Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine İkinci Ek

Transkript

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine İkinci Ek
T.C.
TARIM VE KÖYİŞLERİ
BAKANLIĞI
THE MINISTRY OF
AGRICULTURE AND RURAL AFFAIRS
TÜRK
SAFKAN İNGİLİZ ATI
SOY KÜTÜĞÜ
3. CİLDİNE İKİNCİ EK
THE
SECOND SUPPLEMENT
TO VOLUME 3
OF THE TURKISH STUD BOOK
2006
2008
Adres : Şehit Adem Yavuz Sokak No: 17/13 06440 Kızılay Ankara
Tel: +90 312 425 05 27-28 Faks: +90 312 418 76 34
Address : Sehit Adem Yavuz Sokak No: 17/13 06440 Kizilay Ankara-TURKEY Web : www.ykk.gov.tr
e-mail : [email protected]
İÇİNDEKİLER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Önsöz----------------------------------------------------------------------------------------------I
Türkiye’de Safkan İngiliz Atlarının Soykütüğüne Kaydına Dair Kurallar ------------ III
Kısaltmalar -----------------------------------------------------------------------------------XIX
İstatistikler------------------------------------------------------------------------------------XXI
Kısraklar ve Tayları ---------------------------------------------------------------------------- 1
Türkiye’de Tayları Bulunan Aygırların Listesi------------------------------------------ 159
Türkiye’de Tayları Bulunan Yurtdışındaki Aygırlar ----------------------------------- 171
İthal Kısraklar -------------------------------------------------------------------------------- 173
İthal Taylar ----------------------------------------------------------------------------------- 177
İhraç Atlar ------------------------------------------------------------------------------------ 179
Türk Studbooklarında İsimsiz Olup Sonradan İsim Alan Atlar ----------------------- 181
Eklemeler ve Düzeltmeler------------------------------------------------------------------ 199
İsimsiz Tayların İndeksi -------------------------------------------------------------------- 207
İndeks ----------------------------------------------------------------------------------------- 209
CONTENTS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Foreword----------------------------------------------------------------------------------------- II
Rules Of Entry -------------------------------------------------------------------------------- XI
Abbreviations --------------------------------------------------------------------------------XIX
Statistical -------------------------------------------------------------------------------------XXI
Broodmares with Their Produce-------------------------------------------------------------- 1
Alphabetic List of Turkish Based Stallions ---------------------------------------------- 159
Stallions Standing Abroad With Foals Born in Turkey -------------------------------- 171
Imported Mares ------------------------------------------------------------------------------ 173
Imported Foals ------------------------------------------------------------------------------- 177
Exported Horses ----------------------------------------------------------------------------- 179
Addenda (Names) To Previous Volumes ------------------------------------------------ 181
Addenda and Errata ------------------------------------------------------------------------- 199
Unnamed Foals Index----------------------------------------------------------------------- 207
Index ------------------------------------------------------------------------------------------ 209
ÖNSÖZ
At, Türk Ulusunun sevdası olmuş, atla beraber olmaktan haz almış, en mutlu günlerini
beraberce yaşamış, coşmuş ve coşturmuşlardır. Hayal gücümüzü ve kalplerimizi ele geçiren,
kaşifleri yeni bölgelere ve orduları fetihlere taşıyan, insanların büyüleyici dostu attır.
Ülkemiz coğrafik özellikleri bakımından hayvan yetiştirmeye elverişlidir. Dinamik bir
özelliğe sahip hayvancılık sektörü içinde İngiliz atı yetiştiriciliği zevkli bir uğraşı ve istihdam
yaratan bir sektördür.
Milli bir spor dalı olan Cirit sporu, atın kıvrak ve cesareti ile insanın bütünleşerek
büyük uyum içinde oynadığı bir oyundur.
Bugün her Türk “At Murattır” sözüne bağlı olarak ata karşı ilgi, sevgi, güven ve
manevi bağlarla bağlanmıştır. Halk dilinde at, halk şairinde at, köylüde at, şehirlide at,
büyükte at, küçükte at daima mümtaz yerini bulmuştur. Türklerde atın değeri, “Kuş kanatsız,
Türk atsız olamaz” darbımeseli ile gayet veciz şekilde ifade edilmiştir.
Son yıllarda ülkemizde yetiştirilen İngiliz atları Uluslar arası koşularda ses getirmeye
başlamışlar, kaliteleri ile göz doldurmuşlardır.
Ana baba doğrulaması DNA analizi ile yapılmaktadır. Atların kimliklendirilmesinde
Mikrochip, UELN ve yaşam numarası uygulamasına geçilmiştir. Son teknolojik alet ve
malzemeler alınarak doping laboratuvarı güçlendirilmiştir.
Yayınlanan 2. Supplement’in at severlere güzel bir armağan olduğunu düşünüyorum.
2006 yıllında doğan tayları, faaliyeti olan 1978 baş kısraklar ile 49 baş ithal kısrak, 5 baş
ithal tay, 33 baş ihraç edilen atları sizlere sunmaktan mutluluk ve gurur duyuyorum.
Atlarınızın ayakları düz bassın.
Türk İngiliz atlarının soy kütüğü hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyor,
atçılığımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.
Yardımlarından ötürü ASBC (Asia Stud Book Conference) Başkanı Satish Iyer’e
teşekkür ederim.
Süleyman POLAT
Soy Kütüğü Yetkilisi
I
FOREWORD
Horse is a passion for Turks, they always rejoiced together, lived happily together enthusing
the ones around them. Horse is a fascinating friend for human, captivating his heart, carrying
army to victories and discoveries to new areas.
Our country is suitable for animal breeding in terms of its geographical features.
Thoroughbred Horse breeding industry creates amusement and vast employment opportunities
within all animals breeding sectors.
The Javelin Game, which is a national sport, is a game requiring harmonization, between man
and horse’s courage and litheness.
In comply with the Turkish Proverb “Horse is a wish”; every Turkish Individual is tied to
horse with faith and moral love. Horse finds itself in a privileged place in the life of Turkish
people, namely in our language, in our rural and town life, with our elderly and youngsters.
The value of the horse is expressed very suitably with our famous proverb “A bird cannot
be without wing and a Turk without a horse”.
Recent years Turkish Thoroughbred horses have started to gain success in international races.
The parentage verification is done through DNA. In addition to that, the use of microchip,
UELN and life Number were put on practice for the identification of horses. The Doping
Control Laboratory was reinforced with new equipments and state-of-art technologies.
I think that this supplement will be a nice gift for horse lovers. I am proud of bestowing the
1978 active broodmares in 2006 season and 49 broodmares and 5 foals imported, 33 exported
horses. I wish success for your horses.
I would like to thank all of those people who labored for the preparation of this Stud Book
supplement. May this supplement be beneficial to our horsemanship.
Special thanks to Mr. Satish Iyer for his precious guidance.
Suleyman POLAT
The Chief of Studbook Office
II
SAFKAN İNGİLİZ ATLARININ SOY KÜTÜĞÜNE KAYITLARINA
DAİR KURALLAR
SAFKAN İNGİLİZ ATININ TANIMI
Bir İngiliz atı doğduğunda Uluslararası Stud Book Komitesi tarafından onaylanmış İngiliz Atı
Stud Book’una resmi olarak kaydedilmesi gerekir.
Madde 1-Nitelik
a) Bir atın onaylanmış İngiliz Atı Stud Book’una kaydedilmesi için aşağıdaki şartlara
uyması zorunludur.
Bir tay onaylı Stud Book’ta kayıtlı ana ve babanın çiftleşmesi sonucu olmalı veya safkan İngiliz
olmayan bir atın soyundan geliyorsa Uluslararası Soy Kütüğü Komitesi tarafından İngiliz atı olduğuna
oy birliği ile karar verilen bir at olmalıdır. Türk Stud Book’u I.A.B.R.W’nin 12. maddesinin
imzacısıdır.
Uygun Tay Üretimi için Servis
b) İngiliz atı, aygır ile kısrağın doğal aşımı sonucu, şöyle ki aygırın penisinin kısrağın genital
sistemine girerek salgılanan semeni fiziksel aktivite ile vermesi şeklinde olmak zorundadır. Ya da
doğal aşım sonucu üretilen ejekulatın bir kısmının damızlıkta kullanılacak kısrağın genital sistemine
aygır tarafından bırakılmasıdır.
Uygun Tay Üretimi için Gebelik
c) Doğal gebelik sonucu tayın, aynı kısraktan doğmuş olması gerekmektedir. Embriyo transferi ya
da nakli, suni tohumlama, klonlama, veya diğer genetik müdahaleler sonucunda üretilen taylar
Uluslararası Stud Book Komitesi tarafından onaylanmış İngiliz Atı Stud Book’una kaydedilemez.
Tanımlar ve Hukuki Dayanak
Madde 2- Aşağıda yazılı terimlerin anlamları karşılarında yer almaktadır.
a) Bakanlık : Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,
b) İl At Islah Komisyonu : İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürü ile iki Veteriner
Hekimden oluşan komisyonu,
c) Üye Olunan Uluslararası Kuruluşlar: Ülkemizin de üyesi olduğu at yetiştiriciliği ve
yarışçılığı ile ilgili uluslararası kuruluşlar; IFHA “International
Federation of Horseracing
Authorities”, ISAG “International Society for Animal Genetics”, ve ilerde üye olunabilecek
kuruluşları,
d) At Eşkal ve Muayene Raporu : Tanımlanacak tayın, Stud Book Otoritesinin izin verdiği birisi
tarafından doldurulması gerekli olan, İngiliz Atı Otoritesi tarafından onaylı, atın donu, eşkali, ırkı, anababası, anasının aşım tarihi, tayın doğum tarihi, cinsiyeti, doğduğu ülke, tayın sürekli tanım detayları
ve kimlik nişaneleri ki bunlar tüm ayak nişaneleri, yüz nişaneleri, servi, yara, dövme, dağlama, varsa
mikroçip numarası, renkli fotoğrafı, fiziki (eşkal) muayenesi ve yetiştiricisinin adı gibi bilgileri içeren
resmi form ya da elektronik sistemdeki bilgiler,
e) Yetiştirici : Tayın doğduğu tarihte anasına sahip olan yasal kişiler,
f) Sahip Değiştirme Belgesi : Satış, hibe, veraset gibi sebeplerle atın sahip değişikliğine esas
teşkil eden belgeyi,
g) Damızlık Belgesi: Damızlık atlara verilen ve Bakanlıkça onaylanan belgeyi,
h) Uzman Heyet : At Yetiştiriciliği konusunda Uzmanlık Belgesi veya akademik çalışması
bulunan veya at yetiştiriciliği konusunda en az 5 yıl kamu ya da özel kurumlarda çalışmış en az üç
Veteriner Hekimden oluşan komisyonu,
ifade eder.
III
Kuruluş ve Denetim
Madde 3- Bu kurallar aşağıdaki yasalar temel alınarak hazırlanmıştır.
Bu kurallar, 28/2/2001 tarihli ve 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu, 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı
Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ve 9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin
İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair
Kanuna, 10/7/1953 tarihli ve 6132 Sayılı At Yarışları Hakkındaki Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.
Bu kuralların amacı; safkan İngiliz atlarının soy kütüğü kayıtlarının tutulması, pasaport ve
damızlık belgelerinin verilmesi, tescili, aşım izni ve ilgili işlemleri, stud book hazırlanması ve yayını,
sahip değişiklikleri ile ilgili esasları belirlemek, bunların yetiştirme yönünden sağlık kontrolleri,
yetiştirme kayıtları, cetvelleri ve denetimlerine ait hükümler ile ülkemizin de üyesi olduğu Atçılık ve
Yarışçılıkla ilgili uluslararası organizasyonların kayıt kurallarına uyumunu sağlamaktır.
Bu kurallar soy kütüğüne kayıtlı ve kayıt edilecek safkan İngiliz atlarını kapsar.
İngiliz atlarının kayıtları ile ilgili çalışmaların belirli esas ve usullere göre yapılmasını
denetlemekle Bakanlık yetkilidir.
Türkiye sınırları içerisinde İngiliz atlarının kayıtları ile ilgili tüm işlerden Bakanlık soy kütüğü
ofisi sorumludur.
Soy kütüğü otoritesi, at yetiştiricileri ve derneklerinden tamamen bağımsız çalışmaktadır.
Bakanlık tescil kurallarını kendisi tespit etmekte ve uygulamaktadır.
Soy kütüğü ofisi çalışanları gerekli eğitim çalışmalarına katılmakta olup, gerektiğinde diğer soy
kütüğü ofisi çalışanlarının deneyim ve uzmanlığından yararlanacaktır.
Türk Stud Book’una Kayıt Kuralları
Madde 4- İllerde tescil ile ilgili işlemler Tarım İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü
tarafından yapılır. Tescil ile ilgili işlemler için gerekli olan belgeler, at sahipleri ve İl At Islah
Komisyonu tarafından düzenlenir.
Tescili yapılacak atların muayeneleri, İl Müdürlüğünün uygun gördüğü yerlerde veya İl At Islah
Komisyonunun, 6245 sayılı Harcırah Kanunu esasları dahilinde belirlenecek yolluk ve zaruri
masraflarının (yevmiye, yol, ibade masrafı...vb.) at sahibi tarafından İllerde Muhasebe Müdürlüğü,
İlçelerde Mal Müdürlüğü hesabına yatırılması kaydı ile at sahibinin istediği yerde yapılır.
Türkiye’de doğan ve ithal edilen safkan İngiliz atların soy kütüğüne kaydı için, at sahibi veya
yetkili vekilinin; dilekçe, Aşım Belgesi, kan muayenesi için yatırılması gereken laboratuar ücretinin
yatırıldığına dair belge, İl At Islah Komisyon Kararı ile pasaporta yapıştırılacak damga pulu ve tayın
usulüne uygun çekilmiş üç adet fotoğrafı ile birlikte, atların bulunduğu Tarım İl veya İlçe
Müdürlüklerine yasal süresi içinde müracaat etmesi şarttır.
Türkiye soy kütüğüne kayıtlı ve pasaportlu safkan İngiliz ana ve babanın Türkiye’de doğmuş ve
uluslararası soy kütüğü komitesince kabul görmüş ülkelerin soy kütüğüne kayıtlı ve stud book’larında
yayınlanmış ithal atlar ile bunların yavruları kayıt edilir.
Soy kütüklerine kayıt edilmemiş ana ve babaların tayları, kan ve/veya DNA analizi ile şecere
kontrolünde ana babaya uygunluğu tespit edilemeyen taylar, soy kütüklerine kaydedilmez.
Muayeneler sonucu düzenlenen İl At Islah Komisyonu Kararı, İl Müdürü tarafından
onaylandıktan sonra diğer evraklarla birlikte Bakanlığa gönderilir.
Türkiye’de doğan taylar veya ithal edilen atların sahipleri, bu atların soy kütüğüne kayıtları için
gerekli yasal süre içerisinde İl veya İlçe Müdürlüğüne başvurarak atların kan ve/veya DNA raporu
için gerekli numuneyi İl At Islah Komisyonuna aldırmaya mecburdur.İl Müdürlüklerince gönderilen
numuneler ISAG tarafından tanınan Bakanlığa bağlı Kan Grupları ve Genetiği Laboratuarınca tahlil
edilerek “ana baba doğrulanması için yapılan Kan ve/veya DNA raporu” düzenlenir.
Kan Grupları ve Genetiği Laboratuarı kan ve/veya DNA Netice Raporunu Bakanlık ve İl
Müdürlüğüne, kan tipi ve DNA Analiz Raporunu ise Bakanlığa gönderir.
Atların Stud Book’a kayıtları için gerekli belgeler;
Atlar kayıtlı safkan İngiliz ana ve babalardan olmalı ve bunların pasaportları olmak zorundadır.
İthal edilen atlar ve tayları Uluslararası Stud Book Komitesi tarafından onaylanmış ülkelerin Stud
IV
Book’una kaydedilmek zorundadır. Ana babası kayıtlı olmayan veya kan ve/veya DNA tipi
doğrulanmayan taylar Stud Book’a kaydedilemez.
Türkiye’de doğan tayların Soy Kütüğü Kayıtları için gerekli belgeler;
1) At sahibinin resmi tebligat yapılacak adresini de içeren dilekçesi,
2) Resmi kimlik belge fotokopisi ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,
3) Anasının aşım belgesi,
4) Kan ve/veya DNA netice raporu,
5) Atın 3 adet 9x12 cm ebadında fotoğrafı ,
6) At Eşkal ve Muayene Raporu,
7) İl At Islahı Komisyon Kararı ile bu karara ve pasaporta yapıştırılacak damga pulu,
Aygır ve Kısrakların Kayıt Sistemleri
Madde 5- Soy kütüğüne kayıtlı ve DNA/kan tipi analizi yapılmış olan safkan İngiliz atlardan
Damızlık Belgesi verilecek aygır ve kısrakların, damızlık belgeleri İl Müdürlüklerince hazırlanarak,
pasaportları ile birlikte tasdik edilmek üzere soy kütüğü otoritesine gönderilir.
İllerden gelen soy kütüğüne kayıtlı atların damızlık belgeleri, Bakanlıkça oluşturulacak uzman
heyet tarafından, damızlık özellikler, kalıtsal kusurlar, esas alınarak yapılan incelemeler sonucu uygun
görülenler tasdik edilir.
Damızlık Belgesi verilecek aygır ve kısrakların, Bakanlıkça belirlenen, usul ve esasları ilan edilen
hastalıklardan salim olduğuna dair rapor almaları gerekir.
Damızlık Belgesi almış olan aygır ve kısrakların damızlık olarak kullanıldıkları müddetçe her yıl
Bakanlıkça belirlenen, usul ve esasları ilan edilen hastalıklardan salim olduğuna dair rapor almaları
halinde vizeleri, Tarım İl Müdürlükleri tarafından yapılır ve At Kayıt Defterlerine işlenerek, bunların
listeleri, her yıl Aralık ayı içinde Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça belirlenen hastalıklar nedeniyle
vizesi yapılmayan atlar, derhal Bakanlığa bildirilir. Vize alamayan atlar damızlıkta kullanılamaz ve bu
durum at sahibine hemen tebliğ edilir.
Yurt dışından sıfat için gelen yabancı menşeli aygırların sıfatta kullanılabilmesi için, at ithalatında
aranan şartlara uygun olması ve sıfat için Bakanlıktan önceden izin alınma şartı aranır.
Aşım belgeleri, aşım istasyonunda görevli Veteriner Hekim veya aygır sahibi tarafından üç nüsha
olarak düzenlenerek imzalanır.
Aşım Belgesinde çiftleşen kısrağın; adı, doğum tarihi, donu, pasaportu, sahibi, ilk ve son çiftleşme
tarihi, suni dölleme ve embiriyo nakli yönteminin kullanılmadığı ve pasaportu ile kimlik kontrolünün
yapıldığı belirtilecektir.
Türkiye’ye gebe olarak ithal edilen safkan İngiliz kısraklarından Türkiye’ye geldikten sonra doğan
tayların soy kütüklerine kayıt edilebilmeleri için kısrağın kendi ırkı aygırdan aşım yapılmış olduğunu
gösterir Aşım Belgesinin ibrazı gerekir.
Sahip Değiştirme İşlemleri
Sahip değişikliklerinde;
a) Soy kütüklerine kayıtlı safkan İngiliz atın satılması, hibe edilmesi veya veraset yoluyla intikali
durumunda, sahip değişikliğinin soy kütüğüne ve pasaporta en geç 1 ay içinde işletilmesi için
müracaatı gerekmektedir. Sahip değişikliği için; atın pasaportu ile birlikte İllerde Valiliğe, İlçelerde
Kaymakamlığa veya Yarış Müessesesine yeni sahibi tarafından müracaatı gerekmektedir.
b) Soy kütüğüne kayıtlı veya soy kütüğüne yeni kayıt yapılacak olan atın tescil işlemleri
esnasında sahibi ölmüş ise noterden tasdikli veraset ilamı suretinin de gönderilmesi şarttır.
c) Sahip değiştirmede bir aylık süre; satış tarihinden ve veraset ilam tarihinden itibaren başlar.
Sahip değişikliğinde istenecek belgeler;
a) Alan ve satanın, hediye eden veya varisin resmi tebligat yapılacak açık adreslerini içeren ve TC.
kimlik numarası yazılı resmi kimlik fotokopisinin eklendiği, fatura, müstahsil makbuzu, veraset ilamı
ve benzeri satış evrakları veya resmi makamlar veya yarış müessesesi yetkilileri huzurunda alan ve
satanın, alıp-sattığına dair onaylanmış sahip değiştirme belgesi,
V
b) Atın pasaportu.
Aşım Sonuçları
Madde 6a) Aşım detayları aygırın sahibi ya da Stud Book Otoritesinin izin verdiği birisi tarafından İngiliz
Atı Otoritesi tarafından onaylı ve aygırın adı, kısrağın adı, aygırın ilk ve son aşım tarihi aygır sahibinin
ya da Otorite yetkilisinin, doğal aşım olduğunu ve suni dölleme, embriyo transferi veya nakli,
klonlama ya da diğer genetik müdahalelerin yapılmadığına dair imza gibi bilgileri içeren resmi form
ya da elektronik sistemi doldurmak zorundadır.
b) Kısrak sahibi ya da Stud Book Otoritesinin izin verdiği birisi, sıfat alan kısrağın canlı tay
doğurması halinde İngiliz Atı Otoritesi tarafından onaylı ve aygırın adı, kısrağın adı, tayın doğum
tarihi, tayın donu, tayın cinsiyeti, tayın yetiştiricisinin adı (tay doğduğunda bu kişi kısrağın sahibidir),
tayın doğduğu ülke, kısrak sahibinin ya da otorite yetkilisinin doğal aşımla olduğunu ve suni dölleme,
embriyo transferi veya nakli, klonlama ya da diğer genetik müdahalelerin yapılmadığına dair imza gibi
bilgileri içeren resmi form ya da elektronik sistemi doldurmak zorundadır.
Kısrak sahibi embriyonik ölüm, düşük, ölü doğum, doğumdan sonra ölüm, safkan olmayan attan
çekim, boş gibi durumları sütten kesmeden önce bildirmek zorundadır.
c) Kır ve al donlu atların genetik don kalıtımı kurallarına uygunluğu zorunludur.
Kimlik Saptaması
Madde 7a) Müracaat tarihinden itibaren İl Müdürlükleri tarafından, At Eşkal ve Muayene Raporu ve İl At
Islahı Komisyonu kararı Veteriner Hekimlere düzenlettirilerek at sahibinin müracaat tarihinden
itibaren en geç dokuz ay içerisinde diğer tescil evrakları ile birlikte noksansız olarak Bakanlığa
gönderilmesi şarttır.
b) Tayların eşkal tespitinin sütten kesilmeden önce yapılması zorunludur.
c) DNA profilleri ve kan grupları soy kütüğü otoritesinin dosyalarında saklanacaktır. Bu dosyalar
üçüncü şahıslara gösterilmeyecektir.
d) DNA profilleri ve kan grupları raporları ancak ISBC tarafından tanınan soy kütüğü otoritelerine
gönderilecektir.
e) Ana baba doğrulama testleri yalnızca yeni doğan taylar için istenecektir. Geçmişe ait ana
babalık doğrulama testi istenmez.
Pasaportlar
Madde 8a) Tescil evrakları tamamlanarak gönderilen taylar soy kütüğüne kayıt edildikten sonra
düzenlenen pasaport at sahibine verilecektir. Verilen bu pasaport atın hayatı boyunca yanında
bulundurulacaktır.
b) Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenen pasaportlar, soy kütüğü, kayıt ayrıntıları, nişaneler,
yapılan aşılamalar, sahip değişikliklerinin kaydı için bölüm, ihracat ve muayene ayrıntıları ile bazı
kuralları ve aile doğrulama testini içermektedir.
c) Soy kütüğüne kayıtlı atların pasaportları kaybolduğunda atın sahibi İllerde Valiliğe, İlçelerde
Kaymakamlığa yeni pasaport çıkarılması için müracaat eder. Aşağıdaki evraklar bir ay içerisinde
tamamlanarak Bakanlığa gönderilir.
1) At sahibinin resmi tebligat yapılacak adresini de içeren dilekçesi,
2) At Eşkal ve Muayene Raporu,
3) İl At Islah Komisyon Kararı ile bu karara ve pasaporta yapıştırılacak damga pulu,
4) Atın yeni çekilmiş 2 adet 9x12 cm ebadında fotoğrafı,
5) Gerektiğinde kan ve/veya DNA raporu,
d) At sahibi don değişikliğini yaptırmak için İllerde Valiliğe, İlçelerde Kaymakamlığa müracaat
etmek zorundadır.
VI
Don değişikliği yapılacak atlarda istenecek belgeler;
1) At sahibinin resmi tebligat yapılacak adresini de içeren dilekçesi,
2) At Eşkal ve Muayene Raporu,
3) İl At Islah Komisyon Kararı ile damga pulu,
4) Atın yeni çekilmiş 3 adet 9x12 cm ebadında fotoğrafı,
5) Atın Pasaportu,
6) Gerektiğinde kan ve/veya DNA raporu.
e) Soy kütüğüne kayıtlı atın ölmesi durumunda, atın sahibi tarafından atın ölüm tarihinden itibaren
iki ay içinde, ata ait pasaport ve varsa damızlık belgesi İllerde Valiliğe, İlçelerde Kaymakamlığa
teslim edilir.
İthal Atların Kaydı
Madde 9a) Soy kütüğü otoritesince damızlık olarak ithal atlar ile ilgili bir kayıt tutulmaktadır.
b) İthal atların kaydı için istenilen belgeler :
1) At sahibinin resmi tebligat yapılacak adresini de içeren dilekçesi,
2) Resmi kimlik belge fotokopisi ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,
3) Atın safkan İngiliz olduğunu gösteren pasaportu,
4) Kan ve/veya DNA netice raporu,
5) Atın yeni çekilmiş 3 adet 9x12 cm ebadında fotoğrafı,
6) At Eşkal ve Muayene Raporu,
7) İl At Islahı Komisyon Kararı ile bu karara ve pasaporta yapıştırılacak damga pulu,
8) İthal edilen ülkenin direk Türk Stud Book’una gönderdiği eksport sertifikası (Export
certificate),
9) Gümrük Giriş Beyannamesi,
10) Gümrük İdarelerince satılan atlar için Gümrük satış belgesi,
c) Pasaport vermeyen ülkelerden ithal edilen atların eşkali İl Müdürlüklerince tespit ettirilecek ve
tayın doğduğu ülkece verilen kimlik sertifikası ile karşılaştırıldıktan sonra pasaport düzenlenecektir.
İhracat
Madde 10- Soy kütüğüne kayıtlı atların ihracından önce, eşkal muayenesinin mevcut pasaportuyla
karşılaştırmalı olarak yetkili birimlerce görevlendirilecek Veteriner Hekime yaptırılması ve export
sertifikası düzenlenirken kullanılmak ve onaylanmak üzere pasaport ile Eşkal Muayene Raporunun
Bakanlığa gönderilmesi gerekir.
İhracat Sertifikası doğrudan ithalat yapan ülkenin soy kütüğü otoritesine gönderilecektir.
Soy Kütüklerine Kaydedilecek Atlara İsim Verilmesi
Madde 11- Soy kütüğüne kaydedilecek İngiliz tayların, ana ve baba isimleri esas alınarak soy
kütüğüne isimsiz olarak kayıtları yapılabilir. Ancak, tayın iki yaşını doldurduğu yılın son gününe
kadar, at sahipleri tarafından tayın isminin tescil ettirilmesi gerekir.
Verilecek isimler, boşluklar dahil 18 harfi geçemez. Tescil ettirilen isim değiştirilemez.
İsim vermede dikkat edilecek hususlar;
a) Kullanılması korumaya alınmış ve yasaklanmış isimler, uluslararası korunmuş isimler listesinde
görülen isimler,
b) Kullanılma hakkı mahfuz olan isimler,
c) Karışıklığa sebep olabilecek veya dini ve sosyal nedenlerle kullanılması kabule şayan olmayan
isimler,
d) Ticari ve reklam maksadı ile kullanılmak istenen isimler,
e) Kendisi ya da yakınlarınca izin verilmedikçe kişilerin isimleri,
VII
f) Yaşayan atların tescil edilmiş isimleri, bu isimlere yazılış ve okunuş yönünden benzerlik
gösteren isimler ve aygır isimleri ölümlerini takip eden 15 yıldan önce, kısrak isimleri ölümlerini takip
eden 10 yıldan önce, diğer atların isimleri ise ölümlerini takip eden 5 yıldan önce kullanılamaz.
g) İsimlerin başına ve sonuna rakam konulamaz.
h) İthal atların isimleri, yukarıda belirtilen hususlara aykırılık teşkil etmesi durumunda, kayıtlı
olduğu ülke soy kütüğü otoritesi ile mutabakata varılarak, Bakanlıkça değiştirilebilir. Türk Stud
Book’u I.A.B.R.W’nin 14. maddesini imzalamıştır.
Stud Book Yayınlanması
Madde 12a) Türkiye’de doğan veya yurt dışından getirilen safkan İngiliz atlarının soy kütüğü kayıtları 4631
sayılı Hayvan Islahı Kanununun 7 nci maddesi gereğince Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca tutulur.
Stud book, üye olunan uluslararası kuruluşların kuralları gereği en geç her dört yılda bir hazırlanarak
yayınlanır. Stud book’un yayınlanmadığı yıllarda, ithal edilmiş ve o yıl doğan tayların ana ve babası,
doğum tarihi, donu ve yetiştiricisini içeren ekler “Supplement” yayınlanır. Bu hizmetlerin giderleri
yetiştiricilerinden karşılanır.
Üyesi olduğumuz uluslararası kuruluşlar tarafından kural ve kaideleri belirlenen stud book’lar,
Bakanlık tarafından yayınlanır. Türk stud book’larında yayınlanıp register (kayıt) numarası almış ve
üye olunan uluslararası kuruluşların kabul ettiği stud book’larda yayınlanmış atların yavruları stud
book’larda yayınlanır.
b) Yayınlanan Stud book ve supplementlerde, kurallarda ve kayıtlarda olabilecek değişikliklerle
ilgili bilgiler eklenir.
c) Stud book’a kayıt edilecek ithal atların ülke kodları isimlerin yanına yazılır.
d) Safkan İngiliz olmayan atlar stud book’a kayıt edilmez.
Ceza Hükümleri
Madde 13a) Veteriner Hekime Muayene Ettirmeme ve Belgesiz Damızlıkta Kullanma; “ yasal olmayan
yetiştiricilik”
Tabii aşımda kullanılan ve damızlık belgesi bulunan aygırları, Bakanlık taşra teşkilatına
tamimlerle bildirilen hastalıklar yönünden ve damızlık özellikleri bakımından bu kurallar gereğince
muayene ettirmeyenler ile belgesiz veya yıllık vizesi yapılmadan damızlıkta kullananlar, 4631 sayılı
Hayvan Islahı Kanunun 16 ncı maddesi gereği ağır para cezası ile cezalandırılır.
b) Evrakta Tahrifat;
Düzenlenen evraklardan;
1) Safkan İngiliz atlarının soy kütüğüne kayıt edilmesi için yönetmeliğe göre verilmesi gereken
evrakı tahrif edenler, sahte evrak tanzim edenler, sahte ve tahrif edilmiş evrakı bilerek kullananlar
hakkında 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 2 nci kitabının 6 ncı babındaki hükümler uygulanır.
2) Soy kütüğüne kayıtlı safkan İngiliz atları hakkında gerçeğe uymayan evrak tanzim edenler veya
başka bir ata ait belgeleri kullananlar veya bu belgelerde ve atın eşkali üzerinde değişiklik yapanlar,
4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunun 17 nci maddesi gereği bir aydan altı aya kadar hapis ve ağır para
cezası ile cezalandırılır. Mahkumiyet halinde söz konusu atların soy kütüğünden kayıtları silinir,
pasaportları iptal edilerek geri alınır.
c) Amaç Dışı Kullanma, Don ve Sahip Değişikliğini Bildirmeme;
4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu’nun 6 ncı maddesine aykırı hareket edenler ile soy kütüğüne
kayıtlı safkan İngiliz atlarının ölmeleri halinde pasaportlarını aynı Kanunu’nun 7 nci maddesindeki
süreler içinde geri vermeyen veya sahip ve don değişikliğini bildirmeyen ve pasaportuna işletmeyen at
sahipleri hakkında, aynı Kanunu’nun 18 inci maddesi hükümleri uygulanır.
Sahip değiştirme işleminden önce don değişikliğinin belgelere işletilmemesinden kaynaklanan
para cezalarını sahip değişikliği belgesinde aksi belirtilmedikçe yeni sahibi ödemeyi kabul etmiş
sayılır.
d) Kaybolduğu Bildirilen Pasaportunun Kullanılması;
VIII
Kaybından dolayı düzenlenen pasaport verildikten sonra orijinal pasaport bulunacak olursa bu
pasaport geçersiz ve hükümsüz sayılır. Bu pasaport gerekli işlemlerin yapılması için Bakanlığa
gönderilir. Kayıp pasaport kullananlar hakkında, 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu’nun 17 nci
maddesi ile Türk Ceza Kanunu’nun ilgili madde hükümleri uygulanır.
IX
RULES OF ENTRY
DEFINITION OF A THOROUGHBRED
A Thoroughbred is a horse which is recorded at birth in a Thoroughbred Stud Book approved by
the International Stud Book Committee at the time of its official recording.
Article 1- Qualification
a) For a horse to be eligible to be recorded in an approved Thoroughbred Stud Book all of the
following requirements must be satisfied:
The horse must be the product of a mating between a sire and a dam, both of which are recorded in
an approved Thoroughbred Stud Book or either or both must have been promoted from a NonThoroughbred, the promotion approved by the unanimous agreement of the international Stud-Book
committee. The Turkish Stud Book is a signatory of article 12 of I.A.B.R.W.
Service to produce an eligible foal being
b) The Thoroughbred must be the result of a Stallion’s mating with a Mare which is the physical
mounting of a Mare by a Stallion with intromission of the penis and ejaculation of semen into the
reproductive tract. As an aid to the mating, a portion of the ejaculate produced by the Stallion during
such mating may immediately be placed in the reproductive tract of the Mare being bred.
Gestation to produce an eligible foal
c) A natural gestation must take place in, and delivery must be from, the body of the same Mare in
which the Foal was conceived. Any Foal resulting from or produced by the processes of Artificial
Insemination, Embryo Transfer or Transplant, Cloning or any other from of genetic manipulation not
herein specified, shall not be eligible for recording in a Thoroughbred Stud Book approved by the
International Stud Book Committee.
Definitions and Legal basis
Article 2- The following terms shall mean what is written opposite of them here below,
a) Ministry: Shall mean Ministry of Agriculture and Rural Affairs of Turkey
b) Provincial committee of horse amelioration: Shall mean the committee comprising the
director of provincial directorate animal health department and two veterinarians.
c) The international associations which we are member: Shall mean the international
associations which are involved in horse breeding to which our country is a member such as; IFHA
International Federation of Horseracing Authorities”, ISAG “ International Society for Animal
Genetics”, and other associations that our country may be a member to in the future.
d) Identification & description; The description of the Foal must be recorded by a person
authorized by the Stud Book Authority on an official form or electronic system provided by the
Authority certifying the Thoroughbred which should include: name of the Stallion, name of the Mare,
exact date of foaling, colour of the Foal, gender of the Foal, name of the Breeder, country of foaling, a
detailed description of permanent and acquired identifying markings of the Foal which should include
all leg markings, face markings, hair whorls, scars, tattoos, brands and a microchip number, should be
substantiated by either colour photographs or physical inspection.
e) Breeder: Shall mean the legal persons who own the broodmare on the day where the foal is
born.
f) Certificate of change of ownership: Shall mean the certificate that is issued for the change of
ownership for the reasons such as; sales, donation, succession etc.
g) Breeding certificate: Shall mean the certificate granted to Breeding horses and approved by
the ministry.
XI
h) Expert committee ”team”: Shall mean the committee comprising minimum three
veterinarians who are holding certificate of specialist in horse breeding matters, or having an
academic study carried out in the same subject or employed with public or private companies for at
least 5 years time in a post related to horse breeding .
Organization and Control
Article 3- These rules are prepared based on according to laws below;
The Turkish Law about Animal Amelioration with the date and reference no. 28/2/2001 and 4631
respectively, the Turkish Law about Animal Health and Animal Security Law with the date and
reference no 8/5/1986 and 3285 the Turkish Law about the Form of Establishment and Charges of the
Turkish Association of the Veterinarians and Their Chambers Including the Execution of the
Veterinarian’s Profession. with the date and reference no. 9/3/1954 and 6343 the Turkish code about
the Horse Races Law with the date and reference no.10/7/1953 and 6312 respectively
The objective of these rules is to provide the terms and rules for keeping the stud book for the
thoroughbred horses, granting their passport and the breeding certificates, the procedures regarding
registration, covering, preparation and publication of stud book and, while specifying the rules and
terms with respect to the change of ownership, and to provide due compliance and harmonization with
the registration terms and rules of the international organizations related to horsemanship and racing
which our country is a member to, with their health control, breeding records, tables and the
provisions of their controls
These rules concern the thoroughbreds registered or which will be registered into the Stud Book.
The Ministry is the authority to control the procedures used in the process of recording the
thoroughbreds into the Stud Book.
In Turkey, The Stud Book Office of the Ministry is responsible of all the activities concerning the
recording of thoroughbreds into the Stud Book.
The Authority of Stud Book works completely independent of all the horse breeders and
associations. The Ministry determines and applies the entry rules.
Stud Book Office Staff participates in necessary training studies and also benefits from the
expertise and experience of other Stud Book Offices Staff.
Rules for Registering into the Turkish Stud Book
Article 4- The procedures regarding the registrations that will take place in provinces, will be
performed by the provincial directorate of agriculture department of animal health, The horse owners
and the provincial committee of horse amelioration will establish the documents that are required for
registration process.
The examination of the horses for which registrations are to be made in the places that the
provincial directorate may deem fit, or in the places that the horse owner may select on his/her own
option provided the daily allowances (including transportation costs, accommodation costs etc.) to be
determined by the provincial committee of horse amelioration in accordance with the provisions of the
Turkish code about the allowances no. 6245. will be deposited to the account of the accounting
management in the provinces, to the account of district revenue directorate by the horse owner.
For the registration of the Thoroughbred horses born in Turkey and the ones imported with the
stud book the horse owner or his/her authorized agent must apply to the provincial and district
agricultural directorates where the horses are, together with the application, the stamp duty to be
affixed on the decree of provincial committee of horse amelioration and the passport and three photos
made appropriately and the receipt showing that the fees of laboratory where the required blood test
will be carried out , must be attached with the application and certificate of covering accordingly.
Thoroughbred horses that are born in Turkey by thoroughbred parents registered into the
thoroughbred stud book and the imported horses which are registered with stud books approved by
international stud book committee and published in the stud book and their progeny are registered in
the stud book.
XII
The foals of parents, which are not registered with the stud books, the foals of which parents are
failed to determine their conformity to their parents under the passport control carried out through
blood and/or DNA test, will not be registered with the stud books.
In order to register them into the stud book, owners of the foals born in Turkey or imported horses
should apply to districts’ or provincial directorships within the legal period of time to make them take
the blood sample necessary for bloodtyping and DNA testing. Samples sent by the districts will be
tested by the bloodtyping and Genetics Laboratory of the Ministry accredited by ISAG and Bloodtype
and/or DNA reports are prepared for parentage validation.
Bloodtyping and Genetics Laboratory sends the blood and/or DNA results report to the Ministry
and District, and sends the Bloodtype and DNA analysis report to the Ministry.
Requirements needed for registering the horses into the Stud Book are;
For the horses that are born in Turkey, they must have Thoroughbred sire and dam registered in
Turkish Stud Book and they must have passports. For the imported horses and their foals, they must be
registered in the stud books of the countries approved by the International Stud Book Committee.
Foals whose sire and dam are not registered, or whose relations to them cannot be verified with blood
and/or DNA typing, are not registered in the stud books.
Documents required to register the foals born in Turkey
a) The application of the horse owner including the legal notice address
b) Official identification card and Turkey Republic identification number
c) The covering certificate of the broodmare
d) The blood and/or DNA test report
e) 3 photo of the horse in dims by 9x12 cm,
f) The report of horse identification & description,
g) The decree of Provincial committee of horse amelioration and the duty stamp to be affixed on
such decree and the passport
Registering the Stallions and Broodmares
Article 5- The breeding certificates for thoroughbred broodmares and stallions, which are
Registered and Blood/ DNA typed already, are issued by the Provincial Directorships and, together
with the horse passports, sent to The Stud Book Authority for approval.
The Breeding Certificates sent by the provincial directorships, are evaluated according to the
horses' breeding characteristics and genetic deficiencies by an expert committee established by the
Ministry.
The Stallions and Broodmares are to be given Breeding Certificates, must have a health certificate
showing that they are free from the infectious and contagious diseases established and announced by
The Ministry.
As Long as they are used for breeding purposes, the stallions and broodmares with Breeding
Certificates must prove with a health certificate that they are free of the infectious and contagious
diseases announced by the Ministry annually, to obtain visa. The visas are given by the Provincial
Directorships and the names of the horses are registered into the Horse Registry Books. The lists of
such horses are sent to the Ministry in each December. Those horses, which could not obtain visa due
to the announced diseases, are immediately denounced to the Ministry. These horses cannot be used
for breeding purposes and the situation is communicated to the owner.
The Stallions must coming from abroad for breeding purposes must have a authorization for
covering from the Ministry.
The Covering Certificates are produced and signed in three copies by a veterinary surgeon in
charge at the stallion station, or by the stallion owner.
The name of the Broodmare, date of Birth, colour, passport, name of the owner, the first and the
last dates of cover, the fact that the artificial insemination was not used and the passport checked, the
identity verified, must be stated on the Covering Certificate.
XIII
In order to register a foal, which came in uterus of an imported broodmare and was foaled in
Turkey, it is obligatory to present a Covering Certificate showing that the Broodmare was covered by
a Stallion registered at birth in an approved stud book.
Procedures for change of ownership
Procedures for change of ownership;
a) In case of sales, donation or otherwise transfer of Thoroughbred horse that is registered with the
stud book through succession, the application must be submitted in order to enter the change of
ownership in the stud book and in the passport within 1 month time. For the purpose of change of
ownership the governor’s office in the provinces, the district governor’s office in the districts, or the
racing body must be applied to respectively by the new owner.
b) If the horse owner is deceased during the registration procedures for any horse that is already
registered with the stud book or the one to be newly registered into the stud book, a notarized copy
of determination of heirship must also be sent.
c) The one-month time in change of ownership will begin as of the date of sales and the date of
determination of heirship correspondingly.
The documentation required in change of ownership
a) The invoice, receipt of producer, determination of heir ship, and similar sales documents, or the
document for change of ownership which is approved by the government bodies, or the racing body
authorities in front of which the sales action is realized between the seller and buyer accompanied with
the photocopy of official identification card bearing the legal notice address of the seller and buyer, the
donator, or the successor to whom the notice will be made including the Turkey Republic
identification number.
b) The passport of horse
Return of Mares
Article 6a) The details of the mating must be recorded by the Stallion owner or authorised agent on an
official form or electronic system provided by the Stud Book Authority certifying the Thoroughbred
which should include: Name of the Stallion, Name of the Mare, The first and last dates of mating to
the Stallion, a statement signed by the Stallion owner or authorised agent that the mating was natural
and did not involve the processes of Artificial Insemination, Embryo Transfer or Transplant, Cloning
or any other form of genetic manipulation.
b) The details of the Foal at the time of foaling must be recorded by the Mare owner or authorised
agent on an official form or electronic system provided by the Stud Book Authority certifying the
Thoroughbred which should include: name of the Stallion, name of the Mare, exact date of foaling,
colour of the Foal, gender of the Foal, name of the Breeder of the Foal who is the Owner(s) of the
Mare at the time of foaling, country of foaling, a statement signed by the Mare owner or authorised
agent that the Foal was not the result of Artificial Insemination, Embryo Transfer or Transplant,
Cloning or any other form of genetic manipulation.
Non productive results must be reported by the mare owner such as barren, slipped, aborted early,
dead at birth, died since birth, covered by N.T.B. horse, not covered,
These details have to be recorded before the ending of suckling period.
c) Established genetic rules concerning coat colour heritability for greys and chestnuts must be
observed.
Identification
Article 7a) Horse description, Examination report and amelioration commission decision are going to be
arranged by Provincial directorate onwards application date and these documents should be sent to the
XIV
Ministry with other Registry documents and without any missing the application date of the horse
owner to at most nine months.
b) It is mandatory to make description of foals before weaning.
c) DNA profiles and blood groups are going to be kept in the Stud Book authority files. These files
are not be shown to the third person.
d) DNA profiles and bloodtyping reports are only be sent to authorities which are approved by
I.S.B.C .
e) Parentage Validation tests are only going to be wanted for Turkish newborn foals. Parentage
Validation testing belonging to past are not be demanded.
Passports
Article 8a) After receiving the filled set of Registry Documents the foals are registered then a passport
issued and will be given to the owner. This passport will accompany the horse for life.
b) The passport are issued both in Turkish and English, it contains the details of passport,
markings, vaccination, change of ownership, export and examination details and latest rules including
parentage testing.
c) In case of loss of the passports of the horses which are registered with the studbook, the horse
owner will apply to the governor’s office in the provinces, to the district governor’s office in the
districts respectively for the issuance of duplicate passport, the following documents must be
completed and sent to the ministry within one-month time.
1- The application of the horse owner including the official notice address,
2- The report of horse identification & description,
3- The decree of Provincial committee of horse amelioration and the duty stamp to be affixed on
such decree and the passport
4- 2 new photos of the horse in dims by 9x12 cm
5- When necessary, report of blood and /or DNA Test
d- The horse owner, in order to registrar the colour change, must apply to the governor’s office in
the provinces, to the district governor’s office in the districts respectively.
The documents required for the horses that the colour change will be implemented with are the
following:
1- The application of the horse owner including the official notice address,
2- The report of horse identification & description,
3- The decree of Provincial committee of horse amelioration and the duty stamp
4- 3 new photos of the horse in dims by 9x12 cm
5- The passport of he horse
6- When necessary, report of blood and /or DNA Test
e) In case of death of any horse which is registered with the stud book, the passport and if
available the certificate of Breeding must be sent to the governor’s office in the provinces, to the
district governor’s office in the districts respectively by the horse owner within two months time as of
the date of death of the subject horse.
Registration of Import Horses
Article 9a) Imported horses for breeding are registered by the Stud Book Authority
b) The documents required for registration of Imported Horses
1- The application of the horse owner including the legal notice address
2- Official identification card and Turkey Republic identification number
3- The passport certifying that the horse is thoroughbred
4- The report of blood and/or the DNA test
5- 3 photo of the horse in dims by 9x12 cm,
XV
6- The report of horse identification & description,
7- The decree of Provincial committee of horse amelioration and the duty stamp to be affixed on
such decree and the passport
8- The export certificate sent by the exporting country direct to Turkish Stud Book
9- The customs entrance declaration
10-The customs sales certificate for the horses sold by the customs departments.
c) For horses imported from those countries which do not issue ID’s/Passports the S.B.A would
issue its own passport having first obtained fresh markings and checked them against the ID certificate
issued by the S.B.A of the Country of foaling.
Exportation
Article 10- Prior to exporting the horses that are registered with the studbook the designation a
comparative control with the available passport must be performed by the veterinarian that will be
commissioned by the authorized units, and the passport and identification & description report to be
used while issuing the export certificate must be sent to the ministry together with the passport.
Export Certificate will be sent directly to the Authority of the Country which does the importation.
Name giving to the horses to be registered in stud books
Article 11- The Thoroughbred foals to be registered with the studbook may be registered in the
studbook without name based on only the names of sire and dam. However, until the last day where
the foal achieves its second year of age, the horse owners must register the name of the foal
accordingly.
The names to be given may not exceed 18 letters including the blanks. The name thus registered
may not be changed.
The following must be observed while giving names.
a) Names, of which use, is preserved and prohibited or appears in the International list of protected
names,
b) Names of which use is reserved,
c) Names that may cause any mixture or the names that are not appropriate for use due to religious
and social reasons.
d) Names intended for commercial or advertisement use,
e) Nouns (private names) unless appropriate consent is obtained.
f) The registered names of living horses, the names which are identical in terms of writing and
reading with those names, and the names of stallions can not be used not earlier than 15 years
immediately after their death, the mare names not earlier than 10 years immediately after their death,
the names of other horses not earlier than 5 years immediately after their death.
g) No number can be added as prefix or suffix to these names
h) In the event the names of the imported horses constitute any contradiction to what is indicated
above, such names may be changed by the ministry after having agreed with the stud book authority of
the country where the horse was born. The Turkish Stud Book is a signatory of article 14 of
I.A.B.R.W
Keeping and Publishing the Stud Book
Article 12a) The stud book of the Thoroughbred horses that are born in Turkey or imported from abroad will
be kept by the ministry of agriculture and rural affairs pursuant to the Turkish code about the animal
amelioration 4631 paragraph 7th the studbook, in accordance with the international bodies whose our
country is a member, will be prepared and duly published once every four years. During the years
where no studbook is published, the parents , date of birth, colour and the name of its breeder for the
foals born in the same year will be included in the supplement for publication. The costs of such
services will be satisfied from the proceeds of the breeds.
XVI
The ministry will publish the studbook of which rules and the international bodies to which we are
member. The youngsters of the horses which are published in the Turkish Stud Book and granted
registration number and that are published in the stud books accepted by the international bodies to
which they are the member shall be published in the stud book.
b) Information concerning changes in rules and registrations is included in the Stud Book and its’
Supplements.
c) Country codes of the imported horses which will be registered in the Stud Book are written
besides their names.
d) Non-thoroughbred horses cannot be registered into the thoroughbred Stud Book.
The Penal Clauses
Article 13a) Failure in veterinarian examination and the use in Breeding without certificate “illegal use in
Breeding”
The ones failing in bringing the stallions which are used in covering and holding the certificate of
Breeding under the examination in terms of the diseases that are circulated by the ministry to the
provincial organizations through the ministerial communiqués and for their properties of breeding by
breaching the terms and rules that are circulated thereof, and for the horses which are used for
breeding purposes without appropriate certificate or a certificate lacking the annual endorsement will
be punished with “heavy fine” pursuant to the Turkish code about the animal amelioration 4631
paragraph 16th there under.
b) Alteration in documents
In consideration to the documents already established;
1- The provisions included under the Turkish Criminal Code 765, article 2 paragraph 6th will be
implemented on the ones who involve in alteration of documentation that is required, pursuant to the
relevant directive, to be submitted for registration of the thoroughbred horses in the stud book, the
ones who involve in issuing false documents, the ones who involve in using such false or otherwise
altered documents.
2- The ones that issue documents about the thoroughbred horses registered with the stud book that
are in controversy to the truth or the ones using the documents belonging to some other horse or the
ones who make alterations in such documents and in the description of the horse will be sentenced
from one to six months in jail and punished with “heavy fine” pursuant to the provisions of Turkish
code 4631 about the animal amelioration article 17 paragraph 6th. In case of conviction, the subject
horses will be deleted from the studbook and their passports will be drawn and duly revoked.
c) Out of intended use, failure in notification for change of colour ownership
The ones acting in contradiction to the Turkish Code 4631 about the animal amelioration
paragraph 6th, and the ones failing in returning the passports of the Thoroughbred horses which are
registered with the stud book when they die within the required time specified under the paragraph 7th
of the same code or the ones who fail in notifying the change of colour or otherwise the ownership and
failing in entering such changes in their passports, the provisions of the paragraph 18th of the same
code shall apply.
The fines resulting from the failure in entering the change of colour in the documents prior to
procedure of change of ownership will be considered payable by the new owner unless otherwise is
shown in the certificate of change of ownership.
d) The use of passports that reported lost
If the original passport will be found after having delivered the passport that was issued due loss,
such passport will be considered null and void. Such passport will be sent to the ministry for the
required procedures. For the ones who use lost passport, the provisions of the Turkish Code 4631
about the animal amelioration paragraph 17th and the relevant provisions of the Turkish Criminal
code shall apply.
XVII
LIST OF APPROVED STUD BOOKS AND SUFFIXES
ONAYLANMIŞ STUDBOOKLAR VE ÜLKE KODLARI
ARG
AUS
AUT
AZE
BHR
BAR
BEL & LUX
BRZ
BUL
CHI
CHN
COL
CRI
CRO
CYP
CZE
DEN
DOM
ECU
FIN
FR
GER
GB & IRE
GR
GTM
HUN
IND
ISR
ITY
JAM
JPN
KAZ
KEN
KOR
MAL
MEX
MOR
HOL
NZ
NOR
PAN
PRY
PER
PHI
POL
POR
QA
RUM
RUS
KSA
SRB
SVK
SVN
SAF
SPA
SWE
SWI
THA
TRI
TUN
TUR
UAE
USA & CAN & PR
URU
VEN
ARGENTINA
AUSTRALIA
AUSTRIA
AZERBAIJAN
BAHRAIN
BARBADOS
BELGIUM & LUXEMBURG
BRAZIL
BULGARIA
CHILE
CHINA
COLOMBIA
COSTA RICA
CROATIA
CYPRUS
CZECH REPUBLIC
DENMARK
DOMINICAN REPUBLIC
ECUADOR
FINLAND
FRANCE
GERMANY
GREAT BRITAIN & IRELAND
GREECE
GUATEMALA
HUNGARY
INDIA
ISRAEL
ITALY
JAMAICA
JAPAN
KAZAKHSTAN
KENYA
XIX
KOREA
MALAYSIA
MEXICO
MOROCCO
NETHERLANDS
NEW-ZEALAND
NORWAY
PANAMA
PARAGUAY
PERU
PHILIPPINES
POLAND
PORTUGAL
QATAR
ROMANIA
RUSSIA
SAUDI ARABIA
SERBIA
SLOVAKIA
SLOVENIA
SOUTH AFRICA
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
THAILAND
TRINIDAD AND TOBAGO
TUNISIA
TURKEY
UNITED ARAB EMIRATES
USA, CANADA & PUERTO RICO
URUGUAY
VENEZUELA
STATISTICS
İSTATİSTİKLER
2006
Colts
Fillies
Twins
Barren
Dead Foals No Sex
Dead Foals Twins
Dead Foals Colts
Dead Foals Fillies
Early Abortion
Slipped
Not Covered
No Return
Total Numbers of Mare Accounted For - Toplam Kısrak
İstatistikler, yalnızca bu kitaptaki verileri içermektedir.
This statistic include in this supplement
XXI
719
714
0
87
35
5
15
21
20
5
54
303
1978
KISRAKLAR VE TAYLARI
BROODMARES
WITH THEIR PRODUCE
Kısraklar - Broodmares
A BIT OF BID (IRE) , ch , 1998 , bred by R. G. Walls, by Elmaamul (USA), out of Shynzi (USA), by Danzig (USA) (see 1. Sup. to v 3,
p : 1)
2006 (Feb 18), ch, f, ŞİN TİYEN by Manila (USA)
Ahmet Yücel Birol
A BRAND NEW DAY , ch , 1998 , bred by Ahmet Yücel Birol, by Armanasco (IRE), out of Gig (USA), by To The Quick (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 1)
2006 (Feb 16), ch, f, SHOW BUSINESS by Bosporus (IRE)
Ahmet Yücel Birol
A PRIMA VERA , ch , 1998 , bred by Sevinç Birol, by Red Route (GB), out of Never Mınd, by Vidar (see 1. Sup. to v 3, p : 1)
2006 (Apr 26), ch, c, SAKARYA by Pardon (FR)
Ayşe Sevinç Birol
ABJAR , b , 2000 , bred by Haldun Güneş, by Mukaddamah (USA), out of Astral Crown (IRE), by Astronef (IRE) (see v : 3, p : 12)
2006 (Mar 30), b, f, DENİZFIRTINASI by Aristocrat (GB)
Efendi Avcı
ABRASIVE (USA) , b , 1996 , bred by Claiborne Farm, by Sultry Song (USA), out of Abrade (USA), by Mr. Prospector (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 1)
2006 (Apr 01), b, c, HAWK ATTACK by Eagle Eyed (USA)
Orhan Cem Gelgin
ABUNAY , ch , 2000 , bred by Ekrem Beşerler, by Mujtahid (USA), out of Honey Moon I, by Aristocrat (GB) (see v : 3, p : 87)
2006 (Feb 07), ch, c, LOCKTONOY by Lockton (GB)
Ekrem Beşerler
ABZAGU (IRE) , b , 1999 , bred by Fin. A. Co S R L, by Eagle Eyed (USA), out of Airasca (ITY), by Final Straw (GB) (see 1. Sup. to v
3, p : 1)
2006, no return to Lear White (USA)
ACTING (IRE) , b , 1998 , bred by Kemal Kurt, by King's Theatre (IRE), out of Robinia (USA), by Roberto (USA) (see 1. Sup. to v 3, p
: 1)
2006, no return to Mujtahid (USA)
ADALYA I , b , 1988 , bred by Baner Kamışlı, by Tünkut, out of Manolya I, by Kılıçaslan (see 1. Sup. to v 3, p : 1)
2006, no return to Deniz Gücü
ADATIYA (IRE) , b , 1992 , bred by His Highness the Aga Khan's, by Shardari (IRE), out of Adarika (IRE), by Kings Lake (USA) (see
1. Sup. to v 3, p : 1)
2006 (May 14), b, c, NART HAN by Ocean Crest (USA)
Hüseyin Boyraz
ADAU , b , 1999 , bred by Fethi Atan, by Wolf (CHI), out of Lyric Opera (IRE), by Sadler's Wells (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 1)
2006 (Mar 03), b, f, ABHUZBA by Başpilot
Atan Yetiş.Ve Tarım A.Ş.
ADSIZ I , b , 1987 , bred by Ayşe Melis Berkalp, by Sadi I, out of Golden Ray, by Cihangir (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 2)
2006 (Apr 13), b, f, SİSLİGÜNEŞ by Bullmarket
Erdal Özkan
AFFAIRISTE (IRE) , b , 1991 , bred by Dayton Ltd., by Simply Great (FR), out of Alpinia (GER), by Alpenkonig (GER) (see 1. Sup. to
v 3, p : 2)
2006 (Jan 29), b, c, TANERHAN by Perfect Storm
İbrahim Özdoğan and Selahattin Turgu
1
Kısraklar - Broodmares
AGAPİA , b , 1993 , bred by Tülin Talay, by Gold Guard, out of Santa Anıta, by Gap Of Dunloe (FR) (see 1. Sup. to v 3, p : 2)
2006 (May 20), b, f, KIRIKHAN by Sri Pekan (USA)
Salahattin Güven
AGILITY GAME (ITY) , b , 1997 , bred by S. Paolo Agrı Stud Srl, by In The Wings (GB), out of Euliya (FR), by Top Ville (IRE) (see
1. Sup. to v 3, p : 2)
2006, no return to Ajmera (GB)
AGRİLYA , ch , 1991 , bred by Ahmet Cemal Kura, by Little Guest (USA), out of Hayal Yastığı, by Silly Season (USA) (see 1. Sup. to v
3, p : 2)
2006 (Apr 15), ch, c, by Medya
Ahmet Engin Gıcır
AGUNDA , ch , 1996 , bred by Uğur Alp Atan, by Majestic Endeavour (CAN), out of Jocker Dancer, by Crofter (USA) (see v : 2, p : 65)
2006 (Feb 18), ch, f, KÜÇÜK AGUNDA by Sea Hero (USA)
Mustafa Altın
AĞA'S JOY , ch , 1999 , bred by Mustafa Doruk Yılmaz, by Agam (FR), out of Carmen's Joy (GB), by Chief Singer (IRE) (see 1. Sup.
to v 3, p : 2)
2006 (Mar 25), ch, f, CHI by Unaccounted For (USA)
Mustafa Doruk Yılmaz
AĞAKIZI , b , 2000 , bred by Ercan Ekenler, by Mujtahid (USA), out of Baharkızı I, by Gap Of Dunloe (FR) (see 1. Sup. to v 3, p : 2)
2006 (Feb 28), b, f, BOLUKIZI by Al's Theatre (USA)
Selçuk Yağcıoğlu
AHUM , ch , 1989 , bred by N. Kurt, by Doktor Seferof (GB), out of Edalım, by Calaboose (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 2)
2006, no return to Soylu Kan
AIRASCA (ITY) , b , 1991 , bred by Fin. A. Co S R L, by Final Straw (GB), out of Rosita (IRE), by Bold Lad (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p
: 3)
2006, barren to Unaccounted For (USA)
AİKO , ch , 1998 , bred by Umur Tamer, by Gürhan I, out of Selenim, by Barnato (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 3)
2006,f,dead, by Akabey (IRE)
AİLE , ch , 1989 , bred by İlyas Çokay, by Scottish Reel (IRE), out of Great Grey Nice (GB), by Great Nephew (GB) (see v : 3, p : 3)
2006 (Feb 26), ch, f, REVNA by Trapper
Tarık Aydın
AKÇAGELİN , ch , 1991 , bred by Odhan Baykara, by Bachelor Party (IRE), out of Zaiyundeen (FR), by Exbury (FR) (see 1. Sup. to v
3, p : 3)
2006 (Apr 10), b, f, HEJA by Dear Star (GB)
Davut Korkmaz
AKDENİZ RÜZGARI , b , 1996 , bred by Ali Rıza Paksoy, by İmamoğlu, out of Bahir, by Kilikya (see 1. Sup. to v 3, p : 3)
2006,early abortion, by Strike The Gold (USA)
AKYAZILISEDA , b , 2001 , bred by Hüsamettin Kopal, by Lockton (GB), out of Hazal I, by Simge (see 1. Sup. to v 3, p : 3)
2006 (Mar 18), b, f, CAN SETENAY by Rakan (USA)
Mustafa Ağırlar and Nejat Çalışal
2
Kısraklar - Broodmares
AL KIZ II , ch , 1993 , bred by Sedat Özcan, by Cossack Guard (USA), out of Jeannie Earl (GB), by Busted (GB)(see 1. Sup. to v 3, p : 3)
2006 (Jun 01), b, c, ALROY by Alaboy
Hakan Sabri Özcan
AL MİRA , ch , 1990 , bred by S. Atığ, by Al Murtajaz (USA), out of Lulu, by Novius (FR) (see 1. Sup. to v 3, p : 4)
2006 (May 13), b, f, ALMİR DANCER by Tos Dancer (IRE)
Süleyman Hakan Urfalıoğlu
ALABANDA , ch , 1993 , bred by Yervant Ütücü, by Al Murtajaz (USA), out of Golden Harvest, by Kılıçaslan (see 1. Sup. to v 3, p : 4)
2006, no return to Deniz Gücü
ALACAKAYA , b , 1999 , bred by Erçin Kayar, by Wolf (CHI), out of Hayriyehanım, by My Volga Boatman (USA) (see v : 2, p : 57)
2006 (Mar 24), ch, f, RISING ROCK by Always A Classic (CAN)
Ergin Kayar
ALAKALUF (FR) , b , 1999 , bred by Mr Hubert Honore foaled in FR and imported from FR in 1999, ( see SBF v : 052 ), by Lost World
(IRE), out of Giorgina (FR), by Tropular (GB)
2006 (Mar 26), b, f, AMMON by Bullmarket
Hacı Şihanlıoğlu
ALALA , b , 2000 , bred by H. Turgut Alakuş, by Doyoun (IRE), out of Güncan, by Lockton (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 4)
2006 (May 15), ch, c, HOCAM by Unaccounted For (USA)
Hasan Turgut Alakuş
ALAMET (FR) , b , 1997 , bred by Manita Investment and Corporation foaled in FR and imported from FR in 1997, ( see SBF v : 50, p :
175 ), by Shining Steel (GB), out of Dunlora (GB), by Sagaro (GB)
2006 (Feb 27), ch, c, MASTIFF by Strike The Gold (USA)
Mehmet Sencer Girgin
ALAMIYA (IRE) , b , 1990 , bred by His Highness the Aga Khan's Studs S.C., by Doyoun (IRE), out of Aleema (GB), by Red God
(USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 4)
2006,dead foal(twin), by Centaur (GB)
ALARABY (IRE) , b , 1992 , bred by George Strawbridge, by Caerleon (USA), out of Circo (GB), by High Top (IRE) (see v : 3, p : 4)
2006 (Mar 25), ch, f, ALOVA by Islambol
Mustafa Molu
ALARAM , b , 1996 , bred by Murat Karasu, by Barbar, out of Sevgim I, by Castle Rising (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 4)
2006 (Jan 29), b, c, ŞEYHO by Marlin (USA)
Aysel Kuru
ALARATAY , ch , 1999 , bred by Erdoğan Atay, by Barnato (USA), out of Nicquita (GB), by Nicholas Bill (GB) (see v : 2, p : 96)
2006, no return to Süpertay
ALARUŞKA , ch , 1998 , bred by Sadettin Atığ, by Superlative (IRE), out of Colosse (GB), by Reprimand (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 4)
2006 (Apr 30), b, f, LOVE YOU BABY by Sri Pekan (USA)
Saim Bora Atakol
ALATHEZAL (USA) , b , 1992 , bred by Gainsborough Farm Inc., by Zilzal (USA), out of Alathea (GB), by Lorenzaccio (IRE) (see 1.
Sup. to v 3, p : 4)
2006 (Apr 05), b, f, TİGRİS by Unaccounted For (USA)
Dicle Kimya Dep.Paz. Nak.Tar.veGıd.Ltd.Şrk.
3
Kısraklar - Broodmares
ALBERICA , b , 2002 , bred by Ökkeş Sadık Necmettin Eliyeşil, by Strike The Gold (USA), out of Prıncıpessa, by Palace Pageant
(USA) (see v : 3, p : 158)
2006 (Mar 11), b, f, MİNİME by Nursultan
Ökkeş Sadık Necmettin Eliyeşil
ALBINA , b , 2001 , bred by Mirzabey Tok, by Dilum (USA), out of Pınar II, by Manj Kanali (GB) (see v : 3, p : 154)
2006 (Apr 23), b, f, by Mehter I
Mırzabey Tok Varisleri
ALCINA , b , 2001 , bred by Ömer Halim Aydın, by Beau Genius (USA), out of Pauli Mar (USA), by Marquetry (USA) (see v : 3, p :
151)
2006 (Jan 28), b, f, DEMETREA by Pardon (FR)
Ömer Halim Aydın
ALEVİM (IRE) , b , 1999, bred by John Lavelle, by Petorius (IRE), out of Blue Elver (GB), by Kings Lake (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 5)
2006, no return to River Special (USA)
ALI DAHAR (USA) , b , 1989 , bred by M. G. Campbell R. S. Duckworth, by Dahar (USA), out of Xalapa Sunrise (USA), by Rising
Market (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 5)
2006, no return to Fantastic Fellow (USA)
ALIMLI , ch , 2000 , bred by Abdurrahim Ferdi Cizrelioğlu, by Barnato (USA), out of Nahçivan, by Make Strides (USA) (see 1. Sup. to
v 3, p : 5)
2006, no return to Royal Abjar (USA)
ALINTERİ , ch , 1998 , bred by Mustafa Yağcı, by Armada , out of Abone, by Barnato (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 5)
2006 (Apr 18), b, f, PITIR by Bin Ajwaad (IRE)
Hamit Topçu
ALİCİA , ch , 1996 , bred by Sadrettin R. G. Atığ, by My Volga Boatman (USA), out of Kuvazımato, by Strange Love (FR) (see 1. Sup.
to v 3, p : 5)
2006 (Jan 14), ch, f, STARRY SKY by Mountain Cat (USA)
Levent Sarıkaya
ALL THE WAY (FR) , b , 1997 , bred by Mossborough Stud Company, by Sillery (USA), out of Helianthemum (USA), by Lyphard
(USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 5)
2006, no return to Sheer Honor
ALLBRIGHT , b , 1997 , bred by Gülsüm Eliyeşil, by Cartekıtt, out of Gülbeden, by Toraman (see 1. Sup. to v 3, p : 5)
2006 (Apr 07), b, f, KIZVATNA by Karabeyhan (GB)
Gülsüm Eliyeşil
ALLEGRINE (FR) , gr , 1990 , bred by Rathbarry Stud , by General Holme (USA), out of Adele Toumignon (IRE), by Zeddaan (GB)
(see 1. Sup. to v 3, p : 6)
2006,dead foal, by Devir
ALMINA (GB) , b , 1997 , bred by P. and Mrs Venner, by Prince Sabo (GB), out of Hasty Key (USA), by Key To The Mint (USA) (see
1. Sup. to v 3, p : 6)
2006, not covered in 2005
ALOHA II , b , 1993 , bred by Semiral Bilbaşar, by Barbar, out of Cleopatra, by Petong (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 6)
2006 (Mar 20), b, f, KAYA BUSESİ by Green Gönen
Selahattin Gedik
4
Kısraklar - Broodmares
ALPŞEN , ch , 2002 , bred by Bekir Sıtkı Erkut, by Shining Steel (GB), out of Surprıce, by Rolls Royce (GB) (see v : 3, p : 191)
2006 (Mar 12), b, c, MUSUSİ by Sea Hero (USA)
Alper Şengezer
ALTAMIS (IRE) , ch , 1999 , bred by Thomas and Joseph Kinsella, by College Chapel (GB), out of Leaps And Bounds (IRE), by
Salmon Leap (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 6)
2006 (Feb 15), ch, c, HANDS UP by Always A Classic (CAN)
Haldun Güneş
ALTARA (IRE) , b , 1997 , bred by D. J. and Mrs Deer, by Warning (GB), out of Altiyna (IRE), by Troy (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 6)
2006,dead foal, by West By West (USA)
ALTIN BİKE (USA) , ch , 1997 , bred by Andreas Putsch foaled in USA and imported from USA in 1997, (See Am. SB. Electronic), by
Manila (USA), out of Limanda (IRE), by Astronef (IRE)
2006 (Apr 18), b, f, STAR BİKE by Distant Relative (IRE)
Erdoğan Şenocaklı
ALTIN DANCER , b , 2000 , bred by Sedat Özcan, by Altın Çocuk, out of Kazak Dancer, by Cossack Guard (USA) (see v : 3, p : 101)
2006 (May 12), b, f, SEVEN DANCER by Aliağa (IRE)
Hakan Cantınaz
ALTIN HIZMA (IRE) , b , 1999 , bred by David Maher, by Woodborough (USA), out of Dul Dul (USA), by Shadeed (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 6)
2006 (Apr 12), b, f, MİTKAP by Tahakaan (GB)
Haldun Güneş
ALVARADO , ch , 1999 , bred by Nurbiye Gülerce, by Shining Steel (GB), out of Wind Of Change (FR), by Sicyos (USA) (see v : 2, p :
141)
2006 (Apr 01), b, c, İSİM TAK by Aristocrat (GB)
Erhan Demirci
ALWAYS LOVER , gr , 2001 , bred by M. Cemil Tual, by Young Ern (GB), out of Always Lucky (GB), by Absalom (GB) (see v : 3, p :
6)
2006 (Feb 26), b, f, MELİSANDE by Bin Ajwaad (IRE)
Burhan Cahit Bingöl
ALYANS , b , 2001 , bred by Hüsnü Ahmet Giz and Orhan Bekmezci, by Daggers Drawn (USA), out of Wonderment (GB), by
Mummy's Pet (GB) (see v : 3, p : 216)
2006 (Feb 24), ch, f, HEVES by Manila (USA)
Hüsnü Ahmet Giz
ALYINDA (USA) , b , 1992 , bred by Live Oak Stud, by Alysheba (USA), out of Valid Linda (USA), by Valid Appeal (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 7)
2006 (Feb 03), b, f, KARAKA MOON by Fantastic Fellow (USA)
Aydoğan San
AMADA MIA , b , 2001 , bred by Ökkeş Sadık Necmettin Eliyeşil, by Distant Relative (IRE), out of Makita, by Rugged (GB) (see v : 3,
p : 121)
2006 (Mar 11), b, c, KIZILEKİM by İsmethan
Burhanettin Şen
AMEENA (USA) , b , 1995 , bred by Newgate Stud Farm Inc, by Irish River (FR), out of London Pride (GB), by Lear Fan (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 7)
2006 (Mar 20), b, f, CANT STOP by Cossack Guard (USA)
Hakan Sabri Özcan
5
Kısraklar - Broodmares
AMIGA PARA SIEMPRE , ch , 2000, bred by Levent Zümreoğlu, by Sarisaka (GB), out of As Begüm, by Arslan (see 1. Sup. to v 3, p : 7)
2006 (Mar 25), b, c, BENİMOĞLUM by Perfect Storm
Halil Durmuş
AMORE , ch , 2000 , bred by Atilla Özsoy, by Lockton (GB), out of Amapola, by Private Tender (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 7)
2006 (Apr 06), ch, c, İLK ADAY by Bijou D'inde (GB)
Atilla Özsoy
AMRA (IRE) , b , 1997 , bred by Denis McDonnell, by Petorius (IRE), out of Persian Tapestry (GB), by Tap On Wood (IRE) (see 1.
Sup. to v 3, p : 7)
2006 (Mar 17), b, c, AJIBA by Strike The Gold (USA)
Atan Yetiş.Ve Tarım A.Ş.
AMZA , b , 1997 , bred by Uğur Alp Atan, by Wolf (CHI), out of My Mırage, by Free State (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 7)
2006 (Apr 25), b, c, ŞARMAT by Başpilot
Atan Yetiş.Ve Tarım A.Ş.
ANA KRALİÇE , b , 1997 , bred by Birol Aysu, by Barbar, out of Ak-Akçe, by Adonijah (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 8)
2006,f,dead, by Strike The Gold (USA)
ANADIOMENI (IRE) , b , 1999 , bred by John Hayes, by Royal Abjar (USA), out of Albenita (IRE), by Alzao (USA) (see 1. Sup. to v
3, p : 8)
2006 (Feb 25), b, f, NEŞELİ by Fantastic Fellow (USA)
Nazmi Yılmaz
ANAIDA (IRE) , b , 1996 , bred by Lodge Park Stud , by Perugino (USA), out of Wilderness (IRE), by Martinmas (GB) (see 1. Sup. to v
3, p : 8)
2006 (Apr 27), b, f, ELENA SULTAN by Strike The Gold (USA)
Ayşe Sevinç Sezen
ANALISA (IRE) , b , 1993 , bred by J. S. Bolger, by Don't Forget Me (IRE), out of Volnost (USA), by Lyphard (USA) (see 1. Sup. to v
3, p : 8)
2006 (Mar 15), b, c, TIGRES KING by Mutamanni (GB)
Nedim Kisbu
ANATOLIAN , ch , 2000 , bred by Sadettin Atığ, by Always A Classic (CAN), out of Anatolia (GB), by Mummy's Game (GB) (see v :
3, p : 8)
2006 (Mar 29), b, c, SAGER by Unaccounted For (USA)
Galip Aydın Arıkan
ANATOLIAN CAT , ch , 2001 , bred by Galip Aydın Arıkan, by Mountain Cat (USA), out of Anatolia (GB), by Mummy's Game (GB)
(see v : 3, p : 8)
2006 (Mar 17), b, c, LEYT by Sri Pekan (USA)
Galip Aydın Arıkan
ANATOLIAN WOLF , b , 1997 , bred by Ercan Ekenler, by Wolf (CHI), out of Anatolia (GB), by Mummy's Game (GB) (see 1. Sup. to
v 3, p : 8)
2006, no return to Sri Pekan (USA)
ANEMON , b , 1999 , bred by Halil Fatih Türeray, by Sun Music (IRE), out of Işıltı, by Kılıçaslan (see 1. Sup. to v 3, p : 8)
2006 (Feb 02), b, c, YELPINARLI by Key Prado (USA)
Halil Fatih Türeray
ANGEL'S SONG , b , 1998 , bred by Davide Franco, by Manila (USA), out of Harika V, by Mille Balles (FR) (see v : 2, p : 56)
2006 (Mar 15), b, f, HOPA GÜZELİ by Ajmera (GB)
Davide Franco
6
Kısraklar - Broodmares
ANGEL ZEYNO , b , 1995 , bred by Aydoğan San, by Knight Line Dancer (IRE), out of El Vino (GB), by Habitat (USA) (see 1. Sup. to
v 3, p : 8)
2006, barren to Sheer Honor
ANGELETTE , b , 1998 , bred by Mehmet Necdet Narin, by Detenator, out of Lady Angela, by Tender Cock (see v : 2, p : 72)
2006 (Apr 20), b, f, FERİDEHANIM by Erdembey (GB)
Seydi Karaoğlan
ANGELİCA , b , 1999 , bred by Davide Franco, by Spectrum (IRE), out of River Jet (USA), by Lear Fan (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 8)
2006, no return to Distant Relative (IRE)
ANGELS FURY , b , 2000 , bred by Davide Franco, by Storm II, out of Pam Belle (FR), by Pampabird (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 8)
2006 (Apr 01), ch, f, İSMETİNKIZI by Tender Dad (GB)
Abdullah Şahin
ANISIMOVA (GB) , ch , 1991 , bred by Sheikh Ahmed Bin Rashid Al, by Kris (GB), out of Gayane (GB), by Nureyev (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 9)
2006, barren to Mr Black
ANNA CARALINA , b , 1998 , bred by Sadettin Atığ, by Al Murtajaz (USA), out of Lise (FR), by L'emigrant (USA) (see v : 2, p : 77)
2006 (Feb 20), gr, c, FUME by Kosturan (FR)
Sadettin Atığ
ANNA KOMNENA (IRE) , b , 1999 , bred by Ballyhane Stud, by Darnay (GB), out of Rose Tint (IRE), by Salse (USA) (see 1. Sup. to v
3, p : 9)
2006 (Apr 13), b, c, GÜLBANG by Manila (USA)
Bahadır Geliş
ANOTHER CHANCE , ch , 2001 , bred by Mehmet Kurt, by Dilum (USA), out of Güney Yıldızı, by Ezy Koter (GB) (see v : 3, p : 82)
2006, no return to Cherokee
ANTAKIYA (IRE) , b , 1990 , bred by His Highness the Aga Khan's, by Ela-Mana-Mou (IRE), out of Aneyza (USA), by Blushing
Groom (FR) (see 1. Sup. to v 3, p : 9)
2006 (Mar 05), b, f, KATRINA by Mujtahid (USA)
Dicle Kimya Dep.Paz. Nak.Tar.veGıd.Ltd.Şrk.
ANTEPGÜLÜ , b , 1992 , bred by Hatice Türkay, by Columnist (GB), out of Bingo, by Rugged (GB) (see v : 3, p : 9)
2006, not covered in 2005
ANTIGONISH , ch , 1999 , bred by Ateş Saltukoğlu, by Barnato (USA), out of Ro-Ro, by Cock Robin (USA) (see v : 2, p : 111)
2006,f,dead, by Ocean Crest (USA)
APACHE SONG , ch , 2000 , bred by Mehmet Kurt, by Thunder Bolt I, out of Tuğba I (GB), by Touching Wood (USA) (see v : 3, p :
205)
2006 (Mar 31), b, f, ARABELLA by Sorgunbeyi
Nevzat Ünlü and Sadettin Mutlu
APASRA , b , 2000 , bred by Uğur Alp Atan, by Mujtahid (USA), out of Tahiti Beach (GB), by Slip Anchor (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 9)
2006 (Feb 13), ch, f, NELİT by Başpilot
Atan Yetiş.Ve Tarım A.Ş.
7
Kısraklar - Broodmares
APEX , b , 1998 , bred by Candaş Emsen, by Aristocrat (GB), out of Kutluhatun, by Bachelor Party (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 9)
2006 (Jan 25), ch, c, EAGLE SPIRIT by Eagle Eyed (USA)
Ali Benli
APPLE BLOSSOM , b , 1990 , bred by Lale Atman, by Castle Rising (GB), out of Golden Apple, by Suvero (FR) (see 1. Sup. to v 3, p : 9)
2006, not covered in 2005
APPLE GIRL , ch , 1998 , bred by Musa Demirsel, by Bachelor Party (IRE), out of Apple Blossom, by Castle Rising (GB) (see 1. Sup.
to v 3, p : 9)
2006 (Feb 03), b, c, PEKSOYLU by Bin Ajwaad (IRE)
Hasan Akmeşe
APRIL POINT (IRE) , b , 1990 , bred by Barronstown Stud, by Fools Holme (USA), out of Highland Girl (USA), by Sir Ivor (USA)
(see 1. Sup. to v 3, p : 10)
2006, not covered in 2005
APSINI , ch , 1997 , bred by Uğur Alp Atan, by Dersim, out of Jocker Dancer, by Crofter (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 10)
2006 (Mar 11), b, f, by Unaccounted For (USA)
Cahit Yurtoğlu
APSUVA , ch , 1996 , bred by Uğur Alp Atan, by Majestic Endeavour (CAN), out of Gondola, by Vidar (see 1. Sup. to v 3, p : 10)
2006, no return to Sri Pekan (USA)
ARAGONIT , ch , 2002 , bred by Mustafa Kastar, by Woodborough (USA), out of Hips' N Haws (IRE), by Thatching (IRE) (see v : 3, p
: 86)
2006 (Mar 18), b, c, ARBALET by Arsen
Mustafa Kastar
ARCHER , b , 2002 , bred by İsmail Ensonra, by Komando I, out of Buğrahatun, by Botero (see v : 3, p : 29)
2006, no return to Perugino Star (IRE)
ARİNNA , b , 1997 , bred by Müjdat Altınlı, by Üni, out of Zebra, by Yemken (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 10)
2006 (Feb 07), b, f, İNCİNUR by Velociraptor (GB)
Bedri Erbay
ARİSTA , b , 1990 , bred by Şerafettin Gedik, by Aristocrat (GB), out of Saravah (FR), by Sir Tor (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 10)
2006 (Mar 11), b, c, OĞLUMORHAN by Manila (USA)
Orhan Bekmezci
ARKUR , b , 2000 , bred by Mustafa Kastar, by Saddlers' Hall (IRE), out of Sharbada (FR), by Kahyasi (IRE) (see v : 3, p : 179)
2006 (Mar 24), b, c, ARTÜRK by Marlin (USA)
Mustafa Kastar
ARLI (IRE) , b , 1999 , bred by John Lavelle, by Prince Of Birds (USA), out of Excitingly (USA), by Val De L'orne (FR) (see 1. Sup. to
v 3, p : 10)
2006 (Mar 18), b, f, ARAKLI by Arsen
Mustafa Kastar
ARMATRADING (IRE) , ch , 2002 , bred by Ballyhane Stud foaled in IRE and imported from U.K. in 2006, ( see GSB v : 45 ), by
Rossini (USA), out of Queenfisher (GB), by Scottish Reel (IRE)
2006 (Apr 04), b, c, ABACCUS by Iron Mask (USA)
Cengiz Saka
8
Kısraklar - Broodmares
ARPIA (GB) , ch , 1999 , bred by D. S. Rigby, by Classic Cliche (IRE), out of Unsuitable (GB), by Local Suitor (USA) (see 1. Sup. to v
3, p : 11)
2006 (May 12), ch, c, KASTANİS by Always A Classic (CAN)
Ferdane Çelik
ARRIETTE (IRE) , gr , 1990 , bred by A. A. Brown, by Vision (USA), out of Paddock Princess (GB), by Dragonara Palace (USA) (see
1. Sup. to v 3, p : 11)
2006,early abortion, by Royal Abjar (USA)
ARTE ROMANA (GB) , b , 1998 , bred by Fares Stables Ltd foaled in GB and imported from U.K. in 1998, ( see GSB v : 44, p : 1220 ),
by Emperor Jones (USA), out of Ivory Moment (USA), by Sir Ivor (USA)
2006 (Mar 20), b, f, KIZIL ÇELİK by Rakan (USA)
Ali Çelik
ARZI ENDAM , ch , 2001 , bred by İsmail Levent Zümreoğlu, by River Special (USA), out of As Begüm, by Arslan (see v : 3, p : 11)
2006 (May 05), ch, f, GÜNEYDOĞU by Dinyeper (GB)
Çetin Arslan
AS BABY , ch , 1999 , bred by Sedat Özcan, by As Jet, out of Ali Baby (FR), by Northern Baby (CAN) (see v : 2, p : 3)
2006, no return to Volcano
ASALET MÜFTİYESİ (IRE) , b , 1997 , bred by Al. Mudhaf , by Mukaddamah (USA), out of Miralove (IRE), by Mount Hagen (FR)
(see 1. Sup. to v 3, p : 11)
2006, barren to Always A Classic (CAN)
ASALET MÜMESSİLİ (IRE) , ch , 1997 , bred by Michael O'Keeffe, by Mukaddamah (USA), out of Be My Dame (IRE), by Be My
Guest (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 11)
2006 (Feb 10), ch, f, YAKUT by Asakir (GB)
Hami Yavaş
ASALET TEMSİLCİSİ (IRE) , b , 1999 , bred by Mıss Anne Marıe O'Meara, by Mukaddamah (USA), out of Nancy Drew (IRE), by
Sexton Blake (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 11)
2006 (Apr 30), b, f, ARABİ by Arsen
Mustafa Kastar
ASEMİN , b , 1998 , bred by Sadettin Atığ, by Celtic Swing (GB), out of Lyric Opera (IRE), by Sadler's Wells (USA) (see v : 3, p : 11)
2006,dead foal, by Başpilot
Died in 2006
ASHLEY , ch , 1999 , bred by Fatma Tutumlu Şanslı, by Barnato (USA), out of Buse, by Gerald Martin (IRE) (see v : 2, p : 22)
2006 (Feb 27), b, f, TIME RAIN by Distant Relative (IRE)
Tayral Tutumlu
ASIA , ch , 1998 , bred by Berkan Bircil, by Şampiyon, out of Işıl I, by Afayoon I (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 11)
2006 (Jan 27), b, c, SÜRÜCÜ by Alderado
Faruk Şamlı
ASİTANE , b , 1996 , bred by Tülin Talay, by Sun Music (IRE), out of Again (IRE), by Try My Best (USA) (see v : 2, p : 2)
2006, no return to Sri Pekan (USA)
ASK ME , ch , 1998 , bred by Naci Yücel Köylü, by Tender Prınce, out of Follow Me, by Afayoon I (IRE) (see v : 2, p : 45)
2006 (Jan 25), b, f, DERYA STAR by Dear Star (GB)
Halit Ay
9
Kısraklar - Broodmares
ASLI GÜNDOĞAR , b , 2000 , bred by Fuat Nihat Buruk, by Serdar I, out of Selen I, by Kılıçaslan (see v : 3, p : 176)
2006 (Feb 02), b, c, ERENİM by Erener
Neşet Kahraman Erturgut
ASLIGÜL , b , 2000 , bred by Rasim Başgül, by Fasht Eldebl (GB), out of Aquarian Star (GB), by Cavo Doro (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p
: 11)
2006 (Mar 27), ch, c, by Sea Hero (USA)
Mehmet Teoman Demiröz
ASLINAZ (GB) , gr , 1997 , bred by Mrs Doris Violet and Blackwell , by Efisio (GB), out of Little Mercy (GB), by No Mercy (GB) (see
1. Sup. to v 3, p : 12)
2006,dead foal, by Strike The Gold (USA)
ASLİKO , b , 1994 , bred by Erhan Saraçoğlu, by Hoy (GB), out of Invıncıble Harmony, by Close Harmony (GB) (see 1. Sup. to v 3, p :
12)
2006,early abortion, by West By West (USA)
ASOS , gr , 1992 , bred by Semiral Bilbaşar, by Gold Guard, out of Cleopatra, by Petong (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 12)
2006 (Feb 28), gr, c, FASCINATION by Perfect Storm
Ersan Özbelge
ASTANTE (GB) , b , 1997 , bred by Mrs G. Macrae , by Sheikh Albadou (GB), out of Stealthy Lady (USA), by J O Tobin (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 12)
2006,slipped foal, by Mr Black
ASU , b , 1998 , bred by Ömer Faruk Girgin, by Red Route (GB), out of Technotronıc, by Maradit (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 12)
2006, no return to İsmethan
AŞANBA , ch , 1999 , bred by Kerim Atan, by Sun Music (IRE), out of Şelale, by Gold Guard (see 1. Sup. to v 3, p : 12)
2006, no return to Aristocrat (GB)
AŞKIM , ch , 1993 , bred by Osman Çıkıllı and Güler Çıkıllı, by Laughing Matter (USA), out of Karçiçeği , by Çakabey I (see 1. Sup. to
v 3, p : 12)
2006 (Feb 17), b, f, by Natıve Procıda
Necmi Şölen
AŞKIM AŞKIM , ch , 2000 , bred by Burhan Sölpük, by Lockton (GB), out of Foreıgn Affaırs, by Warrshan (USA) (see 1. Sup. to v 3, p
: 13)
2006 (May 27), b, f, SREBRENICA by Anashba
Yusuf Erkut Ersever
AŞKİTO , b , 1999 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Manila (USA), out of Asliko, by Hoy (GB) (see v : 2, p : 8)
2006 (Apr 27), b, f, BENGÜSU by Bin Ajwaad (IRE)
Ahmet Aytar
ATAGÜN , b , 1999 , bred by Ahmet Erdoğan Atagün, by Turtle Island (IRE), out of Curt Di Biei (IRE), by Law Society (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 13)
2006 (Apr 03), b, f, by Süpertay
Ahmet Erdoğan Atagün
ATALA , b , 1995 , bred by Fethi Atan, by Down The Flag (USA), out of Western Partner (USA), by West Coast Scout (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 13)
2006 (May 22), b, c, KANŞAV by Unaccounted For (USA)
Atan Yetiş.Ve Tarım A.Ş.
10
Kısraklar - Broodmares
ATALANTA I , b , 1991 , bred by Nuri Dikencik, by Ahmet, out of Vıston, by Cherbourg (see 1. Sup. to v 3, p : 13)
2006, not covered in 2005
ATEŞBÖCEĞİ , ch , 1996 , bred by Sabahattin Uluçay, by Moun A'mour, out of Kurnaz, by Afayoon I (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 13)
2006 (Apr 10), ch, f, ECRİN by Red Bishop (USA)
Hüseyin Emre Temizer
ATRAXION (USA) , ch , 1998 , bred by Elliott Walden and John Stuart, by Marquetry (USA), out of Swingaway Lady (GB), by
Nomination (GB) (see v : 3, p : 13)
2006 (Apr 16), ch, c, STUCK ON ME by Mountain Cat (USA)
Kemal Kurt
AUNTY PEGGY , b , 1992 , bred by Şerafettin Gedik, by Aristocrat (GB), out of Vıllarıta, by Villeroy I (FR) (see 1. Sup. to v 3, p : 13)
2006 (Mar 28), b, f, BALİOS by West By West (USA)
Hulusi Çil
AURUM , ch , 2000 , bred by Yakup Demir Tokdemir, by Among Men (USA), out of Kentucky Belle (GB), by Glint Of Gold (GB) (see
1. Sup. to v 3, p : 13)
2006 (May 23), b, c, TAŞKENT by Bin Ajwaad (IRE)
Osman Ali Homurlu
AWAYIL (USA) , b , 1992 , bred by Shadwell Farm, by Woodman (USA), out of Ra'a (USA), by Diesis (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 13)
2006 (May 05), b, c, NEW JERSEY by Common Grounds (GB)
Nişan Arek Kuyumciyan
AWUBLA , ch , 1997 , bred by Fethi Atan, by Lockton (GB), out of Mırage, by Gerald Martin (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 14)
2006,f,dead, by Alpun
AXL ROSE , b , 1994 , bred by Ali Güçlü, by Arslan, out of Prıckly Rose, by Vidar (see 1. Sup. to v 3, p : 14)
2006 (Apr 05), ch, f, by Sea Hero (USA)
Özer Alpaslan Şifan
AYATLI , b , 1997 , bred by Yusuf Atlı, by Barnato (USA), out of Zümrütkız, by Eastern Star (see v : 2, p : 144)
2006, no return to Key Prado (USA)
AYBİKEHAN , b , 2000 , bred by Cemal Başkan, by Private Tender (GB), out of Chetana, by Castle Rising (GB) (see v : 3, p : 38)
2006 (Mar 22), gr, f, CAVİDANIM by Nuh Dayı
Cemal Başkan
AYCEM , b , 2000 , bred by İbrahim Altınöz, by Strike The Gold (USA), out of İskoç Gelin (GB), by Petong (GB) (see 1. Sup. to v 3, p :
14)
2006,dead foal, by River Special (USA)
AYÇAKIZ , b , 2000 , bred by Alaattin Zafer, by Han-Bakü, out of Blamına, by Kıngefe (see v : 3, p : 25)
2006, no return to Dear Star (GB)
AYDANSI , b , 2001 , bred by Hüseyin Özen, by Han-Bakü, out of Honey Bunch I, by Darlıng I (see v : 3, p : 87)
2006, no return to T-Shirt (IRE)
AYDINTAY , b , 1992 , bred by Erdoğan Atay, by Eastern Star, out of Housework (GB), by Homing (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 14)
2006 (Mar 19), b, c, KÖMÜRTAY by River Special (USA)
Erdoğan Atay
11
Kısraklar - Broodmares
AYİZİM , ch , 1995 , bred by Gina Alkaş, by Lockton (GB), out of Gına, by Absalom (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 14)
2006 (Mar 22), b, c, LUNAR RELATIVE by Distant Relative (IRE)
Gina Alkaş
AYSIZ GECEM , ch , 2002 , bred by Dündar Gökçe, by Abrek, out of Çikaskondikas, by Little Guest (USA) (see v : 3, p : 44)
2006 (Feb 27), b, c, BABA DÜNDAR by Cannon
Dündar Gökçe
AYŞE II , b , 1993 , bred by Reşat Öner, by Kılıçaslan, out of Serahant, by Our Guile (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 14)
2006 (May 13), b, c, UMUTCAN BEY by Barbarino (FR)
Talat Öner
AYŞECAN , b , 1999 , bred by Alaattin Karaca, by Tender Prınce, out of Nazlıcan, by Aristocrat (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 14)
2006 (May 23), b, f, YOSUNDENİZ by Ozanım
Alaattin Karaca
AYTEPESİ , ch , 1987 , bred by Ahmet Güven, by Whıte Shadow, out of Modalı I, by Atlıhan (see 1. Sup. to v 3, p : 15)
2006, no return to Doğu (FR)
AYTUŞ (GB) , b , 1997 , bred by Stud-On-The- Chart, by Ezzoud (IRE), out of Princesse Vali (FR), by Val De L'orne (FR) (see 1. Sup.
to v 3, p : 15)
2006 (May 20), b, c, ALWAYS WINNER by Always A Classic (CAN)
Abdülkadir Üçeş
AYVALIK RÜZGARI , b , 1999 , bred by Özdemir Atman, by Pennine Walk (IRE), out of Cessy, by Castle Rising (GB) (see 1. Sup. to
v 3, p : 15)
2006, not covered in 2005
AZUCAR MORENO , b , 2002 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Sea Hero (USA), out of Bella Luna, by Cartegena (see v : 3, p : 21)
2006 (Mar 10), b, f, CUTE FACE by West By West (USA)
Mustafa Yılmaz
BABY FACE , ch , 1991 , bred by Hikmet Tevfik Ataman, by Yemken (GB), out of Nurhatun, by Gap Of Dunloe (FR) (see 1. Sup. to v
3, p : 15)
2006 (Mar 08), b, c, RADIO HEAD by Top Play
Erdem Bekmezci
BABY GIRL , b , 1990 , bred by Hilmi Narmanlı, by Uğurtay, out of Prensesim, by Ay Tudor (see 1. Sup. to v 3, p : 15)
2006 (Jan 27), b, c, CEMBELİ by Elixir (IRE)
Süleyman Özerdem
BACK TO BACK (IRE) , b , 1998 , bred by Patrick Kennedy, by College Chapel (GB), out of Vivid Impression (IRE), by Cure The
Blues (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 16)
2006 (Mar 04), b, f, SHARPLY DRAWN by Common Grounds (GB)
Selçuk Tamgaç
BACKGROUND , b , 1999 , bred by Orhan Özsoy, by Başkomutan, out of Amapola, by Private Tender (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 16)
2006 (Mar 15), b, f, KOMUTAN KIZI by Fantastic Fellow (USA)
Atilla Özsoy
BADEMİYE , b , 1999 , bred by Fatma Tutumlu Şanslı, by Gürhan I, out of Rusıan Gırl, by Siberian Express (USA) (see v : 2, p : 113)
2006 (May 09), b, c, BABAETHEM by Bullmarket
Tufan Adışen
12
Kısraklar - Broodmares
BAHTINUR , ch , 1995 , bred by Rüksan Aksungur, by Eastern Boy, out of Gayem, by Lastkıng (see 1. Sup. to v 3, p : 16)
2006 (May 02), b, f, DİCLENİN KIZI by Velociraptor (GB)
Aziz Güner
BAHTİYAR (USA) , ch , 1997 , bred by Ted Taylor , by Alwuhush (USA), out of Qualique (USA), by Hawaii (SAF) (see 1. Sup. to v 3,
p : 16)
2006 (Mar 29), ch, c, THE IRONARM by Dinyeper (GB)
Necati Demirkol
BALARZUM , b , 2001 , bred by Ömer Halim Aydın, by Mtoto (GB), out of Mamaquiglia (USA), by Septieme Ciel (USA) (see v : 3, p :
122)
2006 (Feb 15), b, c, SANLISOY by Abdulçakar (IRE)
Turhan Çakar
BALCA , gr , 1988 , bred by Yavuz Sarıkaya, by Cock Robin (USA), out of Temple Musıc, by Calaboose (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 16)
2006 (Apr 15), b, f, İSKOÇ KIZI by Cesur İskoç (GB)
Zelkif Öcal
BALERİN , b , 1999 , bred by Tevfik Çelikoğlu, by Shining Steel (GB), out of Rafaella, by Castle Rising (GB) (see v : 2, p : 108)
2006 (May 01), b, c, ÇAYLAK by Manila (USA)
Mehmet Emin Üçeş
BALIKÇIL (GB) , b , 1999 , bred by A. H. Bennet, by Never So Bold (IRE), out of Gentle Gain (GB), by Final Straw (GB) (see 1. Sup.
to v 3, p : 16)
2006, no return to Bizim Ayancikli (IRE)
BALLYHARA (GB) ,ch, 1994 ,bred by M. J. Simmonds, by Pharly (FR), out of Sibley (GB), by Northfields (USA) (see 1.Sup.to v 3, p :
17)
2006,early abortion, by Centaur (GB)
BANDİDO , b , 1998 , bred by Hatice Türkay, by Dinçsoy, out of Antepgülü, by Columnist (GB) (see v : 2, p : 5)
2006, no return to Abrek
BANKONUR , b, 1998, bred by Hikmet Tevfik Ataman, by Banko II, out of Nurhatun, by Gap Of Dunloe (FR) (see 1. Sup. to v 3, p : 17)
2006 (Mar 01), ch, c, ALAPAÇA by Perugino Star (IRE)
Yusuf Önal Köse
BANU ÇİÇEK , b , 1991 , bred by Odhan Baykara, by Yemken (GB), out of Çiğdem II, by Vidar (see v : 3, p : 18)
2006, no return to Mr Black
BANUKUŞ , b , 1994 , bred by Z. Sezen, by Young Prınce, out of Nalan, by Çukurova (see v : 1, p : 87)
2006 (Sep 13), b, c, ÇİÇEKÇİ by Aslan Yürek
Halil Çiçek
BARB WIRE (IRE) , b, 2001, bred by Salih Mennan Akdoğan foaled in IRE and imported from U.K. in 2001, ( see GSB v : 45 ), by
Desert Style (IRE), out of Alamiya (IRE), by Doyoun (IRE)
2006 (Feb 11), b, c, NİYAZİ ÇAVUŞ by Centaur (GB)
Ahmet Hennan Akdoğan
BARCELONA , b , 2000 , bred by Kemal Kurt, by Judge T C (USA), out of Phone Chimes (USA), by Phone Trick (USA) (see 1. Sup. to
v 3, p : 17)
2006 (Apr 03), b, f, BALANCIAGA by Ocean Crest (USA)
Kemal Kurt
13
Kısraklar - Broodmares
BARFLY , b , 1997 , bred by Fatma Serpil Ataman, by Barnato (USA), out of Dısco Gırl, by Thatching (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 18)
2006 (Mar 31), b, c, DISCOVERY TIME by Dinyeper (GB)
Gülseren Sezal
BARONES , b , 1989 , bred by Adnan Köse, by Tora-Tora, out of Colbatıst, by Columnist (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 18)
2006, no return to Bijou D'inde (GB)
BASHFUL (USA) , b , 1994 , bred by Overbrook Farm, by Housebuster (USA), out of Luthier's Launch (USA), by Relaunch (USA) (see
1. Sup. to v 3, p : 18)
2006 (Mar 14), ch, c, KING CARLOS by Manila (USA)
İsmail Hadioğlu
BAŞAK SULTAN , b , 2002 , bred by Baran Düçem Cemiloğlu, by Definite Article (GB), out of Fine Print (IRE), by Taufan (USA) (see
v : 3, p : 64)
2006, barren to Mujtahid (USA)
BAŞKENTLİ , b , 2000 , bred by Nasri Artar, by Distant Relative (IRE), out of Melike I, by Blazing Saddles (AUS) (see 1. Sup. to v 3, p
: 18)
2006 (Feb 05), b, c, MAHSUM by Mujtahid (USA)
Nasri Artar
BAŞSULTAN , b , 1995 , bred by Karamko Tic. A. Ş., by Gökhan, out of Ülcas, by Saintly Song (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 18)
2006, no return to Caperena
BAŞTACI , ch , 2001 , bred by Gürhan Şevket Özbelge, by Always A Classic (CAN), out of Neslihan I, by Wouter Raaphorst (HOL)
(see 1. Sup. to v 3, p : 18)
2006 (May 02), ch, f, PERFECT STYLE by Perfect Storm
Gürhan Şevket Özbelge
BATI GARAJI (GB) , ch , 1998 , bred by Lark Copse Ltd. foaled in GB and imported from U.K. in 1998, ( see GSB v : 44, p : 2169 ),
by Be My Chief (USA), out of Ranosh (USA), by Rahy (USA)
2006 (Mar 08), ch, c, SPEEDY WOLF by Strike The Gold (USA)
Ayşegül Kurtel
BAY STORM (IRE) , b , 1999 , bred by Peter Deane and Peter O'Connor, by Woodborough (USA), out of La Perruche (IRE), by Cyrano
De Bergerac (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 18)
2006 (Feb 10), b, f, NYANA by Sea Hero (USA)
Mehmet Reşit Görgün
BAYBURT GÜZELİ , b , 2000 , bred by Hüseyin Erdem, by Sarisaka (GB), out of Nergis Hanım, by Bachelor Party (IRE) (see 1. Sup.
to v 3, p : 18)
2006 (May 10), gr, c, BREATHLESS by George Thomas
Serhat Şimşek
BAYRAM GÜLÜ , b , 1994 , bred by Ramazan Sanver Varisleri, by Üni, out of Peerless Robın, by Cock Robin (USA) (see v : 3, p : 19)
2006, no return to Anselmo (GER)
BE HAVE , b , 1995 , bred by Sedat Özcan, by Cossack Guard (USA), out of Begüm I, by Novius (FR) (see 1. Sup. to v 3, p : 19)
2006 (Jun 20), b, f, FIXED KAP FLOOD by As Jet
Hasan Aksoy
BE NASTY , ch , 1997 , bred by Aydoğan San, by Sun Music (IRE), out of Annıe Hatter, by Midyan (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 19)
2006 (May 20), ch, f, NASTY GIRL by Dinyeper (GB)
Mustafa Memik
14
Kısraklar - Broodmares
BEATTE JUICE , b , 1998 , bred by Davide Franco, by Noble Star, out of Nyonya Besar (GB), by Ballad Rock (IRE) (see 1. Sup. to v 3,
p : 19)
2006 (Apr 16), b, c, ARZA MEMO by Volcano
Davide Franco and Hakkı Tarık Dikencik
BEAUTY , b , 1996 , bred by Hasan Faiman Eryürük, by Castle Rising (GB), out of Neat Harmony, by Close Harmony (GB) (see 1. Sup.
to v 3, p : 19)
2006 (Mar 12), b, f, SULTAN HANIM by Mountain Cat (USA)
Yakup Doğan Özbay
BEBECİK (GB) , b , 1996 , bred by Lady McAlpine, by Alzao (USA), out of Belle Enfant (GB), by Beldale Flutter (USA) (see 1. Sup. to
v 3, p : 19)
2006, no return to Royal Abjar (USA)
BEBEĞİM , b , 2000 , bred by İbrahim Tamer, by Abbas, out of Klara I, by Koca Yusuf (see 1. Sup. to v 3, p : 19)
2006 (Apr 12), b, c, SORGUN ÇAVUŞU by Eagle Eyed (USA)
İbrahim Tamer
BEDOUIN VEIL (USA) , b , 1986 , bred by Gainsborough Farm Inc, by Shareef Dancer (USA), out of Ma Biche (USA), by Key To The
Kingdom (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 19)
2006, not covered in 2005
BEDTIME STORY (USA) , b , 1993 , bred by Keswick Stables, by Private Account (USA), out of Gala Evening (USA), by Try My
Best (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 20)
2006, no return to Velociraptor (GB)
BELAGIO (GB) , b , 1997 , bred by Raffin Stud, by Robellino (USA), out of Belladari (GB), by Shardari (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p :
20)
2006 (Apr 01), b, f, KİBİRLİ by Islambol
Gençay Dilek Emirsoy
BELİN , gr , 2001 , bred by Erman Çıkıllı, by Barnato (USA), out of Şıpsevdi, by Laughing Matter (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 20)
2006 (Apr 20), gr, f, by Sun Music (IRE)
Erman Çıkıllı
BELİT , b , 2000 , bred by Mustafa Tokgöz, by Abbas, out of Pashmına, by Villeroy I (FR) (see v : 3, p : 151)
2006 (May 01), b, c, STARFIST by Islambol
Coşkun Yıldız
BELL DE JOUR , ch , 1998 , bred by Erhan Saraçoğlu, by Barnato (USA), out of Invıncıble Harmony, by Close Harmony (GB) (see 1.
Sup. to v 3, p : 20)
2006 (Jan 28), ch, c, VIZVIZ by Turaç (IRE)
Erhan Saraçoğlu
Died in 2006
BELLA LUNA , b , 1989, bred by Yusuf Balıkçı, by Cartegena, out of Bonny Shields (GB), by Owen Dudley (GB) (see 1. Sup. to v 3, p :
20)
2006 (Feb 25), b, f, GECE YARISI by Strike The Gold (USA)
Hasan İbrahim Sarıgöllü
BELLA OTERO , b , 1994 , bred by Odhan Baykara, by Rakan (USA), out of Hancan, by Kılıçaslan (see 1. Sup. to v 3, p : 20)
2006 (Feb 18), b, f, VIVA REGINA by Distant Relative (IRE)
Süleyman Selman Taşbek
15
Kısraklar - Broodmares
BELLA VISTA , b , 1994 , bred by Şerafettin Gedik, by Villeroy I (FR), out of Bellısıma, by Solicitor (FR) (see v : 3, p : 21)
2006 (Mar 06), b, f, PAPER BELL by Sri Pekan (USA)
Şerafettin Gedik
BELLA ZEYNEP , ch , 2001 , bred by Özkan İşgüden, by Mountain Cat (USA), out of Sam Rock (IRE), by Ballad Rock (IRE) (see v :
3, p : 172)
2006 (Mar 12), ch, f, ALTA GRACIA by Strike The Gold (USA)
Mehmet Sabri Tuncer and Kerem Erensoy
BELLANO , b , 1998 , bred by Mehmet Necdet Narin, by Manila (USA), out of Bella Queen, by Beldale Flutter (USA) (see 1. Sup. to v
3, p : 20)
2006, no return to Unaccounted For (USA)
BELLE DU GRANDVAL , b , 2000 , bred by Ali Levent Dilmaç, by Galetto (FR), out of Benazir, by Villeroy I (FR) (see v : 3, p : 22)
2006 (May 09), b, f, BRANDY by Vieux Moghol (FR)
Ali Levent Dilmaç
BELLE MANIERE (USA) , b , 1986 , bred by Anne Marie D'Estainville, by Northern Baby (CAN), out of Maison Rose (FR), by Rex
Magna (FR) (see 1. Sup. to v 3, p : 20)
2006 (May 10), ch, c, GREEN MANOR by Green Gönen
Şerafettin Gedik
BELLE ROSE (HUN) , b , 1990 , bred by Babolnai Mg. Kombinat Stud and Farm Kerteskö Hungary, by Arena (HUN), out of Bea
(HUN), by Andor (HUN) (see 1. Sup. to v 3, p : 21)
2006 (Jan 29), ch, c, PURE HATRED by Fantastic Fellow (USA)
Halil İbrahim Bozkurt
BELLE TOTO , b , 1997 , bred by Sadık Eliyeşil, by Mtoto (GB), out of Belle Enfant (GB), by Beldale Flutter (USA) (see 1. Sup. to v 3,
p : 21)
2006, no return to Royal Abjar (USA)
BELUGA , b , 1995 , bred by Erhan Kavçin, by Holding Society (GB), out of Aysel I, by Tünkut (see 1. Sup. to v 3, p : 21)
2006, no return to Karakol (IRE)
BENAN , b , 1999 , bred by Süleyman Ergül, by Barnato (USA), out of My Sherry, by My Volga Boatman (USA) (see 1. Sup. to v 3, p :
21)
2006 (Mar 28), b, f, by Kosovar
Hasan Bektaş
BENAZİR , b , 1995 , bred by Şerafettin Gedik, by Villeroy I (FR), out of Velvet Queen (FR), by Roi Dagobert (FR) (see 1. Sup. to v 3,
p : 21)
2006 (Apr 17), b, f, BABY GREEN by Green Gönen
Ali Levent Dilmaç
BENEFICIARY (GB) , b , 1991 , bred by Reg Griffin and Jim Mcgrath, by Jalmood (USA), out of Bequeath (USA), by Lyphard (USA)
(see 1. Sup. to v 3, p : 21)
2006 (May 21), ch, f, ANGEL FLIGHT by River Special (USA)
Selin Dikencik
BENEKLİKIZ , gr , 1996 , bred by Hikmet Tevfik Ataman, by Play Boy I, out of La Bimba (USA), by Arts And Letters (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 21)
2006, not covered in 2005
16
Kısraklar - Broodmares
BENİAN I , ch , 1989 , bred by Karamehmet Zirai İşlet., by Villeroy I (FR), out of Pıtrak, by Saintly Song (GB) (see 1. Sup. to v 3, p :
21)
2006 (May 15), b, c, BATU BARBAROS by Centaur (GB)
Üstün Yavaş
BENSU , b , 1994 , bred by Sadettin Atığ, by Damister (USA), out of Salinity (NZ), by Standaan (FR) (see 1. Sup. to v 3, p : 21)
2006, barren to Mujtahid (USA)
BERATNURLU , b , 1990 , bred by Ramazan Sanver, by Çakabey I, out of Kelpıe's Halo, by Mr Halo (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 21)
2006 (May 03), b, c, GÖRELE by Distant Relative (IRE)
Hatice Uğur Sanver and Seyran Sanver
BERCESTE , ch , 1998 , bred by Yaman Zingal and Ender Aydıner, by Handsome Star (IRE), out of Pussy Cat, by Kılıçaslan (see 1.
Sup. to v 3, p : 22)
2006 (May 02), b, f, MY BLACK PEARL by Karelin (IRE)
Hasan Kahraman Erturgut
BERENIQUE (IRE) , ch , 2001 , bred by Thoroughbred Holdings foaled in IRE and imported from U.K. in 2006, ( see GSB v : 45, p :
2936 ), by Bering (GB), out of Rose Paille (FR), by General Holme (USA)
2006 (Mar 19), b, c, MASSIVE ATTACK by Mull Of Kintyre (USA)
Ali Topal
BERFU II , b , 1992 , bred by Kadir Noyan Birol, by Majestic Endeavour (CAN), out of Aspatia (IRE), by Henbit (USA) (see 1. Sup. to
v 3, p : 22)
2006 (May 01), b, c, ZÜĞÜRT AĞA by Shining Steel (GB)
Kadir Noyan Birol
Died in 2006
BERİGEL , ch , 1999 , bred by Sedat Özcan, by Cossack Guard (USA), out of Begüm I, by Novius (FR) (see 1. Sup. to v 3, p : 22)
2006 (May 01), ch, c, İBRAMAĞA by Castello (IRE)
Mustafa Korkmaz
BERRİN , b , 2000 , bred by Hikmet Işıl Birol Koç, by Cim Bom Bom (IRE), out of Tweety, by Indian Ridge (IRE) (see v : 3, p : 206)
2006, no return to Yavuztay (USA)
BESKİ GÜZELİ , b , 2001 , bred by Hakan Yücetürk, by Abbas, out of Joyful Thought (GB), by Green Desert (USA) (see v : 3, p : 96)
2006, no return to Sunday Surprıse
BESOTTED (GB) , b , 1989 , bred by Juddmonte Farms, by Shirley Heights (GB), out of Bold And Beautiful (GB), by Bold Lad (IRE)
(see 1. Sup. to v 3, p : 22)
2006, no return to Key Prado (USA)
BESRA , b , 1998 , bred by Hasan Adalı, by So Factual (USA), out of Abbotswood (IRE), by Ahonoora (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 22)
2006 (Feb 05), b, c, ERCELANOĞLU by Bin Ajwaad (IRE)
Murat Ercelan
BEST CLASS , ch , 2001 , bred by Orhan Bekmezci and Soner Sökmen, by Halling (USA), out of Best Academy (USA), by Roberto
(USA) (see v : 3, p : 23)
2006 (Apr 02), b, c, SERKUM by Perfect Storm
Orhan Bekmezci
BEST DIAMOND , b , 1997 , bred by Mehmet Kurt, by The Best, out of Black Diamond (GB), by Efisio (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 22)
2006,c,dead, by Father Falcon (IRE)
17
Kısraklar - Broodmares
BEST FLOWER , ch , 1994 , bred by Sami Uluçay, by Baba Seyfi, out of Golden Flower, by Yemken (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 22)
2006, not covered in 2005
BEST OF ALL (IRE) , b , 1992 , bred by Mrs. D. Hutch, by Try My Best (USA), out of Skisette (IRE), by Malinowski (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 22)
2006 (Mar 09), b, c, WIND OF COPPERLAND by Mujtahid (USA)
Dicle Kimya Dep.Paz. Nak.Tar.veGıd.Ltd.Şrk.
BEST STEEL , ch , 2001 , bred by Emin Çılgın, by Shining Steel (GB), out of Penky, by Sun Music (IRE) (see v : 3, p : 152)
2006 (Feb 11), b, c, DOĞAÇ by Islambol
Emin Çılgın
BEŞİKTAŞ DOSTU , ch , 2001 , bred by Hasan Saydam, by Strike The Gold (USA), out of Brenda, by Royal Bequest (CAN) (see v : 3,
p : 28)
2006 (Apr 04), ch, c, YILDIR by Bijou D'inde (GB)
Hasan Saydam
BETSY , b , 1992 , bred by E. Ümran Giz, by Lockton (GB), out of Kara, by Gap Of Dunloe (FR) (see 1. Sup. to v 3, p : 23)
2006,c,dead, by Akabey (IRE)
BEVERLY , b , 1992 , bred by Şener Koyuncuoğlu, by Eastern Star, out of Locath (GB), by Lochnager (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 23)
2006 (Jan 20), b, c, by Unaccounted For (USA)
Kadir İncili
BEYAZ MASKE , ch , 2001 , bred by Ender Us, by Strike The Gold (USA), out of Chianti, by Yemken (GB) (see v : 3, p : 38)
2006 (May 01), ch, f, NURHAT by Castello (IRE)
Mehmet Emin Üçeş
BEZUAR , b , 2002 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Victory Note (USA), out of Replenish Power (IRE), by Slip Anchor (GB) (see v
: 3, p : 163)
2006 (Apr 03), b, c, AKARETLER by Perfect Storm
Mehmet Eren Doğanbey
BICIRIK , ch , 1998 , bred by Alfred Roidi, by Royal Bequest (CAN), out of Bit Of A Fiddle (IRE), by Stradavinsky (IRE) (see 1. Sup.
to v 3, p : 23)
2006 (Jan 19), b, c, SELÇUKAĞA by Unaccounted For (USA)
Ramazan Yıldız
BIÇKIDERELİ , ch , 1999 , bred by Ali İhsan Kopal, by Centroline (GB), out of Tansu, by Komet (see 1. Sup. to v 3, p : 23)
2006 (Apr 30), ch, f, CAN SİMA by Galetto (FR)
Mustafa Ağırlar
BIG DANGER , ch , 1991 , bred by Mehmet Kurt, by Ezy Koter (GB), out of Well Taken (IRE), by Welsh Saint (GB) (see 1. Sup. to v 3,
p : 23)
2006 (Apr 20), b, c, EGE HAN by Aristocrat (GB)
Fatih Sevindik and Seyhan Erkan
BIMBAPLAY , gr , 1997 , bred by Hikmet Tevfik Ataman, by Play Boy I, out of Labimba I, by Eastern Star (see 1. Sup. to v 3, p : 23)
2006 (Apr 13), b, f, TİGİNÇE by Aristocrat (GB)
Abdulvahap Toprak
BIRDHILL (IRE) , b , 1992 , bred by Mrs A. Whitehead, by Petorius (IRE), out of Footway (IRE), by Sovereign Path (GB) (see v : 3, p :
24)
2006 (May 03), b, c, DAMAT ONUR by Bin Ajwaad (IRE)
Turgut Kutlu
18
Kısraklar - Broodmares
BIRFIN , b , 1998 , bred by Fethi Atan, by Wolf (CHI), out of Mırage, by Gerald Martin (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 23)
2006, no return to Sun Music (IRE)
BİKEM , b , 1994 , bred by Osman Aksungur, by Lockton (GB), out of Lale-Şah, by Maşallah I (see 1. Sup. to v 3, p : 23)
2006, no return to Taşkın
BİLİYORMUSUNUZ KİM , ch , 1988 , bred by Ahmet Yücel Birol, by Vidar, out of Bo Brown (FR), by Arctic Tern (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 24)
2006, no return to Mountain Cat (USA)
BİMBARUN , ch , 1997 , bred by Hikmet Tevfik Ataman, by Galetto (FR), out of La Bimba (USA), by Arts And Letters (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 24)
2006 (May 20), b, c, SEMİZOTU by Rakan (USA)
Ümit Akcan
BİONİC ANGEL , b , 2000 , bred by Tayral Tutumlu, by Barnato (USA), out of Black Gırl, by Wouter Raaphorst (HOL) (see 1. Sup. to
v 3, p : 24)
2006 (May 04), b, c, OVERSEAS by Bullmarket
Tayral Tutumlu
BİR İÇİM YAĞIZ , b , 2000 , bred by Kadir Noyan Birol, by Armanasco (IRE), out of Prestancia (FR), by Ile De Bourbon (USA) (see v
: 3, p : 157)
2006 (Apr 28), ch, c, LEGOLAS by Alderado
Nazmi Filibeli
BİRİÇİM , ch , 1991 , bred by Hüseyin Tarık Erman, by Arslan, out of Yetim I, by Nurcivan (see 1. Sup. to v 3, p : 24)
2006 (Apr 12), ch, f, NURYEŞİM by Always A Classic (CAN)
Turhan Türeray
BİRİNCİ WALLS , b , 1999 , bred by Sedat Özcan, by Galetto (FR), out of Run Wild (IRE), by Rusticaro (FR) (see v : 2, p : 113)
2006 (Apr 24), b, c, by Bin Ajwaad (IRE)
Fuat Topçu
BİRİZ (IRE) , ch , 1998 , bred by R. E. Daniels foaled in IRE and imported from U.K. in 1998, ( see GSB v : 44, p : 1458 ), by
Mukaddamah (USA), out of Leith Academy (USA), by Academy Award (USA)
2006 (Apr 01), b, f, ATAY HATUN by Bin Ajwaad (IRE)
Metin Atay
BİRSEL , b , 1997 , bred by Hasan Ölçer, by Young Prınce, out of Cındy I, by My Volga Boatman (USA) (see v : 2, p : 27)
2006 (Feb 11), b, c, KÖMÜRHAN by Strike The Gold (USA)
Müthiş Ölçer
BİZİM BEBEK , ch , 2001 , bred by Sedat Özcan, by Cossack Guard (USA), out of Ali Baby (FR), by Northern Baby (CAN) (see v : 3,
p : 4)
2006,c,dead, by Elixir (IRE)
BLACK GOLD , b , 2001 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Royal Applause (GB), out of Regatta (GB), by Mtoto (GB) (see v : 3, p
: 163)
2006, no return to Kizilderili (USA)
BLACK LIGHTENING , b , 1989 , bred by Hikmet Tevfik Ataman, by Yemken (GB), out of Rıberta, by Rugged (GB) (see 1. Sup. to v
3, p : 24)
2006, not covered in 2005
19
Kısraklar - Broodmares
BLACK MAGIC , b , 2000 , bred by Galip Aydın Arıkan, by Wolf (CHI), out of The Odore, by Barnato (USA) (see v : 3, p : 200)
2006, no return to Sheer Honor
BLACK QUEEN , b , 1997 , bred by Nesrin Erüç, by Black Jak I, out of Rapsodi, by Sadi I (see 1. Sup. to v 3, p : 24)
2006 (Feb 23), b, c, WIND OF ÇATALCA by Shining Steel (GB)
Emin Gülbün Erüç
BLACK SHADOW , b , 1997 , bred by Osman Hattat, by Persian Bold (IRE), out of Spring Carnival (USA), by Riverman (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 24)
2006 (Mar 21), b, c, DOMINICK by Cannon
Osman Hattat
BLACK TYPE (IRE) , b , 2000 , bred by Nuri Fuat Başak, by Definite Article (GB), out of Second Term (IRE), by Second Set (IRE)
(see 1. Sup. to v 3, p : 24)
2006 (Apr 21), b, c, BLACK EYES by Centaur (GB)
Levent Güneş
BLAMINA , ch , 1993 , bred by Davide Franco, by Kıngefe, out of Blame (USA), by Far North (CAN) (see 1. Sup. to v 3, p : 25)
2006 (Feb 11), ch, f, OLIVIUM by Common Grounds (GB)
Hüseyin Koçak
BLAZE UP , b , 1999 , bred by Metin Kolcuoğlu, by Sadihan, out of Asdüşes, by Arslan (see 1. Sup. to v 3, p : 25)
2006 (May 01), b, f, SILKCOAT by Best Team (GB)
Hakkı Ağaslan
BLAZING CLEARANCE (USA) , b , 1991 , bred by Paul Tackett McMillin Bros., by Cryptoclearance (USA), out of Spring In Virginia
(USA), by Flit-To (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 25)
2006,early abortion, by Mountain Cat (USA)
BLUE BAY (GER) , ch , 1992 , bred by Mrs E. And A. Steigenberger, by Niniski (USA), out of Book Of Love (GB), by Formidable
(USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 25)
2006, no return to Natıve Procıda
BLUE ICE , b , 1994 , bred by Özdemir Atman, by Wouter Raaphorst (HOL), out of Magic Vision (GB), by Shergar (IRE) (see 1. Sup.
to v 3, p : 25)
2006, no return to Karakol (IRE)
BLUE SKY , ch , 2001 , bred by Cem Gedik, by Galetto (FR), out of Sı Belle, by Villeroy I (FR) (see v : 3, p : 182)
2006,dead foal, by Green Gönen
BLUE WINDOW , b , 1995 , bred by Davide Franco, by Mıster Mo, out of Allecta (GB), by Bustino (GB) (see v : 3, p : 26)
2006 (Apr 13), b, c, RAKBLUE by Rakan (USA)
Atam Demircan
BLUMARIN (IRE) , b , 1992 , bred by A. Steigenberger, by Scenic (IRE), out of Broomstick Corner (USA), by Bustino (GB) (see 1.
Sup. to v 3, p : 25)
2006 (Apr 01), b, f, BAMBOLA by River Special (USA)
Francesco Sponza
BOHEMIENNE (USA) , b , 1991 , bred by Allez France Stables Ltd., by Polish Navy (USA), out of Bedside (USA), by Le Fabuleux
(FR) (see 1. Sup. to v 3, p : 25)
2006, barren to Karakol (IRE)
20
Kısraklar - Broodmares
BOLD LADY , b , 1998 , bred by Hakan Erüç, by Black Jak I, out of Lover-Kıt, by Loverboy (see v : 2, p : 78)
2006, no return to Castello (IRE)
BONANETTO , b , 1990 , bred by İlyas Çokay, by Shareef Dancer (USA), out of Lucent (GB), by Irish Ball (FR) (see 1. Sup. to v 3, p :
26)
2006, no return to Bizim Ayancikli (IRE)
BONBON , ch , 1999 , bred by Ateş Saltukoğlu, by Pivotal (GB), out of Queen Salote (GB), by Mujtahid (USA) (see 1. Sup. to v 3, p :
26)
2006 (Mar 13), ch, f, AY VE GÜNEŞ by Bullmarket
Fevziye Eyigün
BONNE NOUVELLE , ch , 2001 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Strike The Gold (USA), out of Teutonic Lass (IRE), by Night
Shift (USA) (see v : 3, p : 199)
2006 (Apr 28), ch, f, AZRA RÜZGARI by Alderado
Mehmet Tayoğlu
BOOTY , b , 1995 , bred by Ahmet Aydın Doğan, by Mıchael Jackson, out of I Love You, by Running Mill (GB) (see 1. Sup. to v 3, p :
26)
2006 (Jan 14), b, c, DOĞAN EMRE by Leventhan (IRE)
Ahmet Aydın Doğan
BORÇLU , ch , 1999 , bred by Mehmet Kirazlı, by Cossack Guard (USA), out of Yurdakul, by Bankocu (see 1. Sup. to v 3, p : 219)
2006 (Apr 22), ch, c, DİZDAREFENDİ by Sivrihisarlı
Haluk Dizdaroğlu
BOSTON VIEW (IRE) , b , 1990 , bred by J. R. Jameson, by Simply Great (FR), out of Fingers (IRE), by Lord Gayle (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 26)
2006 (Jan 29), b, f, BOSTON CAT by Mountain Cat (USA)
Şenol Gümüşdere
BOZDAĞ ÇİÇEĞİ , b , 1997 , bred by Galip Gençol, by Ghathanfar (USA), out of Patara I, by Arslan (see v : 2, p : 103)
2006, no return to Rakan (USA)
BOZYEL , gr , 1998 , bred by Mehmet Hamdi Çadırcıoğlu, by Sagıp, out of Ayça II, by Fıery Star (see 1. Sup. to v 3, p : 26)
2006 (May 02), gr, f, MEFTUNUM by Ceyhanlı
Mehmet Hamdi Çadırcıoğlu
BÖRÜŞ , b , 1997 , bred by Abdülkadir Özhancı, by My Volga Boatman (USA), out of Lena, by Çukurova (see v : 2, p : 76)
2006,f,dead, by Velociraptor (GB)
BREEZE , b , 1999 , bred by Mustafa Doruk Yılmaz, by Karpit, out of Elbruz (FR), by Le Glorieux (GB) (see v : 2, p : 38)
2006 (Mar 25), b, c, DAVUT JEANS by Gaskon
Fethi Gökkan
BRENDA , b , 1995 , bred by Hasan Saydam, by Royal Bequest (CAN), out of Aglowing (GB), by Kalaglow (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p :
26)
2006 (Jan 30), b, c, BRECIRAPTOR by Velociraptor (GB)
Hasan Saydam
BRİZA (GB) , b , 1999 , bred by Colin Bothway, by Pivotal (GB), out of Pharazini (GB), by Pharly (FR) (see 1. Sup. to v 3, p : 26)
2006 (Mar 04), b, f, ALİZE by Banko II
Dicle Kimya Dep.Paz. Nak.Tar.veGıd.Ltd.Şrk.
21
Kısraklar - Broodmares
BROOKS' QUEST (IRE) , b , 1989 , bred by Barronstown Stud, by Ahonoora (GB), out of Trusted Maiden (GB), by Busted (GB) (see
1. Sup. to v 3, p : 26)
2006 (May 15), b, c, ALPERAĞA by Ajmera (GB)
Abdullah Kılbitmez
BRUTTA (IRE) , b , 1999 , bred by Edward O'Connor, by General Monash (USA), out of Fly The Coop (IRE), by Kris (GB) (see 1. Sup.
to v 3, p : 26)
2006 (Mar 14), b, c, RED LIFE by Tahakaan (GB)
Işıl Güneş
BUENA , ch , 1997 , bred by Özden Tapçalap, by Cock Robin (USA), out of Senem I, by Gerald Martin (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 27)
2006 (May 01), b, f, BEDİHA by Tender's Son
Ahmet Korkmaz
BUĞDAY , b , 1990 , bred by İlyas Çokay, by Robellino (USA), out of Be Merry (GB), by Charlottown (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 27)
2006 (Apr 01), b, f, CANNON BALL by Centaur (GB)
Faruk Tınaz
BUĞSELEN , b , 1995 , bred by Bedri Erbay and Hasan Somer, by Barbar, out of New Halo, by Mr Halo (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 27)
2006 (Mar 09), b, c, YAVUZUN OĞLU by Yavuz Star
Müthiş Ölçer
BUKET SULTAN (IRE) , b , 1998 , bred by Orla Steward foaled in IRE and imported from U.K. in 1998, ( see GSB v : 44, p : 2148 ),
by Eagle Eyed (USA), out of Quilting (GB), by Mummy's Pet (GB)
2006 (Mar 18), ch, c, by Süpertay
Halil Çınar Atagün
BUKETGÜL , b , 2002 , bred by Adem Ergel, by Dare-Devıl, out of Ganimet, by Tünkut (see v : 3, p : 71)
2006, no return to Palace Royal
BURANO , b , 1995 , bred by Murat Karasu, by Knight Line Dancer (IRE), out of Güldem II, by Running Mill (GB) (see 1. Sup. to v 3, p
: 27)
2006 (Apr 14), b, f, NÜ PERA by Eagle Eyed (USA)
Kazım Yararel
BURCU II , ch , 1992 , bred by İsmail Hadioğlu, by Make Strides (USA), out of Müjde , by Roll Of Honour (GB) (see 1. Sup. to v 3, p :
27)
2006, no return to Sunday Surprıse
BURCUM , ch , 1999 , bred by Fuat Kınıkoğlu V., by Al Murtajaz (USA), out of Tekrim, by Ezy Koter (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 27)
2006 (Mar 15), b, f, CANSUCAN by Castello (IRE)
Abdülkadir Üçeş
BURÇİN II , b , 1991 , bred by Şahin Yıldırım, by Çukurova, out of Glossy I, by Maşallah I (see v : 3, p : 30)
2006,f,dead, by Velociraptor (GB)
BURİNATA , b , 1998 , bred by Turhan Türeray, by Buskashı, out of Pınarcık I, by Kılıçaslan (see 1. Sup. to v 3, p : 27)
2006 (May 20), b, f, DMEK by Soylu Kan
Abdülkadir Üçeş
BURKA , b , 2001 , bred by Serdal Adalı, by Thyphonıc Rısıng, out of Allegranza (GB), by Bustino (GB) (see v : 3, p : 5)
2006 (Jan 15), b, c, BAGRAM by Draglıne
Serdal Adalı
22
Kısraklar - Broodmares
BURLAHATUN , b , 1992 , bred by Odhan Baykara, by Maradit (IRE), out of Allegranza (GB), by Bustino (GB) (see 1. Sup. to v 3, p :
28)
2006 (Mar 15), b, f, WEST OF QUEEN by Unaccounted For (USA)
Faruk Tınaz
BUSACO RIDGE (IRE) , b , 2002 , bred by John Connolly foaled in IRE and imported from U.K. in 2006, ( see GSB v : 45, p : 2122 ),
by Night Shift (USA), out of Harry's Irish Rose (USA), by Sir Harry Lewis (USA)
2006 (Mar 19), b, c, ZOBİDİK by Mull Of Kintyre (USA)
Necati Demirkol
BUSE , gr , 1994 , bred by Fatma Tutumlu Şanslı, by Gerald Martin (IRE), out of Sun Empress (IRE), by Young Emperor (GB) (see 1.
Sup. to v 3, p : 28)
2006 (Apr 14), ch, c, NUVANZA by Marlin (USA)
Fatma Tutumlu Şanslı
BUSECİK (GB) , b , 1997 , bred by E. V. L. Cowans, by Anshan (GB), out of Lady Lorelei (GB), by Derring-Do (GB) (see 1. Sup. to v
3, p : 28)
2006 (Apr 24), b, c, MY TURN by Distant Relative (IRE)
İsmail Hadioğlu
BUZZBOMB (GB) , b , 1985 , bred by The Overbury Stud, by Bustino (GB), out of Miss By Miles (GB), by Milesian (IRE) (see v : 3, p
: 30)
2006 (Apr 07), b, c, BUHARA DANCER by River Special (USA)
Jale Atanç
BÜŞRA , ch , 1997 , bred by Şemsettin Koray Ünalır, by My Volga Boatman (USA), out of Taırona, by Karayel (see 1. Sup. to v 3, p :
28)
2006 (Mar 11), b, c, DEREBEYLİ by Mr Black
Duran Peker
BÜYÜK AŞKIM , b , 1999 , bred by Sadrettin R. G. Atığ, by Red Route (GB), out of Gold Hyperıon, by Pharly (FR) (see 1. Sup. to v 3,
p : 28)
2006, no return to Dear Star (GB)
BÜYÜK ISTIRANCA , ch , 1990 , bred by İlyas Çokay, by Mummy's Game (GB), out of Expressly Yours (GB), by Bay Express (IRE)
(see v : 3, p : 31)
2006, no return to George Thomas
BZİYA , b , 1999 , bred by Fethi Atan, by Manila (USA), out of Saafend (GB), by Sayf El Arab (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 28)
2006 (May 26), b, c, PSEFİT by West By West (USA)
Atan Yetiş.Ve Tarım A.Ş.
CAJOLERY (IRE) , ch , 1999 , bred by Mrs Sue Magnier, T.Stack and Stan Cosgrove, by Zilzal (USA), out of Miss Enjoleur (USA), by
L'enjoleur (CAN) (see 1. Sup. to v 3, p : 28)
2006 (May 12), b, f, PRINCESS SILVER by West By West (USA)
Sadettin Atığ
CALAMINO , b , 2001 , bred by Özdemir Atman Varisleri, by Mujtahid (USA), out of Calandra, by Castle Rising (GB) (see v : 3, p : 31)
2006 (Apr 01), b, f, by Bullmarket
Çetin Bengül
CALANDRA , b , 1987 , bred by Lale Melek Atman and Zeynep Leyla Atman, by Castle Rising (GB), out of Simcha (FR), by Appiani II
(ITY) (see 1. Sup. to v 3, p : 29)
2006 (Mar 16), b, c, CHIAVENESCA by Bold Pılot
Lale Melek Atman and Zeynep Leyla Atman
23
Kısraklar - Broodmares
CALENA , b , 1990 , bred by Sadık Eliyeşil, by Cartegena, out of İmge, by Royal Shiraz (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 29)
2006 (Apr 08), b, f, RAMİNA by Ramadan
Bülent Kaya
CALLAS , b , 1994 , bred by Ercan Ekenler, by Barbar, out of Baharkızı I, by Gap Of Dunloe (FR) (see 1. Sup. to v 3, p : 29)
2006 (Apr 05), ch, c, GÖKSEL BİR by Ramadan
İsmail Hakkı Ekincioğlu
CAM GÖBEĞİ (IRE) , ch , 1999 , bred by John Michael, by Eagle Eyed (USA), out of John's Vision (IRE), by Vision (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 29)
2006 (Feb 01), b, c, BABUŞ AĞA by Unaccounted For (USA)
Cengiz Erbilişik
CAN GENCE , ch , 1990 , bred by Odhan Baykara, by Cherbourg, out of Dilovan, by Karoo (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 29)
2006 (Mar 24), b, c, ERSU by Alsem (IRE)
Sema Roidi and Alsem Charles Roidi
CANANTAY , b , 1999 , bred by Erdoğan Atay, by Süpertay, out of Kallasiya (IRE), by Busted (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 29)
2006 (Feb 11), b, f, BELCE by Bijou D'inde (GB)
Belce Yerguz Torunlu
CANAY (USA) , ch , 1999 , bred by McDowell Farm, by Storm Boot (USA), out of Kenergy (USA), by King Emperor (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 29)
2006 (Mar 21), ch, c, ARZAWAN by Eagle Eyed (USA)
Aydoğan San
CANDELA , b , 2001 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Doyoun (IRE), out of My Serenade, by Castle Rising (GB) (see v : 3, p : 137)
2006, no return to Bullmarket
CANDUŞ , b , 1998 , bred by M. Niyazi Polatyar, by Bachelor Party (IRE), out of Northern Ballerina (GB), by Dance In Time (CAN)
(see 1. Sup. to v 3, p : 29)
2006 (Apr 02), b, c, BİŞAR by Sri Pekan (USA)
Yusuf Ziya Yurtsever
CANDY COVE (GB) , b , 1996 , bred by Stetchworth Park Stud Ltd., by Reprimand (GB), out of Sarah's Love (IRE), by Caerleon
(USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 30)
2006 (Mar 29), b, f, by Eagle Eyed (USA)
Nurbiye Gülerce
CANIM BENİM (IRE) , b , 2000 , bred by Nuri Fuat Başak, by Entrepreneur (GB), out of Coryana Dancer (IRE), by Waajib (IRE) (see
1. Sup. to v 3, p : 30)
2006 (Apr 10), b, f, SPACE GIRL by Mountain Cat (USA)
Murat Çakar
CANKIZIM , ch , 2000 , bred by Adil Mert Kaya, by Natıve Procıda, out of Ülkü, by Pharly (FR) (see v : 3, p : 208)
2006 (Jun 10), ch, f, PRENSKIZI by Young Prınce
Ömer Demir
CANOŞ , ch , 1990 , bred by Can Necmettin Güven, by Gold Guard, out of Yonca I, by Ay Tudor (see 1. Sup. to v 3, p : 30)
2006 (May 10), b, c, ASİ NEHRİ by Velociraptor (GB)
Salahattin Güven
CANTATRICE , b , 2001 , bred by Ahmet Yücel Birol, by Mujtahid (USA), out of Cinnur, by Gene Kelly (IRE) (see v : 3, p : 40)
2006 (Feb 15), b, c, BIG MAC by Shining Steel (GB)
Ahmet Yücel Birol
24
Kısraklar - Broodmares
CAPABLE (IRE) , b , 1999 , bred by Anthony Eglington, by Definite Article (GB), out of Kilbride Colleen (IRE), by Statoblest (GB)
(see 1. Sup. to v 3, p : 30)
2006 (Mar 20), b, c, MARTINEZ by Manila (USA)
İsmail Hadioğlu
CAPE SIDE , b , 2000 , bred by Hakan Yücetürk, by Doyoun (IRE), out of Joyful Thought (GB), by Green Desert (USA) (see v : 3, p :
96)
2006, barren to Erdembey (GB)
CAPELLA , b , 1998 , bred by Özdemir Atman, by Karapolat, out of Vınıtha, by Wouter Raaphorst (HOL) (see 1. Sup. to v 3, p : 30)
2006 (Apr 17), ch, c, BUENO VISTA by Karamurat (USA)
Serdar Atcı
CAPRICE , b , 1997 , bred by Mete Tolunay, by George Thomas, out of Niyagara, by Arslan (see 1. Sup. to v 3, p : 30)
2006,f,dead, by Distant Relative (IRE)
CAPRICE LOVE (IRE) , ch , 2001 , bred by Yusuf Dökmeci foaled in IRE and imported from U.K. in 2001, ( see GSB v : 45 ), by
Grand Lodge (USA), out of Brooks' Quest (IRE), by Ahonoora (GB)
2006, no return to Devir
CARESIMA , ch , 2001 , bred by Mustafa Tetik, by Mutamanni (GB), out of April Point (IRE), by Fools Holme (USA) (see v : 3, p : 9)
2006 (Apr 08), b, f, MY LAST LUCKY by Bin Ajwaad (IRE)
Ahmet Değişmez and Mehmet Boğa
CARINA , b , 2001 , bred by Davide Franco, by Storm II, out of Kadife, by Grand Lodge (USA) (see v : 3, p : 97)
2006 (Mar 20), b, f, PAŞA KIZI by Nitro (GB)
Altan Ersin
CARINIO , b , 1994 , bred by Ökkeş Sadık Necmettin Eliyeşil, by Cossack Guard (USA), out of Minika, by Karayel (see 1. Sup. to v 3, p
: 30)
2006, not covered in 2005
CARİYEM , b , 1998 , bred by İbrahim Ergun Çelikoğlu, by Bachelor Party (IRE), out of Secring (USA), by Secreto (USA) (see 1. Sup.
to v 3, p : 30)
2006 (Apr 27), b, c, YELESEN by Zaptiye
Ramazan Demirkıran
CARLA , ch , 1996 , bred by Hasan Adalı, by Aristocrat (GB), out of Sabrina II, by Kılıçaslan (see 1. Sup. to v 3, p : 30)
2006 (Jan 13), ch, f, CARLOS GIRL by Eagle Eyed (USA)
Hasan Adalı
CARLY-B (IRE) , b , 1988 , bred by Knocklong House Stud, by Commanche Run (GB), out of Les Sylphides (FR), by Kashmir (IRE)
(see 1. Sup. to v 3, p : 31)
2006 (May 24), b, f, LULUBAR by Mountain Cat (USA)
Bahadır Gödek
CARMELINA , ch , 1997 , bred by Tarık Aydın, by Galetto (FR), out of Aile, by Scottish Reel (IRE) (see v : 2, p : 2)
2006 (Mar 06), ch, c, HEZAR by Trapper
Tarık Aydın
CARMEN'S JOY (GB) , b , 1988 , bred by Hesmonds Stud Ltd., by Chief Singer (IRE), out of Bag Lady (GB), by Be My Guest (USA)
(see 1. Sup. to v 3, p : 31)
2006 (Apr 11), b, c, RELATIVES JOY by Distant Relative (IRE)
Mustafa Doruk Yılmaz
25
Kısraklar - Broodmares
CASH FİGO , gr , 2001 , bred by Bedri Öztürk, by Lear White (USA), out of Boz Hatun, by Maradit (IRE) (see v : 3, p : 28)
2006 (Apr 07), ch, c, DENGE by Finisher
Hasan İbrahim Sarıgöllü
CASSANDRA I , b , 1993 , bred by Yusuf Atlı, by Private Tender (GB), out of Serin, by Toraman (see v : 3, p : 34)
2006, no return to Perfect Storm
CASSATA , ch , 2001 , bred by Kemal Kurt, by Mountain Cat (USA), out of Champagne Barb (USA), by Gilded Time (USA) (see v : 3,
p : 36)
2006 (Apr 05), b, f, BLACKFIELD by Unaccounted For (USA)
Kemal Kurt
CASTAFIOR (FR) , ch , 1997 , bred by Ecurie Di Tullio, by Siam (USA), out of Agnes Lily (FR), by Raise A Cup (USA) (see v : 3, p :
34)
2006 (Feb 24), ch, f, CAIPIRINHA by Eagle Eyed (USA)
Nisso Benhanson
CATASTROPH , b , 1998 , bred by Şükrü Kendirli, by Holding Society (GB), out of Klara I, by Koca Yusuf (see 1. Sup. to v 3, p : 32)
2006 (Mar 15), b, f, NAZANCIK by Azur
Mehmet Temeloğlu
CAULRY RED (IRE) , b , 1998 , bred by Dr Karen Monica Sanderson, by Distinctly North (USA), out of Foreign Relation (IRE), by
Distant Relative (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 32)
2006 (Mar 14), gr, c, TOM BAULT by George Thomas
Kamil Levent Kitapçı
CAUSE OF GRETNESS , ch , 2001 , bred by Sadettin Atığ, by Second Set (IRE), out of Kaiserfreude (IRE), by Kenmare (FR) (see v :
3, p : 97)
2006, no return to Velociraptor (GB)
CAVIAR AND CANDY (GB) , b , 1994 , bred by Darley Stud Management Co., by Soviet Star (USA), out of Blue Brocade (GB), by
Reform (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 32)
2006, no return to Bin Ajwaad (IRE)
CEILIDH JIG (IRE) , b , 1999 , bred by Damien Dreeling and Eugene McCabe, by General Monash (USA), out of Ringawoody (IRE),
by Auction Ring (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 32)
2006 (Mar 15), ch, f, PINK ROSE by Bijou D'inde (GB)
Mehmet Ziya Adalar
CELEBRATION (GB) , b , 1995 , bred by Tyrnest Stud, by Selkirk (USA), out of No Restraint (IRE), by Habitat (USA) (see 1. Sup. to
v 3, p : 32)
2006 (Mar 05), b, c, TÜRK KILICI by Eagle Eyed (USA)
Cüneyt Sahillioğlu
CELEBRITY STYLE (USA) , ch , 1994 , bred by Keswick Stables, by Seeking The Gold (USA), out of Dancing Slippers (USA), by
Nijinsky (CAN) (see 1. Sup. to v 3, p : 32)
2006 (Apr 30), ch, f, GOLD TULIP by Mountain Cat (USA)
Serdar Kemal Özçolak
CELERİTY , b , 1995 , bred by Tarık Aydın, by Rakan (USA), out of Aile, by Scottish Reel (IRE) (see v : 3, p : 35)
2006 (Mar 03), ch, f, SİLVA by Karelin (IRE)
Tarık Aydın
26
Kısraklar - Broodmares
CEMRE , b , 1995 , bred by İsmail Hadioğlu, by Holding Society (GB), out of Shilsila (GB), by Darshaan (GB) (see 1. Sup. to v 3, p :
32)
2006 (Jan 14), ch, c, EMRESON by Perfect Storm
İsmail Hadioğlu
CENTİGRAM , b , 1997 , bred by Adnan Köse, by Golden Prınce, out of Barones, by Tora-Tora (see 1. Sup. to v 3, p : 33)
2006, no return to Perugino Star (IRE)
CEPHISTA (GB) , b , 1992 , bred by Lord Howard de Walden, by Shirley Heights (GB), out of Cephira (FR), by Abdos (FR) (see 1.
Sup. to v 3, p : 33)
2006 (May 18), b, f, LITTLE TULIP by Medya
Adnan Bucak
CESSY , b , 1992 , bred by Özdemir Atman, by Castle Rising (GB), out of Highly Desirable (IRE), by High Top (IRE) (see 1. Sup. to v
3, p : 33)
2006 (Jan 27), b, c, SAUDADE by Lockton (GB)
Meral Atman and Begüm Atman Karataş
CEVİZ , b , 2002 , bred by Adem Erdölek, by Xaar (GB), out of L' Arita (FR), by Arazi (USA) (see v : 3, p : 106)
2006, no return to Bullmarket
CHAMPAGNE BARB (USA) , b , 1995 , bred by Charles G. Middleton III, by Gilded Time (USA), out of Preppy Barb (USA), by
Blood Royal (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 33)
2006 (Mar 22), b, c, CASSELL by Sri Pekan (USA)
Kemal Kurt
CHANTAL , b , 2001 , bred by Onur Yetkin, by Danzig Connection (USA), out of Epic Story (GB), by Sillery (USA) (see v : 3, p : 57)
2006 (Apr 28), b, c, ULUÇ REİS by River Special (USA)
Onur Yetkin
CHARLOTTE , b , 1991 , bred by Umur Tamer, by Lockton (GB), out of Reine Morton (USA), by King Pellinore (USA) (see 1. Sup. to
v 3, p : 33)
2006 (Apr 22), ch, f, HELENE DE TROIE by Galetto (FR)
Umur Tamer
CHARMING DREAM (IRE) , b , 1993 , bred by J. R. and A. Bell, by Nordico (USA), out of Bold And Brief (GB), by Bold Lad (IRE)
(see 1. Sup. to v 3, p : 33)
2006 (Apr 26), b, c, BLACK BROTHER by Rakan (USA)
Tuncay Kantarmacı and Tahir Kazankaya
CHARMING POPPY (USA) , b , 1993 , bred by Rollin Baugh, by Farma Way (USA), out of Poppycock (USA), by Dewan (USA) (see
1. Sup. to v 3, p : 33)
2006 (Apr 29), b, f, CAT WOMEN by Bizim Ayancikli (IRE)
Ayhan Durgun
CHARMY , b , 1992 , bred by Davide Franco, by Scenic (IRE), out of Chapelet (GB), by Habitat (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 34)
2006, barren to West By West (USA)
CHARNWOOD QUEEN (GB) , ch , 1992 , bred by Rockhouse Farms Ltd., by Cadeaux Genereux (GB), out of Florentynna Bay (GB),
by Aragon (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 34)
2006 (May 29), ch, c, AGAHALID by Kosturan (FR)
Nedim Bayrak
27
Kısraklar - Broodmares
CHASTITY (FR) , b , 2000 , bred by Rebecca Philipps foaled in FR and imported from U.K. in 2006, ( see SBF v : 53 ), by Highest
Honor (FR), out of Ruffle (FR), by High Line (GB)
2006 (Mar 17), ch, c, LUCKY RACER by Act One (GB)
İrfan Suat Kutlu
CHATHANOGA , ch , 1999 , bred by A. Turgut Dinçer, by Sun Music (IRE), out of My Joba, by Barnato (USA) (see 1. Sup. to v 3, p :
34)
2006 (Mar 30), ch, c, HANDFUL by Elixir (IRE)
Oktay Karaköseoğlu
CHE SARA SARA (GB) , b , 1999 , bred by Keith Wills, by Reprimand (GB), out of almadaniyah (GB), by Dunbeath (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 34)
2006 (May 02), b, f, ERAİSER by Shining Steel (GB)
Ali Rıza Paksoy
CHEBBA , b , 1997 , bred by Aysel Birol, by Armanasco (IRE), out of Sirene, by Majestic Endeavour (CAN) (see v : 3, p : 37)
2006 (Feb 07), b, c, ÇANKAYA by Perfect Storm
Aysel Birol
CHERRY'S (IRE) , b , 1999 , bred by Dr Dean Harron, by College Chapel (GB), out of Curie Abu (IRE), by Crofter (USA) (see 1. Sup.
to v 3, p : 34)
2006 (Mar 03), b, f, GÜZEL KIZ by Sri Pekan (USA)
Hasan Şer
CHEST TO CHEST (IRE) , ch , 1998 , bred by John Purfield, by Shalford (IRE), out of Candle Hill (GB), by Sallust (IRE) (see 1. Sup.
to v 3, p : 34)
2006, barren to Maynatay
CHETANA , b , 1995 , bred by Özdemir Atman, by Castle Rising (GB), out of Highly Desirable (IRE), by High Top (IRE) (see v : 3, p :
38)
2006 (Mar 27), b, c, TORUN AĞA by Karakol (IRE)
Cemal Başkan
CHEWY CHEWY BANG , ch , 1998 , bred by Ahmet Yücel Birol, by Armanasco (IRE), out of Elyseenne (USA), by Nureyev (USA)
(see 1. Sup. to v 3, p : 34)
2006 (May 13), b, c, AYDIN ABİ by Velociraptor (GB)
Nasri Artar
CHIARA , b , 1994 , bred by Özdemir Atman, by Castle Rising (GB), out of Highly Desirable (IRE), by High Top (IRE) (see 1. Sup. to v
3, p : 34)
2006 (Mar 04), b, c, AVRASYA by Islambol
Fatih Özgen
CHOCOLATE , ch , 2000 , bred by Ragıp Kozba, by Old Bond, out of Tomurcuk I, by Topkapı (see 1. Sup. to v 3, p : 35)
2006 (Mar 18), b, c, ZIRHLI by Taşkın
Yunus Karan
CHRISTAL CUT (IRE) , b , 1986 , bred by Anne Marie D'Estainville, by Cut Above (GB), out of Chryssalina (FR), by Camarthen (FR)
(see 1. Sup. to v 3, p : 35)
2006 (May 09), b, f, by Ajmera (GB)
Zeki Haskırış
CHRISTMAS FLAKE (GB) , gr , 1988 , bred by T. Bullen, by Absalom (GB), out of Cassiar (GB), by Connaught (GB) (see 1. Sup. to v
3, p : 35)
2006 (Apr 06), gr, f, LUCKY ROSE by Medya
Serdar Kemal Özçolak
28
Kısraklar - Broodmares
CIMAISE (FR) , ch , 2001 , bred by William Trichter foaled in FR and imported from U.K. in 2006, ( see SBF v : 54 ), by Bering (GB),
out of Spectre (USA), by St Jovite (USA)
2006 (Apr 03), b, f, by Numerous (USA)
Serdal Adalı
CIRCO (GB) , b , 1986 , bred by Bloodstock Breeders P L C, by High Top (IRE), out of Nepula (IRE), by Nebbiolo (GB) (see v : 3, p :
39)
2006, no return to Distant Relative (IRE)
CİHANYANDI LÜTFİYE , gr , 1992 , bred by Abdulkadir Koç, by Kılıçaslan, out of Afrodıte, by Zeus Boy (GB) (see 1. Sup. to v 3, p :
35)
2006 (Mar 01), gr, f, ROKOKO by Distant Relative (IRE)
Fevzi Derya Beşikçi
CİLERİ , b , 2002 , bred by Ömer Halim Aydın, by Red Bishop (USA), out of Hayelah (GB), by Polish Precedent (USA) (see v : 3, p :
84)
2006 (May 01), ch, f, by Always A Classic (CAN)
Cansel Ünbay
CİMCİME , b , 1993 , bred by İbrahim Ergun Çelikoğlu, by Private Tender (GB), out of Sun Rıse I, by Castle Rising (GB) (see 1. Sup.
to v 3, p : 36)
2006, no return to Red Bishop (USA)
CİNNUR , b , 1996 , bred by Ahmet Yücel Birol, by Gene Kelly (IRE), out of Nur I, by Vidar (see 1. Sup. to v 3, p : 36)
2006 (Mar 22), b, f, SÜMEYRA by Fantastic Fellow (USA)
Ahmet Yücel Birol
CİVANE , b , 1990 , bred by Turhan Türeray, by Civan, out of Gülsen, by Flying Star (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 36)
2006 (Apr 19), b, f, by Church Pictures (GB)
Mikail Aytar
CİVANKIZI , b , 2001 , bred by Celal Birsen, by Civan, out of Morena, by Toraman (see 1. Sup. to v 3, p : 36)
2006 (Apr 26), b, f, İZLEM by Bin Ajwaad (IRE)
Celal Birsen
CLASSICAL MUSIC , b , 1992 , bred by Tayral Tutumlu, by Gerald Martin (IRE), out of Couturier (GB), by Shirley Heights (GB) (see
1. Sup. to v 3, p : 36)
2006 (Mar 27), b, c, CİCO by Distant Relative (IRE)
Tayral Tutumlu
CLEOPATRA , gr , 1986 , bred by Sencer Doğruyol, by Petong (GB), out of Mummy's Darling (GB), by Mummy's Pet (GB) (see 1.
Sup. to v 3, p : 36)
2006 (Mar 17), b, f, SİBELLİNO by Shining Steel (GB)
Ali Fuat Sönmez
CLOCHE CALL (GB) , b , 1998 , bred by The Fur Hat Partnership, by Anabaa (USA), out of Fur Hat (GB), by Habitat (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 37)
2006 (Apr 25), ch, c, BİGA by Strike The Gold (USA)
Fikret Ceylan
COLLEDGE LEADER (USA) , ch , 1994 , bred by A. Brancato And Pat Sengupta, by Sheikh Albadou (GB), out of La Rouquine (GB),
by Silly Season (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 37)
2006 (Apr 01), ch, c, WEST FOOL by West By West (USA)
Hami Yavaş
29
Kısraklar - Broodmares
COLONEL'S WIFE (GB) , b , 1999 , bred by C. C. Bromley and Son foaled in GB and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v : 44, p
: 2171 ), by Classic Cliche (IRE), out of Rapid Retreat (FR), by Polish Precedent (USA)
2006, not covered in 2005
COLOR OF NIGHT , b , 2000 , bred by Muzaffer Çevirici, by My Volga Boatman (USA), out of Toure Kunda, by Dersim (see v : 3, p :
203)
2006 (Jan 27), b, f, MUSIC OF THE NIGHT by Sea Hero (USA)
Muzaffer Çevirici
COMMANCHE MOUNTAIN (IRE) , b , 1999 , bred by Ramiro Giron de Alvear, by College Chapel (GB), out of Brecha (IRE), by
Last Tycoon (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 37)
2006 (May 10), b, f, PEETEE by Castello (IRE)
Abdülkadir Üçeş
COMMITTAL (USA) , b , 1991 , bred by Hickory Tree Farm Inc, by Chief's Crown (USA), out of Wooing (USA), by Stage Door
Johnny (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 37)
2006,early abortion, by Mountain Cat (USA)
COMPASS ROSE , b , 2001 , bred by Sami Uluçay, by Mon Amour I, out of Şerife Bacı I, by Yemken (GB) (see v : 3, p : 194)
2006 (Mar 20), ch, f, GÜNYELİ by Islambol
Serkan Çankaya
COMPSO (GB) , b , 1998 , bred by Isca Bloodstock, by Common Grounds (GB), out of Miss Krispy (FR), by Bellypha (IRE) (see 1.
Sup. to v 3, p : 37)
2006 (Apr 21), b, f, by Sri Pekan (USA)
Cansel Ünbay
CONCORDIA (HUN) , b , 1996 , bred by Enyingi Agrar Rt. Gestüt Saripuszta Urgarn, by Law Society (USA), out of Cetli (HUN), by
Days At Sea (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 37)
2006 (Feb 11), b, f, SIRÇA BEBEK by Mountain Cat (USA)
Necati Bozkurt
CONFIDENCE BOOST (USA) , ch , 1991 , bred by Moyglare Stud Farm Ltd., by Trempolino (USA), out of Bubinka (USA), by
Nashua (USA) (see v : 3, p : 41)
2006 (Apr 17), b, c, RETURN OF VANDAMME by Van Damme (IRE)
Sadrettin R. G. Atığ
CONTRARY (USA) , b , 1993 , bred by Darley Stud Management Co., by Hansel (USA), out of Wayward Lass (USA), by Hail The
Pirates (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 37)
2006 (Mar 03), ch, c, AURELIO by Ocean Crest (USA)
Ömer Halim Aydın
COQUETTE , b , 1994 , bred by Ahmet Aydın Doğan, by Mıchael Jackson, out of Kazaska, by Gerald Martin (IRE) (see v : 3, p : 41)
2006 (Apr 07), ch, c, BURS by Leventhan (IRE)
Ahmet Aydın Doğan
COSSET , b , 1995 , bred by Mustafa Kaya Erkkul, by Cossack Guard (USA), out of Speed Faktor (GB), by Tina's Pet (GB) (see 1. Sup.
to v 3, p : 38)
2006 (Apr 10), b, f, EFES PRENSESİ by Handsome Star (IRE)
İbrahim Gökbaş
COUT CONTACT (USA) , b , 1993 , bred by Janus Bloodstock Inc., by Septieme Ciel (USA), out of Company (USA), by Nureyev
(USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 38)
2006, barren to Unaccounted For (USA)
30
Kısraklar - Broodmares
CRAZY EASTERN , b , 2002 , bred by Ali Samsa Karamehmet, by Doğu (FR), out of My Crazy, by Gökhan (see v : 3, p : 136)
2006, barren to Royal Abjar (USA)
CREME CARAMEL , ch , 1999 , bred by Sami Uluçay, by Barnato (USA), out of Güzelce, by Baba Seyfi (see 1. Sup. to v 3, p : 38)
2006 (Apr 20), ch, f, HEAVY HEAD by River Special (USA)
Halil Ağırbaşarap
CRUELLA , b , 2000 , bred by Hatice Somtürk, by Distant Relative (IRE), out of Generatıon, by Aristocrat (GB) (see v : 3, p : 73)
2006 (Feb 07), b, c, DICAPRIO by Rakan (USA)
Hatice Somtürk
CRYPTO SLEW (USA) , b , 1996 , bred by Wisteria Farm Ltd., by Cryptoclearance (USA), out of Orbiting Slew (USA), by Tsunami
Slew (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 38)
2006,early abortion, by Sea Hero (USA)
CRYSTAL , b , 1995 , bred by Evelyn Hope Mary Clarke, by My Volga Boatman (USA), out of Ipomonı, by Gap Of Dunloe (FR) (see 1.
Sup. to v 3, p : 38)
2006 (May 26), b, c, OCEAN ROCK by Ocean Crest (USA)
Osman Aksoy
CU NA MARA (GB) , b , 1989 , bred by J. R. Mitchell, by Never So Bold (IRE), out of Sound Of The Sea (IRE), by Windjammer
(USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 38)
2006 (May 24), b, f, by Zaptiye
Tevfik Çelikoğlu and Nermin Çelikoğlu
CUT CLEAR (GB) , b , 1989 , bred by R. H. Cowell, by Kris (GB), out of Shoot Clear (IRE), by Bay Express (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p
: 39)
2006,dead foal, by Mountain Cat (USA)
CÜCEN , ch , 2001 , bred by Mehmet Kurt, by The Best, out of French Heiress (GB), by Caerleon (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 39)
2006 (Apr 01), b, c, BEDRİN ASLANI by Bin Ajwaad (IRE)
Muharrem Ava
CYCAS , gr , 1993 , bred by Umur Tamer, by Lockton (GB), out of Ece I, by Strange Love (FR) (see 1. Sup. to v 3, p : 39)
2006, barren to Maynatay
ÇAMTEPE GÜZELİ , ch , 2001 , bred by İsmail Hakkı Ekincioğlu, by Cartekıtt, out of Callas, by Barbar (see v : 3, p : 32)
2006 (Apr 02), ch, f, FİRENGÜLÜSLÜ by Ramadan
İsmail Hakkı Ekincioğlu
ÇAPİÇİNO , ch , 1994 , bred by Karamko Tic. A. Ş., by Lockton (GB), out of Pepper, by Saintly Song (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 39)
2006 (Mar 16), ch, f, ŞİRİNİM by Fantastic Fellow (USA)
Nazmi Yılmaz
ÇAPRAZ ATEŞ , b , 2001 , bred by Hakan Yücetürk, by Abbas, out of El Barsa, by Majestic Endeavour (CAN) (see v : 3, p : 54)
2006 (May 17), b, f, TEKBİRKIZ by Castello (IRE)
Mehmet Korkmaz
ÇAVLAN , b , 1999 , bred by Tülin Talay, by Mujtahid (USA), out of Again (IRE), by Try My Best (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 39)
2006 (Mar 29), b, f, BEN BEN by Bin Ajwaad (IRE)
Behçet Homurlu
31
Kısraklar - Broodmares
ÇAYKARALI , b , 1990 , bred by Hüseyin Cevahiroğlu, by Arslan, out of Nurtanesi, by Fıre Work (see v : 3, p : 43,309)
2006 (Feb 23), b, f, CUPPER COIN by Handsome Star (IRE)
İsmail Kılınçal
ÇERKEZ KIZI , b , 1995 , bred by S. Atığ, by Al Murtajaz (USA), out of Fighting Arethusa (IRE), by Never So Bold (IRE) (see 1. Sup.
to v 3, p : 39)
2006 (May 10), b, c, by Bin Ajwaad (IRE)
Emine Direkli and Mehmet Direkli
ÇEŞME RÜZGARI , ch , 1998 , bred by Ahmet Erdoğan Atagün, by Süpertay, out of Efekızı, by Kıngefe (see 1. Sup. to v 3, p : 39)
2006 (Feb 19), b, f, VALEK by Velociraptor (GB)
Kubilay Kılınç
ÇIT ÇIT , ch , 1996 , bred by Abdülkadir Özhancı, by Golden Prınce, out of Lena, by Çukurova (see 1. Sup. to v 3, p : 40)
2006,f,dead, by Medya
ÇITI PITI , ch , 1993 , bred by Turhan Türeray, by Civan, out of Yetim I, by Nurcivan (see 1. Sup. to v 3, p : 40)
2006 (Mar 26), ch, f, ESENBİLİR by Deniz Gücü
Mevlüt Taniyit
Died in 2006
ÇİFTÖZ , b , 2000 , bred by Necdet Topuz, by Sarisaka (GB), out of Mabuhay I, by My Volga Boatman (USA) (see v : 3, p : 119)
2006, no return to Velociraptor (GB)
ÇİKASKONDİKAS , b , 1994 , bred by Ahmet Cemal Kura, by Little Guest (USA), out of Diliyeşil, by Karayel (see 1. Sup. to v 3, p :
40)
2006 (Apr 08), b, f, MON JARDIN by Mountain Cat (USA)
Ziya Şemenoğlu
ÇOK ÇOK (IRE) , ch , 1999 , bred by J. Martin-Smith foaled in IRE and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v : 44, p : 1070 ), by
Night Shift (USA), out of Hadawah (USA), by Riverman (USA)
2006 (Apr 12), ch, c, ÇUF ÇUF by Ekinoks Gulch (USA)
Hüseyin Mert Aksoy
ÇOKŞEKER , b , 1994 , bred by Edip Çizmeci, by Hoy (GB), out of Lavınıa I, by Calaboose (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 40)
2006 (Jan 31), b, f, ÇOMAYNA by Mountain Cat (USA)
Edip Çizmeci
ÇÖL DİKENİ , ch , 1996 , bred by Mehmet Kurt, by The Best, out of Sketching (IRE), by Kris (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 40)
2006,early abortion, by Bin Ajwaad (IRE)
ÇÖL ORKİDESİ (GB) , gr , 1997 , bred by Mrs N. A. Ward and W. J. Musson , by Terimon (GB), out of Vic Melody (FR), by Old Vic
(GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 40)
2006 (Apr 30), gr, f, PERFECT MELODY by Perfect Storm
Mahmut Muhammet Tunalı
ÇÖL YAĞMURU , b , 1999 , bred by Mehmet Kurt, by The Best, out of Gold Jubılee, by Damister (USA) (see v : 2, p : 50)
2006, no return to Sri Pekan (USA)
ÇUPÇİK , b , 1997 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Ezzoud (IRE), out of Qui Suis Je (IRE), by Pennine Walk (IRE) (see 1. Sup. to v 3,
p : 40)
2006 (Feb 01), b, f, TENEDOS by Unaccounted For (USA)
Fevzi Derya Beşikçi
32
Kısraklar - Broodmares
D'ARTIMILLION , b , 2001 , bred by İlyas Çokay, by Robellino (USA), out of Fairy Feet (GB), by Sadler's Wells (USA) (see v : 3, p :
61)
2006 (Feb 28), b, c, BALKANLI by Asakir (GB)
Hami Yavaş
DADAŞ KIZI , ch , 2001 , bred by Ahmet Erdoğan Atagün, by Dandanakan, out of Housework (GB), by Homing (GB) (see v : 3, p : 87)
2006 (Apr 02), ch, f, by Alderado
Ahmet Erdoğan Atagün
DADDY'S LOVE , b , 1997 , bred by M. Hikmet Utku, by Private Tender (GB), out of Gülkut, by Suivant (USA) (see v : 3, p : 45)
2006 (Apr 11), b, f, MERAM SEHERİ by Karakol (IRE)
Önder Ragıp Bağrıaçık
DADY'S DARLING , b , 1994 , bred by Serap Tokdemir, by Rolls Royce (GB), out of Mummy's Darling (GB), by Mummy's Pet (GB)
(see 1. Sup. to v 3, p : 41)
2006 (Apr 02), b, c, YILDIZERBEYİ by Fantastic Fellow (USA)
Murat Yıldızer
DAĞ RÜZGARI , b , 2000 , bred by Mehmet Kurt, by Sarisaka (GB), out of Jazz Calendar (IRE), by Sadler's Wells (USA) (see v : 3, p :
95)
2006, no return to Dear Star (GB)
DAME DE SION (IRE) , b , 1997 , bred by Takeflash Ltd , by College Chapel (GB), out of Histoire Douce (USA), by Chief's Crown
(USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 41)
2006 (Apr 03), b, f, ALWAYS THE FIRST by Medya
Ayşegül Kurtel
DAMLA SU , b , 1999 , bred by Zeynep Ongun, by Manchurıa, out of Mevsim, by Orak (see 1. Sup. to v 3, p : 41)
2006 (May 05), b, c, WIRBEL STURM by Alderado
Hakan Acet
DAMLASAN , b , 1995 , bred by Nursel Narin, by Cock Robin (USA), out of Damla I, by Kampala (GB) (see v : 1, p : 31)
2006 (May 06), b, f, KÜÇÜK DAMLA by Tender's Son
Faruk Yetgin
DANCE MODEL (GB) , b , 1993 , bred by Stud-On-The- Chart, by Unfuwain (USA), out of Bourgeonette (GB), by Mummy's Pet (GB)
(see 1. Sup. to v 3, p : 41)
2006, no return to Bijou D'inde (GB)
DANCE OF FLOWERS (IRE) , b , 1999 , bred by Patrick Madigan foaled in IRE and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v : 44, p :
992 ), by Danehill Dancer (IRE), out of Glamour Stock (USA), by Marfa (USA)
2006 (Apr 28), b, f, PRENSES AYDA by River Special (USA)
Erol İşeri
DANCE OF JOY (GB) , b , 1992 , bred by Sir Gordon Brunton, by Shareef Dancer (USA), out of Lady Habitat (GB), by Habitat (USA)
(see 1. Sup. to v 3, p : 41)
2006 (Apr 29), ch, f, CHER by Strike The Gold (USA)
İrfan Berberoğlu
DANCE ON AIR (IRE) , ch , 2000 , bred by Ali Saeed foaled in IRE and imported from U.K. in 2004, ( see GSB v : 44, p : 1861 ), by
Lion Cavern (USA), out of New Sayyedati (USA), by Shadeed (USA)
2006 (Mar 30), b, c, DANCE ON ICE by Sri Pekan (USA)
Turhan Çakar
33
Kısraklar - Broodmares
DANCING CYPHRE (FR) , ch , 1993 , bred by Ali Samsa Karamehmet, by Louis Cyphre (IRE), out of Dancing Nymph (GB), by
Dance In Time (CAN) (see 1. Sup. to v 3, p : 42)
2006, no return to Kazbek (FR)
DANDİNİ , b , 1992 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Tüten, out of Kuma, by Kamalpour (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 42)
2006 (Feb 28), b, f, HIZELİN KIZI by Old Bond
Tahsin Hızel
DANEHILL FLAME (IRE) , b , 1995 , bred by John F. Tuthill and Mrs A. and Whitehead , by Danehill (USA), out of Hillbrow (GB),
by Swing Easy (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 42)
2006 (Feb 06), b, f, EIGHT BELLES by Mountain Cat (USA)
Orhan Bekmezci
DANEHILLMARK (IRE) , b , 1998 , bred by Bernard Cooke, by Danehill (USA), out of Tendermark (GB), by Prince Tenderfoot
(USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 42)
2006,dead foal, by Mountain Cat (USA)
DANIELLA , b , 2001 , bred by Niko Atanasyadis, by Always A Classic (CAN), out of Elenı, by Hoy (GB) (see v : 3, p : 55)
2006 (Apr 27), b, c, BARUT GÜCÜ by River Special (USA)
Niko Atanasyadis
DANSÇI , b , 1996 , bred by Sami Uluçay, by Private Tender (GB), out of İrem, by Gerald Martin (IRE) (see v : 3, p : 46)
2006 (Apr 24), ch, c, CLIFF by Perfect Storm
Ahmet Firuzhan Kanatlı
DANZIG'S MISTRESS (USA) , ch , 1991 , bred by Runnymede Farm Inc., by Danzig Connection (USA), out of Secret Message (USA),
by Secretariat (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 42)
2006 (Apr 25), b, f, AŞABİSTA by Sri Pekan (USA)
Atan Yetiş.Ve Tarım A.Ş.
DARDANIA , b , 1995 , bred by Müjdat Gider, by Private Tender (GB), out of Cypher Lady I, by Afayoon I (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p :
42)
2006 (Apr 18), b, c, KOCATEPE by Red Bishop (USA)
Müjdat Gider
DARKER , b , 2000 , bred by Orhan Bekmezci, by Distant Relative (IRE), out of Arista, by Aristocrat (GB) (see v : 3, p : 10)
2006 (Feb 10), b, c, DARK CHILD by Perfect Storm
Hüsnü Ahmet Giz and E. Ümran Giz
DARNAY STAR , b , 1999 , bred by Yakup Demir Tokdemir, by Darnay (GB), out of Birdhill (IRE), by Petorius (IRE) (see 1. Sup. to v
3, p : 42)
2006 (Apr 19), ch, c, KAHRAMAN REİS by Kizilderili (USA)
Hülya Ata
DASDASIN (IRE) , b , 1998 , bred by P. C. Green, by Doyoun (IRE), out of Dream Of Jenny (IRE), by Caerleon (USA) (see 1. Sup. to v
3, p : 42)
2006 (Feb 01), b, c, MAYDAS by Maynatay
Burhanettin Şen
DASPLETO (GB) , b , 1998 , bred by B. V. and C. J. Pennick, by Rock Hopper (GB), out of Flying Wind (GB), by Forzando (GB) (see
1. Sup. to v 3, p : 43)
2006 (Jan 13), b, f, CRYO STAR by Yavuz Star
Fedai Kahraman
DATA , ch , 1997 , bred by Çetin Hüsnü Demirman, by Barnato (USA), out of Jammıng Sessıons, by Oğlu (see 1. Sup. to v 3, p : 43)
2006 (Feb 20), ch, f, MAGIC OF ROSE by Kaplan (IRE)
Can Polat Eyigün
34
Kısraklar - Broodmares
DAUPHINESS (USA) , b , 1996 , bred by Eaglestone Farm Inc., by Wavering Monarch (USA), out of The Wheel Turns (USA), by Big
Burn (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 43)
2006 (May 05), ch, f, DAUNTLESS by Always A Classic (CAN)
Selçuk Tamgaç
DAWAWIN (USA) , b , 1993 , bred by John C. Oxley, by Dixieland Band (USA), out of Stalwart Moment (USA), by Stalwart (USA)
(see 1. Sup. to v 3, p : 43)
2006, barren to Desert Sound (IRE)
DAY DREAMING (GB) , b , 1995 , bred by John Warner, by Efisio (GB), out of Fade (GB), by Persepolis (FR) (see 1. Sup. to v 3, p :
43)
2006 (Mar 07), b, c, ZEEV by Perfect Storm
Gina Alkaş
DAYTONA , b , 2001 , bred by Ali Burak Konuk, by Doyoun (IRE), out of Şule , by Eastern Star (see v : 3, p : 195)
2006 (Feb 08), b, f, GRACELAND by Sun Music (IRE)
Ayşegül Konuk
DEAR ELITE , b , 1993 , bred by Davide Franco, by Young Elite (GB), out of Alydear (USA), by Alydar (USA) (see 1. Sup. to v 3, p :
43)
2006, barren to West By West (USA)
DEAR PERSON (GB) , b , 1989 , bred by Chippenham Lodge Stud, by Rainbow Quest (USA), out of Western Star (GB), by Alcide
(GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 43)
2006, barren to Bullmarket
DEEP BREATHE , ch , 2001 , bred by Ersan Özbelge, by Common Grounds (GB), out of Asos, by Gold Guard (see v : 3, p : 12)
2006 (Apr 30), ch, f, NAZSEL by River Special (USA)
Kayhan Altınöz
DEEP SEA , b , 2000 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Distant Relative (IRE), out of Lovely Louisa (IRE), by Be My Guest (USA)
(see 1. Sup. to v 3, p : 43)
2006 (Feb 04), b, f, BROOKLYN by Manila (USA)
Nişan Arek Kuyumciyan
DEER HUNTER , b , 1999 , bred by Selçuk San, by Langfuhr (USA), out of Lotabennit (USA), by Crafty Prospector (USA) (see v : 2, p
: 78)
2006 (Mar 17), ch, f, LOVELY HUNTER by Natıve Procıda
Demirhan Yılmaz
DEFNE SU , b , 2000 , bred by Süleyman Bülent Karabağlı, by Fısherman, out of Özgülhanım, by My Volga Boatman (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 43)
2006, barren to Uğurkan
DELİLO , ch , 1997 , bred by Abdurrahim Ferdi Cizrelioğlu, by Hombre I, out of Nahçivan, by Make Strides (USA) (see 1. Sup. to v 3, p
: 43)
2006 (Apr 22), b, c, GUSVA by Rakan (USA)
Mustafa Akkaya
DELTA LADY (CHI) , b , 1990 , bred by R.D. Hubbard Y E.D. Allred, by Roy (USA), out of Provincial (CHI), by Premio Nobel (CHI)
(see 1. Sup. to v 3, p : 43)
2006 (Apr 16), b, f, İSPİR by Mountain Cat (USA)
Soner Sökmen
35
Kısraklar - Broodmares
DELTA QUEEN , b , 1994 , bred by Fatih Türeray, by Ghathanfar (USA), out of Altınbaş, by Karayel (see 1. Sup. to v 3, p : 44)
2006 (Mar 14), b, c, ALİŞAR by Sri Pekan (USA)
Yelda Türeray
DELUGE (GB) , ch , 1996 , bred by Juddmonte Farms foaled in GB and imported from U.K. in 2006, ( see GSB v : 43, p : 626 ), by
Rainbow Quest (USA), out of Discomatic (USA), by Roberto (USA)
2006 (Feb 24), b, c, LUCKY DANCER by Key Of Luck (USA)
Hami Yavaş
DEMRE (IRE) , b , 1997 , bred by B. Burrough, by Night Shift (USA), out of Michelle Hicks (GB), by Ballad Rock (IRE) (see 1. Sup. to
v 3, p : 44)
2006 (Feb 21), b, f, DELLARA by Dinyeper (GB)
Alaeddin Yıldırım
DENNURE , ch , 1999 , bred by Yakup Demir Tokdemir, by Aristocrat (GB), out of Ishtar, by Armanasco (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p :
44)
2006, not covered in 2005
DERİN , b , 1997 , bred by Mehmet Esmer, by My Volga Boatman (USA), out of Hazel Harmony, by Close Harmony (GB) (see v : 2, p :
57)
2006 (Feb 05), ch, f, GEZAL by Sivrihisarlı
Salih Tekinalp
DERYA II , b , 1989 , bred by Adnan Kökbudak, by Çakabey I, out of Blue Star , by Strange Love (FR) (see v : 3, p : 48)
2006 (Apr 10), b, c, DİZDARBEY by Sivrihisarlı
Haluk Dizdaroğlu
DERYA KIZI , b , 1998 , bred by Sami Kandil, by Young Prınce, out of Cherry Baby (FR), by Baby Turk (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p :
44)
2006 (Mar 01), b, f, covered by a stallion not in Studbook
DESEN (IRE) , b , 1992 , bred by Kellsbora House Stud, by Pennine Walk (IRE), out of Pichincha (IRE), by Pharly (FR) (see 1. Sup. to
v 3, p : 44)
2006, barren to Fantastic Fellow (USA)
DESERT ROSE (FR) , b , 1999 , bred by Ewar Stud Farm, by Homme De Loi (IRE), out of Emily Allan (IRE), by Shirley Heights (GB)
(see 1. Sup. to v 3, p : 44)
2006 (Mar 13), b, f, SUSURLUK by İsmethan
Adnan Mümin Safa
DESERT STORM , b , 1991 , bred by Hasan Adalı, by Seren II, out of Azer, by Royal Ride (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 44)
2006, barren to Nursultan
DESTEGÜL , b , 2000 , bred by Turhan Türeray, by Distant Relative (IRE), out of Karya, by Castle Rising (GB) (see 1. Sup. to v 3, p :
44)
2006, barren to Soylu Kan
DEVIL'S CROWN (USA) , b , 1993 , bred by Morgan's Ford Farm, by Chief's Crown (USA), out of Emerald Reef (GB), by Mill Reef
(USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 45)
2006, not covered in 2005
36
Kısraklar - Broodmares
DEVİR BANK , b , 1992 , bred by Davide Franco, by Devir, out of Banque Privee (FR), by King Of Macedon (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p
: 45)
2006 (Jun 15), b, f, ÇİĞİLTEPE by Alderado
Kenan Cevat Daysal and Sadettin Doyran
DEVONİEN , gr , 1998 , bred by Özkan İşgüden, by Ashford (GER), out of Allez Alpha (IRE), by Ela-Mana-Mou (IRE) (see v : 2, p : 4)
2006 (Feb 16), b, c, ABREKBEYİ by Ozanım
Alaattin Karaca
DEVOYKA , b , 2001 , bred by Nuri Fuat Başak, by Lahib (USA), out of Miss Pennine (IRE), by Pennine Walk (IRE) (see v : 3, p : 131)
2006 (Feb 08), b, f, ANAYURT by Sri Pekan (USA)
Mehmet Yurtoğlu
DIABLE , b , 2000 , bred by Mehmet Anuş Sel, by Storm II, out of Bold Butterfly, by Kıngefe (see v : 3, p : 27)
2006 (Feb 16), b, f, PRENSES KARLA by Aristocrat (GB)
Efendi Avcı
DIANTHE , gr , 2001 , bred by Umur Tamer, by Baryshnikov (AUS), out of Kalinikta (GER), by Konigsstuhl (GER) (see v : 3, p : 97)
2006 (Mar 16), gr, c, IRONBOY by Royal Abjar (USA)
Selen Tamer
DILAILA , b , 1994 , bred by Şerafettin Gedik, by Villeroy I (FR), out of Turkısh Musıc, by Baby Turk (IRE) (see v : 3, p : 49)
2006 (Mar 05), b, c, SERİHAN by Shining Steel (GB)
İbrahim Arıkan
DIMPLE , b , 2001 , bred by Mustafa Molu, by Groom Dancer (USA), out of Alaraby (IRE), by Caerleon (USA) (see 1. Sup. to v 3, p :
45)
2006 (Mar 07), b, f, GÜRÇE by Desert Sound (IRE)
Mustafa Molu
DINAH (FR) , b , 1996 , bred by Alec Head, by Sillery (USA), out of Dixiella (FR), by Fabulous Dancer (USA) (see 1. Sup. to v 3, p :
45)
2006 (Mar 11), b, c, WESTIN by Sri Pekan (USA)
Nişan Arek Kuyumciyan
DISCO BABY , b , 1994 , bred by S. Atman, by Lockton (GB), out of Dısco Gırl, by Thatching (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 45)
2006 (Mar 20), ch, c, DISCO PLAYER by Top Play
Fatma Serpil Ataman
DISKO BAY (IRE) , b , 2000 , bred by Mrs Clodagh McStay, by Charnwood Forest (IRE), out of Mermaid Beach (GB), by Slew O'gold
(USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 45)
2006 (Apr 01), b, f, BLACK BLOOD by Velociraptor (GB)
Serdar Kemal Özçolak
DISTANT REEF (FR) , b , 1987 , bred by M. Couturier Florent, by Wassl (GB), out of Distant Bells (FR), by Mount Hagen (FR) (see v
: 3, p : 50)
2006 (Mar 29), ch, f, SABİHA by Shining Steel (GB)
Emre Ergökçen
DISTINCTLYFOSTER'S (IRE) , b , 1993 , bred by Eddie Fitzpatrick, by Distinctly North (USA), out of Amata (USA), by Nodouble
(USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 45)
2006 (Mar 03), b, c, ADAGIO by Ocean Crest (USA)
Kemal Kurt
DİDEMİM (IRE) , b , 1999 , bred by John Duffy foaled in IRE and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v : 44, p : 755 ), by Darnay
(GB), out of East River (FR), by Arctic Tern (USA)
2006 (Feb 15), b, c, DARKO by Manila (USA)
İbrahim Nuray Ataman
37
Kısraklar - Broodmares
DİJAN , b , 2001 , bred by Sadettin Atığ, by Lagunas (GB), out of Omnita (GER), by Lomitas (GB) (see v : 3, p : 148)
2006 (Mar 07), ch, f, KATEJ by Kafkas Kartalı
Bedri Balkar Balkaroğlu
DİLOŞ , b , 1996 , bred by Ömer Tümay, by George Thomas, out of Ak-Akçe, by Adonijah (GB) (see v : 3, p : 50)
2006 (Jan 24), b, c, AL FIRTINA by Alderado
Faruk Şamlı
DİLRUBAH , ch , 1996 , bred by Rüksan Aksungur and Osman Aksungur, by Al Murtajaz (USA), out of Dolcevıta, by Lastkıng (see 1.
Sup. to v 3, p : 46)
2006,dead foal, by Castello (IRE)
DİSTARDİ , b , 2001 , bred by Turhan Türeray, by Buskashı, out of Pınarcık I, by Kılıçaslan (see 1. Sup. to v 3, p : 46)
2006, no return to Commoner
DİŞİEFE , ch , 1993 , bred by Davide Franco, by Kıngefe, out of Summer Fling (FR), by Vitiges (FR) (see 1. Sup. to v 3, p : 46)
2006 (Feb 06), ch, c, HEPERHAN by Fantastic Fellow (USA)
Fuat Alıcı
DOLİ , b , 2001 , bred by İlyas İlbey, by Doyoun (IRE), out of Limanda (IRE), by Astronef (IRE) (see v : 3, p : 114)
2006 (Apr 04), b, c, by Zorbaz (USA)
Yasemin İlbey
DOMBİLİ , ch , 1995 , bred by A. Türkay, by Majestic Endeavour (CAN), out of Şeker Amber, by Bachelor Party (IRE) (see 1. Sup. to v
3, p : 46)
2006 (Jan 27), b, f, SEPTEMBER ANGEL by Fantastic Fellow (USA)
Saim Başoğlu
DON'T STOP , b , 1999 , bred by Ercan Ekenler, by Lockton (GB), out of Baharkızı I, by Gap Of Dunloe (FR) (see v : 2, p : 11)
2006 (May 08), b, f, TIGRES GIRL by Thunder Bolt I
Mehmet Halil Kaplan
DON'T WORRY ME , b , 1993 , bred by Ahmet Yücel Birol, by Majestic Endeavour (CAN), out of La Clairiere (USA), by Giacometti
(IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 46)
2006 (May 05), ch, c, STAR KILIÇ by Yavuz Star
Halil Kılıç
DONNA GRAZIA (GB) , ch , 1995 , bred by Mrs John Trotter, by Sharpo (GB), out of Little Change (GB), by Grundy (IRE) (see 1.
Sup. to v 3, p : 46)
2006 (Feb 25), b, c, KALYONBABA by Mountain Cat (USA)
Abdulkadir Levent Baykal
DORASAURA (IRE) , ch , 2000 , bred by Barronstown Stud and Orpendale, by Muhtarram (USA), out of Taroob (IRE), by Roberto
(USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 46)
2006 (Apr 25), ch, c, SARI STAR by Manila (USA)
Hami Yavaş
DORUKIZ , b , 1996 , bred by A. İhsan Kaya, by Sun Music (IRE), out of Grey Gypsy (GB), by Absalom (GB) (see 1. Sup. to v 3, p :
47)
2006 (Mar 19), ch, c, KAFKAS by Mujtahid (USA)
Adil Mert Kaya
DOUBLE CREAM (GB) , ch , 1999 , bred by Lostford Manor Stud foaled in GB and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v : 44, p :
292 ), by Classic Cliche (IRE), out of Blessed Lass (HOL), by Good Times (ITY)
2006 (Jan 30), ch, f, BAREFOOT CONTESSA by Manila (USA)
Fatine Özsoy
38
Kısraklar - Broodmares
DOUBLE UP , b , 1999 , bred by Mehmet Selim Baybaşin, by Shining Steel (GB), out of Selenim, by Barnato (USA) (see 1. Sup. to v 3,
p : 47)
2006 (Apr 05), b, f, FERİHAM by Sır Ivy
Mehmet Selim Baybaşin
DR BOOBY (IRE) , b , 1998 , bred by T. Stack, Caradale and Churchtown House Stud, by Bluebird (USA), out of Chellita (IRE), by
Habitat (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 47)
2006 (Mar 17), b, c, ÖCALIM by Bijou D'inde (GB)
Davide Franco
DRAMA GÜZELİ (IRE) , b , 1999 , bred by Pat Beirne, by College Chapel (GB), out of Skip The Nonsense (IRE), by Astronef (IRE)
(see 1. Sup. to v 3, p : 47)
2006 (Apr 18), b, c, BABA DRAMALI by Perfect Storm
Mehmet Gündüz Dramalı
DRAMATIC SCENES (GB) , b , 1996 , bred by Mrs A. Plummer, by Deploy (GB), out of Dramatic Mood (GB), by Jalmood (USA)
(see 1. Sup. to v 3, p : 47)
2006 (May 29), b, c, SIR by Ocean Crest (USA)
Garip Özsancak
DUMAZEL , ch , 1999 , bred by Neşet Kahraman Erturgut, by Lockton (GB), out of Flandra, by Hoy (GB) (see v : 2, p : 44)
2006 (Feb 09), b, c, CONAN by Kizilderili (USA)
Neşet Kahraman Erturgut
DUOMO , b , 2001 , bred by Mustafa Cesurlar and Kenan Cevat Doysal, by Doyoun (IRE), out of North Wınd, by Night Shift (USA)
(see v : 3, p : 145)
2006 (Mar 11), b, c, FURBO by Sri Pekan (USA)
Francesco Sponza
DURHAM DANCER (GB) , b , 1996 , bred by Whitsbury Manor Stud, by Magic Ring (IRE), out of Final Shot (IRE), by Dalsaan (GB)
(see 1. Sup. to v 3, p : 47)
2006 (Jan 17), ch, f, PUÇİKA by Fantastic Fellow (USA)
Nedim Akagündüz
DUSELİK , b , 1998 , bred by Sadettin Atığ, by Sunny's Halo (USA), out of Ali Dahar (USA), by Dahar (USA) (see 1. Sup. to v 3, p :
47)
2006 (Mar 27), b, c, WARRIOR HAWK by Trapper
Şahin Yıldırım
DUYGULU (GB) , b , 1999 , bred by David Allan and Islanmore Stud, by Danehill (USA), out of Sentiment (GB), by Dancing Brave
(USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 47)
2006 (Apr 10), b, c, MONTE NEGRO by Karabeyhan (GB)
Süleyman Sadık Eliyeşil
DÜNYA GÜZELİ (GB) , b , 1998 , bred by J. A. Porteous, by So Factual (USA), out of Emerald Eagle (IRE), by Sandy Creek (IRE)
(see 1. Sup. to v 3, p : 47)
2006 (Mar 27), b, c, WARRIOR by Sri Pekan (USA)
Ali Celalettin Alkan
E PLURUBUS UNUM , b , 1998 , bred by Cengizhan Gödek, by Han-Bakü, out of Rabia I, by Barnato (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 48)
2006, no return to Cherokee
EAGLE CLAW , ch , 2001 , bred by Mustafa Doruk Yılmaz, by Eagle Eyed (USA), out of Elbruz (FR), by Le Glorieux (GB) (see v : 3,
p : 55)
2006, no return to Caperena
39
Kısraklar - Broodmares
EAGLE FEATHERS (GB) , b , 2001 , bred by Burton Agnes Stud Co Ltd. foaled in GB and imported from U.K. in 2005, ( see GSB v :
45 ), by Indian Ridge (IRE), out of Flying Squaw (GB), by Be My Chief (USA)
2006 (Mar 25), b, f, BEBEKLİ KIZ by West By West (USA)
Yasemen Tuncer
EAGLE GIRL (IRE) , b , 1999 , bred by Miss Jane Hurley, by Eagle Eyed (USA), out of Huldine (IRE), by Cure The Blues (USA) (see
1. Sup. to v 3, p : 48)
2006 (Feb 12), ch, f, SARI KIRMIZI by Ocean Crest (USA)
Saffet Kaan Ertekin
EAGLE PRINCESS (IRE) , b , 1999 , bred by Kevin Mcloughlin John Lyons, by Eagle Eyed (USA), out of Afterglow (IRE), by Glow
(USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 48)
2006 (Apr 04), b, c, CAN ALİ by Common Grounds (GB)
Ahmet Aytar
EASTERN STARLET , ch , 1992 , bred by Aldo Baldini, by Eastern Star, out of Babılonıa, by Kamalpour (GB) (see 1. Sup. to v 3, p :
48)
2006 (Apr 27), b, f, AYVALIK GÜZELİ by Rakan (USA)
Ufuk Kurtlar
EASY DOES IT (FR) , b , 1998 , bred by Sadettin Atığ, by Greinton (GB), out of Silvercoast (IRE), by Thatch (USA) (see 1. Sup. to v 3,
p : 48)
2006 (Feb 03), ch, c, KARANBEY by Trapper
Çetin Çatan
EBRUŞ , b , 1993 , bred by Aris Bodoyan, by Ghathanfar (USA), out of Çengi, by Saintly Song (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 48)
2006 (Mar 16), ch, c, TAKİ BEY by Fantastic Fellow (USA)
Kostantinos Makri
ECEM , ch , 1992 , bred by Ç. Ali Çubukçu, by Ghathanfar (USA), out of İlknur II, by Tünkut (see 1. Sup. to v 3, p : 48)
2006,slipped foal, by Centaur (GB)
ECEM EZGİ , b , 2001 , bred by Hilmi Şimşek, by My Volga Boatman (USA), out of Ayşem, by Kamalpour (GB) (see v : 3, p : 15)
2006, no return to Perugino Star (IRE)
ECENAZ (GB) , ch , 1997 , bred by Great Britain foaled in GB and imported from U.K. in 1997, ( see GSB v : 44, p : 2563 ), by
Common Grounds (GB), out of Staiconme (USA), by Pancho Villa (USA)
2006 (Mar 12), ch, f, ARAZ by Fantastic Fellow (USA)
İsmail Kazım Kastar
ECU (GB) , ch , 1992 , bred by Mrs John Trotter, by Be My Chief (USA), out of Little Change (GB), by Grundy (IRE) (see 1. Sup. to v
3, p : 49)
2006, barren to West By West (USA)
EDREMİT GÜZELİ , b , 2000 , bred by Alaattin Karaca, by Cock Robin (USA), out of Nazlıcan, by Aristocrat (GB) (see 1. Sup. to v 3,
p : 49)
2006 (Mar 26), ch, c, KIZILDAĞLI by Mountain Cat (USA)
Alaattin Karaca
EFEKIZI , b , 1994 , bred by Hüsnü Ayık, by Kıngefe, out of Endora I, by Edenrock (see 1. Sup. to v 3, p : 49)
2006 (Apr 16), b, f, by Alderado
Ahmet Erdoğan Atagün
EFTAL I , ch , 1993 , bred by Ö. Kurt, by Ezy Koter (GB), out of Snow And Sun, by Burçak (see 1. Sup. to v 3, p : 49)
2006 (Feb 22), b, f, VEY RON by Ocean Crest (USA)
Erdinç Gündoğdu
40
Kısraklar - Broodmares
EKINOKS BIRD , b , 2000 , bred by Yasin Kadri Ekinci, by Mujtahid (USA), out of Wıld Shawnee, by Bluebird (USA) (see 1. Sup. to v
3, p : 49)
2006, no return to Distant Relative (IRE)
EKINOKS TOSHIBA , ch , 2001, bred by Yasin Kadri Ekinci, by Kris (GB), out of Comic Opera (IRE), by Royal Academy (USA) (see v
: 3, p : 41)
2006 (Mar 16), ch, f, PALMİRA by Ekinoks Gulch (USA)
Yasin Kadri Ekinci
EKİN , b , 1994 , bred by Hasan Özcan Kızılkaya, by George Thomas, out of Kadriş, by Karayel (see 1. Sup. to v 3, p : 49)
2006 (Apr 07), b, c, MIRACLE WORKER by Ocean Crest (USA)
Özgür Kızılkaya
EKİNOKS , b , 1992 , bred by Muzaffer Özgan, by Keben, out of Fıora Song, by Saintly Song (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 49)
2006 (Feb 28), b, c, by Velociraptor (GB)
Sinan Özgen
ELA KORI MU (GB) , ch , 1997 , bred by R. M. West and Trafalgar and Bloodstock , by Ela-Mana-Mou (IRE), out of Flushing Meadow
(USA), by Raise A Native (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 50)
2006 (Mar 16), b, f, by Draglıne
Özen Adalı and Ayşe Adalı
ELABELLOU (IRE) , b , 1995 , bred by Yeomanstown Lodge Stud, by Ela-Mana-Mou (IRE), out of Salabella (GB), by Sallust (IRE)
(see 1. Sup. to v 3, p : 50)
2006 (Apr 17), b, c, SARPIM by Marlin (USA)
İhsan Erturgut
ELECTRON (IRE) , b , 2000 , bred by Nuri Fuat Başak, by Entrepreneur (GB), out of Elly Bay (IRE), by Soviet Star (USA) (see 1. Sup.
to v 3, p : 50)
2006 (Mar 18), b, c, HÜSEYİN DAYIM by Centaur (GB)
Salih Mennan Akdoğan
ELEMIS (USA) , ch , 1987 , bred by Campbell Stud, by Sir Ivor (USA), out of Tis A Kitten (USA), by Tisab (USA) (see 1. Sup. to v 3, p
: 50)
2006 (Mar 15), b, c, TAMBORA by Perfect Storm
Tarık Aydın
ELENI , b , 1994 , bred by C. Doğan and N. Atanasyadis, by Hoy (GB), out of Dilge I, by Running Mill (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 50)
2006 (Feb 25), b, c, BANC by Mujtahid (USA)
Niko Atanasyadis
ELEONOR , b , 2001 , bred by Berrin Gedik, by Eagle Eyed (USA), out of La Samba, by Villeroy I (FR) (see v : 3, p : 107)
2006,c,dead, by Galetto (FR)
ELLY BAY (IRE) , b , 1994 , bred by Sheikh Mohammed Bin Rashid al Maktoum, by Soviet Star (USA), out of Elect (USA), by
Vaguely Noble (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 50)
2006 (Apr 07), b, c, BAY MEDYA by Medya
Serdar Kemal Özçolak
ELMA , gr , 1988 , bred by Mert Aksoy, by Tünkut, out of Yıldızhan I, by Prınce Charmıng (see v : 3, p : 56)
2006 (Apr 11), ch, c, LEONIDAS by Karelin (IRE)
Hüsnü Sural
ELMABAĞ , b , 1999 , bred by Tayral Tutumlu, by Rakan (USA), out of Dıana III, by Cartegena (see v : 2, p : 35)
2006 (Feb 15), b, c, ANEMONE BOY by Bullmarket
Tayral Tutumlu
41
Kısraklar - Broodmares
ELMACIK , ch , 1993 , bred by Esra Çizmeci, by Suivant (USA), out of Cadı, by Kılıçaslan (see v : 3, p : 56)
2006 (Apr 17), ch, c, BEJART by Unaccounted For (USA)
Esra Çizmeci Yetkin
ELRAYAHIN (GB) , ch , 1994 , bred by Shadwell Estate Company Ltd, by Riverman (USA), out of Gracious Beauty (USA), by
Nijinsky (CAN) (see 1. Sup. to v 3, p : 50)
2006 (Apr 18), b, c, BLACK LEGEND by Centaur (GB)
Salih Mennan Akdoğan
ELYSEENNE (USA) , ch , 1985 , bred by Societe Aland , by Nureyev (USA), out of Eternity (FR), by Luthier (FR) (see v : 3, p : 56)
2006 (Jul 13), b, f, KARAÇOLAK by Armanasco (IRE)
Veysi Yavuzel
ELZEM , ch , 1991 , bred by İsmail Hadioğlu, by Commanche Run (GB), out of Uva Dolce (USA), by Czaravich (USA) (see 1. Sup. to v
3, p : 51)
2006 (May 27), ch, c, GÜİZA by Manila (USA)
İsmail Hadioğlu
EMEL SULTAN , b , 2001 , bred by Bedri Öztürk, by My Volga Boatman (USA), out of Petek I, by Maradit (IRE) (see v : 3, p : 153)
2006 (May 05), b, c, ATAÇ HAN by Ajmera (GB)
Olcay Ataç
EMERALD CUT (GB) , ch , 1996 , bred by Sir Eric Parker foaled in GB and imported from U.K. in 2006, ( see GSB v : 43, p : 994 ),
by Rainbow Quest (USA), out of Hatton Gardens (IRE), by Auction Ring (USA)
2006 (Mar 16), ch, f, BADELAL by Night Shift (USA)
Tayral Tutumlu
EMERALD DANCER (USA) , b , 1995 , bred by Dr. & Mrs. Kirk A. Shiner, by Green Dancer (USA), out of Stoshka (USA), by Nashua
(USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 51)
2006 (Mar 09), b, f, GELVERE by Pardon (FR)
İlyas İlbey
EMILY , b , 2000 , bred by Ahmet Erdoğan Atagün, by Victory Note (USA), out of Holly Dream (IRE), by Magical Wonder (USA) (see
1. Sup. to v 3, p : 51)
2006, no return to Distant Relative (IRE)
EMMENEZ MOI (GB) , b,1998, bred by Janus Bloodstock, by Baryshnikov (AUS), out of Daisy Dance (FR), by Alzao (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 51)
2006 (Mar 29), b, c, BABA ÇAVUŞ by Tender Prınce
Mehmet Çavuş
ENCHANTED GUEST (IRE) , ch , 1993 , bred by Pendley Farm, by Be My Guest (USA), out of Last Blessing (GB), by Final Straw
(GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 51)
2006,early abortion, by Felek I
ENCORE (GB) , b , 1994 , bred by Side Hill Stud, by Be My Guest (USA), out of Lucia Tarditi (FR), by Crystal Glitters (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 51)
2006 (Mar 30), b, f, SAYGIN by Medya
Sadettin Atığ
ENOLA GAY , b , 1991 , bred by Hasan Adalı, by Seren II, out of Gökkuşağı, by Best Song (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 52)
2006 (Apr 10), b, f, AKYEL by Galetto (FR)
Hilmi Giray
EOLION , b , 2000 , bred by Umur Tamer, by Distant Relative (IRE), out of Cycas, by Lockton (GB) (see v : 3, p : 43)
2006, no return to Eagle Eyed (USA)
42
Kısraklar - Broodmares
ERANS TIE (IRE) , b , 2001 , bred by Salih Mennan Akdoğan foaled in IRE and imported from U.K. in 2001, ( see GSB v : 45 ), by
Desert Style (IRE), out of Laila Manja (IRE), by Diesis (GB)
2006 (Mar 27), b, c, KING PEACE by Mujtahid (USA)
Erdal Kurdu
ERGEL HATUN , ch , 1999 , bred by Adem Ergel, by Rısıng Sun, out of Huri II, by Young Prınce (see 1. Sup. to v 3, p : 52)
2006 (Mar 14), b, f, ACEM FIRTINASI by Patara Prınce
Ali Karatoprak
ERKUT , b , 1995 , bred by Galip Gençol, by Komet, out of Patara I, by Arslan (see 1. Sup. to v 3, p : 52)
2006, no return to Galetto (FR)
ESENYEL , b , 1992 , bred by Servet Erbaşı, by Ghathanfar (USA), out of Yağmur, by Kamalpour (GB) (see v : 3, p : 58)
2006, no return to Best Team (GB)
ESRAHANIM (IRE) , ch , 1997 , bred by Anamoine Ltd, by Brief Truce (USA), out of Stanerra's Star (GB), by Shadeed (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 52)
2006 (Jan 18), b, f, BAROK by Başkurt
Ahmet Aydın Doğan
ESTAVA (FR) , b , 1989 , bred by Baron Th. De Zuylen De Nyevelt, by Top Ville (IRE), out of Estada (FR), by Luthier (FR) (see 1.
Sup. to v 3, p : 52)
2006 (May 04), b, f, by Volcano
Selin Dikencik
EVA , ch , 1996 , bred by Erhan Saraçoğlu, by Barnato (USA), out of Invıncıble Harmony, by Close Harmony (GB) (see 1. Sup. to v 3, p
: 53)
2006 (Feb 09), ch, c, AIGLE ROYAL by Mountain Cat (USA)
Murat Kadaifçioğlu
EVITA , b , 1990 , bred by Mehmet Kurt, by Vacarme (USA), out of Velluta (IRE), by Pas De Seul (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 53)
2006 (Apr 14), b, f, EVİTANINKIZI by Aristocrat (GB)
Taner Taniyit
EVIYRNA (USA) , b , 1989 , bred by H. H. Aga Khan, by The Minstrel (CAN), out of Euliya (FR), by Top Ville (IRE) (see 1. Sup. to v
3, p : 53)
2006 (May 05), b, c, WIND OF WEST by Ajmera (GB)
Davide Franco
EVRAK , b , 1996 , bred by Ahmet Cemal Kura, by Down The Flag (USA), out of Diliyeşil, by Karayel (see v : 3, p : 59)
2006, no return to Kaplan (IRE)
EXACTLY RIGHT (USA) , ch , 1992 , bred by Foxfield , by Blushing John (USA), out of Exactly So (IRE), by Caro (IRE) (see 1. Sup.
to v 3, p : 53)
2006, no return to Manila (USA)
EXCEL HORSE (IRE) , ch , 1997 , bred by Ron Con and Global Investments, by Pistolet Bleu (IRE), out of Plessaya (USA), by
Nureyev (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 53)
2006 (Apr 21), b, c, YELLOW CANARIAN by Distant Relative (IRE)
Recep Avşar
EXE RIVER , ch , 1999 , bred by Ahmet Dışkaya, by Cuma, out of Emine, by Sür'at (see 1. Sup. to v 3, p : 53)
2006, barren to İsmethan
43
Kısraklar - Broodmares
EXEPTION , ch , 1991 , bred by Edip Çizmeci, by Lockton (GB), out of Lavınıa I, by Calaboose (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 53)
2006 (Mar 19), ch, c, EXODIA by Mountain Cat (USA)
Ayşe Sağman
EXOTIC DANCER , b , 2000 , bred by İsmail Hadioğlu, by Holding Society (GB), out of Shilsila (GB), by Darshaan (GB) (see 1. Sup.
to v 3, p : 54)
2006 (Mar 04), b, c, HASBEY by Bizim Ayancikli (IRE)
Ayhan Durgun
EXPLOSIVE , b , 2001 , bred by Osman Hattat, by First Trump (GB), out of Moon Mistress (GB), by Storm Cat (USA) (see v : 3, p :
134)
2006 (Apr 24), b, c, TSAR by Manila (USA)
Fikret Kaya
EXTRAS , b , 1992 , bred by M. Niyazi Polatyar, by Eastern Star, out of Uçakkaçtı, by Calaboose (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 54)
2006 (May 23), b, f, ZEREN GÜRBÜZ by Karelin (IRE)
Neşet Kahraman Erturgut
EXTRAS GIRL , ch , 2000 , bred by M. Niyazi Polatyar, by River Special (USA), out of Extras, by Eastern Star (see v : 3, p : 59)
2006 (Apr 15), b, f, ÇİLLİ KIZ by Perfect Storm
Neşet Kahraman Erturgut
EYŞA , b , 1997 , bred by Yıldırım Bulduk, by Hoy (GB), out of Falcon Crest, by Vidar (see 1. Sup. to v 3, p : 54)
2006 (May 20), b, f, DENİZCAN by Mountain Cat (USA)
Yıldırım Bulduk and Türker Demir
FAERIE FIRE , b , 1998 , bred by Davide Franco, by Manila (USA), out of My Clauder (USA), by Vaguely Noble (IRE) (see 1. Sup. to
v 3, p : 54)
2006 (Mar 11), ch, c, SOTER ŞAH by Doğu (FR)
Doğan Boyacıoğlu and Ginette Franco
FAIR CAP (FR) , ch , 1991 , bred by Mr Fernand Krief, by Always Fair (USA), out of Divine Madness (FR), by Carwhite (IRE) (see 1.
Sup. to v 3, p : 54)
2006 (May 10), ch, c, YAŞAR ABİ by Galetto (FR)
Bedri Balkar Balkaroğlu
FAIR TAIL , b , 1994 , bred by Mustafa Kaya Erkkul, by Cossack Guard (USA), out of Burnelle (GB), by Belfort (FR) (see 1. Sup. to v
3, p : 54)
2006 (Apr 20), b, f, FAIR LADY by Distant Relative (IRE)
Cüneyt Çalıcıoğlu
FAIRLANDA (IRE) , ch , 1994 , bred by Mıss A. Mansouri, by Ballad Rock (IRE), out of Sweet Accord (IRE), by Balidar (IRE) (see 1.
Sup. to v 3, p : 54)
2006 (Feb 28), b, f, ATENFLEX by Medya
Yaşar Kaya
FAIRLEE WILD (USA) , b , 1988 , bred by Boto thoroughbreds Inc., by Wild Again (USA), out of Raise Me (USA), by Mr. Prospector
(USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 54)
2006 (Jun 09), b, c, by Distant Relative (IRE)
Tevfik Çelikoğlu
FAIRY BLESSE (IRE) , b , 1993 , bred by Minc Bloodstock, by Fairy King (USA), out of Faiblesse (IRE), by Welsh Saint (GB) (see 1.
Sup. to v 3, p : 54)
2006, barren to Fantastic Fellow (USA)
FAMILY'S DREAM (IRE) , b , 1999 , bred by A. Naughton and Partners, by College Chapel (GB), out of Pretty Lady (GB) , by High
Top (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 55)
2006 (Mar 01), gr, f, BOLD DREAM by Gold Fınger
Fatine Özsoy
44
Kısraklar - Broodmares
FANCY HEIGHTS (GB) , b , 1993 , bred by Gainsborough Stud Management, by Shirley Heights (GB), out of Miss Fancy That (USA),
by The Minstrel (CAN) (see 1. Sup. to v 3, p : 55)
2006 (Mar 09), b, f, EL CLASICO by Bosporus (IRE)
Nişan Arek Kuyumciyan
FANTASTIC SERA (IRE) , ch , 1999 , bred by Azienda Agricola Le and Ferriere foaled in IRE and imported from U.K. in 1999, ( see
GSB v : 44, p : 1307 ), by Ali-Royal (IRE), out of Kentucky Belle (GB), by Glint Of Gold (GB)
2006 (May 05), ch, f, DEMİRLİ CEYLANI by Young Prınce
Yakup Demir Tokdemir
FANTASY FLYER (USA) , b , 1992 , bred by Juddmonte Farms, by Lear Fan (USA), out of Godetia (USA), by Sir Ivor (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 55)
2006 (Apr 24), b, c, DISTANT FLIGHT by Distant Relative (IRE)
Kamil Levent Kitapçı
FAR FRAU (USA) , b , 1989 , bred by Fox Ridge Farm Inc, by Far Out East (USA), out of Frau Jugadora (ARG), by Frari (ARG) (see 1.
Sup. to v 3, p : 55)
2006 (Feb 11), b, f, GRANT GIFT by Royal Abjar (USA)
Mustafa Ateş
FAR OUT COUNTESS (USA) , b , 1990 , bred by Frank Jones, by Far Out East (USA), out of Colorful Countess (USA), by Turn And
Count (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 55)
2006 (Apr 16), b, f, PERFECT CIRCLE by Perfect Storm
Ersan Özbelge
FARKETMEZ , ch , 2001 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Strike The Gold (USA), out of Glorietta (USA), by Shadeed (USA)
(see 1. Sup. to v 3, p : 55)
2006 (Apr 02), ch, f, by Cannon
Cansel Ünbay
FAST AND FURIOUS , b , 2002 , bred by Osman Ali Homurlu, by Strike The Gold (USA), out of Göksunlu, by Tora-Tora (see v : 3, p :
78)
2006, no return to Bin Ajwaad (IRE)
FASTEST IRISH (IRE) , ch , 1994 , bred by A. Campbell, by Ile De Chypre (GB), out of Creggan Vale Lass (GB), by Simply Great
(FR) (see 1. Sup. to v 3, p : 56)
2006 (Feb 10), b, f, MY LUCKY CHARM by Eagle Eyed (USA)
Süha Ülgen
FATMA SULTAN , b , 1999 , bred by İsmet Besim Tortoş, by Başkomutan, out of Mona Lisa I, by Rakan (USA) (see v : 2, p : 89)
2006, not covered in 2005
FELEK KIZI , b , 1998 , bred by Ahmet Kavran, by Felek I, out of Lady Bırd II, by Villeroy I (FR) (see 1. Sup. to v 3, p : 56)
Metin Ayyıldız
2006 (Apr 13), b, f, PORTO BELLO by Taşkın
FELICTY , gr , 1990 , bred by Utku Doğdu, by Al Murtajaz (USA), out of Heavenly Princess (IRE), by Godswalk (USA) (see 1. Sup. to
v 3, p : 56)
2006, no return to Starkbuck
FELIGIRL , b , 1997 , bred by Salih Özkuloğlu, by Cock Robin (USA), out of Felıcty, by Al Murtajaz (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 56)
2006 (Apr 22), b, f, AYGÖNÜL by Armanasco (IRE)
Seyit Ahmet Korkmaz
45
Kısraklar - Broodmares
FENOMEN , b , 1997 , bred by Muammer Kitapçı, by Wolf (CHI), out of Barbıe, by Habitony (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 56)
2006 (Jan 23), b, c, YAHYA KAPTAN by Strike The Gold (USA)
Babür Carioğlu and Ömer Şahin Eğilli
FERDANE , b , 2000 , bred by Turhan Çakar, by Desert Style (IRE), out of Kilbride Colleen (IRE), by Statoblest (GB) (see v : 3, p : 102)
2006 (Feb 27), b, f, FERDANENİN KIZI by Distant Relative (IRE)
Ferdane Çelik
FERGIE B (USA) , b , 1994 , bred by Michael P. Brickman, by Ferdinand (USA), out of Pickathere (USA), by Hagley (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 56)
2006 (May 18), ch, c, ARTUR by Medya
Armağan Turhan
FEROLA (USA) , b , 1996 , bred by Allevamento Urbano Aletti, by Alysheba (USA), out of Flattering News (USA), by Pleasant Colony
(USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 56)
2006,dead foal, by Mountain Cat (USA)
FERÜZE , b , 1983 , bred by Ahmet Cemal Kura, by Gerald Martin (IRE), out of Saika, by Floche Royale (see 1. Sup. to v 3, p : 56)
2006, no return to George Thomas
FEZLEKE , b , 1994 , bred by İlyas Çokay, by Indian Ridge (IRE), out of Travel Legend (GB), by Tap On Wood (IRE) (see 1. Sup. to v
3, p : 57)
2006 (May 01), b, c, GOLDEN COMPASS by Fantastic Fellow (USA)
Şemsi Ağırtaş
FIDDLER'S MOLL (IRE) , b , 1998 , bred by H. du Mezeray and S. A. Elevage de Bois Carrouges, by Dr Devious (IRE), out of Belle
Bleue (GB), by Blazing Saddles (AUS) (see 1. Sup. to v 3, p : 57)
2006 (Apr 04), ch, c, KOCAKURT by Sea Hero (USA)
Kemal Kurt
FIGARO , b , 1999 , bred by Kemal Kurt, by Senor Speedy (USA), out of Forested (USA), by Country Pine (USA) (see 1. Sup. to v 3, p :
57)
2006 (Mar 22), b, f, ITS NOT ME by Common Grounds (GB)
Kemal Kurt
FIGHTING ARETHUSA (IRE) , b , 1990 , bred by Hyde Stud, by Never So Bold (IRE), out of Ausonia (GB), by Beldale Flutter
(USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 57)
2006 (Mar 30), gr, c, MCQUEEN by Dayi Uğur (USA)
Adil Mert Kaya
FIGO STAR , gr , 1999 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Sun Music (IRE), out of Cihanyandı Lütfiye, by Kılıçaslan (see v : 2, p : 28)
2006 (Apr 10), b, c, CANGÖZ by Marlin (USA)
Can Burak Saltabaş
FILLE DU GALETTO , ch , 2001 , bred by Hikmet Tevfik Ataman, by Galetto (FR), out of Baby Face, by Yemken (GB) (see v : 3, p :
15)
2006, no return to Maynatay
FINE QUILL (GB) , ch , 1994 , bred by Hesmonds Stud Ltd, by Unfuwain (USA), out of Quillotern (USA), by Arctic Tern (USA) (see
1. Sup. to v 3, p : 58)
2006 (Apr 20), ch, c, FULVIO by Always A Classic (CAN)
Ömer Halim Aydın
FIRE OF LONDON (GB) , b , 1992 , bred by R. E. A. Bott (Wigmore Street, by Shirley Heights (GB), out of Home Fire (GB), by
Firestreak (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 58)
2006 (Feb 10), b, f, NAZ BEBEK by Mountain Cat (USA)
Süleyman Bülent Karabağlı
46
Kısraklar - Broodmares
FIRST LADY I , ch , 1990 , bred by Hikmet Tevfik Ataman, by Maşallah I, out of Salime, by Kamalpour (GB) (see 1. Sup. to v 3, p :
58)
2006,early abortion, by Bin Ajwaad (IRE)
FIRST SHINY , b , 2001 , bred by Rasim Tetik, by İnfisah, out of Sagapia, by Suivant (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 58)
2006 (May 06), b, f, ANOTHER LEGEND by Royal Abjar (USA)
Rasim Tetik
FIRST TIME AFFAIR (USA) , b , 1995 , bred by Richard Horn Vinery, by Black Tie Affair (IRE), out of Mary Tavy (USA), by San
Feliou (FR) (see 1. Sup. to v 3, p : 58)
2006,dead foal, by Mountain Cat (USA)
FIRTINA KIZ (IRE) , ch , 1997 , bred by Hollyhill Stud, by Selkirk (USA), out of Creative Bloom (USA), by Dixieland Band (USA)
(see 1. Sup. to v 3, p : 58)
2006 (Apr 02), ch, c, ALPAKHAN by Asakir (GB)
Alper Şengezer
FIVE DIAMONDS (GER) , ch , 1998 , bred by H. Von Finck, by Platini (GER), out of Flying Dream (GB), by Most Welcome (GB)
(see 1. Sup. to v 3, p : 58)
2006 (Feb 24), ch, c, FIVE HEROES by Sea Hero (USA)
Serdal Adalı
FİGAN , b , 1997 , bred by Mehmet Milli, by Uğurtay, out of Increase (USA), by Tom Rolfe (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 58)
2006 (Jan 13), b, c, HAN RISING by Thyphonıc Rısıng
Adem Ergel
FİKRET , gr , 1994 , bred by Sadettin Atığ, by Chilibang (GB), out of Grey Gypsy (GB), by Absalom (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 58)
2006 (May 10), gr, c, SOUND OF THUNDER by Dinyeper (GB)
Adil Mert Kaya
FİLARMONİ , b , 2001 , bred by Enver Sertoğlu, by Woodchat (USA), out of Divina, by Devir (see v : 3, p : 51)
2006 (Apr 22), b, c, JAYHO by Velociraptor (GB)
Tuna Aygören
FİLİKA , b , 1997 , bred by İbrahim Ergun Çelikoğlu, by Primo Dominie (GB), out of Cu Na Mara (GB), by Never So Bold (IRE) (see 1.
Sup. to v 3, p : 59)
Tevfik Çelikoğlu and Nermin Çelikoğlu
2006 (Mar 26), b, f, by Zaptiye
FİLİZİM , b , 1995 , bred by Sadettin Atığ, by Tüten, out of Bonny , by Al Murtajaz (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 59)
2006 (Mar 27), b, f, MARIA CENY by Commoner
Aslıhan Demirkıran
FLAMİNGO DANSÇISI , b , 2000 , bred by Sadettin Atığ, by Sri Pekan (USA), out of Moon And Stars (GB), by Fairy King (USA) (see
v : 3, p : 134)
2006 (Feb 23), b, f, TIGER JERIKO by Mountain Cat (USA)
Selman Erdemirci
FLAMMA VESTALIS (IRE) , b , 1994 , bred by Brendan Ryan and Islanmore Stud, by Waajib (IRE), out of Splendid Chance (GB), by
Random Shot (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 59)
2006 (Jan 25), b, f, LUS PAR by Sea Hero (USA)
Faruk Molu
FLARE , b , 2000 , bred by Osman Hattat, by Always A Classic (CAN), out of Prima Domina (FR), by Dominion (GB) (see v : 3, p :
157)
2006 (Mar 17), ch, c, ALROKET by Cannon
Osman Hattat
47
Kısraklar - Broodmares
FLEURETTE , ch , 1989 , bred by Yaman Zingal, by My Volga Boatman (USA), out of Fleur, by Nurcivan (see 1. Sup. to v 3, p : 59)
2006, no return to George Thomas
FLICKER OF HOPE (IRE) , b , 1991 , bred by S. Niarchos, by Baillamont (USA), out of Light Of Hope (USA), by Lyphard (USA)
(see 1. Sup. to v 3, p : 59)
2006 (Feb 23), b, f, GIMME HOPE JOANNA by Sri Pekan (USA)
Merih Taşbek
FLORE FAIR (GB) , b , 1998 , bred by D. Shirley, by Polar Falcon (USA), out of Fair Dominion (GB) , by Dominion (GB) (see 1. Sup.
to v 3, p : 59)
2006 (May 15), ch, f, by Mujtahid (USA)
Serdal Adalı
FLORIA (IRE) , b , 1992 , bred by John Purfield, by Petorius (IRE), out of Candle Hill (GB), by Sallust (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 60)
2006 (Apr 17), b, c, HI CANIM by Strike The Gold (USA)
Selahattin Sahra Gülü
FLOWER DELIVERY (USA) , b , 1991 , bred by Landon Knight, by Stately Don (USA), out of Fleur S. (USA), by Fluorescent Light
(USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 60)
2006 (Apr 30), b, c, EL MARIACHI by Elixir (IRE)
Süleyman Selman Taşbek
FLYING GUITAR , b , 1999 , bred by Osman Budak, by Johny Guıtar, out of Flyıng Cloud, by Castle Rising (GB) (see 1. Sup. to v 3, p
: 60)
2006 (Jan 31), b, f, FLYING BULL by Bullmarket
Fedai Kahraman
FOLLY FOX (GB) , ch , 1998 , bred by Mrs R. Pease , by Alhijaz (GB), out of Fox Oa (FR), by French Friend (USA) (see 1. Sup. to v 3,
p : 60)
2006 (Apr 15), ch, f, DOLLY FOX by Bijou D'inde (GB)
Serdal Adalı
FONTANA (FR) , ch , 1999 , bred by Haras Du Mezeray S.A. Gainsborough Stud Manag., by Cadeaux Genereux (GB), out of
Repercutionist (USA), by Beaudelaire (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 60)
2006, barren to Mujtahid (USA)
FORCE , b , 1995 , bred by Mustafa Yağcı, by Serdarbey, out of Pam's Song (GB), by Song (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 60)
2006, no return to Komando
FORESTED (USA) , b , 1992 , bred by Larry Dellay Curmar, by Country Pine (USA), out of Passolyn (USA), by Fast Passer (USA) (see
1. Sup. to v 3, p : 61)
2006 (Jan 30), b, c, BAMBAM by Sri Pekan (USA)
Kemal Kurt
FORMULA , b , 2002 , bred by Nuri Fuat Başak, by Red Bishop (USA), out of Musical Gem (USA), by The Minstrel (CAN) (see v : 3, p
: 135)
2006 (May 25), b, c, KNICKNACK by Unaccounted For (USA)
Ruhi Yaman
FOTOSPOR , b , 1990 , bred by Semiral Bilbaşar, by Bachelor Party (IRE), out of Lucky For You (IRE), by Welsh Saint (GB) (see 1.
Sup. to v 3, p : 61)
2006,dead foal, by Rakan (USA)
48
Kısraklar - Broodmares
FOUR LEAVS , b , 1997 , bred by Tomris Girgin, by Palace Pageant (USA), out of New Blood, by Lockton (GB) (see 1. Sup. to v 3, p :
61)
2006 (May 25), b, c, by Centaur (GB)
Ahmet Dizdaroğlu
FRAN GODFREY (GB) , b , 1993 , bred by W. F. Macauley, by Taufan (USA), out of One Last Glimpse (GB), by Relko (GB) (see 1.
Sup. to v 3, p : 61)
2006 (Apr 04), b, f, LADY TUFAN by Mujtahid (USA)
Hami Yavaş
FRAU CİN , ch , 1995 , bred by E. Çehreli, by Fısherman, out of Romına, by Sadi I (see 1. Sup. to v 3, p : 61)
2006 (Feb 03), b, c, ALIGA NEGRA by Natıve Procıda
Süleyman Bülent Karabağlı
FREE AS A BIRD , b , 1999 , bred by Sadettin Atığ, by Flying Chevron (USA), out of Flower Delivery (USA), by Stately Don (USA)
(see 1. Sup. to v 3, p : 61)
2006 (Mar 18), b, f, ADANA GÜZELİ by Bin Ajwaad (IRE)
Kazım Namlı
FREE LADY , b , 1992 , bred by Çetin Yetik, by Barnato (USA), out of Heavenly Princess (IRE), by Godswalk (USA) (see 1. Sup. to v
3, p : 62)
2006,early abortion, by Perfect Storm
FREE SPİRİT , b , 1996 , bred by Salih Taviloğlu, by Tüten, out of Nina Matter, by Laughing Matter (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 62)
2006 (Feb 25), b, f, WASHU by Fantastic Fellow (USA)
Şükrü Keklikoğlu
FREE TRADE , b , 1994 , bred by Aydoğan San, by Shareef Dancer (USA), out of El Vino (GB), by Habitat (USA) (see 1. Sup. to v 3, p
: 62)
2006 (Mar 24), b, c, TIGHT END by Strike The Gold (USA)
Aydoğan San
FREEZONE , b , 1998 , bred by Kamil Levent Kitapçı, by Wolf (CHI), out of Galaxy II, by Bachelor Party (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p :
62)
2006 (May 22), gr, c, HARHARIAS by George Thomas
Kamil Levent Kitapçı
FRENCH GUICHET (USA) , b , 1987 , bred by Edward A. Seltzer, by Grey Dawn II (FR), out of Guichet (USA), by Jacinto (USA)
(see 1. Sup. to v 3, p : 62)
2006 (Mar 08), ch, c, GREEN FROG by Green Gönen
Berrin Gedik
FRENCH MIST (GB) , b , 1994 , bred by Mrs. M. Upsdell, by Mystiko (USA), out of Flambera (FR), by Akarad (FR) (see 1. Sup. to v
3, p : 62)
2006 (May 17), b, f, TEZGEÇER by Banko II
Dicle Kimya Dep.Paz. Nak.Tar.veGıd.Ltd.Şrk.
FRONT LINE ROMANCE (GB) , ch , 1987 , bred by Jerry Sung, by Caerleon (USA), out of Bottom Line (GB), by Double Jump (GB)
(see v : 3, p : 69)
2006, no return to Rakan (USA)
FULL DAME , b , 1996 , bred by Semiral Bilbaşar, by George Thomas, out of Fes City (IRE), by Caerleon (USA) (see 1. Sup. to v 3, p :
62)
2006 (Mar 25), b, c, by Bin Ajwaad (IRE)
Ahmet Değişmez and Mehmet Boğa
49
Kısraklar - Broodmares
FULL ORCHESTRA (GB) , b , 1987 , bred by The Queen, by Shirley Heights (GB), out of Harp Strings (FR), by Luthier (FR) (see 1.
Sup. to v 3, p : 62)
2006, barren to Bullmarket
FULMİNE , ch , 1998 , bred by Davide Franco, by Gerald Martin (IRE), out of Summer, by Gap Of Dunloe (FR) (see 1. Sup. to v 3, p :
62)
2006 (Apr 02), b, c, OTOBAN by Manila (USA)
Davide Franco
FUNNY MONEY , ch , 1996 , bred by Naci Yücel Köylü, by Uğurtay, out of Grand Mother, by Oğlu (see 1. Sup. to v 3, p : 63)
2006,dead foal, by Velociraptor (GB)
FUSS (USA) , b , 1997 , bred by P. Headley Bell & Nato, by Valiant Nature (USA), out of Tiff (USA), by Diesis (GB) (see 1. Sup. to v 3,
p : 63)
2006 (Mar 15), ch, f, AYŞA by Perfect Storm
İsmail Hadioğlu
FUTA , b , 1998 , bred by İbrahim Ergun Çelikoğlu, by Abbas, out of Cu Na Mara (GB), by Never So Bold (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p :
63)
2006 (Jun 01), b, c, by Lockton (GB)
Bülent Karayağız
FUTURE GIRL , ch , 1999 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Mujtahid (USA), out of Lovely Louisa (IRE), by Be My Guest (USA)
(see 1. Sup. to v 3, p : 63)
2006 (Apr 30), ch, c, COPACABANA by Lockton (GB)
Nişan Arek Kuyumciyan
GAIL (USA) , b , 1985 , bred by Mr. Raymond Ades, by Irish River (FR), out of Gracile (FR), by Silnet (FR) (see 1. Sup. to v 3, p : 63)
2006, not covered in 2005
GALA , b , 1995 , bred by Semiral Bilbaşar, by Barbar, out of Fes City (IRE), by Caerleon (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 63)
2006 (Mar 06), b, f, ANNAPURNA by Eagle Eyed (USA)
Selin Mutiş
GALACTIC MISS (GB) , b , 1989 , bred by Hesmonds Stud Ltd, by Damister (USA), out of Galaxie Dust (USA), by Blushing Groom
(FR) (see v : 3, p : 70)
2006 (Apr 15), ch, f, MISS SPECIAL by River Special (USA)
Şenol Gümüşdere
GALANT QUEEN , ch , 1998 , bred by Şerafettin Gedik, by Galetto (FR), out of Velvet Queen (FR), by Roi Dagobert (FR) (see 1. Sup.
to v 3, p : 63)
2006, no return to Dinyeper (GB)
GALDARA , ch , 1997 , bred by Davide Franco, by Galetto (FR), out of Boydara (FR), by Darly (FR) (see v : 2, p : 20)
2006 (Mar 29), b, f, END OF SILENCE by Merdoğlu
Hakan Esmer
GALE , ch , 1997 , bred by Mustafa Kaya Erkkul, by Galetto (FR), out of Razzberry (FR), by Be My Guest (USA) (see 1. Sup. to v 3, p :
63)
2006 (Apr 22), b, f, MÜKERREM by Unaccounted For (USA)
Mehmet Sabri Tuncer
50
Kısraklar - Broodmares
GALICIA , b , 1996 , bred by Özdemir Atman, by Knight Line Dancer (IRE), out of Vera I, by Cock Robin (USA) (see 1. Sup. to v 3, p :
63)
2006, barren to Maynatay
GALLIANO , ch , 1997 , bred by Mehmet Necdet Narin, by Galetto (FR), out of Gaye, by Yemken (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 64)
2006 (May 02), b, c, OMIYA by Sri Pekan (USA)
Ayşegül Konuk
GAMBITA (IRE) , b , 1996 , bred by Barronstown Stud and Ron and Co Ltd. foaled in IRE and imported from U.K. in 1996, ( see GSB
v : 43, p : 283 ), by Tenby (GB), out of Bonnie Isle (GB), by Pitcairn (IRE)
2006 (Mar 27), b, f, GAMBITANIN KIZI by River Special (USA)
İbrahim Altınöz
GAME , b , 1998 , bred by Mustafa Yağcı, by Armada , out of Kamerşah, by Maşallah I (see 1. Sup. to v 3, p : 64)
2006, no return to Perugino Star (IRE)
GANİMET , b , 1988 , bred by Celalettin Çubukçu, by Tünkut, out of Baharan, by Alopecio (GB) (see v : 3, p : 71)
2006, no return to Perugino Star (IRE)
GARBAGNA (IRE) , b , 1997 , bred by Dr. M. Marchetti, by Grand Lodge (USA), out of Guida Centrale (GB), by Teenoso (USA) (see
1. Sup. to v 3, p : 64)
2006,early abortion, by Ha Gayret (IRE)
GARFIELD , b , 1993 , bred by Selahattin Can Birol, by Majestic Endeavour (CAN), out of Bloodstock, by Vidar (see 1. Sup. to v 3, p :
64)
2006 (Apr 04), ch, c, DARBE by Marlin (USA)
Mete Mazıcı and Adnan Mazıcı
GATCHINA (GB) , b , 1984 , bred by Someries Stud , by Habitat (USA), out of Rossitor (GB), by Pall Mall (GB) (see 1. Sup. to v 3, p :
64)
2006 (Jun 14), b, f, GÜNSAY by Unaccounted For (USA)
Mehmet Kurt
GAY PETIT , ch , 1991 , bred by Sedat Özcan, by Lockton (GB), out of Gay Trouble (FR), by Sir Gaylord (USA) (see 1. Sup. to v 3, p :
64)
2006 (Mar 02), ch, f, BELLA MIA by Ocean Crest (USA)
Hakan Sabri Özcan
GAY PRINCESSE , ch , 1994 , bred by Necdet Narin, by Tender Prınce, out of Gay Georgia (IRE), by Gay Fandango (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 64)
2006 (May 01), ch, f, PONY GIRL by Young Prınce
Remazan Kaya
GAY ROBIN , ch , 1987 , bred by Mehmet Necdet Narin, by Cock Robin (USA), out of Gay Georgia (IRE), by Gay Fandango (USA)
(see 1. Sup. to v 3, p : 64)
2006, no return to Moka
GAYE SULTAN , ch , 1998 , bred by Tahsin Hızel, by Suivant (USA), out of Dandini, by Tüten (see 1. Sup. to v 3, p : 65)
2006 (Jan 11), ch, f, KARATOPRAK by Tender's Son
Mahmut Karatoprak
51
Kısraklar - Broodmares
GELINOTTE , ch , 1998 , bred by Şerafettin Gedik, by Galetto (FR), out of Vıva Vılla, by Villeroy I (FR) (see 1. Sup. to v 3, p : 65)
2006 (Mar 17), b, f, AY CARMELA by Fit To Survive (USA)
Ahmet Aydoğdi
GELİNİM , ch , 1991 , bred by Davide Franco, by Barnato (USA), out of Gelin III , by Welsh Saint (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 65)
2006, barren to Mujtahid (USA)
GELİNTAŞI (IRE) , ch , 1999 , bred by Bernard Snell, by Sabrehill (USA), out of Ever Welcome (GB), by Be My Guest (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 65)
2006 (Apr 06), ch, c, OKLAHAMA KID by Theskelo (GB)
Selçuk Tamgaç
GELSOMINO (IRE) , b , 1999 , bred by L. and D. Fox and Oak Lodge and Stud , by Entrepreneur (GB), out of Catkin (USA), by Sir
Ivor (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 65)
2006 (Feb 17), b, f, OKSİJEN by Pardon (FR)
Ferhat Oktay
GEM STONE , b , 2001 , bred by Mehmet Hanefi Şahin, by General Monash (USA), out of Licimba (GER), by Konigsstuhl (GER) (see
1. Sup. to v 3, p : 65)
2006 (Feb 10), b, c, DEREYÜZLÜ by Mr Black
Duran Peker
GEMMOLOGIE (FR) , ch , 1988 , bred by Ecurie Skymarc Farm, by Crystal Glitters (USA), out of Gipsy Road (FR), by Trepan (FR)
(see v : 3, p : 73)
2006 (Mar 11), b, f, KIRMIZI RUJ by Eagle Eyed (USA)
Nurbiye Gülerce
GEMREŞ , b , 1998 , bred by Yakup Demir Tokdemir, by Tokdemir (GB), out of Ishtar, by Armanasco (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 65)
2006, no return to Aristocrat (GB)
GENÇ MİNE (IRE) , ch , 1999 , bred by Mrs A. W. Riddell-Martin foaled in IRE and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v : 44, p :
2262 ), by Prince Of Birds (USA), out of Roses Red (IRE), by Exhibitioner (IRE)
2006, no return to Dinyeper (GB)
GENÇTEN (IRE) , ch , 1998 , bred by John Groyan, by General Monash (USA), out of Miss Galwegian (GB), by Sandford Lad (IRE)
(see 1. Sup. to v 3, p : 66)
2006 (Mar 04), b, f, KOKO by Sri Pekan (USA)
Nurettin Gençten
GENERATION , gr , 1992 , bred by Serap Tokdemir, by Aristocrat (GB), out of My Mırage, by Free State (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p :
66)
2006, not covered in 2005
GENESIS (GB) , ch , 1996 , bred by Gainsborough Stud Management Ltd. foaled in GB and imported from U.K. in 2006, ( see GSB v :
43, p : 2447 ), by Rainbow Quest (USA), out of Talented (GB), by Bustino (GB)
2006 (Apr 04), ch, c, by Indian Ridge (IRE)
Melis Kurtel Emin
GENYERİ , ch , 1994 , bred by Ahmet Cemal Kura, by Little Guest (USA), out of Ekvatör, by Dersim (see 1. Sup. to v 3, p : 66)
2006 (Feb 22), ch, f, MAGNOLIA by Ocean Crest (USA)
Birol Çınaroğlu
52
Kısraklar - Broodmares
GEORGY GIRL , b , 1996 , bred by Muammer Kitapçı, by George Thomas, out of Curtsey (IRE), by Royal And Regal (USA) (see v : 2,
p : 30)
2006 (Mar 29), b, c, BROTHER IN ARMS by Mujtahid (USA)
Hüseyin Boyraz
GESİ , b , 1995 , bred by Osman Hattat, by Castle Rising (GB), out of Shot Stopper (GB), by Bellypha (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 66)
2006 (Apr 13), b, c, STRIKER by Strike The Gold (USA)
Necla Kaya
GHYRAAN (IRE) , b , 1997 , bred by Shadwell Estate Company Limited, by Cadeaux Genereux (GB), out of Karayb (IRE), by Last
Tycoon (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 66)
2006 (Mar 27), b, f, ORSE GÜL by Sri Pekan (USA)
Ömer Halim Aydın
GINGILLA (GB) , ch , 1998 , bred by Miss G. Abbey, by Cadeaux Genereux (GB), out of Nightitude (GB), by Night Shift (USA) (see
1. Sup. to v 3, p : 66)
2006 (Mar 25), ch, f, KIZIL GEZEGEN by Bosporus (IRE)
Ahmet Yücel Birol
GITANE , b , 1999 , bred by Sadettin Atığ, by Zieten (USA), out of Glorietta (USA), by Shadeed (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 66)
2006 (Apr 05), b, f, BEST TANGO by Bosporus (IRE)
Nişan Arek Kuyumciyan
GIVE ME A RISK , ch , 1995 , bred by İlyas Çokay, by Risk Me (FR), out of Beauvoir (IRE), by Artaius (USA) (see 1. Sup. to v 3, p :
66)
2006 (Feb 03), b, c, THUNDER HAWK by Karelin (IRE)
Şahin Yıldırım
GİZEM , b , 1990 , bred by Güler Çıkıllı, by Suivant (USA), out of Serkut, by Strange Love (FR) (see v : 3, p : 74)
2006 (May 09), b, f, COME ON BABY by İsmethan
Turgut Misir
GİZLİ ÇİÇEK , b , 1998 , bred by Abdülkadir Özhancı, by Golden Prınce, out of Lena, by Çukurova (see 1. Sup. to v 3, p : 67)
2006, not covered in 2005
GLACIAL MOON (USA) , b , 1989 , bred by Swettenham Stud, by Arctic Tern (USA), out of Hortensia (FR), by Luthier (FR) (see 1.
Sup. to v 3, p : 67)
2006 (Mar 28), b, f, ALTINECE by Bullmarket
Adem Erdölek
GLADEER (IRE) , ch , 1989 , bred by Barronstown Stud, by Hadeer (GB), out of Really Sharp (GB), by Sharpen Up (GB) (see 1. Sup.
to v 3, p : 67)
2006 (Mar 17), b, c, ARASHAN by Eagle Eyed (USA)
Fikret Ceylan
GLASS HARMONICA (USA) , ch , 1991 , bred by Mr.& Mrs. Roy L. Ash, by Miswaki (USA), out of Desirous (USA), by Exclusive
Era (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 67)
2006, barren to Galetto (FR)
GLEAMING HEATHER (USA) , ch , 1993 , bred by John Muldoon, by Irish River (FR), out of Golden Gorse (USA), by His Majesty
(USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 67)
2006 (Mar 04), ch, f, WIND DANCER by Trapper
Tarık Aydın
GLOBAL MISTRESS , b , 2001 , bred by Sadettin Atığ, by Van Damme (IRE), out of Donata (GER), by Top Ville (IRE) (see v : 3, p :
51)
2006 (Mar 06), gr, f, BANK OF İLHAN by Kosturan (FR)
Sadrettin R. G. Atığ
53
Kısraklar - Broodmares
GLORIA , b , 2000 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Mujtahid (USA), out of My Serenade, by Castle Rising (GB) (see v : 3, p : 137)
2006 (Mar 16), ch, f, DENİZYELE by Trapper
Sadrettin R. G. Atığ
GLORIA DEI (IRE) , b , 1998 , bred by Gestut Schlenderhan, by Darshaan (GB), out of Green's Maud Earl (GB), by Night Shift (USA)
(see 1. Sup. to v 3, p : 67)
2006 (Apr 15), b, f, by Eagle Eyed (USA)
Serdal Adalı
GOA (IRE) , b , 1994 , bred by Gestut Roemerhof, by Fairy King (USA), out of Gandria (IRE), by Charlottown (GB) (see 1. Sup. to v 3,
p : 67)
2006,dead foal, by Star Grey (FR)
GOALKEEPER (GB) , b , 1999 , bred by Taker Bloodstock foaled in GB and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v : 44, p : 2066 ),
by Spectrum (IRE), out of Polisonne (GB), by Polish Precedent (USA)
2006 (Feb 05), ch, f, PİLOHOZ by River Special (USA)
Yaşar Gölbaş
GOCCIA , ch , 2001 , bred by Özkan İşgüden, by Ashford (GER), out of Mighty Fling (GB), by Generous (IRE) (see v : 3, p : 128)
2006, not covered in 2005
GOD'S DAUGHTER , ch , 2000 , bred by Burhan Sölpük, by Barnato (USA), out of Biliyormusunuz Kim, by Vidar (see 1. Sup. to v 3,
p : 67)
2006 (Mar 15), b, f, ASİ by Sun Music (IRE)
Sinem Balköse
GOGGA , b , 1999 , bred by Nurbiye Gülerce, by Shining Steel (GB), out of Ambassadear (USA), by Caro (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p :
67)
2006 (Jan 09), b, f, EJÜV by Caş (IRE)
Gülnur Gülerce
GOLD FACE , ch , 2000 , bred by Hikmet Tevfik Ataman, by Strike The Gold (USA), out of Baby Face, by Yemken (GB) (see v : 3, p :
15)
2006, no return to Dinyeper (GB)
GOLD HYPERION , ch , 1994 , bred by Sadrettin R. G. Atığ, by Pharly (FR), out of Ultra Vires (GB), by High Line (GB) (see 1. Sup.
to v 3, p : 67)
2006,c,dead, by Unaccounted For (USA)
GOLD MILL , b , 1987 , bred by Mehmet Hamdi Çadırcıoğlu, by Running Mill (GB), out of Esmerim, by Strange Love (FR) (see v : 2,
p : 50)
2006, no return to Anselmo (GER)
GOLD PARK , ch , 1990 , bred by Irene Rose Mary Aksoy, by Maşallah I, out of Hanzade I, by Kılıçaslan (see v : 3, p : 76)
2006 (Jan 29), ch, f, SOFI by Kaplan (IRE)
Aydın Engin
GOLD WAY (FR) , ch , 2000 , bred by M. Pharaon foaled in FR and imported from FR in 2005, ( see SBF v : 53 ), by Surumu (GER),
out of Galina (FR), by Bon Sang (FR)
2006 (Apr 04), ch, c, ROBREDO by Unaccounted For (USA)
Mehmet Yavuz Salihoğlu
54
Kısraklar - Broodmares
GOLDEN ARCTIC (FR) , b , 1992 , bred by La Ferriere Alienda, by Arctic Tern (USA), out of Assertive Lass (USA), by Assert (IRE)
(see 1. Sup. to v 3, p : 68)
2006, no return to Alderado
GOLDEN HEART , b , 2000 , bred by Lale Atman and Zeynep Atman, by Common Grounds (GB), out of Golden Apple, by Suvero
(FR) (see 1. Sup. to v 3, p : 68)
2006 (Mar 01), b, f, DEL SOLE by Yildiz (USA)
Asım Özyiğit
GOLDEN LADY , b , 2000 , bred by Mehmet Necdet Narin, by Strike The Gold (USA), out of Lady Angela, by Tender Cock (see v : 3,
p : 107)
2006, no return to Enrico
GOLDEN LIGHT , ch , 1999 , bred by Lale Atman and Zeynep Atman, by Mujtahid (USA), out of Golden Apple, by Suvero (FR) (see v
: 2, p : 50)
2006 (Feb 27), b, c, LUDICROUS by Iron Core
Meral Atman and Begüm Atman Karataş
GOLDEN MAYORES , b , 1995 , bred by İlyas Çokay, by Efisio (GB), out of Salilia (IRE), by Nishapour (FR) (see v : 3, p : 77)
2006 (Apr 01), b, f, FRIDA by Shining Steel (GB)
Sadrettin R. G. Atığ and Gülay Atığ
GOLDEN SERAPH (USA) , ch ,1998 , bred by Steve Sahadi Cardiff Farm Management Corp, by Affirmed (USA), out of Dearest Desert
(USA), by Desert Wine (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 68)
2006 (Feb 04), gr, c, WOLF BLOOD by Al's Theatre (USA)
Galip Aydın Arıkan
GOLDEN ŞİVEKAR , ch , 1997 , bred by Ertan Ürün, by Golden Prınce, out of Şivekar, by Urartu (see 1. Sup. to v 3, p : 68)
2006 (Mar 15), ch, c, ŞÜKRÜ AMCA by Royal Abjar (USA)
Mehmet Şafak Akpınar
GOLDEN WING , b , 1993 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Royal Bequest (CAN), out of Jay, by Mummy's Game (GB) (see 1.
Sup. to v 3, p : 68)
2006, barren to Dark Moon
GOLDEN WOLF , gr , 1993 , bred by Olcay Altınkurt, by George Thomas, out of Burçak I, by Burçak (see 1. Sup. to v 3, p : 68)
2006 (Mar 30), ch, c, GOLDEN BLAZE by West By West (USA)
Hüseyin Necil Topuz
GOLDRUSH (FR) , ch , 1999 , bred by Ecurie Skymarc Farm foaled in FR and imported from FR in 1999, ( see SBF v : 052 ), by
Common Grounds (GB), out of Gold Bride (USA), by Unbridled (USA)
2006 (Mar 22), ch, f, GOLD LUCKY by Unaccounted For (USA)
Ömer Faruk Girgin
GOLDSTERN , gr , 2001 , bred by Hakkı Tarık Dikencik, by Noble Star, out of Superisi, by Castle Rising (GB) (see v : 3, p : 191)
2006 (Feb 20), gr, c, YILMAZ BEYİM by Kizilderili (USA)
Hülya Ata
GOLDVALLEY , ch , 2001 , bred by Şerafettin Gedik, by Strike The Gold (USA), out of Vıva Vılla, by Villeroy I (FR) (see v : 3, p :
212)
2006, barren to Vieux Moghol (FR)
GONDOLA , ch , 1991 , bred by Ahmet Yücel Birol, by Vidar, out of Bo Brown (FR), by Arctic Tern (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 69)
2006, no return to Lear White (USA)
55
Kısraklar - Broodmares
GOOD BYE (FR) , b , 1997 , bred by Scea La Fontaine foaled in FR and imported from U.K. in 1997, ( see SBF v : 50, p : 183 ), by
Caerwent (IRE), out of Fabulous Folly (USA), by Le Fabuleux (FR)
2006 (Feb 01), b, f, DEFNE KIZIM by Bin Ajwaad (IRE)
Osman Ali Homurlu
GOOD TIME GIRL , ch , 1996 , bred by Mehmet Necdet Narin, by Tender Prınce, out of Gaye, by Yemken (GB) (see 1. Sup. to v 3, p :
69)
2006 (Mar 12), b, c, OKCİHAN by Long Run
Ahmet Halim Celaloğlu
GOOD WILL , ch , 1997 , bred by Sedat Özcan, by Galetto (FR), out of Gay Petıt, by Lockton (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 69)
2006 (Mar 24), ch, f, LAKE by Unaccounted For (USA)
Yaşar Gölbaş
GOOLL , b , 1999 , bred by Davide Franco, by Galetto (FR), out of Blame (USA), by Far North (CAN) (see v : 2, p : 18)
2006 (Mar 30), ch, c, ROYAL GOLL by Royal Abjar (USA)
Mahmut Muhammet Tunalı
GÖKGÜRÜLTÜSÜ , b , 1998 , bred by Zihni Tarık Canbay, by Lockton (GB), out of Karanfil, by Afayoon I (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p
: 69)
2006 (Apr 06), b, c, SÖNMEZ by Velociraptor (GB)
Zihni Tarık Canbay
GÖKSUNLU , b , 1995 , bred by Behçet Homurlu, by Tora-Tora, out of Toy, by Columnist (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 69)
2006, barren to Sheer Honor
GÖNÜL ÇELEN , ch , 2000 , bred by Mustafa Alver and Dinçer Cebeci, by Lockton (GB), out of İcraat, by Barnato (USA) (see v : 3, p :
92)
2006 (Mar 30), b, f, GÖKÇE KIZ by Velociraptor (GB)
Gencin Kaya Kayıkçı
GÖZE , b , 1993 , bred by Zekeriya Aydın, by George Thomas, out of New Day (FR), by Tennyson (FR) (see 1. Sup. to v 3, p : 69)
2006 (Feb 27), b, c, CAN METEHAN by Sri Pekan (USA)
Iryna Oryshchuk
GRACEFUL , ch , 1999 , bred by Orhan Sinanoğlu, by Kıngefe, out of Elifimsin, by Barnato (USA) (see v : 2, p : 38)
2006 (Feb 16), ch, c, GOGO SHOOT by Fasht Eldebl (GB)
Arife Ünaldı
Died in 2006
GRAND PARK (GB) , b , 1999 , bred by R. P. Williams, by Distant Relative (IRE), out of Astolat (IRE), by Rusticaro (FR) (see 1. Sup.
to v 3, p : 70)
2006 (Feb 11), b, c, GRANOL by Sri Pekan (USA)
Mustafa Ozan Şer
GRANDMARİA (GB) , b , 1998 , bred by Miss G. Abbey foaled in GB and imported from U.K. in 1998, ( see GSB v : 44, p : 1605 ), by
Bin Ajwaad (IRE), out of Maria Isabella (FR), by Young Generation (IRE)
2006, no return to Commoner
GRAZIA , b , 2001 , bred by Abdulkadir Levent Baykal, by Doyoun (IRE), out of Donna Grazia (GB), by Sharpo (GB) (see v : 3, p : 51)
2006 (May 15), b, f, MÜKAFAT by Tarsus
Koray Güç
GREEN FLAG , b , 2000 , bred by Davide Franco, by Always A Classic (CAN), out of River Jet (USA), by Lear Fan (USA) (see v : 3, p
: 165)
2006 (Feb 19), b, f, ANTILOP by Ajmera (GB)
Davide Franco
56
Kısraklar - Broodmares
GREEN SIDE (USA) , b , 1987 , bred by Wertheimer and Frere, by Green Dancer (USA), out of Belka (FR), by Riverman (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 70)
2006 (Apr 15), b, f, DEEP IN SHINING by Distant Relative (IRE)
Serdar Kemal Özçolak
GREENEST HILLS (FR) , b , 1998 , bred by S.C. Ecurie De Meautry, by Danehill (USA), out of Alymatrice (USA), by Alysheba
(USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 70)
2006 (Feb 25), b, f, QUEEN TO QUEEN by Sri Pekan (USA)
Murat Cavcav
GRENADINE SODA (FR) , b , 1996 , bred by Ecurie Henochsberg Lagasse Haras Du Manoir, by Indian Ridge (IRE), out of Bold Tango
(FR), by In Fijar (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 70)
2006, barren to Common Grounds (GB)
GREY STONE , gr , 1995 , bred by İlyas Çokay, by Environment Friend (GB), out of Grafitti Gal (USA), by Pronto (ARG) (see v : 3, p :
79)
2006, barren to Sea Hero (USA)
GRIGWA (FR) , b , 1998 , bred by Petra Bloodstock, by Lion Cavern (USA), out of Giranna (GB), by Antheus (USA) (see 1. Sup. to v
3, p : 70)
2006 (May 30), ch, f, KIZIM ÖZGE by Ocean Crest (USA)
Gürgüç Özlem Erturgut
GRIVOISE (GB) , gr , 1997 , bred by Baron Guy De Rothschild, by Linamix (FR), out of Un Peu Grise (FR), by Northern Baby (CAN)
(see 1. Sup. to v 3, p : 70)
2006 (Mar 30), gr, f, ELINA by Galetto (FR)
Davide Franco
GUBATE , b , 2000 , bred by Ertuğrul Toğan, by Eastern Dancer (GB), out of Tohum, by Çukurova (see 1. Sup. to v 3, p : 70)
2006 (Mar 07), b, f, MEZBİJAN by Last Guard
Ertuğrul Toğan Varisleri
GUDAUTA , b , 1998 , bred by Fethi Atan, by Wolf (CHI), out of Kızı, by Doktor Seferof (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 70)
2006 (Apr 21), b, c, TETİKÇİ by Mujtahid (USA)
İpek Boranalp
GUJAN , gr , 2002 , bred by Burhanettin Şen, by Black Sea, out of Golden Harvest, by Kılıçaslan (see v : 3, p : 76)
2006 (Apr 29), ch, f, CEYHAN by T-Shirt (IRE)
Burhanettin Şen
GULE , ch , 2002 , bred by Ender Us, by Mıchael Jackson, out of No Tıme, by Kıngefe (see v : 3, p : 144)
2006 (Mar 20), ch, f, DURULAY by İsmethan
Adnan Mümin Safa
GUNDA , b , 1991 , bred by İsmail Samsa, by Uğurtay, out of Kamerşah, by Maşallah I (see v : 1, p : 64)
2006 (Jul 15), b, c, by Şafak II
Mustafa Yağcı
GUNS N ROSES , b , 1997 , bred by Süleyman Selman Taşbek, by Uğurtay, out of Last Of Luthier (IRE), by Luthier (FR) (see 1. Sup. to
v 3, p : 70)
2006 (Mar 05), ch, c, FOREVER GOLD by Gold Fınger
Süleyman Selman Taşbek
GUPSEZEN , b , 1998 , bred by Zahit Demirkan, by Bachelor Party (IRE), out of Sevo (GB), by Nomination (GB) (see 1. Sup. to v 3, p :
71)
2006 (May 02), b, f, by Soylu Kan
Abdülkadir Üçeş
57
Kısraklar - Broodmares
GURURUM , b , 2000 , bred by Erol Okçu, by Sakab (FR), out of Broken Heart, by Kıngefe (see v : 3, p : 28)
2006, no return to Perfect Storm
GÜL PEMBE , b , 1997 , bred by Özdemir Atman, by Pennine Walk (IRE), out of Necmoş, by Castle Rising (GB) (see 1. Sup. to v 3, p :
71)
2006 (Mar 08), b, c, TOZKOPARAN by Islambol
Osman Tozkoparan
GÜL YONCAM , b , 1996 , bred by Osman Sami Katırcıoğlu, by My Volga Boatman (USA), out of Terrestrıal, by Kamalpour (GB) (see
1. Sup. to v 3, p : 71)
2006 (Jan 12), b, f, CACTUS by Centaur (GB)
Levent Güneş
GÜLAYŞE , ch , 1997 , bred by Hasan Adalı, by Galetto (FR), out of Ayşem I, by Burçak (see 1. Sup. to v 3, p : 71)
2006, barren to Bin Ajwaad (IRE)
GÜLBİN , b , 1999 , bred by İsmail Hadioğlu, by Make Strides (USA), out of Bonanetto, by Shareef Dancer (USA) (see 1. Sup. to v 3, p
: 71)
2006 (Feb 12), b, c, by Fantastic Fellow (USA)
Ertuğrul Özay
GÜLCE , b , 1996 , bred by Sadettin Atığ, by Royal Bequest (CAN), out of Fighting Arethusa (IRE), by Never So Bold (IRE) (see 1.
Sup. to v 3, p : 71)
2006 (Feb 11), ch, f, MISS DANGER by Fantastic Fellow (USA)
Gökhan Niyazi Örkün
GÜLDEM II , ch , 1984 , bred by Mustafa Üzen, by Running Mill (GB), out of Trıanon, by Our Guile (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 71)
2006 (Apr 15), b, f, GÜLDEMİN KIZI by Manila (USA)
Ayşegül Kurtel
GÜLECEK , b , 2000 , bred by Zihni Tarık Canbay, by Distant Relative (IRE), out of Karanfil, by Afayoon I (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p :
71)
2006, no return to Medya
GÜLFEM , ch , 1996 , bred by Mustafa Cesurlar, by Golden Prınce, out of North Wınd, by Night Shift (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 71)
2006 (Feb 08), ch, f, GOLDİE by Alderado
Kenan Cevat Daysal and Şekip İriboz
GÜLHANIM II , b , 1993 , bred by Nevzat Özer, by Üni, out of La Bonıta, by Whıte Shadow (see 1. Sup. to v 3, p : 72)
2006 (Apr 28), b, f, CİNİK by Yavuz Star
Müthiş Ölçer
GÜLNAL , b , 1996 , bred by Adil Tügel, by My Volga Boatman (USA), out of Adelayt, by Kılıçaslan (see 1. Sup. to v 3, p : 72)
2006 (Feb 16), ch, c, HERO KING by Sea Hero (USA)
Şükrü Erdem
GÜLŞENİM , b , 1999 , bred by Ahmet Cemal Kura, by Abrek, out of Ferüze, by Gerald Martin (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 72)
2006 (Apr 20), ch, c, VERYENO by Red Bishop (USA)
Sent to FR in 2006
Alim Melih Kura
GÜLÜM SULTAN (IRE) , ch , 1999 , bred by Scuderia Caroline di and Pietro and Barbara, by Ali-Royal (IRE), out of Rina Love (IRE),
by Law Society (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 72)
2006 (Mar 14), b, c, by Shrewd Idea (GB)
Ahmet Erdoğan Atagün
58
Kısraklar - Broodmares
GÜLÜMSE , ch , 1997 , bred by Hasan Tolon, by Barnato (USA), out of Gülümser, by Simge (see 1. Sup. to v 3, p : 72)
2006 (Feb 18), b, c, AUSTIN by Ocean Crest (USA)
Aslıhan Tolon
GÜMÜŞ EYER (IRE) , b , 1999 , bred by Mrs Mary McGrath foaled in IRE and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v : 44, p : 2136 ),
by Priolo (USA), out of Queen Of Bakla (FR), by Bikala (IRE)
2006 (Mar 23), b, c, TOPKAPIBEYİ by Royal Abjar (USA)
Mehmet Eren Doğanbey
GÜNCAN , ch , 1992 , bred by H. Turgut Alakuş, by Lockton (GB), out of Nadide I, by Kılıçaslan (see 1. Sup. to v 3, p : 72)
2006 (Apr 01), b, c, BEYAZ BAYRAK by Sea Hero (USA)
Hasan Turgut Alakuş
GÜNDEŞ , ch , 1995 , bred by A. Güven, by Royal Bequest (CAN), out of Bengül, by Erhan (see 1. Sup. to v 3, p : 73)
2006 (Jan 28), ch, c, İNDERESİ by Ocean Crest (USA)
Ahmet Güven
GÜNEY RÜZGARI (GB) , b , 1998 , bred by Woodsway Stud and Chao Racing and and Booldstock Ltd., by Deploy (GB), out of Ruby
Venture (GB), by Ballad Rock (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 73)
2006, barren to Bijou D'inde (GB)
GÜREYLÜL , ch , 2000 , bred by Alfred Roidi, by River Special (USA), out of Can Gence, by Cherbourg (see v : 3, p : 32)
2006 (Apr 21), ch, f, HASİP by Trapper
Muammer Öğüt
GÜRFİDAN , b , 2000 , bred by Muzaffer Çizmecioğlu, by Barnato (USA), out of Şanslı I, by Ghathanfar (USA) (see v : 3, p : 193)
2006 (Jan 14), b, f, LENTO by Medya
Mehmet Sadık Yıldırım
GÜRİSTAN , b , 2001 , bred by Mehmet Cihat Gürüz, by Patara Prınce, out of Sağçende, by Roll Of Honour (GB) (see v : 3, p : 170)
Mehmet Cihat Gürüz
2006 (Apr 20), b, c, FIRAT FIRTINASI by Sivrihisarlı
GÜRZİN , b , 2001 , bred by Mehmet Cihat Gürüz, by Tropıcana I, out of Zin, by Bachelor Party (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 73)
2006 (Mar 10), ch, c, THE SULTANS by Sivrihisarlı
Mehmet Cihat Gürüz
GÜVEM , b , 1999 , bred by Nuray Taşdan, by Cengizhan I, out of Mehtaphan, by Saadettin (see 1. Sup. to v 3, p : 73)
2006 (Apr 25), b, c, ÇELİK MURAT by Tender's Son
Mehmet Gündüzeli
GÜZ YAĞMURU , b , 2000 , bred by Mehmet Kurt, by Sarisaka (GB), out of Gold Jubılee, by Damister (USA) (see v : 3, p : 76)
2006 (Apr 14), b, f, GRANDCHANGE by Dilum (USA)
Ömer Faruk Girgin
GÜZAŞKIM , ch , 1998 , bred by Sadrettin R. G. Atığ, by Red Route (GB), out of Swagger Lady (GB), by Tate Gallery (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 73)
2006, no return to Cherokee
GÜZYELİ , ch , 1987 , bred by M. Kemal Karamehmet, by Karayel, out of Güzle, by Boccaccio (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 73)
2006 (Mar 27), ch, c, TAPAN AĞASI by Mohaç I
Sait Varlı
59
Kısraklar - Broodmares
HABERCİ , ch , 1996 , bred by Mustafa Alver and Dinçer Cebeci, by Barnato (USA), out of İcra, by Kılıçaslan (see 1. Sup. to v 3, p :
74)
2006 (Jun 03), b, f, VOLITAN by Sri Pekan (USA)
İrfan Ilgazlı
HABİNAR (USA) , b , 1998 , bred by Larry Millison Inc., by Southern Halo (USA), out of Adrenalin Rush (USA), by Afleet (CAN) (see
1. Sup. to v 3, p : 74)
2006 (Feb 05), b, c, SİSİFOS by Mountain Cat (USA)
Umur Tamer
HALAYIK , gr , 1994 , bred by Tevfik Çelikoğlu, by Private Tender (GB), out of Fethiyeli, by Saadettin (see v : 3, p : 82)
2006, barren to Distant Relative (IRE)
HALHAL , b , 1991 , bred by Semiral Bilbaşar, by Hoy (GB), out of Cedrella (GB), by Averof (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 74)
2006 (May 09), b, c, RUSH by River Special (USA)
Ali Levent Dilmaç
HAMASAAT (IRE) , b , 1994 , bred by Sheikh Mohammed Bin Rashid al Maktoum, by Sadler's Wells (USA), out of Unite (IRE), by
Kris (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 74)
2006 (Apr 15), b, c, GUARD TO GUARD by Sri Pekan (USA)
Murat Cavcav
HAN STORY , ch , 1999 , bred by Aslı Sağnak, by Hanbaba, out of West Sıde Story, by Pas De Seul (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 74)
2006 (Apr 15), b, f, YAĞMURKAYA by İsmethan
Koray Uysal
HANDANIM , ch , 1998 , bred by Nasri Artar, by Tender Prınce, out of Melike I, by Blazing Saddles (AUS) (see v : 2, p : 85)
2006 (Mar 11), b, f, NEJANIM by Maynatay
Gıyasettin Şen
HANGÜL (USA) , b , 1998 , bred by Al-Aco Farm, by Saint Ballado (USA), out of Standupandfight (USA), by Fight Over (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 74)
2006 (Feb 17), b, f, CORE by Turaç (IRE)
Kokteyl Telekominasyon İnternet Hiz.Tic.Ltd.Şti.
HANIM SULTAN , b , 2000 , bred by Sadettin Atığ, by Night Shift (USA), out of Reveuse Du Soir (GB), by Vision (USA) (see v : 3, p :
164)
2006 (Jan 28), ch, c, SULTAN KHAN by Unaccounted For (USA)
Murat Emre Özsoy
HANIMŞAH , b , 1999 , bred by Yücel Birol, by Palace Pageant (USA), out of Yağızcan, by Majestic Endeavour (CAN) (see 1. Sup. to v
3, p : 74)
2006,dead foal, by Bosporus (IRE)
HANIMTAY , b , 1988 , bred by Odhan Baykara, by Centroline (GB), out of Ferule (USA), by Pretendre (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 74)
2006 (Mar 20), b, f, AS FLARE by Strike The Gold (USA)
Sedat Şentürk
HANİS KIZI , b , 1999 , bred by Ahmet Kavran, by Felek I, out of Mıss-You, by My Volga Boatman (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 74)
2006 (Jan 19), ch, c, MIRZABEK by Bullmarket
Ziya Ayaz
HANOVERIA (USA) , b , 1995 , bred by Darley Stud Management Inc., by Hansel (USA), out of Patricia ( USA), by Assert (IRE) (see
1. Sup. to v 3, p : 75)
2006 (Apr 08), b, f, IMMIGRANT SONG by Islambol
Ethem Murat Kesebir
60
Kısraklar - Broodmares
HAPPY HOUR , b , 2000 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Doyoun (IRE), out of Glorietta (USA), by Shadeed (USA) (see 1. Sup.
to v 3, p : 75)
2006 (Feb 04), ch, f, RASPBERRY by Free Man
Nişan Arek Kuyumciyan
HAPPY ROSO , b , 1998 , bred by Sebahaddin Şen, by Sun Music (IRE), out of Kızı I, by Likya (see 1. Sup. to v 3, p : 75)
2006 (Feb 07), b, c, EMİRİM by Velociraptor (GB)
Sebahaddin Şen
HARBİNGER , b , 1994 , bred by Kaya Erkkul, by Lockton (GB), out of Speed Faktor (GB), by Tina's Pet (GB) (see 1. Sup. to v 3, p :
75)
2006 (Apr 19), b, c, REVOLT by Velociraptor (GB)
Levent Göksu
HARİKA V , ch , 1990 , bred by Davide Franco, by Mille Balles (FR), out of Banque Privee (FR), by King Of Macedon (IRE) (see 1.
Sup. to v 3, p : 75)
2006 (Jun 05), b, f, LADY MELİS by Perfect Storm
Davide Franco
HASRETİM , b , 2002 , bred by Gülnur Gülerce, by River Special (USA), out of Dazzling, by All That Jazz (see v : 3, p : 47)
2006 (Mar 11), b, c, YAĞIZ HAN by Maynatay
Arslan Şen
Died in 2006
HATIANA (IRE) , ch , 1998 , bred by Princess Oettingen- and Spielberg , by Dr Devious (IRE), out of Stockrose (IRE), by Horage
(IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 76)
2006 (Apr 10), b, c, ADERANS by İsmethan
Süleyman Vural Oktav
HATSUMOMO , b , 2000 , bred by Neşet Kahraman Erturgut, by Always A Classic (CAN), out of Northern Sınger, by Chief Singer
(IRE) (see v : 3, p : 145)
2006 (Apr 07), b, c, BOYBAY by Mujtahid (USA)
Neşet Kahraman Erturgut
HAUTE RIVE (FR) , gr , 1991 , bred by H. B. Farm, by Highest Honor (FR), out of River L'huisne (FR), by Lyphard (USA) (see 1. Sup.
to v 3, p : 76)
2006, barren to Vieux Moghol (FR)
HAVİN , b , 1996 , bred by Tarık Aydın, by Rakan (USA), out of Saray Meydanlı, by Majestic Endeavour (CAN) (see 1. Sup. to v 3, p :
76)
2006 (Feb 26), b, f, ROYAL CROWN by Trapper
Tarık Aydın
HAYABUSA , b , 1999 , bred by Mahmut Ali Toz, by Red Route (GB), out of Baby Gırl, by Uğurtay (see 1. Sup. to v 3, p : 76)
2006 (Jan 08), b, f, AYPEKAN by Sri Pekan (USA)
Hami Yavaş
HAYRİYE , ch , 2001 , bred by Nuri Fuat Başak, by River Special (USA), out of Lazfeliz, by Lastkıng (see v : 3, p : 113)
2006 (Mar 25), b, c, BAHOZ by Distant Relative (IRE)
Mehmet Emin Üçeş
HAYRİYEHANIM , ch , 1993 , bred by Hasan Özcan Kızılkaya, by My Volga Boatman (USA), out of Kadriş, by Karayel (see 1. Sup. to
v 3, p : 76)
2006,dead foal, by Mountain Cat (USA)
61
Kısraklar - Broodmares
HAZ , ch , 2001 , bred by Ahmet Ziya Kutnak, by Strike The Gold (USA), out of Zırzop, by Uğurtay (see v : 3, p : 221)
2006 (Apr 23), b, f, STRANGE WORLD by Shining Steel (GB)
Selçuk Salar
HAZAL (FR) , ch , 1997 , bred by Mr Eric Puerari, by Sanglamore (USA), out of Atilal (USA), by Stately Don (USA) (see 1. Sup. to v 3,
p : 76)
2006 (Mar 01), ch, c, SPECIAL EDITION by Common Grounds (GB)
Mehmet Sencer Girgin
HAZALHATUN , b , 2001 , bred by Birol Çınaroğlu, by Eagle Eyed (USA), out of Sabriye I, by Dersim (see 1. Sup. to v 3, p : 76)
2006 (Mar 08), ch, f, BURSALI by Lockton (GB)
Mustafa Ağırlar and Nejat Çalışal
HAZALIM , b , 1997 , bred by Aziz Tepe, by Private Tender (GB), out of Je-Menfou, by Running Mill (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 76)
2006 (Mar 04), b, c, KUM BABA by Eagle Eyed (USA)
Erhan Kum
HAZAR (IRE) , b , 1988 , bred by Mount Coote Stud, by Thatching (IRE), out of Etoile Des Galles (GB), by Busted (GB) (see v : 3, p :
85)
2006, barren to Bin Ajwaad (IRE)
HELİN , b , 1996 , bred by Tarık Aydın, by Castle Rising (GB), out of Star Of Dance (IRE), by Sadler's Wells (USA) (see 1. Sup. to v 3,
p : 77)
2006 (Mar 16), b, c, ÇİYA by Trapper
Tarık Aydın
HERA , ch , 1997 , bred by Osman Budak, by Lockton (GB), out of Flyıng Cloud, by Castle Rising (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 77)
2006,f,dead, by Kaplan (IRE)
HERA GLORY , b , 1999 , bred by Burhan Mehmet Bilbaşar, by Galetto (FR), out of Halhal, by Hoy (GB) (see v : 2, p : 55)
2006 (Jan 29), b, f, HONFLEUR by Unaccounted For (USA)
Ali Levent Dilmaç
HERCAİ , b , 1995 , bred by E. Nedim Kurç, by Golden Prınce, out of Skinny Dipper (IRE), by Gay Fandango (USA) (see 1. Sup. to v 3,
p : 77)
2006 (May 13), b, c, KARA KURŞUN by Top Comas
Tümer Hunce
HERDEM , b , 1998 , bred by Sadettin Atığ, by Shining Steel (GB), out of Nuit De Fete (FR), by Night Shift (USA) (see 1. Sup. to v 3, p
: 77)
2006 (Mar 01), b, c, HORHOR by Key Prado (USA)
Cengiz Erbilişik
HERKÜL , ch , 1998 , bred by Ahmet Dışkaya, by Cuma, out of Nataşa I, by Make Strides (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 77)
2006 (May 07), b, c, YAPIŞTIR by Highest Vitesse (FR)
Mehmet Ali Topkaya
Died in 2006
HERNANDO KIZI , ch , 1998 , bred by Sedat Özcan, by Hernando (FR), out of Ariadne's Way (GB), by Anshan (GB) (see v : 2, p : 6)
2006 (May 05), ch, f, MISTRESS PURPLE by Cossack Guard (USA)
Hakan Sabri Özcan
HESCAPADE (FR) , b , 1999 , bred by Haras De Mauhourat, by Green Tune (USA), out of Sequoya Forest (USA), by Green Forest
(USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 77)
2006 (Mar 06), b, c, MASTER OF REALITY by Ocean Crest (USA)
62
Ethem Murat Kesebir
Kısraklar - Broodmares
HESPERIA , b , 2000 , bred by Tarık Aydın, by Doyoun (IRE), out of Star Of Dance (IRE), by Sadler's Wells (USA) (see v : 3, p : 189)
2006 (Mar 08), b, f, HİLDA by Trapper
Tarık Aydın
HEURE MAUVE (FR) , gr , 1999 , bred by Mme Anne-Marıe D'estaınvılle, by Baby Turk (IRE), out of Haute Rive (FR), by Highest
Honor (FR) (see 1. Sup. to v 3, p : 77)
2006 (Mar 17), ch, f, HAPPY GREEN by Green Gönen
Berrin Gedik
HEXE , b , 1998 , bred by Ethem Çehreli, by Wolf (CHI), out of Romına, by Sadi I (see 1. Sup. to v 3, p : 77)
2006 (Mar 01), b, c, KANSUGAVRİ by Maynatay
Nebahat Cankılıç
HIGHEST LADY , b , 1998 , bred by Sedat Özcan, by Highest Honor (FR), out of Helianthemum (USA), by Lyphard (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 77)
2006 (Apr 30), b, f, LOST by Cossack Guard (USA)
Hakan Sabri Özcan
HIGHLY DESIRABLE (IRE) , b , 1987 , bred by Cheveley Park Stud Ltd., by High Top (IRE), out of Snub (IRE), by Steel Heart (IRE)
(see 1. Sup. to v 3, p : 77)
2006 (Jan 30), b, f, GARRINCHA by Bold Pılot
Meral Atman and Begüm Atman Karataş
HIGHNESS DAUGHTER (FR) , b , 2000 , bred by Mmm Danıelle Merıan-Frıcker foaled in FR and imported from FR in 2000, ( see SBF
v : 053 ), by Zieten (USA), out of Highness Lady (GER), by Cagliostro (GER)
2006 (Mar 13), b, f, DELAL KIZ by Pardon (FR)
İlyas İlbey
HIRÇIN GÜZEL , b , 1999 , bred by Hikmet Tevfik Ataman, by Galetto (FR), out of My Top, by High Top (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p :
77)
2006 (Mar 12), b, c, HIZLI BEY by Ocean Crest (USA)
Hayrullah Doğan and Ümit Bekmezci
HIRÇINKIZ , ch , 1990 , bred by Karamko Tic. A. Ş., by Beydağ, out of Cezir, by Conte Zimon (see 1. Sup. to v 3, p : 78)
2006, no return to Patara Prınce
HISTORIETTE (GB) , ch , 1989 , bred by Miss K. Rausing, by Chief's Crown (USA), out of Maria Waleska (IRE), by Filiberto (USA)
(see 1. Sup. to v 3, p : 78)
2006, not covered in 2005
HİLAL , ch , 1994 , bred by Lale Atman, by Wouter Raaphorst (HOL), out of Hale [gairdie] (FR), by Gairloch (GB) (see v : 3, p : 86)
2006 (Mar 28), ch, f, FERSTAR by Kaplan (IRE)
Ferhat Topuz
HİMAYE , b , 1993 , bred by Hilmi Şimşek, by Ghathanfar (USA), out of Güvercin, by Karoo (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 78)
2006 (Mar 29), b, f, EYRIE by Eagle Eyed (USA)
Yavuz Vidinli
HİOS , ch , 1999 , bred by Selman Erdemirci, by Lockton (GB), out of Geyşa, by Ghathanfar (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 78)
2006 (Apr 08), ch, c, MY REX by Elixir (IRE)
Nazmiye D. Biriyetişir Akyüz and Tayfun Akyüz
HOLY HERO , b , 2001 , bred by Semra Yıldırım, by Sea Hero (USA), out of Burçin II, by Çukurova (see v : 3, p : 30)
2006, barren to Lockton (GB)
63
Kısraklar - Broodmares
HOLYCAT , b , 2001 , bred by Ali Levent Dilmaç, by Mountain Cat (USA), out of Halhal, by Hoy (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 78)
2006 (Mar 20), b, f, HOLLYWOOD by West By West (USA)
Ali Levent Dilmaç
HONEY CHURCH (USA) , b , 1988 , bred by Second Kirsmith Racing Ass., by Bering (GB), out of Countess Tully (GB), by Hotfoot
(GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 78)
2006 (Apr 04), b, c, HIGH LEVEL by Thunder Bolt I
Mehmet Kurt
HORSEPOWER (USA) , ch , 1999 , bred by Scott Kendall Elise W.Kendall, by Personal Hope (USA), out of Misty Connection (USA),
by Danzig Connection (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 78)
2006 (Apr 26), b, f, SYMBOL SONG by West By West (USA)
Kemal Kurt
HOT WIND , ch , 1994 , bred by Orhan Çolak, by Song , out of Gigi , by Kilikya (see 1. Sup. to v 3, p : 79)
2006, no return to Dark Moon
HOUSTON HOT (IRE) , b , 1997 , bred by Gay Wallace , by Forest Wind (USA), out of Bold And Brief (GB), by Bold Lad (IRE) (see
1. Sup. to v 3, p : 79)
2006 (Mar 12), gr, c, ARMAĞAN BEY by Al's Theatre (USA)
Mustafa Ateş
HOW DARE YOU , b , 1997 , bred by Muammer Kitapçı, by Wolf (CHI), out of Nişdare, by Nishapour (FR) (see 1. Sup. to v 3, p : 79)
2006, no return to Key Prado (USA)
HUMRİK KIZI , ch , 1998 , bred by Ahmet Kavran, by Felek I, out of Black Lıghtenıng, by Yemken (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 79)
2006, no return to Ali Osman
HUREM SULTAN (FR) , b , 1992 , bred by Mme Anne-Marie Gedik, by Baby Turk (IRE), out of Home Place (IRE), by Habitat (USA)
(see 1. Sup. to v 3, p : 79)
2006 (Apr 26), ch, c, HONEY POT by Green Gönen
Şerafettin Gedik
HUYSUZ DONNA , b , 1995 , bred by Kadir Noyan Birol, by Armanasco (IRE), out of Prestancia (FR), by Ile De Bourbon (USA) (see
1. Sup. to v 3, p : 79)
2006 (Feb 20), b, f, PURPLE by Fantastic Fellow (USA)
Ahmet Yücel Birol
HÜLYALIM , b , 1993 , bred by Osman Çıkıllı, by My Volga Boatman (USA), out of Sky Dancer (GB), by Nordance (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 79)
2006 (Mar 04), b, f, by Distant Relative (IRE)
Erman Çıkıllı
HÜNER , ch , 2001 , bred by Ömer Faruk Girgin, by River Bay (USA), out of Ravive (GB), by St Jovite (USA) (see 1. Sup. to v 3, p :
80)
2006 (Mar 08), ch, f, MÜCO by River Special (USA)
Hakan Honca
HÜR AZER , ch , 1990 , bred by Odhan Baykara, by Bachelor Party (IRE), out of Gülleraçtı, by Calaboose (GB) (see 1. Sup. to v 3, p :
80)
2006 (Feb 09), b, c, ESENAMONO by Mountain Cat (USA)
Ali Sülün
HÜRREM , b , 1994 , bred by Galip Aydın Arıkan, by Toraman, out of Giden, by Rugged (GB) (see v : 3, p : 89)
2006 (Jan 25), b, c, VOLGAHAN by Al's Theatre (USA)
Galip Aydın Arıkan
64
Kısraklar - Broodmares
IDA LUPINA (IRE) , b , 1995 , bred by Barronstown Stud and Ron Con foaled in IRE and imported from U.K. in 2006, ( see GSB v : 43,
p : 52 ), by Statoblest (GB), out of Alpine Symphony (IRE), by Northern Dancer (CAN)
2006 (Jun 08), ch, c, JUNIOR TAYBERK by Sulamani (IRE)
Tayral Tutumlu
ILDIZHAN , b , 1987 , bred by Abdurrahman Cantekinler, by Running Mill (GB), out of Groovy Girl (GB), by Averof (GB) (see 1. Sup.
to v 3, p : 80)
2006 (Mar 23), b, f, KAYAN YILDIZ by Burakhan
Abdurrahman Cantekinler Varisleri
ILES (GER) , b , 1992 , bred by Frau E. Barborikova, by Acatenango (GER), out of Iringa (GER), by Lagunas (GB) (see 1. Sup. to v 3, p
: 80)
2006 (Jan 16), b, c, DOĞANHAN by Strike The Gold (USA)
Hayrullah Doğan
ILINSKA (IRE) , b , 1996 , bred by G. Strawbridge London Thoroughbred S., by Nashwan (USA), out of Ghariba (IRE), by Final Straw
(GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 80)
2006 (Apr 12), ch, c, VELVET STORM by Bullmarket
Tayral Tutumlu
ILION (IRE) , b , 1999 , bred by Gainsborough Stud Management, by Bering (GB), out of Mithl Al Hawa (GB), by Salse (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 80)
2006 (Apr 11), b, f, ÇİRKİN KIZ by Pardon (FR)
İlyas İlbey
IMPROVISATION (GER) , b , 1987 , bred by Gestüt Wittekindshof, by Amyndas (IRE), out of Ili (GER), by Alpenkonig (GER) (see 1.
Sup. to v 3, p : 80)
2006, no return to Distant Relative (IRE)
IN DUE COURSE (USA) , b , 1997 , bred by Juddmonte Farms, by A.p. Indy (USA), out of Ixtapa (USA), by Chief's Crown (USA) (see
1. Sup. to v 3, p : 81)
2006 (Mar 29), b, f, CEYLANKIZ by Strike The Gold (USA)
Fikret Ceylan
INDINOLLA (USA) , ch , 1995 , bred by Nordic Thoroughbreds, by Theatrical (IRE), out of Ottomwa (USA), by Strawberry Road
(AUS) (see 1. Sup. to v 3, p : 81)
2006,early abortion, by Eagle Eyed (USA)
INNAMORATA , ch , 1997 , bred by Levent Sarıkaya, by Uğurtay, out of Marbella I, by Kılıçaslan (see 1. Sup. to v 3, p : 81)
2006 (Apr 08), b, f, INGLEWOOD by Rakan (USA)
Levent Sarıkaya
INSIDER'S VIEW (IRE) , ch , 1987 , bred by Moyglare Stud Farm Ltd., by Caerleon (USA), out of Sweet Mint (IRE), by Meadow Mint
(USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 81)
2006 (Mar 10), ch, c, ZEŞOKA NECİP by Lear White (USA)
Sadettin Atığ
INTRUDES , b , 1998 , bred by Mehmet Ali Beycan, by Paco, out of Gülhanım II, by Üni (see 1. Sup. to v 3, p : 81)
2006 (Apr 16), b, f, BELKİM by Tender's Son
Şeyho Suvermez
INVITATION (GER) , b , 1990 , bred by Gestut Erlengrund, by Nebos (GER), out of Inspiration (GER), by Alpenkonig (GER) (see 1.
Sup. to v 3, p : 81)
2006 (Mar 15), b, f, BİR DAHA by Natıve Procıda
E. Süleyman Sanver
65
Kısraklar - Broodmares
INVOQUE (IRE) , ch , 1997 , bred by Shadwell Estate Company Ltd, by Nashwan (USA), out of Gharam (USA), by Green Dancer
(USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 81)
2006 (Feb 26), b, f, HADİ HADİ by Perfect Storm
Caner Yücel Birol
IRADAH (USA) , ch , 1991 , bred by Lazy Lane Stables Inc, by Topsider (USA), out of Kittihawk Miss (USA), by Alydar (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 81)
2006 (Mar 13), b, c, ARTVİNLİ by Rakan (USA)
Davide Franco
IRISH VICTORY (IRE) , b , 1992 , bred by Thomas Joyce, by Danehill (USA), out of Royal Slip (IRE), by Royal Match (GB) (see 1.
Sup. to v 3, p : 82)
2006 (Apr 05), b, f, DOKU by Ocean Crest (USA)
Cengizhan Gödek
IRLAMAZ , b , 1999 , bred by Sedat Özcan, by Prestıge, out of Be Have, by Cossack Guard (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 82)
2006 (Mar 09), b, c, DESERT SHOT by Sabribey (GB)
Hakan Sabri Özcan
Died in 2006
IRLANDA FIRTINASI (IRE) , gr , 1995 , bred by Roemerhof Stud , by Tenby (GB), out of Grafton Street (GER), by Pentathlon (GB)
(see 1. Sup. to v 3, p : 82)
2006, barren to Sea Hero (USA)
IRLANDA RÜZGARI (IRE) , b , 1997 , bred by Mrs C. L. Weld, by Lake Coniston (IRE), out of House Music (IRE), by Thatching
(IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 82)
2006 (Feb 04), ch, c, GOLD BOY by Asakir (GB)
Vehbi Hakan Keleş
ISHTAR , b , 1994 , bred by Orhan Birol, by Armanasco (IRE), out of Sevim, by Vidar (see 1. Sup. to v 3, p : 82)
2006, no return to Royal Abjar (USA)
ISLE OF PALMS (IRE) , b , 1998 , bred by T. Stack and Mrs. Sue Magnier, by Caerleon (USA), out of Pirouette (IRE) , by Sadler's
Wells (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 82)
2006 (Apr 07), b, f, BULLSEYE by Mountain Cat (USA)
Ersan Özbelge
ISTIRANCA ROSE , b , 1996 , bred by Rasim Başgül, by Fasht Eldebl (GB), out of Büyük Istıranca, by Mummy's Game (GB) (see 1.
Sup. to v 3, p : 82)
2006 (May 15), ch, c, ŞİRİNHAT by Tender's Son
Sefer Ünlü
IŞILCAN , ch , 1997 , bred by Metin Çıkmaz, by Sun Music (IRE), out of Don Nehri (IRE), by Don (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 82)
2006, barren to Bin Ajwaad (IRE)
Died in 2006
IŞILDAR , b , 1996 , bred by Ali Uluçay, by Baba Seyfi, out of Gülsevim, by Prınce Charmıng (see 1. Sup. to v 3, p : 82)
2006, not covered in 2005
ITALIAN BEACH (IRE) , ch , 1998 , bred by Azienda Agricola La Vigna SRL foaled in IRE and imported from FR in 2005, ( see GSB v
: 44 ), by Primo Dominie (GB), out of Mermaid Beach (GB), by Slew O'gold (USA)
2006 (May 05), ch, c, by Lear White (USA)
Sadettin Atığ
66
Kısraklar - Broodmares
ITALY (GB) , b , 1988 , bred by Farmleigh Partners, by Slew O'gold (USA), out of Dancing Light (GB), by Dancer's Image (USA) (see
v : 3, p : 92)
2006, no return to Soylu Kan
İBRİKDERE , b , 2000 , bred by Ömer Faruk Girgin, by Lockton (GB), out of Rocky Reef (IRE), by Diamond Shoal (GB) (see 1. Sup.
to v 3, p : 83)
2006 (Apr 29), b, f, GÜLERŞA by Dear Star (GB)
Abdülkadir Güler
İCLAL (IRE) , ch , 2000 , bred by Mrs Eleanor Commins, by Prince Of Birds (USA), out of Misty Point (GB), by Sharpo (GB) (see 1.
Sup. to v 3, p : 83)
2006 (Mar 29), ch, c, BERATHAN by Unaccounted For (USA)
Arslan Aybek
İCRAAT , ch , 1994 , bred by Mustafa Alver and Dinçer Cebeci, by Barnato (USA), out of İcra, by Kılıçaslan (see 1. Sup. to v 3, p : 83)
2006 (Apr 15), ch, c, MELTAY by Galetto (FR)
Dicle Kimya Dep.Paz. Nak.Tar.veGıd.Ltd.Şrk.
İHVAN , b , 1994 , bred by Ahmet Cemal Kura, by Maradit (IRE), out of Ferüze, by Gerald Martin (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 83)
2006 (May 21), b, c, MANYASLI by Ajmera (GB)
Mehmet Ruhi Gülçubuk
İLAYDAKIZ , b , 2001 , bred by Mahmut Muhammet Tunalı, by Altınörs, out of Suzan II, by Ay Tudor (see 1. Sup. to v 3, p : 83)
2006,c,dead, by Eagle Eyed (USA)
İLKKAN , b , 1992 , bred by Erol Karasu, by Kahika, out of Feride I, by Doktor Seferof (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 83)
2006, no return to Castello (IRE)
İLKNASİP , b , 1993 , bred by A. Dinçer, by Columnist (GB), out of Luna, by Centroline (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 83)
2006 (Apr 20), b, c, ALLUŞ by Abrek
İbrahim Halil Akgünlü
İLKTAY II , ch , 1992 , bred by Tamer Düzgen, by Bachelor Party (IRE), out of Katrin, by Villeroy I (FR) (see 1. Sup. to v 3, p : 84)
2006, no return to Rakan (USA)
İMAN , ch , 1992 , bred by Gülsüm Eliyeşil, by Karayel, out of Adelaıda, by Rugged (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 84)
2006 (Apr 06), b, f, by Bin Ajwaad (IRE)
Gülsüm Eliyeşil
İMGE KIZ , b , 1998 , bred by Ahmet Erdoğan Atagün, by Süpertay, out of Endora I, by Edenrock (see 1. Sup. to v 3, p : 84)
2006 (Apr 29), b, f, by Alderado
Ahmet Erdoğan Atagün
İNGUR , b , 1998 , bred by Uğur Alp Atan, by Dersim, out of Canan , by Strange Love (FR) (see 1. Sup. to v 3, p : 84)
2006 (May 31), b, f, AYNURSU by Unaccounted For (USA)
Cahit Yurtoğlu
İNİTAY , b , 1996 , bred by Erdoğan Atay, by Hoy (GB), out of Turtay, by Eastern Star (see 1. Sup. to v 3, p : 84)
2006, no return to Bin Ajwaad (IRE)
67
Kısraklar - Broodmares
İPEK YOLU (GB) , b , 1999 , bred by Gainsborough Stud Management, by Anabaa (USA), out of Blushing Storm (USA), by Blushing
Groom (FR) (see 1. Sup. to v 3, p : 84)
2006, barren to Lockton (GB)
İREM , b , 1990 , bred by Sami Uluçay, by Gerald Martin (IRE), out of Devres, by Tünkut (see 1. Sup. to v 3, p : 84)
2006 (Apr 24), b, c, ŞOGUN by Mon Amour I
Sabahattin Uluçay
İREMNAZ , b , 1995 , bred by S. Sırrı Turhan, by Barnato (USA), out of Courvoısıer, by Best Song (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 84)
2006 (Apr 09), b, c, ATILKURT by Velociraptor (GB)
Ali Erol
İRLANDALI KIZ , ch , 1999 , bred by Osman Budak, by Royal Abjar (USA), out of Eha's Song (USA), by Shadeed (USA) (see 1. Sup.
to v 3, p : 84)
2006 (Mar 21), ch, c, EXCAVATOR by Kaplan (IRE)
Fedai Kahraman
İSİS , b , 1995 , bred by Salih Taviloğlu, by Tüten, out of Blondıe, by Villeroy I (FR) (see 1. Sup. to v 3, p : 84)
2006 (May 07), b, c, ZÜBEYİR AĞA by Sunday Surprıse
Abdulsemet Turan
İSKENDERUNLU , b , 1998 , bred by İsmet Besim Tortoş, by Han-Bakü, out of Mona Lisa I, by Rakan (USA) (see 1. Sup. to v 3, p :
84)
2006, not covered in 2005
İZMİTLİ (GB) , b , 1999 , bred by A. Lyons Bloodstock foaled in GB and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v : 44, p : 1823 ), by
Emperor Jones (USA), out of Mysterious Plans (IRE), by Last Tycoon (IRE)
2006 (Feb 22), b, c, DEĞİRMENDERELİ by Distant Relative (IRE)
Engin Danyer and Turgay Akarca
JACGULINE , ch , 1996 , bred by Yakup Demir Tokdemir, by Aristocrat (GB), out of Swingin Dusty (USA), by Dust Commander
(USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 85)
2006, no return to Velociraptor (GB)
JALE II , b , 1991 , bred by Reşat Öner, by Hakan I, out of Işık, by Crescendo (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 85)
2006 (Apr 15), gr, c, BLACK TIGER by Baranoviçi
Talat Öner
JAMAICA AFFAIR (USA) , b , 1996 , bred by Mrs. Edgar Kitchen, by Black Tie Affair (IRE), out of Ecole D'humanite (USA), by Bold
Forbes (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 85)
2006 (May 24), b, c, PRENS HECTOR by Mountain Cat (USA)
Ersan Özbelge
JANCAN (IRE) , b , 2001 , bred by Yakup Demir Tokdemir, by Petorius (IRE), out of River Low (IRE), by Lafontaine (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 85)
2006 (Apr 15), b, c, İNCEKLİ by Rakan (USA)
Ahmet Cavcav
JANJER , b , 1994 , bred by Ertuğrul Toğan, by Eastern Dancer (GB), out of Yavaş Ol Kaptan, by Columnist (GB) (see 1. Sup. to v 3, p :
85)
2006 (Apr 20), ch, f, HEATSTORM by Uğurkan
Haldun Coşkun and Osman Hakan Coşkun
JANSET , b , 2001 , bred by Hikmet Işıl Birol Koç, by Red Route (GB), out of Zou Zounı, by Vidar (see v : 3, p : 221)
2006, no return to Aristocrat (GB)
68
Kısraklar - Broodmares
JARDIN DE LILA , gr , 2000 , bred by Banu Saydam, by Galetto (FR), out of Güldita, by Bankocu (see 1. Sup. to v 3, p : 85)
2006 (Mar 25), gr, f, DUTLUK SOKAK by Rakan (USA)
Hasan Saydam
JAY JAY , b , 1996 , bred by Rıdvan Dilmen, by Barbar, out of Moon Lıght , by Cock Robin (USA) (see v : 2, p : 90)
2006, no return to River Special (USA)
JAZZ JULIET , b , 1998 , bred by Osman Sami Katırcıoğlu, by Ghathanfar (USA), out of Terrestrıal, by Kamalpour (GB) (see 1. Sup. to
v 3, p : 85)
2006 (Apr 23), b, f, ALKIMLI by Perugino Star (IRE)
Mehmet Fatih Türktaş
JEWEL PRINCESS , ch , 2000 , bred by Adnan Yücetürk, by Always A Classic (CAN), out of Prıncess Sera, by Bachelor Party (IRE)
(see v : 3, p : 158)
2006 (Mar 29), b, f, MAVİ DENİZ by Pardon (FR)
Hakan Yücetürk
JOCKER DANCER , ch , 1986 , bred by Ahmet Yücel Birol, by Crofter (USA), out of Reggae Dancer (IRE), by Gay Fandango (USA)
(see 1. Sup. to v 3, p : 86)
2006 (Apr 22), b, c, FETHİ AMCA by Hanaş
Atan Yetiş.Ve Tarım A.Ş.
JOHNNY AND CLYDE (USA) , ch , 1998 , bred by Springwood LLC Et Al foaled in USA and imported from U.K. in 2006, ( see Am.
SB. Electronic ), by Sky Classic (CAN), out of Starstruck Gal (USA), by Stage Door Johnny (USA)
2006 (Mar 22), ch, c, PRINCE EMİR by No Excuse Needed (GB)
Necati Demirkol
JOVI SAN (USA) , ch , 1995 , bred by Marvin Malmuth Sonja Malmuth, by St Jovite (USA), out of Elegant Victress (USA), by Sir Ivor
(USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 86)
2006 (Mar 25), ch, f, YOGA by Galetto (FR)
Cem Narin
JUANITA (GB) , b , 1996 , bred by Stowell Hill Ltd.Major Mrs. R.B.Kennard, by Be My Chief (USA), out of Dominio (IRE), by
Dominion (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 86)
2006 (Jan 08), b, c, KALLAVİ by Fantastic Fellow (USA)
Ahmet Yücel Birol
JUBILANTLY , b , 2000 , bred by Sadettin Atığ, by Judge T C (USA), out of Irish Victory (IRE), by Danehill (USA) (see v : 3, p : 91)
2006 (May 03), b, c, BAHADIR HAN by Bin Ajwaad (IRE)
Bahadır Gödek
JUDIANA (IRE) , b , 1999 , bred by D. Veitch , by Dolphin Street (FR), out of Royaleffort (IRE), by Dunphy (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p
: 86)
2006,f,dead, by Ocean Crest (USA)
JUMAIRAH , ch , 2002 , bred by Gürhan Şevket Özbelge, by Marlin (USA), out of Şahnaz, by Orak (see v : 3, p : 193)
2006, not covered in 2005
JUNIOR SULTAN , b , 2000 , bred by Hikmet Tevfik Ataman, by Playboy Junior, out of Nurhatun, by Gap Of Dunloe (FR) (see 1. Sup.
to v 3, p : 86)
2006 (Mar 10), ch, c, DROP OF RAIN by Nursultan
Haci İpek
JUST A CHOCOLATE (GB) , b , 1997 , bred by J. G. Charlton, by Alhijaz (GB), out of Persian Air (IRE), by Persian Bold (IRE) (see
1. Sup. to v 3, p : 86)
2006,dead foal, by Fantastic Fellow (USA)
69
Kısraklar - Broodmares
JUST A PROMISE (FR) , ch , 2001 , bred by Gainsborough Stud Management Ltd, by Grand Lodge (USA), out of Jural (GB), by Kris
(GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 86)
2006 (Mar 24), b, c, KING TO KING by Sri Pekan (USA)
Murat Cavcav
JUST FABULOUS (FR) , b , 1987 , bred by Wertheimer and Frere, by Fabulous Dancer (USA), out of Pink Valley (USA), by Never
Bend (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 86)
2006 (Mar 28), b, f, SİBEL SULTAN by Shining Steel (GB)
Ali Fuat Sönmez
JUST ON THE MARKET (IRE) , ch , 1997 , bred by Peter McCutcheon, by Shalford (IRE), out of Evanna's Pride (IRE), by Main Reef
(GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 86)
2006, no return to Unaccounted For (USA)
KABARDİNKA , ch , 2001 , bred by Nusret Balkaroğlu, by Shining Steel (GB), out of Gerdanlı, by Private Tender (GB) (see 1. Sup. to
v 3, p : 87)
2006 (Feb 22), b, f, FEHİME TEYZE by Kafkas Kartalı
Bedri Balkar Balkaroğlu
KADİFE , b , 1996 , bred by Davide Franco, by Grand Lodge (USA), out of Kama (GER), by Pentathlon (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 87)
2006 (Mar 19), b, f, NUMBER STONE by Mujtahid (USA)
Davide Franco
KAISERFREUDE (IRE) , gr , 1989 , bred by Gestut Zoppenbroıch, by Kenmare (FR), out of Kaiserzeit (GER), by Cortez (GER) (see 1.
Sup. to v 3, p : 87)
2006 (May 14), gr, f, KALBENİM by Medya
Serdar Kemal Özçolak
KALBİMDESİN , ch , 2001 , bred by İsmail Hadioğlu, by Fly So Free (USA), out of Saratoga Stage (USA), by Saratoga Six (USA) (see
v : 3, p : 174)
2006 (Mar 19), ch, c, CESUR TAYFA by Bizim Ayancikli (IRE)
İsmail Hadioğlu
KALIMAT (GB) , b , 1994 , bred by Ahmed M.Foustok, by Be My Guest (USA), out of Kantado (IRE), by Saulingo (GB) (see 1. Sup. to
v 3, p : 87)
2006 (Feb 11), b, f, NAUGHTY GIRL by Unaccounted For (USA)
Ali Celalettin Alkan
KAMELYA , b , 2000 , bred by Adem Erdölek, by Doyoun (IRE), out of Glacial Moon (USA), by Arctic Tern (USA) (see v : 3, p : 74)
2006 (Apr 18), b, f, KADRİYECAN by Commoner
Mehmet Emin Demirkıran
KANAT , b , 2000 , bred by Burhanettin Şen, by Abbas, out of Fava, by Rambo Dancer (CAN) (see v : 3, p : 62)
2006, no return to Perugino Star (IRE)
KAPİŞ , b , 2002 , bred by Ömer Halim Aydın, by West By West (USA), out of Shifting Time (GB), by Night Shift (USA) (see v : 3, p :
181)
2006 (Jan 25), b, c, ULAKHAN by Ulaklı
Fatine Özsoy
KARA FIRTINA (GB) , b , 1998 , bred by Chevely Park Stud Ltd, by Bishop Of Cashel (GB), out of Right To The Top (GB), by
Nashwan (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 87)
2006 (Mar 23), b, f, by Shining Steel (GB)
Abdülkadir Aksoy
70
Kısraklar - Broodmares
KARACAGÜLÜ , ch , 1999 , bred by Alaattin Karaca, by Tender Prınce, out of Evıta, by Vacarme (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 87)
2006, not covered in 2005
KARACEL , b , 2001 , bred by İlyas Çokay, by Danzero (AUS), out of Secret Rapture (USA), by Woodman (USA) (see v : 3, p : 176)
2006 (Mar 02), b, c, BAY KARAHAN by Kavranhan
Ahmet Kavran
KARADANTEL , gr , 1995 , bred by Çetin Yetik, by Lockton (GB), out of Heavenly Princess (IRE), by Godswalk (USA) (see 1. Sup. to
v 3, p : 87)
2006 (May 13), ch, f, AKDENİZ GÜZELİ by Deniz Gücü
Mevlüt Taniyit
KARADOĞAN , ch , 2001 , bred by Metin Turgut, by Thunder Bolt I, out of Çöl Dikeni, by The Best (see v : 3, p : 44)
2006, no return to Bin Ajwaad (IRE)
KARADUL , b , 1995 , bred by Ahmet Dışkaya, by Sür'at, out of Under Heaven (GB), by Anax (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 88)
2006, no return to Grey Hawk
KARAGÜZELİ , b , 1997 , bred by İlhan Kuç, by Emrah I, out of Yasemen, by Kamalpour (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 88)
2006 (May 29), b, c, ASKAPLAN by Castello (IRE)
Kadir Akcan
KARAKEÇİHATUNU , b , 2000 , bred by Cindi Yıldız, by Tender Cock, out of Esenyel, by Ghathanfar (USA) (see v : 3, p : 58)
2006 (Mar 25), ch, f, NANELİ GÜZELİ by Young Prınce
Cindi Yıldız
KARAKIZ , b , 2001 , bred by Ersen Kuru, by George Thomas, out of Prıntemp, by Eastern Star (see 1. Sup. to v 3, p : 88)
2006 (May 28), b, c, VOLKİ by Kizilderili (USA)
Ersen Kuru
KARAKIZIM , b , 2000 , bred by Edip Çizmeci, by Strike The Gold (USA), out of Çokşeker, by Hoy (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 88)
2006 (Apr 04), b, f, GOLDİNGOR by Aristocrat (GB)
Mustafa Demir
KARAMELA , b , 1996 , bred by Fatih Türeray, by Uğurtay, out of Su I, by Ay Tudor (see 1. Sup. to v 3, p : 88)
2006 (Jan 24), b, f, MANILATAY by Manila (USA)
Kemal Tezcanlılar
KARAPİRE , b , 1995 , bred by Levent Durmuş, by Ghathanfar (USA), out of Derya II, by Çakabey I (see 1. Sup. to v 3, p : 88)
2006 (May 07), b, c, DİZDARPAŞA by Sivrihisarlı
Haluk Dizdaroğlu
KARIDES (GB) , ch , 1996 , bred by Bloomsbury Stud, by Superlative (IRE), out of Believe The Chick (USA), by Believe It (USA) (see
v : 3, p : 100)
2006 (Apr 15), ch, c, HAMIR PET by Aristocrat (GB)
Sinan Bingölbali
KAŞEMUMKARA , b , 1991 , bred by İlyas Çokay, by Rakan (USA), out of Wig (USA), by Clever Trick (USA) (see v : 3, p : 100)
2006 (Mar 03), b, c, AĞAHAN by Bin Ajwaad (IRE)
Mehmet Hanefi Şahin
71
Kısraklar - Broodmares
KAŞGAR , b , 1997 , bred by Mehmet Necdet Narin, by Pro Gay, out of Kashmiri Snow (GB), by Shirley Heights (GB) (see 1. Sup. to v
3, p : 89)
2006 (Mar 14), b, c, by Perfect Storm
Mehmet Necdet Narin
KATİBE , b , 1996 , bred by Mehmet Milli, by Aristocrat (GB), out of Increase (USA), by Tom Rolfe (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 89)
2006 (May 13), b, c, TORRES by Eagle Eyed (USA)
Halid Milli
KAVALA LADY , ch , 2000 , bred by Muammer Kitapçı, by Natıve Procıda, out of Top Honor, by Highest Honor (FR) (see v : 3, p :
202)
2006 (Feb 09), gr, f, VALERA by George Thomas
Kamil Levent Kitapçı
KAYLA , b , 1999 , bred by Osman Hattat, by Mujtahid (USA), out of Shot Stopper (GB), by Bellypha (IRE) (see v : 2, p : 120)
2006 (Feb 17), b, f, MISS BEBEK by Velociraptor (GB)
Mete Levent Topsakal and Orhun Ene
KAZAK DANCER , b , 1992 , bred by Sedat Özcan, by Cossack Guard (USA), out of Gay Trouble (FR), by Sir Gaylord (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 89)
2006 (May 05), ch, f, CUTE KID by Unaccounted For (USA)
Hakan Sabri Özcan
KAZAK NURU , b , 1992 , bred by Sedat Özcan, by Cossack Guard (USA), out of Şale, by Uygar (see 1. Sup. to v 3, p : 89)
2006, not covered in 2005
KEBİRE , b , 2001 , bred by Mehmet Ercan Emre, by Sea Hero (USA), out of Lady Sera (GB), by Mummy's Game (GB) (see v : 3, p :
109)
2006 (Feb 21), gr, c, THUTMOSIS by Kosturan (FR)
Mehmet Ercan Emre
KEEP SHINING (USA) , ch , 1980 , bred by A. A. Speelman, by Stage Door Johnny (USA), out of Carolina Moon (USA), by Grey
Dawn II (FR) (see v : 3, p : 101)
2006, no return to Distant Relative (IRE)
KELEMETİ , gr , 1992 , bred by Mehmet Kurt, by Ezy Koter (GB), out of Well Taken (IRE), by Welsh Saint (GB) (see 1. Sup. to v 3, p
: 90)
2006, no return to Velociraptor (GB)
KEMENÇEM , b , 2001 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Entrepreneur (GB), out of Cephista (GB), by Shirley Heights (GB) (see v :
3, p : 36)
2006 (Mar 07), b, f, GÜLHANE by Sri Pekan (USA)
Mehmet Eren Doğanbey
KEN PIPER (FR) , gr , 1996 , bred by Monsieur Jean Biraben, by Kendor (FR), out of Queen's Piper (GB), by Song (GB) (see 1. Sup. to
v 3, p : 90)
2006 (Jan 24), ch, c, CITY CAT by Mountain Cat (USA)
Zülfikar Bıçakcı
KENDİŞAH , ch , 1998 , bred by Gülsüm Eliyeşil, by Cock Robin (USA), out of Melıssamıa, by Cartegena (see v : 2, p : 85)
2006 (Feb 24), b, f, ŞAHNAME by Bin Ajwaad (IRE)
Gülsüm Eliyeşil
72
Kısraklar - Broodmares
KENTUCKY BELLE (GB) , b , 1984 , bred by Tally Ho Stud Co Ltd, by Glint Of Gold (GB), out of Baltimore Belle (GB), by Bold Lad
(IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 90)
2006 (May 02), b, f, CADI ÜLKER by Bin Ajwaad (IRE)
Turgut Kutlu
KEPEZLİ , b , 1993 , bred by Sabahattin Uluçay, by Moun A'mour, out of Kurnaz, by Afayoon I (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 90)
2006, not covered in 2005
KETME ATLAS , b , 2002 , bred by Baran Düçem Cemiloğlu, by Revoque (IRE), out of Serrate (GB), by Sharpo (GB) (see v : 3, p :
178)
2006 (Apr 11), b, f, NITROCELL by Nitro (GB)
Dicle Kimya Dep.Paz. Nak.Tar.veGıd.Ltd.Şrk.
KEYLOCK (USA) , b , 1990 , bred by Pillar Stud Inc and Lord Howard de Walden, by Diesis (GB), out of Sure Locked (USA), by
Lyphard (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 90)
2006 (May 08), b, c, BARBAROS EGE by Sri Pekan (USA)
Derviş Meral
KHAYDARA (IRE) , b , 1986 , bred by His Highness the Aga Khan's Studs S.C., by Indian King (USA), out of Khatima (IRE), by
Relko (GB) (see v : 3, p : 102)
2006, barren to Distant Relative (IRE)
KHAZINAT EL DAR (USA) , b , 1994 , bred by Shadwell Estate Company Ltd and Shadwell Farm Inc., by Slew O'gold (USA), out of
Alghuzaylah (IRE), by Habitat (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 90)
2006, barren to Mujtahid (USA)
KINALIM , ch , 1991 , bred by Mustafa Kaya Erkkul, by Centroline (GB), out of Teak Wood, by Touching Wood (USA) (see 1. Sup. to
v 3, p : 90)
2006 (Mar 15), ch, f, DEEP SECRET by Galetto (FR)
Cüneyt Çalıcıoğlu
KING SEL , ch , 1999 , bred by Mehmet Anuş Sel, by Kıngefe, out of Ozon, by Script Ohio (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 91)
2006 (Mar 31), b, f, ELASEL by Velociraptor (GB)
Mehmet Anuş Sel
KIRMIZI KARANFİL , b , 1996 , bred by Atilla Midilli, by Sun Music (IRE), out of Karanfil, by Afayoon I (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p
: 91)
2006 (Jan 25), b, c, ÇEVİKÖZ by Ocean Crest (USA)
Zihni Tarık Canbay
KIŞ RÜZGARI , b , 1997 , bred by Hilmi Narmanlı, by Old Bond, out of Marbella, by Noalto (GB) (see v : 2, p : 83)
2006, no return to Sunday Surprıse
KITMIR , b , 1997 , bred by Ahmet Cemal Kura, by Kanuni (IRE), out of Diliyeşil, by Karayel (see 1. Sup. to v 3, p : 91)
2006, no return to Castello (IRE)
KITOPH (IRE) , b , 1995 , bred by Massimo Marchetti, by Night Shift (USA), out of Soxoph (GB), by Hotfoot (GB) (see 1. Sup. to v 3,
p : 91)
2006 (Feb 02), ch, f, NUR CEMAL by Strike The Gold (USA)
Abdulkadir Koç
KIVILCIM , b , 1998 , bred by Ökkeş Sadık Necmettin Eliyeşil, by My Volga Boatman (USA), out of Kit Kat, by Karayel (see 1. Sup. to
v 3, p : 91)
2006, no return to Ramadan
73
Kısraklar - Broodmares
KIYIKENTLİ , b , 2000 , bred by Özkan İşgüden, by Mutamanni (GB), out of Hello Ireland (GB), by Reference Point (GB) (see 1. Sup.
to v 3, p : 91)
2006 (Apr 16), b, f, THE LAST PRINCESS by Medya
Tolga Hakan Ceyhan
KIZIMBENİM , b , 1999 , bred by Abdurrahman Cantekinler, by Cartekıtt, out of Rozi, by Botero (see v : 2, p : 112)
2006, no return to Top Comas
KIZIMFERDA , ch , 1996 , bred by Erdoğan Çelikdemir, by Yildiran I (GB), out of Honey Moon I, by Aristocrat (GB) (see 1. Sup. to v
3, p : 91)
2006 (Mar 15), b, c, DELİRÜZGAR by Tos Dancer (IRE)
Ekrem Beşerler
Died in 2006
KİMİNKIZI , b , 1997 , bred by Burhan Sölpük, by Suivant (USA), out of Biliyormusunuz Kim, by Vidar (see v : 3, p : 104)
2006 (May 08), b, f, by Medya
Ahmet Engin Gıcır
KİT KAT , ch , 1990 , bred by Ökkeş Sadık Necmettin Eliyeşil, by Karayel, out of Makita, by Rugged (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 92)
2006 (Feb 07), ch, f, TALULAH by Nursultan
Ökkeş Sadık Necmettin Eliyeşil
KLAMANTIN , b , 1998 , bred by Mehmet Milli, by Tender Prınce, out of Increase (USA), by Tom Rolfe (USA) (see 1. Sup. to v 3, p :
92)
2006, no return to Royal Abjar (USA)
KLARA I , b , 1988 , bred by Onur Yetkin, by Koca Yusuf, out of Black Swan, by Longonat (FR) (see 1. Sup. to v 3, p : 92)
2006 (Apr 02), b, c, SAİDO by Karakol (IRE)
Şeyhmüslüm Aksoy
KLASİK BAHAR , ch , 2001 , bred by Sadrettin R. G. Atığ, by Always A Classic (CAN), out of Baharlilys (GB), by Green Dancer
(USA) (see v : 3, p : 16)
2006 (Apr 25), b, c, ARMAN KLASİK by Armanasco (IRE)
Davut Kaya
KLUBNİKA , ch , 1999 , bred by Vural Cengiz Çakım, by Johny Guıtar, out of Latoya, by My Volga Boatman (USA) (see 1. Sup. to v 3,
p : 92)
2006 (Apr 06), ch, c, CAUSA PRIMA by Strike The Gold (USA)
İdil Atakol
KNEES TO KNESS (IRE) , ch , 1998 , bred by Diarmuid Horgan, by Tagula (IRE), out of Sister Dympna (GB), by Grundy (IRE) (see
1. Sup. to v 3, p : 92)
2006 (Mar 18), ch, c, MAGADAN by Fantastic Fellow (USA)
Hulusi Gürsel
KOKO CAMBO , b , 1998 , bred by Davide Franco, by Storm II, out of Julıe, by Julio Mariner (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 92)
2006, no return to Woodchat (USA)
KORALEV , ch , 2001 , bred by Mazlum Kayacık, by Red Bishop (USA), out of Kupa Kizi (GB), by Prince Sabo (GB) (see v : 3, p :
105)
2006 (Apr 19), gr, f, SAHRA by George Thomas
Beyhan Kibar
74
Kısraklar - Broodmares
KORTAY (USA) , ch , 1998 , bred by Stronach Stables, by Diesis (GB), out of Supah Gem (USA), by Gold Meridian (USA) (see 1. Sup.
to v 3, p : 92)
2006 (Mar 25), b, f, DIVEL WEST by Key Prado (USA)
Erdoğan Şenocaklı
KOŞAN GÜZEL , b , 1998 , bred by Ali Celalettin Alkan, by Pro Gay, out of Wındmıll, by Running Mill (GB) (see 1. Sup. to v 3, p :
92)
2006,f,dead, by Bin Ajwaad (IRE)
KÖPÜK , b , 2000 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Speed, out of Allez Alpha (IRE), by Ela-Mana-Mou (IRE) (see v : 3, p : 5)
2006 (Mar 10), b, c, by Elixir (IRE)
Murat Atlı
KRASIVA (GB) , ch , 1997 , bred by Mrs G. Macrae foaled in GB and imported from U.K. in 1997, ( see GSB v : 44, p : 2460 ), by
Elmaamul (USA), out of Silent Pearl (USA), by Silent Screen (USA)
2006 (Mar 27), b, f, KLARITAS by Distant Relative (IRE)
Saim Bora Atakol
KRISDALINE (USA) , ch , 1990 , bred by Jerry M. Cutrona, Sr., by Kris S. (USA), out of Shredaline (USA), by Shredder (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 93)
2006,f,dead, by Distant Relative (IRE)
KUMSAL , ch , 1994 , bred by Muzaffer Özgan, by Keben, out of Handan , by Tünkut (see 1. Sup. to v 3, p : 93)
2006,f,dead, by Grey Hawk
KUNST (FR) , b , 1993 , bred by Dayton Limited, by Groom Dancer (USA), out of Keniant (FR), by Noir Et Or (GB) (see 1. Sup. to v 3,
p : 93)
2006 (Feb 16), b, f, MINETTA by Sam Holme (IRE)
Özkan İşgüden
KUPA KIZI (GB) , ch , 1996 , bred by Miss G. Abbey, by Prince Sabo (GB), out of Farewell Letter (USA), by Arts And Letters (USA)
(see 1. Sup. to v 3, p : 93)
2006, no return to Finisher
KURTAR , b , 1994 , bred by Sedat Özcan, by Cossack Guard (USA), out of Begüm I, by Novius (FR) (see 1. Sup. to v 3, p : 93)
2006 (Mar 04), b, c, SARI YUSUP by Velociraptor (GB)
Mustafa Kaya
Died in 2006
KUTAS , b , 1993 , bred by Behçet Homurlu, by Tora-Tora, out of Penny's Double (GB), by Cavo Doro (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 93)
2006 (Apr 15), b, c, KAYABERK by Bin Ajwaad (IRE)
İbrahim Taşyürek
KUTLU MELEK , b , 1991 , bred by Odhan Baykara, by Bachelor Party (IRE), out of Tılsım I, by Close Harmony (GB) (see v : 3, p :
105)
2006 (Mar 10), b, c, AĞAOĞLU by Bin Ajwaad (IRE)
Ali Şahin
KUWAH (IRE) , ch , 1991 , bred by Shadwell Estate Company Ltd, by Be My Guest (USA), out of Forest Lair (IRE), by Habitat (USA)
(see 1. Sup. to v 3, p : 93)
2006, no return to Dinyeper (GB)
75
Kısraklar - Broodmares
KUYMAK , b , 2001 , bred by Banu Saydam, by Manila (USA), out of Tutti Furitti, by Uğurtay (see v : 3, p : 205)
2006, no return to Ramadan
KUZEY RÜZGARI , b , 1997 , bred by Sadrettin R. G. Atığ, by Czaravich (USA), out of Ocean Love (USA), by Spend A Buck (USA)
(see 1. Sup. to v 3, p : 94)
2006 (Mar 30), ch, f, REMEMBER THE NAME by Dinyeper (GB)
Tahsin Begimgil
KÜBRACAN , b , 2001 , bred by Ömer Faruk Girgin, by Sea Hero (USA), out of Tirol's Crown (IRE), by Tirol (IRE) (see v : 3, p : 201)
2006 (Mar 15), b, f, by Dinyeper (GB)
Rahmi Çobanoğlu
KWAANIS (IRE) , b , 1992 , bred by Gainsborough Stud Managemet, by Lead On Time (USA), out of Raiwand (GB), by Tap On Wood
(IRE) (see v : 3, p : 106)
2006 (Feb 16), b, c, ANDROMEDA by Common Grounds (GB)
Hayrettin Karamazı
L' ARITA (FR) , ch , 1997 , bred by Darley Stud Management Co., by Arazi (USA), out of Lypharita (FR), by Lıghtnıng (FR) (see 1.
Sup. to v 3, p : 94)
2006 (Feb 11), ch, f, EBRULİ by Bullmarket
Adem Erdölek
L'AMAZONE , b , 2001 , bred by Uğur Alp Atan, by Galetto (FR), out of Ezgim, by Aristocrat (GB) (see v : 3, p : 60)
2006 (Mar 23), b, f, MOJİTO by Bosphorus Kıng
Rıza İlkay Yılmaz
LA BELLA (IRE) , ch , 1997 , bred by Milltown Stud, by Lil E Tee (USA), out of Fast Dixie (USA), by Mining (USA) (see 1. Sup. to v
3, p : 94)
2006 (Mar 30), b, f, LA VITA E BELLA by Sri Pekan (USA)
Süleyman Selman Taşbek
LA GITANE , b , 2001 , bred by Fethi Atan, by Doyoun (IRE), out of Lawfull Blue (IRE), by Bluebird (USA) (see v : 3, p : 113)
2006 (May 08), b, c, ŞANBEY by Başpilot
Atan Yetiş.Ve Tarım A.Ş.
LA LUNA , b , 1997 , bred by Orhan Özsoy, by Başkomutan, out of Gurbet, by Running Mill (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 94)
2006, no return to Burakhan
LA NINYA , ch , 1996 , bred by Ercan Emre, by Bachelor Party (IRE), out of Jestimin, by Uğurtay (see 1. Sup. to v 3, p : 94)
2006 (Apr 03), ch, c, URFALI by Akabey (IRE)
Ali Kılıç
LA PEREGRINA , b , 1997 , bred by Hasan Adalı, by Thyphonıc Rısıng, out of Allegranza (GB), by Bustino (GB) (see 1. Sup. to v 3, p
: 95)
2006 (May 05), ch, f, GOLDEN DREAM by Dinyeper (GB)
Vehbi Hakan Keleş
LA SAMBA , b , 1994 , bred by Şerafettin Gedik, by Villeroy I (FR), out of Luth De Saphir (FR), by Guadanini (FR) (see 1. Sup. to v 3,
p : 95)
2006 (Apr 21), b, c, MANİTOBA by Mujtahid (USA)
Berrin Gedik
LABİMBA I , b , 1992 , bred by Hikmet Tevfik Ataman, by Eastern Star, out of La Bimba (USA), by Arts And Letters (USA) (see v : 3,
p : 107)
2006 (Mar 20), b, c, BADASTEEL by Shining Steel (GB)
Abdülhadi Çelen
Died in 2006
76
Kısraklar - Broodmares
LADY ASOOF , b , 1997 , bred by Ali Celalettin Alkan, by Uğurtay, out of Asoof (GB), by Milford (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 95)
2006 (Mar 17), b, f, LADY GÜNSELİ by Sea Hero (USA)
Tahsin Begimgil
LADY ATEN , ch , 2001 , bred by Yaşar Kaya, by Sun Music (IRE), out of Fairlanda (IRE), by Ballad Rock (IRE) (see v : 3, p : 60)
2006 (Mar 01), ch, f, ŞEPŞEKER by Kavranhan
Orhan Kibar
LADY BE LUCKY (IRE) , b , 1992 , bred by Mrs J. Costelloe, by Taufan (USA), out of Chilblains (GB), by Hotfoot (GB) (see 1. Sup.
to v 3, p : 95)
2006 (Apr 20), b, c, LAUREL by Perfect Storm
Cengiz Erbilişik
LADY BIRD I , ch , 1991 , bred by M. Niyazi Polatyar, by Eastern Star, out of Uçakkaçtı, by Calaboose (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 95)
2006 (Mar 30), b, c, BULL MARTIN by Bullmarket
Aydın Engin
LADY BIRD II , ch , 1991 , bred by Şerafettin Gedik, by Villeroy I (FR), out of Dwight Stones (FR), by Tennyson (FR) (see 1. Sup. to v
3, p : 95)
2006 (May 08), ch, f, SEVİMLİ by Felek I
Ahmet Türksoy
LADY CARMEN (IRE) , b , 1996 , bred by Humphrey Okeke, by Petong (GB), out of Carmelina (IRE), by Habitat (USA) (see 1. Sup.
to v 3, p : 95)
2006 (May 02), b, c, OPERATOR by Fantastic Fellow (USA)
Fedai Kahraman
LADY CONNAUGHT (GB) , b , 1982 , bred by Col Julian Berry, by Connaught (GB), out of Ringaround (GB), by Martinmas (GB)
(see 1. Sup. to v 3, p : 95)
2006 (Apr 01), ch, f, ATHENA by Shrewd Idea (GB)
Meral Atman and Lale Melek Atman
LADY ELEMİS , b , 1997 , bred by Tarık Aydın, by Rakan (USA), out of Elemis (USA), by Sir Ivor (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 96)
2006 (Mar 20), b, c, SILVER KNIGHT by Dinyeper (GB)
Tarık Aydın
LADY ENTITY , b , 1993 , bred by Mustafa Doruk Yılmaz, by Gökhan, out of Flair (GB), by Known Fact (USA) (see 1. Sup. to v 3, p :
96)
2006, no return to Royal Abjar (USA)
LADY FERN (GB) , b , 1994 , bred by Saif Ali , by Old Vic (GB), out of Mrs Warren (USA), by Hail To Reason (USA) (see 1. Sup. to v
3, p : 96)
2006 (Jun 14), b, c, BAY SURAL by Mountain Cat (USA)
Mustafa Metin Kayıkçı
LADY Fİ , b , 2000 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Among Men (USA), out of Triangle (GB), by Diesis (GB) (see v : 3, p : 203)
2006 (Feb 21), b, c, ALLFORONE by Sri Pekan (USA)
Mehmet İlker Akdeniz
LADY HERO , b , 2001 , bred by Ateş Saltukoğlu, by Sea Hero (USA), out of Ro-Ro, by Cock Robin (USA) (see v : 3, p : 165)
2006 (Feb 23), b, c, ZELZELE by Velociraptor (GB)
Gencin Kaya Kayıkçı
LADY LISKA (USA) , b , 1989 , bred by Fares Farm, Inc, by Diesis (GB), out of Liska (FR), by Lyphard (USA) (see 1. Sup. to v 3, p :
96)
2006 (Apr 27), b, f, DORIA by Unaccounted For (USA)
Fikret Kaya
77
Kısraklar - Broodmares
LADY MAR (GB) , ch , 1994 , bred by D. J. and Mrs Deer, by Generous (IRE), out of Kiss (GB), by Habitat (USA) (see 1. Sup. to v 3, p
: 96)
2006 (Mar 29), ch, f, LEANDRA by Elixir (IRE)
Süleyman Selman Taşbek
LADY NADAS (IRE) , b , 2001 , bred by Yusuf Dökmeci foaled in IRE and imported from U.K. in 2001, ( see GSB v : 45 ), by Sri
Pekan (USA), out of Search For Spring (IRE), by Rainbow Quest (USA)
2006 (Feb 27), b, c, THUNDER STRIKE by River Special (USA)
Emin Çılgın
LADY NAPE (GB) , b , 1999 , bred by C. H. Bothway foaled in GB and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v : 44, p : 2566 ), by
Prince Sabo (GB), out of Star Arrangement (GB), by Star Appeal (IRE)
2006 (Mar 24), b, c, STRONG RELATIVE by Distant Relative (IRE)
Yaşar Gölbaş
LADY OF NOTE (GB) , b , 1994 , bred by Sheikh Mohammed Bin Rashid al Maktoum, by Persian Bold (IRE), out of Welsh Note
(USA), by Sharpen Up (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 96)
2006 (Mar 28), b, f, JİPSE by Perfect Storm
Atan Yetiş.Ve Tarım A.Ş.
LADY OF TROY (GB) , b , 1998 , bred by Shadwell Estate Company Ltd, by Salse (USA), out of Three For Fantasy (IRE), by Common
Grounds (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 96)
2006 (Apr 10), b, c, HAMİDO by Alsem (IRE)
Ömer Halim Aydın
LADY OWINGTON (GB) , b , 1997 , bred by Mrs J. Chandris , by Owington (GB), out of Ariadne's Way (GB), by Anshan (GB) (see 1.
Sup. to v 3, p : 96)
2006 (May 07), b, f, MİRADA by As Jet
Hakan Sabri Özcan
LADY QUEEN , b , 2000 , bred by Ateş Saltukoğlu, by Distant Relative (IRE), out of Queen Salote (GB), by Mujtahid (USA) (see v : 3,
p : 160)
2006 (Mar 10), b, c, MEKSİKALI by River Special (USA)
Mehmet Emin Üçeş
LADY SALOME (GB) , gr , 1994 , bred by J. G. Fitzgerald, by Absalom (GB), out of Lady River (FR), by Sir Gaylord (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 97)
2006 (Apr 17), ch, c, TEKCAN HAN by Unaccounted For (USA)
Kamil Yurdabak
LADY TALA , ch , 1998 , bred by Ersen Kuru, by Manchurıa, out of Prıntemp, by Eastern Star (see 1. Sup. to v 3, p : 97)
2006 (Jan 05), b, c, TOPRAĞIM by Dear Star (GB)
Reşit Toprak
LADY TENDER , b , 1995 , bred by Hilmi Narmanlı, by Private Tender (GB), out of Mabella (IRE), by Julio Mariner (GB) (see 1. Sup.
to v 3, p : 97)
2006 (Mar 02), b, f, YAKALI by Galetto (FR)
Naci Birsen
LADY TERESA , ch , 2002 , bred by Muammer Kitapçı, by Shining Steel (GB), out of Regal Claır I, by Yemken (GB) (see v : 3, p :
163)
2006 (Jun 30), b, c, CEHARKALE by George Thomas
Yavuz Yılmaz
LADY UNION , b , 1995 , bred by E. Nedim Kurç, by Castle Rising (GB), out of Bella Luna, by Cartegena (see 1. Sup. to v 3, p : 97)
2006, barren to Bin Ajwaad (IRE)
78
Kısraklar - Broodmares
LADY UPRIGHTWAY , b , 1999 , bred by Mahmut Kılınç, by Han-Bakü, out of Bayramdere, by Vidar (see 1. Sup. to v 3, p : 97)
2006, no return to Tender's Son
LADY VANG , b , 1997 , bred by Karamko Tic. A. Ş., by Çukurova, out of Nada Song, by Saintly Song (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 97)
2006, no return to Commoner
LADY VERO , ch , 2002 , bred by Ömer Faruk Girgin, by Royal Abjar (USA), out of Prima, by My Volga Boatman (USA) (see v : 3, p :
159)
2006,dead foal, by Strike The Gold (USA)
LADY WILLPOWER , b , 2001 , bred by Hayrettin Karamazı, by Tagula (IRE), out of Kwaanis (IRE), by Lead On Time (USA) (see v :
3, p : 106)
2006 (Apr 16), b, c, ADONİSE by Bin Ajwaad (IRE)
Hayrettin Karamazı
LADY WOLF , b , 1997 , bred by Muammer Kitapçı, by Wolf (CHI), out of Keep Shining (USA), by Stage Door Johnny (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 97)
2006 (Feb 24), b, f, WAFFLE by Sri Pekan (USA)
Kamil Levent Kitapçı
LADYISA GENIUS (USA) , ch , 1997 , bred by Frank Penn, Jr. , by Beau Genius (USA), out of Pennbrook's Lady (USA), by Nasty And
Bold (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 97)
2006 (Apr 06), ch, f, SÖMEKKIZ by Mujtahid (USA)
Mert Yayıncılık Ltd
LAETITIA , b , 2001 , bred by Mehmet Engin Sezen, by Mujtahid (USA), out of Noventa Y Nueve (SPA), by Agent Double (USA) (see
1. Sup. to v 3, p : 97)
2006 (Feb 06), b, c, BERKŞAH by Islambol
Mehmet Engin Sezen
LAKE FLYER (USA) , b , 1994 , bred by John Muldoon, by Lomond (USA), out of Golden Gorse (USA), by His Majesty (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 98)
2006 (Mar 14), b, f, CEVRİYE HANIM by Always A Classic (CAN)
Ferdane Çelik
LAKSHMI , b , 2001 , bred by Şerafettin Gedik, by Barathea (IRE), out of Hasanati (FR), by Akarad (FR) (see v : 3, p : 83)
2006 (Apr 02), ch, f, INDIAN LILY by Islambol
Şerafettin Gedik
LALA MUSA (GB) , b , 1991 , bred by Sheikh Mohammed Bin Rashid al Maktoum, by Kris (GB), out of Laluche (USA), by Alleged
(USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 98)
2006 (Mar 01), b, f, MİHRABIM by Always A Classic (CAN)
Süleyman Bülent Karabağlı
LALE I , ch , 1992 , bred by Osman Aksungur, by Las Vegas, out of Dolcevıta, by Lastkıng (see v : 3, p : 111)
2006 (Mar 14), ch, f, EYŞE by Galetto (FR)
Celal Birsen
LALEHAN (GB) , b , 1996 , bred by P. J. and Mrs Sands, by Batshoof (GB), out of Polly's Pear (USA), by Sassafras (FR) (see 1. Sup. to
v 3, p : 98)
2006, not covered in 2005
79
Kısraklar - Broodmares
LAPU LAPU , b , 1993 , bred by Ferhat Tırnaklı and Yener Tınaz, by Private Tender (GB), out of Çikitak, by Strange Love (FR) (see 1.
Sup. to v 3, p : 98)
2006 (Apr 16), b, c, ANUBIS by Perfect Storm
Ekrem Beşerler
LARA I , b , 1991 , bred by Kaya Erkkul, by Eastern Star, out of Burnelle (GB), by Belfort (FR) (see 1. Sup. to v 3, p : 98)
2006, no return to Grey Hawk
LARISTON GALE (GB) , b , 1986 , bred by Brick Kiln Stud Farm, by Pas De Seul (GB), out of Gigiolina (IRE), by King Emperor
(USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 98)
2006 (Mar 10), b, c, BLUE EYED EAGLE by Sun Music (IRE)
Jale Atanç
LASHA , gr , 1999 , bred by Sadettin Atığ, by Cozzene (USA), out of Margaux Dufont (USA), by His Majesty (USA) (see v : 2, p : 83)
2006 (Mar 12), b, f, LOVE AND GLORY by Unaccounted For (USA)
Levent Sarıkaya
LAST CONCERT , ch , 1998 , bred by Mehmet Kurt, by Thunder Bolt I, out of School Concert (GB), by Music Boy (GB) (see 1. Sup.
to v 3, p : 99)
2006 (Mar 20), ch, c, MIA BOY by Ocean Crest (USA)
Murat İnay Alkan
LAST FINALE (USA) , b , 1992 , bred by H and Y Bloodstock Co, by Stop The Music (USA), out of Optimistic Gal (USA), by Sir Ivor
(USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 99)
2006 (Mar 09), b, c, CHAOS by Strike The Gold (USA)
Kemal Kurt
Died in 2006
LAST GIRL , ch , 1987 , bred by Ahmet Cemal Kura, by Dersim, out of Oaks Gırl, by Roll Of Honour (GB) (see v : 3, p : 112)
2006, no return to Bullmarket
LAST QUEEN , b , 1995 , bred by Hikmet Tevfik Ataman, by Play Boy I, out of My Queen, by Blakeney (GB) (see 1. Sup. to v 3, p :
99)
2006, no return to Church Pictures (GB)
LATİNA , ch , 1993 , bred by Davide Franco, by Young Elite (GB), out of Version Latine (FR), by Riverman (USA) (see 1. Sup. to v 3,
p : 99)
2006 (Apr 29), ch, f, CİNTAMENYA by Strike The Gold (USA)
Mustafa Yılmaz
LAURIENNE (USA) , b , 1990 , bred by Thomas P. Tatham, by Northern Baby (CAN), out of Kankam (ARG), by Minera II (GB) (see
1. Sup. to v 3, p : 99)
2006, no return to Fantastic Fellow (USA)
LAVIE EN ROSE , b , 1998 , bred by Umur Arun and Sedat Şentürk and Sebahattin Sözeri, by Aristocrat (GB), out of Hanımtay, by
Centroline (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 99)
2006 (Jan 29), b, c, MELAVİH by Velociraptor (GB)
Sebahattin Sözeri
LELLOW (GB) , b , 1999 , bred by Dandy's Farm, by Revoque (IRE), out of Jamarj (GB), by Tyrnavos (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 99)
2006 (Apr 27), b, c, LELLOW HAN by Kavranhan
Ahmet Kavran
80
Kısraklar - Broodmares
LEMAN SULTAN , b , 2001 , bred by Müjdat Gider, by Ocean Crest (USA), out of Dardanıa, by Private Tender (GB) (see 1. Sup. to v
3, p : 99)
2006 (Apr 21), ch, c, BİGA BEYİ by Sam Holme (IRE)
Müjdat Gider
LEONTINE (GER) , b , 1996 , bred by H. Pferdmenges, by Selkirk (USA), out of Lindia (GER), by Konigsstuhl (GER) (see 1. Sup. to v
3, p : 99)
2006 (Apr 12), b, f, ORIENTAL PEARL by Mountain Cat (USA)
Ertürk Kurdu
LES OLIVIERS , b , 1994 , bred by Şerafettin Gedik, by Villeroy I (FR), out of Les Libellules (FR), by Hul A Hul (USA) (see 1. Sup. to
v 3, p : 100)
2006, barren to Galetto (FR)
LEYLAK , b , 1998 , bred by Tevfik Çelikoğlu, by Barnato (USA), out of Rafaella, by Castle Rising (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 100)
2006 (Apr 29), ch, c, by Lockton (GB)
Göksel Ünbay
LICIMBA (GER) , b , 1987 , bred by Gestüt Haus Hahn, by Konigsstuhl (GER), out of Latana (GER), by Teotepec (GB) (see 1. Sup. to
v 3, p : 100)
2006, barren to Mr Black
LICOLA (USA) , ch , 1994 , bred by Russel B. Jones Jr., by Crafty Prospector (USA), out of Indian Fashion (USA), by General Holme
(USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 100)
2006 (Jan 19), ch, f, GOLDEN SELEN by Strike The Gold (USA)
Died in 2006
Yıldırım Gelgin
LIFE ALONE , b , 1997 , bred by Ömer Faruk Girgin, by Dersim, out of Beverly, by Eastern Star (see 1. Sup. to v 3, p : 100)
2006 (Apr 24), b, c, GÜLENAYABİ by Tender Prınce
İsmail Kılınçal
LIFECHAIN , b , 2002 , bred by Turgay Adışen, by Abbas, out of Fantastic Summer, by Affanbey (see v : 3, p : 61)
2006, no return to Bijou D'inde (GB)
LIGHT FANTASTIC (GB) , gr , 1992 , bred by Mrs D. O. Joly, by Deploy (GB), out of La Nureyeva (USA), by Nureyev (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 100)
2006 (Mar 05), gr, c, FİLOZOF by Bullmarket
Adem Erdölek
LIL RED , ch , 2000 , bred by Hulusi Çil, by Mujtahid (USA), out of Müjde I, by İltiyah (see 1. Sup. to v 3, p : 100)
2006, no return to West By West (USA)
LILAC , b , 1997 , bred by Ekrem Beşerler, by Sun Music (IRE), out of Lapu Lapu, by Private Tender (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 100)
2006,f,dead, by Galetto (FR)
LIMANDA (IRE) , b , 1991 , bred by Mrs P. Grubb, by Astronef (IRE), out of Unaria (GB), by Prince Tenderfoot (USA) (see 1. Sup. to
v 3, p : 100)
2006, no return to Manila (USA)
81
Kısraklar - Broodmares
LITTLE BLACK DRESS (USA) , b , 1993 , bred by Jonus Bloodstock Inc., by Black Tie Affair (IRE), out of Seattle Kat (USA), by
Seattle Song (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 101)
2006 (Feb 15), b, c, KORSİKALI by River Special (USA)
Hasan İbrahim Sarıgöllü
LIWA (FR) , ch , 1995 , bred by Mr.Hubert Honore, by Shining Steel (GB), out of Paraxelle (FR), by Poleax (USA) (see 1. Sup. to v 3, p
: 101)
2006 (Mar 31), b, f, LUCKY NAME by Sri Pekan (USA)
Şerafettin Gedik
LİBRA , gr , 1998 , bred by Ahmet Cemal Kura, by Down The Flag (USA), out of Boz Hatun, by Maradit (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p :
101)
2006 (Apr 25), ch, c, SON İMPARATOR by Eagle Eyed (USA)
Sent to FR in 2006
Alim Melih Kura
LİDER SULTAN , b , 1997 , bred by Levent Durmuş, by Raşomon, out of Magıe, by Orak (see 1. Sup. to v 3, p : 101)
2006 (Mar 01), b, f, GÖNLÜ SULTAN by Gönlübol
Süleyman Gürcan Akbulut
LİDER YILDIZ , b , 1999 , bred by Levent Durmuş, by Private Tender (GB), out of Benian I, by Villeroy I (FR) (see v : 3, p : 115)
2006 (Jan 27), b, f, YILDIZ STAR by Sound Of Silence (IRE)
Ali Çöldür
LİDERHANIM , b , 1996 , bred by Levent Durmuş, by Gerald Martin (IRE), out of Benian I, by Villeroy I (FR) (see 1. Sup. to v 3, p :
101)
2006 (Mar 11), b, c, İZMİT BEYİ by Taşkın
Ahmet Maruf Tunçel
LİLİ MARLEN , b , 1994 , bred by M. Nihan Özen, by Eastern Star, out of Don Nehri (IRE), by Don (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 101)
2006 (Apr 20), b, f, STERLICYA by Karelin (IRE)
Birol Çınaroğlu
LİMONUM , ch , 2000 , bred by Hatice Türkay, by Dinçsoy, out of Antepgülü, by Columnist (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 102)
2006, not covered in 2005
LOCH DIAMOND (GB) , ch , 1997 , bred by Littleton Stud, by Cadeaux Genereux (GB), out of Lochsong (GB), by Song (GB) (see 1.
Sup. to v 3, p : 102)
2006, barren to Keremhan (GB)
LOGO CONNECTION (GER) , b , 1996 , bred by Gestüt Etzean, by Law Society (USA), out of Las Palmas (GER), by Experte (GER)
(see 1. Sup. to v 3, p : 102)
2006 (Apr 21), b, f, IZODORA DANKEN by Rakan (USA)
Sadettin Atığ
LOMITAS , b , 1997 , bred by Ahmet Cemal Kura, by Kanuni (IRE), out of Petek I, by Maradit (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 102)
2006 (May 24), ch, c, SİVEREK KALESİ by Young Prınce
Mustafa Demir
LONELY WOLF , b , 1997 , bred by Olcay Altınkurt, by Hoy (GB), out of Burçak I, by Burçak (see 1. Sup. to v 3, p : 102)
2006 (Mar 28), b, f, SPECTRUM WOLF by Rakan (USA)
Olcay Altınkurt
LORİN , b , 2000 , bred by Tarık Aydın, by Always A Classic (CAN), out of Negrasca, by Lockton (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 102)
2006 (Jun 03), b, f, ŞANLI MİRAY by Elixir (IRE)
Hüsnü Sural
82
Kısraklar - Broodmares
LOST AFTERNOON (USA) , ch , 1990 , bred by Way-Oak Cliff Stable Ltd, by Halo (USA), out of Late From Lunch (USA), by
Secretariat (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 102)
2006 (Apr 14), b, c, ŞEKERCİK by Distant Relative (IRE)
Ömer Halim Aydın
LOTABENNIT (USA) , b , 1994 , bred by Tod C. Manley, by Crafty Prospector (USA), out of Lotareason (USA), by Hail To Reason
(USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 102)
2006 (Mar 10), b, c, WAIKATO WARRIOR by Ocean Crest (USA)
Mustafa Selçuk San
LOVE LETTER , ch , 1991 , bred by Osman Aksungur, by Las Vegas, out of Dolcevıta, by Lastkıng (see 1. Sup. to v 3, p : 103)
2006 (Mar 18), b, f, ADASU by Medya
Ali Emiroğlu
LOVER KISS , b , 2000 , bred by İsmail Hadioğlu, by Holding Society (GB), out of Busecik (GB), by Anshan (GB) (see 1. Sup. to v 3, p
: 103)
2006, no return to Rakan (USA)
LUCKY ANGEL , b , 1993 , bred by Gür Özbelge, by Private Tender (GB), out of Pıove, by Strange Love (FR) (see 1. Sup. to v 3, p :
103)
2006 (Apr 19), b, c, CHUCKY by Perfect Storm
Gürhan Şevket Özbelge
LUCKY LADY , b , 1995 , bred by Tayral Tutumlu, by Chıco, out of Salmaya Salama, by Ay Tudor (see 1. Sup. to v 3, p : 103)
2006 (Apr 02), b, c, STAR OF KING by Mountain Cat (USA)
Tahsin Yıldırım
LUCKY LUNA , gr , 1997 , bred by Ayla Dinçer, by Cock Robin (USA), out of Luna, by Centroline (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 103)
2006, no return to Bin Ajwaad (IRE)
LUCKY WINNER , b , 1997 , bred by Ahmet Yücel Birol, by Armanasco (IRE), out of Corcina (GB), by Kalaglow (IRE) (see 1. Sup. to
v 3, p : 103)
2006 (Mar 08), b, f, PERFECT MATCH by Perfect Storm
Ahmet Yücel Birol
LUÇE , ch , 1998 , bred by Edip Çizmeci, by Bachelor Party (IRE), out of Elmacık, by Suivant (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 103)
2006 (Jan 22), ch, f, MEAN MACHINE by Ocean Crest (USA)
Ayşe Sağman
LUPETTA (USA) , b , 1990 , bred by Scuderia Siba S P A, by Caerleon (USA), out of Tuca Tuca (USA), by Miswaki (USA) (see v : 3, p
: 118)
2006,early abortion, by Turaç (IRE)
LYRA , gr , 1991 , bred by Özdemir Atman, by Castle Rising (GB), out of Lady Connaught (GB), by Connaught (GB) (see 1. Sup. to v
3, p : 104)
2006, no return to Bold Pılot
LYRIC OPERA (IRE) , b , 1987 , bred by Mrs M. T. Dawson, by Sadler's Wells (USA), out of Reno (USA), by Pronto (ARG) (see 1.
Sup. to v 3, p : 104)
2006 (Feb 16), ch, f, JİNEPS by Mujtahid (USA)
Atan Yetiş.Ve Tarım A.Ş.
MA GRIFFE , ch , 1993 , bred by Evelyn Hope Mary Clarke, by Cock Robin (USA), out of Ipomonı, by Gap Of Dunloe (FR) (see 1.
Sup. to v 3, p : 104)
2006, no return to Enrico
83
Kısraklar - Broodmares
MABİ , ch , 1996 , bred by Gina Alkaş, by Barnato (USA), out of Gına, by Absalom (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 104)
2006 (Apr 28), b, f, TRACE by Mountain Cat (USA)
Emir Alkaş
MABUHAY I , b , 1993 , bred by Atilla Midilli, by My Volga Boatman (USA), out of Karanfil, by Afayoon I (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p
: 104)
2006 (Feb 06), b, f, SENDEN SONRA by Velociraptor (GB)
Necdet Topuz
MADONNA I , ch , 1987 , bred by Niyazi Atamer, by Cock Robin (USA), out of Celera (IRE), by Sun Prince (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p
: 104)
2006,dead foal, by Ocean Crest (USA)
MAGIC POTTER , gr , 2001 , bred by Muammer Kitapçı, by Doyoun (IRE), out of Shining Image (FR), by George Thomas (see v : 3, p
: 181)
2006, no return to Velociraptor (GB)
MAGIC RACER , b , 1993 , bred by Ali Celalettin Alkan, by Tender Prınce, out of Dancing Rose (IRE), by Gay Fandango (USA) (see v
: 3, p : 120)
2006, no return to Commoner
MAGIC STORM , b , 1999 , bred by Sadettin Atığ, by Al Murtajaz (USA), out of On The Loose (GB), by Auction Ring (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 105)
2006 (May 01), b, c, KIZILTEPELİ by Kizilderili (USA)
Yunus Eser
MAGICAL DUST (IRE) , ch , 1990 , bred by Miss Catherine Reid, by Magical Wonder (USA), out of Las Bela (IRE), by Welsh
Pageant (FR) (see 1. Sup. to v 3, p : 105)
2006 (Feb 15), b, c, VATANPERVER by Red Bishop (USA)
Nurbiye Gülerce
MAGNIFICENT LADY , b , 1987 , bred by Ergin Talay, by Carwhite (IRE), out of Musical Minx (IRE), by Jukebox (GB) (see 1. Sup.
to v 3, p : 105)
2006, no return to Ernesto
MAHUR , b , 1993 , bred by Ercan Emre, by Uğurtay, out of Sev Sevil, by Arslan (see 1. Sup. to v 3, p : 105)
2006 (Mar 13), b, c, CAN SAHARA by Dark Moon
Yusuf İzcankurtaran
MAKALE , gr , 2000 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by River Special (USA), out of Christmas Flake (GB), by Absalom (GB) (see v :
3, p : 38)
2006, not covered in 2005
MAKE BETTER , ch , 1992 , bred by Talih Özgen, by Barnato (USA), out of Nazlım, by Saadettin (see 1. Sup. to v 3, p : 105)
2006,dead foal, by Yavuz Star
Died in 2006
MALINA , b , 2002 , bred by Vural Çakım, by Doyoun (IRE), out of Voleano, by My Volga Boatman (USA) (see v : 3, p : 212)
2006 (May 12), b, f, TEARS OF LOVE by Mujtahid (USA)
Vural Cengiz Çakım
84
Kısraklar - Broodmares
MAMATİ , b , 2000 , bred by Alim Melih Kura, by Red Route (GB), out of Oğlav, by My Volga Boatman (USA) (see 1. Sup. to v 3, p :
105)
2006 (Apr 11), b, c, by Perfect Storm
Cansel Ünbay
MANDALARA (IRE) , ch , 1997 , bred by His Highness the Aga Khan's Studs S.C., by Lahib (USA), out of Madiriya (IRE), by Diesis
(GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 105)
2006, not covered in 2005
Sent to FR in 2006
MANDY'S BET (USA) , ch , 1992 , bred by Foxfield , by Elmaamul (USA), out of Dols Jaminqve (USA), by Kennedy Road (CAN) (see
1. Sup. to v 3, p : 106)
2006, no return to West By West (USA)
MANGO , b , 1993 , bred by Semiral Bilbaşar, by Barbar, out of Mercedes I, by Simge (see 1. Sup. to v 3, p : 106)
2006 (Mar 08), b, f, LADY EAGLE by Eagle Eyed (USA)
Ahmet Aytar
MANGOLOYE , b , 1999 , bred by Burhan Mehmet Bilbaşar, by Pro Gay, out of Mango, by Barbar (see 1. Sup. to v 3, p : 106)
2006, no return to Galetto (FR)
MANGWANA (USA) , b , 1996 , bred by Roncon , by Dehere (USA), out of Yanuka (IRE), by Pitcairn (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 106)
2006,c,dead, by Desert Sound (IRE)
MANISHING , b , 1998 , bred by Kamil Levent Kitapçı, by Manila (USA), out of Shıng Star, by Eastern Star (see v : 2, p : 119)
2006 (Mar 03), b, f, MANICIDA by Natıve Procıda
Kamil Levent Kitapçı
MANİLİNA , b , 1998 , bred by Mehmet Ercan Emre, by Manila (USA), out of Lady Sera (GB), by Mummy's Game (GB) (see 1. Sup. to
v 3, p : 106)
2006, no return to Lockton (GB)
MANİLUNA , b , 1999 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Manila (USA), out of Bella Luna, by Cartegena (see 1. Sup. to v 3, p : 106)
2006 (Mar 12), b, c, ASLAN BURAK by Velociraptor (GB)
Gencin Kaya Kayıkçı
MANİSA İNCİSİ , b , 1998 , bred by Nedim Kisbu, by Pampılla, out of Sinyorita, by Keben (see 1. Sup. to v 3, p : 106)
2006 (Mar 20), b, c, TURAGAY BEY by Distant Relative (IRE)
Hatice Uğur Sanver
MANOGLIA (USA) , b , 1999 , bred by Richard D. Holder and Gainsborough Farm, Inc., by Rahy (USA), out of Tiltalating (USA), by
Tilt Up(USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 106)
2006 (Apr 29), b, c, UÇAN BALET by Strike The Gold (USA)
Oktay Serici
MANŞET , b , 2001 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Sea Hero (USA), out of Christmas Flake (GB), by Absalom (GB) (see v : 3, p :
38)
2006, no return to Bullmarket
MANZUME (IRE) , b , 1998 , bred by Noel Hensey, by Charnwood Forest (IRE), out of Desert Skimmer (USA), by Shadeed (USA)
(see 1. Sup. to v 3, p : 107)
2006 (Jan 31), ch, c, KOCA AYAK by Islambol
Hasan Selçuk Ekinci
85
Kısraklar - Broodmares
MARALCAN , gr , 1995 , bred by Semiral Bilbaşar, by Barbar, out of Millennium Queen (IRE), by Mendez (FR) (see 1. Sup. to v 3, p :
107)
2006 (Apr 04), gr, f, GÖKBENİM by Distant Relative (IRE)
Alaattin Karaca
MARE BALTICUM (FR) , b , 1996 , bred by Elevage Haras De Bourgeauville, by Zieten (USA), out of Marsoumeh (USA), by Green
Dancer (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 107)
2006 (May 05), b, c, POWERFUL by Mujtahid (USA)
Oktay Serici
MARGAUX DUFONT (USA) , b , 1993 , bred by Margaux Stud Inc, by His Majesty (USA), out of Karen Shelton (USA), by Northjet
(GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 107)
2006, no return to Sri Pekan (USA)
MARIA CELESTE (IRE) , ch , 1998 , bred by Corduff Stud, by Rainbows For Life (CAN), out of Almagst(GB), by Dike (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 107)
2006 (Feb 04), gr, c, ÖZGÜRAĞA by Al's Theatre (USA)
Selçuk Yağcıoğlu
MARIMAR , b , 1997 , bred by Hilmi Narmanlı, by My Volga Boatman (USA), out of Mabella (IRE), by Julio Mariner (GB) (see v : 3, p
: 124)
2006 (Feb 09), ch, f, TUGELA by Mountain Cat (USA)
Halil Fahri Narmanlı
MARIZA , gr , 2001 , bred by Ahmet Kavran, by Natıve Procıda, out of Faıry Brıdge, by Tender Cock (see 1. Sup. to v 3, p : 107)
2006 (Mar 08), b, f, VEYSELİN KIZI by Felek I
Ahmet Kavran
MARİKULA , b , 2001 , bred by Arslan Aybek, by Entrepreneur (GB), out of Top The Rest (GB), by Top Ville (IRE) (see v : 3, p : 202)
2006 (Feb 25), b, c, KUBANHAN by Mujtahid (USA)
Arslan Aybek
MARİN , ch , 1991 , bred by Mehmet Necdet Narin, by San Marcos (FR), out of Ingebruge (FR), by Home Guard (USA) (see 1. Sup. to v
3, p : 107)
2006, no return to Perfect Storm
MARJAANA (IRE) , b , 1993 , bred by Shadwell Estate Company Ltd, by Shaadi (USA), out of Funun (USA), by Fappiano (USA) (see
1. Sup. to v 3, p : 107)
2006, no return to Distant Relative (IRE)
MARKİZ , ch , 1996 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by My Volga Boatman (USA), out of Moon Star, by Eastern Star (see 1. Sup. to
v 3, p : 108)
2006, no return to Galetto (FR)
MARLYN MONROE , ch , 1992 , bred by Mehmet Hamdi Çadırcıoğlu, by Eastern Star, out of Esmerim, by Strange Love (FR) (see 1.
Sup. to v 3, p : 108)
2006 (May 05), b, f, HILARY by Distant Relative (IRE)
Mehmet Hamdi Çadırcıoğlu
MARSEILLAISE , ch , 1999 , bred by Şerafettin Gedik, by Manila (USA), out of Song And Dance (FR), by Hul A Hul (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 108)
2006 (Mar 22), ch, f, PELİNŞAH by Galetto (FR)
Fazıl M..Kayıkçı and Atahan Murat Zilcioğlu
86
Kısraklar - Broodmares
MARTA , b , 1995 , bred by Banu Saydam, by Uğurtay, out of Jest, by Pitingo (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 108)
2006 (Sep 20), b, f, SEMRAHANIM by Aslan Yürek
Rafet Balkaroğlu
MARTIAL ART , gr , 2000 , bred by Ahmet Adanalı, by Strike The Gold (USA), out of Tom Boy, by Tünkut (see 1. Sup. to v 3, p : 108)
2006 (Apr 10), gr, f, HOME RUN by Unaccounted For (USA)
Cüneyt Çalıcıoğlu
MARTINESZKY (HUN) , b , 2001 , bred by Törökszentmiklosi Mg. Rt. Gestüt Szenttamas Urgarn, by Dembinszky (GB), out of
Martinien (HUN), by Ukaab (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 108)
2006 (Apr 10), ch, f, SCINTILLA by Erener
Hüseyin Avni Turgal
MASK FLOWER (USA) , b , 1993 , bred by Darley Stud Management Co.Ltd., by Dayjur (USA), out of Nom De Plume (USA), by
Nodouble (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 108)
2006,dead foal, by West By West (USA)
MASURI KABISA (USA) , ch , 1991 , bred by Stonereath Farms, by Ascot Knight (CAN), out of Imperverse (USA), by Impressive
(USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 108)
2006 (Apr 04), ch, f, GIRL BE GOOD by Eagle Eyed (USA)
Duygu Fatura Oluk
MATAR , b , 1995 , bred by M.Y. Karaköleoğlu, by Holding Society (GB), out of Taşbebek, by Simge (see 1. Sup. to v 3, p : 108)
2006 (Apr 25), ch, c, by Always A Classic (CAN)
Mehmet Kürşat Akın
MATİLDA , b , 1998 , bred by Metin Turgut, by Private Tender (GB), out of Hats Off (GB), by Manado (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p :
109)
2006 (May 25), b, f, NAZLI BUSE by Bullmarket
Mehmet Veysi Hamulu and Duran Tekeli
MAVİ , gr , 1997 , bred by Mustafa Yağcı, by Merhaba I, out of Paradıse, by Uğuray (see v : 2, p : 102)
2006, no return to Castello (IRE)
MAVİ SEMA , b , 1998 , bred by İbrahim Hilmi Narmanlı, by Sun Music (IRE), out of Marbella, by Noalto (GB) (see 1. Sup. to v 3, p :
109)
2006 (Feb 03), b, f, MAVİ RÜYA by Ocean Crest (USA)
İbrahim Hilmi Narmanlı
MAVİ VALS , b , 1992 , bred by Hilmi Narmanlı, by Private Tender (GB), out of Mabella (IRE), by Julio Mariner (GB) (see 1. Sup. to v
3, p : 109)
2006 (Jun 04), b, f, by Sea Hero (USA)
Cansel Ünbay
MAVİSU , ch , 2002 , bred by Esra Çizmeci, by Always A Classic (CAN), out of Cadı, by Kılıçaslan (see v : 3, p : 31)
2006 (Mar 14), ch, c, KUMBARA by Fit To Survive (USA)
Esra Çizmeci
MAYYADEL HANNAVI , ch , 2000 , bred by Numan Afacan, by Shrewd Idea (GB), out of Ma Grıffe, by Cock Robin (USA) (see v : 3,
p : 119)
2006, barren to Enrico
87
Kısraklar - Broodmares
MBUNDA (GB) , b , 1992 , bred by Darley Stud Management Co., by Mtoto (GB), out of Nutria (GER), by Tratteggio (GB) (see 1. Sup.
to v 3, p : 109)
2006 (Feb 22), b, f, SCARLET OHARA by Marlin (USA)
Mine Koyuncuoğlu
MC VAY , b , 1999 , bred by Hikmet Işıl Birol Koç, by Gene Kelly (IRE), out of Şeker Amber, by Bachelor Party (IRE) (see 1. Sup. to v
3, p : 109)
2006 (Jul 10), b, f, ALTUNKIZI by Armanasco (IRE)
Veysi Yavuzel
MECİM , b , 2000 , bred by Ersen Kuru, by Manchurıa, out of Alaram, by Barbar (see 1. Sup. to v 3, p : 109)
2006, no return to Kizilderili (USA)
MEDICENAL (GB) , b , 1990 , bred by Sadettin Atığ, by Robellino (USA), out of Loveville (USA), by Assert (IRE) (see v : 3, p : 126)
2006 (May 11), b, f, by Fair Grounds (IRE)
Levent Sarıkaya
Sent to FR in 2006
MEDİHASULTAN , b , 1996 , bred by H. Hüseyin Özsarı, by Seren II, out of Bader, by Bülent (see 1. Sup. to v 3, p : 109)
2006, no return to San Salvador
MEFO (IRE) , b , 1999 , bred by N. Coman , by Dolphin Street (FR), out of Persian Light (IRE), by Persian Heights (GB) (see 1. Sup. to
v 3, p : 110)
2006 (Mar 11), ch, f, NEVO by Always A Classic (CAN)
Mehmet Engin Sezen
MEGA BAYT , b , 1999 , bred by Çetin Hüsnü Demirman, by Shining Steel (GB), out of Jammıng Sessıons, by Oğlu (see 1. Sup. to v 3,
p : 110)
2006 (Apr 07), b, c, ÇIKINBEY by Bin Ajwaad (IRE)
Fevzi Yalçınkaya and İbrahim Çıkın
MEGA LIZA , b , 1999 , bred by Evelyn Erna Yılmaz, by Mega Jaguar, out of Mega Stern, by Zero (see 1. Sup. to v 3, p : 110)
2006, no return to Tender's Son
MEGRED (GB) , b , 1995 , bred by Hesmonds Stud Ltd, by Soviet Star (USA), out of Dancing Meg (USA), by Marshua's Dancer (USA)
(see 1. Sup. to v 3, p : 110)
2006 (Feb 01), b, c, NEMRUT by Eagle Eyed (USA)
Orhan Bekmezci
MEKTEPLİ (GB) , gr , 1999 , bred by Dunchurch Lodge Stud foaled in GB and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v : 44, p : 530 ),
by Pivotal (GB), out of Cole Slaw (GB), by Absalom (GB)
2006 (Mar 03), ch, c, ATEŞ OĞLAN by Zorbaz (USA)
İlyas İlbey
MELİKE HATUN , b , 1999 , bred by İsmail Arif Kızılkaya, by Felek I, out of Carınıo, by Cossack Guard (USA) (see 1. Sup. to v 3, p :
110)
2006 (Apr 02), b, c, DERE by Sarca
Nazif Koray Nügü
MELODIC MISTRESS , b , 2001 , bred by Tayral Tutumlu, by Common Grounds (GB), out of Classıcal Musıc, by Gerald Martin (IRE)
(see 1. Sup. to v 3, p : 111)
2006 (Feb 11), b, c, YELLOW STORM by Strike The Gold (USA)
88
Tayral Tutumlu
Kısraklar - Broodmares
MELODY PARDO (GB) , b , 1998 , bred by Viscount Portman, by Son Pardo (GB), out of Melody Park (GB), by Music Boy (GB) (see
1. Sup. to v 3, p : 111)
2006, not covered in 2005
MEMORY , b , 1997 , bred by Osman Aksungur and Fatma Lale Yılancıoğlu, by Eastern Boy, out of Yalta, by Suivant (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 111)
2006 (Apr 20), b, c, PEANUT by Soylu Kan
Abdülkadir Üçeş
MENSA (GER) , b , 1988 , bred by Gestüt Wittekindshof, by Lagunas (GB), out of Mandriale (GER), by Norfolk (GER) (see v : 3, p :
127)
2006, no return to Natıve Procıda
MERAK , b , 1997 , bred by Ruhi Yaman, by Palace Pageant (USA), out of Sawsan (GB), by Top Ville (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 111)
2006, no return to Unaccounted For (USA)
MESITAS (GER) , b , 1993 , bred by Stiftung Gestüt Fahrhof, by Surumu (GER), out of Metropolitan Star (GB), by Lyphard (USA) (see
1. Sup. to v 3, p : 111)
2006, barren to Ocean Crest (USA)
MEZZA LUNA , ch , 2000 , bred by Davide Franco, by Always A Classic (CAN), out of Harika V, by Mille Balles (FR) (see v : 3, p :
83)
2006, no return to Thyphonıc Rısıng
MICHIKO , b , 1998 , bred by Umur Tamer, by Manila (USA), out of Pırıl, by Gold Guard (see 1. Sup. to v 3, p : 111)
2006 (May 23), ch, c, MYSTIC ROCKET by Fantastic Fellow (USA)
Niktar El
MIDNIGHT CAFE (IRE) , b , 1999 , bred by Hugo Merry And Jack Dorrain, by Sri Pekan (USA), out of Midnight Heights (GB), by
Persian Heights (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 111)
2006, no return to Bijou D'inde (GB)
MIDNIGHT CHIMES (USA) , ch , 1998 , bred by Cheveley Park Stud Ltd, by St Jovite (USA), out of Lemhi Go (USA), by Lemhi
Gold (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 111)
2006 (Apr 24), ch, c, İLKYAĞMUR by Bullmarket
Tayral Tutumlu
MILAGROSE , b , 2001 , bred by Yıldız Duman, by Doyoun (IRE), out of Fes City (IRE), by Caerleon (USA) (see 1. Sup. to v 3, p :
112)
2006 (May 13), b, c, BEARDED by West By West (USA)
Nevzat Seyok
MILESIME (USA) , ch , 1998 , bred by Societe Aland, by Riverman (USA), out of Vintage (CAN), by Foolish Pleasure (USA) (see v :
3, p : 128)
2006 (Jun 04), b, c, by Sri Pekan (USA)
Tevfik Çelikoğlu
MILLENIUM STAR , b , 2000 , bred by M. Hikmet Utku, by River Special (USA), out of Gülkut, by Suivant (USA) (see v : 3, p : 80)
2006, no return to Karakol (IRE)
89
Kısraklar - Broodmares
MILLSTONE , gr , 1997 , bred by Semiral Bilbaşar, by Barbar, out of Millennium Queen (IRE), by Mendez (FR) (see 1. Sup. to v 3, p :
112)
2006 (Mar 14), b, c, KEREMALİ by Manila (USA)
Kazanfer Yavuz
MINDEN (IRE) , ch , 1992 , bred by Dayton Ltd., by Bluebird (USA), out of Mazawa (FR), by Kashmir (IRE) (see v : 3, p : 129)
2006, not covered in 2005
MINHALL (GB) , b , 1997 , bred by Curtasse SAS , by Saddlers' Hall (IRE), out of Jalcamin (IRE), by Jalmood (USA) (see 1. Sup. to v
3, p : 112)
2006 (Mar 03), ch, f, SWEETY GIRL by Trapper
Alaettin Akkoç
MINNEHAHA (FR) , b , 1993 , bred by Ecurie Kura, by Groom Dancer (USA), out of Mondialite (FR), by Habitat (USA) (see 1. Sup. to
v 3, p : 112)
2006 (Apr 21), ch, f, MINNIE PARFAIT by Perfect Storm
Sent to FR in 2006
Alim Melih Kura
MINT , b , 2001 , bred by Yaman Zingal, by Manila (USA), out of Tuvanda, by George Thomas (see v : 3, p : 206)
2006, no return to Bin Ajwaad (IRE)
MINT ADDITION (GB) , b , 1989 , bred by Shanbally House Stud, by Tate Gallery (USA), out of Nana's Girl (GB), by Tin Whistle
(GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 112)
2006 (Feb 20), b, f, EDE by Uğurkan
Haldun Coşkun
MIRAGE , b , 1986 , bred by Doğan Dural, by Gerald Martin (IRE), out of Mayide, by Calaboose (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 112)
2006, no return to Lear White (USA)
MIRROR'S SECRET , ch , 1998 , bred by Mehmet Kurt, by The Best, out of Mirror (GB), by Sharpman (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p :
112)
2006 (Apr 30), ch, f, MAGARI by Dilum (USA)
Merih Kurt (Ayrancı)
MISRA SULTAN , b , 2001 , bred by Şadi Sezen, by Grand Lodge (USA), out of Yes Vote (IRE), by Taufan (USA) (see v : 3, p : 218)
2006 (Mar 09), b, c, GALATALI by Bosphorus Kıng
Mehmet Engin Sezen
MISS AKDOĞAN , b , 2001 , bred by Nuri Fuat Başak, by Victory Note (USA), out of Simplyhectic (IRE), by Simply Great (FR) (see v
: 3, p : 183)
2006 (Mar 18), b, f, NESİBE HANIM by Centaur (GB)
İhsan Akdoğan
MISS ALIEN (GB) , ch , 1995 , bred by D. S. Rigby, by Safawan (IRE), out of Key In The Ring (GB), by Pyjama Hunt (GB) (see 1.
Sup. to v 3, p : 112)
2006 (Jun 03), b, f, by Distant Relative (IRE)
Cüneyt Çalıcıoğlu
Died in 2006
MISS AMY LOU (IRE) , b , 1991 , bred by Newtownbarry House Stud and Mıss S. Von Schilcher, by Gallic League (GB), out of
Sixpenny Express (IRE), by Bay Express (IRE) (see v : 3, p : 130)
2006 (Mar 10), b, f, by Rakan (USA)
Cansel Ünbay
90
Kısraklar - Broodmares
MISS ANGELOS DRAW (GB) , b , 1999 , bred by Ford Farm Bloodstock foaled in GB and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v :
44, p : 1921 ), by Distinctly North (USA), out of Oh So Misty (GB), by Teenoso (USA)
2006 (Jan 20), b, c, GUNDİ by Armanasco (IRE)
Remazan Kaya
Died in 2006
MISS ATEN , ch , 2000 , bred by Yaşar Kaya, by Eastern Boy, out of Fairlanda (IRE), by Ballad Rock (IRE) (see v : 3, p : 60)
2006 (May 19), ch, c, SUVARİ by Uğurkan
Fuat Topçu
MISS BUCA , ch , 1998 , bred by Ersen Kuru, by Lockton (GB), out of Trıanon, by Our Guile (GB) (see v : 2, p : 133)
2006,slipped foal, by Distant Relative (IRE)
MISS CANAN , b , 2000 , bred by Süleyman Bülent Karabağlı, by Bahhare (USA), out of Mint Addition (GB), by Tate Gallery (USA)
(see v : 3, p : 129)
2006, no return to Sun Music (IRE)
MISS CAT , b , 2001 , bred by Galip Aydın Arıkan, by Mountain Cat (USA), out of Far Frau (USA), by Far Out East (USA) (see v : 3, p
: 62)
2006 (Apr 25), b, f, YAĞLI PINARLI by Church Pictures (GB)
Mikail Aytar
MISS DICLE (IRE) , b , 2000 , bred by İsmail Hadioğlu, by Among Men (USA), out of Ashdown (GB), by Pharly (FR) (see 1. Sup. to v
3, p : 113)
2006 (Mar 11), ch, f, ASLIŞAH by Bizim Ayancikli (IRE)
İsmail Hadioğlu
MISS EKINOKS (GB) , gr , 1997 , bred by Stetchworth Park Stud Ltd, by Mystiko (USA), out of Che Gambe (USA), by Lyphard
(USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 113)
2006 (Mar 30), gr, f, ŞAMAŞ by Ekinoks Gulch (USA)
Süleyman Aslan
MISS GROUNDS (IRE) , b , 1999 , bred by Anamoine Ltd, by Common Grounds (GB), out of Come Together (GB), by Mtoto (GB)
(see 1. Sup. to v 3, p : 113)
2006 (Mar 10), ch, f, YERLİ KIZ by Galetto (FR)
Şevket Erkan Şar
MISS GÜLÜMSÜN , ch , 1999 , bred by Serdal Adalı, by Young Prınce, out of Allegranza (GB), by Bustino (GB) (see 1. Sup. to v 3, p :
113)
2006 (Mar 28), b, f, by Bin Ajwaad (IRE)
Serdal Adalı
MISS HUNGARY (HUN) , b , 2000 , bred by Enyingi Agrar Rt., and Stud Farm Saripuszta, foaled in HUN and imported from HUN in
2000, ( see Hun. SB v : 28 ), by Jolly Groom (USA), out of Cetli (HUN), by Days At Sea (USA)
2006 (Mar 14), b, c, ALFA ALFA by Manila (USA)
Necati Bozkurt
MISS INDIGO , b , 1998 , bred by Cem Narin, by Common Grounds (GB), out of Lady In Green (GB), by Shareef Dancer (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 113)
2006 (Mar 14), b, f, LA CORUNA by Nusa Dua
Cem Narin
MISS IRISH BEAUTY (GB) , b , 1999 , bred by Woodditton Stud Ltd, by Bin Ajwaad (IRE), out of Triple Tie (USA), by The Minstrel
(CAN) (see 1. Sup. to v 3, p : 113)
2006 (Feb 22), b, c, YALÇINDAĞ by West By West (USA)
Halil Taner Yalçındağ
91
Kısraklar - Broodmares
MISS İREM (GB) , b , 1999 , bred by Paul L. Coe foaled in GB and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v : 44, p : 3039 ), by Sri
Pekan (USA), out of Ski Blade (GB), by Niniski (USA)
2006, no return to West By West (USA)
MISS LADY , ch , 2001 , bred by Berkan Bircil, by Red Bishop (USA), out of Işınsu, by Golden Prınce (see v : 3, p : 92)
2006 (Feb 06), b, f, MISS ALMILA by Islambol
Ethem Bulut
MISS LEAR , b , 1998 , bred by Sadettin Atığ, by Lear Fan (USA), out of Far Frau (USA), by Far Out East (USA) (see 1. Sup. to v 3, p :
113)
2006, no return to Royal Abjar (USA)
MISS MILL , b , 1995 , bred by Nuray Taşdan, by Royal Bequest (CAN), out of Mehtaphan, by Saadettin (see 1. Sup. to v 3, p : 113)
2006 (Mar 29), ch, c, UĞURLU ŞAHİN by Lugano
Mustafa Şişman
MISS NANCY , b , 2000 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Common Grounds (GB), out of Mask Flower (USA), by Dayjur (USA)
(see 1. Sup. to v 3, p : 114)
2006 (Feb 10), b, c, BACK BAY by Free Man
Nişan Arek Kuyumciyan
MISS NAZ , b , 2001 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Orpen (USA), out of Random Chance (IRE), by Glenstal (USA) (see v : 3, p :
161)
2006, no return to Medya
MISS NEOKI (IRE) , b , 1999 , bred by Miss Susan Bates foaled in IRE and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v : 44, p : 2134 ),
by Alhaarth (IRE), out of Queen Caroline (USA), by Chief's Crown (USA)
2006 (Mar 20), b, c, MOHICAN by Sri Pekan (USA)
Levent Sarıkaya
MISS NINA , b , 2001 , bred by Serdal Adalı, by Thyphonıc Rısıng, out of Desert Storm, by Seren II (see v : 3, p : 49)
2006, no return to Serdarbey
MISS NO , b , 1999 , bred by Davide Franco, by Storm II, out of Fancy Catch (USA), by Miswaki (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 114)
2006 (Apr 07), ch, f, WHITE ANGEL by Mountain Cat (USA)
İbrahim Çak
MISS PETEK , b , 2000 , bred by Oktay Serici, by Miswaki (USA), out of Pleasant Mystery (USA), by Pleasant Colony (USA) (see v :
3, p : 155)
2006 (Feb 22), b, c, BIG CLOUD by Mountain Cat (USA)
Oktay Serici
MISS ROBİN , ch , 1997 , bred by Mehmet Ceke, by Cock Robin (USA), out of Kırbaç Halo, by Mr Halo (GB) (see v : 3, p : 131)
2006 (Mar 07), ch, f, by Manila (USA)
Cansel Ünbay
MISS SALSA DANCER (GB) , ch , 1995 , bred by Side Hill Stud, by Salse (USA), out of Thakhayr (IRE), by Sadler's Wells (USA) (see
1. Sup. to v 3, p : 114)
2006 (Apr 14), b, f, DOCTORS DANCER by Bin Ajwaad (IRE)
Serdal Adalı
92
Kısraklar - Broodmares
MISS SUSIE Q (USA) , b , 1996 , bred by Campion Wright, by Caller I.d. (USA), out of Heather Bee (USA), by Drone (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 114)
2006, no return to Unaccounted For (USA)
MISS TROY , ch , 2000 , bred by Sami Uluçay, by Lockton (GB), out of Şerife Bacı I, by Yemken (GB) (see v : 3, p : 194)
2006, no return to West By West (USA)
MISS TROY (IRE) , ch , 1998 , bred by Orpendale , by Caerleon (USA), out of La Veine (USA), by Diesis (GB) (see 1. Sup. to v 3, p :
114)
2006 (May 12), b, f, WONDERFUL THING by West By West (USA)
Cengiz Saka
MISS YES , gr , 1998 , bred by Davide Franco, by Mıster Mo, out of Pam Belle (FR), by Pampabird (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 114)
2006 (Jan 26), b, f, BAKAN CAN by Velociraptor (GB)
Muzaffer Bayar
MISSISSIPPI JO (USA) , ch , 1991 , bred by Foxfield , by Gulch (USA), out of Movin Money (USA), by Dr. Fager (USA) (see 1. Sup.
to v 3, p : 114)
2006 (May 05), b, f, QUEEN OF VANDAMME by Van Damme (IRE)
Oktay Serici
MISTY IMAGE , b , 1997 , bred by Muammer Kitapçı, by Wolf (CHI), out of After Image (USA), by Majestic Light (USA) (see 1. Sup.
to v 3, p : 114)
2006 (Feb 06), ch, c, BENITO by Elixir (IRE)
Süleyman Selman Taşbek
MISTY MOOR (GB) , b , 1995 , bred by Greenland Park Stud, by Wolfhound (USA), out of Corley Moor (IRE), by Habitat (USA) (see
1. Sup. to v 3, p : 115)
2006 (Apr 18), b, f, LADY ELENAM by Kral Sezen (IRE)
Mehmet Engin Sezen
MISTY POINT (GB) , ch , 1994 , bred by M. E. Wates, by Sharpo (GB), out of Clouded Vision (GB), by So Blessed (GB) (see v : 3, p :
132)
2006 (Feb 10), ch, f, AYBEK HATUN by Mountain Cat (USA)
Arslan Aybek
MİAMİ , b , 1992 , bred by K.İşeri and M.Cesurlar, by Ghathanfar (USA), out of Crimson Damask (GB), by Windjammer (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 115)
2006 (Mar 07), b, c, by Fantastic Fellow (USA)
Erol İşeri
MİHRİŞAH , b , 2000 , bred by Umur Tamer, by Mountain Cat (USA), out of Unforgettable Doll (USA), by Lear Fan (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 115)
2006 (Jan 14), b, f, DEEP GIRL by Strike The Gold (USA)
Umur Tamer
MİLAS , ch , 1990 , bred by Semiral Bilbaşar, by Centroline (GB), out of Michael's Niece (GB), by Great Nephew (GB) (see v : 2, p : 89)
2006 (Apr 30), ch, c, LASER MAGIC by Elixir (IRE)
İsmail Kılınçal
MİNDARİ , b , 1996 , bred by Mehmet Necdet Narin, by Tender Prınce, out of Manora (USA), by Stop The Music (USA) (see 1. Sup. to
v 3, p : 115)
2006 (Feb 01), b, c, OKYILAN by Long Run
Ahmet Halim Celaloğlu
93
Kısraklar - Broodmares
MİNİKO , b , 1997 , bred by Yervant Ütücü, by Tüten, out of Progresıve, by Tünkut (see 1. Sup. to v 3, p : 115)
2006 (Mar 18), b, f, ÇALI KIZI by Yavuztay (USA)
Mustafa Garip
MİNİŞ , b , 1995 , bred by Ahmet Cemal Kura, by Down The Flag (USA), out of Miray I, by Dersim (see 1. Sup. to v 3, p : 115)
2006 (May 12), b, c, ESMER HAN by Velociraptor (GB)
Mehmet Esmer and Cengiz Çetinok
MİNNOLA , b , 1989 , bred by Behçet Homurlu, by Tora-Tora, out of Esra II, by Best Song (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 115)
2006, no return to Bin Ajwaad (IRE)
MİRAY HANIM , b , 2002 , bred by A. İhsan Kaya, by Kayabey, out of Fikret, by Chilibang (GB) (see v : 3, p : 65)
2006, no return to Dayi Uğur (USA)
MİRSULTAN , b , 2001 , bred by Mustafa Doruk Yılmaz, by Agam (FR), out of Mirona (FR), by Top Ville (IRE) (see v : 3, p : 129)
2006 (Feb 12), b, f, KAZMİRA by Kazbek (FR)
Mustafa Doruk Yılmaz
MİSAFİR (IRE) , b , 1999 , bred by Peter McCutcheon, by Be My Guest (USA), out of Nawadder (GB), by Kris (GB) (see 1. Sup. to v
3, p : 115)
2006, barren to Eagle Eyed (USA)
MİSTAY , b , 1997 , bred by Erdoğan Atay, by Wolf (CHI), out of Nicquita (GB), by Nicholas Bill (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 116)
2006,f,dead, by River Special (USA)
MİTİNA (IRE) , b , 1998 , bred by Denis McDonnell, by Common Grounds (GB), out of Aldhabyih (IRE), by General Assembly (USA)
(see 1. Sup. to v 3, p : 116)
2006 (Mar 12), b, f, REPLICA by Ocean Crest (USA)
Cüneyt Çalıcıoğlu
MODY BLUE , ch , 1999 , bred by Marianne Molu, by İnfisah, out of Golden Harvest, by Kılıçaslan (see 1. Sup. to v 3, p : 116)
2006 (Mar 09), b, c, MOFAR by Modal (GB)
Faruk Molu
MOM'S GAL (IRE) , b , 1992 , bred by Razza Montalbano, by Shareef Dancer (USA), out of Miss Habit (FR), by Habitat (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 116)
2006 (Apr 04), b, f, JESSICA by Sri Pekan (USA)
Mehmet Hamdi Çadırcıoğlu
Died in 2006
MONARCH'S DAUGHTER (GB) , b , 1999 , bred by P. and Mrs Venner foaled in GB and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v :
44, p : 2389 ), by Bijou D'inde (GB), out of Sephira (GB), by Luthier (FR)
2006 (Apr 03), ch, c, SHADOW SONG by Alpun
Alitaç Zerener
MONIC , ch , 1991 , bred by Osman Bulgurcu, by Song , out of Belha, by Lovely Prınce (see v : 2, p : 90)
2006, no return to Mandrake
MOR MENEKŞE , b , 1993 , bred by H.Erakman and N.Karadağ, by Little Guest (USA), out of Felıcka, by Gerald Martin (IRE) (see 1.
Sup. to v 3, p : 116)
2006,dead foal, by Fantastic Fellow (USA)
94
Kısraklar - Broodmares
MORENA , b , 1995 , bred by Sadık Eliyeşil, by Toraman, out of Angıe, by Kılıçaslan (see 1. Sup. to v 3, p : 116)
2006, not covered in 2005
MORN STAR , b , 1999 , bred by İsmail Hadioğlu, by Make Strides (USA), out of Right Connection (IRE), by Ashmore (FR) (see 1.
Sup. to v 3, p : 117)
2006 (Mar 29), b, c, FORTUNE TELLER by Perfect Storm
İsmail Hadioğlu
MORRIS CODE (USA) , b , 1992 , bred by Hargus Sexton, by Lost Code (USA), out of Unique Millie R. (USA), by Olden Times
(USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 117)
2006 (Apr 24), b, f, ZEYNO by Sri Pekan (USA)
Yasin Kadri Ekinci
MRS ERDEM , ch , 2000 , bred by İsmail Hadioğlu, by Shernazar (IRE), out of Zalara (GB), by Zalazl (USA) (see v : 3, p : 219)
2006 (Apr 03), ch, f, LAURAN WRITE by Commoner
Ali Demirkıran
MRS LEYLA , b , 2000 , bred by Mehmet Çeke, by George Thomas, out of Blou Star, by Chıco (see v : 3, p : 26)
2006, no return to Kizilderili (USA)
MS CELINE (IRE) , ch , 1999 , bred by Terence McDonald foaled in IRE and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v : 44, p : 1393 ),
by Prince Of Birds (USA), out of Lady Of Man (GB), by So Blessed (GB)
2006 (Mar 20), ch, f, AYLİS by Mujtahid (USA)
Zekeriya Ahsen Kurum
MS HERO , b , 2002 , bred by Ahmet Cavcav, by Sea Hero (USA), out of Sue's Forgot Me (IRE), by Bluebird (USA) (see v : 3, p : 190)
2006, no return to Karakol (IRE)
MS. ROSA (IRE) , b , 1999 , bred by Joerg Vasicek, by Alhaarth (IRE), out of Lala Musa (GB), by Kris (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 117)
2006, barren to Bin Ajwaad (IRE)
MUJTAHİDİN KIZI , b , 2000 , bred by Hikmet Tevfik Ataman, by Mujtahid (USA), out of Sweat Heart, by Gap Of Dunloe (FR) (see
1. Sup. to v 3, p : 117)
2006 (Mar 10), b, c, GÖLBAŞILI by Karakol (IRE)
Ahmet Cavcav
MUNA , b , 1999 , bred by Mehmet Tansı, by Rakan (USA), out of Ayşegül Hanım, by Barnato (USA) (see v : 2, p : 10)
2006 (Mar 21), ch, f, ÇALI GÜZELİ by Yavuztay (USA)
Hüseyin Garip
MURADİYE , ch , 1992 , bred by Mehmet Kurt, by Ezy Koter (GB), out of Gelin II, by Strange Love (FR) (see v : 3, p : 135)
2006, no return to Mr Erıc
MURCIA , b , 1999 , bred by Hakan Yücetürk, by Abbas, out of El Barsa, by Majestic Endeavour (CAN) (see v : 2, p : 38)
2006 (Apr 25), ch, f, DİVANBAĞIGÜLÜ by Anselmo (GER)
Mehmet Felhan
MUSICAL GEM (USA) , b , 1988 , bred by Mr.& Mrs. John C. Mabee , by The Minstrel (CAN), out of Inherit The Flag (USA), by
Hoist The Flag (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 118)
2006, no return to Manila (USA)
95
Kısraklar - Broodmares
MUSICAL MYTH (USA) , b , 1995 , bred by Dr Tony O'Reilly , by Crafty Prospector (USA), out of Think Music (USA), by Stop The
Music (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 118)
2006 (Apr 23), ch, f, SHALL WE DANCE by Unaccounted For (USA)
Süleyman Selman Taşbek
MUSKİ , ch , 1995 , bred by Abdülkadir Özhancı, by Arslan, out of Lena, by Çukurova (see 1. Sup. to v 3, p : 118)
2006, not covered in 2005
MUTENA (GB) , b , 1999 , bred by C. C. Bromley and Son, by Missed Flight (GB), out of Tree Frog (IRE), by Lomond (USA) (see v :
3, p : 136)
2006,c,dead, by Unaccounted For (USA)
MUVAFFAK HANIM , b , 1998 , bred by Mete Tolunay, by Natıve Procıda, out of Niyagara, by Arslan (see 1. Sup. to v 3, p : 118)
2006, barren to Fantastic Fellow (USA)
MÜKTESEP HAK (GB) , b , 1999 , bred by W. Cormack, by Highest Honor (FR), out of Reem El Fala (FR), by Fabulous Dancer
(USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 118)
2006 (May 02), b, c, ABJAR ÇIKMAZ by Royal Abjar (USA)
Sefa Çıkmaz
MÜLLE , ch , 1998 , bred by Mustafa Kura, by Dersim, out of Vınya Del Mar, by My Volga Boatman (USA) (see v : 3, p : 136)
2006 (Apr 28), ch, f, QUEEN OF TROY by River Special (USA)
Sent to FR in 2006
Alim Melih Kura
MY BEST , b , 1994 , bred by Semiral Bilbaşar, by Barbar, out of Mercedes I, by Simge (see 1. Sup. to v 3, p : 118)
2006 (Jan 23), b, c, BABATURHAN by Islambol
Turgay Buyurgan
MY BRAVE GIRL , ch , 1998 , bred by Hanzade Erüç, by Black Jak I, out of Acuba, by Bachelor Party (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p :
118)
2006 (Apr 07), ch, c, FANTASTIC EGE by Fantastic Fellow (USA)
Zafer Temuçin and Kadir Keçelioğlu
MY CLAUDER (USA) , b , 1987 , bred by N. B. Hunt, by Vaguely Noble (IRE), out of Buckles N'bells (USA), by Lyphard (USA) (see
1. Sup. to v 3, p : 119)
2006, no return to Perfect Storm
MY CRAZY , b , 1994 , bred by Karamko Tic. A. Ş., by Gökhan, out of Ülhatun, by Çukurova (see 1. Sup. to v 3, p : 119)
2006, no return to Caperena
MY DARLING , ch , 2001 , bred by Mehmet Çeke, by Mr Chıco, out of Mıghty D'or, by Mıghty-Cihangir (see v : 3, p : 128)
2006 (Apr 01), b, c, ÇAKRA by Kizilderili (USA)
Mehmet Çeke
MY DREAM , b , 1999 , bred by Sadettin Atığ, by Danzig Connection (USA), out of Doyce (GB), by Formidable (USA) (see 1. Sup. to v
3, p : 119)
2006 (Feb 13), b, f, THE QUEEN by Sun Music (IRE)
Vehbi Hakan Keleş
MY FİRST , b , 1994 , bred by Mehmet Tayoğlu, by Golden Prınce, out of Ilonya, by Wouter Raaphorst (HOL) (see 1. Sup. to v 3, p :
119)
2006 (May 13), ch, f, KANARYAM by Tarsus
İsmail Yılmaz and Atilla Tamer
96
Kısraklar - Broodmares
MY JOANY , b , 1999 , bred by Vural Çakım, by Johny Guıtar, out of Voleano, by My Volga Boatman (USA) (see 1. Sup. to v 3, p :
119)
2006 (May 14), b, c, LUCKY JOHN by Mountain Cat (USA)
Vural Cengiz Çakım
MY JOBA , ch , 1992 , bred by A. Turgut Dinçer, by Barnato (USA), out of Jojoba, by Eastern Star (see 1. Sup. to v 3, p : 119)
2006 (Feb 07), ch, c, WIST ME LUCK by Fantastic Fellow (USA)
Yavuz Kayalı
MY LILY , ch , 1997 , bred by Ahmet Aydın Doğan, by Mıchael Jackson, out of Kazaska, by Gerald Martin (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p :
119)
2006 (Mar 11), ch, c, BASKIN by Leventhan (IRE)
Ahmet Aydın Doğan
MY SHERRY , b , 1990 , bred by Sedat Özcan, by My Volga Boatman (USA), out of Sherry, by Caerlaverock (GB) (see 1. Sup. to v 3, p
: 119)
2006 (Jan 25), b, f, PERFECT LOVER by Elixir (IRE)
Birol Rüştü Kayıkçı
MY SWEETY , ch , 2001 , bred by Nuri Naci Erturgut, by Among Men (USA), out of Dance Suite (IRE), by Dancing Dissident (USA)
(see v : 3, p : 46)
2006 (Mar 02), b, c, TROUBLE MAKER by Sea Hero (USA)
Neşet Kahraman Erturgut
MY TOP , b , 1985 , bred by Hikmet Tevfik Ataman, by High Top (IRE), out of La Bimba (USA), by Arts And Letters (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 120)
2006, no return to Bin Ajwaad (IRE)
MYFANWY , b , 1996 , bred by Sadık Eliyeşil, by Toraman, out of Flore, by Kılıçaslan (see 1. Sup. to v 3, p : 120)
2006, no return to Bin Ajwaad (IRE)
MYNANCY , b , 2002 , bred by İlyas Çokay, by Bijou D'inde (GB), out of Buzzbomb (GB), by Bustino (GB) (see v : 3, p : 30)
2006 (Jun 07), gr, f, by George Thomas
İlhan Akbaş
MYSTIC CHARM (GB) , b , 1994 , bred by Gainsborough Stud Management Ltd. foaled in GB and imported from U.K. in 2004, ( see
GSB v : 43, p : 1491 ), by Nashwan (USA), out of Mayaasa (FR), by Green Desert (USA)
2006 (May 08), b, f, HAVVANUR by Mountain Cat (USA)
Derviş Meral
NAÇKO (IRE) , ch , 1998 , bred by Noel Finegan, by Brief Truce (USA), out of Restikala (FR), by Bikala (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p :
120)
2006, barren to Ocean Crest (USA)
NAĞME , b , 1996 , bred by Umur Tamer, by Lockton (GB), out of Akasva (FR), by Akarad (FR) (see 1. Sup. to v 3, p : 120)
2006 (Feb 13), ch, c, COMPETUS by Eagle Eyed (USA)
Ziya Şemenoğlu
NAİD , ch , 1998 , bred by Rasim Başgül, by Fasht Eldebl (GB), out of Büyük Istıranca, by Mummy's Game (GB) (see 1. Sup. to v 3, p :
120)
2006, no return to Bullmarket
NAMRUN , b , 2001 , bred by Sadettin Atığ, by Night Shift (USA), out of Ribbon Falls (GB), by Lure (USA) (see v : 3, p : 164)
2006, no return to Sheer Honor
97
Kısraklar - Broodmares
NANU I , b , 1992 , bred by Nusret Balkaroğlu, by Aristocrat (GB), out of Shalımar, by Nice Havrais (USA) (see v : 3, p : 138)
2006,c,dead, by Bin Ajwaad (IRE)
NAOMİ , b , 1994 , bred by Belma Toksipahi, by My Volga Boatman (USA), out of Celera (IRE), by Sun Prince (IRE) (see 1. Sup. to v
3, p : 120)
2006 (Feb 01), b, c, KANDEMİR by Banko II
Cihan Altıntaş
NARCİSSA , b , 2000 , bred by Umur Tamer, by Always A Classic (CAN), out of Sassy Ivy (USA), by Sir Ivor (USA) (see v : 3, p : 174)
2006 (Mar 05), ch, c, BIG LASER by Royal Abjar (USA)
Selen Tamer
NARİNKIZ , ch , 1996 , bred by Ali Sülün, by Barnato (USA), out of Gökçebacı, by Yemken (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 121)
2006 (Mar 14), ch, f, FESLEĞEN by Lockton (GB)
Ali Sülün
NATAŞA I , b , 1991 , bred by Ahmet Dışkaya, by Make Strides (USA), out of Under Heaven (GB), by Anax (GB) (see 1. Sup. to v 3, p :
121)
2006, no return to Thyphonıc Rısıng
NATIVE GIRL , b , 1998 , bred by Necmi Şölen, by Natıve Procıda, out of Lucky Gırl II, by Baba Seyfi (see 1. Sup. to v 3, p : 121)
2006 (Mar 13), ch, f, by Turaç (IRE)
Necmi Şölen
NATIVE LADY , b , 1996 , bred by Muammer Kitapçı, by Natıve Procıda, out of Tempting Lady (USA), by L'enjoleur (CAN) (see 1.
Sup. to v 3, p : 121)
2006, no return to Key Prado (USA)
NAVAJO FEVER (IRE) , b , 1999 , bred by Skymare Farm, Inc. foaled in IRE and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v : 44, p :
2942 ), by Shernazar (IRE), out of Zalara (GB), by Zalazl (USA)
2006 (Mar 08), b, c, RUMELİ FATİHİ by Sea Hero (USA)
Türkan Gergin
NAXIA (IRE) , b , 1993 , bred by Jerry O' Brien, by Fairy King (USA), out of Ariadne (USA) , by Bustino (GB) (see v : 3, p : 139)
2006 (Feb 04), b, c, CİVANFERAT by Ernesto
Ahmet Ural
NAZ HANIM , gr , 1996 , bred by Ahmet Kavran, by Bankocu, out of Nasibe I, by My Volga Boatman (USA) (see 1. Sup. to v 3, p :
121)
2006 (Mar 22), gr, c, TEOMANBEY by Unaccounted For (USA)
Ahmet Kavran
NAZI GÜZEL , b , 2002 , bred by Yaşar Gölbaş, by Distant Relative (IRE), out of Historiette (GB), by Chief's Crown (USA) (see v : 3, p
: 86)
2006 (Apr 19), b, f, NAZLI GÜZEL by Perfect Storm
Neşet Kahraman Erturgut
NAZLI BATUR , b , 2001 , bred by Nevzat Turhan, by Ocean Crest (USA), out of Fergie B (USA), by Ferdinand (USA) (see v : 3, p :
63)
2006, no return to San Salvador
NAZLI III , b , 1991 , bred by Sabahattin Uluçay, by Baba Seyfi, out of Kurnaz, by Afayoon I (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 121)
2006 (May 13), b, f, MASAKO by El Amour
Fuat Uluçay
98
Kısraklar - Broodmares
NAZLICAN , b , 1994 , bred by Mehmet Laflı, by Aristocrat (GB), out of Hatıra I, by Toraman (see 1. Sup. to v 3, p : 121)
2006 (Apr 29), b, c, AKÇAYLI by West By West (USA)
Alaattin Karaca
NAZLIHANIM , ch , 1997 , bred by Osman Sami Katırcıoğlu, by Barnato (USA), out of Terrestrıal, by Kamalpour (GB) (see 1. Sup. to
v 3, p : 121)
2006, no return to West By West (USA)
NEDİMEM , b , 1991 , bred by Nafiz Kurt, by Ghathanfar (USA), out of Edalım, by Calaboose (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 121)
2006 (Apr 04), b, f, IZABEL by Eagle Eyed (USA)
Mehmet Hamdi Çadırcıoğlu
NEFERTARİ , ch , 1998 , bred by Berrin Gedik, by Sakab (FR), out of Nyastaranga (FR), by Hul A Hul (USA) (see 1. Sup. to v 3, p :
121)
2006 (Apr 09), ch, f, NATALYA by Galetto (FR)
Berrin Gedik
NEHOŞ , ch , 1995 , bred by Alim Melih Kura, by Bachelor Party (IRE), out of Last Gırl, by Dersim (see 1. Sup. to v 3, p : 122)
2006, no return to River Special (USA)
NELL , b , 1996 , bred by Ertuğrul Toğan, by Eastern Dancer (GB), out of Deborah, by Kılıçaslan (see 1. Sup. to v 3, p : 122)
2006 (May 15), b, f, YARENİM by Castello (IRE)
Abdülkadir Üçeş
NEMEA , b , 2001 , bred by Bedri Öztürk, by My Volga Boatman (USA), out of Yakutiye, by Dersim (see v : 3, p : 216)
2006, no return to Sunday Surprıse
NESİJ , ch , 1998 , bred by Ertuğrul Toğan, by Eastern Dancer (GB), out of Deborah, by Kılıçaslan (see 1. Sup. to v 3, p : 122)
2006 (Mar 21), b, f, by Bin Ajwaad (IRE)
Ahmet Değişmez and Mehmet Boğa
NESLİ HU , b , 1999 , bred by Ahmet Cemal Kura, by Palace Pageant (USA), out of Boz Hatun, by Maradit (IRE) (see v : 2, p : 20)
2006 (May 10), b, f, NOBLEHORSE by Soylu Kan
Abdülkadir Üçeş
NESLİHATUN (IRE) , b , 2001 , bred by Ahmet Cavcav foaled in IRE and imported from U.K. in 2001, ( see GSB v : 45 ), by Dr
Devious (IRE), out of Bohemienne (USA), by Polish Navy (USA)
2006 (Feb 22), b, f, YESİTA by Karakol (IRE)
Ahmet Cavcav
NEVAYIN , ch , 2001 , bred by Nevzat Seyok, by Baryshnikov (AUS), out of Wanganui River (GB), by Unfuwain (USA) (see v : 3, p :
213)
2006,dead foal, by Sri Pekan (USA)
NEVRES , ch , 1992 , bred by Yusuf Atlı, by Barnato (USA), out of Zümrütkız, by Eastern Star (see 1. Sup. to v 3, p : 122)
2006 (Mar 08), ch, c, SARI FIRTINA by Perfect Storm
Yusuf Atlı
NEVRUZ BESTELE , b , 1999 , bred by Rasim Başgül, by Fasht Eldebl (GB), out of Try Gloria (GB), by Try My Best (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 122)
2006 (Feb 04), ch, f, SUNDERBOLT by Natıve Procıda
Rasim Başgül
99
Kısraklar - Broodmares
NEVRUZCAN , ch , 1999 , bred by Rasim Başgül, by Fasht Eldebl (GB), out of Zemheri, by Efisio (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 122)
2006 (Jan 25), b, f, ORTANCIA by Alderado
Faruk Şamlı
NEVŞAŞ , ch , 2001 , bred by Nevzat Seyok, by İnfisah, out of Cybill (IRE), by Law Society (USA) (see v : 3, p : 43)
2006 (Mar 04), b, f, SEYSAŞ by Manila (USA)
Nevzat Seyok
NEW BLOOD , ch , 1992 , bred by Şener Koyuncuoğlu, by Lockton (GB), out of Madonna I, by Cock Robin (USA) (see v : 3, p : 142)
2006 (Mar 22), ch, f, WHY WHY WHY by Bijou D'inde (GB)
Mehmet Sencer Girgin
NEZOM , ch , 1999 , bred by Sadettin Atığ, by Mahogany Hall (USA), out of Signature D. (USA), by Diesis (GB) (see v : 2, p : 120)
2006 (Apr 10), ch, c, GOLDEN LOVE by Love Agreement (GB)
Armağan Turhan
NICOLE , b , 1996 , bred by Uğur Tual, by Üni, out of Şeker, by Doktor Seferof (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 122)
2006 (Mar 30), b, c, İLHAN ÇAVUŞ by Cesur İskoç (GB)
Ekrem Bakal
NIGHT FLIGHT , b , 2001 , bred by Ersan Özbelge, by Common Grounds (GB), out of Far Out Countess (USA), by Far Out East
(USA) (see v : 3, p : 62)
2006 (Apr 24), b, f, NEVHİS by Perfect Storm
Nadire Çapın
NIKITA (GB) , b , 1997 , bred by Tedwood Bloodstock Ltd, by Reprimand (GB), out of Pretty Thing (GB), by Star Appeal (IRE) (see v :
3, p : 142)
2006 (Feb 11), b, c, DEPLOY STAR by Velociraptor (GB)
Tankut Sarıaslan
NIZALY (GB) , b , 1998 , bred by Yıldırım Gelgin foaled in GB and imported from USA in 2004, ( see GSB v : 44, p : 1741 ), by
Rainbow Quest (USA), out of Mistle Thrush (USA), by Storm Bird (CAN)
2006 (Mar 18), b, c, DENİZ KURDU by Sea Hero (USA)
Yıldırım Gelgin
NİCOMEDİA , b , 1994 , bred by S. Atığ, by Most Welcome (GB), out of Saafend (GB), by Sayf El Arab (USA) (see 1. Sup. to v 3, p :
123)
2006 (Mar 07), b, f, I SEE YOU MUMMY by Sri Pekan (USA)
Adil Mert Kaya
NİDA , ch , 2002 , bred by Mustafa Selçuk San, by Sea Hero (USA), out of Twıst Of Faıth, by Knight Line Dancer (IRE) (see v : 3, p :
206)
2006 (Mar 01), ch, c, SALINERO by Shining Steel (GB)
Cem Filiksaç
NİHAVENT , b , 2000 , bred by M. Alpay Özoğul, by Strike The Gold (USA), out of Lady Rose, by Star Appeal (IRE) (see v : 3, p :
109)
2006 (Mar 16), b, c, PAŞAKANI by Ocean Crest (USA)
Mehmet Alpay Özoğul
NİLGÜN I , gr , 1993 , bred by Reşat Öner, by Hakan I, out of Tuğba, by Tünkut (see 1. Sup. to v 3, p : 123)
2006 (Apr 10), b, f, İASOSLU MEF by Ocean Crest (USA)
Fazıl Muzaffer Kayıkçı and Mustafa Metin Kayıkçı
Died in 2006
NİLHATUN , ch , 1985 , bred by M. Kemal Karamehmet, by Running Mill (GB), out of Çarpar, by Elvıs (see 1. Sup. to v 3, p : 123)
2006 (Feb 02), ch, f, by Caperena
Karamko Tic. A. Ş.
Died in 2006
100
Kısraklar - Broodmares
NİNİ , b , 1995 , bred by Ali Celalettin Alkan, by Uğurtay, out of Asoof (GB), by Milford (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 123)
2006, not covered in 2005
NİNNİ , ch , 1993 , bred by Davide Franco, by Laughing Matter (USA), out of Nina I, by Welsh Saint (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 123)
2006 (Feb 12), b, c, CHANTAGO by Fantastic Fellow (USA)
Tülin Beydili Özkan
NİNOVA , ch , 2000 , bred by Sait Varlı, by Mohaç I, out of Güzyeli, by Karayel (see 1. Sup. to v 3, p : 123)
2006, no return to Medya
NİSANDAN (GB) , ch , 1995 , bred by Gainsborough Stud Management and Ltd , by Soviet Star (USA), out of Desert Wish (GB), by
Shirley Heights (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 123)
2006 (Jan 29), b, f, ŞURUP by Bullmarket
Adem Erdölek
NİZİP EKSPRES , b , 2000 , bred by Talat Öner, by Serdar I, out of Safir, by Gap Of Dunloe (FR) (see 1. Sup. to v 3, p : 124)
2006 (Apr 20), ch, f, KIRAÇKÖYLÜ by Castello (IRE)
Mahmut Karatoprak
NO KIDDING , ch , 1992 , bred by Odhan Baykara, by Bachelor Party (IRE), out of Perceive (USA), by Nureyev (USA) (see 1. Sup. to
v 3, p : 124)
2006 (May 26), b, c, TIRMANHAN by Fantastic Fellow (USA)
Ersen Kuru
NO PANIC , b , 1997 , bred by Davide Franco, by Storm II, out of Selune (FR), by Highest Honor (FR) (see v : 3, p : 144)
2006 (Apr 17), b, f, GÖNÜL KIRMAZ by Barbar
Aziz Alpay
NON CHALANCE (FR) , ch , 1989 , bred by San Gabrıel Inv. Inc., by River Mist (USA), out of Neptuna (GER), by Athenagoras (GER)
(see 1. Sup. to v 3, p : 124)
2006 (Apr 02), b, c, LİMANREİS by Red Bishop (USA)
Muhsin Emirsoy
NORDIC RIDDLE (IRE) , b , 1994 , bred by Peter Thome, by Royal Academy (USA), out of Nordic Soprano (IRE), by Nordico (USA)
(see 1. Sup. to v 3, p : 124)
2006 (Apr 05), b, c, BLACKMAN by Sümen
Ergun Kalabak
NORELLA (GER) , b , 1995 , bred by Gestüt Erlenhof, by Aspros (GER), out of Noretta (GER), by Cortez (GER) (see 1. Sup. to v 3, p :
125)
2006 (May 08), b, c, KRAL CAN by Red Bishop (USA)
Erol İşeri
NORMA JEANNE , ch , 1999 , bred by M. Ender Yürür, by Red Route (GB), out of Mıss Monroe, by Yemken (GB) (see v : 2, p : 88)
2006, no return to Sun Music (IRE)
NORTH WIND , b , 1988 , bred by Mustafa Cesurlar, by Night Shift (USA), out of Crimson Damask (GB), by Windjammer (USA) (see
1. Sup. to v 3, p : 125)
2006 (Feb 01), b, c, KING SIZE by Mountain Cat (USA)
Hüseyin Türkarslan
NORTH WIND (IRE) , b , 1988 , bred by H R H Princess Michael of Kent, by Lomond (USA), out of Spirit Of The Wind(USA), by
Little Current (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 125)
2006 (Apr 30), ch, c, MORANİ by West By West (USA)
İlhami Gültepe
101
Kısraklar - Broodmares
NOVENTA Y NUEVE (SPA) , b , 1989 , bred by D. Felipe Hinojosa, by Agent Double (USA), out of Lady Gerard (IRE), by Brigadier
Gerard (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 125)
2006 (Apr 02), b, f, NİDASU by Enginhan
Mehmet Engin Sezen
NUMBER TEN (GB) , ch , 1999 , bred by Ömer Halim Aydın, by Polish Precedent (USA), out of Flower Girl (GB), by Pharly (FR) (see
1. Sup. to v 3, p : 125)
2006 (May 03), b, c, TRANSACOUSTIC by Sri Pekan (USA)
Kemal Kurt
NUR MUSIC , b , 1996 , bred by Avram Barokas, by Sun Music (IRE), out of Nur II, by Gap Of Dunloe (FR) (see 1. Sup. to v 3, p : 125)
2006 (Mar 12), b, c, TİREBOLU by Manas (IRE)
Sürmeli Karaca
NURÇEM (IRE) , b , 1999 , bred by Azienda Agricola and Francesca di Salice Luciano, by Dolphin Street (FR), out of Dancing Light
(GB), by Dancer's Image (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 126)
2006 (Mar 20), b, f, ADRIATIC by Medya
Abdülkadir Yeniçıkan
NURDAN , b , 1994 , bred by Sadık Eliyeşil, by Toraman, out of Broad Halo (USA), by Halo (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 126)
2006 (Mar 22), b, c, EROICA by Shining Steel (GB)
Nuriye Kaya
NURGÜL , b , 1998 , bred by Gülsüm Eliyeşil, by Cartekıtt, out of Gülbeden, by Toraman (see 1. Sup. to v 3, p : 126)
2006, no return to Nursultan
NURHATUN , b , 1984 , bred by Hikmet Tevfik Ataman, by Gap Of Dunloe (FR), out of Salime, by Kamalpour (GB) (see 1. Sup. to v 3,
p : 126)
2006,dead foal(twin), by Bin Ajwaad (IRE)
NURLU KIZ , b , 1997 , bred by Adil Mert Kaya, by Centroline (GB), out of Nurkız, by Running Mill (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 126)
2006, no return to Kayabey
NURSELİ , gr , 1996 , bred by Mehmet Hamdi Çadırcıoğlu, by Sagıp, out of Esmerim, by Strange Love (FR) (see 1. Sup. to v 3, p : 126)
2006 (Apr 01), b, f, NİGARIM by Ceyhanlı
Mehmet Hamdi Çadırcıoğlu
NURTAŞ , b , 1999 , bred by Nuray Taşdan, by Al Murtajaz (USA), out of Carmına Burana, by Eastern Star (see 1. Sup. to v 3, p : 126)
2006 (May 15), b, f, MONLIGHT by Cherokee
Mehmet Şerif Altundağ
NURTEPE , b , 1999 , bred by Adem Erdölek, by Shareef Dancer (USA), out of Tarwara (IRE), by Dominion (GB) (see v : 2, p : 129)
2006 (Mar 27), b, f, by Bullmarket
Adem Erdölek
NYLIRAM (IRE) , b , 1997 , bred by Mrs Jill M. Harley, by Petorius (IRE), out of Marilyn (IRE), by Kings Lake (USA) (see 1. Sup. to
v 3, p : 127)
2006, not covered in 2005
OCEAN BABY , ch , 2001 , bred by Şükrü Keklikoğlu, by Ocean Crest (USA), out of Eastern Baby, by Eastern Star (see v : 3, p : 53)
2006 (Apr 04), b, f, by Rakan (USA)
Şükrü Keklikoğlu
Died in 2006
102
Kısraklar - Broodmares
OCEAN BELLE , ch , 2001 , bred by Davide Franco, by Ocean Crest (USA), out of Pam Belle (FR), by Pampabird (IRE) (see v : 3, p :
150)
2006 (May 01), b, f, SÜMOŞUM by Ajmera (GB)
Abdullah Kılbitmez
OCEAN DANCER , b , 2001 , bred by Nuri Naci Erturgut, by Mukaddamah (USA), out of Ferola (USA), by Alysheba (USA) (see v : 3,
p : 63)
2006 (May 17), b, c, FREE SOUL by Mujtahid (USA)
Nuri Naci Erturgut
OGALO , ch , 2001 , bred by Şerafettin Gedik, by Galetto (FR), out of Ovada (USA), by Sewickley (USA) (see v : 3, p : 149)
2006 (Apr 14), b, f, OPALINE by West By West (USA)
Şerafettin Gedik
OKALİPTÜS , ch , 1996 , bred by Mehmet Kurt, by Anshan (GB), out of Gatchina (GB), by Habitat (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 127)
2006,early abortion, by Distant Relative (IRE)
OKTORU , b , 1996 , bred by Behçet Homurlu, by Aristocrat (GB), out of Take A Cup (IRE), by Godswalk (USA) (see 1. Sup. to v 3, p :
127)
2006 (May 05), ch, c, TITUS PULLO by Royal Abjar (USA)
Mehmet Şafak Akpınar
OMNITA (GER) , ch , 1996 , bred by Gestüt Sommerberg, by Lomitas (GB), out of Omnica (IRE), by Windwurf (GER) (see 1. Sup. to v
3, p : 127)
2006 (May 08), b, c, BABA MUSA by Bin Ajwaad (IRE)
İsmet Yılmaz
ON AND OFF (FR) , b , 1985 , bred by Pillar Stud foaled in FR and imported from FR in 1988, ( see SBF v : 40, p : 409 ), by Noalcholic
(FR), out of Coming And Going (USA), by Roberto (USA)
2006, no return to Rock Eagle
ONTHEREBOUND (USA) , b , 1996 , bred by Augustin Stable foaled in USA and imported from U.K. in 2006, (see Am.SB.
Electronic), by Dayjur (USA), out of Heartbreak (USA), by Stage Door Johnny (USA)
2006 (Feb 04), b, f, OTTOMAN QUEEN by Selkirk (USA)
Serdal Adalı
OPERATIC (GB) , b , 1995 , bred by Cheveley Park Stud Ltd, by Goofalik (USA), out of Choir Mistress (GB), by Chief Singer (IRE)
(see v : 3, p : 148)
2006 (Mar 08), gr, c, VAIMITI by Kosturan (FR)
Haluk Zekai Erkal
ORATSIO (IRE) , ch , 1998 , bred by John and Hugh Naughton, by Eagle Eyed (USA), out of New Rochelle (IRE), by Lafontaine
(USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 128)
2006 (Apr 28), b, f, NAPOLI STAR by Ajmera (GB)
Davide Franco
ORO BIANCO (USA) , b , 1989 , bred by Tony Holmes Robert Nataf and Stuart Ross , by Lyphard's Wish (FR), out of Ouro Verde
(USA), by Cool Moon (CAN) (see v : 3, p : 149)
2006,dead foal, by Başpilot
ORPHAN , b , 1999 , bred by Mustafa Kaya Erkkul, by Bishop Of Cashel (GB), out of Storm Nymph (USA), by Storm Bird (CAN) (see
v : 2, p : 124)
2006 (Mar 05), ch, f, LADY PERLINA by Galetto (FR)
Mehmet Sabri Tuncer
103
Kısraklar - Broodmares
ORSA (IRE) , ch , 2000 , bred by Khorshed and Ian Deane, by Lion Cavern (USA), out of Iradah (USA), by Topsider (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 128)
2006 (Apr 04), b, c, ENESBEY by Sri Pekan (USA)
Davide Franco
OUBECK (GB) , b , 1990 , bred by Highfield Stud Ltd, by Mummy's Game (GB), out of School Road (GB), by Great Nephew (GB) (see
1. Sup. to v 3, p : 128)
2006 (May 19), b, c, DAGGER MAN by Shining Steel (GB)
Ömer Halim Aydın
OUR DESDEMONA (GB) , b , 1999 , bred by John James foaled in GB and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v : 44, p : 1872 ),
by Emperor Jones (USA), out of Night Trader (USA), by Melyno (IRE)
2006 (Mar 28), b, f, ASETON by Shining Steel (GB)
Ali Rana Bekpınar
OUT OF SPACE (GB) , b , 1998 , bred by Mrs W. L. Sole and P. Marrow, by Bin Ajwaad (IRE), out of Les Amis (IRE), by Alzao
(USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 128)
2006 (Feb 15), b, f, ZEYTİN DALI by My Grandson (GB)
Fatma Serpil Ataman
OUTCRY (GB) , b , 1996 , bred by Hascombe and Valiant Studs. foaled in GB and imported from U.K. in 2005, ( see GSB v : 43, p :
1087 ), by Caerleon (USA), out of In Full Cry (USA), by Seattle Slew (USA)
2006 (Mar 27), b, f, ONLY ONE by Serhanbey (GB)
Serdal Adalı
OVERBLACK (USA) , b , 1998 , bred by Stronach Stables foaled in USA and imported from USA in 1998, (see Am. SB. Electronic ), by
Lost Code (USA), out of Hello Brian (USA), by Idabel (USA)
2006, no return to Bin Ajwaad (IRE)
ÖZENİM , b , 2001 , bred by Meral Özen, by Han-Bakü, out of Tatlı Betüş, by Golden Prınce (see v : 3, p : 198)
2006 (May 16), b, f, CERİT KIZI by T-Shirt (IRE)
Mehmet Demir
ÖZENNAZ , gr , 1996 , bred by Hasan Adalı, by Young Prınce, out of Ayşem I, by Burçak (see 1. Sup. to v 3, p : 129)
2006 (Apr 11), b, f, PERA by Mujtahid (USA)
Mustafa Metin Kayıkçı
ÖZGÜLHANIM , b , 1992 , bred by Hüseyin Tarık Erman, by My Volga Boatman (USA), out of Kuvazımato, by Strange Love (FR)
(see 1. Sup. to v 3, p : 129)
2006, barren to Uğurkan
ÖZGÜR STAR (IRE) , b , 1999 , bred by Sweetmans Bloodstock foaled in IRE and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v : 44, p :
2619 ), by Lake Coniston (IRE), out of Sun On The Spey (GB), by Glint Of Gold (GB)
2006 (Feb 02), b, c, SÜRAT STAR by Bin Ajwaad (IRE)
Ahmet Aytar
ÖZKÖK , ch , 1995 , bred by Orhan Özsoy, by Uğurtay, out of Gurbet, by Running Mill (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 129)
2006 (Mar 13), ch, f, DENİZCİK by Top Comas
Sezai Gül
ÖZLEMCAN , b , 1996 , bred by Nasri Artar, by Palace Pageant (USA), out of Melike I, by Blazing Saddles (AUS) (see 1. Sup. to v 3, p
: 129)
2006 (Apr 26), b, f, AKANSU by Lockton (GB)
Nasri Artar
104
Kısraklar - Broodmares
PAGARA , ch , 2000 , bred by Uğur Alp Atan, by Abrek, out of Balca, by Cock Robin (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 129)
2006 (Apr 19), b, f, by Mehter I
Mırzabey Tok Varisleri
PALERIA (USA) , ch , 1996 , bred by Pendley Farm, by Zilzal (USA), out of Placer Queen (USA), by Habitat (USA) (see 1. Sup. to v 3,
p : 129)
2006 (Jun 02), b, c, GOLDEN GLORY by Eagle Eyed (USA)
Ali Topal
PANDORA (GER) , ch , 1996 , bred by French Bloodstock Agency, by Platini (GER), out of Pasadena (GER), by Esclavo (FR) (see 1.
Sup. to v 3, p : 129)
2006 (Mar 28), ch, f, BON VOYAGE by Mujtahid (USA)
Hayrullah Doğan
PANTOMİME I , ch , 1993 , bred by Ömer Faruk Girgin, by Yemken (GB), out of Madonna I, by Cock Robin (USA) (see 1. Sup. to v 3,
p : 129)
2006 (Apr 03), ch, f, LAST PANTOMIME by Strike The Gold (USA)
Vasfiye Şamlı
PAOENIA (IRE) , ch , 1998 , bred by Kildaragh Stud foaled in IRE and imported from U.K. in 2006, ( see GSB v : 44, p : 2774 ), by
Pelder (IRE), out of Tropicaro (FR), by Caro (IRE)
2006 (Mar 15), b, c, QUICK FINISH by Catcher In The Rye (IRE)
Melis Kurtel Emin
PAPATYA I , b , 1992 , bred by Oya Erkkul, by Barbar, out of Michael's Niece (GB), by Great Nephew (GB) (see v : 3, p : 150)
2006 (Feb 01), b, c, KRAL GUBAZ by Lockton (GB)
Yunus Karan
PAPRICA , b , 1999 , bred by Davide Franco, by Noble Star, out of Nyonya Besar (GB), by Ballad Rock (IRE) (see v : 3, p : 151)
2006 (Apr 02), ch, c, ETHEMCAN by Volcano
Hakkı Tarık Dikencik
PARISEAN LOVE (FR) , b , 1999 , bred by Stonersıde Stable Ltd, by Revoque (IRE), out of Internet (GB), by Tender King (IRE) (see
1. Sup. to v 3, p : 129)
2006 (May 16), b, c, ZİNCİRBOZAN by Bosporus (IRE)
Davide Franco
PARLAKKIZ , ch , 1999 , bred by Sedat Özcan, by Shining Steel (GB), out of Gay Petıt, by Lockton (GB) (see v : 2, p : 47)
2006, not covered in 2005
PARTY PRINCESS , b , 1996 , bred by Şerafettin Gedik, by Bachelor Party (IRE), out of Vıkontes, by Aristocrat (GB) (see 1. Sup. to v
3, p : 129)
2006 (Apr 03), ch, f, by Fit To Survive (USA)
Ahmet Aydoğdi
PASSEPARTOUT , b , 2000 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Perugino (USA), out of Zip (GB), by Persian Bold (IRE) (see v : 3, p :
220)
2006 (Feb 23), b, c, KARYA PRENSİ by Starkbuck
Murat Şamlı and Sedilay Yıldırım
PASSİON , b , 1994 , bred by Ahmet Dışkaya, by Sür'at, out of Pasisik, by Arslan (see v : 1, p : 96)
2006 (Apr 27), b, c, by Always A Classic (CAN)
Mehmet Kürşat Akın
PAŞASOYLU , ch , 1996 , bred by Yakup Doğan Özbay, by Bachelor Party (IRE), out of Wig (USA), by Clever Trick (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 130)
2006, no return to İsmethan
105
Kısraklar - Broodmares
PATARA I , ch , 1990 , bred by Tulga Yüzatlı, by Arslan, out of Indıgo, by Guersillus (GB) (see v : 3, p : 151)
2006 (Mar 25), ch, f, GENÇ ALBİNA by Manila (USA)
Galip Gençol
PATRICIA , b , 1984 , bred by Vural Çakım, by Simge, out of Mıstral I, by Jukebox (GB) (see v : 2, p : 103)
2006, no return to Top Comas
PEACE CARRIER (IRE) , ch , 1989 , bred by Gay O'Callaghan, by Doulab (USA), out of Paradise Bird (IRE), by Sallust (IRE) (see 1.
Sup. to v 3, p : 130)
2006 (Mar 24), ch, c, CROSS TO CROSS by Strike The Gold (USA)
Murat Cavcav
PEACE WITHIN (IRE) , b , 1998 , bred by Michael Collins, by Brief Truce (USA), out of More Candy (GB), by Ballad Rock (IRE)
(see 1. Sup. to v 3, p : 130)
2006 (Mar 21), ch, f, SECRET WORLD by Mountain Cat (USA)
İhsan Erturgut
PEAK VIEWING (IRE) , b , 1997 , bred by Airlie Stud , by Sri Pekan (USA), out of Mrs Ting (USA), by Lyphard (USA) (see 1. Sup. to
v 3, p : 130)
2006 (Apr 25), b, c, SPLINT by Eagle Eyed (USA)
Kemal Kurt
PEARL DROP , gr , 1999 , bred by Yaşar Akın, by Başkomutan, out of Golden Isle, by Cock Robin (USA) (see v : 2, p : 50)
2006 (Mar 09), b, c, ATAKAN by Dear Star (GB)
Ahmet Ateş
PEARL , b , 1990 , bred by Utku Doğdu, by Al Murtajaz (USA), out of My Carami (FR), by Polyfoto (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 130)
2006 (May 04), b, f, BİRSEN HANIM by Sea Hero (USA)
Nevzat Ünlü
PEBBLEDASH (GB) , b , 1993 , bred by Duncan A. McGregor, by Great Commotion (USA), out of Near The End (IRE), by Shirley
Heights (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 130)
2006 (Mar 10), b, c, LEVYE by Asakir (GB)
Vehbi Hakan Keleş
PEÇENEK , ch , 1993 , bred by Odhan Baykara, by Bachelor Party (IRE), out of Hancan, by Kılıçaslan (see 1. Sup. to v 3, p : 130)
2006 (Mar 01), ch, c, MELLİZO by Sun Music (IRE)
Ercan Özdemir
PEKAN GIRL , b , 2000 , bred by Erol İşeri, by Sri Pekan (USA), out of Bedtime Story (GB), by Fairy King (USA) (see 1. Sup. to v 3, p
: 131)
2006 (Mar 14), ch, c, BAYMİTHAT by Islambol
Erol İşeri
PELİNİM , b , 2000 , bred by Melih Yılmaz, by Al Murtajaz (USA), out of Javena, by Royal Bequest (CAN) (see v : 3, p : 311)
2006, no return to Mehter Şinasi
PELLMELL (GB) , ch , 1998 , bred by H. Reed foaled in GB and imported from U.K. in 1998, ( see GSB v : 44, p : 2754 ), by Pivotal
(GB), out of Tower Glades (GB), by Tower Walk (GB)
2006 (Mar 04), ch, c, BIG BROTHER by Mujtahid (USA)
Ayşegül Kurtel
PENKY HENKY , ch , 1993 , bred by Emin Çılgın, by Gold Guard, out of Hanky Penky, by Yemken (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 131)
2006 (Feb 21), ch, f, by Mountain Cat (USA)
Emin Çılgın
106
Kısraklar - Broodmares
PENTA (GB) , ch , 1997 , bred by Dandy's Farm, by Pursuit Of Love (GB), out of Jamarj (GB), by Tyrnavos (GB) (see 1. Sup. to v 3, p :
131)
2006 (Feb 10), b, f, SEKRETERYA by Keyif
Dicle Kimya Dep.Paz. Nak.Tar.veGıd.Ltd.Şrk.
PENTHOUSE LADY (GB) , b , 1992 , bred by S. Niarchos, by Last Tycoon (IRE), out of Princesse Timide (USA), by Blushing Groom
(FR) (see 1. Sup. to v 3, p : 131)
2006, barren to Strike The Gold (USA)
PERGOLA (GB) , b , 1998 , bred by Mrs P.A.Clark , by Mtoto (GB), out of Best Girl Friend (GB), by Sharrood (USA) (see 1. Sup. to v
3, p : 131)
2006 (Mar 18), b, f, FİRUZE by Bosporus (IRE)
Nişan Arek Kuyumciyan
PERİAMBER , ch , 1994 , bred by Cihan Erdivan, by Civan, out of Mimosa, by Seymour Hicks (FR) (see 1. Sup. to v 3, p : 131)
2006 (May 12), ch, f, KARACADAĞLI by Kizilderili (USA)
Yunus Eser
PERLA , b , 2000 , bred by Turhan Türeray, by Buskashı, out of Nurkan, by Civan (see v : 3, p : 146)
2006 (Apr 03), b, c, KONT by Karelin (IRE)
Murat Eşmen
PERSIAN LADY (IRE) , b , 1996 , bred by Philip Brady, by Persian Bold (IRE), out of Lady Celina (FR), by Crystal Palace (FR) (see 1.
Sup. to v 3, p : 131)
2006 (Apr 08), b, c, GALOP by Galetto (FR)
Cem Narin
PERVA , b , 1991 , bred by Karamko Tic. A. Ş., by Çukurova, out of Pepper, by Saintly Song (GB) (see v : 3, p : 153)
2006, barren to Bin Ajwaad (IRE)
PETAY , b , 1998 , bred by Sadettin Atığ, by Peteski (CAN), out of Blazing Clearance (USA), by Cryptoclearance (USA) (see 1. Sup. to
v 3, p : 132)
2006 (Mar 04), b, c, SIXTY THREE by Lear White (USA)
Oktay Serici
PETIX (FR) , gr , 1998 , bred by Dayton Limited, by Linamix (FR), out of Charme Discret (GB), by Glint Of Gold (GB) (see 1. Sup. to v
3, p : 132)
2006 (Mar 10), gr, f, SARDUNYA by Eagle Eyed (USA)
Oktay Serici
PHELLOS , gr , 1994 , bred by Atilla Midilli, by Cock Robin (USA), out of Karanfil, by Afayoon I (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 132)
2006 (May 01), gr, c, LUCKY BOY by Mountain Cat (USA)
Zihni Tarık Canbay
PHILIPPA , b , 1994 , bred by Ercan Ekenler, by Last Tycoon (IRE), out of Sheer Innocence (GB), by Shirley Heights (GB) (see v : 3, p
: 154)
2006, no return to Al's Theatre (USA)
PICARDY (GB) , b , 1991 , bred by Snailwell Stud Co Ltd, by Polish Precedent (USA), out of Opale (GB), by Busted (GB) (see 1. Sup.
to v 3, p : 132)
2006 (Jan 05), b, f, MAGNIFIQUE by Bayduhan
İbrahim Gökbaş
PICK POCKET , b , 2000 , bred by Ahmet Aksencer, by Barnato (USA), out of Argentina I, by Aristocrat (GB) (see v : 3, p : 10)
2006 (Feb 27), b, f, by Ajmera (GB)
Ahmet Aksencer
Died in 2006
107
Kısraklar - Broodmares
PIECE OF CAKE , ch , 2001 , bred by Ersan Özbelge, by Mujtahid (USA), out of Sala (USA), by Cryptoclearance (USA) (see v : 3, p :
171)
2006 (Feb 14), b, c, ICE STORM by Perfect Storm
Ersan Özbelge
PIGEON PEA (USA) , b , 1990 , bred by Nicholas F. Brady, by Topsider (USA), out of Run Come See (USA), by Cox's Ridge (USA)
(see v : 3, p : 154)
2006 (Apr 02), ch, c, NUSRAT by Mujtahid (USA)
Turhan Çakar
Died in 2006
PINAR HANIM , ch , 2000 , bred by Zekeriya Aydın, by Always A Classic (CAN), out of Göze, by George Thomas (see 1. Sup. to v 3,
p : 132)
2006 (Mar 15), b, c, WONDER BOY by Distant Relative (IRE)
Zekeriya Aydın
PINARKIZ , b , 1996 , bred by Rahmi Uyal, by Üni, out of Charıta, by Electric (GB) (see v : 3, p : 154)
2006 (Apr 23), b, c, TAYLANCAN by Marlin (USA)
Hüseyin Özcan
PINARSU , b , 1999 , bred by Gemlik K. K. Hayvan Deposu, by Nedym, out of Gülsu, by Suivant (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 133)
2006 (Mar 26), b, c, MEN ZER by Big Party (IRE)
Taşkın Avcı
PINK , b , 1995 , bred by E. Nedim Kurç, by Eastern Star, out of Cin, by Yemken (GB) (see v : 3, p : 154)
2006 (Jan 18), b, f, LOVELY STAR by Sır Ivy
Mehmet Başkurt
PINK MELODY , b , 2001 , bred by Berkan Bircil, by Common Grounds (GB), out of Felıcty, by Al Murtajaz (USA) (see v : 3, p : 62)
2006 (May 01), ch, f, MISS VANER by Marlin (USA)
Nevzat Yalçınsu
PINK SNOW , b , 2000 , bred by Mehmet Necdet Narin, by Pro Gay, out of Kashmiri Snow (GB), by Shirley Heights (GB) (see 1. Sup.
to v 3, p : 133)
2006 (Feb 17), ch, c, TROMPET by Turaç (IRE)
Mehmet Necdet Narin
PIOMBO (IRE) , ch , 1999 , bred by Mrs J. Costelloe foaled in IRE and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v : 44, p : 1995 ), by
Grand Lodge (USA), out of Peace Dividend (IRE), by Alzao (USA)
2006, not covered in 2005
PIRATE LADY , b , 2002 , bred by Nevzat Seyok, by Strike The Gold (USA), out of Sagapia, by Suivant (USA) (see v : 3, p : 170)
2006, no return to Ortak (IRE)
PISSED APACHE , b , 1998 , bred by Ahmet Engin Gıcır, by Barnato (USA), out of Enola Gay, by Seren II (see 1. Sup. to v 3, p : 133)
2006 (Apr 05), b, f, KARABURUN KIZI by Dinyeper (GB)
Mehmet Çavuş
PISTOL PRINCESS , b , 2000 , bred by Şerafettin Gedik, by Beretta, out of Party Prıncess, by Bachelor Party (IRE) (see 1. Sup. to v 3,
p : 133)
2006 (May 18), b, c, FLIPPER by Fantastic Fellow (USA)
Ali Levent Dilmaç
PIZZAZZ (GB) , ch , 1991 , bred by Bloomsbury Stud, by Unfuwain (USA), out of Pushoff (USA), by Sauce Boat (USA) (see 1. Sup. to
v 3, p : 133)
2006 (Apr 13), b, f, BURAT by Unaccounted For (USA)
İhsan Erturgut
108
Kısraklar - Broodmares
PİTİRİ , b , 1992 , bred by E. Nedim Kurç, by Centroline (GB), out of Skinny Dipper (IRE), by Gay Fandango (USA) (see 1. Sup. to v 3,
p : 133)
2006, no return to Marlin (USA)
PİTSUNDA , b , 1999 , bred by Fethi Atan, by Wolf (CHI), out of Danzig's Mistress (USA), by Danzig Connection (USA) (see 1. Sup. to
v 3, p : 133)
2006, no return to Başpilot
PLATANUS (IRE) , b , 1998 , bred by Camugue Stud Ltd., by General Monash (USA), out of Beyond Words (IRE), by Ballad Rock
(IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 133)
2006, no return to Common Grounds (GB)
POLIN (GB) , ch , 1998 , bred by J. Godfrey, by Wolfhound (USA), out of Lotus Moon (GB), by Shareef Dancer (USA) (see 1. Sup. to v
3, p : 134)
2006 (Apr 10), b, f, IRON CRESCENT by West By West (USA)
Jale Atanç
POLISH HONOUR (USA) , b , 1988 , bred by Kennelot Stables Ltd., by Danzig Connection (USA), out of Royal Honoree (USA), by
Round Table (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 134)
2006 (May 12), b, c, GÖZTEPELİM by Bullmarket
Tayral Tutumlu
POLİNÇE (GB) , b , 1999 , bred by Raffin Stud, by Mark Of Esteem (IRE), out of Polina (GB), by Polish Precedent (USA) (see 1. Sup.
to v 3, p : 134)
2006 (Mar 23), b, f, ERGENE RIVER by Bosporus (IRE)
Dicle Kimya Dep.Paz. Nak.Tar.veGıd.Ltd.Şrk.
POLLYPRAID (IRE) , ch , 1994 , bred by Rathbarry Stud , by Polish Patriot (USA), out of Roberts Pride (IRE), by Roberto (USA) (see
1. Sup. to v 3, p : 134)
2006 (Apr 30), ch, f, AYÇELİK by Always A Classic (CAN)
Mehmet Çelik
POP STAR , ch , 1992 , bred by Fatma Tutumlu Şanslı, by Gerald Martin (IRE), out of Loly Pop I, by Ay Tudor (see 1. Sup. to v 3, p :
134)
2006, no return to Mr dıablo
PORTAKALÇİÇEĞİ , b , 1995 , bred by Ökkeş Sadık Necmettin Eliyeşil, by Toraman, out of Minika, by Karayel (see 1. Sup. to v 3, p :
134)
2006 (Apr 22), b, c, ÖZ SALVADOR by Nursultan
Haci İpek
POT POURRİ , b , 1993 , bred by Ömer Faruk Girgin, by Lockton (GB), out of Locath (GB), by Lochnager (GB) (see v : 3, p : 156)
2006 (Mar 12), ch, f, SENA PAK by Old Bond
Enver Sertoğlu
POTENTIALLY HOT (USA) , ch , 1999 , bred by jerry Bilinski DVM, Martin and Zaretsky Frank Assumma, by Salt Lake (USA), out
of Plum Fun (USA), by Blade (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 134)
2006 (Apr 02), b, f, NOCHE COOL by Unaccounted For (USA)
Mustafa Selçuk San
POWER CAT , b , 2001 , bred by Orhan Bekmezci and Hüsnü Ahmet Giz, by Mountain Cat (USA), out of Arista, by Aristocrat (GB)
(see 1. Sup. to v 3, p : 135)
2006 (Feb 08), b, c, BEKMEZBEY by Perfect Storm
Ümit Bekmezci
109
Kısraklar - Broodmares
POYRAZ ÇEŞME (GB) , ch , 1998 , bred by Wyck Hall Stud Ltd., by Most Welcome (GB), out of Springtime Sugar (USA), by Halo
(USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 135)
2006 (Feb 10), ch, c, MONEY BANK by Ocean Crest (USA)
Mehmet Emin Üçeş
PRADERA (GER) , b , 1987 , bred by Gestüt Fahrhof, by Abary (GER), out of Pedra (GB), by Caracol (FR) (see 1. Sup. to v 3, p : 135)
2006, barren to Sun Music (IRE)
PRAVOLO (GB) , b , 1989 , bred by Mount Coote Stud, by Fools Holme (USA), out of Pavello (GB), by Crepello (GB) (see 1. Sup. to v
3, p : 135)
2006, no return to Bizim Ayancikli (IRE)
PRESTANCIA (FR) , b , 1985 , bred by Delta Thoroughbred and Inc , by Ile De Bourbon (USA), out of Princesse Kay (FR), by Roi
Lear (FR) (see 1. Sup. to v 3, p : 135)
2006, no return to Armanasco (IRE)
PRETTY WOMAN , b , 1993 , bred by Hüsnü Ayık, by My Volga Boatman (USA), out of Endora I, by Edenrock (see 1. Sup. to v 3, p :
135)
2006, not covered in 2005
PRIATOR , b , 1999 , bred by Nurbiye Gülerce, by Manila (USA), out of Ali Dahar (USA), by Dahar (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 136)
2006 (Mar 09), ch, c, DYLAN by Caş (IRE)
Selma Gülerce
PRIMA FACIE (GB) , b , 1995 , bred by Cheveley Park Stud Ltd, by Primo Dominie (GB), out of Soluce (IRE), by Junius (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 136)
2006 (Apr 06), ch, c, KARTAL GOL by Always A Classic (CAN)
Atilla Özsoy
PRIMAVERA II , b , 1990 , bred by Erol Karasu, by Castle Rising (GB), out of Reginia (FR), by Pharly (FR) (see v : 1, p : 102)
2006,f,dead, by Doyoun (IRE)
PRINCESS BAJA (USA) , ch , 1987 , bred by Spears-Olsson Breeding and Syndicate & Claiborne Farm, by Conquistador Cielo (USA),
out of Miss Baja (USA), by Mr. Leader (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 136)
2006, barren to Key Prado (USA)
PRINCESS ALINA (GER) , b , 1994 , bred by Gestüt Röttgen, by Al Nasr (FR), out of Princess Taufan (IRE), by Taufan (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 136)
2006, barren to Manila (USA)
PRINCESS GALINA (IRE) , b , 1998 , bred by Regulus Bloodstock Company foaled in IRE and imported from U.K. in 2006, ( see GSB
v : 44, p : 2110 ), by Spectrum (IRE), out of Princess Pavlova (IRE), by Sadler's Wells (USA)
2006 (Mar 15), b, f, PRINCESS IRONARM by Mull Of Kintyre (USA)
Necati Demirkol
PRINCESS PAVLOVA (IRE) , b , 1990 , bred by Ardenode Stud Ltd, by Sadler's Wells (USA), out of Princess Pati (IRE), by Top Ville
(IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 136)
2006,slipped foal, by Fantastic Fellow (USA)
PRINCESS RENESIS (IRE) , gr , 2001 , bred by W.G. Mckinley foaled in IRE and imported from U.K. in 2006, ( see GSB v : 45, p :
3206 ), by Perugino (USA), out of Tajarib (IRE), by Last Tycoon (IRE)
2006 (Feb 10), b, c, IRONARM by Spartacus (IRE)
Necati Demirkol
110
Kısraklar - Broodmares
PRINCESS SELEN (IRE) , b , 1997 , bred by Christopher Maye, by Blues Traveller (IRE), out of Impressive Lady (GB), by Mr
Fluorocarbon (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 136)
2006 (Feb 19), b, c, BUNNY by Eagle Eyed (USA)
Ahmet Cavcav
PRINCESS SERA , ch , 1993 , bred by Ahmet Tokdemir, by Bachelor Party (IRE), out of Allegranza (GB), by Bustino (GB) (see 1. Sup.
to v 3, p : 136)
2006 (Feb 06), b, f, SOUTHWORTH by Distant Relative (IRE)
Hakan Yücetürk
PRINCIPESSA , b , 1997 , bred by Ökkeş Sadık Necmettin Eliyeşil, by Palace Pageant (USA), out of Minika, by Karayel (see 1. Sup. to
v 3, p : 137)
2006, barren to Royal Abjar (USA)
PRINTEMP , ch , 1992 , bred by Erol Karasu, by Eastern Star, out of Reginia (FR), by Pharly (FR) (see v : 3, p : 158,309)
2006, no return to Woodchat (USA)
PRIVATE EMOTION , b , 2000 , bred by Hakan Erüç, by Black Jak I, out of Lover-Kıt, by Loverboy (see v : 3, p : 117)
2006 (Apr 15), b, f, CELİLE by Tender Prınce
Mustafa Edip Kantarmacı
PRİMA , b , 1995 , bred by Tomris Girgin, by My Volga Boatman (USA), out of Ab-I Hayat, by Kılıçaslan (see 1. Sup. to v 3, p : 137)
2006 (May 20), b, f, PARLAYAN by Sri Pekan (USA)
Kadir İncili
PROGRESIVE , b , 1986 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Tünkut, out of Neveser, by Erhan (see v : 3, p : 159)
2006,dead foal, by Ocean Crest (USA)
PROTI , ch , 2000 , bred by Sadettin Atığ, by Zilzal (USA), out of Awayil (USA), by Woodman (USA) (see v : 3, p : 13)
2006 (Apr 12), ch, f, ZELAL by Dark Moon
Murat Kılıç and Halil Yaşar
PUNISHER (GB) , b , 1995 , bred by Mrs M. Watt, by Petong (GB), out of Breakfast Boogie (GB), by Sizzling Melody (IRE) (see 1.
Sup. to v 3, p : 137)
2006, no return to River Special (USA)
PUNTO (IRE) , ch , 1999 , bred by S. Connolly, by Lake Coniston (IRE), out of Home Comforts (GB), by Most Welcome (GB) (see 1.
Sup. to v 3, p : 137)
2006 (Jan 11), b, f, TEMPURA by Medya
Serdar Kemal Özçolak
QUADRIGA (GER) , b , 1996 , bred by Baronrath Stud Ltd., by Bob Back (USA), out of Quality Of Life (IRE), by Auction Ring (USA)
(see v : 3, p : 159)
2006 (Mar 13), b, c, SERTOPAZ by West By West (USA)
Hami Yavaş
QUEEN BEE , b , 1994 , bred by Hüseyin Mert Aksoy, by Barnato (USA), out of Yıldızhan I, by Prınce Charmıng (see 1. Sup. to v 3, p :
137)
2006 (Jan 28), b, c, by Always A Classic (CAN)
Okan Seçilmiş
QUEEN OF DREAMS , b , 1999 , bred by Yelda Türeray, by Lockton (GB), out of Delta Queen, by Ghathanfar (USA) (see v : 2, p : 34)
2006 (Apr 15), b, c, SALİH BABA by Kizilderili (USA)
Hülya Ata
QUEEN SALOTE (GB) , b , 1995 , bred by Kirtlington Stud Ltd., by Mujtahid (USA), out of Island Ruler (GB), by Ile De Bourbon
(USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 137)
2006 (Mar 06), b, c, SPIDER MAN by Ocean Crest (USA)
Mehmet Salih Uğur
111
Kısraklar - Broodmares
QUEEN ZENOBIA (GB) , b , 1996 , bred by Bıshop's Down Farm , by Danehill (USA), out of Persia (IRE), by Persian Bold (IRE) (see
1. Sup. to v 3, p : 137)
2006 (Apr 12), b, f, QUEEN DIANA by West By West (USA)
Vehbi Hakan Keleş
QUESTOR (IRE) , b , 1999 , bred by Patrick J Connolly foaled in IRE and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v : 44, p : 2784 ), by
Eagle Eyed (USA), out of Tuesday Morning (IRE), by Sadler's Wells (USA)
2006, no return to Castello (IRE)
RABIUSA (IRE) , b , 1999 , bred by Azienda Agricola Francesca foaled in IRE and imported from U.K. in 2006, ( see GSB v : 44, p :
2174 ), by Sadler's Wells (USA), out of Ratafia (GB), by Rousillon (USA)
2006 (Feb 07), b, f, BEYONCE by Bahamian Bounty (GB)
Serdal Adalı
RACING HEART (GB) , b , 1994 , bred by Avon Industries Bath Ltd., by Pursuit Of Love (GB), out of Hearten (GB), by Hittite Glory
(GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 138)
2006 (Feb 25), b, f, MADHOUSE by Unaccounted For (USA)
Kemal Kurt
RADEYDA , b , 1999 , bred by Sadettin Atığ, by Sri Pekan (USA), out of Lawfull Blue (IRE), by Bluebird (USA) (see 1. Sup. to v 3, p :
138)
2006,dead foal, by Bijou D'inde (GB)
RADIKAL GIRL , b , 1999 , bred by Osman Sami Katırcıoğlu, by Lockton (GB), out of Radıkal Lady, by Tüten (see v : 2, p : 108)
2006 (Apr 03), b, c, RADIKAL KING by River Special (USA)
Mustafa Memik
RAHIK (IRE) , b , 1986 , bred by Derrinstown Stud Ltd, by Wassl (GB), out of Rambling Rose (GB), by Silly Season (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 138)
2006, no return to Bold Pılot
RAHY STAR (USA) , b , 1997 , bred by Jaime S. Carrion, Trustee, by Rahy (USA), out of Inreality Star (USA), by In Reality (USA)
(see 1. Sup. to v 3, p : 138)
2006 (May 25), b, f, RESULTELY RUN by Always A Classic (CAN)
Selçuk Tamgaç
RAINBIRD , ch , 1991 , bred by Şerafettin Gedik, by Villeroy I (FR), out of Les Libellules (FR), by Hul A Hul (USA) (see 1. Sup. to v 3,
p : 138)
2006, barren to Mujtahid (USA)
RAINY SKY (GB) , b , 1990 , bred by Juddmonte Farms, by Rainbow Quest (USA), out of Sky Love (USA), by Nijinsky (CAN) (see v :
3, p : 161)
2006 (Mar 01), b, f, HEAVENLY by Mujtahid (USA)
Zekeriya Aydın
RAJ DANCER (USA) , ch , 1994 , bred by Green Willow Farms, by Rahy (USA), out of Premiere Danseuse (IRE), by Saritamer (USA)
(see 1. Sup. to v 3, p : 138)
2006 (Mar 28), ch, f, WATER DANCER by Sea Hero (USA)
Yıldırım Gelgin
RANAVALO , b , 1998 , bred by Şerafettin Gedik, by Galetto (FR), out of Vieille Reine (FR), by Rex Magna (FR) (see 1. Sup. to v 3, p :
138)
2006, no return to Green Gönen
112
Kısraklar - Broodmares
RANOSH (USA) , ch , 1992 , bred by Gainsborough Farm Inc., by Rahy (USA), out of Knoosh (USA), by Storm Bird (CAN) (see 1.
Sup. to v 3, p : 139)
2006 (Mar 23), ch, c, SUN GATE by Trapper
Tarık Aydın
RAPATOR (GB) , b , 1997 , bred by Carlton Consultans Ltd, by Prince Sabo (GB), out of Bebe Altesse (GER), by Alpenkonig (GER)
(see 1. Sup. to v 3, p : 139)
2006 (Apr 10), b, c, MELEK YÜZLÜM by Islambol
Rifat Özkan
RAPİNE (GB) , b , 1998 , bred by R. L. Houlton, by Be My Guest (USA), out of Clyde Goddess (IRE), by Scottish Reel (IRE) (see 1.
Sup. to v 3, p : 139)
2006, barren to Royal Abjar (USA)
RAPSODİ , b , 1986 , bred by Ayşe Melis Berkalp, by Sadi I, out of Hülya II, by Prince Tudor (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 139)
2006 (May 01), ch, f, MÜŞERREF by Tarsus
Koray Güç
RAVENNA , ch , 1997 , bred by Özdemir Atman, by Be My Guest (USA), out of Rahik (IRE), by Wassl (GB) (see v : 3, p : 162)
2006 (Feb 15), b, c, JACKBOOT by Yildiz (USA)
Meral Atman and Begüm Atman Karataş
RAVIVE (GB) , gr , 1996 , bred by Haras de La Perelle, by St Jovite (USA), out of Raintree Renegade (USA), by Green Forest (USA)
(see 1. Sup. to v 3, p : 139)
2006 (Mar 28), b, c, ÇAKILHAN by Natıve Procıda
Ömer Faruk Girgin
RECKLESS (GB) , gr , 1994 , bred by Stetchworth Park Stud Ltd, by Mystiko (USA), out of Swift And Sure (USA), by Valdez (USA)
(see 1. Sup. to v 3, p : 139)
2006 (Mar 28), ch, c, FALCON by Bizim Ayancikli (IRE)
Ayhan Durgun
RED CORAL (IRE) , b , 1998 , bred by Orpendale and Samac, by Fairy King (USA), out of Coral Fury (GB), by Mill Reef (USA) (see
1. Sup. to v 3, p : 139)
2006 (May 01), b, f, JIMBILBA by Distant Relative (IRE)
Kemal Kurt
RED EVEN , ch , 1992 , bred by Aydoğan San, by Lockton (GB), out of White's Ferry (IRE), by Northfields (USA) (see 1. Sup. to v 3, p
: 139)
2006 (May 01), b, f, PIRNIK by Fantastic Fellow (USA)
Mehmet Temeloğlu
RED POWER , ch , 2002 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Mujtahid (USA), out of Transparent (IRE), by Dance Of Life (USA) (see
v : 3, p : 203)
2006, not covered in 2005
RED SISTERS , b , 2001 , bred by Erol İşeri, by Red Bishop (USA), out of Miami, by Ghathanfar (USA) (see v : 3, p : 132)
2006 (Apr 15), b, f, CETKER KIZI by Serdarbey
Erol İşeri
REDMONT , b , 1998 , bred by Hasan Tolon, by Manila (USA), out of Gülümser, by Simge (see 1. Sup. to v 3, p : 140)
2006 (Mar 19), b, c, COŞANDERE by Fantastic Fellow (USA)
Aslıhan Tolon
REGATTA (GB) , b , 1993 , bred by Grange Stud, by Mtoto (GB), out of Riviera Bleue (IRE), by Riverman (USA) (see 1. Sup. to v 3, p
: 140)
2006, not covered in 2005
113
Kısraklar - Broodmares
REINE DES ILES (USA) , b , 1987 , bred by Societe Aland, by Nureyev (USA), out of Reine Mathilde (USA), by Vaguely Noble (IRE)
(see 1. Sup. to v 3, p : 140)
2006, no return to Bijou D'inde (GB)
REINE ROSE , b , 2000 , bred by Şerafettin Gedik, by Galetto (FR), out of Vieille Reine (FR), by Rex Magna (FR) (see 1. Sup. to v 3, p
: 140)
2006 (Apr 19), ch, c, KING PINK by Green Gönen
Şerafettin Gedik
REINE SANS GENE , ch , 1998 , bred by Selahattin Gedik, by Sakab (FR), out of Raınbırd, by Villeroy I (FR) (see v : 2, p : 108)
2006 (Feb 10), ch, c, SEMERKAND by Sun Music (IRE)
Ali Levent Dilmaç
RELATIVELY QUIET (IRE) , ch , 1998 , bred by Swettenham Stud foaled in IRE and imported from U.K. in 2001, ( see GSB v : 44, p
: 854 ), by Woodman (USA), out of Feminine Wiles (IRE), by Ahonoora (GB)
2006 (Mar 18), ch, f, BALKANIA by Trapper
Tarık Aydın
REPLENISH POWER (IRE) , b , 1996 , bred by Moyglare Stud Farm Ltd., by Slip Anchor (GB), out of Speciality Package (USA), by
Blushing Groom (FR) (see 1. Sup. to v 3, p : 140)
2006 (Jan 26), b, c, by Ocean Crest (USA)
Haydar Aydın
RESOLANA (USA) , b , 1992 , bred by Stelcar Stables Inc., by Sovereign Dancer (USA), out of Sunny Moment (USA), by Roberto
(USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 140)
2006 (Feb 16), b, c, YELKENTEPE by Distant Relative (IRE)
Yavuz Sarıkaya
RETAINED MOMENTS (GB) , b , 1991 , bred by Gainsborough Stud Management and Ltd , by Rousillon (USA), out of Hug Me (GB),
by Shareef Dancer (USA) (see v : 3, p : 164)
2006, no return to Komando
RETTİN , ch , 1997 , bred by Ahmet Cemal Kura, by Down The Flag (USA), out of Yakutiye, by Dersim (see 1. Sup. to v 3, p : 140)
2006 (Mar 06), b, c, HAYRİ BABA by Distant Relative (IRE)
Sent to FR in 2006
Alim Melih Kura
REVEUSE DU SOIR (GB) , b , 1989 , bred by Ridgecourt Stud, by Vision (USA), out of Dance By Night (GB), by Northfields (USA)
(see 1. Sup. to v 3, p : 140)
2006, no return to Incredible (IRE)
RHEGMA (GB) , b , 1996 , bred by John and Susan Davis and Bloodstock , by Common Grounds (GB), out of Penamint (GB), by
Siberian Express (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 141)
2006 (Mar 28), b, f, KİDNOS by Nursultan
Gülsüm Eliyeşil
RIBBON FALLS (GB) , b , 1996 , bred by Egerton Stud, by Lure (USA), out of Miss Josh (USA), by Nasty And Bold (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 141)
2006 (Mar 27), b, f, NERGİSLİ by Sheer Honor
Süleyman Vural Oktav
RINCE ABHANN (IRE) , b , 1993 , bred by P. J. B. O'Callaghan, by Dancing Dissident (USA), out of Ballysnip (GB), by Ballymore
(IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 141)
2006,dead foal, by Mountain Cat (USA)
114
Kısraklar - Broodmares
RISING CHURCH , ch , 1998 , bred by Mehmet Kurt, by Thunder Bolt I, out of Gatchina (GB), by Habitat (USA) (see 1. Sup. to v 3, p :
141)
2006 (Feb 03), b, f, BİBERİM by Sorgunbeyi
Ali Doğan Ünlü
RISING STAR , b , 2001 , bred by Hasan Adalı, by Thyphonıc Rısıng, out of Ayşem I, by Burçak (see v : 3, p : 15)
2006, no return to Bin Ajwaad (IRE)
RISING TECHNOLOGY (USA) , ch , 1999 , bred by Derby Lane Farm, by Technology (USA), out of No Holme Keys (USA), by
Dewan Keys (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 141)
2006 (Mar 27), b, f, NOT JOKE by Sea Hero (USA)
Kemal Kurt
RIVER LOW (IRE) , b , 1989 , bred by Hugh C. Gibney, by Lafontaine (USA), out of Syndikos (USA), by Nashua (USA) (see 1. Sup.
to v 3, p : 141)
2006 (May 05), b, c, MILLANIUM FALCON by Natıve Procıda
Sir-El Elektrik
RIVER MAIDEN (USA) , ch , 1990 , bred by Julian M. E. Byng, by Riverman (USA), out of Harold's Girl (FR), by Northfields (USA)
(see 1. Sup. to v 3, p : 141)
2006 (May 28), b, c, ARKAZAN by Arsen
Mustafa Kastar
RIVER SIDE WOMAN (IRE) , b , 1997 , bred by Samoth Bloodstock, by Unblest (GB), out of Fair Siobahn (GB), by Petingo (IRE)
(see 1. Sup. to v 3, p : 142)
2006 (Apr 16), b, c, HANEDANBEYİ by Unaccounted For (USA)
Mehmet Eren Doğanbey
RİMA , b , 2001 , bred by İsmail Hadioğlu, by Pelder (IRE), out of As Sharp As (GB), by Handsome Sailor (GB) (see v : 3, p : 11)
2006, no return to Bizim Ayancikli (IRE)
RİNG STAR , b , 1995 , bred by N. Narin, by Eastern Star, out of Princess Rani (IRE), by Prince Tenderfoot (USA) (see 1. Sup. to v 3, p
: 142)
2006 (Feb 18), b, f, UĞURSTAR by Uğurkan
Haldun Coşkun
RİNSA , b , 2001 , bred by Galip Gençol, by Ocean Crest (USA), out of Patara I, by Arslan (see 1. Sup. to v 3, p : 142)
2006 (Apr 18), b, c, GENÇ DOĞU by Serdarbey
Galip Gençol
RO-RO , b , 1989 , bred by Semiral Bilbaşar, by Cock Robin (USA), out of Rodina (FR), by Pharly (FR) (see 1. Sup. to v 3, p : 142)
2006 (May 31), b, c, ONTARIO by Fantastic Fellow (USA)
Ateş Saltukoğlu
ROCHEA (GB) , b , 1994 , bred by Sadettin Atığ, by Rock City (IRE), out of Pervenche (GB), by Latest Model (GB) (see 1. Sup. to v 3,
p : 142)
2006 (Mar 27), b, f, SOUND OFTHIRTYFIVE by Velociraptor (GB)
Mustafa Gediz
ROKA , gr , 1990 , bred by Semiral Bilbaşar, by Laughing Matter (USA), out of Rodina (FR), by Pharly (FR) (see 1. Sup. to v 3, p : 142)
2006, no return to West By West (USA)
ROMINA , b , 1988 , bred by Ayşe Melis Berkalp, by Sadi I, out of Golden Ray, by Cihangir (GB) (see v : 3, p : 166)
2006, no return to Lockton (GB)
115
Kısraklar - Broodmares
RONIN , b , 2001 , bred by Gülnur Gülerce, by Private Tender (GB), out of Dazzling, by All That Jazz (see v : 3, p : 47)
2006, no return to Yavuztay (USA)
ROSALINDA , ch , 1999 , bred by Gülsüm Eliyeşil, by Cartekıtt, out of Gülbeden, by Toraman (see v : 2, p : 52)
2006 (Apr 07), b, c, FIRST NATION by Bin Ajwaad (IRE)
Turan Ülke
ROSAMIRA , b , 2001 , bred by Ali Levent Dilmaç, by Manila (USA), out of Roxelana, by Villeroy I (FR) (see v : 3, p : 167)
2006,f,dead, by Green Gönen
ROSE DU PAYS (GB) , ch , 1996 , bred by Auldyn Stud Ltd, by Anshan (GB), out of Solemn Occasion (USA), by Secreto (USA) (see
1. Sup. to v 3, p : 143)
2006 (Feb 19), ch, f, SCARLET ROSE by Manila (USA)
Yurdagül Ülgen
ROSE GEM (IRE) , b , 1989 , bred by F. Feeney, by Taufan (USA), out of Mombones (GB), by Lord Gayle (USA) (see 1. Sup. to v 3, p
: 143)
2006 (Mar 14), ch, f, DİŞEPS by Galetto (FR)
Atan Yetiş.Ve Tarım A.Ş.
ROSE OF PARADISE (USA) , b , 1999 , bred by Eaton & Thorme Inc, by Hansel (USA), out of Vie En Rose (USA), by Blushing
Groom (FR) (see 1. Sup. to v 3, p : 143)
2006 (Mar 03), b, c, ENZO by Eagle Eyed (USA)
Mehmet İlker Akdeniz
ROSE OF SHEBA (USA) , b , 1991 , bred by Lee Pokoik & Lion's Farm, by Alysheba (USA), out of Clemanna's Rose (USA), by
Master Derby (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 143)
2006 (Apr 23), ch, c, CİGİT by Eagle Eyed (USA)
Nurbiye Gülerce
Died in 2006
ROSEDALE (USA) , b , 1993 , bred by Dee Ellen Cook , by Lost Code (USA), out of Alden's Juana (USA), by John Alden (USA) (see
1. Sup. to v 3, p : 143)
2006 (Apr 16), b, f, LUCRETIA by Sea Hero (USA)
Ömer Halim Aydın
ROSIE DREAM (GB) , ch , 1996 , bred by Mount Coote Stud, by Cadeaux Genereux (GB), out of Impudent Miss (IRE), by Persian
Bold (IRE) (see v : 3, p : 167)
2006 (Mar 06), ch, c, TAVŞAN MUSTAFA by Karelin (IRE)
Ertuğrul Özay
ROXIE HART (IRE) , b , 2000 , bred by Tullamaine Castle Stud and Orpendale, by Danehill (USA), out of Dangerous Diva (IRE), by
Royal Academy (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 143)
2006 (Mar 24), b, f, ROXIE STORM by Perfect Storm
Davide Franco
ROYAL GARDEN , b , 2002 , bred by Şükrü Kendirli, by Royal Abjar (USA), out of Lipstick, by Make Strides (USA) (see v : 3, p :
116)
2006 (Apr 24), b, c, AKŞAMDAN AKŞAMA by Benimşansım
Mehmet Temeloğlu
ROYAL MINA (IRE) , b , 2000 , bred by Tommy Stack foaled in IRE and imported from U.K. in 2000, ( see GSB v : 44 ), by Turtle
Island (IRE), out of Minami (IRE), by Caerleon (USA)
2006 (Mar 15), ch, f, ROYAL WEST by West By West (USA)
Hami Yavaş
116
Kısraklar - Broodmares
ROYAL NOTE (IRE) , b , 1999 , bred by P. J. Maher foaled in IRE and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v : 44, p : 2701 ), by
Ali-Royal (IRE), out of Thank You Note (IRE), by What A Guest (IRE)
2006,early abortion, by Ocean Crest (USA)
ROYAL SPRING , b , 1990 , bred by Karamko Tic. A. Ş., by Royal Shiraz (GB), out of Keşbükün, by Saintly Song (GB) (see 1. Sup. to
v 3, p : 144)
2006 (Feb 26), b, f, ROYAL PEKAN by Sri Pekan (USA)
Ali Samsa Karamehmet
ROYAL WELCOME (IRE) , b , 1996 , bred by John Gaines, by Royal Academy (USA), out of Welcome Break (GB), by Wollow
(IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 144)
2006,slipped foal, by Royal Abjar (USA)
ROZAMENTE , b , 1997 , bred by Ruhi Yaman, by Palace Pageant (USA), out of Tallantire (USA), by Icecapade (USA) (see 1. Sup. to
v 3, p : 144)
2006 (May 20), ch, c, CALAMITY BOY by Unaccounted For (USA)
Ruhi Yaman
ROZY GALANTE , b , 2000 , bred by Ali Levent Dilmaç, by Galetto (FR), out of Roxelana, by Villeroy I (FR) (see v : 3, p : 167)
2006, barren to Vieux Moghol (FR)
RUBINA , ch , 1998 , bred by İ. Kaan Sidar, by Bachelor Party (IRE), out of Ruby, by Arslan (see 1. Sup. to v 3, p : 144)
2006 (Apr 18), b, f, SEHAR by Manila (USA)
İsmail Kaan Sidar and Mehmet Ercan Emre
RUBİN , b , 1997 , bred by Ali Orhan Birol, by Armanasco (IRE), out of Talihkuşu, by Vidar (see 1. Sup. to v 3, p : 144)
2006 (Mar 08), b, f, KARBONEL by Perfect Storm
Kadir Noyan Birol
Died in 2006
RUBİO , b , 1996 , bred by Davide Franco, by Devir, out of My Clauder (USA), by Vaguely Noble (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 144)
2006 (Apr 16), b, c, KARA ÇOCUK by Velociraptor (GB)
Fethi Ahmet Öksüz
RUN HARD , b , 2000 , bred by Sedat Özcan, by Cossack Guard (USA), out of Run Wild (IRE), by Rusticaro (FR) (see 1. Sup. to v 3, p :
144)
2006 (Mar 29), b, c, TURGAYIN OĞLU by Shining Steel (GB)
Ömer Turgay Ulçay
RUNAWAY BRIDE , b , 2000 , bred by Atilla Özsoy, by Pivotal (GB), out of Prima Facie (GB), by Primo Dominie (GB) (see v : 3, p :
157)
2006 (Mar 16), b, c, UNBEATEN by Sea Hero (USA)
Fatine Özsoy
RUNNING GIRL , ch , 2000 , bred by Ali Levent Dilmaç, by Galetto (FR), out of Raınbırd, by Villeroy I (FR) (see v : 3, p : 161)
2006 (Mar 19), b, c, IWANOE by Islambol
Ali Levent Dilmaç
RUSIAN GIRL , b , 1991 , bred by Fatma Tutumlu Şanslı, by Siberian Express (USA), out of Ivekia (USA), by Sir Ivor (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 144)
2006, no return to Marlin (USA)
RÜZGARGÜLÜ (GB) , ch , 1999 , bred by Roldvale Ltd. foaled in GB and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v : 44, p : 310 ), by
Bijou D'inde (GB), out of Bocas Rose (GB), by Jalmood (USA)
2006 (Mar 03), ch, f, BADASHINING by Shining Steel (GB)
Abdülhadi Çelen
117
Kısraklar - Broodmares
RÜZGARIN KIZI , ch , 1995 , bred by Ali Celalettin Alkan, by Tender Prınce, out of Wındmıll, by Running Mill (GB) (see 1. Sup. to v
3, p : 145)
2006 (Apr 16), b, c, ALMAR by Distant Relative (IRE)
Ali Celalettin Alkan
SAAFEND (GB) , b , 1988 , bred by Edwin Turner, by Sayf El Arab (USA), out of Gilt Star (GB), by Star Appeal (IRE) (see 1. Sup. to v
3, p : 145)
2006 (Apr 17), b, f, MÜNEVVER HANIM by Distant Relative (IRE)
Atan Yetiş.Ve Tarım A.Ş.
SABAH , b , 2001 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by College Chapel (GB), out of St Cyr Aty (IRE), by Ela-Mana-Mou (IRE) (see v : 3,
p : 188)
2006 (Apr 26), b, c, KANYON by Karelin (IRE)
Mehmet Eren Doğanbey
SABIRLI KADIN (IRE) , ch , 1999 , bred by Mrs C. L. Weld, by Catrail (USA), out of Sense Of Honour (USA), by Be My Guest
(USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 145)
2006 (Mar 04), b, c, BULL DOZER by West By West (USA)
Fedai Kahraman
SABLE RİVER , b , 2000 , bred by Şerafettin Gedik, by River Special (USA), out of Siberıa, by Villeroy I (FR) (see 1. Sup. to v 3, p :
145)
2006, no return to Green Gönen
SABRİNA II , ch , 1986 , bred by Hasan Adalı, by Kılıçaslan, out of Sabrina, by Apaçi (see 1. Sup. to v 3, p : 145)
2006, no return to Mandrake
SACABABA (HUN) , b , 2000 , bred by Kattıla Kft., Hungary, by Favoured Nations (IRE), out of Saca (HUN), by Horatio Luro (USA)
(see 1. Sup. to v 3, p : 145)
2006, no return to River Special (USA)
SADLER'S FLY (IRE) , b , 1992 , bred by Fred Hucker, by Sadler's Wells (USA), out of Braneakins (IRE), by Sallust (IRE) (see 1. Sup.
to v 3, p : 145)
2006 (Mar 13), b, c, RICH AND HANDSOME by Sri Pekan (USA)
Atilla Özsoy
SADUNAT (IRE) , b , 1999 , bred by Russeltown Farms, by Be My Guest (USA), out of Cabin Brooke (IRE), by Burslem (IRE) (see 1.
Sup. to v 3, p : 146)
2006 (May 18), b, f, DAYTONA BEACH by Always A Classic (CAN)
Hasan Aksoy and İlker Yağız
SAFAYELİ , ch , 1998 , bred by Ahmet Cemal Kura, by Down The Flag (USA), out of Mihre, by Ightham (USA) (see 1. Sup. to v 3, p :
146)
2006 (Mar 24), ch, c, RACE BİLEN by Eagle Eyed (USA)
Alim Melih Kura
Sent to FR in 2006
SAFIN (GB) , b , 2000 , bred by The Overbury Stud, by Slip Anchor (GB), out of Fairy Feet (GB), by Sadler's Wells (USA) (see 1. Sup.
to v 3, p : 146)
2006 (Feb 15), b, c, GENTA by Royal Abjar (USA)
Fedai Kahraman
SAFİYE HANIM (GB) , b , 1999 , bred by C. R. Mason, by Alhaarth (IRE), out of Sheryl Lynn (GB), by Miller's Mate (GB) (see 1.
Sup. to v 3, p : 146)
2006 (Feb 26), b, f, RISOTTO by Eagle Eyed (USA)
Onur Yetkin
118
Kısraklar - Broodmares
SAGA BOREALE (FR) , b , 1992 , bred by Mme Yolande Seydoux De and Clausonne , by Al Nasr (FR), out of Sad Akarad (FR), by
Akarad (FR) (see v : 3, p : 170)
2006 (Mar 20), b, f, ADELAYN by Strike The Gold (USA)
Kamil Bolcan
SAGAPİA , b , 1995 , bred by Can Necmettin Güven, by Suivant (USA), out of Santa Anıta, by Gap Of Dunloe (FR) (see 1. Sup. to v 3,
p : 146)
2006, no return to Mohan
SAHAYB (GB) , b , 1997 , bred by Shadwell Estate Company Ltd, by Green Desert (USA), out of Matila (IRE), by Persian Bold (IRE)
(see 1. Sup. to v 3, p : 146)
2006, no return to Eagle Eyed (USA)
SAICHANIA (GB) , b , 1997, bred by M.B.Small, by Saddlers' Hall (IRE), out of Fleeting Affair (GB), by Hotfoot (GB) (see 1. Sup. to v
3, p : 146)
2006 (Apr 10), ch, f, KIZILELMA by Strike The Gold (USA)
Yavuz Vidinli
SAİRA , ch , 1999 , bred by Ahmet Kavran, by Felek I, out of Lady Bırd II, by Villeroy I (FR) (see 1. Sup. to v 3, p : 146)
2006 (Apr 02), b, c, SAYKA by Natıve Procıda
Beyhan Kibar
SAKKARA , b , 2001 , bred by Ahmet Engin Gıcır, by Eagle Eyed (USA), out of Enola Gay, by Seren II (see v : 3, p : 57)
2006 (Mar 26), ch, f, LADY SARUHAN by Kosturan (FR)
Ahmet Engin Gıcır
SALA (USA) , b , 1995 , bred by Buckram Oak Farm, by Cryptoclearance (USA), out of Pearl Bracelet (USA), by Lyphard (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 146)
2006 (Apr 11), b, c, MY GOLDEN SON by Mountain Cat (USA)
Gürhan Şevket Özbelge and Ersan Özbelge
SALACAK (GB) , b , 1996 , bred by Dayspring Co Ltd, by Terimon (GB), out of Salchow (GB), by Niniski (USA) (see 1. Sup. to v 3, p :
147)
2006 (Apr 01), b, f, DİLAYLA by River Special (USA)
Yaşar Işık
SALAMBO , ch , 2001 , bred by Şerafettin Gedik, by Galetto (FR), out of Saravilla, by Villeroy I (FR) (see v : 3, p : 174)
2006 (Mar 15), b, c, CAN DOĞU by Fit To Survive (USA)
Ahmet Aydoğdi
SALGIR , b , 1997 , bred by M. Niyazi Polatyar, by Ottoman, out of Northern Ballerina (GB), by Dance In Time (CAN) (see 1. Sup. to v
3, p : 147)
2006 (Feb 21), b, c, POWERMAX by Mujtahid (USA)
Neşet Kahraman Erturgut
SALIENCE (IRE) , ch , 1991 , bred by F. D. McAuley, by Digamist (USA), out of Sallail (IRE), by Sallust (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p :
147)
2006 (Apr 04), b, c, URAL by Sun Music (IRE)
Mehmet Ziya Adalar
SALKIM , b , 1999 , bred by Selahattin Can Birol, by Gene Kelly (IRE), out of Üzüm, by Saintly Song (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 147)
2006, no return to Tender's Son
SALLY NAVY (USA) , b , 1990 , bred by Haras D'Etreham , by Polish Navy (USA), out of Sonoma (FR), by Habitat (USA) (see 1. Sup.
to v 3, p : 147)
2006, barren to Sri Pekan (USA)
119
Kısraklar - Broodmares
SAM CONNECTION , ch , 1997 , bred by Özkan İşgüden, by Mutamanni (GB), out of Tranquil Lady (IRE), by Carmelite House (USA)
(see 1. Sup. to v 3, p : 147)
2006 (Apr 01), b, c, PERHAN by Red Bishop (USA)
Doğan Küçükemre
SAM FLAKE , b , 1997 , bred by Özkan İşgüden, by Mutamanni (GB), out of Christmas Flake (GB), by Absalom (GB) (see v : 3, p :
172)
2006, not covered in 2005
SAM SOCIETY , b , 1996 , bred by Özkan İşgüden, by Petorius (IRE), out of Tranquil Lady (IRE), by Carmelite House (USA) (see v :
2, p : 133)
2006 (Mar 16), b, c, BARİTON by Velociraptor (GB)
Hüseyin Aslan
SAMBACI , b , 2002 , bred by Sinan Sarsılmazlar, by Bin Ajwaad (IRE), out of Hazel, by Arslan (see v : 3, p : 85)
2006, barren to Soylu Kan
SAMİRYAS , b , 1998 , bred by Aldo Baldini, by Al Murtajaz (USA), out of Marısol, by Toraman (see 1. Sup. to v 3, p : 148)
2006, no return to Velociraptor (GB)
SAMTAŞ STUD , b , 1994 , bred by Özkan İşgüden, by Last Tycoon (IRE), out of Just Fabulous (FR), by Fabulous Dancer (USA) (see v
: 3, p : 172)
2006 (Apr 26), b, c, KONURALP by Sam Holme (IRE)
Özkan İşgüden
SAMWAY , b , 1997 , bred by Özkan İşgüden, by Mutamanni (GB), out of Nottaway (IRE), by Reference Point (GB) (see 1. Sup. to v 3,
p : 148)
2006, no return to Dear Star (GB)
SAMYELİ , b , 1995 , bred by Özkan İşgüden, by Barbar, out of Ask Samoa (USA), by Naskra (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 148)
2006 (Mar 25), ch, f, SAMARİNA by Sam Holme (IRE)
Özkan İşgüden
SAN ROBERTA (GB) , b , 1998 , bred by M. J. Simmonds, by Slip Anchor (GB), out of Sibley (GB) , by Northfields (USA) (see 1. Sup.
to v 3, p : 148)
2006 (Apr 26), b, f, ZEYNEPCE by Centaur (GB)
Levent Güneş
SANDUKKAR (GB) , b , 2000 , bred by The Overbury Stud foaled in GB and imported from U.K. in 2000, ( see GSB v : 44, p : 381 ),by
In The Wings (GB), out of Buzzbomb (GB), by Bustino (GB)
2006 (Mar 17), b, f, by Asakir (GB)
Cansel Ünbay
SANTA ANITA , b , 1986 , bred by Can Necmettin Güven, by Gap Of Dunloe (FR), out of Yonca I, by Ay Tudor (see 1. Sup. to v 3, p :
148)
2006 (Feb 21), b, c, SİTANBOL by Islambol
Can Necmettin Güven
SANTA EVSEEVA , gr , 1998 , bred by Tülin Talay, by Manila (USA), out of Again (IRE), by Try My Best (USA) (see 1. Sup. to v 3, p
: 148)
2006 (Feb 27), gr, f, SANTA MONICA by Sri Pekan (USA)
Can Necmettin Güven
120
Kısraklar - Broodmares
SANTA FE , b , 1997 , bred by Hakan Yücetürk, by Lockton (GB), out of Justıce, by Make Strides (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 148)
2006 (Apr 30), b, c, OKAY DUSTY by Dinyeper (GB)
Fatih Arabacıoğlu
SANTA KRİSTİ , b , 1998 , bred by Necati Bozkurt, by Üni, out of Zebra, by Yemken (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 149)
2006, no return to Rakan (USA)
SANTARITA , b , 2000 , bred by Davide Franco, by Doyoun (IRE), out of Victot Rose (IRE), by Be My Guest (USA) (see v : 3, p : 210)
2006, no return to Sunday Surprıse
SANTİLLA , b , 1999 , bred by Davide Franco, by Housamix (FR), out of Marantilla (FR), by Bluebird (USA) (see v : 2, p : 82)
2006 (Apr 01), b, c, KIZIL KOBRA by Big Party (IRE)
Taşkın Avcı
SAONE (USA) , b , 1990 , bred by Alec Head, by Bering (GB), out of Sans Prix (USA), by Vaguely Noble (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p :
149)
2006 (May 20), b, f, SAONE CAT by Mountain Cat (USA)
Mahmut Muhammet Tunalı
SAPANCA GÜLÜ , b , 1994 , bred by M. Yüksel, by Tüten, out of Ceren, by Absalom (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 149)
2006, no return to Taşkın
SAPHİRA , ch , 2000 , bred by Şerafettin Gedik, by River Special (USA), out of Luth De Saphir (FR), by Guadanini (FR) (see 1. Sup. to
v 3, p : 149)
2006 (Mar 27), ch, f, SEA GULL by Galetto (FR)
Şerafettin Gedik
SARAFİN , ch , 1999 , bred by Yaman Zingal, by Handsome Star (IRE), out of Les Dancelles (GB), by Pas De Seul (GB) (see 1. Sup. to
v 3, p : 149)
2006 (Feb 05), gr, f, AYZIT by Grey Hawk
Alp Evren Tamdoğan
SARATOGA STAGE (USA) , ch , 1990 , bred by Verne H.Winchell, by Saratoga Six (USA), out of Stage Flite (CAN), by Lord Durham
(CAN) (see 1. Sup. to v 3, p : 149)
2006, no return to Manila (USA)
SARAY CADDESİ (IRE) , ch , 1999 , bred by Bo Helander foaled in IRE and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v : 44, p : 1833 ),
by Dolphin Street (FR), out of Nairasha (IRE), by Niniski (USA)
2006, barren to İsmethan
SARAYLI , b , 1994 , bred by İbrahim Ergun Çelikoğlu, by Lockton (GB), out of Sun Rıse I, by Castle Rising (GB) (see 1. Sup. to v 3, p
: 149)
2006,dead foal(twin), by Sri Pekan (USA)
Died in 2006
SARDES (IRE) , b , 1999 , bred by Michael Lyons Jnr, by Priolo (USA), out of Express Account(GB), by Carr De Naskra(USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 149)
2006 (Mar 16), b, f, KREŞENDO by River Special (USA)
Şenol Gümüşdere
SARI MELEK , ch , 2000 , bred by Ender Us, by Cock Robin (USA), out of Marına, by Kıngefe (see v : 3, p : 124)
2006, barren to Bin Ajwaad (IRE)
121
Kısraklar - Broodmares
SARI TRAMVAY (IRE) , ch , 1999 , bred by Pat Beirne, by Danehill Dancer (IRE), out of Folk Song (CAN), by The Minstrel (CAN)
(see 1. Sup. to v 3, p : 150)
2006, no return to Medya
SARIYERLİ , ch , 1999 , bred by Hüseyin Erdem, by Sakab (FR), out of Nergis Hanım, by Bachelor Party (IRE) (see v : 2, p : 95)
2006 (May 04), ch, c, KIZIL ATEŞ by Big Party (IRE)
Taşkın Avcı
SARMAŞIK , b , 2002 , bred by Ümit Akcan, by Ocean Crest (USA), out of Fotospor, by Bachelor Party (IRE) (see v : 3, p : 68)
2006, barren to Bin Ajwaad (IRE)
SATILMIŞ , ch , 1997 , bred by Sedat Üründül, by Down The Flag (USA), out of Entegre, by Roll Of Honour (GB) (see 1. Sup. to v 3, p
: 150)
2006 (Jan 15), b, c, MİRAMİS by Sri Pekan (USA)
Bedri Öztürk
Sent to FR in 2006
SAVAGE BEAUTY , b , 2000 , bred by Ahmet Kavran, by Felek I, out of Lady Bırd I, by Eastern Star (see v : 3, p : 107)
2006 (May 01), ch, c, MİRHAT by Castello (IRE)
Sinan Korkmaz
SAVER , ch , 1995 , bred by Şencan Fotocan, by My Volga Boatman (USA), out of Bakuy, by Make Strides (USA) (see 1. Sup. to v 3, p
: 150)
2006 (Mar 07), b, f, AGA PİMU by Marlin (USA)
Nuri Naci Erturgut
SAVORA , b , 1997 , bred by Turhan Türeray, by Buskashı, out of Turkuaz, by Kılıçaslan (see 1. Sup. to v 3, p : 150)
2006 (May 19), b, f, MUŞ FIRTINASI by Aristocrat (GB)
Sinan Bingölbali
Died in 2006
SAVORSKY , b , 1997 , bred by Hasan Saydam, by Bankocu, out of Aglowing (GB), by Kalaglow (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 150)
2006 (Mar 21), ch, c, ROYAL STROM by Ramadan
Şahin İpek
SAWSAN (GB) , b , 1987 , bred by Hamdan Al Maktoum, by Top Ville (IRE), out of Al Washl (USA), by The Minstrel (CAN) (see v :
3, p : 175)
2006, no return to Sun Music (IRE)
SAYHAAT (IRE) , b , 1998 , bred by Sheikh Mohammed Bin Rashid al Maktoum, by Sadler's Wells (USA), out of Her Ladyship (GB),
by Polish Precedent (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 150)
2006 (Apr 10), b, c, THE CRANBERRİ by Common Grounds (GB)
Kemal Kurt
SAYKALY , ch , 2001 , bred by Kamil Levent Kitapçı, by Manila (USA), out of Shıng Star, by Eastern Star (see 1. Sup. to v 3, p : 150)
2006 (Jan 19), b, f, I WANT LUCK by Unaccounted For (USA)
Kamil Levent Kitapçı
SCALERE (IRE) , ch , 1999 , bred by Süleyman Vural Oktav foaled in IRE and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v : 44, p : 2463 ),
by Dolphin Street (FR), out of Silk Route (USA), by Shahrastani (USA)
2006 (Mar 27), ch, c, İŞPORTACI by Al's Theatre (USA)
Sadun Oktav
122
Kısraklar - Broodmares
SCENIC SPIRIT (IRE) , b , 1993 , bred by Baronrath Stud Ltd., by Scenic (IRE), out of Quality Of Life (IRE), by Auction Ring (USA)
(see 1. Sup. to v 3, p : 150)
2006,early abortion, by Galetto (FR)
SCORPIO , b , 1998 , bred by Özdemir Atman, by Pennine Walk (IRE), out of Brillantissime (USA), by Riverman (USA) (see 1. Sup. to
v 3, p : 151)
2006,dead foal, by Yildiz (USA)
SEA BLUE (GB) , b , 2000 , bred by Juddmonte Farms Inc foaled in GB and imported from U.K. in 2006, ( see GSB v : 44, p : 122 ), by
In The Wings (GB), out of Aquamarine (IRE), by Shardari (IRE)
2006 (Feb 10), b, c, OPAPA by Elusive City (USA)
İrfan Berberoğlu
SECOND TERM (IRE) , b , 1995 , bred by Norelands Bloodstock, by Second Set (IRE), out of Trinida (IRE), by Jaazeiro (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 151)
2006 (May 18), b, c, SECOND TUR by Turaç (IRE)
Ali Muhittin Dinçsoy
SECRET RAPTURE (USA) , ch , 1994 , bred by Cheveley Park Stud Ltd, by Woodman (USA), out of Secret Obsession (USA), by
Secretariat (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 151)
2006, no return to Eagle Eyed (USA)
SECRET TREASURE , b , 1998 , bred by Evren Uluçay, by Bachelor Party (IRE), out of Esmeraltın, by Kılıçaslan (see v : 2, p : 40)
2006, barren to Mon Amour I
SEÇİLYA , b , 2001 , bred by Melahat Tanay, by Abbas, out of Eftal I, by Ezy Koter (GB) (see v : 3, p : 54)
2006, no return to Taşkın
SEDİMENT , ch , 1999 , bred by Özkan İşgüden, by Mukaddamah (USA), out of Krisdaline (USA), by Kris S. (USA) (see v : 3, p : 176)
2006, no return to West By West (USA)
SEFİRE , ch , 1988 , bred by İlyas Çokay, by Majestic Endeavour (CAN), out of Sapphire Nigel (GB), by Cawston's Clown (GB) (see v :
2, p : 116)
2006, no return to Bijou D'inde (GB)
SEGİ (GB) , ch , 1998 , bred by M. C. Collins, by Definite Article (GB), out of Thevetia (GB), by Mummy's Pet (GB) (see 1. Sup. to v 3,
p : 151)
2006 (Apr 07), b, c, YUNUS EFE by Velociraptor (GB)
Ali Yöndem
SEİSMO (GB) , b , 1998 , bred by Devonia Stud foaled in GB and imported from U.K. in 1998, ( see GSB v : 44, p : 1457 ), by
Wolfhound (USA), out of Legend's Daughter (USA), by Alleged (USA)
2006 (Mar 05), b, c, DOKTOR KORHAN by Marlin (USA)
Jale Atanç
SEKRETER , ch , 1997 , bred by Halis Kökbudak, by Zümrütbey, out of Ayşen II, by Çakabey I (see v : 2, p : 10)
2006 (May 08), b, f, ASLIHAN GÜNDIZ by Tender's Son
M.Halil Karaoğlan
123
Kısraklar - Broodmares
SEL SUYU , ch , 1996 , bred by Mehmet Kurt, by The Best, out of Home Address (GB), by Habitat (USA) (see v : 3, p : 176)
2006 (Feb 05), ch, f, TURSEL by Thunder Bolt I
Mehmet Kurt
Died in 2006
SELCAN (USA) , b , 2000 , bred by Tri-County Farms LLC foaled in USA and imported from USA in 2000, (see Am.SB. Electronic), by
Pine Bluff (USA), out of Unky And Ally (USA), by Heff (USA)
2006 (Mar 01), b, f, SEVCAN by Islambol
Yağmur İrfan Sağnak
SELCANIM , b , 2001 , bred by Osman Hattat, by Always A Classic (CAN), out of Rani (IRE), by Groom Dancer (USA) (see v : 3, p :
161)
2006 (Apr 04), ch, f, DANCER GOLD by Cannon
Levent Sarıkaya
SELDA'S GIRL (IRE) , ch , 1999 , bred by Knocktoran Stud, by Rainbows For Life (CAN), out of At Amal (IRE), by Astronef (IRE)
(see 1. Sup. to v 3, p : 151)
2006 (Mar 25), ch, f, TURQUALITY by Strike The Gold (USA)
Yavuz Vidinli
SELIN HANIM (FR) , b , 1999 , bred by Elevage Haras De and Bourgeauvılle , by Loup Solitaire (USA), out of Wicked Folly (IRE), by
Exhibitioner (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 151)
2006, barren to Velociraptor (GB)
SELİN TANEM , b , 1995 , bred by M. Z. Bulduk, by Handsome Star (IRE), out of Falcon Crest, by Vidar (see 1. Sup. to v 3, p : 151)
2006 (Jan 09), b, f, HICCUP by Eagle Eyed (USA)
Türker Demir and Yıldırım Bulduk
SELUNE (FR) , gr , 1990 , bred by Skymarc Farm , by Highest Honor (FR), out of Serenite (USA), by Plugged Nickle (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 152)
2006 (May 01), b, f, SEA RA by River Special (USA)
Ahmet Aksencer
SELVA , ch , 1993 , bred by Ahmet Yücel Birol, by Minster Son (IRE), out of St Arilda (GB), by Pas De Seul (GB) (see 1. Sup. to v 3, p
: 152)
2006 (Mar 15), b, f, ANAFARTALIM by Anafartalar
Saygın Bedri Gider and Cihan Gürbüz
SEMENCE D'OR (FR) , b , 1995 , bred by Wattine Michel &Fils, by Kaldoun (FR), out of Source D'orezza (FR), by Akarad (FR) (see
1. Sup. to v 3, p : 152)
2006 (Apr 06), b, f, by Manila (USA)
Kemal Kurt
SEMUŞ , b , 1986 , bred by Demir Kamil Görgün, by Çukurova, out of Ren, by Dragon Blanc (see 1. Sup. to v 3, p : 152)
2006 (Mar 01), ch, c, MORNING MIST by Commoner
Şevket Çokbilir
SENEM SULTAN , b , 2001 , bred by Pınar Tetik, by Doyoun (IRE), out of Smart As Paint (USA), by Caerleon (USA) (see v : 3, p :
186)
2006 (Apr 05), b, f, by Bin Ajwaad (IRE)
Ahmet Değişmez and Mehmet Boğa
SENİNLE , ch , 2000 , bred by Ramazan Sanver, by Sun Music (IRE), out of Peerless Robın, by Cock Robin (USA) (see v : 3, p : 152)
2006 (Feb 25), ch, c, ULUŞEF by Unaccounted For (USA)
Hatice Uğur Sanver
SENSE OF URGENCY (USA) , b , 1994 , bred by Summa Stable, by Quest For Fame (GB), out of Franca (ITY), by Viceregal (CAN)
(see 1. Sup. to v 3, p : 152)
2006 (May 20), b, c, ALPHA MALE by Distant Relative (IRE)
Ersan Özbelge and Gürhan Şevket Özbelge
124
Kısraklar - Broodmares
SERAÇE , b , 1997 , bred by Umur Tamer, by Lockton (GB), out of Akasva (FR), by Akarad (FR) (see v : 3, p : 178)
2006 (Feb 14), b, c, BAYRAMBEY by Thyphonıc Rısıng
Kemal Bayramoğlu
SERAPCAN , b , 1996 , bred by Galip Gençol, by Royal Bequest (CAN), out of Serkut, by Strange Love (FR) (see v : 3, p : 178)
2006 (Mar 28), b, f, GENÇ ANGEL by Sun Music (IRE)
Galip Gençol
SERDİL , ch , 1997 , bred by Sadettin Atığ, by Lycius (USA), out of Confidence Boost (USA), by Trempolino (USA) (see 1. Sup. to v 3,
p : 152)
2006 (Feb 23), ch, f, HARPUT KIZI by Bijou D'inde (GB)
Mustafa Kılıç
SERENDIPITY , b , 2000 , bred by Gülsüm Eliyeşil, by Distant Relative (IRE), out of İman, by Karayel (see v : 3, p : 93)
2006, no return to Karabeyhan (GB)
SERENDİZ , b , 1998 , bred by Yaman Zingal, by Wolf (CHI), out of Barlogan (GB), by Dunbeath (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 152)
2006 (Feb 15), ch, f, CEBE by Always A Classic (CAN)
Işıl Güneş
SERRAM (IRE) , b , 1997 , bred by Kilfrush Stud Ltd, by Marju (IRE), out of Baie Sauvage (USA), by Bering (GB) (see 1. Sup. to v 3,
p : 153)
2006 (Mar 19), ch, c, TUNÇBEY by Mountain Cat (USA)
Ahmet Cavcav
SERTBORA (IRE) , b , 1999 , bred by Mrs Mary Gallagher, by Danehill Dancer (IRE), out of The Boozy News (ABD), by L'emigrant
(USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 153)
2006 (Mar 04), b, f, STAID GIRL by Sri Pekan (USA)
Selçuk Tamgaç
SERVİN , b , 2000 , bred by Sadrettin R. G. Atığ, by Van Damme (IRE), out of Aysima, by Uğurtay (see v : 3, p : 14)
2006 (Mar 28), b, f, RÜKSAN by Dilum (USA)
Adnan Yavuz
SESSİZ GÜZEL (GB) , b , 1999 , bred by A.S. Leftwich, by Pursuit Of Love (GB), out of Colleen Liath (GB), by Another Realm (GB)
(see 1. Sup. to v 3, p : 153)
2006 (Apr 11), b, f, MATABAN SEA by Medya
Abdülkadir Yeniçıkan
SESSİZ KADIN (GB) , b , 1997 , bred by Gestut Karlshof, by Winged Love (IRE), out of Scighera (GB), by Bustino (GB) (see 1. Sup.
to v 3, p : 153)
2006 (Feb 10), b, c, VERİTAS by Ortak (IRE)
Hikmet Turhan Dikici
SESSİZ SULTAN (IRE) , b , 1995 , bred by Mrs A. Hughes, by Persian Bold (IRE), out of Shoka (FR), by Kaldoun (FR) (see 1. Sup. to
v 3, p : 153)
2006, no return to Bin Ajwaad (IRE)
SEV SEVİL , ch , 1988 , bred by Ercan Emre, by Arslan, out of Gülümün Gülü, by Kamalpour (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 153)
2006, no return to Royal Abjar (USA)
SEVDİK , b , 2000 , bred by Atilla Midilli V., by Sarisaka (GB), out of Kırmızı Karanfil, by Sun Music (IRE) (see v : 3, p : 103)
2006, no return to Top Play
125
Kısraklar - Broodmares
SEVİLAY , b , 2002 , bred by Mehmet Laflı, by Cristo (GB), out of Alabanda, by Al Murtajaz (USA) (see v : 3, p : 4)
2006 (Mar 05), b, f, ÖZGECAN by Aristocrat (GB)
Mevlüt Taniyit
SEVİM , ch , 1989 , bred by Yücel Birol, by Vidar, out of Kibele, by Ay Tudor (see 1. Sup. to v 3, p : 153)
2006, no return to Bin Ajwaad (IRE)
SEVİMABLA , ch , 1999 , bred by Davide Franco, by Manila (USA), out of Harika V, by Mille Balles (FR) (see 1. Sup. to v 3, p : 153)
2006, no return to Mujtahid (USA)
SEVİMSULTAN , gr , 1999 , bred by Özkan İşgüden, by Ashford (GER), out of Mighty Fling (GB), by Generous (IRE) (see 1. Sup. to v
3, p : 154)
2006 (Jan 24), gr, c, ŞAHİNİM by Toyota I
Alaattin Karaca
SEVİNCİM (IRE) , b , 1999 , bred by K. and Mrs Cullen foaled in IRE and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v : 44, p : 2111 ), by
Danehill Dancer (IRE), out of Princess Raisa (IRE), by Indian King (USA)
2006 (Feb 05), b, f, SİPSE by Perfect Storm
Mete Tolunay
SEVO (GB) , b , 1989 , bred by Aydoğan San, by Nomination (GB), out of Cast Party (GB), by Hello Gorgeous (USA) (see 1. Sup. to v
3, p : 154)
2006, no return to Sunday Surprıse
SEYAHATÇİ (IRE) , b , 1999 , bred by Nikita Investments, by Blues Traveller (IRE), out of Lightning Laser (IRE), by Monseigneur
(USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 154)
2006 (May 20), ch, c, DİNO by Best Team (GB)
Hacı Naim
SEZALSU , b , 2000 , bred by Selçuk Sezal, by Noble Star, out of İlkkan, by Kahika (see 1. Sup. to v 3, p : 154)
2006 (Mar 16), b, c, KARAKTER by Velociraptor (GB)
Selçuk Sezal
SEZENAY (IRE) , b , 1998 , bred by Elperefa Bloodstock, by Distinctly North (USA), out of Sable Lake (IRE), by Thatching (IRE) (see
1. Sup. to v 3, p : 154)
2006 (Feb 28), b, f, SİYAHKIZ by Sunday Surprıse
Abdullah Kaya
SHADE OF GOLD , b , 2000 , bred by Umur Tamer, by Doyoun (IRE), out of Pırıl, by Gold Guard (see v : 3, p : 155)
2006 (Apr 15), b, c, ŞABORZ by Bullmarket
Öngül Giray
SHARON (HUN) , b , 1997 , bred by Lajos Benyei Szolnok, Uhgarn, by Glenstal (USA), out of Star Horse (HUN), by Sky (IRE) (see 1.
Sup. to v 3, p : 154)
2006 (Feb 19), b, f, SNOWDROP by Velociraptor (GB)
Halil İbrahim Bozkurt
SHARP FALCON (IRE) , gr , 1991 , bred by T. Monaghan, by Shaadi (USA), out of Honey Buzzard (GB), by Sea Hawk II (FR) (see 1.
Sup. to v 3, p : 154)
2006 (Mar 19), b, c, BANDİTO by Marlin (USA)
Francesco Sponza
SHE'S MY LOVE (GB) , ch , 1993 , bred by W. H. Joyce, by Most Welcome (GB), out of Stripanoora (GB), by Ahonoora (GB) (see 1.
Sup. to v 3, p : 155)
2006 (Feb 26), b, f, MY SILK by Perfect Storm
Hasan Kahraman Erturgut
126
Kısraklar - Broodmares
SHE WADI WADI (GB) , b , 1998 , bred by Kemal Kurt, by Green Desert (USA), out of Great Inquest (GB), by Shernazar (IRE) (see 1.
Sup. to v 3, p : 155)
2006 (Mar 19), b, c, BRONX by Mountain Cat (USA)
Kemal Kurt
SHERRY'S STAR , b , 1997 , bred by Süleyman Ergül, by Lockton (GB), out of My Sherry, by My Volga Boatman (USA) (see 1. Sup.
to v 3, p : 155)
2006,early abortion, by Bin Ajwaad (IRE)
SHIERO , b , 1996 , bred by Özdemir Atman, by Castle Rising (GB), out of Sureya (IRE), by Sharpen Up (GB) (see 1. Sup. to v 3, p :
155)
2006 (May 05), b, c, DELİ BEY by Pardon (FR)
İlyas İlbey
SHILSILA (GB) , b , 1987 , bred by H. H. Aga Khan, by Darshaan (GB), out of Shahdiza (USA), by Blushing Groom (FR) (see 1. Sup.
to v 3, p : 156)
2006, no return to Sun Music (IRE)
SHIMMERING (IRE) , b , 1992 , bred by Airlie Stud, by Royal Academy (USA), out of Glim (USA), by Damascus (USA) (see v : 3, p :
181)
2006 (Apr 12), b, f, TRESPASSER by Perfect Storm
Furkan Yüce
SHINING IMAGE (FR) , gr , 1994 , bred by Muammer Kitapçı, by George Thomas, out of Top Image (GB), by High Top (IRE) (see 1.
Sup. to v 3, p : 156)
2006 (May 14), gr, f, BORN SHINING by Sri Pekan (USA)
Kamil Levent Kitapçı
SHINING MINA , b , 2001 , bred by Mustafa Doruk Yılmaz, by Shining Steel (GB), out of Taormina, by Lockton (GB) (see v : 3, p :
196)
2006, no return to Kazbek (FR)
SHINKANSEN , ch , 2001 , bred by Ekrem Beşerler, by Always A Classic (CAN), out of Honey Moon I, by Aristocrat (GB) (see v : 3, p
: 87)
2006 (Apr 30), b, f, MYSTIQUE by Marlin (USA)
Ekrem Beşerler
SHOOTING STAR , ch , 1999 , bred by Şerafettin Gedik, by Shining Steel (GB), out of La Samba, by Villeroy I (FR) (see 1. Sup. to v
3, p : 156)
2006 (Apr 26), ch, f, WISKEY by Kizilderili (USA)
Hülya Ata
SHOT STOPPER (GB) , gr , 1988 , bred by D. A. and Mrs. Hicks, by Bellypha (IRE), out of Ideal Home (GB), by Home Guard (USA)
(see 1. Sup. to v 3, p : 156)
2006 (Apr 16), gr, f, SILVER QUEEN by Distant Relative (IRE)
İlhami Gültepe
SHURA , ch , 1998 , bred by Yaman Zingal, by Handsome Star (IRE), out of Fleur, by Nurcivan (see 1. Sup. to v 3, p : 156)
2006 (Feb 28), ch, f, DOĞU FIRTINASI by Lockton (GB)
Şaban Gül
SILENCIO , gr , 2001 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Dracula (AUS), out of Sinking Sun (GB), by Danehill (USA) (see v : 3, p : 184)
2006, not covered in 2005
127
Kısraklar - Broodmares
SILENT NIGHT (GB) , gr , 1997 , bred by Whitsbury Manor Stud, by Night Shift (USA), out of Catch The Sun (GB), by Kalaglow
(IRE) (see v : 3, p : 182)
2006 (Mar 17), gr, c, APAÇİ by Unaccounted For (USA)
Dicle Kimya Dep.Paz. Nak.Tar.veGıd.Ltd.Şrk.
SILENT PRINCESS (USA) , b , 1996 , bred by Wafare Farm Harvey C. Vogel, by Dynaformer (USA), out of Princess J V (USA), by
Dr Blum (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 157)
2006 (Mar 28), b, f, VİNCERO by Mountain Cat (USA)
Mehmet İlker Akdeniz
SILLY PRINCESS (GB) , ch , 1999 , bred by C. C. Bromley and Son, by Classic Cliche (IRE), out of Belmont Princess (IRE), by
Carmelite House (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 157)
2006, no return to Ulaklı
SILVER CAPE (GB) , ch , 1994 , bred by L. H. J. Ward, by Kris (GB), out of Silver Braid (USA), by Miswaki (USA) (see 1. Sup. to v
3, p : 157)
2006,dead foal, by Doyoun (IRE)
SILVER FAST (GB) , gr , 1999 , bred by D. G. L. Llewellin, by Greensmith (GB), out of Reckless (GB), by Mystiko (USA) (see 1. Sup.
to v 3, p : 157)
2006 (Mar 29), gr, c, UĞURLU BOTANİK by Lugano
Mehmet Gündüzeli
SILVER GIRL (IRE) , gr , 1999 , bred by Airlie Stud, by Tagula (IRE), out of Track Twenty Nine (IRE), by Standaan (FR) (see 1. Sup.
to v 3, p : 157)
2006, barren to Trapper
SILVER GLINT (USA) , gr , 2000 , bred by Eaglestone Farm Inc. foaled in USA and imported from USA in 2000, (see Am.SB.
Electronic), by Dayjur (USA), out of Silver Glitz (USA), by Grey Dawn II (FR)
2006 (Feb 03), gr, c, LORENZO by Ocean Crest (USA)
Ömer Halim Aydın
SILVER GLITZ (USA) , gr , 1988 , bred by Preston Madden Patrick W. and Madden , by Grey Dawn II (FR), out of Flaunter (USA), by
High Echelon (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 157)
2006, no return to Distant Relative (IRE)
SILVER METER (IRE) , gr , 1999 , bred by Mrs C. L. Weld foaled in IRE and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v : 44, p : 1194 ),
by Brief Truce (USA), out of Inisfail (IRE) , by Persian Bold (IRE)
2006,f,dead, by River Special (USA)
SILVER QUICK (IRE) , gr , 1996 , bred by Regulus Bloodstock and Company , by Paris House (GB), out of Princess Pavlova (IRE), by
Sadler's Wells (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 157)
2006 (Mar 22), gr, f, FİLİK by Eagle Eyed (USA)
Ayşegül Kurtel
SIMBATU (GB) , b , 1997 , bred by Ahmed M.Foustok, by Muhtarram (USA), out of Kantado (IRE), by Saulingo (GB) (see 1. Sup. to v
3, p : 158)
2006 (Feb 05), b, c, BLACKIE by Ocean Crest (USA)
İrfan Suat Kutlu
SIMELE , ch , 2000 , bred by Tarık Aydın, by Always A Classic (CAN), out of Elemis (USA), by Sir Ivor (USA) (see 1. Sup. to v 3, p :
158)
2006, no return to Rakan (USA)
128
Kısraklar - Broodmares
SIMPATICA , b , 2002 , bred by İsmail Tiritoğlu, by Mujtahid (USA), out of Fleuretta (USA), by The Minstrel (CAN) (see v : 3, p : 66)
2006 (Feb 15), ch, c, SHUTTLE SOUL by Unaccounted For (USA)
İsmail Hakkı Tiritoğlu
SIMPLYHECTIC (IRE) , b , 1993 , bred by Desmond Gray , by Simply Great (FR), out of Melungeon (GB), by Ardoon (IRE) (see 1.
Sup. to v 3, p : 158)
2006 (May 10), b, f, by Manila (USA)
Cansel Ünbay
SINGIN IN THE RAIN , b , 1996 , bred by Hikmet Işıl Birol Koç, by Gene Kelly (IRE), out of Valour, by Simge (see 1. Sup. to v 3, p :
158)
2006 (Apr 17), b, f, GECE by Shining Steel (GB)
Caner Yücel Birol
SINKING SUN (GB) , gr , 1993 , bred by Juddmonte Farms, by Danehill (USA), out of Oscura (USA), by Caro (IRE) (see 1. Sup. to v 3,
p : 158)
2006, not covered in 2005
SIRENITA , b , 1993 , bred by Ökkeş Sadık Necmettin Eliyeşil, by Castle Rising (GB), out of Makita, by Rugged (GB) (see 1. Sup. to v
3, p : 158)
2006 (Mar 06), b, c, TALAL by Sri Pekan (USA)
Ökkeş Sadık Necmettin Eliyeşil
SITARE (USA) , ch , 1997 , bred by Heronwood Farm Inc., by Trempolino (USA), out of Jeldee (USA), by Alysheba (USA) (see 1. Sup.
to v 3, p : 158)
2006 (Mar 26), ch, f, YELLOW BIRD by Tender Prınce
Nesrin Çavuş
SİBELAT (GB) , b , 1999 , bred by Roldvale Ltd., by Bijou D'inde (GB), out of Remany (GB), by Bellypha (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p :
158)
2006, no return to Al's Theatre (USA)
SİBOŞ , gr , 1996 , bred by Yervant Ütücü, by Cock Robin (USA), out of Progresıve, by Tünkut (see 1. Sup. to v 3, p : 159)
2006 (Feb 21), gr, f, CHILI PEPPER by Ocean Crest (USA)
Yervant Ütücü
SİLGA , b , 1998 , bred by Yaman Zingal, by Pennine Walk (IRE), out of Italy (GB), by Slew O'gold (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 159)
2006 (Feb 22), b, f, SİLGASTAR by Big Party (IRE)
Mustafa Şişman
SİLUET , ch , 1996 , bred by Yervant Ütücü, by Cock Robin (USA), out of Zingana, by Gap Of Dunloe (FR) (see v : 2, p : 144)
2006, barren to Sunday Surprıse
SİMAY , b , 1996 , bred by Ahmet Cemal Kura, by Down The Flag (USA), out of Miray I, by Dersim (see 1. Sup. to v 3, p : 159)
2006 (Apr 01), b, c, KAANIM by Common Grounds (GB)
Sent to FR in 2006
Alim Melih Kura
SİMEL , b , 1999 , bred by Erman Çıkıllı, by Barnato (USA), out of Karçiçeği , by Çakabey I (see 1. Sup. to v 3, p : 159)
2006 (Apr 04), gr, f, by Manila (USA)
Erman Çıkıllı
SİMGEHANIM , ch , 1998 , bred by Nihat Temeloğlu, by Barnato (USA), out of İskoçyalı, by Nicholas Bill (GB) (see 1. Sup. to v 3, p :
159)
2006 (Mar 12), ch, f, SİMGEDEN by Uğurkan
Haldun Coşkun
129
Kısraklar - Broodmares
SİMİ , b , 1997 , bred by Yervant Ütücü, by Tüten, out of Zingana, by Gap Of Dunloe (FR) (see 1. Sup. to v 3, p : 159)
2006 (May 18), b, f, ŞAĞLIT NAR by Bin Ajwaad (IRE)
Murat Ercelan
SİMİN , b , 1996 , bred by Ahmet Cemal Kura, by Down The Flag (USA), out of Mihre, by Ightham (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 159)
2006, no return to Common Grounds (GB)
Sent to FR in 2006
SİNEMCAN , ch , 1999 , bred by Burhan Sölpük, by Lockton (GB), out of Biliyormusunuz Kim, by Vidar (see 1. Sup. to v 3, p : 159)
2006, no return to Nursultan
SİNEYİS , ch , 1996 , bred by Zahit Demirkan, by My Volga Boatman (USA), out of Sevo (GB), by Nomination (GB) (see 1. Sup. to v 3,
p : 160)
2006, no return to Ajmera (GB)
SİPSEZEN , b , 2000 , bred by Tahsin Hızel, by Oğuzhan II, out of Dandini, by Tüten (see v : 3, p : 46)
2006 (Feb 25), b, f, SEZENKIZI by Castello (IRE)
Mehmet Suvermez
SİRENE , b , 1993 , bred by Ahmet Yücel Birol, by Majestic Endeavour (CAN), out of Melisa (GB), by Mummy's Game (GB) (see v : 3,
p : 185)
2006,dead foal, by Bosporus (IRE)
SİRİBİRİBİN (GB) , b , 1995 , bred by Miss E. Drakx, by Robellino (USA), out of Waveguide (IRE), by Double Form (IRE) (see v : 3,
p : 185)
2006 (Feb 18), ch, f, NİZİP PERİKIZI by Göktaşı
Ömer Yılmaz and Halit Uçkan
SİYAH LALE , b , 1997 , bred by Sabahattin Uluçay, by Moun A'mour, out of Nazlı III, by Baba Seyfi (see 1. Sup. to v 3, p : 160)
2006, no return to Bin Ajwaad (IRE)
SİYAKİ , b , 1999 , bred by Süleyman Vural Oktav, by Tagula (IRE), out of La Posada (GB), by Procida (USA) (see v : 2, p : 72)
2006 (Mar 06), b, c, TEOTAY by Turaç (IRE)
Mehmet Teoman Demiröz
SKY LIFE (IRE) , b , 1997 , bred by Eamon and Mrs Mary Salmon, by Unblest (GB), out of Ornette (IRE), by Bluebird (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 160)
2006, not covered in 2005
SKY TORNADO (USA) , b , 1999 , bred by Captain W. Jakeman and Mrs. K. C. Jakeman, by Sky Classic (CAN), out of Copeaway
(USA) , by Copelan (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 160)
2006 (Apr 03), b, c, NOWITZKI by Unaccounted For (USA)
Kemal Kurt
SKY WATER , b , 1997 , bred by Sadrettin R. G. Atığ, by Son Pardo (GB), out of Swagger Lady (GB), by Tate Gallery (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 160)
2006 (Jan 20), ch, c, NOCES by Eagle Eyed (USA)
Ayhan Çalıkoğlu
SLMAAT (GB) , ch , 1991 , bred by Ali K.Al Jafleh, by Sharpo (GB), out of Wasslaweyeh (USA), by Damascus (USA) (see 1. Sup. to v
3, p : 160)
2006 (Feb 13), b, f, HORATIA by Unaccounted For (USA)
Ömer Halim Aydın
130
Kısraklar - Broodmares
SLUG , ch , 2000 , bred by Osman Hattat, by Always A Classic (CAN), out of Spring Carnival (USA), by Riverman (USA) (see v : 3, p :
188)
2006 (Mar 21), ch, f, ALTIN YELE by Mujtahid (USA)
İlhami Gültepe
SMART AS PAINT (USA) , b , 1986 , bred by Gallarher's Farm, by Caerleon (USA), out of Spangles (USA), by Riva Ridge (USA) (see
v : 3, p : 186)
2006 (Apr 15), b, c, SHINING BERKE by Shining Steel (GB)
Ali Fuat Sönmez
SMYRNA , b , 1999 , bred by Ahmet Yücel Birol, by Armanasco (IRE), out of Corcina (GB), by Kalaglow (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p :
161)
2006 (Feb 06), b, c, KURT by Fantastic Fellow (USA)
Ahmet Yücel Birol
SNAKE BITE , b , 1999 , bred by Lale Atman and Zeynep Atman, by Pennine Walk (IRE), out of Myra, by Castle Rising (GB) (see 1.
Sup. to v 3, p : 161)
2006 (Feb 28), b, f, DİLANYELE by Bijou D'inde (GB)
Hulusi Taşkıran
SOLFEJ , gr , 1996 , bred by Ayhan Çalıkoğlu, by My Volga Boatman (USA), out of Amila (IRE), by Great Nephew (GB) (see 1. Sup.
to v 3, p : 161)
2006 (Apr 29), b, c, BIE SHKUP by Mountain Cat (USA)
Ayhan Çalıkoğlu
SOMBRE LADY (GB) , b , 1987 , bred by Heronwood Stud., by Sharpen Up (GB), out of Musique Royale (USA), by Northern Dancer
(CAN) (see 1. Sup. to v 3, p : 161)
2006 (May 30), ch, c, SHADOW FAX ONE by Mujtahid (USA)
Erhan Özkan
SOPHIE , ch , 1992 , bred by Ahmet Cemal Kura, by Dersim, out of Deborah Williams (ITY), by Mill Reef (USA) (see 1. Sup. to v 3, p :
161)
2006 (Feb 28), b, f, BOSPHORUS QUEEN by Eagle Eyed (USA)
Sent to FR in 2006
Alim Melih Kura
SOPRAN , ch , 1997 , bred by Turhan Türeray, by Civan, out of Yetim I, by Nurcivan (see 1. Sup. to v 3, p : 161)
2006, no return to Marlin (USA)
SOPRAN CARRIE (IRE) , b , 1996 , bred by Azienda Agricola S. Uberto, by Indian Ridge (IRE), out of Cara Carlton (USA), by Far
North (CAN) (see 1. Sup. to v 3, p : 161)
2006 (Mar 08), b, c, AĞABABA by Bin Ajwaad (IRE)
Meltem Ekenler
SORENTO , b , 1999 , bred by Özdemir Atman, by Pennine Walk (IRE), out of Thalıa, by Castle Rising (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 162)
2006, no return to Trapper
SORGUN KIZI , b , 1999 , bred by Nevzat Ünlü, by Mujtahid (USA), out of Pearl, by Al Murtajaz (USA) (see v : 2, p : 103)
2006 (May 03), ch, f, İSMİAL by Turaç (IRE)
Nevzat Ünlü
SORRY , b , 1992 , bred by Ahmet Yücel Birol, by Majestic Endeavour (CAN), out of Canan , by Strange Love (FR) (see 1. Sup. to v 3,
p : 162)
2006 (Apr 05), ch, f, SU GİBİ by Mohaç I
Sait Varlı
131
Kısraklar - Broodmares
SOVIET WEAPON (IRE) , ch , 1999 , bred by John McKay foaled in IRE and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v : 44, p : 2538 ),
by Hamas (IRE), out of Soviet Maid (IRE), by Soviet Star (USA)
2006 (Feb 17), ch, c, SARSILMAZ by Royal Abjar (USA)
Kazım Namlı
SOYLU KIZ , gr , 1997 , bred by A. İhsan Kaya, by Royal Bequest (CAN), out of Grey Gypsy (GB), by Absalom (GB) (see 1. Sup. to v
3, p : 162)
2006, no return to Castello (IRE)
SOYLU SATICI (IRE) , b , 1999 , bred by Camogue Stud Ltd, by Pennekamp (USA), out of Royal Rumpus (IRE), by Prince Tenderfoot
(USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 162)
2006 (Feb 11), ch, f, SAHADAN by Asakir (GB)
Kokteyl Telekominasyon İnternet Hiz.Tic.Ltd.Şti.
SÖKE SÖKE , ch , 2001 , bred by Ömer Halim Aydın, by Hector Protector (USA), out of Best Of All (IRE), by Try My Best (USA) (see
v : 3, p : 23)
2006, no return to Distant Relative (IRE)
SÖZLÜ , b , 1987 , bred by İlyas Çokay, by Star Appeal (IRE), out of Sweet Vengeance (GB), by Reliance (FR) (see 1. Sup. to v 3, p :
162)
2006, barren to Palace Royal
SPANISH GUITAR (IRE) , b , 1999 , bred by J. A. Porteous, by Doyoun (IRE), out of Foresta Verde (USA), by Green Forest (USA)
(see 1. Sup. to v 3, p : 162)
2006 (Apr 11), b, c, LAKE HEAT by Manila (USA)
Yaşar Gölbaş
SPARROW , b , 1994 , bred by Ahmet Dizdaroğlu, by Holding Society (GB), out of Cicikız I, by Çetinbey (see 1. Sup. to v 3, p : 162)
2006 (Mar 14), b, f, by Centaur (GB)
Ahmet Dizdaroğlu
SPECTRE (USA) , b , 1994 , bred by Weststar Bloodstock, by St Jovite (USA), out of Secret Form (IRE), by Formidable (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 162)
2006 (Mar 04), b, c, HARVARD by Distant Relative (IRE)
Yaman Zingal
SPEED FOR (IRE) , ch , 1999 , bred by Andrew Bradley foaled in IRE and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v : 44, p : 1010 ), by
Grand Lodge (USA), out of God Speed Her (IRE) , by Pas De Seul (GB)
2006 (May 02), ch, c, SPEEDS SON by Elixir (IRE)
Oktay Karaköseoğlu
SPEEDY GIRL , b , 1998 , bred by Davide Franco, by Wolf (CHI), out of Charmy, by Scenic (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 163)
2006, not covered in 2005
SPLENDID STAR (GB) , ch , 1997 , bred by Sheikh Mohammed Bin Rashid al Maktoum, by Arazi (USA), out of Splendid Girl (USA),
by Golden Eagle (FR) (see 1. Sup. to v 3, p : 163)
2006 (May 09), ch, c, IRONWORKER by Always A Classic (CAN)
Selçuk Tamgaç
SPRING DANCE (FR) , ch , 1994 , bred by Mr Jean-Louıs Bouchard, by Dancing Spree (USA), out of Heracleia (FR), by Kenmare
(FR) (see 1. Sup. to v 3, p : 163)
2006 (Mar 24), ch, c, PLUCHENKO by Galetto (FR)
Şerafettin Gedik
132
Kısraklar - Broodmares
SPRING LADY , b , 1999 , bred by Ali Samsa Karamehmet, by Agam (FR), out of Royal Sprıng, by Royal Shiraz (GB) (see v : 2, p :
112)
2006 (Feb 21), ch, f, İLKRA by Moka
İklimya Tetik
SPRINGTIME SUGAR (USA) , b , 1986 , bred by Mike G. Rutherford, by Halo (USA), out of Spring Is Sprung (USA), by Herbager
(FR) (see 1. Sup. to v 3, p : 163)
2006,dead foal, by Star Grey (FR)
ST ARILDA (GB) , b , 1987 , bred by London Thoroughbred Services Ltd. and Partners , by Pas De Seul (GB), out of St Isabel (GB), by
Saint Crespin III (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 163)
2006 (Apr 02), b, f, FINDIK KURDU by Fantastic Fellow (USA)
Ahmet Yücel Birol
ST CYR ATY (IRE) , b , 1993 , bred by Cahalane O'Hanlon, by Ela-Mana-Mou (IRE), out of Miss St. Cyr (GB), by Brigadier Gerard
(GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 163)
2006 (Apr 13), b, c, ZAFER TANGÜLÜ by Islambol
Serdar Kemal Özçolak
ST ROSE OF LIMA (GB) , ch , 1999 , bred by Newgate Stud Co, by Dr Devious (IRE), out of Mayfair (GB), by Green Desert (USA)
(see 1. Sup. to v 3, p : 163)
2006 (Mar 15), b, c, BAYKAL by Perfect Storm
Mehmet Ziya Adalar
STAGE DOOR EAST , ch , 1991 , bred by Muammer Kitapçı, by Yemken (GB), out of Keep Shining (USA), by Stage Door Johnny
(USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 163)
2006 (Mar 15), b, c, NIGHTLIGHT by Natıve Procıda
Kamil Levent Kitapçı
STANDS TO REASON (USA) , b , 1999 , bred by Gainsborough Farm LLC foaled in USA and imported from U.K. in 2006, (see
Am.SB. Electronic), by Gulch (USA), out of Sheer Reason (USA), by Danzig (USA)
2006 (Apr 20), b, c, RALLY STAR by Mull Of Kintyre (USA)
Melis Kurtel Emin
STAR FLICKER (CAN) , b , 1999 , bred by Gustav Schickedanz foaled in CAN and imported from U.K. in 2006, (see Am.SB.
Electronic), by Woodman (USA), out of Little Star Vicky (CAN), by Bold Ruckus (USA)
2006 (Apr 24), b, c, TURKISH SWORD by Johannesburg (USA)
Melis Kurtel Emin
STEEL GIRL , b , 2000 , bred by Fatma Serpil Ataman, by Shining Steel (GB), out of Dısco Gırl, by Thatching (IRE) (see v : 3, p : 50)
2006 (Mar 04), b, c, STEEL BOY by Top Play
Fatma Serpil Ataman
STERNA HERMINA (GER) , b , 1999 , bred by Gestut Rottgen, by Highest Honor (FR), out of Sternwappen (GER), by Wauthi (GER)
(see 1. Sup. to v 3, p : 164)
2006 (May 19), b, f, DARK by George Thomas
Davide Franco
STOP THE TRAFFIC (IRE) , b , 1997 , bred by Patrick M Ryan foaled in IRE and imported from U.K. in 2006, ( see GSB v : 44, p :
1699 ), by College Chapel (GB), out of Miss Bagatelle (GB), by Mummy's Pet (GB)
2006 (Feb 16), ch, c, UNIQUE STAR by Spartacus (IRE)
Ali Topal
STORM TO STORM (IRE) , b , 1999 , bred by Mrs K. Prendergast, by Alhaarth (IRE), out of Better Folly (IRE), by Rhoman Rule
(USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 164)
2006, no return to Eagle Eyed (USA)
133
Kısraklar - Broodmares
STREET LINA (FR) , gr , 1994 , bred by Mr J. L. Lagardere, by Linamix (FR), out of Street Opera (GB), by Sadler's Wells (USA) (see
1. Sup. to v 3, p : 164)
2006 (Apr 28), gr, f, WEST STREET by West By West (USA)
Tevfik Çelikoğlu
STRUCTURE , ch , 1998 , bred by Özkan İşgüden, by Mutamanni (GB), out of Smart As Paint (USA), by Caerleon (USA) (see 1. Sup.
to v 3, p : 164)
2006 (Jan 15), b, c, KEREMBEY by Sri Pekan (USA)
Mehmet Sabri Tuncer and Kerem Erensoy
STYGIAN (USA) , ch , 1994 , bred by Juddmonte Farms, by Irish River (FR), out of Sin Lucha (USA), by Northfields (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 164)
2006 (Apr 02), ch, c, AKÇAKOCA by Bijou D'inde (GB)
Yasemen Tuncer
SU I , b , 1984 , bred by İnal Dizioğlu, by Ay Tudor, out of Moıra, by Wings Of Song (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 164)
2006, no return to Perfect Storm
SUE'S FORGOT ME (IRE) , b , 1996 , bred by Paul Monaghan, by Bluebird (USA), out of Suekar (IRE), by Don't Forget Me (IRE)
(see 1. Sup. to v 3, p : 164)
2006 (Apr 20), ch, f, CAN SILA by Manila (USA)
Ahmet Cavcav
SUE , b , 1997 , bred by Ali Samsa Karamehmet, by Karpit, out of Royal Sprıng, by Royal Shiraz (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 164)
2006, no return to Galetto (FR)
SUGAR , ch , 2001 , bred by Süleyman Kar, by Baba Kemal, out of Aslınur, by Aslanım (see v : 3, p : 11)
2006, no return to T-Shirt (IRE)
SULTANHİSAR (IRE) , b , 1996 , bred by Airlie Stud, by Petorius (IRE), out of Fenney Mill (IRE), by Levmoss (IRE) (see 1. Sup. to v
3, p : 164)
2006 (Feb 02), ch, f, by Dinyeper (GB)
Sevil Buruk
SUMMERY (IRE) , b , 1999 , bred by Paul Green, by Indian Ridge (IRE), out of Please Believe Me (GB), by Try My Best (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 165)
2006 (Apr 26), b, c, BLACK BISHOP by Red Bishop (USA)
Serdal Adalı
SUN CHILD (USA) , b , 1997 , bred by Mueller Farms, by Beau Genius (USA), out of Choral Minister (USA), by Deputy Minister
(CAN) (see 1. Sup. to v 3, p : 165)
2006 (Feb 22), b, c, BOOM BOOM by Distant Relative (IRE)
Mine Koyuncuoğlu
SUN CRUSH (IRE) , b , 1999 , bred by John Burns, by Hamas (IRE), out of Takhiyra (IRE), by Vayrann (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p :
165)
2006 (Apr 03), b, f, BLACK LABEL by Mutamanni (GB)
Işıl Güneş
SUN DEW , b , 2001 , bred by Tarık Aydın, by Soviet Star (USA), out of Gleaming Heather (USA), by Irish River (FR) (see 1. Sup. to v
3, p : 165)
2006 (Mar 15), ch, c, SOHRAK by Trapper
Tarık Aydın
134
Kısraklar - Broodmares
SUN GLOW , gr , 1989 , bred by Özdemir Atman, by Kalaglow (IRE), out of Zanubia (GB), by Nonoalco (USA) (see 1. Sup. to v 3, p :
165)
2006, barren to Distant Relative (IRE)
SUN SHINES EAST (USA) , ch , 1996 , bred by John Hettinger, by Eastern Echo (USA), out of Balakhna (FR), by Tyrant (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 165)
2006 (Feb 03), ch, f, SUNNY GIRL by Mujtahid (USA)
Mustafa Berberoğlu
SUNBIRD , b , 2001 , bred by Mine Koyuncuoğlu, by Goofalik (USA), out of Mbunda (GB), by Mtoto (GB) (see v : 3, p : 126)
2006 (Mar 15), b, f, KOŞ KOŞ by Perugino Star (IRE)
Mehmet Fatih Türktaş
SUNDAY'S CHAPEL (IRE) , ch , 1998 , bred by Eddie Fitzpatrick, by College Chapel (GB), out of Lady Ingrid (GB), by Taufan (USA)
(see 1. Sup. to v 3, p : 165)
2006 (Feb 05), b, c, SON KRAL by Mountain Cat (USA)
Alaattin Koyuncu
SUNDAY MONDAY , b , 1995 , bred by Davide Franco, by Devir, out of Number Eleven (GB), by Local Suitor (USA) (see v : 3, p :
190)
2006 (May 10), ch, c, TAYLAN BABA by Star Grey (FR)
Davide Franco
SUNDAY SHOCK , gr , 1995 , bred by Aydoğan San, by Cock Robin (USA), out of White's Ferry (IRE), by Northfields (USA) (see v :
1, p : 131)
2006 (May 20), b, f, VADE by Patara Prınce
Mehmet Cihat Gürüz
SUNİPER , ch , 1994 , bred by F. Kolverdi, by Bachelor Party (IRE), out of Zaiyundeen (FR), by Exbury (FR) (see 1. Sup. to v 3, p :
165)
2006 (Mar 10), ch, c, ALIGA VERMELLA by Perfect Storm
Süleyman Bülent Karabağlı
SUNLIGHT , b , 2000 , bred by Süleyman Bülent Karabağlı, by Doyoun (IRE), out of Romına, by Sadi I (see v : 3, p : 166)
2006, no return to Trapper
SUNNY FUNY , ch , 1993 , bred by Turhan Türeray, by Civan, out of Mayide, by Calaboose (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 165)
2006, no return to Sun Music (IRE)
SUPER GIRL , b , 2001 , bred by Sadrettin R. G. Atığ, by Ocean Crest (USA), out of Aysima, by Uğurtay (see v : 3, p : 14)
2006, no return to Dear Star (GB)
SUPERFLASH (GB) , ch , 1986 , bred by A. L. Harrison, by Superlative (IRE), out of Photo Flash (GB), by Match III (FR) (see 1. Sup.
to v 3, p : 166)
2006 (Jan 26), ch, c, SUPERTZAR by Medya
Hülya Tokgöz
SURPRICE , b , 1992 , bred by Ahmet Tokdemir, by Rolls Royce (GB), out of Prıncess Fatıma, by Mummy's Pet (GB) (see 1. Sup. to v
3, p : 166)
2006 (Feb 23), b, c, HISTORY by Common Grounds (GB)
Alper Şengezer
Died in 2006
135
Kısraklar - Broodmares
SURUÇ YILDIZI , ch , 1998 , bred by Yakup Demir Tokdemir, by Tokdemir (GB), out of Cyclamen (FR), by Luthier (FR) (see 1. Sup.
to v 3, p : 166)
2006 (Feb 25), ch, f, MERAM YILDIZI by Fasht Eldebl (GB)
Arife Ünaldı
Died in 2006
SURVIVOR , b , 2000 , bred by Hüseyin Türkarslan, by Doyoun (IRE), out of Show Tıme I, by Eastern Star (see 1. Sup. to v 3, p : 166)
2006 (Mar 04), b, f, PERFECT BOY by Perfect Storm
Hüseyin Türkarslan
SUSHİ , b , 2000 , bred by Sadettin Atığ, by Manila (USA), out of Stark Side (USA), by Graustark (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 166)
2006 (Apr 24), ch, f, SEVE SEVE by Bijou D'inde (GB)
Ömer Faruk Girgin
SUTTONIAN (IRE) , b , 1989 , bred by Ballylinch Stud Ltd, by Shardari (IRE), out of Sutton Place (GB), by Tyrant (USA) (see 1. Sup.
to v 3, p : 166)
2006 (Apr 05), b, c, FAHİR BEY by Ajmera (GB)
İbrahim Arslan
SUYAYEB (USA) , ch , 1989 , bred by Pennfield Farms, Inc. Landon Knight, by The Minstrel (CAN), out of Landera (USA), by In
Reality (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 166)
2006 (Mar 24), b, f, CEMİLE ANA by Eagle Eyed (USA)
Ahmet Doğan Özdoğan
SUYUN IŞILTISI , b , 2000 , bred by İsmail Hadioğlu, by King's Theatre (IRE), out of Bold Habibti (GB), by Never So Bold (IRE) (see
1. Sup. to v 3, p : 166)
2006 (Feb 28), ch, c, DAĞLARIN DAĞI by Bijou D'inde (GB)
Ayhan Durgun
SÜLÜNKIZ , ch , 1995 , bred by Ali Sülün, by Lockton (GB), out of Gökçebacı, by Yemken (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 167)
2006 (Feb 16), ch, c, PERLE NIOR by Bijou D'inde (GB)
Ali Sülün
SÜMBÜLLÜ , b , 1997 , bred by Tevfik Çelikoğlu, by Lockton (GB), out of Rafaella, by Castle Rising (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 167)
2006 (Jun 15), ch, f, by Always A Classic (CAN)
Tevfik Çelikoğlu
SÜPERKIZ , b , 1999 , bred by Erdoğan Atay, by Süpertay, out of Turtay, by Eastern Star (see 1. Sup. to v 3, p : 167)
2006 (Feb 06), b, f, ZEYTİNTAY by Eagle Eyed (USA)
Erdoğan Atay
SÜRAT FAKTÖRÜ (GB) , b , 1999 , bred by R. P. Williams foaled in GB and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v : 44, p : 2292 ),
by So Factual (USA), out of Runelia (IRE), by Runnett (GB)
2006, barren to Royal Abjar (USA)
SÜREYYA , b , 2000 , bred by Tevfik Çelikoğlu, by Common Grounds (GB), out of Rafaella, by Castle Rising (GB) (see 1. Sup. to v 3,
p : 167)
2006 (May 13), ch, c, by Lockton (GB)
Tevfik Çelikoğlu
SÜRSÜRÜ , ch , 1993 , bred by Odhan Baykara, by Bachelor Party (IRE), out of Wig (USA), by Clever Trick (USA) (see 1. Sup. to v 3,
p : 167)
2006 (Mar 11), b, c, VENT SAVVAGE by Manila (USA)
Ali Sülün
136
Kısraklar - Broodmares
SWEET BONE (IRE) , b , 1999 , bred by Francis Stynes, by Darnay (GB), out of River Dream (IRE), by River Falls (GB) (see 1. Sup.
to v 3, p : 167)
2006, not covered in 2005
SWEET DISORDER (IRE) , b , 1990 , bred by Bıshop's Down Farm , by Never So Bold (IRE), out of Mists Of Avolon (USA), by
Nureyev (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 167)
2006, no return to Medya
SWEET DREAM , ch , 1997 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Lockton (GB), out of Moon Star, by Eastern Star (see 1. Sup. to v 3,
p : 167)
2006 (Feb 17), ch, c, GAUDİ by Bosporus (IRE)
Nişan Arek Kuyumciyan
SWEET HARMONY , b , 2002 , bred by Sinan Sarsılmazlar, by Bin Ajwaad (IRE), out of Neat Harmony, by Close Harmony (GB) (see
v : 3, p : 140)
2006,dead foal, by Bin Ajwaad (IRE)
SWEET LIGHT (USA) , gr , 1999 , bred by Tall Oaks Farm, by Langfuhr (USA), out of Empowering (CAN), by Country Light (USA)
(see 1. Sup. to v 3, p : 167)
2006 (May 10), gr, c, ROYAL STONE by West By West (USA)
Davide Franco
SWINGAWAY LADY (GB) , b , 1988 , bred by S. Wingfield Digby, by Nomination (GB), out of Partridge Brook (GB), by Birdbrook
(GB) (see v : 3, p : 193)
2006, barren to Patara Prınce
SWINGIN DUSTY (USA) , ch , 1986 , bred by A. R.Bucci and J.R.Bramble, by Dust Commander (USA), out of Swingin Gossip (USA),
by Grey Dawn II (FR) (see v : 3, p : 193)
2006 (Feb 05), b, f, TAŞKENTLİ by Bin Ajwaad (IRE)
Turgut Kutlu
SYRIA (GB) , b , 1998 , bred by Newgate Stud Co, by Halling (USA), out of Velvet Moon (IRE), by Shaadi (USA) (see 1. Sup. to v 3, p
: 168)
2006 (Jan 21), b, c, DROGBA by Mountain Cat (USA)
Hayrullah Doğan and Orhan Bekmezci
SYSSISS (FR) , b , 2001 , bred by Ecurie Kura, by River Bay (USA), out of She's My Lovely (GB), by Sharpo (GB) (see 1. Sup. to v 3, p
: 168)
2006, no return to Red Bishop (USA)
Sent to FR in 2006
ŞAHBİYÇE , gr , 1999 , bred by Nurbiye Gülerce, by Wolf (CHI), out of Patchwork (USA), by Diesis (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 168)
2006,f,dead, by Sun Music (IRE)
ŞAHİKA , b , 2001 , bred by Hamit Fikir, by Danehill Dancer (IRE), out of Sweet Disorder (IRE), by Never So Bold (IRE) (see v : 3, p :
192)
2006, no return to Medya
ŞAHİKAM , b , 1996 , bred by Mefküre Yücetürk, by Private Tender (GB), out of Justıce, by Make Strides (USA) (see 1. Sup. to v 3, p :
168)
2006 (Apr 10), ch, f, FELEKNAS by Alderado
Şeref Döker
137
Kısraklar - Broodmares
ŞAHİNAZ (GB) , b , 1996 , bred by Mrs Doris Violet and Blackwell , by Efisio (GB), out of Little Mercy (GB), by No Mercy (GB) (see
1. Sup. to v 3, p : 168)
2006, no return to Başkurt
ŞAHİNUR , b , 2001 , bred by Ahmet Aydın Doğan, by Lockton (GB), out of Booty, by Mıchael Jackson (see v : 3, p : 27)
2006 (Feb 26), ch, c, by Leventhan (IRE)
Ahmet Aydın Doğan
ŞAHNAZ , b , 1988 , bred by Yener Tınaz, by Orak, out of Pıove, by Strange Love (FR) (see 1. Sup. to v 3, p : 168)
2006, no return to Perfect Storm
ŞAKBAŞAK , b , 2000 , bred by Kadir Noyan Birol, by Cim Bom Bom (IRE), out of Fidan, by Armanasco (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p :
168)
2006 (Mar 13), b, f, DESTE by Pardon (FR)
Kadir Noyan Birol
ŞANSLI I , b , 1992 , bred by Süleyman Yaşar Çizmeci, by Ghathanfar (USA), out of Çatalcalı, by Columnist (GB) (see 1. Sup. to v 3, p
: 168)
2006 (Jan 16), b, c, BANADURA by Medya
Muzaffer Çizmecioğlu
ŞAPKALI KADIN (GB) , b , 1995 , bred by Godolphin Management Co and Ltd , by Mtoto (GB), out of Niani (IRE), by Niniski (USA)
(see v : 3, p : 193)
2006 (Apr 25), b, f, SULTANS OF RIVER by River Special (USA)
Yaşar Gölbaş
ŞEFTALİ , b , 1999 , bred by Ömer Faruk Girgin, by Red Route (GB), out of Nuit De Fete (FR), by Night Shift (USA) (see 1. Sup. to v
3, p : 168)
2006, no return to Natıve Procıda
ŞEKER AYAK , ch , 1995 , bred by Karamko Tic. A. Ş., by Karpit, out of Ülhatun, by Çukurova (see 1. Sup. to v 3, p : 169)
2006 (Apr 16), b, f, SUGAR FREE by Bin Ajwaad (IRE)
Ali Samsa Karamehmet
ŞELALE , b , 1992 , bred by S. Giray and E. Giray, by Gold Guard, out of Beşgül, by Afayoon I (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 169)
2006,dead foal, by Başpilot
ŞENKAL , b , 2000 , bred by Hikmet Işıl Birol Koç, by Gene Kelly (IRE), out of Şeker Amber, by Bachelor Party (IRE) (see v : 3, p :
194)
2006, no return to Sunday Surprıse
ŞEREFNUR , b , 1996 , bred by Nuri Dürüst, by Uğurtay, out of Loçkam, by Columnist (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 169)
2006, no return to Kavranhan
ŞERTAY (IRE) , gr , 1999 , bred by William P. Fogarty, by Prince Of Birds (USA), out of Persian Mistress (IRE), by Persian Bold (IRE)
(see 1. Sup. to v 3, p : 169)
2006 (Feb 21), gr, f, MAHA SULTAN by Natıve Procıda
Hasan Şer
ŞIBILA , b , 1998 , bred by Mehmet Çay, by Tender Prınce, out of Flora D'ora (USA), by Stage Door Johnny (USA) (see 1. Sup. to v 3, p
: 169)
2006 (Mar 05), b, f, ENDURANCE by Mountain Cat (USA)
Gökhan Yılmaz and Yücel Boztürk
138
Kısraklar - Broodmares
ŞIPSEVDİ , gr , 1994 , bred by Osman Çıkıllı, by Laughing Matter (USA), out of Benimsin, by Strange Love (FR) (see 1. Sup. to v 3, p :
169)
2006 (Mar 11), b, c, ARDACAN by Medya
Erman Çıkıllı
ŞİİR I , b , 1984 , bred by M. Kemal Karamehmet, by Saintly Song (GB), out of Neslişen I, by Kamalpour (GB) (see 1. Sup. to v 3, p :
169)
2006 (Mar 03), b, c, AŞİR by Agam (FR)
Karamko Tic. A. Ş.
ŞİRİBOM , ch , 1992 , bred by Kadir Noyan Birol, by Majestic Endeavour (CAN), out of Round Trip (IRE), by Auction Ring (USA) (see
1. Sup. to v 3, p : 170)
2006 (Jun 12), b, c, YILMAZCAN by Serdarbey
İsmail Aktaş
ŞODA , b , 2000 , bred by İbrahim Halil Akgünlü, by Patara Prınce, out of İlknasip, by Columnist (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 170)
2006 (Apr 15), b, c, THIS LOVE by Abrek
İbrahim Halil Akgünlü
ŞÖVGEN , ch , 2000 , bred by İnanç Köse, by Barnato (USA), out of Aşkım, by Laughing Matter (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 170)
2006, no return to Lockton (GB)
ŞULE , b , 1993 , bred by S. Sırrı Turhan, by Eastern Star, out of Nadıa Comanıcı, by Silver Swan (FR) (see 1. Sup. to v 3, p : 170)
2006, barren to West By West (USA)
ŞUŞALI KIZ , b , 1990 , bred by Mehmet Baykara, by Yemken (GB), out of Harry's (GB), by Thatch (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 170)
2006 (Feb 09), b, c, MY LORD by Ajmera (GB)
Ahmet Aksencer
TADİTA , ch , 2002 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Bijou D'inde (GB), out of Pucci (GB), by Hernando (FR) (see v : 3, p : 159)
2006, no return to Volcano
TAFFY , b , 1999 , bred by Umur Tamer, by Mujtahid (USA), out of Akasva (FR), by Akarad (FR) (see 1. Sup. to v 3, p : 170)
2006 (May 21), b, c, VEFALI by Eagle Eyed (USA)
Mustafa Metin Kayıkçı
TAHITI BEACH (GB) , b , 1991 , bred by Stratford Place Stud, by Slip Anchor (GB), out of Quelle Chance (GB), by General Assembly
(USA) (see v : 3, p : 196)
2006 (Apr 11), b, f, KIZIM ELİF by Unaccounted For (USA)
Atan Yetiş.Ve Tarım A.Ş.
TAHİTİ , b , 1996 , bred by Semiral Bilbaşar, by Barbar, out of Mercedes I, by Simge (see 1. Sup. to v 3, p : 170)
2006 (Mar 27), b, c, HALICI HASSAN by Islambol
Can Necmettin Güven
TAJARIB (IRE) , gr , 1990 , bred by Erdoğan Şenocaklı, by Last Tycoon (IRE), out of Turkish Treasure (USA), by Sir Ivor (USA) (see
1. Sup. to v 3, p : 170)
2006 (Feb 06), gr, c, DEHA by Mountain Cat (USA)
Erdoğan Şenocaklı
TAKARABUNE , b , 2001 , bred by Serdar Sadıkoğlu, by Mountain Cat (USA), out of Thunder Best, by The Best (see v : 3, p : 200)
2006 (Mar 19), b, f, LIVE WELL by Mujtahid (USA)
Mehmet Hanifi Esin
139
Kısraklar - Broodmares
TAKE IT EASY , b , 2002 , bred by Gürhan Şevket Özbelge, by Always A Classic (CAN), out of Sense Of Urgency (USA), by Quest
For Fame (GB) (see v : 3, p : 177)
2006, not covered in 2005
TALARIA , gr , 1996 , bred by Özdemir Atman, by Castle Rising (GB), out of Magic Vision (GB), by Shergar (IRE) (see 1. Sup. to v 3,
p : 170)
2006 (Jan 24), gr, f, TIERRA by Unaccounted For (USA)
Meral Atman and Begüm Atman Karataş
TAMERİNKIZI (IRE) , b , 1999 , bred by M. Bourke, by Petorius (IRE), out of Short Stay (GB), by Be My Guest (USA) (see 1. Sup. to
v 3, p : 171)
2006 (Jun 07), b, f, ZELİHA HANIM by Sea Hero (USA)
Neşet Kahraman Erturgut
TANAMANDA (IRE) , b , 1989 , bred by A. P. and Mrs Harris, by Tender King (IRE), out of Skyway (GB), by Skymaster (IRE) (see 1.
Sup. to v 3, p : 171)
2006 (Feb 09), b, c, JAW TO JAW by Mountain Cat (USA)
Murat Cavcav
TANEM , b , 2000 , bred by Kamil Levent Kitapçı, by Lockton (GB), out of Galaxy II, by Bachelor Party (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p :
171)
2006 (Mar 25), b, f, AYPARS DAUGHTER by Shining Steel (GB)
Refik Hamit Botasun
TANIŞIĞI , b , 1997 , bred by İsmail Hadioğlu, by Holding Society (GB), out of Shilsila (GB), by Darshaan (GB) (see 1. Sup. to v 3, p :
171)
2006 (Feb 21), b, f, DENİZİN ÖYKÜSÜ by Bizim Ayancikli (IRE)
İsmail Hadioğlu
TANSU , b , 1993 , bred by Sıddık Baba, by Komet, out of Alpine Royal (IRE), by Young Emperor (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 171)
2006 (Jun 01), b, c, PABLO CAFE by Burakhan
Yüksel Yalçın
TANUI (GB) , b , 1997 , bred by Miss G. Abbey, by Hernando (FR), out of Maria Isabella (FR), by Young Generation (IRE) (see 1. Sup.
to v 3, p : 171)
2006 (Mar 11), b, f, JAZZED UP by Eagle Eyed (USA)
İrfan Ilgazlı and Mustafa Mehmet İlhan
TANZANİT , b , 2000 , bred by Özkan İşgüden, by Mutamanni (GB), out of Krisdaline (USA), by Kris S. (USA) (see 1. Sup. to v 3, p :
219)
2006,c,dead, by West By West (USA)
TARABYA , b , 1994 , bred by Yaman Zingal, by Statoblest (GB), out of Careless Whisper (GB), by Homing (GB) (see 1. Sup. to v 3, p
: 171)
2006 (Feb 01), b, f, YOSUN by Sri Pekan (USA)
Yaman Zingal
TARANDALE (IRE) , b , 1992 , bred by T. J. Rooney, by Petorius (IRE), out of Tiptoe (GB), by Dance In Time (CAN) (see v : 3, p :
197)
2006 (Mar 21), b, f, DALE DON DALE by Church Pictures (GB)
Mikail Aytar
TARHAN (IRE) , b , 2001 , bred by Salih Mennan Akdoğan foaled in IRE and imported from U.K. in 2001, ( see GSB v : 45 ), by
Victory Note (USA), out of Ballyhara (GB), by Pharly (FR)
2006 (Mar 01), b, c, MISTER BERK by West By West (USA)
Derviş Meral
140
Kısraklar - Broodmares
TARQUINIA (IRE) , b , 1993 , bred by Sheikh Mohammed Bin Rashid al Maktoum, by In The Wings (GB), out of Tarsila (IRE), by
High Top (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 172)
2006, no return to West By West (USA)
TARTAN LASS (GB) , b , 1995 , bred by Matthews Breeding and Racing Ltd., by Selkirk (USA), out of Gwiffina (IRE), by Welsh Saint
(GB) (see v : 3, p : 197)
2006, not covered in 2005
TATAR DANSÇISI (IRE) , b , 1998 , bred by Airlie Stud and Widden Stud foaled in IRE and imported from U.K. in 1998, ( see GSB v :
44, p : 2494 ), by Shareef Dancer (USA), out of Sleeping Beauty (GB), by Mill Reef (USA)
2006 (Jan 26), b, f, AMED DANSÇISI by Bin Ajwaad (IRE)
Muzaffer Bayar
TATLI BETÜŞ , ch , 1995 , bred by S. Sırrı Turhan, by Golden Prınce, out of Nadıa Comanıcı, by Silver Swan (FR) (see 1. Sup. to v 3, p
: 172)
2006 (May 06), b, c, PRENS MARCO by Tender Prınce
Meral Özen
TEASE (USA) , b , 1991 , bred by William M. Backer, by Clever Trick (USA), out of Dainty Dotsie (USA), by Olden Times (USA) (see
1. Sup. to v 3, p : 172)
2006 (Apr 12), b, f, HYPNOSE by Always A Classic (CAN)
Kemal Kurt
TEKERO (GB) , b , 1999 , bred by J. W. Ford, by Muhtarram (USA), out of Away's Halo (USA), by Sunny's Halo (USA) (see 1. Sup. to
v 3, p : 172)
2006 (Apr 15), ch, c, SEPTEMBER by Asakir (GB)
Mehmet Sabri Tuncer and Kerem Erensoy
TEMPO FORZANDO (GB) , b , 1999 , bred by Michael Edwards John Parsons and Parsons , by Forzando (GB), out of Upping The
Tempo (GB), by Dunbeath (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 172)
2006 (Apr 25), b, c, TURUVALI by Ocean Crest (USA)
Mehmet Turan
TEN FOUR (FR) , ch , 1998 , bred by Ecurie Kura, by Tot Ou Tard (IRE), out of All Found (USA), by Alleged (USA) (see 1. Sup. to v
3, p : 173)
2006 (May 14), b, f, OPERA GIRL by Distant Relative (IRE)
Alim Melih Kura
TENDER CHALLENGE , b , 1994 , bred by Mehmet Necdet Narin, by Tender Prınce, out of Chishtiya (IRE), by Try My Best (USA)
(see 1. Sup. to v 3, p : 173)
2006 (May 16), b, c, EFSANE KİP by Islambol
Sinan Bingölbali
TENDER HEARTED (GB) , ch , 1997 , bred by Cheveley Park Stud Ltd, by Primo Dominie (GB), out of Tender Loving Care (GB), by
Final Straw (GB) (see v : 3, p : 198)
2006, not covered in 2005
TENDER JOY , b , 1993 , bred by Aldo Baldini, by Private Tender (GB), out of Jojoba, by Eastern Star (see 1. Sup. to v 3, p : 173)
2006, barren to Uğurkan
TENDER QUEEN , ch , 1994 , bred by Mehmet Necdet Narin, by Tender Prınce, out of Bella Queen, by Beldale Flutter (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 173)
2006 (Jan 30), b, c, NUSKU by Nusa Dua
Mehmet Necdet Narin
141
Kısraklar - Broodmares
TENDER REEF , b , 1999 , bred by Mehmet Necdet Narin, by Tender Prınce, out of Sharpest Reef, by Lashkari (GB) (see 1. Sup. to v 3,
p : 173)
2006 (Mar 11), b, c, NAIROBI by Nusa Dua
Mehmet Necdet Narin
TENDERLINE , b , 1987 , bred by Mehmet Necdet Narin, by Centroline (GB), out of Tender Bender (IRE), by Prince Tenderfoot (USA)
(see v : 3, p : 199)
2006, no return to Natıve Procıda
TENDERLY , b , 1996 , bred by Ahmet Ziya Kutnak, by Private Tender (GB), out of Şiirden, by Simge (see 1. Sup. to v 3, p : 173)
2006 (Apr 05), b, f, JIVE by Sun Music (IRE)
Ahmet Ziya Kutnak
TEPKİ , b , 1998 , bred by Mustafa Yağcı, by Komando, out of Gözlem, by Fıre Work (see 1. Sup. to v 3, p : 173)
2006 (Feb 14), b, f, SPEEDY ANGEL by Lockton (GB)
Feti Atcı
TERKOSLU , b , 1990 , bred by Ahmet Yücel Birol, by Simge, out of Canan , by Strange Love (FR) (see 1. Sup. to v 3, p : 173)
2006 (Mar 14), b, f, MISSES LOCKTER by Lockton (GB)
Cemalettin Çeker
TESSABY (GER) , ch , 1995 , bred by A. Steigenberger, by Surumu (GER), out of Toyah (GER), by Lidhame (GB) (see 1. Sup. to v 3, p
: 173)
2006 (Mar 08), b, f, NATİ by Kral Sezen (IRE)
Ayşe Sevinç Sezen
TESTERELLA , b , 1998 , bred by İbrahim Ergun Çelikoğlu, by Pennine Walk (IRE), out of Cimcime, by Private Tender (GB) (see 1.
Sup. to v 3, p : 173)
2006, barren to Galetto (FR)
TEUTONIC LASS (IRE) , b , 1994 , bred by Stable Stall Ventura, by Night Shift (USA), out of Highness Lady (GER), by Cagliostro
(GER) (see 1. Sup. to v 3, p : 173)
2006 (Jan 17), b, f, NIGHT BLUE by Free Man
Nişan Arek Kuyumciyan
TEVAZU (IRE) , b , 2000 , bred by Corduff Stud, by Goldmark (USA), out of Debach Delight (IRE), by Great Nephew (GB) (see 1.
Sup. to v 3, p : 174)
2006 (Apr 05), b, c, GURURLU by Natıve Procıda
Ömer Faruk Girgin
TEXARA (FR) , b , 1996 , bred by Cernobbıo Stud Farm Srl, by High Estate (IRE), out of Tibriza (IRE), by Nishapour (FR) (see 1. Sup.
to v 3, p : 174)
2006 (Mar 20), b, f, COLD BLOOD by Nursultan
Adil Erdal
TEXAS GAL (USA) , b , 1996 , bred by Curtis G. Mikkelesen and Patricia J. Horth, by Sky Classic (CAN), out of Loving Cup (USA), by
Big Spruce (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 174)
2006 (Mar 09), b, f, ARWA by Bin Ajwaad (IRE)
Galip Aydın Arıkan
TEZEL , b , 1990 , bred by Reşat Öner, by Hakan I, out of Güllü I, by Crescendo (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 174)
2006 (May 19), b, f, ZİRKON by Mr Ekinoks (GB)
Hasan Hüseyin Kavaz
142
Kısraklar - Broodmares
THALIA , b , 1990 , bred by Özdemir Atman, by Castle Rising (GB), out of Capacite (FR), by Upper Case (USA) (see 1. Sup. to v 3, p :
174)
2006 (Jan 04), b, f, WILD THING by Bold Pılot
Meral Atman and Begüm Atman Karataş
THARA (GER) , b , 1992 , bred by The Bo Coeur Syndicate Frankreich, by Aspros (GER), out of Thea (GER), by Surumu (GER) (see 1.
Sup. to v 3, p : 174)
2006 (Apr 27), b, c, ZAMBEZI by Key Prado (USA)
Sadettin Atığ
THE ODORE , b , 1994 , bred by Ercan Ekenler, by Barnato (USA), out of Şermin, by Silver Swan (FR) (see 1. Sup. to v 3, p : 174)
2006 (Feb 15), ch, c, YAZEN by Royal Abjar (USA)
Galip Aydın Arıkan
THEAKSTON (FR) , gr , 1999 , bred by Mr John Fıtzpatrıck foaled in FR and imported from FR in 1999, ( see SBF v : 052 ), by
Turgeon (USA), out of Callithea (GB), by Fools Holme (USA)
2006 (Jan 15), gr, c, WILFUL by Ajmera (GB)
Nisso Benhanson
THETA , b , 2001 , bred by İlyas Çokay, by Mind Games (GB), out of Lariston Gale (GB), by Pas De Seul (GB) (see v : 3, p : 111)
2006 (May 20), b, f, SPEED MONSTER by Soylu Kan
Abdülkadir Üçeş
THINKER BELL , b , 2001 , bred by Oktay Serici, by Always A Classic (CAN), out of Pleasant Mystery (USA), by Pleasant Colony
(USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 174)
2006 (Mar 28), b, c, SWARTHY by Van Damme (IRE)
Oktay Serici
THREE.M , b , 1998 , bred by Mustafa Sepetçioğlu, by Palace Pageant (USA), out of Lale I, by Las Vegas (see 1. Sup. to v 3, p : 174)
2006 (Apr 11), b, f, NUDA by Aristocrat (GB)
Murat Korkmaz
THUNDER BEST , ch , 1996 , bred by Mehmet Kurt, by The Best, out of Mirror (GB), by Sharpman (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 175)
2006 (Feb 24), ch, c, DOĞU RÜZGARI by West By West (USA)
Şaban Gül
THUNDER CAT , ch , 1999 , bred by Serdar Sadıkoğlu, by Thunder Bolt I, out of Mandy's Bet (USA), by Elmaamul (USA) (see 1. Sup.
to v 3, p : 175)
2006 (Apr 03), ch, c, OSETYALI by Trapper
Tahsin Kanpolat
THUNDER SIGNAL (IRE) , b , 1998 , bred by Pat Beirne, by Catrail (USA), out of Soignee (GB), by Night Shift (USA) (see 1. Sup. to
v 3, p : 175)
2006 (Mar 26), b, f, by Finisher
Nalan Kanman
THYKE , gr , 1993 , bred by Özdemir Atman, by Bustino (GB), out of Magic Vision (GB), by Shergar (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 175)
2006 (Feb 13), gr, c, FURIOUS AND ABJECT by Yildiz (USA)
Meral Atman and Begüm Atman Karataş
TIBYA LUBLU (GB) , b , 1997 , bred by P. and Mrs Venner, by Distant Relative (IRE), out of Sephira (GB), by Luthier (FR) (see 1.
Sup. to v 3, p : 175)
2006 (Mar 22), b, f, CAMINO VERDE by Mountain Cat (USA)
Vural Cengiz Çakım
TIGERLILY , ch , 2000 , bred by Serdar Sadıkoğlu, by Strike The Gold (USA), out of Mandy's Bet (USA), by Elmaamul (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 175)
2006 (Feb 15), b, f, DOĞUNUN GÜLÜ by Sri Pekan (USA)
Şaban Gül
143
Kısraklar - Broodmares
TILIM (IRE) , b , 1996 , bred by Haras de Bernesq, by Grand Lodge (USA), out of Odyssee (FR), by Frere Basile (FR) (see 1. Sup. to v
3, p : 175)
2006, no return to Lockton (GB)
TINA'S DANCE , b , 1995 , bred by Şerafettin Gedik, by Bachelor Party (IRE), out of Valantıne, by Villeroy I (FR) (see 1. Sup. to v 3, p
: 175)
2006 (Feb 16), ch, f, TENDER GREEN by Green Gönen
Ali Levent Dilmaç
TINA'S SONG , b , 1996 , bred by Şerafettin Gedik, by Bachelor Party (IRE), out of Valantıne, by Villeroy I (FR) (see 1. Sup. to v 3, p :
175)
2006 (Mar 18), b, f, THANKS MUMMY by Manila (USA)
Ali Levent Dilmaç
TIROL'S CROWN (IRE) , b , 1996 , bred by Takeflash Ltd, by Tirol (IRE), out of Histoire Douce (USA), by Chief's Crown (USA) (see
1. Sup. to v 3, p : 175)
2006 (Feb 25), b, c, DEMİR ADAM by West By West (USA)
Cengiz Erbilişik
TİAMO , gr , 1995 , bred by Semiral Bilbaşar, by Barbar, out of Cleopatra, by Petong (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 176)
2006 (Mar 20), b, c, PRENS SÖNMEZ by Sea Hero (USA)
Ali Fuat Sönmez
TİLDA , ch , 2000 , bred by Yaman Zingal, by River Special (USA), out of Barlogan (GB), by Dunbeath (USA) (see v : 3, p : 18)
2006 (Feb 23), ch, c, REHABEY by Shining Steel (GB)
Nazmi Yılmaz
TİRAJE , b , 1997 , bred by Yaman Zingal, by Pursuit Of Love (GB), out of Picardy (GB), by Polish Precedent (USA) (see 1. Sup. to v
3, p : 176)
2006 (Feb 02), b, c, AYSELENDER by Ocean Crest (USA)
Ender Aydıner
TİYATROCU (IRE) , b , 1999 , bred by M. J. Foley foaled in IRE and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v : 44, p : 2713 ), by
King's Theatre (IRE), out of Thrifty's Best (USA), by Glenstal (USA)
2006 (Apr 05), b, c, KING OF THE HORSES by Karelin (IRE)
Mehmet DEMİR
TOHUM , b , 1993 , bred by Karamko Tic. A. Ş., by Çukurova, out of Pepper, by Saintly Song (GB) (see v : 3, p : 201)
2006 (Feb 03), b, f, MEZDEUG by Last Guard
Ertuğrul Toğan Varisleri
TOMBİLİK , b , 2001 , bred by Ömer Faruk Girgin, by Ocean Crest (USA), out of Technotronıc, by Maradit (IRE) (see v : 3, p : 198)
2006 (Mar 18), b, c, DEVIL EYES by Love Agreement (GB)
İsmail Kılınçal
TOMURCUK I , ch , 1991 , bred by Ragıp Kozba, by Topkapı, out of Schatzı, by Ay Tudor (see 1. Sup. to v 3, p : 176)
2006 (Jan 31), b, c, BLACK SPEED by Velociraptor (GB)
Ragıp Kozba
TOP STEEL , ch , 1999 , bred by Salahattin Güven, by Shining Steel (GB), out of Canoş, by Gold Guard (see 1. Sup. to v 3, p : 177)
2006,dead foal(twin), by Bin Ajwaad (IRE)
TOP TARN (IRE) , b , 1996 , bred by Sir Stanley Grinstead, by Royal Academy (USA), out of Laugharne (GB), by Known Fact (USA)
(see 1. Sup. to v 3, p : 177)
2006 (Feb 02), b, f, NARİNİM by Marlin (USA)
Mehmet Engin Sezen
144
Kısraklar - Broodmares
TOROS FIRTINASI , b , 1999 , bred by Yakup Demir Tokdemir, by Desert Style (IRE), out of Farnacliffe (IRE), by Taufan (USA) (see
1. Sup. to v 3, p : 177)
2006 (Mar 29), b, c, KING MATADOR by Bin Ajwaad (IRE)
Emine Direkli and Mehmet Direkli
TOROS KAPLANI (GB) , b , 1999 , bred by HRH Princess Michael of Kent, by Mtoto (GB), out of North Wind (IRE), by Lomond
(USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 177)
2006,c,dead, by Mountain Cat (USA)
TOS LADY (IRE) , ch , 1999 , bred by Dr D. Crone P. Lafarge and P. Johnston , by College Chapel (GB), out of September Tide (IRE),
by Thatching (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 177)
2006 (Apr 07), b, c, KATALİN by Distant Relative (IRE)
Fazlı Yurdabak
TOTAY , b , 1997 , bred by Ercan Emre, by Bachelor Party (IRE), out of Lady Sera (GB), by Mummy's Game (GB) (see 1. Sup. to v 3, p
: 177)
2006 (Feb 05), b, f, REAL FACTOR by Grey Hawk
Turgut Tamdoğan
TOTUR , b , 1997 , bred by Sadettin Atığ, by Metfield (USA), out of Rose Of Sheba (USA), by Alysheba (USA) (see v : 3, p : 203)
2006 (Feb 16), b, f, TIYENŞAN by West By West (USA)
Hilmi Giray
TREASURY KEY (USA) , b , 2000 , bred by A. Head foaled in USA and imported from U.K. in 2005, ( see Am. SB v : 31 ), by A.p.
Indy (USA), out of Tresoriere (AUS), by Lyphard (USA)
2006 (Jan 29), b, f, ESMER KIZ by Pardon (FR)
İlyas İlbey
TRIANGLE (GB) , b , 1995 , bred by Fittocks Stud, by Diesis (GB), out of Triple Tipple (USA), by Raise A Cup (USA) (see 1. Sup. to v
3, p : 178)
2006 (Feb 05), b, f, LADY LIZ by Unaccounted For (USA)
Fevzi Derya Beşikçi
TRICKERY (IRE) , b , 1994 , bred by Gillian R. Williams, by Cyrano De Bergerac (IRE), out of Beguiled (IRE), by Be My Guest
(USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 178)
2006 (Jan 03), b, c, SECRET STAR by Sümen
Ergun Kalabak
TRIM STAR (GB) , gr , 1996 , bred by Chippenham Lodge Stud, by Terimon (GB), out of Western Star (GB), by Alcide (GB) (see 1.
Sup. to v 3, p : 178)
2006 (Jan 25), b, c, SIR TRIM by Distant Relative (IRE)
Fikret Ceylan
TROJAN TREASURE (IRE) , b , 1987 , bred by Lodge Park Stud , by Trojan Fen (GB), out of Ruby River (GB), by Red God (USA)
(see v : 3, p : 204)
2006, no return to Aristocrat (GB)
TROPIC STAR , ch , 2002 , bred by Mehmet Kurt, by Dilum (USA), out of Truthful (GB), by Shareef Dancer (USA) (see v : 3, p : 204)
2006 (Apr 08), ch, c, YATROPICANO by Thunder Bolt I
Mehmet Kurt
TRUMPET IN CHAPEL (IRE) , ch , 1999 , bred by Eddie Kavanagh foaled in IRE and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v : 44, p
: 998 ), by College Chapel (GB), out of Glenista (IRE), by Glenstal (USA)
2006 (May 15), b, c, BUTAN BEY by Aristocrat (GB)
Sinan Bingölbali
145
Kısraklar - Broodmares
TRUST ME , ch , 2000 , bred by Adem Ergel, by Zümrütbey, out of Buğrahatun, by Botero (see v : 3, p : 29)
2006, no return to Bin Ajwaad (IRE)
TRUTHFUL (GB) , b , 1991 , bred by Pearl Lawson Johnston, by Shareef Dancer (USA), out of Integrity (GB), by Reform (GB) (see 1.
Sup. to v 3, p : 178)
2006 (Mar 30), ch, f, SOLARE by Thunder Bolt I
Mehmet Kurt
TRY AND SEE , b , 1999 , bred by Ahmet Cemal Kura, by Wolf (CHI), out of Valerıe, by Precocious (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 178)
2006, no return to Eagle Eyed (USA)
Sent to FR in 2006
TSHING SHATO , gr , 1998 , bred by Şemsettin Hoşgör, by Cock Robin (USA), out of Çağlarca, by Royal Shiraz (GB) (see 1. Sup. to v
3, p : 178)
2006, barren to İsmethan
TSUNAMİ , gr , 1998 , bred by Şeref Somtürk, by Sun Music (IRE), out of Generatıon, by Aristocrat (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 178)
2006 (Mar 23), b, f, OVER DANGER by Mountain Cat (USA)
Selçuk Tamgaç
TUGANA , ch , 1997 , bred by Ahmet Kavran, by Bankocu, out of Lady Bırd II, by Villeroy I (FR) (see 1. Sup. to v 3, p : 178)
2006 (Jan 28), ch, c, UZUNBEY by Kavranhan
Beyhan Kibar
TUĞBA I (GB) , b , 1989 , bred by Pac Bloodstock, by Touching Wood (USA), out of Mrs. Webb (IRE), by Sonnen Gold (GB) (see 1.
Sup. to v 3, p : 179)
2006 (May 02), ch, f, INPERSONIK by Thunder Bolt I
Mehmet Kurt
TULAROSA (GB) , ch , 1994 , bred by Sheikh Mohammed Bin Rashid al Maktoum, by In The Wings (GB), out of Topsy (GB), by
Habitat (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 179)
2006 (Feb 24), ch, c, CATOMATIC by Mountain Cat (USA)
Serdal Adalı
TURKISH COFFEE , ch , 1998 , bred by Mehmet Sadettin Akel, by Opus Magnum (USA), out of Cibele, by Arslan (see 1. Sup. to v 3,
p : 179)
2006 (Apr 14), b, c, BOZTORGAY by Shining Steel (GB)
Fatih Akman
TURKUAZ , ch , 1991 , bred by Turhan Türeray, by Kılıçaslan, out of Pınar I, by Calaboose (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 179)
2006, no return to Bijou D'inde (GB)
TURN TO GOLD , ch , 1986 , bred by Ahmet Yücel Birol, by Seymour Hicks (FR), out of Gold Jewel (IRE), by Malacate (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 179)
2006 (Apr 16), b, c, KAAN KOÇ by Distant Relative (IRE)
Kerem Başkoç
TURTAY , b , 1992 , bred by Erdoğan Atay, by Eastern Star, out of Kallasiya (IRE), by Busted (GB) (see v : 3, p : 205)
2006,dead foal(twin), by Süpertay
TURUNÇ (IRE) , b , 1999 , bred by Mrs Aine O'Farrell, by Danehill Dancer (IRE), out of Floria (IRE), by Petorius (IRE) (see 1. Sup. to
v 3, p : 179)
2006 (Jan 15), b, c, GÖKTUĞ by Top Play
Gürcan Aday
146
Kısraklar - Broodmares
TURUNÇ ÇİÇEĞİ , b , 2000 , bred by Haci İpek and Bahattin İçgören, by Private Tender (GB), out of Portakalçiçeği, by Toraman (see
1. Sup. to v 3, p : 179)
2006, no return to Commoner
TUSSEY , b , 2000 , bred by Yakup Demir Tokdemir, by Private Tender (GB), out of Birdhill (IRE), by Petorius (IRE) (see 1. Sup. to v
3, p : 179)
2006, no return to Karabeyhan (GB)
TÜRKMENHATUN , b , 1994 , bred by Servet Erbaşı, by George Thomas, out of Tormenta, by Karayel (see 1. Sup. to v 3, p : 180)
2006 (Feb 06), b, c, UĞURGÜN by Sea Hero (USA)
Servet Erbaşı
TWINKLE TOES (USA) , ch , 1990 , bred by Hickory Tree Farm, by Manila (USA), out of Jubilous (USA), by Sir Ivor (USA) (see v :
3, p : 206)
2006, not covered in 2005
TWIST OF FAITH , ch , 1995 , bred by Aydoğan San, by Knight Line Dancer (IRE), out of Miss Hyde (USA), by Procida (USA) (see
1. Sup. to v 3, p : 180)
2006 (Feb 08), b, f, PASİFİKA by Unaccounted For (USA)
Mustafa Selçuk San
TWISTER (IRE) , b , 1995 , bred by Ron Con Ltd , by Royal Academy (USA), out of Miranisa (IRE), by Habitat (USA) (see 1. Sup. to
v 3, p : 180)
2006, barren to Komando
TWİLİGHT , ch , 1995 , bred by Mehmet Kurt, by Ezy Koter (GB), out of Jazzmania (GB), by Tap On Wood (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p
: 180)
2006 (Feb 13), ch, c, BULKİ by Sorgunbeyi
Ali Doğan Ünlü
TWO WON TWO (IRE) , b , 1996 , bred by A. J. Poulton (Epping) Ltd, by Perugino (USA), out of Ride Bold (USA), by J O Tobin
(USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 180)
2006 (May 02), b, c, GAZEL by Fantastic Fellow (USA)
Ahmet Yücel Birol
TYPEE , ch , 1996 , bred by Karamko Tic. A. Ş., by Ohio Dancer (FR), out of Çilenti, by Çukurova (see 1. Sup. to v 3, p : 180)
2006,c,dead, by Draglıne
TYRANNO REX (IRE) , b , 1997 , bred by Ralph and Helen O'Brien, by Rainbows For Life (CAN), out of Astral Fields (FR), by
Northfields (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 180)
2006 (Mar 21), b, c, CATREX by Mountain Cat (USA)
Ahmet Özkaya and Cesur Sağlamoğlu
UÇAN GÜZEL , b , 1999 , bred by Ali Celalettin Alkan, by Rakan (USA), out of Asoof (GB), by Milford (GB) (see v : 2, p : 8)
2006 (Feb 15), b, f, MAGIC WAND by Fantastic Fellow (USA)
Ramazan Arinç
UÇAN KRALİÇE (IRE) , b , 1999 , bred by Gordon Patterson, by Distinctly North (USA), out of Jazirah (GB), by Main Reef (GB) (see
1. Sup. to v 3, p : 180)
2006, not covered in 2005
147
Kısraklar - Broodmares
UÇKUN , b , 1997 , bred by Yaman Zingal, by Handsome Star (IRE), out of Vıolent Gırl, by Aristocrat (GB) (see v : 2, p : 139)
2006,early abortion, by Bayduhan
UFO , ch , 2001 , bred by Sema Bayram and H. Hüseyin Özsarı, by Dare-Devıl, out of Semiha II, by Memduhbey I (see v : 3, p : 177)
2006, no return to San Salvador
UĞUR HATUN , b , 1995 , bred by Ali Celalettin Alkan, by Uğurtay, out of Circassia (USA), by Shecky Greene (USA) (see 1. Sup. to v
3, p : 180)
2006 (Feb 17), b, c, UNREAL by Fantastic Fellow (USA)
Turgut Ramazan Özbek and İsmail Özbek
UĞUROLA , b , 1995 , bred by Osman Aksungur, by Uğurtay, out of Dolcevıta, by Lastkıng (see v : 3, p : 207)
2006, no return to Trapper
ULTRA CHANCE , ch , 1998 , bred by Zühre Didem Gödek, by Uğurtay, out of Maragon (GB), by Aragon (GB) (see 1. Sup. to v 3, p :
181)
2006, no return to Velociraptor (GB)
ULUKAN , b , 1999 , bred by Sami Uluçay, by Red Route (GB), out of İrem, by Gerald Martin (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 181)
2006 (Apr 20), ch, f, STUDENT by Mon Amour I
Evren Uluçay
ULYA , b , 1997 , bred by Yaman Zingal, by Pennine Walk (IRE), out of Muhit (USA), by El Gran Senor (USA) (see 1. Sup. to v 3, p :
181)
2006 (Feb 20), ch, f, JEWEL by West By West (USA)
Yaman Zingal
UNIQUE STONE (USA) , ch , 1999 , bred by Jim Robinson Pam Robinson, by Hennessy (USA), out of Sealedwithakriss (USA), by
Kris S. (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 181)
2006 (Apr 05), ch, f, DIAMOND by Strike The Gold (USA)
Salih Şenocaklı
UNIRAPID , ch , 1999 , bred by Erhan Kavçin, by Make Strides (USA), out of Aysel I, by Tünkut (see v : 2, p : 9)
2006, no return to Woodchat (USA)
UP ALL NIGHT (GB) , b , 1989 , bred by Haresfoot Stud, by Green Desert (USA), out of Vielle (IRE), by Ribero (USA) (see v : 3, p :
207)
2006 (Apr 27), b, c, BÜYÜK ARSLAN by Dinyeper (GB)
Emre Ergökçen
UPTO FLY , b , 1996 , bred by Davide Franco, by Shining Steel (GB), out of Boydara (FR), by Darly (FR) (see 1. Sup. to v 3, p : 181)
2006 (Feb 26), b, c, TÜRKSOY by Top Comas
Ahmet Türksoy
UŞŞAK , b , 1998 , bred by Alaattin İzgi, by Paco, out of Royal Hörst, by Wouter Raaphorst (HOL) (see 1. Sup. to v 3, p : 181)
2006 (Feb 25), b, f, DONNA INGRATO by Sea Hero (USA)
Hüseyin Burak Çullu
UYALIM , b , 1998 , bred by Rahmi Uyal, by Palace Pageant (USA), out of Sevgim I, by Castle Rising (GB) (see v : 3, p : 208)
2006 (Feb 15), b, f, ÇİĞDEM BAHARI by River Special (USA)
Mert Uyal
148
Kısraklar - Broodmares
UZUNYAYLA GÜZELİ , ch , 1999 , bred by Ertuğrul Toğan, by Eastern Star, out of Deborah, by Kılıçaslan (see 1. Sup. to v 3, p : 181)
2006 (Mar 02), ch, c, DEW DROP by Nursultan
Haci İpek
ÜÇEŞ FIRTINASI , ch , 2002 , bred by İffet Us, by Mıchael Jackson, out of Ahum, by Doktor Seferof (GB) (see v : 3, p : 3)
2006, barren to Erdembey (GB)
ÜÇPINAR , b , 1995 , bred by Osman Hattat, by Bachelor Party (IRE), out of Polarlicht (GB), by Petoski (GB) (see v : 3, p : 208)
2006, no return to Kizilderili (USA)
ÜLKÜ , ch , 1994 , bred by Sadettin Atığ, by Pharly (FR), out of Fabulous Luba (IRE), by Luthier (FR) (see v : 3, p : 208)
2006 (Apr 03), b, c, BÜYÜKDERE by Distant Relative (IRE)
Adil Mert Kaya
ÜMRANCAN , b , 2001 , bred by Nasri Artar, by Eagle Eyed (USA), out of Melike I, by Blazing Saddles (AUS) (see v : 3, p : 127)
2006, no return to Maynatay
ÜNÜVAR , b , 1998 , bred by Adem Ergel, by Rısıng Sun, out of Ganimet, by Tünkut (see 1. Sup. to v 3, p : 182)
2006 (Apr 27), b, c, MİN HEDE MİN by Bin Ajwaad (IRE)
Murat Ercelan
VAGUE ALARME (IRE) , b , 1998 , bred by Chadra Astusias, by Anabaa (USA), out of Wavy Reef (IRE), by Kris (GB) (see 1. Sup. to
v 3, p : 182)
2006 (Jan 28), b, f, LEDY LUDAY by Mountain Cat (USA)
Faruk Molu
VAL D'ISERE (GER) , b , 1990 , bred by Frau E.u.A Steigenberger foaled in GER and imported from GER in 2003, ( see Ger. SB v : 33, p
: 690 ), by Surumu (GER), out of Vangelis (IRE), by Gorytus (USA)
2006 (Apr 11), b, f, PELİN NUR by Kosturan (FR)
Sadettin Atığ
VALİN , ch , 2000 , bred by Sadettin Atığ, by Millkom (GB), out of Delray Jet (USA), by Northjet (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 182)
2006 (Mar 17), ch, c, BÜYÜKADALI by Manila (USA)
Atalay Sarmış
VALOUR , b , 1991 , bred by Ahmet Yücel Birol, by Simge, out of Nur I, by Vidar (see 1. Sup. to v 3, p : 182)
2006 (Feb 22), b, c, KASVACI by Manila (USA)
Hikmet Işıl Birol Koç
VANYA (IRE) , b , 1987 , bred by Citadel Stud Establishment, by Busted (GB), out of Maresca (IRE), by Mill Reef (USA) (see 1. Sup.
to v 3, p : 182)
2006 (May 12), ch, f, MASKARA by Islambol
Hüseyin Mert Aksoy
VARYKINO (GB) , b , 1995 , bred by G. W. Mills and Sons, by Soviet Star (USA), out of Wantage Park (GB), by Pas De Seul (GB)
(see 1. Sup. to v 3, p : 182)
2006 (Apr 14), b, f, SUN OF SUMBAS by Medya
Şükrü Erdem
VAULTH (IRE) , b , 1996 , bred by Michael Doyle, by Scenic (IRE), out of Senane (GB), by Vitiges (FR) (see 1. Sup. to v 3, p : 182)
2006 (Mar 16), b, c, AKBAY by Armanasco (IRE)
Bekir Sıtkı Akyol
149
Kısraklar - Broodmares
VAYA CON DIOS , b , 1996 , bred by Atilla Özsoy, by Lockton (GB), out of Locath (GB), by Lochnager (GB) (see 1. Sup. to v 3, p :
182)
2006, no return to Free Man
VEFRA , b , 1994 , bred by Halim Celaloğlu, by Paco, out of Kaderşah, by Maşallah I (see 1. Sup. to v 3, p : 183)
2006 (Feb 16), b, c, MEMURBEY by Fantastic Fellow (USA)
Mehmet Ferudun Ünal
VELA , b , 2000 , bred by İsmail Bora Ergüden and Berkan Bircil, by Manila (USA), out of Işınsu, by Golden Prınce (see v : 3, p : 92)
2006 (Feb 10), b, c, BÜYÜK KASIRGA by Starkbuck
Ali Fikri Eron
VELVET CAT , b , 2000 , bred by Şerafettin Gedik, by Common Grounds (GB), out of Velvet Queen (FR), by Roi Dagobert (FR) (see v
: 3, p : 210)
2006 (Apr 22), b, c, by Rakan (USA)
Ahmet Doğan Özdoğan
VELVET GLOVE , b , 1997 , bred by Şerafettin Gedik, by Galetto (FR), out of Velvet Queen (FR), by Roi Dagobert (FR) (see 1. Sup. to
v 3, p : 183)
2006 (Apr 08), b, c, GREEN GLOVE by Green Gönen
Berrin Gedik
VENEZIA , ch , 1998 , bred by Davide Franco, by Bering (GB), out of Besotted (GB), by Shirley Heights (GB) (see 1. Sup. to v 3, p :
183)
2006 (Mar 06), ch, f, DETELİNA by Unaccounted For (USA)
Adem Gözoğlu
VENOM (IRE) , b , 1997 , bred by Eclipse Bloodstock and and Partners foaled in IRE and imported from U.K. in 1997, ( see GSB v : 44,
p : 668 ), by Marju (IRE), out of Deira (NZ), by Sir Tristram (IRE)
2006 (May 16), b, c, SON OF VENOM by Medya
Abdülkadir Yeniçıkan
VENÜSKIZI , b , 2000 , bred by Adil Mert Kaya, by Wolf (CHI), out of Bensu, by Damister (USA) (see v : 3, p : 22)
2006 (Feb 22), b, c, KAYA by Eagle Eyed (USA)
Adil Mert Kaya
VERANICO , b , 1988 , bred by Muammer Kitapçı, by Truculent (USA), out of Veropaca (USA), by Sailor (GB) (see 1. Sup. to v 3, p :
183)
2006 (Mar 21), b, c, BULL VOLKAN by Bullmarket
Yüksel Yalçın
VERDE , b , 1997 , bred by Karamko Tic. A. Ş., by Ohio Dancer (FR), out of Şiir I, by Saintly Song (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 183)
2006 (Feb 03), b, f, BIN QUEST by Bin Ajwaad (IRE)
Hüseyin Çetin
VERE'S LOVE , ch , 2000 , bred by Şerafettin Gedik, by Galetto (FR), out of Hurem Sultan (FR), by Baby Turk (IRE) (see v : 3, p : 88)
2006,dead foal, by Strike The Gold (USA)
VERVE (IRE) , b , 1995 , bred by Ballymacoll Stud Farm Ltd., by Saddlers' Hall (IRE), out of Arousal (GB), by Rousillon (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 183)
2006 (May 20), b, f, MIDNIGHT SERENADE by Sri Pekan (USA)
Fatine Özsoy
VERY LUCKY , gr , 1997 , bred by Ogün Soysal, by My Volga Boatman (USA), out of Sanerge, by Strange Love (FR) (see 1. Sup. to v
3, p : 183)
2006 (Feb 14), ch, f, BLUE GROTTO by Royal Abjar (USA)
Hüseyin Çetin
150
Kısraklar - Broodmares
VETTORI CALL (GB) , ch , 2000 , bred by C. J. R. Trotter foaled in GB and imported from FR in 2005, ( see GSB v : 44 ), by Vettori
(IRE), out of Early Call (GB), by Kind Of Hush (GB)
2006 (Feb 25), b, c, SPEED MASTER by Mountain Cat (USA)
Ayşegül Kurtel
VEZNEDAR (GB) , b , 1999 , bred by Star Pointe Ltd, by Zamindar (USA), out of Ajnas (IRE), by Doyoun (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p :
183)
2006,c,dead, by Kavranhan
VICTORY DEMO (IRE) , b , 1999 , bred by David Fitzgerald, by Danehill Dancer (IRE), out of Fairy Lore (IRE), by Fairy King (USA)
(see 1. Sup. to v 3, p : 183)
2006 (May 21), ch, f, VICTORY SMILE by Fantastic Fellow (USA)
Ahmet Kılıçcıoğlu and Kemal Savaş Mucur
VIKONTES , b , 1990 , bred by Şerafettin Gedik, by Aristocrat (GB), out of Vıva Vılla, by Villeroy I (FR) (see 1. Sup. to v 3, p : 184)
2006,dead foal, by Distant Relative (IRE)
VILLA MARIA (FR) , b , 1993 , bred by Sca La Perrıgne, by Kahyasi (IRE), out of Vieille Villa (FR), by Kashmir (IRE) (see 1. Sup. to
v 3, p : 184)
2006, barren to Green Gönen
VILLARENA , ch , 1990 , bred by Davide Franco, by Villeroy I (FR), out of Sakeena (GB), by Moulton (GB) (see 1. Sup. to v 3, p :
184)
2006 (Mar 22), ch, c, DEMİRGÜREŞ by Sea Hero (USA)
Aygör Haskan
VILMA , b , 1995 , bred by Kadir Noyan Birol, by Armanasco (IRE), out of Turn To Gold, by Seymour Hicks (FR) (see 1. Sup. to v 3, p
: 184)
2006 (May 01), b, f, TURN TO DISTANT by Distant Relative (IRE)
Mahmut Muhammet Tunalı
VINYA DEL MAR , b , 1991 , bred by Mustafa Kura, by My Volga Boatman (USA), out of Bilmemki, by Lastkıng (see 1. Sup. to v 3, p
: 184)
2006 (Mar 30), ch, f, DOVE LAMORE by Red Bishop (USA)
Sent to FR in 2006
Alim Melih Kura
VIOLENT GIRL , b , 1990 , bred by Yaman Zingal, by Aristocrat (GB), out of Fleur, by Nurcivan (see 1. Sup. to v 3, p : 184)
2006 (May 18), b, c, RELATIVE EKINOKS by Distant Relative (IRE)
Düçem Yegane Ekinci
VISAL (USA) , b , 1998 , bred by Levent Sarıkaya, by Prospect Bay (USA), out of Margaux Dufont (USA), by His Majesty (USA) (see
1. Sup. to v 3, p : 184)
2006, barren to Key Prado (USA)
VIVA SKEEANNO (USA) , ch , 1995 , bred by T. Baxter , by Peteski (CAN), out of Cindazanno (USA), by Alleged (USA) (see 1. Sup.
to v 3, p : 184)
2006 (Apr 20), b, c, AENEAS by Sea Hero (USA)
Ömer Halim Aydın
VIVIANA , b , 1995 , bred by Şerafettin Gedik, by My Volga Boatman (USA), out of Vıva Vılla, by Villeroy I (FR) (see 1. Sup. to v 3, p
: 185)
2006 (Mar 19), ch, f, WINTER GREEN by Green Gönen
Şerafettin Gedik
151
Kısraklar - Broodmares
VİLİTAY , b , 1999 , bred by Meral Özen, by Han-Bakü, out of Tatlı Betüş, by Golden Prınce (see 1. Sup. to v 3, p : 185)
2006 (Apr 25), ch, f, TUTTA BELLA by Tender Prınce
Meral Özen
VİOLETTA , b , 1993 , bred by Şerafettin Gedik, by Baby Turk (IRE), out of Vieille Reine (FR), by Rex Magna (FR) (see 1. Sup. to v 3,
p : 185)
2006 (Mar 10), b, c, CTHULHU by West By West (USA)
Hulusi Çil
VİVİ , b , 1995 , bred by A. Özbelge, by Bachelor Party (IRE), out of Şahnaz, by Orak (see 1. Sup. to v 3, p : 185)
2006 (Feb 02), b, f, ŞİİR GİZEM by Marlin (USA)
Nurettin Bozkurt
VİYANALI , b , 1995 , bred by Sedat Özcan, by Cossack Guard (USA), out of Viennese Waltz (GB), by High Top (IRE) (see 1. Sup. to
v 3, p : 185)
2006 (Jan 16), b, c, NEVOLAZDA by Newman
Nevzat Seyok
VOICE TO VOICE (IRE) , ch , 1999 , bred by Miss Joanne Gaynor, by Woodborough (USA), out of Brooks Masquerade (GB), by
Absalom (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 185)
2006 (Apr 16), b, c, SENEXTION by Rakan (USA)
Selçuk Tamgaç
VOLEANO , b , 1990 , bred by Vural Çakım, by My Volga Boatman (USA), out of Levano (GB), by Averof (GB) (see 1. Sup. to v 3, p :
185)
2006, no return to Distant Relative (IRE)
VOLGA DANCER , b , 1998 , bred by Bekir Sıtkı Erkut, by My Volga Boatman (USA), out of Lara ı, by Eastern Star (see 1. Sup. to v 3,
p : 185)
2006,f,dead, by Sun Music (IRE)
VOLLEY (IRE) , b , 1993 , bred by Rathduff Stud, by Al Hareb (USA), out of Highdrive (GB) , by Ballymore (IRE) (see v : 3, p : 212)
2006, no return to Aristocrat (GB)
VOLÜPTAS (IRE) , gr , 1999 , bred by Loualin Bloodstock, by Turtle Island (IRE), out of Cheese Soup (USA), by Spectacular Bid
(USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 185)
2006 (Apr 12), b, c, KUZEYİNOĞLU by Medya
Zekeriya Ahsen Kurum
VULCANELLA (FR) , ch , 1990 , bred by Wattine Michel &Fils, by Sicyos (USA), out of Vigorine (FR), by Shakapour (IRE) (see 1.
Sup. to v 3, p : 185)
2006 (Feb 25), ch, c, SITING BUL by Galetto (FR)
Sadettin Atığ
VÜLYA , b , 1994 , bred by Halim Celaloğlu, by Paco, out of Ige, by Rarity (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 185)
2006 (Mar 08), b, c, CLAPTON by Eagle Eyed (USA)
Sina Erdal
WAGRAM (IRE) , ch , 1995 , bred by Dayton Ltd., by Nashwan (USA), out of Walensee (IRE), by Troy (GB) (see 1. Sup. to v 3, p :
186)
2006 (Apr 05), ch, f, SONOARA by Strike The Gold (USA)
Kamil Bolcan
152
Kısraklar - Broodmares
WALKOVER , b , 2000 , bred by Ercan Ekenler, by Cartekıtt, out of Callas, by Barbar (see 1. Sup. to v 3, p : 186)
2006 (Mar 18), b, c, ROYAL COURT by Ramadan
Bülent Kaya and Ahmet İpek
WALLFLOWER (GB) , b , 1995 , bred by Cheveley Park Stud Ltd, by Polar Falcon (USA), out of Stufida (GB), by Bustino (GB) (see
1. Sup. to v 3, p : 186)
2006 (Mar 16), b, f, YALNIZDAM by Distant Relative (IRE)
Müthiş Ölçer
WANGANUI RIVER (GB) , b , 1997 , bred by Sarl Elevage du Haras de Bourgeauville, by Unfuwain (USA), out of Wicked Folly (IRE),
by Exhibitioner (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 186)
2006 (May 16), ch, c, SEY FORCE by Dinyeper (GB)
Nevzat Seyok
WARNING LIGHT (IRE) , b , 1987 , bred by The Queen, by High Top (IRE), out of Light Duty (GB), by Queen's Hussar (GB) (see 1.
Sup. to v 3, p : 186)
2006, no return to Handsome Star (IRE)
WELL BORN (GB) , b , 1997 , bred by Summertree Stud , by Owington (GB), out of Abbey's Gal (GB), by Efisio (GB) (see 1. Sup. to v
3, p : 186)
2006 (Apr 06), b, c, EBU TAHA by Tahakaan (GB)
Semih Akcan
Died in 2006
WELL DONE (GB) , gr , 1994 , bred by Mr and Mrs Johnny McKeever, by Petong (GB), out of Mrs Darling (GB), by Mummy's Pet
(GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 186)
2006 (Apr 19), gr, c, SİKLON by Fantastic Fellow (USA)
Ahmet Yücel Birol
WELL PROUD (IRE) , b , 1993 , bred by Barronstown Bloodstock Ltd, by Sadler's Wells (USA), out of Proud Pattie (USA), by Noble
Commander (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 186)
2006, no return to Eagle Eyed (USA)
WELLDONE , ch , 1992 , bred by Yücel Birol, by Lockton (GB), out of Tight Box (IRE), by Bustino (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 186)
2006 (Mar 23), b, c, VİDAR by Manila (USA)
Aysel Birol
WELSH GLORY (FR) , b , 1993 , bred by Mr Werner Wolf, by Le Glorieux (GB), out of Welsh Game (IRE), by Pall Mall (GB) (see 1.
Sup. to v 3, p : 187)
2006 (Feb 01), ch, c, GRANDISSIMO by River Special (USA)
Francesco Sponza
WEST GUN (USA) , ch , 1990 , bred by Crystal Springs Farm, by Gone West (USA), out of Camarado (USA), by Arts And Letters
(USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 187)
2006 (Feb 09), b, f, ASYAM by Galetto (FR)
Yasin Kadri Ekinci
WEST SIDE STORY , b , 1987 , bred by Ergin Talay, by Pas De Seul (GB), out of Again (IRE), by Try My Best (USA) (see 1. Sup. to v
3, p : 187)
2006 (Mar 15), b, f, LAST STORY by Distant Relative (IRE)
Aslı Sağnak
WHATS UP , b , 2001 , bred by Hasan Saydam, by Doyoun (IRE), out of Afrodit, by Vidar (see v : 3, p : 2)
2006 (Feb 23), b, f, BLACK STREAM by Dinyeper (GB)
Hasan Saydam
153
Kısraklar - Broodmares
WHIPPOORWILL (USA) , b , 1997 , bred by Arthur B. Hancock III, by Cox's Ridge (USA), out of Lyrebird (USA), by Storm Bird
(CAN) (see 1. Sup. to v 3, p : 187)
2006 (Apr 24), b, f, GREEN EYE by Fantastic Fellow (USA)
Soner Sökmen
WHITE SEA , gr , 1996 , bred by Rasim Başgül, by Fasht Eldebl (GB), out of River Vixen (GB), by Sagaro (GB) (see 1. Sup. to v 3, p :
187)
2006, barren to Velociraptor (GB)
WHY NOT , b , 1987 , bred by Mustafa Alver, by Rebollino (GB), out of Sun Folly (GB), by Silly Season (USA) (see 1. Sup. to v 3, p :
187)
2006 (Feb 28), ch, f, HIZEL by Old Bond
Yavuz Hızel
WICHITA , ch , 2000 , bred by Mustafa Doruk Yılmaz, by Agam (FR), out of Flair (GB), by Known Fact (USA) (see 1. Sup. to v 3, p :
187)
2006, no return to Caperena
WILD SHAWNEE , b , 1994 , bred by Yaman Zingal, by Bluebird (USA), out of Barlogan (GB), by Dunbeath (USA) (see 1. Sup. to v 3,
p : 187)
2006 (Mar 14), b, c, BLUE EKINOKS by Ekinoks Gulch (USA)
Yasin Kadri Ekinci
WINDMILL , b , 1987 , bred by Ali Celalettin Alkan, by Running Mill (GB), out of Circassia (USA), by Shecky Greene (USA) (see v :
3, p : 215)
2006, not covered in 2005
WINDWARD , b , 1999 , bred by Ali Nur Kutnak, by Manila (USA), out of Ümran, by Eastern Star (see v : 2, p : 136)
2006 (Mar 18), ch, c, ARAPDERELİ by Lockton (GB)
Ali Nur Kutnak and Mustafa Tamer Emrali
WINDY REF (IRE) , ch , 1999 , bred by Gerry Flannery, by Forest Wind (USA), out of Rachcara (IRE), by Kefaah (USA) (see 1. Sup.
to v 3, p : 188)
2006 (Feb 20), ch, c, BOTTLEBEETLE by Bizim Ayancikli (IRE)
Rahmi Çakmak
WINTER WIND , ch , 1996 , bred by İhsan Atlı, by Opus Magnum (USA), out of Whıl Wınd, by Eastern Star (see 1. Sup. to v 3, p :
188)
2006 (Feb 15), ch, c, SPRING SONG by Always A Classic (CAN)
İhsan Atlı
WORLD BEAUTY (GB) , b, 1999 , bred by Woodditton Stud Ltd foaled in GB and imported from U.K.in 1999, ( see GSB v : 44, p : 37 ),
by Bin Ajwaad (IRE), out of Akura (IRE), by Vision (USA)
2006, no return to Mountain Cat (USA)
WYOMING , ch , 1999 , bred by Umur Arun and Sedat Şentürk and Sebahattin Sözeri, by Mujtahid (USA), out of Hanımtay, by
Centroline (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 188)
2006 (Mar 23), ch, c, SELVİ by Galetto (FR)
Mehmet Umur Arun and Sedat Şentürk
YAĞANKAR , ch , 2002 , bred by Mehmet Hanefi Şahin, by Strike The Gold (USA), out of Astante (GB), by Sheikh Albadou (GB) (see
v : 3, p : 12)
2006,c,dead, by Bin Ajwaad (IRE)
154
Kısraklar - Broodmares
YAĞIZCAN , ch , 1992 , bred by Yücel Birol, by Majestic Endeavour (CAN), out of Nur I, by Vidar (see 1. Sup. to v 3, p : 188)
2006 (Feb 08), b, f, AMATIS by Fantastic Fellow (USA)
Ahmet Yücel Birol
YAĞMURDAMLASI , b , 1997 , bred by Erçin Kayar, by Barbar, out of London, by Lockton (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 188)
2006 (Mar 06), b, f, EXCELLENT ROCK by Mountain Cat (USA)
Ergin Kayar
YAKUTİYE , gr , 1991 , bred by Ahmet Cemal Kura, by Dersim, out of Sağdune, by Sky Rocket (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 188)
2006 (May 20), b, f, by Distant Relative (IRE)
Alim Melih Kura
Sent to FR in 2006
YALANCI SONBAHAR , b , 2002 , bred by Sadrettin R. G. Atığ, by Shining Steel (GB), out of Cındy Crawford, by Reprimand (GB)
(see v : 3, p : 38)
2006 (Mar 14), b, f, ATAKHANIM by Van Damme (IRE)
Sadrettin R. G. Atığ
YALÇINSU (IRE) , ch , 1999 , bred by Peter Magnier, by College Chapel (GB), out of Hyannis (FR), by Esprit Du Nord (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 188)
2006 (Jan 26), ch, c, ÖZGÜR ÇOCUK by River Special (USA)
Nevzat Yalçınsu
YALVAÇLIM (HUN) , ch , 2000 , bred by Babolna Rt., Stud-Farm and Kerteskö, Hungary, by Try Star (GB), out of Belle Rose (HUN),
by Arena (HUN) (see 1. Sup. to v 3, p : 189)
2006 (Mar 02), ch, c, WAIT AND SEE by Sea Hero (USA)
Necati Bozkurt
YAMİS , gr , 2001 , bred by Behçet Homurlu, by Distant Relative (IRE), out of Toy, by Columnist (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 189)
2006 (Apr 13), b, f, KARPAZ by Bin Ajwaad (IRE)
Behçet Homurlu
YARENKIZ , b , 1998 , bred by Neşet Kahraman Erturgut, by Sun Music (IRE), out of Bakuy, by Make Strides (USA) (see 1. Sup. to v
3, p : 189)
2006,f,dead, by Perfect Storm
YASAS , b , 2000 , bred by Yervant Ütücü, by Distant Relative (IRE), out of Progresıve, by Tünkut (see v : 3, p : 159)
2006 (Apr 01), b, c, BLACK PEPPER by Bijou D'inde (GB)
Yervant Ütücü
YASENYA , b , 2001 , bred by Sebahattin Sözeri, by Eagle Eyed (USA), out of Gülnara, by Fısherman (see 1. Sup. to v 3, p : 189)
Zafer Temuçin
2006 (Jun 01), ch, f, VICTORY AND SEA by Natıve Procıda
YAVRU KUŞ , ch , 1998 , bred by Ahmet Ziya Kutnak, by Barnato (USA), out of Şiirden, by Simge (see 1. Sup. to v 3, p : 189)
2006 (Feb 12), b, f, SADE KAHVE by Velociraptor (GB)
Mustafa Tamer Emrali and Ahmet Ziya Kutnak
YAVUZELİ , b , 1996 , bred by Ali Rıza Paksoy, by İmamoğlu, out of Şansım I, by Toraman (see v : 3, p : 217)
2006, no return to Anselmo (GER)
YAYLA KIZI , ch , 2001 , bred by Burhanettin Şen, by İnfisah, out of Golden Harvest, by Kılıçaslan (see v : 3, p : 76)
2006, no return to Kafkas Kartalı
155
Kısraklar - Broodmares
YEARN (IRE) , b , 1997 , bred by Sheikh Mohammed Bin Rashid al Maktoum, by In The Wings (GB), out of I Want To Be (USA), by
Roberto (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 190)
2006 (May 19), b, c, TIESTO by Strike The Gold (USA)
Kemal Kurt
YENİCE (USA) , b , 1998 , bred by Stronach Stables foaled in USA and imported from USA in 1998, (see Am. SB. Electronic), by
Dynaformer (USA), out of Red Ice (USA), by Icecapade (USA)
2006 (Mar 03), b, f, MIA BRUNI by Royal Abjar (USA)
Süleyman Sadık Eliyeşil
YENİSU , b , 1994 , bred by Rasim Başgül, by Eastern Star, out of Try Gloria (GB), by Try My Best (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 190)
2006 (Feb 24), b, c, BALTUNA by Sea Hero (USA)
Rasim Başgül
YERBİLİMCİ , b , 2000 , bred by Özkan İşgüden, by Mutamanni (GB), out of Tranquil Lady (IRE), by Carmelite House (USA) (see v :
3, p : 203)
2006, not covered in 2005
YES VOTE (IRE) , b , 1994 , bred by Mrs W. Hanson, by Taufan (USA), out of Arab Scimetar (IRE), by Sure Blade (USA) (see 1. Sup.
to v 3, p : 190)
2006 (May 08), b, c, YAMANER by Unaccounted For (USA)
Şadi Kaan Sezen
YILDIRIMIŞIK , b , 1997 , bred by Mustafa Cesurlar, by Private Tender (GB), out of North Wınd, by Night Shift (USA) (see v : 2, p :
98)
2006 (Mar 22), b, f, POETS QUEST by Fit To Survive (USA)
Mustafa Selçuk San
YOUR WIFE NEVER , b , 1996 , bred by Ahmet Cemal Kura, by Palace Pageant (USA), out of Santita (GB), by Charlottown (GB) (see
1. Sup. to v 3, p : 190)
2006 (Mar 24), b, f, PRENSES SEÇİL by Common Grounds (GB)
Sent to FR in 2006
Alim Melih Kura
YÖRÜK KIZI , b , 1993 , bred by Mustafa Kaya Erkkul, by Barbar, out of Drazinnda (FR), by Top Ville (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p :
190)
2006 (Mar 04), b, f, CATTLEYA by Galetto (FR)
Cüneyt Çalıcıoğlu
YTUCKY , b , 1994 , bred by N. Cüneyt Maaç, by Eastern Star, out of Sürpriz I, by Jaazeiro (USA) (see v : 3, p : 219)
2006 (Feb 22), b, c, GÜÇHAN by Elixir (IRE)
İbrahim Arıkan
YÜKSEL HANIM , gr , 2002 , bred by Zihni Tarık Canbay, by Distant Relative (IRE), out of Phellos, by Cock Robin (USA) (see v : 3, p
: 154)
2006, no return to Trapper
ZAFİR , b , 1997 , bred by Halim Celaloğlu, by Paco, out of Kaderşah, by Maşallah I (see v : 2, p : 66)
2006,c,dead, by Maynatay
ZARİFE , b , 2000 , bred by Ayşe Sağman, by Doyoun (IRE), out of Exeptıon, by Lockton (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 190)
2006 (Feb 22), b, c, MARATHON BEY by Fair Grounds (IRE)
Selen Tamer
156
Kısraklar - Broodmares
ZAZEL , b , 1999 , bred by İsmail Hadioğlu, by Holding Society (GB), out of Begham Bay (GB), by Bay Express (IRE) (see 1. Sup. to v
3, p : 191)
2006, no return to Bizim Ayancikli (IRE)
ZEENEH (GB) , b , 1995 , bred by Sheikh Mohammed Bin Rashid al Maktoum, by Machiavellian (USA), out of Possessive Dancer (GB),
by Shareef Dancer (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 191)
2006 (Apr 10), ch, f, ÇİLEK KIZ by River Special (USA)
İlyas İlbey
ZEHVA , b , 2000 , bred by Süleyman Aslan, by Sarisaka (GB), out of Nina Matter, by Laughing Matter (USA) (see 1. Sup. to v 3, p :
191)
2006,early abortion, by Centaur (GB)
ZEMHERİ , b , 1993 , bred by İlyas Çokay, by Efisio (GB), out of Aquarian Star (GB), by Cavo Doro (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 191)
2006 (Mar 19), gr, f, FATHERS PRINCESS by George Thomas
Rasim Başgül
ZEUGMA (IRE) , ch , 1999 , bred by Süleyman Vural Oktav foaled in IRE and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v : 44, p : 1328 ),
by Rainbows For Life (CAN), out of Kiloune (IRE), by Bluebird (USA)
2006 (Apr 11), ch, f, GOLD PLAY by Royal Abjar (USA)
Ertan Öznur and Sinan Öznur
ZEVİ , b , 2001 , bred by Tarık Aydın, by Eagle Eyed (USA), out of Happy Moon, by Private Tender (GB) (see v : 3, p : 83)
2006, barren to Soylu Kan
ZEYKAN , b , 1998 , bred by Tarık Aydın, by Rakan (USA), out of Zeyneb (GB), by Habitat (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 191)
2006 (Mar 17), ch, f, ULTIMA by Trapper
Tarık Aydın
ZEYNOM (IRE) , b , 1996 , bred by Gestut Romerhof, by Bluebird (USA), out of Afeefa (GB), by Lyphard (USA) (see 1. Sup. to v 3, p
: 191)
2006 (Apr 17), b, c, SAY MY NAME by Distant Relative (IRE)
Gürhan Şevket Özbelge and Ersan Özbelge
ZIP (GB) , b , 1995 , bred by Lord Rothschild, by Persian Bold (IRE), out of Lady Zi (IRE), by Manado (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 191)
2006 (Feb 06), b, f, RAHŞ by Manila (USA)
Abdullah Raif Özet
ZIRZOP , ch , 1992 , bred by Ali Nur Kutnak, by Uğurtay, out of Vıtalgo, by Calaboose (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 191)
2006 (Jan 19), ch, f, ZOİÇA by Mountain Cat (USA)
Ahmet Ziya Kutnak
ZIŞAN (IRE) , b , 1997 , bred by Clare Dore Ltd, by Alzao (USA), out of Starinka (GB), by Risen Star (USA) (see 1. Sup. to v 3, p :
191)
2006 (Mar 20), b, c, PAŞA DAYI by Bosporus (IRE)
Zahit Demirkan
ZİN , ch , 1993 , bred by Ömer Ural, by Bachelor Party (IRE), out of Ginza, by Arslan (see 1. Sup. to v 3, p : 192)
2006 (May 27), b, c, BİBLOS by Abrek
Mehmet Cihat Gürüz
ZİNGARELLA , b , 1990 , bred by Levon Kalutsiyan, by Tüten, out of Çengi, by Saintly Song (GB) (see v : 1, p : 29)
2006 (Feb 07), ch, c, ALTINORDULU by River Special (USA)
Neşet Kahraman Erturgut
157
Kısraklar - Broodmares
ZİVERED , ch , 2001 , bred by Hikmet Yıldız, by Lockton (GB), out of Paradıse I, by Ightham (USA) (see v : 3, p : 151)
2006 (Mar 27), b, f, SMART by Karizmatik (GB)
Güllen Baba
ZÜLBİŞ , b , 1998 , bred by Ahmet Cemal Kura, by Down The Flag (USA), out of Miray I, by Dersim (see 1. Sup. to v 3, p : 192)
2006 (Mar 04), ch, c, OĞLUM UMUT by Mountain Cat (USA)
Sent to FR in 2006
Alim Melih Kura
ZÜMRÜTKIZ , b , 1987 , bred by Selahattin Yılmaz, by Eastern Star, out of Mürvet, by Akkor (see 1. Sup. to v 3, p : 192)
2006 (May 29), b, c, KÖSEBEY by Lockton (GB)
Hasan Can Köseoğlu
ZYGOSIS (GB) , ch , 1999 , bred by Ewar Stud Farms, by Wolfhound (USA), out of Lady Kate (USA), by Trempolino (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 192)
2006 (Apr 27), b, c, SOLDIER OF DAY by Marlin (USA)
Jale Atanç
158
TÜRKİYE’DE TAYLARI
BULUNAN YURT İÇİNDEKİ
AYGIRLARIN LİSTESİ
ALPHABETIC LIST OF TURKISH BASED
STALLIONS
Türkiye’de Tayları Bulunan Yurtiçindeki Aygırlar
Alphabetic List of Turkish Based Stallions
ABDULÇAKAR (IRE) , b , 1999 , bred by Knocktoran Stud foaled in IRE and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v : 44, p :
170 ), by Be My Guest (USA), out of Avantage Service (IRE), by Exactly Sharp (USA)
ABREK , gr , 1990 , bred by Ahmet Cemal Kura, by My Volga Boatman (USA), out of Sağdune, by Sky Rocket (USA) (See v:1,
p:106)
AGAM (FR) , ch , 1994 , bred by Ali Samsa Karamehmet foaled in FR and imported from FR in 1994, ( see SBF v : 47 ), by
Caerleon (USA), out of Apricot Rose (IRE), by Mill Reef (USA)
AJMERA (GB) , b , 1997 , bred by Cheveley Park Stud Ltd foaled in GB and imported from U.K. in 1997, ( see GSB v : 44, p :
2645 ), by Zafonic (USA), out of Sweet Slew (USA), by Seattle Slew (USA)
AKABEY (IRE) , b , 1996 , bred by Norelands Bloodstock foaled in IRE and imported from U.K. in 1996, ( see GSB v : 43, p :
2541 ), by Scenic (IRE), out of Trinida (IRE), by Jaazeiro (USA)
AL'S THEATRE (USA) , gr , 1998 , bred by Fred Seitz foaled in USA and imported from USA in 1998, (see Am.SB. Electronic ),
by Theatrical (IRE), out of Al's Charm (USA), by Al Hattab (USA)
ALABOY , b , 1999 , bred by Sedat Özcan, by Dolphin Street (FR), out of Truepenny (IRE), by In The Wings (GB) (See v:2,
p:134)
ALDERADO , ch , 2000 , bred by Davide Franco, by Common Grounds (GB), out of Gelinim, by Barnato (USA) (See v:3, p:72)
ALİAĞA (IRE) , b , 1998 , bred by Vincent Kelly foaled in IRE and imported from U.K. in 1998, ( see GSB v : 44, p : 2417 ), by
Distinctly North (USA), out of Sharp Dresser (USA), by Sharpen Up (GB)
ALPUN , ch , 2000 , bred by Alim Melih Kura, by Sun Music (IRE), out of Last Gırl, by Dersim (See v:3, p:112)
ALSEM (IRE) , b , 1996 , bred by Pat Doyle foaled in IRE and imported from U.K. in 1996, ( see GSB v : 43, p : 2628 ), by
Seattle Dancer (USA), out of Wasslaweyeh (USA), by Damascus (USA)
ALWAYS A CLASSIC (CAN) , ch , 1993 , bred by Sam-Son Farms foaled in CAN and imported from USA in 1998, (see Am.SB.
Electronic), by Deputy Minister (CAN), out of No Class (CAN), by Nodouble (USA)
ANAFARTALAR , b , 1999 , bred by Müjdat Gider, by Sun Music (IRE), out of Dardanıa, by Private Tender (GB) (See v:2,
p:33)
ANASHBA , b , 1999 , bred by Yusuf Erkut Ersever and Erdem Ersever, by Wolf (CHI), out of Çatalcalı, by Columnist (GB) (See
v:2, p:31)
ANSELMO (GER) , ch , 1993 , bred by Frau E.u.A Steigenberger foaled in GER and imported from GER in 1993, ( see Ger. SB v :
34 ), by Windwurf (GER), out of Allez Alpha (IRE), by Ela-Mana-Mou (IRE)
ARISTOCRAT (GB) , b , 1985 , bred by Hıghfıeld Stud Ltd foaled in GB and imported from U.K. in 1985, ( see GSB v : 41, p :
1974 ), by Mummy's Game (GB), out of Tomanaha (USA), by Tom Fool (USA)
ARMANASCO (IRE) , b , 1987 , bred by J. S. Bolger foaled in GB and imported from U.K. in 1992, ( see GSB v : 42, p : 805 ),
by Ahonoora (GB), out of For Going (GB), by Balidar (IRE)
ARSEN , b , 2000 , bred by Mustafa Kastar, by Turtle Island (IRE), out of Palmyra (GER), by Arratos (GER) (See v:3, p:150)
159
Türkiye’de Tayları Bulunan Yurtiçindeki Aygırlar
Alphabetic List of Turkish Based Stallions
AS JET , ch , 1991 , bred by Sedat Özcan, by Arslan, out of Jeannie Earl (GB), by Busted (GB) (See v:1, p:62)
ASAKIR (GB) , ch , 1995 , bred by Shadwell Estate Company Ltd foaled in GB and imported from U.K. in 2000, ( see GSB v : 43,
p : 2693 ), by Nashwan (USA), out of Yaqut (USA), by Northern Dancer (CAN)
ASLAN YÜREK , b , 2000 , bred by Tahir Bekmezci, by Aristocrat (GB), out of Magıc Racer, by Tender Prınce (See v:3, p:120)
AZUR , ch , 2002 , bred by Hasan Aksoy, by Royal Abjar (USA), out of Red Even, by Lockton (GB) (See v:3, p:163)
BANKO II , ch , 1992 , bred by Hikmet Tevfik Ataman, by Yemken (GB), out of Nurtanem, by Saintly Song (GB) (See v:1, p:92)
BARANOVİÇİ , gr , 1992 , bred by Muammer Kitapçı, by Yemken (GB), out of Nişdare, by Nishapour (FR) (See v:1, p:90)
BARBAR , b , 1987 , bred by Semiral Bilbaşar, by Ile De Bourbon (USA), out of Cedrella (GB), by Averof (GB) (See v:1, p:23)
BARBARINO (FR) , b , 1994 , bred by Muammer Kitapçı foaled in FR and imported from FR in 1994, ( see SBF v : 47 ), by
Barbar, out of Keep Shining (USA), by Stage Door Johnny (USA)
BAŞKURT , b , 1997 , bred by Ahmet Aydın Doğan, by Mıchael Jackson, out of Fırtına , by Cartegena (See v:2, p:43)
BAŞPİLOT , ch , 1996 , bred by A. İhsan Kaya, by Bachelor Party (IRE), out of Saafend (GB), by Sayf El Arab (USA) (See v:2,
p:113)
BAYDUHAN , b , 1996 , bred by Yaman Zingal, by Lion Cavern (USA), out of Muhit (USA), by El Gran Senor (USA) (See v:2,
p:91)
BENİMŞANSIM , b , 1997 , bred by Bedri Erbay and Hasan Somer, by Natıve Procıda, out of New Halo, by Mr Halo (GB) (See
v:2, p:96)
BEST TEAM (GB) , ch , 1997 , bred by Elsdon Farms foaled in GB and imported from U.K. in 1997, ( see GSB v : 44, p : 1369 ),
by Inchinor (GB), out of Lady Barkley (IRE), by Habitat (USA)
BIG PARTY (IRE) , ch , 1997 , bred by Bernard Cooke foaled in IRE and imported from U.K. in 1997, ( see GSB v : 44, p : 768 ),
by Arazi (USA), out of Elegant Fragrant (IRE), by Be My Guest (USA)
BIJOU D'INDE (GB) , ch , 1993 , bred by Whitsbury Manor Stud foaled in GB and imported from U.K. in 2001, ( see GSB v : 43,
p : 1941 ), by Cadeaux Genereux (GB), out of Pushkar (IRE), by Northfields (USA)
BIN AJWAAD (IRE) , b , 1990 , bred by Tullamaine Castle Stud and and Partners foaled in IRE and imported from U.K. in 2000,
( see GSB v : 42, p : 2071 ), by Rainbow Quest (USA), out of Salidar (IRE), by Sallust (IRE)
BİZİM AYANCIKLI (IRE) , ch , 1996 , bred by Tarworth Bloodstock and Investments Ltd. foaled in IRE and imported from U.K.
in 1996, ( see GSB v : 43, p : 816 ), by Bluebird (USA), out of Flying Fairy (GB), by Bustino (GB)
BOLD PILOT , b , 1993 , bred by Özdemir Atman, by Persian Bold (IRE), out of Rosa Palumbo (GB), by Imperial Fling (USA)
(See v:1, p:104)
BOSPHORUS KING , b , 2001 , bred by Mehmet Engin Sezen, by Desert King (IRE), out of Wallflower (GB), by Polar Falcon
(USA) (See v:3, p:213)
160
Türkiye’de Tayları Bulunan Yurtiçindeki Aygırlar
Alphabetic List of Turkish Based Stallions
BOSPORUS (IRE) , ch , 1995 , bred by Dr P. Harms foaled in IRE and imported from U.K. in 1995, ( see GSB v : 43, p : 1968 ),
by Night Shift (USA), out of Rain Again (GB), by Relko (GB)
BULLMARKET , b , 1993 , bred by Tayral Tutumlu, by Gerald Martin (IRE), out of Tangara Lady (USA), by Sovereign Dancer
(USA) (See v:1, p:121)
BURAKHAN , b , 1994 , bred by Abdurrahman Cantekinler, by Botero, out of Melikehan, by Monsanto (FR) (See v:1, p:79)
CANNON , b , 1998 , bred by Osman Hattat, by Pennine Walk (IRE), out of Shot Stopper (GB), by Bellypha (IRE) (See v:2,
p:120)
CAPERENA , ch , 1997 , bred by Karamko Tic. A. Ş., by Galetto (FR), out of Apricot Rose (IRE), by Mill Reef (USA) (See v:2,
p:6)
CASTELLO (IRE) , b , 1996 , bred by Michael Quirke foaled in IRE and imported from U.K. in 1996, ( see GSB v : 43, p : 2246 ),
by Hamas (IRE), out of Sidama (FR), by Top Ville (IRE)
CAŞ (IRE) , gr , 1998 , bred by Camogue Stud Ltd foaled in IRE and imported from U.K. in 1998, ( see GSB v : 44, p : 1838 ), by
Persian Bold (IRE), out of Nasseem (FR), by Zeddaan (GB)
CENTAUR (GB) , b , 1997 , bred by R. M. West foaled in GB and imported from U.K. in 1997, ( see GSB v : 44, p : 1808 ), by
Pelder (IRE), out of Mutee (IRE), by Mujtahid (USA)
CESUR İSKOÇ (GB) , b , 1995 , bred by D. B. Lamplough foaled in GB and imported from U.K. in 1995, ( see GSB v : 43, p :
2293 ), by Precocious (GB), out of Smuts (GB), by Local Suitor (USA)
CEYHANLI , b , 1990 , bred by Mehmet Kurt, by Fools Holme (USA), out of Sketching (IRE), by Kris (GB) (See v:1, p:114)
CHEROKEE , b , 1994 , bred by Davide Franco, by Laughing Matter (USA), out of Diamond Hill (GB), by High Top (IRE) (See
v:1, p:32)
CHURCH PICTURES (GB) , b , 1998 , bred by Kingwood Bloodstock Ltd. foaled in GB and imported from U.K. in 1998, ( see
GSB v : 44, p : 1935 ), by Distant Relative (IRE), out of On The Top (GB), by High Top (IRE)
COMMON GROUNDS (GB) , b , 1985 , bred by S. Niarchos foaled in GB and imported from U.K. in 1998, ( see GSB v : 41, p :
1910 ), by Kris (GB), out of Sweetly (FR), by Lyphard (USA)
COMMONER , b , 2000 , bred by Sadık Eliyeşil, by Common Grounds (GB), out of Fıorella, by Karayel (See v:3, p:64)
COSSACK GUARD (USA) , b , 1986 , bred by Edward Seltier and Parlina Inc foaled in USA and imported from U.K. in 1990, ( see
Am. SB v : 31 ), by Nureyev (USA), out of Kilijaro (IRE), by African Sky (GB)
DARK MOON , b , 2000 , bred by Oya Erkkul, by Always A Classic (CAN), out of Michael's Niece (GB), by Great Nephew
(GB) (See v:3, p:128)
DAYI UĞUR (USA) , gr , 1998 , bred by Queensway Farm Philip Hawkins and Jane Hawkins foaled in USA and imported from
USA in 1998, (see Am.SB. Electronic), by Prospectors Gamble (USA), out of Born Fact (USA), by Known Fact (USA)
DEAR STAR (GB) , b, 1995 , bred by Mrs M. T. Dawson foaled in GB and imported from U.K. in 1995, ( see GSB v : 43, p : 586 ),
by Scenic (IRE), out of Dear Heart (GB), by Blakeney (GB)
161
Türkiye’de Tayları Bulunan Yurtiçindeki Aygırlar
Alphabetic List of Turkish Based Stallions
DENİZ GÜCÜ , ch , 1998 , bred by Tevfik Çelikoğlu, by Tender Prınce, out of Sally Navy (USA), by Polish Navy (USA) (See
v:2, p:114)
DESERT SOUND (IRE) , b , 1997 , bred by James Walsh foaled in IRE and imported from U.K. in 1997, ( see GSB v : 44, p :
2109 ), by Desert Style (IRE), out of Princess Nabila (USA), by King Pellinore (USA)
DILUM (USA) , b , 1989 , bred by Ron Con Ltd foaled in USA and imported from USA in 1998, ( see Am. SB v : 32 ), by Tasso
(USA), out of Yanuka (IRE), by Pitcairn (IRE)
DISTANT RELATIVE (IRE) , b , 1986 , bred by Airlie Stud foaled in IRE and imported from U.K. in 1998, ( see GSB v : 41, p :
1654 ), by Habitat (USA), out of Royal Sister (GB), by Claude (ITY)
Died in 2005
DİNYEPER (GB) , ch , 1999 , bred by C. J. R. Trotter foaled in GB and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v : 44, p : 751 ),
by Vettori (IRE), out of Early Call (GB), by Kind Of Hush (GB)
DOĞU (FR) , b , 1996 , bred by Mustafa Doruk Yılmaz foaled in FR and imported from FR in 1996, ( see SBF v : 49, p : 136 ), by
Fairy King (USA), out of Carmen's Joy (GB), by Chief Singer (IRE)
DRAGLINE , b , 1994 , bred by Serap Tokdemir, by Aristocrat (GB), out of Trytravelscene (GB), by Dragonara Palace (USA)
(See v:1, p:125)
EAGLE EYED (USA) , b , 1991 , bred by Juddmonte Farms foaled in USA and imported from U.K. in 2000, (see Am.SB.
Electronic), by Danzig (USA), out of Razyana (USA), by His Majesty (USA)
EKINOKS GULCH (USA) , ch , 1998 , bred by Morgan's Ford Farm&Star Group and Inc. foaled in USA and imported from USA
in 1998, (see Am.SB. Electronic ), by Thunder Gulch (USA), out of Rose Crescent (USA), by Nijinsky (CAN)
EL AMOUR , b , 1998 , bred by Nevin Uluçay and Nezahat Uluçay, by Moun A'mour, out of Hıperbol, by King Penguin (USA)
(See v:2, p:58)
ELIXIR (IRE) , ch , 1998 , bred by Peter McCutcheon foaled in IRE and imported from U.K. in 1998, ( see GSB v : 44, p : 805 ),
by Royal Abjar (USA), out of Evanna's Pride (IRE), by Main Reef (GB)
ENGİNHAN , b , 2000 , bred by Mehmet Engin Sezen, by Entrepreneur (GB), out of Wagram (IRE), by Nashwan (USA) (See
v:3, p:213)
ERDEMBEY (GB) , b , 1997 , bred by C. J. R. Trotter foaled in GB and imported from U.K. in 1997, ( see GSB v : 44, p : 751 ),
by Prince Sabo (GB), out of Early Call (GB), by Kind Of Hush (GB)
ERENER , ch , 2000 , bred by Neşet Kahraman Erturgut, by River Special (USA), out of Bakuy, by Make Strides (USA) (See v:3,
p:17)
ERNESTO , ch , 1995 , bred by Ömer Ural, by Royal Bequest (CAN), out of Ginza, by Arslan (See v:1, p:46)
FAIR GROUNDS (IRE) , b , 1996 , bred by Louis A. Walshe foaled in IRE and imported from U.K. in 1996, ( see GSB v : 43, p :
2693 ), by Common Grounds (GB), out of Yashina (FR), by Tennyson (FR)
FANTASTIC FELLOW (USA) , b , 1994 , bred by Mrs. J. G. Jones, Sr. foaled in USA and imported from USA in 2000, (see
Am.SB. Electronic), by Lear Fan (USA), out of Chateaubaby (USA), by Nureyev (USA)
162
Türkiye’de Tayları Bulunan Yurtiçindeki Aygırlar
Alphabetic List of Turkish Based Stallions
FASHT ELDEBL (GB) , b , 1991 , bred by Sheikh Ahmed bin and Rashid al Maktoum foaled in GB and imported from U.K. in
1993, ( see GSB v : 42, p : 2459 ), by Sadler's Wells (USA), out of Tralthee (USA), by Tromos (GB)
FELEK I , b , 1987 , bred by İsmail Arif Kızılkaya, by Running Mill (GB), out of Andromache (GER), by Rocket (GB) (See v:1,
p:140)
FIT TO SURVIVE (USA) , b , 1997 , bred by Amanda Brudenell foaled in USA and imported from USA in 1997, (see Am.SB.
Electronic), by Personal Hope (USA), out of Forest Blaze (USA), by Green Forest (USA)
FİNİSHER , ch , 1998 , bred by E. Nedim Kurç, by Pennine Walk (IRE), out of Mega Star, by Eastern Star (See v:2, p:84)
FREE MAN , b , 1996 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Castle Rising (GB), out of Muneca, by Royal Shiraz (GB) (See v:2,
p:91)
GALETTO (FR) , b , 1986 , bred by Margit Batthyany foaled in FR and imported from FR in 1985, ( see SBF v : 41, p : 639 ), by
Caro (IRE), out of Gold Bird (FR), by Rheingold (IRE)
GASKON , b , 1997 , bred by Arslan Aybek, by Sun Music (IRE), out of Jungle Beauty, by Maşallah I (See v:2, p:66)
GEORGE THOMAS , gr , 1987 , bred by Muammer Kitapçı, by Godswalk (USA), out of Keep Shining (USA), by Stage Door
Johnny (USA) (See v:1, p:66)
GOLD FINGER , gr , 1994 , bred by Odhan Baykara, by Bankocu, out of Wig (USA), by Clever Trick (USA) (See v:1, p:131)
Died in 2006
GÖKTAŞI , ch , 1989 , bred by Semiral Bilbaşar, by Bachelor Party (IRE), out of Lady Murfax (GB), by Ercolano (USA) (See
v:1, p:70)
GÖNLÜBOL , ch , 1995 , bred by Ahmet Yücel Birol, by Majestic Endeavour (CAN), out of Lusting (IRE), by Sallust (IRE) (See
v:1, p:75)
GREEN GÖNEN , ch , 1998 , bred by Şerafettin Gedik, by Green Tune (USA), out of Ovada (USA), by Sewickley (USA) (See
v:2, p:101)
GREY HAWK , gr , 1999 , bred by Sadettin Atığ, by Linamix (FR), out of Sheer Innocence (GB), by Shirley Heights (GB) (See
v:2, p:119)
HANAŞ , b , 1999 , bred by Fethi Atan, by Wolf (CHI), out of Rose Gem (IRE), by Taufan (USA) (See v:2, p:112)
HANDSOME STAR (IRE) , ch , 1990 , bred by Doverlodge Stud foaled in IRE and imported from U.K. in 1993, ( see GSB v : 42,
p : 1081 ), by El Gran Senor (USA), out of Irish Valley (USA), by Irish River (FR)
HIGHEST VITESSE (FR) , b , 1998 , bred by Haras de Manneville foaled in FR and imported from FR in 1998, ( see SBF v : 52 ),
by Highest Honor (FR), out of Santiki (IRE), by Be My Guest (USA)
Died in 2006
IRON CORE , b , 2000 , bred by Özdemir Atman, by Always A Classic (CAN), out of Necmoş, by Castle Rising (GB) (See v:3,
p:140)
ISLAMBOL , b , 1994 , bred by Tülin Talay, by Gold Guard, out of Again (IRE), by Try My Best (USA) (See v:1, p:2)
163
Türkiye’de Tayları Bulunan Yurtiçindeki Aygırlar
Alphabetic List of Turkish Based Stallions
İSMETHAN , b , 1997 , bred by Metin Turgut, by Grand Lodge (USA), out of River Jef (USA), by Al Nasr (FR) (See v:2, p:110)
KAFKAS KARTALI , b , 1996 , bred by Nusret Balkaroğlu, by Aristocrat (GB), out of Shalımar, by Nice Havrais (USA) (See
v:2, p:118)
KAPLAN (IRE) , ch , 1997 , bred by The Exors of Mrs E. M. Burke and and Sir T. Pilkington foaled in IRE and imported from U.K.
in 1997, ( see GSB v : 44, p : 2717 ), by Be My Guest (USA), out of Tiger Bittern (IRE), by Ballad Rock (IRE)
KARABEYHAN (GB) , b , 1992 , bred by Sadık Eliyeşil foaled in GB and imported from U.K. in 1992, ( see GSB v : 42, p : 304 ),
by Warning (GB), out of Broad Halo (USA), by Halo (USA)
KARAKOL (IRE) , b , 1999 , bred by Denis McDonnell foaled in IRE and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v : 44, p : 2338 ),
by Danehill Dancer (IRE), out of Santa Roseanna (IRE), by Caracol (FR)
KARAMURAT (USA) , b , 1997 , bred by Prestonwood Farm Inc foaled in USA and imported from USA in 1997, (see Am.SB.
Electronic), by Known Fact (USA), out of Klassy Kris (USA), by Kris S. (USA)
KARELIN (IRE) , b , 1997 , bred by G.H.Peter Hoblyn foaled in IRE and imported from U.K. in 1997, ( see GSB v : 44, p : 770 ),
by Sri Pekan (USA), out of El Gran Flower (USA), by El Gran Senor (USA)
KARİZMATİK (GB) , b , 1996 , bred by Mrs A. J. Vincent foaled in GB and imported from U.K. in 1996, ( see GSB v : 43, p :
1664 ), by Bold Arrangement (GB), out of My Ginny (GB), by Palestine (GB)
KAVRANHAN , ch , 1995 , bred by Ahmet Kavran, by Bachelor Party (IRE), out of Nasibe I, by My Volga Boatman (USA) (See
v:1, p:87)
KAZBEK (FR) , ch , 1992 , bred by Ali Samsa Karamehmet foaled in FR and imported from FR in 1992, ( see SBF v : 45, p : 102 ),
by Saint Andrews (FR), out of Apricot Rose (IRE), by Mill Reef (USA)
KEY PRADO (USA) , b , 1997, bred by Sugar Knoll Farm foaled in USA and imported from USA in 1997, (see Am.SB. Electronic ),
by El Prado (IRE), out of Key Chance (USA), by Key To The Kingdom (USA)
KEYİF , b , 1993 , bred by Hasan Selçuk Ekinci, by Barnato (USA), out of Elma, by Tünkut (See v:1, p:36)
KIZILDERİLİ (USA) , b , 1996 , bred by John Sullivan foaled in USA and imported from USA in 1996, (See Am. SB. Electronic),
by Beau Genius (USA), out of Shimmy (USA), by Nijinsky (CAN)
KOSOVAR , b , 1998 , bred by Şerafettin Gedik, by Galetto (FR), out of Vıkontes, by Aristocrat (GB) (See v:2, p:138)
KOSTURAN (FR) , gr , 1998 , bred by Haras de Manneville foaled in FR and imported from FR in 1998, ( see SBF v : 52 ), by
Highest Honor (FR), out of Rally For Justice (GB), by Dominion (GB)
Died in 2005
KRAL SEZEN (IRE) , b , 1998 , bred by Michael Quirke foaled in IRE and imported from U.K. in 1998, ( see GSB v : 44, p :
2456 ), by Doyoun (IRE), out of Sidama (FR), by Top Ville (IRE)
LAST GUARD , b , 1994 , bred by Umur Tamer, by Gold Guard, out of She-Ra, by Yemken (GB) (See v:1, p:112)
LEAR WHITE (USA) , b, 1991 , bred by Magalen O. Bryant foaled in USA and imported from USA in 1999, (see Am.SB.
Electronic), by Lear Fan (USA), out of White Water (FR), by Pharly (FR)
164
Türkiye’de Tayları Bulunan Yurtiçindeki Aygırlar
Alphabetic List of Turkish Based Stallions
LEVENTHAN (IRE) , ch , 1998 , bred by Orpendale and Samac foaled in IRE and imported from U.K. in 1998, ( see GSB v : 44,
p : 1074 ), by Wolfhound (USA), out of Hamama (USA), by Majestic Light (USA)
LOCKTON (GB) , ch , 1984 , bred by Alan Gibson foaled in GB and imported from U.K. in 1989, ( see GSB v : 40, p : 227 ), by
Moorestyle (GB), out of Bridestones (GB), by Jan Ekels (GB)
LONG RUN , b , 2000 , bred by İsmail Hadioğlu, by Holding Society (GB), out of Elzem, by Commanche Run (GB) (See v:3,
p:56)
LOVE AGREEMENT (GB) , ch , 1995 , bred by Lariston Blood Stock foaled in GB and imported from U.K. in 1995, ( see GSB
v : 43, p : 2073 ), by Midyan (USA), out of Royal Agreement (USA), by Vaguely Noble (IRE)
LUGANO , ch , 1998 , bred by Şerafettin Gedik, by Galetto (FR), out of Luth De Saphir (FR), by Guadanini (FR) (See v:2, p:79)
MANAS (IRE) , b , 1997 , bred by T. J. Hurley foaled in IRE and imported from U.K. in 1997, ( see GSB v : 44, p : 1099 ), by
Soviet Lad (USA), out of Hear Me (IRE), by Simply Great (FR)
MANILA (USA) , b , 1983 , bred by Edwardo Cojuangco foaled in USA and imported from USA in 1996, ( see Am. SB v : 29, p :
989 ), by Lyphard (USA), out of Dona Ysidra (USA), by Le Fabuleux (FR)
MARLIN (USA) , b , 1993 , bred by Marlin Syndıcate foaled in USA and imported from ARG in 2000, (see Am.SB. Electronic),
by Sword Dance (IRE), out of Syrian Summer (USA), by Damascus (USA)
MAYNATAY , b , 1996 , bred by Kamil Levent Kitapçı, by Natıve Procıda, out of Stage Door East, by Yemken (GB) (See v:2,
p:123)
MEDYA , b , 1996 , bred by Mehmet Kurt, by Second Set (IRE), out of Straw Beret (USA), by Chief's Crown (USA) (See v:2,
p:124)
MEHTER I , b , 1984 , bred by Ganime Karabucak, by Running Mill (GB), out of Florıs, by Our Guile (GB) (See v:1, p:42)
MERDOĞLU , b , 2000 , bred by A. İhsan Kaya, by Common Grounds (GB), out of Fighting Arethusa (IRE), by Never So Bold
(IRE) (See v:3, p:64)
MODAL (GB) , b , 1997 , bred by Mrs R. J. M. and D. F.Powell foaled in GB and imported from U.K. in 1997, ( see GSB v : 44, p
: 1927 ), by Rock City (IRE), out of Ominous (GB), by Dominion (GB)
MOHAÇ I , ch , 1991 , bred by Sait Varlı, by İmamoğlu, out of Ridaniye, by Kilikya (See v:1, p:103)
MOKA , b , 2000 , bred by Faruk Molu, by İnfisah, out of Flamma Vestalis (IRE), by Waajib (IRE) (See v:3, p:66)
MON AMOUR I , b , 1989 , bred by Sabahattin Uluçay, by Amour, out of Espri, by Robın Hood (See v:3, p:309)
MOUNTAIN CAT (USA) , b , 1990 , bred by Overbrook Farm foaled in USA and imported from USA in 1999,( see Am.SB.
Electronic), by Storm Cat (USA), out of Always Mint (USA), by Key To The Mint (USA)
MR BLACK , b , 1990 , bred by Ahmet Tokdemir, by Bachelor Party (IRE), out of Prıncess Fatıma, by Mummy's Pet (GB) (See
v:1, p:99)
MR EKINOKS (GB) , ch , 1997 , bred by Roldvale Ltd foaled in GB and imported from U.K. in 1997, ( see GSB v : 44, p : 1109 ),
by Primo Dominie (GB), out of Hello Cuddles (GB), by He Loves Me (GB)
165
Türkiye’de Tayları Bulunan Yurtiçindeki Aygırlar
Alphabetic List of Turkish Based Stallions
MUJTAHID (USA) , ch , 1988 , bred by Mr. and Mrs. D. Johnson foaled in USA and imported from U.K. in 1997, ( see Am. SB v :
31 ), by Woodman (USA), out of Mesmerize (GB), by Mill Reef (USA)
MUTAMANNI (GB) , b , 1990 , bred by Shadwell Estate Company Ltd foaled in GB and imported from U.K. in 1995, ( see GSB v
: 42, p : 225 ), by Sadler's Wells (USA), out of Betty's Secret (USA), by Secretariat (USA)
MY GRANDSON (GB) , b , 1998 , bred by C. C. Bromley and Son foaled in GB and imported from U.K. in 1998, ( see GSB v :
44, p : 2761 ), by Missed Flight (GB), out of Tree Frog (IRE), by Lomond (USA)
NATIVE PROCIDA , b , 1988 , bred by Muammer Kitapçı, by Procida (USA), out of Angelina D'or (IRE), by Sun Prince (IRE)
(See v:1, p:6)
NEWMAN , ch , 2000 , bred by Nevzat Seyok, by Manila (USA), out of Cybill (IRE), by Law Society (USA) (See v:3, p:43)
NITRO (GB) , b, 1997 , bred by Cheveley Park Stud Ltd foaled in GB and imported from U.K. in 1997, ( see GSB v : 44, p : 1426 ),
by Primo Dominie (GB), out of La Piaf (FR), by Fabulous Dancer (USA)
NUH DAYI , gr , 2002 , bred by Cemal Başkan, by Ocean Crest (USA), out of Blue Ice, by Wouter Raaphorst (HOL) (See v:3,
p:26)
NURSULTAN , b , 1993 , bred by Sadık Eliyeşil, by Cossack Guard (USA), out of Fıorella, by Karayel (See v:1, p:40)
NUSA DUA , b , 2000 , bred by Nursel Narin, by Distant Relative (IRE), out of Damla I, by Kampala (GB) (See v:3, p:45)
OCEAN CREST (USA) , b , 1991 , bred by Arthur I. Appleton foaled in USA and imported from USA in 1999, (see Am.SB.
Electronic), by Storm Bird (CAN), out of S.s. Aroma (USA), by Seattle Slew (USA)
OLD BOND , b , 1991 , bred by Semiral Bilbaşar, by Eastern Star, out of Bonny, by Welsh Pageant (FR) (See v:1, p:19)
ORTAK (IRE) , b , 1995 , bred by Miss Isobel Leonard foaled in IRE and imported from U.K. in 1995, ( see GSB v : 43, p : 1560 ),
by Don't Forget Me (IRE), out of Miss Busybody (IRE), by Phardante (FR)
OZANIM , gr , 1998 , bred by Uğur Alp Atan, by Abrek, out of Tahiti Beach (GB), by Slip Anchor (GB) (See v:2, p:128)
PARDON (FR) , b , 1999 , bred by Sıx C Bloodstock and Holdings Ltd foaled in FR and imported from FR in 1999, ( see SBF v :
052 ), by Red Ransom (USA), out of Limanda (IRE), by Astronef (IRE)
PATARA PRINCE , b , 1994 , bred by Mehmet Necdet Narin, by Private Tender (GB), out of Tender Bender (IRE), by Prince
Tenderfoot (USA) (See v:1, p:123)
PERFECT STORM , b , 2000 , bred by İsmail Cider and Gürhan Şevket Özbelge, by Hennessy (USA), out of Sense Of Urgency
(USA), by Quest For Fame (GB) (See v:3, p:177)
PERUGINO STAR (IRE) , ch , 2000 , bred by Jockey Hall Stud foaled in IRE and imported from U.K. in 2000, ( see GSB v : 44,
p : 1054 ), by Perugino (USA), out of Green Side (USA), by Green Dancer (USA)
Died in 2006
RAKAN (USA) , b , 1987 , bred by Edward A. Seltzer foaled in USA and imported from U.K. in 1989, ( see Am. SB v : 31 ), by
Danzig (USA), out of Over Your Shoulder (USA), by Graustark (USA)
166
Türkiye’de Tayları Bulunan Yurtiçindeki Aygırlar
Alphabetic List of Turkish Based Stallions
RAMADAN , ch , 1993 , bred by Sadık Eliyeşil, by Rainbow Quest (USA), out of Broad Halo (USA), by Halo (USA) (See v:1,
p:20)
Died in 2006
RED BISHOP (USA) , b , 1988 , bred by Pillar Stud, Inc. foaled in USA and imported from USA in 1998, ( see Am. SB v : 31 ), by
Silver Hawk (USA), out of La Rouquine (GB), by Silly Season (USA)
RIVER SPECIAL (USA) , ch , 1990 , bred by Mr.& Mrs. John C. Mabee foaled in USA and imported from USA in 1998, (see
Am.SB. Electronic), by Riverman (USA), out of Nijinska Street (USA), by Nijinsky (CAN)
ROYAL ABJAR (USA) , ch , 1991 , bred by Delong Road Stable Inc. foaled in USA and imported from USA in 2001, (See Am. SB.
Electronic), by Gone West (USA), out of Encorelle (FR), by Arctic Tern (USA)
SABRİBEY (GB) , b , 1997 , bred by Woodditton Stud Ltd foaled in GB and imported from U.K. in 1997, ( see GSB v : 44, p :
2834 ), by Bin Ajwaad (IRE), out of Vicenza (GB), by Old Vic (GB)
SAM HOLME (IRE) , b , 1994 , bred by Özkan İşgüden foaled in IRE and imported from U.K. in 1994, ( see GSB v : 43 ), by
Fools Holme (USA), out of Smart As Paint (USA), by Caerleon (USA)
SARCA , b , 1999 , bred by Sadettin Atığ, by Sarhoob (USA), out of Ca Gene (FR), by General Holme (USA) (See v:2, p:23)
SEA HERO (USA) , b , 1990 , bred by Paul Mellon foaled in USA and imported from USA in 1999, (see Am.SB. Electronic), by
Polish Navy (USA), out of Glowing Tribute (USA), by Graustark (USA)
SERDARBEY , b , 1988 , bred by Halis Kökbudak, by Çakabey I, out of Karaceylan, by Karayel (See v:1, p:65)
SERHANBEY (GB) , ch , 1999 , bred by P. and Mrs Venner foaled in GB and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v : 44, p :
3072 ), by Most Welcome (GB), out of Valadon (IRE), by High Line (GB)
SHEER HONOR , b , 1997 , bred by Ercan Ekenler, by Highest Honor (FR), out of Sheer Innocence (GB), by Shirley Heights
(GB) (See v:2, p:119)
SHINING STEEL (GB) , b , 1986 , bred by H. J. Joel foaled in GB and imported from FR in 1997, ( see GSB v : 41, p : 991 ), by
Kris (GB), out of Lady Moon (GB), by Mill Reef (USA)
SHREWD IDEA (GB) , b , 1990 , bred by Sheikh Mohammed Bin Rashid al Maktoum foaled in GB and imported from USA in
1998, ( see GSB v : 42, p : 617 ), by Alleged (USA), out of Domludge (USA), by Lyphard (USA)
SIR IVY , b , 1999 , bred by Sadettin Atığ, by Our Emblem (USA), out of Sassy Ivy (USA), by Sir Ivor (USA) (See v:2, p:116)
SİVRİHİSARLI , ch , 1995 , bred by Burhan Sölpük, by Barnato (USA), out of Biliyormusunuz Kim, by Vidar (See v:1, p:16)
SORGUNBEYİ , b , 1996 , bred by Nevzat Ünlü, by Golden Prınce, out of Pearl, by Al Murtajaz (USA) (See v:2, p:103)
SOUND OF SILENCE (IRE) , b , 1998 , bred by John Foley foaled in IRE and imported from U.K. in 1998, ( see GSB v : 44, p :
2311 ), by Mukaddamah (USA), out of Sagrada (GER), by Primo Dominie (GB)
SOYLU KAN , b , 1996 , bred by A. İhsan Kaya, by Sun Music (IRE), out of Nurkız, by Running Mill (GB) (See v:2, p:99)
Died in 2006
167
Türkiye’de Tayları Bulunan Yurtiçindeki Aygırlar
Alphabetic List of Turkish Based Stallions
SRI PEKAN (USA) , b , 1992 , bred by Hargur Sexton and Sandra Elisworth foaled in USA and imported from USA in 2002, (see
Am.SB. Electronic), by Red Ransom (USA), out of Lady Godolphin (USA), by Son Ange (USA)
STAR GREY (FR) , gr , 1998 , bred by Haras De Manveville foaled in FR and imported from FR in 1998, ( see SBF v : 52 ), by
Highest Honor (FR), out of Formidable Flight (GB), by Formidable (USA)
STARKBUCK , b , 1999 , bred by Muammer Kitapçı, by Mujtahid (USA), out of Top Image (GB), by High Top (IRE) (See v:2,
p:132)
STRIKE THE GOLD (USA) , ch , 1988 , bred by Calumet Farm foaled in USA and imported from USA in 1998, ( see Am. SB v :
31 ), by Alydar (USA), out of Majestic Gold (USA), by Hatchet Man (USA)
SUN MUSIC (IRE) , b , 1991 , bred by Sheikh Mohammed Bin Rashid al Maktoum foaled in IRE and imported from U.K. in 1994,
( see GSB v : 42, p : 903 ), by Sadler's Wells (USA), out of Golden Opinion (USA), by Slew O'gold (USA)
SUNDAY SURPRISE , b , 1993 , bred by Aydoğan San, by Hoy (GB), out of Aquaplane (IRE), by Kings Lake (USA) (See v:1,
p:6)
SÜMEN , b , 1996 , bred by Kaya Erkkul, by Private Tender (GB), out of Razzberry (FR), by Be My Guest (USA) (See v:2,
p:109)
SÜPERTAY , b , 1991 , bred by Erdoğan Atay, by Superlative (IRE), out of Housework (GB), by Homing (GB) (See v:1, p:57)
ŞAFAK II , b , 1993 , bred by Oya Erkkul, by Cossack Guard (USA), out of Michael's Niece (GB), by Great Nephew (GB) (See
v:1, p:80)
T-SHIRT (IRE) , ch , 1997 , bred by Brian Donlon foaled in IRE and imported from U.K. in 1997, ( see GSB v : 44, p : 294 ), by
Forest Wind (USA), out of Blissful Evening (GB), by Blakeney (GB)
TAHAKAAN (GB) , b ,1997 , bred by Tim and Mrs Seaton foaled in GB and imported from U.K. in 1997, ( see GSB v : 44, p : 57 ),
by Rock City (IRE), out of All Risks (IRE), by Pitcairn (IRE)
TARSUS , ch , 1996 , bred by Murat Karasu, by Barnato (USA), out of Güldem II, by Running Mill (GB) (See v:2, p:53)
TAŞKIN , b , 1995 , bred by Osman Aksungur, by Hoy (GB), out of Mıstral , by Novius (FR) (See v:1, p:82)
Died in 2005
TENDER'S SON , b , 1993 , bred by N. Narin, by Tender Prınce, out of Sainte Victoire (FR), by Exbury (FR) (See v:1, p:106)
Died in 2006
TENDER DAD (GB) , b , 1995 , bred by C. N. Williams foaled in GB and imported from U.K. in 1995, ( see GSB v : 43, p : 2698 ),
by Damister (USA), out of Yonge Tender (GB), by Tender King (IRE)
TENDER PRINCE , b , 1985 , bred by Mehmet Necdet Narin, by Sandhurst Prince (IRE), out of Tender Bender (IRE), by Prince
Tenderfoot (USA) (See v:1, p:123)
THESKELO (GB) , b , 1998 , bred by Miss M. E. Gibbon foaled in GB and imported from U.K. in 1998, ( see GSB v : 44, p :
2199 ), by Muhtarram (USA), out of Regatta (GB), by Mtoto (GB)
THUNDER BOLT I , ch , 1990 , bred by Mehmet Kurt, by Niniski (USA), out of Mirror (GB), by Sharpman (IRE) (See v:3,
p:309)
168
Türkiye’de Tayları Bulunan Yurtiçindeki Aygırlar
Alphabetic List of Turkish Based Stallions
THYPHONIC RISING , b , 1992 , bred by Halim Celaloğlu, by Castle Rising (GB), out of Hazel Harmony, by Close Harmony
(GB) (See v:1, p:55)
TOP COMAS , gr , 1994 , bred by Emin Çılgın, by George Thomas, out of Hanky Penky, by Yemken (GB) (See v:1, p:53)
TOP PLAY , b , 1997 , bred by Fatma Serpil Ataman, by Play Boy I, out of Topless, by Castle Rising (GB) (See v:2, p:132)
TOS DANCER (IRE) , b , 2000 , bred by Michael Finn Jnr foaled in IRE and imported from U.K. in 2000, ( see GSB v : 44 ), by
Danehill Dancer (IRE), out of Bold Display (USA), by Green Dancer (USA)
TOYOTA I , b , 1992 , bred by Nusret Balkaroğlu, by Aristocrat (GB), out of Canada, by Castle Rising (GB) (See v:1, p:21)
TRAPPER , ch , 1994 , bred by Tarık Aydın, by Knight Line Dancer (IRE), out of Elemis (USA), by Sir Ivor (USA) (See v:1,
p:36)
TURAÇ (IRE) , ch , 1997 , bred by Denis McDonnell foaled in IRE and imported from U.K. in 1997, ( see GSB v : 44, p : 1314 ),
by Grand Lodge (USA), out of Key Tothe Minstrel (USA), by The Minstrel (CAN)
UĞURKAN , b , 1991 , bred by Ali Celalettin Alkan, by Uğurtay, out of Asoof (GB), by Milford (GB) (See v:1, p:8)
ULAKLI , ch , 1994 , bred by Atilla Özsoy, by Lockton (GB), out of Lapaloma, by My Volga Boatman (USA) (See v:1, p:70)
UNACCOUNTED FOR (USA) , b , 1991 , bred by Derry Meeting Farm Brushwood foaled in USA and imported from USA in
2002, ( see Am. SB v : 31 ), by Private Account (USA), out of Mrs. Jenney (USA), by The Minstrel (CAN)
VAN DAMME (IRE) , b , 1994 , bred by Jiloca Ltd. foaled in IRE and imported from U.K. in 1994, ( see GSB v : 43, p : 912 ),
by Bob Back (USA), out of Global View (IRE), by Vision (USA)
VELOCIRAPTOR (GB) , b , 1996 , bred by Mrs C. Linke foaled in GB and imported from U.K. in 1996, ( see GSB v : 43, p : 371 ),
by Deploy (GB), out of Carly-B (IRE), by Commanche Run (GB)
VIEUX MOGHOL (FR) , b , 1992 , bred by Anne Marie D'Estainville foaled in FR and imported from FR in 1992, ( see SBF v : 45,
p : 307 ), by Baby Turk (IRE), out of Vieille Reine (FR), by Rex Magna (FR)
VOLCANO , b , 1990 , bred by Şerafettin Gedik, by Villeroy I (FR), out of Les Libellules (FR), by Hul A Hul (USA) (See v:1,
p:72)
WEST BY WEST (USA) , b , 1989 , bred by Walmac Int L foaled in USA and imported from ARG in 2000, (See Am. SB.
Electronic), by Gone West (USA), out of West Turn (USA), by Cox's Ridge (USA)
YAVUZ STAR , b , 2001 , bred by Hasan Ölçer, by Distant Relative (IRE), out of Cındy I, by My Volga Boatman (USA) (See
v:3, p:39)
YAVUZTAY (USA) , ch , 1996, bred by Mary Anne Parris foaled in USA and imported from USA in 1996, (see Am.SB. Electronic ),
by Mane Minister (USA), out of Lady Of Grace (USA), by Thanks To Tony (USA)
YILDIZ (USA) , b , 1997 , bred by Orpendale John R. Gaines and Thoroughbreds foaled in USA and imported from USA in 1997,
(see Am.SB. Electronic), by Manila (USA), out of Ticket To Sail (USA), by Sails Pride (USA)
YOUNG PRINCE , ch , 1985 , bred by Hasan Adalı, by Toraman, out of Bader, by Bülent (See v:1, p:11)
169
Türkiye’de Tayları Bulunan Yurtiçindeki Aygırlar
Alphabetic List of Turkish Based Stallions
ZAPTİYE , b , 1997 , bred by İbrahim Ergun Çelikoğlu, by Hoy (GB), out of Sun Rıse I, by Castle Rising (GB) (See v:2, p:125)
ZORBAZ (USA) , ch , 2000 , bred by Pacelco S.A. Barronstown Stud. foaled in USA and imported from USA in 2000, (see Am.SB.
Electronic), by King Of Kings (IRE), out of Optimistic Lass (USA), by Mr. Prospector (USA)
170
TÜRKİYE’DE TAYLARI
BULUNAN YURT DIŞINDAKİ
AYGIRLAR
STALLIONS STANDING ABROAD WITH FOALS
BORN IN TURKEY
Türkiye’de Tayları Bulunan Yurtdışındaki Aygırlar
Stallions Standing Abroad With Foals Born in Turkey
ACT ONE (GB) , gr , 1999 , by In The Wings (GB) , out of Summer Sonnet (GB) , by Baillamont (USA)
BAHAMIAN BOUNTY (GB) , ch , 1994 , by Cadeaux Genereux (GB) , out of Clarentia (IRE) , by Ballad Rock (IRE)
CATCHER IN THE RYE (IRE) , b , 2000 , by Danehill (USA) , out of Truly A Dream (IRE) , by Darshaan (GB)
ELUSIVE CITY (USA) , b , 2000 , by Elusive Quality (USA) , out of Star Of Paris (USA) , by Dayjur (USA)
FIVE STAR DAY (USA) , ch , 1996 , by Carson City (USA) , out of Reggie V (USA) , by Vanlandingham (USA)
INDIAN RIDGE (IRE) , ch , 1983 , by Ahonoora (GB) , out of Hillbrow (GB) , by Swing Easy (USA)
IRON MASK (USA) , b , 1998 , by Danzig (USA) , out of Raise A Beauty (USA) , by Alydar (USA)
JOHANNESBURG (USA) , b , 1999 , by Hennessy (USA) , out of Myth (USA) , by Ogygian (USA)
KEY OF LUCK (USA) , b , 1991 , by Chief's Crown (USA) , out of Balbonella (FR) , by Gay Mecene (USA)
MULL OF KINTYRE (USA) , b , 1997 , by Danzig (USA) , out of Retrospective (USA) , by Easy Goer (USA)
NIGHT SHIFT (USA) , b , 1980 , by Northern Dancer (CAN) , out of Ciboulette (CAN) , by Chop Chop (USA)
NO EXCUSE NEEDED (GB) , ch , 1998 , by Machiavellian (USA) , out of Nawaiet (USA) , by Zilzal (USA)
NUMEROUS (USA) , b , 1991 , by Mr. Prospector (USA) , out of Number (USA) , by Nijinsky (CAN)
ORPEN (USA) , b , 1996 , by Lure (USA) , out of Bonita Francita (CAN) , by Devils Bag (USA)
SELKIRK (USA) , ch , 1988 , by Sharpen Up (GB) , out of Annie Edge (IRE) , by Nebbiolo (GB)
SPARTACUS (IRE) , b , 2000 , by Danehill (USA) , out of Teslemi (USA) , by Ogygian (USA)
SULAMANI (IRE) , b , 1999 , by Hernando (FR) , out of Soul Dream (USA) , by Alleged (USA)
WOODMAN (USA) , ch , 1983 , by Mr. Prospector (USA) , out of Playmate (USA) , by Buckpasser (USA)
171
İTHAL KISRAKLAR
IMPORTED MARES
2006 Yılında İthal Edilen Kısraklar – Imported Mares in 2006
ABBEVILLE (GB) , gr , 1999 , by Highest Honor (FR) , out of Altamura (USA), imported from GB ( See GSB v : 44 p
: 67)
ANTIPODES (USA) , gr , 1998 , by Pleasant Colony (USA) , out of La Grande Epoque (USA), imported from IRE (See
Am.SB. Electronic)
AQRABA (GB) , b , 1996 , by Polish Precedent (USA) , out of Aquaba (USA), imported from IRE ( See GSB v : 43 p :
103)
ARMATRADING (IRE) , ch , 2002 , by Rossini (USA) , out of Queenfisher (GB), imported from IRE ( See GSB v :
45)
ASHJAAN (USA) ,gr , 1997 , by Silver Hawk (USA),out of Shadayid (USA), imported from IRE (See Am.SB. Electronic)
BECADA (GER) , ch , 1998 , by Cadeaux Genereux (GB) , out of Bearall (IRE), imported from IRE ( See Ger. SB v :
35)
BERENIQUE (IRE) , ch , 2001 , by Bering (GB) , out of Rose Paille (FR), imported from IRE ( See GSB v : 45 p :
2936)
BUSACO RIDGE (IRE) , b , 2002 , by Night Shift (USA) , out of Harry's Irish Rose (USA), imported from IRE ( See
GSB v : 45 p : 2122)
CHASTITY (FR) , b , 2000 , by Highest Honor (FR) , out of Ruffle (FR), imported from IRE ( See SBF v : 53)
CIMAISE (FR) , ch , 2001 , by Bering (GB) , out of Spectre (USA), imported from GB ( See SBF v : 54)
DELUGE (GB) , ch , 1996 , by Rainbow Quest (USA) , out of Discomatic (USA), imported from GB ( See GSB v : 43
p : 626)
EASTERN BABY (IRE) , b , 2002 , by General Monash (USA) , out of Broadway Rosie (GB), imported from IRE ( See
GSB v : 45 p : 1592)
EMERALD CUT (GB) , ch , 1996 , by Rainbow Quest (USA) , out of Hatton Gardens (IRE), imported from GB ( See
GSB v : 43 p : 994)
EUPHORIA (GB) , b , 2002 , by Unfuwain (USA) , out of Maria Isabella (FR), imported from IRE ( See GSB v : 45 p :
725)
FIZZY POP (GB) , b , 1999 , by Robellino (USA) , out of Maria Isabella (FR), imported from GB ( See GSB v : 44 p :
1605)
GENESIS (GB) , ch , 1996 , by Rainbow Quest (USA) , out of Talented (GB), imported from IRE ( See GSB v : 43 p :
2447)
HELLOIMUSTBEGOING (USA) , b , 1999 , by Red Ransom (USA) , out of Arsaan (USA), imported from IRE (See
Am.SB. Electronic)
IDA LUPINA (IRE) , b , 1995 , by Statoblest (GB) , out of Alpine Symphony (IRE), imported from IRE ( See GSB v :
43 p : 52)
JEWEL ON THE NILE (IRE) , b , 2002 , by Desert Style (IRE) , out of Cartier Bijoux (IRE), imported from IRE ( See
GSB v : 45 p : 1646)
JOHNNY AND CLYDE (USA) , ch , 1998 , by Sky Classic (CAN) , out of Starstruck Gal (USA), imported from IRE
(See Am.SB. Electronic )
LA BAMBOOCHA (IRE) , gr , 2002 , by King Of Kings (IRE) , out of Check Bid (USA), imported from IRE ( See GSB
v : 45 p : 1677)
LADY NATUSCHKA (IRE) , b , 1998 , by Sadler's Wells (USA) , out of Natuschka (IRE), imported from IRE ( See
GSB v : 44 p : 1845)
LOUISE PARIS (IRE) , b , 2002 , by Soviet Star (USA) , out of Avantage Service (IRE), imported from IRE ( See GSB
v : 45 p : 1462)
173
2006 Yılında İthal Edilen Kısraklar – Imported Mares in 2006
LOVE AND ADVENTURE (USA) , b , 1998 , by Halling (USA) , out of La Romance (USA), imported from IRE (See
Am.SB. Electronic )
MARGUERITE DE VINE (GB) , b , 1999 , by Zilzal (USA) , out of Push A Button (IRE), imported from GB ( See
GSB v : 44 p : 2128)
MOLDOVA (USA) , b , 2002 , by Chester House (USA) , out of Cyrillic (USA), imported from IRE ( See Am. SB v :
31)
MRS LURE (USA) , b , 2000 , by Lure (USA) , out of Magic Lass (USA), imported from IRE ( See Am. SB v : 31)
NIGHT MAIDEN (USA) , b , 2002 , by Saint Ballado (CAN) , out of Midnight Air (USA), imported from GB ( See Am.
SB v : 31)
NOA NOA (IRE) , b , 2001 , by Beat Of Drums (GB) , out of Drifa (ITY), imported from IRE ( See GSB v : 45 p :
1873)
ONTHEREBOUND (USA) , b , 1996 , by Dayjur (USA) , out of Heartbreak (USA), imported from GB( See Am.SB.
Electronic )
PAOENIA (IRE) , ch , 1998 , by Pelder (IRE) , out of Tropicaro (FR), imported from IRE ( See GSB v : 44 p : 2774)
PRINCESS GALINA (IRE) , b , 1998 , by Spectrum (IRE) , out of Princess Pavlova (IRE), imported from IRE ( See
GSB v : 44 p : 2110)
PRINCESS RENESIS (IRE) , gr , 2001 , by Perugino (USA) , out of Tajarib (IRE), imported from IRE ( See GSB v :
45 p : 3206)
RABIUSA (IRE) , b , 1999 , by Sadler's Wells (USA) , out of Ratafia (GB), imported from GB ( See GSB v : 44 p :
2174)
ROMANZA (GB) , b , 2001 , by In The Wings (GB) , out of Ela Romara (GB), imported from GB ( See GSB v : 45 p :
341)
SAFE EXIT (FR) , b , 1995 , by Exit To Nowhere (USA) , out of Safriya (IRE), imported from IRE ( See SBF v : 48)
SARENNE (GB) , b , 2001 , by Deser Sun (GB) , out of Fabulous Pet (IRE), imported from GB ( See GSB v : 45 p :
372)
SEA BLUE (GB) , b , 2000 , by In The Wings (GB) , out of Aquamarine (IRE), imported from IRE ( See GSB v : 44 p :
122)
STANDS TO REASON (USA),b , 1999 , by Gulch (USA) , out of Sheer Reason (USA), imported from IRE ( See Am.SB.
Electronic)
STAR FLICKER (CAN) , b , 1999 , by Woodman (USA) , out of Little Star Vicky (CAN), imported from IRE (See
Am.SB. Electronic )
STAR ON MY FLAG (USA) , b ,1995, by Personal Flag (USA), out of Silver Symphony (USA), imported from IRE (See
Am.SB. Electronic)
STARLINE (GER) , ch , 2001 , by Trempolino (USA) , out of Santina (GER), imported from IRE ( See Ger. SB v : 36)
STOP THE TRAFFIC (IRE) , b , 1997 , by College Chapel (GB) , out of Miss Bagatelle (GB), imported from IRE ( See
GSB v : 44 p : 1699)
SUR LES POINTES (IRE) , b , 2000 , by Sadler's Wells (USA) , out of Sequel (IRE), imported from IRE ( See GSB v :
44 p : 2390)
TAKARIYA (IRE) , b , 1996 , by Arazi (USA) , out of Takarouna (USA), imported from IRE ( See GSB v : 43 p :
2444)
UNDERCOVER SOLDIER (USA) , b , 2002 , by Lost Soldier (USA) , out of Secret Sabre (USA), imported from IRE
(See Am.SB. Electronic)
VALLERIA (GB) , b , 1996 , by Sadler's Wells (USA) , out of Valdara (GB), imported from IRE ( See GSB v : 43 p :
2586)
174
2006 Yılında İthal Edilen Kısraklar – Imported Mares in 2006
WEST SIDE AUCTION (GB) , b , 2002 , by Benny The Dip (USA) , out of Select Sale (GB), imported from GB ( See
GSB v : 45 p : 1077)
WESTERNIZE (USA) , b , 2000 , by Gone West (USA) , out of Palme D'or (IRE), imported from USA ( See Am. SB v
: 31)
175
İTHAL TAYLAR
IMPORTED FOALS
2006 Yılında İthal Edilen lthal Taylar – Imported Foals in 2006
Name
Date
of birth Color Sex
Sire
Dam
Exp.
Country
Stubook
referance
Unnamed
2006
ch
c
Five Star Day (USA)
Star On My Flag (USA)
IRE
GSB
46
SACHTMO (IRE)
2006
b
f
Mull Of Kintyre (USA)
Eastern Baby (IRE)
IRE
GSB
46
AD VICTORIAM (IRE)
2006
b
f
Night Shift (USA)
Fizzy Pop (GB)
IRE
GSB
46
INVINCIBLE SON (IRE)
2006
b
c
Orpen (USA)
Safe Exit (FR)
IRE
GSB
46
WOODMANS GIRL (IRE)
2006
ch
f
Woodman (USA)
Undercover Soldier (USA)
IRE
GSB
46
177
İHRAÇ ATLAR
EXPORTED HORSES
2006 Yılı İhraç Atlar – Exported Horses In 2006
ALİCANTE , b, f, 2002 , bred by Levent Sarıkaya, by Marju (IRE), out of Khaydara (IRE), by Indian King (USA) (see
v : 3, p : 102), Sent to FR
ALSANCAKTAR , ch, c, 2003 , bred by Ahmet Aydın Doğan, by Lear White (USA), out of My Lıly, by Mıchael
Jackson (see v : 3, p : 137), Sent to BUL
ANATOLIAN DANCER , b, c, 1999 , bred by Hasan Özcan Kızılkaya, by Brief Truce (USA), out of Princess Pavlova
(IRE), by Sadler's Wells (USA) (see v : 2, p : 106), Sent to BUL
BEGİMGİL , b, f, 2001 , bred by Tahsin Begimgil, by Always A Classic (CAN), out of Kuzey Rüzgarı, by Czaravich
(USA) (see v : 3, p : 105), Sent to IRA
BORAKS , b, c, 2002 , bred by Ahmet Aydın Doğan, by Bin Ajwaad (IRE), out of Booty, by Mıchael Jackson (see v :
3, p : 27), Sent to BUL
BURCUCAN , ch, f, 2002 , bred by Can Saltukoğlu, by Bijou D'inde (GB), out of Mılady, by On The Rocks (see v : 3,
p : 128), Sent to BUL
GÜLŞENİM , b, f, 1999 , bred by Ahmet Cemal Kura, by Abrek, out of Ferüze, by Gerald Martin (IRE) (see 1. Sup. to
v 3, p : 72), Sent to FR
KOŞ ŞALE , b, f, 2004 , bred by Sedat Özcan, by Cossack Guard (USA), out of Al Şale, by Altın Çocuk (see 1. Sup. to
v 3, p : 4), Sent to BUL
LİBRA , gr, f, 1998 , bred by Ahmet Cemal Kura, by Down The Flag (USA), out of Boz Hatun, by Maradit (IRE) (see
1. Sup. to v 3, p : 101), Sent to FR
LOLİTA , ch, f, 2002 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Bijou D'inde (GB), out of Cihanyandı Lütfiye, by Kılıçaslan
(see v : 3, p : 39), Sent to BUL
MANDALARA (IRE) , ch, f, 1997 , bred by His Highness the Aga Khan's Studs S.C., by Lahib (USA), out of Madiriya
(IRE), by Diesis (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 105), Sent to FR
MANİRETTE , b, f, 2003 , bred by Yaman Zingal, by Manila (USA), out of Fleurette, by My Volga Boatman (USA)
(see v : 3, p : 66), Sent to BUL
MEDICENAL (GB) , b, f, 1990 , bred by Sadettin Atığ, by Robellino (USA), out of Loveville (USA), by Assert (IRE)
(see v : 3, p : 126), Sent to FR
MINNEHAHA (FR) , b, f, 1993 , bred by Ecurie Kura, by Groom Dancer (USA), out of Mondialite (FR), by Habitat
(USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 112), Sent to FR
MÜLLE , ch, f, 1998 , bred by Mustafa Kura, by Dersim, out of Vınya Del Mar, by My Volga Boatman (USA) (see v :
3, p : 136), Sent to FR
OĞLAV , ch, f, 1994 , bred by Ahmet Cemal Kura, by My Volga Boatman (USA), out of Mihre, by Ightham (USA)
(see 1. Sup. to v 3, p : 127), Sent to FR
RETTİN , ch, f, 1997 , bred by Ahmet Cemal Kura, by Down The Flag (USA), out of Yakutiye, by Dersim (see 1. Sup.
to v 3, p : 140), Sent to FR
SAFAYELİ , ch, f, 1998 , bred by Ahmet Cemal Kura, by Down The Flag (USA), out of Mihre, by Ightham (USA) (see
1. Sup. to v 3, p : 146), Sent to FR
SATILMIŞ , ch, f, 1997 , bred by Sedat Üründül, by Down The Flag (USA), out of Entegre, by Roll Of Honour (GB)
(see 1. Sup. to v 3, p : 150), Sent to FR
SİMAY , b, f, 1996 , bred by Ahmet Cemal Kura, by Down The Flag (USA), out of Miray I, by Dersim (see 1. Sup. to v
3, p : 159), Sent to FR
SİMİN , b, f, 1996 , bred by Ahmet Cemal Kura, by Down The Flag (USA), out of Mihre, by Ightham (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 159), Sent to FR
SOPHIE , ch, f, 1992 , bred by Ahmet Cemal Kura, by Dersim, out of Deborah Williams (ITY), by Mill Reef (USA)
(see 1. Sup. to v 3, p : 161), Sent to FR
179
2006 Yılı İhraç Atlar – Exported Horses In 2006
SYSSISS (FR) , b, f, 2001 , bred by Ecurie Kura, by River Bay (USA), out of She's My Lovely (GB), by Sharpo (GB)
(see 1. Sup. to v 3, p : 168), Sent to FR
TO , b, f, 2002 , bred by Esra Çizmeci, by Doyoun (IRE), out of Elmacık, by Suivant (USA) (see v : 3, p : 56), Sent to
FR
TRY AND SEE , b, f, 1999 , bred by Ahmet Cemal Kura, by Wolf (CHI), out of Valerıe, by Precocious (GB) (see 1.
Sup. to v 3, p : 178), Sent to FR
VINYA DEL MAR , b, f, 1991 , bred by Mustafa Kura, by My Volga Boatman (USA), out of Bilmemki, by Lastkıng
(see 1. Sup. to v 3, p : 184), Sent to FR
VİKİ , b, f, 2004 , bred by Hüseyin Türkarslan, by Sea Hero (USA), out of Show Tıme I, by Eastern Star (see 1. Sup. to
v 3, p : 156), Sent to BUL
YA SABIR , b, f, 2004 , bred by Tomris Girgin, by Balkaya, out of Four Leavs, by Palace Pageant (USA) (see 1. Sup.
to v 3, p : 61), Sent to BUL
YAKUTİYE , gr, f, 1991 , bred by Ahmet Cemal Kura, by Dersim, out of Sağdune, by Sky Rocket (USA) (see 1. Sup.
to v 3, p : 188), Sent to FR
YİĞİTEFE , b, c, 2002 , bred by Mediha Aysu, by Mujtahid (USA), out of Diloş, by George Thomas (see v : 3, p : 50),
Sent to BUL
YOLAÇ , b, c, 2002 , bred by Ahmet Aydın Doğan, by Başkurt, out of Fortune, by George Thomas (see v : 3, p : 68),
Sent to BUL
YOUR WIFE NEVER , b, f, 1996 , bred by Ahmet Cemal Kura, by Palace Pageant (USA), out of Santita (GB), by
Charlottown (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 190), Sent to FR
ZÜLBİŞ , b, f, 1998 , bred by Ahmet Cemal Kura, by Down The Flag (USA), out of Miray I, by Dersim (see 1. Sup. to
v 3, p : 192), Sent to FR
180
TÜRK STUDBOOKLARINDA
İSİMSİZ OLUP SONRADAN İSİM
ALAN ATLAR
ADDENDA (NAMES) TO PREVIOUS VOLUMES
Önceki Studbooklarda İsimsiz Olarak Yayınlanan Atlar
Unnamed Horses to Previous Volumes
Vol. 3, p: 67
Vol. 3, p: 132
Vol. 3, p: 49
Vol. 3, p: 99
Vol. 3, p: 132
Vol. 3, p: 149
Vol. 3, p: 217
Vol. 3, p: 3
Vol. 3, p: 62
Vol. 3, p: 80
Vol. 3, p: 100
Vol. 3, p: 104
Vol. 3, p: 109
Vol. 3, p: 130
Vol. 3, p: 185
Vol. 3, p: 195
Vol. 3, p: 2
Vol. 3, p: 99
Vol. 3, p: 103
Vol. 3, p: 172
1. Sup. to v 3, p : 2
1. Sup. to v 3, p : 3
1. Sup. to v 3, p : 11
1. Sup. to v 3, p : 13
1. Sup. to v 3, p : 13
1. Sup. to v 3, p : 16
1. Sup. to v 3, p : 16
1. Sup. to v 3, p : 22
1. Sup. to v 3, p : 23
1. Sup. to v 3, p : 28
1. Sup. to v 3, p : 29
1. Sup. to v 3, p : 32
1. Sup. to v 3, p : 36
1. Sup. to v 3, p : 37
1. Sup. to v 3, p : 38
1. Sup. to v 3, p : 42
1. Sup. to v 3, p : 44
1. Sup. to v 3, p : 51
1. Sup. to v 3, p : 56
1. Sup. to v 3, p : 58
1. Sup. to v 3, p : 60
1. Sup. to v 3, p : 68
1. Sup. to v 3, p : 68
1. Sup. to v 3, p : 71
1. Sup. to v 3, p : 77
1. Sup. to v 3, p : 87
1. Sup. to v 3, p : 88
1. Sup. to v 3, p : 91
1. Sup. to v 3, p : 94
1. Sup. to v 3, p : 97
1. Sup. to v 3, p : 99
1. Sup. to v 3, p : 102
1. Sup. to v 3, p : 108
FLAYING NOBLE, b,f, (2000) by Atilla I - Flyıng Gırl I
BABACANBEY, ch,c, (2000) by Atilla I - Mısty II
LADY OF SKY, b,f, (2001) by Buharalı - Dılaıla
AKÇANBEY, b,c, (2001) by Tropıcana I - Karagüzeli
ÖZBELKIS, b,f, (2001) by Tropıcana I - Mısty II
REŞO, b,c, (2001) by Tropıcana I - Özbekhatun
HALLAÇGÜZELİ, b,f, (2001) by Tropıcana I - Yavuzeli
MAZLUM, b,c, (2002) by Tropıcana I - Akçagelin
KORKMAZBEY, b,c, (2002) by Tropıcana I - Felıgırl
MOON DANCER, b,c, (2002) by Moon Shıne - Gülbeşeker
MOON LOVER, ch,f, (2002) by Moon Shıne - Karolein
BAYSÖZGÜLÜ, b,f, (2002) by Tropıcana I - Konyalım
CANTOPRAK, b,c, (2002) by Tropıcana I - Lady Tala
BERTUĞBEY, b,c, (2002) by Atilla I - Mıss Elif
DİNDAR, b,c, (2002) by Tropıcana I - Simla
YILDIZTAY, b,f, (2002) by Tropıcana I - Şirine
MASQINATO, b,c, (2003) by Mutamanni (GB) - Agrilya
HAYRATLI, b,c, (2003) by Sri Pekan (USA) - Karasevdali (IRE)
BAHTSIZ, ch,f, (2003) by Marlin (USA) - Kızı
SAMSON, ch,f, (2003) by Sam Holme (IRE) - Sam Premıer
SHARM AL SHAIKH, ch,c, (2004) by Eagle Eyed (USA) - Agrilya
ERQUALITY, ch,c, (2004) by Manila (USA) - Akdeniz I
ONBEŞ, b,f, (2004) by Asakir (GB) - Asalet Müftiyesi (IRE)
YAVUZSULTAN, b,c, (2004) by Distant Relative (IRE) - Atalanta I
MADENCİ BABA, b,c, (2004) by Sri Pekan (USA) - Ateşböceği
BİBLO, b,f, (2004) by Al's Theatre (USA) - Bages (IRE)
DANCING MASTER, ch,f, (2004) by Royal Abjar (USA) - Balikçil (GB)
BEST AMOUR, b,c, (2004) by Mon Amour I - Best Flower
BAYEZİT, b,c, (2004) by Common Grounds (GB) - Beverly
ONSEKİZ, b,f, (2004) by Royal Abjar (USA) - Busecik (GB)
CEMİL, b,c, (2004) by Ocean Crest (USA) - Cam Göbeği (IRE)
ON, b,c, (2004) by Rakan (USA) - Cazibe
VAN HORN, ch,c, (2004) by Mountain Cat (USA) - Classic Command (USA)
ENDEVİA, b,f, (2004) by Eagle Eyed (USA) - Contrary (USA)
YİRMİ, b,c, (2004) by Royal Abjar (USA) - Crypto Slew (USA)
UNKNOWN ARTIST, b,c, (2004) by Distant Relative (IRE) - Danzig's Mistress (USA)
DEFNE, ch,f, (2004) by River Special (USA) - Desert Rose
ONYEDİ, b,c, (2004) by Unaccounted For (USA) - Elzem
ONÜÇ, b,c, (2004) by Mıchael Jackson - Ferko
FIFTY FIFTY, ch,f, (2004) by Common Grounds (GB) - Five Diamonds (GER)
DURIWAND, b,f, (2004) by Bosporus (IRE) - Flush I
REKKAN, b,c, (2004) by Mountain Cat (USA) - Golden Seraph (USA)
ROMANO, b,c, (2004) by Abrek - Golden Sky
KAMACI EFE, ch,c, (2004) by Fantastic Fellow (USA) - Gülfem
HİDAYET, b,c, (2004) by Strike The Gold (USA) - Herdem
KARAPENÇE, b,c, (2004) by Ocean Crest (USA) - Kara Dut (IRE)
HUNDEZLİ, b,f, (2004) by Red Bishop (USA) - Karasevdali (IRE)
ŞEKERİM, ch,f, (2004) by Royal Abjar (USA) - Kirmizi Manto (GB)
LALOSH, ch,f, (2004) by Royal Abjar (USA) - L'orpheline (FR)
BACIM KIZI, b,f, (2004) by Aristocrat (GB) - Lady Vang
DİCOŞ, ch,f, (2004) by Sun Music (IRE) - Last Game
ALTI, b,f, (2004) by Ağa Tetik - Liza I
LA ROUGE, b,c, (2004) by Bijou D'inde (GB) - Marjuma (IRE)
181
Önceki Studbooklarda İsimsiz Olarak Yayınlanan Atlar
Unnamed Horses to Previous Volumes
1. Sup. to v 3, p : 109
1. Sup. to v 3, p : 110
1. Sup. to v 3, p : 111
1. Sup. to v 3, p : 111
1. Sup. to v 3, p : 112
1. Sup. to v 3, p : 114
1. Sup. to v 3, p : 116
1. Sup. to v 3, p : 120
1. Sup. to v 3, p : 120
1. Sup. to v 3, p : 121
1. Sup. to v 3, p : 121
1. Sup. to v 3, p : 128
1. Sup. to v 3, p : 130
1. Sup. to v 3, p : 135
1. Sup. to v 3, p : 137
1. Sup. to v 3, p : 142
1. Sup. to v 3, p : 144
1. Sup. to v 3, p : 144
1. Sup. to v 3, p : 152
1. Sup. to v 3, p : 156
1. Sup. to v 3, p : 162
1. Sup. to v 3, p : 164
1. Sup. to v 3, p : 166
1. Sup. to v 3, p : 166
1. Sup. to v 3, p : 167
1. Sup. to v 3, p : 168
1. Sup. to v 3, p : 169
1. Sup. to v 3, p : 169
1. Sup. to v 3, p : 171
1. Sup. to v 3, p : 171
1. Sup. to v 3, p : 172
1. Sup. to v 3, p : 174
1. Sup. to v 3, p : 175
1. Sup. to v 3, p : 179
1. Sup. to v 3, p : 186
1. Sup. to v 3, p : 187
1. Sup. to v 3, p : 1
1. Sup. to v 3, p : 1
1. Sup. to v 3, p : 1
1. Sup. to v 3, p : 1
1. Sup. to v 3, p : 1
1. Sup. to v 3, p : 1
1. Sup. to v 3, p : 2
1. Sup. to v 3, p : 2
1. Sup. to v 3, p : 2
1. Sup. to v 3, p : 2
1. Sup. to v 3, p : 2
1. Sup. to v 3, p : 3
1. Sup. to v 3, p : 3
1. Sup. to v 3, p : 3
1. Sup. to v 3, p : 3
1. Sup. to v 3, p : 3
1. Sup. to v 3, p : 4
1. Sup. to v 3, p : 4
RÜSTEM, ch,c, (2004) by Lockton (GB) - Matilda
MAYABEYİ, ch,c, (2004) by Lear White (USA) - Medjella (USA)
MARAŞ, ch,c, (2004) by Turaç (IRE) - Mesitas (GER)
BANDIDO GUN, b,c, (2004) by Bijou D'inde (GB) - Midnight Cafe (IRE)
BELLA RAGAZZA, b,f, (2004) by Royal Abjar (USA) - Mırage
PART TIME LOVER, b,f, (2004) by Sri Pekan (USA) - Miss Salsa Dancer (GB)
GÜLFEMCE, ch,f, (2004) by Mujtahid (USA) - Mor Menekşe
BEŞ, ch,f, (2004) by Sun Music (IRE) - Naid
ONBİR, b,f, (2004) by Bin Ajwaad (IRE) - Naki
OTUZBİR, b,f, (2004) by Thyphonıc Rısıng - Nataşa I
ŞEVİNO, ch,c, (2004) by Galetto (FR) - Nazlı III
ALTIN TO ALTIN, b,c, (2004) by Marlin (USA) - Oribi (GB)
BEST TO BEST, b,c, (2004) by Common Grounds (GB) - Peace Carrier (IRE)
ONALTI, b,c, (2004) by Bin Ajwaad (IRE) - Pravolo (GB)
PİRAYE, b,f, (2004) by West By West (USA) - Prima
AZRAM, b,f, (2004) by Shining Steel (GB) - Rocky Reef (IRE)
ANZER, b,c, (2004) by Distant Relative (IRE) - Royal Sprıng
YİRMİDÖRT, ch,f, (2004) by Lockton (GB) - Rubına
SARIDOĞAN, ch,c, (2004) by Shining Steel (GB) - Selva
ONDOKUZ, b,c, (2004) by Unaccounted For (USA) - Shilsila (GB)
TEPEKÖYLÜ, b,c, (2004) by Sri Pekan (USA) - Spatula (IRE)
EGELERATOR, b,f, (2004) by Accelerator (USA) - Structure
ŞEKÜRE, b,f, (2004) by Turaç (IRE) - Suttonian (IRE)
YİRMİALTI, ch,c, (2004) by Bizim Ayancikli (IRE) - Suyun Işıltısı
BİR, ch,c, (2004) by Royal Abjar (USA) - Sürsürü
FAZLIBEY, ch,c, (2004) by Sun Music (IRE) - Şara
TUZLA, ch,f, (2004) by Kazbek (FR) - Şeker Ayak
İKİ, ch,c, (2004) by Royal Abjar (USA) - Şelale
FACE TO FACE, b,f, (2004) by Eagle Eyed (USA) - Tanamanda (IRE)
GENTEEL, ch,c, (2004) by Common Grounds (GB) - Tangerine (FR)
SHARMA, ch,f, (2004) by River Special (USA) - Tatıana
SILKWORM, ch,f, (2004) by Always A Classic (CAN) - The Odore
TAÇNUR, b,f, (2004) by Unaccounted For (USA) - Tirol's Crown (IRE)
VESPER, ch,f, (2004) by Bijou D'inde (GB) - Turkısh Coffee
MAGIC MACHINE, ch,c, (2004) by River Special (USA) - Well Proud (IRE)
YİRMİSEKİZ, b,c, (2004) by Barnato (USA) - Welsh Glory (FR)
SAMİR ABUJAMRA, b,c, (2005) by Cim Bom Bom (IRE) - A Bit Of Bid (IRE)
ŞAH ŞEHRİYAR, ch,c, (2005) by Manila (USA) - A Brand New Day
TYKHE, ch,f, (2005) by Fantastic Fellow (USA) - A Prıma Vera
YAĞMURUN KIZI, b,f, (2005) by Lear White (USA) - Abzagu (IRE)
NITTEDAS, ch,f, (2005) by Strike The Gold (USA) - Adatiya (IRE)
BENHUR, b,c, (2005) by Başpilot - Adau
TAKINTIM, b,c, (2005) by Eagle Eyed (USA) - Adsız I
ATABEY, b,c, (2005) by Manila (USA) - Affairiste (IRE)
HARBİYE, b,f, (2005) by Always A Classic (CAN) - Agapia
UZUN TARLALI, b,f, (2005) by Mujtahid (USA) - Agility Game (ITY)
GALETTOS JOY, ch,c, (2005) by Galetto (FR) - Ağa's Joy
SEHŞA, ch,f, (2005) by Unaccounted For (USA) - Akdeniz I
TÜRKKANI, b,f, (2005) by River Special (USA) - Akdeniz Rüzgarı
APSUVA TIPHA, b,f, (2005) by Sun Music (IRE) - Akyazılıseda
ALTINSU, ch,f, (2005) by Bijou D'inde (GB) - Akyazılıseher
CLASSIC BEAUTY, ch,f, (2005) by Always A Classic (CAN) - Al Kız II
ALABEY, b,c, (2005) by Shining Steel (GB) - Alala
KATSURO, b,c, (2005) by Strike The Gold (USA) - Alaram
182
Önceki Studbooklarda İsimsiz Olarak Yayınlanan Atlar
Unnamed Horses to Previous Volumes
1. Sup. to v 3, p : 5
1. Sup. to v 3, p : 5
1. Sup. to v 3, p : 5
1. Sup. to v 3, p : 5
1. Sup. to v 3, p : 5
1. Sup. to v 3, p : 6
1. Sup. to v 3, p : 6
1. Sup. to v 3, p : 6
1. Sup. to v 3, p : 6
1. Sup. to v 3, p : 6
1. Sup. to v 3, p : 6
1. Sup. to v 3, p : 7
1. Sup. to v 3, p : 7
1. Sup. to v 3, p : 7
1. Sup. to v 3, p : 7
1. Sup. to v 3, p : 7
1. Sup. to v 3, p : 8
1. Sup. to v 3, p : 8
1. Sup. to v 3, p : 8
1. Sup. to v 3, p : 8
1. Sup. to v 3, p : 8
1. Sup. to v 3, p : 8
1. Sup. to v 3, p : 9
1. Sup. to v 3, p : 9
1. Sup. to v 3, p : 10
1. Sup. to v 3, p : 10
1. Sup. to v 3, p : 10
1. Sup. to v 3, p : 10
1. Sup. to v 3, p : 10
1. Sup. to v 3, p : 11
1. Sup. to v 3, p : 11
1. Sup. to v 3, p : 12
1. Sup. to v 3, p : 12
1. Sup. to v 3, p : 12
1. Sup. to v 3, p : 12
1. Sup. to v 3, p : 12
1. Sup. to v 3, p : 12
1. Sup. to v 3, p : 12
1. Sup. to v 3, p : 13
1. Sup. to v 3, p : 13
1. Sup. to v 3, p : 13
1. Sup. to v 3, p : 13
1. Sup. to v 3, p : 13
1. Sup. to v 3, p : 13
1. Sup. to v 3, p : 14
1. Sup. to v 3, p : 14
1. Sup. to v 3, p : 14
1. Sup. to v 3, p : 16
1. Sup. to v 3, p : 16
1. Sup. to v 3, p : 16
1. Sup. to v 3, p : 17
1. Sup. to v 3, p : 17
1. Sup. to v 3, p : 18
1. Sup. to v 3, p : 18
PRINCIPAL, ch,f, (2005) by Eagle Eyed (USA) - Alevim (IRE)
BAHTIMKOÇ, b,c, (2005) by Velociraptor (GB) - Alkız I
ÜSTÜNDAĞ, b,c, (2005) by Al's Theatre (USA) - All The Way (FR)
FRAGRANT ROSE, b,f, (2005) by Nursultan - Allbrıght
COMMANDER, ch,c, (2005) by Draglıne - Allegranza (GB)
HARRARE, b,f, (2005) by Bijou D'inde (GB) - Aloha II
CENK BEY, b,c, (2005) by Bosporus (IRE) - Alperer
BABUŞ, b,c, (2005) by Sea Hero (USA) - Altamis (IRE)
SERPINA, ch,f, (2005) by Daggers Drawn (USA) - Altara (IRE)
PETEKŞAH, b,f, (2005) by Trapper - Aluna
SHADOW HUNTER, b,c, (2005) by Mujtahid (USA) - Alusha (GB)
SWEET GOLD, gr,c, (2005) by Strike The Gold (USA) - Always Lucky (GB)
ASİL SULTAN, ch,f, (2005) by Roman Art (USA) - Amıga Para Sıempre
OMBUDSMAN, b,c, (2005) by Sea Hero (USA) - Amore
MALGANA, b,f, (2005) by Marlin (USA) - Amra (IRE)
ABHAZYALI, b,c, (2005) by Başpilot - Amza
YEŞİLIRMAK, ch,c, (2005) by Tarsus - Anadiomeni (IRE)
ANOUCHKA, ch,f, (2005) by Strike The Gold (USA) - Anam (GB)
LUCEYN, b,f, (2005) by Mujtahid (USA) - Anatolıan Wolf
FOREVER, b,f, (2005) by Strike The Gold (USA) - Anemon
ORDUNARIUS, b,c, (2005) by Devir - Angelica
HAZAR BEYİ, b,c, (2005) by Tender Dad (GB) - Angels Fury
BERGÜZAR, ch,f, (2005) by Father Falcon (IRE) - Anisimova (GB)
ELITE GIRL, b,f, (2005) by Always A Classic (CAN) - Apasra
HAMİTİN KIZI, b,f, (2005) by Turaç (IRE) - April Point (IRE)
BAHTLI, ch,f, (2005) by Always A Classic (CAN) - Apsuva
DAĞISTAN, b,c, (2005) by Strike The Gold (USA) - Argunba (IRE)
SAW, b,f, (2005) by Cossack Guard (USA) - Ariadne's Way (GB)
BEKMEZHAN, b,c, (2005) by West By West (USA) - Arista
NAME OF THE SULTAN, ch,f, (2005) by Sea Hero (USA) - Arpia (GB)
MEHMAN, gr,c, (2005) by Al's Theatre (USA) - Aslıgül
KORKMAZCAN, ch,c, (2005) by Marlin (USA) - Aslinaz (GB)
WIND OF ATİLLA, b,c, (2005) by My Volga Boatman (USA) - Aslıtay
ALISH CAT, ch,c, (2005) by Mountain Cat (USA) - Asliko
PICADOR, b,c, (2005) by Lear White (USA) - Aspatia (IRE)
FATHERS SON, gr,c, (2005) by Father Falcon (IRE) - Astante (GB)
MR KUMUK, b,c, (2005) by Manila (USA) - Astral Crown (IRE)
BENİM HAKKIM, ch,c, (2005) by Kosturan (FR) - Aşk
ÇELİKCAN, b,c, (2005) by Strike The Gold (USA) - Atagün
DYNAMO, b,c, (2005) by Lear White (USA) - Atala
MISTRESS, ch,f, (2005) by Sea Hero (USA) - Atalanta I
ESSA, ch,f, (2005) by Always A Classic (CAN) - Ateşböceği
SANTRAFOR, b,c, (2005) by Unaccounted For (USA) - Aunty Peggy
SMILE FOR ME, ch,f, (2005) by Always A Classic (CAN) - Awayil (USA)
ADELA, b,f, (2005) by Velociraptor (GB) - Aysel I
SONYA DOOR, b,f, (2005) by Baranoviçi - Ayşe II
İLKEM, ch,f, (2005) by Lockton (GB) - Ayşegül Hanım
ORPHAN GIRL, b,f, (2005) by Lockton (GB) - Baby Stone
GOLDEN FIRE, b,f, (2005) by Red Bishop (USA) - Bages (IRE)
REVAN KIZI, ch,f, (2005) by River Special (USA) - Bahtınur
TRUE LOVE, b,f, (2005) by Sea Hero (USA) - Barbarize
RAKMİN, b,f, (2005) by Common Grounds (GB) - Barcelona
MALTEPELİ, b,c, (2005) by Lockton (GB) - Barones
CUPPERTONE, b,f, (2005) by Caperena - Başsultan
183
Önceki Studbooklarda İsimsiz Olarak Yayınlanan Atlar
Unnamed Horses to Previous Volumes
1. Sup. to v 3, p : 18
1. Sup. to v 3, p : 19
1. Sup. to v 3, p : 19
1. Sup. to v 3, p : 19
1. Sup. to v 3, p : 19
1. Sup. to v 3, p : 19
1. Sup. to v 3, p : 19
1. Sup. to v 3, p : 20
1. Sup. to v 3, p : 20
1. Sup. to v 3, p : 20
1. Sup. to v 3, p : 21
1. Sup. to v 3, p : 21
1. Sup. to v 3, p : 21
1. Sup. to v 3, p : 22
1. Sup. to v 3, p : 22
1. Sup. to v 3, p : 23
1. Sup. to v 3, p : 23
1. Sup. to v 3, p : 24
1. Sup. to v 3, p : 24
1. Sup. to v 3, p : 24
1. Sup. to v 3, p : 24
1. Sup. to v 3, p : 24
1. Sup. to v 3, p : 24
1. Sup. to v 3, p : 25
1. Sup. to v 3, p : 25
1. Sup. to v 3, p : 25
1. Sup. to v 3, p : 25
1. Sup. to v 3, p : 25
1. Sup. to v 3, p : 26
1. Sup. to v 3, p : 26
1. Sup. to v 3, p : 26
1. Sup. to v 3, p : 27
1. Sup. to v 3, p : 27
1. Sup. to v 3, p : 28
1. Sup. to v 3, p : 28
1. Sup. to v 3, p : 28
1. Sup. to v 3, p : 28
1. Sup. to v 3, p : 28
1. Sup. to v 3, p : 29
1. Sup. to v 3, p : 29
1. Sup. to v 3, p : 29
1. Sup. to v 3, p : 29
1. Sup. to v 3, p : 29
1. Sup. to v 3, p : 29
1. Sup. to v 3, p : 30
1. Sup. to v 3, p : 30
1. Sup. to v 3, p : 30
1. Sup. to v 3, p : 30
1. Sup. to v 3, p : 30
1. Sup. to v 3, p : 30
1. Sup. to v 3, p : 30
1. Sup. to v 3, p : 30
1. Sup. to v 3, p : 31
1. Sup. to v 3, p : 31
THUNDER SON, b,c, (2005) by Rakan (USA) - Bayburt Güzeli
YAVUZ TEKİN, b,c, (2005) by Mujtahid (USA) - Bazalt
EGE BEYİ, b,c, (2005) by Sabribey (GB) - Be Have
TİRİNİTY, ch,f, (2005) by Lockton (GB) - Be Nasty
BILLY THE KID, b,c, (2005) by My Volga Boatman (USA) - Beatte Juıce
GOODFELLA, b,f, (2005) by Royal Abjar (USA) - Beauty
MAE WEST, b,f, (2005) by West By West (USA) - Bebecik (GB)
YASMİRA, ch,f, (2005) by Sea Hero (USA) - Bedtime Story (USA)
ESKİŞEHİRBEYİ, ch,c, (2005) by Sun Music (IRE) - Belin
WINGS OF BELLA, b,f, (2005) by Sri Pekan (USA) - Bella Otero
SEE AND WAIT, b,c, (2005) by River Special (USA) - Belle Rose (HUN)
FIRSTMOON, b,f, (2005) by Mountain Cat (USA) - Bensu
SEYRAN SULTAN, ch,f, (2005) by Bosporus (IRE) - Beratnurlu
SUMMER BREEZE, ch,f, (2005) by Royal Abjar (USA) - Berceste
FATHERS BOY, b,c, (2005) by Father Falcon (IRE) - Best Dıamond
SILENT MELODY, b,f, (2005) by Sun Music (IRE) - Betty Boo
BEŞİ BİR YERDE, b,f, (2005) by Mujtahid (USA) - Beverly
MUSTAFA ÇAVUŞ, b,c, (2005) by Sun Music (IRE) - Biliyormusunuz Kim
ALMIGHTY, b,c, (2005) by Bin Ajwaad (IRE) - Bionic Angel
VICTORY ROAD, b,f, (2005) by Marlin (USA) - Biriçim
MOUNTAIN GIRL, b,f, (2005) by Mountain Cat (USA) - Black Gırl
SADBER, b,f, (2005) by Felek I - Black Lıghtenıng
MUSABEY, b,c, (2005) by Argaeus (GB) - Black Shadow
OLIVE LADY, ch,f, (2005) by Always A Classic (CAN) - Blamına
HAKKI AĞA, b,c, (2005) by River Special (USA) - Blazing Clearance (USA)
JOIN THE CAUSE, ch,f, (2005) by Strike The Gold (USA) - Blow Up
MEDENİ, b,c, (2005) by Eagle Eyed (USA) - Blue Bay (GER)
DREAMGIRL, b,f, (2005) by Bin Ajwaad (IRE) - Blumarin (IRE)
NAZLIGÜLÜM, ch,f, (2005) by River Special (USA) - Bonbon
ACEM, ch,c, (2005) by Mujtahid (USA) - Brıde Maıd
DOUBLE HALO, ch,c, (2005) by Ramadan - Brıght Halo
DEAR YILDIZ, b,c, (2005) by Dear Star (GB) - Buena
FOR JASMIN, b,f, (2005) by Lockton (GB) - Burina
ZOZO, ch,f, (2005) by Mujtahid (USA) - Burlahatun
KARPATLINE, b,f, (2005) by Trapper - Busem
ERENDİZ, gr,c, (2005) by Baranoviçi - Cahide I
TAKYANUS, b,c, (2005) by West By West (USA) - Cajolery (IRE)
FLAME DANCE, b,c, (2005) by Royal Abjar (USA) - Calamıty Jane
MARACAIBO, b,c, (2005) by Manila (USA) - Calandra
KİBAR ŞİMŞEK, b,c, (2005) by Marlin (USA) - Caldera
ATEŞHATUN, b,f, (2005) by Karabeyhan (GB) - Callas
CANA YAKIN, ch,f, (2005) by Natıve Procıda - Cam Göbeği (IRE)
DREAM COME TRUE, b,c, (2005) by Sun Music (IRE) - Canantay
COOL SURFACE, b,c, (2005) by Unaccounted For (USA) - Canay (USA)
CANIM SUDE, b,f, (2005) by Red Bishop (USA) - Canim Benim (IRE)
İSKENDERUN, ch,f, (2005) by Common Grounds (GB) - Canoş
MISS CAPABLE, b,f, (2005) by Bizim Ayancikli (IRE) - Capable (IRE)
MYSTICAL GIRL, b,f, (2005) by Bold Pılot - Capella
MOZAİK, b,f, (2005) by Mountain Cat (USA) - Caprıce
PODOS, ch,c, (2005) by Kavranhan - Carınıo
LEVIATHAN, b,c, (2005) by Unaccounted For (USA) - Cariyem
GÜNDÜZ ABİ, ch,c, (2005) by Ocean Crest (USA) - Carla
CARLY BABY, b,f, (2005) by Unaccounted For (USA) - Carly-B (IRE)
ASİYEM, ch,f, (2005) by Lockton (GB) - Carmel
184
Önceki Studbooklarda İsimsiz Olarak Yayınlanan Atlar
Unnamed Horses to Previous Volumes
1. Sup. to v 3, p : 31
1. Sup. to v 3, p : 31
1. Sup. to v 3, p : 31
1. Sup. to v 3, p : 32
1. Sup. to v 3, p : 32
1. Sup. to v 3, p : 32
1. Sup. to v 3, p : 33
1. Sup. to v 3, p : 33
1. Sup. to v 3, p : 33
1. Sup. to v 3, p : 33
1. Sup. to v 3, p : 33
1. Sup. to v 3, p : 34
1. Sup. to v 3, p : 34
1. Sup. to v 3, p : 34
1. Sup. to v 3, p : 34
1. Sup. to v 3, p : 34
1. Sup. to v 3, p : 34
1. Sup. to v 3, p : 35
1. Sup. to v 3, p : 35
1. Sup. to v 3, p : 36
1. Sup. to v 3, p : 36
1. Sup. to v 3, p : 36
1. Sup. to v 3, p : 36
1. Sup. to v 3, p : 37
1. Sup. to v 3, p : 37
1. Sup. to v 3, p : 37
1. Sup. to v 3, p : 37
1. Sup. to v 3, p : 37
1. Sup. to v 3, p : 38
1. Sup. to v 3, p : 38
1. Sup. to v 3, p : 38
1. Sup. to v 3, p : 38
1. Sup. to v 3, p : 39
1. Sup. to v 3, p : 40
1. Sup. to v 3, p : 40
1. Sup. to v 3, p : 40
1. Sup. to v 3, p : 41
1. Sup. to v 3, p : 41
1. Sup. to v 3, p : 41
1. Sup. to v 3, p : 42
1. Sup. to v 3, p : 42
1. Sup. to v 3, p : 42
1. Sup. to v 3, p : 42
1. Sup. to v 3, p : 43
1. Sup. to v 3, p : 43
1. Sup. to v 3, p : 43
1. Sup. to v 3, p : 43
1. Sup. to v 3, p : 43
1. Sup. to v 3, p : 43
1. Sup. to v 3, p : 44
1. Sup. to v 3, p : 44
1. Sup. to v 3, p : 44
1. Sup. to v 3, p : 45
1. Sup. to v 3, p : 45
WAY TO JOY, b,f, (2005) by Always A Classic (CAN) - Carmen's Joy (GB)
NİLÜFER HATUN, b,f, (2005) by Sea Hero (USA) - Caroline Connors (GB)
ACCELERANDO, b,c, (2005) by Felek I - Cassandra
TİGE, b,c, (2005) by Natıve Procıda - Caulry Red (IRE)
SON OF CHARM, ch,c, (2005) by Common Grounds (GB) - Cazibe Hanim (IRE)
ERKAAN, ch,c, (2005) by Natıve Procıda - Ceilidh Jig (IRE)
ERASMUS, b,c, (2005) by Mutamanni (GB) - Cenay
JETHRO, b,c, (2005) by Manila (USA) - Cessy
YİRMİİKİ, b,c, (2005) by Sea Hero (USA) - Champagne Barb (USA)
CANS, b,c, (2005) by Key Prado (USA) - Charlotte
AYHAN BEY, b,c, (2005) by Bizim Ayancikli (IRE) - Charming Poppy (USA)
GUŞAV, b,c, (2005) by Bin Ajwaad (IRE) - Charmy
ALİNSU, b,c, (2005) by Turaç (IRE) - Che Sara Sara (GB)
ALTHAEA, ch,c, (2005) by Always A Classic (CAN) - Cheery
HİBENUR, b,f, (2005) by Bin Ajwaad (IRE) - Cheese Lover
GÖKKIZ, b,f, (2005) by Turaç (IRE) - Cherry's (IRE)
KARKAS, b,c, (2005) by Manila (USA) - Chıara
LUCKY STRIKE, b,c, (2005) by Shining Steel (GB) - China's Pearl (GB)
SILVER CAT, gr,f, (2005) by Mountain Cat (USA) - Cihanyandı Lütfiye
KALYON, b,c, (2005) by Bijou D'inde (GB) - Cinnur
BAYBARS, b,c, (2005) by Sea Hero (USA) - Classic Affair (USA)
ŞAHMERAL, ch,f, (2005) by Sun Music (IRE) - Cleo Sorella
SERHATIN OĞLU, gr,c, (2005) by Mutamanni (GB) - Cleopatra
KAVİYOLU, b,f, (2005) by Marlin (USA) - Cloche Call (GB)
NO MORE CONTROL, b,f, (2005) by Draglıne - Committal (USA)
NİHALİM, b,f, (2005) by Royal Abjar (USA) - Concordia (HUN)
ARMINIO, b,c, (2005) by Sea Hero (USA) - Contrary (USA)
DERDE DEVA, gr,c, (2005) by Bin Ajwaad (IRE) - Corcina (GB)
SANTRA, b,c, (2005) by Manila (USA) - Cordoba
AYŞENUR, b,f, (2005) by Kosturan (FR) - Cout Contact (USA)
TWO EYES, b,c, (2005) by Fantastic Fellow (USA) - Crescent
MİNİ BELLA, b,f, (2005) by Lockton (GB) - Cu Na Mara (GB)
BEST BISHOP, b,f, (2005) by Red Bishop (USA) - Çavlan
BOYSTAR, b,f, (2005) by Strike The Gold (USA) - Çikaskondikas
KARAKÖSEBEYİ, ch,c, (2005) by Bosporus (IRE) - Çilimli
SWEET MIRACLE, b,f, (2005) by Sri Pekan (USA) - Çöl Kuşu
ZULEYKA, b,f, (2005) by Unaccounted For (USA) - Dalıda
ACTION MAN, b,c, (2005) by Medya - Dame De Sion (IRE)
URLA, ch,f, (2005) by Mujtahid (USA) - Dance Model (GB)
SİNCAP KIZ, b,f, (2005) by Sri Pekan (USA) - Danehill Flame (IRE)
HARTOKA, ch,f, (2005) by Galetto (FR) - Danzig's Mistress (USA)
DARDANOS, b,c, (2005) by Common Grounds (GB) - Dardanıa
ÖZTAY, b,c, (2005) by Maynatay - Dasdasin (IRE)
SU DANSI, ch,f, (2005) by River Special (USA) - Data
MARCH MADNESS, ch,f, (2005) by Always A Classic (CAN) - Day Dreaming (GB)
GALETTO SUN, b,c, (2005) by Galetto (FR) - Dear Elıte
ZARBİ, ch,c, (2005) by Bosporus (IRE) - Deep Sea
BUDDY, ch,c, (2005) by Lockton (GB) - Delilo
ALTAYBEY, b,c, (2005) by Unaccounted For (USA) - Delta Lady (CHI)
NORDICSTAR, b,c, (2005) by Strike The Gold (USA) - Delta Queen
DOMITILLA, b,f, (2005) by Royal Abjar (USA) - Demre (IRE)
CRAZY STORM, b,c, (2005) by Sheer Honor - Desert Storm
CUD, b,c, (2005) by Bin Ajwaad (IRE) - Devir Bank
MOHITO, b,f, (2005) by Unaccounted For (USA) - Dinah (FR)
185
Önceki Studbooklarda İsimsiz Olarak Yayınlanan Atlar
Unnamed Horses to Previous Volumes
1. Sup. to v 3, p : 45
1. Sup. to v 3, p : 45
1. Sup. to v 3, p : 46
1. Sup. to v 3, p : 46
1. Sup. to v 3, p : 47
1. Sup. to v 3, p : 47
1. Sup. to v 3, p : 47
1. Sup. to v 3, p : 47
1. Sup. to v 3, p : 47
1. Sup. to v 3, p : 47
1. Sup. to v 3, p : 47
1. Sup. to v 3, p : 47
1. Sup. to v 3, p : 48
1. Sup. to v 3, p : 48
1. Sup. to v 3, p : 49
1. Sup. to v 3, p : 49
1. Sup. to v 3, p : 49
1. Sup. to v 3, p : 50
1. Sup. to v 3, p : 50
1. Sup. to v 3, p : 50
1. Sup. to v 3, p : 50
1. Sup. to v 3, p : 50
1. Sup. to v 3, p : 51
1. Sup. to v 3, p : 51
1. Sup. to v 3, p : 51
1. Sup. to v 3, p : 51
1. Sup. to v 3, p : 52
1. Sup. to v 3, p : 52
1. Sup. to v 3, p : 52
1. Sup. to v 3, p : 52
1. Sup. to v 3, p : 52
1. Sup. to v 3, p : 53
1. Sup. to v 3, p : 53
1. Sup. to v 3, p : 53
1. Sup. to v 3, p : 53
1. Sup. to v 3, p : 53
1. Sup. to v 3, p : 53
1. Sup. to v 3, p : 54
1. Sup. to v 3, p : 54
1. Sup. to v 3, p : 54
1. Sup. to v 3, p : 54
1. Sup. to v 3, p : 54
1. Sup. to v 3, p : 54
1. Sup. to v 3, p : 54
1. Sup. to v 3, p : 54
1. Sup. to v 3, p : 55
1. Sup. to v 3, p : 55
1. Sup. to v 3, p : 55
1. Sup. to v 3, p : 56
1. Sup. to v 3, p : 56
1. Sup. to v 3, p : 56
1. Sup. to v 3, p : 56
1. Sup. to v 3, p : 57
1. Sup. to v 3, p : 57
AWAY AWAY, b,f, (2005) by Shining Steel (GB) - Distinctlyfoster's (IRE)
ELMAS BAYSÖZ, b,f, (2005) by Castello (IRE) - Dileğim
DORU KARTAL, b,c, (2005) by Ocean Crest (USA) - Don't Worry Me
GÜLAYABLA, ch,f, (2005) by Royal Abjar (USA) - Donna Grazia (GB)
AZAZEL, b,f, (2005) by Dayi Uğur (USA) - Dorukız
HISTORIAN, ch,c, (2005) by Mujtahid (USA) - Dr Booby (IRE)
STRIKING SCENE, b,c, (2005) by Strike The Gold (USA) - Dramatic Scenes (GB)
ÖLÜMSÜZ AŞK, gr,f, (2005) by Ashford (GER) - Dromeo (GB)
İLKSEL, b,f, (2005) by Strike The Gold (USA) - Durham Dancer (GB)
SON OF HAWK, ch,c, (2005) by Ocean Crest (USA) - Duselik
ROYAL GEORGE, b,c, (2005) by Red Bishop (USA) - Duygulu (GB)
SILVER GOLD, ch,c, (2005) by Keremhan (GB) - Dünya Güzeli (GB)
MAYFAIR LADY, ch,f, (2005) by Mujtahid (USA) - Ebullisante (IRE)
GINOBILI, b,c, (2005) by Fasht Eldebl (GB) - Ececan
ERDOĞAN BEY, b,c, (2005) by Eagle Eyed (USA) - Efekızı
ŞANTAKO, b,c, (2005) by Common Grounds (GB) - Eftal I
EKINOKS STORM, ch,c, (2005) by Ekinoks Gulch (USA) - Ekınoks Bırd
GAFFUR, ch,c, (2005) by Draglıne - Ela Kori Mu (GB)
KARPANAK, b,f, (2005) by Doğu (FR) - Elbruz (FR)
CLOUD DANCER, ch,f, (2005) by Marlin (USA) - Elemis (USA)
PANDOKRAT, b,c, (2005) by Sri Pekan (USA) - Elenı
SILVER DREAM, gr,f, (2005) by River Special (USA) - Elodie
BEYBEY, ch,c, (2005) by Unaccounted For (USA) - Emerald Dancer (USA)
SOBELE, b,c, (2005) by Red Bishop (USA) - Emıly
RED BIRD, b,f, (2005) by Fantastic Fellow (USA) - Emmenez Moi (GB)
KAMARAN, ch,f, (2005) by Lockton (GB) - Emperyal
VIRGIN HUNTER, b,f, (2005) by Red Route (GB) - Enola Gay
FİLAK, b,c, (2005) by Mujtahid (USA) - Equıtable
KİBAR HANIM, b,f, (2005) by West By West (USA) - Erkilet
ALPDOĞAN, b,c, (2005) by Başkurt - Esrahanim (IRE)
MISS INDEPENDENT, b,f, (2005) by Always A Classic (CAN) - Estava (FR)
PRINCESSE DES ILES, ch,f, (2005) by Royal Abjar (USA) - Eva
ACQUAVITA, ch,f, (2005) by Royal Abjar (USA) - Evanna's Pride (IRE)
JAMES COLDBACK, b,c, (2005) by Mountain Cat (USA) - Exactly Right (USA)
CLASSIC AVŞAR, ch,c, (2005) by Always A Classic (CAN) - Excel Horse (IRE)
BIG FAKE, ch,f, (2005) by Bijou D'inde (GB) - Excuseme
SKY, ch,f, (2005) by My Volga Boatman (USA) - Exeptıon
YİRMİBİR, b,f, (2005) by Ocean Crest (USA) - Exotıc Dancer
MATCHMAKER, b,c, (2005) by Lockton (GB) - Extras
BOĞAZIN BOĞASI, b,c, (2005) by Royal Abjar (USA) - Eyşa
HİLAL YILDIZI, ch,f, (2005) by Turaç (IRE) - Fair Cap (FR)
SIRATEN, b,c, (2005) by Marlin (USA) - Fairlanda (IRE)
CAMARO, b,c, (2005) by Marlin (USA) - Fairlee Wild (USA)
AFADLİ, ch,f, (2005) by Fantastic Fellow (USA) - Fairy Blesse (IRE)
SEYAD, ch,c, (2005) by Ali Osman - Faıry Brıdge
STRONGER, b,c, (2005) by Marlin (USA) - Family's Dream (IRE)
FLY FOR FANTASY, ch,c, (2005) by Unaccounted For (USA) - Fantasy Flyer (USA)
SHRUUQ, b,f, (2005) by Red Bishop (USA) - Far Frau (USA)
PRINCE CHARMANT, ch,c, (2005) by Strike The Gold (USA) - Fastest Irish (IRE)
TOPRAKAĞA, b,c, (2005) by Dear Star (GB) - Felıgırl
TOUCH WOOD, b,c, (2005) by Chevalier (IRE) - Femme Sauvage (USA)
ZEYNAM, b,f, (2005) by Royal Abjar (USA) - Fenomen
ŞEHRAZAT, b,f, (2005) by Sun Music (IRE) - Fezleke
FINAL DESTINATION, b,f, (2005) by Marlin (USA) - Fighting Arethusa (IRE)
186
Önceki Studbooklarda İsimsiz Olarak Yayınlanan Atlar
Unnamed Horses to Previous Volumes
1. Sup. to v 3, p : 58
1. Sup. to v 3, p : 58
1. Sup. to v 3, p : 58
1. Sup. to v 3, p : 59
1. Sup. to v 3, p : 59
1. Sup. to v 3, p : 60
1. Sup. to v 3, p : 60
1. Sup. to v 3, p : 60
1. Sup. to v 3, p : 60
1. Sup. to v 3, p : 60
1. Sup. to v 3, p : 61
1. Sup. to v 3, p : 61
1. Sup. to v 3, p : 61
1. Sup. to v 3, p : 62
1. Sup. to v 3, p : 62
1. Sup. to v 3, p : 63
1. Sup. to v 3, p : 63
1. Sup. to v 3, p : 63
1. Sup. to v 3, p : 63
1. Sup. to v 3, p : 63
1. Sup. to v 3, p : 64
1. Sup. to v 3, p : 64
1. Sup. to v 3, p : 64
1. Sup. to v 3, p : 65
1. Sup. to v 3, p : 65
1. Sup. to v 3, p : 66
1. Sup. to v 3, p : 66
1. Sup. to v 3, p : 66
1. Sup. to v 3, p : 66
1. Sup. to v 3, p : 66
1. Sup. to v 3, p : 67
1. Sup. to v 3, p : 67
1. Sup. to v 3, p : 68
1. Sup. to v 3, p : 68
1. Sup. to v 3, p : 68
1. Sup. to v 3, p : 68
1. Sup. to v 3, p : 69
1. Sup. to v 3, p : 69
1. Sup. to v 3, p : 69
1. Sup. to v 3, p : 70
1. Sup. to v 3, p : 70
1. Sup. to v 3, p : 70
1. Sup. to v 3, p : 70
1. Sup. to v 3, p : 70
1. Sup. to v 3, p : 70
1. Sup. to v 3, p : 70
1. Sup. to v 3, p : 71
1. Sup. to v 3, p : 71
1. Sup. to v 3, p : 71
1. Sup. to v 3, p : 71
1. Sup. to v 3, p : 72
1. Sup. to v 3, p : 73
1. Sup. to v 3, p : 73
1. Sup. to v 3, p : 73
MANENA, ch,f, (2005) by Marlin (USA) - Fine Quill (GB)
DENGEHAN, b,c, (2005) by Always A Classic (CAN) - First Time Affair (USA)
CAT WALK, gr,f, (2005) by West By West (USA) - Fikret
ANAHITA, ch,f, (2005) by Sea Hero (USA) - Flicker Of Hope (IRE)
SHUKOSH, ch,f, (2005) by Vettori (IRE) - Flore Fair (GB)
KRAL VE BEN, b,c, (2005) by Roman Art (USA) - Flower Delivery (USA)
AKUZE ME, b,c, (2005) by Shining Steel (GB) - Follow Me
GENGHIS KHAN, ch,c, (2005) by Tobougg (IRE) - Folly Fox (GB)
PAPARAZZİ, b,f, (2005) by Sea Hero (USA) - Fontana (FR)
LAZKIZI, gr,f, (2005) by Mutamanni (GB) - Fontenoy (USA)
TEK AMAÇ, b,f, (2005) by River Special (USA) - Foreıgn Affaırs
ADEL BİHİLİ, ch,f, (2005) by River Special (USA) - Four Leavs
PONTIAC, ch,c, (2005) by Bosporus (IRE) - Free Girl (IRE)
TOMA, b,c, (2005) by Natıve Procıda - Freezone
OCTOBER BABY, b,f, (2005) by Eagle Eyed (USA) - Full Orchestra (GB)
SEYDİKÖYLÜ, b,f, (2005) by Bin Ajwaad (IRE) - Funny Money
NİKULAS, b,c, (2005) by Bizim Ayancikli (IRE) - Fuss (USA)
AVIGNON, b,c, (2005) by Sri Pekan (USA) - Future Gırl
GREEN HONOR, ch,c, (2005) by Green Gönen - Galant Queen
ACEMOĞLU, b,c, (2005) by Mountain Cat (USA) - Gale
DIE WILDE, b,f, (2005) by Red Bishop (USA) - Game
CHARON, b,f, (2005) by Strike The Gold (USA) - Garbagna (IRE)
DİDEM SULTAN, b,f, (2005) by Bin Ajwaad (IRE) - Garfıeld
ARADIA, ch,f, (2005) by Bijou D'inde (GB) - Gelinim
WIND GIRL, b,f, (2005) by Sri Pekan (USA) - Genar
SUPERNOVA, ch,f, (2005) by Unaccounted For (USA) - Generals Daughter (USA)
NEXT GENERATION, gr,f, (2005) by Lockton (GB) - Generatıon
CELESTE, b,f, (2005) by Vettori (IRE) - Ghyraan (IRE)
SEMPER FEI, b,c, (2005) by Bin Ajwaad (IRE) - Gingilla (GB)
LADY CINCILLA, b,f, (2005) by Bosporus (IRE) - Gıtane
BEDEHALA, ch,f, (2005) by Red Bishop (USA) - Glass Harmonica (USA)
CHERRY ON TOP, b,f, (2005) by Sri Pekan (USA) - Gloria Dei (IRE)
AFRODİZYAK, b,f, (2005) by Unaccounted For (USA) - Golden Earrıngs
BOLDS SON, b,c, (2005) by Bold Pılot - Golden Heart
SPEEDY BOY, b,c, (2005) by İsmethan - Golden Şivekar
WHITE WOLF, gr,f, (2005) by River Special (USA) - Golden Wolf
BARTIN GÜLÜ, ch,f, (2005) by Başpilot - Gondola
ERDENURBEY, ch,c, (2005) by West By West (USA) - Gökçebacı
ÇİSEM, b,f, (2005) by My Volga Boatman (USA) - Gökgürültüsü
GRAND GIRL, b,f, (2005) by Mujtahid (USA) - Grand Park (GB)
MARIANNE, b,f, (2005) by Loup Solitaire (USA) - Greenest Hills (FR)
RAUL, b,c, (2005) by Sri Pekan (USA) - Grenadine Soda (FR)
BEFORE STORM, ch,c, (2005) by Strike The Gold (USA) - Grigwa (FR)
GREY QUEEN, gr,f, (2005) by Bijou D'inde (GB) - Grivoise (GB)
HUDANUT, b,f, (2005) by Sea Hero (USA) - Guess Who
SON OF A GUN, b,c, (2005) by Sri Pekan (USA) - Guns N Roses
CAMPOS, b,c, (2005) by Shining Steel (GB) - Gülbin
MELODY OF THE WIND, ch,f, (2005) by Always A Classic (CAN) - Güldem II
PARILTI, b,f, (2005) by Fantastic Fellow (USA) - Gülecek
FELHAN KIZI, b,f, (2005) by Castello (IRE) - Gülfatma
ALAKUŞ, b,f, (2005) by Sri Pekan (USA) - Güncan
FASIL, ch,f, (2005) by Royal Abjar (USA) - Gündeş
CİCOLİNA, b,f, (2005) by Bin Ajwaad (IRE) - Güney Rüzgari (GB)
LADY SULTAN, b,f, (2005) by Patara Prınce - Gürzin
187
Önceki Studbooklarda İsimsiz Olarak Yayınlanan Atlar
Unnamed Horses to Previous Volumes
1. Sup. to v 3, p : 73
1. Sup. to v 3, p : 74
1. Sup. to v 3, p : 74
1. Sup. to v 3, p : 74
1. Sup. to v 3, p : 74
1. Sup. to v 3, p : 74
1. Sup. to v 3, p : 74
1. Sup. to v 3, p : 74
1. Sup. to v 3, p : 74
1. Sup. to v 3, p : 75
1. Sup. to v 3, p : 75
1. Sup. to v 3, p : 75
1. Sup. to v 3, p : 75
1. Sup. to v 3, p : 76
1. Sup. to v 3, p : 76
1. Sup. to v 3, p : 76
1. Sup. to v 3, p : 76
1. Sup. to v 3, p : 76
1. Sup. to v 3, p : 77
1. Sup. to v 3, p : 77
1. Sup. to v 3, p : 77
1. Sup. to v 3, p : 77
1. Sup. to v 3, p : 77
1. Sup. to v 3, p : 77
1. Sup. to v 3, p : 78
1. Sup. to v 3, p : 79
1. Sup. to v 3, p : 79
1. Sup. to v 3, p : 80
1. Sup. to v 3, p : 80
1. Sup. to v 3, p : 80
1. Sup. to v 3, p : 80
1. Sup. to v 3, p : 81
1. Sup. to v 3, p : 81
1. Sup. to v 3, p : 81
1. Sup. to v 3, p : 81
1. Sup. to v 3, p : 82
1. Sup. to v 3, p : 82
1. Sup. to v 3, p : 83
1. Sup. to v 3, p : 83
1. Sup. to v 3, p : 83
1. Sup. to v 3, p : 83
1. Sup. to v 3, p : 83
1. Sup. to v 3, p : 84
1. Sup. to v 3, p : 84
1. Sup. to v 3, p : 85
1. Sup. to v 3, p : 85
1. Sup. to v 3, p : 85
1. Sup. to v 3, p : 85
1. Sup. to v 3, p : 86
1. Sup. to v 3, p : 86
1. Sup. to v 3, p : 86
1. Sup. to v 3, p : 86
1. Sup. to v 3, p : 86
1. Sup. to v 3, p : 87
OTUZİKİ, ch,c, (2005) by Bijou D'inde (GB) - Güzelce
FORERUNNER, b,c, (2005) by Eagle Eyed (USA) - Haberci
CITADEL, b,f, (2005) by Strike The Gold (USA) - Habinar (USA)
MİNİKKIZ, b,f, (2005) by Turaç (IRE) - Halehanım
MAYKOPLU, b,c, (2005) by Barbar - Hamamcı N
KENNDREA, b,f, (2005) by Xaar (GB) - Hamasaat (IRE)
GÜLNURHANIM, b,f, (2005) by Mujtahid (USA) - Hangül (USA)
ŞAN, b,c, (2005) by Bin Ajwaad (IRE) - Hanımşah
CELAYAK, ch,f, (2005) by Bijou D'inde (GB) - Hanis Kızı
PERFECTO, b,c, (2005) by Bosporus (IRE) - Happy Hour
BLACK RUNNER, b,f, (2005) by Strike The Gold (USA) - Happy Roso
ACTIONMAX, ch,f, (2005) by River Special (USA) - Harbinger
WONDERFUL MUSIC, b,f, (2005) by Sun Music (IRE) - Harika V
ULUDORUK, ch,c, (2005) by Lockton (GB) - Hayırlısı
SCARLET ROCK, ch,c, (2005) by Always A Classic (CAN) - Hayriyehanım
İLLEDE OĞLUM, ch,c, (2005) by Royal Abjar (USA) - Hazal (FR)
SEYİS İBO, b,c, (2005) by Shining Steel (GB) - Hazalhatun
İNNAGIRL, b,f, (2005) by River Special (USA) - Hazalım
YELLOW STAR, ch,f, (2005) by Mujtahid (USA) - Hera
HARBİYE FATİH, ch,c, (2005) by Strike The Gold (USA) - Herdem
BENNY BLADE, b,c, (2005) by Ajmera (GB) - Hescapade (FR)
LADY ÇUARD, b,f, (2005) by Cossack Guard (USA) - Hıghest Lady
SHEEMAR, b,f, (2005) by Shrewd Idea (GB) - Highly Desirable (IRE)
MESSİ, b,c, (2005) by Marlin (USA) - Hırçın Güzel
OMERTA, b,f, (2005) by West By West (USA) - Horsepower (USA)
ARDEŞENLİ, ch,c, (2005) by Ali Osman - Humrik Kızı
AYPARE, ch,f, (2005) by Strike The Gold (USA) - Hülyalım
ARC EN CIEL, ch,f, (2005) by Common Grounds (GB) - Iberian (FR)
ALLIANCE, b,c, (2005) by Manila (USA) - Ilinska (IRE)
KÜÇÜK BEY, ch,c, (2005) by Always A Classic (CAN) - Ilion (IRE)
KINGES PRIDE, b,c, (2005) by Marlin (USA) - Improvisation (GER)
OLYMPIYA, b,f, (2005) by Mountain Cat (USA) - In Due Course (USA)
BRAVOURE, b,c, (2005) by Sri Pekan (USA) - Indinolla (USA)
ITHACA, ch,f, (2005) by Royal Abjar (USA) - Innamorata
DURUŞAH, b,f, (2005) by Bin Ajwaad (IRE) - Invoque (IRE)
JET BEYİ, b,c, (2005) by As Jet - Irlamaz
MY RAIN, b,f, (2005) by Lockton (GB) - Işıldar
WINNER CAT, ch,f, (2005) by Mountain Cat (USA) - Ivana
AYBEKCAN, ch,c, (2005) by Lockton (GB) - İclal (IRE)
İHSANSULTANIN KIZI, ch,f, (2005) by Mutamanni (GB) - İhsan Sultan
İHVAN OĞLU, ch,c, (2005) by River Special (USA) - İhvan
SERRACIM, b,f, (2005) by Bin Ajwaad (IRE) - İlaydakız
NAPA VALLEY, b,c, (2005) by Sri Pekan (USA) - İpek Yolu (GB)
REAL DREAM, ch,f, (2005) by Bijou D'inde (GB) - İrem
ÜMİTBEY, ch,c, (2005) by Doğudan - Jacgulıne
STAR SHINE, ch,c, (2005) by Baranoviçi - Jale II
KÜFECİ, b,c, (2005) by Manila (USA) - Jancan (IRE)
MISS KARAKÖSE, b,f, (2005) by Royal Abjar (USA) - Jaw Drop
JOCKER PILOT, ch,c, (2005) by Başpilot - Jocker Dancer
HEKATE, b,f, (2005) by Manila (USA) - Juanita (GB)
MAYA DİVA, b,f, (2005) by River Special (USA) - Judiana (IRE)
BLADE TO BLADE, ch,c, (2005) by Spinning World (USA) - Just A Promise (FR)
WAADI, ch,f, (2005) by Royal Abjar (USA) - Just On The Market (IRE)
MANEKO, b,c, (2005) by Keremhan (GB) - Kalimat (GB)
188
Önceki Studbooklarda İsimsiz Olarak Yayınlanan Atlar
Unnamed Horses to Previous Volumes
1. Sup. to v 3, p : 87
1. Sup. to v 3, p : 88
1. Sup. to v 3, p : 89
1. Sup. to v 3, p : 89
1. Sup. to v 3, p : 89
1. Sup. to v 3, p : 89
1. Sup. to v 3, p : 89
1. Sup. to v 3, p : 90
1. Sup. to v 3, p : 90
1. Sup. to v 3, p : 90
1. Sup. to v 3, p : 91
1. Sup. to v 3, p : 91
1. Sup. to v 3, p : 91
1. Sup. to v 3, p : 92
1. Sup. to v 3, p : 92
1. Sup. to v 3, p : 92
1. Sup. to v 3, p : 92
1. Sup. to v 3, p : 92
1. Sup. to v 3, p : 93
1. Sup. to v 3, p : 93
1. Sup. to v 3, p : 93
1. Sup. to v 3, p : 94
1. Sup. to v 3, p : 94
1. Sup. to v 3, p : 94
1. Sup. to v 3, p : 95
1. Sup. to v 3, p : 95
1. Sup. to v 3, p : 95
1. Sup. to v 3, p : 95
1. Sup. to v 3, p : 96
1. Sup. to v 3, p : 96
1. Sup. to v 3, p : 96
1. Sup. to v 3, p : 96
1. Sup. to v 3, p : 96
1. Sup. to v 3, p : 96
1. Sup. to v 3, p : 97
1. Sup. to v 3, p : 97
1. Sup. to v 3, p : 97
1. Sup. to v 3, p : 97
1. Sup. to v 3, p : 98
1. Sup. to v 3, p : 98
1. Sup. to v 3, p : 98
1. Sup. to v 3, p : 99
1. Sup. to v 3, p : 99
1. Sup. to v 3, p : 99
1. Sup. to v 3, p : 99
1. Sup. to v 3, p : 99
1. Sup. to v 3, p : 99
1. Sup. to v 3, p : 99
1. Sup. to v 3, p : 100
1. Sup. to v 3, p : 100
1. Sup. to v 3, p : 100
1. Sup. to v 3, p : 100
1. Sup. to v 3, p : 100
1. Sup. to v 3, p : 101
KARA TURAÇ, b,c, (2005) by Turaç (IRE) - Kara Firtina (GB)
KIZIM LARA, ch,f, (2005) by Ashford (GER) - Karakız
KENKENE, ch,f, (2005) by Alp Kurt - Kargılı
MİKADO, ch,f, (2005) by Lockton (GB) - Karya
KIZIL KASIRGA, b,f, (2005) by Sheer Honor - Kasirgaci (GB)
VENEDİK, b,f, (2005) by Always A Classic (CAN) - Katibe
HERO DANCER, b,c, (2005) by Sea Hero (USA) - Kazak Dancer
HEYBELİ KIZI, b,f, (2005) by Fantastic Fellow (USA) - Kazdağlı
CİKA, b,f, (2005) by Fantastic Fellow (USA) - Kepezli
KEYLIN, b,f, (2005) by Marlin (USA) - Keylock (USA)
ŞAHLAN, b,c, (2005) by Strike The Gold (USA) - Kırmızı Karanfil
KITIR DANCER, b,f, (2005) by Tos Dancer (IRE) - Kıtırcık
İNANÇ PINARI, b,f, (2005) by Lockton (GB) - Kitoph (IRE)
YİRMİYEDİ, b,c, (2005) by Nursultan - Kit Kat
WOOD FLIGHT, b,c, (2005) by Woodchat (USA) - Koko Cambo
AMICUS BONUS, ch,c, (2005) by Red Bishop (USA) - Koloratur (USA)
PRINCE OF GÖNEN, b,c, (2005) by Green Gönen - Kontessina
FAIR STAR, ch,c, (2005) by Royal Abjar (USA) - Kortay (USA)
ÖMERBEY, ch,c, (2005) by Unaccounted For (USA) - Krisdaline (USA)
CADILLAC MAN, b,c, (2005) by Mutamanni (GB) - Kunst (FR)
LAHİF, b,f, (2005) by Mountain Cat (USA) - Kuwah (IRE)
POWER MINE, b,c, (2005) by Shining Steel (GB) - Kuzey Rüzgarı
AVALON, b,c, (2005) by Bin Ajwaad (IRE) - Külkedisi
FLASH GORDON, ch,c, (2005) by Unaccounted For (USA) - La Bella (IRE)
LAGUETTA, ch,f, (2005) by Draglıne - La Peregrına
ROYAL SALUT, ch,c, (2005) by Royal Abjar (USA) - La Samba
HADİ KIZIM, b,f, (2005) by River Special (USA) - Lady Asoof
LİBERAL, b,c, (2005) by West By West (USA) - Lady Be Lucky (IRE)
RED ENTITY, ch,c, (2005) by Red Bishop (USA) - Lady Entıty
DISASTER, b,c, (2005) by Desert Style (IRE) - Lady Fern (GB)
OCHO, ch,f, (2005) by Trapper - Lady Liska (USA)
SPIRIT, ch,c, (2005) by Invincible Spirit (IRE) - Lady Mar (GB)
WEST NOTE, b,f, (2005) by West By West (USA) - Lady Of Note (GB)
STAR OF THE LADY, b,f, (2005) by Cossack Guard (USA) - Lady Owington (GB)
SERAP GELİN, b,f, (2005) by Mountain Cat (USA) - Lady Salome (GB)
KARA SADO, b,c, (2005) by Mr Black - Lady Unıon
BACIM OĞLU, b,c, (2005) by Nursultan - Lady Vang
LADY BISHOP, b,f, (2005) by Red Bishop (USA) - Lady Wolf
ÖNDER, b,c, (2005) by Keremhan (GB) - Lalehan (GB)
YUSUF SİNAN, ch,c, (2005) by My Volga Boatman (USA) - Lanına
BLUE DEEPNESS, b,c, (2005) by Asakir (GB) - Lariston Gale (GB)
DRAMATIC, b,f, (2005) by Common Grounds (GB) - Last Finale (USA)
NALIN FIRTINASI, b,f, (2005) by Marlin (USA) - Last Queen
ELİFNUR, ch,f, (2005) by Unaccounted For (USA) - Latina
EYLÜLDE GEL, ch,c, (2005) by Strike The Gold (USA) - Lavıe En Rose
SUSPECT ZERO, b,f, (2005) by Asakir (GB) - Lellow (GB)
EDESSA, b,f, (2005) by Ekinoks Gulch (USA) - Leman Sultan
LIONHEART, b,c, (2005) by Royal Abjar (USA) - Leontine (GER)
OLIVETTE, b,f, (2005) by Sri Pekan (USA) - Les Olıvıers
BAHARCIK, b,f, (2005) by Fantastic Fellow (USA) - Leylak
KURT KAPANI, b,c, (2005) by Father Falcon (IRE) - Licimba (GER)
MISSELENA, ch,f, (2005) by Doğu (FR) - Lıl Red
DELALIM, b,c, (2005) by Sri Pekan (USA) - Limanda (IRE)
OTTAVİANA, b,f, (2005) by Van Damme (IRE) - Lise (FR)
189
Önceki Studbooklarda İsimsiz Olarak Yayınlanan Atlar
Unnamed Horses to Previous Volumes
1. Sup. to v 3, p : 101
1. Sup. to v 3, p : 101
1. Sup. to v 3, p : 101
1. Sup. to v 3, p : 101
1. Sup. to v 3, p : 102
1. Sup. to v 3, p : 102
1. Sup. to v 3, p : 102
1. Sup. to v 3, p : 102
1. Sup. to v 3, p : 102
1. Sup. to v 3, p : 103
1. Sup. to v 3, p : 103
1. Sup. to v 3, p : 103
1. Sup. to v 3, p : 104
1. Sup. to v 3, p : 104
1. Sup. to v 3, p : 104
1. Sup. to v 3, p : 104
1. Sup. to v 3, p : 104
1. Sup. to v 3, p : 104
1. Sup. to v 3, p : 105
1. Sup. to v 3, p : 105
1. Sup. to v 3, p : 106
1. Sup. to v 3, p : 106
1. Sup. to v 3, p : 106
1. Sup. to v 3, p : 106
1. Sup. to v 3, p : 107
1. Sup. to v 3, p : 107
1. Sup. to v 3, p : 107
1. Sup. to v 3, p : 107
1. Sup. to v 3, p : 108
1. Sup. to v 3, p : 108
1. Sup. to v 3, p : 108
1. Sup. to v 3, p : 108
1. Sup. to v 3, p : 108
1. Sup. to v 3, p : 109
1. Sup. to v 3, p : 109
1. Sup. to v 3, p : 109
1. Sup. to v 3, p : 109
1. Sup. to v 3, p : 109
1. Sup. to v 3, p : 110
1. Sup. to v 3, p : 111
1. Sup. to v 3, p : 111
1. Sup. to v 3, p : 111
1. Sup. to v 3, p : 112
1. Sup. to v 3, p : 112
1. Sup. to v 3, p : 112
1. Sup. to v 3, p : 112
1. Sup. to v 3, p : 112
1. Sup. to v 3, p : 113
1. Sup. to v 3, p : 113
1. Sup. to v 3, p : 113
1. Sup. to v 3, p : 113
1. Sup. to v 3, p : 113
1. Sup. to v 3, p : 113
1. Sup. to v 3, p : 114
VALEROSO, ch,f, (2005) by Royal Abjar (USA) - Lıttle Fame
RÜZGARTAY, b,c, (2005) by Van Damme (IRE) - Liderhanım
NURSTAR, gr,f, (2005) by Sea Hero (USA) - Lila
BONZAI, b,c, (2005) by My Volga Boatman (USA) - Lili Marlen
GOOD MEMORY, ch,f, (2005) by Bosporus (IRE) - Loch Diamond (GB)
MAMAS WOLF, ch,f, (2005) by Sun Music (IRE) - Lonely Wolf
ÇELİKAĞA, b,c, (2005) by Velociraptor (GB) - Lorin
ROYAL SON, ch,c, (2005) by Royal Abjar (USA) - Lost Afternoon (USA)
MY SACRIFICE, ch,f, (2005) by Always A Classic (CAN) - Lotabennit (USA)
CLEVER BOY, ch,c, (2005) by Lockton (GB) - Lovely Louisa (IRE)
GEZEGEN, b,c, (2005) by Manila (USA) - Lucky Wınner
LED ZEPPELIN, ch,c, (2005) by Always A Classic (CAN) - Luçe
SELİMİNOĞLU, ch,c, (2005) by No-More-Bets - Luna
FAIR WINGS, b,f, (2005) by Bold Pılot - Lyna
AIR BUD, ch,c, (2005) by Unaccounted For (USA) - Lynda
CARDIFF, b,c, (2005) by Iron Core - Lyra
ORHAN ABİ, b,c, (2005) by Marlin (USA) - Mabi
TOPUZ, ch,c, (2005) by Royal Abjar (USA) - Madonna I
YASENUR, ch,f, (2005) by Fantastic Fellow (USA) - Mamati
AIGLON, b,c, (2005) by Numerous (USA) - Mandalara (IRE)
CEST LA VIE, ch,f, (2005) by Unaccounted For (USA) - Mandy's Bet (USA)
ATİK KIZ, b,f, (2005) by Barbar - Mangoloye
SÜRMELİ AĞA, b,c, (2005) by Sheer Honor - Manisa İncisi
PORTO FINO, b,f, (2005) by Mountain Cat (USA) - Manoglia (USA)
MELDA SULTAN, ch,f, (2005) by Lear White (USA) - Mare Balticum (FR)
İPEKSULTAN, b,f, (2005) by Unaccounted For (USA) - Margaux Dufont (USA)
PARKAV, b,c, (2005) by Kavranhan - Marıza
MAKAROVA, b,f, (2005) by Sri Pekan (USA) - Marjaana (IRE)
HÜCUMKAN, b,c, (2005) by Ceyhanlı - Marlyn Monroe
SILENT HERO, ch,c, (2005) by Lockton (GB) - Marseıllaıse
GAYA, b,f, (2005) by Unaccounted For (USA) - Martıal Art
EVER GREEN, b,c, (2005) by Green Peace - Mask Flower (USA)
BARLY, ch,c, (2005) by Fantastic Fellow (USA) - Matar
LIPID WATER, b,c, (2005) by River Special (USA) - Matilda
GÜLO, b,f, (2005) by Fantastic Fellow (USA) - Mawadda
VEYSİBEY, b,c, (2005) by Armanasco (IRE) - Mc Vay
MARKALI, b,c, (2005) by Lucky Martın - Mecim
LUXON TÜKENMEZ, b,c, (2005) by San Salvador - Medihasultan
SERCAN, b,f, (2005) by West By West (USA) - Medjella (USA)
UÇAN MELODİ, ch,c, (2005) by Keremhan (GB) - Melody Pardo (GB)
DERVİŞ AĞA, b,c, (2005) by Unaccounted For (USA) - Mesitas (GER)
MAJESTIC LASS, b,f, (2005) by Strike The Gold (USA) - Mıchıko
HORSE DEALER, b,c, (2005) by Fantastic Fellow (USA) - Mılkyway
UĞURLU KIZ, b,f, (2005) by Strike The Gold (USA) - Mıllstone
MIZAGO, b,f, (2005) by Lear White (USA) - Mırage
AŞİYAN, b,c, (2005) by Unaccounted For (USA) - Miss Alien (GB)
FATHERS GIRL, b,f, (2005) by Father Falcon (IRE) - Mıss Black
MİSLİNA, b,f, (2005) by Bizim Ayancikli (IRE) - Miss Dicle (IRE)
TOMBİSH, ch,f, (2005) by Draglıne - Mıss Gülümsün
ÜÇ, b,f, (2005) by My Volga Boatman (USA) - Miss Hyde (USA)
FANTASTIC MAN, b,c, (2005) by Fantastic Fellow (USA) - Mıss Indıgo
CHARMING FACE, b,f, (2005) by Bosporus (IRE) - Miss Irish Beauty (GB)
SABIR MEHMET, ch,c, (2005) by Big Party (IRE) - Mıss Mıll
NEW BURRY, b,c, (2005) by Lockton (GB) - Mıss Nancy
190
Önceki Studbooklarda İsimsiz Olarak Yayınlanan Atlar
Unnamed Horses to Previous Volumes
1. Sup. to v 3, p : 114
1. Sup. to v 3, p : 114
1. Sup. to v 3, p : 114
1. Sup. to v 3, p : 114
1. Sup. to v 3, p : 115
1. Sup. to v 3, p : 115
1. Sup. to v 3, p : 115
1. Sup. to v 3, p : 115
1. Sup. to v 3, p : 115
1. Sup. to v 3, p : 115
1. Sup. to v 3, p : 116
1. Sup. to v 3, p : 116
1. Sup. to v 3, p : 116
1. Sup. to v 3, p : 116
1. Sup. to v 3, p : 116
1. Sup. to v 3, p : 116
1. Sup. to v 3, p : 117
1. Sup. to v 3, p : 117
1. Sup. to v 3, p : 117
1. Sup. to v 3, p : 117
1. Sup. to v 3, p : 117
1. Sup. to v 3, p : 118
1. Sup. to v 3, p : 118
1. Sup. to v 3, p : 118
1. Sup. to v 3, p : 118
1. Sup. to v 3, p : 119
1. Sup. to v 3, p : 119
1. Sup. to v 3, p : 119
1. Sup. to v 3, p : 119
1. Sup. to v 3, p : 119
1. Sup. to v 3, p : 119
1. Sup. to v 3, p : 120
1. Sup. to v 3, p : 120
1. Sup. to v 3, p : 120
1. Sup. to v 3, p : 121
1. Sup. to v 3, p : 121
1. Sup. to v 3, p : 121
1. Sup. to v 3, p : 121
1. Sup. to v 3, p : 121
1. Sup. to v 3, p : 122
1. Sup. to v 3, p : 122
1. Sup. to v 3, p : 122
1. Sup. to v 3, p : 123
1. Sup. to v 3, p : 123
1. Sup. to v 3, p : 123
1. Sup. to v 3, p : 123
1. Sup. to v 3, p : 123
1. Sup. to v 3, p : 123
1. Sup. to v 3, p : 123
1. Sup. to v 3, p : 124
1. Sup. to v 3, p : 124
1. Sup. to v 3, p : 125
1. Sup. to v 3, p : 125
1. Sup. to v 3, p : 125
LONDON BOY, b,c, (2005) by Tahakaan (GB) - Mıss No
SUCCESSFUL DANCER, ch,f, (2005) by Common Grounds (GB) - Miss Salsa Dancer (GB
ASTERİKS, ch,c, (2005) by Always A Classic (CAN) - Miss Susie Q (USA)
YES ABJAR, gr,c, (2005) by Royal Abjar (USA) - Mıss Yes
CLASSIC GIRL, b,c, (2005) by Always A Classic (CAN) - Miami
NICE OF TIME, b,f, (2005) by Sea Hero (USA) - Mihrişah
KOSOVALI, ch,c, (2005) by Fantastic Fellow (USA) - Mimosa
ALASONYA, ch,c, (2005) by Royal Abjar (USA) - Miniş
MUPPET, ch,c, (2005) by Lockton (GB) - Mira
GERONIMO, b,c, (2005) by Sri Pekan (USA) - Misafir (IRE)
CANNAVARO, b,c, (2005) by Unaccounted For (USA) - Mitina (IRE)
ASALET, b,c, (2005) by Sri Pekan (USA) - Mom's Gal (IRE)
PRENS LAHIP, b,c, (2005) by Mountain Cat (USA) - Moojaz (GB)
ROSETTA, ch,f, (2005) by Marlin (USA) - Moon Lıght
MASTER, b,c, (2005) by Mujtahid (USA) - Moon Mistress (GB)
TİLİA, ch,f, (2005) by River Special (USA) - Mor Menekşe
FAITHFUL, ch,f, (2005) by Bizim Ayancikli (IRE) - Morn Star
PALOMA, b,f, (2005) by Strike The Gold (USA) - Muhit (USA)
BLIND ALLEY, b,c, (2005) by Sea Hero (USA) - Muhktedir (GB)
ALTINANAHTAR, b,f, (2005) by Karakol (IRE) - Mujtahidin Kızı
MURPHY, b,c, (2005) by Devir - Music Folies (FR)
DE NIRO, ch,c, (2005) by Daggers Drawn (USA) - Musical Myth (USA)
SWAGGER, b,f, (2005) by Tarsus - My Beauty
ONURUM, b,f, (2005) by Royal Abjar (USA) - My Best
EGES GIRL, b,f, (2005) by Bin Ajwaad (IRE) - My Brave Gırl
MARMARİSLİ, b,c, (2005) by Sun Music (IRE) - My Calamıtous
ANKUVA, b,f, (2005) by Ajmera (GB) - My Clauder (USA)
SACURA, b,c, (2005) by Marlin (USA) - My Dream
CANKAN, b,c, (2005) by Manila (USA) - My Joba
LAST DREAM, ch,f, (2005) by Sun Music (IRE) - My Lıly
QUENNILE, b,f, (2005) by Fantastic Fellow (USA) - My Sherry
MY SHOP, b,f, (2005) by Red Bishop (USA) - Myfanwy
ALTINTAŞ, ch,c, (2005) by Shining Steel (GB) - Naomi
HERMITAGE, ch,c, (2005) by River Special (USA) - Narçiçeği I
KIRAÇ, ch,f, (2005) by Islambol - Narinkız
KADİRHAN, b,c, (2005) by Serdarbey - Nataşa I
KAFKAS KIZI, ch,f, (2005) by Bosporus (IRE) - Natıve Gırl
ON MY MIND, gr,c, (2005) by George Thomas - Natıve Lady
BEYHAN BEY, gr,c, (2005) by Felek I - Naz Hanım
PRICELESS, b,f, (2005) by Bin Ajwaad (IRE) - Netrun (GB)
ATA LİRA, b,c, (2005) by Sri Pekan (USA) - Nevres
KANKİ, b,c, (2005) by Thyphonıc Rısıng - Nevruz Bestele
ALİŞTAY, b,c, (2005) by Carrowkeel (IRE) - Nihonpillow Kristi (IRE)
KÜRŞAT, b,c, (2005) by Lockton (GB) - Ninja Turtle (IRE)
BOCELLİ, b,c, (2005) by Mujtahid (USA) - Nicomedia
BIG FOOT, gr,c, (2005) by Sun Music (IRE) - Nilgün I
LUGAL, ch,c, (2005) by Caperena - Nilhatun
YİRMİBEŞ, ch,c, (2005) by Hanbaba - Nimetullah
AYSURA, ch,f, (2005) by Keremhan (GB) - Nini
EGECAN, ch,c, (2005) by Manila (USA) - No Kıddıng
NOBLE ROSE, ch,f, (2005) by Strike The Gold (USA) - Noble Singer (GB)
SON OF NORELLA, b,c, (2005) by Common Grounds (GB) - Norella (GER)
ROSE BAY, b,f, (2005) by Sri Pekan (USA) - North Wınd
SISTEMATIC, b,f, (2005) by Sri Pekan (USA) - Number Ten (GB)
191
Önceki Studbooklarda İsimsiz Olarak Yayınlanan Atlar
Unnamed Horses to Previous Volumes
1. Sup. to v 3, p : 126
1. Sup. to v 3, p : 126
1. Sup. to v 3, p : 126
1. Sup. to v 3, p : 127
1. Sup. to v 3, p : 127
1. Sup. to v 3, p : 127
1. Sup. to v 3, p : 128
1. Sup. to v 3, p : 128
1. Sup. to v 3, p : 128
1. Sup. to v 3, p : 128
1. Sup. to v 3, p : 128
1. Sup. to v 3, p : 129
1. Sup. to v 3, p : 129
1. Sup. to v 3, p : 130
1. Sup. to v 3, p : 130
1. Sup. to v 3, p : 130
1. Sup. to v 3, p : 130
1. Sup. to v 3, p : 131
1. Sup. to v 3, p : 131
1. Sup. to v 3, p : 131
1. Sup. to v 3, p : 131
1. Sup. to v 3, p : 132
1. Sup. to v 3, p : 132
1. Sup. to v 3, p : 132
1. Sup. to v 3, p : 133
1. Sup. to v 3, p : 133
1. Sup. to v 3, p : 133
1. Sup. to v 3, p : 134
1. Sup. to v 3, p : 134
1. Sup. to v 3, p : 134
1. Sup. to v 3, p : 134
1. Sup. to v 3, p : 135
1. Sup. to v 3, p : 135
1. Sup. to v 3, p : 135
1. Sup. to v 3, p : 135
1. Sup. to v 3, p : 135
1. Sup. to v 3, p : 135
1. Sup. to v 3, p : 135
1. Sup. to v 3, p : 135
1. Sup. to v 3, p : 136
1. Sup. to v 3, p : 136
1. Sup. to v 3, p : 136
1. Sup. to v 3, p : 136
1. Sup. to v 3, p : 136
1. Sup. to v 3, p : 137
1. Sup. to v 3, p : 137
1. Sup. to v 3, p : 137
1. Sup. to v 3, p : 137
1. Sup. to v 3, p : 138
1. Sup. to v 3, p : 139
1. Sup. to v 3, p : 139
1. Sup. to v 3, p : 139
1. Sup. to v 3, p : 139
1. Sup. to v 3, p : 140
BOLD ROCK, b,c, (2005) by Thunder Bolt I - Nurdan
KIRKYIL, b,c, (2005) by Mıchael Jackson - Nurol
KEYİFLİ, b,f, (2005) by Fantastic Fellow (USA) - Nükte
SERHAT BEY, gr,c, (2005) by Kosturan (FR) - Occasıon
FİGEN KIZ, b,f, (2005) by Lear White (USA) - Oğlav
MADAGASCAR, b,c, (2005) by Red Bishop (USA) - Oktoru
FOR MY FATHER, b,c, (2005) by Devir - Oratsio (IRE)
PRINCESSE MELİS, ch,f, (2005) by Always A Classic (CAN) - Oribi (GB)
BOSNA ATEŞİ, ch,c, (2005) by Dadaş - Orsa (IRE)
MAKE ME SMILE, b,f, (2005) by Sri Pekan (USA) - Oya Beyaz
BEAUTIFUL, b,f, (2005) by Marlin (USA) - Ömre Bedel
BLACK CAT, b,f, (2005) by Devir - Parisean Love (FR)
MATMAZEL FLO, ch,f, (2005) by Fantastic Fellow (USA) - Party Prıncess
GREAT TO GREAT, b,c, (2005) by Manila (USA) - Peace Carrier (IRE)
ALL FOR OSMAN, b,c, (2005) by Hernando (FR) - Peak Viewing (IRE)
YOZGAT SÜRMELİSİ, b,f, (2005) by River Special (USA) - Pearl[*]
SWAINAS, b,c, (2005) by Asakir (GB) - Pebbledash (GB)
STRIKE THE SILVER, ch,f, (2005) by Strike The Gold (USA) - Pekan Gırl
ARSUZ, ch,f, (2005) by Always A Classic (CAN) - Penky Henky
HAMING BIRD, b,f, (2005) by Marlin (USA) - Pergola (GB)
GÖKLER PRENSİ, ch,c, (2005) by Galetto (FR) - Persian Lady (IRE)
İREM ECE, b,f, (2005) by Roman Art (USA) - Petay
KARAKURT, b,c, (2005) by Doğu (FR) - Pınar Hanım
FOR DİLARA, ch,f, (2005) by Lockton (GB) - Pınarcık I
KARACAKAYA, b,c, (2005) by Fantastic Fellow (USA) - Pırıltım
MADAM LIZA, b,f, (2005) by Always A Classic (CAN) - Pitsunda
KAYABAŞ FIRTINASI, b,c, (2005) by Ramadan - Platanus (IRE)
ROXY, b,f, (2005) by Always A Classic (CAN) - Playa Blanca
ROYAL SAILOR, ch,c, (2005) by Royal Abjar (USA) - Polin (GB)
ALLSPICE, b,c, (2005) by Eagle Eyed (USA) - Polish Honour (USA)
FIRST CITIZEN, b,c, (2005) by Unaccounted For (USA) - Potentially Hot (USA)
GATTUSO, b,c, (2005) by Marlin (USA) - Power Cat
SEMİHİM, b,c, (2005) by Shining Steel (GB) - Power Of Gırl
JET SPRINT, b,f, (2005) by Marlin (USA) - Pradera (GER)
SPECIAL CHARM, ch,c, (2005) by River Special (USA) - Prairie Charm (IRE)
LİNURS, ch,c, (2005) by Bizim Ayancikli (IRE) - Pravolo (GB)
GOSSIP, ch,f, (2005) by Marlin (USA) - Premium Gift (GB)
PRESS LADY, b,f, (2005) by Sabribey (GB) - Pres Baby
HEWLER, b,f, (2005) by Armanasco (IRE) - Prestancia (FR)
SHINING DOMINA, b,f, (2005) by Shining Steel (GB) - Prima Domina (FR)
HAYDİ KARTAL, ch,c, (2005) by Sea Hero (USA) - Prima Facie (GB)
POZITRON, b,c, (2005) by My Volga Boatman (USA) - Primelta (GB)
BORAN, b,c, (2005) by Karakol (IRE) - Princess Alina (GER)
BENJAMIN, ch,c, (2005) by Strike The Gold (USA) - Princess Selen (IRE)
PRINCE SULTAN, b,c, (2005) by Nursultan - Prıncıpessa
DEXTER, b,c, (2005) by Devir - Prıolune
PALM BEACH, b,f, (2005) by Natıve Procıda - Prima
BOZCAADA, b,c, (2005) by Bijou D'inde (GB) - Pucci (GB)
GRACIAS, b,c, (2005) by Galetto (FR) - Radeyda
ESİPUS, ch,c, (2005) by Trapper - Ranosh (USA)
GREY GOLD, gr,f, (2005) by Gold Fınger - Ravive (GB)
AYRILMA ZAMANI, ch,f, (2005) by Bizim Ayancikli (IRE) - Reckless (GB)
LOST CONTROL, b,f, (2005) by Common Grounds (GB) - Red Coral (IRE)
YAZ YAĞMURU, b,f, (2005) by River Special (USA) - Redmont
192
Önceki Studbooklarda İsimsiz Olarak Yayınlanan Atlar
Unnamed Horses to Previous Volumes
1. Sup. to v 3, p : 140
1. Sup. to v 3, p : 140
1. Sup. to v 3, p : 140
1. Sup. to v 3, p : 140
1. Sup. to v 3, p : 140
1. Sup. to v 3, p : 141
1. Sup. to v 3, p : 141
1. Sup. to v 3, p : 141
1. Sup. to v 3, p : 141
1. Sup. to v 3, p : 142
1. Sup. to v 3, p : 142
1. Sup. to v 3, p : 142
1. Sup. to v 3, p : 143
1. Sup. to v 3, p : 143
1. Sup. to v 3, p : 143
1. Sup. to v 3, p : 143
1. Sup. to v 3, p : 143
1. Sup. to v 3, p : 143
1. Sup. to v 3, p : 144
1. Sup. to v 3, p : 144
1. Sup. to v 3, p : 144
1. Sup. to v 3, p : 145
1. Sup. to v 3, p : 145
1. Sup. to v 3, p : 145
1. Sup. to v 3, p : 145
1. Sup. to v 3, p : 146
1. Sup. to v 3, p : 146
1. Sup. to v 3, p : 146
1. Sup. to v 3, p : 147
1. Sup. to v 3, p : 147
1. Sup. to v 3, p : 147
1. Sup. to v 3, p : 147
1. Sup. to v 3, p : 148
1. Sup. to v 3, p : 148
1. Sup. to v 3, p : 148
1. Sup. to v 3, p : 148
1. Sup. to v 3, p : 148
1. Sup. to v 3, p : 149
1. Sup. to v 3, p : 149
1. Sup. to v 3, p : 149
1. Sup. to v 3, p : 149
1. Sup. to v 3, p : 150
1. Sup. to v 3, p : 150
1. Sup. to v 3, p : 150
1. Sup. to v 3, p : 150
1. Sup. to v 3, p : 150
1. Sup. to v 3, p : 150
1. Sup. to v 3, p : 150
1. Sup. to v 3, p : 151
1. Sup. to v 3, p : 151
1. Sup. to v 3, p : 151
1. Sup. to v 3, p : 151
1. Sup. to v 3, p : 151
1. Sup. to v 3, p : 151
MAMUKA, b,f, (2005) by George Thomas - Regal Claır I
CAPUCINO, b,f, (2005) by Bosporus (IRE) - Regatta (GB)
ULUMEŞE, b,c, (2005) by Always A Classic (CAN) - Resolana (USA)
BLACK POINT, b,c, (2005) by Key Prado (USA) - Resume (IRE)
ORHAN BEY, ch,c, (2005) by Mujtahid (USA) - Reveuse Du Soir (GB)
ÇAMALAN, b,f, (2005) by Red Bishop (USA) - Rhegma (GB)
ŞEVKETAĞA, gr,c, (2005) by Gold Fınger - River Dove (USA)
KIZIL SONYA, b,f, (2005) by River Special (USA) - River Jef (USA)
JEFFREY, b,c, (2005) by Lockton (GB) - River Jet (USA)
MELİNDA, b,f, (2005) by Lucky Martın - Rinsa
SOUND OF SUCCESS, ch,f, (2005) by Strike The Gold (USA) - Rochea (GB)
AKYAZI FIRTINASI, b,f, (2005) by Strike The Gold (USA) - Roka
PENYBONT, ch,c, (2005) by Pennine Walk (IRE) - Rosa Palumbo (GB)
SENATORE, b,c, (2005) by Lear White (USA) - Rose Gem (IRE)
NERİSSA, b,f, (2005) by Medya - Rose Of Kavçin
FARNACE, b,f, (2005) by Sea Hero (USA) - Rosedale (USA)
MAROXIE, b,c, (2005) by Marlin (USA) - Roxie Hart (IRE)
TRY TO TOUCH, b,c, (2005) by Always A Classic (CAN) - Royal Circle (GB)
EAST WIND, ch,f, (2005) by Doğu (FR) - Royal Sprıng
CARDUELIS, ch,f, (2005) by Bijou D'inde (GB) - Rubına
WEST OF GIRL, ch,f, (2005) by Unaccounted For (USA) - Running Sun (IRE)
GOOD GIRL, ch,f, (2005) by Keremhan (GB) - Rüzgarın Kızı
TONY MONTANA, b,c, (2005) by Mujtahid (USA) - Saafend (GB)
COBUDUK, ch,c, (2005) by Devir - Sada (GB)
HUN, ch,c, (2005) by Mujtahid (USA) - Sadler's Fly (IRE)
ONURBEY, b,c, (2005) by Bin Ajwaad (IRE) - Sadunat (IRE)
ÖZDE LAİK, b,c, (2005) by Sri Pekan (USA) - Safiye Hanim (GB)
AKMEŞELİ MUZAFFER, ch,c, (2005) by Ali Osman - Saira
ERARSLAN, ch,c, (2005) by River Special (USA) - Salience (IRE)
SEKİZ, ch,f, (2005) by Strike The Gold (USA) - Sam Connectıon
DERVİŞBEY, gr,c, (2005) by Royal Abjar (USA) - Sam Land (GB)
MANYEZİT, b,f, (2005) by Sam Holme (IRE) - Sam Premıer
TURKSH WEAPON, b,c, (2005) by Red Bishop (USA) - Sam Serenade
WISHLIST, b,f, (2005) by Strike The Gold (USA) - San Juan Lady
REYHANİYE, b,c, (2005) by Islambol - Santa Anıta
AMBITIOUS, b,f, (2005) by Marlin (USA) - Santa Evseeva
LA DÜNYA, b,c, (2005) by Mountain Cat (USA) - Santa Fe
TUNAKAN, b,c, (2005) by Lockton (GB) - Saone (USA)
SILKY, b,f, (2005) by Sea Hero (USA) - Saraylı
MESİR, b,f, (2005) by Sri Pekan (USA) - Sardes (IRE)
STARYY NIGHT, b,f, (2005) by Sri Pekan (USA) - Sari Salkim (IRE)
KUBİHAN, b,c, (2005) by Islambol - Saruhan Hatun
ANOTOLIAN FIRE, b,c, (2005) by Red Bishop (USA) - Savorsky
PRIMADONNA, b,f, (2005) by Halling (USA) - Sayhaat (IRE)
HEARTBEAT, ch,f, (2005) by Mujtahid (USA) - Saykaly
GÜLBEYAZ, gr,f, (2005) by Father Falcon (IRE) - Sazak Gülü
FİNCAN, b,f, (2005) by Devir - Scenic Spirit (IRE)
FOVESS, ch,c, (2005) by Mujtahid (USA) - Schwarzmeer (GER)
GIARO, b,f, (2005) by Denkyra - Scorpıo
SECOND ROYAL, b,f, (2005) by Royal Abjar (USA) - Second Term (IRE)
SECRET RUNNER, b,f, (2005) by Mıchael Jackson - Secret Glory
EROS, ch,f, (2005) by Asakir (GB) - Secret Rapture (USA)
KING MEDYA, ch,c, (2005) by Medya - Segi (GB)
BERKOBEY, b,c, (2005) by Always A Classic (CAN) - Selin Tanem
193
Önceki Studbooklarda İsimsiz Olarak Yayınlanan Atlar
Unnamed Horses to Previous Volumes
1. Sup. to v 3, p : 152
1. Sup. to v 3, p : 152
1. Sup. to v 3, p : 152
1. Sup. to v 3, p : 152
1. Sup. to v 3, p : 153
1. Sup. to v 3, p : 153
1. Sup. to v 3, p : 154
1. Sup. to v 3, p : 154
1. Sup. to v 3, p : 154
1. Sup. to v 3, p : 155
1. Sup. to v 3, p : 155
1. Sup. to v 3, p : 155
1. Sup. to v 3, p : 155
1. Sup. to v 3, p : 155
1. Sup. to v 3, p : 156
1. Sup. to v 3, p : 156
1. Sup. to v 3, p : 156
1. Sup. to v 3, p : 157
1. Sup. to v 3, p : 158
1. Sup. to v 3, p : 158
1. Sup. to v 3, p : 158
1. Sup. to v 3, p : 158
1. Sup. to v 3, p : 159
1. Sup. to v 3, p : 159
1. Sup. to v 3, p : 159
1. Sup. to v 3, p : 160
1. Sup. to v 3, p : 160
1. Sup. to v 3, p : 160
1. Sup. to v 3, p : 160
1. Sup. to v 3, p : 161
1. Sup. to v 3, p : 161
1. Sup. to v 3, p : 161
1. Sup. to v 3, p : 162
1. Sup. to v 3, p : 162
1. Sup. to v 3, p : 162
1. Sup. to v 3, p : 162
1. Sup. to v 3, p : 163
1. Sup. to v 3, p : 163
1. Sup. to v 3, p : 163
1. Sup. to v 3, p : 163
1. Sup. to v 3, p : 164
1. Sup. to v 3, p : 164
1. Sup. to v 3, p : 164
1. Sup. to v 3, p : 164
1. Sup. to v 3, p : 164
1. Sup. to v 3, p : 164
1. Sup. to v 3, p : 165
1. Sup. to v 3, p : 165
1. Sup. to v 3, p : 165
1. Sup. to v 3, p : 165
1. Sup. to v 3, p : 165
1. Sup. to v 3, p : 165
1. Sup. to v 3, p : 165
1. Sup. to v 3, p : 166
MY PERFECT LOVE, gr,f, (2005) by Jet By (GB) - Sembolik
ÇOKBİLİR, b,c, (2005) by Nursultan - Semuş
MÜGİDE, b,f, (2005) by Mujtahid (USA) - Sen Ve Ben
LİNKA, ch,f, (2005) by Fantastic Fellow (USA) - Serendiz
LOVES TIME, ch,f, (2005) by Mountain Cat (USA) - Serram (IRE)
MEDITERRANEAN, b,c, (2005) by Sheer Honor - Sessiz Güzel (GB)
HATTORİ, ch,c, (2005) by Lockton (GB) - Sharleen
BERENİM, ch,f, (2005) by River Special (USA) - Sharon (HUN)
PAPEL, b,c, (2005) by River Special (USA) - Sharp Falcon (IRE)
GOLDEN SMILE, b,c, (2005) by Always A Classic (CAN) - Sharp Gem (GB)
AYTOP HANIM, b,f, (2005) by Unaccounted For (USA) - Shatalia (USA)
YİRMİÜÇ, b,f, (2005) by Common Grounds (GB) - She Wadi Wadi (GB)
SERHAS, b,c, (2005) by Unaccounted For (USA) - Sher (IRE)
SEPTEMBER DANCER, b,f, (2005) by West By West (USA) - Shıero
ARMONİ, b,c, (2005) by River Special (USA) - Shimeoni (IRE)
SARASOTA, ch,c, (2005) by Marlin (USA) - Shining Image (FR)
ICEMAN, gr,c, (2005) by Mujtahid (USA) - Shot Stopper (GB)
AMADEO, gr,c, (2005) by Sea Hero (USA) - Silver Glitz (USA)
POLENTE, b,f, (2005) by Unaccounted For (USA) - Sinking Sun (GB)
BAGOAS, ch,c, (2005) by Asakir (GB) - Sirdaş (GB)
ALACA, ch,f, (2005) by Turaç (IRE) - Sitare (USA)
NIGHT FLOWER, b,f, (2005) by Sheer Honor - Sibelat (GB)
CADİKA, gr,f, (2005) by Sri Pekan (USA) - Siboş
SANCAKBEYİ, ch,c, (2005) by Lockton (GB) - Simel
HANIMIN KIZI, b,f, (2005) by Natıve Procıda - Sine
ÇAPANOĞLU, ch,c, (2005) by Sun Music (IRE) - Sineyis
MYSTIC JADE, b,f, (2005) by Unaccounted For (USA) - Sky Tornado (USA)
DÖRT, ch,c, (2005) by River Special (USA) - Sky Water
ROSALBA, b,f, (2005) by Sri Pekan (USA) - Slmaat (GB)
MYRRHA, b,f, (2005) by Bin Ajwaad (IRE) - Smyrna
CAT GIRL, b,f, (2005) by Mountain Cat (USA) - Sombre Lady (GB)
ŞİLE FENERİ, b,f, (2005) by Al's Theatre (USA) - Sopran Carrie (IRE)
ENGİN ABİ, ch,c, (2005) by Asakir (GB) - Soylu Satici (IRE)
GOLDEN BAKKAL, b,c, (2005) by River Special (USA) - Sparrow
ADAMO, b,c, (2005) by Mountain Cat (USA) - Spectre (USA)
VESİLE HANIM, ch,f, (2005) by River Special (USA) - Spectrumich (IRE)
WOLF KING, b,c, (2005) by Devir - Springtime Sugar (USA)
AMASRA, b,f, (2005) by Sri Pekan (USA) - St Rose Of Lima (GB)
PUSULA, b,c, (2005) by West By West (USA) - Stage Door East
MALIBU STAR, b,c, (2005) by Mujtahid (USA) - Star Of Dance (IRE)
ASFALT, b,f, (2005) by Bijou D'inde (GB) - Sterna Hermina (GER)
STORMY LOVES, b,c, (2005) by Eagle Eyed (USA) - Storm To Storm (IRE)
STREET BOY, b,c, (2005) by Mujtahid (USA) - Street Lina (FR)
SHANGRI LA, b,c, (2005) by Averti (IRE) - Stygian (USA)
CANTAY, b,f, (2005) by Sun Music (IRE) - Sue
FADIL BEY, b,c, (2005) by Royal Abjar (USA) - Sultanhisar (IRE)
SUMMER QUEEN, b,f, (2005) by Tomba (GB) - Summery (IRE)
GIRLIE, b,f, (2005) by West By West (USA) - Sun Child (USA)
KUMUKHAN, b,c, (2005) by Mountain Cat (USA) - Sun Crush (IRE)
HİVDA, ch,f, (2005) by Karelin (IRE) - Sun Dew
KRAL KEKE, ch,c, (2005) by Royal Abjar (USA) - Sunday's Chapel (IRE)
TOWN, ch,f, (2005) by Fantastic Fellow (USA) - Suniper
ERYAĞIZ, b,c, (2005) by Barbar - Sunny Funy
VELOFLASH, b,c, (2005) by Velociraptor (GB) - Superflash (GB)
194
Önceki Studbooklarda İsimsiz Olarak Yayınlanan Atlar
Unnamed Horses to Previous Volumes
1. Sup. to v 3, p : 166
1. Sup. to v 3, p : 166
1. Sup. to v 3, p : 166
1. Sup. to v 3, p : 166
1. Sup. to v 3, p : 167
1. Sup. to v 3, p : 167
1. Sup. to v 3, p : 167
1. Sup. to v 3, p : 167
1. Sup. to v 3, p : 167
1. Sup. to v 3, p : 167
1. Sup. to v 3, p : 168
1. Sup. to v 3, p : 168
1. Sup. to v 3, p : 168
1. Sup. to v 3, p : 168
1. Sup. to v 3, p : 169
1. Sup. to v 3, p : 169
1. Sup. to v 3, p : 169
1. Sup. to v 3, p : 169
1. Sup. to v 3, p : 169
1. Sup. to v 3, p : 169
1. Sup. to v 3, p : 170
1. Sup. to v 3, p : 170
1. Sup. to v 3, p : 170
1. Sup. to v 3, p : 170
1. Sup. to v 3, p : 170
1. Sup. to v 3, p : 170
1. Sup. to v 3, p : 171
1. Sup. to v 3, p : 171
1. Sup. to v 3, p : 172
1. Sup. to v 3, p : 172
1. Sup. to v 3, p : 172
1. Sup. to v 3, p : 172
1. Sup. to v 3, p : 172
1. Sup. to v 3, p : 173
1. Sup. to v 3, p : 173
1. Sup. to v 3, p : 173
1. Sup. to v 3, p : 173
1. Sup. to v 3, p : 174
1. Sup. to v 3, p : 174
1. Sup. to v 3, p : 174
1. Sup. to v 3, p : 174
1. Sup. to v 3, p : 174
1. Sup. to v 3, p : 174
1. Sup. to v 3, p : 175
1. Sup. to v 3, p : 175
1. Sup. to v 3, p : 175
1. Sup. to v 3, p : 175
1. Sup. to v 3, p : 176
1. Sup. to v 3, p : 176
1. Sup. to v 3, p : 176
1. Sup. to v 3, p : 176
1. Sup. to v 3, p : 177
1. Sup. to v 3, p : 178
1. Sup. to v 3, p : 178
REPLA, ch,c, (2005) by Royal Abjar (USA) - Surprıce
BİKİNİ, b,f, (2005) by Mountain Cat (USA) - Survıvor
SÜLEYMANİYE, ch,c, (2005) by Mujtahid (USA) - Sushi
YAŞAR HANIM, ch,f, (2005) by Bizim Ayancikli (IRE) - Suyun Işıltısı
GÜLŞAH HANIM, ch,f, (2005) by Mujtahid (USA) - Sülünkız
GOLDEN TOUCH, ch,c, (2005) by Unaccounted For (USA) - Sümbüllü
BATUŞHAN, b,c, (2005) by Mujtahid (USA) - Süreyya
AÇELYA, b,f, (2005) by Shining Steel (GB) - Sürsürü
ELHAMRA, ch,c, (2005) by Sea Hero (USA) - Sweet Dream
ARC VOLTAGE, gr,c, (2005) by Devir - Sweet Light (USA)
KOŞULANTAY, b,c, (2005) by Islambol - Sweet Surrender
RICARDINHO, ch,c, (2005) by Always A Classic (CAN) - Syria (GB)
ERVA, b,f, (2005) by Ocean Crest (USA) - Şahbiyçe
TÜRKKIZI, b,f, (2005) by Shining Steel (GB) - Şara
CESUR ARAGON, b,f, (2005) by Cim Bom Bom (IRE) - Şeker Amber
MANTARCI, b,f, (2005) by Red Bishop (USA) - Şeker Ayak
KAYRA, b,c, (2005) by Unaccounted For (USA) - Şerefnur
OKINAMA CITY, ch,f, (2005) by Manila (USA) - Şerife Bacı I
SERBEYİ, gr,c, (2005) by Bijou D'inde (GB) - Şertay (IRE)
SEN GELMEZ OLDUN, gr,f, (2005) by My Volga Boatman (USA) - Şıpsevdi
MARINER, ch,f, (2005) by Sun Music (IRE) - Şiirden
SON OF CREPELLO, b,c, (2005) by Devir - Şuşalı Kız
KING EGE, b,c, (2005) by Sea Hero (USA) - Taffy
SÜVEYDİYE, b,c, (2005) by Islambol - Tahiti
BORANAĞA, b,c, (2005) by Always A Classic (CAN) - Tajarib (IRE)
SONADOR, gr,f, (2005) by Bold Pılot - Talarıa
LOVE OF MY LIFE, b,c, (2005) by Bizim Ayancikli (IRE) - Tanışığı
MY ACCOUNT, b,f, (2005) by Unaccounted For (USA) - Tarabya
OKYAR, b,c, (2005) by Doğu (FR) - Tarquinia (IRE)
YEDİ, b,c, (2005) by Common Grounds (GB) - Tata
WANDESTAS, ch,c, (2005) by Asakir (GB) - Tayyareci (IRE)
GRAND SLAMAS, ch,c, (2005) by Asakir (GB) - Tekero (GB)
STAR OF BENAZİR, b,f, (2005) by Manila (USA) - Tempo Forzando (GB)
SEA KING, ch,c, (2005) by Sea Hero (USA) - Tender Queen
FOX TROT, b,c, (2005) by Sun Music (IRE) - Tenderly
GÜLEN ADAM, b,c, (2005) by Sun Music (IRE) - Tepki
COCONUT, b,f, (2005) by Unaccounted For (USA) - Teutonic Lass (IRE)
DIVINE LIGHT, ch,f, (2005) by Red Bishop (USA) - Texas Gal (USA)
ABBYLEIX, b,c, (2005) by Shrewd Idea (GB) - Thalıa
ATOŞ, b,f, (2005) by Key Prado (USA) - Thara (GER)
ASIA STAR, gr,f, (2005) by Soviet Star (USA) - The De Chine (FR)
SALGA, ch,c, (2005) by Red Bishop (USA) - The Odore
SEAR FACTOR, b,c, (2005) by Van Damme (IRE) - Thınker Bell
ŞUAYIP, ch,c, (2005) by West By West (USA) - Thunder Cat
GHIZZ, ch,c, (2005) by Unaccounted For (USA) - Thyke
İLİTYA, b,f, (2005) by Fantastic Fellow (USA) - Tilim (IRE)
TRIPOLI, b,f, (2005) by Unaccounted For (USA) - Tirol's Crown (IRE)
SNOW MOUNTAIN, b,f, (2005) by Monashee Mountain (USA) - Titsan (IRE)
OVA GÜZELİ, gr,f, (2005) by Natıve Procıda - Tiamo
SELENDER, ch,f, (2005) by Bosporus (IRE) - Tiraje
ELITE RIDGE, ch,c, (2005) by Devir - Tony's Ridge (GB)
SENZAPIOMBO, ch,f, (2005) by Mujtahid (USA) - Tos Lady (IRE)
JET BIJOU, b,c, (2005) by Bijou D'inde (GB) - Trexenta (IRE)
MARIA, b,f, (2005) by Marlin (USA) - Triangle (GB)
195
Önceki Studbooklarda İsimsiz Olarak Yayınlanan Atlar
Unnamed Horses to Previous Volumes
1. Sup. to v 3, p : 178
1. Sup. to v 3, p : 178
1. Sup. to v 3, p : 179
1. Sup. to v 3, p : 179
1. Sup. to v 3, p : 179
1. Sup. to v 3, p : 179
1. Sup. to v 3, p : 179
1. Sup. to v 3, p : 179
1. Sup. to v 3, p : 180
1. Sup. to v 3, p : 180
1. Sup. to v 3, p : 180
1. Sup. to v 3, p : 180
1. Sup. to v 3, p : 180
1. Sup. to v 3, p : 181
1. Sup. to v 3, p : 181
1. Sup. to v 3, p : 181
1. Sup. to v 3, p : 181
1. Sup. to v 3, p : 182
1. Sup. to v 3, p : 182
1. Sup. to v 3, p : 182
1. Sup. to v 3, p : 183
1. Sup. to v 3, p : 183
1. Sup. to v 3, p : 183
1. Sup. to v 3, p : 183
1. Sup. to v 3, p : 183
1. Sup. to v 3, p : 183
1. Sup. to v 3, p : 184
1. Sup. to v 3, p : 184
1. Sup. to v 3, p : 184
1. Sup. to v 3, p : 185
1. Sup. to v 3, p : 185
1. Sup. to v 3, p : 185
1. Sup. to v 3, p : 185
1. Sup. to v 3, p : 185
1. Sup. to v 3, p : 185
1. Sup. to v 3, p : 187
1. Sup. to v 3, p : 187
1. Sup. to v 3, p : 187
1. Sup. to v 3, p : 187
1. Sup. to v 3, p : 188
1. Sup. to v 3, p : 188
1. Sup. to v 3, p : 188
1. Sup. to v 3, p : 189
1. Sup. to v 3, p : 189
1. Sup. to v 3, p : 189
1. Sup. to v 3, p : 190
1. Sup. to v 3, p : 190
1. Sup. to v 3, p : 190
1. Sup. to v 3, p : 191
1. Sup. to v 3, p : 191
1. Sup. to v 3, p : 191
1. Sup. to v 3, p : 191
1. Sup. to v 3, p : 191
1. Sup. to v 3, p : 192
HONEY MONEY, ch,f, (2005) by Sea Hero (USA) - Trust (GB)
RABİA SULTAN, ch,f, (2005) by Fasht Eldebl (GB) - Try Gloria (GB)
TÜRCOSEL, ch,c, (2005) by Selkirk (USA) - Tularosa (GB)
HAZARIN OĞLU, ch,c, (2005) by Tender Dad (GB) - Tuna Hanım
FİLİNTA, ch,c, (2005) by Unaccounted For (USA) - Turkuaz
ÇERKES RÜZGARI, ch,f, (2005) by Strike The Gold (USA) - Turn To Gold
KAPTANIN KIZI, b,f, (2005) by Ramadan - Turunç Çiçeği
MAŞBEYİ, gr,c, (2005) by Lockton (GB) - Tuvanda
FUŞYA, ch,f, (2005) by Bijou D'inde (GB) - Two Won Two (IRE)
HADES, b,c, (2005) by Sheer Honor - Typee
GOLDREX, ch,c, (2005) by Strike The Gold (USA) - Tyranno Rex (IRE)
GÜZEL KRALİÇE, ch,f, (2005) by Keremhan (GB) - Uçan Kraliçe (IRE)
SONIA DOR, b,f, (2005) by Common Grounds (GB) - Uğur Hatun
KING FELLOW, ch,c, (2005) by Fantastic Fellow (USA) - Ulukan
NURŞO, b,f, (2005) by Marlin (USA) - Ulya
BİLMEMKİ, b,c, (2005) by River Special (USA) - Uşşak
PRENSES AZRA, b,f, (2005) by Cossack Guard (USA) - Uzakakraba (GB)
SPITHA, ch,f, (2005) by Common Grounds (GB) - Ümran
MAILMAN, b,c, (2005) by Manila (USA) - Valour
KIYAT, b,c, (2005) by Sri Pekan (USA) - Varykino (GB)
CORN POPPY, b,f, (2005) by Shining Steel (GB) - Venezıa
EFENDİ, b,c, (2005) by Always A Classic (CAN) - Verve (IRE)
EL JIMADOR, b,c, (2005) by Asakir (GB) - Veznedar (GB)
KANKARDEŞ, ch,c, (2005) by Always A Classic (CAN) - Victoria Blue (GB)
VICTORYS DREAM, b,f, (2005) by Lockton (GB) - Victory Demo (IRE)
CAPTAIN RON, ch,c, (2005) by Devir - Victot Rose (IRE)
CANEGE, ch,f, (2005) by Always A Classic (CAN) - Vıllarena
PRIVATE EKINOKS, b,c, (2005) by Unaccounted For (USA) - Vıolent Gırl
GRISELDA, b,f, (2005) by Minardi (USA) - Viva Skeeanno (USA)
VOILETTE, ch,f, (2005) by Galetto (FR) - Vıvıana
GÜMÜŞÜM, b,f, (2005) by Fantastic Fellow (USA) - Vilitay
ANTRENÖR, b,c, (2005) by Doğu (FR) - Violetta
CORDERO, b,f, (2005) by Eagle Eyed (USA) - Vivi
MISS BEGÜM, b,f, (2005) by Bin Ajwaad (IRE) - Volga Dancer
NEVER WALK ALONE, b,c, (2005) by Fantastic Fellow (USA) - Volüptas (IRE)
MADAM RIRI, b,f, (2005) by Eagle Eyed (USA) - Welsh Glory (FR)
CLASSIC STORY, b,c, (2005) by Always A Classic (CAN) - West Sıde Story
KORCAN, b,c, (2005) by Sri Pekan (USA) - Whippoorwill (USA)
CAPE POINT, ch,c, (2005) by Ocean Crest (USA) - Wıchıta
GRAND FELLOW, ch,c, (2005) by Fantastic Fellow (USA) - Wınter Wınd
CAPT AHAB, b,c, (2005) by Shining Steel (GB) - Wyomıng
WINDY ROCK, b,c, (2005) by Sri Pekan (USA) - Yağmurdamlası
HORSE FIGHTING, ch,c, (2005) by River Special (USA) - Yalvaçlim (HUN)
CHINA WHITA, gr,c, (2005) by Argaeus (GB) - Yasenya
POOR CHILD, ch,f, (2005) by Cossack Guard (USA) - Yavrum
COSMOS, b,c, (2005) by Common Grounds (GB) - Yearn (IRE)
MAJESTIC GIRL, b,f, (2005) by Sun Music (IRE) - Yörükhanim (GB)
BUGÇE, ch,f, (2005) by Sır Ivy - Zarife
YALÇINKIZ, b,f, (2005) by Sea Hero (USA) - Zeeneh (GB)
VİRTÜÖZ, ch,f, (2005) by Eagle Eyed (USA) - Zemheri
ZELDA, b,f, (2005) by Trapper - Zenya(GB)
POLAT BEY, b,c, (2005) by Royal Abjar (USA) - Zephaniah (IRE)
ŞİFRE, b,c, (2005) by Natıve Procıda - Zişan (IRE)
AMİGO, ch,c, (2005) by Manila (USA) - Zou Zounı
196
Önceki Studbooklarda İsimsiz Olarak Yayınlanan Atlar
Unnamed Horses to Previous Volumes
1. Sup. to v 3, p : 192 SARP, ch,c, (2005) by Medya - Zümrütkız
1. Sup. to v 3, p : 192 MYSTIC SHADOW, ch,f, (2005) by Eagle Eyed (USA) - Zygosis (GB)
197
EKLEMELER
ve
DÜZELTMELER
ADDENDA
and
ERRATA
(To Volume I And Volume III)
1.CİLT’TEKİ DÜZELTMELER
ERRATA TO VOLUME I
Doğru
Correct
Sayfa
Page
Satır
Line
Yanlış
Incorrect
74
62
31
30
26
20
1993 (May 22),b, c, GOLDEN WING, by Barnato USA)
1993(Jun 05),b, f,GRAND GOLA, by Royal Bequest(CAN)
1995(May 27),b,f, DAMLASAN,by Tender Prince
1993 (Jun 05),b, c, GRAND GOLA, by Barnato (USA),Atilla Bektaşoğlu
1993 (May 22),b, f, GOLDEN WING, by Royal Bequest (CAN),Nişan Arek Kuyumciyan
1995 (Mar 27),b, f, DAMLASAN, by Cock Robin (USA), Nursel Narin
3.CİLT’TEKİ DÜZELTMELER
ERRATA TO VOLUME III
Sayfa
Page
Satır
Line
Yanlış
Incorrect
Doğru
Correct
106
194
191
80
166
136
273
11
39
16
21
25
29
3
Died in 2004
2003(Mar 23),ch,f,BEYAZ ALTIN by Strike The Gold(USA)
2001(May 21) b,f, GOLDSTERN by Noble Star
2000(Apr 25),b.f. JARDIN DE LILA by Galetto (FR)
2000 (Mar 07),b, f, SUNLIGHT, by Red Bishop (USA)
2003 (Apr 04),b, f, MARQISE,
______
Live
2003(Mar 23) gr,f,BEYAZ ALTIN by Strike The Gold(USA)
2001(May 21) gr,f, GOLDSTERN by Noble Star
2000(Apr 25) gr.f. JARDIN DE LILA by Galetto (FR)
2000 (Mar 07),b, f, SUNLIGHT, by Doyoun (IRE), Süleyman Bülent Karabağlı
2003 (Apr 04),b, f, MARQUISE,
ACTING (IRE) ,b,1998(Apr 28)by King's Theatre (IRE),out of Robinia (USA), by Roberto(USA)
imported from in 2003 (See GSB v:44 p:2240)
III.CİLT’E I.EK’TEKİ DÜZELTMELER
ERRATA TO FIRST SUPPLEMENT TO VOLUME III
Sayfa
Page
Satır
Line
Yanlış
Incorrect
172
107
177
1
55
22
7
25
3
6
2005, not covered in 2004
2005, not covered in 2004
2005(Apr 20),ch,f, by Mountain Cat(USA)
2005(Feb 27),b,f, by Cim Bom Bom (IRE)
2004 (Apr 12),b,f, RODİN by Lockton(GB)
Doğru
Correct
2005 (Jun 20),b, c, ÖZTÜRK HAN, by Red Bishop (USA)Kemal Öztürk
2005 (Mar 16),gr, f, SEVİM ANA, by Common Grounds (GB)Alaattin Karaca
2005 (Apr 20),ch, f, SENZAPIOMBO, by Mujtahid (USA) Fazlı Yurdabak
2005 (Feb 27),b, c, SAMİR ABUJAMRA, by Cim Bom Bom (IRE) Ahmet Yücel Birol
2004 (Apr 12),b, c, RODİN, by Lockton (GB)Evren Uluçay
199
34
109
167
153
120
4
29
105
176
118
87
27
45
133
160
90
158
141
135
135
46
39
11
3
99
82
11
66
85
84
5
131
12
58
38
109
161
41
60
53
119
98
131
66
75
32
20
22
38
4
29
4
4
10
13
34
25
31
25
37
27
34
25
5
5
37
23
3
20
4
18
23
27
24
29
3
28
35
8
38
30
32
11
26
3
34
32
7
27
28
2005 (May 25),ch, c, SAHİL by Royal Abjar (USA)
2005 (May 25),ch, f, SAHİL, by Royal Abjar (USA) Nasri Artar
2005, no return to Sunday Surprise
2005 (Jun 10),gr, c, PINARBAŞI GÜLÜ, by Sunday SurprıseTuran Demirkol
2005 (Feb 27),b, f, PİRİBOY, by Private Tender (GB)
2005 (Feb 27),b, c, PİRİBOY, by Private Tender (GB)Mehmet Nezif Şeker
2005.not covered in 2004
2005 (Jul 20),b, c, WINTER SUN, by Red Bishop (USA) Turgut Kutlu
2005,no return to Manila (USA)
2005 (Mar 02),ch, c, ULISSE, by Manila (USA)Ömer Halim Aydın
2005,not covered in 2004
2005 (May 19),gr, c, GIUSTINO, by Fantastic Fellow (USA) Ömer Halim Aydın
bred by L,B,E,Z. Atman
bred by Esra Atman Özyiğit and Begüm Atman Karataş
2005,not covered in 2004
2005 (Jun 01),b, f, NİHANSU, by El AngeloYunus Eser
2005 (Apr 13),gr, c, OVA GÜZELİ, by Natıve Procıda
2005 (Apr 13),gr, f, OVA GÜZELİ, by Natıve Procıda Ali Fuat Sönmez
2005,not covered in 2004
2005 (Apr 04),b, c, ARTEAMOUR, by El Amour Evren Uluçay
2005,no return to Ozanım
2005 (May 04),ch, c, DAVUL OĞLUM, by Ozanım Alaattin Karaca
2005,not covered in 2004
2005 (Jul 15),b, c, DEMİRKULA, by Sunday Surprıse Abdülkadir Yetim
2005,no return to Medya
2005 (Apr 13),b, f, KISA HABER, by Medya Davut Yıldırım
2005,no return to River Special
2005 (May 12),ch, c, KIZILCALI, by River Special (USA)Güray Adışen and Engin Derin
2005 (Feb 09),b, c, ROSALBA, by Sri Pekan (USA)
2005 (Feb 09),b, f, ROSALBA, by Sri Pekan (USA)Ömer Halim Aydın
2005 (Apr 18),b, c, KEYLIN, by Marlin (USA)
2005 (Apr 18),b, f, KEYLIN, by Marlin (USA) Derviş Meral
bred by Acar Yıldırım
bred by Nesrin Çavuş
2005 (May 25) ,b ,c, KIZIL SONYA,by River Special(USA)
2005 (May 25),b, f, KIZIL SONYA, by River Special (USA)Ali Çelik V. and Mehmet Veysi Hamulu
2004 (Feb 19),b, f, GENESİS, by Shining Steel (GB)
2004 (Feb 19),b, f, ZODYAK, by Shining Steel (GB) Kadriye Bölek
2004 (Feb 19),ch, f, ZODYAK, by Shining Steel (GB)
2004 (Feb 19),b, f, ZODYAK, by Shining Steel (GB) Kadriye Bölek
Imported from U.K. in 2005
Imported from U.K. in 2004
2005,no return to Lucky Martin
2005 (May 18),b, c, LUCKY MAN, by Lucky Martın Mehmet Çeke and Yunus Eser
2004 (Mar 09),ch, c, ARDOR, by Strike The Gold (USA)
2004 (Mar 09),ch, f, ARDOR, by Strike The Gold (USA)Mustafa Kastar
2005 (May 10),b,c, TÜRKKANI, by River Special (USA)
2005 (May 10),b, f, TÜRKKANI, by River Special (USA) Cahit Yurtoğlu
2005 (Apr 15),ch, f, MIN SU, by Shining Steel (GB)
2005 (Apr 15),ch, f, MİA SU, by Shining Steel (GB) Murat İnay Alkan
2005 (Apr 10), ch, f, ATİYE SULTAN by Deniz Gücü
2005 (Apr 10), gr, f, ATİYE SULTAM by Deniz Gücü
2005(Mar 28),b,f,AZDAVAYLI by Asakir(GB)
2005(Mar 28),ch,f,AZDAVAYLI by Asakir(GB)
2005(Mar 09),ch,f, by Vettori (IRE)
2005(Mar 09),b,f,CELESTE by Vettori (IRE)
Colour Jardın De Lıla, b, 2000
Colour Jardın De Lıla, gr, 2000
2005 (Apr 03),ch,c,NEF TO NEF by Manila(USA)
2005 (Apr 03), b,c,NEF TO NEF by Manila(USA)
2005 (Apr 25),b,f, Eagle Eyed (USA)
2005 (Apr 25),ch,f, Eagle Eyed (USA)
2005,no return to Eagle Eyed(USA)
2005 (Jun 15),gr, c, VANEMUSE, by Eagle Eyed (USA)Bülent Ak
2005,no return to Lockton (GB)
2005 (Mar 12),ch, c, PIMLICO, by Lockton (GB) Necmi Şölen
bred by Ömer Halim Aydın
bred by R. E. A. Bott Wigmore Street
bred by İbrahim Ergun Çelikoğlu
bred by Nermin Çelikoğlu, Tevfik Çelikoğlu
bred by İbrahim Ergun Çelikoğlu and A.Pınar Çelikoğlu
bred by Tevfik Çelikoğlu, Aliye Pınar Çelikoğlu Oskay
2005(Mar 18),b,f, BEŞİKTAŞ, by Common Grounds (GB)
2005 (Mar 18),b, c, BEŞİKTAŞ, by Common Grounds (GB)
2005 (Mar 18),b, f, DALAMATAY, by Süpertay
2005 (Mar 18),b, c, DALAMATAY, by Süpertay Erdoğan Atay
2005 (Mar 15),ch, f,GENGHIS KHAN,by Tobougg (IRE)
2005 (Mar 15),ch, c, GENGHIS KHAN, by Tobougg (IRE)Serdal Adalı
2005 (Apr 20),b,c, FRİKA, by Lear White (USA)
2005 (Apr 20),b,f, FRİKA, by Lear White (USA)Abdulkadir Çalışır
2005 (Jan 29),b,c, QUENNILE, by Fantastic Fellow (USA)
2005 (Jan 29),b,f, QUENNILE, by Fantastic Fellow (USA) Birol Rüştü Kayıkçı
2004(Apr 10),b,c,SERBEST HATUN,by Mountain Cat(USA)
2004(Apr 10),b,f, SERBEST HATUN, by Mountain Cat(USA)Ahmet Atakan&Mehmet Serbest
2005 (Apr 06),ch,c,TRIKE THE SILVER,by Strike The Gold (USA)2005 (Apr 06),ch, f, STRIKE THE SILVER, by Strike The Gold (USA)Erol İşeri
2005 (Mar 09),ch, f, CELESTE, by Vettori (IRE)
2005 (Mar 09),b, f, CELESTE, by Vettori (IRE)Ömer Halim Aydın
2005,no return to Gaskon
2005 (Jun 25),b, c, MUHACIR, by Gaskon Ahmet Yeşilırmak
200
60
131
127
45
121
174
28
147
30
38
12
24
22
4
21
14
2005(Mar14), ch,f, by Sea Hero(USA)
2004,barren to Tender Prince
2005,no return to Mountain Cat(USA)
2005,no return to Unaccounted For (USA)
2005,not covered in 2004
2005, no return to Lear White(USA)
2005, no return to Lear White(USA)
2005 (Mar 15), ch, f, SALKIM TANESİ by Sea Hero(USA)
2005 (Mar 14) ,b, f, by Sea Hero (USA) Kemal Kurt
2004 (Feb 21),b, c, PERSIAN PRINCE, by Tender Prınce Cem Narin
2005 (Mar 15),ch, f, SERPE, by Mountain Cat (USA)Oktay Serici
2005 (Mar 12),b, c, SUTHERLAND, by Unaccounted For (USA) Ahmet Doğan
2005 (Apr 29),b, f, TEACHER, by El Amour Fuat Uluçay
2005 (Apr 10),ch, c, WHITE DREAM, by Lear White (USA) Ömer Faruk Girgin
2005 (May 18),b, c, ZAFER ABİ, by Lear White (USA) Atan Yetiş.Ve Tarım A.Ş.
2005 (Mar 15), b, f, SALKIM TANESİ by Sea Hero(USA) Ahmet Haşim Ağar
GEÇ KAYIT
LATE REGISTRATION
ADDENDA TO VOLUME 3
3. CİLT’E EK
LALANDRIA (FR) , gr , 1989 , bred by Gilles Forien, Mrs Gilles Forien, Gonfi Compana , foaled in FR and imported from U.K. in 2003, ( see SBF v : 42 ), by Highest Honor
(FR) , out of Hide The Key (USA) , by Key To The Mint (USA)
2003 (Apr 19),ch, f, BURUKGIRL, by Lear Spear (USA)
Ömer Halim Aydın
201
3.CİLT’E I. EK
ADDENDA TO 1.SUPPLEMENT TO VOLUME 3
ANTIGONISH , ch , 1999 , bred by Ateş Saltukoğlu , by Barnato (USA) , out of Ro-Ro, by Cock Robin (USA), ( see v : 2, p : 111)
2005 (Apr 05),ch, f,
by Ocean Crest (USA)
Gıyasettin Şen
ATRAXION (USA) , ch , 1998 , bred by Elliott Walden and John Stuart , by Marquetry (USA) , out of Swingaway Lady (GB), by Nomination (GB), ( see v : 3, p : 13)
2004 (Jun 09),b, f, NO ONE ELSE, by Mountain Cat (USA)
Kemal Kurt
AVAREM , b , 1997 , bred by Ender Dürüst , by Barbar , out of Avare, by Kılıçaslan, ( see v : 2, p : 8)
2005 (Jun 15),ch, c,
, by Royal Abjar (USA)
Ahmet Turan Erdem
BLUE WINDOW , b , 1995 , bred by Davide Franco , by Mıster Mo , out of Allecta (GB), by Bustino (GB), ( see v : 3, p : 26)
2005 (Apr 06),b, c, YIKILA YIKILA, by Felek I
Atam Demircan
BROKEN HEART , b , 1993 , bred by Davide Franco , by Kıngefe , out of Quadrille I (GB), by Blakeney (GB), ( see v : 3, p : 28,309)
2005 (Mar 10),b, c, MEMUŞ DEDEM, by Alpun
Alitaç Zerener
CARMELINA , ch , 1997 , bred by Tarık Aydın , by Galetto (FR) , out of Aile, by Scottish Reel (IRE), ( see v : 2, p : 2)
2005 (Jan 25),ch, c, SAREK, by Trapper
Tarık Aydın
CASTAFIOR (FR) , ch , 1997 , bred by Ecurie Di Tullio , by Siam (USA) , out of Agnes Lily (FR), by Raise A Cup (USA), ( see v : 3, p : 34)
2004 (Jan 22),b, c, RİA BİNTAN, by Sri Pekan (USA)
2005 (Mar 06),ch, f, GOLD TO SHINE, by Strike The Gold (USA)
Nisso Benhanson
"
"
CELERİTY , b , 1995 , bred by Tarık Aydın , by Rakan (USA) , out of Aile, by Scottish Reel (IRE), ( see v : 3, p : 35)
2004, barren to Sri Pekan (USA)
2005 (Jan 29),ch, f, LUISIANA, by Karelin (IRE)
Tarık Aydın
DANCE ON AIR (IRE) , ch , 2000 , bred by Ali Saeed , foaled in IRE and imported from U.K. in 2004, ( see GSB v : 44, p : 1861 ) , by Lion Cavern (USA) , out of New
Sayyedati (USA) , by Shadeed (USA)
2005 (Mar 08),ch, f, DANCE IN RIO, by Captain Rio (GB)
Ömer Halim Aydın
202
DİDEMİM (IRE) , b , 1999 , bred by John Duffy , foaled in IRE and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v : 44, p : 755 ) , by Darnay (GB) , out of East River (FR) , by
Arctic Tern (USA)
2004, barren to Islambol
2005 (Mar 20),b, f, PEMBISH, by Mountain Cat (USA)
İbrahim Nuray Ataman
EMİNE , b , 1992 , bred by Ahmet Dışkaya , by Sür'at , out of Pasisik, by Arslan, ( see v : 3, p : 57)
2004, barren to Black Bull
2005 (May 01),ch, c, ÇEVİKBABA, by Young Prınce
İzetin Çevik
EVENING MOON (USA) , b , 1997 , bred by Gainsborough Farm Inc , foaled in USA and imported from FR in 2005, ( see Am. SB v : 36 ) , by Dayjur (USA) , out of
Fellwati (USA) , by Alydar (USA)
2005 (May 02),b, f, EVENING STAR, by Spectrum (IRE)
Hikmet Işıl Birol Koç
FATMA SULTAN , b , 1999 , bred by İsmet Besim Tortoş , by Başkomutan , out of Mona Lisa I, by Rakan (USA), ( see v : 2, p : 89)
2005 (Apr 23),b, c, SADIKHAN, by Attila
Ergül Özeş
FİLARMONİ , b , 2001 , bred by Enver Sertoğlu , by Woodchat (USA) , out of Divina, by Devir, ( see v : 3, p : 51)
2005 (Apr 08),b, c, ULTIMATE FAN , by Bold Pılot
Tuna Aygören
GEORGY GIRL , b , 1996 , bred by Muammer Kitapçı , by George Thomas , out of Curtsey (IRE), by Royal And Regal (USA), ( see v : 2, p : 30)
2004, barren to River Special (USA)
2005 (Apr 12),b, c, KAFKASSTAR, by Natıve Procıda
Hüseyin Boyraz
GOLDEN MAYORES , b , 1995 , bred by İlyas Çokay , by Efisio (GB) , out of Salilia (IRE), by Nishapour (FR), ( see v : 3, p : 77)
2005 (Mar 08),ch, c, EMRAHBEY, by Sea Hero (USA)
Sadrettin R. G. Atığ and Gülay Atığ
GÖKLERKIZI , b , 1999 , bred by Zeynep Atman and Leyla Atman , by Royal Bequest (CAN) , out of Golden Sky, by Castle Rising (GB), ( see v : 2, p : 51)
2005 (May 10),b, c, KARAHANLI, by Centaur (GB)
Mahmut Ulaş Karahan
GÖNÜL ÇELEN , ch , 2000 , bred by Mustafa Alver and Dinçer Cebeci , by Lockton (GB) , out of İcraat, by Barnato (USA), ( see v : 3, p : 92)
2005 (Mar 30),ch, c, GOBENS, by Fantastic Fellow (USA)
Alper Özer
203
GÜLBİN , b , 1999 , bred by İsmail Hadioğlu , by Make Strides (USA) , out of Bonanetto, by Shareef Dancer (USA), (see 1. Sup. to v 3, p : 71)
2004 (Mar 17),ch, f, RUMELİ GÜZELİ, by Galetto (FR)
2005 (Mar 05),b, c, CAMPOS, by Shining Steel (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 71)
Ertuğrul Özay
"
"
HELEN , ch , 1997 , bred by Mehmet Hamdi Çadırcıoğlu , by Sagıp , out of Gold Moon, by Majestic Endeavour (CAN), ( see v : 2, p : 50)
2005 (Apr 26),ch, c, ASAF, by Balkaya
Mehmet Hamdi Çadırcıoğlu
İDE , b , 1998 , bred by Osman Aksungur , by Natıve Procıda , out of Dolcevıta, by Lastkıng, ( see v : 2, p : 36)
2005 (Mar 13),b, c, NANYANG ROSE, by Alpun
Alitaç Zerener
LALANDRIA (FR) , gr , 1989 , bred by Gilles Forien, Mrs Gilles Forien, Gonfi Compana , foaled in FR and imported from U.K. in 2003, ( see SBF v : 42 ) , by Highest
Honor (FR) , out of Hide The Key (USA) , by Key To The Mint (USA)
2004, not covered in 2003
2005 (May 05),gr, c, TUTASTE, by Galetto (FR)
Ömer Halim Aydın
MADAM ELİ (IRE) , b , 1999 , bred by Barnane Stud , foaled in IRE and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v : 44, p : 1633 ) , by Royal Abjar (USA) , out of
Maxencia (FR) , by Tennyson (FR)
2005 (May 28),ch, c, REMZİ, by Alsem (IRE)
Alfred Roidi
MAVİ , b , 1997 , bred by Mustafa Yağcı , by Merhaba I , out of Paradıse, by Uğuray, ( see v : 2, p : 102)
2005 (May 18),gr, f, OTUZÜÇ, by Private Tender (GB)
Hüseyin Güç
MINDEN (IRE) , ch , 1992 , bred by Dayton Ltd. , by Bluebird (USA) , out of Mazawa (FR), by Kashmir (IRE), ( see v : 3, p : 129)
2004, barren to Common Grounds (GB)
2005 (Apr 14),b, c, HORSE ROYAL, by My Grandson (GB)
Fatma Serpil Ataman
MISS PETEK , b , 2000 , bred by Oktay Serici , by Miswaki (USA) , out of Pleasant Mystery (USA), by Pleasant Colony (USA), ( see v : 3, p : 155)
2005 (Mar 14),b, c, VİLLARS, by Sea Hero (USA)
2006 (Feb 22),b, c,
, by Mountain Cat (USA)
Oktay Serici
"
"
PARLAKKIZ , ch , 1999 , bred by Sedat Özcan , by Shining Steel (GB) , out of Gay Petıt, by Lockton (GB), ( see v : 2, p : 47)
2005 (May 30),b, c, DOKUZ, by Cossack Guard (USA)
Hakan Sabri Özcan
204
PELİNİM , b , 2000 , bred by Melih Yılmaz , by Al Murtajaz (USA) , out of Javena, by Royal Bequest (CAN), ( see v : 3, p : 311)
2005 (Dec 27),b, f, AĞVERAN GÜZELİ, by Mehter Şinasi
Mehmet Nezif Şeker
RAVENNA , ch , 1997 , bred by Özdemir Atman , by Be My Guest (USA) , out of Rahik (IRE), by Wassl (GB), ( see v : 3, p : 162)
2005 (Feb 01),ch, c, RAMAYANA, by Strike The Gold (USA)
Özdemir Atman Varisleri
SALAMBO , ch , 2001 , bred by Şerafettin Gedik , by Galetto (FR) , out of Saravilla, by Villeroy I (FR), ( see v : 3, p : 174)
2005 (Mar 26),ch, f, SABIRSIZ, by Fantastic Fellow (USA)
Ahmet Aydoğdi
SAM SOCIETY , b , 1996 , bred by Özkan İşgüden , by Petorius (IRE) , out of Tranquil Lady (IRE), by Carmelite House (USA), ( see v : 2, p : 133)
2005 (Mar 03),b, c, PİANİSTS SON, by Royal Abjar (USA)
Hüseyin Aslan
SETENAY GUAŞE , ch , 1996 , bred by Uğur Alp Atan , by Bankocu , out of Balca, by Cock Robin (USA), ( see v : 3, p : 178)
2004, barren to Attila
2005 (Jul 01),gr, f, NİSANKIZI, by Young Prınce
Ahmet Kaya
SILVER GLINT (USA) , gr , 2000 , bred by Eaglestone Farm Inc., foaled in USA and imported from USA in 2000, ( see Am. SB v : 37 ) ,by Dayjur (USA) ,out of Silver Glitz
(USA) , by Grey Dawn II (FR)
2005 (Mar 01),gr, f, SILVER GLEAM, by Bin Ajwaad (IRE)
Ömer Halim Aydın
SILVERINE (USA) , b , 2001 , bred by Robert E. Meyerhoff , foaled in TUR and imported from U.K. in 2005, ( see Am. SB v : 31 ) , by Silver Deputy (CAN , out of
Special Broad (USA , by Broad Brush (USA)
2005 (May 07),b, c, BROTHER JOHN, by Vettori (IRE)
Serdal Adalı
TAHITI BEACH (GB) , b , 1991 , bred by Stratford Place Stud , by Slip Anchor (GB) , out of Quelle Chance (GB), by General Assembly (USA), ( see v : 3, p : 196)
2005 (Jun 17),gr, c, BATTAL, by Abrek
Uğur Alp Atan
TREASURY KEY (USA) , b , 2000 , bred by A. Head , foaled in USA and imported from U.K. in 2005, ( see Am. SB v : 31 ), by A.p. Indy (USA) , out of Tresoriere (AUS) ,
by Lyphard (USA)
2005 (Mar 08),ch, c, BEY OĞLUM, by Bering (GB)
İlyas İlbey
205
UÇKUN , b , 1997 , bred by Yaman Zingal , by Handsome Star (IRE) , out of Vıolent Gırl, by Aristocrat (GB), ( see v : 2, p : 139)
2004 (Mar 24),b, f, TOUCH THE SKY, by Turaç (IRE)
2005 (Feb 27),b, f, ENDİRİES, by Mujtahid (USA)
Yaman Zingal
"
"
ÜÇPINAR , b , 1995 , bred by Osman Hattat , by Bachelor Party (IRE) , out of Polarlicht (GB), by Petoski (GB), ( see v : 3, p : 208)
2005 (May 13),b, c, HAŞMETLİM, by El Angelo--
(Dead in 2008)
Yunus Eser
WEASEL , ch , 1999 , bred by Sami Uluçay , by Mon Amour I , out of Gözde II, by Baba Seyfi, ( see v : 2, p : 51)
2005 (Apr 06),ch, c,
, by Mujtahid (USA)
Ahmet Serdar Drama
WINTER LOVE , ch , 1998 , bred by Sadettin Atığ , by Royal Bequest (CAN) , out of Bonny , by Al Murtajaz (USA), ( see v : 2, p : 20)
2005 (Apr 17),b, f, MOTHERS LOVE, by Sea Hero (USA)
Savaş Aydoğdi
YASU , b , 2001 , bred by Sadettin Atığ , by Lear White (USA) , out of Forest Magic (USA), by Manila (USA), ( see v : 3, p : 67)
2005 (Apr 01),b, f, UMUDUN KIZI, by Van Damme (IRE)
Haluk Zekai Erkal
YERBİLİMCİ , b , 2000 , bred by Özkan İşgüden , by Mutamanni (GB) , out of Tranquil Lady (IRE), by Carmelite House (USA), ( see v : 3, p : 203)
2004 (Apr 16),b, c, KURT ADAM, by Sam Holme (IRE)
Aykut Bulat
206
İSİMSİZ TAYLARIN
İNDEKSİ
UNNAMED FOALS
INDEX
İsimsiz Taylar İndeksi
Unnamed Foals Index
2006,
2006,
2006,
2006,
2006,
2006,
2006,
2006,
2006,
2006,
2006,
2006,
2006,
2006,
2006,
2006,
2006,
2006,
2006,
2006,
2006,
2006,
2006,
2006,
2006,
2006,
2006,
2006,
2006,
2006,
2006,
2006,
2006,
2006,
2006,
2006,
2006,
2006,
2006,
2006,
2006,
2006,
2006,
2006,
2006,
2006,
2006,
2006,
2006,
2006,
2006,
2006,
2006,
2006,
2006,
2006,
2006,
2006,
2006,
2006,
2006,
2006,
2006,
2006,
2006,
2006,
2006,
ch,
b,
b,
ch,
b,
b,
ch,
gr,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
ch,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
gr,
ch,
b,
ch,
b,
b,
c,
f,
f,
c,
f,
f,
f,
f,
f,
c,
c,
c,
f,
f,
f,
f,
f,
f,
f,
f,
c,
f,
f,
c,
f,
c,
f,
f,
c,
f,
f,
f,
c,
c,
c,
c,
f,
c,
f,
c,
c,
f,
c,
f,
f,
f,
c,
f,
c,
f,
c,
c,
c,
f,
f,
c,
f,
f,
f,
f,
c,
f,
f,
f,
f,
f,
f,
by Medya, out of Agrilya............................................................................................... 2
by Mehter I, out of Ablına ............................................................................................. 4
by Unaccounted For (USA), out of Apsını..................................................................... 8
by Sea Hero (USA), out of Aslıgül .............................................................................. 10
by Natıve Procıda, out of Aşkım.................................................................................. 10
by Süpertay, out of Atagün .......................................................................................... 10
by Sea Hero (USA), out of Axl Rose ........................................................................... 11
by Sun Music (IRE), out of Belin ................................................................................ 15
by Kosovar, out of Benan ............................................................................................ 16
by Unaccounted For (USA), out of Beverly................................................................. 18
by Bin Ajwaad (IRE), out of Birinci Walls.................................................................. 19
by Süpertay, out of Buket Sultan (IRE) ....................................................................... 22
by Bullmarket, out of Calamıno................................................................................... 23
by Eagle Eyed (USA), out of Candy Cove (GB).......................................................... 24
by Ajmera (GB), out of Christal Cut (IRE).................................................................. 28
by Numerous (USA), out of Cimaise (FR)................................................................... 29
by Always A Classic (CAN), out of Cileri................................................................... 29
by Church Pictures (GB), out of Civane ...................................................................... 29
by Sri Pekan (USA), out of Compso (GB)................................................................... 30
by Zaptiye, out of Cu Na Mara (GB) ........................................................................... 31
by Bin Ajwaad (IRE), out of Çerkez Kızı .................................................................... 32
by Alderado, out of Dadaş Kızı.................................................................................... 33
by a stallion not in Studbook, out of Derya Kızı.......................................................... 36
by Zorbaz (USA), out of Doli ...................................................................................... 38
by Alderado, out of Efekızı.......................................................................................... 40
by Velociraptor (GB), out of Ekinoks.......................................................................... 41
by Draglıne, out of Ela Kori Mu (GB) ......................................................................... 41
by Volcano, out of Estava (FR).................................................................................... 43
by Distant Relative (IRE), out of Fairlee Wild (USA) ................................................. 44
by Cannon, out of Fark etmez ...................................................................................... 45
by Zaptiye, out of Filika............................................................................................... 47
by Mujtahid (USA), out of Flore Fair (GB) ................................................................. 48
by Centaur (GB), out of Four Leavs ............................................................................ 49
by Bin Ajwaad (IRE), out of Full Dame ...................................................................... 49
by Lockton (GB), out of Futa....................................................................................... 50
by Indian Ridge (IRE), out of Genesis (GB)................................................................ 52
by Eagle Eyed (USA), out of Gloria Dei (IRE)............................................................ 54
by Şafak II, out of Gunda............................................................................................. 57
by Soylu Kan, out of Gupsezen.................................................................................... 57
by Fantastic Fellow (USA), out of Gülbin ................................................................... 58
by Shrewd Idea (GB), out of Gülüm Sultan (IRE)....................................................... 58
by Distant Relative (IRE), out of Hülyalım ................................................................. 64
by Lear White (USA), out of Italian Beach (IRE)........................................................ 66
by Bin Ajwaad (IRE), out of İman............................................................................... 67
by Alderado, out of İmge Kız ...................................................................................... 67
by Shining Steel (GB), out of Kara Firtina (GB) ......................................................... 70
by Perfect Storm, out of Kaşgar................................................................................... 72
by Medya, out of Kiminkızı......................................................................................... 74
by Elixir (IRE), out of Köpük ...................................................................................... 75
by Dinyeper (GB), out of Kübracan............................................................................. 76
by Lockton (GB), out of Leylak................................................................................... 81
by Perfect Storm, out of Mamati.................................................................................. 85
by Always A Classic (CAN), out of Matar .................................................................. 87
by Sea Hero (USA), out of Mavi Vals ......................................................................... 87
by Fair Grounds (IRE), out of Medicenal (GB) ........................................................... 88
by Sri Pekan (USA), out of Milesime (USA)............................................................... 89
by Distant Relative (IRE), out of Miss Alien (GB)...................................................... 90
by Rakan (USA), out of Miss Amy Lou (IRE) ............................................................ 90
by Bin Ajwaad (IRE), out of Mıss Gülümsün.............................................................. 91
by Manila (USA), out of Mıss Robin........................................................................... 92
by Fantastic Fellow (USA), out of Miami.................................................................... 93
by George Thomas, out of Mynancy............................................................................ 97
by Turaç (IRE), out of Natıve Gırl............................................................................... 98
by Bin Ajwaad (IRE), out of Nesij............................................................................... 99
by Caperena, out of Nilhatun ..................................................................................... 100
by Bullmarket, out of Nurtepe ................................................................................... 102
by Rakan (USA), out of Ocean Baby102
207
İsimsiz Taylar İndeksi
Unnamed Foals Index
2006,
2006,
2006,
2006,
2006,
2006,
2006,
2006,
2006,
2006,
2006,
2006,
2006,
2006,
2006,
2006,
2006,
2006,
2006,
2006,
b,
ch,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
gr,
b,
ch,
ch,
ch,
ch,
b,
b,
b,
f,
f,
c,
f,
f,
c,
c,
f,
f,
f,
f,
f,
f,
f,
f,
c,
c,
f,
c,
f,
by Mehter I, out of Pagara ......................................................................................... 105
by Fit To Survive (USA), out of Party Prıncess......................................................... 105
by Always A Classic (CAN), out of Passion.............................................................. 105
by Mountain Cat (USA), out of Penky Henky ........................................................... 106
by Ajmera (GB), out of Pıck Pocket .......................................................................... 107
by Always A Classic (CAN), out of Queen Bee ........................................................ 111
by Ocean Crest (USA), out of Replenish Power (IRE) .............................................. 114
by Asakir (GB), out of Sandukkar (GB) .................................................................... 120
by Manila (USA), out of Semence D'or (FR)............................................................. 124
by Bin Ajwaad (IRE), out of Senem Sultan ............................................................... 124
by Manila (USA), out of Simplyhectic (IRE) ............................................................ 129
by Manila (USA), out of Simel .................................................................................. 129
by Centaur (GB), out of Sparrow............................................................................... 132
by Dinyeper (GB), out of Sultanhisar (IRE) .............................................................. 134
by Always A Classic (CAN), out of Sümbüllü .......................................................... 136
by Lockton (GB), out of Süreyya............................................................................... 136
by Leventhan (IRE), out of Şahinur ........................................................................... 138
by Finisher, out of Thunder Signal (IRE)................................................................... 143
by Rakan (USA), out of Velvet Cat ........................................................................... 150
by Distant Relative (IRE), out of Yakutiye................................................................ 155
208
GENEL İNDEKS
General Index
İNDEKS-Index
A BIT OF BID (IRE) -----------------------------------1
A BRAND NEW DAY---------------------------------1
A PRIMA VERA----------------------------------------1
ABACCUS-----------------------------------------------8
ABHUZBA ----------------------------------------------1
ABJAR ---------------------------------------------------1
ABJAR ÇIKMAZ------------------------------------- 96
ABRASIVE (USA) -------------------------------------1
ABREKBEYİ------------------------------------------ 37
ABUNAY ------------------------------------------------1
ABZAGU (IRE) -----------------------------------------1
ACEM FIRTINASI ----------------------------------- 43
ACTING (IRE) ------------------------------------------1
AD VICTORIAM (IRE) ----------------------------- 47
ADAGIO ----------------------------------------------- 37
ADALYA I ----------------------------------------------1
ADANA GÜZELİ ------------------------------------ 49
ADASU------------------------------------------------- 83
ADATIYA (IRE)----------------------------------------1
ADAU ----------------------------------------------------1
ADELAYN -------------------------------------------119
ADERANS--------------------------------------------- 61
ADONİSE---------------------------------------------- 79
ADRIATIC--------------------------------------------102
ADSIZ I --------------------------------------------------1
AENEAS ----------------------------------------------151
AFFAIRISTE (IRE) ------------------------------------1
AGA PİMU -------------------------------------------122
AGAHALID ------------------------------------------- 27
AGAPİA--------------------------------------------------2
AGILITY GAME (ITY) -------------------------------2
AGRİLYA -----------------------------------------------2
AGUNDA ------------------------------------------------2
AĞA'S JOY ----------------------------------------------2
AĞABABA -------------------------------------------131
AĞAHAN ---------------------------------------------- 71
AĞAKIZI ------------------------------------------------2
AĞAOĞLU -------------------------------------------- 75
AHUM----------------------------------------------------2
AIGLE ROYAL --------------------------------------- 43
AIRASCA (ITY) ----------------------------------------2
AİKO -----------------------------------------------------2
AİLE ------------------------------------------------------2
AJIBA ----------------------------------------------------6
AKANSU ---------------------------------------------104
AKARETLER ----------------------------------------- 18
AKBAY -----------------------------------------------149
AKÇAGELİN -------------------------------------------2
AKÇAKOCA -----------------------------------------134
AKÇAYLI --------------------------------------------- 99
AKDENİZ GÜZELİ ---------------------------------- 71
AKDENİZ RÜZGARI ---------------------------------2
AKŞAMDAN AKŞAMA---------------------------116
AKYAZILISEDA---------------------------------------2
AKYEL------------------------------------------------- 42
AL FIRTINA ------------------------------------------ 38
AL KIZ II ------------------------------------------------3
AL MİRA ------------------------------------------------3
ALABANDA --------------------------------------------3
ALACAKAYA ------------------------------------------3
ALAKALUF (FR) --------------------------------------3
ALALA---------------------------------------------------3
ALAMET (FR) ------------------------------------------3
ALAMIYA (IRE) ---------------------------------------3
ALAPAÇA--------------------------------------------- 13
ALARABY (IRE) ---------------------------------------3
ALARAM ------------------------------------------------3
ALARATAY -------------------------------------------- 3
ALARUŞKA -------------------------------------------- 3
ALATHEZAL (USA) ---------------------------------- 3
ALBERICA --------------------------------------------- 4
ALBINA ------------------------------------------------- 4
ALCINA ------------------------------------------------- 4
ALEVİM (IRE) ----------------------------------------- 4
ALFA ALFA -------------------------------------------91
ALI DAHAR (USA) ----------------------------------- 4
ALIGA NEGRA ---------------------------------------49
ALIGA VERMELLA ------------------------------- 135
ALIMLI -------------------------------------------------- 4
ALINTERİ----------------------------------------------- 4
ALİCİA -------------------------------------------------- 4
ALİŞAR-------------------------------------------------36
ALİZE---------------------------------------------------21
ALKIMLI-----------------------------------------------69
ALL THE WAY (FR)---------------------------------- 4
ALLBRIGHT ------------------------------------------- 4
ALLEGRINE (FR) ------------------------------------- 4
ALLFORONE------------------------------------------77
ALLUŞ--------------------------------------------------67
ALMAR----------------------------------------------- 118
ALMINA (GB) ----------------------------------------- 4
ALMİR DANCER-------------------------------------- 3
ALOHA II ----------------------------------------------- 4
ALOVA -------------------------------------------------- 3
ALPAKHAN -------------------------------------------47
ALPERAĞA -------------------------------------------22
ALPHA MALE -------------------------------------- 124
ALPŞEN ------------------------------------------------- 5
ALROKET ---------------------------------------------47
ALROY -------------------------------------------------- 3
ALTA GRACIA ---------------------------------------16
ALTAMIS (IRE) --------------------------------------- 5
ALTARA (IRE)----------------------------------------- 5
ALTIN BİKE (USA) ----------------------------------- 5
ALTIN DANCER -------------------------------------- 5
ALTIN HIZMA (IRE) --------------------------------- 5
ALTIN YELE ---------------------------------------- 131
ALTINECE---------------------------------------------53
ALTINORDULU ------------------------------------ 157
ALTUNKIZI -------------------------------------------88
ALVARADO-------------------------------------------- 5
ALWAYS LOVER------------------------------------- 5
ALWAYS THE FIRST -------------------------------33
ALWAYS WINNER----------------------------------12
ALYANS ------------------------------------------------ 5
ALYINDA (USA) -------------------------------------- 5
AMADA MIA ------------------------------------------ 5
AMATIS ---------------------------------------------- 155
AMED DANSÇISI ---------------------------------- 141
AMEENA (USA) --------------------------------------- 5
AMIGA PARA SIEMPRE ---------------------------- 6
AMMON------------------------------------------------- 3
AMORE-------------------------------------------------- 6
AMRA (IRE) -------------------------------------------- 6
AMZA---------------------------------------------------- 6
ANA KRALİÇE ---------------------------------------- 6
ANADIOMENI (IRE) --------------------------------- 6
ANAFARTALIM------------------------------------ 124
ANAIDA (IRE) ----------------------------------------- 6
ANALISA (IRE)---------------------------------------- 6
ANATOLIAN------------------------------------------- 6
ANATOLIAN CAT ------------------------------------ 6
ANATOLIAN WOLF --------------------------------- 6
ANAYURT---------------------------------------------37
209
İNDEKS-Index
ANDROMEDA --------------------------------------- 76
ANEMON------------------------------------------------6
ANEMONE BOY------------------------------------- 41
ANGEL'S SONG----------------------------------------6
ANGEL FLIGHT ------------------------------------- 16
ANGEL ZEYNO----------------------------------------7
ANGELETTE -------------------------------------------7
ANGELİCA----------------------------------------------7
ANGELS FURY ----------------------------------------7
ANISIMOVA (GB)-------------------------------------7
ANNA CARALINA ------------------------------------7
ANNA KOMNENA (IRE)-----------------------------7
ANNAPURNA ---------------------------------------- 50
ANOTHER CHANCE ---------------------------------7
ANOTHER LEGEND -------------------------------- 47
ANTAKIYA (IRE) -------------------------------------7
ANTEPGÜLÜ -------------------------------------------7
ANTIGONISH ------------------------------------------7
ANTILOP ---------------------------------------------- 56
ANUBIS------------------------------------------------ 80
APACHE SONG ----------------------------------------7
APAÇİ -------------------------------------------------128
APASRA -------------------------------------------------7
APEX -----------------------------------------------------8
APPLE BLOSSOM-------------------------------------8
APPLE GIRL --------------------------------------------8
APRIL POINT (IRE) -----------------------------------8
APSINI ---------------------------------------------------8
APSUVA -------------------------------------------------8
ARABELLA ---------------------------------------------7
ARABİ----------------------------------------------------9
ARAGONIT ---------------------------------------------8
ARAKLI--------------------------------------------------8
ARAPDERELİ ---------------------------------------154
ARASHAN -------------------------------------------- 53
ARAZ--------------------------------------------------- 40
ARBALET -----------------------------------------------8
ARCHER-------------------------------------------------8
ARDACAN -------------------------------------------139
ARİNNA -------------------------------------------------8
ARİSTA --------------------------------------------------8
ARKAZAN -------------------------------------------115
ARKUR --------------------------------------------------8
ARLI (IRE) ----------------------------------------------8
ARMAĞAN BEY------------------------------------- 64
ARMAN KLASİK ------------------------------------ 74
ARMATRADING (IRE) ------------------------------8
ARPIA (GB) ---------------------------------------------9
ARRIETTE (IRE) ---------------------------------------9
ARTE ROMANA (GB) --------------------------------9
ARTUR------------------------------------------------- 46
ARTÜRK-------------------------------------------------8
ARTVİNLİ--------------------------------------------- 66
ARWA-------------------------------------------------142
ARZA MEMO----------------------------------------- 15
ARZAWAN-------------------------------------------- 24
ARZI ENDAM ------------------------------------------9
AS BABY ------------------------------------------------9
AS FLARE --------------------------------------------- 60
ASALET MÜFTİYESİ (IRE) -------------------------9
ASALET MÜMESSİLİ (IRE)-------------------------9
ASALET TEMSİLCİSİ (IRE)-------------------------9
ASEMİN -------------------------------------------------9
ASETON ----------------------------------------------104
ASHLEY -------------------------------------------------9
ASIA ------------------------------------------------------9
ASİ ------------------------------------------------------ 54
ASİ NEHRİ---------------------------------------------24
ASİTANE------------------------------------------------ 9
ASK ME ------------------------------------------------- 9
ASKAPLAN -------------------------------------------71
ASLAN BURAK --------------------------------------85
ASLI GÜNDOĞAR-----------------------------------10
ASLIGÜL-----------------------------------------------10
ASLIHAN GÜNDIZ -------------------------------- 123
ASLINAZ (GB)----------------------------------------10
ASLIŞAH-----------------------------------------------91
ASLİKO ------------------------------------------------10
ASOS----------------------------------------------------10
ASTANTE (GB) ---------------------------------------10
ASU -----------------------------------------------------10
ASYAM----------------------------------------------- 153
AŞABİSTA---------------------------------------------34
AŞANBA -----------------------------------------------10
AŞİR--------------------------------------------------- 139
AŞKIM--------------------------------------------------10
AŞKIM AŞKIM ---------------------------------------10
AŞKİTO ------------------------------------------------10
ATAÇ HAN --------------------------------------------42
ATAGÜN-----------------------------------------------10
ATAKAN--------------------------------------------- 106
ATAKHANIM --------------------------------------- 155
ATALA -------------------------------------------------10
ATALANTA I -----------------------------------------11
ATAY HATUN ----------------------------------------19
ATENFLEX --------------------------------------------44
ATEŞ OĞLAN-----------------------------------------88
ATEŞBÖCEĞİ-----------------------------------------11
ATHENA -----------------------------------------------77
ATILKURT --------------------------------------------68
ATRAXION (USA) -----------------------------------11
AUNTY PEGGY --------------------------------------11
AURELIO ----------------------------------------------30
AURUM ------------------------------------------------11
AUSTIN ------------------------------------------------59
AVRASYA ---------------------------------------------28
AWAYIL (USA) --------------------------------------11
AWUBLA ----------------------------------------------11
AXL ROSE ---------------------------------------------11
AY CARMELA----------------------------------------52
AY VE GÜNEŞ----------------------------------------21
AYATLI ------------------------------------------------11
AYBEK HATUN--------------------------------------93
AYBİKEHAN------------------------------------------11
AYCEM-------------------------------------------------11
AYÇAKIZ ----------------------------------------------11
AYÇELİK -------------------------------------------- 109
AYDANSI ----------------------------------------------11
AYDIN ABİ --------------------------------------------28
AYDINTAY--------------------------------------------11
AYGÖNÜL---------------------------------------------45
AYİZİM-------------------------------------------------12
AYLİS---------------------------------------------------95
AYNURSU ---------------------------------------------67
AYPARS DAUGHTER ---------------------------- 140
AYPEKAN ---------------------------------------------61
AYSELENDER-------------------------------------- 144
AYSIZ GECEM ---------------------------------------12
AYŞA ---------------------------------------------------50
AYŞE II -------------------------------------------------12
AYŞECAN ---------------------------------------------12
AYTEPESİ ---------------------------------------------12
AYTUŞ (GB) ------------------------------------------12
AYVALIK GÜZELİ ----------------------------------40
210
İNDEKS-Index
AYVALIK RÜZGARI ------------------------------- 12
AYZIT -------------------------------------------------121
AZRA RÜZGARI------------------------------------- 21
AZUCAR MORENO--------------------------------- 12
BABA ÇAVUŞ---------------------------------------- 42
BABA DRAMALI------------------------------------ 39
BABA DÜNDAR ------------------------------------- 12
BABA MUSA ----------------------------------------103
BABAETHEM ---------------------------------------- 12
BABATURHAN -------------------------------------- 96
BABUŞ AĞA------------------------------------------ 24
BABY FACE ------------------------------------------ 12
BABY GIRL ------------------------------------------- 12
BABY GREEN --------------------------------------- 16
BACK BAY ------------------------------------------- 92
BACK TO BACK (IRE) ----------------------------- 12
BACKGROUND-------------------------------------- 12
BADASHINING -------------------------------------117
BADASTEEL ----------------------------------------- 76
BADELAL --------------------------------------------- 42
BADEMİYE ------------------------------------------- 12
BAGRAM---------------------------------------------- 22
BAHADIR HAN -------------------------------------- 69
BAHOZ------------------------------------------------- 61
BAHTINUR ------------------------------------------- 13
BAHTİYAR (USA)----------------------------------- 13
BAKAN CAN ----------------------------------------- 93
BALANCIAGA --------------------------------------- 13
BALARZUM ------------------------------------------ 13
BALCA------------------------------------------------- 13
BALERİN ---------------------------------------------- 13
BALIKÇIL (GB) -------------------------------------- 13
BALİOS ------------------------------------------------ 11
BALKANIA ------------------------------------------114
BALKANLI-------------------------------------------- 33
BALLYHARA (GB) --------------------------------- 13
BALTUNA--------------------------------------------156
BAMBAM --------------------------------------------- 48
BAMBOLA -------------------------------------------- 20
BANADURA -----------------------------------------138
BANC--------------------------------------------------- 41
BANDİDO --------------------------------------------- 13
BANDİTO --------------------------------------------126
BANK OF İLHAN------------------------------------ 53
BANKONUR ------------------------------------------ 13
BANU ÇİÇEK----------------------------------------- 13
BANUKUŞ -------------------------------------------- 13
BARB WIRE (IRE)----------------------------------- 13
BARBAROS EGE ------------------------------------ 73
BARCELONA----------------------------------------- 13
BAREFOOT CONTESSA --------------------------- 38
BARFLY ----------------------------------------------- 14
BARİTON---------------------------------------------120
BAROK ------------------------------------------------ 43
BARONES --------------------------------------------- 14
BARUT GÜCÜ --------------------------------------- 34
BASHFUL (USA) ------------------------------------ 14
BASKIN------------------------------------------------ 97
BAŞAK SULTAN ------------------------------------ 14
BAŞKENTLİ ------------------------------------------ 14
BAŞSULTAN ----------------------------------------- 14
BAŞTACI ---------------------------------------------- 14
BATI GARAJI (GB)---------------------------------- 14
BATU BARBAROS---------------------------------- 17
BAY KARAHAN------------------------------------- 71
BAY MEDYA ----------------------------------------- 41
BAY STORM (IRE) ---------------------------------- 14
BAY SURAL ------------------------------------------77
BAYBURT GÜZELİ ---------------------------------14
BAYKAL --------------------------------------------- 133
BAYMİTHAT --------------------------------------- 106
BAYRAM GÜLÜ -------------------------------------14
BAYRAMBEY -------------------------------------- 125
BE HAVE ----------------------------------------------14
BE NASTY---------------------------------------------14
BEARDED ---------------------------------------------89
BEATTE JUICE ---------------------------------------15
BEAUTY -----------------------------------------------15
BEBECİK (GB)----------------------------------------15
BEBEĞİM ----------------------------------------------15
BEBEKLİ KIZ -----------------------------------------40
BEDİHA ------------------------------------------------22
BEDOUIN VEIL (USA)------------------------------15
BEDRİN ASLANI ------------------------------------31
BEDTIME STORY (USA)---------------------------15
BEJART ------------------------------------------------42
BEKMEZBEY --------------------------------------- 109
BELAGIO (GB) ---------------------------------------15
BELCE --------------------------------------------------24
BELİN---------------------------------------------------15
BELİT ---------------------------------------------------15
BELKİM ------------------------------------------------65
BELL DE JOUR ---------------------------------------15
BELLA LUNA-----------------------------------------15
BELLA MIA -------------------------------------------51
BELLA OTERO ---------------------------------------15
BELLA VISTA ----------------------------------------16
BELLA ZEYNEP -------------------------------------16
BELLANO ---------------------------------------------16
BELLE DU GRANDVAL ---------------------------16
BELLE MANIERE (USA) ---------------------------16
BELLE ROSE (HUN) --------------------------------16
BELLE TOTO -----------------------------------------16
BELUGA -----------------------------------------------16
BEN BEN-----------------------------------------------31
BENAN -------------------------------------------------16
BENAZİR ----------------------------------------------16
BENEFICIARY (GB)---------------------------------16
BENEKLİKIZ------------------------------------------16
BENGÜSU ---------------------------------------------10
BENITO ------------------------------------------------93
BENİAN I ----------------------------------------------17
BENİMOĞLUM---------------------------------------- 6
BENSU--------------------------------------------------17
BERATHAN -------------------------------------------67
BERATNURLU ---------------------------------------17
BERCESTE --------------------------------------------17
BERENIQUE (IRE) -----------------------------------17
BERFU II -----------------------------------------------17
BERİGEL-----------------------------------------------17
BERKŞAH ---------------------------------------------79
BERRİN ------------------------------------------------17
BESKİ GÜZELİ ---------------------------------------17
BESOTTED (GB) -------------------------------------17
BESRA--------------------------------------------------17
BEST CLASS ------------------------------------------17
BEST DIAMOND-------------------------------------17
BEST FLOWER ---------------------------------------18
BEST OF ALL (IRE) ---------------------------------18
BEST STEEL ------------------------------------------18
BEST TANGO-----------------------------------------53
BEŞİKTAŞ DOSTU ----------------------------------18
BETSY --------------------------------------------------18
BEVERLY----------------------------------------------18
211
İNDEKS-Index
BEYAZ BAYRAK ----------------------------------- 59
BEYAZ MASKE-------------------------------------- 18
BEYONCE--------------------------------------------112
BEZUAR ----------------------------------------------- 18
BICIRIK------------------------------------------------ 18
BIÇKIDERELİ ---------------------------------------- 18
BIE SHKUP ------------------------------------------131
BIG BROTHER --------------------------------------106
BIG CLOUD------------------------------------------- 92
BIG DANGER ---------------------------------------- 18
BIG LASER ------------------------------------------- 98
BIG MAC ---------------------------------------------- 24
BIMBAPLAY ----------------------------------------- 18
BIN QUEST ------------------------------------------150
BIRDHILL (IRE) ------------------------------------- 18
BIRFIN ------------------------------------------------- 19
BİBERİM ---------------------------------------------115
BİBLOS -----------------------------------------------157
BİGA---------------------------------------------------- 29
BİGA BEYİ -------------------------------------------- 81
BİKEM ------------------------------------------------- 19
BİLİYORMUSUNUZ KİM ------------------------- 19
BİMBARUN------------------------------------------- 19
BİONİC ANGEL-------------------------------------- 19
BİR DAHA -------------------------------------------- 65
BİR İÇİM YAĞIZ ------------------------------------ 19
BİRİÇİM ----------------------------------------------- 19
BİRİNCİ WALLS------------------------------------- 19
BİRİZ (IRE) ------------------------------------------- 19
BİRSEL------------------------------------------------- 19
BİRSEN HANIM ------------------------------------106
BİŞAR -------------------------------------------------- 24
BİZİM BEBEK---------------------------------------- 19
BLACK BISHOP ------------------------------------134
BLACK BLOOD-------------------------------------- 37
BLACK BROTHER ---------------------------------- 27
BLACK EYES ---------------------------------------- 20
BLACK GOLD---------------------------------------- 19
BLACK LABEL -------------------------------------134
BLACK LEGEND ------------------------------------ 42
BLACK LIGHTENING------------------------------ 19
BLACK MAGIC -------------------------------------- 20
BLACK PEPPER ------------------------------------155
BLACK QUEEN-------------------------------------- 20
BLACK SHADOW ----------------------------------- 20
BLACK SPEED--------------------------------------144
BLACK STREAM-----------------------------------153
BLACK TIGER --------------------------------------- 68
BLACK TYPE (IRE) -------------------------------- 20
BLACKFIELD ---------------------------------------- 26
BLACKIE ---------------------------------------------128
BLACKMAN-----------------------------------------101
BLAMINA --------------------------------------------- 20
BLAZE UP--------------------------------------------- 20
BLAZING CLEARANCE (USA) ------------------ 20
BLUE BAY (GER) ----------------------------------- 20
BLUE EKINOKS ------------------------------------154
BLUE EYED EAGLE-------------------------------- 80
BLUE GROTTO -------------------------------------150
BLUE ICE --------------------------------------------- 20
BLUE SKY -------------------------------------------- 20
BLUE WINDOW ------------------------------------- 20
BLUMARIN (IRE) ----------------------------------- 20
BOHEMIENNE (USA) ------------------------------ 20
BOLD DREAM --------------------------------------- 44
BOLD LADY------------------------------------------ 21
BOLUKIZI-----------------------------------------------2
BON VOYAGE-------------------------------------- 105
BONANETTO -----------------------------------------21
BONBON-----------------------------------------------21
BONNE NOUVELLE --------------------------------21
BOOM BOOM--------------------------------------- 134
BOOTY -------------------------------------------------21
BORÇLU -----------------------------------------------21
BORN SHINING ------------------------------------ 127
BOSPHORUS QUEEN----------------------------- 131
BOSTON CAT-----------------------------------------21
BOSTON VIEW (IRE) ------------------------------21
BOTTLEBEETLE----------------------------------- 154
BOYBAY-----------------------------------------------61
BOZDAĞ ÇİÇEĞİ ------------------------------------21
BOZTORGAY --------------------------------------- 146
BOZYEL------------------------------------------------21
BÖRÜŞ -------------------------------------------------21
BRANDY-----------------------------------------------16
BREATHLESS ----------------------------------------14
BRECIRAPTOR---------------------------------------21
BREEZE ------------------------------------------------21
BRENDA -----------------------------------------------21
BRİZA (GB) -------------------------------------------21
BRONX ----------------------------------------------- 127
BROOKLYN-------------------------------------------35
BROOKS' QUEST (IRE)-----------------------------22
BROTHER IN ARMS --------------------------------53
BRUTTA (IRE)----------------------------------------22
BUENA -------------------------------------------------22
BUENO VISTA ---------------------------------------25
BUĞDAY-----------------------------------------------22
BUĞSELEN--------------------------------------------22
BUHARA DANCER----------------------------------23
BUKET SULTAN (IRE) -----------------------------22
BUKETGÜL -------------------------------------------22
BULKİ ------------------------------------------------ 147
BULL DOZER--------------------------------------- 118
BULL MARTIN ---------------------------------------77
BULL VOLKAN ------------------------------------ 150
BULLSEYE --------------------------------------------66
BUNNY----------------------------------------------- 111
BURANO-----------------------------------------------22
BURAT ----------------------------------------------- 108
BURCU II ----------------------------------------------22
BURCUM ----------------------------------------------22
BURÇİN II ---------------------------------------------22
BURİNATA --------------------------------------------22
BURKA ------------------------------------------------22
BURLAHATUN---------------------------------------23
BURS----------------------------------------------------30
BURSALI-----------------------------------------------62
BUSACO RIDGE (IRE)------------------------------23
BUSE----------------------------------------------------23
BUSECİK (GB)----------------------------------------23
BUTAN BEY ---------------------------------------- 145
BUZZBOMB (GB) ------------------------------------23
BÜŞRA -------------------------------------------------23
BÜYÜK ARSLAN ---------------------------------- 148
BÜYÜK AŞKIM --------------------------------------23
BÜYÜK ISTIRANCA --------------------------------23
BÜYÜK KASIRGA--------------------------------- 150
BÜYÜKADALI ------------------------------------- 149
BÜYÜKDERE --------------------------------------- 149
BZİYA --------------------------------------------------23
CACTUS------------------------------------------------58
CADI ÜLKER -----------------------------------------73
CAIPIRINHA ------------------------------------------26
212
İNDEKS-Index
CAJOLERY (IRE) ------------------------------------ 23
CALAMINO------------------------------------------- 23
CALAMITY BOY -----------------------------------117
CALANDRA ------------------------------------------ 23
CALENA----------------------------------------------- 24
CALLAS ----------------------------------------------- 24
CAM GÖBEĞİ (IRE) -------------------------------- 24
CAMINO VERDE -----------------------------------143
CAN ALİ----------------------------------------------- 40
CAN DOĞU ------------------------------------------119
CAN GENCE ------------------------------------------ 24
CAN METEHAN ------------------------------------- 56
CAN SAHARA --------------------------------------- 84
CAN SETENAY ----------------------------------------2
CAN SILA --------------------------------------------134
CAN SİMA -------------------------------------------- 18
CANANTAY ------------------------------------------ 24
CANAY (USA) --------------------------------------- 24
CANDELA--------------------------------------------- 24
CANDUŞ----------------------------------------------- 24
CANDY COVE (GB) -------------------------------- 24
CANGÖZ ---------------------------------------------- 46
CANIM BENİM (IRE) ------------------------------- 24
CANKIZIM -------------------------------------------- 24
CANNON BALL ------------------------------------- 22
CANOŞ------------------------------------------------- 24
CANSUCAN ------------------------------------------ 22
CANT STOP---------------------------------------------5
CANTATRICE -------------------------------------- 24
CAPABLE (IRE)-------------------------------------- 25
CAPE SIDE -------------------------------------------- 25
CAPELLA --------------------------------------------- 25
CAPRICE ---------------------------------------------- 25
CAPRICE LOVE (IRE) ----------------------------- 25
CARESIMA ------------------------------------------- 25
CARINA ----------------------------------------------- 25
CARINIO ---------------------------------------------- 25
CARİYEM --------------------------------------------- 25
CARLA------------------------------------------------- 25
CARLOS GIRL --------------------------------------- 25
CARLY-B (IRE) -------------------------------------- 25
CARMELINA ----------------------------------------- 25
CARMEN'S JOY (GB)------------------------------- 25
CASH FİGO ------------------------------------------- 26
CASSANDRA I --------------------------------------- 26
CASSATA --------------------------------------------- 26
CASSELL ---------------------------------------------- 27
CASTAFIOR (FR) ------------------------------------ 26
CAT WOMEN ---------------------------------------- 27
CATASTROPH --------------------------------------- 26
CATOMATIC ----------------------------------------146
CATREX ----------------------------------------------147
CATTLEYA ------------------------------------------156
CAULRY RED (IRE) -------------------------------- 26
CAUSA PRIMA -------------------------------------- 74
CAUSE OF GRETNESS----------------------------- 26
CAVIAR AND CANDY (GB) ---------------------- 26
CAVİDANIM ----------------------------------------- 11
CEBE --------------------------------------------------125
CEHARKALE----------------------------------------- 78
CEILIDH JIG (IRE) ---------------------------------- 26
CELEBRATION (GB) ------------------------------- 26
CELEBRITY STYLE (USA)------------------------ 26
CELERİTY -------------------------------------------- 26
CELİLE------------------------------------------------111
CEMBELİ---------------------------------------------- 12
CEMİLE ANA ---------------------------------------136
CEMRE -------------------------------------------------27
CENTİGRAM------------------------------------------27
CEPHISTA (GB) --------------------------------------27
CERİT KIZI ------------------------------------------ 104
CESSY --------------------------------------------------27
CESUR TAYFA ---------------------------------------70
CETKER KIZI --------------------------------------- 113
CEVİZ---------------------------------------------------27
CEVRİYE HANIM -----------------------------------79
CEYHAN -----------------------------------------------57
CEYLANKIZ ------------------------------------------65
CHAMPAGNE BARB (USA)-----------------------27
CHANTAGO----------------------------------------- 101
CHANTAL ---------------------------------------------27
CHAOS -------------------------------------------------80
CHARLOTTE------------------------------------------27
CHARMING DREAM (IRE) ------------------------27
CHARMING POPPY (USA) ------------------------27
CHARMY ----------------------------------------------27
CHARNWOOD QUEEN (GB)----------------------27
CHASTITY (FR) --------------------------------------28
CHATHANOGA --------------------------------------28
CHE SARA SARA (GB) -----------------------------28
CHEBBA -----------------------------------------------28
CHER ---------------------------------------------------33
CHERRY'S (IRE) -------------------------------------28
CHEST TO CHEST (IRE) ---------------------------28
CHETANA ---------------------------------------------28
CHEWY CHEWY BANG ---------------------------28
CHI ------------------------------------------------------- 2
CHIARA ------------------------------------------------28
CHIAVENESCA --------------------------------------23
CHILI PEPPER -------------------------------------- 129
CHOCOLATE -----------------------------------------28
CHRISTAL CUT (IRE) ------------------------------28
CHRISTMAS FLAKE (GB) -------------------------28
CHUCKY-----------------------------------------------83
CIMAISE (FR)-----------------------------------------29
CIRCO (GB) -------------------------------------------29
CITY CAT----------------------------------------------72
CİCO ----------------------------------------------------29
CİGİT ------------------------------------------------- 116
CİHANYANDI LÜTFİYE ---------------------------29
CİLERİ--------------------------------------------------29
CİMCİME ----------------------------------------------29
CİNİK ---------------------------------------------------58
CİNNUR ------------------------------------------------29
CİNTAMENYA ---------------------------------------80
CİVANE ------------------------------------------------29
CİVANFERAT ----------------------------------------98
CİVANKIZI --------------------------------------------29
CLAPTON-------------------------------------------- 152
CLASSICAL MUSIC ---------------------------------29
CLEOPATRA------------------------------------------29
CLIFF ---------------------------------------------------34
CLOCHE CALL (GB) --------------------------------29
COLD BLOOD -------------------------------------- 142
COLLEDGE LEADER (USA) ----------------------29
COLONEL'S WIFE (GB) ----------------------------30
COLOR OF NIGHT-----------------------------------30
COME ON BABY-------------------------------------53
COMMANCHE MOUNTAIN (IRE) ---------------30
COMMITTAL (USA) --------------------------------30
COMPASS ROSE -------------------------------------30
COMPETUS -------------------------------------------97
COMPSO (GB) ----------------------------------------30
CONAN-------------------------------------------------39
213
İNDEKS-Index
CONCORDIA (HUN) -------------------------------- 30
CONFIDENCE BOOST (USA)--------------------- 30
CONTRARY (USA)---------------------------------- 30
COPACABANA -------------------------------------- 50
COQUETTE ------------------------------------------- 30
CORE --------------------------------------------------- 60
COSSET------------------------------------------------ 30
COŞANDERE ----------------------------------------113
COUT CONTACT (USA) --------------------------- 30
CRAZY EASTERN ---------------------------------- 31
CREME CARAMEL --------------------------------- 31
CROSS TO CROSS ---------------------------------106
CRUELLA --------------------------------------------- 31
CRYO STAR ------------------------------------------ 34
CRYPTO SLEW (USA) ----------------------------- 31
CRYSTAL --------------------------------------------- 31
CTHULHU--------------------------------------------152
CU NA MARA (GB) --------------------------------- 31
CUPPER COIN --------------------------------------- 32
CUT CLEAR (GB) ----------------------------------- 31
CUTE FACE------------------------------------------- 12
CUTE KID --------------------------------------------- 72
CÜCEN------------------------------------------------- 31
CYCAS ------------------------------------------------- 31
ÇAKILHAN ------------------------------------------113
ÇAKRA ------------------------------------------------ 96
ÇALI GÜZELİ ---------------------------------------- 95
ÇALI KIZI --------------------------------------------- 94
ÇAMTEPE GÜZELİ --------------------------------- 31
ÇANKAYA -------------------------------------------- 28
ÇAPİÇİNO--------------------------------------------- 31
ÇAPRAZ ATEŞ--------------------------------------- 31
ÇAVLAN ---------------------------------------------- 31
ÇAYKARALI ----------------------------------------- 32
ÇAYLAK ---------------------------------------------- 13
ÇELİK MURAT -------------------------------------- 59
ÇERKEZ KIZI ---------------------------------------- 32
ÇEŞME RÜZGARI ----------------------------------- 32
ÇEVİKÖZ---------------------------------------------- 73
ÇIKINBEY--------------------------------------------- 88
ÇIT ÇIT ------------------------------------------------ 32
ÇITI PITI----------------------------------------------- 32
ÇİÇEKÇİ ----------------------------------------------- 13
ÇİFTÖZ ------------------------------------------------ 32
ÇİĞDEM BAHARI ----------------------------------148
ÇİĞİLTEPE-------------------------------------------- 37
ÇİKASKONDİKAS ---------------------------------- 32
ÇİLEK KIZ -------------------------------------------157
ÇİLLİ KIZ --------------------------------------------- 44
ÇİRKİN KIZ ------------------------------------------- 65
ÇİYA---------------------------------------------------- 62
ÇOK ÇOK (IRE) -------------------------------------- 32
ÇOKŞEKER ------------------------------------------- 32
ÇOMAYNA ------------------------------------------- 32
ÇÖL DİKENİ ------------------------------------------ 32
ÇÖL ORKİDESİ (GB) ------------------------------- 32
ÇÖL YAĞMURU------------------------------------- 32
ÇUF ÇUF ---------------------------------------------- 32
ÇUPÇİK ------------------------------------------------ 32
D'ARTIMILLION------------------------------------- 33
DADAŞ KIZI ------------------------------------------ 33
DADDY'S LOVE ------------------------------------- 33
DADY'S DARLING---------------------------------- 33
DAGGER MAN--------------------------------------104
DAĞ RÜZGARI -------------------------------------- 33
DAĞLARIN DAĞI ----------------------------------136
DALE DON DALE ----------------------------------140
DAMAT ONUR ---------------------------------------18
DAME DE SION (IRE) ------------------------------33
DAMLA SU --------------------------------------------33
DAMLASAN ------------------------------------------33
DANCE MODEL (GB)-------------------------------33
DANCE OF FLOWERS (IRE) ----------------------33
DANCE OF JOY (GB) -------------------------------33
DANCE ON AIR (IRE) ------------------------------33
DANCE ON ICE --------------------------------------33
DANCER GOLD ------------------------------------ 124
DANCING CYPHRE (FR)---------------------------34
DANDİNİ-----------------------------------------------34
DANEHILL FLAME (IRE)--------------------------34
DANEHILLMARK (IRE)----------------------------34
DANIELLA --------------------------------------------34
DANSÇI ------------------------------------------------34
DANZIG'S MISTRESS (USA) ----------------------34
DARBE -------------------------------------------------51
DARDANIA -------------------------------------------34
DARK ------------------------------------------------- 133
DARK CHILD -----------------------------------------34
DARKER -----------------------------------------------34
DARKO-------------------------------------------------37
DARNAY STAR --------------------------------------34
DASDASIN (IRE)-------------------------------------34
DASPLETO (GB) -------------------------------------34
DATA ---------------------------------------------------34
DAUNTLESS ------------------------------------------35
DAUPHINESS (USA) --------------------------------35
DAVUT JEANS ---------------------------------------21
DAWAWIN (USA) -----------------------------------35
DAY DREAMING (GB) -----------------------------35
DAYTONA---------------------------------------------35
DAYTONA BEACH-------------------------------- 118
DEAR ELITE ------------------------------------------35
DEAR PERSON (GB) --------------------------------35
DEEP BREATHE -------------------------------------35
DEEP GIRL --------------------------------------------93
DEEP IN SHINING -----------------------------------57
DEEP SEA ---------------------------------------------35
DEEP SECRET ----------------------------------------73
DEER HUNTER---------------------------------------35
DEFNE KIZIM ----------------------------------------56
DEFNE SU ---------------------------------------------35
DEĞİRMENDERELİ ---------------------------------68
DEHA ------------------------------------------------- 139
DEL SOLE ---------------------------------------------55
DELAL KIZ--------------------------------------------63
DELİ BEY-------------------------------------------- 127
DELİLO-------------------------------------------------35
DELİRÜZGAR ----------------------------------------74
DELLARA ---------------------------------------------36
DELTA LADY (CHI)---------------------------------35
DELTA QUEEN---------------------------------------36
DELUGE (GB) ----------------------------------------36
DEMETREA -------------------------------------------- 4
DEMİR ADAM -------------------------------------- 144
DEMİRGÜREŞ -------------------------------------- 151
DEMİRLİ CEYLANI ---------------------------------45
DEMRE (IRE) -----------------------------------------36
DENGE -------------------------------------------------26
DENİZ KURDU ------------------------------------- 100
DENİZCAN --------------------------------------------44
DENİZCİK ------------------------------------------- 104
DENİZFIRTINASI ------------------------------------- 1
DENİZİN ÖYKÜSÜ -------------------------------- 140
DENİZYELE-------------------------------------------54
214
İNDEKS-Index
DENNURE--------------------------------------------- 36
DEPLOY STAR--------------------------------------100
DERE --------------------------------------------------- 88
DEREBEYLİ ------------------------------------------ 23
DEREYÜZLÜ ----------------------------------------- 52
DERİN-------------------------------------------------- 36
DERYA II ---------------------------------------------- 36
DERYA KIZI ------------------------------------------ 36
DERYA STAR ------------------------------------------9
DESEN (IRE)------------------------------------------ 36
DESERT ROSE (FR)--------------------------------- 36
DESERT SHOT --------------------------------------- 66
DESERT STORM ------------------------------------ 36
DESTE-------------------------------------------------138
DESTEGÜL ------------------------------------------- 36
DETELİNA -------------------------------------------150
DEVIL'S CROWN (USA) --------------------------- 36
DEVIL EYES-----------------------------------------144
DEVİR BANK ---------------------------------------- 37
DEVONİEN ------------------------------------------- 37
DEVOYKA -------------------------------------------- 37
DEW DROP ------------------------------------------149
DIABLE ------------------------------------------------ 37
DIAMOND -------------------------------------------148
DIANTHE---------------------------------------------- 37
DICAPRIO--------------------------------------------- 31
DILAILA----------------------------------------------- 37
DIMPLE------------------------------------------------ 37
DINAH (FR) ------------------------------------------- 37
DISCO BABY ----------------------------------------- 37
DISCO PLAYER ------------------------------------- 37
DISCOVERY TIME---------------------------------- 14
DISKO BAY (IRE) ----------------------------------- 37
DISTANT FLIGHT----------------------------------- 45
DISTANT REEF (FR)-------------------------------- 37
DISTINCTLYFOSTER'S (IRE) -------------------- 37
DIVEL WEST ----------------------------------------- 75
DİCLENİN KIZI -------------------------------------- 13
DİDEMİM (IRE) -------------------------------------- 37
DİJAN -------------------------------------------------- 38
DİLANYELE -----------------------------------------131
DİLAYLA---------------------------------------------119
DİLOŞ -------------------------------------------------- 38
DİLRUBAH ------------------------------------------- 38
DİNO --------------------------------------------------126
DİSTARDİ --------------------------------------------- 38
DİŞEPS ------------------------------------------------116
DİŞİEFE------------------------------------------------ 38
DİVANBAĞIGÜLÜ---------------------------------- 95
DİZDARBEY------------------------------------------ 36
DİZDAREFENDİ ------------------------------------- 21
DİZDARPAŞA ---------------------------------------- 71
DMEK -------------------------------------------------- 22
DOCTORS DANCER-------------------------------- 92
DOĞAÇ ------------------------------------------------ 18
DOĞAN EMRE --------------------------------------- 21
DOĞANHAN------------------------------------------ 65
DOĞU FIRTINASI ----------------------------------127
DOĞU RÜZGARI -----------------------------------143
DOĞUNUN GÜLÜ----------------------------------143
DOKTOR KORHAN --------------------------------123
DOKU -------------------------------------------------- 66
DOLİ---------------------------------------------------- 38
DOLLY FOX ------------------------------------------ 48
DOMBİLİ ---------------------------------------------- 38
DOMINICK-------------------------------------------- 20
DON'T STOP ------------------------------------------ 38
DON'T WORRY ME ---------------------------------38
DONNA GRAZIA (GB)------------------------------38
DONNA INGRATO -------------------------------- 148
DORASAURA (IRE) ---------------------------------38
DORIA --------------------------------------------------77
DORUKIZ ----------------------------------------------38
DOUBLE CREAM (GB) -----------------------------38
DOUBLE UP-------------------------------------------39
DOVE LAMORE------------------------------------ 151
DR BOOBY (IRE) ------------------------------------39
DRAMA GÜZELİ (IRE) -----------------------------39
DRAMATIC SCENES (GB)-------------------------39
DROGBA--------------------------------------------- 137
DROP OF RAIN---------------------------------------69
DUMAZEL---------------------------------------------39
DUOMO ------------------------------------------------39
DURHAM DANCER (GB) --------------------------39
DURULAY---------------------------------------------57
DUSELİK-----------------------------------------------39
DUTLUK SOKAK ------------------------------------69
DUYGULU (GB) -------------------------------------39
DÜNYA GÜZELİ (GB) ------------------------------39
DYLAN ----------------------------------------------- 110
E PLURUBUS UNUM -------------------------------39
EAGLE CLAW ----------------------------------------39
EAGLE FEATHERS (GB)---------------------------40
EAGLE GIRL (IRE) ----------------------------------40
EAGLE PRINCESS (IRE) ---------------------------40
EAGLE SPIRIT----------------------------------------- 8
EASTERN STARLET -------------------------------40
EASY DOES IT (FR) ---------------------------------40
EBRULİ-------------------------------------------------76
EBRUŞ--------------------------------------------------40
EBU TAHA ------------------------------------------ 153
ECEM ---------------------------------------------------40
ECEM EZGİ -------------------------------------------40
ECENAZ (GB)-----------------------------------------40
ECRİN --------------------------------------------------11
ECU (GB) ----------------------------------------------40
EDE------------------------------------------------------90
EDREMİT GÜZELİ ----------------------------------40
EFEKIZI ------------------------------------------------40
EFES PRENSESİ--------------------------------------30
EFSANE KİP ---------------------------------------- 141
EFTAL I ------------------------------------------------40
EGE HAN ----------------------------------------------18
EIGHT BELLES---------------------------------------34
EJÜV ----------------------------------------------------54
EKINOKS BIRD --------------------------------------41
EKINOKS TOSHIBA --------------------------------41
EKİN ----------------------------------------------------41
EKİNOKS ----------------------------------------------41
EL CLASICO ------------------------------------------45
EL MARIACHI ----------------------------------------48
ELA KORI MU (GB) ---------------------------------41
ELABELLOU (IRE) ----------------------------------41
ELASEL ------------------------------------------------73
ELECTRON (IRE) ------------------------------------41
ELEMIS (USA) ----------------------------------------41
ELENA SULTAN -------------------------------------- 6
ELENI---------------------------------------------------41
ELEONOR ---------------------------------------------41
ELINA --------------------------------------------------57
ELLY BAY (IRE) -------------------------------------41
ELMA ---------------------------------------------------41
ELMABAĞ---------------------------------------------41
ELMACIK----------------------------------------------42
215
İNDEKS-Index
ELRAYAHIN (GB) ---------------------------------- 42
ELYSEENNE (USA) --------------------------------- 42
ELZEM ------------------------------------------------- 42
EMEL SULTAN -------------------------------------- 42
EMERALD CUT (GB)------------------------------- 42
EMERALD DANCER (USA)----------------------- 42
EMILY ------------------------------------------------- 42
EMİRİM------------------------------------------------ 61
EMMENEZ MOI (GB)------------------------------- 42
EMRESON--------------------------------------------- 27
ENCHANTED GUEST (IRE)----------------------- 42
ENCORE (GB) ---------------------------------------- 42
END OF SILENCE ----------------------------------- 50
ENDURANCE ---------------------------------------138
ENESBEY --------------------------------------------104
ENOLA GAY ----------------------------------------- 42
ENZO --------------------------------------------------116
EOLION------------------------------------------------ 42
ERAİSER ---------------------------------------------- 28
ERANS TIE (IRE) ------------------------------------ 43
ERCELANOĞLU------------------------------------- 17
ERENİM ----------------------------------------------- 10
ERGEL HATUN -------------------------------------- 43
ERGENE RIVER ------------------------------------109
ERKUT ------------------------------------------------- 43
EROICA-----------------------------------------------102
ERSU --------------------------------------------------- 24
ESENAMONO ---------------------------------------- 64
ESENBİLİR-------------------------------------------- 32
ESENYEL---------------------------------------------- 43
ESMER HAN------------------------------------------ 94
ESMER KIZ ------------------------------------------145
ESRAHANIM (IRE) --------------------------------- 43
ESTAVA (FR)----------------------------------------- 43
ETHEMCAN -----------------------------------------105
EVA----------------------------------------------------- 43
EVITA -------------------------------------------------- 43
EVIYRNA (USA)------------------------------------- 43
EVİTANINKIZI--------------------------------------- 43
EVRAK------------------------------------------------- 43
EXACTLY RIGHT (USA) -------------------------- 43
EXCAVATOR ---------------------------------------- 68
EXCEL HORSE (IRE) ------------------------------- 43
EXCELLENT ROCK -------------------------------155
EXE RIVER ------------------------------------------- 43
EXEPTION -------------------------------------------- 44
EXODIA ----------------------------------------------- 44
EXOTIC DANCER----------------------------------- 44
EXPLOSIVE ----------------------------------------- 44
EXTRAS ----------------------------------------------- 44
EXTRAS GIRL --------------------------------------- 44
EYRIE -------------------------------------------------- 63
EYŞA --------------------------------------------------- 44
EYŞE --------------------------------------------------- 79
FAERIE FIRE ----------------------------------------- 44
FAHİR BEY ------------------------------------------136
FAIR CAP (FR) --------------------------------------- 44
FAIR LADY ------------------------------------------- 44
FAIR TAIL -------------------------------------------- 44
FAIRLANDA (IRE) ---------------------------------- 44
FAIRLEE WILD (USA) ----------------------------- 44
FAIRY BLESSE (IRE)------------------------------- 44
FALCON ----------------------------------------------113
FAMILY'S DREAM (IRE) -------------------------- 44
FANCY HEIGHTS (GB) ---------------------------- 45
FANTASTIC EGE ------------------------------------ 96
FANTASTIC SERA (IRE) -------------------------- 45
FANTASY FLYER (USA)---------------------------45
FAR FRAU (USA) ------------------------------------45
FAR OUT COUNTESS (USA)----------------------45
FARKETMEZ -----------------------------------------45
FASCINATION ---------------------------------------10
FAST AND FURIOUS -------------------------------45
FASTEST IRISH (IRE)-------------------------------45
FATHERS PRINCESS ----------------------------- 157
FATMA SULTAN ------------------------------------45
FEHİME TEYZE --------------------------------------70
FELEK KIZI -------------------------------------------45
FELEKNAS ------------------------------------------ 137
FELICTY -----------------------------------------------45
FELIGIRL ----------------------------------------------45
FENOMEN ---------------------------------------------46
FERDANE----------------------------------------------46
FERDANENİN KIZI ---------------------------------46
FERGIE B (USA)-------------------------------------46
FERİDEHANIM---------------------------------------- 7
FERİHAM ----------------------------------------------39
FEROLA (USA) ---------------------------------------46
FERSTAR ----------------------------------------------63
FERÜZE ------------------------------------------------46
FESLEĞEN --------------------------------------------98
FETHİ AMCA -----------------------------------------69
FEZLEKE ----------------------------------------------46
FIDDLER'S MOLL (IRE)----------------------------46
FIGARO ------------------------------------------------46
FIGHTING ARETHUSA (IRE) ---------------------46
FIGO STAR --------------------------------------------46
FILLE DU GALETTO--------------------------------46
FINDIK KURDU------------------------------------ 133
FINE QUILL (GB) ------------------------------------46
FIRAT FIRTINASI -----------------------------------59
FIRE OF LONDON (GB) ----------------------------46
FIRST LADY I ----------------------------------------47
FIRST NATION ------------------------------------- 116
FIRST SHINY -----------------------------------------47
FIRST TIME AFFAIR (USA) -----------------------47
FIRTINA KIZ (IRE) ----------------------------------47
FIVE DIAMONDS (GER) ---------------------------47
FIVE HEROES ----------------------------------------47
FIXED KAP FLOOD ---------------------------------14
FİGAN --------------------------------------------------47
FİKRET -------------------------------------------------47
FİLARMONİ-------------------------------------------47
FİLİK-------------------------------------------------- 128
FİLİKA--------------------------------------------------47
FİLİZİM ------------------------------------------------47
FİLOZOF -----------------------------------------------81
FİRENGÜLÜSLÜ-------------------------------------31
FİRUZE ----------------------------------------------- 107
FLAMİNGO DANSÇISI -----------------------------47
FLAMMA VESTALIS (IRE)------------------------47
FLARE --------------------------------------------------47
FLEURETTE-------------------------------------------48
FLICKER OF HOPE (IRE) --------------------------48
FLIPPER---------------------------------------------- 108
FLORE FAIR (GB) -----------------------------------48
FLORIA (IRE) -----------------------------------------48
FLOWER DELIVERY (USA)-----------------------48
FLYING BULL ----------------------------------------48
FLYING GUITAR ------------------------------------48
FOLLY FOX (GB) ------------------------------------48
FONTANA (FR)---------------------------------------48
FORCE--------------------------------------------------48
FORESTED (USA) -----------------------------------48
216
İNDEKS-Index
FOREVER GOLD ------------------------------------ 57
FORMULA -------------------------------------------- 48
FORTUNE TELLER --------------------------------- 95
FOTOSPOR-------------------------------------------- 48
FOUR LEAVS ---------------------------------------- 49
FRAN GODFREY (GB) ----------------------------- 49
FRAU CİN --------------------------------------------- 49
FREE AS A BIRD ------------------------------------ 49
FREE LADY ------------------------------------------ 49
FREE SOUL ------------------------------------------103
FREE SPİRİT------------------------------------------ 49
FREE TRADE----------------------------------------- 49
FREEZONE-------------------------------------------- 49
FRENCH GUICHET (USA) ------------------------ 49
FRENCH MIST (GB) -------------------------------- 49
FRIDA -------------------------------------------------- 55
FRONT LINE ROMANCE (GB) ------------------- 49
FULL DAME ------------------------------------------ 49
FULL ORCHESTRA (GB) -------------------------- 50
FULMİNE---------------------------------------------- 50
FULVIO ------------------------------------------------ 46
FUME-----------------------------------------------------7
FUNNY MONEY------------------------------------- 50
FURBO ------------------------------------------------- 39
FURIOUS AND ABJECT --------------------------143
FUSS (USA) ------------------------------------------- 50
FUTA --------------------------------------------------- 50
FUTURE GIRL --------------------------------------- 50
GAIL (USA) ------------------------------------------- 50
GALA--------------------------------------------------- 50
GALACTIC MISS (GB) ----------------------------- 50
GALANT QUEEN------------------------------------ 50
GALATALI-------------------------------------------- 90
GALDARA -------------------------------------------- 50
GALE --------------------------------------------------- 50
GALICIA----------------------------------------------- 51
GALLIANO ------------------------------------------- 51
GALOP ------------------------------------------------107
GAMBITA (IRE) ------------------------------------- 51
GAMBITANIN KIZI --------------------------------- 51
GAME -------------------------------------------------- 51
GANİMET --------------------------------------------- 51
GARBAGNA (IRE) ---------------------------------- 51
GARFIELD -------------------------------------------- 51
GARRINCHA ----------------------------------------- 63
GATCHINA (GB) ------------------------------------ 51
GAUDİ ------------------------------------------------137
GAY PETIT ------------------------------------------- 51
GAY PRINCESSE ------------------------------------ 51
GAY ROBIN ------------------------------------------ 51
GAYE SULTAN -------------------------------------- 51
GAZEL ------------------------------------------------147
GECE --------------------------------------------------129
GECE YARISI ---------------------------------------- 15
GELINOTTE ------------------------------------------ 52
GELİNİM ---------------------------------------------- 52
GELİNTAŞI (IRE)------------------------------------ 52
GELSOMINO (IRE)---------------------------------- 52
GELVERE --------------------------------------------- 42
GEM STONE ------------------------------------------ 52
GEMMOLOGIE (FR) -------------------------------- 52
GEMREŞ----------------------------------------------- 52
GENÇ ALBİNA--------------------------------------106
GENÇ ANGEL ---------------------------------------125
GENÇ DOĞU ----------------------------------------115
GENÇ MİNE (IRE)----------------------------------- 52
GENÇTEN (IRE) ------------------------------------- 52
GENERATION ----------------------------------------52
GENESIS (GB) ----------------------------------------52
GENTA ----------------------------------------------- 118
GENYERİ ----------------------------------------------52
GEORGY GIRL ---------------------------------------53
GESİ-----------------------------------------------------53
GEZAL--------------------------------------------------36
GHYRAAN (IRE) -------------------------------------53
GIMME HOPE JOANNA----------------------------48
GINGILLA (GB) -------------------------------------53
GIRL BE GOOD --------------------------------------87
GITANE ------------------------------------------------53
GIVE ME A RISK ------------------------------------53
GİZEM --------------------------------------------------53
GİZLİ ÇİÇEK------------------------------------------53
GLACIAL MOON (USA)----------------------------53
GLADEER (IRE) --------------------------------------53
GLASS HARMONICA (USA) ----------------------53
GLEAMING HEATHER (USA) --------------------53
GLOBAL MISTRESS --------------------------------53
GLORIA ------------------------------------------------54
GLORIA DEI (IRE)-----------------------------------54
GOA (IRE) ---------------------------------------------54
GOALKEEPER (GB) ---------------------------------54
GOCCIA ------------------------------------------------54
GOD'S DAUGHTER ---------------------------------54
GOGGA-------------------------------------------------54
GOGO SHOOT ----------------------------------------56
GOLD BOY --------------------------------------------66
GOLD FACE-------------------------------------------54
GOLD HYPERION -----------------------------------54
GOLD LUCKY ----------------------------------------55
GOLD MILL -------------------------------------------54
GOLD PARK ------------------------------------------54
GOLD PLAY ---------------------------------------- 157
GOLD TULIP------------------------------------------26
GOLD WAY (FR)-------------------------------------54
GOLDEN ARCTIC (FR) -----------------------------55
GOLDEN BLAZE-------------------------------------55
GOLDEN COMPASS --------------------------------46
GOLDEN DREAM -----------------------------------76
GOLDEN GLORY ---------------------------------- 105
GOLDEN HEART ------------------------------------55
GOLDEN LADY --------------------------------------55
GOLDEN LIGHT -------------------------------------55
GOLDEN LOVE ------------------------------------ 100
GOLDEN MAYORES--------------------------------55
GOLDEN SELEN -------------------------------------81
GOLDEN SERAPH (USA) --------------------------55
GOLDEN ŞİVEKAR ---------------------------------55
GOLDEN WING --------------------------------------55
GOLDEN WOLF--------------------------------------55
GOLDİE ------------------------------------------------58
GOLDİNGOR------------------------------------------71
GOLDRUSH (FR)-------------------------------------55
GOLDSTERN------------------------------------------55
GOLDVALLEY ---------------------------------------55
GONDOLA---------------------------------------------55
GOOD BYE (FR)--------------------------------------56
GOOD TIME GIRL -----------------------------------56
GOOD WILL ------------------------------------------56
GOOLL -------------------------------------------------56
GÖKBENİM -------------------------------------------86
GÖKÇE KIZ -------------------------------------------56
GÖKGÜRÜLTÜSÜ-----------------------------------56
GÖKSEL BİR------------------------------------------24
GÖKSUNLU -------------------------------------------56
217
İNDEKS-Index
GÖKTUĞ ---------------------------------------------146
GÖLBAŞILI ------------------------------------------- 95
GÖNLÜ SULTAN ------------------------------------ 82
GÖNÜL ÇELEN -------------------------------------- 56
GÖNÜL KIRMAZ -----------------------------------101
GÖRELE ----------------------------------------------- 17
GÖZE --------------------------------------------------- 56
GÖZTEPELİM ---------------------------------------109
GRACEFUL ------------------------------------------- 56
GRACELAND ---------------------------------------- 35
GRAND PARK (GB)--------------------------------- 56
GRANDCHANGE------------------------------------ 59
GRANDISSIMO -------------------------------------153
GRANDMARİA (GB) ------------------------------- 56
GRANOL ---------------------------------------------- 56
GRANT GIFT ----------------------------------------- 45
GRAZIA------------------------------------------------ 56
GREEN EYE -----------------------------------------154
GREEN FLAG ---------------------------------------- 56
GREEN FROG ---------------------------------------- 49
GREEN GLOVE -------------------------------------150
GREEN MANOR ------------------------------------- 16
GREEN SIDE (USA)--------------------------------- 57
GREENEST HILLS (FR) ---------------------------- 57
GRENADINE SODA (FR) -------------------------- 57
GREY STONE ---------------------------------------- 57
GRIGWA (FR) ---------------------------------------- 57
GRIVOISE (GB) -------------------------------------- 57
GUARD TO GUARD -------------------------------- 60
GUBATE----------------------------------------------- 57
GUDAUTA -------------------------------------------- 57
GUJAN ------------------------------------------------- 57
GULE --------------------------------------------------- 57
GUNDA ------------------------------------------------ 57
GUNDİ ------------------------------------------------- 91
GUNS N ROSES-------------------------------------- 57
GUPSEZEN-------------------------------------------- 57
GURURLU -------------------------------------------142
GURURUM-------------------------------------------- 58
GUSVA------------------------------------------------- 35
GÜÇHAN ---------------------------------------------156
GÜİZA-------------------------------------------------- 42
GÜL PEMBE ------------------------------------------ 58
GÜL YONCAM--------------------------------------- 58
GÜLAYŞE --------------------------------------------- 58
GÜLBANG ----------------------------------------------7
GÜLBİN------------------------------------------------ 58
GÜLCE ------------------------------------------------- 58
GÜLDEM II ------------------------------------------- 58
GÜLDEMİN KIZI ------------------------------------ 58
GÜLECEK --------------------------------------------- 58
GÜLENAYABİ --------------------------------------- 81
GÜLERŞA --------------------------------------------- 67
GÜLFEM----------------------------------------------- 58
GÜLHANE -------------------------------------------- 72
GÜLHANIM II---------------------------------------- 58
GÜLNAL----------------------------------------------- 58
GÜLŞENİM ------------------------------------------- 58
GÜLÜM SULTAN (IRE)---------------------------- 58
GÜLÜMSE -------------------------------------------- 59
GÜMÜŞ EYER (IRE) -------------------------------- 59
GÜNCAN ---------------------------------------------- 59
GÜNDEŞ----------------------------------------------- 59
GÜNEY RÜZGARI (GB) --------------------------- 59
GÜNEYDOĞU------------------------------------------9
GÜNSAY ---------------------------------------------- 51
GÜNYELİ---------------------------------------------- 30
GÜRÇE -------------------------------------------------37
GÜREYLÜL -------------------------------------------59
GÜRFİDAN --------------------------------------------59
GÜRİSTAN --------------------------------------------59
GÜRZİN ------------------------------------------------59
GÜVEM ------------------------------------------------59
GÜZ YAĞMURU -------------------------------------59
GÜZAŞKIM--------------------------------------------59
GÜZEL KIZ--------------------------------------------28
GÜZYELİ ----------------------------------------------59
HABERCİ ----------------------------------------------60
HABİNAR (USA) -------------------------------------60
HADİ HADİ--------------------------------------------66
HALAYIK----------------------------------------------60
HALHAL -----------------------------------------------60
HALICI HASSAN ---------------------------------- 139
HAMASAAT (IRE) -----------------------------------60
HAMIR PET -------------------------------------------71
HAMİDO -----------------------------------------------78
HAN RISING ------------------------------------------47
HAN STORY ------------------------------------------60
HANDANIM-------------------------------------------60
HANDFUL ---------------------------------------------28
HANDS UP --------------------------------------------- 5
HANEDANBEYİ------------------------------------ 115
HANGÜL (USA) --------------------------------------60
HANIM SULTAN-------------------------------------60
HANIMŞAH -------------------------------------------60
HANIMTAY -------------------------------------------60
HANİS KIZI -------------------------------------------60
HANOVERIA (USA) ---------------------------------60
HAPPY GREEN---------------------------------------63
HAPPY HOUR ----------------------------------------61
HAPPY ROSO -----------------------------------------61
HARBİNGER ------------------------------------------61
HARHARIAS ------------------------------------------49
HARİKA V ---------------------------------------------61
HARPUT KIZI--------------------------------------- 125
HARVARD------------------------------------------- 132
HASBEY -----------------------------------------------44
HASİP---------------------------------------------------59
HASRETİM --------------------------------------------61
HATIANA (IRE) --------------------------------------61
HATSUMOMO----------------------------------------61
HAUTE RIVE (FR) -----------------------------------61
HAVİN--------------------------------------------------61
HAVVANUR ------------------------------------------97
HAWK ATTACK -------------------------------------- 1
HAYABUSA-------------------------------------------61
HAYRİ BABA --------------------------------------- 114
HAYRİYE ----------------------------------------------61
HAYRİYEHANIM------------------------------------61
HAZ -----------------------------------------------------62
HAZAL (FR) -------------------------------------------62
HAZALHATUN---------------------------------------62
HAZALIM----------------------------------------------62
HAZAR (IRE) -----------------------------------------62
HEATSTORM -----------------------------------------68
HEAVENLY ----------------------------------------- 112
HEAVY HEAD ----------------------------------------31
HEJA ----------------------------------------------------- 2
HELENE DE TROIE ---------------------------------27
HELİN --------------------------------------------------62
HEPERHAN -------------------------------------------38
HERA ---------------------------------------------------62
HERA GLORY ----------------------------------------62
HERCAİ ------------------------------------------------62
218
İNDEKS-Index
HERDEM ---------------------------------------------- 62
HERKÜL----------------------------------------------- 62
HERNANDO KIZI ----------------------------------- 62
HERO KING ------------------------------------------ 58
HESCAPADE (FR) ----------------------------------- 62
HESPERIA--------------------------------------------- 63
HEURE MAUVE (FR)------------------------------- 63
HEVES ---------------------------------------------------5
HEXE --------------------------------------------------- 63
HEZAR ------------------------------------------------- 25
HI CANIM --------------------------------------------- 48
HICCUP -----------------------------------------------124
HIGH LEVEL ----------------------------------------- 64
HIGHEST LADY ------------------------------------- 63
HIGHLY DESIRABLE (IRE)----------------------- 63
HIGHNESS DAUGHTER (FR) -------------------- 63
HILARY------------------------------------------------ 86
HIRÇIN GÜZEL -------------------------------------- 63
HIRÇINKIZ-------------------------------------------- 63
HISTORIETTE (GB) --------------------------------- 63
HISTORY ---------------------------------------------135
HIZEL -------------------------------------------------154
HIZELİN KIZI ---------------------------------------- 34
HIZLI BEY -------------------------------------------- 63
HİLAL -------------------------------------------------- 63
HİLDA-------------------------------------------------- 63
HİMAYE ----------------------------------------------- 63
HİOS ---------------------------------------------------- 63
HOCAM--------------------------------------------------3
HOLLYWOOD --------------------------------------- 64
HOLY HERO------------------------------------------ 63
HOLYCAT--------------------------------------------- 64
HOME RUN ------------------------------------------- 87
HONEY CHURCH (USA) -------------------------- 64
HONEY POT ------------------------------------------ 64
HONFLEUR ------------------------------------------- 62
HOPA GÜZELİ -----------------------------------------6
HORATIA --------------------------------------------130
HORHOR ---------------------------------------------- 62
HORSEPOWER (USA)------------------------------ 64
HOT WIND -------------------------------------------- 64
HOUSTON HOT (IRE) ------------------------------ 64
HOW DARE YOU------------------------------------ 64
HUMRİK KIZI ---------------------------------------- 64
HUREM SULTAN (FR) ----------------------------- 64
HUYSUZ DONNA ----------------------------------- 64
HÜLYALIM ------------------------------------------- 64
HÜNER------------------------------------------------- 64
HÜR AZER -------------------------------------------- 64
HÜRREM ---------------------------------------------- 64
HÜSEYİN DAYIM----------------------------------- 41
HYPNOSE --------------------------------------------141
I SEE YOU MUMMY ------------------------------100
I WANT LUCK --------------------------------------122
ICE STORM ------------------------------------------108
IDA LUPINA (IRE) ---------------------------------- 65
ILDIZHAN--------------------------------------------- 65
ILES (GER)-------------------------------------------- 65
ILINSKA (IRE) --------------------------------------- 65
ILION (IRE) ------------------------------------------- 65
IMMIGRANT SONG -------------------------------- 60
IMPROVISATION (GER) -------------------------- 65
IN DUE COURSE (USA) --------------------------- 65
INDIAN LILY----------------------------------------- 79
INDINOLLA (USA)---------------------------------- 65
INGLEWOOD----------------------------------------- 65
INNAMORATA -------------------------------------- 65
INPERSONIK---------------------------------------- 146
INSIDER'S VIEW (IRE) -----------------------------65
INTRUDES---------------------------------------------65
INVINCIBLE SON (IRE) -------------------------- 118
INVITATION (GER) ---------------------------------65
INVOQUE (IRE) --------------------------------------66
IRADAH (USA) ---------------------------------------66
IRISH VICTORY (IRE) ------------------------------66
IRLAMAZ----------------------------------------------66
IRLANDA FIRTINASI (IRE) -----------------------66
IRLANDA RÜZGARI (IRE) ------------------------66
IRON CRESCENT ---------------------------------- 109
IRONARM ------------------------------------------- 110
IRONBOY----------------------------------------------37
IRONWORKER ------------------------------------- 132
ISHTAR-------------------------------------------------66
ISLE OF PALMS (IRE) ------------------------------66
ISTIRANCA ROSE -----------------------------------66
IŞILCAN------------------------------------------------66
IŞILDAR------------------------------------------------66
ITALIAN BEACH (IRE)-----------------------------66
ITALY (GB) -------------------------------------------67
ITS NOT ME-------------------------------------------46
IWANOE --------------------------------------------- 117
IZABEL-------------------------------------------------99
IZODORA DANKEN --------------------------------82
İASOSLU MEF -------------------------------------- 100
İBRAMAĞA -------------------------------------------17
İBRİKDERE -------------------------------------------67
İCLAL (IRE) -------------------------------------------67
İCRAAT ------------------------------------------------67
İHVAN--------------------------------------------------67
İLAYDAKIZ -------------------------------------------67
İLHAN ÇAVUŞ ------------------------------------- 100
İLK ADAY ---------------------------------------------- 6
İLKKAN ------------------------------------------------67
İLKNASİP----------------------------------------------67
İLKRA ------------------------------------------------ 133
İLKTAY II ---------------------------------------------67
İLKYAĞMUR -----------------------------------------89
İMAN ---------------------------------------------------67
İMGE KIZ ----------------------------------------------67
İNCEKLİ -----------------------------------------------68
İNCİNUR ------------------------------------------------ 8
İNDERESİ----------------------------------------------59
İNGUR --------------------------------------------------67
İNİTAY -------------------------------------------------67
İPEK YOLU (GB)-------------------------------------68
İREM ----------------------------------------------------68
İREMNAZ----------------------------------------------68
İRLANDALI KIZ -------------------------------------68
İSİM TAK ----------------------------------------------- 5
İSİS ------------------------------------------------------68
İSKENDERUNLU ------------------------------------68
İSKOÇ KIZI--------------------------------------------13
İSMETİNKIZI ------------------------------------------ 7
İSMİAL ----------------------------------------------- 131
İSPİR ----------------------------------------------------35
İŞPORTACI ------------------------------------------ 122
İZLEM --------------------------------------------------29
İZMİT BEYİ -------------------------------------------82
İZMİTLİ (GB) -----------------------------------------68
JACGULINE -------------------------------------------68
JACKBOOT------------------------------------------ 113
JALE II--------------------------------------------------68
JAMAICA AFFAIR (USA) --------------------------68
JANCAN (IRE) ----------------------------------------68
219
İNDEKS-Index
JANJER ------------------------------------------------ 68
JANSET ------------------------------------------------ 68
JARDIN DE LILA ------------------------------------ 69
JAW TO JAW ----------------------------------------140
JAY JAY ----------------------------------------------- 69
JAYHO ------------------------------------------------- 47
JAZZ JULIET ----------------------------------------- 69
JAZZED UP ------------------------------------------140
JESSICA ----------------------------------------------- 94
JEWEL ------------------------------------------------148
JEWEL PRINCESS----------------------------------- 69
JIMBILBA --------------------------------------------113
JIVE----------------------------------------------------142
JİNEPS ------------------------------------------------- 83
JİPSE---------------------------------------------------- 78
JOCKER DANCER ---------------------------------- 69
JOHNNY AND CLYDE (USA) -------------------- 69
JOVI SAN (USA) ------------------------------------- 69
JUANITA (GB) --------------------------------------- 69
JUBILANTLY----------------------------------------- 69
JUDIANA (IRE) -------------------------------------- 69
JUMAIRAH ------------------------------------------- 69
JUNIOR SULTAN------------------------------------ 69
JUNIOR TAYBERK --------------------------------- 65
JUST A CHOCOLATE (GB) ----------------------- 69
JUST A PROMISE (FR) ----------------------------- 70
JUST FABULOUS (FR) ----------------------------- 70
JUST ON THE MARKET (IRE) ------------------- 70
KAAN KOÇ ------------------------------------------146
KAANIM----------------------------------------------129
KABARDİNKA--------------------------------------- 70
KADİFE ------------------------------------------------ 70
KADRİYECAN --------------------------------------- 70
KAFKAS ----------------------------------------------- 38
KAHRAMAN REİS ---------------------------------- 34
KAISERFREUDE (IRE)----------------------------- 70
KALBENİM ------------------------------------------- 70
KALBİMDESİN -------------------------------------- 70
KALIMAT (GB) -------------------------------------- 70
KALLAVİ---------------------------------------------- 69
KALYONBABA -------------------------------------- 38
KAMELYA -------------------------------------------- 70
KANARYAM ----------------------------------------- 96
KANAT ------------------------------------------------ 70
KANDEMİR------------------------------------------- 98
KANSUGAVRİ --------------------------------------- 63
KANŞAV ---------------------------------------------- 10
KANYON ---------------------------------------------118
KAPİŞ -------------------------------------------------- 70
KARA ÇOCUK --------------------------------------117
KARA FIRTINA (GB) ------------------------------- 70
KARA KURŞUN ------------------------------------- 62
KARABURUN KIZI --------------------------------108
KARACADAĞLI ------------------------------------107
KARACAGÜLÜ -------------------------------------- 71
KARACEL--------------------------------------------- 71
KARAÇOLAK ---------------------------------------- 42
KARADANTEL -------------------------------------- 71
KARADOĞAN---------------------------------------- 71
KARADUL -------------------------------------------- 71
KARAGÜZELİ---------------------------------------- 71
KARAKA MOON --------------------------------------5
KARAKEÇİHATUNU------------------------------- 71
KARAKIZ --------------------------------------------- 71
KARAKIZIM------------------------------------------ 71
KARAKTER------------------------------------------126
KARAMELA ------------------------------------------ 71
KARANBEY-------------------------------------------40
KARAPİRE --------------------------------------------71
KARATOPRAK ---------------------------------------51
KARBONEL ----------------------------------------- 117
KARIDES (GB) ---------------------------------------71
KARPAZ --------------------------------------------- 155
KARTAL GOL -------------------------------------- 110
KARYA PRENSİ------------------------------------ 105
KASTANİS---------------------------------------------- 9
KASVACI -------------------------------------------- 149
KAŞEMUMKARA------------------------------------71
KAŞGAR -----------------------------------------------72
KATALİN -------------------------------------------- 145
KATEJ --------------------------------------------------38
KATİBE ------------------------------------------------72
KATRINA ----------------------------------------------- 7
KAVALA LADY--------------------------------------72
KAYA------------------------------------------------- 150
KAYA BUSESİ----------------------------------------- 4
KAYABERK-------------------------------------------75
KAYAN YILDIZ --------------------------------------65
KAYLA -------------------------------------------------72
KAZAK DANCER------------------------------------72
KAZAK NURU----------------------------------------72
KAZMİRA ---------------------------------------------94
KEBİRE-------------------------------------------------72
KEEP SHINING (USA) ------------------------------72
KELEMETİ --------------------------------------------72
KEMENÇEM ------------------------------------------72
KEN PIPER (FR) --------------------------------------72
KENDİŞAH --------------------------------------------72
KENTUCKY BELLE (GB) --------------------------73
KEPEZLİ -----------------------------------------------73
KEREMALİ --------------------------------------------90
KEREMBEY ----------------------------------------- 134
KETME ATLAS---------------------------------------73
KEYLOCK (USA) ------------------------------------73
KHAYDARA (IRE)-----------------------------------73
KHAZINAT EL DAR (USA)------------------------73
KINALIM ----------------------------------------------73
KING CARLOS ---------------------------------------14
KING MATADOR ---------------------------------- 145
KING OF THE HORSES -------------------------- 144
KING PEACE------------------------------------------43
KING PINK ------------------------------------------ 114
KING SEL ----------------------------------------------73
KING SIZE ------------------------------------------- 101
KING TO KING ---------------------------------------70
KIRAÇKÖYLÜ-------------------------------------- 101
KIRIKHAN---------------------------------------------- 2
KIRMIZI KARANFİL --------------------------------73
KIRMIZI RUJ------------------------------------------52
KIŞ RÜZGARI ----------------------------------------73
KITMIR-------------------------------------------------73
KITOPH (IRE) -----------------------------------------73
KIVILCIM----------------------------------------------73
KIYIKENTLİ ------------------------------------------74
KIZIL ATEŞ ----------------------------------------- 122
KIZIL ÇELİK ------------------------------------------- 9
KIZIL GEZEGEN -------------------------------------53
KIZIL KOBRA -------------------------------------- 121
KIZILDAĞLI ------------------------------------------40
KIZILEKİM --------------------------------------------- 5
KIZILELMA ----------------------------------------- 119
KIZILTEPELİ------------------------------------------84
KIZIM ELİF------------------------------------------ 139
KIZIM ÖZGE ------------------------------------------57
220
İNDEKS-Index
KIZIMBENİM----------------------------------------- 74
KIZIMFERDA ---------------------------------------- 74
KIZVATNA ---------------------------------------------4
KİBİRLİ ------------------------------------------------ 15
KİDNOS-----------------------------------------------114
KİMİNKIZI -------------------------------------------- 74
KİT KAT ----------------------------------------------- 74
KLAMANTIN----------------------------------------- 74
KLARA I ----------------------------------------------- 74
KLARITAS -------------------------------------------- 75
KLASİK BAHAR------------------------------------- 74
KLUBNİKA ------------------------------------------- 74
KNEES TO KNESS (IRE)--------------------------- 74
KNICKNACK ----------------------------------------- 48
KOCA AYAK ----------------------------------------- 85
KOCAKURT ------------------------------------------ 46
KOCATEPE ------------------------------------------- 34
KOKO -------------------------------------------------- 52
KOKO CAMBO -------------------------------------- 74
KOMUTAN KIZI ------------------------------------- 12
KONT--------------------------------------------------107
KONURALP------------------------------------------120
KORALEV--------------------------------------------- 74
KORSİKALI------------------------------------------- 82
KORTAY (USA)-------------------------------------- 75
KOŞ KOŞ ---------------------------------------------135
KOŞAN GÜZEL -------------------------------------- 75
KÖMÜRHAN ----------------------------------------- 19
KÖMÜRTAY------------------------------------------ 11
KÖPÜK------------------------------------------------- 75
KÖSEBEY --------------------------------------------158
KRAL CAN-------------------------------------------101
KRAL GUBAZ---------------------------------------105
KRASIVA (GB)--------------------------------------- 75
KREŞENDO ------------------------------------------121
KRISDALINE (USA) -------------------------------- 75
KUBANHAN------------------------------------------ 86
KUM BABA ------------------------------------------- 62
KUMBARA-------------------------------------------- 87
KUMSAL ---------------------------------------------- 75
KUNST (FR) ------------------------------------------ 75
KUPA KIZI (GB) ------------------------------------- 75
KURT--------------------------------------------------131
KURTAR----------------------------------------------- 75
KUTAS ------------------------------------------------ 75
KUTLU MELEK-------------------------------------- 75
KUWAH (IRE) ---------------------------------------- 75
KUYMAK --------------------------------------------- 76
KUZEY RÜZGARI----------------------------------- 76
KUZEYİNOĞLU ------------------------------------152
KÜBRACAN ------------------------------------------ 76
KÜÇÜK AGUNDA ------------------------------------2
KÜÇÜK DAMLA ------------------------------------ 33
KWAANIS (IRE) ------------------------------------- 76
L' ARITA (FR) ---------------------------------------- 76
L'AMAZONE------------------------------------------ 76
LA BELLA (IRE) ------------------------------------- 76
LA CORUNA ----------------------------------------- 91
LA GITANE ------------------------------------------- 76
LA LUNA---------------------------------------------- 76
LA NINYA -------------------------------------------- 76
LA PEREGRINA ------------------------------------- 76
LA SAMBA ------------------------------------------- 76
LA VITA E BELLA ---------------------------------- 76
LABİMBA I ------------------------------------------- 76
LADY ASOOF ---------------------------------------- 77
LADY ATEN------------------------------------------ 77
LADY BE LUCKY (IRE) ----------------------------77
LADY BIRD I-----------------------------------------77
LADY BIRD II ----------------------------------------77
LADY CARMEN (IRE) ------------------------------77
LADY CONNAUGHT (GB) ------------------------77
LADY EAGLE ----------------------------------------85
LADY ELEMİS ---------------------------------------77
LADY ELENAM--------------------------------------93
LADY ENTITY ---------------------------------------77
LADY FERN (GB)------------------------------------77
LADY Fİ------------------------------------------------77
LADY GÜNSELİ -------------------------------------77
LADY HERO ------------------------------------------77
LADY LISKA (USA)---------------------------------77
LADY LIZ-------------------------------------------- 145
LADY MAR (GB)-------------------------------------78
LADY MELİS -----------------------------------------61
LADY NADAS (IRE)--------------------------------78
LADY NAPE (GB)------------------------------------78
LADY OF NOTE (GB)-------------------------------78
LADY OF TROY (GB)-------------------------------78
LADY OWINGTON (GB) ---------------------------78
LADY PERLINA------------------------------------ 103
LADY QUEEN ----------------------------------------78
LADY SALOME (GB) -------------------------------78
LADY SARUHAN---------------------------------- 119
LADY TALA ------------------------------------------78
LADY TENDER --------------------------------------78
LADY TERESA ---------------------------------------78
LADY TUFAN ----------------------------------------49
LADY UNION-----------------------------------------78
LADY UPRIGHTWAY ------------------------------79
LADY VANG------------------------------------------79
LADY VERO ------------------------------------------79
LADY WILLPOWER --------------------------------79
LADY WOLF ------------------------------------------79
LADYISA GENIUS (USA)--------------------------79
LAETITIA----------------------------------------------79
LAKE ---------------------------------------------------56
LAKE FLYER (USA) --------------------------------79
LAKE HEAT----------------------------------------- 132
LAKSHMI----------------------------------------------79
LALA MUSA (GB) -----------------------------------79
LALE I --------------------------------------------------79
LALEHAN (GB) --------------------------------------79
LAPU LAPU -------------------------------------------80
LARAI --------------------------------------------------80
LARISTON GALE (GB) -----------------------------80
LASER MAGIC ---------------------------------------93
LASHA -------------------------------------------------80
LAST CONCERT -------------------------------------80
LAST FINALE (USA)--------------------------------80
LAST GIRL --------------------------------------------80
LAST PANTOMIME ------------------------------- 105
LAST QUEEN -----------------------------------------80
LAST STORY --------------------------------------- 153
LATİNA ------------------------------------------------80
LAURAN WRITE-------------------------------------95
LAUREL------------------------------------------------77
LAURIENNE (USA) ---------------------------------80
LAVIE EN ROSE -------------------------------------80
LEANDRA ---------------------------------------------78
LEDY LUDAY -------------------------------------- 149
LEGOLAS----------------------------------------------19
LELLOW (GB) ----------------------------------------80
LELLOW HAN ----------------------------------------80
LEMAN SULTAN ------------------------------------81
221
İNDEKS-Index
LENTO ------------------------------------------------- 59
LEONIDAS -------------------------------------------- 41
LEONTINE (GER) ----------------------------------- 81
LES OLIVIERS --------------------------------------- 81
LEVYE ------------------------------------------------106
LEYLAK ----------------------------------------------- 81
LEYT -----------------------------------------------------6
LICIMBA (GER) ------------------------------------- 81
LICOLA (USA) --------------------------------------- 81
LIFE ALONE------------------------------------------ 81
LIFECHAIN ------------------------------------------- 81
LIGHT FANTASTIC (GB)-------------------------- 81
LIL RED ----------------------------------------------- 81
LILAC -------------------------------------------------- 81
LIMANDA (IRE) ------------------------------------- 81
LITTLE BLACK DRESS (USA) ------------------- 82
LITTLE TULIP --------------------------------------- 27
LIVE WELL ------------------------------------------139
LIWA (FR)--------------------------------------------- 82
LİBRA -------------------------------------------------- 82
LİDER SULTAN ------------------------------------- 82
LİDER YILDIZ --------------------------------------- 82
LİDERHANIM ---------------------------------------- 82
LİLİ MARLEN---------------------------------------- 82
LİMANREİS------------------------------------------101
LİMONUM -------------------------------------------- 82
LOCH DIAMOND (GB)----------------------------- 82
LOCKTONOY ------------------------------------------1
LOGO CONNECTION (GER)---------------------- 82
LOMITAS---------------------------------------------- 82
LONELY WOLF-------------------------------------- 82
LORENZO --------------------------------------------128
LORİN-------------------------------------------------- 82
LOST --------------------------------------------------- 63
LOST AFTERNOON (USA)------------------------ 83
LOTABENNIT (USA) ------------------------------- 83
LOVE AND GLORY--------------------------------- 80
LOVE LETTER --------------------------------------- 83
LOVE YOU BABY-------------------------------------3
LOVELY HUNTER ---------------------------------- 35
LOVELY STAR -------------------------------------108
LOVER KISS------------------------------------------ 83
LUCKY ANGEL-------------------------------------- 83
LUCKY BOY ----------------------------------------107
LUCKY DANCER ----------------------------------- 36
LUCKY JOHN ---------------------------------------- 97
LUCKY LADY --------------------------------------- 83
LUCKY LUNA --------------------------------------- 83
LUCKY NAME --------------------------------------- 82
LUCKY RACER -------------------------------------- 28
LUCKY ROSE ---------------------------------------- 28
LUCKY WINNER------------------------------------ 83
LUCRETIA -------------------------------------------116
LUÇE --------------------------------------------------- 83
LUDICROUS------------------------------------------ 55
LULUBAR--------------------------------------------- 25
LUNAR RELATIVE --------------------------------- 12
LUPETTA (USA) ------------------------------------- 83
LUS PAR----------------------------------------------- 47
LYRA -------------------------------------------------- 83
LYRIC OPERA (IRE)-------------------------------- 83
MA GRIFFE ------------------------------------------- 83
MABİ --------------------------------------------------- 84
MABUHAY I------------------------------------------ 84
MADHOUSE -----------------------------------------112
MADONNA I ----------------------------------------- 84
MAGADAN ------------------------------------------- 74
MAGARI -----------------------------------------------90
MAGIC OF ROSE ------------------------------------34
MAGIC POTTER -------------------------------------84
MAGIC RACER---------------------------------------84
MAGIC STORM --------------------------------------84
MAGIC WAND ------------------------------------- 147
MAGICAL DUST (IRE) -----------------------------84
MAGNIFICENT LADY------------------------------84
MAGNIFIQUE -------------------------------------- 107
MAGNOLIA -------------------------------------------52
MAHA SULTAN------------------------------------ 138
MAHSUM ----------------------------------------------14
MAHUR ------------------------------------------------84
MAKALE-----------------------------------------------84
MAKE BETTER --------------------------------------84
MALINA -----------------------------------------------84
MAMATİ -----------------------------------------------85
MANDALARA (IRE) --------------------------------85
MANDY'S BET (USA)-------------------------------85
MANGO ------------------------------------------------85
MANGOLOYE ----------------------------------------85
MANGWANA (USA) --------------------------------85
MANICIDA --------------------------------------------85
MANILATAY -----------------------------------------71
MANISHING ------------------------------------------85
MANİLİNA --------------------------------------------85
MANİLUNA -------------------------------------------85
MANİSA İNCİSİ --------------------------------------85
MANİTOBA -------------------------------------------76
MANOGLIA (USA) ----------------------------------85
MANŞET -----------------------------------------------85
MANYASLI--------------------------------------------67
MANZUME (IRE) ------------------------------------85
MARALCAN ------------------------------------------86
MARATHON BEY --------------------------------- 156
MARE BALTICUM (FR) ----------------------------86
MARGAUX DUFONT (USA) ----------------------86
MARIA CELESTE (IRE) ----------------------------86
MARIA CENY ----------------------------------------47
MARIMAR---------------------------------------------86
MARIZA------------------------------------------------86
MARİKULA -------------------------------------------86
MARİN -------------------------------------------------86
MARJAANA (IRE) -----------------------------------86
MARKİZ------------------------------------------------86
MARLYN MONROE---------------------------------86
MARSEILLAISE--------------------------------------86
MARTA-------------------------------------------------87
MARTIAL ART ---------------------------------------87
MARTINESZKY (HUN)-----------------------------87
MARTINEZ --------------------------------------------25
MASAKO ----------------------------------------------98
MASK FLOWER (USA) -----------------------------87
MASKARA ------------------------------------------ 149
MASSIVE ATTACK ---------------------------------17
MASTER OF REALITY -----------------------------62
MASTIFF------------------------------------------------ 3
MASURI KABISA (USA) ---------------------------87
MATABAN SEA------------------------------------ 125
MATAR-------------------------------------------------87
MATİLDA----------------------------------------------87
MAVİ ---------------------------------------------------87
MAVİ DENİZ------------------------------------------69
MAVİ RÜYA ------------------------------------------87
MAVİ SEMA ------------------------------------------87
MAVİ VALS -------------------------------------------87
MAVİSU------------------------------------------------87
222
İNDEKS-Index
MAYDAS ---------------------------------------------- 34
MAYYADEL HANNAVI --------------------------- 87
MBUNDA (GB)--------------------------------------- 88
MC VAY ----------------------------------------------- 88
MCQUEEN -------------------------------------------- 46
MEAN MACHINE ----------------------------------- 83
MECİM------------------------------------------------- 88
MEDICENAL (GB) ---------------------------------- 88
MEDİHASULTAN ----------------------------------- 88
MEFO (IRE) ------------------------------------------- 88
MEFTUNUM------------------------------------------ 21
MEGA BAYT ----------------------------------------- 88
MEGA LIZA ------------------------------------------ 88
MEGRED (GB) --------------------------------------- 88
MEKSİKALI ------------------------------------------ 78
MEKTEPLİ (GB) ------------------------------------- 88
MELAVİH --------------------------------------------- 80
MELEK YÜZLÜM ----------------------------------113
MELİKE HATUN ------------------------------------ 88
MELİSANDE--------------------------------------------5
MELLİZO---------------------------------------------106
MELODIC MISTRESS ------------------------------ 88
MELODY PARDO (GB) ---------------------------- 89
MELTAY ---------------------------------------------- 67
MEMORY --------------------------------------------- 89
MEMURBEY-----------------------------------------150
MEN ZER---------------------------------------------108
MENSA (GER)---------------------------------------- 89
MERAK ------------------------------------------------ 89
MERAM SEHERİ ------------------------------------ 33
MERAM YILDIZI -----------------------------------136
MESITAS (GER) ------------------------------------- 89
MEZBİJAN -------------------------------------------- 57
MEZDEUG -------------------------------------------144
MEZZA LUNA --------------------------------------- 89
MIA BOY ---------------------------------------------- 80
MIA BRUNI ------------------------------------------156
MICHIKO---------------------------------------------- 89
MIDNIGHT CAFE (IRE)---------------------------- 89
MIDNIGHT CHIMES (USA) ----------------------- 89
MIDNIGHT SERENADE --------------------------150
MILAGROSE ----------------------------------------- 89
MILESIME (USA)------------------------------------ 89
MILLANIUM FALCON----------------------------115
MILLENIUM STAR --------------------------------- 89
MILLSTONE ------------------------------------------ 90
MINDEN (IRE) --------------------------------------- 90
MINETTA --------------------------------------------- 75
MINHALL (GB) -------------------------------------- 90
MINNEHAHA (FR) ---------------------------------- 90
MINNIE PARFAIT ----------------------------------- 90
MINT --------------------------------------------------- 90
MINT ADDITION (GB) ----------------------------- 90
MIRACLE WORKER-------------------------------- 41
MIRAGE ----------------------------------------------- 90
MIRROR'S SECRET --------------------------------- 90
MIRZABEK ------------------------------------------- 60
MISRA SULTAN------------------------------------- 90
MISS AKDOĞAN ------------------------------------ 90
MISS ALIEN (GB) ----------------------------------- 90
MISS ALMILA --------------------------------------- 92
MISS AMY LOU (IRE)------------------------------ 90
MISS ANGELOS DRAW (GB) -------------------- 91
MISS ATEN ------------------------------------------- 91
MISS BEBEK ----------------------------------------- 72
MISS BUCA ------------------------------------------- 91
MISS CANAN ---------------------------------------- 91
MISS CAT----------------------------------------------91
MISS DANGER ---------------------------------------58
MISS DICLE (IRE) -----------------------------------91
MISS EKINOKS (GB)--------------------------------91
MISS GROUNDS (IRE)------------------------------91
MISS GÜLÜMSÜN-----------------------------------91
MISS HUNGARY (HUN) ---------------------------91
MISS INDIGO -----------------------------------------91
MISS IRISH BEAUTY (GB) ------------------------91
MISS İREM (GB) -------------------------------------92
MISS LADY -------------------------------------------92
MISS LEAR--------------------------------------------92
MISS MILL --------------------------------------------92
MISS NANCY -----------------------------------------92
MISS NAZ ---------------------------------------------92
MISS NEOKI (IRE)-----------------------------------92
MISS NINA --------------------------------------------92
MISS NO -----------------------------------------------92
MISS PETEK ------------------------------------------92
MISS ROBİN ------------------------------------------92
MISS SALSA DANCER (GB) ----------------------92
MISS SPECIAL ---------------------------------------50
MISS SUSIE Q (USA)--------------------------------93
MISS TROY -------------------------------------------93
MISS TROY (IRE) ------------------------------------93
MISS VANER --------------------------------------- 108
MISS YES ----------------------------------------------93
MISSES LOCKTER -------------------------------- 142
MISSISSIPPI JO (USA) ------------------------------93
MISTER BERK-------------------------------------- 140
MISTRESS PURPLE ---------------------------------62
MISTY IMAGE ---------------------------------------93
MISTY MOOR (GB) ---------------------------------93
MISTY POINT (GB)----------------------------------93
MİAMİ --------------------------------------------------93
MİHRABIM--------------------------------------------79
MİHRİŞAH---------------------------------------------93
MİLAS --------------------------------------------------93
MİN HEDE MİN ----------------------------------- 149
MİNDARİ ----------------------------------------------93
MİNİKO ------------------------------------------------94
MİNİME ------------------------------------------------- 4
MİNİŞ ---------------------------------------------------94
MİNNOLA ---------------------------------------------94
MİRADA -----------------------------------------------78
MİRAMİS -------------------------------------------- 122
MİRAY HANIM --------------------------------------94
MİRHAT---------------------------------------------- 122
MİRSULTAN ------------------------------------------94
MİSAFİR (IRE)----------------------------------------94
MİSTAY ------------------------------------------------94
MİTİNA (IRE) -----------------------------------------94
MİTKAP ------------------------------------------------- 5
MODY BLUE------------------------------------------94
MOFAR-------------------------------------------------94
MOHICAN ---------------------------------------------92
MOJİTO ------------------------------------------------76
MOM'S GAL (IRE) -----------------------------------94
MON JARDIN -----------------------------------------32
MONARCH'S DAUGHTER (GB)------------------94
MONEY BANK ------------------------------------- 110
MONIC -------------------------------------------------94
MONLIGHT ----------------------------------------- 102
MONTE NEGRO--------------------------------------39
MOR MENEKŞE--------------------------------------94
MORANİ --------------------------------------------- 101
MORENA ----------------------------------------------95
223
İNDEKS-Index
MORN STAR ----------------------------------------- 95
MORNING MIST------------------------------------124
MORRIS CODE (USA)------------------------------ 95
MRS ERDEM ----------------------------------------- 95
MRS LEYLA ------------------------------------------ 95
MS CELINE (IRE)------------------------------------ 95
MS HERO---------------------------------------------- 95
MS. ROSA (IRE) ------------------------------------- 95
MUJTAHİDİN KIZI---------------------------------- 95
MUNA-------------------------------------------------- 95
MURADİYE------------------------------------------- 95
MURCIA ----------------------------------------------- 95
MUSIC OF THE NIGHT ---------------------------- 30
MUSICAL GEM (USA) ----------------------------- 95
MUSICAL MYTH (USA) --------------------------- 96
MUSKİ ------------------------------------------------- 96
MUSUSİ--------------------------------------------------5
MUŞ FIRTINASI ------------------------------------122
MUTENA (GB) --------------------------------------- 96
MUVAFFAK HANIM ------------------------------- 96
MÜCO -------------------------------------------------- 64
MÜKAFAT -------------------------------------------- 56
MÜKERREM------------------------------------------ 50
MÜKTESEP HAK (GB) ----------------------------- 96
MÜLLE------------------------------------------------- 96
MÜNEVVER HANIM ------------------------------118
MÜŞERREF ------------------------------------------113
MY BEST ---------------------------------------------- 96
MY BLACK PEARL --------------------------------- 17
MY BRAVE GIRL ----------------------------------- 96
MY CLAUDER (USA) ------------------------------ 96
MY CRAZY ------------------------------------------- 96
MY DARLING ---------------------------------------- 96
MY DREAM ------------------------------------------ 96
MY FİRST --------------------------------------------- 96
MY GOLDEN SON ---------------------------------119
MY JOANY ------------------------------------------- 97
MY JOBA ---------------------------------------------- 97
MY LAST LUCKY----------------------------------- 25
MY LILY ---------------------------------------------- 97
MY LORD --------------------------------------------139
MY LUCKY CHARM ------------------------------- 45
MY REX ----------------------------------------------- 63
MY SHERRY ----------------------------------------- 97
MY SILK----------------------------------------------126
MY SWEETY ----------------------------------------- 97
MY TOP------------------------------------------------ 97
MY TURN --------------------------------------------- 23
MYFANWY ------------------------------------------- 97
MYNANCY ------------------------------------------- 97
MYSTIC CHARM (GB) ----------------------------- 97
MYSTIC ROCKET----------------------------------- 89
MYSTIQUE ------------------------------------------127
NAÇKO (IRE)----------------------------------------- 97
NAĞME ------------------------------------------------ 97
NAIROBI ---------------------------------------------142
NAİD --------------------------------------------------- 97
NAMRUN --------------------------------------------- 97
NANELİ GÜZELİ ------------------------------------ 71
NANU I ------------------------------------------------ 98
NAOMİ------------------------------------------------- 98
NAPOLI STAR --------------------------------------103
NARCİSSA -------------------------------------------- 98
NARİNİM---------------------------------------------144
NARİNKIZ -------------------------------------------- 98
NART HAN ---------------------------------------------1
NASTY GIRL ----------------------------------------- 14
NATALYA ---------------------------------------------99
NATAŞA I ---------------------------------------------98
NATIVE GIRL ----------------------------------------98
NATIVE LADY ---------------------------------------98
NATİ -------------------------------------------------- 142
NAUGHTY GIRL -------------------------------------70
NAVAJO FEVER (IRE)------------------------------98
NAXIA (IRE) ------------------------------------------98
NAZ BEBEK-------------------------------------------46
NAZ HANIM ------------------------------------------98
NAZANCIK--------------------------------------------26
NAZI GÜZEL------------------------------------------98
NAZLI BATUR ---------------------------------------98
NAZLI BUSE ------------------------------------------87
NAZLI GÜZEL----------------------------------------98
NAZLI III-----------------------------------------------98
NAZLICAN --------------------------------------------99
NAZLIHANIM ----------------------------------------99
NAZSEL ------------------------------------------------35
NEDİMEM ---------------------------------------------99
NEFERTARİ -------------------------------------------99
NEHOŞ -------------------------------------------------99
NEJANIM ----------------------------------------------60
NELİT---------------------------------------------------- 7
NELL----------------------------------------------------99
NEMEA-------------------------------------------------99
NEMRUT-----------------------------------------------88
NERGİSLİ-------------------------------------------- 114
NESİBE HANIM --------------------------------------90
NESİJ----------------------------------------------------99
NESLİ HU----------------------------------------------99
NESLİHATUN (IRE) ---------------------------------99
NEŞELİ -------------------------------------------------- 6
NEVAYIN----------------------------------------------99
NEVHİS ---------------------------------------------- 100
NEVO ---------------------------------------------------88
NEVOLAZDA --------------------------------------- 152
NEVRES------------------------------------------------99
NEVRUZ BESTELE----------------------------------99
NEVRUZCAN --------------------------------------- 100
NEVŞAŞ---------------------------------------------- 100
NEW BLOOD --------------------------------------- 100
NEW JERSEY -----------------------------------------11
NEZOM----------------------------------------------- 100
NICOLE ---------------------------------------------- 100
NIGHT BLUE --------------------------------------- 142
NIGHT FLIGHT------------------------------------- 100
NIGHTLIGHT --------------------------------------- 133
NIKITA (GB) ---------------------------------------- 100
NITROCELL-------------------------------------------73
NIZALY (GB) --------------------------------------- 100
NİCOMEDİA ---------------------------------------- 100
NİDA -------------------------------------------------- 100
NİDASU ---------------------------------------------- 102
NİGARIM -------------------------------------------- 102
NİHAVENT ------------------------------------------ 100
NİLGÜN I -------------------------------------------- 100
NİLHATUN ------------------------------------------ 100
NİNİ --------------------------------------------------- 101
NİNNİ ------------------------------------------------- 101
NİNOVA---------------------------------------------- 101
NİSANDAN (GB)----------------------------------- 101
NİYAZİ ÇAVUŞ --------------------------------------13
NİZİP EKSPRES ------------------------------------ 101
NİZİP PERİKIZI ------------------------------------ 130
NO KIDDING --------------------------------------- 101
NO PANIC ------------------------------------------- 101
224
İNDEKS-Index
NOBLEHORSE --------------------------------------- 99
NOCES ------------------------------------------------130
NOCHE COOL---------------------------------------109
NON CHALANCE (FR) ----------------------------101
NORDIC RIDDLE (IRE) ---------------------------101
NORELLA (GER) -----------------------------------101
NORMA JEANNE-----------------------------------101
NORTH WIND---------------------------------------101
NORTH WIND (IRE) -------------------------------101
NOT JOKE--------------------------------------------115
NOVENTA Y NUEVE (SPA) ---------------------102
NOWITZKI -------------------------------------------130
NUDA -------------------------------------------------143
NUMBER STONE------------------------------------ 70
NUMBER TEN (GB)--------------------------------102
NUR CEMAL ----------------------------------------- 73
NUR MUSIC -----------------------------------------102
NURÇEM (IRE) -------------------------------------102
NURDAN ---------------------------------------------102
NURGÜL ---------------------------------------------102
NURHAT ---------------------------------------------- 18
NURHATUN -----------------------------------------102
NURLU KIZ ------------------------------------------102
NURSELİ ---------------------------------------------102
NURTAŞ ----------------------------------------------102
NURTEPE --------------------------------------------102
NURYEŞİM ------------------------------------------- 19
NUSKU------------------------------------------------141
NUSRAT ----------------------------------------------108
NUVANZA -------------------------------------------- 23
NÜ PERA ---------------------------------------------- 22
NYANA ------------------------------------------------ 14
NYLIRAM (IRE) ------------------------------------102
OCEAN BABY --------------------------------------102
OCEAN BELLE -------------------------------------103
OCEAN DANCER ----------------------------------103
OCEAN ROCK --------------------------------------- 31
OGALO -----------------------------------------------103
OĞLUM UMUT -------------------------------------158
OĞLUMORHAN ---------------------------------------8
OKALİPTÜS -----------------------------------------103
OKAY DUSTY --------------------------------------121
OKCİHAN --------------------------------------------- 56
OKLAHAMA KID ----------------------------------- 52
OKSİJEN----------------------------------------------- 52
OKTORU ---------------------------------------------103
OKYILAN --------------------------------------------- 93
OLIVIUM ---------------------------------------------- 20
OMIYA------------------------------------------------- 51
OMNITA (GER) -------------------------------------103
ON AND OFF (FR)----------------------------------103
ONLY ONE-------------------------------------------104
ONTARIO --------------------------------------------115
ONTHEREBOUND (USA) ------------------------103
OPALINE ---------------------------------------------103
OPAPA ------------------------------------------------123
OPERA GIRL ----------------------------------------141
OPERATIC (GB) ------------------------------------103
OPERATOR ------------------------------------------- 77
ORATSIO (IRE) -------------------------------------103
ORIENTAL PEARL---------------------------------- 81
ORO BIANCO (USA)-------------------------------103
ORPHAN----------------------------------------------103
ORSA (IRE)------------------------------------------104
ORSE GÜL -------------------------------------------- 53
ORTANCIA ------------------------------------------100
OSETYALI -------------------------------------------143
OTOBAN -----------------------------------------------50
OTTOMAN QUEEN ------------------------------- 103
OUBECK (GB) -------------------------------------- 104
OUR DESDEMONA (GB)------------------------- 104
OUT OF SPACE (GB)------------------------------ 104
OUTCRY (GB) -------------------------------------- 104
OVER DANGER ------------------------------------ 146
OVERBLACK (USA) ------------------------------ 104
OVERSEAS --------------------------------------------19
ÖCALIM------------------------------------------------39
ÖZ SALVADOR ------------------------------------ 109
ÖZENİM---------------------------------------------- 104
ÖZENNAZ ------------------------------------------- 104
ÖZGECAN ------------------------------------------- 126
ÖZGÜLHANIM ------------------------------------- 104
ÖZGÜR ÇOCUK------------------------------------ 155
ÖZGÜR STAR (IRE) ------------------------------- 104
ÖZGÜRAĞA-------------------------------------------86
ÖZKÖK ----------------------------------------------- 104
ÖZLEMCAN----------------------------------------- 104
PABLO CAFE --------------------------------------- 140
PAGARA --------------------------------------------- 105
PALERIA (USA) ------------------------------------ 105
PALMİRA ----------------------------------------------41
PANDORA (GER) ---------------------------------- 105
PANTOMİME I ------------------------------------- 105
PAOENIA (IRE)------------------------------------- 105
PAPATYA I ------------------------------------------ 105
PAPER BELL -----------------------------------------16
PAPRICA--------------------------------------------- 105
PARISEAN LOVE (FR)---------------------------- 105
PARLAKKIZ ---------------------------------------- 105
PARLAYAN ----------------------------------------- 111
PARTY PRINCESS--------------------------------- 105
PASİFİKA -------------------------------------------- 147
PASSEPARTOUT----------------------------------- 105
PASSİON --------------------------------------------- 105
PAŞA DAYI ----------------------------------------- 157
PAŞA KIZI ---------------------------------------------25
PAŞAKANI ------------------------------------------ 100
PAŞASOYLU---------------------------------------- 105
PATARA I-------------------------------------------- 106
PATRICIA-------------------------------------------- 106
PEACE CARRIER (IRE)--------------------------- 106
PEACE WITHIN (IRE)----------------------------- 106
PEAK VIEWING (IRE) ---------------------------- 106
PEANUT------------------------------------------------89
PEARL DROP --------------------------------------- 106
PEARL ------------------------------------------------ 106
PEBBLEDASH (GB) ------------------------------- 106
PEÇENEK -------------------------------------------- 106
PEETEE-------------------------------------------------30
PEKAN GIRL---------------------------------------- 106
PEKSOYLU--------------------------------------------- 8
PELİN NUR------------------------------------------ 149
PELİNİM --------------------------------------------- 106
PELİNŞAH ---------------------------------------------86
PELLMELL (GB) ----------------------------------- 106
PENKY HENKY ------------------------------------ 106
PENTA (GB) ----------------------------------------- 107
PENTHOUSE LADY (GB) ------------------------ 107
PERA-------------------------------------------------- 104
PERFECT BOY ------------------------------------- 136
PERFECT CIRCLE -----------------------------------45
PERFECT LOVER------------------------------------97
PERFECT MATCH -----------------------------------83
PERFECT MELODY ---------------------------------32
225
İNDEKS-Index
PERFECT STYLE ------------------------------------ 14
PERGOLA (GB) -------------------------------------107
PERHAN ----------------------------------------------120
PERİAMBER-----------------------------------------107
PERLA ------------------------------------------------107
PERLE NIOR-----------------------------------------136
PERSIAN LADY (IRE)-----------------------------107
PERVA ------------------------------------------------107
PETAY ------------------------------------------------107
PETIX (FR) -------------------------------------------107
PHELLOS---------------------------------------------107
PHILIPPA---------------------------------------------107
PICARDY (GB) --------------------------------------107
PICK POCKET---------------------------------------107
PIECE OF CAKE ------------------------------------108
PIGEON PEA (USA)--------------------------------108
PINAR HANIM --------------------------------------108
PINARKIZ --------------------------------------------108
PINARSU ---------------------------------------------108
PINK ---------------------------------------------------108
PINK MELODY -------------------------------------108
PINK ROSE ------------------------------------------- 26
PINK SNOW -----------------------------------------108
PIOMBO (IRE)---------------------------------------108
PIRATE LADY --------------------------------------108
PIRNIK ------------------------------------------------113
PISSED APACHE -----------------------------------108
PISTOL PRINCESS ---------------------------------108
PITIR -----------------------------------------------------4
PIZZAZZ (GB)---------------------------------------108
PİLOHOZ ---------------------------------------------- 54
PİTİRİ -------------------------------------------------109
PİTSUNDA -------------------------------------------109
PLATANUS (IRE)-----------------------------------109
PLUCHENKO----------------------------------------132
POETS QUEST --------------------------------------156
POLIN (GB) ------------------------------------------109
POLISH HONOUR (USA) -------------------------109
POLİNÇE (GB) --------------------------------------109
POLLYPRAID (IRE)--------------------------------109
PONY GIRL ------------------------------------------- 51
POP STAR --------------------------------------------109
PORTAKALÇİÇEĞİ --------------------------------109
PORTO BELLO--------------------------------------- 45
POT POURRİ ----------------------------------------109
POTENTIALLY HOT (USA) ---------------------109
POWER CAT-----------------------------------------109
POWERFUL------------------------------------------- 86
POWERMAX ----------------------------------------119
POYRAZ ÇEŞME (GB) ----------------------------110
PRADERA (GER) -----------------------------------110
PRAVOLO (GB) -------------------------------------110
PRENS HECTOR ------------------------------------- 68
PRENS MARCO-------------------------------------141
PRENS SÖNMEZ -----------------------------------144
PRENSES AYDA------------------------------------- 33
PRENSES KARLA ----------------------------------- 37
PRENSES SEÇİL ------------------------------------156
PRENSKIZI-------------------------------------------- 24
PRESTANCIA (FR) ---------------------------------110
PRETTY WOMAN ----------------------------------110
PRIATOR ---------------------------------------------110
PRIMA FACIE (GB) --------------------------------110
PRIMAVERA II -------------------------------------110
PRINCE EMİR ---------------------------------------- 69
PRINCESS BAJA (USA) --------------------------110
PRINCESS ALINA (GER) -------------------------110
PRINCESS GALINA (IRE)------------------------ 110
PRINCESS IRONARM ---------------------------- 110
PRINCESS PAVLOVA (IRE)--------------------- 110
PRINCESS RENESIS (IRE) ----------------------- 110
PRINCESS SELEN (IRE)-------------------------- 111
PRINCESS SERA ----------------------------------- 111
PRINCESS SILVER ----------------------------------23
PRINCIPESSA--------------------------------------- 111
PRINTEMP------------------------------------------- 111
PRIVATE EMOTION ------------------------------ 111
PRİMA ------------------------------------------------ 111
PROGRESIVE --------------------------------------- 111
PROTI------------------------------------------------- 111
PSEFİT--------------------------------------------------23
PUÇİKA ------------------------------------------------39
PUNISHER (GB) ------------------------------------ 111
PUNTO (IRE) ---------------------------------------- 111
PURE HATRED---------------------------------------16
PURPLE ------------------------------------------------64
QUADRIGA (GER)--------------------------------- 111
QUEEN BEE----------------------------------------- 111
QUEEN DIANA------------------------------------- 112
QUEEN OF DREAMS ----------------------------- 111
QUEEN OF TROY------------------------------------96
QUEEN OF VANDAMME --------------------------93
QUEEN SALOTE (GB) ---------------------------- 111
QUEEN TO QUEEN----------------------------------57
QUEEN ZENOBIA (GB) -------------------------- 112
QUESTOR (IRE) ------------------------------------ 112
QUICK FINISH ------------------------------------- 105
RABIUSA (IRE)------------------------------------- 112
RACE BİLEN---------------------------------------- 118
RACING HEART (GB) ---------------------------- 112
RADEYDA------------------------------------------- 112
RADIKAL GIRL ------------------------------------ 112
RADIKAL KING------------------------------------ 112
RADIO HEAD -----------------------------------------12
RAHIK (IRE) ---------------------------------------- 112
RAHŞ ------------------------------------------------- 157
RAHY STAR (USA)-------------------------------- 112
RAINBIRD ------------------------------------------- 112
RAINY SKY (GB) ---------------------------------- 112
RAJ DANCER (USA) ------------------------------ 112
RAKBLUE ---------------------------------------------20
RALLY STAR --------------------------------------- 133
RAMİNA -----------------------------------------------24
RANAVALO----------------------------------------- 112
RANOSH (USA) ------------------------------------ 113
RAPATOR (GB) ------------------------------------ 113
RAPİNE (GB)---------------------------------------- 113
RAPSODİ--------------------------------------------- 113
RASPBERRY ------------------------------------------61
RAVENNA------------------------------------------- 113
RAVIVE (GB) --------------------------------------- 113
REAL FACTOR ------------------------------------- 145
RECKLESS (GB) ----------------------------------- 113
RED CORAL (IRE) --------------------------------- 113
RED EVEN------------------------------------------- 113
RED LIFE ----------------------------------------------22
RED POWER ---------------------------------------- 113
RED SISTERS --------------------------------------- 113
REDMONT------------------------------------------- 113
REGATTA (GB) ------------------------------------ 113
REHABEY ------------------------------------------- 144
REINE DES ILES (USA) -------------------------- 114
REINE ROSE ---------------------------------------- 114
REINE SANS GENE ------------------------------- 114
226
İNDEKS-Index
RELATIVE EKINOKS -----------------------------151
RELATIVELY QUIET (IRE) ----------------------114
RELATIVES JOY ------------------------------------ 25
REMEMBER THE NAME -------------------------- 76
REPLENISH POWER (IRE) -----------------------114
REPLICA ---------------------------------------------- 94
RESOLANA (USA) ---------------------------------114
RESULTELY RUN----------------------------------112
RETAINED MOMENTS (GB) --------------------114
RETTİN -----------------------------------------------114
RETURN OF VANDAMME------------------------ 30
REVEUSE DU SOIR (GB) -------------------------114
REVNA---------------------------------------------------2
REVOLT ----------------------------------------------- 61
RHEGMA (GB) --------------------------------------114
RIBBON FALLS (GB)------------------------------114
RICH AND HANDSOME--------------------------118
RINCE ABHANN (IRE)----------------------------114
RISING CHURCH-----------------------------------115
RISING ROCK ------------------------------------------3
RISING STAR ---------------------------------------115
RISING TECHNOLOGY (USA) ------------------115
RISOTTO ---------------------------------------------118
RIVER LOW (IRE)----------------------------------115
RIVER MAIDEN (USA) ---------------------------115
RIVER SIDE WOMAN (IRE) ---------------------115
RİMA --------------------------------------------------115
RİNG STAR ------------------------------------------115
RİNSA -------------------------------------------------115
RO-RO-------------------------------------------------115
ROBREDO--------------------------------------------- 54
ROCHEA (GB)---------------------------------------115
ROKA -------------------------------------------------115
ROKOKO ---------------------------------------------- 29
ROMINA----------------------------------------------115
RONIN ------------------------------------------------116
ROSALINDA-----------------------------------------116
ROSAMIRA ------------------------------------------116
ROSE DU PAYS (GB) ------------------------------116
ROSE GEM (IRE) -----------------------------------116
ROSE OF PARADISE (USA) ---------------------116
ROSE OF SHEBA (USA) --------------------------116
ROSEDALE (USA) ---------------------------------116
ROSIE DREAM (GB)-------------------------------116
ROXIE HART (IRE) --------------------------------116
ROXIE STORM--------------------------------------116
ROYAL COURT-------------------------------------153
ROYAL CROWN------------------------------------- 61
ROYAL GARDEN ----------------------------------116
ROYAL GOLL ---------------------------------------- 56
ROYAL MINA (IRE) ------------------------------116
ROYAL NOTE (IRE) -------------------------------117
ROYAL PEKAN-------------------------------------117
ROYAL SPRING ------------------------------------117
ROYAL STONE -------------------------------------137
ROYAL STROM ------------------------------------122
ROYAL WELCOME (IRE) ------------------------117
ROYAL WEST---------------------------------------116
ROZAMENTE ---------------------------------------117
ROZY GALANTE-----------------------------------117
RUBINA ----------------------------------------------117
RUBİN-------------------------------------------------117
RUBİO-------------------------------------------------117
RUMELİ FATİHİ------------------------------------- 98
RUN HARD ------------------------------------------117
RUNAWAY BRIDE --------------------------------117
RUNNING GIRL ------------------------------------117
RUSH ---------------------------------------------------60
RUSIAN GIRL -------------------------------------- 117
RÜKSAN --------------------------------------------- 125
RÜZGARGÜLÜ (GB)------------------------------ 117
RÜZGARIN KIZI ----------------------------------- 118
SAAFEND (GB)------------------------------------- 118
SABAH ----------------------------------------------- 118
SABIRLI KADIN (IRE)---------------------------- 118
SABİHA ------------------------------------------------37
SABLE RİVER -------------------------------------- 118
SABRİNA II ----------------------------------------- 118
SACABABA (HUN) -------------------------------- 118
SADE KAHVE -------------------------------------- 155
SADLER'S FLY (IRE)------------------------------ 118
SADUNAT (IRE) ----------------------------------- 118
SAFAYELİ ------------------------------------------- 118
SAFIN (GB) ----------------------------------------- 118
SAFİYE HANIM (GB) ----------------------------- 118
SAGA BOREALE (FR) ---------------------------- 119
SAGAPİA -------------------------------------------- 119
SAGER--------------------------------------------------- 6
SAHADAN------------------------------------------- 132
SAHAYB (GB) -------------------------------------- 119
SAHRA -------------------------------------------------74
SAICHANIA (GB) ---------------------------------- 119
SAİDO --------------------------------------------------74
SAİRA ------------------------------------------------ 119
SAKARYA ---------------------------------------------- 1
SAKKARA ------------------------------------------- 119
SALA (USA) ----------------------------------------- 119
SALACAK (GB) ------------------------------------ 119
SALAMBO------------------------------------------- 119
SALGIR----------------------------------------------- 119
SALIENCE (IRE) ----------------------------------- 119
SALINERO------------------------------------------- 100
SALİH BABA --------------------------------------- 111
SALKIM ---------------------------------------------- 119
SALLY NAVY (USA)------------------------------ 119
SAM CONNECTION------------------------------- 120
SAM FLAKE ---------------------------------------- 120
SAM SOCIETY ------------------------------------- 120
SAMARİNA ----------------------------------------- 120
SAMBACI-------------------------------------------- 120
SAMİRYAS ------------------------------------------ 120
SAMTAŞ STUD------------------------------------- 120
SAMWAY-------------------------------------------- 120
SAMYELİ -------------------------------------------- 120
SAN ROBERTA (GB)------------------------------ 120
SANDUKKAR (GB)-------------------------------- 120
SANLISOY---------------------------------------------13
SANTA ANITA ------------------------------------- 120
SANTA EVSEEVA --------------------------------- 120
SANTA FE ------------------------------------------- 121
SANTA KRİSTİ ------------------------------------- 121
SANTA MONICA ---------------------------------- 120
SANTARITA ---------------------------------------- 121
SANTİLLA------------------------------------------- 121
SAONE (USA)--------------------------------------- 121
SAONE CAT----------------------------------------- 121
SAPANCA GÜLÜ ---------------------------------- 121
SAPHİRA--------------------------------------------- 121
SARAFİN--------------------------------------------- 121
SARATOGA STAGE (USA) ---------------------- 121
SARAY CADDESİ (IRE) -------------------------- 121
SARAYLI -------------------------------------------- 121
SARDES (IRE) -------------------------------------- 121
SARDUNYA----------------------------------------- 107
227
İNDEKS-Index
SARI FIRTINA --------------------------------------- 99
SARI KIRMIZI---------------------------------------- 40
SARI MELEK ----------------------------------------121
SARI STAR-------------------------------------------- 38
SARI TRAMVAY (IRE)----------------------------122
SARI YUSUP ----------------------------------------- 75
SARIYERLİ ------------------------------------------122
SARMAŞIK ------------------------------------------122
SARPIM------------------------------------------------ 41
SARSILMAZ -----------------------------------------132
SATILMIŞ --------------------------------------------122
SAUDADE--------------------------------------------- 27
SAVAGE BEAUTY---------------------------------122
SAVER ------------------------------------------------122
SAVORA----------------------------------------------122
SAVORSKY------------------------------------------122
SAWSAN (GB) --------------------------------------122
SAY MY NAME-------------------------------------157
SAYGIN------------------------------------------------ 42
SAYHAAT (IRE) ------------------------------------122
SAYKA------------------------------------------------119
SAYKALY--------------------------------------------122
SCALERE (IRE) -------------------------------------122
SCARLET OHARA ---------------------------------- 88
SCARLET ROSE ------------------------------------116
SCENIC SPIRIT (IRE)------------------------------123
SCINTILLA ------------------------------------------- 87
SCORPIO ---------------------------------------------123
SEA BLUE (GB)-------------------------------------123
SEA GULL -------------------------------------------121
SEA RA -----------------------------------------------124
SECOND TERM (IRE) -----------------------------123
SECOND TUR ---------------------------------------123
SECRET RAPTURE (USA)------------------------123
SECRET STAR --------------------------------------145
SECRET TREASURE ------------------------------123
SECRET WORLD -----------------------------------106
SEÇİLYA ---------------------------------------------123
SEDİMENT-------------------------------------------123
SEFİRE ------------------------------------------------123
SEGİ (GB) --------------------------------------------123
SEHAR ------------------------------------------------117
SEİSMO (GB) ----------------------------------------123
SEKRETER-------------------------------------------123
SEKRETERYA --------------------------------------107
SEL SUYU--------------------------------------------124
SELCAN (USA)-------------------------------------124
SELCANIM-------------------------------------------124
SELÇUKAĞA----------------------------------------- 18
SELDA'S GIRL (IRE)-------------------------------124
SELIN HANIM (FR) --------------------------------124
SELİN TANEM --------------------------------------124
SELUNE (FR) ----------------------------------------124
SELVA ------------------------------------------------124
SELVİ -------------------------------------------------154
SEMENCE D'OR (FR) ------------------------------124
SEMERKAND ---------------------------------------114
SEMİZOTU-------------------------------------------- 19
SEMRAHANIM -------------------------------------- 87
SEMUŞ ------------------------------------------------124
SENA PAK -------------------------------------------109
SENDEN SONRA ------------------------------------ 84
SENEM SULTAN -----------------------------------124
SENEXTION -----------------------------------------152
SENİNLE ---------------------------------------------124
SENSE OF URGENCY (USA) --------------------124
SEPTEMBER-----------------------------------------141
SEPTEMBER ANGEL ------------------------------38
SERAÇE ---------------------------------------------- 125
SERAPCAN------------------------------------------ 125
SERDİL ----------------------------------------------- 125
SERENDIPITY -------------------------------------- 125
SERENDİZ ------------------------------------------- 125
SERİHAN ----------------------------------------------37
SERKUM -----------------------------------------------17
SERRAM (IRE) ------------------------------------- 125
SERTBORA (IRE) ---------------------------------- 125
SERTOPAZ ------------------------------------------ 111
SERVİN----------------------------------------------- 125
SESSİZ GÜZEL (GB) ------------------------------ 125
SESSİZ KADIN (GB) ------------------------------ 125
SESSİZ SULTAN (IRE)---------------------------- 125
SEV SEVİL ------------------------------------------ 125
SEVCAN --------------------------------------------- 124
SEVDİK ---------------------------------------------- 125
SEVE SEVE------------------------------------------ 136
SEVEN DANCER-------------------------------------- 5
SEVİLAY--------------------------------------------- 126
SEVİM ------------------------------------------------ 126
SEVİMABLA ---------------------------------------- 126
SEVİMLİ -----------------------------------------------77
SEVİMSULTAN ------------------------------------ 126
SEVİNCİM (IRE) ----------------------------------- 126
SEVO (GB)------------------------------------------- 126
SEY FORCE ----------------------------------------- 153
SEYAHATÇİ (IRE) --------------------------------- 126
SEYSAŞ ---------------------------------------------- 100
SEZALSU -------------------------------------------- 126
SEZENAY (IRE) ------------------------------------ 126
SEZENKIZI ------------------------------------------ 130
SHADE OF GOLD---------------------------------- 126
SHADOW FAX ONE------------------------------- 131
SHADOW SONG -------------------------------------94
SHALL WE DANCE ---------------------------------96
SHARON (HUN) ------------------------------------ 126
SHARP FALCON (IRE) --------------------------- 126
SHARPLY DRAWN----------------------------------12
SHE'S MY LOVE (GB) ---------------------------- 126
SHE WADI WADI (GB) --------------------------- 127
SHERRY'S STAR ----------------------------------- 127
SHIERO----------------------------------------------- 127
SHILSILA (GB) ------------------------------------- 127
SHIMMERING (IRE) ------------------------------ 127
SHINING BERKE ---------------------------------- 131
SHINING IMAGE (FR) ---------------------------- 127
SHINING MINA ------------------------------------ 127
SHINKANSEN -------------------------------------- 127
SHOOTING STAR---------------------------------- 127
SHOT STOPPER (GB) ----------------------------- 127
SHOW BUSINESS------------------------------------- 1
SHURA ----------------------------------------------- 127
SHUTTLE SOUL ----------------------------------- 129
SILENCIO ------------------------------------------- 127
SILENT NIGHT (GB) ------------------------------ 128
SILENT PRINCESS (USA)------------------------ 128
SILKCOAT---------------------------------------------20
SILLY PRINCESS (GB) --------------------------- 128
SILVER CAPE (GB)-------------------------------- 128
SILVER FAST (GB) -------------------------------- 128
SILVER GIRL (IRE)-------------------------------- 128
SILVER GLINT (USA) ---------------------------- 128
SILVER GLITZ (USA)----------------------------- 128
SILVER KNIGHT-------------------------------------77
SILVER METER (IRE) ---------------------------- 128
228
İNDEKS-Index
SILVER QUEEN ------------------------------------127
SILVER QUICK (IRE)------------------------------128
SIMBATU (GB) -------------------------------------128
SIMELE -----------------------------------------------128
SIMPATICA------------------------------------------129
SIMPLYHECTIC (IRE) ----------------------------129
SINGIN IN THE RAIN -----------------------------129
SINKING SUN (GB) --------------------------------129
SIR ------------------------------------------------------ 39
SIR TRIM ---------------------------------------------145
SIRÇA BEBEK --------------------------------------- 30
SIRENITA --------------------------------------------129
SITARE (USA)---------------------------------------129
SITING BUL -----------------------------------------152
SIXTY THREE---------------------------------------107
SİBEL SULTAN -------------------------------------- 70
SİBELAT (GB)---------------------------------------129
SİBELLİNO ------------------------------------------- 29
SİBOŞ -------------------------------------------------129
SİKLON -----------------------------------------------153
SİLGA -------------------------------------------------129
SİLGASTAR -----------------------------------------129
SİLUET------------------------------------------------129
SİLVA -------------------------------------------------- 26
SİMAY ------------------------------------------------129
SİMEL -------------------------------------------------129
SİMGEDEN ------------------------------------------129
SİMGEHANIM --------------------------------------129
SİMİ----------------------------------------------------130
SİMİN -------------------------------------------------130
SİNEMCAN ------------------------------------------130
SİNEYİS ----------------------------------------------130
SİPSE --------------------------------------------------126
SİPSEZEN --------------------------------------------130
SİRENE -----------------------------------------------130
SİRİBİRİBİN (GB) ----------------------------------130
SİSİFOS ------------------------------------------------ 60
SİSLİGÜNEŞ--------------------------------------------1
SİTANBOL -------------------------------------------120
SİVEREK KALESİ ----------------------------------- 82
SİYAH LALE ----------------------------------------130
SİYAHKIZ--------------------------------------------126
SİYAKİ------------------------------------------------130
SKY LIFE (IRE) -------------------------------------130
SKY TORNADO (USA)----------------------------130
SKY WATER ----------------------------------------130
SLMAAT (GB)---------------------------------------130
SLUG --------------------------------------------------131
SMART------------------------------------------------158
SMART AS PAINT (USA)-------------------------131
SMYRNA ---------------------------------------------131
SNAKE BITE ----------------------------------------131
SNOWDROP -----------------------------------------126
SOFI ---------------------------------------------------- 54
SOHRAK----------------------------------------------134
SOLARE ----------------------------------------------146
SOLDIER OF DAY ---------------------------------158
SOLFEJ------------------------------------------------131
SOMBRE LADY (GB)------------------------------131
SON İMPARATOR ---------------------------------- 82
SON KRAL -------------------------------------------135
SON OF VENOM------------------------------------150
SONOARA -------------------------------------------152
SOPHIE -----------------------------------------------131
SOPRAN ----------------------------------------------131
SOPRAN CARRIE (IRE)---------------------------131
SORENTO --------------------------------------------131
SORGUN ÇAVUŞU ----------------------------------15
SORGUN KIZI -------------------------------------- 131
SORRY ----------------------------------------------- 131
SOTER ŞAH -------------------------------------------44
SOUND OF THUNDER -----------------------------47
SOUND OFTHIRTYFIVE ------------------------- 115
SOUTHWORTH ------------------------------------ 111
SOVIET WEAPON (IRE)-------------------------- 132
SOYLU KIZ------------------------------------------ 132
SOYLU SATICI (IRE) ----------------------------- 132
SÖKE SÖKE ----------------------------------------- 132
SÖMEKKIZ --------------------------------------------79
SÖNMEZ -----------------------------------------------56
SÖZLÜ------------------------------------------------ 132
SPACE GIRL ------------------------------------------24
SPANISH GUITAR (IRE) ------------------------- 132
SPARROW ------------------------------------------- 132
SPECIAL EDITION ----------------------------------62
SPECTRE (USA) ------------------------------------ 132
SPECTRUM WOLF ----------------------------------82
SPEED FOR (IRE) ---------------------------------- 132
SPEED MASTER ----------------------------------- 151
SPEED MONSTER --------------------------------- 143
SPEEDS SON ---------------------------------------- 132
SPEEDY ANGEL ----------------------------------- 142
SPEEDY GIRL -------------------------------------- 132
SPEEDY WOLF---------------------------------------14
SPIDER MAN --------------------------------------- 111
SPLENDID STAR (GB)---------------------------- 132
SPLINT ----------------------------------------------- 106
SPRING DANCE (FR) ----------------------------- 132
SPRING LADY-------------------------------------- 133
SPRING SONG -------------------------------------- 154
SPRINGTIME SUGAR (USA)-------------------- 133
SREBRENICA-----------------------------------------10
ST ARILDA (GB) ----------------------------------- 133
ST CYR ATY (IRE) -------------------------------- 133
ST ROSE OF LIMA (GB)-------------------------- 133
STAGE DOOR EAST ------------------------------ 133
STAID GIRL ----------------------------------------- 125
STANDS TO REASON (USA) ------------------- 133
STAR BİKE --------------------------------------------- 5
STAR FLICKER (CAN) --------------------------- 133
STAR KILIÇ -------------------------------------------38
STAR OF KING ---------------------------------------83
STARFIST----------------------------------------------15
STARRY SKY ------------------------------------------ 4
STEEL BOY ----------------------------------------- 133
STEEL GIRL----------------------------------------- 133
STERLICYA -------------------------------------------82
STERNA HERMINA (GER) ---------------------- 133
STOP THE TRAFFIC (IRE) ----------------------- 133
STORM TO STORM (IRE)------------------------ 133
STRANGE WORLD----------------------------------62
STREET LINA (FR) -------------------------------- 134
STRIKER -----------------------------------------------53
STRONG RELATIVE --------------------------------78
STRUCTURE ---------------------------------------- 134
STUCK ON ME ---------------------------------------11
STUDENT-------------------------------------------- 148
STYGIAN (USA) ----------------------------------- 134
SU GİBİ----------------------------------------------- 131
SU I ---------------------------------------------------- 134
SUE'S FORGOT ME (IRE) ------------------------ 134
SUE---------------------------------------------------- 134
SUGAR ----------------------------------------------- 134
SUGAR FREE --------------------------------------- 138
229
İNDEKS-Index
SULTAN HANIM ------------------------------------ 15
SULTAN KHAN-------------------------------------- 60
SULTANHİSAR (IRE) -----------------------------134
SULTANS OF RIVER ------------------------------138
SUMMERY (IRE) -----------------------------------134
SUN CHILD (USA) ---------------------------------134
SUN CRUSH (IRE)----------------------------------134
SUN DEW --------------------------------------------134
SUN GATE -------------------------------------------113
SUN GLOW ------------------------------------------135
SUN OF SUMBAS ----------------------------------149
SUN SHINES EAST (USA)------------------------135
SUNBIRD---------------------------------------------135
SUNDAY'S CHAPEL (IRE) -----------------------135
SUNDAY MONDAY -------------------------------135
SUNDAY SHOCK ----------------------------------135
SUNDERBOLT --------------------------------------- 99
SUNİPER ---------------------------------------------135
SUNLIGHT -------------------------------------------135
SUNNY FUNY---------------------------------------135
SUNNY GIRL ----------------------------------------135
SUPER GIRL -----------------------------------------135
SUPERFLASH (GB) --------------------------------135
SUPERTZAR-----------------------------------------135
SURPRICE--------------------------------------------135
SURUÇ YILDIZI ------------------------------------136
SURVIVOR-------------------------------------------136
SUSHİ -------------------------------------------------136
SUSURLUK ------------------------------------------- 36
SUTTONIAN (IRE) ---------------------------------136
SUVARİ------------------------------------------------ 91
SUYAYEB (USA) -----------------------------------136
SUYUN IŞILTISI ------------------------------------136
SÜLÜNKIZ -------------------------------------------136
SÜMBÜLLÜ -----------------------------------------136
SÜMEYRA -------------------------------------------- 29
SÜMOŞUM-------------------------------------------103
SÜPERKIZ--------------------------------------------136
SÜRAT FAKTÖRÜ (GB) --------------------------136
SÜRAT STAR----------------------------------------104
SÜREYYA--------------------------------------------136
SÜRSÜRÜ --------------------------------------------136
SÜRÜCÜ-------------------------------------------------9
SWARTHY -------------------------------------------143
SWEET BONE (IRE) -------------------------------137
SWEET DISORDER (IRE)-------------------------137
SWEET DREAM ------------------------------------137
SWEET HARMONY--------------------------------137
SWEET LIGHT (USA) -----------------------------137
SWEETY GIRL --------------------------------------- 90
SWINGAWAY LADY (GB)-----------------------137
SWINGIN DUSTY (USA) -------------------------137
SYMBOL SONG ------------------------------------- 64
SYRIA (GB) ------------------------------------------137
SYSSISS (FR) ----------------------------------------137
ŞABORZ ----------------------------------------------126
ŞAĞLIT NAR ----------------------------------------130
ŞAHBİYÇE -------------------------------------------137
ŞAHİKA-----------------------------------------------137
ŞAHİKAM --------------------------------------------137
ŞAHİNAZ (GB) --------------------------------------138
ŞAHİNİM ---------------------------------------------126
ŞAHİNUR---------------------------------------------138
ŞAHNAME -------------------------------------------- 72
ŞAHNAZ----------------------------------------------138
ŞAKBAŞAK------------------------------------------138
ŞAMAŞ------------------------------------------------- 91
ŞANBEY -----------------------------------------------76
ŞANLI MİRAY ----------------------------------------82
ŞANSLI I --------------------------------------------- 138
ŞAPKALI KADIN (GB) --------------------------- 138
ŞARMAT ------------------------------------------------ 6
ŞEFTALİ --------------------------------------------- 138
ŞEKER AYAK -------------------------------------- 138
ŞEKERCİK---------------------------------------------83
ŞELALE ---------------------------------------------- 138
ŞENKAL---------------------------------------------- 138
ŞEPŞEKER---------------------------------------------77
ŞEREFNUR ------------------------------------------ 138
ŞERTAY (IRE) -------------------------------------- 138
ŞEYHO -------------------------------------------------- 3
ŞIBILA------------------------------------------------ 138
ŞIPSEVDİ -------------------------------------------- 139
ŞİİR GİZEM ----------------------------------------- 152
ŞİİR I -------------------------------------------------- 139
ŞİN TİYEN---------------------------------------------- 1
ŞİRİBOM --------------------------------------------- 139
ŞİRİNHAT ---------------------------------------------66
ŞİRİNİM ------------------------------------------------31
ŞODA ------------------------------------------------- 139
ŞOGUN -------------------------------------------------68
ŞÖVGEN --------------------------------------------- 139
ŞULE ------------------------------------------------- 139
ŞURUP------------------------------------------------ 101
ŞUŞALI KIZ ----------------------------------------- 139
ŞÜKRÜ AMCA ---------------------------------------55
TADİTA ---------------------------------------------- 139
TAFFY ------------------------------------------------ 139
TAHITI BEACH (GB)------------------------------ 139
TAHİTİ ----------------------------------------------- 139
TAJARIB (IRE) ------------------------------------- 139
TAKARABUNE------------------------------------- 139
TAKE IT EASY ------------------------------------- 140
TAKİ BEY ---------------------------------------------40
TALAL------------------------------------------------ 129
TALARIA -------------------------------------------- 140
TALULAH ---------------------------------------------74
TAMBORA --------------------------------------------41
TAMERİNKIZI (IRE) ------------------------------ 140
TANAMANDA (IRE) ------------------------------ 140
TANEM----------------------------------------------- 140
TANERHAN -------------------------------------------- 1
TANIŞIĞI -------------------------------------------- 140
TANSU ----------------------------------------------- 140
TANUI (GB) ----------------------------------------- 140
TANZANİT ------------------------------------------ 140
TAPAN AĞASI ---------------------------------------59
TARABYA ------------------------------------------- 140
TARANDALE (IRE) ------------------------------- 140
TARHAN (IRE) ------------------------------------- 140
TARQUINIA (IRE) --------------------------------- 141
TARTAN LASS (GB) ------------------------------ 141
TAŞKENT----------------------------------------------11
TAŞKENTLİ ----------------------------------------- 137
TATAR DANSÇISI (IRE) ------------------------- 141
TATLI BETÜŞ -------------------------------------- 141
TAVŞAN MUSTAFA ------------------------------ 116
TAYLAN BABA ------------------------------------ 135
TAYLANCAN--------------------------------------- 108
TEARS OF LOVE-------------------------------------84
TEASE (USA) --------------------------------------- 141
TEKBİRKIZ--------------------------------------------31
TEKCAN HAN ----------------------------------------78
TEKERO (GB)--------------------------------------- 141
230
İNDEKS-Index
TEMPO FORZANDO (GB)------------------------141
TEMPURA--------------------------------------------111
TEN FOUR (FR) -------------------------------------141
TENDER CHALLENGE ---------------------------141
TENDER GREEN -----------------------------------144
TENDER HEARTED (GB) ------------------------141
TENDER JOY----------------------------------------141
TENDER QUEEN -----------------------------------141
TENDER REEF --------------------------------------142
TENDERLINE ---------------------------------------142
TENDERLY ------------------------------------------142
TENEDOS --------------------------------------------- 32
TEOMANBEY ---------------------------------------- 98
TEOTAY ----------------------------------------------130
TEPKİ -------------------------------------------------142
TERKOSLU ------------------------------------------142
TESSABY (GER) ------------------------------------142
TESTERELLA ---------------------------------------142
TETİKÇİ ----------------------------------------------- 57
TEUTONIC LASS (IRE) ---------------------------142
TEVAZU (IRE) --------------------------------------142
TEXARA (FR) ---------------------------------------142
TEXAS GAL (USA)---------------------------------142
TEZEL-------------------------------------------------142
TEZGEÇER-------------------------------------------- 49
THALIA-----------------------------------------------143
THANKS MUMMY---------------------------------144
THARA (GER) ---------------------------------------143
THE CRANBERRİ ----------------------------------122
THE IRONARM -------------------------------------- 13
THE LAST PRINCESS ------------------------------ 74
THE ODORE -----------------------------------------143
THE QUEEN ------------------------------------------ 96
THE SULTANS--------------------------------------- 59
THEAKSTON (FR) ---------------------------------143
THETA ------------------------------------------------143
THINKER BELL ------------------------------------143
THIS LOVE ------------------------------------------139
THREE.M---------------------------------------------143
THUNDER BEST -----------------------------------143
THUNDER CAT -------------------------------------143
THUNDER HAWK ---------------------------------- 53
THUNDER SIGNAL (IRE) ------------------------143
THUNDER STRIKE --------------------------------- 78
THUTMOSIS------------------------------------------ 72
THYKE------------------------------------------------143
TIBYA LUBLU (GB) -------------------------------143
TIERRA -----------------------------------------------140
TIESTO------------------------------------------------156
TIGER JERIKO --------------------------------------- 47
TIGERLILY ------------------------------------------143
TIGHT END ------------------------------------------- 49
TIGRES GIRL----------------------------------------- 38
TIGRES KING ------------------------------------------6
TILIM (IRE) ------------------------------------------144
TIME RAIN ---------------------------------------------9
TINA'S DANCE -------------------------------------144
TINA'S SONG----------------------------------------144
TIRMANHAN----------------------------------------101
TIROL'S CROWN (IRE) ---------------------------144
TITUS PULLO ---------------------------------------103
TIYENŞAN -------------------------------------------145
TİAMO ------------------------------------------------144
TİGİNÇE ----------------------------------------------- 18
TİGRİS ---------------------------------------------------3
TİLDA -------------------------------------------------144
TİRAJE ------------------------------------------------144
TİREBOLU------------------------------------------- 102
TİYATROCU (IRE) -------------------------------- 144
TOHUM ---------------------------------------------- 144
TOM BAULT ------------------------------------------26
TOMBİLİK------------------------------------------- 144
TOMURCUK I -------------------------------------- 144
TOP STEEL ------------------------------------------ 144
TOP TARN (IRE) ----------------------------------- 144
TOPKAPIBEYİ----------------------------------------59
TOPRAĞIM--------------------------------------------78
TOROS FIRTINASI -------------------------------- 145
TOROS KAPLANI (GB)--------------------------- 145
TORRES ------------------------------------------------72
TORUN AĞA ------------------------------------------28
TOS LADY (IRE) ----------------------------------- 145
TOTAY ----------------------------------------------- 145
TOTUR ----------------------------------------------- 145
TOZKOPARAN ---------------------------------------58
TRACE--------------------------------------------------84
TRANSACOUSTIC--------------------------------- 102
TREASURY KEY (USA) -------------------------- 145
TRESPASSER --------------------------------------- 127
TRIANGLE (GB) ----------------------------------- 145
TRICKERY (IRE) ----------------------------------- 145
TRIM STAR (GB)----------------------------------- 145
TROJAN TREASURE (IRE) ---------------------- 145
TROMPET ------------------------------------------- 108
TROPIC STAR -------------------------------------- 145
TROUBLE MAKER ---------------------------------97
TRUMPET IN CHAPEL (IRE) ------------------- 145
TRUST ME------------------------------------------- 146
TRUTHFUL (GB) ----------------------------------- 146
TRY AND SEE -------------------------------------- 146
TSAR----------------------------------------------------44
TSHING SHATO------------------------------------ 146
TSUNAMİ-------------------------------------------- 146
TUGANA--------------------------------------------- 146
TUGELA -----------------------------------------------86
TUĞBA I (GB) -------------------------------------- 146
TULAROSA (GB) ---------------------------------- 146
TUNÇBEY ------------------------------------------- 125
TURAGAY BEY --------------------------------------85
TURGAYIN OĞLU--------------------------------- 117
TURKISH COFFEE -------------------------------- 146
TURKISH SWORD--------------------------------- 133
TURKUAZ ------------------------------------------- 146
TURN TO DISTANT ------------------------------- 151
TURN TO GOLD ----------------------------------- 146
TURQUALITY -------------------------------------- 124
TURSEL ---------------------------------------------- 124
TURTAY --------------------------------------------- 146
TURUNÇ (IRE) ------------------------------------- 146
TURUNÇ ÇİÇEĞİ ---------------------------------- 147
TURUVALI ------------------------------------------ 141
TUSSEY ---------------------------------------------- 147
TUTTA BELLA ------------------------------------- 152
TÜRK KILICI -----------------------------------------26
TÜRKMENHATUN -------------------------------- 147
TÜRKSOY ------------------------------------------- 148
TWINKLE TOES (USA)--------------------------- 147
TWIST OF FAITH ---------------------------------- 147
TWISTER (IRE) ------------------------------------- 147
TWİLİGHT------------------------------------------- 147
TWO WON TWO (IRE) --------------------------- 147
TYPEE ------------------------------------------------ 147
TYRANNO REX (IRE) ---------------------------- 147
UÇAN BALET ----------------------------------------85
231
İNDEKS-Index
UÇAN GÜZEL ---------------------------------------147
UÇAN KRALİÇE (IRE) ----------------------------147
UÇKUN -----------------------------------------------148
UFO ----------------------------------------------------148
UĞUR HATUN --------------------------------------148
UĞURGÜN -------------------------------------------147
UĞURLU BOTANİK -------------------------------128
UĞURLU ŞAHİN ------------------------------------ 92
UĞUROLA -------------------------------------------148
UĞURSTAR------------------------------------------115
ULAKHAN -------------------------------------------- 70
ULTIMA ----------------------------------------------157
ULTRA CHANCE -----------------------------------148
ULUÇ REİS ------------------------------------------- 27
ULUKAN ---------------------------------------------148
ULUŞEF-----------------------------------------------124
ULYA--------------------------------------------------148
UMUTCAN BEY ------------------------------------- 12
UNBEATEN------------------------------------------117
UNIQUE STAR --------------------------------------133
UNIQUE STONE (USA) ---------------------------148
UNIRAPID--------------------------------------------148
UNREAL----------------------------------------------148
UP ALL NIGHT (GB) ------------------------------148
UPTO FLY--------------------------------------------148
URAL--------------------------------------------------119
URFALI ------------------------------------------------ 76
UŞŞAK ------------------------------------------------148
UYALIM ----------------------------------------------148
UZUNBEY--------------------------------------------146
UZUNYAYLA GÜZELİ ---------------------------149
ÜÇEŞ FIRTINASI -----------------------------------149
ÜÇPINAR---------------------------------------------149
ÜLKÜ--------------------------------------------------149
ÜMRANCAN ----------------------------------------149
ÜNÜVAR ---------------------------------------------149
VADE--------------------------------------------------135
VAGUE ALARME (IRE) --------------------------149
VAIMITI ----------------------------------------------103
VAL D'ISERE (GER) -------------------------------149
VALEK------------------------------------------------- 32
VALERA----------------------------------------------- 72
VALİN-------------------------------------------------149
VALOUR ---------------------------------------------149
VANYA (IRE) ---------------------------------------149
VARYKINO (GB) -----------------------------------149
VATANPERVER ------------------------------------- 84
VAULTH (IRE) --------------------------------------149
VAYA CON DIOS ----------------------------------150
VEFALI -----------------------------------------------139
VEFRA ------------------------------------------------150
VELA --------------------------------------------------150
VELVET CAT ---------------------------------------150
VELVET GLOVE -----------------------------------150
VELVET STORM ------------------------------------ 65
VENEZIA ---------------------------------------------150
VENOM (IRE) ---------------------------------------150
VENT SAVVAGE -----------------------------------136
VENÜSKIZI ------------------------------------------150
VERANICO ------------------------------------------150
VERDE ------------------------------------------------150
VERE'S LOVE ---------------------------------------150
VERİTAS ---------------------------------------------125
VERVE (IRE) ----------------------------------------150
VERY LUCKY---------------------------------------150
VERYENO--------------------------------------------- 58
VETTORI CALL (GB)------------------------------151
VEY RON ----------------------------------------------40
VEYSELİN KIZI --------------------------------------86
VEZNEDAR (GB) ---------------------------------- 151
VICTORY AND SEA ------------------------------ 155
VICTORY DEMO (IRE) --------------------------- 151
VICTORY SMILE ---------------------------------- 151
VIKONTES ------------------------------------------ 151
VILLA MARIA (FR) ------------------------------- 151
VILLARENA ---------------------------------------- 151
VILMA------------------------------------------------ 151
VINYA DEL MAR---------------------------------- 151
VIOLENT GIRL------------------------------------- 151
VISAL (USA) ---------------------------------------- 151
VIVA REGINA ---------------------------------------15
VIVA SKEEANNO (USA) ------------------------ 151
VIVIANA--------------------------------------------- 151
VIZVIZ -------------------------------------------------15
VİDAR ------------------------------------------------ 153
VİLİTAY --------------------------------------------- 152
VİNCERO -------------------------------------------- 128
VİOLETTA------------------------------------------- 152
VİVİ --------------------------------------------------- 152
VİYANALI------------------------------------------- 152
VOICE TO VOICE (IRE) -------------------------- 152
VOLEANO ------------------------------------------- 152
VOLGA DANCER---------------------------------- 152
VOLGAHAN ------------------------------------------64
VOLITAN ----------------------------------------------60
VOLKİ --------------------------------------------------71
VOLLEY (IRE)-------------------------------------- 152
VOLÜPTAS (IRE) ---------------------------------- 152
VULCANELLA (FR) ------------------------------- 152
VÜLYA ----------------------------------------------- 152
WAFFLE -----------------------------------------------79
WAGRAM (IRE) ------------------------------------ 152
WAIKATO WARRIOR ------------------------------83
WAIT AND SEE ------------------------------------ 155
WALKOVER ---------------------------------------- 153
WALLFLOWER (GB) ----------------------------- 153
WANGANUI RIVER (GB) ------------------------ 153
WARNING LIGHT (IRE)-------------------------- 153
WARRIOR ---------------------------------------------39
WARRIOR HAWK -----------------------------------39
WASHU ------------------------------------------------49
WATER DANCER---------------------------------- 112
WELL BORN (GB) --------------------------------- 153
WELL DONE (GB) --------------------------------- 153
WELL PROUD (IRE)------------------------------- 153
WELLDONE----------------------------------------- 153
WELSH GLORY (FR)------------------------------ 153
WEST FOOL-------------------------------------------29
WEST GUN (USA) --------------------------------- 153
WEST OF QUEEN------------------------------------23
WEST SIDE STORY ------------------------------- 153
WEST STREET ------------------------------------- 134
WESTIN ------------------------------------------------37
WHATS UP ------------------------------------------ 153
WHIPPOORWILL (USA) ------------------------- 154
WHITE ANGEL ---------------------------------------92
WHITE SEA ----------------------------------------- 154
WHY NOT ------------------------------------------- 154
WHY WHY WHY ---------------------------------- 100
WICHITA -------------------------------------------- 154
WILD SHAWNEE ---------------------------------- 154
WILD THING --------------------------------------- 143
WILFUL ---------------------------------------------- 143
WIND DANCER --------------------------------------53
232
İNDEKS-Index
WIND OF COPPERLAND-------------------------- 18
WIND OF ÇATALCA ------------------------------- 20
WIND OF WEST ------------------------------------- 43
WINDMILL ------------------------------------------154
WINDWARD-----------------------------------------154
WINDY REF (IRE)----------------------------------154
WINTER GREEN -----------------------------------151
WINTER WIND -------------------------------------154
WIRBEL STURM ------------------------------------ 33
WISKEY ----------------------------------------------127
WIST ME LUCK ------------------------------------- 97
WOLF BLOOD --------------------------------------- 55
WONDER BOY--------------------------------------108
WONDERFUL THING ------------------------------ 93
WORLD BEAUTY (GB) ---------------------------154
WYOMING-------------------------------------------154
YAĞANKAR-----------------------------------------154
YAĞIZ HAN ------------------------------------------ 61
YAĞIZCAN ------------------------------------------155
YAĞLI PINARLI ------------------------------------- 91
YAĞMURDAMLASI -------------------------------155
YAĞMURKAYA ------------------------------------- 60
YAHYA KAPTAN ----------------------------------- 46
YAKALI ----------------------------------------------- 78
YAKUT --------------------------------------------------9
YAKUTİYE ------------------------------------------155
YALANCI SONBAHAR ---------------------------155
YALÇINDAĞ ----------------------------------------- 91
YALÇINSU (IRE) -----------------------------------155
YALNIZDAM----------------------------------------153
YALVAÇLIM (HUN)-------------------------------155
YAMANER-------------------------------------------156
YAMİS ------------------------------------------------155
YAPIŞTIR --------------------------------------------- 62
YARENİM --------------------------------------------- 99
YARENKIZ-------------------------------------------155
YASAS ------------------------------------------------155
YASENYA--------------------------------------------155
YAŞAR ABİ ------------------------------------------- 44
YATROPICANO ------------------------------------145
YAVRU KUŞ ----------------------------------------155
YAVUZELİ-------------------------------------------155
YAVUZUN OĞLU ----------------------------------- 22
YAYLA KIZI-----------------------------------------155
YAZEN------------------------------------------------143
YEARN (IRE) ----------------------------------------156
YELESEN---------------------------------------------- 25
YELKENTEPE---------------------------------------114
YELLOW BIRD -------------------------------------129
YELLOW CANARIAN------------------------------ 43
YELLOW STORM ----------------------------------- 88
YELPINARLI -------------------------------------------6
YENİCE (USA) --------------------------------------156
YENİSU -----------------------------------------------156
YERBİLİMCİ ----------------------------------------156
YERLİ KIZ -------------------------------------------- 91
YES VOTE (IRE) ------------------------------------156
YESİTA ------------------------------------------------ 99
YILDIR------------------------------------------------- 18
YILDIRIMIŞIK --------------------------------------156
YILDIZ STAR ---------------------------------------- 82
YILDIZERBEYİ -------------------------------------- 33
YILMAZ BEYİM------------------------------------- 55
YILMAZCAN ----------------------------------------139
YOGA -------------------------------------------------- 69
YOSUN------------------------------------------------140
YOSUNDENİZ---------------------------------------- 12
YOUR WIFE NEVER ------------------------------ 156
YÖRÜK KIZI ---------------------------------------- 156
YTUCKY --------------------------------------------- 156
YUNUS EFE ----------------------------------------- 123
YÜKSEL HANIM----------------------------------- 156
ZAFER TANGÜLÜ--------------------------------- 133
ZAFİR------------------------------------------------- 156
ZAMBEZI -------------------------------------------- 143
ZARİFE ----------------------------------------------- 156
ZAZEL ------------------------------------------------ 157
ZEENEH (GB)--------------------------------------- 157
ZEEV----------------------------------------------------35
ZEHVA ----------------------------------------------- 157
ZELAL ------------------------------------------------ 111
ZELİHA HANIM------------------------------------ 140
ZELZELE-----------------------------------------------77
ZEMHERİ -------------------------------------------- 157
ZEREN GÜRBÜZ-------------------------------------44
ZEŞOKA NECİP --------------------------------------65
ZEUGMA (IRE) ------------------------------------- 157
ZEVİ--------------------------------------------------- 157
ZEYKAN --------------------------------------------- 157
ZEYNEPCE ------------------------------------------ 120
ZEYNO -------------------------------------------------95
ZEYNOM (IRE) ------------------------------------- 157
ZEYTİN DALI--------------------------------------- 104
ZEYTİNTAY ---------------------------------------- 136
ZIP (GB) ---------------------------------------------- 157
ZIRHLI--------------------------------------------------28
ZIRZOP ----------------------------------------------- 157
ZIŞAN (IRE) ----------------------------------------- 157
ZİN ---------------------------------------------------- 157
ZİNCİRBOZAN ------------------------------------- 105
ZİNGARELLA -------------------------------------- 157
ZİRKON ---------------------------------------------- 142
ZİVERED--------------------------------------------- 158
ZOBİDİK -----------------------------------------------23
ZOİÇA ------------------------------------------------ 157
ZÜBEYİR AĞA ---------------------------------------68
ZÜĞÜRT AĞA ----------------------------------------17
ZÜLBİŞ ----------------------------------------------- 158
ZÜMRÜTKIZ---------------------------------------- 158
ZYGOSIS (GB) -------------------------------------- 158
233

Benzer belgeler

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Üçüncü Ek

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Üçüncü Ek Uluslararası Stud Book Komitesi tarafından onaylanmış İngiliz Atı Stud Book’una kaydedilemez. Tanımlar ve Hukuki Dayanak Madde 2- Aşağıda yazılı terimlerin anlamları karşılarında yer almaktadır. a)...

Detaylı

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Dördüncü Ek

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Dördüncü Ek Uluslararası Stud Book Komitesi tarafından onaylanmış İngiliz Atı Stud Book’una kaydedilemez. Tanımlar ve Hukuki Dayanak Madde 2- Aşağıda yazılı terimlerin anlamları karşılarında yer almaktadır. a)...

Detaylı

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Altıncı Ek

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Altıncı Ek Uluslararası Stud Book Komitesi tarafından onaylanmış İngiliz Atı Stud Book’una kaydedilemez. Tanımlar ve Hukuki Dayanak Madde 2- Aşağıda yazılı terimlerin anlamları karşılarında yer almaktadır. a)...

Detaylı

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Sekizinci Ek

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Sekizinci Ek Alphabetic List of Turkish Based Stallions ------------------------------------------------- 159 Stallions Standing Abroad With Foals Born in Turkey ---------------------------------- 169 Imported ...

Detaylı

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Yedinci Ek

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Yedinci Ek Uluslararası Stud Book Komitesi tarafından onaylanmış İngiliz Atı Stud Book’una kaydedilemez. Tanımlar ve Hukuki Dayanak Madde 2- Aşağıda yazılı terimlerin anlamları karşılarında yer almaktadır. a)...

Detaylı

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Onbirinci Ek

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Onbirinci Ek Uluslararası Stud Book Komitesi tarafından onaylanmış İngiliz Atı Stud Book’una kaydedilemez. Tanımlar ve Hukuki Dayanak Madde 2- Aşağıda yazılı terimlerin anlamları karşılarında yer almaktadır. a)...

Detaylı

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Dokuzuncu Ek

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Dokuzuncu Ek Uluslararası Stud Book Komitesi tarafından onaylanmış İngiliz Atı Stud Book’una kaydedilemez. Tanımlar ve Hukuki Dayanak Madde 2- Aşağıda yazılı terimlerin anlamları karşılarında yer almaktadır. a)...

Detaylı

3 yaşlı ingiliz kum pist ratingleri

3 yaşlı ingiliz kum pist ratingleri DEHERE OSTOPET LION HEART MISS KAYRA ROYAL ABJAR MY APRIL RAIN SHARP HUMOR LAUD SHINING WOLF MASHLY DIVINE LIGHT CAT WALK KANEKO ELITE GIRL INDIGO RED VIOLA LUXOR DRAMA QUEEN WEST BY WEST TANUI DIL...

Detaylı

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Onuncu Ek

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Onuncu Ek Uluslararası Stud Book Komitesi tarafından onaylanmış İngiliz Atı Stud Book’una kaydedilemez. Tanımlar ve Hukuki Dayanak Madde 2- Aşağıda yazılı terimlerin anlamları karşılarında yer almaktadır. a)...

Detaylı

ÜÇEŞ EKÜRİSİNDEN SATILIK Müracat telefonu

ÜÇEŞ EKÜRİSİNDEN SATILIK Müracat telefonu ÜÇEŞ  EKÜRİSİNDEN  SATILIK   SAHADAKİ  ATLAR   3  YAŞ  İNGİLİZ  

Detaylı

AYGIR KATALOGU 2015 (4287 İndirmeler)

AYGIR KATALOGU 2015 (4287 İndirmeler) Mikrochip, UELN ve yaşam numarası uygulamasına geçilmiştir. Son teknolojik alet ve malzemeler alınarak doping laboratuvarı güçlendirilmiştir. Yayınlanan 2. Supplement’in at severlere güzel bir arma...

Detaylı

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Beşinci Ek

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Beşinci Ek Uluslararası Stud Book Komitesi tarafından onaylanmış İngiliz Atı Stud Book’una kaydedilemez. Tanımlar ve Hukuki Dayanak Madde 2- Aşağıda yazılı terimlerin anlamları karşılarında yer almaktadır. a)...

Detaylı