oRGAN i r ropnnr ouzEN LEyic i lrn

Transkript

oRGAN i r ropnnr ouzEN LEyic i lrn
oRGAN
i
r ropnnr
ouzEN LEyic
LEONARDIT
i
lrn
tt
BIOLIFE
cRRaruri eoileru iqenix
%(wM,)
Toplam Organik Madde
"%40
50
"% 25
Toplam (HUmik ve Fulvik)Asit
Maksimum Nem
Ph Arallgr
:%3.5-5.5
Toplam Bor
, 1.9.0,
U retimde kullan lan organik hammadde kaynag r olgunlagmam r9 gerc {:ebriardi
'. o/o
(B)
:
r
aKta daha iyitutunmastnt ve bitkilerin faydalanabilecegi bileqimde kalmasrna vardrmcr olur
URUN ADI
KULLANIM MIKTARI
UYGULAMA SEKLI
Sera yetigtiricili0inde, Cileklerde
20-40 ke / dekar
Dikim 0ncesi
Dikim oncesi,lokal uygulama
Agrk alan sebze yetigtiriciliginde 40-60 kg / dekar
vaprlabilir
Narencive
1-2 Kq I adac basrna
Kts ddnemiveva baharda
Zevtin,Kiaz, Fl nd I k ve Elmada
1-2 Ko / adac basrna
Sonbahar ve erken ilkbaharda
Meyve a$aglarr ve Baharda
Krg bitiminde veya Bahar
1-2 Kg I agag bagrna
Donem ba$lanqrcrnda
15 kg / dekar
Qim alanlarrnda
Tum donemlerde, tohum ekim
oncesi veya dikim srrasrnda
Muz
350/450 qr / adac basrna
Krg veya Bahar doneminde
NOT 1 :BOR(B)'a DAYANIKLI
LERDE KULLANI LMALI DIR.
TOPRAK ANAL|Z| YAPTI RI LARAK KU LLAN I LMALI DI R.
FIRMA BEYANI
Firmamtz,tavsiyelerine uyularak kullanrldrgrnda urUnUn kalitesini garanti eder.ancak hatalr kullantm ve
kartgtmlardan dolayr dogabilecek olumsuzluklar firmanrn garantisi drgrndadrr. Hatalr kullanrm ve depolama
$artlartndan kaynaklanabilecek sorunlar kullantctnrn (toksitite,kalrntrlar,etkiliolmayrg v.s.)sorumlulugundadrr
DEPOLAMA SARTLARI
Orijinal ambalajrnda normal gartlar altrnda (serinve kuru yerlerde) muhafaza ediniz.UrUnU direk gUneg tgtgtna
Maruz btrakmaylntz. Normal gartlarda en az 3 ytl strre ile fiziksel ve kimyasal ozelliklerini muhafaza eder.
Depolama srcaklrgl -5 ila +40 derece araslnda olmalldrr.
UYARILAR:
*Qocuklardan
ve grdalardan uzak tutunuz.
*Asla
uygun doz oranlartnr agmayrnrz ve sadece gerekli olan yerlerde kullanrnrz.
* UrUnun kullanrmr
esnasrnda maske,eldiven ve gozlUk kullanrntz.
*Tahrig
edicidir goz,yuz,deri ile temas ettirmeyiniz.Gdz ve elle temaslnda bol su ile yrkayrnrz.
*Kullantmdan
sonra ellerinizi bol su ile yrkayrnrz ve kullanrlmrg olan bog ambalajlarr imha ediniz.
Lisans No.
:477
Tescil No.
:2531
Uretim Tarihi
Son Kullanma
Tarihi
:
Uretim Tarihinden itibaren
3
yrldrr.
Parti No.
Net A$rrhk
'.
1
-2-5 -1 0 - 1 5-20-25 -40-50 Kg
Lrnnrici riRMa:
qAGrN GrDA DANT$MANLTK TARIM UnUNrnni SAN. ve riC.
Adres: gafak Mah.4282 sk.r-ro :53/3 ANTALyA
Tel:
0242 227 75
35
rrn. 5ri.
Faks: 0242 226 2Z gg
TAHAHHUT :Piyasaya sunaca$tmtz tiri.intin igeri$i etiket bilgileri ile tescil belgesindeki degerlerin aynrsr olacagrnr
taahhtjt eder, ispatl halinde 4703 sqyrh kanuna gdre hakkrmrzda yaprlacak cezai iglemleri kabul ederiz .