Güvenlik Veri Belgesi

Yorumlar

Transkript

Güvenlik Veri Belgesi
Güvenlik Veri Belgesi
Malzeme: 60045226
ELASTOSIL® N2010
Versiyonu: 1.4 (TR)
Baskı tarihi: 22.08.2014
Kontrol tarihi: 29.11.2012
BÖLÜM 1: Madde/Hazırlama ve şirket tanımlaması
1.1
Ürün tanımlayıcısı
Ticari ismi:
1.2
1.
ELASTOSIL® N2010
Madde veya karışımın tespit edilmiş ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları
Sınai.
Maddenin/Karışımın kullanımı::
Aşağıdaki için hammadde: Elastomer ürünler .
1.3
1.4
Güvenlik verileri elektronik tablosu tedarikçisi hakkında bilgiler
üretici/satıcı:
Cadde/Posta kutusu:
Nat.-Işareti/Kod/şehir:
Telefon:
Faks:
Wacker Chemie AG
Hanns-Seidel-Platz 4
D 81737 München
+49 89 6279-0
+49 89 6279-1770
Güvenlik veri formu ile ilgili danışma:
Telefon
Telefaks
Elektronik posta:
+49 8677 83-4888
+49 8677 886-9722
[email protected]
İş yeri itfaiyesi
National Response Center
+49 8677 83-2222
+49 621 60-43333
Acil durum iş telefonu
Acil durum bilgisi (Almanca):
Acil durum bilgisi (Uluslararası):
BÖLÜM 2: Tehlike bilgileri
2.1
2.
Madde veya karışımın sınıflandırması
Derecelendirme: (67/548/AET, 1999/45/EG):
R-Cümlesi
R-
Tanımlama
-
Bu ürün 1999/45/EG normu kapsamında tehlikeli bir karışım değildir.
2.2
Etiket öğeleri
Etiketleme (67/548/AET, 1999/45/EG):
R-Cümlesi
R-
Tanımlama
-
R-Cümlesi
S-
Tanımlama
-
Özel işaretleme kuralları:
Mesleki kullanıcıların talebi üzerine güvenlik bilgi belgesi temin edilebilir.
2.3
Diğer tehlikeler
Metanol oluşumu altında ürün hidrolizi (CAS no. 67-56-1). Metanol inhalasyon yoluyla, deriyle temas ve yutulması durumunda
zehirlidir. Metanol organlara zarar verir. Metanol yüksek düzeyde yanıcıdır.
Aerosol dumanlarının teneffüs edilmesi halinde sağlıksal zararlar oluşabilir.
BÖLÜM 3: Kompozisyon/içindekiler ile ilgili bilgiler
3.1
Maddeler
3.2
Karışımlar
uygulanamaz
3.2.1 Kimyasal karakterizasyon (preparat)
polidimetilsiloksan + dolgu maddesi + katkı maddeleri + alkoksisilan ıslatıcı
Sayfa: 1/7
3.
Güvenlik Veri Belgesi
Malzeme: 60045226
ELASTOSIL® N2010
Versiyonu: 1.4 (TR)
Baskı tarihi: 22.08.2014
Kontrol tarihi: 29.11.2012
3.2.2 Tehlikeli Katkı maddeleri
AB-No.
CAS No.
Madde
İçeriği %
220-449-8
2768-02-7
128446-60-6
Trimetoksivinilsilan
3-Aminopropil(metil)silseskioksan, etoksiterminize edilmiş
<5
<3
İşaretleme (AB)
Semboller
R-Cümleleri*
Xn
R10-20
Xi
R10-36/38
*Sınıflandırma kodları 16. bölümde açıklanmıştır.
BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri
4.1
4.
İlk yardım önlemlerine dair açıklamalar
Genel uyarılar:
Kaza halinde veya kendinizi kötü hissettiğinizde, doktora danışınız (mümkünse etiketi gösteriniz).
Teneffüs etme sonrası:
Taze hava girişini sağlayınız.
Cilt teması sonrası:
Bol su veya su ve sabun ile yıkayınız. Ciltte gözle görülür değişim meydana gelmesi durumunda veya şikayet durumunda bir
doktora başvurunuz (mümkünse Etiket veya Güvenlik VerileriBelgesi gösterilmelidir).
Göz teması sonrası:
Derhal bol su ile yıkayınız. Iritasyonun devam etmesi halinde doktora danışınız.
Yutma sonrası:
Küçük porsiyonlar halinde bol su içirin. Kusturmayınız.
4.2
Akut ve gecikmeli en önemli semptomlar ve etkiler
Tüm ilgili bilgiler, bu bölümün diğer kısımlarında yer almaktadır.
4.3
Anında tıbbi müdahale ve özel tedavi gerektirdiğine dair belirti
Veri yok.
BÖLÜM 5: Yangına karşı önlemler
5.1
5.
Yangın söndürme malzemeleri
Uygun söndürme maddeleri:
Su buharı , Söndürme tozu , alkole dayanıklı köpük , Karbondioksid , Kum .
Güvenlik nedenlerinden ötürü uygun olmayan söndürme maddeleri:
su ışını , su ışını .
5.2
Madde veya karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler
Tehlikeli yangın ürünleri: nitröz gazlar .
5.3
İtfaiye için tavsiyeler
Yangın ile mücadelede özel koruyucu kıyafet:
çevre havasından bağımsız solunum koruyucu cihaz kullanınız.
BÖLÜM 6: Kazayla serbest kalmaya karşı önlemler
6.1
6.
Kişisel önlemler, koruyucu ekipmanlar ve acil durum prosedürleri
Kişisel koruyucu donanım kullanınız (bkz. Bölüm 8). Korunmayan kişileri uzak tutunuz. Gözler ve cilt ile temastan kaçınınız.
Buharların ve dumanların teneffüs edilmesinden kaçınınız. Malzeme açığa çıkması durumunda, kayma tehlikesi uyarısında
bulunulmalıdır.
6.2
Çevresel önlemler
Sulara, atık sulara ve zemine bulaşmasına engel olunuz. Sızmış sıvıyı uygun malzemeyle (örn. toprakla) emerek silin. Kontamine
su/söndürme suyunu alıkoyunuz. Kurallara uygun olarak işaretlenmiş kapların içinde dispoze ediniz.
Sayfa: 2/7
Güvenlik Veri Belgesi
Malzeme: 60045226
ELASTOSIL® N2010
Versiyonu: 1.4 (TR)
6.3
Baskı tarihi: 22.08.2014
Kontrol tarihi: 29.11.2012
Çevreleme ve temizleme yöntemleri ve malzemeleri
Su ile yıkamayınız. Küçük miktarlarda: Sıvı bağlayıcı malzeme, örneğin gizelgur ile emdiriniz ve kurallara uygun olarak dispoze
ediniz. Büyük miktarları durdurunuz ve uygun kaplara doldurunuz. Artan kaygan tabakayı deterjan/sabunlu su veya biyolojik
olarak ayrı-şabilen başka bir temizleyici ile silin. Dumanları emdiriniz.
Ek uyarılar:
Ateş kaynaklarını uzaklaştırınız.
6.4
Diğer bölümlere referans
Diğer bölümlerdeki ilgili bilgiler dikkate alınmalıdır. Bu özellikle kişisel koruma ekipmanları (bölüm 8) ve atma (bölüm 13) hakkında
verilen bilgiler için geçerlidir.
BÖLÜM 7: Taşıma ve depolama
7.1
7.
Güvenli taşıma önlemleri
Güvenli kullanıma ilişkin uyarılar:
Aerosol oluşumundan kaçınınız. Aerosol oluştuğunda, özel güvenlik önlemleri (emme, solunum maskesi) gerekmektedir. Odanın
ve işyerinin iyi bir şekilde havalandırıldığından emin olunuz. Madde 10 uyarınca uyumsuz maddelerden uzak tutunuz. Dökülen
madde, kayma tehlikesini arttırır.
Yangın ve patlama tehlikesine ilişkin uyarılar:
Ürün, metanol ayrıştırabilir. Buharlar, hava ile birlikte kapalı hacimlerde ateş kaynaklarının varlığı altında patlamaya yol açabilecek
karışımlar oluşturabilirler. Ateş kaynaklarından uzak tutunuz ve sigara içmeyiniz. Elektrostatik yüklenmeye karşı önlem alınız.
Tehlike altındaki kapları su ile soğutunuz.
7.2
Uyumsuzluklar da dahil, güvenli depolama koşulları
Depo ve kaplar için gerekli koşullar:
bilinmiyor
Ortak depolama uyarıları:
Asitlerle temas ettirmeyiniz.
Depolama koşullarına ilişkin ek bilgiler:
Neme karşı koruyunuz. Kapları sıkıca kapalı tutunuz ve serin ve iyi havalandırılan yerlerde muhafaza ediniz.
7.3
Özel son kullanım
Veri yok.
BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma
8.1
Kontrol parametreleri
-
8.2
Maruz kalma kontrolleri
8.
8.2.1 İş yerinde maruz kalmanın sınırlandırılması ve denetimi
Genel koruyucu ve temizlik önlemleri:
Gözler ve ciltle temastan kaçınınız. Gazları/buharları/aerosolleri teneffüs etmeyiniz. çalışma sırasında yemek yemeyiniz, içecek
ve sigara içmeyiniz.
Kişisel koruyucu donanım::
Nefes koruması
Uzun ve şiddetli etkime durumunda: Gazmaske filtresi ABEK .
El koruması
Butil kauçuk'tan koruyucu eldivenler . Eldivenler 60 dk.'ya kadar kullanım için uygundur. Uygun eldiven seçimi sadece malzemeye
değil, bunun yanı sıra kalite özelliklerine bağlıdır ve üreticiye göre değişebilir. Geçirgenlik ve yarılma süresi açısından eldiven
sağlayıcısının bilgilerine göre hareket edin.
Göz koruması
sızdırmaz kapanan koruyucu gözlük . çalışma yerinde göz yıkama düzeneği bulundurulmalıdır.
Sayfa: 3/7
Güvenlik Veri Belgesi
Malzeme: 60045226
ELASTOSIL® N2010
Versiyonu: 1.4 (TR)
Baskı tarihi: 22.08.2014
Kontrol tarihi: 29.11.2012
Vücut koruması
Koruyucu kıyafet .
8.2.2 çevrenin maruz kalmasının sınırlandırılması ve denetimi
Kanalizasyona veya nehirlere ulaşmamasını sağlayınız.
BÖLÜM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler
9.1
9.
Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgiler
Genel Bilgiler:
Şekil ........................................................................: Sıvı
Renk........................................................................: renksiz
Koku ........................................................................: hoş
Sağlık ve çevre güvenliği ile genel güvenlikle ilgili bilgiler:
Özellik:
Erime Noktası..........................................................:
Kaynama noktası ....................................................:
Alev noktası.............................................................:
Yanma sıcaklığı.......................................................:
Alt infilak sınırı.........................................................:
Üst infilak sınırı........................................................:
Buhar basıncı ..........................................................:
Yoğunluk .................................................................:
Suda çözünürlük .....................................................:
pH-Değeri................................................................:
Viskozite (dinamik) ..................................................:
9.2
Değer:
ilgisiz
ilgisiz
ilgisiz
yaklaşık > 400 °C
ilgisiz
ilgisiz
uygulanamaz
1,01 g/cm³ da 23 °C, da 1013 hPa
pratik olarak çözünmez
uygulanamaz
yaklaşık 15000 mPa.s da 23 °C
Yöntem:
(ISO 2811)
Diğer bilgiler
Veri yok.
BÖLÜM 10: Stabilite ve reaktivit
10.
10.1 – 10.3 Reaktivite; Kimyasal stabilite; Zararlı reaksiyon olasılığı
Uygun depolamada ve kullanımda, tehlikeli tepkimeler bilinmemektedir.
İlgili bilgiler, bu bölümün diğer kısımlarında yer almaktadır.
10.4
Kaçınılacak koşullar
Nem
10.5
Uyumsuz materyaller
10.6
Zararlı ayrışma ürünleri
Tepkime yaptığı maddeler: Su , bazik maddeler ve asitler . Tepkime, alttakileri oluşturarak meydana gelir: Metanol .
Hava nemi ile: Metanol . Ölçümler, yaklaşık 150 °C'ın üstündeki sıcaklıklarda, oksidatif yıkım ile düşük miktarlarda formaldehid
ayrıştığını göstermişlerdir.
BÖLÜM 11: Toksikolojiye ilişkin bilgiler
11.1
11.1.1
Toksilojik etkileri hakkında bilgiler
Akut toksisite
Değerlendirme:
Şu ana kadar tüm ürün için herhangi bir toksilojik test verisi bulunmamaktadır.
11.1.2
Ciltte aşınma/tahriş
Değerlendirme:
Şu ana kadar tüm ürün için herhangi bir toksilojik test verisi bulunmamaktadır.
Sayfa: 4/7
11.
Güvenlik Veri Belgesi
Malzeme: 60045226
ELASTOSIL® N2010
Versiyonu: 1.4 (TR)
11.1.3
Baskı tarihi: 22.08.2014
Kontrol tarihi: 29.11.2012
Gözde önemli hasar/göz iritasyonu
Değerlendirme:
Şu ana kadar tüm ürün için herhangi bir toksilojik test verisi bulunmamaktadır.
11.1.4
Solunum veya ciltte hassaslaşma
Değerlendirme:
Şu ana kadar tüm ürün için herhangi bir toksilojik test verisi bulunmamaktadır.
11.1.5
Üreme hücresi mutajenisite
Değerlendirme:
Şu ana kadar tüm ürün için herhangi bir toksilojik test verisi bulunmamaktadır.
11.1.6
Kanser üretkenliği
Değerlendirme:
Şu ana kadar tüm ürün için herhangi bir toksilojik test verisi bulunmamaktadır.
11.1.7
Reprodüktif toksisite
Değerlendirme:
Şu ana kadar tüm ürün için herhangi bir toksilojik test verisi bulunmamaktadır.
11.1.8
Özel hedefli organ toksisitesi (tek sefer maruz kalma)
Değerlendirme:
Şu ana kadar tüm ürün için herhangi bir toksilojik test verisi bulunmamaktadır.
11.1.9
Özel hedefli organ toksisitesi (tekrarlı maruz kalma)
Değerlendirme:
Şu ana kadar tüm ürün için herhangi bir toksilojik test verisi bulunmamaktadır.
11.1.10 Solunması tehlikelidir
Değerlendirme:
Şu ana kadar tüm ürün için herhangi bir toksilojik test verisi bulunmamaktadır.
11.1.11 Ek toksikolojik bilgiler
Ürün, nem etkisi altında metanol açığa çıkarmaktadır. (67-56-1). Metanol(67-56-1), literatür verilerine göre cildi kurutucu, mukozal
iritatif ve komaya ve ölüme kadar narkotik etkiye sahiptir. Uzun süre beklenmesi halinde kalp, böbrek, karaciğer ve göz siniri
hasarı (körlük) oluşabilir.
BÖLÜM 12: Ekolojik bilgiler
12.1
12.
Toksisite
Değerlendirme:
Suda yaşayan organizmalar üzerinde zararlı etki beklenmemektedir. şu ana kadar edindiğimiz deneyimlerimizin ışığında, arıtma
tesislerine olumsuz etki beklenmemektedir.
12.2
Direnç ve parçalanabilirlik
Değerlendirme:
Aktifleştirilmiş çamurda adsorbsiyon ile eliminasyon. Biyolojik açıdan yıkılamaz.
12.3
Biyoakümülatif potansiyel
Değerlendirme:
Biyoakümülasyon muhtemel değil.
Sayfa: 5/7
Güvenlik Veri Belgesi
Malzeme: 60045226
ELASTOSIL® N2010
Versiyonu: 1.4 (TR)
12.4
Baskı tarihi: 22.08.2014
Kontrol tarihi: 29.11.2012
Toprak içindeki davranışı
Değerlendirme:
Veriler bilinmiyor.
12.5
Diğer yan etkiler
bilinmiyor
BÖLÜM 13: Atılması ile ilgili hususlar
13.1
13.1.1
13.
Atık arıtma yöntemleri
Ürün:
Öneri:
Özel atık yakım tesisinde yakılarak kurallara uygun ortadan kaldırma. Yerel yönetmeliklere riayet edilmelidir.
13.1.2
Temizlenmemiş ambalajlar:
Öneri:
Ambalajlar tamamen boşaltılmalıdırlar (damlasız, atıksız, kazınmış). Ambalajlar, geçerli yerel/milli yönetmelikler uyarınca, tercihen
tekrar kullanıma veya değerlendirmeye tabii tutulmalıdırlar.
BÖLÜM 14: Nakliye bilgileri
14.
14.1 – 14.4 UN numarası; UN uygun sevk adı; Nakliye tehlike sınıfı/sınıfları; Ambalaj grubu
Cadde ADR:
Değerlendirme........................................: Tehlikeli ürün değildir.
Yol RıD:
Değerlendirme........................................: Tehlikeli ürün değildir.
Açık Deniz Nakliyatı ıMDG-Code::
Değerlendirme........................................: Tehlikeli ürün değildir.
Hava Yoluyla Nakliyat ıCAO-Tı/ıATA-DGR::
Değerlendirme........................................: Tehlikeli ürün değildir.
14.5
Çevresel tehlikeler
14.6
Kullanıcının alacağı özel önlemler
Çevreye zararlı: hayır
Diğer bölümlerdeki ilgili bilgiler dikkate alınmalıdır.
14.7
MARPOL73/78 Ek II ve IBC Kurallarına uygun toplu nakliye
Tankerlerde toplu olarak nakledilmemelidir.
BÖLÜM 15: İdari bilgiler
15.1
15.
Madde veya karışıma özel güvenlik, sağlık ve çevre düzenlemeleri/mevzuatı
Ulusal ve uluslararası yönetmeliklere uyulması gerekmektedir.
Etiketleme bilgisi için bu belgenin 2. bölümüne başvurun.
15.2
Diğer uluslararsı kurallar
Uluslararası Sicil Statüsü Bilgileri:
Aşağıdaki envanterlerin içerisinde veya envanterlerle uyumlu olarak listelenmiştir:
EINECS - Europe
ENCS - Japan
AICS - Australia
IECSC - China
PICCS - Philippines
Sayfa: 6/7
Güvenlik Veri Belgesi
Malzeme: 60045226
ELASTOSIL® N2010
Versiyonu: 1.4 (TR)
Baskı tarihi: 22.08.2014
Kontrol tarihi: 29.11.2012
BÖLÜM 16: Diğer bilgiler
16.1
16.
Ürün:
Bu belgede yer alan bilgiler, revizyon dönemindeki bilgi durumumuza dayanmaktadır. Yasal garanti gereksinimleri açısından,
tanımlanan ürün özellikleriyle ilgili bir güvence teşkil etmezler.
Bu belgenin bir alıcıya verilmesi, söz konusu alıcıyı, ürüne uygulanabilir tüm yasa ve şartlara uyumlulukla ilgili sorumluluklarından
kurtarmaz. Bu durum özellikle, başka yargı alanlarında ve üçüncü taraf fikri mülkiyet haklarının korunmasıyla ilgili olarak, ürünün
veya ürünü içeren maddelerin veya öğelerin ilerideki satışı veya dağıtımı için geçerlidir. Tanımlanan ürün başka maddelerle işlem
görmüş veya karıştırılmışsa, bu durum açıkça belirtilmedikçe, bu belgede yer alan bilgiler sonuçta ortaya çıkan yeni ürüne
atfedilemez. Ürün yeniden ambalajlanmışsa, alıcı, güvenlikle ilgili gerekli bilgileri ayrıca sağlamak zorundadır.
Her türlü teslimat, www.wacker.com adresinden ulaşılabilecek olan WACKER SILICONES Health Care Politikası’na tabidir.
16.2
Ek bilgiler:
Nümerik verilerdeki virgüller, ondalık noktaları göstermektedir. Sol kenardaki dikey çizgiler, bir önceki versiyona karşılık
değişimlerin göstergesidir. Bu sürüm önceki tüm sürümlerin yerine geçer.
R-Cümlesi
R10 R20
R10 R36/38
Tanımlama
Yanabilir. Solunduğunda sağlık açısından zararlıdır.
Yanabilir. Gözleri ve cildi tahriş eder.
- Güvenlik Belgesi Sonu -
Sayfa: 7/7

Benzer belgeler

Güvenlik Veri Belgesi

Güvenlik Veri Belgesi kurtarmaz. Bu durum özellikle, başka yargı alanlarında ve üçüncü taraf fikri mülkiyet haklarının korunmasıyla ilgili olarak, ürünün veya ürünü içeren maddelerin veya öğelerin ilerideki satışı veya ...

Detaylı