Velcorin® Çalışma ve Güvenlik Kuralları

Transkript

Velcorin® Çalışma ve Güvenlik Kuralları
Velcorin® Çalışma ve
Güvenlik Kuralları
İçindekiler
Kullanımı
Velcorin®‘in içecekler içindeki etkisi ve ayrışımı (hidroliz) Sayfa 3
Velcorin®’in dozajlanması ve işlenmesi
Depolama ve dayanıklılık
Kimyasal ve fiziksel veriler
- Spesifikasyon
- Karakteristik veriler
Sayfa 4
Uygulama ile ilgili uyarılar
Boş haznelerin bertaraf edilmesi
Dökülen Velcorin®’in arıtılması Sayfa 5
Tedbirler/Kişisel koruyucu donanım Toksisite/İnsan sağlığı için tehlikeler
Kaza durumunda ilkyardım
Sayfa 6
Doktor için bilgiler ve tedavi önerisi
Sayfa 7
Velcorin® Çalışma ve Güvenlik Kuralları
Kullanımı
Velcorin® (Dimetil dikarbonat/DMDC, E 242, INS 242), farklı
türde içeceklerde, geçerli olan ilgili ulusal yasalara uygun olarak
soğuk sterilizasyon ya da konserveleme işlemlerinde kullanılır.
Güncel ruhsat durumu hakkında bilgi almak için üreticiye
başvurulabilir.
Hidroliz süresi (dakika)
Doldurma sıcaklığıYarılanma süresi
Tam hidroliz süresi
20 °C/68 °F
17 dak. 120 dak.
10 °C/50 °F
40 dak.
270 dak.
Velcorin®‘in içecekler içindeki
etkisi ve ayrışımı (hidroliz)
4 °C/39 °F
70 dak.
450 dak.
Velcorin®, düşük konsantrasyonlarda dahi maya, bakteri ve küf
gibi tipik mikro organizmalara karşı çok belirgin bir etki gösterir. Velcorin® uygulanmadan önce sporların mevcut olmaması
sağlanmalıdır.
Velcorin®‘in kullanım alanı olan pH= (2 ila 4) uygulamalarda
ayrışma hızı, işlenen içeceğin sıcaklığına bağlıdır. Burada karbondioksit oranının herhangi bir ölçülebilir etkisi yoktur. Analitik
doğruluk çerçevesinde (kanıt sınırı yakl. 0,04 mg/L DMDC) gaz
kromatografi yardımıyla tespit edilen ayrışma süreleri, “Velcorin®’in
içecekler içinde ayrışması (hidroliz)“ görselinde gösterilmiştir.
Velcorin®, içeceğin içine karıştırıldıktan kısa bir süre sonra hidroliz
prosesi sayesinde tamamen ayrışır. Böylece çoğu içeceğin doğal
öğeleri olan karbondioksit ve metanol oluşur. Velcorin®‘in kendisi
ise içeceğin içinde kalmaz.
CH3-O-CO-O-CO-O-CH3 + H2O –> 2 CH3OH + 2 CO2
250 mg dimetil dikarbonat (Velcorin®) + su –> 120 mg metanol + 164 mg karbondioksit
Velcorin®’in içecekler içinde ayrışması (hidroliz)
Ayrışma gerçekleştikten sonra Velcorin®’in artık herhangi bir
etkisi kalmaz. Eğer uygulanan soğuk sterilizasyon işleminin içecek açıldıktan sonra da devam etmesi isteniyorsa, Velcorin®’nin
örneğin potasyum sorbat ile birlikte kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
Velcorin® ile işlenen içecekler, hidroliz prosesi sona ermeden önce kesinlikle içilemez. Bu kural, organoleptik
(duyusal) kontrollerin yapılması için de geçerlidir! Güvenlik müddeti 8 saattir!
100
50
DMDC (%)
Yarılanma süresi
0
17 40 70
120
270
450
Hidroliz süresi (dakika)
20 °C/68 °F
10 °C/50 °F
4 °C/39 °F
3
Velcorin® Çalışma ve Güvenlik Kuralları
Velcorin®’in dozajlanması
ve işlenmesi
Velcorin®‘in içecek endüstrisi işletmelerinde yalnızca bu işlem
için uygun olan özel dozajlama cihazları vasıtasıyla kullanılabilir.
Velcorin®’le sadece bunun kullanımını öğrenmiş personel
çalışabilir. İçecek içinde kısa bir süre içinde mikrobiyolojik açıdan
etkisiz olan maddelere ayrıştığı için Velcorin®, içeceklerin dolumu
yapılmadan kısa süre önce ilave edilir.
Mümkün olan en iyi etkinin sağlanması için Velcorin® içeceğin
içinde homojen bir şekilde dağıtılır. Velcorin® ilave edilmeden
önce mikroorganizma sayısının azaltılması için içeceğe flash pastorizasyon uygulanmasını tavsiye ediyoruz (örneğin 85–100 °C/
185–212 °F, 30–90 saniye).
Velcorin®’in hidroliz özelliklerinden dolayı, içecek soğutularak
20 °C/68 °F veya bundan daha düşük sıcaklıklara getirilmelidir. Dolum esnasında içeceklerin düşük sıcaklıklarda olması
Velcorin®‘in ekonomik kullanımını destekleyici özelliktedir. Gazsız
içeceklerin dolumunda ambalajların dolumdan sonra döndürülerek kapakların işlenmiş içecekle ıslatılmasını tavsiye ediyoruz.
Dolum prosesi esnasında uzun süreli duraklamalardan sonra,
Velcorin®‘in ayrışma süreci ilerlediğinden doldurucu ve boru
hatları mümkünse tamamen boşaltılmalıdır. İşletme içinde iyi bir
hijyenik ortamın sağlanması, yani aparatların ve boru hatlarının
düzenli olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi, istenilen etkiyi elde etmek için önemli bir önkoşuldur.
Depolama ve dayanıklılık
Velcorin , kapalı orijinal kapları (bidonlar) içinde uygun şartlar
altında (depolama sıcaklığı 20 °C/68 °F ile 30 °C/86 °F arası)
depolandığı takdirde 1 yıl saklanabilir. Velcorin® kesinlikle başka
bir kaba aktarılamaz. Ürünün örneğin yaz mevsimindeki dış
sıcaklıklarda yapılan nakliyelerde kısa süreli olarak ısınması, ürün
kalitesi üzerinde herhangi bir olumsuz etki oluşturmaz.
®
17 °C/63 °F altındaki sıcaklıklarda ürün donabilir. Velcorin®,
depolama sıcaklığında (20–30 °C/68–86 °F) bekletilerek tamamen çözüldükten sonra tekrar kullanılabilir.
Tamamen boşalmamış şişelerin, orijinal vidalı kapağı kapatılmış
vaziyette muhafaza edilmesi şarttır. Artakalan miktarlar mümkünse en kısa zamanda tüketilmelidir. Elektrostatik yüklenmeye karşı
önlem alınmalıdır.
Kimyasal ve fiziksel özellikler
Bileşim: Dimetil dikarbonat (DMDC)
Ürün tarifi: Hafif keskin kokulu renksiz sıvı
Kontrol metodu/Kontrol özellikleri Spesifikasyon Birimler
Görünüm
Görsel
Ürün tarifi
Oran
Dimetil dikarbonat ≥ 99,8
%
Oran
Gaz kromatografi
Dimetil karbonat ≤ 0,2
%
Oran
Klor (Cl)
≤ 3
mg/kg
Yoğunluk
Titreşimli tip yoğunluk ölçer
Sıcaklık
Yoğunluk
= 20/68 1,20–1,30 °C/°F
g/cm3
Oran
Atomik absorpsiyon spektrometresi
Arsenik (As)
≤ 0,5
mg/kg
Oran
Atomik absorpsiyon spektrometresi Civa (Hg) ≤ 1
mg/kg
Oran
Plazma atomik emisyon spektrometresi
Kurşun (Pb)
≤ 1
mg/kg
Oran
Limit testi
Ağır metaller (kurşun, Pb) ≤ 1
mg/kg
Spesifikasyon özellikleri sürekli olarak yapılan kontrole tabidir. Yalnızca geçerli olan ilgili ‚‘Spesifikasyon‘‘ tebliği içindeki
bilgiler bağlayıcıdır. 2 Aralık 1996 tarihli 96/77/EG sayılı AB Yönergesi ekinde (Renklendirici Maddeler ve Tatlandırıcılar
Dışında Diğer Gıda Katkı Maddeleri İçin Spesifik Saflık Kriterleri) belirtilen özel saflık taleplerine uygundur. Yukarıda belirtilen bilgiler maddenin niteliğine ilişkin bilgilerdir. Bu bilgiler herhangi bir taahhüt veya garanti anlamına gelmez. Bu bildiri,
müşteri ile kararlaştırılmış olan veya yasal olarak şart koşulan, müşterinin teslim edilen malı kontrol etme zorunluluğunu
ortadan kaldırmaz.
4
Velcorin® Çalışma ve Güvenlik Kuralları
Uygulama ile ilgili uyarılar
Boş haznelerin bertaraf edilmesi
Velcorin® ile çalışılırken, kimyasallar için tavsiye edilen
genel güvenlik tedbirlerine uyulması zorunludur.
3 kg‘lık ve 25 kg‘lık boş hazneler kapalı ve yıkanmamış vaziyette Velcorin® distribütörüne geri verilir. Bu yöntem dışında başka
yöntemlerin uygulanması için Velcorin® üreticisi ile mutabakat
sağlanması şarttır.
Velcorin®, özel dozajlama tesisleri vasıtasıyla içeceğin kapların
içine dolumu yapılmadan kısa süre önce içeceğe ilave edilecektir. Velcorin® ve dozajlama tesisleri ile yalnızca düzenli olarak
eğitilen personel çalışabilir. Dozajlama cihazı üreticisinin cihazla
birlikte teslim ettiği işletme kılavuzu dikkate alınacaktır. Dozajlama cihazında sızıntı meydana geldiğinde: Elektrik fişini çekin!
Velcorin®‘in temas ettiği bölümleri soğuk suyla yıkayın. Sızıntıların
dozajlama cihazı üreticisi tarafından ya da dozajlama cihazı üreticisinin görevlendirdiği servis firmaları tarafından derhal giderilmesi
şarttır. Dozajlama tesisinin bakımı düzenli aralıklarla yapılmalıdır.
Islak veya nemli şişeler kesinlikle dozajlama cihazına bağlanamaz.
Velcorin® ambalajlarında hafif bir aşırı basınç olabileceğinden,
kapağı her seferinde çeyrek tur döndürerek hazneyi dikkatlice
açın. Hafif bir aşırı basınç durumunda kapağı birçok kez çeyrek tur
döndürerek dikkatlice şişenin basıncını alın. Eğer yüksek bir aşırı
basınç varsa hazneyi kapatarak hemen Velcorin® distribütörüne
haber verin. Tamamen boşaltılmamış şişeler, kapakları kapatılmış
vaziyette saklanmalı ve mümkünse en kısa zamanda tüketilmelidir.
Dolumu yapılmış içeceklerin sensorik (duyusal) kontrolü/tadılması
veya içilmesi ancak Velcorin®‘in hidroliz prosesi sona erdikten
sonra serbesttir (bkz. „Velcorin‘in içecekler içinde ayrışması“ görseli). Güvenlik müddeti 8 saattir!
Dökülen Velcorin®’in arıtılması
Kişisel koruyucu donanım giyilmelidir (bkz. Bölüm „Tedbirler/
Kişisel koruyucu donanım“). Solunum maskesi olmayan kişiler
mekanı derhal terk etmek zorundadır.
Velcorin® iki farklı türde toplanabilir ya da arıtılabilir:
1. Bol soğuk suyla (soğuk su yumuşak bir şekilde sıkılarak; enjektör kullanılmamalıdır; atık su arıtımı dikkate alınmalıdır).
2. Kimyasal bağlayıcı madde (örneğin kalsiyum silikat hidrat bazlı)
geniş bir yüzeyi kaplayacak şekilde Velcorin®‘in üzerine serpilir ve
sonra bu madde tarafından emilmesi sağlanır. Sonra, kullanılan
bağlayıcı madde açık havaya çıkarın (örneğin bir fıçı içinde), suyla doldurun ve hazneyi kapatmayın (olası sıcaklık etkisine dikkat ediniz). Bertaraf işlemi, ancak Velcorin®‘in tamamen ayrıştığı
(genelde ertesi gün) bir indikatör kağıdı ile tespit edildikten sonra gerçekleştirilebilir. Bağlayıcı madde alındıktan hemen sonra
Velcorin®’in bulaştığı yüzeyler derhal bol suyla yıkanmalıdır.
Çalışmaya devam etmeden önce, mekan havasının Velcorin®
içermediği, özel bir indikatör kağıdı ile tespit edilmek zorundadır.
Velcorin® solunduğunda zehirlidir. Bu nedenle yalnızca iyi bir
havalandırmanın sağlandığı mekanlarda kullanılmalıdır (bkz.
Bölüm „Toksisite/İnsan sağlığı için tehlikeler“).
„Velcorin® Çalışma ve Güvenlik Kuralları“ bilgi formu daima
erişilebilecek bir yerde muhafaza edilmelidir. Renk skalalı özel indikatör kağıdının, tek kullanımlık eldivenin, kullanma tarihi geçerli
filtresi bulunan solunum koruma maskesinin (bkz. Güvenlik Bilgi
Formu) ve kimyasal bağlayıcının bulunması şarttır.
5
Velcorin® Çalışma ve Güvenlik Kuralları
Tedbirler/Kişisel koruyucu
donanım
Kaza durumunda ilkyardım
Güvenlik bilgi formu dikkate alınacaktır.
Özellikle aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir:
Velcorin® ile çalışılırken gözlerin etrafını iyice kapatan bir koruyucu gözlük ve tek kullanımlık eldiven takılmalıdır. Velcorin® asit
yanıklarına yol açar. Çalışmalar tamamlandıktan sonra eldivenler
çıkarılırken içi dışına getirilerek suyun içine bırakılır. Koruyucu gözlük ancak bu yapıldıktan sonra çıkarılır. Velcorin® solunduğunda
zehirlidir. Eğer Velcorin®‘in etrafa yayılacağı bekleniyorsa veya
dökülen Velcorin® temizlenirken ek olarak, organik gazlar için uygun filtreli (tanım harfi A, tanım rengi kahve veya ABEK filtre) tam
koruma sağlayan solunum maskesi giyilmelidir. Filtrelerin son
kullanma tarihine dikkat edilmelidir. Solunum koruma donanımı
olmayan kişiler mekanı derhal terk etmek zorundadır.
Velcorin® ile çalışılırken bir kaza meydana geldiğinde aşağıdaki
davranış kurallarına mutlaka uyulacaktır:
Toksisite/İnsan sağlığı için
tehlikeler
• Velcorin®‘in solunması insan sağlığına zararlıdır. Bu nedenle
solunması önlenmelidir. Mekandaki hava konsantrasyonu kısa
süreli olsa dahi 0,04 ppm değerini kesinlikle aşmamalıdır.
Bunun için uygun tedbirler alınmalıdır.
• Velcorin® dumanının solunması solunum yollarında tahrişe
neden olabilir. Astım hastası kişilerde Velcorin®‘le çalışırlarken
bu tür bir reaksiyon meydana gelebilir. Bu kişilerin (astım
hastalarının) Velcorin® ile çalışmaları, dozajlama cihazlarını
kullanmaları veya bu cihazların bakımını yapmaları yasaktır.
• Velcorin® yutulduğunda sağlığa zararlıdır.
• İçeceklerin sensorik kontrolü veya tadılması ancak hidroliz prosesi sona erdikten sonra serbesttir (güvenlik müddeti 8 saattir!).
• Velcorin® gerek cildi gerekse gözlerin ve solunum yollarının mukoza zarlarını tahriş eder.
• Velcorin® asit yanıklarına yol açar.
• Velcorin® dumanı konjonktif tabakada iltihaplanmalara yol açabilir. Göze yoğun bir şekilde nüfuz etmesi durumunda retina
tabakasının açılmasına yol açabilir.
Önemli uyarı: Yalnızca kullanımını öğrenmiş personel
Velcorin® ile çalışabilir.
• Yardım eden kişiler kendi güvenliklerine
de dikkat etmelidir.
• Genel uyarılar:
Kazazede derhal tehlikeli bölgeden çıkarılmalıdır. Velcorin®
bulaşan veya Velcorin® ile ıslanan giysiler derhal çıkarılmalı ve
suya yatırılmalıdır.
• Cilde temas etmesi durumunda:
Cilt derhal bol su ve sabunla yıkanmalıdır. Cilt üzerinde bir reaksiyon görüldüğünde doktora gidilmelidir.
• Göze temas etmesi durumunda
Gözler göz kapakları açık vaziyette uzun süre suyla yıkanmalıdır
(en az 15 dakika). Sonra derhal doktora (göz doktoruna) gidilmelidir.
• Solunması durumunda:
Kişi temiz havaya çıkarılmalı, gerekirse oksijen soluması ve dinlenmesi sağlanmalı, ısı kaybına karşı korunmalıdır. Gerekirse
suni teneffüs başlatılmalıdır. Zaman kaybetmeden doktor tedavisine yetiştirilmelidir.
• Yutulması durumunda:
Kişinin derhal ve tekrar tekrar bol su (mümkünse aktif tıbbi kömür
katkılı su) içmesi sağlanmalıdır. Ağız bol suyla çalkalanmalıdır.
(Kişi eğer bayılmışsa veya kramp geçiriyorsa kişiye asla bir şey
verilmemelidir.) Mutlaka (zehirlenme uzmanı olan) doktora
danışılmalıdır.
• Yeni işlenmiş içeceklerin içilmesi:
Ağız suyla çalkalanmalı, bol miktarda sıvı içilmelidir. Genelde
başka bir tedbir gerekli değildir.
Şunu unutmayın!
Eğer doktor tedavisi gerekli ise bu bilgileri mutlaka doktora gösterin. Daha ağır yaralanma durumunda daima acil servis doktoruna
danışılmalıdır.
6
Velcorin® Çalışma ve Güvenlik Kuralları
Doktor için bilgiler ve tedavi önerisi
Ticari adı: Velcorin®
Kimyasal tanımı: Dimetil dikarbonat (DMDC)
Maddenin hali: Sıvı (donma noktası 17 °C/63 °F)
Toksisite ve tanımlama: Velcorin® solunduğunda zehirlidir
LC50 inh.: 711 mg/m3, sıçan 4 saat sonra)
Velcorin® yutulduğunda sağlığa zararlıdır.
Velcorin® cildi ve solunum yollarını tahriş eder.
Velcorin® asit yanıklarına yol açar.
Resorpsiyon: Kanıtlanmamıştır
Genel tedbirler: Velcorin® bulaşan giysi çıkarılmalıdır
İlkyardım: Velcorin® ile temas eden yerler bol su ve sabunla
yıkanmalıdır. Gözler bol suyla yıkanmalıdır.
Etkisi, belirtileri ve tedavisi
Belirtiler Tedavi
oğazda rahatsızlık, öksürük, B
nefes alamama Enjekte ve inhale olarak kortikosteroitler, bronşospazmolitik ilaçlar. Ağır vakalarda etkiye maruz kalan kişiler 24 saat boyunca gözetim altında tutulmalıdır.
1. Solunması
Astmatik reaksiyon
Antihistaminik, kortikosteroit, bronşospazmolitik ilaçlar
2. Haricen
Asit yanıkları
Semptomatik tedavi. Stereoit içeren kremlerin uygulanması, örneğin Linola-H-comp
Cüzi derecede kızarma
Fenilefrin, örneğin Vistosan®
Yüksek derecede kızarma
Kortikoit ve antibiyotik kombinasyonu, örneğin göz damlası olarak Dexamytrex®
–
Semptomatik tedavi. Mide sondası ile derhal yıkanması mümkündür.
Hasta 30 dakika geçmeden kusturulmamalıdır.
3. Göze temas
4. Yutulması
5. 1–5 saat sonra meydana gelen etkiler
Rahatsızlık, baş ağrısı, aşırı nezle, cilt tahrişi
Semptomatik, gerekirse 2. bentte belirtildiği gibi. Tedavi sona erdikten sonra son teşhis: Sedimantasyon, kan tahlili, spirometri, toraks çekimi
7
LANXESS Deutschland GmbH
Business Unit Materialschutz
CHEMPARK Leverkusen, Gebäude/Bina Q 18
51369 Leverkusen - Almanya
E-posta: [email protected]
www.Velcorin.com
Yukarıda açıklanan bilgiler ve sözlü/yazılı olarak ve deneyler aracılığıyla gerçekleşen uygulama teknolojisine ilişkin danışmanlık hizmetlerimiz elimizdeki en güncel bilgilere göre düzenlenmiştir. Ancak, üçüncü
kişilerin olası mahfuz hakları açısından da bu bilgilerin sadece bağlayıcı olmayan uyarı niteliğine sahip
olduğuna dikkat çekeriz. Verilen danışmanlık hizmeti, aktüel danışmanlık bilgilerinin ve özellikle güvenlik
bilgi dokümanlarımız ve teknik bilgilerin tarafınızca kontrol edilmesi zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.
Bu, ürünlerimizi öngörmüş olduğunuz yöntem ve kullanım amacı açısından uygun olup olmadığına yönelik kontrol etme çalışmalarınızı da kapsamaktadır. Kendi ürünlerimizin ve verdiğimiz uygulama tekniği
bilgileri doğrultusunda tarafınızca üretilecek olan ürünlerin kullanımı ve işlenmesi, kontrol imkânlarımızın
haricindedir ve dolayısıyla bu bağlamdaki sorumluluk sadece size aittir.
Ürünlerimizin satışı, yürürlükte bulunan Genel Satış ve Teslimat Şartlarımız‘a göre gerçekleşmektedir.
Velcorin® tehlikeli bir maddedir ve AB direktiflerine göre şu tehlikeli özelliklere sahiptir: Sağlığa zararlı
(yutulduğunda), zehirli (solunduğunda), yakıcı.
© LANXESS Deutschland GmbH, 2009

Benzer belgeler

Velcorin® – Laboratuar ortamındaki kullanımı

Velcorin® – Laboratuar ortamındaki kullanımı kişilerin olası mahfuz hakları açısından da bu bilgilerin sadece bağlayıcı olmayan uyarı niteliğine sahip olduğuna dikkat çekeriz. Verilen danışmanlık hizmeti, aktüel danışmanlık bilgilerinin ve öz...

Detaylı