Evdeki şiddet: teşhis ve yardım

Transkript

Evdeki şiddet: teşhis ve yardım
Konu Muayenehane
Evdeki şiddet:
teşhis ve yardım
Kadınlara karşı şiddet n Son yıllarda kadınlara karşı uygulanan çeşitli
şekillerdeki evdeki şiddet, sağlık ve sosyal etkenleri konusu dillerde, ayrıca
politikanın da dikkati bu konu üzerine yoğunlaştı. n Bilimsel araştırmalar
kadınlara karşı uygulanan baskıların boyutunun bu güne kadar oldukça
hafife alınmış olduğunu göstermektedir. Bundan dolayı evdeki şiddet
olgusunu fark etmek için, gerekli olan dikkat - kadın doktoru ve genel tıbbi
muayenehanelerde - özel bir önem taşımakta ve gitgide daha çok destek
görmelidir. n Siz doktorlar mağdurların ilk görüştükleri şahızlar olduğunuzdan, diagnostik, belgeleme ve evdeki şiddet konusunda
müdahale edebileceğiniz olanaklarla ilgilenmenizin önemini vurgulamak
isterim. n Prof. Dr. Rolf Kreienberg n Ulm Üniversitesi Kadın
Hastanesi Tıp Müdürü n ‘Kadınlara karşı şiddette tıbbi müdahale adlı
model projenin destekleyicisi
Teşvik:
Evdeki
şiddet nedir?
Evdeki şiddet kimlerin başına gelir?
Evdeki şiddet - olay yerinden bağımsız
bir şekilde - birbirleriyle yakın ilişkide
bulunan ya da zamanında bulunmuş
olan erişkin insanlar arasındaki fiziksel,
cinsel ve ruhsal şiddetin her türlü şekillerini kapsamaktadır. Bunlar özellikle
akrabalık dereceleri olan, ya da hayat
arkadaşı olarak beraber yaşayan
şahıslardır. Olay yeri kendi evleri olabildiği gibi, iş yerleri, umumi yerler, çocuk
yuvaları ya da daha başka yerler de
olabilmektedir.
Tüm ön yargılara karşın evdeki şiddet
sosyal statü göz etmeksizin tüm eğitim
ve gelir tabakalarında görülmektedir.
Bay veya bayan failin ya da hatta ailelerin yapılarından ötürü şiddetin bariz
olduğu düşünülen sosyal yapılarından
dolayı değildir.
Evdeki
şiddetin hangi
şekilleri vardır?
Şiddet araştırmaları birbirine teyit
eden üç çeşit şiddet türünü sayar. Fiziki
şiddet itmekten, dayağa, cisim atmaktan, tekme ve kemiklerin kırılmasına
kadar varır. Psikolojik şiddet tehdit
etmek, sistematik olarak aşağılamak,
hakaret ve küfür etmek, rencide etmek,
rahatsız etmek, takip etmek, sürekli
kontrol etmek ve baskı altında tutmak
olarak görülür. Cinsel yönde şiddet
zorla pornografi izlettirmek, cinsel
taciz ve tecavüz olabilmektedir.
Evdeki şiddetin tüm türleri şiddetten koruma yasasınca (GewSchG) tescil edilir
ve ceza yasasınca takip edilir.
 En azından her dört
kadından biri beraber
yaşadığı şahıs tarafından
fiziki ve/veya cinsel şiddete
maruz kalmaktadır.
 Üçte iki evdeki şiddeti
yaşamış olan kadın, genelde bir defada kalmayan,
ve tekrara uğrayan ağır,
hatta yaşam tehlikesi
içeren fiziki ve/veya cinsel
şiddet yaşamaktadır
Yeni bir araştırma sonuçu özürlü ve
engelli kadınların nüfus ortalamasına
nazaran, tüm yaşamları boyunca
şiddetin her türüne daha sık maruz
kaldıklarını göstermektedir.
Ge
rgi
nl
Kadın konuşmasında
erkekten daha yeteneklidir, ya da
pes etmek istememektedir
i
ği
Bir dönem sonra
şiddetin devridaimi
yeniden baştan
başlar
na
in
l ik
gin
s af h a s ı
Şiddetin
devridaimi
de
y le
te
D
mi
Şiddet kullanmış
olduğundan erkek
tekrar olay ve kadın
üzerindeki kontrola
sahip olmayı başarır
Şi
d
Uyarınca: Walker, L.: The battered
ı
woman syndrome, 1984.
r t ış
Tartışma bittiğinde erkek
şiddet uyguladığından
dolayı utanç
ve suçluluk
duygusu
hisseder
Öziradenin kaybı erkekte fiziki şiddete baş
vurmasına yol açar
 Özürlü kadınlar gençliklerinde diğer
kadınlara nazaran iki ya da üç kez
daha sık cinsel istismara maruz kalmaktadırlar.
 Erişkinliğe kavuştuklarında genel
kadın nüfusunun ortalamasından iki
kat daha sık fiziki
Federal Aile, Yaşlılar,
şiddetten dolayı acı
Kadınlar ve Gençlik Bakançekmek zorunda
lığının sipariş vermiş olduğu kalmaktadırlar.
temsili araştırma: ‘AlmanYaşamlarında genç
ya’daki kadınların yaşam
yaşta şiddet deneşekilleri, güvenlikleri ve
yimi edinmiş olan
sağlıkları’ (Müller/Schröttkadınlar, daha sonra
le, 2004) ve ‘Almanya’daki
büyük ölçüde sağlık
özürlü ve engelli kadınların
ve psikolojik etkiler
yaşam şekilleri ve sıkıntıları’
ve engellemeler
(Schröttle/Hornberg, 2011)
yaşamaktadırlar.
Evdeki şiddet genelde insanların
yaşamlarında ya da ilişkilerinde bir
değişiklik teşkil ettiği durumlarda başlar
ya da şiddetlenir. Buna evlilik, aynı eve
beraber taşınmak, hamilelik ve annelik,
yaşlılık ya da kronik hastalık ya da
ayrılma ve boşanmayı sayabiliriz.
Bir erkek ve bir
kadın arasında bir
tartışma başlar
 Bakım evlerinde yaşayan tüm özürlü
kadıların yüzde 56’ sı , cinsel şiddetten dolayı acı çekmiş olmaktadırlar.
Erkek olayın
ya da kadının
kontrolü dışına
çıktığını hisseder
Olayın ya da kadının
erkeğin kontrolü dışına
çıkmış olduğundan,
özirade de kontrolü
dışına çıkar
Doktorların
kilit rolleri
Dr. med. Frank Ulrich Montgomery,
Federal Tabipler Odası
Şiddet görmüş bir çok kadında fiziki veya
psikolojik yaralar veya tıbbi bakım gerektiren çeşitli dolaylı zararlar görülmektedir.
Bu nedenlerden ötürü doktorlar sık sık
ilk ve tek başvurulan yerdir. Bu durum
doktorlar için büyük bir sorumluluk teşkil
eder, fakat aynı zamanda şiddet döngeçine son vermek için de bir şansdır.
Rahatsızlıklarından dolayı doktora gitmek
genelde şüphe taşımaz ve herhangi bir
yardım eden organizasyona gitmekten
çok daha kolaydır doktorun yolunu tutmak.
Hekimlere büyük değer ve güven gösterilir ve muayenehaneleri yakında bulunduğundan, onlara ulaşmak kolaydır.
Ancak bir çok kadın yaşadıkları kötü
muamelelerden söz etmezler. Kendilerini
suçlu hissederler ve utanırlar, kendilerine inanılmayacağını düşünürler ya da
anlattıklarından dolayı kendilerine karşı
şiddetin yoğunlaşacağından korkarlar.
Doktorlar şiddetin izlerini keşfedebilirler,
hastalarına temkinli soru sorabilirler ve
gerektiğinde hastası ile birlikte, onun korunabilmesi için de adım atmaya devam
etmesine ön ayak olabilir. Bunun için
doktorların muayenehanelerinin yakınında bulunan yerel kurum ve kuruluşlarla
mağdurlara güvenilir yardım verebilecek
ve failin takibini üstlenen, bir ağ oluşturması gerekmektedir.
Evdeki şiddet
Teşhiz etmek,
Şiddet deneyiminin
olasılığını konu etmek
Müdahale projesi S.I.G.N.A.L.’ in anketi uyarınca soru
yöneltilen kadınların yüzde 80’i tıbbi muayenelerde
şiddet konusunu rutin soruların içerisinde bulunmasını
ön görmektedirler. Muayenehaneler de hastalarına
yakınınlarında bulunan yardım kuruluşlarının broşürlerini
bekleme odalarına, tuvalettlerine ya da kabinlerine
koyarak hizmet verebilirler.
Yaralamaları hukuka
uygun belgelenmesi
Şiddetin sağlığa
olan etkisi
‘Das S.I.G.N.A.L. – Interventionsprogramm’, Hellbernd, Bryannk, Wieners, Maschewsky-Schneider, 2004
Şiddet deneyimleri mağdurların hal ve durumlarını kalıcı
şekilde etkileyebilmektedir. Bir çok yaralama ve hastalık
semptomu, bunun yanı sıra anlık izler de (davranış şekilleri)
yakın zamanda ya da geçmişte yaşanılmış şiddetin bir işareti olabilmektedir. Kısa süre etkisini gösteren yaralanmaların yanı sıra, hastada orta ve uzun süreli somatik, psikosomatik ve psikolojik etkenler de tesbit edilebilir.
Evdeki şiddet konusunda titiz bir muayeneye ve fiziki ve
psikolojik semptomların eksiksiz belgelenmesine
büyük bir değer biçilmektedir. Şikayette bulunulduğunda
ya da mahkeme duruşmasında, muayene sonuçları delil
olarak gösterilebilinir ve titiz bir rapor sonuçunda hastanın
durumu kolaylaştırabilir.
Bundan dolayı her yaralanmanın yada belirli yada belirsiz
psikolojik semptomların tedavisi yapıldığında, bunların
nedeninin de kötü muameleler olabileceğini düşünmek
gerekmektedir.
Mahkeme tarafından kullanılabilir bulguların belgelenmesi, alışılagelmiş hekim raporlarından farklı bir şekildedir,
çünkü üçüncü bir şahsın (genelde hukukçu) uğranılan
yaralanmalar hakkında bir fikir edinmek zorunda olduğundan, kriterleri çok yüksektir. Muayene sırasında yeni
ve eski yaralanmalara dikkat edilmelidir. Tedavi edilmesi
gerekmeyen yaralar da, şiddet yaşamış olmasının bir
göstergesi olabilmekte ve mağdurun ifadesini destekleyebilmektedir.
Kadınlara ve kızlara karşı uygulanan
şiddetin sağlığı ne şekilde etkilediği
Önemli olan doktorun, hastanın tarifi arasında ve kendi
değerlendirmesi ve bulguları arasında kesin bir ayrımda
bulunmasıdır. Bundan dolayı belgelemenin ağırlığı ‘yumuşak’ bilgilerde değil, somut teşhisler üzeri hazırlanmış
olmalıdır, örneğin
Ölüme sonuç vermeyen etkileri
Fiziki etkileri
n Yaralanmalar
n Fonksiyonel zedeleme
n Daimi özürlülük
 teker teker yeni ve eski yaraların tarifi
(Psiko-)somatik etkileri
n Kronik ağrı sendromü
n Kalın bağırsak uyarısı
n İdrar yolu enfeksiyonu
n Solunum yolu rahatsızlığı
Üreme sağlığı için etkileri
Psikolojik etkileri
Yumurta kanalı ve
n Posttravmatik stres
yumurtalık iltihabı
n Bulaşıcı cinsel hastalık
bozukluğu
n Depresyonlar, korkular,
n İstenilmeyen gebelik
n Düşük/ hafif doğum ağırlığı
uyuyamama sorunları,
panik atakları
n İştahsızlık
Sağlığa zarar veren
n Özsaygısını ve özdeğerini
(dayanma-)stratejileri etkileri
yitirme
n Sıgara içmek
n İntihar düşüncesi
n Alkol ya da uyuşturucu
n Riskli cinsel davranış
kullanma
n Kendini yaralama davranışı
n
Ölümle sonuçlanan etkileri
n
n
Ölümcül yaralanmalar
Öldürme
n
n
Cinayet
İntihar
 yaraların sayısı ve büyüklükleri, anatomik fiks
noktalarını göz önüne alarak yerinin tarifi, lezyonun
şekli (yaşı, görünüşü, yapısı)
 Cetvel kullanılarak grafik ya da fotoğrafı çekilerek
belgelenmesi
 Hasta psikolojisinin tarifi
Evdeki şiddet
durumunda özel
belgeleme formları
sistematik ve eksiksiz
belgelemeyi kolaylaştırır. Bir çok Federal
Eyalette uygun
formlar geliştirilmiştir
ve örneğin Eyalet
Tabipler Odalarının
internet sayfalarından
indirilebilinir.
konu etmek ve belgelemek
Zeitbild Medical bayan Prof. Dr. Stefanie Rity-Timme, Düsseldorf Üniversite
Hastanesi Adli Tıp Enstitüsünün Direktörü ve ‘Kadınlara karşı şiddette tıbbi
müdahale’ (MIGG) adlı model projesinde proje yöneticilerinin bir temsilcisi
Bir doktor evdeki
şiddet konusundan
şüphe duyduğunda
hastasına karşı ne şekilde konuyu açabilir?
Eğer bir doktor, hastasının
şiddet mağduru olabileProf. Dr. Med.
ceğinden şüphe ediyorsa,
S. Ritz-Timme
bu şüpheyi mutlaka dile
getirmelidir. Eğer bunu
yapmazsa, bir ihtimal da olsa hasta
tekrar şiddete meyilli olan bir ortama
geri dönecektir. Böylelikle hastaya
şiddetten uzaklaşma yollarını gösterme şansı yitirilmiş olunur. Duyulan
şüphe hassas ve empatili bir şekilde
dile getirilmelidir. Doktor açık, yinede
kesin bir şekilde sormalıdır; özellikle
şiddettin haksızlık olduğu vurgulanmalıdır.
Böyle bir konuşmayı günlük
muayenehane yaşamına adapte
edilebilir mi? Bunun için vaktim
var mıdır?
Büyük bir ihtimalle ‘şiddet deneyimi’ konulu bir görüşme doktorun
rutin görevi sırasında alışılagelmişin
dışında olağanüstü bir hal teşkil eder.
Üniversitede, meslek içi eğitimde,
ya da kendini geliştirici eğitiminde
bu konuyla ilgilenmiş olan doktor,
böyle bir durumda nasıl davranılması
gerektiğini bilmektedir ve uzmanlıkla
bunu her günkü iş hayatına entegre
edebilmektedir. Bugün komünikasyon egzersizleri ve gelitirici önlemler
,Red Flags’
bir çok Tıp Fakültelerinde okutulmaktadır, hatta bazan konu ‘Şiddet
mağdurlarına nasıl davranılır’ dır.
Doktor nasıl bir destek verebilir?
Şiddet mağdurlarının bakımında
doktorlara büyük bir sorumluluk düşmektedir. Çünkü özellikle aşağıdaki
görevleri üstlenmektedirler:
n
n
n
n
n
‘Şiddeti yaşadıktan sonraki hal’
diagnozunun hazırlanması
Fiziksel yaralanmanın bakımı
Şiddet yaşamış olmanın psikolojik
etkenlerinin tedavisi
Mahkeme tarafından kullanılabilir
yaralanmaların belgelenmesi ve
mümkünse biolojik izlerin muhafaza edilmesi.
Şiddet görmüş olan hastalara
psikososyal yardım kuruluşlarının
önerilmesi.
Her doktor bu görevleri tamamiyle
yerine getiremez. Ama yeni modelprojesi MIGG doktorların da her
günkü iş hayatlarında, şiddet görmüş hastalarının ihtiyaçlarına cevap
verebileceklerinin mümkün olduğunu gösterdi. Bu çalışma sonucunda
hazırlanan malzemeler doktorları tıp
eğitimlerinde ve kendilerini geliştirici
eğitimlere de destek vermektedir.
Ayrıca hastanın yardım bulacağı
yerlere yönlendirilebilmesi için başka doktorlarla ve bölgede mağdurlara yardım eden kuruluşlarla birlikte
bir ağ oluşturmaya özendirilir.
Hastalarla konuşma
için ipucları:
 Sakin ve güvenilir bir ortam
yaratın.
 Yalnız başınıza görüşmeyi
yapın.
 Hiç ya da çok az almanca
bilgisi olan hastanızla konuşabilmeniz için profesyonel
bir tercüman ya da hastanız
sağır ise, işaret dilli tercümanı çağırın.
 Basit ve dolaysız sorular
yöneltin.
 Bölgenizde bulunan danışma yerlerinden söz edin.
 Hastanıza teşhislerinizin
mahkemeye uygun bir
şekilde belgelenmesinin
anlamını açıklayın
 Hastanız eğer bir görüşmeyi ya da yardım edebilecek
bir başka yardım kuruluşuna gitmeyi reddederse,
buna saygı gösterin.
 Hastanızın korunma
ihtiyacının olup olmadığını
öğrenin.
Yerel yardım yerlerinin toplu
bakışını www.frauen-gegengewalt.de adlı web sayfasında
bulabilirsiniz.
bir ihtimal evdeki şiddetin olabileceğini gösteren ikaz işaretleridir. Eğer aşağıda
anlatılan endikasyonlarının bir kaçı aynı zamanda ortaya çıkmaktaysa, dikkat
etmek gerekmektedir:
 görünürde fiziksel bir nedeni olmayan kronik ağrılar
 anlatılan açıklamarla uyuşmayan
yaralanmalar
 farklı iyileşme stadyumlarında bulunan yaralanmalar
 çok dikkatli olan, kontrol eden ve
kadının yanından ayrılmak istemeyen bir eş ya da hayat arkadaşı
 sık düşükler
 sık intihara teşebbüs etmek ya da
intiharı düşünmek
 yaralanmanın olduğu zamanla, tedavi
için gelinen zamanın arasındaki fark
 kronik hassas mide ve bağırsak bozukluğu
 kronik kalça ağrıları
 çok miktarda alkol ve uyuşturucu
kullanımı
Danışma ve yardım
Muayenehanede
müdahale
Şiddete maruz kalmış
kadınlara yardım
Christoph Junge, Herdecke Genel Tıp Doktoru,
MIGG Model Proje Katılımcısı
Akut yaralanmaların yanı sıra hastanın emniyeti önde gelmektedir. Bundan dolayı şiddete maruz kalmış hastaların
korunma ihtiyacının tespit edilmesi, çevredeki yardım kuruluşlarının adlarıyla hastalara iletilmesi ve şiddete karşı (pro-)
aktif şekilde destek veren yerlerin önerilmesi önemlidir.
Destekleme standartlarıyla, biraz deneyim kazanıldığı taktirde geliştirilebilen, çok iyi bir temel atılmış oldu. Bu ayrıntılı
olarak şu demektir, bir çok durumlarda daha kişisel hastayla
görüşebilmek için, yönergeden ayrılmaktayım. Hastaların
ihtiyaçlarını bazan yönergeler göstermemektedir.
Bazı travma mağdurlarının örneğin yaralanmalarını belgelemeden evvel, ilk önce konuyu açan bir görüşmeye ihtiyaçları vardır. Yoksa bu çok çabuk tehlikeli bir ‘saldırı’ olarak
algılanır – yani tekrardan bir yaralanma olarak algılanır.
Başka bir hastaya ise bir an önce yaralarının temiz ve çabuk
bir şekilde belgelenmesiyle yardımcı olabilirsiniz. Çok
konuşup anlatabilecek bir durumda değildir çünkü, onun
taktiği ‘gözlerini kapayıp, bir an önce bu işin bitirilmiş olmasıdır’. Ama bunu dile getirebilirsiniz:’ Kanımca aceleniz
var, bir an önce bitmesini istiyorsunuz. Ancak siz isterseniz,
olan her şey hakkında konuşmak için size kulak verilmesi de
önemli olabilir. İstediğiniz zaman bu teklifi kabul edebilirsiniz. Mecbur değilsiniz, sizin arzunuza kalmış bir şey bu.
Böylelikle kadın ya da erkek kendilerinin karar verebilecekleri (bilinç için neredeyse algılayamayacak kadar narin) bir
konuma getirilir. Hasta travmayı yaşadığı sırada, kendi kararını kendi verme hakkı ayaklarla çiğnenmişti ve bu şekilde
şahsına tekrar saygı gösterilir. Bazıları bu haberi aldıklarında, yükleri biraz hafiflemişcesine, derin bir nefes alırlar .
Kişisel çalışmaya başlanıldığında, ister istemez standartlar
terk edilmektedir. Yine de müdahale standartlarını iyi
tanımalı, çünkü onlar olmadan ilerleme çok zordur, fakat
yanlız onlar da yetersiz kalırlar.
Yardım arayan şiddet görmüş olan şahıslar, kadınlar evi,
kadın danışma yerleri, kadınlara yönelik imdat telefonu,
destek sağlayan kuruluşlar, kriz durumlarında gidilebilen
kurumlar ve tabii ki hukuk ve polise gibi yardım kuruluşlarından sıkı bir ağa el uzatabilirler. Özellikle söz konusu olan
şiddet eylemleri tekrarlardan ibaret olduğundan, bu durum
muayenehanesi olan doktorun kapasitesini aşan, uzun
süreli, uzman destek çok önemlidir.Kadınlar doktordan
bölgesinde bulunan kurumların adreslerini almaları büyük
bir yardım teşkil eder.
Yeni bir iş alanı ise davranış değişikliğini ön gören önlemler içeren ve faillerle çalışmalar yapan iş yerleri tarafından
sunulan fail programlarıdır. Kaba kuvvet kullanan erkeklere yönelik kurslar ilk başarılarını göstermektedir. Ancak
genellikle bu erkeklerin kursa katılmalarını sağlamak için,
örneğin mahkemenin ya da savcılığın talimatı gibi dıştan
gelen baskılar gerekmektedir. Evdeki şiddetin failleri ve
onların sosyal çevreleri erkeklerin danışma kuruluşlarına
yönelebilmektedirler.
www.bundesaerztekammer.de/page.asp?his=0.8.5585
Bir çok Tıp Eyalet Odaları geliştirici eğitimler, destek sağlayan
kılavuzlar ve yerel adresler sunmaktadırlar.
www.frauen-gegen-gewalt.de
Kadın danışma yerlerinin Federal Birliği ve bir çok bilgi verdiği
gibi, ihtiyaç duyulup anında müdahale veren en yakın kuruluşların aranmasında yardım sağlayan kadın imdat telefonu.
Kadına Karşı
Şiddet Yardım Hattı
www.frauenhauskoordinierung.de
Kadınlar yurdu arandığında ve kadınlar için ev işleri ve şiddet
konusu hakkında malzeme gerektiğinde.
08000 166 016 numaralı ücretsiz telefon hattı
üzerinden artık Almanya çapındaki Kadına
Karşı Şiddet Yardım Hattı’na günün her
saatinde ulaşılabilir. Uzman bayan muhatap kişiler
ücretsiz, çok dilli, sınırsız ve anonim bir şekilde
kadınlara tüm sorularında yardımcı oluyor. Daha
fazla bilgi: www.hilfetelefon.de.
www.bag-täterarbeit.com
Evdeki şiddet konusundaki faillere iş veren kültürlerarası
federasyon.
www.4Uman.info
İnteraktif web sayfası, erkeklerin ilişkilerindeki strese karşı
nasıl bir önlem alabileceklerini ve danışma yerlerini nerelerde
bulabileceklerini gösterir.
Kadınlara karşı şiddette tıbbi müdahale
(MIGG)
Bir model projesi, doktorları muayenehanedeki günlük çalışmalarında kadınlara karşı şiddet konusunu entegre edebilmeleri için,
destek vermektedir.
Federal Aile Bakanlığı MIGG projesinin çercevesinde 2008
ve 2011 yılları arasında beş model yerinde 140 doktora
muayenehanelerinde şiddet görmüş hastalarıyla nasıl
profesyonel davranılacağı konusunda eğitim verilmiş ve
bilimsel olarak eşlik edilmiştir.Model projesinin destekleyicileri Düsseldorf Üniversitesinin Adli Tıp Enstitüsü
(projenin yerleri Düsseldorf, Kiel, München), S.I.G.N.A.L
e.V. (Berlin), GESİNE-Netzwerk (Ennepe-Ruhr-Bölgesi).
Muayenehane doktorlarını vasıflandırdılar ve eğittiler,
yardım ağının oluşmasına yardımcı oldular ve muayenehaneler için malzeme hazırladılar. Model proğramının sonuçlarından yola çıkılarak muayenehanesi olan doktorlar
için, şiddet yaşamış hastalarının tıbbi tedavilerinin kalıcı bir
şekilde iyileştirilmesi için gerektiği anda kullanabilecekleri
müdahale proğramları geliştirdiler. Muayenehaneler evdeki şiddet ve cinsel şiddet konularını takip eden müdahale
zincirine daha sağlam eklenmelidirler.
Uygulama kılavuzu doktorlara çeşitli tavsiyeleri ve bir çok
model hamilinin good-practice-örnekleriyle, müdahale
standartlarının muayenehanelerinize girdiğinde size destek vermektedir. Kılavuz bir çok örnek ve linklerle aşağıdaki alanlarda size pratik yardımlarda bulunmaktadır:
 Şiddet deneyimini ve şiddetin etkilerini teşhis etmek ve
uzman bir şekilde dile getirmek.
 Şiddetin sağlık etkisini mahkemede kullanılabilir bir
şekilde belgelenmesi.
 Koruma için yardım ve şiddetin son bulması için yerel
yardım kurumları, hukuk ve polis ile birlikte çalışma ve
ağ oluşturma.
 Hastaların ve muayenehanede çalışanların güvenliğini
koruma.
 Doktor olarak alışılagelmiş günlük görevinizde şiddet
görmüş olan hastaları destekleme isteğinizde sınırların
olduğunu kabul etmek.
Uygulama kılavuzunu www.bmfsfj.de ve
www.gesundheit-und-gewalt.de. den download
yapabilirsiniz.
Linkler
www.gesundheit-und-gewalt.de
MIGG-Projesinin sonuçlarını gösteren genel sayfa ve projeye
katılanların sunularını tanıtır.
MIGG-Projesi üyelerinin sunuları.
GESINE ve S.I.G.N.A.L. adlı üyelerin kalifiye ve geliştirme eğitimleri, ayrıca konuyla ilgili daha başka bilgiler:
www.uniklinik-duesseldorf.de/unternehmen/institute/
institut-fuer-rechtsmedizin/forschungsschwerpunkte/
haeusliche-gewalt/migg-projekt/
www.signal-intervention.de
www.gesine-intervention.de
Daha başka bilgiler ve belgeler
www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Gleichstellung/frauen-vor-gewaltschuetzen.html
Federal Aile, Yaşlılar, Kadın ve Gençlik Bakanlığının sayfası
www.dggg.de/leitlinien/aktuelle-leitlinien
(1.8.4: evdeki şiddet) Alman jinekoloji ve doğum uzmanları
topluluğunun görüşleri ve belgeleme formları
www.frauengesundheit-nrw.de/ges_them/gewalt.htm
‚Şiddet ve sağlık koruması‘ konulu malzemeler
Künye: Zeitbild MEDICAL Federal Aile, Yaşlılar, Kadınlar ve Gençlik Bakanlığının
(BMFSFJ) desteğiyle hazırlanmıştır. Basın kanunu uyarınca sorumlu: Bernd Woischnik, Zeitbild vakfı, Reichenbachstraße 1, 80469 München, Aralık 2012. İmalat: Zeitbild
Vakfı. Redaksiyon ve metin: Kerstin Brümmer. Resim kanıtı: Üniversite Hastanesi Adli
Tıp Enstitüsü KielüLübeck: sayfa 3 (kroki); iStockphoto: sayfa 3, sayfa 5; Photocase:
sayfa 1; Özel: sayfa 4. Baskı: vierC Print & mediafabrik GmbH & Co. KG, Berlin.
Almanya’ da basılmıştır. Basılmış olan metinler telif hakkı uyarınca korunmuştur.
Ticari kullanıma izin verilmez. Sözü geçen internet linklerinin dizaynı ve içeriğinin
yetkimiz dışında olduğunu ve içeriklerinin bize ait olmadığını beyan ederiz.
www.kv-on.de/html/605.php
Sigorta Tıp Hekimleri birliğinin videosu ve bilgileri
Evdeki şiddet:
Susmayın, konuşun!
Evdeki şiddet: Şahsi
bir mesele değildir!
Kadınlara karşı uygulanan
şiddet, istisnai bir şey değildir
ve her kadının başına gelebilir
- yaş, eğitim düzeyi, gelir ve
soyuna sopuna bakmaksızın!
Her dört kadından biri yaşamı
süresince eşi tarafından şiddet, her yedi kadından biri ise
cinsel şiddete uğramaktadır.
Evdeki şiddet:
Yardım eden vardır!
Evdeki şiddet:
Hasta yapar!
Dünya sağlık örgütü uyarınca şiddet, kadınlarınların en
büyük sağlık risklerinden birini
teşkil etmektedir. Kadınlar
sadece gözle görülen fiziksel yaralarından ötürü değil,
psikolojik rahatsızlıklardan ve
bunların beraberinde getirmiş
olduğu ve sağlığa zarar veren,
örneğin baş ağrısı, kronik mide
ve bağırsak sorunları, korkular,
depresyonlar gibi uzun süre
kalıcı etkiler bırakması nedeniyle de acı çekmektedirler.
Teşvik eden:
Hiç bir kadın şiddete boyun
eğmek zorunda değildir.
Doktorunuz size kulak verir ve
gerek fiziksel, gerekse psikolojik rahatsızlıklarınızı en iyi
şekilde tedavi edebilir, ya da
size uygun yardımı nereden
sağlıyabileceğinizi söyler.
Danışma yerleri, kadın sığınma
evleri, polis ve hukuk şiddet
durumundan uzaklaşabilmeniz
için size koruma, nitelikli danışma ve destek vermektedirler.
Şiddetin çeşitli
yüzü vardır
Sayın okuyucular,
şiddetsiz bir yaşam her insanın hakkıdır.
Bu hakkı talep etmeniz ve uğradığınız
şiddetten ötürü ızdırap çekerek kişisel
gelişmenizi kısıtlamamanız için bir çok
neden bulunmaktadır. Ancak bir çok
kadın evdeki şiddetten dolayı mağdur
durumuna düştüklerinde uzun süre
susmaktadırlar. Kendilerini çaresiz hissetmektedirler ve utanç ve korkularından
ötürü yardım aramaktan kaçınmaktadırlar.
Böylelikle kendilerini tekrar tekrar şiddete
maruz bırakmakta ve genellikle çocukları
da bu durumdan acı çekmektedirler.
Ben şiddete uğramış kadınlara doktorlarıyla konuşmaları için cesaret vermek
istiyorum. Doktorlar anında yardımcı
olabilirler ve şiddetten kurtulmanın yollarını gösteren danışma yerlerini nerede
bulabileceğinizi size söyleyebilirler. Her
federal eyalette yardım eden bu tip yerler
bulunmaktadır. Şu sıralar Federal Hükümet tüm Federal Eyaletleri kapsayan
‘Kadınlara karşı şiddet’ konulu bir imdat
telefon hattını döşemektedir. Şiddette
maruz kalmış kadınlar ve şiddete uğramış
kadınların sosyal çevrelerinde bulunan
şahızlar 2013 yılınının ilkbaharından itibaren üçretsiz olarak bir kaç dilde verilen
imdat telefonunu arayabilirler. Anonim ve
güvenebileceğiniz bir şekilde, telefonda
ilk bir danışma ve sizin şahsınıza uygun
olan yardım yerlerinin adresleri verilir.
Şiddetten kurtulmanın yolu atılan ilk
bir adımla başlar. Bu atılan ilk adımla,
örneğin ev doktorunuz ya da kadın doktorunuzla yaptığınız ilk görüşmedeki gibi,
kendinize olan güveniniz ve cesaretiniz
geri gelir. Bu adımı ise – daima profesyonel yardım eşliğinde – daha sonraki
adımlar takip eder. Şiddette uğramış
kadınlara her zaman şu öneride bulunmak isterim: Bu yardımları kabul edin!
Şiddetsiz bir yaşam sürdürebilmeniz
için bugüne kadar aldığınız yolda sizileri
yalnız bırakmıyoruz!
Dr. Kristina Schröder,
Federal Aile, Yaşlılar,
Kadın ve Gençlik Bakanı
Evdeki şiddet - olay yerinden bağımsız bir şekilde - birbirleriyle yakın
ilişkide bulunan ya da vakti zamanında bulunmuş olan erişkin insanlar
arasındaki fiziksel, cinsel ve ruhsal şiddetin her türlü şekillerini kapsamaktadır. Bunlar özellikle akrabalık dereceleri olan ya da hayat arkadaşı olarak
beraber yaşayan şahıslardır. Olay yeri kendi evleri olabildiği gibi , iş yerleri,
umumi yerler, çocuk yuvaları ya da daha başka yerler de olabilmektedir. Yaşamlarını birlikte sürdürenler arasındaki şiddet ya da aile arasında
uygulanan şiddetin bin bir yüzü vardır. İstatistiğe göre çoğunlukla kadınlar
buna maruz kalmakta ve genelliklede erkekler tarafından uygulanmaktadır.
Eşi tarafından itilmek ya da tokat yemek gibi fiziki saldırıdan başlar, zorba
kullanılarak cinsel eyleme ve aşağılama, takip, sürekli kontrol ya da hakaret
şeklindeki psikolojik şiddette kadar varır. Bir çok kadın yaşadıkları şiddetten dolayı utanç duymaktadırlar, kendilerini suç ortağı olarak görmekte ve
yaşadıkları deneyimleri hakkında konuşmakta zorluk çekmektedirler. Bu
nedenlerden dolayı doktorlar için de, hastalarının sağlığını ciddi bir şekilde
etkileyen unsurlar ve bağlantılar, bir çok kez karanlıkta kalmaktadır. Böylelikle de yanlış tedaviye dahi neden olunur ve hastanın yıllarca daimi tekrara
uğrayan kronik rahatsızlıkları ve şiddet eylemleri arasındaki ilişki karanlıkta
kalmaktadır.
Simone, 26:
‘Baskıya artık dayanamıyorum!’
Hayalimin erkeğini nihayet bulmuştum. Sven ince, uzun boylu
ve inanılmaz şefkatliydi. Her şeyi benimle birlikte yapmak
istemesinin tadını çıkarırdım. Ama bir zaman geldi ki kendimi
çok dara sıkıştırılmış hissettim, çünkü kız arkadaşımla dahi
artık yalnız başıma görüşemiyordum. Başkalarıyla bir yerlere
çıktığımızda daim olarak benim ve dış görünüşüm hakkında
aşağılayıcı sözler söylüyordu. Fakat emaillerimi ve mesajlarımı
dahi kontrol ettiğini farkettiğimde, nasıl devam edebileceğini
bilemedim. Hapisanede gibi kendimi hissettim. En yakın arkadaşıma sırrımı açtım, o da bana bir danışma yerine refakat etti.
İyi ki de bunu yaptı!
Annabel, 37:
‘Benim onu istemediğim bir an
olduğunda, hemen agresifleşiyordu.’
Marcel ve ben yaklaşık
sekiz yıl beraberdik ve
tatlı bir kızımız vardı. Halen berab
erliğimiz çok güzeldi,
birlikte bir çok
şey yapabiliyorduk ve
çok iyi anlaşıyorduk. Sa
dece yatakta
eskisi gibi birbirimize uyu
m gösteremiyorduk. Cin
sel ilişkiyi
canım çekmiyordu, am
a onu kırmamak için ge
nelde ona
iştirak ettim. Bir kez hiç
istemedim, beni yatağ
ın üzerine
bastırdı, bileklerimden
acıtana kadar sıktı ve
beni kendisiyle yatmama kadar zor
ladı. Bugün tecavüz old
uğunu
biliyorum, o zamanlar
bunun bir beraberlikte
normal bir şey
olduğunu düşünmüştüm
. Gitgide zorba kullandığ
ı ve beni
cinsel ilişkiye zorladığı
zamanlar sıklaştı. Bu du
rumdan ben
çok büyük utanç duyuy
ordum. Sancıya ve aşa
ğılamalara
dayanabilmek için gitgid
e daha çok sıgara içtim
ve alkol
kullandım. Tabii ki, bu
ndan dolayı tüm aile yaş
amımız etkilenmişti. Kızımın okulu
ndaki dersleri de gün
be gün kötüye
git tiğinde, bir şeylerin
değişmesi gerektiğini
anladım ve
kadın doktoruma dertle
rimi açtım.
Linda, 53:
‘Her şey bir tokatla başladı...’
Evliliğimiz mutluydu ve bir zaman önce bir ev almıştık.
Sonra eşim daha çok kazanabileceği bir iş teklifi aldı. İlk
dönemlerde stres içerisinde olmasını ve bitkin olmasını
anladım. Fakat zaman geçtiği halde bir düzelme de yoktu.
Ona işten sonra bir şey sorduğumda bana bağırıyordu ve
bir akşam da bana tokat attı. Kendisi de şok oldu, ağladı ve
özür diledi.Ertesi gün bana ilk kez, uzun bir süreden sonra
çicek getirdi ve böyle bir şeyin asla bir daha tekrarlamayacağına söz verdi. Ancak kısa bir süre sonra bu tekrarladı
ve her seferinde şiddeti artıyordu. Eve geleceğini bildiğimde midem ağrımaya başlıyordu. ‘Acaba bu günkü keyfi
nedir’, diye kendime soruyordum. Doktora gitmek zorunda
olduğumda morartıların ve hematomların ya geçmesini
bekliyordum, ya da onları gizlemeye çalışıyordum. Kadın
doktorum ama gittiğim sıradan bir kontrolda onları keşfetti.
Düşmüş olduğuma inanmadı, ve doğrudan doğruya birinin
bana dayak atıp atmadığını sordu. O anda her şeyi anlatma
ihtiyacı duydum ve nihayet birine içimi dökebildim.
Rakamlar
ve gerçekler
Şiddet kadınları her yaşta ve her sosyal
düzeyde yakalayabilir:
n yüzde 37 yaşamlarında en az bir kere
fiziksel şiddete maruz kalmaktadır.
n her yedi kadından biri cinsel şiddetin
bir şeklini yaşamaktadır.
n yüzde 40 - fail-mağdur kontekstinden
bağımsız – 16 yaşından sonra fiziksel
ve/ veya cinsel şiddete maruz kalmaktadırlar.
n yüzde 58 cinsel tacizin farklı şekillerine
maruz kalmaktadırlar.
n üçte iki evde bir kez şiddet yaşayan
kadınlar, genelde bir kereye mahsus
kalmayıp, tekrarlayan ağır, hatta hayati
tehlikeye kadar varan fiziki ve/veya cinsel şiddete maruz kalmaktadırlar.
Özürlü ve engelli kadınlar nüfus ortalamasındaki kadınlara nazaran tüm yaşamları
boyunca şiddetin her türüne daha sık maruz kalmaktadırlar:
n gençliklerinde diğer kadınlara nazaran
iki ya da üç kez daha sık cinsel istismara maruz kalmaktadırlar.
n erişkinliğe vardıklarında genel kadın
nüfusunun ortalama iki kat daha
sık fiziki şiddetten dolayı acı çekmek
zorunda kalmaktadırlar.
Şiddet sık sık ilk kez gebelik ve doğum,
ayrılık ya da boşanma gibi yaşamın özel
durumlarında eşliğinde ortaya çıkmaktadır.
‘
Erkekler, kadınlara şiddet uyguladıklarında, durumları acınacak haldedir.
Farklı görüşlerde bulunmak, anlaşmazlıkları
neticelendirmek ve kavga etmek her ilişkinin
bir parçasıdır. Fakat asla - tekrarlıyorum: asla
- aşılmaması gereken sınırlar vardır. Bedenin
zarar görmemesi böyle bir sınır teşkil etmektedir.
Kadınlara karşı şiddette bulunmanın affı yoktur.
Ne yazık ki kadınlar, sık sık hatayı kendilerinde
arama eğilimi gösterirler. ‘Ben onu kışkırttım, zor
bir gün geçirmişti, daha çok gayret göstermeliyim,
ona karşı gelmemeliyim vs.’ Şiddete dayanmak
ve sonra faili mazur görmek için özürler bulmak,
yanlış bir yoldur. Kadınlar bunun bir kerelik bir hata
olduğu varsayımından yola çıkmamalıdır. Onun bazan da göz yaşına boğularak - dilediği özürler,
size yol gösterici değildir.
Eğer bir kez bu sınır aşılmış olduğunda, tekrarlanır.
Kendini frenleme sınırı düşer. Mağdur durumuna
düşmeyin. Suçlu değilsiniz.
Her halükarda dışardan yardım
isteyin, ‘Kadınlara karşı şiddet
– bizimle asla’ kampanyasının
hamisi olarak, maalesef çok fazla şunu görmek zorunda kaldım:
Fiziksel yaralar gün geldiğinde
kapanıyor, ancak psikolojik yaralar iyileşmiyor. Yaşam boyu bir
iz bıraktığı gibi, yaşamı da hatta
yıkmaktadır. Kim olursa olsun,
eğer şiddet yaşamak zorunda
kaldıysa, buna izin verilmemelidir, hiç kimse bu durumla baş
başa kalmak zorunda değildir.
Bu suçlar – suçtan başka bir
şey değildir bunlar – genellikle
kendi dört duvarı içerisinde
gerçekleşmektedir; kendinizi
emniyette hissetmeniz gereken
yerde.
Ve eğer bu şiddet eylemi sevdiğiniz ve güvendiğiniz
bir şahıs tarafından uygulandığında, bu çifte traumatik bir durum teşkil eder. Güven ve yakınlık hissi
yok olur. Başkasına açılmaktan ürkmeyin. Yardım
eli uzatanlar var. Yalnız değilsiniz.
Regina Halmich
dünya boks şampiyonu ve ‘Kadınlara
karşı şiddet – bizimle asla’ hamisi
‘
Şiddet
karşısında
sıfır hoşgörü!
 Şiddet devlet tarafından hoşgö-
rüyle karşılanmamakta ve bir ceza
unsurudur. İlk başta mağdurun
korunması gelir, şiddetten koruma
yasasındaki (GewSchG) ana ilke
‘fail evi terk eder - mağdur evde
kalır’ detaylı bir şekilde düzenlenmiştir.
 Siz kendiniz ya da herhangi başka
birisi tehdit edildiğinde polisi arayın!
Polis faili on gün evinden uzaklaştırabilir. Polis evdeki şiddetten haber
alır almaz müdahale etmek zorundadır.
 Acil şiddet durumlarında doğrudan
sulh hukuk mahkemesinden koruma
hakkı talep edebilirsiniz. Failin süreli
olmak üzere (genelde bir kaç ay)
beraber oturdukları evde yaşaması
ya da mağdura yaklaşması yada
bağlantı kurması yasaklanır.
 Bunun yanı sıra şiddet mağdurlarına
maddi ve manevi tazminat, çocukların tek başına velayeti gibi, sivil
hukuk daha başka koruma olanakları da sağlamakta.
Kime baş
vurabilirim?
Güvenebileceğiniz bir şahız olarak doktorunuzla görüşebilirsiniz. Tıbbi yardıma
ek olarak (neredeyse her yerde) şiddet
görmüş kadınların ve yakınlarının yönelebileceği ve yönelmeleri gerektiği danışma ve destekleyici yerler bulunmaktadır.
Kadına Karşı
Şiddet
Yardım Hattı
www.hilfetelefon.de
www.gewaltschutz.info
www.frauen-gegen-gewalt.de
www.frauenhauskoordinierung.de
www.gesine-intervention.de
www.signal-intervention.de
www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Gleichstellung/
frauen-vor-gewalt-schuetzen.html
Künye: Zeitbild MEDICAL Federal Aile, Yaşlılar, Kadınlar ve Gençlik Bakanlığının (BMFSFJ) desteğiyle hazırlanmıştır. Basın kanunu uyarınca sorumlu: Bernd Woischnik, Zeitbild vakfı,
Reichenbachstraße 1, 80469 München, Aralık 2012. İmalat: Zeitbild Vakfı. Redaksiyon ve metin: Kerstin Brümmer. Resim kanıtı: BMFSFJ/L. Chaperon: sayfa 2 solda; i-Stock.photo: sayfa 3
yukarıda; Photocase: sayfa 1; Shutterstock: sayfa 2 sağda, sayfa 3 aşağıda; Regina Halmich: sayfa 4. Baskı: DCM Druck Center Meckenheim GmbH. Meckenheim. Almanya’ da basılmıştır.
Basılmış olan metinler telif hakkı uyarınca korunmuştur. Ticari kullanıma izin verilmez. Sözü geçen internet linklerinin dizaynı ve içeriğinin yetkimiz dışında olduğunu ve içeriklerinin bize ait
olmadığını beyan ederiz.

Benzer belgeler

Velilere Mektup Aile içi şiddet hakkında

Velilere Mektup Aile içi şiddet hakkında şekilleri vardır? Şiddet araştırmaları birbirine teyit eden üç çeşit şiddet türünü sayar. Fiziki şiddet itmekten, dayağa, cisim atmaktan, tekme ve kemiklerin kırılmasına kadar varır. Psikolojik şid...

Detaylı

Aile içi ilişkiler - İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku

Aile içi ilişkiler - İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku hafife alınmış olduğunu göstermektedir. Bundan dolayı evdeki şiddet olgusunu fark etmek için, gerekli olan dikkat - kadın doktoru ve genel tıbbi muayenehanelerde - özel bir önem taşımakta ve gitgid...

Detaylı

Eviçi şiddette verilen yardım

Eviçi şiddette verilen yardım Yardım arayan şiddet görmüş olan şahıslar, kadınlar evi, kadın danışma yerleri, kadınlara yönelik imdat telefonu, destek sağlayan kuruluşlar, kriz durumlarında gidilebilen kurumlar ve tabii ki huku...

Detaylı