Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Dördüncü Ek

Transkript

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Dördüncü Ek
T.C.
TARIM VE KÖYİŞLERİ
BAKANLIĞI
THE MINISTRY OF
AGRICULTURE AND RURAL AFFAIRS
TÜRK
SAFKAN İNGİLİZ ATI
SOY KÜTÜĞÜ
SUPPLEMENT FOUR
TO THE TURKISH STUD BOOK
FOR THOROUGHBREDS
2008
2011
Adres : Şehit Adem Yavuz Sokak No: 17/13 06440 Kızılay Ankara
Tel: +90 312 425 05 27-28 Faks: +90 312 418 76 34
Address : Sehit Adem Yavuz Sokak No: 17/13 06440 Kizilay Ankara-TURKEY Web : www.ykk.gov.tr
e-mail : [email protected]
İÇİNDEKİLER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Önsöz----------------------------------------------------------------------------------------------I
Türkiye’de Safkan İngiliz Atlarının Soykütüğüne Kaydına Dair Kurallar ------------ III
Kısaltmalar ----------------------------------------------------------------------------------XVII
İstatistikler----------------------------------------------------------------------------------XVIII
Kısraklar ve Tayları ---------------------------------------------------------------------------- 1
Türkiye’de Tayları Bulunan Aygırların Listesi------------------------------------------ 131
Türkiye’de Tayları Bulunan Yurtdışındaki Aygırlar ----------------------------------- 143
İthal Kısraklar -------------------------------------------------------------------------------- 145
İthal Aygırlar --------------------------------------------------------------------------------- 149
İthal Taylar ----------------------------------------------------------------------------------- 151
İhraç Atlar ------------------------------------------------------------------------------------ 153
Türk Studbooklarında İsimsiz Olup Sonradan İsim Alan Atlar ----------------------- 155
Eklemeler ve Düzeltmeler [Sanane (FR)] ----------------------------------------------- 157
Eklemeler ve Düzeltmeler------------------------------------------------------------------ 165
İsimsiz Tayların İndeksi -------------------------------------------------------------------- 167
İndeks ----------------------------------------------------------------------------------------- 169
CONTENTS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Foreword----------------------------------------------------------------------------------------- II
Rules Of Entry --------------------------------------------------------------------------------- X
Abbreviations -------------------------------------------------------------------------------XVII
Statistical -----------------------------------------------------------------------------------XVIII
Broodmares with Their Produce-------------------------------------------------------------- 1
Alphabetic List of Turkish Based Stallions ---------------------------------------------- 131
Stallions Standing Abroad With Foals Born in Turkey -------------------------------- 143
Imported Mares ------------------------------------------------------------------------------ 145
Imported Stallions --------------------------------------------------------------------------- 149
Imported Foals ------------------------------------------------------------------------------- 151
Exported Horses ----------------------------------------------------------------------------- 153
Addenda (Names) To Previous Volumes ------------------------------------------------ 155
Addenda and Errata [Sanane (FR)] ------------------------------------------------------- 157
Addenda and Errata ------------------------------------------------------------------------- 165
Unnamed Foals Index----------------------------------------------------------------------- 167
Index ------------------------------------------------------------------------------------------ 169
ÖNSÖZ
Yayınlamış olduğumuz 4. Supplement’in at severlere güzel bir armağan olduğunu
düşünüyorum. 2008 yılında doğan tayları, faaliyeti olan 1547 baş kısrak ile 71 baş ithal
kısrak, 1 baş ithal aygır, 21 baş ithal tay, 29 baş ihraç edilen atları sizlere sunmaktan mutluluk
ve gurur duyuyorum.
Bundan böyle doğan taylar her yıl yayınlanacak olan supplementlerde yer alacaktır.
Bu supplemet içerisinde 1984 doğumlu SANANE(FR) isimli aygır soyundan gelen
atlar da ek halinde yer almaktadır.
Türk İngiliz atlarının soy kütüğü hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyor,
atçılığımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.
Yardımlarından dolayı ASBC (Asia Stud Book Conference) Başkanı Satish Iyer’e,
Genel Sekreteri KyoShimizu ve Roland Devolz’a teşekkür ederim.
Süleyman POLAT
Soy Kütüğü Yetkilisi
I
FOREWORD
I think that this supplement will be a nice gift for horse lovers. I am proud of bestowing the
1547 active broodmares in 2008 season 1 stallion, 71 broodmares and 21 foals imported, 29
exported horses. I wish success for your horses.
Henceforth the foals will be published every year as supplement.
This supplement include the progeny of SANANE(FR) as an addenda.
I would like to thank all of those people who labored for the preparation of this Stud Book
supplement. May this supplement be beneficial to our horsemanship.
I would like to thank from ASBC (Asia Stud Book Conference) Mr. Satish Iyer and Kyo
Shimizu and Roland Devolz for his precious guidance.
Suleyman POLAT
The Chief of Studbook Office
II
SAFKAN İNGİLİZ ATLARININ SOY KÜTÜĞÜNE KAYITLARINA
DAİR KURALLAR
SAFKAN İNGİLİZ ATININ TANIMI
Bir İngiliz atı doğduğunda Uluslararası Stud Book Komitesi tarafından onaylanmış İngiliz Atı
Stud Book’una resmi olarak kaydedilmesi gerekir.
Madde 1-Nitelik
a) Bir atın onaylanmış İngiliz Atı Stud Book’una kaydedilmesi için aşağıdaki şartlara
uyması zorunludur.
Bir tay onaylı Stud Book’ta kayıtlı ana ve babanın çiftleşmesi sonucu olmalı veya safkan İngiliz
olmayan bir atın soyundan geliyorsa Uluslararası Soy Kütüğü Komitesi tarafından İngiliz atı olduğuna
oy birliği ile karar verilen bir at olmalıdır. Türk Stud Book’u I.A.B.R.W’nin 12. maddesinin
imzacısıdır.
Uygun Tay Üretimi için Servis
b) İngiliz atı, aygır ile kısrağın doğal aşımı sonucu, şöyle ki aygırın penisinin kısrağın genital
sistemine girerek salgılanan semeni fiziksel aktivite ile vermesi şeklinde olmak zorundadır. Ya da
doğal aşım sonucu üretilen ejekulatın bir kısmının damızlıkta kullanılacak kısrağın genital sistemine
aygır tarafından bırakılmasıdır.
Uygun Tay Üretimi için Gebelik
c) Doğal gebelik sonucu tayın, aynı kısraktan doğmuş olması gerekmektedir. Embriyo transferi ya
da nakli, suni tohumlama, klonlama, veya diğer genetik müdahaleler sonucunda üretilen taylar
Uluslararası Stud Book Komitesi tarafından onaylanmış İngiliz Atı Stud Book’una kaydedilemez.
Tanımlar ve Hukuki Dayanak
Madde 2- Aşağıda yazılı terimlerin anlamları karşılarında yer almaktadır.
a) Bakanlık : Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,
b) İl At Islah Komisyonu : İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürü ile iki Veteriner
Hekimden oluşan komisyonu,
c) Üye Olunan Uluslararası Kuruluşlar: Ülkemizin de üyesi olduğu at yetiştiriciliği ve
yarışçılığı ile ilgili uluslararası kuruluşlar; IFHA “International
Federation of Horseracing
Authorities”, ISAG “International Society for Animal Genetics”, ve ilerde üye olunabilecek
kuruluşları,
d) At Eşkal ve Muayene Raporu : Tanımlanacak tayın, Stud Book Otoritesinin izin verdiği birisi
tarafından doldurulması gerekli olan, İngiliz Atı Otoritesi tarafından onaylı, atın donu, eşkali, ırkı, anababası, anasının aşım tarihi, tayın doğum tarihi, cinsiyeti, doğduğu ülke, tayın sürekli tanım detayları
ve kimlik nişaneleri ki bunlar tüm ayak nişaneleri, yüz nişaneleri, servi, yara, dövme, dağlama, varsa
mikroçip numarası, renkli fotoğrafı, fiziki (eşkal) muayenesi ve yetiştiricisinin adı gibi bilgileri içeren
resmi form ya da elektronik sistemdeki bilgiler,
e) Yetiştirici : Tayın doğduğu tarihte anasına sahip olan yasal kişiler,
f) Sahip Değiştirme Belgesi : Satış, hibe, veraset gibi sebeplerle atın sahip değişikliğine esas
teşkil eden belgeyi,
g) Damızlık Belgesi: Damızlık atlara verilen ve Bakanlıkça onaylanan belgeyi,
h) Uzman Heyet : At Yetiştiriciliği konusunda Uzmanlık Belgesi veya akademik çalışması
bulunan veya at yetiştiriciliği konusunda en az 5 yıl kamu ya da özel kurumlarda çalışmış en az üç
Veteriner Hekimden oluşan komisyonu,
ifade eder.
III
Kuruluş ve Denetim
Madde 3- Bu kurallar aşağıdaki yasalar temel alınarak hazırlanmıştır.
Bu kurallar, 28/2/2001 tarihli ve 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu, 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı
Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ve 9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin
İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair
Kanuna, 10/7/1953 tarihli ve 6132 Sayılı At Yarışları Hakkındaki Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.
Bu kuralların amacı; safkan İngiliz atlarının soy kütüğü kayıtlarının tutulması, pasaport ve
damızlık belgelerinin verilmesi, tescili, aşım izni ve ilgili işlemleri, stud book hazırlanması ve yayını,
sahip değişiklikleri ile ilgili esasları belirlemek, bunların yetiştirme yönünden sağlık kontrolleri,
yetiştirme kayıtları, cetvelleri ve denetimlerine ait hükümler ile ülkemizin de üyesi olduğu Atçılık ve
Yarışçılıkla ilgili uluslararası organizasyonların kayıt kurallarına uyumunu sağlamaktır.
Bu kurallar soy kütüğüne kayıtlı ve kayıt edilecek safkan İngiliz atlarını kapsar.
İngiliz atlarının kayıtları ile ilgili çalışmaların belirli esas ve usullere göre yapılmasını
denetlemekle Bakanlık yetkilidir.
Türkiye sınırları içerisinde İngiliz atlarının kayıtları ile ilgili tüm işlerden Bakanlık soy kütüğü
ofisi sorumludur.
Soy kütüğü otoritesi, at yetiştiricileri ve derneklerinden tamamen bağımsız çalışmaktadır.
Bakanlık tescil kurallarını kendisi tespit etmekte ve uygulamaktadır.
Soy kütüğü ofisi çalışanları gerekli eğitim çalışmalarına katılmakta olup, gerektiğinde diğer soy
kütüğü ofisi çalışanlarının deneyim ve uzmanlığından yararlanacaktır.
Türk Stud Book’una Kayıt Kuralları
Madde 4- İllerde tescil ile ilgili işlemler Tarım İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü
tarafından yapılır. Tescil ile ilgili işlemler için gerekli olan belgeler, at sahipleri ve İl At Islah
Komisyonu tarafından düzenlenir.
Tescili yapılacak atların muayeneleri, İl Müdürlüğünün uygun gördüğü yerlerde veya İl At Islah
Komisyonunun, 6245 sayılı Harcırah Kanunu esasları dahilinde belirlenecek yolluk ve zaruri
masraflarının (yevmiye, yol, ibade masrafı...vb.) at sahibi tarafından İllerde Muhasebe Müdürlüğü,
İlçelerde Mal Müdürlüğü hesabına yatırılması kaydı ile at sahibinin istediği yerde yapılır.
Türkiye’de doğan ve ithal edilen safkan İngiliz atların soy kütüğüne kaydı için, at sahibi veya
yetkili vekilinin; dilekçe, Aşım Belgesi, kan muayenesi için yatırılması gereken laboratuar ücretinin
yatırıldığına dair belge, İl At Islah Komisyon Kararı ile pasaporta yapıştırılacak damga pulu ve tayın
usulüne uygun çekilmiş üç adet fotoğrafı ile birlikte, atların bulunduğu Tarım İl veya İlçe
Müdürlüklerine yasal süresi içinde müracaat etmesi şarttır.
Türkiye soy kütüğüne kayıtlı ve pasaportlu safkan İngiliz ana ve babanın Türkiye’de doğmuş ve
uluslararası soy kütüğü komitesince kabul görmüş ülkelerin soy kütüğüne kayıtlı ve stud book’larında
yayınlanmış ithal atlar ile bunların yavruları kayıt edilir.
Soy kütüklerine kayıt edilmemiş ana ve babaların tayları, kan ve/veya DNA analizi ile şecere
kontrolünde ana babaya uygunluğu tespit edilemeyen taylar, soy kütüklerine kaydedilmez.
Muayeneler sonucu düzenlenen İl At Islah Komisyonu Kararı, İl Müdürü tarafından
onaylandıktan sonra diğer evraklarla birlikte Bakanlığa gönderilir.
Türkiye’de doğan taylar veya ithal edilen atların sahipleri, bu atların soy kütüğüne kayıtları için
gerekli yasal süre içerisinde İl veya İlçe Müdürlüğüne başvurarak atların kan ve/veya DNA raporu
için gerekli numuneyi İl At Islah Komisyonuna aldırmaya mecburdur.İl Müdürlüklerince gönderilen
numuneler ISAG tarafından tanınan Bakanlığa bağlı Kan Grupları ve Genetiği Laboratuarınca tahlil
edilerek “ana baba doğrulanması için yapılan Kan ve/veya DNA raporu” düzenlenir.
Kan Grupları ve Genetiği Laboratuarı kan ve/veya DNA Netice Raporunu Bakanlık ve İl
Müdürlüğüne, kan tipi ve DNA Analiz Raporunu ise Bakanlığa gönderir.
Atların Stud Book’a kayıtları için gerekli belgeler;
Atlar kayıtlı safkan İngiliz ana ve babalardan olmalı ve bunların pasaportları olmak zorundadır.
İthal edilen atlar ve tayları Uluslararası Stud Book Komitesi tarafından onaylanmış ülkelerin Stud
IV
Book’una kaydedilmek zorundadır. Ana babası kayıtlı olmayan veya kan ve/veya DNA tipi
doğrulanmayan taylar Stud Book’a kaydedilemez.
Türkiye’de doğan tayların Soy Kütüğü Kayıtları için gerekli belgeler;
1) At sahibinin resmi tebligat yapılacak adresini de içeren dilekçesi,
2) Resmi kimlik belge fotokopisi ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,
3) Anasının aşım belgesi,
4) Kan ve/veya DNA netice raporu,
5) Atın 3 adet 9x12 cm ebadında fotoğrafı ,
6) At Eşkal ve Muayene Raporu,
7) İl At Islahı Komisyon Kararı ile bu karara ve pasaporta yapıştırılacak damga pulu,
Aygır ve Kısrakların Kayıt Sistemleri
Madde 5- Soy kütüğüne kayıtlı ve DNA/kan tipi analizi yapılmış olan safkan İngiliz atlardan
Damızlık Belgesi verilecek aygır ve kısrakların, damızlık belgeleri İl Müdürlüklerince hazırlanarak,
pasaportları ile birlikte tasdik edilmek üzere soy kütüğü otoritesine gönderilir.
İllerden gelen soy kütüğüne kayıtlı atların damızlık belgeleri, Bakanlıkça oluşturulacak uzman
heyet tarafından, damızlık özellikler, kalıtsal kusurlar, esas alınarak yapılan incelemeler sonucu uygun
görülenler tasdik edilir.
Damızlık Belgesi verilecek aygır ve kısrakların, Bakanlıkça belirlenen, usul ve esasları ilan edilen
hastalıklardan salim olduğuna dair rapor almaları gerekir.
Damızlık Belgesi almış olan aygır ve kısrakların damızlık olarak kullanıldıkları müddetçe her yıl
Bakanlıkça belirlenen, usul ve esasları ilan edilen hastalıklardan salim olduğuna dair rapor almaları
halinde vizeleri, Tarım İl Müdürlükleri tarafından yapılır ve At Kayıt Defterlerine işlenerek, bunların
listeleri, her yıl Aralık ayı içinde Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça belirlenen hastalıklar nedeniyle
vizesi yapılmayan atlar, derhal Bakanlığa bildirilir. Vize alamayan atlar damızlıkta kullanılamaz ve bu
durum at sahibine hemen tebliğ edilir.
Yurt dışından sıfat için gelen yabancı menşeli aygırların sıfatta kullanılabilmesi için, at ithalatında
aranan şartlara uygun olması ve sıfat için Bakanlıktan önceden izin alınma şartı aranır.
Aşım belgeleri, aşım istasyonunda görevli Veteriner Hekim veya aygır sahibi tarafından üç nüsha
olarak düzenlenerek imzalanır.
Aşım Belgesinde çiftleşen kısrağın; adı, doğum tarihi, donu, pasaportu, sahibi, ilk ve son çiftleşme
tarihi, suni dölleme ve embiriyo nakli yönteminin kullanılmadığı ve pasaportu ile kimlik kontrolünün
yapıldığı belirtilecektir.
Türkiye’ye gebe olarak ithal edilen safkan İngiliz kısraklarından Türkiye’ye geldikten sonra doğan
tayların soy kütüklerine kayıt edilebilmeleri için kısrağın kendi ırkı aygırdan aşım yapılmış olduğunu
gösterir Aşım Belgesinin ibrazı gerekir.
Sahip Değiştirme İşlemleri
Sahip değişikliklerinde;
a) Soy kütüklerine kayıtlı safkan İngiliz atın satılması, hibe edilmesi veya veraset yoluyla intikali
durumunda, sahip değişikliğinin soy kütüğüne ve pasaporta en geç 1 ay içinde işletilmesi için
müracaatı gerekmektedir. Sahip değişikliği için; atın pasaportu ile birlikte İllerde Valiliğe, İlçelerde
Kaymakamlığa veya Yarış Müessesesine yeni sahibi tarafından müracaatı gerekmektedir.
b) Soy kütüğüne kayıtlı veya soy kütüğüne yeni kayıt yapılacak olan atın tescil işlemleri
esnasında sahibi ölmüş ise noterden tasdikli veraset ilamı suretinin de gönderilmesi şarttır.
c) Sahip değiştirmede bir aylık süre; satış tarihinden ve veraset ilam tarihinden itibaren başlar.
Sahip değişikliğinde istenecek belgeler;
a) Alan ve satanın, hediye eden veya varisin resmi tebligat yapılacak açık adreslerini içeren ve TC.
kimlik numarası yazılı resmi kimlik fotokopisinin eklendiği, fatura, müstahsil makbuzu, veraset ilamı
ve benzeri satış evrakları veya resmi makamlar veya yarış müessesesi yetkilileri huzurunda alan ve
satanın, alıp-sattığına dair onaylanmış sahip değiştirme belgesi,
V
b) Atın pasaportu.
Aşım Sonuçları
Madde 6a) Aşım detayları aygırın sahibi ya da Stud Book Otoritesinin izin verdiği birisi tarafından İngiliz
Atı Otoritesi tarafından onaylı ve aygırın adı, kısrağın adı, aygırın ilk ve son aşım tarihi aygır sahibinin
ya da Otorite yetkilisinin, doğal aşım olduğunu ve suni dölleme, embriyo transferi veya nakli,
klonlama ya da diğer genetik müdahalelerin yapılmadığına dair imza gibi bilgileri içeren resmi form
ya da elektronik sistemi doldurmak zorundadır.
b) Kısrak sahibi ya da Stud Book Otoritesinin izin verdiği birisi, sıfat alan kısrağın canlı tay
doğurması halinde İngiliz Atı Otoritesi tarafından onaylı ve aygırın adı, kısrağın adı, tayın doğum
tarihi, tayın donu, tayın cinsiyeti, tayın yetiştiricisinin adı (tay doğduğunda bu kişi kısrağın sahibidir),
tayın doğduğu ülke, kısrak sahibinin ya da otorite yetkilisinin doğal aşımla olduğunu ve suni dölleme,
embriyo transferi veya nakli, klonlama ya da diğer genetik müdahalelerin yapılmadığına dair imza gibi
bilgileri içeren resmi form ya da elektronik sistemi doldurmak zorundadır.
Kısrak sahibi embriyonik ölüm, düşük, ölü doğum, doğumdan sonra ölüm, safkan olmayan attan
çekim, boş gibi durumları sütten kesmeden önce bildirmek zorundadır.
c) Kır ve al donlu atların genetik don kalıtımı kurallarına uygunluğu zorunludur.
Kimlik Saptaması
Madde 7a) Müracaat tarihinden itibaren İl Müdürlükleri tarafından, At Eşkal ve Muayene Raporu ve İl At
Islahı Komisyonu kararı Veteriner Hekimlere düzenlettirilerek at sahibinin müracaat tarihinden
itibaren en geç dokuz ay içerisinde diğer tescil evrakları ile birlikte noksansız olarak Bakanlığa
gönderilmesi şarttır.
b) Tayların eşkal tespitinin sütten kesilmeden önce yapılması zorunludur.
c) DNA profilleri ve kan grupları soy kütüğü otoritesinin dosyalarında saklanacaktır. Bu dosyalar
üçüncü şahıslara gösterilmeyecektir.
d) DNA profilleri ve kan grupları raporları ancak ISBC tarafından tanınan soy kütüğü otoritelerine
gönderilecektir.
e) Ana baba doğrulama testleri yalnızca yeni doğan taylar için istenecektir. Geçmişe ait ana
babalık doğrulama testi istenmez.
Pasaportlar
Madde 8a) Tescil evrakları tamamlanarak gönderilen taylar soy kütüğüne kayıt edildikten sonra
düzenlenen pasaport at sahibine verilecektir. Verilen bu pasaport atın hayatı boyunca yanında
bulundurulacaktır.
b) Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenen pasaportlar, soy kütüğü, kayıt ayrıntıları, nişaneler,
yapılan aşılamalar, sahip değişikliklerinin kaydı için bölüm, ihracat ve muayene ayrıntıları ile bazı
kuralları ve aile doğrulama testini içermektedir.
c) Soy kütüğüne kayıtlı atların pasaportları kaybolduğunda atın sahibi İllerde Valiliğe, İlçelerde
Kaymakamlığa yeni pasaport çıkarılması için müracaat eder. Aşağıdaki evraklar bir ay içerisinde
tamamlanarak Bakanlığa gönderilir.
1) At sahibinin resmi tebligat yapılacak adresini de içeren dilekçesi,
2) At Eşkal ve Muayene Raporu,
3) İl At Islah Komisyon Kararı ile bu karara ve pasaporta yapıştırılacak damga pulu,
4) Atın yeni çekilmiş 2 adet 9x12 cm ebadında fotoğrafı,
5) Gerektiğinde kan ve/veya DNA raporu,
d) At sahibi don değişikliğini yaptırmak için İllerde Valiliğe, İlçelerde Kaymakamlığa müracaat
etmek zorundadır.
VI
Don değişikliği yapılacak atlarda istenecek belgeler;
1) At sahibinin resmi tebligat yapılacak adresini de içeren dilekçesi,
2) At Eşkal ve Muayene Raporu,
3) İl At Islah Komisyon Kararı ile damga pulu,
4) Atın yeni çekilmiş 3 adet 9x12 cm ebadında fotoğrafı,
5) Atın Pasaportu,
6) Gerektiğinde kan ve/veya DNA raporu.
e) Soy kütüğüne kayıtlı atın ölmesi durumunda, atın sahibi tarafından atın ölüm tarihinden itibaren
iki ay içinde, ata ait pasaport ve varsa damızlık belgesi İllerde Valiliğe, İlçelerde Kaymakamlığa
teslim edilir.
İthal Atların Kaydı
Madde 9a) Soy kütüğü otoritesince damızlık olarak ithal atlar ile ilgili bir kayıt tutulmaktadır.
b) İthal atların kaydı için istenilen belgeler :
1) At sahibinin resmi tebligat yapılacak adresini de içeren dilekçesi,
2) Resmi kimlik belge fotokopisi ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,
3) Atın safkan İngiliz olduğunu gösteren pasaportu,
4) Kan ve/veya DNA netice raporu,
5) Atın yeni çekilmiş 3 adet 9x12 cm ebadında fotoğrafı,
6) At Eşkal ve Muayene Raporu,
7) İl At Islahı Komisyon Kararı ile bu karara ve pasaporta yapıştırılacak damga pulu,
8) İthal edilen ülkenin direk Türk Stud Book’una gönderdiği eksport sertifikası (Export
certificate),
9) Gümrük Giriş Beyannamesi,
10) Gümrük İdarelerince satılan atlar için Gümrük satış belgesi,
c) Pasaport vermeyen ülkelerden ithal edilen atların eşkali İl Müdürlüklerince tespit ettirilecek ve
tayın doğduğu ülkece verilen kimlik sertifikası ile karşılaştırıldıktan sonra pasaport düzenlenecektir.
İhracat
Madde 10- Soy kütüğüne kayıtlı atların ihracından önce, eşkal muayenesinin mevcut pasaportuyla
karşılaştırmalı olarak yetkili birimlerce görevlendirilecek Veteriner Hekime yaptırılması ve export
sertifikası düzenlenirken kullanılmak ve onaylanmak üzere pasaport ile Eşkal Muayene Raporunun
Bakanlığa gönderilmesi gerekir.
İhracat Sertifikası doğrudan ithalat yapan ülkenin soy kütüğü otoritesine gönderilecektir.
Soy Kütüklerine Kaydedilecek Atlara İsim Verilmesi
Madde 11- Soy kütüğüne kaydedilecek İngiliz tayların, ana ve baba isimleri esas alınarak soy
kütüğüne isimsiz olarak kayıtları yapılabilir. Ancak, tayın iki yaşını doldurduğu yılın son gününe
kadar, at sahipleri tarafından tayın isminin tescil ettirilmesi gerekir.
Verilecek isimler, boşluklar dahil 18 harfi geçemez. Tescil ettirilen isim değiştirilemez.
İsim vermede dikkat edilecek hususlar;
a) Kullanılması korumaya alınmış ve yasaklanmış isimler, uluslararası korunmuş isimler listesinde
görülen isimler,
b) Kullanılma hakkı mahfuz olan isimler,
c) Karışıklığa sebep olabilecek veya dini ve sosyal nedenlerle kullanılması kabule şayan olmayan
isimler,
d) Ticari ve reklam maksadı ile kullanılmak istenen isimler,
e) Kendisi ya da yakınlarınca izin verilmedikçe kişilerin isimleri,
VII
f) Yaşayan atların tescil edilmiş isimleri, bu isimlere yazılış ve okunuş yönünden benzerlik
gösteren isimler ve aygır isimleri ölümlerini takip eden 15 yıldan önce, kısrak isimleri ölümlerini takip
eden 10 yıldan önce, diğer atların isimleri ise ölümlerini takip eden 5 yıldan önce kullanılamaz.
g) İsimlerin başına ve sonuna rakam konulamaz.
h) İthal atların isimleri, yukarıda belirtilen hususlara aykırılık teşkil etmesi durumunda, kayıtlı
olduğu ülke soy kütüğü otoritesi ile mutabakata varılarak, Bakanlıkça değiştirilebilir. Türk Stud
Book’u I.A.B.R.W’nin 14. maddesini imzalamıştır.
Stud Book Yayınlanması
Madde 12a) Türkiye’de doğan veya yurt dışından getirilen safkan İngiliz atlarının soy kütüğü kayıtları 4631
sayılı Hayvan Islahı Kanununun 7 nci maddesi gereğince Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca tutulur.
Stud book, üye olunan uluslararası kuruluşların kuralları gereği en geç her dört yılda bir hazırlanarak
yayınlanır. Stud book’un yayınlanmadığı yıllarda, ithal edilmiş ve o yıl doğan tayların ana ve babası,
doğum tarihi, donu ve yetiştiricisini içeren ekler “Supplement” yayınlanır. Bu hizmetlerin giderleri
yetiştiricilerinden karşılanır.
Üyesi olduğumuz uluslararası kuruluşlar tarafından kural ve kaideleri belirlenen stud book’lar,
Bakanlık tarafından yayınlanır. Türk stud book’larında yayınlanıp register (kayıt) numarası almış ve
üye olunan uluslararası kuruluşların kabul ettiği stud book’larda yayınlanmış atların yavruları stud
book’larda yayınlanır.
b) Yayınlanan Stud book ve supplementlerde, kurallarda ve kayıtlarda olabilecek değişikliklerle
ilgili bilgiler eklenir.
c) Stud book’a kayıt edilecek ithal atların ülke kodları isimlerin yanına yazılır.
d) Safkan İngiliz olmayan atlar stud book’a kayıt edilmez.
Ceza Hükümleri
Madde 13a) Veteriner Hekime Muayene Ettirmeme ve Belgesiz Damızlıkta Kullanma; “ yasal olmayan
yetiştiricilik”
Tabii aşımda kullanılan ve damızlık belgesi bulunan aygırları, Bakanlık taşra teşkilatına
tamimlerle bildirilen hastalıklar yönünden ve damızlık özellikleri bakımından bu kurallar gereğince
muayene ettirmeyenler ile belgesiz veya yıllık vizesi yapılmadan damızlıkta kullananlar, 4631 sayılı
Hayvan Islahı Kanunun 16 ncı maddesi gereği ağır para cezası ile cezalandırılır.
b) Evrakta Tahrifat;
Düzenlenen evraklardan;
1) Safkan İngiliz atlarının soy kütüğüne kayıt edilmesi için yönetmeliğe göre verilmesi gereken
evrakı tahrif edenler, sahte evrak tanzim edenler, sahte ve tahrif edilmiş evrakı bilerek kullananlar
hakkında 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 2 nci kitabının 6 ncı babındaki hükümler uygulanır.
2) Soy kütüğüne kayıtlı safkan İngiliz atları hakkında gerçeğe uymayan evrak tanzim edenler veya
başka bir ata ait belgeleri kullananlar veya bu belgelerde ve atın eşkali üzerinde değişiklik yapanlar,
4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunun 17 nci maddesi gereği bir aydan altı aya kadar hapis ve ağır para
cezası ile cezalandırılır. Mahkumiyet halinde söz konusu atların soy kütüğünden kayıtları silinir,
pasaportları iptal edilerek geri alınır.
c) Amaç Dışı Kullanma, Don ve Sahip Değişikliğini Bildirmeme;
4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu’nun 6 ncı maddesine aykırı hareket edenler ile soy kütüğüne
kayıtlı safkan İngiliz atlarının ölmeleri halinde pasaportlarını aynı Kanunu’nun 7 nci maddesindeki
süreler içinde geri vermeyen veya sahip ve don değişikliğini bildirmeyen ve pasaportuna işletmeyen at
sahipleri hakkında, aynı Kanunu’nun 18 inci maddesi hükümleri uygulanır.
Sahip değiştirme işleminden önce don değişikliğinin belgelere işletilmemesinden kaynaklanan
para cezalarını sahip değişikliği belgesinde aksi belirtilmedikçe yeni sahibi ödemeyi kabul etmiş
sayılır.
d) Kaybolduğu Bildirilen Pasaportunun Kullanılması;
VIII
Kaybından dolayı düzenlenen pasaport verildikten sonra orijinal pasaport bulunacak olursa bu
pasaport geçersiz ve hükümsüz sayılır. Bu pasaport gerekli işlemlerin yapılması için Bakanlığa
gönderilir. Kayıp pasaport kullananlar hakkında, 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu’nun 17 nci
maddesi ile Türk Ceza Kanunu’nun ilgili madde hükümleri uygulanır.
IX
RULES OF ENTRY
DEFINITION OF A THOROUGHBRED
A Thoroughbred is a horse which is recorded at birth in a Thoroughbred Stud Book approved by
the International Stud Book Committee at the time of its official recording.
Article 1- Qualification
a) For a horse to be eligible to be recorded in an approved Thoroughbred Stud Book all of the
following requirements must be satisfied:
The horse must be the product of a mating between a sire and a dam, both of which are recorded in
an approved Thoroughbred Stud Book or either or both must have been promoted from a NonThoroughbred, the promotion approved by the unanimous agreement of the international Stud-Book
committee. The Turkish Stud Book is a signatory of article 12 of I.A.B.R.W.
Service to produce an eligible foal being
b) The Thoroughbred must be the result of a Stallion’s mating with a Mare which is the physical
mounting of a Mare by a Stallion with intromission of the penis and ejaculation of semen into the
reproductive tract. As an aid to the mating, a portion of the ejaculate produced by the Stallion during
such mating may immediately be placed in the reproductive tract of the Mare being bred.
Gestation to produce an eligible foal
c) A natural gestation must take place in, and delivery must be from, the body of the same Mare in
which the Foal was conceived. Any Foal resulting from or produced by the processes of Artificial
Insemination, Embryo Transfer or Transplant, Cloning or any other from of genetic manipulation not
herein specified, shall not be eligible for recording in a Thoroughbred Stud Book approved by the
International Stud Book Committee.
Definitions and Legal basis
Article 2- The following terms shall mean what is written opposite of them here below,
a) Ministry: Shall mean Ministry of Agriculture and Rural Affairs of Turkey
b) Provincial committee of horse amelioration: Shall mean the committee comprising the
director of provincial directorate animal health department and two veterinarians.
c) The international associations which we are member: Shall mean the international
associations which are involved in horse breeding to which our country is a member such as; IFHA
International Federation of Horseracing Authorities”, ISAG “ International Society for Animal
Genetics”, and other associations that our country may be a member to in the future.
d) Identification & description; The description of the Foal must be recorded by a person
authorized by the Stud Book Authority on an official form or electronic system provided by the
Authority certifying the Thoroughbred which should include: name of the Stallion, name of the Mare,
exact date of foaling, colour of the Foal, gender of the Foal, name of the Breeder, country of foaling, a
detailed description of permanent and acquired identifying markings of the Foal which should include
all leg markings, face markings, hair whorls, scars, tattoos, brands and a microchip number, should be
substantiated by either colour photographs or physical inspection.
e) Breeder: Shall mean the legal persons who own the broodmare on the day where the foal is
born.
f) Certificate of change of ownership: Shall mean the certificate that is issued for the change of
ownership for the reasons such as; sales, donation, succession etc.
g) Breeding certificate: Shall mean the certificate granted to Breeding horses and approved by
the ministry.
X
h) Expert committee ”team”: Shall mean the committee comprising minimum three
veterinarians who are holding certificate of specialist in horse breeding matters, or having an
academic study carried out in the same subject or employed with public or private companies for at
least 5 years time in a post related to horse breeding .
Organization and Control
Article 3- These rules are prepared based on according to laws below;
The Turkish Law about Animal Amelioration with the date and reference no. 28/2/2001 and 4631
respectively, the Turkish Law about Animal Health and Animal Security Law with the date and
reference no 8/5/1986 and 3285 the Turkish Law about the Form of Establishment and Charges of the
Turkish Association of the Veterinarians and Their Chambers Including the Execution of the
Veterinarian’s Profession. with the date and reference no. 9/3/1954 and 6343 the Turkish code about
the Horse Races Law with the date and reference no.10/7/1953 and 6312 respectively
The objective of these rules is to provide the terms and rules for keeping the stud book for the
thoroughbred horses, granting their passport and the breeding certificates, the procedures regarding
registration, covering, preparation and publication of stud book and, while specifying the rules and
terms with respect to the change of ownership, and to provide due compliance and harmonization with
the registration terms and rules of the international organizations related to horsemanship and racing
which our country is a member to, with their health control, breeding records, tables and the
provisions of their controls
These rules concern the thoroughbreds registered or which will be registered into the Stud Book.
The Ministry is the authority to control the procedures used in the process of recording the
thoroughbreds into the Stud Book.
In Turkey, The Stud Book Office of the Ministry is responsible of all the activities concerning the
recording of thoroughbreds into the Stud Book.
The Authority of Stud Book works completely independent of all the horse breeders and
associations. The Ministry determines and applies the entry rules.
Stud Book Office Staff participates in necessary training studies and also benefits from the
expertise and experience of other Stud Book Offices Staff.
Rules for Registering into the Turkish Stud Book
Article 4- The procedures regarding the registrations that will take place in provinces, will be
performed by the provincial directorate of agriculture department of animal health, The horse owners
and the provincial committee of horse amelioration will establish the documents that are required for
registration process.
The examination of the horses for which registrations are to be made in the places that the
provincial directorate may deem fit, or in the places that the horse owner may select on his/her own
option provided the daily allowances (including transportation costs, accommodation costs etc.) to be
determined by the provincial committee of horse amelioration in accordance with the provisions of the
Turkish code about the allowances no. 6245. will be deposited to the account of the accounting
management in the provinces, to the account of district revenue directorate by the horse owner.
For the registration of the Thoroughbred horses born in Turkey and the ones imported with the
stud book the horse owner or his/her authorized agent must apply to the provincial and district
agricultural directorates where the horses are, together with the application, the stamp duty to be
affixed on the decree of provincial committee of horse amelioration and the passport and three photos
made appropriately and the receipt showing that the fees of laboratory where the required blood test
will be carried out , must be attached with the application and certificate of covering accordingly.
Thoroughbred horses that are born in Turkey by thoroughbred parents registered into the
thoroughbred stud book and the imported horses which are registered with stud books approved by
international stud book committee and published in the stud book and their progeny are registered in
the stud book.
XI
The foals of parents, which are not registered with the stud books, the foals of which parents are
failed to determine their conformity to their parents under the passport control carried out through
blood and/or DNA test, will not be registered with the stud books.
In order to register them into the stud book, owners of the foals born in Turkey or imported horses
should apply to districts’ or provincial directorships within the legal period of time to make them take
the blood sample necessary for bloodtyping and DNA testing. Samples sent by the districts will be
tested by the bloodtyping and Genetics Laboratory of the Ministry accredited by ISAG and Bloodtype
and/or DNA reports are prepared for parentage validation.
Bloodtyping and Genetics Laboratory sends the blood and/or DNA results report to the Ministry
and District, and sends the Bloodtype and DNA analysis report to the Ministry.
Requirements needed for registering the horses into the Stud Book are;
For the horses that are born in Turkey, they must have Thoroughbred sire and dam registered in
Turkish Stud Book and they must have passports. For the imported horses and their foals, they must be
registered in the stud books of the countries approved by the International Stud Book Committee.
Foals whose sire and dam are not registered, or whose relations to them cannot be verified with blood
and/or DNA typing, are not registered in the stud books.
Documents required to register the foals born in Turkey
a) The application of the horse owner including the legal notice address
b) Official identification card and Turkey Republic identification number
c) The covering certificate of the broodmare
d) The blood and/or DNA test report
e) 3 photo of the horse in dims by 9x12 cm,
f) The report of horse identification & description,
g) The decree of Provincial committee of horse amelioration and the duty stamp to be affixed on
such decree and the passport
Registering the Stallions and Broodmares
Article 5- The breeding certificates for thoroughbred broodmares and stallions, which are
Registered and Blood/ DNA typed already, are issued by the Provincial Directorships and, together
with the horse passports, sent to The Stud Book Authority for approval.
The Breeding Certificates sent by the provincial directorships, are evaluated according to the
horses' breeding characteristics and genetic deficiencies by an expert committee established by the
Ministry.
The Stallions and Broodmares are to be given Breeding Certificates, must have a health certificate
showing that they are free from the infectious and contagious diseases established and announced by
The Ministry.
As Long as they are used for breeding purposes, the stallions and broodmares with Breeding
Certificates must prove with a health certificate that they are free of the infectious and contagious
diseases announced by the Ministry annually, to obtain visa. The visas are given by the Provincial
Directorships and the names of the horses are registered into the Horse Registry Books. The lists of
such horses are sent to the Ministry in each December. Those horses, which could not obtain visa due
to the announced diseases, are immediately denounced to the Ministry. These horses cannot be used
for breeding purposes and the situation is communicated to the owner.
The Stallions must coming from abroad for breeding purposes must have a authorization for
covering from the Ministry.
The Covering Certificates are produced and signed in three copies by a veterinary surgeon in
charge at the stallion station, or by the stallion owner.
The name of the Broodmare, date of Birth, colour, passport, name of the owner, the first and the
last dates of cover, the fact that the artificial insemination was not used and the passport checked, the
identity verified, must be stated on the Covering Certificate.
XII
In order to register a foal, which came in uterus of an imported broodmare and was foaled in
Turkey, it is obligatory to present a Covering Certificate showing that the Broodmare was covered by
a Stallion registered at birth in an approved stud book.
Procedures for change of ownership
Procedures for change of ownership;
a) In case of sales, donation or otherwise transfer of Thoroughbred horse that is registered with the
stud book through succession, the application must be submitted in order to enter the change of
ownership in the stud book and in the passport within 1 month time. For the purpose of change of
ownership the governor’s office in the provinces, the district governor’s office in the districts, or the
racing body must be applied to respectively by the new owner.
b) If the horse owner is deceased during the registration procedures for any horse that is already
registered with the stud book or the one to be newly registered into the stud book, a notarized copy
of determination of heirship must also be sent.
c) The one-month time in change of ownership will begin as of the date of sales and the date of
determination of heirship correspondingly.
The documentation required in change of ownership
a) The invoice, receipt of producer, determination of heir ship, and similar sales documents, or the
document for change of ownership which is approved by the government bodies, or the racing body
authorities in front of which the sales action is realized between the seller and buyer accompanied with
the photocopy of official identification card bearing the legal notice address of the seller and buyer, the
donator, or the successor to whom the notice will be made including the Turkey Republic
identification number.
b) The passport of horse
Return of Mares
Article 6a) The details of the mating must be recorded by the Stallion owner or authorised agent on an
official form or electronic system provided by the Stud Book Authority certifying the Thoroughbred
which should include: Name of the Stallion, Name of the Mare, The first and last dates of mating to
the Stallion, a statement signed by the Stallion owner or authorised agent that the mating was natural
and did not involve the processes of Artificial Insemination, Embryo Transfer or Transplant, Cloning
or any other form of genetic manipulation.
b) The details of the Foal at the time of foaling must be recorded by the Mare owner or authorised
agent on an official form or electronic system provided by the Stud Book Authority certifying the
Thoroughbred which should include: name of the Stallion, name of the Mare, exact date of foaling,
colour of the Foal, gender of the Foal, name of the Breeder of the Foal who is the Owner(s) of the
Mare at the time of foaling, country of foaling, a statement signed by the Mare owner or authorised
agent that the Foal was not the result of Artificial Insemination, Embryo Transfer or Transplant,
Cloning or any other form of genetic manipulation.
Non productive results must be reported by the mare owner such as barren, slipped, aborted early,
dead at birth, died since birth, covered by N.T.B. horse, not covered,
These details have to be recorded before the ending of suckling period.
c) Established genetic rules concerning coat colour heritability for greys and chestnuts must be
observed.
Identification
Article 7a) Horse description, Examination report and amelioration commission decision are going to be
arranged by Provincial directorate onwards application date and these documents should be sent to the
XIII
Ministry with other Registry documents and without any missing the application date of the horse
owner to at most nine months.
b) It is mandatory to make description of foals before weaning.
c) DNA profiles and blood groups are going to be kept in the Stud Book authority files. These files
are not be shown to the third person.
d) DNA profiles and bloodtyping reports are only be sent to authorities which are approved by
I.S.B.C .
e) Parentage Validation tests are only going to be wanted for Turkish newborn foals. Parentage
Validation testing belonging to past are not be demanded.
Passports
Article 8a) After receiving the filled set of Registry Documents the foals are registered then a passport
issued and will be given to the owner. This passport will accompany the horse for life.
b) The passport are issued both in Turkish and English, it contains the details of passport,
markings, vaccination, change of ownership, export and examination details and latest rules including
parentage testing.
c) In case of loss of the passports of the horses which are registered with the studbook, the horse
owner will apply to the governor’s office in the provinces, to the district governor’s office in the
districts respectively for the issuance of duplicate passport, the following documents must be
completed and sent to the ministry within one-month time.
1- The application of the horse owner including the official notice address,
2- The report of horse identification & description,
3- The decree of Provincial committee of horse amelioration and the duty stamp to be affixed on
such decree and the passport
4- 2 new photos of the horse in dims by 9x12 cm
5- When necessary, report of blood and /or DNA Test
d- The horse owner, in order to registrar the colour change, must apply to the governor’s office in
the provinces, to the district governor’s office in the districts respectively.
The documents required for the horses that the colour change will be implemented with are the
following:
1- The application of the horse owner including the official notice address,
2- The report of horse identification & description,
3- The decree of Provincial committee of horse amelioration and the duty stamp
4- 3 new photos of the horse in dims by 9x12 cm
5- The passport of he horse
6- When necessary, report of blood and /or DNA Test
e) In case of death of any horse which is registered with the stud book, the passport and if
available the certificate of Breeding must be sent to the governor’s office in the provinces, to the
district governor’s office in the districts respectively by the horse owner within two months time as of
the date of death of the subject horse.
Registration of Import Horses
Article 9a) Imported horses for breeding are registered by the Stud Book Authority
b) The documents required for registration of Imported Horses
1- The application of the horse owner including the legal notice address
2- Official identification card and Turkey Republic identification number
3- The passport certifying that the horse is thoroughbred
4- The report of blood and/or the DNA test
5- 3 photo of the horse in dims by 9x12 cm,
XIV
6- The report of horse identification & description,
7- The decree of Provincial committee of horse amelioration and the duty stamp to be affixed on
such decree and the passport
8- The export certificate sent by the exporting country direct to Turkish Stud Book
9- The customs entrance declaration
10-The customs sales certificate for the horses sold by the customs departments.
c) For horses imported from those countries which do not issue ID’s/Passports the S.B.A would
issue its own passport having first obtained fresh markings and checked them against the ID certificate
issued by the S.B.A of the Country of foaling.
Exportation
Article 10- Prior to exporting the horses that are registered with the studbook the designation a
comparative control with the available passport must be performed by the veterinarian that will be
commissioned by the authorized units, and the passport and identification & description report to be
used while issuing the export certificate must be sent to the ministry together with the passport.
Export Certificate will be sent directly to the Authority of the Country which does the importation.
Name giving to the horses to be registered in stud books
Article 11- The Thoroughbred foals to be registered with the studbook may be registered in the
studbook without name based on only the names of sire and dam. However, until the last day where
the foal achieves its second year of age, the horse owners must register the name of the foal
accordingly.
The names to be given may not exceed 18 letters including the blanks. The name thus registered
may not be changed.
The following must be observed while giving names.
a) Names, of which use, is preserved and prohibited or appears in the International list of protected
names,
b) Names of which use is reserved,
c) Names that may cause any mixture or the names that are not appropriate for use due to religious
and social reasons.
d) Names intended for commercial or advertisement use,
e) Nouns (private names) unless appropriate consent is obtained.
f) The registered names of living horses, the names which are identical in terms of writing and
reading with those names, and the names of stallions can not be used not earlier than 15 years
immediately after their death, the mare names not earlier than 10 years immediately after their death,
the names of other horses not earlier than 5 years immediately after their death.
g) No number can be added as prefix or suffix to these names
h) In the event the names of the imported horses constitute any contradiction to what is indicated
above, such names may be changed by the ministry after having agreed with the stud book authority of
the country where the horse was born. The Turkish Stud Book is a signatory of article 14 of
I.A.B.R.W
Keeping and Publishing the Stud Book
Article 12a) The stud book of the Thoroughbred horses that are born in Turkey or imported from abroad will
be kept by the ministry of agriculture and rural affairs pursuant to the Turkish code about the animal
amelioration 4631 paragraph 7th the studbook, in accordance with the international bodies whose our
country is a member, will be prepared and duly published once every four years. During the years
where no studbook is published, the parents , date of birth, colour and the name of its breeder for the
foals born in the same year will be included in the supplement for publication. The costs of such
services will be satisfied from the proceeds of the breeds.
XV
The ministry will publish the studbook of which rules and the international bodies to which we are
member. The youngsters of the horses which are published in the Turkish Stud Book and granted
registration number and that are published in the stud books accepted by the international bodies to
which they are the member shall be published in the stud book.
b) Information concerning changes in rules and registrations is included in the Stud Book and its’
Supplements.
c) Country codes of the imported horses which will be registered in the Stud Book are written
besides their names.
d) Non-thoroughbred horses cannot be registered into the thoroughbred Stud Book.
The Penal Clauses
Article 13a) Failure in veterinarian examination and the use in Breeding without certificate “illegal use in
Breeding”
The ones failing in bringing the stallions which are used in covering and holding the certificate of
Breeding under the examination in terms of the diseases that are circulated by the ministry to the
provincial organizations through the ministerial communiqués and for their properties of breeding by
breaching the terms and rules that are circulated thereof, and for the horses which are used for
breeding purposes without appropriate certificate or a certificate lacking the annual endorsement will
be punished with “heavy fine” pursuant to the Turkish code about the animal amelioration 4631
paragraph 16th there under.
b) Alteration in documents
In consideration to the documents already established;
1- The provisions included under the Turkish Criminal Code 765, article 2 paragraph 6th will be
implemented on the ones who involve in alteration of documentation that is required, pursuant to the
relevant directive, to be submitted for registration of the thoroughbred horses in the stud book, the
ones who involve in issuing false documents, the ones who involve in using such false or otherwise
altered documents.
2- The ones that issue documents about the thoroughbred horses registered with the stud book that
are in controversy to the truth or the ones using the documents belonging to some other horse or the
ones who make alterations in such documents and in the description of the horse will be sentenced
from one to six months in jail and punished with “heavy fine” pursuant to the provisions of Turkish
code 4631 about the animal amelioration article 17 paragraph 6th. In case of conviction, the subject
horses will be deleted from the studbook and their passports will be drawn and duly revoked.
c) Out of intended use, failure in notification for change of colour ownership
The ones acting in contradiction to the Turkish Code 4631 about the animal amelioration
paragraph 6th, and the ones failing in returning the passports of the Thoroughbred horses which are
registered with the stud book when they die within the required time specified under the paragraph 7th
of the same code or the ones who fail in notifying the change of colour or otherwise the ownership and
failing in entering such changes in their passports, the provisions of the paragraph 18th of the same
code shall apply.
The fines resulting from the failure in entering the change of colour in the documents prior to
procedure of change of ownership will be considered payable by the new owner unless otherwise is
shown in the certificate of change of ownership.
d) The use of passports that reported lost
If the original passport will be found after having delivered the passport that was issued due loss,
such passport will be considered null and void. Such passport will be sent to the ministry for the
required procedures. For the ones who use lost passport, the provisions of the Turkish Code 4631
about the animal amelioration paragraph 17th and the relevant provisions of the Turkish Criminal
code shall apply.
XVI
LIST OF APPROVED STUD BOOKS AND SUFFIXES
ONAYLANMIŞ STUDBOOKLAR VE ÜLKE KODLARI
ARG
AUS
AUT
AZE
BHR
BAR
BEL & LUX
BRZ
BUL
CHI
CHN
COL
CRI
CRO
CYP
CZE
DEN
DOM
ECU
FIN
FR
GER
GB & IRE
GR
GTM
HUN
IND
ISR
ITY
JAM
JPN
KAZ
KEN
KOR
MAL
MEX
MOR
HOL
NZ
NOR
PAN
PRY
PER
PHI
POL
POR
QA
RUM
RUS
KSA
SRB
SVK
SVN
SAF
SPA
SWE
SWI
THA
TRI
TUN
TUR
UAE
USA & CAN & PR
URU
VEN
ARGENTINA
AUSTRALIA
AUSTRIA
AZERBAIJAN
BAHRAIN
BARBADOS
BELGIUM & LUXEMBURG
BRAZIL
BULGARIA
CHILE
CHINA
COLOMBIA
COSTA RICA
CROATIA
CYPRUS
CZECH REPUBLIC
DENMARK
DOMINICAN REPUBLIC
ECUADOR
FINLAND
FRANCE
GERMANY
GREAT BRITAIN & IRELAND
GREECE
GUATEMALA
HUNGARY
INDIA
ISRAEL
ITALY
JAMAICA
JAPAN
KAZAKHSTAN
KENYA
XVII
KOREA
MALAYSIA
MEXICO
MOROCCO
NETHERLANDS
NEW-ZEALAND
NORWAY
PANAMA
PARAGUAY
PERU
PHILIPPINES
POLAND
PORTUGAL
QATAR
ROMANIA
RUSSIA
SAUDI ARABIA
SERBIA
SLOVAKIA
SLOVENIA
SOUTH AFRICA
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
THAILAND
TRINIDAD AND TOBAGO
TUNISIA
TURKEY
UNITED ARAB EMIRATES
USA, CANADA & PUERTO RICO
URUGUAY
VENEZUELA
STATISTICS
İSTATİSTİKLER
Colts
655
Fillies
715
Twins
0
Barren
64
Dead Foals No Sex
11
Dead Foals Twins
1
Dead Foals Colts
32
Dead Foals Fillies
20
Early Abortion
15
Slipped
24
Not Covered
5
No Return
5
The Numbers of Mare - Toplam Kısrak
İstatistikler, yalnızca bu kitaptaki verileri içermektedir.
This statistic include in this supplement.
XVIII
1547
KISRAKLAR VE TAYLARI
BROODMARES
WITH THEIR PRODUCE
Kısraklar - Broodmares
A BIT OF BID (IRE) , ch , 1998 , bred by R. G. Walls, by Elmaamul (USA), out of Shynzi (USA), by Danzig (USA) (see 3.
Sup. to v 3, p : 1)
2008 (Mar 06), b, c, ALPER by West By West (USA)
Ahmet Yücel Birol
A BRAND NEW DAY , ch , 1998 , bred by Ahmet Yücel Birol, by Armanasco (IRE), out of Gig (USA), by To The Quick
(USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 1)
2008 (Mar 10), ch, c, HÜDAVERDİ by Üç Yıldız
Ahmet Yücel Birol
A PRIMA VERA , ch , 1998 , bred by Ayşe Sevinç Birol, by Red Route (GB), out of Never Mınd, by Vidar (see 2. Sup. to v 3,
p : 1)
2008 (Apr 22), ch, f, SUPERVISOZ by Bosporus (IRE)
Ayşe Sevinç Birol
ABAŞ , b , 2000 , bred by Sadettin Atığ, by Spectrum (IRE), out of Resolana (USA), by Sovereign Dancer (USA) (see 3. Sup. to
v 3, p : 1)
2008 (Mar 16), b, c, AKANSEL by Royal Abjar (USA)
Yavuz Sarıkaya
ABONE , ch , 1992 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Barnato (USA), out of Fortün, by Kamalpour (GB) (see 3. Sup. to v
3, p : 1)
2008,c,dead, by Avşaroğlu
ABRASIVE (USA) , b , 1996 , bred by Claiborne Farm, by Sultry Song (USA), out of Abrade (USA), by Mr. Prospector (USA)
(see 3. Sup. to v 3, p : 1)
2008 (Jun 03), ch, c, GOLDEN CHANCE by Strike The Gold (USA)
Orhan Cem Gelgin
ABREAS , b , 2001 , bred by Nuri Fuat Başak, by College Chapel (GB), out of Ballerina Anna (IRE), by Dance Of Life (USA)
(see v : 3, p : 17)
2008 (Jan 12), b, f, MA PETITE by Sadunca
İstiklal Şenşaylı
ABUNAY , ch , 2000 , bred by Ekrem Beşerler, by Mujtahid (USA), out of Honey Moon I, by Aristocrat (GB) (see 3. Sup. to v
3, p : 1)
2008 (Mar 01), b, c, BANKROLL by Unaccounted For (USA)
Ekrem Beşerler
ABZAGU (IRE) , b , 1999 , bred by Fin. A. Co S R L, by Eagle Eyed (USA), out of Airasca (ITY), by Final Straw (GB) (see 3.
Sup. to v 3, p : 1)
2008 (Mar 26), b, c, FETHİNİN OĞLU by Marlin (USA)
Atan Yetiş.Ve Tarım A.Ş.
ACIBADEM , b , 2004 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Marlin (USA), out of Free Girl (IRE), by Spectrum (IRE) (see 1.
Sup. to v 3, p : 61)
2008 (May 01), b, c, INVINCIBLE EBABİL by Luxor
Şeref Üstündağ
Died in 2008
ACTING (IRE) , b , 1998 , bred by Kemal Kurt, by King's Theatre (IRE), out of Robinia (USA), by Roberto (USA) (see 3. Sup.
to v 3, p : 1)
2008,c,dead, by Strike The Gold (USA)
ADALYA I , b , 1988 , bred by Baner Kamışlı, by Tünkut, out of Manolya I, by Kılıçaslan (see 3. Sup. to v 3, p : 1)
2008,early abortion, by Deniz Gücü
1
Kısraklar - Broodmares
ADAU , b , 1999 , bred by Fethi Atan, by Wolf (CHI), out of Lyric Opera (IRE), by Sadler's Wells (USA) (see 2. Sup. to v 3, p :
1)
2008 (Apr 16), b, f, SİNEJAN by Kurtaran (IRE)
Atan Yetiş.Ve Tarım A.Ş.
ADHAABA (USA) , b , 2000 , bred by Shadwell Farm Inc. foaled in USA and imported from U.K. in 2008, (see AM.SB
Electronic ), by Dayjur (USA), out of Girchoop (USA), by Storm Cat (USA)
2008 (Apr 03), b, f, LA COLITA by Iceman (GB)
Murat Kadaifçioğlu
ADRIANA , b , 2002 , bred by Tarık Aydın, by Common Grounds (GB), out of Star Of Dance (IRE), by Sadler's Wells (USA)
(see v : 3, p : 189)
2008 (Mar 25), b, c, GÜNER BABA by Flying Boy (IRE)
Gürkal Uludağ
AFFAIRISTE (IRE) , b , 1991 , bred by Dayton Ltd., by Simply Great (FR), out of Alpinia (GER), by Alpenkonig (GER) (see
3. Sup. to v 3, p : 2)
2008 (Jan 22), ch, f, GÖKÇENİL by Mountain Cat (USA)
Selahattin Turgu
AFRA DİLA , b , 2003 , bred by Yusuf Erkut Ersever, by Natıve Procıda, out of Çatalcalı, by Columnist (GB) (see v : 3, p : 43)
2008 (Feb 23), b, f, GELİNCİK by Strike The Gold (USA)
Banü Özet
AGATHAUMAS (GER) , ch , 1997 , bred by Gestüt Görlsdorf, by Hamas (IRE), out of Arbour (USA), by Graustark (USA)
(see 1. Sup. to v 3, p : 2)
2008 (Mar 10), b, c, NAİMLER ASLANI by Runner Boy
Ali Naim
AGILITY GAME (ITY) , b , 1997 , bred by S. Paolo Agrı Stud Srl, by In The Wings (GB), out of Euliya (FR), by Top Ville
(IRE) (see 2. Sup. to v 3, p : 2)
2008 (Feb 28), b, c, ÇAKIR OSMAN by Spectrando (IRE)
Davide Franco
AGRİLYA , ch , 1991 , bred by Ahmet Cemal Kura, by Little Guest (USA), out of Hayal Yastığı, by Silly Season (USA) (see 3.
Sup. to v 3, p : 2)
2008 (Apr 30), b, c, by Kurtaran (IRE)
Ahmet Engin Gıcır
AĞA'S JOY , ch , 1999 , bred by Mustafa Doruk Yılmaz, by Agam (FR), out of Carmen's Joy (GB), by Chief Singer (IRE) (see
3. Sup. to v 3, p : 2)
2008 (Apr 04), ch, f, CARISSA by Galetto (FR)
Mustafa Doruk Yılmaz
AIDIN AND ABETTING (IRE) , b , 2000 , bred by Eugene O'Donnell And Orpendale foaled in IRE and imported from U.K. in
2008, ( see GSB v : 44, p : 2027 ), by Entrepreneur (GB), out of Petite Fantasy (GB), by Mansooj (GB)
2008 (May 19), b, f, FRAUDE by Noverre (USA)
Erhan Kum
Died in 2008
AİKO , ch , 1998 , bred by Umur Tamer, by Gürhan I, out of Selenim, by Barnato (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 2)
2008 (Apr 01), ch, c, ÇÖL SAVAŞÇISI by Akabey (IRE)
Ali Kılıç
Died in 2008
AKDENİZ RÜZGARI , b , 1996 , bred by Ali Rıza Paksoy, by İmamoğlu, out of Bahir, by Kilikya (see 3. Sup. to v 3, p : 2)
2008 (Feb 21), ch, c, SİNANIM by Unaccounted For (USA)
Kaya Kahraman
Died in 2008
2
Kısraklar - Broodmares
AKYAZILI ESRA , b , 2003 , bred by Hüsamettin Kopal, by Sun Music (IRE), out of Hazal I, by Simge (see v : 3, p : 84)
2008 (Mar 16), b, c, AKYAZILI ZAFER by Barbar
Hüsamettin Kopal
AKYAZILISEDA , b , 2001 , bred by Hüsamettin Kopal, by Lockton (GB), out of Hazal I, by Simge (see 3. Sup. to v 3, p : 3)
2008 (Apr 03), b, c, KEREMO by Star Grey (FR)
Nejat Çalışal
AL KIZ II , ch , 1993 , bred by Sedat Özcan, by Cossack Guard (USA), out of Jeannie Earl (GB), by Busted (GB) (see 2. Sup. to
v 3, p : 3)
2008 (Apr 01), ch, f, DİLEKSULTAN by Elixir (IRE)
Hakan Sabri Özcan
ALABANDA , ch , 1993 , bred by Yervant Ütücü, by Al Murtajaz (USA), out of Golden Harvest, by Kılıçaslan (see 3. Sup. to v
3, p : 3)
2008, barren to Deniz Gücü
ALAÇAT , b , 1997 , bred by Davide Franco, by Woodchat (USA), out of Number Eleven (GB), by Local Suitor (USA) (see 3.
Sup. to v 3, p : 3)
2008 (Mar 10), gr, c, DURMUŞ BEY by Yaz Aşkim (IRE)
Erol Döven
ALALA , b , 2000 , bred by H. Turgut Alakuş, by Doyoun (IRE), out of Güncan, by Lockton (GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 3)
2008 (Feb 18), b, f, ALAKAN by Kaneko
Hasan Turgut Alakuş
ALAMET (FR) , b , 1997 , bred by Manita Investment and Corporation , by Shining Steel (GB), out of Dunlora (GB), by Sagaro
(GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 3)
2008 (Mar 17), b, f, İKRAN by West By West (USA)
Mehmet Sencer Girgin
ALAMIYA (IRE) , b , 1990 , bred by His Highness the Aga Khan's Studs S.C., by Doyoun (IRE), out of Aleema (GB), by Red
God (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 3)
2008 (Mar 04), b, f, AISA by Centaur (GB)
Huriye Dinçtürk
ALARATAY , ch , 1999 , bred by Erdoğan Atay, by Barnato (USA), out of Nicquita (GB), by Nicholas Bill (GB) (see 2. Sup. to
v 3, p : 3)
2008 (Apr 04), ch, c, ANEMON FOUR by Bijou D'inde (GB)
Aslı Akçura
ALARUŞKA , ch , 1998 , bred by Sadettin Atığ, by Superlative (IRE), out of Colosse (GB), by Reprimand (GB) (see 2. Sup. to
v 3, p : 3)
2008 (Feb 28), b, c, POKER FACE by Fıorıto
Saim Bora Atakol
ALATHEZAL (USA) , b , 1992 , bred by Gainsborough Farm Inc., by Zilzal (USA), out of Alathea (GB), by Lorenzaccio (IRE)
(see 3. Sup. to v 3, p : 3)
2008 (Jan 18), ch, f, MEZRANA by Keyif
Dicle Kimya Dep.Paz. N.Tar.ve Gıd.Ltd.Şrk.
ALBERICA , b , 2002 , bred by Ökkeş Sadık Necmettin Eliyeşil, by Strike The Gold (USA), out of Prıncıpessa, by Palace
Pageant (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 4)
2008 (Apr 21), ch, f, MIA ADRIANA by Nursultan
Ökkeş Sadık Necmettin Eliyeşil
3
Kısraklar - Broodmares
ALCINA , b , 2001 , bred by Ömer Halim Aydın, by Beau Genius (USA), out of Pauli Mar (USA), by Marquetry (USA) (see 2.
Sup. to v 3, p : 4)
2008 (Feb 17), b, c, by Strike The Gold (USA)
Ömer Halim Aydın
ALEV GİBİ , b , 2003 , bred by Mustafa Selçuk San, by Sri Pekan (USA), out of San Juan Lady, by Palace Pageant (USA) (see
v : 3, p : 173)
2008 (Mar 16), b, c, TANİYİT FIRTINASI by Grand Ekinoks
Fahri Bayer
ALEYNA , ch , 1998 , bred by Ertuğrul Toğan, by Eastern Dancer (GB), out of Setenay, by Cock Robin (USA) (see 3. Sup. to v
3, p : 4)
2008 (Mar 15), b, c, LAST BLOOD by Last Guard
Sevim Toğan and Parla Toğan Girtine
ALIMLI , ch , 2000 , bred by Abdurrahim Ferdi Cizrelioğlu, by Barnato (USA), out of Nahçivan, by Make Strides (USA) (see 2.
Sup. to v 3, p : 4)
2008 (Mar 26), b, f, TELSEFBİR by Erdembey (GB)
Mehmet Fatih Yetkin
ALINTERİ , ch , 1998 , bred by Mustafa Yağcı, by Armada , out of Abone, by Barnato (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 4)
2008,dead foal, by Always A Classic (CAN)
ALİCİA , ch , 1996 , bred by Sadrettin R. G. Atığ, by My Volga Boatman (USA), out of Kuvazımato, by Strange Love (FR) (see
3. Sup. to v 3, p : 4)
2008 (Feb 21), ch, c, by Grand Ekinoks
Levent Sarıkaya
ALLBRIGHT , b , 1997 , bred by Gülsüm Eliyeşil, by Cartekıtt, out of Gülbeden, by Toraman (see 3. Sup. to v 3, p : 4)
2008 (Mar 07), b, c, KARAREİS by Karabeyhan (GB)
Gülsüm Eliyeşil
ALLIANCE LADY , b , 2002 , bred by İrfan Berberoğlu, by Mujtahid (USA), out of Dance Of Joy (GB), by Shareef Dancer
(USA) (see v : 3, p : 46)
2008 (Jun 01), b, f, MUST COME by Luxor
Hasan Özceyhan
ALMINA (GB) , b , 1997 , bred by P. and Mrs Venner, by Prince Sabo (GB), out of Hasty Key (USA), by Key To The Mint
(USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 4)
2008 (Mar 26), b, f, ATRACTA by Old Bond
Mehmet Kerem Alkan
ALMİDA , b , 2001 , bred by Adnan Köse, by Toyota I, out of Barones, by Tora-Tora (see 3. Sup. to v 3, p : 4)
2008 (Feb 03), b, f, BEAUTY MİDA by Karabeyhan (GB)
Adem İpek
ALOHA II , b , 1993 , bred by Semiral Bilbaşar, by Barbar, out of Cleopatra, by Petong (GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 4)
2008 (Apr 18), b, f, APPLE GREEN by Green Gönen
Selahattin Gedik
ALPŞEN , ch , 2002 , bred by Bekir Sıtkı Erkut, by Shining Steel (GB), out of Surprıce, by Rolls Royce (GB) (see 2. Sup. to v 3,
p : 5)
2008 (Apr 30), ch, f, MÜHENDİS BURCU by Luxor
Alper Şengezer
ALSEL , ch , 2003 , bred by Talip Konuk, by Mujtahid (USA), out of Siyah Lale, by Moun A'mour (see v : 3, p : 185)
2008 (Mar 30), b, f, ALSİNEM by Sunday Surprıse
İsmail Bağıban
4
Kısraklar - Broodmares
ALSEVİN , ch , 2002 , bred by Baran Düçem Cemiloğlu, by Bachir (IRE), out of Lady Dowery (USA), by Manila (USA) (see 3.
Sup. to v 3, p : 4)
2008 (Mar 09), b, f, LALEZAR by My Relatıve
Mehmet Teoman Demiröz
ALTARA (IRE) , b , 1997 , bred by D. J. and Mrs Deer, by Warning (GB), out of Altiyna (IRE), by Troy (GB) (see 3. Sup. to v
3, p : 4)
2008,c,dead, by Perfect Storm
ALTIN DANCER , b , 2000 , bred by Sedat Özcan, by Altın Çocuk, out of Kazak Dancer, by Cossack Guard (USA) (see 3.
Sup. to v 3, p : 5)
2008,c,dead, by Kaneko
Died in 2008
ALTIN RENET , b , 2004 , bred by Fatma Serpil Ataman, by Common Grounds (GB), out of Topless, by Castle Rising (GB)
(see 1. Sup. to v 3, p : 177)
2008 (Apr 23), b, f, GRAM ALTIN by Natıve Procıda
Fahri Bayer
ALTINNAL , ch , 2002 , bred by Ali Çaldıran, by Strike The Gold (USA), out of Myfanwy, by Toraman (see v : 3, p : 138)
2008 (Mar 25), ch, f, ALTINBEN by Gold Heart
Emin Ergel
ALUNA , b , 1999 , bred by Tarık Aydın, by Muhtarram (USA), out of Encore (GB), by Be My Guest (USA) (see 3. Sup. to v 3,
p : 5)
2008 (Apr 14), b, f, EFULİM by Van Damme (IRE)
Sadrettin R. G. Atığ
ALWAYS JOY , b , 2001 , bred by Mustafa Doruk Yılmaz, by Always A Classic (CAN), out of Carmen's Joy (GB), by Chief
Singer (IRE) (see v : 3, p : 34)
2008 (Feb 23), ch, c, ABJAR JOY by Royal Abjar (USA)
Mustafa Doruk Yılmaz
ALWAYS LOVER , gr , 2001 , bred by M. Cemil Tual, by Young Ern (GB), out of Always Lucky (GB), by Absalom (GB) (see
3. Sup. to v 3, p : 5)
2008 (Feb 04), gr, c, CLASSIC LOVER by Always A Classic (CAN)
Burhan Cahit Bingöl
ALYANS , b , 2001 , bred by Hüsnü Ahmet Giz and Orhan Bekmezci, by Daggers Drawn (USA), out of Wonderment (GB), by
Mummy's Pet (GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 5)
2008,c,dead, by Pardon (FR)
ALYAZMALIM , ch , 2001 , bred by Tomris Girgin, by Ocean Crest (USA), out of New Blood, by Lockton (GB) (see 3. Sup.
to v 3, p : 5)
2008 (Apr 16), ch, c, EKINTOSH by Fantastic Fellow (USA)
Ersan Üldes
AMADA MIA , b , 2001 , bred by Ökkeş Sadık Necmettin Eliyeşil, by Distant Relative (IRE), out of Makita, by Rugged (GB)
(see 2. Sup. to v 3, p : 5)
2008 (Mar 22), b, f, HAVUTLU by İsmethan
Birsel Karanfil
AMAPOLA , b , 1995 , bred by Atilla Özsoy, by Private Tender (GB), out of Lapaloma, by My Volga Boatman (USA) (see 3.
Sup. to v 3, p : 5)
2008 (Apr 11), b, c, MALAZGİRT by Bijou D'inde (GB)
Atilla Özsoy
5
Kısraklar - Broodmares
AMASİS , gr , 2002 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Highest Honor (FR), out of Dinah (FR), by Sillery (USA) (see v : 3,
p : 49)
2008 (Apr 08), gr, f, GISELLE by Bosporus (IRE)
Nişan Arek Kuyumciyan
AMASTRIST , b , 2003 , bred by Seyfi Dikyol, by Fantastic Fellow (USA), out of Ataköylü, by Barnato (USA) (see v : 3, p :
12)
2008 (Mar 03), ch, f, GOLD ALAÇAT by Mr Nobel
Haşim Tınas
AMBLER'S PASSION (USA) , b , 1995 , bred by Maple Leaf Farm, by Green Dancer (USA), out of Passionist (USA), by
Buckpasser (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 5)
2008 (Apr 19), b, f, ANEMON SEVEN by West By West (USA)
Aslı Akçura
AMEENA (USA) , b , 1995 , bred by Newgate Stud Farm Inc, by Irish River (FR), out of London Pride (GB), by Lear Fan
(USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 5)
2008 (Mar 01), b, f, PRINCESS BUTTERFLY by Red Bishop (USA)
Hakan Sabri Özcan
AMORE , ch , 2000 , bred by Atilla Özsoy, by Lockton (GB), out of Amapola, by Private Tender (GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 5)
2008 (Apr 07), ch, c, SELÇUKLU by Bijou D'inde (GB)
Atilla Özsoy
AMRA (IRE) , b , 1997 , bred by Denis McDonnell, by Petorius (IRE), out of Persian Tapestry (GB), by Tap On Wood (IRE)
(see 3. Sup. to v 3, p : 6)
2008 (Apr 29), b, c, AKABBA by Galetto (FR)
Atan Yetiş.Ve Tarım A.Ş.
AMZA , b , 1997 , bred by Uğur Alp Atan, by Wolf (CHI), out of My Mırage, by Free State (IRE) (see 3. Sup. to v 3, p : 6)
2008 (Apr 16), ch, c, ABHAZYA by Başpilot
Atan Yetiş.Ve Tarım A.Ş.
ANA KRALİÇE , b , 1997 , bred by Birol Aysu, by Barbar, out of Ak-Akçe, by Adonijah (GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 6)
2008 (Apr 07), b, c, SANTO DOMINGO by Royal Abjar (USA)
Levent Demirgüreş
ANAIDA (IRE) , b , 1996 , bred by Lodge Park Stud , by Perugino (USA), out of Wilderness (IRE), by Martinmas (GB) (see 2.
Sup. to v 3, p : 6)
2008 (Jan 02), b, f, ESENTEPE GÜZELİ by Kral Sezen (IRE)
Şadi Kaan Sezen
ANATOLIAN , ch , 2000 , bred by Sadettin Atığ, by Always A Classic (CAN), out of Anatolia (GB), by Mummy's Game (GB)
(see 3. Sup. to v 3, p : 6)
2008 (Mar 05), b, c, GROUND PLANE by Unaccounted For (USA)
Galip Aydın Arıkan
ANATOLIAN WOLF , b , 1997 , bred by Ercan Ekenler, by Wolf (CHI), out of Anatolia (GB), by Mummy's Game (GB) (see
3. Sup. to v 3, p : 6)
2008 (Apr 10), ch, f, by Red Bishop (USA)
Galip Aydın Arıkan
ANEMON , b , 1999 , bred by Halil Fatih Türeray, by Sun Music (IRE), out of Işıltı, by Kılıçaslan (see 2. Sup. to v 3, p : 6)
2008 (Mar 14), b, f, PEGGY LEE by Natıve Procıda
Halil Fatih Türeray
6
Kısraklar - Broodmares
ANEY , b , 2003 , bred by Murat Yarar, by Sea Hero (USA), out of Beyond The Lace (IRE), by Lomond (USA) (see v : 3, p :
24)
2008 (Feb 12), b, f, SPARKLE by Sherıff
Murat Yarar
ANGEL'S GROUND , ch , 2002 , bred by Ali Şahin, by Common Grounds (GB), out of Kutlu Melek, by Bachelor Party (IRE)
(see v : 3, p : 105)
2008 (Apr 09), ch, c, ESKİMO by Ertekin
Ali Şahin
ANGEL'S SONG , b , 1998 , bred by Davide Franco, by Manila (USA), out of Harika V, by Mille Balles (FR) (see 3. Sup. to v
3, p : 6)
2008 (Apr 08), ch, c, KOSTARİKA by Mountain Cat (USA)
Adil Mert Kaya
ANGEL EYES , b , 2003 , bred by Gürhan Şevket Özbelge, by Always A Classic (CAN), out of Şahnaz, by Orak (see v : 3, p :
193)
2008 (May 05), b, f, MY MOTHER HAYRİYE by Marlin (USA)
Ayşe Seda Özbelge
ANGEL LADY , b , 2002 , bred by Mehmet Necdet Narin, by Fantastic Fellow (USA), out of Lady Angela, by Tender Cock
(see 3. Sup. to v 3, p : 6)
2008 (Mar 24), b, c, OKLAHAMA by Ocean Crest (USA)
Mehmet Necdet Narin
ANGEL ZEYNO , b , 1995 , bred by Aydoğan San, by Knight Line Dancer (IRE), out of El Vino (GB), by Habitat (USA) (see
3. Sup. to v 3, p : 6)
2008 (Mar 05), b, c, ALİEREN by Strike The Gold (USA)
Abdullah Yalçın
ANGELA , b , 2003 , bred by Sadettin Atığ, by Vettori (IRE), out of Alieria (IRE), by Lomond (USA) (see v : 3, p : 5)
2008 (Apr 14), b, f, VOYAGE HELEN by Red Bishop (USA)
Ramazan Salman
ANGELETTE , b , 1998 , bred by Mehmet Necdet Narin, by Detenator, out of Lady Angela, by Tender Cock (see 3. Sup. to v 3,
p : 6)
2008 (May 12), b, f, VEZNA by Babadayi (GB)
Seydi Karaoğlan
ANGELİCA , b , 1999 , bred by Davide Franco, by Spectrum (IRE), out of River Jet (USA), by Lear Fan (USA) (see 3. Sup. to
v 3, p : 7)
2008 (Apr 30), b, f, BAHTI YANIK by Mountain Cat (USA)
Adil Mert Kaya
ANNA KOMNENA (IRE) , b , 1999 , bred by Ballyhane Stud, by Darnay (GB), out of Rose Tint (IRE), by Salse (USA) (see 2.
Sup. to v 3, p : 7)
2008, not covered in 2007
ANNEANNEM , b , 2001 , bred by Tuncay Kantarmacı, by Red Route (GB), out of Annem, by Uğurtay (see 3. Sup. to v 3, p :
7)
2008 (May 10), ch, c, RED DIAMOND by Kadim Dost (GB)
Mustafa Erol
ANOTHER FANTASY , ch , 2003 , bred by Serdal Adalı, by Mujtahid (USA), out of Allegranza (GB), by Bustino (GB) (see v
: 3, p : 5)
2008 (Jan 06), b, f, SESİBEL by Eagle Eyed (USA)
Serdal Adalı
7
Kısraklar - Broodmares
ANYELA , ch , 2002 , bred by Hayrullah Doğan and Orhan Bekmezci, by Hernando (FR), out of Syria (GB), by Halling (USA)
(see v : 3, p : 193)
2008 (Jan 25), ch, c, WESTERN BOY by Marlin (USA)
Serdal Adalı
APACHE SONG , ch , 2000 , bred by Mehmet Kurt, by Thunder Bolt I, out of Tuğba I (GB), by Touching Wood (USA) (see 3.
Sup. to v 3, p : 7)
2008, barren to Marlin (USA)
APEX , b , 1998 , bred by Candaş Emsen, by Aristocrat (GB), out of Kutluhatun, by Bachelor Party (IRE) (see 3. Sup. to v 3, p :
7)
2008 (Jan 30), ch, f, by Marlin (USA)
Ali Benli
APPLE BLOSSOM , b , 1990 , bred by Lale Atman, by Castle Rising (GB), out of Golden Apple, by Suvero (FR) (see 3. Sup.
to v 3, p : 7)
2008 (Mar 11), b, f, GREAT RUNNER by Red Bishop (USA)
Şaban Şerif Saraçoğlu
APRIL POINT (IRE) , b , 1990 , bred by Barronstown Stud, by Fools Holme (USA), out of Highland Girl (USA), by Sir Ivor
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 8)
2008 (May 15), b, f, SİMGE NAZ by Attila
Sadık Oruç
APSINI , ch , 1997 , bred by Uğur Alp Atan, by Dersim, out of Jocker Dancer, by Crofter (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 7)
2008,c,dead, by West By West (USA)
ARASTA , b , 2002 , bred by Mustafa Kastar, by Bin Ajwaad (IRE), out of Betsy, by Lockton (GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 8)
2008 (Mar 13), b, c, ARTUKDOĞAN by Fernando
Gülsen Kastar and Filiz Seher Kastar
ARFELLOW , b , 2003 , bred by Mustafa Kastar, by Fantastic Fellow (USA), out of Ardic (IRE), by College Chapel (GB) (see
3. Sup. to v 3, p : 8)
2008 (May 04), b, f, ARLYN by Fernando
Gülsen Kastar and İsmail Kazım Kastar
ARİSER , b , 2002 , bred by Mustafa Kastar, by Bin Ajwaad (IRE), out of Beatrıce, by Show Tıme (see 3. Sup. to v 3, p : 8)
2008 (Apr 20), b, f, ARBALAM by Arsen
Gülsen Kastar and İsmail Kazım Kastar
ARKUR , b , 2000 , bred by Mustafa Kastar, by Saddlers' Hall (IRE), out of Sharbada (FR), by Kahyasi (IRE) (see 3. Sup. to v
3, p : 9)
2008 (Apr 09), b, c, ARCSAINT by Fernando
Gülsen Kastar and İsmail Kazım Kastar
ARLI (IRE) , b , 1999 , bred by John Lavelle, by Prince Of Birds (USA), out of Excitingly (USA), by Val De L'orne (FR) (see
2. Sup. to v 3, p : 8)
2008 (May 26), ch, c, ARKANSAS by Fernando
Gülsen Kastar and İsmail Kazım Kastar
ARMADATTA , ch , 2002 , bred by Tülin Beydili Özkan, by Bijou D'inde (GB), out of Ninni, by Laughing Matter (USA) (see
3. Sup. to v 3, p : 9)
2008 (Mar 23), ch, c, DIEGO by Unaccounted For (USA)
Cengiz Pamuk
8
Kısraklar - Broodmares
ARMATRADING (IRE) , ch , 2002 , bred by Ballyhane Stud, by Rossini (USA), out of Queenfisher (GB), by Scottish Reel
(IRE) (see 3. Sup. to v 3, p : 9)
2008 (Apr 16), b, c, EL BRUJO by Sea Hero (USA)
Serdar Atanç
Died in 2008
ARPIA (GB) , ch , 1999 , bred by D. S. Rigby, by Classic Cliche (IRE), out of Unsuitable (GB), by Local Suitor (USA) (see 3.
Sup. to v 3, p : 9)
2008,f,dead, by Çelikmert
ARTE ROMANA (GB) , b , 1998 , bred by Fares Stables Ltd, by Emperor Jones (USA), out of Ivory Moment (USA), by Sir
Ivor (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 9)
2008 (Apr 20), ch, f, FORBIDDING by Sea Hero (USA)
Ali Çelik Varisleri
ARVALYA , b , 2003 , bred by Adnan Mazıcı and Mete Mazıcı, by Always A Classic (CAN), out of Garfıeld, by Majestic
Endeavour (CAN) (see v : 3, p : 71)
2008 (Apr 02), b, f, by Sea Hero (USA)
Adnan Mazıcı and Mete Mazıcı
ARWEN , b , 2002 , bred by Mustafa Kastar, by Sea Hero (USA), out of John's Vision (IRE), by Vision (USA) (see 3. Sup. to v
3, p : 9)
2008 (Mar 09), b, f, ARNİSA by Arsen
Gülsen Kastar and İsmail Kazım Kastar
ASALET MÜFTİYESİ (IRE) , b , 1997 , bred by Al. Mudhaf , by Mukaddamah (USA), out of Miralove (IRE), by Mount
Hagen (FR) (see 3. Sup. to v 3, p : 9)
2008 (Apr 20), b, f, SUĞLA by Mountain Cat (USA)
Ferdane Çelik
ASALET MÜMESSİLİ (IRE) , ch , 1997 , bred by Michael O'Keeffe, by Mukaddamah (USA), out of Be My Dame (IRE), by
Be My Guest (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 9)
2008 (Jan 21), b, c, AS CAT by Mountain Cat (USA)
Hami Yavaş
ASHJAAN (USA) , gr , 1997 , bred by Shadwell Farm Inc., by Silver Hawk (USA), out of Shadayid (USA), by Shadeed (USA)
(see 3. Sup. to v 3, p : 9)
2008 (Mar 28), ch, f, ANNA PERENNA by Asakir (GB)
Hami Yavaş
ASHLEY , ch , 1999 , bred by Fatma Tutumlu Şanslı, by Barnato (USA), out of Buse, by Gerald Martin (IRE) (see 3. Sup. to v
3, p : 10)
2008 (Mar 01), ch, f, CHAMOMILE by Kaplan (IRE)
Tayral Tutumlu
ASHLIE RHEY , b , 2002 , bred by Mehmet Ferudun Ünal, by Natıve Procıda, out of Vefra, by Paco (see 3. Sup. to v 3, p : 10)
2008 (Mar 23), b, f, KÜÇÜK TUNCA by Sri Pekan (USA)
Ahmet Ferhat Küçüker
ASIA , ch , 1998 , bred by Berkan Bircil, by Şampiyon, out of Işıl I, by Afayoon I (IRE) (see 3. Sup. to v 3, p : 10)
2008 (May 21), b, f, EAGEAN PEARL by Sea Hero (USA)
Nazmi Filibeli
ASLIKIZ , b , 1998 , bred by Orhan Şener, by Red Route (GB), out of Curtsey (IRE), by Royal And Regal (USA) (see 1. Sup. to
v 3, p : 11)
2008 (Apr 25), b, c, HALFETİ ŞAHİNİ by Jet By (GB)
Mustafa Korkmaz
9
Kısraklar - Broodmares
ASLINAZ (GB) , gr , 1997 , bred by Mrs Doris Violet and Blackwell , by Efisio (GB), out of Little Mercy (GB), by No Mercy
(GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 10)
2008 (Mar 24), ch, f, HARLEMS QUEEN by Eagle Eyed (USA)
Orhan Tanatar
ASPEN , gr , 2000 , bred by Süleyman Selman Taşbek, by Royal Applause (GB), out of Reine De Danse (USA), by Nureyev
(USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 10)
2008 (Apr 03), b, f, RIPPER by Rakan (USA)
Süleyman Selman Taşbek
ASTANTE (GB) , b , 1997 , bred by Mrs G. Macrae , by Sheikh Albadou (GB), out of Stealthy Lady (USA), by J O Tobin
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 10)
2008 (Apr 07), b, c, DİRENÇ by Mr Black
Mehmet Hanefi Şahin
AŞK , ch , 2001 , bred by Süleyman Selman Taşbek, by Abrek, out of Kala Rosa (GB), by Kalaglow (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p :
12)
2008 (Apr 28), b, f, by Uagadugu
İsmail Hakkı Bolcan
AŞKİTO , b , 1999 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Manila (USA), out of Asliko, by Hoy (GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 10)
2008 (Feb 28), ch, f, EVERLASTING by Joe Hernon
Mustafa Aytar
ATAKAN HATUN , b , 2002 , bred by Bekir Sıtkı Erkut, by Barnato (USA), out of Lara ı, by Eastern Star (see 3. Sup. to v 3, p
: 10)
2008 (Feb 23), b, c, BABAERKAN by Avşaroğlu
Hülya Yavuz
ATIPHA , b , 2000 , bred by Fethi Atan, by Distant Relative (IRE), out of Generals Daughter (USA), by General Holme (USA)
(see 3. Sup. to v 3, p : 11)
2008 (Jan 17), ch, c, READY TO RUN by Dinyeper (GB)
Abdurrahman Şişmanoğlu
ATRAXION (USA) , ch , 1998 , bred by Elliott Walden and John Stuart, by Marquetry (USA), out of Swingaway Lady (GB), by
Nomination (GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 11)
2008 (May 03), ch, f, GOLDEN ANGEL by Mountain Cat (USA)
Kemal Kurt
ATTO , ch , 2003 , bred by Gürhan Şevket Özbelge, by West By West (USA), out of Neslihan I, by Wouter Raaphorst (HOL)
(see v : 3, p : 141)
2008 (Apr 24), b, c, PERFECT STRIKE by Perfect Storm
Gürhan Şevket Özbelge
ATTRACTIVE , b , 2002 , bred by Osman Hattat, by Sea Hero (USA), out of Banner (USA), by Known Fact (USA) (see 3.
Sup. to v 3, p : 11)
2008 (Apr 07), b, c, BRAT by Common Grounds (GB)
Emrah Hattat
AUNTY PEGGY , b , 1992 , bred by Şerafettin Gedik, by Aristocrat (GB), out of Vıllarıta, by Villeroy I (FR) (see 2. Sup. to v
3, p : 11)
2008 (Mar 14), ch, f, TAY PEGY by Dinyeper (GB)
Hulusi Çil
AURA , ch , 2002 , bred by Tarık Aydın, by Mountain Cat (USA), out of Elemis (USA), by Sir Ivor (USA) (see 3. Sup. to v 3, p
: 11)
2008 (Mar 26), ch, f, ZERGUN by Strike The Gold (USA)
Tarık Aydın
10
Kısraklar - Broodmares
AURUM , ch , 2000 , bred by Yakup Demir Tokdemir, by Among Men (USA), out of Kentucky Belle (GB), by Glint Of Gold
(GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 11)
2008 (Feb 20), b, f, ASİ VE MAVİ by Yavuz Star
Osman Ali Homurlu
AVŞARKIZI , ch , 1995 , bred by Musa Türksev, by Royal Bequest (CAN), out of Gülnar, by Known Fact (USA) (see 1. Sup.
to v 3, p : 13)
2008 (May 04), ch, c, MURATHAN by Royal Abjar (USA)
Murat Can Türksev
AWAYIL (USA) , b , 1992 , bred by Shadwell Farm, by Woodman (USA), out of Ra'a (USA), by Diesis (GB) (see 3. Sup. to v
3, p : 11)
2008 (Feb 01), ch, c, GALACTICA by Bosporus (IRE)
Nişan Arek Kuyumciyan
AXL ROSE , b , 1994 , bred by Ali Güçlü, by Arslan, out of Prıckly Rose, by Vidar (see 3. Sup. to v 3, p : 11)
2008 (May 13), ch, f, by Always A Classic (CAN)
Özer Alpaslan Şifan
AYATLI , b , 1997 , bred by Yusuf Atlı, by Barnato (USA), out of Zümrütkız, by Eastern Star (see 3. Sup. to v 3, p : 11)
2008 (Mar 20), b, f, NEFES by Royal Abjar (USA)
Yusuf Atlı
AYBİKEHAN , b , 2000 , bred by Cemal Başkan, by Private Tender (GB), out of Chetana, by Castle Rising (GB) (see 2. Sup. to
v 3, p : 11)
2008 (Feb 19), b, f, GÜLCAN CAN by Nuh Dayı
Cemal Başkan
AYCAYAK , b , 2003 , bred by Cemal Başkan, by Sun Music (IRE), out of Chetana, by Castle Rising (GB) (see v : 3, p : 38)
2008 (Mar 08), b, f, SEMANUR CAN by Nuh Dayı
Cemal Başkan
AYÇAKIZ , b , 2000 , bred by Alaattin Zafer, by Han-Bakü, out of Blamına, by Kıngefe (see 2. Sup. to v 3, p : 11)
2008 (May 05), ch, f, SANCAKTARGÜZELİ by Abrek
İsmail Açar
AYİZİM , ch , 1995 , bred by Gina Alkaş, by Lockton (GB), out of Gına, by Absalom (GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 11)
2008 (Mar 25), ch, f, LUNAR GOLD by Strike The Gold (USA)
Gina Alkaş
Died in 2008
AYSIZ GECEM , ch , 2002 , bred by Dündar Gökçe, by Abrek, out of Çikaskondikas, by Little Guest (USA) (see 3. Sup. to v 3,
p : 12)
2008 (Mar 28), ch, f, QUICK ATTACK by Shrewd Idea (GB)
Dündar Gökçe
AYSİMA , b , 1996 , bred by Ahmet Aydın Doğan, by Uğurtay, out of Fırtına , by Cartegena (see 1. Sup. to v 3, p : 14)
2008 (Jan 20), b, c, by Tarsus
Koray Güç
AYŞECAN , b , 1999 , bred by Alaattin Karaca, by Tender Prınce, out of Nazlıcan, by Aristocrat (GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 12)
2008 (Mar 10), b, f, SWEET WITCH by Dinyeper (GB)
Alaattin Karaca
AYŞEN ABLA , ch , 2003 , bred by Mehmet Çelik, by Marlin (USA), out of Pigeon Pea (USA), by Topsider (USA) (see v : 3, p
: 154)
2008 (Apr 16), b, c, TELGEZER by Bin Ajwaad (IRE)
Turhan Çakar
11
Kısraklar - Broodmares
AYYÜZLÜM , b , 2002 , bred by Adil Mert Kaya, by Doyoun (IRE), out of Bambinur, by Yemken (GB) (see 3. Sup. to v 3, p :
12)
2008 (Apr 13), b, c, GÖKTUĞBEY by Manila (USA)
Adil Mert Kaya
AZİADE , b , 1999 , bred by Vural Cengiz Çakım, by Johny Guıtar, out of Colosse (GB), by Reprimand (GB) (see 1. Sup. to v
3, p : 15)
2008 (May 06), b, c, NO JOKE by Bosporus (IRE)
Vural Cengiz Çakım
AZUCAR MORENO , b , 2002 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Sea Hero (USA), out of Bella Luna, by Cartegena (see 3.
Sup. to v 3, p : 12)
2008 (Feb 18), b, c, NAGANT by Bin Ajwaad (IRE)
Mustafa Yılmaz
BABİLYON , b , 2003 , bred by Mehmet Cihat Gürüz, by Patara Prınce, out of Zin, by Bachelor Party (IRE) (see v : 3, p : 221)
2008,slipped foal, by Abrek
BABY ATEN , b , 2002 , bred by Yaşar Kaya, by Mountain Cat (USA), out of Fairlanda (IRE), by Ballad Rock (IRE) (see 3.
Sup. to v 3, p : 12)
2008, barren to İsmethan
BABY KISS , b , 2002 , bred by Burhanettin Şen, by Bijou D'inde (GB), out of Cycas, by Lockton (GB) (see 3. Sup. to v 3, p :
12)
2008 (Mar 10), b, c, MUDAREY by Maynatay
Burhanettin Şen
BACK TO BACK (IRE) , b , 1998 , bred by Patrick Kennedy, by College Chapel (GB), out of Vivid Impression (IRE), by Cure
The Blues (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 13)
2008 (May 25), b, f, by Sports Hero (USA)
Fedai Kahraman
BACKGROUND , b , 1999 , bred by Orhan Özsoy, by Başkomutan, out of Amapola, by Private Tender (GB) (see 3. Sup. to v 3,
p : 13)
2008 (Mar 31), ch, f, YERSİYAH GÖKBEYAZ by Bijou D'inde (GB)
Atilla Özsoy
BADEMİYE , b , 1999 , bred by Fatma Tutumlu Şanslı, by Gürhan I, out of Rusıan Gırl, by Siberian Express (USA) (see 3. Sup.
to v 3, p : 13)
2008, barren to Kaplan (IRE)
BAGUIRA , b , 1999 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Pennine Walk (IRE), out of My Serenade, by Castle Rising (GB) (see v :
2, p : 92)
2008 (Apr 05), b, c, SÜNDİKEN by Bullmarket
Erdal Özkan
BAHTİYAR (USA) , ch , 1997 , bred by Ted Taylor , by Alwuhush (USA), out of Qualique (USA), by Hawaii (SAF) (see 3.
Sup. to v 3, p : 13)
2008 (Apr 24), ch, f, MY JADE by Unaccounted For (USA)
Necati Demirkol
BALAHE (USA) , b , 1998 , bred by Tinners Way, by Tinners Way (USA), out of Jamie Joy Deb (USA), by Whitesburg (USA)
(see 3. Sup. to v 3, p : 13)
2008 (Feb 20), b, f, BALOŞ by West By West (USA)
Kemal Kurt
12
Kısraklar - Broodmares
BALARZUM , b , 2001 , bred by Ömer Halim Aydın, by Mtoto (GB), out of Mamaquiglia (USA), by Septieme Ciel (USA) (see
3. Sup. to v 3, p : 13)
2008 (Jan 20), b, c, YETKİN by Abdulçakar (IRE)
Turhan Çakar
BALERİN , b , 1999 , bred by Tevfik Çelikoğlu, by Shining Steel (GB), out of Rafaella, by Castle Rising (GB) (see 2. Sup. to v
3, p : 13)
2008 (Feb 10), b, f, INDIAN GIRL by Ajmera (GB)
Mehmet Emin Üçeş
BALIK PEARLS (GB) , b , 2003 , bred by T. K.& Mrs P. A. Knox foaled in GB and imported from U.K. in 2008, ( see GSB v :
45, p : 776 ), by Xaar (GB), out of Miss Mercy (IRE), by Law Society (USA)
2008 (Mar 19), b, c, CARACTERISTIC by Kyllachy (GB)
Hami Yavaş
BALIKÇIL (GB) , b , 1999 , bred by A. H. Bennet, by Never So Bold (IRE), out of Gentle Gain (GB), by Final Straw (GB) (see
3. Sup. to v 3, p : 13)
2008,c,dead, by Avangard (IRE)
BALPINAR , b , 2002 , bred by Turhan Türeray, by Distant Relative (IRE), out of Pınarcık I, by Kılıçaslan (see v : 3, p : 154)
2008 (Feb 25), b, f, GÜLESER by Always A Classic (CAN)
Mehmet Fatih Türktaş
BANADIYKA (IRE) , b , 2000 , bred by His Highness the Aga Khan's Studs S.C. foaled in IRE and imported from U.K. in 2007,
( see GSB v : 44, p : 210 ), by Darshaan (GB), out of Banaja (IRE), by Sadler's Wells (USA)
2008 (Mar 10), b, f, SWEETEST by Byron (GB)
Vehbi Hakan Keleş
BANKONUR , b , 1998 , bred by Hikmet Tevfik Ataman, by Banko II, out of Nurhatun, by Gap Of Dunloe (FR) (see 2. Sup. to
v 3, p : 13)
2008 (Jan 07), b, f, CRAZY HORSE by Ortak (IRE)
Mehmet Fatih Türktaş
BANU ÇİÇEK , b , 1991 , bred by Odhan Baykara, by Yemken (GB), out of Çiğdem II, by Vidar (see 2. Sup. to v 3, p : 13)
2008 (Jan 21), b, c, FİRUZBEY by Mr Black
Ali Şahin
BARB WIRE (IRE) , b , 2001 , bred by Salih Mennan Akdoğan, by Desert Style (IRE), out of Alamiya (IRE), by Doyoun (IRE)
(see 3. Sup. to v 3, p : 14)
2008 (Mar 15), b, c, by Centaur (GB)
Faruk Tınaz
BARBARİZE , b , 1995 , bred by Mustafa Kaya Erkkul, by Barbar, out of Razzberry (FR), by Be My Guest (USA) (see 1. Sup.
to v 3, p : 17)
2008 (Jan 15), b, c, SHARBATLY by Bin Ajwaad (IRE)
Yaman Zingal
Died in 2008
BARCELONA , b , 2000 , bred by Kemal Kurt, by Judge T C (USA), out of Phone Chimes (USA), by Phone Trick (USA) (see
3. Sup. to v 3, p : 14)
2008 (May 09), b, c, by Ocean Crest (USA)
Kemal Kurt
BARTROBEL , b , 1996 , bred by Mehmet Kurt, by Dilum (USA), out of Honey Church (USA), by Bering (GB) (see 1. Sup. to
v 3, p : 18)
2008 (Mar 28), ch, c, CAPTAIN COSMOS by Peintre Celebre (USA)
13
Mehmet Kurt
Kısraklar - Broodmares
BASSARA (USA) , b , 1985 , bred by Buckram Oak Farm, by Northern Dancer (CAN), out of Kounboula (USA), by Roberto
(USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 18)
2008 (Jun 19), b, c, MASTERMIND by River Special (USA)
Mehmet Kurt
BASTIA , b , 2003 , bred by Davide Franco, by Galetto (FR), out of Number Eleven (GB), by Local Suitor (USA) (see v : 3, p :
146)
2008, barren to Castello (IRE)
BAŞAK SULTAN , b , 2002 , bred by Baran Düçem Cemiloğlu, by Definite Article (GB), out of Fine Print (IRE), by Taufan
(USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 14)
2008 (Apr 18), ch, f, KANAVİÇE by Perfect Storm
Serdar Koşapınar
BAŞKENTLİ , b , 2000 , bred by Nasri Artar, by Distant Relative (IRE), out of Melike I, by Blazing Saddles (AUS) (see 2. Sup.
to v 3, p : 14)
2008 (Jan 09), b, c, ARGÜNHAN by Dinyeper (GB)
Nasri Artar
BAŞSULTAN , b , 1995 , bred by Karamko Tic. A. Ş., by Gökhan, out of Ülcas, by Saintly Song (GB) (see 3. Sup. to v 3, p :
14)
2008 (Feb 24), b, f, TANCA by Caperena
Ali Samsa Karamehmet
BAŞTACI , ch , 2001 , bred by Gürhan Şevket Özbelge, by Always A Classic (CAN), out of Neslihan I, by Wouter Raaphorst
(HOL) (see 3. Sup. to v 3, p : 14)
2008 (Feb 19), ch, f, SO EASY by Unaccounted For (USA)
Gürhan Şevket Özbelge
BATI GARAJI (GB) , ch , 1998 , bred by Lark Copse Ltd., by Be My Chief (USA), out of Ranosh (USA), by Rahy (USA) (see
3. Sup. to v 3, p : 14)
2008 (Mar 19), ch, f, LIMITED EDITION by Strike The Gold (USA)
Ayşegül Kurtel
BAZALT , b , 2000 , bred by Özkan İşgüden, by Mutamanni (GB), out of Kunst (FR), by Groom Dancer (USA) (see 1. Sup. to v
3, p : 19)
2008 (Apr 15), b, c, SADIK ABİ by Old Bond
Gültekin Arıcı
BE NASTY , ch , 1997 , bred by Aydoğan San, by Sun Music (IRE), out of Annıe Hatter, by Midyan (USA) (see 2. Sup. to v 3,
p : 14)
2008 (Jan 22), ch, f, MISS HAWAI by Eagle Eyed (USA)
Mustafa Memik
BEBEĞİM , b , 2000 , bred by İbrahim Tamer, by Abbas, out of Klara I, by Koca Yusuf (see 3. Sup. to v 3, p : 15)
2008 (Apr 06), b, c, NOS by West By West (USA)
Servet Cihan Nakipoğlu
BEDTIME STORY (GB) , b , 1995 , bred by Barouche Stud Ltd, by Fairy King (USA), out of Prima Domina (FR), by
Dominion (GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 15)
2008 (Mar 20), ch, f, GAREZ by West By West (USA)
Erol İşeri
BEDTIME STORY (USA) , b , 1993 , bred by Keswick Stables, by Private Account (USA), out of Gala Evening (USA), by Try
My Best (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 15)
2008 (Mar 23), ch, f, ÇAYGÜZELİ by Strike The Gold (USA)
14
Orhan Uzun
Kısraklar - Broodmares
BEFORE THE RAIN , gr , 2001 , bred by Ahmet Yücel Birol, by Cim Bom Bom (IRE), out of Corcina (GB), by Kalaglow
(IRE) (see 3. Sup. to v 3, p : 15)
2008 (Feb 21), gr, c, ATEŞBAZ by Perfect Storm
Ahmet Yücel Birol
BELAGIO (GB) , b , 1997 , bred by Raffin Stud, by Robellino (USA), out of Belladari (GB), by Shardari (IRE) (see 3. Sup. to v
3, p : 15)
2008, barren to Eagle Eyed (USA)
BELİT , b , 2000 , bred by Mustafa Tokgöz, by Abbas, out of Pashmına, by Villeroy I (FR) (see 2. Sup. to v 3, p : 15)
2008 (Feb 15), b, c, by Marlin (USA)
Coşkun Yıldız
BELLA OTERO , b , 1994 , bred by Odhan Baykara, by Rakan (USA), out of Hancan, by Kılıçaslan (see 3. Sup. to v 3, p : 15)
2008 (Feb 14), b, f, PROM QUEEN by Royal Abjar (USA)
Süleyman Selman Taşbek
BELLA VISTA , b , 1994 , bred by Şerafettin Gedik, by Villeroy I (FR), out of Bellısıma, by Solicitor (FR) (see 3. Sup. to v 3, p
: 15)
2008 (Mar 26), b, f, WESTERN VIEW by West By West (USA)
Şerafettin Gedik
BELLE MANIERE (USA) , b , 1986 , bred by Anne Marie D'Estainville, by Northern Baby (CAN), out of Maison Rose (FR),
by Rex Magna (FR) (see 3. Sup. to v 3, p : 16)
2008,early abortion, by Green Gönen
BELLE ROSE (HUN) , b , 1990 , bred by Babolnai Mg. Kombinat Stud and Farm Kerteskö Hungary, by Arena (HUN), out of
Bea (HUN), by Andor (HUN) (see 2. Sup. to v 3, p : 16)
2008 (Mar 11), b, c, LUCKY HENPECKED by West By West (USA)
Halil İbrahim Bozkurt
BELLE TOTO , b , 1997 , bred by Sadık Eliyeşil, by Mtoto (GB), out of Belle Enfant (GB), by Beldale Flutter (USA) (see 2.
Sup. to v 3, p : 16)
2008 (Mar 03), b, f, SUNSET by Ultramar
Süleyman Sadık Eliyeşil
Died in 2008
BENEFICIARY (GB) , b , 1991 , bred by Reg Griffin and Jim Mcgrath, by Jalmood (USA), out of Bequeath (USA), by
Lyphard (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 16)
2008 (Apr 19), b, f, SAVAGE CAT by Mountain Cat (USA)
Selin Dikencik
Died in 2008
BENEKLİKIZ , gr , 1996 , bred by Hikmet Tevfik Ataman, by Play Boy I, out of La Bimba (USA), by Arts And Letters (USA)
(see 3. Sup. to v 3, p : 16)
2008 (May 02), gr, c, BAY ROYAL by Royal Abjar (USA)
Fatma Serpil Ataman
BENTİ KISRAĞI , b , 2000 , bred by Kamil Bolcan, by Prestıge, out of Saga Boreale (FR), by Al Nasr (FR) (see 1. Sup. to v 3,
p : 21)
2008 (Mar 14), ch, f, ANARKALİ by Ocean Crest (USA)
Kamil Bolcan
BERATNURLU , b , 1990 , bred by Ramazan Sanver, by Çakabey I, out of Kelpıe's Halo, by Mr Halo (GB) (see 2. Sup. to v 3,
p : 17)
2008 (Jan 08), b, c, ULYSES by Manas (IRE)
Hatice Uğur Sanver and Seyran Sanver
15
Kısraklar - Broodmares
BERENIQUE (IRE) , ch , 2001 , bred by Thoroughbred Holdings, by Bering (GB), out of Rose Paille (FR), by General Holme
(USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 16)
2008 (Apr 10), b, f, VICTORY TORCH by Unaccounted For (USA)
Ali Topal
BERİGEL , ch , 1999 , bred by Sedat Özcan, by Cossack Guard (USA), out of Begüm I, by Novius (FR) (see 2. Sup. to v 3, p :
17)
2008, barren to Dear Star (GB)
BERVA , b , 2004 , bred by Yaman Zingal, by West By West (USA), out of Spectre (USA), by St Jovite (USA) (see 1. Sup. to v
3, p : 162)
2008 (Apr 05), b, f, MARSHMALLOW by Luxor
İlhan Akbaş
BEST OF ALL (IRE) , b , 1992 , bred by Mrs. D. Hutch, by Try My Best (USA), out of Skisette (IRE), by Malinowski (USA)
(see 3. Sup. to v 3, p : 17)
2008,slipped foal, by Sri Pekan (USA)
BEST QUEEN , b , 2003 , bred by Adil Mert Kaya, by Kayabey, out of Cipriani Queen (IRE), by Seattle Dancer (USA) (see v :
3, p : 39)
2008 (Apr 10), b, c, ÖNDER BABA by Devir
Ahmet Sezgin
BEST STEEL , ch , 2001 , bred by Emin Çılgın, by Shining Steel (GB), out of Penky, by Sun Music (IRE) (see 3. Sup. to v 3, p
: 17)
2008, barren to Sea Hero (USA)
BEŞİKTAŞ DOSTU , ch , 2001 , bred by Hasan Saydam, by Strike The Gold (USA), out of Brenda, by Royal Bequest (CAN)
(see 3. Sup. to v 3, p : 17)
2008 (Mar 23), ch, c, REAL RACER by Key Prado (USA)
Odit Müşavirlik Ve Müm. Ltd. Şti.
BETSY , b , 1992 , bred by E. Ümran Giz, by Lockton (GB), out of Kara, by Gap Of Dunloe (FR) (see 2. Sup. to v 3, p : 18)
2008,early abortion, by Akabey (IRE)
BEVERLY , b , 1992 , bred by Şener Koyuncuoğlu, by Eastern Star, out of Locath (GB), by Lochnager (GB) (see 3. Sup. to v 3,
p : 17)
2008 (Feb 16), b, c, BABİL by Red Bishop (USA)
Ömer Faruk Girgin
BEYAZ MASKE , ch , 2001 , bred by Ender Us, by Strike The Gold (USA), out of Chianti, by Yemken (GB) (see 2. Sup. to v
3, p : 18)
2008 (Apr 27), ch, f, KORKMAZIN KIZI by Shining Steel (GB)
Sinan Korkmaz
BIÇKIDERELİ , ch , 1999 , bred by Ali İhsan Kopal, by Centroline (GB), out of Tansu, by Komet (see 2. Sup. to v 3, p : 18)
2008 (Jan 15), ch, c, AGIRBA BERKE by Star Grey (FR)
Ünal Ağırlar
BIEN EKINOKS , b , 2000 , bred by Burhan Mehmet Bilbaşar, by Manila (USA), out of Cleopatra, by Petong (GB) (see v : 3, p
: 40)
2008,c,dead, by Always A Classic (CAN)
16
Kısraklar - Broodmares
BIEN MADRONA , ch , 2001 , bred by Zekeriya Aydın, by Bien Bien (USA), out of Sierra Madrona (USA), by Woodman
(USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 17)
2008 (Apr 12), b, c, PEARL HARBOR by Unaccounted For (USA)
Kamil Arda
BIJOUTERIE , ch , 2002 , bred by Mehmet Necdet Narin, by Bijou D'inde (GB), out of Gaye, by Yemken (GB) (see v : 3, p :
72)
2008 (Mar 20), b, c, DIWALI by Nusa Dua
Mehmet Necdet Narin
BIRFIN , b , 1998 , bred by Fethi Atan, by Wolf (CHI), out of Mırage, by Gerald Martin (IRE) (see 3. Sup. to v 3, p : 17)
2008 (Mar 17), gr, c, CANMEMET by Star Grey (FR)
Nejat Çalışal
BIRTHDAY GIRL , b , 2001 , bred by Tayral Tutumlu, by Common Grounds (GB), out of Dıana III, by Cartegena (see v : 3, p
: 49)
2008 (Mar 23), b, c, SLOWPOKE by Royal Abjar (USA)
Tufan Adışen
BİBERDEN , ch , 1997 , bred by Karamko Tic. A. Ş., by Ohio Dancer (FR), out of Pepper, by Saintly Song (GB) (see 1. Sup. to
v 3, p : 23)
2008 (Apr 26), b, c, SAHANOM by Abrek
Hikmet Gökkan
BİLANA , b , 1992 , bred by Baki Baba, by Komet, out of Macera, by Strange Love (FR) (see 1. Sup. to v 3, p : 24)
2008 (Jan 19), b, f, ARLIDA by Arsen
Gülsen Kastar and İsmail Kazım Kastar
BİLİYORMUSUNUZ KİM , ch , 1988 , bred by Ahmet Yücel Birol, by Vidar, out of Bo Brown (FR), by Arctic Tern (USA)
(see 3. Sup. to v 3, p : 17)
2008 (May 28), ch, c, BİBOAĞA by West By West (USA)
İbrahim Özdoğan
BİRCE , b , 2001 , bred by Yaman Zingal, by Mountain Cat (USA), out of Tarabya, by Statoblest (GB) (see v : 3, p : 197)
2008 (Feb 14), b, c, GÜNEY FIRTINASI by Strike The Gold (USA)
Aloş Yıldırım
BİRİNCİ WALLS , b , 1999 , bred by Sedat Özcan, by Galetto (FR), out of Run Wild (IRE), by Rusticaro (FR) (see 3. Sup. to v
3, p : 18)
2008 (Mar 25), b, f, ALWAYS A WALLS by Always A Classic (CAN)
Fuat Topçu
BİRİZ (IRE) , ch , 1998 , bred by R. E. Daniels, by Mukaddamah (USA), out of Leith Academy (USA), by Academy Award
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 19)
2008 (Apr 01), b, c, ATAYHAN by Hand To Hand (IRE)
Metin Atay
BİRNAZ , b , 2004 , bred by Zahit Demirkan, by Ajmera (GB), out of Sineyis, by My Volga Boatman (USA) (see 1. Sup. to v 3,
p : 160)
2008 (May 19), ch, f, ECEMİN KIZI by Tender Dad (GB)
Suceddin Özdemir
BLACK BABY , b , 2002 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Marlin (USA), out of Elly Bay (IRE), by Soviet Star (USA) (see
3. Sup. to v 3, p : 18)
2008 (Feb 18), b, c, BLACK GENIUS by West By West (USA)
17
Derviş Meral
Kısraklar - Broodmares
BLACK LIGHTENING , b , 1989 , bred by Hikmet Tevfik Ataman, by Yemken (GB), out of Rıberta, by Rugged (GB) (see 3.
Sup. to v 3, p : 18)
2008 (May 21), b, c, LAST FATE by Felek I
Ahmet Kavran
BLACK MAGIC , b , 2000 , bred by Galip Aydın Arıkan, by Wolf (CHI), out of The Odore, by Barnato (USA) (see 3. Sup. to v
3, p : 18)
2008 (Feb 19), b, f, BERİLSU by Yavuz Star
Galip Aydın Arıkan
BLACK SHADOW , b , 1997 , bred by Osman Hattat, by Persian Bold (IRE), out of Spring Carnival (USA), by Riverman
(USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 18)
2008 (May 02), b, c, ANATOLY by Red Bishop (USA)
Osman Hattat
BLACK TYPE (IRE) , b , 2000 , bred by Nuri Fuat Başak, by Definite Article (GB), out of Second Term (IRE), by Second Set
(IRE) (see 2. Sup. to v 3, p : 20)
2008 (Apr 18), b, c, ATAŞEHİRLİ by Centaur (GB)
Levent Güneş
BLAMINA , ch , 1993 , bred by Davide Franco, by Kıngefe, out of Blame (USA), by Far North (CAN) (see 2. Sup. to v 3, p :
20)
2008 (Feb 12), ch, f, OLIVE EYED by Eagle Eyed (USA)
Hüseyin Koçak
BLUE BAY (GER) , ch , 1992 , bred by Mrs E. And A. Steigenberger, by Niniski (USA), out of Book Of Love (GB), by
Formidable (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 19)
2008 (Apr 07), ch, c, MISTER KERMİT by Luxor
Yavuz Tunç
BLUE ICE , gr , 1994 , bred by Özdemir Atman, by Wouter Raaphorst (HOL), out of Magic Vision (GB), by Shergar (IRE) (see
2. Sup. to v 3, p : 20)
2008 (Mar 15), b, c, ALWAYS BLUE by Always A Classic (CAN)
Cemal Başkan
BLUE LADY , b , 2003 , bred by Serdal Adalı, by Bluebird (USA), out of Frisky Lady (GB), by Magic Ring (IRE) (see v : 3, p :
69)
2008 (Jan 29), b, f, BLUE CAT by Mountain Cat (USA)
Serdal Adalı
BLUE ORANGE , ch , 2003 , bred by Şerafettin Gedik, by Mountain Cat (USA), out of Blue Voyage, by My Volga Boatman
(USA) (see v : 3, p : 26)
2008 (Mar 09), ch, c, WIND OF FORTUNE by Precıous
İrfan Suat Kutlu
BLUE SKY , ch , 2001 , bred by Cem Gedik, by Galetto (FR), out of Sı Belle, by Villeroy I (FR) (see 3. Sup. to v 3, p : 19)
2008 (May 13), ch, f, SKY GREEN by Green Gönen
Şerafettin Gedik
BLUE TOOTH , ch , 1999 , bred by Cemal Batur, by Cock Robin (USA), out of Arfinbatur, by Golden Prınce (see v : 2, p : 6)
2008, barren to Yavuztay (USA)
BONANETTO , b , 1990 , bred by İlyas Çokay, by Shareef Dancer (USA), out of Lucent (GB), by Irish Ball (FR) (see 3. Sup. to
v 3, p : 19)
2008 (Feb 06), b, f, KOKOŞ by Ekinoks Gulch (USA)
İlker Yağız
18
Kısraklar - Broodmares
BONBON , ch , 1999 , bred by Ateş Saltukoğlu, by Pivotal (GB), out of Queen Salote (GB), by Mujtahid (USA) (see 3. Sup. to
v 3, p : 19)
2008 (Mar 07), ch, c, CAN PUSAT by Kaplan (IRE)
Fevziye Eyigün
BONIE DEA , ch , 2001 , bred by Lütfi Doğan, by Dinçsoy, out of Turkısh Moon, by Columnist (GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 19)
2008,early abortion, by Delikan
BÖRKE , b , 2000 , bred by Nuray Taşdan, by Han-Bakü, out of Karagül I, by Cartegena (see 3. Sup. to v 3, p : 20)
2008 (May 18), b, f, NUT by Grand Ekinoks
Aslı Kağıtçıbaşı
BÖZÜYÜKLÜ , b , 2003 , bred by Ahmet Değişmez, by Private Tender (GB), out of Nesij, by Eastern Dancer (GB) (see v : 3, p
: 141)
2008 (Feb 19), ch, f, HORON KIZI by Horon
İsmail Özkıran
BRAVUS , b , 2003 , bred by Hüseyin Özen, by Üni, out of Honey Bunch I, by Darlıng I (see v : 3, p : 87)
2008 (Apr 30), b, c, KORAKOR by Grand Wolf
Hüseyin Özen
BREEZE , b , 1999 , bred by Mustafa Doruk Yılmaz, by Karpit, out of Elbruz (FR), by Le Glorieux (GB) (see 2. Sup. to v 3, p :
21)
2008 (Apr 27), b, f, SAHBEDENEK by Abrek
Fethi Gökkan
BRENDA , b , 1995 , bred by Hasan Saydam, by Royal Bequest (CAN), out of Aglowing (GB), by Kalaglow (IRE) (see 3. Sup.
to v 3, p : 20)
2008 (Mar 18), b, c, ZİNCİRKIRAN by Kaneko
Kartal Akın
BRIDE MAID , b , 1997 , bred by Mustafa Kaya Erkkul, by Galetto (FR), out of Czar's Bride (USA), by Northern Dancer
(CAN) (see 3. Sup. to v 3, p : 20)
2008 (May 26), b, f, LADY ASİYE by Bold Pılot
Yaman Zingal
BRİZA (GB) , b , 1999 , bred by Colin Bothway, by Pivotal (GB), out of Pharazini (GB), by Pharly (FR) (see 3. Sup. to v 3, p :
20)
2008 (Mar 22), b, c, CASH OR CRASH by Royal Abjar (USA)
Dicle Kimya Dep.Paz. N.Tar.ve Gıd.Ltd.Şrk
Died in 2008
BROKEN HEART , b , 1993 , bred by Davide Franco, by Kıngefe, out of Quadrille I (GB), by Blakeney (GB) (see v : 3, p :
28,309)
2008 (Apr 17), b, c, LEGION DHONNEUR by Bin Ajwaad (IRE)
Ali Taç Zerener
BROOKE BURKE , b , 2003 , bred by Mehmet Ferudun Ünal, by Private Tender (GB), out of Vefra, by Paco (see v : 3, p :
209)
2008 (Apr 06), b, c, ALZAFER by Kaplan (IRE)
Yalçın Şan
BUENA , ch , 1997 , bred by Özden Tapçalap, by Cock Robin (USA), out of Senem I, by Gerald Martin (IRE) (see 2. Sup. to v
3, p : 22)
2008 (May 16), b, c, ERCANINOĞLU by Shining Steel (GB)
19
Ahmet Korkmaz
Kısraklar - Broodmares
BURANO , b , 1995 , bred by Murat Karasu, by Knight Line Dancer (IRE), out of Güldem II, by Running Mill (GB) (see 3. Sup.
to v 3, p : 21)
2008 (Jan 28), b, c, GİTARİST by Horon
Kazım Yararel
BURCUKIZ , b , 2002 , bred by Hasan Özceyhan, by River Special (USA), out of Naki, by Ghathanfar (USA) (see v : 3, p :
138)
2008 (Apr 15), ch, f, HERO KIZ by Sea Hero (USA)
Hasan Özceyhan
BURCUM , ch , 1999 , bred by Fuat Kınıkoğlu V., by Al Murtajaz (USA), out of Tekrim, by Ezy Koter (GB) (see 3. Sup. to v 3,
p : 21)
2008 (Apr 10), b, f, MISS REBECCA by Babadayi (GB)
Ali Akdemir
BURÇİN II , b , 1991 , bred by Şahin Yıldırım, by Çukurova, out of Glossy I, by Maşallah I (see 3. Sup. to v 3, p : 21)
2008 (Mar 04), b, c, MİRAS by Kurtaran (IRE)
Semra Yıldırım
BURKA , b , 2001 , bred by Serdal Adalı, by Thyphonıc Rısıng, out of Allegranza (GB), by Bustino (GB) (see 3. Sup. to v 3, p :
21)
2008 (Mar 21), b, f, DİCLE SULTAN by Grand Ekinoks
Serdal Adalı
BURLAHATUN , b , 1992 , bred by Odhan Baykara, by Maradit (IRE), out of Allegranza (GB), by Bustino (GB) (see 3. Sup. to
v 3, p : 21)
2008,f,dead, by Bin Ajwaad (IRE)
BURUKGIRL , ch , 2003 , bred by Ömer Halim Aydın, by Lear Spear (USA), out of Lalandria (FR), by Highest Honor (FR)
(see 2. Sup. to v 3, p : 201)
2008 (May 19), b, f, AYMANAZ by Tayfun Başkan
Fuat Nihat Buruk
BUSACO RIDGE (IRE) , b , 2002 , bred by John Connolly , by Night Shift (USA), out of Harry's Irish Rose (USA), by Sir
Harry Lewis (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 21)
2008 (May 06), b, f, LÜTFİYE by Perfect Storm
Necati Demirkol
BUSE , gr , 1994 , bred by Fatma Tutumlu Şanslı, by Gerald Martin (IRE), out of Sun Empress (IRE), by Young Emperor (GB)
(see 3. Sup. to v 3, p : 21)
2008 (Apr 01), gr, f, KUMARİ by Sri Pekan (USA)
Fatma Tutumlu Şanslı
BUSECİK (GB) , b , 1997 , bred by E. V. L. Cowans, by Anshan (GB), out of Lady Lorelei (GB), by Derring-Do (GB) (see 2.
Sup. to v 3, p : 23)
2008,c,dead, by Sri Pekan (USA)
BUSEM , b , 1997 , bred by Mahmut Ali Toz, by Hoy (GB), out of Baby Gırl, by Uğurtay (see 3. Sup. to v 3, p : 21)
2008 (Mar 20), b, c, MADEN EFESİ by Maldıya
Doğan Çiçek
BUSİ , b , 2004 , bred by Ekrem Beşerler, by Mujtahid (USA), out of Lapu Lapu, by Private Tender (GB) (see 1. Sup. to v 3, p :
98)
2008 (Jan 27), b, f, GÜZGÜNEŞİM by Sea Hero (USA)
Ayşe Kundakçı
20
Kısraklar - Broodmares
BÜŞRA , ch , 1997 , bred by Şemsettin Koray Ünalır, by My Volga Boatman (USA), out of Taırona, by Karayel (see 3. Sup. to v
3, p : 21)
2008,dead foal, by Hot Jazz
BÜYÜK AŞKIM , b , 1999 , bred by Sadrettin R. G. Atığ, by Red Route (GB), out of Gold Hyperıon, by Pharly (FR) (see 2.
Sup. to v 3, p : 23)
2008 (Apr 23), ch, c, AŞKIMINOĞLU by Castello (IRE)
Mustafa Arslan
BÜYÜK ISTIRANCA , ch , 1990 , bred by İlyas Çokay, by Mummy's Game (GB), out of Expressly Yours (GB), by Bay
Express (IRE) (see 3. Sup. to v 3, p : 22)
2008 (May 20), b, f, JERIJE by Tos Dancer (IRE)
Çiçek Yılmaz
BY MY SIDE , ch , 2001 , bred by Sadullah Teoman, by Manila (USA), out of Stark Side (USA), by Graustark (USA) (see v : 3,
p : 189)
2008 (Mar 07), ch, f, CAVALE by Strike The Gold (USA)
Hasan Aksoy
BZİYA , b , 1999 , bred by Fethi Atan, by Manila (USA), out of Saafend (GB), by Sayf El Arab (USA) (see 3. Sup. to v 3, p :
22)
2008 (Apr 27), b, c, ÇELEKAN by Kaneko
Atan Yetiş.Ve Tarım A.Ş.
CALAMINO , b , 2001 , bred by Özdemir Atman Varisleri, by Mujtahid (USA), out of Calandra, by Castle Rising (GB) (see 2.
Sup. to v 3, p : 23)
2008,c,dead, by River Special (USA)
CALDERA , b , 1995 , bred by Esra Atman Özyiğit and Begüm Atman Karataş, by Knight Line Dancer (IRE), out of Calandra,
by Castle Rising (GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 22)
2008 (Mar 25), b, c, BEY YAMAN by Felek I
Beyhan Kibar
CALLAS , b , 1994 , bred by Ercan Ekenler, by Barbar, out of Baharkızı I, by Gap Of Dunloe (FR) (see 2. Sup. to v 3, p : 24)
2008 (Mar 12), b, f, ATEŞ SULTAN by Karabeyhan (GB)
İsmail Hakkı Ekincioğlu
CAN AYŞE , gr , 1998 , bred by Hasan Adalı, by Bachelor Party (IRE), out of Ayşem I, by Burçak (see 3. Sup. to v 3, p : 22)
2008,f,dead, by Bin Ajwaad (IRE)
CAN SELİN , b , 2003 , bred by Hakan Yücetürk, by Ocean Crest (USA), out of Muhktedir (GB), by Elmaamul (USA) (see v :
3, p : 135)
2008 (May 05), ch, c, YAKTI BENİ by Hot Jazz
Duran Peker
CANANTAY , b , 1999 , bred by Erdoğan Atay, by Süpertay, out of Kallasiya (IRE), by Busted (GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 22)
2008 (Mar 15), b, c, DANGEROUS STORM by Marlin (USA)
Akın Torunlu
CANDUŞ , b , 1998 , bred by M. Niyazi Polatyar, by Bachelor Party (IRE), out of Northern Ballerina (GB), by Dance In Time
(CAN) (see 2. Sup. to v 3, p : 24)
2008 (Feb 01), b, c, BABA YUSUF by Ocean Crest (USA)
Yusuf Ziya Yurtsever
21
Kısraklar - Broodmares
CANDY COVE (GB) , b , 1996 , bred by Stetchworth Park Stud Ltd., by Reprimand (GB), out of Sarah's Love (IRE), by
Caerleon (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 22)
2008 (Feb 28), b, f, BALÇİBİN by Strike The Gold (USA)
Nurbiye Gülerce
CAPE SIDE , b , 2000 , bred by Hakan Yücetürk, by Doyoun (IRE), out of Joyful Thought (GB), by Green Desert (USA) (see 2.
Sup. to v 3, p : 25)
2008, barren to Babadayi (GB)
Died in 2008
CARINIO , b , 1994 , bred by Ökkeş Sadık Necmettin Eliyeşil, by Cossack Guard (USA), out of Minika, by Karayel (see 2. Sup.
to v 3, p : 25)
2008 (Mar 07), ch, c, IGUODALA by Kavranhan
Ahmet Kavran
CARİYEM , b , 1998 , bred by İbrahim Ergun Çelikoğlu, by Bachelor Party (IRE), out of Secring (USA), by Secreto (USA) (see
2. Sup. to v 3, p : 25)
2008 (Mar 14), b, c, LION CAT by Commoner
Ramazan Demirkıran
CARLA , ch , 1996 , bred by Hasan Adalı, by Aristocrat (GB), out of Sabrina II, by Kılıçaslan (see 3. Sup. to v 3, p : 23)
2008 (Apr 10), b, c, KAFDAĞLI by Marlin (USA)
Özen Adalı
CARLY-B (IRE) , b , 1988 , bred by Knocklong House Stud, by Commanche Run (GB), out of Les Sylphides (FR), by Kashmir
(IRE) (see 3. Sup. to v 3, p : 23)
2008 (Jun 05), b, c, CARLYTO by Grand Ekinoks
Bahadır Gödek
CARMEN'S JOY (GB) , b , 1988 , bred by Hesmonds Stud Ltd., by Chief Singer (IRE), out of Bag Lady (GB), by Be My
Guest (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 23)
2008 (May 08), ch, f, STAR JOY by Royal Abjar (USA)
Mustafa Doruk Yılmaz
CARTEL , b , 2002 , bred by Nedim Kisbu, by Shining Steel (GB), out of Analisa (IRE), by Don't Forget Me (IRE) (see v : 3, p
: 8)
2008 (Feb 18), b, c, FIRE PAN by Vıctory Song
Şahin İpek
CASSATA , ch , 2001 , bred by Kemal Kurt, by Mountain Cat (USA), out of Champagne Barb (USA), by Gilded Time (USA)
(see 2. Sup. to v 3, p : 26)
2008 (Mar 15), ch, f, Fİ FENOMONİ by Unaccounted For (USA)
Kemal Kurt
CASSIOPEIA , b , 1999 , bred by Lale Atman and Zeynep Atman, by Pennine Walk (IRE), out of Calandra, by Castle Rising
(GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 31)
2008 (Mar 01), b, f, SAMPLE by My Relatıve
Nedim Kisbu
CASTAFIOR (FR) , ch , 1997 , bred by Ecurie Di Tullio, by Siam (USA), out of Agnes Lily (FR), by Raise A Cup (USA) (see
3. Sup. to v 3, p : 23)
2008 (Mar 30), ch, c, SIR WILLIAM by West By West (USA)
Nisso Benhason
CASTELLI MOTEL (USA) , b , 1995 , bred by Fares Farm, Inc, by Leo Castelli (USA), out of Sunrise Motel (USA), by Bates
Motel (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 24)
2008,c,dead, by Strike The Gold (USA)
22
Kısraklar - Broodmares
CAULRY RED (IRE) , b , 1998 , bred by Dr Karen Monica Sanderson, by Distinctly North (USA), out of Foreign Relation
(IRE), by Distant Relative (IRE) (see 3. Sup. to v 3, p : 24)
2008 (Feb 11), b, f, LUXURY by Luxor
Kamil Levent Kitapçı
CAVIAR AND CANDY (GB) , b , 1994 , bred by Darley Stud Management Co., by Soviet Star (USA), out of Blue Brocade
(GB), by Reform (GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 24)
2008 (Jan 08), b, c, CANIM EFE by Always A Classic (CAN)
Osman Ali Homurlu
CEHENNEM ATEŞİ , b , 2004 , bred by Davide Franco, by Spectrum (IRE), out of Trexenta (IRE), by Green Desert (USA)
(see 1. Sup. to v 3, p : 178)
2008 (Mar 31), b, f, BEDRUŞKA by Ajmera (GB)
Levent Demirgüreş
CEILIDH JIG (IRE) , b , 1999 , bred by Damien Dreeling and Eugene McCabe, by General Monash (USA), out of Ringawoody
(IRE), by Auction Ring (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 24)
2008 (Apr 03), b, f, BAKTAY by Perfect Storm
Mehmet Ziya Adalar
CELEBRATION (GB) , b , 1995 , bred by Tyrnest Stud, by Selkirk (USA), out of No Restraint (IRE), by Habitat (USA) (see 3.
Sup. to v 3, p : 24)
2008 (Apr 23), b, f, LADY ABC by Common Grounds (GB)
Önder Karadaş
CEMRE , b , 1995 , bred by İsmail Hadioğlu, by Holding Society (GB), out of Shilsila (GB), by Darshaan (GB) (see 2. Sup. to v
3, p : 27)
2008 (Jan 30), b, c, DEEP EXIT by Avangard (IRE)
İsmail Hadioğlu
CENAY , b , 2000 , bred by Özkan İşgüden, by Mujtahid (USA), out of Samtaş Stud, by Last Tycoon (IRE) (see 3. Sup. to v 3, p
: 24)
2008 (Apr 07), b, c, BEDİRHAN BEY by Bin Ajwaad (IRE)
Saygın Bedri Gider and Bülent Ekinci
CESSY , b , 1992 , bred by Özdemir Atman, by Castle Rising (GB), out of Highly Desirable (IRE), by High Top (IRE) (see 3.
Sup. to v 3, p : 24)
2008 (May 07), b, c, DARK KNIGHT by Bold Pılot
Begüm Atman Karataş
CEVİZ , b , 2002 , bred by Adem Erdölek, by Xaar (GB), out of L' Arita (FR), by Arazi (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 25)
2008 (Apr 07), b, f, LIGHTING GIRL by Bullmarket
Elmas Akkılıç
CHAMPAGNE'N ROSES (GB) , ch , 1990 , bred by Marques and Marchioness of Tavistock and Lord Howland , by Chief
Singer (IRE), out of Pushoff (USA), by Sauce Boat (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 33)
2008 (Jan 16), b, c, ŞİMŞEK MC COY by Tosçalı Ateşi
Dicle Kimya Dep.Paz. N.Tar.ve Gıd.Ltd.Şrk
Died in 2008
CHAMPAGNE BARB (USA) , b , 1995 , bred by Charles G. Middleton III, by Gilded Time (USA), out of Preppy Barb (USA),
by Blood Royal (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 25)
2008,f,dead, by Sri Pekan (USA)
CHANDRA , b , 2002 , bred by Özdemir Atman Varisleri, by Bold Pılot, out of Rahik (IRE), by Wassl (GB) (see v : 3, p : 160)
2008 (Mar 22), b, c, SHRUIKAN by Red Bishop (USA)
Begüm Atman Karataş
23
Kısraklar - Broodmares
CHANTAL , b , 2001 , bred by Onur Yetkin, by Danzig Connection (USA), out of Epic Story (GB), by Sillery (USA) (see 2.
Sup. to v 3, p : 27)
2008,slipped foal, by Sea Hero (USA)
CHARMING DREAM (IRE) , b , 1993 , bred by J. R. and A. Bell, by Nordico (USA), out of Bold And Brief (GB), by Bold
Lad (IRE) (see 2. Sup. to v 3, p : 27)
2008 (Apr 20), b, f, DISCOUNTENANCE by Bin Ajwaad (IRE)
Tuncay Kantarmacı and Sündüs Uslu
CHARMING NOBLE , b , 2000 , bred by Rahmi Uyal, by Barnato (USA), out of Charıta, by Electric (GB) (see v : 3, p : 37)
2008 (Apr 01), b, f, KAYMAÇİNA by Sri Pekan (USA)
Hüseyin Özcan and Talat Ekren
CHE SARA SARA (GB) , b , 1999 , bred by Keith Wills, by Reprimand (GB), out of Almadaniyah (GB), by Dunbeath (USA)
(see 2. Sup. to v 3, p : 28)
2008 (Jan 31), b, f, BİNAZIR by Ezy Koter (GB)
Ali Rıza Paksoy
CHEBBA , b , 1997 , bred by Aysel Birol, by Armanasco (IRE), out of Sirene, by Majestic Endeavour (CAN) (see 3. Sup. to v
3, p : 25)
2008 (Mar 15), b, c, ATLI ARMAĞAN by Bosporus (IRE)
Aysel Birol
CHEERY , ch , 1993 , bred by Enis Çıtak and Atilla Çıtak, by Golden Prınce, out of Halide Çavuş, by Karoo (GB) (see 3. Sup.
to v 3, p : 25)
2008 (Mar 24), b, c, AQUILA RAPAX by Eagle Eyed (USA)
Ahmet Cavat Heper
CHERRY'S (IRE) , b , 1999 , bred by Dr Dean Harron, by College Chapel (GB), out of Curie Abu (IRE), by Crofter (USA)
(see 3. Sup. to v 3, p : 25)
2008 (Jan 21), ch, c, İNANDIKLI by Dinyeper (GB)
Hasan Şer
Died in 2008
CHESNUT CRACKER (GB) , ch , 2000 , bred by B. J. And Mrs Crangle foaled in GB and imported from U.K. in 2008, ( see
GSB v : 44, p : 2769 ), by Compton Place (GB), out of Triple Tricks (IRE), by Royal Academy (USA)
2008 (Mar 22), ch, c, LAST GLADIATOR by Singspiel (IRE)
Zuhal Yıldırım
CHIARA , b , 1994 , bred by Özdemir Atman, by Castle Rising (GB), out of Highly Desirable (IRE), by High Top (IRE) (see 2.
Sup. to v 3, p : 28)
2008 (Jan 19), b, f, by Bin Ajwaad (IRE)
Fatih Özgen
CIMAISE (FR) , ch , 2001 , bred by William Trichter, by Bering (GB), out of Spectre (USA), by St Jovite (USA) (see 3. Sup. to
v 3, p : 26)
2008 (Mar 22), ch, f, QUEEN OF EAGLES by Marlin (USA)
Serdal Adalı
CINNABAR , gr , 1999 , bred by Özdemir Atman, by Karapolat, out of Vınıtha, by Wouter Raaphorst (HOL) (see v : 2, p : 138)
2008 (May 08), b, f, ACARKIZI by Abrek
Mustafa Açar
CITY BANK , b , 1993 , bred by Semiral Bilbaşar, by Barbar, out of Fes City (IRE), by Caerleon (USA) (see 3. Sup. to v 3, p :
26)
2008 (Mar 22), b, f, GÜLEN GELİN by Perfect Storm
Zahit Demirkan
24
Kısraklar - Broodmares
CİLERİ , b , 2002 , bred by Ömer Halim Aydın, by Red Bishop (USA), out of Hayelah (GB), by Polish Precedent (USA) (see 2.
Sup. to v 3, p : 29)
2008 (Feb 15), b, c, ANGRY NANE by Always A Classic (CAN)
Cansel Ünbay
CİMBUL , b , 2001 , bred by Ahmet Yücel Birol, by Cim Bom Bom (IRE), out of Tombul, by Simge (see 1. Sup. to v 3, p : 36)
2008 (Feb 09), b, f, CİMKA by Kaneko
Ali Muhittin Dinçsoy
CİMCİME , b , 1993 , bred by İbrahim Ergun Çelikoğlu, by Private Tender (GB), out of Sun Rıse I, by Castle Rising (GB) (see
3. Sup. to v 3, p : 26)
2008 (Mar 20), b, f, SAKALINE by Luxor
Nebil Doğaner
Died in 2008
CİNNUR , b , 1996 , bred by Ahmet Yücel Birol, by Gene Kelly (IRE), out of Nur I, by Vidar (see 3. Sup. to v 3, p : 26)
2008 (Apr 09), b, c, SEVİNDİK by West By West (USA)
Ahmet Yücel Birol
CLEOPATRA , gr , 1986 , bred by Sencer Doğruyol, by Petong (GB), out of Mummy's Darling (GB), by Mummy's Pet (GB)
(see 3. Sup. to v 3, p : 26)
2008 (Mar 25), gr, c, SO SORRY by My Relatıve
Nedim Kisbu
COLLEDGE LEADER (USA) , ch , 1994 , bred by A. Brancato And Pat Sengupta, by Sheikh Albadou (GB), out of La
Rouquine (GB), by Silly Season (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 27)
2008 (Apr 02), b, c, BURGAZ by Ajmera (GB)
Fatih Kesebir
COLOR OF NIGHT , b , 2000 , bred by Muzaffer Çevirici, by My Volga Boatman (USA), out of Toure Kunda, by Dersim (see
3. Sup. to v 3, p : 27)
2008 (Jan 15), b, c, FANTO GIRO by Eagle Eyed (USA)
Muzaffer Çevirici
COME ALONE , b , 2001 , bred by Kemal Kurt, by Always A Classic (CAN), out of Tease (USA), by Clever Trick (USA) (see
3. Sup. to v 3, p : 27)
2008 (May 24), ch, c, LITTLE CAT by West By West (USA)
Kemal Kurt
COMMITTAL (USA) , b , 1991 , bred by Hickory Tree Farm Inc, by Chief's Crown (USA), out of Wooing (USA), by Stage
Door Johnny (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 27)
2008 (Apr 14), b, c, STEP BY STEP by Mountain Cat (USA)
Serdal Adalı
CONCORDIA (HUN) , b , 1996 , bred by Enyingi Agrar Rt. Gestüt Saripuszta Urgarn, by Law Society (USA), out of Cetli
(HUN), by Days At Sea (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 27)
2008,c,dead, by Strike The Gold (USA)
CONDOR , b , 2001 , bred by Metin Uylaş, by Orpen (USA), out of Garbagna (IRE), by Grand Lodge (USA) (see 3. Sup. to v 3,
p : 27)
2008 (Apr 25), ch, f, SURUÇ SESİ by Amed Firtinasi (IRE)
Adnan Salman
CONTRARY (USA) , b , 1993 , bred by Darley Stud Management Co., by Hansel (USA), out of Wayward Lass (USA), by Hail
The Pirates (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 27)
2008 (Jan 23), ch, c, MALI BOY by Ocean Crest (USA)
Ömer Halim Aydın
25
Kısraklar - Broodmares
CORDOBA , b , 1999 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Red Route (GB), out of Qui Suis Je (IRE), by Pennine Walk (IRE) (see
3. Sup. to v 3, p : 27)
2008 (Feb 16), b, c, METİNİNOĞLU by West By West (USA)
Enver Erdoğan
CORNELIA , ch , 2001 , bred by Ömer Halim Aydın, by With Approval (CAN), out of Alibi Pride (USA), by Woodman (USA)
(see 3. Sup. to v 3, p : 27)
2008 (Feb 02), b, f, BOZONA by Mountain Cat (USA)
Ömer Halim Aydın
COŞKUNCA , b , 2004 , bred by Haldun Coşkun and Osman Hakan Coşkun, by Sea Hero (USA), out of Tender Joy, by Private
Tender (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 173)
2008 (Mar 16), b, f, BULGAS by İrlandali (IRE)
Haldun Coşkun
COŞTURAN (IRE) , b , 2000 , bred by St Simon Foundation and Mrs Virginia Payson, by Idris (IRE), out of Silver Stream
(USA), by Silver Hawk (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 28)
2008,slipped foal, by İsmethan
COUT CONTACT (USA) , b , 1993 , bred by Janus Bloodstock Inc., by Septieme Ciel (USA), out of Company (USA), by
Nureyev (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 28)
2008 (Mar 13), b, c, FIDELTUS by West By West (USA)
Derviş Meral
CREME CARAMEL , ch , 1999 , bred by Sami Uluçay, by Barnato (USA), out of Güzelce, by Baba Seyfi (see 2. Sup. to v 3, p
: 31)
2008 (Feb 18), ch, f, RİZİKO by Mr Nobel
Haluk Gülkaynak
CRESCENT , b , 1998 , bred by Rasim Başgül, by Fasht Eldebl (GB), out of Clıver Gırl, by Bairn (USA) (see 1. Sup. to v 3, p :
38)
2008,early abortion, by Sea Hero (USA)
CRUELLA , b , 2000 , bred by Hatice Somtürk, by Distant Relative (IRE), out of Generatıon, by Aristocrat (GB) (see 3. Sup. to
v 3, p : 28)
2008 (Mar 03), b, f, PIETRA QUEX by Perfect Storm
Hatice Somtürk
CRYPTO SLEW (USA) , b , 1996 , bred by Wisteria Farm Ltd., by Cryptoclearance (USA), out of Orbiting Slew (USA), by
Tsunami Slew (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 28)
2008 (Apr 02), b, f, FORECAST by Avangard (IRE)
Yusuf Kaner
CÜCEN , ch , 2001 , bred by Mehmet Kurt, by The Best, out of French Heiress (GB), by Caerleon (USA) (see 2. Sup. to v 3, p :
31)
2008,c,dead, by Yavuz Star
CYCLONE , ch , 2002 , bred by Soner Sökmen, by Soviet Star (USA), out of Classic Affair (USA), by Trempolino (USA) (see
3. Sup. to v 3, p : 28)
2008 (Mar 30), ch, f, GURURNAZ by Lachyn
Emine Örkün
ÇALGÜZELİ , b , 2002 , bred by Mehmet Anuş Sel, by Woodchat (USA), out of Dear Elıte, by Young Elite (GB) (see v : 3, p :
47)
2008 (Mar 19), b, c, BAHACANBEY by Barbar
Salim Güneş
26
Kısraklar - Broodmares
ÇAMTEPE GÜZELİ , ch , 2001 , bred by İsmail Hakkı Ekincioğlu, by Cartekıtt, out of Callas, by Barbar (see 2. Sup. to v 3, p :
31)
2008 (Apr 10), b, c, EMİR ROYAL by Nursultan
İsmail Hakkı Ekincioğlu
ÇATAL KARAM , b , 1999 , bred by Şükrü Kendirli, by Han-Bakü, out of Red Even, by Lockton (GB) (see v : 2, p : 109)
2008 (Apr 30), b, f, by Tokmak
Mehmet Can Gündüz
ÇAYKARALI , b , 1990 , bred by Hüseyin Cevahiroğlu, by Arslan, out of Nurtanesi, by Fıre Work (see 3. Sup. to v 3, p : 29)
2008 (Mar 25), b, c, MÜLAYİM by Dream Catcher
İsmail Kılınçal
ÇEKESTAR , ch , 2002 , bred by Mehmet Çeke, by Royal Abjar (USA), out of Blou Star, by Chıco (see v : 3, p : 26)
2008 (Apr 08), ch, f, KIZIM CANA by Mr Nobel
Mehmet Fikret Vilken and Mehmet Çeke
ÇELİKFERDANE , b , 2003 , bred by Ferdane Çelik, by Desert Style (IRE), out of Lake Flyer (USA), by Lomond (USA) (see
v : 3, p : 110)
2008 (Mar 10), b, f, BADARİ by Çelikmete
Ferdane Çelik
ÇELİKKIZ , b , 2003 , bred by Mehmet Çelik, by Fantastic Fellow (USA), out of Ladyisa Genius (USA), by Beau Genius
(USA) (see v : 3, p : 110)
2008 (Mar 09), b, f, ASSAR by Çelikmete
Mehmet Çelik
ÇILGIN BEBEK , b , 1999 , bred by Bekir Sıtkı Erkut, by Barnato (USA), out of Lara ı, by Eastern Star (see 3. Sup. to v 3, p :
29)
2008,slipped foal, by Avşaroğlu
ÇIT ÇIT , ch , 1996 , bred by Abdülkadir Özhancı, by Golden Prınce, out of Lena, by Çukurova (see 3. Sup. to v 3, p : 29)
2008 (Feb 18), b, f, BALIM SULTAN by Velociraptor (GB)
Abdülkadir Özhancı
ÇİÇEKLERİN DANSI (IRE) , b , 1999 , bred by Thomas C. Kerr, by Dolphin Street (FR), out of Shermaya (FR), by Shardari
(IRE) (see 3. Sup. to v 3, p : 29)
2008 (Mar 18), b, f, ÇİÇEKLERİN KIZI by Unaccounted For (USA)
Erol İşeri
ÇİFTÖZ , b , 2000 , bred by Necdet Topuz, by Sarisaka (GB), out of Mabuhay I, by My Volga Boatman (USA) (see 2. Sup. to v
3, p : 32)
2008 (Mar 19), b, c, ERHANYO by Flying Boy (IRE)
Necdet Topuz
ÇİKASKONDİKAS , b , 1994 , bred by Ahmet Cemal Kura, by Little Guest (USA), out of Diliyeşil, by Karayel (see 3. Sup. to
v 3, p : 29)
2008 (Mar 27), b, c, CANEKO by Kaneko
Ziya Şemenoğlu
ÇOKŞEKER , b , 1994 , bred by Edip Çizmeci, by Hoy (GB), out of Lavınıa I, by Calaboose (GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 29)
2008 (Jan 31), b, c, LOCAL HERO by Eagle Eyed (USA)
Edip Çizmeci
ÇÖL DİKENİ , ch , 1996 , bred by Mehmet Kurt, by The Best, out of Sketching (IRE), by Kris (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 32)
2008 (Apr 01), b, c, BARIŞIN OĞLU by Dark Moon
Memet Arslan
27
Kısraklar - Broodmares
ÇUPÇİK , b , 1997 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Ezzoud (IRE), out of Qui Suis Je (IRE), by Pennine Walk (IRE) (see 3.
Sup. to v 3, p : 29)
2008 (Feb 24), b, f, PAPARA by Mountain Cat (USA)
Fevzi Derya Beşikçi
D'ARTIMILLION , b , 2001 , bred by İlyas Çokay, by Robellino (USA), out of Fairy Feet (GB), by Sadler's Wells (USA) (see
3. Sup. to v 3, p : 29)
2008 (Jan 05), b, c, ASKFORMILLION by Asakir (GB)
Hami Yavaş
DADY'S DARLING , b , 1994 , bred by Serap Tokdemir, by Rolls Royce (GB), out of Mummy's Darling (GB), by Mummy's
Pet (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 33)
2008, barren to Castello (IRE)
DALAMALI , b , 1998 , bred by Erdoğan Atay, by Palace Pageant (USA), out of Aydıntay, by Eastern Star (see 3. Sup. to v 3, p
: 30)
2008 (Apr 12), b, c, PRODOM by Fantastic Fellow (USA)
Erdoğan Atay
DAMASSERIE (IRE) , b , 2000 , bred by Illuminatus Investments foaled in IRE and imported from FR in 2007, ( see GSB v : 44,
p : 676 ), by Be My Guest (USA), out of Derena (FR), by Crystal Palace (FR)
2008 (Mar 30), b, c, DETTORI by Vettori (IRE)
Fehamet Şeker
DANCE OF DESTINY , b , 2000 , bred by İsmail Arif Kızılkaya, by Bahhare (USA), out of Celebration (GB), by Selkirk
(USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 30)
2008 (Mar 24), b, f, NEAR HISTORY by Sır Ivy
Mehmet Selim Baybaşin
DANCE ON AIR (IRE) , ch , 2000 , bred by Ali Saeed, by Lion Cavern (USA), out of New Sayyedati (USA), by Shadeed
(USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 30)
2008 (Feb 27), b, c, FREEZING RAIN by Bin Ajwaad (IRE)
Turhan Çakar
DANCE SCHOOL (GB) , b , 2003 , bred by Hesmonds Stud Ltd. foaled in GB and imported from U.K. in 2008, ( see GSB v :
45, p : 331 ), by Zafonic (USA), out of Dust Dancer (GB), by Suave Dancer (USA)
2008 (Feb 05), b, f, LA SANTA ROJA by Medicean (GB)
Dicle Kimya Dep.Paz. N.Tar.ve Gıd.Ltd.Şrk
DANCING DIAMONDS (GB) , b , 2003 , bred by Darley foaled in GB and imported from U.K. in 2008, ( see GSB v : 45, p :
56 ), by Agnes World (USA), out of Aquaba (USA), by Damascus (USA)
2008 (Apr 24), b, c, WESTERN DIAMOND by Gone West (USA)
Vefa İbrahim Aracı
DANCING MASTER , ch , 2004 , bred by İsmail Hadioğlu, by Royal Abjar (USA), out of Balikçil (GB), by Never So Bold
(IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 16)
2008 (Mar 04), ch, c, TROJEN HORSE by Avangard (IRE)
Hasan Aksoy
DANEHILL FLAME (IRE) , b , 1995 , bred by John F. Tuthill and Mrs A. and Whitehead , by Danehill (USA), out of Hillbrow
(GB), by Swing Easy (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 30)
2008 (Jan 10), b, f, DANEHILL KIZ by Marlin (USA)
Orhan Bekmezci
DANEHILLMARK (IRE) , b , 1998 , bred by Bernard Cooke, by Danehill (USA), out of Tendermark (GB), by Prince
Tenderfoot (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 30)
2008 (Jan 15), ch, c, DANEHILLS SON by Medya
Burhan Dalgıç
28
Kısraklar - Broodmares
DANGEROUS MATTER (IRE) , b , 1999 , bred by J. Mahon foaled in IRE and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v : 44,
p : 268 ), by Desert Style (IRE), out of Betty Kenwood (GB), by Dominion (GB)
2008, barren to Kadim Dost (GB)
DANSÇI , b , 1996 , bred by Sami Uluçay, by Private Tender (GB), out of İrem, by Gerald Martin (IRE) (see 3. Sup. to v 3, p :
30)
2008 (May 05), ch, f, LADY GOOD by Manila (USA)
Ahmet Firuzhan Kanatlı
DANZIG'S MISTRESS (USA) , ch , 1991 , bred by Runnymede FarmInc.& Mrs. Mary Lu K. Noonan, by Danzig Connection
(USA), out of Secret Message (USA), by Secretariat (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 31)
2008 (May 03), ch, c, ÇELEŞAV by Bosporus (IRE)
Atan Yetiş.Ve Tarım A.Ş.
DAPHNE'S LOVE , b , 2003 , bred by Yavuz Gülerce, by Mountain Cat (USA), out of Candy Cove (GB), by Reprimand (GB)
(see v : 3, p : 33)
2008 (Apr 03), gr, f, SÜYÜMLÜ by Caş (IRE)
Nurbiye Gülerce
DARIA , b , 2003 , bred by Merih Taşbek, by Sri Pekan (USA), out of Archway Belle (IRE), by Archway (IRE) (see v : 3, p :
10)
2008 (Mar 01), b, c, ROCK ME AMADEUS by Rakan (USA)
Merih Taşbek
DARKER , b , 2000 , bred by Orhan Bekmezci, by Distant Relative (IRE), out of Arista, by Aristocrat (GB) (see 3. Sup. to v 3,
p : 31)
2008 (Jan 23), b, c, DARK MAN by Asakir (GB)
Hüsnü Ahmet Giz and E. Ümran Giz
DARNAY STAR , b , 1999 , bred by Yakup Demir Tokdemir, by Darnay (GB), out of Birdhill (IRE), by Petorius (IRE) (see 2.
Sup. to v 3, p : 34)
2008 (Mar 18), b, c, KINGSTON by Kizilderili (USA)
Hülya Ata
DASDASIN (IRE) , b , 1998 , bred by P. C. Green, by Doyoun (IRE), out of Dream Of Jenny (IRE), by Caerleon (USA) (see 3.
Sup. to v 3, p : 31)
2008 (Feb 01), b, f, ALTINBERK by Maynatay
Burhanettin Şen
DATA , ch , 1997 , bred by Çetin Hüsnü Demirman, by Barnato (USA), out of Jammıng Sessıons, by Oğlu (see 3. Sup. to v 3, p
: 31)
2008 (Feb 29), ch, f, MISS INCREDIBLE by Kaplan (IRE)
Nazan Tuncar
DAY DREAMING (GB) , b , 1995 , bred by John Warner, by Efisio (GB), out of Fade (GB), by Persepolis (FR) (see 3. Sup. to
v 3, p : 31)
2008 (Apr 13), b, f, AVLANDO by Mountain Cat (USA)
Gina Alkaş
DAYTONA , b , 2001 , bred by Ali Burak Konuk, by Doyoun (IRE), out of Şule , by Eastern Star (see 2. Sup. to v 3, p : 35)
2008 (Feb 19), b, c, IRON MOON by Sun Music (IRE)
Ayşegül Konuk
DAZZLİNG , b , 1996 , bred by Yavuz Gülerce, by All That Jazz, out of Key Wind (IRE), by On Your Mark II (USA) (see v :
3, p : 47)
2008, no return to Fantastic Fellow (USA)
29
Kısraklar - Broodmares
DEAR ELITE , b , 1993 , bred by Davide Franco, by Young Elite (GB), out of Alydear (USA), by Alydar (USA) (see 3. Sup. to
v 3, p : 32)
2008 (Apr 15), b, c, ŞİRİN BEY by Ajmera (GB)
Davide Franco
DEAR PERSON (GB) , b , 1989 , bred by Chippenham Lodge Stud, by Rainbow Quest (USA), out of Western Star (GB), by
Alcide (GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 32)
2008 (May 16), b, f, COCK SURE by Bullmarket
Tayral Tutumlu
DECOY , ch , 1999 , bred by Mehmet Necdet Narin, by Detenator, out of Gaye, by Yemken (GB) (see v : 2, p : 48)
2008 (Jul 01), ch, c, SUGARROCK by Money Maker
Mehmet Necdet Narin
DEEP SEA , b , 2000 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Distant Relative (IRE), out of Lovely Louisa (IRE), by Be My
Guest (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 32)
2008 (Jan 20), b, c, DEEP FOREST by Mountain Cat (USA)
Nişan Arek Kuyumciyan
DEER HUNTER , b , 1999 , bred by Selçuk San, by Langfuhr (USA), out of Lotabennit (USA), by Crafty Prospector (USA)
(see 3. Sup. to v 3, p : 32)
2008 (Feb 28), b, c, BABA TAHİR by Natıve Procıda
Demirhan Yılmaz
DEFNE SU , b , 2000 , bred by Süleyman Bülent Karabağlı, by Fısherman, out of Özgülhanım, by My Volga Boatman (USA)
(see 3. Sup. to v 3, p : 32)
2008, barren to İrlandali (IRE)
DELLA VICTORIA (USA) , b , 2000 , bred by Cashmark Farms Inc foaled in USA and imported from FR in 2007, (see AM.SB
Electronic ), by Tale Of The Cat (USA), out of Ivory Lane (USA), by Sir Ivor (USA)
2008 (Mar 21), b, f, GOSSIP GIRL by Revoque (IRE)
Fehamet Şeker
DELTA QUEEN , b , 1994 , bred by Fatih Türeray, by Ghathanfar (USA), out of Altınbaş, by Karayel (see 3. Sup. to v 3, p :
32)
2008 (Mar 01), b, c, VALDEREMA by Kaneko
Yelda Türeray
DELUGE (GB) , ch , 1996 , bred by Juddmonte Farms , by Rainbow Quest (USA), out of Discomatic (USA), by Roberto (USA)
(see 3. Sup. to v 3, p : 32)
2008,f,dead, by Asakir (GB)
DENNURE , ch , 1999 , bred by Yakup Demir Tokdemir, by Aristocrat (GB), out of Ishtar, by Armanasco (IRE) (see 2. Sup. to
v 3, p : 36)
2008 (Apr 23), b, c, KING ABC by Attila
Önder Karadaş
DESERT ROSE (FR) , b , 1999 , bred by Ewar Stud Farm, by Homme De Loi (IRE), out of Emily Allan (IRE), by Shirley
Heights (GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 33)
2008,dead foal, by İsmethan
DEVLETANA , ch , 2002 , bred by Cahit Yurtoğlu, by Barnato (USA), out of Akdeniz Rüzgarı, by İmamoğlu (see v : 3, p : 3)
2008 (Feb 26), ch, c, UĞURTINAZ by Strike The Gold (USA)
Cahit Yurtoğlu
Died in 2008
30
Kısraklar - Broodmares
DIANTHE , gr , 2001 , bred by Umur Tamer, by Baryshnikov (AUS), out of Kalinikta (GER), by Konigsstuhl (GER) (see 3.
Sup. to v 3, p : 33)
2008 (Apr 14), gr, f, KIRIM GIRL by Red Bishop (USA)
Mustafa Dinçal
Died in 2008
DIMPLE , b , 2001 , bred by Mustafa Molu, by Groom Dancer (USA), out of Alaraby (IRE), by Caerleon (USA) (see 2. Sup. to
v 3, p : 37)
2008 (Jan 07), b, c, HIGH LIGHT by Desert Sound (IRE)
Mustafa Molu
DISKO BAY (IRE) , b , 2000 , bred by Mrs Clodagh McStay, by Charnwood Forest (IRE), out of Mermaid Beach (GB), by
Slew O'gold (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 33)
2008,f,dead, by Velociraptor (GB)
DISPARA , b , 2000 , bred by Ahmet Aksencer, by Desert Style (IRE), out of Camden Rye (IRE), by Camden Town (GB) (see
1. Sup. to v 3, p : 45)
2008 (Feb 26), b, c, MADENDAĞI by Tayfun Başkan
Fuat Nihat Buruk
DISTANT DESIRE , b , 2002 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Distant Relative (IRE), out of Serdesire (GB), by Shalford
(IRE) (see v : 3, p : 178)
2008 (Feb 23), b, c, ALAF by Always A Classic (CAN)
Ömer Uslu
DISTANT MUSIC , b , 2000 , bred by Berrin Gedik, by Distant Relative (IRE), out of La Samba, by Villeroy I (FR) (see 3.
Sup. to v 3, p : 33)
2008 (Feb 25), ch, f, DJINGEL BELL by Galetto (FR)
Berrin Gedik
DISTINCTLYFOSTER'S (IRE) , b , 1993 , bred by Eddie Fitzpatrick, by Distinctly North (USA), out of Amata (USA), by
Nodouble (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 33)
2008, barren to Strike The Gold (USA)
DİJAN , b , 2001 , bred by Sadettin Atığ, by Lagunas (GB), out of Omnita (GER), by Lomitas (GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 34)
2008 (Feb 21), b, f, PAKI PUKI by Toyota I
Bedri Balkar Balkaroğlu
DİLAHANIM , b , 1998 , bred by Hüseyin Tarık Erman, by Red Route (GB), out of Nadide I, by Kılıçaslan (see 3. Sup. to v 3,
p : 34)
2008 (Feb 15), b, c, ELEK DAĞ by Dinyeper (GB)
Davut Yıldırım
DİLAN , gr , 1999 , bred by Ahmet Cemal Kura, by Abrek, out of Diliyeşil, by Karayel (see v : 2, p : 35)
2008,early abortion, by Castello (IRE)
DİLARA , b , 2003 , bred by Orhan Tanatar, by Desert Style (IRE), out of Resume (IRE), by Lahib (USA) (see v : 3, p : 163)
2008 (Mar 03), b, f, DANCE OF FIRE by Red Bishop (USA)
Orhan Tanatar
DİLEM , b , 2002 , bred by Naci Yücel Köylü, by Sea Hero (USA), out of Excuseme, by Arslan (see 3. Sup. to v 3, p : 34)
2008 (Apr 19), b, c, DARK SIDE by Mountain Cat (USA)
Cengiz Pamuk
31
Kısraklar - Broodmares
DİLOŞ , gr , 1996 , bred by Ömer Tümay, by George Thomas, out of Ak-Akçe, by Adonijah (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 38)
2008 (Jan 26), gr, f, ZEYNOKIZ by Alderado
Haluk Eron
DİNEMİS , ch , 2003 , bred by Erden Katipoğlu, by River Special (USA), out of Christmas Flake (GB), by Absalom (GB) (see v
: 3, p : 38)
2008 (Mar 25), b, c, CAPTAIN KING by Bin Ajwaad (IRE)
Mustafa Memik
DİSTARDİ , b , 2001 , bred by Turhan Türeray, by Buskashı, out of Pınarcık I, by Kılıçaslan (see 3. Sup. to v 3, p : 34)
2008 (Apr 30), b, f, BEAUTIFUL GIRL by Last Son
Hacı Mehmet Karakoç
DO YOU KNOW WHO , ch , 2001 , bred by Burhan Sölpük, by Ocean Crest (USA), out of Biliyormusunuz Kim, by Vidar (see
v : 3, p : 24)
2008 (Mar 26), b, c, GÖKÇE KANAT by Centaur (GB)
İbrahim Özdoğan
DOLABELLA (GB) , b , 1999 , bred by S. R. Hope , by College Chapel (GB), out of Lady Of Shalott (GB), by Kings Lake
(USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 34)
2008 (May 19), b, f, SEBUŞHANIM by Kizilderili (USA)
Hasan Işkın and Hüseyin Işkın
DOLİ , b , 2001 , bred by İlyas İlbey, by Doyoun (IRE), out of Limanda (IRE), by Astronef (IRE) (see 3. Sup. to v 3, p : 34)
2008 (Apr 01), b, c, SOYTARI by Zorbaz (USA)
Yasemin İlbey
DOMİNANT , b , 2001 , bred by Ahmet Yücel Birol, by Manila (USA), out of Huysuz Donna, by Armanasco (IRE) (see 3. Sup.
to v 3, p : 34)
2008 (Jan 29), ch, c, DUMAN ALİ by Unaccounted For (USA)
Ahmet Yücel Birol
DONNA GRAZIA (GB) , ch , 1995 , bred by Mrs John Trotter, by Sharpo (GB), out of Little Change (GB), by Grundy (IRE)
(see 3. Sup. to v 3, p : 34)
2008 (Jan 24), ch, f, STELLA GOLD by Strike The Gold (USA)
Koray Güç
DONNA TRIONFO (IRE) , ch , 1998 , bred by T. Connolly, by Prince Of Birds (USA), out of Fantasise (FR), by General
Assembly (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 34)
2008 (Apr 07), ch, c, DEAR SUN by Royal Abjar (USA)
Yasemin Nur Oktay
DOOZE (IRE) , b , 1995 , bred by Ronnie Boland, by Marju (IRE), out of Angelus Chimes (GB), by Northfields (USA) (see v :
3, p : 52)
2008 (Mar 13), ch, f, REBELS DAUGHTER by Bizim Ayancikli (IRE)
Oktay Serici
DORASAURA (IRE) , ch , 2000 , bred by Barronstown Stud and Orpendale, by Muhtarram (USA), out of Taroob (IRE), by
Roberto (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 34)
2008 (Apr 25), b, c, DEDEM KARA by Bin Ajwaad (IRE)
Erhan Kum
DORINDA , b , 2002 , bred by Ömer Halim Aydın, by Sri Pekan (USA), out of Fine Quill (GB), by Unfuwain (USA) (see v : 3,
p : 64)
2008 (Mar 23), ch, f, GRİMASA by Ocean Crest (USA)
Ömer Halim Aydın
32
Kısraklar - Broodmares
DOST , ch , 2004 , bred by İsmail Hadioğlu, by Bizim Ayancikli (IRE), out of Reckless (GB), by Mystiko (USA) (see 1. Sup. to
v 3, p : 139)
2008 (Jan 21), ch, f, BÜŞRACAN by Lachyn
Muaz Ergezen and Ayhan Durgun
DOUBLE CREAM (GB) , ch , 1999 , bred by Lostford Manor Stud, by Classic Cliche (IRE), out of Blessed Lass (HOL), by
Good Times (ITY) (see 3. Sup. to v 3, p : 35)
2008 (Mar 25), ch, f, RICH AND PRETTY by Orta Asya
Fatine Özsoy
DOUBLE UP , b , 1999 , bred by Mehmet Selim Baybaşin, by Shining Steel (GB), out of Selenim, by Barnato (USA) (see 2.
Sup. to v 3, p : 39)
2008 (Jan 20), ch, c, ELEMENTARY WIN by Sır Ivy
Mehmet Selim Baybaşin
DR BOOBY (IRE) , b , 1998 , bred by T. Stack, Caradale and Churchtown House Stud, by Bluebird (USA), out of Chellita
(IRE), by Habitat (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 35)
2008 (Mar 19), b, f, BELVEDERE by Ajmera (GB)
Demirhan Yılmaz
DRAMA GÜZELİ (IRE) , b , 1999 , bred by Pat Beirne, by College Chapel (GB), out of Skip The Nonsense (IRE), by Astronef
(IRE) (see 2. Sup. to v 3, p : 39)
2008 (Mar 23), b, f, TORUNUM BEYZA by Sea Hero (USA)
Mehmet Gündüz Dramalı
DRAMATIC SCENES (GB) , b , 1996 , bred by Mrs A. Plummer, by Deploy (GB), out of Dramatic Mood (GB), by Jalmood
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 39)
2008 (Feb 27), b, f, KİBİR by Unaccounted For (USA)
Garip Özsancak
DREAM CAT , b , 2001 , bred by Süleyman Selman Taşbek, by Mountain Cat (USA), out of Evanna's Pride (IRE), by Main
Reef (GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 35)
2008 (Feb 22), b, f, ROULETTE by Rakan (USA)
Süleyman Selman Taşbek
DREAM KEEPER (IRE) , b , 2001 , bred by George F. Keogh foaled in IRE and imported from U.K. in 2001, ( see GSB v : 45 ),
by Cape Cross (IRE), out of Collage (GB), by Ela-Mana-Mou (IRE)
2008 (Mar 16), b, f, MELANCHOLY by Mountain Cat (USA)
Mehmet Ziya Adalar
DUBAI PEARL , b , 2003 , bred by Şerafettin Gedik, by Doyoun (IRE), out of Vıkontes, by Aristocrat (GB) (see v : 3, p : 211)
2008 (Feb 27), b, c, GREEN DAGGER by Green Gönen
Şerafettin Gedik
DUFFY DUCK , b , 2003 , bred by Kazanfer Yavuz, by Sherıff, out of Sunny Funy, by Civan (see v : 3, p : 191)
2008 (Apr 05), b, c, ÖZMER by Barbar
İbrahim Meral
DUOMO , b , 2001 , bred by Mustafa Cesurlar and Kenan Cevat Doysal, by Doyoun (IRE), out of North Wınd, by Night Shift
(USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 35)
2008 (Mar 05), b, c, STROMBOLI by Royal Abjar (USA)
Francesco Sponza
DURHAM DANCER (GB) , b , 1996 , bred by Whitsbury Manor Stud, by Magic Ring (IRE), out of Final Shot (IRE), by
Dalsaan (GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 35)
2008 (Feb 10), b, c, COLONELLO by Kurtaran (IRE)
Nedim Akagündüz
33
Kısraklar - Broodmares
DUSELİK , b , 1998 , bred by Sadettin Atığ, by Sunny's Halo (USA), out of Ali Dahar (USA), by Dahar (USA) (see 3. Sup. to v
3, p : 35)
2008 (Feb 27), b, c, ULTRASLAN by Dinyeper (GB)
Şahin Yıldırım
DUYGULU (GB) , b , 1999 , bred by David Allan and Islanmore Stud, by Danehill (USA), out of Sentiment (GB), by Dancing
Brave (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 35)
2008 (Feb 25), b, f, AMAZING GRACE by Always A Classic (CAN)
Gülsüm Eliyeşil and Fatma Şerife Eliyeşil
DÜNYA GÜZELİ (GB) , b , 1998 , bred by J. A. Porteous, by So Factual (USA), out of Emerald Eagle (IRE), by Sandy Creek
(IRE) (see 3. Sup. to v 3, p : 35)
2008 (Mar 12), b, f, FIRTINA GÜZELİ by Kaneko
Ali Celalettin Alkan
EAGLE CLAW , ch , 2001 , bred by Mustafa Doruk Yılmaz, by Eagle Eyed (USA), out of Elbruz (FR), by Le Glorieux (GB)
(see 3. Sup. to v 3, p : 35)
2008 (May 13), ch, f, KARUNÇ by Kazbek (FR)
Mustafa Doruk Yılmaz
EAGLE GIRL (IRE) , b , 1999 , bred by Miss Jane Hurley, by Eagle Eyed (USA), out of Huldine (IRE), by Cure The Blues
(USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 35)
2008 (May 11), b, c, ERTEKİN BEYİ by Velociraptor (GB)
Okan Ertekin
EAGLE PRINCESS (IRE) , b , 1999 , bred by Kevin Mcloughlin John Lyons, by Eagle Eyed (USA), out of Afterglow (IRE),
by Glow (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 36)
2008 (Jan 14), b, f, BRAVE LADY by River Special (USA)
Ahmet Aytar
EASTERN BABY (IRE) , b , 2002 , bred by Kemal Kurt, by General Monash (USA), out of Broadway Rosie (GB), by
Absalom (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 40)
2008, barren to Eagle Eyed (USA)
EASTERN LADY , ch , 2002 , bred by Mustafa Doruk Yılmaz, by Doğu (FR), out of Lady Entıty, by Gökhan (see v : 3, p :
108)
2008 (Mar 23), ch, c, EASTERN CLASSIC by Always A Classic (CAN)
Mustafa Doruk Yılmaz
EBRUŞ , b , 1993 , bred by Aris Bodoyan, by Ghathanfar (USA), out of Çengi, by Saintly Song (GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 36)
2008 (Mar 11), b, f, ŞANS MELEĞİ by Sri Pekan (USA)
Kostantinos Makri
ECEM , ch , 1992 , bred by Ç. Ali Çubukçu, by Ghathanfar (USA), out of İlknur II, by Tünkut (see 3. Sup. to v 3, p : 36)
2008 (Apr 29), b, f, KEYT by Centaur (GB)
Levent Güneş
ECEMSULTAN , b , 2002 , bred by Savaş Gürkaynak, by Ocean Crest (USA), out of Hearty Wınd, by Seren II (see v : 3, p :
85)
2008 (Mar 25), b, f, ALPERİN KIZI by Velociraptor (GB)
Alper Şengezer
ECU (GB) , ch , 1992 , bred by Mrs John Trotter, by Be My Chief (USA), out of Little Change (GB), by Grundy (IRE) (see 3.
Sup. to v 3, p : 36)
2008 (Apr 19), b, f, BELKIS by Bin Ajwaad (IRE)
Cem Narin
34
Kısraklar - Broodmares
EDREMİT GÜZELİ , gr , 2000 , bred by Alaattin Karaca, by Cock Robin (USA), out of Nazlıcan, by Aristocrat (GB) (see 3.
Sup. to v 3, p : 36)
2008 (Feb 18), gr, c, UNFORGIVEN by Mountain Cat (USA)
Alaattin Karaca
EKINOKS CODE , b , 2003 , bred by Yasin Kadri Ekinci, by Doyoun (IRE), out of Morris Code (USA), by Lost Code (USA)
(see v : 3, p : 134)
2008,f,dead, by Grand Ekinoks
EKINOKS TOSHIBA , ch , 2001 , bred by Yasin Kadri Ekinci, by Kris (GB), out of Comic Opera (IRE), by Royal Academy
(USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 36)
2008 (Apr 29), ch, f, SEYRAN by Cannon
Mehmet Cihat Gürüz
EKINOKS WEST , ch , 2001 , bred by Yasin Kadri Ekinci, by Grand Lodge (USA), out of West Gun (USA), by Gone West
(USA) (see v : 3, p : 214)
2008 (Feb 14), ch, c, RAAN by Strike The Gold (USA)
Düçem Yegane Ekinci
ELA KORI MU (GB) , ch , 1997 , bred by R. M. West and Trafalgar and Bloodstock , by Ela-Mana-Mou (IRE), out of Flushing
Meadow (USA), by Raise A Native (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 36)
2008 (Apr 17), ch, f, MISS BERBER by Bosporus (IRE)
Serdal Adalı
ELECTRON (IRE) , b , 2000 , bred by Nuri Fuat Başak, by Entrepreneur (GB), out of Elly Bay (IRE), by Soviet Star (USA)
(see 3. Sup. to v 3, p : 37)
2008 (Apr 04), ch, f, by West By West (USA)
Sibel Akdoğan
ELEKTRA , b , 2001 , bred by Ömer Halim Aydın, by Erhaab (USA), out of Silver Glitz (USA), by Grey Dawn II (FR) (see v :
3, p : 183)
2008 (Mar 25), b, f, EFSUN by Bin Ajwaad (IRE)
Ömer Halim Aydın
ELEMIS (USA) , ch , 1987 , bred by Campbell Stud, by Sir Ivor (USA), out of Tis A Kitten (USA), by Tisab (USA) (see 3. Sup.
to v 3, p : 37)
2008,slipped foal, by Marlin (USA)
ELEONOR , b , 2001 , bred by Berrin Gedik, by Eagle Eyed (USA), out of La Samba, by Villeroy I (FR) (see 3. Sup. to v 3, p :
37)
2008 (Apr 17), b, f, BALOU by Bin Ajwaad (IRE)
Berrin Gedik
ELLENORA , b , 2002 , bred by Hatice Arslanca, by Van Damme (IRE), out of Üçpınar, by Bachelor Party (IRE) (see v : 3, p :
208)
2008 (Jan 26), b, c, BATI TRAKYALI by Sea Hero (USA)
Cemal Çakır
ELLY BAY (IRE) , b , 1994 , bred by Sheikh Mohammed Bin Rashid al Maktoum, by Soviet Star (USA), out of Elect (USA),
by Vaguely Noble (IRE) (see 3. Sup. to v 3, p : 37)
2008 (Mar 16), b, c, BIRDY MAN by Velociraptor (GB)
Serdar Kemal Özçolak
ELMABAĞ , b , 1999 , bred by Tayral Tutumlu, by Rakan (USA), out of Dıana III, by Cartegena (see 3. Sup. to v 3, p : 37)
2008 (Jan 17), b, c, MEDDAH by Strike The Gold (USA)
Adem Erdölek
35
Kısraklar - Broodmares
ELMACIK , ch , 1993 , bred by Esra Çizmeci, by Suivant (USA), out of Cadı, by Kılıçaslan (see 3. Sup. to v 3, p : 37)
2008,f,dead, by Sea Hero (USA)
ELMAS BIKE , ch , 2003 , bred by Erdoğan Şenocaklı, by Always A Classic (CAN), out of Kortay (USA), by Diesis (GB) (see
v : 3, p : 104)
2008 (Feb 20), b, f, NEHİRİN KIZI by Fair Grounds (IRE)
Fedai Kahraman
ELODİE , gr , 1996 , bred by Hasan Saydam, by Bankocu, out of Afrodit, by Vidar (see 3. Sup. to v 3, p : 37)
2008 (Feb 28), b, f, ZİLCİHAN by Kaneko
Hilmi Korhan Zilcioğlu
ELRAYAHIN (GB) , ch , 1994 , bred by Shadwell Estate Company Ltd, by Riverman (USA), out of Gracious Beauty (USA), by
Nijinsky (CAN) (see 2. Sup. to v 3, p : 42)
2008 (Mar 11), b, f, EXES by Centaur (GB)
Huriye Dinçtürk
ELVANKIZ , ch , 2001 , bred by Alfred Roidi, by Old Bond, out of Free Lady, by Barnato (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 37)
2008 (Apr 30), b, c, ARLAT by Arsen
Gülsen Kastar and İsmail Kazım Kastar
ELVEDA GÜZELİM , b , 2003 , bred by Ali Sülün, by Eagle Eyed (USA), out of Sülünkız, by Lockton (GB) (see v : 3, p :
192)
2008 (May 11), b, f, LUCKY BABY by Marlin (USA)
Cengiz Pamuk
ELZEM , ch , 1991 , bred by İsmail Hadioğlu, by Commanche Run (GB), out of Uva Dolce (USA), by Czaravich (USA) (see 2.
Sup. to v 3, p : 42)
2008, barren to Ekinoks Gulch (USA)
EMEL SULTAN , b , 2001 , bred by Bedri Öztürk, by My Volga Boatman (USA), out of Petek I, by Maradit (IRE) (see 2. Sup.
to v 3, p : 42)
2008 (Mar 26), b, f, ATAÇ SULTAN by Ajmera (GB)
Olcay Ataç
EMERALD CUT (GB) , ch , 1996 , bred by Sir Eric Parker , by Rainbow Quest (USA), out of Hatton Gardens (IRE), by
Auction Ring (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 37)
2008 (Apr 15), b, c, WINNER by Bullmarket
Tayral Tutumlu
EMILIA , b , 2003 , bred by Davide Franco, by Storm II, out of Victot Rose (IRE), by Be My Guest (USA) (see 3. Sup. to v 3, p
: 37)
2008 (May 05), b, f, BIG MOON LADY by Tender Dad (GB)
Abdullah Şahin
EMİNE HANIM , b , 2000 , bred by Umur Tamer, by Distant Relative (IRE), out of Beliz, by Barbar (see 3. Sup. to v 3, p : 38)
2008 (Jan 16), b, c, KIVILCIM BEY by Mountain Cat (USA)
Hakan Kefoğlu
ENDLESS FREEDOM , b , 2002 , bred by Suat Demiral, by Zilzal (USA), out of Segovia (GB), by Groom Dancer (USA) (see
v : 3, p : 176)
2008 (Mar 01), b, c, WHITE RAM by Sri Pekan (USA)
Alaettin Akkoç
36
Kısraklar - Broodmares
ENDLESS LOVE , b , 2002 , bred by Osman Tozkoparan, by Grand Gola, out of Gül Pembe, by Pennine Walk (IRE) (see v : 3,
p : 79)
2008, barren to Sri Pekan (USA)
ENHANCE (GB) , b , 2001 , bred by Plantation Stud foaled in GB and imported from U.K. in 2008, ( see GSB v : 45, p : 208 ),
by Entrepreneur (GB), out of Charming Life (NZ), by Sir Tristram (IRE)
2008 (Mar 05), b, f, LILY OF THE VALLEY by Haafhd (GB)
Vefa İbrahim Aracı
ENSELMA KIZI , b , 2004 , bred by İbrahim Tumbul, by Anselmo (GER), out of Yıldız Batur, by Üni (see 1. Sup. to v 3, p :
190)
2008, no return to Sunday Surprıse
EOLION , b , 2000 , bred by Umur Tamer, by Distant Relative (IRE), out of Cycas, by Lockton (GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 38)
2008 (Feb 09), b, f, DİNÇ GIRL by Natıve Procıda
Mehmet Salih Işık
EQUITABLE , b , 1999 , bred by Patrick Clarke and Francesco Sponza, by Emperor Jones (USA), out of Blumarin (IRE), by
Scenic (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 52)
2008 (Mar 11), b, f, ÇİÇEK DAĞI by Tayfun Başkan
Mehmet Doğan
ERANS TIE (IRE) , b , 2001 , bred by Salih Mennan Akdoğan, by Desert Style (IRE), out of Laila Manja (IRE), by Diesis (GB)
(see 3. Sup. to v 3, p : 38)
2008 (Mar 25), b, f, QUEEN OF THE STORM by Indigo Red (GB)
Erdal Kurdu
ERITH'S CHILL WIND (GB) , b , 1996 , bred by Stetchworth Park Stud Ltd foaled in GB and imported from U.K. in 2007,
( see GSB v : 43, p : 2664 ), by Be My Chief (USA), out of William's Bird (USA), by Master Willie (GB)
2008 (May 03), b, f, ELENAY by Lahib (USA)
Erhan Özkan
ERKUT , b , 1995 , bred by Galip Gençol, by Komet, out of Patara I, by Arslan (see 3. Sup. to v 3, p : 38)
2008 (Apr 30), b, c, GENÇYILDIZ by West By West (USA)
Galip Gençol
ESBİKEY , b , 2002 , bred by Süleyman Bülent Karabağlı, by Red Bishop (USA), out of Suniper, by Bachelor Party (IRE) (see
3. Sup. to v 3, p : 38)
2008 (Apr 10), b, f, MES MORASS by Fasht Eldebl (GB)
Tuncay Demirtaş
ESENTAY , ch , 2003 , bred by İhsan Atlı, by Unaccounted For (USA), out of Whıl Wınd, by Eastern Star (see v : 3, p : 215)
2008 (Mar 03), b, f, GÜLEN TAY by Benimşansım
İhsan Atlı
ESMER AMBER (IRE) , b , 1999 , bred by Rupprecht Graf Deym, by Mukaddamah (USA), out of Cake Contract (IRE), by
Contract Law (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 39)
2008 (Jan 18), b, f, GAYEM SU by Mujtahid (USA)
Vehbi Hakan Keleş
ESPERIA , b , 2003 , bred by Davide Franco, by Accelerator (USA), out of Sampower Lady (GB), by Rock City (IRE) (see v :
3, p : 172)
2008 (Mar 20), b, f, IMPERIAL GIRL by Ajmera (GB)
Davide Franco
37
Kısraklar - Broodmares
ESRAHANIM (IRE) , ch , 1997 , bred by Anamoine Ltd, by Brief Truce (USA), out of Stanerra's Star (GB), by Shadeed (USA)
(see 3. Sup. to v 3, p : 39)
2008 (Feb 17), ch, c, İLKALP by Dinyeper (GB)
Ahmet Aydın Doğan
ESTELYA , b , 2000 , bred by Davide Franco, by Strike The Gold (USA), out of My Clauder (USA), by Vaguely Noble (IRE)
(see 3. Sup. to v 3, p : 39)
2008 (Apr 15), ch, c, CİHAN HAN by Old Bond
Cihan Öztürk
ETERNAL FLAME , ch , 2003 , bred by Salih Mennan Akdoğan, by Red Bishop (USA), out of Ballyhara (GB), by Pharly (FR)
(see v : 3, p : 17)
2008 (Feb 26), b, f, by Centaur (GB)
Levent Güneş
ETOLLE FILANTE , ch , 2002 , bred by Mehmet Anuş Sel, by Common Grounds (GB), out of Sharleen, by Laughing Matter
(USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 39)
2008 (Mar 15), b, f, CHEESE CAKE by Mountain Cat (USA)
Bülent Taşçı
EUPHORIA (GB) , b , 2002 , bred by Miss G. Abbey , by Unfuwain (USA), out of Maria Isabella (FR), by Young Generation
(IRE) (see 3. Sup. to v 3, p : 39)
2008 (Mar 28), b, f, SARAYIN SULTANI by Sri Pekan (USA)
Mehmet Eren Doğanbey
EVA , ch , 1996 , bred by Erhan Saraçoğlu, by Barnato (USA), out of Invıncıble Harmony, by Close Harmony (GB) (see 3. Sup.
to v 3, p : 39)
2008 (Mar 17), b, f, ELDORADOR by Sri Pekan (USA)
Murat Kadaifçioğlu
EVRAK , b , 1996 , bred by Ahmet Cemal Kura, by Down The Flag (USA), out of Diliyeşil, by Karayel (see 2. Sup. to v 3, p :
43)
2008,early abortion, by Kaplan (IRE)
EXAMPLE FOAL , b , 2002 , bred by Aydın Engin, by Natıve Procıda, out of Mostra, by Suivant (USA) (see v : 3, p : 135)
2008 (Mar 26), ch, f, UNKNOWN by Ocean Crest (USA)
Yunus Karan
EXCEL HORSE (IRE) , ch , 1997 , bred by Ron Con and Global Investments, by Pistolet Bleu (IRE), out of Plessaya (USA), by
Nureyev (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 39)
2008 (Mar 02), ch, f, SEVİM HANIM by Eagle Eyed (USA)
Recep Avşar
EXCLUSIVE ACADEMY (IRE) , b , 1999 , bred by Denis And Cathal Brosnan foaled in IRE and imported from U.K. in 2008,
( see GSB v : 44, p : 119 ), by Royal Academy (USA), out of Appreciatively (USA), by Affirmed (USA)
2008 (Apr 11), b, c, MIZRAK by Viking Ruler (AUS)
Nirgül Turgu
EXCUSEME , ch , 1992 , bred by Naci Yücel Köylü, by Arslan, out of Follow Me, by Afayoon I (IRE) (see 3. Sup. to v 3, p :
39)
2008 (May 02), b, c, ŞEKEROĞLU by Velociraptor (GB)
Kayahan Köylü
EXE RIVER , ch , 1999 , bred by Ahmet Dışkaya, by Cuma, out of Emine, by Sür'at (see 3. Sup. to v 3, p : 39)
2008 (Apr 22), b, c, İBOHAN by Yavuz Star
Celal İnceler
38
Kısraklar - Broodmares
EXEPTION , ch , 1991 , bred by Edip Çizmeci, by Lockton (GB), out of Lavınıa I, by Calaboose (GB) (see 3. Sup. to v 3, p :
39)
2008 (Mar 02), ch, f, BİR ÖMÜR by West By West (USA)
Ayşe Sağman
EXETER , b , 2003 , bred by Sadık Eliyeşil, by Mujtahid (USA), out of Bebecik (GB), by Alzao (USA) (see v : 3, p : 20)
2008 (Apr 06), b, f, ECE EFE by Ajmera (GB)
Cem Kahraman
EXPLOSIVE , b , 2001 , bred by Osman Hattat, by First Trump (GB), out of Moon Mistress (GB), by Storm Cat (USA) (see 3.
Sup. to v 3, p : 40)
2008 (Apr 05), ch, f, CYBELE by Royal Abjar (USA)
Osman Hattat
EYLEM HAN , ch , 2003 , bred by Mevlüt Taniyit, by Cristo (GB), out of Mahmure, by Lockton (GB) (see v : 3, p : 121)
2008 (Mar 10), ch, f, TÜLİN HANIM by Always A Classic (CAN)
Ahmet Kurtulmuş
EYLÜLÜM , b , 2002 , bred by Ömer Halim Aydın, by Victory Note (USA), out of Nyliram (IRE), by Petorius (IRE) (see v : 3,
p : 147)
2008,c,dead, by Mr Nobel
EYŞA , b , 1997 , bred by Yıldırım Bulduk, by Hoy (GB), out of Falcon Crest, by Vidar (see 2. Sup. to v 3, p : 44)
2008 (May 30), ch, f, SU HALİM by Manila (USA)
Yıldırım Bulduk
FACE TO FACE , b , 2004 , bred by Murat Cavcav, by Eagle Eyed (USA), out of Tanamanda (IRE), by Tender King (IRE) (see
1. Sup. to v 3, p : 171)
2008 (Mar 26), b, f, DALIDA DANTE by Scream To Scream (IRE)
Murat Cavcav
FAERIE FIRE , b , 1998 , bred by Davide Franco, by Manila (USA), out of My Clauder (USA), by Vaguely Noble (IRE) (see
3. Sup. to v 3, p : 40)
2008 (Mar 23), b, f, MINI by Medya
H. Ginette Franco and Doğan Boyacıoğlu
FAIR BLACK , b , 2000 , bred by Hakan Yücetürk, by Cossack Guard (USA), out of Justıce, by Make Strides (USA) (see 3.
Sup. to v 3, p : 40)
2008 (Apr 25), b, f, DERİNSU by West By West (USA)
Abdülkadir Aksoy
FAIR CAP (FR) , ch , 1991 , bred by Mr Fernand Krief, by Always Fair (USA), out of Divine Madness (FR), by Carwhite
(IRE) (see 2. Sup. to v 3, p : 44)
2008 (Feb 22), ch, f, MEJAGE by Royal Abjar (USA)
Bedri Balkar Balkaroğlu
FAIR TAIL , b , 1994 , bred by Mustafa Kaya Erkkul, by Cossack Guard (USA), out of Burnelle (GB), by Belfort (FR) (see 3.
Sup. to v 3, p : 40)
2008 (Mar 14), b, f, FAIR ROSE by Royal Abjar (USA)
Yaman Zingal
FAIRLANDA (IRE) , ch , 1994 , bred by Mıss A. Mansouri, by Ballad Rock (IRE), out of Sweet Accord (IRE), by Balidar
(IRE) (see 3. Sup. to v 3, p : 40)
2008 (Jan 20), ch, f, ATEN FAIR by Kaneko
Yaşar Kaya
39
Kısraklar - Broodmares
FAIRLEE WILD (USA) , b , 1988 , bred by Boto thoroughbreds Inc., by Wild Again (USA), out of Raise Me (USA), by Mr.
Prospector (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 40)
2008 (Apr 08), b, c, by Mountain Cat (USA)
Tevfik Çelikoğlu
FAIRY BRIDGE , gr , 1992 , bred by Ali Celalettin Alkan, by Tender Cock, out of Pachy (FR), by Gay Mecene (USA) (see 3.
Sup. to v 3, p : 40)
2008 (Apr 22), b, c, OĞLUMOĞUZ by Kaplan (IRE)
Yurdagül Kızıldağ
FAMILY'S DREAM (IRE) , b , 1999 , bred by A. Naughton and Partners, by College Chapel (GB), out of Pretty Lady (GB) ,
by High Top (IRE) (see 3. Sup. to v 3, p : 40)
2008 (Mar 16), ch, f, MİLAD by Royal Abjar (USA)
Fatine Özsoy
FAMOUS FIVE (UAE) , b , 2004 , bred by Darley foaled in UAE and imported from U.K. in 2008, ( see UAE v : 8 ), by
Diktat (GB), out of Renowned (IRE), by Darshaan (GB)
2008 (Mar 03), b, c, ARCOBALENO by Rakti (GB)
Serdal Adalı
FANTASTIC MISTRESS , ch , 2002 , bred by Nizamettin Boğuç, by Fantastic Fellow (USA), out of Kış Güneşi, by My Volga
Boatman (USA) (see v : 3, p : 103)
2008 (May 17), gr, c, ÖZCAN AĞA by Star Grey (FR)
Özcan Yazıcı
FANTASY FLYER (USA) , b , 1992 , bred by Juddmonte Farms, by Lear Fan (USA), out of Godetia (USA), by Sir Ivor (USA)
(see 3. Sup. to v 3, p : 40)
2008 (Apr 07), b, c, FANTASY OF BLUE by Shınıng Wolf
Kamil Levent Kitapçı
FAR FRAU (USA) , b , 1989 , bred by Fox Ridge Farm Inc, by Far Out East (USA), out of Frau Jugadora (ARG), by Frari
(ARG) (see 2. Sup. to v 3, p : 45)
2008 (Apr 04), b, f, SUÇATILI by Commoner
Mustafa Ateş
FAR OUT COUNTESS (USA) , b , 1990 , bred by Frank Jones, by Far Out East (USA), out of Colorful Countess (USA), by
Turn And Count (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 41)
2008 (Apr 13), ch, f, PERFECT CHOICE by Perfect Storm
Ersan Özbelge
FAST SPARTAN (USA) , b , 1999 , bred by M.I. Farm, by Maria's Mon (USA), out of Sip'n See (USA), by Well Decorated
(USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 41)
2008 (Feb 29), b, f, SABOTEUR by Kurtaran (IRE)
Mehmet Erdem Dervişoğlu
FASTEST IRISH (IRE) , ch , 1994 , bred by A. Campbell, by Ile De Chypre (GB), out of Creggan Vale Lass (GB), by Simply
Great (FR) (see 2. Sup. to v 3, p : 45)
2008 (May 06), b, c, HIGH ENERGY by Kurtaran (IRE)
Süha Ülgen
FATMAANA , b , 2004 , bred by Mehmet Çelik, by Bijou D'inde (GB), out of Mamaquiglia (USA), by Septieme Ciel (USA)
(see 3. Sup. to v 3, p : 41)
2008 (Mar 25), ch, c, USAGARA by Çelikmert
Mehmet Çelik
Died in 2008
FELIGIRL , b , 1997 , bred by Salih Özkuloğlu, by Cock Robin (USA), out of Felıcty, by Al Murtajaz (USA) (see 2. Sup. to v
3, p : 45)
2008 (Apr 25), ch, f, TEKCAN by Shining Steel (GB)
Seyit Ahmet Korkmaz
40
Kısraklar - Broodmares
FERDANE , b , 2000 , bred by Turhan Çakar, by Desert Style (IRE), out of Kilbride Colleen (IRE), by Statoblest (GB) (see 3.
Sup. to v 3, p : 41)
2008 (Mar 13), b, f, AYRATKIZ by Mountain Cat (USA)
Ferdane Çelik
FERGIE B (USA) , b , 1994 , bred by Michael P. Brickman, by Ferdinand (USA), out of Pickathere (USA), by Hagley (USA)
(see 3. Sup. to v 3, p : 41)
2008 (May 03), b, c, ARESBATUR by Grand Wolf
Armağan Turhan
FERKO , ch , 1998 , bred by Ferhan Kolverdi, by Fısherman, out of Zaiyundeen (FR), by Exbury (FR) (see 1. Sup. to v 3, p :
56)
2008,early abortion, by Medya
FEZLEKE , b , 1994 , bred by İlyas Çokay, by Indian Ridge (IRE), out of Travel Legend (GB), by Tap On Wood (IRE) (see 2.
Sup. to v 3, p : 46)
2008 (Apr 21), ch, c, GOLDEN WEAPON by Kaneko
Şemsi Ağırtaş
FIDDLER'S MOLL (IRE) , b , 1998 , bred by H. du Mezeray and S. A. Elevage de Bois Carrouges, by Dr Devious (IRE), out of
Belle Bleue (GB), by Blazing Saddles (AUS) (see 3. Sup. to v 3, p : 41)
2008 (Apr 01), b, c, CAZADOR by Sri Pekan (USA)
Kemal Kurt
FIGARO , b , 1999 , bred by Kemal Kurt, by Senor Speedy (USA), out of Forested (USA), by Country Pine (USA) (see 3. Sup.
to v 3, p : 41)
2008 (Mar 30), b, f, PURE FACE by Strike The Gold (USA)
Kemal Kurt
FIGHTING ARETHUSA (IRE) , b , 1990 , bred by Hyde Stud, by Never So Bold (IRE), out of Ausonia (GB), by Beldale
Flutter (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 42)
2008 (Apr 10), b, c, SAO PAULO by Mountain Cat (USA)
Adil Mert Kaya
FILLE DU GALETTO , ch , 2001 , bred by Hikmet Tevfik Ataman, by Galetto (FR), out of Baby Face, by Yemken (GB) (see
3. Sup. to v 3, p : 42)
2008 (Feb 01), b, c, CAUCASE LACYN by Maynatay
Vasıf Güney
FILLE GENEREUX (GB) , ch , 1998 , bred by Bottisham Heath Stud foaled in GB and imported from U.K. in 2008, ( see GSB
v : 44, p : 1751 ), by Cadeaux Genereux (GB), out of Mohican Girl (GB), by Dancing Brave (USA)
2008 (Mar 01), ch, f, OPPURTUNITY by Kyllachy (GB)
Mehmet Kurt
FIONE , b , 2003 , bred by Davide Franco, by Spectrum (IRE), out of Scenic Spirit (IRE), by Scenic (IRE) (see v : 3, p : 175)
2008 (Mar 29), b, f, ÖZGÜRÜN KIZI by Spectrando (IRE)
Davide Franco
FIRST SHINY , b , 2001 , bred by Rasim Tetik, by İnfisah, out of Sagapia, by Suivant (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 47)
2008 (Mar 30), b, c, TUYAN by Unaccounted For (USA)
Rasim Tetik
FIRST TIME AFFAIR (USA) , b , 1995 , bred by Richard Horn Vinery, by Black Tie Affair (IRE), out of Mary Tavy (USA),
by San Feliou (FR) (see 3. Sup. to v 3, p : 42)
2008 (Feb 04), b, c, GRAND STAR by Kaneko
Umur Tamer
41
Kısraklar - Broodmares
FIRTINA KIZ (IRE) , ch , 1997 , bred by Hollyhill Stud, by Selkirk (USA), out of Creative Bloom (USA), by Dixieland Band
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 47)
2008 (May 01), b, c, ALPAK by Luxor
Alper Şengezer
FIVE DIAMONDS (GER) , ch , 1998 , bred by H. Von Finck, by Platini (GER), out of Flying Dream (GB), by Most Welcome
(GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 42)
2008 (Mar 09), ch, f, SOLDIER GIRL by Hünkarım
Serdal Adalı
FIZZY POP (GB) , b , 1999 , bred by Miss G. Abbey , by Robellino (USA), out of Maria Isabella (FR), by Young Generation
(IRE) (see 2. Sup. to v 3, p : 47)
2008 (Mar 04), b, c, HIGH QUALITY by Eagle Eyed (USA)
Mozaik Şarapçılık Tr. Hy. San.Tic.Ltd.Şti
FİORE , ch , 1994 , bred by Davide Franco, by Laughing Matter (USA), out of Love Supreme (IRE), by Sallust (IRE) (see 3.
Sup. to v 3, p : 43)
2008 (Feb 13), b, f, TEKNİK by My Relatıve
Nedim Kisbu
FLAMMA VESTALIS (IRE) , b , 1994 , bred by Brendan Ryan and Islanmore Stud, by Waajib (IRE), out of Splendid Chance
(GB), by Random Shot (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 47)
2008 (Jan 10), b, f, LUCKY by Mohan
Faruk Molu
FLARE , b , 2000 , bred by Osman Hattat, by Always A Classic (CAN), out of Prima Domina (FR), by Dominion (GB) (see 3.
Sup. to v 3, p : 43)
2008 (Mar 19), gr, c, POSTACI by Argaeus (GB)
Ali Selimoğlu
FLICKER OF HOPE (IRE) , b , 1991 , bred by S. Niarchos, by Baillamont (USA), out of Light Of Hope (USA), by Lyphard
(USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 43)
2008 (Feb 21), b, f, PURPLE RAIN by Marlin (USA)
Merih Taşbek
FLORE FAIR (GB) , b , 1998 , bred by D. Shirley, by Polar Falcon (USA), out of Fair Dominion (GB), by Dominion (GB) (see
3. Sup. to v 3, p : 43)
2008 (Mar 03), ch, f, HÜNKARIN KIZI by Hünkarım
Serdal Adalı
FLOWERS QUEEN , b , 2002 , bred by Davide Franco, by Royal Abjar (USA), out of My Clauder (USA), by Vaguely Noble
(IRE) (see v : 3, p : 136)
2008 (May 15), ch, f, AVESTİYA by Shining Steel (GB)
Cevher Korkmaz
FLYING GUITAR , b , 1999 , bred by Osman Budak, by Johny Guıtar, out of Flyıng Cloud, by Castle Rising (GB) (see 3. Sup.
to v 3, p : 43)
2008,slipped foal, by Scream To Scream (IRE)
FOLLY FOX (GB) , ch , 1998 , bred by Mrs R. Pease , by Alhijaz (GB), out of Fox Oa (FR), by French Friend (USA) (see 3.
Sup. to v 3, p : 43)
2008 (Apr 12), b, c, ALLRIGHTS RESERVED by Red Bishop (USA)
Hünkar Adalı
FONT , b , 2001 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Danehill Dancer (IRE), out of Transparent (IRE), by Dance Of Life (USA)
(see v : 3, p : 203)
2008 (Apr 02), b, c, SUN RESITAL by Eagle Eyed (USA)
Mehmet Eren Doğanbey
42
Kısraklar - Broodmares
FONTANA (FR) , ch , 1999 , bred by Haras Du Mezeray S.A. Gainsborough Stud Manag., by Cadeaux Genereux (GB), out of
Repercutionist (USA), by Beaudelaire (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 43)
2008 (Jan 18), b, f, NOBEL by Bin Ajwaad (IRE)
Kemal Kurt
FORESTED (USA) , b , 1992 , bred by Larry Dellay Curmar, by Country Pine (USA), out of Passolyn (USA), by Fast Passer
(USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 44)
2008 (May 31), b, f, LEGEDEMA by Common Grounds (GB)
Kemal Kurt
FORMULA , b , 2002 , bred by Nuri Fuat Başak, by Red Bishop (USA), out of Musical Gem (USA), by The Minstrel (CAN)
(see 2. Sup. to v 3, p : 48)
2008 (Mar 25), b, f, PRENSES DİLARA by Maldıya
Oktay Karaköseoğlu
FOSCARIA (GB) , b , 1997 , bred by J. A. Porteous, by Formidable (USA), out of Emerald Eagle (IRE), by Sandy Creek (IRE)
(see 3. Sup. to v 3, p : 44)
2008, barren to Avangard (IRE)
FOUR BY FOUR , b , 2001 , bred by İsmail Hadioğlu, by Bold Bid (GB), out of Elzem, by Commanche Run (GB) (see 3. Sup.
to v 3, p : 44)
2008 (Feb 26), b, c, GAME OVER by Avangard (IRE)
İsmail Hadioğlu
FRANCO DESIRE , b , 2003 , bred by Davide Franco, by Doyoun (IRE), out of Fancy Catch (USA), by Miswaki (USA) (see v
: 3, p : 61)
2008 (Mar 15), b, f, EFSUNUM by Ajmera (GB)
Davide Franco
FREE AS A BIRD , b , 1999 , bred by Sadettin Atığ, by Flying Chevron (USA), out of Flower Delivery (USA), by Stately Don
(USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 44)
2008 (Feb 09), ch, f, SIBILA by River Special (USA)
Ahmet Namlı
FREE LADY , b , 1992 , bred by Çetin Yetik, by Barnato (USA), out of Heavenly Princess (IRE), by Godswalk (USA) (see 3.
Sup. to v 3, p : 44)
2008 (Feb 25), ch, f, ICE QUEEN by Royal Abjar (USA)
Muammer Öğüt
FREE SPEED , b , 2004 , bred by İsmail Hadioğlu, by Bizim Ayancikli (IRE), out of Improvisation (GER), by Amyndas (IRE)
(see 1. Sup. to v 3, p : 80)
2008 (Mar 23), b, c, by Avangard (IRE)
İsmail Hadioğlu
FREE SPİRİT , b , 1996 , bred by Salih Taviloğlu, by Tüten, out of Nina Matter, by Laughing Matter (USA) (see 3. Sup. to v 3,
p : 44)
2008,slipped foal, by West By West (USA)
FREEZONE , b , 1998 , bred by Kamil Levent Kitapçı, by Wolf (CHI), out of Galaxy II, by Bachelor Party (IRE) (see 3. Sup. to
v 3, p : 44)
2008 (Feb 29), b, c, DUTYFREE by Luxor
Kamil Levent Kitapçı
FRENCH GIRL , ch , 2001 , bred by Berrin Gedik, by Galetto (FR), out of French Guichet (USA), by Grey Dawn II (FR) (see v
: 3, p : 69)
2008 (Feb 05), b, c, FRENCH LOOK by Eagle Eyed (USA)
43
Berrin Gedik
Kısraklar - Broodmares
FRENCH GUICHET (USA) , b , 1987 , bred by Edward A. Seltzer, by Grey Dawn II (FR), out of Guichet (USA), by Jacinto
(USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 44)
2008 (May 11), b, f, FROGGY by Green Gönen
Berrin Gedik
FRENCH HEIRESS (GB) , b , 1990 , bred by London Thoroughbred and Services Ltd , by Caerleon (USA), out of Kereolle
(GB), by Riverman (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 45)
2008, barren to West By West (USA)
FRENCH MIST (GB) , b , 1994 , bred by Mrs. M. Upsdell, by Mystiko (USA), out of Flambera (FR), by Akarad (FR) (see 2.
Sup. to v 3, p : 49)
2008 (Mar 22), b, c, NECİPBEY by Bin Ajwaad (IRE)
Dicle Kimya Dep.Paz. N.Tar.ve Gıd.Ltd.Şrk.
FULMİNE , ch , 1998 , bred by Davide Franco, by Gerald Martin (IRE), out of Summer, by Gap Of Dunloe (FR) (see 3. Sup. to
v 3, p : 45)
2008 (Mar 21), b, c, ALPAYDI by Spectrando (IRE)
Bülent Taşçı
FUSS (USA) , b , 1997 , bred by P. Headley Bell & Nato, by Valiant Nature (USA), out of Tiff (USA), by Diesis (GB) (see 3.
Sup. to v 3, p : 45)
2008 (Feb 29), ch, c, BARRIER by Royal Abjar (USA)
İsmail Hadioğlu
GABİNA , b , 2002 , bred by Ömer Faruk Girgin, by Sun Music (IRE), out of Technotronıc, by Maradit (IRE) (see v : 3, p : 198)
2008 (May 01), b, c, DÜŞYAKAMDAN by Dark Moon
Faruk Rona
GAIA BRONSWICK (GB) , b , 1997 , bred by Effegi Farms S A S foaled in GB and imported from U.K. in 2006, ( see GSB v :
44, p : 978 ), by Brief Truce (USA), out of Gertrude Lawrence (IRE), by Ballymore (IRE)
2008 (Jan 16), ch, c, by Mountain Cat (USA)
Vehbi Hakan Keleş
GALA , b , 1995 , bred by Semiral Bilbaşar, by Barbar, out of Fes City (IRE), by Caerleon (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 45)
2008 (Feb 16), ch, f, MY SMALL BABY by West By West (USA)
Died in 2008
Selin Mutiş
GALE , ch , 1997 , bred by Mustafa Kaya Erkkul, by Galetto (FR), out of Razzberry (FR), by Be My Guest (USA) (see 3. Sup.
to v 3, p : 45)
2008 (Apr 30), b, f, LADY MÜKERREM by Sri Pekan (USA)
Mehmet Sabri Tuncer
GALETEA , ch , 2003 , bred by Ömer Halim Aydın, by Manila (USA), out of Lost Afternoon (USA), by Halo (USA) (see v : 3,
p : 117)
2008 (Mar 04), ch, c, UYLAŞA by Natıve Procıda
Ömer Halim Aydın
GALICIA , gr , 1996 , bred by Özdemir Atman, by Knight Line Dancer (IRE), out of Vera I, by Cock Robin (USA) (see 3. Sup.
to v 3, p : 45)
2008,dead foal, by Maynatay
GAME , b , 1998 , bred by Mustafa Yağcı, by Armada , out of Kamerşah, by Maşallah I (see 3. Sup. to v 3, p : 45)
2008,slipped foal, by Ertem
44
Kısraklar - Broodmares
GARBAGNA (IRE) , b , 1997 , bred by Dr. M. Marchetti, by Grand Lodge (USA), out of Guida Centrale (GB), by Teenoso
(USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 45)
2008 (Apr 03), b, c, by Bin Ajwaad (IRE)
Mehmet Erdem Dervişoğlu
GEISHA , b , 2004 , bred by Hami Yavaş, by Hamas (IRE), out of Foscaria (GB), by Formidable (USA) (see 1. Sup. to v 3, p :
61)
2008 (Jan 20), b, f, by Lachyn
Hayrullah Doğan
GELİNTAŞI (IRE) , ch , 1999 , bred by Bernard Snell, by Sabrehill (USA), out of Ever Welcome (GB), by Be My Guest
(USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 46)
2008 (Apr 28), ch, f, RESUS by Sports Hero (USA)
Fedai Kahraman
GELSOMINO (IRE) , b , 1999 , bred by L. and D. Fox and Oak Lodge and Stud , by Entrepreneur (GB), out of Catkin (USA),
by Sir Ivor (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 52)
2008 (Mar 28), b, f, SEVAN by Ocean Crest (USA)
Ferhat Oktay
GEM STONE , b , 2001 , bred by Mehmet Hanefi Şahin, by General Monash (USA), out of Licimba (GER), by Konigsstuhl
(GER) (see 3. Sup. to v 3, p : 46)
2008,c,dead, by Scream To Scream (IRE)
GEMMOLOGIE (FR) , ch , 1988 , bred by Ecurie Skymarc Farm, by Crystal Glitters (USA), out of Gipsy Road (FR), by
Trepan (FR) (see 2. Sup. to v 3, p : 52)
2008,dead foal, by Sri Pekan (USA)
GENESIS (GB) , ch , 1996 , bred by Gainsborough Stud Management Ltd., by Rainbow Quest (USA), out of Talented (GB), by
Bustino (GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 46)
2008 (May 30), ch, c, REBEL WOLF by Eagle Eyed (USA)
Ömer Yüngül
GENYERİ , ch , 1994 , bred by Ahmet Cemal Kura, by Little Guest (USA), out of Ekvatör, by Dersim (see 3. Sup. to v 3, p :
46)
2008 (Jun 02), ch, c, NASRULLAH BEY by Strike The Gold (USA)
Birol Çınaroğlu
GEORGY GIRL , b , 1996 , bred by Muammer Kitapçı, by George Thomas, out of Curtsey (IRE), by Royal And Regal (USA)
(see 3. Sup. to v 3, p : 47)
2008,f,dead, by Royal Abjar (USA)
GERDANLI , b , 1995 , bred by Nusret Balkaroğlu, by Private Tender (GB), out of Canada, by Castle Rising (GB) (see 1. Sup.
to v 3, p : 66)
2008 (Apr 26), b, c, NARTKAN by Kafkas Kartalı
Bedri Balkar Balkaroğlu
GHYRAAN (IRE) , b , 1997 , bred by Shadwell Estate Company Limited, by Cadeaux Genereux (GB), out of Karayb (IRE), by
Last Tycoon (IRE) (see 3. Sup. to v 3, p : 47)
2008 (Apr 22), b, f, by Mountain Cat (USA)
Ömer Halim Aydın
GINGER , b , 2002 , bred by Tayral Tutumlu, by Mujtahid (USA), out of Dıana III, by Cartegena (see 3. Sup. to v 3, p : 47)
2008 (Jan 05), b, f, by Bullmarket
Tayral Tutumlu
45
Kısraklar - Broodmares
GIRL IN PARADISE , b , 2002 , bred by Mehmet Umur Arun and Sedat Şentürk, by Manila (USA), out of Hanımtay, by
Centroline (GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 47)
2008 (Jan 30), b, f, LESLIE PARISH by West By West (USA)
Tuncay Çakır
GLASS HARMONICA (USA) , ch , 1991 , bred by Mr.& Mrs. Roy L. Ash, by Miswaki (USA), out of Desirous (USA), by
Exclusive Era (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 47)
2008 (Mar 22), ch, f, NURTEN HALA by Dinyeper (GB)
Bedri Balkar Balkaroğlu
GLORIA , b , 2000 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Mujtahid (USA), out of My Serenade, by Castle Rising (GB) (see 3. Sup.
to v 3, p : 48)
2008 (Feb 11), ch, c, BABAYELE by Dinyeper (GB)
Hulusi Taşkıran
GOA (IRE) , b , 1994 , bred by Gestut Roemerhof, by Fairy King (USA), out of Gandria (IRE), by Charlottown (GB) (see 2.
Sup. to v 3, p : 54)
2008 (Jun 01), b, c, DARK DRAGON by Ajmera (GB)
Ahmet Dizdaroğlu
GOD'S DAUGHTER , ch , 2000 , bred by Burhan Sölpük, by Barnato (USA), out of Biliyormusunuz Kim, by Vidar (see 3.
Sup. to v 3, p : 48)
2008 (Mar 20), b, f, SİVRİHİSAR RÜZGARI by Kurtaran (IRE)
Burhan Sölpük
GOGGA , b , 1999 , bred by Nurbiye Gülerce, by Shining Steel (GB), out of Ambassadear (USA), by Caro (IRE) (see 3. Sup. to
v 3, p : 48)
2008 (Jan 22), ch, f, NAKIRDA by Dinyeper (GB)
Gülnur Gülerce
GOLD WAY (FR) , ch , 2000 , bred by M. Pharaon, by Surumu (GER), out of Galina (FR), by Bon Sang (FR) (see 3. Sup. to v
3, p : 48)
2008 (Apr 29), ch, f, ASORTİK by Mountain Cat (USA)
Mehmet Yavuz Salihoğlu
GOLDEN GAL , b , 2003 , bred by Turgay Adışen, by Always A Classic (CAN), out of La Reine Margot (IRE), by Maelstorm
Lake (IRE) (see v : 3, p : 106)
2008 (Feb 16), b, f, LADY JULIET by Sea Hero (USA)
Turgay Adışen
GOLDEN HEART , b , 2000 , bred by Lale Atman and Zeynep Atman, by Common Grounds (GB), out of Golden Apple, by
Suvero (FR) (see 3. Sup. to v 3, p : 48)
2008 (Feb 22), b, c, OPTIMUS PRIDE by Karamurat (USA)
Asım Özyiğit
GOLDEN LIGHT , ch , 1999 , bred by Lale Atman and Zeynep Atman, by Mujtahid (USA), out of Golden Apple, by Suvero
(FR) (see 3. Sup. to v 3, p : 48)
2008 (Apr 14), ch, c, GALBOTORIX by Bold Pılot
Begüm Atman Karataş
GOLDEN SERAPH (USA) , ch , 1998 , bred by Steve Sahadi Cardiff Farm Management Corp, by Affirmed (USA), out of
Dearest Desert (USA), by Desert Wine (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 48)
2008 (Mar 23), b, c, OCEAN RAIN by Ocean Crest (USA)
Galip Aydın Arıkan
GOLDEN SPIRIT , b , 2002 , bred by Davide Franco, by Bin Ajwaad (IRE), out of Marantilla (FR), by Bluebird (USA) (see v :
3, p : 123)
2008 (Mar 06), b, f, BEYAZ SU by Ocean Crest (USA)
Yalçın Aslan
46
Kısraklar - Broodmares
GOLDEN WING , b , 1993 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Royal Bequest (CAN), out of Jay, by Mummy's Game (GB)
(see 3. Sup. to v 3, p : 49)
2008,early abortion, by Dark Moon
GOLDEN WOLF , gr , 1993 , bred by Olcay Altınkurt, by George Thomas, out of Burçak I, by Burçak (see 3. Sup. to v 3, p :
49)
2008 (Apr 07), ch, c, AYHAN BABA by Manila (USA)
Hüseyin Necil Topuz
GOLDRUSH (FR) , ch , 1999 , bred by Ecurie Skymarc Farm, by Common Grounds (GB), out of Gold Bride (USA), by
Unbridled (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 49)
2008 (Mar 15), ch, f, GÜLSUYU by Manila (USA)
Ömer Faruk Girgin
GOLDSTERN , gr , 2001 , bred by Hakkı Tarık Dikencik, by Noble Star, out of Superisi, by Castle Rising (GB) (see 3. Sup. to
v 3, p : 49)
2008,early abortion, by Kizilderili (USA)
GOOD BYE (FR) , b , 1997 , bred by Scea La Fontaine, by Caerwent (IRE), out of Fabulous Folly (USA), by Le Fabuleux (FR)
(see 3. Sup. to v 3, p : 49)
2008 (Apr 21), b, f, DOCTOR by Always A Classic (CAN)
Osman Ali Homurlu
GOOD WILL , ch , 1997 , bred by Sedat Özcan, by Galetto (FR), out of Gay Petıt, by Lockton (GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 49)
2008 (May 24), ch, f, ÜLTİMATOM by Royal Abjar (USA)
Yaşar Gölbaş
GÖNÜL ÇELEN , ch , 2000 , bred by Mustafa Alver and Dinçer Cebeci, by Lockton (GB), out of İcraat, by Barnato (USA) (see
3. Sup. to v 3, p : 49)
2008 (Mar 21), b, c, EZELHAN by Centaur (GB)
Mehmet Kaya
GÖNÜL VEREN , b , 2002 , bred by Baran Düçem Cemiloğlu, by Common Grounds (GB), out of İcraat, by Barnato (USA)
(see 3. Sup. to v 3, p : 49)
2008 (Jan 20), b, c, WOLF EYE by Nitro (GB)
Dicle Kimya Dep.Paz. N.Tar.ve Gıd.Ltd.Şrk
GÖZDEMİM , b , 2001 , bred by Necdet Topuz, by Tender Prınce, out of Mabuhay I, by My Volga Boatman (USA) (see v : 3,
p : 119)
2008 (Apr 27), b, c, SEKLİK BEYİ by Hızel Beyi
Ç. Ali Çubukçu
GRAND PARK (GB) , b , 1999 , bred by R. P. Williams, by Distant Relative (IRE), out of Astolat (IRE), by Rusticaro (FR)
(see 3. Sup. to v 3, p : 49)
2008 (May 14), b, c, DOMATES BİBER by Royal Abjar (USA)
Mustafa Ozan Şer
GRAZIA , b , 2001 , bred by Abdulkadir Levent Baykal, by Doyoun (IRE), out of Donna Grazia (GB), by Sharpo (GB) (see 3.
Sup. to v 3, p : 50)
2008 (Apr 10), b, f, by Tarsus
Koray Güç
GREEN FLAG , b , 2000 , bred by Davide Franco, by Always A Classic (CAN), out of River Jet (USA), by Lear Fan (USA)
(see 2. Sup. to v 3, p : 56)
2008 (Jan 29), b, c, CONSIGLIERI by Ajmera (GB)
Bülent Taşçı
47
Kısraklar - Broodmares
GREENEST HILLS (FR) , b , 1998 , bred by S.C. Ecurie De Meautry, by Danehill (USA), out of Alymatrice (USA), by
Alysheba (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 57)
2008 (Feb 28), b, f, CHANTALLE RUA by Mountain Cat (USA)
Died in 2008
Murat Cavcav
GRENADINE SODA (FR) , b , 1996 , bred by Ecurie Henochsberg Lagasse Haras Du Manoir, by Indian Ridge (IRE), out of
Bold Tango (FR), by In Fijar (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 50)
2008,c,dead, by Eagle Eyed (USA)
GREY BEAUTY (FR) , gr , 2003 , bred by Levent Sarıkaya foaled in FR and imported from FR in 2003, ( see SBF v : 056 ), by
Medaaly (GB), out of Thara (GER), by Aspros (GER)
2008,slipped foal, by Maynatay
GREY RABBIT , gr , 2004 , bred by Ahmet Göçmen, by Private Tender (GB), out of Irlanda Firtinasi (IRE), by Tenby (GB)
(see 1. Sup. to v 3, p : 82)
2008 (May 05), b, f, RED RABBIT by Dilum (USA)
Ahmet Göçmen
GREY VIOLET , gr , 2002 , bred by Ahmet Göçmen, by George Thomas, out of Grey Stone, by Environment Friend (GB) (see
3. Sup. to v 3, p : 50)
2008 (Jun 02), gr, c, EMRULLAH by Bin Ajwaad (IRE)
Ahmet Göçmen
GUDAUTA , b , 1998 , bred by Fethi Atan, by Wolf (CHI), out of Kızı, by Doktor Seferof (GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 50)
2008 (Apr 30), ch, c, BABANIN OĞLU by Sadunca
İpek Boranalp
GULE , ch , 2002 , bred by Ender Us, by Mıchael Jackson, out of No Tıme, by Kıngefe (see 2. Sup. to v 3, p : 57)
2008, barren to İsmethan
GUNS N ROSES , b , 1997 , bred by Süleyman Selman Taşbek, by Uğurtay, out of Last Of Luthier (IRE), by Luthier (FR) (see
3. Sup. to v 3, p : 50)
2008 (Apr 12), ch, c, MARCELLO by Luxor
Süleyman Selman Taşbek
GUPSEZEN , b , 1998 , bred by Zahit Demirkan, by Bachelor Party (IRE), out of Sevo (GB), by Nomination (GB) (see 2. Sup.
to v 3, p : 57)
2008 (Feb 27), b, f, MENEKŞEM by Babadayi (GB)
Abdülkadir Üçeş
GÜLBARASULTAN , b , 2003 , bred by Tülin Beydili Özkan, by Bin Ajwaad (IRE), out of Ninni, by Laughing Matter (USA)
(see v : 3, p : 143)
2008,slipped foal, by Ertem
GÜLBİN SULTAN , b , 2004 , bred by Nilay Karadağ, by Asakir (GB), out of Veznedar (GB), by Zamindar (USA) (see 1. Sup.
to v 3, p : 183)
2008,early abortion, by Medya
GÜLCE , b , 1996 , bred by Sadettin Atığ, by Royal Bequest (CAN), out of Fighting Arethusa (IRE), by Never So Bold (IRE)
(see 3. Sup. to v 3, p : 51)
2008 (Jan 30), b, c, GOLDEN EAGLE by Eagle Eyed (USA)
48
Gökhan Niyazi Örkün
Kısraklar - Broodmares
GÜLDİTA , gr , 1994 , bred by Hasan Saydam, by Bankocu, out of Aglowing (GB), by Kalaglow (IRE) (see 3. Sup. to v 3, p :
51)
2008 (Apr 03), gr, c, KARLIDAĞ by West By West (USA)
Hikmet Ayna
GÜLECEK , b , 2000 , bred by Zihni Tarık Canbay, by Distant Relative (IRE), out of Karanfil, by Afayoon I (IRE) (see 3. Sup.
to v 3, p : 51)
2008 (Jan 26), b, f, LITTLE CROWN by Medya
Serdar Kemal Özçolak
GÜLERCELER'S STAR (IRE) , b , 1998 , bred by Jockey Hall Stud, by Distinctly North (USA), out of Green Side (USA), by
Green Dancer (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 71)
2008,c,dead, by Common Grounds (GB)
Died in 2008
GÜLFİDAN , b , 2002 , bred by Muzaffer Çizmecioğlu, by Sea Hero (USA), out of Şanslı I, by Ghathanfar (USA) (see v : 3, p :
193)
2008 (Feb 27), b, c, GLEAM OF HOPE by Perfect Storm
İlker Yağız
GÜLHANIM II , b , 1993 , bred by Nevzat Özer, by Üni, out of La Bonıta, by Whıte Shadow (see 2. Sup. to v 3, p : 58)
2008 (Jan 29), b, f, SIRADIŞI by Yavuz Star
Müthiş Ölçer
GÜLİZAR , b , 2002 , bred by Serdar Sadıkoğlu, by Sea Hero (USA), out of Thunder Best, by The Best (see 3. Sup. to v 3, p :
51)
2008 (Feb 12), ch, f, ÇAMSAKIZI by Ocean Crest (USA)
Turan Türeray and Salih Tatari
GÜLMİRA MELİKE , b , 2002 , bred by Cemal Başkan, by Private Tender (GB), out of Beluga, by Holding Society (GB) (see
v : 3, p : 22)
2008 (May 15), b, c, TORRES TO TORRES by Scream To Scream (IRE)
Hüseyin Çetin and Asım Dutal
Died in 2008
GÜLNAL , b , 1996 , bred by Adil Tügel, by My Volga Boatman (USA), out of Adelayt, by Kılıçaslan (see 3. Sup. to v 3, p :
51)
2008 (Apr 24), b, f, THELMA by Common Grounds (GB)
Abdullah Akalın
GÜLRU (IRE) , b , 2000 , bred by Ömer Halim Aydın foaled in IRE and imported from U.K. in 2000, ( see GSB v : 44 ), by
Bigstone (IRE), out of Mom's Gal (IRE), by Shareef Dancer (USA)
2008 (Mar 26), b, f, ESMER ŞEKER by Ajmera (GB)
Kayhan Altınöz
GÜLTEN , b , 2001 , bred by Abdulkadir Koç, by Mountain Cat (USA), out of Kitoph (IRE), by Night Shift (USA) (see 3. Sup.
to v 3, p : 51)
2008 (Jan 16), b, c, ALTINKAYA by Galetto (FR)
İlhan Güçlü
GÜLÜM SULTAN (IRE) , ch , 1999 , bred by Scuderia Caroline di and Pietro and Barbara, by Ali-Royal (IRE), out of Rina
Love (IRE), by Law Society (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 51)
2008, not covered in 2007
GÜMELE , gr , 2000 , bred by Ahmet Cemal Kura, by Abrek, out of Mihre, by Ightham (USA) (see v : 3, p : 132)
2008 (Mar 30), gr, f, HANİPHA by Barbar
Metin Uylaş
49
Kısraklar - Broodmares
GÜMÜŞ EYER (IRE) , b , 1999 , bred by Mrs Mary McGrath, by Priolo (USA), out of Queen Of Bakla (FR), by Bikala (IRE)
(see 3. Sup. to v 3, p : 52)
2008 (Feb 28), ch, c, SARAYIN ARSLANI by Strike The Gold (USA)
Mehmet Eren Doğanbey
GÜNEŞ YILDIZI , ch , 2000 , bred by Hüseyin Özen, by Karayel, out of Honey Bunch I, by Darlıng I (see v : 3, p : 87)
2008 (Apr 25), ch, c, HAYRAN by Grand Wolf
Hüseyin Özen
GÜNEŞİN KIZI , b , 1998 , bred by Haldun Güneş, by Sun Music (IRE), out of Japongülü, by Lockton (GB) (see 3. Sup. to v 3,
p : 52)
2008, barren to Sunday Surprıse
GÜREYLÜL , ch , 2000 , bred by Alfred Roidi, by River Special (USA), out of Can Gence, by Cherbourg (see 3. Sup. to v 3, p :
52)
2008 (Mar 27), ch, f, UĞURUN KIZI by Uğur
Muammer Öğüt
GÜRFİDAN , b , 2000 , bred by Muzaffer Çizmecioğlu, by Barnato (USA), out of Şanslı I, by Ghathanfar (USA) (see 3. Sup. to
v 3, p : 52)
2008 (May 25), b, f, MISS DENNIS by Sri Pekan (USA)
Mehmet Sadık Yıldırım
GÜRZİN , b , 2001 , bred by Mehmet Cihat Gürüz, by Tropıcana I, out of Zin, by Bachelor Party (IRE) (see 2. Sup. to v 3, p :
59)
2008,c,dead, by Cannon
GÜZEL VE CESUR , ch , 1995 , bred by İlyas Çokay, by Second Set (IRE), out of Pitty Pal (USA), by Caracolero (USA) (see
3. Sup. to v 3, p : 52)
2008 (Mar 12), ch, c, ALİ KADİR by Ocean Crest (USA)
Ahmet Göçmen
GÜZİDEM , b , 1998 , bred by Sait Varlı, by Shehzade (FR), out of Sorry, by Majestic Endeavour (CAN) (see 3. Sup. to v 3, p :
52)
2008 (Apr 08), ch, c, EZHATIM by Mandrake
Fethi Gökkan
GÜZİHALA , b , 2001 , bred by Hasan Özcan Kızılkaya, by Sea Hero (USA), out of Ekin, by George Thomas (see 3. Sup. to v
3, p : 52)
2008 (Feb 28), b, f, BLUE BLOOD by Eagle Eyed (USA)
Özgür Kızılkaya
HABERCİ , ch , 1996 , bred by Mustafa Alver and Dinçer Cebeci, by Barnato (USA), out of İcra, by Kılıçaslan (see 2. Sup. to v
3, p : 60)
2008 (Feb 09), ch, c, SACRED KING by West By West (USA)
İrfan Ilgazlı
HABİNAR (USA) , b , 1998 , bred by Larry Millison Inc., by Southern Halo (USA), out of Adrenalin Rush (USA), by Afleet
(CAN) (see 3. Sup. to v 3, p : 52)
2008 (Jan 21), b, c, KARA BOMBA by West By West (USA)
Orhan Tanatar
HALAYIK , gr , 1994 , bred by Tevfik Çelikoğlu, by Private Tender (GB), out of Fethiyeli, by Saadettin (see 3. Sup. to v 3, p :
53)
2008 (May 11), b, c, VİZON MUSTAFA by Royal Abjar (USA)
50
Mustafa Akgün
Kısraklar - Broodmares
HALHAL , b , 1991 , bred by Semiral Bilbaşar, by Hoy (GB), out of Cedrella (GB), by Averof (GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 53)
2008 (Mar 16), b, c, ROTHERDAM by Red Bishop (USA)
Ali Levent Dilmaç
HALLING CHARGE (GB) , b , 2004 , bred by Sc. Blueberry S R L foaled in GB and imported from U.K. in 2008, ( see GSB v
: 45, p : 929 ), by Halling (USA), out of Polar Charge (GB), by Polar Falcon (USA)
2008 (Mar 17), b, c, BARRISTER by Elusive City (USA)
Sinan Sarsılmazlar
HAMASAAT (IRE) , b , 1994 , bred by Sheikh Mohammed Bin Rashid al Maktoum, by Sadler's Wells (USA), out of Unite
(IRE), by Kris (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 60)
2008 (Feb 26), ch, f, WISH A MOON by Red Bishop (USA)
Murat Cavcav
HANGÜL (USA) , b , 1998 , bred by Al-Aco Farm, by Saint Ballado (USA), out of Standupandfight (USA), by Fight Over
(USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 53)
2008 (Mar 08), b, c, MAÇKOLİK BOY by Eagle Eyed (USA)
Kokteyl Tel. İnternet H.Tic.Ltd.Şti.
HANIM SULTAN , b , 2000 , bred by Sadettin Atığ, by Night Shift (USA), out of Reveuse Du Soir (GB), by Vision (USA) (see
3. Sup. to v 3, p : 53)
2008 (Mar 12), b, f, CİCİ SULTAN by Orta Asya
Murat Emre Özsoy
HANOVERIA (USA) , b , 1995 , bred by Darley Stud Management Inc., by Hansel (USA), out of Patricia ( USA), by Assert
(IRE) (see 3. Sup. to v 3, p : 53)
2008 (May 13), b, c, COLTS NECK by Unaccounted For (USA)
Ethem Murat Kesebir
HANZE , b , 2001 , bred by Necati Bozkurt, by Han-Bakü, out of Zebra, by Yemken (GB) (see v : 3, p : 219)
2008 (Mar 26), b, c, AŞIK ÇOCUK by Heart Attack
Kamil Kılınç
HAPPY HOUR , b , 2000 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Doyoun (IRE), out of Glorietta (USA), by Shadeed (USA) (see
3. Sup. to v 3, p : 54)
2008 (Jan 20), b, f, ROSE WOOD by Bosporus (IRE)
Nişan Arek Kuyumciyan
HARBİNGER , b , 1994 , bred by Kaya Erkkul, by Lockton (GB), out of Speed Faktor (GB), by Tina's Pet (GB) (see 2. Sup. to
v 3, p : 61)
2008 (Feb 20), b, f, MY LIFE by Royal Abjar (USA)
Levent Göksu
HAUTE RIVE (FR) , gr , 1991 , bred by H. B. Farm, by Highest Honor (FR), out of River L'huisne (FR), by Lyphard (USA)
(see 3. Sup. to v 3, p : 54)
2008, barren to Green Gönen
HAVİN , b , 1996 , bred by Tarık Aydın, by Rakan (USA), out of Saray Meydanlı, by Majestic Endeavour (CAN) (see 2. Sup. to
v 3, p : 61)
2008 (Apr 27), ch, c, BEYRUT by Royal Abjar (USA)
Adil Mert Kaya
HAYABUSA , b , 1999 , bred by Mahmut Ali Toz, by Red Route (GB), out of Baby Gırl, by Uğurtay (see 3. Sup. to v 3, p : 54)
2008, no return to Asakir (GB)
51
Kısraklar - Broodmares
HAYELAH (GB) , b , 1997 , bred by Galadari Sons Stud Company, by Polish Precedent (USA), out of Mesaafi (IRE), by Slip
Anchor (GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 54)
2008 (Mar 04), ch, c, MEGATRON by Strike The Gold (USA)
Alsem Charles Roidi and Sema Roidi
HAYIRLISI , b , 1994 , bred by Ç. Ali Çubukçu, by My Volga Boatman (USA), out of İlknur II, by Tünkut (see 1. Sup. to v 3, p
: 76)
2008 (May 24), b, c, by Kurtaran (IRE)
Yakup Ahmet Çubukçu
HAYRİYE , ch , 2001 , bred by Nuri Fuat Başak, by River Special (USA), out of Lazfeliz, by Lastkıng (see 3. Sup. to v 3, p :
54)
2008 (Apr 20), b, f, SHE GOSSIP by Ajmera (GB)
Mehmet Emin Üçeş
HAYRİYEHANIM , ch , 1993 , bred by Hasan Özcan Kızılkaya, by My Volga Boatman (USA), out of Kadriş, by Karayel (see
3. Sup. to v 3, p : 54)
2008 (Feb 16), b, c, KINGDOM by Sri Pekan (USA)
Erçin Kayar
HAZAL (FR) , ch , 1997 , bred by Mr Eric Puerari, by Sanglamore (USA), out of Atilal (USA), by Stately Don (USA) (see 3.
Sup. to v 3, p : 54)
2008 (Mar 14), b, f, TORUC by Eagle Eyed (USA)
Mehmet Sencer Girgin
HAZALHATUN , b , 2001 , bred by Birol Çınaroğlu, by Eagle Eyed (USA), out of Sabriye I, by Dersim (see 2. Sup. to v 3, p :
62)
2008 (Mar 26), b, c, AKYAZILI KARAOĞLAN by Barbar
Nejat Çalışal
HEIRESS S , gr , 2004 , bred by Davide Franco, by Devir, out of Allegrine (FR), by General Holme (USA) (see 1. Sup. to v 3, p
: 6)
2008 (Feb 25), gr, f, ANDALUCIA by Manila (USA)
Ethem Murat Kesebir
HELİN , b , 1996 , bred by Tarık Aydın, by Castle Rising (GB), out of Star Of Dance (IRE), by Sadler's Wells (USA) (see 3.
Sup. to v 3, p : 55)
2008 (Mar 26), b, c, RIO DE JANEIRO by Sri Pekan (USA)
Adil Mert Kaya
HELSINKI , b , 2002 , bred by Ateş Saltukoğlu, by Marlin (USA), out of Queen Salote (GB), by Mujtahid (USA) (see 3. Sup. to
v 3, p : 55)
2008 (Mar 01), b, f, PRETTY FACE by Bin Ajwaad (IRE)
Ümit Beyazıtlı
HERA GLORY , b , 1999 , bred by Burhan Mehmet Bilbaşar, by Galetto (FR), out of Halhal, by Hoy (GB) (see 3. Sup. to v 3, p
: 55)
2008 (Feb 17), b, c, SALFORD by Sea Hero (USA)
Alicia Merve Dilmaç
HERDEM , b , 1998 , bred by Sadettin Atığ, by Shining Steel (GB), out of Nuit De Fete (FR), by Night Shift (USA) (see 3. Sup.
to v 3, p : 55)
2008 (Mar 03), b, c, TOUGH GUY by Unaccounted For (USA)
Yasemen Tuncer
HERNANDO KIZI , ch , 1998 , bred by Sedat Özcan, by Hernando (FR), out of Ariadne's Way (GB), by Anshan (GB) (see 3.
Sup. to v 3, p : 55)
2008 (Apr 06), b, c, ROCK DANCER by Bin Ajwaad (IRE)
52
Hakan Sabri Özcan
Kısraklar - Broodmares
HERO KISS , b , 2004 , bred by Umur Tamer, by Sea Hero (USA), out of Princess baja (USA), by Conquistador Cielo (USA)
(see 1. Sup. to v 3, p : 136)
2008 (Feb 10), b, c, AMOR KING by Natıve Procıda
Kasım Ercan Ekenler
HEROIKA , b , 2003 , bred by Ali Levent Dilmaç, by Sea Hero (USA), out of Halhal, by Hoy (GB) (see v : 3, p : 82)
2008 (Feb 29), b, f, HELVETIA by Vieux Moghol (FR)
Ali Levent Dilmaç
HESCAPADE (FR) , b , 1999 , bred by Haras De Mauhourat, by Green Tune (USA), out of Sequoya Forest (USA), by Green
Forest (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 55)
2008 (Apr 02), b, c, ETERNAL ICON by Mountain Cat (USA)
Ethem Murat Kesebir
HEURE MAUVE (FR) , gr , 1999 , bred by Mme Anne-Marıe D'estaınvılle, by Baby Turk (IRE), out of Haute Rive (FR), by
Highest Honor (FR) (see 3. Sup. to v 3, p : 55)
2008 (Feb 02), b, f, PURPLE TIME by Marlin (USA)
Berrin Gedik
HIGH STAR , ch , 2003 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Eagle Eyed (USA), out of İlaydam, by Palace Pageant (USA) (see
3. Sup. to v 3, p : 55)
2008 (Mar 13), b, f, YAĞIŞIM by Velociraptor (GB)
Serdar Kemal Özçolak
HIGH VOLTAGE , b , 2003 , bred by İlyas Çokay, by Accelerator (USA), out of Pebbledash (GB), by Great Commotion
(USA) (see v : 3, p : 152)
2008, barren to Hızel Beyi
HIGHNESS DAUGHTER (FR) , b , 2000 , bred by Mmm Danıelle Merıan-Frıcker, by Zieten (USA), out of Highness Lady
(GER), by Cagliostro (GER) (see 3. Sup. to v 3, p : 56)
2008 (Feb 23), b, f, ÇOKKOLAY by Zorbaz (USA)
İlyas İlbey
HIRÇIN GÜZEL , b , 1999 , bred by Hikmet Tevfik Ataman, by Galetto (FR), out of My Top, by High Top (IRE) (see 3. Sup.
to v 3, p : 56)
2008,c,dead, by Kurtaran (IRE)
HİLAL , ch , 1994 , bred by Lale Atman, by Wouter Raaphorst (HOL), out of Hale [gairdie] (FR), by Gairloch (GB) (see 2. Sup.
to v 3, p : 63)
2008 (Feb 17), b, f, ALİZYA by Kaneko
Ferhat Topuz
HİMAYE , b , 1993 , bred by Hilmi Şimşek, by Ghathanfar (USA), out of Güvercin, by Karoo (GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 56)
2008 (Mar 24), b, c, KEMAL EFENDİ by Kurtaran (IRE)
Metin Üzüm
HİNDU CIVA , b , 2002 , bred by Erol İşeri, by Mujtahid (USA), out of Bedtime Story (GB), by Fairy King (USA) (see 3. Sup.
to v 3, p : 56)
2008 (Apr 24), b, f, HAYRUŞKA by Dinyeper (GB)
Levent Demirgüreş
HİOS , ch , 1999 , bred by Selman Erdemirci, by Lockton (GB), out of Geyşa, by Ghathanfar (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 63)
2008 (Feb 10), b, f, MY RITA by Ocean Crest (USA)
Tayfun Akyüz
53
Kısraklar - Broodmares
HOLYCAT , b , 2001 , bred by Ali Levent Dilmaç, by Mountain Cat (USA), out of Halhal, by Hoy (GB) (see 3. Sup. to v 3, p :
56)
2008 (Feb 12), ch, c, UNCLE HARRY by Unaccounted For (USA)
Ali Levent Dilmaç
HONESTY (IRE) , b , 1995 , bred by Mrs Carrol Weld, by Tenby (GB), out of Tumble Ria (IRE), by Tumble Wind (USA) (see
3. Sup. to v 3, p : 56)
2008 (Feb 09), b, c, NAAKATA by Sri Pekan (USA)
Serdar Kemal Özçolak
HORSEPOWER (USA) , ch , 1999 , bred by Scott Kendall Elise W.Kendall, by Personal Hope (USA), out of Misty Connection
(USA), by Danzig Connection (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 56)
2008 (Mar 22), ch, f, ROYAL POWER by Royal Abjar (USA)
Kemal Kurt
HOSTES , b , 2001 , bred by Alfred Roidi, by Strike The Gold (USA), out of Porta Delgado (IRE), by Second Set (IRE) (see v :
3, p : 156)
2008 (Apr 13), b, f, QUEEN OF MERSİN by Natıve Procıda
Abdülkadir Yeniçıkan
HOW YA BEEN (IRE) , b , 1992 , bred by Kilfrush Stud Ltd, by Last Tycoon (IRE), out of Ah Ya Zein (IRE), by Artaius
(USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 79)
2008 (Apr 18), b, f, APRIL by Yavuz Star
Ömer Ural
HUMRİK KIZI , ch , 1998 , bred by Ahmet Kavran, by Felek I, out of Black Lıghtenıng, by Yemken (GB) (see 3. Sup. to v 3, p
: 56)
2008 (Mar 05), ch, f, VIRGIN by Kavranhan
Özkan Özen
HUREM SULTAN (FR) , b , 1992 , bred by Mme Anne-Marie Gedik, by Baby Turk (IRE), out of Home Place (IRE), by
Habitat (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 56)
2008 (May 05), b, f, HULABALOU by Bin Ajwaad (IRE)
Berrin Gedik
HÜNER , ch , 2001 , bred by Ömer Faruk Girgin, by River Bay (USA), out of Ravive (GB), by St Jovite (USA) (see 3. Sup. to v
3, p : 57)
2008,slipped foal, by Sea Hero (USA)
HÜRREM , b , 1994 , bred by Galip Aydın Arıkan, by Toraman, out of Giden, by Rugged (GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 57)
2008 (Mar 15), b, f, INTERESTING by Red Bishop (USA)
Galip Aydın Arıkan
HÜRSOY , b , 2002 , bred by İsmail Ensonra, by Eagle Eyed (USA), out of Ünüvar, by Rısıng Sun (see v : 3, p : 208)
2008 (Apr 05), gr, f, TUMBUL MEDİNE by Abrek
Mehmet Tumbul
IAM FOREVERBLOWING (GB) , ch , 2002 , bred by Ahmed M. Foustok foaled in GB and imported from U.K. in 2008, ( see
GSB v : 45, p : 383 ), by Dr Fong (USA), out of Farhana (GB), by Fayruz (GB)
2008 (Feb 27), ch, f, BIANNA by Ad Valorem (USA)
Fikret Ceylan
IBERIAN (FR) , b , 1993 , bred by Darley Stud Management Co., by Belmez (USA), out of Kilinsky (IRE), by Niniski (USA)
(see 1. Sup. to v 3, p : 80)
2008 (Mar 03), b, f, CULDUZ by Kurtaran (IRE)
Gülnur Gülerce
54
Kısraklar - Broodmares
IDA LUPINO (IRE) , b , 1995 , bred by Barronstown Stud and Ron Con, by Statoblest (GB), out of Alpine Symphony (IRE), by
Northern Dancer (CAN) (see 3. Sup. to v 3, p : 57)
2008 (May 16), b, f, CELLIST by Bullmarket
Tayral Tutumlu
ILION (IRE) , b , 1999 , bred by Gainsborough Stud Management, by Bering (GB), out of Mithl Al Hawa (GB), by Salse
(USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 57)
2008 (Feb 23), b, f, RABARBA by Pardon (FR)
İlyas İlbey
IMPROVISATION (GER) , b , 1987 , bred by Gestüt Wittekindshof, by Amyndas (IRE), out of Ili (GER), by Alpenkonig
(GER) (see 3. Sup. to v 3, p : 57)
2008,slipped foal, by Avangard (IRE)
INBUILT BEAUTY (USA) , gr , 2003 , bred by Newsells Park Stud foaled in USA and imported from U.K. in 2008, (see
AM.SB Electronic ), by Giant's Causeway (USA), out of Ela Athena (GB), by Ezzoud (IRE)
2008 (Apr 17), gr, f, BELAMİ by Fusaichi Pegasus (USA)
Serdal Adalı
INDINOLLA (USA) , ch , 1995 , bred by Nordic Thoroughbreds, by Theatrical (IRE), out of Ottomwa (USA), by Strawberry
Road (AUS) (see 3. Sup. to v 3, p : 58)
2008 (Jun 01), ch, c, MATCH POINT by Strike The Gold (USA)
İrfan Ilgazlı and Mustafa Mehmet İlhan
INTREPID (GB) , b , 1990 , bred by Juddmonte Farms, by Rousillon (USA), out of Bold And Beautiful (GB), by Bold Lad
(IRE) (see 3. Sup. to v 3, p : 58)
2008 (Apr 15), ch, f, MÜSTESNA by Always A Classic (CAN)
Haldun Coşkun
INVOQUE (IRE) , ch , 1997 , bred by Shadwell Estate Company Ltd, by Nashwan (USA), out of Gharam (USA), by Green
Dancer (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 58)
2008 (Feb 12), ch, c, CHIEF EXECUTIVE by Kaneko
Caner Yücel Birol
IRADAH (USA) , ch , 1991 , bred by Lazy Lane Stables Inc, by Topsider (USA), out of Kittihawk Miss (USA), by Alydar
(USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 58)
2008 (May 15), b, f, ALTIN PINAR by Ajmera (GB)
Ahmet Dizdaroğlu
IRISH VICTORY (IRE) , b , 1992 , bred by Thomas Joyce, by Danehill (USA), out of Royal Slip (IRE), by Royal Match (GB)
(see 3. Sup. to v 3, p : 58)
2008 (Jun 03), ch, f, ALYA by Kaneko
Cengizhan Gödek
IRLANDA FIRTINASI (IRE) , gr , 1995 , bred by Roemerhof Stud , by Tenby (GB), out of Grafton Street (GER), by
Pentathlon (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 66)
2008 (Mar 14), gr, f, KIZ KULESİ by Ocean Crest (USA)
Ahmet Göçmen
IRLANDA RÜZGARI (IRE) , b , 1997 , bred by Mrs C. L. Weld, by Lake Coniston (IRE), out of House Music (IRE), by
Thatching (IRE) (see 3. Sup. to v 3, p : 58)
2008,c,dead, by Eagle Eyed (USA)
ISHTAR , b , 1994 , bred by Orhan Birol, by Armanasco (IRE), out of Sevim, by Vidar (see 3. Sup. to v 3, p : 58)
2008 (Apr 18), ch, f, İLLA SULTAN by Yavuz Star
Fırat Tanyiğit
55
Kısraklar - Broodmares
ISLE OF PALMS (IRE) , b , 1998 , bred by T. Stack and Mrs. Sue Magnier, by Caerleon (USA), out of Pirouette (IRE) , by
Sadler's Wells (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 59)
2008 (Mar 29), b, f, JET SET by Marlin (USA)
Ersan Özbelge
ISOLDE (IRE) , ch , 1998 , bred by Frances R. Hutch foaled in IRE and imported from U.K. in 1998, ( see GSB v : 44, p : 2036
), by Dolphin Street (FR), out of Pharjoy (FR), by Pharly (FR)
2008 (Apr 08), b, c, URZA by Bin Ajwaad (IRE)
Ömer Halim Aydın
IŞILDAR , b , 1996 , bred by Ali Uluçay, by Baba Seyfi, out of Gülsevim, by Prınce Charmıng (see 3. Sup. to v 3, p : 59)
2008 (Mar 10), b, c, EFE REİS by Mountain Cat (USA)
Sami Uluçay
IT'S ME , b , 2001 , bred by Gürhan Şevket Özbelge, by Mujtahid (USA), out of Lucky Angel, by Private Tender (GB) (see 3.
Sup. to v 3, p : 59)
2008 (Jan 23), b, f, MİHRACE by Unaccounted For (USA)
Fethi Gurur Tulgar
ITALIAN BEACH (IRE) , ch , 1998 , bred by Azienda Agricola La Vigna SRL, by Primo Dominie (GB), out of Mermaid Beach
(GB), by Slew O'gold (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 66)
2008 (Feb 02), ch, f, DISTURBIA by Always A Classic (CAN)
Serdal Adalı
IVY LODGE (IRE) , b , 2003 , bred by Norelands Bloodstock& Noel O'Callaghan foaled in IRE and imported from U.K. in
2007, ( see GSB v : 45, p : 2211 ), by Grand Lodge (USA), out of Ivyanna (IRE), by Reference Point (GB)
2008 (May 03), ch, f, DOLORES by Exceed And Excel (AUS)
Vehbi Hakan Keleş
İCLAL (IRE) , ch , 2000 , bred by Mrs Eleanor Commins, by Prince Of Birds (USA), out of Misty Point (GB), by Sharpo (GB)
(see 3. Sup. to v 3, p : 59)
2008 (Feb 12), b, c, BABA by Sri Pekan (USA)
Arslan Aybek
İCRAAT , ch , 1994 , bred by Mustafa Alver and Dinçer Cebeci, by Barnato (USA), out of İcra, by Kılıçaslan (see 2. Sup. to v
3, p : 67)
2008 (Jan 31), b, f, ARTEMİS by Tosçalı Ateşi
Dicle Kimya Dep.Paz. N.Tar.ve Gıd.Ltd.Şrk
İÇEL GÜZELİ , b , 2004 , bred by Mevlüt Taniyit, by Aristocrat (GB), out of Geyve, by My Volga Boatman (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 66)
2008, barren to Deniz Gücü
İDAL , b , 2004 , bred by Ömer Faruk Girgin, by Shining Steel (GB), out of Oniki, by Mujtahid (USA) (see 1. Sup. to v 3, p :
127)
2008 (Apr 21), b, c, ŞAMO by Thunder Black
Cemal Baysal
İFORA , ch , 2000 , bred by İffet Us, by Lockton (GB), out of Gayem, by Lastkıng (see 1. Sup. to v 3, p : 83)
2008 (Mar 03), ch, f, by Medya
Kemal Cankılıç
İMAN , ch , 1992 , bred by Gülsüm Eliyeşil, by Karayel, out of Adelaıda, by Rugged (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 67)
2008 (Mar 24), b, c, by Eagle Eyed (USA)
Gülsüm Eliyeşil
56
Kısraklar - Broodmares
İPEK YOLU (GB) , b , 1999 , bred by Gainsborough Stud Management, by Anabaa (USA), out of Blushing Storm (USA), by
Blushing Groom (FR) (see 3. Sup. to v 3, p : 59)
2008 (Apr 27), b, c, by Bosporus (IRE)
Nişan Arek Kuyumciyan
İREMNAZ , b , 1995 , bred by S. Sırrı Turhan, by Barnato (USA), out of Courvoısıer, by Best Song (GB) (see 3. Sup. to v 3, p :
60)
2008 (Mar 16), b, c, BABA ÖZESER by Velociraptor (GB)
Mehmet Özeser
İRLANDALI KIZ , ch , 1999 , bred by Osman Budak, by Royal Abjar (USA), out of Eha's Song (USA), by Shadeed (USA)
(see 3. Sup. to v 3, p : 60)
2008 (Apr 10), b, f, AKSİNYA by Fair Grounds (IRE)
Fedai Kahraman
İRME , ch , 2002 , bred by İrfan Ilgazlı, by Mujtahid (USA), out of Haberci, by Barnato (USA) (see v : 3, p : 82)
2008 (Feb 08), ch, c, BOLO LEOPARD by Sea Hero (USA)
İrfan Ilgazlı
İSİS , b , 1995 , bred by Salih Taviloğlu, by Tüten, out of Blondıe, by Villeroy I (FR) (see 2. Sup. to v 3, p : 68)
2008 (Apr 18), ch, f, SHININGKIZI by Shining Steel (GB)
Abdulsemet Turan
İZMİTLİ (GB) , b , 1999 , bred by A. Lyons Bloodstock, by Emperor Jones (USA), out of Mysterious Plans (IRE), by Last
Tycoon (IRE) (see 3. Sup. to v 3, p : 60)
2008 (Feb 11), b, f, AKARCA KIZI by Dinyeper (GB)
Engin Danyer and Turgay Akarca
JAKEENO (USA) , ch , 1998 , bred by Michael J. Cartee, by Green Dancer (USA), out of Calling Ann (USA), by Affirmed
(USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 60)
2008 (Feb 28), ch, f, by Goldat (GB)
Abdullah Selim Oktav
JAMAICA AFFAIR (USA) , b , 1996 , bred by Mrs. Edgar Kitchen, by Black Tie Affair (IRE), out of Ecole D'humanite (USA),
by Bold Forbes (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 60)
2008 (Feb 20), ch, c, GOLDEN AFFAIR by Strike The Gold (USA)
Ersan Özbelge
JANCAN (IRE) , b , 2001 , bred by Yakup Demir Tokdemir, by Petorius (IRE), out of River Low (IRE), by Lafontaine (USA)
(see 2. Sup. to v 3, p : 68)
2008 (Mar 27), b, c, YİĞİTCAN by Karakol (IRE)
Ahmet Cavcav
Died in 2008
JANJER , b , 1994 , bred by Ertuğrul Toğan, by Eastern Dancer (GB), out of Yavaş Ol Kaptan, by Columnist (GB) (see 3. Sup.
to v 3, p : 60)
2008 (Feb 25), b, f, YAHŞİ by İrlandali (IRE)
Haldun Coşkun
JARDIN DE LILA , gr , 2000 , bred by Banu Saydam, by Galetto (FR), out of Güldita, by Bankocu (see 3. Sup. to v 3, p : 60)
2008 (Apr 15), ch, f, SENİHA SULTAN by Grand Ekinoks
Odit Müşavirlik Ve Müm. Ltd. Şti.
JAY JAY , b , 1996 , bred by Rıdvan Dilmen, by Barbar, out of Moon Lıght , by Cock Robin (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 60)
2008 (Mar 28), b, f, MISS SAFRANBOLU by Comodor
Naim Çetin
57
Kısraklar - Broodmares
JAZZ JULIET , b , 1998 , bred by Osman Sami Katırcıoğlu, by Ghathanfar (USA), out of Terrestrıal, by Kamalpour (GB) (see
3. Sup. to v 3, p : 60)
2008, barren to Ertem
JENNIFER , b , 2003 , bred by Tayral Tutumlu, by West By West (USA), out of Polish Honour (USA), by Danzig Connection
(USA) (see v : 3, p : 156)
2008 (Feb 24), b, c, CHARTER by Bullmarket
Tayral Tutumlu
JEWEL ON THE NILE (IRE) , b , 2002 , bred by R. G. Patton, by Desert Style (IRE), out of Cartier Bijoux (IRE), by
Ahonoora (GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 61)
2008 (Mar 10), b, c, BROKEN JEWEL by Common Grounds (GB)
Serdal Adalı
JEWEL PRINCESS , ch , 2000 , bred by Adnan Yücetürk, by Always A Classic (CAN), out of Prıncess Sera, by Bachelor
Party (IRE) (see 2. Sup. to v 3, p : 69)
2008 (May 21), ch, f, HERMOSA by Royal Abjar (USA)
Hakan Yücetürk
JOHNNY AND CLYDE (USA) , ch , 1998 , bred by Springwood LLC Et Al, by Sky Classic (CAN), out of Starstruck Gal
(USA), by Stage Door Johnny (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 61)
2008 (Apr 16), b, f, LEMAN by Mountain Cat (USA)
Necati Demirkol
JOVI SAN (USA) , ch , 1995 , bred by Marvin Malmuth Sonja Malmuth, by St Jovite (USA), out of Elegant Victress (USA), by
Sir Ivor (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 61)
2008 (Apr 21), b, c, CANDOST by Nusa Dua
Cem Narin
JOY RIDE , b , 2004 , bred by Gürhan Şevket Özbelge, by Bin Ajwaad (IRE), out of Bedouin Veil (USA), by Shareef Dancer
(USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 19)
2008 (Apr 02), b, c, SILENT STORM by Perfect Storm
Gürhan Şevket Özbelge
JUANITA (GB) , b , 1996 , bred by Stowell Hill Ltd.Major Mrs. R.B.Kennard, by Be My Chief (USA), out of Dominio (IRE),
by Dominion (GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 61)
2008 (Jan 19), b, c, DEDE by West By West (USA)
Ahmet Yücel Birol
JUBILANTLY , b , 2000 , bred by Sadettin Atığ, by Judge T C (USA), out of Irish Victory (IRE), by Danehill (USA) (see 2.
Sup. to v 3, p : 69)
2008, barren to Gold Heart
JUDIANA (IRE) , b , 1999 , bred by D. Veitch , by Dolphin Street (FR), out of Royaleffort (IRE), by Dunphy (IRE) (see 3. Sup.
to v 3, p : 61)
2008 (Apr 03), b, f, GÜNEYLİ by Mountain Cat (USA)
Ahmet Cavcav
JUMAIRAH , ch , 2002 , bred by Gürhan Şevket Özbelge, by Marlin (USA), out of Şahnaz, by Orak (see 3. Sup. to v 3, p : 61)
2008 (Feb 25), ch, f, MOONLIGHT SERENADE by Perfect Storm
Gürhan Şevket Özbelge
JUNIOR SULTAN , b , 2000 , bred by Hikmet Tevfik Ataman, by Playboy Junior, out of Nurhatun, by Gap Of Dunloe (FR)
(see 2. Sup. to v 3, p : 69)
2008 (Feb 20), ch, f, LAST SULTAN by Nursultan
Haci İpek
58
Kısraklar - Broodmares
JUST ADD OATS (USA) , b , 2004 , bred by Medeleine A Paulson & Ernest Moody foaled in USA and imported from USA in
2007, (see AM.SB Electronic ), by Touch Gold (USA), out of Corridora Slew (ARG), by Corridor Key (USA)
2008 (Jan 31), ch, c, ALBİTAY by Flower Alley (USA)
Adem Erdölek
JUST FABULOUS (FR) , b , 1987 , bred by Wertheimer and Frere, by Fabulous Dancer (USA), out of Pink Valley (USA), by
Never Bend (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 70)
2008 (Jun 20), b, f, KEYFE KEDER by Attila
Sadık Oruç
JUST ON THE MARKET (IRE) , ch , 1997 , bred by Peter McCutcheon, by Shalford (IRE), out of Evanna's Pride (IRE), by
Main Reef (GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 61)
2008 (Mar 31), ch, c, JACKNIFE by West By West (USA)
Süleyman Selman Taşbek
KABARDİNKA , ch , 2001 , bred by Nusret Balkaroğlu, by Shining Steel (GB), out of Gerdanlı, by Private Tender (GB) (see 3.
Sup. to v 3, p : 61)
2008 (Feb 20), b, c, KORKUT DOMANIC by Yavuz Star
Bedri Balkar Balkaroğlu
KADİFE , b , 1996 , bred by Davide Franco, by Grand Lodge (USA), out of Kama (GER), by Pentathlon (GB) (see 3. Sup. to v
3, p : 61)
2008 (Feb 21), b, f, GOLD BIHAR by Royal Abjar (USA)
Bülent Taşçı
KAFKAS DANSI , ch , 2001 , bred by Sadettin Boyraz, by Inchinor (GB), out of Adatiya (IRE), by Shardari (IRE) (see v : 3, p :
1)
2008, barren to Maynatay
KALANİSİM , b , 2002 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Doyoun (IRE), out of Green Side (USA), by Green Dancer (USA)
(see 3. Sup. to v 3, p : 61)
2008 (Feb 22), b, c, SERATLI by West By West (USA)
Serdar Kemal Özçolak
KALBİMDESİN , ch , 2001 , bred by İsmail Hadioğlu, by Fly So Free (USA), out of Saratoga Stage (USA), by Saratoga Six
(USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 61)
2008 (Feb 27), b, f, ASPHODEL by Avangard (IRE)
İsmail Hadioğlu
KALIMAT (GB) , b , 1994 , bred by Ahmed M.Foustok, by Be My Guest (USA), out of Kantado (IRE), by Saulingo (GB) (see
3. Sup. to v 3, p : 62)
2008 (Jan 23), ch, f, DUBAİ GÜZELİ by Keremhan (GB)
Ali Celalettin Alkan
KAMELYA , b , 2000 , bred by Adem Erdölek, by Doyoun (IRE), out of Glacial Moon (USA), by Arctic Tern (USA) (see 2.
Sup. to v 3, p : 70)
2008 (Mar 14), ch, c, RED RUNNER by Last Son
Mehmet Emin Demirkıran
KARACEL , b , 2001 , bred by İlyas Çokay, by Danzero (AUS), out of Secret Rapture (USA), by Woodman (USA) (see 3. Sup.
to v 3, p : 62)
2008 (Feb 19), b, c, OVER GROWN by Kavranhan
Ahmet Kavran
KARAKITT , b , 2002 , bred by Aslıhan Demirkıran, by Cartekıtt, out of Filizim, by Tüten (see v : 3, p : 65)
2008 (Mar 05), b, f, LINE ALEN by Commoner
Zeki Demirkıran
59
Kısraklar - Broodmares
KARAKIZIM , b , 2000 , bred by Edip Çizmeci, by Strike The Gold (USA), out of Çokşeker, by Hoy (GB) (see 2. Sup. to v 3, p
: 71)
2008 (Mar 01), ch, f, GOLDENŞAH by Uğurkan
Mustafa Demir
KARAMELA , b , 1996 , bred by Fatih Türeray, by Uğurtay, out of Su I, by Ay Tudor (see 3. Sup. to v 3, p : 62)
2008 (Jan 17), b, c, MILITO by Sadunca
Kemal Tezcanlılar
KARAN TAY , b , 2002 , bred by Ufuk Karan, by Natıve Procıda, out of Binnur I, by Ghathanfar (USA) (see 3. Sup. to v 3, p :
62)
2008 (May 06), b, c, OĞUL KARAN by Mountain Cat (USA)
Yunus Karan
KARATUTKUM , b , 2002 , bred by Davide Franco, by Bin Ajwaad (IRE), out of Kadife, by Grand Lodge (USA) (see v : 3, p :
97)
2008 (Mar 15), b, f, LADY CHARA by Royal Abjar (USA)
Demirhan Yılmaz
KASABIN KIZI , b , 2003 , bred by Savaş Kuru, by Alsem (IRE), out of Caldera, by Knight Line Dancer (IRE) (see v : 3, p :
31)
2008 (Mar 24), b, f, PASION by Kavranhan
Orhan Kibar
KAŞEMUMKARA , b , 1991 , bred by İlyas Çokay, by Rakan (USA), out of Wig (USA), by Clever Trick (USA) (see 3. Sup. to
v 3, p : 63)
2008 (Apr 16), ch, c, BATURALP by Mr Black
Mehmet Hanefi Şahin
KAŞENİM , b , 2002 , bred by Yavuz Gülerce, by Always A Classic (CAN), out of Iberian (FR), by Belmez (USA) (see v : 3, p
: 89)
2008 (Apr 09), b, f, SİNEMTAY by Perfect Storm
Nurbiye Gülerce
KAŞGAR , b , 1997 , bred by Mehmet Necdet Narin, by Pro Gay, out of Kashmiri Snow (GB), by Shirley Heights (GB) (see 3.
Sup. to v 3, p : 63)
2008 (Feb 02), b, c, EL KAŞGAR by Elixir (IRE)
Mehmet Necdet Narin
KAŞMİR , b , 2002 , bred by Adil Mert Kaya, by Bin Ajwaad (IRE), out of Cipriani Queen (IRE), by Seattle Dancer (USA) (see
3. Sup. to v 3, p : 63)
2008 (Mar 27), ch, c, KIZILHAZAR by Key Prado (USA)
Mustafa Kemal Hazar
KATİBE , b , 1996 , bred by Mehmet Milli, by Aristocrat (GB), out of Increase (USA), by Tom Rolfe (USA) (see 3. Sup. to v 3,
p : 63)
2008 (Mar 29), b, c, GLADIUS by Red Bishop (USA)
Halid Milli
KAVALA LADY , ch , 2000 , bred by Muammer Kitapçı, by Natıve Procıda, out of Top Honor, by Highest Honor (FR) (see 3.
Sup. to v 3, p : 63)
2008 (Feb 16), b, f, IRON LADY by Luxor
Kamil Levent Kitapçı
KAYLA , b , 1999 , bred by Osman Hattat, by Mujtahid (USA), out of Shot Stopper (GB), by Bellypha (IRE) (see 3. Sup. to v 3,
p : 63)
2008 (Apr 24), b, c, PANA TAPAN by Natıve Procıda
Orhun Ene and Mete Levent Topsakal
60
Kısraklar - Broodmares
KAZAK NURU , b , 1992 , bred by Sedat Özcan, by Cossack Guard (USA), out of Şale, by Uygar (see 3. Sup. to v 3, p : 63)
2008 (Feb 21), b, c, ENER by West By West (USA)
İlkay Pireci
KAZANDİBİ , b , 2000 , bred by Adem Erdölek, by River Special (USA), out of Tarwara (IRE), by Dominion (GB) (see v : 3, p
: 197)
2008,slipped foal, by Marlin (USA)
KEHRİBAR (IRE) , b , 2000 , bred by Süleyman Vural Oktav, by Dr Devious (IRE), out of Ribbon Falls (GB), by Lure (USA)
(see 3. Sup. to v 3, p : 63)
2008 (Mar 25), ch, f, BARBARELLA by Sadunca
Şahin Birdal
KELEMETİ , gr , 1992 , bred by Mehmet Kurt, by Ezy Koter (GB), out of Well Taken (IRE), by Welsh Saint (GB) (see 2. Sup.
to v 3, p : 72)
2008 (Mar 02), b, f, ASİTAY by Sadunca
Şahin Birdal
KEM GÖZLER , b , 2003 , bred by Mehmet Kurt, by Dilum (USA), out of Lady Of The Sea (IRE), by Mill Reef (USA) (see v :
3, p : 109)
2008 (Mar 31), b, f, LOSE COLOURS by Mountain Cat (USA)
Mehmet Kurt
KENDİŞAH , ch , 1998 , bred by Gülsüm Eliyeşil, by Cock Robin (USA), out of Melıssamıa, by Cartegena (see 3. Sup. to v 3, p
: 64)
2008 (Mar 13), ch, f, GHOST WOMEN by Ultramar
Gülsüm Eliyeşil
KEPEZLİ , b , 1993 , bred by Sabahattin Uluçay, by Moun A'mour, out of Kurnaz, by Afayoon I (IRE) (see 3. Sup. to v 3, p :
64)
2008 (Apr 15), b, f, RED ROSE by Unaccounted For (USA)
Sabahattin Uluçay
KEYLOCK (USA) , b , 1990 , bred by Pillar Stud Inc and Lord Howard de Walden, by Diesis (GB), out of Sure Locked (USA),
by Lyphard (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 64)
2008 (Feb 01), b, c, GOLDFRAP by West By West (USA)
Derviş Meral
Died in 2008
KILODİN , ch , 2002 , bred by Sadettin Atığ, by Second Set (IRE), out of Dorema (IRE), by Cure The Blues (USA) (see 3. Sup.
to v 3, p : 64)
2008 (Mar 25), b, f, RIPCINQUE by Rakan (USA)
Süleyman Selman Taşbek
KIMASH (IRE) , b , 1998 , bred by Kilcarn Stud foaled in IRE and imported from U.K. in 2008, ( see GSB v : 44, p : 2466 ), by
Woodman (USA), out of Silver Bubble (USA), by Silver Hawk (USA)
2008 (Mar 10), b, f, MACIG TOUCH by Dilshaan (GB)
Fikret Ceylan
KINALI YÖRÜK , ch , 2002 , bred by Şemsi Ağırtaş, by Always A Classic (CAN), out of Fezleke, by Indian Ridge (IRE) (see
v : 3, p : 63)
2008 (Apr 17), ch, f, GOLDEN NIGHT by Luxor
Şemsi Ağırtaş
KINALIM , ch , 1991 , bred by Mustafa Kaya Erkkul, by Centroline (GB), out of Teak Wood, by Touching Wood (USA) (see 2.
Sup. to v 3, p : 73)
2008 (Jan 30), b, c, VESUVIO by Red Bishop (USA)
Yaman Zingal
61
Kısraklar - Broodmares
KIRMIZI KARANFİL , b , 1996 , bred by Atilla Midilli, by Sun Music (IRE), out of Karanfil, by Afayoon I (IRE) (see 3. Sup.
to v 3, p : 64)
2008 (Mar 10), b, c, HEDVAN by Always A Classic (CAN)
Adnan Bucak
KIYIKENTLİ , b , 2000 , bred by Özkan İşgüden, by Mutamanni (GB), out of Hello Ireland (GB), by Reference Point (GB)
(see 2. Sup. to v 3, p : 74)
2008 (Mar 30), b, f, ACTION by Centaur (GB)
Recep Demir
KİM NOVAK , ch , 1995 , bred by Yavuz Bulguman, by My Volga Boatman (USA), out of Özüak, by Tünkut (see 1. Sup. to v
3, p : 92)
2008,f,dead, by Mr Nobel
KLARA I , b , 1988 , bred by Onur Yetkin, by Koca Yusuf, out of Black Swan, by Longonat (FR) (see 3. Sup. to v 3, p : 65)
2008,f,dead, by Naim Bey
KLUBNİKA , ch , 1999 , bred by Vural Cengiz Çakım, by Johny Guıtar, out of Latoya, by My Volga Boatman (USA) (see 3.
Sup. to v 3, p : 65)
2008 (Apr 09), ch, c, IVY LEAGUE by Mountain Cat (USA)
İdil Atakol
KNEES TO KNESS (IRE) , gr , 1998 , bred by Diarmuid Horgan, by Tagula (IRE), out of Sister Dympna (GB), by Grundy
(IRE) (see 3. Sup. to v 3, p : 65)
2008 (Mar 24), b, f, VENDETTA by West By West (USA)
Hulusi Gürsel
KNUCKLES , ch , 2003 , bred by Hikmet Işıl Birol Koç, by Fantastic Fellow (USA), out of Şeker Amber, by Bachelor Party
(IRE) (see 3. Sup. to v 3, p : 65)
2008 (Feb 05), ch, c, PEKİN by Galetto (FR)
Hikmet Işıl Birol Koç
KOÇER KIZI , ch , 2003 , bred by Sevim Kadınkız, by Alsem (IRE), out of Delray Jet (USA), by Northjet (IRE) (see 3. Sup. to
v 3, p : 65)
2008 (Mar 20), ch, c, PEKYAMAN by Kaplan (IRE)
Hulusi Semih Koçer
KOLORATUR (USA) , ch , 1992 , bred by A. Pereira, by Mt Livermore (USA), out of Kaiserfahrt (GER), by Frontal (FR) (see
1. Sup. to v 3, p : 92)
2008 (Mar 07), b, f, CHAMPION GIRL by Kurtaran (IRE)
Mehmet Erdem Dervişoğlu
KOMARA , b , 2001 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Grand Lodge (USA), out of Second Term (IRE), by Second Set (IRE)
(see 3. Sup. to v 3, p : 65)
2008 (Apr 10), b, f, ARTAGAN by Yavuz Star
Ahmet Ülke
KONTESSİNA , b , 2000 , bred by Şerafettin Gedik, by Common Grounds (GB), out of Vıkontes, by Aristocrat (GB) (see 3.
Sup. to v 3, p : 65)
2008 (Feb 27), b, c, GREEN BARON by Green Gönen
Şerafettin Gedik
KOR MISTRESS (HUN) , b , 2001 , bred by Necati Bozkurt Victor Turizm foaled in HUN and imported from HUN in 2001, ( see
Hun. SB v : 28 ), by Gold Crest (USA), out of Concordia (HUN), by Law Society (USA)
2008 (Feb 17), b, f, MADAM DESPINA by Marlin (USA)
Necati Bozkurt
62
Kısraklar - Broodmares
KORTAY (USA) , ch , 1998 , bred by Stronach Stables, by Diesis (GB), out of Supah Gem (USA), by Gold Meridian (USA)
(see 3. Sup. to v 3, p : 65)
2008 (Mar 04), ch, c, ONLY by Unaccounted For (USA)
Erdoğan Şenocaklı
KORZA , b , 2001 , bred by İsmail Hadioğlu, by Emperor Jones (USA), out of Bint Damascus (USA), by Damascus (USA) (see
3. Sup. to v 3, p : 66)
2008,f,dead, by Cannon
KOZANLI HANIM , b , 2004 , bred by Ahmet Atakan and Mahmut Atakan, by Aristocrat (GB), out of Çılgın Bebek, by
Barnato (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 40)
2008,slipped foal, by Avşaroğlu
KÖPRÜDEN , b , 2002 , bred by Sedat Özcan, by As Jet, out of Lyphard Bridge (USA), by Lyphard's Wish (FR) (see v : 3, p :
119)
2008 (Mar 23), b, f, LET IT GO LADY by Cossack Guard (USA)
Hakan Sabri Özcan
KÖPÜK , b , 2000 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Speed, out of Allez Alpha (IRE), by Ela-Mana-Mou (IRE) (see 3. Sup. to
v 3, p : 66)
2008 (Apr 28), ch, f, DEEP RED by Dinyeper (GB)
Derya Esin
KRALİÇE KIZI , b , 2003 , bred by Hikmet Tevfik Ataman, by Banko II, out of Last Queen, by Play Boy I (see v : 3, p : 112)
2008 (Mar 18), b, f, HAZAR KIZI by My Grandson (GB)
Fatma Serpil Ataman
KRASIVA (GB) , ch , 1997 , bred by Mrs G. Macrae , by Elmaamul (USA), out of Silent Pearl (USA), by Silent Screen (USA)
(see 3. Sup. to v 3, p : 66)
2008 (Mar 29), b, f, PECAN PIE by Sri Pekan (USA)
Saim Bora Atakol
KUNDALİNA , b , 2001 , bred by Nedim Kisbu, by Deploy (GB), out of Lineage (GB), by Distant Relative (IRE) (see 3. Sup.
to v 3, p : 66)
2008 (Mar 25), b, c, CAS by Strike The Gold (USA)
Mehmet Sabri Tuncer
KUNST (FR) , b , 1993 , bred by Dayton Limited, by Groom Dancer (USA), out of Keniant (FR), by Noir Et Or (GB) (see 2.
Sup. to v 3, p : 75)
2008 (Feb 16), b, f, LA ROCHELLE by Marlin (USA)
Mehmet Sabri Tuncer
KUTAISI (IRE) , ch , 1993 , bred by Sheikh Mohammed Bin Rashid al Maktoum, by Soviet Star (USA), out of Mamouna
(USA), by Vaguely Noble (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 93)
2008 (May 16), ch, c, AROG by Fernando
Gülsen Kastar and İsmail Kazım Kastar
KUWAH (IRE) , ch , 1991 , bred by Shadwell Estate Company Ltd, by Be My Guest (USA), out of Forest Lair (IRE), by
Habitat (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 75)
2008 (Mar 13), b, f, DREAMING by Bin Ajwaad (IRE)
Mehmet Erdem Dervişoğlu
KUYMAK , b , 2001 , bred by Banu Saydam, by Manila (USA), out of Tutti Furitti, by Uğurtay (see 3. Sup. to v 3, p : 66)
2008 (Mar 18), ch, f, BİBA by Bosporus (IRE)
Banu Saydam
Died in 2008
63
Kısraklar - Broodmares
KUZEY RÜZGARI , b , 1997 , bred by Sadrettin R. G. Atığ, by Czaravich (USA), out of Ocean Love (USA), by Spend A Buck
(USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 66)
2008 (Mar 29), b, f, GEZİNTİ BEBEK by Grand Ekinoks
Tahsin Begimgil
KWAANIS (GB) , b , 1992 , bred by Gainsborough Stud Managemet, by Lead On Time (USA), out of Raiwand (GB), by Tap
On Wood (IRE) (see 3. Sup. to v 3, p : 66)
2008 (Mar 18), ch, f, HIZ by Common Grounds (GB)
Hayrettin Karamazı
L' ARITA (FR) , ch , 1997 , bred by Darley Stud Management Co., by Arazi (USA), out of Lypharita (FR), by Lıghtnıng (FR)
(see 3. Sup. to v 3, p : 67)
2008 (Feb 23), ch, f, IZMIRA by Strike The Gold (USA)
Adem Erdölek
L'UNIQUE , b , 2002 , bred by Özdemir Atman Varisleri, by Bijou D'inde (GB), out of Thyke, by Bustino (GB) (see v : 3, p :
200)
2008 (Mar 04), b, f, BOLD TUNE by Bold Pılot
Meral Atman and Esra Atman Özyiğit
LA BAMBOOCHA (IRE) , gr , 2002 , bred by Lynch Bages Ltd., by King Of Kings (IRE), out of Check Bid (USA), by Grey
Dawn II (FR) (see 3. Sup. to v 3, p : 67)
2008, barren to Sri Pekan (USA)
LA GRADIVA (FR) , b , 1999 , bred by Suc J. L. Lagardere foaled in FR and imported from U.K. in 2007, ( see SBF v : 52 ),
by Exit To Nowhere (USA), out of Luxurious (USA), by Lyphard (USA)
2008 (May 19), ch, f, INDIAN STAR by Indian Haven (GB)
Vehbi Hakan Keleş
LA NINYA , ch , 1996 , bred by Ercan Emre, by Bachelor Party (IRE), out of Jestimin, by Uğurtay (see 2. Sup. to v 3, p : 76)
2008, barren to Akabey (IRE)
LA SAMBA , b , 1994 , bred by Şerafettin Gedik, by Villeroy I (FR), out of Luth De Saphir (FR), by Guadanini (FR) (see 3.
Sup. to v 3, p : 67)
2008 (Apr 16), b, c, FLYING TOMATO by Red Bishop (USA)
Berrin Gedik
LADY ASOOF , b , 1997 , bred by Ali Celalettin Alkan, by Uğurtay, out of Asoof (GB), by Milford (GB) (see 3. Sup. to v 3, p :
67)
2008 (Mar 06), b, f, ŞEVVALNUR by Red Bishop (USA)
Tahsin Begimgil
LADY BE GOOD (USA) , b , 2004 , bred by Jayeff "B" Stables foaled in USA and imported from USA in 2007, (see AM.SB
Electronic ), by Bahri (USA), out of Lady Reiko (IRE), by Sadler's Wells (USA)
2008 (Feb 23), b, c, BİSHAMON by Johar (USA)
Adem Erdölek
LADY BE LUCKY (IRE) , b , 1992 , bred by Mrs J. Costelloe, by Taufan (USA), out of Chilblains (GB), by Hotfoot (GB) (see
3. Sup. to v 3, p : 67)
2008 (Apr 23), b, f, LÜKS HAYAT by Royal Abjar (USA)
Ayten Günay
LADY CARMEN (IRE) , b , 1996 , bred by Humphrey Okeke, by Petong (GB), out of Carmelina (IRE), by Habitat (USA) (see
3. Sup. to v 3, p : 68)
2008 (Apr 25), b, f, GRAP TO GRAP by Scream To Scream (IRE)
64
Fedai Kahraman
Kısraklar - Broodmares
LADY ELEMİS , b , 1997 , bred by Tarık Aydın, by Rakan (USA), out of Elemis (USA), by Sir Ivor (USA) (see 2. Sup. to v 3,
p : 77)
2008, barren to Strike The Gold (USA)
LADY EXTRA , b , 2001 , bred by İrfan Berberoğlu, by Orpen (USA), out of Dance Of Joy (GB), by Shareef Dancer (USA)
(see 3. Sup. to v 3, p : 68)
2008 (Apr 05), b, c, EXTRA BRONZE by Sri Pekan (USA)
İrfan Berberoğlu
LADY MAR (GB) , ch , 1994 , bred by D. J. and Mrs Deer, by Generous (IRE), out of Kiss (GB), by Habitat (USA) (see 3. Sup.
to v 3, p : 68)
2008 (Mar 05), ch, c, VOLTRAN by Natıve Procıda
Süleyman Selman Taşbek
LADY MASTER , b , 2000 , bred by Rasim Başgül, by Fasht Eldebl (GB), out of Try Gloria (GB), by Try My Best (USA) (see
3. Sup. to v 3, p : 68)
2008, barren to Kaplan (IRE)
LADY MIRAGE , b , 2000 , bred by Demirhan Yılmaz, by Woodchat (USA), out of Lalıque, by My Volga Boatman (USA)
(see 3. Sup. to v 3, p : 68)
2008 (Mar 23), b, f, LADY SPEED by Hızel Beyi
Kadri Daşkan
LADY MISRA , b , 2000 , bred by Mehmet Engin Sezen, by Lahib (USA), out of Noventa Y Nueve (SPA), by Agent Double
(USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 96)
2008 (Apr 14), b, c, EXCALIBUR TWO by Bosphorus Kıng
Nafiz Çelik
LADY NADAS (IRE) , b , 2001 , bred by Yusuf Dökmeci, by Sri Pekan (USA), out of Search For Spring (IRE), by Rainbow
Quest (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 68)
2008 (Mar 28), b, c, MİSTERO by Sea Hero (USA)
Yaşar Gölbaş
LADY NAPE (GB) , b , 1999 , bred by C. H. Bothway, by Prince Sabo (GB), out of Star Arrangement (GB), by Star Appeal
(IRE) (see 3. Sup. to v 3, p : 68)
2008 (May 16), b, c, PRENS JUNIOR by Mountain Cat (USA)
Yaşar Gölbaş
LADY NATUSCHKA (IRE) , b , 1998 , bred by Naver Enterprises Ltd., by Sadler's Wells (USA), out of Natuschka (IRE), by
Authi (IRE) (see 3. Sup. to v 3, p : 69)
2008 (Apr 03), b, c, AUCTION by Dilum (USA)
Türk Çimentosu Ve Kireci A.Ş.
LADY OF NOTE (GB) , b , 1994 , bred by Sheikh Mohammed Bin Rashid al Maktoum, by Persian Bold (IRE), out of Welsh
Note (USA), by Sharpen Up (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 78)
2008 (May 02), b, f, STAR PLATİN by Hanaş
Muhammed Fadıl Uzak
LADY OF TROY (GB) , b , 1998 , bred by Shadwell Estate Company Ltd, by Salse (USA), out of Three For Fantasy (IRE), by
Common Grounds (GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 69)
2008 (Apr 25), b, f, by Marlin (USA)
Alsem Charles Roidi
LADY QUEEN , b , 2000 , bred by Ateş Saltukoğlu, by Distant Relative (IRE), out of Queen Salote (GB), by Mujtahid (USA)
(see 2. Sup. to v 3, p : 78)
2008 (Feb 10), b, f, LADY MAKER by Money Maker
Mehmet Emin Üçeş
65
Kısraklar - Broodmares
LADY SALOME (GB) , gr , 1994 , bred by J. G. Fitzgerald, by Absalom (GB), out of Lady River (FR), by Sir Gaylord (USA)
(see 2. Sup. to v 3, p : 78)
2008 (Mar 06), b, c, QUICK SHOT by My Relatıve
Kamil Yurdabak
LADY TURK , b , 2003 , bred by Hayrullah Doğan and Orhan Bekmezci, by Sri Pekan (USA), out of Grenadine Soda (FR), by
Indian Ridge (IRE) (see v : 3, p : 79)
2008 (Mar 24), b, c, GRENADINE by Dinyeper (GB)
Orhan Bekmezci
LADY WILLPOWER , b , 2001 , bred by Hayrettin Karamazı, by Tagula (IRE), out of Kwaanis (GB), by Lead On Time
(USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 69)
2008 (Apr 29), ch, f, ALAZ by Strike The Gold (USA)
Hayrettin Karamazı
LAETITIA , b , 2001 , bred by Mehmet Engin Sezen, by Mujtahid (USA), out of Noventa Y Nueve (SPA), by Agent Double
(USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 69)
2008 (Feb 01), b, c, ENGİNŞAH by Bosphorus Kıng
Mehmet Engin Sezen
LAILA MANJA (IRE) , b , 1996 , bred by H R H Sultan Ahmad Shah, by Diesis (GB), out of London Pride (GB), by Lear Fan
(USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 98)
2008 (Feb 15), b, f, BENNU KIZI by Carıbou
Şafak Dil and Şevket Erkan Şar
LAKE FLYER (USA) , b , 1994 , bred by John Muldoon, by Lomond (USA), out of Golden Gorse (USA), by His Majesty
(USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 69)
2008 (Mar 05), b, f, KATMENDO by Mountain Cat (USA)
Ferdane Çelik
LAKSHMI , b , 2001 , bred by Şerafettin Gedik, by Barathea (IRE), out of Hasanati (FR), by Akarad (FR) (see 3. Sup. to v 3, p :
69)
2008 (Mar 14), ch, c, LAST POET by Galetto (FR)
Şerafettin Gedik
LALA MUSA (GB) , b , 1991 , bred by Sheikh Mohammed Bin Rashid al Maktoum, by Kris (GB), out of Laluche (USA), by
Alleged (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 69)
2008 (Mar 26), b, c, SUGİ by Elixir (IRE)
Suat Gül
LAME , b , 2000 , bred by Emine Güner, by Karpit, out of My Crazy, by Gökhan (see v : 3, p : 136)
2008,slipped foal, by Lugano
LAMITTA (GB) , b , 2003 , bred by Darley foaled in GB and imported from U.K. in 2008, ( see GSB v : 45, p : 28 ), by Diktat
(GB), out of Altaweelah (IRE), by Fairy King (USA)
2008 (Feb 15), b, c, AVŞARHAN by Indian Haven (GB)
Recep Avşar
LAODİKE , ch , 2000 , bred by Süleyman Aslan, by Sarisaka (GB), out of Futuna, by Royal Bequest (CAN) (see v : 3, p : 70)
2008 (Mar 01), ch, c, NAİMLER AĞASI by Gaygana
Hacı Naim
LASHA , gr , 1999 , bred by Sadettin Atığ, by Cozzene (USA), out of Margaux Dufont (USA), by His Majesty (USA) (see 3.
Sup. to v 3, p : 70)
2008 (Mar 23), gr, c, LARKHILL by Natıve Procıda
Levent Sarıkaya
66
Kısraklar - Broodmares
LAST CONCERT , ch , 1998 , bred by Mehmet Kurt, by Thunder Bolt I, out of School Concert (GB), by Music Boy (GB) (see
3. Sup. to v 3, p : 70)
2008 (Feb 25), ch, f, MİA ASİ by Marlin (USA)
Murat İnay Alkan
Died in 2008
LAST GIRL , ch , 1987 , bred by Ahmet Cemal Kura, by Dersim, out of Oaks Gırl, by Roll Of Honour (GB) (see 3. Sup. to v 3,
p : 70)
2008, barren to Bullmarket
LAST QUEEN , b , 1995 , bred by Hikmet Tevfik Ataman, by Play Boy I, out of My Queen, by Blakeney (GB) (see 2. Sup. to v
3, p : 80)
2008 (Apr 08), b, f, SÜPER NOWA by Church Pictures (GB)
Yasemin Turaktekin
LATOYA , b , 1989 , bred by Vural Cengiz Çakım, by My Volga Boatman (USA), out of Levano (GB), by Averof (GB) (see 3.
Sup. to v 3, p : 70)
2008 (Apr 24), ch, c, RED BARON by Red Bishop (USA)
Vural Cengiz Çakım
LEBLEBİ , b , 2003 , bred by Adem Erdölek, by Eagle Eyed (USA), out of Nisandan (GB), by Soviet Star (USA) (see 3. Sup. to
v 3, p : 70)
2008 (Mar 31), ch, f, NAZAR BONCUĞU by Bullmarket
Adem Erdölek
LEGAL ALIEN , ch , 2001 , bred by Sadettin Atığ, by Dernier Empereur (USA), out of Iles (GER), by Acatenango (GER) (see
3. Sup. to v 3, p : 70)
2008 (Mar 01), b, f, TIGER PAW by Unaccounted For (USA)
Cüneyt Çalıcıoğlu and Mehmet Esmer
LEGENDE , b , 2001 , bred by Davide Franco, by Doyoun (IRE), out of Fancy Catch (USA), by Miswaki (USA) (see 3. Sup. to
v 3, p : 70)
2008 (Mar 15), b, c, SEDD EL BAHR by Manila (USA)
Ethem Murat Kesebir
LELLOW (GB) , b , 1999 , bred by Dandy's Farm, by Revoque (IRE), out of Jamarj (GB), by Tyrnavos (GB) (see 3. Sup. to v 3,
p : 70)
2008 (May 06), b, c, DONT GIVE UP by Kavranhan
Ahmet Kavran
LEONTINE (GER) , b , 1996 , bred by H. Pferdmenges, by Selkirk (USA), out of Lindia (GER), by Konigsstuhl (GER) (see 3.
Sup. to v 3, p : 70)
2008 (May 13), b, f, TURKISH TREASURE by Mountain Cat (USA)
Ertürk Kurdu
LES OLIVIERS , b , 1994 , bred by Şerafettin Gedik, by Villeroy I (FR), out of Les Libellules (FR), by Hul A Hul (USA) (see
3. Sup. to v 3, p : 71)
2008 (Apr 22), b, f, GOLDEN OLIVE by Strike The Gold (USA)
Berrin Gedik
LET'S WIN , b , 2003 , bred by Furkan Yüce, by Eagle Eyed (USA), out of Shimmering (IRE), by Royal Academy (USA) (see
v : 3, p : 181)
2008, barren to Fasht Eldebl (GB)
LETTHE SUNSHINE IN , b , 2003 , bred by Aydoğan San, by Unaccounted For (USA), out of Free Trade, by Shareef Dancer
(USA) (see v : 3, p : 68)
2008 (Mar 14), ch, c, LANISTA by Strike The Gold (USA)
Aydoğan San
67
Kısraklar - Broodmares
LEYLİM , b , 2002 , bred by Yıldırım Bulduk and Türker Demir, by Sun Music (IRE), out of Eyşa, by Hoy (GB) (see v : 3, p :
60)
2008 (Jan 14), b, f, BAGİ by Strike The Gold (USA)
Türker Demir
LIFE ALONE , b , 1997 , bred by Ömer Faruk Girgin, by Dersim, out of Beverly, by Eastern Star (see 3. Sup. to v 3, p : 71)
2008 (Apr 05), gr, f, GÜZEL ÖYKÜM by Dream Catcher
İsmail Kılınçal
LIFECHAIN , b , 2002 , bred by Turgay Adışen, by Abbas, out of Fantastic Summer, by Affanbey (see 2. Sup. to v 3, p : 81)
2008 (Feb 05), b, f, BLUE MOON by West By West (USA)
Gençay Dilek Emirsoy
LIGHT FANTASTIC (GB) , gr , 1992 , bred by Mrs D. O. Joly, by Deploy (GB), out of La Nureyeva (USA), by Nureyev
(USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 71)
2008 (Jan 19), b, f, EPONA by Eagle Eyed (USA)
Adem Erdölek
LILIANA ROZITA , b , 2001 , bred by Davide Franco, by Always A Classic (CAN), out of Alydear (USA), by Alydar (USA)
(see v : 3, p : 7)
2008 (Jan 27), b, f, ESTETİKCİ by Ajmera (GB)
Bülent Taşçı
LILIBET , b , 2002 , bred by Şerafettin Gedik, by Beretta, out of Les Libellules (FR), by Hul A Hul (USA) (see 3. Sup. to v 3, p
: 71)
2008 (Mar 12), b, c, MOUNTAIN BET by Mountain Cat (USA)
Cengiz Pamuk
LIMYRA (IRE) , b , 2000 , bred by Nuri Fuat Başak foaled in IRE and imported from U.K. in 2000, ( see GSB v : 44 ), by
Definite Article (GB), out of Foxy Fairy (IRE), by Fairy King (USA)
2008 (Apr 07), ch, c, FURAHAN BEY by Ertekin
Ali Şahin
LINDA ROSE (IRE) , b , 2002 , bred by Kemal Kurt foaled in IRE and imported from U.K. in 2002, ( see GSB v : 45 ), by
Orpen (USA), out of Yearn (IRE), by In The Wings (GB)
2008 (Apr 01), b, c, KING OF US by Red Bishop (USA)
Kemal Kurt
LITTLE STAR , b , 2002 , bred by Hüseyin Mert Aksoy, by Soviet Star (USA), out of Vanya (IRE), by Busted (GB) (see v : 3,
p : 209)
2008 (Feb 25), b, f, YOLDAŞ by Ocean Crest (USA)
Cemil Güler
LIVORNO , ch , 2003 , bred by Güray Adışen, by Sea Hero (USA), out of Pink Angel, by Komando (see v : 3, p : 155)
2008 (Apr 01), b, f, CAHİDE KIZ by Cannon
İbrahim Güncü
LIWA (FR) , ch , 1995 , bred by Mr.Hubert Honore, by Shining Steel (GB), out of Paraxelle (FR), by Poleax (USA) (see 3. Sup.
to v 3, p : 72)
2008 (Mar 29), ch, f, LIWAS LOOK by Eagle Eyed (USA)
Şerafettin Gedik
LİLİ MARLEN , b , 1994 , bred by M. Nihan Özen, by Eastern Star, out of Don Nehri (IRE), by Don (IRE) (see 2. Sup. to v 3,
p : 82)
2008 (Mar 09), b, c, TOLİKOPA by Grand Ekinoks
Mustafa Taşkın Köroğlu
68
Kısraklar - Broodmares
LİZ , ch , 2000 , bred by Ekrem Beşerler, by Strike The Gold (USA), out of Kızımferda, by Yildiran I (GB) (see 3. Sup. to v 3, p
: 72)
2008 (May 23), b, f, DANEGOLD by Tos Dancer (IRE)
Ekrem Beşerler
LOCH DIAMOND (GB) , ch , 1997 , bred by Littleton Stud, by Cadeaux Genereux (GB), out of Lochsong (GB), by Song (GB)
(see 2. Sup. to v 3, p : 82)
2008 (Mar 18), ch, c, KING OF TURKEY by Bosporus (IRE)
Ali Celalettin Alkan
LOGO CONNECTION (GER) , b , 1996 , bred by Gestüt Etzean, by Law Society (USA), out of Las Palmas (GER), by
Experte (GER) (see 3. Sup. to v 3, p : 72)
2008 (Apr 19), b, f, OLIVE GARDEN by Kurtaran (IRE)
Ayhan Zeytinoğlu
LOLA BUNNY , b , 2003 , bred by Tevfik Çelikoğlu, by Common Grounds (GB), out of Milesime (USA), by Riverman (USA)
(see v : 3, p : 128)
2008,dead foal, by Bin Ajwaad (IRE)
LONG STORY , b , 2002 , bred by Sadettin Atığ, by Woodchat (USA), out of Agility Game (ITY), by In The Wings (GB) (see
3. Sup. to v 3, p : 72)
2008 (Mar 18), ch, c, SPECIAL STORY by River Special (USA)
Kayhan Selamoğlu and İsmet Sökün
LORİN , b , 2000 , bred by Tarık Aydın, by Always A Classic (CAN), out of Negrasca, by Lockton (GB) (see 2. Sup. to v 3, p :
82)
2008 (Mar 03), ch, c, ÇİFTÇİ BEYİ by Mountain Cat (USA)
Mustafa Metin Kayıkçı
LORNA , ch , 2002 , bred by Şerafettin Gedik, by Mountain Cat (USA), out of Liwa (FR), by Shining Steel (GB) (see v : 3, p :
115)
2008 (Feb 01), ch, f, LAGUNA by Galetto (FR)
Şerafettin Gedik
LOST AFTERNOON (USA) , ch , 1990 , bred by Way-Oak Cliff Stable Ltd, by Halo (USA), out of Late From Lunch (USA),
by Secretariat (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 83)
2008 (Apr 05), ch, c, METRO by Ocean Crest (USA)
Ömer Halim Aydın
LOUISE PARIS (IRE) , b , 2002 , bred by Knocktoran Stud, by Soviet Star (USA), out of Avantage Service (IRE), by Exactly
Sharp (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 72)
2008 (Mar 02), b, c, PARIS DAKAR by Elixir (IRE)
Duygu Fatura Oluk
LOVE MIRACLE , b , 2001 , bred by Davide Franco, by Lockton (GB), out of Kama (GER), by Pentathlon (GB) (see 3. Sup.
to v 3, p : 72)
2008 (Feb 25), b, f, ZEYNEP NAFİA by Sea Hero (USA)
Muammer Tütüncüler
Died in 2008
LOVE STAR , b , 2003 , bred by Armağan Turhan, by Love Agreement (GB), out of Madonna, by Another Realm (GB) (see v :
3, p : 120)
2008,dead foal, by Ağa Tetik
LOVELY LOUISA (IRE) , ch , 1991 , bred by Mrs Hildegard Focke, by Be My Guest (USA), out of Lady Ambassador (GB),
by General Assembly (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 72)
2008 (Feb 09), ch, f, QUEEN OF FORTUNE by Free Man
Cuma Polat
69
Kısraklar - Broodmares
LOVER KISS , b , 2000 , bred by İsmail Hadioğlu, by Holding Society (GB), out of Busecik (GB), by Anshan (GB) (see 3. Sup.
to v 3, p : 73)
2008 (Apr 09), b, f, BALKARA by Manas (IRE)
Sürmeli Karaca
LUCKY LADY , b , 1995 , bred by Tayral Tutumlu, by Chıco, out of Salmaya Salama, by Ay Tudor (see 3. Sup. to v 3, p : 73)
2008 (Feb 25), ch, f, PHOENIX by Strike The Gold (USA)
Tahsin Yıldırım
LUCKY LUNA , gr , 1997 , bred by Ayla Dinçer, by Cock Robin (USA), out of Luna, by Centroline (GB) (see 2. Sup. to v 3, p :
83)
2008 (Mar 03), gr, c, RUHİ CAN by Yavuz Star
İsmet Yılmaz
LUCKY WINNER , b , 1997 , bred by Ahmet Yücel Birol, by Armanasco (IRE), out of Corcina (GB), by Kalaglow (IRE) (see
3. Sup. to v 3, p : 73)
2008 (Mar 28), b, f, HAZALÖZCAN by West By West (USA)
Ahmet Yücel Birol
LUÇE , ch , 1998 , bred by Edip Çizmeci, by Bachelor Party (IRE), out of Elmacık, by Suivant (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 73)
2008 (Feb 09), ch, f, SARIYELE by Grand Ekinoks
Mehmet Ercan Emre
LUXE , b , 2001 , bred by Faruk Molu, by İnfisah, out of Flamma Vestalis (IRE), by Waajib (IRE) (see 3. Sup. to v 3, p : 73)
2008 (Feb 11), b, f, LUDA LU by Newman
Faruk Molu
LYRA , gr , 1991 , bred by Özdemir Atman, by Castle Rising (GB), out of Lady Connaught (GB), by Connaught (GB) (see 3.
Sup. to v 3, p : 73)
2008 (Mar 10), b, f, PRINCESS LYRA by Sri Pekan (USA)
Hüseyin Yazıcı
LYRIC OPERA (IRE) , b , 1987 , bred by Mrs M. T. Dawson, by Sadler's Wells (USA), out of Reno (USA), by Pronto (ARG)
(see 2. Sup. to v 3, p : 83)
2008 (Apr 05), b, f, NERİS by Perfect Storm
Atan Yetiş.Ve Tarım A.Ş.
MA BELLE FILLE , b , 1999 , bred by Fatma Serpil Ataman, by Banko II, out of Topless, by Castle Rising (GB) (see v : 2, p :
132)
2008 (Apr 12), b, c, BANKO RUNNER by Karahübür (IRE)
Tuncay Kantarmacı
MABİ , ch , 1996 , bred by Gina Alkaş, by Barnato (USA), out of Gına, by Absalom (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 84)
2008 (Feb 09), ch, f, GOLDA by Bosporus (IRE)
Emir Alkaş
MABUHAY I , b , 1993 , bred by Atilla Midilli, by My Volga Boatman (USA), out of Karanfil, by Afayoon I (IRE) (see 2. Sup.
to v 3, p : 84)
2008 (Apr 24), b, c, ROYAL ABC by Attila
Önder Karadaş
MACAO , b , 2003 , bred by Yaman Zingal, by Doyoun (IRE), out of Spectre (USA), by St Jovite (USA) (see v : 3, p : 188)
2008 (Feb 18), ch, f, ANOTHER LIFE by Ocean Crest (USA)
Yaman Zingal
MAÇİVET , b , 2004 , bred by Fikret Ceylan, by Best Of The Bests (IRE), out of Cloche Call (GB), by Anabaa (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 37)
2008 (Mar 10), ch, f, PIXY GIRL by Sufi
Fikret Ceylan
70
Kısraklar - Broodmares
MADAM ELİ (IRE) , b , 1999 , bred by Barnane Stud, by Royal Abjar (USA), out of Maxencia (FR), by Tennyson (FR) (see 3.
Sup. to v 3, p : 73)
2008 (Feb 14), b, f, by Mountain Cat (USA)
Alsem Charles Roidi and Sema Roidi
MADAMOSEILLE ANNA (IRE) , ch , 2001 , bred by Emmet Beston, by Shinko Forest (IRE), out of Ribblesdale (GB), by
Northern Park (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 73)
2008 (May 05), ch, c, SİLSÜPÜR by Strike The Gold (USA)
Dicle Kimya Dep.Paz. N.Tar.ve Gıd.Ltd.Şrk
MADONNA I , ch , 1987 , bred by Niyazi Atamer, by Cock Robin (USA), out of Celera (IRE), by Sun Prince (IRE) (see 3. Sup.
to v 3, p : 73)
2008 (May 01), ch, f, PRENSES TÜLİN by Kaneko
Gencin Kaya Kayıkçı
MAGDA , b , 2002 , bred by İsmail Hadioğlu, by Bijou D'inde (GB), out of Reine Des Iles (USA), by Nureyev (USA) (see 3.
Sup. to v 3, p : 74)
2008 (Apr 05), b, c, BORSALINO by Avangard (IRE)
Yusuf Kaner
MAGICAL DUST (IRE) , ch , 1990 , bred by Miss Catherine Reid, by Magical Wonder (USA), out of Las Bela (IRE), by
Welsh Pageant (FR) (see 2. Sup. to v 3, p : 84)
2008,dead foal, by Eagle Eyed (USA)
Died in 2008
MAHUR , b , 1993 , bred by Ercan Emre, by Uğurtay, out of Sev Sevil, by Arslan (see 3. Sup. to v 3, p : 74)
2008 (Apr 15), ch, f, KRALIN KIZI by Dark Moon
Memet Arslan
MAJESTIC LADY , ch , 1994 , bred by Ahmet Yücel Birol, by Majestic Endeavour (CAN), out of Lady Fırst, by Commanche
Run (GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 74)
2008 (Jun 01), b, f, LADY MEDYA by Medya
İsmail Özkıran
Died in 2008
MAKALE , gr , 2000 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by River Special (USA), out of Christmas Flake (GB), by Absalom (GB)
(see 3. Sup. to v 3, p : 74)
2008 (Apr 20), gr, f, WEST BOUND by Bin Ajwaad (IRE)
Hasan Görgün
Died in 2008
MAKE ME HAPPY , gr , 2000 , bred by Musa Demirsel, by Lockton (GB), out of Golden Wolf, by George Thomas (see 3.
Sup. to v 3, p : 74)
2008 (Mar 04), b, c, CAPRICORN by Carıbou
Deniz Küçük
MALINA , b , 2002 , bred by Vural Cengiz Çakım, by Doyoun (IRE), out of Voleano, by My Volga Boatman (USA) (see 2.
Sup. to v 3, p : 84)
2008 (Mar 17), b, f, MALA MALA by Manila (USA)
Vural Cengiz Çakım
MANDY'S BET (USA) , ch , 1992 , bred by Foxfield , by Elmaamul (USA), out of Dols Jaminqve (USA), by Kennedy Road
(CAN) (see 3. Sup. to v 3, p : 74)
2008 (Apr 18), ch, f, JAKLIN by Bosporus (IRE)
Francesco Sponza
71
Kısraklar - Broodmares
MANISHING , b , 1998 , bred by Kamil Levent Kitapçı, by Manila (USA), out of Shıng Star, by Eastern Star (see 3. Sup. to v 3,
p : 74)
2008 (Apr 11), b, c, RECKONING by Rakan (USA)
Vefa İbrahim Aracı
MANIVEL , b , 2003 , bred by Şerafettin Gedik, by Manila (USA), out of Vıva Vılla, by Villeroy I (FR) (see v : 3, p : 212)
2008,f,dead, by Precıous
Died in 2008
MANİLUNA , b , 1999 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Manila (USA), out of Bella Luna, by Cartegena (see 3. Sup. to v 3, p :
75)
2008,c,dead, by Ocean Crest (USA)
MANİSA İNCİSİ , b , 1998 , bred by Nedim Kisbu, by Pampılla, out of Sinyorita, by Keben (see 3. Sup. to v 3, p : 75)
2008, barren to Manas (IRE)
MANİSA SULTANI , b , 1999 , bred by Ahmet Haşim Ağar, by Barnato (USA), out of Shatush, by Villeroy I (FR) (see v : 2, p
: 119)
2008 (Mar 09), gr, f, YAZ SULTANI by Yaz Aşkim (IRE)
Erol Döven
MANNORA (GB) , b , 2000 , bred by Bishop Wilton Stud foaled in GB and imported from U.K. in 2005, ( see GSB v : 44, p :
1703 ), by Prince Sabo (GB), out of Miss Bussel (GB), by Sabrehill (USA)
2008 (Apr 24), ch, c, MISTER RAMIS by Bijou D'inde (GB)
Erhan Özkan
MANOGLIA (USA) , b , 1999 , bred by Richard D. Holder and Gainsborough Farm, Inc., by Rahy (USA), out of Tiltalating
(USA), by Tilt Up (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 75)
2008 (May 15), b, c, STORM EAGLE by Mountain Cat (USA)
Oktay Serici
MANY MOON (IRE) , b , 1999 , bred by Ray Cullen foaled in IRE and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v : 44, p : 482 ),
by Woodborough (USA), out of Chevrefeuille (GB), by Ile De Bourbon (USA)
2008 (Apr 10), b, c, ROYALROCK by Kurtaran (IRE)
Cengiz Tekin Köse
MANZUME (IRE) , b , 1998 , bred by Noel Hensey, by Charnwood Forest (IRE), out of Desert Skimmer (USA), by Shadeed
(USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 75)
2008 (Apr 07), b, c, HINZIR by Keyif
Hasan Selçuk Ekinci
MARAIN (IRE) , b , 2000 , bred by Michael Dalton foaled in IRE and imported from U.K. in 2008, ( see GSB v : 44, p : 2161 ),
by Marju (IRE), out of Rainstone (GB), by Rainbow Quest (USA)
2008 (Apr 15), b, c, CERRAHPAŞA by Celtic Swing (GB)
Fikret Ceylan
MARALCAN , gr , 1995 , bred by Semiral Bilbaşar, by Barbar, out of Millennium Queen (IRE), by Mendez (FR) (see 3. Sup. to
v 3, p : 75)
2008 (Feb 27), gr, c, LITTLE GANGSTER by Bin Ajwaad (IRE)
Alaattin Karaca
MARE BALTICUM (FR) , b , 1996 , bred by Elevage Haras De Bourgeauville, by Zieten (USA), out of Marsoumeh (USA), by
Green Dancer (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 75)
2008 (Apr 20), ch, c, MORE ALP by Bizim Ayancikli (IRE)
72
Şükrü Deniz
Kısraklar - Broodmares
MARGARET , b , 2002 , bred by Tevfik Çelikoğlu, by Octagonal (NZ), out of Milesime (USA), by Riverman (USA) (see 3.
Sup. to v 3, p : 75)
2008 (Mar 11), ch, c, JET SKI by Mountain Cat (USA)
Sent to FR in 2008
Levent Sarıkaya
MARGRAVINE , b , 2000 , bred by Ali Şahin, by Doyoun (IRE), out of Banu Çiçek, by Yemken (GB) (see v : 3, p : 18)
2008 (Apr 21), ch, f, HİLALAY by Ertekin
Ali Şahin
MARIA DELFINA (IRE) , b , 2002 , bred by Mervyn Stewkesbury foaled in IRE and imported from U.K. in 2008, ( see GSB v
: 45, p : 2789 ), by Giant's Causeway (USA), out of Photographie (USA), by Trempolino (USA)
2008 (Feb 24), b, c, SPLENDIDO by Hawk Wing (USA)
Can Artam
MARIMAR , b , 1997 , bred by Hilmi Narmanlı, by My Volga Boatman (USA), out of Mabella (IRE), by Julio Mariner (GB)
(see 3. Sup. to v 3, p : 76)
2008 (Jan 31), ch, f, ANGELFALL by Strike The Gold (USA)
Halil Fahri Narmanlı
MARIZA , gr , 2001 , bred by Ahmet Kavran, by Natıve Procıda, out of Faıry Brıdge, by Tender Cock (see 3. Sup. to v 3, p : 76)
2008 (Feb 14), b, f, PAYDUŞKA by Kavranhan
Özkan Özen
MARİKULA , b , 2001 , bred by Arslan Aybek, by Entrepreneur (GB), out of Top The Rest (GB), by Top Ville (IRE) (see 3.
Sup. to v 3, p : 76)
2008 (Jan 19), b, f, NEFİSE HANIM by Sri Pekan (USA)
Arslan Aybek
MARLIN BRIDE , ch , 2004 , bred by Sedat Özcan, by Marlin (USA), out of Gay Petıt, by Lockton (GB) (see 1. Sup. to v 3, p :
64)
2008 (Mar 10), ch, c, by Cossack Guard (USA)
Hakan Sabri Özcan
MARSEILLAISE , ch , 1999 , bred by Şerafettin Gedik, by Manila (USA), out of Song And Dance (FR), by Hul A Hul (USA)
(see 3. Sup. to v 3, p : 76)
2008 (Jan 28), ch, c, YALÇINTAY by Ocean Crest (USA)
F. Muzaffer Kayıkçı and A. Murat Zilcioğlu
MARTIAL ART , gr , 2000 , bred by Ahmet Adanalı, by Strike The Gold (USA), out of Tom Boy, by Tünkut (see 3. Sup. to v
3, p : 76)
2008 (Apr 16), gr, f, GREY SHADOW by Royal Abjar (USA)
Cüneyt Çalıcıoğlu
MARTIŞKA , b , 2002 , bred by Vural Çakım, by Marlin (USA), out of Alaruşka, by Superlative (IRE) (see 3. Sup. to v 3, p :
76)
2008 (Feb 27), b, f, AMOR AMOR by Fıorıto
Saim Bora Atakol
MASK FLOWER (USA) , b , 1993 , bred by Darley Stud Management Co.Ltd., by Dayjur (USA), out of Nom De Plume (USA),
by Nodouble (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 76)
2008 (Mar 05), ch, c, BELMONT by Bosporus (IRE)
Nişan Arek Kuyumciyan
MASTER PLAN , ch , 2003 , bred by Ahmet Hennan Akdoğan, by Red Bishop (USA), out of Alamiya (IRE), by Doyoun (IRE)
(see v : 3, p : 4)
2008 (May 15), b, c, PITBULL by Başkurt
Sinan Yanmaz and Taner Altın
73
Kısraklar - Broodmares
MATAOKA , b , 2002 , bred by İsmail Arif Kızılkaya, by Sea Hero (USA), out of Celebration (GB), by Selkirk (USA) (see 3.
Sup. to v 3, p : 77)
2008,slipped foal, by Dark Moon
MATİLDA , b , 1998 , bred by Metin Turgut, by Private Tender (GB), out of Hats Off (GB), by Manado (IRE) (see 2. Sup. to v
3, p : 87)
2008 (Mar 09), ch, c, RUKO by Ocean Crest (USA)
Mehmet Veysi Hamulu and Duran Tekeli
MAVİ SEMA , b , 1998 , bred by İbrahim Hilmi Narmanlı, by Sun Music (IRE), out of Marbella, by Noalto (GB) (see 3. Sup. to
v 3, p : 77)
2008 (Jan 25), b, c, MAVİ FÜZE by Sri Pekan (USA)
İbrahim Hilmi Narmanlı
MAVİSU , ch , 2002 , bred by Esra Çizmeci, by Always A Classic (CAN), out of Cadı, by Kılıçaslan (see 2. Sup. to v 3, p : 87)
2008 (May 12), ch, f, ROSIE by Fit To Survive (USA)
Esra Çizmeci Yetkin
MAXINE , ch , 2001 , bred by Umur Tamer, by Lomitas (GB), out of Koloratur (USA), by Mt Livermore (USA) (see v : 3, p :
104)
2008 (Feb 03), b, c, BOTANLI by Sri Pekan (USA)
İlkay Pireci
MAYISGÜLÜ , gr , 1996 , bred by Zeynep Ongun, by Emrah I, out of Mevsim, by Orak (see 1. Sup. to v 3, p : 109)
2008 (Mar 02), gr, f, MAYISGÜLÜKIZI by Always A Classic (CAN)
Halaf Uludağ
MCKEESPORT (USA) , b , 1991 , bred by Overbrook Farm, by Stalwart (USA), out of Siala (FR), by Sharpman (IRE) (see 1.
Sup. to v 3, p : 109)
2008 (May 10), b, f, by Kurtaran (IRE)
Atan Yetiş.Ve Tarım A.Ş.
MCQUEENIE (IRE) , b , 2001 , bred by Barronstown Stud and Orpendale foaled in IRE and imported from U.K. in 2008, ( see
GSB v : 45, p : 3302 ), by Danehill (USA), out of Twine (IRE), by Thatching (IRE)
2008 (Feb 02), b, f, HURRICANE DANCER by Hurricane Run (IRE)
Türk Çimentosu Ve Kireci A.Ş.
MECİDİYE , b , 2002 , bred by Cengizhan Bayır, by Royal Abjar (USA), out of Sharp Gem (GB), by Elegant Air (GB) (see 3.
Sup. to v 3, p : 77)
2008 (Feb 18), ch, c, HAMZA BİN DAVUT by Red Bishop (USA)
Cengizhan Bayır
MECİM , b , 2000 , bred by Ersen Kuru, by Manchurıa, out of Alaram, by Barbar (see 2. Sup. to v 3, p : 88)
2008 (Mar 08), b, f, OLD FASHION by Comodor
Tolga Önkaya
MEDJELLA (USA) , ch , 1992 , bred by His Highness the Aga Khan's, by Shahrastani (USA), out of Madiriya (IRE), by Diesis
(GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 77)
2008 (Apr 29), ch, c, ZALGIRIS by Common Grounds (GB)
Oktay Serici
MEFO (IRE) , b , 1999 , bred by N. Coman , by Dolphin Street (FR), out of Persian Light (IRE), by Persian Heights (GB) (see
3. Sup. to v 3, p : 77)
2008 (Mar 18), b, c, ARDA SEZEN by Kral Sezen (IRE)
Mehmet Engin Sezen
74
Kısraklar - Broodmares
MEGRED (GB) , b , 1995 , bred by Hesmonds Stud Ltd, by Soviet Star (USA), out of Dancing Meg (USA), by Marshua's
Dancer (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 77)
2008 (Feb 11), b, f, MEGRED KIZ by Eagle Eyed (USA)
Orhan Bekmezci
MEHPARE , b , 2003 , bred by Özkan İşgüden, by Sam Holme (IRE), out of Samtaş Stud, by Last Tycoon (IRE) (see v : 3, p :
172)
2008 (May 03), ch, f, by Mutamanni (GB)
Özkan İşgüden
MEKTEPLİ (GB) , gr , 1999 , bred by Dunchurch Lodge Stud, by Pivotal (GB), out of Cole Slaw (GB), by Absalom (GB) (see
3. Sup. to v 3, p : 77)
2008 (Feb 15), ch, f, YAYGARA by Pardon (FR)
İlyas İlbey
MELİSATAY , b , 1995 , bred by Erdoğan Atay, by Distant Relative (IRE), out of Nicquita (GB), by Nicholas Bill (GB) (see 3.
Sup. to v 3, p : 78)
2008 (May 04), b, c, ÖNCÜ by Unaccounted For (USA)
Erdoğan Atay
MELODIC MISTRESS , b , 2001 , bred by Tayral Tutumlu, by Common Grounds (GB), out of Classıcal Musıc, by Gerald
Martin (IRE) (see 3. Sup. to v 3, p : 78)
2008 (Jan 19), ch, c, DELA QUATTRO by Kaplan (IRE)
Tayral Tutumlu
MERİÇ , ch , 2003 , bred by Adnan Köse, by River Special (USA), out of Mıllıgram, by Cock Robin (USA) (see v : 3, p : 129)
2008, barren to Always A Classic (CAN)
MICHIKO , b , 1998 , bred by Umur Tamer, by Manila (USA), out of Pırıl, by Gold Guard (see 3. Sup. to v 3, p : 78)
2008 (Feb 16), b, f, ELİN KIZI by Bin Ajwaad (IRE)
Niktar El
MIDNIGHT ANGEL , ch , 2001 , bred by Mustafa Selçuk San, by Always A Classic (CAN), out of Lotabennit (USA), by
Crafty Prospector (USA) (see v : 3, p : 117)
2008 (May 30), b, f, BEYHAN STAR by Tayfun Başkan
Fuat Nihat Buruk
MIDNIGHT CHIMES (USA) , ch , 1998 , bred by Cheveley Park Stud Ltd, by St Jovite (USA), out of Lemhi Go (USA), by
Lemhi Gold (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 78)
2008 (May 13), b, c, BARNY by Bullmarket
Tayral Tutumlu
MIDNIGHT MAMBO (USA) , b , 2000 , bred by Flaxman Holdings Ltd foaled in USA and imported from U.K. in 2008, (see
AM.SB Electronic ), by Kingmambo (USA), out of Witching Hour (FR), by Fairy King (USA)
2008 (Feb 10), b, c, ERGÖZ by Iffraaj (GB)
Türk Çimentosu Ve Kireci A.Ş.
MILAGROSE , b , 2001 , bred by Yıldız Duman, by Doyoun (IRE), out of Fes City (IRE), by Caerleon (USA) (see 3. Sup. to v
3, p : 78)
2008 (Apr 08), b, c, HANBEŞ by Mohan
Nevzat Seyok
MILESIME (USA) , ch , 1988 , bred by Societe Aland, by Riverman (USA), out of Vintage (CAN), by Foolish Pleasure (USA)
(see 3. Sup. to v 3, p : 78)
2008 (Mar 27), ch, c, by Royal Abjar (USA)
Tevfik Çelikoğlu
75
Kısraklar - Broodmares
MILLENNIUM GIRL , b , 1998 , bred by Semih Gülgenay, by Tora-Tora, out of Mary Land, by Eastern Star (see 3. Sup. to v
3, p : 78)
2008 (Feb 28), ch, c, İSLİMHAN by Always A Classic (CAN)
Ergun İslim
MINDEN (IRE) , ch , 1992 , bred by Dayton Ltd., by Bluebird (USA), out of Mazawa (FR), by Kashmir (IRE) (see 3. Sup. to v
3, p : 78)
2008 (Feb 05), b, c, ETHICAN by My Grandson (GB)
Fatma Serpil Ataman
MINT ADDITION (GB) , b , 1989 , bred by Shanbally House Stud, by Tate Gallery (USA), out of Nana's Girl (GB), by Tin
Whistle (GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 79)
2008,early abortion, by İrlandali (IRE)
MIRROR'S SECRET , ch , 1998 , bred by Mehmet Kurt, by The Best, out of Mirror (GB), by Sharpman (IRE) (see 2. Sup. to v
3, p : 90)
2008 (May 05), b, f, SECRET COMBINATION by Alhaarth (IRE)
Mehmet Kurt
MISRA SULTAN , b , 2001 , bred by Şadi Sezen, by Grand Lodge (USA), out of Yes Vote (IRE), by Taufan (USA) (see 2. Sup.
to v 3, p : 90)
2008 (Mar 16), b, c, SEZENKAN by Kral Sezen (IRE)
Mehmet Engin Sezen
MISS AKDOĞAN , b , 2001 , bred by Nuri Fuat Başak, by Victory Note (USA), out of Simplyhectic (IRE), by Simply Great
(FR) (see 3. Sup. to v 3, p : 79)
2008 (May 25), b, c, by Shrewd Idea (GB)
Sibel Akdoğan
MISS ANITA , b , 2002 , bred by Mehmet Hamdi Çadırcıoğlu, by Shining Steel (GB), out of Ayça II, by Fıery Star (see 3. Sup.
to v 3, p : 79)
2008 (Feb 16), b, c, HAMDİ BEY by Ceyhanlı
Mehmet Hamdi Çadırcıoğlu
MISS ATEN , ch , 2000 , bred by Yaşar Kaya, by Eastern Boy, out of Fairlanda (IRE), by Ballad Rock (IRE) (see 3. Sup. to v 3,
p : 79)
2008, barren to Cannon
MISS BETTER , b , 1999 , bred by Ahmet Nedim Aksoğan, by Ghathanfar (USA), out of Make Better, by Barnato (USA) (see
v : 2, p : 81)
2008,f,dead, by Abrek
MISS BUCA , ch , 1998 , bred by Ersen Kuru, by Lockton (GB), out of Trıanon, by Our Guile (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 91)
2008, barren to Sea Hero (USA)
MISS CANAN , b , 2000 , bred by Süleyman Bülent Karabağlı, by Bahhare (USA), out of Mint Addition (GB), by Tate Gallery
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 91)
2008 (Apr 10), b, f, GIRL OF FARMER by Ajmera (GB)
Yavuz Çiftçi
MISS EKINOKS (GB) , gr , 1997 , bred by Stetchworth Park Stud Ltd, by Mystiko (USA), out of Che Gambe (USA), by
Lyphard (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 91)
2008 (Apr 08), b, c, HAPPY LION by Shrewd Idea (GB)
Süleyman Aslan
76
Kısraklar - Broodmares
MISS GROUNDS (IRE) , b , 1999 , bred by Anamoine Ltd, by Common Grounds (GB), out of Come Together (GB), by Mtoto
(GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 79)
2008 (Mar 18), b, f, STORM ADIGE by Carıbou
Hasan Ulaşan
MISS GÜLÜMSÜN , ch , 1999 , bred by Serdal Adalı, by Young Prınce, out of Allegranza (GB), by Bustino (GB) (see 3. Sup.
to v 3, p : 79)
2008 (Feb 02), b, c, MAGARINA BULLI by Bin Ajwaad (IRE)
Serdal Adalı
MISS HUNGARY (HUN) , b , 2000 , bred by Enyingi Agrar Rt., and Stud Farm Saripuszta,, by Jolly Groom (USA), out of Cetli
(HUN), by Days At Sea (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 91)
2008 (Feb 11), b, f, GABRIELLA by Marlin (USA)
Halil İbrahim Bozkurt
MISS IGNATA , b , 2003 , bred by Hami Yavaş, by Distant Relative (IRE), out of Iles (GER), by Acatenango (GER) (see 3.
Sup. to v 3, p : 79)
2008, barren to Eagle Eyed (USA)
MISS LADY , ch , 2001 , bred by Berkan Bircil, by Red Bishop (USA), out of Işınsu, by Golden Prınce (see 2. Sup. to v 3, p :
92)
2008 (Apr 28), ch, c, IVORY by Medya
Alper Şengezer
MISS LARA , b , 2000 , bred by Mustafa Cesurlar and Kenan Cevat Daysal, by Strike The Gold (USA), out of North Wınd, by
Night Shift (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 80)
2008 (Apr 05), ch, f, AUGURI by Sea Hero (USA)
Kenan Cevat Daysal and Mustafa Cesurlar
MISS LUCKY , b , 2003 , bred by Sadettin Atığ, by Bin Ajwaad (IRE), out of Fran Godfrey (GB), by Taufan (USA) (see 3.
Sup. to v 3, p : 80)
2008, barren to Manas (IRE)
MISS MILL , b , 1995 , bred by Nuray Taşdan, by Royal Bequest (CAN), out of Mehtaphan, by Saadettin (see 3. Sup. to v 3, p :
80)
2008 (Mar 03), b, c, CEVDET ABİ by Sri Pekan (USA)
Mustafa Şişman
MISS MONROE , ch , 1992 , bred by Osman Tunçay Atakol, by Yemken (GB), out of Nurcan, by Cock Robin (USA) (see 3.
Sup. to v 3, p : 80)
2008,c,dead, by Strike The Gold (USA)
MISS NANCY , b , 2000 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Common Grounds (GB), out of Mask Flower (USA), by Dayjur
(USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 80)
2008 (Jan 24), b, c, DOMANİ by Royal Abjar (USA)
Nişan Arek Kuyumciyan
MISS NAZ , b , 2001 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Orpen (USA), out of Random Chance (IRE), by Glenstal (USA) (see
3. Sup. to v 3, p : 80)
2008 (May 17), b, c, BEST WOLF by Medya
Serdar Kemal Özçolak
MISS PETEK , b , 2000 , bred by Oktay Serici, by Miswaki (USA), out of Pleasant Mystery (USA), by Pleasant Colony (USA)
(see 3. Sup. to v 3, p : 80)
2008 (Mar 26), b, c, DESERT EAGLE by Mountain Cat (USA)
77
Oktay Serici
Kısraklar - Broodmares
MISS RAIN , b , 2000 , bred by Ali Uluçay, by Barnato (USA), out of Işıldar, by Baba Seyfi (see v : 3, p : 91)
2008 (Mar 17), b, f, SUREN by Bin Ajwaad (IRE)
Çağlar Uluçay
MISS SUNNY , b , 2003 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Doyoun (IRE), out of Sinking Sun (GB), by Danehill (USA) (see 3.
Sup. to v 3, p : 81)
2008 (May 27), b, c, PARATONER by Strike The Gold (USA)
Hüseyin Türkarslan
Died in 2008
MISS SUSIE Q (USA) , b , 1996 , bred by Campion Wright, by Caller I.d. (USA), out of Heather Bee (USA), by Drone (USA)
(see 3. Sup. to v 3, p : 81)
2008 (Apr 27), ch, f, HANDANCAN by Royal Abjar (USA)
Mehmet Zaimoğlu
MISS TROY (IRE) , ch , 1998 , bred by Orpendale , by Caerleon (USA), out of La Veine (USA), by Diesis (GB) (see 2. Sup. to
v 3, p : 93)
2008 (Mar 02), ch, f, TROY EAGLE by Eagle Eyed (USA)
Serdar Atanç
MISTY IMAGE , b , 1997 , bred by Muammer Kitapçı, by Wolf (CHI), out of After Image (USA), by Majestic Light (USA)
(see 2. Sup. to v 3, p : 93)
2008 (Feb 14), b, f, LULU MON AMOUR by Rakan (USA)
Süleyman Selman Taşbek
MISTY MOOR (GB) , b , 1995 , bred by Greenland Park Stud, by Wolfhound (USA), out of Corley Moor (IRE), by Habitat
(USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 81)
2008 (Apr 23), b, f, SHE WOLF by Kral Sezen (IRE)
Mehmet Engin Sezen
MISTY POINT (GB) , ch , 1994 , bred by M. E. Wates, by Sharpo (GB), out of Clouded Vision (GB), by So Blessed (GB) (see
3. Sup. to v 3, p : 81)
2008 (Mar 03), ch, f, SWEETHEART by Royal Abjar (USA)
Arslan Aybek
MİAMİ , b , 1992 , bred by K.İşeri and M.Cesurlar, by Ghathanfar (USA), out of Crimson Damask (GB), by Windjammer
(USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 81)
2008 (Apr 25), b, f, HAMUNAPTRA by Fantastic Fellow (USA)
Erol İşeri
MİHRİŞAH , b , 2000 , bred by Umur Tamer, by Mountain Cat (USA), out of Unforgettable Doll (USA), by Lear Fan (USA)
(see 2. Sup. to v 3, p : 93)
2008 (Jan 22), b, c, DİNÇALHAN by Eagle Eyed (USA)
Mustafa Dinçal
MİNDARİ , b , 1996 , bred by Mehmet Necdet Narin, by Tender Prınce, out of Manora (USA), by Stop The Music (USA) (see
3. Sup. to v 3, p : 81)
2008 (Mar 23), b, f, EXCELLENT BABY by Long Run
Ahmet Halim Celaloğlu
MİNİKO , b , 1997 , bred by Yervant Ütücü, by Tüten, out of Progresıve, by Tünkut (see 3. Sup. to v 3, p : 81)
2008 (Mar 02), b, c, THE BUSH PEASANT by Yavuztay (USA)
Mustafa Garip
MİNİŞİM , b , 2002 , bred by Mehmet Necdet Narin, by Shining Steel (GB), out of Mindari, by Tender Prınce (see 3. Sup. to v
3, p : 82)
2008 (Feb 27), b, f, MİNİK SULTAN by Ocean Crest (USA)
78
Mehmet Necdet Narin
Kısraklar - Broodmares
MİRSULTAN , b , 2001 , bred by Mustafa Doruk Yılmaz, by Agam (FR), out of Mirona (FR), by Top Ville (IRE) (see 3. Sup.
to v 3, p : 82)
2008 (Feb 18), ch, c, KARMİK by Kazbek (FR)
Mustafa Doruk Yılmaz
MİSLİYNA , b , 2002 , bred by Ömer Faruk Girgin, by Eagle Eyed (USA), out of Bold Habibti (GB), by Never So Bold (IRE)
(see 3. Sup. to v 3, p : 82)
2008 (Apr 02), b, f, NERİT by Toyota I
Bedri Balkar Balkaroğlu
MİSTAY , b , 1997 , bred by Erdoğan Atay, by Wolf (CHI), out of Nicquita (GB), by Nicholas Bill (GB) (see 2. Sup. to v 3, p :
94)
2008 (May 03), b, c, BARUDİ by Bosporus (IRE)
Erdoğan Atay
MİTİNA (IRE) , b , 1998 , bred by Denis McDonnell, by Common Grounds (GB), out of Aldhabyih (IRE), by General
Assembly (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 82)
2008 (Mar 21), b, f, STREET CAT by Mountain Cat (USA)
Cüneyt Çalıcıoğlu
MODY BLUE , ch , 1999 , bred by Marianne Molu, by İnfisah, out of Golden Harvest, by Kılıçaslan (see 3. Sup. to v 3, p : 82)
2008 (Feb 01), ch, c, MOBAY by Dinyeper (GB)
Faruk Molu
MOHİ , b , 1999 , bred by Tahsin Hızel, by Red Route (GB), out of Dandini, by Tüten (see 3. Sup. to v 3, p : 82)
2008 (Feb 17), b, f, YILDIZ MOHİ by Old Bond
Tahsin Hızel
MONA LİSA I , b , 1991 , bred by İlyas Çokay, by Rakan (USA), out of Begham Bay (GB), by Bay Express (IRE) (see 1. Sup.
to v 3, p : 116)
2008 (Jun 15), b, c, ESCAPE by Ertekin
Mehmet Hanefi Şahin
MONA LU , b , 2003 , bred by Faruk Molu, by Common Grounds (GB), out of Flamma Vestalis (IRE), by Waajib (IRE) (see v :
3, p : 66)
2008, barren to Mohan
MONARCH'S DAUGHTER (GB) , b , 1999 , bred by P. and Mrs Venner, by Bijou D'inde (GB), out of Sephira (GB), by
Luthier (FR) (see 2. Sup. to v 3, p : 94)
2008 (May 24), b, f, ORAJ by Attila
Sadık Oruç
MOOJAZ (GB) , b , 1998 , bred by Shadwell Estate Company Ltd, by Lahib (USA), out of Numuthej (USA), by Nureyev
(USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 82)
2008 (Feb 12), ch, c, ASIMO by Asakir (GB)
Erhan Kum
MOON DAVON , b , 2001 , bred by Davide Franco, by Strike The Gold (USA), out of Charmy, by Scenic (IRE) (see v : 3, p :
37)
2008 (Apr 06), ch, f, GÜLSEÇ by Royal Abjar (USA)
Şaban Gül
MOR MENEKŞE , b , 1993 , bred by H.Erakman and N.Karadağ, by Little Guest (USA), out of Felıcka, by Gerald Martin
(IRE) (see 3. Sup. to v 3, p : 83)
2008 (Apr 23), b, f, ABELIA by Eagle Eyed (USA)
Ahmet Cavat Heper
79
Kısraklar - Broodmares
MORENA , b , 1995 , bred by Sadık Eliyeşil, by Toraman, out of Angıe, by Kılıçaslan (see 2. Sup. to v 3, p : 95)
2008 (Apr 22), ch, f, SİNERJİ by Cannon
Celal Birsen
MORN STAR , b , 1999 , bred by İsmail Hadioğlu, by Make Strides (USA), out of Right Connection (IRE), by Ashmore (FR)
(see 3. Sup. to v 3, p : 83)
2008 (Apr 08), b, f, ZERRİN by Avangard (IRE)
İsmail Hadioğlu
MORRIS CODE (USA) , b , 1992 , bred by Hargus Sexton, by Lost Code (USA), out of Unique Millie R. (USA), by Olden
Times (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 95)
2008 (Mar 04), b, f, GRAND EXPECTATIONS by Grand Ekinoks
Yasin Kadri Ekinci
MOUNTAIN QUEEN , b , 2002 , bred by Şerafettin Gedik, by Mountain Cat (USA), out of Velvet Queen (FR), by Roi
Dagobert (FR) (see 3. Sup. to v 3, p : 83)
2008,c,dead, by Sri Pekan (USA)
MRS ERDEM , ch , 2000 , bred by İsmail Hadioğlu, by Shernazar (IRE), out of Zalara (GB), by Zalazl (USA) (see 3. Sup. to v
3, p : 83)
2008 (Apr 04), b, f, MARIA ROSE by Commoner
Zeki Demirkıran
MRS LURE (USA) , b , 2000 , bred by Cashmark Farms Inc, by Lure (USA), out of Magic Lass (USA), by Damascus (USA)
(see 3. Sup. to v 3, p : 83)
2008 (Mar 29), b, f, BÜRÜCEK by Bosporus (IRE)
Dicle Kimya Dep.Paz. N.Tar.ve Gıd.Ltd.Şrk
MS CELINE (IRE) , ch , 1999 , bred by Terence McDonald, by Prince Of Birds (USA), out of Lady Of Man (GB), by So
Blessed (GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 83)
2008 (Feb 29), b, c, ONE MENS DREAM by West By West (USA)
Zekeriya Ahsen Kurum
MS CLARA , b , 2003 , bred by Osman Hattat, by Marlin (USA), out of Banner (USA), by Known Fact (USA) (see v : 3, p : 18)
2008 (Apr 16), gr, f, SLY BELLE by Argaeus (GB)
Sami Kaya
MUNA , b , 1999 , bred by Mehmet Tansı, by Rakan (USA), out of Ayşegül Hanım, by Barnato (USA) (see 3. Sup. to v 3, p :
83)
2008 (Mar 05), ch, c, BUSH STORM by Yavuztay (USA)
Hüseyin Garip
MURCIA , b , 1999 , bred by Hakan Yücetürk, by Abbas, out of El Barsa, by Majestic Endeavour (CAN) (see 2. Sup. to v 3, p :
95)
2008, barren to Anselmo (GER)
MUSICAL MYTH (USA) , b , 1995 , bred by Dr Tony O'Reilly , by Crafty Prospector (USA), out of Think Music (USA), by
Stop The Music (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 84)
2008 (Apr 12), b, c, KID ROCK by Rakan (USA)
Süleyman Selman Taşbek
MUSKİ , ch , 1995 , bred by Abdülkadir Özhancı, by Arslan, out of Lena, by Çukurova (see 3. Sup. to v 3, p : 84)
2008 (Mar 12), b, c, HİBO by Marlin (USA)
Halil İbrahim Uğun
80
Kısraklar - Broodmares
MUVAFFAK HANIM , b , 1998 , bred by Mete Tolunay, by Natıve Procıda, out of Niyagara, by Arslan (see 3. Sup. to v 3, p :
84)
2008 (Apr 06), ch, c, METE KHAN by Tarsus
Mete Tolunay
Died in 2008
MÜKTESEP HAK (GB) , b , 1999 , bred by W. Cormack, by Highest Honor (FR), out of Reem El Fala (FR), by Fabulous
Dancer (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 84)
2008, not covered in 2007
MÜŞÜM , b , 2002 , bred by Orhan Bekmezci and Hüsnü Ahmet Giz, by Fantastic Fellow (USA), out of Arista, by Aristocrat
(GB) (see v : 3, p : 10)
2008 (Feb 29), b, c, MİKLAGARD by Irish Shuttle (IRE)
Ali Müşfik Işık
MY BRIDE , b , 1994 , bred by Mustafa Kaya Erkkul, by Alleged (USA), out of Czar's Bride (USA), by Northern Dancer
(CAN) (see 3. Sup. to v 3, p : 84)
2008 (Apr 12), b, f, VİYAN by Mountain Cat (USA)
Yaman Zingal
MY CELLIST , b , 2003 , bred by Nurbiye Gülerce, by Marlin (USA), out of Rose Of Sheba (USA), by Alysheba (USA) (see v
: 3, p : 167)
2008 (Mar 27), ch, c, BAŞTACIM by Common Grounds (GB)
Nurbiye Gülerce
MY GOLD GIRL , ch , 2002 , bred by Mehmet Fatih Atçı, by Hanbaba, out of Ivana, by Toraman (see 3. Sup. to v 3, p : 85)
2008 (Apr 18), gr, f, AKBALIKLI SILA by Star Grey (FR)
Salim Güneş
MY JOANY , b , 1999 , bred by Vural Cengiz Çakım, by Johny Guıtar, out of Voleano, by My Volga Boatman (USA) (see 2.
Sup. to v 3, p : 97)
2008 (May 19), b, f, BIG HOPE by West By West (USA)
Vural Cengiz Çakım
MY JOBA , ch , 1992 , bred by A. Turgut Dinçer, by Barnato (USA), out of Jojoba, by Eastern Star (see 2. Sup. to v 3, p : 97)
2008 (Mar 04), b, f, SUNNY LEONE by Muratcan
Kasım Demir
MY LOVE SONG , b , 2003 , bred by Sami Uluçay, by Red Bishop (USA), out of Işıldar, by Baba Seyfi (see v : 3, p : 91)
2008 (Apr 10), b, f, LOVE IS GONE by Bin Ajwaad (IRE)
Sami Uluçay
MY PEARL , gr , 2001 , bred by Sadettin Atığ, by Always A Classic (CAN), out of L'aixoise (FR), by Shaadi (USA) (see 3.
Sup. to v 3, p : 85)
2008 (Mar 07), gr, c, GÜNER BEY by Sri Pekan (USA)
Emre Kumuk
MY PRAY , b , 1997 , bred by Ahmet Ziya Kutnak, by Private Tender (GB), out of Perviz, by Kılıçaslan (see 3. Sup. to v 3, p :
85)
2008 (Apr 15), ch, c, CORVUS by Strike The Gold (USA)
Ahmet Ziya Kutnak
MY SPECIAL ANGEL (IRE) , b , 1999 , bred by B. Burrough, by Zamindar (USA), out of Michelle Hicks (GB), by Ballad
Rock (IRE) (see 3. Sup. to v 3, p : 85)
2008 (Mar 07), b, c, UNFORGETTABLE by Bin Ajwaad (IRE)
81
Ömer Halim Aydın
Kısraklar - Broodmares
MY WISH , ch , 1999 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Handsome Star (IRE), out of Mega Star, by Eastern Star (see 3. Sup. to
v 3, p : 85)
2008 (Apr 04), ch, f, ZAFERİN KIZI by Sea Hero (USA)
Erdinç Saltabaş
MYFANWY , b , 1996 , bred by Sadık Eliyeşil, by Toraman, out of Flore, by Kılıçaslan (see 3. Sup. to v 3, p : 85)
2008 (Mar 28), b, c, AĞA ÇALDIRAN by Yavuz Star
Ali Çaldıran
MYNANCY , b , 2002 , bred by İlyas Çokay, by Bijou D'inde (GB), out of Buzzbomb (GB), by Bustino (GB) (see 2. Sup. to v 3,
p : 97)
2008 (Mar 29), b, f, AMED KIZI by Luxor
İlhan Akbaş
Died in 2008
MYSTERY QUEST (IRE) , ch , 2001, bred by Petra Bloodstock Agency Ltd. foaled in IRE and imported from U.K. in 2008,
( see GSB v : 45, p : 787 ), by Rainbow Quest (USA), out of Mistreat (GB), by Gay Mecene (USA)
2008 (Mar 31), b, c, CRUISE by Beat Hollow (GB)
Merih Kurt (Ayrancı)
MYSTIC CHARM (GB) , b , 1994 , bred by Gainsborough Stud Management Ltd., by Nashwan (USA), out of Mayaasa (FR),
by Green Desert (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 86)
2008 (May 08), b, f, MARGIELA by Mountain Cat (USA)
Derviş Meral
NAFKO , b , 2003 , bred by Mert Yayıncılık Ltd, by Bin Ajwaad (IRE), out of Princess Rosananti (IRE), by Shareef Dancer
(USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 86)
2008 (Feb 26), b, f, ÇANCAVA by Abdulçakar (IRE)
Turhan Çakar
Died in 2008
NAGM (USA) , b , 2000 , bred by Shadwell Farm Inc. foaled in USA and imported from U.K. in 2008, (see AM.SB Electronic ),
by Kayrawan (USA), out of Hamasah (USA), by Irish River (FR)
2008 (Apr 13), b, f, IRISH GIRL by Choisir (AUS)
Şaban Şerif Saraçoğlu
NAİD , ch , 1998 , bred by Rasim Başgül, by Fasht Eldebl (GB), out of Büyük Istıranca, by Mummy's Game (GB) (see 3. Sup. to
v 3, p : 86)
2008 (Mar 22), ch, c, DAĞGÜLÜ by Kaplan (IRE)
Recep Uğruaçık and Salih Tokçalar
NAİM CEYLANI , ch , 2003 , bred by Ali Naim, by Thunder Bolt I, out of Agathaumas (GER), by Hamas (IRE) (see 3. Sup. to
v 3, p : 86)
2008 (Mar 03), b, f, MERVECAN by Gaygana
Ali Naim
NAMRUN , b , 2001 , bred by Sadettin Atığ, by Night Shift (USA), out of Ribbon Falls (GB), by Lure (USA) (see 3. Sup. to v 3,
p : 86)
2008 (Feb 05), b, f, KAİRABİ by Goldat (GB)
Abdullah Selim Oktav
NANU I , b , 1992 , bred by Nusret Balkaroğlu, by Aristocrat (GB), out of Shalımar, by Nice Havrais (USA) (see 3. Sup. to v 3,
p : 86)
2008 (Jun 02), ch, c, TİMAF by Royal Abjar (USA)
Bedri Balkar Balkaroğlu
NARİNKIZ , ch , 1996 , bred by Ali Sülün, by Barnato (USA), out of Gökçebacı, by Yemken (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 98)
2008 (Feb 25), ch, f, KUMİLA by Sea Hero (USA)
Faruk Şamlı and Nazmi Filibeli
82
Kısraklar - Broodmares
NART , b , 1997 , bred by Uğur Alp Atan, by Dersim, out of Canan , by Strange Love (FR) (see 1. Sup. to v 3, p : 121)
2008 (Mar 30), ch, c, YILDIRIMALP by Post Diluvian (IRE)
Tuncay Öztürk
NART SASRUKA , ch , 2000 , bred by Fethi Atan, by Always A Classic (CAN), out of Saafend (GB), by Sayf El Arab (USA)
(see 3. Sup. to v 3, p : 86)
2008 (Apr 09), b, f, I AM LEGEND by Sea Hero (USA)
Alaattin Yenilmez
NATIVE LADY , b , 1996 , bred by Muammer Kitapçı, by Natıve Procıda, out of Tempting Lady (USA), by L'enjoleur (CAN)
(see 3. Sup. to v 3, p : 86)
2008 (Feb 11), b, c, DELUXE by Luxor
Kamil Levent Kitapçı
NAVAJO , b , 1999 , bred by Kemal Kurt, by Tejano Run (USA), out of Tease (USA), by Clever Trick (USA) (see v : 2, p :
130)
2008 (Mar 25), ch, f, WHITE BLOOD by Unaccounted For (USA)
Kemal Kurt
NAVAJO FEVER (IRE) , b , 1999 , bred by Skymare Farm, Inc., by Shernazar (IRE), out of Zalara (GB), by Zalazl (USA) (see
2. Sup. to v 3, p : 98)
2008 (Jan 29), b, c, BAY NAVAJO by Bayduhan
Türkan Gergin
NAXIA (IRE) , b , 1993 , bred by Jerry O' Brien, by Fairy King (USA), out of Ariadne (USA) , by Bustino (GB) (see 2. Sup. to
v 3, p : 98)
2008 (Jan 15), b, f, DEMİRKIZ by Ernesto
Ahmet Ural
NAZAR , ch , 2002 , bred by Uğur Alp Atan, by Lear White (USA), out of Jocker Dancer, by Crofter (USA) (see v : 3, p : 95)
2008 (Feb 18), b, c, NON STOP by Luxor
Yavuz Tunç
NAZLICAN , b , 1994 , bred by Mehmet Laflı, by Aristocrat (GB), out of Hatıra I, by Toraman (see 3. Sup. to v 3, p : 87)
2008 (May 18), b, c, MY LOVELY SON by Bin Ajwaad (IRE)
Alaattin Karaca
NAZLIHANIM , ch , 1997 , bred by Osman Sami Katırcıoğlu, by Barnato (USA), out of Terrestrıal, by Kamalpour (GB) (see 3.
Sup. to v 3, p : 87)
2008 (Jan 12), ch, c, KARTAL SEZER by West By West (USA)
Kadir Keçelioğlu
NAZLITAY , b , 2000 , bred by Erdoğan Atay, by Dandanakan, out of Turtay, by Eastern Star (see 3. Sup. to v 3, p : 87)
2008 (Apr 01), ch, c, CANGARİP by Yavuz Star
Suphi Akyavuz
NAZLUŞ , ch , 2001 , bred by M. Niyazi Polatyar, by Eagle Eyed (USA), out of Rince Abhann (IRE), by Dancing Dissident
(USA) (see v : 3, p : 164)
2008 (Apr 27), ch, c, SOUND OF STORM by Royal Abjar (USA)
Ömer Yüngül
NEHOŞ , ch , 1995 , bred by Alim Melih Kura, by Bachelor Party (IRE), out of Last Gırl, by Dersim (see 2. Sup. to v 3, p : 99)
2008 (May 03), b, f, DERİN FİDAN by Sea Hero (USA)
Arzı Karapire
NELL , b , 1996 , bred by Ertuğrul Toğan, by Eastern Dancer (GB), out of Deborah, by Kılıçaslan (see 3. Sup. to v 3, p : 87)
2008,f,dead, by Babadayi (GB)
83
Kısraklar - Broodmares
NENAGH (IRE) , b , 2002 , bred by Barouche Stud Ireland Ltd foaled in IRE and imported from U.K. in 2008, ( see GSB v : 45,
p : 2680 ), by Barathea (IRE), out of Nishan (GB), by Nashwan (USA)
2008 (Mar 01), b, f, MY DIAMOND by Diamond Green (FR)
Süleyman Bülent Karabağlı
NESLİHATUN (IRE) , b , 2001 , bred by Ahmet Cavcav, by Dr Devious (IRE), out of Bohemienne (USA), by Polish Navy
(USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 87)
2008 (May 01), b, f, SULTAN ROSE by Eagle Eyed (USA)
Ahmet Cavcav
NESRİNA , ch , 2002 , bred by Hanzade Erüç, by Fantastic Fellow (USA), out of Acuba, by Bachelor Party (IRE) (see v : 3, p :
1)
2008 (Apr 14), b, c, TAYALP by Velociraptor (GB)
Şenay Çalışkan
NEŞECAN , b , 2001 , bred by Ahmet Yücel Birol, by Armanasco (IRE), out of Welldone, by Lockton (GB) (see v : 3, p : 214)
2008 (Mar 19), b, c, CENTRAL BANK by Bosporus (IRE)
Ahmet Yücel Birol
NETRUN (GB) , b , 1997 , bred by Adem Erdölek, by Brief Truce (USA), out of Glacial Moon (USA), by Arctic Tern (USA)
(see 1. Sup. to v 3, p : 122)
2008 (Feb 26), b, c, ROCINANTE by Starkbuck
Nazmi Filibeli
NEVRUZ BESTELE , b , 1999 , bred by Rasim Başgül, by Fasht Eldebl (GB), out of Try Gloria (GB), by Try My Best (USA)
(see 2. Sup. to v 3, p : 99)
2008 (Mar 30), b, f, FANTASTIC TROUBLE by Attila
Çiçek Yılmaz
NEVRUZCAN , ch , 1999 , bred by Rasim Başgül, by Fasht Eldebl (GB), out of Zemheri, by Efisio (GB) (see 3. Sup. to v 3, p :
87)
2008 (Feb 11), ch, c, AEGEAN STORM by Hızır
Haluk Eron
NEVŞAŞ , ch , 2001 , bred by Nevzat Seyok, by İnfisah, out of Cybill (IRE), by Law Society (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 88)
2008 (Mar 07), ch, f, NEVSU by River Special (USA)
Nevzat Seyok
Died in 2008
NEW DANCER , b , 2002 , bred by Cenk Türk, by Victory Note (USA), out of Laurienne (USA), by Northern Baby (CAN) (see
3. Sup. to v 3, p : 88)
2008, barren to İsmethan
NIGHT FLIGHT , b , 2001 , bred by Ersan Özbelge, by Common Grounds (GB), out of Far Out Countess (USA), by Far Out
East (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 88)
2008,f,dead, by Sea Hero (USA)
NIGHT MAIDEN (USA) , b , 2002 , bred by Newgate Stud Farm Inc, by Saint Ballado (CAN), out of Midnight Air (USA), by
Green Dancer (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 88)
2008 (Feb 08), b, f, NIGHT ANGEL by Sri Pekan (USA)
Serdal Adalı
NIGHTINGALE , b , 2002 , bred by Tayral Tutumlu, by Pivotal (GB), out of Polish Honour (USA), by Danzig Connection
(USA) (see v : 3, p : 156)
2008 (Apr 24), b, f, ZEYŞAN by Bullmarket
Tayral Tutumlu
84
Kısraklar - Broodmares
NIHONPILLOW KRISTI (IRE) , ch , 2000 , bred by I.W. Allan, by Entrepreneur (GB), out of Escrime (USA), by Sharpen Up
(GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 88)
2008 (Mar 18), ch, f, PRELUDE by Strike The Gold (USA)
Derviş Meral
NIMROD , b , 2001 , bred by Yaman Zingal, by Doyoun (IRE), out of Burlahatun, by Maradit (IRE) (see 3. Sup. to v 3, p : 88)
2008 (Jul 02), b, c, CAILLOU by Fit To Survive (USA)
Ahmet Aydoğdi
NIZALY (GB) , b , 1998 , bred by Yıldırım Gelgin, by Rainbow Quest (USA), out of Mistle Thrush (USA), by Storm Bird
(CAN) (see 3. Sup. to v 3, p : 89)
2008 (Mar 23), b, c, DINARLI ALİ by Sri Pekan (USA)
Yıldırım Gelgin
NİMET , b , 1995 , bred by Nuri Dürüst, by Barnato (USA), out of Loçkam, by Columnist (GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 89)
2008 (Feb 20), b, f, NİMET ABLA by Ceyhanlı
Mehmet Hamdi Çadırcıoğlu
NİMETULLAH , ch , 1994 , bred by A. Turgut Dinçer, by Arslan, out of Kızı I, by Likya (see 3. Sup. to v 3, p : 89)
2008 (Mar 10), b, f, ANİMASYON by Sır Ivy
Mehmet Selim Baybaşin
NİSANDAN (GB) , ch , 1995 , bred by Gainsborough Stud Management and Ltd , by Soviet Star (USA), out of Desert Wish
(GB), by Shirley Heights (GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 89)
2008 (Jan 11), b, f, LAVANTA by Bullmarket
Adem Erdölek
NO PANIC , b , 1997 , bred by Davide Franco, by Storm II, out of Selune (FR), by Highest Honor (FR) (see 2. Sup. to v 3, p :
101)
2008 (Mar 25), b, f, BOMBASTİK by Velociraptor (GB)
Nizamettin Gizgin
Died in 2008
NOA NOA (IRE) , b , 2001 , bred by Emilio Borromeo foaled in IRE and imported from U.K. in 2006, ( see GSB v : 45, p :
1873 ), by Beat Of Drums (GB), out of Drifa (ITY), by Hamas (IRE)
2008 (Apr 13), b, c, NIGHT RIDER by Bin Ajwaad (IRE)
Dicle Kimya Dep.Paz. N.Tar.ve Gıd.Ltd.Şrk
NOBLE SINGER (GB) , ch , 1989 , bred by Stetchworth Park Stud Ltd, by Vaguely Noble (IRE), out of Shark Song (GB), by
Song (GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 89)
2008 (Feb 07), ch, c, MAKRO MES by Avangard (IRE)
İsmail Hadioğlu
NOFRET , ch , 2003 , bred by Berrin Gedik, by Mujtahid (USA), out of Nefertari, by Sakab (FR) (see v : 3, p : 140)
2008 (Feb 12), ch, f, NILE GREEN by Green Gönen
Berrin Gedik
NON CHALANCE (FR) , ch , 1989 , bred by San Gabrıel Inv. Inc., by River Mist (USA), out of Neptuna (GER), by
Athenagoras (GER) (see 3. Sup. to v 3, p : 89)
2008 (Apr 15), b, c, SUPERSONIC by Mountain Cat (USA)
Muhsin Emirsoy
NORMA JEANNE , ch , 1999 , bred by M. Ender Yürür, by Red Route (GB), out of Mıss Monroe, by Yemken (GB) (see 2.
Sup. to v 3, p : 101)
2008 (Mar 17), b, f, ROSE OF FARMER by Ajmera (GB)
İsmail Gündüz and Yavuz Çiftçi
Died in 2008
85
Kısraklar - Broodmares
NOVENTA Y NUEVE (SPA) , b , 1989 , bred by D. Felipe Hinojosa, by Agent Double (USA), out of Lady Gerard (IRE), by
Brigadier Gerard (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 102)
2008 (Mar 23), b, c, AGORA by Kral Sezen (IRE)
Mehmet Engin Sezen
NUMBER TEN (GB) , ch , 1999 , bred by Ömer Halim Aydın, by Polish Precedent (USA), out of Flower Girl (GB), by Pharly
(FR) (see 3. Sup. to v 3, p : 90)
2008, barren to Common Grounds (GB)
NUR MUSIC , b , 1996 , bred by Avram Barokas, by Sun Music (IRE), out of Nur II, by Gap Of Dunloe (FR) (see 3. Sup. to v
3, p : 90)
2008 (Mar 24), b, f, GÜMÜŞTAŞ by Manas (IRE)
Sürmeli Karaca
Died in 2008
NURDAN , b , 1994 , bred by Sadık Eliyeşil, by Toraman, out of Broad Halo (USA), by Halo (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 102)
2008 (Feb 22), b, c, by Argaeus (GB)
Nuriye Kaya
NURFUNDA , ch , 2000 , bred by Lütfi Doğan, by Dinçsoy, out of Turkısh Moon, by Columnist (GB) (see 1. Sup. to v 3, p :
126)
2008 (Apr 10), ch, c, OKCU GÖZLÜ YAMAN by Delikan
Hakan Atalan
NURGÜL , b , 1998 , bred by Gülsüm Eliyeşil, by Cartekıtt, out of Gülbeden, by Toraman (see 3. Sup. to v 3, p : 90)
2008 (Mar 02), b, c, TARSUSLU by Ultramar
Yakup Koçoğlu
NURTEPE , b , 1999 , bred by Adem Erdölek, by Shareef Dancer (USA), out of Tarwara (IRE), by Dominion (GB) (see 3. Sup.
to v 3, p : 90)
2008 (Feb 28), b, f, RİZEUS by Bullmarket
Tayral Tutumlu
NÜKTE , b , 2001 , bred by Hasan Selçuk Ekinci, by Sea Hero (USA), out of Elma, by Tünkut (see 3. Sup. to v 3, p : 90)
2008 (Mar 20), b, c, BABA REMZİ by Ocean Crest (USA)
Mustafa Metin Kayıkçı
NYALI BEACH (IRE) , b , 1992 , bred by St Simon Foundation, by Treasure Kay (GB), out of Gauloise Bleue (USA), by
Lyphard's Wish (FR) (see 3. Sup. to v 3, p : 91)
2008,slipped foal, by Strike The Gold (USA)
OCCASION , b , 1999 , bred by Hikmet Tevfik Ataman, by Banko II, out of Labimba I, by Eastern Star (see 3. Sup. to v 3, p :
91)
2008 (Mar 27), b, f, ŞİRAN GÜZELİ by Sun Music (IRE)
Cansel Ünbay
OCEAN QUEEN , b , 2002 , bred by İsmail Hadioğlu, by Bizim Ayancikli (IRE), out of Crypto Slew (USA), by
Cryptoclearance (USA) (see v : 3, p : 42)
2008 (Mar 19), b, f, HOPCİN by Avangard (IRE)
Tuğban İzzet Aksoy
OCEAN ROSE , b , 2001 , bred by Sami Uluçay, by Ocean Crest (USA), out of Kepezli, by Moun A'mour (see v : 3, p : 102)
2008 (Mar 29), b, f, ROSE BISHOP by Red Bishop (USA)
Sabahattin Uluçay
86
Kısraklar - Broodmares
OCEAN SUNRISE (IRE) , b , 2003 , bred by King Bloodstock foaled in IRE and imported from U.K. in 2008, ( see GSB v : 45,
p : 3379 ), by Danehill (USA), out of Wind Silence (USA), by A.p. Indy (USA)
2008 (Mar 17), b, f, OCEAN RISE by Byron (GB)
Merih Kurt (Ayrancı)
OKALİPTÜS , ch , 1996 , bred by Mehmet Kurt, by Anshan (GB), out of Gatchina (GB), by Habitat (USA) (see 3. Sup. to v 3,
p : 91)
2008,dead foal, by Eagle Eyed (USA)
Died in 2008
OMNITA (GER) , ch , 1996 , bred by Gestüt Sommerberg, by Lomitas (GB), out of Omnica (IRE), by Windwurf (GER) (see 2.
Sup. to v 3, p : 103)
2008 (May 07), ch, f, ALWAYS LANTERN by Always A Classic (CAN)
İsmet Yılmaz
ONKRAT , gr , 2003 , bred by Erdoğan Şenocaklı, by Almutawakel (GB), out of Tajarib (IRE), by Last Tycoon (IRE) (see v : 3,
p : 196)
2008 (Mar 25), b, c, DEL PRADO by Key Prado (USA)
Gülşen Şenocaklı
OPERATIC (GB) , b , 1995 , bred by Cheveley Park Stud Ltd, by Goofalik (USA), out of Choir Mistress (GB), by Chief Singer
(IRE) (see 3. Sup. to v 3, p : 91)
2008 (Mar 29), b, f, SACHIKO by Ocean Crest (USA)
Haluk Zekai Erkal
ORANGE GARDEN , b , 2003 , bred by İlyas Çokay, by Manila (USA), out of Çöl Orkidesi (GB), by Terimon (GB) (see v : 3,
p : 44)
2008 (Apr 11), b, f, SANEM TÜRER by Joe Hernon
Ahmet Aytar
ORATSIO (IRE) , ch , 1998 , bred by John and Hugh Naughton, by Eagle Eyed (USA), out of New Rochelle (IRE), by
Lafontaine (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 91)
2008 (Apr 10), ch, c, KAPLAN KHAN by Spectrando (IRE)
Davide Franco
ORPHAN , b , 1999 , bred by Mustafa Kaya Erkkul, by Bishop Of Cashel (GB), out of Storm Nymph (USA), by Storm Bird
(CAN) (see 3. Sup. to v 3, p : 92)
2008,slipped foal, by West By West (USA)
ORSA (IRE) , ch , 2000 , bred by Khorshed and Ian Deane, by Lion Cavern (USA), out of Iradah (USA), by Topsider (USA)
(see 3. Sup. to v 3, p : 92)
2008 (Apr 22), ch, c, GÖKALPBEY by Perfect Storm
Levent Demirgüreş
OSTOPET (IRE) , b , 2001 , bred by E. Kopica And M. Rosenfeld foaled in IRE and imported from U.K. in 2008, ( see GSB v :
45, p : 2726 ), by Priolo (USA), out of Ostrusa (AUT), by Rustan (HUN)
2008 (Apr 21), ch, f, ATEŞ by Fath (USA)
Recep Avşar
OUBECK (GB) , b , 1990 , bred by Highfield Stud Ltd, by Mummy's Game (GB), out of School Road (GB), by Great Nephew
(GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 104)
2008 (May 15), b, c, KARAHANBEY by Tayfun Başkan
Ömer Halim Aydın
OUR DESDEMONA (GB) , b , 1999 , bred by John James, by Emperor Jones (USA), out of Night Trader (USA), by Melyno
(IRE) (see 3. Sup. to v 3, p : 92)
2008 (Feb 28), b, c, NAVY BLUE by Sri Pekan (USA)
Ali Rana Bekpınar
Died in 2008
87
Kısraklar - Broodmares
OUT OF SPACE (GB) , b , 1998 , bred by Mrs W. L. Sole and P. Marrow, by Bin Ajwaad (IRE), out of Les Amis (IRE), by
Alzao (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 92)
2008 (Feb 28), b, f, NEVROZ KIZI by My Grandson (GB)
Arda Çalıcı
OUT OF TIME , b , 2002 , bred by Mehmet Kurt, by Dilum (USA), out of Gold Jubılee, by Damister (USA) (see v : 3, p : 76)
2008 (Apr 22), b, c, WARCHIEF by River Special (USA)
Ahmet Aytar
OUTCRY (GB) , b , 1996 , bred by Hascombe and Valiant Studs., by Caerleon (USA), out of In Full Cry (USA), by Seattle
Slew (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 92)
2008 (Mar 15), b, c, COSTANTIN by Marlin (USA)
Hünkar Adalı
OVADA (USA) , gr , 1992 , bred by Gerhard Von Finck, by Sewickley (USA), out of Orminda (FR), by Bellypha (IRE) (see 3.
Sup. to v 3, p : 92)
2008 (Mar 14), b, c, OKTOPUS by Sri Pekan (USA)
Şerafettin Gedik
OVERBLACK (USA) , b , 1998 , bred by Stronach Stables, by Lost Code (USA), out of Hello Brian (USA), by Idabel (USA)
(see 3. Sup. to v 3, p : 92)
2008 (Apr 12), b, f, PONPON PERİ by Royal Abjar (USA)
İbrahim Adak
Died in 2008
ÖMÜRTAY , b , 2001 , bred by Nedim Tezel, by Natıve Procıda, out of Ömrüm, by Columnist (GB) (see v : 3, p : 149)
2008 (Apr 16), ch, c, TAŞÇI by Luxor
Nedim Tezel
ÖZBAŞAK , ch , 2004 , bred by Aysel Birol, by Mujtahid (USA), out of Welldone, by Lockton (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 186)
2008 (Apr 01), b, f, MODERATÖR by Perfect Storm
Aysel Birol
ÖZBEK GÜZELİ , b , 2004 , bred by Sir-El Elektrik, by Red Route (GB), out of River Low (IRE), by Lafontaine (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 141)
2008 (Mar 21), b, f, MY DANCER by Commoner
Hüseyin Demirkıran
ÖZENNAZ , gr , 1996 , bred by Hasan Adalı, by Young Prınce, out of Ayşem I, by Burçak (see 3. Sup. to v 3, p : 93)
2008 (May 03), b, f, NEW SURAL by Royal Abjar (USA)
Mustafa Metin Kayıkçı
ÖZKÖK , ch , 1995 , bred by Orhan Özsoy, by Uğurtay, out of Gurbet, by Running Mill (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 104)
2008 (Mar 20), gr, f, BURCUCUK by Top Comas
Sezai Gül
ÖZLEMCAN , b , 1996 , bred by Nasri Artar, by Palace Pageant (USA), out of Melike I, by Blazing Saddles (AUS) (see 3. Sup.
to v 3, p : 93)
2008 (Apr 14), b, c, YESUKAN by Marlin (USA)
Nasri Artar
PALERIA (USA) , ch , 1996 , bred by Pendley Farm, by Zilzal (USA), out of Placer Queen (USA), by Habitat (USA) (see 2.
Sup. to v 3, p : 105)
2008 (Apr 11), ch, f, ROYAL CLASS by Royal Abjar (USA)
Ali Topal
Died in 2008
88
Kısraklar - Broodmares
PALLINA (GB) , b , 1998 , bred by Fares Stables Ltd, by Emperor Jones (USA), out of Blumarin (IRE), by Scenic (IRE) (see v
: 2, p : 20)
2008 (Mar 10), b, f, LAİK KIZ by Common Grounds (GB)
Onur Yetkin
PALMİYE , ch , 1999 , bred by Oktay Serici, by Manila (USA), out of Mississippi Jo (USA), by Gulch (USA) (see v : 2, p : 88)
2008 (Mar 13), b, c, VOLKAN BEY by Commoner
Hasan Volkan Uzun
PALOVİT , b , 2002 , bred by Mustafa Doruk Yılmaz, by West By West (USA), out of Elbruz (FR), by Le Glorieux (GB) (see v
: 3, p : 55)
2008 (Apr 10), b, f, LAVIE by Doğu (FR)
Mustafa Doruk Yılmaz
PAOENIA (IRE) , ch , 1998 , bred by Kildaragh Stud, by Pelder (IRE), out of Tropicaro (FR), by Caro (IRE) (see 3. Sup. to v 3,
p : 93)
2008, barren to Eagle Eyed (USA)
PARISEAN LOVE (FR) , b , 1999 , bred by Stonersıde Stable Ltd, by Revoque (IRE), out of Internet (GB), by Tender King
(IRE) (see 2. Sup. to v 3, p : 105)
2008 (Feb 15), b, c, MIRACLEMAKER by Ajmera (GB)
Bülent Taşçı
PARK AVENUE , ch , 2002 , bred by Davide Franco, by Mujtahid (USA), out of Music Folies (FR), by Fabulous Dancer
(USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 93)
2008,f,dead, by İsmethan
PARTY PRINCESS , b , 1996 , bred by Şerafettin Gedik, by Bachelor Party (IRE), out of Vıkontes, by Aristocrat (GB) (see 2.
Sup. to v 3, p : 105)
2008 (Jul 22), b, f, AKBALIKLI NİSA by Fit To Survive (USA)
Ahmet Aydoğdi
PASSEPARTOUT , b , 2000 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Perugino (USA), out of Zip (GB), by Persian Bold (IRE) (see 3.
Sup. to v 3, p : 93)
2008 (Mar 27), b, c, SILVER FORTUNE by Hızır
Nazmi Filibeli
PATUŞKA (IRE) , b , 1999 , bred by Mrs Catherine Geary foaled in IRE and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v : 44, p :
1893 ), by Idris (IRE), out of Nordic Queen (IRE), by Nordico (USA)
2008 (Apr 23), ch, c, PREMIER by Royal Abjar (USA)
Ömer Faruk Girgin
PEAK VIEWING (IRE) , b , 1997 , bred by Airlie Stud , by Sri Pekan (USA), out of Mrs Ting (USA), by Lyphard (USA) (see
3. Sup. to v 3, p : 94)
2008, barren to Eagle Eyed (USA)
PEBBLEDASH (GB) , b , 1993 , bred by Duncan A. McGregor, by Great Commotion (USA), out of Near The End (IRE), by
Shirley Heights (GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 94)
2008,c,dead, by Strike The Gold (USA)
PEKGÜZEL , b , 2004 , bred by Edip Çizmeci, by Marlin (USA), out of Çokşeker, by Hoy (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 40)
2008 (Mar 11), b, f, SELGİBİ by Unaccounted For (USA)
Edip Çizmeci
89
Kısraklar - Broodmares
PEPPER POT , b , 2003 , bred by Özdemir Atman Varisleri, by Sri Pekan (USA), out of Lyra , by Castle Rising (GB) (see v : 3,
p : 119)
2008 (Apr 14), b, f, YAZ GECESİ RÜYASI by Bold Pılot
Asım Özyiğit
PERGOLA (GB) , b , 1998 , bred by Mrs P.A.Clark , by Mtoto (GB), out of Best Girl Friend (GB), by Sharrood (USA) (see 3.
Sup. to v 3, p : 94)
2008 (Mar 07), b, c, PHANTOM BOY by Red Bishop (USA)
Nişan Arek Kuyumciyan
PERLA , b , 2000 , bred by Turhan Türeray, by Buskashı, out of Nurkan, by Civan (see 2. Sup. to v 3, p : 107)
2008 (Mar 05), b, c, TİTAN by Medya
Murat Eşmen
PERSIAN LADY (IRE) , b , 1996 , bred by Philip Brady, by Persian Bold (IRE), out of Lady Celina (FR), by Crystal Palace
(FR) (see 3. Sup. to v 3, p : 94)
2008 (Mar 05), b, f, AYDOST by Nusa Dua
Cem Narin
Died in 2008
PETASTRA (GB) , b , 1989 , bred by Mrs John Trotter, by Petoski (GB), out of Star Face (GB), by African Sky (GB) (see 3.
Sup. to v 3, p : 95)
2008 (Apr 20), b, f, HAURVATAT by İrlandali (IRE)
Haldun Coşkun
PETAY , b , 1998 , bred by Sadettin Atığ, by Peteski (CAN), out of Blazing Clearance (USA), by Cryptoclearance (USA) (see 2.
Sup. to v 3, p : 107)
2008 (May 08), b, f, BİZİM SAPANCALI by Bizim Ayancikli (IRE)
Sadettin Atığ
PETIX (FR) , gr , 1998 , bred by Dayton Limited, by Linamix (FR), out of Charme Discret (GB), by Glint Of Gold (GB) (see 3.
Sup. to v 3, p : 95)
2008 (Apr 29), b, c, IRON HEART by Grand Ekinoks
Oktay Serici
PHELLOS , gr , 1994 , bred by Atilla Midilli, by Cock Robin (USA), out of Karanfil, by Afayoon I (IRE) (see 2. Sup. to v 3, p :
107)
2008 (Apr 02), gr, f, TOLİŞİ MONİ by Argaeus (GB)
Osman Tanju Güneri
PHILIPPA , b , 1994 , bred by Ercan Ekenler, by Last Tycoon (IRE), out of Sheer Innocence (GB), by Shirley Heights (GB)
(see 2. Sup. to v 3, p : 107)
2008 (Feb 10), b, f, CEHENNEM BEŞİĞİ by Al's Theatre (USA)
Galip Aydın Arıkan
PIANO , b , 2000 , bred by Mehmet Necdet Narin, by Pro Gay, out of Noble Prıncess, by The Noble Player (USA) (see v : 3, p :
144)
2008 (Mar 19), b, f, RESİTAL by Karahübür (IRE)
Ahmet Artış
PIECE OF CAKE , ch , 2001 , bred by Ersan Özbelge, by Mujtahid (USA), out of Sala (USA), by Cryptoclearance (USA) (see
3. Sup. to v 3, p : 95)
2008 (Apr 01), ch, f, PERFECT SURPRISE by Perfect Storm
Ersan Özbelge
PIMIENTA , b , 2001 , bred by Özdemir Atman Varisleri, by Manila (USA), out of Cessy, by Castle Rising (GB) (see v : 3, p :
36)
2008 (Mar 02), b, c, CHICCOUTIMI by Karamurat (USA)
Meral Atman and Begüm Atman Karataş
90
Kısraklar - Broodmares
PINAR HANIM , ch , 2000 , bred by Zekeriya Aydın, by Always A Classic (CAN), out of Göze, by George Thomas (see 3.
Sup. to v 3, p : 95)
2008 (Mar 27), ch, f, SULTANSOYU by Yavuz Star
Yakup Doğan Özbay
PINDARI , b , 2001 , bred by Mehmet Necdet Narin, by Tender Prınce, out of Manora (USA), by Stop The Music (USA) (see v
: 3, p : 123)
2008 (Mar 19), b, c, GOODMAN by Pro Gay
Mehmet Necdet Narin
PINK SNOW , b , 2000 , bred by Mehmet Necdet Narin, by Pro Gay, out of Kashmiri Snow (GB), by Shirley Heights (GB) (see
3. Sup. to v 3, p : 95)
2008 (Mar 31), b, c, by Ocean Crest (USA)
Mehmet Necdet Narin
PISSED APACHE , b , 1998 , bred by Ahmet Engin Gıcır, by Barnato (USA), out of Enola Gay, by Seren II (see 2. Sup. to v 3,
p : 108)
2008 (Mar 29), b, c, JEFFARDI by Tender Prınce
Mehmet Çavuş
Died in 2008
PISTOL PRINCESS , b , 2000 , bred by Şerafettin Gedik, by Beretta, out of Party Prıncess, by Bachelor Party (IRE) (see 3.
Sup. to v 3, p : 95)
2008 (Feb 04), b, f, PASTORALE by Strike The Gold (USA)
Ali Levent Dilmaç
PİNİKA , b , 2003 , bred by Tarık Aydın, by Doyoun (IRE), out of Lady Elemis, by Rakan (USA) (see v : 3, p : 108)
2008 (Apr 10), ch, c, IMPERIUM by Strike The Gold (USA)
Tarık Aydın
PLATANUS (IRE) , b , 1998 , bred by Camugue Stud Ltd., by General Monash (USA), out of Beyond Words (IRE), by Ballad
Rock (IRE) (see 2. Sup. to v 3, p : 109)
2008 (Mar 30), ch, c, FICHTER PIRINCE by Commoner
Ahmet Demirkıran
PLAYFUL SPIRIT (GB) , b , 1999 , bred by Ahmed M. Foustok foaled in GB and imported from U.K. in 2008, ( see GSB v :
44, p : 1276 ), by Mind Games (GB), out of Kalimat (GB), by Be My Guest (USA)
2008 (Mar 30), b, c, WORLDPOWER by Fasliyev (USA)
Ömer Halim Aydın
POBEDA , b , 2003 , bred by Mustafa Doruk Yılmaz, by Sri Pekan (USA), out of Elbruz (FR), by Le Glorieux (GB) (see 3. Sup.
to v 3, p : 95)
2008 (Apr 08), b, f, GRACIE by Doğu (FR)
Mustafa Doruk Yılmaz
POLİNÇE (GB) , b , 1999 , bred by Raffin Stud, by Mark Of Esteem (IRE), out of Polina (GB), by Polish Precedent (USA) (see
3. Sup. to v 3, p : 96)
2008 (Jan 18), b, c, ODRİN by Bin Ajwaad (IRE)
Dicle Kimya Dep.Paz. N.Tar.ve Gıd.Ltd.Şrk
PORTA DELGADO (IRE) , b , 1995 , bred by Deerpark Stud, by Second Set (IRE), out of Bounayya (USA), by Al Nasr (FR)
(see 3. Sup. to v 3, p : 96)
2008 (Apr 23), b, c, CELENTANO by Strike The Gold (USA)
Alsem Charles Roidi and Sema Roidi
PORTAKALÇİÇEĞİ , b , 1995 , bred by Ökkeş Sadık Necmettin Eliyeşil, by Toraman, out of Minika, by Karayel (see 2. Sup.
to v 3, p : 109)
2008 (Jan 31), b, f, FABOLOUS by Ultramar
Haci İpek
91
Kısraklar - Broodmares
POT POURRİ , b , 1993 , bred by Ömer Faruk Girgin, by Lockton (GB), out of Locath (GB), by Lochnager (GB) (see 3. Sup. to
v 3, p : 96)
2008 (Mar 14), b, c, TALORA by Old Bond
Bora Karayel
POTENTIALLY HOT (USA) , ch , 1999 , bred by jerry Bilinski DVM, Martin and Zaretsky Frank Assumma, by Salt Lake
(USA), out of Plum Fun (USA), by Blade (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 96)
2008 (Jan 24), b, f, CARIBBEAN WIND by Eagle Eyed (USA)
Mustafa Selçuk San
Died in 2008
POURVILLE (USA) , b , 1992 , bred by Allez France Stables Ltd., by Manila (USA), out of Paulista (IRE), by Sea Hawk II
(FR) (see 3. Sup. to v 3, p : 96)
2008 (Apr 28), b, c, KARA KULAK by Sri Pekan (USA)
Hami Yavaş
POWER CAT , b , 2001 , bred by Orhan Bekmezci and Hüsnü Ahmet Giz, by Mountain Cat (USA), out of Arista, by Aristocrat
(GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 96)
2008 (Jan 20), ch, f, BEKMEZGÜL by Dinyeper (GB)
Ümit Bekmezci
PRETTY WOMAN , b , 1993 , bred by Hüsnü Ayık, by My Volga Boatman (USA), out of Endora I, by Edenrock (see 3. Sup.
to v 3, p : 97)
2008 (Jun 02), b, f, GÖL KIZI by Sea Hero (USA)
Şaban Bozkan
PRIMA FACIE (GB) , b , 1995 , bred by Cheveley Park Stud Ltd, by Primo Dominie (GB), out of Soluce (IRE), by Junius
(USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 97)
2008 (May 17), b, c, CEM SULTAN by Mountain Cat (USA)
Atilla Özsoy
PRIMELTA (GB) , b , 1993 , bred by P. Valentine, by Primo Dominie (GB), out of Pounelta (GB), by Tachypous (GB) (see 3.
Sup. to v 3, p : 97)
2008 (Feb 20), b, c, KISS OF STEPS by West By West (USA)
Ömer Faruk Binbaşıoğlu
PRINCESS GALINA (IRE) , b , 1998 , bred by Regulus Bloodstock Company, by Spectrum (IRE), out of Princess Pavlova
(IRE), by Sadler's Wells (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 97)
2008 (Apr 12), b, c, MİTİCO by Red Bishop (USA)
Necati Demirkol
PRINCESS PAVLOVA (IRE) , b , 1990 , bred by Ardenode Stud Ltd, by Sadler's Wells (USA), out of Princess Pati (IRE), by
Top Ville (IRE) (see 3. Sup. to v 3, p : 97)
2008 (Apr 03), b, c, RED FLASH by Kurtaran (IRE)
İsmail Arif Kızılkaya
PRINCESS RENESIS (IRE) , gr , 2001 , bred by W.G. Mckinley , by Perugino (USA), out of Tajarib (IRE), by Last Tycoon
(IRE) (see 3. Sup. to v 3, p : 97)
2008 (Feb 12), gr, c, DOTATO by Mountain Cat (USA)
Necati Demirkol
PRINCESS SERA , ch , 1993 , bred by Ahmet Tokdemir, by Bachelor Party (IRE), out of Allegranza (GB), by Bustino (GB)
(see 2. Sup. to v 3, p : 111)
2008 (Jan 26), ch, f, GOLDEN BIRD by Red Bishop (USA)
Hakan Yücetürk
PRINCIPESSA , b , 1997 , bred by Ökkeş Sadık Necmettin Eliyeşil, by Palace Pageant (USA), out of Minika, by Karayel (see
3. Sup. to v 3, p : 97)
2008 (Apr 21), b, c, BABAM NECATİ by Karabeyhan (GB)
92
Ökkeş Sadık Necmettin Eliyeşil
Kısraklar - Broodmares
PUCCI (GB) , b , 1997 , bred by Dunchurch Lodge Stud and and Mrs A. Johnstone, by Hernando (FR), out of Line Of Cards
(GB), by High Line (GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 98)
2008 (Mar 25), b, f, RUÇİ by Ajmera (GB)
İsa Arslan
PULITORE , b , 2003 , bred by Özkan İşgüden, by Doyoun (IRE), out of Structure, by Mutamanni (GB) (see v : 3, p : 189)
2008 (Feb 14), b, f, SWEET OCEAN by Ocean Crest (USA)
Özkan İşgüden
PUNTO (IRE) , ch , 1999 , bred by S. Connolly, by Lake Coniston (IRE), out of Home Comforts (GB), by Most Welcome (GB)
(see 3. Sup. to v 3, p : 98)
2008 (Jan 20), ch, c, HAYDUT by Horon
Serdar Kemal Özçolak
QUEEN BEE , b , 1994 , bred by Hüseyin Mert Aksoy, by Barnato (USA), out of Yıldızhan I, by Prınce Charmıng (see 2. Sup.
to v 3, p : 111)
2008 (Mar 09), b, c, BATUCADA by Perfect Storm
Derya Esin
QUEEN MUMM , ch , 2003 , bred by Şerafettin Gedik, by Mujtahid (USA), out of Ranavalo, by Galetto (FR) (see v : 3, p :
161)
2008 (Mar 24), ch, f, GÖNÜL ÇALAN by Key Prado (USA)
Fedai Turgay
Died in 2008
QUEEN SALOTE (GB) , b , 1995 , bred by Kirtlington Stud Ltd., by Mujtahid (USA), out of Island Ruler (GB), by Ile De
Bourbon (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 97)
2008 (Mar 21), b, f, QUEEN OF WEST by West By West (USA)
M. Salih Uğur and H. Faysal Küçük
QUEENIE BELLE , b , 2003 , bred by Selin Dikencik, by Distant Relative (IRE), out of Beneficiary (GB), by Jalmood (USA)
(see v : 3, p : 22)
2008 (Apr 29), b, f, NEYTİRİ by Dinyeper (GB)
Selin Dikencik
QUICK TIME , b , 2003 , bred by Baran Düçem Cemiloğlu, by Doyoun (IRE), out of Antakiya (IRE), by Ela-Mana-Mou (IRE)
(see v : 3, p : 9)
2008 (Apr 08), b, f, IMPASSABLE by Bin Ajwaad (IRE)
S. Kolcuoğlu and Tuncay Kantarmacı
RABIUSA (IRE) , b , 1999 , bred by Azienda Agricola Francesca, by Sadler's Wells (USA), out of Ratafia (GB), by Rousillon
(USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 98)
2008 (Apr 03), b, f, NO MORE STRIKE by Strike The Gold (USA)
Died in 2008
Serdal Adalı
RACING HEART (GB) , b , 1994 , bred by Avon Industries Bath Ltd., by Pursuit Of Love (GB), out of Hearten (GB), by
Hittite Glory (GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 98)
2008 (Feb 19), b, f, RACING CAT by Mountain Cat (USA)
Kemal Kurt
RADEYDA , b , 1999 , bred by Sadettin Atığ, by Sri Pekan (USA), out of Lawfull Blue (IRE), by Bluebird (USA) (see 3. Sup.
to v 3, p : 98)
2008 (Feb 16), b, f, VELOCITY GIRL by Strike The Gold (USA)
Hakan Kefoğlu
RADIKAL GIRL , b , 1999 , bred by Osman Sami Katırcıoğlu, by Lockton (GB), out of Radıkal Lady, by Tüten (see 3. Sup. to
v 3, p : 98)
2008 (May 08), b, c, RADIKAL EKSELANS by Mountain Cat (USA)
93
Mustafa Memik
Kısraklar - Broodmares
RAIN FALL , ch , 1992 , bred by Mehmet Kurt, by Ezy Koter (GB), out of Sketching (IRE), by Kris (GB) (see 3. Sup. to v 3, p
: 98)
2008 (May 17), ch, f, COOLRAIN by West By West (USA)
Abdülkadir Aksoy
Died in 2008
RAINBIRD , ch , 1991 , bred by Şerafettin Gedik, by Villeroy I (FR), out of Les Libellules (FR), by Hul A Hul (USA) (see 3.
Sup. to v 3, p : 98)
2008 (Feb 19), ch, f, GUAŞE by Green Gönen
Ali Levent Dilmaç
RAJ DANCER (USA) , ch , 1994 , bred by Green Willow Farms, by Rahy (USA), out of Premiere Danseuse (IRE), by
Saritamer (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 98)
2008 (Mar 25), b, c, TIME TO DANCE by Sri Pekan (USA)
Levent Nuri Gelgin
RANAVALO , b , 1998 , bred by Şerafettin Gedik, by Galetto (FR), out of Vieille Reine (FR), by Rex Magna (FR) (see 3. Sup.
to v 3, p : 99)
2008 (Feb 14), ch, c, ROYAL GREEN by Green Gönen
Şerafettin Gedik
RANOSH (USA) , ch , 1992 , bred by Gainsborough Farm Inc., by Rahy (USA), out of Knoosh (USA), by Storm Bird (CAN)
(see 3. Sup. to v 3, p : 99)
2008 (Apr 13), ch, f, HURICANE GIRL by Luxor
Selman Erdemirci
RAPİNE (GB) , b , 1998 , bred by R. L. Houlton, by Be My Guest (USA), out of Clyde Goddess (IRE), by Scottish Reel (IRE)
(see 3. Sup. to v 3, p : 99)
2008 (Feb 27), ch, f, MAGIC DREAM by River Special (USA)
Hulusi Can Çıkmaz
RAVENNA , ch , 1997 , bred by Özdemir Atman, by Be My Guest (USA), out of Rahik (IRE), by Wassl (GB) (see 3. Sup. to v
3, p : 99)
2008 (May 31), ch, c, KERALA by Malakaye (GB)
Meral Atman and Esra Atman Özyiğit
REAL GIRL , b , 2003 , bred by Kaan Köylü, by Distant Relative (IRE), out of Real Money, by Suivant (USA) (see v : 3, p :
162)
2008 (Feb 29), b, f, ŞEKER REMZİYE by Kaneko
Kaan Köylü
REAL MONEY , ch , 1998 , bred by Naci Yücel Köylü, by Suivant (USA), out of Grand Mother, by Oğlu (see 3. Sup. to v 3, p :
99)
2008 (Mar 11), b, c, ŞEKERKAN by West By West (USA)
Kaan Köylü
RECKLESS (GB) , gr , 1994 , bred by Stetchworth Park Stud Ltd, by Mystiko (USA), out of Swift And Sure (USA), by Valdez
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 113)
2008 (Feb 02), b, c, MÖSYÖ DPONT by Lachyn
Ayhan Durgun
RED FACT , ch , 2004 , bred by İlyas Çokay, by Asakir (GB), out of Enchanted Guest (IRE), by Be My Guest (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 51)
2008 (Mar 30), ch, f, GOLDRAP by Luxor
Demirhan Yılmaz
RED JACKET , b , 2004 , bred by Ömer Halim Aydın, by Red Bishop (USA), out of Lady Of Troy (GB), by Salse (USA) (see
1. Sup. to v 3, p : 96)
2008,c,dead, by Yavuz Star
94
Kısraklar - Broodmares
RED POWER , ch , 2002 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Mujtahid (USA), out of Transparent (IRE), by Dance Of Life
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 113)
2008 (May 18), ch, f, SEEDAY by Sam Holme (IRE)
Hasan Görgün
RED SPRING , b , 2001 , bred by Ali Samsa Karamehmet, by Red Bishop (USA), out of Royal Sprıng, by Royal Shiraz (GB)
(see v : 3, p : 168)
2008 (Feb 18), b, f, RED CAPE by Caperena
Ali Samsa Karamehmet
RED WHITE , b , 2002 , bred by Ahmet Ferhat Küçüker, by Red Route (GB), out of Oya Beyaz, by Majestic Endeavour (CAN)
(see v : 3, p : 149)
2008 (Feb 05), ch, f, LOUISA by West By West (USA)
Ahmet Ferhat Küçüker
REGATTA (GB) , b , 1993 , bred by Grange Stud, by Mtoto (GB), out of Riviera Bleue (IRE), by Riverman (USA) (see 3. Sup.
to v 3, p : 100)
2008 (Mar 23), b, c, NEW PARTNER by Bosporus (IRE)
Nişan Arek Kuyumciyan
REINE ROSE , b , 2000 , bred by Şerafettin Gedik, by Galetto (FR), out of Vieille Reine (FR), by Rex Magna (FR) (see 3. Sup.
to v 3, p : 100)
2008, barren to Green Gönen
REINE SANS GENE , ch , 1998 , bred by Selahattin Gedik, by Sakab (FR), out of Raınbırd, by Villeroy I (FR) (see 3. Sup. to v
3, p : 100)
2008 (Apr 25), ch, f, SHADIRVAN by Sea Hero (USA)
Ali Levent Dilmaç
RELATIVELY QUIET (IRE) , ch , 1998 , bred by Swettenham Stud, by Woodman (USA), out of Feminine Wiles (IRE), by
Ahonoora (GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 100)
2008 (Apr 12), ch, c, VALUEV by Royal Abjar (USA)
Tarık Aydın
REMY RED (USA) , ch , 2000 , bred by Sycamore Hall Farm foaled in USA and imported from U.K. in 2007, (see AM.SB
Electronic ), by Hennessy (USA), out of Inny River (USA), by Seattle Slew (USA)
2008 (Feb 11), b, c, ASLANHAN by Bin Ajwaad (IRE)
Vehbi Hakan Keleş
REPLENISH POWER (IRE) , b , 1996 , bred by Moyglare Stud Farm Ltd., by Slip Anchor (GB), out of Speciality Package
(USA), by Blushing Groom (FR) (see 3. Sup. to v 3, p : 100)
2008 (Apr 15), b, f, ŞİRAN KANI by Always A Classic (CAN)
Haydar Aydın
RESSAM , b , 2002 , bred by Uğur Alp Atan, by Shining Steel (GB), out of Amza, by Wolf (CHI) (see v : 3, p : 7)
2008 (Mar 31), b, c, YAŞARCAN by Kaplan (IRE)
Kaan Gürkem
RESUME (IRE) , b , 1995 , bred by Godolphin Management Co Ltd, by Lahib (USA), out of Labwa (USA) , by Lyphard (USA)
(see 3. Sup. to v 3, p : 100)
2008 (Apr 04), b, c, FIRE WORK by Sri Pekan (USA)
Orhan Tanatar
RHEGMA (GB) , b , 1996 , bred by John and Susan Davis and Bloodstock , by Common Grounds (GB), out of Penamint (GB),
by Siberian Express (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 114)
2008,f,dead, by Always A Classic (CAN)
95
Kısraklar - Broodmares
RINCE ABHANN (IRE) , b , 1993 , bred by P. J. B. O'Callaghan, by Dancing Dissident (USA), out of Ballysnip (GB), by
Ballymore (IRE) (see 3. Sup. to v 3, p : 100)
2008 (Apr 20), b, f, SIMPLY GLORIOUS by Eagle Eyed (USA)
Melis Kurtel Emin
RIORED , b , 2002 , bred by Halid Milli, by Sea Hero (USA), out of Increase (USA), by Tom Rolfe (USA) (see v : 3, p : 90)
2008 (Jan 28), b, f, RED BOS by Bosporus (IRE)
Hulusi Çil
RIPPINGTONS , ch , 2002 , bred by Oktay Serici, by Midyan (USA), out of Mare Balticum (FR), by Zieten (USA) (see 3. Sup.
to v 3, p : 100)
2008 (May 20), ch, f, ANEMON SIX by Sea Hero (USA)
Aslı Akçura
RISING STAR , b , 2001 , bred by Hasan Adalı, by Thyphonıc Rısıng, out of Ayşem I, by Burçak (see 3. Sup. to v 3, p : 100)
2008 (Mar 28), b, c, by Bin Ajwaad (IRE)
Özen Adalı
RİMA , b , 2001 , bred by İsmail Hadioğlu, by Pelder (IRE), out of As Sharp As (GB), by Handsome Sailor (GB) (see 3. Sup. to
v 3, p : 101)
2008 (Mar 07), ch, c, BABA UĞUR by Common Grounds (GB)
Celal Ataman Özden
RİNG STAR , b , 1995 , bred by N. Narin, by Eastern Star, out of Princess Rani (IRE), by Prince Tenderfoot (USA) (see 3. Sup.
to v 3, p : 101)
2008 (Apr 20), b, c, STAR KING by Always A Classic (CAN)
Haldun Coşkun
RİNSA , b , 2001 , bred by Galip Gençol, by Ocean Crest (USA), out of Patara I, by Arslan (see 3. Sup. to v 3, p : 101)
2008 (May 15), b, f, GENÇCEREN by Kaneko
Galip Gençol
ROCHEA (GB) , b , 1994 , bred by Sadettin Atığ, by Rock City (IRE), out of Pervenche (GB), by Latest Model (GB) (see 3.
Sup. to v 3, p : 101)
2008 (May 04), b, c, KARAHİKMET by Islambol
Mustafa Gediz
ROCKCELLA , b , 2003 , bred by Ali Levent Dilmaç, by Accelerator (USA), out of Roxelana, by Villeroy I (FR) (see 3. Sup.
to v 3, p : 101)
2008 (Mar 24), b, c, WEST ROCK by West By West (USA)
Ali Levent Dilmaç
RODELINDA , b , 2002 , bred by Ömer Halim Aydın, by Marlin (USA), out of Contrary (USA), by Hansel (USA) (see v : 3, p :
41)
2008 (Feb 26), b, f, PICKLE by Fantastic Fellow (USA)
Ömer Halim Aydın
ROMARIN , ch , 2003 , bred by İsmail Hadioğlu, by Marlin (USA), out of Bashful (USA), by Housebuster (USA) (see v : 3, p :
19)
2008 (Apr 29), ch, c, ORHANTO by Avangard (IRE)
İsmail Hadioğlu
ROSALINDA , ch , 1999 , bred by Gülsüm Eliyeşil, by Cartekıtt, out of Gülbeden, by Toraman (see 2. Sup. to v 3, p : 116)
2008,c,dead, by Yavuz Star
96
Kısraklar - Broodmares
ROSAMIRA , b , 2001 , bred by Ali Levent Dilmaç, by Manila (USA), out of Roxelana, by Villeroy I (FR) (see 3. Sup. to v 3, p
: 101)
2008 (May 03), ch, f, RIVABELLA by Sea Hero (USA)
Ali Levent Dilmaç
ROSE MARIE , b , 2002 , bred by Mehmet Ferudun Ünal, by Distant Relative (IRE), out of Sabia Rosa (FR), by Bering (GB)
(see v : 3, p : 169)
2008 (Mar 14), b, f, GULA BERFİ by Common Grounds (GB)
Ahmet Ferhat Küçüker
ROSE NOIR , b , 2002 , bred by İbrahim Ergun Çelikoğlu, by Doyoun (IRE), out of Saraylı, by Lockton (GB) (see 3. Sup. to v
3, p : 101)
2008 (Apr 22), b, c, by Bin Ajwaad (IRE)
Tevfik Çelikoğlu and Nermin Çelikoğlu
Died in 2008
ROSE OF PARADISE (USA) , b , 1999 , bred by Eaton & Thorme Inc, by Hansel (USA), out of Vie En Rose (USA), by
Blushing Groom (FR) (see 3. Sup. to v 3, p : 102)
2008,early abortion, by Kurtaran (IRE)
ROSIE DREAM (GB) , ch , 1996 , bred by Mount Coote Stud, by Cadeaux Genereux (GB), out of Impudent Miss (IRE), by
Persian Bold (IRE) (see 3. Sup. to v 3, p : 102)
2008 (Feb 10), b, f, HAPPINESS by Tayfun Başkan
Fuat Nihat Buruk
ROYAL GARDEN , b , 2002 , bred by Şükrü Kendirli, by Royal Abjar (USA), out of Lipstick, by Make Strides (USA) (see 2.
Sup. to v 3, p : 116)
2008 (Feb 25), b, c, ŞEREMET by Sri Pekan (USA)
Murat Ersin Şeremetoğlu
ROYAL MINA (IRE) , b , 2000 , bred by Tommy Stack, by Turtle Island (IRE), out of Minami (IRE), by Caerleon (USA) (see
3. Sup. to v 3, p : 102)
2008, no return to Asakir (GB)
ROYAL SPRING , b , 1990 , bred by Karamko Tic. A. Ş., by Royal Shiraz (GB), out of Keşbükün, by Saintly Song (GB) (see
2. Sup. to v 3, p : 117)
2008 (Feb 22), b, f, ROYAL DUCHESS by Doğu (FR)
Ali Samsa Karamehmet
ROZAMENTE , b , 1997 , bred by Ruhi Yaman, by Palace Pageant (USA), out of Tallantire (USA), by Icecapade (USA) (see 2.
Sup. to v 3, p : 117)
2008 (Mar 19), b, c, BLACK ICE by Maldıya
Oktay Karaköseoğlu
ROZY GALANTE , b , 2000 , bred by Ali Levent Dilmaç, by Galetto (FR), out of Roxelana, by Villeroy I (FR) (see 3. Sup. to v
3, p : 102)
2008,dead foal, by Vieux Moghol (FR)
RUKİSANA , ch , 2003 , bred by Gülsüm Eliyeşil, by Mujtahid (USA), out of Rhegma (GB), by Common Grounds (GB) (see v
: 3, p : 164)
2008 (Mar 19), b, f, GÜLÜM HARPUTLU by Yavuz Star
Mustafa Ergin
RUN BABY RUN , b , 2003 , bred by Ahmet Engin Gıcır, by Manila (USA), out of Enola Gay, by Seren II (see v : 3, p : 57)
2008,slipped foal, by Commoner
97
Kısraklar - Broodmares
RUN DAISY RUN , b , 2002 , bred by Ali Levent Dilmaç, by Distant Relative (IRE), out of Roxelana, by Villeroy I (FR) (see v
: 3, p : 167)
2008 (Feb 07), b, c, HARPOON by Royal Harmony
Ali Levent Dilmaç
RUNNING GIRL , ch , 2000 , bred by Ali Levent Dilmaç, by Galetto (FR), out of Raınbırd, by Villeroy I (FR) (see 3. Sup. to v
3, p : 103)
2008 (Feb 14), ch, f, ROCHELLE by Sea Hero (USA)
Ali Levent Dilmaç
RÜZGARGÜLÜ (GB) , ch , 1999 , bred by Roldvale Ltd., by Bijou D'inde (GB), out of Bocas Rose (GB), by Jalmood (USA)
(see 3. Sup. to v 3, p : 103)
2008,c,dead, by Always A Classic (CAN)
SABIRLI KADIN (IRE) , ch , 1999 , bred by Mrs C. L. Weld, by Catrail (USA), out of Sense Of Honour (USA), by Be My
Guest (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 103)
2008 (Apr 23), b, f, by Scream To Scream (IRE)
Fedai Kahraman
SABOŞ TAY , gr , 2002 , bred by Hulusi Çil, by Common Grounds (GB), out of Rusty, by Rusticaro (FR) (see v : 3, p : 169)
2008 (Apr 08), gr, f, SEFANUR by Argaeus (GB)
Hulusi Çil
SACABABA (HUN) , b , 2000 , bred by Kattıla Kft., Hungary, by Favoured Nations (IRE), out of Saca (HUN), by Horatio Luro
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 118)
2008 (Mar 17), b, f, DEMİRCİLİ by Sea Hero (USA)
Nurettin Bozkurt
SAÇAKLI (IRE) , ch , 1998 , bred by Ray Cullen foaled in IRE and imported from U.K. in 1998, ( see GSB v : 44, p : 2066 ),
by Persian Bold (IRE), out of Polish Saga (GB), by Polish Patriot (USA)
2008 (Mar 12), ch, c, RED TIGER by Medya
Nedim Akagündüz
SADA (GB) , b , 1995 , bred by Shadwell Estate Company Ltd, by Mujtahid (USA), out of Peace Girl (GB), by Dominion (GB)
(see 3. Sup. to v 3, p : 103)
2008 (Mar 14), b, c, KISS ME FLY by Ajmera (GB)
Davide Franco
SAFARI GIRL , ch , 2002 , bred by Mehmet Kurt, by Dilum (USA), out of Suzi, by Ezy Koter (GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 104)
2008 (May 23), ch, c, ÇÖKELEKÇİ by Thunder Black
Hüseyin Karaca
SAFIN (GB) , b , 2000 , bred by The Overbury Stud, by Slip Anchor (GB), out of Fairy Feet (GB), by Sadler's Wells (USA)
(see 3. Sup. to v 3, p : 104)
2008,c,dead, by Scream To Scream (IRE)
SAFİYE HANIM (GB) , b , 1999 , bred by C. R. Mason, by Alhaarth (IRE), out of Sheryl Lynn (GB), by Miller's Mate (GB)
(see 3. Sup. to v 3, p : 104)
2008, barren to Sea Hero (USA)
SAGAPİA , b , 1995 , bred by Can Necmettin Güven, by Suivant (USA), out of Santa Anıta, by Gap Of Dunloe (FR) (see 2.
Sup. to v 3, p : 119)
2008, barren to Mohan
98
Kısraklar - Broodmares
SAİRA , ch , 1999 , bred by Ahmet Kavran, by Felek I, out of Lady Bırd II, by Villeroy I (FR) (see 2. Sup. to v 3, p : 119)
2008 (Mar 30), b, f, TILSIM by Natıve Procıda
Gamze Kibar
SAKARYA GÜZELİ , b , 2000 , bred by Ahmet Bekiroğullar, by Mujtahid (USA), out of Cıty Bank, by Barbar (see 3. Sup. to v
3, p : 104)
2008, barren to Maynatay
SAKKARA , b , 2001 , bred by Ahmet Engin Gıcır, by Eagle Eyed (USA), out of Enola Gay, by Seren II (see 3. Sup. to v 3, p :
104)
2008 (May 15), b, c, by Marlin (USA)
Ahmet Engin Gıcır
SALACAK (GB) , b , 1996 , bred by Dayspring Co Ltd, by Terimon (GB), out of Salchow (GB), by Niniski (USA) (see 2. Sup.
to v 3, p : 119)
2008 (Apr 02), b, c, YAZYELİ by Sea Hero (USA)
Yaşar Işık
SALIENCE (IRE) , ch , 1991 , bred by F. D. McAuley, by Digamist (USA), out of Sallail (IRE), by Sallust (IRE) (see 3. Sup. to
v 3, p : 105)
2008 (Mar 20), b, c, ERSİNAN by Bin Ajwaad (IRE)
Mehmet Ziya Adalar
SALLY NAVY (USA) , b , 1990 , bred by Haras D'Etreham , by Polish Navy (USA), out of Sonoma (FR), by Habitat (USA)
(see 3. Sup. to v 3, p : 105)
2008, not covered in 2007
SAM CONNECTION , ch , 1997 , bred by Özkan İşgüden, by Mutamanni (GB), out of Tranquil Lady (IRE), by Carmelite
House (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 105)
2008 (Apr 14), b, f, SAM MARTA by Kurtaran (IRE)
Doğan Küçükemre
SAM LAND (GB) , gr , 1995 , bred by H. J. W. Steckmest, by Tirol (IRE), out of Friendly Thoughts (USA), by Al Hattab
(USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 105)
2008 (Mar 26), gr, f, MERCANKIZ by Ocean Crest (USA)
Mehmet Erdem Dervişoğlu
SAMBACI , b , 2002 , bred by Sinan Sarsılmazlar, by Bin Ajwaad (IRE), out of Hazel, by Arslan (see 3. Sup. to v 3, p : 105)
2008 (May 25), ch, c, HILL TWO HILL by Money Maker
Mustafa Hakkı Üçeş and M. Emin Üçeş
SAMİRYAS , b , 1998 , bred by Aldo Baldini, by Al Murtajaz (USA), out of Marısol, by Toraman (see 2. Sup. to v 3, p : 120)
2008 (May 27), b, c, JUNIOR AYANCIKLI by Bizim Ayancikli (IRE)
Ümit Gümüş
SAMYELİ , b , 1995 , bred by Özkan İşgüden, by Barbar, out of Ask Samoa (USA), by Naskra (USA) (see 3. Sup. to v 3, p :
105)
2008 (Apr 25), ch, f, MADAM SECRET by Sam Holme (IRE)
Hakan Aydınlar
SAN ROBERTA (GB) , b , 1998 , bred by M. J. Simmonds, by Slip Anchor (GB), out of Sibley (GB) , by Northfields (USA)
(see 3. Sup. to v 3, p : 105)
2008 (Mar 20), b, f, by Centaur (GB)
Levent Güneş
99
Kısraklar - Broodmares
SANEM , b , 2003 , bred by Necdet Topuz, by Private Tender (GB), out of Mabuhay I, by My Volga Boatman (USA) (see v : 3,
p : 119)
2008 (Apr 28), b, c, ÇALI AĞASI by Velociraptor (GB)
Halil Esen and Fehim Dalyan
SANS MERCI (IRE) , b , 2000 , bred by George F. Keogh foaled in IRE and imported from U.K. in 2007, ( see GSB v : 44, p :
531 ), by Victory Note (USA), out of Collage (GB), by Ela-Mana-Mou (IRE)
2008 (Mar 30), b, f, OM SHANTI OM by Fasliyev (USA)
Fehamet Şeker
SANTA EVSEEVA , gr , 1998 , bred by Tülin Talay, by Manila (USA), out of Again (IRE), by Try My Best (USA) (see 3. Sup.
to v 3, p : 106)
2008 (May 02), b, c, MÜDÜR by Strike The Gold (USA)
Can Necmettin Güven
SANTA FE , b , 1997 , bred by Hakan Yücetürk, by Lockton (GB), out of Justıce, by Make Strides (USA) (see 2. Sup. to v 3, p :
121)
2008 (Apr 16), b, f, ULTRA GIRL by Sorgunbeyi
Hayriye Kocaman
SAPHİRA , ch , 2000 , bred by Şerafettin Gedik, by River Special (USA), out of Luth De Saphir (FR), by Guadanini (FR) (see
3. Sup. to v 3, p : 106)
2008 (Mar 24), ch, c, STAR GATE by Galetto (FR)
Şerafettin Gedik
SARA , ch , 2003 , bred by Galip Aydın Arıkan, by Mujtahid (USA), out of The Odore, by Barnato (USA) (see v : 3, p : 200)
2008 (Feb 16), ch, c, EAGLE TALON by Yavuz Star
Kasım Ercan Ekenler
SARAFİN , ch , 1999 , bred by Yaman Zingal, by Handsome Star (IRE), out of Les Dancelles (GB), by Pas De Seul (GB) (see
3. Sup. to v 3, p : 106)
2008 (Apr 27), b, f, WINDSURFER by Muratcan
Yusuf Gürdegis
SARAY CADDESİ (IRE) , ch , 1999 , bred by Bo Helander, by Dolphin Street (FR), out of Nairasha (IRE), by Niniski (USA)
(see 3. Sup. to v 3, p : 106)
2008 (Feb 28), ch, c, SAFAHAN by İsmethan
Adnan Mümin Safa
SARAYYERLİ , b , 1999 , bred by Cemalettin Çeker, by Palace Pageant (USA), out of Terkoslu, by Simge (see v : 2, p : 131)
2008 (May 25), b, c, HACI DAYI by Alabora
Cemalettin Çeker
SARDES (IRE) , b , 1999 , bred by Michael Lyons Jnr, by Priolo (USA), out of Express Account (GB), by Carr De Naskra
(USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 106)
2008 (May 10), b, f, FIRE OF FREEDOM by Marlin (USA)
Şenol Gümüşdere
SARENNE (GB) , b , 2001 , bred by J. P. Hardiman, by Deser Sun (GB), out of Fabulous Pet (IRE), by Somethingfabulous
(USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 106)
2008 (Apr 18), b, c, CANDOSTUM by Common Grounds (GB)
Serdal Adalı
SARI ARI , ch , 2002 , bred by Ömer Halim Aydın, by Royal Abjar (USA), out of Vany's Approval (USA), by With Approval
(CAN) (see v : 3, p : 209)
2008 (Mar 23), b, c, EDESSALI by Yavuz Star
Mehmet Hanifi Polat
100
Kısraklar - Broodmares
SARI TRAMVAY (IRE) , ch , 1999 , bred by Pat Beirne, by Danehill Dancer (IRE), out of Folk Song (CAN), by The Minstrel
(CAN) (see 3. Sup. to v 3, p : 106)
2008 (Feb 09), b, c, IMPERIAL CROWN by Velociraptor (GB)
Serdar Kemal Özçolak
SARIKIZ , b , 2003 , bred by Alaattin Karaca, by Manila (USA), out of Nazlıcan, by Aristocrat (GB) (see v : 3, p : 140)
2008 (Feb 12), ch, f, BROWNANGLE by Ozanım
Alaattin Karaca
SAYHAAT (IRE) , b , 1998 , bred by Sheikh Mohammed Bin Rashid al Maktoum, by Sadler's Wells (USA), out of Her Ladyship
(GB), by Polish Precedent (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 107)
2008 (Mar 27), b, c, GOLDEN BOOK by Common Grounds (GB)
Kemal Kurt
SAYKALY , ch , 2001 , bred by Kamil Levent Kitapçı, by Manila (USA), out of Shıng Star, by Eastern Star (see 2. Sup. to v 3,
p : 122)
2008 (Mar 23), b, c, RAFICTIOUS by Rakan (USA)
Kamil Levent Kitapçı
SCENIC SPIRIT (IRE) , b , 1993 , bred by Baronrath Stud Ltd., by Scenic (IRE), out of Quality Of Life (IRE), by Auction
Ring (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 107)
2008 (Mar 28), b, f, ATAÇ NUR by Ajmera (GB)
Bülent Taşçı
SEA BLUE (GB) , b , 2000 , bred by Juddmonte Farms Inc, by In The Wings (GB), out of Aquamarine (IRE), by Shardari (IRE)
(see 3. Sup. to v 3, p : 107)
2008 (Apr 25), b, c, ROYALSEA by Royal Abjar (USA)
İrfan Berberoğlu
SEA RIDGE (GB) , b , 2000 , bred by Hesmonds Stud Ltd foaled in GB and imported from U.K. in 2008, ( see GSB v : 44, p :
269 ), by Slip Anchor (GB), out of Beveridge (USA), by Spectacular Bid (USA)
2008 (Feb 17), b, c, PREDATOR by Motivator (GB)
Nişan Arek Kuyumciyan
SEATTLE SELECT (USA) , b , 1999 , bred by Prestonwood Farm Inc, by Ocean Crest (USA), out of Dance Up Stream (USA),
by Slew O'gold (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 107)
2008 (Apr 04), b, c, ÖZGÜR BABA by Always A Classic (CAN)
Mevlüt Taniyit
SEDENİM , b , 2003 , bred by Süleyman Hakan Acar, by Sri Pekan (USA), out of Katanning (GB), by Green Desert (USA) (see
v : 3, p : 100)
2008 (Mar 15), b, f, ISADORA by Sadunca
Asim Ökten
SEGİ (GB) , ch , 1998 , bred by M. C. Collins, by Definite Article (GB), out of Thevetia (GB), by Mummy's Pet (GB) (see 3.
Sup. to v 3, p : 107)
2008 (Mar 27), ch, c, BİŞŞE by Always A Classic (CAN)
Adnan Bucak
SEİSMO (GB) , b , 1998 , bred by Devonia Stud, by Wolfhound (USA), out of Legend's Daughter (USA), by Alleged (USA)
(see 3. Sup. to v 3, p : 107)
2008 (Apr 02), ch, f, DAIRY OF VICTORY by Sea Hero (USA)
Jale Atanç
SELDA'S GIRL (IRE) , ch , 1999 , bred by Knocktoran Stud, by Rainbows For Life (CAN), out of At Amal (IRE), by Astronef
(IRE) (see 3. Sup. to v 3, p : 108)
2008 (Mar 11), b, f, MÜYESSER ESTHETICS by Sri Pekan (USA)
101
Yavuz Vidinli
Kısraklar - Broodmares
SELİN TANEM , b , 1995 , bred by M. Z. Bulduk, by Handsome Star (IRE), out of Falcon Crest, by Vidar (see 3. Sup. to v 3, p
: 108)
2008 (Feb 07), b, c, SELVİ BOYLUM by Sun Music (IRE)
Yıldırım Bulduk
SELİNNAZ , ch , 2003 , bred by Bekir Sıtkı Erkut, by Unaccounted For (USA), out of Surprıce, by Rolls Royce (GB) (see v : 3,
p : 191)
2008 (Apr 06), b, f, ŞENTAYIM by Medya
Alper Şengezer
Died in 2008
SEMUŞ , b , 1986 , bred by Demir Kamil Görgün, by Çukurova, out of Ren, by Dragon Blanc (see 3. Sup. to v 3, p : 108)
2008,slipped foal, by Karabeyhan (GB)
SENEM I , b , 1991 , bred by Ohannes Hamurkesen, by Gerald Martin (IRE), out of Gülben, by Kılıçaslan (see 1. Sup. to v 3, p :
152)
2008 (Jan 21), b, c, by Karizmatik (GB)
Turan Aslan
SEPTO , b , 2001 , bred by İlyas İlbey, by Mtoto (GB), out of Zeeneh (GB), by Machiavellian (USA) (see v : 3, p : 220)
2008 (May 05), b, c, FRANKIE by Babadayi (GB)
Abdülkadir Üçeş
SERAPCAN , b , 1996 , bred by Galip Gençol, by Royal Bequest (CAN), out of Serkut, by Strange Love (FR) (see 3. Sup. to v
3, p : 108)
2008 (Apr 19), b, f, GENÇMELİSA by West By West (USA)
Galip Gençol
SERDİL , ch , 1997 , bred by Sadettin Atığ, by Lycius (USA), out of Confidence Boost (USA), by Trempolino (USA) (see 3.
Sup. to v 3, p : 109)
2008 (Apr 23), b, c, KARA VEDAT by Yavuz Star
Kaya Kahraman
SERENAT , gr , 2004 , bred by Talat Öner, by Baranoviçi, out of Ayşe II, by Kılıçaslan (see 1. Sup. to v 3, p : 14)
2008 (Apr 24), ch, c, by Tender Dad (GB)
Abdullah Şahin
SERHA SAADET , b , 2003 , bred by Mehmet Felhan, by Tom Hammad, out of Bayram Gülü, by Üni (see v : 3, p : 19)
2008, barren to Anselmo (GER)
SERRAM (IRE) , b , 1997 , bred by Kilfrush Stud Ltd, by Marju (IRE), out of Baie Sauvage (USA), by Bering (GB) (see 3.
Sup. to v 3, p : 109)
2008 (Feb 06), b, c, PACEMAKER by Karakol (IRE)
Ahmet Cavcav
SESSİZ KADIN (GB) , b , 1997 , bred by Gestut Karlshof, by Winged Love (IRE), out of Scighera (GB), by Bustino (GB) (see
2. Sup. to v 3, p : 125)
2008 (Mar 01), b, c, FORCE MAJOR by Red Bishop (USA)
Hikmet Turhan Dikici
SEVDİK , b , 2000 , bred by Atilla Midilli V., by Sarisaka (GB), out of Kırmızı Karanfil, by Sun Music (IRE) (see 3. Sup. to v
3, p : 109)
2008 (Jan 11), b, f, FİYO by Natıve Procıda
Erdem Bekmezci
102
Kısraklar - Broodmares
SEVİLAY , b , 2002 , bred by Mehmet Laflı, by Cristo (GB), out of Alabanda, by Al Murtajaz (USA) (see 3. Sup. to v 3, p :
109)
2008, barren to Always A Classic (CAN)
SEVİM KIZI , b , 2001 , bred by Yakup Demir Tokdemir, by Aristocrat (GB), out of Sevim, by Vidar (see 3. Sup. to v 3, p :
109)
2008 (Apr 07), b, c, BRAVE HEART by Scream To Scream (IRE)
Turgut Kutlu
SEVİMABLA , ch , 1999 , bred by Davide Franco, by Manila (USA), out of Harika V, by Mille Balles (FR) (see 3. Sup. to v 3,
p : 109)
2008 (Apr 23), b, c, URLAEFESİ by Unaccounted For (USA)
İrfan Berberoğlu
SEVİMSULTAN , gr , 1999 , bred by Özkan İşgüden, by Ashford (GER), out of Mighty Fling (GB), by Generous (IRE) (see 3.
Sup. to v 3, p : 109)
2008 (Feb 03), gr, f, CALANTHE by Kaneko
Alaattin Karaca
SEVİNCİM (IRE) , b , 1999 , bred by K. and Mrs Cullen, by Danehill Dancer (IRE), out of Princess Raisa (IRE), by Indian
King (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 109)
2008 (Feb 14), b, c, WOLVERINE by Irish Shuttle (IRE)
Mete Tolunay
Died in 2008
SEVİNÇ SULTAN , ch , 2001 , bred by Şadi Sezen, by Night Shift (USA), out of Top Tarn (IRE), by Royal Academy (USA)
(see 3. Sup. to v 3, p : 109)
2008 (Mar 15), b, f, MISRACIM by Kral Sezen (IRE)
Şadi Kaan Sezen
SEZEN RÜZGARI , ch , 2001 , bred by Şadi Sezen, by Barathea (IRE), out of Tessaby (GER), by Surumu (GER) (see 3. Sup.
to v 3, p : 110)
2008 (Mar 04), b, f, ENGİNİN KIZI by Bosphorus Kıng
Şadi Kaan Sezen
SEZENAY (IRE) , b , 1998 , bred by Elperefa Bloodstock, by Distinctly North (USA), out of Sable Lake (IRE), by Thatching
(IRE) (see 2. Sup. to v 3, p : 126)
2008 (May 13), b, c, YARALI KALBİM by Sunday Surprıse
Abdullah Kaya
SEZGİ HANIM , b , 2004 , bred by Selahattin Sahra Gülü, by Mountain Cat (USA), out of Floria (IRE), by Petorius (IRE) (see
1. Sup. to v 3, p : 60)
2008 (Mar 21), b, c, FLAMEROSE by Draglıne
Selahattin Sahra Gülü
SHARARA , ch , 2002 , bred by Fehamet Şeker, by Lion Cavern (USA), out of Skytech (USA), by Sky Classic (CAN) (see v :
3, p : 186)
2008 (Jun 06), b, c, RA RA RASPUTIN by Rakan (USA)
Merih Taşbek
SHARLEEN , ch , 1991 , bred by Nevzat Karagözoğlu, by Laughing Matter (USA), out of Margot, by Margouillat (FR) (see 3.
Sup. to v 3, p : 110)
2008 (Mar 28), b, f, GÖKKUŞAĞI by Ajmera (GB)
Adil Mert Kaya
SHARON (HUN) , b , 1997 , bred by Lajos Benyei Szolnok, Uhgarn, by Glenstal (USA), out of Star Horse (HUN), by Sky
(IRE) (see 2. Sup. to v 3, p : 126)
2008 (Mar 20), ch, f, SİNERJİVET by Strike The Gold (USA)
103
Halil İbrahim Bozkurt
Kısraklar - Broodmares
SHARP FALCON (IRE) , gr , 1991 , bred by T. Monaghan, by Shaadi (USA), out of Honey Buzzard (GB), by Sea Hawk II
(FR) (see 3. Sup. to v 3, p : 110)
2008 (Mar 26), gr, f, KOKONA by Sri Pekan (USA)
Francesco Sponza
SHARP GEM (GB) , b , 1990 , bred by Aston Park Stud Ltd., by Elegant Air (GB), out of Brightelmstone (IRE), by Prince
Regent (FR) (see 3. Sup. to v 3, p : 110)
2008 (May 04), b, c, MERT EMRE by Ocean Crest (USA)
Cengizhan Bayır
SHATUSH , b , 1994 , bred by Şerafettin Gedik, by Villeroy I (FR), out of Miss O'hara (IRE), by Tumble Wind (USA) (see 3.
Sup. to v 3, p : 110)
2008 (Mar 06), b, f, BEAUTY QUEEN by Tarzan
Ahmet Haşim Ağar
SHE WADI WADI (GB) , b , 1998 , bred by Kemal Kurt, by Green Desert (USA), out of Great Inquest (GB), by Shernazar
(IRE) (see 3. Sup. to v 3, p : 110)
2008 (Mar 10), ch, f, SPLATTER HOUSE by Common Grounds (GB)
Kemal Kurt
SHERRY'S STAR , b , 1997 , bred by Süleyman Ergül, by Lockton (GB), out of My Sherry, by My Volga Boatman (USA) (see
3. Sup. to v 3, p : 111)
2008 (Mar 18), ch, c, BADASTAR by Always A Classic (CAN)
Abdülhadi Çelen
SHIERO , gr , 1996 , bred by Özdemir Atman, by Castle Rising (GB), out of Sureya (IRE), by Sharpen Up (GB) (see 3. Sup. to
v 3, p : 111)
2008 (Mar 22), b, f, HİCİV by Ocean Crest (USA)
İlyas İlbey
SHILA , b , 2002 , bred by Ercan Emre, by Marlin (USA), out of Lady Sera (GB), by Mummy's Game (GB) (see v : 3, p : 109)
2008 (Apr 14), b, c, TABULA RASA by Manas (IRE)
Feridun Karakeçili
SHILSILA (GB) , b , 1987 , bred by H. H. Aga Khan, by Darshaan (GB), out of Shahdiza (USA), by Blushing Groom (FR) (see
3. Sup. to v 3, p : 111)
2008, barren to Avangard (IRE)
SHING GIRL , b , 1999 , bred by Ersen Kuru, by Abbas, out of Güldem II, by Running Mill (GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 111)
2008 (Mar 25), ch, c, MARAŞAL by Külyutmaz (IRE)
Aysel Kuru
SHINING MINA , b , 2001 , bred by Mustafa Doruk Yılmaz, by Shining Steel (GB), out of Taormina, by Lockton (GB) (see 3.
Sup. to v 3, p : 111)
2008 (Mar 29), b, f, POGINA by Kazbek (FR)
Mustafa Doruk Yılmaz
Died in 2008
SHOOTING STAR , ch , 1999 , bred by Şerafettin Gedik, by Shining Steel (GB), out of La Samba, by Villeroy I (FR) (see 3.
Sup. to v 3, p : 111)
2008 (Mar 18), b, c, DOWNLOAD by Kizilderili (USA)
Hülya Ata
SHOT STOPPER (GB) , gr , 1988 , bred by D. A. and Mrs. Hicks, by Bellypha (IRE), out of Ideal Home (GB), by Home
Guard (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 111)
2008 (Apr 30), gr, f, SOYLU by Red Bishop (USA)
Fikret Kaya
104
Kısraklar - Broodmares
SHOW GIRL , ch , 2002 , bred by Ersan Özbelge, by Mujtahid (USA), out of Asos, by Gold Guard (see 3. Sup. to v 3, p : 111)
2008 (Apr 18), ch, f, NONA by Luxor
Erdem Bekmezci
SHURA , ch , 1998 , bred by Yaman Zingal, by Handsome Star (IRE), out of Fleur, by Nurcivan (see 3. Sup. to v 3, p : 111)
2008 (Mar 30), ch, c, TOFAN by Bosporus (IRE)
Fatma Dilek Gül
SIERRA , b , 1998 , bred by Özdemir Atman, by Pennine Walk (IRE), out of Sun Glow, by Kalaglow (IRE) (see v : 2, p : 124)
2008, barren to Babadayi (GB)
SIERRA PADRONA (IRE) , b , 1995 , bred by David Barry, by Danehill (USA), out of Damezao (IRE), by Alzao (USA) (see
3. Sup. to v 3, p : 111)
2008, barren to Goldat (GB)
SIGNATURE D. (USA) , ch , 1990 , bred by Robert B. Trussell, by Diesis (GB), out of Indoor (FR), by Caracolero (USA) (see
3. Sup. to v 3, p : 112)
2008 (Mar 01), b, c, DAY TODAY by Dream Catcher
İsmail Kılınçal
SILENCE IS GOLDEN (GB) , ch , 1999 , bred by Mrs M. T. Dawson foaled in GB and imported from U.K. in 2008, ( see GSB
v : 44, p : 2459 ), by Danehill Dancer (IRE), out of Silent Girl (GB), by Krayyan (GB)
2008 (Mar 23), b, c, ZEBANİ by Hurricane Run (IRE)
Serdal Adalı
SILENT NIGHT (GB) , gr , 1997 , bred by Whitsbury Manor Stud, by Night Shift (USA), out of Catch The Sun (GB), by
Kalaglow (IRE) (see 3. Sup. to v 3, p : 112)
2008 (May 15), b, c, DALGAKIRAN by Royal Abjar (USA)
Dicle Kimya Dep.Paz. N.Tar.ve Gıd.Ltd.Şrk
SILENT PRINCESS (USA) , b , 1996 , bred by Wafare Farm Harvey C. Vogel, by Dynaformer (USA), out of Princess J V
(USA), by Dr Blum (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 112)
2008 (Mar 24), ch, f, FAST TRACK by Strike The Gold (USA)
Mehmet İlker Akdeniz
SILK , b , 2003 , bred by Soner Sökmen, by Red Bishop (USA), out of Whippoorwill (USA), by Cox's Ridge (USA) (see 3. Sup.
to v 3, p : 112)
2008 (Jan 31), b, f, LASER by Bin Ajwaad (IRE)
Soner Sökmen
SILVER FAST (GB) , gr , 1999 , bred by D. G. L. Llewellin, by Greensmith (GB), out of Reckless (GB), by Mystiko (USA)
(see 2. Sup. to v 3, p : 128)
2008 (Mar 13), ch, f, YENA by Unaccounted For (USA)
Mehmet Gündüzeli
SILVER GIRL (IRE) , gr , 1999 , bred by Airlie Stud, by Tagula (IRE), out of Track Twenty Nine (IRE), by Standaan (FR)
(see 3. Sup. to v 3, p : 112)
2008 (May 25), gr, c, HUNCA BEY by Cesur İskoç (GB)
Ahmet Fuat Hunce
SILVER GLINT (USA) , gr , 2000 , bred by Eaglestone Farm Inc., by Dayjur (USA), out of Silver Glitz (USA), by Grey Dawn
II (FR) (see 3. Sup. to v 3, p : 112)
2008 (Feb 28), gr, c, SİLİVRİ BEYİ by Bin Ajwaad (IRE)
Ömer Halim Aydın
105
Kısraklar - Broodmares
SILVER GLITZ (USA) , gr , 1988 , bred by Preston Madden Patrick W. and Madden , by Grey Dawn II (FR), out of Flaunter
(USA), by High Echelon (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 128)
2008 (Mar 20), gr, c, LACYHN PASHA by Bin Ajwaad (IRE)
Ömer Halim Aydın
SILVER METER (IRE) , gr , 1999 , bred by Mrs C. L. Weld, by Brief Truce (USA), out of Inisfail (IRE), by Persian Bold
(IRE) (see 2. Sup. to v 3, p : 128)
2008 (Apr 15), b, c, WILD AT HEART by Sea Hero (USA)
Jale Atanç
SILVER SPEED (GB) , gr , 1999 , bred by Roseland Thoroughbreds, by Thatching (IRE), out of Fleuve D'or (IRE), by Last
Tycoon (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 157)
2008 (Apr 30), gr, f, CONCERTOS by Sports Hero (USA)
Fedai Kahraman
SILVERINE (USA) , b , 2001 , bred by Robert E. Meyerhoff, by Silver Deputy (CAN), out of Special Broad (USA), by Broad
Brush (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 112)
2008 (Feb 02), b, c, DONT STOP ME by Unaccounted For (USA)
Serdal Adalı
SIMBATU (GB) , b , 1997 , bred by Ahmed M.Foustok, by Muhtarram (USA), out of Kantado (IRE), by Saulingo (GB) (see 3.
Sup. to v 3, p : 112)
2008 (Mar 09), b, f, ANGEL OF FORTUNE by Mountain Cat (USA)
İrfan Suat Kutlu
SIMELE , ch , 2000 , bred by Tarık Aydın, by Always A Classic (CAN), out of Elemis (USA), by Sir Ivor (USA) (see 2. Sup. to
v 3, p : 128)
2008 (Apr 30), ch, c, TRACKER by Strike The Gold (USA)
Tarık Aydın
SIMPATICA , b , 2002 , bred by İsmail Tiritoğlu, by Mujtahid (USA), out of Fleuretta (USA), by The Minstrel (CAN) (see 3.
Sup. to v 3, p : 112)
2008 (Feb 24), b, c, RONNIE by Irish Shuttle (IRE)
İsmail Hakkı Tiritoğlu
SIMPLY THE BEST , b , 2003 , bred by Atilla Özsoy, by Sri Pekan (USA), out of Sadler's Fly (IRE), by Sadler's Wells (USA)
(see v : 3, p : 170)
2008 (Mar 08), b, c, by Sea Hero (USA)
Fatine Özsoy
SING A SONG , b , 1999 , bred by Mustafa Kura, by Sun Music (IRE), out of Vınya Del Mar, by My Volga Boatman (USA)
(see v : 2, p : 138)
2008 (Feb 22), b, f, KIRÇİÇEĞİ by Babadayi (GB)
Abdülkadir Üçeş
SINGIN IN THE RAIN , b , 1996 , bred by Hikmet Işıl Birol Koç, by Gene Kelly (IRE), out of Valour, by Simge (see 2. Sup. to
v 3, p : 129)
2008 (May 18), b, c, COMME CI COMME SA by Perfect Storm
Died in 2008
Caner Yücel Birol
SINKING SUN (GB) , gr , 1993 , bred by Juddmonte Farms, by Danehill (USA), out of Oscura (USA), by Caro (IRE) (see 3.
Sup. to v 3, p : 113)
2008 (Mar 10), gr, c, SUPER NATURAL by Mountain Cat (USA)
Fevzi Derya Beşikçi
SIOUX LAKE (IRE) , gr , 1999 , bred by Pat Beirne, by Eagle Eyed (USA), out of Hat And Gloves (GB), by Wolver Hollow
(GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 113)
2008, no return to Kaplan (IRE)
106
Kısraklar - Broodmares
SIRACUSA , b , 2002 , bred by Mustafa Doruk Yılmaz, by Eagle Eyed (USA), out of Taormina, by Lockton (GB) (see v : 3, p :
196)
2008,f,dead, by Sea Hero (USA)
SIRENITA , b , 1993 , bred by Ökkeş Sadık Necmettin Eliyeşil, by Castle Rising (GB), out of Makita, by Rugged (GB) (see 2.
Sup. to v 3, p : 129)
2008 (Mar 04), b, c, SILVERRAY by Nursultan
Ökkeş Sadık Necmettin Eliyeşil
SIRNAŞIK , b , 2000 , bred by Yakup Ahmet Çubukçu, by Red Bishop (USA), out of Hayırlısı, by My Volga Boatman (USA)
(see 3. Sup. to v 3, p : 113)
2008 (Mar 01), b, f, GÜLCENAZ by Sea Hero (USA)
Bülent Utkun
SITARE (USA) , ch , 1997 , bred by Heronwood Farm Inc., by Trempolino (USA), out of Jeldee (USA), by Alysheba (USA)
(see 2. Sup. to v 3, p : 129)
2008 (Jan 14), b, c, SON PRENS by Tender Prınce
Nesrin Çavuş
SİLGA , b , 1998 , bred by Yaman Zingal, by Pennine Walk (IRE), out of Italy (GB), by Slew O'gold (USA) (see 3. Sup. to v 3,
p : 113)
2008, barren to Lugano
SİNEMCAN , ch , 1999 , bred by Burhan Sölpük, by Lockton (GB), out of Biliyormusunuz Kim, by Vidar (see 3. Sup. to v 3, p
: 113)
2008 (Mar 11), b, f, KÜÇÜK KIZ by Karabeyhan (GB)
Ali Çınaroğlu
SİPORT , ch , 1998 , bred by Ahmet Cemal Kura, by Oğlu, out of Ekvatör, by Dersim (see 1. Sup. to v 3, p : 160)
2008 (May 10), b, c, OCAKOĞLU by Tora Mela
Mustafa Ocak
SKIHAWN (IRE) , ch , 2000, bred by Ballylinch Stud foaled in IRE and imported from U.K. in 2008,( see GSB v : 44, p : 1938 ),
by In The Wings (GB), out of Orange Grouse (IRE), by Taufan (USA)
2008 (Mar 23), ch, f, MY DYNAMID by Namid (GB)
Süleyman Bülent Karabağlı
SKY TORNADO (USA) , b , 1999 , bred by Captain W. Jakeman and Mrs. K. C. Jakeman, by Sky Classic (CAN), out of
Copeaway (USA), by Copelan (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 114)
2008 (Mar 27), ch, f, FRONT RUNNER by Strike The Gold (USA)
Kemal Kurt
SLUG , ch , 2000 , bred by Osman Hattat, by Always A Classic (CAN), out of Spring Carnival (USA), by Riverman (USA) (see
3. Sup. to v 3, p : 114)
2008 (Mar 01), b, f, İNCİLAY by Sorgunbeyi
Hayriye Kocaman
SMYRNA , b , 1999 , bred by Ahmet Yücel Birol, by Armanasco (IRE), out of Corcina (GB), by Kalaglow (IRE) (see 3. Sup. to
v 3, p : 114)
2008 (Mar 04), b, f, TANGOCU by Royal Abjar (USA)
Ahmet Yücel Birol
SNAKE BITE , b , 1999 , bred by Lale Atman and Zeynep Atman, by Pennine Walk (IRE), out of Myra, by Castle Rising (GB)
(see 3. Sup. to v 3, p : 114)
2008 (Jan 18), b, c, EMREYELE by Mountain Cat (USA)
Hulusi Taşkıran
107
Kısraklar - Broodmares
SOLFEJ , gr , 1996 , bred by Ayhan Çalıkoğlu, by My Volga Boatman (USA), out of Amila (IRE), by Great Nephew (GB) (see
3. Sup. to v 3, p : 115)
2008 (May 11), b, c, RUDDY by Strike The Gold (USA)
Ayhan Çalıkoğlu
SONIC , ch , 2003 , bred by Hikmet Işıl Birol Koç, by Bijou D'inde (GB), out of Zou Zounı, by Vidar (see v : 3, p : 221)
2008 (Apr 25), ch, f, BAHTI ŞAH by Galetto (FR)
Hikmet Işıl Birol Koç
SOPRAN CARRIE (IRE) , b , 1996 , bred by Azienda Agricola S. Uberto, by Indian Ridge (IRE), out of Cara Carlton (USA),
by Far North (CAN) (see 3. Sup. to v 3, p : 115)
2008 (Feb 11), gr, f, PAŞKAY by Al's Theatre (USA)
Meltem Ekenler
SORGUN KIZI , b , 1999 , bred by Nevzat Ünlü, by Mujtahid (USA), out of Pearl, by Al Murtajaz (USA) (see 3. Sup. to v 3, p :
115)
2008 (Apr 04), b, c, AKHİSARLI by Marlin (USA)
Raşit Tevfik Şerifoğlu
SORRY , b , 1992 , bred by Ahmet Yücel Birol, by Majestic Endeavour (CAN), out of Canan , by Strange Love (FR) (see 2.
Sup. to v 3, p : 131)
2008 (Apr 30), ch, c, İKBAL by Mohaç I
Sait Varlı
SOUND OF SEABIRD (GB) , b , 1999 , bred by P. and Mrs Venner foaled in GB and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v
: 44, p : 2417 ), by Atraf (GB), out of Sharper Still (GB), by Sharpen Up (GB)
2008 (Mar 01), ch, f, SOUND OF SUNSHINE by Galetto (FR)
Mustafa Gediz
SOUTHERN (USA) , ch , 2002 , bred by Payson Stud, Inc foaled in USA and imported from USA in 2007, (see AM.SB
Electronic ), by Southern Halo (USA), out of Bella Madame (CHI), by Dancing Groom (USA)
2008 (Apr 06), ch, c, AMERİKALI by Candy Ride (ARG)
Kemal Kurt
SOYLU SATICI (IRE) , b , 1999 , bred by Camogue Stud Ltd, by Pennekamp (USA), out of Royal Rumpus (IRE), by Prince
Tenderfoot (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 115)
2008 (Mar 08), b, c, TARKAN by Strike The Gold (USA)
Kokteyl Tel. İnternet H.Tic.Ltd.Şti.
SPECIAL GIRL , b , 2000 , bred by Osman Sami Katırcıoğlu, by River Special (USA), out of Radıkal Lady, by Tüten (see 3.
Sup. to v 3, p : 115)
2008 (Apr 30), b, c, SPECIAL EKSELANS by Mountain Cat (USA)
Murat Mehmet Özal
SPEEDY GIRL , b , 1998 , bred by Davide Franco, by Wolf (CHI), out of Charmy, by Scenic (IRE) (see 3. Sup. to v 3, p : 116)
2008 (Mar 06), b, f, SHIP ART by Mountain Cat (USA)
İbrahim Gökbaş
ST ARILDA (GB) , b , 1987 , bred by London Thoroughbred Services Ltd. and Partners , by Pas De Seul (GB), out of St Isabel
(GB), by Saint Crespin III (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 133)
2008 (Mar 09), b, f, ŞAHİNKÖYLÜ by Islambol
Ahmet Sarcak
ST ROSE OF LIMA (GB) , ch , 1999 , bred by Newgate Stud Co, by Dr Devious (IRE), out of Mayfair (GB), by Green Desert
(USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 116)
2008 (Mar 11), b, f, by Desert Sound (IRE)
Mehmet Ziya Adalar
108
Kısraklar - Broodmares
STAGE DOOR EAST , ch , 1991 , bred by Muammer Kitapçı, by Yemken (GB), out of Keep Shining (USA), by Stage Door
Johnny (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 116)
2008 (Feb 28), ch, f, STAGE PRO by Natıve Procıda
Kamil Levent Kitapçı
STAND UP PLEASE (GB) , b , 1999 , bred by J. R. Mitchell, by Mistertopogigo (IRE), out of Strapless (IRE), by Bustino (GB)
(see 3. Sup. to v 3, p : 116)
2008 (Mar 08), gr, c, SPEEDKING by Al's Theatre (USA)
Akın Oğuz Dinç
STANDS TO REASON (USA) , b , 1999 , bred by Gainsborough Farm LLC, by Gulch (USA), out of Sheer Reason (USA), by
Danzig (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 117)
2008 (Mar 31), b, f, TOO LATE by Eagle Eyed (USA)
Ömer Yüngül
STAR BABY , ch , 2001 , bred by Mehmet Kurt, by Thunder Bolt I, out of Lady Of The Sea (IRE), by Mill Reef (USA) (see v :
3, p : 109)
2008 (Feb 28), ch, c, DEDEOĞLU by Always A Classic (CAN)
Mehmet Kurt
STAR FLICKER (CAN) , b , 1999 , bred by Gustav Schickedanz, by Woodman (USA), out of Little Star Vicky (CAN), by
Bold Ruckus (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 117)
2008 (Apr 26), b, f, SYMPHONY by Eagle Eyed (USA)
Ömer Yüngül
STAR ON MY FLAG (USA) , b , 1995 , bred by R. Cotton , by Personal Flag (USA), out of Silver Symphony (USA), by
Exuberant (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 133)
2008 (Apr 16), b, f, MYSTICAL FALLS by Sri Pekan (USA)
Ömer Halim Aydın
STEEL GIRL , b , 2000 , bred by Fatma Serpil Ataman, by Shining Steel (GB), out of Dısco Gırl, by Thatching (IRE) (see 3.
Sup. to v 3, p : 117)
2008 (Apr 26), b, f, STEEL CAT by Mountain Cat (USA)
Fatma Serpil Ataman
STEEL HEART , ch , 2002 , bred by Şerafettin Gedik, by Shining Steel (GB), out of Saravilla, by Villeroy I (FR) (see 3. Sup.
to v 3, p : 117)
2008 (Apr 08), ch, f, MILENA by Unaccounted For (USA)
Abdullah Akalın
STERNA HERMINA (GER) , b , 1999 , bred by Gestut Rottgen, by Highest Honor (FR), out of Sternwappen (GER), by
Wauthi (GER) (see 2. Sup. to v 3, p : 133)
2008 (Apr 02), b, c, AS RUN by Mountain Cat (USA)
Bülent Taşçı
STONEGRAVE (GB) , ch , 1999 , bred by Deerfield Park foaled in GB and imported from U.K. in 2007, ( see GSB v : 44, p :
2136 ), by Selkirk (USA), out of Queen Midas (GB), by Glint Of Gold (GB)
2008 (Feb 24), ch, f, DİCLESUN by Key Prado (USA)
Serdal Adalı
STOP THE TRAFFIC (IRE) , b , 1997 , bred by Patrick M Ryan, by College Chapel (GB), out of Miss Bagatelle (GB), by
Mummy's Pet (GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 117)
2008 (May 08), b, c, EMPIRE STYLE by Unaccounted For (USA)
Ali Topal
STORM TO STORM (IRE) , b , 1999 , bred by Mrs K. Prendergast, by Alhaarth (IRE), out of Better Folly (IRE), by Rhoman
Rule (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 133)
2008 (Mar 10), ch, c, KAUNAS by Indigo Red (GB)
Selçuk Tamgaç
109
Kısraklar - Broodmares
STREET LINA (FR) , gr , 1994 , bred by Mr J. L. Lagardere, by Linamix (FR), out of Street Opera (GB), by Sadler's Wells
(USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 117)
2008 (Mar 21), gr, f, by Bin Ajwaad (IRE)
Tevfik Çelikoğlu
STRUCTURE , ch , 1998 , bred by Özkan İşgüden, by Mutamanni (GB), out of Smart As Paint (USA), by Caerleon (USA) (see
3. Sup. to v 3, p : 117)
2008 (Jan 30), b, c, SELAZUR by West By West (USA)
Kerem Erensoy and Mehmet Sabri Tuncer
STYGIAN (USA) , ch , 1994 , bred by Juddmonte Farms, by Irish River (FR), out of Sin Lucha (USA), by Northfields (USA)
(see 3. Sup. to v 3, p : 117)
2008 (Apr 12), b, f, DREAMY by Unaccounted For (USA)
Yasemen Tuncer
SUDECAN , ch , 2000 , bred by Fatma Tutumlu Şanslı, by Lockton (GB), out of Buse, by Gerald Martin (IRE) (see v : 3, p : 30)
2008 (Mar 01), ch, c, THIS IS IT by Strike The Gold (USA)
Fatma Tutumlu Şanslı
SUDENAZ , ch , 2002 , bred by Fatma Tutumlu Şanslı, by Mujtahid (USA), out of Buse, by Gerald Martin (IRE) (see v : 3, p :
30)
2008 (Apr 02), b, f, LE PROFESSEUR by Common Grounds (GB)
İdris Tanyıldız
SUE'S FORGOT ME (IRE) , b , 1996 , bred by Paul Monaghan, by Bluebird (USA), out of Suekar (IRE), by Don't Forget Me
(IRE) (see 2. Sup. to v 3, p : 134)
2008 (Apr 20), b, f, WHITE BIRD by Karakol (IRE)
Ahmet Cavcav
SUE , b , 1997 , bred by Ali Samsa Karamehmet, by Karpit, out of Royal Sprıng, by Royal Shiraz (GB) (see 3. Sup. to v 3, p :
117)
2008 (Mar 26), ch, c, ALTINYAVUZ by Devir
Yavuz Yılmaz
SUMMERY (IRE) , b , 1999 , bred by Paul Green, by Indian Ridge (IRE), out of Please Believe Me (GB), by Try My Best
(USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 118)
2008 (Apr 12), ch, f, by Handsome Star (IRE)
Serdal Adalı
SUN CHILD (USA) , b , 1997 , bred by Mueller Farms, by Beau Genius (USA), out of Choral Minister (USA), by Deputy
Minister (CAN) (see 3. Sup. to v 3, p : 118)
2008,slipped foal, by Strike The Gold (USA)
SUN GLOW , gr , 1989 , bred by Özdemir Atman, by Kalaglow (IRE), out of Zanubia (GB), by Nonoalco (USA) (see 3. Sup. to
v 3, p : 118)
2008 (Feb 10), gr, f, VARANASI by Bold Pılot
Esra Atman Özyiğit and Meral Atman
SUN MÜGE (IRE) , b , 1999 , bred by George F. Keogh foaled in IRE and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v : 44, p :
531 ), by Catrail (USA), out of Collage (GB), by Ela-Mana-Mou (IRE)
2008 (Apr 26), b, f, BEST OF MÜGE by Sri Pekan (USA)
Işıl Güneş
SUN SHINES EAST (USA) , ch , 1996 , bred by John Hettinger, by Eastern Echo (USA), out of Balakhna (FR), by Tyrant
(USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 118)
2008 (Mar 24), b, c, PEKSİMET by Eagle Eyed (USA)
Mustafa Berberoğlu
110
Kısraklar - Broodmares
SUNBIRD , b , 2001 , bred by Mine Koyuncuoğlu, by Goofalik (USA), out of Mbunda (GB), by Mtoto (GB) (see 3. Sup. to v 3,
p : 118)
2008 (Mar 18), b, c, SPARK OF FIRE by Ortak (IRE)
Mehmet Fatih Türktaş
SUNDAY'S CHAPEL (IRE) , ch , 1998 , bred by Eddie Fitzpatrick, by College Chapel (GB), out of Lady Ingrid (GB), by
Taufan (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 118)
2008 (Mar 11), ch, f, SİVEREK HANIMI by Eagle Eyed (USA)
Alaattin Koyuncu
SUNDAY SHOCK , gr , 1995 , bred by Aydoğan San, by Cock Robin (USA), out of White's Ferry (IRE), by Northfields (USA)
(see 2. Sup. to v 3, p : 135)
2008 (Mar 29), gr, f, SUNUM by Sivrihisarlı
Mehmet Cihat Gürüz
SUNTASACH (USA) , b , 2004 , bred by Strathmore International Ltd foaled in USA and imported from U.K. in 2008, (see
AM.SB Electronic ), by War Chant (USA), out of Kentucky Lill (USA), by Raise A Native (USA)
2008 (Mar 16), b, c, ÇAPKIN by Bachelor Duke (USA)
Adem Erdölek
SUPER GIRL , b , 2001 , bred by Sadrettin R. G. Atığ, by Ocean Crest (USA), out of Aysima, by Uğurtay (see 2. Sup. to v 3, p
: 135)
2008,c,dead, by Dear Star (GB)
SURVIVOR , b , 2000 , bred by Hüseyin Türkarslan, by Doyoun (IRE), out of Show Tıme I, by Eastern Star (see 3. Sup. to v 3,
p : 119)
2008 (Apr 08), b, f, SPRING FIRE by Marlin (USA)
Hüseyin Türkarslan
SUSHİ , b , 2000 , bred by Sadettin Atığ, by Manila (USA), out of Stark Side (USA), by Graustark (USA) (see 3. Sup. to v 3, p :
119)
2008 (Apr 20), ch, f, SUAVE QUEEN by Royal Abjar (USA)
Ömer Faruk Girgin
SUYUN IŞILTISI , b , 2000 , bred by İsmail Hadioğlu, by King's Theatre (IRE), out of Bold Habibti (GB), by Never So Bold
(IRE) (see 3. Sup. to v 3, p : 119)
2008 (May 05), b, f, DODİŞİM by Lachyn
Ayhan Durgun
SÜMBÜLLÜ , b , 1997 , bred by Tevfik Çelikoğlu, by Lockton (GB), out of Rafaella, by Castle Rising (GB) (see 3. Sup. to v 3,
p : 119)
2008 (May 03), b, f, NOELLA by Bin Ajwaad (IRE)
Tevfik Çelikoğlu
SÜPERKIZ , b , 1999 , bred by Erdoğan Atay, by Süpertay, out of Turtay, by Eastern Star (see 3. Sup. to v 3, p : 119)
2008 (Apr 06), b, f, DELCETAY by Sri Pekan (USA)
Erdoğan Atay
SÜREYYA , b , 2000 , bred by Tevfik Çelikoğlu, by Common Grounds (GB), out of Rafaella, by Castle Rising (GB) (see 3.
Sup. to v 3, p : 119)
2008 (Apr 03), b, c, OCEAN SOUND by Ocean Crest (USA)
Tevfik Çelikoğlu
SÜRSÜRÜ , ch , 1993 , bred by Odhan Baykara, by Bachelor Party (IRE), out of Wig (USA), by Clever Trick (USA) (see 2.
Sup. to v 3, p : 136)
2008 (Feb 21), b, c, INVINCIBLE by Sea Hero (USA)
Tufan Adışen and Faruk Şamlı
111
Kısraklar - Broodmares
SÜSEN , b , 2003 , bred by Şükrü Keklikoğlu, by Private Tender (GB), out of Free Spirit, by Tüten (see v : 3, p : 68)
2008 (Apr 06), b, f, SWEET LIE by Sun Music (IRE)
Şükrü Keklikoğlu
SWEET DREAM , ch , 1997 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Lockton (GB), out of Moon Star, by Eastern Star (see 3.
Sup. to v 3, p : 119)
2008 (May 05), ch, f, ANGEL GIRL by Ocean Crest (USA)
Ferdi Göktuğ
SWEET LIGHT (USA) , gr , 1999 , bred by Tall Oaks Farm, by Langfuhr (USA), out of Empowering (CAN), by Country Light
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 137)
2008 (Feb 09), gr, f, TANJA KRISTINA by Royal Abjar (USA)
Selman Erdemirci
SWEET MISTRESS (IRE) , ch , 2000 , bred by S. Connolly foaled in IRE and imported from U.K. in 2000, ( see GSB v : 44 ),
by Desert Story (IRE), out of Kidston Lass (IRE), by Alzao (USA)
2008, barren to Sunday Surprıse
SYLVIANI (GB) , b , 1998 , bred by Ballerine Partnership foaled in GB and imported from U.K. in 2008, ( see GSB v : 44, p :
193 ), by Ashkalani (IRE), out of Ballerine (USA), by Lyphard's Wish (FR)
2008 (May 07), b, f, SCENT OF ROSE by Traditionally (USA)
Serdal Adalı
ŞAFAK RAPSODİ , b , 2002 , bred by Erol Göçmen, by Şafak II, out of Zonaris (GB), by Sure Blade (USA) (see 3. Sup. to v
3, p : 120)
2008 (Mar 24), b, f, ELİMAŞALI by Bin Ajwaad (IRE)
Erol Göçmen
ŞAHBİYÇE , gr , 1999 , bred by Nurbiye Gülerce, by Wolf (CHI), out of Patchwork (USA), by Diesis (GB) (see 3. Sup. to v 3,
p : 120)
2008 (Mar 19), b, c, NORTHERN HAWK by Dinyeper (GB)
Şahin Yıldırım
ŞAHİNAZ (GB) , gr , 1996 , bred by Mrs Doris Violet and Blackwell , by Efisio (GB), out of Little Mercy (GB), by No Mercy
(GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 120)
2008 (Jan 07), gr, f, MENEVİŞ by Başkurt
Ahmet Aydın Doğan
ŞAHİNUR , b , 2001 , bred by Ahmet Aydın Doğan, by Lockton (GB), out of Booty, by Mıchael Jackson (see 3. Sup. to v 3, p :
120)
2008 (Apr 01), b, c, SEYMEN by Leventhan (IRE)
Ahmet Aydın Doğan
ŞAPKALI KADIN (GB) , b , 1995 , bred by Godolphin Management Co and Ltd , by Mtoto (GB), out of Niani (IRE), by
Niniski (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 120)
2008 (May 02), b, f, NEVER BACK DOWN by Sea Hero (USA)
Yaşar Gölbaş
ŞERBETLİ , b , 2002 , bred by Alaattin Çoban, by Common Grounds (GB), out of Tanui (GB), by Hernando (FR) (see v : 3, p :
196)
2008 (Mar 31), b, f, BIELLA by Sri Pekan (USA)
Raşit Tevfik Şerifoğlu
ŞEREFNUR , b , 1996 , bred by Nuri Dürüst, by Uğurtay, out of Loçkam, by Columnist (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 138)
2008 (Mar 17), b, f, MY VICTORIA by Felek I
Ayşegül Şen
112
Kısraklar - Broodmares
ŞEVVAL , b , 2001 , bred by Mehmet Hanefi Şahin, by General Monash (USA), out of Anisimova (GB), by Kris (GB) (see 3.
Sup. to v 3, p : 121)
2008 (Apr 13), b, c, FREE FATHER by Ertekin
Mehmet Hanefi Şahin
ŞIBILA , b , 1998 , bred by Mehmet Çay, by Tender Prınce, out of Flora D'ora (USA), by Stage Door Johnny (USA) (see 3. Sup.
to v 3, p : 121)
2008 (Apr 16), b, f, ETERNITY by Sea Hero (USA)
Ozan Yılmaz
ŞODA , b , 2000 , bred by İbrahim Halil Akgünlü, by Patara Prınce, out of İlknasip, by Columnist (GB) (see 2. Sup. to v 3, p :
139)
2008 (Mar 20), b, c, ELBAĞNUZ by Abrek
İbrahim Halil Akgünlü
Died in 2008
TAFFY , b , 1999 , bred by Umur Tamer, by Mujtahid (USA), out of Akasva (FR), by Akarad (FR) (see 2. Sup. to v 3, p : 139)
2008 (Feb 06), b, f, JE TAIME by Ocean Crest (USA)
Mustafa Metin Kayıkçı
TAHITI BEACH (GB) , b , 1991 , bred by Stratford Place Stud, by Slip Anchor (GB), out of Quelle Chance (GB), by General
Assembly (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 121)
2008 (Mar 28), ch, c, LORD BULY by Perfect Storm
Atan Yetiş.Ve Tarım A.Ş.
TAHİTİ , b , 1996 , bred by Semiral Bilbaşar, by Barbar, out of Mercedes I, by Simge (see 3. Sup. to v 3, p : 121)
2008 (Jun 02), b, f, PANTANTİF by Eagle Eyed (USA)
Can Necmettin Güven
TAISHO , b , 2003 , bred by Acar Yıldırım, by Strike The Gold (USA), out of Suttonian (IRE), by Shardari (IRE) (see v : 3, p :
191)
2008 (Feb 09), b, f, KUMRU KIZI by Lachyn
Ayhan Durgun
TAJARIB (IRE) , gr , 1990 , bred by Erdoğan Şenocaklı, by Last Tycoon (IRE), out of Turkish Treasure (USA), by Sir Ivor
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 139)
2008 (Mar 18), b, f, GENIUS by Royal Abjar (USA)
Erdoğan Şenocaklı
TAKARABUNE , b , 2001 , bred by Serdar Sadıkoğlu, by Mountain Cat (USA), out of Thunder Best, by The Best (see 2. Sup.
to v 3, p : 139)
2008 (Feb 01), b, f, SURLARIN GÜZELİ by Kurtaran (IRE)
Mehmet Hanifi Esin
TAKE IT EASY , b , 2002 , bred by Gürhan Şevket Özbelge, by Always A Classic (CAN), out of Sense Of Urgency (USA), by
Quest For Fame (GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 121)
2008 (Mar 30), b, c, CORPS A CORPS by Sri Pekan (USA)
Gürhan Şevket Özbelge
TALARIA , gr , 1996 , bred by Özdemir Atman, by Castle Rising (GB), out of Magic Vision (GB), by Shergar (IRE) (see 3.
Sup. to v 3, p : 121)
2008 (Mar 15), gr, c, MYANMAR by Malakaye (GB)
Meral Atman and Esra Atman Özyiğit
TALENT QUEST (IRE) , b , 1998 , bred by Gainsborough Stud Management Ltd foaled in IRE and imported from U.K. in
2008, ( see GSB v : 44, p : 2664 ), by Rainbow Quest (USA), out of Talented (GB), by Bustino (GB)
2008 (Feb 21), b, f, LADY CAMPBELL by Diktat (GB)
Vehbi Hakan Keleş
113
Kısraklar - Broodmares
TALIA , b , 2002 , bred by Ender Us, by Mıchael Jackson, out of Nurol, by Civan (see v : 3, p : 147)
2008 (Feb 01), ch, f, ESMA HANIM by Always A Classic (CAN)
Died in 2008
Murat Levent Kavak
TAMANGO (USA) , b , 1998 , bred by Brereton C. Jones, by West By West (USA), out of Dayjur's M.d. (USA), by Dayjur
(USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 122)
2008 (Jan 30), b, f, MISS ASYA by Ocean Crest (USA)
Kemal Kurt
TAMERİNKIZI (IRE) , b , 1999 , bred by M. Bourke, by Petorius (IRE), out of Short Stay (GB), by Be My Guest (USA) (see
2. Sup. to v 3, p : 140)
2008 (May 30), ch, f, FAKİRİN KIZI by Erener
Sezgin Şener
TAMINAS GIFT (GB) , b , 2002 , bred by Newsells Park Stud foaled in GB and imported from U.K. in 2008, ( see GSB v : 45,
p : 1206 ), by Giant's Causeway (USA), out of Tamise (USA), by Time For A Change (USA)
2008 (Mar 18), b, f, CANITEZ by Le Vie Dei Colori (GB)
Tayral Tutumlu
TANAMANDA (IRE) , b , 1989 , bred by A. P. and Mrs Harris, by Tender King (IRE), out of Skyway (GB), by Skymaster
(IRE) (see 3. Sup. to v 3, p : 122)
2008,dead foal, by Mountain Cat (USA)
Died in 2008
TANIŞIĞI , b , 1997 , bred by İsmail Hadioğlu, by Holding Society (GB), out of Shilsila (GB), by Darshaan (GB) (see 3. Sup.
to v 3, p : 122)
2008 (Jan 25), b, f, TUMBLER by Ekinoks Gulch (USA)
İsmail Hadioğlu
TANUI (GB) , b , 1997 , bred by Miss G. Abbey, by Hernando (FR), out of Maria Isabella (FR), by Young Generation (IRE)
(see 3. Sup. to v 3, p : 122)
2008 (Apr 18), b, f, BAY BLESSING by Sri Pekan (USA)
İrfan Ilgazlı and Mustafa Mehmet İlhan
TANYERİ , b , 2003 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by West By West (USA), out of Asliko, by Hoy (GB) (see v : 3, p : 12)
2008 (Apr 15), b, f, by Perfect Storm
Hüseyin Türkarslan
TARA STAR , b , 2001 , bred by Ahmet Nedim Aksoğan, by Distant Relative (IRE), out of Make Better, by Barnato (USA) (see
3. Sup. to v 3, p : 122)
2008 (Apr 25), b, c, ALWAYS A STAR by Always A Classic (CAN)
Ahmet Nedim Aksoğan
TARABYA , b , 1994 , bred by Yaman Zingal, by Statoblest (GB), out of Careless Whisper (GB), by Homing (GB) (see 3. Sup.
to v 3, p : 122)
2008 (Feb 18), b, c, MINNESOTA by Mountain Cat (USA)
Yaman Zingal
TARHAN (IRE) , b , 2001 , bred by Salih Mennan Akdoğan, by Victory Note (USA), out of Ballyhara (GB), by Pharly (FR)
(see 3. Sup. to v 3, p : 122)
2008 (Mar 28), b, f, XYNTHIA by Sri Pekan (USA)
Derviş Meral
TARHUNDAS , b , 2000 , bred by Sadettin Atığ, by Miswaki (USA), out of Royal Welcome (IRE), by Royal Academy (USA)
(see 3. Sup. to v 3, p : 122)
2008 (Mar 03), b, c, DİLŞARBEY by West By West (USA)
114
Şevket Erkan Şar
Kısraklar - Broodmares
TATA , b , 1997 , bred by Davide Franco, by Storm II, out of My Clauder (USA), by Vaguely Noble (IRE) (see 3. Sup. to v 3, p
: 122)
2008 (Mar 02), b, f, ATALANTE by West By West (USA)
Erhan Kum
TATFIRTINASI , b , 2003 , bred by İbrahim Halil Ünlü, by Tender's Son, out of Istıranca Rose, by Fasht Eldebl (GB) (see v :
3, p : 91)
2008 (May 01), b, c, AKASLANOĞLU by Shining Steel (GB)
Mustafa Ağaslan
TATLI BETÜŞ , ch , 1995 , bred by S. Sırrı Turhan, by Golden Prınce, out of Nadıa Comanıcı, by Silver Swan (FR) (see 2.
Sup. to v 3, p : 141)
2008 (Mar 22), b, c, NADİR by Benimşansım
Meral Özen
TATLIÇAĞ , b , 1997 , bred by Davide Franco, by Devir, out of Çağlam, by Our Guile (GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 123)
2008,early abortion, by West By West (USA)
TATTERDEMALION (GB) , b , 2003 , bred by Haras De Bourgeaville foaled in GB and imported from U.K. in 2008, ( see
GSB v : 45, p : 100 ), by Galileo (IRE), out of Bayourida (USA), by Slew Gold (USA)
2008 (Mar 21), ch, f, FOR TOUCH by Dr Fong (USA)
Zuhal Yıldırım
TAYYARECİ (IRE) , ch , 1997 , bred by London Thoroughbred and Services Ltd , by Primo Dominie (GB), out of Manhattan
Sunset (USA), by El Gran Senor (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 123)
2008 (Feb 27), b, f, BALENCIAGA by West By West (USA)
Mehmet Sabri Tuncer and Kerem Erensoy
TEARFUL (USA) , b , 2003 , bred by Cobra Farm foaled in USA and imported from U.K. in 2008, (see AM.SB Electronic ), by
Woodman (USA), out of Angel's Tearlet (CAN), by Silver Deputy (CAN)
2008 (Mar 13), b, c, QUARESMA by Royal Applause (GB)
Serdal Adalı
TEASE (USA) , b , 1991 , bred by William M. Backer, by Clever Trick (USA), out of Dainty Dotsie (USA), by Olden Times
(USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 123)
2008 (Apr 19), b, f, BUBBLY by West By West (USA)
Kemal Kurt
TEK STAR , gr , 2002 , bred by Zelkif Öcal, by Lear White (USA), out of Balca, by Cock Robin (USA) (see v : 3, p : 17)
2008 (May 15), b, f, AKSİ KIZ by Cesur İskoç (GB)
Zelkif Öcal
TEKERO (GB) , b , 1999 , bred by J. W. Ford, by Muhtarram (USA), out of Away's Halo (USA), by Sunny's Halo (USA) (see
3. Sup. to v 3, p : 123)
2008 (May 09), b, f, BERNICE by West By West (USA)
Mehmet Sabri Tuncer and Kerem Erensoy
TEKYILDIZ , b , 2002 , bred by Burhan Mehmet Bilbaşar, by Mountain Cat (USA), out of Mango, by Barbar (see v : 3, p :
122)
2008 (Mar 03), b, c, WEST KHAN by West By West (USA)
Asaf Ayhan Ekmekçibaş
TEMPO FORZANDO (GB) , b , 1999 , bred by Michael Edwards John Parsons and Parsons , by Forzando (GB), out of Upping
The Tempo (GB), by Dunbeath (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 141)
2008 (Apr 01), b, c, İRFANIM by Sri Pekan (USA)
Cemal Turan
115
Kısraklar - Broodmares
TENDER JOY , b , 1993 , bred by Aldo Baldini, by Private Tender (GB), out of Jojoba, by Eastern Star (see 3. Sup. to v 3, p :
123)
2008, barren to İrlandali (IRE)
TENDERLINE , b , 1987 , bred by Mehmet Necdet Narin, by Centroline (GB), out of Tender Bender (IRE), by Prince
Tenderfoot (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 142)
2008, barren to Top Comas
Died in 2008
TENDERLY , b , 1996 , bred by Ahmet Ziya Kutnak, by Private Tender (GB), out of Şiirden, by Simge (see 3. Sup. to v 3, p :
123)
2008 (Apr 22), b, c, KUTBEY by Strike The Gold (USA)
Ahmet Ziya Kutnak
TERKOSLU , b , 1990 , bred by Ahmet Yücel Birol, by Simge, out of Canan , by Strange Love (FR) (see 3. Sup. to v 3, p : 123)
2008 (May 15), b, c, by Alabora
Cemalettin Çeker
TESSABY (GER) , ch , 1995 , bred by A. Steigenberger, by Surumu (GER), out of Toyah (GER), by Lidhame (GB) (see 3. Sup.
to v 3, p : 123)
2008 (Mar 19), ch, f, PLAVNICK by Bosphorus Kıng
Şadi Kaan Sezen
TEXARA (FR) , b , 1996 , bred by Cernobbıo Stud Farm Srl, by High Estate (IRE), out of Tibriza (IRE), by Nishapour (FR)
(see 3. Sup. to v 3, p : 124)
2008 (Apr 08), b, c, LONTANO by Irish Shuttle (IRE)
Gökhan Savaşkurt
Died in 2008
TEXAS TEA , ch , 2003 , bred by Sadullah Teoman, by Common Grounds (GB), out of Fantasy Flyer (USA), by Lear Fan
(USA) (see v : 3, p : 61)
2008 (Apr 23), ch, f, TEXAS GIRL by Shınıng Wolf
Zeynep Tamara Kitapçı
THARA (GER) , b , 1992 , bred by The Bo Coeur Syndicate Frankreich, by Aspros (GER), out of Thea (GER), by Surumu
(GER) (see 2. Sup. to v 3, p : 143)
2008 (Mar 11), b, f, NEKOLEN by Turaç (IRE)
Sadettin Atığ
THE BUNCH , gr , 2000 , bred by Tayral Tutumlu, by Environment Friend (GB), out of Loch Quest (USA), by Lomond (USA)
(see 3. Sup. to v 3, p : 124)
2008 (Apr 02), ch, c, by West By West (USA)
Kokteyl Tel. İnternet H.Tic.Ltd.Şti.
THE ODORE , b , 1994 , bred by Ercan Ekenler, by Barnato (USA), out of Şermin, by Silver Swan (FR) (see 3. Sup. to v 3, p :
124)
2008 (Feb 10), ch, c, ROYAL RAIN by Royal Abjar (USA)
Galip Aydın Arıkan
THEAKSTON (FR) , gr , 1999 , bred by Mr John Fıtzpatrıck, by Turgeon (USA), out of Callithea (GB), by Fools Holme (USA)
(see 3. Sup. to v 3, p : 124)
2008 (Jan 25), gr, c, BINGO MORENO by Sea Hero (USA)
Nisso Benhason
THECELO (GB) , b , 1997 , bred by J. R. Mitchell, by Muhtarram (USA), out of Ritsurin (GB), by Mount Hagen (FR) (see 3.
Sup. to v 3, p : 124)
2008 (Apr 12), b, f, PROMISE ME GOLD by Sri Pekan (USA)
116
Ayşegül Kurtel
Kısraklar - Broodmares
THEODORA , b , 2003 , bred by Berrin Gedik, by West By West (USA), out of La Samba, by Villeroy I (FR) (see v : 3, p :
107)
2008, barren to Sunday Surprıse
THUMAMAH (IRE) , b , 1999 , bred by Shadwell Estate Company Limited foaled in IRE and imported from U.K. in 2008,
( see GSB v : 44, p : 85 ), by Charnwood Forest (IRE), out of Anam (GB), by Persian Bold (IRE)
2008 (Mar 04), b, f, ROSE OF THE BOSS by Tobougg (IRE)
Serdal Adalı
THUNDER BEST , ch , 1996 , bred by Mehmet Kurt, by The Best, out of Mirror (GB), by Sharpman (IRE) (see 3. Sup. to v 3,
p : 124)
2008 (Apr 10), ch, f, EZO ŞAH by Royal Abjar (USA)
Şaban Gül
THUNDER CAT , ch , 1999 , bred by Serdar Sadıkoğlu, by Thunder Bolt I, out of Mandy's Bet (USA), by Elmaamul (USA)
(see 3. Sup. to v 3, p : 124)
2008 (Apr 18), ch, f, RED LETTER DAY by Perfect Storm
Tahsin Kanpolat
THYKE , gr , 1993 , bred by Özdemir Atman, by Bustino (GB), out of Magic Vision (GB), by Shergar (IRE) (see 3. Sup. to v 3,
p : 125)
2008 (Jan 30), gr, f, CURITIBA by Malakaye (GB)
Meral Atman and Esra Atman Özyiğit
TIFFANY , b , 2002 , bred by Gökhan Kapoğlu, by Barnato (USA), out of Tenderlıne, by Centroline (GB) (see v : 3, p : 199)
2008 (Apr 04), b, c, GÖKTUĞHAN by Barbar
Gökhan Kapoğlu
TIGERLILY , ch , 2000 , bred by Serdar Sadıkoğlu, by Strike The Gold (USA), out of Mandy's Bet (USA), by Elmaamul
(USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 125)
2008 (Mar 01), b, c, SON UMUT by Mountain Cat (USA)
Fatma Dilek Gül
TIKI GIRL , b , 2003 , bred by İsmail Hadioğlu, by Bin Ajwaad (IRE), out of Fuss (USA), by Valiant Nature (USA) (see v : 3,
p : 70)
2008 (Feb 17), b, c, CİBALİ by Eagle Eyed (USA)
Celal Ataman Özden
TINA , ch , 2002 , bred by Nuri Fuat Başak, by Marlin (USA), out of Ballerina Anna (IRE), by Dance Of Life (USA) (see 3.
Sup. to v 3, p : 125)
2008 (Mar 17), b, c, BÜYÜK TAYLAN by Bin Ajwaad (IRE)
Aydın Tahincioğlu
TIROL'S CROWN (IRE) , b , 1996 , bred by Takeflash Ltd, by Tirol (IRE), out of Histoire Douce (USA), by Chief's Crown
(USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 125)
2008 (Feb 21), b, f, TATLI DİL by Unaccounted For (USA)
Ayten Günay
TITSAN (IRE) , b , 1999 , bred by Airlie Stud , by Zilzal (USA), out of No Restraint (IRE), by Habitat (USA) (see 1. Sup. to v
3, p : 176)
2008 (Mar 29), b, f, LORETTA by Bin Ajwaad (IRE)
Özen Adalı
TİRAJE , b , 1997 , bred by Yaman Zingal, by Pursuit Of Love (GB), out of Picardy (GB), by Polish Precedent (USA) (see 2.
Sup. to v 3, p : 144)
2008 (Apr 02), b, c, DEADLIST ACTION by Unaccounted For (USA)
117
Ender Aydıner
Kısraklar - Broodmares
TO BE FAMOUS (USA) , b , 1999 , bred by Daniel Teinowitz foaled in USA and imported from USA in 1999, (see AM.SB
Electronic ), by Louis Quatorze (USA), out of Crystal Lake (IRE), by Shirley Heights (GB)
2008, not covered in 2007
TOK EZGİ , b , 2002 , bred by Sadrettin R. G. Atığ, by Sea Hero (USA), out of Masarrah (GB), by Formidable (USA) (see 3.
Sup. to v 3, p : 125)
2008 (Mar 20), b, c, ÖZGÜRBEY by Free Man
Kemalettin Ezgi
TOMBİLİK , b , 2001 , bred by Ömer Faruk Girgin, by Ocean Crest (USA), out of Technotronıc, by Maradit (IRE) (see 3. Sup.
to v 3, p : 126)
2008 (Mar 11), gr, f, BIG DREAM by Dream Catcher
İsmail Kılınçal
TOMURCUK I , ch , 1991 , bred by Ragıp Kozba, by Topkapı, out of Schatzı, by Ay Tudor (see 2. Sup. to v 3, p : 144)
2008 (Mar 16), b, c, EYFEL by Medya
Ünal Kavçın
TONY'S RIDGE (GB) , ch , 1994 , bred by P. J. and Mrs Sands, by Indian Ridge (IRE), out of Polly's Pear (USA), by Sassafras
(FR) (see 3. Sup. to v 3, p : 126)
2008 (Apr 15), b, f, ATEŞ SU by Ajmera (GB)
Davide Franco
TOP HONOR , ch , 1996 , bred by Muammer Kitapçı, by Highest Honor (FR), out of Top Image (GB), by High Top (IRE) (see
3. Sup. to v 3, p : 126)
2008 (Apr 24), b, c, TOP WOLF by Shınıng Wolf
Kamil Levent Kitapçı
TOP MODEL , b , 2003 , bred by Fatma Serpil Ataman, by Eagle Eyed (USA), out of Topless, by Castle Rising (GB) (see v : 3,
p : 202)
2008 (Apr 05), b, c, ŞİRAN BEYİ by Unaccounted For (USA)
Cansel Ünbay
TOP ROYAL , ch , 2003 , bred by Emin Çılgın, by Royal Abjar (USA), out of Penky Henky, by Gold Guard (see v : 3, p : 153)
2008 (Mar 07), b, f, ROYAL CAT by Mountain Cat (USA)
Emin Çılgın
TOPPOLİNO , b , 2000 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Distant Relative (IRE), out of Mega Star, by Eastern Star (see v : 3, p
: 126)
2008 (May 05), ch, c, PARENO by Mutamanni (GB)
Adnan Salman
TOROS FIRTINASI , b , 1999 , bred by Yakup Demir Tokdemir, by Desert Style (IRE), out of Farnacliffe (IRE), by Taufan
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 145)
2008 (Mar 14), b, c, KING FIGHTER by Yavuz Star
Emine Direkli and Murat Direkli
Died in 2008
TOROS GIRL , gr , 2002 , bred by Fatih Sevindik and Seyhan Erkan, by Dilum (USA), out of Bıg Danger, by Ezy Koter (GB)
(see v : 3, p : 24)
2008 (Mar 22), ch, c, RAIN OF THE SON by Always A Classic (CAN)
Suna Cevheribucak
TOROS KAPLANI (GB) , b , 1999 , bred by HRH Princess Michael of Kent, by Mtoto (GB), out of North Wind (IRE), by
Lomond (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 126)
2008,c,dead, by İsmethan
118
Kısraklar - Broodmares
TOS LADY (IRE) , ch , 1999 , bred by Dr D. Crone P. Lafarge and P. Johnston , by College Chapel (GB), out of September Tide
(IRE), by Thatching (IRE) (see 3. Sup. to v 3, p : 126)
2008 (Apr 22), ch, f, HİRAN by Irish Shuttle (IRE)
Fazlı Yurdabak
TOUCH THE SKY , b , 2004 , bred by Yaman Zingal, by Turaç (IRE), out of Uçkun, by Handsome Star (IRE) (see 2. Sup. to v
3, p : 206)
2008 (Apr 21), ch, f, JİLEHAJ by Kafkas Kartalı
Bedri Balkar Balkaroğlu
TRAVERTEN , ch , 2002 , bred by Özkan İşgüden, by Mutamanni (GB), out of Samyeli, by Barbar (see 3. Sup. to v 3, p : 126)
2008 (Apr 24), b, c, by Sam Holme (IRE)
Özkan İşgüden
TREASURY KEY (USA) , b , 2000 , bred by A. Head , by A.p. Indy (USA), out of Tresoriere (AUS), by Lyphard (USA) (see
3. Sup. to v 3, p : 126)
2008 (Jan 19), b, c, ARAÇLI by Pardon (FR)
İlyas İlbey
TREXENTA (IRE) , b , 1992 , bred by Citadel Stud, by Green Desert (USA), out of Olbia (IRE), by Mill Reef (USA) (see 3.
Sup. to v 3, p : 126)
2008 (Mar 21), b, f, BİNBİR GÜZEL by Ajmera (GB)
Davide Franco
TRIANGLE (GB) , b , 1995 , bred by Fittocks Stud, by Diesis (GB), out of Triple Tipple (USA), by Raise A Cup (USA) (see 3.
Sup. to v 3, p : 127)
2008 (Mar 01), ch, f, SENA SULTAN by Mountain Cat (USA)
Fevzi Derya Beşikçi
TRIM STAR (GB) , gr , 1996 , bred by Chippenham Lodge Stud, by Terimon (GB), out of Western Star (GB), by Alcide (GB)
(see 3. Sup. to v 3, p : 127)
2008 (Feb 03), gr, c, GÜMÜŞÇAY by Manila (USA)
Fikret Ceylan
TRUST (GB) , b , 1999 , bred by Mrs Joan M. Langmead, by Mind Games (GB), out of Persona Gradita (IRE), by Shahrastani
(USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 127)
2008 (Apr 01), b, f, EL SALLA by Unaccounted For (USA)
Fatine Özsoy
TRUTHFUL (GB) , b , 1991 , bred by Pearl Lawson Johnston, by Shareef Dancer (USA), out of Integrity (GB), by Reform
(GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 146)
2008 (Mar 14), ch, f, SUPER ONE by Royal Abjar (USA)
Mehmet Kurt
TSHING SHATO , gr , 1998 , bred by Şemsettin Hoşgör, by Cock Robin (USA), out of Çağlarca, by Royal Shiraz (GB) (see 2.
Sup. to v 3, p : 146)
2008 (Apr 05), gr, f, İNCELER HATUN by İsmethan
Celal İnceler
TUGANA , ch , 1997 , bred by Ahmet Kavran, by Bankocu, out of Lady Bırd II, by Villeroy I (FR) (see 3. Sup. to v 3, p : 127)
2008 (Mar 28), ch, f, DRIWER by Felek I
Beyhan Kibar
TULAMEEN (UAE) , b , 2004 , bred by Darley foaled in UAE and imported from U.K. in 2008, ( see UAE v : 8 ), by King's
Best (USA), out of City Of Gold (IRE), by Sadler's Wells (USA)
2008 (Apr 10), ch, f, by Barathea (IRE)
Serdal Adalı
119
Kısraklar - Broodmares
TUNA HANIM , b , 1999 , bred by Mahmut Muhammet Tunalı, by Raşomon, out of Derya II, by Çakabey I (see 3. Sup. to v 3,
p : 127)
2008 (Apr 20), b, c, KEJO AĞA by Tender Dad (GB)
Hidayet Şahin
TURALA , b , 2002 , bred by H. Turgut Alakuş, by Marlin (USA), out of Güncan, by Lockton (GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 127)
2008, barren to Ortak (IRE)
TUSSEY , b , 2000 , bred by Yakup Demir Tokdemir, by Private Tender (GB), out of Birdhill (IRE), by Petorius (IRE) (see 2.
Sup. to v 3, p : 147)
2008 (Mar 20), b, c, THE DIAMOND by Ultramar
Murat İpek
TÜRKMENHATUN , b , 1994 , bred by Servet Erbaşı, by George Thomas, out of Tormenta, by Karayel (see 2. Sup. to v 3, p :
147)
2008 (Feb 26), b, c, GAZİ ÇEÇEN by West By West (USA)
Servet Erbaşı
TWIST OF FAITH , ch , 1995 , bred by Aydoğan San, by Knight Line Dancer (IRE), out of Miss Hyde (USA), by Procida
(USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 128)
2008 (Feb 02), b, c, ZEN MASTER by Eagle Eyed (USA)
Mustafa Selçuk San
TWISTER (IRE) , b , 1995 , bred by Ron Con Ltd , by Royal Academy (USA), out of Miranisa (IRE), by Habitat (USA) (see 2.
Sup. to v 3, p : 147)
2008 (Mar 19), b, f, BIG GIRL by Always A Classic (CAN)
Fuat Topçu
TWO WON TWO (IRE) , b , 1996 , bred by A. J. Poulton (Epping) Ltd, by Perugino (USA), out of Ride Bold (USA), by J O
Tobin (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 147)
2008 (Mar 25), b, c, ŞAHZAMAN by Unaccounted For (USA)
Ahmet Yücel Birol
TYPEE , ch , 1996 , bred by Karamko Tic. A. Ş., by Ohio Dancer (FR), out of Çilenti, by Çukurova (see 2. Sup. to v 3, p : 147)
2008 (Mar 22), ch, f, by Unaccounted For (USA)
Ayhan Giray
TYRANNO REX (IRE) , b , 1997 , bred by Ralph and Helen O'Brien, by Rainbows For Life (CAN), out of Astral Fields (FR),
by Northfields (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 128)
2008 (Jan 31), b, c, ZENDA by West By West (USA)
Ahmet Özkaya and Cesur Sağlamoğlu
UÇANKILIÇ , ch , 2003 , bred by Ali Kılıç, by Red Bishop (USA), out of Betsy, by Lockton (GB) (see v : 3, p : 23)
2008 (Apr 08), b, c, UÇAN SAVAŞÇI by Akabey (IRE)
Ali Kılıç
UÇANKIZ , ch , 1995 , bred by Hikmet Tevfik Ataman, by Play Boy I, out of Nurtanem, by Saintly Song (GB) (see 1. Sup. to v
3, p : 180)
2008,c,dead, by Karahübür (IRE)
UĞUR HATUN , b , 1995 , bred by Ali Celalettin Alkan, by Uğurtay, out of Circassia (USA), by Shecky Greene (USA) (see 2.
Sup. to v 3, p : 148)
2008 (Mar 17), b, c, SALİH AĞA by Sea Hero (USA)
Turgut Ramazan Özbek
120
Kısraklar - Broodmares
ULİBKA , ch , 2000 , bred by Vural Çakım, by Johny Guıtar, out of Voleano, by My Volga Boatman (USA) (see 3. Sup. to v 3,
p : 128)
2008 (Mar 10), ch, f, DERİNİM by Eagle Eyed (USA)
İdil Atakol
ULYA , b , 1997 , bred by Yaman Zingal, by Pennine Walk (IRE), out of Muhit (USA), by El Gran Senor (USA) (see 3. Sup. to
v 3, p : 128)
2008 (Mar 15), b, f, by Grand Ekinoks
Yaman Zingal
UNDERCOVER SOLDIER (USA) , b , 2002 , bred by John Franks, by Lost Soldier (USA), out of Secret Sabre (USA), by
Secret Slew (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 128)
2008 (Feb 21), ch, c, WILD CHILD by Strike The Gold (USA)
Mozaik Şarapçılık Tr. Hy. San.Tic.Ltd.Şti
UNI BABY (IRE) , b , 1998 , bred by Austin Curran foaled in IRE and imported from U.K. in 1998, ( see GSB v : 44, p : 618 ),
by Flying Spur (AUS), out of Dame Rose (IRE), by Machiavellian (USA)
2008 (Mar 31), ch, c, SPEEDY TURC by Mountain Cat (USA)
Mehmet Ziya Adalar
UNIQUE STONE (USA) , ch , 1999 , bred by Jim Robinson Pam Robinson, by Hennessy (USA), out of Sealedwithakriss (USA),
by Kris S. (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 128)
2008 (Apr 23), b, c, QUICKLY by West By West (USA)
Salih Şenocaklı
UVA , ch , 1998 , bred by Mehmet Kurt, by The Best, out of Lady Of The Sea (IRE), by Mill Reef (USA) (see 1. Sup. to v 3, p :
181)
2008 (Apr 09), b, c, DARK CITY by One Cool Cat (USA)
Mehmet Kurt
UZAKAKRABA (GB) , b , 1997 , bred by A.H.Warren (Coombe Farm) and Ltd , by Distant Relative (IRE), out of Lady St
Lawrence (USA), by Bering (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 181)
2008 (Mar 19), ch, c, FORTUNATO BOY by Unaccounted For (USA)
Hakan Sabri Özcan
UZUNYAYLA GÜZELİ , ch , 1999 , bred by Ertuğrul Toğan, by Eastern Star, out of Deborah, by Kılıçaslan (see 3. Sup. to v 3,
p : 128)
2008 (Mar 10), ch, c, MY GOLDEN STAR by Ultramar
Doğan Yılmaz
ÜÇEŞ FIRTINASI , ch , 2002 , bred by İffet Us, by Mıchael Jackson, out of Ahum, by Doktor Seferof (GB) (see 3. Sup. to v 3,
p : 128)
2008,c,dead, by Erdembey (GB)
ÜLKÜ HOCA , b , 2002 , bred by Ömer Faruk Girgin, by Bijou D'inde (GB), out of Beverly, by Eastern Star (see v : 3, p : 24)
2008,dead foal(twin), by Başkaya
VAGUE ALARME (IRE) , b , 1998 , bred by Chadra Astusias, by Anabaa (USA), out of Wavy Reef (IRE), by Kris (GB) (see
3. Sup. to v 3, p : 129)
2008 (May 11), b, f, LULAY by Strike The Gold (USA)
Faruk Molu
VALERIE (GB) , b , 2003 , bred by Exors Of The Late Gerald W. Leigh foaled in GB and imported from U.K. in 2008, ( see
GSB v : 45, p : 524 ), by Sadler's Wells (USA), out of Horatia (IRE), by Machiavellian (USA)
2008 (Jan 18), b, f, KEEP TIME by Dansili (GB)
Mehmet Kurt
121
Kısraklar - Broodmares
VALİN , ch , 2000 , bred by Sadettin Atığ, by Millkom (GB), out of Delray Jet (USA), by Northjet (IRE) (see 3. Sup. to v 3, p :
129)
2008 (Apr 12), b, f, BATRAK by Sri Pekan (USA)
Atalay Sarmış
VALLERIA (GB) , b , 1996 , bred by Sheikh Mohammed Bin Rashid al Maktoum, by Sadler's Wells (USA), out of Valdara
(GB), by Darshaan (GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 129)
2008 (Mar 20), b, f, SADLERIA by Asakir (GB)
Hami Yavaş
VALOUR , b , 1991 , bred by Ahmet Yücel Birol, by Simge, out of Nur I, by Vidar (see 3. Sup. to v 3, p : 129)
2008 (Feb 03), b, f, HERCAİ MENEKŞE by Marlin (USA)
Hikmet Işıl Birol Koç
VANA VANA , b , 1995 , bred by Sadettin Atığ, by Royal Bequest (CAN), out of On The Loose (GB), by Auction Ring (USA)
(see 1. Sup. to v 3, p : 182)
2008 (Apr 29), b, f, MARPETLİ by Strike The Gold (USA)
Alsem Charles Roidi and Sema Roidi
VANDRERE , b , 2003 , bred by Kemal Kurt, by Always A Classic (CAN), out of Tease (USA), by Clever Trick (USA) (see v :
3, p : 198)
2008 (Feb 26), ch, f, EASTERN OF ANGEL by Eagle Eyed (USA)
Kemal Kurt
VANY'S APPROVAL (USA) , ch , 1993 , bred by Harry T. Mangurian Jr., by With Approval (CAN), out of Vany (USA), by
Lord Vancouver (CAN) (see 3. Sup. to v 3, p : 129)
2008 (Feb 14), b, f, ZAHARA by Bin Ajwaad (IRE)
Alsem Charles Roidi and Sema Roidi
VARYKINO (GB) , b , 1995 , bred by G. W. Mills and Sons, by Soviet Star (USA), out of Wantage Park (GB), by Pas De Seul
(GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 129)
2008 (Apr 14), ch, c, LOMBARDO by Strike The Gold (USA)
Abdullah Akalın
VAYA CON DIOS , b , 1996 , bred by Atilla Özsoy, by Lockton (GB), out of Locath (GB), by Lochnager (GB) (see 3. Sup. to v
3, p : 129)
2008 (Apr 05), ch, c, PURE BLOOD by Always A Classic (CAN)
Göksel Ünbay
VEFRA , b , 1994 , bred by Halim Celaloğlu, by Paco, out of Kaderşah, by Maşallah I (see 2. Sup. to v 3, p : 150)
2008 (Mar 17), b, f, BLACK DREAM by Velociraptor (GB)
Mehmet Ferudun Ünal
VELOCE , ch , 2002 , bred by Süleyman Selman Taşbek, by Royal Abjar (USA), out of Just On The Market (IRE), by Shalford
(IRE) (see 3. Sup. to v 3, p : 129)
2008 (Apr 02), b, f, SHE HERO by Rakan (USA)
Süleyman Selman Taşbek
VELVET GLOVE , b , 1997 , bred by Şerafettin Gedik, by Galetto (FR), out of Velvet Queen (FR), by Roi Dagobert (FR) (see
3. Sup. to v 3, p : 130)
2008,early abortion, by Eagle Eyed (USA)
VELVET GREEN , ch , 2004 , bred by Berrin Gedik, by Green Gönen, out of Velvet Glove, by Galetto (FR) (see 1. Sup. to v 3,
p : 183)
2008 (Apr 06), b, f, VELVET BABY by Bin Ajwaad (IRE)
Berrin Gedik
122
Kısraklar - Broodmares
VENEZIA , ch , 1998 , bred by Davide Franco, by Bering (GB), out of Besotted (GB), by Shirley Heights (GB) (see 3. Sup. to v
3, p : 130)
2008 (Mar 28), ch, f, LUXENIA by Luxor
Adem Gözoğlu
VENÜSKIZI , b , 2000 , bred by Adil Mert Kaya, by Wolf (CHI), out of Bensu, by Damister (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 130)
2008 (Feb 08), ch, c, VALLEGRANDE by Bosporus (IRE)
Adil Mert Kaya
VERDE , b , 1997 , bred by Karamko Tic. A. Ş., by Ohio Dancer (FR), out of Şiir I, by Saintly Song (GB) (see 3. Sup. to v 3, p :
130)
2008, barren to Scream To Scream (IRE)
VERE'S LOVE , ch , 2000 , bred by Şerafettin Gedik, by Galetto (FR), out of Hurem Sultan (FR), by Baby Turk (IRE) (see 3.
Sup. to v 3, p : 130)
2008 (Mar 12), b, c, IMPOSSIBLE HARD by Velociraptor (GB)
Serdar Kemal Özçolak
VERY LUCKY , gr , 1997 , bred by Ogün Soysal, by My Volga Boatman (USA), out of Sanerge, by Strange Love (FR) (see 3.
Sup. to v 3, p : 130)
2008, barren to Scream To Scream (IRE)
VETTORI CALL (GB) , ch , 2000 , bred by C. J. R. Trotter, by Vettori (IRE), out of Early Call (GB), by Kind Of Hush (GB)
(see 3. Sup. to v 3, p : 130)
2008 (Apr 01), ch, f, BEYOND CLOUDES by Eagle Eyed (USA)
Ömer Yüngül
VICTORIA BLUE (GB) , ch , 1993 , bred by Darley Stud Management Co., by Old Vic (GB), out of Itsamaza (USA), by Limit
To Reason (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 130)
2008 (Jun 04), ch, c, BABA KARTAL by Royal Abjar (USA)
Fatine Özsoy
Died in 2008
VICTORY DEMO (IRE) , b , 1999 , bred by David Fitzgerald, by Danehill Dancer (IRE), out of Fairy Lore (IRE), by Fairy
King (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 130)
2008 (Jan 18), b, f, VICTORY IS MINE by Sri Pekan (USA)
Ahmet Kılıçcıoğlu and Kemal Savaş Mucur
VIOLA , b , 2003 , bred by Levent Sarıkaya, by Sri Pekan (USA), out of Visal (USA), by Prospect Bay (USA) (see 3. Sup. to v
3, p : 131)
2008, barren to Scream To Scream (IRE)
VIOLENT GIRL , b , 1990 , bred by Yaman Zingal, by Aristocrat (GB), out of Fleur, by Nurcivan (see 2. Sup. to v 3, p : 151)
2008 (Mar 01), ch, f, YELLOW ANGEL by Keyif
Düçem Yegane Ekinci
VISAL (USA) , b , 1998 , bred by Levent Sarıkaya, by Prospect Bay (USA), out of Margaux Dufont (USA), by His Majesty
(USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 131)
2008 (Feb 14), b, c, ELANO by Turaç (IRE)
Levent Sarıkaya
VIVA SKEEANNO (USA) , ch , 1995 , bred by T. Baxter , by Peteski (CAN), out of Cindazanno (USA), by Alleged (USA)
(see 3. Sup. to v 3, p : 131)
2008 (Apr 07), b, c, KEMİK KIRAN by Sea Hero (USA)
Ömer Halim Aydın
123
Kısraklar - Broodmares
VIVIANA , b , 1995 , bred by Şerafettin Gedik, by My Volga Boatman (USA), out of Vıva Vılla, by Villeroy I (FR) (see 3. Sup.
to v 3, p : 131)
2008 (Mar 24), ch, f, PRINCESS VIVI by Royal Abjar (USA)
Şerafettin Gedik
VİTVİT , b , 1994 , bred by Selma Görgün, by Believe Me (FR), out of Mamilot, by Cartegena (see 1. Sup. to v 3, p : 185)
2008 (May 25), b, c, ŞANLI by Castello (IRE)
İbrahim Halil Şimşek
VİVİ , b , 1995 , bred by A. Özbelge, by Bachelor Party (IRE), out of Şahnaz, by Orak (see 3. Sup. to v 3, p : 131)
2008 (Feb 19), b, f, GİZEMLİ ŞİİR by Sea Hero (USA)
Nurettin Bozkurt
VİYANALI , b , 1995 , bred by Sedat Özcan, by Cossack Guard (USA), out of Viennese Waltz (GB), by High Top (IRE) (see 3.
Sup. to v 3, p : 131)
2008 (Jan 10), b, c, LAST VALSE by Mohan
Nevzat Seyok
VOGUE , b , 2000 , bred by Yaman Zingal, by Doyoun (IRE), out of Picardy (GB), by Polish Precedent (USA) (see 3. Sup. to v
3, p : 131)
2008 (Feb 02), b, c, BARIŞAĞA by Mountain Cat (USA)
Yaman Zingal
VOLDA RIVER , ch , 2003 , bred by Nevzat Seyok, by Mujtahid (USA), out of Wanganui River (GB), by Unfuwain (USA)
(see v : 3, p : 213)
2008 (Mar 26), b, c, TAPKAN by Red Bishop (USA)
Nevzat Seyok
VOLGA DANCER , b , 1998 , bred by Bekir Sıtkı Erkut, by My Volga Boatman (USA), out of Lara ı, by Eastern Star (see 3.
Sup. to v 3, p : 131)
2008 (Feb 23), ch, f, ÇILGIN ÇEVİK by Sea Hero (USA)
Jale Atanç
VOLÜPTAS (IRE) , gr , 1999 , bred by Loualin Bloodstock, by Turtle Island (IRE), out of Cheese Soup (USA), by Spectacular
Bid (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 132)
2008 (May 01), gr, f, EVIDENCE by Manila (USA)
Zekeriya Ahsen Kurum
VULCANELLA (FR) , ch , 1990 , bred by Wattine Michel &Fils, by Sicyos (USA), out of Vigorine (FR), by Shakapour (IRE)
(see 3. Sup. to v 3, p : 132)
2008 (Apr 07), ch, c, SCORPIO STAR by Kavranhan
Sabahattin Reha Şen
WAGRAM (IRE) , ch , 1995 , bred by Dayton Ltd., by Nashwan (USA), out of Walensee (IRE), by Troy (GB) (see 3. Sup. to v
3, p : 132)
2008 (Apr 14), b, f, TATOU by Ocean Crest (USA)
Kamil Bolcan
WANGANUI RIVER (GB) , b , 1997 , bred by Sarl Elevage du Haras de Bourgeauville, by Unfuwain (USA), out of Wicked
Folly (IRE), by Exhibitioner (IRE) (see 3. Sup. to v 3, p : 132)
2008 (Mar 16), b, f, RIVER QUEEN by Royal Abjar (USA)
Nevzat Seyok
WELL PROUD (IRE) , b , 1993 , bred by Barronstown Bloodstock Ltd, by Sadler's Wells (USA), out of Proud Pattie (USA), by
Noble Commander (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 132)
2008 (Feb 07), b, f, CARLETTA by Royal Abjar (USA)
Osman Tunçay Atakol
124
Kısraklar - Broodmares
WELLDONE , ch , 1992 , bred by Yücel Birol, by Lockton (GB), out of Tight Box (IRE), by Bustino (GB) (see 3. Sup. to v 3, p
: 132)
2008 (May 12), ch, c, DİPLOMAT by Royal Abjar (USA)
Aysel Birol
WELSH GLORY (FR) , b , 1993 , bred by Mr Werner Wolf, by Le Glorieux (GB), out of Welsh Game (IRE), by Pall Mall
(GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 132)
2008 (Jan 24), b, c, MONELLO by Strike The Gold (USA)
Francesco Sponza
WEST GUN (USA) , ch , 1990 , bred by Crystal Springs Farm, by Gone West (USA), out of Camarado (USA), by Arts And
Letters (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 132)
2008 (Apr 13), b, f, SECRET NAME by Grand Ekinoks
Yasin Kadri Ekinci
WESTERNIZE (USA) , b , 2000 , bred by B. Wayne Hughes, by Gone West (USA), out of Palme D'or (IRE), by Sadler's Wells
(USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 133)
2008 (Feb 18), b, c, WESTERN COWBOY by Sri Pekan (USA)
Yıldırım Gelgin
WHATS UP , b , 2001 , bred by Hasan Saydam, by Doyoun (IRE), out of Afrodit, by Vidar (see 3. Sup. to v 3, p : 133)
2008 (Feb 06), b, f, FOR WHAT by Unaccounted For (USA)
Şükrü Erdem
WHIPPOORWILL (USA) , b , 1997 , bred by Arthur B. Hancock III, by Cox's Ridge (USA), out of Lyrebird (USA), by Storm
Bird (CAN) (see 2. Sup. to v 3, p : 154)
2008 (Apr 30), b, f, PAMİR by Royal Abjar (USA)
Soner Sökmen
WHITBY ABBEY (GB) , b , 2003 , bred by Cliveden Stud Ltd foaled in GB and imported from U.K. in 2008, ( see GSB v : 45,
p : 1077 ), by Inchinor (GB), out of Select Sale (GB), by Auction Ring (USA)
2008 (Mar 24), b, c, BISTRA VODA by High Chaparral (IRE)
Nişan Arek Kuyumciyan
WHITE'S DAUGHTER , ch , 2000 , bred by Oya Beyazlar, by Barnato (USA), out of Narçiçeği I, by Lockton (GB) (see 1.
Sup. to v 3, p : 187)
2008 (May 15), b, c, KASIRGA KADİR by Shining Steel (GB)
Ramazan Toprak
WHITE OAK , gr , 1998 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Sun Music (IRE), out of Cihanyandı Lütfiye, by Kılıçaslan (see 3.
Sup. to v 3, p : 133)
2008 (Mar 09), b, c, ŞEYHAN BEYİ by Hand To Hand (IRE)
Murat Altunkılıç
WHITEFOOT (GB) , b , 1997 , bred by J.R. Furlong foaled in GB and imported from U.K. in 2008, ( see GSB v : 44, p : 1303
), by Be My Chief (USA), out of Kelimutu (GB), by Top Ville (IRE)
2008 (May 04), b, f, AMAIZING by Rakti (GB)
Murat Kadaifçioğlu
WHO'S THAT GIRL , b , 1999 , bred by Kadir Noyan Birol, by Gene Kelly (IRE), out of Round Trip (IRE), by Auction Ring
(USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 187)
2008 (Apr 28), b, c, EYMEN BEY by Ocean Crest (USA)
İbrahim Deringürler
WILD FIRE , ch , 2001 , bred by Tarık Aydın, by Mujtahid (USA), out of Celerity, by Rakan (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 133)
2008 (Apr 24), b, c, GASPAR by Sri Pekan (USA)
Tarık Aydın
125
Kısraklar - Broodmares
WIND SPRING , b , 2002 , bred by Hayrettin Karamazı, by West By West (USA), out of Kwaanis (GB), by Lead On Time
(USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 133)
2008, barren to Sivrihisarlı
WINDY REF (IRE) , ch , 1999 , bred by Gerry Flannery, by Forest Wind (USA), out of Rachcara (IRE), by Kefaah (USA) (see
3. Sup. to v 3, p : 133)
2008,slipped foal, by Avangard (IRE)
WINTER LOVE , ch , 1998 , bred by Sadettin Atığ, by Royal Bequest (CAN), out of Bonny , by Al Murtajaz (USA) (see 3.
Sup. to v 3, p : 133)
2008 (May 25), ch, c, by Fit To Survive (USA)
Savaş Aydoğdi
Died in 2008
WINTER WIND , ch , 1996 , bred by İhsan Atlı, by Opus Magnum (USA), out of Whıl Wınd, by Eastern Star (see 2. Sup. to v
3, p : 154)
2008 (Mar 14), b, f, by Uagadugu
İhsan Atlı
WYOMING , ch , 1999 , bred by Umur Arun and Sedat Şentürk and Sebahattin Sözeri, by Mujtahid (USA), out of Hanımtay, by
Centroline (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 154)
2008 (Apr 12), ch, c, MILES by Shrewd Idea (GB)
Kadir Selvitopu
XENA , b , 2002 , bred by Ahmet Haşim Ağar, by West By West (USA), out of Shatush, by Villeroy I (FR) (see v : 3, p : 180)
2008 (Mar 02), b, f, DANCING QUEEN by Tarzan
Ahmet Haşim Ağar
YAĞIZCAN , ch , 1992 , bred by Ahmet Yücel Birol, by Majestic Endeavour (CAN), out of Nur I, by Vidar (see 3. Sup. to v 3,
p : 134)
2008 (Jan 27), b, f, VERY IMPORTED by Marlin (USA)
Ahmet Yücel Birol
YAĞMURDAMLASI , b , 1997 , bred by Erçin Kayar, by Barbar, out of London, by Lockton (GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 134)
2008 (Mar 18), ch, f, MASTER ROCK by Marlin (USA)
Ergin Kayar
YAKARIM BİLİRSİN , b , 1994 , bred by E. Nedim Kurç, by Barbar, out of Skinny Dipper (IRE), by Gay Fandango (USA)
(see 3. Sup. to v 3, p : 134)
2008 (Apr 24), b, f, LADY TÜLİN by Sea Hero (USA)
Nevzat Yalçınsu
YALANCI SONBAHAR , b , 2002 , bred by Sadrettin R. G. Atığ, by Shining Steel (GB), out of Cındy Crawford, by
Reprimand (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 155)
2008 (Apr 13), b, f, PİRYOLİ BOZO by Van Damme (IRE)
Sadrettin R. G. Atığ
YALÇINSU (IRE) , ch , 1999 , bred by Peter Magnier, by College Chapel (GB), out of Hyannis (FR), by Esprit Du Nord (USA)
(see 2. Sup. to v 3, p : 155)
2008 (Feb 23), b, c, SUVERDİ by Sea Hero (USA)
Nevzat Yalçınsu
YALVAÇLIM (HUN) , ch , 2000 , bred by Babolna Rt., Stud-Farm and Kerteskö, Hungary, by Try Star (GB), out of Belle Rose
(HUN), by Arena (HUN) (see 3. Sup. to v 3, p : 134)
2008 (Feb 03), b, f, SPINSTER by West By West (USA)
Necati Bozkurt
126
Kısraklar - Broodmares
YAMİS , gr , 2001 , bred by Behçet Homurlu, by Distant Relative (IRE), out of Toy, by Columnist (GB) (see 3. Sup. to v 3, p :
134)
2008 (Mar 29), b, c, ALWAYS PRESIDENT by Always A Classic (CAN)
Onur Homurlu
YAPRAK , ch , 2002 , bred by Nuri Fuat Başak, by Always A Classic (CAN), out of Gözde III, by Memduhbey I (see v : 3, p :
78)
2008 (Jan 28), ch, c, TORUNUM EFE by Strike The Gold (USA)
Halim Altınayar
YARENKIZ , b , 1998 , bred by Neşet Kahraman Erturgut, by Sun Music (IRE), out of Bakuy, by Make Strides (USA) (see 2.
Sup. to v 3, p : 155)
2008 (May 13), b, c, AYDIN AGA by West By West (USA)
Hasan Kahraman Erturgut
YASKO (IRE) , b , 1999 , bred by Mrs K. Brady, by Danehill Dancer (IRE), out of Inesse (GB), by Simply Great (FR) (see 3.
Sup. to v 3, p : 134)
2008 (Feb 25), b, f, DRY LOVE by Royal Abjar (USA)
Ferhat Oktay
YEARN (IRE) , b , 1997 , bred by Sheikh Mohammed Bin Rashid al Maktoum, by In The Wings (GB), out of I Want To Be
(USA), by Roberto (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 135)
2008 (Apr 28), b, f, SPONTANE by Common Grounds (GB)
Kemal Kurt
YEKAYEK (GB) , b , 2000 , bred by Pearce Bloodstock foaled in GB and imported from U.K. in 2000, ( see GSB v : 44 ), by
Slip Anchor (GB), out of Enchanted Guest (IRE), by Be My Guest (USA)
2008 (Feb 08), b, c, TAKE THE LEAD by Sri Pekan (USA)
Nilay Karadağ
YENİCE (USA) , b , 1998 , bred by Stronach Stables, by Dynaformer (USA), out of Red Ice (USA), by Icecapade (USA) (see 3.
Sup. to v 3, p : 135)
2008 (May 03), b, f, ULTRAMARINE by Ultramar
G. Eliyeşil and Fatma Ş. Eliyeşil Karameh
YENİSU , b , 1994 , bred by Rasim Başgül, by Eastern Star, out of Try Gloria (GB), by Try My Best (USA) (see 2. Sup. to v 3,
p : 156)
2008 (Feb 01), b, c, STRELLA by Fasht Eldebl (GB)
Çiçek Yılmaz
YEŞİLYURTLUM , ch , 2000 , bred by Ali Sülün, by River Special (USA), out of Hür Azer, by Bachelor Party (IRE) (see v : 3,
p : 89)
2008 (May 03), b, c, FIRATHAN by Bullmarket
Recep Özmen
YILDIRIMIŞIK , b , 1997 , bred by Mustafa Cesurlar, by Private Tender (GB), out of North Wınd, by Night Shift (USA) (see
3. Sup. to v 3, p : 135)
2008 (Mar 20), b, c, TEKBEY by Eagle Eyed (USA)
Mustafa Selçuk San
YÖRÜK KIZI , b , 1993 , bred by Mustafa Kaya Erkkul, by Barbar, out of Drazinnda (FR), by Top Ville (IRE) (see 2. Sup. to v
3, p : 156)
2008 (Mar 04), b, f, LADIES FIRST by Unaccounted For (USA)
Yaman Zingal
YÖRÜKHANIM (GB) , ch , 1997 , bred by Miss K. Rausing, by Alwuhush (USA), out of Cue The Groom (USA), by Blushing
Groom (FR) (see 1. Sup. to v 3, p : 190)
2008 (Mar 08), ch, c, ATLANTIC STORM by Strike The Gold (USA)
127
Şemsi Ağırtaş
Kısraklar - Broodmares
YTUCKY , b , 1994 , bred by N. Cüneyt Maaç, by Eastern Star, out of Sürpriz I, by Jaazeiro (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 156)
2008 (Apr 23), b, f, by Centaur (GB)
İbrahim Arıkan
YUNDALAN , b , 2003 , bred by Ruhi Yaman, by River Special (USA), out of Rozamente, by Palace Pageant (USA) (see v : 3,
p : 168)
2008,f,dead, by Fantastic Fellow (USA)
ZAFİR , b , 1997 , bred by Halim Celaloğlu, by Paco, out of Kaderşah, by Maşallah I (see 3. Sup. to v 3, p : 135)
2008,slipped foal, by Fasht Eldebl (GB)
ZAHİDEM , b , 2003 , bred by Turgut Misir, by Cartekıtt, out of Hatıra I, by Toraman (see v : 3, p : 84)
2008 (Mar 13), b, c, MURAT KAAN by Yavuz Star
Murat Gençer
ZAMBAK (IRE) , b , 1998 , bred by C. and R. O'rien, by Eagle Eyed (USA), out of New Sensetive (GB), by Wattlefield (IRE)
(see 3. Sup. to v 3, p : 135)
2008 (Mar 16), b, c, LAST DRAGON by West By West (USA)
Nedim Akagündüz
ZARİFE , b , 2000 , bred by Ayşe Sağman, by Doyoun (IRE), out of Exeptıon, by Lockton (GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 135)
2008 (Mar 07), b, f, FERİHA SULTAN by Key Prado (USA)
Selen Tamer
ZATONICA (IRE) , b , 1999 , bred by Norelands Bloodstock, by Zafonic (USA), out of Shahaada (USA), by Private Account
(USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 135)
2008 (Feb 05), b, c, ZARARSIZ by Pardon (FR)
İlyas İlbey
ZAZEL , b , 1999 , bred by İsmail Hadioğlu, by Holding Society (GB), out of Begham Bay (GB), by Bay Express (IRE) (see 3.
Sup. to v 3, p : 135)
2008 (Feb 11), ch, f, LORELIE by Avangard (IRE)
İsmail Hadioğlu
Died in 2008
ZEHVA , b , 2000 , bred by Süleyman Aslan, by Sarisaka (GB), out of Nina Matter, by Laughing Matter (USA) (see 2. Sup. to v
3, p : 157)
2008 (Apr 01), b, f, SİLİVRİ RÜZGARI by Centaur (GB)
Levent Güneş
ZEMHERİ , b , 1993 , bred by İlyas Çokay, by Efisio (GB), out of Aquarian Star (GB), by Cavo Doro (IRE) (see 2. Sup. to v 3,
p : 157)
2008 (May 19), b, f, by Fasht Eldebl (GB)
Çiçek Yılmaz
ZEYNOM (IRE) , b , 1996 , bred by Gestut Romerhof, by Bluebird (USA), out of Afeefa (GB), by Lyphard (USA) (see 3. Sup.
to v 3, p : 136)
2008 (Mar 21), b, f, HEAT BLAST by Strike The Gold (USA)
Gürhan Şevket Özbelge and Ersan Özbelge
ZIHUATANEJO (GB) , b , 1995 , bred by Lizzards Farm foaled in GB and imported from U.K. in 2005, ( see GSB v : 43, p :
1980 ), by Efisio (GB), out of Rare Roberta (USA), by Roberto (USA)
2008 (Apr 24), b, f, İDİLGA by Bijou D'inde (GB)
Erhan Özkan
128
Kısraklar - Broodmares
ZIP (GB) , b , 1995 , bred by Lord Rothschild, by Persian Bold (IRE), out of Lady Zi (IRE), by Manado (IRE) (see 3. Sup. to v
3, p : 136)
2008 (Feb 07), b, f, TESELLİ by Irish Shuttle (IRE)
Abdullah Raif Özet
ZIRZOP , ch , 1992 , bred by Ali Nur Kutnak, by Uğurtay, out of Vıtalgo, by Calaboose (GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 136)
2008 (Mar 23), ch, c, by Kaneko
Ahmet Ziya Kutnak
ZIŞAN (IRE) , b , 1997 , bred by Clare Dore Ltd, by Alzao (USA), out of Starinka (GB), by Risen Star (USA) (see 3. Sup. to v
3, p : 136)
2008 (Feb 20), ch, c, KALANTA by Key Prado (USA)
Mücahit Demirkan
ZİN , ch , 1993 , bred by Ömer Ural, by Bachelor Party (IRE), out of Ginza, by Arslan (see 2. Sup. to v 3, p : 157)
2008 (May 01), ch, c, SANCAR by Cannon
Mehmet Cihat Gürüz
ZONPA (IRE) , b , 2001 , bred by Salih Mennan Akdoğan foaled in IRE and imported from U.K. in 2001, ( see GSB v : 45 ),
by Turtle Island (IRE), out of Superflash (GB), by Superlative (IRE)
2008 (Mar 10), b, f, LADY ZONPA by Mountain Cat (USA)
Derviş Meral
ZÜMRÜTKIZ , b , 1987 , bred by Selahattin Yılmaz, by Eastern Star, out of Mürvet, by Akkor (see 3. Sup. to v 3, p : 136)
2008 (Jan 28), b, f, ZÜMRÜT GÖZ by Eagle Eyed (USA)
Hasan Can Köseoğlu
ZYGOSIS (GB) , ch , 1999 , bred by Ewar Stud Farms, by Wolfhound (USA), out of Lady Kate (USA), by Trempolino (USA)
(see 3. Sup. to v 3, p : 136)
2008 (May 27), ch, c, by Sea Hero (USA)
Jale Atanç
129
TÜRKİYE’DE TAYLARI
BULUNAN YURT İÇİNDEKİ
AYGIRLARIN LİSTESİ
ALPHABETIC LIST OF TURKISH BASED
STALLIONS
Türkiye’de Tayları Bulunan Aygırların Alfabetik Listesi
Alphabetic List of Turkish Based Stallions
ABDULÇAKAR (IRE) , b , 1999 , bred by Knocktoran Stud foaled in IRE and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v : 44, p :
170 ), by Be My Guest (USA), out of Avantage Service (IRE), by Exactly Sharp (USA)
ABREK , gr , 1990 , bred by Ahmet Cemal Kura, by My Volga Boatman (USA), out of Sağdune, by Sky Rocket (USA) (See v:1,
p:106)
AJMERA (GB) , b , 1997 , bred by Cheveley Park Stud Ltd foaled in GB and imported from U.K. in 1997, ( see GSB v : 44, p :
2645 ), by Zafonic (USA), out of Sweet Slew (USA), by Seattle Slew (USA)
AKABEY (IRE) , b , 1996 , bred by Norelands Bloodstock foaled in IRE and imported from U.K. in 1996, ( see GSB v : 43, p :
2541 ), by Scenic (IRE), out of Trinida (IRE), by Jaazeiro (USA)
AL'S THEATRE (USA) , gr , 1998 , bred by Fred Seitz foaled in USA and imported from USA in 1998, (see AM.SB Electronic ),
by Theatrical (IRE), out of Al's Charm (USA), by Al Hattab (USA)
ALABORA , ch , 2003 , bred by Tuğçe Çeker, by Royal Abjar (USA), out of Sine, by Oğuzhan II (See v:3, p:185)
ALDERADO , ch , 2000 , bred by Davide Franco, by Common Grounds (GB), out of Gelinim, by Barnato (USA) (See v:3, p:72)
ALWAYS A CLASSIC (CAN) , ch , 1993 , bred by Sam-Son Farms foaled in CAN and imported from USA in 1998, (see AM.SB
Electronic ), by Deputy Minister (CAN), out of No Class (CAN), by Nodouble (USA)
AMED FIRTINASI (IRE) , b , 2001 , bred by Salih Mennan Akdoğan foaled in IRE and imported from U.K. in 2001, ( see GSB v
: 45 ), by Ridgewood Ben (GB), out of Laurienne (USA), by Northern Baby (CAN)
ARGAEUS (GB) , gr , 1993 , bred by D. A. and Mrs. Hicks foaled in GB and imported from U.K. in 1993, ( see GSB v : 43, p :
2238 ), by Dominion (GB), out of Shot Stopper (GB), by Bellypha (IRE)
ARSEN , b , 2000 , bred by Mustafa Kastar, by Turtle Island (IRE), out of Palmyra (GER), by Arratos (GER) (See v:3, p:150)
ASAKIR (GB) , ch , 1995 , bred by Shadwell Estate Company Ltd foaled in GB and imported from U.K. in 2000, ( see GSB v : 43,
p : 2693 ), by Nashwan (USA), out of Yaqut (USA), by Northern Dancer (CAN)
ATTİLA , b , 1993 , bred by Özdemir Atman, by Wouter Raaphorst (HOL), out of Charıta, by Electric (GB) (See v:1, p:24)
AVANGARD (IRE) , b , 1998 , bred by F. Hinojosa foaled in IRE and imported from U.K. in 1998, ( see GSB v : 44, p : 992 ), by
Rainbows For Life (CAN), out of Glanessa (GB), by Kind Of Hush (GB)
AVŞAROĞLU , ch , 1997 , bred by Musa Türksev, by Lockton (GB), out of Gülnar, by Known Fact (USA) (See v:2, p:53)
Died in 2008
BABADAYI (GB) , b , 1997 , bred by Fares Stables Ltd foaled in GB and imported from U.K. in 1997, ( see GSB v : 44, p : 2234 ),
by Emperor Jones (USA), out of River Nile Lady (USA), by Riverman (USA)
Died in 2008
BARBAR , b , 1987 , bred by Semiral Bilbaşar, by Ile De Bourbon (USA), out of Cedrella (GB), by Averof (GB) (See v:1, p:23)
BAŞKURT , b , 1997 , bred by Ahmet Aydın Doğan, by Mıchael Jackson, out of Fırtına , by Cartegena (See v:2, p:43)
BAŞPİLOT , ch , 1996 , bred by A. İhsan Kaya, by Bachelor Party (IRE), out of Saafend (GB), by Sayf El Arab (USA) (See v:2,
p:113)
131
Türkiye’de Tayları Bulunan Aygırların Alfabetik Listesi
Alphabetic List of Turkish Based Stallions
BAYDUHAN , b , 1996 , bred by Yaman Zingal, by Lion Cavern (USA), out of Muhit (USA), by El Gran Senor (USA) (See v:2,
p:91)
BENİMŞANSIM , b , 1997 , bred by Bedri Erbay and Hasan Somer, by Natıve Procıda, out of New Halo, by Mr Halo (GB) (See
v:2, p:96)
BIJOU D'INDE (GB) , ch , 1993 , bred by Whitsbury Manor Stud foaled in GB and imported from U.K. in 2001, ( see GSB v : 43,
p : 1941 ), by Cadeaux Genereux (GB), out of Pushkar (IRE), by Northfields (USA)
BIN AJWAAD (IRE) , b , 1990 , bred by Tullamaine Castle Stud and and Partners foaled in IRE and imported from U.K. in 2000,
( see GSB v : 42, p : 2071 ), by Rainbow Quest (USA), out of Salidar (IRE), by Sallust (IRE)
BİZİM AYANCIKLI (IRE) , ch , 1996 , bred by Tarworth Bloodstock and Investments Ltd. foaled in IRE and imported from U.K.
in 1996, ( see GSB v : 43, p : 816 ), by Bluebird (USA), out of Flying Fairy (GB), by Bustino (GB)
BOLD PILOT , b , 1993 , bred by Özdemir Atman, by Persian Bold (IRE), out of Rosa Palumbo (GB), by Imperial Fling (USA)
(See v:1, p:104)
BOSPHORUS KING , b , 2001 , bred by Mehmet Engin Sezen, by Desert King (IRE), out of Wallflower (GB), by Polar Falcon
(USA) (See v:3, p:213)
BOSPORUS (IRE) , ch , 1995 , bred by Dr P. Harms foaled in IRE and imported from U.K. in 1995, ( see GSB v : 43, p : 1968 ),
by Night Shift (USA), out of Rain Again (GB), by Relko (GB)
BULLMARKET , b , 1993 , bred by Tayral Tutumlu, by Gerald Martin (IRE), out of Tangara Lady (USA), by Sovereign Dancer
(USA) (See v:1, p:121)
CANNON , b , 1998 , bred by Osman Hattat, by Pennine Walk (IRE), out of Shot Stopper (GB), by Bellypha (IRE) (See v:2,
p:120)
CAPERENA , ch , 1997 , bred by Karamko Tic. A. Ş., by Galetto (FR), out of Apricot Rose (IRE), by Mill Reef (USA) (See v:2,
p:6)
CARIBOU , b , 2002 , bred by Musa Demirsel, by Bin Ajwaad (IRE), out of Apple Blossom, by Castle Rising (GB) (See v:3, p:9)
CASTELLO (IRE) , b , 1996 , bred by Michael Quirke foaled in IRE and imported from U.K. in 1996, ( see GSB v : 43, p : 2246 ),
by Hamas (IRE), out of Sidama (FR), by Top Ville (IRE)
CAŞ (IRE) , gr , 1998 , bred by Camogue Stud Ltd foaled in IRE and imported from U.K. in 1998, ( see GSB v : 44, p : 1838 ), by
Persian Bold (IRE), out of Nasseem (FR), by Zeddaan (GB)
CENTAUR (GB) , b , 1997 , bred by R. M. West foaled in GB and imported from U.K. in 1997, ( see GSB v : 44, p : 1808 ), by
Pelder (IRE), out of Mutee (IRE), by Mujtahid (USA)
CESUR İSKOÇ (GB) , b , 1995 , bred by D. B. Lamplough foaled in GB and imported from U.K. in 1995, ( see GSB v : 43, p :
2293 ), by Precocious (GB), out of Smuts (GB), by Local Suitor (USA)
CEYHANLI , b , 1990 , bred by Mehmet Kurt, by Fools Holme (USA), out of Sketching (IRE), by Kris (GB) (See v:1, p:114)
CHURCH PICTURES (GB) , b , 1998 , bred by Kingwood Bloodstock Ltd. foaled in GB and imported from U.K. in 1998, ( see
GSB v : 44, p : 1935 ), by Distant Relative (IRE), out of On The Top (GB), by High Top (IRE)
132
Türkiye’de Tayları Bulunan Aygırların Alfabetik Listesi
Alphabetic List of Turkish Based Stallions
COMMON GROUNDS (GB) , b , 1985 , bred by S. Niarchos foaled in GB and imported from U.K. in 1998, ( see GSB v : 41, p :
1910 ), by Kris (GB), out of Sweetly (FR), by Lyphard (USA)
COMMONER , b , 2000 , bred by Sadık Eliyeşil, by Common Grounds (GB), out of Fıorella, by Karayel (See v:3, p:64)
COMODOR , ch , 2003 , bred by Murat Başer, by Royal Abjar (USA), out of Burano, by Knight Line Dancer (IRE) (See v:3,
p:29)
COSSACK GUARD (USA) , b , 1986 , bred by Edward Seltier and Parlina Inc foaled in USA and imported from U.K. in 1990,
(see AM.SB Electronic ), by Nureyev (USA), out of Kilijaro (IRE), by African Sky (GB)
Died in 2007
ÇELİKMERT , ch , 2001 , bred by Ömer Halim Aydın, by Parade Ground (USA), out of Ladyisa Genius (USA), by Beau Genius
(USA) (See v:3, p:110)
ÇELİKMETE , ch , 2001 , bred by Turhan Çakar, by Eagle Eyed (USA), out of Sarafia (IRE), by Dalsaan (GB) (See v:3, p:173)
DARK MOON , b , 2000 , bred by Oya Erkkul, by Always A Classic (CAN), out of Michael's Niece (GB), by Great Nephew
(GB) (See v:3, p:128)
Died in 2008
DELİKAN , b , 1995 , bred by S. Atığ, by Al Murtajaz (USA), out of Saafend (GB), by Sayf El Arab (USA) (See v:1, p:105)
DESERT SOUND (IRE) , b , 1997 , bred by James Walsh foaled in IRE and imported from U.K. in 1997, ( see GSB v : 44, p :
2109 ), by Desert Style (IRE), out of Princess Nabila (USA), by King Pellinore (USA)
DEVİR , b , 1986 , bred by Davide Franco, by Kalaglow (IRE), out of Hexgreave Elite (GB), by Home Guard (USA) (See v:1,
p:56)
DILUM (USA) , b , 1989 , bred by Ron Con Ltd foaled in USA and imported from USA in 1998, (see AM.SB Electronic ), by
Tasso (USA), out of Yanuka (IRE), by Pitcairn (IRE)
DİNYEPER (GB) , ch , 1999 , bred by C. J. R. Trotter foaled in GB and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v : 44, p : 751 ),
by Vettori (IRE), out of Early Call (GB), by Kind Of Hush (GB)
DOĞU (FR) , b , 1996 , bred by Mustafa Doruk Yılmaz foaled in FR and imported from FR in 1996, ( see SBF v : 49, p : 136 ), by
Fairy King (USA), out of Carmen's Joy (GB), by Chief Singer (IRE)
DRAGLINE , b , 1994 , bred by Serap Tokdemir, by Aristocrat (GB), out of Trytravelscene (GB), by Dragonara Palace (USA)
(See v:1, p:125)
DREAM CATCHER , gr , 2001 , bred by Özdemir Atman Varisleri, by Bold Pılot, out of Lyra , by Castle Rising (GB) (See v:3,
p:119)
EAGLE EYED (USA) , b , 1991 , bred by Juddmonte Farms foaled in USA and imported from U.K. in 2000, (see AM.SB
Electronic ), by Danzig (USA), out of Razyana (USA), by His Majesty (USA)
EKINOKS GULCH (USA) , ch , 1998 , bred by Morgan's Ford Farm&Star Group and Inc. foaled in USA and imported from USA
in 1998, (see AM.SB Electronic ), by Thunder Gulch (USA), out of Rose Crescent (USA), by Nijinsky (CAN)
ELIXIR (IRE) , ch , 1998 , bred by Peter McCutcheon foaled in IRE and imported from U.K. in 1998, ( see GSB v : 44, p : 805 ),
by Royal Abjar (USA), out of Evanna's Pride (IRE), by Main Reef (GB)
133
Türkiye’de Tayları Bulunan Aygırların Alfabetik Listesi
Alphabetic List of Turkish Based Stallions
ERDEMBEY (GB) , b , 1997 , bred by C. J. R. Trotter foaled in GB and imported from U.K. in 1997, ( see GSB v : 44, p : 751 ),
by Prince Sabo (GB), out of Early Call (GB), by Kind Of Hush (GB)
Died in 2008
ERENER , ch , 2000 , bred by Neşet Kahraman Erturgut, by River Special (USA), out of Bakuy, by Make Strides (USA) (See v:3,
p:17)
ERNESTO , ch , 1995 , bred by Ömer Ural, by Royal Bequest (CAN), out of Ginza, by Arslan (See v:1, p:46)
ERTEKİN , ch , 1996 , bred by Mehmet Kurt, by The Best, out of Well Taken (IRE), by Welsh Saint (GB) (See v:2, p:140)
EZY KOTER (GB) , ch , 1986 , bred by Stonethorn Stud Farm Ltd. foaled in GB and imported from U.K. in 1989, ( see GSB v :
41, p : 958 ), by Lomond (USA), out of Klarifi (GB), by Habitat (USA)
FAIR GROUNDS (IRE) , b , 1996 , bred by Louis A. Walshe foaled in IRE and imported from U.K. in 1996, ( see GSB v : 43, p :
2693 ), by Common Grounds (GB), out of Yashina (FR), by Tennyson (FR)
FANTASTIC FELLOW (USA) , b , 1994 , bred by Mrs. J. G. Jones, Sr. foaled in USA and imported from USA in 2000, (see
AM.SB Electronic ), by Lear Fan (USA), out of Chateaubaby (USA), by Nureyev (USA)
FASHT ELDEBL (GB) , b , 1991 , bred by Sheikh Ahmed bin and Rashid al Maktoum foaled in GB and imported from U.K. in
1993, ( see GSB v : 42, p : 2459 ), by Sadler's Wells (USA), out of Tralthee (USA), by Tromos (GB)
FELEK I , b , 1987 , bred by İsmail Arif Kızılkaya, by Running Mill (GB), out of Andromache (GER), by Rocket (GB) (See v:1,
p:140)
FERNANDO , ch , 1999 , bred by Sadettin Atığ, by Sabrehill (USA), out of Sarah's Love (IRE), by Caerleon (USA) (See v:2,
p:115)
FIORITO , b , 2001 , bred by Vural Çakım, by Johny Guıtar, out of Voleano, by My Volga Boatman (USA) (See v:3, p:212)
FIT TO SURVIVE (USA) , b , 1997 , bred by Amanda Brudenell foaled in USA and imported from USA in 1997, (see AM.SB
Electronic ), by Personal Hope (USA), out of Forest Blaze (USA), by Green Forest (USA)
FLYING BOY (IRE) , ch , 1999 , bred by Airlie Stud foaled in IRE and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v : 44, p : 15 ), by
Lycius (USA), out of Adarika (IRE), by Kings Lake (USA)
FREE MAN , b , 1996 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Castle Rising (GB), out of Muneca, by Royal Shiraz (GB) (See v:2,
p:91)
GALETTO (FR) , b , 1986 , bred by Margit Batthyany foaled in FR and imported from FR in 1985, ( see SBF v : 41, p : 639 ), by
Caro (IRE), out of Gold Bird (FR), by Rheingold (IRE)
Died in 2007
GAYGANA , gr , 2001 , bred by Banu Saydam, by Sea Hero (USA), out of Güldita, by Bankocu (See v:3, p:80)
GOLD HEART , ch , 2002 , bred by İlyas Çokay, by Marlin (USA), out of Secret Rapture (USA), by Woodman (USA) (See v:3,
p:176)
GOLDAT (GB) , ch , 2000 , bred by Cheveley Park Stud Ltd. foaled in GB and imported from U.K. in 2000, ( see GSB v : 44 ),
by Pivotal (GB), out of Secret Rapture (USA), by Woodman (USA)
134
Türkiye’de Tayları Bulunan Aygırların Alfabetik Listesi
Alphabetic List of Turkish Based Stallions
GRAND EKİNOKS , b , 1998 , bred by Yaman Zingal, by Barnato (USA), out of Vıolent Gırl, by Aristocrat (GB) (See v:2,
p:139)
GRAND WOLF , b , 2003 , bred by Yaman Zingal, by Doyoun (IRE), out of Vıolent Gırl, by Aristocrat (GB) (See v:3, p:211)
GREEN GÖNEN , ch , 1998 , bred by Şerafettin Gedik, by Green Tune (USA), out of Ovada (USA), by Sewickley (USA) (See
v:2, p:101)
HANAŞ , b , 1999 , bred by Fethi Atan, by Wolf (CHI), out of Rose Gem (IRE), by Taufan (USA) (See v:2, p:112)
HAND TO HAND (IRE) , b , 1998 , bred by Patrick Kennedy foaled in IRE and imported from U.K. in 1998, ( see GSB v : 44, p :
2015 ), by Elbio (GB), out of Perfect Guest (IRE), by What A Guest (IRE)
HANDSOME STAR (IRE) , ch , 1990 , bred by Doverlodge Stud foaled in IRE and imported from U.K. in 1993, ( see GSB v : 42,
p : 1081 ), by El Gran Senor (USA), out of Irish Valley (USA), by Irish River (FR)
HEART ATTACK , b , 1999 , bred by Aysel Birol, by Armanasco (IRE), out of Sirene, by Majestic Endeavour (CAN) (See v:2,
p:121)
Died in 2008
HIZEL BEYİ , ch , 2003 , bred by Tahsin Hızel, by Red Bishop (USA), out of Dandini, by Tüten (See v:3, p:46)
HIZIR , b , 1999 , bred by Erdoğan Atay, by Dandanakan, out of Aydıntay, by Eastern Star (See v:2, p:9)
HORON , b , 2001 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Marju (IRE), out of Green Side (USA), by Green Dancer (USA) (See v:3,
p:78)
HOT JAZZ , ch , 1997 , bred by Ahmet Ziya Kutnak, by Sun Music (IRE), out of Şiirden, by Simge (See v:2, p:128)
Died in 2007
HÜNKARIM , ch , 1992 , bred by Hasan Adalı, by Young Prınce, out of Azer, by Royal Ride (GB) (See v:1, p:10)
INDIGO RED (GB) , b , 2001 , bred by Darley foaled in GB and imported from USA in 2005, ( see GSB v : 45 ), by A.p. Indy
(USA), out of Red Slippers (USA), by Nureyev (USA)
IRISH SHUTTLE (IRE) , b , 2000 , bred by Reynold Honnibal foaled in IRE and imported from U.K. in 2000, ( see GSB v : 44 ),
by Petorius (IRE), out of Royal Language (USA), by Conquistador Cielo (USA)
ISLAMBOL , b , 1994 , bred by Tülin Talay, by Gold Guard, out of Again (IRE), by Try My Best (USA) (See v:1, p:2)
İRLANDALI (IRE) , gr , 2000 , bred by A. A. Brown foaled in IRE and imported from U.K. in 2000, ( see GSB v : 44, p : 142 ),
by Brief Truce (USA), out of Arriette (IRE), by Vision (USA)
İSMETHAN , b , 1997 , bred by Metin Turgut, by Grand Lodge (USA), out of River Jef (USA), by Al Nasr (FR) (See v:2, p:110)
Died in 2007
JET BY (GB) , b , 1996 , bred by Mrs C. J. Tribe foaled in GB and imported from U.K. in 1996, ( see GSB v : 43, p : 2315 ), by
Belmez (USA), out of Sophisticated Lady (FR), by Habitat (USA)
JOE HERNON , b , 2002 , bred by İlyas Çokay, by Eagle Eyed (USA), out of Irlanda Rüzgari (IRE), by Lake Coniston (IRE)
(See v:3, p:91)
135
Türkiye’de Tayları Bulunan Aygırların Alfabetik Listesi
Alphabetic List of Turkish Based Stallions
KADIM DOST (GB) , ch , 1997 , bred by Stanway Contracts Ltd foaled in GB and imported from U.K. in 1997, ( see GSB v : 44 ),
by Handsome Sailor (GB), out of Greensward Blaze (GB), by Sagaro (GB)
KAFKAS KARTALI , b , 1996 , bred by Nusret Balkaroğlu, by Aristocrat (GB), out of Shalımar, by Nice Havrais (USA) (See
v:2, p:118)
KANEKO , b , 2001 , bred by Ali Celalettin Alkan, by Pivotal (GB), out of Kalimat (GB), by Be My Guest (USA) (See v:3, p:97)
KAPLAN (IRE) , ch , 1997 , bred by The Exors of Mrs E. M. Burke and and Sir T. Pilkington foaled in IRE and imported from U.K.
in 1997, ( see GSB v : 44, p : 2717 ), by Be My Guest (USA), out of Tiger Bittern (IRE), by Ballad Rock (IRE)
KARABEYHAN (GB) , b , 1992 , bred by Sadık Eliyeşil foaled in GB and imported from U.K. in 1992, ( see GSB v : 42, p : 304 ),
by Warning (GB), out of Broad Halo (USA), by Halo (USA)
KARAHÜBÜR (IRE) , b , 1998 , bred by The National Stud Breeders' and Club Ltd foaled in IRE and imported from U.K. in
1998, ( see GSB v : 44, p : 991 ), by Emperor Jones (USA), out of Glamorous Bride (FR), by Baillamont (USA)
Sent to IRA in 2007
KARAKOL (IRE) , b , 1999, bred by Denis McDonnell foaled in IRE and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v : 44, p : 2338 ),
by Danehill Dancer (IRE), out of Santa Roseanna (IRE), by Caracol (FR)
KARAMURAT (USA) , b , 1997 , bred by Prestonwood Farm Inc foaled in USA and imported from USA in 1997, (see AM.SB
Electronic ), by Known Fact (USA), out of Klassy Kris (USA), by Kris S. (USA)
KARİZMATİK (GB) , b , 1996 , bred by Mrs A. J. Vincent foaled in GB and imported from U.K. in 1996, ( see GSB v : 43, p :
1664 ), by Bold Arrangement (GB), out of My Ginny (GB), by Palestine (GB)
KAVRANHAN , ch , 1995 , bred by Ahmet Kavran, by Bachelor Party (IRE), out of Nasibe I, by My Volga Boatman (USA) (See
v:1, p:87)
KAZBEK (FR) , ch , 1992 , bred by Ali Samsa Karamehmet foaled in FR and imported from FR in 1992, ( see SBF v : 45, p : 102 ),
by Saint Andrews (FR), out of Apricot Rose (IRE), by Mill Reef (USA)
KEREMHAN (GB) , ch , 1995 , bred by Dunchurch Lodge Stud foaled in GB and imported from U.K. in 1995, ( see GSB v : 43, p
: 6 ), by Sharpo (GB), out of Absoloute Service (GB), by Absalom (GB)
KEY PRADO (USA) , b, 1997 , bred by Sugar Knoll Farm foaled in USA and imported from USA in 1997, (see AM.SB Electronic ),
by El Prado (IRE), out of Key Chance (USA), by Key To The Kingdom (USA)
Died in 2008
KEYİF , b , 1993 , bred by Hasan Selçuk Ekinci, by Barnato (USA), out of Elma, by Tünkut (See v:1, p:36)
KIZILDERİLİ (USA) , b , 1996 , bred by John Sullivan foaled in USA and imported from USA in 1996, (see AM.SB Electronic ),
by Beau Genius (USA), out of Shimmy (USA), by Nijinsky (CAN)
KRAL SEZEN (IRE) , b , 1998 , bred by Michael Quirke foaled in IRE and imported from U.K. in 1998, ( see GSB v : 44, p :
2456 ), by Doyoun (IRE), out of Sidama (FR), by Top Ville (IRE)
KURTARAN (IRE) , b, 1999 , bred by Sonarc Bloodstock foaled in IRE and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v : 44, p : 17 ),
by Danehill (USA), out of Adjalisa (IRE), by Darshaan (GB)
136
Türkiye’de Tayları Bulunan Aygırların Alfabetik Listesi
Alphabetic List of Turkish Based Stallions
KÜLYUTMAZ (IRE) , ch , 1998 , bred by Kilfrush Stud Ltd foaled in IRE and imported from U.K. in 1998, ( see GSB v : 44, p :
270 ), by Rainbows For Life (CAN), out of Bhama (FR), by Habitat (USA)
LACHYN , b , 2002 , bred by Hayrullah Doğan and Orhan Bekmezci, by Highest Honor (FR), out of Grenadine Soda (FR), by
Indian Ridge (IRE) (See v:3, p:79)
LAST GUARD , b , 1994 , bred by Umur Tamer, by Gold Guard, out of She-Ra, by Yemken (GB) (See v:1, p:112)
LAST SON , ch , 1999 , bred by Kaya Erkkul, by Galetto (FR), out of Razzberry (FR), by Be My Guest (USA) (See v:2, p:109)
LEVENTHAN (IRE) , ch , 1998 , bred by Orpendale and Samac foaled in IRE and imported from U.K. in 1998, ( see GSB v : 44,
p : 1074 ), by Wolfhound (USA), out of Hamama (USA), by Majestic Light (USA)
LONG RUN , b , 2000 , bred by İsmail Hadioğlu, by Holding Society (GB), out of Elzem, by Commanche Run (GB) (See v:3,
p:56)
LUXOR , b , 2000 , bred by Muammer Kitapçı, by Distant Relative (IRE), out of Keep Shining (USA), by Stage Door Johnny
(USA) (See v:3, p:101)
MALAKAYE (GB) , b , 1999 , bred by Lady Hardy foaled in GB and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v : 44, p : 1854 ),
by Pharly (FR), out of Nelly Do Da (GB), by Derring-Do (GB)
MALDIYA , b , 2001 , bred by Ömer Halim Aydın, by Mukaddamah (USA), out of Contrary (USA), by Hansel (USA) (See v:3,
p:41)
MANAS (IRE) , b , 1997 , bred by T. J. Hurley foaled in IRE and imported from U.K. in 1997, ( see GSB v : 44, p : 1099 ), by
Soviet Lad (USA), out of Hear Me (IRE), by Simply Great (FR)
MANDRAKE , ch , 1994 , bred by Mehmet Necdet Narin, by Tender Prınce, out of Manora (USA), by Stop The Music (USA)
(See v:1, p:77)
MANILA (USA) , b , 1983 , bred by Edwardo Cojuangco foaled in USA and imported from USA in 1996, ( see AM. SB v : 29, p :
989 ), by Lyphard (USA), out of Dona Ysidra (USA), by Le Fabuleux (FR)
MARLIN (USA) , b , 1993 , bred by Marlin Syndıcate foaled in USA and imported from ARG in 2000, (see AM.SB Electronic ), by
Sword Dance (IRE), out of Syrian Summer (USA), by Damascus (USA)
MAYNATAY , b , 1996 , bred by Kamil Levent Kitapçı, by Natıve Procıda, out of Stage Door East, by Yemken (GB) (See v:2,
p:123)
MEDYA , b , 1996 , bred by Mehmet Kurt, by Second Set (IRE), out of Straw Beret (USA), by Chief's Crown (USA) (See v:2,
p:124)
MOHAÇ I , ch , 1991 , bred by Sait Varlı, by İmamoğlu, out of Ridaniye, by Kilikya (See v:1, p:103)
MOHAN , ch , 1996 , bred by Marianne Molu, by İnfisah, out of Gay Robın, by Cock Robin (USA) (See v:2, p:47)
MONEY MAKER , ch , 2002 , bred by Davide Franco, by Ocean Crest (USA), out of Springtime Sugar (USA), by Halo (USA)
(See v:3, p:188)
137
Türkiye’de Tayları Bulunan Aygırların Alfabetik Listesi
Alphabetic List of Turkish Based Stallions
MOUNTAIN CAT (USA) , b , 1990 , bred by Overbrook Farm foaled in USA and imported from USA in 1999, (see AM.SB
Electronic ), by Storm Cat (USA), out of Always Mint (USA), by Key To The Mint (USA)
MR BLACK , b , 1990 , bred by Ahmet Tokdemir, by Bachelor Party (IRE), out of Prıncess Fatıma, by Mummy's Pet (GB) (See
v:1, p:99)
MR NOBEL , b , 2000 , bred by Mehmet Çeke, by Serdarbey, out of Mıghty D'or, by Mıghty-Cihangir (See v:3, p:128)
MUJTAHID (USA) , ch , 1988 , bred by Mr. and Mrs. D. Johnson foaled in USA and imported from U.K. in 1997, (see AM.SB
Electronic ), by Woodman (USA), out of Mesmerize (GB), by Mill Reef (USA)
Died in 2007
MURATCAN , b , 1996 , bred by Musa Türksev, by Uğurtay, out of Gülnar, by Known Fact (USA) (See v:2, p:53)
MUTAMANNI (GB) , b , 1990 , bred by Shadwell Estate Company Ltd foaled in GB and imported from U.K. in 1995, ( see GSB v
: 42, p : 225 ), by Sadler's Wells (USA), out of Betty's Secret (USA), by Secretariat (USA)
MY GRANDSON (GB) , b , 1998 , bred by C. C. Bromley and Son foaled in GB and imported from U.K. in 1998, ( see GSB v :
44, p : 2761 ), by Missed Flight (GB), out of Tree Frog (IRE), by Lomond (USA)
MY RELATIVE , b , 2000 , bred by İbrahim Ergun Çelikoğlu, by Distant Relative (IRE), out of Secring (USA), by Secreto
(USA) (See v:3, p:176)
NATIVE PROCIDA , b , 1988 , bred by Muammer Kitapçı, by Procida (USA), out of Angelina D'or (IRE), by Sun Prince (IRE)
(See v:1, p:6)
NEWMAN , ch , 2000 , bred by Nevzat Seyok, by Manila (USA), out of Cybill (IRE), by Law Society (USA) (See v:3, p:43)
NITRO (GB) , b , 1997 , bred by Cheveley Park Stud Ltd foaled in GB and imported from U.K. in 1997, ( see GSB v : 44, p : 1426
), by Primo Dominie (GB), out of La Piaf (FR), by Fabulous Dancer (USA)
Died in 2008
NUH DAYI , gr , 2002 , bred by Cemal Başkan, by Ocean Crest (USA), out of Blue Ice, by Wouter Raaphorst (HOL) (See v:3,
p:26)
NURSULTAN , b , 1993 , bred by Sadık Eliyeşil, by Cossack Guard (USA), out of Fıorella, by Karayel (See v:1, p:40)
NUSA DUA , b , 2000 , bred by Nursel Narin, by Distant Relative (IRE), out of Damla I, by Kampala (GB) (See v:3, p:45)
OCEAN CREST (USA) , b , 1991 , bred by Arthur I. Appleton foaled in USA and imported from USA in 1999, (see AM.SB
Electronic ), by Storm Bird (CAN), out of S.s. Aroma (USA), by Seattle Slew (USA)
OLD BOND , b , 1991 , bred by Semiral Bilbaşar, by Eastern Star, out of Bonny, by Welsh Pageant (FR) (See v:1, p:19)
ORTA ASYA , ch , 2001 , bred by Sadettin Atığ, by Always A Classic (CAN), out of Victoria Blue (GB), by Old Vic (GB) (See
v:3, p:210)
ORTAK (IRE) , b , 1995 , bred by Miss Isobel Leonard foaled in IRE and imported from U.K. in 1995, ( see GSB v : 43, p : 1560 ),
by Don't Forget Me (IRE), out of Miss Busybody (IRE), by Phardante (FR)
OZANIM , gr , 1998 , bred by Uğur Alp Atan, by Abrek, out of Tahiti Beach (GB), by Slip Anchor (GB) (See v:2, p:128)
138
Türkiye’de Tayları Bulunan Aygırların Alfabetik Listesi
Alphabetic List of Turkish Based Stallions
PARDON (FR) , b , 1999 , bred by Sıx C Bloodstock and Holdings Ltd foaled in FR and imported from U.K. in 1999, ( see SBF v
: 052 ), by Red Ransom (USA), out of Limanda (IRE), by Astronef (IRE)
PERFECT STORM , b , 2000 , bred by İsmail Cider and Gürhan Şevket Özbelge, by Hennessy (USA), out of Sense Of Urgency
(USA), by Quest For Fame (GB) (See v:3, p:177)
POST DILUVIAN (IRE) , b , 1997 , bred by M. Kinsella foaled in IRE and imported from U.K. in 1997, ( see GSB v : 44, p : 1631
), by Dancing Dissident (USA), out of Mattira (FR), by Rheffic (FR)
Died in 2008
PRECIOUS , b , 2002 , bred by Sadettin Atığ, by Be My Guest (USA), out of Simbatu (GB), by Muhtarram (USA) (See v:3,
p:183)
PRO GAY , ch , 1986 , bred by Mehmet Necdet Narin, by Precocious (GB), out of Gay Georgia (IRE), by Gay Fandango (USA)
(See v:1, p:44)
RAKAN (USA) , b , 1987 , bred by Edward A. Seltzer foaled in USA and imported from U.K. in 1989, (see AM.SB Electronic ),
by Danzig (USA), out of Over Your Shoulder (USA), by Graustark (USA)
RED BISHOP (USA) , b , 1988 , bred by Pillar Stud, Inc. foaled in USA and imported from USA in 1998, (see AM.SB Electronic ),
by Silver Hawk (USA), out of La Rouquine (GB), by Silly Season (USA)
RIVER SPECIAL (USA) , ch , 1990 , bred by Mr.& Mrs. John C. Mabee foaled in USA and imported from USA in 1998, (see
AM.SB Electronic ), by Riverman (USA), out of Nijinska Street (USA), by Nijinsky (CAN)
ROYAL ABJAR (USA) , ch , 1991 , bred by Delong Road Stable Inc. foaled in USA and imported from USA in 2001, (see AM.SB
Electronic ), by Gone West (USA), out of Encorelle (FR), by Arctic Tern (USA)
ROYAL HARMONY , b , 2000 , bred by Ali Levent Dilmaç, by River Special (USA), out of Halhal, by Hoy (GB) (See v:3, p:82)
RUNNER BOY , b , 2002 , bred by Fatma Serpil Ataman, by Doyoun (IRE), out of Topless, by Castle Rising (GB) (See v:3,
p:202)
SADUNCA , ch , 2000 , bred by Süleyman Vural Oktav, by Spectrum (IRE), out of Silk Route (USA), by Shahrastani (USA) (See
v:3, p:183)
SAM HOLME (IRE) , b , 1994 , bred by Özkan İşgüden foaled in IRE and imported from U.K. in 1994, ( see GSB v : 43 ), by
Fools Holme (USA), out of Smart As Paint (USA), by Caerleon (USA)
SCREAM TO SCREAM (IRE) , b , 2000, bred by Murat Cavcav foaled in IRE and imported from U.K. in 2000, ( see GSB v : 44 ),
by Dr Devious (IRE), out of My Firebird (GB), by Rudimentary (USA)
SEA HERO (USA) , b , 1990 , bred by Paul Mellon foaled in USA and imported from USA in 1999, (see AM.SB Electronic ), by
Polish Navy (USA), out of Glowing Tribute (USA), by Graustark (USA)
SHERIFF , b , 1989 , bred by Umur Tamer, by Baby Turk (IRE), out of Reine Morton (USA), by King Pellinore (USA) (See v:1,
p:102)
SHINING STEEL (GB) , b , 1986 , bred by H. J. Joel foaled in GB and imported from FR in 1997, ( see GSB v : 41, p : 991 ), by
Kris (GB), out of Lady Moon (GB), by Mill Reef (USA)
139
Türkiye’de Tayları Bulunan Aygırların Alfabetik Listesi
Alphabetic List of Turkish Based Stallions
SHINING WOLF , b , 1998 , bred by Muammer Kitapçı, by Wolf (CHI), out of Keep Shining (USA), by Stage Door Johnny
(USA) (See v:2, p:69)
SHREWD IDEA (GB) , b , 1990 , bred by Sheikh Mohammed Bin Rashid al Maktoum foaled in GB and imported from USA in
1998, ( see GSB v : 42, p : 617 ), by Alleged (USA), out of Domludge (USA), by Lyphard (USA)
SIR IVY , b , 1999 , bred by Sadettin Atığ, by Our Emblem (USA), out of Sassy Ivy (USA), by Sir Ivor (USA) (See v:2, p:116)
SİVRİHİSARLI , ch , 1995 , bred by Burhan Sölpük, by Barnato (USA), out of Biliyormusunuz Kim, by Vidar (See v:1, p:16)
SORGUNBEYİ , b , 1996 , bred by Nevzat Ünlü, by Golden Prınce, out of Pearl, by Al Murtajaz (USA) (See v:2, p:103)
SPECTRANDO (IRE) , b, 1998, bred by Petra Bloodstock foaled in IRE and imported from FR in 1998, ( see GSB v : 44, p : 2548 ),
by Hernando (FR), out of Spectre (USA), by St Jovite (USA)
SPORTS HERO (USA) , b , 1999 , bred by Robert Perez foaled in USA and imported from USA in 2005, (see AM.SB Electronic ),
by Mr. Prospector (USA), out of Alysoft (USA), by Alydar (USA)
SRI PEKAN (USA) , b , 1992 , bred by Hargur Sexton and Sandra Elisworth foaled in USA and imported from USA in 2002, (see
AM.SB Electronic ), by Red Ransom (USA), out of Lady Godolphin (USA), by Son Ange (USA)
STAR GREY (FR) , gr , 1998 , bred by Haras De Manveville foaled in FR and imported from FR in 1998, ( see SBF v : 52 ), by
Highest Honor (FR), out of Formidable Flight (GB), by Formidable (USA)
STARKBUCK , b , 1999 , bred by Muammer Kitapçı, by Mujtahid (USA), out of Top Image (GB), by High Top (IRE) (See v:2,
p:132)
Died in 2007
STRIKE THE GOLD (USA) , ch , 1988 , bred by Calumet Farm foaled in USA and imported from USA in 1998, (see AM.SB
Electronic ), by Alydar (USA), out of Majestic Gold (USA), by Hatchet Man (USA)
SUFİ , ch , 2000 , bred by Sadettin Atığ, by Rifapour (IRE), out of Laikipia (FR), by Fast Topaze (USA) (See v:3, p:110)
Sent to AZE in 2008
SUN MUSIC (IRE) , b , 1991 , bred by Sheikh Mohammed Bin Rashid al Maktoum foaled in IRE and imported from U.K. in 1994,
( see GSB v : 42, p : 903 ), by Sadler's Wells (USA), out of Golden Opinion (USA), by Slew O'gold (USA)
SUNDAY SURPRISE , b , 1993 , bred by Aydoğan San, by Hoy (GB), out of Aquaplane (IRE), by Kings Lake (USA) (See v:1,
p:6)
TARSUS , ch , 1996 , bred by Murat Karasu, by Barnato (USA), out of Güldem II, by Running Mill (GB) (See v:2, p:53)
TARZAN , b , 2001 , bred by Ahmet Haşim Ağar, by Eagle Eyed (USA), out of Manisa Yıldızı, by Woodchat (USA) (See v:3,
p:122)
TAYFUN BAŞKAN , b , 2002 , bred by Fuat Nihat Buruk, by Lake Coniston (IRE), out of Akura (IRE), by Vision (USA) (See
v:3, p:3)
TENDER DAD (GB) , b , 1995 , bred by C. N. Williams foaled in GB and imported from U.K. in 1995, ( see GSB v : 43, p : 2698 ),
by Damister (USA), out of Yonge Tender (GB), by Tender King (IRE)
140
Türkiye’de Tayları Bulunan Aygırların Alfabetik Listesi
Alphabetic List of Turkish Based Stallions
TENDER PRINCE , b , 1985 , bred by Mehmet Necdet Narin, by Sandhurst Prince (IRE), out of Tender Bender (IRE), by Prince
Tenderfoot (USA) (See v:1, p:123)
THUNDER BLACK , b , 1999 , bred by Mehmet Kurt, by Thunder Bolt I, out of Black Diamond (GB), by Efisio (GB) (See v:2,
p:18)
Died in 2008
TOKMAK , ch , 2002 , bred by Yavuz Sarıkaya, by Marlin (USA), out of Resolana (USA), by Sovereign Dancer (USA) (See v:3,
p:163)
TOP COMAS , gr , 1994 , bred by Emin Çılgın, by George Thomas, out of Hanky Penky, by Yemken (GB) (See v:1, p:53)
TORA MELA , b , 1999 , bred by Belma Tezcanlılar (Binici), by Shining Steel (GB), out of Su I, by Ay Tudor (See v:2, p:124)
TOS DANCER (IRE) , b , 2000 , bred by Michael Finn Jnr foaled in IRE and imported from U.K. in 2000, ( see GSB v : 44 ), by
Danehill Dancer (IRE), out of Bold Display (USA), by Green Dancer (USA)
TOSÇALI ATEŞİ , b , 2002 , bred by Baran Düçem Cemiloğlu, by Doyoun (IRE), out of Darcey Bussel (GB), by Green Desert
(USA) (See v:3, p:46)
TOYOTA I , b , 1992 , bred by Nusret Balkaroğlu, by Aristocrat (GB), out of Canada, by Castle Rising (GB) (See v:1, p:21)
TURAÇ (IRE) , ch , 1997 , bred by Denis McDonnell foaled in IRE and imported from U.K. in 1997, ( see GSB v : 44, p : 1314 ),
by Grand Lodge (USA), out of Key Tothe Minstrel (USA), by The Minstrel (CAN)
UAGADUGU , b , 2003 , bred by Tuncay Kantarmacı and Sündüs Uslu, by Bin Ajwaad (IRE), out of Charming Dream (IRE), by
Nordico (USA) (See v:3, p:37)
UĞUR , b , 2003 , bred by Muammer Öğüt, by Red Bishop (USA), out of Lılac, by Sun Music (IRE) (See v:3, p:114)
Died in 2008
UĞURKAN , b , 1991 , bred by Ali Celalettin Alkan, by Uğurtay, out of Asoof (GB), by Milford (GB) (See v:1, p:8)
Died in 2008
ULTRAMAR , b , 1999 , bred by Sadık Eliyeşil, by Mujtahid (USA), out of Fıorella, by Karayel (See v:2, p:43)
UNACCOUNTED FOR (USA) , b , 1991 , bred by Derry Meeting Farm Brushwood foaled in USA and imported from USA in
2002, (see AM.SB Electronic ), by Private Account (USA), out of Mrs. Jenney (USA), by The Minstrel (CAN)
ÜÇ YILDIZ , b , 2000 , bred by Yücel Birol, by Manila (USA), out of Yağızcan, by Majestic Endeavour (CAN) (See v:3, p:216)
VAN DAMME (IRE) , b , 1994 , bred by Jiloca Ltd. foaled in IRE and imported from U.K. in 1994, ( see GSB v : 43, p : 912 ),
by Bob Back (USA), out of Global View (IRE), by Vision (USA)
VELOCIRAPTOR (GB) , b, 1996 , bred by Mrs C. Linke foaled in GB and imported from U.K. in 1996, ( see GSB v : 43, p : 371 ),
by Deploy (GB), out of Carly-B (IRE), by Commanche Run (GB)
VICTORY SONG , ch , 1999 , bred by Tayral Tutumlu, by Manila (USA), out of Classıcal Musıc, by Gerald Martin (IRE) (See
v:2, p:28)
141
Türkiye’de Tayları Bulunan Aygırların Alfabetik Listesi
Alphabetic List of Turkish Based Stallions
VIEUX MOGHOL (FR) , b , 1992 , bred by Anne Marie D'Estainville foaled in FR and imported from FR in 1992, ( see SBF v : 45,
p : 307 ), by Baby Turk (IRE), out of Vieille Reine (FR), by Rex Magna (FR)
WEST BY WEST (USA) , b , 1989 , bred by Walmac Int L foaled in USA and imported from ARG in 2000, ( see AM. SB v : 32, p :
99 ), by Gone West (USA), out of West Turn (USA), by Cox's Ridge (USA)
YAVUZ STAR , b , 2001 , bred by Hasan Ölçer, by Distant Relative (IRE), out of Cındy I, by My Volga Boatman (USA) (See
v:3, p:39)
YAVUZTAY (USA) , ch , 1996, bred by Mary Anne Parris foaled in USA and imported from USA in 1996, (see AM.SB Electronic ),
by Mane Minister (USA), out of Lady Of Grace (USA), by Thanks To Tony (USA)
YAZ AŞKIM (IRE) ,gr , 1996 , bred by Mrs C. L. Weld foaled in IRE and imported from U.K. in 1996, ( see GSB v : 43, p : 1319 ),
by Tenby (GB), out of Lavinia (GB), by Habitat (USA)
ZORBAZ (USA) , ch , 2000 , bred by Pacelco S.A. Barronstown Stud. foaled in USA and imported from USA in 2000, (see AM.SB
Electronic ), by King Of Kings (IRE), out of Optimistic Lass (USA), by Mr. Prospector (USA)
142
TÜRKİYE’DE TAYLARI
BULUNAN YURT DIŞINDAKİ
AYGIRLAR
STALLIONS STANDING ABROAD WITH FOALS
BORN IN TURKEY
Türkiye’de Tayları Bulunan Yurtdışındaki Aygırlar
Stallions Standing Abroad With Foals in Turkey
AD VALOREM (USA) , b , 2002 , by Danzig (USA) , out of Classy Women (USA) , by Relaunch (USA)
ALHAARTH (IRE) , b , 1993 , by Unfuwain (USA) , out of Irish Valley (USA) , by Irish River (FR)
ARAGORN (IRE) , ch , 2002 , by Giant's Causeway (USA) , out of Onaga (USA) , by Mr Prospector (USA)
BACHELOR DUKE (USA) , b , 2001 , by Miswaki (USA) , out of Gossamer (USA) , by Seattle Slew (USA)
BARATHEA (IRE) , b , 1990 , by Sadler's Wells (USA) , out of Brocade (GB) , by Habitat (USA)
BEAT HOLLOW (GB) , b , 1997 , by Sadler's Wells (USA) , out of Wemyss Bight (GB) , by Dancing Brave (USA)
BYRON (GB) , b , 2001 , by Green Desert (USA) , out of Gay Gallanta (USA) , by Woodman (USA)
CAME HOME (USA) , b , 1999 , by Gone West (USA) , out of Nice Assay (USA) , by Clever Trick (USA)
CANDY RIDE (ARG) , b , 1999 , by Ride The Rails (USA) , out of Candy Girl (ARG) , by Candy Stripes (USA)
CELTIC SWING (GB) , b , 1992 , by Damister (USA) , out of Celtic Ring (GB) , by Welsh Pageant (FR)
CHOISIR (AUS) , ch , 1999 , by Danehill Dancer (IRE) , out of Great Selection (AUS) , by Lunchtime (GB)
CLODOVIL (IRE) , gr , 2000 , by Danehill (USA) , out of Clodora (FR) , by Linamix (FR)
CROCO ROUGE (IRE) , b , 1995 , by Rainbow Quest (USA) , out of Alligatrix (USA) , by Alleged (USA)
DANSILI (GB) , ch , 1996 , by Danehill (USA) , out of Hasili (IRE) , by Kahyasi (IRE)
DIAMOND GREEN (FR) , b , 2001 , by Green Desert (USA) , out of Diamonaka (FR) , by Akarad (FR)
DIKTAT (GB) , b , 1995 , by Warning (GB) , out of Arvola (GB) , by Sadler's Wells (USA)
DILSHAAN (GB) , b , 1998 , by Darshaan (GB) , out of Avila (GB) , by Ajdal (USA)
DOMEDRIVER (IRE) , b , 1998 , by Indian Ridge (IRE) , out of Napoli (GB) , by Baillamont (USA)
DR FONG (USA) , ch , 1995 , by Kris S. (USA) , out of Spring Flight (USA) , by Miswaki (USA)
ELUSIVE CITY (USA) , b , 2000 , by Elusive Quality (USA) , out of Star Of Paris (USA) , by Dayjur (USA)
EXCEED AND EXCEL (AUS) , b , 2000 , by Danehill (USA) , out of Patrona (USA) , by Lomond (USA)
FASLIYEV (USA) , b , 1997 , by Nureyev (USA) , out of Mr P's Princess (USA) , by Mr Prospector (USA)
FATH (USA) , b , 1997 , by Danzig (USA) , out of Desirable (IRE) , by Lord Gayle (USA)
FLOWER ALLEY (USA) , ch , 2002 , by Distorted Humor (USA) , out of Princess Olivia (USA) , by Lycius (USA)
FUSAICHI PEGASUS (USA) , b , 1997 , by Mr. Prospector (USA) , out of Angel Fever (USA) , by Danzig (USA)
GIANT'S CAUSEWAY (USA) , ch , 1997 , by Storm Cat (USA) , out of Mariah's Storm (USA) , by Rahy (USA)
GONE WEST (USA) , b , 1984 , by Mr. Prospector (USA) , out of Secrettame (USA) , by Secretariat (USA)
HAAFHD (GB) , ch , 2001 , by Alhaarth (IRE) , out of Al Bahathri (USA) , by Blushing Groom (FR)
HAWK WING (USA) , b , 1999 , by Woodman (USA) , out of La Lorgnette (CAN) , by Val De L'orne (FR)
HIGH CHAPARRAL (IRE) , b , 1999 , by Sadler's Wells (USA) , out of Kasora (IRE) , by Darshaan (GB)
HOLY ROMAN EMPEROR (IRE) , b , 2004 , by Danehill (USA) , out of L'on Vite (USA) , by Secretariat (USA)
HURRICANE RUN (IRE) , b , 2002 , by Montjeu (IRE) , out of Hold On (GER) , by Surumu (GER)
ICEMAN (GB) , b , 2002 , by Polar Falcon (USA) , out of Virtuous (IRE) , by Exit To Nowhere (USA)
IFFRAAJ (GB) , b , 2001 , by Zafonic (USA) , out of Pastorale (GB) , by Nureyev (USA)
INDIAN HAVEN (GB) , b , 2000 , by Indian Ridge (IRE) , out of Madame Dubois (GB) , by Legend Of France (USA)
JOHAR (USA) , b , 1999 , by Gone West (USA) , out of Windsharp (USA) , by Lear Fan (USA)
KYLLACHY (GB) , b , 1998 , by Pivotal (GB) , out of Pretty Poppy (GB) , by Song (GB)
LAHIB (USA) , b , 1988 , by Riverman (USA) , out of Lady Cutlass (USA) , by Cutlass (USA)
LANDO (GER) , b , 1990 , by Acatenango (GER) , out of Laurea (IRE) , by Sharpman (IRE)
LE VIE DEI COLORI (GB) , b , 2000 , by Efisio (GB) , out of Mystic Tempo (USA) , by El Gran Senor (USA)
LEROIDESANIMAUX (BRZ) , ch , 2000 , by Candy Stripes (USA) , out of Dissemble (GB) , by Ahonoora (GB)
MEDAGLIA D'ORO (USA) , b , 1999 , by El Prado (IRE) , out of Cappucino Bay (USA) , by Bailjumper (USA)
MEDICEAN (GB) , ch , 1997 , by Machiavellian (USA) , out of Mystic Goddess (USA) , by Storm Bird (CAN)
MOTIVATOR (GB) , b , 2002 , by Montjeu (IRE) , out of Out West (USA) , by Gone West (USA)
NAMID (GB) , b , 1996 , by Indian Ridge (IRE) , out of Dawnsio (IRE) , by Tate Gallery (USA)
143
Türkiye’de Tayları Bulunan Yurtdışındaki Aygırlar
Stallions Standing Abroad With Foals in Turkey
NOVERRE (USA) , b , 1998 , by Rahy (USA) , out of Danseur Fabuleux (USA) , by Northern Dancer (CAN)
ONE COOL CAT (USA) , b , 2001 , by Storm Cat (USA) , out of Tacha (USA) , by Mr Prospector (USA)
PEINTRE CELEBRE (USA) , ch , 1994 , by Nureyev (USA) , out of Peintre Bleue (GB) , by Alydar (USA)
RAKTI (GB) , b , 1999 , by Polish Precedent (USA) , out of Ragera (IRE) , by Rainbow Quest (USA)
REVOQUE (IRE) , b , 1994 , by Fairy King (USA) , out of La Bella Fontana (GB) , by Lafontaine (USA)
ROYAL APPLAUSE (GB) , b , 1993 , by Waajib (IRE) , out of Flying Melody (IRE) , by Auction Ring (USA)
SHAMARDAL (USA) , b , 2002 , by Giants Causeway (GB) , out of Helsinki (GB) , by Machiavellian (USA)
SHARP HUMOR (USA) , b , 2003 , by Distorted Humor (USA) , out of Bellona (USA) , by Hansel (USA)
SILVER TRAIN (USA) , b , 2002 , by Old Trieste (USA) , out of Ridden In Thestars (USA) , by Cormorant (USA)
SINGSPIEL (IRE) , b , 1992 , by In The Wings (GB) , out of Glorious Song (CAN) , by Halo (USA)
SINNDAR (IRE) , b , 1997 , by Grand Lodge (USA) , out of Sinntara (IRE) , by Lashkari (GB)
STORMY ATLANTIC (USA) , b , 1994 , by Storm Cat (USA) , out of Hail Atlantis (USA) , by Seattle Slew (USA)
TOBOUGG (IRE) , b , 1998 , by Barathea (IRE) , out of Lacovia (USA) , by Majestic Light (USA)
TRADITIONALLY (USA), ch, 1997 , by Mr. Prospector (USA), out of Personal Ensign (USA), by Private Account (USA)
VETTORI (IRE) , b , 1992 , by Machiavellian (USA) , out of Air Distingue (USA) , by Sir Ivor (USA)
VIKING RULER (AUS) , b , 1998 , by Danehill (USA) , out of Tristalove (NZ) , by Sir Tristram (IRE)
144
İTHAL KISRAKLAR
IMPORTED MARES
2008 Yılında İthal Edilen Kısraklar – Imported Mares in 2008
ADHAABA (USA) , b , 2000 , by Dayjur (USA) , out of Girchoop (USA), imported from GB (see AM.SB Electronic)
AIDIN AND ABETTING (IRE) , b , 2000 , by Entrepreneur (GB) , out of Petite Fantasy (GB), imported from IRE (see
GSB v : 44 p : 2027)
APHOBIC LADY (USA) , b , 1998 , by Diesis (GB) , out of Quarrel Over (USA), imported from USA (see AM.SB
Electronic)
ASAFA (IRE) , b , 2004 , by King's Best (USA) , out of Azra (IRE), imported from IRE (see GSB v : 45 p : 1465)
BALIK PEARLS (GB) , b , 2003 , by Xaar (GB) , out of Miss Mercy (IRE), imported from GB (see GSB v : 45 p : 776)
BIMINI BREEZE (CAN) , b , 2002 , by Danzig (USA) , out of Bimini Blues (USA), imported from USA (see AM.SB
Electronic)
BOOK REPORT (USA) , ch , 2004 , by Giant's Causeway (USA) , out of Tutorial (USA), imported from USA (see
AM.SB Electronic)
CHESNUT CRACKER (GB) , ch , 2000 , by Compton Place (GB) , out of Triple Tricks (IRE), imported from GB (see
GSB v : 44 p : 2769)
CLASSIC LIFE (IRE) , gr , 2000 , by Hernando (FR) , out of Classic Light (IRE), imported from HOL (see GSB v : 44)
COLUMBINE (IRE) , b , 1998 , by Pivotal (GB) , out of Heart Of India (IRE), imported from IRE (see GSB v : 44 p :
1100)
CONVEYOR'S ANGEL (USA) , b , 2002 , by Conveyor (USA) , out of Supreme Angel (USA), imported from USA
(see AM.SB Electronic)
DANCE SCHOOL (GB) , b , 2003 , by Zafonic (USA) , out of Dust Dancer (GB), imported from GB (see GSB v : 45 p
: 331)
DANCING DIAMONDS (GB) , b , 2003 , by Agnes World (USA) , out of Aquaba (USA), imported from GB (see GSB
v : 45 p : 56)
EDEN ROSE (USA) , b , 1997 , by Miner's Mark (USA) , out of Richly Rewarded (USA), imported from USA (see
AM.SB Electronic)
ELLIE'S MAMBO (USA) , ch , 2000 , by Kingmambo (USA) , out of Ophidian (USA), imported from USA (see
AM.SB Electronic)
ENHANCE (GB) , b , 2001 , by Entrepreneur (GB) , out of Charming Life (NZ), imported from GB (see GSB v : 45 p :
208)
EXCLUSIVE ACADEMY (IRE) , b , 1999 , by Royal Academy (USA) , out of Appreciatively (USA), imported from
IRE (see GSB v : 44 p : 119)
FAMOUS FIVE (UAE) , b , 2004 , by Diktat (GB) , out of Renowned (IRE), imported from GB (see UAE v : 8)
FAMOUS MISS BLUE (USA) , b , 2003 , by General Meeting (USA) , out of Danzig Key (USA), imported from USA
(see AM.SB Electronic)
FILLE GENEREUX (GB) , ch , 1998 , by Cadeaux Genereux (GB) , out of Mohican Girl (GB), imported from GB (see
GSB v : 44 p : 1751)
FOREST EDITION (IRE) , ch , 2004 , by Pivotal (GB) , out of Forest Express (AUS), imported from IRE (see GSB v :
45 p : 2000)
GOLDEN CANDLE (USA) , ch , 2001 , by King Of Kings (IRE) , out of Crafty Nan (USA), imported from USA (see
AM.SB Electronic)
GRACEFUL STEPS (IRE) , b , 2004 , by Desert Prince (IRE) , out of Ghassak (IRE), imported from IRE (see GSB v :
45 p : 2044)
HALLING CHARGE (GB) , b , 2004 , by Halling (USA) , out of Polar Charge (GB), imported from IRE (see GSB v :
45 p : 929)
145
2008 Yılında İthal Edilen Kısraklar – Imported Mares in 2008
HALO MY CAT (USA) , b , 2001 , by Bustopher Jones (USA) , out of Liba's Choice (USA), imported from USA (see
AM.SB Electronic)
HEART BEATS TRUE (USA) , b , 1997 , by Cherokee Run (USA) , out of Dewan's Flag (USA), imported from USA
(see AM.SB Electronic)
IAM FOREVERBLOWING (GB) , ch , 2002 , by Dr Fong (USA) , out of Farhana (GB), imported from GB (see GSB
v : 45 p : 383)
INBUILT BEAUTY (USA) , gr , 2003 , by Giant's Causeway (USA) , out of Ela Athena (GB), imported from GB (see
AM.SB Electronic)
KIMASH (IRE) , b , 1998 , by Woodman (USA) , out of Silver Bubble (USA), imported from IRE (see GSB v : 44 p :
2466)
LAMITTA (GB) , b , 2003 , by Diktat (GB) , out of Altaweelah (IRE), imported from GB (see GSB v : 45 p : 28)
LIBRETTO (USA) , b , 1998 , by Birdonthewire (USA) , out of Daybydaybyday (USA), imported from USA (see
AM.SB Electronic)
MADAM P (USA) , b , 2000 , by Silver Hawk (USA) , out of Gilded Leaf , imported from USA (see AM.SB Electronic)
MARAIN (IRE) , b , 2000 , by Marju (IRE) , out of Rainstone (GB), imported from IRE (see GSB v : 44 p : 2161)
MARIA DELFINA (IRE) , b , 2002 , by Giant's Causeway (USA) , out of Photographie (USA), imported from IRE (see
GSB v : 45 p : 2789)
MCQUEENIE (IRE) , b , 2001 , by Danehill (USA) , out of Twine (IRE), imported from IRE (see GSB v : 45 p : 3302)
MIDNIGHT MAMBO (USA) , b , 2000 , by Kingmambo (USA) , out of Witching Hour (FR), imported from GB (see
AM.SB Electronic)
MOUNT CAVELL (CAN) , b , 2003 , by Vision And Verse (USA) , out of Mesappiano (USA), imported from USA (see
AM.SB Electronic)
MYSTERY QUEST (IRE) , ch , 2001 , by Rainbow Quest (USA) , out of Mistreat (GB), imported from GB (see GSB v
: 45 p : 787)
NAGM (USA) , b , 2000 , by Kayrawan (USA) , out of Hamasah (USA), imported from IRE (see AM.SB Electronic)
NENAGH (IRE) , b , 2002 , by Barathea (IRE) , out of Nishan (GB), imported from IRE (see GSB v : 45 p : 2680)
NIMBLE FANTASY (USA) , b , 2000 , by Lear Fan (USA) , out of Nimble Feet (USA), imported from GB (see AM.SB
Electronic)
OCEAN SUNRISE (IRE) , b , 2003 , by Danehill (USA) , out of Wind Silence (USA), imported from IRE (see GSB v :
45 p : 3379)
OSTOPET (IRE) , b , 2001 , by Priolo (USA) , out of Ostrusa (AUT), imported from IRE (see GSB v : 45 p : 2726)
PLAYFUL SPIRIT (GB) , b , 1999 , by Mind Games (GB) , out of Kalimat (GB), imported from GB (see GSB v : 44 p
: 1276)
PLEASANT HEART (USA) , b , 1998 , by Pleasant Colony (USA) , out of Heartbreak (USA), imported from USA (see
AM.SB Electronic)
PROVOCATIVE TOUCH (USA) , b , 2003 , by Touch Gold (USA) , out of Don't Read My Lips (USA), imported from
USA (see AM.SB Electronic)
REWARDING (GB) , gr , 2004 , by Sakhee (USA) , out of Grey Way (USA), imported from IRE (see GSB v : 45 p :
481)
RUBY JULIE (GB) , b , 1997 , by Clantime (GB) , out of Slipperose, imported from GB (see GSB v : 44 p : 2498)
SEA RIDGE (GB) , b , 2000 , by Slip Anchor (GB) , out of Beveridge (USA), imported from GB (see GSB v : 44 p :
269)
146
2008 Yılında İthal Edilen Kısraklar – Imported Mares in 2008
SHANTUNG SILK (IRE) , ch , 2005 , by Barathea (IRE) , out of Phantom Act (USA), imported from IRE (see GSB v :
46)
SHERIFF'S POSSE (USA) , ch , 2000 , by Silver Deputy (CAN) , out of Starry Val (USA), imported from USA (see
AM.SB Electronic)
SILENCE IS GOLDEN (GB) , ch , 1999 , by Danehill Dancer (IRE) , out of Silent Girl (GB), imported from GB (see
GSB v : 44 p : 2459)
SILENT BULL (USA) , b , 2001 , by Holy Bull (USA) , out of Silent Turn (USA), imported from USA (see AM.SB
Electronic)
SKIHAWN (IRE) , ch , 2000 , by In The Wings (GB) , out of Orange Grouse (IRE), imported from IRE (see GSB v : 44
p : 1938)
SOOTHSAY (IRE) , b , 2003 , by Mujadil (USA) , out of Second Omen (GB), imported from USA (see GSB v : 45 p :
3009)
SPANISH SONG (USA) , b , 2003 , by Brahms (USA) , out of St Clair Ridge (IRE), imported from USA (see AM.SB
Electronic)
SPIRIT OF AMERICA (USA) , b , 2004 , by Lemon Drop Kid (USA) , out of Strawberry Way (USA), imported from
USA (see AM.SB Electronic)
SUNTASACH (USA) , b , 2004 , by War Chant (USA) , out of Kentucky Lill (USA), imported from GB (see AM.SB
Electronic)
SYLVIANI (GB) , b , 1998 , by Ashkalani (IRE) , out of Ballerine (USA), imported from GB (see GSB v : 44 p : 193)
TALENT QUEST (IRE) , b , 1998 , by Rainbow Quest (USA) , out of Talented (GB), imported from IRE (see GSB v :
44 p : 2664)
TAMINAS GIFT (GB) , b , 2002 , by Giant's Causeway (USA) , out of Tamise (USA), imported from GB (see GSB v :
45 p : 1206)
TATTERDEMALION (GB) , b , 2003 , by Galileo (IRE) , out of Bayourida (USA), imported from GB (see GSB v : 45
p : 100)
TEARFUL (USA) , b , 2003 , by Woodman (USA) , out of Angel's Tearlet (CAN), imported from GB (see AM.SB
Electronic)
THUMAMAH (IRE) , b , 1999 , by Charnwood Forest (IRE) , out of Anam (GB), imported from GB (see GSB v : 44 p
: 85)
TRICKY DESTINY (USA) , b , 2001 , by You And I (USA) , out of Pretty Tricky (USA), imported from USA (see
AM.SB Electronic)
TRUCE (GB) , b , 1999 , by Nashwan (USA) , out of Tromond (GB), imported from USA (see GSB v : 44 p : 2773)
TULAMEEN (UAE) , b , 2004 , by King's Best (USA) , out of City Of Gold (IRE), imported from IRE (see UAE v : 8)
VALERIE (GB) , b , 2003 , by Sadler's Wells (USA) , out of Horatia (IRE), imported from GB (see GSB v : 45 p : 524)
VANITY ROYALE (IRE) , b , 2003 , by Desert Prince (IRE) , out of Decant (GB), imported from IRE (see GSB v : 45
p : 1818)
WHITBY ABBEY (GB) , b , 2003 , by Inchinor (GB) , out of Select Sale (GB), imported from GB (see GSB v : 45 p :
1077)
WHITEFOOT (GB) , b , 1997 , by Be My Chief (USA) , out of Kelimutu (GB), imported from GB (see GSB v : 44 p :
1303)
147
İTHAL AYGIRLAR
IMPORTED STALLIONS
2008 Yılında İthal Edilen Aygırlar – Imported Stallions in 2008
VICTORY GALLOP (CAN) , b , 1995 , by Cryptoclearance (USA) , out of Victorious Lil (CAN), imported from USA
(see AM.SB Electronic)
149
İTHAL TAYLAR
IMPORTED FOALS
2008 Yılında lthal EdilenTaylar – Imported Foals in 2008
Name
Date
of birth Color Sex
Sire
Dam
Imp.from
Country
Stubook
referance
INVEON (USA)
2008
ch
c
Aragorn (IRE)
Sobrina Del Rey (CHI)
USA
(see AM.SB Electronic)
KING ALP (USA)
2008
ch
c
Came Home (USA)
Snowberg (USA)
USA
(see AM.SB Electronic)
DOUBLE COST (GB)
2008
gr
c
Clodovil (IRE)
Crohal Di San Jore (GB)
GB
(see GSB v : 46 p : 160)
CROCO LADY (IRE)
2008
ch
f
Croco Rouge (IRE)
Miss Salsa Dancer (GB)
IRE
(see GSB v : 46 p : 1682)
Unnamed
2008
b
c
Cuvee (USA)
Stellar Valentine (USA)
USA
(see AM.SB Electronic)
CHAPERON (FR)
2008
b
c
Domedriver (IRE)
Summernight Dream (GER)
FR
(see SBF v : 062)
WALK OF LIFE (IRE)
2008
b
f
Elusive City (USA)
Rachel Print (GB)
FR
(see GSB v : 46)
IM NO ANGEL (IRE)
2008
b
f
Fasliyev (USA)
Sopran Heart (IRE)
FR
(see GSB v : 46)
SUBCONTRACTOR (IRE)
2008
b
c
Fasliyev (USA)
Turunç (IRE)
IRE
(see GSB v : 46 p : 2204)
VASELINA (USA)
2008
b
f
Giant's Causeway (USA)
Hello Lucky (USA)
USA
(see AM.SB Electronic)
LEYNA (IRE)
2008
b
f
Iffraaj (GB)
Columbine (IRE)
IRE
(see GSB v : 46 p : 1086)
ZEITGEIST (FR)
2008
b
c
Lando (GER)
Theatrical Lady (USA)
FR
(see SBF v : 062)
Unnamed
2008
ch
c
Leroidesanimaux (BRZ)
Nappelon (CAN)
USA
(see AM.SB Electronic)
SENBILIN (USA)
2008
b
c
Medaglia D'oro (USA)
Refine (ARG)
USA
(see AM.SB Electronic)
Unnamed
2008
b
c
Mountain Cat (USA)
Romanza (GB)
IRE
(see GSB v : 46 p : 1937)
ARTISTLINE (IRE)
2008
b
c
Mountain Cat (USA)
Starline (GER)
IRE
(see GSB v : 46 p : 2093)
GIFTED AKAY (GB)
2008
b
c
Shamardal (USA)
Nimble Fantasy (USA)
GB
(see GSB v : 46 p : 507)
VIRGIN PEARL (USA)
2008
b
f
Sharp Humor (USA)
Enchanted Grounds (USA)
USA
(see AM.SB Electronic)
(see AM.SB Electronic)
LA PINTA (USA)
2008
b
f
Silver Train (USA)
La Chiflota (CHI)
USA
THENDARA (FR)
2008
b
f
Sinndar (IRE)
Shamo (GB)
FR
(see SBF v : 062)
ANGEL RACHEL (USA)
2008
b
f
Stormy Atlantic (USA)
Conveyor's Angel (USA)
USA
(see AM.SB Electronic)
151
İHRAÇ ATLAR
EXPORTED HORSES
2008 Yılında İhraç EdilenAtlar – Exported Horses in 2008
ARDEŞENLİ , ch, c, 2005 , bred by Ahmet Kavran, by Ali Osman, out of Humrik Kızı, by Felek I (see 1. Sup. to v 3, p
: 79), Sent to BUL
ARIM BALIM , gr, f, 2004 , bred by Erman Çıkıllı, by Barnato (USA), out of Şıpsevdi, by Laughing Matter (USA)
(see 1. Sup. to v 3, p : 169), Sent to AZE
BABABULL , b, c, 2002 , bred by Adem Erdölek, by Bullmarket, out of Nisandan (GB), by Soviet Star (USA) (see v :
3, p : 144), Sent to BUL
BEYAZ ALTIN , gr, f, 2003 , bred by Erman Çıkıllı, by Strike The Gold (USA), out of Şıpsevdi, by Laughing Matter
(USA) (see v : 3, p : 194), Sent to AZE
CANDARLI , b, f, 2004 , bred by Kazanfer Yavuz, by Shining Steel (GB), out of Sunny Funy, by Civan (see 1. Sup. to
v 3, p : 165), Sent to AZE
CELTIC BRIDE , ch, f, 2004 , bred by Sadettin Atığ, by Galetto (FR), out of Fair Cap (FR), by Always Fair (USA)
(see 1. Sup. to v 3, p : 54), Sent to AZE
CHARLOTTE , b, f, 1991 , bred by Umur Tamer, by Lockton (GB), out of Reine Morton (USA), by King Pellinore
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 27), Sent to FR
CÖMERT , b, c, 2003 , bred by Zekeriya Aydın, by Robellino (USA), out of Rainy Sky (GB), by Rainbow Quest
(USA) (see v : 3, p : 161), Sent to AZE
DİŞİ KARTAL , ch, f, 2003 , bred by Banu Saydam, by Lockton (GB), out of Güldita, by Bankocu (see v : 3, p : 80),
Sent to AZE
FOUR LEAVS , b, f, 1997 , bred by Tomris Girgin, by Palace Pageant (USA), out of New Blood, by Lockton (GB)
(see 3. Sup. to v 3, p : 44), Sent to LIB
GANADOR , ch, c, 2004 , bred by Selahattin Turgu and İbrahim Özdoğan, by Sea Hero (USA), out of Classic Affair
(USA), by Trempolino (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 36), Sent to BUL
JÜPİTER , gr, f, 2004 , bred by Oktay Serici, by Abrek, out of Okaliptüs, by Anshan (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 127),
Sent to AZE
KIRKLANDI , b, f, 2003 , bred by Bedri Öztürk, by Majorien (GB), out of Tirolling (IRE), by Tirol (IRE) (see v : 3, p :
201), Sent to FR
MARGARET , b, f, 2002 , bred by Tevfik Çelikoğlu, by Octagonal (NZ), out of Milesime (USA), by Riverman (USA)
(see 3. Sup. to v 3, p : 75), Sent to FR
MARGAUX DUFONT (USA) , b, f, 1993 , bred by Margaux Stud Inc, by His Majesty (USA), out of Karen Shelton
(USA), by Northjet (IRE) (see 3. Sup. to v 3, p : 75), Sent to FR
MAYABEYİ , ch, c, 2004 , bred by Oktay Serici, by Lear White (USA), out of Medjella (USA), by Shahrastani (USA)
(see 1. Sup. to v 3, p : 110), Sent to AZE
MISS NEOKI (IRE) , b, f, 1999 , bred by Miss Susan Bates, by Alhaarth (IRE), out of Queen Caroline (USA), by
Chief's Crown (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 80), Sent to FR
OKYANUSUN KALBİ , b, f, 2004 , bred by Tuncay Kantarmacı, by Galetto (FR), out of Nurhatun, by Gap Of Dunloe
(FR) (see 1. Sup. to v 3, p : 126), Sent to AZE
PODOS , ch, c, 2005 , bred by Ahmet Kavran, by Kavranhan, out of Carınıo, by Cossack Guard (USA) (see 1. Sup. to v
3, p : 30), Sent to BUL
RESOLANA (USA) , b, f, 1992 , bred by Stelcar Stables Inc., by Sovereign Dancer (USA), out of Sunny Moment
(USA), by Roberto (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 100), Sent to FR
ROMANO , b, c, 2004 , bred by Lale Atman and Esra Atman, by Abrek, out of Golden Sky, by Castle Rising (GB) (see
1. Sup. to v 3, p : 68), Sent to AZE
SINYOR SASSI , b, c, 2001 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Eagle Eyed (USA), out of Triangle (GB), by Diesis
(GB) (see v : 3, p : 203), Sent to BUL
153
2008 Yılında İhraç EdilenAtlar – Exported Horses in 2008
SPARROW , b, f, 1994 , bred by Ahmet Dizdaroğlu, by Holding Society (GB), out of Cicikız I, by Çetinbey (see 2.
Sup. to v 3, p : 132), Sent to LIB
SUFİ , ch, c, 2000 , bred by Sadettin Atığ, by Rifapour (IRE), out of Laikipia (FR), by Fast Topaze (USA) (see v : 3, p :
110), Sent to AZE
SUSPECT ZERO , b, f, 2005 , bred by Ahmet Kavran, by Asakir (GB), out of Lellow (GB), by Revoque (IRE) (see 1.
Sup. to v 3, p : 99), Sent to BUL
TANCRED , b, c, 2004 , bred by Ahmet Özkaya and Cesur Sağlamoğlu, by Mujtahid (USA), out of Future, by Üni (see
1. Sup. to v 3, p : 63), Sent to BUL
UNNAMED , b, f, 2006 , bred by Ahmet Dizdaroğlu, by Centaur (GB), out of Sparrow, by Holding Society (GB) (see
2. Sup. to v 3, p : 132), Sent to LIB
UNNAMED , b, c, 2006 , bred by Ahmet Dizdaroğlu, by Centaur (GB), out of Four Leavs, by Palace Pageant (USA)
(see 2. Sup. to v 3, p : 49), Sent to LIB
YASU , b, f, 2001 , bred by Sadettin Atığ, by Lear White (USA), out of Forest Magic (USA), by Manila (USA) (see v :
3, p : 67), Sent to AZE
154
TÜRK STUDBOOKLARINDA
İSİMSİZ OLUP SONRADAN İSİM
ALAN ATLAR
LIST OF FOALS PUBLISHED UNNAMED
and
NOW NAMED
Önceki Studbooklarda İsimsiz Olarak Çıkan ve Sonradan İsim Almış Atlar
The Horses which were taken their names laterly, was published unnamed in Turkish Studbooks
Vol. 3, p: 181
Vol. 3, p: 84
Vol. 3, p: 102
Vol. 3, p: 110
Vol. 3, p: 148
Vol. 3, p: 185
2. Sup. to v 3, p : 22
2. Sup. to v 3, p : 33
POOR FIGHTER, ch,f, (2004) by River Special (USA) - Utku
BAGAIN, b,c, (2005) by Bin Ajwaad (IRE) - İmge Kız
CLASSIC LINE, b,f, (2005) by Kosturan (FR) - Logo Connection (GER)
YETİMCAN, ch,c, (2005) by Lear White (USA) - Melikuş
SAHERA, b,f, (2005) by Sea Hero (USA) - Samiryas
SHINING DAY, b,f, (2005) by Shining Steel (GB) - Vulcanella (FR)
SÜPERTAY OĞLU, ch,c, (2006) by Süpertay - Buket Sultan (IRE)
İZMİRLİ KIZ, ch,f, (2006) by Alderado - Dadaş Kızı
155
EKLEMELER
ve
DÜZELTMELER
ADDENDA
and
ERRATA
SANANE (FR)
1. CİLT’E EK
ADDENDA TO VOLUME I
SANANE (FR) , b , 1984 , bred by Ste Horse France , foaled in FR and imported from FR in 1984, ( see SBF v : 40, p :
756 ) , by Tumble Wind (USA) , out of Manacurist (IRE) , by Manado (IRE)
1988 (Apr 06),b, c, MAESTRO I, out of One More Dance (GB)
1988 (Feb 22),b, f, AYBİKE, out of Mıghty Prıncess
1989 (Apr 15),b, f, SANLOVE, out of Intrepıd Love
1989 (Apr 21),b, c, TAŞTAN, out of Taşbebek
1989 (Apr 29),b, c, ALTOBELLI, out of Kara
1989 (Mar 03),b, f, RAIN GIRL, out of Daısy Town
1990 (Apr 16),gr, c, BARESSI, out of Kara
1990 (Apr 18),b, f, KİMENE, out of Taşbebek
1990 (Apr 29),b, c, CANKO I, out of Şule I
1990 (Jan 30),b, f, LAMBADA, out of Salmaya Salama
1990 (Mar 05),b, c, SEYİTAĞA, out of Lovely-HaloYusuf Ercem
1990 (May 01),b, c, SECRET LOVE, out of Intrepıd Love
1991 (Apr 18),b, f, NİL, out of Taşbebek
1991 (Jun 01),b, c, CANKAT, out of Harelim
1991 (Mar 02),b, c, GALAXY I, out of Daısy Town
1991 (Mar 15),b, c, GORBİ, out of Sun Empress (IRE)
1991 (May 24),b, f, CANKUŞ, out of Intrepıd Love
1992 (May 05),b, c, BIDIK, out of Taşbebek
1992 (May 13),b, c, GÜNDÜZ, out of Ivekia (USA)
1993 (Apr 15),b, c, ÇAKIRAĞA I, out of Tılsım I
1993 (Apr 20),b, c, TAN, out of Summer
Tayral Tutumlu
Hüseyin Özsakallı
Davide Franco
"
"
Bülent Giz
Önder İbrişim
Bülent Giz
Davide Franco
Ertan Doğan
Orhan Berberoğlu
Davide Franco
"
"
Ragıp Kozba
Önder İbrişim
Fatma Tutumlu Şanslı
Davide Franco
Erol Ülker
Tayral Tutumlu
Mehmet Hamdi Çadırcıoğlu
Davide Franco
Died in 1993
KISRAKLAR
BROODMARES
1. CİLT’E EK
ADDENDA TO VOLUME I
RAIN GIRL , b , 1989 , bred by Önder İbrişim , by Sanane (FR) , out of DAISY TOWN , ch , 1979 , bred by Sinan
Sinangil ,by Minstrel III (GB) ,out of Pelikan I ,by Our Guile (GB)
1995 (Feb 06),b, c, ÇELİKTAY, by Uğurtay Ahmet Erdoğan Atagün
2. CİLT’E EK
ADDENDA TO VOLUME II
RAIN GIRL , b, 1989, bred by Önder İbrişim, by Sanane (FR), out of DAISY TOWN, ch , 1979, bred by Sinan
Sinangil, by Minstrel III (GB), out of Pelikan I, by Our Guile (GB),
1996 (Feb 16), b, f, ÖZDENTAY, by Uğurtay
1997 (Feb 14), b, c, ÇINARTAY, by Barnato (USA)
1998 (Feb 19), ch, f, DAMLA KIZ, by Lockton (GB),
1999 (Feb 17), ch, c, TOYGAN, by Red Route (GB)
Ahmet Erdoğan Atagün
"
"
"
"
"
"
CANKUŞ, b, 1991, bred by Davide Franco, by Sanane (FR), out of Intrepıd Love, by Strange Love (FR), out of Jung
Frau, by Cihangir (GB) , out of FRICASSE'E (GB), b, 1955, bred by Lady Irwin, foaled in GB and imported from
U.K. in 1963, ( see GSB v : 35, p : 319 ),by Big Game (GB), out of Frying Pan (GB), by Precipitation (GB)
1996 (Apr 22), ch, f, NEJAN, by Eastern Dancer (GB)
1997 (Apr 20), b, f, JANŞIR, by Eastern Dancer (GB)
Ertuğrul Toğan
Ertuğrul Toğan
157
3. CİLT’E EK
ADDENDA TO VOLUME III
ÖZDENTAY, b, 1996, bred by Ahmet Erdoğan Atagün, by Uğurtay, out of Raın Gırl, by Sanane (FR)
2001, barren to Barnato (USA)
2002 (Mar 24), b, f, İZMİRLİ GÜZEL, by Ocean Crest (USA)
2003 (Mar 09), b, c, EKARTÖR, by Accelerator (USA)
Ahmet Erdoğan Atagün
"
"
CANKUŞ, b, 1991, bred by Davide Franco, by Sanane (FR), out of Intrepıd Love, by Strange Love (FR), out of Jung
Frau, by Cihangir (GB), out of FRICASSE'E (GB), b, 1955, bred by Lady Irwin, foaled in GB and imported from
U.K. in 1963, ( see GSB v : 35, p : 319 ), by Big Game (GB), out of Frying Pan (GB), by Precipitation (GB)
2000, not covered in 1999
2001 (Mar 21), b, f, YÜSRA, by Eastern Dancer (GB)
2002, not covered in 2001
2003, not covered in 2002
Ertuğrul Toğan
JANŞIR, b, 1997, bred by Ertuğrul Toğan, by Eastern Dancer (GB), out of Cankuş, by Sanane (FR), out of Intrepıd
Love , by Strange Love (FR), out of Jung Frau, by Cihangir (GB), out of FRICASSE'E (GB), b, 1955, bred by Lady
Irwin, foaled in GB and imported from U.K. in 1963, ( see GSB v : 35, p : 319 ), by Big Game (GB), out of Frying Pan
(GB), by Precipitation (GB)
2003, barren to Candle Lıght
2004 (May 14), b, f, JANET, by Anselmo (GER)
Ramazan Yapıcı and İsmail Çeki
RAIN GIRL , b, 1989 , bred by Önder İbrişim, by Sanane (FR), out of DAISY TOWN, ch , 1979, bred by Sinan
Sinangil , by Minstrel III (GB), out of Pelikan I , by Our Guile (GB)
2000 (Feb 06), ch, f, MÜNİŞ, by Barnato (USA)
2001 (Mar 02), b, f, MANDIBULA, by Manila (USA)
2002 (Mar 06), b, c, MAXILLA, by Manila (USA)
2003, (no return) Sun Music (IRE)
Ahmet Erdoğan Atagün
"
"
"
"
DAMLA KIZ, ch, 1998, bred by Ahmet Erdoğan Atagün, by Lockton (GB), out of Raın Gırl, by Sanane (FR)
2003 (Apr 22), b, f, NEHOŞ ŞEY, by Süpertay
Ahmet Erdoğan Atagün
I . SUPPLEMENTE EK
ADDENDA TO I.SUPPLEMENT TO VOLUME III
ÖZDENTAY, b, 1996, bred by Ahmet Erdoğan Atagün, by Uğurtay, out of Raın Gırl, by Sanane (FR)
2005 (Apr 09), b, c, ÇINARCAN, by Red Bishop (USA)
Ahmet Erdoğan Atagün
DAMLA KIZ , ch, 1998, bred by Ahmet Erdoğan Atagün, by Lockton (GB), out of Raın Gırl, by Sanane (FR)
2004 (May 27), ch, f, URLALI KIZ, by River Special (USA)
2005 (May 04), ch, f, by Manila (USA)
Ahmet Erdoğan Atagün
Ahmet Erdoğan Atagün
MELTEM I , b , 1991 , bred by Abdullah K. Aktaş , by Seren , out of Jah, by Maşallah I, ( see v : 3, p : 127,309)
2005 (Mar 29),gr, f, AYDOLU, by Baressı Yavuz Selim Aktaş
158
II. SUPPLEMENTE EK
ADDENDA TO II.SUPPLEMENT TO VOLUME III
ÖZDENTAY, b, 1996, bred by Ahmet Erdoğan Atagün, by Uğurtay, out of Raın Gırl, by Sanane (FR), ( see v : 1, p :
30)
2006 (Apr 30), b, c, by Alderado
Ahmet Erdoğan Atagün
DAMLA KIZ , ch, 1998, bred by Ahmet Erdoğan Atagün, by Lockton (GB), out of Raın Gırl, by Sanane (FR), ( see v :
1, p : 30)
2006 (May 23), ch, c, CABARNET, by Alderado
2008 (Mar 26), ch, c, INFLEXIBLE, by Alderado
Nazmi Filibeli
Nazmi Filibeli
III. SUPPLEMENTE EK
ADDENDA TO III.SUPPLEMENT TO VOLUME III
YÜSRA , b, 2001, bred by Ertuğrul Toğan, by Eastern Dancer (GB), out of Cankuş, by Sanane (FR), out of Intrepıd
Love, by Strange Love (FR), out of Jung Frau, by Cihangir (GB), out of FRICASSE'E (GB), b, 1955, bred by Lady
Irwin, foaled in GB and imported from U.K. in 1963, ( see GSB v : 35, p : 319 ), by Big Game (GB), out of Frying Pan
(GB), by Precipitation (GB)
2007 (May 02), ch, c, ASLANTURAN, by Karizmatik (GB)
Aylin Eşmen
III. CİLT’E EK
ADDENDA TO VOLUME III
AYGIRLAR
STALLIONS
MAESTRO I, b, 1988 bred by Tayral Tutumlu, by Sanane (FR), out of ONE MORE DANCE (GB), b , 1979, bred by
E.Cooper Bland, by Dance In Time (CAN), out of First Watch (GB), by Primera (GB), ( see v : 1, p : 93)
2000 (Jan 24), b, c, ATAİZİ, out of Felıcty
2003 (Apr 29), b, f, NEVDA, out of Kırbaç Halo, ( see v : 3, p : 102)
İ. B. Ergüden and B. Bircil
Mehmet Çeke
BARESSI , gr , 1990, bred by Bülent Giz, by Sanane (FR), out of KARA, b, 1985, bred by Irene Rose Mary Aksoy ,by
Gap Of Dunloe (FR), out of Djebım, by Allymoss, ( see v : 1, p : 65)
2003 (Mar 01), b, f, YASSIÇALI GÜLÜ, out of Karadul
2003 (Mar 18), b, f, SISLAYD, out of Derya Kızı
Fahritdin Şahan
Abdullah Açıkgöz
I. SUPPLEMENTE EK
ADDENDA TO I. SUPPLEMENTTO VOLUME III
BARESSI , gr, 1990, bred by Bülent Giz, by Sanane (FR), out of KARA, b, 1985, bred by Irene Rose Mary Aksoy ,by
Gap Of Dunloe (FR), out of Djebım, by Allymoss, ( see v : 1, p : 65)
2004 (Feb 02), b, f, MEXELINA , out of Ayhanım
2004 (Mar 12), b, c, AHMETİNOĞLU, out of Karadul
2005 (Mar 29), gr, f, AYDOLU, out of Meltem I
Aydın Aktaş
Fahritdin Şahan
Yavuz Selim Aktaş
159
II. SUPPLEMENTE EK
ADDENDA TO II.SUPPLEMENT TO VOLUME III
BARESSI , gr, 1990, bred by Bülent Giz, by Sanane (FR), out of KARA, b, 1985, bred by Irene Rose Mary Aksoy, by
Gap Of Dunloe (FR), out of Djebım, by Allymoss ( see v : 1, p : 65)
2006 (Mar 01),b, f, FEKE GÜLÜ, out of Derya Kızı
Abdullah Açıkgöz
III. SUPPLEMENTE EK
ADDENDA TO III.SUPPLEMENTTO VOLUME III
BARESSI , gr, 1990, bred by Bülent Giz, by Sanane (FR), out of KARA, b, 1985, bred by Irene Rose Mary Aksoy, by
Gap Of Dunloe (FR), out of Djebım, by Allymoss ( see v : 1, p : 65)
2007 (Feb 10), gr, c, KENAN BABA, out of Atakan Hatun
2007 (Feb 12), b, f, ATAKAN KIZI, out of Akyazılı Derya
2007 (Feb 12), b, f, TATLI BELA, out of Çılgın Bebek
160
Hülya Yavuz
Zahide Atakan
Ahmet Atakan and Mahmut Atakan
1. CİLT’TEKİ DÜZELTMELER
ERRATA TO VOLUME I
Sayfa
Page
Satır
Line
30
45
Yanlış
Incorrect
Doğru
Correct
1989, no return
1989 (Mar 03),b, f, RAIN GIRL, by Sanane (FR) Önder İbrişim
1991, no return
1991 (Mar 02),b, c, GALAXY I, by Sanane (FR) Önder İbrişim
54
18
1991, no return
1991 (Jun 01),b, c, CANKAT, by Sanane (FR)Ragıp Kozba
60
27
1992, no return
1992 (May 13),b, c, GÜNDÜZ, by Sanane (FR)Tayral Tutumlu
65
4
1989, no return
1989 (Apr 29),b, c, ALTOBELLI, by Sanane (FR)Bülent Giz
65
5
1990, no return
1990 (Apr 16),gr, c, BARESSI, by Sanane (FR) Bülent Giz
74
5
1990, no return
1990 (Mar 05),b, c, SEYİTAĞA, by Sanane (FR)Yusuf Ercem
80
44
1988, no return
1988 (Feb 22),b, f, AYBİKE, by Sanane (FR) Hüseyin Özsakallı
93
47
1988 no return
1988 (Apr 06),b, c, MAESTRO I, by Sanane (FR)Tayral Tutumlu
117
20
1993, no return
1993 (Apr 20),b, c, TAN, by Sanane (FR)Davide Franco
117
34
1991, no return
1991 (Mar 15),b, c, GORBİ, by Sanane (FR) Fatma Tutumlu Şanslı
122
12
1989, no return
1989 (Apr 21),b, c, TAŞTAN, by Sanane (FR)Davide Franco
1990, no return
1990 (Apr 18),b, f, KİMENE, by Sanane (FR)Davide Franco
1991, no return
1991 (Apr 18),b, f, NİL, by Sanane (FR) Davide Franco
1992, no return
1992 (May 05),b, c, BIDIK, by Sanane (FR)Erol Ülker
1992, no return
1993 (Apr 15),b, c, ÇAKIRAĞA I, by Sanane (FR)Mehmet Hamdi Çadırcıoğlu
123
45
161
3. CİLT’TEKİ DÜZELTMELER
ERRATA TO VOLUME III
Sayfa
Page
Satır
Line
Yanlış
Incorrect
Doğru
Correct
62
40
2000 (Jan 24), b, c, covered by a stallion not in Studbook
2000 (Jan 24),b, c, ATAİZİ, by Maestro I İsmail Bora Ergüden and Berkan Bircil
98
36
2003 (Mar 01), b, f, covered by a stallion not in Studbook
2003 (Mar 01),b, f, YASSIÇALI GÜLÜ, by BaressıFahritdin Şahan
102
42
2003 (Apr 29), b, f, covered by a stallion not in Studbook
2003 (Apr 29),b, f, NEVDA, by Maestro I Mehmet Çeke
3. CİLT’E I. EK’TEKİ DÜZELTMELER
ERRATA TO FIRST SUPPLEMENT TO VOLUME III
Sayfa
Page
88
Satır
Line
Yanlış
Incorrect
2
Doğru
Correct
2004 (Mar 12), b, c, covered by a stallion not in Studbook
2004 (Mar 12),b, c, AHMETİNOĞLU, by Baressı Fahritdin Şahan
3. CİLT’E II. EK’TEKİ DÜZELTMELER
ERRATA TO SECOND SUPPLEMENT TO VOLUME III
Sayfa
Page
36
Satır
Line
19
Yanlış
Incorrect
Doğru
Correct
2006 (Mar 01), b, f, covered by a stallion not in Studbook
2006 (Mar 01),b, f, FEKE GÜLÜ, by Baressı Abdullah Açıkgöz
162
3. CİLT’E III. EK’TEKİ DÜZELTMELER
ERRATA TO THIRD SUPPLEMENT TO VOLUME III
Sayfa
Page
Satır
Line
Yanlış
Incorrect
Doğru
Correct
3
3
2007 (Feb 12), b, f, covered by a stallion not in Studbook
2007 (Feb 12),b, f, ATAKAN KIZI, by Baressı Zahide Atakan
10
32
2007 (Feb 10), gr, c, covered by a stallion not in Studbook
2007 (Feb 10),gr, c, KENAN BABA, by BaressıHülya Yavuz
29
8
2007 (Feb 12), b, f, covered by a stallion not in Studbook
2007 (Feb 12),b, f, TATLI BELA, by Baressı A. Atakan and M. Atakan
163
EKLEMELER
ve
DÜZELTMELER
ADDENDA
and
ERRATA
GEÇ KAYIT
LATE REGISTRATION
I. SUPPLEMENTE EK
ADDENDA TO FIRST SUPPLEMENT TO VOLUME III
ZIHUATANEJO (GB) , b , 1995 , bred by Lizzards Farm , foaled in GB and imported from U.K. in 2005, ( see GSB v : 43, p : 1980 ) , by Efisio (GB) , out of Rare Roberta
(USA) , by Roberto (USA)
2005 (Apr 21),b, c, AGOYA (IRE), by Hatim (USA), (GSB v : 46, p : 805 )
Erhan Özkan
II. SUPPLEMENTE EK
ADDENDA TO SECOND SUPPLEMENT TO VOLUME III
LOLENA , b , 2000 , bred by Abdülkadir Özhancı, by Lockton (GB), out of Lena, by Çukurova (see 3. Sup. to v 3, p : 72)
2006 (Apr 18), b, c, YAVAŞCA by Dinyeper (GB)
Şevket Yavaşca
PAULI MAR (USA) , b , 1995 , bred by Ömer Halim Aydın, by Marquetry (USA), out of Track Jester (USA), by Jeff D. (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 130)
2006 (Mar 21), b, c, WALK THE LINE by Always A Classic (CAN)
Died in 2007
Emre Ergökçen
III. SUPPLEMENTE EK
ADDENDA TO THIRD SUPPLEMENT TO VOLUME III
REMY RED (USA) , ch , 2000 , bred by Sycamore Hall Farm , foaled in USA and imported from U.K. in 2007, (see AM.SB Electronic) , by Hennessy (USA) , out of Inny River
(USA) , by Seattle Slew (USA)
2007 (Feb 06),b, f, KARA ELMAS, by Arch (USA)
Vehbi Hakan Keleş
165
3. CİLT’E II. EK’TEKİ DÜZELTMELER
ERRATA TO SECOND SUPPLEMENT TO VOLUME III
117
31
2006, no return to Marlin(USA)
2006 (Apr 24),b, f, TOWERVINT, by Marlin (USA) Fatma Tutumlu Şanslı
166
İSİMSİZ TAYLARIN İNDEKSİ
UNNAMED FOALS INDEX
İsimsiz Taylar İndeksi
Unnamed Foals Index
2008,
2008,
2008,
2008,
2008,
2008,
2008,
2008,
2008,
2008,
2008,
2008,
2008,
2008,
2008,
2008,
2008,
2008,
2008,
2008,
2008,
2008,
2008,
2008,
2008,
2008,
2008,
2008,
2008,
2008,
2008,
2008,
2008,
2008,
2008,
2008,
2008,
2008,
2008,
2008,
2008,
2008,
2008,
2008,
2008,
2008,
2008,
2008,
2008,
2008,
2008,
2008,
2008,
2008,
2008,
2008,
2008,
2008,
2008,
2008,
2008,
2008,
2008,
b,
b,
ch,
ch,
ch,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
ch,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
ch,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
gr,
ch,
b,
b,
ch,
b,
ch,
ch,
b,
ch,
b,
b,
b,
ch,
ch,
c,
c,
c,
f,
f,
f,
f,
f,
c,
f,
c,
c,
c,
f,
f,
f,
f,
c,
c,
c,
c,
f,
f,
f,
f,
c,
f,
f,
c,
c,
f,
f,
c,
f,
f,
c,
c,
c,
c,
c,
c,
f,
c,
f,
c,
c,
c,
f,
f,
f,
f,
c,
c,
c,
f,
f,
f,
c,
f,
f,
f,
c,
c,
by Kurtaran (IRE), out of Agrilya............................................................................. 2
by Strike The Gold (USA), out of Alcına ................................................................. 4
by Grand Ekinoks, out of Alicia ............................................................................... 4
by Red Bishop (USA), out of Anatolıan Wolf .......................................................... 7
by Marlin (USA), out of Apex.................................................................................. 8
by Sea Hero (USA), out of Arvalya.......................................................................... 9
by Uagadugu, out of Aşk ........................................................................................ 10
by Always A Classic (CAN), out of Axl Rose........................................................ 11
by Tarsus, out of Aysima........................................................................................ 12
by Sports Hero (USA), out of Back To Back (IRE)................................................ 12
by Centaur (GB), out of Barb Wire (IRE)............................................................... 14
by Ocean Crest (USA), out of Barcelona................................................................ 14
by Marlin (USA), out of Belit................................................................................. 15
by Bin Ajwaad (IRE), out of Chıara ....................................................................... 24
by Tokmak, out of Çatal Karam ............................................................................. 26
by West By West (USA), out of Electron (IRE) ..................................................... 36
by Centaur (GB), out of Eternal Flame................................................................... 38
by Mountain Cat (USA), out of Fairlee Wild (USA) .............................................. 40
by Avangard (IRE), out of Free Speed.................................................................... 44
by Mountain Cat (USA), out of Gaia Bronswick (GB)........................................... 45
by Bin Ajwaad (IRE), out of Garbagna (IRE) ........................................................ 46
by Lachyn, out of Geısha........................................................................................ 46
by Mountain Cat (USA), out of Ghyraan (IRE)...................................................... 46
by Bullmarket, out of Gınger .................................................................................. 46
by Tarsus, out of Grazıa.......................................................................................... 49
by Kurtaran (IRE), out of Hayırlısı......................................................................... 53
by Goldat (GB), out of Jakeeno (USA).................................................................. 58
by Medya, out of İfora ............................................................................................ 58
by Eagle Eyed (USA), out of İman ......................................................................... 58
by Bosporus (IRE), out of İpek Yolu (GB)............................................................. 58
by Marlin (USA), out of Lady Of Troy (GB) ......................................................... 66
by Mountain Cat (USA), out of Madam Eli (IRE).................................................. 72
by Cossack Guard (USA), out of Marlın Brıde....................................................... 74
by Kurtaran (IRE), out of Mckeesport (USA)......................................................... 76
by Mutamanni (GB), out of Mehpare ..................................................................... 76
by Royal Abjar (USA), out of Milesime (USA) ..................................................... 77
by Shrewd Idea (GB), out of Mıss Akdoğan........................................................... 77
by Argaeus (GB), out of Nurdan............................................................................. 88
by Ocean Crest (USA), out of Pınk Snow............................................................... 93
by Bin Ajwaad (IRE), out of Rısıng Star ................................................................ 98
by Bin Ajwaad (IRE), out of Rose Noır.................................................................. 99
by Scream To Scream (IRE), out of Sabirli Kadin (IRE)...................................... 101
by Marlin (USA), out of Sakkara.......................................................................... 101
by Centaur (GB), out of San Roberta (GB)........................................................... 102
by Karizmatik (GB), out of Senem I..................................................................... 105
by Tender Dad (GB), out of Serenat ..................................................................... 105
by Sea Hero (USA), out of Sımply The Best ........................................................ 109
by Desert Sound (IRE), out of St Rose Of Lima (GB).......................................... 112
by Bin Ajwaad (IRE), out of Street Lina (FR)...................................................... 113
by Handsome Star (IRE), out of Summery (IRE) ................................................. 113
by Perfect Storm, out of Tanyeri........................................................................... 117
by Alabora, out of Terkoslu .................................................................................. 119
by West By West (USA), out of The Bunch ......................................................... 119
by Sam Holme (IRE), out of Traverten................................................................. 122
by Barathea (IRE), out of Tulameen (UAE) ......................................................... 122
by Unaccounted For (USA), out of Typee ............................................................ 123
by Grand Ekinoks, out of Ulya ............................................................................. 124
by Fit To Survive (USA), out of Wınter Love ...................................................... 129
by Uagadugu, out of Wınter Wınd........................................................................ 129
by Centaur (GB), out of Ytucky ........................................................................... 131
by Fasht Eldebl (GB), out of Zemheri .................................................................. 132
by Kaneko, out of Zırzop...................................................................................... 132
by Sea Hero (USA), out of Zygosis (GB) ............................................................. 132
167
GENEL İNDEKS
General Index
İNDEKS-Index
A BIT OF BID (IRE) -----------------------------------1
A BRAND NEW DAY---------------------------------1
A PRIMA VERA----------------------------------------1
ABAŞ -----------------------------------------------------1
ABELIA ------------------------------------------------ 79
ABHAZYA ----------------------------------------------6
ABJAR JOY ---------------------------------------------5
ABONE---------------------------------------------------1
ABRASIVE (USA) -------------------------------------1
ABREAS -------------------------------------------------1
ABUNAY ------------------------------------------------1
ABZAGU (IRE) -----------------------------------------1
ACARKIZI--------------------------------------------- 24
ACIBADEM ---------------------------------------------1
ACTING (IRE) ------------------------------------------1
ACTION------------------------------------------------ 62
ADALYA I ----------------------------------------------1
ADAU ----------------------------------------------------2
ADHAABA (USA) -------------------------------------2
ADRIANA -----------------------------------------------2
AEGEAN STORM ----------------------------------- 84
AFFAIRISTE (IRE) ------------------------------------2
AFRA DİLA ---------------------------------------------2
AGATHAUMAS (GER) -------------------------------2
AGILITY GAME (ITY) -------------------------------2
AGIRBA BERKE------------------------------------- 16
AGORA ------------------------------------------------ 86
AGRİLYA -----------------------------------------------2
AĞA'S JOY ----------------------------------------------2
AĞA ÇALDIRAN ------------------------------------ 82
AIDIN AND ABETTING (IRE)----------------------2
AISA ------------------------------------------------------3
AİKO -----------------------------------------------------2
AKABBA ------------------------------------------------6
AKANSEL -----------------------------------------------1
AKARCA KIZI --------------------------------------- 57
AKASLANOĞLU -----------------------------------115
AKBALIKLI NİSA ----------------------------------- 89
AKBALIKLI SILA ----------------------------------- 81
AKDENİZ RÜZGARI ---------------------------------2
AKHİSARLI------------------------------------------108
AKSİ KIZ ---------------------------------------------115
AKSİNYA --------------------------------------------- 57
AKYAZILI ESRA --------------------------------------3
AKYAZILI KARAOĞLAN ------------------------ 52
AKYAZILI ZAFER ------------------------------------3
AKYAZILISEDA---------------------------------------3
AL KIZ II ------------------------------------------------3
ALABANDA --------------------------------------------3
ALAÇAT-------------------------------------------------3
ALAF --------------------------------------------------- 31
ALAKAN ------------------------------------------------3
ALALA---------------------------------------------------3
ALAMET (FR) ------------------------------------------3
ALAMIYA (IRE) ---------------------------------------3
ALARATAY --------------------------------------------3
ALARUŞKA---------------------------------------------3
ALATHEZAL (USA) ----------------------------------3
ALAZ --------------------------------------------------- 66
ALBERICA ----------------------------------------------3
ALBİTAY---------------------------------------------- 59
ALCINA--------------------------------------------------4
ALEV GİBİ ----------------------------------------------4
ALEYNA-------------------------------------------------4
ALIMLI --------------------------------------------------4
ALINTERİ -----------------------------------------------4
ALİ KADİR-------------------------------------------- 50
ALİCİA -------------------------------------------------- 4
ALİEREN------------------------------------------------ 7
ALİZYA ------------------------------------------------53
ALLBRIGHT ------------------------------------------- 4
ALLIANCE LADY ------------------------------------ 4
ALLRIGHTS RESERVED --------------------------42
ALMINA (GB) ----------------------------------------- 4
ALMİDA ------------------------------------------------ 4
ALOHA II ----------------------------------------------- 4
ALPAK -------------------------------------------------42
ALPAYDI ----------------------------------------------44
ALPER --------------------------------------------------- 1
ALPERİN KIZI ----------------------------------------34
ALPŞEN ------------------------------------------------- 4
ALSEL --------------------------------------------------- 4
ALSEVİN------------------------------------------------ 5
ALSİNEM ----------------------------------------------- 4
ALTARA (IRE)----------------------------------------- 5
ALTIN DANCER -------------------------------------- 5
ALTIN PINAR-----------------------------------------55
ALTIN RENET ----------------------------------------- 5
ALTINBEN --------------------------------------------- 5
ALTINBERK ------------------------------------------29
ALTINKAYA------------------------------------------49
ALTINNAL --------------------------------------------- 5
ALTINYAVUZ -------------------------------------- 110
ALUNA -------------------------------------------------- 5
ALWAYS A STAR --------------------------------- 114
ALWAYS A WALLS---------------------------------17
ALWAYS BLUE --------------------------------------18
ALWAYS JOY ----------------------------------------- 5
ALWAYS LANTERN--------------------------------87
ALWAYS LOVER------------------------------------- 5
ALWAYS PRESIDENT---------------------------- 127
ALYA ---------------------------------------------------55
ALYANS ------------------------------------------------ 5
ALYAZMALIM ---------------------------------------- 5
ALZAFER ----------------------------------------------19
AMADA MIA ------------------------------------------ 5
AMAIZING ------------------------------------------ 125
AMAPOLA---------------------------------------------- 5
AMASİS ------------------------------------------------- 6
AMASTRIST ------------------------------------------- 6
AMAZING GRACE ----------------------------------34
AMBLER'S PASSION (USA)------------------------ 6
AMED KIZI --------------------------------------------82
AMEENA (USA) --------------------------------------- 6
AMERİKALI----------------------------------------- 108
AMOR AMOR-----------------------------------------73
AMOR KING ------------------------------------------53
AMORE-------------------------------------------------- 6
AMRA (IRE) -------------------------------------------- 6
AMZA---------------------------------------------------- 6
ANA KRALİÇE ---------------------------------------- 6
ANAIDA (IRE) ----------------------------------------- 6
ANARKALİ--------------------------------------------15
ANATOLIAN------------------------------------------- 6
ANATOLIAN WOLF --------------------------------- 6
ANATOLY ---------------------------------------------18
ANDALUCIA------------------------------------------52
ANEMON ----------------------------------------------- 6
ANEMON FOUR -------------------------------------- 3
ANEMON SEVEN------------------------------------- 6
ANEMON SIX-----------------------------------------96
ANEY ---------------------------------------------------- 7
ANGEL'S GROUND ---------------------------------- 7
ANGEL'S SONG --------------------------------------- 7
169
İNDEKS-Index
ANGEL EYES ------------------------------------------7
ANGEL GIRL ----------------------------------------112
ANGEL LADY------------------------------------------7
ANGEL OF FORTUNE-----------------------------106
ANGEL ZEYNO----------------------------------------7
ANGELA -----------------------------------------------7
ANGELETTE -------------------------------------------7
ANGELFALL ----------------------------------------- 73
ANGELİCA----------------------------------------------7
ANGRY NANE --------------------------------------- 25
ANİMASYON----------------------------------------- 85
ANNA KOMNENA (IRE)-----------------------------7
ANNA PERENNA--------------------------------------9
ANNEANNEM------------------------------------------7
ANOTHER FANTASY --------------------------------7
ANOTHER LIFE ------------------------------------- 70
ANYELA-------------------------------------------------8
APACHE SONG ----------------------------------------8
APEX -----------------------------------------------------8
APPLE BLOSSOM-------------------------------------8
APPLE GREEN -----------------------------------------4
APRIL -------------------------------------------------- 54
APRIL POINT (IRE) -----------------------------------8
APSINI ---------------------------------------------------8
AQUILA RAPAX ------------------------------------ 24
ARAÇLI-----------------------------------------------119
ARASTA -------------------------------------------------8
ARBALAM ----------------------------------------------8
ARCOBALENO -------------------------------------- 40
ARCSAINT ----------------------------------------------8
ARDA SEZEN ---------------------------------------- 74
ARESBATUR ----------------------------------------- 41
ARFELLOW---------------------------------------------8
ARGÜNHAN------------------------------------------ 14
ARİSER --------------------------------------------------8
ARKANSAS---------------------------------------------8
ARKUR --------------------------------------------------8
ARLAT ------------------------------------------------- 36
ARLI (IRE) ----------------------------------------------8
ARLIDA------------------------------------------------ 17
ARLYN---------------------------------------------------8
ARMADATTA------------------------------------------8
ARMATRADING (IRE) ------------------------------9
ARNİSA--------------------------------------------------9
AROG -------------------------------------------------- 63
ARPIA (GB) ---------------------------------------------9
ARTAGAN -------------------------------------------- 62
ARTE ROMANA (GB) --------------------------------9
ARTEMİS---------------------------------------------- 56
ARTUKDOĞAN----------------------------------------8
ARVALYA ----------------------------------------------9
ARWEN --------------------------------------------------9
AS CAT --------------------------------------------------9
AS RUN -----------------------------------------------109
ASALET MÜFTİYESİ (IRE) -------------------------9
ASALET MÜMESSİLİ (IRE)-------------------------9
ASHJAAN (USA) --------------------------------------9
ASHLEY -------------------------------------------------9
ASHLIE RHEY -----------------------------------------9
ASIA ------------------------------------------------------9
ASIMO ------------------------------------------------- 79
ASİ VE MAVİ----------------------------------------- 11
ASİTAY ------------------------------------------------ 61
ASKFORMILLION ---------------------------------- 28
ASLANHAN ------------------------------------------ 95
ASLIKIZ -------------------------------------------------9
ASLINAZ (GB) --------------------------------------- 10
ASORTİK ----------------------------------------------46
ASPEN --------------------------------------------------10
ASPHODEL--------------------------------------------59
ASSAR--------------------------------------------------27
ASTANTE (GB) ---------------------------------------10
AŞIK ÇOCUK -----------------------------------------51
AŞK -----------------------------------------------------10
AŞKIMINOĞLU --------------------------------------21
AŞKİTO ------------------------------------------------10
ATAÇ NUR ------------------------------------------ 101
ATAÇ SULTAN---------------------------------------36
ATAKAN HATUN -----------------------------------10
ATALANTE ----------------------------------------- 115
ATAŞEHİRLİ------------------------------------------18
ATAYHAN---------------------------------------------17
ATEN FAIR--------------------------------------------39
ATEŞ ----------------------------------------------------87
ATEŞ SU --------------------------------------------- 118
ATEŞ SULTAN ---------------------------------------21
ATEŞBAZ ----------------------------------------------15
ATIPHA ------------------------------------------------10
ATLANTIC STORM ------------------------------- 127
ATLI ARMAĞAN ------------------------------------24
ATRACTA ---------------------------------------------- 4
ATRAXION (USA) -----------------------------------10
ATTO ---------------------------------------------------10
ATTRACTIVE-----------------------------------------10
AUCTION ----------------------------------------------65
AUGURI------------------------------------------------77
AUNTY PEGGY --------------------------------------10
AURA ---------------------------------------------------10
AURUM ------------------------------------------------11
AVESTİYA --------------------------------------------42
AVLANDO---------------------------------------------29
AVŞARHAN-------------------------------------------66
AVŞARKIZI -------------------------------------------11
AWAYIL (USA) --------------------------------------11
AXL ROSE ---------------------------------------------11
AYATLI ------------------------------------------------11
AYBİKEHAN------------------------------------------11
AYCAYAK --------------------------------------------11
AYÇAKIZ ----------------------------------------------11
AYDIN AGA ---------------------------------------- 127
AYDOST -----------------------------------------------90
AYHAN BABA ---------------------------------------47
AYİZİM-------------------------------------------------11
AYMANAZ --------------------------------------------20
AYRATKIZ --------------------------------------------41
AYSIZ GECEM ---------------------------------------11
AYSİMA------------------------------------------------11
AYŞECAN ---------------------------------------------11
AYŞEN ABLA ----------------------------------------11
AYYÜZLÜM ------------------------------------------12
AZİADE ------------------------------------------------12
AZUCAR MORENO ---------------------------------12
BABA ---------------------------------------------------56
BABA KARTAL ------------------------------------ 123
BABA ÖZESER ---------------------------------------57
BABA REMZİ -----------------------------------------86
BABA TAHİR -----------------------------------------30
BABA UĞUR ------------------------------------------96
BABA YUSUF ----------------------------------------21
BABAERKAN-----------------------------------------10
BABAM NECATİ-------------------------------------92
BABANIN OĞLU-------------------------------------48
BABAYELE -------------------------------------------46
BABİL --------------------------------------------------16
170
İNDEKS-Index
BABİLYON ------------------------------------------- 12
BABY ATEN------------------------------------------ 12
BABY KISS ------------------------------------------- 12
BACK TO BACK (IRE) ----------------------------- 12
BACKGROUND-------------------------------------- 12
BADARİ ----------------------------------------------- 27
BADASTAR------------------------------------------104
BADEMİYE ------------------------------------------- 12
BAGİ---------------------------------------------------- 68
BAGUIRA --------------------------------------------- 12
BAHACANBEY -------------------------------------- 26
BAHTI ŞAH ------------------------------------------108
BAHTI YANIK -----------------------------------------7
BAHTİYAR (USA)----------------------------------- 12
BAKTAY ---------------------------------------------- 23
BALAHE (USA) -------------------------------------- 12
BALARZUM ------------------------------------------ 13
BALÇİBİN--------------------------------------------- 22
BALENCIAGA --------------------------------------115
BALERİN ---------------------------------------------- 13
BALIK PEARLS (GB) ------------------------------- 13
BALIKÇIL (GB) -------------------------------------- 13
BALIM SULTAN------------------------------------- 27
BALKARA -------------------------------------------- 70
BALOŞ ------------------------------------------------- 12
BALOU------------------------------------------------- 35
BALPINAR -------------------------------------------- 13
BANADIYKA (IRE) --------------------------------- 13
BANKO RUNNER ----------------------------------- 70
BANKONUR ------------------------------------------ 13
BANKROLL---------------------------------------------1
BANU ÇİÇEK----------------------------------------- 13
BARB WIRE (IRE)----------------------------------- 13
BARBARELLA --------------------------------------- 61
BARBARİZE ------------------------------------------ 13
BARCELONA----------------------------------------- 13
BARIŞAĞA-------------------------------------------124
BARIŞIN OĞLU-------------------------------------- 27
BARNY ------------------------------------------------ 75
BARRIER ---------------------------------------------- 44
BARRISTER ------------------------------------------ 51
BARTROBEL ----------------------------------------- 13
BARUDİ ----------------------------------------------- 79
BASSARA (USA) ------------------------------------ 14
BASTIA ------------------------------------------------ 14
BAŞAK SULTAN ------------------------------------ 14
BAŞKENTLİ ------------------------------------------ 14
BAŞSULTAN ----------------------------------------- 14
BAŞTACI ---------------------------------------------- 14
BAŞTACIM ------------------------------------------- 81
BATI GARAJI (GB)---------------------------------- 14
BATI TRAKYALI ------------------------------------ 35
BATRAK----------------------------------------------122
BATUCADA ------------------------------------------ 93
BATURALP ------------------------------------------- 60
BAY BLESSING ------------------------------------114
BAY NAVAJO ---------------------------------------- 83
BAY ROYAL ----------------------------------------- 15
BAZALT ----------------------------------------------- 14
BE NASTY -------------------------------------------- 14
BEAUTIFUL GIRL ---------------------------------- 32
BEAUTY MİDA ----------------------------------------4
BEAUTY QUEEN-----------------------------------104
BEBEĞİM --------------------------------------------- 14
BEDİRHAN BEY------------------------------------- 23
BEDRUŞKA------------------------------------------- 23
BEDTIME STORY (GB) ---------------------------- 14
BEDTIME STORY (USA)---------------------------14
BEFORE THE RAIN ---------------------------------15
BEKMEZGÜL -----------------------------------------92
BELAGIO (GB) ---------------------------------------15
BELAMİ ------------------------------------------------55
BELİT ---------------------------------------------------15
BELKIS -------------------------------------------------34
BELLA OTERO ---------------------------------------15
BELLA VISTA ----------------------------------------15
BELLE MANIERE (USA) ---------------------------15
BELLE ROSE (HUN) --------------------------------15
BELLE TOTO -----------------------------------------15
BELMONT ---------------------------------------------73
BELVEDERE ------------------------------------------33
BENEFICIARY (GB)---------------------------------15
BENEKLİKIZ------------------------------------------15
BENNU KIZI ------------------------------------------66
BENTİ KISRAĞI--------------------------------------15
BERATNURLU ---------------------------------------15
BERENIQUE (IRE) -----------------------------------16
BERİGEL-----------------------------------------------16
BERİLSU -----------------------------------------------18
BERNICE--------------------------------------------- 115
BERVA -------------------------------------------------16
BEST OF ALL (IRE) ---------------------------------16
BEST OF MÜGE ------------------------------------ 110
BEST QUEEN -----------------------------------------16
BEST STEEL ------------------------------------------16
BEST WOLF-------------------------------------------77
BEŞİKTAŞ DOSTU ----------------------------------16
BETSY --------------------------------------------------16
BEVERLY----------------------------------------------16
BEY YAMAN -----------------------------------------21
BEYAZ MASKE --------------------------------------16
BEYAZ SU---------------------------------------------46
BEYHAN STAR --------------------------------------75
BEYOND CLOUDES ------------------------------ 123
BEYRUT -----------------------------------------------51
BIANNA------------------------------------------------54
BIÇKIDERELİ-----------------------------------------16
BIELLA----------------------------------------------- 112
BIEN EKINOKS --------------------------------------16
BIEN MADRONA ------------------------------------17
BIG DREAM----------------------------------------- 118
BIG GIRL -------------------------------------------- 120
BIG HOPE----------------------------------------------81
BIG MOON LADY -----------------------------------36
BIJOUTERIE ------------------------------------------17
BINGO MORENO ---------------------------------- 116
BIRDY MAN ------------------------------------------35
BIRFIN--------------------------------------------------17
BIRTHDAY GIRL ------------------------------------17
BISTRA VODA ------------------------------------- 125
BİBA ----------------------------------------------------63
BİBERDEN --------------------------------------------17
BİBOAĞA----------------------------------------------17
BİLANA ------------------------------------------------17
BİLİYORMUSUNUZ KİM --------------------------17
BİNAZIR -----------------------------------------------24
BİNBİR GÜZEL------------------------------------- 119
BİR ÖMÜR---------------------------------------------39
BİRCE---------------------------------------------------17
BİRİNCİ WALLS -------------------------------------17
BİRİZ (IRE) --------------------------------------------17
BİRNAZ ------------------------------------------------17
BİSHAMON -------------------------------------------64
BİŞŞE ------------------------------------------------- 101
171
İNDEKS-Index
BİZİM SAPANCALI --------------------------------- 90
BLACK BABY---------------------------------------- 17
BLACK DREAM ------------------------------------122
BLACK GENIUS ------------------------------------- 17
BLACK ICE ------------------------------------------- 97
BLACK LIGHTENING------------------------------ 18
BLACK MAGIC -------------------------------------- 18
BLACK SHADOW ----------------------------------- 18
BLACK TYPE (IRE) -------------------------------- 18
BLAMINA --------------------------------------------- 18
BLUE BAY (GER) ----------------------------------- 18
BLUE BLOOD ---------------------------------------- 50
BLUE CAT -------------------------------------------- 18
BLUE ICE --------------------------------------------- 18
BLUE LADY ------------------------------------------ 18
BLUE MOON ----------------------------------------- 68
BLUE ORANGE -------------------------------------- 18
BLUE SKY -------------------------------------------- 18
BLUE TOOTH ---------------------------------------- 18
BOLD TUNE ------------------------------------------ 64
BOLO LEOPARD ------------------------------------ 57
BOMBASTİK ----------------------------------------- 85
BONANETTO----------------------------------------- 18
BONBON ---------------------------------------------- 19
BONIE DEA------------------------------------------- 19
BORSALINO------------------------------------------ 71
BOTANLI---------------------------------------------- 74
BOZONA ---------------------------------------------- 26
BÖRKE------------------------------------------------- 19
BÖZÜYÜKLÜ ---------------------------------------- 19
BRAT --------------------------------------------------- 10
BRAVE HEART -------------------------------------103
BRAVE LADY---------------------------------------- 34
BRAVUS----------------------------------------------- 19
BREEZE------------------------------------------------ 19
BRENDA----------------------------------------------- 19
BRIDE MAID ----------------------------------------- 19
BRİZA (GB) ------------------------------------------- 19
BROKEN HEART ------------------------------------ 19
BROKEN JEWEL ------------------------------------ 58
BROOKE BURKE------------------------------------ 19
BROWNANGLE-------------------------------------101
BUBBLY----------------------------------------------115
BUENA------------------------------------------------- 19
BULGAS ----------------------------------------------- 26
BURANO ---------------------------------------------- 20
BURCUCUK ------------------------------------------ 88
BURCUKIZ-------------------------------------------- 20
BURCUM ---------------------------------------------- 20
BURÇİN II --------------------------------------------- 20
BURGAZ----------------------------------------------- 25
BURKA ------------------------------------------------ 20
BURLAHATUN -------------------------------------- 20
BURUKGIRL ----------------------------------------- 20
BUSACO RIDGE (IRE) ----------------------------- 20
BUSE --------------------------------------------------- 20
BUSECİK (GB) --------------------------------------- 20
BUSEM------------------------------------------------- 20
BUSH STORM ---------------------------------------- 80
BUSİ ---------------------------------------------------- 20
BÜRÜCEK--------------------------------------------- 80
BÜŞRA ------------------------------------------------- 21
BÜŞRACAN------------------------------------------- 33
BÜYÜK AŞKIM-------------------------------------- 21
BÜYÜK ISTIRANCA ------------------------------- 21
BÜYÜK TAYLAN ----------------------------------117
BY MY SIDE------------------------------------------ 21
BZİYA --------------------------------------------------21
CAHİDE KIZ ------------------------------------------68
CAILLOU ----------------------------------------------85
CALAMINO -------------------------------------------21
CALANTHE ----------------------------------------- 103
CALDERA ---------------------------------------------21
CALLAS------------------------------------------------21
CAN AYŞE --------------------------------------------21
CAN PUSAT -------------------------------------------19
CAN SELİN--------------------------------------------21
CANANTAY-------------------------------------------21
CANDOST ---------------------------------------------58
CANDOSTUM -------------------------------------- 100
CANDUŞ -----------------------------------------------21
CANDY COVE (GB) ---------------------------------22
CANEKO -----------------------------------------------27
CANGARİP --------------------------------------------83
CANIM EFE -------------------------------------------23
CANITEZ--------------------------------------------- 114
CANMEMET ------------------------------------------17
CAPE SIDE --------------------------------------------22
CAPRICORN ------------------------------------------71
CAPTAIN COSMOS ---------------------------------13
CAPTAIN KING --------------------------------------32
CARACTERISTIC ------------------------------------13
CARIBBEAN WIND ---------------------------------92
CARINIO -----------------------------------------------22
CARISSA------------------------------------------------ 2
CARİYEM----------------------------------------------22
CARLA -------------------------------------------------22
CARLETTA------------------------------------------ 124
CARLY-B (IRE)---------------------------------------22
CARLYTO ---------------------------------------------22
CARMEN'S JOY (GB) -------------------------------22
CARTEL------------------------------------------------22
CAS------------------------------------------------------63
CASH OR CRASH------------------------------------19
CASSATA----------------------------------------------22
CASSIOPEIA ------------------------------------------22
CASTAFIOR (FR) ------------------------------------22
CASTELLI MOTEL (USA) -------------------------22
CAUCASE LACYN ----------------------------------41
CAULRY RED (IRE)---------------------------------23
CAVALE -----------------------------------------------21
CAVIAR AND CANDY (GB) ----------------------23
CAZADOR ---------------------------------------------41
CEHENNEM ATEŞİ ---------------------------------23
CEHENNEM BEŞİĞİ --------------------------------90
CEILIDH JIG (IRE)-----------------------------------23
CELEBRATION (GB)--------------------------------23
CELENTANO -----------------------------------------91
CELLIST -----------------------------------------------55
CEM SULTAN ----------------------------------------92
CEMRE -------------------------------------------------23
CENAY -------------------------------------------------23
CENTRAL BANK ------------------------------------84
CERRAHPAŞA----------------------------------------72
CESSY --------------------------------------------------23
CEVDET ABİ------------------------------------------77
CEVİZ---------------------------------------------------23
CHAMOMILE ------------------------------------------ 9
CHAMPAGNE'N ROSES (GB)---------------------23
CHAMPAGNE BARB (USA)-----------------------23
CHAMPION GIRL------------------------------------62
CHANDRA---------------------------------------------23
CHANTAL ---------------------------------------------24
CHANTALLE RUA ----------------------------------48
172
İNDEKS-Index
CHARMING DREAM (IRE) ----------------------- 24
CHARMING NOBLE-------------------------------- 24
CHARTER --------------------------------------------- 58
CHE SARA SARA (GB) ---------------------------- 24
CHEBBA----------------------------------------------- 24
CHEERY ----------------------------------------------- 24
CHEESE CAKE--------------------------------------- 38
CHERRY'S (IRE) ------------------------------------- 24
CHESNUT CRACKER (GB) ----------------------- 24
CHIARA ----------------------------------------------- 24
CHICCOUTIMI --------------------------------------- 90
CHIEF EXECUTIVE--------------------------------- 55
CIMAISE (FR) ---------------------------------------- 24
CINNABAR ------------------------------------------- 24
CITY BANK------------------------------------------- 24
CİBALİ ------------------------------------------------117
CİCİ SULTAN ---------------------------------------- 51
CİHAN HAN ------------------------------------------ 38
CİLERİ ------------------------------------------------- 25
CİMBUL ----------------------------------------------- 25
CİMCİME---------------------------------------------- 25
CİMKA ------------------------------------------------- 25
CİNNUR ----------------------------------------------- 25
CLASSIC LOVER--------------------------------------5
CLEOPATRA ----------------------------------------- 25
COCK SURE ------------------------------------------ 30
COLLEDGE LEADER (USA)---------------------- 25
COLONELLO ----------------------------------------- 33
COLOR OF NIGHT ---------------------------------- 25
COLTS NECK ---------------------------------------- 51
COME ALONE --------------------------------------- 25
COMME CI COMME SA --------------------------106
COMMITTAL (USA) -------------------------------- 25
CONCERTOS ----------------------------------------106
CONCORDIA (HUN) -------------------------------- 25
CONDOR ---------------------------------------------- 25
CONSIGLIERI ---------------------------------------- 47
CONTRARY (USA)---------------------------------- 25
COOLRAIN ------------------------------------------- 94
CORDOBA -------------------------------------------- 26
CORNELIA-------------------------------------------- 26
CORPS A CORPS -----------------------------------113
CORVUS----------------------------------------------- 81
COSTANTIN ------------------------------------------ 88
COŞKUNCA ------------------------------------------ 26
COŞTURAN (IRE) ----------------------------------- 26
COUT CONTACT (USA) --------------------------- 26
CRAZY HORSE -------------------------------------- 13
CREME CARAMEL --------------------------------- 26
CRESCENT-------------------------------------------- 26
CRUELLA --------------------------------------------- 26
CRUISE ------------------------------------------------ 82
CRYPTO SLEW (USA) ----------------------------- 26
CULDUZ----------------------------------------------- 54
CURITIBA--------------------------------------------117
CÜCEN------------------------------------------------- 26
CYBELE ----------------------------------------------- 39
CYCLONE -------------------------------------------- 26
ÇAKIR OSMAN ----------------------------------------2
ÇALGÜZELİ ------------------------------------------ 26
ÇALI AĞASI -----------------------------------------100
ÇAMSAKIZI ------------------------------------------ 49
ÇAMTEPE GÜZELİ --------------------------------- 27
ÇANCAVA -------------------------------------------- 82
ÇAPKIN-----------------------------------------------111
ÇATAL KARAM ------------------------------------- 27
ÇAYGÜZELİ------------------------------------------ 14
ÇAYKARALI------------------------------------------27
ÇEKESTAR --------------------------------------------27
ÇELEKAN ---------------------------------------------21
ÇELEŞAV ----------------------------------------------29
ÇELİKFERDANE-------------------------------------27
ÇELİKKIZ----------------------------------------------27
ÇILGIN BEBEK---------------------------------------27
ÇILGIN ÇEVİK ------------------------------------- 124
ÇIT ÇIT -------------------------------------------------27
ÇİÇEK DAĞI ------------------------------------------37
ÇİÇEKLERİN DANSI (IRE) ------------------------27
ÇİÇEKLERİN KIZI -----------------------------------27
ÇİFTÇİ BEYİ ------------------------------------------69
ÇİFTÖZ -------------------------------------------------27
ÇİKASKONDİKAS-----------------------------------27
ÇOKKOLAY-------------------------------------------53
ÇOKŞEKER--------------------------------------------27
ÇÖKELEKÇİ ------------------------------------------98
ÇÖL DİKENİ ------------------------------------------27
ÇÖL SAVAŞÇISI -------------------------------------- 2
ÇUPÇİK ------------------------------------------------28
D'ARTIMILLION -------------------------------------28
DADY'S DARLING ----------------------------------28
DAĞGÜLÜ---------------------------------------------82
DAIRY OF VICTORY ----------------------------- 101
DALAMALI -------------------------------------------28
DALGAKIRAN ------------------------------------- 105
DALIDA DANTE -------------------------------------39
DAMASSERIE (IRE)---------------------------------28
DANCE OF DESTINY -------------------------------28
DANCE OF FIRE -------------------------------------31
DANCE ON AIR (IRE) ------------------------------28
DANCE SCHOOL (GB) -----------------------------28
DANCING DIAMONDS (GB)----------------------28
DANCING MASTER---------------------------------28
DANCING QUEEN--------------------------------- 126
DANEGOLD-------------------------------------------69
DANEHILL FLAME (IRE)--------------------------28
DANEHILL KIZ --------------------------------------28
DANEHILLMARK (IRE)----------------------------28
DANEHILLS SON ------------------------------------28
DANGEROUS MATTER (IRE) --------------------29
DANGEROUS STORM------------------------------21
DANSÇI ------------------------------------------------29
DANZIG'S MISTRESS (USA) ----------------------29
DAPHNE'S LOVE ------------------------------------29
DARIA --------------------------------------------------29
DARK CITY ----------------------------------------- 121
DARK DRAGON -------------------------------------46
DARK KNIGHT---------------------------------------23
DARK MAN -------------------------------------------29
DARK SIDE -------------------------------------------31
DARKER -----------------------------------------------29
DARNAY STAR --------------------------------------29
DASDASIN (IRE)-------------------------------------29
DATA ---------------------------------------------------29
DAY DREAMING (GB) -----------------------------29
DAY TODAY---------------------------------------- 105
DAYTONA---------------------------------------------29
DAZZLİNG --------------------------------------------29
DEADLIST ACTION------------------------------- 117
DEAR ELITE ------------------------------------------30
DEAR PERSON (GB) --------------------------------30
DEAR SUN --------------------------------------------32
DECOY -------------------------------------------------30
DEDE ---------------------------------------------------58
DEDEM KARA ---------------------------------------32
173
İNDEKS-Index
DEDEOĞLU------------------------------------------109
DEEP EXIT-------------------------------------------- 23
DEEP FOREST --------------------------------------- 30
DEEP RED--------------------------------------------- 63
DEEP SEA --------------------------------------------- 30
DEER HUNTER -------------------------------------- 30
DEFNE SU--------------------------------------------- 30
DEL PRADO ------------------------------------------ 87
DELA QUATTRO------------------------------------ 75
DELCETAY ------------------------------------------111
DELLA VICTORIA (USA) ------------------------- 30
DELTA QUEEN -------------------------------------- 30
DELUGE (GB) ---------------------------------------- 30
DELUXE ----------------------------------------------- 83
DEMİRCİLİ ------------------------------------------- 98
DEMİRKIZ -------------------------------------------- 83
DENNURE--------------------------------------------- 30
DERİN FİDAN ---------------------------------------- 83
DERİNİM ---------------------------------------------121
DERİNSU ---------------------------------------------- 39
DESERT EAGLE ------------------------------------- 77
DESERT ROSE (FR)--------------------------------- 30
DETTORI ---------------------------------------------- 28
DEVLETANA----------------------------------------- 30
DIANTHE---------------------------------------------- 31
DIEGO----------------------------------------------------8
DIMPLE------------------------------------------------ 31
DINARLI ALİ----------------------------------------- 85
DISCOUNTENANCE-------------------------------- 24
DISKO BAY (IRE) ----------------------------------- 31
DISPARA ---------------------------------------------- 31
DISTANT DESIRE ----------------------------------- 31
DISTANT MUSIC------------------------------------ 31
DISTINCTLYFOSTER'S (IRE) -------------------- 31
DISTURBIA ------------------------------------------- 56
DIWALI ------------------------------------------------ 17
DİCLE SULTAN ------------------------------------- 20
DİCLESUN -------------------------------------------109
DİJAN -------------------------------------------------- 31
DİLAHANIM------------------------------------------ 31
DİLAN-------------------------------------------------- 31
DİLARA------------------------------------------------ 31
DİLEKSULTAN ----------------------------------------3
DİLEM ------------------------------------------------- 31
DİLOŞ -------------------------------------------------- 32
DİLŞARBEY -----------------------------------------114
DİNÇ GIRL -------------------------------------------- 37
DİNÇALHAN ----------------------------------------- 78
DİNEMİS ---------------------------------------------- 32
DİPLOMAT ------------------------------------------125
DİRENÇ------------------------------------------------ 10
DİSTARDİ --------------------------------------------- 32
DJINGEL BELL -------------------------------------- 31
DO YOU KNOW WHO ----------------------------- 32
DOCTOR----------------------------------------------- 47
DODİŞİM ---------------------------------------------111
DOLABELLA (GB) ---------------------------------- 32
DOLİ---------------------------------------------------- 32
DOLORES --------------------------------------------- 56
DOMANİ----------------------------------------------- 77
DOMATES BİBER----------------------------------- 47
DOMİNANT------------------------------------------- 32
DONNA GRAZIA (GB) ----------------------------- 32
DONNA TRIONFO (IRE)--------------------------- 32
DONT GIVE UP -------------------------------------- 67
DONT STOP ME ------------------------------------106
DOOZE (IRE) ----------------------------------------- 32
DORASAURA (IRE) ---------------------------------32
DORINDA----------------------------------------------32
DOST----------------------------------------------------33
DOTATO -----------------------------------------------92
DOUBLE CREAM (GB) -----------------------------33
DOUBLE UP-------------------------------------------33
DOWNLOAD---------------------------------------- 104
DR BOOBY (IRE) ------------------------------------33
DRAMA GÜZELİ (IRE) -----------------------------33
DRAMATIC SCENES (GB)-------------------------33
DREAM CAT ------------------------------------------33
DREAM KEEPER (IRE) -----------------------------33
DREAMING -------------------------------------------63
DREAMY -------------------------------------------- 110
DRIWER---------------------------------------------- 119
DRY LOVE ------------------------------------------ 127
DUBAI PEARL----------------------------------------33
DUBAİ GÜZELİ --------------------------------------59
DUFFY DUCK ----------------------------------------33
DUMAN ALİ ------------------------------------------32
DUOMO ------------------------------------------------33
DURHAM DANCER (GB) --------------------------33
DURMUŞ BEY----------------------------------------- 3
DUSELİK-----------------------------------------------34
DUTYFREE--------------------------------------------43
DUYGULU (GB) -------------------------------------34
DÜNYA GÜZELİ (GB) ------------------------------34
DÜŞYAKAMDAN------------------------------------44
EAGEAN PEARL -------------------------------------- 9
EAGLE CLAW ----------------------------------------34
EAGLE GIRL (IRE) ----------------------------------34
EAGLE PRINCESS (IRE) ---------------------------34
EAGLE TALON------------------------------------- 100
EASTERN BABY (IRE) -----------------------------34
EASTERN CLASSIC ---------------------------------34
EASTERN LADY-------------------------------------34
EASTERN OF ANGEL ---------------------------- 122
EBRUŞ--------------------------------------------------34
ECE EFE------------------------------------------------39
ECEM ---------------------------------------------------34
ECEMİN KIZI -----------------------------------------17
ECEMSULTAN ---------------------------------------34
ECU (GB) ----------------------------------------------34
EDESSALI ------------------------------------------- 100
EDREMİT GÜZELİ ----------------------------------35
EFE REİS-----------------------------------------------56
EFSUN --------------------------------------------------35
EFSUNUM ---------------------------------------------43
EFULİM ------------------------------------------------- 5
EKINOKS CODE -------------------------------------35
EKINOKS TOSHIBA --------------------------------35
EKINOKS WEST -------------------------------------35
EKINTOSH --------------------------------------------- 5
EL BRUJO ---------------------------------------------- 9
EL KAŞGAR-------------------------------------------60
EL SALLA ------------------------------------------- 119
ELA KORI MU (GB) ---------------------------------35
ELANO ----------------------------------------------- 123
ELBAĞNUZ ----------------------------------------- 113
ELDORADOR -----------------------------------------38
ELECTRON (IRE) ------------------------------------35
ELEK DAĞ --------------------------------------------31
ELEKTRA----------------------------------------------35
ELEMENTARY WIN --------------------------------33
ELEMIS (USA) ----------------------------------------35
ELENAY -----------------------------------------------37
ELEONOR ---------------------------------------------35
174
İNDEKS-Index
ELİMAŞALI------------------------------------------112
ELİN KIZI --------------------------------------------- 75
ELLENORA ------------------------------------------- 35
ELLY BAY (IRE)------------------------------------- 35
ELMABAĞ -------------------------------------------- 35
ELMACIK --------------------------------------------- 36
ELMAS BIKE ----------------------------------------- 36
ELODİE ------------------------------------------------ 36
ELRAYAHIN (GB) ---------------------------------- 36
ELVANKIZ-------------------------------------------- 36
ELVEDA GÜZELİM--------------------------------- 36
ELZEM ------------------------------------------------- 36
EMEL SULTAN -------------------------------------- 36
EMERALD CUT (GB)------------------------------- 36
EMILIA ------------------------------------------------ 36
EMİNE HANIM -------------------------------------- 36
EMİR ROYAL ---------------------------------------- 27
EMPIRE STYLE-------------------------------------109
EMREYELE ------------------------------------------107
EMRULLAH ------------------------------------------ 48
ENDLESS FREEDOM------------------------------- 36
ENDLESS LOVE ------------------------------------- 37
ENER --------------------------------------------------- 61
ENGİNİN KIZI---------------------------------------103
ENGİNŞAH-------------------------------------------- 66
ENHANCE (GB)-------------------------------------- 37
ENSELMA KIZI -------------------------------------- 37
EOLION------------------------------------------------ 37
EPONA ------------------------------------------------- 68
EQUITABLE ------------------------------------------ 37
ERANS TIE (IRE) ------------------------------------ 37
ERCANINOĞLU ------------------------------------- 19
ERGÖZ ------------------------------------------------- 75
ERHANYO -------------------------------------------- 27
ERITH'S CHILL WIND (GB) ---------------------- 37
ERKUT ------------------------------------------------- 37
ERSİNAN ---------------------------------------------- 99
ERTEKİN BEYİ -------------------------------------- 34
ESBİKEY ---------------------------------------------- 37
ESCAPE------------------------------------------------ 79
ESENTAY --------------------------------------------- 37
ESENTEPE GÜZELİ-----------------------------------6
ESKİMO -------------------------------------------------7
ESMA HANIM---------------------------------------114
ESMER AMBER (IRE) ------------------------------ 37
ESMER ŞEKER--------------------------------------- 49
ESPERIA----------------------------------------------- 37
ESRAHANIM (IRE) --------------------------------- 38
ESTELYA---------------------------------------------- 38
ESTETİKCİ-------------------------------------------- 68
ETERNAL FLAME ---------------------------------- 38
ETERNAL ICON ------------------------------------- 53
ETERNITY -------------------------------------------113
ETHICAN---------------------------------------------- 76
ETOLLE FILANTE ---------------------------------- 38
EUPHORIA (GB) ------------------------------------- 38
EVA----------------------------------------------------- 38
EVERLASTING -------------------------------------- 10
EVIDENCE -------------------------------------------124
EVRAK------------------------------------------------- 38
EXAMPLE FOAL ------------------------------------ 38
EXCALIBUR TWO ---------------------------------- 65
EXCEL HORSE (IRE) ------------------------------- 38
EXCELLENT BABY -------------------------------- 78
EXCLUSIVE ACADEMY (IRE)------------------- 38
EXCUSEME------------------------------------------- 38
EXE RIVER ------------------------------------------- 38
EXEPTION---------------------------------------------39
EXES ----------------------------------------------------36
EXETER ------------------------------------------------39
EXPLOSIVE ------------------------------------------39
EXTRA BRONZE-------------------------------------65
EYFEL ------------------------------------------------ 118
EYLEM HAN------------------------------------------39
EYLÜLÜM---------------------------------------------39
EYMEN BEY ---------------------------------------- 125
EYŞA----------------------------------------------------39
EZELHAN----------------------------------------------47
EZHATIM ----------------------------------------------50
EZO ŞAH--------------------------------------------- 117
FABOLOUS--------------------------------------------91
FACE TO FACE---------------------------------------39
FAERIE FIRE------------------------------------------39
FAIR BLACK------------------------------------------39
FAIR CAP (FR)----------------------------------------39
FAIR ROSE --------------------------------------------39
FAIR TAIL ---------------------------------------------39
FAIRLANDA (IRE) ----------------------------------39
FAIRLEE WILD (USA)------------------------------40
FAIRY BRIDGE --------------------------------------40
FAKİRİN KIZI -------------------------------------- 114
FAMILY'S DREAM (IRE)---------------------------40
FAMOUS FIVE (UAE)-------------------------------40
FANTASTIC MISTRESS----------------------------40
FANTASTIC TROUBLE ----------------------------84
FANTASY FLYER (USA)---------------------------40
FANTASY OF BLUE --------------------------------40
FANTO GIRO -----------------------------------------25
FAR FRAU (USA) ------------------------------------40
FAR OUT COUNTESS (USA)----------------------40
FAST SPARTAN (USA) -----------------------------40
FAST TRACK --------------------------------------- 105
FASTEST IRISH (IRE)-------------------------------40
FATMAANA ------------------------------------------40
FELIGIRL ----------------------------------------------40
FERDANE----------------------------------------------41
FERGIE B (USA)-------------------------------------41
FERİHA SULTAN ---------------------------------- 128
FERKO--------------------------------------------------41
FETHİNİN OĞLU ------------------------------------- 1
FEZLEKE ----------------------------------------------41
FICHTER PIRINCE ----------------------------------91
FIDDLER'S MOLL (IRE)----------------------------41
FIDELTUS ---------------------------------------------26
FIGARO ------------------------------------------------41
FIGHTING ARETHUSA (IRE) ---------------------41
FILLE DU GALETTO--------------------------------41
FILLE GENEREUX (GB) ---------------------------41
FIONE---------------------------------------------------41
FIRATHAN ------------------------------------------ 127
FIRE OF FREEDOM ------------------------------- 100
FIRE PAN ----------------------------------------------22
FIRE WORK -------------------------------------------95
FIRST SHINY -----------------------------------------41
FIRST TIME AFFAIR (USA) -----------------------41
FIRTINA GÜZELİ ------------------------------------34
FIRTINA KIZ (IRE) ----------------------------------42
FIVE DIAMONDS (GER) ---------------------------42
FIZZY POP (GB)--------------------------------------42
Fİ FENOMONİ ----------------------------------------22
FİORE---------------------------------------------------42
FİRUZBEY---------------------------------------------13
FİYO -------------------------------------------------- 102
FLAMEROSE---------------------------------------- 103
175
İNDEKS-Index
FLAMMA VESTALIS (IRE) ----------------------- 42
FLARE ------------------------------------------------- 42
FLICKER OF HOPE (IRE)-------------------------- 42
FLORE FAIR (GB) ----------------------------------- 42
FLOWERS QUEEN ---------------------------------- 42
FLYING GUITAR ------------------------------------ 42
FLYING TOMATO ---------------------------------- 64
FOLLY FOX (GB)------------------------------------ 42
FONT --------------------------------------------------- 42
FONTANA (FR) -------------------------------------- 43
FOR TOUCH -----------------------------------------115
FOR WHAT ------------------------------------------125
FORBIDDING ------------------------------------------9
FORCE MAJOR -------------------------------------102
FORECAST-------------------------------------------- 26
FORESTED (USA) ----------------------------------- 43
FORMULA -------------------------------------------- 43
FORTUNATO BOY---------------------------------121
FOSCARIA (GB) ------------------------------------- 43
FOUR BY FOUR ------------------------------------- 43
FRANCO DESIRE ----------------------------------- 43
FRANKIE ---------------------------------------------102
FRAUDE -------------------------------------------------2
FREE AS A BIRD ------------------------------------ 43
FREE FATHER --------------------------------------113
FREE LADY ------------------------------------------ 43
FREE SPEED------------------------------------------ 43
FREE SPİRİT------------------------------------------ 43
FREEZING RAIN ------------------------------------ 28
FREEZONE-------------------------------------------- 43
FRENCH GIRL --------------------------------------- 43
FRENCH GUICHET (USA) ------------------------ 44
FRENCH HEIRESS (GB) --------------------------- 44
FRENCH LOOK ------------------------------------- 43
FRENCH MIST (GB) -------------------------------- 44
FROGGY----------------------------------------------- 44
FRONT RUNNER -----------------------------------107
FULMİNE---------------------------------------------- 44
FURAHAN BEY-------------------------------------- 68
FUSS (USA) ------------------------------------------- 44
GABİNA ----------------------------------------------- 44
GABRIELLA ------------------------------------------ 77
GAIA BRONSWICK (GB)-------------------------- 44
GALA--------------------------------------------------- 44
GALACTICA------------------------------------------ 11
GALBOTORIX --------------------------------------- 46
GALE --------------------------------------------------- 44
GALETEA --------------------------------------------- 44
GALICIA----------------------------------------------- 44
GAME -------------------------------------------------- 44
GAME OVER ----------------------------------------- 43
GARBAGNA (IRE) ---------------------------------- 45
GAREZ ------------------------------------------------- 14
GASPAR ----------------------------------------------125
GAYEM SU ------------------------------------------- 37
GAZİ ÇEÇEN ----------------------------------------120
GEISHA ------------------------------------------------ 45
GELİNCİK-----------------------------------------------2
GELİNTAŞI (IRE)------------------------------------ 45
GELSOMINO (IRE)---------------------------------- 45
GEM STONE ------------------------------------------ 45
GEMMOLOGIE (FR) -------------------------------- 45
GENÇCEREN ----------------------------------------- 96
GENÇMELİSA---------------------------------------102
GENÇYILDIZ----------------------------------------- 37
GENESIS (GB)---------------------------------------- 45
GENIUS -----------------------------------------------113
GENYERİ ----------------------------------------------45
GEORGY GIRL ---------------------------------------45
GERDANLI --------------------------------------------45
GEZİNTİ BEBEK -------------------------------------64
GHOST WOMEN -------------------------------------61
GHYRAAN (IRE) -------------------------------------45
GINGER ------------------------------------------------45
GIRL IN PARADISE ---------------------------------46
GIRL OF FARMER-----------------------------------76
GISELLE ------------------------------------------------ 6
GİTARİST----------------------------------------------20
GİZEMLİ ŞİİR--------------------------------------- 124
GLADIUS ----------------------------------------------60
GLASS HARMONICA (USA) ----------------------46
GLEAM OF HOPE------------------------------------49
GLORIA ------------------------------------------------46
GOA (IRE) ---------------------------------------------46
GOD'S DAUGHTER ---------------------------------46
GOGGA-------------------------------------------------46
GOLD ALAÇAT --------------------------------------- 6
GOLD BIHAR -----------------------------------------59
GOLD WAY (FR)-------------------------------------46
GOLDA -------------------------------------------------70
GOLDEN AFFAIR------------------------------------57
GOLDEN ANGEL ------------------------------------10
GOLDEN BIRD ---------------------------------------92
GOLDEN BOOK------------------------------------ 101
GOLDEN CHANCE ----------------------------------- 1
GOLDEN EAGLE ------------------------------------48
GOLDEN GAL ----------------------------------------46
GOLDEN HEART ------------------------------------46
GOLDEN LIGHT -------------------------------------46
GOLDEN NIGHT -------------------------------------61
GOLDEN OLIVE -------------------------------------67
GOLDEN SERAPH (USA) --------------------------46
GOLDEN SPIRIT -------------------------------------46
GOLDEN WEAPON ---------------------------------41
GOLDEN WING --------------------------------------47
GOLDEN WOLF--------------------------------------47
GOLDENŞAH -----------------------------------------60
GOLDFRAP--------------------------------------------61
GOLDRAP ---------------------------------------------94
GOLDRUSH (FR)-------------------------------------47
GOLDSTERN------------------------------------------47
GOOD BYE (FR)--------------------------------------47
GOOD WILL ------------------------------------------47
GOODMAN--------------------------------------------91
GOSSIP GIRL -----------------------------------------30
GÖKALPBEY -----------------------------------------87
GÖKÇE KANAT --------------------------------------32
GÖKÇENİL --------------------------------------------- 2
GÖKKUŞAĞI---------------------------------------- 103
GÖKTUĞBEY-----------------------------------------12
GÖKTUĞHAN -------------------------------------- 117
GÖL KIZI ----------------------------------------------92
GÖNÜL ÇALAN--------------------------------------93
GÖNÜL ÇELEN --------------------------------------47
GÖNÜL VEREN --------------------------------------47
GÖZDEMİM -------------------------------------------47
GRACIE ------------------------------------------------91
GRAM ALTIN------------------------------------------ 5
GRAND EXPECTATIONS--------------------------80
GRAND PARK (GB) ---------------------------------47
GRAND STAR ----------------------------------------41
GRAP TO GRAP --------------------------------------64
GRAZIA ------------------------------------------------47
GREAT RUNNER ------------------------------------- 8
176
İNDEKS-Index
GREEN BARON-------------------------------------- 62
GREEN DAGGER------------------------------------ 33
GREEN FLAG ---------------------------------------- 47
GREENEST HILLS (FR) ---------------------------- 48
GRENADINE ----------------------------------------- 66
GRENADINE SODA (FR) -------------------------- 48
GREY BEAUTY (FR) ------------------------------- 48
GREY RABBIT --------------------------------------- 48
GREY SHADOW------------------------------------- 73
GREY VIOLET -------------------------------------- 48
GRİMASA --------------------------------------------- 32
GROUND PLANE--------------------------------------6
GUAŞE ------------------------------------------------- 94
GUDAUTA -------------------------------------------- 48
GULA BERFİ ----------------------------------------- 97
GULE --------------------------------------------------- 48
GUNS N ROSES-------------------------------------- 48
GUPSEZEN-------------------------------------------- 48
GURURNAZ ------------------------------------------ 26
GÜLBARASULTAN--------------------------------- 48
GÜLBİN SULTAN ----------------------------------- 48
GÜLCAN CAN --------------------------------------- 11
GÜLCE ------------------------------------------------- 48
GÜLCENAZ------------------------------------------107
GÜLDİTA---------------------------------------------- 49
GÜLECEK --------------------------------------------- 49
GÜLEN GELİN --------------------------------------- 24
GÜLEN TAY------------------------------------------ 37
GÜLERCELER'S STAR (IRE) --------------------- 49
GÜLESER --------------------------------------------- 13
GÜLFİDAN-------------------------------------------- 49
GÜLHANIM II---------------------------------------- 49
GÜLİZAR---------------------------------------------- 49
GÜLMİRA MELİKE --------------------------------- 49
GÜLNAL----------------------------------------------- 49
GÜLRU (IRE) ----------------------------------------- 49
GÜLSEÇ ----------------------------------------------- 79
GÜLSUYU--------------------------------------------- 47
GÜLTEN ----------------------------------------------- 49
GÜLÜM HARPUTLU ------------------------------- 97
GÜLÜM SULTAN (IRE)---------------------------- 49
GÜMELE ---------------------------------------------- 49
GÜMÜŞ EYER (IRE) -------------------------------- 50
GÜMÜŞÇAY-----------------------------------------119
GÜMÜŞTAŞ ------------------------------------------ 86
GÜNER BABA -----------------------------------------2
GÜNER BEY------------------------------------------ 81
GÜNEŞ YILDIZI ------------------------------------- 50
GÜNEŞİN KIZI --------------------------------------- 50
GÜNEY FIRTINASI --------------------------------- 17
GÜNEYLİ---------------------------------------------- 58
GÜREYLÜL------------------------------------------- 50
GÜRFİDAN ------------------------------------------- 50
GÜRZİN------------------------------------------------ 50
GÜZEL ÖYKÜM ------------------------------------- 68
GÜZEL VE CESUR ---------------------------------- 50
GÜZGÜNEŞİM --------------------------------------- 20
GÜZİDEM --------------------------------------------- 50
GÜZİHALA ------------------------------------------- 50
HABERCİ---------------------------------------------- 50
HABİNAR (USA) ------------------------------------ 50
HACI DAYI ------------------------------------------100
HALAYIK --------------------------------------------- 50
HALFETİ ŞAHİNİ -------------------------------------9
HALHAL----------------------------------------------- 51
HALLING CHARGE (GB)-------------------------- 51
HAMASAAT (IRE) ---------------------------------- 51
HAMDİ BEY ------------------------------------------76
HAMUNAPTRA --------------------------------------78
HAMZA BİN DAVUT -------------------------------74
HANBEŞ -----------------------------------------------75
HANDANCAN ----------------------------------------78
HANGÜL (USA) --------------------------------------51
HANIM SULTAN-------------------------------------51
HANİPHA ----------------------------------------------49
HANOVERIA (USA) ---------------------------------51
HANZE -------------------------------------------------51
HAPPINESS -------------------------------------------97
HAPPY HOUR ----------------------------------------51
HAPPY LION------------------------------------------76
HARBİNGER ------------------------------------------51
HARLEMS QUEEN ----------------------------------10
HARPOON ---------------------------------------------98
HAURVATAT-----------------------------------------90
HAUTE RIVE (FR) -----------------------------------51
HAVİN--------------------------------------------------51
HAVUTLU ---------------------------------------------- 5
HAYABUSA-------------------------------------------51
HAYDUT-----------------------------------------------93
HAYELAH (GB) --------------------------------------52
HAYIRLISI --------------------------------------------52
HAYRAN-----------------------------------------------50
HAYRİYE ----------------------------------------------52
HAYRİYEHANIM------------------------------------52
HAYRUŞKA-------------------------------------------53
HAZAL (FR) -------------------------------------------52
HAZALHATUN---------------------------------------52
HAZALÖZCAN ---------------------------------------70
HAZAR KIZI ------------------------------------------63
HEAT BLAST --------------------------------------- 128
HEDVAN-----------------------------------------------62
HEIRESS S---------------------------------------------52
HELİN --------------------------------------------------52
HELSINKI----------------------------------------------52
HELVETIA---------------------------------------------53
HERA GLORY ----------------------------------------52
HERCAİ MENEKŞE ------------------------------- 122
HERDEM-----------------------------------------------52
HERMOSA---------------------------------------------58
HERNANDO KIZI------------------------------------52
HERO KISS --------------------------------------------53
HERO KIZ ---------------------------------------------20
HEROIKA ----------------------------------------------53
HESCAPADE (FR) -----------------------------------53
HEURE MAUVE (FR) -------------------------------53
HIGH ENERGY ---------------------------------------40
HIGH LIGHT ------------------------------------------31
HIGH QUALITY--------------------------------------42
HIGH STAR -------------------------------------------53
HIGH VOLTAGE -------------------------------------53
HIGHNESS DAUGHTER (FR) ---------------------53
HILL TWO HILL -------------------------------------99
HINZIR -------------------------------------------------72
HIRÇIN GÜZEL --------------------------------------53
HIZ ------------------------------------------------------64
HİBO ----------------------------------------------------80
HİCİV ------------------------------------------------- 104
HİLAL --------------------------------------------------53
HİLALAY ----------------------------------------------73
HİMAYE -----------------------------------------------53
HİNDU CIVA------------------------------------------53
HİOS ----------------------------------------------------53
HİRAN ------------------------------------------------ 119
HOLYCAT ---------------------------------------------54
177
İNDEKS-Index
HONESTY (IRE) ------------------------------------- 54
HOPCİN------------------------------------------------ 86
HORON KIZI ----------------------------------------- 19
HORSEPOWER (USA)------------------------------ 54
HOSTES------------------------------------------------ 54
HOW YA BEEN (IRE) ------------------------------ 54
HULABALOU ---------------------------------------- 54
HUMRİK KIZI ---------------------------------------- 54
HUNCA BEY ----------------------------------------105
HUREM SULTAN (FR) ----------------------------- 54
HURICANE GIRL------------------------------------ 94
HURRICANE DANCER ---------------------------- 74
HÜDAVERDİ -------------------------------------------1
HÜNER------------------------------------------------- 54
HÜNKARIN KIZI ------------------------------------ 42
HÜRREM ---------------------------------------------- 54
HÜRSOY----------------------------------------------- 54
I AM LEGEND---------------------------------------- 83
IAM FOREVERBLOWING (GB)------------------ 54
IBERIAN (FR) ---------------------------------------- 54
ICE QUEEN ------------------------------------------- 43
IDA LUPINO (IRE) ---------------------------------- 55
IGUODALA ------------------------------------------- 22
ILION (IRE) ------------------------------------------- 55
IMPASSABLE ---------------------------------------- 93
IMPERIAL CROWN --------------------------------101
IMPERIAL GIRL ------------------------------------- 37
IMPERIUM -------------------------------------------- 91
IMPOSSIBLE HARD -------------------------------123
IMPROVISATION (GER) -------------------------- 55
INBUILT BEAUTY (USA) ------------------------- 55
INDIAN GIRL ---------------------------------------- 13
INDIAN STAR ---------------------------------------- 64
INDINOLLA (USA)---------------------------------- 55
INTERESTING --------------------------------------- 54
INTREPID (GB) -------------------------------------- 55
INVINCIBLE-----------------------------------------111
INVINCIBLE EBABİL --------------------------------1
INVOQUE (IRE)-------------------------------------- 55
IRADAH (USA) -------------------------------------- 55
IRISH GIRL ------------------------------------------- 82
IRISH VICTORY (IRE) ----------------------------- 55
IRLANDA FIRTINASI (IRE)----------------------- 55
IRLANDA RÜZGARI (IRE)------------------------ 55
IRON HEART ----------------------------------------- 90
IRON LADY ------------------------------------------ 60
IRON MOON------------------------------------------ 29
ISADORA---------------------------------------------101
ISHTAR ------------------------------------------------ 55
ISLE OF PALMS (IRE)------------------------------ 56
ISOLDE (IRE)----------------------------------------- 56
IŞILDAR ----------------------------------------------- 56
IT'S ME------------------------------------------------- 56
ITALIAN BEACH (IRE) ---------------------------- 56
IVORY ------------------------------------------------- 77
IVY LEAGUE ----------------------------------------- 62
IVY LODGE (IRE) ----------------------------------- 56
IZMIRA ------------------------------------------------ 64
İBOHAN ----------------------------------------------- 38
İCLAL (IRE) ------------------------------------------ 56
İCRAAT------------------------------------------------ 56
İÇEL GÜZELİ----------------------------------------- 56
İDAL---------------------------------------------------- 56
İDİLGA------------------------------------------------128
İFORA -------------------------------------------------- 56
İKBAL-------------------------------------------------108
İKRAN ---------------------------------------------------3
İLKALP-------------------------------------------------38
İLLA SULTAN ----------------------------------------55
İMAN ---------------------------------------------------56
İNANDIKLI--------------------------------------------24
İNCELER HATUN --------------------------------- 119
İNCİLAY --------------------------------------------- 107
İPEK YOLU (GB)-------------------------------------57
İREMNAZ----------------------------------------------57
İRFANIM--------------------------------------------- 115
İRLANDALI KIZ -------------------------------------57
İRME ----------------------------------------------------57
İSİS ------------------------------------------------------57
İSLİMHAN---------------------------------------------76
İZMİTLİ (GB) -----------------------------------------57
JACKNIFE ---------------------------------------------59
JAKEENO (USA) -------------------------------------57
JAKLIN -------------------------------------------------71
JAMAICA AFFAIR (USA) --------------------------57
JANCAN (IRE) ----------------------------------------57
JANJER -------------------------------------------------57
JARDIN DE LILA ------------------------------------57
JAY JAY------------------------------------------------57
JAZZ JULIET------------------------------------------58
JE TAIME -------------------------------------------- 113
JEFFARDI----------------------------------------------91
JENNIFER----------------------------------------------58
JERIJE --------------------------------------------------21
JET SET ------------------------------------------------56
JET SKI -------------------------------------------------73
JEWEL ON THE NILE (IRE) -----------------------58
JEWEL PRINCESS -----------------------------------58
JİLEHAJ ---------------------------------------------- 119
JOHNNY AND CLYDE (USA)---------------------58
JOVI SAN (USA) -------------------------------------58
JOY RIDE ----------------------------------------------58
JUANITA (GB) ----------------------------------------58
JUBILANTLY -----------------------------------------58
JUDIANA (IRE) ---------------------------------------58
JUMAIRAH --------------------------------------------58
JUNIOR AYANCIKLI -------------------------------99
JUNIOR SULTAN ------------------------------------58
JUST ADD OATS (USA) ----------------------------59
JUST FABULOUS (FR)------------------------------59
JUST ON THE MARKET (IRE) --------------------59
KABARDİNKA ---------------------------------------59
KADİFE ------------------------------------------------59
KAFDAĞLI --------------------------------------------22
KAFKAS DANSI -------------------------------------59
KAİRABİ -----------------------------------------------82
KALANİSİM-------------------------------------------59
KALANTA ------------------------------------------- 129
KALBİMDESİN---------------------------------------59
KALIMAT (GB)---------------------------------------59
KAMELYA --------------------------------------------59
KANAVİÇE--------------------------------------------14
KAPLAN KHAN--------------------------------------87
KARA BOMBA ---------------------------------------50
KARA KULAK----------------------------------------92
KARA VEDAT -------------------------------------- 102
KARACEL ---------------------------------------------59
KARAHANBEY --------------------------------------87
KARAHİKMET ---------------------------------------96
KARAKITT --------------------------------------------59
KARAKIZIM ------------------------------------------60
KARAMELA ------------------------------------------60
KARAN TAY ------------------------------------------60
KARAREİS --------------------------------------------- 4
178
İNDEKS-Index
KARATUTKUM-------------------------------------- 60
KARLIDAĞ ------------------------------------------- 49
KARMİK----------------------------------------------- 79
KARTAL SEZER------------------------------------- 83
KARUNÇ ---------------------------------------------- 34
KASABIN KIZI --------------------------------------- 60
KASIRGA KADİR ----------------------------------125
KAŞEMUMKARA ----------------------------------- 60
KAŞENİM --------------------------------------------- 60
KAŞGAR----------------------------------------------- 60
KAŞMİR ----------------------------------------------- 60
KATİBE ------------------------------------------------ 60
KATMENDO------------------------------------------ 66
KAUNAS ---------------------------------------------109
KAVALA LADY ------------------------------------- 60
KAYLA ------------------------------------------------ 60
KAYMAÇİNA ---------------------------------------- 24
KAZAK NURU --------------------------------------- 61
KAZANDİBİ ------------------------------------------ 61
KEEP TIME ------------------------------------------121
KEHRİBAR (IRE) ------------------------------------ 61
KEJO AĞA -------------------------------------------120
KELEMETİ -------------------------------------------- 61
KEM GÖZLER---------------------------------------- 61
KEMAL EFENDİ------------------------------------- 53
KEMİK KIRAN --------------------------------------123
KENDİŞAH-------------------------------------------- 61
KEPEZLİ----------------------------------------------- 61
KERALA----------------------------------------------- 94
KEREMO ------------------------------------------------3
KEYFE KEDER -------------------------------------- 59
KEYLOCK (USA) ------------------------------------ 61
KEYT --------------------------------------------------- 34
KID ROCK -------------------------------------------- 80
KILODİN ---------------------------------------------- 61
KIMASH (IRE) --------------------------------------- 61
KINALI YÖRÜK ------------------------------------- 61
KINALIM ---------------------------------------------- 61
KING ABC -------------------------------------------- 30
KING FIGHTER -------------------------------------118
KING OF TURKEY ---------------------------------- 69
KING OF US ------------------------------------------ 68
KINGDOM -------------------------------------------- 52
KINGSTON-------------------------------------------- 29
KIRÇİÇEĞİ-------------------------------------------106
KIRIM GIRL ------------------------------------------ 31
KIRMIZI KARANFİL ------------------------------- 62
KISS ME FLY----------------------------------------- 98
KISS OF STEPS -------------------------------------- 92
KIVILCIM BEY -------------------------------------- 36
KIYIKENTLİ------------------------------------------ 62
KIZ KULESİ ------------------------------------------ 55
KIZILHAZAR----------------------------------------- 60
KIZIM CANA ----------------------------------------- 27
KİBİR--------------------------------------------------- 33
KİM NOVAK ----------------------------------------- 62
KLARA I ----------------------------------------------- 62
KLUBNİKA ------------------------------------------- 62
KNEES TO KNESS (IRE)--------------------------- 62
KNUCKLES ------------------------------------------- 62
KOÇER KIZI ------------------------------------------ 62
KOKONA ---------------------------------------------104
KOKOŞ------------------------------------------------- 18
KOLORATUR (USA)-------------------------------- 62
KOMARA---------------------------------------------- 62
KONTESSİNA ---------------------------------------- 62
KOR MISTRESS (HUN) ---------------------------- 62
KORAKOR---------------------------------------------19
KORKMAZIN KIZI ----------------------------------16
KORKUT DOMANIC --------------------------------59
KORTAY (USA) --------------------------------------63
KORZA -------------------------------------------------63
KOSTARİKA ------------------------------------------- 7
KOZANLI HANIM -----------------------------------63
KÖPRÜDEN -------------------------------------------63
KÖPÜK -------------------------------------------------63
KRALIN KIZI -----------------------------------------71
KRALİÇE KIZI----------------------------------------63
KRASIVA (GB) ---------------------------------------63
KUMARİ -----------------------------------------------20
KUMİLA -----------------------------------------------82
KUMRU KIZI --------------------------------------- 113
KUNDALİNA -----------------------------------------63
KUNST (FR) -------------------------------------------63
KUTAISI (IRE) ----------------------------------------63
KUTBEY --------------------------------------------- 116
KUWAH (IRE) ----------------------------------------63
KUYMAK ----------------------------------------------63
KUZEY RÜZGARI -----------------------------------64
KÜÇÜK KIZ ----------------------------------------- 107
KÜÇÜK TUNCA--------------------------------------- 9
KWAANIS (GB) --------------------------------------64
L' ARITA (FR)-----------------------------------------64
L'UNIQUE----------------------------------------------64
LA BAMBOOCHA (IRE)----------------------------64
LA COLITA--------------------------------------------- 2
LA GRADIVA (FR) ----------------------------------64
LA NINYA ---------------------------------------------64
LA ROCHELLE ---------------------------------------63
LA SAMBA --------------------------------------------64
LA SANTA ROJA ------------------------------------28
LACYHN PASHA ---------------------------------- 106
LADIES FIRST -------------------------------------- 127
LADY ABC --------------------------------------------23
LADY ASİYE -----------------------------------------19
LADY ASOOF ----------------------------------------64
LADY BE GOOD (USA) ----------------------------64
LADY BE LUCKY (IRE) ----------------------------64
LADY CAMPBELL -------------------------------- 113
LADY CARMEN (IRE) ------------------------------64
LADY CHARA ----------------------------------------60
LADY ELEMİS ---------------------------------------65
LADY EXTRA ----------------------------------------65
LADY GOOD------------------------------------------29
LADY JULIET ----------------------------------------46
LADY MAKER ---------------------------------------65
LADY MAR (GB)-------------------------------------65
LADY MASTER --------------------------------------65
LADY MEDYA ---------------------------------------71
LADY MIRAGE --------------------------------------65
LADY MISRA -----------------------------------------65
LADY MÜKERREM ---------------------------------44
LADY NADAS (IRE)--------------------------------65
LADY NAPE (GB)------------------------------------65
LADY NATUSCHKA (IRE) ------------------------65
LADY OF NOTE (GB)-------------------------------65
LADY OF TROY (GB)-------------------------------65
LADY QUEEN ----------------------------------------65
LADY SALOME (GB) -------------------------------66
LADY SPEED -----------------------------------------65
LADY TURK ------------------------------------------66
LADY TÜLİN --------------------------------------- 126
LADY WILLPOWER --------------------------------66
LADY ZONPA -------------------------------------- 129
179
İNDEKS-Index
LAETITIA --------------------------------------------- 66
LAGUNA ---------------------------------------------- 69
LAILA MANJA (IRE) ------------------------------- 66
LAİK KIZ ---------------------------------------------- 89
LAKE FLYER (USA) -------------------------------- 66
LAKSHMI --------------------------------------------- 66
LALA MUSA (GB)----------------------------------- 66
LALEZAR -----------------------------------------------5
LAME -------------------------------------------------- 66
LAMITTA (GB) -------------------------------------- 66
LANISTA ---------------------------------------------- 67
LAODİKE---------------------------------------------- 66
LARKHILL -------------------------------------------- 66
LASER ------------------------------------------------105
LASHA ------------------------------------------------- 66
LAST BLOOD ------------------------------------------4
LAST CONCERT------------------------------------- 67
LAST DRAGON-------------------------------------128
LAST FATE ------------------------------------------- 18
LAST GIRL-------------------------------------------- 67
LAST GLADIATOR --------------------------------- 24
LAST POET ------------------------------------------- 66
LAST QUEEN ---------------------------------------- 67
LAST SULTAN--------------------------------------- 58
LAST VALSE ----------------------------------------124
LATOYA----------------------------------------------- 67
LAVANTA -------------------------------------------- 85
LAVIE -------------------------------------------------- 89
LE PROFESSEUR -----------------------------------110
LEBLEBİ----------------------------------------------- 67
LEGAL ALIEN --------------------------------------- 67
LEGEDEMA ------------------------------------------ 43
LEGENDE --------------------------------------------- 67
LEGION DHONNEUR ------------------------------ 19
LELLOW (GB)---------------------------------------- 67
LEMAN ------------------------------------------------ 58
LEONTINE (GER) ----------------------------------- 67
LES OLIVIERS --------------------------------------- 67
LESLIE PARISH ------------------------------------- 46
LET'S WIN -------------------------------------------- 67
LET IT GO LADY------------------------------------ 63
LETTHE SUNSHINE IN ---------------------------- 67
LEYLİM------------------------------------------------ 68
LIFE ALONE------------------------------------------ 68
LIFECHAIN ------------------------------------------- 68
LIGHT FANTASTIC (GB)-------------------------- 68
LIGHTING GIRL ------------------------------------- 23
LILIANA ROZITA ----------------------------------- 68
LILIBET------------------------------------------------ 68
LILY OF THE VALLEY ---------------------------- 37
LIMITED EDITION---------------------------------- 14
LIMYRA (IRE) --------------------------------------- 68
LINDA ROSE (IRE)---------------------------------- 68
LINE ALEN ------------------------------------------- 59
LION CAT --------------------------------------------- 22
LITTLE CAT ------------------------------------------ 25
LITTLE CROWN------------------------------------- 49
LITTLE GANGSTER -------------------------------- 72
LITTLE STAR ---------------------------------------- 68
LIVORNO --------------------------------------------- 68
LIWA (FR)--------------------------------------------- 68
LIWAS LOOK ---------------------------------------- 68
LİLİ MARLEN---------------------------------------- 68
LİZ ------------------------------------------------------ 69
LOCAL HERO ---------------------------------------- 27
LOCH DIAMOND (GB)----------------------------- 69
LOGO CONNECTION (GER)---------------------- 69
LOLA BUNNY ----------------------------------------69
LOMBARDO ---------------------------------------- 122
LONG STORY ----------------------------------------69
LONTANO ------------------------------------------- 116
LORD BULY ---------------------------------------- 113
LORELIE --------------------------------------------- 128
LORETTA-------------------------------------------- 117
LORİN --------------------------------------------------69
LORNA -------------------------------------------------69
LOSE COLOURS -------------------------------------61
LOST AFTERNOON (USA) ------------------------69
LOUISA ------------------------------------------------95
LOUISE PARIS (IRE) --------------------------------69
LOVE IS GONE ---------------------------------------81
LOVE MIRACLE -------------------------------------69
LOVE STAR -------------------------------------------69
LOVELY LOUISA (IRE) ----------------------------69
LOVER KISS ------------------------------------------70
LUCKY -------------------------------------------------42
LUCKY BABY ----------------------------------------36
LUCKY HENPECKED ------------------------------15
LUCKY LADY ----------------------------------------70
LUCKY LUNA ----------------------------------------70
LUCKY WINNER ------------------------------------70
LUÇE----------------------------------------------------70
LUDA LU ----------------------------------------------70
LULAY ----------------------------------------------- 121
LULU MON AMOUR--------------------------------78
LUNAR GOLD ----------------------------------------11
LUXE ---------------------------------------------------70
LUXENIA -------------------------------------------- 123
LUXURY -----------------------------------------------23
LÜKS HAYAT ----------------------------------------64
LÜTFİYE -----------------------------------------------20
LYRA --------------------------------------------------70
LYRIC OPERA (IRE) --------------------------------70
MA BELLE FILLE------------------------------------70
MA PETITE--------------------------------------------- 1
MABİ----------------------------------------------------70
MABUHAY I ------------------------------------------70
MACAO ------------------------------------------------70
MACIG TOUCH --------------------------------------61
MAÇİVET----------------------------------------------70
MAÇKOLİK BOY ------------------------------------51
MADAM DESPINA ----------------------------------62
MADAM ELİ (IRE)-----------------------------------71
MADAM SECRET------------------------------------99
MADAMOSEILLE ANNA (IRE) ------------------71
MADEN EFESİ----------------------------------------20
MADENDAĞI -----------------------------------------31
MADONNA I ------------------------------------------71
MAGARINA BULLI ---------------------------------77
MAGDA ------------------------------------------------71
MAGIC DREAM--------------------------------------94
MAGICAL DUST (IRE) -----------------------------71
MAHUR ------------------------------------------------71
MAJESTIC LADY ------------------------------------71
MAKALE-----------------------------------------------71
MAKE ME HAPPY-----------------------------------71
MAKRO MES -----------------------------------------85
MALA MALA -----------------------------------------71
MALAZGİRT------------------------------------------- 5
MALI BOY---------------------------------------------25
MALINA -----------------------------------------------71
MANDY'S BET (USA)-------------------------------71
MANISHING ------------------------------------------72
MANIVEL----------------------------------------------72
180
İNDEKS-Index
MANİLUNA------------------------------------------- 72
MANİSA İNCİSİ ------------------------------------- 72
MANİSA SULTANI --------------------------------- 72
MANNORA (GB) ------------------------------------ 72
MANOGLIA (USA) ---------------------------------- 72
MANY MOON (IRE) -------------------------------- 72
MANZUME (IRE) ------------------------------------ 72
MARAIN (IRE) --------------------------------------- 72
MARALCAN------------------------------------------ 72
MARAŞAL -------------------------------------------104
MARCELLO ------------------------------------------ 48
MARE BALTICUM (FR) --------------------------- 72
MARGARET ------------------------------------------ 73
MARGIELA ------------------------------------------- 82
MARGRAVINE--------------------------------------- 73
MARIA DELFINA (IRE)---------------------------- 73
MARIA ROSE ---------------------------------------- 80
MARIMAR -------------------------------------------- 73
MARIZA ----------------------------------------------- 73
MARİKULA------------------------------------------- 73
MARLIN BRIDE ------------------------------------- 73
MARPETLİ -------------------------------------------122
MARSEILLAISE ------------------------------------- 73
MARSHMALLOW----------------------------------- 16
MARTIAL ART -------------------------------------- 73
MARTIŞKA ------------------------------------------- 73
MASK FLOWER (USA) ---------------------------- 73
MASTER PLAN -------------------------------------- 73
MASTER ROCK-------------------------------------126
MASTERMIND--------------------------------------- 14
MATAOKA-------------------------------------------- 74
MATCH POINT -------------------------------------- 55
MATİLDA --------------------------------------------- 74
MAVİ FÜZE------------------------------------------- 74
MAVİ SEMA ------------------------------------------ 74
MAVİSU ----------------------------------------------- 74
MAXINE ----------------------------------------------- 74
MAYISGÜLÜ ----------------------------------------- 74
MAYISGÜLÜKIZI ----------------------------------- 74
MCKEESPORT (USA) ------------------------------ 74
MCQUEENIE (IRE)---------------------------------- 74
MECİDİYE -------------------------------------------- 74
MECİM------------------------------------------------- 74
MEDDAH---------------------------------------------- 35
MEDJELLA (USA)----------------------------------- 74
MEFO (IRE) ------------------------------------------- 74
MEGATRON ------------------------------------------ 52
MEGRED (GB) --------------------------------------- 75
MEGRED KIZ ---------------------------------------- 75
MEHPARE--------------------------------------------- 75
MEJAGE ----------------------------------------------- 39
MEKTEPLİ (GB) ------------------------------------- 75
MELANCHOLY -------------------------------------- 33
MELİSATAY------------------------------------------ 75
MELODIC MISTRESS ------------------------------ 75
MENEKŞEM ------------------------------------------ 48
MENEVİŞ---------------------------------------------112
MERCANKIZ ----------------------------------------- 99
MERİÇ ------------------------------------------------- 75
MERT EMRE ----------------------------------------104
MERVECAN ------------------------------------------ 82
MES MORASS---------------------------------------- 37
METE KHAN ----------------------------------------- 81
METİNİNOĞLU -------------------------------------- 26
METRO ------------------------------------------------ 69
MEZRANA ----------------------------------------------3
MIA ADRIANA ----------------------------------------3
MICHIKO ----------------------------------------------75
MIDNIGHT ANGEL ---------------------------------75
MIDNIGHT CHIMES (USA) -----------------------75
MIDNIGHT MAMBO (USA) -----------------------75
MILAGROSE ------------------------------------------75
MILENA---------------------------------------------- 109
MILES ------------------------------------------------ 126
MILESIME (USA) ------------------------------------75
MILITO -------------------------------------------------60
MILLENNIUM GIRL --------------------------------76
MINDEN (IRE) ----------------------------------------76
MINI-----------------------------------------------------39
MINNESOTA---------------------------------------- 114
MINT ADDITION (GB) -----------------------------76
MIRACLEMAKER -----------------------------------89
MIRROR'S SECRET ---------------------------------76
MISRA SULTAN -------------------------------------76
MISRACIM ------------------------------------------ 103
MISS AKDOĞAN ------------------------------------76
MISS ANITA ------------------------------------------76
MISS ASYA ----------------------------------------- 114
MISS ATEN--------------------------------------------76
MISS BERBER ----------------------------------------35
MISS BETTER ----------------------------------------76
MISS BUCA -------------------------------------------76
MISS CANAN -----------------------------------------76
MISS DENNIS-----------------------------------------50
MISS EKINOKS (GB)--------------------------------76
MISS GROUNDS (IRE)------------------------------77
MISS GÜLÜMSÜN-----------------------------------77
MISS HAWAI -----------------------------------------14
MISS HUNGARY (HUN) ---------------------------77
MISS IGNATA ----------------------------------------77
MISS INCREDIBLE----------------------------------29
MISS LADY -------------------------------------------77
MISS LARA -------------------------------------------77
MISS LUCKY -----------------------------------------77
MISS MILL --------------------------------------------77
MISS MONROE---------------------------------------77
MISS NANCY -----------------------------------------77
MISS NAZ ---------------------------------------------77
MISS PETEK ------------------------------------------77
MISS RAIN --------------------------------------------78
MISS REBECCA--------------------------------------20
MISS SAFRANBOLU--------------------------------57
MISS SUNNY -----------------------------------------78
MISS SUSIE Q (USA)--------------------------------78
MISS TROY (IRE) ------------------------------------78
MISTER KERMİT ------------------------------------18
MISTER RAMIS --------------------------------------72
MISTY IMAGE ---------------------------------------78
MISTY MOOR (GB) ---------------------------------78
MISTY POINT (GB)----------------------------------78
MIZRAK------------------------------------------------38
MİA ASİ ------------------------------------------------67
MİAMİ --------------------------------------------------78
MİHRACE----------------------------------------------56
MİHRİŞAH---------------------------------------------78
MİKLAGARD -----------------------------------------81
MİLAD--------------------------------------------------40
MİNDARİ ----------------------------------------------78
MİNİK SULTAN--------------------------------------78
MİNİKO ------------------------------------------------78
MİNİŞİM -----------------------------------------------78
MİRAS --------------------------------------------------20
MİRSULTAN ------------------------------------------79
MİSLİYNA---------------------------------------------79
181
İNDEKS-Index
MİSTAY ----------------------------------------------- 79
MİSTERO---------------------------------------------- 65
MİTİCO ------------------------------------------------ 92
MİTİNA (IRE) ---------------------------------------- 79
MOBAY------------------------------------------------ 79
MODERATÖR ---------------------------------------- 88
MODY BLUE ----------------------------------------- 79
MOHİ --------------------------------------------------- 79
MONA LİSA I----------------------------------------- 79
MONA LU --------------------------------------------- 79
MONARCH'S DAUGHTER (GB) ----------------- 79
MONELLO -------------------------------------------125
MOOJAZ (GB) ---------------------------------------- 79
MOON DAVON -------------------------------------- 79
MOONLIGHT SERENADE ------------------------ 58
MOR MENEKŞE ------------------------------------- 79
MORE ALP-------------------------------------------- 72
MORENA ---------------------------------------------- 80
MORN STAR ----------------------------------------- 80
MORRIS CODE (USA)------------------------------ 80
MOUNTAIN BET ------------------------------------ 68
MOUNTAIN QUEEN-------------------------------- 80
MÖSYÖ DPONT ------------------------------------- 94
MRS ERDEM ----------------------------------------- 80
MRS LURE (USA) ----------------------------------- 80
MS CELINE (IRE)------------------------------------ 80
MS CLARA-------------------------------------------- 80
MUDAREY-------------------------------------------- 12
MUNA-------------------------------------------------- 80
MURAT KAAN--------------------------------------128
MURATHAN------------------------------------------ 11
MURCIA ----------------------------------------------- 80
MUSICAL MYTH (USA) --------------------------- 80
MUSKİ ------------------------------------------------- 80
MUST COME -------------------------------------------4
MUVAFFAK HANIM ------------------------------- 81
MÜDÜR-----------------------------------------------100
MÜHENDİS BURCU ----------------------------------4
MÜKTESEP HAK (GB) ----------------------------- 81
MÜLAYİM -------------------------------------------- 27
MÜSTESNA------------------------------------------- 55
MÜŞÜM------------------------------------------------ 81
MÜYESSER ESTHETICS -------------------------101
MY BRIDE -------------------------------------------- 81
MY CELLIST ----------------------------------------- 81
MY DANCER ----------------------------------------- 88
MY DIAMOND --------------------------------------- 84
MY DYNAMID --------------------------------------107
MY GOLD GIRL ------------------------------------- 81
MY GOLDEN STAR--------------------------------121
MY JADE ---------------------------------------------- 12
MY JOANY ------------------------------------------- 81
MY JOBA ---------------------------------------------- 81
MY LIFE ----------------------------------------------- 51
MY LOVE SONG ------------------------------------ 81
MY LOVELY SON----------------------------------- 83
MY MOTHER HAYRİYE ----------------------------7
MY PEARL -------------------------------------------- 81
MY PRAY --------------------------------------------- 81
MY RITA ---------------------------------------------- 53
MY SMALL BABY ---------------------------------- 44
MY SPECIAL ANGEL (IRE)----------------------- 81
MY VICTORIA --------------------------------------112
MY WISH---------------------------------------------- 82
MYANMAR ------------------------------------------113
MYFANWY ------------------------------------------- 82
MYNANCY ------------------------------------------- 82
MYSTERY QUEST (IRE) ---------------------------82
MYSTIC CHARM (GB) -----------------------------82
MYSTICAL FALLS -------------------------------- 109
NAAKATA---------------------------------------------54
NADİR ------------------------------------------------ 115
NAFKO -------------------------------------------------82
NAGANT-----------------------------------------------12
NAGM (USA) -----------------------------------------82
NAİD ----------------------------------------------------82
NAİM CEYLANI -------------------------------------82
NAİMLER AĞASI ------------------------------------66
NAİMLER ASLANI ----------------------------------- 2
NAKIRDA----------------------------------------------46
NAMRUN ---------------------------------------------82
NANU I -------------------------------------------------82
NARİNKIZ ---------------------------------------------82
NART ---------------------------------------------------83
NART SASRUKA ------------------------------------83
NARTKAN---------------------------------------------45
NASRULLAH BEY ----------------------------------45
NATIVE LADY ---------------------------------------83
NAVAJO -----------------------------------------------83
NAVAJO FEVER (IRE)------------------------------83
NAVY BLUE ------------------------------------------87
NAXIA (IRE) ------------------------------------------83
NAZAR -------------------------------------------------83
NAZAR BONCUĞU ---------------------------------67
NAZLICAN --------------------------------------------83
NAZLIHANIM ----------------------------------------83
NAZLITAY --------------------------------------------83
NAZLUŞ------------------------------------------------83
NEAR HISTORY -------------------------------------28
NECİPBEY---------------------------------------------44
NEFES --------------------------------------------------11
NEFİSE HANIM --------------------------------------73
NEHİRİN KIZI ----------------------------------------36
NEHOŞ -------------------------------------------------83
NEKOLEN ------------------------------------------- 116
NELL----------------------------------------------------83
NENAGH (IRE) ---------------------------------------84
NERİS---------------------------------------------------70
NERİT---------------------------------------------------79
NESLİHATUN (IRE) ---------------------------------84
NESRİNA ----------------------------------------------84
NEŞECAN----------------------------------------------84
NETRUN (GB) ----------------------------------------84
NEVER BACK DOWN ---------------------------- 112
NEVROZ KIZI ----------------------------------------88
NEVRUZ BESTELE----------------------------------84
NEVRUZCAN -----------------------------------------84
NEVSU -------------------------------------------------84
NEVŞAŞ------------------------------------------------84
NEW DANCER ---------------------------------------84
NEW PARTNER --------------------------------------95
NEW SURAL ------------------------------------------88
NEYTİRİ -----------------------------------------------93
NIGHT ANGEL ---------------------------------------84
NIGHT FLIGHT---------------------------------------84
NIGHT MAIDEN (USA)-----------------------------84
NIGHT RIDER ----------------------------------------85
NIGHTINGALE ---------------------------------------84
NIHONPILLOW KRISTI (IRE) --------------------85
NILE GREEN------------------------------------------85
NIMROD -----------------------------------------------85
NIZALY (GB) -----------------------------------------85
NİMET --------------------------------------------------85
NİMET ABLA -----------------------------------------85
182
İNDEKS-Index
NİMETULLAH --------------------------------------- 85
NİSANDAN (GB) ------------------------------------ 85
NO JOKE ---------------------------------------------- 12
NO MORE STRIKE ---------------------------------- 93
NO PANIC --------------------------------------------- 85
NOA NOA (IRE)-------------------------------------- 85
NOBEL ------------------------------------------------- 43
NOBLE SINGER (GB) ------------------------------ 85
NOELLA ----------------------------------------------111
NOFRET ----------------------------------------------- 85
NON CHALANCE (FR) ----------------------------- 85
NON STOP -------------------------------------------- 83
NONA -------------------------------------------------105
NORMA JEANNE------------------------------------ 85
NORTHERN HAWK-------------------------------112
NOS ----------------------------------------------------- 14
NOVENTA Y NUEVE (SPA) ---------------------- 86
NUMBER TEN (GB)--------------------------------- 86
NUR MUSIC ------------------------------------------ 86
NURDAN ---------------------------------------------- 86
NURFUNDA ------------------------------------------ 86
NURGÜL ---------------------------------------------- 86
NURTEN HALA-------------------------------------- 46
NURTEPE --------------------------------------------- 86
NUT----------------------------------------------------- 19
NÜKTE------------------------------------------------- 86
NYALI BEACH (IRE) ------------------------------- 86
OCAKOĞLU -----------------------------------------107
OCCASION-------------------------------------------- 86
OCEAN QUEEN-------------------------------------- 86
OCEAN RAIN ---------------------------------------- 46
OCEAN RISE ----------------------------------------- 87
OCEAN ROSE ---------------------------------------- 86
OCEAN SOUND ------------------------------------111
OCEAN SUNRISE (IRE)---------------------------- 87
ODRİN ------------------------------------------------- 91
OĞLUMOĞUZ---------------------------------------- 40
OĞUL KARAN --------------------------------------- 60
OKALİPTÜS ------------------------------------------ 87
OKCU GÖZLÜ YAMAN --------------------------- 86
OKLAHAMA -------------------------------------------7
OKTOPUS --------------------------------------------- 88
OLD FASHION --------------------------------------- 74
OLIVE EYED ----------------------------------------- 18
OLIVE GARDEN------------------------------------- 69
OM SHANTI OM------------------------------------100
OMNITA (GER) -------------------------------------- 87
ONE MENS DREAM -------------------------------- 80
ONKRAT ---------------------------------------------- 87
ONLY--------------------------------------------------- 63
OPERATIC (GB) ------------------------------------- 87
OPPURTUNITY -------------------------------------- 41
OPTIMUS PRIDE ------------------------------------ 46
ORAJ --------------------------------------------------- 79
ORANGE GARDEN --------------------------------- 87
ORATSIO (IRE) -------------------------------------- 87
ORHANTO -------------------------------------------- 96
ORPHAN----------------------------------------------- 87
ORSA (IRE)------------------------------------------- 87
OSTOPET (IRE) -------------------------------------- 87
OUBECK (GB)---------------------------------------- 87
OUR DESDEMONA (GB) -------------------------- 87
OUT OF SPACE (GB) ------------------------------- 88
OUT OF TIME ---------------------------------------- 88
OUTCRY (GB)---------------------------------------- 88
OVADA (USA) --------------------------------------- 88
OVER GROWN--------------------------------------- 59
OVERBLACK (USA) --------------------------------88
ÖMÜRTAY --------------------------------------------88
ÖNCÜ ---------------------------------------------------75
ÖNDER BABA ----------------------------------------16
ÖZBAŞAK ---------------------------------------------88
ÖZBEK GÜZELİ--------------------------------------88
ÖZCAN AĞA ------------------------------------------40
ÖZENNAZ ---------------------------------------------88
ÖZGÜR BABA -------------------------------------- 101
ÖZGÜRBEY ----------------------------------------- 118
ÖZGÜRÜN KIZI --------------------------------------41
ÖZKÖK -------------------------------------------------88
ÖZLEMCAN-------------------------------------------88
ÖZMER -------------------------------------------------33
PACEMAKER --------------------------------------- 102
PAKI PUKI---------------------------------------------31
PALERIA (USA) --------------------------------------88
PALLINA (GB)----------------------------------------89
PALMİYE ----------------------------------------------89
PALOVİT-----------------------------------------------89
PAMİR ------------------------------------------------ 125
PANA TAPAN ----------------------------------------60
PANTANTİF----------------------------------------- 113
PAOENIA (IRE)---------------------------------------89
PAPARA------------------------------------------------28
PARATONER -----------------------------------------78
PARENO --------------------------------------------- 118
PARIS DAKAR ---------------------------------------69
PARISEAN LOVE (FR)------------------------------89
PARK AVENUE --------------------------------------89
PARTY PRINCESS-----------------------------------89
PASION-------------------------------------------------60
PASSEPARTOUT-------------------------------------89
PASTORALE ------------------------------------------91
PAŞKAY --------------------------------------------- 108
PATUŞKA (IRE) --------------------------------------89
PAYDUŞKA -------------------------------------------73
PEAK VIEWING (IRE) ------------------------------89
PEARL HARBOR-------------------------------------17
PEBBLEDASH (GB) ---------------------------------89
PECAN PIE --------------------------------------------63
PEGGY LEE -------------------------------------------- 6
PEKGÜZEL --------------------------------------------89
PEKİN---------------------------------------------------62
PEKSİMET------------------------------------------- 110
PEKYAMAN ------------------------------------------62
PEPPER POT ------------------------------------------90
PERFECT CHOICE-----------------------------------40
PERFECT STRIKE -----------------------------------10
PERFECT SURPRISE --------------------------------90
PERGOLA (GB)---------------------------------------90
PERLA --------------------------------------------------90
PERSIAN LADY (IRE) ------------------------------90
PETASTRA (GB) -------------------------------------90
PETAY--------------------------------------------------90
PETIX (FR) --------------------------------------------90
PHANTOM BOY -------------------------------------90
PHELLOS ----------------------------------------------90
PHILIPPA ----------------------------------------------90
PHOENIX ----------------------------------------------70
PIANO --------------------------------------------------90
PICKLE -------------------------------------------------96
PIECE OF CAKE--------------------------------------90
PIETRA QUEX----------------------------------------26
PIMIENTA ---------------------------------------------90
PINAR HANIM ---------------------------------------91
PINDARI -----------------------------------------------91
183
İNDEKS-Index
PINK SNOW ------------------------------------------ 91
PISSED APACHE ------------------------------------ 91
PISTOL PRINCESS ---------------------------------- 91
PITBULL----------------------------------------------- 73
PIXY GIRL -------------------------------------------- 70
PİNİKA------------------------------------------------- 91
PİRYOLİ BOZO -------------------------------------126
PLATANUS (IRE)------------------------------------ 91
PLAVNICK-------------------------------------------116
PLAYFUL SPIRIT (GB)----------------------------- 91
POBEDA ----------------------------------------------- 91
POGINA-----------------------------------------------104
POKER FACE-------------------------------------------3
POLİNÇE (GB) --------------------------------------- 91
PONPON PERİ---------------------------------------- 88
PORTA DELGADO (IRE) -------------------------- 91
PORTAKALÇİÇEĞİ --------------------------------- 91
POSTACI ---------------------------------------------- 42
POT POURRİ ----------------------------------------- 92
POTENTIALLY HOT (USA) ---------------------- 92
POURVILLE (USA) --------------------------------- 92
POWER CAT------------------------------------------ 92
PREDATOR ------------------------------------------101
PRELUDE --------------------------------------------- 85
PREMIER ---------------------------------------------- 89
PRENS JUNIOR -------------------------------------- 65
PRENSES DİLARA ---------------------------------- 43
PRENSES TÜLİN ------------------------------------ 71
PRETTY FACE --------------------------------------- 52
PRETTY WOMAN ----------------------------------- 92
PRIMA FACIE (GB) --------------------------------- 92
PRIMELTA (GB) ------------------------------------- 92
PRINCESS BUTTERFLY-----------------------------6
PRINCESS GALINA (IRE) ------------------------- 92
PRINCESS LYRA ------------------------------------ 70
PRINCESS PAVLOVA (IRE) ---------------------- 92
PRINCESS RENESIS (IRE) ------------------------ 92
PRINCESS SERA ------------------------------------ 92
PRINCESS VIVI -------------------------------------124
PRINCIPESSA ---------------------------------------- 92
PRODOM ---------------------------------------------- 28
PROM QUEEN --------------------------------------- 15
PROMISE ME GOLD-------------------------------116
PUCCI (GB) ------------------------------------------- 93
PULITORE -------------------------------------------- 93
PUNTO (IRE) ----------------------------------------- 93
PURE BLOOD ---------------------------------------122
PURE FACE ------------------------------------------- 41
PURPLE RAIN---------------------------------------- 42
PURPLE TIME---------------------------------------- 53
QUARESMA -----------------------------------------115
QUEEN BEE ------------------------------------------ 93
QUEEN MUMM-------------------------------------- 93
QUEEN OF EAGLES -------------------------------- 24
QUEEN OF FORTUNE------------------------------ 69
QUEEN OF MERSİN -------------------------------- 54
QUEEN OF THE STORM -------------------------- 37
QUEEN OF WEST ----------------------------------- 93
QUEEN SALOTE (GB)------------------------------ 93
QUEENIE BELLE------------------------------------ 93
QUICK ATTACK ------------------------------------ 11
QUICK SHOT ----------------------------------------- 66
QUICK TIME ----------------------------------------- 93
QUICKLY --------------------------------------------121
RA RA RASPUTIN ---------------------------------103
RAAN -------------------------------------------------- 35
RABARBA -------------------------------------------- 55
RABIUSA (IRE)---------------------------------------93
RACING CAT -----------------------------------------93
RACING HEART (GB) ------------------------------93
RADEYDA---------------------------------------------93
RADIKAL EKSELANS------------------------------93
RADIKAL GIRL --------------------------------------93
RAFICTIOUS---------------------------------------- 101
RAIN FALL --------------------------------------------94
RAIN OF THE SON -------------------------------- 118
RAINBIRD ---------------------------------------------94
RAJ DANCER (USA) --------------------------------94
RANAVALO-------------------------------------------94
RANOSH (USA) --------------------------------------94
RAPİNE (GB)------------------------------------------94
RAVENNA---------------------------------------------94
READY TO RUN -------------------------------------10
REAL GIRL--------------------------------------------94
REAL MONEY----------------------------------------94
REAL RACER-----------------------------------------16
REBEL WOLF-----------------------------------------45
REBELS DAUGHTER -------------------------------32
RECKLESS (GB) -------------------------------------94
RECKONING------------------------------------------72
RED BARON ------------------------------------------67
RED BOS-----------------------------------------------96
RED CAPE ---------------------------------------------95
RED DIAMOND --------------------------------------- 7
RED FACT ---------------------------------------------94
RED FLASH -------------------------------------------92
RED JACKET -----------------------------------------94
RED LETTER DAY -------------------------------- 117
RED POWER ------------------------------------------95
RED RABBIT------------------------------------------48
RED ROSE ---------------------------------------------61
RED RUNNER ----------------------------------------59
RED SPRING ------------------------------------------95
RED TIGER--------------------------------------------98
RED WHITE -------------------------------------------95
REGATTA (GB) --------------------------------------95
REINE ROSE ------------------------------------------95
REINE SANS GENE ---------------------------------95
RELATIVELY QUIET (IRE) -----------------------95
REMY RED (USA) -----------------------------------95
REPLENISH POWER (IRE) ------------------------95
RESİTAL -----------------------------------------------90
RESSAM -----------------------------------------------95
RESUME (IRE)----------------------------------------95
RESUS --------------------------------------------------45
RHEGMA (GB) ---------------------------------------95
RICH AND PRETTY ---------------------------------33
RINCE ABHANN (IRE) -----------------------------96
RIO DE JANEIRO ------------------------------------52
RIORED ------------------------------------------------96
RIPCINQUE -------------------------------------------61
RIPPER -------------------------------------------------10
RIPPINGTONS ----------------------------------------96
RISING STAR -----------------------------------------96
RIVABELLA ------------------------------------------97
RIVER QUEEN ------------------------------------- 124
RİMA----------------------------------------------------96
RİNG STAR--------------------------------------------96
RİNSA --------------------------------------------------96
RİZEUS -------------------------------------------------86
RİZİKO -------------------------------------------------26
ROCHEA (GB) ----------------------------------------96
ROCHELLE--------------------------------------------98
ROCINANTE ------------------------------------------84
184
İNDEKS-Index
ROCK DANCER ------------------------------------- 52
ROCK ME AMADEUS------------------------------ 29
ROCKCELLA ----------------------------------------- 96
RODELINDA ----------------------------------------- 96
ROMARIN--------------------------------------------- 96
RONNIE-----------------------------------------------106
ROSALINDA------------------------------------------ 96
ROSAMIRA ------------------------------------------- 97
ROSE BISHOP ---------------------------------------- 86
ROSE MARIE ----------------------------------------- 97
ROSE NOIR ------------------------------------------- 97
ROSE OF FARMER---------------------------------- 85
ROSE OF PARADISE (USA) ---------------------- 97
ROSE OF THE BOSS -------------------------------117
ROSE WOOD ----------------------------------------- 51
ROSIE -------------------------------------------------- 74
ROSIE DREAM (GB)-------------------------------- 97
ROTHERDAM ---------------------------------------- 51
ROULETTE ------------------------------------------- 33
ROYAL ABC------------------------------------------ 70
ROYAL CAT -----------------------------------------118
ROYAL CLASS -------------------------------------- 88
ROYAL DUCHESS ---------------------------------- 97
ROYAL GARDEN ----------------------------------- 97
ROYAL GREEN-------------------------------------- 94
ROYAL MINA (IRE) ------------------------------- 97
ROYAL POWER ------------------------------------- 54
ROYAL RAIN ---------------------------------------116
ROYAL SPRING ------------------------------------- 97
ROYALROCK ---------------------------------------- 72
ROYALSEA ------------------------------------------101
ROZAMENTE ---------------------------------------- 97
ROZY GALANTE------------------------------------ 97
RUÇİ---------------------------------------------------- 93
RUDDY -----------------------------------------------108
RUHİ CAN -------------------------------------------- 70
RUKİSANA ------------------------------------------- 97
RUKO -------------------------------------------------- 74
RUN BABY RUN ------------------------------------ 97
RUN DAISY RUN------------------------------------ 98
RUNNING GIRL ------------------------------------- 98
RÜZGARGÜLÜ (GB) ------------------------------- 98
SABIRLI KADIN (IRE) ----------------------------- 98
SABOŞ TAY ------------------------------------------ 98
SABOTEUR ------------------------------------------- 40
SACABABA (HUN) --------------------------------- 98
SACHIKO---------------------------------------------- 87
SACRED KING --------------------------------------- 50
SAÇAKLI (IRE) -------------------------------------- 98
SADA (GB) -------------------------------------------- 98
SADIK ABİ -------------------------------------------- 14
SADLERIA -------------------------------------------122
SAFAHAN--------------------------------------------100
SAFARI GIRL ---------------------------------------- 98
SAFIN (GB)------------------------------------------- 98
SAFİYE HANIM (GB)------------------------------- 98
SAGAPİA ---------------------------------------------- 98
SAHANOM-------------------------------------------- 17
SAHBEDENEK --------------------------------------- 19
SAİRA -------------------------------------------------- 99
SAKALINE -------------------------------------------- 25
SAKARYA GÜZELİ--------------------------------- 99
SAKKARA -------------------------------------------- 99
SALACAK (GB) -------------------------------------- 99
SALFORD --------------------------------------------- 52
SALIENCE (IRE) ------------------------------------- 99
SALİH AĞA ------------------------------------------120
SALLY NAVY (USA)--------------------------------99
SAM CONNECTION---------------------------------99
SAM LAND (GB) -------------------------------------99
SAM MARTA -----------------------------------------99
SAMBACI----------------------------------------------99
SAMİRYAS --------------------------------------------99
SAMPLE------------------------------------------------22
SAMYELİ ----------------------------------------------99
SAN ROBERTA (GB)--------------------------------99
SANCAKTARGÜZELİ ------------------------------11
SANCAR --------------------------------------------- 129
SANEM ----------------------------------------------- 100
SANEM TÜRER --------------------------------------87
SANS MERCI (IRE) -------------------------------- 100
SANTA EVSEEVA --------------------------------- 100
SANTA FE ------------------------------------------- 100
SANTO DOMINGO ----------------------------------- 6
SAO PAULO-------------------------------------------41
SAPHİRA--------------------------------------------- 100
SARA ------------------------------------------------- 100
SARAFİN--------------------------------------------- 100
SARAY CADDESİ (IRE) -------------------------- 100
SARAYIN ARSLANI --------------------------------50
SARAYIN SULTANI --------------------------------38
SARAYYERLİ -------------------------------------- 100
SARDES (IRE) -------------------------------------- 100
SARENNE (GB)------------------------------------- 100
SARI ARI--------------------------------------------- 100
SARI TRAMVAY (IRE) --------------------------- 101
SARIKIZ---------------------------------------------- 101
SARIYELE ---------------------------------------------70
SAVAGE CAT ----------------------------------------15
SAYHAAT (IRE) ----------------------------------- 101
SAYKALY ------------------------------------------- 101
SCENIC SPIRIT (IRE) ----------------------------- 101
SCENT OF ROSE ----------------------------------- 112
SCORPIO STAR ------------------------------------ 124
SEA BLUE (GB) ------------------------------------ 101
SEA RIDGE (GB) ----------------------------------- 101
SEATTLE SELECT (USA) ------------------------ 101
SEBUŞHANIM ----------------------------------------32
SECRET COMBINATION --------------------------76
SECRET NAME------------------------------------- 125
SEDD EL BAHR --------------------------------------67
SEDENİM -------------------------------------------- 101
SEEDAY------------------------------------------------95
SEFANUR----------------------------------------------98
SEGİ (GB) -------------------------------------------- 101
SEİSMO (GB) --------------------------------------- 101
SEKLİK BEYİ -----------------------------------------47
SELAZUR -------------------------------------------- 110
SELÇUKLU--------------------------------------------- 6
SELDA'S GIRL (IRE) ------------------------------ 101
SELGİBİ ------------------------------------------------89
SELİN TANEM ------------------------------------- 102
SELİNNAZ------------------------------------------- 102
SELVİ BOYLUM ----------------------------------- 102
SEMANUR CAN--------------------------------------11
SEMUŞ ----------------------------------------------- 102
SENA SULTAN ------------------------------------- 119
SENEM I --------------------------------------------- 102
SENİHA SULTAN ------------------------------------57
SEPTO ------------------------------------------------ 102
SERAPCAN------------------------------------------ 102
SERATLI -----------------------------------------------59
SERDİL ----------------------------------------------- 102
SERENAT -------------------------------------------- 102
185
İNDEKS-Index
SERHA SAADET -----------------------------------102
SERRAM (IRE) --------------------------------------102
SESİBEL -------------------------------------------------7
SESSİZ KADIN (GB) -------------------------------102
SEVAN ------------------------------------------------- 45
SEVDİK -----------------------------------------------102
SEVİLAY ---------------------------------------------103
SEVİM HANIM--------------------------------------- 38
SEVİM KIZI ------------------------------------------103
SEVİMABLA ----------------------------------------103
SEVİMSULTAN-------------------------------------103
SEVİNCİM (IRE) ------------------------------------103
SEVİNÇ SULTAN ----------------------------------103
SEVİNDİK--------------------------------------------- 25
SEYMEN----------------------------------------------112
SEYRAN ----------------------------------------------- 35
SEZEN RÜZGARI ----------------------------------103
SEZENAY (IRE)-------------------------------------103
SEZENKAN ------------------------------------------- 76
SEZGİ HANIM --------------------------------------103
SHADIRVAN ----------------------------------------- 95
SHARARA--------------------------------------------103
SHARBATLY ----------------------------------------- 13
SHARLEEN ------------------------------------------103
SHARON (HUN) ------------------------------------103
SHARP FALCON (IRE) ----------------------------104
SHARP GEM (GB) ----------------------------------104
SHATUSH --------------------------------------------104
SHE GOSSIP ------------------------------------------ 52
SHE HERO -------------------------------------------122
SHE WADI WADI (GB) ---------------------------104
SHE WOLF -------------------------------------------- 78
SHERRY'S STAR -----------------------------------104
SHIERO -----------------------------------------------104
SHILA -------------------------------------------------104
SHILSILA (GB)--------------------------------------104
SHING GIRL -----------------------------------------104
SHINING MINA-------------------------------------104
SHININGKIZI----------------------------------------- 57
SHIP ART---------------------------------------------108
SHOOTING STAR ----------------------------------104
SHOT STOPPER (GB)------------------------------104
SHOW GIRL -----------------------------------------105
SHRUIKAN ------------------------------------------- 23
SHURA------------------------------------------------105
SIBILA ------------------------------------------------- 43
SIERRA -----------------------------------------------105
SIERRA PADRONA (IRE) ------------------------105
SIGNATURE D. (USA) ----------------------------105
SILENCE IS GOLDEN (GB) ----------------------105
SILENT NIGHT (GB)-------------------------------105
SILENT PRINCESS (USA) ------------------------105
SILENT STORM ------------------------------------- 58
SILK ---------------------------------------------------105
SILVER FAST (GB) --------------------------------105
SILVER FORTUNE ---------------------------------- 89
SILVER GIRL (IRE) --------------------------------105
SILVER GLINT (USA) -----------------------------105
SILVER GLITZ (USA) -----------------------------106
SILVER METER (IRE) -----------------------------106
SILVER SPEED (GB)-------------------------------106
SILVERINE (USA)----------------------------------106
SILVERRAY -----------------------------------------107
SIMBATU (GB) -------------------------------------106
SIMELE -----------------------------------------------106
SIMPATICA------------------------------------------106
SIMPLY GLORIOUS -------------------------------- 96
SIMPLY THE BEST-------------------------------- 106
SING A SONG--------------------------------------- 106
SINGIN IN THE RAIN----------------------------- 106
SINKING SUN (GB) ------------------------------- 106
SIOUX LAKE (IRE) -------------------------------- 106
SIR WILLIAM-----------------------------------------22
SIRACUSA------------------------------------------- 107
SIRADIŞI-----------------------------------------------49
SIRENITA-------------------------------------------- 107
SIRNAŞIK-------------------------------------------- 107
SITARE (USA) -------------------------------------- 107
SİLGA------------------------------------------------- 107
SİLİVRİ BEYİ --------------------------------------- 105
SİLİVRİ RÜZGARI--------------------------------- 128
SİLSÜPÜR ---------------------------------------------71
SİMGE NAZ -------------------------------------------- 8
SİNANIM------------------------------------------------ 2
SİNEJAN ------------------------------------------------ 2
SİNEMCAN------------------------------------------ 107
SİNEMTAY --------------------------------------------60
SİNERJİ-------------------------------------------------80
SİNERJİVET----------------------------------------- 103
SİPORT ----------------------------------------------- 107
SİVEREK HANIMI --------------------------------- 111
SİVRİHİSAR RÜZGARI ----------------------------46
SKIHAWN (IRE)------------------------------------ 107
SKY GREEN-------------------------------------------18
SKY TORNADO (USA) --------------------------- 107
SLOWPOKE -------------------------------------------17
SLUG-------------------------------------------------- 107
SLY BELLE--------------------------------------------80
SMYRNA--------------------------------------------- 107
SNAKE BITE ---------------------------------------- 107
SO EASY -----------------------------------------------14
SO SORRY ---------------------------------------------25
SOLDIER GIRL ---------------------------------------42
SOLFEJ ----------------------------------------------- 108
SON PRENS ----------------------------------------- 107
SON UMUT ------------------------------------------ 117
SONIC ------------------------------------------------ 108
SOPRAN CARRIE (IRE) -------------------------- 108
SORGUN KIZI -------------------------------------- 108
SORRY ----------------------------------------------- 108
SOUND OF SEABIRD (GB) ---------------------- 108
SOUND OF STORM ---------------------------------83
SOUND OF SUNSHINE --------------------------- 108
SOUTHERN (USA)--------------------------------- 108
SOYLU ----------------------------------------------- 104
SOYLU SATICI (IRE) ----------------------------- 108
SOYTARI ----------------------------------------------32
SPARK OF FIRE ------------------------------------ 111
SPARKLE ---------------------------------------------- 7
SPECIAL EKSELANS ----------------------------- 108
SPECIAL GIRL ------------------------------------- 108
SPECIAL STORY-------------------------------------69
SPEEDKING----------------------------------------- 109
SPEEDY GIRL -------------------------------------- 108
SPEEDY TURC ------------------------------------- 121
SPINSTER-------------------------------------------- 126
SPLATTER HOUSE -------------------------------- 104
SPLENDIDO-------------------------------------------73
SPONTANE------------------------------------------ 127
SPRING FIRE --------------------------------------- 111
ST ARILDA (GB) ----------------------------------- 108
ST ROSE OF LIMA (GB)-------------------------- 108
STAGE DOOR EAST ------------------------------ 109
STAGE PRO ----------------------------------------- 109
186
İNDEKS-Index
STAND UP PLEASE (GB)-------------------------109
STANDS TO REASON (USA) --------------------109
STAR BABY -----------------------------------------109
STAR FLICKER (CAN) ----------------------------109
STAR GATE -----------------------------------------100
STAR JOY --------------------------------------------- 22
STAR KING ------------------------------------------- 96
STAR ON MY FLAG (USA) ----------------------109
STAR PLATİN---------------------------------------- 65
STEEL CAT ------------------------------------------109
STEEL GIRL -----------------------------------------109
STEEL HEART --------------------------------------109
STELLA GOLD--------------------------------------- 32
STEP BY STEP --------------------------------------- 25
STERNA HERMINA (GER)-----------------------109
STONEGRAVE (GB) -------------------------------109
STOP THE TRAFFIC (IRE) -----------------------109
STORM ADIGE -------------------------------------- 77
STORM EAGLE -------------------------------------- 72
STORM TO STORM (IRE) ------------------------109
STREET CAT ----------------------------------------- 79
STREET LINA (FR)---------------------------------110
STRELLA---------------------------------------------127
STROMBOLI------------------------------------------ 33
STRUCTURE ----------------------------------------110
STYGIAN (USA) ------------------------------------110
SU HALİM -------------------------------------------- 39
SUAVE QUEEN -------------------------------------111
SUÇATILI --------------------------------------------- 40
SUDECAN--------------------------------------------110
SUDENAZ --------------------------------------------110
SUE'S FORGOT ME (IRE) ------------------------110
SUE ----------------------------------------------------110
SUGARROCK ---------------------------------------- 30
SUGİ ---------------------------------------------------- 66
SUĞLA ---------------------------------------------------9
SULTAN ROSE--------------------------------------- 84
SULTANSOYU --------------------------------------- 91
SUMMERY (IRE) -----------------------------------110
SUN CHILD (USA) ---------------------------------110
SUN GLOW ------------------------------------------110
SUN MÜGE (IRE)-----------------------------------110
SUN RESITAL ---------------------------------------- 42
SUN SHINES EAST (USA)------------------------110
SUNBIRD---------------------------------------------111
SUNDAY'S CHAPEL (IRE) -----------------------111
SUNDAY SHOCK ----------------------------------111
SUNNY LEONE -------------------------------------- 81
SUNSET------------------------------------------------ 15
SUNTASACH (USA) -------------------------------111
SUNUM -----------------------------------------------111
SUPER GIRL -----------------------------------------111
SUPER NATURAL ---------------------------------106
SUPER ONE------------------------------------------119
SUPERSONIC----------------------------------------- 85
SUPERVISOZ-------------------------------------------1
SUREN ------------------------------------------------- 78
SURLARIN GÜZELİ -------------------------------113
SURUÇ SESİ ------------------------------------------ 25
SURVIVOR-------------------------------------------111
SUSHİ -------------------------------------------------111
SUVERDİ ---------------------------------------------126
SUYUN IŞILTISI ------------------------------------111
SÜMBÜLLÜ -----------------------------------------111
SÜNDİKEN-------------------------------------------- 12
SÜPER NOWA --------------------------------------- 67
SÜPERKIZ--------------------------------------------111
SÜREYYA ------------------------------------------- 111
SÜRSÜRÜ-------------------------------------------- 111
SÜSEN ------------------------------------------------ 112
SÜYÜMLÜ---------------------------------------------29
SWEET DREAM------------------------------------ 112
SWEET LIE ------------------------------------------ 112
SWEET LIGHT (USA) ----------------------------- 112
SWEET MISTRESS (IRE)------------------------- 112
SWEET OCEAN --------------------------------------93
SWEET WITCH---------------------------------------11
SWEETEST --------------------------------------------13
SWEETHEART ---------------------------------------78
SYLVIANI (GB) ------------------------------------ 112
SYMPHONY----------------------------------------- 109
ŞAFAK RAPSODİ ---------------------------------- 112
ŞAHBİYÇE ------------------------------------------ 112
ŞAHİNAZ (GB) ------------------------------------- 112
ŞAHİNKÖYLÜ-------------------------------------- 108
ŞAHİNUR -------------------------------------------- 112
ŞAHZAMAN ---------------------------------------- 120
ŞAMO---------------------------------------------------56
ŞANLI------------------------------------------------- 124
ŞANS MELEĞİ----------------------------------------34
ŞAPKALI KADIN (GB) --------------------------- 112
ŞEKER REMZİYE ------------------------------------94
ŞEKERKAN -------------------------------------------94
ŞEKEROĞLU------------------------------------------38
ŞENTAYIM ------------------------------------------ 102
ŞERBETLİ ------------------------------------------- 112
ŞEREFNUR ------------------------------------------ 112
ŞEREMET----------------------------------------------97
ŞEVVAL---------------------------------------------- 113
ŞEVVALNUR -----------------------------------------64
ŞEYHAN BEYİ ------------------------------------- 125
ŞIBILA------------------------------------------------ 113
ŞİMŞEK MC COY ------------------------------------23
ŞİRAN BEYİ----------------------------------------- 118
ŞİRAN GÜZELİ ---------------------------------------86
ŞİRAN KANI ------------------------------------------95
ŞİRİN BEY---------------------------------------------30
ŞODA ------------------------------------------------- 113
TABULA RASA ------------------------------------ 104
TAFFY ------------------------------------------------ 113
TAHITI BEACH (GB)------------------------------ 113
TAHİTİ ----------------------------------------------- 113
TAISHO ---------------------------------------------- 113
TAJARIB (IRE) ------------------------------------- 113
TAKARABUNE------------------------------------- 113
TAKE IT EASY ------------------------------------- 113
TAKE THE LEAD ---------------------------------- 127
TALARIA -------------------------------------------- 113
TALENT QUEST (IRE)---------------------------- 113
TALIA ------------------------------------------------ 114
TALORA -----------------------------------------------92
TAMANGO (USA) --------------------------------- 114
TAMERİNKIZI (IRE) ------------------------------ 114
TAMINAS GIFT (GB) ----------------------------- 114
TANAMANDA (IRE) ------------------------------ 114
TANCA -------------------------------------------------14
TANGOCU------------------------------------------- 107
TANIŞIĞI -------------------------------------------- 114
TANİYİT FIRTINASI --------------------------------- 4
TANJA KRISTINA --------------------------------- 112
TANUI (GB) ----------------------------------------- 114
TANYERİ -------------------------------------------- 114
TAPKAN --------------------------------------------- 124
TARA STAR----------------------------------------- 114
187
İNDEKS-Index
TARABYA -------------------------------------------114
TARHAN (IRE) --------------------------------------114
TARHUNDAS ---------------------------------------114
TARKAN ---------------------------------------------108
TARSUSLU ------------------------------------------- 86
TAŞÇI -------------------------------------------------- 88
TATA --------------------------------------------------115
TATFIRTINASI--------------------------------------115
TATLI BETÜŞ ---------------------------------------115
TATLI DİL -------------------------------------------117
TATLIÇAĞ -------------------------------------------115
TATOU------------------------------------------------124
TATTERDEMALION (GB) -----------------------115
TAY PEGY -------------------------------------------- 10
TAYALP ----------------------------------------------- 84
TAYYARECİ (IRE) ---------------------------------115
TEARFUL (USA)------------------------------------115
TEASE (USA) ----------------------------------------115
TEK STAR--------------------------------------------115
TEKBEY ----------------------------------------------127
TEKCAN----------------------------------------------- 40
TEKERO (GB) ---------------------------------------115
TEKNİK------------------------------------------------ 42
TEKYILDIZ ------------------------------------------115
TELGEZER-------------------------------------------- 11
TELSEFBİR ---------------------------------------------4
TEMPO FORZANDO (GB)------------------------115
TENDER JOY----------------------------------------116
TENDERLINE ---------------------------------------116
TENDERLY ------------------------------------------116
TERKOSLU ------------------------------------------116
TESELLİ ----------------------------------------------129
TESSABY (GER) ------------------------------------116
TEXARA (FR) ---------------------------------------116
TEXAS GIRL ----------------------------------------116
TEXAS TEA------------------------------------------116
THARA (GER) ---------------------------------------116
THE BUNCH-----------------------------------------116
THE BUSH PEASANT ------------------------------ 78
THE DIAMOND-------------------------------------120
THE ODORE -----------------------------------------116
THEAKSTON (FR) ---------------------------------116
THECELO (GB) -------------------------------------116
THELMA ---------------------------------------------- 49
THEODORA -----------------------------------------117
THIS IS IT --------------------------------------------110
THUMAMAH (IRE) --------------------------------117
THUNDER BEST -----------------------------------117
THUNDER CAT -------------------------------------117
THYKE------------------------------------------------117
TIFFANY ---------------------------------------------117
TIGER PAW------------------------------------------- 67
TIGERLILY ------------------------------------------117
TIKI GIRL --------------------------------------------117
TILSIM ------------------------------------------------- 99
TIME TO DANCE------------------------------------ 94
TINA -------------------------------------------------117
TIROL'S CROWN (IRE) ---------------------------117
TITSAN (IRE)----------------------------------------117
TİMAF-------------------------------------------------- 82
TİRAJE ------------------------------------------------117
TİTAN -------------------------------------------------- 90
TO BE FAMOUS (USA) ---------------------------118
TOFAN ------------------------------------------------105
TOK EZGİ --------------------------------------------118
TOLİKOPA -------------------------------------------- 68
TOLİŞİ MONİ----------------------------------------- 90
TOMBİLİK------------------------------------------- 118
TOMURCUK I -------------------------------------- 118
TONY'S RIDGE (GB) ------------------------------ 118
TOO LATE------------------------------------------- 109
TOP HONOR ---------------------------------------- 118
TOP MODEL ---------------------------------------- 118
TOP ROYAL----------------------------------------- 118
TOP WOLF ------------------------------------------ 118
TOPPOLİNO----------------------------------------- 118
TOROS FIRTINASI -------------------------------- 118
TOROS GIRL ---------------------------------------- 118
TOROS KAPLANI (GB)--------------------------- 118
TORRES TO TORRES -------------------------------49
TORUC -------------------------------------------------52
TORUNUM BEYZA ---------------------------------33
TORUNUM EFE ------------------------------------ 127
TOS LADY (IRE) ----------------------------------- 119
TOUCH THE SKY---------------------------------- 119
TOUGH GUY------------------------------------------52
TRACKER ------------------------------------------- 106
TRAVERTEN---------------------------------------- 119
TREASURY KEY (USA) -------------------------- 119
TREXENTA (IRE) ---------------------------------- 119
TRIANGLE (GB) ----------------------------------- 119
TRIM STAR (GB)----------------------------------- 119
TROJEN HORSE--------------------------------------28
TROY EAGLE-----------------------------------------78
TRUST (GB) ----------------------------------------- 119
TRUTHFUL (GB) ----------------------------------- 119
TSHING SHATO------------------------------------ 119
TUGANA--------------------------------------------- 119
TULAMEEN (UAE) -------------------------------- 119
TUMBLER ------------------------------------------- 114
TUMBUL MEDİNE ----------------------------------54
TUNA HANIM -------------------------------------- 120
TURALA --------------------------------------------- 120
TURKISH TREASURE ------------------------------67
TUSSEY ---------------------------------------------- 120
TUYAN -------------------------------------------------41
TÜLİN HANIM ---------------------------------------39
TÜRKMENHATUN -------------------------------- 120
TWIST OF FAITH ---------------------------------- 120
TWISTER (IRE) ------------------------------------- 120
TWO WON TWO (IRE) --------------------------- 120
TYPEE ------------------------------------------------ 120
TYRANNO REX (IRE) ---------------------------- 120
UÇAN SAVAŞÇI ----------------------------------- 120
UÇANKILIÇ ----------------------------------------- 120
UÇANKIZ -------------------------------------------- 120
UĞUR HATUN-------------------------------------- 120
UĞURTINAZ ------------------------------------------30
UĞURUN KIZI ----------------------------------------50
ULİBKA ---------------------------------------------- 121
ULTRA GIRL---------------------------------------- 100
ULTRAMARINE------------------------------------ 127
ULTRASLAN------------------------------------------34
ULYA ------------------------------------------------- 121
ULYSES ------------------------------------------------15
UNCLE HARRY --------------------------------------54
UNDERCOVER SOLDIER (USA)--------------- 121
UNFORGETTABLE----------------------------------81
UNFORGIVEN ----------------------------------------35
UNI BABY (IRE) ----------------------------------- 121
UNIQUE STONE (USA)--------------------------- 121
UNKNOWN--------------------------------------------38
URLAEFESİ ----------------------------------------- 103
URZA ---------------------------------------------------56
188
İNDEKS-Index
USAGARA -------------------------------------------- 40
UVA ---------------------------------------------------121
UYLAŞA----------------------------------------------- 44
UZAKAKRABA (GB) ------------------------------121
UZUNYAYLA GÜZELİ ---------------------------121
ÜÇEŞ FIRTINASI -----------------------------------121
ÜLKÜ HOCA ----------------------------------------121
ÜLTİMATOM----------------------------------------- 47
VAGUE ALARME (IRE) --------------------------121
VALDEREMA ---------------------------------------- 30
VALERIE (GB) --------------------------------------121
VALİN-------------------------------------------------122
VALLEGRANDE------------------------------------123
VALLERIA (GB) ------------------------------------122
VALOUR ---------------------------------------------122
VALUEV----------------------------------------------- 95
VANA VANA ----------------------------------------122
VANDRERE------------------------------------------122
VANY'S APPROVAL (USA)----------------------122
VARANASI ------------------------------------------110
VARYKINO (GB) -----------------------------------122
VAYA CON DIOS ----------------------------------122
VEFRA ------------------------------------------------122
VELOCE ----------------------------------------------122
VELOCITY GIRL ------------------------------------ 93
VELVET BABY -------------------------------------122
VELVET GLOVE -----------------------------------122
VELVET GREEN -----------------------------------122
VENDETTA ------------------------------------------- 62
VENEZIA ---------------------------------------------123
VENÜSKIZI ------------------------------------------123
VERDE ------------------------------------------------123
VERE'S LOVE ---------------------------------------123
VERY IMPORTED----------------------------------126
VERY LUCKY---------------------------------------123
VESUVIO---------------------------------------------- 61
VETTORI CALL (GB)------------------------------123
VEZNA---------------------------------------------------7
VICTORIA BLUE (GB) ----------------------------123
VICTORY DEMO (IRE) ---------------------------123
VICTORY IS MINE---------------------------------123
VICTORY TORCH----------------------------------- 16
VIOLA-------------------------------------------------123
VIOLENT GIRL -------------------------------------123
VIRGIN ------------------------------------------------ 54
VISAL (USA) ----------------------------------------123
VIVA SKEEANNO (USA)-------------------------123
VIVIANA ---------------------------------------------124
VİTVİT ------------------------------------------------124
VİVİ----------------------------------------------------124
VİYAN ------------------------------------------------- 81
VİYANALI -------------------------------------------124
VİZON MUSTAFA ---------------------------------- 50
VOGUE -----------------------------------------------124
VOLDA RIVER--------------------------------------124
VOLGA DANCER ----------------------------------124
VOLKAN BEY --------------------------------------- 89
VOLTRAN--------------------------------------------- 65
VOLÜPTAS (IRE)-----------------------------------124
VOYAGE HELEN--------------------------------------7
VULCANELLA (FR) -------------------------------124
WAGRAM (IRE) ------------------------------------124
WANGANUI RIVER (GB) ------------------------124
WARCHIEF ------------------------------------------- 88
WELL PROUD (IRE) -------------------------------124
WELLDONE -----------------------------------------125
WELSH GLORY (FR) ------------------------------125
WEST BOUND ----------------------------------------71
WEST GUN (USA) --------------------------------- 125
WEST KHAN ---------------------------------------- 115
WEST ROCK ------------------------------------------96
WESTERN BOY --------------------------------------- 8
WESTERN COWBOY ----------------------------- 125
WESTERN DIAMOND ------------------------------28
WESTERN VIEW-------------------------------------15
WESTERNIZE (USA) ------------------------------ 125
WHATS UP ------------------------------------------ 125
WHIPPOORWILL (USA) ------------------------- 125
WHITBY ABBEY (GB)---------------------------- 125
WHITE'S DAUGHTER ---------------------------- 125
WHITE BIRD---------------------------------------- 110
WHITE BLOOD---------------------------------------83
WHITE OAK ---------------------------------------- 125
WHITE RAM ------------------------------------------36
WHITEFOOT (GB) --------------------------------- 125
WHO'S THAT GIRL-------------------------------- 125
WILD AT HEART ---------------------------------- 106
WILD CHILD---------------------------------------- 121
WILD FIRE ------------------------------------------ 125
WIND OF FORTUNE --------------------------------18
WIND SPRING -------------------------------------- 126
WINDSURFER -------------------------------------- 100
WINDY REF (IRE) --------------------------------- 126
WINNER -----------------------------------------------36
WINTER LOVE ------------------------------------- 126
WINTER WIND ------------------------------------- 126
WISH A MOON ---------------------------------------51
WOLF EYE --------------------------------------------47
WOLVERINE---------------------------------------- 103
WORLDPOWER --------------------------------------91
WYOMING ------------------------------------------ 126
XENA ------------------------------------------------- 126
XYNTHIA-------------------------------------------- 114
YAĞIŞIM-----------------------------------------------53
YAĞIZCAN------------------------------------------ 126
YAĞMURDAMLASI ------------------------------ 126
YAHŞİ --------------------------------------------------57
YAKARIM BİLİRSİN------------------------------ 126
YAKTI BENİ ------------------------------------------21
YALANCI SONBAHAR--------------------------- 126
YALÇINSU (IRE)----------------------------------- 126
YALÇINTAY ------------------------------------------73
YALVAÇLIM (HUN) ------------------------------ 126
YAMİS------------------------------------------------ 127
YAPRAK --------------------------------------------- 127
YARALI KALBİM --------------------------------- 103
YARENKIZ ------------------------------------------ 127
YASKO (IRE) --------------------------------------- 127
YAŞARCAN -------------------------------------------95
YAYGARA --------------------------------------------75
YAZ GECESİ RÜYASI ------------------------------90
YAZ SULTANI----------------------------------------72
YAZYELİ ----------------------------------------------99
YEARN (IRE) --------------------------------------- 127
YEKAYEK (GB) ------------------------------------ 127
YELLOW ANGEL---------------------------------- 123
YENA ------------------------------------------------- 105
YENİCE (USA)-------------------------------------- 127
YENİSU ---------------------------------------------- 127
YERSİYAH GÖKBEYAZ ---------------------------12
YESUKAN ---------------------------------------------88
YEŞİLYURTLUM ---------------------------------- 127
YETKİN ------------------------------------------------13
YILDIRIMALP ----------------------------------------83
189
İNDEKS-Index
YILDIRIMIŞIK --------------------------------------127
YILDIZ MOHİ ---------------------------------------- 79
YİĞİTCAN -------------------------------------------- 57
YOLDAŞ----------------------------------------------- 68
YÖRÜK KIZI ----------------------------------------127
YÖRÜKHANIM (GB) ------------------------------127
YTUCKY ---------------------------------------------128
YUNDALAN -----------------------------------------128
ZAFERİN KIZI --------------------------------------- 82
ZAFİR -------------------------------------------------128
ZAHARA ---------------------------------------------122
ZAHİDEM --------------------------------------------128
ZALGIRIS --------------------------------------------- 74
ZAMBAK (IRE) -------------------------------------128
ZARARSIZ -------------------------------------------128
ZARİFE -----------------------------------------------128
ZATONICA (IRE) -----------------------------------128
ZAZEL ------------------------------------------------128
ZEBANİ -----------------------------------------------105
ZEHVA------------------------------------------------128
ZEMHERİ---------------------------------------------128
ZEN MASTER ---------------------------------------120
ZENDA------------------------------------------------120
ZERGUN----------------------------------------------- 10
ZERRİN ------------------------------------------------ 80
ZEYNEP NAFİA ------------------------------------- 69
ZEYNOKIZ-------------------------------------------- 32
ZEYNOM (IRE) -------------------------------------128
ZEYŞAN ----------------------------------------------- 84
ZIHUATANEJO (GB) ------------------------------128
ZIP (GB) ----------------------------------------------129
ZIRZOP -----------------------------------------------129
ZIŞAN (IRE) -----------------------------------------129
ZİLCİHAN--------------------------------------------- 36
ZİN -----------------------------------------------------129
ZİNCİRKIRAN --------------------------------------- 19
ZONPA (IRE)----------------------------------------129
ZÜMRÜT GÖZ --------------------------------------129
ZÜMRÜTKIZ ----------------------------------------129
ZYGOSIS (GB) --------------------------------------129
190

Benzer belgeler

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Altıncı Ek

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Altıncı Ek Damızlık Belgesi almış olan aygır ve kısrakların damızlık olarak kullanıldıkları müddetçe her yıl Bakanlıkça belirlenen, usul ve esasları ilan edilen hastalıklardan salim olduğuna dair rapor almala...

Detaylı

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine İkinci Ek

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine İkinci Ek Uluslararası Stud Book Komitesi tarafından onaylanmış İngiliz Atı Stud Book’una kaydedilemez. Tanımlar ve Hukuki Dayanak Madde 2- Aşağıda yazılı terimlerin anlamları karşılarında yer almaktadır. a)...

Detaylı

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Onbirinci Ek

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Onbirinci Ek Uluslararası Stud Book Komitesi tarafından onaylanmış İngiliz Atı Stud Book’una kaydedilemez. Tanımlar ve Hukuki Dayanak Madde 2- Aşağıda yazılı terimlerin anlamları karşılarında yer almaktadır. a)...

Detaylı

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Üçüncü Ek

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Üçüncü Ek Damızlık Belgesi almış olan aygır ve kısrakların damızlık olarak kullanıldıkları müddetçe her yıl Bakanlıkça belirlenen, usul ve esasları ilan edilen hastalıklardan salim olduğuna dair rapor almala...

Detaylı

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Yedinci Ek

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Yedinci Ek Uluslararası Stud Book Komitesi tarafından onaylanmış İngiliz Atı Stud Book’una kaydedilemez. Tanımlar ve Hukuki Dayanak Madde 2- Aşağıda yazılı terimlerin anlamları karşılarında yer almaktadır. a)...

Detaylı

İsmob 2016 Katılımcı Listesi

İsmob 2016 Katılımcı Listesi AYNA DÜNYASI MOBİLYA CAM VE AKS. AYNA DÜNYASI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Detaylı

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Sekizinci Ek

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Sekizinci Ek Alphabetic List of Turkish Based Stallions ------------------------------------------------- 159 Stallions Standing Abroad With Foals Born in Turkey ---------------------------------- 169 Imported ...

Detaylı

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Dokuzuncu Ek

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Dokuzuncu Ek Uluslararası Stud Book Komitesi tarafından onaylanmış İngiliz Atı Stud Book’una kaydedilemez. Tanımlar ve Hukuki Dayanak Madde 2- Aşağıda yazılı terimlerin anlamları karşılarında yer almaktadır. a)...

Detaylı

3 yaşlı ingiliz kum pist ratingleri

3 yaşlı ingiliz kum pist ratingleri (TUR) (TUR) (TUR) (TUR) (TUR) (TUR) (TUR) (TUR) (TUR) (TUR) (TUR) (TUR) (TUR) (TUR) (TUR) (TUR) (TUR) (TUR) (TUR) (TUR) (TUR) (TUR) (TUR) (TUR) (TUR) (TUR) (TUR) (TUR) (TUR) (TUR) (TUR) (TUR) (TUR)...

Detaylı

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Onuncu Ek

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Onuncu Ek Uluslararası Stud Book Komitesi tarafından onaylanmış İngiliz Atı Stud Book’una kaydedilemez. Tanımlar ve Hukuki Dayanak Madde 2- Aşağıda yazılı terimlerin anlamları karşılarında yer almaktadır. a)...

Detaylı

AYGIR KATALOGU 2015 (4287 İndirmeler)

AYGIR KATALOGU 2015 (4287 İndirmeler) Imported Foals ------------------------------------------------------------------------------- 151 Exported Horses ----------------------------------------------------------------------------- 153 ...

Detaylı

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Beşinci Ek

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Beşinci Ek Uluslararası Stud Book Komitesi tarafından onaylanmış İngiliz Atı Stud Book’una kaydedilemez. Tanımlar ve Hukuki Dayanak Madde 2- Aşağıda yazılı terimlerin anlamları karşılarında yer almaktadır. a)...

Detaylı