6. Sınıf Paragraf-1

Transkript

6. Sınıf Paragraf-1
6. Sınıf
1-(1) Güneş doğmak üzere, henüz orman serin ve
karanlık. (2) Tan yerinden gittikçe büyüyen bir ışık
demeti fışkırıyor. (3) Gece siyah eteklerini acele acele
toplayıp tepelerden vadilere doğru çekiliyor. (4) Ağaçlar
gece boyunca kendilerini saran karanlık
düşüncelerinden ve ürpertili hüzünlerinden yavaş yavaş
sıyrılıyor. (5) Güneşin ilk ışıkları ormanın yeşil çatısını
altın bir ok gibi delerek toprağa saplanıyor.
Parçanın hangi cümlelerinde kişileştirme yapılmıştır?
A)1-2
B)2-3
C)3-4
D)4-5
2-(1)Yazı insanoğlunun en değerli buluşlarından
biridir.(2)Yazı insanların duygu, düşünce ve isteklerini
iletmek için yararlandıkları bir anlatım
aracıdır.(3)Uygarlık yazı dilinin gelişmesiyle
ilerlemiştir.(4)Tarih biliminin yazının bulunuşuyla
başlaması işte bu nedenledir.
Paragrafın hangi cümlesinde tanım yapılmıştır?
A)1
B)2 C)3
D)4
3-İnsan aklını derin bir denize benzetirsek, bilgiler de bu
denizin içindeki incilerdir. İnsan bu incileri denizden
çıkarıp kullanmadıkça, bu incilerin taştan bir farkı
olmayacaktır.
Bu parçada, aşağıdaki düşüncelerden hangisi
vurgulanmıştır?
A) Bilgiler yararlandıkça değer kazanır.
B) Bilgilerin çoğalması zaman alır.
C) Kolay ulaşılan bilgi en çok kullanılandır.
D) İncilerin taştan bir farkı yoktur.
4- “Bir yazar, kullandığı her kelimenin dış âlemde veya
insan hayatında neye karşılık geldiğini bilmelidir. Bülbül
ile karga ayrı kuş çeşitlerini gösterir. Şefkat, merhamet
ve sevgi kelimeleri arasında öylesine farklılıklar vardır ki,
sevdiklerimizin, bize karşı besledikleri duyguları ifâde
ederken, bu kelimelerden birini veya ötekini
kullanmaları bazen hayatî önem kazanır.”
Yazar, bu parçada kelimelerin hangi yönü üzerinde
duruyor?
A) Kelimelerin bütün anlamlarının bilinmesi
B) Kelimelerin yanlış yerde kullanılması
C) Kelimelerin anlam ayrıntılarının iyi bilinmesi
D) Kelimelerin hangi anlama geldiğinin bilinmesi.
5- Hem duygusal hem de sözel bağlamda birbirleriyle
ilişkilerini koparan insanlar, önce hayvanlar üzerinde
yoğunlaştılar. Artık herkesin bir kedisi bir de köpeği
vardı. Ama sonuçta o da bir canlıydı ve düğmeye
Paragraf-1
basınca karnı doymuyor, istekleri bitmiyordu. Oysa
modern çağda insanların, bırakın hayvanları, eşleri veya
çocukları ile bile ilgilenecek ne uzun uzun zamanları ne
de sabırları vardı. Dünyadaki her şey, hatta duygular bile
mekanik hâle gelmeli, küçücük dakikalara, saniyelere
sığmalıydı. İşte kısıtlı zaman içinde insanların yaşadığı bu
sevgi açığını fark eden bugünün kurnaz insanları hem
yetişkinlerin, hem de çocukların basitçe bakacakları
sanal bir oyuncak icat ettiler. Gecenin bir yarısında
ağladığında kalkıp karnı doyurulan, ölmesin diye okula,
işe bile getirilen kâbus bebek ' tamagotchi 'ler.
Parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Birbirleriyle ilişkileri koparan insanlar bir ara
sevgilerini hayvanlar üzerinde yoğunlaştırdılar.
B) Modern çağda insanlar ailelerine vakit ayıramıyorlar.
C) Sanal oyuncaklar, insanlardaki sevgi açlığını fark eden
kurnaz kişilerce icat edildi.
D) Günümüzdeki insanların mutlu olması için her şey
hatta duygular bile mekanik hâle gelmelidir.
6-“Tiyatrosu olan bir memlekette, kötülükler, hatalar
sürüp gitmez. Çünkü hayatın bir örneği olan sahnede
aktörler insanlığa ayna olurlar. Biz kendimizi onlarla
görürüz. Onlar bize ne olduğumuzu, ne olmak
istediğimizi, ne olmaktan korktuğumuzu gösterirler.”
Parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tiyatronun eğitimde önemli rol oynadığı
B) Kötülüklerin tiyatro ile önlenebileceği
C) Aktörlerin önemli insanlar oldukları
D) Tiyatro sahnelerinde gerçeklerin yansıtıldığı
7- “Selâm Türkiye!
Acısını canımda
Sevincini kanımda duyduğum,
Kara ekmeğim, billur suyum!
Hasretim, özlemim, bereketim.
Selâm, canımdan aziz bildiğim memleketim!”
Şiirin teması (ana duygusu) aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şaşma B) Sevinç C) Beklenti D) Ümit
8- “ Özlediğin nedir diye sorsanız;
Kıyısında çimenlerle bir dere
Ve berrak gökyüzünde ebemkuşağı,
Hava kirliliğinden, makine gürültüsünden uzak;
Beton yığınlarından azade,
Tabiatın kucağında yaşamak,
Şu üç günlük hayatı...”
Şair için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Hayattan zevk aldığı
B) Bozulmamış bir çevre istediği
6. Sınıf
C) Rahatına düşkün olduğu
D)Şehir hayatını sevdiği
9- “Bir gazetenin görevi, ülkedeki ve dünyadaki
gelişmeleri zamanında ve doğru olarak yayımlayarak,
haberleri herhangi bir düşünceye bağlı kalmadan ve
etkilenmeden yansız biçimde geniş halk kitlelerine
duyurmaktır.”
Bu parçada, bir gazetenin sahip olması gereken
özelliklerden hangisi vurgulanmaktadır?
A) Nesnel olma
B) Haberleri yorumlama
C) İnsanları yönlendirme
D) Güncel olma
10- “Şiir, düzyazıdan bambaşka bir kimliktedir.
Müzikten başka türlü bir müziktir diyeceğim. Şiirde
“nefes” ve “ses” iki temel öğedir. Mısranın ayakları
yerden kopmazsa ve uçmazsa ya da ister en hafif ses
perdesinden olsun ister gür olsun, kulağı bir ses gibi
doldurmazsa gerçek şiir değildir.”
Paragrafta, şiirle ilgili olarak anlatılmak istenen nedir?
A) Düzyazıyla bazı ortak özelliklerinin olduğu
B) Müzik ile iç içe olduğu
C) Okuyucuya göre değer kazandığı
D) Etkileyici bir sesle okunması gerektiği
11- “Uçun kuşlar uçun doğduğum yere,
Şimdi dağlarında mor sümbül vardır.
Ormanlar koynunda bir serin dere,
Dikenler içinde sarı gül vardır.”
Dörtlüğün teması (ana duygusu) nedir?
A) Doğa sevgisi
B) Memleket özlemi
C) Ayrılık endişesi
D) Yalnızlık korkusu
12-“Bir köpek insanı ısırırsa haber olmaz; fakat bir insan
köpeği ısırırsa haber olur.” cümlesiyle aşağıdakilerden
hangisi anlatılmak istenmiştir?
A) İyi haber, çok kişiyi ilgilendiren haberdir.
B) Haberler, güncel olaylardan seçilmelidir.
C) Olağandışı olayları konu alan haberler ilgi çeker.
D) Hayvan-insan ilişkisini konu alan haberler ilgi çeker.
13-Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir paragrafın giriş
cümlesi olabilir?
A)Sonunda böyle diyeceğini sezmiştim
B)Zaten başka şekilde konuşması mümkün değildi.
C)Bu sözlerin ne anlama geldiğini uzun uzun düşündü.
D)Arkadaşım, günlerce benimle konuşmamıştı.
Paragraf-1
14-
“Bakıp imreniyorum akınına
Şehrin üstünden geçen bulutların.
Belki gidiyor onlar yakınına
Rüyamızı kuşatan hudutların.”
Dörtlüğün şairi için aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?
A) Özlem duyduğu
B) Kıskanç olduğu
C) Mutlu olduğu
D) Coşkulu olduğu
15- “Bu dünya hepimizin… Yaşanılacak başka bir dünya
da yok! Kirliliğe karşı hep birlikte bir çaba gösterilmezse,
gelecek kuşaklar canlı çiçekler yerine plastik çiçeklerle
avunacaklar; çiçeği saksıda, ormanı tabloda seyretme
talihsizliğini yaşayacaklar.”
Parçanın yazarı için aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?
A) Çaresiz B) Kaygılı
C) Ümitsiz
D) Kırgın
16- İnsan aklını derin bir denize benzetirsek, bilgiler de
bu denizin içindeki incilerdir. İnsan bu incileri denizden
çıkarıp kullanmadıkça, bu incilerin taştan bir farkı
olmayacaktır.
Bu parçada aşağıdaki düşüncelerden hangisi
vurgulanmıştır?
A) Bilgiler yararlandıkça değer kazanır.
B) Bilgilerin çoğalması zaman alır.
C) Kolay ulaşılan bilgi en çok kullanılandır.
D) Bilgiler en az inci kadar değerlidir.
17- “Sevmekten korkmayın, sevdikçe dünyanız
renklenecek, yalnızlık nedir bilmeyeceksiniz.
Sevgisiz insan mutlu olamaz. İstediğimiz kadar başarılı
olalım, bunu paylaşacak sevdiklerimiz yoksa mutlu
olamayız.”
Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisi
vurgulanmak isteniyor?
A) Yalnızlık B) Mutluluk C) Sevgi D) Paylaşma
6. Sınıf
CEVAPLAR:
1-C 2-B 3-A 4-B 5-D 6-D 7-B 8-B 9-C 10-D
11-B 12-C 13-D 14-A 15-B 16-A 17-D
Paragraf-1