Issue Content - Türkiye Klinikleri

Transkript

Issue Content - Türkiye Klinikleri
Türkiye Klinikleri
HEMATOLOJİ
ÖZEL
Cilt
8 Sayı
1 Yıl
İÇİNDEKİLER
Sayı Editöründen
1
Birol GÜVENÇ
Terapötik Plazma Değişimi veya Filtrasyon Plazmaferezi:
Ne Zaman Hangisini Tercih Edelim?
Therapeutic Plasma Exchange or Filtration Plasmapheresis:
When and Which Should We Prefer?
İlknur KOZANOĞLU, Soner SOLMAZ
5
Terapötik Aferezde Adsorbsiyon: Güncel Kolonlar ve Klinik Uygulama Alanları
Therapeutic Absorbtion Apheresis: Current Clinical Application Aspects
Zeynel Abidin SAYİNER, Salih SUBARİ, Mehmet YILMAZ
9
Terapötik Eritrosit Değişiminde Endikasyona Özel İşlem Yaklaşımları
Indication-Specific Approaches in Therapeutic Red Blood Cell Exchange
Ferda TEKİN TURHAN, Meltem KARADAMAR, Birol GÜVENÇ
27
Lipid Aferezi: Güncel Yöntemler ve Klinik Kullanım Alanları
Lipid Apheresis: Current Methods and Clinical Uses
Gülşah AKYOL, Leylagül KAYNAR, Musa SOLMAZ
32
42
Ekstrakorporeal Fotoferez: Güncel Endikasyonlar ve Teknikler
Extracorporeal Photopheresis: Current Indications and Techniques
Başak ÜNVER KOLUMAN, Murat ALBAYRAK
Adsorptif Sitaferez: Güncel Endikasyonlar ve Yöntemler
Adsorptive Cytapheresis: Current Indications and Methods
Osman YOKUŞ, Habip GEDİK
2015
47
51
60
69
75
83
90
94
99
104
Terapötik Aferezde Advers Olaylar: Olası Nedenler ve Tedavi Yaklaşımı
Adverse Events in Therapeutic Apheresis: Possible Causes and
Treatment Approach
Özlem ŞAHİN BALÇIK, Özlem ÜNAL
Pediatride Terapötik Aferez Uygulamaları: Endikasyonlar ve Teknik Yaklaşım
Pediatric Therapeutic Apheresis: Indications and Technical Approaches
Fatih ERBEY
Nörolojik Hastalıklarda Terapötik Aferez
Therapeutic Apheresis in Neurologic Diseases
Pınar Bengi BOZ, Ayşe Filiz KOÇ
Erişkin Hematolojik Hastalıklarda Terapötik Aferez Uygulamaları
Therapeutic Apheresis in Adult Hematologic Diseases
Gökhan ÖZGÜR, Oral NEVRUZ
Terapötik Aferezin Nefrolojik Hastalıklarda Kullanımı
Application of Therapeutic Apheresis in Nephrologic Diseases
Şerife MEDENİ SOLMAZ, Fatih DEMİRKAN
Romatolojik ve Otoimmün Hastalıklarda Terapötik Aferez
Therapeutic Apheresis in Autoimmune and Rheumatic Diseases
Fatih YILDIZ
Solid Organ Nakillerinde Terapötik Aferez
Therapeutic Apheresis in Solid Organ Transplantations
Püsem PATIR, Melda CÖMERT ÖZKAN, Fahri ŞAHİN, Güray SAYDAM
Sepsiste Aferez Tedavileri: Yöntemler ve Klinik Sonuçlar
Apheresis Treatment in Sepsis: Methods and Clinical Results
Murat ERDOĞAN, Emre KARAKOÇ
Karaciğer Destek Sistemleri
Extracorporeal Liver Support System
Dinçer YILDIZDAŞ
Terapötik Aferezde Yasal Mevzuat ve
Ulusal Terapötik Aferez Rehberi: 2015’te Neredeyiz?
Current Legislation in Therapeutic Apheresis and
National Therapeutic Apheresis Guideline: Where Do We Stand in 2015?
Selami Koçak TOPRAK, Osman İLHAN

Benzer belgeler