Bülten 9 - Hindistan Gezi Rehberi

Transkript

Bülten 9 - Hindistan Gezi Rehberi
www.hindistangezi.com
9
sitesi bülteni
a¤ustos 2004
her türlü sorular›n›z için : [email protected]
De¤erli üyemiz
Bu ayki bültenimiz biraz gecikti. Bunun nedeni Hindistan
Gezi Rehberi kitab›m›z›n yay›mlanmas› için yo¤un
çal›flmalar›mdan vakit ay›ramamamd›. Sitemizin kuruldu¤u
günden beri üyelerden sürekli olarak Hindistan Gezi Rehberi
kitab› iste¤i geliyordu. Bu kitab›n 1. bask›s› k›sa sürede bitmiflti.
Ben de buu istekleri sürekli olarak Milli Kütüphaneye
yönlendiriyordum
Bu isteklerin iyice ço¤almas›yla bu kitab›n ikinci bask›s›n›
yapmaktan baflka çare kalmad›. Birinci bask›n›n 1995 y›l›na
ait olmas› nedeniyle birçok bilgilerin güncellenmesi gerekiyordu.
Bu da kitab›n afla¤› yukar› yeniden yaz›lmas› anlam›na geldi.
Ayr›ca kitaba Haridwar, Pushkar ve Varanasi gibi yeni yerler eklendi. Murat Arkan ve Muzaffer
Özgülefl arkadafllar›m da güzel foto¤raflar›yla katk›da bulundular. Kendilerine teflekkür ediyorum.
Bu arada kitab›n ilk bask›s›n›n ç›kt›¤›ndan beri önceleri Posta Kutusu adresime, sonra da web
sitesinin kurulmas›yla mail adresime gelen yüzlerce mektup ile birçok gezgin kitaba kendi
tecrübeleriyle katk›da bulundular. Bu gezginlere de burada teflekkür ediyorum.
Birço¤unuz mail adresime gelen sorulara cevap vermekten hiç bir zaman kaç›nmad›¤›m› ve
bildiklerimi paylaflt›¤›m› bilirsiniz. Ayr›ca bu ifl için nas›l vakit bulabildi¤imi de birço¤unuz merak
ediyorsunuz. Bir çok gezgin, Hindistan gezisine gidip oradaki güzellikleri görünce kendileri de
birer gönüllü rehber oluyorlar. Örne¤in Hindistana staj yapmak için giden bir bayan üyeye epeyce
yard›m etmifltim. Hindistan‘da yaflad›klar›ndan öyle etkilendi ki art›k benzeri amaçlarla Hindistan‘a
gidecek baflka bayan üyelere kendisi yard›mc› oluyor. Acaba kendisi bu maillere cevap vermekten
yoruluyor mu dersiniz. Hiç sanm›yorum. Bunun nedenini ancak Hindistan› görenler anlayacakt›r.
Zafer Bozkaya
Hindistan’dan Haber • Vurma çalg›lar›n piri Trilok Gurtu ‹stanbulda konser verdi
http://www.garanti.com.tr/anasayfa/haberler/garanti_sanat_trilok_gurtu.html
Garanti Bankas›'n›n sponsorlu¤unda Babylon'da gerçeklefltirilen Garanti Caz Yeflili konserleri kapsam›nda,
2003'te verdi¤i konserle büyük ses getiren Hintli perküsyon virtüözü Trilok Gurtu, 21-22 May›s'ta bir kez daha sahne
ald›. Dünya-füzyon türünün en vurucu örneklerini sunan Trilok Gurtu'ya(vokal, vurmal› sazlar), Sanchita Farruque
(vokal), Ravi Chary (sitar ve harmonium) ve Celia Reggiani'nin (klavye, sampling) efllik etti.
Bhangra elektronikadan Afrika soul'una, Asya ve Hint funk'›ndan raga-pop'a kadar her türlü müzik ak›m›n› modern
caz ve rock çerçevesi içinde iflleyen Trilok Gurtu'nun eserleri, dünya-füzyon türünün en dinamik ve vurucu örneklerini
sundu. Gurtu'nun ça¤dafl bir anlay›flla akustik Hint köklerine sad›k kalarak gerçeklefltirdi¤i son albümü Remembrance,
dünya müzi¤inde bir bafl yap›t olarak nitelendiriliyor ve ‹ngiltere'de Asyal› müzisyenler taraf›ndan bafllat›lan "Asian
Underground" ak›m›n› da babas› olarak tan›mlan›yor.
Down Beat dergisi müzik elefltirmenlerince 5 kez y›l›n en iyi perküsyon
sanatç›s› seçildi ve BBC 3 radyosu taraf›ndan 2001 y›l›nda dünya müzi¤i dal›nda
en iyi Asyal› müzisyen ödülüne aday oldu. Gurtu, R.E.M., Bob Dylan ve Prodigy
gibi ünlü rock y›ld›zlar› ve Cesara Evoria, Youssou N'Dour gibi dünya müzi¤inin
ünlüleriyle ayn› sahneyi paylaflt›. Don Cherry, Zakir Hussain, John Mc Laughlin,
Pat Metheney, Joe Zawinul ve Jan Garbarek gibi caz›n devleriyle pek çok turneye
kat›ld›.
Nurdan Çak›r’›n Hindistan Gezi An›lar› -
Amatör yazarlar›m›zdan Nurdan Çak›r, Mart 2004 tarihinde yapt›¤›m›z Hindistan
gezisine ait an› ve izlenimlerini www.amatorceedebiyat.com sitesinde
yay›nlamaktad›r. Bu yaz›lara bültenlerimizde s›ras› ile yer verece¤iz.
PAK‹STAN BELUC‹LER‹, ÇÖL
ve C‹VE C‹VE PAK‹STAN
3
Pakistan - 1
Beluciler hiçbir zaman bafll› bafl›na bir devlet olamam›fllar. Üçe bölünmüfl
halde yafl›yorlar yeryüzünde, ‹ran, Afganistan ve Pakistan'da etnik gruplar
Taftan Çölünde Afgan Belucileri ile
halinde kalm›fllar. En flansl›lar› ‹ran'da yaflayanlar...
Belucilere olan ilgimi merak edenler için bir aç›klama yapsam iyi olacak!
Mircave s›n›r kap›s›ndan Pakistan'›n Taftan köyü s›n›r kap›s›na giriflimizden itibaren en çok karfl›laflt›¤›m›z
insanlar Belucilerdi. Çöl bedevilerine benzeyen insan görünümünde simsiyah, sert karak›fl gibi öldürücü bakan
garip varl›klar! 15 saate yak›n bir süre onlar› gözlemledim Taftan çölü boyunca...
Çöl deyince akl›ma daima Afrika'n›n s›n›rs›z kum y›¤›nlar› gelirdi, ta ki Asya çöllerinden geçene kadar...
Taftan çölü, yaflam›m boyunca asla unutamayaca¤›m deneyimler labirenti oldu as›rlar kadar uzun gelen
15 saatlik zaman birimince...
Neresinden tutsam neresini anlatsam!
Pakistan s›n›r görevlileri ve gümrü¤ü içler ac›s› bir haldeydi. ‹çimde merhamet duygular› uyand›ran, insan
olmaya özenen garipsi insanc›klar›n ülkesi Pakistan... 50-60 y›l geriden dünyaya ayak uydurmaya çal›flan
insanlar›n vatan›. Gümrük görevlisi (komutan›) bizi çok fakir ve k›r›k dökük odas›na davet etti, so¤uk su, gazoz
ve sigara ikram etti. Küçük grubumuzun tek sigara içen kiflisi olarak ben de kendisine bir paket Maltepe sigaras›
verdim. Karfl›l›¤›nda cebindeki bir paket Pakistan sigaras›n› oldu¤u gibi veriverdi bana... Gönülleri öyle zengin
ki, insan› vicdanen s›zlatan bir yumuflakl›klar› var, onca kaba saba görüntüleri içinde... Gümrük görevlilerinin
tamam› Pencabi...
Dolarlar›m›z›n bir k›sm›n› daha gümrükte Pakistan rupisine çevirdik. Çünkü, bundan sonras›nda Rupiyle
ifl görecektik... Önümüzde uzanan göz alabildi¤ine s›cak ve uçsuz bucaks›z Taftan çölü.... Binbir çeflit kayg›,
bilinmezlik... Dünyan›n elini uzatamad›¤›, adeta sahipsiz insanlar›n çöl kanunlar›n›n hüküm sürdü¤ü Taftan
çölündeyiz art›k. Her türlü sürprize haz›r bir ruh haliyle kendimizden emin, çölü geçece¤imiz arabay› ayarlama
ifline girifliyoruz... Tek seçene¤imiz var, çölü Toyota denilen, befl kiflilik oturma yeri bulunan kamyonetle geçmek.
Toyota floförleri Beluci, pazarl›¤a girifliyoruz, 2400 rupiye anlafl›yoruz...
S›cakl›k, kavurucu f›rt›nayla birleflince 40 derece civarlar›nda. Hayat›mda suyu bu kadar kutsallaflt›rd›¤›m
bir baflka an yok kesinlikle! Yola ç›k›yoruz, kum f›rt›nas›ndan Toyotan›n camlar›n› pek az açabiliyoruz,
kapatam›yoruz da, içerisi f›r›n gibi... Yine de kendimi çok flansl› hissediyorum çölün ortas›nda çünkü, bu çöl
adamlar›n›n konufltu¤u dili bilen harika insan Zafer Bozkaya rehberim... O, bu yolu 30 küsur defa geçmeyi
baflarm›fl Türkiye'nin tek gerçek gezgini...
Taftan çölünün 80. kilometresinde Toyotam›z keskin bir frenle aniden durdu ve ön cama simsiyah katran
gibi lav parçalar› f›flk›rmaya bafllad›! Me¤er, ya¤ deposu patlam›fl, yola devam etmemize imkan yok. Yoldan
geçen eski nuhnebi zaman›n›n Pakistan arabalar› h›ncah›nç dolu, o da tek tük geçiyor... Çölde kald›k, floför
tamirat yapmaya çal›fl›yor, eli yüzü katran karas›...
Kelle koltukta geri dönmenin telafl› içinde, çölde saman toprak kar›fl›m› bir yap› olan ma¤araya benzeyen
pislik yuvas› bir yere s›¤›n›yoruz, güneflten korunmak için... Kervanlar›n u¤rak yerlerinden biri olan bu tarifi
imkans›z derbederlikte, içi kapkara s›v› dolu bir kaç küp dikkatimi çekiyor. Me¤er o s›v›lar suymufl, Zafer
söylüyor... Nitekim az sonra bizim Toyotaya yard›m için duran baflka Beluciler o kapkara sudan içtiler, üzeri
böcek tutmufl, y›lanl›, ç›yanl› sudan!
Bir rüyada gibiyim... Sanki bir baflka boyuttan izliyorum olup bitenleri... Yan›m›za ald›¤›m›z su flifleleri
k›zg›n halde elimizi yak›yor... fioför bir fleyler yap›yor, frene basmadan geri dönüfle geçiyoruz bozuk ve tehlikeli
bir flekilde... Neyse ki, 30-40 kilometre gitmeden baflka bir Toyota karfl›l›yor bizi...
Halimizi gören di¤er Beluciler haber vermifller köye...
Hadi bakal›m eflyalar›m›z› tafl›yoruz yeni arac›m›za... ve ar›zayla geçen 2 saatlik rötarla yeniden yolday›z.
Kum f›rt›nas› cam aral›klar›ndan yüzümüzü i¤ne gibi deliyor, s›cak ve bunaltan terle yap›flan kumlar kafl›nt›
halinde her yerimi kabart›yor, zaten ayaklar›m yara bere içinde su toplam›fl halde....
Derin düflünceler içinde, hiçbir piflmanl›k duymadan son derece kabullenmifl bir ruh haliyle sükunetimi
koruyorum... Art›k olabilecek hiçbir fley beni flafl›rtm›yor... Hatta garip sevinçler duyuyorum her kilometreyi
Devam› sonraki sayfada
ald›kça... Çölün belirli yerlerinde samandan yap›lma mola yerleri var, floför namaz k›lmak için her befl
vakitte duruyor ve aptes ald›¤›n› hiç görmedi¤imiz garip bir namaz k›l›yor k›sac›k!
Çöl insanlar›, hiç gözlerini k›rpmadan merakl›, çocuksu ve hayvan›ms› pür dikkat bak›fllar›yla en çok
bana bak›yorlar! Bu arada çölde hiç kad›n yok.... Çöl insanlar› hakk›nda içim tuhaf duygularla cebellefliyor..
‹nsan olma ad›na felsefeler üretmenin, uzaktan masallar dinlemenin gereksizli¤ini kavr›yorum bir kez
daha...
Bedenimin bütün hücreleri son h›z alarmda, gücümün s›n›rlar› nerede bafll›yor nerede bitiyor henüz
anlayamad›m... Son derece rahat ve tembel bir güncel yaflamdan sonra, böylesi bir mücadelede d›fla vurdu¤um
performans beni her gün flafl›rtmaya devam ediyor... Bel f›t›¤› ameliyat› geçirmifl, 5 kilodan fazla a¤›rl›k
tafl›yamayan ben nas›l oluyor da bunca zorlu¤a dayanabiliyorum?!
Ruh harekette h›z ald›kça, beden zorlan›p de¤iflime u¤rasa da çok fazla etkilenmiyor...
Enerjimin her bir santimetrekaresini kullan›ma açt›m galiba!
Taftan çölü Afganistan s›n›r›na yak›n. Aradaki da¤lar›n kesin bir s›n›r çizgisi de yokmufl... Quetta'ya
yak›nlaflt›kça da¤l›k bölgeler s›klaflt›, gece karanl›¤›nda meçhule yol alan bir tenekenin içinde hoplaya
z›playa ilerliyoruz... Kapkara da¤lardan Afgan askerleri ç›k›verecekmifl, yolumuzu kesivereceklermifl gibi
geliyor insana.... Quetta oldukça kar›fl›k bir bölge, Usame bin Ladin'in buralarda sakland›¤›n› öne sürüyor
ABD... Zahidan'dan itibaren sürekli çeliflkili haberler al›yoruz...
Quetta'da soka¤a ç›kma yasa¤› devam ediyormufl...... Bu arada bu sat›rlar› yazd›¤›m internet cafenin
kapan›fl saati gelmifl... devam edece¤im.
Nurdan Çak›r
http://geocities.com/hyderabad_turkey
Hindistan’a bizim gibi gezgin s›fat›yla gidip gelmeyen, birkaç senedir
orada yaflayan Türklerin varl›¤›ndan daha önce bahsetmifltik. Bu
arkadafllar Hindistan‘a e¤itimlerini tamamlamak için gelmifl üniversite
ö¤rencileri . Hindistan virüsü onlar› da etkilemifl, baz›lar› Türkiye‘ye
dönmemeye flimdiden karar vermifl bile, baz›lar› da henüz karars›z.
Onlar›n yaflad›klar› Hindistan ile bizim Turist olarak gidip gördü¤ümüz
Hindistan çok farkl› tabii ki.
Bu ö¤renci arkadafllardan birisi olan Osman Ünalan’›n baz› yaz›lar›na bültenlerimizde
daha önce yer vermifltik. Kendisi ayn› zamanda Haydarabad ile ilgili bir Türkçe - ‹ngilizce
web sitesinin de kurucusu. Osman Ünalan’la bir röportaj yapt›k. Kendisine öncelikle web
sitesinin kurulmas› ile ilgili ve daha sonra da Hindistan ve Haydarabad ile ilgili baz› sorular
sorduk. Çok güzel cevaplar ald›k.
Bütün üyelerimizin bu röportajdan faydalanaca¤›na eminim.
Merhaba, öncelikle web sitenle ilgili birkaç soru soray›m.
Z. Bozkaya : Siteyi kurmak için çok istekli olmuflsundur. Site kurulup hizmete girdikten sonra “Oh ne
iyi olmufl ki yapm›fl›m” demiflsindir. Ama teknik sorunlar, tercüme edilmesi gereken yeni yaz›lar, siteyi gelifltirmek
için vakit bulma çabalar› filan, bazen bunlardan s›k›ld›¤›n oluyor mu?
O. Ünalan : Asl›na bak›l›rsa siteyi kurma düflüncesi malzeme yoklu¤undan de¤il malzeme bollu¤undan
ç›kt›. ‹lginç de¤il mi? Herkes döküman ararken, biz döküman bollu¤undan bahsediyoruz. Ben burada
Haydarabad’› tan›tan bir sunum yapm›flt›m. Yaklafl›k 50 slaytl›k bir sunumdu bu. fiehrin tarihinden bugünkü
durumuna, ekonomiden turizme kadar bir çok fleyden bahsediyordum. Bunu haz›rlarken birçok çeviri yapm›flt›k.
Olay bitince karfl›m›za güzel bir sunum, bir sürü de çevirilmifl bilgi ç›kt›. Arkadafllarla akl›m›zdan bunu gelifltirmek
geçti. Sitelefltirelim dedik. Ben bafllad›m bir fleyler haz›rlamaya. ‹lk haz›rlad›¤›m site sunumda kulland›¤›m
parça parça yaz›lar›n ve resimlerin oldu¤u bir site idi. Kendi kiflisel ilgi alan›m oldu¤undan tarih ve politika
notlar›ndan yapt›¤›m çeviriler ve okumalarla kaynaklar ço¤ald› ve hala art›yor. Asl›na bak›l›rsa tarihi ve siyasi
birçok çevirim var ama siteyi tarih ve politika havas›na sokmak istemiyorum. Baz› gezgin an›lar› da ayr› ayr›
geliyor. Site son haliyle bana çok flirin gözüktü. Resimlerle zenginlefltirece¤im. Ama bütün foto¤raflar›n kendi
çekti¤imiz resimlerden olmas›na u¤rafl›yorum. Bunun d›fl›nda internetten resim almamaya çal›flaca¤›m. fiimdiye
kadar baflar›l›y›m. Di¤er flehirlerin resimlerini oralara
gittikçe çektiklerimden ya da oralarda yaflayanlar›n
gönderdi¤i resimlerden faydalanarak
zenginlefltirmeyi planl›yorum. Sitenin flu an
popularitesi fazla yok ama bunu çok da
önemsemiyorum aç›kças›. Ben bana düfleni yapt›m;
gelen gelir. Biz de burday›z. Be¤enirse bir teflekkür
eder. Biz de eyvallah deriz. Site benim için bir
hat›ra, bir kay›t, bir belge olacak. E¤er bundan
baflka bir fley olacaksa bunu da ziyaretçiler
yapacak. Mesela bir turizm ve gezi portal›na
dönüflecekse bunu ziyaretçi talebi yapacak. Yoksa
siteyle ilgili öyle çok büyük hedeflerim yok. Herfleye
ra¤men insan u¤rafl›p bir fleyler ortaya koydu mu
seviniyor. Hofluna gidiyor yani.
Osman Ünalan - Haydarabad
öyle ciddi bir zorlu¤unu görmedim. Belki de
tamamen benim keyfime ba¤l› oldu¤u için. Herkes
birfleyler ister, her gün upload yapmak zorunda
kal›n›rsa sabredebilir miyim bilmiyorum. Bazen
baya zor görünüyor.
Z. Bozkaya : Keflke iflin ucundan tutacak birileri olsa dedi¤in oldu mu? ‹flin ucundan tutan oldu mu?
O. Ünalan : ‹flin ucundan tutan oldu mu? Güzel bir soru. Asl›nda gaz veren çok oldu. Ama gazdan sonra
girip de siteyi tamamen gezmediklerine ad›m gibi eminim. Bu da bizim problem. Yap, kur, haz›rla, nas›l olmufl
deyince “Ne ? Ha? O, harika harika!” gibi cevaplar al›yorsunuz. Neyse “I don’t care!” Bu benim hobi olarak yapt›¤›m
bifleydi. Geliflirse güzel olur gibi. Hiç iflin ucundan tutacak birini de aramad›m. Sadece resim ve yaz› gönderme
konusunda birkaç talebim olmufltu ki hala var. Ama bu, iflin ucundan tutmak olarak alg›lanmamal›. Bence bu, hobi
olarak yap›lan ifllerin paylafl›lmas›. O kadar.
Bence yurt d›fl›nda yaflayan ve bilgisayarla az çok ilgisi olanlar amatör de olsa bulunduklar› yerler hakk›nda
bilgi edinip TÜRKÇE olarak bunlar› siber aleme sunmal›. Gelecekte çok de¤erlenece¤inden eminim. En az›ndan
bir günlük tutup oradaki hat›ralar›n› yazmal›. ‹leride ben bunlar›n hepsinin birer belge olca¤›na inan›yorum.
fiimdi de Haydarabad ile ilgili sorular soray›m.
Z. Bozkaya : “Gez dünyay› Gör Konyay›” derler. Sen de “Gez dünyay› gör Haydarabad›” der misin?
O. Ünalan : Ben “Gez Hindistan’› Gör Haydarabad’›” derim. Siz de geldiniz gördünüz tam bir “uçan hal›lar”
flehridir Haydarabad. Ben ne zaman Çarminar’a (Dörtminare) gitsem sanki ikinci kattan bir uçan hal› ç›k›p
geliverecekmifl gibi gelir. Ayn› duyguya Agra’da, Taj Mahal’i Agra Fort’tan gördü¤ümde kap›lm›flt›m.
Gerçekten tarihi güzellikleri ile görülmesi gereken bir yerdir Haydarabad. Temple görmekten b›km›fllar için
çok uygun. Ayr›ca tabii Trimula’da hac merkezi üç temple da var merakl›lar›na.
Z. Bozkaya : ‹lk geldi¤inde mutlaka zorluk yaflam›fls›nd›r. fiimdi geri dönüp bakt›¤›nda hangi zorluklar
gözünde büyütülmüfl. Hangi konularda gereksiz panik yapm›fls›n.
O. Ünalan : Evet ilk geldi¤imde gerçekten zorland›¤›m fleyler oldu. Mesela ilk bir ay buray› bilen bir arkadafl
olmadan evden d›flar› bile ç›kam›yordum. ‹ngilizcem de iyi olmad›¤›ndan ekmek almaya bile korka korka giderdim.
Geçen flu iki senede çok fley de¤iflti. En panik yapt›¤›m fley dil mevzuu idi. Zannediyordum ki hiç ö¤renemeyece¤im.
fiimdi ‹ngilizce makale yaz›yor, kitap çevirileri yap›yorum.
Z. Bozkaya : Hindistan‘a Türkiye‘den bak›nca nas›l göründü¤ünü bilirsin.fiimdi Hindistan‘a içinden bak›nca
ne görüyorsun?
O. Ünalan : Hindistan’›n Türkiye’den bana
göre nas›l gözüktü¤ünü anlatay›m önce; ben
Delhiye gelene kadar acaba flu maymun ve
ineklerle nas›l bafledece¤im diye düflünüyordum.
Hep bekliyordum ki sokaklar inek ve maymunlarla
dolu olacak. Ama Haydarabad’ta sokakta
gördü¤üm maymun say›s› ya befl ya da ondur.
‹nek de öyle abart›ld›¤› gibi de¤il, ama buffalo
konusunda bir fley diyemem. Özellikle
Haydarabad’da sokaklarda su içmeden gelen
abart›s›z 1-2 metrelik k›l›ç gibi boynuzlu bir çok
buffalo görmek mümkün. Ama al›flt›m.:) Bazen
inatlafl›yoruz yollarda. Onlar bana yol vermiyor
ben de geçiyorum önlerine, çekiyorum motoru
bekliyorum.:) Ama bir gün ters taraflar›ndan
kalkt›klar› zamana rastlarsam, herhalde k›l›ç kalkan
oynar›z.
Haydarabad’taki Türk ö¤renciler
tarihi ve politik bir sürü fley geliyor. Meslek icab› olsa gerek. (Az buçuk gazeteci olduk say›l›r.) Ama flu kadar› ile gezi
bülteni olmas› hasebi ile söyleyeyim ki Türkiye’nin Hindistan’da çok derin bir prestiji var. Müslümanlar zaten aç›k aç›k
gurur duyarlar ben Türk o¤luyum demeye, Hindularda da biraz endifle, korku ve sayg› ile kar›fl›k bir bak›fl var. Ama kime
Turkey ya da Türkiye derseniz deyin pek anlamaz. Onlar›n bildikleri Türk, Türki ve Türko¤lu kelimeleridir.
Z. Bozkaya : Hindistan insan› sürekli flafl›rtan bir çeliflkiler ülkesidir derler. Seni hala flafl›rtan yönleri oluyor mu?
Buna ba¤l› ikinci bir soru : Seni en çok flafl›rtm›fl olan fley ne olmufltu?
O. Ünalan : Elbette hala bazen sanki yeni gelmifl gibi beni çok flafl›rtan olaylarla karfl›lafl›yorum. Ama yeni gelenlerin
çok flafl›rd›klar› 3 tekerlekli yanlar› aç›k taksilerimiz rikflalara, insan›n kulaklar›n› kör eden (belirli bir süre sonra kulaklar›n
duyular› kör oluyor, hiç bir fley duymuyorsunuz) trafi¤ine, dudaklar›n›z› kavuran ac› yemeklerine, trafikteki binlerce
motorsiklete, giyimlerine kuflamlar›na hatta elle yemek yemelerine, ne kadar fakir olursa olsun günde 3 ö¤ün yemeden
durmayan insanlar›na, sabah 11’den akflam 4’e kadar arada 2 saat ara verilerek tamamlanan ifl saatlerine, ne kadar kötü
de olsa her ad›mda karfl›n›za ç›kan rüflvetine, Amerika’da bile olmayan modern evlerin yan›nda çad›rda yaflayan
hizmetçilerine, bazen kavuran bazen uyutan s›ca¤›na, k›fl yok zaten (güneyde), çoktaaan al›flt›m.
Bana en ilginç gelen fley ise (belki sizin almak istedi¤iniz cevaptan farkl› olarak,) Hint halk›n›n›n yaflam›yla ilgili, burada
insanlar akflam 9’da akflam yeme¤i yerler 10 dedi¤inde yatarlar. O dolu mideyle nas›l uyurlar? Gecenin 3’ünde nas›l
kalk›p Puja (meditasyon) yaparlar ya da kofluya giderler, sonra da sabah erken kalkmalar›na ra¤men neden 10 buçu¤a
kadar evde beklerler de ifle gitmezler? Bu bana hep garip gelir. Bazen anlar kabul ederim bu onlar›n hayat tarz› diye.
Ama bütün bunlara karfl› bir çok arkadafl›mdan görüyorum; özellikle gençler aras›nda çok ciddi bir bat›l›laflma söz konusu.
Z. Bozkaya : Haydarabad bölgesinin Türk kültürüne daha yak›n bir yer oldu¤unu biliyoruz. Burada Haydarabad
Nizam› ile evli Türk k›zlar› var : Esra ... . Baflka Nizam var m› evlenecek Türk k›zlar› için...
O. Ünalan : Evet Haydarabad’›n Türkiye ile ilgili en önemli özelli¤idir bu. Nizam fiahlar (ayr›nt›l› bilgi sitemde.:
http://geocities.com/hyderabad_turkey) Hindistan’›n en son prensli¤idir. 1948’de biraz da zorla Hindistan’a kat›ld›lar. Bu
s›rada Nizamlar Türkiye’den de yard›m istemifl ama Türkiye o tarihte kendi dertleriyle meflguldü. Son Nizam olan Osman
Ali Han; torunlar›na Sultan Abdülmecit’in torunlar›ndan Esra ve Nilüfer Sultan’› gelin olarak ald›. Niliüfer ve Esra hatunlar
ad›na Haydarabad’da hala vak›flar ve hastaneler var. Nilüfer Hatun hakk›nda tam bir bilgim yok ama Esra Han›m hayatta
ve ‹sviçre’de yafl›yor. Her sene kocas›yla gelir, paralar›n› al›r giderler. Bu arada Nizamlar›n torunlar› hala Haydarabad’ta
toprak sahibi olduklar› için binlerce Dolar kira ve Emlak gelirleri var. Zaten Haydarabad’›n tamam›na sahiplerdi ve sürgüne
gidene kadar da Hindistan’›n (belki de Dünyan›n) en zenginleri aras›nda idiler. Buradaki müzelerde hâlâ Nizamlara ait
paha biçilmez mücevherler sergilenir. Gelecekteki hedeflerim aras›nda bu müzeleri gezip, resimlerini ve görüntülerini al›p
bir Nizam ailesi mensubu ile Nizamlar ve Türkiye hakk›nda röportaj yapmak var.
Her kime sorduysam Nilüfer Hatun’un dünyan›n en güzel kad›nlar›ndan birisi oldu¤unu söyledi. Siyah beyaz bir resmini
gördüm gerçekten çok güzelmifl. Zannedersem sonradan Fransa’dan soylu bir kimse ile tekrar evleniyor.
Röportajda sormam laz›m en son Nizamlara, acaba bizim Türk k›zlar›m›zla evlenmek isterler mi. Ama flu problem
olabilir, bizde art›k Osmanl› hanedan›na ait bir k›z yok. Varsa da ben bilmiyorum.
Z. Bozkaya : Son olarak Türk gezginlere ne tavsiye edersin. Afl›lar, sivrisinek, sokakta gezen inekler vs. gibi fleyler
zaten sürekli gündemde, bunlar›n d›fl›nda gizli bir ipucu verebilir misin?
O. Ünalan : Türk gezginlerine tavsiyem flu : “Come and experience India”. Tecrübe etmeden Hindistan hakk›nda
ne söylersen söyle bu ya çok saçma bir fley olur ya da baz› uzmanlar›m›z›n yapt›klar› gibi teoride kalan döküman olarak
kal›r. Ben buraya gelirken afl› falan olmad›m. Hindistanda temizli¤e dikkat etmeli ama fazla da abartmamal›. Özellikle
sebzeler iyi y›kanmal›. Bulafl›c› hastal›klar hakk›nda çok hikaye dinledim. Bunun d›fl›nda zamanla halk›n yediklerini
denemelerini tavsiye ederim. Ama ani bir dal›fl sak›n ha! Çünkü mideler kald›rmayabilir. Zamanla tad›n› ç›karacaklard›r.
Sivrisinekler deyince, ben çok samimi oldum, sonunda iki gün hastanede istirahat ettim. Fazla sinek bar›nd›ran yerlerde
gezmeseler iyi olur. Yoksa Hindistan’›n tad›n› ç›karamayacaklard›r.
Ben ilk geldi¤im sene 3 ay süreyle bir gezgin gibi idim.
Yani herfleye karfl› önyarg›l›yd›m, herfleyden flikayet ederdim.
Ama Hindistan’›n tad› zamanla ç›k›yor. Hiç akl›ma gelmezdi
ki gidip sokakta sat›lan samosa’lardan al›p büyük bir zevkle
yiyece¤imi. Bu Eminönü’nde bal›k - ekmek yemeye benziyor
flimdi. Vejeteryan olmayanlara Hindistan’da kebap yemeyi
kesinlikle tavsiye ederim. Geri döndüklerinde çi¤ köfteye ac›
demeyeceklerdir. Vejeteryanlara da zaten dev bir mutfak var,
et yemeklerini hiç bir flekilde aratmaz. Tavsiyelerim yemekler
konusunda çünkü gerçekten harika. Gezilecek yerler
konusunda tavsiye edebilece¤im yerler aras›nda resmen
vuruldu¤um Uttaranchal’daki Naini Tal var. 2 bin metrede
göl manzaral› bir otelde Everesti izlemek, gerçekten harika
idi. Orada 8 harika gün geçirdim. Güneyde Ootty bir ayr›
güzellik, oraya da bu yaz gitmeyi düflünüyoruz.
Teflekkür ederiz.

Benzer belgeler

Bülten 14 - Hindistan Gezi Rehberi

Bülten 14 - Hindistan Gezi Rehberi ünlüleriyle ayn› sahneyi paylaflt›. Don Cherry, Zakir Hussain, John Mc Laughlin, Pat Metheney, Joe Zawinul ve Jan Garbarek gibi caz›n devleriyle pek çok turneye kat›ld›.

Detaylı

Bülten 49 - Hindistan Gezi Rehberi

Bülten 49 - Hindistan Gezi Rehberi Yazar 1943 y›l›nda yapt›¤› Hindistan gezisini 1946 y›l›nda yay›nlad›¤› H‹ND isimli kitab›yla anlatt›. O dönemlerin Hindistan›n› okurken flimdiki Hindistan›n tarihi ve flimdiki durumu hakk›nda bilgi...

Detaylı

Bülten 24 - Hindistan Gezi Rehberi

Bülten 24 - Hindistan Gezi Rehberi Turkey ya da Türkiye derseniz deyin pek anlamaz. Onlar›n bildikleri Türk, Türki ve Türko¤lu kelimeleridir. Z. Bozkaya : Hindistan insan› sürekli flafl›rtan bir çeliflkiler ülkesidir derler. Seni ha...

Detaylı

Bülten 38 - Hindistan Gezi Rehberi

Bülten 38 - Hindistan Gezi Rehberi motorsiklete, giyimlerine kuflamlar›na hatta elle yemek yemelerine, ne kadar fakir olursa olsun günde 3 ö¤ün yemeden durmayan insanlar›na, sabah 11’den akflam 4’e kadar arada 2 saat ara verilerek t...

Detaylı