Dosyayı İndir - els yds kpds üds ingilizce hazırlık dergisi

Transkript

Dosyayı İndir - els yds kpds üds ingilizce hazırlık dergisi
Deðerli Öðretmen Dostlarýmýz,
Sevgili Öðrenciler,
2007-2008 öðretim yýlýnda, 6. ve 7. sýnýflar için SBS hazýrlýk setleriyle
ilköðretim alanýna da giren ELS yayýnlarý, tüm Türkiye’de, köylerden büyük
þehirlere kadar pek çok okul ve dershanede yaygýn olarak izlenmiþ, çok olumlu ve
anlamlý eleþtiriler almýþtýr.
ELS, tüm yayýnlarýnda izlediði “Sadece sýnava hazýrlamak deðil, Ýngilizce
öðretmek” ilkesini, SBS setlerinde de uygulamýþtýr. Ýngilizce’yle yeni tanýþan
ilköðretim öðrencisine Ýngilizce’yi sevdirmek ve ona kullanabileceði bir Ýngilizce
öðretmek hedefimiz olmuþtur. Dil öðreniminde, “Reading-Writing-ListeningSpeaking” dörtlüsü birbirinden ayrýlmaz parçalardýr. Bu gerçekten hareketle,
setlerimizin Audio-CD’lerle desteklenmiþ olmasý ve böylece öðrenciye Ýngilizce’yi,
bu dili anadili olarak konuþan konuþmacýlardan dinleme olanaðý sunmasý, setlerimizi
izleyen öðretmen arkadaþlarýmýz tarafýndan çok olumlu ve motive edici
bulunmuþtur. Setlerde yer alan çeþitli testlerle ve SBS formatýnda deneme
sýnavlarýyla öðrencinin öðrendiklerini pekiþtirdiði ve yýl sonunda gireceði sýnav
konusunda özgüven kazandýðý, öðretmen arkadaþlarýmýzýn bize ilettiði
deðerlendirmelerdir.
Bütün öðrencilerimize, SBS’de baþarýlar diliyoruz.
“From Drops to Oceans”
Dil öðrenimi, damlalarýn okyanusa dönüþmesini andýran bir birikimdir. Küçük küçük
sözcükler, kurallar birikerek bir anlamlar denizi oluþturur. Bu noktadan hareketle,
ilköðretim öðrencileri için “From Drops to Oceans” konseptiyle baþlattýðýmýz ELS-Junior
serisi, 4. sýnýftan 8. sýnýfa kadar olan Ýngilizce çalýþmalarýný kapsamaktadýr.
4th Grade
5th Grade
6th Grade
7th Grade
8th Grade
A First Drop
A Pool of Words
A Stream of Time
A Sea of Meaning
An Ocean of Understanding
ELS-Junior serisi, 2007-2008 öðretim yýlýnda, bu yýl sýnava girecek olan
öðrencilere öncelik verilerek 6. sýnýflar için “A Stream of Time” ve 7. sýnýflar için
“A Sea of Meaning” setleriyle baþlamýþtýr.
2008-2009 öðretim yýlýnda ELS-Junior serisi, 8. sýnýflar için “An Ocean of
Understanding” setiyle devam edecektir. 2008-2009 öðretim yýlýnda yeniden
buluþmak üzere hoþça kalýn diyoruz ve tüm öðrencilere SBS’de baþarýlar diliyoruz.
Saygýyla… Sevgiyle…
ELS Yayýncýlýk
ELS - Junior
M.E.B’in 6.
sýnýflar için
öngördüðü
müfredat göz
önüne alýnarak
hazýrlanmýþ
olan A
Stream of
Time seti,
kuþe kaðýda
renkli basýlmýþ
48’er sayfalýk 3
dergi, her
dergiyle bir adet olmak üzere 3 Audio-CD ve 128 sayfadan oluþan bir Workbook içermektedir. 20
ve üzeri toplu baþvurularda setimiz, SBS formatýnda hazýrlanmýþ 6 deneme sýnavýyla desteklenmiþtir. Deneme sýnavlarý, toplu alým yapmýþ olan kurum ya da okula, baþvuru sayýsý kadar gönderilecektir. Workbook’un içinde, M.E.B’in Ýngilizce ders kitabýndaki konularla paralel kullanýlabilecek
egzersiz ve testler, “quiz”ler, revision testleri ve SBS formatýnda deneme sýnavlarý yer almaktadýr.
6. Sýnýf Toplu Alým Ödeme Planý
Peþin
BonusCard
12.- YTL x 3 taksit
6. Sýnýf Tek Alým Ödeme Planý
32.- YTL
Peþin
36.- YTL
BonusCard
42.- YTL
16.- YTL x 3 taksit
48.- YTL
Kuþe kaðýda
renkli olarak
basýlmýþ
48’er sayfalýk
3 dergi, her
dergiyle bir
adet olmak
üzere 3
Audio-CD ve
128 sayfadan
oluþan bir
Workbook
içeren A
Sea of
Meaning,
M.E.B’in 7.
sýnýflar için öngördüðü müfredat göz önüne alýnarak hazýrlanmýþtýr. 20 ve üzeri toplu baþvurularda
setimiz, SBS formatýnda hazýrlanmýþ 6 deneme sýnavýyla desteklenmiþtir. Deneme sýnavlarý, toplu
alým yapmýþ olan kurum ya da okula, baþvuru sayýsý kadar gönderilecektir. Workbook’un içinde,
M.E.B’in Ýngilizce ders kitabýndaki konularla paralel kullanýlabilecek egzersiz ve testler, “quiz”ler,
revision testleri ve SBS formatýnda deneme sýnavlarý yer almaktadýr.
7. Sýnýf Toplu Alým Ödeme Planý
Peþin
BonusCard
ELS - Junior -
12.- YTL x 3 taksit
2
7. Sýnýf Tek Alým Ödeme Planý
32.- YTL
Peþin
36.- YTL
BonusCard
42.- YTL
16.- YTL x 3 taksit
48.- YTL
ELS - Junior
Yayýn Takvimi
1. dergi
22 Eylül 2008
2. dergi
05 Aralýk 2008
3. dergi
27 Þubat 2009
Not: An Ocean of Understanding setinde yer alan dergiler, yukarýda belirtilmiþ
olan takvime göre; Workbook, 1. dergi ile birlikte gönderilecektir.
ELS-Junior serisinin son seti olan An Ocean of Understanding, M.E.B’in 8. sýnýflar için
öngördüðü müfredat göz önüne alýnarak hazýrlanmýþtýr. Setimiz, kuþe kaðýda renkli basýlmýþ 48’er
sayfalýk 3 dergi, her dergiyle bir adet olmak üzere 3 Audio-CD ve 128 sayfadan oluþan bir
Workbook içermektedir. 20 ve üzeri toplu baþvurularda setimiz, SBS formatýnda hazýrlanmýþ 6
deneme sýnavýyla desteklenmiþtir. Deneme sýnavlarý, toplu alým yapmýþ olan kurum ya da okula,
baþvuru sayýsý kadar gönderilecektir. Workbook’un içinde, M.E.B’in Ýngilizce ders kitabýndaki
konularla paralel kullanýlabilecek egzersiz ve testler, “quiz”ler, revision testleri ve SBS formatýnda
deneme sýnavlarý yer almaktadýr.
8. Sýnýf Toplu Alým Ödeme Planý
Peþin
BonusCard
12.- YTL x 3 taksit
ELS-Junior
WORKBOOK Serisi
8. Sýnýf Tek Alým Ödeme Planý
32.- YTL
Peþin
36.- YTL
BonusCard
42.- YTL
16.- YTL x 3 taksit
48.- YTL
A Stream of Time - WORKBOOK (6th grade)
Tek alým ................................................ 15.-YTL
Toplu alým ................................................ 12.-YTL
“WORKBOOK”larýmýz M.E.B’in
Ýngilizce ders kitaplarýndaki konularla A Sea of Meaning - WORKBOOK (7th grade)
paralel kullanýlabilecek egzersiz ve
Tek alým ................................................ 15.-YTL
testler, “quiz”ler, revision testleri ve
Toplu alým ................................................ 12.-YTL
SBS formatýnda deneme sýnavlarý
içermektedir. 128 sayfa, 1. hamur
An Ocean of Understanding - WORKBOOK (8th grade)
beyaz kaðýda renkli basým olan bu
Tek alým ................................................. 15.-YTL
kitaplarýmýz için set dýþý alýmlarda,
Toplu alým ................................................. 12.-YTL
yandaki fiyatlandýrma geçerlidir.
Deneme Sýnavý
Bu tanýtým sayýmýzda, 6. sýnýflar ve 7. sýnýflar için ayrý ayrý olmak üzere SBS formatýnda iki
deneme sýnavý verilmiþtir. Sýnavlarda yer alan sorular, öðrencilerin sýnýfta izlediði M.E.B Ýngilizce
ders kitabýndaki düzey dikkate alýnarak hazýrlanmýþtýr.
Bu deneme sýnavlarýnýn öðrencilerimizin bilgi daðarcýðýna katkýda bulunmasýný umuyor, tüm
öðrencilerimize SBS’de baþarýlar diliyoruz.
ELS Yayýn Kurulu
ELS - Junior -
3
ELS
Junior
SBS Deneme Sýnavý
(6th Grade)
1. Yanda verilen resme göre, cümlede býrakýlan boþluklarý tamamlayan seçeneði bulunuz.
Ms Windsor has got _____, _____ hair.
A) short / dark
B) fair / wavy
C) dark / long
D) curly / blonde
2. Yandaki resme bakarak, cümlede býrakýlan boþluðu
tamamlayan seçeneði bulunuz.
Unfortunately, Mr Withers hasn’t got _____ money.
A) any
B) some
C) many
D) a
11
12
1
2
10
3. Yandaki saati doðru ifade eden seçenek hangisidir?
3
9
The time is now _____ .
A) half past four
C) twenty past three
8
B) quarter to three
D) quarter past four
4
7
6
5
4. Aþaðýdaki resimlerin Ýngilizce karþýlýklarýnýn ilk harflerini yan yana getirdiðinizde, akrabalýk
iliþkisi bildiren bir sözcük çýkacak. Bu sözcüðün bulunduðu seçenek hangisidir?
A) child
B) daddy
C) niece
D) uncle
5. Aþaðýda verilen kelimeler sýnýflandýrýldýðýnda hangisi diðerlerinden farklýdýr?
A)
bedroom
ELS - Junior -
4
B)
kitchen
C)
sink
D)
hall
ELS - Junior
6. Aþaðýdaki konuþma balonunda boþ býrakýlan yere uygun düþen seçeneði iþaretleyiniz.
_______________
I’m cutting coupons
from the newspaper.
A) What are you doing, dear?
B) Why are you doing that, darling?
C) Where are you going, darling?
D) How much money have you got, dear?
7. Aþaðýdaki eylemlerin yapýlýþ sýrasý hangi
seçenekte doðru olarak verilmiþtir?
I. First, I eat breakfast and have some coffee.
II. Then, at half past eight, I leave home.
III. Every morning, I get up at seven.
IV. After breakfast, I take a shower and get
dressed.
A) I – III – II – IV
C) IV – II – III – I
8. Verilen cevabýn sorusu aþaðýdakilerden
hangisidir?
“Oh, it’s raining, so take your raincoat.”
A)
B)
C)
D)
Why is the bathroom floor so wet?
What’s the weather like this morning?
Do you like rain or snow?
Where are you going tonight?
B) III – I – IV – II
D) II – IV – I – III
9-11. sorularda, diyalogda numaralanmýþ yerlere
uygun düþen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.
Waiter: (9) _____ you want some coffee, sir?
Jeff:
No, thank you. I (10) _____ drink
coffee.
Waiter: I see. (11) _____ I bring you your bill
then, sir?
Jeff:
Yes, please.
9.
12-13. sorularý verilen parçaya göre
yanýtlayýnýz.
Erin is sitting on a bench in the park. She has
got her raincoat with her, but it is not raining. It
is cloudy but very warm. Erin is enjoying the
weather because she likes warm weather and
she loves clouds. Erin is feeling tired. She wants
to rest in the park, listen to the birds, and enjoy
the peace and quiet. She is going to have a
test at school tomorrow, and she is going to
study for it this evening.
12. Erin enjoys _____ .
A) Does
C) Are
B) Have
D) Do
A) sometimes
C) never
B) often
D) usually
10.
11.
A) Shall
C) Have
B) Am
D) Do
A)
B)
C)
D)
cloudy weather
taking tests
hot weather
rain
13. Erin is _____ .
A)
B)
C)
D)
studying on a bench in the park
not studying at the moment
interested in studying birds
not going to study for the test
GOOD LUCK
ELS - Junior -
5
ELS
Junior
SBS Deneme Sýnavý
(7th Grade)
1. Yanda verilen resme göre, cümlede býrakýlan boþluðu tamamlayan
seçeneði bulunuz.
Look at Mr Drummond! He _____ a kite!
A) flies
B) flew
C) is flying
D) has flown
2. Aþaðýda verilen resimlerin ve sözcüklerin doðru eþleþtirildiði seçeneði
bulunuz.
1
4
3
2
a
stomachache
c
A) 1-c
B) 4-a
C) 3-b
fever
b toothache
d
headache
D) 2-d
3. Yandaki resme bakarak, cümledeki boþluklara gelmesi gereken
sözcükleri bulunuz.
Jimmy is _____ the shore, and his toy boat is _____ the water.
A) on / in
C) at / from
B) behind / at
D) for / on
4. Aþaðýdaki resimlerin Ýngilizce karþýlýklarýnýn ilk harflerini yan yana getirdiðinizde, havanýn
durumunu bildiren bir sözcük çýkacak. Bu sözcüðün bulunduðu seçenek hangisidir?
A) rain
B) wind
C) snow
D) heat
5. Aþaðýda verilen kelimelerden hangisi yapý bakýmýndan diðerlerinden farklýdýr?
A)
B)
take
ELS - Junior -
6
C)
make
D)
buy
safe
ELS - Junior
6. Yanda verilen resimlere göre doðru ifadeyi bulunuz.
A) Don is the tallest.
C) Don is as thin as Jon.
B) Jon is shorter than Ron.
D) Ron is the fattest.
Don
7. Yandaki resme bakarak, cümledeki boþluklara
gelmesi gereken sözcükleri bulunuz.
Jon
Gerald is a lumberjack, and he _____ just _____
down a tree.
A) has / cut
C) is / cut
Ron
B) will / cut
D) is / cutting
9. Aþaðýdaki eylemlerin yapýlýþ sýrasý hangi
seçenekte doðru olarak verilmiþtir?
8. Verilen cümleyle ayný anlama gelen
ifadeyi bulunuz.
“Teri always goes to her classes on
time.”
A)
B)
C)
D)
Teri is never late for her classes.
Teri’s classes always start early.
Teri usually leaves school early.
Teri’s classes never start on time.
10-12. sorularda, diyalogda numaralanmýþ
yerlere uygun düþen sözcük ya da ifadeyi
bulunuz.
Johnny: (10) _____ you _____ to go
on holiday as a child?
Barnie: Not very (11) _____,
unfortunately.
Johnny: Oh? Why not?
Barnie: Well, my parents never (12)
_____ a lot of money for
holidays.
10.
A) Have / got
C) Did / use
B) Have / been
D) Did / go
A) ever
C) always
B) often
D) never
11.
A) I – III – II – IV
C) III – IV – I – II
B) IV – II – III – I
D) II – I – IV – III
13-15. sorularý verilen parçaya göre yanýtlayýnýz.
Ben, Duane, and Karen are all brother and sister. Ben
is 11, Duane is 16, and Karen is 17. Karen has just
graduated from high school, and next year she is
going to go to college. Duane will be in his last year of
high school next year. After that, maybe he will go to
college, or maybe he will get a job. He’s not sure. As
for Ben, he’s in elementary school now, but next year
he’ll be in middle school. He doesn’t like school very
much, but he’s a happy young man.
13. Karen is _____ .
A)
B)
C)
D)
the cleverest of the children
starting high school next year
not a very good student
the oldest of the children
14. Duane is _____ .
A)
B)
C)
D)
very unhappy
as old as Karen
going to attend college
a high school student
15. Ben is _____ .
12.
A) had
C) didn’t have
I. It’s 7.30, and he has to get up.
II. Mark’s alarm clock is ringing.
III. This is because he went to bed very late last
night.
IV. But he can’t wake up.
B) are having
D) haven’t had
A)
B)
C)
D)
GOOD LUCK
going to start high school soon
happier than Duane
not interested in school
not an intelligent boy
ELS - Junior -
7
ELS-Junior SBS ÝNGÝLÝZCE HAZIRLIK SETÝ
TOPLU ABONE ÖDEME PLANI
Lütfen seçiniz
T
T
T
6. SINIF ELS-Junior SBS Ýngilizce Hazýrlýk Seti
7. SINIF ELS-Junior SBS Ýngilizce Hazýrlýk Seti
8. SINIF ELS-Junior SBS Ýngilizce Hazýrlýk Seti
Peþin
32.- YTL
BonusCard
12.- YTL x 3 Taksit
36.- YTL
TOPLU ABONE FORMU
ADI SOYADI:
BRANÞI:
KURUM ADI:
KURUM ADRESÝ:
TELEFON:
E-POSTA:
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.............................
.................................
FAKS: ....................................
.......................................@............................................
Lütfen havale yaptýðýnýz banka hesap numarasýný iþaretleyiniz.
T GARANTÝ BANKASI KADIKÖY ÞB. 088-6696263 nolu hesap (Osman ÖNDEÞ)
T GARANTÝ BANKASI KADIKÖY ÞB. 088-6296708 nolu hesap (ELS Yayýncýlýk Ltd.)
T ZÝRAAT BANKASI KÜÇÜKBAKKALKÖY ÞB. 2876145/5005 nolu hesap (Osman ÖNDEÞ)
T ZÝRAAT BANKASI KÜÇÜKBAKKALKÖY ÞB. 2896347/5001 nolu hesap (ELS Yayýncýlýk Ltd.)
Sayýn Yönetici,
ELS-Junior SBS Ýngilizce Hazýrlýk Seti’ne öðrencilerimiz adýna toplu abone olmak
istiyoruz. Setinizin abone bedelini ............... öðrenci x ............................ = ....................................
YTL olarak ......./....../2008 tarihinde banka hesabýnýza yatýrdým. 2008-2009 dönemi abone
kaydýmýzýn yapýlmasýný, bugüne kadar çýkmýþ ve çýkacak olan sayýlarýnýzýn adresime
gönderilmesini rica ederim.
Tarih : .............../.............../2008
Ýmza : ........................................
NOT:
1. Toplu abone koþullarýmýz 20 ve üzeri baþvurular için geçerlidir.
2. Toplu abone olan kurumlara, bir takým dergi ücretsiz olarak gönderilecektir.
3. Abone bedellerinin banka hesabýmýza toplu olarak abone olan kurum ya da kiþi adýna yatýrýlmasý gerekmektedir.
4. Toplu abonelerde dergiler kargo ile toplu olarak kurum adresine gönderilecektir.
5. Kargo ücreti þirketimiz tarafýndan ödenecektir.
0 216 349 18 25’e fakslayýnýz. Faks çektikten sonra teyit etmek için lütfen bizi arayýnýz.
ELS - Junior -
8
ELS-Junior SBS ÝNGÝLÝZCE HAZIRLIK DERGÝSÝ
TEK ABONE ÖDEME PLANI
Lütfen seçiniz
T
T
T
6. SINIF ELS-Junior SBS Ýngilizce Hazýrlýk Seti
7. SINIF ELS-Junior SBS Ýngilizce Hazýrlýk Seti
8. SINIF ELS-Junior SBS Ýngilizce Hazýrlýk Seti
Peþin
42.- YTL
Bonus Card
16.- YTL x 3 Taksit
48.- YTL
TEK ABONE FORMU
ADI SOYADI:
ADRESÝ:
E-POSTA:
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
............................
.......................................@...............................................
TELEFON:
................................
POSTA KODU: ..........................
T GARANTÝ BANKASI KADIKÖY ÞB. 088-6696263 nolu hesap (Osman ÖNDEÞ)
T GARANTÝ BANKASI KADIKÖY ÞB. 088-6296708 nolu hesap (ELS Yayýncýlýk Ltd.)
T ZÝRAAT BANKASI KÜÇÜKBAKKALKÖY ÞB. 2876145/5005 nolu hesap (Osman ÖNDEÞ)
T ZÝRAAT BANKASI KÜÇÜKBAKKALKÖY ÞB. 2896347/5001 nolu hesap (ELS Yayýncýlýk Ltd.)
Lütfen havale yaptýðýnýz banka hesap numarasýný iþaretleyiniz.
Sayýn Yönetici,
ELS-Junior SBS Ýngilizce Hazýrlýk Dergisi’ne abone olmak istiyorum. Derginizin abone
bedelini ............................... YTL olarak ........../........./2008 tarihinde banka hesabýnýza yatýrdým.
2008-2009 dönemi abone kaydýmýn yapýlmasýný, bugüne kadar çýkmýþ ve çýkacak olan
sayýlarýnýzýn adresime posta ile gönderilmesini rica ederim.
Tarih : ............../............../2008
Ýmza : ......................................
NOT:
1. Abone bedelinin abone olan kurum ya da kiþi adýna yatýrýlmasý gerekmektedir.
2. Dergi gönderim ücretleri þirketimiz tarafýndan ödenmektedir..
0 216 349 18 25’e fakslayýnýz. Faks çektikten sonra teyit etmek için lütfen bizi arayýnýz.
2008-2009 ELS-JUNIOR / 6th GRADE PRACTICE EXAM
ANSWER KEY
1.B
2.A
3.D
4.D
5.C
6.A
7.B
8.B
9.D
10.C 11.A 12.A 13.B
2008-2009 ELS-JUNIOR / 7th GRADE PRACTICE EXAM
ANSWER KEY
1.C 2.B 3.A 4.C 5.D 6.B
11.B 12.A 13.D 14.D 15.C
A Stream of Time -
10
7.A
8.A
9.D
10.C

Benzer belgeler