Volkan Diyaroğlu Parmakkesicilik / Cutfingerism

Yorumlar

Transkript

Volkan Diyaroğlu Parmakkesicilik / Cutfingerism
Volkan Diyaroğlu
Parmakkesicilik / Cutfingerism
1
2
Volkan Diyaroğlu
Parmakkesicilik / Cutfingerism
1
2
Volkan Diyaroğlu ya da
Tahayyülü Kurmak
Volkan Diyaroğlu or
To Set Up Imagination
Mehmet Ergüven
Mehmet Ergüven
3
4
© Bünyamin Aygün
Gazetelere hızla göz atarken bir fotoğrafa takılıp
When leafing through the newspapers, I was
kalıyorum. Belli ki, içeriğini tamamlamaktan öte
caught up in a photograph. Apparently, this
bir başka özelliği var bu görüntünün; en azından
photograph has another feature other than not
benim için böyle. Nitekim fotoğrafla ilgili yazıyı
being able to cover its content; at least for me.
okuma gereği bile duymadım; çünkü ilk çarpıcı
Thus, I did not need to read the regarding text;
etkiyi aşıp biraz dikkatli bakınca, az da olsa
because, after getting over the first striking impact
güncel olayları takip eden biri için her şey açıkça
and looking at the photograph carefully, it becomes
ortadaydı: Seçim sonrası Mısır’daki gergin ve o
very obvious for anybody who follows the current
ölçüde belirsiz ortam.
events more or less. Environment of uncertainty
Ne var ki, fotoğrafın bunu doğruladığını
söylemek çok güç; hatta bana göre tam tersi söz
and tension in Egypt after the elections.
However, it is hard to say that the said
konusu: Her şey, sanki önceden planlanmış gibi
photograph supports this. In fact, just the contrary
fazlasıyla yerli yerinde; ve bu da belirsiz olanın
is in question for me: Everything is in the original
tercih edilen düzenlemede farklı bir mantığa göre
position as if it was planned before and this shows
biçimlenme olanağını gösteriyor bize. Buna göre,
us the formation opportunity of the unknown
figürlerin konumlandığı yere bakınca, kesitlenmiş
according to a different logic in the preferred
görüntü şöyle dursun, dış dünyadaki karşılığı
arrangement. So, when looking at the place where
kolayca belli olan figürlerin bile temsil yükünden
the figures are located, leaving the sectioned
kurtulduğunu görüyoruz.
view aside, we can see that even the figures, the
Bu aşamada söz konusu fotoğrafın neyi
belgelediği kendiliğinden önemini yitirip, bir
başka düzlemde ilgi alanımıza giriyor: İşlenmemiş
buradalığın usturuplu taban planı.
Aslında kapsamlı bir karşılaştırmaya çok
elverişli olmakla birlikte, şimdilik fazla ayrıntıya
girmeden şu kadarını söylemekle yetinelim: Volkan
matches of which can easily be noticed in the outer
world, get rid of their loads of representation.
At this stage, what the said photograph
evidences, loses its importance automatically and
becomes our concern in another platform. The
base plan of untreated presence.
Indeed, though it is very suitable for a
Diyaroğlu’nun resimleri de, doğurgan (yoruma
comprehensive comparison, without getting
açık) belirsizliği büyük ölçüde bu örtük taban
into details for now, let us just be satisfied with
planına borçludur. Bunun yol açtığı sonuç ise hiçbir
indicating only this: The paintings of Volkan
kuşkuya yer bırakmaz: Varlığa şeklini ödünç veren
Diyaroğlu also owe the procreative (open-ended)
şeyin dış dünyadaki karşılığını aramak, söz konusu
indefiniteness mostly to this implicit base plan. The
resimler ile diyaloğa girmeyi peşinen engelleyen
leaded result leaves no room for doubt: Searching
bir tuzaktır. Hiç kuşkusuz, salt taban planındaki
for the match of the thing in the outer world,
konum değerinden ötürü tanınabilir figür ile
which lends the being its shape, is a trap which
5
soyut, bir başka deyişle amorph yapı arasındaki
beforehand restrains entering into a dialogue with
sınır çizgisi kendiliğinden iptal olmaz; ama daha
the said paintings.
sonra görmeye çalışmak üzere, ısrarla bakmayı
kışkırtmanın başka yolu da yoktur.
Öte yandan Volkan’ın yapıtlarını irdelerken
its location in the base plan, and the abstract, in
önemli bir ipucuyla karşılaşıyoruz: Resim yapmanın
other words the amorph structure, cannot be
büyüsüne kapılmadan her şeyi olabildiği kadar
cancelled automatically; but there is no other way
hesaplı yapmaya çalışan bir sanatçı var karşımızda –
for provoking the insistent look, in order to try to
temkinli, ama ölçüsüzü ölçüde arayan bir gözü kara.
see later.
Dolayısıyla kompozisyondaki tesadüf yanılsaması,
6
Without doubt, the border line between the
figure, which is recognizable merely because of
On the other hand, while we are examining
büyük ölçüde tesadüfe karşı koyan bir ilkeli üretim
the works of art of Volkan, we come across a very
modelinin sonucu burada. Bu modelin ardında ise
important hint: We have an artist right in front
birbiriyle bağıntılı iki kavram çifti çıkıyor önümüze;
of us, who tries to work out everything as best
en hafifinden, bu kavramlar aracılığıyla Volkan’ın
as he can, without being charmed by the act of
resim dünyasına bir giriş olanağı buluyoruz usulca.
painting – cautious but as bold as brass who seeks
Bunlardan ilki tasarlamak/tahayyül etmek, diğeri
the ordinate within the inordinate. Therefore, the
ise kurmak/kurgulamak.
illusion of coincidence in the composition here,
Bu bağlamda önce şu noktanın altını çizelim: Bir
mostly because of a principled production model
düzenleme, yani yan yana koymanın (con-ponere)
which resists the coincidence. Behind this model,
sonucu olarak kompozisyon, kurmak üzerinden
we come across two pairs of concepts related
inşa edilir daima - ya da şöyle formüle edelim:
to each other; to say the least, we find a way to
Her kurgulama, kendisini önceleyen bir bir kurma
get into the painting world of Volkan quietly, by
işleminin sonucudur esasen. Ancak tıpkı işçi gibi
the help of these concepts. The first one of these
çalışmayı öngören bir kurma edimi söz konusudur
concepts is to design / to imagine and the other is
burada. Kurgulamayı ön plana almadan, kurma
to set up / to fictionalize.
edimine sadık kalmaya gelince, bu da kurmacanın
teminatıdır son tahlilde.
Tahayyül, doğası gereği, sona dair bir görüyü
Within this context, let’s underline this point
first: Composition, made as a result of an
arrangement, that is placing side by side (con-
daha başlangıçta içerir. Dolayısıyla tahayyül ürünü
ponere); is always formed through setting it
olan eserin başat özelliği, büyük ölçüde sondan
up – or let us formulate like this: In fact, every
başa doğru ilerleyerek tamamlanmış olmasıdır.
fictionalization is a result of a set up process which
Bu belirlemenin ışığında Paradoksunu Evde
prioritizes it. But a set up act, which sets working
Bırak’a baktığımız zaman, Volkan’ın resim diline
like a laborer forth, is a matter of subject here.
ilişkin bir dizi somut ipucuyla karşılaşıyoruz.
Regarding the sticking to a set up act without
Hemen altını çizelim: Volkan, resme başladığında
bringing the fictionalization to the forefront, this is
sonuçta ortaya çıkacak nihai görüntüyü (düzenleme)
the guarantee of the fiction in the final analysis.
önceden kestirmeye girişmez; çünkü adım adım
ilerleyip son noktayı koyduğunda, tahayyül
Imagination, by definition, covers the image of
the end at the very beginning. Therefore, majorly
edebileceği bir resimle buluşmuş olduğunu nasılsa
the dominant feature of a work of art, which
görecektir. Bu da söz konusu resmin kurgulamadan
arises from imagination, is its being completed by
çok kurmanın izinde yol aldığını gösterir bize. Dahası,
starting from the end and proceeding towards
böyle bir üretim modelinde yaratıcı özgürlüğün
the beginning.
devinim alanına her şeyden önce bilinçli denetim
dahil olmuştur hiç şüphesiz.
Çağdaş resimde görünürlük kazanan bir başka
When we look at Leave Your Paradox at Home,
under the light of this determination, we come
across a sequence of concrete hints regarding
önemli şey de jest olarak resim yapma ediminin
the painting language of Volkan. Let’s underline
tuval sathında yer almasıdır. Resim, bu tür
immediately: When he starts painting, Volkan does
çalışmalarda üretim sürecinin seyir defteri gibidir.
not try to predict the final scene (arrangement)
Öyle ki, fırçanın takip edilebilir hareketi, kısmen de
which will be formed at the end; because when
olsa, bedeni olana dair bir kayıttır adeta. Deluze
he puts an end, after proceeding step by step, in
için dokunsal nitelikli bu görünürlük, resim jestinin
any case he will see that he meets the painting
sonucunun görünürlüğünü iptal ederek, onun
that he imagined. This also shows that the painting
yerine resim jestinin kendisini koymuştur.
Bir jest olarak resim yapma fiilinin izlenebilir
proceeds in the way of setting up, rather than
fictionalization. Moreover, first of all a conscious
durumda olması, anlık yaşantının kaydına yönelik
discipline is included in the movement area of the
bir ipucudur esasen – ruhen bir şeyin eşiğinde
creative freedom in a production model like this,
olma hali. Bu fiilin sonuca gizlenip, izlenebilir
without a doubt.
olmaktan çıkması ise, yaşantıyı daha kapsamlı
In the contemporary painting, another important
yorumlayıp, öznelliği farklı boyutları (mahremiyet?)
subject, which gains visibility, is the act of painting
ile kurcalama olanağı verir bize.
being located on canvas as a sign. Painting is
Besbelli: Volkan bu konuda hayli ketum.
like a logbook of the production process in such
Nitekim kimi zaman ölçülü biçili olanın sınırlarını
works. The movements of the brush, which can be
zorlamaktan geri kalmasa bile, keyfi olana sınırlı
followed, even partially are the records regarding
ölçüde hak tanıyor hep. Bir başka deyişle, burada
the one who has a body indeed. For Deluze, this
resim jestinin öncelikle sonuç olarak görünür olması,
visibility, which has a tactual feature, cancels the
yaşantı içeriğinin kapsamlı yorumu yerine, bilinç
visibility of the result of the sign of the painting and
niteliğinin sorgulanabilir olmasına bırakmıştır yerini.
instead, places the sign of the painting itself.
Öyleyse bir kez daha şu gerçeği vurgulamadan
The act of painting as a sign, in a position which
7
8
Paradoksunu Evde Bırak
Leave Your Paradox at Home
Tuval Üzerine Karışık Teknik, 150 x 303 cm
Mixed Media on Canvas, 150 x 303 cm
2013
2013
9
10
geçmeyelim: Bütün bunlar, sözünü ettiğimiz kavram
can be followed, is a hint about the record of
çiftlerinde tasarlama ile kurmanın ağırlıklı olduğu
instant life – it is a situation about mentally
bir üretim modeliyle karşı karşıya olduğumuzu
being on the brink of something. This act, hiding
açıkça ortaya koyar; ve bunun da tahayyül ve
within the result and being unable to be followed,
kurgulamaya karşı mesafeli duran temkinli
gives us the opportunity to read the life more
taşkınlığın güvencesi olması bizi şaşırtmıyor.
comprehensively and to go into subjectivity from
Hesaplaştığımız bir resimde başlığın (isim)
ne ölçüye kadar belirleyici olduğu her zaman
various aspects (privacy?).
It is obvious that Volkan is very discreet about
tartışmaya açıktır; hele Volkan örneğinde tanık
this subject. Hence, though he sometimes forces
olduğumuz üzere bu isim sonradan ve tamamen
the borders of the calculated ones, he always
keyfi olarak verilmişse iyice kuşkuludur. Ancak bu
bestows a right to the arbitrary in a restricted
resimde ev görünmese bile, alışılmış düzenleme
manner. In other words, here, the sign of the
mantığı açısından, paradoksun tüm tuval sathına
painting being visible as a result in the first
damgasını vurduğu açıkça ortadadır. Bir başka
place, gives way to the feature of consciousness
deyişle, yanılsama aracı olan ışık, renk, gölge,
to be questioned, instead of a comprehensive
oylum vb. öğelerin hemen hepsi, aslında semantik
interpretation of the meaning of life.
kaygıya hizmet etmesine karşın, yine de görünür
(tanınabilir) olanla çelişkili bir ilişki içindedir.
Hence, let’s emphasize the following fact once
more: all of these make clear that we face with a
Paradoks, çok yönlü bakış açısı bağlamında, kendini
production model mainly consisting of designing
tırmalamaya aday resimdeki örgensel bütünlük
and setting up, which are among the concept pairs
yanılsamasıdır bu resimde. Buna göre eklemleme
that we mentioned above; and it is not surprising
(articulation) süreci, bu farklar arasındaki olası
that this is also the guarantee of the cautious
kopukluğu, yani hazırlanmış çelişki olarak paradoksa
outburst which stands aloof from imagination
çıkarılan davetiyeyi uyumlu bütüne yönlendirme
and fictionalization.
çabasıdır. Apaçık: Evcilleşen kaos, görsel dil
It is always open to discussion, to what extent
bağlamında, her yöne saygı duruşundaki bilinç
the topic (name) of a painting, that we are settling
niteliğinin güvencesiyle karşımıza çıkıyor bu örnekte.
with, is the determinant. It is very doubtful if this
Ayrıntıya girmeden somut örnekler ile
name is given later and arbitrarily, especially like
açımlamaya çalışalım. İlk ve en çarpıcı olanı, oylum
we witness in the work of Volkan. However, though
yanılsaması ile iki boyutlu yüzeysel (tuval sathına
the house in this painting cannot be seen, in terms
bitişik) mevcudiyetin yan yana bulunmasında
of the usual arrangement logic, it is obvious that
gösteriyor kendisini. Volkan bir tür dramatis
the paradox has left its mark all over the surface of
personae olarak resmin merkezindeki dikdörtgen
the canvas. In other words, almost all illusion tools
kutuları üç boyutlu tasarlarken, düzlenmeye yönelik
like the light, color, shadow, size and etc. are in a
11
dağınık biçimde katılan (serpiştirilen?) daireleri
paradoxical relation with the visible (recognizable)
tuval sathıyla bütünleşmiş durumda bırakıyor.
one, though they serve for a semantic concern. The
Aslında bakışın odaklanacağı merkez, sağ taraftaki
paradox, within the context of a multidirectional
büyük beyaz leke ile yarış halinde olduğu için,
perspective, is an illusion of organic integrity in this
birçok şey gibi buna da ihtiyatlı yaklaşmak zorunda
painting, which has the possibility of beating itself
kalıyoruz. Ancak şunu kolayca söylemek mümkün:
up. According to this, the articulation process is the
Volkan, tüm tuval yüzeyini eşit ölçüde kollayan bir
effort to direct the potential rupture between the
modele göre üretiyor; ilgi odağı, kurma yoluyla
differences, that is, the invitation to the paradox as
tüm tuval sathına yayıldığı ölçüde üretim sürecine
a prepared dilemma, to the harmonious integrity.
katkıda bulunuyor çünkü; ve böylece apar topar
Obviously: In this example we come across the
olmaya yatkın üretim süreci, tesadüfi, bertaraf
tamed chaos with the guarantee of consciousness
edilmiş tesadüflerin toplamında yakalama olanağı
feature of the silence in the respect to all directions,
buluyor sonuçta.
within the context of visual language.
Diğer taraftan her ne kadar üretim sürecindeki
12
Let us try to paraphrase with some concrete
kurma ve tasarlama eş zamanlı yol alsa da, kutuları
examples without getting into detail. The first and
kesin hatları ile biçimleme şeklindeki titiz çalışma
the most impressive one reveals itself with the
yöntemi, yeri geldiğinde kimi bölümlerde akrilik
existence of two dimensional surface (touching the
boyanın tesadüfi akışı yahut serbest çiziktirmeye
surface of the canvas) being together side by side
yer açmaktan geri kalmıyor. Volkan çağdaş resim
as a result of the illusion of size. Volkan, as some
dilinde her biri ayrıca değerlendirme konusu olacak
kind of a dramatis personae, while designing the
bu ve benzeri özellikleri paradoksal ilişki içinde
rectangular boxes at the center of the painting as
teker teker sıralayıp kuruyor esasen, vice versa.
three-dimensional, is also leaving the distributed
Biraz daha ilerleyince paradoks ile neyin
kastedildiğini daha iyi görüyoruz: Biçimlendirme
circles, which are included (scattered) with the
intention to be rubbed, in a position of being
iradesindeki serbestî. Yine dairelerde bunun en
integrated with the surface of the canvas. Indeed,
somut örneklerinden biri çıkıyor karşımıza. Fırça, içi
as the center at which the looks should be focused,
boş olan dairelerin (halka) kalıbında aradan çekilip,
is competing with the big white spot on the right,
yerini bir tür baskı işlemine bırakırken, sol üst
we also have to take this with a pinch of salt like
köşede fırçayla yapılmış olanlarda üretim sürecine
we do to most of the others. But it is easy to say
damgasını vuran erkinliğin ustaca altını çiziyor; ve
this: Volkan is producing by using a model which
bilinç niteliğinin uzantısındaki bu ustalık, son tahlilde
treats the entire surface of the canvas equally;
resmin tüm ayrıntılarında devam ediyor aslında.
because the more the focus of concern spreads
Yine bu doğrultuda, ışığın farklı kaynaklardan
all over the canvas via setting up process, the
çıkarak değişik yönlere dağılımının ötesinde,
more it contributes to the production process; and
asıl dikkate değer olan şey düzenlemenin tam
hence the production process which tends to be
the shadow clearly points at a three-dimensional
ortasında (düzmece merkez?) yer alan iki boyutlu
hasty, circumstantially, finds the chance to catch
sphere, not at the ring; and this shows us the
içi boş bir çift halkanın gölgesinde karşımıza
ultimately in the total of the coincidences which
ironical game of the paradox with the impossible.
çıkıyor: Gölge, halkayı değil, düpedüz üç boyutlu bir
have been staved.
küreyi işaret ediyor burada; ve bu da paradoksun
imkânsızla giriştiği ironik oyunu gösteriyor bize.
Volkan, soyutlamanın sonuçlarını körü körüne
On the other hand, though the setting up
and designing works take place simultaneously
Volkan, instead of facing the results of the
abstraction blindly, resists surrendering to the
figure indeed. In this case, we see that the
in the production process, the rigorous working
imagination, which arises by the guarantee of
göze almak yerine, figüre teslim olmaya karşı
method of shaping the boxes with hard edges,
setting up the arrangement as con-ponere, is a
direniyor aslında. Bu durumda düzenlemeyi
does not fail to make room for the random flow of
chaotic feast which is once again ready to be
con-ponere olarak kurmanın güvencesiyle
the acrylic paint or for free and quick sketching
arranged each time – harmonious togetherness of
ortaya çıkan tahayyülün her defasında yeniden
when appropriate. In fact, Volkan is arranging and
the figures which strengthen their existences with
ayarlanmaya hazır bir kaotik şölen olduğunu
setting up this feature and the likes, each of which
the relation between their locations.
görüyoruz – mevcudiyetini konumları arasındaki
can be evaluated separately in the language of
ilişkiyle pekiştiren figürlerin uyumlu birlikteliği.
contemporary art, in a paradoxical relation one by
at the photograph taken in Egypt: This harmonious
one and vice versa.
togetherness in the photograph, which evidences
Son olarak başa dönüp, tekrar Mısır’da çekilmiş
fotoğrafa bakalım: Darbe sonrası muhalif kesimi
Proceeding a little bit further, we can see more
Finally, let’s go back to the beginning and look
the opponents after the coup d’état, shares the
belgeleyen fotoğrafta bu uyumlu birliktelik,
clearly what it is to be meant by paradox: The
victory of the one that is explored by the setting
burada kurma yoluyla keşfedilmiş olanın utkusunu
freedom of expression in formation. Again we
up method, with us here; moreover, by shaking
paylaşıyor bizimle; üstelik canlı/cansız, figür/soyut
come across one of the concrete examples for this,
without raising difficulties in the discrimination of
ayrımını zora koşmadan silkeleyerek.
with the circles. The brush, while fading from the
alive/non-living, figure/abstract.
scene of the empty circles (rings), gives its place
2013
to some kind of a printing process and skillfully
underlines the individuality which leaves a mark in
the process, in the ones that were formed by the
brush in the upper left corner and this skill, which
is the extension of the consciousness feature, is
indeed continuing in all the details of the painting
in the final analysis.
Again in this direction, beyond the light, which
comes out from various sources and is distributed
to different directions, the main thing worth to
consider, appears before us in the shadow of a pair
of two dimensional empty rings, which is just in the
middle (fictitious center?) of the arrangement: Here
2013
13
14
Resimler
Paintings
15
16
Fikrini Düşürt
Abort Your Idea
Tuval Üzerine Karışık Teknik, 160 x 163 cm
Mixed Media on Canvas, 160 x 163 cm
2013
2013
17
18
Bugünlerde Sol Sol Değil;
Actually The Left isn’t Left;
Sağ Sağ Değil
The Right isn’t Right
Tuval Üzerine Karışık Teknik, 150 x 284 cm
Mixed Media on Canvas, 150 x 284 cm
2013
2013
19
20
Bugünlerde Sol Sol Değil;
Actually The Left isn’t Left;
Sağ Sağ Değil
The Right isn’t Right
Tuval Üzerine Karışık Teknik, 150 x 372 cm
Mixed Media on Canvas, 150 x 372 cm
2013
2013
21
22
Bugünlerde Sol Sol Değil;
Actually The Left isn’t Left;
Sağ Sağ Değil
The Right isn’t Right
Tuval Üzerine Karışık Teknik, 152 x 247 cm
Mixed Media on Canvas, 152 x 247 cm
2013
2013
23
24
Tezinin Antitezi
Antithesis of Your Thesis
Tuval Üzerine Karışık Teknik, 160 x 310 cm
Mixed Media on Canvas, 160 x 310 cm
2013
2013
25
26
Parmakkesicilik II
Cutfingerism II
Tuval Üzerine Karışık Teknik, 154 x 276 cm
Mixed Media on Canvas, 154 x 276 cm
2013
2013
27
28
Egokötü
Egobad
Tuval Üzerine Karışık Teknik, 160 x 252 cm
Mixed Media on Canvas, 160 x 252 cm
2013
2013
29
30
Tanrı Vasat Bir Bilim Adamıydı
God was A Mediocre Scientist
Tuval Üzerine Karışık Teknik, 148 x 260 cm
Mixed Media on Canvas, 148 x 260 cm
2013
2013
31
32
Dert İlahisi
Hymn of Tribulation
Tuval Üzerine Karışık Teknik, 148 x 292 cm
Mixed Media on Canvas, 148 x 292 cm
2013
2013
33
34
Kartezyen Demokrasi
Cartesian Democracy
Tuval Üzerine Karışık Teknik, 150 x 158 cm
Mixed Media on Canvas, 150 x 158 cm
2013
2013
35
36
Birinci Aşama
Level One
Tuval Üzerine Karışık Teknik, 148 x 495 cm
Mixed Media on Canvas, 148 x 495 cm
2012
2012
37
38
Mantık Yanmıştı
Logic has Burnt
Tuval Üzerine Karışık Teknik, 150 x 286 cm
Mixed Media on Canvas, 150 x 286 cm
2013
2013
39
40
Meta
Meta
Tuval Üzerine Karışık Teknik, 173 x 262 cm
Mixed Media on Canvas, 173 x 262 cm
2012
2012
41
42
Uzayda Ahlak Yok
No Ethics in Space
Tuval Üzerine Karışık Teknik, 149 x 238 cm
Mixed Media on Canvas, 149 x 238 cm
2012
2012
43
Obje mi ne?
Tuval Üzerine Karışık Teknik, 162 x150 cm
2013
44
Objet o quoi?
Mixed Media on Canvas, 162 x 150 cm
2013
45
46
Objet petit a Yanmıştı
Objet petit a has Burnt
Tuval Üzerine Karışık Teknik, 148 x 276 cm
Mixed Media on Canvas, 148 x 276 cm
2013
2013
47
48
Ah Köpeğim
Oh My Dog
Tuval Üzerine Karışık Teknik, 160 x 266 cm
Mixed Media on Canvas, 160 x 266 cm
2013
2013
49
50
OL
OL
Tuval Üzerine Karışık Teknik, 160 x 192 cm
Mixed Media on Canvas, 160 x 192 cm
2013
2013
51
52
Otantik Septik
Otantic Septic
Tuval Üzerine Karışık Teknik, 160 x 275 cm
Mixed Media on Canvas, 160 x 275 cm
2013
2013
53
54
Acıklı Trajik
Pathetic Tragedic
Tuval Üzerine Karışık Teknik, 160 x 286 cm
Mixed Media on Canvas, 160 x 286 cm
2013
2013
55
56
Plastik Bok
Plastic Shit
Tuval Üzerine Karışık Teknik, 155 x 312 cm
Mixed Media on Canvas, 155 x 312 cm
2013
2013
57
58
Polis
Police
Tuval Üzerine Karışık Teknik, 160 x 268 cm
Mixed Media on Canvas, 160 x 268 cm
2013
2013
59
60
Ekran Beni Vurdu
Screen Shot Me
Tuval Üzerine Karışık Teknik, 152 x 300 cm
Mixed Media on Canvas, 152 x 300 cm
2013
2013
61
62
Stendhal Sendromu
Stendhal Syndrome
Tuval Üzerine Karışık Teknik, 148 x 260 cm
Mixed Media on Canvas, 148 x 260 cm
2013
2013
63
64
Trajik Geometri
Tragedic Geometry
Tuval Üzerine Karışık Teknik, 150 x 246 cm
Mixed Media on Canvas, 150 x 246 cm
2013
2013
65
66
Kağıt Oyunlar
Paper Games
67
68
Döv Beni
Beat Me
Kağıt Üzerine Mürekkep, 40 x 30 cm
Ink on Paper, 40 x 30 cm
2012
2012
İstediğin Evrim Çok Boktan
The Evolution That You Want is Full of Shit
Kağıt Üzerine Mürekkep, 40 x 30 cm
Ink on Paper, 40 x 30 cm
2012
2012
69
70
Taşlar
Stones
Kağıt Üzerine Suluboya, 41,5 x 29,5 cm
Watercolour on Paper, 41,5 x 29,5 cm
2011
2011
Şaka
Broma
Kağıt Üzerine Mürekkep ve Suluboya, 30 x 27,5 cm
Ink and Watercolour on Paper, 30 x 27,5 cm
2013
2013
71
72
Uygarlık
Civilization
Fotoğraf Üzerine Kolaj, 27,5 x 20,5 cm
Collage on Photography, 27,5 x 20,5 cm
2009
2009
No Funciona
No Funciona
Fotoğraf Üzerine Karışık Teknik, 28 x 24 cm
Mixed Media on Photography, 28 x 24 cm
2013
2013
73
74
Kafaları Kesmek
Cutting Heads
Kağıt Üzerine Mürekkep, 40 x 30 cm
Ink on Paper, 40 x 30 cm
2012
2012
Kafasız Daha Güzel
Without Head is Better
Kağıt Üzerine Mürekkep, 40 x 30 cm
Ink on Paper, 40 x 30 cm
2012
2012
75
76
Eldiven
Handglove
Boyanmış Eldiven Üzerine Kolaj, 22 x 12 cm
Collage on Painted Handglove, 22 x 12 cm
2013
2013
Sınıf Kavgası
Class Conflict
Kağıt Üzerine Karışık Teknik, 29 x 21,5 cm
Mixed Media on Paper, 29 x 21,5 cm
2009 - 2013
2009 - 2013
77
78
Kapı
The Door
Fotoğraf Üzerine Mürekkep, 35,5 x 24 cm
Ink on Photography 35,5 x 24 cm
2013
2013
Blöf
Bluff
Fotoğraf Üzerine Mürekkep, 33 x 25 cm
Ink on Photography, 33 x 25 cm
2013
2013
79
80
Tam Olarak Bu Yoldan
Exactly This Way
Fotoğraf Üzerine Mürekkep, 29,5 x 20,5 cm
Ink on Photography, 29,5 x 20,5 cm
2011
2011
Gözüm Benim Mimarimdir
My Eye is My Architecture
Fotoğraf Üzerine Mürekkep, 25 x 17 cm
Ink on Photography, 25 x 17 cm
2012
2012
81
82
Vaşington Atı
Washington Horse
Fotoğraf Üzerine Kolaj, 37,5 x 26,5 cm
Collage on Photography, 37,5 x 26,5 cm
2009
2009
Köre Kör
Blind to Blind
Fotoğraf Üzerine Kolaj, 37 x 26,5 cm
Collage on Photography, 37 x 26,5 cm
2009
2009
83
84
Adsız
Sin Titulo
Fotoğraf Üzerine Kolaj, 25 x 20 cm
Collage on Photography, 25 x 20 cm
2009
2009
Oda
Room
Fotoğraf Üzerine Kolaj, 25,5 x 22,5 cm
Collage on Photography, 25,5 x 22,5 cm
2009
2009
85
86
İşçi
Proletariat
Fotoğraf Üzerine Mürekkep, 27,5 x 24 cm
Ink on Photography, 27,5 x 24 cm
2013
2013
Empati Canavarı
Empathy Monster
Fotoğraf Üzerine Mürekkep, 21,5 x 17,5 cm
Ink on Photography, 21,5 x 17,5 cm
2012
2012
87
88
Kusmuk
Vomit
Kağıt Üzerine Mürekkep, 29,5 x 20,5 cm
Ink on Paper, 29,5 x 20,5 cm
2011
2011
Ölü ve Süprüntü
Dead and Rubbish
Kağıt Üzerine Mürekkep, 41 x 29,5 cm
Ink on Paper, 41 x 29,5 cm
2012
2012
89
90
Orta Doğu
Middle East
Kağıt Üzerine Mürekkep, 40 x 30 cm
Ink on Paper, 40 x 30 cm
2012
2012
Yavaş İntihar
Slow Suicide
Kağıt Üzerine Mürekkep, 40 x 30 cm
Ink on Paper, 40 x 30 cm
2012
2012
91
92
Yalnızlık
Wilde’s Forest
Kağıt Üzerine Mürekkep ve Suluboya, 29,5 x 20,5 cm
Ink and Watercolor on Paper, 29,5 x 20,5 cm
2011
2011
Tutsak
Prisoner
Kağıt Üzerine Mürekkep ve Pastel, 41 x 29,5 cm
Ink and Crayon on Paper, 41 x 29,5 cm
2012
2012
93
94
Wilde’ın Ormanı
Wilde’s Forest
Kağıt Üzerine Suluboya, 41,5 x 29,5 cm
Watercolor on Paper, 41,5 x 29,5 cm
2011
2011
Gölde
In the Lake
Kağıt Üzerine Akrilik, 40 x 30 cm
Acrylic on Paper, 40 x 30 cm
2012
2012
95
96
Dijitaller
Digitals
97
98
Boğma
Choke
Dijital Manipülasyon, 26 x 20,5 cm
Digital Manipulation, 26 x 20,5 cm
2013
2013
Gaf Binası
Boner Building
Dijital Manipülasyon, 29,5 x 21,5 cm
Digital Manipulation, 29,5 x 21,5 cm
2013
2013
99
100
Harika Finansal Dünya I
Wonderful Financial World I
Dijital Manipülasyon, 29,5 x 21,5 cm
Digital Manipulation, 29,5 x 21,5 cm
2013
2013
Harika Finansal Dünya II
Wonderful Financial World II
Dijital Manipülasyon, 29 x 21,5 cm
Digital Manipulation, 29 x 21,5 cm
2013
2013
101
102
Ölü Eller
Dead Hands
Dijital Manipülasyon, 45 x 150 cm (poliptik)
Digital Manipulation, 45 x 150 cm (polyptique)
2013
2013
103
104
Video
Video
105
106
Apokaliptik Kebap
Apocalyptic Kebab
4:42 Video
4:42 Video
2013
2013
107
108
109
110
111
112
Özgeçmiş
Resume
113
Volkan Diyaroğlu
114
Volkan Diyaroğlu
Volkan Diyaroğlu 1 Mayıs 1982’de İstanbul’da doğdu. Mimar Sinan Güzel
Volkan Diyaroglu was born in 1 May 1982, in Istanbul, Turkey. He studied in Fine
Sanatlar Fakültesi Resim Bolümü ve Universidad Politecnica de Valencia San
Arts Faculty of Mimar Sinan University and in Facultad de Bellas Artes de
Carlos Güzel Sanatlar Fakültesi’nde egitim gördü. Çalışmalarını Valensiya,
San Carlos de Universidad Politecnica de Valencia. He lives and works in
İspanya’da sürdürmektedir.
Valencia, Spain.
Burslar ve Rezidanslar
Scholarships and Residences
1996–2002 Tekfen Holding Bursu - Türkiye
1996–2002 Tekfen Holding Scholarship - Turkey
2002–2003 Promoe Bursu, UPV Güzel Sanatlar Fakültesi - Valensiya, İspanya
2002–2003
Promoe, Fine Arts Faculty of UPV San Carlos - Valencia, Spain
2003–2004 Promoe Bursu, UPV Güzel Sanatlar Fakültesi - Valensiya, İspanya
2003–2004
Promoe, Fine Arts Faculty of UPV San Carlos - Valencia, Spain
2006–2007 Abbaye de Maubuisson Özel Araştırma Bursu - Fransa
2006–2007
Residence Abbaye de Maubuisson - Val-d’Oise, France
2007–2008 Cite International des Arts, Atölye Bursu - Paris, Fransa
2007–2008
Residence in Cite International des Arts - Paris, France
2008 George Enescu Ulusal Müzesi,
2008
The National Museum of George Enescu,
Transfer Project Bursu - Tescani, Romanya
Transfer Project Scholarship - Tescani, Romania
2009 Residence Maus Habitos - Porto, Portekiz
2009
Residence in Maus Habitos - Porto, Portugal
Ödüller
Awards
2008 35. Bancaja Resim, Heykel ve Dijital Sanat 1.lik Ödülü - İspanya
2008
35th Bancaja Painting, Sculpture, Digital Art Prize - Spain
Uluslararası Next Star Artist Yarışması 2008 - Finalist, Avustralya
International Next Star Artist Competition 2008 - Finalist, Australia
Kişisel Sergiler
Solo Exhibitions
2013 Parmakkesicilik” Karşı Sanat Çalışmaları - İstanbul, Türkiye
2013
Cutfingerism - Karsi Sanat Calismalari, Istanbul, Turkey
2010 Contemporary Istanbul 2010 - Galeri Binyıl, İstanbul, Türkiye
2010
Contemporary Istanbul 2010 Art Fair - Galeri Binyil, Istanbul, Turkey
Hoy algo mal pasa en el acuario - Maus Habitos, Porto, Portekiz
Hoy Algo Mal Pasa En El Acuario - Maus Habitos, Porto, Portugal
Wormholes - AR / Contemporary Gallery, Milano, İtalya
Wormholes - AR / Contemporary Gallery, Milano, Italy
2009
Cennetleri Ararken - Galerie Celal, (Fransa’da Türk Mevsimi
2009
Seeking The Paradises - Galerie Celal, (The Project of Cultural
Projesi dahilinde), Paris, Fransa
Season of Turkey in France), Paris, France
Maus Habitos - Porto, Portekiz
Maus Habitos - Porto, Portugal
2008
Fundación CEET / CEET Vakfı - Madrit, İspanya
2008
CEET Fondation - Madrid, Spain
Never Intim - Arsloca, Gandia, Valensiya, İspanya
Never Intim - Arsloca, Gandia, Valencia, Spain
2007
Mi Vertigo - Galeria Edgar Neville, Valensiya, İspanya
2007
Mi Vertigo - Galeria Edgar Neville, Valencia, Spain
Zigzag - EROA, Cergy, Fransa
Zigzag - EROA, Cergy, France
Delik - Kürator Toni Calderón, Valensiya, İspanya
Delik - Forja Arte Contemporaneo, curator Toni Calderón,
Decalages - Abbaye de Maubuisson, V’al-doise, Fransa (TRAM - la sala naranja organisation, Valencia, Spain
Paris-Ile de France, 25 Çagdaş Sanat Merkezi Ortak Proje - Decalages - Abbaye de Maubuisson, Val-d’oise, France
Hospitalités Projesi altında)
(TRAM Paris/Ile-de-France Project 2007 Hospitalités)
2006
Miyoplar İçin - Galeri Binyıl, İstanbul, Türkiye
2006
For the Myopics” Galeri Binyil in Istanbul, Turkey
2004
Post Karaoke Ee Higienico - La Sala Naranja, (A, B ve C sergi
2004
Post Karaoke is Hygenic” La Sala Naranja,
salonlarında) Valensiya, İspanya
(In three exhibition rooms A, B and C) Valencia, Spain
2003
Kitsch International - Artediverso: Introduccion Al Post Karaoke
2003
Kitsch International - Artediverso: Introduction of Post Karaoke for
Para Adultos - Valensiya, İspanya
The Adults - Valencia, Spain
Galeri Binyıl, VIII. İstanbul Bienali Paralel Sergisi - İstanbul, Türkiye
VIII. Istanbul Biennial Paralel Event - Galeri Binyil, Istanbul, Turkey
2002
Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi - İstanbul, Turkey
2002
Fine Arts Faculty of Mimar Sinan University - Istanbul, Turkey
Karma Sergiler
Group Exhibitions
2013
Yabancılaşma / Başkalaşma - Elgiz Çağdaş Sanat Müzesi,
2013
Alienation / Estrangement - Elgiz Museum of Contemporary Art,
İstanbul, Türkiye
Istanbul, Turkey
Gabinete de Hygiene - Espacio V, Valensiya, İspanya
Gabinete de Hygiene - Espacio V, Valencia, Spain
2012
Contemporary Istanbul 2012 - İstanbul, Türkiye
2012:
Contemporary Istanbul 2012 - Istanbul, Turkey
MIMAA Muestra Internacional de Musica y Audiovisuales Avanzados
MIMAA Muestra Internacional de Musica y Audiovisuales Avanzados
La Rambleta, Valensiya, İspanya
La Rambleta, Valencia, Spain
Kreuz-Kassel Zwei - Kreuzberg Pavyonu, Kassel’de 100 Gün,
Kreuz-Kassel Zwei - Kreuzberg Pavillon, 100 Days in Kassel,
Kassel, Almanya
Kassel, Germany
Artbosphorus 2012 Çağdaş Sanat Fuarı - İstanbul, Türkiye
Artbosphorus 2012 Contemporary Art Fair - Istanbul, Turkey
2011
21. Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı, Artist 2011 - İstanbul, Türkiye
2011
21st International Istanbul Art Fair, Artist 2011 - Istanbul, Turkey
1. İstanbul Yaz Sergisi - Antrepo 5, İstanbul, Türkiye
1st Istanbul Summer Exhibition - Antrepo 5, Istanbul, Turkey
Çağdaş Türk Sanatı Müzayedesi - Sotheby’s, Londra, İngiltere
Contemporary Turkish Art Auction - Sotheby’s, London, UK
2010
7 Billionth Person Project - The Parachute Factory Gallery,
2010
7 Billionth Person Project - The Parachute Factory Gallery,
New Haven, Connecticut, Amerika Birleşik Devletleri
New Haven, Connecticut, USA
2010
AR / Contemporary Gallery - Milano, İtalya
2010 AR / Contemporary Gallery - Milan, Italy
Dinamizmin Gücü - Galeri Binyıl, İstanbul, Türkiye
The Power of The Dynamism - Galeri Binyil, Istanbul, Turkey
2009
Modern ve Çağdaş Eserler - AR / Contemporary Gallery,
2009
Contemporary and Modern Works - AR / Contemporary Gallery,
Milano, İtalya
Milan, Italy
115
116
2009
XV Cerveira Bienali - Portekiz
2009
XV International Biennial of Cerveira - Portugal
Horaley - Mtaar, G.A.F. İstanbul, Türkiye
Horaley - Mtaar, G.A.F. Istanbul, Turkey
Caos vs. Ordine - AR / Contemporary Gallery, Milano, İtalya
Caos vs. Ordine - AR / Contemporary Gallery, Milan, Italy
Kayıp Gerçekliğin İzinde: Nevnesil - Galeri Nev, Ankara, Türkiye
In Search of Lost Reality: Nevgeneration - Galeri Nev, Ankara, Turkey
Transfer - Sub-Carturesti Art Gallery, George Enescu
Transfer - Sub-Carturesti Art Gallery,
Ulusal Müzesi Projesi, Bükreş, Romanya
George Enescu National Museum Project, Bucarest, Romania
Al Bastakiya Sanat Fuarı - Saatchi Gallery, Dubai,
Al Bastakiya Art Fair - Saatchi Gallery, Dubai, Emirates
Birleşik Arap Emirlikleri
Beautiful Freak - Forja Arte Contemporanea, Valencia, Spain
Beautiful Freak - Forja Arte Contemporaneo, Valensiya, İspanya
Nature-Love-Water - Galeri Binyil, Istanbul, Turkey
Doğa-Aşk-Su - Galeri Binyıl, İstanbul, Türkiye
Contemporary 1 - 2009 - Galeri Binyil, Istanbul, Turkey
Çağdaş 1 - 2009 - Galeri Binyıl, İstanbul, Türkiye
2008
35th Bancaja Painting, Sculpture, Digital Art Prize Exhibition
2008
35. Bancaja Resim, Heykel, Dijital Sanat Ödülü Sergisi - Centro
Centro Cultural de la Asuncion, Albacete, Spain
Cultural de la Asuncion, Albacete, İspanya
Slick Paris 2008 Art Fair - Focus Gallery (Dubai), Paris, France
Slick Paris 2008 Sanat Fuarı - Focus Gallery (Dubai), Paris, Fransa
35th Bancaja Painting, Sculpture, Digital Art Prize Exhibition - IVAM,
35. Bancaja Resim, Heykel, Dijital Sanat Ödülü Sergisi - IVAM,
Valencia, Spain
Valensiya, İspanya
2006
Desafios - in Kanazawa Modern Art Museum, Kanazawa Citizen’s
2006
Desafios - Kanazawa Modern Sanat Müzesi, Kanazawa Citizen’s
Art Center, Kanazawa, Japan
Art Center, Kanazawa, Japonya
Art Istanbul 2006 - (Connection) International Contemporary Art
Artistanbul 2006 - (Bağlantı) İstanbul Uluslararası Çağdaş Sanat
Fair of Istanbul, Galeri Binyil, Istanbul, Turkey
Fuarı, Galeri Binyıl, İstanbul, Türkiye
Generacion Vulture - Vulture Magazine organization, Feria de Julio,
2006
Generacion Vulture - Birinci Vulture Dergisi Sergisi, Feria de Julio,
Valencia, Spain
Valensiya, İspanya
Art in Evolution - Espacio Carmen, Antiguo Convento Mosén Sorell,
Art in Evolution - Espacio Carmen, Antiguo Convento Mosén Sorell,
Valencia, Spain
Valensiya, İspanya
O eres tu john wayne o lo soy yo”la sala naranja, Valencia, Spain
2005
Observatori 2005 - 6th International Artistic Investigation Festival
O eres tu john wayne o lo soy yo - la sala naranja, Valensiya, İspanya
2005
Observatori 2005 - 6. Uluslararası Valensiya Sanatsal Araştırma Festivali - Prens Felipe Müzesi Ciudad de las artes y ciencias
of Valencia - Principe Felipe Museum, Ciudad de las artes y ciencias
(Sala Arqueria, kalici sergi) Valensiya, İspanya
(Sala Arqueria, permanent exhibition)
La Coma Kültür Haftası - Valensiya, İspanya
La Coma Culture Week - Valencia, Spain
2005 Uluslararasi Güzel Sanatlar Kongresi Karma Sergisi - Burjassot,
2005
International Fine Arts Congress Group Exhibition - in Burjassot,
Valensiya, İspanya
Valencia, Spain
Post Patetic - La Sala Naranja, Valensiya, İspanya
Post Patetic - La Sala Naranja, Valencia, Spain
2004
En el margen de Turia - Riba-Roja Sanat Festivali, Valensiya, İspanya
2004
En el margen de Turia - Riba-Roja Art Festival, Valencia, Spain
2003
UPV Fons d’art Resim Yarışması - Valensiya, İspanya
2003
Fons d’art of UPV - Valencia, Spain
2002
Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi - İstanbul, Turkey
2002
Fine Arts Faculty of Mimar Sinan University - Istanbul, Turkey
2001
Atölye 4 - İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, İstanbul, Türkiye
2001
Atölye 4 - Istanbul State Gallery of Fine Arts, Istanbul, Turkey
2000
İstanbul Güzel Sanatlar Müzesi / İpek - Ahmet Merey Resim
2000
Museum of Fine Arts of Istanbul / Ipek - Ahmet Merey Painting
Yarışması - İstanbul, Türkiye
Competition - Istanbul, Turkey
Diğer Etkinlikler
Other Events
2001
Fire the Family - Atölye 4, İstanbul, Türkiye
2001
Fire the Family - in Atolye 4, Istanbul, Turkey
2002
Temizlik I - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul, Türkiye
2002
Cleaning I - in the Mimar Sinan Fine Arts Faculty, Istanbul, Turkey
2003
Kir - İstanbul, Türkiye
2003
Painting by The Car - Istanbul, Turkey
2003
Kir - Calle Calatrava, Valensiya, İspanya
2003
Painting by The Car - in Calatrava street in Valencia, Spain
2004
Performans - Kitsch Kitchen - (SOUP I) Valensiya, İspanya
2004
Actuation in Kitsch Kitchen - (SOUP I) Valencia, Spain
2006
Vulture Sanat Dergisinde ayın sanatçısı ve kapağı,
2006
Artist of the month in art magazine Vulture
Sayı: 31, Şubat 2006, İspanya
Isue: 31, February 2006, Spain
2006
Edgar Neville Galerisi Kişisel Sergisi Yarışma Ödülü, Valensiya, İspanya
2006
Selection for An Individual Exhibition - for Edgar Neville Gallery
2007
Clipstation - Multimedya Sergisi, İspanya (Madrit, Barselona, Valensiya)
2007
Clipstation - Multimedia Exhibition, Spain (Madrid, Barcelona, Valencia)
2007
Porte Ouverte - Paris, Fransa
2007
Porte Ouverte - Paris, France
2013
Maronda - La Orfebrería Según Los Misticos Albüm Kapağı, İspanya
2013
Maronda - La Orfebrería Según los Místicos Album Cover, Spain
Bibliyografi ve Yayınlar
Publications
2013
Volkan Diyaroğlu ya da Tahayyülü Kurmak - Mehmet Ergüven,
2013
Volkan Diyaroglu or To Set Up The Imagination - Mehmet Erguven,
Karşı Sanat Çalışmaları Yayını, Türkiye
Karsi Sanat Calismalari Publication, Istanbul, Turkey
Alternatif Ben / Alternatif Estetik - Yapı Dergisi, Gülseli İnal,
Alternative I / Alternative Aesthetic - Gulseli Inal, Yapi Magazine,
Sayı: 337, Nisan 2013, İstanbul, Türkiye
No 377, April 2013, Istanbul, Turkey
2010
Golden Horn of Plenty - Lucien de Guise, Asian Art Newspaper,
2010
Golden Horn of Plenty” Lucien de Guise, Asian Art Newspaper,
Mayıs 2010
May 2010
Wormholes - Ginevra Bria, Exibart, 8 Nisan 2010, İtalya
Wormholes - Ginevra Bria, Exibart, 8th April 2010, Italia
2009
Meeting Point - Antena 3 Neox TV, 22 Kasım 2009, İspanya
2009 Meeting Point - Antena 3 Neox TV, 22nd November 2009, Spain
The Art of Volkan Diyaroglu - Nicholas Forrest, The Visual Artbeat
The Art of Volkan Diyaroglu” Nicholas Forrest, The Visual Artbeat
Magazine, Eylül 2009, Avusturya
Magazine, September 2009, Austria
Tendencias Fashion Magazine - Sayı: 148, Haziran 2009, s.103, İspanya
Tendencias Fashion Magazine - No: 148, June 2009, p.103, Spain
2008
Star Gazetesi - Mihrişah Safa, 3 Ağustos 2008, Sayfa: 17, Türkiye
2008
Star Newspaper - Mihrişah Safa, 3rd August 2008, p.17, Turkey
Star Kıbrıs - Mihrişah Safa, 5 Ağustos 2008, KKTC
Star Kıbrıs Newspaper - 6th August 2008, Mihrişah Safa, Cyprus
117
118
2008
El Arte del futuro se da cita en el Ivam - El Mundo,
2008
El Arte del futuro se da cita en el Ivam - El Mundo Newspaper,
25 Temmuz 2008, İspanya
25th July 2008, Spain
El turco Diyaroglu y el ucranio Aljoscha, premios Bancaja - El Pais,
El turco Diyaroglu y el ucranio Aljoscha, premios Bancaja - El Pais,
25 Temmuz 2008, İspanya
25th July 2008, Spain
L’ivam acull els premis Bancaixa - Levante, 25 Temmuz 2008, İspanya
L’ivam acull els premis Bancaixa - Levante, 25 July 2008, Spain
Turkish Artist Volkan Diyaroglu - Nicholas Forrest, Artmarketblog,
Turkish Artist Volkan Diyaroglu - Nicholas Forrest, Artmarketblog,
Mayıs 2008, Avustralya
May 2008, Australia
Saatchi Gallery Online, Top 10 - Alix Rule, Saatchi Online Magazine
Saatchi Gallery Online Top 10 - Alix Rule, Saatchi Online Magazine
Volkan Diyaroglu: Saatchi Online Critic’s Choice by Nicholas Forrest - Volkan Diyaroglu: Saatchi Online Critic’s Choice - Nicholas Forrest,
Saatchi Gallery, Nisan 2008
Saatchi Gallery, April 2008
Metropolis - TVE2, 3 Şubat 2008, İspanya
Metropolis - TVE2, 3rd February 2008, Spain
2007
Vertigos Globales - Christian Parra Duhalde, Levante, Posdata,
2007
Vértigos Globales - Christian Parra Duhalde, Levante, Posdata,
7 Aralık 2007, İspanya
7th December 2007, Spain
Hospitalites - Connaissance des Arts, Sayı: 648, Nisan 2007,
Hospitalites - Connaissance des Arts Magazine, No: 648, April 2007,
Sayfa: 32, Fransa
Page: 32, France
Saatchi Gallery Online, Top 10 - Rebecca Wilson, İngiltere
Saatchi Gallery Online Top 10 - Rebecca Wilson, United Kingdom
Ven y Veras - UPV TV, 7 Haziran 2007, Valensiya, İspanya
Ven y Veras - UPV TV, 7th May 2007, Valencia, Spain
2006
Sabah Gazetesi, Günaydın - 17 Haziran 2007, Türkiye
2006
Sabah Newspaper, Gunaydin - 17th June 2006, Turkey
Levante Gazetesi - 4 Nisan 2006, İspanya
Levante Newspaper - 4th April 2006, Valencia, Spain
Vulture Dergisi - Sayı: 31, Şubat 2006, İspanya
Vulture Magazine - No: 31, February 2006, Spain
Eserlerinin Yer Aldığı Koleksiyonlar
Works at Collections
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Koleksiyonu, Türkiye
Ministry of Foreign Affairs Collection, Turkey
Bancaja Foundation Koleksiyonu, İspanya
Bancaja Foundation, Spain
Coca-Cola Vakfı, ABD
Coca-Cola Foundation, USA
Elgiz Çağdaş Sanatlar Müzesi Koleksiyonu, Türkiye
Elgiz Museum of Contemporary Art, Turkey
George Enescu Ulusal Müzesi, Romanya
National Museum of George Enescu, Romania
Enka Koleksiyonu, Türkiye
Enka Collection, Turkey
119
Karşı Sanat Çalışmaları
Metin / Text
Gazeteci Erol Dernek Sok. No. 11/4
Mehmet Ergüven
Hanif Han 34420 Beyoğlu, İstanbul
T. +90 (212) 245 71 53 - 5
Fotoğraf / Photography
F. +90 (212) 249 71 67
Bünyamin Aygün
[email protected]
Saida Lorente
www.karsi.com
Karol Zydor
Bu katalog 11.09.2013 – 11.10.2013
Grafik Tasarım / Graphic Design
tarihleri arasında Karşı Sanat
Ardan Ergüven
Çalışmaları’nda düzenlenen Volkan
Diyaroğlu sergisi için 500 adet
Baskı / Print
basılmıştır.
Mas Matbaacılık A.Ş.
Hamidiye Mah. Soğuk Su Cad. No. 3
120
This catalogue was printed in a
Kağıthane 34408 İstanbul, Türkiye
total of 500 copies for Volkan
T. +90 212 294 10 00
Diyaroğlu exhibition organized
F. +90 212 294 90 80
in Karşı Art Works, between
[email protected]
11.09.2013 – 11.10.2013.
www.masmat.com.tr
© 2013 Volkan Diyaroğlu
121

Benzer belgeler

Transpestite - karbon gallery

Transpestite - karbon gallery the house in this painting cannot be seen, in terms

Detaylı