Doğal Terapiler

Yorumlar

Transkript

Doğal Terapiler
Masaj ve Doðal Terapiler Derneði
Doðal Terapiler
Doðal Terapi Nedir?Doðal terapi, alternatif týbbýn bir formu olan ve doðal saðlýðýn savunuculuðunu ön plana çýkaran bir tedavi m
yaþam seçimi ya da yaþam için bir yoldur. Doðal saðlýk, ancak doðal terapiler ya da doðal yaþam biçimi ile elde edilebilir. Doðal
doðal yaþamý ve doðal saðlýðý destekleyen en önemli yoldur. Doðal terapiler, Komplementer ya da Alternatif týp ile birliktedir.
Naturopatik týp, bitkisel týp, homeopatik týp, masaj terapi, kiropraktik týp, akupunktur, ayurveda týbbý, sifalý dokunuþ, yapýsal
bütünlük, sanatsal terapi, müzik terapi, renk terapi, ýþýk terapi, reiki, termal terapi, spa, hamam terapi, ruhsal terapi ve sýnýrsýz
sayýda diðerleri... Doðal terapiler, genelde çok sayýda etkene sahiptir. Doðal terapiler, bedenin kendi kendisini iyileþtirmesi için
bedenin kendi içindeki gücü/yeteneðini yan etkisi olmayan küçük miktarlarla hafif etkilerle iyileþtirme sürecini tamamlar. Hedefi v
amacý, semptomlarý bastýrmak ya da engellemekten daha çok, hastalýðýn kökenine inmektir. Sonuç olarak, doðal terapiler sað
bakýmý alanýnda hastalýk ve rahatsýzlýklarýn önlenmesinde çok geniþ katkýlar sunmaktadýr. En önemlisi, ister aromaterapi is
bir manuel manevra olsun, sizin yararýnýza çalýþan her ne olursa olsun sizin için en iyidir. Herkes için iyi/mükemmel gelen bir te
doðal terapi þekli yoktur, çünkü hepimiz kendi yolumuzda benzersiz bedene sahibiz. Sizin için hangi doðal terapi ya da doðal
terapiler kombinasyonunun en iyi geldiðini ve yanýt verdiðini ve iyileþtirdiðini saptamak için öncelikle kendi benzersizliðinizi keþfe
Bir terapi, doðal terapi olarak sýnýflandýrýlabilir, ancak þu þartlarda:
- Terapi, yaþayan bedensel yapýda iþlevsel etkilere sahiptir
- Terapi, fiziksel olarak ölçülebilir ya da tespit edilebilir
- Terapi, hem saðlýk, hastalýk hem de/ya da þifa amaçlýdýr
- Terapi, yavaþ iþler/yapýlýr, sade ve ucuzdur
- Terapi, kiþinin kendi kontrolü altýndadýr
- Terapi, güvenlidir, herhangi bir yan etki içermezÖrnek Doðal Yaþam ve Doðal TerapilerKiþiye özel yaþam biçimi Bütün besinler
doðalýný yemek Ýlave besin maddeleri Fiziksel aktiviteBedensel ve zihinsel terapiler Ruhsal aktivitelerStres yönetimi-stresle baþ
etmeDoðal Saðlýk ve Doðal Terapileri daha iyi anlamak için þu konularý daha iyi anlamaya ihtiyacýmýz vardýr: Komplementer tý
Diyet ürünleri, Egzersiz, Yaþam biçimi, Yaþam biçimi hastalýklarý, Stres yönetimi, Meditasyon, Ýnanç, Doðal saðlýk, Doðal týp, N
týp, Beslenme, Wellness, Spa, Türk Hamamý, Yoga, Tai Chi Chuan ve Masaj. Nihat AYÇEMAN, M.Sc. Masaj ve Doðal
Terapiler
A
Akupresor
Akupunctur
Alexander Teknik
Aromatherapi
Ayurveda
B
Bitkisel Týp
Body Harmony®
Bowen Terapi
Beslenme
Biyofeedbak
Biyoenerji
Ç
Çin Týbbý
Çiçek Esanslarý
Çiçek Terapisi
D
E
Egzersiz Terapisi
Enerji Terapi
F
Fizyoterapi
Fiziksel Terepi
Feng Shui
http://www.madoted.org
Joomla! tarafýndan geliþtirilmiþtir.
Oluþturuldu: 12 October, 2016, 14:59
Masaj ve Doðal Terapiler Derneði
G
Güzellik Terapisi (Holistic)
H Holistic Doktor
Homoeopati
Hipnoterapi
Hamam Terapi
I
Iridoloji
K
Kinesiyoloji
Kiropraktik
Kolon Terapi
Kraniosackal Terapi
Kristal Terapi
L
Lazer Terapi
Lenfatik Drenaj
M Manyetik Alan Terapi
Masaj (Çin)
Masaj (Yumuþak Doku)
Masaj (Þirket/Ýþyeri)
Masaj (Derin Doku)
Masaj (Hawai)
Masaj (Çocuk)
Masaj (Mobile Servis)
Masaj (Hamile)
Masaj (Tedavi)
Masaj (Spor)Masaj (Thai)Masaj (Türk)
Masaj (Taþ Terapi)
Masaj (Tuina)
Masaj (Ýsveç /Relax)Meditasyon
Miyopraktik
Myoteherapi
N Naturopati
Neuro Linguistic Programlama
O
Osteopati
P
Pilates
Podiatri
Polarity Terapi
Psikoterapi
R
Renk Terapisi
Reflexology
Reiki
Rolfing®
http://www.madoted.org
Joomla! tarafýndan geliþtirilmiþtir.
Oluþturuldu: 12 October, 2016, 14:59
Masaj ve Doðal Terapiler Derneði
S
Shiatsu
Ses Therapi
Spiritual Þifacýlýk
Spor Sakatlýklarý Therapisi
Spa
T Tai Chi
Trigger Nokta Therapi
Turk Hamamý
W Watsu
Y
Yoga
http://www.madoted.org
Joomla! tarafýndan geliþtirilmiþtir.
Oluþturuldu: 12 October, 2016, 14:59

Benzer belgeler

E Katalog - Lasua Spa

E Katalog - Lasua Spa Antalya’da kurulmuştur. Lasua; amaç ve misyonuna uygun hizmet eden, heyecanlı ve işine tutkun profesyonellerden oluşan modern bir ekip ile yaşam yolculuğunuzda zihnin, bedenin ve ruhun denge içinde...

Detaylı

Dr Pratap Hindistan doğumlu Dr Pratap Ayurveda doktorudur

Dr Pratap Hindistan doğumlu Dr Pratap Ayurveda doktorudur Dr Pratap Hindistan doğumlu Dr Pratap Ayurveda doktorudur. Yasamı boyunca vejetaryen olmuş, çiğ beslenme ve detoks uzmanıdır. Son 10 yıldır Ayurveda prensiplerine dayalı wellness ve bütünsel sağlık...

Detaylı

Tai Chi Chuan

Tai Chi Chuan amacý, semptomlarý bastýrmak ya da engellemekten daha çok, hastalýðýn kökenine inmektir. Sonuç olarak, doðal terapiler sað bakýmý alanýnda hastalýk ve rahatsýzlýklarýn önlenmesinde çok geniþ katkýl...

Detaylı