munimuELERE conr iNEBAHTI DENiz savagr

Transkript

munimuELERE conr iNEBAHTI DENiz savagr
Tuar< Dr,Nizcir-ix
ili
rl
il
Tiniui
i,i
Prof.Dr. Holil INALCIK
munimuELERE conr iNEBAHTI DENiz savagr
Osmsnlr Belgelerinde inebohtr (Leponto)rrr
Aqogrdo inebohtr sovosrno goturen Osmonlr politikcsr ve bozgunun Osmonlrlcr
uzerindeki etl<isi, Osmonlr orqiv belgelerine gore ele olrnocol<trr. l57l
$ubotlndo Osmcnlr Divont'no Bosnodoki Kilis ve Delvino beylerinden gelen
ccsus rcportonno('' gore Venedikliler'in Korfu yokrnlorrndo deniz kuwetlerini
toplomokto oldugu ue isponyol dononmosrnr bel<ledi$i hoberi geldi. Aynr
zcmcndo Moro soncok beyi de Giritteki 30 gemilik Venedil< dononmcsrnrn
erzoksrzlrkton srkrntr Eekti$ini ve istonbul'o Mrsrr ve Suriyeden erzok togryon
Osmcnlr gemilerini ele geEirmeyi plonlodrsrnr bildirmekteydi.(3)
HcElr ordusu hol<krndo gelen hcberler istonbul'do buyuk bir telog uyondrrdr. Bu
bel<lenmedik tehlikeyi l<orqrlomol< iEin Divon-r Humoyun l(dklu onlemler clmcrl<
I Bu rrrokole doho once inqilizce olorol<
'Leponto in the Ottonton Docsnrents"
boqlrQrylcr ll Mediterroneo dellc secondo
rrretd del 500
ollo lLice di Lepcnto,
Florenso:
4,
Brr
1
97
I 85-
1
92 de voyrnlcnnrrStrr
rrckolede krillonrlon belgeler sunlordrr
Miihinrnre riefteri (l;tr seri igin bl<2. Uriel
Heyd, Ottomon Doctrnrents on Polestine,
I 552- I 6 I 5, Oxfr>rr1, I 950, XV XVI);
Bolbol<onlrk Osnronlr,lrrsivi No XV1;
loI rro'. S^lirnnq':r. loO(op' 5o'oy.
Kirtripbo,res; Revon )537; Ahnred Refik,
'Krbrrs Seferine oit Vesil<olor"; TrrnLrs
Seferirre Ait Vesikolor
, Dor0llilnr rn
Edcbivol Fqkrrllesi Mnr rr,,os', !, ( rto.rbut
:1927) 29-76. Sofuet, 'Srnqrn Dononrro ,
Torih iOsrnoni Encitrreni MecnrLrosr, ll, s
558; i Ho'r.,lJ7rlrq6,5'lr 'K'trns Fpttri i'o
Leponto (inebohtr Muhorebesi ) ,
Trlrkivot Mecmrrosr, 3, (l 935).
2- A. Refil<, ibid , belge 9
3' lbid., belqe
.1- tbid.
I3
geregini duydu. Divon, ozellikle HcElr dononmosrnrn Mogoso l<uqctmosrno
engel olmosrndon korkuyordu. Bu sebeple Osmonlrlo6 odonrn tumunun fethini
tomomlomcl< iEin, Krbrrstcl<i ordu kumondcnrno tolcviyeler gondermeye ve
sonro Hoglr dononmolonntn Mogoso'do l<uqotmo cltrrrdoki l<uwetlere ycrdrmo
gelmelerini onlemek ve imhc etmek igin tum Osmcnlr deniz l<uvvetlerini bir
kumondo oltrndo toplomoyo l<oror verdi, Divonrn HoElr dononmosrno soldrrr
l<oron bundon sonrcki oloylorrn gidigini belirleyer-r onemli bir koror olmuqtur. Bu
hedef igin cgo!rdoki onlemler oltnmtgtrr. Girit'te buluncn Venedil< gemilerini
gozetleyen Rodos beyine $ubot oyr ortclorrndo l(ocoili scncol< beyi l(oyo Bey
l<umondosrndo istonbul'don 20 gemilik bir tokviye gonderilmiqtir. isl<enderiye
beyi $ulul< Mehmed, Rodos'to toplonccol< tum deniz l<uvvetlerinin lcumondonr
olorol< otonmrg ve ono l(rbrrs sulorrna girmel< isteyen Venedik gemilerine
soldrrmcsr emri verilmigtir.{') Troblusgom dol<i oskerin Krbrrs'o toqrnmosr gorevi
de bcr emre eklenmi5tir.
fil
,os
TUnx Der'rizcii-ir
iiliit
TaHir-ri
.F
istonbul tersonelerinde yoprm holinde bulunon gemilerin ocele tomomlonmosr
iEin emir verilmigtir. inebohtr bozgunundon sonro, bozgunun bcAlrcc
sebeplerinden biri olorok, bu tersonedeki fooliyetin gecikmiq olmosr gosterilir.
Osmonlr dononmostntn genel koptonr otonon M}ezzinzode Ali Pogc 2l
Mort'to 30 pcrEo kodrrgo ile istonbul'don denize ogrldr ve Mort sonundo
Krbrrs'o erigti. Kendisine verilen emirde Ege Denizi'ndeki tum dononmo
gemilerini toployrp Krbrrso horeket etmesi
istenmigtir. Kopton Pogo, Troblusgcm'don
l8 bin kodor osker ve
cephone getirmig ve Mogoso
Krbrrs'o
kugotmosrno kotrlmrgtrr.
4 Moyrs l57l'de ikinci vezir
Pertev Pogo, kolon gemilerle
isto
nbul'don horeket etmek
izere tum dononrnonrn
kumondonr otcndr. Bu
gemilerin 124 porEodon
iboret oldugu koydedilmigtir.
Verilen emirde butun deniz
kuwetlerini kumonoosr
oltrndo toplomosr ve HoElr
dononmosrnr nerede bulurso
soldrrmosr bildiriliyordu. Yoprlon
teftigte goruldu ki, Eekdiri tipindeki
gemilerin yekunu 127'dir. Bu
gemilerden 35'i uzerinde kurekEi olcrok
esirler bulunmoktoydr. Kolon gemilerdeki kurekEiler ise, Osmonlr
viloyetlerinden toplonon kigilerden iboretti. 20 gemi korumo ve togtmo
hizmetini gormek izere Krbrrs'to brrokrlaccktr. Muezzinzode'ye verilen emirde
HcElr doncnmosrno soldrrmo kororr kesindi ve tum Muslumonlor torofrndon
destekleniyordu.(t) Bunu bildiren belgeyi iyi okudugumuz zomon:
'Hristiyon'lonn soldrrr hoberi olrndr!r zomon burodo ulemo ve butun Musl0mon
holk islomiyetin ve devletin gerefini korumok, holifenin 0lkesini himoye etmek
iEin kofir dononmcsrnr bulup derhol soldrrmonrn yerinde ve gerekli oldulu"
ifode ediliyordu. Aynr belge Sulton o$zrndon goyle bitmektedir:
'Muslumonlor bu dilegi tohtrmrn oyoklorrno sunduklorrndo bunu dogru ve itiroz
goturmez buldum ve bu kororrmdon donmemek kororrnr oldrm". Bu sozler, tum
Osmonlrlor'rn oloyrn onemini tom onlomrylo idrok ettiklerini conlr bir gekilde
gostermektedir. Krbrrs sovost boylece her iki torofto bir din horbi onloyrgrylo
yeni bir o;omoyo girmigtir. AErkEo goruluyor ki, Osmcnlrlor bu olum kolrm
mucodelesi igin butun kuvvet koynoklorrnr seferber etme goyreti iEindedirler.
Sulton, kcro ordusunun bogrno uguncu vezir Ahmed Pogo'yr otodr. Bu ordudo
.|500
yeniEeri, 1500 sipohiyle berober Rumeli Beylerbeyi
koprkulundon
Huseyin Pogo kumondosr oltrndc t0m timorlr sipohi ordusu mevcuttu. Ahmed
Pogo
29 Nison'do istonbul'don oyrrlorok koro kuwetlerini toplomok
Ozere
Uskup'e gitti. 9 Moyrs'to Muezzinzode, Pertev Pogo ile bulugmok uzere
Krbrrs'ton oynldr.(u)
Girit'teki Venedik doncnmosrnrn tofo orostndo grkon bir solgrn hostohk
yuzunden koyrplorr ve yerel Rum holkrnrn Venedik kuwetlerine kotrlmoktoki
isteksizlifi hoberi istonbul'o erigince, Divon deniz kuwetleri bogkumondonr
Pertev Poqo'yo bir emir gondererek Girit'teki dugmono derhol soldtrmostnt,
Resim 46 Hetschip en de zee
Duncon Hows s. 77
5
UzunEor5r[., ibid., belge
25,
Ocok
sL '.,rdo 22 "odrgo Mogoso limonrno
9ir
6
7
,gor5rlr,
ibid., belge 3l
fik, belge 38.
.
bolgedeki odoloro ve kolelere okrn yopmosrnr ve nihoyet Korfu'do toplonmrg
olcn Venedik gemilerine hucum etmesini istedi. Bu horekot bogorr ile
sonuglondrgr tokdirde Pertev Pogo Venedike oit kryrlordoki kolelere soldtrocok, bu
orodo Porgo kclesini tchrip edecekti. Bu son girigimde Yonino ve Delvino soncck
beylerinin kumondosr oltrndoki koro kuwetleri kendisiyle iqbirligi yopocoklcrdt.(')
Deniz horekctr hckkrndo Osmcnlr torihEileri Sel6nik?, Ali, Lokmon ve Zeyrek(B)
Eol< krso bilgi vermektedirler. Zeyrek'e gore Osmonlr deniz kuwetleri Girit'e,
Cerigo (Quhc odosr), Zonte (Zoklise), Kefolonyo ve Korfuyo tchripkor okrnlor
yopmtg, Arnovutluk'to Sopot, Ulgun, Bor ve Bu,duo kolelerini tohrip etmiqtir.
Cezoyir beylerbeyi Uluq Ali 20 kodrrgosrylo Girit yokrnlorrndo dononmo ile
birlegmigtir. Lol<mcn'tn Selimn6me odlr Eo$dog eserinde (nefis minyoturlerle
bezenmig olon bu eser Topkopt scroyt kutuphcnesinde Revcn: i537'dedir),
Ahmed Pogo'ntn Pertev Pogo'nrn deniz kuwetleriyle igbirligi holinde ne suretle
igkodro'yo geldigi ue Ulgun kolesini oldrgr tosvir edilmigtir. Ulgun un
Venedil<'ten zoptr istonbuldo buyuk sevinEle kutlonmrg ve .Ahmed Pogo Sulton
torofrndon odullendirilmigtir. Bununlo berober, gu ilginE noktoyr do belirtelim ki,
bu hcrekdto kotrlmok uzere doncnmodon koroya Erkcn cskerlerden birEoQu
dononmoyo donmeden koEmrglordrr. Boylece Seldniki'nin bildirdigine gore
birgok gemi cskersiz kclmrgtrr.
Ahmed ve Pertev Pcgolor Kotor uzerine yurumeye hozrrlondrklon bir srrodo,
HcElr dononmosrnrn Adriyotik denizinde gorundu!unu, fokot Eekilme korcrr
oldr$rnr o!rendiler. Bunun uzerine Divon, duqmcnrn hedefinin Adriyotik
krytlorrno Osmcnlr toprcklorrno soldrrmok niyetinde oldulunu tohmin etti ve
bunu onlemek igin enerjik onlemler oldr. Temmuz oyrndo Avlono'do olrnon
hoberlere gore Venedik dononmosr Messino'yc gitmigtir. A$ustos oyrndo
Rumeli'del<i soncok beylerine ve kodrloro bir dugmon soldrrrsrno korgr hozrr
bulunmolorr uyorrsrndo bulunulmugtur. Kostendil beyi, Arnovutluk'to Leg'ten
Drog'o kodor olon sohilleri korumo gorevine otonmrgtrr. Aynr zomondo Rumeli
l<od rlo
rr
no dono nmo ku mondo nr torofrndon
krgl
r
k koro rgo hrndo n isteyece!i
erzok ve molzemeyi sollomolorr emri gonderilmigtir. Bu oyrrntrlorlc berober
ogo!rdoki belge Eylul oyrndo Osmonlrlor'rn durumunu gostermek bokrmrndon
ilgingtir. Bu belge goyle boglor (bugunun TurkEesiyle):
"Dononmc-yr humoyun kcpudcnr Ali Pogo'yo emir,
Bu torofo gonderilen 9 Eylul
l57l torihli mektubunuzdo
bildirmektesiniz ki
Cezoyir beylerbeyi ile Kotor limonrndo krglomonrz hokkrndoki fermontm size
inebohtrdo vormrgtrr ve Messino'yo dil olmok iqin gonderilen Cezoyir
koptonlonndon Ali size mektubundo HoElr dononmosrnrn Otronto limontnc
girdigini bildirmig ve bu dononmoyo oit kuEuk bir gemiyi ele gegirmigtir. Alrn,:n
esirlerden edinilen bilgilere gore isponyo ve Venedik Girit'teki gemiler dohil
olmok Azere tum dononmolortnt techiz etmigler ve dononmomvo ychut
ulkemizin kryrlorrndc bir yere soldrrmok Ozere isponyo kroltnrn kordeqi Don
Juon kumondcsr cltrndo Korfu'yo gelme korort olmrglordrr. $unu do ilove
etmektesiniz ki, durum sovc! meclisinde tortrgr'ocok ve din 0 devletimize cit en
iyi koror verilecektir. Yoztmzdo bildirdiginiz her lrusus hokkrndo bilgi edindik.
Bundon bcgko Eovuglonmdon Mustcfo'ntn Delvino beyi Boyezit'den noklen
getirdigi hobere gore HoElr doncnmosr Korfu'yo erigmig bulunmoktodrr. Pertev
Poqo do bildirmek istedigi hususlort bono nokletti. Buno gore gimdi emrim
gudur: dugmon hokkrndo guvenilir hoberleri oldrkton sonro Tonrt ve onun
resulune tom bir itimodlo Hoglr dononmosrno soldrrocokstntz. Bu emrimi oltr
olmoz Peftev Pogo'nrn yonrno gidecek ve onunlo Cezoyir beylerbeyi ile oteki
beylel zcimler ve doncnmo koptonlorrylo bir horp meclisi kurocol(srnlz ve
vorrlon en uygun kororo gore tom bir birliktelikle horeket edeceksiniz. ... Doho
onceki emrimde zikrettilim izere ingclloh o sulordo Dononmo-yt
hr.imoyunumun krglomosr kcrorrnr verirseniz, Pertev Pogo'ylo onlo5trkton sonro
l(otor limonrndo yohut bogko bir limondo krglomo hususundo koror verirsiniz.
Allnocok onlemleri benim huzurumo orz ettikten sonrc emr-i sohonem ne ise
orro gore horeket edersiniz."
8- Torih-i Feth-i Krbrrs, Yczmo
Notioncrlbibliothek, Viyono.
17 eylul torihli Kopton Pogo'yo bir emirden o!reniyoruz l<i Osmonlr dononmost
Avlono'yc horeket etti$i zomon 5 duqmon kcdrrgosr Kotor Bolozt'no gelmigtir.
Hersel< beyi Kosrm bunlorr geri puslcurtmug ve esir olmtgtrr. Bu esirlerden
ogrenildigine gore 130 isponyol ve l30 Venedik gemisinden olugon HcElr
l-l,o,
Tunx DrNizcir-ir
iil;*ll
TaniHi
I
dononmosr Novo (Costel Nuovo)'yu kugotmok uzere horeket etmigtir. Bunun
izerine 25 Eylul torihli bir emirle kopton pogonrn Cezoyir beylerbeyisiyle
berober 230 gemiden oluqon Dononmo-yr humoyun ile Kotor limonrndo
krglomosr bildirilmigtir. Dononmo ve Novo kolesi iEin 6 oylrk erzok
sollonocoktrr. Koro kuwetlerinin kumondonr Ahmed Poqo'yo bir emir
gonderilmigtir. Buno gore, Rumeli Beylerbeyi Huseyin Pogo'nrn kumondcs
oltrndoki sipohiler bir duqmon soldrrrsr olobilecek noktoyo surotle horel<et
edeceklerdir. Novo kolesini korumok iEin de Kostendil beyi gonderilmigtir.
Hersek ve igkodro soncok beyleri kumondonlorlo hoberlegerek ve onlorlo
igbirligi holinde horekete kotrlocoklordrr.2T Eylul'de Eovug Mustofo Delvino'don
HoElr dononmosrnrn Korfu'yo vordrgrnr yozmrgtrr. Eylul'de Ohrido'do
bogkoldrron Arnovutlorr bostrrmok uzere Ahmet Pogo Rumeli Beylerbeyi ile
Arnovutluk'o gelmig ve Prevezo, Potros, Delvino, Avlono, ve DroE kolelerini
timorlr sipohilerle tokviye etmigtir. Ahmet Pogo Kostendil ve Vidin
soncokbeylerini Arnovutluk kryrlorrnr korumo goreviyle gorevlendirilmig ve bu
bolgede tehlike oltrndoki bCItun noktolcn teftig etmigtir. Kendisi herholde eski
Sguros Arnovut oilesinden gelen Ozkuroglu Mohmud 2000 gonulln ile sohilleri
gozetme hizmetinde bulunmoyr onermigtir. Doho sonrolorr Ahmed Pogo
oskerin Arnovutluk'to yo$murlor ve erzok dorlrlr yuzunden kotu bir durumdo
bulundugunu Sultono bildirmig ve mevsim doloyrsrylo yerlerine donmek geregi
uzerinde durmugtur. Kryrlorr korumo gorevine otono beyler de erzok
dorlr!rndon gikoyet ederek krgrn Arnovutluk'to kolmonrn imkdnr olmodr!rn,
belirtmiglerdir.
l0 Ekim torihli bir emirde , yoni inebohtr sovogrndon uE gun sonro Divon-,
h0moyun don gonderilen bir emirde Ahmet Pogo'yo hoElr dononmosrnrn
Korfu'do oldugu ve Osmonlr sipohilerinin memleketlerine donmemesi
bildirilmektedir (Soncoklonn timorlr sipohileri ilkbohordon sonbohoro kodor
hesoplonon sefer mevsiminde hizmetle yukumlu idiler). Aynr emirde
gemilerdeki yorgun oskerin korodoki kuwetlerle yer degiqtirmesi gerektigi
belirtilmektedir. Ahmed Pogoyo verilen emirde dononmonrn ocil ihtiyocr olon
kuwetleri so!lomosr, kolelerdeki gornizonlorr gozden geEirmesi ve dugmonrn
soldrroco$r noktoyo emrindeki tum kuwetlerle gitmesi emredilmektedir.
Ekim oyr boglorrndo divono gelen hoberlere gore Don Juon kumondost
oltrndoki HoElr ordusundo 130 kodrrgo,T0 firkoto,28 borEo ve 6 movno
vordrr. Divon-r humoyun inebohtr'doki bozgundon holo hobersiz olorok l9 Ekim'de
sefer mevsiminin bitmesi doloyrsrylo koro oskerine evlerine donme musoodesi
gondermekte ve gelecek ilkbohordo yoprlocok sefer iEin hozrrlrklr bulunmolort
emrini gondermigtir. Butun bu bilgiler gosteriyor ki Divon bu torihte bir dugmon
soldrrrsrnr beklememektedir. Bozgun hoberi tom bir surpriz olarok gelmigtir.
Osmonlr vokonuvisi Ati qoyt" yozmoktodrr:
"Dononmo uzun zomon denizde dologtr. Dugnron gor0nmedi. Osmonlrlor
HoElr dononmosrnrn korgr grkmo cesoretinden yoksun oldugu konootine
vordrlor. Krg yoklogmrgtr. Korsonlor ve kryr soncoklorrndoki beyler Divondon
memleketlerine donme izni istediler. Boylece ordu dogrlmtg oldu".
Dugmonrn Osmonlr dononmosrno soldrrr yolundo olduQu ogrenildigi zomon
Osmonlr kumondonlorr gemilerde toyfo iEin sohil kolelerindeki gornizonlordon,
hotto yerli holkton ocele osker toplomoyo girigtiler.
inebohtr (Leponto) korfezinde incirli limon sovolr uzerinde genig olE0de hiEbir
Osmonlr roporu elimizde degildir. Bir fermondo zikri geEen Peftev Pogo'ntn
roporu qimdiye kodor Turk orgivlerinde bulunomomrgtrr. Kronikler, sovos
hokkrndo oncok Eok krso bilgi vermektedirler. O zomon Edirne'de bulunon
Sulton, oloy hokkrndoki hoberleri 23 Ekim gunu Ulug Ali Pogo'don gelen bir
ozel ulokton o$rendi. 28 Ekim torihinde Pertev Poqoyo gonderilen bir
fermondo oloy hokkrndo yolnrz gunlor yozrlmrgtrr: "Bir sovog kozontlrr yohut
koybedilir. Bu yuce Tonrr'nrn tokdirine kolmtgttr". Aslrndo Osmonlrlor, 1 Alustos
l57l'de yoni inebohtr bozgunundon once Mogoso'ntn fethi ve Yoztn
Arnovutluk'to yoprlon Ulgun ve Bor Venedik kolelerinin zoptr ile Eok guven
kozonmtg, bu yuzden deniz bozgunu bir gok etkisi yopmrgtr. Osmonlr torihEi,
Ali'y" gore dunycnrn yorotrlrgrndcn ve Nuh'un ilk gemisini yopmosrndon beri
torih boyle bir feloketi koydetmemigtir. Bozgunun sebeplerini tortrgon Osmontr
kronikleri, bohordo istonbul'don dononmonrn her zomondon Eok erken
horeket etmesini, denizde uzun suren horekotrn sonucu olorok toyfonrn yorgun
dugmesini, gemilerden timorlt sipohilerin fir6rrrr ve Osmanlrlor'rn sefer
mevsiminin bittigi bir ondo HoElr dononmosrnrn beklenmeyen soldrrrsrnr,
istonbul'do hukumetin mutloko HoElr dononmosrno korgr gitme emrini ve
kopton Pogo'nrn bu emri yerine getirmekteki rsrorrnr, sovog igin Ulug Ali
Pogc'ntn onerdi$i toktilin k6le olrnmomostnt, gemilerinden 40 yohut SO'sinin
koroyo gekilmesi ve cskerden birEo!unun firorrno ro{men kumondcnrn
korgrsrndo dugmon soflortno korgr ocele hucumunu, bozgunun sebepleri olorok
ileri suirmuglerdir. Fokot oynr zomondo, butun kronikler bu sebepleri soydrkton
sonro bunlortn Muslumonloro gunohlorr iEin Alloh'rn bir uyorrsr oldulunu ilove
ederler. Gelen ulokrn hoberlerinden sonroki gun, Divon-r humoyunun
toplontrsrndo igleri duzeltme yolundo cesoret ve guven gosterileri olmugtur. Bu
toplcntrloro oit Muhimme defteri toplontrdcn sonro clrnon birEok enerjik
onlemleri iEermektedir. Bu onlemlerden birisi, gimdi Kopton Pogo otoncn eski
Cezoyir beylerbeyi UluE (KrlrE) Ali Pogo'yo dononmodcn dolrlmrg butun
gemileri toplomosr, Yunoniston ve Sokrz kryrlorrndo gozetimde kolmosr emri;
Rumeli Beylerbeyi Ahmed Pcgo'yo kryrlordoki kolelere konmok izere osker
toplomosr emri; dugmon sohile Erktr$r tokdirde dugmonr puskurtmesi, Prevezo
bolgesini gozden geEirmesi ve sonro herhongi bir dugmon Erkormosrno korgr
toplodr{r butun kuwetlerle Moro'yo horeket etmesi emridir. Moro'doki
kolelerden pekEok osker gemilere olrnmrg oldu!undon Moro ozellikle buyuk
tehlike oltrndoydr. Sulton sovogton once orduyu brrokrp kogmrg olon oskerleri
gu sozlerle ozorlomoktoydr
:
"Boyle bir oloy gimdiye kodor vuku bulmomrqtrr. Krgrn gelmesine ro$men,
dugmon memleketimizi tohribe geldigi bir zomondo durumun elverigli
olmodrlrnr soylemek bir mozeret degildir. Bu gibi mozeretleri vermeniz din
goyretinden ve cesoretten mohrum oldu$unuzu gosterir".
24 Ekim torihinde Akdeniz kryrlorrndoki butCIn kcdrloro emirler gonderilerek
tehlikeli noktolordc gozculer koymolorr, yerli holkrn erigilmesi guE tepelere
sr!rnmosr, kolelerdeki gornizonlonn tomomlonmosr veyo soyrlorrnrn ortrrrlmost
emredilmigtir. Bogozlordo Rodos'to ve Modon'do kcle dizdorlcrrno
silohlonmolon ve uyonrk bulunmolorr hususundo ozel fermcnlor gonderilmiqtir.
Butun bunlor gosteriyor ki, hukumet sohillere, hotto istonbul'c bir dugmon
soldrrrsr ihtimolini goz onunde tutmoktodrr.
Ozellikle, yeni fethedilmig olon Ktbrrs'rn bir soldrnyo ulromosrndon
korkulmoktodrr. O srrodo 42Yenedik gemisini:r Girit'e do!ru horekete geqtigi
hoberleri gelmigtir. Krbrrs'rn sovunmosr iEin Kort:mcn beylerbeyi ve igel, Torsus,
Aloiye ve Teke soncoklon Krbrrs eyoletine bo!lcrnmrq ve bu soncoklortn oskeri,
kendi beyleri kumondosr oltrndo derhol odoyo geEmeleri emr olunmugtur. Bof
ve Girne'deki koptonlorrn gemileriyle Krbrrs'o d6nmeleri bildirilmigtir.23
Ekimde Edirne'den istonbul'o donmug olon Sulton, Ulgrn fotihi Ahmed Pogcyr
ve Krbrrs fotihi Lolo Mustofo Pogo'yr buy0k bir merosimle huzuruno kobul
etmigtir. Tcrihgi Ali'y. gore Sulton "srngrn Dononmo " hoberi kendisine
erigtiginden beri bir gegit melonkoli iEtndedir.
Kosrm ortolonndo Kopton Pogo dononmoylo istonbul'o geliqinden Sultonr
hoberdor etmigtir. Don Juon'rn I Kosrm'do Messino'yo donmug oldulunu
biliyoruz. Qogdcg bir goz gohidi olon Seldniki'ye gore KrlrE Ali istonbul'o 32
gemisiyle l9 Arolrk'to donmugtur. Bu gemilerin bir krsmr bozgundon sonro her
holde qu torofo bu tcrcfo dogrlmrg bulunuyorlordr. Pogc istonbulo gelir gelmezyeni
dononmontn ingostno nezoret etmek iEin hemen Ters6ne-i Amire'ye gitmiStir.
ll
,ot
TuRK DnNizcilin Tanini
Proie Koordinotoru
Prof. Dr. Nurettin GUZ
Proje Koordincsyon
Dr. Mustofo Korgok
Mustegor
Yoyrn Donrgmonr
Prof. Dr. Holil iNALCIK
Editor
Biilent ARI
YcPrm
Gozi Universitesi
iletigi-
Fokiiltesi
Grofik Tosorrm ve
UYgulomo
YeEim FIRAT
Filiz INCE
M. AKif TUTAR
Boskr
Nurol Motboosr
lsBN 975-507-098-2
[serin tum yoyrn hoklorr mohtuz olup, Turkiye
Cumhuriyeti Bogbokonhk Denizcilik
Muste5orhgrno
Ahmet AGAR
Mustegor Yardtmctst
Mt.istegor Yordtmctst
Alposlon KAYA
Mustegor Yordrmctst
Nuri Aydogon
Soncoy VARLI
Mristegor Yordtmctst
Proje Yurutme Grubu
Arif AYDIN
Cengiz BAYDAG
Foriz ACAR
Dr. Hoson Ali ARIKAN
TC
BASBAKANLIK DENiZCiLiK MUSTEsARLIGI
sF-Nii 94
ARASI IRMA, PLANLAMA ue KOORDiNASYON
DAiRESi BASKANLIGI
aittir Ktsmende olso higbir
gekilde gogoltrlrp yoytnlonomcz
Yoyrn No: 5
i:. l.l i ^'.:i ,

Benzer belgeler