Gastronomi - Devr

Transkript

Gastronomi - Devr
Gastronomi
Toska na ’nın şa ra p ba ğla rında n Pie dmont yeme klerine, Sicilya
nın da ğla rında n Elba Adası’na, İta lya n mutfa ğını keşfe çıkıyoruz.
İste r ha ya tınızda hiç ye mek pişirmemiş, iste r de rin le zze tle ri
ta kip e de n sıkı bir gurme olun, gastronomi se ya ha t progra mla rımızda mutlaka ke ndinize uygun mutlulukla r bula caksınız. 4,
7 ve 8 gün olmak üze re Toskana, İta lya n Rivie rası, Pie dmont,
Elba Adası ve Sicilya da düze nle diğimiz ga stronomi progra mla rına yıl boyu ka tılabilir, bir ya nda n ta til ya pıp bu eşsiz bölge le rin ta dını çıka rırke n diğe r yandan ünlü İta lya n aşçıla rının
kursla rına ka tıla ra k sıkı bir gurme ola rak e vinize dönebilirsiniz.
Aşçılık se rtifika nız, şa pka nız ve önlüğünüz, kendi ha zırla dığınız ye mekle r ve doğru seçilmiş şa ra pla rla a ile ve dostla rınıza
ve re ce ğiniz da ve tler bunda n böyle kola y kola y unutulma yaca k.
NEDEN GASTRONOMİ SEYAHATLERİ ?
Gurme de ğilseniz, “he m ta til ya pa yım he m de gittiğim ye rle rin kültürü ile ilgili ba zı de ne yimle r e dine yim a ma bu keşifle r
sa de ce bilgide n iba re t olmasın, be nde bir iz bıraksın, be ceri ka za ndırsın” diyorsa nız ga stronomi turla rı ta m size göre.
Eğe r gurme ise niz ya da gurme olma yolunda ilerliyorsa nız
za te n söyle ye cek pek fa zla bir şe y yok, bu se ya ha t progra mla rına mutlaka ka tılma lısınız. Gastronomiye profesyone l açıda n
bakıyorsa nız, örne ğin bir İta lya n fırını ya da lokantası a çma yı
düşünüyorsanız progra mla rımız yine size fa zla sıyla yol göste rece ktir.
Saba h erke nden ka lkıp villa mızın ha vuzunda sporumuzu ya pıp yüzdükte n sonra ba hçe de ne fis bir ka hva ltıya ve a rdında n
çe vre yi keşfe çıkıyoruz. Göz a labildiğince uza na n şa ra p ba ğla rı, ze ytinlikle r, villala r, çiftlik e vle ri e tra fımızı sa rmış durumda.
İste r bu muhte şem ortamın ta dını çıka rabilir, iste r yakında
buluna n ta rihi ese rler, müzele r ve alış ve riş me rke zle rini ya da
pe ynir ve şa ra p ya pım e vle rini ziya re te gidebiliriz.
Öğle de n sonramızı İta lya n mutfa ğına a yırıyoruz ve başla ngıcı,
a na ye me ği, sa la ta sı, ta tlısında n oluşa n ta m bir menü ha zırla ma yı öğre niyoruz. Neşe içinde , şaka laşa ra k, güle -oyna ya ge çen
aşçılık de rsinde n sonra ke ndi pişirdiklerimizle ha rika bir sofra
ha zırla tıp yıldızla rın a ltında ke yifli bir sohbe t eşliğinde a fiye tle
yiyoruz.
Bunda n da ha idea l bir ta til düşünebilir misiniz ?
Barolo ve Barbaresco Şarapları
PIEDMONT
Ka lite li kırmızı şa ra pla rı, İta lyan le zze tle rini, ba ğla rda
yürüme yi ve ye rel insa nla rla ile tişim kurma yı se ve r
misiniz ? Eve t mi ? O za ma n Pie dmont ta m size göre bir
ye r. İta lya ’nın kuze y-ba tı sınırında, Fra nsa ile ba tısında
sınır komşusu, kuze yinde da ğla rın sıra la ndığı güze lle r
güze li Pie dmont ve he men ya nı başında ye r a la n 2006
Kış Olimpiya tla rı’na e v sa hipliği ya pmış Torino.
Pie dmont’un ba şke nti Torino, ta rihi me yda nı, Ba rok
bina la rı, 19.yy ka fe le ri ve ha la a ltın gibi pa rla ya n Roya l
Pa lace ile göz a lıyor. Mısır Müze si Ka hire ’den sonraki e n
öne mli ya pıtla ra e v sa hipliği ya pıyor. İta lya n sine ma
ta rihini orta ya koya n Sinema Müzesi son de rece güze l
ha zırla nmış, mutlaka ziya re t e dilmesi ge reke n bir diğe r
ye r. Mode rn Sa na tla r Müze si’nde sahne le nen “Cha ga ll”ı
izle me kte n ke yif a la caksınız. Torino raha tlıkla yürüyüş
turla rı ya pabile ce ğiniz, gastronomi dükka nla rı, ma ğa za la rı, kalite li restoranla rı, kültüre l aktivite leri ve senfonisi,
ope ra sı ile gidilesi bir ke nt.
Torino’da n sa de ce 1 saa t uzaklıkta ye r a la n Pie dmont,
İta lya ’nın ünlü kırmızı şa ra pla rı Ba rolo ve Ba rba resco’ya
e v sa hipliği ya pıyor. Şa ra p ba ğla rı ile ka plı ye m-yeşil
te pe ve va dileri, korula rı ve ka rtposta l ma nza ra la rı sizi
çok fa rklı duygula ra doğru a lıp götürecek. Eğe r şa nsınız
va rsa ha va nın a çık olduğu bir günde taa Alple r’e ka da r
ola n ma nza ra yı bura da n se yre tme niz mümkün. Pa tika la rında ve şa ra p ba ğla rının a rasında yürümek ruhunuza
çok iyi ge lecek. Zengin ve be reke tli gübresi ünlü be ya z
Alba ye r ma nta rının ye tişmesine olana k ta nıyor. Ce viz,
şe fta li, kira z ve diğe r me yve le rin, ta tlı bibe rle rin ve sebze le rin, kokulu şa ra pla rın le zze ti Pie dmont’ta bir başka !
Ba rolo ile Toska na ’nın Brune llo şa rabı da ima ka fa kafa ya
ya rış içinde ola n İta lya’nın ünlü 2 kırmızı şa rabı. Bu
bölge de kırmızı şa ra pla rın kendi içindeki müke mme l
hiye ra rşisine ta nık olaca ksınız. Güçlü Ba rolo’da n ele ga nt
Ba rba resco’ya, ta m gövde li Ba rbe ra’dan ge nç Ne bbioloya
ve me yve li Dolce tto’ya ka da r bir dizi şa ra p bizi bekliyor.
Ünlü’de n he nüz keşfe dilme mişe, büyükte n küçüğe bir
çok üre tici ile görüşüp bu şa ra pla rın a rdında ki sırla rı
orta ya çıka rma ya ça lışa ca ğız. Görüşe ce ğimiz ye re l üre ti-
Se yaha t Konse pti : Gastronomi
Se yaha t Adı : Ba rolo ve Ba rba resco Şa ra pla rı
Se yaha t Kodu : GICS25
Destinasyon : İta lya
Me vsim : Ma yıs’tan Ekim’e
Se yaha t Süresi : Ga ra nti Depa rlı 4 Gün
Fiya t : Kişi Başı 788 €’dan İtiba re n
Ka tılımcı Sa yısı : Min. 2 Ma ks. 12 Kişi
Vize : Şe ngen ve ya İta lya
Re hbe r : İngilizce ve İta lya nca dillerinde
cile rin he psi son de rece sıca kka nlı, konukse ve r insa nla r ve
ke ndi şa ra pla rının hika yesini anla tma ya ba yılıyorla r.
Birlikte sohbe t e dip, ta dım sea nsla rına ka tılabiliriz.
Ba rolo’nun 9, Ba rba reco’nun 3 şa ra p kasabası bizi be kliyor. Bunla r ha ya tın çok ya vaş akıp gittiği küçük ye rleşim
birimle ri. Ba rolo şa ra pla rının çıkış merke zi ola n ka le yi
ke şfe debilir, bir Tra ttoria ve ya Miche lin Yıldızlı restora n
da ne fis ye re l le zze tle rin peşine düşebiliriz. Ortaça ğ kule le ri ile ünlü Alba ’da yürüyüşle re çıkabilir, “Boğa zın Güna hla rı” gibi ilginç isimlere sa hip ga stronomi ma ğa za la rında n a lışve riş ya pabiliriz.
İta lya ’nın ye re l le zze tle ri ile Fra nsız mutfa ğına a it spesya lite le rin buluştuğu mutfa k. Piedmont, en çok sıca k ve
soğuk me ze le ri (başla ngıçla rı) ile ünlü. Fondü soslu ıspa naklı börek, Ba gna Ca uda (diri ya da haşla nmış sebze le rin ze ytin ya ğı, sa rımsak ve a nçüe z ile sunumu), Tuna ile
doldurulmuş fırında bibe r dolması bunla rda n sa dece bir
kaçı. “Pasta ” ya ni ma ka rna la r ve diğe r ha murlu ye mekle r
bura da çok fa zla ya ygın de ğil. İnce Ta glia te lle ve a ğızda
e riye n, e rimiş ya ğ ve a da ça yı ya pra kla rı ile se rvis e dile n
Agnolotti yine de ta tma ya de ğe r. Ba rolo şa rabı ve ya Caste lma gno pe yniri ile sunula n Risotto oldukça le zze tli. Etle r
tüke tilme de n önce mutlaka çok uzun bir süre dinle nme ye
ve te rbiye ye bırakılıyor. Tıpkı Brasa to a l Ba rolo (Ba rolo Şa rabı ile te rbiye e dilmiş, sebze ve şifa lı otla rla haşla nmış süt
da nası) gibi. Fındıklı ve çukula ta lı kek, Mosca to Zaba glione (ta tlı şa ra p) ve Torrone (fındık nuga tı) e n popüle r ta tlıla rı oluşturuyor.
Barolo ve Barbaresco Şarapları
KONAKLAMA
Ote l Ba rolo, Ba rolo (3 Yıldız)
Ote limiz İta lya’nın ünlü şa rabı ve kasabası ile a ynı a dı
ta şıya n, şa ra p ba ğla rı a rasına konumla ndırılmış, 3 yıldızlı Ba rolo. Te rasta n ve ya oda nızın pe nce resinde n, şirin e vle ri, 1000 yıllık ka le yi, ye myeşil te pe leri, korulukla rı ve şa ra p ba ğla rını se yre decek ve bu ma nza ra ya ha yra n ka la caksınız. O ka da r huzur ve ba rış dolu bir a tmosfe r ki !
Ote lin sa hiple ri 3 kuşaktır bu oteli işle te n Bre zza Ailesi.
Anne , baba ve çocukla r a ynı a rsa da ye r ala n ote l, restora n ve şa ra p ba ğla rını ida re e diyorla r. Bizi sıcak bir
me rhaba ile ka rşıla yaca kla r.
Ye ni ote l binası 26 ze vkle döşenmiş oda ya sa hip. Ba nyo
(21 oda duşlu, 5’inde hidro-masaj duşu va r), sa ç kurutma ma kinesi, mini ka sa, TV ve te le fon odala rda sta nda rt.
Aynı bina da buluna n ve da ha eski ola n 31 a de t oda da
şık bir dekorasyon ve öze l banyo sunuyor.
Ha va sıca k olduğunda ba hçe de buluna n ha vuzda yüze bilir, şemsiyenizin a ltında şa ra p ba ğla rı ve ka lede n oluşa n ne fis ma nza ra yı se yre de bilirsiniz.
Bre zza restora nı ye re l le zze tle ri ile ünlü. Öze llikle Bra sa to a l Ba rolo’yu (Ba rolo şa rabı ile te rbiye e dilmiş, sebze
ve şifa lı otla rla ha şla nmış süt da nası) mutlaka de ne melisiniz. Sıca k ha vala rda, yeme ği, size huzur ve mutluluk
ve re cek ke yifli te rasında a lıyorsunuz.
AŞÇIMIZ : Efe rvesa n Şe f Este r Grasso
Efe rvesa n Este r, konukla rımızı 10 yılda n fa zla bir süre dir
Ba rba resco’nun heme n dışında şa ra p ba ğla rının içinde ye r
a la n Raba ya isimli restora nında a ğırlıyor. Restora n he m
e le ga nt a nca k hem de bir e v ha vasına sa hip. 50 koltuklu
bir ye mek oda sına ve sıcak ha va la rda kulla nılmak üze re
ha rika ma nza ralı bir te rasa sa hip.
Pie dmont’un e n le zze tli ye re l ye me kle rini Ba rba resco
şa ra pla rı eşliğinde Raba ya ’da bulmak, soğuk ha va la rda
bir ba rdak şa ra pla şömine nin başında engin bir huzura
ye lken açma k mümkün.
Este r, a şçılık de rsle rini ta m bir e ğle nce ye dönüştürüyor.
Müthiş e nerjik, coşku dolu, espirili ve sabırlı bir a şçı ve
öğre tme n. Ba rba resco’nun ya nı başında ki Tre iso’da doğa n ve şimdi a ilesinin bir şa ra p üre tim me rke zine dönüştürdüğü çiftlik e vinde büyüye n Este r, çocukluğunda n
bu ya na ka rdeşlerine ve akrabala rına le zze tli ye mekle r
pişire rek bu konudaki bilgi ve de ne yimini ze nginleştirmiş.
30 yıldır ke ndi restora nını işle te n Este r kızı ile birlikte çalışıyor. He r ikisi de son de rece konukse ve r, bizle ri a de ta
eski dostla rı gibi ka rşıla yıp Pie dmont mutfa ğının sırla rını
öğre tiyorla r.
Este r, koca sı ile kırla rda yürüme yi ve da ns e tme yi, öze llikle Wa ltz ya pma yı çok se viyor.
Barolo ve Barbaresco Şarapları
İta lya n Mutfa ğı ve Aşçılık Dersleri: Ha rika İnsa nla r, Yerle r ve Ta tla r
Aşçılık de rsle rimizi ünlü İta lya n şe fle re a it restora nla rın
öze l mutfa kla rında ta kip ede cek, Ba rolo ve Ba rba resco
da şa ra p a vına çıkaca k, ye re l le zze tle rin izinde n gide ce ğiz.
İta lya n Mutfa ğı’nda n Ba zı Örne kle r :
Fondü soslu, kırmızı bibe rli börek.
Ba rolo şa rabı ile pişirilmiş pe mbe Risotto.
Ye r ma nta rı ile ka pla nmış sa rı "Etaja rin Pa sta ”.
Bibe riye ile te rbiye e dilmiş ta vuk.
Mosca to Şa rabı Zaba glione ile ha zırla nmış fındıklı ve çukula ta lı ke k.
Fındıklı Torrone şeke rle mesi.
Küçük ve Büyük Ba rolo & Ba rba resco Ma hze nleri: Ba zıla rının Sa hiple ri İle Tanışıyoruz
Ra tti Ailesi’nin ta rihi şa ra p müzesini, Ba rolo ve Ba rba resco şa ra p üre ticilerinin küçük-büyük, ge lene kse l-mode rn, ünlü-he nüz keşfe dilmemiş kısa cası he r tür şa ra bını keşfe çıkıyoruz. Buna sıca kka nlı ye re l üre ticile rin
konukse ve r ka rşıla ma la rı da hil olunca ke yfimiz doruk
noktasına çıkıyor.
SEYAHAT PROGRAMI
1.Gün Perşembe
Torino ha valima nında ka rşılanıyor ve ünlü Ba rolo Kasa bası’na tra nsfe r e diliyoruz. Ka laca ğımız ote l şa ra p ba ğla rının ortasında. Ote l sa hiple ri a ynı za ma nda ke ndileri de
şa ra p üre ticisi ola n ve ünlü Bre zza Restoran’ın sahiple ri
Bre zza Ailesi. Akşa m ye me ğimizi ye rel bir restoranda ala ca ğız.
Eğe r uçuş saa timiz e lve rirse opsiyonel ola rak (progra mımıza da hil de ğildir) :
Ba rolo Ka lesini ve Ba rolo Şa ra p Ba ğla rı’nı ve ya 1840 yılında Ba rolo Şa rabı’nın ilk üre tildiği şa ra pha ne ola n Ma rchesi di Ba rolo’yu ge ze biliriz.
2.Gün Cuma
Se rra lunga ’yı keşfe çıkıyoruz. Burası 1340’da ge çirdiği
ze ki restorasyon ve ye nide n ya pıla nma ne de niyle İspanyolla r ha riç bugüne ka da r hiçbir kuvve tin e le geçire me diği ka le ye e v sa hipliği ya pıyor. Ka lenin üze rine çıktığımızda ha rika ma nza ra la rla ka rşılaşa cak, da ha sonra 90 dk
boyunca şa ra p ba ğla rını keşfe dece ğiz.
İsviçre ’de n 15 yıl önce bura ya göçe n ve zama n içinde
Pie dmont’lula rda n da ha Pie dmont’lu olma yı başa ra n bir
a ilenin pe ynir çiftliği’ne gidiyoruz. Pe ynirin ya nı sıra
ha yva ncılıkla uğraşa n, ha rika ekmekle r pişire n bu a ile
oldukça konukse ve r ve sıca kka nlı. Çiftliği ge zdikten sonra
bura da ge rçek bir çiftlik yeme ği yiyece ğiz. Bura da n şa ra p
kasaba sı Ba rba resco’ya ge çiyoruz. Saa t 16:00 da a şçımız
Este r’in şa ra p ba ğının içinde ye r a la n restora nında olaca k
ve ta m bir Pie dmont me nüsü ha zırla ma yı öğrene rek, pişirdiğimiz birbirinde n le ziz ye me kle ri akşa m he p birlikte
a fiye tle yiyece ğiz.
3.Gün Cuma rtesi
30.000 nüfusa sa hip, bölge nin me rke zi konumunda ola n
Alba ’yı se mt pa za rının açık olduğu gün görme ye gidiyoruz. Bura da görme ye de ğe r Orta ça ğ Kule le ri ve ta rihi
bir me yda n va r. Alışve riş için de son de rece ca zip ola n
Alba ’da öğle ne ka da r ve öğle n ye me ğinde özgür ola ca ğız.
Eğe r Alba’dan a yrılabilirsek Grinza ne Ca vour’da keşfe de ce ğimiz bir Orta ça ğ Ka lesi va r, görme ye de ğe r. Kale nin
içinde bir şa ra p ba r ve şa ra p müzesi ye r alıyor. Günümüzü Bre zza Şa ra p Ma hze ninde ta dım seansı ve Bre zza Aile sinin e n ünlü ye me ği “Brasa to a l Ba rolo” nun da sunulacağı ve da ye me ği ile sonla ndıra ca ğız.
4.Gün Pa za r
Ka hva ltıda n sonra uçuş saa timize göre Torino Ha va lima nına tra nsfe r ediliyoruz. Eve dönüş uçuşumuz ile se ya ha timiz son buluyor.
Barolo ve Barbaresco Şarapları
DÖNEMLER ve FİYATLAR
2 KİŞİLİK
ODADA 1
TEK ODA
FARKI
BİRİNCİ
İLAVE YATAK
İKİNCİ İLAVE
YATAK
BİRİNCİ
ÇOCUK
İKİNCİ
ÇOCUK
1.335 €
300 €
1.282 €
sorunuz
1.282 €
sorunuz
1.088 €
300 €
1.035 €
sorunuz
1.035 €
sorunuz
921 €
300 €
868 €
sorunuz
868 €
sorunuz
788 €
300 €
734 €
sorunuz
734 €
sorunuz
Barolo Otel’de (3 Yıldız, Bar olo) 4 Gün, Her Perşembe Depar
En Az 2 Ödeyen Yetişkin İçin
03.05.07 – 11.10.07
En Az 4 Ödeyen Yetişkin İçin
03.05.07 – 11.10.07
En Az 6 Ödeyen Yetişkin İçin
03.05.07 – 11.10.07
En Az 8 Ödeyen Yetişkin İçin
03.05.07 – 11.10.07
Önemli Bilgile r
10 ve üzeri yaş çocuklar ilave yatak ücreti öder ve aşçılık kurslar ına katıla bilirler.
Fiya tla ra Da hil Ola n Hizme tle r
Vergiler, servis ücretleri ve kahvaltı dahil üç gece konaklama, Torino Havalimanından Otele çift yön transferler, tur boyunca ihtiyaç duyulan transferler,
tur boyunca İtalyanca ve İngilizce konuşan yerel rehber, şoför, çiftlikte bir öğlen yemeği, üç akşam yemeği, bir tam menü aşçılık kursu, tur programında
yer alan geziler.
Fiya tla ra Da hil Olma yan Hizme tle r
Uluslara rası uçuşlar, kendi favori şaraplarınızı tercih edebilmeniz için yemekler sıra sında şaraplar, iki öğlen yemeği, kişisel harcamalar (kuru temizleme,
telefon, bar harcamaları v.b.gibi), vize ve fazla bagaj ücretleri, havalimanı vergileri, aşı ve sağlık giderler i, sigorta hizmetleri, bahşişler.
Vize Bilgile ri
Bu turumuza katılabilme k için Şengen veya İtalya vizenizin olma sı gere kiyor. İtalya vize si, İstanbul’da bu lunan Konsolosluğa başvuru tarihinden itibaren 5
iş günü içinde veriliyor. Şengen ülkeler ine girişte vizeniz ile birlikte zorunlu seyahat sigortası yaptırmanız şart. Dilerseniz vize aracılık hizmetlerim izden
yararlanabilir siniz.
Tüm fiyatlar nakit ödemede geçerli, kişi başı ve Euro döviz cinsindendir. Kredi ka rtı ödemeler i için vade farklı 1, 3, 6, 9 ve 12 taksit imkanı sunuyoruz. Tüm
fiyatlar ve koşu llar bilgilendirme amaçlı olup rezervasyon anındaki fiyat ve koşullar geçerlidir.

Benzer belgeler