CV - Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Yorumlar

Transkript

CV - Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
ÖZGEÇMİŞ
1.
Adı Soyadı: Feridun Yenisey
2.
Doğum Tarihi: 17.09.1944
3.
Unvanı: Prof. Dr.
4.
Öğrenim Durumu:
Derece
Lisans
Y. Lisans
Doktora
5.
Alan
Hukuk
Kamu Hukuku
Yıl
1971
1978
Akademik Unvanlar:
Yardımcı Doçentlik Tarihi :
Doçentlik Tarihi
:
Profesörlük Tarihi
:
6.
Üniversite
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
1978
1983
1989
Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
- Alaattin Karakaya, “Askeri Yargının Yargılama Birliği İlkesi ve Uluslararası Standartlar Açısından
Değerlendirilmesi”, Bahçeşehir Üniversitesi, 2008.
- Necmettin Par, “Framework Decision on the European Arrest Warrant from the Perspective of Turkish Law”,
Bahçeşehir Üniversitesi, 2009.
- Zeynep Bayram, “Kolluğun Suç Öncesi ve Sonrası Kişisel Veri Toplama Yetkisi”, Bahçeşehir Üniversitesi, 2009.
- Serhat Sökmen, “The EU Energy Law and Policy and the Harmonization of Turkish Legislation of Those
Politics”, Bahçeşehir Üniversitesi, 2009.
- Özkan Özmen, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Suçları”, Bahçeşehir Üniversitesi, 2010.
6.2. Doktora Tezleri
- Mehmet Sinan Altunç, “Ceza Hukukunda Tekerrür”, Galatasaray Üniversitesi, 2010.
7.
Yayınlar
Kitaplar
* “Ceza Hukuku Külliyatı”, Feridun Yenisey / Ayşe Nuhoğlu, Arıkan Yayınları, İstanbul 2005.
* “Ceza Muhakemesi Hukuku Özet Kitap”, Nurullah Kunter / Feridun Yenisey, Arıkan Yayınları, İstanbul 2005.
* “Uluslararası Ceza Divanı”, Feridun Yenisey, Arıkan Yayınları, İstanbul 2007.
* “Strafgesetzbuch (StGB) – Alman Ceza Kanunu”, Feridun Yenisey / Gottfried Plagemann, Beta Yayınları,
İstanbul 2009.
* “eKanunlar TCK, CMK, CGİK, Feridun Yenisey”, Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2008.
* “Alman Ceza Hukukuna Giriş”, Hans Heinrich Jescheck, Çev: Feridun Yenisey, Beta Yayınları, İstanbul 2007.
* “Türk Ceza Kanunu (T.C.K.)”, Feridun Yenisey, Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2007.
* “Turkish Criminal Procedure Code – Ceza Muhakemesi Kanunu”, Beta Yayınları, Feridun Yenisey, İstanbul
2009.
1
* “Kolluk Görevleri Açısından TCK – CMK Semineri ve 5681 sayılı Kanunla Değişen Polis Vazife ve Salahiyet
Kanunu”, Feridun Yenisey, Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2007.
* “Ceza Muhakemesi Kanunu”, Feridun Yenisey, Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2007.
* “Mukayeseli Hukukta Arama, İfade Alma ve Hukuka Aykırı Deliller”, Feridun Yenisey, Bahçeşehir Üniversitesi
Yayınları, İstanbul 2007.
* “Çapraz Sorgu Teknikleri”, Feridun Yenisey, Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2007.
* “Yeni Ceza Adalet Sistemi”, Feridun Yenisey, Ulus Yayınları, İstanbul 2006.
* “Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaşma”, Feridun Yenisey, Arıkan Yayınları, İstanbul 2005.
* “Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku”, Nurullah Kunter / Feridun Yenisey / Ayşe
Nuhoğlu, 14. Bası, Arkıan Yayınları, İstanbul 2006.
* “Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku”, Nurullah Kunter / Feridun Yenisey / Ayşe
Nuhoğlu, 15. Bası, Beta Yayınları, İstanbul 2006.
* “Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku”, Nurullah Kunter / Feridun Yenisey / Ayşe
Nuhoğlu, 16. Bası, Beta Yayınları, İstanbul 2008.
* “International Encylopedia of Laws”, Feridun Yenisey, Kluwer, 2008.
* Ceza Muhakemesinin Soruşturma Evresine Katılan Kişiler için CMK Cep Kitabı, Rıfat Çulha / Turgay Demirci /
Feridun Yenisey, Türkiye Barolar Birliği Yayınları, Ankara 2013.
* Ceza Muhakemesinde Uzlaşma Rehberi ve Arabulucuk Mevuzatı 2. Baskı, Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları,
İstanbul Temmuz 2013.
* Yenisey / Nuhoğlu / Yıldız / Altunç / Ulutürk, Ceza Adalet Sistemi Mevzuatı, Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları,
İstanbul Haziran 2013.
* Kunter/Yenisey/Nuhoğlu, “Açıklamalı Ceza Muhakemesi Kanunu (BAU – CMK), Cilt I (CMK1-156), Beta,
İstanbul Haziran 2013.
Makaleler
* “Ceza Muhakemesi Hukukunda (Hukuku Uygun Bir Şekilde Elde Edilmiş) Delil”, Feridun Yenisey, Ceza Hukuku
Dergisi, İstanbul, Ağustos 2007.
* “Roma Statüsüne Göre Soruşturma Evresi ve Deliller”, Feridun Yenisey, Av. Dr. Şükrü Alparslan Armağanı,
Türk Ceza Hukuku Derneği ve İstanbul Barosu Ortak Yayını, İstanbul, Mayıs 2007.
* “İletişimin Denetlenmesi Hakkında”, Feridun Yenisey / Sinan Altunç, Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer Armağanı,
Türk Ceza Hukuku Derneği ve Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Ankara, Şubat 2008.
* “Polis Hukukuna Giriş”, Feridun Yenisey, Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer Armağanı, Türk Ceza Hukuku
Derneği ve Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Ankara, Şubat 2008.
* “Mukayeseli Hukuk Açısından Ceza Sorumluluğu Yaşı Ceza Sorumluluğu Olmayan Çocukların İşledikleri Suçlar
ve Gençler İçin Ceza Hukukunda Uygulanan Alternatif Yaptırımlar, Feridun Yenisey, Ord. Prof. Dr. Sulhi
Dönmezer Armağanı, Türk Ceza Hukuku Derneği ve Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Ankara, Şubat 2008.
2
* HERA Network for Combating Human Trafficking in Central and Southern Europe”, Turkey: Feridun Yenisey /
İl Han Özay /Sinan Altunç / Barış Erman, Esperia Publications Ltd, London 2008.
* “Yargı Sisteminin Bağımsızlığı”, Feridun Yenisey, Suç ve Ceza Ceza Hukuku Dergisi, Beta Yayınları, İstanbul
2008.
* "Il nuouo dritto penale turco: un bilancio dopo sette anni", Dritto penale della Repubblica di Turchia / Criminal
Law of the Republic of Turkey, a cura di Silvio Riandato e Rocco Alagna, Padova University Press, 2012, sayfa 2537.
* "Ön Alan Araştırmaları", Dünyada ve Türkiye'de Ceza Hukuku Reformları Kongresi 26 Mayıs-4 Haziran 2010
Cilt I, 12 Levha yayınları, İstanbul 2013, sayfa 91-98.
* "Die Videoüberwachung des öffentlichen Raumes in der Türkei", Verfassunggsstaatlichkeit im Wandel
Festschrift für Thomas Würtenberger zum 70. Geburtstag, Duncker & Humblot, Berlin 2013, sayfa 629-639.
*“Mediation und Verstandigung im türkischen Strafverfahren”, Festschrift für Hans-Heiner Kühne zum 70.
Geburtstag, Almanya 2013, s. 399-413.
9.
İdari Görevler
-Marmara Üniversitesi İnsan hakları, Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araştırma Merkezi Kurucusu ve Direktörü
(1991-1997 ve 199-2001)
- Marmara Üniversitesi Senatosu üyesi (1991-1997)
- Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı (1991-1992)
- Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Vekil Dekanlığı (2009)
- Bahçeşehir Üniversitesi Global Hukuk Programları Merkezi (IGUL) Kurucusu ve Direktörü, 2004’ten beri
10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
- Türk Ceza Hukuku Derneği
11. Ödüller
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
Haftalık Saati
Akademik
Öğrenci
Dönem
Dersin Adı
Yıl
Teorik Uygulama Sayısı
Introduction to Comparative Law 2
1
39
(lisans)
Güz
Evidence (lisans)
2
0
32
Ceza Muhakemesi Hukuku Özel 3
0
73
2012-2013
Konular (yüksek lisans)
Ceza Genel Hukuku (lisans)
2
1
22
İlkbahar
Arbitration-Mediation
(yüksek 3
0
69
lisans)
3
Güz
2013-2014
Ceza Muhakemesi Hukuku
(lisans)
Introduction to Comparative Law
(lisans)
Evidence ( lisans)
Genel Hukuk ve İnsan Hakları
(önlisans)
Proje (yüksek lisans)
Tez Araştırması (yüksek lisans)
Seminer (yüksek lisans)
2
1
138
2
0
34
2
2
0
0
35
24
0
0
0
0
0
0
6
7
9
İlkbahar
4

Benzer belgeler