VASCO DA GAMA MOVEMENT

Transkript

VASCO DA GAMA MOVEMENT
VASCO DA GAMA HAREKETĠ
WONCA EUROPE KAPSAMINDA GENÇ AĠLE
HEKĠMLĠĞĠ ÇALIġMA GRUBU
Konferans - Prekonferanslar (aktif eğitim, AH’nin
geliĢtirilmesi, kalite standartının sağlanması)
•
ĠletiĢim Ağı ( haberleĢme, yardımlaĢma, kaynaĢma,
iĢbirliği)
•
Ortak Projeler (Ulusal ve uluslar arası AH
organizasyonlarıyla)
•
•
AH Temsilciliği (Uluslararası platformlarda)
VdGM HAREKETĠNDE HEDEF GRUP
GENÇ AĠLE HEKĠMLERĠ
(Aile Hekimliği eğitimi almakta olan asistanlar ve AH vasfı
kazanıldıktan sonraki ilk 5 yıllık dönemdeki hekimler)
KONFERANS VE PREKONFERANSLARA
KATıLıM
2 temsilci – katılım
1 VdGM ülke temsilcisi
1 Yeni katılımcı
YENI KATıLıMCı NASıL SEÇILIR ?



WONCA Europe Konferansı ve VdGM Prekonferansı
TAHUD’tan duyuru (web) / Asistanailesi – familya
grubu ağı
TAHUD adresine veya VdGM ülke temsilcisi ile
direkt iletişim ve CV yollama

TAHUD Kurulca değerlendirme

Temsilcinin şeçimi websitesinden duyurulması
6-9 EKIM 2010
16. WONCA EUROPE KONFERANSI
Vasco da Gama Prekonferansı:
5 - 6 Ekim 2010
İspanya-Malaga
PREKONFERANS
A. Genel oturum
B. Prekonferans katılımcılarına brifing
C. Prekonferans aktiviteleri (1. ve 2. gün)
AH’de hedeflerin belirlenmesi
• TartıĢmalar (AH’nin iyileĢtirilmesi ve geliĢtirilmesi)
• Uygulamalı grup çalıĢmaları
•
- Ayrı ayrı grup konuları verilmesi
- Grup içi fikir alışverişi - tartışmalar
- Genel kısa sunumlar (grupların bir araya geldiği)
- Sorular – cevaplar – fikir analizleri
AH uygulamasında ülkeler arası farkların tespiti
• Genel sorunlar üzerinde yeni tartıĢmalar
•
D. Welcome Party 
PREKONFERANS VE
KONFERANSA KATıLıM
SONRASı
•
AH statüsünün yükseltilmesine yönelik yeni fikirler
•
Yeni arkadaĢlıklar
•
AH vizyonunun geniĢletilmesi
•
Yeni deneyimler (yeni ülke, yemekler, değiĢik kültürler)
•
ĠĢbirliği - koordinasyon mutluluğu
•
Yeni amaçlar ve hedefler
BĠR SONRAKĠ KATILIMCI SĠZ
OLMANIZ DĠLEĞĠYLE…

teşekkürler
2004 – Ġlk Vasco da GAMA buluĢması - Hollanda Amsterdam
2005 - ÇalıĢma
ilkelerinin
belirlendiği merkez
PORTEKIZ
-LIZBON
Denizci, Vasco da Gama
Keşiflere çıktığı merkez
TÜRKĠYE
1990, Türkiye Uzmanlık Derneği (TAHUD) WONCA'ya tam üyelik (2003),
2004, Vasco da GAMA Hareketi – EURACT (Avrupa
Aile Hekimliği ve / veya Genel Pratisyenlik
Eğiticileri Akademisi) bünyesinde
2004, Türkiye – Vasco da GAMA Faaliyetleri - Aktif
katılım
????……., EURACT’tan bağımsız bir çalıĢma grubu
olarak devamlılık
VASCO DA GAMA ÇALıġMALARıNDA
YER ALMA / ÜYELIK
Serbest eriĢim ve kiĢisel baĢvuru - Açık Forum
(VdGM Forum)
[email protected] VdGM
adresine (üyelik baĢvurusu için email)
•
WONCA Europe üye ülkeleri - Ulusal delegeler
ile irtibat
•
TĠME
FLIES…

foto

Benzer belgeler

wonca avrupa kong 2011 varsova

wonca avrupa kong 2011 varsova • World Organization of Family doctors=Dünya Aile Hekimleri Örgütü • Tam açılımı:World Organization of National Colleges, Academies and Academic Associations of General Practitioners/Family Physici...

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ 2016

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ 2016 Bahar Yarıyılı Kayıt Yenileme Bahar Yarıyılı Ders DeğiĢtirme

Detaylı