAN ÜNİ.-AKDENİZ ÜNİ.-AKSARAY ÜNİ.
2011 SONUNA KADAR
BAŞLAMA
PROJE TUTARI
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
YER
BİTİŞ
PROJE ADI
KARAKTERİSTİK
DIŞ
TOPLAM
TOPLAM
(İL ve İLÇESİ)
YILI
KREDİ
ÖZKAYNAK
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H040230
Müze Tefrişatı
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1998H050080
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2009H050100
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (GAP)
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1998H050090
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1998H050100
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2010H050040
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DAP)
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2007H050090
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1992H050040
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri(39)
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2008H050070
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
İstanbul
Bolu
Adıyaman
Aydın
Afyonkarahisar
Ağrı
Kırşehir
Antalya
Aksaray
(39)Proje maliyetinin 3 milyon TL'si üniversite özgelirlerinden karşılanacaktır.
B.On.,Rest.,Tad.Tan.Teş.Mak
.-Teç.
İnş.(300 Sey. Çok Amaçlı
Spor Sal.)
İnş. (4 salonlu Antr.Sp.Sal.)
İnş. (1500 Sey. Sen.Atl.Pist.
Fut.Sah.)
İnş. (5000 Sey. Tribün,
Sen.Atl. Pist.Fut.Sah.)
İnş. (Antr.Sp.Sal, 500
Sey.Sp.Sal., Tes.Ört.,
Gün.Trib.)
İnş. (Gün.En.Y.
Ol.Kp.Yüz.Hv., 4000
Sey.Trib.)
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2012-2012
-
400
400
400
400
-
-
-
-
-
400
400
400
400
1998-2013
-
16.300
16.300
16.300
16.300
-
-
14.770
14.770
14.770
14.770
-
-
400
400
400
400
-
12.560
12.560
12.560
12.560
-
-
7.060
7.060
7.060
7.060
-
-
1.200
1.200
1.200
1.200
1998-2014
-
20.000
20.000
20.000
20.000
-
-
12.570
12.570
12.570
12.570
-
-
2.000
2.000
2.000
2.000
1998-2014
-
22.300
22.300
22.300
22.300
-
-
14.300
14.300
14.300
14.300
-
-
2.500
2.500
2.500
2.500
2010-2012
-
6.250
6.250
6.250
6.250
-
-
4.550
4.550
4.550
4.550
-
-
1.700
1.700
1.700
1.700
2007-2014
-
11.130
11.130
11.130
11.130
-
-
4.500
4.500
4.500
4.500
-
-
1.200
1.200
1.200
1.200
1992-2014
-
39.500
39.500
39.500
39.500
-
-
27.285
27.285
27.285
27.285
-
-
2.000
2.000
2.000
2.000
2008-2014
-
12.000
12.000
12.000
12.000
-
-
6.200
6.200
6.200
6.200
-
-
1.600
1.600
1.600
1.600
İnş. (Gün.En. Y. Ol. Kap. Yüz. 2009-2014
Hav.)
İnş. (3000 Sey. Sen. At.Pist.
Fut.Sah.)
(Bin TL)
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
AMASYA ÜNİ.-ANADOLU ÜNİ.-ANKARA ÜNİ.-ARDAHAN ÜNİ.-ARTVİN ÇORUH ÜNİ.-ATATÜRK ÜNİ.-BALIKESİR ÜNİ.-BARTIN ÜNİ.-BATMAN ÜNİ.-BAYBURT ÜNİ.
2011 SONUNA KADAR
BAŞLAMA
PROJE TUTARI
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
YER
BİTİŞ
PROJE ADI
KARAKTERİSTİK
DIŞ
TOPLAM
TOPLAM
(İL ve İLÇESİ)
YILI
KREDİ
ÖZKAYNAK
AMASYA ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2008H050080
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1997H050060
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
1992H050060
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2010H050050
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DAP)
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2008H050090
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DOKAP)
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1998H050120
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DAP)
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2001H050010
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
BARTIN ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2010H050060
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
BATMAN ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2010H050070
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (GAP)
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2010H050080
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DOKAP)
Amasya
Eskişehir
Ankara
Ardahan
Artvin
Erzurum
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
İnş. (Gün.En.Y.Ol.
Kap.Yüz.Hav.)
İnş.(Açık Tribün)
İnş. (Sp.Tesisleri Modern.)
İnş.(Sen.At.Pis.Fut. Sh.,
2Bas.2Vol.S., 2 Ten.Krt.)
İnş.(5 Bas.Vol.S., 2 Ten.Krt.)
inş. (Y.Ol.Kap. Yüzme Hav.)
İnş. (Spor Tesis. Modern.)
İnş. (500 Sey.Sp.Sl.,
Sp.Tes.Modern.)
İnş.(500 Sey. Sp.Sl.)
İnş. (500 Sey. Sp.Sl.)
(Bin TL)
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2008-2014
-
10.000
10.000
10.000
10.000
-
-
5.800
5.800
5.800
5.800
-
-
1.200
1.200
1.200
1.200
1997-2013
-
39.500
39.500
39.500
39.500
-
-
34.000
34.000
34.000
34.000
-
-
2
2
2
2
1992-2012
-
5.520
5.520
5.520
5.520
-
-
5.518
5.518
5.518
5.518
-
-
2
2
2
2
2010-2012
-
6.350
6.350
6.350
6.350
-
-
4.950
4.950
4.950
4.950
-
-
1.400
1.400
1.400
1.400
2008-2013
-
6.000
6.000
6.000
6.000
-
-
4.600
4.600
4.600
4.600
-
-
900
900
900
900
1998-2013
-
18.000
18.000
18.000
18.000
-
-
13.160
13.160
13.160
13.160
-
-
2.500
2.500
2.500
2.500
2001-2012
-
14.290
14.290
14.290
14.290
-
-
14.288
14.288
14.288
14.288
-
-
2
2
2
2
2010-2014
-
3.500
3.500
3.500
3.500
-
-
540
540
540
540
-
-
1.200
1.200
1.200
1.200
2010-2012
-
3.600
3.600
3.600
3.600
-
-
1.300
1.300
1.300
1.300
-
-
2.300
2.300
2.300
2.300
2010-2014
-
3.215
3.215
3.215
3.215
-
-
200
200
200
200
-
-
1.000
1.000
1.000
1.000
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
BİLECİK ÜNİ.-BİNGÖL ÜNİ.-BİTLİS EREN ÜNİ.-BOĞAZİÇİ ÜNİ.-BOZOK ÜNİ.-CELAL BAYAR ÜNİ.-CUMHURİYET ÜNİ.-ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ.-ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİ.-ÇUKUROVA ÜNİ.
(Bin TL)
2011 SONUNA KADAR
BAŞLAMA
PROJE TUTARI
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
2012 YATIRIMI
BİTİŞ
DIŞ
DIŞ
YER
PROJE ADI
KARAKTERİSTİK
DIŞ
TOPLAM
TOPLAM
TOPLAM
(İL ve İLÇESİ)
YILI
KREDİ
ÖZKAYNAK
KREDİ
ÖZKAYNAK
BİLECİK ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2008H050100
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2010H050090
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DAP)
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2011H050040
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri(DAP)
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2000H050010
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
BOZOK ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2008H050110
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2010H050100
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2005H050080
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1994H050060
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2010H050110
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2002H050040
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
Bilecik
Bingöl
Bitlis
İstanbul
Yozgat
Manisa
Sivas
Çanakkale,Gökçeada
Çankırı
Adana
İnş. (Tesis Çatı Yp., Sen.Atl.
Pist.Fut.Sh.)
İnş.(500 Sey.Sp. Sl.,
Gün.En.Y. Ol.Kp.Yüz.Hv.)
İnş. (500 Sey.Sp.Sl.)
İnş. (500 Sey.Sp.Sl.)
İnş.(Sp.Tes.Modern.)
İnş.(500 Sey.Sp.Sl.)
İnş. (Sp.Tes.Modern.)
İnş.(1000 Sy.Sp.Sl., 500
Sy.Sp.Sl.)
İnş. (1000 Sey.Sp.Sl.)
İnş. (2 Bas.Vol.S. 2 Ten.Krt 1
Mini Fut.Sh..)
2008-2012
-
7.250
7.250
7.250
7.250
-
-
5.300
5.300
5.300
5.300
-
-
1.950
1.950
1.950
1.950
2010-2014
-
6.800
6.800
6.800
6.800
-
-
1.500
1.500
1.500
1.500
-
-
2.500
2.500
2.500
2.500
2011-2012
-
3.870
3.870
3.870
3.870
-
-
1.070
1.070
1.070
1.070
-
-
2.800
2.800
2.800
2.800
2000-2013
-
8.100
8.100
8.100
8.100
-
-
5.060
5.060
5.060
5.060
-
-
1.400
1.400
1.400
1.400
2008-2012
-
1.780
1.780
1.780
1.780
-
-
1.778
1.778
1.778
1.778
-
-
2
2
2
2
2010-2012
-
5.055
5.055
5.055
5.055
-
-
3.425
3.425
3.425
3.425
-
-
1.630
1.630
1.630
1.630
2005-2012
-
6.835
6.835
6.835
6.835
-
-
6.833
6.833
6.833
6.833
-
-
2
2
2
2
1994-2013
-
19.000
19.000
19.000
19.000
-
-
13.400
13.400
13.400
13.400
-
-
1.800
1.800
1.800
1.800
2010-2013
-
11.000
11.000
11.000
11.000
-
-
3.300
3.300
3.300
3.300
-
-
3.000
3.000
3.000
3.000
2002-2012
-
4.700
4.700
4.700
4.700
-
-
4.500
4.500
4.500
4.500
-
-
200
200
200
200
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
DİCLE ÜNİ.-DOKUZ EYLÜL ÜNİ.-DUMLUPINAR ÜNİ.-DÜZCE ÜNİ.-EGE ÜNİ.-ERCİYES ÜNİ.-ERZİNCAN ÜNİ.-ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ.-FIRAT ÜNİ.-GAZİ ÜNİ.
YER
(İL ve İLÇESİ)
PROJE ADI
DİCLE ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1994H050070
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri(GAP)
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
1998H050150
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
1997H050160
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
1994H050010
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
EGE ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2005H050090
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1998H050160
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2010H050120
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DAP)
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ. TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2001H050050
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
FIRAT ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1994H050100
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri(DAP)
GAZİ ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1999H050070
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
Diyarbakır
İzmir
Kütahya
Düzce
İzmir
Kayseri
Erzincan
Eskişehir
Elazığ
Ankara, Gölbaşı
KARAKTERİSTİK
İnş.(Sn.At.Pis.Fut.S.
Bas.Vol.Sh., Ten.K İd.Bina,
Çev.Dz.)
İnş.(Sp.Tes.Mod.)
İnş.(Sp.Tes.Mod.)
İnş.(Sp.Tes.Mod.)
İnş.(Sp.Tes.Mod.)
İnş.(Antren.Sp.Sl.)
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
İnş. (3000 Sey. Sp.Sal.)
İnş.(500 Sey.Sp.Sl.)
TOPLAM
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
1994-2013
-
20.000
20.000
20.000
20.000
-
-
16.400
16.400
16.400
16.400
-
-
2.000
2.000
2.000
2.000
1998-2012
-
19.200
19.200
19.200
19.200
-
-
19.198
19.198
19.198
19.198
-
-
2
2
2
2
1997-2012
-
16.160
16.160
16.160
16.160
-
-
16.158
16.158
16.158
16.158
-
-
2
2
2
2
1994-2012
-
15.560
15.560
15.560
15.560
-
-
15.558
15.558
15.558
15.558
-
-
2
2
2
2
2005-2012
-
21.100
21.100
21.100
21.100
-
-
21.098
21.098
21.098
21.098
-
-
2
2
2
2
1998-2013
-
25.000
25.000
25.000
25.000
-
-
22.000
22.000
22.000
22.000
-
-
1.500
1.500
1.500
1.500
-
11.000
11.000
11.000
11.000
-
-
5.500
5.500
5.500
5.500
-
-
2.500
2.500
2.500
2.500
2001-2012
-
4.865
4.865
4.865
4.865
-
-
4.863
4.863
4.863
4.863
-
-
2
2
2
2
1994-2013
-
32.500
32.500
32.500
32.500
-
-
25.400
25.400
25.400
25.400
-
-
3.000
3.000
3.000
3.000
1999-2013
-
49.140
49.140
49.140
49.140
-
-
44.140
44.140
44.140
44.140
-
-
2.500
2.500
2.500
2.500
İnş.(1500 S.Sp.S.
Sn.At.Pis.Ft.S., 2 Min Ft., 2
Bs.s.)
İnş.(Sp.Tes.Mod.)
PROJE TUTARI
DIŞ
(Bin TL)
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
GAZİANTEP ÜNİ.-GAZİOSMANPAŞA ÜNİ.-GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENST.-GENÇLİK VE SPOR BAK.-GİRESUN ÜNİ.-GÜMÜŞHANE ÜNİ.-HACETTEPE ÜNİ.-HAKKARİ ÜNİ.-HARRAN ÜNİ.-HİTİT ÜNİ.
(Bin TL)
2011 SONUNA KADAR
BAŞLAMA
PROJE TUTARI
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
2012 YATIRIMI
DIŞ
DIŞ
YER
BİTİŞ
PROJE ADI
KARAKTERİSTİK
DIŞ
TOPLAM
TOPLAM
TOPLAM
(İL ve İLÇESİ)
YILI
KREDİ
ÖZKAYNAK
KREDİ
ÖZKAYNAK
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
1992H050160
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri(GAP)
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1994H050110
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENST. TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
1998H050170
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
GENÇLİK ve SPOR BAKANLIĞI TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H050010
Muhtelif İşler
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2010H050130
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri(DOKAP)
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2010H050140
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DOKAP)
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1998H050180
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2011H050050
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri(DAP)
HARRAN ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
1998H050190
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri(GAP)
HİTİT ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2010H050150
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
Gaziantep
Tokat
Kocaeli/Gebze
Muhtelif
Giresun
Gümüşhane
Ankara
Hakkari
Şanlıurfa
Çorum
İnş.(G.En.Y.Ol. Kp.Yüz.Hv.,
1500 Sey.Sp.Sl.)
İnş.(G.En.Y.Ol. Kp.Yüz.Hv.,
2Bas. Vol.S., 2Ten.Kr.,
1Min.Fut.Sh.)
İnş.(Sp.Tes.Mod.)
Mak.Teç., Don., Bak.On.
İnş. (1600 Sey.Sp.Sl.)
İnş.(1000 Sey.Trb.,
Sn.Atl.Pis., Y.Ol.Kp. Yz.Hv)
İnş.(Ol.Kap.Yüz.Hv.)
İnş. (Antren.Spor Sl.)
İnş.(Sp.Tes.Mod.)
İnş.(500 Sey.Sp.Sl.)
1992-2012
-
13.400
13.400
13.400
13.400
-
-
12.400
12.400
12.400
12.400
-
-
1.000
1.000
1.000
1.000
1994-2014
-
17.230
17.230
17.230
17.230
-
-
12.730
12.730
12.730
12.730
-
-
1.200
1.200
1.200
1.200
1998-2012
-
6.445
6.445
6.445
6.445
-
-
6.443
6.443
6.443
6.443
-
-
2
2
2
2
2012-2012
-
8.000
8.000
8.000
8.000
-
-
-
-
-
8.000
8.000
8.000
8.000
2010-2013
-
5.350
5.350
5.350
5.350
-
-
1.100
1.100
1.100
1.100
-
-
2.500
2.500
2.500
2.500
2010-2013
-
10.000
10.000
10.000
10.000
-
-
6.100
6.100
6.100
6.100
-
-
2.500
2.500
2.500
2.500
1998-2013
-
36.000
36.000
36.000
36.000
-
-
24.150
24.150
24.150
24.150
-
-
3.000
3.000
3.000
3.000
2011-2013
-
3.800
3.800
3.800
3.800
-
-
320
320
320
320
-
-
1.500
1.500
1.500
1.500
1998-2012
-
18.750
18.750
18.750
18.750
-
-
18.748
18.748
18.748
18.748
-
-
2
2
2
2
2010-2013
-
3.000
3.000
3.000
3.000
-
-
130
130
130
130
-
-
700
700
700
700
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
IĞDIR ÜNİ.-İNÖNÜ ÜNİ.-İSTANBUL TEKNİK ÜNİ.-İSTANBUL ÜNİ.-İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİ.-İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENST.-K.MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ.-KAFKAS ÜNİ.-KAR.MEHMET BEY ÜNİ.-KARABÜK ÜNİ.
(Bin TL)
2011 SONUNA KADAR
BAŞLAMA
PROJE TUTARI
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
2012 YATIRIMI
BİTİŞ
YER
DIŞ
DIŞ
PROJE ADI
KARAKTERİSTİK
DIŞ
TOPLAM
TOPLAM
TOPLAM
YILI
(İL ve İLÇESİ)
KREDİ
ÖZKAYNAK
KREDİ
ÖZKAYNAK
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2011H050060
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri(DAP)
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2001H050030
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri(DAP)
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2007H050100
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
1998H050200
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2012H050100
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENST. TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1996H050140
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
K.MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ. TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1994H050150
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri(GAP)
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
1994H050140
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri(DAP)
KAR.MEHMET BEY ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2010H050170
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri(40)
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2010H050160
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
Iğdır
Malatya-Battalgazi
İstanbul
İstanbul
İzmir
İzmir
Kahramanmaraş
Kars
Karaman
Karabük
İnş.(1000 Sey. Sp.Sal.)
İnş.(500 Sey.Sp.Sl.)
İnş.,Don. (Kilyos Antr.Sp.Sl.,
Su Sp.Mrk.)
İnş.(Sp.Tesis.Mod.)
İnş. (500 Sey. Sp.Sal.)
İnş.(Gün.En.Yarı Ol.
Kp.Yüz.Hav.)
İnş.(1500 Sey.Sp. Sl.,
Sn.Atl.Pis. Fut.Sh.)
İnş.(Sen.At.Pist. Fut.Sh.)
İnş. (1500 Sey.Sp. Sl.,
Gün.En.Y.Ol. Kp.Yüz.Hav.)
İnş.(Fut.Sah.)
2011-2014
-
6.500
6.500
6.500
6.500
-
-
750
750
750
750
-
-
2.000
2.000
2.000
2.000
2001-2014
-
10.400
10.400
10.400
10.400
-
-
7.000
7.000
7.000
7.000
-
-
500
500
500
500
2007-2013
-
9.000
9.000
9.000
9.000
-
-
6.206
6.206
6.206
6.206
-
-
100
100
100
100
1998-2012
-
3.550
3.550
3.550
3.550
-
-
3.310
3.310
3.310
3.310
-
-
240
240
240
240
2012-2014
-
3.500
3.500
3.500
3.500
-
-
-
-
-
500
500
500
500
1996-2014
-
15.500
15.500
15.500
15.500
-
-
12.000
12.000
12.000
12.000
-
-
1.200
1.200
1.200
1.200
1994-2013
-
25.500
25.500
25.500
25.500
-
-
18.500
18.500
18.500
18.500
-
-
3.200
3.200
3.200
3.200
1994-2012
-
15.400
15.400
15.400
15.400
-
-
12.200
12.200
12.200
12.200
-
-
3.200
3.200
3.200
3.200
2010-2014
-
13.000
13.000
13.000
13.000
-
-
8.000
8.000
8.000
8.000
-
-
1.200
1.200
1.200
1.200
2010-2013
-
11.200
11.200
11.200
11.200
-
-
6.400
6.400
6.400
6.400
-
-
2.000
2.000
2.000
2.000
(40)Kuruluş tarafından hazırlanacak fizibilite etüdünün Kalkınma Bakanlığı'nca değerlendirilmesini ve onaylanmasını takiben harcama yapılabilecektir.
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
KARADENİZ TEKNİK ÜNİ.-KASTAMONU ÜNİ.-KIRIKKALE ÜNİ.-KIRKLARELİ ÜNİ.-KİLİS 7 ARA. ÜNİ.-KOCAELİ ÜNİ.-M.AKİF ERSOY ÜNİ.-MARDİN ARTUKLU ÜNİ.-MERSİN ÜNİ.
2011 SONUNA KADAR
BAŞLAMA
PROJE TUTARI
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
YER
BİTİŞ
PROJE ADI
KARAKTERİSTİK
DIŞ
TOPLAM
TOPLAM
(İL ve İLÇESİ)
YILI
KREDİ
ÖZKAYNAK
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1992H050210
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri(DOKAP)
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1995H050110
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
1997H050180
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2009H050120
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
KİLİS 7 ARA. ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2008H050130
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri(GAP)
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2000H050020
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
M.AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2010H050180
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2011H050070
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri(GAP)
MERSİN ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
1997H050190
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
Trabzon
Kastamonu
Kırıkkale
Kırklareli
Kilis
Kocaeli
Burdur
Mardin
İçel/Mersin
İnş.(1000 Sey.Sp.Sal.)
İnş.(Antr.Sp.Sl., Fut.Sh.ve
Trb. İkmali )
İnş.(Sp.Tesis.Mod.)
İnş.(Sn.Atl.Pist. Fut.Sh.,2Bs.Vl. Sh.,2 Ten.K.)
İnş. (G.En.Y. Ol.Kp.Yüz.Hv.)
İnş. (G.En.Y. Ol.Kp.Yüz.Hv.)
İnş (G.En.Y.Ol. Kp.Yüz.Hv.,
Fuaye Sl.)
İnş.(400 Sey.Trb.,Sn.
Atl.P.Fut.S., 2Bas. 2 Vol.S.,2
Ten.S. 2Mini,2Or.Fut.S.)
İnş.(800 Sey.Sp.Sl. İkmali,
Tır.Duv., Sn.Atl.Pisti)
(Bin TL)
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
1992-2014
-
10.000
10.000
10.000
10.000
-
-
5.080
5.080
5.080
5.080
-
-
500
500
500
500
1995-2014
-
5.000
5.000
5.000
5.000
-
-
1.700
1.700
1.700
1.700
-
-
800
800
800
800
1997-2012
-
1.960
1.960
1.960
1.960
-
-
1.760
1.760
1.760
1.760
-
-
200
200
200
200
2009-2014
-
8.350
8.350
8.350
8.350
-
-
4.350
4.350
4.350
4.350
-
-
2.000
2.000
2.000
2.000
2008-2014
-
5.800
5.800
5.800
5.800
-
-
4.000
4.000
4.000
4.000
-
-
1.800
1.800
1.800
1.800
2000-2012
-
32.890
32.890
32.890
32.890
-
-
32.390
32.390
32.390
32.390
-
-
500
500
500
500
2010-2013
-
11.100
11.100
11.100
11.100
-
-
3.300
3.300
3.300
3.300
-
-
3.500
3.500
3.500
3.500
2011-2013
-
4.000
4.000
4.000
4.000
-
-
535
535
535
535
-
-
2.000
2.000
2.000
2.000
1997-2013
-
18.250
18.250
18.250
18.250
-
-
14.850
14.850
14.850
14.850
-
-
1.900
1.900
1.900
1.900
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
MİLLİ EĞİTİM BAK.-MİMAR SİNAN ÜNİ.-MUĞLA ÜNİ.-MUSTAFA KEMAL ÜNİ.-MUŞ ALPARSLAN ÜNİ.-NAMIK KEMAL ÜNİ.-NEVŞEHİR ÜNİ.-NİĞDE ÜNİ.-ONDOKUZ MAYIS ÜNİ.
2011 SONUNA KADAR
BAŞLAMA
PROJE TUTARI
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
YER
BİTİŞ
PROJE ADI
KARAKTERİSTİK
DIŞ
TOPLAM
TOPLAM
(İL ve İLÇESİ)
YILI
KREDİ
ÖZKAYNAK
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2006H050010
Okul Spor Salonları
Muhtelif
GAP Projeleri
DAP Projeleri
Muhtelif
Muhtelif
MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2011H050080
Açık ve KapalıSpor Tesisleri
MUĞLA ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
1994H050190
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1997H050200
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2010H050190
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DAP)
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2008H050140
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2010H050200
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2001H050040
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
1991H051180
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
İstanbul
Muğla
Hatay
Muş
Tekirdağ
Nevşehir
Niğde
Samsun
(Bin TL)
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
İnş.(7dv.ed.,57 yeni sp.sal.; 64 2006-2014
* 699m2 = 39.843m2)
İnş.(1+8 adet)
2006-2014
İnş.(4 ad.yeni )
2006-2014
-
64.000
64.000
64.000
64.000
-
-
5.624
5.624
5.624
5.624
-
-
30.000
30.000
30.000
30.000
-
(9.000)
(4.000)
-
-
(600)
-
-
-
(4.400)
(2.000)
İnş.(500 Sey.Sp.Sl.)
2011-2014
-
3.500
3.500
3.500
3.500
-
-
855
855
855
855
-
-
200
200
200
200
1994-2012
-
18.190
18.190
18.190
18.190
-
-
18.188
18.188
18.188
18.188
-
-
2
2
2
2
1997-2014
-
15.450
15.450
15.450
15.450
-
-
8.450
8.450
8.450
8.450
-
-
1.200
1.200
1.200
1.200
2010-2014
-
12.500
12.500
12.500
12.500
-
-
1.865
1.865
1.865
1.865
-
-
4.500
4.500
4.500
4.500
2008-2014
-
16.750
16.750
16.750
16.750
-
-
9.750
9.750
9.750
9.750
-
-
1.700
1.700
1.700
1.700
2010-2013
-
14.700
14.700
14.700
14.700
-
-
10.700
10.700
10.700
10.700
-
-
1.750
1.750
1.750
1.750
2001-2013
-
17.925
17.925
17.925
17.925
-
-
15.570
15.570
15.570
15.570
-
-
1.050
1.050
1.050
1.050
1991-2012
-
9.930
9.930
9.930
9.930
-
-
9.928
9.928
9.928
9.928
-
-
2
2
2
2
İnş.(Sp.Tes.Moder.)
İnş.(4000 Sey.Trb.
Sen.Atl.Pis.Fut.Sh.)
İnş.(1000 Sey.Sp.Sl.,
Y.Ol.Kp.Yüz.Hv.)
İnş.(4000 Sey.Trb.,
Sn.Atl.Pis.Fut.Sh.)
İnş.(Sn.At.Ps.Fut.S., 4 BasVol S., 3 Ten.Kortu)
İnş.(Sn.At.Ps.Fut.S., 5 BasVol.Sh., 1 Tenis Krt.)
İnş.(Sp.Tesis.Moder.)
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
ORDU ÜNİ.-ORTADOĞU TEKNİK ÜNİ.-OSMANİYE K.ATA ÜNİ.-PAMUKKALE ÜNİ.-RİZE ÜNİ.-SAKARYA ÜNİ.-SELÇUK ÜNİ.-SİİRT ÜNİ.-SİNOP ÜNİ.-SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2011 SONUNA KADAR
BAŞLAMA
PROJE TUTARI
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
YER
BİTİŞ
PROJE ADI
KARAKTERİSTİK
DIŞ
TOPLAM
TOPLAM
(İL ve İLÇESİ)
YILI
KREDİ
ÖZKAYNAK
ORDU ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2008H050150
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DOKAP)
ORTADOĞU TEKNİK ÜNİ. TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1996H050090
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
OSMANİYE K.ATA ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2008H050160
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1994H050240
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
RİZE ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2009H050110
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DOKAP)
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2000H050030
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1992H050250
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
SİİRT ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2010H050220
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (GAP)
SİNOP ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2010H05210
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H050020
Etüd Proje
Ordu
Ankara
Osmaniye
Denizli
Rize
Sakarya
Konya
Siirt
Sinop
Muhtelif
İnş. (1000 Sey.Sp.Sl., Spor
Ders.Binası)
İnş.(Fut.Sh.İkmali)
İnş.(1500 Sey.Trb.,
Fut.S.,1Bas-2Vol.S.,
1Ten.Kr.,1Min.Fut.S.)
İnş.(4000 Sey.Sp.Sl.)
İnş.(Kap.Sp.Tesisi)
İnş.(Sp.Tes.Moder.)
İnş.(1000 Sey.Sp.Sl.)
İnş.(1000 Sey.Sp.Sl.)
İnş.(1500 Sey.Trb.,
Sn.At.P.Fut.S.,2Bas.
Vol.S.,2Min.Ft.S., 2 Ten.K.)
Et.Prj, Müşavirlik
(Bin TL)
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2008-2012
-
8.500
8.500
8.500
8.500
-
-
5.300
5.300
5.300
5.300
-
-
3.200
3.200
3.200
3.200
1996-2013
-
2.960
2.960
2.960
2.960
-
-
2.410
2.410
2.410
2.410
-
-
250
250
250
250
2008-2012
-
6.500
6.500
6.500
6.500
-
-
3.602
3.602
3.602
3.602
-
-
2.898
2.898
2.898
2.898
1994-2013
-
50.120
50.120
50.120
50.120
-
-
46.120
46.120
46.120
46.120
-
-
2.500
2.500
2.500
2.500
2009-2013
-
8.600
8.600
8.600
8.600
-
-
4.600
4.600
4.600
4.600
-
-
2.000
2.000
2.000
2.000
2000-2012
-
20.225
20.225
20.225
20.225
-
-
20.223
20.223
20.223
20.223
-
-
2
2
2
2
1992-2013
-
15.160
15.160
15.160
15.160
-
-
13.160
13.160
13.160
13.160
-
-
1.200
1.200
1.200
1.200
2010-2012
-
3.245
3.245
3.245
3.245
-
-
1.945
1.945
1.945
1.945
-
-
1.300
1.300
1.300
1.300
2010-2014
-
5.350
5.350
5.350
5.350
-
-
840
840
840
840
-
-
1.300
1.300
1.300
1.300
2012-2012
-
1.156.214
500
500
500
-
-
306.892
-
-
-
281.765
500
500
500
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV.-ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ-TRAKYA ÜNİVERSİTESİ-TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ-ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ-UŞAK ÜNİVERSİTESİ
2011 SONUNA KADAR
BAŞLAMA
PROJE TUTARI
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
YER
BİTİŞ
DIŞ
PROJE ADI
KARAKTERİSTİK
DIŞ
TOPLAM
TOPLAM
(İL ve İLÇESİ)
YILI
KREDİ
ÖZKAYNAK
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1990H050050
Spor Tesisleri
2011H050120
(Bin TL)
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
Muhtelif
İnşaat (52 Dev.Eden,33 Yeni)
1990-2015
-
GAP Projeleri
DAP Projeleri
2013 Akdeniz Oyunları Tesis Yapımı
Muhtelif
Muhtelif
Mersin
1990-2015
1990-2015
2011-2013
-
(77.204)
(94.894)
153.500
-
-
(13.435)
(9.615)
-
-
-
(18.904)
(15.669)
105.000
Spor Salonu
Mersin
İnş.(5+2)
İnş.(12+4)
Et.Prj, İnş.,Mak.Teç., Bak.On.,
İdame Yen.,
Etüd Prj., İnş. (5.000 Seyircili)
2011-2013
-
45.000
-
-
-
-
-
35.000
Ol.Kp.Yüz.Hav.
Mersin
Etüd Prj., İnş. (1.000 Seyircili)
2011-2013
-
20.500
-
-
-
-
-
13.000
Tenis Kompleksi
Antrenman Salonu
Tesislerin Modernizasyonu
Mersin
Mersin
Mersin
2011-2013
2011-2013
-
25.000
8.000
20.000
-
-
-
-
-
15.000
5.000
15.000
Atış Poligonu
Mersin
2011-2013
-
15.000
-
-
-
-
-
10.000
Mersin
Etüd Prj., İnş. (8 kortlu)
Etüd Prj.,İnş.
İnş., Bak.Onarım, İd.Yen.
Mak.Teç.
Et.Prj.,Mak.Teç., İnş.(1
Ateş.Sil.Pol. 1 Trap Sk.Pol.)
Etüd, İnş.(1000 Sey.)
2011-2013
Muhtelif
Muhtelif
Ankara
Muhtelif
Muhtelif
Mak.Teç,Bak.Onarım
Yazılım Donanım
4 adet T-2
Büyük Onarım
İnş.
2012-2012
2012-2012
2012-2012
2012-2012
2012-2012
-
20.000
2.111
2.111
500
200
146
1.263
2
-
-
-
-
-
12.000
2.111
2.111
500
200
146
1.263
2
1995-2013
-
17.500
17.500
17.500
17.500
-
-
15.500
15.500
15.500
15.500
-
-
1.500
1.500
1.500
1.500
2010-2012
-
3.200
3.200
3.200
3.200
-
-
1.400
1.400
1.400
1.400
-
-
1.800
1.800
1.800
1.800
1997-2012
-
4.780
4.780
4.780
4.780
-
-
4.778
4.778
4.778
4.778
-
-
2
2
2
2
2010-2013
-
3.210
3.210
3.210
3.210
-
-
535
535
535
535
-
-
1.500
1.500
1.500
1.500
1992-2014
-
20.000
20.000
20.000
20.000
-
-
12.800
12.800
12.800
12.800
-
-
2.000
2.000
2.000
2.000
2008-2012
-
12.100
12.100
12.100
12.100
-
-
9.600
9.600
9.600
9.600
-
-
2.500
2.500
2.500
2.500
Cimnastik Salonu
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012H050030
Muhtelif İşler
2012H050040
Bilgi Teknolojileri
2012H050050
Taşıt
2012H050060
İl Spor Tesisleri
2012H050070
Mahalli İdareler Spor Tesisleri
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1995H050100
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2010H050230
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri(GAP)
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
1997H050230
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2010H050240
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri(DAP)
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1992H050270
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
UŞAK ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2008H050170
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
Isparta
Şırnak
Edirne
Tunceli
Bursa
Uşak
İnş.(Ol.Kap.Yüzme Hav.)
İnş.(500 Sey.Sp.Sl.)
İnş.(Sp.Tes.Mod.)
İnş.(500 Sey.Sp.Sl.)
İnş.(Spor Sl.İkmali)
İnş. (G.En.Y.Ol. Kp.Yz.Hv.)
1.153.603
1.153.603
1.000.103
-
-
306.892
306.892
306.892
-
-
279.154
279.154
174.154
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
YALOVA ÜNİVERSİTESİ-YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ-YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ-ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİV.
YER
(İL ve İLÇESİ)
PROJE ADI
YALOVA ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2010H050250
Açık veKapalı Spor Tesisleri
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1997H050240
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
1998H050210
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri(DAP)
ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİV. TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1994H050270
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
Yalova
İstanbul
Van
Zonguldak/Devrek
KARAKTERİSTİK
İnş.(Sn.At.P.Fut.S., 2Bas.2Vol.S., 2 Ten.Kortu)
İnş. (G.En.Y.Ol. Kp.Yüz.Hv.)
İnş. (Kap.Alan Kay. Pisti,
Tesis.Örtül.)
İnş.(Y.Ol.Kp.Yz.Hv.)
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
(Bin TL)
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2010-2013
-
4.000
4.000
4.000
4.000
-
-
-
-
-
800
800
800
800
1997-2013
-
10.625
10.625
10.625
10.625
-
-
8.125
8.125
8.125
8.125
-
-
2.500
2.500
2.500
2.500
1998-2013
-
8.000
8.000
8.000
8.000
-
-
6.800
6.800
6.800
6.800
-
-
700
700
700
700
1994-2013
-
14.500
14.500
14.500
14.500
-
-
10.500
10.500
10.500
10.500
-
-
2.000
2.000
2.000
2.000
2012 YILI SAĞLIK SEKTÖRÜ YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI
2011 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA
PROJE TUTARI
KURULUŞLAR
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV.
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
EGE ÜNİVERSİTESİ
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV.
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
K.MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BAKANLIĞI
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV.
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TÜRKİYE HUD. VE SAH. SAĞ. GN. MD.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİV.
TOPLAM
PROJE
SAYISI
DIŞ
TOPLAM
2
33.992
39.742
2
43.298
2
12.320
2
57.134
3
57.837
325.880
3
44.200
2
26.683
2
55.641
2
12.075
1
2.500
1
500
1
2.000
2
41.064
1
11.000
1
5.500
2
14.250
2
76.000
1
8.000
1
4.500
2
36.605
256.280
2
74.654
1
6.000
2
20.250
6
261.172
2
176.529
1
2.000
2
25.000
1
10.000
2
18.745
1
20.750
2
179.538
1
3.000
3
142.390
2
192.766
1
6.100
2
43.450
1
6.000
3
17.900
23 145.843 6.896.075
2
37.721
43.721
1
4.000
1
14.147
3
92.000
1
47.965
1
20.750
2
5.250
104 311.998 9.368.719
DIŞ
KREDİ
33.992
57.837
ÖZKAYNAK
ETÜD-PROJE
DEVAM EDEN PROJELER
DIŞ
TOPLAM
KREDİ ÖZKAYNAK
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
33.992
28.298
100
7.500
36.134
291.350
10.700
10.683
28.641
6.300
20.000
16.500
5.000
19.000
18.564
17.500
56.394
37.721
227.280
28.387
50
64
4.500
8.000
15.000
4.245
14.500
123.916
27.000
136.085
132.013
50
27.000
131
9.000
1.159.881
37.721
7.147
4.000
39.965
222.549
15.000
10.000
152.342
95.779
2.607.318
10.117
43.788
15.917
674.838
2
7.000
4.500
8.000
1.250
43.788
2012 YATIRIMI
DIŞ
ÖZKAYNAK TOPLAM
20.000
36.605
(Bin TL.)
YENİ PROJELER
931.790
KREDİ ÖZKAYNAK
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
5.650
7.500
7.000
14.700
12.000
8.500
11.000
8.000
6.000
2.500
500
2.000
11.000
5.500
8.100
3.000
8.000
4.500
2.000
6.000
7.750
16.950
750
2.000
4.000
10.000
20.750
750
3.000
5.450
1.500
6.100
1.000
6.000
13.500
856.595
5.998
4.000
43.788
82.250
20.750
5.250
1.207.793
43.788
ÖZKAYNAK
TOPLAM
5.750
15.000
7.000
21.000
32.000
25.000
16.000
27.000
6.000
2.500
500
2.000
17.500
11.000
5.500
8.100
23.000
8.000
4.500
17.000
10.000
6.000
7.750
25.000
15.750
2.000
8.500
10.000
14.500
20.750
27.750
3.000
5.500
28.500
6.100
10.000
6.000
13.500
1.541.550
6.000
4.000
7.000
88.000
8.000
20.750
5.250
2.155.500
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
SAĞLIK
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV.-ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ-ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ-AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ-AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ-ANKARA ÜNİVERSİTESİ
2011 SONUNA KADAR
BAŞLAMA
PROJE TUTARI
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
YER
BİTİŞ
DIŞ
PROJE ADI
KARAKTERİSTİK
DIŞ
TOPLAM
TOPLAM
(İL ve İLÇESİ)
YILI
KREDİ
ÖZKAYNAK
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2001I000400
İzzet Baysal Bolu Hastanesi Mak.-Teç Al.
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012I000100
Muhtelif İşler
Döner Sermaye
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2009I000150
Hastane İnşaatı (200 Yt.,30.000 m2)(GAP)
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012I000110
Muhtelif İşler GAP)
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012I000120
Muhtelif İşler(1)
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2012I000130
Hastane Ek Bina İnşaatı (8.000m2)
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2009I000170
Acil Yrd.ve FTR Hst.İnş.(200 Yt.,22.055m2)
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012I000140
Muhtelif İşler
Döner Sermaye
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2010I000650
Hastane Ek Bina İnşaatı (16.300 m2)
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1984I001000
Döner Sermaye
Üniv.Araştırma ve Uygulama Hastanesi İnşaatı (600
Yatak,121.000 m2)
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012I000150
Muhtelif İşler
Döner Sermaye
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2005I000290
Çocuk Hastanesi (200 Yt., 20.000 m2)
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2011I000130
İbn-i Sina Hast.Deprem Güçlendirmesi(1)
(1)Proje Döner Sermaye İşletmesi Gelirlerinden karşılanacaktır.
Bolu
Makina-Teçhizat, Don
2001-2012
Bolu
Mak.-Teç.+Büyük On.
2012-2012
Adıyaman
İnşaat
2009-2012
Adıyaman
Mak.-Teç.
2012-2012
Aydın
Mak.-Teç., Büyük On.
2012-2012
Aydın
Etüd Proje + İnşaat
2012-2013
Afyonkarahisar
İnşaat
2009-2012
Afyonkarahisar
Mak.-Teç.
2012-2012
Antalya
B Blok İnşaatı
2010-2012
Antalya
G Blok Arş.Merk.İnş. (16.000
m2)
1984-2013
Antalya
Mak.-Teç., Büyük On.
2012-2012
Ankara
Etüd-Proje+İnşaat
2005-2012
Ankara
Etüd-Proje
2011-2013
(Bin TL)
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
33.992
33.992
33.992
33.992
-
39.742
34.092
34.092
34.092
5.650
5.650
5.650
-
33.992
33.992
33.992
33.992
-
-
33.992
33.992
33.992
33.992
-
-
-
5.750
100
100
100
5.650
5.650
4.900
750
-
43.298
35.798
35.798
35.798
7.500
7.500
7.500
-
-
28.298
28.298
28.298
28.298
-
-
-
15.000
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
-
12.320
12.320
1.000
1.000
11.320
11.320
-
-
-
-
-
7.000
7.000
1.000
1.000
6.000
6.000
-
57.134
42.434
42.434
42.434
14.700
14.700
14.700
-
-
-
36.134
36.134
36.134
36.134
-
-
-
21.000
6.300
6.300
6.300
14.700
14.700
13.700
1.000
57.837
57.837
57.837
57.837
325.880
313.880
21.482
21.482
292.398
292.398
57.837
57.837
57.837
57.837
-
291.350
291.350
13.482
13.482
277.868
277.868
-
-
32.000
20.000
8.000
8.000
12.000
2.000
10.000
-
12.000
12.000
12.000
-
-
-
-
-
-
12.000
12.000
9.000
3.000
-
44.200
35.700
25.700
25.700
10.000
10.000
-
-
10.700
10.700
10.700
10.700
-
-
-
25.000
16.500
15.000
15.000
1.500
1.500
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
SAĞLIK
(Bin TL)
ANKARA ÜNİVERSİTESİ-ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ-BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ-CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ-CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ-ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV.-ÇUKUROVA ÜNİ.-DİCLE ÜNİ.
2011 SONUNA KADAR
PROJE TUTARI
BAŞLAMA
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
2012 YATIRIMI
YER
BİTİŞ
DIŞ
DIŞ
PROJE ADI
KARAKTERİSTİK
DIŞ
TOPLAM
TOPLAM
TOPLAM
(İL ve İLÇESİ)
YILI
KREDİ
ÖZKAYNAK
KREDİ
ÖZKAYNAK
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012I000160
Muhtelif İşler
Döner Sermaye
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2011I000160
Hast.Ek Bina İnşaatı (17.930 m2)(DAP)
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012I000170
Muhtelif İşler (DAP)
Döner Sermaye
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2008I000220
Hastane İnşaatı (200 Yt.,33.159 m2)
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012I000180
Muhtelif İşler
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012I000190
Muhtelif İşler
Döner Sermaye
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2012I000200
Kardiyoloji Mrk.(5.000m2)
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012I000205
Muhtelif İşler
Döner Sermaye
Taşıt Hibesi
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012I000210
Muhtelif İşler
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012I000220
Muhtelif İşler(1)
DİCLE ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2010I000660
Acil Yardım ve YoğunBakım Ünitesi (10.200 m2)(GAP)
(1)Proje Döner Sermaye İşletmesi Gelirlerinden karşılanacaktır.
Ankara
Mak.-Teç., Büyük On.
-
8.500
8.500
8.500
-
-
-
-
-
-
8.500
8.500
5.000
3.500
-
26.683
15.683
15.683
15.683
11.000
11.000
11.000
-
-
-
10.683
10.683
10.683
10.683
-
-
-
16.000
5.000
5.000
5.000
11.000
11.000
10.000
1.000
-
55.641
47.641
47.641
47.641
8.000
8.000
8.000
-
-
28.641
28.641
28.641
28.641
-
-
-
27.000
19.000
19.000
19.000
8.000
8.000
8.000
-
12.075
12.075
5.000
5.000
7.075
7.075
-
-
-
-
-
6.000
6.000
5.000
4.000
1.000
1.000
1.000
-
2.500
2.500
2.500
2.500
-
-
-
-
-
-
2.500
2.500
2.500
1.500
1.000
(120)
2012-2012
-
500
500
500
500
-
-
-
-
-
500
500
500
500
2012-2012
-
2.000
2.000
2.000
2.000
-
-
-
-
-
2.000
2.000
2.000
2.000
2010-2012
-
41.064
41.064
8.964
8.964
-
-
18.564
18.564
5.564
5.564
-
-
17.500
17.500
3.400
3.400
2012-2012
Erzurum
İnşaat
2011-2012
Erzurum
Mak.-Teç., Büyük On
2012-2012
Balıkesir
İnşaat
2008-2012
Balıkesir
Mak.-Teç.
2012-2012
Manisa
Mak.-Teç., Büyük On.
2012-2012
Manisa
İnşaat
2012-2014
Sivas
Çanakkale
Adana
Diyarbakır
Mak.Teç., B.On., Taş. Al
Mak.-Teç.
Mak.-Teç., Büyük On.
İnşaat
2012-2012
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
2011I000220
SAĞLIK
(Bin TL)
DİCLE ÜNİVERSİTESİ-DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ-DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ-DÜZCE ÜNİVERSİTESİ-EGE ÜNİVERSİTESİ-ERCİYES ÜNİVERSİTESİ-ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ.-FIRAT ÜNİVERSİTESİ
2011 SONUNA KADAR
BAŞLAMA
PROJE TUTARI
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
2012 YATIRIMI
YER
BİTİŞ
DIŞ
DIŞ
PROJE ADI
KARAKTERİSTİK
DIŞ
TOPLAM
TOPLAM
TOPLAM
(İL ve İLÇESİ)
YILI
KREDİ
ÖZKAYNAK
KREDİ
ÖZKAYNAK
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
Muhtelif İşler (GAP)
Döner Sermaye
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012I000230
Muhtelif İşler
Döner Sermaye
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012I000240
Muhtelif İşler
Döner Sermaye
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012I00250
Muhtelif İşler(1)
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2012I00260
Ek Bina İnşaatı (10.000m2)
EGE ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2010I000310
Ameliyathane Binası (38.000 m2)
Döner Sermaye
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012I000270
Muhtelif İşler(1)
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012I000280
Muhtelif İşler
Döner Sermaye
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ. TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012I000290
Muhtelif İşler
Döner Sermaye
FIRAT ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1984I000040
Hastane İnşaatı (600 Yatak,108.000 m2)(DAP)
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012I000300
Muhtelif İşler (DAP)
Döner Sermaye
(1)Proje Döner Sermaye İşletmesi Gelirlerinden karşılanacaktır.
Diyarbakır
İzmir
Kütahya
Mak.-Teç., Büyük On.
Mak.-Teç., Büyük On.
Mak.-Teç., Büyük On.
2011-2013
2012-2012
2012-2012
Düzce
Taşıt Al., Büyük On.
2012-2012
Düzce
Etüd+İnşaat
2012-2013
İzmir
İnşaat
2010-2014
İzmir
Mak.-Teç., Büyük On.
2012-2012
Kayseri
Eskişehir
Mak.-Teç.,Büyük On.
Mak.-Teç., Büyük On.
2012-2012
2012-2012
Elazığ
İnş.Don. (O Blok 18.000m2)
1984-2013
Elazığ
Mak.-Teç., Büyük On.
2012-2012
-
32.100
32.100
-
-
-
13.000
13.000
-
-
-
14.100
13.100
1.000
-
11.000
11.000
11.000
11.000
-
-
-
-
-
-
11.000
11.000
11.000
6.000
5.000
-
5.500
5.500
5.500
5.500
-
-
-
-
-
-
5.500
5.500
5.500
5.000
500
-
14.250
14.250
100
100
14.150
14.150
-
-
-
-
-
8.100
8.100
100
100
8.000
8.000
-
76.000
73.000
73.000
73.000
3.000
3.000
3.000
-
-
-
-
-
23.000
20.000
20.000
18.000
2.000
3.000
3.000
3.000
-
8.000
8.000
8.000
8.000
-
-
-
-
-
-
8.000
8.000
8.000
5.000
3.000
-
4.500
4.500
4.500
4.500
-
-
-
-
-
-
4.500
4.500
4.500
2.500
2.000
36.605
36.605
36.605
36.605
-
256.280
254.280
254.280
254.280
2.000
2.000
2.000
-
36.605
36.605
36.605
36.605
-
-
227.280
227.280
227.280
227.280
-
-
-
17.000
15.000
15.000
15.000
2.000
2.000
1.000
1.000
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
SAĞLIK
GAZİ ÜNİVERSİTESİ-GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ-GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ-HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ-HARRAN ÜNİVERSİTESİ-İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
2011 SONUNA KADAR
PROJE TUTARI
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
BAŞLAMA
YER
BİTİŞ
DIŞ
PROJE ADI
KARAKTERİSTİK
DIŞ
TOPLAM
TOPLAM
(İL ve İLÇESİ)
YILI
KREDİ
ÖZKAYNAK
GAZİ ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1998I001310
Çocuk Hastanesi (350 Yt, 65.000 m2)(1)
2010I000350
Muhtelif İşler
Döner Sermaye
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012I000310
Muhtelif İşler (GAP)
Döner Sermaye
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012I000320
Muhtelif İşler
Döner Sermaye
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2012I000330
Ek Bina İnşaatı (13.000m2)
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012I000340
Sağlık Birimleri Etüd Projesi(1)
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2009I000460
Hastane Ek Bina İnşaatı (14.000 m2)
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2006I000470
Hastaneler Büyük Onarımı(1)
2010I000400
Kastamonu Hastane Onarımı
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012I000350
Muhtelif İşler(1)
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2012I000360
Acil Servis Reorganizasyonu
Döner Sermaye
HARRAN ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1994I000820
Hastane İnşaatı(600 Yt, 104.700 m2)(GAP)
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012I000370
Muhtelif İşler (GAP)(1)
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012I000380
Muhtelif İşler (DAP)(1)
(1)Proje Döner Sermaye İşletmesi Gelirlerinden karşılanacaktır.
Ankara
Ankara
Gaziantep
Et.-Prj.+İnş.+Don.
Mak.-Teç.,Büyük On.
Mak.-Teç., Büyük On.
1998-2013
2010-2013
2012-2012
Tokat
Mak.-Teç., Büyük On.
2012-2012
Tokat
Etüd-Proje, İnşaat
2012-2014
Ankara, Kastamonu
Etüd-Proje
2012-2012
Kastamonu
İnşaat
2009-2012
Ankara
Kastamonu
Büyük Onarım
Büyük Onarım
2006-2013
2010-2013
Ankara
Mak.-Teç., Taşıt Al.
2012-2012
Ankara
Mak.-Teç., Büyük On.
2012-2013
74.654
74.654
74.654
49.654
25.000
-
-
-
28.387
28.387
28.387
17.153
11.234
-
-
-
10.000
10.000
10.000
1
5.000
4.999
-
6.000
6.000
6.000
6.000
-
-
-
-
-
-
6.000
6.000
6.000
4.000
2.000
-
20.250
20.250
1.750
1.750
18.500
18.500
-
-
-
-
-
7.750
7.750
1.750
1.000
750
6.000
6.000
-
261.172
50
50
50
240.172
23.459
23.459
216.713
192.713
24.000
20.950
950
950
20.000
20.000
-
-
-
152.342
152.342
22.461
22.461
129.881
129.881
-
-
-
25.000
50
50
50
8.000
998
998
7.002
7.000
2
16.950
950
950
16.000
14.000
2.000
176.529
175.779
175.779
175.779
750
750
750
-
-
95.779
95.779
95.779
95.779
-
-
-
15.750
15.000
15.000
15.000
750
750
750
2.000
2.000
2.000
2.000
-
-
-
-
-
2.000
2.000
2.000
2.000
Şanlıurfa
İnşaat, Don.
1994-2014
Şanlıurfa
Mak.-Teç., Büyük On.
2012-2012
2012-2012
-
Mak.-Teç., Büyük On.
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
-
-
Malatya
(Bin TL)
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
SAĞLIK
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-K.MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ.-KAFKAS ÜNİVERSİTESİ-KARADENİZ TEKNİK ÜNİV.-KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ-KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ-MARMARA ÜNİVERSİTESİ-MERSİN ÜNİVERSİTESİ
(Bin TL)
2011 SONUNA KADAR
BAŞLAMA
PROJE TUTARI
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
2012 YATIRIMI
YER
BİTİŞ
DIŞ
DIŞ
KARAKTERİSTİK
DIŞ
TOPLAM
TOPLAM
TOPLAM
PROJE ADI
(İL ve İLÇESİ)
YILI
KREDİ
ÖZKAYNAK
KREDİ
ÖZKAYNAK
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2010I000430
Hastane İnşaatı Etüd Projesi
Döner Sermaye
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012I000390
Muhtelif İşler(1)
K.MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ. TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1997I000840
Hastane İnş.(400 Yt, 98.562 m2)
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012I000410
Muhtelif İşler(1)
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012I000400
Makina ve Teçhizat Al.(DAP)
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2009I000530
Acil Servis-Yoğun Bakım-Adli Tıp Bloğu(13.712 m2)
2011I000410
Muhtelif İşler(1)
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012I000430
Muhtelif İşler
Döner Sermaye
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012I000440
Muhtelif İşler
Döner Sermaye
MARMARA ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
1991I001080
Hastane İnşaatı (600 Yt, 113.000 m2)
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012I000450
Muhtelif İşler(1)
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2012I000460
Nörolojik Bil Ek Bina (2.300 m2)
MERSİN ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1994I000960
Hastane İnşaatı(400 Yt, 100.000 m2)
(1)Proje Döner Sermaye İşletmesi Gelirlerinden karşılanacaktır.
İstanbul
Etüd-Proje
2010-2013
İstanbul
Mak.-Teç., Büyük On., Taşıt
Al.
2012-2012
-
25.000
21.000
21.000
21.000
4.000
4.000
4.000
-
-
64
64
64
64
-
-
-
8.500
4.500
4.500
3.500
1.000
4.000
4.000
4.000
179.538
178.788
178.788
178.788
750
750
750
-
-
123.916
123.916
123.916
123.916
-
-
-
27.750
27.000
27.000
27.000
750
750
750
K.Maraş
İnşaat
1997-2013
Kahramanmaraş
Mak.-Teç., Büyük On.
2012-2012
-
2012-2012
-
10.000
10.000
10.000
10.000
-
-
-
-
-
10.000
10.000
10.000
10.000
2009-2012
2011-2012
-
18.745
18.745
18.745
16.245
2.500
-
-
4.245
4.245
4.245
3.745
500
-
-
14.500
14.500
14.500
12.500
2.000
-
20.750
20.750
20.750
20.750
-
-
-
-
-
-
20.750
20.750
20.750
20.000
750
-
3.000
3.000
3.000
3.000
-
-
-
-
-
-
3.000
3.000
3.000
1.500
1.500
142.390
136.135
136.135
136.135
6.255
3.000
3.000
3.255
3.255
-
-
136.085
136.085
136.085
136.085
-
-
-
5.500
50
50
50
5.450
3.000
3.000
2.450
2.450
192.766
191.266
191.266
191.266
-
-
132.013
132.013
132.013
132.013
-
-
28.500
27.000
27.000
27.000
Kars
Trabzon
Trabzon
Kırıkkale
Kocaeli
Mak-Teç. Al.
İnşaat
Mak.-Teç.+B.Onarım
Mak-Teç Al.
Mak.-Teç., Büyük On.
2012-2012
2012-2012
İstanbul
İnşaat+Don.+Çevre Düz.
1991-2012
İstanbul
Mak.-Teç., Büyük On.
2012-2012
İstanbul
İnşaat
2012-2013
-
1994-2013
-
Mersin
İnşaat+Don.+Çevre Düz.
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
SAĞLIK
MERSİN ÜNİVERSİTESİ-MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ-NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ-ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ-PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ-SAĞLIK BAKANLIĞI
2011 SONUNA KADAR
BAŞLAMA
PROJE TUTARI
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
YER
BİTİŞ
DIŞ
PROJE ADI
KARAKTERİSTİK
DIŞ
TOPLAM
TOPLAM
(İL ve İLÇESİ)
YILI
KREDİ
ÖZKAYNAK
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012I000470
Muhtelif İşler(1)
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012I000480
Muhtelif İşler
Döner Sermaye
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2011I000480
Hastane İnşaatı (200 Yt, 30.000 m2)
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012I000490
Makine Teçhizat Alımı
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012I000500
Muhtelif İşler
Döner Sermaye
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012I000510
Geçiş Bloğu (9.000 m2)
2012I000520
Muhtelif İşler
Döner Sermaye
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2012I000530
Psikiyatri Bölümü (6.000 m2)
Döner Sermaye
Mersin
Hatay
Mak.-Teç., Büyük On.
Mak.-Teç., Büyük On.
2012-2012
2012-2012
Tekirdağ
Et.-Prj., İnşaat
2011-2014
Tekirdağ
Mak.-Teç.
2012-2012
Samsun
Mak-Teç Büyük On.
2012-2012
Isparta
Isparta
İnşaat
Mak.-Teç.,Taşıt Al.
2012-2012
2012-2012
Isparta
İnşaat
2012-2013
(Bin TL)
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
-
1.500
1.500
1.500
-
-
-
-
-
1.500
1.500
1.500
-
6.100
6.100
6.100
6.100
-
-
-
-
-
-
6.100
6.100
6.100
6.000
100
-
43.450
42.450
42.450
42.450
1.000
1.000
1.000
-
-
131
131
131
131
-
-
-
10.000
9.000
9.000
9.000
1.000
1.000
1.000
-
6.000
6.000
6.000
6.000
-
-
-
-
-
-
6.000
6.000
6.000
4.000
2.000
-
17.900
17.900
10.500
6.500
4.000
7.400
7.400
-
-
-
-
-
-
13.500
13.500
10.500
6.500
3.000
1.000
3.000
2.000
1.000
6.896.075
17.317
17.317
7.317
10.000
6.017.163
147.274
24.889
56.394
56.394
19.889
19.889
-
1.159.881
7.200
7.200
7.200
1.152.681
117.249
19.889
43.788
43.788
5.000
5.000
-
1.541.550
10.117
10.117
117
10.000
674.838
30.025
5.000
SAĞLIK BAKANLIĞI TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2010I000010
Çeşitli Birimlerin Etüd Projeleri
2012I000010
Hastane İnşaatlarının Etüd Projesi
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2006I000970
Kuş Gribi Projesi
Muhtelif
Muhtelif
Et.-Prj.+Dan.Müş.+Prj.Tad.
Etüd-Proje (62 adet)
2010-2012
2012-2012
Muhtelif
2006-2012
2005I002000
Muhtelif
Et.-Prj.+Mak.-Teç.+Yapı
Tesis+BüyükOn.+Diğ.Gid.
Etüd-Proje+Mak.-Teç.
145.843
145.843
24.889
24.889
2005-2012
-
18.789
-
-
6.789
-
-
12.000
2006-2012
2005-2012
-
59.500
43.887
-
-
51.000
39.387
-
-
8.500
4.500
Muhtelif
Etüd-Proje+Mak.-Teç.
Et.-Prj.,Bilg. Al.,Yaz.
Dan.Hiz.+Eğt.+Diğ.Gid.
Mak.Teç.+Don.ve Hiz.Al.
2011-2012
Muhtelif
Muhtelif
Etüd-Proje-İnşaat
Mak.-Teç.+Don ve Hiz.Al.
2009-2014
2010-2014
120.954
-
209
5.869.889
20.175
8.400
36.505
-
-
184
1.035.432
175
727
38.788
-
-
25
644.813
3.000
775
2006I002000
2005I000010
2011I000070
Afetlerde Yönetim,Donanım,Haberleşme, İletişim
Altyapı. Güçlendirme
Mobil Acil Müdahale Üniteleri
Bilgisayar Yazılım ve Lisans Alımları
Akredite Kalibrasyon Lab.Kurulması
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2009I000100
Analiz Laboratuar İnşaatı
2010I000070
Aşı ve Serum İçin Kalite Kont.Testleri
(1)Proje Döner Sermaye İşletmesi Gelirlerinden karşılanacaktır.
Muhtelif
Muhtelif
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
1991I000090
1991I000030
SAĞLIK
SAĞLIK BAKANLIĞI
(Bin TL)
PROJE ADI
Devlet Hastanesi(101-200 Yataklı)
GAP
DAP
Devlet Hastanesi
Devlet Hastanesi
Kalecik Dev.Hast.Bağ.Ruh ve Sinir Hast. Hastanesi
Devlet Hastanesi (DAP)
Devlet Hastanesi
Dev.Hast.Bağlı Dörtçelik Ruh Sağ.Hastanesi
Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi
Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi
Devlet Hastanesi
Devlet Hastanesi (DAP)
Devlet Hastanesi
Devlet Hastanesi
Türkan Özilhan Bornova Acil Yrd.Trav.Hast.
Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi (DAP)
Devlet Hastanesi
Devlet Hastanesi
Devlet Hastanesi
Yüksek İhtisas Hastanesi
Devlet Hastanesi
Devlet Hastanesi (GAP)
Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi
Devlet Hastanesi (YHGP)
Devlet Hastanesi (DAP)
Devlet Hastanesi
Devlet Hastanesi
Devlet Hastanesi
Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi
Devlet Hastanesi (201-600 Yataklı)
GAP
DAP
Devlet Hastanesi (GAP)
Devlet Hastanesi (DAP)
Devlet Hastanesi
Devlet Hastanesi (DAP)
Devlet Hastanesi
Devlet Hastanesi
Çayırbaşı Devlet Hastanesi
Sağlık Kampüsü (DAP)
Devlet Hastanesi
Sağlık Kampüsü
Bölge Eğitim Hastanesi
Devlet Hastanesi
Fatih Devlet Hastanesi
Numune Hastanesi
Devlet Hastanesi
Devlet Hastanesi
Devlet Hastanesi
Bölge Hastanesi (DAP)
Devlet Hastanesi
Devlet Hastanesi
Devlet Hastanesi (GAP)
Devlet Hastanesi (DAP)
YER
(İL ve İLÇESİ)
KARAKTERİSTİK
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
Muhtelif
Muhtelif (23+4 Adet)
1991-2014
Adana-Ceyhan
Adana-Kozan
Ankara-Kalecik
Bingöl-Merkez
Burdur-Bucak
Bursa
Bursa-M.Kemalpaşa
Giresun-Merkez
Hatay-Kırıkhan
Iğdır-Merkez
İzmir-Urla
İstanbul-Esenler
İzmir-Bornova
Kars-Merkez
Konya-Akşehir
Konya-Ereğli
Kütahya-Tavşanlı
Kırıkkale-Merkez
Manisa-Akhisar
Mardin-Nusaybin
Osmaniye-Merkez
Samsun-Çarşamba
Van-Erciş
Gümüşhane-Merkez
Hatay-Dörtyol
Mersin-Anamur
Sakarya-Merkez
Muhtelif
Ek B.(200 Yt.43.728 m2)
200 Yt. (19.127 m2)
200 Yt., 14.545 m2
Ek B.200 Yt., (37.351m2)
150 Yt.(32.425 m2)
Ek B.(200 Yt., 23.558 m2)
200 Yt. (33.435 m2)
150 Yt. (21.835 m2)
150 Yt. (24.266 m2)
250 Yt. (41.151 m2)
150 Yt. (23.350 m2)
Ek B. (150 Yt)15.000 m2
Ek B. 200 Yt. (37.082m2)
200 Yt. (37.337 m2)
200 Yt.(29.993 m2)
200 Yt. (32.105 m2)
200 yt. (21.775 m2)
Ek B.200 Yt.(40.279m2)
Ek B.200 Yt. (12.000m2)
150 Yt. (25.794 m2)
200 Yt. (39.919 m2)
Ek B. 200 Yt. (28.402m2)
150 Yt. (21.829 m2)
200 Yt. (32.656 m2)
150 Yt. (22.500 m2)
150 Yt. (22.500 m2)
200 Yt. (46.947 m2)
Muhtelif (35+14 Adet)
2007-2014
2010-2014
1995-2013
2009-2014
2011-2014
1999-2012
2010-2014
2010-2014
2010-2014
2010-2014
2010-2014
2010-2012
2009-2014
2011-2014
2010-2014
2011-2014
2011-2014
2010-2014
2008-2012
2010-2014
2011-2014
2009-2014
2010-2014
2012-2014
2012-2014
2012-2014
2012-2014
1991-2014
Adıyaman-Merkez
Ağrı-Merkez
Aydın-Nazilli
Bitlis-Tatvan
Bursa-İnegöl
Çanakkale-Merkez
İst.-Sarıyer
Erzurum-Merkez
İst.-G.osmanpaşa
İstanbul-Seyrantepe
İzmir-Karşıyaka
İzmir-Ödemiş
Kocaeli-Gebze
Konya--Merkez
Karabük-Merkez
Karaman-Merkez
Mersin-Toros
400Yt.12 D.Loj.(70512 m2 )
400 Yt. (59.980 m2)
400 Yt. (75.000 m2)
400 Yt. (55.946 m2)
300 Yt. (50.714 m2)
400 Yt. (70.500 m2)
350 Yt. (91.822m2)
Ek B. 700 Yt.(168.463m2)
Ek B. 300 Yt.(53.118 m2)
600 Yt. 166.985 m2
Ek B. (400 Yt.70.197 m2)
250 Yt.(35.390 m2)
400 Yt.(56.153 m2)
500 Yt. (122.875 m2)
300 Yt.(75.312 m2)
300 Yt.(54.733 m2)
Ek Bina (250 Yt.,42.210 m2)
Malatya-Merkez
Manisa-Turgutlu
Manisa-Soma
Mardin-Merkez
Muş-Merkez
640 Yt.(99.635 m2)
300 Yt.(46.417 m2)
300 Yt.(48.195 m2)
300 Yt.(45.386 m2)
300 Yt.(55.625 m2)
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2009-2014
2008-2014
2010-2014
2011-2014
2010-2014
2010-2014
2010-2014
2008-2014
1993-2012
2007-2014
2006-2014
2010-2014
2011-2014
2009-2014
2007-2014
2009-2014
1992-2014
-
783.163
(27.000)
(136.500)
45.000
21.000
28.363
39.000
30.000
22.000
34.000
22.000
24.000
43.000
22.500
14.800
35.000
35.000
25.500
28.000
21.500
41.500
11.500
27.000
35.000
30.000
19.500
33.000
25.000
25.000
45.000
3.356.222
(222.000)
(568.470)
79.500
58.000
68.500
56.500
55.000
75.000
90.000
233.670
84.776
170.000
73.500
35.000
60.000
90.000
62.500
50.800
42.500
-
-
82.608
(10.000)
(18.500)
800
1.600
7.363
5.500
2.000
6.000
4.000
1.000
500
3.000
13.500
500
2.000
2.500
10.845
10.000
2.000
9.500
572.722
(77.500)
(155.770)
19.500
5.800
6.500
2.000
6.000
4.000
8.700
105.670
81.776
10.000
13.000
4.500
1.000
6.000
4.500
4.800
10.000
-
-
47.557
(1.000)
(4.000)
2.200
2.400
2
1.000
1.000
16.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.300
1.000
1.000
1.000
1.500
1.500
1.000
655
1.000
1.000
1.000
1.000
2.000
1.000
2.000
2.000
227.500
(9.500)
(26.000)
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
2.000
3.000
10.000
3.000
5.000
3.000
2.000
2.000
2.000
2.500
3.000
2.500
2009-2014
2007-2014
2011-2014
2010-2014
2010-2014
-
94.300
45.000
48.000
45.000
64.000
-
-
24.300
11.000
500
13.000
6.000
-
-
3.000
24.000
1.500
1.000
2.000
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
SAĞLIK
SAĞLIK BAKANLIĞI
(Bin TL)
PROJE ADI
YER
(İL ve İLÇESİ)
KARAKTERİSTİK
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
Devlet Hastanesi
Devlet Hastanesi
Devlet Hastanesi
Bölge Hastanesi
Akıl ve Ruh Sağlığı Hast. Hastanesi (YHGP)
Devlet Hastanesi (YHGP)
Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GAP)
Devlet Hastanesi
Devlet Hastanesi (GAP)
Devlet Hastanesi
Devlet Hastanesi
Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi (DAP)
Devlet Hastanesi
Devlet Hastanesi
Devlet Hastanesi
Devlet Hastanesi
Devlet Hastanesi
Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi
Devlet Hastanesi
Devlet Hastanesi
Devlet Hastanesi
Devlet Hastanesi
Devlet Hastanesi
Devlet Hastanesi
Devlet Hastanesi
Devlet Hastanesi
Münif İslamoğlu Devlet Hastanesi
Koruyucu Sağlık Stratejisi ve Eylem Planının
Hazırlanması
Düzce-Merkez
Ordu-Fatsa
Ordu-Ünye
Sakarya-Adapazarı
Samsun
Samsun-Bafra
Şanlıurfa-Merkez
Sivas-Merkez
Siirt-Merkez
Tekirdağ-Çorlu
Uşak-Merkez
Van-Merkez
Zonguldak-Ereğli
Adana-Merkez
Adana-Çukurova
Ankara-Polatlı
Antalya-Alanya
Afyon-Merkez
Eskişehir-Yunusemre
Edirne-Merkez
Hatay-Merkez
İst.-Sultanbeyli
İstanbul-Tuzla
İstanbul-Sultangazi
İstanbul-Beylikdüzü
Kırklareli-Merkez
Kastamonu-Merkez
Muhtelif
2011I000580
2009I000800
Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi
Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu
Projesi(2)
Muhtelif
Muhtelif
2009I000900
Entegre İlçe Hastaneleri (20 Yt. Dahil)
GAP
DAP
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İnşaatları
İl Özel İdaresi
GAP
DAP
Daire Lojman Yapımı
GAP
DAP
Sağlık Ocağı, ASM,TSM ve Sağlık Evi Yapımı
Muhtelif
Ek B.300 Yt.,(54.998 m2)
300 Yt.(50.380 m2)
300 Yt.(51.450 m2)
Ek B.(400 Yt., 65.342 m2)
Ek B.(260 Yt.,37.769m2)
Ek B.(250 Yt.,43.742m2)
Ek B.(300 Yt.,60.000m2)
600 Yt.(104.060 m2)
Ek B.(300 Yt.,49.798 m2)
Ek B.(300 Yt.,55.563m2)
400 Yt.,54.510 m2
300 Yt.,53.600 m2
400 Yt.(54.746 m2)
250 Yt.(45.767 m2)
250 Yt.Amel.(56.218 m2)
300 Yt.(50.034 m2)
300 Yt.(42.150 m2)
300 Yt.(45.674 m2)
600 Yt.(92.973 m2)
400 Yt.(65.641 m2)
750 Yt.(94.764 m2)
400 Yt.(56.633 m2)
400 Yt.(52.800 m2)
600 Yatak(159.588 m2)
300 Yt.,46.445 m2
250 Yt.(40.279 m2)
400 Yt.,76.592 m2
Et.-Prj.+Müş.Hiz.Al.+ Malz.
Al.,Yaz Al.+Dan.
Hiz.Alım+Diğ.Gid.
Et.-Prj.+Mak.-Teç.+Don.
Etüd Proje, Mal. Al.,
Dan.Hiz.Eğt.Al., İnş. Diğer
Gid.
Muhtelif(11+14 adet)
Muhtelif
Muhtelif (26+11 Adet)
2005-2014
Muhtelif
Muhtelif (11+9 Adet)
2009-2014
Muhtelif
Muhtelif Sağlık Oc.+Asm+Tsm 2006-2014
(46+102 Adet)+ 7 ad.Sağ. Md.
2011I000570
2005I001400
2009I000050
2006I001500
İl Özel İdaresi
GAP
DAP
1991I000040
Devlet Hast ve Sağlık Merk (100 Yt. Dahil)
İl Özel İdaresi
GAP
DAP
(2)2009I000110 numaralı proje, bu proje kapsamında devam edecektir.
Muhtelif
Muhtelif (95+20Adet)
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2000-2014
2010-2014
2007-2014
2009-2012
2009-2014
2005-2014
2006-2014
2010-2014
2009-2014
2009-2012
1998-2012
2011-2014
2010-2014
2012-2014
2012-2014
2012-2014
2012-2014
2012-2014
2012-2014
2012-2014
2012-2014
2012-2014
2012-2014
2012-2014
2012-2014
2012-2014
2012-2014
2011-2013
-
51.500
60.500
53.813
68.000
35.820
49.200
50.000
96.500
47.500
53.953
65.890
62.000
52.000
45.000
55.000
50.000
50.000
47.000
100.000
75.000
90.000
58.000
53.000
140.000
50.000
40.000
75.000
10.000
-
-
3.000
9.813
40.000
10.820
15.200
20.000
5.500
25.000
43.453
35.890
12.000
3.500
-
-
-
2.000
1.000
5.000
28.000
2.000
3.000
3.000
2.000
500
10.500
30.000
1.000
1.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.000
5.000
3.000
4.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
4.500
2011-2013
2009-2013
120.954
8.126
120.954
36.505
-
750
36.505
38.788
-
750
38.788
2009-2014
-
70.156
(7.450)
(16.700)
204.885
(16.300)
(33.050)
13.984
(6.270)
(6.714)
101.753
-
-
13.206
(2.000)
(8.500)
51.850
(9.300)
(9.550)
5.550
(1.350)
(4.200)
28.168
-
-
19.150
(1.450)
(5.200)
76.057
(5.500)
(4.000)
(12.300)
4.834
(2.620)
(1.714)
30.000
-
(5.995)
(25.548)
1.172.071
(94.900)
(129.400)
-
-
(3.635)
(9.870)
243.171
(40.300)
(26.000)
-
-
(750)
(1.560)
(10.128)
191.902
(600)
(14.000)
(25.900)
1991-2014
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
SAĞLIK
SAĞLIK BAKANLIĞI-SELÇUK ÜNİVERSİTESİ-SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV.-TRAKYA ÜNİVERSİTESİ-TÜRKİYE HUDUT VE SAH. SAĞ. GN. MD.-ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
2011 SONUNA KADAR
BAŞLAMA
PROJE TUTARI
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
YER
BİTİŞ
PROJE ADI
KARAKTERİSTİK
DIŞ
TOPLAM
TOPLAM
(İL ve İLÇESİ)
YILI
KREDİ
ÖZKAYNAK
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012I000020
Muhtelif İşler
2012I000030
2012I000040
2012I000050
Döner Sermaye
Hibe Taşıt Alımı
Ek Bina İnşaatı (30.000 m2)
Kesin Hesap Alacağı
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
Deneysel ve Cerrahi Becerileri Geliştirme Merkezi
Projesi
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2001I001160
Makina ve Teçhizat Alımı
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012I000540
Muhtelif İşler
Döner Sermaye
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012I000550
Muhtelif İşler
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
İstanbul
Büyük On., Dep.Güç.+Mak.
Teç.+Taşıt.Alımı
2012-2012
Muhtelif (2.000 m2'den Küçük 2012-2012
İnşaatlar)
Muhtelif
2012-2012
Mak.-Teçh., Dan. Hizm. Al.
İnş.,Diğer Gid.
2012-2014
Konya
Mak.-Teçh.ve Don.
2001-2012
Konya
Mak.-Teç., Büyük On.
2012-2012
Isparta
Mak.-Teç., Büyük On., Taşıt
Al.
2012-2012
Döner Sermaye
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2008I000930
Hastane Reorganizasyonu
Döner Sermaye
TÜRKİYE HUDUT VE SAH. SAĞ. GN. MD. TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012I000060
Etüd-Proje
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2011I000060
Motorbot Alımı
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012I000070
Muhtelif İşler
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2010I000600
Muhtelif İşler
Döner Sermaye
Edirne
Muhtelif
B.On.+Tad.+Mak.-Teç. Al.
Etüd-Proje (Müş.+Hiz.
Satınalma)
2008-2012
2012-2012
(Bin TL)
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
-
861.595
855.595
822.595
-
-
-
-
-
856.595
855.595
422.595
-
20.000
-
-
-
-
-
400.000
(101.995)
20.000
-
13.000
6.000
6.000
-
-
-
-
-
13.000
1.000
1.000
37.721
37.721
37.721
37.721
-
43.721
37.723
37.723
37.723
5.998
5.998
5.998
-
37.721
37.721
37.721
37.721
-
-
37.721
37.721
37.721
37.721
-
-
-
6.000
2
2
2
5.998
5.998
1.998
4.000
-
4.000
4.000
4.000
4.000
-
-
-
-
-
4.000
4.000
4.000
3.000
-
-
-
-
-
-
-
1.000
-
14.147
14.147
14.147
14.147
-
-
-
7.147
7.147
7.147
7.147
-
-
-
7.000
7.000
7.000
5.000
2.000
-
92.000
1.250
1.250
1.250
-
-
4.000
-
-
-
88.000
1.250
1.250
1.250
8.500
8.500
8.500
82.250
82.250
82.250
-
-
4.000
4.000
4.000
-
-
-
4.500
4.500
4.500
82.250
82.250
82.250
İstanbul
Mak.-Teç.,İmalat
2011-2012
Muhtelif
Mak.-Teç.,Büyük On.
2012-2012
-
2010-2012
-
47.965
47.965
47.965
47.965
-
-
39.965
39.965
39.965
39.965
-
-
8.000
8.000
8.000
5.000
-
-
-
-
-
-
-
3.000
Bursa
Mak.-Teç., Büyük On.,Bilg.
Al.,Yaz.,Don.
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
SAĞLIK
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ-ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİV.
YER
(İL ve İLÇESİ)
PROJE ADI
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012I000570
Muhtelif İşler (DAP)
Döner Sermaye
ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİV. TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012I000580
Onkoloji Merkezi (3.200m2)
2012I000590
Muhtelif İşler(1)
(1)Proje Döner Sermaye İşletmesi Gelirlerinden karşılanacaktır.
Van
Zonguldak
Zonguldak
(Bin TL)
KARAKTERİSTİK
Mak.-Teç., Büyük On.
İnşaat
Mak.-Teç.,Taşıt Al.
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
2012-2012
2012-2012
2012-2012
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
-
20.750
20.750
20.750
20.750
-
-
-
-
-
-
20.750
20.750
20.750
20.000
750
-
5.250
5.250
5.250
4.500
750
-
-
-
-
-
5.250
5.250
5.250
4.500
750
2012 YILI DKH-İKTİSADİ SEKTÖRÜ YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI
2011 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA
PROJE TUTARI
KURULUŞLAR
PROJE
SAYISI
DIŞ
GENEL İDARE
92
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
BAŞBAKANLIK
CUMHURBAŞKANLIĞI
ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
DEVLET PERSONEL BŞK.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
EKONOMİ BAKANLIĞI
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
KALKINMA BAKANLIĞI
MALİYE BAKANLIĞI
MİLLİ GÜVENLİK KUR.GEN.SEK.
MİLLİ PİYANGO İD.GN.MD.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
MSB SAVUNMA SAN.MÜS.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
TBMM
TÜİK BŞK.
2
2
3
11
2
5
6
5
8
1
13
2
7
1
3
2
1
4
4
10
GÜVENLİK HİZMETLERİ
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BŞK.
EMNİYET GN.MD.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ
MÜSTEŞARLIĞI
MİT MÜSTEŞARLIĞI
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI
24 1.023.706
1
15 1.023.706
2
2
ADALET HİZMETLERİ
ADALET BAKANLIĞI
ANAYASA MAHKEMESİ BŞK.
CEZA İNF.KUR.TUTUKEV. İŞ Y.K..
DANIŞTAY BŞK.
HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KUR.
YARGITAY BAŞKANLIĞI
27
14
2
6
1
1
3
DÜZENLEYİCİ DENETLEYİCİ KUR.
BDD KURUMU
BİLGİ TEK. VE İLETİŞİM KUR.
ENERJİ PİY. DÜZ. KUR.
KAMU İHALE KURUMU
RADYO VE TV ÜST KURULU
REKABET KURUMU
SERMAYE PİYASASI KURULU
T.TÜT.MAM. VE ALK.İÇ.P.D.KUR.
TOPLAM
41.389
41.389
TOPLAM
DIŞ
KREDİ
ÖZKAYNAK
725.672
23.389
500
100.000
75.970
10.183
250
138.950
8.489
5.191
117.052
250
5.697.608
4.500
4.202.184
231.577
527.856
202.603
737.150
120.000
41.200
8.500
1.000
850
1.000
100
163.000
2.900
13.700
37.180
200
1.300
13.315
3.000
236.750
2.000
15.500
874
1.500
254.044
2.412.032
15.483
7.000
637.903
254.044
1.779.359
72.450
184.563
13.483
2.000
7.000
344.542
28.000
117.144
4.273.907
983.746
7.050
2.870.337
3.000
3.000
406.774
498.820
14.017
1.750
483.053
152 1.086.648
5.820
86.000
4.600
117.850
30.367
10.000
10.000
3.636.524
48.872
7.000
KREDİ ÖZKAYNAK
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
TOPLAM
492.942
1.253.481
3.750
25.690
10.160
3.500
150
16.000
6.500
75.800
45.120
6.150
91.950
10.367
70.000
470
12.500
42.000
2.000
635
47.800
22.400
4.000
145.690
52.360
12.000
1.000
180.000
9.500
89.500
82.500
6.150
330.000
23.682
75.000
470
28.000
42.000
2.000
6.455
134.674
28.500
199.464
4.500
154.975
7.000
7.000
27.856
852.850
4.500
513.000
30.000
145.000
2.500
2.500
9.633
229.286
114.341
3.300
99.245
3.000
3.000
6.400
724.870
206.925
5.300
490.245
3.000
3.000
16.400
63.270
63.270
68.435
2.124
25.280
5.555
17.892
8.445
3.389
3.100
2.650
131.705
65.394
25.280
5.555
17.892
8.445
3.389
3.100
2.650
1.923.907
990.127
10.000
254.044
2012 YATIRIMI
117.850
40.000
485.584
92.584
2.000
381.000
178.435
112.124
25.280
5.555
17.892
8.445
3.389
3.100
2.650
13.741.459
TOPLAM
21.415
20.669
2.400
342.557
33.103
(Bin TL.)
YENİ PROJELER
DIŞ
KREDİ ÖZKAYNAK
22.000
492.033
236.958
174
DIŞ
TOPLAM
4.500
245.690
153.330
33.230
1.250
1.141.900
21.039
144.006
279.744
6.150
1.013.206
23.682
97.969
470
50.000
42.000
2.000
30.670
254.073
46.600
1
2
9
2
1
1
1
1
1
1
1
KREDİ ÖZKAYNAK
3.591.509
2.500
19.260
DEVAM EDEN PROJELER
DIŞ
TOPLAM
1
21.553
2.119
ETÜD-PROJE
7.000
2.962.906
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
DKH-İKTİSADİ - GENEL İDARE
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI-BAŞBAKANLIK-CUMHURBAŞKANLIĞI-ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
YER
(İL ve İLÇESİ)
PROJE ADI
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2011K010080
Bakanlık Hizmet Binası
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K010090
Muhtelif İşler
BAŞBAKANLIK TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2007K010100
Milli Arşiv Sitesi İnşaatı
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K010050
Muhtelif İşler
CUMHURBAŞKANLIĞI TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K010010
Muhtelif Etüd-Proje İşleri
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2010K010010
Muhtelif İnşaat ve Onarım İşleri
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K010020
Muhtelif İşler
ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2010K010070
Proje Arşiv.Tara.ve Web Tabanlı Uygul.Geç.(1)
2010K010090
Yapı Denetim Sis. Uygul.İllerde Eğit.Ver.(2)
2010K010080
İl Laboratuar Hizmetl. Güçlendirilmesi(3)
2010K010050
Merkez Laboratuar.Deney Hizmetl.Güçlen.(4)
2010K010110
Yapı Mlz.Piyasa Gözetimi ve Denet.Hiz.Art.(5)
2010K010120
Onay.Kuruluş Değer.Şartname Sayısının Art.(6)
2010K010130
Yapı Mlz.Düzen.Tek.Şartname Sayısının Art.(7)
2010K010060
Ölçüm-İzleme-Araştırma ve Eğitim Binası(8)
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K010450
Yapı Kooperatifleri Eğitim Projesi
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2012K010460
Ulusal Yapı Denetim Sis.Yazı.Yaygınlaş.
2012K010470
Kamu Yatırımlarının Otomas.Sis. Yaygınlaş.
KARAKTERİSTİK
(Bin TL)
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
Ankara
Etüd-Proje
2011-2012
Ankara
Ona., Mak.-Teç., Yaz.,Dona.
2012-2012
İstanbul
Etüd-Proje+İnşaat
2007-2012
Ankara-İstanbul
Yaz.Don.Ona.Mak-Teç.Taş.
2012-2012
Ankara-İstanbul
Etüd-Proje
2012-2012
Ankara-İstanbul
İnşaat-Onarım
2010-2013
Muhtelif
Mak.-Teç.,Yaz.Dona,Taş.
2012-2012
Ankara
Muhtelif
Muhtelif
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Danış.,Yazı., Dona.
Danışmanlık-Eğitim
Donanım
Donanım
Yazılım-Donanım
Yazılım-Donanım
Yazıılım-Donanım
Etüd-Proje, İnşaat
2010-2013
2010-2014
2010-2014
2010-2013
2010-2014
2010-2014
2010-2014
2010-2013
Muhtalif
Danışmanlık, Eğitim
2012-2012
Ankara
Ankara
Danış.,Yazı.-Dona.
Yazılım, Donanım
2012-2014
2012-2014
(1)2010K011070 numaralı proje, bu numaralı proje adı altında devam ettirilecektir.
(2)2010K011090 numaralı proje, bu numaralı proje adı altında devam ettirilecektir.
(3)2010K011100 numaralı proje, bu numaralı proje adı altında devam ettirilecektir.
(4)2010K011050 numaralı proje, bu numaralı proje adı altında devam ettirilecektir.
(5)2010K011110 numaralı proje, bu numaralı proje adı altında devam ettirilecektir.
(6)2010K011120 numaralı proje, bu numaralı proje adı altında devam ettirilecektir.
(7)2010K011130 numaralı proje, bu numaralı proje adı altında devam ettirilecektir.
(8)2010K011060 numaralı proje, bu numaralı proje adı altında devam ettirilecektir.
PROJE TUTARI
TOPLAM
DIŞ
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
-
4.500
750
750
750
3.750
3.750
3.750
-
-
500
500
500
500
-
-
-
4.000
250
250
250
3.750
3.750
3.750
-
245.690
220.000
220.000
220.000
25.690
25.690
25.690
-
-
100.000
100.000
100.000
100.000
-
-
-
145.690
120.000
120.000
120.000
25.690
25.690
25.690
-
153.330
1.000
1.000
1.000
142.170
142.170
142.170
10.160
10.160
10.160
-
-
75.970
75.970
75.970
75.970
-
-
-
52.360
1.000
1.000
1.000
41.200
41.200
41.200
10.160
10.160
10.160
-
33.230
28.130
28.130
2.000
2.700
3.050
3.439
10.908
944
451
4.638
5.100
700
700
4.400
3.500
900
-
-
10.183
10.183
10.183
728
600
1.250
1.800
5.178
319
110
198
-
-
-
12.000
8.500
8.500
500
650
1.000
939
1.640
210
121
3.440
3.500
700
700
2.800
2.500
300
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
DKH-İKTİSADİ - GENEL İDARE
DEVLET PERSONEL BŞK.-DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI-EKONOMİ BAKANLIĞI-GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI-GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
PROJE ADI
DEVLET PERSONEL BŞK. TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2010K010140
Hizmet Binası
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K010150
Taşıt Alımı
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2010K010210
Bakanlık Yerleşkesi
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2007K010830
Arşiv ve Haberleşme Binası
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2004K010550
Yurtdışı Kançılarya ve İkametgah Binaları
2004K010900
Yurtdışı Temsilcilik Binaları
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K010320
Muhtelif İşler
EKONOMİ BAKANLIĞI TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2010K010310
Bakanlık Hizmet Binası
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2008K010320
Serbest Bölg. Altyapı Tesisleri Yapımı
2011K010370
Dahilde ve Hariç.İşl.Rej.Devlet Dest.Proj.
2011K010380
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Projesi
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K010130
Muhtelif İşler
2012K010140
Bilgi Sistemleri İdame ve Yenileme
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2000K010650
Vergi Daireleri İnşaatı
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K010410
Muhtelif İşler
2012K010420
Bilgisayar Sistemleri Mimarisinin Modernizasyonu
2012K010430
Bilgisayar Sistemlerinin Bakım Onarımı
2012K010440
Kayıtdışı Ekonomi ile Mücadele Bilgi Sistemi
GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K010100
Muhtelif Etüd-Proje İşleri
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2004K010160
Gümrüklerin Modernizasyonu Projesi(9)
(9)Parantez içindeki tutarlar AB hibesi olup, toplama dahil değildir.
YER
(İL ve İLÇESİ)
KARAKTERİSTİK
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
Ankara
Etüd-Proje
2010-2012
Ankara
Taşıt
2012-2012
Ankara
Etüd-Proje
2010-2012
Ankara
Etüd-Proje, İnşaat
2007-2012
Muhtelif
Muhtelif
Etüd,Onarım,Kontrollük
19+3 Ad.İnşa.,Kontrolör.
2004-2015
2004-2015
Muhtelif
Mak-Teç.Don.Yaz.Ona.Taş.
2012-2012
Ankara
Etüd-Proje
2010-2012
Muhtelif
Ankara
Ankara
2 Ad.Etüd-İnş.Mak-Teç.
Yazılım-Donanım-Onarım
Yazılım-Donanım-Onarım
2008-2014
2011-2013
2011-2013
Ankara
Ankara
Mak.Teç., Onarım, Taşıt
Yazılım-Donanım-Onarım
2012-2012
2012-2012
Muhtelif
11+10 Ad.Etüt-Proje İnşa .
2000-2015
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Ona.Yaz.Don.Mak.Teç.Taş.
Danışmanlık
Yaz.Donanım,Onarım,Kontr .
Yazılım.Donanım
2012-2012
2012-2012
2012-2012
2012-2012
Muhtelif
Etüd-Proje
2012-2012
Muhtelif
Mak-Teç.Don.Bot.Taş.Eşl.
2004-2012
(Bin TL)
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
-
1.250
1.100
1.100
1.100
150
150
150
-
-
250
250
250
250
-
-
-
1.000
850
850
850
150
150
150
-
1.141.900
6.000
6.000
6.000
1.119.900
22.000
22.000
1.097.900
255.700
842.200
16.000
16.000
16.000
-
-
138.950
5.000
5.000
5.000
133.950
21.000
21.000
112.950
9.450
103.500
-
-
-
180.000
1.000
1.000
1.000
163.000
1.000
1.000
162.000
70.000
92.000
16.000
16.000
16.000
-
21.039
1.100
1.100
1.100
13.439
13.439
11.439
1.000
1.000
6.500
6.500
1.916
4.584
-
-
8.489
1.000
1.000
1.000
7.489
7.489
7.239
150
100
-
-
-
9.500
100
100
100
2.900
2.900
1.520
680
700
6.500
6.500
1.916
4.584
-
144.006
68.206
68.206
68.206
75.800
75.800
29.178
2.000
29.622
15.000
-
-
5.191
5.191
5.191
5.191
-
-
-
89.500
13.700
13.700
13.700
75.800
75.800
29.178
2.000
29.622
15.000
41.389
41.389
41.389
41.389
-
279.744
200
200
200
234.424
75.415
75.415
-
-
-
117.052
117.052
27.346
27.346
-
(41.389)
-
82.500
200
200
200
37.180
6.680
6.680
(41.389)
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
DKH-İKTİSADİ - GENEL İDARE
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI-HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI-İÇİŞLERİ BAKANLIĞI-KALKINMA BAKANLIĞI-MALİYE BAKANLIĞI
PROJE ADI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2010K010100
Gümrük Bina ve Tesisleri
1986K010220
Gümrük Tesisleri
2011K010120
AB Projeleri ile Entegrasyon Projesi
2004K010670
Muhtelif İşletme Tesisleri (D.S.)
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K010110
Muhtelif İşler
2012K010480
Muhtelif İşler (D.S.)
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K010120
Muhtelif İşler
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K010250
Muhtelif Etüd-Proje(Hük. Kon.)
2012K010260
e-İçişleri 2023 Vizyon
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2009K010310
e-Vatandaşlık Hizmetleri
2011K010230
Dernekler Bilgi Sistemi
2011K010390
Felaket Kurtarma Merkezi Projesi
2009K010320
Mekansal Adres Kayıt Sistemi Oluşturulma ve Çevrimiçi
Emlak ve İnşaat İzinleri Proj.
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1985K010190
Muhtelif Hükümet Konağı ve Blok İlavesi
2008K010780
T.C. Kimlik Kartı Yaygınlaştırma (BTS)(10)
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K010270
Muhtelif İşler
2012K010280
Nüfus Hizmetleri Sistemlerinin İdamesi
2012K010290
Donanım ve Ağ Altyapısı Yenileme ve Güç.
2012K010300
e-İçişleri Yazılım Geliştirme ve İdamesi
2012K010310
Hükümet Konakları Onarımları
KALKINMA BAKANLIĞI TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K010070
Araştırma Giderleri
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K010080
Muhtelif İşler
YER
(İL ve İLÇESİ)
KARAKTERİSTİK
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
TOPLAM
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2012-2012
2012-2012
159.009
94.173
38.686
14.700
11.450
45.120
45.120
37.120
8.000
-
-
89.706
63.095
24.511
1.650
450
-
-
-
30.500
9.000
12.800
4.200
4.500
45.120
45.120
37.120
8.000
2012-2012
-
6.150
6.150
6.150
6.150
-
-
-
-
-
6.150
6.150
6.150
6.150
-
1.013.206
1.300
1.300
1.000
300
919.956
50.903
10.000
3.750
9.153
28.000
-
-
202.603
202.603
29.403
6.000
1.000
6.403
16.000
-
-
330.000
1.300
1.300
1.000
300
236.750
21.500
4.000
2.750
2.750
12.000
-
869.053
640.780
228.273
91.950
91.950
15.000
25.000
18.950
13.000
20.000
-
-
173.200
171.200
2.000
-
-
-
215.250
95.250
120.000
91.950
91.950
15.000
25.000
18.950
13.000
20.000
-
23.682
13.315
13.315
13.315
10.367
10.367
10.367
-
-
-
-
-
23.682
13.315
13.315
13.315
10.367
10.367
10.367
-
-
75.000
3.000
3.000
2.000
1.000
2.000
2.000
1.000
1.000
3 Adet İnşaat
4 Adet İnşaat
Yazı.,Dona.,Danış.
3 Adet Etüd-Pro., İnşaat
2010-2013
1986-2013
2011-2014
2004-2015
Muhtelif
Muhtelif
Ona.,Mak-Teç.Yaz.Don.Taş.
Onarım, Makine-Teçhizat
Ona.,Mak-Teç.,Yaz.Dona.
PROJE TUTARI
DIŞ
-
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Ankara
(Bin TL)
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
Muhtelif
Muhtelif
Etüd-Proje,Zemin Etüdü
Etüd-Proje
2012-2012
2012-2012
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Yazılım-Donanım
Yazlım,Donanım,Eğitim
Yaz.Don.Ağ Alt.Dan.Eğit.
Etüd-Proje,Yaz.Don.,Dan.
2009-2012
2011-2012
2011-2012
2009-2012
Muhtelif
Muhtelif
50+17 Adet Etüd-Pro.İnş.
Yazılım, Donanım,İnşaat
1985-2014
2008-2016
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Yaz.Don.On.Mak.Teç.Taşıt
Yazılım-Donanım
Yaz.Don.Ağ Altyapısı Dan .
Yazılım,Eğitim
Onarım
2012-2012
2012-2012
2012-2012
2012-2012
2012-2012
Ankara
Etüd-Proje, Araştırma
2012-2012
Ankara
Onarım,Mak.-Teç.,Hiz.Al.
2012-2012
MALİYE BAKANLIĞI TOPLAMI
97.969
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
3.000
a) 2012 yılında bitenler
3.000
2012K010360
Muhtelif Etüd Proje (MEG)
Muhtelif
Etüd-Proje, Zemin Etüdü
2012-2012
2.000
2012K010370
VDK Bilgi Sisteml.Güçlendirilmesi Projesi
Muhtelif
Etüd-Proje, Danışmanlık
2012-2012
1.000
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
6.825
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
6.825
2009K010410
Bakanlık Bilgi İşlem Binası
Ankara
Etüd-Proje, İnşaat
2009-2014
2.625
2009K010420
Arşiv Binası Yapımı
Ankara
Etüd-Proje, İnşaat
2009-2014
4.200
(10)İçişleri Bakanlığı tarafından, kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu kartların tek bir merkezde üretilip kişiselleştirilmesine karar verilmesi durumunda, Proje’nin üretim bileşeni için ilave ödenek ihtiyacı ayrıca değerlendirilecektir.
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
DKH-İKTİSADİ - GENEL İDARE
MALİYE BAKANLIĞI-MİLLİ GÜVENLİK KUR.GEN.SEK.-MİLLİ PİYANGO İD.GN.MD.-MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI-MSB SAVUNMA SAN.MÜS.-SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI-TBMM
2011 SONUNA KADAR
BAŞLAMA
PROJE TUTARI
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
YER
BİTİŞ
DIŞ
PROJE ADI
KARAKTERİSTİK
DIŞ
TOPLAM
TOPLAM
(İL ve İLÇESİ)
YILI
KREDİ
ÖZKAYNAK
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K010380
Muhtelif İşler
2012K010390
Bilgisayar Alımı ve Onarımı
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2012K010400
MASAK Bilgi Sistemlerinin Modernizasyonu
MİLLİ GÜVENLİK KUR.GEN.SEK. TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K010060
Muhtelif İşler
MİLLİ PİYANGO İD.GN.MD. TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2011K010050
Bilgi İşlem Sisteminin Yenilenmesi (D.S.)(11)
2011K010100
Muhtelif İşletme Tesisleri (D.S.)(12)
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K010490
Muhtelif İşler (D.S.)
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K010330
Taşıt Alımı
2012K010340
Taşıt Alımı (D.S.)
MSB SAVUNMA SAN.MÜS. TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2006K010970
Müsteşarlık Hizmet Binası(13)
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K010350
Bilgisayar Alımı
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2008K010490
Arşiv Binası
2009K010200
Denetim Verileri Teknik Alt Yapı Projesi
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2011K010170
İdari Bina Onarımı
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K010240
Muhtelif İşler
(Bin TL)
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
Muhtelif
Muhtelif
On.Ma.Te.Ya.Don.Dan.Taşıt
Yazılım, Donanım, Onarım
2012-2012
2012-2012
Ankara
Yazılım, Dona., Danışman lık
2012-2013
-
2012-2012
-
470
470
470
470
-
-
-
-
-
470
470
470
470
50.000
37.500
37.500
2.500
35.000
12.500
12.500
12.500
-
-
22.000
22.000
22.000
22.000
-
-
-
28.000
15.500
15.500
2.500
13.000
12.500
12.500
12.500
Ankara
Onarım, Yazılım, Donanım
88.144
60.000
35.000
25.000
28.144
28.144
-
-
-
-
-
70.000
60.000
35.000
25.000
10.000
10.000
Ankara
Ankara
Yazılım, Donanım
Yazılım, Donanım
2011-2012
2011-2012
Ankara
Ona.,Yaz.Don.,Mak.Teç.Taş.
2012-2012
-
2012-2012
2012-2012
-
42.000
42.000
42.000
40.000
2.000
-
-
-
-
-
42.000
42.000
42.000
40.000
2.000
-
2.000
(118.900)
2.000
2.000
2.000
-
-
(88.823)
-
-
-
2.000
(23.900)
2.000
2.000
2.000
30.670
30.035
21.624
12.530
9.094
8.411
8.411
635
635
635
-
-
21.415
21.415
17.304
11.330
5.974
4.111
4.111
-
-
-
6.455
5.820
4.320
1.200
3.120
1.500
1.500
635
635
635
254.073
2.648
2.648
2.648
-
-
20.669
1.388
1.388
1.388
-
-
134.674
874
874
874
Ankara
Ankara
Taşıt
Taşıt
Ankara
Etüd-Proje, İnşaat
2006-2013
Ankara
Yazılım, Donanım
2012-2012
Ankara
Ankara
Etüd-Proje, İnşaat
Müş.Yaz.Don.Eği.Mak-Teç
2008-2012
2009-2012
Ankara
Onarım
2011-2013
Ankara
Mak.-Teç.,Taşıt
2012-2012
-
2008-2014
-
TBMM TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2008K010060
Muhtelif Etüd-Proje İşleri
Ankara-İstanbul
(11)2011K040050 numaralı proje, bu numaralı proje adı altında devam ettirilecektir.
(12)2011K040100 numaralı proje, bu numaralı proje adı altında devam ettirilecektir.
(13)Müsteşarlık öz gelirlerinden karşılanacaktır. Toplama dahil değildir.
Etüd-Proje
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
DKH-İKTİSADİ - GENEL İDARE-GÜVENLİK HİZMETLERİ
TBMM-TÜİK BŞK.-AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI-EMNİYET GN.MD.
PROJE ADI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2008K010100
Hizmet Binası İnşaatı
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K010030
Muhtelif İşler
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2012K010040
Muhtelif İnşaat,Onarım,Mak.-Teç.Alımı
TÜİK BŞK. TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K010500
Hizmet Binası
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2011K010350
Hizmet Binası
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2012K010160
İdari Bina Onarımı
2012K010170
Ekonomik İşbirliği (ECO) Projesi
2012K010180
Gelir ve Yaşam Koşl.Arş.Hane Halkı İşg.P.
2012K010190
Makine Teçhizat Alımı ve onarımı
2012K010200
Sanayi ve Hiz.İst.ile İş Kayıtları Sistemi
2012K010210
Kalite Yön. ve İnsan Kaynakları Geliş.Pro.
2012K010220
BKM Mikro Ver.ile Optik Oku.Geç.Eko.İst.K.
2012K010230
Bilgi İşl.Sis.Güçl.ve Yönetim Bilgi Sis.
Bilgi İşl.Sis.Güçl.ve Yönetim Bilgi Sis.
Tarım İst.İyileş. Yön. Eğit. ve Kont. Proj.
YER
(İL ve İLÇESİ)
(Bin TL)
KARAKTERİSTİK
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
Ankara
İnşaat
2008-2013
Ankara-İstanbul
Taşıt
2012-2012
Ankara-İstanbul
İnş.Ona.Mak.-Teç.Dona.
2012-2014
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
-
140.000
140.000
140.000
111.425
907
907
110.518
110.518
-
-
19.281
19.281
19.281
-
-
-
86.000
86.000
86.000
47.800
907
907
46.893
46.893
46.600
1.500
1.500
1.500
7.000
7.000
7.000
38.100
38.100
15.000
180
435
2.850
510
420
2.115
16.590
16.104
486
-
-
2.400
2.400
2.400
2.400
-
-
-
28.500
1.500
1.500
1.500
4.600
4.600
4.600
22.400
22.400
13.500
50
258
1.000
460
190
1.063
5.879
5.393
486
Ankara
Etüd-Proje
2012-2012
Nevşehir
Etüd-Proje, İnşaat
2011-2012
Muhtelif
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Onarım
Araştırma-Eğitim
Araştırma
Makine Teçhizat, Onarım
Yaz.Danış.Araşt.-Eğitim
Yaz.Don.Araş.Eğit.Danış.
Yazılım-Donanım,Araşt.
Mak.Teç.Yz.Dn.Eğt.Ara.Da.
Mak.Teç.Yaz.Don.Eğt.Ara.
Araş., Danış., Eğitim
2012-2013
2012-2014
2012-2014
2012-2014
2012-2013
2012-2014
2012-2014
2012-2014
2012-2014
2012-2012
-
2012-2012
-
4.500
4.500
4.500
4.500
-
-
-
-
-
4.500
4.500
4.500
4.500
1996-2015
1996-2015
1996-2015
1996-2015
1.023.706
1.023.706
1.023.706
196.235
4.202.184
13.483
13.483
13.483
4.033.726
4.033.726
741.996
220.000
30.000
630.000
300.000
88.286
290.000
215.799
689.000
254.044
254.044
254.044
196.235
-
1.779.359
1.779.359
1.779.359
250.970
145.493
18.104
307.423
125.616
67.345
164.099
171.298
396.293
-
7.000
7.000
7.000
-
513.000
13.483
13.483
13.483
344.542
344.542
105.017
20.000
3.000
70.000
40.000
7.000
30.000
13.000
74.525
1996-2015
736.907
782.777
57.809
-
88.302
-
7.000
7.000
1997K020060
İstihbarat Projesi
Muhtelif
1997-2015
(14)Helikopter ve Uçak Alımı (1996K020110) projesine yıl içerisinde 40.000.000 TL aktarılacaktır.
(15)Kentiçi Güvenlik Sistemi (MOBESE)alt projesinden Helikopter ve Uçak Alımı (1996K020110) projesine yıl içerisinde 30.000.000 TL aktarılacaktır.
-
143.280
-
-
113.534
-
-
8.000
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K020020
Muhtelif İşler
Muhtelif
Mak.-Teç.Alımı, B.Onarım
B.Sayar Don.ve Yazılımı
EMNİYET GN.MD. TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K020030
Muhtelif Etüd-Proje İşleri
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1987K020510
Muhtelif Hizmet Binası İnşaatı(14)
1991K020050
Helikopter Zırhlı Araç Bakım Onarımı
1991K020060
Deniz Botu Alım, Bakım ve Onarımı
1991K020080
Haberleşme Projesi(15)
Kentiçi Güvenlik Sistemi (MOBESE)
1996K020060
Kaçakçılık Önleme Projesi
1996K020080
Bilgi İşlem Projesi
1996K020090
Kriminal Hizmet Projesi
1996K020100
Zırhlı Taşıt Alım Projesi
Muhtelif
Etüd-Proje
2012-2012
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
1987-2016
1991-2015
1991-2015
1991-2015
1996K020110
Muhtelif
82+10 Adet İnşaat
Mak-Teç.Alım,Bak.,Onarım
Mak-Teç.Alım,Bak.,Onarım
Mak-Teç.Alım,Bak.,Onarım
Mak-Teç.Alım,Bak.,Onarım
Mak-Teç.Alım,Bak.,Onarım
Mak-Teç.Alım,Bak.,Onarım
Mak-Teç.Alım,Bak.,Onarım
Zır.Su Püs.,Zır.Per.Taş.
Zır.Taş.Al.ve Modern.
Muhtelif Tip Helikopter ve
Uçak Al. ve Modern
Mak-Teç.Alım.Bak.,Onarım
Helikopter ve Uçak Alımı
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
DKH-İKTİSADİ - GÜVENLİK HİZMETLERİ
EMNİYET GN.MD.-İÇİŞLERİ BAKANLIĞI-JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI-KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI-MİT MÜSTEŞARLIĞI
PROJE ADI
2003K020070
2005K020060
2008K020060
Asayiş Projesi
Polis Merkezleri ve Nezarethane Onarımları
AB Projeleri(9)
AB Hibesi
Yasadışı Göç.Mücadele Kap.Des.ve Göçmenlerİçin Geri
Gönderme Mrk.Yapılması veMülteci-Sığınmacı
Kab.Tar.Bar. Mrk. İnş.
AB Hibesi
II.Faz Sınır Yön.Eylem Planı Desteklenmesi ve
Yürütülmesi
AB Hibesi
Organize Suçlarla Mücadele ve
SoruşturmaKapasitesinin Güçlendirilmesi
AB Hibesi
Türkiye'nin Adli Kapasitesi Güçlendirilmesi
AB Hibesi
Kamu Güvenliği Sayısal Telsiz Sistemi
AB Hibesi
Tanık Koruma Kapasitesinin Artırılması
AB Hibesi
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K020040
Muhtelif İşler
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K020070
Sınır Fiziki Güvenliği Projesi
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2005K020020
Acil Çağrı Sistemi (112)
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1987K020120
Hizmet Binaları İnşaat ve Onarımları
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K020050
Muhtelif İşler
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K020010
Muhtelif İşler
MİT MÜSTEŞARLIĞI TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2001K020030
Etüd-Proje,İnşaat,Mak-Teç,Taşıt Alımı
(9)Parantez içindeki tutarlar AB hibesi olup, toplama dahil değildir.
YER
(İL ve İLÇESİ)
KARAKTERİSTİK
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
(Bin TL)
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Mak-Teç.Alım.Bak.,Onarım
İnşaat ve Onarım
Mak-Teç.Al.Bak.Ona.İnş.
Mak-Teç.Al.Bak.Ona.İnş.
Mak-Teç.Alım.Bak.Ona.İnş .
2003-2015
2005-2015
2008-2016
2008-2016
2008-2015
90.564
37.197
64.876
16.960
120.752
49.596
-
-
43.540
12.406
552
-
(6.000)
-
-
4.500
500
2.000
(6.000)
1.000
Muhtelif
Muhtelif
Mak-Teç.Alım.Bak.Ona.İnş .
Mak-Teç.Al.Bak.Ona.İnş.
2008-2015
2010-2015
7.950
10.600
-
-
552
(3.000)
-
-
(3.000)
250
Muhtelif
Muhtelif
Mak-Teç.Al.Bak.Ona.İnş.
Mak-Teç.Al.Bak.Ona.İnş.
2010-2015
2008-2015
10.821
14.428
-
-
-
(750)
-
-
(750)
200
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Mak-Teç.Al.Bak.Ona.İnş.
Mak-Teç.Al.Bak.Ona.İnş.
Mak-Teç.Al.Bak.Ona.İnş.
Mak-Teç.Al.Bak.Ona.İnş.
Mak-Teç.Al.Bak.Ona.İnş.
Mak-Teç.Al.Bak.Ona.İnş.
Mak-Teç.Al.Bak.Ona.İnş.
2008-2015
2008-2016
2008-2016
2012-2015
2012-2015
2012-2016
2012-2016
Muhtelif
Etüd-Proje,İnşaat,Onarım
Mak.-Teçh.Alım,Bakım,
Onarım, Taşıt Alımı
2012-2012
31.221
2.250
1.125
-
41.628
3.000
1.500
154.975
154.975
154.975
-
-
-
(600)
(900)
(450)
(300)
-
-
(600)
300
(900)
150
(450)
100
(300)
154.975
154.975
154.975
-
231.577
2.000
2.000
2.000
229.577
229.577
229.577
-
-
72.450
72.450
72.450
72.450
-
-
30.000
2.000
2.000
2.000
28.000
28.000
28.000
527.856
500.000
500.000
500.000
27.856
27.856
27.856
-
-
184.563
184.563
184.563
184.563
-
-
-
145.000
117.144
117.144
117.144
27.856
27.856
27.856
Muhtelif
Etüd Proje
2012-2012
Muhtelif
Mak.-Teç.Alım,Ona.,Yazıl.
2005-2014
Muhtelif
Etüd-Pr.,İnşaat,Onarım
1987-2014
Muhtelif
Taşıt Alımları
2012-2012
-
2012-2012
-
2.500
2.500
2.500
2.500
-
-
-
-
-
2.500
2.500
2.500
2.500
-
492.033
492.033
492.033
492.033
-
-
342.557
342.557
342.557
342.557
-
-
117.850
117.850
117.850
117.850
Muhtelif
Muhtelif
Mak.-Teç.Alımı,B.Onarım
Etüd-Proje,İnş.,Mak-Teç, Taşıt 2001-2015
Alımı, Onarım
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
DKH-İKTİSADİ - GÜVENLİK HİZMETLERİ-ADALET HİZMETLERİ
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI-ADALET BAKANLIĞI-ANAYASA MAHKEMESİ BŞK.
PROJE NO
YER
(İL ve İLÇESİ)
PROJE ADI
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1996K020190
SG Destek Hizmetleri İnşaatı
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K020060
Muhtelif işler
ADALET BAKANLIĞI TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2010K150050
Adli Sicil Paylaşım Sistemi
2010K150090
UYAP Uzman Sistem Portalı
2011K150240
Adalet Bakanlığı Ek Hizmet Binası
2011K150120
Koruyucu Hukuk Uygulamalarının Geliştiril.(16)
UNDP Hibesi
2011K150130
Hukuk Uyuşmazlıklarında ArabuluculukUygulamalarının
Geliştirilmesi(16)
UNDP Hibesi
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2011K150070
Tarsus Ceza İnfaz Kurumu
2011K150080
Kayseri Ceza İnfaz Kurumu
2011K150090
Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumu (GAP)
2011K150100
Şanlıurfa Ceza İnfaz Kurumu (GAP)
2011K150110
Gebze Adalet Binası
2011K150140
Veri Değişimi Yoluyla Adli İşbirliği Prj.(9)
AB Hibesi
Muhtelif
Taşıt Al.ve Tad.,Mak-Teç . Bot 2012-2012
Yed.Par.Alımı,Bak.v e
Onarım,B.Onarım,Mef.Al.
1996-2015
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
-
236.958
227.325
227.325
227.325
9.633
9.633
9.633
-
-
33.103
33.103
33.103
33.103
-
-
-
40.000
30.367
30.367
30.367
9.633
9.633
9.633
2.119
2.119
1.494
166
1.328
983.746
631.205
23.055
2.310
3.500
14.200
813
2.232
-
-
14.017
14.017
12.757
2.000
10.000
377
380
(166)
-
-
206.925
92.584
8.804
2.310
1.500
4.200
270
(166)
524
608.150
149.000
149.000
188.900
65.000
55.000
1.250
-
-
1.260
1.100
160
(1.328)
-
-
(1.328)
83.780
10.000
16.085
40.000
6.500
11.000
195
Ankara
Muhtelif
Ankara
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Yazılım,Donanım
Yazl.,Don.,Danş.,Eğt.
Etüd-Proje-İnşaat
Danş.,Eğt.,Mak.Teç.Alımı
Danş.,Eğt.,Mak.Teç.Alımı
Danş.Eğt.-Mak.Teçh.Alımı
2010-2012
2010-2012
2011-2012
2011-2012
2011-2012
2011-2012
Muhtelif
Danş.Eğt.-Mak.Teçh.Alımı
2011-2012
Mersin
Kayseri
Diyarbakır
Şanlıurfa
Kocaeli
Muhtelif
Etüd-Proje-İnşaat
Etüd-Proje-İnşaat
Etüd-Proje-İnşaat
Etüd-Proje-İnşaat
Etüd-Proje-İnşaat
Danış.,Yazılım,Donanım, Mak.Teçh. Alımı
Danış.,Yazılım,Donanım, Mak.Teçh. Alımı
2011-2014
2011-2014
2011-2014
2011-2014
2011-2014
2011-2013
625
625
2011-2013
-
-
(160)
-
(160)
(195)
-
(195)
2012-2012
-
352.541
102.541
102.541
-
-
-
-
-
114.341
102.541
102.541
-
(5.102)
(192)
250.000
150.000
100.000
-
-
-
-
-
(5.102)
(192)
11.800
9.400
2.400
-
7.050
3.750
3.750
3.750
3.300
3.300
3.300
-
-
1.750
1.750
1.750
1.750
-
-
-
5.300
2.000
2.000
2.000
3.300
3.300
3.300
Muhtelif
2012K150070
2012K150080
ANAYASA MAHKEMESİ BŞK. TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2011K150010
Hizmet Binası Çevre Düzenlemesi
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K150010
Muhtelif İşler
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
Etüd-Pr.,İnşaat,Onarım
Muhtelif
2012K150090
2012K150100
KARAKTERİSTİK
Muhtelif
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K150060
Muhtelif İşler
Muhtelif İşler (DS)(17)
Taşıt Alımı(18)
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
Adana Adalet Binası
Bursa Adalet Binası
(Bin TL)
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
Muhtelif
Muhtelif
Mak.Teçh.Yaz.,Don.,
Bak.,Onarım,Danş.,Taşıt
Mak.Teç.,Onarım,Taşıt
Taşıt Alımı
2012-2012
2012-2012
Adana
Bursa
Etüd-Proje-İnşaat
Etüd-Proje-İnşaat
2012-2014
2012-2014
Ankara
Etüd-Proje,İnşaat
Ankara
Mak.Teçh.,Yaz.,Don.,Bakım,O 2012-2012
narım
(9)Parantez içindeki tutarlar AB hibesi olup, toplama dahil değildir.
(16)Birleşmiş Milletler'in UNDP hibesinden karşılanacak olup, toplama dahil değildir.
(17)Proje Döner Sermaye İşletmesi Gelirlerinden karşılanacaktır.
(18)Değişik kuruluşlar tarafından yapılan hibeleri kapsamakta olup, toplama dahil değildir.
2011-2012
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
DKH-İKTİSADİ - ADALET HİZMETLERİ-DÜZENLEYİCİ DENETLEYİCİ KUR.
CEZA İNF.KUR.TUTUKEV. İŞ Y.K..-DANIŞTAY BŞK.-HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU-YARGITAY BAŞKANLIĞI-BDD KURUMU
PROJE ADI
CEZA İNF.KUR.TUTUKEV. İŞ Y.K.. TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K150120
Muhtelif Etüd-Proje İşleri
Cezaevleri Etüd-Proje İşleri
Adalet Binaları Etüd-Proje İşleri
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2008K150630
Türkiye'de Model CezaeviUygulamalarının
Yaygınlaştırılması(9)
AB Hibesi
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1982K150400
Muhtelif Adalet Binası
1983K150320
Muhtelif Cezaevi
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K150130
Muhtelif İşler
2012K150140
Ceza İnf. Kur. Ruh Sağlığı ve MaddeBağımlılığı
Hizmetlerinin İyileştirilmesi(9)
AB Hibesi
DANIŞTAY BŞK. TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K150040
Muhtelif İşler
HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K150050
Muhtelif İşler
YARGITAY BAŞKANLIĞI TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2008K150465
Hizmet Binası İnşaatı(19)
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K150020
Muhtelif İşler
2012K150030
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
Kurumsal Yönetimi Geliştirme Projesi(16)
UNDP Hibesi
YER
(İL ve İLÇESİ)
KARAKTERİSTİK
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
(Bin TL)
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
19.260
16.560
16.560
16.560
2.870.337
10.000
10.000
10.000
5.000
5.000
2.758.392
20.700
20.700
-
-
483.053
483.053
1.596
1.596
-
-
490.245
10.000
10.000
10.000
5.000
5.000
381.000
2.544
2.544
2.737.692
1.284.863
1.452.829
101.945
101.945
98.945
(6.836)
-
-
(6.836)
481.457
165.836
315.621
-
(9.724)
-
-
(9.724)
378.456
210.000
168.456
99.245
99.245
98.945
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Etüd-Proje
Etüd-Proje
Etüd-Proje
2012-2012
Muhtelif
Yazılım,Donanım,Danış.
2008-2012
Muhtelif
Yazılım,Donanım,Danış.
2008-2012
Muhtelif
Muhtelif
96+7 Adet Etüd-Pro.-İnş.
48+18 Adet Etüd-Pro-İnş.
1982-2014
1983-2014
Muhtelif
2012-2012
Muhtelif
Mak.Teçh,Yaz.,Don,Bak.,
Onarım,Danş.,Taşıt
Mak.-Teçh.,Danışmanlık
2.700
2.700
-
2012-2012
2.700
3.000
-
-
-
-
-
300
Muhtelif
Mak.-Teçh.,Danışmanlık
2012-2012
-
-
-
-
-
(2.700)
-
(2.700)
2012-2012
-
3.000
3.000
3.000
3.000
-
-
-
-
-
3.000
3.000
3.000
3.000
2012-2012
-
3.000
3.000
3.000
3.000
-
-
-
-
-
3.000
3.000
3.000
3.000
406.774
400.000
400.000
400.000
6.774
6.200
6.200
-
-
-
-
-
16.400
10.000
10.000
10.000
6.400
6.200
6.200
Ankara
Ankara
Mak.Teçh.,Yaz.,Don.,
Bakım,Onarım,Taşıt
Mak.Teçh.,Yaz.,Don.,
Bakım,Onarım,Taşıt
Ankara
Etüd-Proje,İnşaat
2008-2014
Ankara
Mak.Teçh.,Yaz.,Don.,
Bakım,Onarım,Taşıt
2012-2012
174
174
-
Ankara
Ankara
Danş.Eğit.-Mak.Teçh.Alım
Danş.Eğit.-Mak.Teçh.Alım
2012-2014
2012-2014
174
174
-
574
574
-
-
-
-
(174)
-
200
200
(174)
2011-2013
-
112.124
110.000
110.000
110.000
-
-
-
-
-
65.394
63.270
63.270
63.270
BDD KURUMU TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2011K500060
Hizmet Binası İnşaatı
İstanbul
Yapım
(9)Parantez içindeki tutarlar AB hibesi olup, toplama dahil değildir.
(16)Birleşmiş Milletler'in UNDP hibesinden karşılanacak olup, toplama dahil değildir.
(19)Etüd-Projesi tamamlandıktan sonra ayrıntılı keşfe dayalı proje maliyeti Kalkınma Bakanlığınca onaylanmadan ihaleye çıkılamaz.
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
DKH-İKTİSADİ - DÜZENLEYİCİ DENETLEYİCİ KUR.
BDD KURUMU-BİLGİ TEK. VE İLETİŞİM KUR.-ENERJİ PİY. DÜZ. KUR.-KAMU İHALE KURUMU-RADYO VE TV ÜST KURULU-REKABET KURUMU-SERMAYE PİYASASI KURULU-T.TÜT.MAM. VE ALK.İÇ.P.D.KUR.
(Bin TL)
2011 SONUNA KADAR
BAŞLAMA
PROJE TUTARI
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
2012 YATIRIMI
YER
BİTİŞ
DIŞ
DIŞ
PROJE ADI
KARAKTERİSTİK
DIŞ
TOPLAM
TOPLAM
TOPLAM
(İL ve İLÇESİ)
YILI
KREDİ
ÖZKAYNAK
KREDİ
ÖZKAYNAK
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K500040
Muhtelif İşler
BİLGİ TEK. VE İLETİŞİM KUR. TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K500020
Muhtelif İşler
ENERJİ PİY. DÜZ. KUR. TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K500050
Muhtelif İşler
KAMU İHALE KURUMU TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K500060
Muhtelif İşler
RADYO VE TV ÜST KURULU TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K500010
Muhtelif İşler
REKABET KURUMU TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K500070
Muhtelif İşler
SERMAYE PİYASASI KURULU TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K500030
Muhtelif İşler
T.TÜT.MAM. VE ALK.İÇ.P.D.KUR. TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K500080
Muhtelif İşler
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Bil.Don.Yaz.,Büro Don.,
Lisans,Atölye Ger. Tamir
Bakım Aleti
-
2.124
2.124
2.124
-
-
-
-
-
2.124
2.124
2.124
-
25.280
25.280
25.280
25.280
-
-
-
-
-
25.280
25.280
25.280
25.280
-
5.555
5.555
5.555
5.555
-
-
-
-
-
5.555
5.555
5.555
5.555
2012-2012
-
17.892
17.892
17.892
17.892
-
-
-
-
-
17.892
17.892
17.892
17.892
2012-2012
-
8.445
8.445
8.445
8.445
-
-
-
-
-
8.445
8.445
8.445
8.445
2012-2012
-
3.389
3.389
3.389
3.389
-
-
-
-
-
3.389
3.389
3.389
3.389
-
3.100
3.100
3.100
3.100
-
-
-
-
-
3.100
3.100
3.100
3.100
-
2.650
2.650
2.650
2.650
-
-
-
-
-
2.650
2.650
2.650
2.650
2012-2012
Bil.Don.Yaz.,Büro Don., Bak- 2012-2012
On.,Harita,Taşıt Yayın Alımı
Bil.Don.Yaz.,Büro Don., Mak. 2012-2012
Teçh.
Bil.Don.Yaz.,Büro Don., BakOn.,Plan-Prj,Taşıt
Mak.Teçh,Yayın,Fik.Hak
Bil.Don.Yaz.,Büro Don. BakOn.,Harita,Taşıt Yayın Alımı
Bil.Don.Yaz.,Bak.Ona, Taşıt,
Büro Don.,Yayın Alımı, Mak.
Teçh.
Bil.Don.Yaz.,Büro Don., Mak. 2012-2012
Teçh.
Bil.Don.Yaz.,Büro Don.,
Mak.Teçh., Lab. Cihazı
2012-2012
2012 YILI DKH-SOSYAL SEKTÖRÜ YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI
(Bin TL.)
2011 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA
PROJE TUTARI
KURULUŞLAR
PROJE
SAYISI
DIŞ
2.891.794
DIŞ
TOPLAM
DIŞ
TOPLAM
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
6.500
6.852
362.104
12.049
350.055
199.831
16.000
199.831
16.000
KIRSAL ALAN PLANLAMASI
ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
DEVLET SU İŞLERİ GN.MD.
GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BŞK
GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
21
10
2
6
2
1
892.873
301.788
276.800
86.615
13.670
214.000
367.984
33.512
110.800
60.975
6.620
156.077
4.940
1.000
BELEDİYE HİZMETLERİ
ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BŞK
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
İLLER BANKASI GN.MD.
TODAİE GN.MD.
19
10
2
2
3
2
85.124
40.348
19.441
5.407
15.653
4.275
27.367
11.255
2.941
3.384
7.412
2.375
3.360
2.110
ŞEHİRLEŞME
ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BŞK
İLLER BANKASI GN.MD.
TAPU VE KADASTRO GN.MD.
39
18
5
6
10
426.520
17.578
477
3.375
405.090
3.643
666
150
2.827
ÇEVRE
BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BŞK
GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI
51
1
31
2
3
14
105.699
1.780
68.951
579
15.840
18.549
14.127
2.474
17.270
5.653
429
6.982
1.063
959
15.550
135
740
775
KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK
331.740
120.280
120.280
86.765
40.000
86.765
3.940
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
5
2
3
1.060.529
251.995
7.462
26.375
774.697
40.000
ÖZKAYNAK
KANALİZASYON
ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
İLLER BANKASI GN.MD.
2.322.402
5.279.069
617
5.176.279
95.673
KREDİ ÖZKAYNAK
YENİ PROJELER
60
4
44
4
1
1
6
331.740
2.322.402
ÖZKAYNAK
DEVAM EDEN PROJELER
İÇME SUYU
ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
DEVLET SU İŞLERİ GN.MD.
İLLER BANKASI GN.MD.
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI
2.891.794
10.801.572
7.826
10.506.708
225.713
6.730
7.500
47.095
KREDİ
ETÜD-PROJE
586.826
1.774
561.700
16.500
KREDİ
ÖZKAYNAK
DIŞ
TOPLAM
75.250
2.770
48.300
8.500
6.730
7.500
1.450
KREDİ
86.765
86.765
702.076
4.544
650.000
25.000
6.730
7.500
8.302
37.800
7.800
30.000
112.505
44.000
41.000
7.600
2.250
17.655
6.600
124.045
45.000
46.000
13.140
2.250
17.655
15.215
7.600
5.000
2.055
1.670
2.615
385
187.563
22.603
38.211
28.653
3.345
173
6.040
5.000
1.600
20.630
11.380
5.000
600
3.000
650
650
94.601
TOPLAM
21.800
7.800
14.000
600
94.601
ÖZKAYNAK
5.000
159.960
94.601
94.601
229.417
51.922
3.495
8.000
166.000
1.585
25.519
880
15.881
15
1.000
7.743
45.263
880
32.390
150
1.740
10.103
13
365.591
27.111
500
38.300
16.800
55.600
BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
8
343.791
19.911
500
32.500
9.000
42.000
GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI
K.O.S.G.E.B.
3
2
6.300
15.500
1.200
6.000
3.800
2.000
300
7.500
4.100
9.500
2012 YILI DKH-SOSYAL SEKTÖRÜ YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI (Devam)
(Bin TL.)
2012 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA
PROJE TUTARI
KURULUŞLAR
TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ
BAŞKANLIĞI
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
BATMAN ÜNİVERSİTESİ
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
BİLECİK ÜNİVERSİTESİ
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
BOZOK ÜNİVERSİTESİ
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV.
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
EGE ÜNİVERSİTESİ
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR.BAK.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENST.
GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
HİTİT ÜNİVERSİTESİ
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
PROJE
SAYISI
DIŞ
263
4
1
2
49.216
DIŞ
TOPLAM
5.490.064
19.535
9.619
6.400
KREDİ
49.216
ÖZKAYNAK
ETÜD-PROJE
DEVAM EDEN PROJELER
DIŞ
TOPLAM
3.605.623
11.933
8.389
4.559
KREDİ ÖZKAYNAK
YENİ PROJELER
DIŞ
TOPLAM
450
KREDİ
ÖZKAYNAK
DIŞ
TOPLAM
821.705
2.137
1.230
1.091
3
5.440
535
2.210
2
1
2
3
1
1
3
7
1
1
3
2
1
1
1
1
1
1
7
1
2
2
2
1
1
2
4
2
2
8
1
2
1
2
2
4
3
2
1
4
1
1
6
3
1
1
2
8
9.526
4.517
10.657
15.877
5.356
4.844
192.490
109.132
4.280
4.514
61.020
8.591
4.280
4.520
4.000
4.515
4.515
4.515
32.991
9.630
7.520
12.165
9.122
4.515
6.248
14.099
99.960
9.050
5.653
54.141
1.000
17.405
7.000
11.900
9.531
25.748
13.848
11.015
14.614
106.542
4.538
5.586
112.386
17.088
11.738
4.280
11.616
130.540
4.939
3.288
8.474
11.721
3.356
3.344
4.312
50.764
1.397
3.076
5.260
6.515
1.397
3.587
1.397
3.021
3.021
3.021
24.391
7.656
1.284
2.889
5.361
3.021
3.587
1.229
2.178
510
2.000
1.500
12.000
18.546
1.500
1.438
15.867
2.026
2.000
933
2.000
1.494
1.494
1.494
3.594
500
3.000
4.500
3.661
1.494
8.006
62.167
6.606
3.872
33.761
9.405
1.950
107
5.474
9.143
4.371
8.301
11.578
32.740
4.528
3.586
75.039
4.658
8.395
1.397
6.896
85.237
100
100
100
50
2012 YATIRIMI
3.093
26.400
500
1.771
8.400
250
5.500
3.500
3.000
3.057
6.450
3.760
500
3.036
25.000
10
2.000
1.571
4.010
3.343
1.713
10
19.590
KREDİ
ÖZKAYNAK
DIŞ
TOPLAM
324.594
3.290
750
KREDİ
ÖZKAYNAK
TOPLAM
1.146.749
5.427
1.230
1.841
2.210
1.000
5
3.000
13.600
18.000
50
1.700
1.100
2.000
100
6.248
3.000
50
10
8.000
2.500
3.900
1.000
5.500
5.300
850
15.000
3.000
4.710
7.910
4.587
1.229
2.183
3.510
2.000
1.500
25.600
36.546
1.500
1.438
15.867
2.076
2.000
933
2.000
1.494
1.494
1.494
5.394
500
4.100
6.500
3.761
1.494
6.248
6.093
26.500
550
1.781
16.500
250
8.000
3.500
6.900
4.057
12.000
9.060
1.350
3.036
25.000
10
2.000
16.571
7.010
3.343
1.713
4.720
27.500
2012 YILI DKH-SOSYAL SEKTÖRÜ YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI (Devam)
(Bin TL.)
2012 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA
PROJE TUTARI
KURULUŞLAR
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENST.
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
KALKINMA BAKANLIĞI
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV.
KAR.MEHMET BEY ÜNİVERSİTESİ
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
KİLİS 7 ARA. ÜNİVERSİTESİ
K.MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
M.AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
MALİYE BAKANLIĞI
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ
MKEK GN.MD.
MUĞLA ÜNİVERSİTESİ
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV.
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
ORDU ÜNİVERSİTESİ
ORTADOĞU TEKNİK ÜNİ.
OSMANİYE K.ATA ÜNİVERSİTESİ
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
RİZE ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BAKANLIĞI
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV.
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
TKİ GN.MD.
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ
TÜBA BŞK.
TÜBİTAK BŞK.
TÜRKİYE ATOM ENJ.KUR.BŞK.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
ULUSAL BOR ARAŞ. ENSTİTÜSÜ
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİV.
PROJE
SAYISI
4
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
6
1
2
2
2
3
4
1
1
3
1
1
2
1
1
56
6
2
1
2
1
2
2
2
DIŞ
21.676
27.540
TOPLAM
30.911
10.000
8.000
10.000
7.991
3.800
5.378
6.000
9.610
4.514
4.280
350
7.350
6.000
5.457
4.280
7.906
14.461
5.638
35.606
50
10.000
4.514
6.770
4.514
8.541
14.248
4.538
50.724
4.527
9.974
7.101
23.028
8.946
30.684
4.280
12.359
18.662
3.616
22.871
12.150
4.514
50
3.506.639
185.588
13.308
6.250
6.104
4.517
10.175
12.704
10.974
DIŞ
KREDİ
ÖZKAYNAK
ETÜD-PROJE
DEVAM EDEN PROJELER
DIŞ
TOPLAM
KREDİ ÖZKAYNAK
YENİ PROJELER
DIŞ
TOPLAM
12.491
KREDİ
ÖZKAYNAK
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
4.410
KREDİ
ÖZKAYNAK
DIŞ
TOPLAM
14.000
3.000
2.908
10.000
4.404
3.587
3.020
8.300
3.076
1.397
2.348
2.000
1.010
1.438
1.863
2.140
4.500
4.457
1.397
4.301
10.166
3.272
23.606
1.180
1.500
1.000
1.000
1.000
2.225
2.366
12.000
5.474
3.020
4.404
3.020
6.480
7.721
4.528
9.640
4.422
5.474
3.847
16.428
4.941
12.284
1.397
8.989
5.072
214
15.371
3.210
3.020
2.500
1.494
2.366
1.494
2.061
2.527
10
10.120
105
3.500
1.754
6.600
2.510
5.670
1.856
3.370
4.650
2.332
7.500
2.500
1.494
3.800
300
350
2.000
2.605
2.070
50
21.676
27.540
100
2.724.015
55.376
2.675
469.329
9.211
3.000
3.869
3.288
3.745
7.903
10.144
2.200
1.229
3.500
3.301
10
4.000
2.110
1.000
1.500
250
6.830
1.000
3.050
50
119.469
22.472
4.500
6.250
35
10
1.500
820
KREDİ
ÖZKAYNAK
TOPLAM
18.410
3.000
2.908
10.000
3.587
3.800
2.348
2.000
1.310
1.438
1.863
350
3.180
1.500
1.000
1.000
3.605
4.295
2.366
12.000
50
2.500
1.494
2.366
1.494
2.061
6.527
10
12.330
105
4.500
3.254
6.600
2.760
12.500
1.856
3.370
5.650
2.332
7.500
5.550
1.494
50
588.798
31.683
7.500
6.250
2.235
1.229
3.510
4.801
830
2012 YILI DKH-SOSYAL SEKTÖRÜ YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI (Devam)
(Bin TL.)
2012 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA
PROJE TUTARI
KURULUŞLAR
SOSYAL GÜVENLİK
SOSYAL GÜV. KUR. BŞK.
AFETLER
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ
BAŞKANLIĞI
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
ORTADOĞU TEKNİK ÜNİ.
PROJE
SAYISI
DIŞ
28
28
2.500
2.500
ETÜD-PROJE
DIŞ
TOPLAM
642.320
642.320
KREDİ
1.186
1.186
ÖZKAYNAK
DEVAM EDEN PROJELER
DIŞ
TOPLAM
KREDİ ÖZKAYNAK
130.896
130.896
YENİ PROJELER
DIŞ
TOPLAM
500
500
KREDİ
750
750
ÖZKAYNAK
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
204.552
204.552
ÖZKAYNAK
DIŞ
TOPLAM
90.648
90.648
KREDİ
750
750
ÖZKAYNAK
TOPLAM
295.700
295.700
24
65.101
32.579
6.000
11.100
4.900
22.000
20
40.322
14.165
6.000
7.100
4.900
18.000
3
1
24.529
250
18.264
150
3.900
100
İSTİHDAM VE ÇALIŞMA HAYATI
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜV.BAK.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
İŞ-KUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
21
9
1
11
403.194
164.183
2.000
237.011
226.907
86.317
118.060
59.128
SOSYAL İÇERME
AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
EMNİYET GN.MD.
GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BŞK
GENÇLİK ve SPOR BAKANLIĞI
KALKINMA BAKANLIĞI
SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
26
18
1
2
3
1
1
1.964.783
864.650
120.000
5.566
38.071
798.660
137.836
663.926
111.246
3
1
2
12.529
9.629
2.900
TEKNİK İŞBİRLİĞİ
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
TÜRK İŞB. KOORD. AJ. BŞK.(TİKA)
TOPLAM
573
3.275.250
22.251.483
140.590
58.932
4.500
4.500
366.415
77.412
4
3
548.660
4.016
250.000
39.000
5.628
5.628
4.000
4.000
3.900
100
19.613
5.100
1.000
13.513
137.673
64.228
1.000
72.445
135.941
103.911
13.000
5.559
13.471
506.856
185.823
13.000
5.562
13.471
250.000
39.000
2.000
6.000
4.000
2.000
2.000
2.493.084
11.007.568
66.367
182.116
2.499.511
763.931
182.116
3.329.809
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
DKH-SOSYAL - İÇME SUYU
BODRUM BELEDİYESİ-ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI-DEVLET SU İŞLERİ GN.MD.
YER
(İL ve İLÇESİ)
PROJE ADI
BODRUM BELEDİYESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2011K050700
Bodrum İçmesuyu Projesi
ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2009K050400
IPA Yatırım Paketi Hazırlama Projesi (AB)
(1)
2010K050400
Arıtım İçin Uygun Yöntem Belirlenmesi (AB)
(1)
2011K050410
Kentsel Atıksu Uygulama Planı (AB)
(1)(2)
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K050250
Su Temini Hizmetleri Projesi(3)
Muğla
KARAKTERİSTİK
Şebeke+Arıtma
(Bin TL)
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
2011-2013
Muhtelif
Etüd - Proje
2009-2014
Muhtelif
Etüd - Proje
2010-2014
Muhtelif
Etüd - Proje
2011-2013
Muhtelif
İsale, Şebeke, Depo
2012-2012
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
(17.388)
(20.518)
(1.086)
-
(1.282)
(7.414)
-
(8.748)
(17.468)
(8.181)
(3.019)
-
7.826
5.056
5.056
3.083
(17.468)
1.444
(8.181)
529
(3.019)
2.770
2.770
2.770
(3.494)
-
-
617
617
617
617
(3.494)
-
(6.114)
(2.454)
(1.490)
-
-
4.544
1.774
1.774
1.079
(6.114)
433
(2.454)
262
(1.490)
2.770
2.770
2.770
10.506.708
260.033
260.033
260.033
9.232.830
3.934.384
122.473
2.322.402
2.322.402
2.298.978
-
-
5.176.279
105.704
105.704
105.704
5.070.575
3.842.384
110.473
86.765
86.765
-
-
650.000
40.000
40.000
40.000
561.700
92.000
12.000
DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1998K050010
Etüd-Proje
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2005K050170
Afyonkarahisar İçmesuyu Projesi
Muhtelif
Etüd-Proje
1998-2014
Afyonkarahisar
2005-2012
2006K050120
Çankırı İçmesuyu Projesi
Çankırı
2006-2012
-
76.487
-
-
72.487
-
-
4.000
1991K050070
Büyük İstanbul İçmesuyu Proj.II.Merhale(Büyük Melen
Projesi)
İstanbul, Kocaeli,Sakarya
1991-2012
2.298.978
3.517.818
2.298.978
-
3.467.818
-
-
50.000
2006K050080
Çorum-Hatap İçmesuyu Projesi
Çorum
2006-2012
-
65.292
-
-
59.292
-
-
6.000
2004K050300
Bodrum Yarımadası İçmesuyu Projesi
Muğla
2004-2012
-
109.560
-
-
106.560
-
-
3.000
2009K050080
Karabük İçmesuyu Sertlik Giderme Projesi
Karabük
2009-2012
-
17.350
-
-
5.350
-
-
12.000
2009K050090
Kars İçmesuyu Projesi (DAP)
Kars
Depolama: 50 hm3,
İçmesuyu: 15,5 hm3/yıl,
İsale Hattı: 20 km,
Arıtma Tesisi
İçmesuyu: 14,83 hm3/yıl,
İsale Hattı:161 km,
Arıtma Tesisi
Depolama: 91,3 hm3,
İçmesuyu: 489,8 hm3/yıl,
İsale Hattı:197,2 km,
Arıtma Tesisi
İçmesuyu: 7,5 hm3/yıl,
İsale Hattı:17 km,
Arıtma Tesisi
İsale Hattı: 170 km,
İçmesuyu: 10,2 hm3/yıl,
Arıtma Tesisi
Sertlik Giderme Tesisi,
Arıtma Tesisi
İçmesuyu: 10,32 hm3/yıl,
İsale Hattı: 29,85 km,
Arıtma Tesisi
2.891.794
2.891.794
2.298.978
-
2009-2012
-
25.404
-
-
20.404
-
-
5.000
2010-2017
592.816
-
5.298.446
157.580
23.424
-
-
1.228.191
13.910
86.765
-
-
469.700
16.000
-
37.215
86.765
-
102.000
2010K050060
1998K050060
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
Adıyaman-Göksu Araban I.Merhale (Çetintepe Barajı)
(GAP)(4)
Ankara İçmesuyu II.Merhale (Gerede Si.)
Adıyaman
Ankara
Depolama: 212 hm3
İçmesuyu: 230 hm3/yıl
1998-2014
592.816
714.959
23.424
İsale Hattı: 31,6 km
Arıtma Tesisi
(1)Dış para kısmı AB Mali İşbirliği kapsamında karşılanacak olup, toplama dahil değildir. İç para kısmı ise Sermaye Transferi Tertibi Ödeneğidir.
(2)Projede harcama yapılması Kalkınma Bakanlığı
(3)Sermaye Transferi Tertibi Ödeneğidir.
(4)Projede içmesuyu tesisleri yapımı işleri (Çetintepe Barajı hariç) için harcama, Gaziantep İçmesuyu Temini Planlama Raporu revize edilip Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylandıktan sonra yapılacaktır.
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
DKH-SOSYAL - İÇME SUYU
DEVLET SU İŞLERİ GN.MD.
(Bin TL)
YER
(İL ve İLÇESİ)
PROJE ADI
1995K050140
Ortaklar İçmesuyu Projesi
Aydın
2009K050060
Gemlik İçmesuyu Projesi
Bursa
2010K050050
Elazığ İçmesuyu (DAP)
Elazığ
2008K050060
Büyük Karaçay İçmesuyu Projesi
Hatay
2009K050070
İskenderun İçmesuyu Projesi
Hatay
1999K050050
İzmir İçmesuyu II.Merhale Projesi
İzmir, Manisa
2006K050050
Karaman İçmesuyu II. Merhale Projesi (KOP)
Karaman
2009K050100
Mersin-Tarsus Projesi (Pamukluk)
Mersin
2009K050110
Ünye İçmesuyu Projesi (DOKAP)
Ordu
2009K050120
Ordu İçmesuyu Projesi (DOKAP)
Ordu
2009K050130
Sinop İçmesuyu Projesi
Sinop
2005K050050
Siirt Acil İçmesuyu Projesi (GAP)
Siirt
2009K050140
Tekirdağ İçmesuyu Projesi
Tekirdağ
1994K050060
Trabzon İçmesuyu Projesi (DOKAP)
Trabzon
2007K050160
Musabeyli (Yozgat İçmesuyu) Projesi
Yozgat
2010K050040
2009K050170
Muhtelif
Muhtelif
2011K050050
Bakım-Onarım-Tamamlama
Kıbrıs'a Anamur (Dragon) Çayından Boruyla Su
Götürme Projesi(5)
Şereflikoçhisar İçmesuyu Projesi
Ankara
2011K050060
Antalya İçmesuyu II. Merhale(6)
Antalya
2011K050070
Büyük İstanbul İçmesuyu Proj.III.Merhale(Melen Barajı) Düzce-İstanbul
KARAKTERİSTİK
Depolama: 196 hm3
İçmesuyu: 52,3 hm3/yıl
İsale Hattı: 19,3 km
Arıtma Tesisi
Depolama: 14,1 hm3
İçmesuyu: 18,95 hm3/yıl
İsale Hattı: 35 km
Depolama: 54,7 hm3
İçmesuyu: 44,18 hm3/yıl
İsale Hattı: 110 km
Arıtma Tesisi
İçmesuyu: 35,32 hm3/yıl
İsale Hattı: 110 km
Arıtma Tesisi
İçmesuyu: 47 hm3/yıl
İsale Hattı: 21 km
Arıtma Tesisi
Depolama: 448,5 hm3
İçmesuyu: 74 hm3/yıl
İsale Hattı: 100 km
Arıtma Tesisi
İçmesuyu: 22,1 hm3/yıl
İsale Hattı: 25 km
Arıtma Tesisi
İçmesuyu: 128 hm3/yıl
İsale Hattı: 24 km
İçmesuyu: 9,5 hm3/yıl
İsale Hattı: 40 km
Arıtma Tesisi
İçmesuyu: 29 hm3/yıl,İsale
Hattı:18 km,Arıtma Tesisi
İçmesuyu: 23 hm3/yıl,İsale
Hattı: 33 km,Arıtma Tesisi
İçmesuyu: 23,2 hm3/yıl,İsale
Hattı: 118 km,Arıtma Tesisi
Depolama: 17,5 hm3
İçmesuyu: 6,43 hm3/yıl
İsale Hattı: 45 km
İçmesuyu: 35,8 hm3/yıl
İsale Hattı: 91,3 km
Depolama: 48,6 hm3
İçmesuyu: 23,7 hm3/yıl
İsale Hattı: 80 km
Arıtma Tesisi
Bakım,Onarım,Tamamlama
Depolama: 48,6 hm3
İçmesuyu: 7,41 hm3/yıl,İsale
Hattı: 31,8 km,Arıtma Tesisi
İçmesuyu: 256,54
hm3/yıl,İsale Hattı: 43
km,Arıtma Tesisi
Depolama: 1936 hm3
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
1995-2014
-
234.516
-
-
193.722
-
-
19.500
2009-2016
-
195.472
-
-
-
-
-
8.000
2010-2015
-
294.054
-
-
10.700
-
-
20.000
2008-2014
-
83.189
-
-
17.892
-
-
10.000
2009-2013
-
59.588
-
-
28.938
-
-
20.000
1999-2014
-
492.357
-
-
352.357
-
-
50.000
2006-2014
-
151.597
-
-
100.437
-
-
15.000
2009-2016
-
395.325
-
-
33.490
-
-
20.000
2009-2013
-
44.662
-
-
19.262
-
-
20.000
2009-2013
-
52.220
-
-
-
-
-
10.000
2009-2013
-
39.900
-
-
10.700
-
-
15.000
2005-2013
-
120.778
-
-
96.053
-
-
10.725
2009-2015
-
100.600
-
-
1.252
-
-
10.000
1994-2014
-
401.415
-
-
277.915
-
-
24.000
2007-2015
-
102.031
-
-
16.606
-
-
11.475
2010-2015
2009-2015
-
117.509
(695.500)
-
-
15.509
(139.538)
-
-
18.000
(144.000)
2011-2013
-
32.183
-
-
2.233
-
-
5.000
2011-2015
-
475.119
-
-
-
-
-
10.000
2011-2016
-
631.085
-
-
-
-
-
45.000
(5)Projenin ödeneği Hazine Müsteşarlığı bünyesinde yer alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yapılacak yardımlar tertibinden karşılanacak olup, toplama dahil değildir.
(6)Revize fizibilite raporu Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylandıktan sonra harcama yapılacaktır.
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
2011K050080
DKH-SOSYAL - İÇME SUYU
DEVLET SU İŞLERİ GN.MD.-İLLER BANKASI GN.MD.
(Bin TL)
YER
(İL ve İLÇESİ)
PROJE ADI
Adapazarı İçmesuyu Projesi(6)
Sakarya
KARAKTERİSTİK
Depolama: 143 hm3
İçmesuyu: 189 hm3/yıl
İsale Hattı: 95 km
Arıtma Tesisi
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2011-2016
-
402.307
-
-
-
-
-
10.000
1.013.845
39.300
15.000
12.300
10.000
2.000
974.545
17.250
-
-
-
-
-
48.300
39.300
15.000
12.300
10.000
2.000
9.000
100
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K050010
Makina, Teçhizat
2012K050020
Akaryakıt ve Yağ Giderleri
2012K050030
Yılı İçinde Bitirilemeyen İşler
2012K050150
Ergene Havzası Arıtma Sistemi Projesi
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2012K050040
Ödemiş - Rahmanlar İçmesuyu
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Edirne,Tekirdağ, Kırklareli
Makina, Teçhizat
Akaryakıt ve Yağ Giderle ri
İsale, Şebeke, Arıtma, Depo
Etüd - Proje(12 Proje)
2012-2012
2012-2012
2012-2012
2012-2012
İzmir
2012-2015
2012K050050
Uşak İçmesuyu II. Merhale (Susuzören)
Uşak
2012-2017
-
32.643
-
-
-
-
-
100
2012K050060
Mavi Tünel (Konya İçmesuyu Projesi) (KOP)
Konya
İçmesuyu: 9,36 hm3/yıl
İsale Hattı: 5 km
İçmesuyu: 10,75 hm3/yıl
İsale Hattı: 8 km
İçmesuyu: 100 hm3/yıl,İsale
Hattı: 120,5 km,Arıtma Tesisi
-
2012-2015
-
391.855
-
-
-
-
-
100
2012K050080
2012K050090
2012K050100
Samsun-19 Mayıs (YHGP)
Tokat-Turhal Gülüt(YHGP)(6)
Gelibolu-Gökbüet İçmesuyu
Samsun
Tokat
Çanakkkale-Tekirdağ
2012-2016
2012-2016
2012-2015
-
137.567
96.030
87.000
-
-
-
-
-
100
100
3.200
2012K050110
Çorum Alaca İçmesuyu(6)
Çorum
2012-2014
-
12.200
-
-
-
-
-
100
2012K050120
Ş.Urfa İçmesuyu II. Merhale (GAP)(6)
Şanlıurfa
2012-2014
-
100.000
-
-
-
-
-
100
2012K050130
Mardin-Midyat-Dargeçit-Ömerli İçmesuyu (GAP)
Mardin
2012-2015
-
55.000
-
-
-
-
-
5.000
2012K050140
Şırnak-Silopi İçmesuyu (GAP)
Şırnak
2012-2015
-
45.000
-
-
-
-
-
100
(205.405)
(12.969)
(20.874)
(2.712)
(11.246)
(72.814)
(7.046)
(6.915)
(70.829)
-
225.713
177.837
(228.228)
(14.411)
(23.194)
(3.013)
(12.496)
(80.903)
(7.829)
(7.683)
(78.699)
177.837
73.286
(180.501)
(12.016)
(19.366)
(2.560)
(11.059)
(56.747)
(5.377)
(6.814)
(66.562)
-
-
95.673
95.673
(200.557)
(13.352)
(21.518)
(2.844)
(12.288)
(63.052)
(5.974)
(7.571)
(73.958)
95.673
65.106
(24.904)
(954)
(1.507)
(152)
(187)
(16.067)
(1.669)
(101)
(4.267)
-
-
25.000
16.500
(27.671)
(1.060)
(1.675)
(169)
(208)
(17.852)
(1.854)
(112)
(4.741)
16.500
1.140
(8)
(37.795)
İçmesuyu Projeleri
Muhtelif
(6 Adet)
1993-2014
(9)
(6)Revize fizibilite raporu Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylandıktan sonra harcama yapılacaktır.
(8)Dış tutarlar Marmara Depremi Bölgesi için sağlanan dış krediden karşılanacaktır. Toplama dahil değildir.
(9)Parantez içindeki rakamlar Çevre ve Şehircilik Bak. Bütçesinin Sermaye Transferi Tertibinden aktarılacak olan Denkleştirme Ödeneğinden karşılanacaktır
(37.795)
104.551
(63.447)
(30.870)
-
-
(30.870)
30.567
(21.332)
(6.310)
-
-
(6.310)
15.360
(21.308)
İLBANK A.Ş. TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2006K050110
Belediye Hizmetleri Projesi I(7)
Elbistan İçmesuyu Projesi
Denizli İçmesuyu Projesi
Ilıca İçmesuyu Projesi
Kütahya İçmesuyu Projesi
Mersin İçmesuyu Projesi (MESKİ)
Muğla İçmesuyu Projesi
Ödemiş İçmesuyu Projesi
Antalya İçmesuyu Projesi (ASAT)
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1992K050330
Bolu II İçmesuyu Projesi
1993K050010
İçmsuyu: 34,68 hm3/yıl
İçmesuyu: 14,8 hm3/yıl
İçmesuyu: 18,93 hm3/yıl,İsale
Hattı: 399 km,Arıtma Tesisi
İçmesuyu: 2,54 hm3/yıl
İsale Hattı: 10 km
Arıtma Tesisi
İçmesuyu: 98,55 hm3/yıl
İsale Hattı: 23 km
Arıtma Tesisi
İçmesuyu: 34,82 hm3/yıl
İsale Hattı: 80 km
İçmesuyu: 22 hm3/yıl
İsale Hattı: 40 km
Muhtelif
K.Maraş
Denizli
Antalya
Kütahya
Mersin
Muğla
İzmir
Antalya
( 8 Adet )
İsale, Şebeke
İsale, Şebeke
İsale, Şebeke
İsale, Şebeke
İsale, Şebeke
İsale, Şebeke
Arıtma
İsale, Şebeke
2006-2012
Bolu
Regulatör, Arıtma Tesisi ,
İsale, Depo, Şebeke
1992-2013
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
2009K050210
2011K050220
DKH-SOSYAL - İÇME SUYU-KANALİZASYON
İLLER BANKASI GN.MD.-JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI-MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI-ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI-ANTALYA ASAT GN.MD.-BURSA BUSKİ GN.MD.
2011 SONUNA KADAR
BAŞLAMA
PROJE TUTARI
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
BİTİŞ
YER
DIŞ
PROJE ADI
KARAKTERİSTİK
DIŞ
TOPLAM
TOPLAM
YILI
(İL ve İLÇESİ)
KREDİ
ÖZKAYNAK
Belediye Hizmetleri Projesi II(7)
Antalya İçmesuyu Projesi (ASAT)
Denizli İçmesuyu Projesi
Kırşehir İçmesuyu Projesi
Kentsel Altyapı Projeleri (AYB Kredisi)(10)
2011K050230
Belediye İçmesuyu ve Atıksu Destek Programı(11)
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K050200
Belediye İçme.Tesis.Mak.İnş.İkm.İşleri
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2012K050210
İçmesuyu Projeleri (2012)
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K050270
Askeri İçmesuyu Projesi
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K050260
Askeri İçmesuyu Projesi
ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2011K050400
Havza İzleme ve Referans Noktaları Belirleme Projesi
(1)
2010K050410
Tehlikeli Maddelerin Kontrolü
2009K050420
Havza Koruma Eylem Planları
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K050230
Ulusal Su Veritabanının Geliştirilmesi
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2012K050220
Su Kaynaklarının Kalite Kriterlerinin Belirlenmesi ve
İyileştirilmesi
2012K050240
Otomatik Sürekli Ölçüm İstasyonlarının Kurulması
ANTALYA ASAT GN.MD. TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2011K060210
Antalya Kanalizasyon Projesi
BURSA BUSKİ GN.MD. TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2010K060210
Bursa Kanalizasyon Projesi II
Muhtelif
Antalya
Denizli
Kırşehir
Muhtelif
2009-2014
Muhtelif
( 3 Adet )
İsale, Şebeke
İsale, Şebeke
İsale, Şebeke
Regulatör, Arıtma Tesisi ,
İsale, Depo, Şebeke
Etüd - Proje - Uygulama
Muhtelif
Makina,Teçhizat,İnşaat
2012-2012
Muhtelif
Regulatör, Arıtma Tesisi ,
İsale, Depo, Şebeke
Muhtelif
Muhtelif
Etüd ve Yapım
Etüd ve Yapım
(Bin TL)
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
(91.482)
(22.536)
(40.142)
(28.804)
(117.790)
(91.482)
(22.536)
(40.142)
(28.804)
(117.790)
(577)
(263)
(146)
(168)
-
-
(577)
(263)
(146)
(168)
-
(11.148)
(6.271)
(2.716)
(2.161)
(5.890)
-
(11.148)
(6.271)
(2.716)
(2.161)
(5.890)
2012-2014
-
(500.000)
(500.000)
4.000
4.000
43.876
43.876
-
-
(50.000)
(50.000)
-
-
-
(150.000)
(150.000)
4.000
4.000
4.500
4.500
2012-2012
-
6.730
6.730
6.730
6.730
-
-
-
-
-
6.730
6.730
6.730
6.730
2012-2012
-
7.500
7.500
7.500
7.500
-
-
-
-
-
7.500
7.500
7.500
7.500
47.095
22.703
22.703
10.420
(8.546)
3.500
8.783
24.392
802
802
23.590
21.500
-
-
6.500
6.500
6.500
800
1.200
4.500
-
(8.546)
-
-
8.302
6.852
6.852
3.052
(8.546)
1.300
2.500
1.450
802
802
648
248
2011-2017
2011-2014
Muhtelif
Etüd - Proje
2011-2014
Muhtelif
Muhtelif
Etüd - Proje
Etüd - Proje
2010-2013
2009-2013
Muhtelif
Etüd - Proje
2012-2012
Muhtelif
Etüd - Proje, Tek. Destek
2012-2015
(8.546)
-
Muhtelif
İzleme
2012-2013
-
2.090
-
-
-
-
-
400
2011-2014
(115.920)
(136.786)
-
-
-
-
(24.000)
(28.320)
2010-2013
(185.472)
(373.958)
-
-
-
-
(12.403)
(24.807)
Antalya
Bursa
Şebeke
Su-Kanal-Yağ.Suyu Şebeke
Arıtma, Kolektör
(1)Dış para kısmı AB Mali İşbirliği kapsamında karşılanacak olup, toplama dahil değildir. İç para kısmı ise Sermaye Transferi Tertibi Ödeneğidir.
(7)Projenin dış finansmanı Dünya Bankasından, iç kısmı ise belediye/özel idare kaynaklarından karşılanacak olup toplama dahil değildir.
(10)Dış para kısmı AYB kredisi ile karşılanacak olup, toplama dahil değildir. Projede harcama yapılması Kalkınma Bakanlığı müsaadesine tabidir.
(11)12.01.31.00-06.1.0.9-1-07.1 tertibinde yer alan ödenek, Su Kanalizasyon ve Altyapı Projesi (SUKAP) kapsamında belediyelerin içme suyu ve atıksu projelerini gerçekleştirmek üzere İller Bankası Anonim Şirketine, aktarılacak olup, belediyeler bazında dağılımı,
kullandırılması, izlenmesi ve denetimine ilişkin usul ve esaslar Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanacaktır.
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
DKH-SOSYAL - KANALİZASYON
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI-DİĞER BELEDİYELER-DİYARBAKIR DİSKİ GN.MD.
YER
(İL ve İLÇESİ)
PROJE ADI
ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K060100
Atıksu Yönetim Hizmetleri Projesi (3)
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2012K060110
Korunan Alanlarda Atıksu Yönetim Hizmetleri
DİĞER BELEDİYELER TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2008K060240
Nevşehir Kanalizasyon Projesi (AB)(12)
2008K060250
Tokat Kanalizasyon Projesi(12)
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2004K060110
Zonguldak Kanalizasyon Projesi
2010K060200
Ordu Kanalizasyon Projesi (AB) (12)
2003K060050
Batman Kanalizasyon Projesi
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
Şebeke, Arıtma
2012-2012
Muhtelif
Şebeke, Arıtma
2012-2014
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
-
12.049
12.049
6.000
6.000
6.049
6.049
-
-
-
-
-
7.800
7.800
6.000
6.000
1.800
1.800
(15.427)
(17.694)
(62.713)
(30.128)
(181.793)
(10.855)
(11.956)
(37.094)
(91.577)
-
(14.474)
(15.941)
(43.771)
(108.061)
(714)
(1.315)
(14.838)
(11.627)
(5.332)
-
(953)
(1.753)
(17.509)
(13.679)
(6.292)
Nevşehir
Tokat
Kolektör, Arıtma
Kolektör, Arıtma
2008-2012
2008-2012
Zonguldak
Ordu
Batman
Kolektör,Şebeke, Arıtma
Şebeke, Arıtma
Kolektör,Şebeke,Arıtma,
Yağmursuyu
2004-2013
2010-2013
2003-2013
(11.569)
(13.271)
(53.147)
(25.608)
(154.062)
2012-2015
2012-2015
2012-2015
2012-2014
2012-2015
2012-2015
2012-2015
2012-2015
(39.413)
(49.266)
(49.267)
(48.686)
(28.426)
(42.930)
(43.354)
(65.031)
(46.368)
(57.960)
(57.960)
(64.915)
(33.443)
(50.506)
(51.005)
(76.507)
-
-
-
(15.765)
(23.647)
(31.529)
(24.343)
(15.765)
(29.560)
(35.472)
(35.472)
-
(18.547)
(27.821)
(37.094)
(32.458)
(18.547)
(34.776)
(41.731)
(41.731)
2012-2015
(25.618)
(30.139)
-
-
-
(11.824)
-
(13.910)
2012-2015
2012-2015
2012-2015
2012-2015
2012-2015
2012-2015
2012-2015
2012-2015
2012-2015
(68.972)
(27.589)
(39.413)
(17.736)
(50.559)
(47.295)
(16.948)
(23.845)
(78.826)
(81.144)
(32.458)
(46.368)
(20.866)
(70.711)
(55.642)
(19.938)
(28.053)
(92.736)
-
-
-
(35.472)
(19.706)
(17.736)
(9.853)
(24.865)
(15.765)
(9.853)
(12.809)
(29.560)
-
(41.731)
(23.184)
(20.866)
(11.592)
(34.776)
(18.547)
(11.592)
(15.070)
(34.776)
2012-2015
2012-2015
2012-2015
(15.931)
(7.780)
(55.774)
(18.742)
(9.153)
(65.615)
-
-
-
(7.965)
(4.927)
(28.050)
-
(9.371)
(5.796)
(33.000)
2012-2015
(155.089)
(182.458)
-
-
-
(68.972)
-
(81.144)
Adıyaman
Trabzon
Konya
Amasya
Bartın
Giresun
Adana
Ağrı
2012K060390
Erdemli İçmesuyu ve Kanal. Projesi (AB)(12)
Mersin
2012K060400
2012K060410
2012K060420
2012K060430
2012K060440
2012K060450
2012K060460
2012K060470
2012K060480
Erzincan İçmesuyu ve Kanal. Projesi (AB)(12)
Lüleburgaz İçmesuyu ve Kanal. Projesi (AB)(12)
Manavgat İçmesuyu ve Kanal. Projesi (AB)(12)
Merzifon İçmesuyu ve Kanal. Projesi (AB)(12)
Nizip İçmesuyu ve Kanal. Projesi (AB)(12)
Polatlı İçmesuyu ve Kanal. Projesi (AB)(12)
Seydişehir İçmesuyu ve Kanal. Projesi (AB)(12)
Silvan İçmesuyu ve Kanal. Projesi (AB)(12)
Siverek İçmesuyu ve Kanal. Projesi (AB)(12)
Erzincan
Kırklareli
Antalya
Amasya
Gaziantep
Ankara
Konya
Diyarbakır
Şanlıurfa
2012K060490
2012K060500
2012K060510
Soma İçmesuyu ve Kanal. Projesi (AB)(12)
Sorgun İçmesuyu ve Kanal. Projesi (AB)(12)
Erciş İçmesuyu ve Kanal. Projesi (AB)(12)
Manisa
Yozgat
Van
(3)Sermaye Transferi Tertibi Ödeneğidir.
(12)Dış para kısmı AB Mali İşbirliği kapsamında hibe ile karşılanacaktır.
KARAKTERİSTİK
Muhtelif
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2012K060310
Adıyaman Kanalizasyon Projesi (AB)(12)
2012K060320
Akçaabat Kanalizasyon Projesi (AB)(12)
2012K060330
Akşehir İçmesuyu ve Kanal. Projesi (AB)(12)
2012K060340
Amasya İçmesuyu ve Kanal. Projesi (AB)(12)
2012K060350
Bartın İçmesuyu ve Kanal. Projesi (AB)(12)
2012K060360
Bulancak İçmesuyu ve Kanal. Projesi (AB)(12)
2012K060370
Ceyhan İçmesuyu ve Kanal. Projesi (AB)(12)
2012K060380
Doğubayazıt İçmesuyu ve Kanal. Projesi (AB)(12)
DİYARBAKIR DİSKİ GN.MD. TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2012K060200
Diyarbakır İçmesuyu ve Kanal. Projesi (AB)(12)
(Bin TL)
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
Diyarbakır
Kolektör, Arıtma
Kolektör, Şebeke, Arıtma
Şebeke, Arıtma
Kolektör,Şebeke
Kolektör,Şebeke, Arıtma
İsale, Şebeke, Depo, Arıtma
Kolektör,Şebeke, Arıtma
İsale, Şebeke, Arıtma
Yağmursuyu
Kolektör, Şebeke, Arıtma
Yağmursuyu
Kolektör, Şebeke
Kolektör, Şebeke, Arıtma
Kolektör, Şebeke, Arıtma
Kolektör, Şebeke, Arıtma
Şebeke, Arıtma
İsale, Şebeke, Arıtma
Kolektör, Şebeke, Arıtma
İsale, Şebeke, Arıtma
Kolektör, Şebeke, Arıtma
Yağmursuyu
Arıtma
Arıtma
İsale, Şebeke, Depo, Arıtma
Kolektör,Şebeke,Arıtma,
Yağmur Suyu
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
DKH-SOSYAL - KANALİZASYON
ERZURUM ESKİ GN.MD.-İLLER BANKASI GN.MD.-İZMİR İZSU GN.MD.-MERSİN MESKİ GN.MD.-SAMSUN SASKİ GN. MD.
YER
(İL ve İLÇESİ)
PROJE ADI
ERZURUM ESKİ GN.MD. TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2012K060210
Erzurum İçmesuyu ve Kanal. Projesi (AB)(12)
İLBANK A.Ş. TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2006K060050
Belediye Hizmetleri Projesi I(13)
Antalya Kanalizasyon Projesi(ASAT)
Denizli Kanalizasyon Projesi
Ilıca Kanalizasyon Projesi
Muğla Kanalizasyon Projesi
Ödemiş Kanalizasyon Projesi
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2005K060030
Kanalizasyon Projeleri
(9)
2009K060030
Belediye Hizmetleri Projesi II(13)
Antalya Kanalizasyon Projesi (ASAT)
Denizli Kanalizasyon Projesi
Mersin Kanalizasyon Projesi (MESKİ)
İstanbul Kanalizasyon Projesi (İSKİ)
Beypazarı Kanalizasyon Projesi
2009K060040
Belediye Kanalizasyon Şebeke ve Atıksu Arıtma
Tesislerinin Geliştirilmesi Projesi (JICA)(14)
2011K060030
Kentsel Altyapı Projeleri (AYB Kredisi)(10)
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K060020
Yılı İçinde Bitirilemeyen İşler
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2012K060030
Kanalizasyon Projeleri
2012K060010
Belediye İçmesuyu ve Atıksu Destek Programı(11)
İZMİR İZSU GN.MD. TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2012K060220
İzmir Kanalizasyon Projesi
MERSİN MESKİ GN.MD. TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2011K060110
Mersin Kanalizasyon Projesi
SAMSUN SASKİ GN. MD. TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2003K060070
Samsun Kanalizasyon Projesi
Erzurum
KARAKTERİSTİK
Kolektör,Şebeke,Arıtma
Yağmur Suyu
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
2012-2015
(Bin TL)
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
(126.121)
(148.378)
-
-
-
(39.413)
-
(46.368)
(276.363)
(165.267)
(48.707)
(6.327)
(39.928)
(16.134)
(281.787)
(90.142)
(40.142)
(39.527)
(93.105)
(18.871)
(270.340)
350.055
279.785
(307.071)
(183.630)
(54.119)
(7.031)
(44.364)
(17.927)
279.785
279.785
(131.382)
(281.787)
(90.142)
(40.142)
(39.527)
(93.105)
(18.871)
(331.213)
(252.840)
(155.312)
(45.188)
(5.972)
(30.469)
(15.899)
(1.689)
(1.053)
(146)
(99)
(233)
(158)
(118)
-
199.831
199.831
(280.934)
(172.569)
(50.209)
(6.636)
(33.854)
(17.666)
199.831
199.831
(125.158)
(1.689)
(1.053)
(146)
(99)
(233)
(158)
(417)
(23.523)
(9.955)
(3.519)
(355)
(9.459)
(235)
(36.954)
(25.084)
(2.716)
(1.794)
(6.823)
(537)
(1.168)
-
30.000
16.000
(26.137)
(11.061)
(3.910)
(395)
(10.510)
(261)
16.000
16.000
(38.034)
(36.954)
(25.084)
(2.716)
(1.794)
(6.823)
(537)
(3.735)
(117.790)
70.270
12.000
12.000
58.270
58.270
(1.250.000)
(1.250.000)
(135.341)
-
-
(50.000)
(50.000)
-
(5.890)
(42.082)
-
(5.890)
14.000
12.000
12.000
2.000
2.000
(350.000)
(350.000)
(49.657)
Muhtelif
Antalya
Denizli
Antalya
Muğla
İzmir
( 5 Adet )
Şebeke+Arıtma
Şebeke
Şebeke
Şebeke+Arıtma
Arıtma
2006-2012
Muhtelif
( 34 Adet )
2005-2013
Muhtelif
Antalya
Denizli
Mersin
İstanbul
Ankara
Muhtelif
( 5 Adet )
Şebeke
Şebeke
Şebeke
Şebeke
Şebeke+Arıtma
Şebeke, Arıtma, Deşarj
2009-2015
Muhtelif
Şebeke,Arıtma,Deşarj
2011-2017
Muhtelif
Şebeke,Arıtma,Deşarj
2012-2012
Muhtelif
Muhtelif
Şebeke,Arıtma,Deşarj
Etüd - Proje - Uygulama
2012-2014
2012-2015
İzmir
Kolektör,Şebeke,Arıtma
2012-2014
(117.790)
(114.696)
2011-2014
(46.368)
(54.714)
-
-
-
(9.274)
-
(10.943)
2003-2013
(111.283)
(173.880)
(7.535)
-
(37.210)
(44.281)
-
(52.531)
Mersin
Samsun
Arıtma, Deşarj
Kolektör,Şebeke,Arıtma
2009-2018
(9)Parantez içindeki rakamlar Çevre ve Şehircilik Bak. Bütçesinin Sermaye Transferi Tertibinden aktarılacak olan Denkleştirme Ödeneğinden karşılanacaktır
(10)Dış para kısmı AYB kredisi ile karşılanacak olup, toplama dahil değildir. Projede harcama yapılması Kalkınma Bakanlığı müsaadesine tabidir.
(11)12.01.31.00-06.1.0.9-1-07.1 tertibinde yer alan ödenek, Su Kanalizasyon ve Altyapı Projesi (SUKAP) kapsamında belediyelerin içme suyu ve atıksu projelerini gerçekleştirmek üzere İller Bankası Anonim Şirketine, aktarılacak olup, belediyeler bazında dağılımı,
kullandırılması, izlenmesi ve denetimine ilişkin usul ve esaslar Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanacaktır.
(12)Dış para kısmı AB Mali İşbirliği kapsamında hibe ile karşılanacaktır.
(13)Dış para kısmı Dünya Bankası kredisinden karşılanacak olup, toplama dahil değildir.
(14)Dış tutarlar JICA kredisinden karşılanacak olup, toplama dahil değildir. Projede harcama yapılması Kalkınma Bakanlığı müsaadesine tabidir.
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
DKH-SOSYAL - KANALİZASYON-KIRSAL ALAN PLANLAMASI
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI-DEVLET SU İŞLERİ GN.MD.-GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BŞK-GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
YER
(İL ve İLÇESİ)
PROJE ADI
ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2006K070010
İskan Hizmetleri Etüd-Proje İşl.
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2009K070030
Mala Mirzan Göçebelerinin İskanı
2010K070010
Tekeli Yörük Göçebelerinin İskanı
2001K070070
Yerleri Kamulaştırılanların İskanı(15)
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2011K070010
Kırsal Alanda Yöresel Doku ve Mimari Özelliklerin Belirl.
ve Yaygınlaştırılması
1992K070040
Göçebelerin İskanı(16)
2009K070020
Yerleri Kamulaştırılanların İskanı (2009)
2011K070020
Bulanık Alparslan I Barajı İskanı (DAP)
2010K070040
İskan Konutları Altyapı İşleri
2011K070030
Kesin Hesap Farkı
1995K070030
Köysel Alanda İç İsk.Düzenlenmesi-I(17)
2006K070020
Göçürülenlerin İşletme Donatım Kredisi-I(17)
2011K070040
Köysel Alanda İç İsk. Düzenlenmesi-II(17)
2011K070050
Göçürülenlerin İşletme Donatım Kredisi-II(17)
DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2008K070030
Ilısu ve Yusufeli Barajları Yeniden Yerleşim İşleri
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2012K070010
Mersin-Alaköprü Barajı Yeniden Yerleşim İşleri
GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BŞK TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
1999K070120
Merkez Köy ve Köye Dönüş Kırsal Kal.Prj.(GAP)
2011K070060
Cizre-İdil-Silopi Sulama Ala. Alt Böl.Gel.Pl.
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2010K070030
GAP Eylem Planı Tanıtım ve İletiş. Stratejisi
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2009K070040
Entegre Kırsal Kalkınma Projesi (GAP)
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K070020
Siverek-Hilvan Sulama Ala.Alt Böl.Gel.Pl.(GAP)
2012K070030
GAP Eylem Planı Etki Değerlendirme Çalışması
GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
1994K070140
Şanlıurfa ve Harran Ovası Köyl. İmar Pl.(GAP)
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2000K070140
Köy İmar Planları
KARAKTERİSTİK
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
(Bin TL)
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
Muhtelif
Etüd-Proje
2006-2014
Siirt-Merkez
K. Maraş-Türkoğlu
Muhtelif
116 Aile/Şehir
34 Aile/Tarım
98 Aile/Tarım-Şehir
2009-2012
2010-2012
2001-2012
Muhtelif
Etüd-Proje-Uygula.(12 İl )
2011-2013
-
Muhtelif
Muhtelif
Muş
Siirt, İzmir, Elazığ
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
753 Aile/Tarım-Şehir-İkm .
2.120 Aile/Tarım-Şehir
286 Aile/Şehir
278 Aile/Altyapı
Hesap Farkı Ödenmesi
3.706 Aile (Biten 1.614)
2.782 Aile
1.000 Aile
200 Aile
1992-2013
2009-2015
2011-2013
2010-2013
2011-2013
1995-2014
2006-2014
2011-2015
2011-2015
-
60.957
171.900
31.460
5.000
3.000
(129.950)
(5.700)
(50.000)
(1.800)
-
-
8.453
9.100
702
(73.950)
(2.700)
(1.500)
(100)
-
-
4
20.030
12.252
2.000
2.000
(16.000)
(1.000)
(4.394)
(500)
-
276.800
251.800
251.800
251.800
25.000
25.000
25.000
-
-
110.800
110.800
110.800
110.800
-
-
-
46.000
41.000
41.000
41.000
5.000
5.000
5.000
-
86.615
47.855
47.855
47.215
640
37.160
5.600
5.600
31.560
31.560
1.600
1.600
600
1.000
-
-
60.975
43.915
43.915
43.900
15
17.060
3.600
3.600
13.460
13.460
-
-
-
13.140
3.940
3.940
3.315
625
7.600
2.000
2.000
5.600
5.600
1.600
1.600
600
1.000
-
13.670
13.670
6.590
6.590
7.080
7.080
-
-
6.620
6.620
4.690
4.690
1.930
1.930
-
-
2.250
2.250
1.900
1.900
350
350
Şırnak, Artvin
Etüd-Proje
2008-2015
Mersin
Etüd-Proje
2012-2015
GAP İlleri
Şırnak
Etüd-Proje-Uygulama
Etüd-Proje-Uygulama
1999-2012
2011-2012
GAP İlleri
Uygulama
2010-2012
GAP İlleri
Etüd-Proje-Uygulama
2009-2014
Şanlıurfa
GAP İlleri
Etüd-Proje-Uygulama
Etüd-Proje-Uygulama
2012-2012
2012-2012
Şanlıurfa
Har.Al.,İmar Pl.,Apl.
1994-2012
Muhtelif
Har.Al.,İmar Pl.,Apl.
2000-2014
(15)Bu proje altında 2001K070070 ve 2002K070060 numaralı projeler yer almaktadır.
(16)Bu proje altında 1992K070040, 1994K070050, 2004K070090 ve 2008K070050 numaralı projeler yer almaktadır.
(17)Bütçenin 08.1. Ekonomik kodunda yer almaktadır. Borçlanma için kullanılacaktır. Toplama dahil değildir.
301.788
5.161
5.161
5.161
296.627
19.610
6.268
3.250
10.092
277.017
4.700
-
-
33.512
661
661
661
32.851
13.896
3.918
2.800
7.178
18.955
700
-
-
45.000
1.000
1.000
1.000
44.000
5.714
2.350
450
2.914
38.286
2.000
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
DKH-SOSYAL - KIRSAL ALAN PLANLAMASI-BELEDİYE HİZMETLERİ
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI-ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI-DİĞER BELEDİYELER-ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİ.
PROJE ADI
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1999K070010
Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi
ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2009K080300
Doğu Karadeniz Entegre katı Atık Yönetim Alternatifleri
Araştırması
2012K080020
Jeotermal Kaynaklar Sürdürülebilir Kullanımı
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2009K080310
IPA Katı Atık Yatırım Paketi(AB)(3)
(12)
2011K080060
Deniz ve Kıyı Alanları Atık Yönetimi
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2006K080060
Atık Yönetim Hizmetleri(3)
2009K080100
Düzenli Depolama Tesisleri 2. Etap
2009K080110
Eski çöplük Kapatma
2011K080070
Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K080030
Kentsel Altyapının Geliştirilmesine Yönelik Eğitim
Projesi
2012K080040
Korunan Alanlarda Atık Yönetim Hizmetleri(3)
DİĞER BELEDİYELER TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2007K080080
Çanakkale Bölgesel Katı Atık Yön. Projesi(12)
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2012K080080
Balıkesir Bölgesel Katı Atık Yönetimi Projesi(12)
2012K080090
Çorum Bölgesel Katı Atık Yönetimi Projesi(12)
ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİ. TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2000K080430
İtfaiye Aracı Alımı
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2000K080380
Katı Atık Yönetimi
2000K080400
Porsuk Çayı Rehabilitasyonu
(3)Sermaye Transferi Tertibi Ödeneğidir.
(12)Dış para kısmı AB Mali İşbirliği kapsamında hibe ile karşılanacaktır.
YER
(İL ve İLÇESİ)
Muhtelif
KARAKTERİSTİK
15.745 Aile
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
(Bin TL)
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
1999-2014
-
214.000
214.000
214.000
214.000
-
-
156.077
156.077
156.077
156.077
-
-
17.655
17.655
17.655
17.655
-
40.348
7.979
2.750
2.350
-
-
11.255
2.156
1.750
1.750
-
-
11.380
2.110
1.000
600
400
5.229
2.029
(11.496)
3.200
30.699
30.699
11.093
12.504
4.102
3.000
1.670
1.670
400
(2.299)
-
-
406
406
(2.299)
9.099
9.099
6.293
2.604
202
-
(4.024)
-
-
400
1.110
710
(4.024)
400
7.600
7.600
1.400
3.500
1.700
1.000
1.670
1.670
400
Muhtelif
Araştırma
2009-2012
Denizli-Pamukkale
Etüd
2012-2012
Muhtelif
Etüd-Proje
2009-2014
Muhtelif
Etüd
2011-2015
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Kaş-Kekova
Etüd-Yapım, Mak.Teç.
İnşaat
Rehabilitasyon
Etüd-İnşaat
2006-2014
2009-2014
2009-2014
2011-2013
Muhtelif
Etüd-Proje
2012-2012
(11.496)
-
Muhtelif
Etüd-Yapım, Mak.Teç.
2012-2012
-
1.270
-
-
-
-
-
1.270
2007-2012
(27.457)
(38.400)
(27.098)
-
(37.900)
(359)
-
(500)
İnşaat, Mak.,Teç.
2012-2014
(28.271)
(33.791)
-
-
-
(22.721)
-
(23.822)
İnşaat, Mak.,Teç.
2012-2014
(45.826)
(54.596)
-
-
-
(21.300)
-
(23.583)
(6.116)
(32.178)
(15.293)
(8.440)
(40.520)
(15.987)
(3.155)
-
-
(4.120)
(8.197)
-
(2.961)
(12.872)
(4.589)
-
(4.320)
(13.016)
(4.733)
Çanakkale (Merkez,
Lapseki, Umurbey, Kepez,
Çardak,Kumkale, İntepe)
Balıkesir (Merkez,Bigadiç,
İvrindi,Kepsut, Pamukçu,
Savaştepe, Susurluk)
Çorum (Merkez,Alaca,
Boğazkale,Dodurga,
İskilip,Laçin,
Mecitözü,Oğuzlar,
Osmancık,Sungurlu,
Uğurludağ,Bayat, Ortaköy
ve 24 belde belediyesi)
İnşaat, Mak.,Teç.
Eskişehir
13 Adet
2000-2012
Eskişehir
Eskişehir
Yapım
Yapım
2000-2014
2000-2014
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
DKH-SOSYAL - BELEDİYE HİZMETLERİ
GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BŞK-İÇİŞLERİ BAKANLIĞI-İLLER BANKASI GN.MD.-İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ-İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ-KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
(Bin TL)
2011 SONUNA KADAR
BAŞLAMA
PROJE TUTARI
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
2012 YATIRIMI
BİTİŞ
YER
DIŞ
DIŞ
PROJE ADI
KARAKTERİSTİK
DIŞ
TOPLAM
TOPLAM
TOPLAM
YILI
(İL ve İLÇESİ)
KREDİ
ÖZKAYNAK
KREDİ
ÖZKAYNAK
GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BŞK TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2011K080090
Adıyaman Düzenli Depolama Alanı Yapımı
2011K080100
(18)
Mardin Düzenli Depolama Alanı Yapımı
(18)
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2003K080080
Yerel Yönetimler Bilgi Tabanı
2005K080050
BEPER 2. Aşama
İLBANK A.Ş. TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2006K080040
Katı Atık Hizmetleri Projesi(7)
Gelibolu Katı Atık Yönetimi
Bergama Katı Atık Yönetimi
2006K080050
İller Ban. Kurumsal Güçlendirilmesi
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2009K080040
Belediye Hizmetleri Projeleri
(13)
İller Ban. Kurumsal Güçlendirilmesi
Kayseri Katı Atık Yönetimi
2011K080050
Kentsel Altyapı Projeleri(10)
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2012K080010
Katı Atık Yönetimi
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K080050
Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi Etüdü
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2012K080060
İtfaiye ve Acil Müdahale Aracı Alımı
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2012K080070
Konya Katı Atık Yön. Projesi(12)
Adıyaman (Merkez, Gölbaşı, İnşaat
Kahta, Besni, Samsat, Tut,
Çelikhan)
2011-2014
Mardin
2011-2014
Muhtelif
Muhtelif
İnşaat
Etüd-yazılım-Mak.Teç.
Etüd-Proje
2003-2014
2005-2014
-
19.441
19.441
19.441
13.128
-
-
2.941
2.941
2.941
1.628
-
-
5.000
5.000
5.000
3.000
-
(10.741)
6.313
(5.165)
-
-
(1.332)
1.313
(1.075)
-
-
(2.455)
2.000
(1.637)
-
5.407
5.407
5.407
2.882
2.525
-
-
3.384
3.384
3.384
1.871
1.513
-
-
600
600
600
300
300
15.653
11.960
9.476
(11.585)
(5.627)
(5.958)
9.476
(1.895)
2.484
2.484
(46.551)
2.484
(2.484)
(44.067)
(117.790)
3.693
3.693
3.693
(9.654)
(4.583)
(5.071)
(1.688)
(116)
(6)
(110)
-
-
7.412
7.412
7.406
(10.726)
(5.092)
(5.634)
7.406
(1.688)
6
6
(116)
6
(6)
(110)
-
(772)
(481)
(291)
(207)
(1.753)
(545)
(1.208)
(5.890)
-
-
3.000
2.615
2.070
(859)
(535)
(324)
2.070
(207)
545
545
(1.753)
545
(545)
(1.208)
(5.890)
385
385
385
Muhtelif
Çanakkale
İzmir
Muhtelif
Proje-İnşaat (2 adet)
Proje-İnşaat
Proje-İnşaat
Proje
2006-2012
Muhtelif
Proje
2009-2014
Muhtelif
Proje
2009-2014
Kayseri
Muhtelif
Etüd-İnşaat
Etüd-İnşaat
2009-2014
2011-2014
Muhtelif
Etüd-İnşaat
2012-2014
(10.426)
(5.064)
(5.362)
(1.895)
(46.551)
(2.484)
(44.067)
(117.790)
-
2012-2012
(6.942)
(6.942)
-
-
-
(6.942)
-
(6.942)
2012-2014
(71.284)
(84.115)
-
-
-
(39.469)
-
(46.573)
2012-2014
(40.176)
(51.569)
-
-
-
(6.775)
-
(8.694)
İstanbul
İzmir
Konya
Etüd
114 Adet
İnşaat, Mak.,Teç.
2006-2012
(7)Projenin dış finansmanı Dünya Bankasından, iç kısmı ise belediye/özel idare kaynaklarından karşılanacak olup toplama dahil değildir.
(10)Dış para kısmı AYB kredisi ile karşılanacak olup, toplama dahil değildir. Projede harcama yapılması Kalkınma Bakanlığı müsaadesine tabidir.
(12)Dış para kısmı AB Mali İşbirliği kapsamında hibe ile karşılanacaktır.
(13)Dış para kısmı Dünya Bankası kredisinden karşılanacak olup, toplama dahil değildir.
(18)Parantez içindeki rakamlar belediyesince ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı fonlarından karşılanacaktır.
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
DKH-SOSYAL - BELEDİYE HİZMETLERİ-ŞEHİRLEŞME
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BLD.-TODAİE GN.MD.-ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
PROJE ADI
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BLD. TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2008K080090
Coğrafi Bigi Sistemi
2008K080100
Özürlü, Yaşlı Hizmet.Araş.
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2005K080070
Rehabilitasyon Merkezi
2010K080060
İtfaiye Hizmetleri Rehabilitasyonu
TODAİE GN.MD. TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1999K080180
Yerel Yönetimler İçin Eğitim Malzemesi
2011K080080
Yerel Yönetimler İçin Hizmet Standartları
Araştırması(19)
ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
1992K090010
İmar Planı Yapımı
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2007K090150
Çevre Düzeni Planları
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2011K091060
Kent Bilgi Sis. Stand. Belirlenmesi(20)
2010K090110
Bütünleşik Kıyı Yönetimi Stratejisi ve Eylem Planı
Hazırlama Projesi
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2010K090120
Kıyı Master Planı
2010K091030
Bakanlık Hizmet Binası(21)
2010K090140
Kıyı Kenar Çizgilerinin Belirlenmesi Prj.
2011K091050
Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu
Projesi(22)
2011K091070
ÇŞB Mekansal Veri Altyapısının Oluşturulması ve
Uygulama Yazılımlarının Geliştirilmesi Prj.(23)
2008K091080
Hizmet Binaları İnşaatı(24)
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K090010
ÖÇK Bölgelerinde İmar Planı Yap. ve İmar Uyg.(25)
2012K090030
Bakanlık ve Taşra Bilgi Sis. İdame ve Yenileme Prj.
2012K090040
İmar ve Mühendislik Hizmetleri Geliştirme Prj.
2012K090060
Muhtelif İşler
YER
(İL ve İLÇESİ)
(Bin TL)
KARAKTERİSTİK
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
Sakarya
Sakarya
Etüd
Etüd
2008-2013
2008-2013
Sakarya
Sakarya
İnşaat
Mak.,Teç.Al.
2005-2013
2010-2014
(4.904)
(130)
(928)
(77.210)
1999-2014
2011-2013
-
4.275
4.275
4.275
3.525
750
-
-
2.375
2.375
2.375
2.175
200
-
-
650
650
650
400
250
251.995
6.092
168
168
5.924
5.924
216.650
3.500
2.500
1.000
-
-
17.578
4.241
152
152
4.089
4.089
13.337
900
900
-
-
-
51.922
666
16
16
650
650
22.603
2.600
1.600
1.000
Ankara
Muhtelif
Etüd
Etüd
(5.161)
(156)
(1.044)
(78.515)
-
-
-
(1.774)
(68)
(302)
(15.650)
-
(1.867)
(84)
(339)
(15.909)
Muh. ÖÇK Bölgeleri
Etüd-Proje
1992-2012
Muhtelif
Etüd-Proje
2007-2013
Ankara
Ankara
Yaz. Don. Dan.
Danışmanlık
2011-2012
2010-2012
-
Muhtelif
Ankara
Muhtelif
Ankara
Danışmanlık
Etüd-Proje-İnş.
Danışmanlık
Yaz. Don. Dan. Eğt.
2010-2013
2010-2014
2010-2013
2011-2013
-
213.150
4.500
173.463
7.587
3.850
-
-
12.437
500
1.000
2.587
850
-
-
20.003
2.500
2
2.751
2.500
Ankara
Yaz. Don. Dan. Eğt.
2011-2013
-
3.250
-
-
1.500
-
-
1.650
Muhtelif
8 adet Etüd-Proje-İnş.
2008-2014
Muhtelif ÖÇK Böl.
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Etüd-Proje-Uyg.
Yaz. Don. Onar.
Dan. Eğt.
1 ad. T1-a, 15 ad. T8, Bina
Onar. Mef.-Mak. Teç . Al.
1 ad. T1-a, 15 ad. T8
Bina Onarımı
Mef.-Mak. Teç. Al.
2012-2012
2012-2012
2012-2012
2012-2012
-
20.500
29.253
23.273
1.500
3.600
800
15.873
-
-
6.000
-
-
-
10.600
28.653
23.273
1.500
3.600
800
15.873
-
1.912
11.371
2.590
Taşıt Alımı
Muhtelif
2012-2012
1.912
Hizmet Binası Onarımı
Muhtelif
2012-2012
11.371
Mefruşat ve Mak. Teç. Alımı
Muhtelif
2012-2012
2.590
(19)Kalkınma Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yürütülecektir.
(20)Projenin önceki numarası 2011K011060'dır.
(21)Projenin önceki numarası 2010K011030'dur.
(22)Projenin önceki numarası 2011K011050'dir. Revize fizibilite raporu Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylandıktan sonra harcama yapılacaktır.
(23)Projenin önceki numarası 2011K011070'dir. ÇŞB Bilişim Stratejisinin Oluşturulması ve Fizibilite Etüdü Prj. kapsamında hazırlanacak ihtiyaç analizine ilişkin fizibilite raporu Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylandıktan sonra harcama yapılacaktır.
(24)Projenin önceki numarası 2008K011080'dir.
(25)Sermaye transferi tertibi ödeneğidir.
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
2012K090070
2012K090140
2012K090090
2012K090100
DKH-SOSYAL - ŞEHİRLEŞME
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI-GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BŞK-İLLER BANKASI GN.MD.-TAPU VE KADASTRO GN.MD.
PROJE ADI
ÇŞB Bilişim Stratejisinin Oluşturulması veFizibilite
Etüdü Prj.
Mekansal Strj. Planlaması Haz. Onay. Uyg. ve İzleme
Süreci Yöntem ve Esas Bel. Prj.(26)
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
Afet Riskli Alanlarda ve Gecekondu Böl. Kentsel
Dönüşüm Prj.
Kent Merkezlerinin Geliştirlmesi ve Yenilenmesine
Yönelik Kent. Tas. Prj.(2)
GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BŞK TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2009K090030
İmar Planları
2010K090200
İmar Planı
2011K090200
İmar Planı
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2012K090210
GAP Bölgesi Halihazır Harita Yapımı
2012K090220
İmar Planı
İLBANK A.Ş. TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2004K090020
İmar Planları
2010K090400
İmar Planları ve Jeolojik Etüdler
2011K090400
İmar Planları ve Jeolojik Etüdler
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2006K090040
İl ve İlçe Harita Yapım ve Revizyonu(27)
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2012K090240
Jeolojik ve Jeoteknik Etüdler
2012K090230
İmar Planları
YER
(İL ve İLÇESİ)
KARAKTERİSTİK
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
(Bin TL)
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
Ankara
Etüd-Proje
2012-2012
-
1.000
-
-
-
-
-
1.000
Ankara
Danışmanlık
2012-2012
-
500
-
-
-
-
-
500
Muhtelif
Etüd-Prj.-Dan. Mak.-Teç.
2012-2013
-
5.980
3.780
-
-
-
-
-
5.380
3.280
Muhtelif
Etüd-Prj.-Dan.
2012-2013
-
2.200
-
-
-
-
-
2.100
-
7.462
627
627
85
302
240
6.835
6.835
6.235
600
-
-
477
477
477
55
262
160
-
-
-
3.495
150
150
30
40
80
3.345
3.345
3.045
300
26.375
4.404
4.404
1.540
1.958
906
16.798
16.798
16.798
5.173
5.173
2.080
3.093
-
-
3.375
1.577
1.577
574
753
250
1.798
1.798
1.798
-
-
-
8.000
2.827
2.827
966
1.205
656
5.000
5.000
5.000
173
173
80
93
774.697
756.557
756.557
138.607
255.000
342.000
3.300
120.280
120.280
120.280
120.280
-
-
405.090
405.090
405.090
82.855
198.235
124.000
-
94.601
94.601
94.601
94.601
-
-
166.000
159.960
159.960
9.984
48.190
97.536
850
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Etüd-Proje
Etüd-Proje
Etüd-Proje
2009-2012
2010-2012
2011-2012
Muhtelif
Muhtelif
Harita Yapımı
Etüd-Proje
2012-2013
2012-2013
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Etüd-Proje
Etüd-Proje
Etüd-Proje
2004-2012
2010-2012
2011-2012
Muhtelif
32 adet İl-İlçe Haritası
2006-2014
Muhtelif
Muhtelif
Etüd-Proje
Etüd-Proje
2012-2013
2012-2013
-
1994-2014
1997-2013
2008-2013
2010-2013
331.740
331.740
331.740
331.740
-
TAPU VE KADASTRO GN.MD. TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1994K090060
Kadastro Projesi(28)
Muhtelif
Kadastro Yapımı
1997K090060
TAKBİS Projesi(29)
Muhtelif
Yaz. Don.Sayısal-Danış
2008K090090
Tapu Kadastro Modernizayonu Projesi(30)
Muhtelif
Kadastro Yenileme
2010K090040
Hizmet Binası(31)
Muğla, Bolu
Proje+İnşaat
(2)Projede harcama yapılması Kalkınma Bakanlığı müsaadesine tabidir.
(26)Kalkınma Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yürütülecektir. Projede harcama yapılması Kalkınma Bakanlığı müsaadesine tabidir.
(27)Projenin önceki numarası 2006K030040'dır.
(28)Projenin önceki numarası 1994K030060'dır.
(29)Projenin önceki numarası 1997K030060'dır. Projede harcama yapılması Kalkınma Bakanlığı müsaadesine tabidir.
(30)Projenin önceki numarası 2008K030040'dır.
(31)Projenin önceki numarası 2010K030040'dır. 850.000 TL Döner Sermaye Gelirlerinden karşılanacaktır. Toplama dahil edilmiştir.
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
2011K090030
DKH-SOSYAL - ŞEHİRLEŞME-ÇEVRE
TAPU VE KADASTRO GN.MD.-BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI-ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
PROJE ADI
Bölge ve Hizmet Binası(32)
2011K090050
Hizmet Binası(33)
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K090160
STKH Yüzeyağı Oluşturma Projesi
2012K090170
Standart Topoğrafik Harita Yapımı Projesi
2012K090180
Muhtelif İşler
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2012K090200
Hizmet Binası(34)
BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2012K100010
İklim Değ. Kapsamında Sanayide İhtiyaç Değ. ve Sera
Gaz. Em. Azaltım Pot. Bel.
ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2009K100120
Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Yönetimi
(35)
2010K100130
Biyolojik Çeşitliğin Tespiti-II
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2008K100060
Marmara Bölgesinde Hava Kalitesi Alanında Kurumsal
Yapılanma Projesi (AB)
(1)
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2009K100070
Kimyasalların Kayıt. Değerlendirme.İzin ve Kısıtlama
(REACH ) Süreç. Prj. (AB)
(1)
2009K100080
Çevre Op. Programı İletişim Eylem Planının Uyg. için
Teknik Yardım Prj. (AB)
(1)
2010K100030
Hava Kalitesinin Ön Değerlendirilmesi ve Ölçüm
Araçlarının Yenilenmesi Prj.
2010K100070
Çevresel Gürültü Direktifi İçin Uygulama Kapasitesi (AB)
YER
(İL ve İLÇESİ)
KARAKTERİSTİK
(Bin TL)
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
Diyarbakır, Hakkari, Ordu,
Proje+İnşaat
Çanakkale, Mersin-Erdemli,
Ank.(Sincan-Etimes)
2011-2014
-
15.650
-
-
-
-
-
3.275
Tekirdağ
Proje+İnşaat
2011-2014
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Nirengi Sıklaştırma
Harita Yapımı
Onarım, Mak. Teçhizat
2012-2012
2012-2012
2012-2012
Genel Müdürlük, Muş,
Adıyaman, Bingöl,
Isparta,Kastamonu,
Zonguldak
Etüd-Prj.-Dan.
2012-2014
-
2.000
18.140
3.390
255
385
2.750
14.750
14.750
-
-
-
-
-
125
6.040
3.390
255
385
2.750
2.650
2.650
2012-2013
-
1.780
1.780
1.780
1.780
-
-
-
-
-
880
880
880
880
(3.562)
-
68.951
4.432
4.432
3.209
(3.562)
1.223
36.799
3.437
3.437
(1.083)
-
-
5.653
581
581
262
(1.083)
319
5.072
803
803
(1.388)
-
-
32.390
959
959
500
(1.388)
459
15.550
2.634
2.634
(12.027)
-
(12.027)
33.362
586
(8.148)
-
-
(8.148)
4.269
163
(3.979)
-
-
(3.979)
12.916
163
Ankara
Etüd-Proje
Muhtelif ÖÇK Bölgeleri
Etüd-Proje
2009-2014
Muhtelif ÖÇK Bölgeleri
Etüd-Proje
2010-2014
Muhtelif
Etüd-Proje-Uygulama
2008-2012
Muhtelif
Etüd-Proje-Uygulama
Muhtelif
Etüd-Proje-Uygulama
2009-2013
(5.305)
-
(5.305)
113
(1.755)
-
-
(1.755)
42
(1.450)
-
-
(1.450)
42
Muhtelif
Etüd-Proje-Uygulama
2010-2013
(638)
-
(638)
6.296
(239)
-
-
(239)
1.999
(223)
-
-
(223)
3.297
Muhtelif
Etüd-Proje-Uygulama
2010-2014
-
298
-
-
-
-
-
65
-
119
(1.774)
156
(5.132)
(1.280)
-
-
(5.132)
105
(1.280)
100
-
(3.080)
(1.703)
-
(1.703)
(1)
(13.297)
(13.297)
Emisyonların Kontrolünün Gel. Prj. (AB)
Ankara
Etüd-Proje-Uygulama
2010-2013
326
(1)
(4.494)
(4.494)
(1.174)
2010K100090
Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol (EKÖK) Direktif
Ankara
Etüd-Proje-Uygulama
2010-2013
360
Uygulanmasının Dest. Prj. (AB)(1)
(5.813)
(5.813)
(3.080)
(1)Dış para kısmı AB Mali İşbirliği kapsamında karşılanacak olup, toplama dahil değildir. İç para kısmı ise Sermaye Transferi Tertibi Ödeneğidir.
(33)Projenin önceki numarası 2011K030050'dir. 125.000 TL Döner Sermaye Gelirlerinden karşılanacaktır. Toplama dahil edilmiştir.
(34)650.000 TL Döner Sermaye Gelirlerinden karşılanacaktır. Bu ödenek Genel Müdürlük, Isparta, Kastamonu ve Zonguldak'ta yapılacak olan Hizmet binaları için harcanacaktır. Toplama dahil edilmiştir.
(35)Parantez İçindeki rakamlar GEF kaynaklarından sağlanan hibe olup toplama dahil değildir.
2010K100080
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
2010K100100
2010K100110
2011K100040
2011K100080
2011K100290
2011K100110
DKH-SOSYAL - ÇEVRE
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
PROJE ADI
Büyük Endüstriyel Kazalar. Direktifi (Seveso-II) İçin
Uyg.Kap. Gel. Prj. (AB)
(1)
Maden Atıklarının Yönetimi Prj. (AB)
(1)
İç Denetim Eğit. Kapasitesinin Geliş. Faaliyetleri İçin
Tek. Yrd. Prj. (AB)
(1)
Deniz ve Kıyı Suları Kalite Durumlarının Belirlenmesi ve
Sınıflandırılması
Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı-I(36)
(Bin TL)
YER
(İL ve İLÇESİ)
KARAKTERİSTİK
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
Muhtelif
Etüd-Proje-Uygulama
2010-2014
Muhtelif
Etüd-Proje-Uygulama
2010-2013
Ankara
Etüd-Proje-Uygulama
Muhtelif
İstanbul, Erzurum, Samsun
Sanayi Kaynaklı Uçucu Organik BileşikEmisyonlarının Ankara
Kontrolu Prj. (AB)
(1)
2011K100120
İklim Değişikliğinin Etkileri ve Uyum Konusunda
Muhtelif
Farkındalığın Geliş. Prj.
2011K100130
İklim Değişikliğine Uyum ile İlgili Bölgesel ve Sektörel
Muhtelif
Etkilerin Bel.Prj.(2)
2011K100190
Nesli Tehdit ve Tehlike Altındaki Tür ve Habitatların
Muhtelif ÖÇK Bölge
Korunması ve İzlenmesi
2009K100100
Eğitim ve Kapasite Geliştirme Faal. için Teknik Yardım Muhtelif
Prj. (AB)
(1)
2009K100090
Çevre Op. Prog. Yönet. ve Uygulamasının Geliştirilmesi Muhtelif
için Teknik Yardım Prj. (AB)
(1)
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K100020
Hava Ölçüm Denetim Aracı Alımı
Muhtelif
2012K100030
Eğitim,Tanıtım ve Yayın Projesi
Muhtelif
2012K100040
Gemi Kaynaklı Kirli. Önlenmesi Fiz. Çal.
Muhtelif
2012K100050
Doğal Sit Alanları Mevcut Durum Tespiti
Muhtelif
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2012K100060
AB 850/2004 Sayılı Kalıcı Organik Kirleticiler Tüzüğünün Ankara
Uygulanması (AB)
(1)
2012K100070
Çevresel Açıdan Sürdürülebilir Çevre Dostu Balık
Muhtelif
Çiftlikleri Sist. Oluş.(2)
2012K100080
Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları ile ÖÇK Böl. Ar-Ge Muhtelif
Prj. Hazır.
2012K100090
Çevrimiçi ÇED Süreci Yönetimi Projesi
Ankara
2012K100100
Gölbaşı Anadolu Arberatumu ve Botanik Bahçesi
Ankara
Projesi(2)
2012K100110
AB Çevre Entegre Uyum Stratejisi (UÇES)'in
Ankara
Güncellenmesi Projesi
2012K100120
Temiz Hava Merk. Bina İnşaatı-II(37)
Muhtelif
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
-
723
-
-
33
-
-
345
2011-2013
(6.400)
(7.732)
-
(6.400)
1.140
(7.732)
75
(2.124)
-
-
348
(2.124)
-
(3.317)
(3.800)
-
-
(3.317)
533
(3.800)
45
Etüd-Proje-Uygulama
2011-2013
(425)
-
(425)
2.000
-
-
500
(255)
-
-
(255)
750
Etüd-Proje-İnşaat
2011-2013
-
9.000
-
-
-
-
-
4.500
Etüd-Proje-Uygulama
2011-2013
-
671
-
-
126
-
-
295
Etüd-Proje-Uygulama
2011-2013
(6.185)
-
(6.185)
1.000
(2.142)
-
-
(2.142)
50
(1.643)
-
-
(1.643)
300
Etüd-Proje-Uygulama
2011-2014
-
4.000
-
-
-
-
-
500
Etüd-Proje-Uygulama
2011-2014
-
4.745
-
-
345
-
-
1.320
Etüd-Proje-Uygulama
2009-2015
-
1.950
-
-
333
-
-
533
Etüd-Proje-Uygulama
2009-2013
(11.050)
-
(11.050)
79
(1.889)
-
-
(1.889)
55
(3.018)
-
-
(3.018)
23
(447)
27.720
5.832
5.132
500
150
50
21.888
238
(314)
-
-
(314)
-
(133)
-
-
(133)
15.881
5.832
5.132
500
150
50
10.049
117
Taşıt
Etüd-Proje
Etüd-Proje
Etüd-Proje
2012-2012
2012-2012
2012-2012
2012-2012
Etüd-Proje-Uygulama
2012-2014
(447)
-
Etüd-Proje-Uygulama
2012-2014
(2.148)
-
(2.148)
2.900
-
-
-
(843)
-
-
(843)
1.182
Etüd-Proje
2012-2013
-
800
-
-
-
-
-
500
Yazılım-Donanım
Etüd-Proje-Uygulama
2012-2013
2012-2013
-
2.450
1.500
-
-
-
-
-
1.000
750
Etüd
2012-2013
-
2.000
-
-
-
-
-
1.000
Etüd-Proje-İnşaat
2012-2013
-
12.000
-
-
-
-
-
5.500
(1)Dış para kısmı AB Mali İşbirliği kapsamında karşılanacak olup, toplama dahil değildir. İç para kısmı ise Sermaye Transferi Tertibi Ödeneğidir.
(2)Projede harcama yapılması Kalkınma Bakanlığı müsaadesine tabidir.
(36)Proje, 2011 Yılı Yatırım Programında DHKİ'de 2011K011190 numarasıyla yer almıştır. Revize fizibilite raporu Kalkınma Bakanlığınca onaylanmadan harcama yapılamaz, ihaleye çıkılamaz.
(37)Revize fizibilite raporu Kalkınma Bakanlığınca onaylanmadan harcama yapılamaz, ihaleye çıkılamaz.
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
DKH-SOSYAL - ÇEVRE
GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BŞK-GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI-ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
PROJE ADI
GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BŞK TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2009K100110
GAP Bölgesinde Suyun Verimli Kullanımı Konusunda
Kap. Geliş. Prj.
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K100130
Atatürk Baraj Gölü Çevre Kor. Ar-Ge Prj.
GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2001K100090
Bitkisel Biyolojik Çeşitlilik ve Korunması Projesi
2001K100100
Biyogüvenlik Ar-Ge Prj.
(38)
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2012K100140
Nitrat Direktifinin Uyg. Prj.
ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2009K100060
Çevre Koruma Projeleri
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2011K100060
Sulak Alanlar Konu. Bilinçlendirme
2011K100150
Ulusal Biyoçeşitlilik Veritab. Geliş.
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2011K100140
Marmara Bölgesi Sistematik Kor. Plan.
2011K100070
Doğaya Yeniden Kazan. ve Peyz. Onarım
2011K100100
CITES Uygulamalarında Kurumsal ve Teknik Kap.
Güçlen. (AB)
(1)
2011K100050
Sulak Alanların Yönetim Planlarının Hazırlanması
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K100170
Önemli Doğa Alan. Korun.Tanzimi ve Rehabilitasyonu.
Prj. (DS)
2012K100180
Sulak Alan. Korun.Tanzimi, Rehabilitasyonu Projesi
(DS)
2012K100190
Hız. Değ. Sulak Alan.Yön. Plan. Haz. Prj. (DS)
2012K100200
Hassas Ekosistemlerin Tanımlanması ve Belirlenme
Kriterlerinin Oluşt. Prj. (DS)
2012K100210
Doğa Korumanın Ekon.Sis. Entegrasyonu İçin Eğitimi
ve Kılavuz Oluşturma Prj. (DS)
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2012K100150
Yeşilırmak Havzası Biyoçeş. ve Peyz. Harita.
Çıkarılması
2012K100160
Ulusal Arazi Örtüsü Veritabanı (2012)
YER
(İL ve İLÇESİ)
Muhtelif
Adıyaman, Diyarbakır,
Şanlıurfa
KARAKTERİSTİK
Etüd-Proje-Uygulama
Araştırma
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
(Bin TL)
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2009-2012
-
579
564
564
564
-
-
429
429
429
429
-
-
150
135
135
135
2012-2012
-
15
15
15
-
-
-
-
-
15
15
15
(321)
-
15.840
10.890
10.890
5.283
5.607
(321)
4.950
4.950
4.950
(321)
-
-
6.982
6.982
6.982
3.339
3.643
(321)
-
-
-
1.740
740
740
370
370
1.000
1.000
1.000
18.549
2.000
2.000
2.000
4.179
1.310
260
1.050
2.869
600
360
249
-
-
1.063
200
200
200
863
450
150
300
413
53
-
-
10.103
775
775
775
1.585
860
110
750
725
2
180
183
Muhtelif
Muhtelif
Etüd-Proje
Etüd-Proje
2001-2016
2001-2016
Muhtelif
Mak. Teçh. Büyük Onar.
2012-2014
Burdur, Isparta, Konya
Etüd-Proje
2009-2013
Muhtelif
Ankara
Etüd-Proje-Uygulama
Yazılım-Harita
2011-2012
2011-2012
Muhtelif
Kırşehir
Ankara
Etüd-Proje
Etüd-Proje-Uygulama
Uygulama
2011-2013
2011-2013
2011-2013
-
Adana, Burdur, Bursa,
Muğla, Tokat
Etüd-Proje-Uygulama
2011-2014
(3.149)
-
(3.149)
1.660
(3.149)
-
-
(3.149)
360
-
-
360
12.370
6.920
160
-
-
-
-
-
7.743
6.920
160
Muhtelif
Etüd-Proje-Uygulama
2012-2012
-
Muhtelif
Etüd-Proje-Uygulama
2012-2012
-
3.270
-
-
-
-
-
3.270
Muhtelif
Ankara, Antalya
Etüd-Proje-Uygulama
Etüd Proje
2012-2012
2012-2012
-
2.930
360
-
-
-
-
-
2.930
360
Ankara, Kayseri
Etüd Proje
2012-2012
-
200
-
-
-
-
-
200
Ankara, Çorum, Tokat,
Samsun
Muhtelif
Etüd Proje + Uygulama
2012-2015
-
5.450
1.700
-
-
-
-
-
823
73
Yazılım, Harita
2012-2014
-
3.750
-
-
-
-
-
750
(1)Dış para kısmı AB Mali İşbirliği kapsamında karşılanacak olup, toplama dahil değildir. İç para kısmı ise Sermaye Transferi Tertibi Ödeneğidir.
(38)Parantez içindeki rakamlar Biyogüvenlik Çerçevelerinin Geliştirilmesi Projesi için GEF'ten sağlanan hibe olup toplama dahil değildir.
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
DKH-SOSYAL - ÇEVRE-KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI-GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
PROJE ADI
PROJE NO
BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2008K110040
Bilişim Vadisi (BTS)(39)
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K110050
OSB Kamulaştırma İşlemleri
GAP OSB Kamulaştırma İşlemleri
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2009K110020
IPA-Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı(40)
IPA AB Katkısı
1987K110220
Organize Sanayi Bölgesi(41)
(DAP)
(GAP)
2008K110030
Endüstri Bölgeleri(42)
Endüstri Bölgeleri
Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi
2010K110010
Küme Kapasite Geliştirme ve Destek Programı
2011K110020
OSB Teknoloji Geliştirme Projesi(43)
2007K110100
YER
(İL ve İLÇESİ)
Muhtelif
Etüd-Proje, Müş. Hiz. Dan.
Eğit.
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
-
19.911
220
220
220
-
-
42.000
500
500
500
-
333.871
(25.000)
(15.000)
333.871
127.691
(711.925)
(967.219)
(80.622)
(165.488)
177.380
250
177.130
25.000
700
-
-
19.691
19.691
18.224
(103.362)
(204.232)
(8.575)
27.177
617
-
-
-
32.500
(25.000)
(15.000)
32.500
24.000
(136.000)
(96.000)
(14.110)
(27.674)
500
250
250
6.000
500
2012-2013
-
3.100
1.100
2.000
(360.000)
(25.900)
(107.781)
(105.500)
(19.066)
(5)
9.200
9.200
700
-
-
850
100
750
(69.182)
(3.866)
(21.116)
(48.157)
(13.830)
-
-
-
1.500
500
1.000
(55.000)
(11.505)
(19.855)
(9.000)
(3.250)
(5)
9.000
9.000
500
2012-2012
-
8.500
-
-
-
-
-
8.500
-
6.300
6.000
1.000
1.000
5.000
5.000
300
300
300
-
-
1.200
1.200
500
500
700
700
-
-
-
4.100
3.800
500
500
3.300
3.300
300
300
300
2008-2012
Muhtelif
2009-2014
Muhtelif
DAP Bölgesi
GAP Bölgesi
Muhtelif
Muhtelif
Adana
Muhtelif
Muhtelih
İnşaat (58+7)
İnşaat (9+1)
İnşaat (10+1)
Etüd+İnşaat
Etüd
Etüd+Yapım
Muhtelif
Etüd Proje, Müş. Hiz., Dan.
Eğitim, Yaz. Don.
Etüd Proje, yaz.,Don.
Etüd Proje, Yaz. ,Don.
Etüd Proje,yaz.,Don.
İnşaat (40+3)
İnşaat (5)
İnşaat(16+2)
Etüd+İnşaat (6)
İnşaat (1)
Etüd (1)
1987-2016
2004-2015
2004-2016
2008-2016
2008-2012
2008-2016
2010-2016
2011-2013
2012K110300
Muhtelif
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
-
Muhtelif
Etüd Proje, Müş Hiz. Don ,
Dan.
Yaz., Don.,Mef.,BakımOnarım, Araç.
TOPLAM
343.791
720
720
720
2012-2012
Muhtelif
PROJE TUTARI
DIŞ
-
Kamulaştıma
Kamulaştıma
Muhtelif
Ankara
Ankara
Muhtelif
GAP Bölgesi
DAP Bölgesi
Muhtelif
GAP Bölgesi
DAP Bölgesi
GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2010K110240
Koopetatifçilik Bilgi Sistemi (BTS)(46)
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2007K111100
Merkezi Sicil Kayıt Siitemi (MERSİS) (BTS)(44)
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K110500
Kooperatifçilik Destek Programı Hazırlanması
KARAKTERİSTİK
Muhtelif
GAP Bölgesi
Sanayi Geliştirme Projeleri (BTS)(44)
Tek Nokta Bilgilendirme Portalı
Şirketler Bilgi Sistemi
1986K110120
Küçük Sanayi Sitesi
(GAP)
(DAP)
2004K110950
Tarıma Dayalı İhtisas OSB Projesi(45)
GAP
DAP
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K110200
OSB Politika ve Uygulamalarının Etki Analizi
Muhtelif İşler
(Bin TL)
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2007-2013
2009-2013
1986-2016
1986-2016
1998-2016
2004-2016
2007-2016
2004-2012
Muhtelif
Yaz. Don. Eğit.
2011-2012
Muhtelif
Yazılım, Don., Dan.
2007-2013
Muhtelif
Edüt Proje, Müş.
Hiz.,Dan.Eğitim
2012-2012
(39)Projenin önceki numarası 2008K090040'dır.
(40)Proje dış finansmanı AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)'dan sağlanacaktır.
(41)Toplama dahil değildir. Projenin önceki numarası 1987K090220'dir.
(42)Projenin önceki numarası 2008K090030'dur. Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi Projesi için 15.000 Bin TL tutarında kamulaştırma ödeneği tahsis edilmiştir.
(43)Projenin önceki numarası 2011K090020'dir.
(44)Projenin önceki numarası 2007K011100
(45)662 sayılı KHK çerçevesinde Tarıma Dayalı İhtisas OSB projeleri tek bir proje altında toplulaştırılmıştır. Projenin daha önceki numaraları sırasıyla 2004K090210 ve 1987K090220'dir.
(46)Projenin önceki numarası 2010K011240'dır.
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
DKH-SOSYAL - KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA
K.O.S.G.E.B.-ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV.-ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ-ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ-AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI
YER
(İL ve İLÇESİ)
PROJE ADI
K.O.S.G.E.B. TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2009K110040
Laboratuvarların Yeniden Yapılandırılması
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2011K110050
Hizmet Binası Yapımı(47)
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K110800
Muhtelif işler
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2012K110900
KOSGEB Diyarbakır Hizmet Binası ve II. İŞGEM
Binası(48)
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2010K120390
Merkezi Araştırma Laboratuvarı
2009K120410
Yenilikçi Gıda Tekn. Gel. Merk
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K120350
Rektörlük Bilimsel Araştırma Pro.
Özel Gelir(49)
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2012K120360
Nükleer Rad. Det. Araş. Merk.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2009K120420
Merkezi Araştırma Laboratuvarı
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2010K120410
Tarımsal Biy. ve Gıda Güv. Ar-Ge Merk.
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K120370
Rektörlük Bilimsel Araştırma Proj.
Özel Gelir(49)
KARAKTERİSTİK
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
Muhtelif
Mak.,Tec.,Don.
2009-2012
Ankara
Etüd+İnşaat
2011-2013
Muhtelif
Mak.Teç.,İda.Yen.,Don.
2012-2012
Diyarbakır
Etüd+İnşaat
2012-2013
-
2010-2012
19.535
14.070
14.070
6.772
-
-
11.933
11.933
11.933
4.645
-
-
5.427
2.137
2.137
2.127
Bolu
İleri Araşt., Mak-Teçh.,
İnş.(3000m2)
İleri. Ar.,Mak-Teçh.,İnş .
-
Bolu
İleri Araşt., Mak-Teçh.
2012-2012
Bolu
İleri. Ar.,Mak-Teçh.
2012-2013
-
7.298
5.465
290
290
5.175
5.175
-
-
7.288
-
-
-
10
3.290
290
290
(290)
3.000
3.000
2009-2012
-
9.619
9.619
9.619
9.619
-
-
8.389
8.389
8.389
8.389
-
-
1.230
1.230
1.230
1.230
2010-2012
-
6.400
5.650
5.650
5.650
-
-
4.559
4.559
4.559
4.559
-
-
1.841
1.091
1.091
1.091
-
750
750
750
-
-
-
-
-
-
750
750
750
(750)
5.440
5.440
500
500
4.940
1.940
-
-
535
535
535
535
-
-
2.210
2.210
500
500
1.710
710
3.000
-
-
-
-
-
1.000
Bolu
Adıyaman
Aydın
Aydın
İleri. Ar.,Mak-Teçh.,
İnş.(2419 m2)
İleri Araşt., Mak-Teçh.,
İnş.(1500 m2)
İleri Araşt., Mak-Teçh.
2009-2012
2012-2012
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K120290
TUJJB Projeleri
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2011K120420
Deprem Veri Merkezi
Muhtelif
İleri Araştırma
2012-2012
Muhtelif
2011-2013
2012K120300
Muhtelif
İleri Araştırma,
Makine- Teçhizat
İleri Araştırma,
Makine- Teçhizat
-
2012-2013
-
Ulusal Deprem Araştırma Programı
(Bin TL)
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
15.500
8.000
8.000
8.000
(23.600)
7.500
7.500
7.500
(6.000)
-
-
6.000
6.000
6.000
6.000
-
-
-
9.500
2.000
2.000
2.000
(20.000)
7.500
7.500
7.500
(2.500)
(47)Proje ödeneği KOSGEB bütçesinden karşılanacak olup toplama dahil değildir.
(48)Toplama Dahil Değildir. Proje ödeneği Cazibe Merkezleri Destekleme Programından karşılanacak olup, 30 12 2010 tarih ve 2010/41 sayılı YPK kararı çerçevesinde Yatırım Programı ile ilişkilendirilmiştir.
(49)Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliğinin 11. Maddesi gereği özel ödenek kaydedilen ödeneklerden karşılanacaktır.
(49)Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliğinin 11. Maddesi gereği özel ödenek kaydedilen ödeneklerden karşılanacaktır.
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
DKH-SOSYAL - TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ-AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ-AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ-AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ-AKSARAY ÜNİVERSİTESİ-AMASYA ÜNİVERSİTESİ-ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
(Bin TL)
2011 SONUNA KADAR
BAŞLAMA
PROJE TUTARI
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
2012 YATIRIMI
DIŞ
DIŞ
YER
BİTİŞ
PROJE ADI
KARAKTERİSTİK
DIŞ
TOPLAM
TOPLAM
TOPLAM
(İL ve İLÇESİ)
YILI
KREDİ
ÖZKAYNAK
KREDİ
ÖZKAYNAK
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2010K120430
Merkezi Araştırma Laboratuvarı
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K120380
Rektörlük Bilimsel Araştırma Pro.
Özel Gelir(49)
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2010K120440
Merkezi Araştırma Laboratuvarı
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2009K120450
Merkezi Araştırma Laboratuvarı
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K120390
Rektörlük Bilimsel Araştırma Pro.
Özel Gelir(49)
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2010K120470
Organ Nakli Ar-Ge Merkezi
2009K120470
Gıda Güvenliği ve Tarımsal Ar. Merk.
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K120400
Rektörlük Bilimsel Araştırma Pro.(49)
Özel Gelir
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2010K120480
Merkezi Araştırma Laboratuvarı
AMASYA ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2010K120490
Merkezi Araştırma Laboratuvarı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2011K120200
Havacılık Araştırma Merkezi
2011K120210
Raylı Sistemler Araştırma Merkezi
-
9.526
8.526
8.526
8.526
1.000
1.000
1.000
-
-
-
4.939
4.939
4.939
4.939
-
-
-
4.587
3.587
3.587
3.587
1.000
1.000
1.000
(1.000)
2010-2012
-
4.517
4.517
4.517
4.517
-
-
3.288
3.288
3.288
3.288
-
-
1.229
1.229
1.229
1.229
2009-2012
-
10.657
10.652
10.652
10.652
-
-
8.474
8.474
8.474
8.474
-
-
2.183
2.178
2.178
2.178
-
5
5
5
-
-
-
-
-
-
5
5
5
(5)
-
15.877
12.877
12.877
3.247
9.630
3.000
3.000
3.000
-
-
-
11.721
11.721
11.721
2.737
8.984
-
-
-
3.510
510
510
500
10
3.000
3.000
3.000
(3.000)
2010-2012
-
5.356
5.356
5.356
5.356
-
-
3.356
3.356
3.356
3.356
-
-
2.000
2.000
2.000
2.000
2010-2012
-
4.844
4.844
4.844
4.844
-
-
3.344
3.344
3.344
3.344
-
-
1.500
1.500
1.500
1.500
2011-2013
2011-2014
-
192.490
178.890
178.890
28.890
150.000
-
-
4.312
4.312
4.312
2.172
2.140
-
-
25.600
12.000
12.000
10.000
2.000
Afyon
İleri Ar., Mak-Teçh.
2010-2012
Afyon
İleri Araşt., Mak-Teçh.
2012-2012
Ağrı
Kırşehir
Kırşehir
İleri Araşt., Mak-Teçh.,
İnş.(2600 m2)
İleri Ar.,Mak. Teçh.,
İnş (1000 m2)
İleri Araşt., Mak-Teçh.
2012-2012
Antalya
Antalya
İleri Ar.,Mak-Teçh.,İnş.
İleri Ar.,Mak-Teçh.,İnş.
2010-2012
2009-2013
Antalya
İleri Araşt., Mak-Teçh.
2012-2012
Aksaray
Amasya
Eskişehir
Eskişehir
İleri Araşt., Mak-Teçh.,
Bakım-Onarım
İleri Araşt., Mak-Teçh.,
İnş. (1000 m2)
İleri Ar.,Mak-Teçh.
İleri Ar.,Mak-Teçh.,İnş.
(20.000 m2), 27 km Hızlı Tren
Test Yolu Yapımı
(49)Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliğinin 11. Maddesi gereği özel ödenek kaydedilen ödeneklerden karşılanacaktır.
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
DKH-SOSYAL - TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ-ANKARA ÜNİVERSİTESİ-ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ-ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ-ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ-BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
2011 SONUNA KADAR
BAŞLAMA
PROJE TUTARI
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
YER
BİTİŞ
PROJE ADI
KARAKTERİSTİK
DIŞ
TOPLAM
TOPLAM
(İL ve İLÇESİ)
YILI
KREDİ
ÖZKAYNAK
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K120410
Rektörlük Bilimsel Araştırma Pro.
Özel Gelir(49)
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2011K120220
Viral Zoonozlar Tanı ve İleri Araştırma Laboratuvarı
2010K120520
Süperiletkenlik Araştırma Merkez Lab.
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2005K120140
Bilim İnsanı Yetiştirme Projesi
2006K120470
Hızlandırıcı Merkezi ve Test Lab.
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K120420
Rektörlük Bilimsel Araştırma Pro.
Özel Gelir(49)
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2012K120430
Parçacık Hızlandırıcı Merkezi
2012K120440
Yer Bilimleri Uyg. ve Ar. Merk.
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2010K120530
Merkezi Araştırma Laboratuvarı
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2010K120540
Merkezi Araştırma Laboratuvarı
Eskişehir
İleri Araşt., Mak-Teçh.
-
-
-
-
-
13.600
13.600
13.600
(13.600)
109.132
79.492
15.492
5.118
10.374
64.000
12.000
52.000
29.640
8.500
8.500
21.140
16.000
5.140
-
-
50.764
50.764
7.079
2.140
4.939
43.685
8.756
34.929
-
-
-
36.546
18.546
8.413
2.978
5.435
10.133
850
9.283
18.000
8.500
8.500
(8.500)
9.500
7.000
2.500
2011-2012
2010-2012
Ankara
Ankara
İleri Araştırma
İl.Araş.,Mak-Teçh.,İnş.
2005-2013
2006-2014
Ankara
İleri Araşt., Mak-Teçh.
2012-2012
Ankara
Ankara
İl.Araş.,Mak-Teçh.
İl.Araş.,Mak-Teçh.
2012-2014
2012-2014
2010-2013
-
4.280
4.280
4.280
4.280
-
-
1.397
1.397
1.397
1.397
-
-
1.500
1.500
1.500
1.500
2010-2012
-
4.514
4.514
4.514
4.514
-
-
3.076
3.076
3.076
3.076
-
-
1.438
1.438
1.438
1.438
2010-2012
-
61.020
61.020
11.020
9.020
-
-
5.260
5.260
5.153
5.153
-
-
15.867
15.867
5.867
3.867
2011-2014
-
2.000
50.000
50.000
-
-
107
107
-
-
2.000
(2.000)
10.000
10.000
2010-2012
-
8.591
8.541
8.541
8.541
-
-
6.515
6.515
6.515
6.515
-
-
2.076
2.026
2.026
2.026
-
50
50
50
-
-
-
-
-
-
50
50
50
(50)
Ardahan
Artvin
İl.Araş.,Mak-Teçh.,
İnşaat (1000 m2)
İleri Araşt., Mak-Teçh.,
İnş. (1000 m2)
2012K120450
Erzurum
Erzurum
İl.Araş.,Mak-Teçh.,İnş.
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K120460
Rektörlük Bilimsel Araştırma Proj.
Özel Gelir(49)
13.600
13.600
13.600
-
İleri Araşt.
İleri Ar., Mak-Teçh.,İnş .
İleri Araşt., Mak-Teçh.,
İnş. (5140 m2)
İleri Araşt., Mak-Teçh.
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2010K120580
Merkezi Araştırma Laboratuvarı
-
Ankara
Ankara
Erzurum
2011K120230
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
-
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2010K120560
Merkezi Araştırma Laboratuvarı
Rektörlük Bilimsel Araştırma Pro.
Özel Gelir(49)
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
Doğu Anadolu Gözlemevi
2012-2012
(Bin TL)
Balıkesir
Balıkesir
İleri Araşt., Mak-Teçh.,
İnş. (3190 m2)
İleri Araşt., Mak-Teçh.
(49)Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliğinin 11. Maddesi gereği özel ödenek kaydedilen ödeneklerden karşılanacaktır.
2012-2012
2012-2012
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
DKH-SOSYAL - TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA
BARTIN ÜNİVERSİTESİ-BATMAN ÜNİVERSİTESİ-BAYBURT ÜNİVERSİTESİ-BİLECİK ÜNİVERSİTESİ-BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI-BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ-BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ-BOĞAZİÇİ
(Bin TL)
2011 SONUNA KADAR
BAŞLAMA
PROJE TUTARI
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
2012 YATIRIMI
YER
BİTİŞ
DIŞ
DIŞ
PROJE ADI
KARAKTERİSTİK
DIŞ
TOPLAM
TOPLAM
TOPLAM
(İL ve İLÇESİ)
YILI
KREDİ
ÖZKAYNAK
KREDİ
ÖZKAYNAK
BARTIN ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2010K120590
Merkezi Araştırma Laboratuvarı
BATMAN ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2010K120610
Merkezi Araştırma Laboratuvarı
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2010K120600
Merkezi Araştırma Laboratuvarı (50)
BİLECİK ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2010K120620
Merkezi Araştırma Laboratuvarı
BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2007K120450
SANTEZ
2007K120460
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
GAP
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2010K120630
Merkezi Araştırma Laboratuvarı
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2010K120650
Merkezi Araştırma Laboratuvarı
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Ankara
Ankara
Bingöl
Bitlis
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K120480
Yaşambilimleri İnsangücü Yet. Prog.
İstanbul
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2007K120610
TAM: Teleiletişim ve Enformatik Alan. Araştırmacı ve
İstanbul
Akademisyen Yetiş. Mer.
2009K120520
Yaşambilim Araştırma Merkezi
İstanbul
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2010K120670
Sosyal Alanlarda Arş.İns. Güc. Gelişt.
İstanbul
(50)Revize proje etüdü Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylandıktan sonra harcama yapılacaktır.
İleri Araşt., Mak-Teçh.,
İnş. (1300 m2)
İleri Araşt., Mak-Teçh.,
Bakım-Onarım
İleri Araştırma
İleri Araşt., Mak-Teçh.,
İnş.(1000 m2)
Teknolojik Araştırma
Teknolojik Araştırma
İleri Araşt., Mak-Teçh.,
İnş.(2200 m2)
İleri Araşt., Mak-Teçh.,
İnş.(1000 m2)
2010-2013
-
4.280
4.280
4.280
4.280
-
-
1.397
1.397
1.397
1.397
-
-
2.000
2.000
2.000
2.000
2010-2012
-
4.520
4.520
4.520
4.520
-
-
3.587
3.587
3.587
3.587
-
-
933
933
933
933
2010-2013
-
4.000
4.000
4.000
4.000
-
-
1.397
1.397
1.397
1.397
-
-
2.000
2.000
2.000
2.000
2010-2013
-
4.515
4.515
4.515
4.515
-
-
3.021
3.021
3.021
3.021
-
-
1.494
1.494
1.494
1.494
-
(174.634)
(139.144)
(12.782)
-
-
(113.359)
(104.144)
(7.782)
-
-
(61.275)
(35.000)
(5.000)
2010-2012
-
4.515
4.515
4.515
4.515
-
-
3.021
3.021
3.021
3.021
-
-
1.494
1.494
1.494
1.494
2010-2012
-
4.515
4.515
4.515
4.515
-
-
3.021
3.021
3.021
3.021
-
-
1.494
1.494
1.494
1.494
-
32.991
100
100
100
29.791
26.395
10.761
-
-
24.391
24.391
23.301
9.761
-
-
5.394
100
100
100
3.594
3.094
1.000
-
15.634
3.396
3.396
-
-
13.540
1.090
1.090
-
-
2.094
500
500
2007-2012
2007-2012
Etüd
2012-2012
İleri Araştırma
2007-2012
İl. Ar., Mak-Teçh., İnş.
2009-2012
İleri Araşt., Mak-Teçh.
2010-2013
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
DKH-SOSYAL - TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ-BOZOK ÜNİVERSİTESİ-CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ-CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ-ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV.-ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
2011 SONUNA KADAR
BAŞLAMA
PROJE TUTARI
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
BİTİŞ
YER
DIŞ
PROJE ADI
KARAKTERİSTİK
DIŞ
TOPLAM
TOPLAM
YILI
(İL ve İLÇESİ)
KREDİ
ÖZKAYNAK
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K120470
Rektörlük Bilimsel Araştırma Proj.
Özel Gelir(49)
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2012K120490
Öğretim Üyesi Yet. Prog.
2012K120500
Geoteknik Deprem Mühendisliği Ar.Mrk.
BOZOK ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2009K120530
Merkezi Araştırma Laboratuvarı
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2011K120240
Merkezi Araştırma Laboratuvarı
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K120510
Rektörlük Bilimsel Araştırma Proj.
Özel Gelir(49)
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2011K120250
Merkezi Araştırma Laboratuvarı
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K120520
Rektörlük Bilimsel Araştırma Proj.
Özel Gelir(49)
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2010K120710
Merkezi Araştırma Laboratuvarı
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K120530
Rektörlük Bilimsel Araştırma Proj.
Özel Gelir(49)
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2010K120720
Merkezi Araştırma Laboratuvarı
(Bin TL)
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
İstanbul
İleri Araşt., Mak-Teçh.
2012-2012
İstanbul
İstanbul
İleri Araştırma
İl. Ar., Mak-Teçh.,
İnş. (768 m2)
2012-2014
2012-2013
-
2009-2013
-
9.630
9.630
9.630
9.630
-
-
7.656
7.656
7.656
7.656
-
-
500
500
500
500
2011-2013
-
7.520
6.420
6.420
6.420
-
-
1.284
1.284
1.284
1.284
-
-
4.100
3.000
3.000
3.000
-
1.100
1.100
1.100
-
-
-
-
-
-
1.100
1.100
1.100
(1.100)
-
12.165
10.165
10.165
10.165
-
-
2.889
2.889
2.889
2.889
-
-
6.500
4.500
4.500
4.500
-
2.000
2.000
2.000
-
-
-
-
-
-
2.000
2.000
2.000
(2.000)
-
9.122
9.022
9.022
9.022
-
-
5.361
5.361
5.361
5.361
-
-
3.761
3.661
3.661
3.661
-
100
100
100
-
-
-
-
-
-
100
100
100
(100)
-
4.515
4.515
4.515
4.515
-
-
3.021
3.021
3.021
3.021
-
-
1.494
1.494
1.494
1.494
Yozgat
Manisa
Manisa
Sivas
Sivas
Çanakkale
Çanakkale
Çankırı
İl.Arş., Mak.Teçh.,
İnş. (3600 m2)
İl.Arş., Mak.Teçh.,
İnşaat (1000 m2)
İleri Araşt., Mak-Teçh.
İl.Arş., Mak.Teçh.,
İnşaat (3390 m2)
İleri Araşt., Mak-Teçh.
İleri Araşt., Mak-Teçh.,
İnş.(2000 m2)
İleri Araşt., Mak-Teçh.
İleri Araşt., Mak-Teçh.,
İnş.(2000 m2)
(49)Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliğinin 11. Maddesi gereği özel ödenek kaydedilen ödeneklerden karşılanacaktır.
2012-2012
2011-2013
2012-2012
2010-2012
2012-2012
2010-2012
3.100
500
500
2.600
600
2.000
-
-
-
-
-
1.700
500
500
(500)
1.200
200
1.000
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
DKH-SOSYAL - TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ-ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ-DİCLE ÜNİVERSİTESİ-DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ-DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ-DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
2011 SONUNA KADAR
BAŞLAMA
PROJE TUTARI
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
YER
BİTİŞ
DIŞ
PROJE ADI
KARAKTERİSTİK
DIŞ
TOPLAM
TOPLAM
(İL ve İLÇESİ)
YILI
KREDİ
ÖZKAYNAK
a) 2012 yılında bitenler
(Bin TL)
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
-
6.248
-
-
-
-
-
6.248
-
6.248
-
-
-
-
-
6.248
-
-
-
-
-
-
-
(6.248)
DİCLE ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
-
14.099
-
-
8.006
-
-
6.093
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
-
11.099
-
-
8.006
-
-
3.093
-
11.099
11.099
-
-
8.006
8.006
-
-
3.093
3.093
-
3.000
3.000
3.000
-
-
-
-
-
-
3.000
3.000
3.000
(3.000)
-
99.960
100
100
100
99.860
14.260
2.380
11.880
85.600
85.600
-
-
62.167
62.167
1.870
1.870
60.297
60.297
-
-
26.500
100
100
100
26.400
12.390
510
11.880
(11.880)
14.010
14.010
-
9.050
9.000
9.000
9.000
-
-
6.606
6.606
6.606
6.606
-
-
550
500
500
500
-
50
50
50
-
-
-
-
-
-
50
50
50
(50)
-
5.653
5.643
5.643
5.643
-
-
3.872
3.872
3.872
3.872
-
-
1.781
1.771
1.771
1.771
-
10
10
10
-
-
-
-
-
-
10
10
10
(10)
2012K120540
Rektörlük Bilimsel Araştırma Proj.
Adana
İleri Araşt., Mak-Teçh.
2012-2012
Özel Gelir(49)
2009K120580
a) 2012 yılında bitenler
Merkezi Araştırma Laboratuvarı
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K120550
Rektörlük Bilimsel Araştırma Proj.
Özel Gelir(49)
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K120570
Biyomedikal Araştırmacı Yet. Prog
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2010K120760
Deniz Bilimlerinde Veri ve Bilgi Ür. Etk.
2012K120560
Rektörlük Bilimsel Araştırma Proj.
Özel Gelir(49)
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2007K120750
İleri Biyomedikal Ar-Ge Merkezi
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2010K120780
Merkezi Araştırma Laboratuvarı(51)
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K120580
Rektörlük Bilimsel Araştırma Proj.(49)
Özel Gelir
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2010K120800
Merkezi Araştırma Laboratuvarı
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K120590
Rektörlük Bilimsel Araştırma Proj.
Özel Gelir(49)
Diyarbakır
Diyarbakır
İleri Ar.,Mak.Teçh.,
İnş . (3200 m2)
İleri Araşt., Mak-Teçh.
2009-2012
2012-2012
İzmir
Etüd
2012-2012
İzmir
İzmir
İleri Araşt., Mak-Teçh.
İleri Araşt., Mak-Teçh.
2010-2012
2012-2012
İzmir
İl.Ar.,Mak.Teçh.
2007-2013
Kütahya
Kütahya
Düzce
Düzce
İleri Araşt., Mak-Teçh.,
2010-2013
Bakım-Onarım, İnş.(5000 m2)
İleri Araşt., Mak-Teçh.
İleri Araşt., Mak-Teçh.,
İnş. (1700 m2)
İleri Araşt., Mak-Teçh.
(49)Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliğinin 11. Maddesi gereği özel ödenek kaydedilen ödeneklerden karşılanacaktır.
(51)Aynı numaralı 'Araştırma ve Tasarım Merkezi' isimli projenin devamıdır.
2012-2012
2010-2012
2012-2012
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
DKH-SOSYAL - TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA
EGE ÜNİVERSİTESİ-ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR.BAK.-ERCİYES ÜNİVERSİTESİ-ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ-ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ.-FIRAT ÜNİVERSİTESİ
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
BAŞLAMA
PROJE TUTARI
YER
BİTİŞ
DIŞ
PROJE ADI
KARAKTERİSTİK
DIŞ
TOPLAM
TOPLAM
(İL ve İLÇESİ)
YILI
KREDİ
ÖZKAYNAK
EGE ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K120610
Biyomedikal Araştırmacı Yet. Prog.
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2005K120290
Bilim İnsanı Yetiştirme Projesi
2009K120640
Farmasötik Bilimler Araştırma Merk.
2007K120780
Tekstil ve Deri Sanayi Doktora Programı
2011K120260
Enerji Verim.Organik Optoelektronik ve Fotovoltaik
Tekn. Araştırma Merkezi
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2010K120830
Biyobenzer Ürünler Araştırma Merkezi
2010K120810
Merkezi Araştırma Laboratuvarı
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K120600
Rektörlük Bilimsel Araştırma Proj.
Özel Gelir(49)
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR.BAK. TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2008K120380
ENAR Programı
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2010K120840
Merkezi Araştırma Laboratuvarı
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K120620
Rektörlük Bilimsel Araştırma Proj.
Özel Gelir(49)
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2010K120850
Merkezi Araştırma Laboratuvarı
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ. TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2011K120270
Merkezi Araştırma Laboratuvarı(50)
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K120630
Rektörlük Bilimsel Araştırma Proj.
Özel Gelir(49)
FIRAT ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2010K120880
Merkezi Araştırma Laboratuvarı
54.141
100
100
100
46.041
28.425
10.053
8.360
8.147
1.865
-
-
33.761
33.761
27.030
9.753
8.260
7.947
1.070
-
-
16.500
100
100
100
8.400
1.395
300
100
200
795
-
17.616
9.056
8.560
8.000
8.000
8.000
-
-
-
6.731
4.103
2.628
-
-
-
7.005
4.005
3.000
8.000
8.000
8.000
(8.000)
2008-2013
-
1.000
1.000
1.000
1.000
-
-
-
-
-
250
250
250
250
2010-2012
-
17.405
14.905
14.905
14.905
-
-
9.405
9.405
9.405
9.405
-
-
8.000
5.500
5.500
5.500
-
2.500
2.500
2.500
-
-
-
-
-
-
2.500
2.500
2.500
(2.500)
-
7.000
7.000
7.000
7.000
-
-
1.950
1.950
1.950
1.950
-
-
3.500
3.500
3.500
3.500
-
11.900
8.000
8.000
8.000
3.900
3.900
3.900
-
-
-
107
107
107
107
-
-
-
6.900
3.000
3.000
3.000
3.900
3.900
3.900
(3.900)
-
9.531
8.531
8.531
8.531
-
-
5.474
5.474
5.474
5.474
-
-
4.057
3.057
3.057
3.057
Etüd
2012-2012
İzmir
İzmir
İmir
İzmir
İleri Araştırma
İleri Araştırma,Mak-Teç
İleri Araştırma
İleri Araştırma
2005-2012
2009-2012
2007-2012
2011-2012
İzmir
İzmir
İleri Ar.,Mak-Teçh.,İnş.
İleri Araştırma
2010-2013
2010-2013
İzmir
İleri Araştırma,Mak-Teçh .
2012-2012
Kayseri
Kayseri
Erzincan
İleri Araştırma
İleri Araşt., Mak-Teçh.,
İnş.(5700 m2)
İleri Araşt., Mak-Teçh.
İleri Araşt., Mak-Teçh.
2012-2012
2010-2013
Eskişehir
İleri Araştırma
2011-2013
Eskişehir
İleri Araşt., Mak-Teçh.
2012-2012
Elazığ
İleri Araşt., Mak-Teçh.,
İnş.(2000 m2)
(49)Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliğinin 11. Maddesi gereği özel ödenek kaydedilen ödeneklerden karşılanacaktır.
(50)Revize proje etüdü Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylandıktan sonra harcama yapılacaktır.
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
-
İzmir
Ankara
(Bin TL)
2010-2012
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
DKH-SOSYAL - TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA
FIRAT ÜNİVERSİTESİ-GAZİ ÜNİVERSİTESİ-GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ-GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ-GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENST.-GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
2011 SONUNA KADAR
BAŞLAMA
PROJE TUTARI
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
YER
BİTİŞ
PROJE ADI
KARAKTERİSTİK
DIŞ
TOPLAM
TOPLAM
(İL ve İLÇESİ)
YILI
KREDİ
ÖZKAYNAK
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K120640
Rektörlük Bilimsel Araştırma Proj.
Özel Gelir(49)
GAZİ ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K121110
Plazma Teknolojileri İleri Araşt. Mrk.
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2009K120670
İmmünobiyoteknoloji Araş. ve Uyg. Mrk.(50)
2011K120290
Fotonik Araştırma Merkezi
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K120650
Rektörlük Bilimsel Araştırma Proj.
Özel Gelir(49)
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2009K120650
Gıda Ürünleri Araşt. Gel. Merk.
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2010K121510
Merkezi Araştırma Laboratuvarı(50)
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K120660
Rektörlük Bilimsel Araştırma Proj.
Özel Gelir(49)
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2009K120720
Merkezi Araştırma Laboratuvarı
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K120670
Rektörlük Bilimsel Araştırma Proj.
Özel Gelir(49)
GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENST. TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2009K120730
Nano-Magnetizm Araştırma Merkezi
GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2007K120380
Ülkesel Gıda ve Yem Araştırm. Prog.
2009K120330
Tarla Bitkileri Altyapı Geliştirme Prj.
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2010K120290
Meyve-Asma Baz Materyalleri Ar-Ge Merkezi
2011K120170
Milli Botanik Bahçesi
Elazığ
İleri Araşt., Mak-Teçh.
2012-2012
Ankara
Etüd
2012-2012
Ankara
Ankara
İleri Araşt.
İleri Araşt., Mak-Teçh.,
Bakım Onarım
2009-2013
2011-2013
Ankara
İleri Araşt., Mak-Teçh.
2012-2012
Gaziantep
İleri Ar., Mak-Teçh, İnş .
2009-2012
Gaziantep
İleri Araştırma
2010-2013
Gaziantep
İleri Araştırma,Mak-Teçh .
2012-2012
Tokat
Tokat
Kocaeli-Gebze
İleri Ar.,Mak-Teçh,
İnşaat (4000 m2)
İleri Araşt., Mak-Teçh.
İleri Ar.,Mak.Teçh.,İnş.
2009-2013
2012-2012
2009-2012
Muhtelif
Muhtelif
İleri Araştırma
İleri Ar.,Mak. Teçh.,İnş .
2007-2012
2009-2012
Muhtelif
Ankara
İleri Ar.,Mak. Teçh.,İnş .
İleri Ar.,Mak. Teçh.,İnş .
2010-2013
2011-2014
(49)Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliğinin 11. Maddesi gereği özel ödenek kaydedilen ödeneklerden karşılanacaktır.
(50)Revize proje etüdü Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylandıktan sonra harcama yapılacaktır.
(Bin TL)
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
-
1.000
1.000
1.000
-
-
-
-
-
-
1.000
1.000
1.000
(1.000)
-
25.748
50
50
50
20.198
20.198
8.000
12.198
-
-
9.143
9.143
9.143
5.933
3.210
-
-
12.000
50
50
50
6.450
6.450
2.000
4.450
-
5.500
5.500
5.500
-
-
-
-
-
-
5.500
5.500
5.500
(5.500)
-
13.848
8.548
3.198
3.198
5.350
5.350
5.300
5.300
5.300
-
-
-
4.371
4.371
3.188
3.188
1.183
1.183
-
-
-
9.060
3.760
10
10
3.750
3.750
5.300
5.300
5.300
(5.300)
-
11.015
10.165
10.165
10.165
-
-
8.301
8.301
8.301
8.301
-
-
1.350
500
500
500
-
850
850
850
-
-
-
-
-
-
850
850
850
(850)
-
14.614
14.614
14.614
14.614
-
-
11.578
11.578
11.578
11.578
-
-
3.036
3.036
3.036
3.036
-
106.542
106.542
15.282
2.168
13.114
91.260
5.660
85.600
-
-
32.740
32.740
13.582
1.668
11.914
19.158
3.611
15.547
-
-
25.000
25.000
1.700
500
1.200
23.300
2.030
21.270
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
DKH-SOSYAL - TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI-GİRESUN ÜNİVERSİTESİ-GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ-HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ-HARRAN ÜNİVERSİTESİ-HİTİT ÜNİVERSİTESİ-IĞDIR ÜNİVERSİTESİ-İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
(Bin TL)
2011 SONUNA KADAR
BAŞLAMA
PROJE TUTARI
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
2012 YATIRIMI
BİTİŞ
YER
DIŞ
DIŞ
PROJE ADI
KARAKTERİSTİK
DIŞ
TOPLAM
TOPLAM
TOPLAM
YILI
(İL ve İLÇESİ)
KREDİ
ÖZKAYNAK
KREDİ
ÖZKAYNAK
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2010K120930
Merkezi Araştırma Laboratuvarı
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2010K120940
Merkezi Araştırma Laboratuvarı
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2005K120925
Sağlık Hizmetleri Finansman Yönetimi
2011K120980
Kimyasal Sensörler Araştırma Merkezi(50)
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2006K120650
Bilim İnsanı Yetiştirme Programı
2009K120770
Doğa Koruma ve Biyoç. Ar-Ge Mer.
2010K120960
Merkezi Araştırma Laboratuvarı(50)
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K120680
Rektörlük Bilimsel Araştırma Proj.
Özel Gelir(49)
HARRAN ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2010K120980
Yüksek Başarımlı Bilgi İşlem Arş. Merk.
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2011K120300
GAP Yenilebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Ar-Ge
Merkezi
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2012K120690
Merkezi Araştırma Laboratuvarı(50)
HİTİT ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2009K120790
Merkezi Araştırma Laboratuvarı
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2010K121000
Merkezi Araştırma Laboratuvarı
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2010K121010
Merkezi Araştırma Laboratuvarı
Giresun
Gümüşhane
İleri Araşt., Mak-Teçh.,
İnş.(1500 m2)
İleri Araşt., Mak-Teçh., Don.,
İnş.(1683 m2)
2010-2012
-
4.538
4.538
4.538
4.538
-
-
4.528
4.528
4.528
4.528
-
-
10
10
10
10
2010-2012
-
5.586
5.586
5.586
5.586
-
-
3.586
3.586
3.586
3.586
-
-
2.000
2.000
2.000
2.000
-
112.386
97.386
45.028
42.366
2.662
52.358
10.258
22.100
20.000
15.000
15.000
15.000
-
-
-
75.039
75.039
43.667
42.316
1.351
31.372
10.148
14.618
6.606
-
-
-
16.571
1.571
1.361
50
1.311
210
100
10
100
15.000
15.000
15.000
(15.000)
17.088
11.088
1.993
1.993
9.095
9.095
-
-
4.658
4.658
1.983
1.983
2.675
2.675
-
-
7.010
4.010
10
10
4.000
4.000
Ankara
Ankara
İleri Araştırma
İleri Araştırma
2005-2012
2011-2012
Ankara
Ankara
Ankara
İleri Araştırma
İleri Araşt., Mak-Teçh., İnş.
İleri Araştırma
2006-2013
2009-2013
2010-2014
Ankara
İleri Araşt., Mak-Teçh.
2012-2012
Şanlıurfa
İleri Araşt., Mak-Teçh.
2010-2012
Şanlıurfa
İleri Araştırma, Mak-Teçh.,
İnşaat (1500 m2)
2011-2013
-
2012-2014
-
6.000
6.000
6.000
-
-
-
-
-
3.000
3.000
3.000
2009-2012
-
11.738
11.738
11.738
11.738
-
-
8.395
8.395
8.395
8.395
-
-
3.343
3.343
3.343
3.343
2010-2013
-
4.280
4.280
4.280
4.280
-
-
1.397
1.397
1.397
1.397
-
-
1.713
1.713
1.713
1.713
2010-2012
-
11.616
6.906
6.906
6.906
-
-
6.896
6.896
6.896
6.896
-
-
4.720
10
10
10
Şanlıurfa
Çorum
Iğdır
Malatya
İleri Araştırma
İleri Araştırma, Mak.Teçh.,
Bakım-Onarım
İleri Araştırma, Mak-Teçh.,
İnşaat (1528 m2)
İleri Araşt., Mak-Teçh.,
Bakım, Onarım
(49)Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliğinin 11. Maddesi gereği özel ödenek kaydedilen ödeneklerden karşılanacaktır.
(50)Revize proje etüdü Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylandıktan sonra harcama yapılacaktır.
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
DKH-SOSYAL - TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ-İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ-İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENST.-K.MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ.-KAFKAS ÜNİVERSİTESİ-KALKINMA BAKANLIĞI
(Bin TL)
2011 SONUNA KADAR
BAŞLAMA
PROJE TUTARI
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
2012 YATIRIMI
BİTİŞ
DIŞ
YER
DIŞ
KARAKTERİSTİK
DIŞ
TOPLAM
PROJE ADI
TOPLAM
TOPLAM
YILI
(İL ve İLÇESİ)
KREDİ
ÖZKAYNAK
KREDİ
ÖZKAYNAK
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K120700
Rektörlük Bilimsel Araştırma Proj.
Özel Gelir(49)
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2009K120830
Mineroloji- Maden Yatakları Ar. Merk.
2008K120710
Nanobilim ve Nanoteknoloji İleri Arş.Ens.
2004K120880
Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2009K120820
Araştırmacı ve Öğretim Üyesi Yet. Prj.
2011K120310
RF/Karışık İşaret Araştırma Merkezi
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K120710
Rektörlük Bilimsel Araştırma Proj.
Özel Gelir(49)
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2012K120720
Coğrafi Bilgi Teknolojileri Merkezi
2012K120730
Araç Teknolojileri Ar-Ge Merkezi
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2010K121050
İleri Litografik Yöntemler Lab.
2011K120320
Gıda Antioksidanları Araştırma Merk.
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2010K120330
Hulusi Behçet Araştırma Merkezi
Özel Gelir(49)
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K120740
Rektörlük Bilimsel Araştırma Proj.
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENST. TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2012K120750
Merkezi Araştırma Laboratuvarı
K.MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ. TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K120770
Rektörlük Bilimsel Araştırma Proj.
Özel Gelir(49)
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2012K120760
Merkezi Araştırma Laboratuvarı
Malatya
İleri Araşt., Mak-Teçh.
2012-2012
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İleri Araşt.,Mak-Teçh.
İleri Ar.,Mak-Teçh., İnş .
İleri Ar.,Mak-Teçh., İnş .
2009-2012
2008-2012
2004-2012
İstanbul
İstanbul
İleri Araşt.,Mak-Teçh.
İleri Ar.,Mak-Teçh., İnş .
2009-2013
2011-2013
İstanbul
İleri Araşt., Mak-Teçh.
2012-2012
İstanbul
İstanbul
İleri Araşt., Mak-Teçh.
İleri Araşt., Mak-Teçh., İnş.
2012-2013
2012-2014
-
4.710
4.710
4.710
-
-
-
-
-
-
4.710
4.710
4.710
(4.710)
-
130.540
111.670
94.678
3.934
25.550
65.194
16.992
8.560
8.432
18.870
500
500
18.370
8.370
10.000
-
-
85.237
85.237
78.338
3.734
18.171
56.433
6.899
4.759
2.140
-
-
-
27.500
19.590
16.340
200
7.379
8.761
3.250
250
3.000
7.910
500
500
(500)
7.410
2.378
5.032
30.911
16.911
7.365
5.215
2.150
9.546
9.546
-
-
12.491
12.491
6.955
4.815
2.140
5.536
5.536
-
-
18.410
4.410
410
400
10
4.000
4.000
İstanbul
İstanbul
İleri Ar.,Mak-Teçh., İnş .
İleri Araşt., Mak-Teçh.
2010-2012
2011-2012
İstanbul
İleri Ar.,Mak-Teçh.,
İnş .(200 m2)
2010-2013
-
2012-2012
-
14.000
14.000
14.000
-
-
-
-
-
(1.000)
14.000
14.000
14.000
2012-2014
-
10.000
10.000
10.000
10.000
-
-
-
-
-
3.000
3.000
3.000
3.000
-
350
350
350
350
-
-
-
-
-
-
350
350
350
350
(350)
2012-2014
-
8.000
8.000
8.000
8.000
-
-
-
-
-
2.908
2.908
2.908
2.908
2012-2012
-
10.000
10.000
10.000
10.000
-
-
-
-
-
10.000
10.000
10.000
10.000
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Kars
İleri Araşt., Mak-Teçh.
İleri Araşt., Mak-Teçh.,
İleri Araşt., Mak-Teçh.
İleri Araşt., Mak-Teçh.,
KALKINMA BAKANLIĞI TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K120310
Sosyal ve İktisadi Araştırma Projeleri
Ankara
Araştırma
(49)Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliğinin 11. Maddesi gereği özel ödenek kaydedilen ödeneklerden karşılanacaktır.
2012-2012
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
2012K120320
DKH-SOSYAL - TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA
KALKINMA BAKANLIĞI-KAR.MEHMET BEY ÜNİVERSİTESİ-KARABÜK ÜNİVERSİTESİ-KARADENİZ TEKNİK ÜNİV.-KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ-KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ-KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ-KİLİS 7 ARA.
(Bin TL)
2011 SONUNA KADAR
BAŞLAMA
PROJE TUTARI
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
2012 YATIRIMI
YER
BİTİŞ
DIŞ
DIŞ
PROJE ADI
KARAKTERİSTİK
DIŞ
TOPLAM
TOPLAM
TOPLAM
(İL ve İLÇESİ)
YILI
KREDİ
ÖZKAYNAK
KREDİ
ÖZKAYNAK
Vakıf Üniversiteleri Araştırma Dest.
KAR.MEHMET BEY ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2010K121090
Merkezi Araştırma Laboratuvarı
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2010K121070
Merkezi Araştırma Laboratuvarı
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K120780
Rektörlük Bilimsel Araştırma Proj.
Özel Gelir(49)
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2012K120790
Merkezi Araştırma Laboratuvarı
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2009K120910
Merkezi Araştırma Laboratuvarı
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K120800
Rektörlük Bilimsel Araştırma Proj.
Özel Gelir(49)
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2010K121120
Merkezi Araştırma Laboratuvarı
KİLİS 7 ARA. ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2010K121130
Merkezi Araştırma Laboratuvarı
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2011K120330
Medikal Elektro-optik Sist. Ar. Mrk.
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K120810
Rektörlük Bilimsel Araştırma Proj.
Özel Gelir(49)
Ankara
Karaman
Karabük
Trabzon
Kastamonu
İleri Araştırma
İleri Araşt., Mak-Teçh.,
İnş.(1000 m2)
İleri Araşt., Mak-Teçh.,
İnş.(3550m2)
İleri Araşt., Mak-Teçh.
İleri Araştırma
2012-2012
-
(36.000)
-
-
-
-
-
(36.000)
2010-2013
-
5.378
5.378
5.378
5.378
-
-
3.020
3.020
3.020
3.020
-
-
2.348
2.348
2.348
2.348
2010-2012
-
7.991
7.991
7.991
7.991
-
-
4.404
4.404
4.404
4.404
-
-
3.587
3.587
3.587
3.587
-
3.800
3.800
3.800
3.800
-
-
-
-
-
-
3.800
3.800
3.800
3.800
(3.800)
-
6.000
6.000
6.000
6.000
-
-
-
-
-
2.000
2.000
2.000
2.000
-
9.610
9.310
9.310
9.310
300
300
300
-
-
-
8.300
8.300
8.300
8.300
-
-
-
1.310
1.010
1.010
1.010
300
300
300
(300)
2010-2012
-
4.514
4.514
4.514
4.514
-
-
3.076
3.076
3.076
3.076
-
-
1.438
1.438
1.438
1.438
2010-2013
-
4.280
4.280
4.280
4.280
-
-
1.397
1.397
1.397
1.397
-
-
1.863
1.863
1.863
1.863
-
7.350
5.350
5.350
5.350
2.000
2.000
2.000
-
-
-
2.140
2.140
2.140
2.140
-
-
-
3.180
1.180
1.180
1.180
2.000
2.000
2.000
(2.000)
2012-2012
2012-2014
Kırıkkale
İleri Araşt., Mak-Teçh.
2009-2012
Kırıkkale
İleri Araşt., Mak-Teçh.
2012-2012
Kırklareli
Kilis
İleri Araşt., Mak-Teçh.,
İnş.(1000 m2)
İleri Araşt., Mak-Teçh.,
İnş.(1000 m2)
Kocaeli
İleri Araşt., Mak-Teçh.
2011-2013
Kocaeli
İleri Araşt., Mak-Teçh.
2012-2012
(49)Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliğinin 11. Maddesi gereği özel ödenek kaydedilen ödeneklerden karşılanacaktır.
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
DKH-SOSYAL - TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA
M.AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ-MALİYE BAKANLIĞI-MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ-MARMARA ÜNİVERSİTESİ-MERSİN ÜNİVERSİTESİ-MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ-MKEK GN.MD.-MUĞLA ÜNİVERSİTESİ
(Bin TL)
2011 SONUNA KADAR
BAŞLAMA
PROJE TUTARI
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
2012 YATIRIMI
DIŞ
YER
BİTİŞ
DIŞ
PROJE ADI
KARAKTERİSTİK
DIŞ
TOPLAM
TOPLAM
TOPLAM
(İL ve İLÇESİ)
YILI
KREDİ
ÖZKAYNAK
KREDİ
ÖZKAYNAK
M.AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2010K121180
Merkezi Araştırma Laboratuvarı
MALİYE BAKANLIĞI TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2007K120410
İktisadi ve Mali Araştırma Projeleri
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2010K121150
Merkezi Araştırma Laboratuvarı
MARMARA ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2010K121170
Genetik ve Metabolik Hastalıklar Araştırma ve
Uygulama Merkezi
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K120820
Rektörlük Bilimsel Araştırma Proj.
Özel Gelir(49)
MERSİN ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2009K120960
Merkezi Araştırma Laboratuvarı
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K120830
Rektörlük Bilimsel Araştırma Proj.
Özel Gelir(49)
MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2010K121200
Merkezi Araştırma Laboratuvarı
MKEK GN.MD. TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2009K120380
Pilot Ölçekli Duyarsız Patlayıcı Altyapısı
MUĞLA ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K120840
Rektörlük Bilimsel Araştırma Proj.
Özel Gelir(49)
Burdur
Ankara
Mardin
İstanbul
İstanbul
İçel-Mersin
İçel-Mersin
İstanbul
Kırıkkale, Ankara
Muğla
İleri Araşt., Mak-Teçh.,
İnş.(2400m2)
Araştırma
İleri Araştırma, Mak-Teçh.
İnşaat (1000 m2)
İleri Ar.,Mak-Teçh.,İnş.
İleri Araşt., Mak-Teçh.
İl. Ar., Mak-Teçh.,Bakım Onarım
İleri Araşt., Mak-Teçh.
İleri Araşt., Mak-Teçh.,
İnş.(1000 m2)
İleri Ar.,Mak.-Teçh.,İnş .
İleri Araşt., Mak-Teçh.
(49)Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliğinin 11. Maddesi gereği özel ödenek kaydedilen ödeneklerden karşılanacaktır.
2010-2012
-
6.000
6.000
6.000
6.000
-
-
4.500
4.500
4.500
4.500
-
-
1.500
1.500
1.500
1.500
2007-2012
-
5.457
5.457
5.457
5.457
-
-
4.457
4.457
4.457
4.457
-
-
1.000
1.000
1.000
1.000
2010-2013
-
4.280
4.280
4.280
4.280
-
-
1.397
1.397
1.397
1.397
-
-
1.000
1.000
1.000
1.000
2010-2012
-
7.906
5.301
5.301
5.301
-
-
4.301
4.301
4.301
4.301
-
-
3.605
1.000
1.000
1.000
-
2.605
2.605
2.605
-
-
-
-
-
-
2.605
2.605
2.605
(2.605)
-
14.461
12.391
12.391
12.391
-
-
10.166
10.166
10.166
10.166
-
-
4.295
2.225
2.225
2.225
-
2.070
2.070
2.070
-
-
-
-
-
-
2.070
2.070
2.070
(2.070)
2010-2012
-
5.638
5.638
5.638
5.638
-
-
3.272
3.272
3.272
3.272
-
-
2.366
2.366
2.366
2.366
2009-2012
-
35.606
35.606
35.606
35.606
-
-
23.606
23.606
23.606
23.606
-
-
12.000
12.000
12.000
12.000
-
50
50
50
50
-
-
-
-
-
-
50
50
50
50
(50)
2012-2012
2009-2012
2012-2012
2012-2012
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
DKH-SOSYAL - TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA
MUĞLA ÜNİVERSİTESİ-MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ-MUŞ ALPARSLAN ÜNİV.-NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ-NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ-NİĞDE ÜNİVERSİTESİ-ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ-ORDU ÜNİVERSİTESİ
(Bin TL)
2011 SONUNA KADAR
BAŞLAMA
PROJE TUTARI
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
2012 YATIRIMI
YER
BİTİŞ
DIŞ
DIŞ
KARAKTERİSTİK
DIŞ
TOPLAM
TOPLAM
TOPLAM
PROJE ADI
(İL ve İLÇESİ)
YILI
KREDİ
ÖZKAYNAK
KREDİ
ÖZKAYNAK
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2010K121220
Merkezi Araştırma Laboratuvarı
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2010K121230
Merkezi Araştırma Laboratuvarı
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2010K121240
Merkezi Araştırma Laboratuvarı
NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2010K121250
Merkezi Araştırma Laboratuvarı
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2010K121260
Merkezi Araştırma Laboratuvarı
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2010K121270
Merkezi Araştırma Laboratuvarı
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K120850
Rektörlük Bilimsel Araştırma Proj. (49)
Özel Gelir
ORDU ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2010K121280
Merkezi Araştırma Laboratuvarı
ORTADOĞU TEKNİK ÜNİ. TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K120870
Araştırmacı Yetiştirme Programı
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2011K120350
Biyomalzeme ve Doku Mühen.Araş.Mrk.
Hatay
Muş
Tekirdağ
Nevşehir
Niğde
Samsun
Samsun
Ordu
Ankara
Ankara
İleri Araşt., Mak-Teçh.,
İnş.(4000 m2)
İleri Araşt., Mak-Teçh.,
İnş.(2000 m2)
İleri Araşt., Mak-Teçh.,
İnş.(1000m2)
İleri Araşt., Mak-Teçh.,
İnş.(1000 m2)
İleri Araşt., Mak-Teçh.,
İnş.(3100m2)
İleri Ar.,Mak. Teçh., BakımOnarım,İnşaat (3600 m2)
İleri Araşt., Mak-Teçh.
İleri Araşt., Mak-Teçh.,
İnş.(2000 m2)
Etüd
2010-2013
-
10.000
10.000
10.000
10.000
-
-
5.474
5.474
5.474
5.474
-
-
2.500
2.500
2.500
2.500
2010-2012
-
4.514
4.514
4.514
4.514
-
-
3.020
3.020
3.020
3.020
-
-
1.494
1.494
1.494
1.494
2010-2012
-
6.770
6.770
6.770
6.770
-
-
4.404
4.404
4.404
4.404
-
-
2.366
2.366
2.366
2.366
2010-2012
-
4.514
4.514
4.514
4.514
-
-
3.020
3.020
3.020
3.020
-
-
1.494
1.494
1.494
1.494
2010-2012
-
8.541
8.541
8.541
8.541
-
-
6.480
6.480
6.480
6.480
-
-
2.061
2.061
2.061
2.061
2010-2012
-
14.248
10.248
10.248
10.248
-
-
7.721
7.721
7.721
7.721
-
-
6.527
2.527
2.527
2.527
-
4.000
4.000
4.000
-
-
-
-
-
-
4.000
4.000
4.000
(4.000)
-
4.538
4.538
4.538
4.538
-
-
4.528
4.528
4.528
4.528
-
-
10
10
10
10
-
50.724
100
100
100
44.374
5.330
5.330
-
-
9.640
9.640
3.210
3.210
-
-
12.330
100
100
100
10.120
2.120
2.120
2012-2012
2010-2012
2012-2012
İleri Araşt., Mak-Teçh., Bakım- 2011-2012
Onarım
(49)Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliğinin 11. Maddesi gereği özel ödenek kaydedilen ödeneklerden karşılanacaktır.
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
2011K120340
DKH-SOSYAL - TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA
ORTADOĞU TEKNİK ÜNİ.-OSMANİYE K.ATA ÜNİVERSİTESİ-PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ-RİZE ÜNİVERSİTESİ-SAĞLIK BAKANLIĞI-SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
Rüzgar Enerjisi Tekn. Ar-Ge Mrk.
2011K121010
Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K120860
Rektörlük Bilimsel Araştırma Proj.
Özel Gelir(49)
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2012K120880
Deniz Ekosistem ve İklim Araşt. Mer.
OSMANİYE K.ATA ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2010K121290
Merkezi Araştırma Laboratuvarı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2010K121310
Merkezi Araştırma Laboratuvarı
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K120890
Rektörlük Bilimsel Araştırma Proj.
Özel Gelir(49)
RİZE ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2010K121330
Merkezi Araştırma Laboratuvarı
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K120900
Rektörlük Bilimsel Araştırma Proj.
Özel Gelir(49)
SAĞLIK BAKANLIĞI TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2008K120370
Pankreas Adacık Hücre İzolas. Mer. Alt.
2009K120320
2006K120330
YER
(İL ve İLÇESİ)
PROJE ADI
Döner Sermaye
Bağcılar Deneysel Araşt.ve Bec.Gel.Merk.
Bulaşıcı Hast.Kont.ve Sürvey. Sist.Güçlen.(AB)
Ankara
KARAKTERİSTİK
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
-
-
6.430
4.290
-
-
8.000
4.000
2012-2014
-
20.330
6.250
100
100
6.150
6.150
-
-
2.140
-
-
-
4.000
2.110
100
100
(100)
2.010
2.010
2010-2012
-
4.527
4.527
4.527
4.527
-
-
4.422
4.422
4.422
4.422
-
-
105
105
105
105
2010-2012
-
9.974
8.974
8.974
8.974
-
-
5.474
5.474
5.474
5.474
-
-
4.500
3.500
3.500
3.500
-
1.000
1.000
1.000
-
-
-
-
-
-
1.000
1.000
1.000
(1.000)
-
7.101
5.601
5.601
5.601
-
-
3.847
3.847
3.847
3.847
-
-
3.254
1.754
1.754
1.754
-
1.500
1.500
1.500
-
-
-
-
-
-
1.500
1.500
1.500
(1.500)
23.028
23.028
23.028
19.436
-
-
16.428
16.428
16.428
12.846
-
-
6.600
6.600
6.600
6.090
2011-2015
Ankara
İleri Araşt., Mak-Teçh.
2012-2012
Mersin
İleri Araşt., Mak-Teçh.,
İnşaat (800 m2)
Denizli
Denizli
Rize
Rize
İleri Araşt., Mak-Teçh.,
İnş.(3800 m2)
İleri Araşt., Mak-Teçh.
İleri Araşt., Mak-Teçh.,
Tadilat
İleri Araşt., Mak-Teçh.
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
39.044
18.714
Ankara
İleri Araşt., Mak-Teçh.,
İnş.(1000 m2)
TOPLAM
-
İleri Araşt., Mak-Teçh.,
İnşaat (1500 m2)
İleri Araştırma
Osmaniye
PROJE TUTARI
DIŞ
(Bin TL)
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2011-2013
2012-2012
2010-2012
2012-2012
Ankara
İl. Araş.,Mak.-Teç.,İnş. , Et.Prj. 2008-2012
-
İstanbul
Ankara
Mak.Teçh.,Tekn. Arş., İn ş.
Araştırma
-
3.592
(19.545)
-
-
3.582
(19.245)
-
-
500
10
(300)
-
8.946
8.696
2.276
2.276
6.420
6.420
-
-
4.941
4.941
2.266
2.266
2.675
2.675
-
-
2.760
2.510
10
10
2.500
2.500
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2010K121350
Elektromanyetik Araştırma Merkezi
Sakarya-Adapazarı
İleri Ar.,Mak. Teçh.,İnş .
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2011K120360
Merkezi Araştırma Laboratuvarı
Sakarya-Adapazarı
İleri Araşt., Mak-Teçh.
(49)Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliğinin 11. Maddesi gereği özel ödenek kaydedilen ödeneklerden karşılanacaktır.
2009-2012
2006-2013
2010-2012
2011-2013
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
DKH-SOSYAL - TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ-SELÇUK ÜNİVERSİTESİ-SİİRT ÜNİVERSİTESİ-SİNOP ÜNİVERSİTESİ-SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV.-ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ-TKİ GN.MD.
YER
(İL ve İLÇESİ)
PROJE ADI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K120910
Rektörlük Bilimsel Araştırma Proj.
Özel Gelir(49)
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2009K121080
Merkezi Araştırma Laboratuvarı
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2011K120370
Doğal Ürünler Araştırma ve Uyg. Mrk.(50)
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K120920
Rektörlük Bilimsel Araştırma Proj.
Özel Gelir(49)
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2012K120930
Yaşam Bilimleri Araştırma Lab.(50)
SİİRT ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2010K121370
Merkezi Araştırma Laboratuvarı
SİNOP ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2009K121090
Merkezi Araştırma Laboratuvarı
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2006K120860
Öğretim Üyesi ve Araştırmacı Yet. Pro.
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2011K120380
Merkezi Araştırma Laboratuvarı
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K120940
Rektörlük Bilimsel Araştırma Proj.
Özel Gelir(49)
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2010K121390
Merkezi Araştırma Laboratuvarı(50)
TKİ GN.MD. TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2009K120390
Temiz Kömür Teknolojileri
Sakarya-Adapazarı
KARAKTERİSTİK
İleri Araşt., Mak-Teçh.
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
2012-2012
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
(Bin TL)
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
-
250
250
250
-
-
-
-
-
-
250
250
250
(250)
30.684
21.884
13.884
13.884
8.000
8.000
8.800
6.300
6.300
2.500
2.500
-
-
12.284
12.284
11.214
11.214
1.070
1.070
-
-
-
12.500
5.670
2.670
2.670
3.000
3.000
6.830
6.300
6.300
530
530
Konya
İleri Ar.,Mak. Teçh.
2009-2012
Konya
İleri Araşt., Mak-Teçh.
2011-2013
Konya
İleri Araşt., Mak-Teçh.
2012-2012
Konya
İleri Araştırma
2012-2014
-
2010-2013
-
4.280
4.280
4.280
4.280
-
-
1.397
1.397
1.397
1.397
-
-
1.856
1.856
1.856
1.856
2009-2012
-
12.359
12.359
12.359
12.359
-
-
8.989
8.989
8.989
8.989
-
-
3.370
3.370
3.370
3.370
-
18.662
17.662
2.262
2.262
15.400
15.400
-
-
5.072
5.072
1.862
1.862
3.210
3.210
-
-
5.650
4.650
400
400
4.250
4.250
-
1.000
1.000
1.000
-
-
-
-
-
-
1.000
1.000
1.000
(1.000)
2010-2013
-
3.616
3.616
3.616
3.616
-
-
214
214
214
214
-
-
2.332
2.332
2.332
2.332
2009-2012
-
22.871
22.871
22.871
22.871
-
-
15.371
15.371
15.371
15.371
-
-
7.500
7.500
7.500
7.500
Siirt
Sinop
İleri Araşt., Mak-Teçh.,
İnşaat (2000 m2)
İleri Ar.,Mak. Teçh.,
İnş . (2809 m2)
Isparta
İleri Araştırma
2006-2012
Isparta
İleri Ar.,Mak. Teçh.,
İnş . (6450 m2)
2011-2013
Isparta
Şırnak
Muhtelif
İleri Araşt., Mak-Teçh.
İleri Araştırma
İleri Araştırma, Etüd-Prj.
(49)Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliğinin 11. Maddesi gereği özel ödenek kaydedilen ödeneklerden karşılanacaktır.
(50)Revize proje etüdü Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylandıktan sonra harcama yapılacaktır.
2012-2012
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
DKH-SOSYAL - TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA
TKİ GN.MD.-TRAKYA ÜNİVERSİTESİ-TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ-TÜBA BŞK.-TÜBİTAK BŞK.
YER
(İL ve İLÇESİ)
PROJE ADI
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2011K120390
Merkezi Araştırma Laboratuvarı
Özel Gelir(49)
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K120950
Rektörlük Bilimsel Araştırma Proj.
Özel Gelir(49)
TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2010K121410
Merkezi Araştırma Laboratuvarı
TÜBA BŞK. TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K120330
Muhtelif İşler
Edirne
Edirne
Tunceli
Ankara
KARAKTERİSTİK
İleri Ar.,Mak. Teçh.,
İnş . (2188 m2)
İleri Araşt., Mak-Teçh.
İleri Araşt., Mak-Teçh.,
İnş.(1000 m2)
Mak-Teçh.,Bakım-Onarım
(Bin TL)
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
-
12.150
9.100
9.100
9.100
-
-
3.210
3.210
3.210
3.210
-
-
5.550
2.500
2.500
2.500
-
3.050
3.050
3.050
-
-
-
-
-
-
(600)
3.050
3.050
3.050
(3.050)
2010-2012
-
4.514
4.514
4.514
4.514
-
-
3.020
3.020
3.020
3.020
-
-
1.494
1.494
1.494
1.494
2012-2012
-
50
50
50
50
-
-
-
-
-
50
50
50
50
3.506.639
3.339.045
3.137.669
56.641
158.336
104.350
524.789
811.864
1.264.077
19.801
21.676
21.676
21.676
21.676
-
-
2.724.015
2.724.015
2.688.066
55.552
133.336
84.350
449.789
693.864
1.082.077
19.791
-
-
588.798
469.329
449.603
1.089
(1.089)
25.000
20.000
75.000
118.000
182.000
10
2011-2013
2012-2012
TÜBİTAK BŞK. TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
1997K120090
Ulusal Metroloji Enstitüsü İnşaatı
Özel Gelir
2005K120960
Bilim İnsanı Yet. ve Gel. Programı (TARAL)
2005K120970
Bilim ve Tek.Fark.Artırma Programı(TARAL)
2005K120940
Kamu Ar-Ge Destek Programı (TARAL)
2005K120950
Savunma ve Uzay Ar-Ge Destek Prog.(TARAL)
2005K120980
Akademik ve Uyg. Ar-Ge Destek Prog.(TARAL)
2006K120150
Sanayi Ar-Ge Destek Programı (TARAL)
2007K120290
MAM-Deniz Araşt. Mükemmel. Merk. Altyapı
Kocaeli-Gebze
İnşaat
1997-2012
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Kocaeli-Gebze
2005-2012
2005-2012
2005-2012
2005-2012
2005-2012
2006-2012
2007-2012
2008K120290
2008K120310
MAM-Organik Elekronik-OLED Tek.Altyapısı
MAM-EE Araç Laboratuvar İnşaatı
Kocaeli-Gebze
Kocaeli-Gebze
Tekn. Araştırma
Tekn. Araş.,Mak-Teçh.
Tekn. Araştırma
Tekn. Araştırma
Tekn. Araştırma
Tekn. Araştırma
Tekn.Ar.,Mak-Teçh.,Gemi
İnş.
Tekn. Araş.,Mak-Teçh.
İnşaat (2280 m2),Mak. Teçh.,
21.676
21.676
21.676
21.676
-
2008-2012
2008-2012
-
5.060
10.981
-
-
4.860
10.971
-
-
200
10
2008K120870
Kocaeli-Gebze
İnşaat(8400 m2),Mak.-Teç .
2008-2012
2009K120180
2009K120190
MAM-KE Ek Laboratuvar Binası
Özel Gelir
BİLGEM-ULSİ-CMOS Tümdevre Alty.
BİLGEM- Katot ve Mikrodal. Vakum Tüp Alt.
Kocaeli-Gebze
Kocaeli-Gebze
2009-2012
2009-2012
10.152
8.544
9.619
-
-
6.296
6.544
9.609
-
-
3.856
(3.856)
2.000
10
2009K120200
BİLGEM- Kuantum Kriptoloji Ar. Mrk.
Kocaeli-Gebze
2009-2012
-
6.003
-
-
5.753
-
-
250
2009K120210
BİLGEM- Anten Test Araştırma Merkezi
Kocaeli-Gebze
2009-2012
-
28.144
-
-
24.100
-
-
4.044
2009K120250
UME- Çevresel Testler Merkezi
Kocaeli-Gebze
Tekn. Araş.,Mak-Teçh,
Tekn.Araş.,Mak-Teçh.,
İnş. (4500 m2), Danış.
Tek.Ar.,Mak-Teç,İnş,Don.
,Dan.
Tekn.Araş.,Mak-Teçh.,
İnş. (5500 m2), Danış.
İleri Ar.,Mak.-Teçh.,
İnşaat (8500 m2)
-
2009-2012
-
28.080
-
-
25.632
-
-
2.448
2009-2012
-
8.504
-
-
8.494
-
-
(2.348)
10
2009-2012
-
7.285
-
-
4.285
-
-
3.000
2009K120240
Özel Gelir
MAM-YDBE - Ulusal 1 MV Hızland. Kütle Spek.
Laboratuvarı
ULAKNET-2 Projesi
Kocaeli-Gebze
İleri Ar.,Mak.-Teçh.,
İnşaat (315 m2)
2009K120110
Ankara
Tek. Araştırma, Mak.-Teçh.,
Kazı
(49)Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliğinin 11. Maddesi gereği özel ödenek kaydedilen ödeneklerden karşılanacaktır.
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
2010K120140
2010K120160
2010K120180
DKH-SOSYAL - TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA
TÜBİTAK BŞK.
(Bin TL)
YER
(İL ve İLÇESİ)
PROJE ADI
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
Kocaeli-Gebze
Ankara
Kocaeli-Gebze
Tekn.Araş.,Mak.Teçh.,Dan .,
Tekn.Araş.,Mak.Teçh., İnş.
Tekn.Araş.,Mak.Teçh., İnş.
2010-2012
2010-2012
2010-2012
-
3.389
11.316
8.976
-
-
2.725
9.734
6.676
-
-
664
1.582
2.300
Ankara
Kocaeli-Gebze
Kocaeli-Gebze
2010-2012
2011-2012
2011-2012
-
13.389
5.216
8.535
-
-
10.460
3.745
5.885
-
-
2.929
1.471
2.650
Ankara
Kocaeli-Gebze
Kocaeli-Gebze
Tekn.Araş.,Mak.Teçh., İnş.
İnşaat (2600 m2)
Tekn.Araş.,Mak.Teçh., BakımOnarım
Tekn.Araş.,Mak.Teçh.,Dan .
Tekn. Araş.Mak-Teç
İleri Ar.,Mak.-Teçh.
2011-2012
2007-2012
2009-2012
Ankara
Ankara
Kocaeli-Gebze
Kocaeli-Gebze
İnşaat, Makine-Teçh.
Tekn.Araş.,Mak.Teçh., İnş.
Tekn. Araş.,Mak-Teçh.
Tekn.Araş.,Mak.Teçh., İnş.
2005-2014
2008-2013
2008-2013
2010-2013
-
3.200
15.453
5.965
201.376
140.558
22.780
14.310
2.544
-
-
2.140
15.443
5.955
35.949
266
18.639
8.367
794
-
-
1.060
10
10
19.726
2.900
10
4.000
10
Antalya
Kocaeli-Gebze
İleri Araştırma, Eğitim, Dan.
Tekn.Araş.,Mak.Teçh.,Dan .
2010-2013
2011-2013
-
1.904
3.230
-
-
1.142
1.070
-
-
636
2.150
Kocaeli-Gebze
Tekn.Araş.,Mak.Teçh.,
Tadilat, Dan.
Tekn.Araş.
2011-2013
-
8.560
-
-
2.996
-
-
5.250
2011-2013
Ankara, Antalya, KocaeliGebze
Mak.Teçh.,İnş.,Bak-On.,
Taşıt (1 adet T-2, 1 adet
T-5,1 adet T-8)
2012-2012
-
7.490
167.594
83.826
24.089
-
-
2.675
-
-
-
4.770
119.469
83.826
24.089
Kocaeli-Gebze
Tekn.Araş.,Mak-Teçh.,Bak .On.
2012-2012
-
4.000
-
-
-
-
-
(8.235)
4.000
Ankara
Kocaeli-Gebze
Mak-Teç.,Bak-On.,Tek. Ar .
İnş.,Mak-Teçh.,Bakım-Ona .
2012-2012
2012-2012
Ankara
Tekn. Ar.,Mak-Teçh.,İnş.
2012-2012
Bursa
Tekn. Ar., Mak-Teçh.,İnş .
2012-2012
Kocaeli-Gebze
Tekn. Araş.,Mak-Teçh.
2012-2012
Ankara
Kocaeli-Gebze, Ankara
Ankara
Tekn. Araş.,Mak-Teçh
Tekn. Araş.,Mak-Teçh.
Yay. Al., Mak-Teçh., Don
.,Yaz
2012-2012
2012-2012
2012-2012
-
841
20.000
1.547
834
420
1.100
23.995
7.000
-
-
-
-
-
(4.000)
841
20.000
(20.000)
1.547
(1.547)
834
(834)
420
(420)
1.100
23.995
7.000
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
83.768
BİLGEM-BT Kritik Altyapılarda Bilgi Güv. Yönetimi
Kocaeli-Gebze
Tekn. Araş.,Mak-Teçh.
2012-2013
1.591
BİLGEM-BT Kamu Bilgi Sist. Güv. Prog.
Kocaeli-Gebze
Tekn. Araş.,Mak-Teçh.
2012-2014
4.119
BİLGEM-BT STORK(54)
Kocaeli-Gebze
Tekn. Araş.,Mak-Teçh.
2012-2014
818
AB Hibesi
(52)2011 Yılı Yatırım Programında yer alan 2008K010990 numaralı projenin devamıdır.Kalkınma Bakanlığı onayı olmadan harcama yapılamaz.
(53)TC Kimlik Kartlarında kullanılacak elektronik sertifikaların TÜBİTAK-BİLGEM tarafından üretilmesine ilişkin mevzuat düzenlemesi yapıldıktan sonra harcama yapılabilir.
(54)Proje tutarının yarısı AB Hibesi olarak karşılanacak olup 2012 yılı ödeneğinin parantez içindeki kısmı toplama dahil edilmemiştir.
-
-
-
-
-
35.643
1.017
1.631
155
(155)
2010K120150
2011K120030
2011K120040
2011K120060
2007K120300
2009K120230
2005K120910
2008K120250
2008K120950
2010K120130
BİLGEM- Çoklu Ortam Güv. Sist. Alty.
UZAY-Hall Etkili İtki Motoru Gel. Alt.
MAM-EE-Elektrik Ener. Depolama Tekn. Ar-Ge Mrk.
Tanı ve Risk Değ. Mrk.
SAGE - Arayıcı Başlık Test Merk
MAM-GE Gıda Güvenliğinde Erken Teşhis Projesi
MAM-EE Gaz Teknolojileri Ar-Ge Merk.
KARAKTERİSTİK
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
SAGE- İç Balistik Tasarım Alty.
MAM-Hibrid Araç Tekn.Mükemmeliyet Merk.
MAM-GE Ulusal Gıda Yenilik Merkezi
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
SAGE- Yüksek Hızlı Rüzgar Tüneli
SAGE-Delici ve Delme Etk. Gel. Alty.
BİLGEM-BT PARDUS(52)
BİLGEM-Yazılım Test ve Kalite Değerlendirme Merkezi
2010K120170
2011K120010
TUG-Teleskop Uzmanı Yetiştirme Prj.
BİLGEM-Konuşma ve Dil Teknolojileri Araştırma
Merkezi
2011K120020
BİLGEM- İleri Genom ve Biyoenformatik Araştırma
Merkezi
2011K120050
SAGE-Ankara Ses Altı Rüzgar Tün. Alt.
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K120010
Muhtelif İşler
2012K120020
2012K120030
2012K120040
2012K120050
2012K120060
2012K120080
2012K120090
2012K120100
2012K120070
2012K120110
2012K120120
2012K120140
Özel Gelir
UME Araştırma Projeleri
Özel Gelir
UZAY Araştırma Projeleri
MAM Başkanlık Projeleri
Özel Gelir
SAGE Projeleri
Özel Gelir
BUTAL Projeleri
Özel Gelir
TÜSSİDE Ar-Ge Projeleri
Özel Gelir
SAGE-Ask. Elektr. Kartlar Dizgi Alt.
BİLGEM-BT TC Kimlik Kartı(53)
ULAKBİM Yayın Al.ve Elekt. Arşivl.
Ankara
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
DKH-SOSYAL - TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA
TÜBİTAK BŞK.-TÜRKİYE ATOM ENJ.KUR.BŞK.-ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
PROJE NO
2012K120150
YER
(İL ve İLÇESİ)
PROJE ADI
BİLGEM-Kablosuz İletişim Tekn. Lab.
Kocaeli-Gebze
Tekn. Araş.,Mak-Teçh.
İnş.(2000 m2)
Kocaeli-Gebze
Kocaeli-Gebze
Tekn. Araş.,Mak-Teçh.
Tekn. Araş.,Mak-Teçh., Bak.On.,İnş.(150 m2)
Tekn. Araş.,Mak-Teçh.
İnş.(1200 m2)
Tekn. Araş.,Mak-Teçh. İnş
Tekn. Araş.,Mak-Teçh., BakımOna.
Tekn. Araş.,Mak-Teçh.,
Donanım
İleri Araştırma
2012K120190
SAGE-Türbin Modülü Tas. Alty.
Ankara
2012K120200
2012K120210
MAM-Enerjetik Malz. Karakterizasyon Altyapısı
BUTAL-Eser Bileşen Lab.
Ankara
Bursa
2012K120220
Türk Ulusal e-Bilim e-Alty. (TRUBA)
Kocaeli-Gebze
2012K120230
Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması(55)
Muhtelif
2011K120120
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
Radyasyondan Korunmada Teknik Altyapı
2011K121120
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
-
9.000
-
-
-
-
-
7.000
2012-2013
-
6.970
-
-
-
-
-
(2.400)
6.500
2012-2013
2012-2013
-
6.200
3.800
-
-
-
-
-
(2.850)
5.700
1.000
2012-2014
-
15.000
-
-
-
-
-
2.500
2012-2013
2012-2013
-
7.600
4.500
-
-
-
-
-
2.980
2.150
2012-2014
-
19.500
-
-
-
-
-
5.000
2012-2015
-
4.670
-
-
-
-
-
10
185.588
66.436
51.456
51.456
27.540
27.540
27.540
27.540
-
55.376
55.376
50.026
50.026
-
-
31.683
9.211
1.430
1.430
Tekn. Arş.,Mak.-Teçh.,Hizmet
Alımı, İnş.
1999-2012
Muhtelif
Mak.Teçh.,Tekn. Arş., İnşaat
(6417 m2)
Mak.Teçh., İnşaat
2011-2013
-
14.980
14.980
-
-
5.350
5.350
-
-
7.781
7.781
2011-2015
-
(8.560)
-
-
(1.712)
-
-
(1.710)
2012-2012
-
119.152
19.152
6.934
-
-
-
-
-
22.472
19.152
6.934
2012-2012
2012-2012
-
6.918
5.300
-
-
-
-
-
6.918
5.300
2012-2012
2012-2022
-
(1.607)
100.000
100.000
-
-
-
-
-
(1.607)
3.320
3.320
2011-2013
-
13.308
8.808
8.808
8.808
-
-
2.675
2.675
2.675
2.675
-
-
7.500
3.000
3.000
3.000
-
4.500
4.500
4.500
-
-
-
-
-
-
4.500
4.500
4.500
(4.500)
2012K120250
2012K120260
İdame ve Bakım
TAEK Projeleri
Muhtelif
Muhtelif
2012K120270
Uluslararasi Kuruluşlarla İşbirliği
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
Akkuyu Nükleer Santralinin Lisanslanması
Muhtelif
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K120960
Rektörlük Bilimsel Araştırma Proj.(49)
Özel Gelir
TOPLAM
Ankara
Muhtelif
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2011K120400
Merkezi Araştırma Laboratuvarı
PROJE TUTARI
DIŞ
27.540
27.540
27.540
27.540
SESAME-Sinkrotron Tesisinin Depolama Halkası ve
Yardımcı Sist. Kurulumu
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K120240
Muhtelif İşler
2012K120280
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
Tekn. Araş.,Mak-Teçh.,Bakım- 2012-2013
Ona., Dan.
2012K120170
2012K120180
TÜRKİYE ATOM ENJ.KUR.BŞK. TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
1999K120110
Hızlandırıcı
KARAKTERİSTİK
Kocaeli-Gebze
Özel Gelir
BİLGEM-Patlayıcıya Karşı Tedbir Test ve Araştırma
Merkezi
Özel Gelir
UME-Fotovoltaik Test ve Arş. Merk.
SAGE-Enerjik Malz.Tahribatsız Test Mrk.
2012K120160
(Bin TL)
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
Muhtelif
Ankara-İçel
Bursa
Bursa
Mak. Teçh., Hiz.Al., Tek
n.Arş.,İnş.,Yay.Al.,
Taşıt (1 Adet T-4)
Bakım-Onarım
Mak.Teçh.,Tekn. Arş.,
İnşaat,Yazılım
Mak.Teçh.,Tekn. Arş.,İnş .
Mak.Teçh.,Tekn. Arş.,Dan .,
Yazılım Alımı
İleri Araşt., Mak-Teçh.,
İnşaat (2000 m2)
İleri Araşt., Mak-Teçh.
2012-2012
(49)Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliğinin 11. Maddesi gereği özel ödenek kaydedilen ödeneklerden karşılanacaktır.
(55)Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK ve Hacettepe Üniversitesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde Hacettepe Üniversitesi tarafından yürütülecektir.
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
DKH-SOSYAL - TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA-SOSYAL GÜVENLİK
ULUSAL BOR ARAŞ. ENSTİTÜSÜ-UŞAK ÜNİVERSİTESİ-YALOVA ÜNİVERSİTESİ-YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ-YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ-ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİV.-SOSYAL GÜV. KUR. BŞK.
(Bin TL)
2011 SONUNA KADAR
BAŞLAMA
PROJE TUTARI
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
2012 YATIRIMI
BİTİŞ
YER
DIŞ
DIŞ
PROJE ADI
KARAKTERİSTİK
DIŞ
TOPLAM
TOPLAM
TOPLAM
YILI
(İL ve İLÇESİ)
KREDİ
ÖZKAYNAK
KREDİ
ÖZKAYNAK
ULUSAL BOR ARAŞ. ENSTİTÜSÜ TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K120340
Bor Araştırmaları
UŞAK ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2010K121440
Merkezi Araştırma Laboratuvarı
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K120970
Rektörlük Bilimsel Araştırma Proj.
Özel Gelir(49)
YALOVA ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2010K121450
Merkezi Araştırma Laboratuvarı
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2011K120410
Merkezi Araştırma Laboratuvarı
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K120980
Rektörlük Bilimsel Araştırma Proj.
Özel Gelir(49)
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2009K121170
Merkezi Araştırma Laboratuvarı
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K120990
Rektörlük Bilimsel Araştırma Proj.
Özel Gelir(49)
ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİV. TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2008K120940
Merkezi Laboratuvar
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K121100
Rektörlük Bilimsel Araştırma Proj.
Özel Gelir(49)
Ankara
Uşak
Uşak
Yalova
İstanbul
İstanbul
İleri Araştırma
İleri Araşt., Mak-Teçh.,
İnş.(1500 m2)
İleri Araşt., Mak-Teçh.
İleri Araşt., Mak-Teçh.,
İnş.(1000 m2)
İleri Araşt., Mak-Teçh.,
İnşaat (6000 m2)
İleri Araşt., Mak-Teçh.
2012-2012
-
6.250
6.250
6.250
6.250
-
-
-
-
-
6.250
6.250
6.250
6.250
2010-2012
-
6.104
6.069
6.069
6.069
-
-
3.869
3.869
3.869
3.869
-
-
2.235
2.200
2.200
2.200
-
35
35
35
-
-
-
-
-
-
35
35
35
(35)
2010-2012
-
4.517
4.517
4.517
4.517
-
-
3.288
3.288
3.288
3.288
-
-
1.229
1.229
1.229
1.229
2011-2013
-
10.175
10.165
10.165
10.165
-
-
3.745
3.745
3.745
3.745
-
-
3.510
3.500
3.500
3.500
-
10
10
10
-
-
-
-
-
-
10
10
10
(10)
-
12.704
11.204
11.204
11.204
1.500
1.500
1.500
-
-
-
7.903
7.903
7.903
7.903
-
-
-
4.801
3.301
3.301
3.301
1.500
1.500
1.500
(1.500)
-
10.974
10.154
10.154
10.154
820
820
820
-
-
-
10.144
10.144
10.144
10.144
-
-
-
830
10
10
10
820
820
820
(820)
2.500
-
642.320
500
500
500
1.186
-
-
130.896
-
750
-
-
295.700
500
500
500
2012-2012
2012-2012
Van
İleri Ar.,Mak-Teçh.,İnş.
2009-2012
Van
İleri Araşt., Mak-Teçh.
2012-2012
Zonguldak
İleri Ar.,Mak. Teçh.,İnş .
2008-2012
Zonguldak
İleri Araşt., Mak-Teçh.
2012-2012
SOSYAL GÜV. KUR. BŞK. TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K130010
SGM ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Binaları
Muhtelif
Etüd-Proje
(49)Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliğinin 11. Maddesi gereği özel ödenek kaydedilen ödeneklerden karşılanacaktır.
2012-2012
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
DKH-SOSYAL - SOSYAL GÜVENLİK
SOSYAL GÜV. KUR. BŞK.
PROJE ADI
(Bin TL)
YER
(İL ve İLÇESİ)
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2008K130040
Büyük Onarım ve İdame Yenileme(56)
Muhtelif
2009K130140
Yenilikçi Yöntemlerle Kayıtlı İstihdamın Teşviki (AB) (57) Muhtelif
(AB Hibesi)
SGK Başk. Merkez ve Taşra Teş. Donanım Alımı ve
Kurum. Sunucul. Modernizas.(58)
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2007K130070
Arşiv ve Depo Binası(59)
2009K130150
Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu
Projesi(60)
2008K130100
Arşiv ve Depo Binası(61)
(GAP)
2011K130020
Süreç Temelli Kurumsal Kaynak Planlama Sis.(62)
2008K130120
Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Binaları(63)
(GAP)
2009K130060
Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Binaları(64)
(GAP)
(DAP)
2010K130070
E-İmza ve Mobil İmza Dest. Elekt. Bel.ve Arşiv Yön.
Sist. Kurul. ve Yaygınlaş.(65)(66)
(Evrensel Hizmet Fonu)
2010K130080
Sosyal Güvenlik Entegrasyon Projesi Sosyal Sigort.
Uygulamaları(67)(68)
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K130020
Kamulaştırma
(GAP)
(DAP)
2012K130030
Muhtelif İşler
2012K130040
MEDULA SOA Entegrasyon ve Kurumsal İzleme Projesi
2010K130060
2012K130050
KARAKTERİSTİK
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
Büy.On.Dep.Tak.Yenil.
Danış.Mal-Hiz.Alımı
2008-2012
2009-2012
2.500
-
Muhtelif
Dn.Don.Ağ Al.Güv.Yaz.Eğ.
2010-2012
(27.960)
-
(27.960)
101.532
(23.064)
-
-
(23.064)
21.025
(4.896)
-
-
(4.896)
80.507
Muhtelif
Muhtelif
Proje+İnşaat (2 adet)
Danış. Eğit.
2007-2013
2009-2013
2.500
2.500
308.060
5.000
2.500
1.186
1.186
-
6.988
1.186
750
750
-
93.520
1.500
750
Diyarbakır
Proje+İnşaat (1 adet)
2008-2013
Muhtelif
Muhtelif
Danışmanlık, Hizmet Alımı
Proje + İnşaat (2 adet)
2011-2013
2008-2014
Muhtelif
Prj+İnş.(7 İl Md.+10 SGM)
2009-2015
Muhtelif
Dn.Yz.Sr.Bü.Hz.Al.El.İm.En.
2010-2013
-
3.000
2.000
19.000
31.500
195.060
-
-
5.802
-
-
1.000
(1.000)
1.500
2.000
(500)
16.500
(1.000)
(3.000)
57.820
Muhtelif
Danş. Yaz. Eği.
2010-2016
-
50.000
-
-
-
-
-
(50.000)
12.450
-
98.820
77.220
30.000
19.470
3.050
-
-
-
-
-
90.648
77.220
30.000
(10.300)
(1.500)
19.470
3.050
-
23.000
700
-
-
-
-
-
23.000
(2.000)
(2.000)
700
-
1.000
-
-
-
-
-
1.000
Muhtelif
Kamulaştırma
2012-2012
Muhtelif
Muhtelif
Ks.Nk.İş.Mk-Tç.Bü.Mf.(3ad)
Yz.Hz.Al.BT. Hiz.Geliş.
2012-2012
2012-2012
Sosyal Güvenlik Merkezi Binaları
Muhtelif
Prj.+İnş.(46 adet SGM)
2012-2012
(GAP)
(DAP)
2012K130060
Geri Ödemeye Dönük Klinik Sonuç Takip ve
Muhtelif
Eğit.Danış.Donan.Yaz.
2012-2012
Değerlendirme Sisteminin Oluşturulması
2012K130070
Risk Yönetimi ve Stratejisi Belirleme
Muhtelif
Eğit.Dan.Dona.Yaz.
2012-2012
(56)Daha önce Ticaret Hizmetleri Sektörü altında 2008K040040 numara ile yer alan projedir.
(57)Parantez içerisindeki tutarlar AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında karşılanacak olup, toplama dahil değildir.
(58)Daha önce Ticaret Hizmetleri Sektörü altında 2010K040060 numara ile yer alan projedir.
(59)Daha önce Ticaret Hizmetleri Sektörü altında 2007K040070 numara ile yer alan projedir.
(60)Projenin harcama bileşenleri ve çıktılarının tanımlanarak Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanmasının ardından harcama yapılabilecektir.
(61)Daha önce Ticaret Hizmetleri Sektörü altında 2008K040100 numara ile yer alan projedir.
(62)Daha önce Ticaret Hizmetleri Sektörü altında 2011K040020 numara ile yer alan projedir.
(63)Daha önce Ticaret Hizmetleri Sektörü altında 2008K040120 numara ile yer alan projedir.
(64)Daha önce Ticaret Hizmetleri Sektörü altında 2009K040060 numara ile yer alan projedir.
(65)Parantez içerisindeki tutar Evrensel Hizmet Fonundan karşılanacak tutar olup, toplama dahil değildir.
(66)Daha önce Ticaret Hizmetleri Sektörü altında 2010K040070 numara ile yer alan projedir.
(67)Revize Fizibilite Raporu Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylandıktan sonra harcama yapılabilir.
(68)Daha önce Ticaret Hizmetleri Sektörü altında 2010K040080 numara ile yer alan projedir.
543.000
234.940
128.474
4.934
1.186
-
-
130.896
123.908
98.813
4.070
750
-
-
204.552
111.032
29.661
864
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
2012K130150
2012K130080
2012K130090
2012K130100
2012K130170
2012K130110
2012K130120
2012K130130
2012K130140
2012K130160
DKH-SOSYAL - SOSYAL GÜVENLİK-AFETLER
SOSYAL GÜV. KUR. BŞK.-AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI
PROJE ADI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
İlaç Geri Ödeme Sisteminde Şeffaflık Kriterinin
Uygulanması (AB)(57)
(AB Hibesi)
İlaç Geri Ödeme Karar Mekanizmalarında Kapasite
Artırılması
İlaç Geri Ödeme Politikaları ile Bedeli Ödenecek İlaçlar
Listesinde Gün. ve Reviz.
Tıbbi Malzeme Geri Ödeme Sisteminin Yeniden
Yapılandırılması
Yenilikçi Yöntemlerle Kayıtlı İstihdamın Teşviki II
(AB)(57)
(AB Hibesi)
Belirlenen Hastalıkların Maliyetlerinin Analizi ve
Hesaplanması
TİG'e Dayalı Geri Ödeme Sisteminin Geliştirilmesi
GSS Karar Destek Sistemlerinin Geliştirilmesi
Projesi(60)
SUT ve E-SUT'un Geliştirilmesi Projesi(60)
Veri Ambarının Güncellenmesi ve Veri Madenciliğinin
Kurulması
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2008K140010
Ulusal Afet ve Acil Durum Yönetimi Sistemi Kurulması
YER
(İL ve İLÇESİ)
(Bin TL)
KARAKTERİSTİK
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
Muhtelif
Eği. Danış. Don. Diğ.
2012-2013
-
21.600
240
-
-
-
-
-
13.428
150
Muhtelif
Eğit. Danış.
2012-2013
(2.160)
-
(2.160)
650
-
-
-
-
-
(1.350)
425
Muhtelif
Eğit. Danış.Don. Yaz.
2012-2013
-
900
-
-
-
-
-
625
Muhtelif
Eğit. Danış.Don. Yaz.
2012-2013
-
1.250
-
-
-
-
-
600
Muhtelif
Danş.Mal-Hiz.Alım.
2012-2013
-
3.600
-
-
-
-
-
3.598
Muhtelif
Eği. Danış. Don. Yaz.
2012-2013
(20.400)
-
(20.400)
350
-
-
-
-
-
(10.200)
200
Muhtelif
Muhtelif
Eğit.Danış.Don.Yaz.
Eğ.Dan.Don.Yz.Ağ Alt.Güv.
2012-2013
2012-2013
-
2.000
2.860
-
-
-
-
-
1.050
1.430
Muhtelif
Muhtelif
Yaz.,Eğit.,Danış.
Don.,Yaz.,Eğit.Hiz. Alım
2012-2013
2012-2013
-
2.750
7.000
-
-
-
-
-
1.350
4.000
-
40.322
6.000
6.000
2.500
-
-
14.165
-
-
-
18.000
6.000
6.000
2.500
3.500
29.222
14.923
11.920
1.753
400
750
100
14.299
492
-
-
14.165
11.473
9.920
1.353
200
2.692
25
-
-
3.500
7.100
3.450
2.000
400
200
750
100
3.650
100
Ankara
Etüd - Proje
2008-2012
Ankara
Etüd - Proje
2011-2012
Muhtelif
Muhtelif
Ankara
Ankara
Muhtelif
Mak.Teç.Arş.
Mak.Teç.Yazılım, Donanım
Tek.Arş.Mak.Teç.Hiz.Al.
Mak.Teç.Yaz.
Tek.Arş.Hiz.Al.
1991-2012
2005-2012
2008-2012
2011-2012
2011-2012
Muhtelif
Tek.Arş.Mak.Teç.Hiz.Al. Tük.
Mlz. Alm.
Tek.Arş.Mak.Teç.Hiz.Al.Tük.
Mlz. Alm.
Tek. Arş.Mak.Teç.Hiz.Al. Tük.
Mlz. Alm.
2008-2013
-
2008-2013
-
807
-
-
232
-
-
100
2008-2015
-
4.000
-
-
1.486
-
-
1.000
Tek. Arş. Mak. Teç. Hiz. Tük.
2010-2013
Mlz. Al.
2010K140110
Sismik Mikrobölgeleme ve Bölgesel Deprem Tehlike
Muhtelif
Tek.Arş.Mak.Teç.
2010-2013
Haritalarının Üretilmesi
Hiz.Tük.Mlz.Al.
2010K140120
Bütünleşik Afet Tehlike Haritalarının Üretilmesi
Muhtelif
Tek.Arş.Mak.Teç.
2010-2013
2010K140130
Hasar Tespit Sistemi İyileştirilme Projesi
Ankara
Tek.Arş.Mak.Teç.
2010-2013
2010K140150
Afete Maruz Bölgelerin Koordinatlandırılması
Muhtelif
Tek.Arş.Mak.Teç.
2010-2013
Hiz.,Tük.Mlz.Al.
(57)Parantez içerisindeki tutarlar AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında karşılanacak olup, toplama dahil değildir.
(60)Projenin harcama bileşenleri ve çıktılarının tanımlanarak Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanmasının ardından harcama yapılabilecektir.
(69)1991K140020 nolu Proje ile ortak yürütülecektir.
-
1.200
-
-
250
-
-
300
-
1.500
-
-
-
-
-
350
-
2.500
300
1.500
-
-
150
89
100
-
-
500
100
200
2011K140110
Afet ve Acil Durum Yön. Bşk. Hizmet Binası
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
1991K140010
Ulusal Sismik Ağın Geliş. Ve Dep. Arş. (USAG)(69)
2005K140010
Afet Bilgi Sistemi
2008K140060
Afete Duyarlı Yerleşime Uygunluk Sistemi
2011K140130
Hükümet Harekat Merkezi İşleri
2011K140150
Risk Yönetimi Esaslarının Belirlenmesi
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2008K140040
Aktif Faylar Çevresinde Tampon Bölge Oluşturma
Kriterlerinin Belirlenmesi
2008K140050
Güneybatı Anadolu Moloz Akması Alanlarının Tespiti
2008K140070
2010K140100
Avrupa Doğal Afetler Eğitim Merkezi (AFEM) Afete
Karşı Hazırlık ve Afet Zararlarının Azaltılmasında
Farkındalık Oluşturulması
Türkiye Ulusal Afet Arşiv Bilgi Sistemi Kurulması
Muhtelif
Ankara
Ankara
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
DKH-SOSYAL - AFETLER-İSTİHDAM VE ÇALIŞMA HAYATI
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI-BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ-BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ-ORTADOĞU TEKNİK ÜNİ.-SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BLD.-ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜV.BAK.
(Bin TL)
2011 SONUNA KADAR
BAŞLAMA
PROJE TUTARI
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
2012 YATIRIMI
YER
BİTİŞ
DIŞ
DIŞ
PROJE ADI
KARAKTERİSTİK
DIŞ
TOPLAM
TOPLAM
TOPLAM
(İL ve İLÇESİ)
YILI
KREDİ
ÖZKAYNAK
KREDİ
ÖZKAYNAK
2010K140160
Erken Uyarı ve Ön Hasar Tahmin Sistemlerinin
Kurulması
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K140100
İl Müdürlükleri Acil Durum Müdahale İhtiyaçlarının
Karşılanması(70)
2012K140110
Kesintisiz ve Güvenli Haberleşme Sistemi Kurulması
2012K140120
Kesintisiz ve Güvenli Haberleşme Sistemi Test Ağı
Çalışması
2012K140130
Afet Eğitim Merkezinin Onarılması
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2012K140140
Derin Kuyu Sismometre Araştırması(71)
Muhtelif
Tek.Arş.Mak.Teç.
Hiz.Tük.Mlz.Al.
2010-2013
-
2.000
-
-
360
-
-
1.000
5.100
4.400
(20.000)
-
-
-
-
-
4.900
4.400
(20.000)
Muhtelif
Etüd - Proje
2012-2012
-
Muhtelif
Muhtelif
Etüd - Proje
Tek.Arş.Mak.Teç.Hiz.Al.
2012-2012
2012-2012
-
3.100
900
-
-
-
-
-
3.100
900
Ankara
Onarım
2012-2012
Muhtelif
Tek. Arş., Mak. Teç. Hiz . Al.
2012-2013
-
400
700
700
-
-
-
-
-
400
500
500
-
(1.391)
-
-
-
-
-
(1.391)
1991-2013
2010-2013
-
24.529
24.529
2.200
2.200
22.329
17.329
5.000
-
-
18.264
18.264
1.200
1.200
17.064
14.329
2.735
-
-
3.900
3.900
1.000
1.000
2.900
1.000
1.900
2007-2013
(20.950)
(25.140)
-
-
-
(3.000)
-
(3.800)
2011-2012
-
250
250
250
250
-
-
150
150
150
150
-
-
100
100
100
100
2005-2012
(1.500)
(1.815)
-
-
-
(1.500)
-
(1.815)
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜV.BAK. TOPLAMI
164.183
86.317
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
157.083
86.317
a) 2012 yılında bitenler
104.505
77.568
2011K160100
Hizmet Binası Onarımı(73)
Muhtelif
Bakım onarım
2011-2012
10.917
5.160
2009K160100
İKG.OP.Kap.ÇSGB. Proj.(74)
Muhtelif
Yaz.Don.Mak.Teç.Dan.Eği.
2009-2012
588
408
AB Hibesi
(10.286)
(10.286)
2010K160100
Mev. Gez. Tar. İşçi. Çal. Sos. Hay. İy. Prj. (75)
Muhtelif
Etüd Prj. Araş. Eğit.
2010-2012
93.000
72.000
2011K160120
İş Sağlığı ve Güvenliği için Test Kulesi Prj.(76)
Ankara
İnşaat Mak. Teç.
2011-2012
(1.400)
(140)
(70)Harcama yapılması Kalkınma Bakanlığı onayına tabidir. AFAD'ın oluşturacağı usul, esas ve standartlar çerçevesinde belirlenecek illerde acil durum müdahale ekipman ihtiyacına yönelik faaliyetlerde kullandırılacaktır.
(71)1.391 Bin TL hibe tutarı GFZ tarafından sağlanmaktadır.
(72)1991K140010 nolu Proje ile ortak yürütülecektir.
(73)Genel İdare sektörü altında 2011K011120 nolu projenin devamıdır.
(74)Sosyal Güvenlik ve İstihdam sektörü altında 2009K130210 nolu projenin devamıdır. AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında karşılanacaktır.
(75)Sosyal Güvenlik ve İstihdam sektörü altında 2010K130130 nolu projenin devamıdır. Ödenek, İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.
(76)Sosyal Güvenlik ve İstihdam sektörü altında 2011K130130 nolu projenin devamıdır. Ödenek, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Döner Sermaye Bütçesinden karşılanacak olup, toplama dahil değildir.
-
-
64.228
59.128
26.937
5.757
180
(10.286)
21.000
(1.260)
Hibe
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2010K140210
Deprem Dinamik Deney Laboratuvarları
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1991K140020
Türkiye Deprem İstasyonları Şebekesi(72)
2010K140200
Bölgesel Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2007K140030
Kentsel Risk Yönetimi
ORTADOĞU TEKNİK ÜNİ. TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2011K140210
Tsunami İzleme ve Uyarı Merkezi Modelleme Altyapısı
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BLD. TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2005K140020
Afet Eğitim ve Koordinasyon Merkezi
İstanbul
Muhtelif
Muhtelif
Bursa
Ankara
Adapazarı
2010-2012
İnş., Mak. Teç. Donanım
İnş. Tek. Arş. Mak. Teç.
Etüd - Proje
Tek. Arş.. Mak. Teç. Hiz . Al.
Eğitim, İnşaat
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
DKH-SOSYAL - İSTİHDAM VE ÇALIŞMA HAYATI
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜV.BAK.-İÇİŞLERİ BAKANLIĞI-İŞ-KUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-YURT DIŞI TÜRKLER VE AK.TOP.BŞ.
PROJE ADI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
ÇSGB e-Dönüşüm Projesi(77)
İKG.OP.Kap. ÇSGB. Tek. Yar. Proj.(78)
AB Hibesi
2010K160110
Türkiyede Çalışma Hayat.İyileştiril.Prj.(79)
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K160100
Muhtelif İşler
2012K160110
İş Teftiş Sis.İyi.Prj.
2012K160120
Çocuk İşçi.Ön.Yer.Kay.Etkin.Prj.
2011K160110
2009K160110
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2012K160160
Türkiye'de Göç ve İltica Araştırmaları
İŞ-KUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2010K160130
Mes.Eğit.Prg.Etki Değ. Prj.
Dünya Bankası Hibesi(80)
2008K160100
Gap Eylem Planı İstihdam Projesi (81)
2010K160140
İnsan Gücü Özel Planlama(82)
2002K160100
Genel Müdürlük Hizmet Binası(83)
2009K160120
Hizmet Binası İnşaatı(84)
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2009K160130
İKG OP Kap. İŞKUR Projesi
AB Hibesi(85)
2003K160100
Otomasyon Ağı Geliştirilmesi Projesi(86)
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K160130
Muhtelif İşler (87)
2012K160140
Hizmet Binası Onarımı (87)
2012K160170
Kamulaştırma(87)
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2012K160150
Hizmet Binası İnşaatı (88)
YURT DIŞI TÜRKLER VE AK.TOP.BŞ. TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2010K160120
Muhtelif İşler(89)
YER
(İL ve İLÇESİ)
KARAKTERİSTİK
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
TOPLAM
2012-2012
2012-2012
2012-2015
-
-
8.749
4.230
799
3.720
-
-
-
32.191
17.410
13.618
(77.552)
1.163
5.100
5.100
3.269
831
1.000
2012-2013
-
2.000
2.000
2.000
2.000
-
-
-
-
-
1.000
1.000
1.000
1.000
237.011
216.448
155.308
327
(1.225)
117.154
3.867
31.630
2.330
61.140
22.628
(128.274)
38.512
20.563
9.303
3.150
6.093
60
11.260
11.260
-
-
140.590
140.590
109.757
77.154
3.619
27.164
1.820
30.833
17.681
13.152
-
-
-
72.445
58.932
45.551
327
(1.225)
40.000
248
4.466
510
13.381
3.441
(19.552)
9.940
13.513
9.303
3.150
6.093
60
4.210
4.210
(6.097)
-
-
(4.297)
-
-
(1.800)
2011-2013
2009-2013
Muhtelif
Etüd Prj.
2010-2013
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Mak.Teç.Alımı
Bil.Yaz.Don.Mak. Teç.
Mak.Teç.Eğt.Diğ.
Muhtelif
Yaz.Don.Mak.Teç Dan.Eğt.
2010-2012
GAP İlleri
Muhtelif
Ankara
Kırşehir,Erzincan
Mak.Teç.Müş. Eğt. Diğ.
Yaz.Don.Mak.Teç. Eğit
Etüd Prj.-İnşaat
Etüd Prj.-İnşaat
2008-2012
2010-2012
2002-2012
2009-2012
Muhtelif
Eğ.Dan.Mak.Teç.Diğ.
2009-2013
Muhtelif
Yaz. Don.
2003-2014
Ankara
Muhtelif
Çanakkale
Mak.Teç.Dem. Alımı
Bakım Onarım
Kamulaştırma
2012-2012
2012-2012
2012-2012
Muhtelif
Etüd Prj.-İnşaat
2012-2013
(1.225)
(128.274)
-
2010-2012
-
Ankara
Onarım.Yaz.Dona.Tefrişat
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
52.578
27.487
18.946
(107.363)
6.145
7.100
7.100
3.269
831
3.000
Yaz.Don.Mak.Teç. Eğit.
Yaz.Don.Mak.Teç.Dan.Eğt.
Araştırma
PROJE TUTARI
DIŞ
(107.363)
-
Ankara
Muhtelif
Muhtelif
(Bin TL)
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
(77)Genel İdare sektörü altında 2011K011140 nolu projenin devamıdır.
(78)Sosyal Güvenlik ve İstihdam sektörü altında 2009K130250 nolu projenin devamıdır. AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında karşılanacaktır.
(79)Sosyal Güvenlik ve İstihdam sektörü altında 2010K130140 nolu projenin devamıdır.
(80)Sosyal Güvenlik ve İstihdam sektörü altında 2011K130120 nolu projenin devamıdır. Proje tutarının yüzde 75'i Dünya Bankasınca karşılanacaktır. Hibe, ödenek toplamına dahil olmayıp, iç katkısı ÇSGB sermaye transferi tertibi ödeneğinden karşılanacaktır.
(81)Sosyal Güvenlik ve İstihdam sektörü altında 2008K130100 nolu projenin devamıdır. Ödenek, ÇSGB sermaye transferi tertibi ödeneğinden aktarılacaktır.
(82)Genel İdare sektörü altında 2010K011180 nolu projenin devamıdır. Ödenek, ÇSGB sermaye transferi tertibi ödeneğinden aktarılacaktır.
(83)Genel İdare sektörü altında 2002K010860 nolu projenin devamıdır. Ödenek, ÇSGB sermaye transferi tertibi ödeneğinden aktarılacaktır.
(84)Genel İdare sektörü altında 2009K011180 nolu projenin devamıdır. Ödenek, ÇSGB sermaye transferi tertibi ödeneğinden aktarılacaktır.
(85)Sosyal Güvenlik ve İstihdam sektörü altında 2009K130230 nolu projenin devamıdır. AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında karşılanacaktır.
(86)Genel İdare sektörü altında 2003K010890 nolu projenin devamıdır. Ödenek, İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.
(87)Ödenek, İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.
(88)ÇSGB sermaye transferi tertibi ödeneğinden aktarılacaktır.
(89)Genel İdare Sektörü altında 2010K010330 no'lu projenin devamıdır. 2011 yılında kullanılmayan ödenekler bu projeye ilave edilerek harcanabilecektir. Toplama dahil değildir.
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
DKH-SOSYAL - İSTİHDAM VE ÇALIŞMA HAYATI-SOSYAL İÇERME
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
PROJE ADI
AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K170010
Etüd-Proje
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2009K170060
Araştırma Projeleri(90)
Türkiye'de Aile Yapısı Araştırması
ŞNT Fayda Analizi
Sosyal Yardım Puanlama Formülünün Geliştirilmesi
2010K170150
Özürlü Birey. İçin Hiz. Geliştir. Proj.(90)
(IPA)
2010K170040
Özürlülerin Toplum. Enteg. Gel.Prj.(90)
(IPA)
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2006K171210
Ço.Yuv.ve Genç. Merk.Kreş ve Gün. Bak. Ev.(90)
1991K171290
(GAP)
(TOKİ)
Yetiştirme Yurtları Gençlik Evleri(90)
1992K171000
(GAP)
(DAP)
(TOKİ)
Özürlü Bakım ve Rehabilitasyon Mrk.(90)
2000K171660
(GAP)
(DAP)
(TOKİ)
Toplum Merkezleri(90)
1991K171310
(GAP)
(DAP)
(TOKİ)
Huzurevi Yaşlı Bak.ve Rehb. Mrk.(90)
2009K170080
(GAP)
(DAP)
(TOKİ)
Bütünleşik Sos.Yard.Hiz.Prj.(e-DTR)(90)
2011K170040
Çok Amaçlı Eğitim Merkezi (TOKİ)(91)
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K170060
Muhtelif İşler
YER
(İL ve İLÇESİ)
Muhtelif
(Bin TL)
KARAKTERİSTİK
Tip Projelerin Tad. Zemin Et.
Proje Hazırlıkları
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
2012-2012
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
-
864.650
4.500
4.500
4.500
-
-
111.246
-
-
-
185.823
4.500
4.500
4.500
745.804
7.074
5.699
2.000
1.025
2.674
463
(8.810)
912
(7.454)
738.730
29.000
(7.930)
(1.060)
-
-
111.246
3.656
2.959
1.500
555
904
416
(7.930)
281
(1.060)
107.590
6.770
-
-
77.412
3.418
2.740
500
470
1.770
47
(880)
631
(6.394)
73.994
8.040
Muhtelif
Muhtelif
Ankara
Ankara
Muhtelif
Araştırma
Araştırma
Araştırma
Araştırma
Araştırma
2009-2012
2011-2012
2009-2011
2009-2012
2010-2012
Muhtelif
Araştırma
2010-2012
Muhtelif
Etüd-Proje-İnşaat
(5+3 a det)
2006-2014
(8.810)
(7.454)
-
1991-2014
-
(9.050)
(13.200)
93.375
-
-
(1.940)
23.595
-
-
(2.010)
14.475
1992-2014
-
(14.825)
(19.500)
(25.800)
62.950
-
-
(6.055)
(5.350)
16.120
-
-
(3.570)
(2.775)
9.075
2000-2014
-
(10.250)
(18.500)
(27.600)
152.720
-
-
(9.265)
(3.650)
14.789
-
-
(985)
(3.230)
10.060
1991-2014
-
(30.780)
(31.640)
(7.100)
365.685
-
-
(7.959)
(3.580)
23.265
-
-
(1.268)
(2.825)
26.945
Ankara
Etüd, Proje, Yazılım, Donanım 2009-2014
-
(29.500)
(19.800)
(13.200)
35.000
-
-
(4.150)
23.051
-
-
(900)
(400)
5.399
Ankara
Etüt, Proje, İnşaat
2011-2013
Muhtelif
Mak.-Teçh.,B.Onarım, Taşıt,
Yaz. Dona., Geç. Yıl Yat.
Gid.
2012-2012
-
(20.000)
114.346
94.676
57.022
-
-
-
-
-
(1.000)
103.911
94.676
57.022
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Etüd-Proje-İnşaat
(21+8 adet)
Etüd-Proje-İnşaat
(11+5 adet)
Etüd-Proje-İnşaat
(15+26 adet)
Etüd-Proje-İnşaat
(27+18 adet)
(GAP)
(10.000)
(10.000)
(90)2011 Yılı Yatırım Programında Sosyal Güvenlik ve İstihdam Sektöründe K13 kodu ile yer almaktadır.
(91)TOKİ ile yapılan protokol gereğince arsa karşılığı yapılacak olup, proje revizyonu Kalkınma Bakanlığınca uygun görüldükten sonra harcama yapılacaktır. 2011 Yılı Yatırım Programında Sosyal Güvenlik ve İstihdam Sektöründe K13 kodu ile yer almaktadır.
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
2012K170040
2012K170050
2012K170080
2012K170090
2012K170070
2012K170030
2012K170100
DKH-SOSYAL - SOSYAL İÇERME
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI-EMNİYET GN.MD.-GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BŞK-GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
PROJE ADI
YER
(İL ve İLÇESİ)
Araştırma Projeleri
Aile Eğitim Programı Uyg. ve Yay.Prj.
Eğitim Projeleri
Türkiye Özürlülük Env. Fiz. Prj.
Erişilebilir Kütüphane Projesi
İnsan Hak. ve Özürlülük Bilg. Sem.
Bilgi İşlem Projeleri (e-DTR)
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Ankara
Muhtelif
Muhtelif
Ulaşılabilirlik Destek Projesi (UDEP)
(Sermaye Transferi)
Çocuk Hizmetlerinin Geliştirilmesi
Özürlü Destek Programı (ÖDES)
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
Aile Sosyal Destek Projesi
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Araştırma Projeleri
Türkiye'de Aile İçi Şiddet Araş.
Öğrencilerde Siga.Alk.Zarar. Mad. Kul.
Türkiye Göç Araştırması
Destek Özel Eğitim Hiz. Verimliliği Prj.
Yardım Programlarının Durum Değerlendirmesi
Gelir Getirici Prj. Değer. Araş.
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Ankara
Ankara
EMNİYET GN.MD. TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2012K170150
Çocuk ve Gençlik Programı
Muhtelif
GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BŞK TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2009K170100
Türkiye'nin Az Gel.Böl.Kad. ve Kad.STK'larının Güç.(90) Muhtelif
(IPA)
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K170110
Muhtelif İşler
GAP İlleri
GENÇLİK ve SPOR BAKANLIĞI TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K170120
Gençlik Projelerini Destekleme Hibe Programı
Muhtelif
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2012K170130
Gençlik Hizmetlerinde Kalite Değerlendirmesi ve Model Muhtelif
Oluşturma
2012K170140
Gençlik Merkezleri İnşaatı
Muhtelif
(90)2011 Yılı Yatırım Programında Sosyal Güvenlik ve İstihdam Sektöründe K13 kodu ile yer almaktadır.
KARAKTERİSTİK
Eğitim-Araştırma
Eğitim
Eğitim
Araştırma Projesi
Araştırma Projesi
Araştırma Projesi
Bilgisayar, IP telefon, Ağ
cihazları, Sistem Odası
kurulumu, Yazılım, lisans ve
Güncellemeler
Sos.İçerme Destekleri
Sos.İçerme Destekleri
Araştırma, Eğitim, Uygulama
Sos. İçerme Destekleri
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
(Bin TL)
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2012-2012
2012-2012
2012-2012
2012-2012
2012-2012
2012-2012
2012-2012
-
4.837
3.000
807
380
300
350
21.700
-
-
-
-
-
4.837
3.000
807
380
300
350
21.700
2012-2012
2012-2012
2012-2012
2012-2012
2012-2015
-
1.972
4.685
460
4.000
19.670
13.820
-
-
-
-
-
1.972
4.685
460
4.000
9.235
4.000
2012-2013
2012-2013
2012-2013
2012-2013
2012-2013
2012-2013
2012-2013
-
5.850
1.000
1.000
1.500
450
1.000
900
-
-
-
-
-
5.235
900
900
1.400
350
893
792
Sosyal Kalkınma Desteği
-
120.000
120.000
120.000
120.000
-
-
-
-
-
13.000
13.000
13.000
13.000
Etüd-Proje
2009-2012
-
5.566
7
7
7
-
-
4
4
4
4
-
-
5.562
3
3
3
2012-2012
(11.592)
-
(11.592)
5.559
5.559
5.559
(1.808)
-
-
(1.808)
-
-
-
(9.784)
5.559
5.559
5.559
38.071
38.071
2.471
2.471
35.600
600
-
-
-
-
-
13.471
13.471
2.471
2.471
11.000
500
35.000
-
-
-
-
-
10.500
Araştırma, Eğitim, Etüd,
Uygulama
Araştırma
Araştırma
Araştırma
Araştırma
Araştırma
Araştırma
Araştırma
Mak.Tec.
Sosyal Kalkınma Desteği
2012-2012
Araştırma
2012-2013
-
İnşaat (10)
2012-2014
-
SEKTÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJE NO
DKH-SOSYAL - SOSYAL İÇERME-TEKNİK İŞBİRLİĞİ
KALKINMA BAKANLIĞI-SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI-KALKINMA BAKANLIĞI-TÜRK İŞB. KOORD. AJ. BŞK.(TİKA)
PROJE ADI
KALKINMA BAKANLIĞI TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2008K170160
SODES(92)
(GAP)
(DAP)
SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
1990K170050
Gençlik Merkezleri İnşaatları(93)
(GAP)
(DAP)
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2010K180360
Karadeniz/Bulgaristan Havzası Sınırötesi İşbirliği
Programı(94)
KALKINMA BAKANLIĞI TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K180160
BM Projelerine Destek Projesi(95)(96)
TÜRK İŞB. KOORD. AJ. BŞK.(TİKA) TOPLAMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2012 yılında bitenler
2012K180190
Türkiye'nin Uluslararası İşbirliğine Katılımının
Güçlendirilmesi Projesi(97)(96)
2012K180050
Muhtelif İşler(98)
b) 2012 yılından sonraya kalanlar
2012K180060
TİKA Bilgi Yönetim Sistemi Projesi(99)(100)
YER
(İL ve İLÇESİ)
Muhtelif
Muhtelif
Ankara
Ankara
KARAKTERİSTİK
Sosyal Kalkınma Desteği
İnşaat(13+27)
Özel Proje
Özel Proje
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2012 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
-
798.660
798.660
798.660
798.660
(380.000)
(315.000)
-
-
548.660
548.660
548.660
548.660
(310.000)
(215.000)
-
-
250.000
250.000
250.000
250.000
(70.000)
(100.000)
-
137.836
137.836
137.836
137.836
(44.082)
(38.127)
-
-
4.016
4.016
4.016
4.016
(3.008)
(502)
-
-
39.000
39.000
39.000
39.000
(12.214)
(11.286)
2010-2013
-
9.629
9.629
9.629
9.629
-
-
5.628
5.628
5.628
5.628
-
-
4.000
4.000
4.000
4.000
2012-2012
-
(2.000)
-
-
-
-
-
(2.000)
-
2.900
2.900
1.150
(855)
-
-
-
-
-
2.000
2.000
1.150
(855)
-
1.150
1.750
1.750
-
-
-
-
-
1.150
850
850
2008-2012
2011-2014
Ankara
Özel Proje
2012-2012
Ankara
Donanım, Onarım, Taşıt
2012-2012
Ankara
(Bin TL)
2011 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
Donanım, Yazılım,
2012-2014
Danışmanlık
(92)Kalkınma Bakanlığı bütçesinin 32.01.33.00-01.6.0.00-1-07.1 tertibinde yer alan ödenek: Bakanlığın oluşturacağı usul ve esaslar çerçevesinde belirlenecek iller ve faaliyetlerde SODES kapsamında kullandırılır. 2011 Yılı Yatırım Programında Sosyal Güvenlik ve
İstihdam Sektöründe K13 kodu ile yer almaktadır.
(93)Spor Sektöründe 1990H050050 no’lu Spor Tesisleri Projesi kapsamında yürütülen gençlik merkezleri bu proje numarası ile Sosyal İçerme Sektöründe devam edecektir.
(94)2010K120360 numaralı projenin devamıdır. Proje Teknolojik Araştırma sektöründen Teknik İşbirliği sektörüne devrolunmuştur.
(95)2011K120160 numaralı projenin devamıdır. Proje Teknolojik Araştırma sektöründen Teknik İşbirliği sektörüne devrolunmuştur(96)Kamu yatırımı niteliği taşımadığından toplama dahil edilmemiştir.
(97)2011K120190 numaralı projenin devamıdır. Proje Teknolojik Araştırma sektöründen Teknik İşbirliği sektörüne devrolunmuştur.(96)Kamu yatırımı niteliği taşımadığından toplama dahil edilmemiştir.
(98)2011K010050 numaralı projenin devamıdır. Proje Genel İdare sektöründen Teknik İşbirliği sektörüne devrolunmuştur.
(99)Proje ödeneği müstakil proje dokümanının hazırlanması ve Kalkınma Bak. tarafından uygun görülmesini müteakip kullandırılır.(100)2011K010060 numaralı projenin devamıdır. Proje Genel İdare sektöründen Teknik İşbirliği sektörüne devrolunmuştur.

Benzer belgeler