Hasan Aksaygın Natalie Czech Mariechen Danz

Transkript

Hasan Aksaygın Natalie Czech Mariechen Danz
P O L I S T A R
Hoca Ali Sok. No 6/4 Galata-Istanbul
Çarsamba-Cumartesi 13.00-18.00
Wednesday-Saturday 1-6 pm
METHODICAL INQUIRIES
May-September 2012
Hasan Aksaygın
Natalie Czech
Mariechen Danz
Egemen Demirci
Gözde Ilkin
Bettina Krieg
Bouchra Khalili
METODiK ÇALISMALAR
Mayıs-Eylül 2012
Hasan Aksaygın
Natalie Czech
Mariechen Danz
Egemen Demirci
Gözde Ilkin
Bettina Krieg
Bouchra Khalili
Knot in Arrow: The Dig of No Body 2011
(installation view basedinberlin),
courtesy the artist & Galerie Tanja Wagner Berlin
Mayıs-Eylül 2012 tarihleri arasında, ‹stanbul‘da yakınlarda açılan galeri Polistar‘da gerçekleflecek
™Metodik Çalıflmalar∫, solo sergi formatı üzerinden güncel sanat üretimindeki çeflitli metodolojik soruları arafltıran
tartıflma tabanlı bir program.
Proje, uygulamalarının çeflitlili¤i nedeniyle de¤iflik yaklaflımlarla çalıflan sanatçıları davet ediyor ve sergi alanını açık
bir stüdyoya dönüfltürerek, sergileme ile sergi iletifliminin, organizasyonunun ve kavramsal tartıflmanın elefltirel
yöntemlerini irdeliyor.
Solo sunumlar, davet edilen her sanatçının proje küratörleriyle iflbirli¤i içinde ve ortak bir çalıflmayla düzenleyece¤i
bir seri halinde gerçekleflecek oturumlara dönüflecek ve ortak bir stratejide birleflecek.
Her açılıfl, ‹stanbul‘dan davet edilmifl sanatçı, elefltirmen ve di¤er pratiklerin oluflturdu¤u bir çalıflma grubuyla
yapılacak tartıflma seanslarını da içerecek. Her sunumda de¤iflecek çalıflma grupları ile, sergilenen çalıflmaları nasıl
algıladı¤ımızı, karflıladı¤ımızı ve karflılık verdi¤imizi sorgulayan bir
momentum yaratmayı amaçlıyoruz.
Berlin‘de yaflayan sanatçı Mariechen Danz‘ın [Dublin, 1980] performatif video sunumuyla açılacak olan program,
26 Mayıs 2012 saat 18.00‘de bafllayacaktır.
Gelecek program ve tarihler www.polistar.org web sayfasından ve sosyal paylaflım siteleri üzerinden duyurulacaktır.
Çalıflma grubu Özge Ersoy, Yusuf Etiman, Leyla Gediz, Koray Kantarcıo¤lu, Ahmet Ö¤üt, Zeynep Öz,
Baflak fienova, Mari Spirito, Viron Vert ve di¤erleri ile.
™Metodik Çalıflmalar∫ Övül Durmuflo¤lu, Kristina Kramer ve Adnan Yıldız‘ın iflbirli¤idir.
#1 MARIECHEN DANZ
26.5.2012 18.00
çalısma grubu / working group:
Mari Spirito & Yusuf Etiman
Taking place between May-September 2012 at the recently opened gallery of ‹stanbul, Polistar, the discussion
based program ™Methodical Inquiries∫ aims to investigate diverse methodological questions in contemporary art
production by experimenting on the format of solo exhibitions.
The project invites a variety of practices with diverse approaches from different disciplines, and transforms the
exhibition space into an open studio to quest after critical ways of organizing, discussing and communicating (via)
exhibitions.
The solo presentations are formalized by the artists in collaboration with the project curators with different formats and schedules. In the end, they share a common strategy: Each opening includes a discussion session with
invited artists, writers and practitioners from Istanbul as working group to create a momentum for questioning
how we perceive and respond to our exhibiting practices –open to the public.
Mariechen Danz'ın iflleri, dünyanın bilgisine aracılık eden bedenini merkeze alıp bilmenin olguya dönüflürken girdi¤i
dünyevi kalıpları flüpheci bir nefleyle ters yüz ediyor. Çizimden foto¤rafa yerlefltirmeden, performansa ve müzi¤e
uzanan bir alanda çalıflırken baflka türlü bir özgürlü¤ü, ö¤renmenin kendisiyle ilgili belle¤imize aldı¤ımız ilk görsel
bilgilere baflka anlamlar üretme özgürlü¤ünü öneriyor. Beden, tarih, kader ve dil kavramlarını aynı akorun ve flarkı
sözünün içinde yanyana getirerek yeni bir ba¤lamda üretmekten çekinmiyor.
Performans arafltırması Danz'ın prati¤inde temel bir rol oynuyor. Çizim, heykel ve foto¤raftan sonra final aflamasında
karflımıza gelen performans, anlatısı, kostümü ve müzi¤iyle sergi mekanını bir sahne olarak dönüfltürüyor. Sanatçının
kavramsal kaygılarının etrafını iyice çizen bu sahnelemeler kullandı¤ı di¤er medyaların anlamını yeniliyor ve izleyicinin
ufkunu geniflletiyor.
Mariechen Danz (Dublin, 1980) Berlin'de yaflıyor ve çalıflıyor.
Starting with a performative screening event from Berlin based artist Mariechen Danz [ Dublin, 1980], the program
starts on Saturday, May 26 2012 at 18.00.
The updated program will be available, and the further dates will be announced at www.polistar.org and social network media.
Working groups with Özge Ersoy, Yusuf Etiman, Leyla Gediz, Koray Kantarcıo¤lu, Ahmet Ö¤üt, Zeynep Öz,
Baflak fienova, Mari Spirito, Viron Vert and many more.
™Methodical Inquiries∫ is a collaboration between Övül Durmuflo¤lu, Kristina Kramer and Adnan Yıldız.
#1 Mariechen Danz 26.05.2012
#2 Bettina Krieg 02.06.2012
#3 Hasan Aksaygın 07.07.2012
duyurulacaktır / to be announced:
Natalie Czech, Egemen Demirci, Gözde lkin, Bouchra Khalili
The works of Mariechen Danz put her body in the center as the mediator of knowledge of the world. With a joyful suspicion she displaces the worldly structures knowledge takes while transforming into facts and plots. She proposes
a different kind of liberty in a visual field expanding from drawing to photography, installation to performance and
music; the liberty of producing new meanings for the primary visual knowledge we memorize in relation to knowing
and learning. She does not hesitate to re-contextualize big concepts of body, history, destiny and language within the
same chord and lyric line.
The research on performance plays a fundamental role in Danz's practice. Appearing at the fi nal after drawing,
sculpture and photography, the performances transform the installation space as stage with its narrative, costume
and music. These stagings outline the conceptual concerns of the artist, revitalizes the other media she uses and
expands the horizon of the audience.
Mariechen Danz (Dublin, 1980) lives and works in Berlin.