2014 Yılı Yurt İçi ve Yurt Dışı Destekli Fuarlar Listesi

Transkript

2014 Yılı Yurt İçi ve Yurt Dışı Destekli Fuarlar Listesi
Trakya Kalkınma Ajansı
www.trakyaka.org.tr
2014 Yılı
Yurt İçi ve Yurt Dışı Destekli
Fuarlar Listesi
 2014 YILI KOSGEB TARAFINDAN DESTEKLENECEK YURT İÇİ FUARLAR
 2014 YILINDA EKONOMİ BAKANLIĞI TARAFINDAN DESTEKLENECEK YURT
DIŞI BİREYSEL FUARLAR
 2014 YILINDA EKONOMİ BAKANLIĞI TARAFINDAN DESTEKLENECEK MİLLİ
DÜZEYDE İŞTİRAK EDİLECEK FUARLAR
Önemli Not:
Dökümanda sunulan bilgiler ilgili kurumların web sayfalarından derlenmiĢtir.
Trakya Kalkınma Ajansı
İÇİNDEKİLER
2014 YILI KOSGEB TARAFINDAN DESTEKLENECEK YURTİÇİ FUARLAR
BaşlangıçTarihi
Fuar Adı
Private Label Indusrtry &FMCG 4.Özel
13.02.2014
Markalı Ürünler ve Hızlı Tüketim
Ürünleri Fuarı
13.02.2014
4.Prefabrik Fuarı Türkiye
13.02.2014
3.Ġskele Kalıp Fuarı
UNTEK 2014 Unlu Mamul
Teknolojileri, Pastane ve Fırın
Ekipmanları Fuarı
Adana ĠnĢaat 2014 8.Yapı Malzemeleri,
13.02.2014
ĠnĢaat Teknolojileri, ĠĢ ve ĠnĢaat
Makineleri Fuarı
IHS ADANA 2014 7.Isıtma, Soğutma,
Havalandırma, Doğalgaz
13.02.2014
Teknolojisi, Tesisat ve Yalıtım
Fuarı
FOOD SHOW Ġstanbul 7.Ġstanbul Gıda ve
13.02.2014
Ġçecek Ürünleri Fuarı
Adana Kent 2014 Adana 6.Belediye
Ġhtiyaçları Kent Mobilyaları, Park
13.02.2014
Bahçe Düzenlemeleri ve Spor
Tesisleri Fuarı
Avrasya Boat Show 2014 7.Deniz
14.02.2014
Araçları, Ekipmanları ve
Aksesuarları
13.02.2014
19.02.2014
19.02.2014
19.02.2014
20.02.2014
20.02.2014
26.02.2014
26.02.2014
26.02.2014
26.02.2014
27.02.2014
Yeri
TÜYAP FUAR VE KONGRE
MERKEZĠ ĠSTANBUL
ĠSTANBUL FUAR MERKEZĠ
YEġĠLKÖY ĠSTANBUL
ĠSTANBUL FUAR MERKEZĠ
YEġĠLKÖY ĠSTANBUL
07.02.2014
07.02.2014
07.02.2014
TÜYAP FUAR VE KONGRE
MERKEZĠ ĠSTANBUL
07.02.2014
TÜYAP ADANA
ULUSLARARASI FUAR VE
KONGRE MERKEZĠ ADANA
07.02.2014
TÜYAP ADANA
ULUSLARARASI FUAR VE
KONGRE MERKEZĠ ADANA
07.02.2014
TÜYAP FUAR VE KONGRE
MERKEZĠ ĠSTANBUL
07.02.2014
TÜYAP ADANA
ULUSLARARASI FUAR VE
KONGRE MERKEZĠ ADANA
07.02.2014
ĠSTANBUL FUAR MERKEZĠ
YEġĠLKÖY ĠSTANBUL
10.02.2014
ANTALYA FUAR MERKEZĠ
ANTALYA
AEGEANAGRI 10.Ege Tarım Sera EGS FUAR VE KONGRE
ve Hayvancılık Fuarı
MERKEZĠ DENĠZLĠ
AnfaĢ Food Product - 21.Uluslararası ANTALYA FUAR MERKEZĠ
Gıda Ġhtisas Fuar
ANTALYA
Animalia Ġstanbul 2014 Hayvancılık ĠSTANBUL FUAR MERKEZĠ
ve Teknolojileri Uluslararası Fuarı YEġĠLKÖY ĠSTANBUL
PENTEX 3.Penye, Tekstil ve
OFM ORTADOĞU FUAR
Teknolojileri Fuarı
MERKEZĠ GAZĠANTEP
Aysaf 12. Uluslararası Ayakkabı Yan ĠSTANBUL FUAR MERKEZĠ
Sanayi Fuarı
YEġĠLKÖY ĠSTANBUL
Bahçe Dünyası 2014 9.Ġstanbul
Bahçe Mobilyaları, Bahçe Mimarisi, TÜYAP FUAR VE KONGRE
Peyzajı, Bahçe Bitkileri ve
MERKEZĠ ĠSTANBUL
Aksesuarları Fuarı
UNICERA 26.Uluslararası Seramik,
TÜYAP FUAR VE KONGRE
Banyo, Mutfak Fuarı (Ceramictech
MERKEZĠ ĠSTANBUL
ve Dekoreks Özel Bölümü)
MODEKO 2014 25.Ġzmir Mobilya ULUSLARARASI ĠZMĠR FUAR
Fuarı
ALANI ĠZMĠR
Eurasia Motobike Expo (Uluslararası
ĠSTANBUL FUAR MERKEZĠ
Motosiklet, Bisiklet ve
YEġĠLKÖY ĠSTANBUL
Aksesuarları)
AnfaĢ Bevex- 3.Ġçecek Ġhtisas Fuarı
İşletmenin Son
Başvuru Tarihi
13.02.2014
13.02.2014
13.02.2014
14.02.2014
14.02.2014
20.02.2014
20.02.2014
20.02.2014
20.02.2014
21.02.2014
27.02.2014
27.02.2014
27.02.2014
05.03.2014
06.03.2014
06.03.2014
06.03.2014
06.03.2014
06.03.2014
06.03.2014
11.03.2014
12.03.2014
12.03.2014
12.03.2014
12.03.2014
12.03.2014
13.03.2014
15.03.2014
18.03.2014
Balıkesir Tarım Fuarı 2014 Balıkesir
Balıkesir Kepsut Fuar Alanı
21.02.2014
Tarım ve Hayvancılk Fuarı
Konya Hayvancılık 2014
KTO TÜYAP KONYA
2.Hayvancılık Ekipmanları ve Süt
ULUSLARARASI FUAR
21.02.2014
Endüstrisi Fuarı
MERKEZĠ KONYA
Konya Tohum 2014 3.Tohumculuk
KTO TÜYAP KONYA
Fidancılık, Bahçe Bitkileri, Zirai
ULUSLARARASI FUAR
21.02.2014
Mücadele, Sulama, Gübreleme ve
MERKEZĠ KONYA
Ekipmanları Fuarı
MĠLAS TARĠġ FUAR MERKEZĠ
5.Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı
21.02.2014
MUĞLA
MODEKS 2014
BURSA ULUSLARARASI FUAR
2.Mobilya.Dekorasyon ve
27.02.2014
MERKEZĠ BURSA
Aksesuarları Fuarı
3T ' 2014 12.Uluslararası Metal
ULUSLARARASI ĠZMĠR FUAR
ĠĢleme, Kalıp ve Otomasyon
28.02.2014
ALANI ĠZMĠR
Teknolojileri Fuarı
Uluslararası Avrasya Demiryolu,
ĠSTANBUL FUAR MERKEZĠ
Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve
28.02.2014
YEġĠLKÖY ĠSTANBUL
Lojistik Fuarı
ĠSTANBUL FUAR MERKEZĠ
Uluslararası LIGHTTECH 2014
28.02.2014
YEġĠLKÖY ĠSTANBUL
8.Uluslararası Yapıdecoor Ankara
ATO KONGRE VE SERGĠ
28.02.2014
2014
SARAYI ANKARA
Mersin Agrodays - Mersin
YENĠġEHĠR FUAR MERKEZĠ
28.02.2014
9.Uluslararası Tarım Fuarı
MERSĠN
ALODĠF 2014 (2.Alanya Otel,
Restoran Donanımları Ġç ve DıĢ
ALANYA PARK FUAR
28.02.2014
Mekan Ürünleri, Yapı ve
MERKEZĠ ANTALYA
Dekorasyon Malzemeleri) Fuarı
Konya Tarım 2014 (FAZ I)
KTO TÜYAP KONYA
12.Uluslararası Tarım, Tarımsal
ULUSLARARASI FUAR
05.03.2014
Mekanizasyon ve Tarla
MERKEZĠ KONYA
Teknolojileri Fuarı
Ġstanbul Pencere 2014
TÜYAP FUAR VE KONGRE
06.03.2014
15.Uluslararası Pencere Fuarı
MERKEZĠ ĠSTANBUL
ĠSTANBUL FUAR MERKEZĠ
HOSTECH BY TUSID 2014
06.03.2014
YEġĠLKÖY ĠSTANBUL
Ġstanbul Cam 2014 4.Cam Ürünleri
ve Uygulamaları, Üretim - ĠĢleme
TÜYAP FUAR VE KONGRE
Teknolojileri ve Makineleri,
06.03.2014
MERKEZĠ ĠSTANBUL
Tamamlayıcı Ürün ve Kimyasalları
Fuarı
Ġstanbul Kapı 2014 6.Uluslararası
TÜYAP FUAR VE KONGRE
Kapı, Kepenk, Kilit, Panel, Pano,
06.03.2014
MERKEZĠ ĠSTANBUL
Bölme Sistem ve Aksesuarları Fuarı
Marex 2014 15. Turistik ĠĢletmeler MARMARĠS-BELDĠBĠ
Donanımı, Tekstil, Servis
BELEDĠYESĠ FUAR VE SERGĠ 06.03.2014
Ekipmanları ve Gıda Ġhtisas Fuarı
ALANI MUĞLA
Güzellik & Bakım 2014 24.Güzellik, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre
ve Bakım, Saç, Kozmetik ve
ve Sergi Sarayı ile Ġstanbul
07.03.2014
Parfümeri Fuarı
Kongre Merkezi/ ĠSTANBUL
BURSA ULUSLARARASI FUAR
Bursa 12. Kitap Fuarı
11.03.2014
MERKEZĠ BURSA
Bursa Eğitim Fuarı - 10.Yurt Ġçi ve BURSA ULUSLARARASI FUAR 12.03.2014
Trakya Kalkınma Ajansı
27.02.2014
19.03.2014
19.03.2014
19.03.2014
19.03.2014
19.03.2014
20.03.2014
20.03.2014
20.03.2014
20.03.2014
20.03.2014
26.03.2014
26.03.2014
26.03.2014
26.03.2014
26.03.2014
26.03.2014
26.03.2014
27.03.2014
27.03.2014
Yurt DıĢı Eğitim Fuarı
WIN Electrotech '14 15.Enerji,
Elektrik ve Elektronik Teknolojileri
Fuarı
Win Materials Handling '14
13.TaĢıma, Depolama, Ġstifleme ve
Lojistik Fuarı
WIN Hydraulic & Pneumatic'14
11.AkıĢkan Gücü Teknolojileri
Fuarı
WIN Otomasyon '14 21.Endüstriyel
Otomasyon Fuarı
FETEX 2014 Fethiye Turizm,
Turizm Tedarikçileri ve Yiyecek
Ġçecek Fuarı
Konya Tarım 2014 (FAZ II)
13.Uluslararası Traktör, Biçerdöver
Fuarı
TRIKONFEX 3.Triko, Triko Ġpliği,
Konfeksiyon ve Teknolojileri
Pro-Show 2014 (14.)
Ġstanbul Jewelry Show Mart 2014
38.Ġstanbul Uluslararası
Mücevherat, Saat ve Malzemeleri
Fuarı
ZOW 2014 Uluslararası Mobilya
Endüstrisi, Ġç Tasarım, Aksesuar ve
Ekipmanları Fuarı
Marble "20.Uluslararası Doğal TaĢ
ve Teknolojileri Fuarı
TEXPO EURASIA 2014
31.Uluslararası Tekstil, Dokuma,
Ġplik, Terbiye, Örgü, Çorap
Makineleri, Yan Sanayileri ve
Kimyasalları Fuarı
MERKEZĠ BURSA
TÜYAP FUAR VE KONGRE
MERKEZĠ ĠSTANBUL
13.03.2014
TÜYAP FUAR VE KONGRE
MERKEZĠ ĠSTANBUL
13.03.2014
TÜYAP FUAR VE KONGRE
MERKEZĠ ĠSTANBUL
13.03.2014
TÜYAP FUAR VE KONGRE
MERKEZĠ ĠSTANBUL
13.03.2014
FETHĠYE FUAR VE SERGĠ
ALANI MUĞLA
13.03.2014
KTO TÜYAP KONYA
ULUSLARARASI FUAR
MERKEZĠ KONYA
OFM ORTADOĞU FUAR
MERKEZĠ GAZĠANTEP
Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre
ve Sergi Sarayı ile Ġstanbul
Kongre Merkezi/ ĠSTANBUL
14.03.2014
14.03.2014
ĠSTANBUL FUAR MERKEZĠ
YEġĠLKÖY ĠSTANBUL
14.03.2014
ĠSTANBUL FUAR MERKEZĠ
YEġĠLKÖY ĠSTANBUL
14.03.2014
ULUSLARARASI ĠZMĠR FUAR
20.03.2014
ALANI ĠZMĠR
TÜYAP FUAR VE KONGRE
MERKEZĠ ĠSTANBUL
TÜYAP DĠYARBAKIR FUAR
VE KONGRE MERKEZĠ
DĠYARBAKIR
11.Uluslararası Ġstanbul Ġplik Fuarı TÜYAP FUAR VE KONGRE
2014
MERKEZĠ ĠSTANBUL
TÜYAP DĠYARBAKIR FUAR
Ortadoğu 4.Mobilya Yan Sanayi
VE KONGRE MERKEZĠ
Fuarı 2014
DĠYARBAKIR
TEXBRIDGE Ġstanbul Tekstil ve
ĠSTANBUL FUAR MERKEZĠ
Aksesuarları Fuarı
YEġĠLKÖY ĠSTANBUL
TÜYAP DĠYARBAKIR FUAR
Ortadoğu 4.AhĢap ĠĢleme Makineleri
VE KONGRE MERKEZĠ
Fuarı 2014
DĠYARBAKIR
3. Bursa Karacabey Tarım ve
Karacabey Kapalı Pazar ve Fuar
Hayvancılık Fuarı
Alanı
Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre
Ġç Mimari & Dekorasyon 2014 (35.) ve Sergi Sarayı ile Ġstanbul
Kongre Merkezi/ ĠSTANBUL
Ortadoğu 5.Üretim Makineleri ve
Yan Sanayiler Fuarı 2014
14.03.2014
20.03.2014
20.03.2014
20.03.2014
20.03.2014
20.02.2014
20.03.2014
21.03.2014
21.03.2014
Bahçe 2014 (18.)
27.03.2014
EDT EXPO Ev DıĢı Tüketim
Ürünleri Fuarı 2014
02.04.2014
ANKAFF 2014
02.04.2014
02.04.2014
02.04.2014
03.04.2014
03.04.2014
03.04.2014
03.04.2014
03.04.2014
03.04.2014
08.04.2014
09.04.2014
09.04.2014
10.04.2014
10.04.2014
10.04.2014
10.04.2014
10.04.2014
10.04.2014
Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre
ve Sergi Sarayı ile Ġstanbul
Kongre Merkezi/ ĠSTANBUL
ĠSTANBUL FUAR MERKEZĠ
YEġĠLKÖY ĠSTANBUL
ATO KONGRE VE SERGĠ
SARAYI ANKARA
21.03.2014
21.03.2014
27.03.2014
IHS BURSA 2014 9.Isıtma,
BURSA ULUSLARARASI FUAR
Soğutma, Havalandırma ve
27.03.2014
MERKEZĠ BURSA
Doğalgaz Teknolojileri Fuarı
BURSA KENT 2014 3.Belediye
Ġhtiyaçları, Kent Mobilyaları, Park BURSA ULUSLARARASI FUAR
27.03.2014
Bahçe Düzenlemeleri ve Spor
MERKEZĠ BURSA
Tesisleri Fuarı
Bursa 26.Uluslararası Yapı ve YaĢam BURSA ULUSLARARASI FUAR
27.03.2014
Fuarı ve Kongresi
MERKEZĠ BURSA
ĠSTANBUL FUAR MERKEZĠ
PROMOTÜRK-PROMOSYON 2014
28.03.2014
YEġĠLKÖY ĠSTANBUL
EKSPOMED 21.Uluslararası
Ġstanbul Tıbbi Analiz, TeĢhis,
TÜYAP FUAR VE KONGRE
Tedavi, Koruma ve Rehabilitasyon
28.03.2014
MERKEZĠ ĠSTANBUL
Ürün, Cihaz, Sistem, Teknoloji,
Donanım ve Hastaneler Fuarı
LABTEKMED EURASIA
17.Uluslararası Ġstanbul Medikal
TÜYAP FUAR VE KONGRE
28.03.2014
Laboratuar Teknoloji, Sistem ve
MERKEZĠ ĠSTANBUL
Donanımları Fuarı
Private Label Ġstanbul 2014 Özel
ĠSTANBUL FUAR MERKEZĠ
Markalı Ürünler ve Market
27.03.2014
YEġĠLKÖY ĠSTANBUL
Markaları Fuarı
TEPEBAġI ULUÖNDER FUAR
EskiĢehir 4.Tarım Fuarı
28.03.2014
ALANI / ESKĠġEHĠR
ĠDEX 2014 12.Ġstanbul Ağız-DiĢ
ĠSTANBUL FUAR MERKEZĠ
31.03.2014
Sağlığı Cihaz ve Ekipmanları Fuarı YEġĠLKÖY ĠSTANBUL
TÜYAP DĠYARBAKIR FUAR
Diyarbakır 6.Tarım-Hayvancılık
VE KONGRE MERKEZĠ
02.04.2014
Fuarı 2014
DĠYARBAKIR
Agritech 2014 4.Fethiye Tarım,
FETHĠYE FUAR VE SERGĠ
Seracılık, Hayvancılık, Gıda ve
03.04.2014
ALANI MUĞLA
Tarım Makineleri Fuarı
ĠSTANBUL FUAR MERKEZĠ
Kırtasiye Fuarı 2014
03.04.2014
YEġĠLKÖY ĠSTANBUL
ġanlıurfa Yapı ĠnĢaat Dekorasyon
Ziraat Odası Sosyal Tesis Alanı
04.04.2014
Fuarı
IBATECH 7.Uluslararası Ekmek,
ĠSTANBUL FUAR MERKEZĠ
Pasta Makineleri, Dondurma,
04.04.2014
YEġĠLKÖY ĠSTANBUL
Çikolata ve Teknolojileri Fuarı
7.Uluslararası Solarex Ġstanbul GüneĢ ĠSTANBUL FUAR MERKEZĠ
04.04.2014
Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı
YEġĠLKÖY ĠSTANBUL
Diyet ve Sağlıklı Doğal Ürünler
ASKERĠ MÜZE KÜLTÜR
04.04.2014
Fuarı
SĠTESĠ
Ekoloji Ġzmir "5.Organik Ürünler
ULUSLARARASI ĠZMĠR FUAR
04.04.2014
Fuarı"
ALANI ĠZMĠR
8.Malatya Tarım Teknolojileri
MĠġMĠġ PARK FUAR ALANI
04.04.2014
Trakya Kalkınma Ajansı
27.03.2014
10.04.2014
10.04.2014
10.04.2014
11.04.2014
15.04.2014
16.04.2014
17.04.2014
17.04.2014
17.04.2014
17.04.2014
17.04.2014
17.04.2014
17.04.2014
19.04.2014
23.04.2014
24.04.2014
24.04.2014
24.04.2014
24.04.2014
Makine Hayvancılık ve Ekipmanları MALATYA
Fuarı
Olivtech "4.Zeytin, Zeytinyağı ve
ULUSLARARASI ĠZMĠR FUAR
Teknolojileri Fuarı"
ALANI ĠZMĠR
CAM PĠRAMĠT SABANCI
18.Expo Silver Antalya 2014 Takı,
KONGRE VE FUAR MERKEZĠ
GümüĢ, Mücevher ve Saat Fuarı
ANTALYA
Automechanika Ġstanbul Uluslararası
TÜYAP FUAR VE KONGRE
Otomotiv Üretim, Dağıtım ve Tamir
MERKEZĠ ĠSTANBUL
Fuarı
At ve Binicilik Fuarı EQUĠST
ĠSTANBUL FUAR MERKEZĠ
Ġstanbul Horse Show
YEġĠLKÖY ĠSTANBUL
MODEF 2014 Mobilya ve
ĠNEGÖL BELEDĠYESĠ FUAR
Dekorasyon Fuarı
MERKEZĠ ĠNEGÖL BURSA
Yerel Zincirler BuluĢuyor 2014
HALĠÇ KONGRE MERKEZĠ
Konferansı ve Fuarı
ĠSTANBUL
Mersin Fooddays -Mersin
YENĠġEHĠR FUAR MERKEZĠ
8.Uluslararası Gıda, Gıda
MERSĠN
Teknolojileri ve Paketleme Fuarı
TÜYAP DĠYARBAKIR FUAR
Ortadoğu 5.Belediye Ġhtiyaçları Fuarı
VE KONGRE MERKEZĠ
2014
DĠYARBAKIR
9.Uluslararası Ġdeal Home Ev
TÜYAP FUAR VE KONGRE
EĢyaları, Züccaciye Dekoratif
MERKEZĠ ĠSTANBUL
Ürünler ve Çeyiz Fuarı
TÜYAP DĠYARBAKIR FUAR
Ortadoğu 6.ĠnĢaat Fuarı 2014 (Doğal
VE KONGRE MERKEZĠ
TaĢlar ve Mermer Özel Bölümü)
DĠYARBAKIR
ATO KONGRE VE SERGĠ
BETON ANKARA 2014
SARAYI ANKARA
KÜLTÜRPARK BELEDĠYE
Afyonkarahisar Tarım Hayvancılık
FUAR ALANI
ve Tarım Teknolojileri (AFTAR)
AFYONKARAHĠSAR
KÜTAF'14 Kütahya 6.Tarım,
KÜTAHYA BELEDĠYESĠ FUAR
Hayvancılık, Seracılık ve Süt
ALANI KÜTAHYA
Endüstrisi Fuarı
ULUSLARARASI ĠZMĠR FUAR
19.Ġzmir Kitap Fuarı
ALANI ĠZMĠR
Aymod 12.Uluslararası Ayakkabı
ĠSTANBUL FUAR MERKEZĠ
Moda Fuarı
YEġĠLKÖY ĠSTANBUL
FI Ġstanbul 2014 2.Gıda BileĢenleri, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre
Çözümleri, Yardımcı ve Katkı
ve Sergi Sarayı ile Ġstanbul
Maddeleri Fuarı
Kongre Merkezi/ ĠSTANBUL
4.Van Tarım, Hayvancılık ve Gıda TUġBA FUAR VE KONGRE
Fuarı
MERKEZĠ
ICCI- 20.Uluslararası Enerji ve
ĠSTANBUL FUAR MERKEZĠ
Çevre Fuarı ve Konferansı
YEġĠLKÖY ĠSTANBUL
Konfeksiyon Makinesi 2014
24.Uluslararası Konfeksiyon
Makineleri, NakıĢ Makineleri,
TÜYAP FUAR VE KONGRE
Konfeksiyon Yan Sanayi ve
MERKEZĠ ĠSTANBUL
Aksesuarları Fuarı ( KumaĢ Özel
Bölümü Konfeksiyon- Hazır Giyime
Yönelik KumaĢlar)
04.04.2014
04.04.2014
04.04.2014
07.04.2014
09.04.2014
10.04.2014
11.04.2014
11.04.2014
11.04.2014
11.04.2014
11.04.2014
11.04.2014
11.04.2014
15.04.2014
17.04.2014
17.04.2014
17.04.2014
17.04.2014
17.04.2014
24.04.2014
24.04.2014
24.04.2014
29.04.2014
30.04.2014
30.04.2014
30.04.2014
30.04.2014
01.05.2014
02.05.2014
02.05.2014
06.05.2014
07.05.2014
07.05.2014
07.05.2014
07.05.2014
07.05.2014
07.05.2014
14.05.2014
15.05.2014
ĠSTANBUL FUAR MERKEZĠ
17.04.2014
YEġĠLKÖY ĠSTANBUL
KONELEX 2014 Konya 9.Elektrik, KTO TÜYAP KONYA
Elektronik, Elektromekanik, Enerji ULUSLARARASI FUAR
17.04.2014
Üretimi, Otomasyon Fuarı
MERKEZĠ KONYA
ĠSKON 2014 Konya 9.Ġstifleme,
KTO TÜYAP KONYA
Depolama, TaĢıma, Vinç ve Lojistik ULUSLARARASI FUAR
17.04.2014
Fuarı
MERKEZĠ KONYA
KONMAK 2014 Konya
11.Uluslararası Metal ĠĢleme
KTO TÜYAP KONYA
Makineleri, Kaynak, Delme, Kesme ULUSLARARASI FUAR
17.04.2014
Teknolojileri, Malzemeler, El
MERKEZĠ KONYA
Aletleri, Hidrolik, Pnömatik Fuarı
MĠġMĠġ PARK FUAR ALANI
3.Malatya Kitap ve Kültür Fuarı
22.04.2014
MALATYA
TÜYAP ADANA
Çukurova Gıda / Gıda-Tek Fuarı
ULUSLARARASI FUAR VE
24.04.2014
2014 (8.)
KONGRE MERKEZĠ ADANA
BOAT SHOW 2014 33.Uluslararası HALĠÇ KONGRE MERKEZĠ
24.04.2014
Ġstanbul Boat Show Fuarı
ĠSTANBUL
Reklamcılık Fuarı 2014 4.Açık Hava TÜYAP ADANA
Reklamcılığı, Promosyon ve
ULUSLARARASI FUAR VE
24.04.2014
Reklam Malzemeleri Fuarı
KONGRE MERKEZĠ ADANA
TÜYAP ADANA
Adana 8.Ambalaj Fuarı 2014
ULUSLARARASI FUAR VE
24.04.2014
KONGRE MERKEZĠ ADANA
SÜLEYMAN DEMĠREL
Santek-Isparta Yapı, Dekor ve
KONGRE VE SERGĠ SARAYI 25.04.2014
Doğalgaz Fuarı
ISPARTA
Jewex Alyans, Altın, Mücevher,
ULUSLARARASI ĠZMĠR FUAR
25.04.2014
GümüĢ Takı ve Saat Fuarı
ALANI ĠZMĠR
Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre
Ġlaç Eczacılık Fuarı ve Kongresi
ve Sergi Sarayı ile Ġstanbul
25.04.2014
Kongre Merkezi/ ĠSTANBUL
37.Yapı Fuarı - Turkeybuild Ġstanbul TÜYAP FUAR VE KONGRE
29.04.2014
2014
MERKEZĠ ĠSTANBUL
ĠzfaĢ Boat Show Ġzmir "2.Tekne, Yat ULUSLARARASI ĠZMĠR FUAR
30.04.2014
ve Denizcilik Fuarı"
ALANI ĠZMĠR
ĠSTANBUL FUAR MERKEZĠ
Poolexpo 2014
30.04.2014
YEġĠLKÖY ĠSTANBUL
HASYURT BELEDĠYESĠ
Hasyurt Tarım Fuarı
KÜLTÜR MERKEZĠ FĠNĠKE
30.04.2014
ANTALYA
Kalıp Avrasya 2014 Bursa 7.Kalıp
BURSA ULUSLARARASI FUAR
Teknolojileri ve Yan Sanayiler
30.04.2014
MERKEZĠ BURSA
Fuarı
Bursa Otomotiv Yan Sanayi 2014
BURSA ULUSLARARASI FUAR
6.Otomotiv Yan Sanayi, Yedek
30.04.2014
MERKEZĠ BURSA
Parça ve Aksamları Fuarı
ĠSTANBUL FUAR MERKEZĠ
ISK-SODEX 2014
30.04.2014
YEġĠLKÖY ĠSTANBUL
3.Ulusal Hayvancılık ve Süt
BURDUR ÇOK AMAÇLI
08.05.2014
Endüstrisi Fuarı
KULLANIMLI FUAR ALANI
5.Van ĠnĢaat ve ĠnĢaat Malzemeleri, TUġBA FUAR VE KONGRE
09.05.2014
BUSWORLD TURKEY
Trakya Kalkınma Ajansı
24.04.2014
15.05.2014
15.05.2014
15.05.2014
15.05.2014
15.05.2014
15.05.2014
16.05.2014
20.05.2014
20.05.2014
21.05.2014
21.05.2014
21.05.2014
22.05.2014
23.05.2014
24.05.2014
27.05.2014
29.05.2014
29.05.2014
Yapı Elemanları,, ĠnĢaat ve ĠĢ
MERKEZĠ
Makineleri ve Ekipmanları Fuarı
IHS Konya 2014 Konya 11.Isıtma,
KTO TÜYAP KONYA
Soğutma, Havalandırma, Doğalgaz,
ULUSLARARASI FUAR
09.05.2014
Pompa, Vana, Tesisat, Yalıtım
MERKEZĠ KONYA
Malzemeleri ve Boru Fuarı
Konya Kent 2014 10.Yerel Yönetim
KTO TÜYAP KONYA
Ġhtiyaçları, Kent Mobilyaları, Park
ULUSLARARASI FUAR
09.05.2014
Bahçe Düzenlemeleri, Ġtfaiye
MERKEZĠ KONYA
Araçları ve Yangın Güvenliği Fuarı
HALĠÇ KONGRE MERKEZĠ
3. E-TĠCARET Fuarı
09.05.2014
ĠSTANBUL
ATO KONGRE VE SERGĠ
Ansaf'14 Ankara 3.Sanayi Fuarı
09.05.2014
SARAYI ANKARA
Konya Yapı ve Dekorasyon Fuarı
KTO TÜYAP KONYA
2014 11.Yapı Malzemeleri Yapı
ULUSLARARASI FUAR
09.05.2014
Teknolojileri ve Dekorasyon ve
MERKEZĠ KONYA
Aydınlatma Fuarı
2.Çorlu Autoshow Otomobil Ticari
Çorlu Orion AlıĢveriĢ Merkezi ve
Araçlar Motosiklet Bisiklet ve
09.05.2014
Fuar Alanı
Aksesuarları
Ortadoğu Altın ve Mücevher Fuarı /
OFM ORTADOĞU FUAR
10.Çukurova Altın ve Mücevherat
12.05.2014
MERKEZĠ GAZĠANTEP
Fuarı
TÜYAP DĠYARBAKIR FUAR
Diyarbakır 5.Kitap Fuarı 2014
VE KONGRE MERKEZĠ
13.05.2014
DĠYARBAKIR
Diyarbakır Eğitim Fuarı 2014
TÜYAP DĠYARBAKIR FUAR
5.Diyarbakır Yurtiçi, YurtdıĢı
VE KONGRE MERKEZĠ
13.05.2014
Eğitim Kurumları Fuarı
DĠYARBAKIR
EVTEKS 2014 20.Ġstanbul Ev
ĠSTANBUL FUAR MERKEZĠ
14.05.2014
Tekstili Fuarı
YEġĠLKÖY ĠSTANBUL
Ankomak 2014- 20.Uluslararası ĠĢ
TÜYAP FUAR VE KONGRE
Makineleri, Yapı Elemanları ve
14.05.2014
MERKEZĠ ĠSTANBUL
ĠnĢaat Teknolojileri Fuarı
LÜLEBURGAZ KAPALI SEMT
3.Trakya Hayvancılık, Süt Ürünleri
VE FUAR MERKEZĠ 14.05.2014
ve Tohum Fuarı
KIRKLARELĠ
Bursa Doğa, Av 2014 6.Uluslararası
Doğa Sporları, Avcılık, Atıcılık,
Balıkçılık, Alternatif Turizm, Arazi BURSA ULUSLARARASI FUAR
18.05.2014
Araçları, Yaz Sporları, Spor Giyim, MERKEZĠ BURSA
Karavan ve Kamp Malzemeleri
Fuarı
INELEX 9.Asansör ve Asansör
ULUSLARARASI ĠZMĠR FUAR
16.05.2014
Teknolojileri Fuarı
ALANI ĠZMĠR
MEÇEF '14 - Mersin 8.Mobilya,
YENĠġEHĠR FUAR MERKEZĠ
20.05.2014
Evlilik ve Çeyiz Fuarı
MERSĠN
Konya Tarım 2014 (FAZ III)
KTO TÜYAP KONYA
14.Uluslararası Tarım, Tarımsal
ULUSLARARASI FUAR
21.05.2014
Mekanizasyon ve Tarla
MERKEZĠ KONYA
Teknolojileri Fuarı
3.Ġstanbul Av, Silah ve Doğa Sporları ĠSTANBUL FUAR MERKEZĠ
23.05.2014
Fuarı
YEġĠLKÖY ĠSTANBUL
Arüsder 2014 Araçüstü Ekipmanları ĠSTANBUL FUAR MERKEZĠ
23.05.2014
04.06.2014
05.06.2014
05.06.2014
05.06.2014
05.06.2014
05.06.2014
05.06.2014
12.06.2014
12.06.2014
12.06.2014
ĠTVF- Ġstanbul TV Forum ve Fuarı
12.06.2014
Afyon Mermer Fuarı
18.06.2014
19.06.2014
25.06.2014
06.08.2014
13.08.2014
13.08.2014
28.08.2014
04.09.2014
04.09.2014
YEġĠLKÖY ĠSTANBUL
ĠSTANBUL FUAR MERKEZĠ
YEġĠLKÖY ĠSTANBUL
23.05.2014
ĠSTANBUL FUAR MERKEZĠ
YEġĠLKÖY ĠSTANBUL
29.05.2014
TÜYAP FUAR VE KONGRE
MERKEZĠ ĠSTANBUL
30.05.2014
ĠSTANBUL FUAR MERKEZĠ
YEġĠLKÖY ĠSTANBUL
30.05.2014
ULUSLARARASI ĠZMĠR FUAR
30.05.2014
ALANI ĠZMĠR
TÜYAP FUAR VE KONGRE
MERKEZĠ ĠSTANBUL
TÜYAP FUAR VE KONGRE
MERKEZĠ ĠSTANBUL
ĠSTANBUL FUAR MERKEZĠ
YEġĠLKÖY ĠSTANBUL
ĠSTANBUL FUAR MERKEZĠ
YEġĠLKÖY ĠSTANBUL
TÜYAP FUAR VE KONGRE
MERKEZĠ ĠSTANBUL
HALĠÇ KONGRE MERKEZĠ
ĠSTANBUL
KÜLTÜRPARK BELEDĠYE
FUAR ALANI
AFYONKARAHĠSAR
Gapshoes 19.Uluslararası Ayakkabı,
OFM ORTADOĞU FUAR
Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi
MERKEZĠ GAZĠANTEP
Fuarı
Ayakkabı KıĢ "36.Ġzmir Ayakkabı, ULUSLARARASI ĠZMĠR FUAR
Çanta ve Aksesuarları Fuarı"
ALANI ĠZMĠR
BODRUM DOĞUġ
International Bodrum Yacht Show
TURGUTREĠS MARĠNA
2014
MUĞLA
Çorlu Orion AlıĢveriĢ Merkezi ve
7.Çorlu Tarımtech 2014
Fuar Alanı
MĠġMĠġ PARK FUAR ALANI
4.Yapı ve Dekorasyon Fuarı
MALATYA
22.Malatya Genel Sanayi ve Ticaret MĠġMĠġ PARK FUAR ALANI
Fuarı
MALATYA
ULUSLARARASI ĠZMĠR FUAR
83.Ġzmir Enternasyonal Fuarı
ALANI ĠZMĠR
25.Uluslararası Züchex, Züccaciye
TÜYAP FUAR VE KONGRE
Ev EĢyaları, Dekoratif ve Elektrikli
MERKEZĠ ĠSTANBUL
Ev Gereçleri Fuarı
Best Bina Elektrik, Elektronik,
Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre
Mekanik ve Kontrol Sistemleri
ve Sergi Sarayı ile Ġstanbul
30.05.2014
30.05.2014
01.06.2014
06.06.2014
06.06.2014
06.06.2014
06.06.2014
12.06.2014
13.06.2014
19.06.2014
31.07.2014
07.08.2014
07.08.2014
22.08.2014
29.08.2014
29.08.2014
Trakya Kalkınma Ajansı
29.05.2014
Fuarı
Educashow Okul Ekipmanları ve
Teknolojileri Fuarı
Natural Stone 2014 11.Uluslararası
Mermer, Doğal TaĢ Ürünleri ve
Teknolojileri Fuarı
WIN Welding '14 14.BirleĢtirme,
Kaynak ve Kesme Teknolojileri
Fuarı
27.Uluslararası Anne Bebek Çocuk
Ürünleri Fuarı (Ġstanbul Çocuk
Moda)
FUTURE FISH EURASIA
7.Uluslararası Su Ürünleri Ġhracat
ve ĠĢleme, Akuakültür ve Balıkçılık
Teknolojileri Fuarı
WIN Metal Working'14 19.Makine
Ġmalatı ve Metal ĠĢleme
Teknolojileri Fuarı
WIN Surface Treatment '14 8.Yüzey
ĠĢleme Teknolojileri Fuarı
Turkchem Ġnterdye & Printing
Eurasia 2014
Beauty Eurasia 10.Uluslararası
Kozmetik, Güzellik Kuaför Fuarı
REW Ġstanbul 2014 10.Uluslararası
Geri DönüĢüm, Çevre Teknolojileri
ve Atık Yönetimi Fuarı
Fuarı 2014
04.09.2014
11.09.2014
11.09.2014
11.09.2014
11.09.2014
11.09.2014
11.09.2014
11.09.2014
17.09.2014
18.09.2014
18.09.2014
18.09.2014
18.09.2014
18.09.2014
18.09.2014
18.09.2014
18.09.2014
18.09.2014
18.09.2014
18.09.2014
23.09.2014
Helal Ekspo Ġstanbul 2014
Ankiros 2014 12.Uluslararası DemirÇelik ve Döküm Teknolojileri,
Makine ve Ürünleri
MÜSĠAD 2014 15.Müsiad Ticaret
Fuarı
TURKCAST 2014 6.Döküm
Ürünleri Ġhtisas Fuarı
Annofer 2014 11.Uluslararası Demir
DıĢı Metaller Teknolojileri, Makine
ve Ürünleri
Sign Ġstanbul-2014 16.Endüstriyel
Reklam ve Dijital Baskı
Teknolojileri Fuarı
Kongre Merkezi/ ĠSTANBUL
ĠSTANBUL FUAR MERKEZĠ
YEġĠLKÖY ĠSTANBUL
TÜYAP FUAR VE KONGRE
MERKEZĠ ĠSTANBUL
ĠSTANBUL FUAR MERKEZĠ
YEġĠLKÖY ĠSTANBUL
TÜYAP FUAR VE KONGRE
MERKEZĠ ĠSTANBUL
05.09.2014
05.09.2014
05.09.2014
TÜYAP FUAR VE KONGRE
MERKEZĠ ĠSTANBUL
05.09.2014
TÜYAP FUAR VE KONGRE
MERKEZĠ ĠSTANBUL
05.09.2014
ĠSTANBUL FUAR MERKEZĠ
YEġĠLKÖY ĠSTANBUL
Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre
39.Uluslararası Gamex/Compex
ve Sergi Sarayı ile Ġstanbul
Bilgisayar ve Dijital Oyun Fuarı
Kongre Merkezi/ ĠSTANBUL
Aysaf 13.Uluslararası Ayakkabı Yan ĠSTANBUL FUAR MERKEZĠ
Sanayi Fuarı
YEġĠLKÖY ĠSTANBUL
12.Bayim Olurmusun? Franchising ĠSTANBUL FUAR MERKEZĠ
ve Markalı Bayilik Fuarı 2014
YEġĠLKÖY ĠSTANBUL
ĠSTANBUL GIDA-TEK 2014 9.Gıda
ve Ġçecek Teknolojileri, Gıda
Güvenliği, Katkı ve Yardımcı
TÜYAP FUAR VE KONGRE
Maddeler, Soğutma, Havalandırma, MERKEZĠ ĠSTANBUL
Depolama Sistemleri ve Lojistik
Fuarı
18.Uluslararası Isaf -Fire& Rescue ĠSTANBUL FUAR MERKEZĠ
Fuarı
YEġĠLKÖY ĠSTANBUL
ĠSTANBUL FUAR MERKEZĠ
3.Isaf IT Security Fuarı
YEġĠLKÖY ĠSTANBUL
ĠSTANBUL FUAR MERKEZĠ
3.Isaf Safety & Health Fuarı
YEġĠLKÖY ĠSTANBUL
Avrasya Ambalaj 2014 - Ġstanbul
TÜYAP FUAR VE KONGRE
20.Uluslararası Ambalaj Endüstrisi
MERKEZĠ ĠSTANBUL
Fuarı
ĠSTANBUL FUAR MERKEZĠ
18.Uluslararası Isaf -Security Fuarı
YEġĠLKÖY ĠSTANBUL
ĠSTANBUL FUAR MERKEZĠ
3.Isaf Smart Home Fuarı
YEġĠLKÖY ĠSTANBUL
Animalexpo 6.Uluslararası
ULUSLARARASI ĠZMĠR FUAR
Hayvancılık Teknolojileri ve Süt
ALANI ĠZMĠR
Endüstrisi Fuarı
TUġBA FUAR VE KONGRE
5.Van Turizm ve Seyahat Fuarı
MERKEZĠ
Agroexpo Eurasia 10.Uluslararası
ULUSLARARASI ĠZMĠR FUAR
Tarım Sera ve Hayvancılık
ALANI ĠZMĠR
TÜYAP DĠYARBAKIR FUAR
Diyarbakır 4.Oto Show Fuarı 2014
VE KONGRE MERKEZĠ
DĠYARBAKIR
CeBIT BiliĢim Eurasia
03.09.2014
05.09.2014
05.09.2014
11.09.2014
12.09.2014
12.09.2014
12.09.2014
12.09.2014
12.09.2014
12.09.2014
12.09.2014
12.09.2014
12.09.2014
12.09.2014
12.09.2014
17.09.2014
23.09.2014
24.09.2014
24.09.2014
25.09.2014
25.09.2014
25.09.2014
25.09.2014
25.09.2014
25.09.2014
27.09.2014
27.09.2014
08.10.2014
09.10.2014
09.10.2014
10.10.2014
13.10.2014
14.10.2014
14.10.2014
14.10.2014
15.10.2014
16.10.2014
BOAT SHOW 2014 34.Uluslararası HALĠÇ KONGRE MERKEZĠ
17.09.2014
Ġstanbul Boat Show Fuarı
ĠSTANBUL
BOAT SHOW 2014 34.Uluslararası MARĠNTURK ĠSTANBUL CITY
17.09.2014
Ġstanbul Boat Show Fuarı
PORT PENDĠK ĠSTANBUL
LÜLEBURGAZ KAPALI SEMT
9.Trakya Tarımtech Fuarı 2014
VE FUAR MERKEZĠ 18.09.2014
KIRKLARELĠ
TÜYAP ADANA
Adana 8.Mobilya - Dekorasyon Fuarı
ULUSLARARASI FUAR VE
18.09.2014
2014
KONGRE MERKEZĠ ADANA
LÜTFĠ KIRDAR
Hospitality-Hotel, Bar, Cafe &
ULUSLARARASI KONGRE VE 19.09.2014
Restaurant 2014
SERGĠ SARAYI ĠSTANBUL
ĠSTANBUL FUAR MERKEZĠ
3.Advex Fuarı
19.09.2014
YEġĠLKÖY ĠSTANBUL
10.Uluslararası LED & LED
ĠSTANBUL FUAR MERKEZĠ
19.09.2014
Aydınlatma Fuarı
YEġĠLKÖY ĠSTANBUL
ĠSTANBUL FUAR MERKEZĠ
3.Elex Fuarı
19.09.2014
YEġĠLKÖY ĠSTANBUL
ĠSTANBUL FUAR MERKEZĠ
3.Elektronist Fuarı
19.09.2014
YEġĠLKÖY ĠSTANBUL
TEXBRIDGE Ġstanbul Tekstil ve
ĠSTANBUL FUAR MERKEZĠ
19.09.2014
Aksesuarları Fuarı
YEġĠLKÖY ĠSTANBUL
INTERMOB 2014 17.Uluslararası
Mobilya Yan Sanayi, Aksesuarları TÜYAP FUAR VE KONGRE
23.09.2014
Orman Ürünleri ve AhĢap
MERKEZĠ ĠSTANBUL
Teknolojisi
Ağaç ĠĢleme Makinesi 2014
27.Uluslararası Ağaç ĠĢleme
TÜYAP FUAR VE KONGRE
23.09.2014
Makineleri, Kesici Takımlar, El
MERKEZĠ ĠSTANBUL
Aletleri Fuarı
LÜLEBURGAZ KAPALI SEMT
4. Trakya Autoshow
VE FUAR MERKEZĠ 30.09.2014
KIRKLARELĠ
IPACK 2014 29.Uluslararası
ĠSTANBUL FUAR MERKEZĠ
Ambalaj, Paketleme ve Gıda ĠĢleme
01.10.2014
YEġĠLKÖY ĠSTANBUL
Sistemleri Fuarı
Worldfood Ġstanbul 2014
ĠSTANBUL FUAR MERKEZĠ
22.Uluslararası Gıda Ürünleri ve
01.10.2014
YEġĠLKÖY ĠSTANBUL
Teknolojileri Fuarı
Farmavizyon 2014 8.Farmavizyon
ĠSTANBUL FUAR MERKEZĠ
02.10.2014
Eczacılık Fuarı
YEġĠLKÖY ĠSTANBUL
ĠSTANBUL FUAR MERKEZĠ
CNR Endüstri Fuarı 2014
07.10.2014
YEġĠLKÖY ĠSTANBUL
TÜYAP FUAR VE KONGRE
MAKTEK AVRASYA 2014 (4.)
08.10.2014
MERKEZĠ ĠSTANBUL
Bursa 7.Uluslararası Hayvancılık ve BURSA ULUSLARARASI FUAR
08.10.2014
Ekipmanları Fuarı
MERKEZĠ BURSA
Burtarım 2014 12.Uluslararası Tarım,
BURSA ULUSLARARASI FUAR
Tohumculuk, Fidancılık ve Süt
08.10.2014
MERKEZĠ BURSA
Endüstrisi Fuarı
21.Van-Asya Ġpekyolu Sanayi ve
TUġBA FUAR VE KONGRE
09.10.2014
Ticaret Tedarikçileri Fuarı
MERKEZĠ
Kent Expo "2.ġehircilik ve Kent
ULUSLARARASI ĠZMĠR FUAR 10.10.2014
Trakya Kalkınma Ajansı
23.09.2014
16.10.2014
16.10.2014
16.10.2014
17.10.2014
23.10.2014
23.10.2014
23.10.2014
23.10.2014
23.10.2014
27.10.2014
30.10.2014
30.10.2014
30.10.2014
30.10.2014
31.10.2014
04.11.2014
05.11.2014
05.11.2014
05.11.2014
06.11.2014
06.11.2014
06.11.2014
Ġhtiyaçları Fuarı
ALANI ĠZMĠR
TURKCHEM Chem Show Eurasia
ĠSTANBUL FUAR MERKEZĠ
2014 6.Uluslararası Kimya Sanayi
10.10.2014
YEġĠLKÖY ĠSTANBUL
Grup Fuarı
Mersin Logistics -Mersin
YENĠġEHĠR FUAR MERKEZĠ
7.Uluslararası Lojistik ve Transport
10.10.2014
MERSĠN
Fuarı
Ġstanbul Jewelry Show Ekim 2014
39.Ġstanbul Uluslararası
ĠSTANBUL FUAR MERKEZĠ
10.10.2014
Mücevherat, Saat ve Malzemeleri
YEġĠLKÖY ĠSTANBUL
Fuarı
3.Malatya Ġnsan Kaynakları ve
MĠġMĠġ PARK FUAR ALANI
13.10.2014
Ġstihdam Fuarı
MALATYA
27.Yapı Fuarı - Turkeybuild Ankara ATO KONGRE VE SERGĠ
17.10.2014
2014
SARAYI ANKARA
Tokat Tarım Fuarı 2014, Tokat Tarım
Tokat Senateks Fuar alanı
17.10.2014
ve Hayvancılık Fuarı
LÜTFĠ KIRDAR
10.Türkiye Çağrı Merkezi Fuarı
ULUSLARARASI KONGRE VE 17.10.2014
SERGĠ SARAYI ĠSTANBUL
CAM PĠRAMĠT SABANCI
2.Frutech Meyve YetiĢtiriciliği ve
KONGRE VE FUAR MERKEZĠ 17.10.2014
Teknolojileri Fuarı
ANTALYA
Paintistanbul 2014- Boya Sanayi ve ĠSTANBUL FUAR MERKEZĠ
17.10.2014
Yardımcı Maddeler Kongre ve Fuarı YEġĠLKÖY ĠSTANBUL
ĠSTANBUL FUAR MERKEZĠ
Fespa Eurasia
21.10.2014
YEġĠLKÖY ĠSTANBUL
7.Toyzeria Oyuncak, Lisans, Oyun ĠSTANBUL FUAR MERKEZĠ
24.10.2014
Ve Oyun Ekipmanları Fuarı
YEġĠLKÖY ĠSTANBUL
Güzellik & Bakım 2014 25.Güzellik,
ATO KONGRE VE SERGĠ
ve Bakım, Saç, Kozmetik ve
24.10.2014
SARAYI ANKARA
Parfümeri Fuarı
SÜLEYMAN DEMĠREL
Göller Bölgesi-Yayla ġartlarında
KONGRE VE SERGĠ SARAYI 24.10.2014
Tarım ve Hayvancılık
ISPARTA
ĠSTANBUL FUAR MERKEZĠ
Homeland Security 2014
23.10.2014
YEġĠLKÖY ĠSTANBUL
Ġstanbul Autoshow 2014 Ġstanbul 7. TÜYAP FUAR VE KONGRE
24.10.2014
Otomobil Fuarı
MERKEZĠ ĠSTANBUL
MODEF EXPO 2014 Mobilya ve
BURSA ULUSLARARASI FUAR
28.10.2014
Dekorasyon Fuarı
MERKEZĠ BURSA
TRANSĠST 2014 5.Ġstanbul UlaĢım
Teknolojileri, Araçları ve Ürünleri, SĠNAN ERDEM ARENA
30.10.2014
Sistemleri Sempozyum ve Fuarı
Aymod 13.Uluslararası Ayakkabı
ĠSTANBUL FUAR MERKEZĠ
30.10.2014
Moda Fuarı
YEġĠLKÖY ĠSTANBUL
MARMARĠS-BELDĠBĠ
Yadex 2014 10.Yapı, Dekorasyon,
BELEDĠYESĠ FUAR VE SERGĠ 30.10.2014
Tadilat ve Ekipman Fuarı
ALANI MUĞLA
ĠSTANBUL FUAR MERKEZĠ
Domotex Middle East 2014 (3.)
31.10.2014
YEġĠLKÖY ĠSTANBUL
20.Yapı Fuarı - Turkeybuild Ġzmir
ULUSLARARASI ĠZMĠR FUAR
31.10.2014
2014
ALANI ĠZMĠR
Aydın Tarım Gıda ve Hayvancılık
AYDIN FUAR ALANI
31.10.2014
Fuarı
12.11.2014
12.11.2014
12.11.2014
12.11.2014
13.11.2014
13.11.2014
13.11.2014
15.11.2014
15.11.2014
18.11.2014
19.11.2014
19.11.2014
20.11.2014
20.11.2014
27.11.2014
27.11.2014
27.11.2014
27.11.2014
27.11.2014
27.11.2014
CNR Leather & Fur 2014 Fuarı
ĠSTANBUL FUAR MERKEZĠ
YEġĠLKÖY ĠSTANBUL
ADANA SERA-BAHÇE FUARI
TÜYAP ADANA
2014 8.Seracılık, Bahçecilik,
ULUSLARARASI FUAR VE
Fidancılık, Tohumculuk, Çiçekçilik
KONGRE MERKEZĠ ADANA
ve Teknolojileri Fuarı
ADANA TARIM FUARI 2014
TÜYAP ADANA
8.Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk ULUSLARARASI FUAR VE
ve Süt Endüstrisi Fuarı
KONGRE MERKEZĠ ADANA
Hometex 2014 Ev Tekstili ve
ĠSTANBUL FUAR MERKEZĠ
Dekorasyon Fuarı
YEġĠLKÖY ĠSTANBUL
Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre
Contemporary Ġstanbul ÇağdaĢ Sanat
ve Sergi Sarayı ile Ġstanbul
Fuarı
Kongre Merkezi/ ĠSTANBUL
22.Uluslararası Yapex -Yapı
Malzemeleri, ĠnĢaat Teknolojileri, ANTALYA FUAR MERKEZĠ
Yapı Yenileme ve Restorasyon
ANTALYA
Fuarı
Marathon Expo 2014
SĠNAN ERDEM ARENA
MERYAPI -Mersin 8.Yapı ve Emlak YENĠġEHĠR FUAR MERKEZĠ
Fuarı
MERSĠN
TÜYAP FUAR VE KONGRE
33.Uluslararası Ġstanbul Kitap Fuarı
MERKEZĠ ĠSTANBUL
ARTIST 2014 24.Uluslararası
TÜYAP FUAR VE KONGRE
Ġstanbul Sanat Fuarı
MERKEZĠ ĠSTANBUL
TÜYAP FUAR VE KONGRE
ĠDF 2014 Ġstanbul 9.Deri Fuarı
MERKEZĠ ĠSTANBUL
TÜYAP DĠYARBAKIR FUAR
Ortadoğu 6.Mobilya ve Dekorasyon
VE KONGRE MERKEZĠ
Fuarı 2014
DĠYARBAKIR
TÜYAP DĠYARBAKIR FUAR
Ortadoğu Gıda 6.Gıda-Tek Fuarı
VE KONGRE MERKEZĠ
2014
DĠYARBAKIR
Uluslararası Logitrans Transport
ĠSTANBUL FUAR MERKEZĠ
Lojistik Fuarı
YEġĠLKÖY ĠSTANBUL
3.Domatexpo Domates YetiĢtiriciliği KUMLUCA BELEDĠYESĠ FUAR
veTeknoojileri Fuarı
ALANI
Flower Show Türkiye 2014 Avrasya
Bitki Fuarı 6.Uluslararası Ġstanbul ĠSTANBUL FUAR MERKEZĠ
Süs Bitkileri, Peyzaj ve Yan
YEġĠLKÖY ĠSTANBUL
Sanayileri Fuarı
SĠRHA-ĠSTANBUL 2014
ĠSTANBUL KONGRE MERKEZĠ
TÜYAP FUAR VE KONGRE
Belediye -Kent 2014 (16.)
MERKEZĠ ĠSTANBUL
Maden Türkiye 2014 6. Uluslararsı
TÜYAP FUAR VE KONGRE
Madencilik, Maden Makine ve
MERKEZĠ ĠSTANBUL
Ekipmanları, ĠĢ Makineleri Fuarı
Kauçuk 2014 Ġstanbul 8.Kauçuk
TÜYAP FUAR VE KONGRE
Endüstrisi Fuarı
MERKEZĠ ĠSTANBUL
Otomotiv 2014 20.Uluslararası
Otomotiv Yan Sanayi, Yedek Parça, ĠSTANBUL FUAR MERKEZĠ
Aksesuar ve Servis Ekipmanları
YEġĠLKÖY ĠSTANBUL
Fuarı
04.11.2014
06.11.2014
06.11.2014
06.11.2014
06.11.2014
07.11.2014
07.11.2014
07.11.2014
11.11.2014
11.11.2014
12.11.2014
13.11.2014
13.11.2014
14.11.2014
14.11.2014
21.11.2014
21.11.2014
21.11.2014
21.11.2014
21.11.2014
21.11.2014
Trakya Kalkınma Ajansı
09.11.2014
03.12.2014
04.12.2014
04.12.2014
04.12.2014
04.12.2014
04.12.2014
04.12.2014
04.12.2014
Growtech Eurasia 2014
14.Uluslararası Sera, Tarım
Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı
BELEX 2014 Bursa 12.Uluslararası
Elektrik, Elektronik, Otomasyon,
Aydınlatma ve ĠletiĢim Fuarı
Bursa 5.Hırdavat ve ĠĢ Güvenliği
Fuarı
Bursa 13.Uluslararası Metal ĠĢleme
Teknolojileri Fuarı
Travel Turkey Ġzmir "8.Turizm Fuar
ve Konferansı"
ĠCAT 2014 2.Yeni Fikirler, Yeni
BuluĢlar Fuarı
BORUTEK 2014 2. Boru ve Boru
ĠĢleme Teknolojileri Fuarı
Bursa 6.Sac ĠĢleme Teknolojileri
Fuarı 2014
04.12.2014
Eyafexpo - Engelsiz YaĢam Fuarı
04.12.2014
ATRAX'14
04.12.2014
04.12.2014
12.12.2014
17.12.2014
18.12.2014
Plast Eurasia Ġstanbul 2014
24.Uluslararası Ġstanbul Plastik
Endüstrisi Fuarı
Subconist 2014 12.Uluslararası Yan
Sanayi Ürünleri Fuarı
ĠBS Anne Bebek Çocuk Fuarı
Gapshoes 20.Uluslararası Ayakkabı,
Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi
Fuarı
ĠSOF Ġstanbul Optik Fuarı
ANTALYA FUAR MERKEZĠ
ANTALYA
27.11.2014
BURSA ULUSLARARASI FUAR
28.11.2014
MERKEZĠ BURSA
BURSA ULUSLARARASI FUAR
28.11.2014
MERKEZĠ BURSA
BURSA ULUSLARARASI FUAR
28.11.2014
MERKEZĠ BURSA
ULUSLARARASI ĠZMĠR FUAR
28.11.2014
ALANI ĠZMĠR
BURSA ULUSLARARASI FUAR
28.11.2014
MERKEZĠ BURSA
BURSA ULUSLARARASI FUAR
28.11.2014
MERKEZĠ BURSA
BURSA ULUSLARARASI FUAR
28.11.2014
MERKEZĠ BURSA
ĠSTANBUL FUAR MERKEZĠ
28.11.2014
YEġĠLKÖY ĠSTANBUL
ĠSTANBUL FUAR MERKEZĠ
28.11.2014
YEġĠLKÖY ĠSTANBUL
TÜYAP FUAR VE KONGRE
MERKEZĠ ĠSTANBUL
28.11.2014
ĠSTANBUL FUAR MERKEZĠ
28.11.2014
YEġĠLKÖY ĠSTANBUL
ĠSTANBUL KONGRE MERKEZĠ 08.12.2014
OFM ORTADOĞU FUAR
MERKEZĠ GAZĠANTEP
11.12.2014
ĠSTANBUL FUAR MERKEZĠ
YEġĠLKÖY ĠSTANBUL
12.12.2014
Hong Kong
Hong Kong
05.01.2014 07.01.2014 Hazır Giyim
06.01.2014 08.01.2014 Hazır Giyim, Aksesuar
07.01.2014 08.01.2014 Hazır Giyim
07.01.2014 10.01.2014 Tüketici Elektroniği
07.01.2014 10.01.2014 Erkek Giyim ve Moda
07.01.2014 09.01.2014 Reklam Yönlendirme ve Grafik
ACCESSORIE CIRCUIT INTERMEZZO COLLECTIONS
London Collections - Men
Michigan International Auto Show
Hong Kong International Stationery Fair 06.01.2014 09.01.2014 Kırtasiye
07.01.2014 14.01.2014 Hediyelik eĢya
Moda Manhattan
HKTDC Hong Kong Baby Products Fair 06.01.2014 09.01.2014 Bebek Ürünleri
06.01.2014 09.01.2014 Oyuncak
Power Gen Europe
HKTDC Hong Kong Toys & Games
Fair
Atlanta International Area Rug Market
at Americas
Pitti Immagine Cloudnine
Pitti Immagine W
Agenda Trade Show
International CES - the Source for
Consumer Technologies
Pitti Immagine Uomo
MIDDLE EAST SIGN&GRAPHIC
IMAGING 2014
Pitti Immagine
11th ELECRAMA 2014
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
08.01.2014 12.01.2014 Elektrik-Elektronik
07.01.2014 10.01.2014 Bayan Giyim ve Moda
07.01.2014 07.01.2014 Bayan Giyim ve Moda
07.01.2014 10.01.2014 Giyim ve Moda
06.01.2014 09.01.2014 Otomotiv
06.01.2014 08.01.2014 Hazır Giyim
03.01.2014 05.01.2014 Enerji
01.01.2014 01.01.2014 Güvenlik ekipmanları
SECURITE EXPO
2
Bangalore
Floransa
Dubai
Floransa
Las Vegas
Los Angeles
Floransa
Floransa
Atlanta
Hong Kong
Grand Rapids
Londra
New York
New York
Viyana
Kazablanka
Kazablanka
Şehir
MEDICAL EXPO Salon International de
01.01.2014 01.01.2014 Sağlık, tıbbi ekipman
la Santé
Konusu
1
Başlangıç Bitiş
Fuar Adı
No
HĠNDĠSTAN
ĠTALYA
BAE
ĠTALYA
ABD
ABD
ĠTALYA
ĠTALYA
ABD
ÇĠN
ÇĠN
ÇĠN
ABD
ĠNGĠLTERE
ABD
ABD
AVUSTURYA
FAS
FAS
Ülke
Trakya Kalkınma Ajansı
IEEMA
Pitti Immagine s.r.l.
Internatıonal Expo Consults
Pitti Immagine s.r.l.
CEA Consumer Electronics Association
Reed Exhibitions Limited
Pitti Immagine s.r.l.
Pitti Immagine s.r.l.
AMC, Inc
HKTDC
HKTDC
HKTDC
Grand Rapids New Car Dealers
Association
British Fashion Council
ENK SHOWS
Business Journals Inc.
PennWell Corporation
Aktif Events
OFEC
Organizatör
2014 YILINDA EKONOMİ BAKANLIĞI TARAFINDAN DESTEKLENECEK YURTDIŞI BİREYSEL FUARLAR
08.01.2014 10.01.2014 Promosyon Ürünleri
08.01.2014 11.01.2014 Yapı-ĠnĢaat
08.01.2014 11.01.2014 Ev EĢyaları
08.01.2014 15.01.2014 Mimarlık Yapı Malzemeleri
09.01.2014 10.01.2014 Sörf ve deniz sporları malzemeleri
09.01.2014 12.01.2014 Motorsport
PSI International Exhibition for
Advertising Specialties
The 4th Int?l. Exhibition of Modern
House & Building Technology
13th Int?l. Exhibition of Household
Appliances
Atlanta Fall Gift&Home Furnishing
Market
Atlanta Boat Show
Surf EXPO
AUTOSPORT INTERNATIONAL
ENGINEERING SHOW 2014
FAME - ACCESSORIES THE SHOW 09.01.2014 11.01.2014 Hazır Giyim ve Aksesuar
MODA MANHATTAN
INTERMEZZO NEW YORK
Autorama- World of Wheels
Acetech Ahmedabad
OPTI 2014
CRAFT & HOBBY
EXPO RIVA SCHUH
THE WEDDING JOURNAL SHOW
CMT
The Canadian Home Furnishings Market 11.01.2014 14.01.2014 Mobilya, iç tasarım
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
11.01.2014 19.01.2014 Otomotiv
11.01.2014 13.01.2014 Düğün, Evlilik
11.01.2014 14.01.2014 Deri, deri Ürünleri, Ayakkabı
10.01.2014 14.01.2014 Tekstil,EliĢi, Hobi
10.01.2014 12.01.2014 Optik
10.01.2014 12.01.2014 Yapı-ĠnĢaat
10.01.2014 12.01.2014 Otomotiv
09.01.2014 11.01.2014 Hazır Giyim
09.01.2014 12.01.2014 Yat-Tekne
08.01.2014 11.01.2014 Tekstil
Heimtextil
21
Toronto
Stuttgart
Dublin
Riva del Garda
Los Angeles
Münih
Ahmedabad
Cincinnati
New York
New York
Birmingham
Orlando
Atlanta
Atlanta
Tahran
Tahran
Düsseldorf
Frankfurt
08.01.2014 11.01.2014 Tıbbi Teknolojiler, Sağlık, Eczacılık Helsinki
MEDICINE - The Finnish Medical
Convention and Exhibition
20
KANADA
ALMANYA
ĠRLANDA
ĠTALYA
ABD
ALMANYA
HĠNDĠSTAN
ABD
ABD
ABD
ĠNGĠLTERE
ABD
ABD
ABD
ĠRAN
ĠRAN
ALMANYA
ALMANYA
FĠNLANDĠYA
Quebec Furniture Manufacturers
Messe Stuttgart
Ireland's Wedding Journal
Palacongressi S.p.A., Riva del GardaFierecongressi S.p.A.
CRAFT AND HOOBY ASSOCIATION
GHM Gesellschaft für Handwerksmessen
mbH
ITE GROUP PLC
Investment Vehicle Restorations
ENK SHOWS
Business Journals Inc.
Haymarket Exhibition Ltd.
GLM
National Marine Manufacturers
Association
AMC Inc.
The association of the Industries of
Household Appliances of Iran
Nama Negar Int?l. CO.
Reed Exhibitions Deutschland GmbH,
PSI Promotional Product Service Institute
Messe Frankfurt Exhibition GmbH
Suomen Messut - The Finnish Fair
Corporation
Hannover
Düsseldorf
DOMOTEX HANNOVER - The World
11.01.2014 14.01.2014 Halı, zemin kaplamaları, tekstil
of Flooring
13.01.2014 16.01.2014 Hazır Giyim
13.01.2014 26.01.2014 Otomotiv
BOAT DÜSSELDORF INTERNATIONAL BOAT SHOW
Jewelers International Showcase-JIS
MILANO MODA UOMO
Christmas & Gift Show
Christmas and Gift Show 2014
SAO PAULO PRET A PORTER
Children's Club
Hong Kong Fashion Week
COUROMODA
HORECAVA - Int. Trade Fair For The
Hotel And Catering Industry
Living Interiors
HKTDC World Boutique, Hong Kong
North American International Auto
Show
PPAI EXPO 2014
IMM COLOGNE
MOSSHOES
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
Milano
Miami
Otel ve Restoran Mobilya
Ekipmanları
Las Vegas
Detroit
Hong Kong
Köln
Amsterdam
Sao Paulo
Hong Kong
New York
Sao Paulo
Harrogate
13.01.2014 16.01.2014 Ayakkabı, Çanta
Moskova
13.01.2014 19.01.2014 Mobilya,Banyo Mutfak Ekipmanları Köln
13.01.2014 17.01.2014 Promosyonel Ürünler
13.01.2014 19.01.2014 Mobilya
13.01.2014 16.01.2014
13.01.2014 16.01.2014 Deri Ürünleri
13.01.2014 16.01.2014 Hazır Giyim
13.01.2014 15.01.2014 Tekstil
12.01.2014 15.01.2014 Tekstil
12.01.2014 15.01.2014 Oyuncaklar
12.01.2014 15.01.2014 Hediyelik EĢya, Saatler, Mücevherat Londra
11.01.2014 15.01.2014 Moda, Erkek Hazır Giyim
11.01.2014 13.01.2014 Kuyumculuk
11.01.2014 19.01.2014 Gemi, Gemi Aksesuarları
Toronto
41
11.01.2014 19.01.2014 Yatçılık
Toronto Interntional Boat Show
Kuala Lumpur
40
11.01.2014 14.01.2014 Mücevherat
MALAYSIA INTERNATIONAL
JEWELLERY FAIR 2014
39
RUSYA
ALMANYA
ABD
ABD
ÇĠN
ALMANYA
HOLLANDA
BREZĠLYA
ÇĠN
ABD
BREZĠLYA
ĠNGĠLTERE
ĠNGĠLTERE
ĠTALYA
ABD
ALMANYA
ALMANYA
KANADA
MALEZYA
Trakya Kalkınma Ajansı
MosShoes
Kölnmesse GmbH
Promotional Products Association
International
North American International Auto Show,
LLC
Hong Kong Trade Development Council
Koelnmesse GmbH
Amsterdam RAI
Hospitalar Feira
Hong Kong Trade Development Council
ENK International LLC
Hospitalar Feira e Forum, Couromoda
Feiras Commercial
H.I.T.F. Ltd Christmas & Gift
Harrogate Christmas & Gift Show
Organising Bureau
CAMERA NAZIONALE DELLA
MODA ITALIANA
JIS
Messe Düsseldorf GmbH
Deutsche Messe AG
Canadian Boat Shows, TBS
ELITE EXPO SDN BHD
Association
14.01.2014 16.01.2014 Döküm
14.01.2014 17.01.2014 Av Sporları, spor mlz.
15.01.2014 18.01.2014 Otomotiv Yan Sanayi
15.01.2014 19.01.2014 Ev Dekorasyonu
BREAD & BUTTER
BAU 2014
Texworld USA
PREMIERE VISION NEW YORK
Intermoda Mexico
European Motor Show
IMA-International Trade Fair for
Amusement and Vending Machines
The 39th China Fur & Leather Products
14.01.2014 17.01.2014 Hazır Giyim, Deri
Fair
14.01.2014 16.01.2014 Tarım
EUROGUSS - 10th International Trade
Fair for Die Casting
SIVAL 2014
SHOT SHOW-Shooting, Hunting,
Outdoor Trade Show and Conference
Panorama Berlin
Automassan 2014
LOS ANGELES INTERNATIONAL
ART, ANTIQUE & JEWELERY
SHOW
Dallas Total Home & Gift Market
InterSOLUTION
PREMIERE VISION NEW YORK
MARCA - Private Label Exhibition
Blue
Polyclose
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
Brüksel
Guadalajara
New York
New York
Münih
Berlin
Nürnberg
Hong Kong
16.01.2014 18.01.2014 Pencere, Kapı, GüneĢ Koruma ve
16.01.2014 18.01.2014 Denim Hazır Giyim, Spor Giyim
15.01.2014 16.01.2014 Markalı ürünler
15.01.2014 16.01.2014 Tekstil, Ev Tekstili
15.01.2014 17.01.2014 GüneĢ Enerjisi ve ĠnĢaat
15.01.2014 21.01.2014 Hediyelik EĢya
Gent
New York
Bologna
New York
Gent
Dallas
Los Angeles
Göteborg
Berlin
Las Vegas
Angers
Pekin
Eğlence ve Casino Ekıpmanları, Otel
Düsseldorf
ve Catering Ekipmanları
14.01.2014 16.01.2014 Hazır Giyim
14.01.2014 17.01.2014
14.01.2014 26.01.2014 Otomotiv
14.01.2014 17.01.2014 Tekstil ve Hazır Giyim
14.01.2014 15.01.2014 Tekstil, Ev Tekstili
14.01.2014 16.01.2014 Tekstil
14.01.2014 19.01.2014 Mimarlık Yapı Malzemeleri
14.01.2014 16.01.2014 Hazır Giyim
13.01.2014 16.01.2014 Moda
HKTDC Hong Kong Fashion Week for
Fall/Winter
58
BELÇĠKA
ABD
ĠTALYA
ABD
BELÇĠKA
ABD
ABD
ĠSVEÇ
ALMANYA
ABD
FRANSA
ÇĠN
ALMANYA
BELÇĠKA
MEKSĠKA
ABD
ABD
ALMANYA
ALMANYA
ALMANYA
ÇĠN
Limaco N.V.
ENK SHOWS
BOLOGNA FIERE S.p.A.
PREMIERE VISION
Delfico bvba
Dallas Market Center
PALM BEACH SHOW GROUP
SWEFAIR
Panorama Fashion Fair Berlin GmBH
NATIONAL SHOOTING SPORTS
FOUNDATION INC
Angers Expo Congress
Sunry Advertising and Exhibition Co.
Reed Exhibitions Deutschland GmbH
Febiac
Internacionales de la Moda S.A. de C.V.
PREMIERE VISION
Messe Frankfurt, Inc.
Messe Munchen
Bread&Butter GmbH
Nürnberg Messe
Hong Kong Trade Development Council
17.01.2014 19.01.2014 Erkek Hzır Giyim
18.01.2014 21.01.2014 Moda -hazır giyim
18.01.2014 22.01.2014
18.01.2014 23.01.2014 Kuyumculuk
ENK NY
INDIA IN FASHION
IFAI Expo 2014
The Collective
KOMM
Ferie & Fritid i Bella
Montreal International Auto Show
INTERNATIONALE GRÜNE WOCHE
BERLĠN International fair for food,
17.01.2014 26.01.2014 Gıda-Tarım, Ormancılık
agriculture and horticulture
17.01.2014 20.01.2014 Üretim ve Lojistik
Pitti Immagine Bimbo
Promat 2014
MRKET - the exclusive show for the
menswear industry
JFW INTERNATIONAL FASHION
FAIR
TRANOI HOMME
International Boat Show Düsseldorf
Vicenzaoro Winter
SIGEP 2014
Palakiss-1-International Jewellery
Exhibition
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
Yiyecek ve Ġçecek, Gıda ĠĢleme ve
Paketleme Makinaları
18.01.2014 23.01.2014 Hediyelik EĢya
18.01.2014 26.01.2014 Yatçılık
18.01.2014 20.01.2014 Erkek Giyim
17.01.2014 26.01.2014 Otomotiv, Yedek Parça
17.01.2014 19.01.2014 Karavan
17.01.2014 19.01.2014 Bebek ve Çocuk Tekstil ürünleri
17.01.2014 19.01.2014 Bay Hazır Giyim ve Aksesuar
17.01.2014 19.01.2014 Tekstil, Tekstil Makineleri
16.01.2014 18.01.2014 Tekstil Sanayii
16.01.2014 18.01.2014 Hazır Giyim ve Moda
16.01.2014 18.01.2014 Çocuk Giyim ve Moda
16.01.2014 16.01.2014 Otomotiv
Vienna Auto Show
80
16.01.2014 18.01.2014 Havacılık
BAHRAIN INTERNATIONAL AIR
SHOW
79
Cephe Teknolojisi
Vicenza
Rimini
Vicenza
Düsseldorf
Paris
Tokyo
New York
ġikago
Berlin
Montreal
Kopenhag
Frankfurt
New York
Orlando
Mumbai
New York
Floransa
Viyana
Manama
ĠTALYA
ĠTALYA
ĠTALYA
Almanya
FRANSA
JAPONYA
ABD
ABD
ALMANYA
KANADA
DANĠMARKA
ALMANYA
ABD
ABD
HĠNDĠSTAN
ABD
ĠTALYA
AVUSTURYA
BAHREYN
Trakya Kalkınma Ajansı
PALAKISSTORE s.r.l.
Rimini Fiera SpA
Fiera di Vicenza SpA
Messe Düsseldorf GmbH
TRANOI
Senken Shimbun
BUSINESS JOURNALS INC.
Material Handling Industry of America
Messe Berlin GmbH
Montreal Automobile Dealers
Corporation
Bella Center A/S
Muevo GmbH
ENK INTERNATIONAL, INC.
Industrial Fabrics Association
International
Images Group
ENK INTERNATIONAL INC.
Pitti Immagine s.r.l.
Reed Messe Wien
Farnborough International Ltd (FIL
Limited)
19.01.2014 22.01.2014 El Sanatları, Mücevherat
19.01.2014 21.01.2014 Gıda
MOTORCYCLE TRADE EXPO
Kleine Fabriek
HOMI
5th Doors & Windows Technology Int?l.
19.01.2014 22.01.2014 Kapı ve Pencere
Exhibition (DO-WIN Tech 2014)
20.01.2014 24.01.2014 ĠnĢaat Teknolojisi
International Fancy Food & Confection
Show Winter
The 6th Int?l. Exhibition of cement ,
concrete , manufacturing technologies & 19.01.2014 22.01.2014 ĠnĢaat Malzemeleri
Related Machineries.
20.01.2014 22.01.2014 Yenilenebilir Enerji
SHOWCASE
NASFT WINTER - International Fancy
19.01.2014 21.01.2014 Yiyecek ve Ġçecek
Food & Cofection Show
20.01.2014 22.01.2014 Enerji
Kleine Fabriek
INTERIORS UK 2014
ADIHEX 2014
Consumexpo
World of Concrete - International
Exhibition and Conference on
Construction
WFES - World Future Energy Summit
World Future Energy Summit &
Exhibition
TFC - Technology For Construction
(formerly A/E/C Systems)
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
20.01.2014 24.01.2014
Moskova
Abu Dabi
Birmingham
Tahran
Milano
Tahran
Amsterdam
San Francisco
Birmingham
San Francisco
Dublin
Amsterdam
Dubai
Dubai
Las Vegas
Abu Dabi
Abu Dabi
Yapı Teknolojileri Ve Makineleri, Ġç
Las Vegas
Dizayn
20.01.2014 23.01.2014 Tekstil, Hazır Giyim
20.01.2014 22.01.2014 Avcılık ve Spor ekipmanları
19.01.2014 22.01.2014 Mobilya, Ġç Dizayn
19.01.2014 22.01.2014 Ev dekorasyonu ve hediyelik eĢya
19.01.2014 20.01.2014 Çocuk Giyim ve Moda
19.01.2014 21.01.2014 Motosiklet, Mobilet ve ATV
19.01.2014 20.01.2014 Çocuk Giyim ve Moda
19.01.2014 21.01.2014 Güvenlik
INTERSEC
99
19.01.2014 21.01.2014 Yangın Ekipmanları
INTERSEC
98
ABD
BAE
BAE
ABD
RUSYA
BAE
ĠNGĠLTERE
ĠRAN
ĠTALYA
ĠRAN
HOLLANDA
ABD
ĠNGĠLTERE
ABD
ĠRLANDA
HOLLANDA
BAE
BAE
Hanley-Wood LLC
Reed Exhibitions
Reed Exhibitions
Hanley-Wood LLC
ZAO Expocentr - Messe Düsseldorf
GmbH
Abu Dhabi Tourism Authority, Informa
Exhibitons
UBM Built Environment
Tehran Int?l. Trading & exhibition group
Fiera Milano SPA
Meshkat Tejarat Yas Co.
veronique de weichs
NASFT-National Association for the
Specialty Food Trade, Inc.
Motorcycle Trade Expo Ltd
Specialty Food Association, Inc.
Showcase Ireland Events Ltd.
veronique de
EPOC Messe Frakfurt Middle East
MESSE FRANKFURT
21.01.2014 24.01.2014
21.01.2014 23.01.2014
21.01.2014 23.01.2014 Tekstil, kumas ve ev tekstili
PRIMUS: Interfarba
Primus: WoodProcessing/Primus:
Furniture Industry
WORLD OF CONCRETE 2014
Leather & Shoes
Texworld USA
PREMIÈRE VISION SÃO PAULO
Autumn Fair-2014
PREMIÈRE BRASIL
Swiss Bau
Liberty Fashion & Lifestyle Fairs
Nortec
PRIMUS: Windows, Doors & Profiles Yapı Teknolojileri Ve Makineleri, Ġç
Internationale Fachmesse für Fenster,
21.01.2014 23.01.2014
Kiev
Dizayn
Türen und Profile
21.01.2014 24.01.2014 Golf Malzemeleri
Environment
PGA Merchandise Show&Convention
COLOMBIATEX - TEXTILE
EXHIBITION
AHR EXPO International AirConditioning, Heating, Refrigerating
Exposition
BELLEGMASH
AHR EXPO International Air-
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
Minsk
Tekstil ve ayakkabı makine ve
ekipmanı
Dallas
New York
Medellin
Orlando
Hamburg
New York
Basel
Sao Paulo
Manama
Sao Paulo
New York
Kiev
Las Vegas
Kiev
Kiev
Abu Dabi
Sıhhi tesisat, Isıtma, Soğutma ve
Havalandırma
21.01.2014 24.01.2014 Sıhhi tesisat, Isıtma, Soğutma ve
21.01.2014 24.01.2014
21.01.2014 23.01.2014
21.01.2014 24.01.2014 Endüstriyel Ġmalat, Metal ĠĢleme
21.01.2014 23.01.2014 Hazır Giyim
21.01.2014 25.01.2014 Yapı
21.01.2014 22.01.2014 Tekstil
21.01.2014 29.01.2014 Hediyelik EĢya
21.01.2014 22.01.2014 Tekstil
21.01.2014 23.01.2014 Tekstil ( KumaĢ )
21.01.2014 24.01.2014 Ayakkabı ve Ayakkabı Yan Sanayi
21.01.2014 24.01.2014 ĠnĢaat ve ĠnĢaat Makineleri
ĠĢleme makinaları behçe ve tarım
aletleri bahçe mobilyaları
Plastik/Plastik Hammadde(Boya ve
vernik)
21.01.2014 23.01.2014 Enerji Teknolojileri
New York
118
21.01.2014 22.01.2014 Tekstil
KINGPINS SHOW
Sharjah
117
20.01.2014 23.01.2014 Makina
STEELFAB
116
ABD
BELARUS
ABD
KOLOMBĠYA
ABD
UKRAYNA
ALMANYA
ABD
ĠSVĠÇRE
BREZĠLYA
BAHREYN
BREZĠLYA
ABD
UKRAYNA
ABD
UKRAYNA
UKRAYNA
BAE
ABD
BAE
Trakya Kalkınma Ajansı
International Exposition Company
MINSKEXPO
International Exposition Company
INEXMODA
Reed Exhibitions
PRIMUS Messen und Ausstellungen
GmbH Primus Exhibitions Group Ltd.
Hamburg Messe und Congress GmbH
Liberty Fairs
MCH Swiss Exhibition (Basel) Ltd.
Fagga Organizer de Eventos S/A
Arabian exhibition Management
Fagga Organizer de Eventos S/A
Messe Frankfurt, Inc.
Ukrain Leather and Shoes Union
HANLEYWOOD
Primus Ukraine/Primus Exhibitions
Group Ltd.
PRIMUS Messen and Ausstellungen
Gmbh Primus Exhibitions Group Ltd.
REED Exhibitions FZ - LLC,
Environment Agency Abu Dhabi - EAD
Kingpins Media Inquiries
Expocentre Sharjah
Anaheim
Toronto
23.01.2014 28.01.2014 Makine ve Ekipmanları
23.01.2014 26.01.2014 Müzik Aletleri
Dekorasyon, mobilya, yer
23.01.2014 26.01.2014 kaplamaları, mutfak ve banyo
aksesuarları, aydınlatma sistemleri
23.01.2014 26.01.2014 Hediyelik EĢya
EXPO RECLAM
IJT - International Jewellery Tokyo
Pitti Immagine Filati
Outdoor Retailer Winter Market 2014
Museum Expressions
MRKET NY
CASA 2014
The London Textile Fair
FOOD & GROCERY FORUM INDIA
FOODHOSPITALTY WORLD
Klimahouse - Trade Fair and Congress
for Energy Efficiently and Sustained
Building
IMTEX 2014
NAMM Show - International Music
Market
Interior Design Show
Gave & Interior Gift and Interior Trade
Fair
Feria del Mueble Zaragoza
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
HAZIR GĠYĠM, AKSESUAR VE
SPOR GĠYĠM
Mumbai
Mumbai
Londra
Salzburg
New York
Zaragoza
Lillestrom
Bangalore
Yapı Teknolojileri ve Makineleri, Ġç
Bolzano
Dizayn
23.01.2014 26.01.2014 Mobilya
23.01.2014 26.01.2014
23.01.2014 25.01.2014 Gıda
23.01.2014 24.01.2014 Gıda perakende sektörü
22.01.2014 23.01.2014 Tekstil, Giyim
22.01.2014 25.01.2014 Mobilya, Dizayn
22.01.2014 24.01.2014
Paris
Salt Lake City
KıĢ Sporları, Spor
22.01.2014 25.01.2014 Kıyafetleri,Ayakkabı,Aksesuar,
Kamp Ekipmanları
22.01.2014 23.01.2014 Oymacılık, Çizim
Floransa
Tokyo
Madrid
22.01.2014 24.01.2014 Tekstil
22.01.2014 25.01.2014 Mücevherat
22.01.2014 24.01.2014 Pazarlama ve Promosyon
Nottinghamshire
138
22.01.2014 23.01.2014 Tarım Makineleri ve Ekipmanları
Lamma 2014
Londra
137
22.01.2014 25.01.2014 Eğitim Malzemeleri
BETT 2014
Havalandırma
136
Conditioning, Heating, Refrigerating
Exposition
ĠSPANYA
NORVEÇ
KANADA
ABD
HĠNDĠSTAN
ĠTALYA
HĠNDĠSTAN
HĠNDĠSTAN
ĠNGĠLTERE
AVUSTURYA
ABD
FRANSA
ABD
ĠTALYA
JAPONYA
ĠSPANYA
ĠNGĠLTERE
ĠNGĠLTERE
Feria de Zaragoza
Norges Varemesse
Merchandise Mart Properties Inc.
National Association of Music Merchants
IMTMA
Fiera Bolzano SpA/ Messe Bozen AG
Gloval Fairs & Media Pvt. Ltd.
Images Group
The London Textile Fair
Reed Messe Salzburg
BUSINESS JOURNALS INC.
Museum Exporessions
Outdoor Industry Association
Pitti Immagine Srl
Reed Exhibitions Japan Ltd.
Reed Exhibitions Iberia S.A.
Lamma Ltd.
Ġ2Ġ EVENTS
FIMI - International Fair of Children's &
24.01.2014 26.01.2014 Bebek EĢyaları, Çocuk Giyim
Young People's Fashion
25.01.2014 28.01.2014 Hazır giyim ve Aksesuar
25.01.2014 27.01.2014
25.01.2014 27.01.2014
Hochzeit-Brautinfo
Christmasworld
BIJORHCA - Eclat de Mode International Trade Show for Fashion
Moda Aksesuarları, Saat, Altın,
and Design,Jewellery,Haute Couture and 24.01.2014 27.01.2014
GümüĢ, Kuyumculuk
Licenses, Silver, Gold, Watches and
Fashion Accessories
25.01.2014 28.01.2014 Sanata yönelik alet ve ekipmanlar
MAISON&OBJET
BRIDE OF THE YEAR SHOW
Creative World
WHO'S NEXT PRET-A-PORTER
PARIS
Salon de la Lingerie
PAPERWORLD CHINA - China
International Stationery & Office
Supplies Exhibition
Orlando Gift Show
INTERFILIERE - International
Exhibition of Lace, Embroidery and
Textile Accessories for Lingerie
INTERFILIERE - International
Exhibition of Lace, Embroidery and
Textile Accessories for Lingerie
Expohogar Primavera
CSTB
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
Kağıt Ürünleri, Ofis
Ekipmanları,Kırtasiye
Barselona
Paris
Paris
Orlando
ġangay
Paris
Paris
Frankfurt
Dublin
Paris
Frankfurt
Viyana
Madrid
Paris
Stuttgart
Zaragoza
25.01.2014 31.01.2014 Multimedya, TV ve kablo teknolojisi Moskova
25.01.2014 28.01.2014 Hediyelik eĢya
Tekstil, KumaĢ ve Aksesuar ( Ġç
Giyim ve Mayoya Yönelik )
Tekstil, KumaĢ ve Aksesuar ( Ġç
Giyim ve Mayoya Yönelik )
25.01.2014 27.01.2014 Hediyelik eĢya
25.01.2014 28.01.2014
25.01.2014 27.01.2014 Ġç Giyim
25.01.2014 26.01.2014 Dügün ve Düğün Organizasyonu
24.01.2014 28.01.2014 Hediyelik EĢya ve Aksesuar
24.01.2014 26.01.2014 Düğün
24.01.2014 28.01.2014 Ev Tekstili ve Aksesuar
24.01.2014 26.01.2014 Otomotiv
Automotive Interiors Expo 2014
Banyo ve mutfak mobilyaları, ev
ekipmanları
155
23.01.2014 26.01.2014
Ibercocinaybaño
154
RUSYA
ĠSPANYA
FRANSA
FRANSA
ABD
ÇĠN
FRANSA
FRANSA
ALMANYA
ĠRLANDA
FRANSA
ALMANYA
AVUSTURYA
ĠSPANYA
FRANSA
ALMANYA
ĠSPANYA
Trakya Kalkınma Ajansı
MIDEXPO
Fira de Barcelona
EUROVET
EUROVET
Urban Expositions
MESSE FRANKFURT (SHANGHAI)
CO LTD.
EUROVET
WSN DEVELOPPEMENT
Messe Frankfurt GmbH
Terry Burns Wedding Exhibitions
Limited
Reed Expositions France
Messe Frankfurt GmbH
FRAU ING.URSULA EFFENBERGER
Real Fábrica de Tapices
SAFI-Salons Français et Internationaux
UKIP Media Events
Feria de Zaragoza
New York
Köln
Toronto
NEW YORK HOME TEXTILE SHOW 26.01.2014 30.01.2014 Ev Tekstili
YĠYECEK VE ĠÇECEK (Tatlı,
çikolota, ciklet)
Hediyelik eĢya, mutfak eĢyaları,
Saat, Mücevher
27.01.2014 30.01.2014 DoğaltaĢ
ISM - INTERNATIONAL SWEETS
AND BISCUITS FAIR
CGTA Toronto spring gift Show
ISPO Munich
PRINT'OR
Las Vegas Market/GIFT+HOME
MODAFABRIEK
SURFACES - Floor Covering Show
Chicago Collective
Arab Health Exhibition And Congress
ARABPLAST Arab International Plastic
27.01.2014 30.01.2014 Plastik ve Kauçuk ĠĢleme
& Rubber Trade Show
27.01.2014 30.01.2014 Otomotiv Yan Sanayi
Innatex
HDAW
HDAW
StonSExpo/Marmomacc Americas North American Stone Industry
Exposition
New York International Gift Fair
SIEL ALGERIE
INTERPLASTICA
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
Organik ve çevreye duyarlı tekstil
ürünleri
Hediyelik EĢya ve Mobilya,Ġç
Dekorasyon
Las Vegas
Las Vegas
Las Vegas
Dubai
Dubai
ġikago
Las Vegas
Amsterdam
Las Vegas
Lyon
Münih
Frankfurt
28.01.2014 31.01.2014 Plastik ve Kauçuk Sanayii
28.01.2014 30.01.2014 Otel Ekipmanları
Moskova
Cezayir
27.01.2014 30.01.2014 Hediyelik EĢya, Saatler, Mücevherat New York
27.01.2014 30.01.2014 Otomotiv Yan Sanayi
27.01.2014 30.01.2014 Sağlık Ekipmanları, Araç-gereçleri
27.01.2014 29.01.2014 Erkek Hazır Giyim
27.01.2014 30.01.2014 Zemin döĢemeleri
26.01.2014 27.01.2014 Moda
26.01.2014 30.01.2014
26.01.2014 28.01.2014 Mücevherat, saat, hediyelik eĢya
26.01.2014 29.01.2014 Spor Ekipmanları
26.01.2014 30.01.2014
26.01.2014 29.01.2014
25.01.2014 27.01.2014
Frankfurt
173
25.01.2014 28.01.2014 Kağıt Ürünleri
Paperworld
Hong Kong
172
25.01.2014 27.01.2014 Hazır Giyim
The HUB Hong Kong
171
RUSYA
CEZAYĠR
ABD
ABD
ABD
ABD
BAE
BAE
ABD
ABD
HOLLANDA
ABD
FRANSA
ALMANYA
KANADA
ALMANYA
ABD
ALMANYA
ALMANYA
ÇĠN
Messe Düsseldorf GmbH
Expoed
George Little Management, LLC
Hanley Wood Exhibition
W.T. Glasgow, Inc. andHDDA (Heavy
Duty Distribution Association)
The Mirage/MGM
Al Fajer Information&Services, Messe
Düsseldorf GmbH
IIR Middle East Exhibitions
MERCHANDISE MART
HANLEY - Wood Exhibitions
MODAFABRĠEK
World Market Center Las Vegas
GL Event
Messe München GmbH
Toronto Gift Show Home
Koelnmesse GmbH
George Little Management
Muevo GmbH
Messe Frankfurt GmbH
Entrepot Asia
2th Int?l. Exhibition of machineries and
28.01.2014 31.01.2014 Mobilya
furniture equipment
193
28.01.2014 30.01.2014 Kümes Hayvanları
Tarım, Ormancılık, Bahçecilik,
28.01.2014 31.01.2014 Bağcılık, Balıkçılık ve Hayvan
YetiĢtiriciliği
29.01.2014 03.02.2014 Oyuncak
29.01.2014 30.01.2014 Tütün ve Tütün Mamulleri
30.01.2014 02.02.2014 Hazır Giyim, Moda
IPM - INTERNATIONAL TRADE
FAIR FOR PLANTS, TECHNICAL
EQUIPMENT, FLORISTRY, SALES
PROMOTION
AGRO + MASHEXPO - International
Agriculture and Agricultural Machinery 29.01.2014 01.02.2014 Tarım,Hayvancılık ve Bahçe bitkileri BudapeĢte
Exhibition
29.01.2014 03.02.2014 Mutfak Ekipmanları
2014 IPPE
The WSA Show - World Shoe
Association
The Gourmet Housewares Show
SPIELWARENMESSE - International
Toy Fair
TPE Tobacco Plus Expo International
CIFF - COPENHAGEN
INTERNATIONAL FASHION FAIR
AGROTICA 2014
POLAGRA PREMIERY 2014
Children?s Fashion Cologne
New York International Gift Fair
EXPORT HOME
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
Köln
Poznan
Selanik
Kopenhag
Las Vegas
Nürnberg
New York
Las Vegas
30.01.2014 02.02.2014 Mobilya ve Ev Dekorasyonu
Porto
30.01.2014 03.02.2014 Hediyelik EĢya, Saatler, Mücevherat New York
30.01.2014 01.02.2014 Çocuk Giyim
30.01.2014 02.02.2014 Tarım ve Tarım Makineleri
30.01.2014 02.02.2014 Tarım, Tarım Makineleri
29.01.2014 31.01.2014 Ayakkabı ve çanta
Essen
Atlanta
Viyana
AQUA-THERM VIENNA 2014
195
28.01.2014 31.01.2014 Isıtma, Soğutma, Havalandırma
UPAKOVKA / UPAK ITALIA
Moskova
Tahran
Doha
Novosibirsk
194
Gıda iĢleme, ambalaj malzemesi ve
28.01.2014 31.01.2014 paketlemeGıda iĢleme, ambalaj
malzemesi ve paketleme
28.01.2014 30.01.2014 Yenilenebilir Enerji
Green Building Expo
192
28.01.2014 31.01.2014 Yapı-ĠnĢaat
SIBBUILD 1 ST WEEK
191
Messe Essen GmbH
U.S Poultry & Egg Association
REED EXHIBITION MESSE WIEN
Messe Düsseldorf GmbH
Chista Fairs
IFP-GORD
ITE GROUP PLC
PORTEKĠZ
ABD
ALMANYA
POLONYA
YUNANĠSTAN
DANĠMARKA
ABD
ALMANYA
ABD
ABD
Trakya Kalkınma Ajansı
Exponor
George Little Management, LLC
koelnmesse
POZNAN INTERNATIONAL FAĠR
Helenic Organization of International
Trade Fairs
Bella Center A/S - Federation of Danish
Textile & Clothing
Reuter Exposition Services
SPIELWARENMESSE Eg
George Little Management
ENK International/World Shoe
Association
MACARĠSTAN Hungexpo C. Co. Ltd.
ALMANYA
ABD
AVUSTURYA
RUSYA
ĠRAN
KATAR
RUSYA
31.01.2014 03.02.2014 Bayan Giyim ve Aksesuar
01.02.2014 01.02.2014 Deri mamulleri ve ayakkabı
02.02.2014 05.02.2014 Korozyon
02.02.2014 04.02.2014 Atçılık Malzemeleri
Budapest International Leather And
Shoe Week Trade Fair
NOG ?NIGERIA OIL & GAS
Intergastra
PREMIUM ORDER
SOLAIRE EXPO
Reed Midem
SPIE Photonics West, BIOS, Electronic
01.02.2014 06.02.2014 Optik
Imaging
02.02.2014 06.02.2014
the gallery düsseldorf
Intirio
The Jewellery Show
SPRING FAIR INTERNATIONAL
2014
15TH MIDDLE EAST CORROSION
CONGRESS & EXHIBITION
spoga horse - International Trade Fair
for Equestrian Sports
RHEX
VSK
Mining Indaba
Edison Furniture 2014
MUNICH FABRIC START
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
Müzik Kayıt ve Yayın, Radyo
Programı
04.02.2014 06.02.2014 Tekstil
03.02.2014 05.02.2014 Mobilya
03.02.2014 06.02.2014 Madencilik
03.02.2014 07.02.2014 Isıtma ve Soğutma Sistemleri
02.02.2014 05.02.2014 Gıda, Ġçecek ve Otel Ekipmanları
Ev eĢyaları, Hediyelik EĢya,
Mücevherat
02.02.2014 06.02.2014 Mücevherat, Takı, Hediyelik EĢya
02.02.2014 05.02.2014 Tekstil, Ev Tekstili, Ġç Dekorasyon
01.02.2014 04.02.2014
01.02.2014 01.02.2014 Yenilenebilir Enerji
01.02.2014 01.02.2014 Hazır Giyim
01.02.2014 05.02.2014 Otel Ekipmanları
01.02.2014 01.02.2014 Petrol ve Doğalgaz
31.01.2014 02.03.2014 Hediyelik EĢya
California Gift Show
210
31.01.2014 02.02.2014 Otomotiv ve yan sanayi
Automesse Erfurt
209
Münih
New Jersey
Cape Town
Utrecht
Rimini
Köln
Manama
Birmingham
Birmingham
Gent
San Francisco
Cannes
MarakeĢ
Düsseldorf
Stuttgart
Abuja
BudapeĢte
IGEDO
Urban Expositions
Messe Erfurt GmbH/ SP Veranstaltungsund Handel GmbH
ALMANYA
ABD
G.AFRĠKA
HOLLANDA
ĠTALYA
ALMANYA
BAHREYN
ĠNGĠLTERE
ĠNGĠLTERE
BELÇĠKA
ABD
FRANSA
FAS
ALMANYA
ALMANYA
NĠJERYA
Munichfabricstart exhibition Gmbh
Karel Exposition Management
Mining Indaba LLC
VNU Exhibitions Europe
Rimini Fierra Spa
Koelnmesse GmbH
Bahrain Society of Engineers
i2i Events Group
i2i Events Group
Textirama vzw
SPIE-International For Optics
Reed MIDEM
Aicom Events
Premium Exhibitions Gmbh
Messe Stuttgart
CWC Associates
MACARĠSTAN BCE Fairs
ALMANYA
ABD
Los Angeles,
California
Düsseldorf
ALMANYA
Erfurt
04.02.2014 06.02.2014 Tarım makinaları ve ekipmanı
04.02.2014 09.02.2014 Av ve Avcılık Ekipmanları
Cavan Farm Machinery Show
AQUA-THERM MOSCOW
AGROFARM
CHILVENTA ROSSIJA
International Builders Show
Canadian International Farm Show
JAGD & HUND - International
exhibition for hunting & fishing
Fisch & Angel
STOCKHOLM FURNITURE FAIR INTERNATIONALE SCHWEDISCHE
04.02.2014 08.02.2014 Mobilya
MÖBEL- UND BELEUCHTUNGSMESSE
NAPE Expo
Middle East Rail Exhibition
LINGERIE - EXPO
Irish Hospitality Industries
International Builders Show
American International Fine Art Fair
NABH International Builders' Show
ISE Integrated Systems Europe
Hygienalia-Pulire
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
ABD
Las Vegas,
Nevada
Amsterdam
Bilgisayar ve Görüntüleme
Teknolojileri
Madrid
Las Vegas
ĠSPANYA
HOLLANDA
ABD
West Palm Beach ABD
ĠRLANDA
RUSYA
BAE
ABD
ĠSVEÇ
ALMANYA
ALMANYA
KANADA
ABD
RUSYA
RUSYA
RUSYA
ĠRLANDA
FRANSA
BAE
Dublin
Moskova
Dubai
Houston
Stockholm
Dortmund
Dortmund
Toronto
Orlando
Moskova
Moskova
Moskova
Dublin
Lyon
Yapı teknolojileri ve Makineleri, Ġç
Dizayn
04.02.2014 06.02.2014 Temizlik
04.02.2014 06.02.2014
04.02.2014 06.02.2014
04.02.2014 09.02.2014 Ev Dekorasyonu, Tekstil, Halı
04.02.2014 06.02.2014 ĠnĢaat
04.02.2014 05.02.2014 Gıda
04.02.2014 07.02.2014 Ġç Giyim
04.02.2014 05.02.2014 Demiryolu
04.02.2014 07.02.2014 Petrol ve Doğalgaz
04.02.2014 09.02.2014 Balıkçılık
04.02.2014 06.02.2014 ĠnĢaat
04.02.2014 06.02.2014 Isıtma, Soğutma ve Havalandırma
04.02.2014 06.02.2014 Tarım, Hayvancılık
04.02.2014 07.02.2014 ISITMA&SOĞUTMA
04.02.2014 06.02.2014 Tarım Makineleri
Tekstil, dijital baskılı ve kiĢiyekuruma özel hazırlanmıĢ
231
04.02.2014 06.02.2014
C!PRINT
230
04.02.2014 06.02.2014 DiĢçilik Malzemeleri ve Ekipmanları Dubai
AEEDC DUBAI
229
Trakya Kalkınma Ajansı
Reed Exhibitions, Feria Valencia,
Integrated Systems
National Association of Home Builders
IFAE
NAHB
SDL Exhibitons Ltd.
ITE GROUP
TERRAPINN MIDDLE EAST FZ LIC
NAPE
Stockholmsmässan AB
Messe Westfalenhallen Dortmund Gmbh
Messe Westfalenhallen Dortmund Gmbh
Master Promotions Ltd.
NAHB
NürnbergMesse GmbH Exhibition Center
VVTS, DLG International GmbH, AllRussian Exhibition Centre
REED EXHIBITION / ITE
AJS Promotion
656 Editions
INDEX
05.02.2014 06.02.2014 Kozmetik
05.02.2014 07.02.2014 Uzay ve Uydu Teknolojileri
ASIA FRUIT LOGISTICA
Comtrans
INTERGIFT - International Gift Fair
PCD-Perfumes, Cosmetics and Design
Global Space and Technology
Convention 2014
FRUIT LOGISTICA
Mro Middle East
JUNWEX International Jewellery Forum 05.02.2014 09.02.2014 Mücevherat
Flooring &Finishes
Decoration and Desing
AUTO SHANGAI
Sandwich & Snack 2014
The The 3rd Int. Exhibition of Elevator,
Escalator, Lift & Conveyor industries,
05.02.2014 08.02.2014 Asansör
Components & Related Equipments
JUNWEX International Jewellery Forum 05.02.2014 09.02.2014 Mücevherat
Xantar
Aérosol Forum
G&LW TUCSON GEM SHOW
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
Moskova
UlaĢım araçları (otomobil, kamyon,
05.02.2014 12.02.2014 motosiklet, karavan, araba
aksesuarları), ulaĢtırma
06.02.2014 14.02.2014 Mücevherat
05.02.2014 06.02.2014 Paketleme
05.02.2014 09.02.2014 Gıda
05.02.2014 06.02.2014 Gıda
05.02.2014 12.02.2014 Otomotiv Yan Sanayi
05.02.2014 07.02.2014 Dekorasyon
05.02.2014 07.02.2014 Yer DöĢemeleri
05.02.2014 06.02.2014 Havacılık Endüstrisi
05.02.2014 07.02.2014 Gıda
Tucson
Paris
Ourense
St.Petersburg
Tahran
Paris
Las Vegas
Sidney
Sidney
St.Petersburg
Dubai
Berlin
Singapur
Paris
05.02.2014 09.02.2014 Hediyelik EĢya, Saatler, Mücevherat Madrid
Hong Kong
Paris
05.02.2014 07.02.2014 Gıda
05.02.2014 06.02.2014 Otomatik SatıĢ Makineleri
VENDING PARIS
Tekstil, giyim, promosyon ve reklam
Lyon
amaçlı textil ürünleri
250
04.02.2014 06.02.2014
COMMUNIQUEZ TEXTILE -CTCO
249
RESTEC Exhibition Company
Aviation Week
Messe Berlin GmbH
Singapore Space and Technology
Association (SSTA)
ORIEX COMMUNICATION
IFEMA, Feria de Madrid
IMAG/ Media Globe Int.Group
Global Produce Events GmbH
Reed Expositions
656 Editions
ABD
FRANSA
ĠSPANYA
RUSYA
ĠRAN
FRANSA
ABD
Gem & Lapidary Wholesalers, Inc
Oriex
EXPOURENSE - Fundacion Ferias e
Exposiciones de Ourense
Restec
Saya Namaye Parsian Exhibition
Company, International Exhibitions
Company of Islamic Republic of Iran
Reed Exhibitions
W.T. Glasgow, Inc. andHDDA (Heavy
Duty Distribution Association)
AVUSTRALYA Informa Exhibitions
AVUSTRALYA Informa Exhibitions
RUSYA
BAE
ALMANYA
SĠNGAPUR
FRANSA
ĠSPANYA
RUSYA
ÇĠN
FRANSA
FRANSA
Afidamp Servizi SRL
06.02.2014 09.02.2014 Savunma Sanayi
06.02.2014 09.02.2014 Hediyelik EĢya, Saatler, Mücevherat Madrid
10.02.2014 12.02.2014 Çevre ve Enerji
10.02.2014 14.02.2014 Yiyecek ve Ġçecek
10.02.2014 13.02.2014 Oyuncaklar
defexpo 2014
BISUTEX - Fashion Jewellery and
Accessoires Trade Fair
IBERJOYA 2014
MADRIDJOYA
IFEX 2014
Acetech Kolkata
Ambiente Russia
Autorama- World of Wheels
DENTAL EXPO REVIEW
AMBIENTE
JEWELLERY AND GEM SHOW
Lingerie Event Zaragoza
fish international
Pure London
Arctic Technology Conference - 2014
PRODEXPO - INTERNATIONAL
FAIR OF FOODSTUFFS AND FOOD
RAW MATERIALS
Toy Fair - American International Toy
Fair
ZOW
China Fish 2014
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
Döküm Teknolojileri, Ekipman ve
Malzemeleri
Cam, Hediyelik EĢya ve ev
aksesuarları
Bremen
Zaragoza
Chennai
Frankfurt
Moskova
Ġndianapolis
Moskova
Kalküta
Gujarat
Madrid
Madrid
10.02.2014 12.02.2014 Balıkçılık
10.02.2014 13.02.2014 Aydınlatma, mobilya
Pekin
Bad Salzuflen
New York
Moskova
Houston
09.02.2014 11.02.2014 Hazır Giyim, Tekstil ve Aksesuarları Londra
09.02.2014 11.02.2014 Balık ve balık ürünleri
08.02.2014 09.02.2014 Ġç Giyim
08.02.2014 10.02.2014 Kuyumculuk
07.02.2014 11.02.2014 Züccaciye Hed.EĢya
07.02.2014 13.02.2014 Stomatoloji
07.02.2014 09.02.2014 Otomotiv
07.02.2014 11.02.2014
07.02.2014 09.02.2014 Yapı-ĠnĢaat
07.02.2014 09.02.2014
06.02.2014 09.02.2014 Mücevherat-Hediyelik EĢya
06.02.2014 09.02.2014 Mücevherat
Yeni Delhi
Salzburg
270
06.02.2014 09.02.2014 Mobilya, Dekorasyon
Bauen + Wohnen Salzburg
Naples
269
06.02.2014 10.02.2014 Antika, Sanat
NAPLES INTERNATIONAL ART &
ANTIQUE FAIR
268
ÇĠN
ALMANYA
ABD
RUSYA
ABD
ĠNGĠLTERE
ALMANYA
ĠSPANYA
HĠNDĠSTAN
ALMANYA
RUSYA
ABD
RUSYA
HĠNDĠSTAN
HĠNDĠSTAN
ĠSPANYA
ĠSPANYA
ĠSPANYA
HĠNDĠSTAN
AVUSTURYA
ABD
Trakya Kalkınma Ajansı
Beijing Admire Exhibition Co., Ltd.
Clarion Events Deutschland
Toy Industry Association Inc.
Expocentre
OTC
i2i Events Group
Messe Bremen
Feria de Zaragoza
UBM
Messe Frankfurt
DE 5
Investment Vehicle Restorations
Messe Frankfurt Rusia
ITE GROUP PLC
Koelnmesse YA Tradefair Pvt. Ltd.
IFEMA FERIA DE MADRID
IFEMA,Feria De Madrid
IFEMA, Feria de Madrid
FICCI, Ministry of Defence
Reed Messe Salzburg
PALM BEACH SHOW GROUP
ĠSPANYA
ĠNGĠLTERE
Singapur
11.02.2014 13.02.2014 Enerji
11.02.2014 14.02.2014
Tarım ve Gıda ĠĢleme Makinaları,
11.02.2014 15.02.2014 Tarım Ürünleri, Tarımda Kullanılan
Yan Ürünler
11.02.2014 14.02.2014 Aydınlatma
E-world energy & water - International
Fair and Congress
FIMA AGRICOLA
Grain Tech Expo 2014
HABITAT
FIMMA - MADERALIA
FIMA GANADERA - International
Animal Production Show
FIAM - International Fair of Lighting
Fixtures
DSE Digital Signage Expo
CEVISAMA International Exhibition for
Architectural Ceramics, Bathroom &
Yapı Teknolojileri Ve Makineleri, Ġç
11.02.2014 14.02.2014
Valencia
Kitchen Furnishings, Raw Materials,
Dizayn
Glass and Machinery
Birmingham
11.02.2014 13.02.2014 Tarım ve Tarım Makineleri
World Ag Expo 2014
ACR Air Conditioning and Refrigeration
Isıtma, Soğutma ve Havalandırma
11.02.2014 13.02.2014
Industry Show
teknolojileri
Singapore Airshow International Civil
11.02.2014 16.02.2014 Uzay ve Havalimanı Teknolojileri
and Military Aerospace Exhibition 2014
SOLAR MIDDLE EAST 2014
TASTY FOOD
MIDDLE EAST ELECTRICITY
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
11.02.2014 13.02.2014 Enerji
11.02.2014 14.02.2014 Gıda
11.02.2014 13.02.2014 Enerji
11.02.2014 13.02.2014 Dijtal Teknoloji
Ağaç, mobilya makina ve
ekipmanları
11.02.2014 14.02.2014 Mobilya ve dekorasyon
11.02.2014 13.02.2014 Tarım
11.02.2014 15.02.2014 Tarım
11.02.2014 13.02.2014 Deri
ANTEPRIMA LEATHER FAIR
Dubai
Moskova
Dubai
Las Vegas
Valencia
Zaragoza
Valencia
Valencia
Kiev
Zaragoza
Essen
Tulare
Milano
BAE
RUSYA
BAE
SĠNGAPUR
ABD
ĠSPANYA
ĠSPANYA
ĠSPANYA
ĠSPANYA
UKRAYNA
ĠSPANYA
ALMANYA
ABD
ĠTALYA
RUSYA
291
Moskova
10.02.2014 12.02.2014 Park, Bahçe, Eğlence
EAAPA - EURASIA PARKS AND
ATTRACTION EXPO
RUSYA
290
Novosibirsk
10.02.2014 13.02.2014 Yapı-ĠnĢaat
SIBBUILD 2ND WEEK
289
IIR Exhibition Ltd.
DP Group
Informa Exhibitions
Experia Events
Datateam Business Media Ltd
Feria Valencia
Digital Signage
Feria Valencia
Feria de Zaragoza
Feria Valencia
Feria Valencia
Kyiv International Contract Fair, LTD
Feria de Zaragoza
E-World Energy & Water GmbH
International Agri-Center, Ic.
ANTEPRIMA-TREND SELECTION
SMILE EXPO
ITE GROUP PLC
12.02.2014 15.02.2014 Gıda
12.02.2014 15.02.2014 Tekstil ve Tekstil Makineleri
STONA
SEMICON KOREA 2014
Bride Show 2014
Build Expo 2014
BioFach America
Charm 2014
INFACOMA
The Atlanta Shoe Market
TV TecStyle Visions
Miami International Boat Show&Strictly
13.02.2014 17.02.2014 Yat-Tekne
Sail
13.02.2014 16.02.2014 Av ve Avcılık Ekipmanları
DTG - The 11th Dhaka Int. Textile &
Garment Machinery Exhibition 2014
FASTENER FAIR STUTTGART 2014 12.02.2014 16.02.2014 Hırdavat
13.02.2014 16.02.2014 Moda, Dizayn, Dekorayon, Stil
BioFach
Life InStyle Sydney
FEHOVA - Hunting, Fishing and Arms
International Exhibition
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
13.02.2014 15.02.2014 Tekstil Dekorasyon Malzemeleri
13.02.2014 15.02.2014 Ayakkabı
13.02.2014 16.02.2014 Yapı Teknolojileri ve Makinaları
13.02.2014 16.02.2014 Kozmetik
12.02.2014 15.02.2014 Organik Ürünler
12.02.2014 13.02.2014 Yapı-ĠnĢaat
12.02.2014 15.02.2014 Moda, hazır giyim, evlilik
12.02.2014 14.02.2014 Elektrik Mühendisliği, Elektronik
12.02.2014 15.02.2014 Doğal TaĢ
BudapeĢte
Sidney
Miami
Stuttgart
Atlanta
Selanik
Rostov
Baltimore
Dallas
Abu Dabi
Seul
Stuttgart
Bangalore
Dakka
Nürnberg
VertolExpo
Nürnberg Messe
International Conference Management
IIR Exhibitions Ltd
SEMI - Semiconductor Equipment &
Materials International
MACK BROOKS EXHIBITION LTD.
AIGSA
Bangladesh Textile Mills Association,
Yorkers Trade & Marketing Service Co.,
Ltd., Chan Chao Int Co., Ltd.
NürnbergMesse GmbH
Agrokomplex
S.I.TEX SpA
GROTECK BUSINESS MEDIA
Milano Unica
National Marine Manufacturers
Association
Messe Stuttgart
Southeastern Shoe Travelers Association
(SESTA)
Trakya Kalkınma Ajansı
MACARĠSTAN Hungexpo C. Co. Ltd.
AVUSTRALYA Reed Exhibitions
ABD
ALMANYA
ABD
YUNANĠSTAN TIF-HELEXPO
RUSYA
ABD
ABD
BAE
G.KORE
ALMANYA
HĠNDĠSTAN
BANGLADEġ
ALMANYA
SLOVAKYA
AQUA-THERM
310
RUSYA
Isıtma, soğutma, havalandırmaölçüm,
11.02.2014 14.02.2014 ayarlama, sıhhi ve ekolojik
Nitra
teknolojiler
MODA IN TESSUTO & ACCESSORI
309
Moskova
ĠTALYA
ĠTALYA
11.02.2014 14.02.2014 Güvenlik teknolojileri
SECURITY AND SAFETY
TECHNOLOGIESSECURITY AND
SAFETY TECHNOLOGIES
308
Milano
11.02.2014 13.02.2014 Tekstil ve Hazır Giyim Aksesuarları Milano
11.02.2014 13.02.2014 Tekstil, kumaĢ, ev tekstili
MILANOUNICA
307
Madrid
West Palm Beach ABD
14.02.2014 16.02.2014 Otomotiv
14.02.2014 16.02.2014 Evlilik
14.02.2014 16.02.2014 Hazır Giyim, Moda
14.02.2014 16.02.2014 Tekstil , kumaĢ
15.02.2014 19.02.2014 Ev Dekorasyonu
15.02.2014 19.02.2014 Hediyelik EĢya
15.02.2014 18.02.2014 Saat,Mücevher, Hediyelik EĢya
16.02.2014 18.02.2014 Tekstil, Hazır Giyim
16.02.2014 18.02.2014 Hazır giyim, Ayakkabı, Aksesuar
74th Valentine's Wedding Service &
Banquet Expo
INTERBEAUTY
Canadian International Auto Show
(CIAS)
MODACALZADO +
IBERPIELFootwear and Leather Goods 14.02.2014 16.02.2014 Deri, Deri Ürünleri, Ayakakkabı
International Fair
14.02.2014 18.02.2014 Ev Dekorasyonu
Autorama- World of Wheels
PALM BEACH JEWELRY, ART &
ANTIQUE SHOW
SIMM INTERNATIONAL FASHION
FAIR MADRID
British Shooting Show
PREMIERE VISION
PALM BEACH JEWELERY, ART &
ANTIQUE SHOW
Reed Gift Fairs
The San Francisco International Gift
Fair
BUILDEX 2014
Moda UK
Moda Uk ( Moda Women- Moda
Menswear- Moda Footwear - Moda
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
Otomobil, Hafif Ticari Araç,
Motosiklet, Karavan
16.02.2014 20.02.2014 Yapı-ĠnĢaat
14.02.2014 16.02.2014 Avcılık
14.02.2014 23.02.2014
14.02.2014 15.02.2014 Kozmetik
14.02.2014 17.02.2014 Mücevherat
FRANSA
ĠNGĠLTERE
ĠSPANYA
ĠSPANYA
KANADA
SLOVAKYA
ÇĠN
ABD
ALMANYA
Birmingham
Birmingham
Dammam
San Francisco
Sidney
PALM BEACH SHOW GROUP
Premiere Vision Pluriel, Première Vision
SA
Vantage Events Managements Ltd
IFEMA INTERNATIONAL
PALM BEACH SHOW GROUP
IFEMA, Feria de Madrid
CIAS
INCHEBA
Hongkong-Asia Exhibition (Holdings)
Ltd
Investment Vehicle Restorations
MESSE MÜNCHEN GMBH
Reed Messe Wien
ĠNGĠLTERE
ĠNGĠLTERE
S.ARABĠSTAN
ABD
ITE Group Plc - ITE Moda
ITE Moda LTD
Dhahran International Exhibition
Company
Urban Expositions
AVUSTRALYA Reed Exhibitions
West Palm Beach ABD
Paris
Warwickshire
Madrid
Toronto
Bratislava
Hong Kong
Kansas City
Münih
AVUSTURYA
INHORGENTA
Viyana
328
13.02.2014 16.02.2014 Yapı-ĠnĢaat
Bauen & Energie
MACARĠSTAN Hungexpo C. Co. Ltd.
327
BudapeĢte
Budapest Boat Show - International Boat
13.02.2014 16.02.2014 Tekne ve Aksesuarları
Exhibition
326
Guangzhou
Singapur
Las Vegas
Beauty Asia 2014 Spa Asia 2014 Health
Güzellik, kozmetik, kiĢisel bakım
17.02.2014 19.02.2014
Asia 2014 Natural Asia 2014
ürünleri
Magic Marketplace (Magic, WWD
17.02.2014 20.02.2014 Hazır Giyim, Moda ve Tekstil
Magic, Magic Kids, Sourcing At Magic)
17.02.2014 20.02.2014 Plastik, Petrokimya
17.02.2014 19.02.2014 Erkek Hazır Giyim
17.02.2014 21.02.2014 Ayakkabı
17.02.2014 20.02.2014 Tekstil, kumaĢ ve ev tekstili
Alberta Gift Show
AAITF-China International Automotive
Aftermarket Industry & Tuning
17.02.2014 19.02.2014 Otomotiv Yan Sanayi
(Guangzhou) Trade Fair
17.02.2014 20.02.2014 Tekstil
BETA INTERNATIONAL 2014
SOURCING AT MAGIC
SAUDI PLASTICS AND
PETROCHEM 2014
MRKET - the exclusive show for the
menswear industry
Pool Trade Show
Curve NV
Indian Handicrafts & Gifts Fair - IHGF
Apparel Sourcing
Russian Shoe Week
TEXWORLD - Worldwide Textile
Rendez-vous
Project Las Vegas
Cleantech 2014
ExpoCoating Moscow - Exhibition and
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
Birmingham
Las Vegas
Paris
Moskova
Paris
Yeni Delhi
Las Vegas
Las Vegas
18.02.2014 20.02.2014 Yüzey Kaplama
Moskova
18.02.2014 19.02.2014 Yenilenebilir Enerji, Su Teknolojileri Tel Aviv
18.02.2014 20.02.2014 Hazır giyim
17.02.2014 20.02.2014 Tekstil
17.02.2014 20.02.2014 Hediyelik EĢya
17.02.2014 18.02.2014 Ġç Giyim-Mayo
17.02.2014 20.02.2014 Moda
Las Vegas
Riyad
Las Vegas
16.02.2014 19.02.2014 Ev EĢyası ve Hediye, Saat, Mücevher Edmonton
16.02.2014 18.02.2014 Binicilik Giysileri ve EĢyaları
Düsseldorf
346
16.02.2014 20.02.2014 Mağaza Donanımı, Aydınlatma
EuroShop
345
Coventry
TOTALLY DIY & TOTALLY TOOLS 16.02.2014 18.02.2014 ĠnĢaat El Aletleri
344
Accessories)
RUSYA
ĠSRAĠL
ABD
FRANSA
RUSYA
FRANSA
HĠNDĠSTAN
ABD
ABD
ABD
S.ARABĠSTAN
ABD
ABD
SĠNGAPUR
ÇĠN
KANADA
ĠNGĠLTERE
ALMANYA
ĠNGĠLTERE
Trakya Kalkınma Ajansı
OOO PRIMEXPO
Mashov Group
Advanstar Communications
Messe Frankfurt France S.A.S.
ExpoShoes N
Messe Frankfurt France S.A.S.
Export Promotion Council For
Handicrafts
Curvexpo
Advanstar Communications
BUSINESS JOURNALS INC.
Riyadh Exhibitions Company
Magic International, a subsidiary of
advanstar
Magic International, Advanstar
Communications
Lines Exposition & Management Services
Pte Ltd.
Jiuzhou International Media & Exhibition
Group, China Auto Fitting Industry
Federation
Canadian Gift and Tableware Association
Equestrian Management Consultants Ltd
Messe Düsseldorf GmbH
Brintex Events
19.02.2014 25.02.2014 Moda, Kadın Hazır Giyim
19.02.2014 22.02.2014 Deri
19.02.2014 22.02.2014 Gıda, içecek ve gastronomi
Expofil
Magic Mens
VITÓRIA STONE FAIR
Home Decor
Zoom by Fatex
Ophthalmologic Optics
Le cuir a Paris
bautec
Dach & Holz 2014
PROGETTO FUOCO
Expo Agro Sinaloa
TEXTILLEGPROM
MILANO MODA DONNA
LFFT - Leather Footwear Furs
Technology Fair
INGA - International Fair of Foods,
Drinks and Gastronomic Innovations
HOTEL & GASTROTEH - Intern.
Gastronomy, Hotel and Restaurant
Equipment and Catering Fair
Expo Mueble KıĢ 2014
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
Bina ve ĠnĢaat Teknolojileri ve
Ekipmanları
Gastronomi ve otel, restoran,
catering ekipmanları
19.02.2014 22.02.2014 Mobilya ve Ġç Tasarım
19.02.2014 22.02.2014
19.02.2014 22.02.2014 Tekstil
19.02.2014 21.02.2014 Tarım
19.02.2014 23.02.2014 Isı ve Havalandırma
18.02.2014 21.02.2014 Teknik Tekstil
18.02.2014 21.02.2014
18.02.2014 20.02.2014 Deri
18.02.2014 21.02.2014 Optik
18.02.2014 20.02.2014 Hazır Giyim
18.02.2014 21.02.2014 Mobilya, Dekorasyon
18.02.2014 21.02.2014 DoğaltaĢ
18.02.2014 20.02.2014 Hazır Giyim, Moda ve Tekstil
18.02.2014 20.02.2014 Tekstil
18.02.2014 20.02.2014 Tekstil , kumaĢ
PREMIERE VISION
364
18.02.2014 20.02.2014 Moda
Modamont
363
Conference for Coatings and Surface
Treatment
Guadalajara
Zagreb
Zagreb
Moskova
Milano
Moskova
Culiacan
Verona
Köln
Berlin
Paris
Moskova
Paris
Poznan
Serra
Las Vegas
Paris
Paris
Paris
RLP Yamarka Ltd.
CAMERA NAZIONALE DELLA
MODA ITALIANA
Textilexpo - JSC, RLP Yarmarka Ltd.
Expo Agro
VERONAFIERE
GHM Gesellschaft für Handwerksmessen
mbH
Messe Berlin GmbH
SIC Group
Crocus Expo
PV Manufacturing
Poznan International Fair Ltd.
Milanez & Milaneze S/S Ltda
Magic International
Premiere Vision
Premiere Vision Pluriel, Première Vision
SA
ModAmont SAS
MEKSĠKA
Asociacion de Fabricantes de Muebles de
HIRVATĠSTAN Zagreb Fair
HIRVATĠSTAN Zagreb Fair
RUSYA
ĠTALYA
RUSYA
MEKSĠKA
ĠTALYA
ALMANYA
ALMANYA
FRANSA
RUSYA
FRANSA
POLONYA
BREZĠLYA
ABD
FRANSA
FRANSA
FRANSA
19.02.2014 22.02.2014 Isıtma, Soğutma, Havalandırma
20.02.2014 22.02.2014 ĠĢ Makineleri
20.02.2014 22.02.2014 Gıda
20.02.2014 23.02.2014 Moda
20.02.2014 24.02.2014 Spor Malzemeleri
20.02.2014 22.02.2014 DiĢçilik
F.r.e.e
Kyunghyang Housing Fair 2014
Aqua-Therm Novosibirsk 2014
ConMac UKRAINE 2014
(KIEVBUILD)
Techno Stone 2014 (KIEVBUILD)
Batibouw
IAI DAIRY EXPO
Winter Jewelry, Fashion and
Accessories Show
SPOEX - Seoul International Sports &
Leisure Industry Show
149th CHICAGO MIDWINTER
MEETING
Halifax International Boat Show
Malaysia Technology Expo 2014
FASHION COTERIE
7. ALL-African Deri Fuarı
Autorama- World of Wheels
Indiawood 2014
MI Milano pret-à-porter
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
Mobilya, Dekorasyon ve Yapı
Malzemeleri
Ağaç ĠĢleme Makineleri ve
Ekipmanları
22.02.2014 24.02.2014 Moda, Hazır Giyim
21.02.2014 25.02.2014
21.02.2014 23.02.2014 Otomotiv
20.02.2014 22.02.2014 Deri
20.02.2014 22.02.2014 Hazır Giyim
20.02.2014 22.02.2014 Teknoloji, ĠletiĢim, Elektronik
20.02.2014 23.02.2014 Bot ve Tekne
20.02.2014 02.03.2014
20.02.2014 22.02.2014 Doğalgaz
19.02.2014 23.02.2014 Yapı ĠnĢaat Malzemeleri
19.02.2014 23.02.2014 Karavan
19.02.2014 22.02.2014 Ayakkabı
Euro Shoes
383
19.02.2014 21.02.2014 Tarım
Expo Agro Sinaloa
382
Milano
Bangalore
Milwaukee
Addis Ababa
New York
Kuala Lumpur
Halifax
ġikago
Seul
Rosemont
Yeni Delhi
Brüksel
Kiev
Kiev
Novosibirsk
Goyang
Münih
Moskova
Culiacan
ĠTALYA
HĠNDĠSTAN
ABD
ETĠYOPYA
ABD
MALEZYA
KANADA
ABD
G.KORE
ABD
HĠNDĠSTAN
BELÇĠKA
UKRAYNA
UKRAYNA
RUSYA
G.KORE
ALMANYA
RUSYA
MEKSĠKA
Trakya Kalkınma Ajansı
RASSEGNE S
PDA, EUMABOIS
Investment Vehicle Restorations
Etiyopya Deri Sanayicileri Birliği
Enk International Inc
Malaysian Association of Research
Scientists (MARS)
Master Promotions Ltd.
CDS
Korea International Trade Association
(KITA) / Korea Sports Promotion
Foundation
TransWorld Exhibits, Inc.
Pixie Consulting Solutions Ltd
Fisa S.A.
Premier Expo, ITE Group plc
Premier Expo, ITE Group plc
Reed Exhibitions, ITE Siberian
eSang Networks
Messe München
Euroshoes Moscow
Expo Servicios de Sinaloa
Jalisco
22.02.2014 24.02.2014 Hazır Giyim
23.02.2014 25.02.2014 Tekstil, Konfeksiyon
23.02.2014 27.02.2014 Sağlık
23.02.2014 27.02.2014 Gıda
23.02.2014 27.02.2014 Yiyecek ve içecek
24.02.2014 02.03.2014 ġarap
24.02.2014 26.02.2014 Mücevherat
25.02.2014 01.03.2014 Mücevherat
25.02.2014 28.02.2014 Kürk ve Moda
MODA MANHATTAN - Accesories
The Show
TEXTIL HOUSE FAIR
AOAP 2014
Curve NY
PRINTWEAR & PROMOTION 2014
Healthcare Info & Mgmt Systems
Society - HIMSS
GULFOOD
Ingredients Middle EastInternational
Ingredients Exhibition for Food,
Beverage & Healthy Food
ISC Solutions (East)
Mobile World Congress
RSA Conference
BIJOIAS
Vancouver International Wine Festival
JA New York - International Jewelry
Show
BANGKOK GEMS AND JEWELRY
FAIR
2014 Hong Kong International Fur &
Fashion Fair
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
Bilgi teknolojileri, iletiĢim ve
güvenlik
24.02.2014 26.02.2014 Mücevherat
24.02.2014 28.02.2014
24.02.2014 27.02.2014 Telekomünikasyon
24.02.2014 26.02.2014 Güvelik
23.02.2014 25.02.2014 Ġç Giyim
23.02.2014 26.02.2014 Havuz Ekipmanları
22.02.2014 25.02.2014 Ev Tekstili
22.02.2014 24.02.2014 Moda
Fashion Exposed
402
22.02.2014 02.03.2014 Tarım
SIA International Agricultural Show
401
Hong Kong
Bangkok
New York
Vancouver
Sao Paulo
San Francisco
Barselona
New York
Dubai
Dubai
New Orleans
Birmingham
New York
Austin
Sao Paulo
New York
Melbourne
Paris
COMEXPOSIUM
ÇĠN
TAYLAND
ABD
KANADA
BREZĠLYA
ABD
ĠSPANYA
ABD
BAE
BAE
ABD
ĠNGĠLTERE
ABD
ABD
BREZĠLYA
ABD
Hong Kong Fur Federation
THAI GEM JEWELRY TRADERS
ASSOCIATION
The Nielsen Company
International Wine Festival
B8 Eventos empreendimentos
Promocionais Ltda
RSA Security Inc.
Mobile World Capital Barcelona, GSM
Association
Reed Expositions
Dubai World Trade Centre (L.L.C.)
DUBAI WORLD TRADE CENTER
Healthcare Information and Management
Systems Society
Datateam Business Media Ltd
Eurovet
Association of Aquatic Professionals
Conference
Grafite Feira e Promoções
Business Journals Inc
AVUSTRALYA Informa Exhibitions
FRANSA
25.02.2014 26.02.2014 Tekstil, Deri, Ayakkabı
25.02.2014 28.02.2014 Paketleme
25.02.2014 28.02.2014 Isıtma-Soğutma
25.02.2014 28.02.2014 Hazır Giyim
25.02.2014 28.02.2014 Hazır Giyim
25.02.2014 28.02.2014 Tarım
26.02.2014 01.03.2014 Süs Bitkileri
Promosyon eĢyası, kırtasiye
26.02.2014 01.03.2014 malzemeleri, ev eĢyaları (elektronik, Seul
dekorasyon, mutfak, banyo, giyim)
Premiere Vision Moscow
Uzbuild
UZBUILD 2014
TREND SELECTION NEW YORK
Embax - International Trade Fair for
Packaging and Packaging Technologies
SICUR - Security Fair
MEBELEXPO UZBEKISTAN 2014
AQUA?THERM TASHKENT 2014
LogiMAT 2014
Aqua-Therm Tashkent
CPM - COLLECTION PREMIERE
MOSCOW - INTERNATIONAL
FASHION SHOW
CJF - Child Junior Fashion
Agro-Industrial Forum of the South of
Russia
POLYURETHANEX 2014
PAPERWORLD
2. Iraq Flower Expo 2014
Sipremium 2014 Seoul International
Sourcing Fair
International Roofing Expo
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
Poliüretan Üretim Hammade,
Ekipman ve Teknolojileri
26.02.2014 28.02.2014
ĠnĢaat Teknolojisi ve Makineleri, Ġç
Dizayn
25.02.2014 27.02.2014 Kağıt Ürünleri
25.02.2014 26.02.2013
25.02.2014 27.02.2014 Lojistik
25.02.2014 28.02.2014 Isıtma, Soğutma
25.02.2014 28.02.2014 Mobilya
25.02.2014 28.02.2014 Güvenlik
25.02.2014 28.02.2014 ĠnĢaat Malzemeleri, Makineleri
25.02.2014 28.02.2014 Yapı-ĠnĢaat
25.02.2014 26.02.2014 Tekstil
Las Vegas
Erbil
Moskova
Moskova
Rostov
Moskova
Moskova
TaĢkent
Stuttgart
TaĢkent
TaĢkent
Madrid
Brno
New York
TaĢkent
TaĢkent
Moskova
Moskova
421
25.02.2014 27.02.2014 Kompozit teknolojileri
COMPOSITE EXPO
420
Moskova
AIRCRAFT MAINTENANCE RUSSIA 25.02.2014 26.02.2014 Havacılık
419
Lineapelle
ITE UZBEKISTAN
ITE GROUP PLC
Première Vision
Mir-Expo Exhibition Company
ATO Events
ABD
G.KORE
IRAK
RUSYA
RUSYA
RUSYA
RUSYA
RUSYA
ÖZBEKĠSTAN
Almanya
ÖZBEKĠSTAN
ÖZBEKĠSTAN
ĠSPANYA
Trakya Kalkınma Ajansı
Hanley-Wood LLC
Convention & Exhibition Center, Korea
Gift Industry Association, Institution of
Convention & Exhibition Management
Elanexpo
MESSE FRANKFURT RUSSIA
Mir-Expo Exhibition Company LLC
Vertelexpo
Expocentre
Igedo Company GmbH & Co. KG
ITE GROUP PLC
EUROEXPO Messe- und KongressGmbH
ITE UZBEKISTAN
ITE UZBEKISTAN
IFEMA INTERNATIONAL
Çek Cumhuriyeti BVV Trade Fairs Brno
ABD
ÖZBEKĠSTAN
ÖZBEKĠSTAN
RUSYA
RUSYA
RUSYA
Krasnodar
Shenzhen
27.02.2014 28.02.2014 ĠnĢaat
27.02.2014 01.03.2014 Bahçecilik
China International Gold, Jewellery &
Gem Fair (Shenzen)
VENDOME LUXURY TRADE SHOW 27.02.2014 02.03.2014 Konfeksiyon - Hazır Giyim
27.02.2014 28.02.2014 Yenilenebilir Enerji
MODTISSIMO
International Architectural and Building
26.02.2014 01.03.2014 Yapı ve ĠnĢaat
Exhibition-YUGBUILD
27.02.2014 01.03.2014 Kozmetik
POZNAN FASHION FAIR
Beauty 2014
NAIL EXPO
MiaGreen-Miami Green
Expo&Conference
KOSMETIC EXPO
UK CONCRETE SHOW
BAHRAIN INTERNATIONAL
GARDEN SHOW
Autorama- World of Wheels
The Dentistry Show
Paris sur Mode Atelier
MOTOPARK/VELOPARK
Tranoi Femme
Cadeaux Leipzig
ENK CHILDREN'S CLUB
MIDO 2014
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
Hazırgiyim, Moda, Ayakkabı, Ġç
Giyim, Tekstil, KumaĢ, Aksesuar
01.03.2014 03.03.2014 Optik
01.03.2014 01.03.2014 Tekstil
01.03.2014 03.03.2014 Hediyelik EĢya
28.02.2014 03.03.2014 Hazır Giyim
28.02.2014 02.03.2014 Motosiklet, bisiklet
28.02.2014 03.03.2014 Hazır Giyim
28.02.2014 01.03.2014 DiĢçilik
28.02.2014 02.03.2014 Otomotiv
27.02.2014 01.03.2014 Kozmetik, kiĢisel bakım, ıtriyat
27.02.2014 02.03.2014 Kozmetik
26.02.2014 01.03.2014 Mücevher
26.02.2014 27.02.2014 hazır giyim Moda
26.02.2014 28.02.2014
Milano
New York
Leipzig
Paris
Moskova
Paris
Birmingham
ġikago
Manama
Birmingham
Moskova
Miami
Moskova
KiĢinev
Paris
Porto
Poznan
Krasnodar
441
26.02.2014 01.03.2014 Yapı-ĠnĢaat
YUGBUILD
Birmingham
440
26.02.2014 27.02.2014 Paketleme Malzemeleri
EasyFairs PACKAGING
INNOVATIONS Exhibition
439
ĠTALYA
ABD
ALMANYA
FRANSA
RUSYA
FRANSA
ĠNGĠLTERE
ABD
BAHREYN
ĠNGĠLTERE
RUSYA
ABD
RUSYA
MOLDOVA
FRANSA
ÇĠN
RUSYA
PORTEKĠZ
POLONYA
RUSYA
ĠNGĠLTERE
Fiera Milano International SpA, Mido
SRL
ENK
Leipziger Messe GmbH
Tranoi Office
RTE Group
WSN Developpement
CloserStill Media Healthcare Ltd
Investment Vehicle Restorations
National Initiative for Agriculture
Development
Marwood Events
Kosmetik International
Show Winners Corporation
Kosmetik Ġnternational
MOLDEXPO
Studio XXb
UBM Asia Ltd.
Krasnodar Expo Ltd., ITE Group PLC
Centro de Congressos e Exposiçoes
Poznan International Fair Ltd
KRASNODAR EXPO/ITE GROUP PLC
EasyFairs UK Limited
01.03.2014 04.03.2014 Fotoğrafçılık
01.03.2014 04.03.2014 Halı ve Zemin Kaplamaları
01.03.2014 02.03.2014 Sağlık Ekipmanları
02.03.2014 04.03.2014 Mücevherat
03.03.2014 08.03.2014 Mücevherat
03.03.2014 07.03.2014 Enerji
03.03.2014 05.03.2014 tekstil-kumaĢ
CENTRAL ASIA CARPET &
FLOORING
Central Asia Home Textile
PROTEXPO
LA Fashion Week
2nd Moscow MEdShow
JA New York - International Jewelry
Show
kbb Birmingham 2014
PDAC
MICAM - SHOEVENT - FOOTWEAR
02.03.2014 05.03.2014 Deri, Deri Ürünleri, Ayakkabı
EXHIBITION
02.03.2014 04.03.2014
THE PHOTOGRAPHY SHOW 2014
The Gourmet Housewares Show
CRFA Show (The Canadian Food &
Beverage Show ve HostEx)
Al-Ain Jewelry & Watches Exhibition /
AJWEX
IHS CERAWEEK Energy Conference
Intertextile Shangai Aparel FabricsChina International Trade Fair for
Apparel Fabrics and accesories
RESTAURANT & FOOD SERVĠCE
SHOW NY
WATER CHINA-International Water,
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
ġangay
Houston
Al-Ayn
Toronto
New York
Milano
Toronto
Birmingham
New York
Moskova
Los Angeles
Kazablanka
Almatı
Almatı
Birmingham
Almatı
Almatı
Guangzhou
GIDA ÜRÜNLERĠ VE RESTORAN
New York
EKĠPMANLARI
03.03.2014 05.03.2014 Su Teknolojileri
03.03.2014 05.03.2014
Yiyecek ve içecek, Otel, Restoran,
Ekipmanları
02.03.2014 05.03.2014 Mutfak Ekipmanları
02.03.2014 05.03.2014 Madencilik ekipman ve hizmetleri
02.03.2014 05.03.2014 Mutfak, Banyo Ekipmanları
01.03.2014 01.03.2014 Moda
01.03.2014 01.03.2014 Güvenlik ekipmanları
01.03.2014 04.03.2014 Ev Tekstili
Dekor, Mücevher, Oyuncaklar,
Kitap, Hedyeler
462
01.03.2014 04.03.2014
Central Asia KazGift
461
01.03.2014 04.03.2014 Ev Araç ve Gereçleri
Central Asia Houseware
460
ÇĠN
ABD
ÇĠN
ABD
BAE
KANADA
ABD
ĠTALYA
KANADA
ĠNGĠLTERE
ABD
RUSYA
ABD
FAS
KAZAKĠSTAN
KAZAKĠSTAN
ĠNGĠLTERE
KAZAKĠSTAN
KAZAKĠSTAN
Trakya Kalkınma Ajansı
China Foreign Trade Guangzhou
REED EXHĠBĠTĠONS
Messe Frankfurt, China Home Textile
Association
IHS
Al Bader Exhibition Organizers
Canadian Restaurant and Foodservices
Association (CRFA)
International Housewares Association
ANCI Servizi SRL
Prospectors & Developers Association of
Canada
UBM
The Nielsen Company
aigroup
FashionweekLA
Shine event
Central Asia Trade Exhibitions
Central Asia Trade Exhibitions
Future Publishing
Central Asia Trade Exhibitions
Central Asia Trade Exhibitions
03.03.2014 05.03.2014 TEKSTĠL
03.03.2014 07.03.2014 Mücevherat
04.03.2014 07.03.2014 Kürk ve deri
Premiere Vision Shangai
PLASTICS AND RUBBER VIETNAM 04.03.2014 06.03.2014 Plastik ve Kauçuk
04.03.2014 06.03.2014 Deri ürünleri ve aksesuarları
HKTDC Hong Kong International
Diamond, Gem & Pearl Show
Asia's Fashion Jewellery & Accessories
03.03.2014 07.03.2014 Mücevher
Fair
04.03.2014 06.03.2014
INTERTEXTĠLE BEIJING APPAREL
FABRICS
AQUA-THERM PRAG 2014
Russia Power Conference & Exhibition
PAPERWORLD Middle East
MIPEL - International Leather Goods
Market
MIFUR - INTERNATIONAL FUR
AND LEATHER EXHIBITION
Malaysian International Furniture Fair 04.03.2014 08.03.2014 Mobilya
MIFF 2014
KievBuild (Building Week
Ukraine)International Building and
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
04.03.2014 06.03.2014
Kuala Lumpur
Milano
Milano
Dubai
Moskova
Prag
Ho Chi Minh
ġangay
Hong Kong
Hong Kong
Pekin
Yapı Teknolojileri ve Makineleri, Ġç
Kiev
ĠnĢaat
Ofis malzeme ve ekipmanları,
kırtasiye
04.03.2014 06.03.2014 Enerji
04.03.2014 07.03.2014 Isıtma, Soğutma, Havalandırma
04.03.2014 05.03.2014 Tekstil, Ev Tekstili
03.03.2014 05.03.2014 Baskı Teknolojileri ve Malzemeleri
PFP EXPO-PRINTING SOUTH
CHINA
481
Guangzhou
Guangzhou
Otomasyon, Üretim Teknolojisi,
03.03.2014 05.03.2014 Üretim Mühendisliği, Analiz
Teknolojileri
SIAF -SPS Industrial Automation Fair
480
Dubai
03.03.2014 05.03.2014 Güvenlik
ISS World
479
Wastewater & Water Treatment
Show/Pump, Valve & Pipe Trade Show
BANGKOK EXHIBITION SERVICES,
MESSE DÜSSELDORF ASIA, VCCI
EXHIBITION SERVICE
PREMIERE VISION S.A.
UBM Asia Ltd.
Hong Kong Trade Development Council
Messe Frankfurt (H.K.) Ltd.
Adsale Exhibition Services Ltd.
Mesago Messe Frankfurt GmbH,
Guangzhou Guangya Messe Co.Ltd.
TeleStrategies
UKRAYNA
MALEZYA
ĠTALYA
ĠTALYA
BAE
RUSYA
ITE Group Plc
MIFF Sdn. Bhd.
Ente Fieristico Mifur
AIMPES Servizi Srl
EPOC Messe Frankfurt GmbH Messe
Frankfurt Exhibition GmbH
PennWell Corporation PennWell House
ÇEK
REED EXHIBITION, MDL EXPO
CUMHURĠYETĠ
VĠETNAM
ÇĠN
ÇĠN
ÇĠN
ÇĠN
ÇĠN
ÇĠN
BAE
Exhibition Corporation
Londra
Amsterdam
04.03.2014 07.03.2014 Sulama ve Çevre sistemleri
04.03.2014 07.03.2014 Enerji
04.03.2014 06.03.2014 Oyuncak
04.03.2014 06.03.2014 Medikal
04.03.2014 07.03.2014 ĠnĢaat
SID Technosport
SMAGUA 2014
Hassi Messaoud Energy Products and
Services Suppliers International Trade
Show
Foodex 2014
Conexpo
Wintec Expo Ukraine
Kiev Interiors
Toy Fair Middle East
SEACare - 17th Southeast Asian
Healthcare & Pharma Show
Ecobuild Conference and Exhibition for
04.03.2014 06.03.2014 Yenilenebilir enerji
Sustainable Designing and Building
04.03.2014 06.03.2014 Bioenerji piyasası
Dubai International Boat Show
World Biofuel Markets
Congress/Exhibition
CONSTRUCTION INDUSTRY
EXHIBITION
KIPS 2014
BUILD & CONSTRUCT
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
04.03.2014 08.03.2014 Yapı-ĠnĢaat
04.03.2014 06.03.2014 Güvenlik
04.03.2014 06.03.2014 Ġç Dekorasyon
04.03.2014 06.03.2014 Yapı-ĠnĢaat
04.03.2014 08.03.2014 Yapı-ĠnĢaat
04.03.2014 07.03.2014 Gıda-Ġçecek
04.03.2014 06.03.2014 Spor ve sağlık malzemeleri
04.03.2014 09.03.2014 Yat-Tekne
Üsküp
Kiev
Lagos
Kuala Lumpur
Dubai
Kiev
Kiev
Las Vegas
Tokyo
Ouargla
Zaragoza
Zaragoza
Dubai
Monterrey
496
04.03.2014 06.03.2014 Metal ĠĢleme, Kaynak Teknolojisi
Expo Manufactura
495
Moskova
IFFF- INTERNATĠONAL FAST FOOD
04.03.2014 06.03.2014 Gıda
FAIR
494
Interior Construction Exhibition
ITE Group Plc, Premier Expo
NILE SUPPORT SERVICES
Amsterdam RAI
UBM
ABC Exhibitions
EPOC Messe Frankfurt Mıddle East
ITE GROUP PLC
ITE GROUP PLC
Association of Equipment Manufacturers
Japan Management Association, Japan
Hotel Association, Japan Ryokan
Association, Japan Ryokan & Hotel
Association, Japan Restaurant
Association, Japan Tourism Facilities
Petroleum Industry Communication
Feria de Zaragoza
Feria de Zaragoza
Dubai World Trade Centre (DWTC)
E.J. Krause de Mexico S.A. de C.V.
ĠTE Group
Trakya Kalkınma Ajansı
MAKEDONYA SKOPJEFAIR
UKRAYNA
NĠJERYA
HOLLANDA
ĠNGĠLTERE
MALEZYA
BAE
UKRAYNA
UKRAYNA
ABD
JAPONYA
CEZAYĠR
ĠSPANYA
ĠSPANYA
BAE
MEKSĠKA
RUSYA
05.03.2014 09.03.2014 BiliĢim
05.03.2014 09.03.2014 Mücevherat
KORTEX
FILO 2014
ITB-BERLIN
HKTDC Hong Kong International
Jewellery Show
PISCINE EXPO MAROC
10. Uluslararası Otomotiv Ticaret Fuarı
Agra
83rd Geneva International Motor Show
Natural Products Association (NPA)
China Xiamen International Stone Fair
Dental South China Expo & Conference 06.03.2014 09.03.2014
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
Guangzhou
DiĢ Teknolojisi, DiĢ Ġlacı, DiĢ
Hekimliği
07.03.2014 09.03.2014 Otomotiv
07.03.2014 10.03.2014 Ev Tekstili, Ev Dekorasyonu
Playworld Middle East
HORECA
Autorama- World of Wheels
Home Furnishing Expo Shenzhen
Hometex
IWA & OutdoorClassics
Cosmobelleza
525
526
527
528
529
530
08.03.2014 10.03.2014 Kozmetik
07.03.2014 10.03.2014 Spor Malzemeleri
07.03.2014 09.03.2014 Otel Ekipmanları
06.03.2014 06.03.2014 Oyuncak
Food, Hotel and Tourism Bali 2014
524
Barselona
Nürnberg
Shenzhen
Detroit
Tiran
Dubai
Bali
Xiamen
Anaheim
Cenevre
Plovdiv
Addis Ababa
Kazablanka
Hong Kong
Berlin
Milano
Daegu
Sharjah
VarĢova
Mermer, Doğal TaĢ ve Doğal TaĢ
ĠĢleme Teknolojileri
Gıda ve içecek; gıda servisi
ekipmanları ve tedariği, fırıncılık
06.03.2014 06.03.2014
ekipmanları ve katkı maddeleri,
dekor malzemeleri
06.03.2014 09.03.2014
06.03.2014 09.03.2014 Sağlık ve Gıda
06.03.2014 16.03.2014 Otomotiv
05.03.2014 09.03.2014 Tarım, ormancılık
05.03.2014 09.03.2014 Otomotiv
05.03.2014 08.03.2014 Havuz Ekipmanları
05.03.2014 06.03.2014 Tekstil, Ev tekstili
05.03.2014 07.03.2014 Tekstil, Tekstil Makinaları
05.03.2014 08.03.2014 Tekstil
Perfect Wedding Show
512
05.03.2014 06.03.2014 Doğal gaz
Gas Show 2014
511
ED Stelar PLC
KLM EVENTS
HKTDC
Messe Berlin GmbH
AssoServizi Biella Srl
Korea Fed. Of Textile Industry / Daegu
Metropolitan Government
Expo Centre Sharjah
ECP Media
EPOC Messe Frankfurt Middle East
Pamerindo, PT
Guangdong Int. S & T Exhibition
Company (STE)
Xiamen Jinhongxin Exhibition Co. Ltd.
New Hope Natural Media
Geneva Palexpo
ĠSPANYA
ALMANYA
ÇĠN
ABD
GRUPO COSMOBELLEZA
Nürnberg Messe Gmbh
China Guangdong Home Textile
Association, TGCC, All-China-AIC
Investment Vehicle Restorations
ARNAVUTLUK Event Market
BAE
ENDONEZYA
ÇĠN
ÇĠN
ABD
ĠSVĠÇRE
BULGARĠSTAN International Fair Plovdiv
ETĠYOPYA
FAS
ÇĠN
ALMANYA
ĠTALYA
G.KORE
BAE
POLONYA
10.03.2014 12.03.2014 Gıda
IRISH BEAUTY SHOW
Internationale Eisenwarenmesse Köln
International Furniture Fair Singapore
CEBIT 2014
MIDDLE EAST COATINGS SHOW
EXPODIRETO COTRIJAL
Maison & Objet 2014
SMMEX 2014
Salon Gourmet
BioPharma Asia Convention 2014
World Pharma Trials Asia 2014 Biologic
10.03.2014 13.03.2014 Tıp, Eczacılık ve Biyoteknoloji
Manufacturing World Asia 2014 Drug
Discovery Technology World Asia 2014
10.03.2014 14.03.2014 Seramik
Europain & Intersuc
ISH
SIRHA - International Exhibition for
Trade and Catering Technics
Seatrade/Cruise Shipping Miami
SATELLITE 2014
MJSA Expo New York
D.A.D.
ITEX 2014
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
Yiyecek iĢleme ve paketleme
makinaları
11.03.2014 13.03.2014 Yazıcı Ürünleri
10.03.2014 13.03.2014 Dekorasyon
10.03.2014 12.03.2014 Mücevher
10.03.2014 13.03.2014 Uzay Teknolojileri
10.03.2014 14.03.2014 Denizcilik
10.03.2014 13.03.2014 Gıda
10.03.2014 10.03.2014 Spor Malzemeleri
10.03.2014 13.03.2014 Tekstil, Hazır Giyim
10.03.2014 14.03.2014 Teknoloji
10.03.2014 12.03.2014 Kaplama
10.03.2014 14.03.2014 Bilgi Teknolojileri
09.03.2014 12.03.2014 Mobilya, iç dizayn
09.03.2014 12.03.2014 Hırdavat
09.03.2014 10.03.2014 Kozmetik
08.03.2014 12.03.2014
08.03.2014 16.03.2014 Mobilya, Dekorasyon
Wohnen & Interieur-Messe
532
08.03.2014 16.03.2014 Ġç Dekorasyon
Salon MAISON - Jardin & Loisirs
531
Las Vegas
Sao Paulo
New York
VaĢington
Miami
BudapeĢte
Frankfurt
Singapur
Madrid
Londra
Singapur
Não-Me-Toque
Dubai
Hannover
Singapur
Köln
Dublin
Paris
Viyana
Charleroi
Messe Frankfurt Exhibition GmbH
Terrapinn Holdings Ltd.
IFEMA INTERNATIONAL
SMMEX Event Ltd
Reed Expo
Cotrijal Cooperativa Agropecuária e
Industrial
THE COATINGS GROUP, DMG
EVENTS, QUARTZ COATINGS
Deutsche Messe AG Messegelände
International Furniture Fair Singapore
Pte Ltd.
Koelnmesse
AIT Associated Irish Therapists
GL Events
Reed Messe Wien
Charleroi Expo scrl
ABD
BREZĠLYA
ABD
ABD
ABD
Trakya Kalkınma Ajansı
QUESTEX MEDIA
Laço Ltda
Manufacturing Jewelers & Suppliers of
America Inc.
Satellite Today, Access Intelligence
UBM
MACARĠSTAN Hungexpo C. Co. Ltd.
ALMANYA
SĠNGAPUR
ĠSPANYA
ĠNGĠLTERE
SĠNGAPUR
BREZĠLYA
BAE
ALMANYA
SĠNGAPUR
ALMANYA
ĠRLANDA
FRANSA
AVUSTURYA
BELÇĠKA
11.03.2014 14.03.2014
11.03.2014 14.03.2014
11.03.2014 15.03.2014 Üretim Teknolojileri ve Otomasyon
11.03.2014 14.03.2014 Deri, Deriden eĢya, Ayakkabı
11.03.2014 14.03.2014 Mimari
11.03.2014 13.03.2014 Deri, Deri Ürünleri, Ayakkabılar
GARDENTOOL
Exintex
ESEF
Climate World Moscow-Fachmesse für
Klimatechnik
CABEX
BUDMA - International Construction
Fair
METAV
GDS - International Event for Shoes &
Accessoires + GLOBAL SHOES &
Accessoires (Spring)
Techtextil Russia 2014
SKPREPKA EXPO 2014
PISCINA MOSCOW
NABYTOK A BYVANIE
MOSCOW BOAT SHOW
MIPIM The World's Property Market
LINEAPELLE - Italian Fashion
Preselection
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
11.03.2014 16.03.2014
Bot, Yat, Tekne, Su Sporları ve
Ekipmanları
11.03.2014 13.03.2014 Mobilya ve aksesuarları
11.03.2014 14.03.2014 Havuz Ekipmanları
11.03.2014 13.03.2014 Kırtasiye Ürünleri
Bologna
Cannes
Moskova
Nitra
Moskova
Moskova
Moskova
Düsseldorf
Düsseldorf
Poznan
Moskova
Kablo, Tel ve Hırdavat Kurulum ve
Teknolojileri
Yapı Teknolojileri, ĠnĢaat, ĠnĢaat
Malzemeleri, Cam, Kapı ve Pencere
Moskova
Utrecht
Puebla
Tesisat ,Isıtma, Soğutma,
Havalandırma
11.03.2014 13.03.2014 Teknik tekstil
11.03.2014 14.03.2014
11.03.2014 14.03.2014 ĠnĢaat
11.03.2014 14.03.2014 Tekstil
11.03.2014 14.03.2014 Bahçe enstrumanı
Moskova
Ljubljana
11.03.2014 16.03.2014
ĠnĢaat, yapı malzemeleri ve
dekorasyon fuarı
Home Fair
553
Moskova
Paris
11.03.2014 13.03.2014 Yüzey yenileme, boya-cila
INTERLAKOKRASKA
552
11.03.2014 13.03.2014 Kompozit
JEC COMPOSITES
551
ĠTALYA
FRANSA
RUSYA
SLOVAKYA
RUSYA
RUSYA
RUSYA
ALMANYA
ALMANYA
POLONYA
RUSYA
RUSYA
HOLLANDA
MEKSĠKA
RUSYA
SLOVENYA
RUSYA
FRANSA
LINEAPELLE SPA
Reed Midem
CROCUS EXPO
Agrokomplex
Fira de Barcelona, Euroexpo Exhibitions
& Congress Development GmbH
SKREPKA EXPO
Messe Frankfurt
Messe Düsseldorf GmbH
Messe Düsseldorf GmbH, VDW German Machine Tool Builders
Association e. V.
Poznan International Fair Ltd.
MVK/Ite Group plc
Euroexpo Exhibitions & Congress
Development GmbH
VNU Exhibitions Europe
Camara de la Industria Textil de Puebla y
Tlaxcala
Euro Expo
Gospodarsko razstavi??e d.o.o.
ZAO expocentr
JEC GROUPE
12.03.2014 14.03.2014 Tarım
12.03.2014 14.03.2014 Eğlence araçları
12.03.2014 14.03.2014 Güvenlik
12.03.2014 14.03.2014 Yapı Malzemeleri
EXPOREVESTIR
Ferroforma / Bricoforma
ELEKTROTECHNIEK
AgriTekAstana-2014
Amusement Rides and Entertainment
Equipment Raapa Show
BETONEX
St. Petersburg Technical Fair 2014
St. Petersburg Industrial Congress
AIPS
KCM 2013 / KAZAKHSTAN
CONSTRUCTION MATERIALS
SHK
Prolight + Sound 2014
Musikmesse 2014
WORLDBEX
Toys & Kids Russia
St.Petersburg Technical Fair
SPINEXPO
Renexpo
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
St.Petersburg
St.Petersburg
Mekanik, metalurji ve elektrik
teknolojileri
Sanayi geliĢimi, yenilikçilk, yüksek
teknolojiler
Ses sistemleri, gösteri alet ve
ekipmanları
Mekanik, Metalurji ve Elektrik
Teknolojileri
12.03.2014 13.03.2014
Yenilenebilir Enerji ve Enerji
Verimliliği
12.03.2014 14.03.2014 Ġplik, Örme KumaĢ
12.03.2014 14.03.2014
12.03.2014 14.03.2014 Oyuncak
12.03.2014 16.03.2014 Yapı-ĠnĢaat
12.03.2014 15.03.2014 Müzik alet ve ekipmanları
12.03.2014 15.03.2014
BudapeĢte
New York
St.Petersburg
Moskova
Pasay
Frankfurt
Frankfurt
Essen
Almatı
Almatı
Moskova
Moskova
Astana
Utrecht
Bilbao
Sao Paulo
Johannesburg
New Orleans
Beton, üretim sistemleri,yardımcı
malzemeler ve Ekipmanları
12.03.2014 15.03.2014 Isıtma, Soğutma
12.03.2014 14.03.2014
12.03.2014 14.03.2014
12.03.2014 14.03.2014
11.03.2014 13.03.2014 Elektrik ve Ekipmanları
11.03.2014 14.03.2014 Hırdavat
11.03.2014 14.03.2014 KumaĢ
11.03.2014 12.03.2014 Enerji
Power and Electricity World Africa
570
11.03.2014 15.03.2014 Ortopedi Malzemeleri
AAOS Annual Meeting 2014
569
Well Link Consultants Ltd.
RESTEC Exhibition Company
Zao Nair Expo, Spielwarenmesse eG
Worldbex
Messe Frankfurt GmbH
Messe Frankfurt GmbH
Messe Essen
ITE GROUP PLC / ITECA Central Asia
ITE GROUP PLC / ITECA Central Asia
Restec
Restec
Moskau Messe
RAAPA
TNT Productions
VNU Exhibitions Europe Jaarbeursplein
BILBAO EXHIBITION CENTRE
Anfacer
TERRAPINN HOLDINGS LTD.
AMERICAN ACADEMY OF
ORTHOPAEDĠC SURGEONS
Trakya Kalkınma Ajansı
MACARĠSTAN Reeco Hungary Kft.
ABD
RUSYA
RUSYA
FĠLĠPĠNLER
ALMANYA
ALMANYA
ALMANYA
KAZAKĠSTAN
KAZAKĠSTAN
RUSYA
RUSYA
RUSYA
RUSYA
KAZAKĠSTAN
HOLLANDA
ĠSPANYA
BREZĠLYA
G.AFRĠKA
ABD
12.03.2014 13.03.2014 Enerji
12.03.2014 14.03.2014 Metal iĢleme, kaynak
13.03.2014 17.03.2014 Mücevherat
13.03.2014 16.03.2014 Havuz Ekipmanları
INTERTEXTILES 2014
Energy Show
BLECH Russia - Exhibition for Sheet
Metal Working
JWS
AQUA SALON WELLNESS & SPA,
POOL AND SAUNA
PRIMUS: Interplastica
VIV ASIA
Fashion Ġndustry
Brand Show Interbytchim
Leipziger Buchmesse
Central Asia Fashion
MOTORTEC - Automechanika
Madrid Golf
KIMES 2014 - 30th Korea International
Medikal cihazlar ve hastane
13.03.2014 16.03.2014
Medical and Hospital Equipment Show
ekipmanları
Expodental
IFFS
Fashion Industry
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
13.03.2014 16.03.2014 Hafif tekstil sanayii
13.03.2014 16.03.2014 Mobilya ve Dekorasyon
13.03.2014 15.03.2014 DiĢçilik ve diĢ ekipmanları
13.03.2014 16.03.2014 Golf
13.03.2014 16.03.2014 Otomotiv
13.03.2014 15.03.2014 Giyim, Moda, Deri ve Ayakkabı
13.03.2014 16.03.2014 Kitap, Elektronik Medya
13.03.2014 15.03.2014 Kimya,Paketleme vs.
13.03.2014 16.03.2014 Hafif tekstil sanayii
13.03.2014 15.03.2014 Tarım-Gıda
13.03.2014 16.03.2014 Plastik/Plastik Hammadde
12.03.2014 14.03.2014 Tekstil
12.03.2014 15.03.2014 Otel Ekipmanları
MAROCOTEL
Mobilya Teknolojileri ve
Ekipmanları
590
12.03.2014 15.03.2014
MTKT / FURNITURE
TECNOLOGIES, COMPONENTS,
TEXTILES
589
St.Petersburg
Singapur
Madrid
Seul
Madrid
Madrid
Almatı
Leipzig
Moskova
St.Petersburg
Bangkok
Kiev
Moskova
Abu Dabi
St.Petersburg
Dublin
Kiev
Kazablanka
Kiev
RUSYA
SĠNGAPUR
ĠSPANYA
G.KORE
ĠSPANYA
ĠSPANYA
KAZAKĠSTAN
ALMANYA
RUSYA
RUSYA
TAYLAND
UKRAYNA
RUSYA
BAE
RUSYA
ĠRLANDA
UKRAYNA
FAS
UKRAYNA
Farexpo
International Furniture Fair Singapore Pte
Ltd.
IFEMA INTERNATIONAL
Korea E & Ex Inc., Korea Medical
Devices Industrial Coop. Association,
Korea Medical Devices Ind. Association
IFEMA INTERNATIONAL
IFEMA, Feria de Madrid
Central Asia Trade Exhibitions
Leipziger Messe
EVENTA COMM. GROUP.
FAREXPO, LTD ġti.
VNU Exhibitions Europe BV
PRIMUS Messen and Ausstellungen
Gmbh Primus Exhibitions Group Ltd.
WORLD EXPO GROUP
REED EXHIBITIONS
Restec Brooks LLC, Mack Brooks
Exhibitions Ltd
SEAI
Primus Exhibitions Group Ltd, Primus
International Exhibitions B.V., Primus
Ukraine
Reed Exhibition
Kmyka-Kiev Int. Cont. Fair
14.03.2014 18.03.2014 Yatçılık
14.03.2014 19.03.2014
14.03.2014 16.03.2014 Gelinlik, Aksesuar
SALON NAUTICO DE MADRID
(FORMER EXPONAUTICA) MADRID BOAT SHOW
INTERNORGA
Wedding Fashion Moscow - Bridal
Fashion, Eveningwear & Accessories
IFFINA - International Furniture Craft &
14.03.2014 17.03.2014 Mobilya ve aksesuar
Fair Indonesia
Estetika
International Home and Housewares
Show
Expocosmetica Bilbao
Rebuild Libya
Seafood Expo North America
31st International Famous Furniture Fair 16.03.2014 20.03.2014 Mobilya
ASD LV
ARAB LAB Conference - International
Exhibition for Laboratory Technology,
Instrumentation & Services
Electricity
The Game Developers Conference And
Exhibition
GIFTS EXPO
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
Cam, Hediyelik EĢya ve ev
aksesuarları
Optik, Labarotuar ve Analiz
Teknolojileri ve Ekipmanları
Dubai
Dubai
Las Vegas
Dongguan
Boston
Bingazi
Bilbao
ġikago
Brüksel
Cakarta
Moskova
Hamburg
Madrid
New York
Hong Kong
Moskova
Oyun GeliĢtirme ve Tasarımı, Mobil
San Francisco
Uygulamalar
17.03.2014 20.03.2014 Hediyelik EĢya, Saat, mücevher
17.03.2014 21.03.2014
17.03.2014 19.03.2014 Elektrik
17.03.2014 20.03.2014
16.03.2014 19.03.2014 Hediyelik eĢya
16.03.2014 18.03.2014 Su ürünleri
16.03.2014 19.03.2014 Yapı-ĠnĢaat
15.03.2014 17.03.2014 Kozmetik
15.03.2014 18.03.2014
15.03.2014 17.03.2014 Kozmetik
Endüstriyel mutfakçılık, otelcilik,
gastronomi ve fırıncılık
14.03.2014 17.03.2014 Optik
Vision Expo East
609
14.03.2014 16.03.2014 Evlilik
Hong Kong Wedding & Overseas
Wedding Expo 2014
608
RUSYA
ABD
BAE
BAE
ABD
ÇĠN
ABD
LĠBYA
ĠSPANYA
ABD
BELÇĠKA
ENDONEZYA
RUSYA
ALMANYA
ĠSPANYA
ABD
ÇĠN
Trakya Kalkınma Ajansı
Gifts Expo Ltd.
UBM Tech
IIR Middle East
The Arablab Group
EMERALD EXPOSITIONS
Dongguan Houjie People's Government,
Dongguan Famous Furniture Association,
Hong Kong Furniture Association,
Guangdong Modern International
Exhibition Center
Diversified Business Communications
El Dawlia
BILBAO EXHIBITION CENTRE
International Housewares Association
IFAS asbl
Kerabat Dyan Utama, PT
INTER GROUP
Hamburg Messe und Congress GmbH
IFEMA, Feria de Madrid
Association Expositions & Services
Audace International Fairs Limited
Guangzhou
Guangzhou
Toronto
Ofis Mobilya ve Ekipmanı, Otel
18.03.2014 22.03.2014 Mobilya ve Teçhizatı, Zemin ve
Duvar DöĢemelik, Ġç Dekorasyon
Ağaç ĠĢleme Makineleri, Mobilya
Hammaddeleri
Metal iĢleme ve kaynak makine ve
ekipmanları
18.03.2014 20.03.2014
18.03.2014 21.03.2014 Züccaciye
Fabtech 2014
HouseHold Expo - International
specialised exhibition on dinnerware,
housewares and interior decoration
INTERPHEX 2014
Manufacturing & Automation Expo
FEICON BATIMAT
GlobalShop-The Store Fixturing Show,
Visual Merchandising Show, Retail
Otel ve Restoran Ekipmanlerı,
18.03.2014 20.03.2014
Operations and Construction Expo, POP
Mağaza MefruĢatı
Marketplace, InStore Interactive Show
18.03.2014 21.03.2014 Deri, Deri Ürünleri, Ayakkabı
CIFM-China International
Woodworking Machinery & Furniture
Raw Materials Fair
FIMEC - International Exhibition for the
Deri ve Ayakkabı Makineleri, Deri,
Leather, Chemicals, Components and
18.03.2014 21.03.2014
Deri Ürünleri ve Ayakkabı
Machinery for Footwear & Tanneries
18.03.2014 21.03.2014 Hazır Giyim
CIFF - Office/Commercial Furniture China International Furniture Fair
Baby Expo
OBUV MIR KOZHI - International
Exhibition of Footwear, Leather
Products, Raw and Supplied Materials
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
18.03.2014 22.03.2014 Yapı-ĠnĢaat
18.03.2014 21.03.2014 Otomasyon ve Ġmalat Sanayi
18.03.2014 20.03.2014 Ġlaç
18.03.2014 22.03.2014
GUANGZHOU
18.03.2014 22.03.2014 ÇĠN
China International Outdoor & Leisure
Fair 2014
Moskova
Kiev
Las Vegas
Sao Paulo
Novo Hamburgo
Stockholm
New York
Moskova
Dubai
17.03.2014 20.03.2014 Biyoteknoloji
ARABLAB THE EXPO 2014
Berlin
626
17.03.2014 18.03.2014 Demiryolu
RAILWAY FORUM 2014
625
RUSYA
UKRAYNA
ABD
BREZĠLYA
BREZĠLYA
ĠSVEÇ
ABD
RUSYA
KANADA
ÇĠN
ÇĠN
DıĢ Mekan
Mobilyaları
BAE
ALMANYA
ZAO Expocentr - Bologna
Acco International
EMERALD EXPOSITIONS
Reed Exhibition Alcantara Machado
Fenac
Stockholmsmassan AB
Reed Exhibitions
Mokka Expo Group
SME (Society of Manufacturing
Engineers)
China Foreign Trade Group Corporation
China Foreign Trade Group Corporation
China Foreign Trade Centre (Group),
China Chamber of Commerce of Import
& Export of Food Stuffs, Native Produce
& Animal By Products
SCIENTIFIC INTERNATIONAL
EXHIBITIONS
IPM GmbH
18.03.2014 22.03.2014 Ev Tekstili
Gıda maddeleri, lüks gıda maddeleri,
paketleme teknolojileri ve
19.03.2014 21.03.2014
St.Petersburg
malzemeleri ve gıda iĢleme
teknolojileri
Homedecor & Hometextile China
EXPOBAGNO - BATH EXHIBITION
Stocexpo
China Guangzhou Int.Home Decoration
18.03.2014 20.03.2014 Ev Dekorasyon Ve Tekstil
Products,Textile Exh.
19.03.2014 21.03.2014 Gıda iĢleme ve paketleme makineleri St.Petersburg
INGREDIENTS RUSSIA
CIFF-China International Furniture Fair
18.03.2014 22.03.2014 Mobilya
- Home Furniture
19.03.2014 21.03.2014 Kağıt Ürünleri
Intertextile Guangzhou Hometextile
China
Tissue World Miami
Prodtech - International Exhibition for
Food Equipment, Processing and
Packaging Technologies
Interfood 2014 - International
Specialized Exhibition for Food and
Beverages, Foodprocessing and
Packaging
Optik Laboratuar ve Analiz
ANALAB - R & D Analyses Equipment
19.03.2014 21.03.2014 Teknolojileri, Bioteknoloji, Bilim ve Songdo
Exhibition
AraĢtırma
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
19.03.2014 21.03.2014 Tekstil
19.03.2014 22.03.2014 Kamyon, otobüs ve iĢ makineleri
Interstoff Asia Essential - Spring 2014
INAPA, IIBT, INATRONICS,
INABIKE & Heavy Equipment
654
655
Gemi ĠnĢası, Liman Ekipmanları ve
DenizaĢırı Teknolojiler
Asia Pacific Maritime 2014
653
19.03.2014 21.03.2014
18.03.2014 20.03.2014 Döküm Sıvı Depolama
18.03.2014 21.03.2014 Mobilya, Ġç Dizayn
18.03.2014 22.03.2014 Ev Tekstili
18.03.2014 21.03.2014 Gıda
18.03.2014 21.03.2014 Isıtma -Soğutma
MCE - MOSTRA CONVEGNO
EXPOCOMFORT
641
Cakarta
Hong Kong
Singapur
Miami
Guangzhou
Amsterdam
Guangzhou
Milano
Guangzhou
Moskova
Guangzhou
Milano
Moskova
18.03.2014 21.03.2014 Gıda
MEAT & DAIRY INDUSTRY
Moskova
640
18.03.2014 21.03.2014 Ayakkabı, Çanta
MOSSHOES
639
ENDONEZYA
ÇĠN
SĠNGAPUR
G.KORE
RUSYA
RUSYA
ABD
ÇĠN
HOLLANDA
ÇĠN
ĠTALYA
ÇĠN
RUSYA
ÇĠN
ĠTALYA
RUSYA
RUSYA
Trakya Kalkınma Ajansı
Global Expo Management, PT
Messe Frankfurt HK Ltd
Reed Exhibitions
EXMG
Restec, Primexpo
Restec, Primexpo
UBM ASIA
China Foreign Trade Guangzhou Exh.
Corporation
Easy Fairs
China Foreign Trade Guangzhou
Exhibition Corporation
Reed Exhibitions Italia srl
China Foreign Trade Group Corporation
ITE Group Plc
Messe Frankfurt (H.K.) Ltd., China
Foreign Trade Guangzhou Exhibition
Corporation
Reed Exhibitions Italia srl
ITE GROUP PLC
MosShoes
19.03.2014 21.03.2014 Su Teknolojileri
19.03.2014 22.03.2014 Seyahat Ürünleri
21.03.2014 23.03.2014 Kozmetik ve Bakım
AQUA-THERM SOFYA 2014
Asia Water 2014
21st Moscow International Exhibition
Travel & Tourism
BEAUTY FORUM SLOVAKIA
KazProdExpo
The Nursery Fair with the baby products 20.03.2014 25.03.2014
20.03.2014 23.03.2014 Yat
VENDEXPO - Vending technolojies
BATEXPO 2014
Nature, Hunting, Fishing
Bulgaria Building Week
Nature, Hunting, Fishing
Hainan Rendez-Vous
BEAUTY INTERNATIONAL
DÜSSELDORF - The No.1 Trade Fair
for Cosmetics, Nail and Foot
Professionals
h+h Cologne - The International Trade
21.03.2014 23.03.2014 El ĠĢlemeciliği
Fair For Creative Handicraft and Hobby
Architectural Digest Home Design Show 21.03.2014 24.03.2014 Ev dekorasyonu
Holzhaus Spring
Energie&Habitat
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
21.03.2014 24.03.2014 Enerji
21.03.2014 24.03.2014 AhĢap-Yapı
20.03.2014 24.03.2014 Av ve Doğa Sporları
20.03.2014 24.03.2014 ĠnĢaat
20.03.2014 24.03.2014 Av ve Doğa Sporları
20.03.2014 24.03.2014 Bina, inĢaat,
KreĢ ve bebekler için araç ve
gereçler
20.03.2014 23.03.2014 Gıda
20.03.2014 22.03.2014 Kozmetik
19.03.2014 22.03.2014 Isıtma, Soğutma, Havalandırma
19.03.2014 21.03.2014 Servislerin otomasyonu, ekipman
Namur
Moskova
New York
Köln
Düsseldorf
Sanya
Filibe
Sofya
Filibe
Grenoble
Harrogate
Almatı
Trencin
Moskova
Kuala Lumpur
Sofya
Moskova
EMTG
Ministry of municipalities Affairs &
Urban Planning
Shield Associates Limited
VNU Exhibition Asia Pacific Co., VEAS
Alpexpo
BPA Managements Ltd
Central Asia Trade Exhibitions
Expocenter
ITE LLC Moscow
UBM Asia
BELÇĠKA
RUSYA
ABD
ALMANYA
ALMANYA
ÇĠN
Groupe Artexis
ITE Group PLC
MERCHANDISE MART PROPERTIES
INC.
Koelnmesse GmbH
Messe Dusseldorf Gmbh
China Rendez Vous Ltd.
BULGARĠSTAN International Fair Plovdiv
BULGARĠSTAN Bulgarreklama Agency Ltd.
BULGARĠSTAN International Fair Plovdiv
FRANSA
ĠNGĠLTERE
KAZAKĠSTAN
SLOVAKYA
RUSYA
MALEZYA
BULGARĠSTAN REED EXHIBITION MESSE WIEN
RUSYA
BAHREYN
Manama
MARA'EE - BAHRAIN ANIMAL
PRODUCTION SHOW
658
19.03.2014 25.03.2014 Hayvancılık
KANADA
VĠETNAM
CMPX-Canadian Mechanical Plumbing
Isıtma, soğutma, havalandırma, sıhhi
19.03.2014 21.03.2014
Toronto
Exposition
tesisat ve malzemeleri
Ho Chi Minh
657
19.03.2014 21.03.2014 Kümes Hayvanları
Ildex Vietnam 2014
656
New York
Düsseldorf
NEW YORK HOME TEXTILE SHOW 23.03.2014 24.03.2014 Ev Tekstili
25.03.2014 27.03.2014 Dekorasyon
25.03.2014 27.03.2014 Laser, optik, optoelektronik
TOP HAIR INTERNATIONAL
PROWEIN - International Trade Fair
Wines & Spirits
Bologna Children's Book Fair
Food and Drink Expo 2014
SIEE Pollutec
DIMDEX
UZSPECTECHEXPO ? 2014
R+T Asia
PHOTONICS. WORLD OF LASERS
AND OPTICS
Passenger Terminal
NEW ELECTRONĠCS RUSSĠA
MASHEX SIBERIA
Food Ingredients China (FIC)
DOMOTEX ASIA/CHINA FLOOR
BELARUSMEDICA
TEXFAIR FASHION
IPC APEX EXPO
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
Ġlaç, medikal ekipman, paketleme,
laboratuvar ve teĢhis ekipmanı
25.03.2014 27.03.2014
Elektronik Endüstrisi ve Test
Ekipmanları
25.03.2014 28.03.2014 Tekstil
25.03.2014 28.03.2014
25.03.2014 27.03.2014 Halı
25.03.2014 27.03.2014 GIDA-ĠÇECEK
25.03.2014 28.03.2014 Metal iĢleme ve makine yapımı
25.03.2014 27.03.2014 Elektronik ve güç ekipmanı
25.03.2014 27.03.2014 Havaalanı ürün ve hizmetleri
25.03.2014 27.03.2014 Makine Ekipman
25.03.2014 27.03.2014 Savunma Sanayi
24.03.2014 27.03.2014 Su Ekipmanları
24.03.2014 26.03.2014 Gıda ve içecek
24.03.2014 27.03.2014 Kitap
23.03.2014 25.03.2014 ġarap ve Alkollu Ġçkiler
22.03.2014 24.03.2014 Kozmetik
Las Vegas
Blumenau
Minsk
ġangay
ġangay
Novosibirsk
Moskova
Barselona
Moskova
ġangay
TaĢkent
Doha
Oran
Birmingham
Bologna
Düsseldorf
Mumbai
678
22.03.2014 22.03.2014 Teknik Tekstil
TECHNOTEX
ġikago
677
22.03.2014 24.03.2014 Kozmetik
America's Beauty Show
676
ABD
BREZĠLYA
BELARUS
ÇĠN
ÇĠN
RUSYA
RUSYA
ĠSPANYA
RUSYA
ÇĠN
ÖZBEKĠSTAN
KATAR
CEZAYĠR
ĠNGĠLTERE
ĠTALYA
ALMANYA
ABD
ALMANYA
HĠNDĠSTAN
ABD
Trakya Kalkınma Ajansı
IPC-Association Conneting Electronics
Industries
Sindicato das Indústrias de Fiação,
Tecelagem e do Vestuário de Blumenau Sintex
T&C
Deutsche Messe AG - VNU Exhibitions
Asia
CFAA (China Food Additives &
Ingredients Association)
ITE Siberian Yarmarka
ZAO Expocentr
UKIP Media & Events Ltd.
ZAO EXPOCENTR
VNU Exhibitions Asia & Landesmesse
Stuttgart GmbH
IEG UZBEKISTAN
Clarion Events
Reed Exhibitions
William Reed Exhibitions
BolognaFiere S.p.A
MESSE DÜSSELDORF GmbH
George Little Management
Messe Düsseldorf GmbH
FICCI
Cosmetologist Chicago
26.03.2014 30.03.2014 Araba-Otomobil
26.03.2014 29.03.2014 Tekstil-Hazır Giyim
UZCHEMPLASTEXPO ? 2014
UZautomationEXPO ? 2014
UZSECUREEXPO ? 2014
UZMININGEXPO ? 2014
UZMETALMASHEXPO ? 2014
Texfair
TEXFAIR HOME
FIDAE
Fensterbau Frontale
12. Bishkek Build
Atlanta International Auto Show
CHIC (CHINA INTERNATIONAL
CLOTHING & ACCESSORIES FAIR)
CONECO RACIOENERGIA
World Bulk Oil Exhibition
SAPICA Sonbahar-KıĢ 2014
Power Krygyzstan
ISPA EXPO
INTERBAT
Expo INA
Clean Water Kazan
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
26.03.2014 28.03.2014 Su Teknolojileri
26.03.2014 28.03.2014 Otomotiv
26.03.2014 28.03.2014 Enerji
26.03.2014 29.03.2014 Tekstil
26.03.2014 28.03.2014 Enerji
26.03.2014 29.03.2014 Ayakkabı ve Deri Ürünleri
26.03.2014 27.03.2014 Zeytinyağı
26.03.2014 29.03.2014 ĠnĢaat ve Enerji
26.03.2014 28.03.2014 Yapı-ĠnĢaat
26.03.2014 29.03.2014 Makine
25.03.2014 30.03.2014 Savunma Sanayi
25.03.2014 28.03.2014 Ev Tekstili
25.03.2014 28.03.2014 Ev Tekstili
25.03.2014 27.03.2014 Metalurji, Metal iĢleme makinaları
25.03.2014 27.03.2014 Madencilik
25.03.2014 27.03.2014 Güvenlik Ekipmanları
25.03.2014 27.03.2014 Güvenlik
25.03.2014 27.03.2014 Plastik
25.03.2014 27.03.2014 Ġlaç
INFARMA
697
25.03.2014 28.03.2014 Otoyol ve Trafik ĠĢaret Ekipmanları
Intertraffic Amsterdam
696
Kazan
Meksiko
Moskova
New Orleans
BiĢkek
Leon
Madrid
Bratislava
Pekin
Atlanta
BiĢkek
Nürnberg
Santiago
Blumenau
Sao Paulo
TaĢkent
TaĢkent
TaĢkent
TaĢkent
TaĢkent
Madrid
Amsterdam
RUSYA
MEKSĠKA
RUSYA
ABD
KIRGIZĠSTAN
MEKSĠKA
ĠSPANYA
SLOVAKYA
ÇĠN
ABD
KIRGIZĠSTAN
ALMANYA
ġĠLĠ
BREZĠLYA
BREZĠLYA
ÖZBEKĠSTAN
ÖZBEKĠSTAN
ÖZBEKĠSTAN
ÖZBEKĠSTAN
ÖZBEKĠSTAN
ĠSPANYA
HOLLANDA
EXPOKAZAN
Barrera y Nogueira S. de R.L. de C.V.
INTERBAT, RUSBAT
ISPA
ITECA-ALA-TOO
Cámara de la Industria del Calzado del
Estado de Guanajuato (CICEG)
IFEMA INTERNATIONAL
INCHEBA
Beijing Convention & Exhibition
Company, China World Trade Center
Co., Ltd.
MAADA Inc.
ITECA-ALA-TOO
Nürnberg Messe Gmbh
FIDAE
Sindicato das Indústrias de Fiação,
Tecelagem e do Vestuário de Blumenau Sintex
Vale Feiras & Eventos
IEG UZBEKISTAN
IEG UZBEKISTAN
IEG UZBEKISTAN
IEG UZBEKISTAN
IEG UZBEKISTAN
IFEMA, Feria de Madrid
Amsterdam RAI
27.03.2014 03.04.2014 Mücevher-Saat
27.03.2014 01.04.2014 Yapı Teknolojileri ve Makineleri
28.03.2014 01.04.2014
28.03.2014 30.03.2014
Baselworld
STROIKO 2000 Specialised
Construction Exhibition
GIDA ÜRÜNLERĠ
Mid-America Trucking Show
RECREATION & SPORT 2014
FA'LA COSA GUISTA
Research & Technology/HANNOVER
Teknoloji AraĢtırma, GeliĢtirme ve
28.03.2014 06.04.2014
MESSE - Innovations Market for R & D
Teknoloji transferi
28.03.2014 01.04.2014 Mobilya ve Ġç Dekorasyon
Fur Excellence in Athens
CIFF-China International Furniture Fair
28.03.2014 01.04.2014 Mobilya
- Office Show
28.03.2014 30.03.2014 Modern ve ÇağdaĢ sanat ürünleri
Homebuillding & Renovating Show
MIART
interzum Guangzhou - International
Trade Fair for Furniture Production and
Interior Works
Interzum Guangzhou-Trade Fair for
woodworking machinery, furniture
production and interior design
EXPO AICACYP- 16th International
Trade Show for the Hunting, Shooting
and Fishing Sports, Outdoor and
Accessories
Autorama- World of Wheels
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
28.03.2014 30.03.2014 Otomotiv
Avcılık, balıkçılık ve kamp
malzemeleri
Mobilya Yan Sanayi, Ağaç ĠĢleme
Makineleri
28.03.2014 30.03.2014 Güvenli tüketim ve yaĢam ürünleri
28.03.2014 30.03.2014 Spor Ürünleri
27.03.2014 29.03.2014 Ağır Vasıta
27.03.2014 29.03.2014 Gıda
27.03.2014 30.03.2014 Deri
27.03.2014 30.03.2014 ĠnĢaat
16TH INTERNATIONAL BOOK FAIR
27.03.2014 06.04.2014 Kitap
2014
719
27.03.2014 27.03.2014 Park ve Bahçe Ekipmanları
PRO FORUM 2014
718
Omaha
Buenos Aires
Guangzhou
Guangzhou
Milano
Hannover
Milano
Guangzhou
Riga
Louisville
Soçi
Sofya
Basel
Atina
Birmingham
Manama
Niagara
Centaur Media PLC
Ministry of Information
Parks and Recreation Ontario
M. C. H. Swiss Exhibition (Basel)
Limited
ABD
ARJANTĠN
ÇĠN
ÇĠN
ĠTALYA
ALMANYA
ĠTALYA
ÇĠN
LETONYA
ABD
RUSYA
Trakya Kalkınma Ajansı
Investment Vehicle Restorations
AICACYP - Asociación Industriales y
Comerciantes de Artículos para Caza y
Pesca
Koelnmesse Co. Ltd.
Koelnmesse Gmbh
Fiera Milano SPA
Deutsche Messe AG
Cart'armata Edizioni Srl
China Foreign Trade Guangzhou
Exhibition Corporation
BT 1 INTERNATIONAL EXHIBITION
COMPANY
Exhibit Management Associates, INC
SOUD
BULGARĠSTAN Mini Art
ĠSVĠÇRE
YUNANĠSTAN Hellenic Association of Furriers
ĠNGĠLTERE
BAHREYN
KANADA
29.03.2014 31.03.2014 Kuyumculuk
29.03.2014 31.03.2014 Medikal ürünler, Sağlık
31.03.2014 02.04.2014 Çevre Düzenleme
31.03.2014 02.04.2014 Yapı-ĠnĢaat
31.03.2014 02.04.2014 Deri, Deri Teknolojileri
01.04.2014 04.04.2014 Biyoteknoloji
01.04.2014 04.04.2014 Aydınlatma ve Elektrik
RECREATION & SPORT 2014
6. Etiyopya Kümes Hayvancılığı Fuarı
BEAUTY SALON DIMENSIONS
Jewelers International Showcase-JIS
PHARMAGORA - Exhibition for
Pharmacists
New York International Auto Show
ICJR Middle East 2014
Light + Building
ALIMENTARIA
OGWA 2014
Fashion Access
Fashion Access
Fashion Access
Outdoor Design Build & Supply Show
Modular Construction & Prefabrication
Summit Canada
APLF - Materials, Manufacturing &
Technology
ANALYTICA 2014
MOSBUILD
(BUILDING&INTERIORS)
LIGHTENING & ELECTRICS
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
IĢıklandırma sistemleri, inĢaat araç
ve ekipmanları
Petrol/Gaz Teknolojileri,
Ekipmanları
31.03.2014 02.04.2014 Moda
31.03.2014 02.04.2014 Moda
31.03.2014 02.04.2014 Moda
31.03.2014 02.04.2014
31.03.2014 03.04.2014 Gıda ve Ġçecek
30.03.2014 04.04.2014
Paris
Miami
Utrecht
Addis Ababa
Riga
Chengdu
Moskova
Münih
Hong Kong
Calgary
Dubai
Hong Kong
Hong Kong
Hong Kong
Muskat
Barselona
Frankfurt
Dubai
Arabalar, Ticari Araçlar, Motosiklet,
New York
Karavanlar, Parça Ve Aksesuarları
30.03.2014 02.04.2014 Sağlık Ekipmanları
29.03.2014 07.04.2014
29.03.2014 31.03.2014 Kozmetik
28.03.2014 30.03.2014 Kümes Hayvanları
28.03.2014 30.03.2014 Spor Ürünleri
CFDF 2014 - The 90th China (Chengdu)
28.03.2014 31.03.2014 Gıda ve Ġçecek
Food and Drinks Fair
735
RUSYA
ALMANYA
ÇĠN
KANADA
BAE
ÇĠN
ÇĠN
ÇĠN
UMMAN
ĠSPANYA
ALMANYA
BAE
ABD
FRANSA
ABD
HOLLANDA
ETĠYOPYA
LETONYA
ÇĠN
ITE Group PLC
MESSE MÜNCHEN
APLF Limited
IQPC
Streamline Marketing Group
APLF Limited
APLF Limited
APLF Limited
Oman Expo
Alimentaria Exhibitions S.A.
Messe Frankfurt GmbH
Informa Life Sciences Exhibitions
Greater New York Auto Dealers
Wolters Kluwer France (Group Liasions
S.A.)
JIS
VNU Exhibitions Europe
Expo Team for service co.Ltd
BT 1 INTERNATIONAL EXHIBITION
COMPANY
China National Sugar and Alcohol Group
Corp
Interfiliere Hong Kong
Domotex Russia
China (Dongguan) International
Footwear Machinery & Material
Industry Fair
BUILDEX MOSCOW
Atyrau Oil & Gas 2014
Atyrau Build 2014
AUTOMEC
FMU
PLASTSHOW
Workwear and Corporate Clothing Show 01.04.2014 02.04.2014
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
Moskova
01.04.2014 05.04.2014
01.04.2014 01.04.2014 Altyapı
International Security Conference West
in-cosmetics
WATER & HEAT
SMOPYC
NIGERIA INFRASTRUCTURE AND
EXHIBITION
767
768
769
770
771
Minsk
Su sondajı, su arıtma, sıhhi tesisat,
01.04.2014 01.04.2014 ısıtma sistemleri, boru, bağlantı
parçaları, valfler, havalandırma
Lagos
Yapı ve ĠnĢaat Malzemeleri, Ġç Yapı
Zaragoza
Malzemeleri
Hamburg
Las Vegas
Birmingham
Coventry
Sao Paulo
Joinville
Sao Paulo
Atrau
Atrau
01.04.2014 03.04.2014 Kozmetik
01.04.2014 04.04.2014 Güvenlik ve emniyet ekimanları
Sustainabilitylive (Trade)
766
Sürdürülebilir hizmetler, yeĢil yapı
01.04.2014 03.04.2014 ürünleri ve hizmetleri. Yenilenebilir
enerji
ĠĢ Elbiseleri, üniforma, kurumsal
giyim
01.04.2014 04.04.2014 Plastik
01.04.2014 04.04.2014 Makine
01.04.2014 05.04.2014 Oto Parçaları
01.04.2014 03.04.2014 ĠnĢaat
01.04.2014 04.04.2014 Petrol-Gaz
Moskova
Deri ĠĢleme ve Ayakkabı Makineleri,
Dongguan
Ayakkabı Malzemeleri
01.04.2014 04.04.2014 Yapı-ĠnĢaat
01.04.2014 04.04.2014
01.04.2014 03.04.2014 Halı, Zemin Kaplamaları, Tekstil
01.04.2014 02.04.2014 KumaĢ, ĠĢleme, Dantel, aksesuvar
Hong Kong
NĠJERYA
ĠSPANYA
BELARUS
ALMANYA
ABD
ĠNGĠLTERE
ĠNGĠLTERE
BREZĠLYA
BREZĠLYA
BREZĠLYA
KAZAKĠSTAN
KAZAKĠSTAN
RUSYA
ÇĠN
RUSYA
ÇĠN
RUSYA
01.04.2014 04.04.2014
Yapı Teknolojileri ve Makineleri, Ġç
Moskova
Dizayn
MOSBUILD
755
RUSYA
01.04.2014 04.04.2014 ĠnĢaat, yapı malzemeleri ve ekipman Moskova
MOSBUILD. BUILDING AND
INTERIORS
754
Trakya Kalkınma Ajansı
CWC Group Ltd/Africa Exhibition
Services
Feria de Zaragoza
EXPOFORUM
Reed Exhibitions
Reed Exhibitions
Faversham House Group
Corporate Clothes Show LLP
Aranda Eventos
Euro Feiras e Negócios Ltda
Reed Exhibition Alcantara Machado
Iteca
ITE GROUP PLC
CROCUS EXPO, MEDIA GLOBE
Paper Communication Exhibition
Services
Deutsche Messe AG
EUROVET ASĠA LTD
ITE Group Plc
ITE GROUP
Moskova
Moskova
Moskova
Moskova
Moskova
Moskova
Moskova
MOSBUILD
(BUILDING&INTERIORS) PAINTS & 01.04.2014 04.04.2014 Boya
COATINGS
MOSBUILD
(BUILDING&INTERIORS) INTERIOR 01.04.2014 04.04.2014 Ġç Dekorasyon
FINISHES
MOSBUILD
(BUILDING&INTERIORS) DOORS & 01.04.2014 04.04.2014 Kapı-Kilit
LOCKS
01.04.2014 04.04.2014 Zemin Kaplamaları
01.04.2014 04.04.2014 El Aletleri, Hırdavat
02.04.2014 06.04.2014 ĠnĢaat Ekipman ve makinaları
MOSBUILD
(BUILDING&INTERIORS)
FLOORING
MOSBUILD
(BUILDING&INTERIORS)
HARDWARE & TOOLS
MOSBUILD
01.04.2014 04.04.2014 Yapı - Ev Tekstili
(BUILDING&INTERIORS) DECOTEX
01.04.2014 03.04.2014 Demiryolu
MOSBUILD
(BUILDING&INTERIORS)
COUNTRY CONSTRUCTION
MOSBUILD
(BUILDING&INTERIORS)
BUILDING MATERALS &
EQUIPMENT
EXPO FERROVIARIA 2014
Construma - International Building
Trade Exhibition
COSMOPACK
FABEX
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
02.04.2014 04.04.2014 Gıda
02.04.2014 05.04.2014 Ambalaj
01.04.2014 04.04.2014 Yapı-ĠnĢaat
01.04.2014 04.04.2014 Yapı-ĠnĢaat
Tokyo
Bologna
BudapeĢte
Torino
Moskova
Moskova
774
01.04.2014 04.04.2014 Pencere, kapı
MOSBUILD. FENESTRATION
Ho Chi Minh
773
01.04.2014 03.04.2014 Makine ve Ekipmanları
MTA HANOI 2014
772
Mack Brooks Exhibitions Ltd
ITE Group PLC
ITE Group PLC
ITE Group PLC
ITE Group PLC
ITE Group PLC
ITE Group PLC
ITE Group PLC
ITE Group PLC
ĠTE GROUP
Singapore Exhibiton Services Pte.,
Vietcham
JAPONYA
ĠTALYA
Japan Food Journal
Sogecos Srl
MACARĠSTAN Hungexpo C. Co. Ltd.
ĠTALYA
RUSYA
RUSYA
RUSYA
RUSYA
RUSYA
RUSYA
RUSYA
RUSYA
RUSYA
VĠETNAM
Köln
Bakü
03.04.2014 05.04.2014 Tekstil, Hazır Giyim
03.04.2014 06.04.2014 Gıda ve Paketleme Teknolojileri
03.04.2014 05.04.2014 Kozmetik, KiĢisel Bakım Ürünleri
SMT/PCB & NEPCON KOREA 2014
AGRO WORLD UZBEKISTAN 2014
CPMA
Wine & Gourmet Japan
UMIDS 2014
THE BRIDE SHOW DUBAI 2014
EMPACK
Dessert, Drink &Sweets 2014
CPMA Convention and Trade Show
FIBO - The Leading International Trade
Sauna, Solaryum, Fitness
03.04.2014 06.04.2014
Show for Fitness and Wellness
Ekipmanları
03.04.2014 05.04.2014
WORLD FOOD UZBEKISTAN 2014
HOREX - Caucasus International
Hospitality Fair
Child, Baby and Maternity Expo India
(CBME India)
Seoul Sea Food
MIAS
FoodTech
Guangzhou International Beauty Expo
(GBE)
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
03.04.2014 06.04.2014 Otomotiv
03.04.2014 05.01.2014 Su ürünleri
Otel, Market, Bar ve Restaurant
Ekipmanları
02.04.2014 04.04.2014 Taze meyve ve sebze
02.04.2014 04.04.2014 GIDA-ĠÇECEK
02.04.2014 04.04.2014 Paketleme
02.04.2014 05.04.2014 Moda
02.04.2014 05.04.2014 Mobilya, Ağaç ĠĢleme
02.04.2014 04.04.2014 Gıda
02.04.2014 04.04.2014 Gıda
02.04.2014 04.04.2014 Tarım
02.04.2014 04.04.2014 Elektrik Mühendisliği, Elektronik
02.04.2014 04.04.2014 Gıda ve Ġçecek
Gıda ve Ġçecek; Gıda Ekipman ve
Teknolojileri
789
02.04.2014 04.04.2014
SIAL CANADA
788
Guangzhou
Plovdiv
Pasay
Seul
Mumbai
Vancouver
Tokyo
Hertogenbosch
Dubai
Krasnodar
Tokyo
Vancouver
TaĢkent
Seul
TaĢkent
Toronto
Krasnodar
02.04.2014 05.04.2014 Mobilya
UMIDS FURNITURE,
WOODWORKING FAIR
787
Krasnodar
02.04.2014 05.04.2014 Mobilya ve AhĢap
UMIDS
786
Reed Exhibitions Deutschland GmbH
CPMA (Canadian Produce Marketing
Association)
Japan Food Journal Co. Ltd.
easyFairs SA/NV
IIR Middle East
KRASNODAR EXPO, ITE
Koelnmesse Gmbh
Canadian Produce Marketing Association
ITE UZBEKISTAN
K. Fairs Ltd. / The Electric Times
ITE UZBEKISTAN
Comexposium
GiMA International Exhibition Group
GmbH, ITE, KrasnodarEXPO,
Centerlesexpo
Krasnodar Expo Ltd., ITE Group PLC
Worldbex
B2EXPO Co. Ltd.
UBM India Pvt. Ltd
ÇĠN
Trakya Kalkınma Ajansı
Guangdong Beauty & Cosmetic
Association, Guangdong International
Exhibitions Ltd.
BULGARĠSTAN International Fair Plovdiv
FĠLĠPĠNLER
G.KORE
HĠNDĠSTAN
AZERBAYCAN ITECA Caspian
ALMANYA
KANADA
JAPONYA
HOLLANDA
BAE
RUSYA
JAPONYA
KANADA
ÖZBEKĠSTAN
G.KORE
ÖZBEKĠSTAN
KANADA
RUSYA
RUSYA
04.04.2014 05.04.2014 Elektrik-Elektronik
04.04.2014 06.04.2014 DiĢçilik
05.04.2014 08.04.2014 Mücevherat
05.04.2014 10.04.2014 Yayın ve Televizyon Teknolojisi
05.04.2014 10.04.2014 Mobilya
06.04.2014 09.04.2014 Aydınlatma
06.04.2014 08.04.2014 Hediyelik EĢya, Saatler, Mücevherat Harrogate
07.04.2014 10.04.2014 Metal ve Çelik
Yenilenebilinir ve konvensiyonel
07.04.2014 11.04.2014 Enerji kaynakları, Enerji arzı,
dönüĢümü, dağıtımı ve depolanması
07.04.2014 11.04.2014 Kompresör ve vakum teknolojileri
Frühjahrsordertage
IDEM SINGAPORE 2014
INTERNATIONAL DENTAL
EXHIBITION AND MEETING
OROAREZZO 2014
NAB - National Association of
Broadcasters Annual Convention and
International Exposition
Pregnancy and Baby Fair
Medexpo Saudi Arabia
High Point Market Spring
Hong Kong International Lighting Fair
(Spring Edition)
White Gallery London
SAE World Congress 2014
BEAUTY SHOW-CANADA
Plast Alger 2014
BCTF- British Craft Trade Fair
METAL & STEEL SAUDI ARABIA
2014
Energy/HANNOVER MESSE Leading
Fair for Renewable and Conventional
Power Generation, Transmission and
Distribution
ComVac / HANNOVER MESSE Leading Trade Fair for Compressed Air
and Vacuum Technology
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
06.04.2014 08.04.2014 Plastik
06.04.2014 07.04.2014 Saç ve saç bakımı
06.04.2014 07.04.2014 Otomotiv
06.04.2014 08.04.2014 Hazır Giyim
05.04.2014 07.04.2014 Ġlaç, Sağlık Ekipmanları
05.04.2014 06.04.2014 Bebek ve Çocuk Ürünleri
Hannover
Hannover
Riyad
Cezayir
Toronto
Detroit
Londra
Hong Kong
North Carolina
Cidde
Dublin
Las Vegas
Arezzo
Singapur
Viyana
Madrid
808
04.04.2014 06.04.2014 Optik
Expoóptica
Bologna
807
04.04.2014 07.04.2014 Kozmetik
COSMOPROF
806
ALMANYA
ALMANYA
S.ARABĠSTAN
ĠNGĠLTERE
CEZAYĠR
KANADA
ABD
ĠNGĠLTERE
ÇĠN
ABD
S.ARABĠSTAN
ĠRLANDA
ABD
ĠTALYA
SĠNGAPUR
AVUSTURYA
ĠSPANYA
ĠTALYA
Deutsche Messe AG
Deutsche Messe AG
(AGEX) Arabian German Exhibition &
Publishing co. Ltd.
Primary Sport Management
Fairtrade Mese
Allied Beauty Association
SAE International
Ocean Media Group
HKTDC
International Home Furnishings
Marketing Association
DMG Events
Huggy Bloom Enterprises Ltd.
National Association of Broadcasters
AREZZO FIERE E CONGRESSI S.R.L.
KOELNMESSE PTE LTD
Reed Messe Wien
IFEMA INTERNATIONAL
SoGeCos spa
ALMANYA
ALMANYA
ALMANYA
Düsseldorf
Hannover
Hannover
Hannover
07.04.2014 12.04.2014 Yangın Ekipmanları
07.04.2014 11.04.2014 Kağıt ve baskı ürünlerin üretimi
07.04.2014 11.04.2014 Endustriyel Çevre Teknolojileri
Döküm, Dövme, Plastik, Kauçuk,
07.04.2014 11.04.2014 Metal, DemirdıĢı Metaller, Seramik
Ekipman ve Teknolojileri
FDIC - Fire Department Instructors
Conference
Wire International
TUBE
Research & Technology/HANNOVER
Teknoloji AraĢtırma, GeliĢtirme ve
07.04.2014 11.04.2014
MESSE - Innovations Market for R & D
Teknoloji transferi
Hibrit ve elektrik güç technolojileri,
07.04.2014 11.04.2014 Mobil Enerjinin Depolanması ve
Alternatif Mobilite Çözümleri
COMEX 2014
Analiz Teknolojisi, Galvanizleme
SurfaceTechnology / HANNOVER
Teknoloji, Ön arıtma teknolojisi,
MESSE - Leading Trade Fair for Surface 07.04.2014 11.04.2014 Temizleme Teknoloji, Yüzey Montaj Hannover
Technology
Teknolojisi, Ekipmanları Ölçüm,
Test Cihazları
Hannover
07.04.2014 11.04.2014 Telekomünikasyon
MACH 2014
MobiliTec / HANNOVER MESSE Leading Trade Fair for Hybrid and
Electric Powertrain Technologies,
Mobile Energy Storage and Alternative
Mobility Solutions
InPrint/HANNOVER MESSE Industrıal Prınt Show
IndustrialGreenTec / HANNOVER
MESSE - Leading Trade Fair for
Environmental Technology
Industrial SupplySubcontracting/HANNOVER MESSE
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
07.04.2014 11.04.2014 Kablo, Fiber, Optik
07.04.2014 11.04.2014 Kablo
07.04.2014 11.04.2014 Makine
07.04.2014 10.04.2014 Plastik, Baskı, Ambalaj ve Kalıp
Hannover
Düsseldorf
Indianapolis
Muskat
Birmingham
Sharjah
ALMANYA
ALMANYA
ALMANYA
ALMANYA
ALMANYA
ABD
UMMAN
ĠNGĠLTERE
BAE
BAE
Plastivision Arabia 2014
Sharjah
826
07.04.2014 10.04.2014 Plastik, Baskı, Ambalaj ve Kalıp
Arabia Mold 2014
ALMANYA
825
Hannover
Digital Factory/HANNOVER MESSE Entegre proses sistemleri ve bilgi
Leading Fair for Integrated Processes
07.04.2014 11.04.2014
teknolojileri
and IT-Solutions
824
Trakya Kalkınma Ajansı
Deutsche Messe AG
Deutsche Messe AG
Mack Brooks Exhibitions Ltd
Deutsche Messe AG
Deutsche Messe AG
Deutsche Messe AG
Messe Düsseldorf GmbH
Messe Dusseldorf Gmbh
PennWell Fire Group
Oman International Exhibition Center
The Manufacturing Technologies
Association
Expo Center Sharjah
Expo Center Sharjah, AIPMA
Deutsche Messe AG
TEKNO/TUBE ARABIA - International
Trade Fair for Industrial Machines,
07.04.2014 11.04.2014 Makine Metal
Metalworking, Machine Tools, Tubes &
Pipes
08.04.2014 12.04.2014 Ticari Araç
08.04.2014 10.04.2014 Zeytinyağı
Composites 2014
CHINA POWER 2014
IFH
MAGIC OF ARAB WOMAN 2014
11th INDEX 2014
Expo Seguridad
Paris Halal Expo
SAE World Congress 2014
Drives and Controls 2014
Bedrijfsauto RAI 2012
10th International High-end Health
Edible Oil & Olive Oil (Beijing) Expo
2014
Wine & Spirits Asia 2014
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
Isıtma, Havalandırma, Yenilenebilir
Enerji
Güvenlik Malzemeleri ve
Teknolojileri
08.04.2014 11.04.2014 ġarap ve Alkollü Ġçecekler
08.04.2014 10.04.2014 Güç Ġletimi ve Otomasyon
08.04.2014 10.04.2014 Otomotiv
08.04.2014 09.04.2014 Gıda
08.04.2014 10.04.2014
08.04.2014 11.04.2014 KumaĢ
08.04.2014 10.04.2014 Kozmetik
08.04.2014 11.04.2014
08.04.2014 10.04.2014 Enerji
07.04.2014 09.04.2014 Kompozit
Singapur
Pekin
Amsterdam
Birmingham
Detroit
Paris
Meksiko
Cenevre
Riyad
Nürnberg
ġangay
Orlando
Dubai
Hannover
Industrial Automation / HANNOVER
MESSE - Leading Trade Fair for
Process, Factory and Building
Automation Systems and Solutions
838
07.04.2014 11.04.2014 Endistriyel Sanayi Otomasyonları
Hannover
Industrial Supply/HANNOVER MESSE
- Leading Trade Fair for Industrial
sanayi taĢeronluğu ve fason üretim,
07.04.2014 11.04.2014
Subcontracting and Lightweight
hafif sanayi
Construction
SĠNGAPUR
ÇĠN
HOLLANDA
ĠNGĠLTERE
ABD
FRANSA
MEKSĠKA
ĠSVĠÇRE
S.ARABĠSTAN
ALMANYA
ÇĠN
ABD
BAE
ALMANYA
ALMANYA
Singapore Exhibition Services Pte Ltd
Beijing Shibowei International Exhibition
Co.,ltd
Amsterdam
DFA Media
SAE International
GL Events
Reed Exhibitions
Palexpo SA
AWAN EXHIBITIONS COMPANY
GHM
MP International Pte Ltd, MPZhongmao,
Deray International (Shanghai) Pte
Ltd
American Composites Manufacturers
Association
Messe Düseldorf, Al Fajer Information &
Services
Deutsche Messe AG
Deutsche Messe AG
08.04.2014 12.04.2014 ĠnĢaat
08.04.2014 13.04.2014 Mobilya, Ġç Dizayn
08.04.2014 10.04.2014 Kitap, Baskı
08.04.2014 10.04.2014 Gıda iĢleme ve paketleme makineleri St.Petersburg
SEEBBE
SALONE INTERNAZIONALE DEL
MOBILE - International Furniture
Exhibition (Pitti Living-EurocucinaSaloneUfficio-SaloneSatellite)
Dubai Entertainment Amusement and
Leisure Show (DEAL)
INSTALACJE
London Book Fair
Prodtech - International Exhibition for
Food Equipment, Processing and
Packaging Technologies
SAE World Congress 2013
MDD Expo
EUROLUCE
Aircraft Interiors Expo
PAINT EXPO
AQUA-THERM PETERSBURG 2014
Alpitec 2014
China Refrigeration 2014
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
Poznan
Sıhhi Tesisat, Isıtma, Soğutma,
Klima
Endüstriyel Kaplama ve Boya
Teknolojileri
St.Petersburg
Karlsruhe
Hamburg
Milano
Paris
Pekin
Uluslararası Dağ ve kıĢ Teknolojileri
Bolzano
Fuarı
09.04.2014 11.04.2014 Isıtma, Soğutma, Havalandırma
09.04.2014 11.04.2014
09.04.2014 12.04.2014 Isıtma, Soğutma, Havalandırma
08.04.2014 11.04.2014
08.04.2014 10.04.2014 Kabin Tasarım ve Mühendisliği
08.04.2014 13.04.2014 Aydınlatma
08.04.2014 09.04.2014 Yiyecek, Ġçecek ve Gıda Makinalari
Detroit
Londra
Dubai
Milano
Belgrad
Bangkok
Oyuncak, Oyun Makine ve
Ekipmanları
08.04.2014 10.04.2014 Otomotiv
08.04.2014 11.04.2014
08.04.2014 10.04.2014
08.04.2014 10.04.2014 Tarım-Gıda
Victam & Grapas Asia 2014
855
Hamburg
08.04.2014 10.04.2014 Gıda ve Ġçecek
World Travel Catering & Onboard
Services
854
Singapur
Gıda ve Ġçecek, Otel, Restoran,
08.04.2014 11.04.2014 Pastane, Fırın ve Gıda Servis
Ekipmanları, Tedarik ve Hizmetleri
Food & Hotel Asia (FHA) 2014
853
ÇĠN
ĠTALYA
RUSYA
ALMANYA
ALMANYA
ĠTALYA
FRANSA
ABD
RUSYA
ĠNGĠLTERE
POLONYA
BAE
ĠTALYA
SIRBĠSTAN
TAYLAND
ALMANYA
SĠNGAPUR
Trakya Kalkınma Ajansı
CCPIT Beijing, CAR, CRAA, Beijing
International Exhibition Center
Fiera Bolzano Spa
Reed Exhibitions, ITE,PRIMEXPO
FairFair GmbH JOT
Reed Exhibitions
Cosmit spa
GL Events
SAE International
Restec, Primexpo LTD ġTĠ.
Reed Exhibitions Limited
POZNAN INTERNATIONAL FAIR
LTD.
International Expo Consults LLC
Cosmit spa
Beogradski sajam
Victam International
Reed Exhibitions
Singapore Exhibition Services Pte Ltd
TaĢkent
TaĢkent
TIHE (TASHKENT INTERNATIONAL
09.04.2014 11.04.2014 Sağlık Gereçleri
HEALTHCARE EXHIBITION) 2014
09.04.2014 12.04.2014 ĠnĢaat malzemeleri ve ekipmanları
09.04.2014 11.04.2014 Altyapı
10.04.2014 14.04.2014 Sermaye Malları Fuarları
10.04.2014 13.04.2014 Bot, tekne, spor, eğlence
10.04.2014 13.04.2014 Tekstil
BRAZIL ROAD EXPO
STOMATOLOGY UZBEKISTAN 2014 09.04.2014 11.04.2014 DiĢçilik
09.04.2014 10.04.2014 Tıbbi cihazlar-teknolojiler
EUROPORT International
Interstroy Expo
MEDTEC FRANCE
BUILDING-International Fair of
Construction and Equipping
BRAZIL ROAD EXPO
HANNOVER MESSE - The world's
most important technology event
Coffee Expo Seoul
KazInterBeauty
Singapore Yacht Show
Boat Asia 2014
Vietnam Textile & Garment Industry
Expo
TruckWorld 2014
SIBERIAN BEER/SIB FOOD EXPO
Romtherm
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
Hochiminh City
Singapur
Singapur
Almatı
Seul
Hannover
Sao Paulo
Zagreb
Lyon
St.Petersburg
Sao Paulo
Rotterdam
TaĢkent
10.04.2014 13.04.2014 Isıtma, Soğutma, Havalandırma
10.04.2014 12.04.2014 Gıda ve Ġçecek
BükreĢ
Novosibirsk
10.04.2014 12.04.2014 Ağır yük taĢıtları; aksam ve parçaları Toronto
10.04.2014 13.04.2014 Yat ve botlar
10.04.2014 13.04.2014 Moda
10.04.2014 13.04.2014 Kahve, Ġçecek, Kahve Makineleri
09.04.2014 12.04.2014 Yapı-ĠnĢaat
09.04.2014 11.04.2014 Karayolu
09.04.2014 11.04.2014 Gemi Ġmalat Sanayi Sektörleri
09.04.2014 11.04.2014 Ġlaç
APTEKAEXPO 2014
872
Dortmund
09.04.2014 13.04.2014 Model Yapı Aparat ve Parçaları
INTERMODELLBAU - Exhibition of
Modelbuilding and Model Sport
871
Kuala Lumpur
ıcecek, ilac, kozmetik ve kisisel
09.04.2014 12.04.2014 bakim, hazir gidalar, tarimsal
urunler, finansal hizmetler
MIHAS - Malaysia International Halal
Showcase
870
UBM Canon
ITE GROUP PLC
ITE UZBEKISTAN
ITE UZBEKISTAN
Clarion Quartier
Ahoy Rotterdam
ITE UZBEKISTAN
Messe Westfalenhallen Dortmund Gmbh
Matrade
ROMANYA
RUSYA
KANADA
VĠETNAM
SĠNGAPUR
SĠNGAPUR
KAZAKĠSTAN
G.KORE
ALMANYA
BREZĠLYA
Romexpo
ITE GROUP PLC
Newcom Business Media Inc.
VINATEX, Vietnam Chamber of
Commerce and Industry, VCCI
Exhibition Service Co Ltd, CP Exhibition
TMX Show Productions Pte Ltd.
Singapore Yacht Events PTE LTD
BBG
Coex Co., Ltd.
Deutsche Messe AG
Clarion Quartier
HIRVATĠSTAN Zagreb Fair
FRANSA
RUSYA
ÖZBEKĠSTAN
ÖZBEKĠSTAN
BREZĠLYA
HOLLANDA
ÖZBEKĠSTAN
ALMANYA
MALEZYA
893
St.Petersburg
St.Petersburg
Moskova
Bakü
CleanExpo - International Trade Fair for
Belediye Hizmetleri, Temizlik, Atık
10.04.2014 12.04.2014
the Cleaning Industry
ve Su Teknolojileri
Foodpack -Specialized Exhibition for the
Gıda ĠĢleme ve Paketleme
10.04.2014 12.04.2014
Packaging Industry
Makineleri
EXPO ELECTRONICA - International
Trade Fair for the Electronic
10.04.2014 12.04.2014 Elektrik Mühendisliği, Elektronik
Components and Production Equipment
Industry
11.04.2014 13.04.2014 Mobilya ve Dekorasyon
11.04.2014 13.04.2014 Yatçılık
CATEF - Caspian International Aqua
Technologies Exhibition and Forum
AGRO-BIO
Indoautomotive, Indofastener
Spring Ideal Home Show
VENICE BOAT SHOW (SALONE
NAUTICO INTERNAZIONALE)
ANNUAL EAU CONGRESS
896
897
898
899
900
901
902
903
904
Cakarta
Otomotive ve yedek parça; Mobilya
ve aksesuar
Stockholm
Venedik
Dublin
Braga
Tarım,gıda,besicilik, tarım
makineleri
11.04.2014 15.04.2014 Üroloji, Medikal
11.04.2014 13.04.2014
11.04.2014 14.04.2014
10.04.2014 12.04.2014 Su teknolojileri
Mumbai
CHEMSPEC
895
10.04.2014 11.04.2014 Kimyasallar
CHEMPROTECH
Mumbai
Moskova
894
Kimyasal ĠĢlem, teknoloji ve
gereçleri
Gıda maddeleri, lüks gıda maddeleri,
INTERFOOD - International Specialized
Paketleme teknolojileri ve
Exhibition for Food and Beverages,
10.04.2014 12.04.2014
St.Petersburg
malzemeleri, Gıda iĢleme
Foodprocessing and Packaging
teknolojileri, içecek imalatı
10.04.2014 11.04.2014
10.04.2014 13.04.2014 Yapı-ĠnĢaat
Ġnterstroyexpo - International
Specialized Building Construction
Exhibition
892
Ulan Batur
10.04.2014 12.04.2014 Madencilik
Mongolia Mining 2014
891
St.Petersburg
Prodtech - Annual International
Gıda ĠĢleme ve Paketleme
Exhibition for Food Equipment,
10.04.2014 12.04.2014
Makineleri
Processing and Packaging Technologies
890
RESTEC Exhibition Company,
PRIMEXPO-ITE Group Plc
OOO PRIMEXPO
RESTEC Exhibition Company,
PRIMEXPO-ITE Group Plc
OOO PRIMEXPO
Quartz Events
Koelnmesse YA Tradefair Pvt. Ltd. /
Quartz Event
RESTEC Exhibition Company,
PRIMEXPO-ITE Group Plc
ITE, OOO Primexpo
ĠSVEÇ
ĠTALYA
ĠRLANDA
ENDONEZYA
PORTEKĠZ
Trakya Kalkınma Ajansı
European Association of Urology Nurses
CONSORMARE SPA
SDL Exhibitons Ltd.
Wahana Kemalaniaga Makmur, PT
PEB Exhibition
AZERBAYCAN ITECA Caspian
RUSYA
RUSYA
RUSYA
HĠNDĠSTAN
HĠNDĠSTAN
RUSYA
RUSYA
MOĞOLĠSTAN Mongolia Mining Expo Organizers
RUSYA
Moskova
New York
5.Basrah International Build Expo 2014 12.04.2014 15.04.2014 ĠnĢaat Yapı Malzemeleri
12.04.2014 15.04.2014 Yapı-ĠnĢaat
13.04.2014 16.04.2014 Elektronik
14.04.2014 17.04.2014 Enerji
15.04.2014 18.04.2014 Banyo Ekipmanları
15.04.2014 18.04.2014 Yapı-ĠnĢaat
15.04.2014 17.04.2014 Sağlık Ekipmanları
15.04.2014 17.04.2014 Gıda
CHFA Expo West
Buildexpo 2014
HKTDC Hong Kong Electronics Fair
(Spring Edition)
DSA
MIPS - International Protection, Security
14.04.2014 17.04.2014 Güvenlik
& Fire-Fighting Exhibition
14.04.2014 17.04.2014 Otomotiv yedek parça, alet
HAIR BRASIL
IBSnewyork - International Beauty
Show
Automotive Trade Show
IEEE PES Transmission & Distribution
Conference & Exposition
MOSBUILD (CERCANEX)
BATHROOMS
MOSBUILD (CERCANEX) STONEX
4TH HEALTH & WELLNESS
BAHRAIN EXPO 2014
6TH FOOD & HOSPITALITY EXPO
2014
MOSBUILD CERSANEX
MEBELNIY VERNISAJ
Foodrex Culinaria-Food & Drink Expo
BELORUSSIAN CONSTRUCTION
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
15.04.2014 18.04.2014 ĠnĢaat, yapı malzemeleri
15.04.2014 17.04.2014 Gıda
15.04.2014 18.04.2014 Mobilya
15.04.2014 18.04.2014 Doğal taĢ, seramik, vitrifiye
14.04.2014 16.04.2014 Kozmetik Ürünleri
14.04.2014 17.04.2014 Savunma Sanayi
12.04.2014 13.04.2014 Doğal sağlık ürünleri ve gıdalar
12.04.2014 15.04.2014 Estetik
Minsk
Belgrad
Soçi
Moskova
Manama
Manama
Moskova
Moskova
ġikago
Utrecht
Kuala Lumpur
Hong Kong
Basra
Vancouver
Sao Paulo
Basra
Basra
907
12.04.2014 15.04.2014 Gıda
4. Basrah International Food Expo
Moskova
906
11.04.2014 14.04.2014 Tüketici Elektroniği
INTERNATIONAL EXHIBITION
CONSUMER ELECTRONICS &
PHOTO EXPO-2014
905
BELARUS
SIRBĠSTAN
RUSYA
RUSYA
BAHREYN
BAHREYN
RUSYA
RUSYA
ABD
HOLLANDA
ABD
RUSYA
MALEZYA
ÇĠN
IRAK
KANADA
BREZĠLYA
IRAK
IRAK
RUSYA
MINSKEXPO
DUKE & PETERSON d.o.o., CFF d.o.o
SochiExpo
ITE GROUP PLC
Bahrain Exhibition & Convention
Authority (BECA)
Bahrain Exhibition & Convention
Authority (BECA)
ITE Group PLC
ITE Group PLC
IEEE PES
Jaarbeurs
Questex Media Group Inc./ International
Beauty Show
ITE Group Plc
DSA
Hong Kong Trade Development Council
Elanexpo
Canadian Health Food Association
Hospitalar Feira e Forum
Elanexpo
Elanexpo
Crocus Expo Icc, Midexpo
15.04.2014 18.04.2014 Seramik
15.04.2014 18.04.2014 Gıda
15.04.2014 18.04.2014 Seramik
15.04.2014 18.04.2014 Havuz, Sauna ve Spa
17.04.2014 20.04.2014 Enerji
17.04.2014 20.04.2014 Sağlık Ekipmanları
18.04.2014 21.04.2014 Ev Dekorasyonu, Tekstil, Halı
SIPAL
MOSBUILD (CERCANEX)
CERAMICA
MOSBUILD (CERCANEX) POOL,
SAUNA & SPA
E3 BUILD-MOSBUILD 2014
VacuumTechExpo
IPhEB & CPhI Russia 2014
IPhEB&CPhI Russia2014
InterFood Astana 2014
20th International Specialised Exhibition
17.04.2014 20.04.2014 Elektrik-Elektronik, Enerji
Energetika & Elektrotechnika
17.04.2014 19.04.2014 Kozmetik
MOSBUILD (CERCANEX)
TECHNOCERAMICA
INTERCHARM
ENERGETIKA &
ELEKTROTECHNIKA - Specialized
Exhibition
CMEF- Spring-China Medical
Equipment Fair
Antiques and Art At Park Avenue
Armory
INTERFOOD KRASNODAR
INTERCHARM professional International beauty fair for professional
18.04.2014 20.04.2014 Kozmetik Ürünleri
cosmetics and equipment for beauty
salons
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
18.04.2014 20.04.2014 Gıda
16.04.2014 18.04.2014 Gıda
16.04.2014 17.04.2014 Eczacılık ve bioteknolojiler
16.04.2014 17.04.2014 Eczacılık ve bioteknolojiler
16.04.2014 18.04.2014 Vakum Kalıp ve Makinaları
16.04.2014 19.04.2014 Çevre
15.04.2014 18.04.2014 Kontrol ve Ölçüm
Analitika
925
WEEK
Moskova
Krasnodar
New York
Shenzen
St.Petersburg
Kiev
St.Petersburg
Astana
St.Petersburg
St.Petersburg
Moskova
Moskova
Moskova
Moskova
Dakar
Moskova
Moskova
RUSYA
RUSYA
ABD
ÇĠN
RUSYA
UKRAYNA
RUSYA
KAZAKĠSTAN
RUSYA
RUSYA
RUSYA
RUSYA
RUSYA
RUSYA
SENEGAL
RUSYA
RUSYA
Trakya Kalkınma Ajansı
Reed Exhibitions Russia (Reed-SK LLC)
ITE GROUP PLC
THE AVENUE - WENDY SHOWS
Reed Sinopharm Exhibition
Expo Forum JSC, RESTEC Exhibition
Company
Premier Expo, ITE Group Plc.
RESTEC Exhibition Company
ITE GROUP PLC
Restec, UBM Live
Restec, UBM Live
ITE Group PLC
ITE GROUP PLC
ITE Group PLC
ITE Group PLC
Sisemi Senegal
ITE Group PLC
MVK/ITE Group PLC
20.04.2014 23.04.2014 Ev ve Mutfak EĢyaları
HKTDC Hong Kong International Home
20.04.2014 23.04.2014 Ev Tekstili
Textiles and Furnishings Fair
23.04.2014 26.04.2014
23.04.2014 27.04.2014 Tarım ve hayvancılık
HONG KONG HOUSEWARE FAIR
2014
New York Bridal Fashion Week
EXPOMIN 2014
MRS Spring Meetings & Exhibit
DJAZAGRO 2014
14TH INT'L DENTAL EXHĠBĠTĠONS
EXPOVINIS
EXPOLUX
The Hotel Show Saudi Arabia
Inlegmash
INLEGMASH 2014
TIRES&RUBBER
Safety & Security Asia 2014 Fire &
Disaster Asia 2014
VolgaStroyExpo
Indointertex & Inatex
INTEGRATION LIFE SOCIETY
Modern Bakery Moscow
SIAM-2014-Salon International De
L'agriculture
Trans Russia
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
Cezayir
San Francisco
Santiago
New York
Hong Kong
Hong Kong
Hong Kong
Krasnodar
Emniyet, güvenlik ve yangın
söndürme ekipmanları
23.04.2014 26.04.2014 TaĢımacılık
Fırıncılık, ġekerleme ve
Teknolojileri Fuarı
23.04.2014 25.04.2014 Engelliler için her Ģey
23.04.2014 26.04.2014 TEKSTĠL
22.04.2014 25.04.2014 ĠnĢaat
22.04.2014 24.04.2014
22.04.2014 25.04.2014 Araç lastiikleri, kauçuk, malzeme
22.04.2014 25.04.2014 Tekstil
22.04.2014 25.04.2014 Tekstil Makineleri ve Dokuma
22.04.2014 24.04.2014 Otel Ekipmanları
22.04.2014 26.04.2014 IĢıklandırma
22.04.2014 24.04.2014 ġarap
Moskova
Meknes
Moskova
Moskova
Cakarta
Kazan
Singapur
Moskova
Moskova
Moskova
Cidde
Sao Paulo
Sao Paulo
22.04.2014 25.04.2014 DiĢçilik Mazemeleri ve Ekipmanları St.Petersburg
21.04.2014 24.04.2014 Gıda
21.04.2014 25.04.2014 Sağlık ve Güzellik
21.04.2014 25.04.2014 Madencilik
20.04.2014 22.04.2014 Gelinlik
20.04.2014 23.04.2014 Ev EĢyaları
HKTDC Hong Kong Houseware Fair
Gıda Makina-Ekipmanları, Gıda ve
Ġçecek
943
18.04.2014 20.04.2014
Food Industry
942
RUSYA
FAS
RUSYA
RUSYA
ENDONEZYA
RUSYA
SĠNGAPUR
RUSYA
RUSYA
RUSYA
S.ARABĠSTAN
BREZĠLYA
BREZĠLYA
RUSYA
CEZAYĠR
ABD
ġĠLĠ
ABD
ÇĠN
ÇĠN
ÇĠN
RUSYA
ITE Group PLC
FAS Tarım Bakanlığı
OWP Ost-West-Partner
Messe Düsseldorf GmbH
Peraga Nusantara Jaya Sakti, PT
Kazan Expo
Conference & Exhibition Management
Services Pte Ltd.
ZAO Expocenter
Expocentre
Zao Expocentre
dmg events, MICE Arabia
Reed Exhibition Alcantara Machado
BTS Feiras, Eventos e Editora Ltda.
ITE GRUP PLC
COMEXPOSIUM
Materials Research Society
FISA S.A.
The Knot and Wedding Channel
Hong Kong Trade Development Council
HKTDC
Hong Kong Trade Development Council
Krasnodar Expo LLC
23.04.2014 25.04.2014
23.04.2014 26.04.2014 Yatçılık
24.04.2014 01.05.2014 El Sanatları
24.04.2014 28.04.2014 Ev Dekorasyonu
24.04.2014 26.04.2014 Test, kontrol ve ölçü cihazları
24.04.2014 27.04.2014 Kağıt ve Yazdırma Endüstrisi
24.04.2014 27.04.2014 Ev Dekorasyonu, Tekstil, Halı
VIV India 2014
Semicon Singapore 2014
BAHRAIN BOAT SHOW
INTERNATIONAL
VolgaStroyExpo (VolgaBuildExpo)
TECHNOMEBELTrade Exhibition for
Wood Processing and the Furniture
Industry
NAVITECH EXPO
Mostra Internazionale dell Artigianato
CHICAGO INTERNATIONAL ART,
ANTIQUE & JEWELERY SHOW
BIJOIAS
Jewelry Fair Korea 2014
ExpoControl
PrintCom - International Exhibition for
Printing Communications
The Merchandise Mart International
Antiques Fair
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
Moskova
GPS, monitoring ve uydu
teknolojileri
24.04.2014 27.04.2014 Mücevherat
ġikago
Plovdiv
Moskova
Seul
Sao Paulo
ġikago
Floransa
Sofya
Kazan
Manama
Singapur
Bangalore
Kimyasallar, Makine araçları,
Makine
24.04.2014 26.04.2014 Mücevherat
23.04.2014 26.04.2014
23.04.2014 27.04.2014
23.04.2014 26.04.2014 ĠnĢaat
Yarı iletkenler, teçhizat ve
materyalleri
23.04.2014 25.04.2014 Hayvancılık
Almatı
KITF - 2014
965
23.04.2014 25.04.2014 Otel Ekipmanları
Bilgi teknolojileri, telekomünikasyon
23.04.2014 24.04.2014 ve akıllı kartlar ve radyofrekans
Singapur
tanımlama teknolojileri
Cards & Payments Asia 2014 RFID
World Asia 2014 Retail World Asia
2014 Information Security World Asia
2014
Sofya
23.04.2014 27.04.2014 Mobilya
World of Furniture
964
OAO Kazanskaya Yarmarka
Knotika Boatshows
Semiconductor Equipment and Materials
International
VNU Exhibitions Europe
ITE GROUP PLC / ITECA Central Asia
Terrapinn Holdings Ltd.
Rual Ġnterex
Korea International Trade Association,
Korea Jewelry Confederation Association,
Korea Federation of Jewelry Industries,
Korea Jewelry Design Association
B8 Eventos empreendimentos
Promocionais Ltda
PALM BEACH SHOW GROUP
Firenza Fiera
EXPOCENTR
ABD
Trakya Kalkınma Ajansı
Merchandise Mart Properties, Inc.
BULGARĠSTAN International Fair Plovdiv
RUSYA
G.KORE
BREZĠLYA
ABD
ĠTALYA
RUSYA
BULGARĠSTAN Bulgarreklama Agency Ltd.
RUSYA
BAHREYN
SĠNGAPUR
HĠNDĠSTAN
KAZAKĠSTAN
SĠNGAPUR
BULGARĠSTAN Bulgarreklama Agency Ltd.
Moskova
New York
27.04.2014 29.04.2014 Elektrik-Enerji
27.04.2014 30.04.2014 Hediyelik ve Promosyon EĢyası
The Spring International Art&Antiques
Show
St. Petersburg International Book Fair
Cosmobeauty Seoul 2014
BEAUTY VISION
Beauty Vision 2014
MEDINT KENYA
Touch Of Paris
3rd Power & Energy Africa
HKTDC Hong Kong Gifts & Premium
Fair
Luggage,Leathergoods,handbags,
accessories show
3rd Kenya Oil & Gas 2014
Garments & Textiles
HKTDC Gifts and Premium Fair
AFT ASIA 2014
Hotelympia
Waste Expo
AGRISHOW
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
Çanta, bavul, deri eĢyalar ve
aksesuarlar
28.04.2014 02.05.2014 Tarım
28.04.2014 01.05.2014 Atık Madde
28.04.2014 01.05.2014 Otel Ekipmanları
28.04.2014 30.04.2014 Alternatif Yakıt Sistemleri
27.04.2014 30.04.2014 Hediyelik eĢya
27.04.2014 30.04.2014 Tekstil, Hazır Giyim
27.04.2014 29.04.2014 Enerji
27.04.2014 29.04.2014
26.04.2014 27.04.2014 Kozmetik
26.04.2014 28.04.2014 Sağlık Ekipmanları
26.04.2014 27.04.2014 Kozmetik
26.04.2014 27.04.2014 Kozmetik
25.04.2014 27.05.2014 Kozmetik ve Güzellik
25.04.2014 28.04.2014 Kitap
25.04.2014 29.04.2014 Ev Dekorasyonu, Tekstil, Halı
Ribeirao Preto
Atlanta
Londra
Bangkok
Hong Kong
Hong Kong
Nairobi
Toronto
Hong Kong
Nairobi
Belgrad
Nairobi
Poznan
Poznan
Seul
St.Petersburg
Aberdeen
MOTHER & BABY-International
Specialized Exhibition for Products and
Services for Babies, children and
25.04.2014 28.04.2014 Bebek, Hamile giyim
teenagers, Expectant and Nursing
Mothers
24.04.2014 25.04.2014 Petrol ve Doğalgaz
Offshore Europe Aberdeen
981
Madrid
EXPOFRANQUICIA - Franchise Trade
Pazarlama, Reklam, Ticari Fuarlar,
24.04.2014 26.04.2014
Fair
Konferans
980
BREZĠLYA
ABD
ĠNGĠLTERE
TAYLAND
ÇĠN
ÇĠN
KENYA
KANADA
ÇĠN
Kenya
SIRBĠSTAN
KENYA
POLONYA
POLONYA
G.KORE
RUSYA
ABD
RUSYA
ĠNGĠLTERE
ĠSPANYA
Reed Exhibition Alcantara Machado
Penton Business Media Inc.
Fresh Montgomery
Asian Exhibition Services (AES) Ltd.
Hong Kong Trade Development Council
Global Sources
ExpoGroup, Expolink
MediaEDGE Communications Inc.
Hong Kong Trade Development Council
ExpoGroup
Eco Design Studio group d.o.o.
Grow Exhibition
Poznan International Fair
Poznan International Fair Ltd
Korea International Exhibition Co. Ltd.
Lenexpo
Wendy Management,WESTCHESTER
ENTERPRISES
MAXIMAInternationalExhibitions
Reed Exhibitions
IFEMA, Feria de Madrid
01.05.2014 01.05.2014 Yat, tekne ve ekipmanları
01.05.2014 01.05.2014 Çevre Koruma ve Malzemeleri
03.05.2014 05.05.2014 Kozmetik
1018 Hair & Beauty 2014 / Hairworld
03.05.2014 05.05.2014 Hazır Giyim Aksesuar
02.05.2014 05.05.2014 Hazır Giyim
1017 Intermezzo New York
ACCESSORIE CIRCUIT INTERMEZZOCOLLECTIONS
02.05.2014 04.05.2014 Gelinlik ve Düğün
1016 Barcelona Bridal Week Noviaespana
1019
02.05.2014 04.05.2014 Yapı-ĠnĢaat
1015 17th BUILDEXPO KENYA 2014
New York
Frankfurt
New York
Barselona
Nairobi
Lyon
CCG-CAOUTCHOUCCAUCHO
GOMMA
1014
01.05.2014 01.05.2014 Kauçuk ve polimer
Novisad
INTERNATIONAL AGRICULTURAL
01.05.2014 01.05.2014 Tarım Makinaları
FAIR
Lagos
Guangzhou
Sibenik
Köln
Abu Dabi
Sharjah
1013
01.05.2014 01.05.2014 Telekomünikasyon
Guangzhou International Machine Tools
01.05.2014 01.05.2014 Makine, Takım Tezgahları
& Machinery Show
WEST AFRICAN INTERNATIONAL
1012 TELECOMMUNICATIONS
EXHIBITION & CONFERENCE
1011
1010 Adriatic Boat Show
CARBON EXPO - Global Carbon
Market Fair & Conference
30.04.2014 03.05.2014 Kozmetik
1008 BEAUTY SECRET SHOW 2013
1009
29.04.2014 03.05.2014
1007 MidEast Watch & Jewellery Show
Saat, Mücevher, Kuyumculuk,
Hediyelik EĢya
29.04.2014 01.05.2014 Otomotiv
1006 CV SHOW & WORKSHOP 2014
Birmingham
San Diego
Manila
29.04.2014 30.04.2014 Kaplama
29.04.2014 01.05.2014 Gıda
1003 Uluslararası Gıda Fuarı (IFEX 2014)
Koelnmesse GmbH
Al Hadher Exhibitions & Conferences
Expo Centre Sharjah
The Commercial Vehicle Show LLP
AVS
The Commercial Vehicle Show LLP
CITEM
National Trade Productions, Inc. (NTP)
Stepex Ltd.
REED EXHĠBĠTĠONS
ABD
ALMANYA
ABD
ĠSPANYA
Kenya
FRANSA
SIRBĠSTAN
NĠJERYA
ÇĠN
Trakya Kalkınma Ajansı
ENK SHOWS
Messe Frankfurt GmbH
ENK SHOWS
Moda Barcelona
Expogroup
Infopro Digital
Novosadski Sajam
CWC Group
Qingdao Jinnuo Exhibition Co. Ltd.
HIRVATĠSTAN NCP Group
ALMANYA
BAE
BAE
ĠNGĠLTERE
ABD
ĠNGĠLTERE
FĠLĠPĠNLER
ABD
Las Vegas,
Nevada
1005 ICMCTF
29.04.2014 02.05.2014 DoğaltaĢ
1002 COVERINGS
ĠRLANDA
ĠNGĠLTERE
Dublin
Birmingham
29.04.2014 30.04.2014 Medikal
1001 BioMedica
Londra
1004 The Commercial Vehicle Operator Show 29.04.2014 01.05.2014 Otomobil ve Ticari Araçlar
29.04.2014 01.05.2014 Güvenlik
1000 INFO SECURITY EUROPE 2014
06.05.2014 09.05.2014 Analiz Teknolojileri
1026 CONTROL 2014
06.05.2014 08.05.2014 Yapı-ĠnĢaat
06.05.2014 08.05.2014 Ġç Dekorasyon
1037 GULF INTERIORS EXHIBITION
GULF BID 2014 - THE ANNUAL
EXPO FOR CONSTRUCTION
06.05.2014 08.05.2014 LED/OLED teknolojileri
1036 LEDTEC Asia 2014
1038
06.05.2014 09.05.2014 Otel Ekipmanları
1035 Gastro Nord
Manama
Manama
Singapur
Stockholm
Madrid
06.05.2014 08.05.2014 Enerji
GENERA - Energy and Environment
International Trade Fair
1034
Johannesburg
Las Vegas
06.05.2014 08.05.2014 Sağlık Ekipmanları
1032 Africa Health Congress
Palmas
National Hardware Show/Lawn&Garden
Hırdavat, nalburiye, iç dekorasyon,
06.05.2014 08.05.2014
World
bahçe
06.05.2014 10.05.2014 Tarım
1031 AGROTINS
Olinda
Criciuma
Buenos Aires
Mexico City
Stuttgart
Münih
1033
06.05.2014 08.05.2014 Otel Ekipmanları
1030 EQUIPOTEL NORDESTE
06.05.2014 10.05.2014 Takım tezgahları makinaları
06.05.2014 09.05.2014 Metal ĠĢleme
FIMAQH 2014- International Machine
Tool Exhibition
1029 SUL METAL E MINERAÇÃO
1028
Kaynak Teknolojileri ve Metal
ĠĢleme
05.05.2014 09.05.2014 Geri DönüĢüm
1025 IFAT Entsorge
06.05.2014 08.05.2014
05.05.2014 08.05.2014 Gemicilik
1024 Offshore Technology Conference
1027 Fabtech Mexico
Las Vegas
Elektrik Malzemeleri ve
05.05.2014 08.05.2014 Ekipmanları, Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği
1023 EDS - Electronic Distribution Show
Houston
Al Ain City
05.05.2014 10.05.2014 Gelinlik, Düğün Malzemeleri
Sao Paulo
New York
1022 WEDDEX
05.05.2014 07.05.2014 Hazır Giyim
05.05.2014 08.05.2014 Gıda, Süpermarket
MODA MANHATTAN - Accesories
The Show
1021 APAS
1020
BAHREYN
BAHREYN
SĠNGAPUR
ĠSVEÇ
ĠSPANYA
ABD
G.AFRĠKA
BREZĠLYA
BREZĠLYA
BREZĠLYA
ARJANTĠN
MEKSĠKA
ALMANYA
ALMANYA
ABD
ABD
BAE
BREZĠLYA
ABD
Hilal Conferences & Exhibitions
Hilal Conferences & Exhibitions
Expoforum, Gems
Stockholmsmassan
IFEMA Feria de Madrid
Reed Exhibitions
Informa Life Science Exhibitions
Seagro
Reed Exhibition Alcantara Machado
Fama Promoções e Eventos Corporativos
Ltda
CARMAHE-Cámara Argentina de la
Máquina Herramienta y Tecnologías para
la Producción
American Welding Society, Trade Show
Consulting LLC
P. E. Schall GmbH & Co. KG
Messe München
OTC
Electronic Components Industry
Association--Electronic Representatives
Association International
AL BADER Exhibitions
Promovisão
Business Journals Inc
METPACK-International Trade Show
for Fitness and Wellness
06.05.2014 09.05.2014 Tekstil
06.05.2014 09.05.2014 Makine
06.05.2014 09.05.2014 Makine Ekipmanları
1043 SIMATEX
1044 Intertool
1045 INTERNTOOL
07.05.2014 07.05.2014 Su, atuksu,
Otel ve Catering Ekipmanları,
Mağaza Parçaları
1057 Indowater, Indowaste & Indoenergy
07.05.2014 10.05.2014
Surabaya
Milano
Milano
Mesleki Güvenlik ve Sağlık, Medikal
Singapur
ve Sağlık Hizmetleri
07.05.2014 09.05.2014 Enerji
Venditalia International Vending
Exhibition
07.05.2014 09.05.2014
1056 Solarexpo - Greenbuilding
1055
1054 OS + H Asia 2014
07.05.2014 09.05.2014 Oto Yedek Parça Fuarı
Almatı
Berlin
1053 Central Asia Autoparts
06.05.2014 08.05.2014 Tıbbi Teknoloji, Sağlık ve Eczacılık
1050 conhit Connecting Healthcare IT
Amman
Tebriz
06.05.2014 08.05.2014 Savunma Sanayi
1049 SOFEX
Buenos Aires
The 17th International Heating, Cooling
1052 and Air Conditioning Systems Trade
06.05.2014 09.05.2014 Isıtma, Soğutma ve Havalandırma
Fair of Iran - Tabriz
06.05.2014 10.05.2014 Makine Ekipmanları
1048 FIMAQH
Brüksel
Tebriz
06.05.2014 08.05.2014 Deniz Ürünleri, Balık
1047 European Seafood Exposition
Meksiko
Viyana
Viyana
Buenos Aires
Lizbon
Stockholm
Essen
Amsterdam
The 19th International Building
1051 Materials and Construction Machinery 06.05.2014 09.05.2014 Yapı-ĠnĢaat
and Equipment Trade Fair of Iran-Tabriz
06.05.2014 08.05.2014
1046 Fabtech Mexico
Kaynak Teknolojileri ve Metal
ĠĢleme
06.05.2014 10.05.2014
ĠnĢaat malzemeleri ve yapı
teknolojileri
06.05.2014 09.05.2014 Gıda
06.05.2014 10.05.2014 Paketleme, Aksam ve Makineleri
06.05.2014 09.05.2014 Temizlik Malzemeleri
1042 TEKTÓNICA
1041 Gastronord
1040
1039 ISSA/INTERCLEAN
ENDONEZYA
ĠTALYA
ĠTALYA
SĠNGAPUR
KAZAKĠSTAN
ĠRAN
ĠRAN
ALMANYA
ÜRDÜN
ARJANTĠN
BELÇĠKA
MEKSĠKA
AVUSTURYA
AVUSTURYA
ARJANTĠN
PORTEKĠZ
ĠSVEÇ
ALMANYA
HOLLANDA
Trakya Kalkınma Ajansı
Napindo Media Ashatama, PT
expoenergie srl
Venditalia Servizi s.r.l.
Messe Düsseldorf Asia
Central Asia Trade Exhibitions
Tabriz International Exhibition Co.
Tabriz International Exhibition Co.
bvitg Bundesverband Gesundheits-IT ve
Messe Berlin GmbH
Sofex Jordan
CARMAHE
Diversified Business Communications
American Welding Society, Trade Show
Consulting LLC
Reed Messe Wien GmbH
Reed Messe Wien
MundoTextil
FIL International Fair of Lisbon
Stockholmsmassan
Messe Essen Gmbh
Amsterdam Rai
HKTDC Hong Kong International
Medical Devices and Supplies Fair
07.05.2014 09.05.2014 ĠnĢaat
07.05.2014 09.05.2014 Metal
07.05.2014 10.05.2014 ĠnĢaat ve inĢaat malzemeleri
08.05.2014 10.05.2014 Sağlık Ekipmanları
1061 Build4Asia 2014
1062 Blech China 2014
1063 SCS VETECO
1064 14th EGYMEDICA 2013
08.05.2014 11.05.2014 Gıda
08.05.2014 11.05.2014 Yapı Teknolojileri ve Makineleri
09.05.2014 11.05.2014 Yapı-ĠnĢaat
1068 Expoliva
SAMOTER - International triennial
1069 Earthmoving and Building Machinery
Exhibition
1070 17th BUILDEXPO TANZANIA 2014
Dar Es Salam
Verona
Granada
Seul
Maringá
Düsseldorf
Kahire
Madrid
Suzhou
Hong Kong
Buenos Aires
Lima
Hong Kong
ĠTALYA
CHIBIDUE ESTATE - International
1073 Exhibition of Gift Articles, Fancy
Goods, Perfumery Items, Costume
09.05.2014 12.05.2014 Hediyelik EĢya, Saatler, Mücevherat Milano
ĠTALYA
ĠTALYA
TANZANYA
ĠTALYA
ĠSPANYA
G.KORE
BREZĠLYA
ALMANYA
MISIR
ĠSPANYA
ÇĠN
ÇĠN
ARJANTĠN
PERU
ÇĠN
CHIBIMART Summer Business Exhibition Market of Costume Jewellery
1072
09.05.2014 12.05.2014 Hediyelik EĢya, Saatler, Mücevherat Milano
with Semi-Precious and Precious Stones,
Silver, Handicraft Typical Products
Sağlik, zindelik, güzellik ürünleri ve
Bologna
eczane hizmetleri
08.05.2014 11.05.2014 Bahçe, Çiçek, Bitki
1067 Korea Landscape Expo 2014
09.05.2014 11.05.2014
08.05.2014 18.05.2014 Tarım
1066 EXPOINGÁ
1071 COSMOFARMA
08.05.2014 14.05.2014
1065 Interpack-Process and Packaging
Paketleme ve Gida Paketleme
Makineleri
07.05.2014 09.05.2014
Tekstil, konfeksiyon ile tekstil ve
konfeksiyon makinaları
07.05.2014 10.05.2014 Plastik
07.05.2014 09.05.2014 Tıbbi Cihaz ve Malzemeler
1060 EMITEX, CONFEMAQ ve SIMATEX
1059 Expoplast
1058
geridönüĢüm,yenilenebilir enerji
sanayisi teknolojileri
Fiera Milano International SpA
Fiera Milano International SpA
Sogecos Srl
Expogroup
Ente Autonomo per le Fiere di Verona
FERIAS JAÉN S.A.
Korea Society of Landscape Architects
(KSLA)
Sociedade Rural de Maringá - SEM
Messe Düsseldorf GmbH
Greenland for organizing international
exhibitions & conferences
IFEMA INTERNATIONAL
Mack-Brooks Exhibitions Ltd.
Hong Kong Exhibition Services Limited
Mundo Textil Eventos
Grupo G-TRADE
Hong Kong Trade Development Council
12.05.2014 15.05.2014 Yapı-ĠnĢaat
12.05.2014 14.05.2014 Kozmetik
12.05.2014 14.05.2014 Ġlaç
1082 Project Qatar
1083 FCE COSMETIQUE
1084 FCE PHARMA
Sao Paulo
Sao Paulo
Doha
Dubai
Vancouver
13.05.2014 15.05.2014 Savunma Tekonolojileri
1091 IDEB
Sıhhi tesisat, Soğutma, Isıtma
Havalandırma
13.05.2014 15.05.2014 Çikolata, ġekerleme Gıda Makinaları ġikago
1090 All Candy Expo
13.05.2014 15.05.2014
13.05.2014 14.05.2014 Enerji
1089 Clean Power Africa
1092 ISH China & CIHE
13.05.2014 15.05.2014 Gemi ĠnĢaat
1088 EUROPORT ROMANIA
Pekin
Bratislava
Cape Town
Constanta
Cape Town
13.05.2014 14.05.2014 Enerji
1087 AFRICAN UTILITY WEEK
Trablus
12.05.2014 15.05.2014 Petrol-Doğalgaz
1086 Oil & Gas Libya
Elektronik Ticari Ürünler ve Kontrol
Belgrad
Sistemleri
11.05.2014 13.05.2014 Havacılık
1081 Airport Show
12.05.2014 16.05.2014
11.05.2014 14.05.2014 Madencilik ekipman ve hizmetleri
1080 CIM Conference
TECHNICAL FAIR - International
Engineering Exhibition
11.05.2014 15.05.2014
1079 TFWA Asia Pacific 2014
1085
Cidde
Dublin
Guangzhou
Barselona
Vicenza
Duty free ve seyahat perakende satıĢ
Singapur
endüstrisi
11.05.2014 14.05.2014 Yapı-ĠnĢaat
1078 Saudi building & interiors exhibition
Gıda, Ġçecek, Gıda ĠĢleme ve
Paketleme Makineleri
10.05.2014 11.05.2014 Bisiklet
10.05.2014 12.05.2014
1077 IRISH CYCLING SHOW 2013
CIFE- China International Foodstuff
(Guangzhou) Exposition
10.05.2014 11.05.2014 Bebek ürünleri ve bebek gıdası
1075 Bebes & Mamas
1076
10.05.2014 13.05.2014 Mücevherat
1074 PALAKISS-2 2014
Jewellery and Fashion Accessories
ÇĠN
SLOVAKYA
ABD
G.AFRĠKA
ROMANYA
G.AFRĠKA
LĠBYA
SIRBĠSTAN
BREZĠLYA
BREZĠLYA
KATAR
BAE
KANADA
SĠNGAPUR
S.ARABĠSTAN
ĠRLANDA
ÇĠN
ĠSPANYA
ĠTALYA
Trakya Kalkınma Ajansı
Messe Frankfurt (Shanghai) Co., Ltd. and
Beijing Tiger Exhibition Co., Ltd.
INCHEBA
NCA National Confectioners Association
SP INTELLIGENT, CLARĠON EVENTS
AHOY ROTTERDAM
SP INTELLIGENT, CLARĠON EVENTS
Montgomery International Libya Ltd &
Dar Alarab
Beogradski sajam
NürnbergMesse Brasil - Feiras e
Congressos Ltda.
NürnbergMesse Brasil - Feiras e
Congressos Ltda.
IFP Qatar
Reed Exhibitions
Canadian Institute of Mining, Metallurgy
and Petroleum
Tax Free World Association
Al Harithy Company for Exhibitions Ltd.
Mara Media Events
Guangzhou Fuya Exhibition Co. Ltd
FERIA BEBÉ SL
PALAKISS S.R.L.
Sichuan
13.05.2014 16.05.2014 Isıtma-Soğutma
13.05.2014 15.05.2014 Tekstil
13.05.2014 16.05.2014 Ġmalat Teknolojileri
13.05.2014 16.05.2014 Mobilya Yan Sanayi
1102 Aqua Therm Kiev
1103 Techtextil North America 2014
1104 Manufacturing Technology Events
1105 INTERKOMPLEKT
EuroExpoFurniture/EEM - International
1106 specialized Trade Fair of Furniture and 13.05.2014 16.05.2014 Mobilya, Ġç Tasarım
Accessories
1107 BITS - Business IT South America 2014 13.05.2014 15.05.2014 Araç Takip Cihazları
1108 Cidpex 2014
1110 EXPOKOS 2014
Stomatology St.Petersburg 16th
International Dental Forum
Porto Alegre
13.05.2014 16.05.2014 Tıbbi Teknoloji, Sağlık ve Eczacılık
1101 OTWorld
1109
Moskova
13.05.2014 15.05.2014 Tekstil ve Makineleri
1100 Techtextil + Material Vision
Sidney
Atlanta, GA
Kiev
Leipzig
Frankfurt
Pekin
14.05.2014 17.05.2014 Yapı, ĠnĢaat
PriĢtine
14.05.2014 16.05.2014 DiĢçilik Mazemeleri ve Ekipmanları St.Petersburg
14.05.2014 16.05.2014 Kağıt Ürünleri
Moskova
13.05.2014 15.05.2014 Isıtma, Soğutma, Havalandırma
1099 ISH CHINA&CIHE 2014
TaĢkent
13.05.2014 15.05.2014 Enerji
1098 OGU 2014
TaĢkent
13.05.2014 15.05.2014 Enerji
Goyang
Warwickshire
Milano
ġangay
1097 POWER UZBEKISTAN 2014
13.05.2014 16.05.2014 Gıda ve gıda teknolojisi
13.05.2014 14.05.2014 Kümes Hayvanları
1095 The British Pig and Poultry Fair
Seoul Food International Food Industry
Exhibition Seoul 2014
13.05.2014 17.05.2014 Ağaç Makineleri ve Aletleri
1094 Xylexpo
1096
13.05.2014 15.05.2014 Gıda
1093 Sial China 2014
Messe Frankfurt Inc
ITE GROUP PLC
Leipziger Messe GmbH
Messe Frankfurt Exhibition GmbH
Messe franfkurt hk
ITE UZBEKISTAN
ITE UZBEKISTAN
Korea Trade-Investment Promotion
Agency, Korean Foods Industry
Association, Korean Exhibition
Management Co.Ltd., Allworld
Exhibitions
Stoneleigh Park Limited
Cepra SpA
COMEXPOSIUM Shanghai
KOSOVA
RUSYA
ÇĠN
BREZĠLYA
RUSYA
RUSYA
Congress & Event Organization
PRIMEXPO-ITE Group Plc
China National Household Paper Industry
Association, Daddybaby Co., Ltd.,
Kingdom Sanitary Products Co. Ltd.
Guangdong
Hannover Fairs Sulamerica, Deutsche
Messe
MVK/Ite Group plc
JSC-MVK, ITE
AVUSTRALYA Reed Exhibitions
ABD
UKRAYNA
ALMANYA
ALMANYA
ÇĠN
ÖZBEKĠSTAN
ÖZBEKĠSTAN
G.KORE
ĠNGĠLTERE
ĠTALYA
ÇĠN
1126 BULMEDICA/BULPHARMA/
CIBS - Caspian International Boat and
Yacht Show
1125
15.05.2014 17.05.2014 Tıbbi Teknoloji, Sağlık, Eczacılık
Sofya
Bakü
Inagreentech, Inamarine, Inacoating,
Inawelding, IIML, Inaport
1124
Bot, Yat, Tekne, Su Sporları ve
Ekipmanları
Cakarta
Doğa dostu ürünler, gemi
nakliyeciliği, kaplama, boyama
15.05.2014 17.05.2014 teknolojileri, ulısararası liman
teknolojileri, malzeme taĢına ve
lojistik
15.05.2014 17.05.2014
Moskova
15.05.2014 18.05.2014 Müzik Aletleri
Hong Kong
NAMM Musikmesse Russia +
PROLĠGHT
15.05.2014 18.05.2014 ġarap
15.05.2014 19.05.2014 Hastane Ekipmanları ve Ġlaç Ürünleri Cezayir
Genova
Moskova
Bologna
Moskova
St.Petersburg
Moskova
Fulda
Almatı
Las Vegas
Cezayir
1123
1122 Vinexpo Asia-Pacific 2014
Salon International des Equipements
Hospitaliers et Medicaux - SIEHM
14.05.2014 15.05.2014 Doğalgaz
1120 AEGPL 2014
1121
14.05.2014 16.05.2014 Bağlantı Araçları
1119 FASTENER FAIR
14.05.2014 16.05.2014 Yol yapımı, Ģehircilik,bayındırlık
14.05.2014 17.05.2014 Makine ve Ekipman
EXPOTRAFFIC. TRANSCON.
INTERTUNNEL
Kazan, brülör ve diğer ısıtma
ekipmanları
1118 LAMIERA 2014
1117
14.05.2014 17.05.2014
14.05.2014 16.05.2014 Maden iĢleme.
1115 MINING WORLD RUSSIA
1116 Boilers and Burners
14.05.2014 16.05.2014
1114 Rettmobil 2014
Acil durum kurtarma araç ve
ekipmanı
KIHE - Kazakhstan Int. Healthcare Exh.
14.05.2014 16.05.2014 Sağlık Sektörü
& Congress
1113
14.05.2014 16.05.2014 Otel Ekipmanları
HD Hospitality Design Expo and
Conference
14.05.2014 17.05.2014 Tarım
1112
1111 SIPSA AGROFOOD
Global Expo Management, PT
Messe Frankfurt Exhibition GmbH and
NAMM International Music Products
Association
Vinexpo Overseas SA
Comevent
AEGPL Europe, MCI France
Restec Brooks, Mack Brooks Exhibitions
Ltd
CEU- Centro esposizione UCIMU S.p.A
Restek
FAREXPO
ITE Group Plc/ OOO PRIMEXPO
Community of Interests of the
Manufacturers of Ambulance and Rescue
Vehicles & Messe Fulda GmbH
ITE GROUP PLC / ITECA Central Asia
The Hospitality Design Group, Emerald
Expositions
Expovet
Trakya Kalkınma Ajansı
BULGARĠSTAN Bulgarreklama Agency Ltd.
AZERBAYCAN ITECA Caspian
ENDONEZYA
RUSYA
ÇĠN
CEZAYĠR
ĠTALYA
RUSYA
ĠTALYA
RUSYA
RUSYA
RUSYA
ALMANYA
KAZAKĠSTAN
ABD
CEZAYĠR
IWSB- International Wine Spirit and
Beer Event 2014
Elektrik-Elektronik, Otomasyon,
Enerji
19.05.2014 21.05.2014 Petrokimya
1139 MIDDLE EAST PETROTECH 2014
Havacılık Endüstrisi, Teknolojisi,
Aksam ve Parçaları
20.05.2014 23.05.2014 Tekstil
1143 FEMATEX
20.05.2014 25.05.2014
20.05.2014 22.05.2014 Elektrik, Otomasyon Sistemleri
1142 SPC IPC DRIVES
1144 ILA Berlin Air Show
20.05.2014 24.05.2014 Makine
1141 MECANICA
19.05.2014 22.05.2014 Mobilya
19.05.2014 23.05.2014 Depolama, TaĢıma
1138 CeMAT 2014
INDEX - International Furniture &
Interior Design Exhibition
19.05.2014 21.05.2014 Sağlık Ekipmanları
1137 Saudi health Exhibition 2014
1140
19.05.2014 22.05.2014
Kağıt Ürünleri, Ofis
Ekipmanları,Kırtasiye
19.05.2014 22.05.2014 Yapı-ĠnĢaat
18.05.2014 19.05.2014 Otel ve Restoran Ekipmanları
18.05.2014 20.05.2014
18.05.2014 22.05.2014 Mücevher
1136 NATIONAL STATIONERY SHOW
1135 Libya Build
1134
1133 Electro/Automation/Energy
1132 Vicenzaoro Spring
Ev Tekstili, Mobilya ,Ağaç
Mamülleri
18.05.2014 20.05.2014 Kozmetik
1131 INT.CONTEMPORARY FURNITURE 18.05.2014 21.05.2014
COSMETICS ASSOCIATION
CHRISTMAS FAIR
17.05.2014 19.05.2014 Tekstil, Hazır Giyim
1129 The Modatex Bridal Show
1130
ġikago
Yiyecek üretimi ve paketleme
17.05.2014 20.05.2014 ekipmanları, Otel ve restaurant
ekipmanları
1128 NRA Show 2014
Berlin
Blumenau
Parma
Sao Paulo
Dubai
Manama
Hannover
Riyad
New York
Trablus
ġikago
Cezayir
Vicenza
New York
Dublin
Essen
Bakü
Otomobil, ticari araclar, otomotiv,
15.05.2014 17.05.2014 yedek parça, aksesuar ve servis
ekimpanları
BIMS - Azerbaijan International
1127 Automobile and Spare parts Exhibition
(Baku International Motor Show)
ALMANYA
BREZĠLYA
ĠTALYA
BREZĠLYA
BAE
BAHREYN
ALMANYA
S.ARABĠSTAN
ABD
LĠBYA
ABD
CEZAYĠR
ĠTALYA
ABD
ĠRLANDA
ALMANYA
ABD
Messe Berlin GmbH
Vale Feiras & Eventos
Messe Frankfurt Italia Srl
Reed Exhibitions Alcantara Machado
DMG - World Media Dubai Ltd
Arabian Exhibition Management WLL
Deutsche Messe
Riyadh Exhibition Company Ltd.
GEORGE LITTLE MANAGEMENT
LLC
Atex
National Restaurant Association
FAIRTRADE MESSE
Fiera di Vicenza Spa
George Little Management
The Cosmetic Association Ltd
Ocean Media GmbH
National Restaurant Association
AZERBAYCAN ITECA Caspian
Korean International Broadcast
Audio&Lighting Equipment Show
Yiyecek ve Ġçecek, Gıda ĠĢleme ve
Paketleme Makineleri
Yayincilik Ses ve IĢık Araç ve
Ekipmanları
20.05.2014 22.05.2014
Çocuk Giyim, Genç
Mobilyası,Bebek EĢyaları
20.05.2014 22.05.2014 Audiovisual Teknolojileri
1160 Broadcast
1161 ABC Kids Expo
20.05.2014 21.05.2014
ĠnĢaat malzemeleri - kimyasalları,
boya, yapıĢtırıcılar
20.05.2014 22.05.2014 Aydınlatma,
20.05.2014 23.05.2014
20.05.2014 22.05.2014 Ev Dekorasyon
1159 SURFEX 2014
1158 LUMĠBAT
1157
20.05.2014 22.05.2014
Rooms Moscow + Moscow International
20.05.2014 24.05.2014 Mobilya
Furniture Show
1156 Macef Brasil
1155
BEER - International Exhibition for
1154 Beer, Raw Material and Equipment for
Brewery
20.05.2014 23.05.2014 Enerji
BELORUSSIAN INDUSTRIAL
FORUM
1153
Plastik, Kauçuk ve Plastik
Makineleri
20.05.2014 23.05.2014
Chinaplas - Plastics and Rubber Trade
Fair
20.05.2014 23.05.2014 Tıbbi teknoloji, sağlık, eczacılık,
HOSPITALAR - International Fair for
Products, Equipments and Services for
1151
Hospitals, Health Clinics and
Laboratories
1152
20.05.2014 22.05.2014
1150 Medsib. Public Health Of Siberia
Tıbbi Teknoloji, Sağlık, Eczacılık,
Oftalmoloji
20.05.2014 23.05.2014 Makine ve Ekipman
MEDZINARODNY STROJARSKY
VELTRH
1149
Gıda, Ġçeçek, Kozmetik ve
Paketleme
20.05.2014 21.05.2014
PLMA's World of Private Label
International Trade Show
1148
20.05.2014 22.05.2014 Çikolata, ġekerleme Gıda Makinaları ġikago
1147 Sweets and Snacks Expo
Las Vegas
Madrid
Birmingham
Lyon
Seul
Sao Paulo
Moskova
Soçi
Minsk
ġangay
Sao Paulo
Novosibirsk
Nitra
Amsterdam
Utrecht
20.05.2014 22.05.2014 Hayvancılık ve Yem
1146 VIV Europe
Astana
20.05.2014 22.05.2014 ĠnĢaat
1145 AstanaBuild 2014
ABD
ĠSPANYA
ĠNGĠLTERE
FRANSA
G.KORE
BREZĠLYA
RUSYA
RUSYA
BELARUS
ÇĠN
BREZĠLYA
RUSYA
SLOVAKYA
HOLLANDA
ABD
HOLLANDA
KAZAKĠSTAN
Trakya Kalkınma Ajansı
All Baby & Child, Inc.
IFEMA INTERNATIONAL
Surfex Ltd
CDO
Korea E & Ex Inc. Korean Broadcasting
Engineers&Technicians Assocation
Fiera Milano, Grupo CIPA
Media Globe, Koelnmesse
SOUD - Sochi Exhibitions CJSC
EXPOFORUM
Adsale Exhibition Services Limited
Hospitalar Feiras E Congressos / Messe
Düsseldorf GmbH
ITE Sbirskaja
Agrokomplex
PLMA International
NCA National Confectioners Association
VNU Exhibitions Europe
Iteca
21.05.2014 24.05.2014 Sağlık Ekipmanları
21.05.2014 24.05.2014 Seramik
21.05.2014 24.05.2014 Tekstil
21.05.2014 24.05.2014 Metal ĠĢleme, Kaynak Teknolojisi
21.05.2014 22.05.2014 Tekstil
21.05.2014 22.05.2014 Hazır Giyim
1165 EXPOSANITA
CERAMICS CHINA-China
1166 International Ceramics Industry
Exhibition
1167 Expo Merceria y Manualidades
METALTECH Malaysia - Malaysian
International Metalworking, Finishing,
1168 Surface & Heat Treatment, Robotic,
Sub-Contracting and Foundry
Production Engineering Exhibition
1169 TISSU PREMIER
1170 Denim by Premiere Vision
21.05.2014 23.05.2014 Gıda
21.05.2014 25.05.2014 Hayvancılık
21.05.2014 25.05.2014 GIDA
1173 FoodExpo Kazakhstan
1174 VIV
1175 THAIFEX
21.05.2014 22.05.2014 Moda
21.05.2014 24.05.2014 Cam Ürünleri
1177 COLLECTIONS Fast Fashion Lille
1178 GLASS EXPO
Integrated Safety & Secuirty Exhibition
21.05.2014 24.05.2014 Güvenlik Ekipmanları
ISSE 2014
21.05.2014 23.05.2014 Gıda Makineleri
1172 FoodTek Kazakhstan
1176
21.05.2014 23.05.2014
1171 PakTek Kazakhstan
Paketleme ve gıda paketleme
makineleri
21.05.2014 23.05.2014 Tarım makineleri
1164 AgriTek Almatı
20.05.2014 22.05.2014 Kablo, fiber optik
20.05.2014 25.05.2014 Havacılık
ANGACOM Trade Fair for Cable,
Broadband and Satellite
1163 ILA AIR SHOW
1162
Sao Paulo
Lille
Moskova
Bangkok
Moskova
Almatı
Almatı
Almatı
Barselona
Lille
Kuala Lumpur
Meksiko
Guangzhou
Bologna
Almatı
Berlin
Köln
BREZĠLYA
FRANSA
RUSYA
TAYLAND
RUSYA
KAZAKĠSTAN
KAZAKĠSTAN
KAZAKĠSTAN
ĠSPANYA
FRANSA
MALEZYA
MEKSĠKA
ÇĠN
ĠTALYA
KAZAKĠSTAN
ALMANYA
ALMANYA
NürnbergMesse Brasil - Feiras e
Eurovet
Ministry of Interior of the Russian
Federation, The Federal Service of
Military-Technical Cooperation, Frontier
Service of the Russian Federation,
Exhibition Companies Group "Bizon"
KOLNMESSE
VNU EXHIBITION EUROPE
TNT Expo
TNT Expo
TNT Expo
Première Vision SA
PREMIERE VISION
Trade-Link Exhibition Services Sdn. Bhd.
Tradex Exposiciones Internacionales
CCPIT Building Materials Sub-Council
SENAF SRL
TNT Expo
Messe Berlin, Bundesverband der
Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie
e.V.
ANGA Services GmbH
Viyana
22.05.2014 24.05.2014 Çevre Teknolojileri, Enerji
22.05.2014 24.05.2014 Organik Ürünler
23.05.2014 26.05.2014 Cam Ürünleri
23.05.2014 26.05.2014 Gelinlik ve abiye giyim
23.05.2014 26.05.2014 Kitap
23.05.2014 24.05.2014 Otomotiv, Yedek Parça
25.05.2014 27.05.2014 Gıda
1188 Green Expo14
1189 BioFach China
1190 CHINA GLASS
1191 SĠ - SPOSAITALIA COLLEZIONI
1192 St. Petersburg International Book Fair
1193 Transpotec Logitec
1194 Halal Expo Stuttgart
Stuttgart
Samara
St.Petersburg
Milano
ġangay
ġangay
Bakü
IPACK CASPIAN - Caspian
Ambalaj, etiketleme ve baskı
1187 International Packaging, Tare, Label and 22.05.2014 24.05.2014
teknolojileri
Printing Exhibition
Bakü
Plastik borular, mobilya,
22.05.2014 24.05.2014 ambalajlama, makinalar, kaynak
makinaları, ekstruziya hatleri
Montreal
Almatı
PLASTEX CASPIAN - Caspian
1186 International Plastics and Rubber
Exhibition
22.05.2014 25.05.2014 Ġç mimarlık ve Dizayn
Sanayi Teknoloji, Enerji, Metal
iĢleme
22.05.2014 24.05.2014 Gida ürünleri, ekipman ve makinaları Bakü
SIDIM - Montreal International Design
Show
22.05.2014 24.05.2014
Madrid
Floransa
Bakü
Astana
WORLDFOOD AZERBAIJAN - 20th
1185 Anniversary Azerbaijan International
Food Industry Exhibition
1184
1183 KazIndustry
22.05.2014 01.06.2014 Otomotiv
22.05.2014 25.05.2014 Anahtar
1181 ELF 2014
International Automotive Trade Show
Madrid
22.05.2014 24.05.2014 Tarım ürünleri ve ekipmanları
AGRIHORT AZERBAIJAN 1180 Azerbaijan International Agriculture
Exhibition
1182
22.05.2014 25.05.2014 Savunma Sanayi
1179 KADEX
Astana-Expo KS
Les Productions Interface Design Inc.
Atakent-Expo
IFEMA INTERNATIONAL
Firenza Fiera
ALMANYA
RUSYA
RUSYA
ĠTALYA
ÇĠN
ÇĠN
AVUSTURYA
Trakya Kalkınma Ajansı
Messe Stuttgart
Expo Volga
St. Petersburg Branch of Russian Book
Union
Fiera Milano SPA
CHINESE CERAMIC SOCIETY
NürnbergMesse China Co., Ltd. /
NürnbergMesse GmbH
PRIMA VISTA Media & Consulting
GmbH
AZERBAYCAN ITECA Caspian
AZERBAYCAN ITECA Caspian
AZERBAYCAN ITECA Caspian
KANADA
KAZAKĠSTAN
ĠSPANYA
ĠTALYA
AZERBAYCAN ITECA Caspian
KAZAKĠSTAN
Congressos Ltda.
27.05.2014 30.05.2014 Maden
28.05.2014 30.05.2014 Su Teknolojileri
28.05.2014 30.05.2014 Dekorasyon ve Dizayn
28.05.2014 30.05.2014 Hotel Hospitality
1209 ENERGA 2014
1210 WATER SOFIA
1211 DesignEX Sydney
1212 Hotel Hospitaliy and Design
Sidney
Sidney
Sofya
Tuzla
Tebriz
27.05.2014 30.05.2014 Bahçecilik
The 8th International Exhibition of
1208 Plants and Flowers & Horticultural
Equipment of Iran ? Tabriz
Deri ve Deri Mamulleri, Ayakkabı,
Guangzhou
Deri ĠĢleme ve Ayakkabı Makineleri
Dubai
Guangzhou
27.05.2014 29.05.2014
27.05.2014 29.05.2014 Kozmetik
Essen
BudapeĢte
Tebriz
Dubai
Moskova
Erbil
Riyad
IFE-China (Guangzhou) International
Gıda, Ġçecek, Gıda ĠĢleme ve
1207 Food Exhibition and Guangzhou Import 27.05.2014 29.05.2014
Paketleme Makineleri
Food Exhibition
1206 Shoes & Leather - Guangzhou
BEAUTYWORLD MIDDLE EAST
2014
27.05.2014 30.05.2014 Otomotiv, Yedek Parça
1204 Reifen
1205
27.05.2014 30.05.2014 Elektrik-elektronik ve Otomasyon
1203 IndustriAutomation
27.05.2014 30.05.2014 Mobilya
The 10th City Furniture Exhibition of
Iran ? Tabriz
1202
26.05.2014 29.05.2014 Gaz/petrol ekipman ve teknolojileri
1200 NEFTEGAZ
27.05.2014 29.05.2014 Kozmetik
26.05.2014 29.05.2014 Hediyelik EĢya, Saatler, Mücevherat Las Vegas
1199 G.L.D.A. - Gem Show Las Vegas
BEAUTY WORLD MIDDLE EAST
2014
26.05.2014 28.05.2014 Sağlık Ekipmanları
1198 IRAQ MEDICARE
1201
26.05.2014 29.05.2014 Enerji
1197 Saudi Energy
Moskova
26.05.2014 29.05.2014 Elektrik ve Ekipmanları
Elektro - Exhibition of Electronical
1196 Equipment and Power Transmission
Lines
Malaga
25.05.2014 27.05.2014 Organik Ürünler, Sağlık
1195 Natura Malaga
Tabriz International Exhibition Co.
MESSE FRANKFURT
ZAO Expocenter
G.L.D.A. Inc
IFP Group
Riyadh Exhibition Company Ltd.
Expo Centr Zao
Trade Fairs and Congress Center of
Malaga
AGENCY BULGARREKLAMA,
MESSE BERLIN
Tuzlanski Sajam d.o.o
Tabriz International Exhibition Co.
Guangzhou Healthy Food Industry
Association
Top Repute Co. Ltd.
Epoc Messe Frankfurt GmbH, Dubai
MESSE ESSEN GmbH
AVUSTRALYA Diversified Exhibitions
AVUSTRALYA Diversified Exhibitions
BULGARĠSTAN
Bosna
ĠRAN
ÇĠN
ÇĠN
BAE
ALMANYA
MACARĠSTAN Hungexpo C. Co.Ltd.
ĠRAN
BAE
RUSYA
ABD
IRAK
S.ARABĠSTAN
RUSYA
ĠSPANYA
29.05.2014 01.06.2014 Mücevherat
30.05.2014 04.06.2014 Medikal
30.05.2014 02.06.2014 Hediyelik EĢya, Saatler, Mücevherat Las Vegas
Araba, Ticari Araçlarö Motorsiklet,
31.05.2014 08.06.2014 Karavan, Otomobil Aksam ve
Parçaları
31.05.2014 08.06.2014 Araba Parçaları
1220 JUNWEX NEW RUSSIAN STYLE
1221 ASCO Annual Meeting 2014
1222 JCK - The JCK Las Vegas Show
1223 AMI Auto Mobil International
1224 AMITEC
02.06.2014 07.06.2014 Makine ekipmanları
1229 BIEMH
Kamu Hizmetleri, Temizlik, Su
01.06.2014 05.06.2014 Teknolojileri, Atık Ġmhası ve Çevre
Koruma
01.06.2014 05.06.2014 Aydınlatma
Singapore International Water Week
(SIWW) 2014
BATIMAT EXPOVIVIENDA 01.06.2014 01.06.2014 ĠnĢaat makina ve malzemeleri
Exhibition for Construction and Housing
1228 LFI Light Fair International
1227
1226
Motorlu Araç Ġçi ĠletiĢim,
Navigasyon
29.05.2014 01.06.2014 Evcil Hayvan Ürün ve Aksesuarları
1219 Interzoo 2014
31.05.2014 08.06.2014
ALMANYA
29.05.2014 08.06.2014 Otomotiv yan sanayi
1218 AutoIndustry & Autocomponents
1225 AMICOM
ABD
29.05.2014 02.06.2014 Mücevher, Hediyelik EĢya
Bilbao
Las Vegas
Singapur
Buenos Aires
Leipzig
Leipzig
Leipzig
ġikago
Moskova
Nürnberg
Goyang
Las Vegas
ĠSPANYA
ABD
SĠNGAPUR
ARJANTĠN
ALMANYA
ALMANYA
ABD
RUSYA
ALMANYA
G.KORE
ABD
VĠETNAM
MALEZYA
1217 Couture
Ho Chi Minh
International Society for Optical
Engineering
Trakya Kalkınma Ajansı
BILBAO EXHIBITION CENTRE
Light Fair International
Conference & Exhibition Management
Services Pte Ltd.
EFCA Exposiciones y Ferias de la
Construcción Argentina Pichon Riviere
Consultores S.A. / Banpaku S.A.
Leipziger Messe Gmbh
Leipziger Messe Gmbh
Leipziger Messe Gmbh
Reed Exhibitions (North America
Headquarters)
American Society of Clinical Oncology
Restec Exhibition Company
Nürnberg Messe
Korea Automotive Industry Globalization
Foundation, Korea Trade-Investment
Promotion Agency, SAE International
EMERALD EXPOSITIONS
Chan Chao International Co., ATFA
Sphere Exhibits Malaysia Sdn Bhd
BULGARĠSTAN Bulgarreklama Agency Ltd.
29.05.2014 01.06.2014 Otomotiv ve Yedek Parça
Kuala Lumpur
Sofya
KANADA
1216 Saigon Autotech & Accessories 2014
Hazır gıda, tarımsal ürünler,
içecekler, gıda sanayii makineleri
29.05.2014 31.05.2014 Tesisat, Isıtma, Soğutma,
Montreal
29.05.2014 31.05.2014
BULCONTROLA-BULECOLOGYBULLABOR
28.05.2014 30.05.2014 Optik ve Fotonik Teknolojileri
MIFB - MALAYSIA
1215 INTERNATIONAL FOOD &
BEVERAGE TRADE FAIR
1214
1213 Photonics North
CASPIAN OIL & GAS - International
Caspian Oil and Gas Exhibition
03.06.2014 06.06.2014 Tarım
04.06.2014 06.06.2014 Enerji
04.06.2014 07.06.2014 Otomotiv
1245 Agro Libya Food
1246 INTERSOLAR
1247 AUTOPAR
Pinhais
Münih
Trablus
Sao Paulo
New York
Bakü
04.06.2014 06.06.2014 DiĢçilik malzameleri ve ekipmanları St.Petersburg
03.06.2014 06.06.2014 Gıda ve Ġçecek
1244 FISPAL TECNOLOGIA
Stomatology - St.Petersburg
International Dental Forum
03.06.2014 06.06.2014 Kitap
1243 Bookexpo America
1248
03.06.2014 06.06.2014
CASPIAN POWER - Caspian
1242 International Power and Alternative
Energy Exhibition
Enerji ve yenilenebilir enerji
teknolojileri, güc makinaları
Moskova
Metallurgy-Litmash, Tube Russia,
Aluminium / Non-Ferrous
Döküm, Kalıp, Metalurji, demir dıĢı
03.06.2014 06.06.2014 metaller, Metal ĠĢleme, Kaynak
Teknolojisi
1241
Birmingham
03.06.2014 05.06.2014 Makina
1240 SUBCON 2014
Stuttgart
03.06.2014 05.06.2014 Sağlık Ekipmanları
1239 MEDTEC EUROPE
Moskova
Moskova
03.06.2014 06.06.2014 Cam ve teknolojileri
CTT International Show of Construction
03.06.2014 07.06.2014 ĠnĢaat ekipmanı ve teknolojileri
Equipment and Technologies
Moskova
1238 MIR STEKLA - WORLD OF GLASS
1237
03.06.2014 06.06.2014 Su Teknolojileri
Moskova
Moskova
Petrol ve gaz, petrokimya ve rafineri
Bakü
teknolojileri
03.06.2014 06.06.2014 Boru sistemleri: yapım,bakım, tekn.
03.06.2014 06.06.2014
wire Russia - The International Wire and
03.06.2014 06.06.2014 Metal ĠĢleme, Kaynak Teknolojisi
Cable Trade Fair in Russia
1236 Ecwatech 2014
1235
1234 City Pipe
1233
Tarım makineleri, tarım kimyasalları,
03.06.2014 08.06.2014 veterinerlik ürünleri, paketleme,
Minsk
arıcılık, yedek parça.
1232 BELAGRO
Meksiko
03.06.2014 05.06.2014 Gıda
1231 ALIMENTARIA MEXICO
Köln
03.06.2014 05.06.2014 Enerji
1230 POWER-GEN EUROPE
MINSKEXPO
E.J. Krause de Mexico S.A. de C.V.
PENWELL CORPORATION
Messe Düsseldorf GmbH
Centaur Communications Ltd
UBM
ZAO Expocentr
Media Globe
C/O ECWATECH Ltd.
Messe Düsseldorf GmbH
SIBICO Int.Ltd.
RUSYA
BREZĠLYA
ALMANYA
LĠBYA
BREZĠLYA
ABD
Primexpo, Dentalexpo
Diretriz Feiras e Eventos Ltda
MESSE MUNICH
Waha Expo Co
BTS Feiras, Eventos e Editora Ltda.
Reed Exhibitions
AZERBAYCAN ITECA Caspian
RUSYA
ĠNGĠLTERE
ALMANYA
RUSYA
RUSYA
RUSYA
RUSYA
RUSYA
AZERBAYCAN ITECA Caspian
BELARUS
MEKSĠKA
ALMANYA
04.06.2014 07.06.2014 Gemi inĢa ve yan sanayi
04.06.2014 06.06.2014 Mobilya
05.06.2014 08.06.2014 Yapı-ĠnĢaat
1251 NOR-SHIPPING
1252 Intermebel
1253 BATIMAT MOROCCO 2014
09.06.2014 12.06.2014
Guangzhou International Lighting
Exhibition
1261
Aydınlatma Sistemleri, Aydınlatma
Teknolojileri
Otomotiv Yedek Parçaları ve
Aksesuarları, Motor Sistemleri
10.06.2014 14.06.2014 Gıda
10.06.2014 11.06.2014 Gıda
1265 Fresh Agro Mashov International Fresh
1264
Tebriz
Guangzhou
Guangzhou
Tebriz
Hong Kong
Kuala Lumpur
Moskova
Sao Paulo
Londra
Kazablanka
Kazan
Lillestrom
Novokuznetsk
Gold Coast
Tel Aviv
ġikago
Su yönetimi, hidroenerji, çeveresl
10.06.2014 12.06.2014 koruma, umuma yönelik teknolojiler Trencin
ve bölgesel kalkınma teknolojileri
FMI Connect - The Global Food Retail
Experience
1263 AQUA
The 6th International Exhibition of
1262 Machine Tools, Industrial Automation & 09.06.2014 12.06.2014 Makine Ekipmanları
Instrumentation of Iran?Tabriz
09.06.2014 11.06.2014
China (Guangzhou) International Auto
Parts Expo
1260
09.06.2014 12.06.2014 Maden
The 11th International Steel, Mines,
Metal, Foundry and Metallurgy
1259
Industries And Related Equipments
Trade Fair of Iran ? Tabriz
Hazir gida, tarimsal urunler,
icecekler, gida sanayi makineleri
07.06.2014 09.06.2014 Evlilik
06.06.2014 08.06.2014
75st Summer Wedding Service &
1258 Banquet Expo incorporating 15th HK
Beauty Fitness & Makeup Fiesta 2014
MIFB - Malaysia International Food &
Beverage Trade Fair
06.06.2014 08.06.2014 Asansör
1256 LIFT EXPO 2014
1257
05.06.2014 08.06.2014 Organik Ürünler
1255 BIO BRAZIL FAIR
Olympia International Art And Antiques
05.06.2014 15.06.2014 Ev Dekorasyonu, Halı
Fair
04.06.2014 07.06.2014 Madencilik
1250 UGOL ROSSII & MINING
1254
04.06.2014 05.06.2014 Sulama
1249 Irrigation Australia 2014
ĠSRAĠL
ABD
SLOVAKYA
ĠRAN
ÇĠN
ÇĠN
ĠRAN
ÇĠN
MALEZYA
RUSYA
BREZĠLYA
ĠNGĠLTERE
FAS
RUSYA
NORVEÇ
RUSYA
Trakya Kalkınma Ajansı
Mashov Group
Food Marketing Institute
Expocenter
Tabriz International Exhibition Co.
Messe Frankfurt Exhibition GmbH
Guangzhou First-Class Exhibition Co.,
Ltd.
Tabriz International Exhibition Co.
Hongkong-Asia Exhibition (Holdings)
Ltd
Expomal International Sdn Bhd
All Russia Exhibition Centra
Francal Feiras e Empreendimentos Ltda
Clarion Events Ltd.
REED EXHIBITIONS
Kazan Expo
Norges Varemesse
Kuzbass Expo/Messe Düsseldorf
AVUSTRALYA Exhibitions and Trade Fairs (ETF)
Verona
Cakarta
11.06.2014 13.06.2014 Alüminyum
Gıda ürünleri, et, tavuk, süt ve
11.06.2014 13.06.2014 balıkçılık ürünleri, üretim
teknolojileri
Yol yapım makinaları ve
12.06.2014 14.06.2014 teknolojileri, toplu taĢıma aracları ve Bakü
çözümleri
12.06.2014 14.06.2014 Ticari Araç
14.06.2014 17.06.2014 Deri, Deri Ürünleri, Ayakkabı
1271 METEF ? FOUNDEQ 2014
1272 Indolivestock
ROAD AND TRAFFIC - Caspian
1273 International Road Infrastructure and
Public Transport Exhibition
TRANSCASPIAN - International
1274 Transport, Transit and Logistics
Exhibition
1275 EXPO RIVA SCHUH
16.06.2014 20.06.2014 Metal ĠĢleme
16.06.2014 20.06.2014 Gemi ĠnĢaat
1281 ITS Convention & Exhibition
16.06.2014 19.06.2014 Plastik
1280 Metalloobrabotka
ARGENPLAS- 15th International
Plastics Exhibition
15.06.2014 20.06.2014 Kompresör ve vakum teknolojileri
1278 Joint Vacuum Conference
1279
Las Vegas
14.06.2014 16.06.2014 Kozmetik
1277 IECSC
Hamburg
Moskova
Buenos Aires
Viyana
Silleda
Semana Verde de Galicia - International
Tarım, Ormancılık, Bahçecilik,
1276 Agriculture, Livestock, Forestry and
14.06.2014 17.06.2014 Bağcılık, Balıkçılık ve Hayvan
Food Fair
YetiĢtiriciliği
Riva Del Garda
Bakü
Lincolnshire
11.06.2014 12.06.2014 Tarım Makineleri ve Ekipmanları
1270 Cereals 2014
ġikago
Guangzhou
11.06.2014 12.06.2014 Medikal, Ortopedi
11.06.2014 13.06.2014 Sağlık Gereçleri, Tıbbi Cihazlar
Madrid
Meksiko
OMTEC - The 6th Annual Orthopaedic
1269 Manufacturing & Technology
Exposition and Conference
CMEF - Spring-China Medical
Equipment Fair
10.06.2014 13.06.2014 Çevre ve kent planlaması
1267 TECMA
1268
10.06.2014 12.06.2014 Elektrikli Ekipman ve Materyaller
1266 Expo Electrica
Produce Summmit and Exhibition
Napindo Media Ashatama, PT
Edimet SPA
Haymarket Exhibition Ltd
ORTHOWORLD INC
China Pharmaceutical Exhibition Corp.,
Reed Sinopharm Exhibition Co.Ltd
IFEMA INTERNATIONAL
Vanguardia en Exposiciones S.A. de C.V.
ALMANYA
RUSYA
ARJANTĠN
AVUSTURYA
ABD
ĠSPANYA
ĠTALYA
The ABR Company
ZAO Expocentre
CAIP - Cámara Argentina de la Industria
Plástica
TU Wien
Questex Media Group Inc.
Fundación Semana Verde de Galicia
Palacongre ssi SPA, Riva del GardaFierecongressi S.p.A.
AZERBAYCAN ITECA Caspian
AZERBAYCAN ITECA Caspian
ENDONEZYA
ĠTALYA
ĠNGĠLTERE
ABD
ÇĠN
ĠSPANYA
MEKSĠKA
17.06.2014 20.06.2014 ĠletiĢim
1283 COMMUNICASIA 2014
17.06.2014 20.06.2014 Ambalaj ve Paketleme
18.06.2014 21.06.2014 Mobilya
18.06.2014 20.06.2014 Plastik ve Plastik teknolojileri
18.06.2014 22.06.2014 Çiçekçilik
1288 Expo Pack 2014 Mexico
1289 3. Iraq Furn Expo
1290 Rosplast 2014
1291 The World Flower Show 2014
18.06.2014 22.06.2014 Makine ve Ekipmanları
18.06.2014 20.06.2014 Dijital Teknolojiler
18.06.2014 20.06.2014 Paketleme
18.06.2014 21.06.2014 Döküm ĠĢlemleri
18.06.2014 21.06.2014 Isıtma, Soğutma, Havalandırma
19.06.2014 22.06.2014 Kümes Hayvanları
1293 CIMES 2014
1294 InfoComm International
1295 ROSUPACK
1296 Rosmould
1297 Iraq Hvac Expo
The 12th International Livestock,
1298 Poultry, Aquatic & Relevant Industries
Exhibition of Iran - Tabriz
The 18th International Packaging and
1299 Printing Industry and Machineries Trade 19.06.2014 22.06.2014 Paketleme
Fair of Iran ? Tabriz
18.06.2014 20.06.2014
1292 INDO LIVESTOCK Expo & Forum
Kümes Hayvanları, Süt Ürünleri,
Balıkçılık
17.06.2014 16.06.2014 Ayakkabı, Çanta
17.06.2014 20.06.2014 Enerji
1287 MOSSHOES
Energetika & Elektrotechnika Specialized Exhibition
17.06.2014 20.06.2014 Kauçuk ve plastik
1285 FIP SOLUTION PLASTIQUE
1286
17.06.2014 20.06.2014
1284 CommunicAsia 2014
HaberleĢme, dijital multimedya ve
eğlence teknolojileri
16.06.2014 22.06.2014 Gıda
1282 MAFBEX
Tebriz
Tebriz
Erbil
Moskova
Moskova
Las Vegas
Pekin
Cakarta
Dublin
Moskova
Basra
Meksiko
Moskova
St.Petersburg
Lyon
Singapur
Singapur
Pasay
ĠRAN
ĠRAN
IRAK
RUSYA
RUSYA
ABD
ÇĠN
ENDONEZYA
ĠRLANDA
RUSYA
IRAK
MEKSĠKA
RUSYA
RUSYA
FRANSA
SĠNGAPUR
SĠNGAPUR
FĠLĠPĠNLER
Trakya Kalkınma Ajansı
Tabriz International Exhibition Co.
Tabriz International Exhibition Co.
Elanexpo
EXPO-M-Group Ltd.
MVK/Ite Group plc
InfoComm International
China National Machinery Industry
Corporation (SINOMACH), China
National Machine Tool Corp (CNMTC),
Reed Exhibitions
PT. NAPINDO MEDIA ASHATAMA
WAFA
EXPO-M-GROUP
Elanexpo
PMMI (The Association for Packaging
and Processing Technologies)
MosShoes
ExpoForum
Infopro Digital
Singapore Exhibition Services Pte Ltd
SINGAPORE EXHĠBĠTĠON SERVĠCES
PTE. LTD.
Worldbex
19.06.2014 22.06.2014 Tarım, Tarım Araç ve Gereçleri
19.06.2014 22.06.2014 Ev Dekorasyonu ve Ġç Dizayn
19.06.2014 20.06.2014 ĠĢleme Makineleri
1302 Royal Highland Show
1303 HIA Sydney Home Show
1304 CranExpo
22.06.2014 25.06.2014 Gıda
24.06.2014 26.06.2014 Asansör
1309 Foodpro 2014
1310 APEX
CWIEME Berlin Coil Winding,
24.06.2014 26.06.2014 Elektrik-Elektronik
Insulation and Electrical Manufacturing
24.06.2014 27.06.2014 Gıda
1317 SIAL BRAZIL
1318
24.06.2014 26.06.2014 Yüzey ĠĢleme
1316 O&S
24.06.2014 26.06.2014 Otomotiv
24.06.2014 27.06.2014 Gıda ve Ġçecek
1314 FISPAL FOOD SERVICE
Global Automotive Components and
Suppliers Expo 2014
24.06.2014 26.06.2014 Otomotiv
1313 Automotive Testing Expo 2014 Europe
1315
24.06.2014 26.06.2014 Otomotiv
1312 Engine Expo 2014
24.06.2014 26.06.2014 Yapı-ĠnĢaat
22.06.2014 24.06.2014 Madencilik
1308 Queensland Mining and Exhibition
58. AGM CONSTRUCTION
INDUSTRY EXHIBITION
21.06.2014 25.06.2014 Moda, Erkek Hazır Giyim
1307 MILANO MODA UOMO
1311
19.06.2014 23.06.2014 Tarım-Gıda ve Makineleri
7. AGRIFEX Addis Agrofood tarım
1306 Tarım Makinaları, Gıda Gıda
teknolojileri Fuarı
Asia's Fashion Jewellery & Accessories
19.06.2014 22.06.2014 Mücevherat
Fair - June
19.06.2014 22.06.2014 ĠnĢaat ve Renevasyon
1301 Home Show
1305
19.06.2014 22.06.2014 Mücevherat
1300 June Hong Kong Jewellery & Gem Fair
Berlin
Sao Paulo
Stuttgart
Stuttgart
Sao Paulo
Stuttgart
Stuttgart
Abuja
Amsterdam
Melbourne
Sidney
Milano
Addis Ababa
Hong Kong
Moskova
Sidney
Edinburgh
Sidney
Hong Kong
UBM Asia Limited
RHASS
CAMERA NAZIONALE DELLA
MODA ITALIANA
Addisababa Ticaret ve Sektörel Birlik
Odası
UBM Asia Limited
Russian Exhibition Company Expodesign
Co., Ltd
ALMANYA
BREZĠLYA
ALMANYA
ALMANYA
BREZĠLYA
ALMANYA
ALMANYA
NĠJERYA
HOLLANDA
i2i Events
BTS Feiras, Eventos e Editora Ltda.
Messe Stuttgart
UKIP Media Events
BTS Feiras, Eventos e Editora Ltda.
UKIP Media Events
UKIP Media Events
Nile Support Services
INDUSTRIAL PROMOTIONS
INTERNATIONAL, ACCESS
INTERNATIONAL
AVUSTRALYA Diversified Communications Australia
AVUSTRALYA Reed Exhibitions
ĠTALYA
ETĠYOPYA
ÇĠN
RUSYA
AVUSTRALYA Reed Exhibitions
ĠNGĠLTERE
AVUSTRALYA Exhibition and Events Australia
ÇĠN
1336
01.07.2014 01.07.2014 Hediyelik EĢya
FIMI - International Fair of Children's &
01.07.2014 07.07.2014 Bebek EĢyaları, Çocuk Giyim
Young People's Fashion
1335 Reed Gift Fairs Brisbane
Madrid
Brisbane
New York
30.06.2014 02.07.2014 Gıda
SUMMER FANCY FOOD &
CONFECTION SHOW 2014
1334
Paris
New York
29.06.2014 01.07.2014 Erkek Giyim
1332 TRANOI HOMME
Lizbon
International Fancy Food and Confection
29.06.2014 01.07.2014 Gıda
Show Summer
28.06.2014 06.07.2014 El sanatları, hediyelik eĢya
1331 FIA LISBOA
1333
26.06.2014 28.07.2014 Estetik
1330 PROFESSIONAL FAIR
Belo Horizonte
Guangzhou
HOSFAIR - Guangzhou Int. Hotel
Facilities & Supplies Expo
1329
26.06.2014 28.06.2014 Otel Ekipmanları ve Dekorasyonu
Guangzhou
GIFIF- Guangzhou International Food &
Gıda, Ġçeçek, Gıda ĠĢleme ve
26.06.2014 29.06.2014
Ingredient Fair
Paketleme Makineleri
TaĢkent
Tokyo
1328
26.06.2014 28.06.2014 Kozmetik
1327 Beauty Expo Uzbekistan
Makine, Makine Ekipmanları ve
ĠĢleme Teknolojileri
25.06.2014 27.06.2014
1326 M-Tech
San Francisco
The National Association for the
Specialty Food Trade
Specialty Food Association, Inc.
TRANOI
FIL International Fair of Lisbon
Fire Assessoria
Guangzhou Huazhan Exhibition Planning
Co., Ltd
CCPIT Guangzhou Committe,
Guangzhou International Exhibition Co.
Ltd.
EXPO POSITION, TNT Productions
Reed Exhibitions Japan Ltd.
PCBC
ITE Group PLC
Expostroy Ltd
Messe Stuttgart
JEC GROUP
BTS Feiras, Eventos e Editora Ltda.
BTS Feiras, Eventos e Editora Ltda.
ĠSPANYA
Trakya Kalkınma Ajansı
Real Fábrica de Tapices
AVUSTRALYA Reed Exhibitions
ABD
ABD
FRANSA
PORTEKĠZ
BREZĠLYA
ÇĠN
ÇĠN
ÖZBEKĠSTAN
JAPONYA
ABD
25.06.2014 26.06.2014 Yapı
Moskova
1325 PCBC 2014 Trade Show
ALMANYA
RUSYA
Stuttgart
SĠNGAPUR
25.06.2014 28.06.2014 Petrol ve Gaz
24.06.2014 26.06.2014 Lazer ĠĢleme
1322 Lasys
Singapur
BREZĠLYA
1324 MIOGE
24.06.2014 26.06.2014 Hammaddeler, kompozitler
1321 Jec Show Asia/Composites 2014
Sao Paulo
BREZĠLYA
RUSYA
24.06.2014 27.06.2014 Gıda
1320 SIAL BRAZIL
Sao Paulo
Expostone - ExpokamenInternational
Yapı Teknolojileri ve Makineleri, Ġç
1323 Exhibition for Stone Mining, Processing, 25.06.2014 21.06.2014
Moskova
ĠnĢaat
Treatment and Use
24.06.2014 27.06.2014 Gıda
1319 SIAL BRAZIL
- International Conference and
Exhibition
Hong Kong Fashion Week for
Spring/Summer
08.07.2014 11.07.2014 Makine ve Ekipmanları
10.07.2014 11.07.2014 Gıda
11.07.2014 13.07.2014 Ev Tekstili
1350 MTA Vietnam 2014
1351 EXPO AZEITE
1352 Intertextile Pavilion Shenzhen -
08.07.2014 11.07.2014 Ev Dekorasyonu
08.07.2014 10.07.2014 Hazır Giyim
CBD-China International Building
Decoration Fair
07.07.2014 10.07.2014 Enerji
07.07.2014 10.07.2014 Moda
1349 Bread & Butter
1348
1347 INTERSOLAR
1346
Shenzen
Sao Paulo
Ho Chi Minh
Berlin
Guangzhou
San Francisco
Hong Kong
Paris
Kuala Lumpur
MODE CITY - THE MEETING PLACE
1345 FOR LINGERIE AND BEACHWEAR 06.07.2014 08.07.2014 Hazır Giyim
& INTERFILIERE
04.07.2014 07.07.2014 Takı, Mücevherat
Paris
MALAYSIA INTERNATIONAL
JEWELLERY FAIR 2014
Anaheim
Olinda
Singapur
St.Petersburg
Birmingham
Düsseldorf
MODE CITY - THE MEETING PLACE
1344 FOR LINGERIE AND BEACHWEAR 06.07.2014 08.07.2014 Hazır Giyim
& INTERFILIERE
1343
03.07.2014 03.09.2014 Doğal Ürünler
Mücevherat, kıymetli taĢlar, saatler,
lüks ürünler
1342 Natural Products Expo West
03.07.2014 06.07.2014
03.07.2014 13.06.2014 El Sanatları
Singapore International Jewellery Expo
2014
1340
03.07.2014 07.07.2014 Gemi yapımı
1341 FENEARTE
INTERNATIONAL MARITIME
DEFENCE SHOW
02.07.2014 03.07.2014 Çiftlik Hayvanları Sektörü
1338 LIVESTOCK 2014
1339
01.07.2014 01.07.2014 Hazır Giyim
1337 PREMIUM ORDER
ÇĠN
BREZĠLYA
VĠETNAM
Almanya
ÇĠN
ABD
Çin
FRANSA
FRANSA
MALEZYA
ABD
BREZĠLYA
SĠNGAPUR
RUSYA
ĠNGĠLTERE
ALMANYA
Messe Frankfurt (H.K.) Ltd., CCPIT Sub-
JKPG Marketing
Singapore Exhibiton Services Pte.,
Vietcham
BREAD & butter GmbH & Co. KG
China Foreign Trade Guangzhou
Exhibition General Corp., Boya
Exhibition Development Co., Ltd
Solar Promotion Int. GMBH, FREIBURG
MANAGEMENT AND MARKETING
INTERNATIONAL GMBH- SEMI
HKTDC
Fédération de la Maille
Fédération de la Maille
ELITE EXPO SDN BHD
New Hope Natural Media
Agência de Desenvolvimento Econômico
de Pernambuco S.A.
Conference & Exhibition Management
Services Pte Ltd.
ZAO Morskoy Salon
Royal Association of British Dairy
Farmers
Premium Exhibitions Gmbh
15.07.2014 17.07.2014 Yapı ve inĢaat
16.07.2014 18.07.2014 Enerji
16.07.2014 22.07.2014 Kitap
16.07.2014 17.07.2014 Tekstil
16.07.2014 18.07.2014 Otel Ekipmanları
16.07.2014 18.07.2014 Otomotiv
16.07.2014 18.07.2014 Tekstil
17.07.2014 19.07.2014 Denim Hazır Giyim, Spor Giyim
17.07.2014 19.07.2014 Hazır Giyim
17.07.2014 18.07.2014 Ġplik, Örme KumaĢ
18.07.2014 20.07.2014 Hazır Giyim ve Moda
1358 BuildTech Asia 2014
1359 ENERSOLAR
1360 Hong Kong Book Fair
1361 KINGPINS SHOW
1362 FHC China
1363 PAACE Automechanika Mexico
1364 TEXWORLD USA
1365 Blue
1366 PROJECT NEW YORK
1367 SPINEXPO
1368 ENK NY
19.07.2014 21.07.2014 Tekstil
22.07.2014 24.07.2014 Enerji
22.07.2014 27.07.2014 Tarım
22.07.2014 23.07.2014 Tekstil
1370 HTS Home Textiles Sourcing
1371 IFT ENERGY
1372 Michigan Ag Expo
1373 PREMIERE VISION NEW YORK
18.07.2014 21.07.2014 Takı, Mücevherat
15.07.2014 18.07.2014 Fırıncılık
1357 FIPAN
MIJF-Malaysia International Jewellery
Fair
15.07.2014 18.07.2014 Ayakkabı ve Moda Aksesuarları
1356 FRANCAL
1369
14.07.2014 17.07.2014 Hediyelik EĢya, Saatler, Mücevherat Harrogate
1355 Home and Gift Show
New York
East Lansing
Antofagasta
New York
Kuala Lumpur
New York
New York
New York
New York
New York
Meksiko
ġangay
New York
Hong Kong
Sao Paulo
Singapur
Sao Paulo
Sao Paulo
Kuala Lumpur
14.07.2014 17.07.2014 Kozmetik, Güzellik
Cosmobeaute Asia - Malaysia
1354 International Exhibition & Conference
on Cosmetics, Beauty & Spa
Las Vegas
13.07.2014 15.07.2014 Kozmetik Ürünleri
1353 Cosmoprof North America
Shenzhen International Trade Fair for
Apparel Fabrics and Accessories
ABD
ABD
ġĠLĠ
ABD
MALEZYA
ABD
ABD
ABD
ABD
ABD
MEKSĠKA
ÇĠN
ABD
ÇĠN
BREZĠLYA
SĠNGAPUR
BREZĠLYA
Brezilya
ĠNGĠLTERE
MALEZYA
ABD
Trakya Kalkınma Ajansı
PREMIERE VISION SA
Michigan State University
Kallmann Worldwide Inc
Messe Frankfurt, Inc.
Elite Expo Sdn Bhd
ENK INTERNATIONAL INC.
Well Link Consultants Ltd.
Project Global Trade Shows
ENK SHOWS
Messe Frankfurt, Inc.
Messe Frankfurt
CIE/ Overseas Exhibition Services
Kingpins Media Inquiries
Hong Kong Trade Development Council
Cipa FM Publicações e Eventos Ltda
Sphere Exhibits Pte Ltd
Auction Comercial Promotora Ltda
Francal Feiras e Empreendimentos
Clarian Events Limited
ECMI Trade fairs S.E.A. Sdn Bhd
Professional Beauty Association, Bologna
Fiere
Council of Textile Industry
31.07.2014 04.08.2014 Tekne, Boat
01.08.2014 01.08.2014 Tarım ve gıda
01.08.2014 01.08.2014 Hazırgiyim
01.08.2014 01.08.2014 Mücevherat
01.08.2014 01.08.2014 Ses Görüntü ve IĢık Teknolojileri
1385 Sydney International Boat Show
1386 AGRA
1387 GFIW- Guangzhou Fashion Week
1388 JCK Toronto
1389 Integrate
1391 Safety in Action Sydney
02.08.2014 04.08.2014 Güvenlik sistemleri
01.08.2014 01.08.2014 Tarım-Gıda
31.07.2014 02.08.2014 Ġç Giyim
1384 CURVE NY
Farmer Expo - International Exhibition
of Agriculture and Food Industry
30.07.2014 01.08.2014 Mücevherat
1383 BIJOIAS
1390
30.07.2014 01.08.2014 Deri, Deriden eĢya, Ayakkabı
GDS - International Event for Shoes &
1382 Accessoires + GLOBAL SHOES &
Accessoires (Spring)
Sidney
Debrecen
Sidney
Toronto
Guangzhou
Gornja Radgona
Sidney
New York
Sao Paulo
Düsseldorf
Sao Paulo
29.07.2014 01.08.2014 Mobilya
1381 FORMOBILE
New York
Sao Paulo
28.07.2014 30.07.2014 Mücevherat
1379 JA New York
Las Vegas
New York
Libramont
Bangkok
New York
1380 SERIGRAFIA SIGN FUTURETEXTIL 28.07.2014 31.07.2014 Tekstil
27.07.2014 31.08.2014 Mobilya,Ġç Dekorasyon
1378 Summer Las Vegas Market
New York Antique & Jewlery & Watch
26.07.2014 29.07.2014 Mücevherat-Saat
Show 2014
Tarım, Ormancılık, Bahçecilik,
Bağcılık, Balıkçılık ve Hayvancılık
1377
25.07.2014 28.07.2014
Agricultural and Forest Fair of
Libramont
24.07.2014 26.07.2014 Yazıcı Ürünleri
1375 RECHARGE ASIA THAILAND
1376
22.07.2014 23.07.2014 Hazır Giyim
1374 Liberty Fashion & Lifestyle Fairs
Reedexpo / Canadian Jewellery
Association
Guangzhou YIJIA Exhibition Services
Co.,Ltd., Guangzhou Clothing Trade
Association
Pomurski sejem d.d.
The Boating Industry Association of
NSW Ltd
EUROVET
B8 Eventos empreendimentos
Promocionais Ltda
Messe Düsseldorf GmbH
BTS Feiras, Eventos e Editora Ltda.
BTS Feiras, Eventos e Editora Ltda.
Nielsen Business Media, Emerald
Expositions
World Market Center, LLC
U.S. Antique Shows
Societe Royale Le Cheval De Trait
Ardennais
RECHARGE ASIA CORP.
Liberty Fairs
AVUSTRALYA Informa Exhibitions
MACARĠSTAN V-Trade Kiallitasok Kft.
AVUSTRALYA Diversified Exhibitions
KANADA
ÇĠN
SLOVENYA
AVUSTRALYA
ABD
BREZĠLYA
ALMANYA
BREZĠLYA
BREZĠLYA
ABD
ABD
ABD
BELÇĠKA
TAYLAND
ABD
04.08.2014 06.08.2014 Hazır Giyim
1393 Moda Manhattan
The 12th International Cosmetics and
Hygienics Products Fair
05.08.2014 08.08.2014 Kozmetik
05.08.2014 08.08.2014 Kozmetik
06.08.2014 09.08.2014 Gıda ve Gıda Malzemeleri
1403 Wofex 2014
08.08.2014 10.08.2014 Tekstil, Hazır Giyim
10.08.2014 12.08.2014 Hazır giyim, Ayakkabı, Aksesuar
12.08.2014 15.08.2014 Teksil ve Boya
CPH VISION SCANDINAVIAN
1405 DESIGN AND STREETWEAR
EXHIBITION
Moda UK ( Moda Women- Moda
1406 Menswear- Moda Footwear - Moda
Accessories)
1407 FEBRATEX 2014
07.08.2014 09.08.2014 Ev Tekstili, Ev Dekorasyonu
06.08.2014 08.08.2014 Tıbbi teknoloji, sağlık, eczacılık,
1402 FIME
Home Furnishing Expo Shenzhen
Hometex
06.08.2014 09.08.2014 Yapı-ĠnĢaat
1401 CONSTRUSUL
1404
06.08.2014 09.08.2014 Yapı
05.08.2014 08.08.2014 Ayakkabı, Çanta
The 16th International Shoe and Bag
Industry Exhibition of Iran?Tabriz
1399
1400 CONSTRUIR MINAS
05.08.2014 07.08.2014 Hazır Giyim ve Aksesuar
ACCESSORIE CIRCUIT INTERMEZZO COLLECTIONS
1398
The 11th International Exhibition of
1397 Precious Metals, Gold, Silver, Jeweleries 05.08.2014 08.08.2014 Mücevherat
and Watch of Iran - Tabriz
The 7th International Machineries &
1396 Equipments Exhibition for Cosmetic &
Hygienic Products of Iran-Tabriz
1395
The 16th International Leather and Skin
1394 Products and Machineries Exhibition of 05.08.2014 08.08.2014 Deri
Iran ? Tabriz
03.08.2014 06.08.2014 Hediyelik eĢya
1392 ASD LV
Blumenau
Birmingham
Kopenhag
Shenzhen
Manila
Miami
Novo Hamburgo
Belo Horizonte
Tebriz
New York
Tebriz
Tebriz
Tebriz
Tebriz
New York
Las Vegas
BREZĠLYA
ĠNGĠLTERE
DANĠMARKA
ÇĠN
FĠLĠPĠNLER
ABD
BREZĠLYA
BREZĠLYA
ĠRAN
ABD
ĠRAN
ĠRAN
ĠRAN
ĠRAN
ABD
ABD
Trakya Kalkınma Ajansı
FCEM (FME) FEIRAS E CONGRESSES
ITE Group Plc - ITE Moda
Exhibition Professionals
China Guangdong Home Textile
Association, TGCC, All-China-AIC
Premiere Organizasyonlar Grubu
FIME International Medical Exposition
Inc.
Sul Eventos Feiras Profissionais Ltda
Fagga Organizer de Eventos S/A
Tabriz International Exhibition Co.
ENK SHOWS
Tabriz International Exhibition Co.
Tabriz International Exhibition Co.
Tabriz International Exhibition Co.
Tabriz International Exhibition Co.
Business Journals Inc.
EMERALD EXPOSITIONS
ABD
ABD
BREZĠLYA
KANADA
ABD
ALMANYA
BREZĠLYA
Brezilya
RUSYA
BREZĠLYA
ĠRAN
MEKSĠKA
ĠRAN
BREZĠLYA
Curvexpo
BUSINESS JOURNALS INC.
Messe Brasil
Canadian Gift and Tableware Association
George Little Management, LLC
Muevo GmbH
Grafite Feira e Promoções
grafitefeiras
INTER GROUP
Fagga Produção de Eventos
Tabriz International Exhibition Co.
Asociacion de Fabricantes de Muebles de
Jalisco
Tabriz International Exhibition Co.
FCEM
19.08.2014 21.08.2014 ĠletiĢim, Teknoloji
1425 SpeechTEK Conference & Exhibition
New York
Trondheim
19.08.2014 22.08.2014 Balıkçılık
1424 Nor-Fishing Expo 2014
ABD
NORVEÇ
ÇĠN
Speech Technology Media
The Nor-Fishing Foundation
Guangzhou Grandeur Exhibition Service
Co. Ltd. Guangdong Enterprises
Association for Foreign Economic Coop.
Szigetszentmiklos MACARĠSTAN Flora Hungaria Ltd.
Guangzhou
19.08.2014 22.09.2014 Süs Bitkileri
1422 HortusHungaricus
Las Vegas
Las Vegas
Joinville
RAVAI China- Guangzhou International
Ġklimlendirme, Isıtma ve Soğutma
1423 Refrigeration, Air-conditioning,
19.08.2014 21.08.2014
Teknolojileri
Ventilation & Air-Improving Exhibition
18.08.2014 19.08.2014 Ġç Giyim-Mayo
18.08.2014 20.08.2014 Erkek Hazır Giyim
1421 Curve NV
MRKET - the exclusive show for the
menswear industry
18.08.2014 22.08.2014 Plastik
1419 INTERPLAST
1420
17.08.2014 20.08.2014 Ev EĢyası ve Hediye, Saat, Mücevher Edmonton
1418 Alberta Gift Show
New York
17.08.2014 21.08.2014 Hediyelik EĢya
1417 New York International Gift Fair
Frankfurt
Sao Paulo
Sao Paulo
Moskova
17.08.2014 19.08.2014 Ġç çamaĢırı ve mayo
TÊXTIL HOUSE FAIR - PRIMAVERA
16.08.2014 19.08.2014 Tekstil
VERÃO
16.08.2014 19.08.2014 Ev Aletleri
14.08.2014 16.08.2014 Gelinlik, Aksesuar
Rio de Janeiro
1416 Dessous
1415
1414 House & Gift Fair
Wedding Fashion Moscow - Bridal
Fashion, Eveningwear & Accessories
14.08.2014 17.08.2014 Yapı
1412 CONSTRUIR RIO
1413
13.08.2014 16.08.2014 Mobilya ve Dekorasyon
The 11th International Exhibition of
1411 Home & Office Furniture Interior
Design & Decoration of Iran ? Tabriz
Tebriz
Guadalajara
13.08.2014 16.08.2014 Mobilya ve Ġç Tasarım
1410 Expo Mueble Yaz 2014
Blumenau
Tebriz
12.08.2014 15.08.2014 Tekstil
The 11th International Exhibition of
Machineries, Equipment, Accessories
1409
13.08.2014 16.08.2014 Ağaç ĠĢleme Makineleri
Raw Material of Wood Industry of Iran ?
Tabriz
1408 FEBRATEX
21.08.2014 24.08.2014 Tarım, tarım teknolojileri ve gıda
21.08.2014 23.08.2014 Çocuk Ürünleri
21.08.2014 23.08.2014 Çocuk Giyim
21.08.2014 24.08.2014 Mücevherat
21.08.2014 23.08.2014 Doğalgaz
22.08.2014 25.08.2014 Hediyelik EĢya
1430 AGROKOMPLEX
1431 CHILDHOOD-2014
1432 KIDS FASHION-2014
1433 NORSK GULL & UR MESSE
1434 6. FIGAS & VEHICAS
1435 SARCDA Christmas 2014
24.08.2014 30.08.2014 Elektrik Enerjisi
24.08.2014 26.08.2014 Çanta
1439 CIGRE
1440 Bags & Accessories
Indo Icon - Indonesia International
1446 Trade Fair for Construction Vehicles
Building and Mining Machinery
27.08.2014 30.08.2014
ĠĢ makinaları, maden makineleri ve
yapı mazlemeleri
26.08.2014 29.08.2014 Oto Yedek Parça ve Aksesuarları
26.08.2014 29.08.2014 Metal ĠĢleme
1444 MTT Expo
MIMS Powered by Automechanika
Moscow
26.08.2014 29.08.2014 Tarım
1443 Agrorus
1445
26.08.2014 29.08.2014 Tarım ve gıda ürünleri, hayvancılık
1442 Agrorus
26.08.2014 29.08.2014 Beyaz EĢya
24.08.2014 26.04.2014 Ayakkabı
1438 Australian Shoe Fair
The 22th International Exhibition of
Home Appliance of Iran ? Tabriz
23.08.2014 25.08.2014 Moda
1437 Fashion Exposed
1441
22.08.2014 25.08.2014
1436 SARCDA Cristmas 2014
Hediyelik eĢya, oyuncak ve
dekorasyon
21.08.2014 25.08.2014 Kozmetik-Sağlık
20.08.2014 23.08.2014 Ağaç iĢleme
International Woodworking Machinery
and Furniture Supply Fair
1428
1429 13. BELLEZA & SALUD
20.08.2014 23.08.2014 Ġlaç ve Sağlık Ekipmanları
14th International Medical, Hospital &
Pharmaceutical Exhibition
19.08.2014 21.08.2014 Hazır Giyim
1427
1426 Liberty Fashion & Life Style Fairs
Cakarta
Moskova
Surabaya
St.Petersburg
St.Petersburg
Tebriz
Sidney
Paris
Sidney
Sidney
Johannesburg
Johannesburg
Lima
Lillestrom
Almatı
Almatı
Nitra
Bogota
Atlanta
Ho Chi Minh
Las Vegas
SARCDA Trade Exhibitions
SARCDA
THAIS CORPORATION S.A.C.
Stine Ingvoldstad Svendsen
ALEXPO Exhibition Company
ALEXPO Exhibition Company
Agrokomplex
CORFERIAS BOGOTA
International Woodworking Fair, LLC
Vinexad
Liberty Fairs
CIGRE
ENDONEZYA
RUSYA
ENDONEZYA
RUSYA
RUSYA
ĠRAN
Trakya Kalkınma Ajansı
Peraga Nusantara Jaya Sakti, PT
ITE Moscow
ECMI Indonesia, PT
Lenexpo
ExpoForum Anonim ġirketi
Tabriz International Exhibition Co.
AVUSTRALYA Informa Exhibitions
FRANSA
AVUSTRALYA Informa Exhibitions
AVUSTRALYA Informa Exhibitions
G.AFRĠKA
G.AFRĠKA
PERU
NORVEÇ
KAZAKĠSTAN
KAZAKĠSTAN
SLOVAKYA
KOLOMBĠYA
ABD
VĠETNAM
ABD
27.08.2014 29.08.2014 Tekstil
27.08.2014 29.08.2014 Yapı-ĠnĢaat
28.08.2014 01.09.2014 Otomotiv
29.08.2014 07.09.2014 Otomotiv
30.08.2014 31.08.2014 Giyim, Moda , Ayakkabı
30.08.2014 02.09.2014 Dekorasyon, mobilya, ev eĢyaları
1451 Intertextile Shangai-Autumn Edition
1452 CONCRETE SHOW
1453 InterAuto International Exhibition
1454 Caravan Saloon Dusseldorf
FUTURA FAIR - WOMENSWEAR,
1455 MENSWEAR, CHILDRENSWEAR &
FOOTWEAR FAIR
1456 Tendence 2014
01.09.2014 04.09.2014 Savunma Sanayi
1463 MSPO
1465 ACLE - All China Leather Exhibition
02.09.2014 04.09.2014 Deri, Deri Ürünleri, Ayakkabılar,
01.09.2014 01.09.2014 Avcılık, Binicilik
01.09.2014 01.09.2014 Enerji
1462 POWER NIGERIA
Qatar Hunting Equestrian and Heritage
Expo
01.09.2014 01.09.2014 Mücevher
1461 International Jewellery Fair Sydney
1464
01.09.2014 01.09.2014 Tarım, çevre ve ormancılık
1460 Outdoor farm show
01.09.2014 01.09.2014 Deri mamulleri ve ayakkabı
01.09.2014 03.09.2014 Yapı ve inĢaat
Budapest International Leather And
Shoe Week Trade Fair
1459 Bex-Asia 2014
1458
SPOGA+Gafa- International Trade Fair
1457 for Sport, Camping and Garden Lifestyle 31.08.2014 02.09.2014 Bahçe mobilyaları
/ International Garden Trade Fair
27.08.2014 29.08.2014 Kozmetik
1450 Cosme Tokyo
ĠĢ makinaları, maden makineleri ve
yapı mazlemeleri
27.08.2014 30.08.2014
27.08.2014 30.08.2014 Ayakkabı ve Deri Ürünleri
1448 SAPICA Ġlkbahar-Yaz 2014
Indo Bimex - Indonesia International
1449 Trade Fair for Building Materials and
Technology
27.08.2014 29.08.2014 Organik Ürün
1447 Natural & Organic Products Asia 2014
ġangay
Doha
Kielce
Abuja
Sidney
Woodstock
Singapur
BudapeĢte
Köln
Frankfurt
Dublin
Düsseldorf
Moskova
Sao Paulo
ġangay
Tokyo
Cakarta
Leon
Hong Kong
KOELMESSE GmbH
Messe Frankfurt GmbH
Business Exhibitions Ltd.
Messe Dusseldorf gmbh
Crocus Expo
UBM Brazil Feiras e Eventos Ltda
Messe Frankfurt (HK) Ltd.
Reed Exhibition
Peraga Nusantara Jaya Sakti, PT
Cámara de la Industria del Calzado del
Estado de Guanajuato (CICEG)
Diversified Events Hong Kong LLC
ÇĠN
KATAR
POLONYA
NĠJERYA
AVUSTRALYA
KANADA
SĠNGAPUR
APLF Ltd
Trans Continent Exhibitions &
Conferences
Targi Kielce
Informa Exhibitions
Expertise Events
Canada's Outdoor Park , Farm Credit
Canada
Reed Exhibitions
MACARĠSTAN BCE Fairs
ALMANYA
ALMANYA
ĠRLANDA
ALMANYA
RUSYA
BREZĠLYA
ÇĠN
JAPONYA
ENDONEZYA
MEKSĠKA
ÇĠN
03.09.2014 01.09.2014 Tekstil, Hazır Giyim
03.09.2014 06.09.2014 Yapı-ĠnĢaat
03.09.2014 06.09.2014 Ambalaj
1472 LINGERIE - EXPO
1473 Kazbuild Autumn
1474 INDOPACK
Moskova
Seul
Cakarta
Almatı
Moskova
Hong Kong
Hong Kong
Krasnodar
Krasnodar
Hong Kong
Almatı
04.09.2014 07.09.2014 Elektrik
04.09.2014 07.09.2014 Kostüm mücevheratı ve aksusuvarı
04.09.2014 07.09.2014 Ev, Otel , Dekorasyon ve
The 6th International Exhibition of
1480 Electricity and Telecommunication of
Iran ? Tabriz
1481 BIJOUX
1482 CERANOR
Porto
Milano
Tebriz
Tebriz
The 6th International Exhibition of
Water and Waste Water of Iran?Tabriz
1479
04.09.2014 07.09.2014 Su Teknolojileri
Moskova
MOSCOW INTERNATIONAL BOOK
04.09.2014 06.09.2014 Matbaacılık, Basım Makineleri
FAIR
1478
ASEANWOOD WOODTECH , Asean
International Woodworking Machinery,
Mobilya donanımı, AhĢap ve kereste
1477 Timber Processing & Furniture
04.09.2014 07.09.2014
Kuala Lumpur
iĢletme makinaları
Manufacturing Supplies Exhibition &
Conference
03.09.2014 06.09.2014 Hazır Giyim, Moda
03.09.2014 05.09.2014 Gıda
1471 ASIA FRUIT LOGISTICA
Cpm - Collection Premiere Moscow International Fashion Show
02.09.2014 04.09.2014 Gıda
1470 Restaurant & Bar Hong Kong 2014
1476
02.09.2014 04.09.2014 Yapı-ĠnĢaat
1469 IDES South of Russia
03.09.2014 05.09.2014 Tekstil, KumaĢ, Ev Tekstili
02.09.2014 04.09.2014 Koruma-Güvenlik
1468 SIPS SOUTH RUSSIA 2014
PREVIEW IN SEOUL - Seoul
International Textile Fair
02.09.2014 04.09.2014 Gıda
1467 Asian Seafood Exhibition 2014
1475
02.09.2014 05.09.2014 Isıtma-Soğutma
1466 Aqua-therm Almaty
Deri ĠĢleme ve Ayakkabı Makinaları
PORTEKĠZ
ĠTALYA
ĠRAN
ĠRAN
RUSYA
MALEZYA
RUSYA
G.KORE
ENDONEZYA
KAZAKĠSTAN
RUSYA
ÇĠN
ÇĠN
RUSYA
RUSYA
ÇĠN
KAZAKĠSTAN
Trakya Kalkınma Ajansı
Exponor
Fiera Milano SPA
Tabriz International Exhibition Co.
Tabriz International Exhibition Co.
General Directorate of International Book
Exhibitions and Fairs
Trade-Link Exhibition Services Sdn. Bhd.
Igedo Company GmbH & Co. KG
Korea Federation of Textile Industries,
Seoul Metropolitan Government
MESSE DÜSSELDORF ASIA,
WAKENI
ITE GROUP PLC
MVK ? International Exhibition
Company
Global Produce Events GmbH
Diversified Events Hong Kong LLC
KrasnodarEXPO LLC, ITE Group
KrasnodarEXPO LLC, ITE Group
Diversified Events Hong Kong LLC
ITE GROUP PLC
06.09.2014 09.09.2014 Kozmetik
1490 BEAUTY FAIR
07.09.2014 10.09.2014 Hediyelik EĢya ve Dekorasyon
1492 AFB Autumn Fair Birmingham
09.09.2014 11.09.2014 Tekstil, KumaĢ, Ev Tekstili
09.09.2014 11.09.2014 Tekstil ve Ev Tekstili
1496 MILANOUNICA
1497 MooD
09.09.2014 11.09.2014
09.09.2014 11.09.2014 ĠnĢaat Teknolojisi ve Makineleri
09.09.2014 11.09.2014 Gıda ve Ġçecek
1498 Medhealth and Wellness 2014
1499 Glassbuild America
1500 FOOD & HOSPITALITY 2014
Sağlık Ürünleri, Teknolojileri,
Ekipmanları
09.09.2014 12.09.2014 ĠnĢaat makineleri, yapı malzemeleri
International Manufacturing Technology
08.09.2014 13.09.2014 Makine ve Makine Yedek Parçaları
Show 2014
1495 BUDPRAGRES
1494
MDA-Motion, Drive & Automation /
1493 HANNOVER MESSE - Leading Trade 08.09.2014 13.09.2014 Otomasyon ve kontrol
Fair for Power Transmission and Control
07.09.2014 10.09.2014
1491 ABC Kids Expo
Çocuk Giyim, Genç
Mobilyası,Bebek EĢyaları
06.09.2014 10.09.2014 Mücevherat
1489 PALAKISS-3 2014
Hediyelik EĢya, Saat, Mücevher,
Dekorasyon
06.09.2014 08.09.2014
1488 Midora Leipzig
Muskat
Las Vegas
Muskat
Brüksel
Milano
Minsk
ġikago
Hannover
Birmingham
Las Vegas
Sao Paulo
Vicenza
Leipzig
Moskova
05.09.2014 08.09.2014 UlaĢım araçları
1487 AUTOTRANS
Madrid
Madrid
05.09.2014 07.09.2014 Hazır Giyim, Moda
Moskova
Berlin
MODACALZADO +
1486 IBERPIELFootwear and Leather Goods 05.09.2014 07.09.2014 Deri, Deri Ürünleri, Ayakakkabı
International Fair
SIMM INTERNATIONAL FASHION
FAIR MADRID
05.09.2014 08.09.2014 Nakliyat, lojistik
1484 INTERLOGISTICA
1485
05.09.2014 10.09.2014
1483 IFA Consumer Electronics Unlimited
Elektronik, Multimedya,
Telekomünikasyon, IT, Beyaz EĢya
ekipmanları
UMMAN
ABD
UMMAN
BELÇĠKA
ĠTALYA
BELARUS
ABD
ALMANYA
ĠNGĠLTERE
ABD
BREZĠLYA
ĠTALYA
ALMANYA
RUSYA
ĠSPANYA
ĠSPANYA
RUSYA
ALMANYA
Oman Expo
National Glass Association
Oman Expo
Textirama vzw
Milano Unica
MINSKEXPO
The Association for Manufacturing
Technology
Deutsche Messe AG
i2i Events Group
All Baby & Child, Inc.
Beauty Fair Eventos e Promoções Ltda
PALAKISS S.R.L.
Leipziger Messe GmbH
Media Globe
IFEMA, Feria de Madrid
IFEMA INTERNATIONAL
Media Globe
Messe Berlin GmbH
10.09.2014 13.09.2014 ĠnĢaat
10.09.2014 13.09.2014 Ambalaj, Plastik
Ġç dekorasyon, duvar kağıdı, zemin
döĢemeleri, aydınlatma teknolojileri,
10.09.2014 12.09.2014
St.Petersburg
dekorasyon, panjur, duvar
kaplamaları, baca inĢası
10.09.2014 12.09.2014 Tekstil Makineleri
10.09.2014 14.09.2014 Hediyelik EĢya, Saatler, Mücevherat Madrid
1505 FESQUA
1506 PACKTECH EXPO BALKAN
1507 Design&Decor St.Petersburg
1508 TEXTILE EXPO UZBEKISTAN 2014
IBERJOYA - International Jewellery,
1509 Silverware, Watch and Auxiliary
Industries Exhibition
10.09.2014 14.09.2014 UlaĢım araçları
1516 MOTOR SHOW POZNAN
Intersec Buenos Aires-International Fair
of Security, Fire Protection, Electronic
Yangın korunma ve güvenlik
1517
10.09.2014 12.09.2014
Security, Industrial Security and
ekipmanları
Personal Protection
10.09.2014 13.09.2014 Ağaç iĢleme
1515 TECHNODREV SIBERIA
Buenos Aires
Moskova
Novosibirsk
TaĢkent
10.09.2014 14.09.2014 Hediyelik EĢya, Saatler, Mücevherat Madrid
10.09.2014 12.09.2014 Tekstil Makineleri
BISUTEX - Fashion Jewellery and
Accessoires Trade Fair
10.09.2014 14.09.2014 Hediyelik EĢya, Saatler, Mücevherat Madrid
1514 CAITME 2014
1513
1512 INTERGIFT - International Gift Fair
MADRID JOYA - Urban Jewellery and
10.09.2014 14.09.2014 Hediyelik EĢya, Saatler, Mücevherat Madrid
Accesories
1511
St.Petersburg
BalticBuild - International Construction
10.09.2014 12.09.2014 Yapı teknolojileri ve makineleri
and Building Exhibition
1510
TaĢkent
Belgrad
Sao Paulo
Trablus
09.09.2014 11.09.2014 Sağlık Ekipmanları
1504 Libya Health Care Exhibition
Brüksel
09.09.2014 11.09.2014
1503 Indigo
Tekstil Dizayn, Ev Tekstili,
DöĢemelik KumaĢ
09.09.2014 11.09.2014 Tekstil ve Hazır Giyim Aksesuarları Milano
1502 MODA IN TESSUTO & ACCESSORI
Fort McMurray
09.09.2014 10.09.2014 Petrol kumu ve ağır petrolle
1501 Oil Sands Trade Show and Conference
ARJANTĠN
RUSYA
RUSYA
ÖZBEKĠSTAN
ĠSPANYA
ĠSPANYA
ĠSPANYA
RUSYA
ĠSPANYA
ÖZBEKĠSTAN
RUSYA
SIRBĠSTAN
BREZĠLYA
LĠBYA
BELÇĠKA
ĠTALYA
KANADA
Trakya Kalkınma Ajansı
Indexport Messe Frankfurt SA-CASEL
(Cámara Argentina de Seguridad
Electrónica, CAS - Cámara Argentina de
Seguridad)-CAS (Cámara Argentina de
Seguridad9
IMAG/ Media Globe Int.Group
Restec Exhibition Company
ITE UZBEKISTAN
IFEMA, Feria de Madrid
IFEMA, Feria de Madrid
IFEMA, Feria de Madrid
Primexpo
IFEMA, Feria de Madrid
ITE UZBEKISTAN
Primexpo, ITE
A & L Expo
Cipa FM Publicações e Eventos Ltda
Waha Expo Co
Premiere Vision NV / INDIGO Partnership For Culture & Development
S.I.TEX SpA
DMG ( Digital Marketing)events
11.09.2014 13.03.2014 Kapı-Pencere
1523 WARSAW WINDOWS & DOORS
12.09.2014 19.09.2014 Spor Malzemeleri
13.09.2014 15.09.2014 Kozmetik
13.09.2014 17.09.2014 Sağlık Ekipmanları
14.09.2014 17.09.2014 Ev Dekorasyonu ve Hediyelik EĢya
The 13th Children and Youth World
1529 With Their Training Equipments Trade
Fair of Iran ? Tabriz
1530 BEAUTY SALON DIMENSIONS
1531 ESCRS
1532 HOMI
14.09.2014 16.09.2014 Dekorasyon
14.09.2014 17.09.2014 Deri Ürünleri ve Aksesuarları
14.09.2014 19.09.2014 Ġç dekorasyon, duvar kağıdı, zemin
1534 GLEE NEC Birmingham
1535 MIPEL - The Bagshow
1536 Interiors St. Petersburg (BalticBuild) -
MICAM - SHOEVENT - FOOTWEAR
14.09.2014 17.09.2014 Deri, Deri Ürünleri, Ayakkabı
EXHIBITION
12.09.2014 14.09.2014 Gıda, Ġçeçek, Gıda Ekipmanı
1528 FHW- Food Hospitality World
1533
12.09.2014 14.09.2014 Kahve
BalticBuild - International Construction
11.09.2014 14.09.2014 Yapı Teknolojileri ve Makineleri
and Building Exhibition
1526
1527 Dublin Coffee Festival
ADEX - Azerbaijan International
Defence Industry Exhibition
1525
Kara kuvvetleri, donanma, hava
11.09.2014 13.09.2014 kuvvetleri, savunma ve güvenlik
sistemleri
INTERIORS & DESIGN EXHIBITION
11.09.2014 13.03.2014 Dekorasyon
WARSAW
11.09.2014 13.03.2014 Yapı-ĠnĢaat
1522 WARSAW BUILD 2014
1524
11.09.2014 14.09.2014 Doğal sağlık ürünleri ve gıdalar
1521 CHFA Expo East
KIND + JUGEND - The Trade Show for
11.09.2014 14.09.2014 Çocuk ve genç mobilyaları,giyim
Kids' First Years
10.09.2014 09.09.2014 UlaĢım araçları
1519 Comtrans
1520
10.09.2014 12.09.2014 Tekstil, kumaĢ, ev tekstili
1518 MILANOUNICA
St.Petersburg
Milano
Birmingham
Milano
Milano
Londra
Utrecht
Tebriz
Guangzhou
Dublin
St.Petersburg
Bakü
VarĢova
VarĢova
VarĢova
Toronto
Köln
Moskova
Milano
ITE Group PLC, Lentewenc LLC
ITE Group PLC, Lentewenc LLC
ITE Group PLC, Lentewenc LLC
Canadian Health Food Association
KOELMESSE GmbH
IMAG/ Media Globe Int
Milano Unica
RUSYA
ĠTALYA
ĠNGĠLTERE
ĠTALYA
ĠTALYA
ĠNGĠLTERE
HOLLANDA
ĠRAN
ÇĠN
ĠRLANDA
RUSYA
OOO PRIMEXPO ITE Group Plc.
AIMPES Servizi Srl
i2i Events Group
ANCI Servizi SRL
Fiera Milano SPA
ESCRS
VNU Exhibitions
Tabriz International Exhibition Co.
Fiera Milano S.p.A , Worldex Fiera
Milano Exhibitions (Guangzhou) Co.,
Ltd.
Royal Dublin Society
PRIMEXPO-ITE Group Plc
AZERBAYCAN ITECA Caspian
POLONYA
POLONYA
POLONYA
KANADA
ALMANYA
RUSYA
ĠTALYA
16.09.2014 18.09.2014
16.09.2014 20.09.2014 Otomotiv ve otomotiv yan sanayi
17.09.2014 20.09.2014 Hediyelik EĢya, Saat, mücevher
1551 Subcontracting Trade Fair
1552 Automechanika 2014
1553 GIFTS EXPO
Metal,Elektronik,Plastik ve Kauçuk
Sanayi
Mobilya, mobilya parça-aksesuar, iç
16.09.2014 19.09.2014 dekorasyon, yer kaplamaları,
Minsk
aydınlatma ürünleri
Moskova
Frankfurt
Tampere
Paris
Buenos Aires
Birmingham
1550 FURNITURE
16.09.2014 17.09.2014 Enerji
1547 THE ENERGY EVENT 2014
Köln
16.09.2014 18.09.2014 Otel ve Catering ekipmanları
16.09.2014 21.09.2014 Fotoğrafçılık
1546 photokina
Joinville
Moskova
1549 EQUIPMAG
16.09.2014 19.09.2014 Metal ĠĢleme
1545 METALURGIA
Gıda teknolojileri, paketleme ve
katkı maddeleri
16.09.2014 16.09.2014 Gıda ve Ġçecek
1544 WORLD FOOD MOSCOW
Stuttgart
16.09.2014 19.09.2014
16.09.2014 20.09.2014 Metal
1543 AMB
Gent
Hong Kong
Rio de Janeiro
Melbourne
Hong Kong
Moskova
Tecno Fidta-12° International Food
1548 Technology, Additives and Ingredients
Trade Fair
15.09.2014 17.09.2014
Otel ve Yemekçilik Ekipmanları,
Mağaza MefruĢatı
15.09.2014 21.09.2014 Kuyumculuk
1542 HORECA LIFE
September Hong Kong Jewellery and
Gem Fair
15.09.2014 18.09.2014 Petrol-Doğalgaz
1540 RIO OIL & GAS
1541
15.09.2014 18.09.2014 Gıda
1539 Fine Food Australia
Asia's Fashion Jewellery & Accessories
15.09.2014 18.09.2014 Mücevherat
Fair - September
1538
14.09.2014 13.09.2014 Mücevherat
JUNWEX MOSCOW Jewellery
Wholesale Fair
döĢemeleri, aydınlatma teknolojileri,
dekorasyon, panjur, duvar
kaplamaları, baca inĢası
1537
International Exhibition for Interior
Design and Decoration
RUSYA
ALMANYA
FĠNLANDĠYA
BELARUS
FRANSA
ARJANTĠN
ĠNGĠLTERE
ALMANYA
BREZĠLYA
RUSYA
ALMANYA
BELÇĠKA
ÇĠN
BREZĠLYA
Avustralya
ÇĠN
RUSYA
Trakya Kalkınma Ajansı
Gifts Expo Ltd.
Messe Frankfurt GmbH
Suomen Messut
BELEXPO
COMEXPOSIUM
Indexport Messe Frankfurt SA
i2i EVENTS
Koelnmesse GmbH
Messe Brasil
ITE GROUP PLC
Messe Stuttgart
Flanders Expo N.V.
UBM Asia Ltd.
Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e
Biocombustíveis - IBP
Imex Management
UBM Asia Ltd.
Restec Exhibition Company
17.09.2014 19.09.2014 Enerji
17.09.2014 19.09.2014 Gıda ve Gıda Teknolojileri
17.09.2014 19.09.2014 Isıtma, Soğutma
1555 UZENERGYEXPO 2014
1556 Food Ingredients Korea
1557 UZSTROYEXPO 2014
17.09.2014 23.09.2014 Moda, Kadın Hazır Giyim
17.09.2014 19.09.2014 Madencilik, maden makineleri
17.09.2014 19.09.2014 Hazır Giyim
17.09.2014 20.09.2014 Sağlık Ürünleri, Ġlaç
1561 MILANO MODA DONNA
1562 Mining World Central Asia
1563 Moda Manhattan
1564 EXPOPHARM
18.09.2014 22.09.2014 Mobilya ve Ġç Dizayn
18.09.2014 20.09.2014 GIDA
18.09.2014 20.09.2014 Elektrik, Enerji
19.09.2014 21.09.2014 Tütün
19.09.2014 21.09.2014 Hazır Giyim, Moda ve Aksesuar
19.09.2014 21.09.2014 Bisiklet
1569 FIM International Furniture Fair
1570 Sweets & Snacks China
1571 Central Asia Electricity World
1572 Inter Tabac
1573 FASHION COTERIE
1574 Expobike
19.09.2014 23.09.2014 ĠnĢaat
18.09.2014 20.09.2014 Giyim, Moda, Deri ve Ayakkabı
1568 Central Asia Fashion
10. Uluslararası ĠnĢaat Fuarı "Ethio Con -2013"
18.09.2014 20.09.2014 Güvenlik
1567 Central Asia Secure World
1575
18.09.2014 20.09.2014 Hazır Giyim
1566 D&A (Designers and Agent)
17.09.2014 19.09.2014 Kozmetik, KiĢisel Bakım Ürünleri
17.09.2014 19.09.2014 Züccaciye
1560 HOUSEHOLD EXPO
Guangzhou International Beauty Expo
(GBE)
17.09.2014 19.09.2014 Makinalar, Yol ĠnĢaat makineleri
1559 KazComak
1565
17.09.2014 19.09.2014
1558 EcoTech 2014
Yenilenebilir Enerji Kaynakları,
Enerji Koruması
17.09.2014 19.09.2014 Metalurji, Metal iĢleme makineleri
1554 KazMet
Addis Ababa
Madrid
New York
Dortmund
Almatı
ġangay
Valencia
Almatı
Almatı
New York
Guangzhou
Münih
New York
Almatı
Milano
Moskova
Almatı
Almatı
TaĢkent
Seul
TaĢkent
Almatı
ETĠYOPYA
ĠSPANYA
ABD
ALMANYA
KAZAKĠSTAN
ÇĠN
ĠSPANYA
KAZAKĠSTAN
KAZAKĠSTAN
ABD
ÇĠN
ALMANYA
ABD
KAZAKĠSTAN
ĠTALYA
RUSYA
KAZAKĠSTAN
KAZAKĠSTAN
ÖZBEKĠSTAN
G.KORE
ÖZBEKĠSTAN
KAZAKĠSTAN
Etiyopya Müteahhitler Birliği
IFEMA INTERNATIONAL
ENK
Westfalenhalle Dortmund
Central Asia Trade Exhibitions
Koelnmesse GmbH, CNCA
Feria Valencia
Central Asia Trade Exhibitions
Central Asia Trade Exhibitions
DESIGNER ARANGEMENT
Guangdong Beauty & Cosmetic
Association, Guangdong International
Exhibitions Ltd.
WUV
Business Journals Inc
ITE GROUP PLC / ITECA Central Asia
CAMERA NAZIONALE DELLA
MODA ITALIANA
Mokka Expo Group
ITE GROUP PLC / ITECA Central Asia
ITE GROUP PLC / ITECA Central Asia
IEG UZBEKISTAN
Korea Food Industry Associates (KFIA),
Globalcomms, Food Journal
IEG UZBEKISTAN
ITE GROUP PLC / ITECA Central Asia
21.09.2014 23.09.2014 Gıda
Ev Ürünleri, Ev Tekstili, Giyim,
21.09.2014 20.09.2014 Aksesuarlar, Ayakkabı, Düğün Moda Moskova
ve Aksesuarları ve Hediyelik EĢya
21.09.2014 23.09.2014 Gıda
1579 Intermopro
1580 Consumexpo
1581 InterMeat
23.09.2014 27.09.2014 Seramik
1585 CERSAIE 2014
23.09.2014 25.09.2014 Hayvan yetiĢtiriciliği, et iĢleme
23.09.2014 26.09.2014 Enerji
1588 VIV CHINA
1589 WindEnergy Hamburg
23.09.2014 25.09.2014 Park ve Eğlence Ekipmanları
23.09.2014 25.09.2014 Geri DönüĢüm Sanayi
RWM - Recycling and Waste
Management Exhibition
1594
23.09.2014 25.09.2014 Sağlık Ekipmanları
1592 Medic East Africa 2014
EAS-EURO ATTRACTIONS EXPO
2014
23.09.2014 25.09.2014 Boya, Baskı
1591 EUROCOAT
1593
23.09.2014 25.09.2014
1590 EURO ATTRACTIONS SHOW 2014
Oyun-Eğlence Parkı Makine ve
Ekipmanları
23.09.2014 23.09.2014 Ayakkabı, Çanta
1587 MOSSHOES
23.09.2014 26.09.2014 Yangına karĢı teknoloji ve ekipman
23.09.2014 26.09.2014 Enerji
1584 H2Expo
FIRE SAFETY OF THE XXI
CENTURY
22.09.2014 25.09.2014 Yapı-ĠnĢaat
1583 Interbuild Jordan Fair 2014
1586
22.09.2014 26.09.2014
1582 TECNARGILLA
ĠnĢaat teknolojisi ve makineleri, iç
yapı
21.09.2014 23.09.2014 Gıda
1578 InterCool
Birmingham
Amsterdam
Nairobi
Paris
Amsterdam
Hamburg
Pekin
Moskova
Moskova
Bologna
Hamburg
Amman
Rimini
Düsseldorf
Düsseldorf
Düsseldorf
Ourense
20.09.2014 22.09.2014 Kozmetik
1577 TERMATALIA
Milano
20.09.2014 22.09.2014 Kadın giyim
1576 MILANO PRET-A-PORTER
ĠNGĠLTERE
HOLLANDA
KENYA
FRANSA
HOLLANDA
ALMANYA
ÇĠN
RUSYA
RUSYA
ĠTALYA
ALMANYA
ÜRDÜN
ĠTALYA
ALMANYA
RUSYA
ALMANYA
ALMANYA
ĠSPANYA
ĠTALYA
Trakya Kalkınma Ajansı
i2i Events Group
IAAPA
Informa Life Sciences Exhibitions,
Afrocet
AFTPVA, INFOPRO DIGITAL
IAAPA
Hamburg Messe und Congress GmbH Messe Husum & Congress
VNU Exhibitions
MosShoes
Crocus Expo
Edi.Cer.Spa, Promos Srl
Hamburg Messe und Congress GmbH
Jordan Fairs
Rimini Fiera SpA
Messe Düsseldorf GmbH
ZAO Expocentr - Messe Düsseldorf
GmbH
Messe Düsseldorf GmbH
Messe Düsseldorf GmbH
EXPOURENSE - Fundacion Ferias e
Exposiciones de Ourense
Fiera Milano SPA
Sağlıklı yaĢam ürünleri, kiĢisel
bakım ürünleri, spa ürünleri
Europe Now: Beauty, Health and
Fashion Show
24.09.2014 26.09.2014 Gıda
1603 Coteca
Hamburg
ġangay
24.09.2014 28.09.2014 Gemi
24.09.2014 25.09.2014 Tekstil
1613 Salon Nautico
1614 TEXTILLEGPROM
Denizcilik, Gemi Yapımı, Liman ve
Enerji
24.09.2014 26.09.2014 KumaĢ
24.09.2014 27.09.2014
1612 Premier Vision Moscow
NEVA International Shipbuilding
Exhibition and Conference
24.09.2014 27.09.2014 Çocuk Giyim ve Malzemeleri
1610 MIR DETSTVA
1611
Üsküp
Moskova
Barselona
Moskova
St.Petersburg
Moskova
Verona
Deri, Kürk, Ayakkabı ve Deri ĠĢleme
Moskova
Makineleri
24.09.2014 27.09.2014 DoğaltaĢ
24.09.2014 27.09.2014
1609 MARMOMACC
LEATHER - FOOTWEAR-FURTECHNOLOGY (LFFT)
24.09.2014 27.09.2014 Tarım, Tarım Makineleri
1607 ITF-Agrofood
1608
24.09.2014 26.09.2014
1606 INTERIORS UK
Yer DöĢemeleri, Ġç dekorasyon ve Ev
Birmingham
Tekstili
24.09.2014 27.09.2014 Çocuk Giyim
Moskova
24.09.2014 26.09.2014 Laboratuar ve Analiz Teknolojileri
1602 ANALYTICA CHINA
Novosibirsk
1605 CJF - Child and Junior Fashion
24.09.2014 26.09.2014 Güvenlik
1601 Sib Security- Sips Siberia
Meksiko
Guangzhou
23.09.2014 25.09.2014 Isıtma, Soğutma, Havalandırma
1600 AHR Expo Mexico 2014
Berlin
Toronto
Milano
Milano
Essen
Asiamold-Guangzhou International
1604 Trade Fair for Moldmaking and Tooling, 24.09.2014 26.09.2014 Kalıp
Design and Application Development
23.09.2014 26.09.2014 Raylı Araç Teknolojileri
1599 Innotrans
23.09.2014 25.09.2014
23.09.2014 25.09.2014 Gıda ve içecek hammaddeleri
1597 FOOD-ING INTERNATIONAL
1598
23.09.2014 25.09.2014
Eczacılık, kozmetik, fonksiyonel
gıda ürünleri
23.09.2014 26.09.2014 Güvenlik
1596 NUCE INTERNATIONAL
1595 Security Essen
UBM INFORMATION LTD.
Expocentre
Guangzhou Guangya Messe Frankfurt Co
Ltd.
Hamburg Messe und Congress GmbH
MESSE MÜNCHEN
ITE Group PLC
International Exposition Co.
Messe Berlin GmbH
Europe Now Enterpises Ltd.
Artenergy Publishing Srl
Artenergy Publishing Srl
Messe Essen Gmbh
RUSYA
ĠSPANYA
RUSYA
RUSYA
RUSYA
ĠTALYA
RUSYA
Textilexpo - JSC, RLP Yarmarka Ltd.
Fira de Barcelona
Premier Vision SA
Dolphin Exhibitions Ltd., East West
Exhibitions Management Ltd, Transtec
Neva Exhibitions ZAO, Lenexpo
Expocentre
Ente Autonomo per le Fiere di Verona
RLP Yamarka Ltd.
MAKEDONYA ITF-Agrofood
ĠNGĠLTERE
RUSYA
ÇĠN
ALMANYA
ÇĠN
RUSYA
MEKSĠKA
ALMANYA
KANADA
ĠTALYA
ĠTALYA
ALMANYA
BIHE - 20th Anniversary Azerbaijan
International Healthcare Exhibition
Sağlık ürünleri, ekipmanları ve
hizmetleri, ilac
25.09.2014 28.09.2014 Mücevher , Saat
25.09.2014 27.09.2014 DiĢçilik Mazemeleri ve Ekipmanları Bakü
1628 PORTOJOIA
STOMATOLOGY AZERBAIJAN 1629 Azerbaijan International Stomatology
Exhibition
Porto
Mumbai
25.09.2014 27.09.2014 Ambalaj Sanayii
1627 PACKTECH
Moskova
Bakü
Bakü
Moskova
25.09.2014 27.09.2014 Halı, Zemin Kaplamaları, Tekstil
25.09.2014 27.09.2014
Güzellik, kozmetik, kiĢisel bakım
ürünleri, ekipmanlar
Hannover
Amsterdam
Goyang
Goyang
Heimtextil Russia - International Trade
1626 Fair for Home Textiles, Floor Coverings 25.09.2014 27.09.2014 Ev Tekstili
and Interior Furnishings
1625 Domotex Russia
1624
25.09.2014 27.09.2014
25.09.2014 02.10.2014 Ticari Araç
1622 IAA Hannover
BEAUTY AZERBAIJAN - Azerbaijan
1623 International Beauty and Aesthetic
Medicine Exhibition
24.09.2014 26.09.2014 Sayaç Sistmeleri
24.09.2014 27.09.2014 Çelik ve demirdıĢı metaller sanayii
Korea International Steel and
Nonferrous Metal Industry Expo 2014
1620
1621 Metering, Billing / CRM Europe
24.09.2014 27.09.2014 ĠnĢaat Ekipmanları ve Teknolojisi
Korea International Construction
Equipment Exhibition 2014
1619
24.09.2014 26.09.2014 Bisiklet
Las Vegas
TaĢkent
1618 Interbike
24.09.2014 26.09.2014 Gıda
Düsseldorf
Seul
FOODWEEK / AGRITEK
UZBEKISTAN 2014
24.09.2014 27.09.2014 Reabilitasyon ve Medikal Teknoloji
Havacılık, Uzay Teknolojisi,
1617 High-Tech Defense Industry Exhibition 24.09.2014 27.09.2014 Elektronik, Elektrik, Güvenlik,
Kurtarma
1616
REHACARE INTERNATIONAL International Trade Fair and Congress.
1615
Rehabilitation - Care - Prevention Integration
Verband der Automobilindustrie e.V.
(VDA) - Alman Otomotiv Sanayi Birliği
Synergy Events
The Fairs The Metal Journal Korea TradeInvestment Promotion Agency (KOTRA)
KOCEMA (Korea Construction
Equipment Manufacturers Association)
EMERALD EXPOSITIONS
B2EXPO.,LTD
EXPO POSITION
Messe Dusseldorf Gmbh
Exponor
Messe Düsseldorf GmbH / Messe
Düsseldorf India Pvt. Ltd.
Messe Frankfurt
Deutsche Messe AG
Trakya Kalkınma Ajansı
AZERBAYCAN ITECA Caspian
PORTEKĠZ
HĠNDĠSTAN
RUSYA
RUSYA
AZERBAYCAN ITECA Caspian
AZERBAYCAN ITECA Caspian
ALMANYA
HOLLANDA
G.KORE
G.KORE
ABD
G.KORE
ÖZBEKĠSTAN
ALMANYA
25.09.2014 27.09.2014 Aerosol
1631 Aerosol Congress
26.09.2014 29.08.2014 Hediyelik eĢya
1633 Expohogar Otono
Nürnberg
Plovdiv
Minsk
Uluslararası Mekanik ĠĢleme
30.09.2014 02.10.2014 Teknolojisi ve Araçları Uzmanlık
Fuarı
30.09.2014 05.10.2014 Otomotiv
30.09.2014 05.10.2014 Otomotiv
Tekstil, hazır giyim, ayakkabı,
30.09.2014 03.10.2014 aksesuar, deri ürünleri, ilgili makine
ve ekipman
30.09.2014 04.10.2014 Makine ve Ekipman
30.09.2014 05.10.2014 Elektrik-Elektronik
30.09.2014 05.10.2014 Enerji
1643 POWTECH 2014
1644 AUTOEXPOTEHNICA
1645 Autotech Fair
1646 BELTEXLEGPROM - Autumn
1647 BIMU
1648 ELTECH
1649 ENECO International Exhibition of
Plovdiv
Plovdiv
Milano
Plovdiv
Brno
29.09.2014 03.10.2014 Makine
Barselona
Bogota
1642 Machine and Engineering
29.09.2014 03.10.2014 Endüstriyel Ekipmanlar
29.09.2014 03.10.2014 Kimyasallar
FERIA INTERNACIONAL
INDUSTRIAL DE BOGOTA
Barselona
Birmingham
Toronto
1641 Expoquimia
1640
29.09.2014 03.10.2014 Plastik ve Kauçuk
1639 Equiplast
Ġlgili Makine ve Ekipman; çay,
kahve, çikolata
28.09.2014 29.09.2014 Ġlaç
28.09.2014 29.09.2014
1638 THE PHARMACY SHOW
CANADIAN COFFEE AND TEA
SHOW
28.09.2014 01.10.2014 Baskı/Grafik sanatları ve ekipmanları ġikago
1636 Graph Expo 2014
1637
26.09.2014 03.10.2014 Kitap
1635 The 12th International Book Fair
Tebriz
26.09.2014 27.09.2014
Brüksel
Barselona
Madrid
Madrid
TaĢkent
1634 HVAC
Isıtma, Havalandırma, Soğutma,
Enerji ve Klima Sistemleri
25.09.2014 26.09.2014
1632 Ortomedical Care
Ortopedi ve hastane ekipmanları,
engelli ekipmanları
25.09.2014 27.09.2014
1630 UZMEDEXPO 2014
Fira de Barcelona
CORFERIAS Bogotá Centro
Internacional de Negocios y Exposiciones
Fira de Barcelona
CloserStill Media Healthcare Ltd
Fulcrum Media Inc.
Graphic Arts Company
Tabriz International Exhibition Co.
Easyfairs
Fira de Barcelona
IFEMA INTERNATIONAL
AeDA - Asociacón Espanola de
Aerosoles, FEA
IEG UZBEKISTAN
NürnbergMesse GmbH
Fiera Milano, EFIM Spa
BELEXPO
BULGARĠSTAN International Fair Plovdiv
BULGARĠSTAN International Fair Plovdiv
ĠTALYA
BELARUS
BULGARĠSTAN International Fair Plovdiv
BULGARĠSTAN International Fair Plovdiv
ALMANYA
Çek Cumhuriyeti BVV Trade Fairs Brno
ĠSPANYA
KOLOMBĠYA
ĠSPANYA
ĠNGĠLTERE
KANADA
ABD
ĠRAN
BELÇĠKA
ĠSPANYA
ĠSPANYA
ĠSPANYA
ÖZBEKĠSTAN
30.09.2014 05.10.2014 Makine
MACHINE BUILDING International
Exhibition of Machine Building
1651
Tarım, Ormancılık, Bahçecilik,
Bağcılık, Balıkçılık ve Hayvan
30.09.2014 04.10.2014
YetiĢtiriciliği; Gıda ĠĢleme ve
Paketleme Makineleri
30.09.2014 02.10.2014 Plastik
30.09.2014 01.10.2014 Plastik
World Dairy Expo - International
1655
Exhibition for the Dairy Cattle Industry
1656 INTERPLAS
1657 MEDIPLAS
01.10.2014 01.10.2014 Kozmetik ve güzellik ürünleri, spa
01.10.2014 04.10.2014 Ev Tekstili ve Mobilya
1660 Ambient Ljubljana
1661 Cosmobeaute
1662 DESIGN LIVING TENDENCY
01.10.2014 01.10.2014 Gıda iĢleme Ekipmanları
01.10.2014 04.10.2014 ĠĢleme makinaları.
01.10.2014 01.10.2014 Moda
1664 FRUITTRADE
1665 INTERTOOL MOSCOW
1666 LA Fashion Week
FEMATEC - Int. Exhibition on Building
01.10.2014 01.10.2014 ĠnĢaat Malzeme ve Teknolojileri
Materials and Construction Machinery
01.10.2014 01.10.2014 Mobilya ve ev tekstili
1659 Allpack, Ipex, Allplas, Allindustrial
1663
Cakarta
PaketlemeiĢlemleri, sanayi
makinaları teknolojileri, eczacılık
01.10.2014 01.10.2014
plastik ürünleri,katkı maddeleri ve
hammaddeler
Los Angeles
Moskova
Santiago
Buenos Aires
Kiev
Cakarta
Ljubljana
Almatı
Birmingham
Birmingham
30.09.2014 03.10.2014 Petrol ve Gaz
KIOGE-Kazakhstan Int. Oil & Gas
Exhibition & Conference
Madison
30.09.2014 05.10.2014 Otomotiv
1654 Motor Show - Plovdiv
1658
Filibe
30.09.2014 05.10.2014 Otomotiv
1653 Motor Show - Plovdiv
Filibe
30.09.2014 03.10.2014
Utrecht
Plovdiv
Plovdiv
1652 Macropak
Paketleme Malzemeleri ve
Makineleri
30.09.2014 05.10.2014 Makina
INT. TECHNICAL FAIRSTROYTECH
1650
Power Engineering and Ecology
VNU Exhibitions Europe
ABD
RUSYA
ġĠLĠ
ARJANTĠN
UKRAYNA
ENDONEZYA
SLOVENYA
ENDONEZYA
KAZAKĠSTAN
ĠNGĠLTERE
ĠNGĠLTERE
ABD
Trakya Kalkınma Ajansı
FashionweekLA
Reed Elsevier LLC/ ITE LLC
FRUITTRADE
R. Santi y Asociados S.A./ Grouro Abra
S.A.
Kyiv International Contract Fair, LTD
Prakarsa Sinergi Utama, PT
Gospodarsko razstavi??e d.o.o.
Kristamedia Pratama, PT
ITE GROUP PLC / ITECA Central Asia
Plastics MultiMedia Communications
Limited
Rapid Plastics Media Ltd.
World Dairy Expo
BULGARĠSTAN International Fair Plovdiv
BULGARĠSTAN International Fair Plovdiv
HOLLANDA
BULGARĠSTAN International Fair Plovdiv
BULGARĠSTAN International Fair Plovdiv
01.10.2014 01.10.2014 Sağlık Ekipmanları
WEST AFRICAN HEALTH 1670 INTERNATIONAL MEDICAL
EXHIBITION & CONFERENCE
02.10.2014 05.10.2014 Bebek ve çocuk ürünleri
03.10.2014 05.10.2014 Endüstriyel Ürünler ve Makine
03.10.2014 06.10.2014 Temizlik Ürünleri
03.10.2014 05.10.2014 Gıda, Tarım ve Makineleri
04.10.2014 06.10.2014 Kozmetik
1676 Defense Exhibition 2014
1677 Puericultura Madrid
1678 INDUSMACH
1679 EXPOdetergo International 2014
1680 FOODAGRO
1681 Estetika
SibFurniture.SibFurnitech.Interiors
Design
1684 INTERCHARM MILANO
1683
05.10.2014 07.10.2014 Güzellik ürünleri
04.10.2014 01.10.2014 Mobilya, Ġç Tasarım
Mobilya, dekorasyon, iç tasarım
Aydınlatma
Savunma, Güvenlik, Yangınla
02.10.2014 05.10.2014
Mücadele
04.10.2014 12.10.2014
Gyeryongdae
02.10.2014 03.10.2014 Ambalaj ve Paketleme
1675 Empack
1682 INTERCASA CONCEPT
Brüksel
01.10.2014 04.10.2014 Yapı-ĠnĢaat
1674 CONSTRUIRRIO
Milano
Novosibirsk
Lizbon
Brüksel
Nairobi
Milano
Nairobi
Madrid
Rio de Janeiro
St.Petersburg
01.10.2014 03.10.2014 UlaĢım, limanlar ve gemicilik
1673 Transtec 2014
St.Petersburg
01.10.2014 03.10.2014 UlaĢım, limanlar ve gemicilik
Vigo
Lagos
Krasnodar
Moskova
Moskova
1672 Transtek 2014
01.10.2014 03.10.2014 Yiyecek,Ġçecek
01.10.2014 04.10.2014 Güvenlik
1669 SIPS South Russia
CONXEMAR - International Frozen
Products Exhibition
01.10.2014 03.10.2014 Otel Ekipmanları
1668 PIR. Hospitality Industry
1671
01.10.2014 27.09.2014 Madencilik
1667 Minex Russia
ĠTALYA
RUSYA
PORTEKĠZ
BELÇĠKA
KENYA
ĠTALYA
KENYA
ĠSPANYA
G.KORE
BELÇĠKA
BREZĠLYA
RUSYA
RUSYA
ĠSPANYA
NĠJERYA
RUSYA
RUSYA
RUSYA
Reed Exhibitions
ITE Sibirskaja Yarmarka
FIL International Fair of Lisbon
IFAS asbl
Expo Group, Expolink Exhibitions
EXPODETERGO S.r.l , Fiera Milano Spa
Expo Group, Expolink Exhibitions
IFEMA INTERNATIONAL
Daejeon International Marketing
Enterprise, INNOBIZ Association,
Daejeon Technopark, Daedeok Innopolis
Venture Association
Easyfairs
Fagga Produção de Eventos
Transtec Neva Exhibitions, Dolphin
Exhibitions Ltd., ExpoForum
Transtec Neva Exhibitions Anonim
ġirketi, Dolphin Exhibitions Ltd.,
ExpoForum Anonim ġirketi
CONXEMAR
Global Resouces & Projects (Nig.) Ltd
ITE Group PLC
PIR Group
Advantix LTD
05.10.2014 09.10.2014 Ağaç
07.10.2014 09.10.2014 Alüminyum
07.10.2014 09.10.2014 Cam Elyafı ve Kompozitler
07.10.2014 09.10.2014 Bilesik malzemeler
1686 TIMBER EXPO 2014
1687 Aluminium
1688 COMPOSITES EUROPE
1689 Composites Europe
07.10.2014 09.10.2014 Ġlaç
07.10.2014 09.10.2014 Eğlence
07.10.2014 10.10.2014 Doğal gaz ve petrol sektörü
08.10.2014 12.10.2014 Kitap, baskı ve yayıncılık
08.10.2014 10.10.2014 Karayolu ĠnĢa ve Ekipmanları
08.10.2014 11.10.2014 Mühendislik
08.10.2014 10.10.2014 Ġnfomasyon güvenliği teknolojileri
1694 CPHI WORLDWIDE
1695 Global Gaming Expo - G2E
1696 St. Petersburg International Gas Forum
1697 Buchmesse 2014
1698 DORTRANSEXPO
1699 Fasttec
1700 INFOBEZ
08.10.2014 11.10.2014 Gıda
08.10.2014 09.10.2014 Tekstil, Ev tekstili
09.10.2014 11.10.2014 Tarım ve Tarım Teknolojileri
1702 Agrokos
1703 FILO 2014
1704 7. AGROTECH RUSSIA 2014
09.10.2014 11.10.2014
09.10.2014 12.10.2014 Hafif tekstil sanayii
1705 Metalex 2014
1706 Fashion Industry
Metal ve Malzeme ĠĢleme
Teknolojileri
08.10.2014 10.10.2014
1701 WELDEX
Kaynak Malzemeleri, Ekaynak
Makineleri ve Ekipmanları
07.10.2014 09.10.2014 Madencilik
07.10.2014 09.10.2014 Deri, Deri Ürünleri, Ayakkabılar
1693 Mining & Engineering NSW
LINEAPELLE - Italian Fashion
Preselection
07.10.2014 07.10.2014 Gıda ve Gıda Ekipmanları
1691 Agroprodmash 2014
1692
07.10.2014 09.10.2014
1690 Intergeo
Madencilik, Jeodezi ve
Jeoinformasyon
05.10.2014 06.10.2014 Kozmetik
1685 Professional Beauty
St.Petersburg
Ho Chi Minh
Moskova
Milano
PriĢtine
Moskova
Moskova
Moskova
Kazan
Frankfurt
St.Petersburg
Las Vegas
Paris
Newcastle
Bologna
Moskova
Berlin
Düsseldorf
Stuttgart
Düsseldorf
Birmingham
Dublin
LINEAPELLE SPA
Expocentre
HINTE GmbH ve DVW e.V. Gesellschaft
für Geodäsie, Geoinformation und
Landmanagement
Reed Exhibitions Deutschland GmbH
REED EXHIBITION
Reed Exhibitions Deutschland GmbH
Timber Expo Ltd
Professional Beauty Trades
RUSYA
VĠETNAM
RUSYA
ĠTALYA
KOSOVA
RUSYA
RUSYA
RUSYA
RUSYA
ALMANYA
RUSYA
ABD
FRANSA
Trakya Kalkınma Ajansı
Farexpo
Reed Tradex
DLG International GmbH
AssoServizi Biella Srl
CEO - Congress and Event Organization,
Prishtina Fair
MVK/Ite Group plc
RESTTC Exhibition
ITE Group PLC
OAO Kazanskaya Yarmarka
Ausstellungs- und Messe GmbH
ExpoForum
Reed Expo
UBM LIVE
AVUSTRALYA Reed Exhibitions
ĠTALYA
RUSYA
ALMANYA
ALMANYA
ALMANYA
ALMANYA
ĠNGĠLTERE
ĠRLANDA
12.10.2014 14.10.2014 Hazır Giyim
12.10.2014 16.10.2014 Metal Endüstrisi
1712 Couture Bridal Week
MS&T14 - Materials Science and
1713
Technology Exhibition
Nürnberg
MIDEAST WATCH & JEWELLERY
SHOW 2014
14.10.2014 17.10.2014
14.10.2014 16.10.2014 Havacılık
1724 International Airport Expo-Ground
Kazan, brülör ve diğer ısıtma
ekipmanları
14.10.2014 17.10.2014 Otomotiv ve Yan Sanayi
14.10.2014 18.10.2014 Mücevherat
1723 Boilers and Burners
The 18th International Automobile
1722 Industry and Spare Parts Trade Fair of
Iran ? Tabriz
1721
14.10.2014 17.10.2014 Mobilya, Yapı
Las Vegas
St.Petersburg
Tebriz
Sharjah
Pordenone
14.10.2014 16.10.2014 Isıtma-Soğutma, Havalandırma
1718 Chillventa
VaĢington
1720 SICAM PORDENONE 2014
13.10.2014 15.10.2014 Savunma Sanayi
1717 AUSA
Johannesburg
ġikago
13.10.2014 17.10.2014 Otomotiv
1716 South African Automotive Week 2014
Hong Kong
Novosibirsk
Pittsburgh
New York
Belgrad
Riyad
Riyad
St.Petersburg
New York
2014 International Elastomer
Conference, International Rubber Expo,
1719
14.10.2014 16.10.2014 Kauçuk Sanayi
186th Technical Meeting & Educational
Symposium
13.10.2014 16.10.2014 Elektrik-Elektronik
1715 HKTDC - Hong Kong Electronics Fair
12.10.2014 13.10.2014 Giyim, moda
11.10.2014 12.10.2014 Kozmetik
1711 Touch Of Paris
Moda & Textile Autumn (formerly
SibFashion.SibTextile)
11.10.2014 13.11.2014 Mermer, Seramik
1710 Saudi Stone-Tech 2014
1714
11.10.2014 13.11.2014 ĠnĢaat Malzemeleri
1709 Saudi Build 2014
10.10.2014 13.10.2014 Ev Dekorasyonu, Tekstil, Halı
10.10.2014 12.10.2014 Hafif tekstil sanayii
Antiques and Art At Park Avenue
Armory
1708 Fashion Ġndustry
1707
ABD
RUSYA
ĠRAN
BAE
ĠTALYA
ABD
ALMANYA
ABD
G.AFRĠKA
Çin
RUSYA
ABD
ABD
SIRBĠSTAN
S.ARABĠSTAN
S.ARABĠSTAN
RUSYA
ABD
INTERNATIONAL AIRPORT
Farexpo
Tabriz International Exhibition Co.
Expo Centre Sharjah
Exposicam SRL
American Chemical Society
Nürnberg Messe
Association of the United States Army
Inkanyezi Event Organisers
HKTDC
ITE Sibirskaja Yarmarka
The American Ceramic Society,
Association for Iron & Steel Technology,
ASM International, The Minerals, Metals
& Materials Society
The Knot & Wedding Channel
Eco Design Studio group d.o.o.
Riyadh Exhibition Company Ltd.
Riyadh Exhibition Company Ltd.
FAREXPO, LTD ġti.
THE AVENUE - WENDY SHOWS
15.10.2014 18.10.2014 Metal iĢleme
1734 STANKOSTROENIE
1739 efa
1738 International Health Forum
16.10.2014 18.10.2014
Bina ve Elektroteknik, Klima ve
Otomasyon
15.10.2014 17.10.2014 Tıbbi Teknoloji, Sağlık, Eczacılık
KOAA Show 2013 - Korea Autoparts &
15.10.2014 17.10.2014 Otomotiv Yan Sanayi
Auto Related Industries Show
1737
15.10.2014 17.10.2014 Gıda ve Ġçecek
Fruit Attraction Fruits And Vegetables
Trade Fair
1736
1735 International Uzbek cotton & textile fair 15.10.2014 16.10.2014 Tekstil
15.10.2014 17.10.2014 Deri, Deri Ürünleri, Ayakkabı
OBUV MIR KOZHI - International
1733 Exhibition of Footwear, Leather
Products, Raw and Supplied Materials
Leipzig
St.Petersburg
Goyang
Madrid
TaĢkent
Moskova
Moskova
Moskova
Kürkten Mamul Hazır Giyim, Kürk
15.10.2014 17.10.2014 Aksesuarları, Kürk ĠĢleme
Makineleri
Moskova
Mexa - International Exhibition for Fur
& Fur Processing
15.10.2014 15.10.2014 Jeoloji Ürünleri ve Ekipmanları
1730 GEOFORM+
Moskova
1732
15.10.2014 18.10.2014 Gaz
1729 GASSUF
New York
Lagos
15.10.2014 17.10.2014 Hazır Giyim
1728 D&A (Designers and Agent)
Zagreb
15.10.2014 17.10.2014 Sağlık Ekipmanları
Mobilya ve aksesuarları, ev15.10.2014 19.10.2014 dekorasyon ürünleri, ağaç iĢleme
makineleri
AMBIENTA - International Furniture,
1727 Interior Decoration and Supporting
Industry Fair
St.Petersburg
Medic West Africa Exhibition and
Congress 2014
14.10.2014 17.10.2014 Doğal gaz ve petrol sektörü
1726 St. Petersburg International Gas Forum
Birmingham
1731
14.10.2014 16.10.2014 Enerji
1725 SOLAR ENERGY UK
Support & Airport Equipment Show
ExpoForum Anonim ġirketi
Solar Media Ltd
ALMANYA
RUSYA
G.KORE
ĠSPANYA
ÖZBEKĠSTAN
RUSYA
RUSYA
RUSYA
NĠJERYA
RUSYA
RUSYA
ABD
Trakya Kalkınma Ajansı
Leipziger Messe GmbH
Primexpo
Korea Automotive Industry Globalization
Foundation, Korea Trade-Investment
Promotion Agency
IFEMA
MFER RU, COTTON OUTLOOK,
Uzbekyengilsanoat (light industry) SJSC,
Uzpakhtasanoat» association, Sifat
Training Center
Right Solutions
ZAO Expocentr - Bologna Fiere S.p.A.
OWP Ost-West-Partner
Informa Life Sciences Exhibitions,
Afrocet
MVK/Ite Group plc
MVK/Ite Group plc
DESIGNER ARANGEMENT
HIRVATĠSTAN Zagreb Fair
RUSYA
ĠNGĠLTERE
EQUIPMENT MANUFACTURERS'
ASSOCIATION
17.10.2014 19.10.2014 Gıda
1746 PMA Fresh Summit
20.10.2014 22.10.2014 ĠnĢaat, Makine ve Teknolojileri
20.10.2014 23.10.2014 Metal ve Ağaç ĠĢleme
21.10.2014 25.10.2014 Sac ve Sac iĢleme
1758 Technoforum 2014
1759 EuroBLECH Hannover
Otel, Restoran Ekipmanları,
Mobilyaları
1757 INFRA Oman 2014
20.10.2014 23.10.2014
Toplama, ĠĢlemeleri DönüĢtürme ve
Ekipmanları
20.10.2014 23.10.2014 Elektrikli Ev Aletleri
HOTEL - International Trade Fair for
Hotel and Restaurant Industry
19.10.2014 18.10.2014
Shunde Expo- China Shunde
1756 International Exposition for Household
Electrical Appliances
1755
1754 WASMA
19.10.2014 23.10.2014 Gıda
Mermer, Doğal TaĢ ve Doğal TaĢ
ĠĢleme Teknolojileri
1753 SIAL Paris
18.10.2014 20.10.2014
18.10.2014 23.10.2014 Mobilya
China Yunfu International Stone
Materials Science & Tech Fair
1751
18.10.2014 19.10.2014 Spor ve Sağlik Malzermeleri
1752 High Point Market October
Australian Internatioanl Fittnes and
Health Expo
17.10.2014 20.10.2014 Optik
1749 Vision Expo West
1750
17.10.2014 19.10.2014 Kozmetik
1748 Salón LOOK Internacional
17.10.2014 19.10.2014 Gelinlik, Düğün Malzemeleri
16.10.2014 18.10.2014 DiĢçilik ürünleri ve teknolojileri
1745 INTERNATIONAL EXPODENTAL
Novias Madrid International Bridal
Fashion
16.10.2014 18.10.2014 Mobilya
1744 FURNITURE CLUB PREMIUM
1747
16.10.2014 18.10.2014 Yapı
16.10.2014 19.10.2014 Eğlence araçları
1743 Big Ural Construction Complex
Amusement Rides and Entertainment
Equipment Raapa Show
16.10.2014 17.10.2014 Tıbbi Teknoloji, Sağlık, Eczacılık
1741 International Health Forum
1742
16.10.2014 18.10.2014 Yazıcı Ürünleri
1740 REMAX ASIA EXPO
Hannover
Moskova
Muskat
Shunde
Bolzano
Moskova
Paris
High Point
Yunfu
Sidney
Las Vegas
Madrid
Madrid
Anaheim
Milano
Moskova
Yekataringburg
Moskova
St.Petersburg
Zhuhai
Reed Exhibitions GmbH
STS Producciones
IFEMA, Feria De Madrid
Produce Marketing Association
Promundi Srl
CROCUS EXPO
Ural Exhibitions
RAAPA
PRIMEXPO-ITE Group Plc
RECYCLING TIMES MEDIA
ALMANYA
RUSYA
UMMAN
ÇĠN
ĠTALYA
RUSYA
FRANSA
ABD
ÇĠN
Mack Brooks Exhibitions Ltd
Expocentre ZAO
Al Nimr Expo
Koelnmesse Pte. Ltd.
Fiera Bolzano Spa. / Messe Bozen AG
MVK/Ite Group plc
SIAL Comexposium
High Point Market Authority
The People?s Government of Yunfu
Municipality & CCPIT Guangdong
Committee
AVUSTRALYA Diversified Exhibitions
ABD
ĠSPANYA
ĠSPANYA
ABD
ĠTALYA
RUSYA
RUSYA
RUSYA
RUSYA
ÇĠN
ChangWon
Belo Horizonte
1770 SUPERMINAS FOOD SHOW
22.10.2014 24.10.2014 Asansör
1775 LIFT EXPO 2014
MASHEX (MASHINOSTROYENIE) 1776 International Exhibition for Machinery 22.10.2014 21.10.2014 Makine Ġmalatı ve Metal ĠĢleme
Products
22.10.2014 25.10.2014 Agaç ĠĢleme makinaları
CIPS - Caspian International Protection,
22.10.2014 25.10.2014 Güvenlik
Security and Rescue Exhibition
1774 FIMAP
1773
Moskova
Moskova
Porto
Bakü
Yapı teknolojileri ve malzemeleri, iç
Bakü
dizayn
RUSYA
RUSYA
PORTEKĠZ
Trakya Kalkınma Ajansı
MVK/Ite Group plc
All Russia Exhibition Centra
Exponor
AZERBAYCAN ITECA Caspian
AZERBAYCAN ITECA Caspian
22.10.2014 25.10.2014
BAKUBUILD - 20th Anniversary
1772 Azerbaijan International Construction
Exhibition
Associação Mineira de Supermercados AMIS
IFEMA Feria de Madrid
Korea Association of Machinery Industry
National Business Aviation Association
HAUGHTON
IFP IRAQ
Diversified Business Communications
Restec Brooks LLC, Mack Brooks
Exhibitions Ltd
KOELMESSE GmbH
Messe Stuttgart
Messe Dusseldorf Gmbh
AZERBAYCAN ITECA Caspian
BREZĠLYA
ĠSPANYA
G.KORE
ABD
ABD
IRAK
ĠSPANYA
RUSYA
ALMANYA
ALMANYA
ALMANYA
AQUA-THERM BAKU - International
Exhibition for Heating, Ventilation, AirIsıtma, soğutma, su tesisatı ve havuz
1771 Conditioning, Water Supply, Sanitary,
22.10.2014 25.10.2014
Bakü
teknolojileri
Environmental Technology, Swimming
Pool and Renewable Energies
21.10.2014 23.10.2014 Fırıncılık
Madrid
1769 OFITEC - Office Furniture Trade Show 21.10.2014 23.10.2014 Ofis mobilya ve mefruĢatı
21.10.2014 24.10.2014 Makine
Korea International Machinery Expo,
2014
1768
New York
Las Vegas
21.10.2014 27.10.2014 Ev Dekorasyonu, Tekstil, Halı
1766 The International Art &Design Show
Erbil
National Business Aviation Association
21.10.2014 23.10.2014 Havacılık
Meeting & Convention
21.10.2014 24.10.2014 Yapı-ĠnĢaat
1765 PROJECT IRAQ ERBIL 2014
Barselona
St.Petersburg
Köln
Stuttgart
Düsseldorf
1767
21.10.2014 23.10.2014 Deniz ürünleri
21.10.2014 25.10.2014 Metal iĢleme, kaynak
1764 Seafood Barcelona
BLECH Russia - Exhibition for Sheet
Metal Working
21.10.2014 25.10.2014 Ofis mobilyalari ve is tasarim
1762 Orgatec
1763
21.10.2014 24.10.2014
Yüzme Havuzu, SPA, Sauna ve
Ekipmanları
21.10.2014 24.10.2014 Cam
1761 Interbad
1760 Glasstec
22.10.2014 24.10.2014 Bahçecilik, Tarım, Ormancılık
22.10.2014 24.10.2014 Elektronik
22.10.2014 24.10.2014 Sağlık Ekipmanları, DiĢçilik ve Ġlaç
22.10.2014 24.10.2014 Madencilik
22.10.2014 24.10.2014 Enerji
22.10.2014 24.10.2014 Makine
22.10.2014 24.10.2014 Kimyasal
22.10.2014 24.10.2014 Plastik
1780 Gie Expo
1781 ITTF
1782 Medikos
1783 Mining World Uzbekistan 2014
1784 UZCOMAK 2014
1785 MACHINERY CENTRAL ASIA 2014
1786 CHEMIE UZBEKISTAN 2014
1787 PLASTEX UZBEKISTAN 2014
1796
The 6th International Specialized
Exhibition of Door, Window and
23.10.2014 26.10.2014 Kapı-Pencere
23.10.2014 26.10.2014 Gıda
Tebriz
Tebriz
Tokyo
The 15th International Foodstuff,
1795 Machineries and Related Industries
Exhibition of Iran ? Tabriz
23.10.2014 25.10.2014 Ev Tekstili
1793 Japantex
Moskova
New York
23.10.2014 25.10.2014 Kozmetik
1792 InterCHARM
Bakü
Medan
Las Vegas
TaĢkent
TaĢkent
TaĢkent
TaĢkent
TaĢkent
TaĢkent
PriĢtine
PriĢtine
Louisville
Sofya
Bologna
Dublin
PDN- PHOTOPLUS
1794 INTERNATIONAL CONFERENCE & 23.10.2014 26.10.2014 Fotoğraf Ekipmanları
EXPO 2014
22.10.2014 25.10.2014 Koruma-Güvenlik
1791 CIPS CASPIAN 2014
22.10.2014 24.10.2014 Makine, Ekipman
22.10.2014 24.10.2014 Gıda
NATIONAL INDUSTRIAL
FASTENER & MILL SUPPLY EXPO
1790 PALMEX INDONESIA
1789
Paketleme Ekipmanları ve
Makineleri
22.10.2014 26.10.2014 Otel ve lokanta ekipmanları
1779 SIHRE
22.10.2014 24.10.2014
22.10.2014 25.10.2014 Ġç mimarlık ve bina iç tasarımı
1778 SAIE 2014
1788 IPACK Uzbekistan 2014
22.10.2014 23.10.2014 Su ve Atık Su Arıtma
1777 Resource Ireland
BolognaFiere S.p.A.
Faversham House Ltd.
PT FIREWORKS INDONESIA
Bannister &Assocites Inc
ITE UZBEKISTAN
ITE UZBEKISTAN
ITE UZBEKISTAN
ITE UZBEKISTAN
ITE UZBEKISTAN
ITE Uzbekistan
CEO - Congress and Event Organization,
Prishtina Fair
CEO - Congress and Event Organization,
Prishtina Fair
Sellers Expositions
ĠRAN
ĠRAN
ABD
JAPONYA
RUSYA
Tabriz International Exhibition Co.
Tabriz International Exhibition Co.
PDN-PHOTO DISTRICT NEWS
Nippon Interior Fabrics Association
Reed-SK LLC
AZERBAYCAN ITE Group Plc, Iteca Caspian LLC
ENDONEZYA
ABD
ÖZBEKĠSTAN
ÖZBEKĠSTAN
ÖZBEKĠSTAN
ÖZBEKĠSTAN
ÖZBEKĠSTAN
ÖZBEKĠSTAN
KOSOVA
KOSOVA
ABD
BULGARĠSTAN Bulgarreklama Agency Ltd.
ĠTALYA
ĠRLANDA
24.10.2014 27.10.2014 Mobilya ve Dekorasyon
25.10.2014 02.11.2014 Yat-Tekne
25.10.2014 27.10.2014 Kozmetik
1804 Autumn Ideal Home Show
1805 Hanseboot Boat Show
1806 Beauty and Fitness Exhibition
28.10.2014 31.10.2014
28.10.2014 30.10.2014 Metal Boru ve Teknolojisi
1813 PAP-FOR Russia 2014
1814 TUBE INDIA
Selüloz ve kağıt, orman ve ambalaj
sanayii
27th WORLD LP GAS FORUM ,& 29th
28.10.2014 30.10.2014 Doğalgaz
AIGLP CONGRESS 2014
28.10.2014 30.10.2014 DiĢçilik malzameleri ve ekipmanları St.Petersburg
1811 Dental-Expo St. Petersburg
1812
28.10.2014 30.10.2014 Isıtma, Soğutma, Havalandırma
1810 AHR Mexico 2014
Mumbai
St.Petersburg
Miami
Monterrey
New York
27.10.2014 29.10.2014 Mücevherat
1809 JA Special Delivery New York 2014
Paris
27.10.2014 31.10.2014 Deniz Mühendisliği, Savunma
Belgrad
Kahire
Hamburg
Dublin
St.Petersburg
Miami
Madrid
St.Petersburg
Soçi
Tebriz
Tebriz
1808 Euronaval
26.10.2014 02.11.2014 Sanayi
24.10.2014 26.10.2014 Otomotiv
1803 Auto+Automechanika
INTERNATIONAL GRAPHIC AND
PAPER INDUSTRY FAIR
24.10.2014 25.10.2014 Gıda ve Ġçecek
1802 Americas Food & Beverage Show
1807
23.10.2014 25.10.2014 HaberleĢme teknolojileri
VĠSCOM Sign Espana - International
1801 Visual Communication Industry
Exhibition
23.10.2014 26.10.2014 Otomotiv
23.10.2014 26.10.2014 Yapı, inĢaat
1799 SOCHIBUILD
Saint-Petersburg International
Automotive Forum SIAF
23.10.2014 26.10.2014 Tarım, Tarım Makineleri
The 15th International Agricultural
1798 Products, Equipments and Machineries
Exhibition of Iran?Tabriz
1800
23.10.2014 26.10.2014 Gıda
The 8th International Candy, Chocolate
1797 and Related Machineries Trade Fair of
Iran ? Tabriz
Related Machinery of Iran ? Tabriz
HĠNDĠSTAN
RUSYA
ABD
RUSYA
MEKSĠKA
ABD
FRANSA
SIRBĠSTAN
MISIR
ALMANYA
ĠRLANDA
RUSYA
ABD
ĠSPANYA
RUSYA
RUSYA
ĠRAN
ĠRAN
Trakya Kalkınma Ajansı
Messe Düsseldorf GmbH
Reed Exhibitions
MCI FRANCE, WORLD LP GAS
ASSOCIATION AIGLP
Primexpo, Dentalexpo
International Exposition Co.
Nielsen Company
Gican
GRAFIMA
EMP media
Hamburg Messe und Congress GmbH
SDL Exhibitons Ltd.
Messe Frankfurt Rus/ OAO Lenexpo
World Trade Center Miami
Reed Exhibitions Iberia SA
ExpoForum
SochiExpo
Tabriz International Exhibition Co.
Tabriz International Exhibition Co.
Almatı
Almatı
28.10.2014 31.10.2014 Ekmek ve pastacılık
28.10.2014 31.10.2014 Elektrik ve elektronik
28.10.2014 30.10.2014 Aydınlatma, Fotosel teknolojileri
Yenilenebilir Enerji Kaynakları,
Enerji Koruması,
1817 Intersicop
1818 MATELEC
1819 Lighting Kazakhstan 2014
28.10.2014 30.10.2014 DiĢçilik malzameleri ve ekipmanları St.Petersburg
1822 Dental-Expo St. Petersburg
28.10.2014 30.10.2014 Gıda
1824 World Food Ukraine
29.10.2014 27.10.2014 Pompa, Kompresör ve Ekipmanları
29.10.2014 01.11.2014 Gıda
29.10.2014 31.10.2014 Savunma Sanayi
29.10.2014 01.11.2014 Gıda Teknolojileri
29.10.2014 30.10.2014 Ambalaj
29.10.2014 31.10.2014 Tarım
29.10.2014 02.11.2014 Otomotiv ve Yedek Parça
30.10.2014 01.11.2014 Süs Bitkileri
1828 PCVEXPO
1829 PLASTEX SIBERIA
1830 EXPODEFANSA
1831 SIBPACK
1832 EMPACK
1833 AgriTek 2014 Shymkent
1834 AutoExpoTehnica
1835 IFEX
30.10.2014 02.11.2014 Ġlaç ve Sağlık Ekipmanları
29.10.2014 01.11.2014 Gıda
1827 INTERFOOD NOVOSIBIRSK
MEDICUS, DENTO, GALENIA International Exhibition of Medicine,
29.10.2014 02.11.2014 Tarım ve Tarım Makineleri
1826 Indagra
1836
29.10.2014 02.11.2014
1825 Allpack
Ambalaj, Ambalaj Malzemeleri,
Makine ve Teknolojileri
28.10.2014 31.10.2014
1823 PAP-FOR Russia 2014
Selüloz ve kağıt, orman ve ambalaj
sanayii
28.10.2014 31.10.2014 Elektrik, Aydınlatma ve Enerji
1821 ENERGY IRAQ 2014
Plovdiv
Tokyo
BükreĢ
ġimkent
Madrid
Novosibirsk
Bogota
Novosibirsk
Moskova
Novosibirsk
BükreĢ
BükreĢ
Kiev
St.Petersburg
Erbil
28.10.2014 30.10.2014
1820 ReEnergy Kazakhstan 2014
Madrid
Madrid
Amsterdam
28.10.2014 30.10.2014 Kesme Çiçek
1816 International Hortifair
Madrid
28.10.2014 31.10.2014 Otobüs
1815 FIAA
Reed Exhibitions Japan Ltd.
ROMEXPO S.A.
TNT Expo
IFEMA INTERNATIONAL
ITE GROUP PLC
Ministry of National Defense of the
Republic of Colombia, High Technology
Corporation, Corferias
ITE GROUP PLC
ITE Group Plc
ITE GROUP PLC
Romexpo
Romexpo
Premier Expo
Reed Exhibitions
Primexpo, Dentalexpo
IFP IRAQ
ITE GROUP PLC / ITECA Central Asia
ITE GROUP PLC / ITECA Central Asia
IFEMA Feria de Madrid
IFEMA INTERNATIONAL
International
IFEMA INTERNATIONAL
BULGARĠSTAN International Fair Plovdiv
JAPONYA
ROMANYA
KAZAKĠSTAN
ĠSPANYA
RUSYA
KOLOMBĠYA
RUSYA
RUSYA
RUSYA
ROMANYA
ROMANYA
UKRAYNA
RUSYA
RUSYA
IRAK
KAZAKĠSTAN
KAZAKĠSTAN
ĠSPANYA
ĠSPANYA
HOLLANDA
ĠSPANYA
01.11.2014 01.11.2014 Mobilya
01.11.2014 01.11.2014 Banyo Mobilyası
01.11.2014 01.11.2014 Ofis Mobilyası
Gıda ve tarım ürünleri, gıda katkıları
01.11.2014 01.11.2014 ve üretim teknolojileri, balıkçılık ve Cakarta
deniz ürünleri, Ģifalı bitkiler
1840 INDEX FURNITURE
1841 INDEX KITCHEN AND BATH
1842 INDEX OFFICE
1843 Interfood
02.11.2014 05.11.2014 Mobilya ve Ġç Dekorasyon
03.11.2014 06.11.2014 Enerji, petrol & doğalgaz
03.11.2014 06.11.2014 Gıda
04.11.2014 06.11.2014 Uzay ve havacılık ana ve yana sanayi Frankfurt
1852 Salon du Meuble Bruxelles
1853 ADIPEC 2014
1854 INTERFOOD SIBERIA
1855 Airtec
Novosibirsk
Abu Dabi
Brüksel
ġikago
02.11.2014 05.11.2014 Sağlık Ekipmanları
ġikago
Anaheim,
California
1851 Pharma Expo 2014
02.11.2014 13.02.2014 Tıbbi Alet ve Makine Üretimi
Bilbao
02.11.2014 05.11.2014 Paketleme ve ĠĢleme
Medical Design and Manufacturing
West Conference & Exhibition
01.11.2014 30.11.2014 Gida
Toronto
Novisad
Lyon
ġikago
Mumbai
Mumbai
Mumbai
Moskova
1850 Pack Expo 2014
1849
1848 Foccus Bilbao
Kapı-pencere sektörüyle ilgili
SAL / CMX-CIPHEX / Win-door North
01.11.2014 01.11.2014 makina, donanım, kimyasallar,
America
ürünler ve hizmetler
1847
01.11.2014 01.11.2014 Mücevherat, Saat ve Optik
Çevresel teknolojiler, hizmetler ve
ekipmanlar
SJAJ International Exhibition for
Jewellery, Watches and Optics
01.11.2014 01.11.2014
1846
1845 POLLUTEC LYON
1844 PLMA- Private Label Trade Show 2014 01.11.2014 01.11.2014 Özel Tüketim Malları
01.11.2014 03.11.2014 AhĢap-Yapı
1839 Holzhaus Autumn
BudapeĢte
01.11.2014 01.11.2014 Motorlu taĢıtlar ve yedek parça
1838 Autotechnika
Goyang
30.10.2014 02.11.2014 Kozmetik ve Güzellik
1837 K Beauty
Dentistry, Pharmaceutics and
Balneology
KINTEX
ALMANYA
RUSYA
BAE
BELÇĠKA
ABD
ABD
ABD
ĠSPANYA
KANADA
SIRBĠSTAN
FRANSA
ABD
ENDONEZYA
HĠNDĠSTAN
HĠNDĠSTAN
HĠNDĠSTAN
RUSYA
Trakya Kalkınma Ajansı
airtec GmbH & Co. KG/ DEMAT
ITE/Siberian Fair
dmg world media
Brussels International Furniture Fair npo
PMMI ve ISPE
The Association of Packaging and
Processing
UBM Canon
BILBAO EXHIBITION CENTRE
Shield Associate Ltd.
Novosadski Sajam
Reed Expositions
Private Label Manufacturers' Association
Kristamedia Pratama, PT
UBM Index Trade Fairs Pvt. Ltd.
UBM Index Trade Fairs Pvt. Ltd.
UBM Index Trade Fairs Pvt. Ltd.
ITE Group PLC
MACARĠSTAN Hungexpo C. Co. Ltd.
G.KORE
04.11.2014 06.11.2014 Yapı-ĠnĢaat
04.11.2014 06.11.2014 Makine Görüntüleme
04.11.2014 05.11.2014 Güvenlik
04.11.2014 06.11.2014 Otomotiv
04.11.2014 06.11.2014 Otobüs
04.11.2014 07.11.2014 Otomotiv
04.11.2014 06.11.2014 Güvenlik Ekipmanları
05.11.2014 07.11.2014 Gıda ve içecek
05.11.2014 07.11.2014 Makine yan sanayi fuarı
1859 Mangystau Build
1860 Vision
1861 Secure Tech
1862 AAPEX 2014
1863 EURO BUS EXPO
1864 SEMA Show 2014
1865 Expoprotection 2014
1866 IFEA AFRICA 2014
1867 FMB
05.11.2014 07.11.2014 Ambalaj, Paketleme, Etiket
05.11.2014 07.11.2014 Tarım
05.11.2014 07.11.2014 Otel ve Restoran Ekipmanları
05.11.2014 07.11.2014 Plastik, kaucuk
05.11.2014 07.11.2014 Temizlik malzemeleri
1870 KazUpack 2014
1871 AgroWorld Kazakhstan 2014
1872 HOREX 2014
1873 Plastex Central Asia 2014
1874 CleanExpo Central Asia 2014
Interfood & Drink International
Gıda ve Ġçecek sektörü, gıda iĢeme,
1875 Specialized Exhibition for Food Drinks, 06.11.2014 09.11.2014
paketleme
Packaging and Equipment
05.11.2014 07.11.2014 Gıda
1869 WorldFood Kazakhstan 2014
Indo Defence, Indo Aerospace, Indo
Marine 2014
04.11.2014 07.11.2014 Makina
1858 MIDEST
1868
04.11.2014 09.11.2014 Motorsiklet
1857 EICMA MOTO
Bad Salzuflen
Johannesburg
Paris
Las Vegas
Birmingham
Las Vegas
Ottawa
Stuttgart
Aktau
Paris
Milano
Milano
Sofya
Almatı
Almatı
Almatı
Almatı
Almatı
Almatı
Kara ve deniz platform sistemleri ve
ekipmanları, komuta kontrol,
05.11.2014 08.11.2014 iletiĢim, biliĢim vb. sivil ve askeri
Cakarta
hava araçları unsurları, denizcilik
sanayisi
04.11.2014 09.11.2014 Bisiklet
1856 EICMA Bici
ITE GROUP PLC / ITECA Central Asia
ITE GROUP PLC / ITECA Central Asia
ITE GROUP PLC / ITECA Central Asia
ITE GROUP PLC / ITECA Central Asia
ITE GROUP PLC / ITECA Central Asia
ITE GROUP PLC / ITECA Central Asia
Napindo Media Ashatama, PT
Clarion Events Deutschland
Specialised Exhibitions Pty. Ltd., Fresh
Montgomery
Reed Expositions France
Specialty Equipment Market Association
Expo Management Ltd
William T. Glasgow, Inc.
Canadian Association of Defence and
Security Industries
Messe Stuttgart
ITE GROUP PLC
Reed Exhibition France
Eicma Spa
Fiera Milano
BULGARĠSTAN Bulgarrwklama Agency Ltd
KAZAKĠSTAN
KAZAKĠSTAN
KAZAKĠSTAN
KAZAKĠSTAN
KAZAKĠSTAN
KAZAKĠSTAN
ENDONEZYA
ALMANYA
G.AFRĠKA
Fransa
ABD
ĠNGĠLTERE
ABD
KANADA
ALMANYA
KAZAKĠSTAN
FRANSA
ĠTALYA
ĠTALYA
DALLAS INTERNATIONAL ART,
ANTIQUE & JEWELERY SHOW
Sustainable Building & Retrofit Show
2014
11.11.2014 14.11.2014 Hayvancılık
11.11.2014 14.11.2014 Dökümcülük
1885 EuroTier ve BioEnergy Decentral
1886 Elmia Subcontractor
11.11.2014 13.11.2014 Gıda ticareti
1892 Peterfood 2014
12.11.2014 16.11.2014 tarım makineleri
12.11.2014 15.11.2014 Sağlık
1894 AGRITECHNICA Hannover 2014
1895 Medica
Güvenlik ve yangın güvenliği
teknolojileri ve teçhizatı
11.11.2014 13.11.2014 Doğa Sporları Aksesuarları
1891 METS
11.11.2014 14.11.2014
11.11.2014 13.11.2014 Metal ĠĢleme
1890 Fabtech
SFITEX International Security and Fire
Exhibition
11.11.2014 18.11.2014 Gıda ticareti
1889 Peterfood 2014
1893
Utrecht
11.11.2014 14.11.2014 Ağaç ve Ağaç ĠĢleme Teknolojileri
1888 Hout&Meer
Düsseldorf
Hannover
St.Petersburg
St.Petersburg
Amsterdam
Atlanta
St.Petersburg
Tebriz
Jönköping
Hannover
Vicenza
Belgrad
Dubai
New York
Lozan
Shuito
Dublin
Barselona
Dallas
1887 The 4th Exhibition of Modern Furniture 11.11.2014 14.11.2014 Mobilya
1884
10.11.2014 12.11.2014 Kuyumculuk
10.11.2014 16.11.2014 Mobilya
1883 International Fair of Furniture
Palakiss-4-International Jewellery
Exhibition
09.11.2014 11.11.2014 Su ürünleri
09.11.2014 12.11.2014 Otel Ekipmanları
INTERNATIONAL HOTEL / MOTEL
& RESTAURANT SHOW
1881
1882 Seafex
09.11.2014 12.11.2014 Otel Ekipmanları
Mermer, Doğal TaĢ ve Doğal TaĢ
ĠĢleme Teknolojileri
GASTRONOMIA MCH BEAULIEU
LAUSANNE
08.11.2014 11.11.2014
07.11.2014 08.11.2014 ĠnĢaat
07.11.2014 09.11.2014 Maden, Mineral, Mücevher
06.11.2014 10.11.2014 Ev Dekorasyonu
1880
1879 China Nan'an Shuitou Stone Exposition
1878
1877 Expominer
1876
ALMANYA
ALMANYA
RUSYA
RUSYA
HOLLANDA
ABD
RUSYA
HOLLANDA
ĠRAN
ĠSVEÇ
ALMANYA
ĠTALYA
SIRBĠSTAN
BAE
ABD
ĠSVĠÇRE
ÇĠN
ĠRLANDA
ĠSPANYA
ABD
Trakya Kalkınma Ajansı
Messe Dusseldorf
DLG - Alman Tarım Topluluğu
Primexpo
Imperia Forum
RAI
Society of Manufacturing Eng. Amrican
Welding Society Inc.
Ġmperia Forum ve Fuar ġirketi
VNU Exhibitions Europe
Tabriz International Exhibition Co.
Elmia Fairs
DLG - Alman Tarım Birliği
PALAKISSTORE s.r.l.
Beogradski Sajam
Dubai World Trade Centre
George Little Management
MCH Group AG
People's Government of Shuito
Municipality
Irish Services Ltd.
Fira de Barcelona
PALM BEACH SHOW GROUP
12.11.2014 14.11.2014 Gıda
1899 PETERFOOD
SFITEX INTERNATIONAL
SECURITY & FIRE EXHIBITION
14.11.2014 17.11.2014 Hediyelik EĢya, Saatler, Mücevherat Milano
14.11.2014 16.11.2014 Gıda Teknolojileri
14.11.2014 16.11.2014 Plastik
14.11.2014 16.11.2014 Makine
14.11.2014 16.11.2014 Süt Ürünleri
1908 CHIBIMART INVERNO
1909 FOODTEC
1910 Central Asia Plast World
1911 Central Asia Machine World
1912 Dairy Universe India 2014
16.11.2014 20.11.2014 Otel Ekipmanları
17.11.2014 20.11.2014 Paketleme
18.11.2014 20.11.2014 Gıda Katkı Maddeleri
1914 Equip Hotel
1915 EMBALLAGE
1916 Food Ingredients Europe
Diyafa International Hotel, Restaurant &
15.11.2014 18.11.2014 Gıda ve Ġçecek
Food Exhibition
13.11.2014 15.11.2014 Ev EĢyaları
ZUCHEX INDONESIA
1907 INTERNATINAL HOUSEWARES &
GIFTS FAIR 2014
1913
13.11.2014 16.11.2014 Gıda
1906 Gwangju International Food Fair
Frankfurt
Paris
Paris
Doha
Mumbai
Almatı
Almatı
Mumbai
Cakarta
Gwangju
Madrid
13.11.2014 16.11.2014 Ekolojik gıda
1905 BIOCULTURA
Brüksel
Moskova
Cape Town
St.Petersburg
13.11.2014 14.11.2014 Ġnsani Yardım
15. CleanExpo - International Trade Fair
Belediye Hizmetleri, Temizlik, Atık
13.11.2014 15.11.2014
for the Cleaning Industry
ve Su Teknolojileri
12.11.2014 14.11.2014 Telekomünikasyon
12.11.2014 15.11.2014 Güvenlik
Moskova
St.Petersburg
Moskova
Bologna
Hong Kong
1904 AidEx 2014
1903
1902 AfricaCom 2014
1901
Matbaa, Matbaa Makinaları ve
Ekipmanları
12.11.2014 15.11.2014 Metal
1898 Metal Expo 2014
12.11.2014 15.11.2014
12.11.2014 16.11.2014 Tarım
1897 Eima 2014
1900 POLYGRAPHINTER
12.11.2014 14.11.2014 Kozmetik
1896 Cosmoprof Asia
ALMANYA
FRANSA
FRANSA
KATAR
HĠNDĠSTAN
KAZAKĠSTAN
KAZAKĠSTAN
HĠNDĠSTAN
ĠTALYA
ENDONEZYA
G.KORE
ĠSPANYA
BELÇĠKA
RUSYA
G.AFRĠKA
RUSYA
RUSYA
RUSYA
RUSYA
ĠTALYA
ÇĠN
UBM Live
comexposium
Reed Exhibitions France
IFP
Koelnmesse
Central Asia Trade Exhibitions
Central Asia Trade Exhibitions
Koelnmesse GmbH
Fiera Milano S.p.A.
PT DYANDRA PROMOSINDO,
TARSUS GROUP PLC, LIFE MEDIA
Gwangju Metropolitan Government
IFEMA INTERNATIONAL
Centaur Media plc
OOO PRIMEXPO
Informa Exhibitions- IIR Exhibitions Ltd.
Dubai
PRIMEXPO-ITE Group Plc
MVK/Ite Group
ĠMPERĠYA
Metal-Expo JSC
UNACOMA SERVICE Srl
UBM
18.11.2014 22.11.2014 Mobilya Sanayi
18.11.2014 22.11.2014 Mücevherat
18.11.2014 21.11.2014 Havuz, spa, kiĢisel bakım
18.11.2014 21.11.2014 Havuz ve havuz ekipmanları
19.11.2014 21.11.2014 Organik Ürünler Dünya Lider Fuarı
1921 ZOW in Moscow
1922 JEWELLERY ARABIA 2014
1923 AQUALIE
1924 PISCINE
1925 Biofach Japan
1935 Seoul Int'l Cafe Show
HOREQ - Hotel, Restaurant, Catering
and Equipment Week
1934
Restoran ve otel mobilya, ekipman
ve mefruĢatı
20.11.2014 23.11.2014 Gıda ve Ġçecek
20.11.2014 22.11.2014
Seul
Madrid
Seul
Food Week 2013 Korea Int'l Food &
Food Tech Expo
1933
19.11.2014 21.11.2014 Gıda
Daegu
Amsterdam
Daegu International Machinery Industry
19.11.2014 22.11.2014 Makine
Expo
19.11.2014 21.11.2014 Su teknolojileri
1931 Aquatech Amsterdam
Montreal
Bangkok
Krasnador
Kazablanka
Bakü
Tokyo
Lyon
Lyon
Manama
Moskova
Orlando
Meksiko
Moskova
Porto
1932
19.11.2014 20.11.2014 Ambalaj makine ve materyalleri
1930 Pack-Ex
Optik, Laboratuar ve Analiz
Teknolojileri
19.11.2014 22.11.2014 Tarım ve Hayvancılık
19.11.2014 22.11.2014
YUGAGRO - International AgroIndustrial Forum
1929 METALEX 2014
1928
ELEC EXPO Salon international de
l'électricité, de l'éclairage, de l'ingénierie
1927
19.11.2014 22.11.2014 Elektrik, elektronik, aydınlatma
électrique et de l'automatisation
industrielle
19.11.2014 21.11.2014 Çevre koruma ve teknolojileri
18.11.2014 22.11.2014 Park ve Eğlence Ekipmanları
1920 IAAPA ATTRACTIONS EXPO 2014
CTE - 5th Anniversary Caspian:
Technologies for Environment
18.11.2014 21.11.2014 Plastik
1919 Plastimagen
1926
18.11.2014 22.11.2014 Mobilya
1918 MEBEL 2014
Makine , kalıp, plastik ,robot,
endüstriyel bakım hizmetleri
18.11.2014 22.11.2014
1917 EMAF
NürnbergMesse GmbH
GL Event
GL Event
Arabian Exhibition Management WLL
Restec Exhibition Company
IAAPA
E.J. Krause de Mexico S.A. de C.V.
Expocentre
Exponor
G.KORE
ĠSPANYA
G.KORE
G.KORE
HOLLANDA
KANADA
TAYLAND
RUSYA
FAS
Trakya Kalkınma Ajansı
Exporum
IFEMA Feria de Madrid
COEX
DAEGU EXHIBITION CONVENTION
CENTER
Amsterdam RAI Exhibitions
UBM Canon
REED TRADEX
IFWexpo Heidelberg GmbH Krasnodar
Expo
FENELEC - Forum 7
AZERBAYCAN ITECA Caspian
JAPONYA
FRANSA
FRANSA
BAHREYN
RUSYA
ABD
MEKSĠKA
RUSYA
PORTEKĠZ
25.11.2014 28.11.2014 Ġlaç
26.11.2014 30.11.2014 Yapı-ĠnĢaat
26.11.2014 30.11.2014 ĠnĢaat
1939 Pharmtech
1940 Batimat
1941 SIB_ salon Internatonale du Batiment
New York
Toronto
Milano
01.12.2014 01.12.2014 Makine
01.12.2014 04.12.2014 Savunma Sanayi
1953 Libya Machinex
1954 IDEAS
Karaçi
Trablus
Kozmetik, kiĢisel bakım, saç bakımı
Minsk
ürün ve ekipmanı
DiĢ Hekimliği, DiĢ Hekimliği
Teknolojileri
01.12.2014 01.12.2014
01.12.2014 04.12.2014
1952 INTERSTYLE
GNYDM - Greater New York Dental
Meeting
1951
01.12.2014 03.12.2014 ĠnĢaat malzemeleri
01.12.2014 08.12.2014 Hediyelik eĢya, gıda ürünleri
1949 ARTIGIANO IN FIERA
Construct International/Construct
Canada
29.11.2014 07.12.2014 Motorlu araçlar
1948 Essen Motor Show
1950
Changwon
28.11.2014 01.12.2014 Yat ve bot
1947 Yacht and Boat Korea 2014
Essen
Paris
TaĢkent
TaĢkent
Busan
Moskova
Kazablanka
Kazablanka
1946 DENIM BY PREMIER VISION PARIS 28.11.2014 29.11.2014 Konfeksiyon
26.11.2014 28.11.2014 Gıda
1945 UZPRODEXPO 2014
26.11.2014 28.11.2014 Balıkçılık
26.11.2014 28.11.2014 Tarım
BISFE 2013 Busan Int'l Seafood &
Fisheries Expo
1944 UZAGROEXPO 2014
1943
WOODEXPO/LESTECHPRODUKZIAInternational Exhibition of
Ağaç iĢleme ve mobilya
1942 Machinery,Equipment and Materials for 26.11.2014 29.11.2014 ürünleri,kağıt ve baskı endüstrisi
Timber,Wood-working and Pulp and
ürünleri
Paper Industries
Frankfurt
Alet ve kalıp yapımı, kalıp
25.11.2014 28.11.2014 teknolojileri, tasarım ve ürün
geliĢtirme
1938 Euromold 2014
Moskova
Ekaterinburg
21.11.2014 24.11.2014 Mücevherat
1937 Junwex Ekaterienburg
Houston
20.11.2014 23.11.2014 Ev Dekorasyonu
1936 Theta Charity Antiques Show
PAKĠSTAN
LĠBYA
BELARUS
ABD
KANADA
ĠTALYA
ALMANYA
G.KORE
FRANSA
ÖZBEKĠSTAN
ÖZBEKĠSTAN
G.KORE
RUSYA
FAS
FAS
RUSYA
ALMANYA
RUSYA
ABD
Defence Export Promotion Organization
Pyramids International
T&C
Greater New York Dental Meeting
Informa
Ge.Fi. SPA
Messe Essen Gmbh
Gyeongnam Prov., Changwon City
PREMIERE VISION SA
IEG UZBEKISTAN
IEG UZBEKISTAN
Busan Metropolitan City
MVK - International Exhibition
Company, ITE Group
URBACOM
URBACOM
ITE Moscow
DEMAT GmbH - Direct Exposition
Managing and Trading
Restec Exhibition Company
Theta Charity
05.12.2014 07.12.2014 Kapı-Pencere
1967 Zak Doors & Windows 2014
Yeni Delhi
Guangzhou
Toronto
St.Petersburg
08.12.2014 10.12.2014 Altyapı, Trafik
08.12.2014 10.12.2014 Makine, Ekipman ve Teknolojileri
09.12.2014 11.12.2014 Enerji
09.12.2014 13.12.2014 Sağlık Ekipmanları
1969 GULF TRAFFIC
1970 IMTEX Oman 2014
1971 POWER-GEN 2014
1972 ZDRAVOOHRANENIYE
Moskova
Orlando
Muskat
Dubai
GüneĢ enerjisi ve yeĢil enerji sektörü
Toronto
ürün ve hizmetleri
03.12.2014 05.12.2014 Kaplamalar, Baskı Mürekkepleri
1966 SF China 2014
08.12.2014 09.12.2014
03.12.2014 04.12.2014 Mobilya, Ġç Dekorasyon
1965 IIDEX/NEOCON Canada
Solar Canada 2014 Conference &
Exposition
03.12.2014 06.12.2014 ĠnĢaat ve Yapı Malzemeleri
1964 ICCX
1968
02.12.2014 05.12.2014 Beton ve beton teknolojileri
1963 ICCX Russia
St.Petersburg
Singapur
Petrol ve Doğalgaz, Gemi Ġmalatı,
02.12.2014 05.12.2014 Liman Ekipmanları ve DenizaĢırı
Teknolojiler
Offshore Southeast Asia (OSEA) Oil &
Gas Industry Exhibition & Conf. 2014
02.12.2014 04.12.2014 Gıda ve Gıda Makineleri
1961 FI Europe & NI 2014
1962
Frankfurt
02.12.2014 07.12.2014
Brüksel
Düsseldorf
Frankfurt
Toronto
Doha
Cakarta
1960 Agribex 2014
Tarım, Hayvancılık, Bahçe ve YeĢil
Alanlar Araç ve Ekipmanları
02.12.2014 04.12.2014 Armatür
1959 Valve World
01.12.2014 03.12.2014 ĠnĢaat malzemeleri
02.12.2014 04.12.2014 Gıda ve ilaç sanayi katkı maddeleri
Construct International/Construct
Canada
1958 Health Ingredients Europe 2014
1957
01.12.2014 01.12.2014 ĠnĢaat
1956 Tower Tech
Makine ve aksamı, alet ve takımlar,
hırdavat, endüstriel otomasyon
01.12.2014 01.12.2014
Manufacturing Indonesia Series 2014:
Machine Tool, Tools & Hardware,
1955
Industrial Automation & Logistics
Indonesia
RUSYA
ABD
UMMAN
BAE
KANADA
HĠNDĠSTAN
ÇĠN
KANADA
RUSYA
RUSYA
SĠNGAPUR
Almanya
BELÇĠKA
ALMANYA
ALMANYA
KANADA
KATAR
ENDONEZYA
Trakya Kalkınma Ajansı
ZAO Expocentr
PennWell Corporation
Global Exhibitions
INFORMA EXHIBITIONS
Canadian Solar Industries Association
Zak Trade Fairs & Exhibitions Pvt. Ltd.
SINOSTAR INTL LTD., SFCHINA
EXHIBITION LTD., NEW EXPOSTAR
CO LTD
IIDEX/NeoCon Canada Merchandise
Mart Properties (Canada) Inc.
AD MEDIA VERLAG
ad-media GmbH
Singapore Exhibition Services Pte Ltd
UBM Live
FEDAGRIM npo
Messe Dusseldorf Gmbh
UBM Live
Informa
Trans Continent Exhibitions &
Conferences
Pamerindo Indonesia, PT
1974 Indometal 2014
1973 Automechanika Shanghai
11.12.2014 13.12.2014
ġangay
Metal ve demir çelik ürünleri, üretim
Cakarta
teknolojileri
10.12.2014 13.12.2014 Otomobil-Ticari araç
ENDONEZYA
ÇĠN
Wahana Kemalaniaga Makmur, PT
ACG-ITF
14.01.2014 17.01.2014
14.01.2014 15.01.2014
THE CHINE FUR & LEATHER
M
PRODUCTS FAIR
M
M
M
M
M
M
M
M
M
PREMIERE VISION NEW
YORK
VICENZAORO WINTER
WINTER FANCY FOOD
COLOMBIATEX DE LAS
AMERICAS
TEXWORLD
PREMIERE VISION SAO
PAULO
THE LONDON TEXTILE
WHOS NEXT PRET A
PORTER
ISM 2014-ULUSLARARASI
BĠSKÜVĠ, ÇĠKOLATA VE
ġEKERLEME FUARI
ARAB HEALTH
ULUSLARARASI SAĞLIK
FUARI
12 TH EXHIBITION OF
FURNITURE INDUSTRY
(MEDEX)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
M
M
11.01.2014 14.01.2014
M
DOMOTEX HANNOVER
HALI ve YER DÖġEMELERĠ
FUARI
2
28.01.2014 31.01.2014
27.01.2014 30.01.2014
26.01.2014 29.01.2014
25.01.2014 28.01.2014
22.01.2014 23.01.2014
22.01.2014 23.01.2014
21.01.2014 23.01.2014
21.01.2014 23.01.2014
19.01.2014 21.01.2014
18.01.2014 23.01.2014
07.01.2014 10.01.2014
M
PIITI IMAGINE
Başlangıç Bitiş
1
Türü
Fuar Adı
No
FLORANSA
Şehir
EV, OFĠS MOBĠLYA VE
AKSESUARLARI
MAKĠNALARI MUTFAK
SAĞLIK EKĠPMANLARI VE
MEDĠKAL MALZEMELER
BĠSKÜVĠ, ÇĠKOLATA,
ġEKERLEME ve
ATIġTIRMALIK ÜRÜNLER
HAZIR GĠYĠM
TEKSTĠL
TEKSTĠL
TEKSTĠL
TEKSTĠL
TAHRAN
DUBAĠ
KÖLN
PARĠS
LONDRA
SAO PAULO
NEW YORK
MEDELLIN
ĠRAN
BAE
ALMANYA
FRANSA
ĠNGĠLTERE
BREZĠLYA
ABD
KOLOMBĠYA
ABD
SAN
FRANSĠSKO
GIDA
ĠTALYA
VICENZA
KUYUMCULUK VE
MÜCEVHERAT
ABD
ÇĠN
NEW YORK
PEKĠN
ALMANYA
ĠTALYA
Ülke
TEKSTĠL
DERĠ ĠġLEME VE SANAYĠ
MAKĠNELERĠ
HALI VE YER DÖġEMELERĠ HANNOVER
HAZIR GĠYĠM
Konusu
ĠĠB
430 EUR
965 USD
487 EUR
600 EUR
185 EUR
845 USD
690 USD
555 USD
DKĠB
ĠTKĠB
ĠTKĠB
UĠB
OAĠB
ĠTKĠB
DENĠB
EĠB
1356 USD ĠĠB
Trakya Kalkınma Ajansı
MERKÜR
LADĠN
ĠĠB
ĠTKĠB
ĠTKĠB
UĠB
UĠB
ĠTKĠB
EĠB
AĠB
KĠB
DKĠB
Başvuru
Mercii
1009 EUR ĠTKĠB
600 USD
350 EUR
584 EUR
Katılım
Bedeli
UBM
ROTAFORT 790 EUR
E
UĠB
TÜRKEL
ĠTKĠB
ĠTKĠB
Organizatör
2014 YILINDA EKONOMİ BAKANLIĞI TARAFINDAN DESTEKLENECEK MİLLİ DÜZEYDE İŞTİRAK EDİLECEK FUARLAR
M
M
M
T
M
M
M
MAFPEX NIGERIA 2014
AMBIENTE
4.MACHINEX
ARABIA&PROPAC ARABIA
INTERNATIONAL
MACHINERY EQUIPMENT
EXHIBITION
PURE LONDON
MODTEXSTYLE
PRODEXPO 2014
TÜRKMENĠSTAN TÜRK
ĠHRAÇ ÜRÜNLERĠ FUARI
MIDDLE EAST
ELECTRICITY
INDIA STONA 2014
BIOFACH 2014-WORLD
ORGANIC TRADE FAIR
INHORGENTA MUNĠH 2014
KIEV FASHION 2014
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
M
M
Y
M
Y
M
FRUIT LOGISTICA
16
M
MUNICH FABRIC START
15
18.02.2014 21.02.2014
14.02.2014 17.02.2014
12.02.2014 15.02.2014
12.02.2014 15.02.2014
11.02.2014 13.02.2014
11.02.2014 13.02.2014
10.02.2014 14.02.2014
10.02.2014 13.02.2014
09.02.2014 11.02.2014
09.02.2014 12.02.2014
07.02.2014 11.02.2014
06.02.2014 08.02.2014
05.02.2014 07.02.2014
04.02.2014 06.02.2014
LAGOS
TARIM VE GIDA
ÜRÜNLERĠ, TARIM VE
GIDA PAKETLEME VE
ĠġLEME MAKĠNALARI
MÜNĠH
DEĞERLĠ MADEN VE
MÜCEVHERAT
MODA,AYAKKABI,DERĠ,TE
KIEV
KSTĠL
NÜRNBERG
BANGALORE
DOĞAL TAġ VE
MAKĠNELERĠ, DOĞAL TAġ
EKĠPMANLARI, DOĞAL
TAġ TEKNOLOJĠSĠ VE TAġ
ÜRÜNLERĠ
ORGANĠK ÜRÜNLER
DUBAĠ
AġKABAT
MOSKOVA
TRABLUS
LONDRA
CĠDDE
ENERJĠ
GENEL TĠCARET
GIDA ĠÇECEK
TEKSTĠL
TEKSTĠL
HER TÜRLÜ MAKĠNA VE
PAKETLEME AMBALAJ
MUTFAK VE EV EġYALARI FRANKFURT
BERLĠN
MÜNĠH
YAġ MEYVE SEBZE
KUMAġ VE
AKSESUARLARI
BANYO AĞAÇ ĠġLEME VE
MAKĠNALARI
SENEXPO
ĠTKĠB
TÜRKEL
ĠMMĠB
SENEXPO
AKĠB
ĠTKĠB
980
273 EUR
620 EUR
590 USD
650 EUR
314 EUR
510
180 EUR
UKRAYNA
ALMANYA
ALMANYA
HĠNDĠSTAN
BAE
SENEXPO
ĠMMĠB
EĠB
EXPOTĠM
ĠMMĠB
380EUR
760 EUR
650 EUR
615 EUR
986 USD
TÜRKMENĠSTA
MERĠDYEN 340 EUR
N
RUSYA
ĠĠB
FEDERASYONU
LĠBYA
ĠNGĠLTERE
S.ARABĠSTAN
ALMANYA
NĠJERYA
ALMANYA
ALMANYA
ĠĠB
UĠB
UĠB
EĠB
DENĠB
ĠTKĠB
AKĠB
ĠTKĠB
ĠMMĠB
ĠĠB
UĠB
DKĠB
DENĠB
DENĠB
M
M
M
M
M
M
T
M
M
M
PREMIERE VISION PARIS
18.ADDIS TĠCARET ODASI
FUARI
AALF - ALL AFRICAN
LEATHER FAIR
GULFOOD
CPM-COLLECTION
PREMIERE MOSCOW
ALGER FASHION
BALKAN TEKSTĠL
AGRO FOOD BENGHAZI
MICAM SHOEVENT-I
EQUIP AUTO
ECOWAS TÜRK ĠHRAÇ
ÜRÜNLERĠ FUARI
FOODEX JAPAN
HONG KONG
INTERNATIONAL
JEWELLERY SHOW
XIAMEN INTERNATIONAL
STONE FAIR
ERBĠL AUTOSHOW
THE BIG SHOW SUUDI
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
M
M
M
M
Y
Y
M
VITORIA STONE FAIR
30
M
42. TEXTILLEGPROM
29
09.03.2014 12.03.2014
06.03.2014 09.03.2014
06.03.2014 09.03.2014
05.03.2014 09.03.2014
04.03.2014 07.03.2014
03.03.2014 05.03.2014
03.03.2014 06.03.2014
02.03.2014 05.03.2014
02.03.2014 05.03.2014
27.02.2014 01.03.2014
27.02.2014 01.03.2014
25.02.2014 28.02.2014
23.02.2014 27.02.2014
20.02.2014 22.02.2014
20.02.2014 26.02.2014
18.02.2014 20.02.2014
18.02.2014 21.02.2014
18.02.2014 21.02.2014
MOSKOVA
HAZIR GĠYĠM, ĠÇ GĠYĠM,
DERĠ KONFEKSĠYON VE
AKSESUAR, AYAKKABI
CĠDDE
ERBĠL
OTOMOTĠV, OTOMOTĠV
YAN SANAYĠ VE TĠCARĠ
ARAÇLAR
YAPI MALZEMELERĠ
XIAMEN
HONG KONG
CHĠBA
LAGOS
CEZAYĠR
DOĞALTAġ
MÜCEVHERAT
GIDA VE ĠÇECEK
GENEL TĠCARET
OTOMOTĠV
MILANO
BĠNGAZĠ
GIDA, GIDA MAKĠNELERĠ
VE TEKNOLOJĠLERĠ
AYAKKABI
NOVĠ PAZAR
TEKSTĠL HAZIR GĠYĠM
CEZAYĠR
DUBAĠ
GIDA, GIDA PAKETLEME,
ĠġLEME VE OTEL
EKĠPMANLARI
MODA HAZIR GĠYĠM
ADDĠS ABABA
ADDĠS ABABA
DERĠ VE AYAKKABI
GENEL TĠCARET
PARĠS
ESPIRITO
SANTO
DOĞAL TAġ VE
EKĠPMANLARI
KUMAġ
MOSKOVA
TEKSTĠL
S.ARABĠSTAN
IRAK
ÇĠN
ÇĠN
JAPONYA
NĠJERYA
CEZAYĠR
ĠTALYA
LĠBYA
SIRBĠSTAN
CEZAYĠR
412 EUR
828 USD
505
SELTEN
MERKÜR
EĠB
AKĠB
EĠB
DENĠB
AKĠB
AKĠB
ĠMMĠB
ĠMMĠB
GAĠB
ĠTKĠB
UĠB
EĠB
DENĠB
745 USD
278 EUR
760 USD
KĠB
AĠB
GAĠB
1085 USD DKĠB
1.165 USD DKĠB
545 EUR
360 EUR
480 EUR
345 EUR
Trakya Kalkınma Ajansı
EXPOTĠM
PYRAMIDS
EĠB
ĠMMĠB
EĠB
TUSKON
SENEXPO
ĠTKĠB
MERKÜR
MERĠDYEN 195 EUR
MERĠDYEN 280 EUR
650 EUR
945 USD
357 USD
MERĠDYEN 300 EUR
ĠTKĠB
LADĠN
RUSYA
ĠTKĠB
FEDERASYONU
BAE
ETĠYOPYA
ETĠYOPYA
FRANSA
BREZĠLYA
RUSYA
EXPOTĠM
FEDERASYONU
13.03.2014 16.03.2014
13.03.2014 16.03.2014
14.03.2014 16.03.2014
M
M
M
M
JEC EUROPE
MTKT INNOVATION 2014
EXPO ANTAD
ULUSLARARASI KOZMETĠK
VE TEMĠZLĠK ÜRÜNLERĠ
M
FUARI
M
BUDMA, BUMASZ, GLASS
AND CBS, KOMINKA 2014
53rd CAIRO FASHION & TEX M
M
CABSAT
WEDDING FASHION
MOSCOW
INTERNATIONAL HOME
AND HOUSEWARES SHOW
REBUILD BENGHAZI
THE BIG SHOW UMMAN
CIFF HOME FURNITURECHINA INTERNATIONAL
FURNITURE FAIR
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
M
M
M
M
11.03.2014 13.03.2014
NETHERLANDS FASHION &
M
TEXTILE FAIR
48
18.03.2014 22.03.2014
17.03.2014 20.03.2014
16.03.2014 19.03.2014
15.03.2014 18.03.2014
12.03.2014 14.03.2014
12.03.2014 15.03.2014
11.03.2014 13.03.2014
11.03.2014 14.03.2014
11.03.2014 13.03.2014
10.03.2014 12.03.2014
M
DUPHAT
47
ARABISTAN
UKRAYNA
MOSKOVA
MOBĠLYA
YAPI MALZEMELERĠ
YAPI VE ĠNġAAT
GUANGZHOU
MUSKAT
BĠNGAZĠ
MUTFAK VE EV EġYALARI ġĠKAGO
GELĠNLĠK VEDAMATLIK
KOZMETĠK ÜRÜNLERĠ,
PARFÜMERĠ, CĠLT BAKIM
VE KĠġĠSEL TEMĠZLĠK
ERBĠL
ÜRÜNLERĠ, SPA ÜRÜNLERĠ,
AMBALAJ, GÜZELLĠK
SALONU ÜRÜNLERĠ
KAHĠRE
MODA, HAZIR GĠYĠM,
AKSESUARLAR VE
TEKSTĠL
ÇĠN
UMMAN
LĠBYA
ABD
500 EUR
290 EUR
711 USD
410 EUR
703 USD
ĠMMĠB
PYRAMIDS
ĠĠB
319 EUR
955 USD
540
380 EUR
320 EUR
ĠĠB
517 USD
MERĠDYEN 370 EUR
MERKÜR
ĠMMĠB
ĠĠB
ĠMMĠB
AĠB
OAĠB
UĠB
DENĠB
AĠB
ĠMMĠB
EĠB
DAĠB
ĠTKĠB
ĠMMĠB
1314 USD ĠTKĠB
MERĠDYEN 340 EUR
ĠTO
SENEXPO
SELTEN
PYRAMIDS
AKĠB
RUSYA
TÜRKEL
FEDERASYONU
IRAK
MISIR
GUADALAJARA MEKSĠKA
GENEL TĠCARET
KĠEV
MOBĠLYA, MOBĠLYA YAN
SANAYĠ, EV TEKSTĠLĠ,
AĞAÇ ĠġLEME
MAKĠNELERĠ
POLONYA
BAE
HOLLANDA
FRANSA
POZNAN
DUBAĠ
AMSTERDAM
BAE
KOMPOZĠT MALZEMELERĠ
PARĠS
VE TEKNOLOJĠLERĠ
ĠNġAAT, SPOR TESĠSLERĠ
VE SPOR EKĠPMANLARI
TELEKOMÜNĠKASYON
MODA, HAZIR GĠYĠM,
TEKSTĠL VE EV TEKSTĠLĠ
ĠLAÇ, ĠLAÇ
TEKNOLOJĠLERĠ,MEDĠCAL DUBAĠ
EKĠPMAN
25.03.2014 27.03.2014
26.03.2014 29.03.2014
DOMOTEX ASIA
CHINAFLOOR HALI VE YER M
DÖġEMELERĠ FUARI
M
M
M
Y
M
M
M
M
M
CHIC 22. CHINA
INTERNATIONAL
CLOTHING AND
ACCESSORIES FAIR
EXPOCOMER
INTERBUILD EXPO 2014
AUTOMOTIVE
TECHNOLOGY FAIR 2014
INTERZUM GUANGZHOU
2014
8. HOMEDECO
ULUSLARARASI EV
TEKSTĠLĠ, DEKORASYON
VE ZÜCCACĠYE FUARI
ALIMENTARIA
APLF HONG KONG- ASYA
PASĠFĠC DERĠ FUARI
AUTOMEC PESADOS &
COMERCIAIS
SIAL CANADA
42. TRIPOLI
INTERNATIONAL FAIR
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
M
M
24.03.2014 27.03.2014
M
MOSSHOES AYAKKABI
FUARI
63
02.04.2014 06.04.2014
02.04.2014 04.04.2014
01.04.2014 05.04.2014
31.03.2014 02.04.2014
31.03.2014 03.04.2014
29.03.2014 31.03.2014
28.03.2014 01.04.2014
27.03.2014 30.03.2014
26.03.2014 29.03.2014
26.03.2014 29.03.2014
23.03.2014 25.03.2014
M
PROWEIN
18.03.2014 22.03.2014
62
M
FEICON BATIMAT
61
KĠEV
PANAMA
PEKĠN
GENEL TĠCARET
GIDA
TRABLUS
MONTREAL
SAO PAULO
HONG KONG
OTOMOTĠV
BARSELONA
HER TÜRLÜ DERĠ VE
HAMMADDELERĠ, DERĠ
MAKĠNALARI VE
KĠMYASALLARI, DERĠ
AYAKKABI, SARACĠYE,
HAZIR GĠYĠM
ALMATI
GUANGZHOU
GIDA VE ĠÇECEK
EV TEKSTĠLĠ ÜRÜNLERĠ
MOBĠLYA, MOBĠLYA YAN
SANAYĠ
OTOMOTĠV, YEDEK PARÇA POZNAN
ĠNġAAT
GENEL TĠCARET
HAZIR GĠYĠM
HALI VE YER DÖġEMELERĠ ġANGAY
MOSKOVA
DÜSSELDORF
ġARAP VE ALKOLLÜ
ĠÇECEKLER
AYAKKABI, ÇANTA VE
AKSESUARLARI
SAO PAULO
YAPI,ĠNġAAT
ĠĠB
TÜYAP
LĠBYA
KANADA
BREZĠLYA
ÇĠN
ĠSPANYA
KAZAKĠSTAN
ÇĠN
POLONYA
UKRAYNA
PANAMA
ÇĠN
ÇĠN
OAĠB
410 EUR
864 USD
700 USD
760 USD
400 EUR
255 EUR
400 EUR
260 EUR
340 EUR
800 USD
500 EUR
470 EUR
480 EUR
ĠĠB
UĠB
DKĠB
DENĠB
ĠMMĠB
ĠĠB
AĠB
ĠMMĠB
ĠTKĠB
DAĠB
ĠĠB
GAĠB
AKĠB
1220 EUR AKĠB
980 USD
Trakya Kalkınma Ajansı
TÜRKEL
TÜYAP
UĠB
ĠTKĠB
ĠTO
TÜRKEL
SENEXPO
SENEXPO
SENEXPO
TUSKON
ĠTKĠB
ĠTKĠB
RUSYA
ĠTKĠB
FEDERASYONU
ALMANYA
BREZĠLYA
09.04.2014 12.04.2014
13.04.2014 16.04.2014
14.04.2014 28.04.2014
M
M
M
M
M
M
M
INDUSTRIAL SUPPLY
FOOD AND HOTEL ASIA
2014
SEEBE
INTERSTROYEXPO 2014
AQUA-THERM ST.
PETERSBURG 2014
SAUDI
FOOD,HOTEL&HOSPITALĠT M
Y ARABIA 2014
M
HANNOVER MESSE
AFGANĠSTAN ULUSLAR
ARASI TĠCARET FUARI
V. INTERNATIONAL
MEDICAL FORUM
115. CANTON ĠTHAL VE
ĠHRAÇ ÜRÜNLERĠ FUARI
1.FAZ
HONG KONG HOUSEWARE
FAIR 2013
DJAZAGRO
18. ELCOM UKRAINE 2014
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
M
M
M
M
22.04.2014 25.04.2014
21.04.2014 24.04.2014
20.04.2014 23.04.2014
15.04.2014 19.04.2014
15.04.2014 17.04.2014
09.04.2014 12.04.2014
08.04.2014 12.04.2014
08.04.2014 11.04.2014
07.04.2014 11.04.2014
07.04.2014 11.04.2014
07.04.2014 11.04.2014
78
M
ENERGY
04.04.2014 07.04.2014
77
M
COSMOPROF
76
ST.
PETERSBURG
ĠNġAAT VE YAPI
MALZEMELERĠ
ELEKTRĠK, AYDINLATMA
GIDA AMBALAJ
KĠEV
CEZAYĠR
UKRAYNA
CEZAYĠR
ÇĠN
EV VE MUTFAK EġYALARI,
ELEKTRĠKLĠ ALETLER,
HONG KONG
EVCĠL HAYVAN
MALZEMELERĠ, EL
SANATLARI
UKRAYNA
AFGANĠSTAN
S.ARABĠSTAN
ÇĠN
KĠEV
KABĠL
CĠDDE
300 EUR
900 USD
MERĠDYEN 490 EUR
SENEXPO
SELTEN
HANNOVER
535 EUR
MESSE
520 EUR
TÜRKEL
TÜYAP
ĠMMĠB
ĠTO
TÜRKEL
TUSKON
SENEXPO
360 EUR
580 EUR
990 USD
850 USD
375 EUR
585 USD
585 USD
OAĠB
AKĠB
ĠTKĠB
ĠMMĠB
AKĠB
EĠB
OAĠB
UĠB
UĠB
DKĠB
ĠTKĠB
UĠB
DENĠB
UĠB
HANNOVER
535 EUR
MESSE
ĠTO
KĠB
610 EUR
ĠMMĠB
RUSYA
MERĠDYEN 490 EUR
FEDERASYONU
RUSYA
SIRBĠSTAN
SĠNGAPUR
ALMANYA
ALMANYA
ALMANYA
ĠTALYA
GUANGZHOU
GENEL TĠCARET
MEDĠKAL VE TIBBĠ
EKĠPMANLAR
GENEL TĠCARET
GIDA VE OTEL
EKĠPMANLARI
ISITMA, SOĞUTMA,
ĠKLĠMLENDĠRME,
HAVALANDIRMA, ARITMA, ST.
ATIK SU, YÜZME HAVUZU, PETERSBURG
SAUNA, JAKUZĠ VE BANYO
SĠSTEMLERĠ
BELGRAD
SĠNGAPUR
HANNOVER
HANNOVER
HANNOVER
BOLOGNA
YAPI ĠNġAAT
GIDA,GIDA ĠġLEME VE
OTEL EKĠPMANLARI
DÖKÜM ÜRÜNLERĠ
SANAYĠ
ELEKTROMEKANĠK
KOZMETĠK
04.05.2014 08.05.2014
04.05.2014 07.05.2014
M
M
M
M
M
M
M
M
M
115. CANTON ĠTHAL VE
ĠHRAÇ ÜRÜNLERĠ FUARI
3.FAZ
BATIMATEC
LAGOS MOTOR FAIR &
M
NIGERIA AUTOPARTS EXPO
M
COVERINGS
IFAT ENTSORGA 2014
APAS
SEAFOOD EXPO GLOBAL
(ESE 2014)
SICRE (SCS & VETECO)
INTERPACK 2014ULUSLARARASI AMBALAJ
MALZEMELERĠ VE
MAKĠNELERĠ FUARI
PROJECT QATAR, QATAR
STONE TECH, HEAVY MAX
2014
SEOUL FOOD AND HOTEL
2014
SIAL CHINA 2014 GIDA VE
ĠÇECEK FUARI
ERBĠL MACHINEX
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
M
M
14.05.2014 17.05.2014
13.05.2014 15.05.2014
13.05.2014 16.05.2014
12.05.2014 15.05.2014
08.05.2014 14.05.2014
07.05.2014 10.05.2014
06.05.2014 08.05.2014
05.05.2014 08.05.2014
05.05.2014 09.05.2014
01.05.2014 05.05.2014
29.04.2014 02.05.2014
28.04.2014 01.05.2014
93
M
MOBTEX
23.04.2014 26.04.2014
92
M
CHINAPLAS 2014
91
MAKĠNA, MAKĠNA
GIDA ÜRÜNLERĠ,
ĠÇECEKLER VE ĠKRAM
GIDA VE OTEL
EKĠPMANLARI
ERBĠL
ġANGHAY
SEUL
IRAK
ÇĠN
GÜNEY KORE
KATAR
DOHA
ĠNġAAT MALZEME VE
TEKNOLOJĠLERĠ,
DOĞALTAġ, MERMER VE
TEKNOLOJĠLERĠ, AĞIR Ġġ
MAKĠNELERĠ VE
EKĠPMANLARI
ĠSPANYA
BELÇĠKA
ALMANYA
MADRĠD
BRÜKSEL
BREZĠLYA
ALMANYA
NĠJERYA
CEZAYĠR
ÇĠN
ABD
LĠBYA
ÇĠN
AMBALAJ MALZEMELERĠ
DÜSSELDORF
VE AMBALAJ MAKĠNELERĠ
YAPI ĠNġAAT
SU ÜRÜNLERĠ
SAO PAULO
MÜNĠH
SU, ATIK SU, GERĠ
DÖNÜġÜM VE ÇEVRE
TEKNOLOJĠLERĠ
GIDA
LAGOS
CEZAYĠR
GUANGZHOU
LAS VEGAS
TRABLUS
OTOMOTĠV YAN SANAYĠ
YAPI ĠNġAAT
GENEL TĠCARET
DOĞALTAġ
MOBĠLYA,EV TEKSTĠLĠ
PLASTĠK, PLASTĠK ĠġLEME
MAKĠNELERĠ, KALIPLAR,
ġANGHAY
OTOMASYON, KAUÇUK
ÜRÜNLER
850 USD
950 USD
295 EUR
855 USD
877 EUR
995 USD
450 EUR
395 EUR
278 EUR
550 EUR
770 USD
675 USD
630 EUR
Trakya Kalkınma Ajansı
PYRAMIDS
ĠTO
SELTEN
SENEXPO
ĠĠB
MERĠDYEN 450 EUR
ĠĠB
SELTEN
ĠTO
SENEXPO
MERĠDYEN 340 EUR
ĠTO
ĠMMĠB
SENEXPO
ĠMMĠB
DENĠB
AĠB
UĠB
ĠĠB
GAĠB
OAĠB
AKĠB
DAĠB
DAĠB
ĠMMĠB
EĠB
EĠB
EĠB
UĠB
19.05.2014 21.05.2014
20.05.2014 22.05.2014
20.05.2014 24.05.2014
M
Y
M
M
GHANA FOOD,
AGRICULTURE AND
TECHNOLOGY FUARI
INDEX
SAUDI HEALTH
17.LESHOW ULUSLARARASI
DERĠ VE KÜRK MODA
Y
FUARI
M
INGETREX TANZANYA
ROOMS MOSCOW - MIFS
2014
PLMA'S WORLD OF
PRIVATE LABEL 2014
CARTHAGE 2014
109
110
111
112
113
114
115
116
M
M
M
21.05.2014 25.05.2014
20.05.2014 21.05.2014
19.05.2014 22.05.2014
15.05.2014 18.05.2014
15.05.2014 17.05.2014
15.05.2014 18.05.2014
14.05.2014 15.05.2014
SIPSA-AGROFOOD
M
TISSU PREMIER
108
14.05.2014 17.05.2014
107
M
ERBĠL BUILDING
106
HOLLANDA
AMSTERDAM
TUNUS
ÖZEL TÜKETĠM MALLARI,
GIDA, KOZMETĠK VE
PAKETLEME
YAPI TEKNOLOJĠLERĠ,
ĠNġAAT MALZEMELERĠ,
TAġ EKĠPMANLARI VE
580 EUR
520 EUR
495 EUR
720 USD
674 USD
559 EUR
MERĠDYEN 300 EUR
ĠMMĠB
RUSYA
EXPOTĠM
FEDERASYONU
TG EKSPO
LADĠN
TUSKON
EVRENSEL
HER TÜRLÜ MOBĠLYA, ĠÇDIġ DEKORASYON,
AYDINLATMA, EV
TEKSTĠLĠ, DÖġEMELERĠ VE
AKSESUARLARI,
MOSKOVA
OTELCĠLĠK, GASTRONOMĠ,
SPA MALZEMELERĠ,
MOBĠLYACILIK
EKĠPMANLARI
TUNUS
375 EUR
370 EUR
278 EUR
MERĠDYEN 310 EUR
MERKÜR
UĠB
PYRAMIDS
RUSYA
TÜRKEL
FEDERASYONU
S.ARABĠSTAN
BAE
GANA
TANZANYA
CEZAYĠR
FRANSA
IRAK
DERĠ VE KÜRK
KONFEKSĠYON, HAM DERĠ,
AYAKKABI, SARACĠYE,
MOSKOVA
YAN SANAYĠ VE
AKSESUAR
RĠYAD
DUBAĠ
MOBĠLYA VE
DEKORASYON
SAĞLIK EKĠPMANLARI
AKRA
DARÜSSELAM
CEZAYĠR
LĠLLE
ERBĠL
TARIM VE TEKNOLOJĠ
GENEL TĠCARET
TARIM
TEXTĠL
YAPI-ĠNġAAT, BELEDĠYE
EKĠPMANLARI, DOĞAL
TAġ, MAKĠNA VE
EKĠPMANLARI
EKĠPMANLARI VE
AKSAMLARI
OAĠB
DENĠB
UĠB
ĠMMĠB
ĠMMĠB
GAĠB
AĠB
GAĠB
ĠĠB
ĠTKĠB
DENĠB
30.05.2014 02.06.2014
02.06.2014 06.06.2014
02.06.2014 05.06.2014
M
M
DENIM BY PREMIERE
VISION
SHOES LEATHER
GUANGZHOU
BEAUTYWORLD
FIA
THE JCK LAS VEGAS SHOW M
POSIDONIA 2014
ULUSLARARASI GEMĠCĠLĠK M
FUARI
TRIPOLI
INTERNATIONALFOOD &
PACKAGING MACHINERY
SHOW
AUTEMECHANIKA DUBAI
119
120
121
122
123
124
125
126
127
M
Y
M
M
M
AUTOMECHANIKA 2014
118
03.06.2014 05.06.2014
28.05.2014 02.06.2014
27.05.2014 29.05.2014
27.05.2014 29.05.2014
21.05.2014 22.05.2014
21.05.2014 23.05.2014
21.05.2014 25.05.2014
M
THAIFEX-ULUSLARARASI
GIDA, ĠÇECEK, GIDA
TEKNOLOJĠLERĠ, OTEL,
RESTORAN EKĠPMANLARI
FUARI
21.05.2014 24.05.2014
M
CAUCASUSBUILD - 19.
KAFKASYA YAPI VE YAPI
TEKNOLOJĠLERĠ FUARI
117
OTOMOTĠV
GIDA,GIDA MAKĠNELERĠ
VE AMBALAJ
GEMĠ, GEMĠ MAKĠNELERĠ
VE TEKNOLOJĠLERĠ
MÜCEVHERAT
GENEL TĠCARET
KOZMETĠK
DERĠ ĠġLEME VE SANAYĠ
MAKĠNELERĠ
DUBAĠ
TRABLUS
ATĠNA
LAS VEGAS
CEZAYĠR
DUBAĠ
GUANGZHOU
PARĠS
KĠEV
MAKĠNE, YAN SANAYĠ VE
KOMPONENTLER,
ELEKTRONĠK VE
SĠSTEMLER, TAMĠR VE
BAKIM, SERVĠS
EKĠPMANLARI VE ARAÇ
YIKAMA
TEKSTĠL
BANGKOK
GIDA, ĠÇECEK, GIDA
TEKNOLOJĠLERĠ, OTEL,
RESTORAN EKĠPMANLARI
YAPI VE YAPI
MALZEMELERĠ, MOBĠLYA,
DEKORASYON, ELEKTRĠKELEKTRONĠK SĠSTEMLERĠ, TĠFLĠS
ĠNġAAT MAKĠNELERĠ,
KAPI-PENCERE
SĠSTEMLERĠ
ÇEVRE TEKNOLOJĠLERĠ
BAE
LĠBYA
YUNANĠSTAN
ABD
CEZAYĠR
BAE
ÇĠN
FRANSA
UKRAYNA
TAYLAND
GÜRCĠSTAN
720 USD
320 EUR
715 USD
610 USD
440 EUR
AKĠB
DENĠB
KĠB
ĠĠB
DAĠB
AKĠB
EĠB
295 EUR
803 EUR
Trakya Kalkınma Ajansı
DAĠB
ĠĠB
ĠMMĠB
1450 USD DAĠB
HANNOVER 690 USD
SENEXPO
ĠĠB
ĠMMĠB
MERĠDYEN 340 EUR
ĠMMĠB
TÜRKEL
UĠB
HANNOVER
530 EUR
MESSE
OAĠB
TÜYAP
19.06.2014 21.06.2014
19.06.2014 22.06.2014
M
Y
M
M
M
M
ROSUPACK 2014
PITTI IMAGINE
ASHGABAT EXPO BUILD
2014
JUNE HONG KONG
M
JEWELLERY AND GEM FAIR
M
EUROSATORY
HEIMTEXTIL INDIA
AFRICA'S BIG SEVEN 2014
EXPOSTONE 2014
MOSKOVA
FISPAL FOOD SERVICE &
SIAL BRAZIL
SUMMER FANCY FOOD
WHO'S NEXT PRET A
PORTER
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
M
M
M
M
38. KKTC ULUSLARARASI
FUARI
130
03.07.2014 06.07.2014
29.06.2014 01.07.2014
24.06.2014 27.06.2014
24.06.2014 27.06.2014
22.06.2014 24.06.2014
19.06.2014 21.06.2014
17.06.2014 20.06.2014
17.06.2014 20.06.2014
16.06.2014 20.06.2014
06.06.2014 15.06.2014
03.06.2014 05.06.2014
M
MEXICO ALIMENTARIA
03.06.2014 06.06.2014
129
M
FISPAL TECHNOLOGIA
128
HAZIR GĠYĠM
GIDA
GIDA
PARĠS
NEW YORK
SAO PAULO
MOSKOVA
JOHANNESBUR
G
GIDA VE TEKNOLOJĠLERĠ,
FIRINCILIK, PAKETLEME,
KOZMETĠK, TEMĠZLĠK, EV
VE MUTFAK GEREÇLERĠ
VE PERAKENDECĠLĠK
MADEN VE DOĞAL TAġ
YENĠ DELHĠ
EV TEKSTĠLĠ
HONG KONG
AġKABAT
YAPI-ĠNġAAT VE YAN
SANAYĠ, GÜVENLĠK
SĠSTEMLERĠ,
DEKORASYON
DEĞERLĠ MADEN
MÜCEVHERAT
FLORANSA
MOSKOVA
HAZIR GĠYĠM
PARĠS
AMBALAJ, AMBALAJ
MALZEMESĠ VE
PAKETLEME
TEKNOLOJĠLERĠ
LEFKOġA
MEXĠCO
SAVUNMA SANAYĠĠ
GENEL TĠCARET
GIDA ĠÇECEK
AMBALAJ, PAKETLEME VE
SAO PAULO
GIDA TEKNOLOJĠLERĠ
OAĠB
AKĠB
SELTEN
TÜYAP
ĠTKĠB
SELTEN
UĠB
ĠMMĠB
FRANSA
ABD
BREZĠLYA
ĠTKĠB
EĠB
TÜYAP
RUSYA
EĠB
FEDERASYONU
G. AFRĠKA
HĠNDĠSTAN
ÇĠN
ĠTKĠB
KĠB
KĠB
599 EUR
650 EUR
DAĠB
ĠMMĠB
ĠMMĠB
OAĠB
600 EUR
DENĠB
1190 USD
(NAKLĠY
ĠTKĠB
E HARĠÇ
1080 USD)
900 USD
725 EUR
660 USD
595 EUR
1026 USD DAĠB
EĠB
AKĠB
EĠB
1000 EUR DENĠB
-
910 USD
910 USD
TÜRKMENĠSTA
MERĠDYEN 350 EUR
N
ĠTALYA
RUSYA
AKĠB
FEDERASYONU
FRANSA
KKTC
MEKSĠKA
BREZĠLYA
MESSE
27.08.2014 29.08.2014
28.08.2014 31.08.2014
M
Y
M
M
M
M
TEXWORLD
WOFEX 2014
FEBRATEX
WOODEX 2014
KAZFASHION 2014
INTERBUILD AFRĠCA 2014GLASS EXPO AFRICAWOOD PRO 2014
MIMS POWERED BY
AUTOMECHANIKA
MOSCOW 2014
INTERTEXTILE SHANGHAI
HOME TEXTILES
10.INTERAUTO
ULUSLARARASI OTOMOTĠV M
VE YAN SANAYĠ FUARI
M
PREMIERE VISION NEW
YORK
MICAM SHOEVENT-II
CPM-COLLECTION
PREMIERE MOSCOW
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
M
M
M
M
M
INDIA INTERNATIONAL
JEWELLERY SHOW
144
03.09.2014 06.09.2014
31.08.2014 03.09.2014
25.08.2014 28.08.2014
20.08.2014 23.08.2014
17.08.2014 19.08.2014
13.08.2014 16.08.2014
12.08.2014 15.08.2014
06.08.2014 09.08.2014
22.07.2014 24.07.2014
22.07.2014 23.07.2014
17.07.2014 21.07.2014
15.07.2014 20.07.2014
M
ULUSLARARASI LUANDA
FUARI
143
10.07.2014 11.07.2014
M
PREMIERE VISION SAO
PAULO
142
HAZIR GĠYĠM, ĠÇ GĠYĠM,
DERĠ KONFEKSĠYON VE
MOSKOVA
MILANO
MOSKOVA
OTOMOTĠV ANA VE
OTOMOTĠV YAN SANAYĠ,
ELEKTRONĠK PARÇALAR,
AKSESUAR VE
EKĠPMANLARI
AYAKKABI
ġANGHAY
MOSKOVA
JOHANNESBUR
G
EV TEKSTĠLĠ
OTOMOTĠV YAN SANAYĠ
ĠNġAAT,YAPI,CAM,AĞAÇ
ALMATI
TEBRĠZ
MOBĠLYA YAN SANAYĠ,
AĞAÇ ĠġLEME
MAKĠNELERĠ
TEKSTĠL, HAZIR-GĠYĠM
BLUMENAU
MANĠLA
GIDA,GIDA
TEKNOLOJĠLERĠ,OTEL
EKĠPMANLARI
TEKSTĠL
NEW YORK
NEW YORK
MUMBAI
LUANDA
SAO PAULO
TEKSTĠL
TEKSTĠL
KUYUMCULUK VE
MÜCEVHERAT
GENEL TĠCARET
TEKSTĠL
SENEXPO
UĠB
ĠTKĠB
286 EUR
590 EUR
590 USD
690 USD
650 EUR
480 EUR
480 EUR
590 USD
450 EUR
610 USD
Trakya Kalkınma Ajansı
RUSYA
ĠTKĠB
FEDERASYONU
ĠTALYA
ĠĠB
ĠTKĠB
DENĠB
GAĠB
DAĠB
EĠB
ĠMMĠB
EĠB
ĠĠB
OAĠB
GAĠB
ĠĠB
1009 EUR ĠTKĠB
MERĠDYEN 300 EUR
MERKÜR
MERKÜR
OAĠB
UĠB
UĠB
RUSYA
TÜRKEL
FEDERASYONU
ÇĠN
820 USD
845 USD
UBM
ROTAFORT 1282 USD DENĠB
E
TUSKON
UĠB
RUSYA
UĠB
FEDERASYONU
G.AFRĠKA
KAZAKĠSTAN
ĠRAN
BREZĠLYA
FĠLĠPĠNLER
ABD
ABD
HINDISTAN
ANGOLA
BREZĠLYA
09.09.2014 12.09.2014
11.09.2014 13.09.2014
11.09.2014 14.09.2014
15.09.2014 18.09.2014
15.09.2014 19.09.2014
17.09.2014 19.09.2014
21.09.2014 23.09.2014
SMM ULUSLARARASI GEMI
YAPIMI, MAKĠNELERĠ VE
M
TEKNOLOJĠLERĠ FUARI
54th CAIRO FASHION & TEX M
M
M
THE BIG 5 CONSTRUCT
INDIA
WORLD FOOD MOSCOW
2014
ELECTRA MINING AFRICA
2014
KAZMET - MINING WORLD M
KAZCOMAK 2014
MEDITERRANEAN FOOD
2014
159
160
161
162
163
164
165
M
M
09.09.2014 11.09.2014
BUILDMACEX NIGERIA 2014 M
07.09.2014 10.09.2014
158
M
AGRO-FOOD 2014
157
RĠYAD
MOSKOVA
JOHANNESBUR
G
ALMATI
GENEL GIDA, SÜT VE SÜT
ÜRÜNLERĠ, ALKOLLÜ VE
ALKOLSÜZ ĠÇECEKLER,
UNLU MAMULLER,
BĠSKÜVĠ, BAKLĠYAT,
ÇĠKOLATA VE
ġEKERLEMELER, KATI VE
SIVI YAĞLAR, VB.
MAKĠNELER, ELEKTRĠKELEKTRONĠK
TEKNOLOJĠLERĠ, EL
ALETLERĠ, KĠMYA VE
PLASTĠK TEKNOLOJĠLERĠ
METALURJĠ, METAL
ĠġLEME, MADENCĠLĠK,
MAKĠNE ĠMALAT SANAYĠ,
ĠNġAAT VE YOL YAPIM
MAKĠNALARI
DÜSSELDORF
KAHĠRE
MODA, HAZIR GĠYĠM,
AKSESUARLAR VE
TEKSTĠL
GIDA ÜRÜNLERĠ
BOMBAY
HAMBURG
YAPI ve YAPI
MALZEMELERĠ
GEMĠ MAKĠNELERĠ
YAPI-ĠNġAAT, ĠNġAAT
MALZEMELERĠ VE ĠNġAAT LAGOS
MAKĠNELERĠ
GIDA, ĠÇECEK,
HAMMADDE VE
MAKĠNELERĠ
AKSESUAR, AYAKKABI
ALMANYA
KAZAKĠSTAN
G. AFRĠKA
585 USD
PYRAMIDS
EXPOTĠM
ĠĠB
AĠB
ĠĠB
HANNOVER
FAIRS
525 EUR
TURKEY
DKĠB
DENĠB
DKĠB
KĠB
ĠMMĠB
ĠMMĠB
UĠB
MERĠDYEN 520 EUR
MERĠDYEN 455 EUR
700 EUR
320 EUR
778 USD
660 EUR
MERĠDYEN 345 EUR
MERKÜR
RUSYA
ĠĠB
FEDERASYONU
MISIR
HĠNDĠSTAN
ALMANYA
NĠJERYA
S.ARABĠSTAN
22.09.2014 24.09.2014
22.09.2014 26.09.2014
23.09.2014 26.09.2014
M
TURKISH TEXTILE SHOW IN
Y
FLORENCE
M
M
THE BIG 5 KUWAIT
43.TEXTILLEGPROMULUSLARARASI TEKSTĠL,
KONFEKSĠYON YAN
SANAYĠ, HAZIR GĠYĠM, EV
TEKSTĠLĠ, TEKSTĠL
MAKĠNELERĠ VE
AYAKKABI, SARACĠYE
FUARI
AHR EXPO MEXICO
49.MARMOMACC
IAA HANNOVER 2014ULUSLARARASI TĠCARĠ
ARAÇ VE YAN SANAYĠ
FUARI
DESIGN LIVING TENDENCY M
CHILLVENTA 2014
168
169
170
171
172
173
174
175
M
M
14.10.2014 16.10.2014
01.10.2014 04.10.2014
25.09.2014 02.10.2014
24.09.2014 27.09.2014
23.09.2014 25.09.2014
22.09.2014 25.09.2014
ERBĠL ULUSLAR ARASI
M
GENEL TĠCARET FUARI 2014
167
M
22.09.2014 25.09.2014
M
BIG 4 SHOW-REBULD
LĠBYA
166
ERBĠL
TRABLUS
KĠEV
NÜRNBERG
ĠKLĠMLENDĠRME, ISITMA
VE SIHHĠ TESĠSAT,
YALITIM, POMPA VE
EKĠPMANLAR, BORU,
HANNOVER
EV TEKSTĠLĠ
OTOMOTĠV YAN SANAYĠ
VERONA
MEKSĠKO
ĠKLĠMLENDĠRME, ISITMA
VE SIHHĠ TESĠSAT,
YALITIM, BORU
OTOMOTĠV
MOSKOVA
FLORANSA
TEKSTĠL, GĠYĠM VE GĠYĠM
AKSESUARLARI, TEKSTĠL
MAKĠNELERĠ, AYAKKABI,
EV TEKSTĠLĠ,
ZÜCCACĠYE,HEDĠYELĠK
EġYA
TEKSTĠL
ĠNġAAT, SU
TEKNOLOJĠLERĠ VE
ÇEVRE, CAM VE METAL,
HAVALANDIRMA VE
KUVEYT
SOĞUTMA, TEMĠZLĠK VE
BAKIM, YAPI VE YAPI
MALZEMELERĠ, TEÇHĠZAT
VE MAKĠNELERĠ
GENEL TĠCARET
ĠNġAAT
ALMANYA
UKRAYNA
ALMANYA
ĠTALYA
MEKSĠKA
708 USD
443 EUR
295 EUR
429 EUR
340 EUR
350 EUR
450 EUR
Trakya Kalkınma Ajansı
OAĠB
TÜRKEL
UĠB
ĠMMĠB
OAĠB
KĠB
DENĠB
ĠTKĠB
DKĠB
OAĠB
AKĠB
EĠB
DAĠB
ĠĠB
960 USD
(NAKLĠY
DAĠB
E HARĠÇ
760 USD)
500 EUR
MERĠDYEN 290 EUR
LADĠN
TG EKSPO
SENEXPO
RUSYA
EXPOTĠM
FEDERASYONU
ĠTALYA
KUVEYT
IRAK
LĠBYA
21.10.2014 23.10.2014
21.10.2014 23.10.2014
Y
M
M
M
LAGOS FASHĠON 2014
ODESSA 2014 ULUSLARARASI GEMĠ ĠNġA,
M
BAKIM-ONARIM VE
LOJĠSTĠK FUARI
M
IGATEX 2014
BATIWEST
12. PROJEKTA BY
CONSTROI ANGOLA 2014
MATELEC
HKTDC HK
INTERNATĠONAL WINE
AND SPIRITS FAIR 2014
177
178
179
180
181
182
183
184
06.11.2014 08.11.2014
28.10.2014 31.10.2014
23.10.2014 26.10.2014
23.10.2014 28.10.2014
21.10.2014 24.10.2014
18.10.2014 21.10.2014
11. ULUSLARARASI YUNFU
TAġ FUARI VE GUANDONG
M
EYALETĠ TAġ KÜLTÜRÜ
FUARI
M
14.10.2014 17.10.2014
M
STANKOSTRONEIE 2014
176
ġARAP VE ALKOLLÜ
ĠÇECEKLER
BĠLGĠ TEKNOLOJĠLERĠ
YAPI VE YAPI
MALZEMELERĠ
YAPI, ĠNġAAT
GEMĠ, GEMĠ MAKĠNELERĠ
VE TEKNOLOJĠLERĠ
HONG KONG
MADRĠD
LUANDA
ORAN
ODESSA
ÇĠN
ĠSPANYA
ANGOLA
CEZAYĠR
UKRAYNA
NĠJERYA
LAGOS
Her türlü bay, bayan,çoçuk
genç,hazır giyim ürünler,spor
giyim ürünleri,triko,iç
giyim,çorap,ayakkabı,saraciye
ÇĠN
PAKĠSTAN
YUNFU
455 USD
400 EUR
545 EUR
745 EUR
700 USD
ĠĠB
DAĠB
UĠB
KĠB
EĠB
KĠB
UĠB
ĠTKĠB
ĠTKĠB
1588 USD ĠTKĠB
MERĠDYEN 420 EUR
EXPOTĠM
MERĠDYEN 300 EUR
ĠĠB
MERĠDYEN 365 EUR
MERKÜR
TUSKON
EVRENSEL
RUSYA
TÜRKEL
FEDERASYONU
TEKSTĠL VE KONFEKSĠYON
MAKĠNELERĠ, TEKSTĠL
TEKNOLOJĠLERĠ, YAN
SANAYĠLERĠ,
LAHOR
KĠMYASALLARI, DĠKĠġ,
NAKIġ, BASKI VE KESĠM
MAKĠNELERĠ, ĠPLĠK
DOĞAL TAġ
METAL ĠġLEME MAKĠNA
VE EKĠPMANLARI, TAKIM
TEZGAHLARI, KALDIRMATAġIMA EKĠPMANLARI,
TEST VE KONTROL
MOSKOVA
EKĠPMANLARI, PLASTĠKAHġAP-CAM ĠġLEME
MAKĠNALARI, KABLO-TEL
MAKĠNALARI
TESĠSAT, VANA
M
M
M
M
M
M
T
M
T
INGREDIENTS MIDDLE
EAST
INTERLIGHT MOSCOW
POWERED BY
LIGHT+BUILDING
FHC- FOOD HOTEL CHINA
2014
AUTOMECHANIKA
ARGENTINA
THE BIG 5 SHOW
EMBALLAGE
DENIM BY PREMIERE
VISION
TÜRKMENĠSTAN TÜRK
ĠHRAÇ ÜRÜNLERĠ FUARI
PROMOTE
1. TÜRK ĠHRAÇ ÜRÜNLERĠ
FUARI
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
M
M
SWEET SNACKS MIDDLE
EAST
185
10.12.2014 13.12.2014
06.12.2014 10.12.2014
02.12.2014 04.12.2014
26.11.2014 27.11.2014
19.11.2014 22.11.2014
17.11.2014 20.11.2014
12.11.2014 15.11.2014
12.11.2014 14.11.2014
11.11.2014 14.11.2014
09.11.2014 11.11.2014
09.11.2014 11.11.2014
GENEL TĠCARET
GENEL TĠCARET
GENEL TĠCARET
HO CHI MINH
CITY
YAOUNDE
AġKABAT
PARĠS
PARĠS
AMBALAJ MALZEMELERĠ
VE MAKĠNELERĠ
TEKSTĠL
DUBAĠ
YAPI, ĠNġAAT
OTOMOTĠV YEDEK PARÇA BUENOS AIRES
ġANGAY
UĠB
ĠĠB
EXPOTĠM
440 EUR
600 EUR
840 USD
HANNOVER
720 USD
MESSE
780 USD
600 EUR
825 USD
735 USD
VĠETNAM
KAMERUN
250 USD
350 EUR
Trakya Kalkınma Ajansı
ĠTO
TÜRKEL
TÜRKMENĠSTA
MERĠDYEN 330 EUR
N
FRANSA
FRANSA
BAE
ARJANTĠN
SELTEN
ÇĠN
SELTEN
SELTEN
GIDA,GIDA
ĠġLEME,CATERING VE
OTEL EKĠPMANLARI
BAE
BAE
RUSYA
TÜRKEL
FEDERASYONU
DUBAĠ
DUBAĠ
AYDINLATMA
MALZEMELERĠ, GÜÇ VE
MOSKOVA
OTOMASYON SĠSTEMLERĠ
GIDA KATKI MADDELERĠ
VE HAMMADDELERĠ
ġEKERLEME
ĠMMĠB
ĠMMĠB
OAĠB
UĠB
DENĠB
OAĠB
ĠMMĠB
AKĠB
ĠTKĠB
ĠTKĠB
ĠletiĢim Bilgileri
Edirne Yatırım Destek Ofisi
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası
1.Murat Mh., TalatpaĢa Cd., No:80, Kat:3
Tel / Fax: 284 225 10 03
www.trakyaka.org.tr
www.investinedirne.ogr.tr
Trakya Kalkınma Ajansı

Benzer belgeler