Üniversite ve Öğretim Merkezleri hocalarının İslam İnkılabı Rehberi

Yorumlar

Transkript

Üniversite ve Öğretim Merkezleri hocalarının İslam İnkılabı Rehberi
Üniversite ve Öğretim Merkezleri hocalarının İslam İnkılabı
Rehberi tarafından kabulü
İslam İnkılâbı Rehberi, üniversitenin ülkenin kalkınma motoru olduğunu, halkın onur, bağımsızlık, iktidar ve servet
istemeleri durumunda üniversiteleri güçlendirmeleri gerektiğini söyledi.
Bu sözler İslam İnkılâbı rehberinin dün akşam üniversite hocaları ve yüksek eğitim görevlilerini kabulünde yaptığı
konuşmanın ana eksenini oluşturuyordu.
3 Saat süren bu görüşmede ilk önce üniversite hocalarından 14 kişi iki saati bulan bir zaman içinde muhtelif,
bilimsel, kültürel, sosyal, ekonomi ve siyasi alanlardaki görüşlerini, tenkit ve tekliflerini dile getirdiler.
Bu görüşmede konuşma yapan üniversite hocalarından
- Dr. Muhammed Rıza Şems Erdekani / Tahran tıp bilimler üniversitesi geleneksel İslami tıp fakültesi başkanı
- Dr. Hasan Süphani / Tahran iktisat üniversitesi dekanı
- Dr. Kasım Emu Agabeydini / Tahran üniversitesi Teknik Fakültesi Biyoteknoloji bilimsel heyeti üyesi
- Dr. Hamit Rıza Ayetullahi / Allame Tabatabai üniversitesi dekanı ve insani bilimler araştırma merkezi başkanı
- Dr. Hüseyin Pur Ahmedi / Uluslar arası ilişkiler dalında Şehid Behişti üniversitesi dekanı
- Dr. Fehime Ferehmendpur / Tahran üniversitesi bilim kurul üyesi
- Dr. Ali Rıza Zali / Şehid Behişti tıp bilimler üniversitesi dekanı
- Dr. Ekberiyan / Terbiyeti Müderris üniversitesi dekanı
- Dr. Muhammed Mehdi Zahidi Vefa / İmam Sadık (as) üniversitesi İslami Maarif ve iktisat fakültesi başkanı
- Dr. Seccadi / İran Tıp bilimler üniversitesi bilimsel kurulu üyesi
- Muhammed Hasan Rameşt /
- Dr. Ali Asgar Caferi / Hace Nesiri Tusi üniversitesi hocası
- Dr. Feyyaz / Tahran üniversitesi üyesi
- Dr. Mahru Zade / Ez-Zehra üniversitesi hocası
şu hususlara dikkat çektiler:
- İran'ın dünyada bir bilim kutbuna çevrilmesi yol haritası için ülkenin bilimsel topluluğu haritasına gereken dikkatin
gösterilmesi
Sayfa 1 / 4
- Petrole bağlı ekonomiden kurtulmak amacıyla temel bilim şirketlerinin takviyesi
- Yaptırımlar sonucu oluşabilecek her türlü eksiklikler ve noksanlıkların giderilmesi yönünde hocalar ve
araştırmacıların tam hazırlı içinde oldukları
- Öncü ve yeni nesil bilimsel merkezler olarak temel hikmet üniversitelerinin kurulması
- İran tarihinin muhtelif dönemlerinin tecrübelerinin mantıklı aktarımı olarak geleneksel tıbbın ihya edilmesi
- Ülkenin gerçek kalkınmasının alt yapısı olarak "İnsani bilimler"e daha fazla değer verilmesi
- Köklü değişim ve gelişmelerin sağlanması amacıyla insani bilimin muhtelif branşları ve kaynaklarının ciddi olarak
göden geçirilmesi
- Bilimler bakanlığında insani bilimler yardımcılığının açılması veya insani ilimler bakanlığının oluşturulması teklifi
- Yumuşak tehdide karşı konulması amacıyla temel strateji olarak yumuşak savaş mevzuuna akıllıca yaklaşım ve
İslami-İrani kaynaklara dayalı görüşlerin teklif edilmesi
- Ülke öğrenci nüfusu yapısı karşısında gerçekçi bir yaklaşımın sergilenmesi
- Ülke bilimsel hareketinin öğrenci nüfusu içinde de kök salması yönünde gerekli çabanın gösterilmesi
- Dünya standartları dikkate alınarak ülkenin muhtelif tap ve tedavi alanlarındaki kalkınmasının göz ardı edilmemesi
- Üniversitelerde ve öğretim merkezlerinde düşünce hareketinin oluşturulması
- Fikir ve düşünce önderleri ve ashabı içinde söyleşi ve tartışma oturumlarının düzenlenmesi
- İslami iktisat ilmi alanında uzman elemanların yetiştirilmesine daha fazla önem verilmesi
- İlim ve Teknik alanında merkeziyetçi bir idarenin sağlanması ve yeni yapılanmaya gidilmesi
- Batılı kapitalist kartellerin dünyadaki tıp faaliyetleri ve gelişmelerini kendi sultası altına geçirmesi
- Uzun vadeli stratejik planlamada bulunabilecek güçlü kurumların oluşturulması
- Üniversitelerle sanayi arasında daha fazla irtibatın sağlanması amacıyla teknik branşı öğrencilerinin ülke sanayi
birimlerinde gerekli stajları görmeleri için imkân sağlanması
Üniversite hocaları ve yetkililerinin konuşmalarından sonra İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei yaptığı
konuşmada, ülkenin onur ve iktidarında üniversitelerin taşıdığı önemin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek,
ülkenin tüm alanlar ve dallarda bilimsel bir cihada ihtiyaç duyduğunu ve kendisinin özel bir titizlilik, dikkat ve
kaygılı bir şekilde bu önemli meseleyi takip ettiğini söyledi.
Ülkenin bilimsel ilerlemesi yolu üzerinde var olan engellere temasla, "İslam kültüründe cihad'ın anlamı, her bir
alanda var olan sorun ve engellerin yok edilmesi yönünde çaba harcamaktır. Böyle bir İslami bakış açısında ülke şu
anda tam manada bilimsel bir cihada ihtiyacı var" ifadesini kullandı.
Bilim açısından gelişmiş ülkelerin tekelciliklerinin ülkenin bilimsel alanda gelişip kalkınması yolu üzerindeki başlıca
Sayfa 2 / 4
engel olduğunu hatırlatan Ayetullah Hamanei, içten kaynaklanan bir hareketle bu engelin yok edilmesi gerektiğini
söyledi.
İslam İnkılâbı Rehberi İran halkının iftihar dolu bir bilimsel, kültürel ve zeka geçmişinin bulunduğuna temasla bu
yeteneklerin İranlıların en yüksek ilmi zirvelere ulaşmasına ortam hazırladığını söyledi ve "İslam İnkılabı da, uyanış
ve başarabilme duygusunu ülkenin bilimsel ilerlemesinde kader belirleyici faktörler arasına eklemeyi başarmıştır"
dedi.
Son 30 yıl içindeki gelişmelerin ülkenin bilimsel gelişme ve kalkınmasındaki ilk adımlar olarak bilinmesi gerektiğini
ve stratejik bir bakış açısından daha yüksek adımlar atılması yönünde planların yapılması gerektiğini belirten İslam
İnkılâbı Rehberi üniversite hocalarının açıklamalarının oldukça detaylı ve ilginç noktaları içerdiğini belirterek,
"hikmet üniversitesinin kurulması teklifi, ülkenin genel bilim haritasının gelişim çizelgesinin hazırlanması teklifi,
veya muhtelif açılardan insani bilimlerin öneminin vurgulanması, saygıdeğer bilim adamlarının dile getirdikleri
önemli hususlardandı" dedi.
Üniversite hocalarından birinin insani bilimler başlıklarının çok eski olduğunu ve değişmesi gerektiği hususundaki
eleştirisinin yerinde bir eleştiri olduğunu belirten Ayetullah Hamanei, "bu kusur, tartışmalı fikri konulara girmek
için gerekli cesaretin var olmadığını göstermektedir" ifadesine yer verdi.
İnsani bilim dalında söz konusu edilen mevzularla ilgili kanıtsal İslami cevapların, batı kaynaklı insani bilimlerle
tartışma konusunda en doğru metot olduğunu hatırlatan İslam İnkılabı Rehberi, "Üniversite ve dini ilim merkezleri
hocaları tam bir cesaret ve yiğitçe bu sahaya adım atmalı ve İslami cevapların hazırlanmasında üzerlerine düşen ağır
sorumluluklarını yerine getirmelidirler" dedi.
Rehberin ülkenin kadın toplulukları ile daha fazla irtibat içinde olması gerektiği yolunda katılımcılardan birinin
teklifine de temas eden Ayetullah Hamanei, kadın topluluğunun, ülke nüfusunun yarısını oluşturduğunu ve kesinlikle
bir kurum veya cemiyetle mukayese edilemeyeceğini, ancak teklifin temelde doğru bir teklif olduğunu, bilge ve
eğitimli hanımların görüşlerinin de alınması için gerekli yol ve metotların oluşturulmasının zaruri olduğunu bildirdi.
Tıp dalında İran'ın üstün başarıları konusunda hocalardan birinin açıklamalarına da temas eden İslam İnkılabı
Rehberi, öteki bilim dalları ve alanlarda da gelişmenin gözle görülür olduğunu, ama ne yazık ki birilerinin sürekli
olarak umutsuzluk telkin ettiklerini, halkın, üniversiteliler ve öğrencilerin umutsuzlaştırılması yönünde çaba
harcadıklarını söyledi.
Bu gibi kişileri birer zararlı, tahrif edici tahtakurusuna benzeten Ayetullah Hamanei, "Dolayısıyla İran halkının
büyük hareketi, her bir sosyal ve tarihi hareket gibi bir takım sorunlar ve açmazlarla karşı karşıyadır. Fakat İslam
İnkılabı fidanı bugün artık bir "Şecere-i Tayyibe"ye (mukaddes ağaca) dönüşmüş ve İran tam bir coşku ve
dinamiklikle hızla ilerleme kaydetmektedir" dedi.
İran'ın felsefenin beşiği olduğunu ve gerek üniversite hocaları olsun ve gerekse İslami ilim merkezleri hocalarının
felsefi açıdan görüş belirtmeleri gerektiğini bildiren Ayetullah Hamanei, ülkenin genel bilim haritasının tasvibinin
son aşamasında olmasına temas ederek, bu haritanın bir icra planına ihtiyacı olduğunu ve ilgili kurum yetkililerinin
genel bilim haritasının hayata geçirilmesi yönünde çaba harcamaları gerektiğini söyledi.
İslam İnkılabı Rehberi konuşmasının bir diğer bölümünde ise yüksek eğitimin hedefsiz ve plansız olarak
büyümesinin ülkenin bütçe ve insani güç bakımından imkanlarının hedere gitmesi anlamında olduğunu hatırlatarak,
"Muhtelif bilim ve teknik alanlarında üniversite ve öğrenci sayısından daha ziyade ülkenin gerçek ihtiyaçlarını
belirlemelisiniz, Muhtelif branşlar ve bu branşların düzeyi işte bu hedeflere uygun olarak belirlenmelidir. Bilim ve
yüksek öğretim bakanlığı da yalnızca bu hedefler istikametinde yüksek öğretimi geliştirmeye çalışmalıdır" dedi.
Sayfa 3 / 4
Ayetullah Hamanei konuşmasının bir diğer bölümünde ise üniversite hocalarının nefislerinin temiz ve
maneviyatlarının güçlü olmasının sahih bir bilimsel hareketin oluşmasının gereklerinden olduğunu hatırlattılar.
Ayetullah Hamanei konuşmasının sonunda ise mübarek Ramazan ayının son günlerine temas ederek, bu son
günlerde ilahi maneviyat, lütuf, rahmet ve bereketten daha fazla feyiz alınması yönünde çaba harcanması zaruretini
hatırlattı ve "Nefis temizliği ve sefası tüm insanlar için yararlıdır ama özellikle bilginler ve hocalar için daha fazla
gerekli ve yararlıdır. Zira öğrenci gençlerin şahsiyet ve kişiliklerinin oluşumunda hocanın davranış ve ahlakının
etkisi çok büyüktür" dedi.
Üniversite hocaları bu görüşmede daha sonra akşam ve yatsı namazlarını İslam İnkılâbı Rehberinin imamlığında
kıldı ve ardından Ayetullah Hamanei ile birlikte iftar sofrası başına oturdular.
Sayfa 4 / 4
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Benzer belgeler

İslam İnkılabı Rehberinin üniversite öğrencileri ve öğrenci

İslam İnkılabı Rehberinin üniversite öğrencileri ve öğrenci büyümesinin ülkenin bütçe ve insani güç bakımından imkanlarının hedere gitmesi anlamında olduğunu hatırlatarak, "Muhtelif bilim ve teknik alanlarında üniversite ve öğrenci sayısından daha ziyade ül...

Detaylı

İtalya başbakanı ve beraberindeki heyetin İslam inkılâbı Rehberi

İtalya başbakanı ve beraberindeki heyetin İslam inkılâbı Rehberi müspet ve iyimser bir bakış olduğunu, ancak İran’ın diğer bazı Avrupa devletine karşı böyle bir olumlu bakış içinde olmadığını, zira onların bakışının sadece Amerika’ya yönelik olduğunu ve Amerika’...

Detaylı

İslam İnkılabı Rehberi Kürdistan Yöresinde

İslam İnkılabı Rehberi Kürdistan Yöresinde komutanlar gibi büyük şehitlerin kadrini bildiklerini hatırlatarak, bu yöreye gelen savaşçı gençlerin de Kürdistan halkının muhabbet ve sevgisini unutmadıklarını söylediler. Tağut rejiminin Kürdist...

Detaylı

İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Komutanlarının İslam İnkılabı

İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Komutanlarının İslam İnkılabı İslam İnkılabı Rehberi, İslam nizamının yumuşak gücünü zedelemeyi hedefleyen bir başka tahrifin ‘idealizmi akılsızlıkla eş tutmak' olduğunu ifade ederek ‘idealizm, akılcılığın ta kendisidir ve eğer...

Detaylı