Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ders Bilgi Formu

Transkript

Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ders Bilgi Formu
Türk-Alman Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
Ders Bilgi Formu
Dersin Adı
Dersin Kodu
Dersin Yarıyılı
Grundprinzipien des Strafrechts
(Ceza Hukukunun Temel
Prensipleri)
HUK 105
1
ECTS
Kredisi
Ders
(saat/hafta)
Uygulama (saat/hafta)
Laboratuar
(saat/hafta)
4
2
0
0
Ön Koşullar
Dersin Dili
Almanca
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Türü
Zorunlu
X
Seçimlik
Dersin Sunum Şekli
Yüz Yüze
X
Uzaktan Eğitim
Dersin Koordinatörü
Prof. Dr. Henning ROSENAU
Dersi Veren(ler)
Prof. Dr. Henning ROSENAU
Dersin Asistan(lar)ı
Araş. Gör. Beril TAŞKIN
Araş. Gör. Mehmet Fatih YILDIRIM
1
Dersin Amacı
Ceza hukukunun temel ilkelerini tarihsel süreç içerisinde
incelemektir.
Dersin İçeriği
Ceza hukukuna giriş dersi kapsamında ceza hukukunun fikri ve
evrimsel tarihi, fonksiyonu, hukuk düzeni içerisindeki yeri,
kaynakları, cezalandırmanın amacını açıklayan teoriler, suç
politikasının temel ilkeleri, suçta ve cezada kanunilik ilkesi ve bu
ilkenin sonuçları ayrıntılı olarak incelenmektedir.
Dersin Öğrenim
Çıktıları
Ceza hukuku ilkelerinin kavranarak suç ve yaptırım teorileri ile
ceza yargılaması kurumlarının uygulanmasında bu ilkelere uygun
çözümler geliştirilebilme yetisi kazanmak.
2
Kaynaklar
Ders Kitabı
Yardımcı Kaynaklar
Claus Roxin, Einführung in das strafrecht und strafprozeßrecht,
Heidelberg : C.F. Müller
Bernd Heinrich, Ceza Hukuku Genel Hükümler I, Ed. Yener
Ünver, Ankara, 2014, Adalet
Haftalık Konu Dağılımı
Hafta
Konular
1
Gegenstand und Besonderheit des Strafrechts
2
Die staatliche Strafbefugnis
3
Die Straftheorien
4
Bemessung, Arten und Vollzug der Strafen
5
Das Gesetzlichkeitsprinzip
6
Die Voraussetzung der Strafbarkeit
7
Tatbestandsmäßigkeit und Rechtswidrigkeit
8
Das Schuldprinzip
9
Die Erscheinungsformen der Straftat
10
Das Sanktionensystem
11
Kriminalpolitik, Besonderer Teil und Kriminologie
12
Ordnungswidrigkeiten
13
Gegenstand, Ziele und Mittel des Strafprozessrechts
14
Rechtsstaat und Rechtsgarantien bei Freiheitsentziehung
15
Zusammenfassung
Değerlendirme Sistemi
3
Yarıyıl Çalışmaları
Aktivite Sayısı
Katkı Payı
Devam
-
-
Laboratuar
-
-
Uygulama
-
-
Arazi Çalışması
-
-
Derse Özgü Staj
-
-
Ödev
-
-
Sunum
-
-
Projeler
-
-
Ara Sınav(lar)
1
40
Final
1
60
Toplam
100
Yarıyıl İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
40
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
60
Toplam
100
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleriyle İlişkisi
Dersin Öğrenim Çıktılarının Katkı
Düzeyi
No Program Yeterlilikleri
1
Hukuk uygulaması ve kuramı arasındaki
ilişkiyi kavrar.
2
Almanya ve Türkiye hukuk sistemlerinin
karşılaştırmalı analizini yapar.
3
Hukuk metodolojisi ve yorum yöntemleri
konusunda bilgi sahibi olur.
4
Siyasi iktidarın kurumsallaşması ve
faaliyetlerini yürütmesi açısından hukukun
taşıdığı işlevi kavrar.
5
Ekonomik ilişkiler üzerinde hukuki
kurumların etkisini değerlendirir.
1
2
3
4
5
X
X
X
X
X
4
6
Tarihsel süreç içerisinde insan haklarının
gelişimini ve gündelik yaşamdaki önemini
kavrar.
X
7
Avrupa Birliği kurumları ve hukuku hakkında
bilgi sahibi olur.
X
8
Uluslararası siyasi ve hukuki kurumların
Türkiye hukukuna etkisini kavrar.
X
9
Hukuki sorunları, hukuk kuramı ve mevzuat
çerçevesinde çözümleme yeterliliğini
kazanır.
10
11
X
Ekonomik ve finansal kurumlara dair hukuki
düzenlemeler ve uyuşmazlık çözüm
yöntemlerine dair bilgi sahibi olur.
X
Mesleki ve etik değerleri özümser.
X
ECTS İş Yükü Tablosu
Etkinlikler
Etkinlik Sayısı
Süre (Saat)
İş Yükü
Ders Saati
15
2
30
Laboratuar
-
-
-
Uygulama
-
-
-
Arazi Çalışması
-
-
-
Derse Özgü Staj
-
-
-
Ödev
-
-
-
Sunum
-
-
-
Projeler
-
-
-
Ara Sınav(lar)
1
15
15
Final
1
45
45
Toplam İş Yükü
90
Toplam İş Yükü/30 saat
3
ECTS Kredisi
3
5
6
7
8