Quiz 3

Yorumlar

Transkript

Quiz 3
TOBB
EKONOM|
Vr rurruOLOJi
uruiVrnSirrSi
Ad Soyad:
Numara:
27.02.20LO
MAK|NEELEMANLARI-I
QUiZ-+
SUBE-l
275mm
375mm
250mm
sistembir kasnakve pinyondiglidenolugmaktadlr.
gapt50 mm ve kasnaflngapt
Pinyonun
$ekildeki
120mm'dir.Kasnak
ve pinyontizerineetki edenkuvvetlergekildeverilmigtir.
Ayrrcakasna$rn
afrrhfir
120kg'dir.Sistem
iginkesmeve momentdiyagramlannt
gizereken fazlazorlanannoktaytbelirleyiniz.
Gtivenlik
katsayrst
n=2alarak,(malzemenin
akmagerilmesi
310Mpa)
a)
b)
c)
Maksimum
normalgerilmeteoremin€(o-u*-
t,
n
)
Maksimum
kaymagerilmesi
teoremine(q- o, = & )
n
"'s
Sekifdefigtirmeenerjisiteoremineg6re(o' I
n
Milin d gaptntbelirleyiniz.
lacakegitlikler:
(o, - or)' + (o, - or)' +(o, - o,)'
2
lrrz
6,3=+r[(+),*'i,
(asalgerilmebr)
|
I
Baganlar
Qa+"s..t
Xj - J *+t=" "^Jo- sCD.
X * - Jt a-t<-ni oAa
€.C-D.
*
B;
Bo
lZl- ^ o : e
(+t
(go")| tmc(uno)- to',.o(t+tr)
=e
fioe
=)
6,fu(eo")-Bo3€o")
?o'=/4tf.,?iagN
ttn,
Zztr* *:c
g
I Bo"= cr gg.3a3 ,'.J
*Iz?, =-c
=c
lom - t2oo -Bne- Bo,=c
B: + Ro* -5ccc = e
B; = 6b,tl
, u4
^J
gf, = 16{io,667
It
h e..o.nn- tl e-,. c.r\c....o*(- J i*e.o"nL.,
tt
ry
hazrnu
vz
ryL-nan{.
| ,
j.|e{cmtar
I
I
<
I
t
I
' 33E6,6 9r-l
'tbb6,b6*r*,1|
D)r T
BI
I
I
I
q3?3,331,t
lot 3331q6
A.rm,n
Bcii[
ffi^
)54+22ry^,nn,.
I
1t'l t0a6,6 2q,r./.,J
t ^,^,
.
O
O
| ,
, r
ntt-t+otlcHa{l '
'
..
|
fftocne.nf
L fuL+-ss
_ I
rnata L l
'
*6 =Jfiort--npofu1 d663,!3,(126f
+ (n<,1r-zr..2nf
^)e={0*atil,o-o)t
trtg=46+q338-,
7?8 AJm"n
,.J.c='12+365t', tr6i A/'Y\'^
C rbL+..srnJ.-L' +--ln
t +*1B noL+-.,",!^
1" = 6coo -rocJ(eo)=2qooc Ar*,.',
1u= (eoco-rooc)(3o)[email protected]\n
* 5."-rc. at.o(..
.^ !*A
Zo-trro.-r
r-o\{=
B ruu-!.srJ,c
=(tsqus1i\i+sY+) = ftog+ggg,T+d-3A,\,?c,
.--ts- A.,\=Bc
-x- id
6q
g
- 5K z i=
= (zt
=
T
* Ae"l
ao.'o )d)
,'s
, n n ,\ 4a.r g6zd
=l22rcg,
AP
3z
T,it*.t*R/
= S'l
-'3 "
2 fA)"*Z::)
CT,"
ltr'
f
1L J-innPo
'-1q=lP4+66,t2,14 A-zMPo , ct : -?4946,63t',
o, %> 6 2 =
q = 194+5662,
! Li
6L
= Q
-?J,
M,P^
tt?o
o3 = -7 7 9 4 L ' q i Sl XJ a ,.n Po
I
I
\
alt
I
AJrt-{ei.nocq
Ctr'.-x :
I
,cl
'ilr".
'l l"n.-
f.t
Quou-.o\
1_
3 rc
n
2-
J -- qg,t3 ntm
Lo-r-o
b) nl o.t"si".'*n
6t -53 = 1u
n
(aru^|
4e|il*.=i
,
= 3lo
L,t f J4-G7?0ll,n3rDJ')
rctlEoE
z
;
- q9,,69'
O
sr - (tqrl'r(ar-6r)'
r(or-6,
(u r= c )
)L
6 f =,
.r
CI| - U,uf+as6zr | | J-jf - Ug4+6662,
{fJ-'X-Hgt),o3tt2-J-)
+(+zg tL,536rLJ " )
z z
ltr
crr= nuqgnb,ti J-3 ),JPo
f et^il
J.Si:*ir,na'-
cr r= +
+
e'.e*7i si
4a..asol,
=re
2
1 1 t4 Qg n 6 ,G6 J - j
J = ( , g, t b nnnn
@
J * TtO r\^,\.-r olrnrp
\ u iq a
lr
E-c$ul-rrs3 I
etB
Z:" -- l22z3oy63[n-o)-3= +?,7+6^^?na?a
5t = lgt+5s:],i2,
n (no)'= 1n-3,Q0+
53 = -++g'12,T3gt2-tn-oft = - 0,6Li MPo
6L=O
u?o
S{io.. SW;
*
p-*-l
axis
ar-
Mc-
9-,h€
?V cv/
4chr-i c-irclecrnv=
*-
%,3gtrtpo
z^^*=hJ
(s;-)'*e,L)'
cr
(^"'r=#,O4i,Mpo
Cf = 5n" #R = lns,qs+.Apo
cL = CLu -R - -o, 69i tuPo
u
CTV
4(Ldp>=
4,?
Tr*
76 , 3 gz
fu(tae):g,T+6
2dP =
,l,L,q
dP - O,T2o
or =153,407MPa
os=0,523MPa olarakgrafikte igaretlenmigtir.Her tig kriter iqin n=2 allnmtgtrrvB o3de$eri gok ktigiik
Orijindengizilenv€ sr- o3iin kesiSti$inoktadan
olduflundanfigtirde verilen durum ortaya grkmrgtrr.
gegendo$ru uzattllp,her tig teoremi kesti$inoktalarbulunur.
normalgerilmeteoremi
1. Maksimum
teoremi
kaymagerilmesi
2 . Maksimum
enerjisiteoremi
3. $ekilde$igtirme

Benzer belgeler

isrnNe AYDrN luruivERsiresi

isrnNe AYDrN luruivERsiresi LIGHTING TEsr MEAIIREMENT AND ANALysts

Detaylı

EMAK A.Ş. TARAFINDAN TAMAMLANMIŞ BAZI PRESTİJLİ FAN

EMAK A.Ş. TARAFINDAN TAMAMLANMIŞ BAZI PRESTİJLİ FAN EMAK A.Ş. TARAFINDAN TAMAMLANMIŞ BAZI PRESTİJLİ FAN PROJELERİ TÜNEL JET FANLARI: Fanlar ISO 13350 (ANSI / AMCA 250–5) Jet fan Performans Test Standardına göre test edilir. – GÜLERMAK-KOLİN ADİ ORTA...

Detaylı

Tunnel Jetfans

Tunnel Jetfans SOME PRESTIGIOUS FAN PROJECTS BY EMAK FAN INDUSTRIES INC. ROADWAY TUNNEL JETFANS : Fans are tested in accordance with ISO 13350 (ANSI / AMCA 250-5) Jetfan Performance Test Standard. – ISBAK INC. E ...

Detaylı