Velcorin® – Laboratuar ortamındaki kullanımı

Transkript

Velcorin® – Laboratuar ortamındaki kullanımı
Laboratuar ortamındaki
kullanımı
İçindekiler
Velcorin® – Laboratuar ortamındaki kullanımı
Sayfa 3–5
Giriş Sayfa 3
Güvenlik tedbirleri
Sayfa 3
Çalışma metodu (sensorik)
Sayfa 4
Çalışma metodu (mikrobiyolojik) Rapor: Velcorin® Laboratuar Deneyi
Uyarılar
Resimli kılavuz Sayfa 4–5
Sayfa 6–8
Sayfa 6
Sayfa 7–8
Velcorin® – Laboratuar ortamındaki kullanımı
Giriş
İçecek endüstrisinde Velcorin® (DMDC), hazırlanmış olan içeceğin dolum işlemi
başlamadan kısa bir süre önce yalnızca özel dozajlama tesisleri sayesinde içeceğe
karıştırılır. Yalnızca bu şekilde eşit ve debiye uygun dozda karıştırma, maksimum tesir
süresi boyunca homojen bir dağılım ve gerekli güvenlik tedbirlerinin eğitimli personel
tarafından son derece titiz bir şekilde uygulanması sağlanır.
Laboratuar ortamında mikrobiyolojik çalışmalarda bir dozajlama tesisinin kullanılması
mümkün değildir. Velcorin® içecek içinde hızlı bir şekilde ayrıştığı, suyla karıştırılması
mümkün olmadığı ve düşük bir çözülme hızına sahip olduğu için laboratuar
ortamındaki çalışmalar için burada açıklanmış olan özel çalışma yöntemini tavsiye
ederiz.
Güvenlik tedbirleri
Velcorin® ile çalışılırken, kimyasallar için tavsiye edilen genel güvenlik tedbirlerine
uyulmalıdır.
Güncel güvenlik bilgi dokümanı dikkate alınmalıdır. Bu doküman, tanımlama, taşıma
ve depolamanın yanı sıra ürünle çalışma, ürün güvenliği, toksisite ve çevresel
karakteristiği ile ilgili daha fazla bilgi içerir.
Güvenlik bilgi formunun laboratuarda bulundurulması şarttır; Velcorin® ile ilgili olarak,
kaza durumunda ne yapılması gerektiği, ilk yardım önlemleri vs. gibi diğer bilgiler de
„Velcorin® Çalışma ve Güvenlik Kuralları“ isimli belge şeklinde bulundurulmalıdır!
Özellikle şu hususlara işaret ederiz: Velcorin® ile çalışılırken kişisel koruma
donanımı (laboratuar giysisi / iş giysisi, gözlerin etrafını iyice kapatan bir koruyucu
gözlük, tek kullanımlık plastik eldiven) giyilmelidir. Ürün yalnızca yeterli derecede
havalandırmanın mevcut olduğu (aspiratör sistemi) şartlar altında kullanılmalı ya da
eğer aspiratör sistemi yoksa uygun bir solunum koruma maskesi takılmalıdır.
3
Çalışma metodu (sensorik):
1.Kullanılan içeceğin miktarı en kısa süre içerisinde doldurulabilecek kadar olmalıdır
(yakl. 10 dakika içinde).
2. Oda sıcaklığında çalışılmalıdır. 20 °C/68 °F (= oda sıcaklığı) olan bir sıcaklıkta,
içeceğe katılan Velcorin®‘in %50‘sinin sadece yakl. 17 dakika içinde hidrolize
olduğu dikkate alınmalıdır. İçecek sıcaklığı oda sıcaklığına uygun olmak zorundadır.
3. Velcorin® bazındaki doz, genelde 80–200 µL/L hazır içecek = 100–250 mg/L
hazır içecek şeklindedir. Dozajlanacak Velcorin® miktarı, istenilen Velcorin®
konsantrasyonundan ve deneyde kullanılan hazır içecek hacminden hesaplanır
ve uygun bir pipetle içeceğin içine karıştırılır. Sonra yoğun bir şekilde çalkalanır
(10 kez sallanmalıdır; burada bir kez sallamak = yukarı ve aşağı sallamak” demektir,
10 saniyede 30 cm). Doldurma işleminde, kapakların işlenmiş olan içecekle
ıslatılmasına dikkat edilmelidir.
4. İçeceğe karıştırılan Velcorin® oda sıcaklığında (20 °C/68 °F) yakl. 4 saat
depolandıktan sonra tamamen hidrolize olmuştur. Velcorin®‘in hidroliz prosesi sona
ermeden önce içeceklerin tadılması/içilmesi yasaktır.
Çalışma metodu (mikrobiyolojik):
1.Velcorin® ‘in tesirinin kontrolü için ek olarak, içeceklere zarar verici maddelerle kontaminasyon işlemi gerçekleştirilir. İçecek önce uygun metotlarla sterilize edilmelidir.
Sonra deney mikropları içeceğe karıştırılır (örneğin 5, 50 ve 500 cfu/mL). Bundan
sonra Velcorin® yukarıda açıklanan talimata göre dozajlanarak ilave edilir.
4
2. Numuneler, mikroorganizmaların optimum büyüme sıcaklığına uygun bir şekilde
inkübasyona bırakılır (örneğin 26 °C/79 °F ve 37 °C/99 °F). Bu deneylerde,
işlenen içecekler 4–6 haftalık (veya daha uzun) bir süre boyunca deney hedefine bağlı olarak mikroorganizma üremesine yönelik kontrol edilmelidir. Bunun
ardından, belirlenen deney planına göre 24 saat sonrasında ve 1, 2, 4, 6,
(8 ve 12 hafta) sonra bir numune steril koşullar altında değerlendirmeye alınır.
Görsel değerlendirmenin yanında uygulanabilecek diğer metotlar şunlardır:
•K
och‘un plaklı döküm metoduyla mikrop sayısının belirlenişi: Tanımlanmış
içecek miktarı (10 mL) 30 mL’lik uygun (bkz. besiyerleri eki) steril agar besiyerlerinin (üretici raporuna uygun şekilde oluşturulmalıdır) içine yerleştirilir
ve donduktan sonra 2–5 gün boyunca uygun sıcaklıkta inkübasyona bırakılır
(mikroorganizmaların optimum büyüme sıcaklığına ve aerob/anerob inkübasyona
dikkat edilmelidir). Ardından numuneler değerlendirilir.
•Diyafram filtrasyonu metoduyla mikrop sayısını belirleme (yalnızca berrak, ince
kıvamdaki sıvılar için uygundur): Beklenen mikrop sayısına bağlı olarak 10 ile 100
mL arası miktardaki bir sıvı 24 saat sonra uygun bir düzenek içinde diyaframlı
filtreden geçirilerek filtrelenir. Filtre diskleri, petri kutuları içinde besi süspansiyonu
içine yerleştirilir (spesifik olmayan veya spesifik besiyeri kullanılmalıdır), uygun
sıcaklıkta 2–7 gün süre ile inkübasyona bırakılır ve sonra görsel olarak mikrop
üremesine yönelik kontrol edilir.
• Ayrıca logaritmik azalma testinin de yapılması mümkündür. Değerlendirme için
Neogrid, Sartorius, Merck vs. gibi sistemler kullanılabilir. Üreticinin raporu dikkate
alınmalıdır.
İçeceklerdeki zarar verici maddelerin kanıtlanması için aşağıdaki besiyerlerini
tavsiye ederiz:
İçeceklere zarar verici maddeler
Besiyerleri
Genel Portakal Serum Agar, örneğin Merck 1.10673
Maya cinsleri ve küf mantarları
Malt Ekstrakt Agar, örneğin Oxoid CM 59
Süt bakterileri/Sirke asidi bakterileri
MRS-Agar, örneğin Oxoid CM 361
Bakteriler Blood-Agar-Base, örneğin Oxoid CM 55
5
Rapor: Velcorin® Laboratuar Deneyi
Uyarılar:
1.Velcorin® ile sadece deneyimli laboratuar personeli çalışmalıdır (pipet ve kimyasallarla güvenli bir şekilde çalışan personel).
2. Sadece distribütör (dağıtıcı firma) tarafından eğitilen personelin laboratuar deneylerini yapma yetkisi vardır. Resimli tanıtım, distribütörün yerinde yaptığı
tanıtımın ve verdiği eğitimin yerini alamaz!
3. Deneyin tam olarak nasıl yapıldığını „Laboratuar ortamındaki kullanımı“ isimli belgeden öğrenebilirsiniz.
6
Rapor: Velcorin® Laboratuar Deneyi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7
Rapor: Velcorin® Laboratuar Deneyi
10
11
12
13
14
15
16
17
18
8
Yukarıda açıklanan bilgiler ve sözlü, yazılı olarak ve deneyler aracılığıyla gerçekleşen uygulama teknolojisine ilişkin danışmanlık hizmetlerimiz elimizdeki en güncel bilgilere göre düzenlenmiştir. Ancak, üçüncü
kişilerin olası mahfuz hakları açısından da bu bilgilerin sadece bağlayıcı olmayan uyarı niteliğine sahip olduğuna dikkat çekeriz. Verilen danışmanlık hizmeti, aktüel danışmanlık bilgilerinin ve özellikle güvenlik
bilgi dokümanlarımız ve teknik bilgilerin tarafınızca kontrol edilmesi zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Bu, ürünlerimizi öngörmüş olduğunuz yöntem ve kullanım amacı açısından uygun olup olmadığına yönelik kontrol etme çalışmalarınızı da kapsamaktadır. Kendi ürünlerimizin ve verdiğimiz uygulama tekniği bilgileri doğrultusunda tarafınızca üretilecek olan ürünlerin kullanımı ve işlenmesi, kontrol imkânlarımızın
haricindedir ve dolayısıyla bu bağlamdaki sorumluluk sadece size aittir. Ürünlerimizin satışı, yürürlükte bulunan Genel Satış ve Teslimat Şartlarımız‘a göre gerçekleşmektedir.
Sayı 2009-06
Velcorin® tehlikeli bir maddedir ve AB direktiflerine göre şu tehlikeli özelliklere sahiptir: Sağlığa zararlı (yutulduğunda), zehirli (solunduğunda), yakıcı.