betalıne / etalıne bakım kitapçığı

Transkript

betalıne / etalıne bakım kitapçığı
URSAN POMPA LTD. ŞTİ.
Bakım kitapçığı
Betaline/Etaline
In-line tipi santrifüj pompa
Seri no
:
Pompa tipi :
Betaline
Bu kullanma talimatı içerisinde önemli
uyarılar
ve
tehlike
işaretleri
bulunmaktadır. Lütfen, bu talimat el
kitapçığını, pompa montajından ve
elektrik bağlantısını yapmadan önce
mutlaka okuyunuz. Söz konusu pompa
ünitesine ait diğer ekipmanların da
kullanım talimatlarına dikkat ediniz.
Bu bakım işletme talimatı, pompa
grubuna yakın veya direk olarak
üzerinde muhafaza edilmelidir.
Betaline/Etaline
İçindekiler
1 Genel
2 Emniyet
2.1 İşaretlerin anlamları
2.2 Personel eğitimi
2.3 Emniyet kuralları ile uyumsuzluk
2.4 Emniyet bilinci
2.5 Kullanıcılar/Operatörler için emniyet kuralları
2.6 Tamir bakım ve montaj emniyet kuralları
2.7 Yetkisiz yapılan değişiklikler ve yedek parça
kopya etmek
2.8 İzin Verilmeyen Koşullarda Çalıştırma
3 Nakliye ve depolama
3.1 Nakliye
3.2 Depolama/koruma
4 Ürünlerin ve aksesuarların tanımlanması
4.1 Teknik özellik
4.2 Tanımlama
4.3 Dizayn detayları
4.4 Aksesuarlar
4.5 Ses karakteristikleri
5 Tesiste montaj
5.1 Emniyet kuralları
5.2 Montaj öncesi yapılması gereken kontroller
5.3 Pompa ünitesinin montajı
5.4 Boruların bağlanması
5.5 Güç ünitesine bağlantı
5.5.1 Motora bağlantı
5.5.2 Yolverme zaman aralığının ayarlanması
5.5.3 Dönüş yönü kontrolü
6. Devreye alma, çalıştırma/Durdurma
6.1 Devreye alma
6.1.1 Pompa emiş hattı ve yapılacak kontroller
6.2. İşletme limitleri
6.2.1 Pompalanan sıvının sıcaklığı
6.2.2 Çalışma (devreye alma )sıklığı
6.2.3 Minumun akış değerleri
Sayfa
no
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
2
7
7
6.2.4 Basılan sıvını yoğunluğu
6.2.5 Sıkma torkları
6.3 Durdurma/Depolama/Muhafaza etme
6.3.1 Yeni pompaların depolanması
6.3.2 Uzun süreli durdurmalar için alınacak tedbirler
6.4 Depolamadan sonra hizmete sokmak
7 Tamir/Bakım
7.1 Genel bilgiler
7.2 Bakım muayene
7.2.1 Çalıştırma denetimi
7.2.2 Yağlama ve yağ değişimi
7.2.2.1 Yağlama
7.2.2.2 Gres kalitesi/Gres değişimi
7.2.2.3 Kullanılan rulmanlar ,Yağ miktarı
7.3 Drenaj tahliye
7.4 Demontaj
7.4.1 Temel bilgiler ve tavsiyeler
7.4.2 Demontaj hazırlıkları
7.4.3 Pompa
7.4.4 Mekanik salmastra
7.5. Yeniden montaj
7.5.1 Pompa
7.5.2 Mekanik salmastra
7.5.3 Betaline pompalar için motorlar
7.6 Yedek parça stoğu
7.6.1 Betaline pompanın birbirine göre değişebilirlik tablosu
7.6.2 Yedek parça sipariş verme
7.6.3 VDMA 24296 ya göre tavsiye edilen iki yıllık yedek
parça stoku
8 Problemler/Tespitler
9 Ek dökümanlar
9.1 Tipik montaj pozisyonları
9.2 Etaline pompa patlamış resmi ve parça listesi
9.3 Etaline pompanın kesit resmi ve parça numaraları
9.4 Betaline pompa patlamış resmi ve parça listesi
9.5 Betaline pompanın kesit resmi ve parça numaraları
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
10
11
11
12
12
13
14
14
16
18
19
21
Betaline/Etaline
1
Genel
Dikkat
Bu KSB pompası en yüksek teknolojiye göre
geliştirilmiştir; yüksek dikkat ve sürekli kalite kontrol
ile üretilmiştir. Bu kullanma talimatları, pompa ve
pompa kullanımı hakkında bilginizi arttırmak ve
işlemlerinizi kolaylaştırmak için hazırlanmıştır. El
kitabı, verimli, doğru ve güvenli işletme için gerekli
önemli bilgileri içerir. Güvenilirlik, pompanın uzun
ömürlü
olması
ve
herhangi
bir
riskle
karşılaşmamanız ancak işletme talimatlarına
uymanız ile mümkün olur.
Bu işletme talimatları yerel kural, kanun ve
düzenlemeleri gözönüne almaz; işletme sahibi
her türlü tehlikeye karşı kanuni önlemleri almak
zorundadır.
Bu pompa ünitesi, teknik dokümanlarında belirtilen
basılan sıvı, debi, hız, yoğunluk, basınç, sıcaklık ve
motor gücü limit değerlerinin dışında kesinlikle
çalıştırılmamalıdır. Pompanın işletme talimatlarına
uygun ve sipariş teyidin de belirtilen değerlerde
çalıştığından mutlaka emin olunuz.
Pompa etiketinde tip serisi / büyüklüğü, işletme
dataları belirtilmiştir; her türlü servis talebinizde ve
yedek parça siparişlerinizde bu bilgileri belirtiniz.
Daha fazla bilgi için size en yakın KSB yetkili
servisine başvurunuz.
2 Emniyet
Bu kullanma talimatları montaj, işletme ve bakım
zamanlarında kesinlikle uyulması gereken temel
bilgileri içerir. Bu sebeple pompa ile ilgili herhangi bir
işlem yapmadan önce ilgili personelce iyice okunup,
öğrenilmelidir ve öğrenmesi gereken personel
eğitilmelidir. Bu işletme ve bakım talimatı mutlaka
pompanın yakınında muhafaza edilmelidir.
2.1 İşaretlerin anlamları
Bu kitaptaki belirtilmiş emniyet talimatları, eğer göz
önünde bulundurulmaz ise insanlara zarar verebilir.
Bu durumlar özellikle aşağıdaki şekilde belirtilmiştir;
Makinaya bağlı direk bilgiler;
-Dönüş yönü ok işareti
-Akış bağlantı işaretleri
her zaman düzgün okunaklı bir şekilde korunmalıdır.
2.2 Personelin eğitimi
Pompaların işletme, bakım, muayene ve montajında
çalışan personelin bu görevleri yerine getirecek şekilde
eğitilmesi zorunludur.Personel sorumlulukları işletme
tarafından açık şekilde tarif edilmelidir.İşletme personeli
kullanma talimatlarını çok iyi okuyup öğrenmeli,
gerekiyorsa özel eğitime tabi tutulmalıdır.
2.3 Emniyet kuralları ile uyumsuzluk
Emniyet kurallarına uyulmaması, personeli, çevreyi ve
makinayı tehlikeye sokabilir. Emniyet kurallarına
uymamanız sonucu meydana gelen zararların tazmini
sizleri zor durumlara sokabilir. Emniyet kurallarına
uymamanın neden olacağı bazı durumlar ise:
- Önemli makinaların ve üretim ünitelerinin zarara
uğraması
- Personelin elektrik, mekanik ve kimyasal etkilere
karşı riske sokulması
- Tehlikeli madde sızıntısı olması halinde çevreye
zarar verilmesidir.
2.4 Emniyet bilinci
Öncelikle bu kitapçıktaki talimatlara uyulmalı, ayrıca ilgili
ulusal sağlık ve emniyet kuralları da göz önüne
alınmalıdır. İşletme içi uyulması gereken kurallar ise
yazılı hale getirilmelidir.
2.5 Kullanıcılar / operatörler için emniyet kuralları
-
ISO 7000-0434’ e göre genel tehlike işareti
Elektrik tehlike işareti ise,
IEC 417-5036’ e göre elektrik emniyet işareti
Kelime
Dikkat
Bu işaretler yerine getirilmediği takdirde makineye ve
çalışmasına zarar verebilecek güvenlik bilgilerini
tanımlamak için kullanılır.
Tehlikeye sebep olabilecek soğuk veya sıcak
parçalar muhafaza altına alınmalıdır.
Hareketli parçaların muhafazaları pompa çalışırken
kesinlikle çıkarılmamalıdır.
Pompalanan “patlayıcı ,zehirli ,sıcak..vb.” tehlikeli
sıvıların tehlike yaratabilecek sızdırmalarına karşı
tedbir alınmalı ve çevre ile ilgili yerel kanunlara
uyulmalıdır.
Elektrik tehlikeleri gerekli önlemler ile ortadan
kaldırılmalıdır.
2.6 Tamir, bakım ve montaj işlemleri için
kuralları
emniyet
İşletmeci, her türlü bakım, muayene ve montaj işinin
yetkili, bu kitapçığı okumuş ve bu konuda eğitimli
personelce yapılmasını temin etmelidir. Pompa gövdesi
oda sıcaklığına kadar soğutulmalı, içindeki sıvı
boşaltılmalı ve basıncı düşürülmelidir. Pompa üzerindeki
çalışma sadece sistem çalışmadığı zaman yapılmalıdır.
Sağlığa zararlı sıvı basan pompa üniteleri bu sıvılardan
tamamen temizlendikten sonra işlem yapılmalıdır.
Betaline/Etaline
İşlemin tamamlanmasından hemen sonra, pompa
ünitesini çalıştırmadan önce tüm emniyetle ilgili
koruyucu parçalar yerlerine monte edilmelidir.
Pompa ünitesini tekrar çalıştırmadan önce “Devreye
Alma” bölümü dikkatlice okunmalıdır.
2.7 Yetkisiz yapılan değişiklikler ve yedek parça
kopya etmek
Pompada yapılacak değişiklikler sadece KSB’ nin
denetiminde yapılabilir. Orijinal yedek parça ve
aksesuarların kullanılması emniyetinizi sağlar.
Orijinal KSB yedek parçaların kullanılmaması KSB
yükümlülüklerini tamamen geçersiz kılar ve
oluşabilecek zararlardan üretici firma sorumlu
tutulamaz.
2.8 İzin verilmeyen koşullarda çalıştırma
Garanti koşulları, pompa ünitesi aşağıdaki
bölümlerde belirtilen işletme kurallarına göre
çalıştırıldığı taktirde geçerlidir. Belirtilen işletme
limitlerinin hangi koşullar altında olursa olsun
aşılmaması mutlak zorunludur.
3 Nakliye ve depolama
3.1 Nakliye
Pompa ünitesinin nakliyesi uygun taşıma hazırlığı
gerektirir. Pompa ünitesinin nakliye sırasında daima
yatay kalmasına ve taşıma desteklerinin dışına
çıkmamasına dikkat ediniz. Kesinlikle sadece pompa
milinden veya sadece motor kulağından taşımayınız.
Eğer
pompa
ünitesi
taşıma
halatlarından kurtulursa mal ve can
güvenliği tehlikeye girebilir.
Şekil 3.1- 2 Motorsuz pompanın taşınması
3.2 Depolama / koruma
Eğer pompa ünitesi geçici bir süre için depolanacaksa
sadece düşük alaşımlı parçalar (JL 1040 pik döküm,
JS1025 sfero döküm gibi) korunmak zorundadır. Bu
amaç için piyasada mevcut koruyucular kullanılabilir.
Lütfen üretici firmanın uygulama talimatlarını okuyunuz.
Pompa ünitesi nemi düşük kuru havalı bir odada
tutulmalıdır. Açık havada depolanacak ise, nem ile
teması önleyecek su geçirmez ambalaj malzemeleriyle
sarılıp korunmak zorundadır.
Dikkat Bütün depolanan ürünleri neme, kire ve
yetkisiz kişilerin dokunmasına karşı koruyunuz.
Ünitenin montaj yapılacak kısımları kapatılmalı ve
montajın yapılması gerektiğinde açılmalıdır.
Pompanın paslanabilecek yüzeylerini silikonsuz yağ ve
gres ile yağlayınız (korozyona karşı korumak için)
4 Ürünün / aksesuarların tanımlanması
4.1 Teknik özellik
Tek kademeli,kendinden emişli olmayan kimyasal ve
pompa malzemesini aşındırıcı sıvılar harici sıvılar için
in-line tipi santrifüj pompa
4.2 Tanımlama
Pompanın tanımlaması üzerindeki etikette belirtilmiştir.
Örnek:
Betaline
Şekil 3.1- 1 Komple ünitenin nakliyesi
Pompa motorsuz taşınması gerektiğinde pompa mili
210 uygun bir şekilde mutlaka sabitlenmelidir.
1. Korumalık 68-3 civataları çıkarılır ve işletme
konsulunden alınır.
2. 931 nolu delikli sac ile mil allien başlı cıvata
vasıtasıyla işletme konsülüne sabitlenir.
G 80-160
Pompa Tipi
Betaline
Etaline
Gövde Malzemesi
Pompa boyutu
Motor gücü:kwx10 (örnek 7,5)
Kutup sayısı
75 2
Betaline/Etaline
4.3 Dizayn detayları
5.2 Montaj öncesi yapılması gereken kontroller
Pompa: In-line tip santrifüj pompa, tek kademe, DIN
42677’ye uygun standart motorlu, pompa milinin
salmastra bölgesi mil koruma burcu ile korumaya
alınmış spiral gövdeli.Pompa mili ile motor mili rijit
olarak bağlanmıştır.
Tüm yapısal ve temelle ilgili
çalışmalar boyut
tablosunda / yerleşim planında belirtilen ölçülere uygun
olarak hazırlanmalıdır.
Pompa ayaklı olarak monte edileceği durumlarda beton
temel, uygun mukavemette olmalıdır.( DIN1045 ‘e göre
min class X0)
Mil Sızdırmazlığı: Değişebilir mil koruma burcu ile
EN 12756 ya uygun soğutmasız tip mekanik
salmastra.
Betaline / Etaline pompalar flanşlarından uygun
pozisyonda direkt olarak boru hattına bağlanabilir.
4.4 Aksesuarlar
Etaline:
• Dik montaj için pompa ayağı
• İkiz pompalar için Y-Tipi boru
• İsteğe göre elektrik panosu
Betaline:
• İsteğe göre elektrik panosu
4.5 Ses karakteristikleri
Motor gücü PN
(KW)
5.3 Pompa ünitesinin montajı
Ses seviyesi dB A (1)
Motorlu pompa
1450 devir
2900 devir
0,25
53
0,37
54
0,55
55
-
0,75
56
66
1,1
57
66
1,5
58
67
2,2
59
67
3
60
68
4
61
68
5,5
62
70
7,5
64
71
11
65
73
15
67
74
18,5
68
75
22
69
76
30
70
77
37
71
78
45
73
78
55
74
(1) Pompaya 1m uzak mesafeden ölçülmüştür. (ISO 3744 )
Yukarıda belirtilen ses karakteristikleri pompanın
Qopt değerinde geçerlidir.
5 Tesiste montaj
5.1 Emniyet kuralları
Riskli
bölgelerde
çalıştırılan
elektrik
ekipmanları mutlaka Ex-proof özellikte
olmalıdır. Bu motor etiketinde belirtilir.
Eğer bu elektrik ekipmanları zehirli ve patlayıcı
ortamlarda kurulacaksa, sorumlu kişilerce
onaylanan ve ekipmanla verilmiş olan test
sertifikaları ve Ex-proof yönetmelikleri görülebilir
yerde ve kolay ulaşılabilir olmalıdır.(örnek usta
odasında…vb)
Dikkat Emniyet açısından ünitenin “motor altta”
pozisyonunda çalışması uygun değildir.
Motordaki buharlaşma suyu tapasının (eğer varsa)
uygun şekilde yerleştirildiğinden emin olunuz. Körtapa
pompanın pozisyonuna göre ayarlanmalıdır.180 gövdeli
motorların yatay montajı durumlarında pompadaki
kasıntıları önlemek için mutlaka destek kullanılmalıdır.
İkiz pompa uygulamalarında pompaların ters dönmesini
engellemek için yukarıdan aşağı akış yönünde ,akış
değiştirme klapesi tam kapanmadan pompalar
çalıştırılmamalıdır. Bu diğer pompanın ters dönmesinden
dolayı zarar görmesine sebep olur.
5.4 Boruların Bağlanması
Dikkat Hiçbir zaman pompanın, boru bağlantısı
yaparken ankraj noktası olarak kullanmayınız.
Pompa, flanşları üzerinde borunun neden
olabileceği güç ve momentlere kesinlikle
maruz kalmamalıdır.
Pompanın emiş hattında hava ceketi oluşmaması
için konsantrik redüksiyon kullanılmalıdır.
Borular pompaya en yakın yerden desteklenmeli ve
pompaya herhangi bir ek gerilme getirilmeden monte
edilmelidir.Pompa kesinlikle boruların ağırlığını
taşımamalıdır. Uygun destekleme yapılmalıdır.
Emiş hattı pompaya 6-8° lik bir açı ile bağlanmalıdır.
Genel olarak emiş ve basma boru nominal çapları,
pompa flanş nominal çaplarından bir üst çap
seçilmesi tavsiye edilir.Bu değerler işletme
şartlarında gözden geçirilmelidir.
Pompa ve işletme şartlarlarına bağlı olarak, sisteme
kontrol ve kapama elemanlarının monte edilmesi
gerekir.
Pompa üzerinde herhangi bir ekstra yük yaratmamak
için, boru hattındaki termal genleşmeleri kompanze
edecek gerekli tedbirlerin alınması zorunludur.
Boru hattı yüklerindeki izin verilmeyen
artışlar ve aşırı yükler pompada sızıntılara
sebep olabilir ve basılan sıvının atmosfere
kaçmasına neden olur.Basılan sıvı sıcak ise
hayati tehlike yaratabilir.
Pompa, devreye alınmadan önce, tüm boru, tank, kazan
ve bağlantılarının pisliklerden ve kaynak cüruflarından
tamamen temizlenmiş olması gerekmektedir.
Betaline/Etaline
5.5 Güç ünitesine bağlantı
Güç ünitesine bağlantı kesinlikle ve sadece
yetkili bir elektrik teknisyeni tarafından
yapılmalıdır. VDE 0100 ve Ex-proof üniteler
için VDE 0165’ e uyulmalıdır.
Motor etiketindeki bilgilere göre mevcut ana voltajı
kontrol ediniz ve uygun yol verme şeklini seçiniz.
Pompayı güç ünitesine bağlarken yerel elektrik
dağıtım şirketinin teknik kurallarının göz önüne
alındığından emin olunuz. Motor koruma ünitesi
(PTC) kullanılması tavsiye edilir.
5.5.1
Motora Bağlantı
Motor bağlantıları şekil 5.5.1-1 ve şekil 5.5.1-2 de
gösterilmiştir.
Bağlantı (düşük voltaj)
5.5.3
Motor dönüş yönü pompa gövdesi üzerinde gösterilen
yönde olmalıdır (motorun arka tarafından bakıldığında
saat yönünde). Pompa çok kısa bir zaman aralığında
açılıp kapatılarak dönüş yönü kontrol edilir. Eğer pompa
yanlış yönde dönüyorsa, motor klemens kutusundaki
herhangi iki fazın (L1, L2 yada L3) yerini değiştiriniz.
6 Devreye alma, çalıştırma / Durdurma
6.1 Devreye alma
Dikkat
Pompayı çalıştırmadan önce aşağıdaki şartların kontrol
edilmeli ve yerine getirilmelidir.
- Pompa mili-motor mili bağlantı setuskurları uygun
torkta sıkılmalı.
- Pompa ünitesinin tüm koruma ekipmanları kontrol
edilmeli ve pompa elektrik güç ünitesine uygun bir
şekilde bağlanmalı.
- Pompanın içi basılan sıvı ile doldurulmalı.
- Dönüş yönü kontrol edilmeli.
- Bütün yardımcı hatlar, bağlı ve çalışır olmalı.
6.1.1
Örnek:220-240V/380-420V D/Y
Şekil 5.5.1-1 Üç fazlı motorlar için bağlantı diyagramı
Y Bağlantı (yüksek voltaj)
Dönüş yönü kontrolü
Pompa emiş hattı ve yapılacak kontroller
Çalıştırmadan önce, pompa ve emme hattının havası
alınmalı ve basılacak sıvı ile doldurulmalıdır. Emme
hattındaki vana tamamen açık olmalıdır.
Sistem basıncı ve sıcaklığına bağlı olarak
hava tıpası yerinden oynarsa sıcak akışkan
sıvı veya buhar olarak delikten fışkırabilir.
Haşlanma
tehlikesi
doğabilir.
Elektrik
donanımını sızıntılardan koruyun.
Dikkat
Kuru çalışma, aşınmaları artırarak pompaya zarar
verir. Kuru çalışmadan kaçının.
Pompayı çalıştırdıktan sonra basma hattı vanası ile
çalışma noktasını ayarlayınız.
Dikkat
Örnek:380-420V/660-725V D /Y
Şekil 5.5.1-2 Üç fazlı motorlar için bağlantı diyagramı
5.5.2
Yolverme zaman aralığının ayarlanması
Eğer üç fazlı motorlar Yıldız - üçgen yol verme ile
çalıştırılıyorsa, yıldızdan üçgene geçişin çok kısa
aralıklarla olduğundan emin olunuz.Geciktirilmiş
geçiş aralıkları pompada hasara yol açar.
Yıldız–üçgen yol vermeler için süre < 3 sn olmalıdır.
Patlamaya karşı korumalı motorlar kullanıldığında
mutlaka motor koruma şalteri veya (PTC) termistör
kullanılmalıdır.
Pompa çalışma sıcaklığına ulaştığında ve/veya baskı
kapağı (163) ile gövde (102) arasındaki contadan kaçak
oluştuğunda üniteyi durdurun(920.1/920.2)somunları
tekrar sıkın.
Pompa gövdesi, sistemden, ortamdan
veya basılan sıvının sıcaklığından dolayı
sıcak olabilir. Pompaya bu durumda
dokunmayın. Yanık tehlikesi olabilir.
Enerjiyi kestiğinizde pompanın yumuşak bir şekilde
durduğundan emin olunuz. Soğuk hava şartlarında ve
uzun süreli duruşlarda donmaya karşı pompa içindeki
sıvı tamamen boşaltılmalı ve önlem alınmalıdır.
6.2
6.2.1
İşletme limitleri
Pompalanan sıvının sıcaklığı
Dikkat Pompa etiketinde, katoloğunda veya tekliflerde
belirtilen sıcaklık değerinin üzerinde pompayı kesinlikle
çalıştırmayınız.
Betaline/Etaline
6.2.2
Çalışma (devreye girme) sıklığı
No
Motorda sıcaklık artışlarını önlemek ve pompa,
kaplin, motor,sızdırmazlık elemanları ve yataklardaki
aşırı yükleri önlemek için 15 start/saat değerini
geçmeyin.
6.2.3
920.1
920.2
920.3
920.5
Minimum Akış Değerleri
Tesisin çalışma durumundan dolayı pompanın kapalı
vanada çalışması durumunda minimum akış
değerleri ;
t = -30----100 °C ≈ Qopt x %15
t > 100----140 °C ≈ Qopt x % 25 olmalıdır.
6.2.4
901.1
920.4
Basılan Sıvının Yoğunluğu
914.1
Pompanın güç ihtiyacı sıvının yoğunluğuna bağlı
olarak artar. Bu nedenle motor, pompa ve kaplinin
aşırı yüklenmesini önlemek için sipariş formunda
belirtilen yoğunluk değerleri ile basılan sıvının
değerleri birbirine yakın olmalıdır.
Ölçü
M10
M12
Sıkma torkuNm
40
55
M12X1.5
M24X1.5
M30X1.5
M6
M8
M10
M12
M16
M6
M8
M10
25
85
140
8
15
30
45
80
10
25
40
şekil 6.2.5-1 Pompa ünitelerinde civata/somun sıkma
noktaları
6.3 Durdurma/ Depolama/ Muhafaza Etme
6.2.5
Sıkma Torkları
Etaline :
Her KSB pompası fabrikadan dikkatlice montajı yapılmış
olarak çıkar. Eğer devreye alma teslimden bir süre sonra
yapılacaksa depolama için aşağıda belirtilen tedbirler
alınmalıdır.
6.3.1 Yeni Pompaların Depolanması
-
-
Fabrikadan yeni olarak teslim edilen pompalar
depolamaya hazırdırlar. Eğer pompa kapalı bir yerde
uygun olarak depolandıysa, 12 aya kadar maksimum
koruma sağlanabilir.
Pompayı kuru bir ortamda muhafaza ediniz.
6.3.2 Uzun Süreli
Tedbirler
Betaline:
Durdurmalar
İçin
Alınacak
1.Pompa monte edilmiş olarak bekler; çalışmanın
periyodik olarak kontrolü
Eğer Pompanın her zaman çalışmaya hazır olarak
kalmasını istiyorsanız, uzun süreli çalıştırmama
durumlarında pompayı her 3 ayda bir kısa süreli olarak
(yaklaşık
5
dakika)
çalıştırınız.
Bu
kontrol
çalıştırmasından önce pompada yeterli miktarda sıvı
olduğundan emin olunuz.
2. Pompa yerinden sökülür ve depoya kaldırılır
Pompayı depoya koymadan önce bölüm 7.1 de
açıklanan bütün kontrolları yapınız. Sonra gerekli
korumaları uygulayınız.
- Pompa gövdesinin içini ve fan ara boşluklarını
koruyucu sprey püskürterek koruyunuz. Koruyucuyu
pompa emme ve basma ağzından içeriye doğru
püskürtünüz.
- Daha sonra ağızları kapatmanız tavsiye olunur (plastik
veya benzeri kılıf geçirerek).
Betaline/Etaline
6.4 Depolamadan Sonra Hizmete Sokmak
Pompayı hizmete sokmadan önce bölüm 7.1 ve 7.2
de belirtilen kontrollerin ve bakımın yapılması
gerekmektedir.
İlave olarak 6.1 devreye alma ve 6.2
işletme işletme limitleri okunmalıdır.
Belirtilen işlemler tamamlandıktan sonra
emniyet ve koruyucu aksesuarlar yeniden
yerlerine monte edilmeli ve pompayı
çalıştırmadan
önce
aktif
hale
getirilmelidirler.
7 Tamir / Bakım
7.1 Genel Bilgiler
İşletmeci, bakım, montaj ve muayene çalışmalarının
yetkili
ve
eğitimli
kişilerce
yapılmasından
sorumludur.
Düzenli
yapılan
bakımlar
ileride
meydana
gelebilecek pahalı tamiratları önler ve tesisin daha
güvenli çalışmasını sağlar, bu da en az masrafla
tesisin çalışmasını sağlar.
Pompa
ünitesi
üzerinde
yapılacak
çalışma herhangi bir zarara veya kazaya
yol açmaması için kesinlikle elektrik
bağlantıları
çıkarıldıktan
sonra
yapılmalıdır.
Pompanın kazayla çalışmayacağından
mutlaka emin olunuz. Basılan sıvı insan
sağlığına ve çevreye zarar verecek bir
sıvı ise, gerekli bütün tedbirler alınmalı ve
tüm yerel hukuki kurallar göz önünde
bulundurulmalıdır
7.2 Bakım / Muayene
7.2.1 Çalıştırma Denetimi
Dikkat Pompa her zaman sessiz ve titreşimsiz
çalışmalıdır.
Pompayı kesinlikle kuru çalıştırmayınız.
Ortam sıcaklığı 40 °C’ yi aşmamalıdır.
Yatak sıcaklığı 50 °C’yi aşabilir ama hiçbir zaman
+90 °C’ yi geçmemelidir (yatak gövdesi dışından
ölçülen sıcaklık ).
Pompa kısmen veya komple boşaltılırsa tekrar
çalıştırmadan önce 6.1.3 de belirtilenleri uygulayın.
Akışkanda sıcaklık artışına yol açmamak
için pompa uzun süreli kapalı vanada
çalıştırılmamalıdır.
İstenilen minimum akış için 6.2.3 bölümüne bakınız.
Emme borusundaki vana çalışma anında
kesinlikle açık tutulmalıdır.
Mekanik salmastrada, çalışma esnasında çok az veya
gözle görülmeyecek (buharlaşma) kadar az sızıntı
olabilir. Salmastralar bakımsız tiptedir.
Yedek çalıştırılan pompalar hazır tutmak amacıyla
haftada bir çalıştırılmalıdır(sürekli çalışmayan pompalar).
Yardımcı bağlantıların doğru çalıştığına dikkat
edilmelidir.
7.2.2 Yağlama ve yağ değişimi
7.2.2.1 Yağlama
Pompalarda kullanılan rulmanlar gres yağlamalıdır. Yağ
değişimi yapılacağı zaman aşağıda belirtilen miktarda
gres kullanılmalıdır.
7.2.2.2 Gres kalitesi / Gres değişimi
Kullanılan rulmanlar lityum sabun esaslı gres ile
yağlanmıştır. Normal çalışma koşullarında yağ değişimi
25.000 çalışma saati veya 2 yıldır.Aşırı sıcak ortam
sıcaklığı, yüksek nemli ortam, kirli ve tozlu hava,…vb
gibi ağır çalışma şartlarında rulmanlar daha erken
kontrol edilmelidir. Kullanılacak lityum sabun esaslı gres,
asitsiz, reçinesiz ve korozyona karşı maksimum koruma
sağlamalıdır. <Penetrasyon no’su 2 ile 3 arasında
olmalıdır.Akma
noktası
175
C
nin
altında
olmamalıdır.Yağlama başka sabun bazlı greslerle de
yapılabilir.Ancak
yağlar
birbirine
karıştırılmamalı
yağlamadan evvel eski yağ temizlenmelidir.
DİKKAT Yağlar bertaraf edilmeden evvel mutlaka yerel
kanunlar göz önünde bulundurulmalıdır.
7.2.2.3 Kullanılan rulmanlar /Yağ miktarı
DİKKAT Sadece KSB veya Siemens markalı motorlar
içindir !
Rulmanlar - DIN 625
Kod
Gres-gr
6002 C3
2
6004 C3
2
6205 C3
3
6206 C3
4
6208 C3
6
6209 C3
7
6210 C3
7
6212 C3
7
7.3 Drenaj / Tahliye
Eğer pompalanan sıvı sağlığa zararlı ise,
tahliye edilen sıvının insanlara ve çevreye
zarar vermemesini sağlayınız ve gerekli
tedbirleri alınız. Mevcut kanunları göz
önünde bulundurunuz.
Eğer gerekliyse özel koruyucu kıyafet ve maske
kullandırınız. Akışkan ve akışkan kalıntıları gerektiği gibi
temizlenmeli ve insan sağlığına zarar verme riski
ortadan kaldırılmalıdır.
Betaline/Etaline
7.4 Demontaj
7.4.3
Demonte etmeden önce pompanın
otomatik olarak çalışmayacağından
emin olunuz.
Emme ve basma hattındaki kapama vanaları
mutlaka kapalı olmalıdır.
Pompa gövdesi soğutulmalı ve ortam sıcaklığına
mutlaka düşürülmelidir, içindeki sıvı boşaltılmalı ve
basıncı düşürülmelidir.
Pompa patlamış resimlerde gösterildiği gibi demonte
edilmelidir.Demontaj
esnasında
damlayan
sıvıyı
toplamak için bir kap konulması önerilir.
DİKKAT Atıklar için mevcut yerel kanunları mutlaka
dikkate alınız.
7.4.1 Temel Bilgiler ve Tavsiyeler
Tamir ve bakım işi sadece özel eğitilmiş personelce
yapılmalıdır ve orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır,
bakınız (bölüm 2.7)
Bölüm 7.1 de belirtilen emniyet kurallarını
dikkate alınız. Motor üzerinde yapılacak
çalışmalar için motor üreticisinin belirttiği
özellikler ve kurallara uyulmalıdır.
Demontaj ve yeniden montaj patlamış resimlerde
gösterildiği şekil ve sırada yapılmalıdır.
Hasar durumunda size en yakın KSB servis
bölümüyle temasa geçiniz.
7.4.2
Demontaj Hazırlıkları
1. Güç kaynağı bağlantısını kesiniz
2. Pompa ünitesinin bütün olarak sökülmesi:
2.1 Motor bağlantı kablolarını sökünüz.
2.2 Emme ve basma hatları bağlantılarını sökünüz
2.3 Pompa tipine bağlı olarak pompa / motor ayak
bağlantılarını sökünüz.
2.4 Komple pompa ünitesini boru bağlantılarından
alınız.
3.Pompa gövdesi boru hattında kalması
durumunda pompanın sökülmesi:
3.1 Motor bağlantı kablolarını sökünüz
3.2 (901) nolu saplamaları veya (920.2/.4) nolu
somunları gevşetin ve sökünüz.
3.3 Motorla beraber tüm parçaları aynı anda geri
çekerek gövde ile dönen parçaları ayırınız.
4.Pompa boru hattında ikn motorun sökülmesi:
4.1 Kabloları motordan ayırınız.
4.2 Civataları söktükten sonra, salmastra koruma
plakalarını 68-3 hafifçe bastırarak alınız.
4.3 İşletme konsülü üzerindeki 920.4 nolu hexagonal
başlı civataları sökünüz.
4.4 Pompa mili üzerinde bulunan alyen başlı
civataları gevşetiniz.
4.5 Motoru çekip alınız.
DİKKAT Büyük pompalar eğilmeleri önlemek için
asılmalı veya yatak konsülünden desteklenmelidir.
Uzun süre çalışmamış pompaların bazı parçalarının
çıkarılması zor olabilir. Bu gibi durumlarda özel
çektirme aparatları kullanınız.
Hiçbir koşul altında aşırı zorlama yapmayınız.
7.4.4
Pompa
Mekanik Salmastra
Mekanik salmastrayı değiştirmek için pompanın demonte
edilmesi zorunludur. Pompa fanını (230) söktükten sonra
mekanik salmastrayı (433) elle çekip dikkatli bir şekilde
çekip çıkarın.
Tekrar montaj sırasında mil koruma burcunu temiz bir
bezle temizleyin, üzerindeki çizikler bu yöntemle
giderilemiyorsa, mutlaka yenisi ile değiştirin.
7.5 Yeniden Montaj
7.5.1 Pompa
Pompa uygulanmış mühendislik kurallarına göre monte
edilmelidir.
Montaj işlemi demonte işleminin ters sırası ile
uygulanmalıdır.
İşlemin doğru sıralamayı takip ettiğine emin olun.
Mümkün olduğunca montaj için yardımcı ekipmanlar ve
montaj pastaları kullanın.
Demontaj esnasında zarar gören conta ve o-ringleri
yenisi ile değiştirin.
Bu contaları monte ederken herhangi bir yağlayıcı
kullanmayınız, ayrıca değiştirirken aynı kalınlıkta
olmasına dikkat ediniz.
Eğer fan ile gövdenin birleşme yerinde aşınmalar var ise
en yakın KSB servisi ile irtibat kurunuz.
Boşluk miktarı:
Betaline standart yeni pompalarda:0.3mm çapta
İzin verilen max boşluk:0.9mm çapta
7.5.2
Mekanik Salmastra
Montaj işlemi demontaj işleminin ters sırasında
yapılmalıdır. Mekanik salmastra monte edilirken
aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir.
- Ekstra dikkat ve temizlik
- Montajdaki öncelik temiz yumuşak bezle mil koruma
burcunun ve kama kanallarının gerektiği kadar
temizlenmesidir. Eğer yüzeylerde çizikler varsa
burcu yenisi ile değiştir.
- Sürtünen yüzeyleri koruyan film montajdan hemen
önce çıkartılmalıdır.(daha önce çıkarmayın )
- Sızdırmazlık
yüzeylerinin
ve
O-Ringlerin
zedelenmemesine dikkat edin.
- Basma gövdesindeki ring oturma yüzeylerini
ve
mili temizleyiniz, pislikleri dikkatlice temizleyiniz.
Mekanik salmastra montajı sırasında sürtünmeyi
azaltmak için burç su ile ıslatılabilir ve kolayca montaj
edilebilir.
Betaline/Etaline
DİKKATEpoxy kauçuk parçalar kesinlikle yağ ya
da gresle temas etmemelidir. Montaj sırasında
yağlayıcı olarak su kullanılmalıdır
7.5.3
Betaline/Etaline pompalar için motorlar
DİKKATMotor kaması ile pompa milinin-210- kaması
aynı eksende birbirine monte edildikten sonra
kilitleme burcu-515- civatalarıyla-914.1-ters yöne
gelmesine dikkat edilmelidir.
Montaj işlemi demonte işleminin ters sırası ile
uygulanmalıdır.
Betaline:Montaj esnasında veya devreye alma
esnasında mil üzerindeki 904.5 nolu setskurların
sıkılı olduğundan emin olunmalıdır.
Fig 7-5-3.3 Mil montajı
Şekil 7-5-3 .1 Mil sabitleme civataları
Etaline: Montaj esnasında veya devreye alma
esnasında mil üzerindeki 931 nolu kilitleme plakası
setskurlarının sıkılı olduğundan emin olunmalıdır.
Ayrıca her iki tipte de motor montajı esnasında
pompa mili motora monte edildiğindeki çapsal salgı
max 0,03 mm dir.
Fig 7-5-3.2 Kilitleme plakası
Parça No
210
515
901.1
914.1
931
Parça Adı
Mil
Kilitleme burcu
Hegzagonal civata
Alyen başlı cıvata
Kilitleme plakası
Betaline/Etaline
112
132
160
180
200
225
250
433
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
5
6
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
2
7
8
9
10
10
11
12
11
11
12
13
14
15
16
1
□
1
□
□
□
1
□
□
□
1
□
□
□
□
□
x
□
□
□
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2
2
2
2
2
2
□
2
2
□
2
□
□
□
□
□
x
2
□
□
x
x
x
x
x
x
x
x
x
3
3
3
3
□
3
3
□
3
3
3
3
3
3
3
3
x
3
3
3
x
x
x
x
x
x
x
x
x
4
4
□
4
4
4
4
4
□
4
4
□
□
4
□
4
10
4
4
4
10
□
10
□
□
□
□
□
x
□
5
□
□
5
5
□
5
5
5
□
5
5
5
5
5
11
5
□
□
11
11
□
11
□
11
□
□
x
□
□
□
□
□
6
□
□
□
6
□
□
6
6
6
6
□
6
6
6
□
12
□
□
12
12
12
12
x
□
□
□
□
□
□
□
□
□
6
□
□
□
6
□
7
□
□
□
7
□
□
13
□
□
□
13
13
x
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
18
□
□
□
□
□
□
□
14
□
□
□
14
15
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
□
□
□
19
□
□
□
□
16
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
17
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
3
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
Mil burcu
90
Aşınma halkası
Mekanik
salmastra
80
Gövde aşınma
halkası
Çark
71
230
Mil
163
210
102
Gövde
Mil kodu
Betaline/Etaline
Baskı kapağı
7.6 Yedek Parça stoğu
7.6.1 Betaline/Etaline pompaların yedeklerinin birbirine göre değişebilirlik tablosu
Parça No
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
35
25
25
25
35
35
35
35
35
35
35
35
35
1
1
aynı numara aynı parça
o
parçalar farklı
x
İmalatı yok
□
isteğe bağlı pompa-motor kombinasyonu
KSB ye danışın
Betaline
1
1
x
9
9
12
x
9
9
12
x
9
9
9
9
3
4
3
3
5
5
5
6
6
6
7
7
8
8
1
1
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
13
9
2
3
1
2
2
4
4
4
4
4
5
5
5
6
523
502.2
32-160/…
32-200/…
40-125/…
40-160/…
40-200/…
40-250/…
50-125/…
50-160/…
50-200/...
50-250/…
65-125/…
65-160/…
65-200/…
65-250/…
80-160/…
80-210/…
80-250/…
100-125/…
100-160/…
100-170/…
100-200/…
100-250/…
125-160/…
125-200/…
125-250/…
150-200/…
150-250/…
200-250/…
200-315/…
502.1
M
100
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
3
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
4
M
71
80
90
100
112
132
Güç
…/0,24,…/0,34
../054,../074,../072,../112
../114,../154,../152,../222
../224,../304,../302
../404,../402
../554,../754,../552,../752
160
../1104,./1504,../1102,../1502,../1852
180
../1854,../2204,../2202
200
225
250
../3004,../3002,../3702
../3704../4504,../4502
.../5504
Betaline/Etaline
7.6.2
Yedek Parça Siparişi Verme
Yedek parça siparişi verirken, lütfen pompa etiketindeki bilgileri aşağıda gösterildiği gibi KSB’ye bildiriniz.
Örnek:
Dizayn
: G1
Fabrika No (seri no) : 06-23988-01/01
Tipi
: Betaline G 65-160
Yılı
: 2006
Daha fazla bilgi gerektiğinde ve satış sonrası hizmetler için pompa üzerindeki etiket üzerinde belirtilen adresten
bilgi alınabilir.
Şekil 7.6.2-1 Pompa etiketi
7.6.3 VDMA 24296 ya göre tavsiye edilen iki yıllık yedek parça stoku
Parça no. Parça adı
Toplam pompa adedi (yedek pompa dahil)
2
3 4 5 6ve7 8ve9 10ve fazlası
Mil(takım)
210
1
*Disk 550 1 )
1 2 2 2
3
30%
*Alyen başlı cıvata 914.1
*Hegzagonal cıvata 920.5
*Mil kilitleme burcu
230
Emniyet sacı 930
Kama 940
Çark –Aşınma halkası dahil
502.2
2)
1
1 1 2
2
3
30%
Gövde aşınma halkası
2
Contalar / birleştirme
400.1 halkaları (set)
4
433
Mekanik salmastra
1
523
Mil koruma burcu
2
1 ) Sadece Etaline WE 25 mil tipi için
2 ) Etaline 40/125…50/125…65/125 serileri hariç
2 2 3
3
4
50%
6 8 8
1 2 2
2 2 3
9
2
3
12
3
4
150%
90%
50%
502.1
* Sadece Etaline serileri için
Dikkat Pompa içme suyunda veya gıda sektöründe kullanılacaksa, bu ayrıntı sipariş aşamasında KSB satış
elemanlarına mutlaka iletilmelidir.
Betaline/Etaline
Pompa çalışırkan titreşim oluşması
Pompanın içinde sıcaklığın aşırı artması
Mil sızdırmazlığından aşırı akışkan kaçması
Pompadan akışkan sızması
Aşırı yatak ısınması
Tahrik Motor koruma şalteri pompayı durduruyor.
Tahrik motoru aşırı yüklenmektedir
Pompa yeterli debiyi basmıyor
8.Problemler / Tespitler
NEDEN
ÇÖZÜM 1)
o
Pompada aşırı diferansiyel basınç var
Çalışma debi ve basıncını yeniden düzenleyin
o
Aşırı karşı basınç oluşmaktadır.
Sistemi tıkanmalara karşı kontrol ediniz.
KSB'ye danışarak daha büyük bir fan çapı kullanın.
Pompa hızını arttır, kayış kasnak , türbin tahrikli pompalar
o
o
o Pompa veya sistemdeki hava tahliyesi tam olarak
o
o
o
o
Pompa ve sistemdeki havayı tahliye edin.
yapılmamıştır.
Tahliye deliğini temizleyin
Aşınmış mil sızdırmazlığı
Mil sızdırmazlık elemanını değiştirin.
Emiş borusu ve fanlar tıkanmıştır
Tıkanmaya sebep olan maddeleri temizleyin.
Hatalı conta
Spiral gövde ile basma kapağı arasındaki contayı değiştir.
Sistemde hava kabarcıkları oluşmaktadır
Tesisat planını gözden geçirin.Gerekliyse tadilat yapın.
Hava tahliye vanası kullanın
o
o
o
o
o
Milde veya mil koruma burcunda aşınma
Sistem emişindeki mevcut NPSH değeri düşük
kalmaktadır
Bu parçaları yenisi ile değiştir.
Emiş haznesindeki su seviyesini kontrol edin.
Emiş vanasının tamamen açık olduğundan emin ol
Emiş hattındaki sürtünme kaybı çoksa gerekli tadilatı yap
Emiş borusundaki filtreyi kontrol edin.
o
o
o
o
o
o
o
o
Aşırı eksenel kuvvet
Çark üzerindeki balans deliklerini temizleyin.
Pompa ters yönde dönmektedir.
Güç bağlantı kablo uçlarını birbirleri ile değiştirin.
Motor koruma şalter ayarı yanlış
Ayarları kontrol et ,gerekirse yenisi ile değiştir.
Pompa içinde aşınmalar var
Sistemin karşı basıncı şartnamedeki basınç
değerinden düşüktür
Aşınan aksamları yenileri ile değiştirin.
Pompa çalışma noktasını yeniden set edin.
Karşı basınç düşüklüğü devamında KSB ye danışarak fan çapını düşür
o
o
o
Pompa ve boru aksamında titreşim var
Boru bağlantılarını tekrar kontrol edin. Gevşeyen
civataları tekrar sıkın.
Gerekliyse boru destekleri arasındaki mesafeyi azaltın.
Boru desteklerinde titreşim emici malzeme kullanın.
o
o
Motor sadece iki fazda çalışmaktadır
Elektrik bağlantılarını kontrol et.Arızalı sigortayı değiştirin
o
Rotor balansı kaybolmuştur.
Fan temizlenmeli , balans ayarı tekrar yapılmalıdır.
o
Rulmanlar arızalanmıştır
Yenileri ile değiştirilmelidir.
o
o
o
o Pompadan geçen akışkan yetersizdir.
Yağlama miktarının fazlalığı,azlığı uygunsuzluğu
Akışkanın özgül ağırlık ve viskozitesi,şarnamede
belirtilen değerden düşük
1)Özellikler gerekli,siparişi kontrol et
o
Pompa için gerekli minimum akış miktarını arttırın.
Yağ miktarını azaltın / arttırın / değiştirin
1)
Betaline/Etaline
9 Ek dökümanlar
9.1 Tipik montaj pozisyonları
Şekil 9.1-2 Dikey montaj-dikey çalışmada
pompanın hava tapasından havası alınmalıdır.
Şekil 9.1-1 Yatay montaj-Akış aşağıdan yukarıya
Şekil 9.1-4 Yatay montaj -tavan altı
Şekil 9.1-3 Yatay montaj-Akış yukarıdan aşağıya bu
durumda pompa gövdesi motor klemens kutusunun
üstte kalması için 180˚döndürülmelidir
İkiz çalışacak pompalar şekil 9.1-3 teki gibi
yukarıdan aşağıya akış olacak şekilde monte
edilmemelidir.Bu, pompa değiştirme klapesi
tam kapanmayacağı için diğer pompanın ters
dönmesine sebep olacaktır.
Betaline/Etaline
A
B
Betaline/Etaline pompaların paralel montajı
A-Betaline/Etaline pompalar, kullanılan 180 gövde
büyüklüğünden
sonraki motorlarda mutlaka ok
istikametinde alttan desteklenmelidir.bunun için
motor ayaklarını /motor ayak deliklerini kullanınız
B-Motor ve pompa rotor grubu ,gövdeden herhangi
bir sebepten dolayı ayrıldığından pompa gövdesi
mutlaka kör flanşla kapatılmalıdır.
A
B
C
A- Betaline/Etaline 32-160- Betaline/Etaline 100-125 pompaların serbest montajı
B- Betaline/Etaline 32-160- Betaline/Etaline 100-160 pompaların üc delikten montajı
C- Betaline/Etaline 100-170- Betaline/Etaline 200-315 pompaların destekle montajı
Eğer sistemde termal genleşmeleri alamak için kompansatör kullanılmışsa Pompalar mutlaka ayaklarından rijit
bir şekilde bağlanmalıdır.Motor pompadan ayrıldığında gövde boru hattında kalabilir.
Betaline/Etaline
9.2 Etaline pompa patlamış resmi ve parça listesi
Saplamayla tespit edilen baskı kapaklı Etaline
Etaline GN
32-200/…
40-250/…
50-250/…
65-250/…
80-210/…
80-250/…
Etaline GN
100-250/…
125-250/…
150-250/…
200-250…
Parça No
102
163
210
230
341
400.1/.2
433
502.1/.2
515
523
68-3
Parça Adı
Gövde
Baskı kapağı
Mil
Çark
İşletme konsülü
Conta
Mekanik Salmastra
Aşınma halkası
Mil kilitleme burcu
Mil muhafaza burcu
Muhafaza kapağı
Parça No
Parça Adı
741
Hava alma tapası
801
Flanşlı (B5)Motor
901.1
Hex. Başlı civata
902.1/2/4/5
Saplama
903
Vidalı tapa
914.1
Alyen başlı cıvata
920.2-5
Hex Somun
930
Yaylı Pul
931
Kilitleme pulu
940
Kama
Yardımcı bağlantılar
1M.1/.2 Basınç göstergesi bağlantı tapa deliği
5B
Mekanik salmastra için hava alma tapası
6B .1/.3 Gövde boşaltma tapa deliği
6D .1
Hava alma tapa deliği
Betaline/Etaline
Sıkıştırma yöntemi ile tespit edilen baskı kapaklı Etaline
Etaline GN
32-160/…
40-160/…
50-160/…
65-160/…
100-125/…
100-160…
Etaline GN
100-170/…
100-200/…
125-160/…
125-200/…
150-200/…
200-315/…
Parça No
102
163
210
230
341
400.1/.2
433
502.1/.2
515
523
68-3
Parça Adı
Gövde
Baskı kapağı
Mil
Çark
İşletme konsülü
Conta
Mekanik Salmastra
Aşınma halkası
Mil kilitleme burcu
Mil muhafaza burcu
Muhafaza kapağı
Parça No
Parça Adı
741
Hava alma tapası
801
Flanşlı (B5)Motor
901.1
Hex. Başlı civata
902.1/2/4/5
Saplama
903
Vidalı tapa
914.1
Alyen başlı cıvata
920.1-3-5
Hex Somun
930
Yaylı Pul
931
Kilitleme pulu
940
Kama
Yardımcı bağlantılar
1M.1/.2 Basınç göstergesi bağlantı deliği
5B
Mekanik salmastra için hava alma deliği
6B .1/.3 Gövde boşaltma tapa deliği
6D .1
Hava alma deliği
Betaline/Etaline
9.3 Etaline pompa kesit resmi ve parça numaraları
Salpama ile sıkmalı tip baskı kapaklı Etaline
Etaline
32-200
40-250*
50-250*
65-250*
80-210
Ünite 35 için fanı mile tespit
80-250
100-250
125-250
150-250
200-250
Sıkıştırmalı tip baskı kapaklı Etaline
Etaline
32-160
100-170
40-160* 100-200
50-160*
* Bu tipler, hem Etaline, hem de Betaline olarak temin edilebilir.
125-160
65-160*
125-200
80-160*
100-125
100-160
150-200
200-315
Betaline/Etaline
9.4 Betaline pompa patlamış resmi ve parça listesi
Salpama ile sıkmalı tip baskı kapaklı Betaline
Betaline
40-200/…
50-200/…
65-200/…
40-250/…
50-250/…
65-250/…
Parça No
102
163
210
230
341
400.1/.2
433
502.1/.2
523
554
Parça Adı
Gövde
Baskı kapağı
Mil
Çark
İşletme konsülü
Conta
Mekanik Salmastra
Aşınma halkası
Mil muhafaza burcu
Pul
Parça No
68-3
741
801
902.1/2/3
901.1
903
904.5
920.2/.4
940 .1/.2
Parça Adı
Muhafaza kapağı
Kör tapa
Flanşlı (B5)Motor
Saplama
Hex. Başlı civata
Vidalı tapa
Alyen başlı cıvata
Hex Somun
Kama
Yardımcı bağlantılar
1M.1/.2 Basınç göstergesi bağlantı tapa deliği
5B
Mekanik salmastra için hava alma tapası
6B .1/.3 Gövde boşaltma tapa deliği
6D .1
Hava alma tapa deliği
Betaline/Etaline
Sıkıştırmalı tip baskı kapaklı Betaline
Betaline
40-125/…
50-125/…
65-125/…
40-160/…
50-160/…
65-160/…
80-160/…
Parça No
102
163
210
230
341
400.1/.2
433
502.1/.2
523
554
Parça Adı
Gövde
Baskı kapağı
Mil
Çark
İşletme konsülü
Conta
Mekanik Salmastra
Aşınma halkası
Mil muhafaza burcu
Pul
Parça No
68-3
741
801
902.1/2
901.1
903
904.5
920.4
940 .1/.2
Parça Adı
Muhafaza kapağı
Kör tapa
Flanşlı (B5)Motor
Saplama
Hex. Başlı civata
Vidalı tapa
Alyen başlı cıvata
Hex Somun
Kama
Yardımcı bağlantılar
1M.1/.2 Basınç göstergesi bağlantı tapa deliği
5B
Mekanik salmastra için hava alma tapası
6B .1/.3 Gövde boşaltma tapa deliği
6D .1
Hava alma tapa deliği
Betaline/Etaline
9.5 Betaline pompa kesit resmi ve parça numaraları
Salpama ile sıkmalı tip baskı kapaklı Betaline
Betaline
40-200
50-200
65-200
Sıkıştırmalı tip baskı kapaklı Betaline
Betaline 40-125
40-160
50-125
50-160
65-125
65-160
80-160
Betaline/Etaline
KSB POMPA, ARMATÜR SANAYI ve TICARET A.Ş.
ANKARA SATIŞ : Mahatma Gandhi Cad. No: 54 G.O.P. 06700
Tel: (312) 43711 75 (4 Hat) Fax: (312) 437 65 37 • e-mail:[email protected]
ANKARA FABRİKA-SERVİS: İstanbul Yolu 18.km. Etimesgut
Tel: (312) 2808640 Fax: (312) 2808642 • e-mail: [email protected]
ISTANBUL SATIŞ: Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat 4-5 No: 103 Okmeydanı 34384
Tel: (212) 221 5838 Pbx • Fax: (212) 222 09 94 • e-mail: [email protected] INTERNET: http.www.ksb.com.tr
ISTANBUL SERVİS: Sadabad cad.Pınar iş merkezi no :19 Kağıthane
Tel: (212) 3218061 • Fax: (212) 2957726 • e-mail: [email protected] INTERNET: http.www.ksb.com.tr
Betaline/Etaline
Ursan Pompa Armatür ve Endüstriyel Ürünler San. Tic. Ltd. Sti.
Güzeller Mah. Bagdat Cad. No: 601/A 41400 Gebze / KOCAELI
Tel: (0.262) 642 05 60 - 641 84 15 - 641 82 60 Fax: (0.262) 642 39 79
e-mail: [email protected] - [email protected]
www.ursanpompa.com

Benzer belgeler

Elektronik dozajlama pompası

Elektronik dozajlama pompası artışlar ve aşırı yükler pompada sızıntılara sebep olabilir ve basılan sıvının atmosfere kaçmasına neden olur.Basılan sıvı sıcak ise hayati tehlike yaratabilir. Pompa, devreye alınmadan önce, tüm b...

Detaylı

panter 300...800 tarla kitap

panter 300...800 tarla kitap çalışmasına zarar verebilecek güvenlik bilgilerini tanımlamak için kullanılır.

Detaylı