harytlaryň we hyzmatlaryň

Transkript

harytlaryň we hyzmatlaryň
ТÜRKMENISTANYŇ ÖNÜMLERINIŇ
(HARYTLARYŇ WE HYZMATLARYŇ)
DÖWLET KLASSIFIKATORY
Mazmuny
A seksiýa
B seksiýa
C seksiýa
CA kiçi seksiýa
CB kiçi seksiýa
D seksiýa
DA kiçi seksiýa
DB kiçi seksiýa
DC kiçi seksiýa
DD kiçi seksiýa
DE kiçi seksiýa
DF kiçi seksiýa
DG kiçi seksiýa
DH kiçi seksiýa
DI kiçi seksiýa
DJ kiçi seksiýa
DK kiçi seksiýa
DL kiçi seksiýa
DM kiçi seksiýa
DN kiçi seksiýa
E seksiýa
F seksiýa
G seksiýa
H seksiýa
I seksiýa
J seksiýa
K seksiýa
Oba hojalyk, awçylyk we tokaý hojalygy
önümleri
Balyk
Magdan gazyp alyjy senagat önümi
Daş kömür we lignit; torf; çig nebit we tebigy
gaz; uran we toriý
Metal magdanlar we magdan gazyp alyjy
senagatyň beýleki önümleri
Gaýtadan işleýän senagatyň önümleri
Azyk önümleri, içgileri we temmäki önümlerini
goşmak bilen
Dokmaçylyk we dokmaçylyk önümleri
Gön, gön önümleri we köwüş
Agaç we agaçdan ýasalan önümler
Sellýuloza, kagyz we kagyz önümleri;
maglumat göterijiler; metbugat hyzmatlary
Koks. Nebiti gaýtadan işlemegiň önümleri we
ýader ýangyjy
Himiki maddalar, himiki önümler, himiki
süýümler
Rezin we plastmassa önümleri
Metal däl mineral önümler
Esasy metallar we taýýar metal önümler
Maşynlar we enjamlar, beýleki toparlara
goşulmadyk
Elektrik we optik enjamlar
Ulag enjamlary
Beýleki senagat önümleri
Elektrik energiýasy, gaz, bug we gyzgyn suw
Gurluşyk hyzmatlary
Lomaý we bölekleýin söwda boýunça
hyzmatlar; awtomobilleri, motosiklleri, şahsy
peýdalanylýan zatlary we durmuş harytlaryny
bejermek boýunça hyzmatlar
Myhmanhanalaryň we restoranlaryň hyzmaty
Ulag, ammar hojalygy we aragatnaşyk
hyzmatlary
Maliýe dellalçylygy boýunça hyzmatlar
Gozgalmaýan emläk, kärende we täjirçilik işleri
bilen baglanyşykly hyzmatlar
L seksiýa
M seksiýa
N seksiýa
O seksiýa
P seksiýa
Q seksiýa
Tutuşlygyna jemgyýete berilýän döwlet
dolandyryş we goranyş ulgamynda hyzmatlar;
hökmany sosial üpjünçilik boýunça hyzmatlar
Bilim ulgamynda hyzmatlar
Ilatyň saglygyny goraýyş we sosial hyzmatlary
ulgamynda hyzmatlar
Jemagat, sosial we beýleki şahsy hyzmatlar
Öý hojalygy boýunça hyzmatlar
Ýerli seljeriş guramalaryň we edaralaryň
hyzmatlary
ТÜRKMENISTANYŇ ÖNÜMLERINIŇ (HARYTLARYŇ WE
HYZMATLARYŇ) DÖWLET KLASSIFIKATORY
1-nji görkezgiç
Bölüm
1
Kiçi
bölüm Topar
2
3
Kiçi
topar
4
Klas
5
A seksiýa
01
01.1
01.11
01.11.1
01.11.11
01.11.12
01.11.13
01.11.14
01.11.15
01.11.16
01.11.17
01.11.2
01.11.21
01.11.22
01.11.23
01.11.3
01.11.31
01.11.32
01.11.33
01.11.34
01.11.35
01.11.4 01.11.40
01.11.5
01.11.51
01.11.52
01.11.6 01.11.60
01.11.7
01.11.71
01.11.72
01.11.73
01.11.8 01.11.80
01.11.9
01.11.91
01.11.92
01.11.93
Ady
6
Oba hojalyk, awçylyk we tokaý hojalygy önümleri
Oba hojalyk, awçylyk önümleri we bu ulgamlarda
hyzmatlar
Oba hojalyk ekinleri, ekerançylyk (gök önümçilik) we
miwe önümleri
Däneli ekinler we oba hojalygyň, beýleki toparlara
goşulmadyk ekinleri
Däneli ekinler
Gaty bugdaý
Ýumşak bugdaý we çowdary bilen garyşyk ekilýän
güýzlük bugdaý (suržik)
Mekgejöwen
Gabygy aýrylmadyk şaly
Arpa
Çowdary, süle
Beýleki däneli ekinler
Kartoşka, guradylan kösükli gök önümler, köki miweliler
we aşhana üçin köki hasyllylar
Kartoşka
Kösükli guradylan gök önümler, gabygy aýrylan
Aşhana üçin köki miweliler we düzüminde krahmaly we
inulini köp saklaýan köki hasyllylar
Zeýtun çigidi we düzüminde ýag saklaýan miweler
Soýa noýbasy kösükliler
Arahis
Günebakaryň, künjüniň, safloryň, rapsyň, surepisanyň we
gorçisanyň çigidi
Gowaça çigidi
Beýleki toparlara goşulmadyk zeýtun çigidi we özünde
ýag saklaýan miweler
Işlenmedik temmäki
Özünde gant saklaýan ekinler
Gant şugundyry
Şeker çiňrigi
Sypal we ot-iýmler
Dokma önümçiligi üçin peýdalanylýan ösümlik çig mal
materiallary
Pagta süýümi(çigidi arassalanan ýa-da arassalanmadyk)
Jut we beýleki dokma süýümleri, zygyry, adaty kenebi we
ramini goşmazdan
Adaty zygyr we kenep, sizal we beýleki dokmaçylyk
süýümleri, işlenilmedik
Tebigy kauçuk
Gözellik harytlary, derman üçin ösümlikler; gant
şugundyrynyň tohumy, ot-iýmlik ösümlikleriň tohumy;
beýleki ösümlik çig maly
Esasan gözellik harytlary, derman üçin ýa-da insektisidler,
fungisidler hökmünde we şeýle maksatlar üçin
peýdalanylýan ösümlikler
Gant şugundyrynyň tohumy we ot-iýmlik ösümlikleriň
tohumy
Beýleki ösümlikleriň çig maly
1
2
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
5
01.12
01.12.1
01.12.11
01.12.12
01.12.13
01.12.2
01.12.21
01.12.22
01.12.23
01.12.24
01.13
01.13.1
01.13.11
01.13.12
01.13.2
01.13.21
01.13.22
01.13.23
01.13.24
01.13.3
01.13.31
01.13.32
01.13.33
01.13.34
01.13.4 01.13.40
01.2
01.21
01.21.1
01.21.11
01.21.12
01.21.2 01.21.20
01.21.3 01.21.30
01.22
01.22.1
01.22.11
01.22.12
01.22.13
01.22.14
01.22.15
01.22.2
01.22.21
01.22.22
2
6
Beýleki gök önümler, ýöriteleşdirilen bagbançylyk we
nahalhana önümleri
Beýleki gök önümler, täze ýa-da sowadylan
Köki miweliler we gök önümleriň hasyly (gök önüm)
Miweli gök önümler
Beýleki gök önümler, beýleki toparlara goşulmadyk
Janly ösümlikler: güller we kesilen gül gunçalary;
gülleriň we ir-iýmiş-leriň tohumy; gök önümleriň
tohumy
Janly ösümlikler: düýp sogan, hasyly we düýbi; şahalar
we sapmalar; kömelegiň bir bölegi
Kesilen güller
Gülleriň we ir-iýmişleriň tohumy
Gök ekinleriň tohumy
Içgileri we ýakymly ysly zatlary öndürmek üçin
miweler, hozlar, ekinler
Ter üzüm
Aşhana üçin üzüm
Beýleki görnüşli üzümler
Beýleki ir-iýmişler we hozlar
Pisse, injir, banan, ananas, awokado, guaýawa, kokos
hozlary, brazil we keşýu
Sitrus miweleri
Beýleki ir-iýmişler, rožkowyý agajynyň miweleri
Zeýtunlar we hozlar, beýleki toparlara goşulmadyk
Içgileri öndürmek üçin oba hojalyk ekinleri
Düzüminde kofein saklaýan gowrulmadyk kofe
Fermentleşdirilmedik gök çaý, fermentleşdirilen ýa-da
kem-käsleýin fermentleşdirilen gara çaý, agramy 3 kg
ýokary gaplanan
Mate
Kakao-kösükli
Işlenmedik huruşlyk
Diri mallar we maldarçylyk önümleri
Diri gara mallar we olary köpeldip alynýan önümler
Diri gara mallar
Diri gara mallar (göleleri goşmazdan)
Göleler
Gara mallaryň çig süýdi
Öküz spermasy (döli)
Goýunlar, geçiler, gylýallar, düýeler, eşekler, gatyrlar we
olary köpeldip alynýan önümler
Diri goýunlar, geçiler, gylýallar, düýeler, eşekler we
gatyrlar
Diri goýunlar
Diri geçiler
Gylýallar
Düýeler
Diri eşekler, gatyrlar
Goýun we geçiniň çig süýdi
Çig goýun süýdi
Çig geçi süýdi
3
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
01.22.3
01.23
01.24
01.23.1
01.24.1
01.24.2
01.25
01.25.1
01.25.2
01.25.3
01.3
01.30
01.4
01.5
01.41
01.41.1
01.42
01.42.1
01.50
01.50.1
5
6
01.22.23 Çig baýtal süýdi we beýlekiler
01.22.24 Düýe süýdi
Haýwanlaryň ýüňleri we tüýleri
01.22.31 Diri dowarlardan gyrkylan ýüň, ýuwulmadyk (run bilen
ýuwlanyny goşmak bilen)
01.22.32 Haýwanlaryň inçe ýa-da ýogyn tüýi (atyň ýalyny
goşmak bilen) daralmadyk, ýörite maşynlarda
daralmadyk
01.22.34 Düýe ýüňi
01.23.10 Diri doňuzlar
Diri guş we ýumurtgalar
01.24.10 Diri guş
01.24.20 Gabykly ýumurtgalar
Beýleki diri mallar we olary saklamakdan alnan önümler
01.25.10 Beýleki diri mallar
Beýleki maldarçylyk önümleri
01.25.21 Arassa bal
01.25.22 Diri, sowadylan, doňdurlan ulitkalar, kakadylan ýa-da
duza ýatyrlan, liparisi goşmazdan (deňiz ulitkalary);
gurbaganyň täze butlary, sowadylan ýa-da doňdurylan
01.25.23 Mallardan edilen azyk önümleri, beýleki toparlara
goşulmadyk
01.25.24 Ýüpek gurçugynyň pilesi, çöşlemek üçin ýaramly
01.25.25 Mör-möjekleriň mumy we spermaseti
01.25.26 Sugunlaryň buýnuzy we mallardan edilen beýleki azyk
däl önümler
Sütük-deri we gön çig maly
01.25.31 Sütük-deri çig maly (eýlenilmedik deriler), guzylaryň
derilerini goşmazdan
01.25.32 Bagana guzy derisi
01.25.33 Beýleki mallaryň gön çig mallary, beýleki toparlara
goşulmadyk (täze ýa-da gaplanan, ýöne soňra
işlenilmedik)
Ýöriteleşdirilmedik köp pudakly oba hojalygynyň
önümleri
Oba hojalygy ulgamynda hyzmatlar (weterinar
hyzmatlaryny goşmazdan)
Ösümçilik
ulgamynda
hyzmatlar;
baglarda,
seýilgählerde, mazarystanlyklarda bezeg üçin ösümlik
ekmek we işläp bejermek boýunça hyzmatlar
01.41.11 Ösümçilik ulgamynda hyzmatlar
01.41.12 Bezeg baglaryna, seýilgählere we mazarystanlyklara
ösümlik ekmek we saklamak (işläp bejermek) boýunça
hyzmatlar
01.42.10 Maldarçylyk
ulgamynda
hyzmatlar
(weterinar
hyzmatlary goşmazdan)
01.50.10 Awçylyk, gymmat baha derili çöl haýwanlaryny, aw
haýwanlaryny, deňiz haýwanlaryny tutmakdan we olary
köpeltmekden alnan önümler we bu ulgamlarda
hyzmatlar
3
4
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
5
02
02.0
02.01
02.01.1
02.01.11
02.01.12
02.01.13
02.01.14
02.01.15
02.01.2
02.01.21
02.01.22
02.01.3 02.01.30
02.01.4
02.01.41
02.01.42
02.02
02.01.5 02.01.50
02.01.6 02.01.60
02.02.1 02.02.10
B seksiýa
05
05.0
05.00
05.00.1
05.00.11
05.00.12
05.00.2
05.00.21
05.00.22
05.00.23
05.00.3
05.00.31
4
6
Tokaý, agaç taýýarlaýjy hojalygyň önümleri we bu
ulgamlarda hyzmatlar
Tokaý, agaç taýýarlaýjy hojalygynyň önümleri we bu
ulgamlarda hyzmatlar
Işlenip bejerilmedik agaç; tebigy smolalar; tebigy dyky;
tokaý hojalygynyň beýleki önümleri
Işlenip bejerilmedik agaç
Pürli agaçdan pürs
Ýaprakly agaçlardan pürs
Tropiki agaçlardan pürs
Agaçdan ýangyç
Beýleki işlenip bejerilmedik agaçlar (syryklyk agaçlary
we ýokarsyny goşmak bilen)
Tebigy smola
Balata, guttaperça, gwaýula, çikl we şulara meňzeş
tebigy şepbikler
Şellak, kamed, balzamlar we beýleki tebigy şepbikler
Tebigy dyky, işlenip bejerilmedik ýa-da ilkinji işlenip
taýýarlanan
Tokaý hojalygynyň beýleki önümleri
Ösümlikleriň bir bölegi, otlar, bezeg maksatlary üçin
peýdalanylýan garaharsaňlar (mohlar) we lişaýnikler
Ösümlikleriň örmek, nagyşlamak, reňklemek ýa-da
eýlemek üçin peýdalanylýan bölekleri; beýleki toparlara
goşulmadyk ösümlik materiallary
Ösüntgi agaçlar
Nahalhanalaryň hyzmatlary
Tokaýçylyk we agaç taýýarlamak ulgamynda hyzmatlar
Balyk
Balyk we beýleki balyk tutmaklykdan önümler;
balyk tutmaklyk we balyk ösdürip ýetişdirmek
ulgamynda hyzmatlar
Balyk we beýleki balyk tutmaklykdan önümler; balyk
tutmaklyk we balyk ösdürip ýetişdirmek ulgamynda
hyzmatlar
Diri balyk täze we sowadylan
Diri balyk
Täze balyk
Doňdurylmadyk leňňeç şekilliler; ustrisalar, beýleki
suwda ýaşaýan diri oňurgasyzlar, täze ýa-da sowadylan
Doňdurylmadyk leňňeç şekilliler
Ustrisalar
Mollýuskalar (ustrisalary goşmazdan) ýa-da leňňeç
şekilliler, beýleki suwda ýaşaýan diri oňurgasyzlar, täze
ýa-da sowadylan
Beýleki suw önümleri
Korallar we şoňa meňzeş önümler, balykgulaklar we
mollýuskalaryň we leňňeç görnüşlileriň ýa-da tiken
bedenlileriň pansirleri we çaňňalaklary, karakatisalaryň
ystyhan plastinalary, bu önümleriň külkesi we
galyndylary
5
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
5
6
05.00.32 Haýwanlardan gelip çykan tebigy gubkalar
05.00.33 Deňiz suw ösümlikleri we beýleki täze ýa-da guradylan
suw ösümlikleri
05.00.4
Göwher
05.00.41 Işlenip bejerilmedik tebigy göwher
05.00.42 Işlenip bejerilmedik kämilleşdirilen göwher
05.00.5 05.00.50 Balyk tutmak ulgamynda hyzmatlar
05.00.6 05.00.60 Balykçylyk ulgamynda hyzmatlar
С seksiýa
CA kiçi seksiýa
10
10.1
10.10
10.10.1
10.10.11
10.10.12
10.10.13
10.2
10.3
10.20
10.30
11.1
11.10
10.20.1 10.20.10
10.30.1 10.30.10
11
11.10.1 11.10.10
11.10.2 11.10.20
11.10.3 11.10.30
11.2
11.20
11.10.4 11.10.40
11.20.1
11.20.11
11.20.12
12
12.0
12.00
CB kiçi seksiýa
13
13.1
13.10
13.2
13.20
Magdan gazyp alyjy senagat önümi
Daş kömür we lignit; torf; çig nebit we tebigy gaz;
uran we toriý
Daş kömür we lignit; torf
Daş kömür
Aglomerirlenmedik daş kömür
Briketler, şarikler we daş kömürden alnan gaty ýangyjyň
şuňa meňzeş görnüşleri
Kömür gazyp almak ulgamynda hyzmatlar (arassalamak,
klassifikasiýa, döwmek, elekden geçirmek, owratmak,
aglomerasiýa we ş.m.)
Lignit (goňur kömür)
Torf
Çig nebit we tebigy gaz; nebit we gaz gazyp
çykarmak ulgamynda hyzmatlar, agtaryş işlerini
goşmazdan
Çig nebit we tebigy gaz
Çig nebit we çig nebit önümleri, bituminozlaryň
minerallaryndan alnan
Suwuklandyrylan ýa-da gaz görnüşli tebigy gaz
Ugratmak üçin tebigy gazy suwuklandyrmak we
regazifikasiýa boýunça hyzmatlar
Bituminoz ýa-da nebitli slanesler, bituminozly çägeler.
Nebit we gaz gazyp çykarmak ulgamynda hyzmatlar,
agtaryş işlerini goşmazdan
Nebit we gaz üçin guýulary burawlamak boýunça
hyzmatlar
Buraw diňlerini oturtmak, bejermek we gaýtadan
gurnamak boýunça hyzmatlar we nebit, gaz gazyp
çykarmak ulgamynda beýleki hyzmatlar
Uran we toriý magdanlary
12.00.1 12.00.10 Uran we toriý magdanlary
Metal magdanlar we magdan gazyp alyjy senagatyň
beýleki önümleri
Metal magdanlar
Demir magdanlar
13.10.1 13.10.10 Demir magdanlary, bişirilen piriti goşmazdan
13.20.1
Reňkli metallaryň magdanlary, uran we toriý
magdanlaryny goşmazdan
13.20.11 Magdanlar we mis garyndylary
13.20.12 Magdanlar we nikel garyndylary
5
6
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
5
6
13.20.13
13.20.14
13.20.15
13.20.16
Magdanlar we alýuminiý garyndylary
Magdanlar we gymmat bahaly metallaryň garyndylary
Magdanlar we gurşun, sink we galaýy garyndylary
Magdanlar we beýleki reňkli metallaryň garyndylary
14
14.1
14.11
14.11.1
14.11.11
14.12
14.13
14.12.1 14.12.10
14.12.2 14.12.20
14.13.1 14.13.10
14.21
14.21.1
14.2
14.21.11
14.21.12
14.21.13
14.22
14.22.1
14.22.11
14.22.12
14.3
14.30
14.30.1
14.30.11
14.30.12
14.4
14.40
14.5
14.50
14.40.1 14.40.10
14.50.1 14.50.10
14.50.2 14.50.21
14.50.22
14.50.23
D seksiýa
DA kiçi seksiýa
15
15.1
15.11
15.11.1
6
Beýleki magdan gazyp alyjy senagatyň önümleri
Gurluşyk we senagat üçin daş
Ýadygärlikler, bezeg ýa-da gurluşyk üçin daşlar
Ýadygärlikler bezeg ýa-da gurluşyk üçin mermer we hek
daşy
Hek daşy, gips we hek
Hek daşy we gips
Hek we dolomit
Slanes
Çäge we toýun
Çäge we çagyl
Tebigy çäge
Daş bölekleri, owuntygy we daş külkesi; jyglym daş,
çagyl, owradylan daş
Gurluşyk üçin şlaklar
Toýun we kaolin
Kaolin we beýleki kaolin toýunlary
Beýleki toýunlar, andaluzit, kianit we sillimanit; mullit
Himiýa senagaty üçin we dökünleri öndürmek üçin
minerallar
Kalsiý ýa-da alýuminiý tebigy fosfady; karnallit, silwit,
beýleki işlenilmedik tebigy kaliý duzy
Bişirilmedik demir piriti (bişirilmedik demir kolçedany);
çig ýa-da arassalanmadyk kükürt
Duz
Duz we arassa natriý hloridi
Ýerasty ýa-da açyk usul arkaly gazylyp alynýan
önümler: beýleki toparlara goşulmadyk
Bitum we tebigy ýoldüşek; özünde ýoldüşek bitumyny
saklaýan gaty bitum we dag jynslary
Gymmat bahaly we ýarym gymmat bahaly daşlar
(senagat almazlaryny goşmazdan), işlenilmedik ýa-da
ýönekeý gyrylan ýa-da gödek işlenip bejerilen
Senagat almazlary, pemza, naždak, tebigy korund, tebigy
granat we beýleki tebigy abraziwler
Dag jynslary we tebigy minerallar, beýleki toparlara
goşulmadyk
Gaýtadan işleýän senagatyň önümleri
Azyk önümleri, içgileri we temmäki önümlerini
goşmak bilen
Azyk önümleri, içgileri goşmak bilen
Et we et önümleri
Täze we gaplanan et, guş etini goşmazdan
Et we gara mallaryň, doňuzlaryň, goýunlaryň, geçileriň,
düýeleriň, gylýallaryň we eşekleriň içgoşlary we
kellebaşaýagy
7
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
5
6
15.11.11
15.11.12
15.11.13
15.11.14
15.11.15
15.11.16
15.11.17
15.11.18
15.11.19
Täze ýa-da sowadylan sygyr we göle eti
Doňdurylan sygyr we göle eti
Doňuz eti
Doňdurylan doňuz eti
Täze ýa-da sowadylan goýun eti
Doňdurylan goýun eti
Geçi eti
Düýe eti, ýaby eti, gatyr eti
Azyklyk mal içgoşlary we kellebaşaýagy
Ütülen ýüň, gara mallaryň, dowarlaryň gyllýallar
maşgalasyna degişli haýwanlaryň çig derisi we göni
Ütülen ýüň
Gara mallaryň we gylýallar maşgalasyna degişli
haýwanlaryň bitin çig derisi we göni
Gara mallaryň we gylýallar maşgalasyna degişli
haýwanlaryň beýleki çig derisi we göni
Goýunlaryň we guzularyň çig derisi we göni
Geçileriň we owlaklaryň çig derisi we göni
Gara mallaryň, goýunlaryň geçileriň, doňuzlaryň ýagy
Işlenilmedik azyk däl galyndylar
Täze etleri senagat taýdan işläp taýyarlamak, saklamak
we gaplamak boýunça hyzmatlar (öý guşlarynyň etini
goşmazdan)
Öý guşlarynyň täze we gaplanan etleri
Öý guşlarynyň eti we azyklyk içgoşlary we
kellebaşaýagy
Öý guşlarynyň täze we sowadylan eti, içgoşlary we
kellebaşaýagy
Öý guşlarynyň doňdurylan eti we içgoşlary
Beýleki azyklyk et we içgoşlary we kellebaşaýak
(towşanlaryň we ýabany haýwanlaryň etlerini goşmak
bilen), täze, sowadylan ýa-da doňdurylan
Öý guşunyň ýagy
Ýelekli guşlaryň peri we derisi
Öý guşunyň täze etini senagat taýdan işläp taýýarlamak,
saklamak we gaplamak boýunça hyzmatlar
Etden we guş etinden önümler
Etden, malyň içgoşlaryndan, kellebaşaýakdan we
mallaryň ganyndan gaplanan we taýýar önümler
Et we azyklyk mal içgoşlary, kellebaşaýagy, duzlanan,
şerebä ýatyrylan, guradylan ýa-da kakadylan; azyklyk un
we etden ýa-da mal içgoşlaryndan, kellebaşaýakdan
külke
Etden, kellebaşaýakdan ýa-da mallaryň ganyndan taýýar
we gaplanan önümler; etden, balykdan we suwda
ýaşaýan oňurga syzlardan ekstraktlar we şireler
Adama iýmit üçin peýdalanmaga ýaramsyz etden külke,
un we et bölekleri, jigirdek
Et önümlerini ýylylyk arkaly işläp taýýarlamak we
beýleki usullar arkaly gaýtadan işlemek boýunça
hyzmatlar
15.11.2
15.11.21
15.11.24
15.11.25
15.11.26
15.11.27
15.11.3 15.11.30
15.11.4 15.11.40
15.11.9 15.11.99
15.12
15.12.1
15.12.11
15.12.12
15.12.13
15.12.14
15.12.2 15.12.20
15.12.9 15.12.99
15.13
15.13.1
15.13.11
15.13.12
15.13.13
15.13.9 15.13.90
7
8
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
15.2
3
4
15.20
15.20.1
15.20.9
15.3
15.31
15.31.1
15.31.9
15.32
15.32.1
15.32.9
15.33
15.33.1
8
5
6
15.13.99 Et önümlerini we guş etini öndürmek ulgamynda
hyzmatlar
Balyk we gaýtadan işlenen hem gaplanan balyk önümleri
Taýýarlanan we gaplanan balyk
15.20.11 Täze ýa-da sowadylan balyk filesi, beýleki balyk etleri;
täze ýa-da sowadylan balygyň bagry, işbili we tohum
mäzleri
15.20.12 Doňdurylan balyk, balyk filesi, beýleki balyk etleri;
balygyň doňdurylan bagry, işbili we mäzleri
15.20.13 Kakadylan, duzlanan we şerebä ýatyrylan balyk, tüssede
kakadylan balyk, azyklyk balyk uny we külkesi
15.20.14 Gaplanan ýa-da başga usul arkaly taýýarlanan balyk;
işbil we onuň ýerini tutujylar
15.20.15 Doňdurylan leňňeç görnüşliler; we doňdurylan,
guradylan, duzlanan ýa-da şerebä ýatyrylan mollýuskalar
beýleki suwda ýaşaýan oňurgasyzlar, doňdurylan un,
adama azyk üçin ýaramly leňňeç görnüşlilerden külke
we ownuk bölekler
15.20.16 Taýýarlanan ýa-da gaplanan mollýuskalar leňňeç
görnüşliler, we suwda ýaşaýan oňurgasyzlar
15.20.17 Balygyň, leňňeç görnüşlileriň, mollýuskalaryň ýa-da
beýleki suwda ýaşaýan oňurgasyzlaryň azyklyk däl uny,
külkesi we ownuk bölekler
15.20.18 Balygyň, leňňeç görnüşlileriň, mollýuskalaryň ýa-da
beýleki suwda ýaşaýan oňurgasyzlaryň azyklyk däl
galyndylary
15.20.90 Balyk önümlerini kakatmak, saklamak we gaýtadan
işlemegiň beýleki usullary boýunça hyzmatlar
Gaýtadan işlenen we gaplanan miweler we gök önümler
Gaýtadan işlenen we gaplanan kartoşka
15.31.11 Doňdurylan kartoşka
15.31.12 Gaplanan kartoşka
15.31.90 Kartoşkany we ondan önümleri ýylylyk arkaly işläp
taýýarlamak we gaýtadan işlemegiň beýleki usullary
boýunça hyzmatlar (arassalamak boýunça hyzmatlary
goşmak bilen)
15.32.10 Miwe we gök önümlerden şireler
15.32.99 Miwe we gök önümlerden şireleri öndürmek ulgamynda
hyzmatlar
Gaýtadan işlenen we gaplanan beýleki miweler, gök
önümler we kömelekler
Gaýtadan işlenen we gaplanan gök önümler we
kömelekler (kartoşkany goşmazdan)
15.33.11 Doňdurylan gök önümler (kartoşkany goşmazdan) we
kömelekler (çig we suwda ýa-da bugda gaýnadylan)
15.33.12 Gysga möhletleýin saklamak üçin gaplanan gök önümler
we kömelekler
15.33.13 Guradylan gök önümler we kömelekler
15.33.14 Sirke ýa-da sirke turşusyny ulanmazdan gaplanan gök
önümler
9
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
15.33.2
15.33.3
15.33.9
15.4
15.41
15.41.1
15.41.2
15.41.3
15.41.9
15.42
15.42.1
5
6
15.33.15 Sirkeden we sirke turşusyndan peýdalanmak bilen
gaplanan gök önümler, miweler, hozlar, kömelekler we
ösümlikleriň beýleki bölekleri
Gaýtadan işlenen we gaplanan miweler we hozlar
15.33.21 Ter ýa-da bugda, suwda gaýnadylan miweler we hozlar,
doňdurylan
15.33.22 Jemler, miwe želesi, miwe ýa-da hoz püresi we hamyry
15.33.23 Gowrulan, duzlanan ýa-da beýleki usul bilen işlenip
taýýarlanan beýleki hozlar
15.33.24 Gysga möhletleýin saklamak üçin gaplanan, ýöne azyk
üçin göniden-göni peýdalanmaga taýýar bolmadyk
miweler we hozlar
15.33.25 Gaplanan beýleki miweler (saklamak üçin taýýarlanan )
15.33.26 Erikleriň, şetdalylaryň we garalylaryň çigidi we maňyzy
15.33.30 Gök önüm çig maly, gök önüm galyndylary we goşmaça
önümler
15.33.90 Gök önümleri, kömelekleri we miweleri ýylylyk arkaly
işläp taýýarlamak, gaýtadan işlemegiň beýleki usullary
boýunça hyzmatlar (arassalamak boýunça hyzmatlary
goşmak bilen)
Mal ýagy we mallaryň çig ýaglary, ösümlik ýaglary
Arassalanmadyk mal ýagy we mallaryň çig ýaglary,
ösümlik ýaglary
15.41.11 Arassalanmadyk we arassalanan mal ýagy, mallaryň çig
ýaglary, gara mallaryň, goýunlaryň, geçileriň,
doňuzlaryň we öý guşlarynyň ýaglaryny goşmazdan
15.41.12 Arassalanmadyk soýa, arahis, zeýtun, günebakar, saflor,
pagta, künji, üzüm, tomat, raps, surepka, gorçisa ýaglary
15.41.13 Arassalanmadyk palma we kokos, palma maňyzynyň,
babassu, zygyr, sürgi we tung ýaglary
15.41.20 Pagtadan hasa (lint)
Sarun we beýleki ösümlik ýaglarynyň gaty galyndylary;
ýag alynýan ösümlikleriň çigitlerinden ýa-da
miwelerinden un we külke
15.41.31 Sarun we beýleki ösümlik ýaglarynyň gaty galyndylary
15.41.32 Ýag alynýan ekinleriň çigitlerinden ýa-da miwelerinden
un we külke, gorçisa çigidini goşmazdan
15.41.99 Arassalanmadyk mal ýagyny mallaryň çig ýaglaryny, we
ösümlik ýaglaryny öndürmek ulgamynda hyzmatlar
Arassalanan ösümlik we mal ýaglary
15.42.11 Ýaglar: soýe, arahis, zeýtun, günebakar, saflar, pagta,
künji, üzüm, tomat, raps, surepka, gorçisa ýaglary we
olaryň rafinirlenen fraksiýalary, ýöne himiki düzümi
üýtgemezden
15.42.12 Arassalanan palma, kokos, palma maňyzynyň ýagy,
babassu ýagy, zygyr, sürgi, tung, žožoba ýaglary
(mekgejöwen ýagyny goşmazdan), garyşyk ösümlik
ýaglary we olaryň fraksiýalary, ýöne himiki düzümi
üýtgemezden
15.42.13 Ösümlik
we
mal
ýaglary
hem-de
olaryň
gidrogenizirlenen we eksterifisirlenen frarsiýalary,
ýöne işlenip taýýarlanmadyk
9
10
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
15.43
15.5
15.51
15.52
15.6
15.61
10
4
5
6
15.42.2 15.42.20 Ösümlik mumy, trigliseridleri goşmazdan; degra;
ýaglary ýa-da mal we ösümlik mumlary düzüminde
saklaýan maddalary gaýtadan işlemekden galyndylar
15.42.9 15.42.99 Arassalanan mal ýagyny we mallaryň çig ýaglary,
ösümlik ýaglaryny öndürmek ulgamynda hyzmatlar
Margarin we şuňa meňzeş azyklyk ýaglar
15.43.1 15.43.10 Margarin we şuňa meňzeş önümler
15.43.9 15.43.90 Margarin we şuňa meňzeş azyklyk ýaglary öndürmek
ulgamynda hyzmatlar
Süýt önümleri we doňdurma
Süýt önümleri
15.51.1
Işlenip taýýarlanan suwuk süýt we gaýmak
15.51.11 Işlenip taýýarlanan suwuk süýt
15.51.12 Goýalmadyk ýa-da süýjüdilmedik 6%-den gowrak ýagly
gaýmak
15.51.2 15.51.20 Süýt we gaty görnüşde gaýmak
15.51.3 15.51.30 Mesge ýagy
15.51.4 15.51.40 Peýnir we dorog
15.51.5
Beýleki süýt önümleri
15.51.51 Goýadylan süýt we gaýmak şeker we beýleki süýjüdiji
maddalar goşulan we goşulmadyk
15.51.52 Ýogurt, süýt we beýleki fermentlenen ýa-da uýadylan
gaýmaklar
15.51.53 Kazein we kazeinatlar
15.51.54 Laktoza we laktozanyň şerbeti, himiki taýdan arassa
laktozany goşmak bilen
15.51.55 Kesilen süýt
15.51.9 15.51.99 Süýt önümlerini öndürmek ulgamynda hyzmatlar
15.52.1
Doňdurma we şoňa meňzeş doňdurylan önümler
15.52.10 Doňdurma we azyklyk buz (şerbedi, nabady goşmak
bilen) doňdurma taýýarlamak üçin garyndylary we
esaslary goşmazdan
15.52.9 15.52.99 Doňdurma we şoňa meňzeş doňdurylan önümleri
öndürmek ulgamynda hyzmatlar
Un üweýän senagatyň önümleri, krahmallar we krahmal
önümleri
Un üweýän senagatyň önümleri
15.61.1 15.61.10 Arassalanan tüwi
15.61.2
Däneli ekinlerden we ösümlik uny; olardan ownuk
üwelen garyndy
15.61.21 Ownuk üwelen bugdaý ýa-da çowdary bilen garylyp
ekilen güýzlük bugdaý uny
15.61.22 Däneli ekinlerden (bugdaýy goşmazdan) ownuk üwelen
un
15.61.23 Ownuk we iri üwelen ösümlik uny
15.61.24 Galla önümlerini taýýarlamak üçin gatançlar
15.61.3
Ýarma, iri üwelen un we däneli ekinlerden önümler,
beýlekiler
15.61.31 Ýarma we bugdaýdan iri üwelen un
15.61.32 Başga toparlara goşulmadyk ýarma, iri üwelen un we
däneli ekinleriň däneleri
11
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
15.61.4
15.61.5
15.61.9
15.62
15.62.1
15.62.2
15.62.3
15.62.9
15.7
15.71
15.71.1
15.71.2
15.71.9
15.72
15.72.1
15.72.9
15.81
15.81.1
15.8
15.81.9
15.82
15.82.1
15.82.9
15.83
15.83.1
5
6
15.61.33 Däneli ekinlerden beýleki önümler, mekgejöwen patragy
goşmak bilen
15.61.40 Gabygy aýrylan tüwi
15.61.50 Kepek we däneli ekinleri işläp taýýarlamakdan
beýlekigalyndylar
15.61.99 Un üweýän senagatyň önümlerini öndürmek ulgamynda
hyzmatlar
Krahmallar we krahmal önümleri
15.62.10 Mekgejöwen ýagy, himiki düzümini üýtgetmezden onuň
fraksiýalary
Krahmallar we krahmal önümleri; beýleki toparlara
goşulmadyk şeker we şekerli şerbet
15.62.21 Glýukoza we glýukozanyň şerbeti; fruktoza we
fruktozadan şerbet; inwert şeker; beýleki toparlara
goşulmadyk; şeker we şekerli şerbet, emeli bal; karamel
kuleri
15.62.22 Krahmallar; inulin; bugdaý kleýkowinosy; dekstrinalar;
beýleki modifisirlenen krahmallar
15.62.23 Patrak, däne we şuňa meňzeş görnüşlerde krahmaldan
taýýarlanan tapioka we onuň ýerini tutujylar
15.62.30 Krahmal öndürmekden galyndylar we şuňa meňzeş
galyndylar
15.62.99 Krahmal we krahmal önümlerini öndürmek ulgamynda
hyzmatlar
Mallar üçin taýýar ot-iýmler
15.71.10 Oba hojalyk mallary üçin taýýar ot-iýmler
15.71.20 Un we lýusernadan däneler
15.71.99 Oba hojalyk mallary üçin taýýar ot-iýmleri öndürmek
ulgamynda hyzmatlar
15.72.10 Öý haýwanlary üçin taýýar ot-iýmler
15.72.99 Öý haýwanlary üçin taýýar ot-iýim öndürmek
ulgamynda hyzmatlar
Beýleki azyk önümleri
Çörek, täze süýji-köke önümleri we pirožnoýe
15.81.11 Täze çörek
15.81.12 Tortlar we süýji-köke önümleri; süýjüdiji maddalar
goşulan beýleki çörek önümleri
15.81.99 Çörek, täze süýji-köke önümlerini, pirožnoýe öndürmek
ulgamynda hyzmatlar
Guradylan çörek (suhary) we köke; süýji-köke önümleri
we uzak saklanylýan pirožnoýe
15.82.11 Kibirdewik köke, suhary, tost üçin çörek we şeýle
görnüşli kibirdewük önümler
15.82.12 Kowrižkalar, kökeler (prýanik), we şoňa meňzeş
önümler, süýji köke; gatlakly köke
15.82.13 Çörek we beýleki çörek önümleri
15.82.99 Suhary we köke, süýji köke önümlerini we uzak
saklanylýan pirožnoýe öndürmek ulgamynda hyzmatlar
Gant
15.83.11 Şeker çiňriginiň ýa-da şugundyryň gaty haldaky şeker
çig maly
11
12
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
15.83.2
15.83.9
15.84
15.84.1
15.84.2
15.84.3
15.84.9
15.85
15.85.1
15.85.9
15.86
12
15.86.1
5
6
15.83.12 Rafinirlenen çiňrigi ýa-da şugundyr şeker we himiýa
taýdan arassa saharoza gaty haldaky, ýakymly ys beriji
we reňkleýji garyndylarsyz
15.83.13 Rafinirlenen şeker çiňrigi ýa-da gant şugundyry we
himiýa taýdan arassa gaty haldaky saharoza, ýakymly ys
beriji we reňkleýji garyndylarsyz, kerkaw (klýon) şekeri
we kerkaw siropy
15.83.14 Toşap (melassa)
15.83.20 Şugundyr löti, bagassa (şeker çiňriginiň löti), beýleki
şeker önümçiliginiň galyndylary
15.83.99 Gant öndürmek ulgamynda hyzmatlar
Kakao, şokolad we şekerden süýji-köke önümleri
Kakao
15.84.11 Kakao-pasta, gant garyndysyny ýa-da süýjüdiji
maddalary özünde saklamaýan
15.84.12 Kakao-ýag
15.84.13 Kakao- külkesi, gant garyndysyny we beýleki süýjüdiji
maddalary özünde saklamaýan
15.84.14 Kakao- külkesi, gant gant garyndysyny we beýleki
süýjüdiji maddalary özünde saklaýan
Şokolad, şokoladdan we şekerden süýji-köke önümleri
15.84.21 Şokolad we kakaoly beýleki taýýar azyk önümleri,
gaplanan agramy 2 kg gowrak, süýjülendirilen kakaoporoşogy goşmazdan
15.84.22 Şokolad we kakaoly beýleki taýýar azyk önümleri
briketlerde,
plastinalarda
ýa-da
plitkalarda
süýjülendirilen kakao- külkesi goşmazdan
15.84.23 Şekerden süýji köke önümleri, kakaosyz ak şokolady
goşmak bilen
15.84.24 Şekere ýatyrylan, glazirlenen, sirop siňdirilen we
guradylan ir-iýmişler, miweler, hozlar, ir-iýmişleriň
gabygy we ösümlikleriň beýleki bölekleri
15.84.30 Gabyklar we beýleki kakao-kösüklileriň galyndylary
15.84.99 Kakao, şokolad we şekerden süýji-köke önümlerini
öndürmek ulgamynda hyzmatlar
Unaşlar, aş, kuskus we undan şuňa meňzeş önümler
15.85.11 Huruşsyz makaron önümleri, ýylylyk arkaly işlenip
taýýarlanylmadyk ýa-da haýsy hem bolsa beýleki usul
bilen taýýarlanylmadyk
15.85.12 Unaş önümleri, ýylylyk arkaly işlenip taýýarlanan, içi
huruşly ýa-da başga usulda taýýarlanan; kuskus
15.85.99 Unaş, aş, kuskus we şoňa meňzeş undan önümleri
öndürmek ulgamynda hyzmatlar
Kofe we çaý
15.86.11 Kofeinsiz ýa-da gowurlan kofe
15.86.12 Kofeniň ýerini tutujylar; ekstraktlar, essensiýalar we
kofeniň ýa-da kofeniň ýerini tutujylaryň konsentratlary
15.86.13 Gök çaý (fermentlenmedik), gara çaý (fermentlenen) we
bölekleýin fermentlenen çaý, 3 kg artyk bolmadyk
agramly gapda
13
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
15.86.2
15.86.9
15.87
15.87.1
15.87.2
15.87.9
15.88
15.88.1
15.88.9
15.89
15.89.1
15.89.2
15.89.9
15.9
15.91
15.91.1
15.91.9
15.92
15.92.1
15.93
15.92.9
15.93.1
15.93.2
15.93.9
15.94
15.94.1
15.94.9
5
6
15.86.14 Ekstraktlar, essensiýalar, garyndylar we çaýyň esasynda
önümler (ýa-da mate); essensiýanyň ýa-da garyndylaryň
esasynda taýýar önümler;
15.86.15 Ot şerbetleri
15.86.20 Kofe däneleriniň gabygy
15.86.99 Kofe we çaý öndürmek ulgamynda hyzmatlar
Jazlar (priprawa) we ýakymly ysly zatlar
Sirke, souslar, garyşyk ýakymly ysly zatlar we gorçisa
külkesi; taýýar gorçisa
15.87.11 Sirke we onuň sirke turşusyndan alnan ýerini tutujylar
15.87.12 Souslar; jazlar we garyşyk ýakymly ysly zatlar; un we
gorçisa külkesi; taýýar gorçisa
15.87.20 Işlenip taýýarlanan huruşlyklar
15.87.99 Jazlar we ýakymly ysly zatlary öndürmek ulgamynda
hyzmatlar
15.88.10 Gomogenleşdirilen we berhiz üçin azyk önümleri
15.88.99 Gomogenleşdirilen we berhiz üçin azyk önümlerini
öndürmek ulgamynda hyzmatlar
Beýleki azyk önümleri
15.89.11 Çorbalar, taýýar bulýonlar
15.89.12 Gabyksyz ýumurtga we ýumurtganyň sarysy, täze ýa-da
gaplanan; ýumurtganyň agy
15.89.13 Hamyrmaýa (aktiw we aktiw däl), bir öýjükli jansyz
mikroorganizmler, beýlekiler, nan bişirmek üçin taýýar
külkeler
15.89.14 Beýleki azyk önümleri
15.89.20 Miwe şiresi we ösümlik ekstraktlary; peptiki maddalar;
ösümlikden ýelimler we goýaldyjylar
15.89.99 Beýleki azyk önümlerini öndürmek ulgamynda
hyzmatlar
Içgiler
15.91.10 Buga öwrüp arassalanan humarly içgiler
15.91.99 Buga öwrüp arassalanan humarly içgileri öndürmek
ulgamynda hyzmatlar
Etil spirti
15.92.11 Möçberi boýunça 80% we ondan gowrak spirtli
denaturirlenmedik etil spirti
15.92.12 Etil spirti we islendik güýçlülikdäki denaturirlenen
spirtler
15.92.99 Etil spirtini öndürmek ulgamynda hyzmatlar
Çakyrlar
15.93.11 Gaýnap duran çakyr
15.93.12 Hakyky üzüm çakyry, gaýnap duran çakyry goşmazdan;
üzüm şiresi
15.93.20 Çakyr löti; çakyr daşy
15.93.99 Çakyr öndürmek ulgamynda hyzmatlar
Alma çakyry we beýleki ir-iýmiş-miwe çakyry
15.94.10 Fermentlenen içgiler (alma çakyry, armyt çakyry, bal
garylyp edilen çakyr); humarly garyşyk içgiler
15.94.99 Alma çakyryny we beýleki ir-iýmiş–miwe çakyryny
öndürmek ulgamynda hyzmatlar
13
14
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
5
15.95
15.95.1 15.95.10
15.95.9 15.95.99
15.96
15.96.1
15.96.10
15.96.2 15.96.20
15.97
15.98
15.96.9 15.96.99
15.97.1 15.97.10
15.97.9 15.97.99
15.98.1
15.98.11
15.98.12
15.98.9 15.98.99
16
16.0
16.00
16.00.1
16.00.11
16.00.12
16.00.2 16.00.20
16.00.9 16.00.99
DB kiçi seksiýa
17
17.1
17.10
17.10.1 17.10.10
17.10.2 17.10.20
17.10.3 17.10.30
17.10.4
17.10.41
17.10.42
17.10.43
17.10.44
17.10.45
14
6
Buga öwrüp arassalanmadyk fermentlenen beýleki
içgiler
Wermut we beýleki ýakymly ys berlen hakyky üzüm
çakyrlary
Buga öwrüp arassalanmadyk, fermentlenen beýleki
içgileri öndürmek ulgamynda hyzmatlar
Piwo
Piwo; humarsyz piwony we möçberi boýunça 0,5%-den
az humarly piwony goşmazdan
Piwo gaýnadyjy ýa-da çakyr ýasamakdan lötler we
galyndylar
Piwo öndürmek ulgamynda hyzmatlar
Solod
Solod öndürmek ulgamynda hyzmatlar
Mineral suwlar we humarsyz içgiler
Mineral suwlar we süýjülendirilmedik we ýakymly ys
berilmedik gazly suwlar
Beýleki humarsyz içgiler
Mineral suwlary we humarsyz içgileri öndürmek
ulgamynda hyzmatlar
Temmäki önümleri
Temmäki önümleri
Çilimler, çerutlar (ujy kesilen çilimler), inçe çilimler
(sigarili), temmäkiden ýa-da onuň ýerini tutujylardan
çilimler, papiroslar
Senagat taýdan taýýarlanan temmäki we onuň ýerini
tutujylar; düzümi deňleşdirilen (bir kysymly) ýa-da öňki
kaddyna getirilen temmäki; temmäki ekstrakty we
essensiýasy
Temmäki galyndylary
Temmäki önümlerini öndürmek ulgamynda hyzmatlar
Dokmaçylyk we dokmaçylyk önümleri
Dokmaçylyk
Dokma ýüplügi we sapaklary
Ýüň ýagy (lanolini goşmak bilen )
Tebigy dokma süýümleri, egirmek üçin taýýarlanan
Himiýa, ştapel dokma süýümleri, egirmek üçin işlenip
taýýarlanan
Tebigy süýümlerden dokma ýüpler we sapaklar
Ýüpek, bölekleýin söwdada satmak üçin çekilip
gaplanmadyk
Ýüňden ýüp, daralan bölekleýin söwdada satmak üçin
çekilip gaplanmadyk
Daralan we daralmadyk süýümlerden nah ýüplük,
bölekleýin söwdada satmak üçin çekilip gaplanmadyk
Zygyr ýüplügi, bölekleýin söwdada satmak üçin çekilip
gaplanmadyk
Tikinçilik sapaklary, bölekleýin söwdada satmak üçin
çekilip gaplanan we çekilip gaplanmadyk, bölekleýin
söwdada satmak üçin çekilip gaplanan ýüplük
15
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
17.10.5
17.10.6
17.10.9
17.2
17.20
17.20.1
17.20.2
17.20.3
17.20.4
17.20.9
17.3
17.30
17.30.1
17.30.2
17.30.3
17.30.4
17.4
17.40
17.40.1
5
6
17.10.46 Jutdan ýa-da beýleki dokma gabyk süýümlerinden
ýüplük; beýleki dokmaçylyk ösümlik süýüminden
ýüplük we kagyzdan ýüplük
Dokma ýüplügi we himiýa ýa-da ştapel süýümlerinden
sapaklar
17.10.51 Sintetiki we emeli süýümlerinden sapaklar, bölekleýin
söwdada satmak üçin çekilip gaplanmadyk
17.10.52 Sintetiki, ştapel süýümlerinden ýüplük, bölekleýin
söwdada satmak üçin çekilip gaplanmadyk
17.10.53 Düzüminde agramy boýunça 85%-den az bolmadyk
daralan ýüň bilen garylan sintetiki ştapel düzüminde
saklaýan ýüplük
17.10.54 Emeli ştapel süýümlerinden ýüplük, bölekleýin söwdada
satmak üçin çekilip gaplanmadyk
17.10.55 Sintetiki ýa-da emele süýümlerinden we sapaklardan
tikinçilik we ýüplük sapaklary
Ýüpek galyndylary; ýüňüň ýa-da mallaryň inçe ýa-da
ýogyn tüýünden galyndylary; pagta galyndylary
17.10.61 Daralmadyk, ýörite maşynlarda daralmadyk ýüpek
galyndylary
17.10.62 Ýüň ýa-da haýwanlaryň inçe ýa-da ýogyn tüýünden
galyndylar
17.10.63 Ýüň ýa-da haýwanlaryň inçe ýa-da ýogyn ýüňleri,
süýümlere bölünen
17.10.64 Pagta galyndylary, süýümlere bölünenleri goşmazdan
17.10.65 Beýleki pagta galyndylary; süýümlere bölünen
galyndylar
17.10.99 Tebigy dokma süýümlerini işläp taýýarlamak boýunça
hyzmatlar
Matalar
Matalar, ýörite matalary goşmazdan
17.20.10 Tebigy süýümlerden (pagtany goşmazdan) matalar,
ýörite matalary goşmazdan
17.20.20 Nah matalar, ýörite matalary goşmazdan
Himiki süýümlerden matalar, goşmazdan ýörite matalar
17.20.31 Sintetiki we emeli toplumlaýyn sapaklardan matalar
17.20.32 Sintetiki we ştapel süýümlerden matalar
17.20.33 Emeli ştapel süýümlerinden matalar
17.20.40 Tüýjümek, ösgün tüýli matalar we beýleki ýörite matalar
17.20.99 Matalary öndürmek ulgamynda hyzmatlar
Dokma önümlerini bezemek boýunça hyzmatlar
17.30.10 Süýümleri, ýüplügi agartmak, boýamak we gül basmak
boýunça hyzmatlar
Matalary agartmak we boýamak boýunça hyzmatlar
17.30.21 Matalary agartmak boýunça hyzmatlar
17.30.22 Matalary boýamak boýunça hyzmatlar
17.30.30 Matalara gül basmak boýunça hyzmatlar
17.30.40 Dokma önümlerini bezemek boýunça beýleki hyzmatlar
(agartmak, boýamak we gül basmak boýunça hyzmatlary
goşmazdan)
Taýýar dokma önümleri, egin-eşigi goşmazdan
Taýýar dokma önümleri, öý hojalygy üçin egin-eşigi
goşmazdan
15
16
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
17.40.2
17.40.9
17.5
17.51
17.51.1
17.51.9
17.52
17.52.1
17.52.2
17.52.9
16
5
6
17.40.11 Ýüň ýorganlar (elektrikodeýallary goşmazdan) we aýak
düşegi pledler
17.40.12 Ýorgan-ýassygyň daşlygy
17.40.13 Naharhanada ulanylýan el süpürgiçler, saçaklar we ş.m.
17.40.14 Geýim-gejime gerek bolan zatlar we aşhanada ulanylýan
el süpürgiçler, saçaklar
17.40.15 Perdeler, tutylar, interýerler üçin tutylary goşmak bilen;
perdeler we krowatlar üçin gyra bejergisi
17.40.16 Beýleki mebel-bezeg önümleri, beýleki toparlara
goşulmadyk; pledleri, gobelenleri we şuňa meňzeş
önümleri taýýarlamak üçin matalaryň we ýüplükleriň
toplumy
Beýleki taýýar dokma önümler
17.40.21 Haltalar we gaplamak üçin paket
17.40.22 Brezentler, gaýyklar, ýahtalar, desant ýüzüji serişdeler
üçin ýelkenler; kempingler üçin bassyrmalar, mata
saýawanlar (markizler), kendir saýawanlar we enjamlar
17.40.23 Paraşýutlar
17.40.24 Ýatylýan haltalar; ýorgan-ýassyga degişli zatlar
17.40.25 Beýleki taýýar dokma önümleri, egin-eşigiň ülňülerini
goşmak bilen
Brezentden önümleri we kempingler üçin enjamlary
bejermek boýunça hyzmatlar; beýleki taýýar dokma
önümlerini öndürmek ulgamynda hyzmatlar
17.40.90 Brezentden önümleri we kempingleriň enjamlaryny
bejermek boýunça hyzmatlar
17.40.99 Taýýar dokma önümlerini öndürmek ulgamynda
hyzmatlar, egin-eşigi goşmazdan
Beýleki dokma önümleri
Halylar we haly önümleri
17.51.11 Halylar we pola ýazylýan beýleki halkaly dokma
örtükleri
17.51.12 Halylar we pola ýazylýan matadan beýleki dokma
örtükleri
17.51.13 Halylar we taftingden beýleki dokma örtükleri
17.51.14 Halylar we beýleki pola ýazylýan dokma örtükleri,
keçäni goşmak bilen
17.51.99 Haly we haly önümlerini öndürmek ulgamynda
hyzmatlar
Tanap-ýüp önümleri, troslar, tanaplar, inçe kendirler we
torlar
17.52.11 Dokma ösümlik süýümlerinden tanap-ýüp önümleri,
tanaplar, troslar we kendir sapak
17.52.12 Kendir sapakdan, tanapdan; ýüplerden ýa-da troslardan
örülen torlar; ý dokma materiallardan taýýar torlar;
ýüplükden, lentadan önümler, beýleki toparlara
goşulmadyk
17.52.20 Köne-küşül eşikler, kendir sapaklaryň, iňçe ýüpleriň,
ýüpleriň, tanaplaryň we olardan edilen önümleriň
galyndylary, ulanyşda bolan, dokma materiallaryndan
Torlary we ýüp önümlerini öndürmek we abatlamak
ulgamynda hyzmatlar
17
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
17.53
4
17.53.1
17.53.9
17.54
17.54.1
17.54.2
17.54.3
17.54.9
17.6
17.60
17.60.1
17.60.9
17.7
17.71
17.71.1
17.71.9
5
6
17.52.90 Torlary we ýüp önümlerini abatlamak boýunça
hyzmatlar
17.52.99 Tanap-ýüp önümlerini, tros, tanap, kendir sapaklary we
torlary öndürmek ulgamynda hyzmatlar
17.53.10 Dokma däl materiallar we dokama däl materiallardan
önümler, egin-eşigi goşmazdan
17.53.99 Dokma däl materiallardan we dokama däl materillardan
önümleri öndürmek ulgamynda hyzmatlar
Beýleki dokma önümleri, beýleki toparlara goşulmadyk
Tuty, tor nagyş (kružewo), insiz dokalan önümler,
bezegler we keşdeler
17.54.11 Insiz dokalan önümler, bezegler we beýleki şuňa meňzeş
önümler
17.54.12 Týul we beýleki tor matalar, maşynda ýa-da elde
dokalan-örülen matalary goşmazdan; bölek tor nagyşlar
(kružewo), zolak ýa-da tor matadan bezeg görnüşinde
17.54.13 Bölekde, lentalarda ýa-da aýratyn nagyş görnüşinde
keşdeler
17.54.20 Fetr we keçe, şol sanda örtükli, siňdirilen ýa-da daşy
örtülen
Beýleki dokma önümleri
17.54.31 Dokma materiallaryndan pamyk we ondan önümler;
dokma sütügi we tozany; düwmeler
17.54.32 Dokma örtükli rezin sapaklar we bagjyk; dokma ýüplük
we zolaklar, rezin ýa-da plastik bilen örtülen, siňdirlen
17.54.33 Metallaşdyrylan ýüplük
17.54.34 Metallik sapaklardan we egin-eşik üçin metallaşdyrylan
ýüplükden matalar üçin daşlyklar, beýleki toparlara
goşulmadyk
17.54.35 Pozument (altyn, kümüş jähek) sapaklar we lentalar;
seçekli ýüplük; petlesöw fasonly ýüplük
17.54.36 Ýokary berklikdäki neýlon ýa-da poliamid we beýleki
sapaklardan, poliefir ýa-da wiskoza sapaklardan şina
üçin kord matalar
17.54.37 Siňdirmez ýaly örtükli dokma materiallary, örtükli ýa-da
dublirlenen materiallar, beýleki toparlara goşulmadyk
17.54.38 Tehniki zerurlyklar üçin dokma harytlary we önümleri
17.54.39 Bölek matada syralan dokma önümleri (keşdeleri
goşmazdan)
17.54.99 Beýleki dokma önümlerini öndürmek ulgamynda
hyzmatlar, beýleki toparlara goşulmadyk
Maşynda ýa-da elde örülen örme matalar
17.60.11 Maşynda ýa-da elde örülen tüýjümek matalar
17.60.12 Maşynda ýa-da elde örülen beýleki örme matalar
17.60.99 Maşynda ýa-da elde örülen örme matalary öndürmek
ulgamynda hyzmatlar
Maşynda we elde örülen örme önümler
Maşynda ýa-da elde örülen örme jorap önümleri
17.71.10 Maşynda ýa-da elde örülen kolgotkiler, reýtuzlar,
çulkiler, joraplar we beýleki jorap önümleri
17.71.99 Maşynda ýa-da elde örülen jorap önümlerini öndürmek
ulgamynda hyzmatlar
17
18
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
17.72
18
18.1
18.10
18.2
18.21
18.22
18
4
5
6
17.72.1 17.72.10 Maşynda ýa-da elde örülen switerler, jemperler, ýakasyz
örme güpbüler, kardiganlar, ýeňsiz gursakçalar we şuňa
meňzeş örme önümler
17.72.9 17.72.99 Maşynda ýa-da elde örülen switerleri, jemperleri,
ýakasyz örme güpbüleri, kardiganlary, ýeňsiz
gursakçalary we şuňa meňzeş örme önümleri öndürmek
ulgamynda hyzmatlar
Egin-eşik; sütükler
18.10.1 18.10.10 Gönden eşik
18.10.9 18.10.99 Gönden eşikleri öndürmek ulgamynda hyzmatlar
Beýleki eşikleri we şoňa degişli zatlar
Iş eşigi
18.21.1
Erkekler üçin iş eşigi
18.21.11 Iş keltekçeleri, penjekleri we toplumlar, erkekler ýa-da
oglanjyklar üçin
18.21.12 Jalbarlar, döşlükli we kemerli kombinezonlar, iş brižalar
erkekler ýa-da oglanjyklar üçin
18.21.2
Aýallar üçin iş eşigi
18.21.21 Iş keltekçeleri, penjekleri we toplumlar, aýallar ýa-da
gyzjagazlar üçin
18.21.22 Iş jalbarlary, döşlükli we kemerli kombinezonlar,
brižalary, aýallar ýa-da gyzjagazlar üçin
18.21.3 18.21.30 Beýleki iş eşikleri
18.21.9 18.21.99 Iş eşiklerini öndürmek ulgamynda hyzmatlar
Üstki eşik
18.22.1
Maşynda ýa-da elde örülen üstki örme eşik
18.22.11 Örme palto, ýapynjaly donlar, ýyly keltekçeler (lyža
egin-eşiklerini goşmak bilen), şemal geçirmeýän ýeňil
keltekçeler (wetrowka), suw geçirmeýän keltekçeler we
şuňa meňzeş önümler, erkekler ýa-da oglanjyklar üçin
18.22.12 Örme kostýumlar,toplumlar, penjekler, jalbarlar,
döşlükli we kemerli kombinezonlar, brižjalar we şortylar
(suwa düşülýäni goşmazdan), matalardan, erkekler ýa-da
oglanjyklar üçin
18.22.13 Örme palto, ýapynjaly donlar, ýyly keltekçeler (lyža
egin-eşiklerini goşmak bilen), şemal geçirmeýän ýeňil
keltekçeler (wetrowka), suw geçirmeýän keltekçeler we
şuňa meňzeş önümler, aýallar ýa-da gyzjagazlar üçin
18.22.14 Örme matadan kostýumlar, toplumlar, žaketler,
köýnekler, ýubkalar, ýubka-jalbarlar, jalbarlar, döşlükli
we kemerli kombinezonlar, brižalar we şortylar (suwa
düşelýäni goşmazdan), aýallar ýa-da gyzjagazlar üçin
18.22.2
Üstki egin-eşik, örme matalardan goşmazdan, erkekler
we oglanjyklar üçin
18.22.21 Palto, ýapynjaly donlar, ýyly keltekçeler (lyža egineşiklerini goşmak bilen), şemal geçirmeýän ýeňil
keltekçeler (wetrowka), suw geçirmeýän keltekçeler we
şuňa meňzeş önümler, örme önümleri goşmazdan,
erkekler ýa-da oglanjyklar üçin
18.22.22 Kostýumlar we toplumlar, örme önümleri goşmazdan,
erkekler ýa-da oglanjyklar üçin
19
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
18.22.3
18.22.4
18.22.9
18.23
18.23.1
18.23.2
5
6
18.22.23 Penjekler we blaýzerler, žaketler, penjek görnüşli
keltekçeler, örme önümleri goşmazdan, erkekler ýa-da
oglanjyklar üçin
18.22.24 Jalbarlar, döşlükli we kemerli kombinezonlar, brižalar
we gysga balaklar (suwa düşülýänleri goşmazdan), örme
önümleri goşmazdan erkekler ýa-da oglanjyklar üçin
Üstki egin-eşik, örme önümleri goşmazdan, aýallar ýada gyzjagazlar üçin
18.22.31 Palto, plaşlar, ýapynjaly donlar, ýyly keltekçeler (lyža
üçin egin-eşikleri goşmazdan), şemal geçirmeýän
keltekçiler, suw geçirmeýän keltekçeler we şuňa meňzeş
önümler, örme önümleri goşmazdan, aýallar ýa-da
gyzjagazlar üçin
18.22.32 Kostýumlar we örme önümleri goşmazdan toplumlar,
aýallar ýa-da gyzjagazlar üçin
18.22.33 Žaketler, blaýzerler, penjekler, penjek görnüşli
kelteçeler, örme önümleri goşmazdan aýallar ýa-da
gyzjagazlar üçin
18.22.34 Köýnekler, ýubkalar we ýubka-jalbarlar, örme önümleri
goşmazdan, aýallar ýa-da gyzjagazlar üçin
18.22.35 Jalbarlar, döşlükli we kemerli kombinezonlar, brižalar
we gysga balaklar (suwa düşülýänleri goşmazdan), örme
önümleri goşmazdan, aýallar ýa-da gyzjagazlar üçin
18.22.40 Geýilen egin-eşik we beýleki önümler, ulanyşda bolan
18.22.99 Üstki egin-eşikleri öndürmek ulgamynda hyzmatlar
Içki geýim-gejim
Içki geýim-gejim, maşynda ýa-da elde örülen
18.23.11 Örme matadan köýnekler, erkekler ýa-da oglanjyklar
üçin
18.23.12 Örme matadan içki balaklar (kalsonlar), türsiler,
ýatylanda geýilýän köýnekler, pijamalar, halatlar we
şuňa meňzeş önümler, erkekler ýa-da oglanjyklar üçin
18.23.13 Maşynda ýa-da elde örülen bluzkalar, köýnekler we
batnikler, aýallar ýa-da gyzjagazlar üçin
18.23.14 Örme matalardan kombinasiýalar, içki ýubkalar, türsiler,
pantalonlar, ýatylanda geilýän köýnekler, pejamalar,
penýuarlar, halatlar we şuňa meňzeş önümler, aýallar ýada gyzjagazlar üçin
Beýleki içki geýim-gejim,örme matalardan önümleri
goşmazdan
18.23.21 Köýnekler, örme matadan önümleri goşmazdan, erkekler
ýa-da oglanjyklar üçin
18.23.22 Maýkalar we beýleki içki fufaýkalar, türsiler, içki
balaklar, gije geýilýän egin-eşikler, pižamalar, halatlar
we şuňa meňzeş önümler, örme matalardan önümleri
goşmazdan, erkekler ýa-da oglanjyklar üçin
18.23.23 Bluzkalar, köýnekler we batnikler, örme matalardan
önümleri goşmazdan, aýallar ýa-da gyzjagazlar üçin
19
20
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
18.23.3
18.23.9
18.24
18.24.1
18.24.2
18.24.3
18.24.4
20
5
6
18.23.24 Maýkalar we beýleki içki fufaýkalar, kombinasiýalar,
içki ýubkalar, türsiler, pantalonlar, gije ýatylanda
geýilýän köýnekler, halatlar we şuňa meňzeş önümler,
örme matalardan önümleri goşmazdan, aýallar ýa-da
gyzjagazlar üçin
18.23.25 Göwüslikler, korsetler, guşaklar, egnaşyr kemerler,
daňylar we şuňa meňzeş önümler we olaryň bölekleri,
örme matalardan önümleri goşmazdan, aýallar ýa-da
gyzjagazlar üçin
Örme matalardan tenniskalar, maýka şortysy bilen
fufaýkalar we şuňa meňzeş önümler, maşynda ýa-da elde
örülen
18.23.30 Örme matalardan tenniskalar, maýka şortusy bilen
fufaýkalar we şuňa meňzeş önümler,
18.23.99 Içki geýim-gejim öndürmek ulgamynda hyzmatlar
Beýleki egin-eşikler we şoňa degişli zatlar, beýleki
toparlara goşulmadyk
Örme matadan emýän çagalar üçin egin-eşik, gezim
edilinde geýilýän egin-eşik we beýlekiler, egin-eşige
degişli zatlar we ownuk bölekler, maşynda ýa-da elde
örülen
18.24.11 Egin-eşik we emýän çagalar üçin egin-eşige degişli
zatlar, örme matadan
18.24.12 Sport egin-eşigi, lyža we suwa düşülende geýilýän
geýim-gejim we beýleki egin-eşikler, örme matadan
18.24.13 Ellikler, başam barmakly ellikler
18.24.14 Beýleki egin-eşige degişli zatlar we egin-eşigiň ýa-da
egin-eşige degişli zatlaryň bölekleri, örme matadan
Emýän çagalar üçin egin-eşik, beýleki egin-eşikler we
beýleki egin-eşiklere degişli zatlar, örme matalardan
önümleri goşmazdan
18.24.21 Emýän çagalar üçin egin-eşik we egin-eşige degişli
zatlar, örme matadan önümleri goşmazdan
18.24.22 Sport egin-eşigi, lyža we suwa düşülende geýilýän
geýim-gejim; beýleki egin-eşikler, örme matadan
önümleri goşmazdan
18.24.23 El ýaglyklar, galstuklar, ellikler we beýleki taýýar egineşigiň närseleri; dokma materiallardan egin-eşigiň
bölekleri ýa-da degişli zatlary; örme matalardan
önümleri goşmazdan, beýleki toparlara goşulmadyk
Gönden egin-eşige degişli zatlar; fetrden ýa-da dokama
däl
materiallardan
egin-eşik;
örtükli
dokma
materiallaryndan taýýar egin-eşik
18.24.31 Gönden egin-eşige degişli zatlar
18.24.32 Fertden, keçeden, dokama däl materiallardan, dokma
materiallardan, örtükli ýa-da siňdermez ýaly rezin
garylan materiallardan taýýarlanan egin-eşik
Şlýapalar we kellä geýilýän zatlar
18.24.41 Şlýapa üçin ülňi, galyplar, şyrdaklar, örtükler
18.24.42 Şlýapalar we beýleki kellä geýilýän zatlar; saç üçin
torlar
21
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
18.3
3
18.30
4
5
18.24.43 Beýleki kellä geýilýän zatlar; lentalar, içlikler, kellä
geýilýän zatlaryň daşlygy, şlýapanyň karkasy we esasy,
kellä geýilýän zatlary üçin papak gaşy we kemerjikler
18.24.9 18.24.99 Beýleki egin-eşikleri we oňa degişli zatlary öndürmek
ulgamynda hyzmatlar, beýleki toparlara goşulmadyk
18.30.1
Sütükler; sütükden önümler
18.30.11 Sütükli deriler, eýlenen ýa-da bejerilen
18.30.12 Egin-eşigiň predmetleri, egin-eşige degişli zatlar we
tebigy sütükden beýleki önümler (kellä geýilýän zatlary
goşmazdan)
18.30.13 Emeli sütük we ondan edilen önümler
18.30.9 18.30.99 Sütükleri we sütükden önümleri öndürmek ulgamynda
hyzmatlar
DC kiçi seksiýa
19
19.1
19.10
19.10.1
19.10.11
19.10.12
19.10.2
19.10.21
19.10.22
19.10.23
19.10.3
19.10.31
19.10.32
19.10.33
19.10.4
19.10.41
19.10.42
19.2
6
19.10.5 19.10.50
19.10.9 19.10.99
19.20 19.20.1
19.20.11
19.20.12
19.20.13
Gön, gön önümleri we köwüş
Gön, gön önümleri we köwüş
Gön
Zamşa; lak çalnan gön we lak bilen daşy örtülen; ýüzüne
metal çaýylan gön
Zamşa (kompozitli zamşany goşmak bilen)
Lakly gaşly we lak bilen daşy örtülen ýüzüne metal
çaýylan gaýyş
Iri şahly mallaryň derisinden ýa-da tüý örtüksiz gylýallar
maşgalasyna degişli haýwanlaryň derisinden gön
Tüý örtüksiz iri şahly mallaryň bitin derisinden gön
Tüý örtüksiz iri şahly mallaryň bitin däl derisinden gön
Tüý örtüksiz gylýallar maşgalasyna degişli haýwanlaryň
derisinden gön
Tüý örtüksiz goýun, geçi, doňuz derisinden gön
Ýün örtüksiz goýun derisinden ýa-da guzy
derijiklerinden gön
Ýüň örtüksiz geçi derisinden gön
Tüý örtüksiz doňuz derisinden gön
Beýleki mallaryň derisi; esasy tebigy deriden bolan
kompozitli (berk materiallaryň elementleri goşulan) gön
Ýüň örtüksiz beýleki mallaryň göni
Esasy tebigy gönden ýa-da plastinada, listde ýa-da
zolaklarda (lentada) gön süýümlerinden kompozitli gön,
topda ýa-da topda däl
Gön galyndylary, gön tozany, tozy we külkesi
Gön öndürmek ulgamynda hyzmatlar
Çemodanlar, sakwoýažlar, sumkalar, portfeller we şuňa
meňzeş önümler, gaýyş-horjün önümleri we beýleki gön
önümleri
Gaýyş-horjün we dürli materiallardan islendik haýwan
üçin tirkegler
Çemodanlar, torbalar, ýol torbalar, portfeller, ownuk gön
galantereýa önümleri we dürli materiallardan şeýle
önümler
Kemerjikler, lentalar, el sagatlary üçin bilezikler, metal
däl
21
22
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
19.20.9
19.3
19.30
19.30.1
19.30.2
19.30.3
19.30.4
19.30.9
5
DD kiçi seksiýa
20
20.1
20.10
20.10.1 20.10.10
20.10.2
20.10.21
20.10.22
20.10.23
20.10.3
22
6
19.20.14 Tebigy gönden ýa-da kompozitli beýleki önümler,
maşynlarda, mehaniki enjamlarda ýa-da beýleki tehniki
maksatlar üçin peýdalanylýan önümleri goşmak bilen
19.20.99 Çemodanlary, torbalar, ýol torbalar, portfelleri we şuňa
meňzeş önümleri, gaýyş-horjün önümlerini öndürmek
ulgamynda hyzmatlar
Aýakgap
Aýakgap, sport we gorag üçin aýakgaplary goşmazdan
19.30.11 Üsti, aşagy rezinden ýa-da polimer suw geçirmeýän
materiallardan köwüş
19.30.12 Üsti we aşagy rezinden ýa-da polimer materiallardan
aýakgap
19.30.13 Üsti tebigy ýa-da kompozitli gönden, aşagy dürli
materiallardan aýakgap
19.30.14 Üsti dokma materiallaryndan, aşagy dürli materiallardan
köwüş, sport üçin aýakgaplary goşmazdan
Sport üçin aýakgaplar
19.30.21 Dag we ylgaw lyžalary üçin botinkalar, snoubord üçin
botinkalar
19.30.22 Türgenleşik üçin aýakgap, üsti dokma materiallaryndan,
aşagy rezinden ýa-da polimer materiallardan şuňa
meňzeş aýakgaplar
19.30.23 Sport üçin beýleki aýakgaplar, konkide typylýan
botinkalary goşmazdan
Beýleki gorag aýakgaplary, beýleki toparlara
goşulmadyk
19.30.31 Metalldan burunyň aşagy goragly aýakgap
19.30.32 Agaçdan aýakgap, ýörite dürli we beýleki toparlara
goşulmadyk başga aýakgaplar
19.30.40 Aýakgaplaryň bölekleri
19.30.99 Aýakgap öndürmek ulgamynda hyzmatlar
Agaç we agaçdan ýasalan önümler
Agaç we agaçdan ýasalan önümler we dykylar
(mebeli goşmazdan) Sypaldan we örmek üçin
materiallardan önümler
Agaç materiallary, dikligine kesilen, ýonulan ýa-da
siňdirlen
Agaç materiallary, dikligine kesilen ýa-da böleklere
bölünen, ýa-da 6 mm gowrak galyňlykda kesilen; agaç
pürs (şpal) demir ýol ýa-da tramwaý ýollary üçin,
siňdirilmedik
Agaç gyralary ýa-da gatlagy boýunça kesilen; agaçdan
ýüň, agaçdan un; insiz ýukajyk agaç ýa-da agaçdan
ýonuşga
Agaç gyralary boýunça ýa-da gatlagy boýunça kesilen
(pogonaž)
Agaçdan ýüň, agaçdan un
Agaçdan ýonuşga ýa-da insiz ýukajyk agaç
Gödek işlenip bejerilen agaç, agaç pürsler, demir ýol ýada tramwaý ýollary üçin, siňdirlen ýa-da beýleki usul
bilen işlenip bejerilen
23
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
20.10.4
20.10.9
20.2
20.20
20.20.1
20.20.2
20.3
20.30
20.30.1
20.30.2
20.30.9
20.4
20.40
20.40.1
20.40.9
5
6
20.10.31 Gödek işlenip bejerilen agaç, reňklenen, dermanlanan,
kreozot ýa-da beýleki konserwantlar bilen işlenip
bejerilen
20.10.32 Agaç pürsler (şpallar) demir ýol ýa-da tramwaý ýollary
üçin (keseligine goýulýan), siňdirlen
20.10.40 Ýonuşgalar we agaç galyndylary
20.10.99 Agaçlary işläp bejermek boýunça hyzmatlar (siňdirme,
dermanlama, goramak, guratmak)
Ýekegat faner (şpon); ýelimlenen faner, gatlakly agaçýonuşgaly, agaç-süýümli, beýleki paneller we plitalar
Plitalar we paneller
20.20.11 Ýelimlenen fanera, her gatynyň galyňlygy 6 mm ýokary
bolmadyk diňe agaç listlerinden ybarat
20.20.12 Faner paneller we agaçdan şuňa meňzeş gatlakly
materiallar
20.20.13 Agaç ýonuşgadan plitalar we agaçdan we beýleki agaç
materiallardan şuňa meňzeş plitalar
20.20.14 Agaçdan agaç süýümli we beýleki agaç materiallardan
plitalar
20.20.15 Plitalary we panelleri bejermek boýunça hyzmatlar
Ýekegat faner (şpon), ýelimlenen faneriň listleri we
basylan agaç
20.20.21 Ýekegat faner, ýelimlenen faneriň listleri we beýleki
agaçlar, dikligine kesilen, böleklere kesilen ýa-da
galyňlygy 6 mm uly bolmadyk arassalanan agaç
20.20.22 Bloklar, plitalar, pürsler görnüşinde ýa-da gyralary,
gatlagy boýunça kesilen basylan (preslenen) agaç
Agaçdan gurluşyk gurnamalary we neçjarçylyk önümleri
20.30.11 Penjireler we olaryň çarçuwalary, aýnalanan gapylar we
olaryň çarçuwalary, gapylar we olaryň çarçuwalary we
agaçdan bosagalar
20.30.12 Örtük parket, beton gurluşyk işleri üçin tagta galyp,
agaçdan gont we dromka
20.30.13 Agaçdan gurluşyk gurnamalary we neçjarçylyk
önümleri, beýleki toparlara goşulmadyk
20.30.20 Agaçdan ýygnama gurluşyk gurnamalary
Agaçdan gurluşyk gurnamalaryny we neçjarçylyk
önümlerini öndürmek we oturtmak ulgamynda hyzmatlar
20.30.90 Agaçdan gurluşyk gurnamalaryny we neçjarçylyk
önümlerini oturtmak boýunça hyzmatlar
20.30.99 Agaçdan gurluşyk gurnamalaryny we neçjarçylyk
önümlerini öndürmek ulgamynda hyzmatlar
Agaçdan tara
20.40.11 Tekiz aşagynda goýulýan zatlar (poddonlar), bortly
aşagynda goýulýan zatlar, we şuňa meňzeş önümler
20.40.12 Beýleki agaçdan taralar we onuň bölekleri
Agaçdan taralary öndürmek, bejermek we tehniki taýdan
hyzmat etmek ulgamynda hyzmatlar
20.40.90 Agaçdan taralary bejermek we tehniki taýdan hyzmat
etmek boýunça hyzmatlar
20.40.99 Agaçdan taralary öndürmek ulgamynda hyzmatlar
23
24
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
5
20.5
20.51
20.51.1
20.51.11
20.51.12
20.51.13
20.51.14
20.51.9
20.51.90
20.51.99
20.52
20.52.1
20.52.11
20.52.12
20.52.13
20.52.14
20.52.15
20.52.9 20.52.99
DE kiçi seksiýa
21
21.1
21.11
21.11.1
21.11.11
21.11.12
21.11.13
21.11.14
21.11.9 21.11.90
21.12
24
6
Beýleki agaç önümleri, dykylyk gabykdan, sypaldan we
örmek üçin materiallardan önümler
Beýleki agaç önümleri
Agaçdan abzallar, abzallaryňgabaralary, abzallaryň
tutawaçlary, çotgalaryň we sübseleriň saplary, adik
galyby, aýakgap üçin giňeldilýänler
Agaçdan naharhana we aşhana degişli zatlar
Agaçdan mozaika (marketriler) we haşamlanan agaç,
pyçak ýa-da bezeg şaý-sepleri üçin gutujyklar,
heýkeljikler we agaçdan beýleki bezeg üçin zatlar
Suratlar, kartinalar, aýnalar we şuňa meňzeş zatlar üçin
aýnadan çarçuwalar we beýleki agaç önümleri
Beýleki agaç önümlerini öndürmek, bejermek we tehniki
taýdan hyzmatlar ulgamynda hyzmatlar
Beýleki agaç önümlerini bejermek, tehniki taýdan
hyzmat etmek boýunça hyzmatlar
Beýleki agaç önümlerini öndürmek ulgamynda
hyzmatlar
Dykylyk gabyk önümleri, sypallar we örme sebetler
Dykylyk gabyk önümleri, sypallar ýa-da beýleki örmek
üçin materiallardan önümler; sebetler we örülen önümler
Tebigy dykylyk gabyk pürsjagazlar plastinalar, listler ýada zolaklar görnüşinde tegelek ýa-da gödek işlenip
bejerilen; ownadylan, maýdalanan ýa-da döwlen
dykylyk gabyk, dykylyk gabygyň galyndylary
Tebigy dykylyk gabykdan önümler
Pürsler, plastinalar, listler we zolaklar, islendik
görnüşdäki çerepisa, aglomerlenen dykylyk gabyklardan
bütewi silindrler
Aglomerlenen dykylyk gabyk; aglomerlenen dykylyk
gabykdan önümler, beýleki toparlara goşulmadyk
Esparto ýa-da örmek üçin beýleki materiallardan;
sypaldan edilen önümler, sebetler we örülen önümler
Dykylyk gabykdan, sypaldan we örmek üçin beýleki
materiallardan önümleri öndürmek ulgamynda hyzmatlar
Sellýuloza, kagyz we kagyz önümleri; maglumat
göterijiler; metbugat hyzmatlary
Sellýuloza, kagyz we kagyz önümleri
Sellýuloza, kagyz we karton
Sellýuloza
Agaçdan sellýuloza we beýleki süýümli materiallardan
sellýuloza
Ereýän hilli agaç sellýuloza
Agaçdan natron ýa-da sulfat sellýuloza (ereýän hillilerini
goşmazdan)
Agaçdan sulfit sellýuloza (ereýän hillilerini goşmazdan)
Mehaniki usul arkaly alynýan agaç sellýuloza (massa);
ýarym sellýuloza; beýleki süýümli materiallardan (agajy
goşmazdan) sellýuloza (massa)
Sellýuloza öndürmek ulgamynda hyzmatlar
Kagyz we gaty kagyz
25
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
5
21.12.1
21.12.11
21.12.12
21.12.13
21.12.14
21.12.2
21.12.21
21.12.22
21.12.23
21.12.24
21.12.25
21.12.3
21.12.30
21.12.4
21.12.40
21.12.5
21.12.51
21.12.52
21.12.53
21.12.55
21.12.56
21.12.57
21.12.6 21.12.60
21.12.9 21.12.99
21.2
21.21
21.21.1
6
Gazet üçin kagyz, öwüşginli kagyz we beýleki kagyz
ýa-da grafiki işler üçin melsiz gaty kagyz
Gazet üçin kagyz topda ýa-da listlerde
Melsiz öwüşginli kagyz we gaty kagyz
Surata, ýylylyk, elektrik energiýasy täsir edýän kagyz
üçin esas hökmünde peýdalanylýan melsiz kagyz we
gaty kagyz; nusga alynýan kagyz üçin esas; oboýlar üçin
esas
Grafiki maksatlar üçin melsiz kagyz we gaty kagyz
Hajathana kagyzy, melsiz gaplyk karton, beýleki melsiz
kagyz we gaty kagyz
Hajathana ýa-da arassaçylyk üçin kagyz polotenseler ýada salfetkalar, sellýuloza pamygy, sellýuloza
süýümlerinden polotno
Gaplyk melsiz gaty kagyz (kraft-laýner)
Kraft-kagyz we beýleki melsiz gaty kagyz; halta
görnüşinde krepirlenen ýa-da gasyn-gasyn kraft-kagyz
Gasynly etmek üçin ýarym sellýulozadan topda ýa-da
listde kagyz (aram kiçeldilen)
Test-laýner (gasynly gaty kagyzyň tekiz gatlaklary üçin
regenerirlenen gaty kagyz) melsiz
Beýleki kagyzlar we gaty kagyz; çilim üçin kagyz, ölçeg
boýunça kesilmedik
Beýleki melsiz kagyzlar we gaty kagyz; çilim üçin kagyz
ölçeg boýunça kesilmedik
Ösümlik pergamenti, ýag geçirmeýän kagyz, kalka,
pergament we beýleki ýalpylladylan ýuka kagyz
Ösümlik pergamenti, ýag geçirmeýän kagyz, kalka,
pergament we beýleki ýalpylladylan ýuka kagyz, topda
ýa-da listlerde
Işlenip bejerilen kagyzlar we gaty kagyz
Köp gatlakly, melsiz we siňdirilmedik kagyz we gaty
kagyz
Krepirlenen, gasynly, nagyşly ýa-da deşik açylan kagyz
we gaty kagyz, beýleki toparlara goşulmadyk
Hat, çap etmek üçin, grafika ýa-da başga maksatlar üçin
peýdalanylan, kaolin ýa-da beýleki organiki däl jisimler
bilen örtülen mellenen kagyz we gaty kagyz
Nusga alynýan, özünde nusga alyjysy bar bolan ýa-da
geçiriji kagyz topda ýa-da listlerde, ini 36 sm uly
bolmadyk
Kagyz, gaty kagyz, sellýuloza pamygy we sellýuloza
süýümlerinden mata, mellenen örtükli ýa-da siňdirlen,
reňklenen ýa-da gül basylan, topda ýa-da listlerde
Kagyz, gaty kagyz, sellýuloza pamygy we beýleki
sellýuloza süýümlerinden polotnolar
Kagyz we gaty kagyz galyndylary we gaýtadan
işlenilmeli gereksiz kagyzlar we kartonlar
Kagyz we gaty kagyz öndürmek ulgamynda hyzmatlar
Kagyzdan we gaty kagyzdan önümler
Gasynly kagyz we gaty kagyz, kagyz we gaty kagyz
gaby
25
26
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
21.21.9
21.22
21.22.1
21.22.9
21.23
21.23.1
21.23.9
21.24
21.24.1
21.24.9
26
5
6
21.21.11 Gasynly, deşik açylan ýa-da deşik açylmadyk kagyz we
gaty kagyz, rulonda ýa-da listde
21.21.12 Kagyz, gaty kagyz haltalar, paketler, sellýuloza
pamygyndan ýa-da sellýuloza süýüminden polotnolar
21.21.13 Gasynly kagyzdan ýa-da kartondan gutylar, ýaşikler we
sumkalar
21.21.14 Gasynly edilmedik kagyzdan ýa-da gaty kagyzdan edilen
gutylar, ýaşikler, sumkalar
21.21.15 Kartotekalar üçin ýaşşikler, hatlar üçin lotoklar,
resminamalary saklamak üçin bukjalar we edaralarda,
dükanlarda we şuňa meňzeşlerde peýdalanylýan kagyz
önümleri
21.21.99 Gasynly kagyzlary we kartonlary, gaplyk kagyzlary we
gaty kagyzlary öndürmek ulgamynda hyzmatlar
Hojalyk we hajathana üçin kagyz we kagyz önümleri
Hojalyk we hajathana üçin kagyzlar, kagyz
toplumyndan, kagyzdan, sellýuloza pamygyndan ýa-da
sellýuloza süýüminden polotnodan önümler
21.22.11 Hajathana üçin kagyz, elýaglyklar, arassaçylyk, sürme
üçin süpürgiçler we polotenseler, kagyz toplumyndan,
kagyzdan, sellýuloza süýüminden ýa-da sellýüloza
süýüminden polotnodan aşhana üçin saçaklar we
süpürgiçler
21.22.12 Kagyz toplumyndan, kagyzdan, sellýuloza pamygyndan
ýa-da sellýuloza süýüminden polotnodan arassaçylyk
üçin önümler we keselhanalar üçin önümler, egin-eşige
degişli zatlar
21.22.13 Kagyzdan ýa-da gaty kagyzdan mejmeler, gap-çanaklar,
tarelkalar, çaşkalar we şuňa meňzeş önümler
21.22.99 Hojalyk we hajathana üçin kagyz we kagyz önümlerini
öndürmek ulgamynda hyzmatlar
Kagyzdan resminamalar bölümine degişli zatlar
21.23.11 Nusga alynýan kagyzlar; özünde nusga alyjysy bolan
nusga alynýan ýa-da ini 36 sm uly bolmadyk geçiriji
kagyz; nusga alyjy apparatlar üçin ülňiler we kagyzdan
ofset görnüşler; ýelmeşýän ýa-da ýukajyk ýelim çalnan
(gummirlenen)
21.23.12 Bukjalar, poçta arkaly iberilýän otkrytka-hatlar,
kagyzdan ýa-da gaty kagyzdan poçta arkaly iberilýän
ýönekeý otkrytkalar; kagyzdan konselariýa degişli zatly
gutylar
21.23.13 Hat ýa-da çap etmek we beýleki grafiki maksatlar üçin
peýdalanylýan kagyz we gaty kagyz, nagyşlanan, gasyngasyn ýa-da deşik açylan (žakard we şuňa meňzeş
maşynlar üçin kagyzlary goşmak bilen)
21.23.99 Resminamalar bölümine degişli kagyzlary öndürmek
ulgamynda hyzmatlar
Diwar kagyzlary
21.24.11 Diwar kagyzlary we diwarlara ýelmemek üçin şuňa
meňzeş materiallar; penjireler üçin ýuka kagyz
21.24.12 Diwarlary örtmek üçin dokma materiallary
21.24.99 Diwar kagyzlary öndürmek ulgamynda hyzmatlar
27
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
21.25
4
5
6
21.25.1
Kagyzdan we gaty kagyzdan önümler
21.25.11 Kagyzdan we gaty kagyzdan pol örtükleri
21.25.12 Kagyzdan ýa-da gaty kagyzdan etiketkalar we ýarlyklar
21.25.13 Kagyz toplumyndan süzgüçli bloklar, plitalar we
plastinalar
21.25.14 Çilim üçin kagyz, tegek, tigirler, gilzalar we şuňa
meňzeş önümler; kagyzdan we gaty kagyzdan süzgüçler,
kagyzdan we gaty kagyzdan beýleki önümler
21.25.9 21.25.99 Kagyzdan we gaty kagyzdan önümleri öndürmek
ulgamynda hyzmatlar
22
22.1
22.11
22.11.1 22.11.10
22.11.2
22.11.21
22.11.22
22.11.3
22.11.31
22.11.32
22.11.4
22.11.41
22.11.42
22.11.5
22.11.51
22.11.52
22.11.6
22.11.61
22.11.62
Çap önümleri we maglumat göterijileri (saklaýjylary)
Kitaplar, gazetler we beýleki çap materiallary we
maglumat göterijiler
Kitaplar
Kitaplar, kiçijik kitapçalar (broşýuralar), listowkalar we
aýratyn sahypalarda şuňa meňzeş çap materiallary
Kitaplar, kiçijik kitapçalar we kitap görnüşinde tikilen
şuňa meňzeş çap materiallary, elektron görnüşinde
Kitaplar, kiçijik kitapçalar we kitap görnüşinde tikilen
şuňa meňzeş çap materiallary
Kitaplar, kiçijik kitapçalar we şuňa meňzeş materiallar
elektron görnüşinde
Sözlükler, ensiklopediýalar we olaryň tapgyrlaýyn
çapdan çykarylyşy we elektron görnüşinde
Sözlükler, ensiklopediýalar we olaryň tapgyrlaýyn
çapdan çykarylyşy
Sözlükler, ensiklopediýalar we olaryň elektron
görnüşinde tapgyrlaýyn çapdan çykarylyşy
Atlaslar we geografiki kartalar ýa-da çyzgylar
ýerleşdirilen beýleki kitaplar, çap edilen we elektron
görnüşinde
Atlaslar we geografiki kartalar ýa-da çyzgylar
ýerleşdirilen beýleki kitaplar, çap edilen
Atlaslar we geografiki kartalar ýa-da çyzgylar
ýerleşdirilen beýleki kitaplar, elektron görnüşinde
Geografiki we gidrografiki kartalar ýa-da kitap
görnüşinde bolmadyk şuňa meňzeş çyzgylar, globuslar,
çap edilen we elektron görnüşinde
Geografik we gidrografik kartalar ýa-da kitap
görnüşinde bolmadyk şuňa meňzeş çyzgylar, globuslar
çap edilen
Geografik we gidrografik kartalar ýa-da kitap
görnüşinde bolmadyk şuňa meňzeş çyzgylar, globuslar
elektron görnüşinde
Çap edilen kitaplarda we elektron görnüşinde mahabat
bildirişlerini ýerleşdirmek üçin ýerleri satmak boýunça
hyzmatlar
Çap edilen kitaplarda mahabat bildirişlerini ýerleşdirmek
üçin ýerleri satmak boýunça hyzmatlar
Kitaplarda elektron görnüşinde mahabat bildirişlerini
ýerleşdirmek üçin ýerleri satmak üçin hyzmatlar
27
28
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
22.12
22.13
22.14
28
4
5
6
22.11.9 22.11.99 Kitaplary neşir etmek boýunça hyzmatlar
Hepdede dört gezekden seýrek çykmaýan gazetler,
žurnallar we döwürleýin neşirler
22.12.1
Hepdede dört gezekden seýrek çykmaýan gazetler,
žurnallar we döwürleýin neşirler, çap edilen we elektron
görnüşinde
22.12.11 Hepdede dört gezekden seýrek çykmaýan gazetler,
žurnallar we döwürleýin neşirler, çap edilen görnüşde
22.12.12 Hepdede dört gezekden seýrek çykmaýan gazetler,
žurnallar we döwürleýin neşirler, elektron görnüşinde
22.12.2
Hepdede dört gezekden seýrek çykmaýan gazetlerde,
žurnallarda we döwürleýin neşirlerde elektron
görnüşinde mahabat bildirişlerini ýerleşdirmek üçin
ýerleri satmak boýunça hyzmatlar
22.12.21 Hepdede dört gezekden seýrek çykmaýan gazetlerde,
žurnallarda we döwürleýin neşirlerde mahabat
bildirişlerini ýerleşdirmek üçin ýerleri satmak boýunça
hyzmatlar, çap edilen görnüşde
22.12.22 Hepdede dört gezekden seýrek çykmaýan gazetlerde,
žurnallarda we döwürleýin neşirlerde elektron
görnüşinde mahabat bildirişlerini ýerleşdirmek üçin
ýerleri satmak boýunça hyzmatlar, elektron görnüşinde
22.12.9 22.12.99 Hepdede dört gezekden seýrek çykmaýan gazetleri,
žurnallary we döwürleýin neşirleri çap etmek boýunça
hyzmatlar
Hepdede dört gezekden
seýrek çykýan gazetler,
žurnallar döwürleýin neşirler
22.13.1
Hepdede dört gezekden
seýrek çykýan gazetler,
žurnallar, döwürleýin neşirler çap edilen we elektron
görnüşde
22.13.11 Hepdede dört gezekden
seýrek çykýan gazetler,
žurnallar, döwürleýin neşirler çap edilen görnüşde
22.13.12 Hepdede dört gezekden
seýrek çykýan gazetler,
žurnallar, döwürleýin neşirler elektron görnüşinde
22.13.2
Hepdede dört gezekden seýrek çykýan gazetlerde,
žurnallarda we döwürleýin neşirlerde elektron
görnüşinde mahabat bildirişlerini ýerleşdirmek üçin
ýerleri satmak boýunça hyzmatlar
22.13.21 Hepdede dört gezekden seýrek çykýan gazetlerde,
žurnallarda we döwürleýin neşirlerde mahabat
bildirişlerini ýerleşdirmek üçin ýerleri satmak boýunça
hyzmatlar, çap edilen görnüşde
22.13.22 Hepdede dört gezekden seýrek çykýan gazetlerde,
žurnallarda we döwürleýin neşirlerde mahabat
bildirişlerini ýerleşdirmek üçin ýerleri satmak boýunça
hyzmatlar, elektron görnüşinde
22.13.9 22.13.99 Hepdede dört gezekden seýrek çykýan gazetleri,
žurnallary we döwürleýin neşirleri neşir etmek boýunça
hyzmatlar
Ses ýazgysy
22.14.1
Gramplastinkalar, kompakt-diskler (СD-diskler, DVDdiskler), lentalar we beýleki ses ýazmak üçin göçürijiler
29
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
22.14.2
22.14.9
22.15
22.15.1
22.15.2
22.15.9
22.2
22.21
22.22
22.21.1
22.22.1
5
6
22.14.11 Gramplastinkalar, kompakt-diskler (СD-diskler, DVDdiskler)
22.14.12 Ses ýazyjysy bolan magnit lentalar
Saz partiturlary çap edilen we elektron görnüşinde
22.14.21 Saz partiturlary çap edilen görnüşde
22.14.22 Saz partiturlary elektron görnüşinde
22.14.99 Saz partiturlaryny neşir etmek boýunça hyzmatlar
Poçta arkaly ugradylýan we gutlag otkrytkalary, neşirleri
we şuňa meňzeş çap edilen önümler
Poçta arkaly ugradylýan gutlag otkrytkalary, neşirleri we
şuňa meňzeş çap edilen önümler, çap edilen we elektron
görnüşinde
22.15.11 Poçta arkaly ugradylýan ýa-da bezelen otkrytkalar;
gutlag we beýleki çap edilen otkrytkalar
22.15.12 Bezelen otkrytkalar, gutlag we beýleki otkrytkalar
elektron görnüşinde
22.15.13 Göçürilen suratlar, grawýuralar we suratlar, çap edilen
22.15.14 Göçürilen suratlar, grawýuralar we suratlar, elektron
görnüşinde
22.15.15 Nusga düşürilýän nusgalar (dekalkomaniýa) we
senenamalar, çap edilen
22.15.16 Nusga düşürilýän nusgalar (dekalkomaniýa) we
senenamalar, elektron görnüşinde
Poçta arkaly iberilýän we gutlag otkrytkalarda,
neşirlerde we şuňa meňzeş çap önümlerinde mahabat
bildirişlerini ýerleşdirmek üçin ýeri satmak boýunça
hyzmatlar çap edilen we elektron görnüşinde
22.15.21 Poçta arkaly iberilýän we gutlag otkrytkalarda,
neşirlerde we şuňa meňzeş çap önümlerinde mahabat
bildirişlerini ýerleşdirmek üçin ýeri satmak boýunça
hyzmatlar çap edilen görnüşde
22.15.22 Poçta arkaly iberilýän we gutlag okrytkalarda, neşirlerde
we şuňa meňzeş çap önümlerinde mahabat bildirişlerini
ýerleşdirmek üçin ýeri satmak boýunça hyzmatlar
elektron görnüşinde
22.15.99 Poçta arkaly ugradylýan we gutlag otkrytkalaryny we
şuňa meňzeş çap önümleri neşir etmek boýunça
hyzmatlar
Poligrafiýa
hyzmatlary
we
poligrafiýa
bilen
baglanyşykly hyzmatlar
22.21.10 Gazetleri çap etmek boýunça hyzmatlar
Poligrafiýa hyzmatlary, beýleki toparlara goşulmadyk
Tugra markalary; çekleriň resmi kagyzlary, banknotlar,
paýnamalar; söwda-mahabat materiallary, söwda
kataloglary we beýleki çap edilen materiallar, beýleki
toparlara goşulmadyk
22.22.11 Belgi basylmadyk poçta markalary, tugra kagyzy, çek
kitapçalary, banknotlar we gymatly kagyzlaryň şuňa
meňzeş görnüşleri
22.22.12 Söwda-mahabat materiallary, söwda katalogy we şuňa
meňzeş önümler
22.22.13 Çap edilen materiallar, beýleki toparlara goşulmadyk
29
30
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
22.23
22.24
22.25
22.3
22.31
22.32
22.33
4
5
DF kiçi seksiýa
23
23.1
23.10
23.10.1 23.10.10
23.10.2 23.10.20
23.10.9 23.10.99
23.2
23.20
23.20.1
23.20.11
23.20.12
23.20.13
23.20.14
23.20.15
23.20.16
23.20.17
23.20.18
23.20.2
23.20.21
23.20.22
23.20.3
30
6
22.22.2 22.22.20 Bellige alyş kitapçalary, hasapçylyk kitapçalary,
berkiçler, resmi kagyzlar we kagyzdan, kartondan
konselýariýa degişli beýleki zatlar
22.22.3
Poligrafiýa hyzmatlary, gazetleri çap etmegi goşmazdan
22.22.31 Kitaplary çap etmek boýunça hyzmatlar
22.22.32 Beýleki poligrafiýa hyzmatlary
22.23.1 22.23.10 Sahaplama we bezeg hyzmatlary
Çap görnüşlerini ýygmak we taýýarlamak boýunça
hyzmatlar
22.24.1 22.24.10 Ýygmaça taýýarlamak boýunça hyzmatlar
22.24.2 22.24.20 Çap görnüşleri ýa-da silindrleri we poligrafiýada
peýdalanmak üçin beýleki çap serişdeleri
22.25.1 22.25.10 Poligrafiýa bilen baglanyşykly beýleki hyzmatlar
Ýazgy edilen materiallaryň nusgasyny almak boýunça
hyzmatlar
22.31.1 22.31.10 Ses ýazgylarynyň nusgasyny almak boýunça hyzmatlar
22.32.1 22.32.10 Wideoýazgylaryň nusgasyny almak boýunça hyzmatlar
22.33.1 22.33.10 Programmalaýyn serişdeleriň nusgasyny almak boýunça
hyzmatlar
Koks. Nebiti gaýtadan işlemegiň önümleri we ýader
ýangyjy
Koks. Nebiti gaýtadan işlemegiň önümleri we ýader
ýangyjy
Koks peçleriniň önümi
Daş kömürden, lignitden ýa-da torfdan koks we ýarym
koks; retorta kömri
Daş kömrüni, ligniti ýa-da torfy gaýtadan işlemek arkaly
alynýan şepbikler (smola) (ýakymly ysly we alifat
düzüjilerden ybarat bolan garyndylar)
Koks we koks peçleriniň beýleki önümlerini öndürmek
ulgamynda hyzmatlar
Nebiti gaýtadan işlemegiň önümleri
Motor ýangyjy (benzin, şol sanda uçarlar üçin)
Benzin görnüşli reaktiw ýangyç
Nebiti gaýtadan işlemegiň beýleki ýeňil önümleri, ýeňil
nebit distillýatlary, beýleki toparlara goşulmadyk
Kerosin, kerosin görnüşli reaktiw ýangyjy goşmak bilen
(gaýtadan işlemegiň temperaturasy 150-300 Selsiýa
gradus)
Gazoýllar (dizel ýangyjy)
Nebiti gaýtadan işlemegiň beýleki ortaça önümleri,
ortaça nebit distillýatlary, beýleki toparlara goşulmadyk
Nebit ýangyjy (mazut), beýleki toparlara goşulmadyk
Agyr nebit distillýatlary, beýleki toparlara goşulmadyk
Nebit gazlary we beýleki gaz görnüşli uglewodorodlar,
tebigy gazy goşmazdan
Suwuklandyrylan propan we butan
Arassalanan gazlar, etileni, propileni, butileni,
butadiýeni we beýleki nebit gazlary goşmak bilen
Nebiti gaýtadan işlemegiň beýleki önümleri
31
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
23.20.4
23.20.9
23.3
23.30
23.30.1
23.30.2
23.30.9
5
23.20.31 Nebit wazelini; parafin; ozokerit, beýleki mineral
mumlar
23.20.32 Nebit koksy, nebit bitumy we nebiti gaýtadan
işlemekden ýa-da nebit önümlerinden beýleki galyndylar
23.20.40 Nebiti gaýtadan işlemegiň galyndylary
23.20.99 Nebit önümlerini öndürmek ulgamynda hyzmatlar
Ýader ýangyjy
Radioaktiw elementler, izotoplar we birleşmeler,
radioaktiw galyndylar
23.30.11 Tebigy uran we onuň birleşmeleri
23.30.12 Baýlaşdyrylan uran, plutoniý we olaryň birleşmeleri
23.30.13 Garyplaşan uran, toriý we olaryň birleşmeleri
23.30.14 Radioaktiw elementler we izotoplar, olaryň birleşmeleri,
beýleki toparlara goşulmadyk, radioaktiw galyndylar
23.30.20 Ýylylyk bölüp çykarýan elementler (kassetalar),
şöhlelendirilmedik (ýader reaktorlar üçin)
23.30.90 Radioaktiw galyndylary gaýtadan işlemek boýunça
hyzmatlar
DG kiçi seksiýa
24
24.1
24.11
24.11.1
24.11.11
24.11.12
24.11.13
24.11.9 24.11.99
24.12
24.12.1
24.12.11
24.12.12
24.12.13
24.12.2
24.12.21
24.12.22
24.12.23
24.12.24
24.12.9 24.12.99
24.13
6
Himiki maddalar, himiki önümler we himiki
süýümler
Himiki maddalar, himiki önümler we himiki
süýümler
Esasy himiki maddalar
Senagat gazlary
Wodorod, argon, inert gazlary, azot we kislorod
Uglerodyň dioksidi we beýleki organiki däl kislorod
metal dälleriň birleşmeleri
Suwuk we gysylan howa
Senagat gazlaryny öndürmek ulgamynda hyzmatlar
Reňkleýjiler we pigmentler
Oksidler, peroksidler we gidroksidler
Sinkiň oksidi we peroksidi; titanyň oksidi
Hromuň, margansyň, gurşunyň we misiň oksidleri we
peroksidi
Beýleki metallaryň oksidleri, gidroksidleri we
peroksidleri
Aşgarlaýjy ýa-da reňkleýji ekstraktlar; taninler we
olardan ýasalan jisimler; beýleki toparlara goşulmadyk
reňkleýji maddalar
Organiki sintetik reňkleýji maddalar, reňkleýji laklar we
olaryň esasynda düzümleri
Ösümliklerden gelip çykan aşgarlaýjy ekstraktlar;
taninler we olardan ýasalan jisimler; mal ýa-da
ösümliklerden gelip çykan reňkleýji maddalar
Sintetik organiki we organik däl aşgarlaýjy maddalar;
aşgarlaýjy düzüm
Beýleki toparlara goşulmadyk reňkleýji maddalar;
lýuminoforlar hökmünde ulanylýan organiki däl önümler
Reňkleýjileri we pigmentleri öndürmek ulgamynda
hyzmatlar
Beýleki esasy organiki däl himiki maddalar
31
32
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
5
24.13.1
24.13.11
24.13.12
24.13.13
24.13.14
24.13.15
24.13.2
24.13.21
24.13.22
24.13.3
24.13.31
24.13.32
24.13.33
24.13.4
24.13.41
24.13.42
24.13.5
24.13.51
24.13.52
24.13.53
24.13.54
24.13.55
24.13.56
24.13.57
24.13.58
24.13.9 24.13.99
24.14
24.14.1
24.14.11
24.14.12
24.14.13
32
6
Beýleki toparlara goşulmadyk himiki elementler;
kislotalar we organiki däl birleşmeler
Metalloidler
Metal dälleriň birleşmeleri, galogenliler ýa-da kükürtliler
Aşgar we ýerasty metallar; metallar, skandiý we itriý;
simap
Wodorod hloridi; oleum; fosfor angidridi; beýleki
organiki däl turşulyklar; kükürdiň we kremniniň dioksidi
Oksidler, gidroksidler we peroksidler; gidrazin we
gidroksilamin we olaryň organiki däl duzlary
Metallaryň galogenidleri, gipohloritler, hloratlar we
perhloratlar
Metallaryň galogenidleri
Gipohloritler, hloratlar we perhloratlar
Sulfidler, sulfatlar; nitratlar, fosfatlar we karbonatlar
Sulfidler, sulfitler, sulfatlar
Fosfinatlar, fosfonatlar, fosfatlar we polifosfatlar
Karbonatlar
Beýleki metal duzlary
Oksometallik we peroksimetallik turşuluklaryň duzlary,
gymmat bahaly metallaryň kolloidleri
Beýleki toparlara goşulmadyk organiki däl birleşmeler,
buga öwrülip saplanan suwy goşmak bilen, amalgamlar,
gymmat bahaly metallaryň amalgamlary goşmazdan
Beýleki organiki däl himiki maddalar
Agyr suw (deýteriniň oksidi); izotoplar, beýleki toparlara
goşulmadyk, olaryň birleşmeleri
Sianidler, sianidleriň oksidleri we toplumlaýyn sianidler;
fulminatlar, sianatlar we tiosianatlar; silikatlar; boratlar;
perboratlar; beýleki organiki däl turşuluklaryň ýa-da
peroksikislotalaryň duzy
Wodorodyň peroksidi
Fosfidler; karbidler; gidridler; nitridler; azidler; silisidler
we boridler
Seýrek duş gelýän ýerasty metallaryň, ittriniň we
skandiniň ýa-da bu metallaryň garyndylarynyň
birleşmeleri
Arassalanan kükürt, sublimirlenen, durulandyrylan we
kolloid kükürdi goşmazdan
Bişirlen demir piriti
Pýezoelektrik kwars; gymmat bahaly ýa-da ýarym
gymmat bahaly emeli ýa-da gaýtadan dikeldilen işlenip
bejerilmedik beýleki daşlar
Beýleki esasy organiki däl himiki maddalary öndürmek
ulgamynda hyzmatlar
Beýleki esasy organiki himiki maddalar
Uglewodorodlar we olardan ýasalanlar
Asiklik uglewodorodlar
Siklik uglewodorodlar
Asiklik uglewodorodlaryň galoidden emele gelenleri
33
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
24.14.2
24.14.3
24.14.4
24.14.5
24.14.6
5
6
24.14.14 Uglewodorodlardan emele
gelenler,
sulfirlenen,
nitrirlenen ýa-da nitrozirlenen, galogenleşdirilen ýa-da
galogenleşdirilmedikler
24.14.15 Beýleki uglewodorodlardan emele gelenler
Spirtler,
fenollar,
fenolospirtler
we
olardan
galogenleşdirilen, nitrirlenen ýa-da nitrozirlenen emele
gelenler
24.14.21 Ýagly tehniki spirtler
24.14.22 Bir atomly spirtler
24.14.23 Glikollar (iki atomly spirtler; diollar), köp atomly
spirtler, siklik spirtler we olardan emele gelenler
24.14.24 Fenollar, fenolospirtler we fenollardan emele gelenler
Monokarbonly ýagly senagat turşuluklar; karkarbon
turşuluklar we olardan alnanlar
24.14.31 Monokarbonly, ýagly tehniki turşuluklar we olardan
alnanlar
24.14.32 Monokarbonly asiklik doýgun turşuluklar we olardan
alnanlar
24.14.33 Doýgun monokarbonly, siklan turşuluklar, siklan ýa-da
sikloterpen turşuluklar, polikarbon asiklik turşuluklar we
olardan alnanlar
24.14.34 Ýakymly ysly polikarbon we karbon turşuluklar kislorod
saklaýan funksional goşmaça toparlary bilen; olardan
alnanlar, salisil turşuluklary we onuň duzlaryny
goşmazdan
Azotly funksional toparlary düzüminde saklaýan
organiki birleşmeler
24.14.41 Aminli funksional toparlary özünde saklaýan birleşmeler
24.14.42 Aminobirleşmeler, düzüminde kislorod funksional
topary öz içine alýan lizin we glýutamin turşuluklaryny
goşmazdan
24.14.43 Ureinler funksional karboksimid topary özünde saklaýan
birleşmeler; funksional nitril toparlary özünde saklaýan
birleşmeler; olardan alnanlar
24.14.44 Beýleki özünde azot saklaýan funksional toparlary bolan
birleşmeler
Kükürt organiki birleşmeler we beýleki organo-organiki
däl birleşmeler beýleki geterosiklik birleşmeler
24.14.51 Kükürt organiki birleşmeler we beýleki organo-organiki
däl birleşmeler
24.14.52 Geterosiklik birleşmeler, beýleki toparlara goşulmadyk
24.14.53 Düzüminde fosfor bolan kislotalaryň we beýleki
organiki däl kislotalaryň çylşyrymly efirleri; olardan
emele gelenler
Ýönekeý efirler, organiki peroksidler, epoksidler,
asetallar we ýarym asetallar; beýleki organiki
birleşmeler
24.14.61 Aldegid funksiýaly birleşmeler
24.14.62 Keton funksiýaly we hinoin funksiýaly birleşmeler
24.14.63 Ýönekeý efirler, organiki peroksidler, epoksidler,
asetallar we ýarym asetallar we olardan emele gelenler
24.14.64 Fermentler we beýleki organiki birleşmeler
33
34
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
5
24.14.7
24.14.71
24.14.72
24.14.73
24.14.8 24.14.80
24.14.9 24.14.99
24.15
24.15.1 24.15.10
24.15.2 24.15.20
24.15.3 24.15.30
24.15.4 24.15.40
24.15.5 24.15.50
24.15.6 24.15.60
24.15.7 24.15.70
24.15.8 24.15.80
24.15.9 24.15.99
24.16
24.16.1 24.16.10
24.16.2 24.16.20
24.16.3 24.16.30
24.16.4 24.16.40
24.16.5
24.16.51
24.16.52
24.16.53
24.16.54
24.16.55
24.16.56
24.16.57
34
6
Dürli esasy organiki himiýa önümleri
Ösümlik önümlerinden ýa-da şepbiklerinden (smola)
emele gelenler
Agaç kömür, algomerleneni goşmak bilen
Daş kömrünüň şepbigini ýokary temperaturada gaýtadan
işlemekden alnan ýaglar we önümler; şepbik we şepbik
koksy
Sellýuloza öndürmekden aşgar galyndylary, tal ýagyny
goşmazdan
Beýleki esasy organiki himiki maddalary öndürmek
ulgamynda hyzmatlar
Azot dökünleri we birleşmeleri
Azot kislotalary; sulfoazot kislotalary; ammiak
Ammoniý hloridi; nitritler; kaliý nitraty; kömürturşy
ammonisi
Mineral ýa-da himiki azot dökünleri, gerdejikler
görnüşinde, şuňa meňzeş görnüşdäki ýa-da gapdaky
agramy 10 kg artyk bolmadyk dökünleri goşmazdan
Agramy 10 kg artyk bolmadyk mineral ýa-da himiki
fosfor dökünleri, gerdejikler görnüşindäki, şuňa meňzeş
görnüşdäki ýa-da gapdaky dökünleri goşmazdan
Mineral ýa-da himiki kaliý dökünleri, gerdejikler
görnüşindäki, şuňa meňzeş görnüşdäki ýa-da gapdaky
agramy 10 kg artyk bolmadyk dökünleri goşmazdan
Mal ýa-da ösümliklerden alnan dökünler
Kaliý nitraty, gerdejikler görnüşinde şuňa meňzeş
görnüşlerde ýa-da gaplarda, agramy 10 kg köp
bolmadykdökünleri goşmazdan
Beýleki toparlara goşulmadyk dökünler
Azot dökünleri we birleşmelerini öndürmek ulgamynda
hyzmatlar
Başlangyç görnüşde plastmassalar
Başlangyç görnüşde etileniň polimerleri
Başlangyç görnüşde stirolyň polimerleri
Başlangyç görnüşde winilhloridiň ýa-da beýleki
galogenleşdirilen olefinleriň polimerleri
Ýönekeý we çylşyrymly poliefirler, polikarbonatlar,
alkid we epoksid şepbikleri
Başlangyç görnüşde beýleki plastmassalar, ion alyşçalyş edilýän şepbikler
Başlangyç görnüşde propileniň ýa-da beýleki olefinleriň
polimerleri
Winilasetatyň ýa-da beýleki çylşyrymly winil efirleriniň
polimerleri we başlangyç görnüşde beýleki winil
polimerleri
Başlangyç görnüşde poliakrilatlar
Başlangyç görnüşde poliamidler
Başlangyç görnüşde karbid, tiomoçewin we milamin
şepbikleri
Beýleki aminosmolalar, başlangyç görnüşde fenol
şepbikleri we poliuretanlar
Başlangyç görnüşde silikonlar
35
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
24.17
24.2
24.20
24.3
24.30
4
5
6
24.16.58 Başlangyç görnüşde beýleki plastmassalar
24.16.6 24.16.60 Plastmassanyň galyndylary, kesindileri, skraplary
24.16.9 24.16.99 Başlangyç görnüşindäki plastmassalary öndürmek
ulgamynda hyzmatlar
24.17.1 24.17.10 Başlangyç görnüşde sintetiki kauçuk
24.17.9 24.17.99 Başlangyç görnüşde sintetiki kauçugy öndürmek
ulgamynda hyzmatlar
Pestisidler we beýleki agrohimiýa önümleri
24.20.1
Pestisidler we beýleki agrohimiýa önümleri bölekleýin
söwda üçin çekip gaplanan, gaplanyp daňylan ýa-da
taýýar serişdeler ýa-da önümler görnüşinde berlen
24.20.11 Insektisidler we akarisidler, bölekleýin söwda üçin çekip
gaplanan ýa-da gaplanyp daňylan ýa-da taýýar serişdeler
ýa-da önümler görnüşinde berlen
24.20.12 Gerbisidler, bölekleýin söwda üçin çekip gaplanan ýa-da
gaplanyp daňylan ýa-da taýýar serişdeler ýa-da önümler
görnüşinde berlen
24.20.13 Şinelemäniň garşysyna serişdeler, ösümsikleriň ösüşini
sazlaýjylar bölekleýin söwda üçin çekip gaplanan ýa-da
gaplanyp daňylan ýa-da taýýar serişdeler ýa-da önümler
görnüşinde berlen
24.20.14 Ýokançsyzlandyryjy serişdeler, bölekleýin söwda üçin
çekip gaplanan ýa-da gaplanyp daňylan ýa-da taýýar
serişdeler ýa-da önümler görnüşinde berlen
24.20.15 Fungisidler, rodentisidler we şuňa meňzeş önümler,
bölekleýin söwda üçin çekip gaplanan ýa-da gaplanyp
daňylan ýa-da taýýar serişdeler ýa-da önümler
görnüşinde berlen
24.20.9 24.20.99 Pestisidleri we beýleki agrohimiýa önümlerini öndürmek
ulgamynda hyzmatlar
Reňkler, laklar we şuňa meňzeş örtükler, çaphana reňki
we mastika
24.30.1
Polimerleriň esasynda reňkler we laklar
24.30.11 Polimerleriň esasynda reňkler we laklar, suw
gurşawynda dargadylan ýa-da eredilen
24.30.12 Çylşyrymly poliefirleriň, akrilleriň ýa-da winil
polimerleriň
esasynda
reňkler
we
laklar,
disperginlerlenen ýa-da suwsuz gurşawda eredilen
24.30.2
Reňkler we laklar, olar bilen baglanyşykly beýleki
önümler; suratkeşler üçin reňk we çaphana reňki
24.30.21 Pigmentlar, gluşiteller we taýýar reňkler, syrçalar we
aýna görnüşli glazurlar, angoblar, suwuk ýalpyldylar we
ş.m. aýnasement
24.30.22 Reňkler we laklar; taýýar sikkatiwler
24.30.23 Suratkeşler, okuwçylar tarapyndan peýdalanylýan ýa-da
atly ýazgylary bezemek üçin peýdalanylýan çeperçilik
reňkleri; öwüşgin berýän reňkler; boş wagtlarda işlemek
üçin reňkler we şuňa meňzeş önümler, toplumda
gerdejikler
görnüşinde,
týubiklerde,bankalarda,
çüýşelerde, lotoklarda, ýa-da şuňa meňzeş görnüşlerde
ýa-da gaplarda
24.30.24 Çaphana reňkleri
35
36
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
24.4
24.41
24.42
36
4
5
6
24.30.9 24.30.99 Reňkleri, laklary we şuňa meňzeş örtükleri çaphana
reňklerini we mastikany
öndürmek ulgamynda
hyzmatlar
Himiýa derman serişdeleri we derman ösümliklerden
önümler
Esasy derman serişdeleri
24.41.1 24.41.10 Salisil turşusy, O-asetilsalisil turşusy; olaryň duzlary we
çylşyrymly efirleri
24.41.2 24.41.20 Lizin, glutamin turşusy we olaryň duzlary; dördülenji
duzlar we ammoniniň gidroksidleri; fosfoaminolipidler;
amidler, olardan emele gelenler we olaryň duzlary
24.41.3 24.41.31 Laktonlar, beýleki toparlara goşulmadyk; geterosiklik
birleşmeler, diňe azotyň pirazol suwuk hala geçirilmedik
halkasyny piramidin halkasyny, piperazin halkasyny,
suwuk hala geçirilmedik triazin halkasyny ýa-da suwuk
hala geçirilmedik halkalaryň fenotiazin ulgamy;
nukleýin kizlotalary özünde saklaýan geteroatomlary
bilen,gidantoin we ondan emele gelenler
24.41.32 Sulfonamidler
24.41.4 24.41.40 Himiýa taýdan arassa gant, beýleki toparlara
goşulmadyk; gantlaryň ýönekeý we çylşyrymly efirleri
we olaryň duzy, beýleki toparlara goşulmadyk
24.41.5
Prowitaminler, witaminler we gormonlar; glikozidler we
ösümlik alkaloidleri we olardan emele gelenler;
antibiotikler
24.41.51 Prowitaminler, witaminler we olardan emele gelenler
24.41.52 Gormonlar, olardan emele gelenler; köplenç gormon
hökmünde peýdalanylýan beýleki steroidler
24.41.53 Glikozidler, ösümlik alkaloidleri, olaryň duzlary,
ýönekeý we çylşyrymly efirler, olardan emele gelenler
24.41.54 Antibiotikler
24.41.6 24.41.60 Mäzler we beýleki gurluşlar, olaryň ekstraktlary we
adamyň ýa-da haýwanyň beýleki maddalary, başga
toparlara goşulmadyk
24.41.9 24.41.99 Derman öndürmek üçin esasy önümleri öndürmek
ulgamynda hyzmatlar
24.42.1
Derman serişdeleri
24.42.11 Dermanlar, penisillin ýa-da beýleki antibiotikleri özünde
saklaýan
24.42.12 Antibiotik däl-de, gormonlary özünde saklaýan
dermanlar
24.42.13 Gormonlary ýa-da antibiotikleri däl-de, alkaloidleri ýada olardan emele gelenleri özünde saklaýan dermanlar
24.42.2
Beýleki derman serişdeleri
24.42.21 Syworotkalar we imunly waksinalar
24.42.22 Gormonlaryň
ýa-da
spermisidleriň
esasynda
kontraseptiwler
24.42.23 Kesel anyklaýyş reagentler we beýleki derman
serişdeleri
24.42.24 Sargy üçin ýelimli materiallar, ketgut we şuňa meňzeş
matteriallar, ilkinji kömek bermek üçin apteçkalar
24.42.25 Derman öndürilende galyndylar
37
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
24.5
24.51
24.52
24.6
24.61
4
5
6
24.42.9 24.42.99 Derman serişdelerini öndürmek ulgamynda hyzmatlar
Gliserin, sabyn we ýuwujy serişdeler; arassalaýjy we
ýalpyldadyjy serişdeler; parfýumeriýa we gözellik
serişdeleri
Gliserin, sabyn we ýuwujy serişdeler; arassalaýjy we
ýalpyldadyjy serişdeler
24.51.1 24.51.10 Gliserin
24.51.2 24.51.20 Ýüzleý-işjeň organiki maddalar, sabyny goşmazdan
24.51.3
Sabyn, ýuwujy we arassalaýjy serişdeler
24.51.31 Sabyn we sabyn hökmünde ulanmak üçin ýüzleý-işjeň
organiki maddalar we serişdeler
24.51.32 Ýuwujy we arassalaýjy serişdeler
24.51.4
Ýakymly ysly maddalar we mumlar
24.51.41 Jaýlar üçin ýakymly ys berýän we ýakymsyz ysy
aýyrýan serişdeler, dini däp-dessurlar ýerine ýetirilende
peýdalanylýan ýakymly ys berijileri goşmak bilen
24.51.42 Emeli we taýýar mumlar
24.51.43 Aýakgap, mebel, pol, ýeňil awtomobilleriň nowalary,
aýnalar ýa-da metallar üçin ýalpyldadyjy düzümler we
kremler
24.51.44 Arassalaýjy pastalar, külkeler we beýleki arassalaýjy
serişdeler
24.51.9 24.51.99 Gliserin, sabyn, ýuwujy serişdeleri, arassalaýjy we
ýalpyldadyjy serişdeleri öndürmek ulgamynda hyzmatlar
24.52.1
Parfýumeriýa we tualet serişdeleri
24.52.11 Atyr we tualet suwy
24.52.12 Dodagyň we gözüň makiýažy üçin gözellik serişdeleri
24.52.13 Manikýur we pedikýur üçin kosmetiki serişdeler
24.52.14 Tualet we gözellik tozy, ykjamlaryny hem goşmak bilen
24.52.15 Gözellik serişdeler ýa-da deriňe seretmek üçin serişdeler
(dermanlary goşmazdan), güne ýanmaga garşy ýa-da
güne ýanmak üçin serişdeleri goşmak bilen, dodagyň we
gözüň makiýažy, manikýur we pedikýur üçin serişdeleri,
pudralary goşmazdan
24.52.16 Şampunlar, saç üçin laklar, saçy býuralama ýa-da saça
timar bermek üçin serişdeler
24.52.17 Losýonlar we saç üçin serişdeler, şampunlary, laklary we
permanent býuralama üçin serişdeleri goşmazdan
24.52.18 Agyz boşlugynyň we dişleriň arassaçylygy üçin
fiksirleýji külkeleri goşmak bilen
24.52.19 Sakal syrmak üçin serişdeler; derlemäniň garşysyna
serişdeler; wanna almak üçin düzümler; tualet, gözellik,
beýleki parfýumeriýa serişdeleri, beýleki toparlara
goşulmadyk
24.52.9 24.52.99 Parfýumeriýa we tualet serişdelerini öndürmek
ulgamynda hyzmatlar
Beýleki himiýa önümleri
24.61.1
Partlaýjy maddalar
24.61.11 Propellent däriler we taýýar partlaýjy maddalar
24.61.12 Partlatmak üçin otlanýan bikford ýüpler; kapsuldetonatorlar; zapallar; elektrodetonatorlar
24.61.13 Feýerwerkler
37
38
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
24.62
4
24.61.9
24.62.1
24.62.9
24.63
24.63.1
24.63.9
24.64
24.64.1
24.65
24.64.9
24.65.1
24.65.9
24.66
24.66.1
24.66.2
24.66.3
24.66.4
38
5
6
24.61.14 Signal raketalary, ýagyş raketalary we beýleki
pirotehniki önümler, feýerwerkleri goşmazdan
24.61.99 Partlaýjy maddalary öndürmek ulgamynda hyzmatlar
24.62.10 Ýelimler we želatinler
24.62.99 Ýelimleri we želatinleri öndürmek ulgamynda hyzmatlar
Efir ýaglary
24.63.10 Efir ýaglary; ýakymly ysly maddalaryň garyndylary
24.63.99 Efir ýaglary öndürmek ulgamynda hyzmatlar
Fotomateriallar
Fotoplastinkalar we fotoplýonkalar; şol bada çykarylýan
suratlar üçin plýonkalar; surat almakda peýdalanylýan
himiki düzümler we garyşdyrylmadyk önümler
24.64.11 Fotoplastinkalar we fotoplýonkalar, şol bada çykarylýan
suratlar
üçin
plýonkalar,
ýagta
duýgur,
eksponirlenmedik; fotokagyz
24.64.12 Fotohimikatlar, laklary, ýelimleri we adgeziwleri
goşmazdan, ölçelen möçberlerde berlen fotografiýa
maksatlary üçin peýdalanylýan garyşdyrylmadyk ýa-da
bölekleýin söwda üçin peýdalanmaga taýýar gaplanan
önümler
24.64.99 Fotomateriallary öndürmek ulgamynda hyzmatlar
Ýazylmadyk taýýar göterijiler
24.65.10 Ses ýazmak üçin ýa-da başga hadysalary şuňa meňzeş
ýazgylar
üçin
ýazylmadyk
taýýar
göterijiler,
kinoplýonkalary goşmazdan
24.65.99 Taýýar ýazylmadyk göterijileri öndürmek ulgamynda
hyzmatlar
Beýleki toparlara goşulmadyk himiýa önümleri
24.66.10 Himiýa taýdan üýtgedilen mal ýa-da ösümlik ýaglary;
mal ýa-da ösümlik ýaglarynyň azyk däl garyndylary
Hat ýazmak ýa-da surat üçin syýa we beýleki syýalar
24.66.20 Syýa we şuňa meňzeş önümler
Çalgy materiallary; prisadkalar, antifrizler
24.66.31 Çalgy materiallary
24.66.32 Antidetonasion düzümler (antidetonatorlar); mineral
ýaglar we şuňa meňzeş önümler üçin prisadkalar
24.66.33 Gidrawlik tormoz suwuklyklary; antifrizler we
antiobledeniteller
Beýleki himiýa önümleri
24.66.41 Peptonlar we olardan emele gelenler; beýleki belok
maddalary we olardan emele gelenler, beýleki toparlara
goşulmadyk (glutelinleri we prolaminleri, globulinleri,
glisilinleri,
keratitleri,
nukleproteidleri,
belok
izolýatorlary goşmak bilen)
24.66.42 Şekil ýasamak üçin pastalar; diş lukmanlarynyň ulanýan
mumlary
we
diş
lukmanlarynyň
tejribesinde
peýdalanylýan beýleki gips esasynda materiallar;
mikroorganizmleri ösdürmek üçin medeni gurşawlar;
kesel anyklaýyş ýa-da tejribehana reagentleri, beýleki
toparlara goşulmadyk
24.66.43 Elektronikada
peýdalanylýan
legirlenen
himiki
elementler
39
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
24.66.9
24.7
24.70
24.70.1
24.70.2
24.70.3
24.70.9
DH kiçi seksiýa
25
25.1
25.11
5
6
24.66.44 Işjeňleşdirilen kömür
24.66.45 Bezeg üçin serişdeler; reňkleýji, reňklemäni tizleşdirýän
düzümler, ýa-da berkidiji reňkleýjiler we şuňa meňzeş
önümler
24.66.46 Metal üstleri oýmak üçin düzümler; kauçugyň
wulkanizasiýasyny tizleşdirijiler, rezin we plastmassalar
üçin plastifikatorlar we stabilizatorlar; beýleki toparlara
goşulmadyk katalizatorlar; garyşyk alkibenzollar we
alkilnaftalinler
24.66.47 Guýulýan görnüşler we esaslar üçin tutuşdyryjy jisimler;
himiýa önümleri
24.66.48 Beýleki toparlara goşulmadyk beýleki himiýa önümleri
24.66.49 Himiýa we oňa golaý senagat pudaklarynyň galyndy
önümleri, beýleki toparlara goşulmadyk
24.66.99 Himiýa önümlerini öndürmek ulgamynda hyzmatlar,
beýleki toparlara goşulmadyk
Himiýa süýümleri
Sintetiki süýümleri
24.70.11 Filament sintetiki ýüplüklerden işilen bogulyk, sintetiki
ştapel süýümler, daralmadyk we ýörite maşynda
daralmadyk
24.70.12 Neýlondan ýa-da beýleki poliamidlerden berk filament
ýüplükler poliefirlerden berk filament ýüplükler
24.70.13 Teksturirlenen filament ýüplükler we beýleki ýeke tar
ýüplükler
24.70.14 Liniýalaýyn dykyzlygy 67 desitekstden az bolmadyk
sintetiki monofilament ýüplükler we lenta görnüşinde
sintetiki we ini 5 mm artyk bolmadyk şuňa meňzeş
ýüplükler
Emeli süýümler
24.70.21 Filament sintetiki ýüplüklerden işilen bogulyk, sintetiki
ştapel süýümler, daralmadyk we ýörite maşynda
daralmadyk
24.70.22 Wiskoza süýüminden berk emeli filament ýüplükler,
bölekleýin söwda üçin çekilip gaplanmadyk
24.70.23 Ýeke tarly teksturirlenen emeli filament ýüplükler
24.70.24 Liniýalaýyn dykyzlygy 6,7 ýazgydan az bolmadyk emeli
monofilament ýüplükler keseligine kesişýän ölçegi 1
mm artyk bolmadyk, ini 5 mm artyk bolmadyk emeli
dokma materiallaryndan şuňa meňzeş önümler
24.70.30 Himiýa süýümleriniň galyndylary
24.70.99 Himiýa süýümini öndürmek ulgamynda hyzmatlar
Rezin we plastmassa önümleri
Rezin we plastmassa önümleri
Rezin önümler
Täze we ulanylan şinalar we kameralar
25.11.1
Täze rezin şinalar we kameralar
25.11.11 Pnewmatik täze rezin şinalar
25.11.12 Motosiklleri ýa-da tigirler üçin täze pnewmatik rezin
şinalar
39
40
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
25.11.2
25.11.9
25.12
25.12.1
25.12.9
25.13
25.13.1
25.13.2
25.13.3
25.13.4
25.13.5
25.13.6
25.13.7
25.13.8
25.13.9
25.2
25.21
25.21.1
25.21.2
40
5
6
25.11.13 Awtobuslar ýa-da ýük awtomobilleri üçin, uçarlar üçin
täze pnewmatik rezin şinalar
25.11.14 Beýleki täze pnewmatik rezin şinalar (oba we tokaý
hojalyk maşynlary, beýleki önümçilik maşynlary üçin)
25.11.15 Rezin kameralar, uly ýa-da ýassyk şekilli şinalar,
çalşyrylýan protektorlar we gurşaw lentalary
25.11.16 Rezin şinalary gaýtadan dikeltmek üçin taýýarlanan
önüm
25.11.20 Ulanylan rezin şinalar
25.11.99 Rezin şinalary we kameralary öndürmek ulgamynda
hyzmatlar
25.12.10 Gaýtadan dikeldilen pnewmatik rezin şinalar
25.12.99 Pnewmatik rezin şinlary gaýtadan dikeltmek boýunça
hyzmatlar
Beýleki rezin önümleri
25.13.10 Regenerirlenen rezin, başlangyç görnüşde ýa-da
plastinalarda, listlerde ýa-da zolaklarda
25.13.20 Patlawuk edilen kauçuk we ondan önümler; sapak, kord,
plastinalar, listler, zolaklar, oklar we profil görnüşli rezin
(eboniti goşmazdan)
25.13.30 Rezinden turbalar, trubkajyklar ýangyn söndürilýän
şlanglar we şlanglar (eboniti goşmazdan)
25.13.40 Konweýer lentalary (transportýor) we rezinden ýörediji
25.13.50 Rezin garylan dokma materiallary, kordy goşmazdan
25.13.60 Egin-eşik predmetleri we rezinden oňa degişli zatlar,
eboniti goşmazdan
Rezinden edilen önümler, beýleki toparlara goşulmadyk,
ebonit, ebonitden edilen önümler
25.13.71 Rezinden edilen önümler, eboniti goşmazdan,
arassaçylyk ýa-da derman öndürmek üçin, emzikleri
goşmak bilen
25.13.72 Rezinden pol örtükleri we matlar (düşekler), öýjüklileri
goşmazdan
25.13.73 Rezinden beýleki
önümler,
beýleki
toparlara
goşulmadyk; ähli görnüşlerdäki ebonit we ondan
önümler
25.13.80 Rezin galyndylary, kesindileri we skraplar we olardan
alnan külkeler we ownuk bölekler
Beýleki rezin önümlerini öndürmek ulgamynda,
bejermek we tehniki hyzmat boýunça hyzmatlar, şinalary
goşmazdan
25.13.90 Beýleki rezin önümlerini hyzmatlar, şinalary goşmazdan
25.13.99 Beýleki rezin önümlerini öndürmek ulgamynda
hyzmatlar, şinalary goşmazdan
Plastmassa önümleri
Plastmassadan plitalar, listler, turbalar we profiller
25.21.10 Keseligine kesimi 1mm gowrak ölçegli mononitler;
prutkiler, oklar we profiller
Plastmassadan turbalar, turbajyklar, şlanglar we olaryň
fitingleri
41
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
25.21.3
25.21.4
25.21.9
25.22
25.22.1
25.22.9
25.23
25.23.1
5
6
25.21.21 Gatadylan proteinden ýa-da sellýuloza materiallaryndan
emeli örtükler; plastmassadan gaty turbalar, turbajyklar,
ýangyn söndürilýän şlanglar, şlanglar
25.21.22 Plasmassadan beýleki turbalar, turbajyklar, ýangyn
söndürilýän şlanglar, şlanglar we olaryň fitingleri
25.21.30 Plasmassadan plitalar, listler, plýonka, folga we zoluklar,
armirlenmedik ýa-da beýleki materiallar bilen
birleşdirilmedik
Plastmassadan beýleki plastinalar, listler; plýonka, folga
we zolaklar
25.21.41 Plastmassadan öýjükli plastinalar, listler; plýonka, folga
we zolaklar
25.21.42 Plastmassadan öýjüksiz plastinalar, listler; plýonka,
folga we zolaklar
Plastmassadan
turbalary,
turbajyklary,
ýangyn
söndürilýän şlanglar, şlanglary we fitingleri öndürmek
ulgamynda, bejermek we tehniki taýdan hyzmat etmek
boýunça hyzmatlar, senagat kärhanalarynda geçiriji
turbalary oturtmak (gurnaw) boýunça hyzmatlary
goşmak bilen
25.21.91 Plastmassadan
turbalary,
turbajyklary,
ýangyn
söndürilýän şlanglary, şlanglary, fitingleri oturtmak
(gurnaw) boýunça hyzmatlar, senagat kärhanalarynda
öndürmek ulgamynda hyzmatlar
25.21.92 Plastmassadan
turbalary,
turbajyklary,
ýangyn
söndürilýän şlanglar, şlanglary we fitingleri bejermek we
tehniki taýdan hyzmat etmek boýunça hyzmatlar,
senagat kärhanalarynda geçiriji turbalary bejermek we
tehniki taýdan hyzmat etmek boýunça hyzmatlary
goşmak bilen
25.21.99 Plastmassadan
turbalary,
turbajyklary,
ýangyn
söndürilýän şlanglar, şlanglary we fitingleri öndürmek
ulgamynda hyzmatlar
Plastmassadan gaplamak üçin önümler
25.22.11 Polietilenden haltalar we sumkalar (konus görnüşlileri
goşmak bilen)
25.22.12 Beýleki plastmassalardan haltalar we sumkalar (konus
görnüşlileri goşmak bilen), etileni goşmazdan
25.22.13 Plastmassadan korobkalar, ýaşikler, gözenek taralar we
şuňa meňzeş önümler
25.22.14 Plastmassadan uly çüýşeler, çüýşeler, gutylar we şuňa
meňzeş önümler
25.22.15 Gaplamak üçin plastmassadan beýleki önümler
25.22.99 Gaplamak üçin plastmassadan önümleri öndürmek
ulgamynda hyzmatlar
Plastmassadan gurluşyk üçin önümler
25.23.11 Pol, diwarlar we potolok üçin plastmassadan örtükler,
topda ýa-da plitalar görnüşinde
25.23.12 Plastmassadan wannalar, el-ýüz ýuwulýan, rakowinalar,
unitazlar we gapaklar, ýuwýan baklar we beýleki sanitartehniki önümler
41
42
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
25.23.2
25.23.9
25.24
25.24.1
25.24.2
25.24.9
DI kiçi seksiýa
26
26.1
26.11
42
5
6
25.23.13 Plastmassadan sygymlar, çelekler, baklar we sygymlygy
300 l gowrak şuňa meňzeş gaplar,
25.23.14 Plastmassadan gapylar, penjireler, gapylar üçin
çarçuwalar we penjire üçin çarçuwalar, gapylar üçin
bosagalar, žalýuzlar we şuňa meňzeş önümler we olaryň
bölekleri,
25.23.15 Plastmassadan beýleki gurluşyk önümleri, beýleki
toparlara goşulmadyk
25.23.20 Plastmassadan ýygnama gurluşyk gurnamalary
Plastmassadan ýygnama gurluşyk gurnamalaryny we
gurluşyk önümlerini oturtmak (gurnaw) boýunça,
öndürmek ulgamynda hyzmatlar
25.23.90 Plastmassadan ýygnama gurluşyk gurnamalaryny we
düzüm böleklerini oturtmak (gurnaw) boýunça
hyzmatlar
25.23.99 Plastmassadan
gurluşyk
önümlerini
öndürmek
ulgamynda hyzmatlar
Plastmassadan beýleki önümler
25.24.10 Plastmassadan egin-eşigiň närseleri we oňa degişli
zatlar, ellikleri goşmak bilen
Plastmassadan beýleki önümler, beýleki toparlara
goşulmadyk
25.24.21 Plastmassadan lentalar, plitalar, zolaklar, listler,
plýonkalar, folgalar toplumda ýa-da tekiz görnüşinde,
ini 20 sm artyk däl
25.24.22 Beýleki tekiz lentalar, plitalar, zolaklar, listler,
plýonkalar we folga görnüşler, beýleki plastmassadan
öz-özi ýelmenýän
25.24.23 Öýde ulanylýan plastmassadan aşhana, naharhana, tualet
predmetleri
25.24.24 Çyralaryň
we
yşyklandyryjy
armaturalaryň
plastmassadan ownuk bölekleri ýagtylyk bilen
görkezgiçler we şuňa meňzeş önümler, beýleki toparlara
goşulmadyk
25.24.25 Gorag üçin kellä geýilýän zatlar; plastmassadan beýleki
kellä geýilýän zatlar
25.24.26 Plastmassadan elektroizolýasiýa armaturasy
25.24.27 Plastmassadan resminamalar we mekdebe degişli zatlar
25.24.28 Mebel, ulag serişdeleri üçin plastmassadan furnitura,
heýkeljikler we bezegler
25.24.90 Beýleki plastmassa önümlerini we ownuk bölekleri
öndürmek ulgamynda hyzmatlar
Metal däl mineral önümler
Metal däl mineral önümler
Aýna we aýnadan edilen önümler
26.11.1
List görnüşinde aýna
26.11.11 Guýlan, sozulan, süýndürilen ýa-da üflenip ýasalan list
görnüşinda ýa-da profilirlenen aýna, ýöne beýleki usul
arkaly işlenip bejerilmedik
43
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
26.12
4
26.11.9
26.12.1
26.12.9
26.13
26.13.1
26.13.9
26.14
26.14.1
26.14.9
26.15
26.15.1
26.15.2
5
6
26.11.12 Flat-aýna we üsti ýylmanan ýa-da ýalpyldadylan aýna,
list görnüşinde, ýöne beýleki usul arkaly işlenip
bejerilmedik
26.11.99 List görnüşindäki aýna öndürmek ulgamynda hyzmatlar
Bir görnüşe getirilen we işlenip bejerilen list
görnüşindäki aýna
26.12.11 List görnüşindäki gyraňlanan, haşamlanan, egreldilen,
burawlap deşilen, syrçalalan ýa-da başga usul arkaly
işlenip bejerilen, ýöne çarçuwa ýa-da oprawa
salynmadyk aýna
26.12.12 Döwük böleksiz aýna
26.12.13 Aýnadan köp gatly izolirleýji önümler; aýnadan ýüz
görülýän aýnalar
26.12.90 List görnüşinde aýnany işläp bejermek boýunça
hyzmatlar
Içi boş aýna
26.13.11 Aýnadan çüýşeler, bankalar, gutylar we beýleki gaplary,
ampulalary goşmazdan; aýnadan dykylar, gapaklar we
beýleki dykylyk serişdeler
26.13.12 Içmek üçin gaplar (bokallar), aýna keramikany
goşmazdan
26.13.13 Saçak ýazmak üçin, aşhana üçin peýdalanylýan aýna
önümler, tualet we konselýariýa degişli zatlar,
interýerleriň bezegleri we şuňa meňzeş önümler
26.13.14 Dýuaryň gaplary we beýleki wakuum gaplar üçin aýna
kolbalar
Içi boş aýnany işläp bejermek boýunça hyzmatlar
26.13.91 Bulgurlary (bokallary) we saçak ýazmak ýa-da aşhana
üçin beýleki aýna önümleri işläp bejermek boýunça
hyzmatlar
26.13.92 Aýna gaplary (azyk önümleri, saglygy goraýyş we
kosmetiki serişdeler üçin çüýşeler) işläp bejermek
boýunça hyzmatlar
Aýna süýümi
26.14.11 Aýna süýüminden sapaklar, çala tow berlen sapaklar we
kesilen sapaklar
26.14.12 Aýna süýüminden nykaplar, boýra, torlar, matlar,
düşekler, paneller we beýleki önümler, aýna matalary
goşmazdan
26.14.99 Aýna süýümini öndürmek ulgamynda hyzmatlar
Aýnadan beýleki önümler, aýnadan tehniki önümleri
goşmak bilen
Beýleki ýarym işlenip bejerilen aýna
26.15.11 Şar (mikrosferadan başga), oklar ýa-da turbajyklar
görnüşinde aýna toplumy
26.15.12 Basylan ýa-da bir görnüşe getirilen aýnadan düşemek
üçin bloklar, kerpiçler, plitkalar we beýleki önümler,
witražlar we şuňa meňzeş önümler; bloklarda, plitalarda
we şuňa meňzeş görnüşlerde penoaýna köp öýjükli aýna
ýa-da (öýjükli aýna)
Tehniki we beýleki aýna
43
44
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
26.15.9
26.2
26.21
26.21.1
26.21.9
26.22
26.22.1
26.22.9
26.23
26.23.1
26.23.9
26.24
26.24.1
44
5
6
26.15.21 Elektrik çyralary üçin, elektron-şöhle turbajyklary we
şuňa meňzeş önümler üçin aýnadan açyk kolbalar
26.15.22 Sagatlar üçin, äýnekler üçin aýnalar, optika taýdan
işlenip bejerilmedik
26.15.23 Tejribehana, arassaçylyk ýa-da derman öndürmekde
ulanylýan aýna önümler; aýna ampulalar
Aýnadan çyralaryň bölekleri we yagtylandyryjy
armaturalar, 31.50 topara goşulan
26.15.25 Elektrik maşynlar we enjamlar üçin, olara degişli zatlar
üçin aýnadan elektrik izolýatorlar
26.15.26 Aýnadan önümler, beýleki toparlara goşulmadyk
Beýleki aýna önümlerini işläp bejermek boýunça, aýna
turbalary we turbajyklary oturtmak, bejermek we tehniki
taýdan hyzmat etmek boýunça hyzmatlar, senagat
kärhanalarynda geçiriji turbalary oturtmak (gurnaw)
boýunça hyzmatlary goşmak bilen
26.15.91 Aýnadan turbalary we turbajyklary oturtmak boýunça
hyzmatlar, senagat kärhanalarynda geçiriji turbalary
oturtmak (gurnaw) boýunça hyzmatlary goşmak bilen
26.15.92 Aýnadan
turbalary
we
turbajyklary,
senagat
kärhanalarynda geçiriji turbalary bejermek we tehniki
taýdan hyzmat etmek boýunça hyzmatlar
26.15.93 Beýleki aýna
önümleri işläp bejermek boýunça
hyzmatlar, aýnadan tehniki önümleri goşmak bilen
Oda çydamly bolmadyk, gurluşyga degişli däl keramiki
önümler
Keramikadan hojalyga degişli zatlar we bezegler
26.21.11 Farfordan naharhana, aşhana üçin hojalyk önümleri we
tualete degişli önümler
26.21.12 Naharhana, aşhana üçin hojalyk önümleri we tualete
degişli önümler, farfor önümlerini goşmazdan
26.21.13 Keramikadan heýkeljikler we bezeg önümleri
26.21.99 Hojalykda ulanylýan keramika önümlerini we bezegleri
öndürmek ulgamynda hyzmatlar
26.22.10 Arassaçylyk-tehniki keramiki önümler
26.22.99 Arassaçylyk-tehniki keramiki önümleri öndürmek
ulgamynda hyzmatlar
26.23.10 Keramikadan elektrik gorag örtükleri we izolirleýji
armatura
Keramiki elektrik gorag örtükleri we gorag örtükleriň
armaturalary öndürmek ulgamynda we oturtmak
boýunça hyzmatlar
26.23.90 Keramiki elektrik gorag örtükleri we gorag örtükleriň
armaturalary öndürmek ulgamynda we oturtmak
boýunça hyzmatlar
26.23.99 Keramiki elektrik gorag örtükleri we gorag örtükleriň
armaturalary öndürmek ulgamynda hyzmatlar
Keramiki, tehniki önümler
Barlaghana, himiýa ýa-da beýleki tehniki maksatlara
niýetlenilen keramiki önümler
26.24.11 Farfordan barlaghana, himiýa ýa-da beýleki tehniki
maksatlara niýetlenilen keramiki önümler
45
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
26.24.9
26.25
26.25.1
26.25.9
26.26
26.26.1
26.26.9
26.3
26.30
26.30.1
26.30.9
26.4
26.40
26.40.1
26.40.9
5
6
26.24.12 Barlaghana, himiýa ýa-da beýleki tehniki maksatlara
niýetlenilen beýleki keramiki önümler, farfor önümleri
goşmazdan
26.24.99 Tehniki keramiki önümleri öndürmek ulgamynda
hyzmatlar
Keramiki önümler, beýleki toparlara goşulmadyk
26.25.11 Oba hojalygynda we harytlary gaplamak we ugratmak
üçin peýdalanylýan keramiki önümler
26.25.12 Gurluşyk däl beýleki keramiki önümler
26.25.99 Keramiki önümleri öndürmek ulgamynda hyzmatlar,
beýleki toparlara goşulmadyk
Oda çydamly keramiki önümler
26.26.11 Kremnezýomly daş undan ýa-da diatomit toprakdan
kerpiçler, bloklar, plitkalar we beýleki keramiki önümler
(plitalary, panelleri, içi boş briketleri, silindrleri,
turbalary goşmak bilen)
26.26.12 Oda çydamly keramiki kerpiçler, bloklar, plitkalar we
şuňa meňzeş oda çydamly keramiki gurluşyk
materiallary, kremnezýomly daş undan ýa-da diatonit
toprakdan materiallary goşmazdan
26.26.13 Oda çydamly sementler, gurluşyk laýy, betonlar we şuňa
meňzeş düzümler, 26.82.14 topara girizilenleri
goşmazdan
26.26.14 Oda çydamly bişirilmedik önümler; oda çydamly tehniki
keramiki önümler, beýleki toparlara goşulmadyk
26.26.99 Oda çydamly keramiki önümleri öndürmek ulgamynda
hyzmatlar
26.30.10 keramiki plitkalar we plitalar
26.30.99 Keramiki plitkalary we plitalary öndürmek ulgamynda
hyzmatlar
Bişirilen toýundan kerpiçler, plitkalar we gurluşyk
önümleri
26.40.11 Oda çydamsyz gurluşyk kerpiçleri, pollar üçin bloklar,
göteriji bloklar, doldurmak üçin bloklar we şuňa meňzeş
keramiki önümler
26.40.12 Üçek üçin keramikadan oda çydamsyz çerepisa,
deflektorlar, tüsseçykarlaryň, sorup çykarýan turbalaryň
ýüzüni örtme, binagärçilik bezegleri we keramikadan
beýleki gurluşyk önümleri
26.40.13 Keramiki turbalar, geçiriji turbalar, suw sowujylary,
zeýkeş turbalary, turbalar üçin fitingler
Keramika turbalary, geçiriji turbalar, suw sowujylary,
turbalaryň fitinglerini oturtmak, bejermek we tehniki
taýdan hyzmat etmek boýunça hyzmatlar, senagat
kärhanalarynda geçiriji turbalary oturtmak (gurnaw)
boýunça hyzmatlary goşmak bilen; kerpiçleri we
plitkalary öndürmek ulgamynda hyzmatlar
26.40.91 Keramiki turbalary, geçiriji turbalary, suw sowujylary
we turbalaryň fitinglerini oturtmak boýunça hyzmatlar,
senagat kärhanalarynda geçiriji turbalary oturtmak
(gurnaw) boýunça hyzmatlary goşmak bilen
45
46
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
26.5
26.51
26.52
26.53
26.51.1
26.51.9
26.52.1
26.52.9
26.53.1
26.53.9
26.6
26.61
26.61.1
26.61.2
26.61.9
26.62
26.62.1
26.62.9
26.63
26.63.1
26.63.2
26.63.2
26.63.9
26.64.1
26.64.9
26.65.1
26.64
26.65
26.65.9
26.66
26.66.1
26.66.9
46
5
6
26.40.92 Senagat kärhanalarynda keramiki turbalary, geçiriji
turbalary, suw sowujylary, fitingleri bejermek, tehniki
taýdan hyzmat etmek boýunça hyzmatlar
26.40.99 Bişirilen toýundan kerpiçleri, plitkalary we gurluşyk
önümleri öndürmek ulgamynda hyzmatlar
Sement, hek we gips
Sement
26.51.11 Sement klinkerleri
26.51.12 Portlandsement, glinozýomly sement, şlakdan sement we
şuňa meňzeş gidrawlik sementler
26.51.99 Sement öndürmek ulgamynda hyzmatlar
26.52.10 Hek
26.52.99 Hek öndürmek ulgamynda hyzmatlar
26.53.10 Gips
26.53.99 Hek öndürmek ulgamynda hyzmatlar
Beton, gips we sement önümleri
Gurluşyk maksatlary üçin beton önümler
26.61.11 Sement, beton ýa-da emeli daşdan plitkalar, plitalar,
kerpiçler we şuňa meňzeş önümler
26.61.12 Gurluşuk üçin, şol sanda raýat gurluşygy üçin
sementden, betondan ýa-da emeli daşdan ýygnama
gurnamalarynyň düzüm bölekleri
26.61.13 Sementden, betondan ýa-da emeli daşdan turbalar
26.61.20 Betondan ýygnama gurluşyk gurnamalary
26.61.99 Gurluşyk maksatlary üçin betondan önümleri öndürmek
ulgamynda hyzmatlar
26.62.10 Gurluşyk maksatlary üçin gipsden önümler
26.62.99 Gurluşyk maksatlary üçin gipsden önümleri öndürmek
ulgamynda hyzmatlar
26.63.10 Harytlyk beton
26.63.20 Asfaltobeton
26.63.20 Ýoldüşekbeton
26.63.99 Harytlyk beton öndürmek ulgamynda hyzmatlar
26.64.10 Gurluşyk laýlary
26.64.99 Gurluşyk laýlary öndürmek ulgamynda hyzmatlar
Fibrosementden önümler
26.65.11 Ösümlik süýümlerinden, sypaldan ýa-da baglaşdyryjy
mineral
maddalar
bilen
aglomerlenen
agaç
galyndylaryndan paneller, plitalar, tagtalar, pürsler,
bloklar we şuňa meňzeş önümler
26.65.12 Asbestosementden,
sellýuloza
süýümleri
bilen
fibrosimentden ýa-da şuňa meňzeş sementlerden
önümler
26.65.99 Fibrosementden önümleri öndürmek ulgamynda
hyzmatlar
Gipsden, betondan ýa-da sementden beýleki önümler
26.66.11 Gipsden ýa-da gips esasynda garyndydan önümler,
beýleki toparlara goşulmadyk
26.66.12 Gurluşyk däl maksatlar üçin peýdalanylýan sementden,
betondan ýa-da emeli daşdan önümler
26.66.99 Fibrosementden önümleri öndürmek ulgamynda
hyzmatlar
47
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
26.7
3
26.70
4
5
26.70.1
26.70.11
26.70.12
26.70.13
26.70.9 26.70.99
26.8
26.81
26.81.1
26.81.11
26.81.12
26.81.9
26.81.90
26.81.99
26.82
26.82.1
26.82.11
26.82.12
26.82.13
26.82.14
26.82.15
26.82.16
26.82.9 26.82.99
DJ kiçi seksiýa
27
27.1
27.10
27.10.1
6
Ýadygärlikler, bezeg we gurluşyk üçin işlenip bejerilen
daş we ondan edilen önümler
Ýadygärlik, bezeg we gurluşyk üçin işlenip bejerilen
mermer, trawertin, alebastr we olardan edilen önümler
Ýadygärlikler, bezeg we gurluşyk üçin işlenip bejerilen
beýleki daş we olardan edilen önümler; beýleki tebigy,
reňklenen emeli daşdan ownuk bölekler we poroşoklar
(külkeler); aglomerlenen slanesden önümler
Daşlary işläp bejermek boýunça hyzmatlar
Ýadygärlikler, bezeg we gurluşyk üçin işlenip bejerilen
daşlary we olardan edilen önümleri öndürmek
ulgamynda hyzmatlar
Beýleki metal däl mineral önümler
Abraziw önümler
Degirmen daşlary, çalgy daşlary, ýylmaýjy tegelek
daşlar we şuňa meňzeş önümler
Tebigy ýa-da emeli abraziw poroşok ýa-da mata, kagyz,
karton ýa-da beýleki esasda däne
Abraziw önümleri, degirmen daşlaryny, çalgy daşlaryny,
ýylmaýjy tegelek daşlary we şuňa meňzeş önümleri
öndürmek, oturtmak, bejermek we tehniki taýdan
hyzmat etmek ulgamynda hyzmatlar
Abraziw önümleri, degirmen daşlaryny, çalgy daşlaryny,
ýylmaýjy tegelek daşlary we şuňa meňzeş önümleri
oturtmak, bejermek we tehniki taýdan hyzmat etmek
boýunça hyzmatlar
Abraziw önümleri öndürmek ulgamynda hyzmatlar
Metal däl beýleki mineral önümler
Asbestden işlenip bejerilen süýümler; asbestiň esasynda
garyndylar; şeýle garyndylardan önümler; tormozlar,
muftalar we şu görnüşli gurnalmadyk ýagdaýdaky
önümler üçin friksion material
Ýoldüşekden ýa-da şuňa meňzeş materiallardan önümler
Tebigy ýoldüşegiň, nebit bitumynyň, mineral şepbikleriň
ýa-da mineral şepbikleriň esasynda bitum garyndylary
Emeli grafit; kolloid ýa-da ýarym kolloid grafit; grafitiň
esasynda önümler
Emeli korund, mehaniki garyndylary goşmazdan
Metal däl mineral önümler, beýleki toparlara
goşulmadyk
Beýleki metal däl mineral önümleri öndürmek
ulgamynda hyzmatlar
Esasy metallar we taýýar metal önümler
Esasy metallar
Esasy gara metallar: demir, çoýun, polat we ferrospewlar
Esasy gara metallar: demir, çoýun, polat we
ferrospewlar; dros, şlak we gara metallurgiýanyň beýleki
galyndylary
47
48
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
27.10.2
27.10.3
27.10.4
27.10.5
27.10.6
27.10.7
27.10.8
27.10.9
48
5
6
27.10.11 Täzeden işleýän, metal guýýan ýa-da guýma metalda
ýylmanak, guýma slýably ýa-da beýleki başlangyç
çoýun; göni gaýtadan işlemek arkaly alnan metal
önümleri; beýleki öýjükli demir
27.10.12 Täzeden işlenen we ýylmanak çoýundan, polatdan
ownuk bölekler we külkeler
27.10.13 Şlak, dros we gara metallurgiýanyň beýleki galyndylary
27.10.20 Ferrosplawlar
Guýma polat, polatdan beýleki başlangyç görnüşdäki we
ýarym taýýar önümler
27.10.31 Guýma polat, polatdan beýleki uglerodly (legirlenmedik)
başlangyç görnüşdäki we ýarym taýýar önümler
27.10.32 Poslamaýan polatdan guýma beýleki esasy görnüşleri we
ýarym taýýar önümler
27.10.33 Guýlan metal, beýleki esasy görnüşleri we legirlenen
polatdan ýarym taýýar önümler, poslamaýanlary
goşmazdan
Poslamaýan polatdan önümler
27.10.41 Poslamaýan polatdan tekiz sozma (ini 600 mm az
bolmadyk sowuklygyna sozulanlary goşmazdan)
27.10.42 Poslamaýan polatdan gyzgynlygyna sozulan buhtalarda
erkin saralan simler
27.10.43 Beýleki simler (esasy), gyzdyrylyp sozulan we
gyzdyrylyp süýndürilen ugoloklar we profiller,
poslamaýan polatdan sürip ýasalan
27.10.50 Tiz kesilýän polatdan tekiz sozma we gyzdyrylyp
sozulan simler
27.10.60 Polatdan
gyzdyrylyp
sozulan
tekiz
sozma
(poslamaýanlary we tiz kesilýänleri goşmazdan)
Sowuklygyna sozulan, polat örtükli tekiz sozma
(poslamaýan we tiz kesilýänleri goşmazdan)
27.10.71 Ini 600 mm az bolmadyk polatdan sowuklygyna sozulan
tekiz sozma (poslamaýan we tiz kesilýänleri goşmazdan)
27.10.72 Polat örtükli tekiz
sozma (poslamaýan we tiz
kesilýänleri goşmazdan)
Legirlenen we legirlenmedik (uglerodly) polotdan
gyzgynlygyna sozulan ugolok simleri (esasy) we
profiller
27.10.81 Erkin saralan buhtalarda legirlenmedik (uglerodly)
polotdan gyzdyrylyp sozulan simler
27.10.82 Erkin saralan buhtalarda legirlenmedik (uglerodly)
polotdan gyzdyrylyp sozulan simler (poslamaýan we tiz
kesilýänlerini goşmazdan)
27.10.83 Polatdan beýleki simler, burçluklar we nusga laýyk
profiller we gyzdyrylyp sozulan ýörite simler
(poslamaýan we tiz kesilýänleri goşmazdan)
Gara metallardan agyr profiller, kebşirlenen profiller,
dyrnakly gurnamalar we demir ýollar üçin önümler;
esasy gara metallary öndürmek ulgamynda hyzmatlar
27.10.91 Agyr profiller
27.10.92 Kebşirlenen profiller, dyrnakly gurnamalar, demir ýollar
üçin gara metallardan önümler
49
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
27.2
27.21
27.21.1
27.21.2
27.21.9
27.22
27.22.1
27.22.2
27.22.9
27.3
27.31
27.31.1
27.31.2
27.31.3
27.31.9
27.32
27.32.1
27.32.2
27.32.9
27.33
27.33.1
27.33.9
27.34
27.34.1
27.34.9
27.4
27.41
27.41.1
27.41.2
5
6
27.10.99 Esasy gara metallary öndürmek ulgamynda hyzmatlar
Turbalar
Guýma çoýundan turbalar we turbalar üçin fitingler
27.21.10 Uly we kiçi diametrli turbalar; guýma çoýundan içi boş
profiller
27.21.20 Guýma çoýundan turbalar üçin guýlan fitingler
27.21.99 Guýma çoýundan turbalary we turbalar üçin fitingleri
öndürmek ulgamynda hyzmatlar
Polat turbalar we turbalar üçin fitingler
27.22.10 Uly we kiçi diametrli turbalar; polatdan içi boş profiller
27.22.20 Turbalar üçin polat fitingler
27.22.99 Turbalary we polat turbalar üçin fitingleri öndürmek
ulgamynda hyzmatlar
Gara metallar we beýleki önümler
Sowuklygyna süýndürilen polat önümleri
27.31.10 Legirlenmedik (uglerodly) polatdan sowuklygyna
süýndürilen simler (esasy)
27.31.20 Legirlenmedik (uglerodly) polatdan ugoloklar we
profiller, legirlenen polatdan sterženler we simler,
sowuklygyna süýndürilen
27.31.30 Poslamaýan polatdan simler (sterženler), burçluklar we
profiller; legirlenen polatdan burçluklar we profiller
27.31.99 Sowuklygyna süýndürilen polat önümleri öndürmek
ulgamynda hyzmatlar
Sowuklygyna süýndürilen insiz polat zolaklary
27.32.10 Ini 600mm az bolan, örtüksiz sowuklygyna süýndürilen
tekiz sozulan metal, polat
27.32.20 Ini 600mm az bolan tekiz, sowuklygyna süýndürilen,
çaýylan, galwaniki ýa-da beýleki örtükli
27.32.99 Polatdan sowuklygyna süýndürilen insiz zolaklary
öndürmek ulgamynda hyzmatlar
Polatdan poslamaýan we legirlenmedik (uglerodly),
önümiň sowuklygyna görnüşiniň üýtgemegi
27.33.11 Legirlenmedik (uglerodly) polatdan burçluklar we
profiller
27.33.12 Poslamaýan polatdan burçluklar we profiller
27.33.99 Poslamaýan we legirlenmedik (uglerodly) polatdan
önümiň sowuklygyna görnüşiniň üýtgemegi arkaly
öndürmek ulgamynda hyzmatlar
Polat sim
27.34.11 Legirlenmedik (uglerodly) polatdan sim
27.34.12 Beýleki poslamaýan we legirlenen polatdan sim
27.34.99 Polat simleri öndürmek ulgamynda hyzmatlar
Gymmat bahaly esasy metallar we beýleki reňkli
metallar
Gymmat bahaly metallar
27.41.10 Işlenip bejerilmedik we ýarym işlenip bejerilen ýa-da
külkeler görnüşinde kümüş
27.41.20 Işlenip bejerilmedik we ýarym işlenip bejerilen ýa-da
külkeler görnüşinde altyn
49
50
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
27.42
27.43
50
4
5
6
27.41.3 27.41.30 Işlenip bejerilmedik we ýarym işlenip bejerilen ýa-da
külkeler görnüşinde platina we beýleki gymmat bahaly
metallar
27.41.4 27.41.40 Gymmatly däl metallar ýa-da ýarym işlenip bejerilen
altyn çaýylan, soňra işlenip bejerilmedik kümüş
27.41.5 27.41.50 Gymmat däl metallar, ýarym işlenip bejerilen, kümüş
çaýylan, soňra işlenip bejerilmeýän; gymmat däl
metallar, ýarym işlenip bejerilen kümüş we altyn, platina
çaýylan, soňra işlenip bejerilmeýän
27.41.6
Gymmat bahaly metallaryň ýa-da altyn çaýylan
metallaryň galyndylary we döwükleri
27.41.61 Altynyň ýa-da altyn çaýylan metallaryň galyndylary we
döwükleri, beýleki gymmatly metallary düzüminde
saklaýan galyndylary goşmazdan
27.41.62 Platinanyň we beýleki gymmat bahaly metallaryň
galyndylary we döwükleri
27.41.9 27.41.99 Gymmat bahaly metallary öndürmek ulgamynda
hyzmatlar
Alýuminiý we alýuminiý önümleri
27.42.1
Işlenip bejerilmedik alýuminiý, glinozýom
27.42.11 Işlenip bejerilmedik alýuminiý
27.42.12 Alýuminiň oksidi, emeli korundy goşmazdan
27.42.2
Alýuminiden we alýuminiý erginleriniň ýarym taýýar
önümleri
27.42.21 Alýumininiň külkelesi we teňňejikleri, reňkleýjiler we
reňkler hökmünde peýdalanmak üçin niýetlenilen
külkeleri we teňňejikleri goşmazdan
27.42.22 Alýuminiden simler, sterženler we profiller
27.42.23 Alýuminiden sim
27.42.24 Alýuminiden galyňlygy 0,2 mm gowrak plitalar, listler,
zolaklar we lentalar
27.42.25 Alýuminiden galyňlygy 0,2 mm gowrak folga (esaslary
goşmazdan)
27.42.26 Uly we kiçi diametrli turbalar ýa-da alýuminiden
turbalar üçin fitingler
27.42.3
Alýumininiň galyndylary we döwükler; düzüminde
esasan alýuminiý bolan kül we galyndylar
27.42.31 Düzüminde esasan alýuminiý saklaýan kül we
galyndylar
27.42.32 Alýuminiň galyndylary we döwükleri
27.42.9 27.42.99 Alýuminiý we alýuminiý önümlerini öndürmek
ulgamynda hyzmatlar
Gurşun, sink, galaýy we olardan edilen önümler
27.43.1
Işlenip bejerilmedik gurşun, sink we galaýy
27.43.11 Işlenip bejerilmedik gurşun
27.43.12 Işlenip bejerilmedik sink
27.43.13 Işlenip bejerilmedik galaýy
27.43.2
Gurşundan,
sinkden,
galaýydan ýa-da
olaryň
erginlerinden ýarym taýýar önümler
51
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
27.43.3
27.43.9
27.44
27.44.1
27.44.2
5
6
27.43.21 Gurşundan simler, sterženler, profiller we simler,
sozmaga ýa-da süýndürmäge, gorag örtükli elektrik
simleri, simleri we bitişdirilen sterženleri almak üçin,
şekil berlen önümleri almak üçin soňra guýmaga degişli
guýma simleri goşmazdan
27.43.22 Gurşundan plitalar, listler, zolaklar, lentalar we folga;
gurşundan külkeler we teňňejikler, reňkleýjiler we
reňkler hökmünde peýdalanmak üçin niýetlenilen
külkeleri we teňňejikleri, gorag örtükli elektrik simleri
goşmazdan
27.43.23 Gurşundan turbalar we turbajyklar; olar üçin fitingler,
muftalary, tirsekleri, nippelleri we ştuserleri goşmak
bilen
27.43.24 Sinkden tozan, külkeler, teňňejikler, reňkleýjiler we
reňkler hökmünde peýdalanmak üçin niýetlenilen ownuk
bölekleri, külkeler we teňňejikleri, gorag ;rtükli elektrik
simleri goşmazdan
27.43.25 Sinkden simler, sterženler, profiller we simler; sinkden
plitalar, listler, zolaklar, lentalar, folgalar
27.43.26 Sinkden turbalar we turbajyklar, olar üçin fitingler,
muftalary, tirsekleri, nippelleri we ştuserleri goşmak
bilen
27.43.27 Galaýydan simler, sterženler, profiller, simler
27.43.28 Galaýydan plitalar, listler, zolaklar, lentalar, folga;
galaýydan külkeler we teňňejikler
27.43.29 Galaýydan turbalar we turbajyklar, olar üçin fitingler,
muftalary, tirsekleri, nippelleri we ştuserleri goşmak
bilen
Gurşunyň, sinkleriň we galaýynyň galyndylary we
döwükleri; düzüminde esasan sink ýa-da gurşun bolan
kül we galyndylar
27.43.31 Düzüminde esasan sink ýa-da gurşun bolan kül we
galyndylar
27.43.32 Gurşunyň, sinkiň we galaýynyň galyndylary we
döwükleri
27.43.99 Gurşun, sink, galaýy we olardan önümleri öndürmek
ulgamynda hyzmatlar
Misden edilen önümler
Işlenip bejerilmedik mis; mis şteýn; sementasion mis
27.44.11 Mis şteýn; sementasion mis, külkeleri goşmazdan
27.44.12 Arassalanmadyk mis (garnuwly misi goşmak bilen);
elektrolitik arassalamak üçin mis anodlar, çaýmak üçin
misi, elektrolitik örtük çalmak üçin anodlary goşmazdan
27.44.13 Arassalanan mis we mis erginleri, işlenip bejerilmedik;
misiň esasynda ligaturalar
Misden ýa-da mis erginlerinden ýarym taýýar önümler
27.44.21 Misden külkeler we teňňejikler, sementasion misi,
reňkler taýýarlanylanda peýdalanylýan külkeleri we
reňkleri (“bürünç” ýa-da “altyn”) goşmazdan, seçme
dänesi
51
52
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
27.44.3
27.44.9
27.45
27.45.1
27.45.2
27.45.3
27.45.4
27.45.9
27.5
52
27.51
27.51.1
27.52
27.52.1
5
6
27.44.22 Misden simler, sterženler, profiller, guýmak ýa-da
gyzdyryp tutluşdyrylyp alnan sterženleri we simleri, sim
öndürmek üçin taýýarlanan önümleri goşmazdan
27.44.23 Mis sim
27.44.24 Galyňlygy 0,15 mm gowrak misden we mis
erginlerinden plitalar, listler, zolaklar we lentalar,
kesilip-süýndürilen listi we elektroizolirlenen zolaklary
goşmazdan
27.44.25 Galyňlygy 0,15 mm artyk bolmadyk mis folga
27.44.26 Misden uly we kiçi diametrli turbalar ýa-da olar üçin
fitingler
Misiň galyndysy we döwükleri; düzüminde esasan mis
bolan kül we galyndylar
27.44.31 Düzüminde esasan mis saklaýan kül we galyndylar
27.44.32 Mis galyndylary, döwükleri
27.44.99 Misden önümleri öndürmek ulgamynda hyzmatlar
Beýleki reňkli metallardan önümler
Işlenip bejerilmedik nikel; nikel metallurgiýasynda
aralyk önümler
27.45.11 Nikel şteýn, nikeliň oksidleriniň aglomeratlary, nikel
metallurgiýasynda beýleki aralyk önümler, nikel
oksidlerini we hapalanan ferronikeli, nikel şpeýzleri
goşmak bilen
27.45.12 Işlenip bejerilmedik nikel
Nikelden ýa-da nikel erginlerinden ýarym taýýar
önümler
27.45.21 Nikel poroşoklary we teňňejikleri, nikel oksidleriniň
aglomeratlaryny goşmazdan
27.45.22 Nikelden simler, sterženler, profiller we simler,
gurnamalarda peýdalanmak üçin niýetlenilen sterženleri,
simleri we profilleri, sterženleri we gorag örtükli
simlerini, syrçalanan simleri goşmazdan
27.45.23 Nikelden plitalar, listler, zolaklar, lentalar we folga,
kesilip süýndürilen listi goşmazdan
27.45.24 Nikelden uly we kiçi diametrli turbalar ýa-da olar üçin
fitingler
27.45.30 Beýleki reňkli metallar we olardan önümler; düzüminde
metallar ýa-da metallaryň birleşmeleri bolan kermetler,
kül we galyndylar
Nikeliň galyndylary we döwükleri; düzüminde metallar
we metal birleşmeleri bolan kül we galyndylar
27.45.41 Düzüminde esasan wanadiý ýa-da metallar, metal
birleşmeleri bolan beýleki kül we galyndylar
27.45.42 Nikel galyndylary we döwükleri
27.45.99 Beýleki reňkli metallardan önümleri öndürmek
ulgamynda hyzmatlar
Metal guýýan önümçilikde hyzmatlar
Çoýun guýmak boýunça hyzmatlar
27.51.11 Sozulan çoýny guýmak boýunça hyzmatlar
27.51.12 Şar görnüşli grafitli çoýny guýmak boýunça hyzmatlar
27.51.13 Çoýny guýmak boýunça hyzmatlar
27.52.10 Polat guýmak boýunça hyzmatlar
53
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
27.53
27.54
4
5
6
27.53.1 27.53.10 Ýeňil reňkli metallary guýmak boýunça hyzmatlar
27.54.1 27.54.10 Beýleki reňkli metallary guýmak boýunça hyzmatlar
28
28.1
28.11
28.11.1 28.11.10
28.11.2
28.11.21
28.11.22
28.11.23
28.11.9
28.11.91
28.11.92
28.11.99
28.12
28.12.1 28.12.10
28.12.9
28.12.90
28.12.99
28.2
28.21
28.21.1
28.21.11
28.21.12
28.21.9
28.21.91
28.21.92
28.21.99
Taýýar metal önümleri, maşynlary we enjamlary
goşmazdan
Metal gurnamalar
Metal gurnamalary we gurnamalaryň bölekleri
Gurluşyk üçin ýygnama metal gurnamalary
Metal gurnamalary we olaryň bölekleri
Gara metallardan köprüler we köprüleriň bölümçeleri
Gara metallardan diňler we gözenek maçtalar
Gara metallardan ýa-da alýuminiden beýleki gurnamalar,
gurnamalaryň bölekleri, plitalar, simler, burçluklar,
profiller we şuňa meňzeş önümler
Öz öndüren metal gurnamalaryny ýerinde oturtmak
(gurnaw) boýunça hyzmatlar; metal gurnamalary we
olaryň böleklerini öndürmek, bejermek we tehniki
taýdan hyzmat etmek boýunça hyzmatlar
Öz öndüren metal gurnamasyny ýerinde gurnamak
(gurnaw) boýunça hyzmatlar
Metal gurnamalaryny bejermek we tehniki taýdan
hyzmat etmek boýunça hyzmatlar
Metal gurnamalaryny we olaryň böleklerini öndürmek
ulgamynda hyzmatlar
Metaldan gurluşyk önümleri
Gapy we gapynyň bosagalary, penjiriler we olaryň metal
çarçuwalary
Öz öndüren gurluşyk metal önümlerini gurnamak
(gurnaw) boýunça hyzmatlar; metaldan gurluşyk
önümlerini öndürmek ulgamynda hyzmatlar
Öz öndüren metaldan gurluşyk önümlerini gurnamak
(gurnaw) boýunça hyzmatlar
Metaldan gurluşyk önümlerini öndürmek ulgamynda
hyzmatlar
Metal sygymlar, çelekler, baklar we gaplar; merkezi
ýyladyş üçin metal bug gazanlary we radiatorlar
Metal sygymlar, çelekler, baklar we gaplar
Gara metallardan ýa-da alýuminiden rezerwuarlar,
sisternalar, baklar we gaplar
Sygymlylygy 300 l az bolmadyk gara metallardan ýa-da
alýuminiden sygymlar, çelekler, baklar we şuňa meňzeş
gaplar
Gara metallardan ýa-da alýuminiden gysylan ýa-da
suwuklandyrylan gazlar üçin gaplar
Metal sygymlar, baklary, çelekler, gaplary öndürmek,
gurnamak, abatlamak ulgamynda hyzmatlar
Metal sygymlar, baklary, çelekler, gaplary gurnamak
boýunça hyzmatlar
Metal sygymlar, baklary, çelekler, gaplary abatlamak
we tehniki taýdan hyzmat etmek boýunça hyzmatlar
Metal sygymlar, baklary, çelekler, gaplary öndürmek
ulgamynda hyzmatlar
53
54
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
28.22
4
5
28.22.1
28.22.11
28.22.12
28.22.13
28.22.9
28.22.91
28.22.92
28.22.99
28.3
28.30
28.30.1
28.30.11
28.30.12
28.30.13
28.30.2
28.30.21
28.30.22
28.30.9
28.30.91
28.30.92
28.30.99
28.4
28.40
28.40.1
28.40.11
28.40.12
28.40.13
54
6
Merkezi ýyladyşyň radiatorlary we bug gazanlary
Merkezi ýyladyş üçin gara metallardan elektrik
gyzdyryjysyz radiatorlar
Merkezi ýyladyş bug gazanlary
Merkezi ýyladyş bug gazanlarynyň bölekleri
Senagat görnüşli merkezi ýyladyş bug gazanlaryny
öndürmek, gurnamak, abatlamak we tehniki taýdan
hyzmat etmek ulgamynda hyzmatlar
Senagat kärhanalarynda merkezi ýyladyş bug
gazanlaryny gurnamak boýunça hyzmatlar
Senagat kärhanalarynda merkezi ýyladyş bug
gazanlaryny abatlamak we tehniki taýdan hyzmat etmek
boýunça hyzmatlar
Senagat görnüşli merkezi ýyladyş bug gazanlaryny
öndürmek ulgamynda hyzmatlar
Bug generatorlary, merkezi ýyladyşyň suw gazanlaryny
goşmazdan
Bug generatorlary we olaryň bölekleri
Beýleki bug gazanlary ýa-da bug generatorlary; öte
gyzdyrylan suwda işleýän bug gazanlary
Bug gazanlary bilen bilelikde peýdalanmak üçin
goşmaça desgalar; bug suwly ýa-da bug güýçli beýleki
desgalar üçin kondensatorlar
Bug generatorlarynyň bölekleri
Ýadro reaktorlary we olaryň bölekleri
Ýadro reaktorlary
Ýadro reaktorlarynyň bölekleri
Bug generatorlaryny (merkezi ýyladyşyň suw bug
gazanlaryny goşmazdan), öndürmek, gurnamak,
bejermek we tehniki taýdan hyzmat etmek ulgamynda
hyzmatlar
senagat kärhanalarynda olar bilen
baglanyşykly geçiriji turbalar ulgamyny gurnamagy,
bejermegi, tehniki taýdan hyzmatlary goşmak bilen
Senagat kärhanalarynda bug generatorlaryny we olar
bilen baglanyşykly geçiriji turbalar ulgamyny gurnamak
boýunça hyzmatlar
Senagat kärhanalarynda bug generatorlaryny we olar
bilen baglanyşykly geçiriji turbalar ulgamyny (merkezi
ýyladyşyň suw gazanlaryny goşmazdan) bejermek we
tehniki taýdan hyzmat etmek boýunça hyzmatlar
Bug generatorlaryny öndürmek ulgamynda hyzmatlar
(merkezi ýyladyşyň suw gazanlaryny goşmazdan)
List görnüşindäki metaly sozmak, basmak (preslemek),
uly we list görnüşde galyplap çykarmak we profilirlemek
boýunça hyzmatlar; poroşok görnüşli metallurgiýa
List görnüşindäki metaly sozmak, basmak (preslemek),
uly we list görnüşde galyplap çykarmak we profilirlemek
boýunça hyzmatlar
Metallary sozmak boýunça hyzmatlar
Metallary uly galyplap çykarmak boýunça hyzmatlar
Galyplap çykarmanyň beýleki görnüşleri boýunça
hyzmatlar
55
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
28.5
28.51
28.52
28.6
28.61
28.62
28.63
4
5
6
28.40.2 28.40.20 Poroşok metallurgiýasy ulgamynda hyzmatlar
Metallary işläp bejermek we örtüklemek boýunça
hyzmatlar;
maşyn
gurluşygynyň
tehnologiýasy
ulgamynda umumy hyzmatlar
Metallary işläp bejermek we olary örtüklemek boýunça
hyzmatlar
28.51.1
Metallary örtüklemek boýunça hyzmatlar
28.51.11 Metal örtüklerini çalmak boýunça hyzmatlar
28.51.12 Metal däl örtükleri çalmak boýunça hyzmatlar
28.51.2
Metallary işläp bejermegiň beýleki görnüşleri boýunça
hyzmatlar
28.51.21 Metallary ýylylyk arkaly işläp bejermek boýunça
hyzmatlar, metal we plastmassa örtüklerini çalmagy
goşmazdan
28.51.22 Metallaryň üstüni işläp bejermek boýunça beýleki
hyzmatlar
Maşyn gurluşygyň tehnologiýasy ulgamynda umumy
hyzmatlar
28.52.1 28.52.10 Metal önümlerini tokarçylyk taýdan işläp bejermek üçin
hyzmatlar
28.52.2 28.52.20 Maşyn gurluşygynyň tehnologiýasy ulgamynda beýleki
umumy hyzmatlar
Metaldan pyçak önümleri, durmuş maksatlaryna
niýetlenilen gurallar we önümler
28.61.1
Pyçak önümleri
28.61.11 Kesýän gyraňly, byçgy görnüşli we ýönekeý pyçaklar,
maşynlar üçin pyçaklary goşmazdan, gaýçylar, şeýle
hem olar üçin tyglar
28.61.12 Päkiler we sakal syrmak üçin almaz, päkiler üçin
zolaklaýyn lezwileri goşmak bilen
28.61.13 Beýleki pyçak önümleri; manikýur ýa-da pedikýur
gurallary we olaryň toplumy
28.61.14 Çemçeler, çarşaklar, susaklar, kepgir, pirog bişirmek
üçin piljagazlar, balyk üçin pyçaklar, mesge ýagy üçin
pyçaklar, gant döwgüç we aşhana we naharhana üçin
şuňa meňzeş enjamlar
28.61.9 28.61.99 Pyçak önümlerini öndürmek ulgamynda hyzmatlar
Gurallar
28.62.1 28.62.10 Oba hojalygynda, bagbançylyk ýa-da tokaý hojalygynda
peýdalanmak üçin el guraly
28.62.2 28.62.20 El byçgylary; byçgylaryň ähli görnüşleri üçin polotnolar
28.62.3 28.62.30 Beýleki el guraly
28.62.4 28.62.40 Mehaniki herekete getiriji bilen enjamlaşdyrylan ýa-da
enjamlaşdyrylma-dyk el gurallary üçin çalşyrylýan
bölekler
28.62.5 28.62.50 Beýleki gurallar
28.62.9
Guraly öndürmek, bejermek we tehniki taýdan hyzmat
etmek ulgamynda hyzmatlar
28.62.90 Guraly bejermek we tehniki taýdan hyzmat etmek
boýunça hyzmatlar
28.62.99 Guraly öndürmek ulgamynda hyzmatlar
Gulplar we petleler
55
56
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
5
28.63.1
28.63.11
28.63.12
28.63.13
28.63.14
28.63.9
28.63.90
28.63.99
28.7
28.71
28.71.1
28.71.11
28.71.12
28.71.9
28.71.90
28.71.99
28.72
28.72.1
28.72.11
28.72.12
28.72.13
28.73
56
28.72.9 28.72.99
28.73.1
28.73.11
6
Asma gulplar we kiltler, ildirgiçler we ildirgiçli
çarçuwalar; gymmat däl metallardan açarlar we olaryň
bölekleri, petleler
Asma gulplar, ulag serişdelerine oturdylmaga niýetlenen
gulplar, mebele oturtmaga niýetlenen gulplar, gymmat
däl metallardan
Gymmat däl metallardan jaýlar üçin gulplar
Ildirgiçler we gulp ildirgiçli çarçuwalar; gulplaryň
bölekleri; aýratyn goýulýan açarlar
Awtoulag serişdeleri, gapylar, penjireler, mebeller üçin
gymmat däl metallardan petleler, gurnaw armaturasy,
berkidijiler we şuňa meňzeş önümler
Gulplary we petleleri öndürmek, oturtmak, bejermek,
tehniki taýdan hyzmat etmek boýunça hyzmatlar
Gulplary we gulplaýan çylşyrymly gurluşlary oturtmak,
bejermek we tehniki taýdan hyzmat etmek boýunça
hyzmatlar
Gulplary we petleleri öndürmek ulgamynda hyzmatlar
Beýleki taýýar metal önümleri
Polat barabanlar we şuňa meňzeş gaplar
Gara metallardan sisternalar, çelekler, barabanlar,
kanistrler, ýaşikler we islendik maddalar üçin (gazlary
goşmazdan) şuňa meňzeş gaplar
Gara metallardan sygymlar,
çelekler, barabanlar,
kanistrler, ýaşikler we islendik maddalar üçin (gazlary
goşmazdan) şuňa meňzeş gaplar, sygymlygy 50-300 l
Gara metallardan sygymlar, çelekler, barabanlar,
kanistrler, ýaşikler (kebşirlenen, galaýylananlary
goşmazdan) we islendik maddalar üçin (gazlary
goşmazdan) şuňa meňzeş gaplar, sygymlygy 50 l az
Polat barabanlary we sygymlylygy 300 l bolmadyk şuňa
meňzeş gaplary öndürmek, oturtmak, bejermek, tehniki
taýdan hyzmat etmek ulgamynda hyzmatlar
Polat barabanlar we sygymlylygy 300 l köp bolmadyk
şuňa meňzeş gaplary oturtmak, bejermek we tehniki
taýdan hyzmat etmek boýunça hyzmatlar
Polat barabanlary we şuňa meňzeş gaplary öndürmek
ulgamynda hyzmatlar
Ýeňil metal gaplar
Gara metallardan sygymlylygy 50 l az bolan konserwa
bankalary
Alýuminden çelekler, barabanlar, bankalar, ýaşikler,
sygymlylygy 300 l az bolan islendik maddalar üçin
(gazy goşmazdan) şuňa meňzeş gaplar
Gymmat däl metallardan täç şekilli dykylar, ýapylar,
gapaklar
Metaldan Ýeňil gaplary öndürmek ulgamynda hyzmatlar
Simden önümler
Gara metallardan köp damarly sim, troslar, kanatlar,
örülen elektrik simi we şuňa meňzeş önümler, elektrik
izolýasiýasyz
57
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
28.73.9
28.74
28.74.1
28.74.2
28.74.9
28.75
28.75.1
28.75.2
5
6
28.73.12 Gara metallardan tikenekli sim; misden ýa-da
alýuminden köp damarly sim, troslar, kanatlar, örülen
elektrik simleri we şuňa meňzeş önümler, elektrik
izolýasiýasyz
28.73.13 Polat ýa-da mis simden mata, gözenekler, setkalar we
germewler; gara metallardan ýa-da misden metal torlar
28.73.14 Çüýler, düwmeler, çyzgy düwmeler, skobalar we şuňa
meňzeş önümler
28.73.15 Flýus materialdan simler, turbalar, plastinalar, örtükli ýada okjagazly elektrodlar
28.73.16 El işleri üçin tikinçilik iňňeleri, örmek üçin çişler we
şuňa meňzeş önümler
28.73.99 Simden edilen önümleri öndürmek ulgamynda hyzmatlar
Berkidiji önümler, kesilen hyrly önümler, zynjyrlar we
pružinler
Berkidiji önümler, kesilen hyrly önümler
28.74.11 Gara metallardan kesilen hyrly önümler, beýleki
toparlara goşulmadyk
28.74.12 Gara metallardan kesilmedik beýleki berkidiji önümler
28.74.13 Kesilen hyrly önümler we kesilmedik berkidiji önümler,
misden
28.74.14 Gara metallardan pružinler we pružinler üçin listler; mis
pružinler
28.74.20 Zynjyrlar, şarnirli zynjyrlary goşmazdan we olaryň
bölekleri
28.74.99 Berkidiji önümleri, kesilen hyrly önümleri, zynjyrlary
we pružinleri öndürmek ulgamynda hyzmatlar
Taýýar metal önümleri, beýleki toparlara goşulmadyk
Wanna we aşhana üçin metal önümleri
28.75.11 Gara metallardan, misden we alýuminden rakowinalar,
ýuwujylar, wannalar, beýleki arassaçylyk tehniki
önümler we olaryň bölekleri
28.75.12 Gara metallardan, misden ýa-da alýuminden naharhana,
aşhana üçin ýa-da durmuşda ulanylýan önümler we
olaryň bölekleri
Metal önümleri, gylyçlary, naýzalary we şuňa meňzeş
ýaraglary goşmazdan, beýleki toparlara goşulmadyk
28.75.21 Gymmat däl metallardan bronlanan ýa-da armaturlanan
seýfler, banklaryň pul saklamak we resminamalary
saklamak üçin ýörite niýetlenilen ammarlarynyň
seýflerini we gapylaryny goşmak bilen
28.75.22 Kartoteka şkaflary, iş kagyzlary, kartotekalar üçin,
möhürleri saklamak üçin ýaşikler, lotoklar we kagyzyň
aşagyna goýulýanlar, kartoçka üçin şuňa meňzeş
enjamlar, gymmat däl metallardan
28.75.23 Berkeçler ýa-da papkalar üçin armatura, konselýariýa
degişli zatlar, zolak görnüşinde dyrnaklar (skobalar),
gymmat däl metallardan
28.75.24 Heýkeljikler, beýleki bezegler, suratlar, kartinalar we
şuňa meňzeş önümler üçin çarçuwalar, aýnalar, gymmat
däl metallardan
57
58
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
5
6
28.75.25 Ildirgiçler, petlejikler, halkajyklar we şuňa meňzeş
önümler, gymmat däl metallardan
28.75.26 Gämiler üçin kürekleýji çarhlar we olaryň peri
28.75.27 Gymmat däl metallardan önümler, beýleki toparlara
goşulmadyk
28.75.3 28.75.30 Gylyçlar, şpagalar, rapiralar, fehtowaniýe üçin
goşmazdan, gamalar, naýzalar we şuňa meňzeş ýaraglar,
sanalan ýaraglaryň bölekleri, olar üçin gynlar we gaplar
28.75.9
Beýleki taýýar metal önümlerini öndürmek, oturtmak,
bejermek we hyzmat etmek boýunça hyzmatlar, beýleki
toparlara goşulmadyk
28.75.90 Beýleki taýýar metal önümlerini oturtmak, bejermek we
hyzmat etmek boýunça hyzmatlar, beýleki toparlara
goşulmadyk
28.75.99 Beýleki taýýar metal önümlerini öndürmek ulgamynda
hyzmatlar, beýleki toparlara goşulmadyk
DK kiçi seksiýa
29
29.1
29.11
29.11.1
29.11.11
29.11.12
29.11.13
29.11.2
29.11.21
29.11.22
29.11.22
29.11.3
29.11.31
29.11.32
29.11.33
29.11.9
58
Maşynlar
we
enjamlar,
beýleki
toparlara
goşulmadyk
Maşynlar
we
enjamlar,
beýleki
toparlara
goşulmadyk
Mehaniki energiýany öndürmek we peýdalanmak üçin
maşynlar,
awiasiýa,
awtomobil
we
motosikl
hereketlendirijilerini goşmazdan
Hereketlendirijiler we turbinalar, uçar, awtomobil we
motosikl hereketlendirijilerini goşmazdan
Hereketlendirijiler
Gäminiň asma hereketlendirijileri
Gäminiň uçgun bilen otlanýan hereketlendirijileri
(asmalyny goşmazdan); beýleki hereketlendirijiler
Içinden otlanýan porşenli täze hereketlendirijiler,
gysylmakdan otlanýan (dizeller ýa-da ýarym dizeller)
Turbinalar
Suw bugy bilen işleýän turbinalar we beýleki bug
turbinalary
Gidrawlik turbinalar we suw çarhlary
Gaz
turbinalar
(turbareaktiw
we
turbowintli
hereketlendirijileri goşmazdan)
Turbinalaryň bölekleri
Suw bugy bilen işleýän we beýleki bug turbinalaryň
bölekleri
Gidrawlik turbinalaryň we suw çarhlarynyň bölekleri,
regulýatorlary goşmak bilen
Gaz turbinalaryň bölekleri, turboreaktiwleriň we
turbowintlileriň hereketlendirijileri üçin bölekleri
goşmazdan
Hereketlendirijileri we turbinalary öndürmek, oturtmak,
bejermek we tehniki taýdan hyzmat etmek ulgamynda
hyzmatlar (uçar, awtomobil we motosikelleriň
hereketlendirijilerini goşmazdan)
59
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
29.12
29.12.1
29.12.2
29.12.3
29.12.4
5
6
29.11.91 Hereketlendirijileri we turbinalary oturtmak boýunça
hyzmatlar (uçar, awtomobil we motosikelleriň
hereketlendirijilerini goşmazdan)
29.11.92 Hereketlendirijileri we turbinalary bejermek we tehniki
taýdan hyzmat etmek boýunça
hyzmatlar (uçar,
awtomobil we motosikelleriň hereketlendirijilerini
goşmazdan)
29.11.99 Hereketlendirijileri we turbinalary öndürmek ulgamynda
hyzmatlar (uçar, awtomobil we motosikelleriň
hereketlendirijilerini goşmazdan)
Sorujylar we kompressorlar
Gidrawlik we pnewmatik hereketlendirijiler we
güýşlendiriji desgalar
29.12.11 Liniýalaýyn hereket edýän gidrawlik we pnewmatik
hereketlendirijiler we güýçlendiriji desgalar (silindrler)
29.12.12 Beýleki gidrawlik we pnewmatik hereketlendirijiler we
güýçlendiriji desgalar
Suwuklyklary sorduryp guýmak üçin sorujylar:
suwuklyklary galdyryjylar
29.12.21 Suwuklyklary sorduryp guýmak üçin sorujylar
29.12.22 Suwuklyklary sorduryp guýmak üçin yzyna gaýtaryş –
güýjediji porşenli uly göwrümli sorujylar, betony
goşmazdan
29.12.23 Suwuklyklary sorduryp guýmak üçin uly göwrümli
rotasiýa sorujylary
29.12.24 Suwuklyklary sorduryp guýmak üçin merkezden gaçyryş
sorujylary; beýleki sorujylar; suwuklyklary galdyryjylar
Howa ýa-da wakuum sorujylary; howa ýa-da gaz
kompressorlary, beýlekiler
29.12.31 Wakuum sorujylar
29.12.32 Aýak ýa-da el bilen işledilýän howa sorujylar
29.12.33 Sowadyjy enjamlar üçin kompressorlar
29.12.34 Tirkege almak üçin tigirli şassilerde oturdylan howa
kompressorlary
29.12.35 Turbokompressorlar
29.12.36 Porşen kompressorlar
29.12.37 Bir okly ýa-da köp okly uly göwrümli merkezden
gaçyryş kompressorlar
29.12.38 Raýat awiasiýasynyň uçarlary üçin kompressorlar we
beýleki kompressorlar
Gidrawlik we pnewmatik sorujylaryň, kompressorlaryň,
hereketlendirijileriň we güýçlendiriji desgalaryň
bölekleri
29.12.41 Gidrawlik we pnewmatik hereketlendirijileriň we
güýçlendiriji desgalaryň bölekleri
29.12.42 Suwuklyklar üçin sorujylaryň we suwuklyklary
galdyryjylaryň bölekleri
29.12.43 Howa ýa-da wakuum sorujylaryň, howa ýa-da gaz
kompressorlaryň, wentilýatorlaryň, sorup çykarýan
şkaflaryň bölekleri
59
60
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
5
29.12.9
29.12.91
29.12.92
29.12.99
29.13
29.13.1
29.13.11
29.13.12
29.13.13
29.13.2 29.13.20
29.13.9
29.13.91
29.13.92
29.13.99
29.14
29.14.1 29.14.10
29.14.2
29.14.21
29.14.22
29.14.23
29.14.24
60
6
Sorujylary we kompressorlary öndürmek, oturtmak,
bejermek we tehniki taýdan hyzmat etmek ulgamynda
hyzmatlar
Sorujylary we kompressorlary oturtmak boýunça
hyzmatlar
Sorujylary we kompressorlary bejermek we tehniki
taýdan hyzmat etmek boýunça hyzmatlar
Sorujylary we kompressorlary öndürmek ulgamynda
hyzmatlar
Kranlar we klapanlar
Geçiriji turbalar, bug gazanlar, çelekler, baklar we şuňa
meňzeş gaplar üçin kranlar, wentiller, klapanlar we şuňa
meňzeş armatura
Reduksion sazlaýjy, gözegçlik üçin we predohranitel
klapanlar
Rakowinalar, unitazlar, wannalar, ýuwulýanlar, bideler
üçin kranlar, wentiller, klapanlar we şuňa meňzeş
armatura, merkezi ýyladyşyň radiatorlary üçin wentiller
Paýlajy klapanlar, şiberleriň agyzýapylary (ildirgiçler),
şar klapanlary, beýlekiler
Akdyrgyçlaryň, klapanlaryň we şuňa meňzeş
armaturalaryň bölekleri
Metal geçiriji turbalar, bug gazanlaryň gabarasy,
çelekler, baklar we şuňa meňzeş gaplar üçin akdyrgyçlar,
klapanlary, wentilleri we şuňa meňzeş armaturalary
öndürmek, oturtmak, bejermek we tehniki taýdan
hyzmat etmek ulgamynda hyzmatlar
Metal geçiriji turbalar, bug gazanlaryň gabarasy,
çelekler, baklar we şuňa meňzeş gaplar üçin akdyrgyçlar,
klapanlary, wentilleri we şuňa meňzeş armaturalary
oturtmak boýunça hyzmatlar
Metal geçiriji turbalar, bug gazanlaryň gabarasy,
çelekler, baklar we şuňa meňzeş gaplar üçin akdyrgyçlar,
klapanlary, wentilleri we şuňa meňzeş armaturalary
bejertmek we tehniki taýdan hyzmat etmek boýunça
hyzmatlar
Metal geçiriji turbalar, bug gazanlaryň gabarasy,
çelekler, baklar we şuňa meňzeş gaplar üçin
akdyrgyçlar, klapanlary, wentilleri we şuňa meňzeş
armaturalary öndürmek ulgamynda hyzmatlar
Podşipnikler, dişli çarhlar, dişli geçirijiler we herekete
getirijileriň düzüm bölekleri
Şarik ýa-da tigirçekli podşipnikler
Typdyrma podşipnikler, dişli çarhlar, dişli geçirijiler we
herekete getirijileriň düzüm bölekleri
Gara metallardan tigirçekli zynjyrlar we şarnir zynjyrlar
Transmission oklar (ýumruk şekilli we tirsekli oklary
goşmak bilen) we kriwoşipler
Podşipnikleriň gabaralary we tyrpdyrma podşipnikler
Dişli hereket geçiriji we çarhlar; şarikli aýlanýan
nurbatlar; hereket geçiriji tizligi üýtgediş mehanizmi we
tizligi geçirijiler, beýlekiler
61
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
29.14.3
29.14.9
29.2
29.21
29.21.1
29.21.9
29.22
29.22.1
5
6
29.14.25 Mahowikler we şkiwler, polispastlary goşmak bilen
29.14.26 Şarnirli
muftalar
we
birleşdirijiler,
hemme
taraplaýynlaryny goşmak bilen
Podşipnikleriň bölekleri, dişli geçirijileriň we herekete
getirijileriň düzüm bölekleri
29.14.31 Şarikler, iňňeler we tigirçekler; şarikli ýa-da tigirçekli
podşipnikleriň bölekleri
29.14.32 Gara metallardan şarnirli zynjyrlaryň bölekleri
29.14.33 Podşipnikleriň bölekleri we herekete getirijileriň düzüm
bölekleri, beýleki toparlara goşulmadyk
Podşipnikleri, dişli çarhlary, dişli geçirijileri we herekete
getirijiniň düzüm böleklerini öndürmek, oturtmak,
bejermek we tehniki taýdan hyzmat etmek ulgamynda
hyzmatlar
29.14.90 Podşipnikleri, dişli çarhlary, dişli geçirijileri we herekete
getirijiniň düzüm böleklerini oturtmak, bejermek we
tehniki taýdan hyzmat etmek boýunça hyzmatlar
29.14.99 Podşipnikleri, dişli çarhlary, dişli geçirijileri we herekete
getirijiniň düzüm böleklerini öndürmek ulgamynda
hyzmatlar
Umumy maksatlara niýetlenilen enjamlar, beýlekiler
Peçler we peç gyzdyryjylary
Peçler we peç gyzdyryjylary we olaryň bölekleri
29.21.11 Peç gyzdyryjylary; mehaniki peçler we kolosnik
gözenekleri; külleri aýyrmak üçin mehaniki enjamlar we
şuňa meňzeş enjamlar
29.21.12 Senagat ýa-da tejribehana peçler we kameralary,
galyndylary ýakmak üçin elektrik däl peçler (çörek
bişirilýän peçleri goşmazdan) goşmak bilen
29.21.13 Senagat ýa-da tejribehana elektrik peçleri we
kameralary; induksion ýa-da dielektrik gyzdyryjy
enjamlar
29.21.14 Peçleriň bölekleri
Peçleri we peç gyzdyryjylary öndürmek, oturtmak,
bejermek we tehniki taýdan hyzmat etmek ulgamynda
hyzmatlar
29.21.91 Peçleri we peç gyzdyryjylary
oturtmak boýunça
hyzmatlar
29.21.92 Peçleri we peç gyzdyryjylary bejermek we tehniki
taýdan hyzmat etmek ulgamynda hyzmatlar
29.21.99 Peçleri we peç gyzdyryjylary öndürmek ulgamynda
hyzmatlar
Göteriji-ulag enjamlary
Göteriji-ulag enjamlary we olaryň bölekleri
29.22.11 Tali we agyrlyk göterijiler, beýleki toparlara goşulmadyk
29.22.12 Şahtanyň üstüne ýerleşdirmek üçin galdyryjy gurluşlaryň
lebýodkalary; ýeriň aşagynda işlemek üçin ýörite
lebýodkalar; beýleki lebýodkalar, kabestanlar
29.22.13 Göterijiler; ulag serişdelerini galdyrmak üçin
mehanizmler
61
62
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
29.22.2
29.22.9
29.23
29.23.1
29.23.2
29.23.3
29.23.9
62
5
6
29.22.14 Derrik-kranlar; galdyryjy kranlar; süýşýän galdyryjy
fermalar; direg transportýorlar, galdyryjy kranly
ussahana- awtomobiller
29.22.15 Çarşakly alýan ýük ýükleýän, düşürýän maşyn, beýleki
ýük ýüklýän düşüşýänler, demir ýol perronlarynda
peýdalanmak üçin traktorlar
29.22.16 Liftler, skipli göterijiler, ekskalatorlar, hereket edýän
pyýada ýoljagazlar
29.22.17 Pnewmatik göterijiler we beýlekiler, harytlar ýa-da
materiallar üçin üznüksiz işleýän konweýerler
29.22.18 Ýük galdyryjy-ulag enjamlary, ýük ýükleýän ýa-da ýük
düşürýän, beýlekiler
29.22.19 Ýük galdyryjy-ulag we ýük ýükleýän, ýük düşürýän
enjamlaryň bölekleri
29.22.20 Ýük galdyryjy kranlar, ekskawatorlar, maşynlar we şuňa
meňzeş mehanizmler üçin susguçlar, greýferler we
çarşakly susguçlar
Ýük galdyryjy-ulag enjamlaryny öndürmek, oturtmak,
bejermek we tehniki taýdan hyzmat etmek ulgamynda
hyzmatlar
29.22.91 Ýük galdyryjy-ulag enjamlaryny oturtmak boýunça
hyzmatlar (liftleri we ekskalatorlary goşmazdan)
29.22.92 Ýük galdyryjy-ulag enjamlaryny bejermek we tehniki
taýdan hyzmat etmek ulgamynda hyzmatlar
29.22.99 Ýük galdyryjy-ulag enjamlaryny öndürmek ulgamynda
hyzmatlar
Sowadyjy we ýelediriji senagat enjamlary
Ýylylyk alyş-çalyş desgasy; sowadyjy enjam we howany
sowatmak üçin enjam; süzüji enjam
29.23.11 Ýylylyk alyş-çalyş desgasy we howany ýa-da beýleki
gazlary suwuklandyrmak üçin maşynlar
29.23.12 Howany sowatmak üçin enjam
29.23.13 Sowadyjy we doňduryjy enjam, ýylylyk sorujylary
(durmuş enjamlaryny goşmazdan)
29.23.14 Gazlary süzmek ýa-da arassalamak üçin enjamlar we
apparatlar, beýleki toparlara goşulmadyk
29.23.20 Ýelpewaçlar (stoluň üstünde, polda goýulýan, diwardan,
penjireden, potolokdan ýa-da asylýan üçekde
oturdylýanlary goşmazdan)
29.23.30 Sowadyjy, doňduryjy enjamlaryň we ýylylyk
sorujylarynyň bölekleri
Durmuş maksatlaryna niýetlenilmedik senagat sowadyjy
we ýelediriji enjamlaryny öndürmek, oturtmak, bejermek
we tehniki taýdan hyzmat etmek ulgamynda hyzmatlar
29.23.91 Durmuş maksatlaryna niýetlenilmedik senagat sowadyjy
we ýelediriji enjamyny oturtmak boýunça hyzmatlar
29.23.92 Durmuş maksatlaryna niýetlenilmedik senagat sowadyjy
we ýelediriji enjamlaryny bejermek we tehniki taýdan
hyzmat etmek boýunça hyzmatlar
29.23.99 Durmuş maksatlaryna niýetlenilmedik senagat sowadyjy
we ýelediriji enjamlaryny öndürmek ulgamynda
hyzmatlar
63
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
5
29.24
29.24.1
29.24.11
29.24.12
29.24.13
29.24.2
29.24.21
29.24.22
29.24.23
29.24.24
29.24.25
29.24.3
29.24.31
29.24.32
29.24.33
29.24.4 29.24.40
29.24.5
29.24.51
29.24.52
29.24.53
29.24.54
29.24.6 29.24.60
6
Beýleki umumy maksatlara niýetlenilen enjamlar,
beýleki toparlara goşulmadyk
Gazgeneratorlar, buga öwrüp arassalamak, süzmek ýa-da
arassalamak üçin apparatlar
Generator gazyny ýa-da suwy almak üçin generatorlar,
asetilen gazgeneratorlary we şuňa meňzeş; buga öwrüp
arassalamak ýa-da arassalamak üçin desgalar
Suwuklyklary süzmek ýa-da arassalamak üçin enjamlar
içinden otlanýan hereketlendirijiler üçin ýag, benzin
süzgüçleriniň we howa sorujylar
Çüýşeleri ýuwmak, gaplamak we çekmek üçin enjamlar;
pürküji desgalar; list görnüşli metaldan gatlaklar
Çüýşeleri ýa-da beýleki gaplary ýuwmak, doldurmak,
gaplamak ýa-da dolamak üçin enjamlar
Adamlaryň agramyny çekmek üçin enjamlar we
durmuşda ulanylýan tereziler; konweýerlerde harytlary
üznüksiz çekmek üçin tereziler; hemişelik agramy
sazlaşdyrylan tereziler we belli bir agramy azaldyjy
tereziler
Agram çekmek üçin enjamlar, beýleki toparlara
goşulmadyk
Ýangyn söndürijiler, pürküji gurluşlar, bug pürkýän ýada çäge pürkýän maşynlar we şuňa meňzeş mehaniki
gurluşlar (oba hojalygynda peýdalanmak üçin gurluşlary
goşmazdan)
Beýleki materiallar bilen utgaşykly metaldan gatlaklar
we şuňa meňzeş syklandyryjylar
Sentrifugalar, kalandrlar we söwda awtomatlary
Sentrifugalar, beýleki toparlara goşulmadyk
Kalandrlar ýa-da okjagazly maşynlar (tigirçekli),
beýlekiler (metallar ýa-da aýnalar üçin okjagazly
maşynlary goşmazdan (tigirçekli))
Söwda awtomatlary
Howanyň üýtgemegini öz içine alýan prosesslerden
peýdalanmak bilen materiallary işläp bejermek üçin
enjamlar, beýleki toparlara goşulmadyk
Umumy maksatlara niýetlenilen beýleki enjamlaryň
bölekleri
Gaz
generatorlarynyň
ýa-da
suw
gazynyň
generatorlarynyň bölekleri
Sentrifugalaryň bölekleri; suwuklyklary ýa-da gazlary
süzmek ýa-da arassalamak üçin maşynlaryň we
apparatlaryň bölekleri
Kalandrlaryň ýa-da beýleki okly (tigirçekli) maşynlaryň
bölekleri; pürküji enjamlaryň bölekleri; agram çekmek
üçin enjamlaryň ownuk terezi daşlary
Elektrik birleşdirijileri bolmadyk maşynlaryň bölekleri,
beýleki toparlara goşulmadyk
Gap-gaç ýüwýan senagat maşynlary
63
64
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
29.3
29.31
29.32
64
4
5
6
29.24.7 29.24.70 Gap-gaç ýuwýan maşynlaryň we arassalamak, gaplary
doldurmak, gaplamak ýa-da berk ýapmak üçin
maşynlaryň bölekleri (29.24.21, 29.24.60, 29.71.12
klaslaryň)
29.24.9
Beýleki umumy maksatlara niýetlenilen enjamlary
öndürmek, oturtmak, bejermek we tehniki taýdan
hyzmat etmek ulgamynda hyzmatlar, beýleki toparlara
goşulmadyk
29.24.91 Beýleki umumy maksatlara niýetlenilen enjamlary
oturtmak boýunça hyzmatlar, beýleki toparlara
goşulmadyk
29.24.92 Beýleki umumy maksatlara niýetlenilen enjamlary
bejermek we tehniki taýdan hyzmat etmek boýunça
hyzmatlar
29.24.99 Beýleki umumy maksatlara niýetlenilen enjamlary
öndürmek ulgamynda hyzmatlar, beýleki toparlara
goşulmadyk
Oba we tokaý hojalygy üçin maşynlar
Oba we tokaý hojalygy üçin traktorlar
29.31.1 29.31.10 Oba we tokaý hojalygy üçin belli bir aralyga sürülýän
traktorlar
29.31.2
Oba we tokaý hojalygy üçin beýleki traktorlar
29.31.21 Oba we tokaý hojalygy üçin hereketlendirijisiniň
kuwwatlylygy
37 kWt-dan artyk bolmadyk täze traktorlar
29.31.22 Oba we tokaý hojalygy üçin hereketlendirijisiniň
kuwwatlylygy 37 kWt -dan artyk bolmadyk ýöne 59
kWt-a çenli bolan beýleki täze traktorlar
29.31.23 Oba we tokaý hojalygy üçin hereketlendirijisiniň
kuwwatlylygy
59 kWt-dan artyk bolan beýleki täze traktorlar
29.31.24 Oba we tokaý hojalygy üçin beýleki täze we ulanylan
traktorlar, beýleki toparlara goşulmadyk
29.31.9
Oba we tokaý hojalygy üçin traktorlary öndürmek,
bejermek we tehniki taýdan hyzmat etmek ulgamynda
hyzmatlar
29.31.90 Oba we tokaý hojalygy üçin traktorlary bejermek we
tehniki taýdan hyzmat etmek boýunça hyzmatlar
29.31.99 Oba we tokaý hojalygy üçin traktorlary öndürmek
ulgamynda hyzmatlar
Oba we tokaý hojalygy üçin beýleki maşynlar
29.32.1
Oba we tokaý hojalygy üçin topragy taýýarlamak we
bejermek üçin peýdalanylýan maşynlar
29.32.11 Diskli azallar we boronalar
29.32.12 Boronalar (disklileri goşmazdan), ýumşadyjylar,
kultiwatorlar, otaýanlar we kätmenler
29.32.13 Tohum sepijiler, ekin maşynlary we ekiji maşynlar
29.32.14 Ders sepýänler we mineral dökünleri sepmek üçin
desgalar
29.32.15 Oba we tokaý hojalygy üçin maşynlar, beýleki toparlara
goşulmadyk; gazonlar ýa-da sport meýdanlary üçin
katoklar
65
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
5
6
29.32.2 29.32.20 Bede ýatyrýan maşynlar, gazonlar, seýilgähler ýa-da
sport meýdançalary üçin ot ýatyrylýan maşynlar
29.32.3
Ýygýan maşynlar
29.32.31 Ot ýatyrylýan maşynlar, traktora düzülen ot
ýatyrylýanlary goşmak bilen, beýleki toparlara
goşulmadyk
29.32.32 Bede ýygnaýan maşynlar
29.32.33 Saman ýa-da bede üçin basgyçlar, hoşa basgy-ýygyjyny
goşmak bilen
29.32.34 Ýygýan maşynlar we döwek döwýän maşynlar, beýleki
toparlara goşulmadyk
29.32.4 29.32.40 Oba hojalygynda ýa-da bagbançylykda peýdalanylýan
suwuklyklary ýa-da k]lkeleri sepmek ýa-da pürkmek
üçin mehaniki desgalar
29.32.5 29.32.50 Oba hojalygynda peýdalanylýan, özi ýük ýükleýän ýa-da
ýük düşürýän tirkegler we ýarym tirkegler
29.32.6
Oba ýa-da tokaý hojalygy üçin maşynlar, beýleki
toparlara goşulmadyk
29.32.61 Ýumurtgalary, miweleri ýa-da beýleki önümleri
arassalamak, saýlamak ýa-da derde ýaramsyz etmek üçin
maşynlar
29.32.62 Süýt sagýan maşynlar
29.32.63 Mallar üçin ot-iým taýýarlamak üçin maşynlar; guşçulyk
üçin maşynlar; guşçulyk üçin inkubatorlar we bruderler
29.32.64 Tohumlary, däne, gury kösükli ekinleri arassalamak,
sortlamak ýa-da kalibrlemek üçin maşynlar
29.32.65 Tokaý we oba hojalygy üçin maşynlar (bagbançylyk,
guşçulyk, balçylyk, ýüpekçilik), beýlekiler
29.32.7 29.32.70 Oba we tokaý hojalygy üçin maşynlaryň bölekleri
29.32.9
Oba we tokaý hojalygy üçin maşynlary öndürmek,
oturtmak, bejermek we tehniki taýdan hyzmat etmek
ulgamynda hyzmatlar (traktorlary goşmazdan)
29.32.91 Oba we tokaý hojalygy üçin maşynlary oturtmak
boýunça hyzmatlar (traktorlary goşmazdan)
29.32.92 Oba we tokaý hojalygy üçin maşynlary bejermek we
tehniki taýdan hyzmat etmek boýunça hyzmatlar
(traktorlary goşmazdan)
29.32.99 Oba we tokaý hojalygy üçin maşynlary öndürmek
ulgamynda hyzmatlar (traktorlary goşmazdan)
65
66
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
29.4
5
6
Stanoklar
29.41
29.41.1
Elektromehaniki we pnewmatiki el gurallary
29.41.11 Elektromehaniki we pnewmatiki el gurallary
29.41.12 Elektromehaniki
bölekleri
we
pnewmatiki
el
gurallarynyň
29.41.9 29.41.99 Pnewmatik we elektomehaniki el gurallaryny öndürmek
ulgamynda hyzmatlar
29.42
Metallary işläp bejermek üçin stanoklar
29.42.1
Şöhle bilen metallary işläp bejermek üçin stanoklar we
şuňa meňzeş stanoklar; işläp bejerýän merkezler we şuňa
meňzeşler
29.42.11 Şöhle, ultrases we şuňa meňzeş usullaryň kömegi bilen
materiallary aýyrmak arkaly islendik materialy işläp
bejermek üçin stanoklar
29.42.12 Işläp bejerýän merkezler; metallary işläp bejermek üçin
bir pozisiýaly we köp pozisiýaly agregat stanoklary
29.42.2
Tokar, gyrýan, burawlap deşýän, frezer stanoklary
29.42.21 Metal kesýän tokar stanoklary
29.42.22 Metal kesýän burawlap deşýän, gyrýan we frezer
stanoklary
29.42.23 Metal kesýän, hyrly,
toparlara goşulmadyk
29.42.3
nurbatly stanoklar,
beýleki
Metallary işläp bejermek üçin stanoklar, beýlekiler
29.42.31 Büdür-südürleri aýyrmak üçin stanoklar, gutarnykly
işlemek, kesýän ýa-da ýonujy-byçgylaýan stanoklar,
mehaniki byçgylar we metallary işläp bejermegiň
beýleki görnüşleri üçin enjamlar
29.42.32 Egreldýän gyrasyny gysmak üçin maşynlar (gysgyçlary
goşmak bilen), mehaniki gaýçylar, metallary işläp
bejermek üçin sanly programma arkaly dolandyrylýan
deşik deşiji ýa-da çapýan maşynlar (gysgyçlary goşmak
bilen)
29.42.33 Egreldýän gyrasyny gysdyrýan maşynlar (gysgyçlary
goşmak bilen), mehaniki gaýçylar, metallary işläp
bejermek üçin sansyz programma arkaly dolandyrylýan
urup oýujy deşik deşiji gysgyçlary we stanoklar
29.42.34 Sozujy ýa-da galyplap çykaryjy maşynlar we molotlar;
gidrawlik gysgyçlar we metallary işläp bejermek üçin
beýleki gysgyçlar
29.42.35 Metallary, ýa-da materialy bölmezden metal keramikany
işläp bejermek üçin stanoklar, beýleki toparlara
goşulmadyk
66
67
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
29.42.4
5
6
Stanoklaryň bölekleri we gurluşlary
29.42.40 Metal işläp bejerýän stanoklaryň bölekleri we gurluşlary
29.42.9
Metal işläp bejerýän stanoklary öndürmek, oturtmak,
bejermek we tehniki taýdan hyzmat etmek ulgamynda
hyzmatlar
29.42.91 Metal işläp bejerýän stanoklary oturtmak boýunça
hyzmatlar
29.42.92 Metal işläp bejerýän stanoklary bejermek we tehniki
taýdan hyzmat etmek boýunça hyzmatlar
29.42.99 Metal işläp bejerýän stanoklary öndürmek ulgamynda
hyzmatlar
29.43
Beýleki stanoklar, beýleki toparlara goşulmadyk
29.43 1
Daş, agaç we şuňameňzeş gaty materiallary işläp
bejermek üçin stanoklar; agaç ýonuşgasyndan plitalary
we şuňa meňzeş önümleri öndürmek üçin gysgyçlar
29.43.11 Daş, keramika, beton we şuňa meňzeş materiallary ýa-da
aýnany sowuklygyna işläp bejermek üçin stanoklar
29.43.12 Agaç, dyky, süňk, ebonit, gaty plastmassa ýa-da şuňa
meňzeş gaty materiallary işläp bejermek üçin stanoklar
29.43.2 29.43.20 Galaýylamak we kebşirlemek üçin enjamlar, ýüzleý
goýbermek we gaz-tehniki çaýmak üçin apparatlar
29.43.3
Stanoklaryň bölekleri we gurluşlary
29.43.31 Guraly berklemek üçin gurluşlar we özi açylýan hyryň
uçlary
29.43.32 Işläp bejerýän bölekler üçin tutguçlar
29.43.33 Bölüji enjamlar we stanoklaryň beýleki ýörite gurluşlary
29.43.34 Agaç, dyky, daş, ebonit we şuňa meňzeş gaty
materiallary işläp bejermek üçin stanoklaryň bölekleri
we gurluşlary
29.43.35 Beýleki stanoklaryň bölekleri
29.43.9
Daş, agaç we şuňa meňzeş gaty materiallary işläp
bejermek üçin stanoklary öndürmek, oturtmak, bejermek
we tehniki taýdan hyzmat etmek ulgamynda hyzmatlar
29.43.91 Daş, agaç we şuňa meňzeş gaty materiallary işläp
bejermek üçin stanoklary oturtmak boýunça hyzmatlar
29.43.92 Daş, agaç we şuňa meňzeş gaty materiallary işläp
bejermek üçin stanoklary bejermek we tehniki taýdan
hyzmat etmek boýunça hyzmatlar
67
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
29.5
29.51
29.51.1
29.51.9
29.52
29.52.1
29.52.2
29.52.3
68
5
6
29.43.99 Daş, agaç we şuňa meňzeş gaty materiallary işläp
bejermek üçin stanoklary öndürmek ulgamynda
hyzmatlar
Ýörite maksatlara niýetlenilen beýleki enjamlar
Metallurgiýa üçin maşynlar
Metallurgiýa üçin maşynlar we olaryň bölekleri
29.51.11 Konwertler, susguçlar, metal galyplar we guýujy
maşynlar; prokat ýasaýan stanlar
29.51.12 Metallurgiýa üçin maşynlaryň bölekleri; prokat ýasaýan
stanlar üçin oklawjyklar; prokat ýasaýan stanlaryň
bölekleri
Metallurgiýa üçin maşynlary öndürmek, oturtmak,
bejermek we tehniki taýdan hyzmat etmek ulgamynda
hyzmatlar
29.51.91 Metallurgiýa üçin maşynlary oturtmak boýunça
hyzmatlar
29.51.92 Metallurgiýa üçin maşynlary bejermek we tehniki taýdan
hyzmat etmek boýunça hyzmatlar
29.51.99 Metallurgiýa üçin maşynlary öndürmek ulgamynda
hyzmatlar
Gazyp alyjy senagat üçin, känleri işläp taýýarlamak we
gurluşyk üçin maşynlary
Gazyp alyjy senagat üçin maşynlar
29.52.11 Ýerasty işler üçin üznüksiz işleýän ýük galdyryjylar we
konweýerler
29.52.12 Kömür we dag jynslaryny gazyp almak üçin çykaryjy
kombaýnlar we tunnel gazýan maşynlar; buraw we
beýleki gazýan maşynlar
Topragy çykarmak we başga ýere geçirmek üçin özi
ýöreýän maşynlar we olaryň bölekleri
29.52.21 Buldozerler, özi ýöreýän uniwersal buldozeri goşmak
bilen
29.52.22 Greýderler
(awtogreýderler)
we
özi
ýöreýän
meýilleşdirijiler
29.52.23 Özi ýöreýän skreperler
29.52.24 Demrikdiriji we özi ýöreýän ýol tekizleýän maşynlar
29.52.25 Özi ýöreýän bir susguçly frontal ýük ýükleýjiler
29.52.26 Bir susguçly özi ýöreýän mehaniki ekskawatorlar we
kejebesi 360 gradusa öwrülýän susguçly ýük ýükleýjiler
(doly öwrülýän maşynlar) (frontal bir susguçly ýük
ýükleýjileri goşmazdan)
29.52.27 Bir susguçly özi ýöreýän mehaniki ekskawatorlar we
doly öwrülmeýän susguçly ýük ýükleýjiler; gazyp alyjy
senagat üçin özi ýöreýän maşynlar, beýlekiler
29.52.28 Buldozerleriň agdarýanlary, 29.52.21-29.52.27 toparlara
degişli uniwersal agdarylýanlary goşmak bilen
(29.52.27.500 goşmazdan)
29.52.30 Topragy
çykarmak,
demrikdirmek
ýa-da
dykyzlandyrmak üçin beýleki maşynlar, jemgyýetçilik
işleri, gurluşyk we şuňa meňzeş işler üçin maşynlar, gar
arassalaýjylar
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
29.52.4
29.52.5
29.52.6
29.52.9
29.53
29.53.1
29.53.2
5
6
29.52.40 Daşy, magdany we beýleki mineral maddalary saýlamak,
bölmek, garmak ýa-da topragy, şuňa meňzeş işläp
bejermek üçin maşynlar, metal guýýan galyplary almak
üçin maşynlar
29.52.50 Zynjyrly traktorlar
Gazylyp alyjy senagat üçin, känleri işläp bejermek we
gurluşyk üçin maşynlaryň bölekleri
29.52.61 Buraw maşynlaryň, gazýan ýa-da topragy çykarmak üçin
maşynlaryň bölekleri; akdyryjylaryň bölekleri
29.52.62 Daşy we 29.52.4 topara degişli şuňa meňzeş materiallary
saýlamak, döwmek ýa-da topragy, işläp bejermek üçin
maşynlaryň bölekleri
Gazyp alyjy senagat üçin, känleri işläp bejermek we
gurluşyk üçin maşynlary öndürmek, oturtmak, bejermek
we tehniki taýdan hyzmat etmek ulgamynda hyzmatlar
29.52.91 Gazyp alyjy senagat üçin, känleri işläp bejermek we
gurluşyk üçin maşynlary oturtmak boýunça hyzmatlar
29.52.92 Gazyp alyjy senagat üçin, känleri işläp bejermek we
tehniki taýdan hyzmat etmek üçin hyzmatlar
29.52.99 Gazyp alyjy senagat üçin, känleri işläp bejermek we
gurluşyk üçin maşynlary öndürmek ulgamynda
hyzmatlar
Azyk önümlerini, içgileri we temmäki önümlerini işläp
bejermek üçin enjamlar
Azyk önümlerini, içgileri we temmäki önümlerini işläp
bejermek üçin enjamlar
29.53.11 Merkezden gaçyryş süýt separatorlary
29.53.12 Süýdi işläp taýýarlamak we gaýtadan işläp taýýarlamak
üçin enjamlar
29.53.13 Guradylan dänäni we gök önümleri owratmak ýa-da
işläp bejermek üçin enjamlar, beýleki toparlara
goşulmadyk
29.53.14 Çakyrlar, sidr, miwe şirelerini we şuňa meňzeş içgileri
öndürmek üçin peýdalanylyýan enjamlar
29.53.15 Çörek bişirilýän elektrik däl peçler; oba hojalyk
önümleri üçin guradyjylar; azyk taýýarlamak ýa-da
gyzdyrmak üçin durmuş däl enjamlary
29.53.16 Azyk önümlerini ýa-da içgileri, şol sanda ýaglary
senagat taýdan taýýarlamak ýa-da öndürmek üçin
enjamlar, beýleki toparlara goşulmadyk
29.53.17 Temmäki önümlerini öndürmek üçin enjamlar, beýleki
toparlara goşulmadyk
Azyk önümlerini, içgileri we temmäki işläp taýýarlamak
üçin enjamlaryň bölekleri
29.53.21 Süýt senagaty üçin süýt sagýan apparatlaryň we
enjamlaryň bölekleri; içgileri işläp taýýarlamak üçin
maşynlaryň bölekleri
29.53.22 Azyk önümlerini işläp taýýarlamak üçin enjamlaryň
bölekleri
29.53.23 29.53.17 topara degişli temmäki işläp taýýarlamak üçin
enjamlaryň bölekleri
69
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
5
29.53.9
29.53.91
29.53.92
29.53.99
29.54
29.54.1
29.54.11
29.54.12
29.54.13
29.54.14
29.54.15
29.54.2
29.54.21
29.54.22
29.54.23
29.54.3
29.54.30
29.54.4
29.54.41
29.54.42
29.54.5
29.54.9
29.54.50
29.54.91
70
6
Azyk önümlerini, içgileri, temmäki önümlerini işläp
taýýarlamak üçin enjamlary öndürmek, oturtmak,
bejermek we tehniki taýdan hyzmat etmek ulgamynda
hyzmatlar
Azyk önümlerini, içgileri we temmäki önümlerini işläp
taýýarlamak üçin enjamlary oturtmak boýunça hyzmatlar
Azyk önümlerini, içgileri we temmäki önümlerini işläp
taýýarlaýan enjamlary bejermek we tehniki taýdan
hyzmat etmek boýunça hyzmatlar
Azyk önümlerini, içgileri we temmäki önümlerini işläp
taýýarlamak üçin enjamlary öndürmek
ulgamynda
hyzmatlar
Dokma, tikinçilik we gön senagaty üçin enjamlar
Dokma süýümlerini taýýarlamak, egirmek, dokmaçylyk
we dokma önümlerini örmek üçin enjamlar
Emeli dokma materiallaryny ekstrudirlemek, dograltmak
teksturirlemek ýa-da kesmek üçin enjamlar; dokma
süýümlerini taýýarlamak üçin maşynlar
Egirme maşynlary; tow berýän, saraýjy maşynlar
Dokma stanoklary
Örýän maşynlar, sanjyp tikýän maşynlar we darap örýän
şuňa meňzeş maşynlar
Dokma materiallaryny işläp taýýarlamak üçin maşynlar
bilen bilelikde peýdalanmak üçin kömekçi enjamlar
Dokma we tikinçilik senagaty üçin enjamlar, tikin
maşynlary goşmak bilen, beýlekiler
Dokma ýüplüklerini we matalary ýuwmak, arassalamak,
sykmak, guratmak, ütüklemek, çygly ýylylyk arkaly
işläp bejermek, boýamak, saramak we şuňa meňzeş işläp
bejermek üçin enjamlar; fetr işläp bejermek üçin
enjamlar; pol örtüklerini öndürmek üçin enjamlar
Kir ýuwulýan ýerler üçin kir ýuwýan maşynlar; gury
arassalamak üçin maşynlar; sygymy 10 kg ýokary bolan
guradyjy maşynlar
Tikinçilik maşynlary (sahaplamak we durmuşda
ulanylýan tikinçilik maşynlary goşmazdan)
Mallaryň derilerini, hamyny ýa-da eýlenen gönleri işläp
taýýarlamak üçin ýa-da aýakgap, beýleki önümleri
taýýarlamak ýa-da bejermek üçin maşynlar
Dokma, tikinçilik we gön senagaty üçin maşynlaryň
bölekleri we gurluşlary
Dokma stanoklarynyň we egriji maşynlaryň bölekleri we
gurluşlary
Beýleki dokma we tikinçilik önümlerini öndürmek we
deri işläp taýýarlamak üçin maşynlaryň bölekleri
Durmuşda ulanylýan tikin maşynlary
Dokma, tikinçilik, gön senagaty üçin maşynlary
öndürmek, oturtmak, bejermek we tehniki taýdan hyzmat
etmek ulgamynda hyzmatlar
Dokma, tikinçilik, gön senagaty üçin maşynlary
oturtmak boýunça hyzmatlar
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
29.55
29.55.1
29.55.9
29.56
29.56.1
29.56.2
5
6
29.54.92 Dokma, tikinçilik, gön senagaty üçin maşynlary
bejermek we tehniki taýdan hyzmat etmek boýunça
hyzmatlar
29.54.99 Dokma, tikinçilik, gön senagaty üçin maşynlary
öndürmek ulgamynda hyzmatlar
Kagyz we gaty kagyz öndürmek üçin enjamlar
Kagyz we gaty kagyz öndürmek üçin enjamlar we onuň
bölekleri
29.55.11 Kagyz we gaty kagyz öndürmek üçin enjamlar
29.55.12 Kagyz we gaty kagyz öndürmek üçin enjamlaryň
bölekleri
Kagyz we gaty kagyz öndürmek üçin enjamlary
öndürmek, oturtmak, bejermek we tehniki taýdan hyzmat
etmek ulgamynda hyzmatlar
29.55.91 Kagyz we gaty kagyz öndürmek üçin enjamlary
oturtmak boýunça hyzmatlar
29.55.92 Kagyz we gaty kagyz öndürmek üçin enjamlary
bejermek we tehniki taýdan hyzmat etmek boýunça
hyzmatlar
29.55.99 Kagyz we gaty kagyz öndürmek üçin enjamlary
öndürmek ulgamynda hyzmatlar
Ýörite maksatlara niýetlenen beýleki enjamlar, beýleki
toparlara goşulmadyk
Çap etmek we sahaplamak üçin maşynlar we olaryň
bölekleri
29.56.11 Sahaplaýan maşynlar, kitap görnüşine salýan maşynlary
goşmak bilen
29.56.12 Galyplary we çap plastinalary ýygmak, taýýarlamak üçin
maşynlar, apparatlar we enjamlar
29.56.13 Ofset kagyzda çap etmek üçin maşynlar
29.56.14 Çap edýän beýleki enjamlar, beýleki toparlara
goşulmadyk
29.56.15 Çap edýän we sahaplaýan maşynlaryň bölekleri
Ýörite maksatlara niýetlenen dürli maşynlar we olaryň
bölekleri
29.56.21 Egin-eşik üçin merkezden gaçýan güýç arkaly guratgyç
29.56.22 Agaç, selýulloza, kagyz ýa-da gaty kagyz üçin
guratgyçlar; senagat guratgyçlary, beýleki toparlara
goşulmadyk
29.56.23 Rezini we plastmassany işläp bejermek üçin we şu
materiallardan önümleri öndürmek üçin enjamlar,
beýleki toparlara goşulmadyk
29.56.24 Galyplar we metal galyplar; metal guýmak üçin
aşagynda goýulýan zatlar (poddonlar) metallary,
metallaryň karbidlerini, aýna, mineral materiallary,
rezinleri we plastmassalary guýmak üçin galyplar
29.56.25 Ýörite maksatlara niýetlenen enjamlar, beýleki toparlara
goşulmadyk
29.56.26 Ýörite maksatlara niýetlenilen maşynlaryň bölekleri,
beýleki toparlara goşulmadyk
71
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
5
29.56.9
29.56.91
29.56.92
29.56.99
29.6
29.60
29.60.1
29.60.11
29.60.12
29.60.13
29.60.14
29.60.15
29.60.9
29.60.91
29.60.92
29.60.99
29.7
29.71
29.71.1
29.71.11
29.71.12
29.71.13
29.71.14
29.71.15
29.71.2
29.71.21
29.71.22
29.71.23
29.71.24
72
6
Ýörite maksatlara niýetlenen maşynlary öndürmek,
oturtmak, bejermek we tehniki taýdan hyzmat etmek
ulgamynda hyzmatlar, beýleki toparlara goşulmadyk
Ýörite maksatlara niýetlenen maşynlary oturtmak
boýunça hyzmatlar, beýleki toparlara goşulmadyk
Ýörite maksatlara niýetlenen maşynlary bejermek we
tehniki taýdan hyzmat etmek boýunça hyzmatlar, beýleki
toparlara goşulmadyk
Ýörite maksatlara niýetlenen maşynlary öndürmek
ulgamynda hyzmatlar, beýleki toparlara goşulmadyk
Ýarag we ok-däriler
Ýarag we ok-däriler we olaryň bölekleri
Tanklar
we
beýleki
motorlaşdyrylan
söweş
bronemaşynlary we olaryň bölekleri
Söweş ýaragy, tüpeňleri, sapançalary, gylyçlary,
şpagalary, rapiralary, naýzalary we şuňa meňzeş
önümleri goşmazdan
Tüpeňler, sapançalar, beýleki ot açýan ýaraglar we şuňa
meňzeş gurluşlar, ýaraglaryň beýleki görnüşleri
Bombalar, top oklary we şuňa meňzeş ok-däriler; oklar,
beýleki ok-däriler we olaryň bölekleri
Beýleki söweş ýaraglarynyň bölekleri
Ýarag we ýaraglandyryş ulgamyny öndürmek, guramak,
bejermek we tehniki taýdan hyzmat etmek ulgamynda
hyzmatlar
Ýarag we ýaraglandyryş ulgamyny guramak boýunça
hyzmatlar
Ýarag we ýaraglandyryş ulgamyny bejermek we tehniki
taýdan hyzmat etmek boýunça hyzmatlar
Ýarag we ýaraglandyryş ulgamyny öndürmek
ulgamynda hyzmatlar
Durmuş enjamlary, beýleki toparlara goşulmadyk
Durmuşda ulanylýan elektrik enjamlary
Sowadyjylar we doňduryjylar; kir ýuwýan maşynlar;
elektrik ýardanla (odeýala); fenler we ýelpewaçlar
Durmuşda ulanylýan sowadyjylar we doňduryjylar
Durmuşda ulanylýan gap-gaç ýuwýan maşynlar
Kir ýuwýan maşynlar we egin-eşik guratmak üçin
durmuşda ulanylýan maşynlar
Elektrik ýardanla (odeýala)
Durmuşda ulanylýan ýelpewaçlar we sorujy ýa-da howa
çalyşyjy şkaflar
Durmuşda ulanylýan beýleki elektrik enjamlary, beýleki
toparlara goşulmadyk
Oturdylan elektrik hereketlendirijili durmuşda ulanylýan
elektrik enjamlar
Päkiler we saç syrmak üçin oturdylan elektrik
hereketlendirijili maşynkalar
Saça timar bermek we býuralamak, saç ýa-da el
guratmak üçin elektrotermik enjamlar; elektrik ütükler
Durmuşda ulanylýan beýleki elektrik gyzdyryjy enjamlar
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
29.71.3
29.71.9
29.72
29.72.1
29.72.2
29.72.9
5
DL kiçi seksiýa
30
30.0
30.01
30.01.1
30.01.11
30.01.12
30.01.13
30.01.14
30.01.2
6
29.71.25 Elektrik suw gyzdyryjylar we çalt ýa-da dowamly suw
gyzdyryjy enjamlar we suwa sokulyp gyzdyryjylar
29.71.26 Jaýlary ýa-da topragy elektrik gyzdyryjylar
29.71.27 Mikro tolkun peçleri
29.71.28 Beýleki peçler; gaýnadýan bug gazanlar, aşhana üçin
plitalar, maňňal; griller, rosterler
29.71.29 Gyzdyryjy elektrik garşylygy
29.71.30 Durmuşda ulanylýan elektrik enjamlaryň bölekleri
Durmuşda ulanylýan elektrik enjamlary öndürmek,
oturtmak, bejermek we tehniki taýdan hyzmat etmek
ulgamynda hyzmatlar
29.71.90 Durmuşda ulanylýan elektrik enjamlary oturtmak,
bejermek we tehniki taýdan hyzmat etmek boýunça
hyzmatlar
29.71.99 Durmuşda ulanylýan elektrik enjamlary öndürmek
ulgamynda hyzmatlar
Durmuşda ulanylýan elektrik däl enjamlar we olaryň
bölekleri
Durmuşda ulanylýan elektrik däl enjamlar
29.72.11 Iýmit taýýarlamak we gyzdyrmak üçin gara metallardan
ýa-da misden durmuşda ulanylýan elektrik däl enjamlar
29.72.12 Durmuşda ulanylýan beýleki elektrik däl enjamlar
29.72.13 Gara metallardan elektrik däl howa gyzdyryjylar ýa-da
gyzgyn howany paýlaýjylar, beýleki toparlara
goşulmadyk
29.72.14 Çalt ýa-da dowamly suw gyzdyryjy elektrik däl enjamlar
29.72.20 Peçleriň, plitalaryň, iýmit gyzdyryjylaryň we şuňa
meňzeş elektrik däl enjamlaryň bölekleri
29.72.90 Durmuşda ulanylýan elektrik däl enjamlar öndürmek
ulgamynda hyzmatlar
Elektrik we optik enjamlar
Edara
enjamlary
we
hasaplaýyş
tehnikasy
(kompýuterler)
Edara enjamlary we hasaplaýyş tehnikasy (kompýuterler)
Edara enjamlary we onuň bölekleri
Ýazuw maşynlary, ýazgy taýýarlamak üçin maşynlar,
hasaplaýyş maşynkalary we olaryň bölekleri
Awtomat usulda ýazýan maşynlar we ýazgy taýýarlamak
üçin gurluşlar
Elektrik, elektron we elde ýazýan maşynlar, hasap
maşynlary goşmazdan
Kalkulýatorlar we hasapçylyk maşynlary, kassa
apparatlary we içinde hasaplaýyş enjamlary bar bolan
şuňa meňzeş maşynlar
Ýazýan we hasaplaýyş maşynlaryň bölekleri we olara
degişli zatlar
Suratyň nusgasyny alýan maşynlar, ofset kagyzda çap
etmek üçin maşynlar, beýleki edara maşynlary we olaryň
bölekleri
73
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
30.01.9
30.02
30.02.1
30.02.2
30.02.9
31
31.1
74
31.10
5
6
30.01.21 Optiki ulgamy ýa-da arabaglanyşyk görnüşli suratyň
nusgasyny alýan maşynlar we termonusga alyjy
apparatlar
30.01.22 Ofset kagyzda çap etmek üçin maşynlar
30.01.23 Beýleki ofis enjamlary
30.01.24 30.01.23 klasa degişli maşynlaryň bölekleri we olara
degişli zatlar
30.01.25 Optiki ulgamly suratyň nusgasyny alýan ýa-da
arabaglanyşyk görnüşli maşynlaryň bölekleri we oňa
degişli zatlar, termonusga alyjy maşynlar
Ofis enjamlaryny öndürmek, oturtmak ulgamynda
hyzmatlar
30.01.90 Ofis enjamlaryny oturtmak boýunça hyzmatlar
30.01.99 Ofis enjamlaryny öndürmek ulgamynda hyzmatlar
Maglumatlary işläp taýýarlamak üçin kompýuterler we
beýleki enjamlar
Kompýuter enjamlary, onuň bölekleri we oňa degişli
zatlar
30.02.11 Maglumatlary
awtomatlaşdyrylan
usulda
işläp
taýýarlamak üçin analog ýa-da gibrid maşynlar (analogsanly)
30.02.12 Agramy 10 kg artyk bolmadyk sanly ykjam hasaplaýyş
maşynlary (lap toplar, noutbuklar, organaýzerler we
ş.m.)
30.02.13 Bir gabarasynda merkezi prosessor we giriş we çykyş
gurluşy bolan sanly hasaplaýyş maşynlar, birleşdirilen
ýa-da aýratyn bloklarda ýerleşdirilen
30.02.14 Maglumatlary
awtomatlaşdyrylan
usulda
işläp
taýýarlamak üçin sanly maşynlar, ulgamlar görnüşinde
berlen
30.02.15 Şol bir gabarasynda bir ýa-da iki gurluşy: ýatda saklaýan
gurluş, giriş we çykyş gurluşyny özünde saklaýan,
maglumatlary
awtomatlaşdyrylan
usulda
işläp
taýýarlamak üçin beýleki sanly maşynlar
30.02.16 Giriş-çykyş gurluşlary, beýleki toparlara goşulmadyk
30.02.17 Ýatda saklaýan gurluşlar (toplaýjylar)
30.02.18 Okap barlaýan magnit ýa-da optiki gurluşlar;
maglumatlary işläp taýýarlamak üçin gurluşlar, beýleki
toparlara goşulmadyk
30.02.19 Maglumatlary işläp taýýarlamak üçin beýleki
kompýuterleriň we maşynlaryň bölekleri we olara degişli
zatlar
30.02.20 Kompýuterleri gurnamak boýunça hyzmatlar
30.02.90 Maglumatlary işläp taýýarlamak üçin kompýuterleri we
beýleki enjamlary gurnamak boýunça hyzmatlar
Elektrik enjamlar we apparaturalar, beýleki
toparlara goşulmadyk
Elektrik
hereketlendirijiler,
generatorlar
we
transformatorlar
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
31.10.1
31.10.2
31.10.3
31.10.4
31.10.5
31.10.6
31.10.9
31.2
31.20
5
6
31.10.10 Kuwwatlylygy 37,5 Wt köp bolmadyk elektrik
hereketlendirijiler hemişelik tokly beýleki elektrik
hereketlendirijiler: hemişelik toguň generatorlary
Kuwwatlylygy 37,5 Wt gowrak bolan üýtgeýän we
hemişelik tokly uniwersal elektrik hereketlendirijiler;
üýtgeýän tokly beýleki elektrik hereketlendirijiler;
üýtgeýän toguň generatorlary (sinhron generatorlar)
31.10.21 Kuwwatlylygy 37,5 Wt gowrak bolan üýtgeýän we
hemişelik tokly uniwersal elektrik hereketlendirijiler
31.10.22 Bir fazaly üýtgeýän tokly elektrik hereketlendirijiler
31.10.23 Kuwwatlylygy 750 Wt köp bolmadyk köp fazaly
üýtgeýän tokly elektrik hereketlendirijiler
31.10.24 Kuwwatlylygy 0,75 kWt gowrak, ýöne 75 kWt köp
bolmadyk köp fazaly üýtgeýän tokly elektrik
hereketlendirijiler
31.10.25 Kuwwatlylygy 75 kWt köp bolan köp fazaly üýtgeýän
tokly elektrik hereketlendirijiler
31.10.26 Üýtgeýän toguň sinhron generatorlary
Elektrogenerator gurluşlary we aýlanýan elektrik
üýtgedijiler
31.10.31 Içinden otlanýan porşenli hereketlendirijili gysylmakdan
otlanýan elektrogenerator gurluşlar
31.10.32 Porşenli hereketlendirijileriň elektrogenerator gurluşlary,
uçgundan otlanýan, beýleki elektrogenerator gurluşlar;
aýlanýan elektrik üýtgedijiler
Elektrik transformatorlar
31.10.41 Suwuk dielektrik transformatorlar
31.10.42 Kuwwatlylygy az bolan beýleki transformatorlar (16
kWA köp bolmadyk)
31.10.43 Kuwwatlylygy uly bolan beýleki transformatorlar (16
kWA gowrak)
31.10.50 Gujursyzlandyrylan çyralar ýa-da turbajyklar üçin ballast
garşylyklar,
elektrostatik
üýtgedijiler,
beýleki
induktiwlik oklary
Elektrik hereketlendirijileriň,
generatorlaryň
we
transformatorlaryň bölekleri
31.10.61 Elektrik hereketlendirijileri we generatorlaryň bölekleri
31.10.62 Elektrik transformatorlaryň, induktiwlik oklaryň we
statistik üýtgedijileriň bölekleri
Elektrik
hereketlendirijileri,
generatorlary
we
transformatorlary öndürmek, oturtmak, bejermek, tehniki
taýdan hyzmat etmek we saramak ulgamynda hyzmatlar
31.10.91 Elektrik
hereketlendirijileri,
generatorlary
we
transformatorlary oturtmak boýunça hyzmatlar
31.10.92 Elektromotorlary, generatorlary we transformatorlary
bejermek, tehniki taýdan hyzmat etmek we saramak
boýunça hyzmatlar
31.10.99 Elektrik
hereketlendirijileri,
generatorlary
we
transformatorlary öndürmek ulgamynda hyzmatlar
Elektrik paýlaýjy we sazlaýjy apparatyra
75
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
31.20.1
31.20.2
31.20.3
31.20.4
31.20.9
31.3
31.30
31.30.1
76
5
6
31.20.10 1000 W ýokary güýçli elektrik zynjyrlaryny togy
öçürmek, geçirmek ýa-da goramak üçin apparatura
(ýokary woltly apparatura)
1000 W ýokary güýçli elektrik zynjyrlaryny togy
öçürmek, geçirmek ýa-da goramak üçin apparatura (pes
woltly apparatura)
31.20.21 1000 W ýokary bolmadyk eregen predohraniteller
31.20.22 1000 W ýokary bolmadyk awtomat tok öçürijiler (pes
woltly)
31.20.23 Elektrik zynjyrlary goraýan apparatura, beýleki toparlara
goşulmadyk, naprýaženiýesi 1000 W ýokary bolmadyk
31.20.24 1000 W ýokary bolmadyk güýç üçin rele
31.20.25 Tok öçürijiler, beýleki toparlara goşulmadyk, 1000 W
ýokary bolmadyk (pes woltly) naprýaženiýe üçin
31.20.26 1000 W ýokary bolmadyk çyralar üçin patronlar
31.20.27 Ştepsel wilkalar we rozetkalar we elektrik zynjyrlaryny
öçürmek, geçirmek, toguň ugruny üýtgetmek ýa-da
goramak üçin beýleki apparatura, beýleki toparlara
goşulmadyk
Tok paýlaýjy şitler
31.20.31 1000 W ýokary bolmadyk kuwwatkylyk üçin elektrik
zynjyrlaryny öçürmek, toguň ugruny üýtgetmek ýa-da
goramak üçin apparatura bilen enjamlaşdyrylan paýlaýjy
şitler we beýleki paneller
31.20.32 1000 W ýokary bolmadyk kuwwatkylyk üçin elektrik
zynjyrlaryny öçürmek, toguň ugruny üýtgetmek ýa-da
goramak üçin apparatura bilen enjamlaşdyrylan paýlaýjy
şitler we beýleki paneller
31.20.40 Elektrik paýlaýjy we sazlaýjy apparatura üçin bölekler
Elektrik paýlaýjy we sazlaýjy apparaturalary öndürmek,
oturtmak, bejermek we tehniki taýdan hyzmat etmek
ulgamynda hyzmatlar
31.20.91 Elektrik paýlaýjy we sazlaýjy apparaturalary oturtmak
boýunça hyzmatlar
31.20.92 Elektrik paýlaýjy we sazlaýjy apparaturalary bejermek
we tehniki taýdan hyzmat etmek boýunça hyzmatlar
31.20.99 Elektrik paýlaýjy we sazlaýjy apparaturalary öndürmek,
oturtmak, bejermek we tehniki taýdan hyzmat etmek
ulgamynda hyzmatlar
Daşy örtülen simler we kabeller
Daşy örtülen simler we kabeller; optiki-süýümli kabeller
31.30.11 Daşy örtülen saralýan simler
31.30.12 Koaksial kabeller we beýleki koaksial elektrik toguny
geçirijiler
31.30.13 1000 W ýokary bolmadyk (pes woltly) naprýaženiýa
niýetlenen elektrik simleri we kabeller
31.30.14 1000 W ýokary güýç üçin (ýokary woltly) elektrik simler
we kabeller
31.30.15 Aýratyn örtükli süýümlerden düzülen optiki süýümli
kabeller
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
31.30.9
31.4
31.40
31.40.1
31.40.2
31.40.3
31.40.9
31.5
31.50
31.50.1
31.50.2
31.50.3
5
6
31.30.99 Daşy örtülen simleri we kabelleri öndürmek ulgamynda
hyzmatlar
Akkumulýatorlar, başlangyç düzüm bölekleri we
başlangyç düzüm bölekleriniň batareýalary
Başlangyç düzüm bölekleri, başlangyç düzüm
bölekleriniň batareýalary we olaryň bölekleri
31.40.11 Başlangyç düzüm bölekleri, başlangyç düzüm
bölekleriniň batareýalary
31.40.12 Başlangyç düzüm bölekleriniň we başlangyç düzüm
bölekleriniň batareýalarynyň bölekleri
Elektrik akkumulýatorlar we olaryň bölekleri
31.40.21 Porşenli hereketlendirijileri işletmek üçin gurşun
turşulukly elektrik akkumulýatorlar
31.40.22 Gurşun-turşulukly elektrik akkumulýatorlar, porşenli
hereketlendirijileri işletmek üçin gurşun- turşulukly
akkumulýatorlary goşmazdan
31.40.23 Nikel-kadmiý, nikel-demir we beýleki elektrik
akkumulýatorlar
31.40.24 Elektrik akkumulýatorlaryň bölekleri, separatorlary
goşmak bilen
31.40.30 Başlangyç düzüm bölekleriň, batareýalaryň, elektrik
akkumulýatorlaryň
galyndylary
we
döwükleri;
peýdalanylan başlangyç düzüm bölekleri, başlangyç
düzüm
bölekleriniň
batareýalary
we
elektrik
akkumulýatorlar
31.40.99 Akkumulýatorlary, başlangyç düzüm böleklerini we
başlangyç düzüm bölekleriniň batareýalaryny öndürmek
ulgamynda hyzmatlar
Yşyklandyryjy enjamlar we elektrik çyralar
Gaz razrýadynyň duga gyzdyryş çyralar
31.50.11 Gönükdirilen ýagtylygyň germetik çyralar
31.50.12 Galogen-wolfram gyzdyryjy çyralar, ultramelewşe ýa-da
infragyzyl çyralar goşmazdan
31.50.13 100 W ýokary güýç üçin gyzdyryş kuwwatlylygy 200
Wt ýokary bolmadyk çyralar, beýleki toparlara
goşulmadyk
31.50.14 Beýleki gyzdyryjy çyralar
31.50.15 Gaz razrýadly, ultramelewşe, infragyzyl, duga çyralar
Gülçyralar we ýagtylandyryjy gurluşlar
31.50.21 Göçme elektrik gül çyralar
31.50.22 Stoluň üstünde, polda goýulýan, gije ýakylýan elektrik
gül çyralar
31.50.23 Gülçyralar we elektrik däl ýagtylandyryjy gurluşlar
31.50.24 Tapawutlandyryjy we maglumat ýagtylyk belgileri
31.50.25 Asylýan, potolokdan we diwardan asylýan elektrik gül
çyralar
Gülçyralar we ýagtylandyryjy gurluşlar, beýleki
toparlara goşulmadyk
31.50.31 Impuls çyralar (fotoýagtyltgyçlar, kub görnüşli
ýagtyltgyç-lampalar, şuňa meňzeş önümler)
77
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
31.50.4
31.50.9
31.6
31.61
31.61.1
31.61.2
31.61.9
31.62
31.62.1
78
5
6
31.50.32 Täze ýyl arçasyny bezemek üçin peýdalanylýan
ýagtylandyryjylaryň toplumy
31.50.33 Prožektorlar, insiz aralyga gönükdirilen ýagtylandyryjy
lampalar
31.50.34 Elektrik çyralar we beýleki ýagtylandyryjy gurluşlar
Çyralaryň we ýagtylandyryjy enjamlaryň bölekleri
31.50.41 Gyzdyryjy lampalaryň we gaz razrýadly çyralaryň
bölekleri
31.50.42 Çyralaryň we ýagtylandyryjy gurluşlaryň bölekleri
31.50.99 Ýagtylandyryjy enjamlary we elektrik çyralary
öndürmek ulgamynda hyzmatlar
Beýleki elektrik enjamlar
Hereketlendirijiler we ulag serişdeleri üçin elektrik
enjamlary, beýleki toparlara goşulmadyk
31.61.10 Otlamak üçin sweçalaryň simleriniň toplumlary we ulag
serişdelerinde, uçujy apparatlarda ýa-da gämilerde
ulanylýan beýleki simleriň toplumlary
Hereketlendirijiler we ulag serişdeleri üçin beýleki
elektrik enjamalary
31.61.21 Otlamak üçin sweçalar; magneto; generator-magneto;
uly magnit şarlar; paýlaýjylar; otlamak üçin ok
31.61.22 Starterler, şol sanda starter-generator
hökmünde
işleýänler; beýleki generatorlar we beýleki enjamlar
31.61.23 Ulag serişdeleri üçin beýleki elektrik enjamlary:
ýagtylandyryjy, duýduryjy, aýna arassalaýjy, aýna
gyzdyryjylar, antiobledniteller we bug emele gelmeginiň
garşysyna elektrik enjamy
31.61.24 Hereketlendirijiler we ulag serişdeleri üçin beýleki
elektrik enjamlarynyň bölekleri, beýleki toparlara
goşulmadyk
Hereketlendirijiler we ulag serişdeleri üçin elektrik
enjamlaryny öndürmek, oturtmak ulgamynda hyzmatlar,
beýleki topara goşulmadyk
31.61.90 Hereketlendirijiler we ulag serişdeleri üçin elektrik
enjamlaryny oturtmak boýunça hyzmatlar, beýleki topara
goşulmadyk
31.61.99 Hereketlendirijiler we ulag serişdeleri üçin elektrik
enjamlaryny öndürmek ulgamynda hyzmatlar, beýleki
topara goşulmadyk
Beýleki
elektrik
enjamlary,
beýleki
toparlara
goşulmadyk
Beýleki elektrik enjamlary we onuň bölekleri, beýleki
toparlara goşulmadyk
31.62.11 Ses ýa-da ýagtylyk duýdurujy elektrik enjamy,
motosikller we awtomobiller üçin elektrik enjamlaryny
goşmazdan
31.62.12 Hemişelik
magnitler,
elektromagnit
muftalary,
birleşdiriji abzallar we duruzujylar; galdyryjy
elektromagnit enjamlar; olaryň bölekleri
31.62.13 Maşynlar we ýöriteleşdirilen elektrik enjamlary
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
31.62.9
5
32
32.1
32.10
32.10.1
32.10.11
32.10.12
32.10.13
32.10.2
32.10.3
32.10.4
6
31.62.14 Elektrik izolýatorlary; elektrik maşynlar üçin gorag
örtükleri armatury; elektrogoragörtügi turbajyklary
31.62.15 Kömürden elektrodlar we grafitden ýa-da uglerodyň
beýleki görnüşlerinden beýleki önümler
31.62.16 Beýleki elektrik enjamlaryň bölekleri; maşynlaryň ýa-da
enjamlaryň elektrik şaýlary, beýleki toparlara
goşulmadyk
Beýleki elektrik enjamlaryny öndürmek, oturtmak,
bejermek we tehniki taýdan hyzmat etmek ulgamynda
hyzmatlar, beýleki toparlara goşulmadyk
31.62.91 Beýleki elektrik enjamlaryny oturtmak boýunça
hyzmatlar, beýleki toparlara goşulmadyk
31.62.92 Beýleki elektrik enjamlaryny bejermek we tehniki
taýdan hyzmat etmek boýunça hyzmatlar, beýleki
toparlara goşulmadyk
31.62.99 Beýleki elektrik enjamlaryny öndürmek ulgamynda
hyzmatlar, beýleki toparlara goşulmadyk
32.10.20
32.10.30
32.10.41
32.10.42
32.10.5
32.10.51
32.10.52
32.10.6
32.10.61
32.10.62
32.10.7
32.10.71
Radio, telewideniýe we aragatnaşyk üçin enjamlar we
apparaturalar
Elektrowakuum enjamlar we beýleki elektron düzüm
bölekleri
Elektrik kondensatorlar
0,5 kWA pes bolmadyk reaktiw kuwwatlylyk üçin
niýetlenilen 50/60 Gs ýygylykly elektrik zynjyrlary üçin
hemişelik sygymly kondensator
Hemişelik sygymly elektrik kondensator
Üýtgeýän we sazlaşdyrylýan sygymly elektrik
kondensatory
Elektrik rezistorlar, gyzdyryjy rezistorlary goşmazdan
Rezistorlar, gyzdyryjy rezistorlary goşmazdan
Çap çyzgysy
Termokatod, holodnokatod ýa-da fotokatod çyralar we
turbajyklar, şol sanda elektron şöhle turbajyklary
Telewizion
priýomnikler
üçin
elektron-şöhle
turbajyklary; telewizion kameralar üçin turbajyklar;
beýleki elektron-şöhleliler
Magnetronlar, klistronlar, ýokary ýygylykly çyralar we
beýleki çyra turbajyklary
Diodlar we tranzistorlar
Diodlar; tranzistorlar; tiristorlar; dimistorlar (diod
tiristorlar) we simistorlar (triod tiristorlar)
Ýarym geçirijili enjamlar; ýagtylyk ýaýradyjy diodlar;
ýygnalan pýezoelektrik kristallar
Integral çyzgylar we mikromodullar
Integral çyzgylar elektron kartoçkalar (intellektual
kartoçkalar)
Beýleki integral shemalar
Elektron çyralaryň, elektron-şöhle we turbajyklaryň
beýleki elektron düzüjileriň bölekleri
Elektrik kondensatorlaryň bölekleri
79
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
32.10.9
32.2
32.20
32.20.1
32.20.2
32.20.3
32.20.9
32.3
32.30
32.30.1
32.30.2
32.30.3
80
5
6
32.10.72 Rezistorlaryň, reostatlaryň we potensiometrleriň
bölekleri
32.10.73 Elektron çyralaryň, elektron-şöhle turbajyklaryň we
beýleki elektron bloklaryň beýleki bölekleri, beýleki
toparlara goşulmadyk
Shemalara nagyş basmak we mikroshemalary elektron
integral shemalara ýygnamak boýunça hyzmatlar
32.10.91 Elektron integral çyzgylara nagyş basmak boýunça
hyzmatlar
32.10.92 Elektron integral çyzgylara mikroçyzgylara ýygnamak
boýunça hyzmatlar
Tele- we radio gepleşigi berýän apparatura, sim arkaly
telefon we telegraf aragatnaşygy üçin apparatura
Radio- telegepleşigi berýän apparatura; telewizion
kameralar
32.20.11 Radiotelefon, radiogeçiriji aragatnaşygy üçin, radio ýada telewideniýe üçin alyp eşitdirýän apparatura
32.20.12 Telewizion kameralar
32.20.20 Sim arkaly telefon ýa-da telegraf aragatnaşygy üçin
elektrik apparat;
32.20.30 Telefon we telegraf aragatnaşygynyň elektrik
apparaturasynyň bölekleri
Tele- we radiogeçirijileri, sim arkaly telefon we telegraf
aragatnaşygy üçin apparaturany öndürmek, oturtmak,
bejermek we tehniki taýdan hyzmat etmek ulgamynda
hyzmatlar
32.20.91 Tele- we radiogeçirijileri, sim arkaly telefon we telegraf
aragatnaşygy üçin apparaturany oturtmak boýunça
hyzmatlar
32.20.92 Tele- we radiogeçirijileri, sim arkaly telefon we telegraf
aragatnaşygy üçin apparaturany bejermek we tehniki
taýdan hyzmat etmek boýunça hyzmatlar
32.20.99 Tele- we radiogeçirijileri, sim arkaly telefon we telegraf
aragatnaşygy üçin apparatlary öndürmek ulgamynda
hyzmatlar
Tele- we radiopriýomnikler, ýazgy, sesi we şekilleri
täzeden işlemek üçin apparatura; olar bilen baglanyşykly
harytlar
Radiopriýomnikler
32.30.11 Göçme
radiopriýomnikler,
(daşardan
elektrik
energiýasynyň çeşmesi bolmazdan işleýän awtomobiller
üçin radiopriýomnikleri goşmazdan)
32.30.12 Elektrik energiýasynyň daşarky çeşmesinden işleýän
radiopriýomnikler
32.30.20 Telewizion priýomnikler
Sesi we şekilleri ýazga geçirmek we täzeden işlemek
üçin apparatura
32.30.31 Elektrofonlar, proigrywateller, ses ýazgysyny täzeden
işlemek üçin pleýerler, kasseta pleýerleri we beýleki sese
öwürýän apparatura
32.30.32 Magnitofonlar we beýleki ses ýazýan apparatura
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
32.30.4
32.30.5
32.30.9
5
33
33.1
33.10
6
32.30.33 Wideo ýazgy ediji ýa-da täzeden işleýän apparatura,
komkorderler, diňe şekilleri täzeden işlemek üçin
wideokameralar, ýazgy ediji beýleki wideokameralar,
sanly fotokameralar
Mikrofonlar, ses güýçlendirijiler, radiotelefon ýa-da
radiotelegraf aragatnaşygy üçin kabul edýän apparatura
32.30.41 Mikrofonlar we olaryň aşagyna goýulýanlar
32.30.42 Ses güýçlendirijiler; gulak telefonlary, nauşnikler we şol
sanda mikrofon ses güýçlendiriji bilen utgaşdyrylan
gurluşlar
32.30.43 Ses
tizliginiň
elektrik
güýçlendirijileri;
sesi
güýçlendirmek üçin elektrik gurluşlar
32.30.44 Radiotelefon ýa-da radiotelegraf aragatnaşygy üçin kabul
edýän apparatura, beýleki toparlara goşulmadyk
Ses ýazýan we sese öwürýän apparaturanyň we
wideoapparaturanyň bölekleri; antennalar
32.30.51 Ses ýazýan we sese öwürýän enjamlar we
wideoapparaturanyň bölekleri we olara degişli zatlar
32.30.52 Antennalar we zatlaryň hemme görnüşleriň we olaryň
bölekleri,
radiopriýomnikleriň
bölekleri
we
radiogeçirijiler, radilokasion enjamlaryň bölekleri
Tele- we radiopriýomnikleri, sesi we şekili ýazmak we
täzeden işlemek üçin apparatura, olar bilen baglanyşykly
harytlary öndürmek, oturtmak, bejermek we tehniki
taýdan hyzmat etmek ulgamynda hyzmatlar
32.30.91 Tele- we radiopriýomnikleri, sesi we şekili ýazmak we
täzeden işlemek üçin apparatura oturtmak boýunça
hyzmatlar
32.30.92 Tele- we radiopriýomnikleri, sesi we şekili ýazmak we
täzeden işlemek üçin apparatura bejermek we tehniki
taýdan hyzmat etmek boýunça hyzmatlar
32.30.99 Tele- we radiopriýomnikleri, sesi we şekili ýazmak we
täzeden işlemek üçin apparatura, olar bilen baglanyşykly
harytlary öndürmek ulgamynda hyzmatlar
33.10.1
33.10.11
33.10.12
33.10.13
33.10.14
33.10.15
Saglygy goraýyş enjamlary we gurallary, anyk we
optiki enjamlar, el sagatlary we beýlekiler
Saglygy goraýyş we hirurgiýa enjamlary we ortopedik
gurluş
Rentgen, şeýle hem alfa, beta ýa-da gamma şöhlelerini
peýdalanmaga esaslanan apparatura
Elektrik kesel anyklaýyş apparatlary, saglygy goraýyşda
peýdalanylýan
ultramelewşe
ýa-da
intragyzyl
şöhlelerden peýdalanmaga esaslanýan apparaturasy
Stomotologiýada ulanylýan beýleki gurallar we gurluşlar
Saglygy goraýyş, hirurgiýa
ýa-da tejribehana
sterilizatorlar
Şprisler, iňňeler, katetrler, kanýullar we şuňa meňzeş
gurallar; oftolmologiýa we beýleki enjamlar we
gurluşlar, beýleki toparlara goşulmadyk
81
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
33.10.2
33.10.9
33.2
33.20
33.20.1
33.20.2
33.20.3
33.20.4
33.20.5
82
5
6
33.10.16 Terapewtik enjamlar we gurluşlar; emeli dem alyş
apparatlar
33.10.17 Emeli bogunlar; ortopedik gurluşlary; emeli dişler; diş
tehniki gurluşlar; adam bedeniniň bölekleri we adamyň
ýaşaýşa ukyply synalary, emeli, beýleki toparlara
goşulmadyk
33.10.18 Eşidiş apparatlary; pişekler; olaryň bölekleri; protezleriň
we ortopediýa gurluşlaryň bölekleri we olara degişli
zatlar
33.10.20 Saglygy goraýşa, hirurgiýa, stomotologiýa ýa-da
weterinariýa degişli mebeller, dellekhanalar üçin kürsiler
we şuňa meňzeş kürsiler we olaryň bölekleri
Saglygy goraýyş we hirurgiýa degişli enjamlary we
apparaturany öndürmek, oturtmak, bejermek we tehniki
taýdan hyzmat etmek ulgamynda hyzmatlar
33.10.91 Saglygy goraýyş we hirurgiýa degişli enjamlary we
apparaturany oturtmak boýunça hyzmatlar
33.10.92 Saglygy goraýyş we hirurgiýa degişli enjamlary we
apparaturany bejermek we tehniki taýdan hyzmat etmek
boýunça hyzmatlar
33.10.99 Saglygy goraýyş we hirurgiýa degişli enjamlary we
apparaturany öndürmek ulgamynda hyzmatlar
Ölçemek, gözegçilik etmek, synag, nawigasiýa we
beýleki maksatlar üçin enjamlar we gurallar
Nawigasiýa; meteorologik, geofiziki enjamlar we şuňa
meňzeş gurallar
33.20.11 Ugry kesgitlemek üçin kompaslar; beýleki nawigasiýa
enjamlary we gurallary
33.20.12 Geodeziýa, gidrografiýa, okeanografiýa, gidrologiýa,
meteorologiýa enjamlary we gurallary, beýlekiler
33.20.20 Radiolokasiýa, radionawigasiýa apparaturasy we belli bir
aralykda dolandyrylýan radioapparatura
Takyk tereziler; çyzgy, hasap enjamlary, uzynlygy we
beýleki ululyklary ölçemek üçin enjamlar
33.20.31 Örän dogrulygy 5 sg az bolmadyk tereziler; olaryň
bölekleri we olara degişli zatlar
33.20.32 Çyzgy stollary we maşynlary we çyzgy, bellik ýa-da
matematiki hasaplamalar üçin gurallar
33.20.33 Çyzykly ölçegleri elde ölçemek üçin enjamlar
Elektrik ululyklary ölçemek üçin we ionlaşdyryjy
şöhläniň ýaýramagyny ölçemek üçin enjamlar
33.20.41 Ionlaşdyryjy şöhläniň ýaýramagyny ýüze çykarmak we
ölçemek üçin enjamlar
33.20.42 Elektron-şöhle ossilloskopar we ossillograflar
33.20.43 Ýazgy edýän gurluşysyz elektrik ululyklary ölçemek
üçin enjamlar we apparatlar
33.20.44 Belli bir aralykda aragatnaşygyň görkezijilerini ölçemek
üçin enjamlar we apparatura
33.20.45 Elektrik ululyklary ölçemek ýa-da gözegçilik etmek üçin
enjamlar we apparatura, beýleki toparlara goşulmadyk
Beýleki fiziki ululyklara gözegçilik etmek üçin enjamlar
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
33.20.6
33.20.7
33.20.8
33.20.9
5
6
33.20.51 Areometrler, termometrler, pirometrler, barometrler,
gigrometrler we psihometrler
33.20.52 Suwuklyklaryň we gazlaryň harajatlaryny, derejesini,
basyşyny we beýleki üýtgäp durýan häsiýetlerini
ölçemek ýa-da gözegçilik etmek üçin enjamlar
33.20.53 Fiziki ýa-da himiki seljeriş üçin enjamlar we apparatura,
beýleki toparlara goşulmadyk
Ölçemek, gözegçilik we synag etmek üçin beýleki
enjamlar
33.20.61 Mikroskoplar (optiki mikroskoplary goşmazdan) we
difraksiýa apparatlary
33.20.62 Materiallaryň mehaniki häsiýetlerini synag etmek üçin
maşynlar we enjamlar
33.20.63 Gazyň, suwuklygyň ýa-da elektrik energiýasynyň
öndürilişini ýa-da sarp edilişini hasaplaýjy (sçýotçik)
33.20.64 Aýlanyşynyň sanyny hasaplaýjylar we önümleriň
möçberini hasaplaýjylar, taksometrler; spidometrler we
tahometrler; stroboskoplar
33.20.65 Ölçemek ýa-da gözegçilik üçin enjamlar, gurallar we
maşynlar, beýleki toparlara goşulmadyk
33.20.70 Awtomat usulda sazlaşdyrmak ýa-da dolandyrmak üçin
enjamlar we apparatura
Ölçemek, gözegçilik etmek, synag etmek, nawigasiýa we
beýleki maksatlary üçin enjamlaryň we gurallaryň
bölekleri
33.20.81 33.20.1;
33.20.32;
33.20.33;
33.20.4; 33.20.5;
33.20.62; 33.20.65 toparlara degişli enjamlaryň we
apparaturanyň bölekleri we olara degişli zatlar; beýleki
toparlara goşulmadyk
33.20.82 Mikroskoplaryň bölekleri we oňa degişli zatlar, beýleki
toparlara goşulmadyk we difraksion apparaturanyň
bölekleri we olara degişli zatlar
33.20.83 33.20.63; 33.20.64 topara degişli önümleriň bölekleri we
olara degişli zatlar
33.20.84 33.20.7 toparlara degişli önümleriň bölekleri we olara
degişli zatlar
Ölçemek, gözegçilik, synag etmek, nawigasiýa we
beýleki maksatlar üçin enjamlary we gurallary
öndürmek, oturtmak, bejermek we tehniki taýdan hyzmat
etmek ulgamynda hyzmatlar
33.20.91 Ölçemek, gözegçilik, synag etmek, nawigasiýa we
beýleki maksatlar üçin enjamlary we gurallary oturtmak
boýunça hyzmatlar
33.20.92 Ölçemek, gözegçilik, synag etmek, nawigasiýa we
beýleki maksatlar üçin enjamlary we gurallary bejermek
we tehniki taýdan hyzmat etmek boýunça hyzmatlar
33.20.99 Ölçemek, gözegçilik, synag etmek, nawigasiýa we
beýleki maksatlar üçin enjamlary we gurallary öndürmek
ulgamynda hyzmatlar
83
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
33.3
33.4
3
4
5
33.30
33.30.1
33.30.10
33.30.9
33.30.90
33.40
33.40.1
33.40.11
33.40.12
33.40.13
33.40.14
33.40.2
33.40.21
33.40.22
33.40.23
33.40.24
33.40.3
33.40.31
33.40.32
33.40.33
33.40.34
33.40.35
33.40.36
33.40.37
33.40.38
84
6
Tehnologik işlere gözegçilik etmek üçin enjamlary
taslamalaşdyrmak, ýygnamak, bejermek we tehniki
taýdan hyzmat etmek boýunça hyzmatlar
Tehnologik işlere gözegçilik etmek üçin enjamlary we
awtomatlaşdyrylan
önümçilik
desgalaryny
taslamalaşdyrmak we ýygnamak boýunça hyzmatlar
Tehnologik işlere gözegçilik etmek üçin enjamlary we
awtomatlaşdyrylan önümçilik desgalaryny bejermek we
tehniki taýdan hyzmat etmek boýunça hyzmatlar
Optiki enjamlar we surat enjamlary
Äýnekler, linzalar we olaryň bölekleri
Arabaglanyşykly linzalar; äýnekler üçin aýnadan
linzalar; äýnekler üçin beýleki materiallardan linzalar
Äýnekler, gorag äýnekleri we şuňa meňzeş optiki
korrektirleýji, gorag enjamlary we beýlekiler
Äýnekler, gorag äýnekleri we şuňa meňzeş optiki
enjamlar üçin gabawlary we äýnek gabawlarynyň düzüm
bölekleri
Gorag äýnekleri we şuňa meňzeş optiki enjamlaryň üçin
äýnek gabawlaryň düzüm bölekleri we bölekleri
Beýleki optik enjamlar we olaryň bölekleri
Optiki süýümler, listler, polýarizasiýa materialdan
plastinalar; obýektiwler, filtrler we şuňa meňzeş önümler
Dürbiler, monokollar we beýleki optiki teleskoplar;
beýleki astronomiýa enjamlary; optiki mikroskoplar
Suwuk kristallarda gurluşlar; şöhleler (lazer diodyndan
başga); beýleki optiki enjamlar we apparatlar, beýleki
toparlara goşulmadyk
Beýleki optiki enjamlaryň bölekleri we olara degişli
zatlar
Surat enjamlary we onuň bölekleri
Surat
kameralarynyň,
kinokameralarynyň,
proýektorlaryň, surat ulaldyjylaryň ýa-da surat
kiçeldijileriň obýektiwleri
Plastinalary ýa-da çap silindrlerini taýýarlamak üçin
surat alýan kameralar; resminamalary mikroplýonkalara
almak üçin surat alýan kameralar, mikrofişler we şuňa
meňzeş önümler
Şol pursatda çykarýan surat alýan kameralar we beýleki
surat alýan kameralar
Kinokameralar
Kinoproýektorlar; slaýdlaryň proýektorlary; beýleki
şekillendiriş proýektorlary
Surat
ýagtyltgyçlar;
surat
ulaldyjylar;
surat
tejribehanalary
üçin
apparatura;
negatoskoplar,
proýeksion ekranlar
Mikrofilmleri, mikrofişleri we beýleki mikrogöterijileri
sanamak gurluşlar
Surat enjamlarynyň bölekleri we oňa degişli zatlar
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
5
33.40.9
33.40.91
33.40.92
33.40.99
33.5
33.50
33.50.1
33.50.11
33.50.12
33.50.13
33.50.14
33.50.2
33.50.21
33.50.22
33.50.23
33.50.24
33.50.25
33.50.26
33.50.27
33.50.28
33.50.29
6
Surat we kinoenjamlaryny, optiki enjamlaryny
öndürmek, oturtmak, bejermek we tehniki taýdan hyzmat
etmek ulgamynda hyzmatlar
Surat we kino enjamlaryny we optiki enjamlary oturtmak
boýunça hyzmatlar
Surat we kinoenjamlaryny, optiki enjamlaryny bejermek
we tehniki taýdan hyzmat etmek ulgamynda hyzmatlar
Surat we kino enjamlaryny, optiki enjamlary öndürmek
ulgamynda hyzmatlar
Sagatlar
Goşar sagatlary, jübi sagatlary we götermek ýa-da
dakynmak üçin niýetlenen beýleki sagatlar, gabarasy
gymmat
bahaly
metaldan
ýa-da gymmat bahaly metal çaýylan
Goşar sagatlary, jübi sagatlary we götermek ýa-da
dakynmak üçin niýetlenen beýleki sagatlar, gabarasy
gymmat bahaly däl metaldan ýa-da gymmat bahaly däl
metal çaýylan
Awtomobillerde oturdylýan sagatlar, ulag serişdeleri
üçin şuňa meňzeş sagatlar
Sagat mehanizmli sagatlar; budilnikler we diwardan
asylýan sagatlar; beýleki sagatlar
Sagat mehanizmleri we sagatlaryň bölekleri
Ýanyňda götermek ýa-da dakynmak üçin niýetlenen
sagatlar üçin sagat mehanizmleri, doly toplumda we
ýerbe-ýer
Ýanyňda götermek ýa-da dakynmak üçin niýetlenmedik
sagatlar üçin sagat mehanizmleri, doly toplumda we
ýerbe-ýer
Ýanyňda
götermek
ýa-da
dakynmak
üçin
niýetlenenmedik sagatlar üçin sagat mehanizmleri, doly
toplumda ýerbe-ýer däl we bölekleýin ýerbe-ýer (sagat
mehanizmleriniň toplumlary); doly toplumda däl ýerbeýer
Ýa-da götermek ýa-da dakynmak üçin niýetlenen
sagatlar üçin sagat mehanizmleri, doly düzülmedik
Ýanyňda götermek ýa-da dakynmak üçin niýetlenen
sagatlar üçin sagat mehanizmleri, doly toplumda ýerbeýer däl we bölekleýin ýerbe-ýer (sagat mehanizmleriniň
toplumlary); doly toplumda däl ýerbe-ýer; doly
düzülmedik
Sagatlaryň gabaralary we olaryň bölekleri
Ýanyňda götermek ýa-da dakynmak üçin niýetlenen
sagatlar üçin gaýyşjyklar, lentalar we bilezikler, olaryň
metal bölekleri
Sagatlaryň beýleki ähli görnüşleriniň bölekleri
Wagty bellige alyjylar, wagty awtomatik suratda
belleýänler, duralgada goýlan wagty hasaplaýjylar; sagat
mehanizmli wagtlaýyn öçürip ýakyjylar
85
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
33.50.9
5
DM kiçi seksiýa
34
34.1
34.10
34.10.1
34.10.11
34.10.12
34.10.13
34.10.2
34.10.21
34.10.22
34.10.23
34.10.3
34.10.24
34.10.25
34.10.30
34.10.4
34.10.41
34.10.42
34.10.43
34.10.44
34.10.45
34.10.5
86
6
Sagatlaryň ähli görnüşlerini öndürmek, wagt ölçemek
üçin senagat enjamlaryny we apparaturany oturtmak,
bejermek, tehniki taýdan hyzmat etmek ulgamynda
hyzmatlar
33.50.91 Wagt ölçemek üçin senagat enjamlaryny we
apparaturany oturtmak boýunça hyzmatlar
33.50.92 Wagt ölçemek üçin enjamlary we apparaturany bejermek
we tehniki taýdan hyzmat etmek boýunça hyzmatlar
33.50.99 Sagatlaryň ähli görnüşlerini öndürmek ulgamynda
hyzmatlar
Ulag enjamlary
Awtomobiller, tirkegler we ýarym tirkegler
Awtomobiller
Awtomobiller we motosikller üçin içinden ot alýan
hereketlendirijiler
Silindriniň iş möçberi 1000 kub.sm köp bolmadyk ulag
serişdeleri üçin uçgunly otlanýan içinden ot alýan
porşenli hereketlendirijiler
Silindriniň iş möçberi 1000 kub.sm köp bolan ulag
serişdeleri üçin uçgunly otlanýan içinden ot alýan
porşenli hereketlendirijiler
Ulag sereşdeleri üçin gysylmakdan otlanýan içinden ot
alýan porşenli hereketlendirijiler (dizeller we ýarym
dizeller)
Ýolagçy ýeňil awtomobiller
Iş silindri 1500 kub sm uly bolmadyk uçgun bilen
otlanýan
hereketlendirijili
täze
ýolagçy
ýeňil
awtomobilleri (ýaşalýan awtoarabalary goşmak bilen)
Iş silindri 15000 kub sm uly bolan uçgun bilen otlanýan
hereketlendirijili täze ýolagçy ýeňil awtomobilleri
(ýaşalýan a awtoarabalary goşmak bilen)
Gysylmakdan otlanýan içinden ot alýan porşenli
hereketlendirijili (dizelli ýa-da ýarym dizelli) täze
ýolagçy ýeňil awtomobilleri (ýaşalýan awtoarabalary
goşmak bilen)
Beýleki ýeňil ýörite awtomobilleri
Ulanylan ýeňil ýolagçy awtomobiller
On ýa-da ondan gowrak adamy gatnamak üçin
awtomobiller
Ýük awtomobilleri
Işinden ot alýan dizelli ýa-da ýarym dizelli
hereketlendirijili täze ýük awtomobilleri
Işinden ot alýan korbýuratorly hereketlendirijili täze ýük
awtomobilleri
Ulanylan ýük awtomobilleri
Ýol tirkeg çekijisi
34.10
topardaky
awtoulag
serişdeleri
üçin
hereketlendirijili şassi
Ýörite we ýöriteleşdirilen awtomobiller
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
34.10.9
34.2
34.20
34.20.1
34.20.2
34.20.3
34.20.7
34.20.8
34.20.9
34.3
34.30
34.30.1
34.30.2
34.30.3
34.30.9
35
35.1
35.11
35.11.1
35.11.2
5
6
34.10.51 Ýolsuz şertlerde peýdalanmak üçin awtomobil
samoswallary
34.10.52 Awtokranlar
34.10.53 Ýörite awtomobiller (garda ýöreýän, golf oýnaýanlary
gatnatmak üçin awtomobiller, golfokartalar we
hereketlendiriji bilen enjamlaşdyrylan şuňa meňzeş
awtomobiller)
34.10.54 Ýöriteleşdirilen awtomobiller (ýangyn söndüriji,
arassaçylyk, heläkçilik-tehniki we beýlekiler)
Awtomobiller öndürilende agregatlary we taýýar düzüm
böleklerini oturtmak boýunça hyzmatlar
34.10.91 Awtomobiller öndürilende agregatlary oturtmak boýunça
hyzmatlar
34.10.92 Awtomobiller öndürilinde taýýar düzüm böleklerini
oturtmak boýunça hyzmatlar
Awtomobil nowalary; tirkegler we ýarym tirkegler
34.20.10 Awtomobil nowalary
Tirkegler we ýarym tirkegler; konteýnerler
34.20.21 Ulagyň bir ýa-da birnäçe görnüşi bilen ýükleri daşamak
üçin ýörite niýetlenilen konteýnerler
34.20.22 Ýaşamak ýa-da syýahat üçin tirkegler we ýarym tirkegler
34.20.23 Awtomobilleriň tirkegleri we ýarym tirkegleri
34.20.30 Tirkegleriň we ýarym tirkegleriň hereketlendiriji bilen
enjamlaşdyrylmadyk beýleki ulag serişdeleriniň
bölekleri
34.20.70 Awtomobil enjamlaryny we nowalary tehniki taýdan
täzeden enjamlaşdyrmak, (goşmaça enjamlaşdyrmak)
saklamak, guramak (ýygnamak) boýunça hyzmatlar
34.20.80 Tirkegleri dakmak boýunça hyzmatlar
34.20.90 Konteýnerleri bejermek we tehniki taýdan hyzmat etmek
boýunça hyzmatlar
Awtomobilleriň we olaryň hereketlendirijileriniň şaýlary
we olara degişli zatlar
Hereketlendirijileriň bölekleri
34.30.11 Uçgun
bilen
otlanýan
içinden
ot
alýan
hereketlendirijileriň (awiasiýa
hereketlendirijilerini
goşmazdan)
34.30.12 Içinden ot alýan dizel hereketlendirijiler üçin şaýlar
34.30.20 Awtomobilleriň şaýlary we olara degişli zatlar
34.30.30 Awtomobilleriň nowalarynyň şaýlary we olara degişli
zatlar
34.30.90 Awtomobilleriň şaýlaryny we olara degişli zatlary
oturtmak (ýygnamak) boýunça hyzmatlar
Beýleki ulag enjamlary
Gämiler we gaýyklar
Gämiler
35.11.10 Harby gämiler
Gämiler we ýolagçylary gatnatmak, ýük daşamak üçin
beýleki suwda ýüzýän serişdeler
87
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
35.11.3
35.11.4
35.11.5
35.11.6
35.11.9
35.12
35.12.1
35.12.9
35.2
35.20
35.20.1
88
5
6
35.11.21 Ýolagçy gatnadýan we ýuk daşaýan hem ýolagçy
gatnadýan gämiler (syýahat etmek üçin, gezelenç edilýän
gämiler, paromlar, teplohodlar we laýnerler, şuňa
meňzeş deňiz, derýa, kölde ýüzýän serişdeler)
35.11.22 Suwuk ýükleri daşaýan gämiler
35.11.23 Tiz zaýalanýan zatlary daşamak üçin içi buzly, sowadyjy
gämiler
35.11.24 Gury ýük daşaýan gämiler
Balyk tutulýan, tehniki we kömekçi gämiler
35.11.31 Balyk tutulýan gämiler
35.11.32 Tirkeg çekýän gämiler, deňiz, derýa we köl reýd we port
tirkeg çekýänler
35.11.33 Tehniki we kömekçi gämiler (gum sorujy snarýadlar,
ýüzýän maýaklar, ýangyn katerleri, ýüzýän kranlar,
beýleki gämiler)
35.11.40 Guýulary burawlamak ýa-da ulanmak üçin ýüzýän we
çümýän deňiz platformalary
35.11.50 Beýleki ýüzýän serişdeler
35.11.60 Döwülmäge degişli gämiler we beýleki ýüzýän serişdeler
Gämileri, platformalary we ýüzýän gurnamalary
bejermek, tehniki taýdan hyzmat etmek, döwrebap
enjamlaşdyrmak we olaryň enjamlaryny oturtmak
boýunça hyzmatlar
35.11.91 Gämileri, ýüzýän platformalary we gurnamalary
bejermek we tehniki taýdan hyzmat etmek boýunça
hyzmatlar
35.11.92 Gämileri döwrebap enjamlaşdyrmak we durkuny
täzelemek boýunça hyzmatlar
35.11.93 Gämilerde, platformalarda we ýüzýän gurnamalarda
enjamlary oturtmak boýunça hyzmatlar
Gezelenç etmek üçin we sport gämileri we gaýyklary
35.12.11 Gezelenç etmek üçin we sport ýelkenli gämileri we
gaýyklary
35.12.12 Gezelenç etmek üçin we sport ýel berilýän gämileri we
gaýyklary
35.12.13 Beýleki gezelenç etmek üçin we sport gämileri we
gaýyklary (katerler, kürekli gaýyklar we şlýupka
ýahtalar, kanoe we ş.m.), motorly we kürekli
35.12.90 Gezelenç etmek üçin we sport gämilerini we
gaýyklaryny bejermek, tehniki taýdan hyzmat etmek we
oturtmak boýunça hyzmatlar
Demirýol lokomotiwleri,
motorly tramwaýlaryň
wagonlary, otlyny düzýän wagonlaryň düzümi we olaryň
bölekleri
Demirýol lokamotiwleri we lokomotiwler üçin tenderler
35.20.11 Elektrik energiýasynyň daşarky çeşmeleri bilen işleýän
demir ýol lokomotiwleri
35.20.12 Dizel lokomotiwleri
35.20.13 Beýleki demir ýol lokomotiwleri we lokomotiwleriň
tenderleri
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
35.20.2
35.20.3
35.20.4
35.20.9
35.3
35.30
35.30.1
35.30.2
35.30.3
5
6
35.20.20 Özi ýöreýän demirýol wagonlary we tramwaý
wagonlary, awtomotrisler we awtodrezinler (bejermek
we tehniki taýdan hyzmat etmek üçin ulag serişdelerini
goşmazdan)
Otlyny düzýän beýleki wagonlar
35.20.31 Demirýol we tramwaý ýollaryny bejermek we tehniki
taýdan hyzmat etmek üçin ulag serişdeleri
35.20.32 Ýolagçy, ýük we ýörite maksatlara niýetlenen demirýol
we tramwaý wagonlary
35.20.33 Özi ýöremeýän ýük wagonlary
35.20.40 Demirýol
lokomotiwleriniň,
motorly
tramwaý
wagonlarynyň we otlyny düzýän wagonlaryň bölekleri,
berkidiji önümleri we armatury goşmak bilen; hereketi
dolandyrmak üçin mehaniki enjamlar
Demirýol
lokomotiwlerini,
motorly
tramwaý
wagonlaryny we otlyny düzýän wagonlary bejermek,
tehniki taýdan hyzmat etmek, üýtgetmek, enjamlary
oturtmak we bezemek boýunça hyzmatlar
35.20.91 Demir ýol lokomotiwlerini, motorly tramwaý
wagonlaryny we otlyny düzýän wagonlary bejermek,
tehniki taýdan hyzmat etmek boýunça hyzmatlar
35.20.92 Demirýol
lokomotiwlerini,
motorly
tramwaý
wagonlaryny we otlyny düzýän wagonlary bezemek
boýunça hyzmatlar
Howada uçuş apparatlary we kosmiki uçuş apparatlary
Güýç berýän gurluş, howa we kosmiki uçuş
apparatlarynyň hereketlendirijileri; uçuş apparatlarynyň
şassisi, paluba tormoz gurluşlary, uçuş ýerüsti
trenažýorlar we olaryň bölekleri
35.30.11 Içinden ot alýan awiasion hereketlendirijiler
35.30.12 Turboreaktiw we turbohyrly hereketlendirijiler
35.30.13 Reaktiw hereketlendirijiler, tirboreaktiwleri goşmazdan
35.30.14 Uçuş-gonuş enjamlary (uçarlaryň uçmagy üçin gurluşlar;
paluba duruzujy gurluşlary ýa-da şuňa meňzeş gurluşlar;
ýerüsti uçuş trenažýorlary we olaryň bölekleri)
35.30.15 Uçgundan otlanýan içinden ot alýan porşenli
hereketlendirijiler üçin bölekler
35.30.16 Tuboreaktiw
we turbohyrly hereketlendirijileriň
bölekleri
Planerler we howa şarlary, deltaplanlar we beýleki
motorsyz uçuş apparatlary
35.30.21 Planerler we deltaplanlar
35.30.22 Aerostatlar (howa şarlary, dirižablar we beýleki
motorsyz uçuş apparatlary)
Dikuçarlar we uçarlar
35.30.31 Dikuçarlar
35.30.32 Ýeňil uçarlar (uçarlar we beýleki uçuş apparatlary,
beýleki toparlara goşulmadyk,ýüksüz agramy 2000 kg
ýenli bolan)
89
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
35.30.4
35.30.5
35.30.9
35.4
35.41
35.41.1
35.41.2
35.42
35.41.9
35.42.1
35.42.2
35.42.9
35.43
35.43.1
35.43.9
35.5
90
35.50
35.50.1
35.50.9
5
6
35.30.33 Ortaça uçarlar (uçarlar we beýleki uçuş apparatlary,
beýleki toparlara goşulmadyk, ýüksüz agramy 2000 kg
gowrak, ýöne 15000 kg köp bolmadyk)
35.30.34 Agyr uçarlar (uçarlar we beýleki uçuş apparatlary,
beýleki toparlara goşulmadyk, ýüksüz agramy 15000 kg
köp bolan)
35.30.40 Kosmiki uçuş apparatlary (emeli hemralary goşmak
bilen) we raketa- göteriji
35.30.50 Uçuş we kosmiki apparatlaryň bölekleri
Uçuş
apparatlary
we
uçuş
apparatlarynyň
hereketlendirijilerini öndürmek, ýütgetmek, bejermek we
tehniki taýdan hyzmat etmek ulgamynda hyzmatlar
35.30.91 Uçuş
apparatlary
we
uçuş
apparatlaryny
hereketlendirijilerini öndürmek bejermek we tehniki
taýdan hyzmat etmek boýunça hyzmatlar
35.30.92 Uçuş apparatlaryny we awiasion hereketlendirijileri
üýtgetmek boýunça hyzmatlar
35.30.99 Uçuş
apparatlaryny
we
uçuş
apparatlarynyň
hereketlendirijilerini öndürmek ulgamynda hyzmatlar
Motosikller we tigirler
Motosikller
Motosikller motosikletleriň gozaklary
35.41.11 Silindriň göwrümi 50 kub.sm köp bolmadyk içinden ot
alýan porşenli hereketlendirijili motosikller we mopedler
35.41.12 Silindriň göwrümi 50 kub.sm köp bolan içinden ot alýan
porşenli hereketlendirijili motosikller we mopedler
35.41.13 Motosikller; motosikleriň gozaklary
35.41.20 Motosiklleriň we motosikletleriň gozaklarynyň şaýlary
we öňa degişli zatlar
35.41.99 Motosiklleri öndürmek ulgamynda hyzmatlar
Welosipedler
35.42.10 Hereketlendirijisiz beýleki tigirler
35.42.20 Hereketlendirijisiz tigirleriň şaýlary we olara degişli
zatlar
35.42.99 Tigirleri öndürmek ulgamynda hyzmatlar
Maýyplar üçin arabalar
Maýyplar üçin arabalar we olaryň şaýlary
35.43.11 Maýyplar üçin arabalar
35.43.12 Maýyplar üçin arabalaryň şaýlary we olara degişli zatlar
Maýyplar üçin arabalary öndürmek, bejermek we tehniki
taýdan hyzmat etmek ulgamynda hyzmatlar
35.43.90 Maýyplar üçin arabalary bejermek we tehniki taýdan
hyzmat etmek ulgamynda hyzmatlar
35.43.99 Maýyplar üçin arabalary ulgamynda hyzmatlar
35.50.10 Ulag serişdeleri, beýleki toparlara goşulmadyk
Ulag enjamlaryny öndürmek, bejermek we tehniki
taýdan hyzmat etmek ulgamynda hyzmatlar, beleki
toparlara goşulmadyk
35.50.90 Ulag enjamlaryny bejermek we tehniki taýdan hyzmat
etmek ulgamynda hyzmatlar, beleki toparlara
goşulmadyk
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
5
6
35.50.99 Ulag enjamlaryny öndürmek ulgamynda hyzmatlar,
beýleki toparlara goşulmadyk
DN kiçi seksiýa
36
36.1
36.11
36.11.1
36.11.2
36.11.11
36.11.12
36.11.13
36.11.14
36.11.20
36.11.9
36.11.90
36.11.99
36.12
36.12.1
36.12.9
36.13
36.14
36.13.1
36.13.9
36.14.1
36.12.11
36.12.12
36.12.13
36.12.99
36.13.10
36.13.99
36.14.11
36.14.12
36.14.13
36.14.14
36.14.2
36.14.15
36.14.20
36.14.9
36.14.90
36.15
36.15.1
36.15.9
36.15.11
36.15.12
36.15.99
36.21.1
36.21.10
36.2
36.21
Beýleki senagat önümleri
Mebel; senagat önümleri, beýleki toparlara
goşulmadyk
Mebel
Oturmak üçin oturgyçlar we mebel
Oturmak üçin mebel we onuň bölekleri
Esasan metal karkasly oturmak üçin ýörite mebel
Esasan agaç karkasly oturmak üçin mebel
Oturmak üçin mebel, beýleki toparlara goşulmadyk
Oturmak üçin mebeliň bölegi
Oturgyçlara we beýleki mebellere daşlyk etmek boýunça
hyzmatlar
Oturgyçlary we oturtmak üçin beýleki mebelleri
öndürmek, bejermek we saklamak ulgamynda
hyzmatlar
Oturgyçlary we oturtmak üçin beýleki mebelleri
bejermek we saklamak boýunça hyzmatlar
Oturgyçlary we oturtmak üçin beýleki mebelli
öndürmek ulgamynda hyzmatlar
Edara we söwda kärhanalary üçin mebel
Metaldan edara üçin mebel
Agaçdan edara üçin mebel
Söwda kärhanalary üçin agaçdan mebel
Edara we söwda kärhanalary üçin mebelleri öndürmek
ulgamynda hyzmatlar
Aşhana üçin mebeller
Aşhana üçin mebelleri öndürmek ulgamynda hyzmatlar
Beýleki mebel
Metaldan mebel, beýleki toparlara goşulmadyk
Ýatylýan otag, naharhana, myhman otagy üçin agaçdan
mebel
Agaçdan mebel, beýleki toparlara goşulmadyk
Plastmassadan mebel we beýleki materiallardan, şol
sanda şeker çiňriginden, söwütden, bambukdan ýa-da
şuňa meňzeş materiallardan mebel
Beýleki mebelleriň bölekleri
Mebeli bezemek boýunça hyzmatlar (oturgyçlary we
oturtmak üçin mebele daşlyk etmek boýunça hyzmatlary
goşmazdan)
Beýleki mebelleri bejermek, saklamak we durkuny
täzelemek boýunça hyzmatlar
Düşekçeler
Düşekçeler, düşekçe karkaslary
Düşekçe karkaslary
Düşekçeler
Düşekçeleri öndürmek ulgamynda hyzmatlar
Şaý-sep önümleri we şuňa meňzeş önümler
Monetalar we medallar
91
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
36.21.9
36.22
36.22.1
36.22.2
36.3
36.30
36.30.1
36.30.9
36.4
92
36.40
36.40.1
5
6
36.21.99 Monetalary we medallary öndürmek ulgamynda
hyzmatlar
Şaý-sep önümleri we beýleki toparlara goşulmadyk şuňa
meňzeş önümler
36.22.11 Brilliantlar, göwherler, gymmat bahaly ýa-da ýarym
gymmat bahaly, şol sanda sintetiki ýa-da gaýtadan
işlenilen, işlenip bejerilenleri, ýöne berkidilmedik
36.22.12 Senagat almazy, işlenip bejerilen; tebigy ýa-da sintetiki
gymmat bahaly ýa-da ýarym gymmat bahaly daşlaryň
owuntyklary we külkesi
36.22.13 Gymmat bahaly metallardan şaý-sep önümleri we olaryň
bölekleri
36.22.14 Gymmat bahaly metallardan önümler; tebigy ýa-da
sintetik, gymmat bahaly ýa-da ýarym gymmat bahaly
daşlardan
36.22.20 Gymmat bahaly daşlary we şaý-sep önümlerini işläp
bejermek boýunça hyzmatlar
Saz gurallary
Saz gurallary we olaryň bölekleri
36.30.11 Fortepiano we beýleki tarly klawişli saz gurallary
36.30.12 Tarly beýleki saz gurallary
36.30.13 Turbaly klawişli organlar, fisgarmonlar we şuňa
meňzeş saz gurallary; akkordeon we şuňa meňzeş saz
gurallary; üflenip çalynýan garmonikalar
36.30.14 Üflenip çalynýan saz gurallary
36.30.15 Elektrik saz gurallary (sesiniň çykyşyny elektrik arkaly
güýçlendirilýän ýa-da çykarylýan klawişli saz gurallary)
36.30.16 Beýleki saz gurallary
36.30.17 Metronomlar, kamertonlar, belli bir derejede sesi
batlandyrylan turbalar; saz şkatulkalary üçin
mehanizmler; saz gurallarynyň tarlary
36.30.18 Saz gurallarynyň bölekleri we oňa degişli zatlar
Saz gurallaryny öndürmek, guramak, bejermek we
tehniki taýdan hyzmat etmek ulgamynda hyzmatlar
36.30.91 Saz gurallaryny guramak boýunça hyzmatlar
36.30.92 Saz gurallaryny bejermek we tehniki taýdan hyzmat
etmek boýunça hyzmatlar
36.30.99 Saz gurallaryny öndürmek ulgamynda hyzmatlar
Sport harytlary
36.40.11 Lyžalar we olaryň enjamlary, konki we tigirjikli konki,
olaryň bölekleri
36.40.12 Suw lyžalary, serfing üçin tagtalar, windserferler we suw
sporty üçin beýleki enjamlar
36.40.13 Gimnastika we atletika bilen meşgullanmak üçin sport
inwentarlary we gurallary (trenažorlar we ş.m.)
36.40.14 Açyk howada meşgullanmak we oýunlar üçin beýleki
sport inwentarlary we enjamlary; ýüzmek üçin suw
howuzlary, göçme we beýlekiler
36.40.15 Balyk tutulýan çeňňekler we beýleki balyk tutulýan, aw
ýa-da sport bilen baglanyşykly balyk tutmak üçin
inwentar, beýleki toparlara goşulmadyk
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
5
36.40.9
36.40.90
36.40.99
36.5
35.50
36.50.1
36.50.11
36.50.12
36.50.13
36.50.2
36.50.20
36.50.3
36.50.31
36.50.32
36.50.33
36.50.4
36.50.41
36.50.42
36.50.43
36.50.9
36.50.90
36.50.99
36.6
36.61
36.62
36.61.1
36.61.9
36.62.1
36.61.10
36.61.99
36.62.11
6
Sport harytlaryny öndürmek ulgamynda, sport
enjamlaryny oturtmak, bejermek we tehniki taýdan
hyzmat etmek boýunça hyzmatlar
Sport enjamlaryny oturtmak, bejermek we tehniki taýdan
hyzmat etmek boýunça hyzmatlar
Sport harytlaryny öndürmek ulgamynda hyzmatlar
Oýunlar we oýunjaklar
Adamlary şekillendirýän gurjaklar, haýwanlary ýa-da
beýleki jandarlary (adamlardan başga) şekillendirýän
oýunjaklar; olaryň bölekleri
Adamlary şekillendirýän gurjaklar
Haýwanlary ýa-da beýleki jandarlary şekillendirýän
oýunjaklar (adamlardan başga)
Adamlary şekillendirýän gurjaklaryň bölekleri we
gurjaklara degişli zatlar
Oýunjak otlular we olara degişli zatlar; düzmek üçin
kiçeldilen ölçegde beýleki nusgalar we çagalar üçin
gurnamalar
Çagalar üçin beýleki oýunjaklar, şol sanda oýunjak saz
gurallary
Çagalara sürmek üçin niýetlenen tigirli oýunjaklar;
gurjaklar üçin arabalar
Tapmaçaly oýunlar
Beýleki oýunjaklar, beýleki toparlara goşulmadyk
Karnawal, stoluň üstünde ýa-da salonlarda oýnalýan
oýunlar üçin önümler
Oýnalýan kartalar
Telewizordan peýdalanmak bilen wideooýunlar, beýleki
elektron oýunlar
Bilýard oýnamak üçin predmetler, şagalaňly oýunlar,
stoluň üstünde ýa-da salonda oýnalýan oýunlar üçin
önümler; teňňe ýa-da žeton taşlananda hereket edýän
beýleki oýunlar
Oýunlary we oýunjaklary öndürmek ulgamynda
hyzmatlar; kegelbanlar, bouling-klublar we stoluň
üstünde ýa-da otagda oýnalýan oýunlar üçin awtomat
enjamlary gurmak, bejermek we tehniki taýdan hyzmat
etmek boýunça hyzmatlar
Kegelbanlar, bouling-klublar we stoluň üstünde ýa-da
otagda oýnalýan oýunlar üçin awtomat enjamlary
gurmak, bejermek we tehniki taýdan hyzmat etmek
boýunça hyzmatlar
Oýunlary we oýunjaklary öndürmek ulgamynda
hyzmatlar
Beýleki senagat önümleri, beýleki toparlara goşulmadyk
Bižuteriýa
Bižuteriýa öndürmek ulgamynda hyzmatlar
Sübseler we çotgalar
Öý-içerileri ýygnamak üçin sübseler we çotgalar
93
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
36.62.9
36.63
36.63.1
36.63.2
36.63.3
36.63.4
36.63.5
36.63.6
36.63.7
94
5
6
36.62.12 Üst-başyna seretmek üçin hajathana çotgalary; çeperçilik
çotgajyklary, hat ýazmak üçin we gözellik sürme üçin
çotgajyklar, diş çotgalary
36.62.13 Tehniki çotgalar
36.62.99 Sübseleri we çotgalary öndürmek ulgamynda hyzmatlar
Beýleki senagat önümleri, beýleki toparlara goşulmadyk
36.63.10 Karuseller, hiňňillikler, nyşanaatyşhana, ýarmarka
attraksionlary, beýlekiler
Resminamalara degişli zatlar
36.63.21 Şarikli ruçkalar; ujy fetrden we beýleki öýjükli
materiallardan ruçkalar we markerler; çekilip
çykarylýan, perli we girip-çykyp duran galamlar
36.63.22 Ýelek ruçkalar
36.63.23 Ýazýan zatlara degişli toplumlar, ruçkalar we galamlar
üçin tutguçlar we şuňa meňzeş tutguçlar; olaryň bölekleri
36.63.24 Gara, reňkli galamlar, galamlar üçin grifeller, pastel
galamlar, surat çekmek üçin kömür galamlar, surat we
hat ýazmak üçin hekjagazlar
36.63.25 Kontora degişli beýleki zatlar (grifel tagtalary; wagtyny
bellemek, ýelmemek ýa-da belgilemek üçin ştempeller
we şuňa meňzeş önümler; ýazýan maşynlar üçin lentalar
ýa-da şuňa meňzeş lentalar; ştempel ýassyklary)
Saýawanlar, trostlar, ilikler,düwmeler we ildirdiçsyrmalar we olaryň bölekleri
36.63.31 Ýagyşdan we günden goraýan saýawanlar, hasalar,
oturgyç-hasalar, gamçylar we şuňa meňzeş önümler
36.63.32 Ýagyşdan, günden goraýan saýawanlaryň, hasalaryň,
oturgyç-hasalaryň gamçylaryň bölekleri
36.63.33 Düwmeler, ildirgiçler, ýeňe dakylýan ilgençekler ilikler;
ildirgiç-syrmalar we olaryň bölekleri
36.63.34 Ilikler üçin galyplar we ilikler üçin beýleki bölekler;
ilikleri we ildirgiç-syrmalary taýýarlama
36.63.40 Linoleum we dokmaçylyk esasynda pol örtükli
36.63.50 Adamlaryň saçyndan ýa-da haýwanlaryň tüýlerinden
önümler, dokma materiallaryndan şuňa meňzeş önümler
Çakmaklar we şubuklar we olaryň bölekleri; ýanyjy
materiallardan önümler; otlyçöpler; suwuk ýa-da
suwuklandyrylan gaz ýangyjy
36.63.61 Çilim otlanýan çakmaklar we beýleki çakmaklar; çilim
çekilýän şybyklar, çilim üçin müşdükler we olaryň
bölekleri; çilim çekilýän şybyklar öndürmek üçin
taýýarlama
36.63.62 Çakmaklaryň bölekleri; pirofor erginler; ýanyjy
materiallardan önümler
36.63.63 Otlyçöpler
36.63.64 Çakmaklar üçin sygymy 300 kub sm köp bolmadyk
suwuk ýangyç ýa-da suwuklandyrylan gaz bilen
doldurylan ätiýaçlyk balonjyklary
Beýleki önümler, beýleki toparlara goşulmadyk
36.63.71 Baýramçylyklar, karnawallar we beýleki tomaşalar şol
sanda gözbagçylyk we oýunlar üçin önümler
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
36.63.9
37
37.1
37.10
37.10.1
37.10.2
37.2
37.20
37.20.1
5
Gaýtadan işlenen ikinji çig mal üçin hyzmatlar
37.10.10 Metal çig malyny ikinji gaýtadan işlemek boýunça
hyzmatlar
37.10.20 Köne gämileri metal döwükleri üçin kesmek boýunça
hyzmatlar
37.20.10 Metal däl çig maly ikinji gaýtadan işlemek boýunça
hyzmatlar
Е seksiýa
40
40.1
40.11
40.11.1
40.11.2
40.11.10
40.11.20
40.12
40.13
40.12.1
40.13.1
40.12.10
40.13.11
40.13.12
40.2
40.21
40.22
40.21.1
40.21.10
40.22.1
40.22.11
40.22.12
41
40.3
40.30
41.0
41.00
40.30.1
6
36.63.72 Çagalar üçin arabajyklar we olaryň bölekleri
36.63.73 Saç we tualet üçin gerekli zatlar (daraklar, saç üçin
şpilkeler; saçy buýralandyrma üçin gysgyçlar; ýakymly
ysly pulwerizatorlar we olaryň nasadkalary; sürme
çalmak üçin çogdam sütükler we tamponlar)
36.63.74 Görkeziş maksatlary üçin peýdalanylýan enjamlar,
apparatlar we nusgalar
36.63.75 Şemler, fitiller we şuňa meňzeş önümler
36.63.76 Emeli güller, ýapraklar we miweler we olaryň bölekleri
36.63.77 Beýleki dürli önümler, beýleki toparlara goşulmadyk
36.63.90 Garantgylaryň içini doldurmak üçin hyzmatlar
(taksodermik işler)
40.30.10
41.00.1
41.00.11
Elektrik energiýasy, gaz, bug we gyzgyn suw
Elektrik energiýasy, gaz, bug we gyzgyn suw
Elektrik energiýany öndürmek we paýlamak boýunça
hyzmatlar
Elektrik enenergiýasy
Ýader reaktorlaryny peýdalanmak (işlenen) ýylylyk
bölüp çykarýan düzüm böleklerini (kassetalar) gaýtadan
işlemek boýunça hyzmatlar
Elektrik enenergiýany geçirmek boýunça hyzmatlar
Elektrik enenergiýany paýlamak we satmak boýunça
hyzmatlar
Elektrik enenergiýasyny paýlamak boýunça hyzmatlar
Elektrik enenergiýany satmak boýunça hyzmatlar
Gaz görnüşli ýangyç we gaz görnüşli ýangyjy geçiriji
turbalar arkaly paýlamak we satmak boýunça hyzmatlar
Ýakylýan gaz
Daş kömür gazyny, suw gazyny, generator gazyny we
şuňa meňzeş gazlary, nebit gazyny goşmazdan
Gaz görnüşli turbalar arkaly geçiriji ýangyjy paýlamak
boýunça hyzmatlar
Gaz görnüşli turbalar arkaly geçiriji ýangyjy satmak
boýunça hyzmatlar
Bug we gyzgyn suw bilen üpjün etmek boýunça
hyzmatlar, sowadylan suwy we sowatmak üçin buzy
goşmak bilen
Ýygnalan we arassalanan suw, suwy paýlamak boýunça
hyzmatlar
Tebigy suw
Agyz suwy
95
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
41.00.2
5
F seksiýa
45
45.1
45.11
45.11.1
45.11.11
45.11.12
45.11.2
45.11.21
45.11.22
45.11.23
45.11.24
45.12
45.11.3
45.11.30
45.12.1
45.12.10
45.2
45.21
45.21.1
45.21.11
45.21.12
45.21.13
45.21.14
45.21.15
45.21.2
45.21.21
45.21.22
96
6
41.00.12 Içilmeýän suw
41.00.20 Suwy paýlamak boýunça hyzmatlar
Gurluşyk hyzmatlary
Gurluşyk hyzmatlary
Gurluşyk meýdanyny taýýarlamak boýunça hyzmatlar
Jaýlary sökmek we göçürmek boýunça hyzmatlar; ýer
işlerini geçirmek boýunça hyzmatlar
Jaýlary sökmek we göçürmek, gurluşyk meýdanyny
döretmek we arassalamak boýunça hyzmatlar
Jaýlary we beýleki desgalary sökmek we göçirmek
boýunça hyzmatlar
Gurluşyk meýdanyny döretmek we arassalamak boýunça
hyzmatlar
Ekskawator işlerini goşmak bilen, ýer işlerini geçirmek
boýunça hyzmatlar
Ganawlary we binýat çukurlaryny gazmak boýunça
hyzmatlar
Topragyň hapalanan ýokarky gatlygyny aýyrmak
boýunça hyzmatlar
Ýerli gaýtadan dikeltmek boýunça hyzmatlar
Ekskawator işlerini goşmak bilen, beýleki ýer işlerini
geçirmek boýunça hyzmatlar
Dag işleri üçin meýdanlary taýýarlamak boýunça
hyzmatlar
Buraw agtaryş işleri boýunça hyzmatlar
Jaýlary we binalary ýa-da olaryň böleklerini gurmak
boýunça umumy gurluşyk hyzmatlary; raýat gurluşygy
boýunça hyzmatlar
Jaýlary gurmak we raýat gurluşygy boýunça umumy
gurluşyk hyzmatlary
Jaýlary gurmak boýunça gurluşyk hyzmatlary (täze,
goşmaça, başgaça gurmak, gaýtadan dikeltmek)
Bir otagly we iki otagly ýaşaýyş jaýlaryny (öýleri)
gurmak boýunça umumy gurluşyk hyzmatlary
Köp otagly ýaşaýyş jaýlaryny (öýleri) gurmak boýunça
umumy gurluşyk hyzmatlary
Senagat kärhanalarynyň jaýlaryny we ammarlary gurmak
boýunça umumy gurluşyk hyzmatlary
Edaralar, banklar, ulag jaýlar, ÝGB, söwda merkezleri
ulag terminallary üçin jaýlary gurmak boýunça umumy
gurluşyk hyzmatlary
Beýleki jaýlary gurmak boýunça hyzmatlar
Köprüleri, ýerüsti gara ýollary, ötükleri, ýollary we
ýerasty geçelgeleri gurmak boýunça umumy gurluşyk
hyzmatlary
Köprüleri we ýerüsti gara ýollary gurmak boýunça
umumy gurluşyk hyzmatlary
Ötükleri, ýollary we ýerasty geçelgeleri gurmak boýunça
hyzmatlar
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
5
45.21.3
45.21.31
45.21.32
45.21.33
45.21.34
45.21.35
45.21.36
45.21.37
45.21.4
45.21.41
45.21.42
45.21.43
45.21.44
45.21.45
45.21.46
45.21.5
45.21.51
45.21.52
6
Magistral geçiriji turbalary, aragatnaşyk we elektrik
energiýasyny aralyga bermek üçin (güýç beriji kabeller)
çekmek boýunça umumy gurluşyk hyzmatlary
Nebit we gaz magistral geçiriji turbalary çekmek
boýunça umumy gurluşyk hyzmatlary
Magistral geçiriji turbalaryň beýleki görnüşlerini, suw
geçirijileri goşmak bilen, çekmek boýunça umumy
gurluşyk hyzmatlary
Deňiz ýollary üçin elektrik energiýasyny aralyga bermek
üçin ýollary çekmek boýunça umumy gurluşyk
hyzmatlary
Beýleki elektrik energiýasyny aralyga bermek üçin
ýerüsti ýollary çekmek boýunça umumy gurluşyk
hyzmatlary
Elektrik energiýasyny aralyga bermek üçin ýerasty we
suwasty ýollary çekmek boýunça umumy gurluşyk
hyzmatlary
Ýerüsti aragatnaşyk ýollaryny çekmek boýunça umumy
gurluşyk hyzmatlary
Ýerasty aragatnaşyk ýollaryny çekmek boýunça umumy
gurluşyk hyzmatlary
Suw geçirijileri we ýerli geçiriji turbalary çekmek
boýunça, goşmaça hyzmatlary goşmak bilen, umumy
gurluşyk hyzmatlary
Hapa suwlar üçin suw geçirijileri we ýerli geçiriji
turbalary çekmek boýunça, goşmaça hyzmatlary goşmak
bilen, umumy gurluşyk hyzmatlary
Gaz we bug üçin ýerli geçiriji turbalary çekmek
boýunça, goşmaça hyzmatlary goşmak bilen, umumy
gurluşyk hyzmatlary
Elektrik energiýasyny aralyga bermek üçin ýerli ýer üsti
ýollary çekmek boýunça, goşmaça hyzmatlary goşmak
bilen, umumy gurluşyk hyzmatlary
Elektrik energiýasyny aralyga bermek üçin ýerli ýerasty
we suwasty ýollary çekmek boýunça goşmaça
hyzmatlary goşmak bilen, umumy gurluşyk hyzmatlary
Ýerli ýerüsti telefon we beýleki aragatnaşyk ýollaryny
çekmek boýunça , goşmaça hyzmatlary goşmak bilen,
umumy gurluşyk hyzmatlary
Ýerli ýerasty telefon we beýleki aragatnaşyk ýollaryny
çekmek boýunça, goşmaça hyzmatlary goşmak bilen,
umumy gurluşyk hyzmatlary
Magdan gazyp alyjy we işläp taýýarlaýan senagat üçin
elektrostansiýalary, kärhanalary we desgalary gurmak
boýunça gurluşyk hyzmatlary
Elektrostansiýalary gurmak boýunça umumy gurluşyk
hyzmatlary
Magdan gazyp alyjy we işläp taýýarlaýan senagat üçin
kärhanalary we desgalary gurmak boýunça umumy
gurluşyk hyzmatlary
97
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
5
45.21.6
45.21.61
45.21.62
45.21.63
45.21.64
45.21.7
45.21.71
45.21.72
45.21.73
45.22
45.22.1
45.22.11
45.22.12
45.22.13
45.22.2
45.22.20
45.23
45.23.1
45.23.11
45.23.12
45.23.13
45.23.14
45.23.15
98
6
Beýleki jaýlary we desgalary gurmak boýunça umumy
gurluşyk hyzmatlary, inžener hyzmatlary, beýleki
toparlara goşulmadyk
Stadionlary we açyk howada sport bilen meşgullanmak
üçin sport meýdançalaryny gurmak boýunça umumy
gurluşyk hyzmatlary
Suw howuzlaryny gurmak boýunça umumy gurluşyk
hyzmatlary
Beýleki sport we dynç alyş desgalaryny gurmak boýunça
umumy gurluşyk hyzmatlary
Inžener gurluşyk hyzmatlary, beýleki toparlara
goşulmadyk
Ýygnama gurnamalardan obýektleriň gurmak we gurnaw
işleri boýunça hyzmatlar
Ýygnama gurnamalardan ýaşaýyş jaýlaryny we gurmak
we gurnaw işleri boýunça hyzmatlar
Ýygnama gurnamalardan ýaşalmaýan jaýlary we gurmak
we gurnaw işleri boýunça hyzmatlar
Beýleki desgalary gurmak we gurnaw işleri boýunça
hyzmatlar
Gidroizolýasiýa we basyrgy işlerini geçirmek boýunça
hyzmatlar
Basyrgy işlerini geçirmek boýunça hyzmatlar
Eşegarka germew işleri boýunça hyzmatlar (üçegi
gaýtadan ýapmak)
Üçegi basyrmak boýunça hyzmatlar
Aryklary, ternawlary we suw akýan turbalary geçirmek
boýunça hyzmatlar
Gidroizolýasiýa boýunça hyzmatlar
Gara ýollary, daş ýollary, aerodromlary we sport
desgalaryny gurmak boýunça umumy gurluşyk
hyzmatlary
Gara ýollary, daş ýollary, demir ýollary we
aerodromlarda uçuş-gonuş zolaklaryny gurmak boýunça
umumy gurluşyk hyzmatlary
Awtomagistrallary
(ýerüsti
awtomagistrallary
goşmazdan), ýollaryň, köçeleriň, gara ýollaryň ýa-da
beýleki pyýada ýollaryň esaslaryny taýýarlamak boýunça
umumy gurluşyk işleri
Awtomagistrallary
(ýerüsti
awtomagistrallary
goşmazdan), ýollary, köçeleri, gara ýollary we beýleki
pyýada ýollary gurmak boýunça umumy gurluşyk
(ýüzleý) hyzmatlary
Demirýollary gurmak boýunça umumy gurluşyk
hyzmatlary
Aerodromlarda uçuş-gonuş zolaklaryny gurmak boýunça
umumy gurluşyk hyzmatlary
Ýollaryň üstlerini, awtomobil duralgalaryny we şuňa
meňzeş üstleri reňk bilen bellik etmek boýunça
hyzmatlar
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
5
45.23.2
45.23.21
45.23.22
45.24
45.24.1
45.24.11
45.24.12
45.24.13
45.24.14
45.25
45.25.1
45.25.2
45.25.10
45.25.21
45.25.22
45.25.3
45.25.31
45.25.32
45.25.4
45.25.41
45.25.42
45.25.5
45.25.6
45.25.50
45.25.61
45.25.62
45.3
45.31
45.31.1
6
Sport we dynç alyş desgalary üçin tekizlemek işleri
geçirmek boýunça hyzmatlar
Stadionlar we sport meýdançalary üçin tekizlemek işleri
geçirmek boýunça hyzmatlar
Beýleki sport we dynç alyş desgalarynyň tekizlemek
işlerini geçirmek boýunça hyzmatlar
Suw desgalaryny gurmak boýunça umumy gurluşyk
hyzmatlary
Suw ýollaryny, portlary, bentleri we beýleki suw hojalyk
desgalarynyň gurluşygy boýunça umumy gurluşyk
hyzmatlary
Kenar we port işlerini geçirmek boýunça umumy
gurluşyk hyzmatlary
Bentleri,
kanallary,
suwaryş
kanallaryny
we
akweduklary gurmak boýunça umumy gurluşyk
hyzmatlary
Gatlalary, gatlalar üçin böwetleri we beýleki
gidromehaniki desgalary gurmak boýunça gurluşyk
hyzmatlary
Gum çykarmak we beýleki suw işlerini geçirmek
boýunça hyzmatlar
Ýörite taýýarlygy talap edýän beýleki gurluşyk
hyzmatlary
Agaçlary oturtmak boýunça hyzmatlar
Binýat guýmak we guýulary burawlamak boýunça
hyzmatlar
Binýat guýmak boýunça hyzmatlar, pürsleri goýmagy
goşmak bilen
Suw üçin artezian guýulary we guýulary burawlamak
boýunça hyzmatlar
Beton işlerini geçirmek boýunça hyzmatlar
Demir-beton işlerini geçirmek boýunça hyzmatlar
Beýleki beton işlerini geçirmek boýunça hyzmatlar
Polatdan gurluşyk gurnamalaryny gurmak boýunça
hyzmatlar
Jaýlar üçin polatdan gurluşyk gurnamalaryny gurmak
boýunça hyzmatlar
Beýleki desgalar üçin polatdan gurluşyk gurnamalaryny
gurmak boýunça hyzmatlar
Kerpiç we daş örmek boýunça hyzmatlar
Ýörite taýýarlygy talap edýän beýleki gurluşyk
hyzmatlary
Senagat peçlerini we tüsse turbalaryny gurmak boýunça
hyzmatlar
Ýörite taýýarlygy talap edýän beýleki gurluşyk
hyzmatlary, beýleki toparlara goşulmadyk
Jaýlary we desgalarda inžener enjamlaryny gurnamak
(oturtmak) işleri boýunça hyzmatlar
Elektrik geçirijileriň gurnaw işleri we elektrik
armaturlary oturtmak boýunça hyzmatlar
99
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
5
6
45.31.11
Ýaşaýyş jaýlaryň içinde elektrik geçirijileriň gurnaw
işleri we elektrik armaturlary oturtmak boýunça
hyzmatlar
Ýaşalmaýan jaýlaryň içinde elektrik geçirijileriň gurnaw
işleri we elektrik armaturlary oturtmak boýunça
hyzmatlar
Beýleki gurluşyk obýektlerinde elektrik geçirijileriň
gurnaw işleri we elektrik armaturlary oturtmak boýunça
hyzmatlar
Ýangyna we döwüp açylmagyna garşy duýduryjy
ulgamyny, jaýlar üçin antennalary oturtmak boýunça
hyzmatlar
Ýangyna garşy duýduryjy ulgamyny oturtmak boýunça
hyzmatlar
Döwüp açylmagyna garşy duýduryjy ulgamyny oturtmak
boýunça hyzmatlar
Ýaşaýyş jaýlary üçin antennalary oturtmak boýunça
hyzmatlar
Liftleri we eskalatorlary oturtmak boýunça hyzmatlar
Beýleki elektrik enjamlarynyň gurnaw işleri (oturtmak)
boýunça hyzmatlar
Elektrik aragatnaşygy enjamlarynyň gurnaw işleri
(oturtmak) boýunça hyzmatlar
Beýleki jaýlaryň elektrik enjamlarynyň we elektrik
ýyladyş ulgamynyň gurnaw işleri (oturtmak) boýunça
hyzmatlar, elektrik gün zeýkeşler ulgamlaryny oturmagy
goşmak bilen (batareýalar)
Gorag örtük işlerini geçirmek boýunça hyzmatlar
Gorag örtük işlerini geçirmek boýunça hyzmatlar,
gidroizolýasiýa işlerini goşmazdan
Ýylylyk i gorag örtük işlerini geçirmek boýunça
hyzmatlar
Beýleki
gorag örtük işlerini geçirmek boýunça
hyzmatlar
Sanitar-tehniki işleri geçirmek boýunça hyzmatlar
Ýyladyş, wentilýasiýa, howany sowadyşy ulgamyny
oturtmak boýunça hyzmatlar
Merkezi ýyladyş ulgamyny oturtmak boýunça hyzmatlar
Ýelediriji we howany sowadyşy ulgamyny oturtmak
boýunça hyzmatlar
Suw geçiriji we drenaž işlerini geçirmek boýunça
hyzmatlar
Gaz armaturyny oturtmak boýunça hyzmatlar
Beýleki inžener enjamlarynyň gurnaw işleri (oturtmak)
boýunça hyzmatlar
Haýatlary we germewleri gurmak boýunça hyzmatlar
Beýleki elektrogurnaw işlerini geçirmek boýunça
hyzmatlar
Ýollar, aeroportlar we portlar üçin yşyklandyryş we
duýduryjy ulgamlaryny oturtmak boýunça hyzmatlar
45.31.12
45.31.13
45.31.2
45.31.21
45.31.22
45.31.23
45.31.3
45.31.4
45.31.30
45.31.41
45.31.42
45.32
45.32.1
45.32.11
45.32.12
45.33
45.33.1
45.33.11
45.33.12
45.33.2
45.33.20
45.33.3
45.33.30
45.34.1
45.34.2
45.34.10
45.34
45.34.21
100
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
5
6
45.34.22
Beýleki elektrogurnaw işlerini geçirmek boýunça
hyzmatlar, beýleki toparlara goşulmadyk
Gurnaw (oturtmak) işleri boýunça beýleki hyzmatlar
Gabsalary we bassyrmalary oturtmak boýunça hyzmatlar
Gurnaw (oturtmak) işleri boýunça hyzmatlar, beýleki
toparlara goşulmadyk
Tamamlaýjy gurluşyk we bezeg hyzmatlary
Üstleri (diwaryň ýüzüni) suwamak boýunça hyzmatlar
Agaç ussaçylyk we neçjarçylyk hyzmatlary
Gapy we penjire çarçuwalaryny oturtmak boýunça
hyzmatlar
Metal materiallary oturtmak boýunça beýleki
neçjarçylyk hyzmatlary
Beýleki metal däl materiallary guramak boýunça agaç
ussaçylyk hyzmatlary
Pollary we diwarlary örtmek boýunça hyzmatlar
Pollary örtmek we diwarlary plitalar bilen örtmek
boýunça hyzmatlar
Pollary örtmek we daşky diwarlary plitalar bilen örtmek
boýunça hyzmatlar
Pollary örtmek we içki diwarlary plitkalar bilen örtmek
boýunça hyzmatlar
Pollary düşeme we örtmek; diwarlaryň ýüzüni örtmek
we diwarlara diwar kagyzlaryny ýelmemek boýunça
hyzmatlar, beýlekiler
Pol üçin elastik örtükleri düşemek boýunça hyzmatlar
Pollary düşeme we örtmek boýunça hyzmatlar
Diwarlara kagyz ýelmemek we örtüklemek boýunça
hyzmatlar
Jaýlaryň içini bezemek boýunça hyzmatlar
Reňklemek we aýnalamak boýunça hyzmatlar
Aýnalamak boýunça hyzmatlar
Üstlerini (ýüzlerini) reňklemek boýunça hyzmatlar
Jaýlaryň içinde reňklemek boýunça hyzmatlar
Jaýlaryň daşyny reňklemek boýunça hyzmatlar
Beýleki tehniki desgalarda üstleri reňklemek boýunça
hyzmatlar
Gurluşygy tamamlamak boýunça beýleki hyzmatlar
Bezeg işleri boýunça hyzmatlar
Jaýyň öň tarapyny arassalamak boýunça daşardaky işleri
geçirmek boýunça hyzmatlar
Tamamlaýjy gurluşyk we beýleki bezeg hyzmatlary,
beýleki toparlara goşulmadyk
Gurluşyk ýa-da göçürmek üçin enjamlaryň kärendesi
boýunça hyzmatlar, operatory bilen
45.34.3
45.34.31
45.34.32
45.4
45.41
45.42
45.41.1
45.42.1
45.41.10
45.42.11
45.42.12
45.42.13
45.43
45.43.1
45.43.11
45.43.12
45.43.2
45.43.21
45.43.22
45.43.23
45.43.3
45.43.30
45.44.1
45.44.2
45.44.10
45.44
45.44.21
45.44.22
45.44.23
45.45
45.45.1
45.45.11
45.45.12
45.45.13
45.5
G seksiýa
45.50
45.50.1
45.50.10
Lomaý we bölekleýin söwda boýunça hyzmatlar;
awtomobilleri, motosiklleri, şahsy peýdalanylýan
zatlary we durmuş harytlaryny bejermek boýunça
hyzmatlar
101
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
5
50
50.1
50.10
50.10.1
50.10.11
50.10.12
50.10.13
50.10.14
50.10.2
50.10.21
50.10.22
50.10.23
50.10.3
50.2
50.10.30
50.20
50.20.1
50.20.11
50.20.12
50.20.13
102
6
Awtomobilleri, motosiklleri satmak, tehniki taýdan
hyzmat etmek we bejermek boýunça hyzmatlar;
motor ýangyjynyň bölekleýin söwdasy boýunça
hyzmatlar
Awtomobilleri satmak boýunça hyzmatlar
Awtomobilleriň lomaý söwdasy boýunça hyzmatlar,
sylag üçin ýa-da şertnama esasynda berlenleri
goşmazdan
Ýük, tirkegli, ýarym tirkegli awtomobilleriň we
awtobuslaryň lomaý söwdasy boýunça hyzmatlar, sylag
üçin ýa-da şertnama esasynda berlenleri goşmazdan
Beýleki ýolagçy awtomobilleriň lomaý söwdasy boýunça
hyzmatlar, sylag üçin ýa-da şertnama esasynda berlenleri
goşmazdan
Ýaşamak üçin awtoarabalaryň we awtotirkegleriň,
syýahat üçin beýleki awtoulag serişdeleriniň lomaý
söwdasy boýunça hyzmatlar, sylag üçin ýa-da şertnama
esasynda berlenleri goşmazdan
Ýöriteleşdirilen awtoulag serişdeleriniň we beýlekileriň
lomaý söwdasy boýunça hyzmatlar, sylag üçin ýa-da
şertnama esasynda berlenleri goşmazdan
Awtomobilleriň bölekleýin söwdasy boýunça hyzmatlar,
sylag üçin ýa-da şertnama esasynda berlenleri
goşmazdan
Täze ýolagçy awtomobilleriniň bölekleýin söwdasy
boýunça hyzmatlar, sylag üçin ýa-da şertnama esasynda
berlenleri goşmazdan
Ulanylýan ýolagçy awtomobilleriniň bölekleýin söwdasy
boýunça hyzmatlar, sylag üçin ýa-da şertnama esasynda
berlenleri goşmazdan
Ýaşamak üçin awtoarabalaryň we awtotirkegleriň,
gezelenç üçin beýleki awtoulag serişdeleriniň bölekleýin
söwdasy boýunça hyzmatlar, sylag üçin ýa-da şertnama
esasynda berlenleri goşmazdan
Sylag üçin ýa-da şertnama esasynda berlen
awtomobilleriň lomaý we bölekleýin söwdasy boýunça
hyzmatlar
Awtomobilleri bejermek we tehniki taýdan hyzmat
etmek boýunça hyzmatlar
Ýolagçy awtomobilleri bejermek we tehniki taýdan
hyzmat etmek boýunça hyzmatlar
Ýolagçy awtomobillerini ýönekeý tehniki taýdan hyzmat
etmek we bejermek boýunça hyzmatlar, elektrik
ulgamyny, şinalary we nowalary bejermek boýunça
hyzmatlary goşmazdan
Ýolagçy awtomobilleriniň elektrik ulgamyny bejermek
boýunça hyzmatlar
Ýolagçy
awtomobilleriniň
sazlaýjysyny
we
balansirowkasyny goşmak bilen
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
50.20.2
50.20.3
50.3
50.30
50.30.1
50.30.2
50.30.3
50.4
50.40
50.40.1
5
6
50.20.14 Ýolagçy awtomobilleriniň nowalaryny bejermek
boýunça hyzmatlar, şuňa meňzeş hyzmatlar, gapylary,
gulplary, aýnalary, bejermegi, zelel ýeteninden soň
gaýtadan reňklemegi, bejermegi goşmak bilen
Beýleki awtoulag serişdelerine tehniki taýdan hyzmat
etmek we bejermek boýunça hyzmatlar
50.20.21 Beýleki awtoulag serişdelerini tehniki taýdan hyzmat
etmek we bejermek boýunça hyzmatlar, elektrik
ulgamlaryny we nowalary bejermek boýunça hyzmatlary
goşmazdan
50.20.22 Beýleki awtoulag serişdeleriniň elektrik ulgamlaryny
bejermek boýunça hyzmatlar
50.20.23 Beýleki awtoulag serişdeleriniň nowalarynyň bejermek
boýunça hyzmatlar, gapylary, gulplary, aýnalary
bejermegi, zelel ýeteninden soň gaýtadan reňklemegi,
bejermegi goşmak bilen
Awtomobillere hyzmat etmek bilen baglanyşykly beýleki
hyzmatlar
50.20.31 Awtomobilleri ýuwmak boýunça hyzmatlar we şuňa
meňzeş hyzmatlar
50.20.32 Ýollarda gyssagly tehniki taýdan kömek bermek
boýunça hyzmatlar
Awtomobilleriň şaýlary we olara degişli zatlary satmak
boýunça hyzmatlar
Awtomobilleriň şaýlarynyň we olara degişli zatlaryň
lomaý söwdasy boýunça hyzmatlar, sylag üçin ýa-da
şertnama esasynda berlenleri goşmazdan
50.30.11 Şinalaryň lomaý söwdasy boýunça hyzmatlar, sylag üçin
ýa-da şertnama esasynda berlenleri goşmazdan
50.30.12 Awtomobiller üçin beýleki şaýlary we olara degişli
zatlaryň lomaý söwdasy boýunça hyzmatlar, sylag üçin
ýa-da şertnama esasynda berlenleri goşmazdan
Awtomobilleriň şaýlarynyň we olara degişli zatlaryň
bölekleýin söwdasy boýunça hyzmatlar, sylag üçin ýa-da
şertnama esasynda berlenleri goşmazdan
50.30.21 Şinalaryň bölekleýin söwdasy boýunça hyzmatlar, sylag
üçin ýa-da şertnama esasynda berlenleri goşmazdan
50.30.22 Awtomobilleriň beýleki şaýlarynyň we olara degişli
zatlaryň bölekleýin söwdasy boýunça hyzmatlar, sylag
üçin ýa-da şertnama esasynda berlenleri goşmazdan
50.30.30 Awtomobilleriň şaýlarynyň we olara degişli zatlaryň
lomaý we bölekleýin söwdasy boýunça hyzmatlar, sylag
üçin ýa-da şertnama esasynda berlenleri goşmak bilen
Motosiklleriň we onuň şaýlarynyň oňa degişli zatlaryň
lomaý we bölekleýin söwdasy, tehniki taýdan hyzmat we
bejermek boýunça hyzmatlar
50.40.10 Motosiklleriň we onuň şaýlarynyň, oňa degişli zatlaryň
lomaý söwdasy boýunça hyzmatlar, sylag üçin ýa-da
şertnama esasynda berlenleri goşmazdan
103
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
50.40.2
50.40.3
50.40.4
50.5
50.50
50.50.1
5
51
51.1
51.11
51.11.1
51.11.11
51.11.12
51.12
51.12.1
51.12.11
51.12.12
51.12.13
51.13
51.13.1
51.13.11
51.13.12
51.14
51.14.1
51.14.11
104
6
50.40.20 Motosiklleriň we onuň şaýlarynyň, oňa degişli zatlaryň
bölekleýin söwdasy boýunça hyzmatlar, sylag üçin ýa-da
şertnama esasynda berlenleri goşmazdan
50.40.30 Motosiklleriň we onuň şaýlarynyň, oňa degişli zatlaryň
söwdasy boýunça hyzmatlar, sylag üçin ýa-da şertnama
esasynda berlenleri goşmak bilen
50.40.40 Motosiklleri tehniki taýdan hyzmat etmek we bejermek
boýunça hyzmatlar
50.50.10 Motor ýangyjynyň bölekleýin söwdasy boýunça
hyzmatlar
Lomaý we komission söwda boýunça hyzmatlar,
awtomobilleriň
we
motosiklleriň
söwdasyny
goşmazdan
Lomaý söwda boýunça sylag üçin ýa-da şertnama
esasynda berilýän hyzmatlar
Diri haýwanlaryň, oba hojalyk çig malynyň, dokma çig
malynyň we ýarymtaýýar önümleriň lomaý söwdasy
boýunça sylag üçin ýa-da şertnama esasynda ýerine
ýetirilýän hyzmatlar
Diri haýwanlaryň lomaý söwdasy boýunça sylag üçin ýada şertnama esasynda ýerine ýetirilýän hyzmatlar
Oba hojalyk çig malynyň, dokma çig malynyň,
ýarymtaýýar önümleriň lomaý söwdasy boýunça sylag
üçin ýa-da şertnama esasynda ýerine ýetirilýän
hyzmatlar
Ýangyjyň, magdanlaryň, metallaryň we senagat himiki
maddalarynyň lomaý söwdasy boýunça sylag üçin ýa-da
şertnama esasynda ýerine ýetirilýän hyzmatlar
Ýangyjyň lomaý söwdasy boýunça sylag üçin ýa-da
şertnama esasynda ýerine ýetirilýän hyzmatlar
Başlangyç görnüşlerdäki magdanlaryň we metallaryň
lomaý söwdasy boýunça sylag üçin ýa-da şertnama
esasynda ýerine ýetirilýän hyzmatlar
Senagat himiki maddalarynyň lomaý söwdasy boýunça
sylag üçin ýa-da şertnama esasynda ýerine ýetirilýän
hyzmatlar
Agaçlaryň we gurluşyk materiallarynyň lomaý söwdasy
boýunça sylag üçin ýa-da şertnama esasynda ýerine
ýetirilýän hyzmatlar
Beýleki gurluşyk materiallarynyň lomaý söwdasy
boýunça sylag üçin ýa-da şertnama esasynda ýerine
ýetirilýän hyzmatlar
Maşynlaryň, mehanizmleriň, senagat enjamlarynyň,
gämileriň we uçuş apparatlarynyň lomaý söwdasy
boýunça sylag üçin ýa-da şertnama esasynda ýerine
ýetirilýän hyzmatlar
Kanselýariýa maşynlarynyň we kompýuter enjamlarynyň
lomaý söwdasy boýunça sylag üçin ýa-da şertnama
esasynda ýerine ýetirilýän hyzmatlar
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
51.15
51.15.1
51.16
51.16.1
51.17
51.17.1
51.18
51.18.1
51.19
51.19.1
51.21
51.21.1
51.2
5
6
51.14.12 Maşynlaryň,
mehanizmleriň,
beýleki
senagat
enjamlarynyň lomaý söwdasy boýunça sylag üçin ýa-da
şertnama esasynda ýerine ýetirilýän hyzmatlar
51.14.13 Gämileriň we uçuş apparatlarynyň lomaý söwdasy
boýunça sylag üçin ýa-da şertnama esasynda ýerine
ýetirilýän hyzmatlar
51.15.10 Mebelleriň, durmuş maksatly harytlaryň, ownuk demir
önümleriň lomaý söwdasy boýunça sylag üçin ýa-da
şertnama esasynda ýerine ýetirilýän hyzmatlar
Ýüplükleriň, matalaryň we olardan önümleriň, egineşigiň, aýakgabyň we gök önümleriniň lomaý söwdasy
boýunça sylag üçin ýa-da şertnama esasynda ýerine
ýetirilýän hyzmatlar
51.16.11 Ýüplükleriň, matalaryň we olardan önümleriň lomaý
söwdasy boýunça sylag üçin ýa-da şertnama esasynda
ýerine ýetirilýän hyzmatlar
51.16.12 Egin-eşigiň we aýakgabyň lomaý söwdasy boýunça
sylag üçin ýa-da şertnama esasynda ýerine ýetirilýän
hyzmatlar
51.16.13 Gön önümleriniň lomaý söwdasy boýunça sylag üçin ýada şertnama esasynda ýerine ýetirilýän hyzmatlar
Azyk harytlarynyň, içgi we temmäki önümleriniň lomaý
söwdasy boýunça sylag üçin ýa-da şertnama esasynda
ýerine ýetirilýän hyzmatlar
51.17.11 Azyk harytlarynyň we içgi önümleriniň lomaý söwdasy
boýunça sylag üçin ýa-da şertnama esasynda ýerine
ýetirilýän hyzmatlar
51.17.12 Temmäki önümleriniň lomaý söwdasy boýunça sylag
üçin ýa-da şertnama esasynda ýerine ýetirilýän
hyzmatlar
Käbir önümleri ýa-da önümleriň toparlaryny satmak üçin
hünär öwrenen agentler arkaly lomaý söwda boýunça
sylag üçin ýa-da şertnama esasynda ýerine ýetirilýän
hyzmatlar, beýleki toparlara goşulmadyk
51.18.11 Derman harytlaryny, saglygy goraýyş we gözellik-sürme
harytlary satmak üçin hünär öwrenen agentler arkaly
lomaý söwda boýunça sylag üçin ýa-da şertnama
esasynda ýerine ýetirilýän hyzmatlar
51.18.12 Harytlary satmak üçin hünär öwrenen agentler arkaly
lomaý söwda boýunça sylag üçin ýa-da şertnama
esasynda ýerine ýetirilýän hyzmatlar, beýleki toparlara
goşulmadyk
51.19.10 Harytlaryň giň görnüşlerini satmak üçin gullukçylar
arkaly lomaý söwda boýunça sylag üçin ýa-da şertnama
esasynda ýerine ýetirilýän hyzmatlar
Oba hojalyk çig mallarynyň we diri haýwanlaryň lomaý
söwdasy boýunça hyzmatlar, sylag üçin ýa-da şertnama
esasynda ýerine ýetirilýänleri goşmazdan
Tohumlaryň, dänäniň we mallar üçin ot-iýmleriň lomaý
söwdasy boýunça hyzmatlar, sylag üçin ýa-da şertnama
esasynda ýerine ýetirilýänleri goşmazdan
105
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
51.22
51.22.1
51.23
51.23.1
51.24
51.24.1
51.25
51.25.1
51.31
51.31.1
51.32
51.32.1
51.3
106
5
6
51.21.11 Sylag üçin ýa-da şertnama esasynda ýerine
ýetirilýänlerden başga, dänäniň lomaý söwdasy boýunça
hyzmatlar
51.21.12 Ýag alynýan ekinleriň tohumlaryny goşmazdan,
tohumlaryň lomaý söwdasy boýunça hyzmatlar, sylag
üçin ýa-da şertnama esasynda ýerine ýetirilýänleri
goşmazdan
51.21.13 Ýag alynýan ekinleriň tohumlarynyň we miweleriniň
lomaý söwdasy boýunça hyzmatlar, sylag üçin ýa-da
şertnama esasynda ýerine ýetirilýänleri goşmazdan
51.21.14 Mallar üçin ot-iýmleriň lomaý söwdasy boýunça
hyzmatlar, sylag üçin ýa-da şertnama esasynda ýerine
ýetirilýänleri goşmazdan
51.21.15 Oba hojalyk çig malynyň lomaý söwdasy boýunça
hyzmatlar, sylag üçin ýa-da şertnama esasynda ýerine
ýetirilýänleri goşmazdan, beýleki toparlara goşulmadyk
51.22.10 Gülleriň we ösümlikleriň lomaý söwdasy boýunça
hyzmatlar, sylag üçin ýa-da şertnama esasynda ýerine
ýetirilýänleri goşmazdan
51.23.10 Diri mallaryň lomaý söwdasy boýunça hyzmatlar, sylag
üçin ýa-da şertnama esasynda ýerine ýetirilýänleri
goşmazdan
51.24.10 Derijikleriň, gönleriň we eýlenen gönleriň lomaý
söwdasy boýunça hyzmatlar, sylag üçin ýa-da şertnama
esasynda ýerine ýetirilýänleri goşmazdan
51.25.10 Gaýtadan işlenmedik temmäkiniň lomaý söwdasy
boýunça hyzmatlar, sylag üçin ýa-da şertnama esasynda
ýerine ýetirilýänleri goşmazdan
Azyk önümleriniň, içgileriň we temmäki önümleriniň
lomaý söwdasy boýunça hyzmatlar, sylag üçin ýa-da
şertnama esasynda ýerine ýetirilýänleri goşmazdan
Miweleriň we gök önümleriň lomaý söwdasy boýunça
hyzmatlar, sylag üçin ýa-da şertnama esasynda ýerine
ýetirilýänleri goşmazdan
51.31.11 Gaýtadan işlenmedik kartoşkanyň lomaý söwdasy
boýunça hyzmatlar, sylag üçin ýa-da şertnama esasynda
ýerine ýetirilýänleri goşmazdan
51.31.12 Gaýtadan işlenmedik kartoşkany, miweleri, hozlary
goşmazdan, gök önümleriň lomaý söwdasy boýunça
hyzmatlar, sylag üçin ýa-da şertnama esasynda ýerine
ýetirilýänleri goşmazdan
Et we et önümleriniň lomaý söwdasy boýunça
hyzmatlar, sylag üçin ýa-da şertnama esasynda ýerine
ýetirilýänleri goşmazdan
51.32.11 Et, öý guşlarynyň we aw haýwanlarynyň lomaý söwdasy
boýunça hyzmatlar, sylag üçin ýa-da şertnama esasynda
ýerine ýetirilýänleri goşmazdan
51.32.12 Et önümleriniň lomaý söwdasy boýunça hyzmatlar, sylag
üçin ýa-da şertnama esasynda ýerine ýetirilýänleri
goşmazdan
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
51.33
4
5
51.33.1
51.33.11
51.33.12
51.33.13
51.34
51.34.1
51.34.11
51.34.12
51.35
51.35.1
51.36
51.36.1
51.35.10
51.36.11
51.36.12
51.37
51.37.1
51.37.10
51.38.1
51.38.10
51.38
51.38.2
51.38.21
6
Süýt önümleriniň, ýumurtganyň, azyklyk ýaglaryň lomaý
söwdasy boýunça hyzmatlar, sylag üçin ýa-da şertnama
esasynda ýerine ýetirilýänleri goşmazdan
Süýt önümleriniň lomaý söwdasy boýunça hyzmatlar,
sylag üçin ýa-da şertnama esasynda ýerine ýetirilýänleri
goşmazdan
Ýumurtganyň lomaý söwdasy boýunça hyzmatlar, sylag
üçin ýa-da şertnama esasynda ýerine ýetirilýänleri
goşmazdan
Azyklyk ýaglaryň lomaý söwdasy boýunça hyzmatlar,
sylag üçin ýa-da şertnama esasynda ýerine ýetirilýänleri
goşmazdan
Alkogolly içgileriň we beýlekileriň lomaý söwdasy
boýunça hyzmatlar, sylag üçin ýa-da şertnama esasynda
ýerine ýetirilýänleri goşmazdan
Miwe we gök önümleriň şireleriniň mineral suwlaryň we
humarsyz içgileriň lomaý söwdasy boýunça hyzmatlar,
sylag üçin ýa-da şertnama esasynda ýerine ýetirilýänleri
goşmazdan
Piwonyň, çakyryň, likýoryň we beýleki işgileriň lomaý
söwdasy boýunça hyzmatlar, sylag üçin ýa-da şertnama
esasynda ýerine ýetirilýänleri goşmazdan
Temmäki önümleriniň lomaý söwdasy boýunça
hyzmatlar, sylag üçin ýa-da şertnama esasynda ýerine
ýetirilýänleri goşmazdan
Şekeriň, şokoladyň, şekerli süýji-köke önümleriniň
lomaý söwdasy boýunça hyzmatlar, sylag üçin ýa-da
şertnama esasynda ýerine ýetirilýänleri goşmazdan
Şekeriň lomaý söwdasy boýunça hyzmatlar, sylag üçin
ýa-da şertnama esasynda ýerine ýetirilýänleri goşmazdan
Şokoladyň we şekerli süýji-köke önümleriniň lomaý
söwdasy boýunça hyzmatlar, sylag üçin ýa-da şertnama
esasynda ýerine ýetirilýänleri goşmazdan
Kofeniň, çaýyň, kakaonyň we beýleki ýakymly ysly
zatlaryň lomaý söwdasy boýunça hyzmatlar, sylag üçin
ýa-da şertnama esasynda ýerine ýetirilýänleri goşmazdan
Balygyň, leňňejiň görnüşleri, mollýuskalary goşmak
bilen beýleki azyk önümleriniň lomaý söwdasy boýunça
hyzmatlar, sylag üçin ýa-da şertnama esasynda ýerine
ýetirilýänleri goşmazdan
Leňňejiň görnüşleri we mollýuskalaryň lomaý söwdasy
boýunça hyzmatlar, sylag üçin ýa-da şertnama esasynda
ýerine ýetirilýänleri goşmazdan
Beýleki azyk önümleriniň lomaý söwdasy boýunça
hyzmatlar, sylag üçin ýa-da şertnama esasynda ýerine
ýetirilýänleri goşmazdan
Gök önümleriň, miweleriň we gaýtadan işlenen hozlaryň
lomaý söwdasy boýunça hyzmatlar, sylag üçin ýa-da
şertnama esasynda ýerine ýetirilýänleri goşmazdan
107
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
51.39
51.39.1
51.41
51.41.1
51.42
51.42.1
51.4
108
5
6
51.38.22 Çagalar we berhiz saklaýanlar üçin iýmitleri,
gomogenleşdirilen beýleki azyk önümlerini goşmak
bilen, taýýar azyk önümleriniň lomaý söwdasy boýunça
hyzmatlar, sylag üçin ýa-da şertnama esasynda ýerine
ýetirilýänleri goşmazdan
51.38.23 Oý haýwanlary, guşlar we balyklar üçin iýmleriň lomaý
söwdasy boýunça hyzmatlar, sylag üçin ýa-da şertnama
esasynda ýerine ýetirilýänleri goşmazdan
51.38.24 Azyklyk önümleriň lomaý söwdasy boýunça hyzmatlar,
sylag üçin ýa-da şertnama esasynda ýerine ýetirilýänleri
goşmazdan, beýleki toparlara goşulmadyk
Azyk önümleriniň, içgileriň we temmäki önümleriniň
ýöriteleşdirilmedik lomaý söwdasy boýunça hyzmatlar,
sylag üçin ýa-da şertnama esasynda ýerine ýetirilýänleri
goşmazdan
51.39.11 Doňdurylan azyk önümleriniň ýöriteleşdirilmedik lomaý
söwdasy boýunça hyzmatlar, sylag üçin ýa-da şertnama
esasynda ýerine ýetirilýänleri goşmazdan
51.39.12 Doňdurylmadyk azyk önümleriniň, içgileriň we temmäki
önümleriniň ýöriteleşdirilmedik lomaý söwdasy boýunça
hyzmatlar, sylag üçin ýa-da şertnama esasynda ýerine
ýetirilýänleri goşmazdan
Durmuş harytlarynyň lomaý söwdasy boýunça
hyzmatlar, sylag üçin ýa-da şertnama esasynda ýerine
ýetirilýänleri goşmazdan
Dokma önümleriniň lomaý söwdasy boýunça hyzmatlar,
sylag üçin ýa-da şertnama esasynda ýerine ýetirilýänleri
goşmazdan
51.41.11 Egin-eşik üçin matalaryň lomaý söwdasy boýunça
hyzmatlar, sylag üçin ýa-da şertnama esasynda ýerine
ýetirilýänleri goşmazdan
51.41.12 Beýleki matalaryň lomaý söwdasy boýunça hyzmatlar,
sylag üçin ýa-da şertnama esasynda ýerine ýetirilýänleri
goşmazdan
51.41.13 Galantereýa harytlarynyň lomaý söwdasy boýunça
hyzmatlar, sylag üçin ýa-da şertnama esasynda ýerine
ýetirilýänleri goşmazdan
51.41.14 Naharhana üçin saçaklaryň, el süpürgiçleriň we ýorgandüşek daşlyklarynyň lomaý söwdasy boýunça hyzmatlar,
sylag üçin ýa-da şertnama esasynda ýerine ýetirilýänleri
goşmazdan
Egin-eşigiň we aýakgabyň lomaý söwdasy boýunça
hyzmatlar, sylag üçin ýa-da şertnama esasynda ýerine
ýetirilýänleri goşmazdan
51.42.11 Üstki geýim-gejimiň lomaý söwdasy boýunça hyzmatlar,
sylag üçin ýa-da şertnama esasynda ýerine ýetirilýänleri
goşmazdan
51.42.12 Içki geýim-gejimiň lomaý söwdasy boýunça hyzmatlar,
sylag üçin ýa-da şertnama esasynda ýerine ýetirilýänleri
goşmazdan
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
51.43
51.43.1
51.43.2
51.44
51.44.1
5
6
51.42.13 Sütük önümleriniň lomaý söwdasy boýunça hyzmatlar,
sylag üçin ýa-da şertnama esasynda ýerine ýetirilýänleri
goşmazdan
51.42.14 Aýakgabyň lomaý söwdasy boýunça hyzmatlar, sylag
üçin ýa-da şertnama esasynda ýerine ýetirilýänleri
goşmazdan
51.42.15 Egin-eşige degişli zatlaryň lomaý söwdasy boýunça
hyzmatlar, sylag üçin ýa-da şertnama esasynda ýerine
ýetirilýänleri goşmazdan
Durmuşda ulanylýan elektrik harytlarynyň, radio- we
telewizion harytlaryň lomaý söwdasy boýunça
hyzmatlar, sylag üçin ýa-da şertnama esasynda ýerine
ýetirilýänleri goşmazdan
Durmuşda ulanylýan elektrik harytlarynyň lomaý
söwdasy boýunça hyzmatlar, sylag üçin ýa-da şertnama
esasynda ýerine ýetirilýänleri goşmazdan
51.43.11 Durmuşda ulanylýan elektrik enjamlarynyň lomaý
söwdasy boýunça hyzmatlar, sylag üçin ýa-da şertnama
esasynda ýerine ýetirilýänleri goşmazdan
51.43.12 Yşyklandyryjy enjamlaryň lomaý söwdasy boýunça
hyzmatlar, sylag üçin ýa-da şertnama esasynda ýerine
ýetirilýänleri goşmazdan
51.43.13 Simleriň, öçürip ýakyjylaryň, elektrik armaturalaryň,
durmuşda ulanylýan beýleki harytlaryň lomaý söwdasy
boýunça hyzmatlar, sylag üçin ýa-da şertnama esasynda
ýerine ýetirilýänleri goşmazdan
Radio- we telewizion enjamlaryň, ýazgy göterijileriň
lomaý söwdasy boýunça hyzmatlar, sylag üçin ýa-da
şertnama esasynda ýerine ýetirilýänleri goşmazdan
51.43.21 Radio-, tele-, wideo enjamlaryň, kompýuterler üçin
ýörite giriş-çykyş enjamlaryň lomaý söwdasy boýunça
hyzmatlar, sylag üçin ýa-da şertnama esasynda ýerine
ýetirilýänleri goşmazdan
51.43.22 Gramplastinkalaryň,
magnitafon
plýonkalarynyň,
kompakt-diskleriň,
sanly
diskleriň
audio-we
wideokassetalaryň lomaý söwdasy boýunça hyzmatlar,
sylag üçin ýa-da şertnama esasynda ýerine ýetirilýänleri
goşmazdan
Gap-gaçlaryň, aýnadan, farfordan, keramikadan ýasalan
önümleriň, oboýlaryň we arassalaýjy serişdeleriň lomaý
söwdasy boýunça hyzmatlar, sylag üçin ýa-da şertnama
esasynda ýerine ýetirilýänleri goşmazdan
51.44.11 Pyçak önümleriniň we durmuşda ulanylýan metal gapgaçlaryň lomaý söwdasy boýunça hyzmatlar, sylag üçin
ýa-da şertnama esasynda ýerine ýetirilýänleri goşmazdan
51.44.12 Aýnadan, farfordan we keramikadan ýasalan önümleriň
lomaý söwdasy boýunça hyzmatlar, sylag üçin ýa-da
şertnama esasynda ýerine ýetirilýänleri goşmazdan
51.44.13 Diwar kagyzlarynyň lomaý söwdasy boýunça hyzmatlar,
sylag üçin ýa-da şertnama esasynda ýerine ýetirilýänleri
goşmazdan
109
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
51.45
51.46
51.47
110
4
5
6
51.44.14 Arassalaýjy serişdeleriň lomaý söwdasy boýunça
hyzmatlar, sylag üçin ýa-da şertnama esasynda ýerine
ýetirilýänleri goşmazdan
51.45.1 51.45.10 Gözellik sürme harytlaryň lomaý söwdasy boýunça
hyzmatlar, sylag üçin ýa-da şertnama esasynda ýerine
ýetirilýänleri goşmazdan
Derman we saglygy goraýyş harytlarynyň lomaý
söwdasy boýunça hyzmatlar, sylag üçin ýa-da şertnama
esasynda ýerine ýetirilýänleri goşmazdan
51.46.1
Derman harytlarynyň, hirurgiýa we ortopedik
enjamlaryň we gurallaryň lomaý söwdasy boýunça
hyzmatlar, sylag üçin ýa-da şertnama esasynda ýerine
ýetirilýänleri goşmazdan
51.46.11 Derman we saglygy goraýyş harytlarynyň lomaý
söwdasy boýunça hyzmatlar, sylag üçin ýa-da şertnama
esasynda ýerine ýetirilýänleri goşmazdan
51.46.12 Hirurgiýa we ortopedik desgalarynyň we gurallaryň
lomaý söwdasy boýunça hyzmatlar, sylag üçin ýa-da
şertnama esasynda ýerine ýetirilýänleri goşmazdan
Durmuşda ulanylýan beýleki harytlaryň lomaý söwdasy
boýunça hyzmatlar, sylag ýa-da şertnama esasynda
ýerine ýetirilýanleri goşmazdan
51.47.1
Durmuşda ulanylýan mebelleriň, pol üçin örtükleriň,
durmuşda ulanylýan beýleki elektrik däl enjamlarynyň
lomaý söwdasy boýunça hyzmatlar, sylag ýa-da
şertnama esasynda ýerine ýetirilýänleri goşmazdan
51.47.11 Durmuşda ulanylýan mebelleriň lomaý söwdasy boýunça
hyzmatlar, sylag ýa-da şertnama esasynda ýerine
ýetirilýänleri goşmazdan
51.47.12 Durmuşda ulanylýan beýleki elektrik däl enjamlaryň
lomaý söwdasy boýunça hyzmatlar, sylag ýa-da
şertnama esasynda ýerine ýetirilýänleri goşmazdan
51.47.13 Örülen, dykylardan önümleriň, çelek önümleriň, beýleki
agaç önümleriniň lomaý söwdasy boýunça hyzmatlar,
sylag ýa-da şertnama esasynda ýerine ýetirilýänleri
goşmazdan
51.47.14 Pol örtükleriniň lomaý söwdasy boýunça hyzmatlar,
sylag ýa-da şertnama esasynda ýerine ýetirilýänleri
goşmazdan
51.47.15 Durmuş maksatly önümleriň we enjamlaryň lomaý
söwdasy boýunça hyzmatlar, sylag ýa-da şertnama
esasynda ýerine ýetirilýänleri goşmazdan, beýleki
toparlara goşulmadyk
51.47.2
Kagyz, gaty kagyz, çap önümleriniň, arassa ýazylan
kagyz harytlaryň, konselýariýa degişli zatlaryň lomaý
söwdasy boýunça hyzmatlar, sylag ýa-da şertnama
esasynda ýerine ýetirilýänleri goşmazdan
51.47.21 Kitaplaryň, žurnallaryň we gazetleriň lomaý söwdasy
boýunça hyzmatlar, sylag ýa-da şertnama esasynda
ýerine ýetirilýänleri goşmazdan
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
5
6
51.47.22
Konselýariýa harytlarynyň lomaý söwdasy boýunça
hyzmatlar, sylag ýa-da şertnama esasynda ýerine
ýetirilýänleri goşmazdan
Ilatyň sarp edýän beýleki harytlarynyň lomaý söwdasy
boýunça hyzmatlar, sylag ýa-da şertnama esasynda
ýerine ýetirilýänleri goşmazdan
Saz partitur gurallarynyň lomaý söwdasy boýunça
hyzmatlar, sylag ýa-da şertnama esasynda ýerine
ýetirilýänleri goşmazdan
Surat we optiki harytlaryň lomaý söwdasy boýunça
hyzmatlar, sylag ýa-da şertnama esasynda ýerine
ýetirilýänleri goşmazdan
Oýunlaryň we oýunjaklaryň lomaý söwdasy boýunça
hyzmatlar, sylag ýa-da şertnama esasynda ýerine
ýetirilýanleri goşmazdan
Sagatlaryň we şaý-sep önümleriniň lomaý söwdasy
boýunça hyzmatlar, sylag ýa-da şertnama esasynda
ýerine ýetirilýänleri goşmazdan
Tigirleri
goşmak bilen, sport harytlarynyň lomaý
söwdasy boýunça hyzmatlar, sylag ýa-da şertnama
esasynda ýerine ýetirilýänleri goşmazdan
Gök önümleriniň we ýola degişli zatlaryň lomaý
söwdasy boýunça hyzmatlar, sylag ýa-da şertnama
esasynda ýerine ýetirilýänleri goşmazdan
Ilatyň sarp edýän harytlarynyň lomaý söwdasy boýunça
hyzmatlar, sylag ýa-da şertnama esasynda ýerine
ýetirilýänleri goşmazdan, beýleki toparlara goşulmadyk
Oba hojalygyna degişli bolmadyk aralyk önümleriň
(ýarym taýýar önümleriň), galyndylaryň we metal
döwükleriniň lomaý söwdasy boýunça hyzmatlar, sylag
ýa-da şertnama esasynda ýerine ýetirilýänleri goşmazdan
Gaty, suwuk, gaz görnüşli ýangyjyň we şuňa meňzeş
önümleriň lomaý söwdasy boýunça hyzmatlar, sylag ýada şertnama esasynda ýerine ýetirilýänleri goşmazdan
Gaty ýangyjyň lomaý söwdasy boýunça hyzmatlar, sylag
ýa-da şertnama esasynda ýerine ýetirilýänleri goşmazdan
Benziniň lomaý söwdasy boýunça hyzmatlar, sylag ýada şertnama esasynda ýerine ýetirilýänleri goşmazdan
Suwuk, gaz görnüşli we beýleki ýangyçlaryň we şuňa
meňzeş önümleriň lomaý söwdasy boýunça hyzmatlar,
sylag ýa-da şertnama esasynda ýerine ýetirilýänleri
goşmazdan
Başlangyç görnüşdäki magdanlaryň we metallaryň
lomaý söwdasy boýunça hyzmatlar, sylag ýa-da
şertnama esasynda ýerine ýetirilýänleri goşmazdan
Gara we reňkli metallaryň magdanlarynyň lomaý
söwdasy boýunça hyzmatlar, sylag ýa-da şertnama
esasynda ýerine ýetirilýänleri goşmazdan
Demir magdanlarynyň lomaý söwdasy boýunça
hyzmatlar, sylag ýa-da şertnama esasynda ýerine
ýetirilýänleri goşmazdan
51.47.3
51.47.31
51.47.32
51.47.33
51.47.34
51.47.35
51.47.36
51.47.37
51.5
51.51
51.51.1
51.51.11
51.51.12
51.51.13
51.52
51.52.1
51.52.11
111
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
51.52.2
51.53
51.53.1
51.53.2
51.54
112
51.54.1
5
6
51.52.12 Reňkli metallaryň magdanlarynyň lomaý söwdasy
boýunça hyzmatlar, sylag ýa-da şertnama esasynda
ýerine ýetirilýänleri goşmazdan
Başlangyç görnüşdäki metallaryň lomaý söwdasy
boýunça hyzmatlar, sylag ýa-da şertnama esasynda
ýerine ýetirilýänleri goşmazdan
51.52.21 Başlangyç görnüşdäki gara metallaryň lomaý söwdasy
boýunça hyzmatlar, sylag ýa-da şertnama esasynda
ýerine ýetirilýänleri goşmazdan
51.52.22 Başlangyç görnüşdäki reňkli metallaryň lomaý söwdasy
boýunça hyzmatlar, sylag ýa-da şertnama esasynda
ýerine ýetirilýänleri goşmazdan
Gurluşyk materiallarynyň we arassaçylyk-tehniki
enjamlarynyň lomaý söwdasy boýunça hyzmatlar, sylag
ýa-da şertnama esasynda ýerine ýetirilýänleri goşmazdan
Agaç we agaçlaryň ilkinji gaýtadan işlenen harytlarynyň
lomaý söwdasy boýunça hyzmatlar, sylag ýa-da
şertnama esasynda ýerine ýetirilýänleri goşmazdan
51.53.11 Işlenip bejerilmedik agaçlaryň lomaý söwdasy boýunça
hyzmatlar, sylag ýa-da şertnama esasynda ýerine
ýetirilýänleri goşmazdan
51.53.12 Agaçlaryň ilkinji gaýtadan işlenen harytlarynyň lomaý
söwdasy boýunça hyzmatlar, sylag ýa-da şertnama
esasynda ýerine ýetirilýänleri goşmazdan
List aýnalaryň, arassaçylyk-tehniki enjamlaryň, lak
reňkleýji harytlaryň we gurluşyk materiallarynyň lomaý
söwdasy boýunça hyzmatlar, sylag ýa-da şertnama
esasynda ýerine ýetirilýänleri goşmazdan
51.53.21 Arassaçylyk-tehniki enjamlaryň lomaý söwdasy boýunça
hyzmatlar, sylag ýa-da şertnama esasynda ýerine
ýetirilýänleri goşmazdan
51.53.22 Lak reňkleýji harytlaryň (reňkler, laklar, syrçalar) lomaý
söwdasy boýunça hyzmatlar, sylag ýa-da şertnama
esasynda ýerine ýetirilýänleri goşmazdan
51.53.23 List aýnalaryň lomaý söwdasy boýunça hyzmatlar, sylag
ýa-da şertnama esasynda ýerine ýetirilýänleri goşmazdan
51.53.24 Beýleki gurluşyk materiallarynyň lomaý söwdasy
boýunça hyzmatlar, sylag ýa-da şertnama esasynda
ýerine ýetirilýänleri goşmazdan
Ownuk demir harytlaryň berkidiji önümleriň, ýyladyjy
we suw geçiriji enjamlaryň, ulanylýan materiallarynyň
we oňa degişli zatlaryň lomaý söwdasy boýunça
hyzmatlar, sylag ýa-da şertnama esasynda ýerine
ýetirilýänleri goşmazdan
51.54.11 Ownuk demir harytlaryň we berkidiji önümleriň lomaý
söwdasy boýunça hyzmatlar, sylag ýa-da şertnama
esasynda ýerine ýetirilýänleri goşmazdan
51.54.12 Ýyladyş we suw geçiriji enjamlaryň, ulanylýan
materiallarynyň we oňa degişli zatlaryň lomaý söwdasy
boýunça hyzmatlar, sylag ýa-da şertnama esasynda
ýerine ýetirilýänleri goşmazdan
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
51.55
51.55.1
51.56
51.56.1
51.57
51.57.1
51.81
51.81.1
51.8
5
6
51.54.13 El gurallarynyň lomaý söwdasy boýunça hyzmatlar,
sylag ýa-da şertnama esasynda ýerine ýetirilýanleri
goşmazdan
Himiýa harytlarynyň lomaý söwdasy boýunça hyzmatlar,
sylag ýa-da şertnama esasynda ýerine ýetirilýänleri
goşmazdan
Senagat himiki maddalarynyň, dökünleriň, sintetiki
şepbikleriň, başlangyç görnüşdäki plastmassalaryň
lomaý söwdasy boýunça hyzmatlar, sylag ýa-da
şertnama esasynda ýerine ýetirilýänleri goşmazdan
51.55.11 Dökünleriň we agrohimiýa harytlarynyň lomaý söwdasy
boýunça hyzmatlar, sylag ýa-da şertnama esasynda
ýerine ýetirilýänleri goşmazdan
51.55.12 Sintetiki
şepbikleriň we başlangyç görnüşdäki
plastmassalaryň lomaý söwdasy boýunça hyzmatlar,
sylag ýa-da şertnama esasynda ýerine ýetirilýänleri
goşmazdan
51.55.13 Beýleki senagat himiki maddalarynyň lomaý söwdasy
boýunça hyzmatlar, sylag ýa-da şertnama esasynda
ýerine ýetirilýänleri goşmazdan
Beýleki azyk harytlarynyň (ýarym taýýar önümleriň)
lomaý söwdasy boýunça hyzmatlar, sylag ýa-da
şertnama esasynda ýerine ýetirilýänleri goşmazdan
51.56.11 Kagyzlaryň we arassa kagyz harytlarynyň lomaý
söwdasy boýunça hyzmatlar, sylag ýa-da şertnama
esasynda ýerine ýetirilýänleri goşmazdan
51.56.12 Dokma süýümleriniň lomaý söwdasy boýunça
hyzmatlar, sylag ýa-da şertnama esasynda ýerine
ýetirilýänleri goşmazdan
51.56.13 Oba hojalyk harytlaryny goşmazdan, aralyk harytlaryň
lomaý söwdasy boýunça hyzmatlar, sylag ýa-da
şertnama esasynda ýerine ýetirilýänleri goşmazdan,
beýleki toparlara goşulmadyk
51.57.10 Galyndylaryň we metal döwükleriniň lomaý söwdasy
boýunça hyzmatlar, sylag ýa-da şertnama esasynda
ýerine ýetirilýänleri goşmazdan
Maşynlaryň, mehanizmleriň, enjamlaryň, materiallaryň
we ulanyşa degişli zatlaryň lomaý söwdasy boýunça
hyzmatlar, sylag ýa-da şertnama esasynda ýerine
ýetirilýänleri goşmazdan
Stanoklaryň lomaý söwdasy boýunça hyzmatlar, sylag
ýa-da şertnama esasynda ýerine ýetirilýänleri goşmazdan
51.81.11 Agaç işläp bejerýän stanoklaryň lomaý söwdasy boýunça
hyzmatlar, sylag ýa-da şertnama esasynda ýerine
ýetirilýänleri goşmazdan
51.81.12 Metal işläp bejerýän stanoklaryň lomaý söwdasy
boýunça hyzmatlar, sylag ýa-da şertnama esasynda
ýerine ýetirilýänleri goşmazdan
51.81.13 Beýleki materiallary işläp bejermek üçin stanoklaryň
lomaý söwdasy boýunça hyzmatlar, sylag ýa-da
şertnama esasynda ýerine ýetirilýänleri goşmazdan
113
1-nji görkezgijiň dowamy
1
114
2
3
4
51.82
51.82.1
51.83
51.83.1
51.84
51.84.1
51.85
51.85.1
51.86
51.86.1
51.87
51.87.1
5
6
51.82.10 Magdan gazyp çykarýan senagatyň gurluşyk, şol sanda
raýat gurluşygynyň maşynlarynyň we enjamlarynyň
lomaý söwdasy boýunça hyzmatlar, sylag ýa-da
şertnama esasynda ýerine ýetirilýänleri goşmazdan
51.83.10 Tikin we örýän maşynlary goşmak bilen dokma senagaty
üçin maşynlaryň lomaý söwdasy boýunça hyzmatlar,
sylag ýa-da şertnama esasynda ýerine ýetirilýänleri
goşmazdan
51.84.10 Kompýutorlaryň, perefiriýa enjamlarynyň lomaý
söwdasy boýunça hyzmatlar, sylag ýa-da şertnama
esasynda ýerine ýetirilýänleri goşmazdan
Edara enjamlarynyň we maşynlarynyň lomaý söwdasy
boýunça hyzmatlar, sylag ýa-da şertnama esasynda
ýerine ýetirilýänleri goşmazdan
51.85.11 Edara maşynlarynyň: çap we hasaplaýjy (kalkulýatorlar),
nusga alyjy-köpeldiji tehnikalaryň lomaý söwdasy
boýunça hyzmatlar, sylag ýa-da şertnama esasynda
ýerine ýetirilýänleri goşmazdan
51.85.12 Edara mebelleriniň lomaý söwdasy boýunça hyzmatlar,
sylag ýa-da şertnama esasynda ýerine ýetirilýänleri
goşmazdan
51.86.10 Beýleki elektron enjamlarynyň we olaryň bölekleriniň
lomaý söwdasy boýunça hyzmatlar, sylag ýa-da
şertnama esasynda ýerine ýetirilýänleri goşmazdan
Senagatda, söwdada we gämi gatnawynda peýdalanylýan
maşynlaryň we beýleki enjamlaryň lomaý söwdasy
boýunça hyzmatlar, sylag ýa-da şertnama esasynda
ýerine ýetirilýänleri goşmazdan
51.87.11 Ulag serişdeleriniň lomaý söwdasy boýunça hyzmatlar,
sylag ýa-da şertnama esasynda ýerine ýetirilýanleri
goşmazdan, awtomobilleri, motosiklleri we tigirleri
goşmazdan
51.87.12 Maşynlar we enjamlar bilen baglanyşykly materiallaryň
we ulanyşa degişli zatlaryň lomaý söwdasy boýunça
hyzmatlar, sylag ýa-da şertnama esasynda ýerine
ýetirilýänleri goşmazdan
51.87.13 Galdyryjy-ulag enjamlarynyň lomaý söwdasy boýunça
hyzmatlar, sylag ýa-da şertnama esasynda ýerine
ýetirilýänleri goşmazdan
51.87.14 Azyk önümleriniň, içgileriň we temmäkiniň lomaý
söwdasy boýunça hyzmatlar, sylag ýa-da şertnama
esasynda ýerine ýetirilýänleri goşmazdan
51.87.15 Elektrik aragatnaşyk enjamlaryny goşmak bilen elektrik
enjamlarynyň we şu ugra mahsus bolan elektrik
enjamlarynyň, elektromateriallaryň lomaý söwdasy
boýunça hyzmatlar, sylag ýa-da şertnama esasynda
ýerine ýetirilýanleri goşmazdan
51.87.16 Umumy we ýörite maksatly maşynlaryň, enjamlaryň
lomaý söwdasy boýunça hyzmatlar, sylag ýa-da
şertnama esasynda ýerine ýetirilýanleri goşmazdan
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
51.9
3
4
51.88
51.88.1
51.90
51.90.1
5
52
52.1
52.11
6
Traktorlary goşmak bilen, oba hojalygy üçin
maşynlaryň, enjamlaryň inwentarlaryň lomaý söwdasy
boýunça hyzmatlar, sylag ýa-da şertnama esasynda
ýerine ýetirilýanleri goşmazdan
51.88.11 Traktorlaryň lomaý söwdasy boýunça hyzmatlar, sylag
ýa-da şertnama esasynda ýerine ýetirilýanleri goşmazdan
51.88.12 Oba we tokaý hojalygy üçin maşynlaryň we enjamlaryň,
traktorlardan başga abzallaryň lomaý söwdasy boýunça
hyzmatlar, sylag ýa-da şertnama esasynda ýerine
ýetirilýanleri goşmazdan
51.90.10 Beýleki lomaý söwdalar boýunça hyzmatlar
52.11.1
52.11.11
52.11.12
52.12
52.12.1
52.12.10
52.21
52.21.1
52.21.10
52.22
52.22.1
52.22.10
52.23
52.23.1
52.23.10
52.24
52.24.1
52.2
52.24.11
52.24.12
52.25
52.25.1
52.25.10
52.26
52.26.1
52.26.10
Bölekleýin söwda boýunça hyzmatlar, awtomobilleriň
we motosiklleriň söwdasyny goşmazdan; şahsy
peýdalanylýan
serişdeleri
we
durmuşda
peýdalanylýan
harytlary
bejermek
boýunça
hyzmatlar
Ýöriteleşdirilmedik dükanlarda azyk önümleriniň,
içgileriniň we temmäki önümleriniň bölekleýin söwdasy
boýunça hyzmatlar
Ýöriteleşdirilmedik dükanlarda doňdurylan azyk
önümleriniň bölekleýin söwdasy boýunça hyzmatlar
Ýöriteleşdirilmedik
dükanlarda
doňdurylmadyk
önümleriniň, içgileriň we temmäki önümleriniň
bölekleýin söwdasy boýunça hyzmatlar
Ýöriteleşdirilmedik dükanlarda beýleki harytlaryň
bölekleýin söwdasy boýunça hyzmatlar
Ýöriteleşdirilmedik dükanlarda azyk önümleriniň,
içgileriň we temmäki önümleriniň bölekleýin söwdasy
boýunça hyzmatlar
Ýöriteleşdirilmedik dükanlarda miweleriň we gök
önümleriň bolekleýin söwdasy boýunça hyzmatlar
Ýöriteleşdirilmedik dükanlarda etiň, şol sanda öý
guşlarynyň etiniň we et önümleriniň bölekleýin söwdasy
boýunça hyzmatlar
Ýöriteleşdirilmedik
dükanlarda
balygyň,
leňňeç
görnüşleriň we mollýuskalaryň bölekleýin söwdasy
boýunça hyzmatlar
Ýöriteleşdirilmedik dükanlarda çöregiň, pirožnoýeniň,
şekerli süýji-köke önümleriniň bölekleýin söwdasy
boýunça hyzmatlar
Ýöriteleşdirilmedik dükanlarda çöregiň, pirožnoýeniň we
çörek-köke önümleriniň bölekleýin söwdasy boýunça
hyzmatlar
Ýöriteleşdirilmedik dükanlarda şekerli süýji-köke
önümleriniň bölekleýin söwdasy boýunça hyzmatlar
Ýöriteleşdirilmedik dükanlarda humarly içgileriň we
beýlekileriň bölekleýin söwdasy boýunça hyzmatlar
Ýöriteleşdirilmedik dükanlarda temmäki önümleriniň
bölekleýin söwdasy boýunça hyzmatlar
115
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
52.27
4
5
52.27.1
52.27.11
52.27.12
52.3
52.31
52.31.1
52.31.10
52.32
52.32.1
52.32.10
52.33
52.33.1
52.33.10
52.4
52.41
52.41.1
52.41.11
52.41.12
52.42
52.42.1
52.43
52.43.1
52.42.10
52.43.11
52.43.12
52.44
52.44 1
52.44.11
52.44.12
52.44.13
52.44.14
116
6
Ýöriteleşdirilmedik
dükanlarda
beýleki
azyk
önümleriniň bölekleýin söwdasy boýunça hyzmatlar
Ýöriteleşdirilmedik dükanlarda süýt önümleriniň we
ýumurtganyň bölekleýin söwdasy boýunça hyzmatlar
Ýöriteleşdirilmedik dükanlarda azyk önümleriniň
bölekleýin söwdasy boýunça hyzmatlar, beýleki
toparlara goşulmadyk
Ýöriteleşdirilmedik dükanlarda derman we saglygy
goraýyş harytlarynyň; gözellik sürme harytlarynyň we
hajathana degişli zatlaryň bölekleýin söwdasy boýunça
hyzmatlar
Ýöriteleşdirilmedik dükanlarda derman harytlarynyň
bölekleýin söwdasy boýunça hyzmatlar
Ýöriteleşdirilmedik dükanlarda saglygy goraýyş we
ortopedik harytlaryň bölekleýin söwdasy boýunça
hyzmatlar
Ýöriteleşdirilmedik
dükanlarda
gözellik
sürme
harytlaryň we tualete degişli zatlaryň bölekleýin
söwdasy boýunça hyzmatlar
Ýöriteleşdirilmedik dükanlarda beýleki harytlaryň
bölekleýin söwdasy boýunça hyzmatlar
Ýöriteleşdirilmedik dükanlarda beýleki harytlaryň
bölekleýin söwdasy boýunça hyzmatlar
Ýöriteleşdirilmedik dükanlarda dokma we galantereýa
harytlarynyň bölekleýin söwdasy boýunça hyzmatlar
Ýöriteleşdirilmedik dükanlarda dokma harytlarynyň
bölekleýin söwdasy boýunça hyzmatlar
Ýöriteleşdirilmedik dükanlarda galantereýa harytlarynyň
bölekleýin söwdasy boýunça hyzmatlar
Ýöriteleşdirilmedik dükanlarda egin-eşigiň bölekleýin
söwdasy boýunça hyzmatlar
Ýöriteleşdirilmedik dükanlarda aýakgabyň we gönden
önümleriň bölekleýin söwdasy boýunça hyzmatlar
Ýöriteleşdirilmedik dükanlarda aýakgabyň bölekleýin
söwdasy boýunça hyzmatlar
Ýöriteleşdirilmedik dükanlarda gön önümleriň we ýola
degişli zatlaryň bölekleýin söwdasy boýunça hyzmatlar
Ýöriteleşdirilmedik
dükanlarda
mebelleriň,
yşyklandyryjy enjamlaryň we durmuşda ulanylýan
önümleriň bölekleýin söwdasy boýunça hyzmatlar
Ýöriteleşdirilmedik dükanlarda durmuşda ulanylýan
mebelleriň bölekleýin söwdasy boýunça hyzmatlar
Ýöriteleşdirilmedik dükanlarda hojalyk enjamlarynyň,
pyçak önümleriniň, faýans gap-gaçlaryň, aýna: farfor we
keramikadan ýasalan önümleriň bölekleýin söwdasy
boýunça hyzmatlar
Ýöriteleşdirilmedik
dükanlarda
yşyklandyryjy
enjamlaryň bölekleýin söwdasy boýunça hyzmatlar
Ýöriteleşdirilmedik dükanlarda tor görnüşli tutularyň we
dokma materiallaryndan öýde ulanylýan dürli närseleriň
bölekleýin söwdasy boýunça hyzmatlar
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
52.45
52.45.1
52.45.2
52.46
52.46.1
52.47
52.47.1
5
6
52.44.15 Ýöriteleşdirilmedik
dükanlarda
agaçdan
edilen
önümleriň, dykylaryň we örülen önümleriň bölekleýin
söwdasy boýunça hyzmatlar
52.44.16 Ýöriteleşdirilmedik dükanlarda durmuşda ulanylýan
elektrik däl enjamlaryň, önümleriň we enjamlaryň
bölekleýin söwdasy boýunça hyzmatlar
Ýöriteleşdirilmedik dükanlarda durmuşda ulanylýan
elektrik enjamlarynyň, radio we telewizion harytlaryň
bölekleýin söwdasy boýunça hyzmatlar
52.45.10 Ýöriteleşdirilmedik dükanlarda durmuşda ulanylýan
elektrik enjamlarynyň bölekleýin söwdasy boýunça
hyzmatlar
Ýöriteleşdirilmedik dükanlarda radio we telewideniýe
enjamlarynyň, ykjam-diskleriň (DVD), saz gurallarynyň
we gramplastinkalaryň bölekleýin söwdasy boýunça
hyzmatlar
52.45.21 Ýöriteleşdirilmedik
dükanlarda
audio
we
wideoapparatlaryň bölekleýin söwdasy boýunça
hyzmatlar
52.45.22 Ýöriteleşdirilmedik dükanlarda ýazgy edilen ýa-da ýazgy
edilmedik audio-we wideoplýonkalaryň, kassetalaryň we
ykjam diskleriň (DVD), gramplastinkalaryň bölekleýin
söwdasy boýunça hyzmatlar
52.45.23 Ýöriteleşdirilmedik dükanlarda saz gurallarynyň,
partituralaryň bölekleýin söwdasy boýunça hyzmatlar
Ýöriteleşdirilmedik
dükanlarda
ownuk
demir
harytlarynyň, reňkleriň we aýnanyň bölekleýin söwdasy
boýunça hyzmatlar
52.46.11 Ýöriteleşdirilmedik
dükanlarda
ownuk
demir
harytlarynyň bölekleýin söwdasy boýunça hyzmatlar
52.46.12 Ýöriteleşdirilmedik dükanlarda reňkleriň, laklaryň we
syrçalaryň bölekleýin söwdasy boýunça hyzmatlar
52.46.13 Ýöriteleşdirilmedik dükanlarda aýnanyň bölekleýin
söwdasy boýunça hyzmatlar
52.46.14 Ýöriteleşdirilmedik
dükanlarda
öý
şertlerinde
taýýarlamak üçin materiallaryň we enjamlaryň
bölekleýin söwdasy boýunça hyzmatlar (“başarjaň eller”
üçin)
52.46.15 Ýöriteleşdirilmedik dükanlarda arassaçylyk tehniki
enjamlaryň bölekleýin söwdasy boýunça hyzmatlar
52.46.16 Ýöriteleşdirilmedik dükanlarda gurluşyk materiallarynyň
bölekleýin söwdasy boýunça hyzmatlar, beýleki
toparlara goşulmadyk
Ýöriteleşdirilmedik dükanlarda kitaplaryň, gazetleriň we
resminama harytlarynyň bölekleýin söwdasy boýunça
hyzmatlar
52.47.11 Ýöriteleşdirilmedik dükanlarda kitaplaryň bölekleýin
söwdasy boýunça hyzmatlar
52.47.12 Ýöriteleşdirilmedik
dükanlarda
gazetleriň
we
žurnallarynyň bölekleýin söwdasy boýunça hyzmatlar
117
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
52.48
52.48.1
52.48.2
52.48.3
118
5
6
52.47.13 Ýöriteleşdirilmedik dükanlarda diwanhana harytlarynyň
bölekleýin söwdasy boýunça hyzmatlar
Ýöriteleşdirilmedik dükanlarda bolekleýin söwda
boýunça beýleki hyzmatlar
Ýöriteleşdirilmedik dükanlarda edara mebelleriň we
esminama degişli zatlarynyň hem-de enjamlarynyň,
kompýuterleriň, optiki enjamlaryň, surat apparatlarynyň
bölekleýin söwdasy boýunça hyzmatlar
52.48.11 Ýöriteleşdirilmedik dükanlarda edara mebelleriniň
bölekleýin söwdasy boýunça hyzmatlar
52.48.12 Ýöriteleşdirilmedik dükanlarda edara enjamlarynyň we
maşynlaryň bölekleýin söwdasy boýunça hyzmatlar
52.48.13 Ýöriteleşdirilmedik dükanlarda kompýuterleriň we
sargytçynyň aýratyn talaplaryna laýyk gelýän
programmalaýyn üpjünçiligiň bölekleýin söwdasy
boýunça hyzmatlar
52.48.14 Ýöriteleşdirilmedik dükanlarda surat apparatlarynyň,
enjamlaryň, optiki we takyk enjamlaryň bölekleýin
söwdasy boýunça hyzmatlar
52.48.15 Ýöriteleşdirilmedik dükanlarda elektrik aragatnaşyk
enjamlarynyň bölekleýin söwdasy boýunça hyzmatlar
Ýöriteleşdirilmedik dükanlarda sagatlaryň we şaý-sep
önümleriniň; sport harytlarynyň, oýunlaryň we
oýunjaklaryň bölekleýin söwdasy boýunça hyzmatlar
52.48.21 Ýöriteleşdirilmedik dükanlarda sagatlaryň we şaý-sep
önümleriniň bölekleýin söwdasy boýunça hyzmatlar
52.48.22 Ýöriteleşdirilmedik dükanlarda tigirleri goşmak bilen,
sport harytlarynyň bölekleýin söwdasy boýunça
hyzmatlar
52.48.23 Ýöriteleşdirilmedik
dükanlarda
oýunlaryň
we
oýunjaklaryň bölekleýin söwdasy boýunça hyzmatlar
Ýöriteleşdirilmedik dükanlarda azyk däl harytlaryň,
beýleki toparlara goşulmadyk, bölekleýin söwdasy
boýunça hyzmatlar
52.48.31 Ýöriteleşdirilmedik dükanlarda arassalaýjy serişdeleriň,
diwar kagyzlarynyň, pol örtükleriniň, bölekleýin
söwdasy boýunça hyzmatlar
52.48.32 Ýöriteleşdirilmedik dükanlarda gülleriň, ösümlikleriň,
tohumlaryň, dökünleriň bölekleýin söwda boýunça
hyzmatlar
52.48.33 Ýöriteleşdirilmedik dükanlarda öý haýwanlarynyň we
olar üçin iýmleriň bölekleýin söwdasy boýunça
hyzmatlar
52.48.34 Ýöriteleşdirilmedik dükanlarda sowgatlyk serişdeleriň,
senetçilik önümleriniň we dini maksatly predmetleriň
bölekleýin söwdasy boýunça hyzmatlar
52.48.35 Ýöriteleşdirilmedik dükanlarda durmuşda ulanylýan
suwuk ýangyjyň, balonly gazyň, kömür, agaç
ýangyçlaryň bölekleýin söwdasy boýunça hyzmatlar
52.48.36 Ýöriteleşdirilmedik dükanlarda poçta markalarynyň we
monetalaryň bölekleýin söwdasy boýunça hyzmatlar
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
52.5
3
4
52.50
52.50.1
52.61
52.61.1
52.62
52.62.1
52.63
52.63.1
52.71
52.71.1
52.72
52.72.1
52.73
52.73.1
52.74
52.74.1
52.6
52.7
5
6
52.48.37 Täjirçilik çeper galereýalarda sungat eserleriniň
bölekleýin söwdasy boýunça hyzmatlar
52.48.38 Ýöriteleşdirilmedik dükanlarda azyk däl harytlaryň,
beýleki toparlara goşulmadyk, bölekleýin söwdasy
boýunça hyzmatlar
Ulanylan harytlaryň dükanlarynda bölekleýin söwda
boýunça hyzmatlar
52.50.11 Gymmat bahaly gadymy harytlaryň dükanlarynda
bölekleýin söwda boýunça hyzmatlar
52.50.12 Ulanylan kitaplaryň dükanlarynda bölekleýin söwda
boýunça hyzmatlar
52.50.13 Beýleki ulanylan harytlaryň dükanlarynda bölekleýin
söwda boýunça hyzmatlar
Dükanlardan daşary bölekleýin söwda boýunça
hyzmatlar
Poçta arkaly sargytlary ýerine ýetirýän firmalar arkaly
bölekleýin söwdasy boýunça hyzmatlar
52.61.11 Dokma harytlarynyň we egin-eşigiň söwdasy boýunça
hünär alan, poçta arkaly sargytlary ýerine ýetirýän
firmalar arkaly bölekleýin söwdasy boýunça hyzmatlar
52.61.12 Beýleki harytlaryň söwdasy boýunça hünär alan, poçta
boýunça sargytlary ýerine ýetirýän firmalar arkaly
bölekleýin söwdasy boýunça hyzmatlar
52.61.13 Poçta
boýunça
sargytlary
ýerine
ýetirýän
ýöriteleşdirilmedik firmalar arkaly bölekleýin söwdasy
boýunça hyzmatlar
Çadyrlarda we bazarlarda bölekleýin söwda boýunça
hyzmatlar
52.62.11 Çadyrlarda we bazarlarda iýmit önümleriniň we azyk
harytlarynyň bölekleýin söwdasy boýunça hyzmatlar
52.62.12 Çadyrlarda we bazarlarda beýleki harytlaryň bölekleýin
söwdasy boýunça hyzmatlar
52.63.10 Dükanlardan daşary beýleki bölekleýin söwdasy
boýunça hyzmatlar
Şahsy ulanylýan zatlary we durmuşda ulanylýan
harytlary bejermek boýunça hyzmatlar
52.71.10 Aýakgaby we beýleki gön önümleri bejermek boýunça
hyzmatlar
Durmuşda ulanylýan elektrik harytlary bejermek
boýunça hyzmatlar
52.72.11 Radio, tele we beýleki audio we wideo enjamlary
bejermek boýunça hyzmatlar
52.72.12 Durmuşda ulanylýan beýleki elektrik harytlary bejermek
boýunça hyzmatlar
52.73.10 Sagatlary we şaý-sep önümlerini bejermek boýunça
hyzmatlar
Şahsy ulanylýan zatlary we beýleki durmuşda ulanylýan
harytlary bejermek boýunça hyzmatlar
52.74.11 Egin-eşigi we durmuş maksatly dokma önümlerini
abatlamak boýunça hyzmatlar
52.74.12 Tigirleri bejermek boýunça hyzmatlar
119
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
5
6
52.74.13 Şahsy ulanylýan zatlary we durmuşda ulanylýan
harytlary bejermek boýunça hyzmatlar, beýleki toparlara
goşulmadyk
H seksiýa
55
55.1
55.2
55.10
55.10.1
55.10.10
55.21
55.21.1
55.21.10
55.22
55.22.1
55.22.10
55.23
55.23.1
55.23.11
55.23.12
55.23.13
55.23.14
55.23.15
55.3
55.30
55.30.1
55.30.11
55.30.12
55.30.13
55.4
55.5
55.40
55.40.1
55.51
55.52
55.51.1
55.52.1
55.30.14
55.40.10
55.51.10
55.52.11
55.52.12
55.52.13
I seksiýa
60
60.1
60.10
60.10.1
120
Myhmanhanalaryň we restoranlaryň hyzmaty
Myhmanhanalaryň we restoranlaryň hyzmaty
Myhmanhanalaryň hyzmaty
Kempingleriň we gysga möhletleýin ýaşamak üçin
beýleki ýerleriň hyzmatlary
Ýaşlar üçin syýahatçylyk düşelgeleriniň we dag syýahat
bazalarynyň hyzmatlary
Kempingleriň hyzmatlary, ýaşamak üçin awtoarabalary
we awtotizlikleri goşmak bilen
Gysga möhletleýin ýaşamak üçin beýleki ýerleriň
hyzmatlary
Dynç alyş günleri çagalar dynç alyş öýleriň hyzmatlary
Sagaldyş merkezleriniň we dynç alyş öýleriniň
hyzmatlary
Gysga möhletleýin ýaşamak üçin mebeli, otaglary
kärendesine bermek boýunça hyzmatlar
Ýatmak üçin wagonlaryň hyzmatlary we beýleki ulag
serişdelerinde ýatmak üçin ýer bermek boýunça
hyzmatlar
Ýaşamak üçin beýleki ýerleriň hyzmatlary, beýleki
taraplara goşulmadyk
Iýmit bilen üpjün etmek boýunça hyzmatlar
Doly restoran hyzmatlary bilen, iýmit bilen üpjün etmek
boýunça hyzmatlar
Demirýol wagon-restoranlarda we gämilerde iýmit bilen
üpjün etmek boýunça hyzmatlar
Öz-özüňe hyzmat ediş jaýlarynda iýmit bilen üpjün
etmek boýunça hyzmatlar
Iýmit bilen üpjün etmek boýunça beýleki hyzmatlar
Içgiler bilen üpjün etmek boýunça hyzmatlar
Naharhanalaryň hyzmatlary we taýýar iýmiti getirmek
boýunça hyzmatlar
Naharhanalaryň hyzmatlary
Taýýar iýmiti getirmek boýunça hyzmatlar
Hususy jaýlara taýýar iýmiti getirmek boýunça
hyzmatlar
Ulag kärhanalary üçin taýýar iýmiti getirmek boýunça
hyzmatlar
Beýleki kärhanalar we edaralar üçin taýýar iýmiti eltmek
boýunça hyzmatlar
Ulag, ammar hojalygy we aragatnaşyk hyzmatlary
Gury ýer ulagynyň hyzmatlary we geçiriji turbalar
arkaly ugratmak boýunça hyzmatlar
Demir ýol ulagynyň hyzmatlary
60.10.11 Ýolagçylaryň şäherara gatnawy boýunça demir ýol
ulagynyň hyzmatlary
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
60.10.2
60.10.3
60.2
60.21
60.21.1
60.21.2
60.21.3
60.21.4
60.21.5
60.22
60.22.1
5
6
60.10.12 Ýolagçylaryň şäherara gatnawy we ulag serişdelerini
şäherara daşamak boýunça hyzmatlar
Şäherara, şäher ýaka we şäher içinde ýükleri daşamak
boýunça demir ýol ýük ulagynyň hyzmatlary
60.10.21 Doňdurylan we sowadylan ýükleri şäherara, şäher ýaka
we şäher içinde daşamak boýunça demirýol ýük
ulagynyň hyzmatlary
60.10.22 Nebit önümlerini şäherara, şäher ýaka we şäher içinde
daşamak boýunça demir ýol ýük ulagynyň hyzmatlary
60.10.23 Beýleki suwuk ýa-da gaz görnüşli ýükleri şäherara, şäher
ýaka we şäher içinde daşamak boýunça demir ýol ýük
ulagynyň hyzmatlary
60.10.24 Konteýnerlerde şäherara, şäher ýaka we şäher içinde
daşamak boýunça demir ýol ýük ulagynyň hyzmatlary
60.10.25 Poçtany şäherara, şäher ýaka we şäher içinde daşamak
boýunça demir ýol ýük ulagynyň hyzmatlary
60.10.26 Gury üýşmek ýükleri şäherara, şäher ýaka we şäher
içinde daşamak boýunça demir ýol ýük ulagynyň
hyzmatlary
60.10.27 Beýleki ýükleri şäherara, şäher ýaka, we şäher içinde
daşamak boýunça demir ýol ýük ulagynyň hyzmatlary
60.10.30 Manýowr geçýän we tirkege alýan demir ýol ulaglarynyň
hyzmatlary
Gury ýer ulagynyň beýleki hyzmatlary
Bellenen tertip boýunça ýolagçylary gatnatmak boýunça
gury ýer ulagynyň hyzmatlary
60.21.10 Bellenen tertip boýunça ýolagçylary şäherde we şäher
ýakasyna gatnatmak boýunça hyzmatlar
60.21.20 Bellenen tertip boýunça ýolagçylary gatnatmak boýunça
dürli görnüşli gury ýer ulaglarynyň hyzmatlary
60.21.31 Bellenen tertip boýunça ýolagçylary şäherde we şäher
ýakasyna gatnatmak boýunça gury ýer ulaglarynyň
hyzmatlary (demir ýoly goşmazdan)
60.21.32 Bellenen tertip boýunça ýolagçylary ýörite gatnatmak
boýunça gury ýer ulagynyň hyzmatlary (demir ýoly
goşmazdan)
60.21.41 Bellenen tertip boýunça ýolagçylary şäherara gatnatmak
boýunça hyzmatlar (demir ýoly goşmazdan)
60.21.42 Bellenen tertip boýunça ýolagçylary şäherara ýörite
gatnatmak boýunça hyzmatlar (demir ýoly goşmazdan)
Bellenen tertip boýunça ýolagçylary gatnatmak boýunça
gury ýer ulaglarynyň beýleki hyzmatlary
60.21.51 Bellenen tertip boýunça funikulýar, howa kanat ýollary
we galdyryjylar bilen ýolagçylary gatnatmak boýunça
gury ýer ulaglarynyň hyzmatlary
60.21.52 Bellenen tertip boýunça ýolagçylary gatnatmak boýunça
gury ýer ulaglarynyň hyzmatlary, beýleki toparlara
goşulmadyk
Taksileriň hyzmatlary we ýeňil awtomobilleriň sürüjisi
bilen kärendesi boýunça hyzmatlar
60.22.11 Taksileriň hyzmatlary
121
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
60.23
4
60.23.1
60.24
60.24.1
60.24.2
60.24.3
60.3
60.30
60.30.1
61.1
61.10
61.10.1
61
122
5
6
60.22.12 Ýeňil awtomobilleriň sürüjisi bilen kärendesi boýunça
hyzmatlar
Gury ýol ýolagçy ulaglarynyň beýleki hyzmatlary
60.23.11 Şäher we şäherara awtobuslaryň sürüjisi bilen kärendesi
boýunça hyzmatlar
60.23.12 Gezelenç awtobuslarynyň hyzmatlary
60.23.13 Haýwanlaryň kömegi bilen hereketlendirilýän gury ýer
ulag serişdeleri bilen ýolagçylary gatnatmak boýunça
hyzmatlar
60.23.14 Tertibi bellenilmezden ýolagçylary gatnatmak boýunça
gury ýer ulaglarynyň hyzmatlaty, beýleki toparlara
goşulmadyk
Awtoýollarda ýük daşamak boýunça hyzmatlar
Ýöriteleşdirilen ulag serişdeleri bilen awtoýollarda ýük
daşamak boýunça hyzmatlar
60.24.11 Ýöriteleşdirilen ulag serişdeleri bilen awtoýollarda
doňdurylan
ýa-da sowadylan ýükleri daşamak boýunça hyzmatlar
60.24.12 Ýöriteleşdirilen ulag serişdeleri bilen awtoýollarda nebit
önümlerini daşamak boýunça hyzmatlar
60.24.13 Ýöriteleşdirilen ulag serişdeleri bilen awtoýollarda
beýleki suwuk ýa-da gaz görnüşli ýükleri daşamak
boýunça hyzmatlar
60.24.14 Ýöriteleşdirilen ulag serişdeleri bilen awtoýollarda
konteýnerli ýük daşamak boýunça hyzmatlar
60.24.15 Ýöriteleşdirilen ulag serişdeleri bilen awtoýollarda
mebelleri daşamak boýunça hyzmatlar
60.24.16 Ýöriteleşdirilen ulag serişdeleri bilen awtoýollarda
ýükleri daşamak boýunça hyzmatlar
60.24.17 Ýöriteleşdirilen ulag serişdeleri bilen awtoýollarda
ýükleri daşamak boýunça hyzmatlar, beýleki toparlara
goşulmadyk
Ýöriteleşdirilen ulag serişdeleri bilen awtoýollarda ýük
daşamak boýunça hyzmatlar
60.24.21 Ýöriteleşdirilen ulag serişdeleri bilen awtoýollarda poçta
gatnatmak boýunça hyzmatlar
60.24.22 Ýöriteleşdirilen ulag serişdeleri bilen awtoýollarda
beýleki ýükleri daşamak boýunça hyzmatlar
60.24.30 Täjirçilik ýük ulag serişdesiniň sürüjisi bilen kärendesi
boýunça hyzmatlar
Geçiriji turbalar boýunça ugratmak boýunça hyzmatlar
60.30.11 Arassalanan we arassalanmadyk nebiti we nebit
önümlerini geçiriji turbalar boýunça ugratmak boýunça
hyzmatlar
60.30.12 Tebigy gazy geçiriji turbalar boýunça ugratmak boýunça
hyzmatlar
60.30.13 Beýleki ýükleri geçiriji turbalar boýunça ugratmak
boýunça hyzmatlar
Suw ulag hyzmatlary
Deňiz we kabotaž suw ulaglarynyň hyzmatlary
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
61.10.2
61.10.3
61.2
61.20
61.20.1
61.20.2
61.20.3
5
6
61.10.11 Ýolagçylary parom bilen gatnatmak boýunça deňiz we
kabotaž ýolagçy suw ulaglarynyň hyzmatlary
61.10.12 Ýolagçylary parom bilen gatnatmak boýunça deňiz we
kabotaž ýolagçy suw ulaglarynyň beýleki hyzmatlar
Deňiz we kabotaž suw ýük ulaglarynyň hyzmatlary
61.10.21 Deňiz we kabotaž suw ýük ulaglarynyň doňdurylan we
sowadylan önümleri daşamak boýunça hyzmatlary
61.10.22 Deňiz we kabotaž suw ýük ulaglarynyň arassalanmadyk
nebiti daşamak boýunça hyzmatlary
61.10.23 Deňiz we kabotaž suw ýük ulaglarynyň suwuk ýa-da gaz
görnüşli ýükleri daşamak boýunça hyzmatlary, massada
61.10.24 Deňiz we kabotaž suw ulaglarynyň konteýnerlerindäki
ýükleri daşamak boýunça hyzmatlary
61.10.25 Deňiz we kabotaž suw ulaglarynyň poçta gatnatmak
boýunça hyzmatlary
61.10.26 Deňiz we kabotaž suw ulaglarynyň üýşmek gury ýükleri
daşamak boýunça hyzmatlary
61.10.27 Deňiz we kabotaž suw ulaglarynyň beýleki ýükleri
daşamak boýunça hyzmatlary
Ekipažy bilen deňiz ýol ulag serişdeleriniň kärendesi
boýunça hyzmatlar; deňiz we kabotaž suw ulaglarynyň
manýowr we tirkege almak boýunça hyzmatlary
61.10.31 Ekipažy bilen deňiz ýol ulaglary serişdeleriniň kärendesi
boýunça hyzmatlar
61.10.32 Deňiz we kabotaž suw ulaglarynyň manýowr we tirkege
almak boýunça hyzmatlary
Içerki suw ulaglarynyň hyzmatlary
Ýolagçylary gatnatmak boýunça içerki suw ulaglarynyň
hyzmatlary
61.20.11 Ýolagçylary poromlarda gatnatmak boýunça içerki suw
ulaglarynyň hyzmatlary
61.20.12 Ýolagçylary gatnatmak boýunça içerki suw ulaglarynyň
beýleki hyzmatlary
Ýükleri daşamak boýunça içerki suw ulaglaryň beýleki
hyzmatlary
61.20.21 Doňdurlan ýa-da sowadylan önümleri daşamak boýunça
içerki suw ulaglarynyň hyzmatlary
61.20.22 Arassalanmadyk nebiti daşamak boýunça içerki suw
ulagynyň hyzmatlary
61.20.23 Beýleki suwuk ýa-da gaz görnüşli ýükleri daşamak
boýunça içerki suw ulagynyň hyzmatlary
61.20.24 Konteýnerde ýükleri daşamak boýunça içerki suw
ulagynyň hyzmatlary
61.20.25 Beýleki ýükleri daşamak boýunça içerki suw ulagynyň
hyzmatlary
Ekipažy bilen deňiz däl ulag serişdeleriniň kärendesi
boýunça hyzmatlar; manýowr geçirilýän we tirkege alyjy
içerki suw ulagynyň hyzmatlary
61.20.31 Ekipažly deňiz däl ulag serişdeleriniň kärendesi boýunça
hyzmatlar
123
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
5
6
61.20.32 Manýowr geçirilýän we tirkege alyjy içerki suw
ulagynyň hyzmatlary
62
62.1
62.10
62.10.1
62.10.10
62.10.2
62.10.21
62.10.22
62.10.23
62.2
62.3
62.20
62.30
62.20.1
62.20.10
62.20.2
62.20.20
62.20.3
62.30.1
62.20.30
62.30.10
63
63.1
63.11
63.11.1
63.11.11
63.11.12
63.12
63.12.1
63.12.11
63.12.12
63.12.13
63.12.14
63.2
63.21
63.21.1
63.21.2
63.21.10
63.21.21
63.21.22
63.21.23
63.21.24
63.21.25
63.22
63.22.1
63.22.11
124
Howa ulaglarynyň hyzmatlary
Howa ulaglarynyň hyzmatlary
Ýolagçy gatnatmakda bellenen tertip boýunça howa
ulaglarynyň hyzmatlary
Ýük daşamakda bellenen tertip boýunça howa
ulaglarynyň hyzmatlary
Bellenen tertip boýunça howa ýol ulaglary arkaly poçta
daşamak boýunça hyzmatlar
Bellenen tertip boýunça konteýnerlerde ýük daşamak
boýunça hyzmatlar
Bellenen tertip boýunça howa ýol ulaglary arkaly beýleki
ýükleri daşamak boýunça hyzmatlar
Howa ulaglaryny tertibi bellenilmedik hyzmatlary
Ýolagçylary gatnatmak boýunça howa ulaglarynyň
tertibi bellenilmedik hyzmatlary
Ýükleri daşamak boýunça howa ulaglarynyň tertibi
bellenilmedik hyzmatlary
Ekipažly howa ulagynyň kärendesi boýunça hyzmatlar
Kosmos ulag hyzmatlary
Kömekçi we goşmaça ulag hyzmatlary; syýahatçylyk
gullukla-rynyň we syýahatçylyk operatorlarynyň
hyzmatlary
Ýükleri işläp taýýarlamak we saklamak boýunça
hyzmatlar
Ýükleri işläp taýýarlamak boýunça hyzmatlar
Konteýnerleri işläp taýýarlamak boýunça hyzmatlar
Ýükleri işläp taýýarlamak boýunça beýleki hyzmatlar
Ammara ýerleşdirmek we saklamak boýynça hyzmatlar
Doňdurlan ýa-da sowadylan ýükleri saýlamak boýunça
hyzmatlar
Suwuk we gaz görnüşli ýükleri saklamak boýunça
hyzmatlar
Däne saklamak boýunça hyzmatlar
Ammara ýerleşdirmek we saklamak boýunça beýleki
hyzmatlar
Beýleki kömekçi ulag hyzmatlary
Gury ýer ulaglary üçin beýleki kömekçi hyzmatlar
Demir ýol ulagy üçin beýleki kömekçi hyzmatlar
Awtomenzilleriň we beketleriň hyzmatlary
Awtomagistrallardan peýdalanmak boýunça hyzmatlar
Köprilerden we ýerasty geçelgeleri peýdalanmak
boýunça hyzmatlar
Awtomobil duralgalarynyň hyzmatlary
Awtoýol ulagy üçin beýleki kömekçi hyzmatlar, beýleki
toparlara goşulmadyk
Suw ulaglary üçin beýleki kömekçi hyzmatlar
Ýükleri işläp taýýarlamagy goşmazdan, portlardan we
suw ýollaryndan peýdalanmak boýunça hyzmatlar
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
63.23
63.23.1
63.3
63.30
63.30.1
63.4
63.40
63.40.1
63.40.2
5
64
64.1
64.11
64.11.1
64.11.11
64.11.12
64.11.13
64.11.14
64.11.15
64.12
64.12.1
64.12.11
64.12.12
64.2
64.20
64.20.1
6
63.22.12 Losman hyzmatlary
63.22.13 Suw ulagyny gämi duralgasyna goýmak boýunça
hyzmatlar
63.22.14 Gämi gatnawy ulgamynda hyzmatlar
63.22.15 Gämileri halas etmek we galdyrmak boýunça hyzmatlar
63.22.16 Suw ulagy üçin beýleki kömekçi hyzmatlar, beýleki
toparlara goşulmadyk
Howa ýol ulagy üçin beýleki kömekçi hyzmatlar
63.23.11 Ýükleri işläp taýýarlamagy goşmazdan, aeroportlaryň
hyzmatlary
63.23.12 Howa ýol hereketini dolandyrmak boýunça hyzmatlar
63.23.13 Howa ýol ulagy üçin beýleki kömekçi hyzmatlar, beýleki
toparlara goşulmadyk
Syýahatçylyk
gulluklarynyň
we
syýahatçylyk
operatoplarynyň hyzmatlary; syýahatçylara kömek
bermek boýunça hyzmatlar, beýleki toparlara
goşulmadyk
63.30.11 Toplumlaýyn syýahatçylyk hyzmatlaryny guramak
boýunça syýahatçylyk operatorlarynyň we syýahatçylyk
gulluklarynyň hyzmatlary
63.30.12 Gezelenç peteklerini (biletlerini) satmak, ýaşamagy
guramak we toplumlaýyn syýahatçylyk hyzmatlary
boýunça syýasatçylyk operatorlarynyň we syýahatçylyk
gulluklarynyň sylag üçin ýa-da şertnama esasynda ýerine
ýetirýän hyzmatlary
63.30.13 Syýahatçylyk maglumat hyzmatlary
63.30.14 Syýahatçylyk gezelenç hyzmatlary
Ulag gulluklarynyň beýleki hyzmatlary
Ýük ulag gulluklarynyň hyzmatlary
63.40.11 Gämi dellalynyň hyzmatlary
63.40.12 Ýük ulag agent ekspeditorlarynyň beýleki hyzmatlary
63.40.20 Beýleki kömekçi we goşmaça ulag hyzmatlary
Poçta we elektroaragatnaşyk hyzmatlary
Poçta we çapar hyzmatlary
Milli poçta hyzmatlary
Poçta hyzmatlary
Gazetler we beýleki döwürleýin neşirler bilen
baglanyşykly poçta hyzmatlary
Hatlar bilen baglanyşykly poçta hyzmatlary
Posylkalar we banderollar bilen baglanyşykly poçta
hyzmatlary
Poçta bölümleriniň hyzmatlary
Beýleki poçta hyzmatlary
Çapar hyzmatlary (milli poçtalaryň hyzmatyny
goşmazdan)
Ulaglarynyň bir ýa-da birnäçe görnüşleri bilen poçtany
gowşurmak boýunça hyzmatlar
Beýleki çapar hyzmatlary
Elektroaragatnaşyk hyzmatlary
Maglumatlary we habarlary ibermek boýunça
elektroaragatnaşyk hyzmatlary
125
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
64.20.2
64.20.3
5
J seksiýa
65
65.1
65.11
65.12
65.11.1
65.12.1
65.11.10
65.12.10
65.21
65.22
65.23
65.21.1
65.22.1
65.23.1
65.21.10
65.22.10
65.23.10
65.2
66
66.0
66.01
66.01.1
66.02
66.02.1
66.03
126
6
64.20.11 Umumy peýdalanyşdaky aragatnaşygyň şäher telefon
ulgamynyň hyzmatlary
64.20.12 Umumy peýdalanyşdaky aragatnaşygyň şäherara telefon
ulgamynyň hyzmatlary
64.20.13 Ykjam telefon aragatnaşygynyň hyzmatlary
64.20.14 Bilelikdäki peýdalanyjylaryň aragatnaşyk ulgamynyň
hyzmatlary
64.20.15 Iş boýunça hyzmat edýän aragatnaşygyň bölünip aýrylan
ulgamynyň hyzmatlary
64.20.16 Maglumatlary geçirmek üçin elektroaragatnaşyk
ulgamynyň hyzmatlary (şol sanda elektron poçta
hyzmatlary)
64.20.17 “Internet” torunyň elýeterliligini üpjün etmek boýunça
hyzmatlar
Beýleki elektroaragatnaşyk hyzmatlary
64.20.21 Telewizion ýaýlymlaryň alyp eşitdirmek boýunça
elektroaragatnaşyk hyzmatlary
64.20.22 Radioýaýlymlaryň
alyp
eşitdirilişi
boýunça
elektroaragatnaşyk hyzmatlary
64.20.23 Abonentleri birikdirmek boýunça elektrik-aragatnaşyk
hyzmatlary
64.20.28 Beýleki elektroaragatnaşyk hyzmatlary
64.20.30 Radioaragatnaşyklagyň
we
telewizion
kabel
aragatnaşygyň hyzmatlary
66.01.11
66.01.12
66.02.11
66.02.12
Maliýe dellalçylygy boýunça hyzmatlar
Maliýe
dellalçylygy
boýunça
hyzmatlar,
ätiýaçlandyrma we pensiýa üpjünçiligi boýunça
hyzmatlary goşmazdan
Pul dellalçylygy boýunça hyzmatlar
Merkezi banklaryň hyzmatlary
Pul dellalçylygy boýunça beýleki hyzmatlar
Maliýe dellalçylygy boýunça beýleki hyzmatlar
Maliýe lizingi boýunça hyzmatlar
Karz bermek boýunça beýleki hyzmatlar
Maliýe dellalçylygy boýunça beýleki hyzmatlar, beýleki
toparlara goşulmadyk (ätiýaçlandyrma we pensiýa
üpjünçiligi boýunça hyzmatlary goşmazdan)
Ätiýaçlandyrma we pensiýa üpjünçiligi boýunça
hyzmatlar (hökmany durmuş üpjünçiligi boýunça
hyzmatlary goşmazdan)
Ätiýaçlandyrma we pensiýa üpjünçiligi boýunça
hyzmatlar (hökmany durmuş üpjünçiligi boýunça
hyzmatlary goşmazdan)
Ömri ätiýaçlandyrmak boýunça hyzmatlar
Ömri gaýtadan ätiýaçlandyrmak boýunça hyzmatlar
Pensiýa üpjünçiligi boýunça hyzmatlar
Pensiýa gaýtadan ätiýaçlandyrmak boýunça hyzmatlar
Ätiýaçlandyrma
boýunça
hyzmatlar
(ömri
ätiýaçlandyrmany goşmazdan)
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
5
66.03.1
66.03.11
66.03.12
66.03.13
66.03.2
66.03.21
66.03.22
66.03.3
66.03.31
66.03.4
66.03.5
66.03.6
66.03.7
66.03.32
66.03.40
66.03.50
66.03.60
66.03.71
66.03.72
66.03.8
66.03.73
66.03.80
66.03.9
66.03.90
67
67.1
67.2
67.11
67.12
67.11.1
67.12.1
67.11.10
67.12.10
67.13
67.13.1
67.13.10
67.20
67.20.1
67.20.10
67.20.2
67.20.20
K seksiýa
70
70.1
70.11
70.11.1
6
Betbagtçylykly ýagdaýlardan ätiýaçlandyrma we saglygy
goraýyş ätiýaçlandyrmasy boýunça hyzmatlar
Betbagtçylykly ýagdaýlardan ätiýaçlandyrma boýunça
hyzmatlar
Näsaglyklardan ätiýaçlandyrma boýunça hyzmatlar
Zähmete ukypsyzlykdan ätiýaçlandyrma boýunça
hyzmatlar
Awtoulagy ätiýaçlandyrma boýunça hyzmatlar
Awtoulagy ätiýaçlandyrma bilen baglanyşykly beýleki
hyzmatlar
Ulagy we ýükleri ätiýaçlandyrma boýunça hyzmatlar
(awtoulaglary goşmazdan)
Suw, howa ýol ulaglaryny we beýleki ulaglary
(awtoulaglary goşmazdan) ätiýaçlandyrma boýunça
hyzmatlar
Ýükleri ätiýaçlandyrma boýunça hyzmatlar
Ýangyndan ätiýaçlandyrma we beýleki emläk
ätiýaçlandyrmasy boýunça hyzmatlar
Jogapkärçiligi ätiýaçlandyrma boýunça hyzmatlar
Karzy we borçlary ätiýaçlandyrma boýunça hyzmatlar
Kömegi, kazyýet çykdajylaryny we maliýe ýitgilerini
ätiýaçlandyrma boýunça hyzmatlar
Kömegi ätiýaçlandyrma boýunça hyzmatlar
Kazyýet çykdajylaryny ätiýaçlandyrma boýunça
hyzmatlar
Maliýe ýitgilerinden ätiýaçlandyrma boýunça hyzmatlar
Ätiýaçlandyrma boýunça beýleki hyzmatlar (ömri
ätiýaçlandyrmany goşmazdan)
Gaýtadan ätiýaçlandyrma boýunça beýleki hyzmatlar,
ömri gaýtadan ätiýaçlandyrmany goşmazdan
Maliýe dellalçylygyna degişli goşmaça hyzmatlar
Maliýe dellalçylygyna degişli goşmaça hyzmatlar
(ätiýaçlandyrmany we pensiýa üpjünçiligini goşmazdan)
Maliýe bazarlaryny dolandyrmak boýunça hyzmatlar
Gymmatly kagyzlaryň broker amallary we gaznalary
dolandyrmak boýunça hyzmatlar
Maliýe dellalçylygyna degişli beýleki goşmaça
hyzmatlar
Ätiýaçlandyrma degişli we pensiýa üpjünçiligi boýunça
hyzmatlar
Ätiýaçlandyrma
brokerleriniň
we
agentleriniň
hyzmatlary
Gozgalmaýan emläk, kärende we täjirçilik işleri bilen
baglanyşykly hyzmatlar
Gozgalmaýan emläk bilen baglanyşykly hyzmatlar
Hususy gozgalmaýan emläk bilen baglanyşykly
hyzmatlar
Hususy gozgalmaýan emlägi satmak üçin taýýarlamak
boýunça hyzmatlar
127
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
70.12
70.12.1
70.2
70.20
70.20.1
70.3
70.31
70.31.1
70.32
70.32.1
71
71.1
128
4
71.10
5
6
70.11.11 Ýaşalýan hususy gozgalmaýan emlägi satmak üçin
taýýarlamak boýunça hyzmatlar
70.11.12 Ýaşalmaýan gozgalmaýan emlägi satmak üçin
taýýarlamak boýunça hyzmatlar
Hususy gozgalmaýan emlägi satyn almak we satmak
boýunça hyzmatlar
70.12.11 Ýaşalýan jaýlary we ýeri satyn almak we satmak
boýunça hyzmatlar
70.12.12 Ýaşaýyş jaýyny gurmak üçin ýaramly boş mellek
ýerlerini satyn almak we satmak boýunça hyzmatlar
70.12.13 Ýaşalmaýan jaýlary we ýeri satyn almak we satmak
boýunça hyzmatlar
70.12.14 Ýaşaýyş jaýyny gurmak üçin ýaramsyz boş mellek
ýerlerini satyn almak we satmak boýunça hyzmatlar
Hususy gozgalmaýan emlägi kireýine bermek boýunça
hyzmatlar
70.20.11 Ýaşalýan hususy gozgalmaýan emlägi kireýine bermek
boýunça hyzmatlar
70.20.12 Ýaşalmaýan hususy gozgalmaýan emlägi kireýine
bermek boýunça hyzmatlar
Gozgalmaýan emläk boýunça gulluklaryň sylag ýa-da
şertnama esasynda ýerine ýetirilýän hyzmatlary
70.31.11 Ýaşalýan jaýlary we ýerleri satmak boýunça sylag ýa-da
şertnama esasynda ýerine ýetirilýän hyzmatlary
70.31.12 Ýaşaýyş jaýyny gurmak üçin ýaramly boş mellek
ýerlerini satmak boýunça sylag ýa-da şertnama esasynda
ýerine ýetirilýän hyzmatlary
70.31.13 Ýaşalmaýan jaýlary we ýeri satmak boýunça sylag ýa-da
şertnama esasynda ýerine ýetirilýän hyzmatlary
70.31.14 Ýaşaýyş jaýyny gurmak üçin ýaramsyz boş ýerleri
satmak boýunça sylag ýa-da şertnama esasynda ýerine
ýetirilýän hyzmatlary
70.31.15 Gozgalmaýan emlägi bahalandyrmak (ekspertiza
boýunça) sylag ýa-da şertnama esasynda amala
aşyrylýan hyzmatlary
Gozgalmaýan emlägi dolandyrmak boýunça sylag ýa-da
şertnama esasynda amala aşyrylýan hyzmatlary
70.32.11 Ýaşalýan gozgalmaýan emlägi dolandyrmak boýunça
sylag ýa-da şertnama esasynda amala aşyrylýan
hyzmatlary
70.32.12 Ýaşalmaýan emlägi dolandyrmak boýunça sylag ýa-da
şertnama esasynda amala aşyrylýan hyzmatlary
70.32.13 Jaýlara tehniki taýdan hyzmat etmek boýunça hyzmatlar
we gapy garawullarynyň (konsýerž) hyzmatlary
Maşynlary we operatorsyz enjamlary kärendesine
bermek boýunça we şahsy ulanylýan zatlary we
durmuşda ulanylýan harytlary kireýine bermek
boýunça hyzmatlar
Awtomobilleriň kärendesi boýunça hyzmatlar
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
71.10.1
71.2
71.21
71.21.1
71.22
71.22.1
71.23
71.23.1
71.3
71.31
71.31.1
71.32
71.32.1
71.33
71.33.1
71.34
71.34.1
71.4
71.40
71.40.1
5
6
71.10.10 Sürijisiz ýeňil awtomobilleriň we agramy 3500 kg çenli
bolan ýeňil tirkegleriň kärendesi boýunça hyzmatlar
Beýleki ulag serişdeleriniň kärendesi boýunça hyzmatlar
Beýleki gury ýer ulag serişdeleriniň kärendesi boýunça
hyzmatlar
Operatorsyz beýleki gury ýer ulag serişdeleriniň
kärendesi boýunça hyzmatlar
71.21.11 Sürüjisiz ýük ulag serişdeleriniň kärendesi boýunça
hyzmatlar
71.21.12 Demir ýol ulag serişdeleriniň kärendesi boýunça
hyzmatlar
71.21.13 Konteýnerleriň kärendesi boýunça boýunça hyzmatlar
71.21.14 Motosiklleriň ýaşamak üçin, awtoarabalaryň we
awtotirkegleriň kärendesi boýunça hyzmatlar
71.21.15 Operatorsyz beýleki ulag serişdeleriniň kärendesi
boýunça hyzmatlar
Suw ulaglarynyň kärendesi boýunça hyzmatlar
71.22.10 Operatorsyz gämileriň kärendesi boýunça hyzmatlar
Howa ýol ulag serişdeleriniň kärendesi boýunça
hyzmatlar
71.23.10 Operatorsyz howa ýol ulag serişdeleriniň kärendesi
boýunça hyzmatlar
Beýleki maşynlaryň we enjamlaryň kärendesi boýunça
hyzmatlar
Oba hojalyk maşynlaryň we enjamlaryň kärendesi
boýunça hyzmatlar
71.31.10 Operatorsyz oba hojalyk maşynlarynyň we enjamlarynyň
kärendesi boýunça hyzmatlar
71.32.10 Operatorsyz senagat we raýat gurluşygy üçin maşynlaryň
we enjamlaryň kärendesi boýunça hyzmatlar
Edara maşynlarynyň we enjamlarynyň we hasaplaýyş
tehnikasynyň (kompyuterleriniň) kärendesi boýunça
hyzmatlar
Operatorsyz edara maşynlarynyň we enjamlarynyň we
hasaplaýyş tehnikasynyň (kompyuterleriň) kärendesi
boýunça hyzmatlar
71.33.11 Operatorsyz edara maşynlarynyň we enjamlarynyň
kärendesi boýunça hyzmatlar
71.33.12 Operatorsyz hasaplaýyş tehnikasynyň (kompýuterleri)
kärendesi boýunça hyzmatlar
Beýleki maşynlaryň we enjamlaryň kärendesi boýunça
hyzmatlar
71.34.10 Operatorsyz beýleki maşynlaryň we enjamlaryň
kärendesi boýunça hyzmatlar
Şahsy ulanylýan zatlaryň we durmuşda ulanylýan
harytlaryň kärendesi (kireýine bermek) boýunça
hyzmatlar, beýleki toparlara goşulmadyk
71.40.11 Telewizorlaryň, radiopriýomnikleriň, widioýazgy üçin
gurluşlaryň, olara degişli enjamlaryň we zatlaryň
kärendesi (kireýine bermek) boýunça hyzmatlar
129
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
5
6
71.40.12 Widioplýonkalaryň we DVD-diskleriň kärendesi
(kireýine bermek) boýunça hyzmatlar
71.40.13 Mebelleriň we beýleki durmuşda ulanylýan närseleriň
kärendesi (kireýine bermek) boýunça hyzmatlar
71.40.14 Dynç alşy geçirmek üçin enjamlaryň kärendesi (kireýine
bermek) boýunça hyzmatlar
71.40.15 Saz gurallarynyň kärendesi (kireýine bermek) boýunça
hyzmatlar
71.40.16 Şahsy ulanylýan zatlaryň we durmuşda ulanylýan
beýleki zatlaryň kärendesi (kireýine bermek) boýunça
hyzmatlar
72
72.1
72.10
72.10.1
72.2
72.21
72.21.1
72.10.10
72.21.11
72.21.12
72.21.2
72.22
72.21.20
72.22.1
72.22.11
72.22.12
72.22.13
72.30.1
72.22.14
72.20.15
72.30.10
72.30.2
72.30.21
72.30.22
72.30.23
72.30.24
72.30.3
72.4
130
72.40
72.40.1
72.30.30
Kompýuter hyzmatlary we olar bilen baglanyşykly
hyzmatlar
Tehniki taýdan üpjün etmek boýunça maslahat
hyzmatlary
Maslahaty goşmak bilen programma üpjünçiligi boýunça
hyzmatlar
Taýyn ulgamlaýyn programma üpjünçiligini çap etmek
boýunça hyzmatlar
Taýyn amaly programma üpjünçiligini çap etmek
boýunça hyzmatlar
Maglumatlary awtomatik usulda işläp taýýarlamak
boýunça maşynlarda peýdalanylýan dürli görnüşli
maglumat saklaýjylar (kompýuterlerde)
Programma üpjünçiligi boýunça hyzmatlar we şu
pudaklara degişli beýlekiler, beýleki hyzmatlara degişli
bolmadyk
Programma üpjünçiligi boýunça hyzmatlar
Aýratyn peýdalanyjylar üçin programma üpjünçiligini
işläp taýýarlamak boýunça hyzmatlar
Ulgamlaýyn seljeriş we programmalaşdyrmak boýunça
hyzmatlar
Tehniki taýdan üpjün etmek boýunça hyzmatlary
Kompýuter bilen bagly beýleki ýokary hünärli hyzmatlar
Hasaplaýyş serişdelerini (kompýuterler) dolandyrmak
boýunça hyzmatlar
Hasaplaýyş
serişdeleri
(kompýuterler)
bilen
maglumatlary işläp taýýarlamak boýunça hyzmatlar
Tablisany düzmekde we maglumatlary işläp taýýarlamak
boýunça hyzmatlar
Maglumatlary gerizmek boýunça hyzmatlar
“Internetde”
saýtlary işläp taýýarlamak boýunça
hyzmatlar
Hasaplaýyş
serişdeleri
(kompýuterler)
bilen
maglumatlary işläp taýýarlamak boýunça beýleki
hyzmatlar
“Internetde” habary (maglumat) ýerleşdirmek üçin ýerini
ulanyja satmak boýunça hyzmatlar
Maglumatlar binýady bilen baglanyşykly hyzmatlar
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
72.5
72.50
72.40.2
72.50.1
72.6
72.60
72.60.1
73.1
73.10
73.10.1
5
73
73.10.11
73.10.12
73.10.13
73.10.14
73.10.15
73.10.16
73.2
73.20
73.20.1
73.20.11
73.20.12
73.20.13
73.20.14
73.20.15
74
74.1
74.11
74.11.1
6
72.40.11 Maglumatlar binýadyndyny ulgamda neşir etmek
(ýerleşdirmek) boýunça hyzmatlar
72.40.12 “Internetde” gözleg ulgamyny döretmek boýunça
hyzmatlar
72.40.13 Maglumatlar binýady bilen baglanyşykly beýleki
hyzmatlar
72.40.20 Mahabat üçin ýeri satmak boýunça hyzmatlar
Maşynlary we edara enjamlary hem-de hasaplaýyş
tehnikasyna (kompýuterler) tehniki taýdan hyzmat etmek
we bejermek boýunça hyzmatlar
72.50.11 Maşynlary we edara enjamlary tehniki taýdan hyzmat
etmek we bejermek boýunça hyzmatlar
72.50.12 Hasaplaýyş tehnikasyny (kompýuterler) tehniki taýdan
hyzmat etmek we bejermek boýunça hyzmatlar
72.60.10 Hasaplaýyş tehnikasy (kompýuterler) bilen baglanyşykly
beýleki hyzmatlar
Barlaglar we işläp düzmeler boýunça hyzmatlar
Fiziki we tebigy ylymlar ulgamynda barlaglar we synag
işläp düzmeleri boýunça hyzmatlar
Fiziko-matematiki ylymlar ulgamynda barlaglar we
synag işläp düzmeleri boýunça hyzmatlar
Himiýa we biologiýa ulgamynda barlaglar we synag
işläp düzmeleri boýunça hyzmatlar
Tehnika ylymlar we tehnologiýalar ulgamynda barlaglar
we synag işläp düzmeleri boýunça hyzmatlar
Oba hojalyk ylymlary ulgamynda barlaglar we synag
işläp düzmeleri boýunça hyzmatlar
Saglygy goraýyş ylymlary we dermançylyk ulgamynda
barlaglar we synag işläp düzmeleri boýunça hyzmatlar
Beýleki tebigy ylymlar ulgamynda barlaglar we synag
işläp düzmeleri boýunça hyzmatlar
Jemgyýetçilik we gumanitar ylymlar ulgamynda
barlaglar we synag işläp düzmeleri boýunça hyzmatlar
Maliýe, durmuşy öwreniş we psihologiýa ulgamynda
barlaglar we synag işläp düzmeleri boýunça hyzmatlar
Ykdysadyýet ulgamynda barlaglar we synag işläp
düzmeleri boýunça hyzmatlar
Hukuk ulgamynda barlaglar we synag işläp düzmeleri
boýunça hyzmatlar
Dilşynaslyk we dil bilimi ulgamynda barlaglar we synag
işläp düzmeleri boýunça hyzmatlar
Beýleki gumanitar we jemgyýetçilik ylymlary
ulgamynda barlaglar we synag işläp düzmeleri boýunça
hyzmatlar
Sarp edijilere ýerine ýetirilýän beýleki hyzmatlar
Hukuk. Hasapçylyk hasaba alyşy, audit ulgamynda sarp
edijilere berilýän beýleki hyzmatlar; täjirçilik işi we
dolandyryş meseleleri boýunça maslahat beriş
Hukuk hyzmatlary
131
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
74.12
74.12.1
74.12.2
74.13
74.12.3
74.13.1
74.14
74.14.1
74.14.2
132
5
6
74.11.11 Hukuk maslahat beriş hyzmatlary we jenaýat kanuny
bilen baglanyşykly wekilçilik hyzmatlary
74.11.12 Hukuk maslahat beriş hyzmatlary, raýat, söwda ýa-da
zähmet kukugy bilen baglylykda wekilçilik hyzmatlary
74.11.13 Hukuk maslahat beriş hyzmatlary we edara ediş, halkara
ýa-da harby hukuk bilen baglylykda wekilçilik
hyzmatlary
74.11.14 Patentleme we awtorlyk hukugy ýaýrawynda maslahat
hyzmatlary
74.11.15 Natorial hyzmatlary
74.11.16 Söwdalaşma hyzmatlary
74.11.17 Hukuk maslahatlar we maglumat bermek boýunça
beýleki hyzmatlar
Hasaphana hasabaty ulgamynda, hasaplary düzmek
boýunça we derňew geçirmek boýunça (audit)
hyzmatlar; salgyt salmak ulgamynda maslahat
hyzmatlary
Hasabat düzmek we geçirmek (audit) boýunça hyzmatlar
74.12.11 Maliýe derňewlerini (audit)geçirmek boýunça hyzmatlar
74.12.12 Hasaplary (hasabatlary) barlamak boýunça hyzmatlar
74.12.13 Maliýe hasabatlaryny (balanslary) düzmek boýunça
hyzmatlar
74.12.14 Hasaplary düzmek boýunça beýleki hyzmatlar
74.12.20 Hasapçylyk hasaba alyşy ulgamynda beýleki hyzmatlar
(salgyt
deklarasiýalary
bilen
baglanyşyklylary
goşmazdan)
74.12.30 Salgyt salmak ulgamynda maslahat beriş hyzmatlary
Bazary we jemgyýetçilik pikirini öwrenmek boýunça
hyzmatlar
74.13.11 Bazary öwrenmek boýunça hyzmatlar we şuňa meňzeş
hyzmatlar
74.13.12 Jemgyýetçilik pikirini ýüze çykarmak boýunça
hyzmatlar
Täjirçilik işleri we dolandyryş meseleleri boýunça
maslahat hyzmatlary
74.14.11 Dolandyryşyň umumy meseleleri boýunça maslahat
hyzmatlary
74.14.12 Maliýe işlerini dolandyrmak boýunca maslahat
hyzmatlary (korporatiw salgydy goşmazdan )
74.14.13 Harytşynaslygy dolandyrmak meseleleri boýunça
maslahat hyzmatlary
74.14.14 Zähmet serişdelerini dolandyrmak meseleleri boýunça
maslahat hyzmatlary
74.14.15 Önümçiligi dolandyrmak meseleleri boýunça maslahat
hyzmatlary
74.14.16 Jemgyýetçilik bilen aragatnaşyk boýunça hyzmatlar
74.14.17 Dolandyryş meseleleri boýunça beýleki maslahat
hyzmatlary
Dolandyryş meseleleri boýunça beýleki hyzmatlar
74.14.21 Taslamalara ýolbaşçylyk etmek boýunça hyzmatlar
(gurluşyk taslamalaryny goşmazdan )
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
74.15
74.2
4
74.15.1
74.20
74.20.1
74.20.2
74.20.3
74.20.4
74.20.5
74.20.6
74.20.7
74.3
74.30
74.30.1
5
6
74.14.22 Dolandyryş ulgamynda beýleki hyzmatlar, beýleki
toparlara goşulmadyk
74.14.23 Dolandyryş ulgamynda beýleki hyzmatlar, beýleki
toparlara goşulan
74.15.10 Kärhanalary
dolandyrmak
boýunça
holding
kompaniýalaryň hyzmatlary
Binagärçilik, inžener-agtaryş ulgamlarynda we bu
ulgamlarda tehniki maslahatlary bermek boýunça
hyzmatlar
74.20.10 Binagärçilik, inžener we şuňa meňzeş maksatlar üçin
meýilnamalar we çyzgylar
Binagärçilik ulgamynda hyzmatlar
74.20.21 Maslahat
we
binagärçilik
ulgamynda
taslamalaşdyrmagyň derejesini habar berýän hyzmatlar
74.20.22 Binagärçilik taslamasy boýunça hyzmatlar
74.20.23 Binagärçilik ulgamynda beýleki hyzmatlar
Injiniring ulgamynda hyzmatlar
74.20.31 Injiniring ulgamynda maslahat hyzmatlary
74.20.32 Binýat guýmak we gurluşyk gurnamalary boýunça
injiniring ulgamynda hyzmatlar
74.20.33 Jaýlary elektrik we mehaniki taýdan enjamlaşdyrmak
boýunça injiniring ulgamynda hyzmatlar
74.20.34 Raýat gurluşygynyň binalaryny taslamalaşdyrmak
boýunça injiniring ulgamynda hyzmatlar
74.20.35 Senagat
kärhanalaryny
we
tehnologik
işleri
taslamalaşdyrmak boýunça injiniring ulgamynda
hyzmatlar
74.20.36 Injiniring ulgamynda taslamalary, beýleki toparlara
goşulmadyk
74.20.37 Injiniring ulgamynda beýleki hyzmatlar
74.20.40 “Açary eline beräýmeli” edip tabşyrylýan taslamalar
üçin Injiniring ulgamynda toplumlaýyn hyzmatlar
Şäherleri
meýilleşdirmek
boýunça
bag-seýilgäh
binagärçiligi ulgamynda hyzmatlar
74.20.51 Şäheri meýilleşdirmek boýunça hyzmatlar
74.20.52 Bag-seýilgäh binagärçiligi ulgamynda hyzmatlar
74.20.60 Raýat we senagat gurluşygy taslamalaryny dolandyrmak
boýunça hyzmatlar
Gurluşyk bilen meňzeş ylmy we tehniki ulgamlarda
maslahat hyzmatlary
74.20.71 Ylmy agtaryşlaryň geologiýa, geofiziki we beýleki
görnüşleri boýunça hyzmatlar
74.20.72 Markşeýder ýerasty surata düşürmek boýunça hyzmatlar
74.20.73 Markşeýder ýerüsti surata düşürmek boýunça hyzmatlar
74.20.74 Kortografiýa boýunça hyzmatlar
74.20.75 Tehniki maslahatlar boýunça hyzmatlar, inžiniring
ulgamynda maslahatlary goşmazdan
Tehniki synag we seljeriş boýunça hyzmatlar
74.30.11 Howanyň we dürli maddalaryň arassalygyny we
düzümini barlamak we seljermek boýunça hyzmatlar
133
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
74.4
3
74.40
4
74.40.1
74.40.2
74.5
74.50
74.50.1
74.50.2
74.6
74.60
74.60.1
74.7
74.70
74.70.1
74.8
134
5
6
74.30.12 Fiziki alamatlary synagdan geçirmek we seljermek
boýunça hyzmatlar
74.30.13 Toplumlaýyn elektromehaniki ulgamlary synagdan
geçirmek we seljermek boýunça hyzmatlar
74.30.14 Ýol ulag serişdelerine tehniki taýdan gözegçilik etmek
boýunça hyzmatlar
74.30.15 Tehniki taýdan gözegçilik boýunça beýleki hyzmatlar
74.30.16 Tehniki taýdan synagdan geçirmek we seljermek
boýunça beýleki hyzmatlar
Mahabat gurşawynda hyzmatlar
74.40.11 Mahabat üçin ýeri we wagty satmak we kärendesi
boýunça sylag üçin ýa-da şertnama esasynda ýerine
ýetirilen hyzmatlar
74.40.12 Mahabaty meýilleşdirmek, emele getirmek we
ýerleşdirmek boýunça hyzmatlar
74.40.13 Mahabat gurşawynda beýleki hyzmatlar
74.40.20 Mahabat üçin ýeri we wagty satmak we kärendesi
boýunça, beýleki toparlara goşulmadyk
Işçi güýjüni hakyna tutmak we işgärleri saýlap almak
boýunça hyzmatlar
Işgärleri wezipä bellemek boýunça hyzmatlar
74.50.11 Ýerine ýetiriji işgärleri gözlemek boýunça hyzmatlar
74.50.12 Edarada kömekçi işgärleri we beýleki işgärleri wezipä
bellemek boýunça hyzmatlar
Işgär bilen üpjün etmek boýunça hyzmatlar
74.50.21 Edarany kömekçi işgärleri bilen üpjün etmek boýunça
hyzmatlar
74.50.22 Öý hyzmatçysy bilen üpjün etmek boýunça hyzmatlar
74.50.23 Söwda ýa-da senagat işgärleri bilen üpjün etmek
boýunça hyzmatlar
74.50.24 Näsaga seretmek üçin işgärler bilen üpjün etmek
boýunça hyzmatlar
74.50.25 Beýleki işgärler bilen üpjün etmek boýunça hyzmatlar
Derňew geçirmek we howpsuzlygy üpjün etmek
boýunça hyzmatlar
74.60.11 Derňew geçirmek boýunça hyzmatlar
74.60.12 Howpsuzlygy üpjün etmek boýunça maslahat hyzmatlary
74.60.13 Howsala duýduryjysyna gözegçilik boýunça hyzmatlar
74.60.14 Sargyt edilen awtomobilleri bermek boýunça hyzmatlar
74.60.15 Sakçylaryň hyzmatlary
74.60.16 Howpsuzlygy üpjün etmek boýunça beýleki hyzmatlar
Jaýlary syryp süpürmek boýunça hyzmatlar
74.70.11 Dezinfeksiýa we dezinýeksiýa boýunça hyzmatlar
74.70.12 Penjireleri ýuwmak boýunça hyzmatlar
74.70.13 Adaty arassaçylyk boýunça hyzmatlar
74.70.14 Ýöriteleşdirilen arassaçylyk boýunça hyzmatlar
74.70.15 Peçleri we peçleriň turbalaryny arassalamak boýunça
hyzmatlar
74.70.16 Arassaçylyk boýunça beýleki hyzmatlar
Sarp edijilere edilýän hyzmatlar, beýleki toparlara
goşulmadyk
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
5
74.81
74.81.1
74.81.11
74.81.12
74.81.13
74.81.14
74.81.2
74.81.22
74.81.23
74.81.24
74.81.25
74.81.26
74.81.3
74.81.31
74.81.32
74.81.33
74.81.34
74.82
74.85
74.82.1
74.82.10
74.85.1
74.85.11
74.85.12
74.86
74.87
74.85.2
74.86.1
74.87.1
74.85.13
74.85.14
74.85.15
74.85.20
74.86.10
74.87.11
74.87.12
74.87.13
74.87.14
6
Surata düşürmek gurşawynda hyzmatlar
Yşyklandyrylan fotoplastinalar we suratplýonkalar,
kinoma-tografiýany, goşmazdan
Fotoplastinalar we suratplýonkalary, yşyklandyrylan,
ýöne çykarylmadyk
Fotoplastinalar we suratplýonkalary, yşyklandyrylan we
çykarylan, ofset usulda gaýtadan çykarmak üçin
Fotoplastinalar we suratplýonkalary, yşyklandyrylan we
çykarylan; mikrofilmler ofset usulda gaýtadan çykarmak
üçin
Beýleki
fotoplastinalar
we
suratplýonkalary,
yşyklandyrylan we çykarylan
Surat alma gurşawynda hyzmatlar
Portret fotosuratlaryny taýýarlamak boýunça hyzmatlar
Mahabat we şuňa meňzeş fotosuratlary taýýarlamak
boýunça hyzmatlar
Wakalary surata almak boýunça hyzmatlar
Uçarlarda surata almak boýunça hyzmatlar
Ýöriteleşdirilen surat alma boýunça beýleki hyzmatlar
Fotomateriallary işläp taýýarlamak boýunça hyzmatlar
we surat gurşawynda beýleki hyzmatlar
Fotomateriallary işläp taýýarlamak boýunça hyzmatlar
Kinomatografiýa we telewideniýe bilen baglanyşykly
kinoplýonkalary işläp taýýarlamak boýunça hyzmatlar
Nusgalary taýýarlamak, durkuny täzelemek we
fotosuratlary tuş bilen düzetmek boýunça hyzmatlar
Surata düşürmek gurşawynda hyzmatlar, beýleki
toparlara goşulmadyk
Gaplamak hyzmatlary
Kätipçilik hyzmatlary we terjime boýunça hyzmatlar
Kätipçilik we beýleki edara hyzmatlar
Telefon boýunça jogap bermek bilen baglanyşykly
hyzmatlar
Ýazgynyň nusgasyny almak we köpeltmek bilen
baglanyşykly hyzmatlar
Ýazuw arkaly terjime boýunça hyzmatlar
Dilden terjime boýunça hyzmatlar
Beýleki kätipçilik hyzmatlary
Hatlary ugratmak boýunça hyzmatlar
Telefon sorag-jogap merkezleriň hyzmatlary
Sarp edijilere edilýän beýleki hyzmatlar, beýleki
toparlara goşulmadyk karzlara degişli maglumat bermek
boýunça hyzmatlar
Karzlara degişli maglumat bermek boýunça hyzmatlar
Inkassator gulluklarynyň hyzmatlary
Ýöriteleşdirilen taslamalaşdyrylma (dizaýn) boýunça
hyzmatlar
Beýleki täjirçilik broker hyzmatlary, gozgalmaýan
emläge degişli bolmadyk bahalandyrmalar boýunça
hyzmatlar
135
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
5
6
74.87.15 Sergileri, bazarlary we maslahatlary (kongresleri)
guramak boýunça hyzmatlar
74.87.16 Maslahat hyzmatlary (tehniki hyzmatlary goşmazdan),
beýleki toparlara goşulmadyk
74.87.17 Sarp edijilere berilýän beýleki görnüşli hyzmatlar,
beýleki toparlara goşulmadyk
L (seksiýa)
75
75.1
75.11
75.11.1
75.11.11
75.11.12
75.11.13
75.11.14
75.11.15
75.12
75.12.1
75.12.11
75.12.12
75.12.13
75.12.14
75.13
75.13.1
75.13.11
75.13.12
75.13.13
75.13.14
75.13.15
75.13.16
75.13.17
75.13.18
75.14
136
75.14.1
Tutuşlygyna jemgyýete berilýän döwlet dolandyryş
we goranyş ulgamynda hyzmatlar; hökmany sosial
üpjünçiligi boýunça hyzmatlar
Tutuşlygyna jemgyýete berilýän döwlet dolandyryş
we goranyş ulgamynda hyzmatlar; hökmany sosial
üpjünçiligi boýunça hyzmatlar
Durmuş dolandyryş we jemgyýetiň durmuş-ykdysady
syýasaty ulgamynda hyzmatlar
Tutuşlygyna
jemgyýete
berilýän
jemgyýetçilik
hyzmatlary
Ýerine ýetiriji we kanunçylyk işleri ulgamynda
hyzmatlar
Maliýe we fiskal işler ulgamynda hyzmatlar
Umumy döwlet ykdysady we durmuş meýilleşdiriş we
hasabat ulgamynda hyzmatlar
Düýpli barlaglar ulgamynda häkimiýet hyzmatlary
Beýleki administratiw häkimiýet hyzmatlary
Saglygy goraýyş, bilim, medeniýet edaralaryny
dolandyrmak boýunça administratiw hyzmatlar we
beýleki durmuş hyzmatlary, durmuş üpjünçiligini
goşmazdan
Bilim ulgamynda edara ediş hyzmatlar
Saglygy goraýyş ulgamynda edara ediş hyzmatlar
Ýaşaýyş jaý we jemagat hyzmatlary ulgamynda edara
ediş hyzmatlar
Guramaçylykly dynç alyş, medeniýet we din ulgamynda
edara ediş hyzmatlar
Täjirçilik işleriniň netijeliligini ýokarlandyrmak boýunça
edara ediş hyzmatlar
Oba hojalygy, tokaý hojalygy, balykçylyk we awçylyk
ulgamynda edara ediş hyzmatlar
Ýangyç senagaty we elektroenergetika ulgamynda edara
ediş hyzmatlar
Magdan gazyp alyjy senagat, mineral baýlyklar, işläp
taýýarlaýan senagat, gurluşyk ulgamynda edara ediş
hyzmatlar
Ulag we aragatnaşyk ulgamynda edara ediş hyzmatlar
Paýlaýjy, iýmit bilen üpjünçilik, myhmanhanalar we
restoranlar bilen baglanyşykly edara ediş hyzmatlar
Syýahat bilen baglanşykly edara ediş hyzmatlar
Ösüşiň köp maksatly taslamalary bilen baglanyşykly
edara ediş hyzmatlar
Ykdysadyýet, söwda we zähmet serişdeleri bilen
baglanyşykly imumy hyzmatlar
Hökümet üçin tutuşlygyna goşmaça hyzmatlar
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
75.2
75.21
75.21.1
75.22
75.22.1
75.23
75.23.1
75.24
75.24.1
75.25
75.25.1
75.3
75.30
75.30.1
M seksiýa
80
80.1
80.10
80.10.1
80.21
80.21.1
80.2
5
6
75.14.11 Işgär meseleleri boýunça hökümet üçin umumy
hyzmatlar
75.14.12 Hökümet üçin umumy hyzmatlar, beýlekiler
Tutuşlygyna jemgyýete edilýän hyzmatlar
Daşary işler bilen baglanyşykly hyzmatlar
75.21.11 Daşary işler bilen baglanyşykly edara ediş hyzmatlar
75.21.12 Daşary ykdysady kömek bilen baglanyşykly hyzmatlar
75.21.13 Daşary ýurt harby kömegi bilen baglanyşykly hyzmatlar
Goranyş ulgamynda hyzmatlar
75.22.11 Harby goranyş ulgamynda hyzmatlar
75.22.12 Raýat goranyş ulgamynda hyzmatlar
Adalat we adalatlylyk ulgamynda hyzmatlar
75.23.11 Sudlar bilen baglanyşykly edara ediş hyzmatlar
75.23.12 Jenaýatkärleri saklamak ýa-da düzetmek we täzeden
terbiýelemek bilen baglanyşykly edara ediş hyzmatlar
Jemgyýetçilik howpsuzlygyny we hukuk düzgünlerini
üpjün etmek boýunça hyzmatlar
75.24.11 Polisiýa edaralarynyň hyzmatlary
75.24.12 Jemgyýetçilik howpsuzlygyny we hukuk düzgünlerini
üpjün etmek boýunça beýleki hyzmatlar
Adalat daşary ýagdaýlarda howpsuzlygy üpjün etmek
boýunça hyzmatlar
75.25.11 Ýangynyň öňüni almak we ýangyny söndürmek
hyzmatlary
75.25.12 Adatdan daşary ýagdaýlarda howpsuzlygy üpjün etmek
boýunça beýleki hyzmatlar
Hökmany durmuş üpjünçiligi ulgamynda hyzmatlar
75.30.11 Näsaglygy boýunça, enelere we wagtlaýyn zähmete
ukypsyzlygy boýunça hökmany durmuş üpjünçiligi
ulgamynda hyzmatlar
75.30.12 Döwlet
gullukçylarynyň
pensiýa
üpjünçiliginiň
maksatnamasyna laýyklykda berilýän hökmany durmuş
üpjünçiligi ulgamynda hyzmatlar; şeýle hem garrylygy,
zähmete ukypsyzlygy ýa-da ekleýjisini ýitirenligi bilen
baglylykda kömek pullaryny bermek boýunça hyzmatlar,
döwlet gullukçylaryna tölenýänleri goşmazdan
75.30.13 Işsizlik boýunça kömek pullaryny bermek boýunça
hökmany durmuş üpjünçiligi ulgamynda hyzmatlar
75.30.14 Köp çagaly maşgalalara kömek pullaryny we çaga
kömek pullaryny bermek boýunça hökmany durmuş
üpjünçiligi ulgamynda hyzmatlar
Bilim ulgamynda hyzmatlar
Bilim ulgamynda hyzmatlar
Başlangyş bilim ulgamynda hyzmatlar
80.10.11 Mekdebe çenli (taýýarlyk) bilim ulgamynda hyzmatlar
80.10.12 Başlangyç mekdep bilimi ulgamynda hyzmatlar
80.10.13 Başlangyç hünärmenlik bilimi ulgamynda hyzmatlar
Orta bilim ulgamynda hyzmatlar
Umumy orta bilim ulgamynda hyzmatlar
80.21.11 Birinji basgançakly umumy orta bilim ulgamynda
hyzmatlar
80.21.12 Ikinji derejeli umumy orta bilim ulgamynda hyzmatlar
137
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
80.3
3
4
80.22
80.30
80.22.1
80.30.1
80.41
80.41.1
80.4
80.42
80.42.1
80.42.2
5
N seksiýa
85
85.1
85.11
85.11.1
85.11.11
85.11.12
85.11.13
85.11.14
85.11.15
85.11.16
85.11.17
85.11.18
85.12
85.12.1
85.12.11
85.12.12
85.13
85.13.1
85.13.11
85.13.12
85.14
85.14.1
85.14.11
85.14.12
85.14.13
85.14.14
85.14.15
85.14.16
138
6
80.22.10 Tehniki we orta hünärmenlik bilim ulgamynda hyzmatlar
Ýokary bilim ulgamynda hyzmatlar
80.30.11 Ýokary tehnologiki bilim ulgamynda hyzmatlar
80.30.12 Ýokary bilim ulgamynda beýleki hyzmatlar
Ulular üçin bilim we beýleki bilim ulgamynda hyzmatlar
Sürüjileri taýýarlaýan mekdepleriň hyzmatlary
80.41.11 Maşynlaryň sürüjilerini taýýarlaýan mekdepleriň
hyzmatlary
80.41.12 Tomus işlemek üçin we deňiz gatnawy üçin işgärleri
taýýarlaýan mekdebiň hyzmatlary
Ulular üçin bilim we beýleki bilim ulgamynda
hyzmatlar, beýleki toparlara goşulmadyk
80.42.10 Ulular üçin bilim ulgamynda hyzmatlar, beýleki
toparlara goşulmadyk
80.42.20 Bilimiň başga görnüşleri ulgamynda hyzmatlar
Ilataň saglygyny goraýyş we sosial hyzmatlary
ulgamynda hyzmatlar
Ilataň saglygyny goraýyş we sosial hyzmatlary
ulgamynda hyzmatlar
Adam saglygyny goramak ulgamynda hyzmatlar
Keselhanalaryň hyzmatlary
Keselhanalaryň hirurgiýa bölümleriniň hyzmatlary
Keselhanalaryň terapewtik bölümleriniň hyzmatlary
Keselhanalaryň we çaga dogrulýan öýleriň ginekologiýa
bölümleriniň hyzmatlary
Saglygy dikeldiş merkezleriniň hyzmatlary
Psihiatriýa keselhanalarynyň hyzmatlary
Oftalmologiýa keselhanalarynyň hyzmatlary
Deri-wenerologiýa keselhanalarynyň hyzmatlary
Beýleki keselhanalaryň hyzmatlary
Lukmançylyk tejribesi ulgamynda hyzmatlar
Umumy ugurly lukmanlaryň maslahat beriş we kesselleri
bejermek boýunça hyzmatlary
Hünärmen – lukmanlaryň we hirurglaryň maslahat beriş
we keseli bejermek boýunça hyzmatlary
Stamatologiýa ulgamynda hyzmatlar
Ortodontik hyzmatlar
Beýleki stomatologiýa hyzmatlary
Adamyň saglygyny dikeltmek boýunça beýleki
hyzmatlar
Akuşerkalaryň hyzmatlary
Şepagat uýalarynyň hyzmatlary
Fizioterapewtleriň we beýleki orta saglygy goraýyş
işgärleriniň hyzmatlary we şuňa meňzeş hyzmatlar
Tiz we gaýragoýulmasyz saglygy goraýyş kömekleriniň
hyzmatlary
Stasionar
kesel
bejeriş
öýleriniň
hyzmatlary
(keselhanalary goşmazdan)
Saglygy goraýyş tejribehanalarynyň hyzmatlary
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
85.2
3
4
85.20
85.20.1
85.31
85.31.1
85.32
85.32.1
85.3
5
O seksiýa
90
90.0
90.01
90.01.1
90.01.11
90.01.12
90.01.2
6
85.14.17 Gan banklarynyň, sperma banklarynyň, transplantasiýa
üçin beden agzalarynyň banklarynyň hyzmatlary
85.14.18 Adam saglygyny goramak boýunça beýleki hyzmatlar,
beýleki toparlara goşulmadyk
Weterinar hyzmatlary
85.20.11 Öý haýwanlary üçin weterinar hyzmatlary
85.20.12 Beýleki weterinar hyzmatlary
Durmuş hyzmatlary
Ýaşar ýaly ýeri üpjün etmek bilen bagly durmuş
hyzmatlary
85.31.11 Garrylara ýaşar ýaly ýeri üpjün edýän haýyr-sahabat
öýleriniň hyzmatlary
85.31.12 Fiziki we akyl taýdan kemçilikli adamlara ýaşar ýaly
ýeri üpjün edýän haýyr-sahabat öýleriniň hyzmatlary
85.31.14 Beýleki müşderilere ýaşar ýaly ýeri üpjün edýän haýyrsahabat öýleriniň hyzmatlary
85.31.15 Ýaşar ýaly ýeri üpjün etmek bilen beýleki durmuş
hyzmatlary, beýleki toparlara goşulmadyk
Ýaşar ýaly ýeri üpjün etmezden durmuş hyzmatlary
85.32.11 Gündiz çagalara seretmek boýunça hyzmatlar, fiziki ýada akyl taýdan ýetmezçilikli adamlara gündiz seretmegi
goşmazdan
85.32.12 Fiziki ýa-da akyl taýdan ýetmezçilikli çagalara we ýaş
adamlara gündiz seretmek boýunça hyzmatlar
85.32.13 Çagalar bilen baglanyşykly terbiýe beriş we maslahat
hyzmatlary, beýleki toparlara goşulmadyk
85.32.14 Ýaşar ýaly ýeri üpjün edýän öýler tarapyndan
berilmeýän haýyr-sahawat hyzmatlary
85.32.15 Zähmete ukyplylygyny gaýtadan dikeltmek boýunça
hyzmatlar
85.32.16 Ýaşar ýaly ýeri üpjün etmezden durmuş hyzmatlary,
beýleki toparlara goşulmadyk
90.01.20
90.02
90.02.1
90.02.11
Jemagat, sosial we beýleki şahsy hyzmatlar
Lagym (kanalizasiýa),
galyndylary
aýyrmak,
arassaçylyk taýdan işläp bejermek boýunça
hyzmatlar we şuňa meňzeş hyzmatlar
Lagym, galyndylary aýyrmak, arassaçylyk taýdan işläp
bejermek boýunça hyzmatlar we şuňa meňzeş hyzmatlar
Hapa suwlary ýygnamak we işläp bejermek boýunça
hyzmatlar
Lagym boýunça hyzmatlar
Hapa suwlary aýyrmak we işläp bejermek boýunça
hyzmatlar
Hapa çukurlaryny we durlanýan howuzlary işläp
taýýarlamak
Hapa suwlar
Galyndylary ýygnamak we işläp bejermek boýunça
beýleki hyzmatlar
Zir-zibirleri aýyrmak boýunça hyzmatlar
Zir-zibirleri ýygnamak boýunça hyzmatlar
139
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
90.02.2
5
6
90.02.12
90.02.13
90.02.14
90.02.20
Zir-zibirleri ýakmak boýunça hyzmatlar
Zir-zibirleri aýyrmak boýunça beýleki hyzmatlar
Zir-zibirleri işläp bejermek boýunça ýörite hyzmatlar
Ýerli (şäher) galyndylar
Arassaçylyk taýdan işläp bejermek, ýokançsyzlandyrmak
boýunça hyzmatlar we şuňa meňzeş hyzmatlar
Arassaçylyk taýdan işläp bejermek, zyýansyzlandyrmak
we topragy we suwlary arassalamak boýunça hyzmatlar
Ýola goýmak, ýokançsyzlandyrmak we topragy
arassalamak we ýerasty suwlary arassalamak boýunça
hyzmatlar
Ýüzleý hapalanan suwlary arassalamak boýunça
hyzmatlar
Arassaçylyk taýdan işläp bejermek we şuňa meňzeş
hyzmatlar
Agza guramalarynyň hyzmatlary, beýleki toparlara
goşulmadyk
Täjirçilik, telekeçiler we kärdeşler arkalyşyklarynyň
guramalarynyň hyzmatlary
Kärdeşler arkalaşyklarynyň guramalarynyň hyzmatlary
Kärdeşler arkalaşyklarynyň bilelişikleriniň hyzmatlary
Beýleki agza guramalarynyň hyzmatlary
Dini guramalarynyň hyzmatlary
Syýasy guramalarynyň hyzmatlary
Agza guramalarynyň hyzmatlary, beýleki toparlara
goşulmadyk
Raýatlaryň hukuk ýagdaýyny gowulandyrmak we
jemgyýetçilik edaralaryna kömek bermek boýunça
hyzmatlar
Ilatyň ýörite toparlaryny goramak boýunça hyzmatlar
Ýaşlar assosiasiýasynyň hyzmatlary
Agza guramalarynyň hyzmatlary, beýleki toparlara
goşulmadyk, beýlekiler
Dynç alşy, medeni we sport çärelerini guramak
boýunça hyzmatlar
Kinofilmler we wideofilmler ulgamynda hyzmatlar
Kinofilmleri we wideofilmleri öndürmek boýunça
hyzmatlar
Eksponirlenen we çykarylan kinoplýonka
Ini 35 mm az bolmadyk eksponirlenen we çykarylan
kinoplýonka
Ini 35 mm gowrak eksponirlenen we çykarylan
kinoplýonka
Ses ýazgyly we widioýazgyly magnit lentalary
Kinofilmleri; wideofilmleri we DVD-filmleri öndürmek
boýunça hyzmatlar we olara degişli hyzmatlar
Kinofilmleri; wideofilmleri we DVD-filmleri öndürmek
boýunça hyzmatlar, beýleki toparlara goşulmadyk
Kinofilmleri ýa-da wideofilmleri ýaýratmak boýunça
hyzmatlar
90.03
90.03.1
90.03.11
90.03.12
90.03.13
91
91.1
91.2
91.3
91.11
91.11.1
91.11.10
91.12
91.20
91.12.1
91.20.1
91.12.10
91.20.10
91.31
91.32
91.33
91.31.1
91.32.1
91.33.1
91.31.10
91.32.10
91.33.11
91.33.12
91.33.13
91.33.14
92
92.1
92.11
92.11.1
92.11.11
92.11.12
92.11.2
92.11.3
92.11.20
92.11.31
92.11.32
92.12
140
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
92.12.1
92.2
92.13
92.13.1
92.20
92.20.1
92.20.2
92.3
92.31
92.31.1
92.31.2
92.4
92.5
92.32
92.33
92.34
92.32.1
92.33.1
92.34.1
92.40
92.40.1
92.51
92.51.1
92.52
92.52.1
5
6
92.12.10 Kinofilmleri,
wideofilmleri
ýa-da
DVD-filmleri
ýaýratmak boýunça hyzmatlar
Kinofilmleri görkezmek boýunça hyzmatlar
92.13.11 Kinoteatorlarda kinofilmleri görkezmek boýunça
hyzmatlar
92.13.12 Wideofilmleri ýa-da DVD-filmleri görkezmek boýunça
hyzmatlar
Radio gepleşikleri we telewideniýe ulgamynda
hyzmatlar
92.20.11 Radio gepleşikler ulgamynda hyzmatlar
92.20.12 Telewidenie ulgamynda hyzmatlar
92.20.20 Radioda ýa-da telewideniýede mahabat üçin berilýän
wagty satmak boýunça hyzmatlar
Tomaşalary guramak boýunça beýleki hyzmatlar
Çeper edebiýat we ýerine ýetirijilik döredijiligi
ulgamynda hyzmatlar
92.31.10 Sungat eserleri
Çeper, edebiýat we ýerine ýetirijilik döredijiligi
ulgamynda hyzmatlar
92.31.21 Teatr tomaşa sahnalaryny, wokal-saz gurallary
toparlarynyň, jaz toparlaryň we orkestrleriň çykyşleryny
guramak boýunça hyzmatlar
92.31.22 Hususy maksatnamasy boýunça çykyş edýän awtorlar,
kompozitorlar, estrada we beýleki artistler tarapyndan
edilýän hyzmatlar
92.32.10 Teatr enjamlaryny ulanmak boýunça hyzmatlar
92.33.10 Bazarlaryň we tomaşa seýilgähleriniň hyzmatlary
Tomaşalary guramak boýunça beýleki hyzmatlar
92.34.11 Sirkleriň hyzmatlary
92.34.12 Tans
meýdançalarynyň,
diskotekalaryň,
tans
mekdepleriniň hyzmatlary
92.34.13 Tomaşalary guramak boýunça hyzmatlar, beýleki
toparlara goşulmadyk
92.40.10 Maglumat gulluklarynyň hyzmatlary
Kitaphanalaryň, arhiwleriň, mirashanalaryň we beýleki
medeni edaralaryň hyzmatlary
Kitaphanalaryň we arhiwleriň hyzmatlary
92.51.11 Kitaphanalaryň hyzmatlary
92.51.12 Arhiwleriň hyzmatlary
Mirashanalaryň hyzmatlary we taryhy ýerleri we jaýlary
goramak boýunça hyzmatlar
92.52.11 Mirashanalaryň hyzmatlary
92.52.12 Taryhy ýerleri we jaýlary goramak boýunça hyzmatlar
92.53
92.53.1
Botaniki baglaryň, haýwanat baglarynyň we tebigy
goraghanalaryň hyzmatlary
92.53.11 Botaniki baglaryň we haýwanat baglarynyň hyzmatlary
92.53.12 Tebigy goraghanalaryň hyzmatlary şol sanda janly
tebigaty goramak boýunça hyzmatlar
141
1-nji görkezgijiň dowamy
1
2
3
4
92.6
5
6
Sport hyzmatlary
92.61
92.61.1
92.62
92.62.1
92.61.10 Sport desgalaryny ulanmak boýunça hyzmatlar
Beýleki sport hyzmatlary
92.62.11 Sport çärelerini goldamak boýunça beýleki hyzmatlar
92.62.12 Sport çärelerini guramak boýunça beýleki hyzmatlar
92.62.13 Sport çärelerini degişli hyzmatlar, beýleki toparlara
goşulmadyk
92.7
Dynç alyşy guramak boýunça beýleki hyzmatlary
92.71
92.71.1
92.71.10 Göçgünli oýunlary guramak we jedel etmek boýunça
hyzmatlar
92.72
92.72.1
Dynç alyşy guramak boýunça hyzmatlar beýleki
toparlara goşulmadyk
92.72.11 Dynç alyş seýilgähleriniň we suwa düşülýän kenarlaryň
hyzmatlary
92.72.12 Dynç alyşy guramak boýunça beýleki hyzmatlar, beýleki
toparlara goşulmadyk
93
Beýleki hyzmatlar
93.0
Beýleki hyzmatlar
93.01
93.01.1
Ýuwup we gury arassalamak boýunça hyzmatlar
93.01.11 Zatlary ýuwmak boýunça hyzmatlar
93.01.12 Teňňe goýberilende hereket edýän maşynlaryň kömegi
bilen öz-özüňe hyzmat etmek usuly arkaly dokma
önümlerini arassalalamak boýunça hyzmatlar
93.01.13 Dokma, sütükli we beýleki önümleri arassalamak
boýunça beýleki hyzmatlar
93.01.14 Gury arassalamak boýunça hyzmatlar
93.01.15 Ütüklemek boýunça hyzmatlar
93.01.16 Boýamak we reňki güýçlendirmek boýunça hyzmatlar
58
142
1-nji görkezgijiň soňy
1
2
3
4
5
93.02
93.02.1
93.02.10
93.02.2
93.02.21
93.02.22
93.02.23
93.02.24
93.03 93.03.1
93.03.11
93.04 93.04.1
93.05 93.05.1
93.03.12
93.04.10
93.05.11
93.05.12
P seksiýa
95
6
Dellekhanalaryň we gözellik öýleriniň hyzmatlary
Işlenip bejerilmedik adam saçy; adam saçynyň
galyndylary
Dellekhanalaryň we gözellik öýleriniň hyzmatlary
Aýallar we gyzjagazlar üçin dellekhanalaryň hyzmatlary
Erkekler we oglanjyklar üçin dellekhanalaryň
hyzmatlary
Sürme, manikýur, pedikýur hyzmatlary
Gözellik öýleriniň beýleki hyzmatlary, beýleki toparlara
goşulmadyk
Adam jaýlamagy guramak boýunça hyzmatlar we şunuň
bilen baglanyşykly hyzmatlar
Jaýlamak we aýratyn peçlerde meýit ýakmaklyk boýunça
hyzmatlar
Jaýlamak gullugynyň hyzmatlary
Fiziki amatlyklary üpjün etmek boýunça hyzmatlar
Öý haýwanlaryna seretmek boýunça hyzmatlar
Beýleki hyzmatlar, beýleki toparlara goşulmadyk
Beýleki şahsy hyzmatlar, beýleki toparlara goşulmadyk
Öý hojalygy hyzmatlar
Hakyna tutma işgärleri çekmek bilen, öý hojalygyny
alyp barmak boýunça hyzmatlar
Hakyna tutma işgärleri çekmek bilen, öý hojalygyny alyp
barmak boýunça hyzmatlar
Özi sarp etmek üçin dürli harytlary öndürmek
boýunça şahsy öý hojalyklaryň hyzmatlary
Özi sarp etmek üçin dürli harytlary öndürmek boýunça
şahsy öý hojalyklaryň hyzmatlary
Özi sarp etmek üçin dürli hyzmatlary ýerine
ýetirmek boýunça şahsy öý hojalyklaryň hyzmatlary
Özi sarp etmek üçin dürli hyzmatlary ýerine ýetirmek
boýunça şahsy öý hojalyklaryň hyzmatlary
95.0
95.00 95.00.1
95.00.10
96.0
96.00 96.00.1
96.00.10
97.0
97.00 97.00.1
97.00.10
99.00 99.00.1
Ýerli seljeriş guramalaryň we edaralaryň hyzmatlary
Ýerli seljeriş guramalaryň we edaralaryň hyzmatlary
99.00.10 Ýerli seljeriş guramalaryň we edaralaryň hyzmatlary
96
97
Q seksiýa
99
99.0
143

Benzer belgeler

hyzmatlaryň klassıfıkatory - Türkmenistanyň Statistika baradaky

hyzmatlaryň klassıfıkatory - Türkmenistanyň Statistika baradaky Balyk we balykçylygyň gaýry önümleri; suw jandarlarynyň we ösümlikleriniň önümleri; we balykçylyk bilen bagly hyzmatlar

Detaylı