McDonald`s`ta yedi¤iniz her ürünün kalori de¤erini ö¤renebilirsiniz.

Yorumlar

Transkript

McDonald`s`ta yedi¤iniz her ürünün kalori de¤erini ö¤renebilirsiniz.
McDonald’s’ta yedi¤iniz her ürünün
kalori de¤erini ö¤renebilirsiniz.
TM
Sa¤l›kl› beslenmek için uzmanlar 3 ana ö¤ün ve 3 ara ö¤ün
tüketilmesini tavsiye etmektedirler. Örne¤in, ortalama günlük 2000
kalori ihtiyac› olan bir kad›n kahvalt›da 300 kalori, ana ö¤ünlerinde
500 kalori, ara ö¤ünlerde ise 200-300 kalorilik besin seçimleri ile
dengeli bir da¤›l›m yapabilir. McDonald’s ürünlerinin enerji de¤erlerine
göre seçimlerinizi daha kolay belirleyebilirsiniz.
UZMAN GÖRÜfiÜ
Uzman Diyetisyen Dilara KOÇAK
Günlük enerji ihtiyac›m›z yafl, cinsiyet, fiziksel aktivite düzeyi
ve kiflinin sa¤l›k durumuna göre de¤iflkenlik gösterir. Ancak
genelleme yapacak olursak, yetiflkin bir kad›n için günlük
ortalama 1800-2200 kalori, erkek için ise 2000-2500 kaloriye
ihtiyaç vard›r. Bu enerjinin tüm besin gruplar›ndan dengeli bir
flekilde al›nmas› ve ö¤ünlere bölünerek az ve s›k aral›klarla
yenilmesi önemlidir. O yüzden sabah, ö¤len ve akflamdan oluflan
3 ana ö¤üne ilave olarak kuflluk, ikindi ve gece olarak 3 ara
ö¤ünün beslenmeye eklenmesi kiflilerin metabolizmas›n›
h›zland›rabilece¤i gibi ac›kmay› önler, kan flekerini dengede
tutar ve bir sonraki ö¤ünde daha az yemek yenilmesine sebep
olur. ‹htiyac›n›z olan enerjiyi 3 besin grubu verir. 1 gr protein
ald›¤›n›zda 4 kalori, 1 gram karbonhidrat ald›¤›n›zda 4 kalori
ve 1 gr ya¤ ald›¤›n›zda ise 9 kalori kazanm›fl olursunuz. Günlük
enerjinin dengeli da¤›l›m› için %50-55 Karbonhidrat, % 25-30
Ya¤, % 15-20 Protein al›nmal›d›r. Vitamin, mineral ve su kalori
içermez ancak bu üç besin ö¤esine ilave olarak çok önemlidir.
Vitamin-Mineral: Enerji de¤erleri yoktur. Ancak, ba¤›fl›kl›k
sistemi, besinlerin enerjiye dönüflmesi, sinir iletimi gibi hayati
fonksiyonlar›n devam› için önemlidir. Sa¤l›kl› cilt ve saç, hormon
dengesinin korunmas› için gerekli vitamin ve mineraller sebze,
meyve, tah›llar, ya¤l› tohumlar, et ve süt ürünleri ile bal›k
ürünlerinin dengeli yenmesi ile sa¤lanabilir.
Su: Vücudumuzun %70’i sudur. Vücut ›s›s›n›n korunmas›,
elektrolit dengesi, art›klar›n vücuttan at›lmas›, kan dolafl›m›
için yeterli su içilmesi önemlidir. Günlük tüketim 6-8 bardaktan
daha az olmamal›d›r.
300-400 kalori aras›nda olan ürünlerimiz
KöfteBurger
330 kalori
Patetes K›zartmas› büyük
390 kalori
Chicken McNuggets™/ 6’l›
310 kalori
Çikolata Soslu Sundae
340 kalori
McFlurry™ Bonibon
322 kalori
Çikolatal› Donut
309 kalori
400-500 kalori aras›nda olan ürünlerimiz
Double Cheeseburger
430 kalori
Big Mac™
480 kalori
McChicken™
440 kalori
McTurco™ Etli
430 kalori
Chicken McNuggets™/ 9’lu
470 kalori
Ton Bal›kl› Salata
400 kalori
www.mcdonalds.com.tr
Bu bir reklamd›r.
Günlük enerji ihtiyac›
Ana ve ara ö¤ünlerinizde tüketebilece¤iniz
300 kalori alt›nda olan McDonald’s ürünleri
Külah Dondurma
142 kalori
Hamburger
250 kalori
Cheeseburger
290 kalori
Tavuklu Burger
270 kalori
Chicken McNuggets™/ 4’lü
210 kalori
Patates K›zartmas› küçük
210 kalori
Patates K›zartmas› orta
280 kalori
Elmal› Tatl›
240 kalori
Viflneli Tatl›
240 kalori
Tarç›nl› Donut
286 kalori
Vanilyal› MilkShake
282 kalori
Çilek Soslu Sundae
276 kalori
Izgara Tavuklu Salata
206 kalori
Salatavuk
279 kalori

Benzer belgeler