21 August2015 Meeting of General Assembly - mefro

Transkript

21 August2015 Meeting of General Assembly - mefro
MEFRO WHEELS TURKEY JANT SANAYİ A.Ş
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
21/08/2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
Şirketimizin Ortaklar Genel Kurulu 2014 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda
yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul toplantısını
21.08.2015 tarihinde Cuma günü saat 11:30 ’da Kısıklı Cad. Oymacı Sok.
Kutay iş merkezi No.2. Nakkaştepe Altunizade - Üsküdar / İstanbul adresinde
yapacaktır.
Sayın Ortaklarımızın, hamiline yazılı pay senedi sahipleri için toplantıdan en
geç bir gün önce zilyet olduklarını ispatlayarak şirketimizden giriş kartı
almalarını, aşağıdaki gündemi görüşmek ve bir karara bağlamak üzere
toplantıda bizzat bulunmalarını veya bir temsilci göndererek kendilerini temsil
ettirmelerini rica ederiz. Temsilci gönderilmesi durumunda ekteki vekaletname
örneğinin usulüne uygun olarak düzenlenip, imzaların noterden tasdik ettirilerek
veya ekinde noterce onaylı imza sirküleri/ imza beyanı aslının Şirkete ibrazı
gereklidir. Nama yazılı pay sahibi ortaklarımıza gönderilen davetiye giriş kartı
hükmündedir.
Giriş kartının verilmesinden sonraki bir tarihte hamiline yazılı pay senedini
devraldığını ispatlayan pay sahipleri de genel kurula katılabilirler. Genel kurula
katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin payların sahibi olduuğunu
kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini şirkete, bir kredi kuruluşuna veya
başka bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz.
2014 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu, Finansal Tablolar, Yıllık Faaliyet
Raporu, Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu’na ilişkin Yönetim Kurulu
teklifini içeren kararlar, Genel Kurul Toplantı tarihinden 15 gün önce Şirket
Merkezi’ nde ortakların incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
YÖNETİM KURULU
MEFRO WHEELS TURKEY JANT SANAYİ A.Ş.
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü, 150493 / 98055 Sicil Numaralı
MEFRO WHEELS TURKEY JANT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ’ NİN
21 AĞUSTOS 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISININ
GÜNDEMİ
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’ nın seçilmesi,
2. Şirket Yönetim Kurulu’ nca hazırlanan 2014 Yılı Faaliyet Raporunun, Denetçi
Raporu’ nun ve Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2014 yılı faaliyetinden dolayı ayrı ayrı ibra
edilmesi,
4. Denetçilerin Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
5. Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye
adedine göre seçiminin yapılması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
7. Türk Ticaret Kanunu gereği, 2015 yılı Hesap ve işlemlerinin Denetimi için,
Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin
onaylanması,
8. Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem
yapabilmeleri, Şirket’ in faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları
adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız
ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda,
Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,
9. Genel Kurul Toplantı Tutanağı’ nın pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığı
tarafından imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi,
10. Dilek ve görüşler.
VEKÂLETNAME
MEFRO WHEELS TURKEY JANT SANAYİ A.Ş.
Genel Kurul Başkanlığına,
Tekersan Jant Sanayi A.Ş.’nin 21.08.2015 Cuma, saat 11:30’ da Kısıklı Cad,Oymacı Sok
Kutay iş merkezi No.2 Üsküdar İstanbul Türkiye adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul
toplantısında aşağıda belirttiğimiz görüşler doğrultusunda Şirketimizi temsile, oy vermeye,
teklifte
bulunmaya
ve
gerekli
belgeleri
imzalamaya
yetkili
olmak
üzere
…………………………..................................... vekil tayin ediyoruz.
A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya
yetkilidir.
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır)
c) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda
oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır)
B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSENİN
a) Adet-Nominal değeri
: ………………………..
b) Oyda imtiyazı olup olmadığı : ………………………..
c) Hamiline-Nama yazılı olduğu : ………………………..
ORTAĞIN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI
: ………………………...........................................
İMZASI
ADRESİ
:...........................................................................................................................
Notlar
- (A) bölümünde (a),(b) veya (c) şıklarından biri seçilir.
- (A) bölümünde (b) ve(d) şıklarının seçilmesi durumunda açık talimat verilmesi gerekir.
- Vekaletnamenin noterden tasdik ettirilmesi gerekmektedir.

Benzer belgeler

2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir. 2. Genel Kurul Toplantısı’nda ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat: a) Vekil kendi...

Detaylı

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 2007 faaliyet yılı için ilişik ilan metnindeki

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 2007 faaliyet yılı için ilişik ilan metnindeki Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 20.03.2008 Perşembe günü saat 15.30'da Şaşmaz Plaza, Kat.12/25, Kozyatağı, Kadıköy/İstanbul adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda,...

Detaylı

VEKALETNAME UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. Uşak Seramik

VEKALETNAME UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. Uşak Seramik Uşak Seramik Sanayii A.Ş.’nin 25.04.2013 Perşembe günü saat 10:00’da Uşak-Banaz Karayolu 26. Km. Banaz/UŞAK adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısına aşağıda belirttiğim görüşler doğ...

Detaylı

2009 GK.Davet Ýlaný

2009 GK.Davet Ýlaný Kutay iş merkezi No.2 Üsküdar İstanbul Türkiye adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğimiz görüşler doğrultusunda Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ...

Detaylı

Ilan metni - Global Yatırım Holding

Ilan metni - Global Yatırım Holding GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.’nin 10 Mayıs 2012 günü saat 15.00’te, Şirket Merkezi olan Rıhtım Cad. No:51 Karaköy/İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda aşağıda belirttiğim/be...

Detaylı

Faaliyet

Faaliyet varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir. 2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat: a) ...

Detaylı

kristal kola ve meşrubat sanayi ticaret a.ş. yönetim kurulu başkanlığı

kristal kola ve meşrubat sanayi ticaret a.ş. yönetim kurulu başkanlığı Kutay iş merkezi No.2 Üsküdar İstanbul Türkiye adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğimiz görüşler doğrultusunda Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ...

Detaylı

faaliyet raporu

faaliyet raporu varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir. 2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat: a) ...

Detaylı

Gündem ve davet

Gündem ve davet Ray Sigorta A.Ş. Genel Kurul Başkanlık Divanı’na Ray Sigorta A.Ş. ‘nin 29 Mart 2013 Cuma günü saat 13:00’de Cumhuriyet Mahallesi Haydar Aliyev Cad. No: 28 Sarıyer / İSTANBUL adresinde bulunan Ray S...

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI`NDAN

SODA SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI`NDAN Kutay iş merkezi No.2 Üsküdar İstanbul Türkiye adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğimiz görüşler doğrultusunda Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ...

Detaylı

PowerPoint Sunusu

PowerPoint Sunusu 7. Türk Ticaret Kanunu gereği, 2015 yılı Hesap ve işlemlerinin Denetimi için, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması, 8. Yönetim Kurulu Üyelerine, Ş...

Detaylı

Genel Kurul Çağrısı - Göl Yatırım Holding

Genel Kurul Çağrısı - Göl Yatırım Holding MEFRO WHEELS TURKEY JANT SANAYİ A.Ş. Genel Kurul Başkanlığına, Tekersan Jant Sanayi A.Ş.’nin 21.08.2015 Cuma, saat 11:30’ da Kısıklı Cad,Oymacı Sok Kutay iş merkezi No.2 Üsküdar İstanbul Türkiye ad...

Detaylı