001-17Ykablo_tas.FH11

Transkript

001-17Ykablo_tas.FH11
31
31
31
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
TERMO-PLAST‹K ÖZEL BOYA (RODINO 50 )
Thermoplastic Coating (RODINO 50 ®)
Çelik veya s›cak dald›rma galvaniz kaplanm›fl çelik üzerine TERMO-PLAST‹K özel boya (RODINO 50 ) uygulan›r. Asite karfl› mükemmel korozif koruma
yapar. Tuz içeren, asit üretimi yapan, asitik ortam içeren, akü üreten, deniz suyunun içi gibi ortamlarda s›cak dald›rma veya paslanmaz malzemelerin
ömrü de k›sad›r. Bu ortamlarda çelik veya s›cak dald›rma galvaniz kaplanm›fl çelik üzerine TERMO-PLAST‹K özel boya (RODINO 50 ) hem mukavemet
hemde korozyon yönünden mükemmel koruma yapar. Asitli ortam›n TERMO-PLAST‹K özel boya (RODINO 50 ) ya karfl› etkisi çok azd›r.
‹letkenlerin kaçak ak›m, elektromekanik, frekans ve korozyondan do¤acak etkilerini absorve ederek sistemde oluflabilecek problemlerini ortadan kald›r›r.
Teknik Bilgiler
Uygulanmas› Gereken Boya Kal›nl›¤›
150-250 mikron
Görselli¤i
Düz/Gölgeli
ISO 6272
Darbe Mukavemeti
Çelik
Tuz testi
Aluminyum
Kimyasal dayan›m›
Direkt 23°C
2.7 Joule
Endirekt 0°C
18.0 Joule
-Çizilmifl
1000 saat testten sonra çizik etraf›nda 2-3 mm afl›nma meydana gelmifltir.
-Çizilmemifl
Afl›nma yok
-Çizilmifl
Afl›nma yok
-Çizilmemifl
Afl›nma yok
60 °C Asit
‹yi
60 °C Alkoli
60 °C Tuz
‹yi
‹yi
23 °C Solvent
Zay›f
Hava Koflullar›
-40 °C ile + 80 °C
Herhangi bir renk veya yap›sal de¤ifliklik yok.
Yanma karakteristli¤i
BS476
500 mikron boya
Kolay deforme olmuyor.
120
Thermoplastic Coating (RODINO 50 ®)
®
Thermoplastic Coating (RODINO 50 ) is applied on both hot dip galvanized surfaces on bare steel products. Perfect protection is gained against corrosion from acid. Even
hot dip galvanised or stanisless steel products are not suitable for areas or plants which has a process with salt, manufactures acid, contains acidic products, manufactures
®
batteries or for parts that are used under sea water. Thermoplastic Coating (RODINO 50 ) has aperfect protection against corrosion and offers better strength.
®
Acidic surroundings has the minimum effect against special Thermoplastic Coating (RODINO 50 )
Prevents the problems that may be caused by of leak current, electromechanical effects and corrosion of the conductors.
Technical Details
Recommended Coating Thickness
150-250 microns
Appearance
(Smooth/Glossy)
ISO 6272
Impact Strength
Direct 23°C
2.7 Joules
Indirect 0°C
18.0 Joules
Scribed
Results after 1000 hours. Loss of adhesion less than 10 mm from scribe. under film corrosion 2-3 mm.
Steel
Unscribed
No loss of adhesion
Scribed
No loss of adhesion
Unscribed
No loss of adhesion
60 °C Acids
Good
60 °C Alkali
Good
60 °C Salts - except peroxides
Good
23 °C Solvents
Poor
Salt Spray
Aluiminium
Chemical Resistance
Weathering
-40 °C and + 80 °C
Burning Characteristics
BS476
500 Micron Coating
No significant change in colour or loss of gloss.
Not easily ignitable
121
122
123
124
GD-5 D
GD-10 D
GD-20 D
GD-30 D
GD-40 D
GD-50 D
GD-60 D
1601005019140
1601010029140
1601020029140
1601030039140
1601040039140
1601050039140
1601060039140
54
104
205
305
405
506
606
54
104
205
305
405
506
606
1.5
1.5
1.5
2
2
2
2
0.95
1.52
3.03
4.28
5.78
7.53
GD-5 300R D
GD-10 300R D
GD-20 300R D
GD-30 300R D
GD-40 300R D
GD-50 300R D
GD-60 300R D
1601305019140
1601310029140
1601320029140
1601330039140
1601340039140
1601350039140
1601360039140
54
104
205
305
405
506
606
54
104
205
305
405
506
606
1.5
1.5
1.5
2
2
2
2
1.84
2.80
5.25
7.02
9.04
11.04
GD-5 450R D
GD-10 450R D
GD-20 450R D
GD-30 450R D
GD-40 450R D
GD-50 450R D
GD-60 450R D
1601405019140
1601410029140
1601420029140
1601430039140
1601440039140
1601450039140
1601460039140
54
104
205
305
405
506
606
54
104
205
305
405
506
606
1.5
1.5
1.5
2
2
2
2
2.48
3.71
6.83
8.89
11.36
14.00
GD-5 600R D
GD-10 600R D
GD-20 600R D
GD-30 600R D
GD-40 600R D
GD-50 600R D
GD-60 600R D
1601605019140
1601610029140
1601620029140
1601630039140
1601640039140
1601650039140
1601660039140
54
104
205
305
405
506
606
54
104
205
305
405
506
606
1.5
1.5
1.5
2
2
2
2
3.11
4.62
8.42
10.93
13.69
16.69
125
126

Benzer belgeler

Teknik bilgi formları

Teknik bilgi formları 5 minutes of application. Tool using a spatula or stick wetted with neutral soapy water within 5 minutes of application.

Detaylı

fiyat listesi - ceoyalitim.com

fiyat listesi - ceoyalitim.com TL/MT m/poşet TL/MT m/poşet

Detaylı

SIGHT HEIGHT: 5 cm VITAL HEIGHT (for GEE): 4

SIGHT HEIGHT: 5 cm VITAL HEIGHT (for GEE): 4 7mm-08 Rem 280 Rem 7mm Rem Mag 7mm Rem Mag 7mm Rem Mag 7x64 Brenneke 30-30 Win 308 Win 308 Win 30-06 SPRG 30-06 SPRG 30-06 SPRG 300 WSM 300 WSM 300 Win Mag 300 Win Mag 300 Win Mag 300 WBY Mag 300 R...

Detaylı

eternit

eternit  Çürümeye karşı dirençli, böcek ve çamur birikimine karşı dayanıklı  İyi bir kimyasal direnç  Kolay montaj  Düşük genleşme oranı  Geniş renk yelpazesi  Estetik  Dekoratif  Bak ımı kolay  A...

Detaylı