pioneercarbon-June7

Transkript

pioneercarbon-June7
•
Enter Title Here
The Voluntary Carbon Market
in Turkey:
A Significant Opportunity
Türkiye’de Gönüllü Karbon Piyasası:
Önemli bir fırsat!
Tom Morton and Aslı Özçelik
What is the Voluntary Market?
Gönüllü Piyasa Nedir?
• Gives individuals and
companies the chance to
balance their CO2 emissions
• Bireylere ve firmalara kendi
CO2 emisyonlarını dengeleme
şansı tanır.
• Sister company, Climate Care,
was one of the first in the UK
market, since 1998
• Kardeş firması olan, Climate
Care, 1998 yılından beri
İngiliz karbon piyasasında başı
çekenlerden biridir.
• 2007 demand: approx 1.5
million tonnes of CO2
emission reduction
• 2007 talebi: CO2
emisyonlarında yaklaşık
olarak 1.5 milyon ton
indirgemedir.
Individuals
Bireyler
• Individuals:
Go to the website
www.climatecare.org
• Calculate emissions from:
Flying
Driving
Using Electricity
Heating the Home
• We use the revenue to fund
clean energy projects
• Bireyler olarak:
www.climatecare.org
adresini ziyaret edin.
• Aşağıda listelenmiş
faaliyetlerden doğan
emisyonlarınızı hesaplayın:
Uçmak
Araba kullanmak
Elektrik kulanımı
Evinizi ısıtmak
• Burdan gelen fonlar, temiz
enerji projelerini finansa
etmek için kullanılır.
Companies
Firmalar
• lastminute.com: book your
holiday and you are told the
CO2 – and given the option to
offset
• lastminute.com : tatil
rezervasyonunuzu yaptırırken
CO2 emisyonunuzu telafi etme
olanağı verir
• Land Rover: your first 60,000
km driving offset, for all UK
sales
• Land Rover: İngiltere’de
sattığı tüm araçlarının, ilk
60,000 km’lik emisyonlarını
telafi etme şansı verir.
• Co-operative Bank: one tonne
of CO2 per mortgage holder
per year
• Barclays Bank: Offsets all of
its UK operational emissions
• Co-operative Bankası: ipotek
sahibinin yıllık 1 ton CO2
emisyonunu telafi eder.
• Barclays Bankası: İngiltre’deki
faaliyetlerinden kaynaklanan
tüm emisyonlarını telafi eder.
Example Projects
Örnek Projeler
• India: “bundle” small scale
wind turbines to give access
to carbon market
• India: biomass briquette
cooking stoves for schools to
displace LPG
• Kenya: increased cogeneration at sugar factory
using waste cane (CDM)
• Uganda: improved charcoal
stove program for
householders
• Hindistan: küçük ölçekli rüzgar
trübinlerinin karbon piyasasına
ulaştırılması için “bir araya
toplanması”
• Hindistan: okullar için, LPG
fırınlarının yerine geçecek,
biyokütle briketleri ile çalışan
fırınlar
• Kenya: atık şeker kamışlarını
kullanarak şeker fabrikasında
ko-jenerasyonu arttırmak (TKD)
• Uganda: hane halkı için gelişmiş
odun kömürü sobası programı
What Pioneer Offers
Pioneer Ne Sunar
• Karbon varlığının tamamen
• Full development and
geliştirilmesi ve satın alınması
purchase of the carbon asset
• Analysis, Project Design
Document, Validation,
Verification, Registration
• Approach gives increased
certainty to project cashflow
• We cover up front costs of
carbon development
• Analiz, Proje Tasarım Dokümanı,
Onay, Doğrulama, Kayıt
• Bu yaklaşım proje nakit akışına
daha gerçekçilik kazandırır
• Karbon varlığı gelişimi ile ilgili ön
harcamalari da biz
üstlenmekteyiz
• Voluntary Carbon Standard, • Gönüllü Karbon Standartı,
Gönüllü Altın Stardartı &
Voluntary Gold Standard &
Kyoto’ya dönüşme potansiyeli
potential conversion to Kyoto
The Turkish Scene
Türkiye’deki Durum
• Turkey cannot currently
access the Kyoto projectbased markets
• Unlikely that this will be
possible until 2013
• Meanwhile, in 2006 sales
from emission reduction
projects totalled
USD5.4 billion
• Turkey has rapidly increasing
emissions
• Türkiye şu anda Kyoto-bazlı
piyasaya erişememektedir.
• 2013’e kadar bu durumun
değişmesi beklenmemektedir
• Bu sırada, 2006 yılı emisyon
indirgeme proje satışlarından
5.4 milyar dolar toplanmıştır.
• Türkiye’nin emisyonlara hızla
artmaktadır.
Opportunities for Turkey
Türkiye için Fırsatlar
The Voluntary Market
offers Turkey the chance to:
Gönüllü Piyasa Türkiye’ye
aşağıdaki fırsatları sunmaktadır:
• Access the carbon market
• Karbon piyasasına erişim
• Bring additional income for
investors
• Yatırımcılara ek kaynak
sağlanması
• Reduce risk in project finance
• Proje finansmanındaki risklerin
azaltılması
• Learn by doing, in preparation
for 2013
• 2013 sonrasına hazırlıkta
yaşayarak öğrenme fırsatı
Going forwards
İleriye Doğru
For Turkey
Türiye için
• Doing projects now will not
impair future Kyoto position
• Şu anda projelerin yapılması
Kyoto ile ilgili gelecekteki
pozisyonunu etkilemeyecektir.
• See carbon investment as an
opportunity not a threat
For Investors
• Responsibility to work with
government in the learning
process
• Raise awareness amongst
renewable energy industry
• Türkiye karbon yatırımlarını
bir tehtid olarak değil bir fırsat
olarak görmelidir.
Yatırımcılar için
• Öğrenim sürecinde devlet ile
çalışma sorumluluğu
• Yenilenebilir enerji sektöründe
bilinçlilik düzeyini arttırmak
Pioneer Carbon
• Full time office in Turkey
• Türkiye’de tam zamanlı bir ofis
• Actively seeking projects to
fund
• Aktif olarak finansa edilecek
projeler aramaktayız
• Develop your carbon asset
and purchase the emissions
reductions
• Kabon varlığınızı oluşturmaya
yardımcı oluyor ve emisyon
azaltımlarınızı satın alıyoruz.
Thank you
Tom Morton
Aslı Özçelik
[email protected]