Dergi A4 - ARI Magazin

Yorumlar

Transkript

Dergi A4 - ARI Magazin
Münih Türk Kad›nlar Derne¤ine
Samsun’dan duygu yüklü bir mektup
Merhaba Münih Kad›nlar Derne¤indeki Tüm Dostlar›ma!
Çok uzak de¤il sizlerden ayr› kald›¤›m zaman. Ne de zor
gelmiflti vatan›ma kesin dönüfl yapmaya karar verdi¤imde
sizlerden ayr› kalmak. Vatan›mda beni bekleyen fleylerin
neler oldu¤unu kestirmek, hele sizlerle yap›lan onca güzel
fleylerden sonra orada neler yap›labilece¤i içten içe
kemiriyordu beni. Çok zor olsa da karar›m kesindi, ne
olursa olsun yüre¤ime tafl basacakt›m. Ancak bir parçam
hep burada kalacakt›. Asl›nda benle birlikte sizleri de,
an›lar›m› da götürüyordum vatan›ma.
Ve art›k vatan›mdayd›m, sizlerden uzakta ama sizlerle...
Y›llar önce gelece¤im için terk etti¤im vatan›mda bir
gecikmiflliktir gidiyordu. Herfley bir gecikme içerisindeydi.
‹lk duydu¤um fleyler içerisinde yukar›da bir annenin
anlatt›¤› hikayeydi. Çok etkilemiflti beni, bir sürü dramatik
hikayeler duymufltum ama nedense bu beni bir baflka
etkilemiflti. Bir fleyler yapmal›yd›m. Buradaki yaflam›m
farkl› olmal›yd›, oldu da. fiimdi yetmifle yak›n zihinsel
engelli çocular›n e¤itim yuvalar›nda, e¤itim alabilmeleri
için, gecikmiflli¤e son vermek için var gücümle
çal›fl›yorum. Kolay olmad› buralara gelmek, flu an bunlar›
anlatmak çok uzun sürecektir. Çok s›k›nt›lar yaflad›m, ama
yüre¤imin bir yar›s›nda sizlerden ald›¤›m güç vard›.
‹flte sizler; MÜN‹H TÜRK KADINLAR DERNE⁄‹ bizler
vas›tas›yla zihinsel anne feryatlar›n› yürekten
duyuyorsunuz ve yürekli bir flekilde zihinsel engelli
çocuklara bir e¤itim yuvas› kurmada, annelerin feryatlar›n›
mutlulu¤a çeviriyorsunuz.
Bu yolda yüreklice benimle, bizlerle, annelerle çocuklarla,
vatan›mda beraber oldu¤unuz için, tüm zihinsel engelli
çocuklar ad›na, feryad› dinmifl yada dinecek anneler ad›na
ve yüreklerimizden ç›kan riyas›z sevgi ad›na sonsuz
teflekkürler...
Zihinsel Yetersiz Çocuklar› Koruma ve Yetifltirme Koruma Vakf› Samsun fiube Baflkan› fiükriye Y›lmaz
Y›llar›n sanatç›s› Hayrullah Özden ve Grubu
Matinelerde Han›mlar› Coflturuyor
Münih Türk Kad›nlar Derne¤inin Troja Restorantdaki Matinelerinde izdiham yaflan›yor
Cihan Özden,
Celil Güldüren,
Adnan Sa¤lar,
Murat
Küçükboyac›o¤l
u ve Levent
yapt›klar› nefis
müzik
program›yla
han›mlara stres
att›r›yorlar.
Dernek Matinelerinin
gelirini Türkiye dönük
sosyal yard›mlarda
kullan›yor.
Dernek Baflkan›
Sevil Tarazuyazar
Derne¤in maskotu
Selin Kaleli
56 ARI
GASTRONOM‹DE SEÇK‹N ADRESLER
TROJA RESTAURANT
Kendine özgü çeflit çeflit
mezeler • Doyulmaz
deniz ürünleri • En taze
bal›k • S›cac›k bir
ortam • Güleryüzlü
personel • Üstatlardan
Türk Sanat Müzi¤i •
Fas›l • Grup yemekleri
• Özel geceler • Matine •
Dü¤ün • Niflan • Titizlik •
Hesapl›l›k • Düzeyli ortam •
Kaliteli e¤lence • Doyulmaz damak
tad› • Sal›, Perflembe taze bal›k •
250 kiflilik kapal› mekan • 100 kiflilik
bahçesiyle sizlere hizmet
vermektedir.
K›r›kkaleli aflç›
Mustafa Göztepe
36 y›ldan beri pide
yap›m›nda kendisine
rakip tan›m›yor.
Bahad›r ve Berkant Sa¤nak kardefller Troja Restorant›
iflletiyorlar. Kosta, Murat usta, Mevlüt, Kadir, Hanni,
Ruhi Aksu, Tuncay Atakan ekibiyle.
Gustav - Heinemann - Ring 125
81739 München/
Neuperlach-Süd
Tel: 089/625 62 08 089/673 26 25
Fax: 089/625 77 41
ARI 57
SULTAN
BACKPARADIES
Kuchen und Torten
Spezialitaeten aus Blaetterteig
(Baklava)
Verschiedene Brotsorten
(Fladenbrote mit Sesam usw)
Türkische Pizza (Pide und
Lahmacun)
Typisches in Sirup getauchtes
Spritzgebaeck (Börek)
Bestellungen des gesamten
Warenangebotes für
Verlobungen, Hochzeiten und
Feste aller Art (auch
Hochzeitstorten mit Bild)
Umfangreicher Heimservice
Merkez : Schwanthaler Str. 162, 80339 München
Tel : 089/540 72 239 Fa : 089/ 500 78 795
www. sultan-baeckerei.de e-mail: [email protected]
fiube : Goethe Str. 40, 80336 München
Tel : 089/599 92 814 - 12 Fax : 089/599 92 815
Tavuklar do¤al
ortamlarda ve suni
yem kullan›lmadan
yetifltiriliyorlar
Kalite Belgeli
HEIDEGOLD
üretiyor
Piyasada Aran›lan Marka
Goethestraße 30
80336
München
Tel. 089/514 637 80
Mobil: 0171/67 11 403
58 ARI
Implerstraße 29
81371
München
Tel. 089/725 09 93
Fax: 089/ 774 34 1
GASTRONOM‹DE SEÇK‹N ADRESLER
TÜRKLER‹N GÖZDE MEKANI
PALLAS ATHENE
“Y›lda 78 rezervasyon
(dernek gecesi,
kad›nlar matinesi,
dü¤ün, niflan, özel
e¤lenceler)
PALLAS ATHENE’nin
(yemekli ve içkili e¤lence
salonu ve restoran›)
sahibi PANAGIOTIS.
17 y›ldan beri gastronomi
sektöründe...
ÖZEL DEKORASYONLAR,
ÖZEL MÖNÜLER
HER ZEVKE, HER BÜTÇEYE
UYGUN AÇIK BÜFELER
PALLAS ATHENE’de
s›k s›k kad›nlar matinesi
düzenlenmektedir.
Resimde GRUP MELOD‹
görülüyor
(Turgut görgülü ve
Mehmet ‹nan›r)
ARI 59
• Aile Salonu (40 Kiflilik)
• ‹tinal› Servis
• Özel Günlerde, Niflanlarda, Dü¤ünlerde
• Sünnet ve Mevlüt için siparifl
al›n›r
• Günlük taze çorba
çeflitleri
PREYSING
STR. 2
81667
MÜNCHEN