PDF Indir

Transkript

PDF Indir
ASlrhk aile $irketlerinin
yetki devri sirian
·Babamm i~i bIrakacagml
bi, sanmlyorum. Bu da
bana aile ~irketinde bir
gelecegim olmadtgml
gosteriyor. .." Bu sozler i~
sahibinin ogluna ait. "Bu i~i
kurmak i,in hayattml verdim,
blrakmam irnkanslz! Zaten
gelccek nesil yapamaz
beceremez ki ..." bu sozler ise
bir ~irket kurucusunun.
Bu ve benzer cumJelerie
ifade bulan kuskular aile
~irketlerinde en ,ok, yetkinin
bir sonraki nesle aktanml
surecinde ortaya ,Ik.tyor.
Ostelik yetki devri siirecinde
ortaya ,Ikan problemler, aile
~irketlerinin yok olma
nedenleri arasmda yUzde 60'hk
oranla ilk sIrada yer ahyor.
Dunyadaki aile ~irketlerinin
sadece yUzde 15'i u,uncu,
yUzde 5'i de dorduncu ku~aga
devredilebiliyor. Geri kalalll,
yetki devri sureci problemleri
i,inde bogularak yok olup
gidiyor.
Aile ~irketlerinde ya~anan
bu ortak sorunlar, Haziran
aymda ,ok kapsamh bir
organizasyonla, "Dordtincii
Uluslararas. Aile Sirketleri
Forumu" He masaya
yatmlacak. Forumll
duzenJeyen Family Business
Advisors'm baskalll Haluk
Alacakitoglu'na gore aile
~irketleri en ,ok "yetki devri
siireci"nde boguillyor.
A1acakhogJu, aile ~irketlerinde
yetki devri a~amasmda
"PlanJama, ciddiye alma,
niyetlenme,oluruna
blfakmama"nm onemine
deginiyor ve 'bayrak yansmda'
iki neslin birlikte bir sure
kosmaslmn onemini
vurguluyor.
Anadolu ~irketlerinde "daha
k'"ii,iik ama ,ok karh" olma
vizyonunun hakim oldugunll
vurgulayan A1acakJloglu,
nesiller aras. bir senteze
varmak gerektigini soyliiyor.
yl
4
•
Ne~ MESUTOGLU
[email protected]
ordiincii Uluslararasl
'Aile Sirketleri Forumu"
5 Haziran'da Istanbul'
daki Hyatt Regency
Otel'inde yapuacak. Bu organizasyonu gen;ekle~tiren Haluk AlacakllOglu, aile ~irketi dam~manhjiI konusunda diinyaca iine sahip Aspen Group
international'm ortajiI olarak AB ve
Ortadogu'daki aile ~irketlerine dam~mamIk yapan Family Business
Advisors ~irketinin bru;kanl.
AlacaklJoglu'nun, bilgi ve birikimden gU9 alan foruma sadece ~irket
D
sahipleri ve aileleri degil, damat ve,
gelinlerle bu kurunIlarda 93h~n yoneticiler de katuabiliyor. Bir tam gUn
sii;ecek foruma Eczaclbru;l Holding
Yonetim Kurulu Ba~kam BUlent Eczaclba~l, Tiirkiye Kurumsal Yonetirn
Dernegi Bru;kam Avukat Omit HergUner, Prof. Dr. Yanla yazgan gibi
isirnler konu~macl olarak kaltltyor.
Aile ~irketlerinin yok oltna nedenleri arasmda yetki devri siirecinde
ortaya 9Ikan problenIler, yiizde
60'ltk orama ilk slrada gosteriliyor. Diinyadaki aile ~irketlerinin sadece yiizde 15'i ii9iincii,
yiizde 5'i de dordiincii ku~ga devredilebiliyor. Geri kalam, yetki devri siireci _ _
problenIleri i9inde bogularak yok
olup gidiyor. Dordiincii nesilden sonn! yetki devredebilen aile ~irketleri
ise liim diinyada parmakla sayuacak
kadar az,
Ortok sorunlor
Diinyadaki en eski
aile ~irketi, 57? yum, da kurulmu~ olan
ve ~u an yonetieski aile
minde 51'nci
irl<etlen
ku~ak bulunan .
Japon Kongo
'01 go Gur
In.aat,
Gumi in~aat
Japonya'da 578'de kuruldu.
En
~irketi.
(51'inci ku.akta)
ABD'nin
Geieneksel
en eski aile
otelcilik. Japonya'da 718 Yllinda
~irketi ise
kuruldu. (46'ncl ku.akta)
Tiirkiye
kokenli.
Go
$OraP9li1k,
muzecilik, kelebek koleksiyonculu- 1623'de Istanbul'da
gu. Fransa'da 1000 Yllinda
mehter takuruldu.
kumna zil
p
.... ")
arinel
iireltnek
ZII, kampana. Italya'da 1000
i9in kurulan
Yllinda kuruldu.
Zildjian
r"n~ P
ull ~arap
ve zeytinyagl. Italya'da
,1141'de
kuruldu.
Cymbal Co.
artIk
1909'da Amerika'ya g69 eden
~irketini,
ailenin 14'ncii ku~agl yonetiyor. Su
an Tiirkiye'deki en eski aile ~irketi
ise 1777'de kurulan ve be~inci ku~ak
tarafmdan yonetilen Hacl Bekir.
Bu ~irketlerin ytllara meydan
okumasl ve nesilden nesile yetki
devri surecinde ciddi bir irade ve sablr gerekiyor. En ytkiCI 9alt~ma konulan, gii9 ve otoritenin payla~Irnm­
da ortaya 9tkiyOr. I~in kurucusu olan
ebeveynin dizginleri elinden blrakmali: istememesi, a~lltnasl gereken
en onemli zorluklardan biri olarak
gosteriliyor. En yogun 9alt~malar yeni fikirleri uygulamaya koyma, yenilige a9Ik1Ik konusunda 9tkiyOr. AB
ve Amerika'da nesiller araSl ge9i~
siire91eri 10 ila 15 yu siiriiyor. Bu siire9te hi9bir ~ey yapmamak ya da i~­
leri olunma blrakmak biiyiik hata
olarak goriiliiyor. Devir plarI1amasmda "yonetirn sorumluluklarmm
devri, otoritenin devri, hisselerin
devri, ili~kilerin devri, bilgi ve gorgUniin devri" gibi be~ zorlugun a~I1masl
gerekiyor.
Cozum: Iki torofll hozlrllk
Peki bu zorluklara ka~l ne yapmah? Ba~ta Harvard Oniversitesi 01mak iizere pek 90k iiniversitede ders
veren Haluk Alacak1Joglu, aile ~ir­
ketlerinde nesilden nesile yetki devrinde "Plamama, ciddiye altna, niyetlenme, oluruna blrakmama"nm
onemine deginiyor ve "bayrak yan~mda" iki neslin birlikte bir siire ko~­
masmm gerekliligini vurguluyor.
Anadolu ~irketlerinde "daha kG9iik ama 90k karh" oltna vizyonunun
hakim oldugunu vurgulayan AlacakhogIu, nesiller araSl bir senteze varmak gerektigini ekliyor sozlerine:
"Aile kGlliirii onemli rol oynuyor.
3 bin aile ile yapllan bir arru;tIrmaya
gore gU9lu ailelerin ortak yonleri
~oyle Slralamyor: Birbirlerine bagltltk ve gUven, k~uIklt takdir, a9Ik
ileti~irn, birlikte sosyal zaman ge9irme, ruh sagltgl ve ya~armn sorumanyla miicadele etme yetenegi.
Bunlara ek olarak da aSlrIIk aile
~irketlerinin bir •Aile Anayasl'
bulunuyor..."

Benzer belgeler

İndir (PDF, Bilinmeyen)

İndir (PDF, Bilinmeyen) MADDE 47- C;AGRlDA USUL Genel Kurulun toplantiya yagnimasl Tiirkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan suretiyIe, :;irketin internet sitesinde ve :;irkete en az bir pay veya pay sahipligini ispatiaylc...

Detaylı

PDF Indir

PDF Indir Aile i~i aynhklarda bir diger sebep ise aile i? ortaklar Tabi bu siireci iyi yonetebilrnek i?n oncelikle aile i~in ~oo~ stratejilerinin belirlenmerni~ olmasl. Haluk ~irketlerinde ya~anan bu da~a sf...

Detaylı

Pearl Harbor

Pearl Harbor Milli Park icinde ziyaret edilebilecek 5 tane bolge var. USS (United States Ship - Birlesik Devletler Gemisi) Arizona, USS Oklahoma ve Missouri Savas Gemisi anitlari ile USS Bowfin ve Pasifik Havac...

Detaylı

Duyurunun aslı ve eki için tıklayınız

Duyurunun aslı ve eki için tıklayınız 732647 * GUhUlh.n. H.rk S.g[e[ MUdOrEqqr FMI 732647 , cDhushde Herk s€ldf, Modorrogo. Foal 732647 + co6oth6ne HErk ssdr& wdorDE0. Fad 11?9-41 t Gumo$hohe kk s6lto Modorocu. Fd zsz5ai t Gumull1tre f...

Detaylı