İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE

Transkript

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE
İTÜ
LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU
(GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)
Dersin Adı
EKOLOJİK YAPI MALZEMELERİ
Kodu
(Code)
CKY536E
Lisansüstü Program
(Graduate Program)
Dersin Türü
(Course Type)
Dersin İçeriği
(Course Description)
Dersin Amacı
(Course Objectives)
Course Name
ECOLOGICAL BUILDING
MATERIALS
Yarıyıl
Kredisi
AKTS
Ders
(Semester)
(Local
Kredisi Türü
Credits)
(ECTES (Course
Credits) Type)
Bahar
3
7,5
Yüksek
Lisans
Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi (Environmental Control and
Construction Technologies)
Seçmeli (Elective)
Dersin
İngilizce (English)
Dili
(Course
Language)
Mimarlıkta sürdürülebilirlik; Yapı–çevre ilişkisi; Çevre etki
parametreleri; Çevreye saygılı bina örnekleri üzerinde konunun
irdelenmesi; Yapı malzemesinin sürdürülebilir tasarım içindeki yeri
ve önemi; Yapı malzemesinin ekolojik performansının
değerlendirilmesinde kullanılan yöntem ve ilkeler; Ekolojik Yapı
Malzemesi seçimi için geçerli standart ve araçlar; Alternatif yapı
malzemelerinin yaşam döngüsü analizi (YDA) yöntemi açısından
değerlendirilmesi. Bir binada kullanılan malzemelerin ekolojik
özelikleri açıdan değerlendirilmesi ve öneriler geliştirilmesi.
Sustainability in Architecture; Building-environment relationship;
Environmental impact parameters; Evaluation of the subject on
case studies representing best practices in sustainable design;
Importance of building materials in a sustainable design; Principles
and methods for evaluating ecological performance of a building
material; Standards and tools developed to identify an ecological
building material; Ecological evaluation of the alternative building
materials with respect to life cycle analysis (LCA) method; Analysis
of the materials of an existent building with respect to their
ecological properties and development of new proposals.
[1]Ekolojik bina tasarımı ilkelerini tanıtmak,
[2]Bina ve malzemelerin çevre etki parametrelerini tanıtmak,
[3]Ekolojik bir binanın tasarlanması sırasında yapı malzemesinin
katkısını tanıtmak
[4]Alternatif yapı malzemesinin ekolojik yaşam döngüsü analizini
yenilenemeyen kaynak kullanımı ve çevre/canlı sağlığına etkileri
bağlamında öğretmek.
[1]To introduce the ecological building design principles.
[2]To introduce environmental impact parameters of materials and
buildings
Dersin Öğrenme Çıktıları
(Course Learning Outcomes)
Kaynaklar
(References)
Ödevler ve Projeler
(Homework and Projects)
[3]To introduce the effect of a material in an ecological building
design
[4]To teach the LCA of alternative building materials in terms of
non-renewable resource use and environmental/human impact.
[1]Ekolojik bina tasarım ilkeleri konusunda bilince sahip olmak,
[2]Bina ve yapı malzemelerinin çevreye olan etkileri hakkında bilgi
sahibi olmak
[3]Yapı malzemelerinin çevre etkilerinin analizinde kullanılan
mevcut yöntemleri bilmek
[4]Yaşam Döngüsü Analizi (LCA) yöntemi çerçevesinde alternatif
malzemeler arasından ekolojik malzemeleri seçebilme becerisi
kazanmak.
[1]To gain consciousness in the principles of an ecological building
design,
[2]To have knowledge on environmental impact of materials and
buildings,
[3]To have knowledge on standards and tools developed to analyze
an ecological building material
[4]To be able to select ecological building materials from its
alternatives with respect to Life Cycle Analysis (LCA) method.
[1]Wooley, T, Kimmins, S., Harrison, P., Harrison,
R., “Green Building Handbook”, E&FN Spon, 1998,
NY
[2]Alex Wilson, Mark Piepkorn, “Green Building
Products, The GreenSpec Guide to Residential
Building Materials, (TH 455 G74 2005), New Society
Publishers , Canada, 2005.
[3]Demkin, J. A., ‘Environmental Resource
Guide:Includes 1998 Supplement’, The American
Institute of Architects, 1996, John Wiley and Sons.,
Inc., Washington
[4]Kibert, C.J., ‘Sustainable Construction-Green
Building Design and Delivery’, John Wiley and Sons,
Canada, 2005.
[5]Spiegel, R, Dru Meadows, D., “Green building
materials : a guide to product selection and
specification”, John Wiley & Sons, New York, 1999.
[6]Wooley, T., Kimmins, S., “Green Building
Handbook (Volume 2)”, F&Fn SPON, USA, 2000
Öğrencilerin derse katılımları dersin kapsamında
verilen konularda yapacakları bireysel, ya da grup
olarak özgün kısa araştırmalarla sağlanacak ve bu
araştırmalar derslerde seminerler şeklinde
sunulacak ve yazılı raporları yarıyıl sonunda
toplanacaktır.
The students will work individually or with a small
group on a research subject within the scope of the
course in order to ensure their participation to the
Laboratuar Uygulamaları
(Laboratory Work)
Bilgisayar Kullanımı
(Computer Use)
Diğer Uygulamalar
(Other Activities)
Başarı Değerlendirme
(Assessment Criteria)
course. The results of the researches will be
presented during the course seminars by students
and research reports will be submitted at the end
of semester.
Faaliyetler
Adedi
Değerlendirme
(Activities)
(Quantitiy) Katkısı, %
(Effects on
Grading, %)
Yıl İçi Sınavları
1
0
(Midterm Exams)
Kısa Sınavlar
0
0
(Quizzes)
Ödevler
5
50
(Homework)
Projeler
0
0
(Projects)
Dönem Ödevi/Projesi
2
50
(Term Paper/Porject)
Laboratuar Uygulaması
0
0
(Laboratory Work)
Diğer Uygulamalar
0
0
(Other Activities)
Final Sınavı
0
0
(Final Exam)
DERS PLANI
Hafta Konular
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Mimarlıkta sürdürülebilirlik
Yapı–çevre ilişkisi
Çevre etki parametreleri;
Çevreye saygılı bina örnekleri üzerinde konunun irdelenmesi
Yapı malzemesinin sürdürülebilir tasarım içindeki yeri ve önemi
Yapı malzemesinin ekolojik performansının değerlendirilmesinde kullanılan
yöntem ve ilkeler;
Ekolojik Yapı Malzemesi seçimi için geçerli standart ve araçlar
Alternatif yapı malzemelerinin Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (YDD) yöntemi
açısından değerlendirilmesi: Taşıyıcı sistem malzemeleri
Alternatif yapı malzemelerinin Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (YDD) yöntemi
açısından değerlendirilmesi: Kabuk malzemeleri
Alternatif yapı malzemelerinin Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (YDD) yöntemi
açısından değerlendirilmesi: Döşeme malzemeleri
Alternatif yapı malzemelerinin Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (YDD) yöntemi
açısından değerlendirilmesi: İşlevsel malzemeler
Bir binada kullanılan malzemelerin YDA açısından analizi
Bir binada kullanılan malzemelerin YDA açıdan değerlendirilmesi
YDA açısından değerlendirilmiş mevcut bir binada kullanılan malzemeler için uygun
alternatifler in geliştirilmesi
Dersin
Çıktıları
1
1
1, 2
1, 2
1, 2, 3
2, 3
2, 3
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
COURSE PLAN
Weeks Topics
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sustainability in Architecture;
Building-environment relationship
Environmental impact parameters;
Evaluation of the subject on case studies representing best practices in sustainable
design
Importance of building materials in a sustainable design;
Principles and methods for evaluating ecological performance of a building material;
Standards and tools developed to identify an ecological building material;
Ecological evaluation of the alternative building materials with respect to life cycle
assessment (LCA) method : Structural materials
Ecological evaluation of the alternative building materials with respect to life cycle
assessment (LCA) method: Cladding materials
Ecological evaluation of the alternative building materials with respect to life cycle
assessment (LCA) method : Flooring materials
Ecological evaluation of the alternative building materials with respect to life cycle
assessment (LCA) method: Finishing materials
Analysis of the materials of an existent building with respect to LCA method
Evaluation of the materials of an existent building with respect to LCA method
Development of new building material alternatives for the materials of an existing
building evaluated with respect to LCA method
Course
Outcomes
1
1
1, 2
1, 2
1, 2, 3
2, 3
2, 3
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
Dersin Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Yüksek Lisans Programıyla İlişkisi
Programa Ait Yüksek Lisans Çıktıları
I.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, ilgili program alanında bilgilerini uzmanlık
düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme (yeterli bilgi birikimi) (bilgi).
II.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme (bilgi).
III.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
(beceri).
IV.
Alanını ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).
V.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla
değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme (Öğrenme Yetkinliği).
VI.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile
destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak
sistemli biçimde aktarabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).
VII.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması
aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme
ve bu değerleri öğretebilme (Alana Özgü Yetkinlik).
VIII. Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek
yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme (beceri).
IX.
Alanını ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak
çözümleyebilme (beceri)
X.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların
çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm
üretebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).
XI.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme
(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).
XII.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile
inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme
(İletişim ve Sosyal Yetkinlik).
XIII. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı
iletişim kurabilmek (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).
XIV. Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim
teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).
XV. Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde
edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme (Alana Özgü
Yetkinlik).
XVI. Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini,
disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme (Alana Özgü Yetkinlik).
XVII. Tezli programlarda, kendi çalışmalarını, alanındaki uluslararası platformlarda, yazılı,
sözlü ve/veya görsel olarak aktarabilme (Alana özgü yetkinlik).
Katkı
Seviyesi
1 2 3
X
X
X
X
X
X
Relationship between the Course and Environmental Control and Construction
Technologies Graduate (MS) Curriculum
Program Outcomes
I.
to develop and deepen the level of expertise in the field (sufficient
knowledge) (Information).
II.
To comprehend interdisciplinary interactions related to the field
(Information)
III.
To use theoretical and practical information in the field of expertise( Skill).
IV.
To conduct an independent study for the field of expertise(Competence to
work independently and to take responsibility).
V.
To critically evaluate the knowledge and skills learned in the field ( Learning
Competency ) .
VI.
To transfer current developments and their work in the field with
quantitative and qualitative data , in written, oral and visual format
(Communication and Social Competence).
VII.
To supervise and to teach the social , scientific, cultural and ethical values
related to the field of data collection, interpretation and implementation
(Field Specific Competence).
VIII. To interpret and to create new knowledge by integrating the information
coming from different disciplines using the knowledge gained in the field(
Skill).
IX.
To analyze problems by using research methods( Skill).
X.
To develop new strategic approaches and to generate solutions by taking
responsibility in order to solve complex and unpredictable problems in the
field (Competence to work independently and to take responsibility).
XI.
To be a leader to solve problems in the field (Competence to work
independently and to take responsibility).
XII.
To examine with a critical perspective social relations and norms and to take
action for change when necessary (Communication and Social Competence).
XIII. To communicate verbally and in writing using a foreign language at least at
the level of European Language Portfolio B2 (Communication and Social
Competence) .
XIV. To use advanced information and communication technologies
(Communication and Social Competence) .
XV. To evaluate results obtained and to develop strategies, policies and
practices (Field-Specific Competency).
XVI. To use knowledge, problem solving and / or practical skills in
interdisciplinary studies (Field-Specific Competency).
XVII. To transfer their work in the field in the written, verbal and / or visual
international arena studies ( Field-Specific Competency).
Level Of
Contribution
1
2
3
X
X
X
X
X
X

Benzer belgeler

CKY545E-BinaTekTeoridenPratik

CKY545E-BinaTekTeoridenPratik Alanını ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği). V. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve beceril...

Detaylı

CKY543-BinaTasarımYangınKoruma

CKY543-BinaTasarımYangınKoruma Alanını ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği). V. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve beceril...

Detaylı

roval™ serisi - American Specialties, Inc.

roval™ serisi - American Specialties, Inc. ROVAL serisi şık, dayanıklı ve son derece işlevsel olup, aynı zamanda kendi sınıfındaki tüm serilerden daha iyi tasarlanmıştır. ASI, hem şık, hem dayanıklı hem de işlevsel genel mekan tuvalet akses...

Detaylı

CKY515-BinaTipolojiAkustikSorunlar

CKY515-BinaTipolojiAkustikSorunlar Alanını ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği). V. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve beceril...

Detaylı

roval™ serisi - American Specialties, Inc.

roval™ serisi - American Specialties, Inc. ROVAL serisi şık, dayanıklı ve son derece işlevsel olup, aynı zamanda kendi sınıfındaki tüm serilerden daha iyi tasarlanmıştır. ASI, hem şık, hem dayanıklı hem de işlevsel genel mekan tuvalet akses...

Detaylı

CKY547-CepheMalzemeleriveBilesenleri

CKY547-CepheMalzemeleriveBilesenleri Alanını ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği). V. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve beceril...

Detaylı

CKY530E-KonusmaveMuzikSalonAkustik

CKY530E-KonusmaveMuzikSalonAkustik Alanını ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği). V. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve beceril...

Detaylı

Course Catalogue Form with ECTS Credits

Course Catalogue Form with ECTS Credits Bilişim Uygulamaları alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği). Bilişim Uygulamaları alanı ile ilgili u...

Detaylı

Özel Atıkların Yönetimi - Çevre Bilimleri ve Mühendisliği

Özel Atıkların Yönetimi - Çevre Bilimleri ve Mühendisliği Alanını ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği). Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemey...

Detaylı

CKY550E-BinaTekSurdurulebilirlik

CKY550E-BinaTekSurdurulebilirlik Alanını ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği). V. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve beceril...

Detaylı