flyer winterdienst türkisch 16-11-2012.qxp

Transkript

flyer winterdienst türkisch 16-11-2012.qxp
Taþ kýrýntýsýný depolardan temin edebilirsiniz!
Taþ kýrýntýsýný (Splitt) ve granül malzemelerini ücret
karþýlýðý inþaat malzemesi satýcýlarýndan (Sarý Sayfalar
rehberine bakýnýz) alabilirsiniz.
Bizim tavsiyemiz: Bu splitleri (taþ kýymýklarý) açýk olduðu
saatlerde belediyenin depolarýndan da temin edebilirsiniz.
Bunun dýþýnda sorularýnýz varsa bize telefonla da ulasabilirsiniz!
Caddelerin Temizlik Sýnýf Ayrýmlarý, depolarýn açýlýþ kapanýþ
saatleri ve mülk sahiplerinin görevleri hakkýnda (Almanca
olarak) bilgi edinebilmeniz için telefon numaralarý:
Zabýta (Ordnungsamt) (0521) 51 22 97 ve
Belediyenin Çevre Dairesi
(Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld) (0521) 51 38 10
“Kýþ Servisi” ile ilgi
enformasyon broþürü
Belediyenin depolarý:
Mitte Eckendorfer Straße 57, Oldentrup Am Wiehagen 75,
Schildesche Engersche Straße 245, Senne Fabrikstraße 32.
Lütfen bu taþ parçalarý için kendinize ait bir kap, örneðin
10 litrelik kova getirmeyi unutmayýn. Ayrýca belediyenin çocuk
oyun parklarýndan, buzlarýn üzerine serpmek üzere kum
alýnmasýna izin verilmektedir. Elbette ilkbaharda kum sandýklarý tekrar taze kum ile doldurulmaktadýr.
Kýþ mevsiminde kar temizleme
ve tuzlama hakkýnda bilgi
Belediyenin çevre personeli ve NRW Karayol Devlet Dairesi,
sokaklarda eritici tuz kullanmaktalar. Benzer bir etki
yaratmak maksadýyle taþ parcalarý kullanýlsa sürekli olarak
serpilmek zorunda kalýnýrdý. Federal Çevre Dairesi`nin
araþtýrmalarý göstermiþtir ki, sürekli serpmek sonra süpürmek
genel anlamda çevre için daha zararlýdýr. Özellikle
yeni serpme sistemi ve sole (tuz-su-karýþým) kullanýmý
serpilen tuz miktarýný önemli ölçüde azaltmaktadýr.
Kar temizleme araçlarý ne zaman geliyor?
Kar yaðýþýndan ve buz oluþundan sonra Kýþ Servisi Araçlarý
ayný anda her yerde olamayacaðý için, temizleme ve serpme
önceliklere göre düzenlenmektedir. Kýþ Servisi
ilk etapta ana caddelere ve trafiðin yoðun olduðu yollara
gitmektedir, daha sonra az kullanýlan yollara gider.
Belediyenin Çevre Dairesi
Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld
Eckendorfer Straße 57
33609 Bielefeld
Telephone: 0521 51 0
Email: [email protected]
www.umweltbetrieb-bielefeld.de
Editör: Belediyenin Çevre Dairesi/ Umweltbetrieb der Stadt BielefeldStand: 08/2011
Mümkün mertebe az tuz serpilsin!
Kýþ Servisi
Kýþ mevsiminde kar temizleme ve tuzlama
hakkýnda bilgi
Kýþ manzaralarý kiminin sevinciyken diðerlerinin üzüntüsü.
Birileri neþeli bir þekilde kýzak kayarken veya ýþýltýlý
manzarada bir yürüyüþ yaparak kýþýn keyfini çýkarýrken,
diðerlerini karýn getirdiði temizleme gibi görevler rahatsýz eder.
Kýþ servisi görevinden Bielefeld Belediyesi, Il yetkilileri ve
mülk sahipleri sorumludur.
Sadece mülk sahiplerinin görevi deðildir!
Sokak Temizleme Tüzüðü`ne göre, gerek mülk gerekse
komþu arazi sahipleri kar yaðýþýndan ve buz oluþundan hemen
sonra kar ve buzu kaldýrýmlardan temizlemekle
yükümlüdürler.
Temizleme ve Tuzlama Görevi:
Bielefeld`deki caddeler ve kaldýrýmlar temizlik sýnýflarýna ayrýlýr.
Bu sýnýflandýrma mülk sahiplerinin hangi bölümde
kar temizlemeleri gerektiðinini göstermektedir. Sýnýflandýrma
bilgisini vergi tahakkuk belgesinde, bu telefon numarasýndan
0521- 51 38 10 veya internet sayfasýndan
www.umweltbetrieb-bielefeld.de öðrenebilirsiniz.
Elbette yaþlý ve sakat vatandaþlara kar temizlemede yardýmcý
olunmalýdýr. Gerekirse, profesyonel yardýma basvurulabilinir.
Bizim tavsiyemiz: Çeþitli kurum ve kuruluþlar, bina temizleme
kurumlarý veya öðrenci servisleri bu baðlamda yardýmlarýný
sunmaktadýrlar. Rehbere bakmanýz yeterli olacaktýr.
Dikkat: Park ve bahçelerde genelde yollar, maddi imkansýzlýk nedeniyle, temizlenip tuzlanamýyor. Bu nedenle
kýþ yürüyüþlerinde kaymamak için özellikle dikkatli
olunmalýdýr.
Ayrý bisiklet yollarýnýn temizliðinden belediyeler
sorumluyken, kombine yürüyüþ ve bisiklet yollarýnýn
temizliðinden -yaya kaldýrýmlarýnda olduðu gibi- yine en
yakýndaki mülk sahibi sorumludur.
"Kar Daðlarý" ulaþýmý engellemesin!
Temizlik Sýnýflarý
11; 21; 22; 23; 25; 32, 33; 35; 42; 45:
Sadece kaldýrýmlar için kýþ bakýmý
Karýn, mümkün mertebe yayalarý ve trafiði engellememesi
için, karayoluna ve yaya kaldýrýmýnýn birleþim sýnýrýna eðer bu mümkün deðilse- yol kenarýna depolanmasý
gerekmektedir.
08; 10; 20; 30:
Sadece kaldýrýmlar ve yol daralma alanýnda kaldýrýmýn
kenarýndaki drenaj kanallarý için kýþ bakýmý (Örneðin, trafik a
dalarý ve trafik adalarý geçiþlerinin durumunda)
Ayrýca kanallarýn üstü, erime olduðunda engelsiz çözülme
ve akma saðlanabilsin diye kar ve buzdan arýnmalýdýr.
Çevre Temizliði için körleten madde sistemi!
07: Yollar ve kaldýrýmlar için kýþ bakýmý
Tuzlama görevi saat 7.00 ilâ 20.00 arasý geçerlidir
Bu görev – uygulamada olduðu gibi - kiracýlara yüklenebilir.
Bu görevi devretmede istisnalar yoktur, çünkü eþitlik ilkesine
göre kimse bu kýþ servisi görevinden muaf tutulamaz.
malzemeler serpilmelidir. Bu özellikle düzensiz yol
kavþaklarý, keskin virajlar ve iniþli yollar için geçerlidir.
Kar yaðýþý bitiminden sonra veya buz oluþumu sonrasý kar
ve buzu hafta içi hergün saat 7.00 ilâ 20.00 arasý, pazar ve
resmi tatil günlerinde saat 09.00 ilâ 20.00 arasý derhal temizlenmelidir. Saat 20.00`den sonra temizleme görevi bitmektedir.
Kaldýrýmlardaki ve yollardaki tehlikeli bölgeler açýk
tutulmalýdýr
Kaldýrýmlarda yayalarýn geçmesi için gerekli olan alan, ama
en fazla 1.5 metre geniþliðine kadar, açýk tutulmalýdýr.
Ayrýca toplu taþýma araçlarýnýn ve okul otobüslerinin
duraklarýnýn kaldýrýmlarýndaki ve yaya geçitlerindeki karlar
temizlenmeli ve buzlarýn üzerine tuz serpilmeli ki, güvenli
eriþim ve çýkýþ saðlanabilsin.
Sâkin trafiðin olduðu yerlerde özel yaya kaldýrýmýnýn
olmamasý durumunda karayolu kenarý (1,5 m) buzsuz ve
karsýz tutulmalýdýr.
Temizlik Tüzüðü`ne göre herkes kapýsýnýn önünü kendine ait
olsun olmasýn temizlemekle yükümlüdür. (Temizlik Sýnýfý 07),
Kamuya açýk olan bu yollarýn tehlikeli yerlerine de eritici
Kamu kaldýrýmlarýna kar ve buz oluþumundan sonra
körleten madde serpilir. Tuz veya çözünürlük etkisi olan
benzeri maddeler kamu kaldýrýmlarý üzerinde çevresel
nedenlerden ötürü yasaktýr!
Sadece istisnai durumlarda (örneðin don tutmuþ yahut çok
dik iniþli yollarda körleten maddeler ile yeterli etki elde
edilmiyorsa) kullanýlabilir.
Her durumda muhakkak komþu bitki örtüsüne/ vejetasyona
büyük bir mesafe býrakýlmalýdýr.
Çevreyi koruma nedeniyle tuz, özel arazi üzerine de
serpilmemelidir.