Vücut ve zihniniz için gece boyu yenilenme... 2013

Transkript

Vücut ve zihniniz için gece boyu yenilenme... 2013
Vücut ve zihniniz için
gece boyu yenilenme...
2013
www.tempur.com.tr 1
TEMPUR®’a hoşgeldiniz
benzersizbiryatakdeneyiminehoşgeldiniz...
Biz; TEMPUR®olarak,
zihninizvevücudunuziçingeceboyuyenilenmeyeinanıyoruz.
Benzersizyatakveyastıklarımız,
sizeyaşamınızboyuncakonfor,yenilenmevehuzurfırsatısunuyor.
Benzersizyatakdeneyiminehoşgeldiniz...
Yenilenme
Stresiniziatabileceğinizbiryerhayaledin...
Gününyorgunluğuerisingitsin...
Konfor
Benzersizkonforakavuşacağınızbiryerhayaledin...
Sırtveboyunağrılarınızınkaybolacağıbiryer...
Huzur
Huzurdolubiryerhayaledin...
Geçmiştengelentümağrılarınsiziterkedeceğibiryer...
2 www.tempur.com.tr
www.tempur.com.tr 3
Yatağınız;
huzurlu bir uyku
sunmalı
Uyku hayati önem taşır
Uyku,hercanlıiçinfizikselbirgerekliliktir.
Vücudunyenidenyapılanmasıiçinuykuönemlidir.Uykusuzluk;
bağışıklık,hatırlamaveöğrenmesisteminiolumsuzetkiler.
Kendinizi yenileyin
Yaşamınfizikselvedüşünselgünlükbeklentilerinikarşılayabilmekiçin
yenileneceğinizbiryereihtiyacınızvar.
Enerjivecanlılığınızıkazanabileceğinizbiryer...
Uykunuz bizim için önemli...
Siz uyurken neler oluyor?
Geceboyuncadörtfarklıuykuevresindengeçerek,
REMveNON-REMolmaküzereikiçeşituykusüreciyaşarız.
Enerjisistemimizgüçlenir.Sinir,bağışıklıkveiskeletsistemimizgünlükstresindenarınır.
Bilimadamlarınagöre,farklıuykuevrelerifarklıhatırlamafonksiyonlarınıdestekler.
REM(derinuyku)uykusununfarkındaolmadanöğrenmeyidesteklediğibilinmektedir.
Derinuyku,beyinvehatırlamafonksiyonlarınıdestekleyerek,
yaşanangerçeklerveçözümlerigibizorgörevleriyapabilmemizisağlar.
4 www.tempur.com.tr
Yatağınız size fayda sağlasın
Uykunuz bizim için önemli.
Uykunuzsırasındaomurganızındoğalpozisyonundaolmasının,
vücudunuzunyenilenmesiaçısındanönemliolduğunubiliyoruz.
TEMPUR®,uykukalitesiniyükselterek
milyonlarcakişininsağlıklıyaşamsürmesinisağlamaktadır.
www.tempur.com.tr 5
TEMPUR ile
®
daha iyi uyuyun...
Omurga ve eklemleriniz için doğal pozisyon
TEMPUR®yatağınenönemliözelliği,vücudunuzunyatağadeğil,
yatağınvücudunuzauyumgöstermesinisağlamasıdır.
TEMPUR®yastığınınenönemliözelliğiise,
boynunuzudesteklemesidir.
TEMPUR®'dauyurken,omurgaveeklemleriniz,
doğalpozisyonlarındadinlenir.TEMPUR®malzemesi,
olmasıgerekenyerdeyumuşak,
olmasıgerekenyerdeistenensertliktekonforsağlar.
Daha az dönün
TEMPUR®yatakları,
vücutağırlığınızıvehareketlerinizialgılar,
vücudunkarşılaştığıbasıncı
yüzeyedağıtarakrahatlamasağlar.
Böylece,dahaazdönerek
deliksizuykudeneyimiyaşarsınız.
Kesintisiz uyku
Klasikyataklardaolduğununaksine,
TEMPUR®'dayatançiftler,yatak
üzerindeykenbağımsızolarakdesteklenirler
vehareketleribirbirlerinietkilemez.Ayrıca,
horlamasorunuyaşayanlardaciddiorandahorlamasorununu
azaltaraksağlıklıvekesintisizuykusunar.
TEMPUR® yatakları
Sıradan yaylı yataklar
Dünya TEMPUR® ile yenileniyor
TEMPUR® yatakveyastıkları,
omurgaveeklemlerin
endoğalpozisyondadinlenmesinisağlar,
kaslarvesinirlerüzerindekibasıncı
ortadankaldırır.
Sıradanyatakveyastıklar,
doğalolmayanuykupozisyonlarında
yatmanızasebepolur.
Budavücudabaskıyaratarak,
dolaşımıazaltan,uyuşma,ağrı,tutulma
gibirahatsızlıklarlasonuçlanır.
Bugün76ülkedenmilyonlarcainsan,kandolaşımınırahatlatanbasınç
dağılımıveenerjiakışıözelliğisağlayanTEMPUR®kalitesiyleuyku
düzenlerinigeliştirmişlerdir.Bizbuna,vücudumuzunvezihnimizin
geceboyuyenilenmesiadınıveriyoruz.Yapılanmüşterimemnuniyeti
araştırmalarınagöre,TEMPUR® kullanıcılarının�95'iürünlerindençok
memnunolup,çevrelerinetavsiyeetmektedir.
6 www.tempur.com.tr
www.tempur.com.tr 7
TEMPUR® ile
sırt ve boyun ağrılarınız tarihe karışacak
Baş ağrıları ve
boyun tutulmaları
Boyun kaslarındaki gerginlik,
yetersiz ve kalitesiz gece uykusu
ile artar, baş ağrılarına sebep olur.
Doku romatizması
Sırt ağrısı
Kalça ve eklem ağrıları
Diz ağrıları
Dolaşım sorunları
Yanlış yatak kullanımı,
yatış pozisyonunu
olumsuz etkiler,
sırt ve omuzlardaki kasların
gerilmesine neden olur.
Yanlış yatak kullanımı,
yatış pozisyonunuzun omurganızı
doğal olmayan halleri almasına;
böylece sırt ağrılarına ve
tutulmalarına sebep olur.
Sert bir yatak;
kalça ağrılarını arttırabilir,
eklemlerde yanma hissine ve
çeşitli rahatsızlıklara neden olur.
Basınç ve birbirlerine yaptıkları
temas sebebiyle dizlerde;
eklem ağrıları meydana gelebilir.
Basınç sorunlarından kaynaklanan
ayak ve ayak bileği şişmeleri ile
karşı karşıya kalınabilir.
Vücudunuzun her noktasına
tam destek
Yatağınız ağrılarınızı
azaltmalıdır
Sırt, boyun ve eklem sorunlarınızı azaltmaya,
doğru yatağı seçerek başlayın
TEMPUR®yatakları;vücudun
eninceayrıntılarınauyumsağlayarak
boyun,sırt,omuzlarvebacaklara
gereklidesteğiverir.
TEMPUR®
vücudunuzuntamamıüzerindeki
baskıyıazaltarakvedestekleyerek
çeşitlibirçoksorunu
azaltmayaveönlemeyeyardımcıolur.
TEMPUR®yatakveyastıklarının
basınçazaltıcıeşsizözelliği,enrahatgece
uykusunusağlar.
Vücudunuzuntamamı,olmasıgereken
anatomikpozisyonundadesteklenirve
omurganızıdoğalkonumdatutularak;
sizerahatbirgeceuykususunulur.
Baskı,bütünvücudunuzave
yatağaeşitolarakdağılır.
8 www.tempur.com.tr
®
TEMPUR ,
sürekliyaşanansırt/boyuntutulmalarını,
bunabağlıeklemağrılarınıazaltmakve
sizedahakaliteliuykusunmakiçin
devamlıaraştırmalaryapar.
Bununyanısırasırtveboyuntutulmaları,
bunabağlıeklemağrılarını,
ayrıcadolaşımsorunlarınıazaltır.
Oysadoğalolmayanduruşpozisyonunda
uyuyarakortayaçıkanbaskı;
sırt,boyunveeklemağrılarının
enbüyüksebeblerinioluşturur.
Çoksertyadaçokyumuşakyatakseçimi,
busorunlarınartmasınasebepolabilir.
Yatakseçimiyapılırken
genelliklevücudunnormalduruşyapısı
(postür)dikkatealınmaz.
www.tempur.com.tr 9
TEMPUR eşsizdir
®
Vücudu destekleyen uygulama
İnanılmaz TEMPUR® malzemesi, uykuda devrim başlattı.
TEMPUR®yatağınızınsertyadayumuşakolmasıgerekmediğinive
herikisinindeaynıandaolabileceğinikanıtladı.
TEMPUR®,ağrılıbasınçnoktalarınıortadankaldırır,
vücudunihtiyacıolan
rahatveağrısızuykupozisyonuarayışınısonaerdirir,
yaniyataktakidönüşleriazaltır.
TEMPUR®malzemesiolmasıgerekennoktadayumuşak,
olmasıgerekennoktadaserttepkivererek,
sizebusağlıklıkonforusunar.
LY
M
FRO TEMP
U
AT
E R I A L™
®
T
EN
M
AU
H
TEMPUR®veyaylıyatakarasındakifark,
bilimselolarakelektronikölçüm
sistemiylebelgelenmiştir.
R
ON
Basınç azaltıcı özellik
T I C T E MPU
R
TEMPUR® nedir?
Eşsiz formül
Vücutsıcaklığınaduyarlıbasınçazaltıcı
açıkhücrelivisko-elastikyapısıyla,
TEMPUR® malzemesivücudunuzun
enincekıvrımlarınabileuyumsağlar.
Sıradanpoliüretanmalzemeler,üzerine
ağırlıkbindiğindedüzensizhücreyapıları
sebebiylesadecebaskıilekarşılık
verirler.TEMPUR® malzemesindeki
milyonlarcaaçıkhücreilevücudunuzun
hangibölgesindebasıncaihtiyaçvarsa
baskısızdestekobölgeyeverilir.Yataktan
kalktığınızdaTEMPUR® malzemesieski
şeklinedöner
TEMPUR® malzemesi,yalnızcaTEMPUR®
üretimtesislerindesadecebirkaç
kişitarafındanbilinenözelbirformül
kullanılaraküretilmektedir.Üretim
sürecinde sadece TEMPUR® ürünleri
kullanılır.TEMPUR®,çevredostuürünler
sunmaktangururduyar.Yatakkılıfları,
Ökotex100standardınauygundur.
Yatakmalzemesiiseçevredostuolarak
bağımsızAlmankuruluşuLGAtarafından
onaylanmıştır.TEMPUR® ürünleritoz
akarlarıvediğerevalerjenlerinekarşı
dirençliolarakkabuledilmiştir.
10 www.tempur.com.tr
TEMPUR®yatakilegelenekselyaylıyatak
arasındakifark,basınçsensörleriolanve
bilgisayarabağlıelektronikbirbattaniyekullanılarak
yapılantestilekarşılaştırılmış,herikiyataktadasırtüstüyatarken
vücudunnasılbirbaskıilekarşılaştığıveTEMPUR®malzemesinin
basınçazaltmakonusundanasılbaşarılıolduğugözlenmiştir.
Farkı görün
Mavibölgeler,vücudunrahatettiğidüşükbasınçalanlarını,
sarıdankırmızıyakadarolanbölgeleriseyatağınvücudunkan
dolaşımınıengelleyerekrahatsızlıkverdiğiyüksekbasınçalanlarını
göstermektedir.
TEMPUR® Yatak
NormalYatak
www.tempur.com.tr 11
MedikalveBilimselTarihçe
Klinik olarak test edildi
TEMPUR® yatakveyastıklarınıngecedönmeleriazalttığı
klinikolaraktestedilmişveonaylanmıştır.Butestlerde
TEMPUR®yataklarının,20katdahayüksekmaliyetleüretilen
özelyapımyüksekteknolojiürünüyataklaraoranlabile
dahafazlabasınçazaltıcıözellikteolduğugözlenmiştir.
Böylecehastalarındahaazağrıçektiklerive
dahaderinbiruykusüreciyaşadıklarıbelirlenmiştir.
75 000 tıp uzmanı
tavsiye ediyor
Dünyada'kitıpuzmanları;uyku,eklemve
sırtproblemleriolanhastalarına
TEMPUR® ürünlerinitavsiyeediyor.
Eşsizbasınçazaltıcıözelliği,
TEMPUR® ürünlerininDünya'nınçeşitliyerlerindeki
hastanelerde,bakımevlerindeveuykumerkezlerindekullanılmaktadır.
TEMPUR®'undevrimyaratanyatakveyastıklarındakullanılanformül,
uykuteknolojisindeeniyibuluşolarakkabuledilmektedir.
Nasa yarattı...
TEMPUR® malzemesi,
1970'lerdeNASA'nınAmesAraştırmaMerkezi
tarafındanastronotlarınkarşılaştıkları
Gbasıncınıönlemekiçingeliştirilmiştir.
TEMPUR® yatakveyastıkları,
bumalzemeninbasınçazaltıcıözelliğiile
vücudunuzamükemmelbirdinlenmefırsatısunuyor.
... TEMPUR® mükemmelleştirdi
TEMPUR size
®
gece boyu yenilenme
sözü veriyor
12 www.tempur.com.tr
TEMPUR®,1996yılındaAmerikanUzayVakfıtarafından
'NASA Sertifikalı Teknoloji'
mührünütümürünlerindekullanmayahakkazanmıştır.
TEMPUR®uzayteknolojisiniürünlerindeuyarlayarak
kullanıcılarınınyaşamkalitesiniyükselttiğiiçin
NASAtarafındantanınanveonaylanantekyatakmarkasıdır.
www.tempur.com.tr 13
TEMPUR
YatakKoleksiyonu
®
Geniş yatak yelpazesi
TEMPUR® sizlere,genişürünyelpazesiileenuygunyataklarısunar.
Buyataklarınherbiri,kullanıcılarınınkonforuiçintasarlanmıştır.
Tüm TEMPUR® yataklarınınTEMPUR® katmanlarıarasında
özelhavaakımsistemibulunur.Yüksekesnekliközelliğinesahip
poliüretansüngerolanhammadde,yatağınheryerinde
ekstraesneklikveyüksekhavaakımısağlar.
Bununyanısıraherbiryatağınsiziniçinhazırlanmışkendineözgüve
benzersizözellikleriniincelemeyiunutmayınız.
Sadece konfor
TEMPUR® yatakları,
Dünya'nınenkolaykullanımlıvebakımıyapılabilenyataklarıdır.
Tıbbikotonolanyatakkılıfları,antialerjikveantibakteriyeldir.
Ayrıcafermuarlıolmasısebebiylekolaycaçıkarılıptemizlenebilir.
BusebebleTEMPUR® yatağınızıters-yüzetmenizegerekkalmaz.
TEMPUR® eşsizyatakkolleksiyonuiletanıştığınızda,
yatakkültürümüziledetanışmışolacaksınız.
14 www.tempur.com.tr
Emsalsizbir
yatak deneyimi
sizibekliyor
www.tempur.com.tr 15
ORIGINAL 20 Yatak (20cm)
2cmkalınlığındakiekstrayumuşakTEMPUR®üsttabakası,
7cm'likTEMPUR® malzemesiüzerineyerleştirilip,
dahasonra11cmkalınlığındayüksekesnekliğesahip
poliüretansüngerilebirarayagetirilir.
SafTEMPUR® kalitesi
2cmkalınlığındakiekstrayumuşakTEMPUR®tabakası
Aşırıduyarlılıkiçindahayumuşakformül
7cmkalınlığındakiTEMPUR® malzemesi
Zihninyenilenmesivederinbiruykuiçinbasınçazaltıcı,
konforluveterapikdestektabakası
11cmkalınlığındayüksekderecedeesnekpoliüretansünger
Enüstseviyedekonforiçindestekleyicianatabaka
Ölçüler (cm)
Yatağınızsizeherzaman
konforsağlayacak...
Fiyat (TL)
Ölçüler (cm)
Fiyat (TL)
80 x 200 x 20
2.910,00
140 x 200 x 20
4.550,00
90 x 200 x 20
3.160,00
160 x 200 x 20
5.190,00
100 x 200 x 20
3.420,00
180 x 200 x 20
5.440,00
120 x 200 x 20
3.920,00
200 x 200 x 20
5.950,00
200 x 220 x 20
7.840,00
ORIGINAL 20 Yatak Kılıfı
�98Polyester,�2Elastane
iplikiçeriğindenoluşmaktadır.
60derecedeyıkanabilirözelliğesahiptir.
ORIGINAL
Deneyim,herşeyinbaşladığıyer...
ORIGINAL yatak,TEMPUR®'unenönemliavantajlarınısunuyor:
Basınçindirgemeveterapikdestek.Keşfedin!
16 www.tempur.com.tr
www.tempur.com.tr 17
CLOUD 22 Yatak (22cm)
ÜstkısmındakullanılanekstrayumuşakTEMPUR® ESkatmanıyatağayataryatmaz
rahatlamasağlamasınınyanında,TEMPUR®yataklarıarasındaenyumuşakyapıya
sahipolanıdır.11cmaltdestekkatmanıTEMPUR®malzemesineeniyidesteğiverirken
vazgeçilmezyumuşaklıktabiruykuortamıhazırlar.Uykusırasındavücutağırlığını
yatağatamamendağıtarak,omurgayahernoktadaneşitbasınçuygular.
Geceboyubaskısızlıkhissiileyenigünezindevedinlenmişbirşekildebaşlarsınız.
6cmkalınlığındakiekstrayumuşakTEMPUR®EStabakası
Aşırıduyarlılıkiçindahayumuşakformül
5cmkalınlığındakiTEMPUR® malzemesi
Zihinyenilemesivederinbiruykuiçinbasınçazaltıcı,
konforluveterapikdestektabakası
11cmkalınlığındayüksekderecedeesnekpoliüretansünger
Enüstseviyedekonforiçindestekleyicianatabaka
• TEMPUR®Cloud22yumuşakve
destekleyicibirortamsağlar.
• Üstkısımdakullanılan6cmkalınlığındaki
TEMPUR®’unözelolarakgeliştirdiğiekstrayumuşak
TEMPUR®EStabakasıyatağayatıldığıandanitibaren
ısıyıveağırlığıalgılar,bunagöretepkiverir.
• Altkısımdakullanılan11cmkalınlığındaki
destekkatmanınınözelkesimşekli,
yatakiçerisindekihavasirkülasyonunutetikler.
• Yataktakidönmesayısınıenazaindirir.
• Zarifkılıfıantimikrobiyalveyıkanabilir.
Bulutların üzerinde uyumayı
keşfetmekiçin...
Ölçüler (cm)
Fiyat (TL)
80 x 200 x 22
2.910,00
90 x 200 x 22
3.160,00
100 x 200 x 22
3.420,00
120 x 200 x 22
3.920,00
140 x 200 x 22
4.550,00
160 x 200 x 22
5.190,00
180 x 200 x 22
5.440,00
200 x 200 x 22
5.950,00
200 x 220 x 22
7.840,00
CLOUD 22 Yatak Kılıfı
�98Polyester,�2Elastane
iplikiçeriğindenoluşmaktadır.
�100Polyestertabanlıolup
40derecedeyıkanabilir.
CLOUD 22
Bulutlarınüzerindeuyumanınnasılbirşeyolduğunu
merakediyorsanız,TEMPUR®Cloud22ile
farklıbiruykudeneyiminehazırolun.
18 www.tempur.com.tr
www.tempur.com.tr 19
SENSATION LITE Yatak (19cm)
SensationLiteyatakvücudunuzuhissedervesizebütüngeceboyuncayüksekdestek
sağlar.YüksekesnekliğesahippoliüretanmateryalileTEMPUR® materyalininbirleştirildiği
SensationLiteyatak,sizegeceboyuncabenzersizrahatlıkvemükemmelbiruykudeneyimi
sunacaktır.
SensationLite,gelenekselveşıkyatakodalarıiçinmükemmelbirseçimdir.Açıkgri
rengindekizarifkılıfıkolaycaçıkarılabilirve60derecedeyıkanabilir.SensationLite'taayrıca
özelhavaakımkanallarısistemiyeralmaktadır.
Tümbuözellikler,SensationLite'ınyatakodanızdaşıkvesağlıklıbirortamoluşturmasınıve
hersabah'yenilenmiş'uyanmanızısağlayacaktır.
5cmkalınlığındakiekstrayumuşakTEMPUR®tabakası
Aşırıduyarlılıkiçindahayumuşakformül
14cmkalınlığındakidahafazlaesneklikvehavaakımıiçin
kanalsistemioluşturulmuşpoliüretanmateryal
Eniyikonforuveyüksekliğisağlamakiçin
anakatmanıdestekler
Ölçüler (cm)
• GelişmişkonforsağlayanTEMPUR®malzemesiiçerir.
• Vücudunuzudesteklerve
uyurkendönüşleriengeller.
• Gelenekselyaylıyatakhissiniverir.
• Zarifkılıfıantimikrobiyalveyıkanabilirdir.
TEMPUR ilehergüne
®
yenilenmişbaşlayın...
Fiyat (TL)
90 x 200 x 19
2.150,00
140 x 200 x 19
3.010,00
160 x 200 x 19
3.440,00
180 x 200 x 19
3.620,00
200 x 200 x 19
4.000,00
SENSATION LITE Yatak Kılıfı
�98Polyester,�2Elastane
iplikiçeriğindenoluşmaktadır.
�100Pamuktabanlıolup
60derecedeyıkanabilir.
SENSATIONLite
TEMPUR®'dan yeni bir 'his'
Hemgelenekselyaylıyatağıntanıdıkhissinihemdeyalnızca
TEMPUR®'unsağladığıbenzersizbasınçrahatlığıarzulayanlariçin...
20 www.tempur.com.tr
www.tempur.com.tr 21
SENSATION DELUXE Yatak (27cm)
ÖzelTEMPUR®üsttabakasısayesindevücudunyataküzerindedahakolayhareketetmesini
sağlar.EkstrayumuşakTEMPUR®malzemesiilekapitoneedilenkumaşı
vücuduenhızlışekildealgılarveuyumsağlar.
1,5cmkalınlığındakiTEMPUR®materyaliilekapitone
edilmişkılıf
Ekstra uyum için.
5cm TEMPUR®yumuşakdokulu,konfortabakası
Gelişmişduyarlılıkiçindahayumuşakformül.
5,5cmkalınlığındakiTEMPUR®ekstrakonfor,
destektabakası
Eniyikonforiçinbaztabakayıdestekler.
11cmkalınlığındakidahafazlaesneklikveüstündinamik
duyarlılıkiçinkesilmişmateryal
Eniyikonforuveyüksekliğisağlamakiçin
anakatmanıdestekler.
4cmdestekleyicibaztabaka
Eniyikonforiçindestek.
• Kapitonesindeveüstkatmandakullanılan
ekstrayumuşakTEMPUR®ESmalzemesi
özelbirkonforkatmanıoluşturur.
• TEMPUR® üstdestektabakasıve
özelkesilmiştabanısayesindeyataküzerinde
sağasoladönüşlerdahakolayolur.
Ölçüler (cm)
Fiyat (TL)
90 x 200 x 27
4.180,00
160 x 200 x 27
6.650,00
180 x 200 x 27
6.990,00
200 x 200 x 27
7.720,00
• TEMPUR®malzemesivücudauygulanacakbasıncıenazaindirir,endoğruuykupozisyonunusağlar.
• Altdestekmalzemesininözelkesimisayesindeyatakiçerisindekihavaakımınıtetikler.
• Hipoalerjenikbiryapıyasahiptir.
• Oeko-TexR100standartlarınauygunkumaşızararlımaddelerekarşıtestedilmiştir.
anti-mite ve antialerjen özelliğe sahiptir. Fermuarlı yapısı ile havalandırma yapılabilir.
• Kumaşanti-miteveantialerjenözelliğesahiptir.Fermuarlıyapısıilehavalandırmayapılabilir.
mekanizmalar ile kullanıma uygundur.
• Hareketlimekanizmalarilekullanımauygundur.
TEMPUR ileyatağınıza
®
eşsiz uyum sağlayın...
SENSATION DELUXE Yatak Kılıfı
�98Polyester,�2Elastane
iplikiçeriğindenoluşmaktadır.
Yıkanmaz,
ancakhavalandırılabilirkılıf.
SENSATION DELUXE
Yatakodanızdaeşsizuyum!
TEMPUR®'uneşsizbasınçazaltıcıözellikleri
ekstrauyumsağlayankapitonelikılıfıileSensationDeluxe...
22 www.tempur.com.tr
www.tempur.com.tr 23
PROMESSA Yatak & PROMESSA TOPPER Şilte
Promessa'ninhoşkumaşıveçarpıcıtasarımı,enzarifyatakodalarındabile
kendinigösterecekşekildehazırlanmıştır.Emsalsizrahatlatıcı
'softtouch'TEMPUR® WaveTopper şilte,butasarımıtamamlar.
Promessailetanıştığınızda,çarpıcıtasarımınınyanında,
'yumuşakkonfor'unvebasınçazaltıcıözelliğin
mükemmelbirbiçimdebirleştirildiğinigöreceksiniz.
Bumükemmelbirleşim,vücudunuzundoğalpozisyonunda
geceboyudinlenmesinisağlar.
7cmkalınlığındaultrayumuşakdokulu
TEMPUR® Wave dalgabiçmindeşilte
Lüksrahatlıkiçin
7cmkalınlığındaekstraduyarlıTEMPUR®materyali
Derinvegençleştiricibiruykuiçindestektabakası
11cmdahafazlaesnekliksunanpoliüretansünger
Eniyikonforiçinbaztabakayıdestekler.
Ölçüler (cm)
Fiyat (TL)
180 x 200 x 25
9.620,00
Buyataktekölçübulunmaktadır.
PROMESSA Yatak ve
PROMESSA TOPPER Kılıfı
Yatak�100Polyester,
Topper�100Polyester
iplikiçeriğindenoluşmaktadır.
40derecedeyıkanabilir.
TEMPUR emsalsiz
®
uyku deneyimleri
yaşamanızısağlar...
PROMESSA &
PROMESSA TOPPER
Dahaöncekarşılaştığınızhiçbiryatakgibideğil...
Estetikvezarif'dalgabiçmindeki'yatak,
üstünrahatlıkiçinzarifvemodernbirtasarımortayakoyuyor.
24 www.tempur.com.tr
www.tempur.com.tr 25
TEMPUR
YastıkKoleksiyonu
®
Özünde terapi var
TEMPUR® yastıklarıüstünbasınçazaltıcıözellikleri,
anatomikaçıdandoğruşekilileboyunomurlarıiçinkonforluve
mükemmeldesteksağlar.
TEMPUR® malzemesininısıyaduyarlıvevisko-elastikolması,
yastığınvücutsıcaklığınızaveağırlığınızatepkivermesinisağlar.
TEMPUR® yastıklarıbaşveboynunuzundoğalkavisineuyarak,
bukavisinomurganızlamükemmelbirşekildehizalanmasınısağlar.
TEMPUR® yastıklardakiaçıkhücrelerbasınçaltındayerdeğiştirip,
ağrılarıazaltmayavedahadinlendiricigeceuykususağlamakiçin,
sürekliyerdeğiştirerekboynunuzuvebaşınızınazikçedestekler.
Kadifekılıflarçıkarılabilirve
mikroorganizmalarakarşıdirençlidir.
Canlandıran konfor
TEMPUR® yastıkları,hemişlevsellik
hemkonforaçısındanemsalsizdir.
Bir TEMPUR® yastıktaboynunuzu,
başınızıvezihninizirahatlatabilirsiniz.
TEMPUR® yastıklarıağrılarınızı,horlamave
uykuproblemlerinizigiderip,sizegerçekten
canlandırıcıvehuzurlubiruykusağlamakta
yardımcıolacaktır.TEMPUR® malzemesinin
basınçazaltıcıetkisiilebiraradayeralananatomiktasarım,
boyunveomuzkaslarınıntamamenrahatlamasınaizinverecek
biçimde,boyunbölgesineyüksekkonforsağlar.TEMPUR®,
tercihettiğinizuykupozisyonunauygunpekçokyastıksunmaktadır.
Vücudunuzu ve zihninizi
canlandıran konfor...
26 www.tempur.com.tr
www.tempur.com.tr 27
TEMPUR
TRADITIONALYASTIK
®
Herkes için konfor...
HerkesiçinkonforsloganıileüretilenTRADITIONALyastık,
patentlitasarımıvegelenekselyastıkformuileTEMPUR®malzemesininmucizevi
konforunubirleştiriyor.
BuyastıklarparçalarhalindekiTEMPUR®malzemesiyleboyun,başveomuzkısmına
tamdesteksağlar.İçmalzemeyiçevreleyenTEMPUR®içkılıfıyastığagelenekselformunu
verir. TEMPUR®malzemesininhareketliyapısısayesindeelileistenilenşeklegetirilerek
kullanılabilir.Verdiğitamdestekvebasınçindirgemeözelliğisayesindekaslarıdinlendirir.
Yan,sırtüstüveyüzüstüyatanlariçinuygundur.Hipoalerjenikyapısıiletozakarlarıve
alerjenlerekarşıdayanıklıdır.Oeko-TexR100standartlarınauygunkumaşızararlımaddelere
karşıtestedilmiştir.Beyazdışkılıfı�100pamuklukumaşileüretilmiştir,
60derecedeyıkanabilir.
Soft,mediumvefirmolmaküzereüçfarklısertlikderecesindeüretilmektedir.
olmak üzere üç farklı sertlik derecesinde üretilmektedir.
SOF
Ölçüler (cm)
50 x 70 (Soft)
T
Fiyat (TL)
335,00
FIRM
MEDI
Ölçüler (cm)
50 x 70 (Firm)
Fiyat (TL)
335,00
Ölçüler (cm)
50 x 70 (Medium)
28 www.tempur.com.tr
UM
Fiyat (TL)
335,00
www.tempur.com.tr 29
OMBRACIO Yastık
SYMPHONY Yastık
YenivedahayumuşakformüleedilmişTEMPUR®
malzemesidiğeryastıklaragöreyumuşak,ancakyinede
gerekendestekhissinivermekiçinçifttaraflıtasarımıile
hertürlüuykupozisyonunamükemmeluyumsağlar.
Ombracioyastık,sizhangipozisyondayatarsanızyatın,
sizidestekleyecekşekildetasarlanmıştır.
Özeltasarımısayesinde,yüzükoyunyatarkenbile
nefesalıpvermenizikolaylaştırır.Ombracio'nunşekli,
malzemesivekılıfıdahaiyihavaakımıvekonfor,
kısacadahadinlendiricibiruykusunar.
Hafifkavislikenar,sırtüstüyatanlariçinilavebaşveboyun
desteğisağlarken,diğertarafisedahagelenekselbiryastık
hissiniverirveyanadönükuyayanlariçinfaydalıolur.
Ombracioyastığınkılıfı,alerjenlereve
micro organizmalara
microorganizmalarakarşıdirençliolup,
yıkanmak
yıkanmaküzereçıkarılabilir.
Ölçüler (cm)
Fiyat (TL)
Ölçüler (cm)
Fiyat (TL)
63 x 43 x 12,5 (M)
335,00
60 x 50
360,00
63 x 43 x 14 (L)
345,00
MILLENNIUM Yastık
SONATA Yastık
Millenniumyastık,
heryatışpozisyonundakullanabileceğiniz,
boynunuzueniyişekildedestekleyenkıvrımlarasahiptir.
Boynuntemasettiğiyüzeye
enüstünkonforveidealdesteğisağlar.Boyunfıtığıve
benzerirahatsızlığıolanlariçinidealbiryastıktır.
Sonatayastık,ekstrakonforilebaşveboynunuziçin
mükemmeldesteksağlar.Genellikleuyurkengereken
desteğisağlamaküzereyastığıçevrenizdehareket
ettirirsiniz.BudurumdaSonata,yastıküzerindenasıl
veneredeyastığınızabakmaksızınsizidestekler.Artık
yastığınızıhareketettirmenizegerekkalmayacak.Sonata
zatensiziniçinoradaolacak.Huzuriçindeuyuyabilirve
gerçektendinçolarakuyanabilirsiniz.
Yumuşakkonforlukadifekılıf,
alerjenlerevemikroorganizmalarakarşıdirençliolup,
yıkanmak
üzere
yıkanmaküzereçıkarılabilir.
30 www.tempur.com.tr
Yumuşakkonforlukadifekılıf,alerjenlereve
mikroorganizmalarakarşı
yıkanmak
dirençliolup,yıkanmak
üzereçıkarılabilir.
Ölçüler (cm)
Fiyat (TL)
Ölçüler (cm)
Fiyat (TL)
61 x 40 x 11 (M)
335,00
64 x 32 x 12,5
335,00
61 x 40 x 12,5 (L)
345,00
Yumuşakkonforlukadifekılıf,alerjenlere
vemikroorganizmalarakarşı
organizmalara karşı
dirençliolup,yıkanmak
yıkanmak
üzereçıkarılabilir.
www.tempur.com.tr 31
DELUXE Yastık
Deluxe,şimdiyekadarüretilenenlüksTEMPUR®yastığıdır.
UltrayumuşakTEMPUR®tabakası,yastıkkılıfınadoğrudan
kapitoneedilmiştir.Bukatmanınaltındayastıkşeklindeki
binlercemikro-tampon,mükemmelyumuşaklığıve
basınçazaltıcıözelliğiortayakoyar.
Deluxeyastık,özelTEMPUR®-Tex kılıfasahiptir.
Nemtransferedicikumaş,nemiemervegenişbiralana
dağıtır.Böylecekılıfdahahızlıkuruyarak,çokdaha
konforlubiruykusağlar.
konforlu bir
Ölçüler (cm)
Fiyat (TL)
50 x 70
380,00
ORIGINAL QUEEN Yastık
OriginalQueenyastık,boyunveomuzkaslarınamükemmel
destekverahatlamasağlayacak,başveboynunuzun
hatlarınakusursuzbirbiçimdeuyacakşekildegeliştirilmiştir.
Birdestekyastığıolup,sadecedahaiyibirgeceuykusu
arzulayanlaradeğil,aynızamandadahaterapikbiruyku
pozisyonunaihtiyaçduyanlaratavsiyeedilir.Çiftloplu
tasarımomurganızıdüzgünbirşekildehizalamanıziçinbaş,
boyunveomurganıztarafındanoluşturulaneğriyidestekler
vesizemükemmelbirgeceuykususağlar.
Yumuşakkadifekılıf,alerjenlere
vemikroorganizmalara
karşıdirençliolup,
yıkanmaküzereçıkarılabilir.
Ölçüler (cm)
Fiyat (TL)
61 x 31 x 10 (M)
305,00
61 x 31 x 11,5 (L)
315,00
61 x 31 x 13 (XL)
325,00
COMFORT Yastık
Comfortyastık,klasikşeklindenvazgeçemeyenleriçin
TEMPUR®konforuveteknolojisiylebuluşturuyor.
BinlerdeTEMPUR®mikro-tampon,basınçazaltıcıözelliği
sağlarken,diğeryandanpeluşhissiverenkılıfıyumuşak
dokusuylesizirüyalarasürükler.
TEMPUR® Yastık Kılıfı
Kılıf Malzemesi
Fitted,köşeyüksekliği15-25cm,beyaz
Kılıf Malzemesi
Beyaz
2
Yumuşakkonforlukadifekılıf,alerjenlere
vemikroorganizmalarakarşı
dirençliolup,yıkanmak
dirençli
olup,
üzereçıkarılabilir.
üzere
32 www.tempur.com.tr
TEMPUR® Çarşaf
2
�92Pamuk,�8Likra-250gr/m
�100Pamuk-160gr/m
Yıkanabilirlik
Ütülenmez,kurutucuyauygun,
60derecedeyıkanabilir.
Yıkanabilirlik
Ütülenmez,kurutucuyauygun,
60derecedeyıkanabilir.
Ölçüler (cm)
Fiyat (TL)
Ölçüler (cm)
Fiyat (TL)
90-100 x 190-200
100,00
Queen / Millennium
35,00
Ölçüler (cm)
Fiyat (TL)
140-160 x 190-200
140,00
Ombracio
50,00
50 x 70
335,00
130-200 x 190-200
170,00
Comfort
35,00
www.tempur.com.tr 33
TEMPRAKON
teknolojili ürünler...
İyibirgeceuykusuiçin 'sıcaklık düzenleyici sistem'
Derinuykuevreleriçokönemlidir.Buevreler,beynimizintoparlanmasınıve
yenigünehazırlanmasınısağlar.Nekadarsakinuykunuzolursa,
yenibaşlayacakolangüneokadardinlenmişveenerjikbaşlarsınız.
TEMPRAKONteknolojiliürünler,vücutısınıziçinaktifdüzenleyicigörevigörür,
böylecedahahuzurluvekonforlubiruykudeneyimiyaşamanızısağlar.
Isıdüzenleyicisistemi,vücudunuzunyataktadahasıcakyadadahaserinyerleraramakiçin
dönüşleriengelleyerekenazaindirir.Budasizin'derinuyku'evreleriniziarttırır.
İyibirgeceuykusu,konsantrasyonyeteneğivehafızanındahakuvvetliçalışmasınayarar
sağlar.Vücudunuzuykusürecindegeceboyuncafarklıevrelerdengeçervedoğalolarakbu
evrelerdevücutısısıçeşitlidalgalanmalaryaşar.Vücudunuzgereğindenfazlasıcakyada
soğukolursa,uykuritmirahatsızedilmişolur.
İdealkonforbölgesi
34 www.tempur.com.tr
TEMPRAKON Teknolojisi Nasıl Çalışır?
TEMPRAKONteknolojiliısıdüzenleyicimateryal,Thermoculeadıverilenbirçizgiüzerinde
ısıyalıtımısağlayanyüksekteknolojiliminikpaketlerdenoluşur.Vücudunuzısındıkça,
Thermocule'lerfazlaısıyıemereksaklarvevücudunuzunısıdengesinisağlar.Vücutısısı
düştüğündeise,dahaönceemilenısıbırakılarakvücutısısınınaşırıdüşmesiengellenirve
yinevücutısıdengesisağlanmışolur.
Sistemin çalıştığını nasıl anlarım?
1. Yorganıellerinizarasınaşekildekigibiyerleştirin.
2. Aktiftarafın,eliniziserinlettiğinive
vücutısınızınasılemdiğinihissedin.
Buteknolojisayesinde,vücudunuzgereğindenfazla
ısıürettiğindebuısıyıemervevücudunuzsoğuduğunda
buısıyıbırakır.Busayedesürekliolarakısıyıdengeler
vesizindahahuzurluuyumanızısağlar.
www.tempur.com.tr 35
®
TEMRAKON
KonforKoleksiyonu
TEMPUR -FIT KAZTÜYÜ Yorgan
TEMPRAKONteknolojisisayesinde,kullanıcılarına
mükemmelbirısıdengesisağlayarak
kesintisizvehuzurlubiruykuyugarantiler.
TEMPRAKONteknolojisi,geceboyuncavücudunuzun
aşırıısınmasınıveterlemesiniengeller,vücuduntermal
ihtiyaçlarınauyumsağlar.Vücutısınızdüştüğünde,
içerisinehapsettiğiısıyısalarakvücudunısıdengesine
kavuşmasınısağlar.
Doğadan gelen izolasyon malzemesi
KAZTÜYÜ
İçindebulundurduğukaztüyleriDünya!nınenkaliteliveendeğerli
kaztüyüolan,-50derecesoğuğadayanıklıSibiryakazınıntüyleridir.
Kaztüyü,doğanınkendiizolasyonmalzemesidirvemükemmel
yalıtımsağlar.Kaztüyü,uykusüresinceeniyikonforusağlar.
Basitçe,diğertümmateryalleregöreçokdahaiyinefesalır.
Kaztüyününyastıklardakikullanımınınenönemlisebebidebudur.
Kaztüyü,ortasıPLUMULEadıverilernküçükbirpamuktopugibi
görünenveyuvarlakmerkezindenbirlenrceküçüklifinuzadığı
birmateryaldir.Buküçüklifler,diğerPLUMULE'lerebağlanırlarve
aralarındahavaceplerioluştururlar.İştebuhavacepleri,
kaztüyüneomükemmelizolasyonözelliğinivererek
kullanıcısınıherzamanılıktutar.
Uykunuz, sizin en önemli zamanınızdır
Ölçüler (cm)
Fiyat (TL)
155 x 220
700,00
200 x 220
920,00
240 x 220
1.050,00
Beyaz Sibirya kazı tüyü
�70 gıdık, �30 sırt
155x220/770gr
155
x 220 / 770gr
200x220/970gr
200
x 220 / 970gr
240x220/1.175gr
240
x 220 / 1.175gr
TEMRAKON ERGO-MAGIC Yastık
Muhtemelen;dünyaüzerindeençokmühendislik
çalışmasıyapılmışyastık!
Buyastık,eniyiteknoloji,ergonomivedoğayı
birleştirereksizehayallerinikurduğunuzkonforusunmak
içintasarlanmıştır.
Zihniniz düşüncelerinden arınır.
Beyniniz ve vücudunuz gelişir, yenilenir.
Bağışıklık sisteminiz güçlenir.
Hafızanız ve yaratıcılığınız tazelenir.
İyi uyku önerileri
Fiyat (TL)
50 x 70
360,00
• Yatakodanızdoğrusıcaklıktaolmalı! Ne çok soğuk ne çok sıcak.
• Hergünaynısaatteuyanın,hattatatilgünlerinizdebile!Bu biyolojik saatinizi güçlendirir.
�100 Pamuklu kumaş
• Yatağaaçgirmeyin!Atıştırmalıkbirşeylerilesütgibiılıkiçecekleriçebilirsiniz.
• Yatağagirmedenhemenönceyapılmışsıcakbirbanyoda
iyibiruykuyayardımcıolucaktır!
• Yatakodanızınyeterincekaranlıkolduğundanvetelevizyon,evcilhayvanların
yatakodanızdabulunmadığındaneminolun!
36 www.tempur.com.tr
Ölçüler (cm)
Beyaz Sibirya kazı tüyü
�70 gıdık, �30 sırt
50x70/195gr
50
x 70 / 195gr
• Yatağagirmedenhemenönce,ağıregzersizlerdenkaçının!
Bunu uykudan bir kaç saat önce yapın.
• Yatakodanızdahuzurlubirortamyaratın,busizindehuzurluolmanızısağlayacaktır.
Beyazsibiryakazının�70gıdık,�30sırttüylerinden
Beyaz
sibirya kazının �70 gıdık, �30 sırt tüylerinden
oluşur.
�100 Pamuklu kumaş
İyi-derinverahatsızedilmeden-uyunangeceuykusu,sizeyenigün
içinenerjisağlar.Biryetişkininihtiyaçduyduğuortalama8saatlik
uykusüresincevücuttamuhteşembiryaşamsalsüreçmeydanagelir:
...vetabikidahafazlası...Busebebleuykunuzualabilmenizbukadar
önemlidir.Hemdehergece!
TEMPUR-FITyorgan,partnerinizinvesizinısıihtiyaçlarınızı
TEMPUR-FIT yorgan, partnerinizin ve sizin ısı ihtiyaçlarınızı
bağımsızolarakayarlayarakaynıandaherkesiçinuygun
bağımsız olarak ayarlayarak aynı anda herkes için uygun
ortamısağlar.TEMPUR-FITkaztüyüyorgan100pamuklu
ortamı
sağlar. TEMPUR-FIT kaztüyü yorgan 100 pamuklu
kılıfasahiptir.
kılıfa
sahiptir.
Yastık,birbavulgibikolaycaaçabileceğinizüçyönlü
fermuarısayesinde,içyüksekliğinideğiştirebileceğinizve
kendinizeuygunyüksekliğinikolaycaayarlayabileceğiniz
kendinize
uygun yüksekliğini kolaycaayarlayabileceğiniz
şekildedir.
Ergonomik
olarak tasarlanan üst tabaka ve yastığın içine
Ergonomikolaraktasarlananüsttabakaveyastığıniçine
konanilaveparçalar,yastığınızınyüksekliğiniayarlamanızı
konan ilave parçalar, yastığınızın yüksekliğini ayarlamanızı
sağlarken, size arzu ettiğiniz mükemmel konforu sunar.
sağlarken,sizearzuettiğinizmükemmelkonforusunar.
Beyaz sibirya kazının �70 gıdık, �30 sırt tüylerinden
Beyazsibiryakazının�70gıdık,�30sırttüylerinden
oluşur.
Aktif ısı kontrol sistemli TEMPRAKON
kaztüyü yastık
Mükemmel destek sağlayan yüksek
elastikiyeti olan oluklu tasarıma sahip
AVIDORM konfor süngeri
Yükseklik ayarı yapmak için
kullanılabilen ilave parçalar
www.tempur.com.tr 37
TEMPUR
AksesuarKoleksiyonu
®
Günlükyaşamınızıkolaylaştırın
Evde,işteyadaseyahatederken,
24 saat boyunca TEMPUR®'unkonforunuyaşayın.
TEMPUR® dahakonforlubiryaşamtarzınısağlamaküzeretasarlanmış,
çeşitlibasınçazaltıcıürünlersunmaktadır.
Sırtdesteklerindenuykumazlemesinekadar,
benzersiz TEMPUR® malzemesiileüretilmişaksesuarlarile
TEMPUR® konforunugünboyuyanınızdanayırmayın.
Yatak Kılıfı
Sağlıklıyaşam,temizlikilebaşlar.TEMPUR®yatakörtüleri
yıkanmayadahavalandırmaiçinkolaycaçıkarılabilir.
Böyleceyattığınızortamherzamantemizkalır.
Ölçüler (cm)
Fiyat (TL)
Ölçüler (cm)
Fiyat (TL)
Ölçüler (cm)
Fiyat (TL)
80 x 200/210
760,00
85 x 200/210
760,00
90 x 200/210
760,00
100 x 200/210
760,00
120 x 200/210
1.120,00
140 x 200/210
1.120,00
1.220,00
160 x 200/210
1.220,00
180 x 200/210
1.220,00
150 x 200
Comfort Topper Şilte (Çift Yönlü)
ComfortTopperŞilte,konforunuzuveuykukaliteniziarttırmakamacıyla
tümgelenekselyataklarüzerinekonabilir.Birbirindenfarklıçiftyönlütasarım,
çift yönlü tasarım,
şilteninistediğiniztarafınıkullanmanızısağlar.7cmkalınlığındaki
sağlar. 7cm kalınlığındaki
tam olarak alır ve
TEMPUR®malzemesi,vücudunuzunşeklinitamolarakalırve
uykupozisyonunuzdarahatetmenizisağlar.
Şiltekılıfıantimikrobiyalveantialerjiktir,
çıkarılarak40derecedeyıkanabilir.
Ölçüler (cm)
Fiyat (TL)
160 x 200/7
2.910,00
Ölçüler (cm)
180 x 200/7
Fiyat (TL)
3.160,00
Ölçüler (cm)
200 x 200/7
Fiyat (TL)
4.810,00
Sırt Destek Minderi
Sırtdestekminderini,heryerderahatlıklakıllanabilirsiniz.
Ayarlanabiliryüksekliğivebasınçazaltıcıözelliğiyle,
omurganızınkavisinemükemmelbirşekildeuyumsağlar.
Ölçüler (cm)
Fiyat (TL)
36 x 36 x 7
230,00
Uyku Maskesi
TEMPUR®uykumaskesi,yüzünüzünşeklininazikçealarak,
uyurkenyadadinlenirkenışığınsizirahatsızetmesiniengeller.
Ölçüler (cm)
Fiyat (TL)
41 x 9 x 2,5
55,00
Terlik
TEMPUR®terlikleri,ayaktaykenveyürürkendengededurmanıza
durmanıza
yardımcıolur,böylecevücutdahaazenerjiharcar.
Ölçüler (cm)
Fiyat (TL)
Medium
255,00
Ölçüler (cm)
Large
Fiyat (TL)
255,00
Ölçüler (cm)
X-Large
Fiyat (TL)
255,00
Oyuncak Ayı
TEMPUR®oyuncakayı,hemhoşbirmaskot,hemdeçocuğunuziçin
için
şirinolduğukadarantialerjenikveantimikrobiyalözelliktekimateryaliile
materyali ile
sağlıklıbirarkadaş.
Ölçüler (cm)
38 www.tempur.com.tr
Oyuncak Ayı
Fiyat (TL)
130,00
www.tempur.com.tr 39
yenilenme
Stresiniziatabileceğinizbiryerhayaledin...
Gününyorgunluğuerisingitsin...
konfor
Benzersizkonforakavuşacağınızbiryerhayaledin...
Sırtveboyunağrılarınızınkaybolacağıbiryer...
huzur
LY
M
FRO TEMP
U
T
EN
M
AT
E R I A L™
®
AU
H
R
ON
Huzurdolubiryerhayaledin...
Geçmiştengelentümağrılarınsiziterkedeceğibiryer...
T I C T E MPU
R
Türkiye Distribütörü İnci Mobilya A.Ş.
T.4443599|F.0(232)8641642|www.tempur.com.tr|[email protected]
FİYATLARA KDV DAHİLDİR.
BukataloğuniçindekifiyatlarTürkiyesınırlarıdahilindegeçerlidir.
KatalogtakarşılaşabileceğiniztipografikhatalardanİnciMobilyasorumlututulamaz.
Vergioranlarındaolabilecekdeğişikliklerfiyatlarayansıtılır.
TevsiyeedilenTürkLirasıparakendesatışfiyatıdır.

Benzer belgeler

TEMPUR - Trade-Gate

TEMPUR - Trade-Gate alanlarının mavi, yataktan kaynaklanan basınçla kan dolaşımının zayıfladığı yüksek basınç alanlarının ise sarıdan kırmızıya kadar olan renklerle gösterildiği testlerde

Detaylı

Broşürü PDF dosyası olarak indirin.

Broşürü PDF dosyası olarak indirin. TEMPUR® HM High Mobility© köpük katmanlarından üretilen Sensation, mucizevi formülü ve özel hava akım sistemi sayesinde vücudu hissederek gece boyunca ultra destek sağlar. Vücut ağırlığını eşit ola...

Detaylı

Fiyat Listesi

Fiyat Listesi • Yatağın çift tarafında kullanılan silikonize özel Hyper dolgu malzemesi ideal sertlikte uyku ortamı hazırlar.

Detaylı

Untitled

Untitled CLOUD 22 Yatak (22cm) Üst kısmında kullanılan ekstra yumuşak TEMPUR® ES katmanı yatağa yatar yatmaz rahatlama sağlamasının yanında, TEMPUR® yatakları arasında en yumuşak yapıya sahip olanıdır. 11 ...

Detaylı