Danışmanlık Hizmetleri

Transkript

Danışmanlık Hizmetleri
Danışmanlık Hizmetleri
18
Düşen ekonomik büyüme beklentileri ve Euro bölgesindeki sorunlar, orta vadede Türkiye finansal sektörünün mevcut
güçlü pozisyonunu sürdürmesinin önünde zorlayıcı faktörler olarak göze çarpmaktadır. Bu durumun sonucu olarak
Türk finans sektöründeki şirketler sürdürülebilir büyüme ile risk ve maliyet yönetimi arasında bir denge kurmaya
çalışmaktadırlar.
Bu süreçte, varolan olanaklar kolaylıkla göz ardı edilebilir ve şirketler rakipleri arasındaki avantajlı konumlarını
kaybedebilirler. Bu sonuçlardan korunmak için Ernst & Young finansal sektördeki şirketlere finansal performanslarını
arttırmada, müşteri odaklı yapılar kurmalarında, maruz kaldıkları riskleri tespit etmede ve azaltmada,
Bilgi Teknolojileri Hizmetleri yoluyla BT altyapılarını güçlendirmelerinde destek vermektedir.
Finans ve Performans Yönetimi
Finansal Hizmetler Müşteri Uygulamaları
Günümüzde finans kuruluşlarının üst düzey yöneticileri finans
biriminin maliyetlerini düşürmenin ve karar destek sistemlerine
gerekli bilgileri zamanında sağlamanın yanı sıra işletmenin tüm
alanlarında gerçek bir iş ortağı gibi davranmalıdırlar. Yöneticiler
bu stratejik ve taktik kararları alırlarken, maliyet faktörünü göz
ardı etmeden giderek karmaşıklaşan mevzuat hükümlerine de
uyulmasını sağlamalıdırlar.
Finansal hizmetlerde potansiyelin hala yüksek seviyelerde
olduğu ancak aynı zamanda rekabetin de en üst düzeyde
yaşandığı pazarlardan biri olan Türkiye’de de, finansal kurumlar
sürdürülebilir ve karlı bir büyüme için kendilerini bu yeni ortama
göre yeniden şekillendirmektedirler. Bu değişen ortamda
ürünlerin gittikçe birbirine benzer hale gelmesiyle rekabette
farklılaşma ancak farklı bir müşteri stratejisine sahip olmakla
mümkün olabilmektedir. Müşteriler, finansal ürün gereksinimlerini
karşılamak için giderek artan sayıda farklı kurumdan hizmet
almakta ve bunun sonucu olarak müşteri kazanımı ve elde tutma
daha da fazla maliyetli hale gelmektedir. Bu döngünün üstesinden
gelerek karlı olacak müşterileri kazanıp elde tutmak ve bu
müşterilerden daha fazla cüzdan payı elde etmek için kurumların
karlı müşteri tabanlarını korumaya ve müşterilerin taleplerini
karşılamaya daha fazla odaklanmaları gerekir. En fazla değere
sahip olan müşterilerin farkına varılmalı, ilişki modeli onların
profillerine göre uyarlanmalı, verimlilik ve karlılığın arttırılması
sağlanmalıdır.
Ernst & Young Finansal Hizmetler Ekibi olarak, kurumların,
etkin maliyetli finans fonksiyonları tasarlamalarına ve hayata
geçirmelerine olanak veren engin bir tecrübeye sahibiz.
Finans ve Performans Yönetimi Çözümleri
•► Finans fonksiyonlarının hızlı değerlendirilmesi
•► Finans süreçlerinin verimliliği
•► Finans stratejisi / organizasyonu
- Finansal işleyiş modeli tasarımı
- Finansal ortak hizmet merkezi
Müşteri odaklılık sağladığı farklı faydalarla sürdürülebilir ve
karlı bir büyüme sağlar:
• Finansal dönüşüm
•► D
► oğru müşterileri kazanıp elde tutma
•► D
► oğru kanal seçimi ve kanal bazlı segmentasyon
- İş performans yönetimi
- Maliyet yönetimi ve karlılık analizi
- Dönem sonu finansal kapanış
•► Süreç dönüşümü
•► Maliyet azaltımı
•► Hasar yönetimi
•► S
► atış ve pazarlama yatırımları ve hizmet maliyetlerini
optimize etme
•► K
► usursuz ve kişiselleştirilmiş müşteri deneyimi ile müşteri
hayat boyu değerini ve alınan cüzdan payını arttırma
•► Bankacılık sektörü için sermaye yeterlilik optimizasyonu
19
Müşteri Odaklı Hizmet Portföyümüz
• Pazar Potansiyeli Analizi Müşteri Kazanımı Stratejileri
• Müşteri Segmentasyonu
• Müşteri Deneyimi Yönetimi
• Müşteri Odaklı Mevcut Durum Analizi ve Yol Haritası Tasarımı
Müşteri
ve pazar
stratejileri
• Müşteri Sadakati Yönetimi
• Satış Ekibi Verimliliği
• Kanal Stratejileri
• Ürün Geliştirme
Satış ve
kanal
yönetimi
Müşteri
Odaklı
Yetkinlikler
Müşteri anlayışı
ve teknik
çözümler
• Veri Stratejisi ve Tekil
Müşteri Görüşü
• Müşteri Teknolojileri
• Müşteri Ekonomisi
• Müşteri Verisine Dayalı
Pazarlama
Müşteri
hizmetleri
yönetimi
• Çağrı Merkezi Dönüşümü
• Süreç Verimliliği ve Kalitesi
• Şikayet Yönetimi
• Müşteri Hizmetleri Verimliliği
Risk Hizmetleri
Risklerin olduğu yerlerde, aynı zamanda fırsatlar da vardır.
Önemli olan riskler ve fırsatlar arasındaki dengeyi kurabilmektir.
Ernst & Young ekibinin risk yönetimi konusundaki uzmanları
finansal kurumlara bu dengeyi kurmada yardımcı olmaktadırlar.
Ernst & Young’ın konusunda uzman profesyonelleri, bilgi birikimleri
ve bakış açılarını Ernst & Young’ın global metodolojileri ile
birleştirerek finansal kurumlara maruz kaldığı riskleri yönetmede
ve iş performansını arttırmada yardımcı olmaktadırlar.
Finansal Hizmetler Risk Yönetimi
• Risk stratejilerinin, politikalarının oluşturulması ve yönetişim
yapısının kurulması
• Aktif-pasif yönetimi
• Risk Yönetimi modellemeleri
• Sermaye Gereksinimi İçsel Değerlendirmesi (SGİD / ICAAP)
incelemeleri ve fark analizleri
• Stres testleri, senaryo analiz çalışması
• Karşı taraf kredi riski hesaplamaları ve incelemeleri
• Yasal mevzuata uyumluluk kontrolü
• Türev işlem değerlemeleri kontrolleri
• Finansal risklerden korunma muhasebesi
• Basel II – Basel III incelemeleri
• Genel kredi karşılığı hesaplaması ve metodolojisi
• Kredi riski yönetimi
• BT sistemlerinin risk yönetimi
• Piyasa riski yönetimi
• Kara paranın aklanmasını önleme ve izleme hizmetleri
• Operasyonel risk yönetimi
• Yukarıda belirtilen konularda çeşitli eğitimlerin düzenlenmesi
20
Süreç ve İç Kontrol Değerlendirme ve Geliştirme Hizmetleri
Aktüerya Alanındaki Hizmetlerimiz
• Kurum çapındaki ana iş süreçlerinin ve risklerin anlaşılması
Müşterilerimizin öncelikleri
• Kurum çapındaki risklerin, iç kontrollerin ve kontrol ortamına
olan etkilerinin değerlendirilmesi
• Etkin olmayan süreçlerin ve kontrollerin belirlenmesi
Her geçen gün hızla değişen ve daha karmaşık hale gelen sigorta
sektöründe, hızlı gelişmeleri yakından takip etmek, bu gelişmelere
uyum sağlamak ve sektörde rekabet avantajı elde etmek için hızlı
ve yaratıcı çözümler gerekmektedir.
• İç kontrol iyileştirme alanlarının belirlenmesi ve geliştirilmesi
Başlıca hizmet alanlarımız:
• Yetkinliklerin arttırılması için süreçlerin ve kontrollerin
dönüşümünün desteklenmesi
• Varlık Yönetimi
• Eğitim hizmetleri
Sigorta şirketlerine varlık yönetimi konusunda destek oluyoruz.
Hayat şirketlerine varlık yönetimi ile ilgili aktüeryal açıdan, varlık
değerleme yöntemleri, aktif-pasif yönetimi ve ALM alanında
(örneğin Ekonomik Senaryo yaratıcısı Kullanıcı ve -Replicating
Portfolio- eşdeğer portföy yaratıcısı) hizmetler sunuyoruz.
İç Denetim Hizmetleri
• Sermaye ve Risk
• Kurumsal risk değerlendirmesi ve iç denetim planının
geliştirilmesi konusunda destek verilmesi
Şirketlerin iç raporlama, yasal gereklilikleri (örneğin,
Solvency II, ICA) gibi konuların yanı sıra, derecelendirme
kuruluşları ve dış raporlama amacıyla ihtiyaç duyduğu sermaye
ve nicel risk yönetim teknikleri konusunda destek. Ek olarak
şirket çapında risk yönetim sistem ve alt yapısının uygulaması
konularında da destek oluyoruz.
• Sürekli süreç ve iç kontrol izleme faaliyetlerinin oluşturulması ve
uygulanmasında destek verilmesi
• İç denetim dış kaynak desteği (outsourcing) veya takım çalışması
• İç denetim fonksiyonu kalite ve performans (IIA)
değerlendirilmesi
• İç denetim fonksiyonun iyileştirilmesi ve geliştirilmesi
• Veri analitiği ve sürekli gözetim sistemlerinin geliştirilmesi
• Eğitim hizmetleri
Sözleşme Riski Danışmanlık Hizmetleri
• Tedarikçi sözleşmeleri ve diğer destek hizmetleri ilgili sözleşme
risklerinin yönetimi
• Pazarlama ve reklam sözleşmeleri risklerinin yönetimi
• Dış kaynak kullanım süreçleri / hizmet sözleşmeleriyle ilgili
risklerin yönetimi vb.
• Finansal Raporlama
Müşterilerimize mali raporlama standartları (IFRS, US GAAP
ve Gömülü Değer (EV) dahil) uygulamalarının anlaşılması
konularında destek oluyoruz.
• Büyüme
Yeni işlerin karlılığını iyileştirme konusunda kar marjını artırıcı
önlemler veya prim artırıcı yöntemlerin uygulanması yoluyla
yardımcı olmak. Fiyatlandırma ve risk kabul süreçlerinin yanı sıra
yenilikçi ürün ya da yeni pazarlar aracılığıyla organik büyüme
stratejilerini geliştirmeleri konusunda destek vermek.
• Teknik Karşılıklar ve Denetim
• Sözleşmenin ticari şartlarına ilişkin önerilerde bulunulması
Mali tabloların ve teknik karşılıkların incelenmesi, denetlenmesi
bu konuya ilişkin problemlerin çözülmesi ve iyileştirme yapılması
konusunda hizmet sunuyoruz. Gömülü değer hesaplaması ya
da dış aktüeryal gözden geçirme gibi ek önlem ve güvence
mekanizmaları da bu hizmet kapsamı içerisinde yer alıyor.
• Maliyet azaltıcı ve gelir artırıcı fırsatların tespit edilmesi
• İşlemler
• Sözleşme yönetimine ilişkin süreç ve sistemlerinin geliştirilmesi
Birleşme, satış, satın alma, sermayenin yeniden yapılandırılması
ayrıca menkul kıymetler dahil olmak üzere sigorta işlemleri
için aktüeryal danışmanlık ve değerleme hizmetleri sunmak ve
aynı zamanda pazara giriş stratejilerin geliştirilmesinde destek
vermekteyiz.
• Sözleşme şartlarına uyumu kontrol etmek için üçüncü tarafların
denetlenmesi
Program Riski Yönetimi
• Yatırım, dönüşüm, entegrasyon, satın alma ve birleşme gibi
önemli projelerin ya da programların risk yönetimi
• Program / proje süreci boyunca uçtan uca program risk
değerlendirmesi uygulanarak, risk alanlarında öngörü ve risk
azaltıcı stratejilerin oluşturulması
• Programların belirli aşamalarında, genel olarak temel program
geçişlerinde, (point in time) program değerlendirmelerinin
yapılması
• Dönüşüm
Aktüeryal fonksiyonlarının dış hizmet satın alımı, hizmet
paylaşımı ve detaylı süreç analizi ve tasarımı yoluyla etkinliğini
artırmak için stratejilerin uygulanmasında destek, muhasebe
sistemleri ve süreçlerinin analizi, dizaynı ve dönüşümü ile ilgili
destek vermekteyiz.
• Program risklerinin azaltılması ve fazla maliyetin önlenmesi için
proaktif aksiyonların alınması konusunda destek verilmesi
21
Solvency II
Solvency II projeleri kapsamında ihtiyaç duyulabilecek tüm hizmetleri yerel ve uluslararası deneyimimizle sunmaktayız. Solvency II
programı kapsamında ihtiyaç duyulabilecek her türlü hizmeti yerel ve uluslararası deneyimle sunmaktayız. Solvency II - 3 sütun yapısıyla
ilgili sunduğumuz risk ve aktüerya alanındaki hizmetlerimize ek olarak, ekibimiz en son finans, muhasebe ve vergi ile ilgili bilgi ve
yeniliklere ulaşma imkânıyla, BT ve operasyonel risk yönetimi konularında eksiksiz hizmet sunma yetkinliğine sahiptir.
Solvency II ile ilgili temel hizmetlerimiz:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. İç Denetim Fonksiyonu kurulumu / geliştirilmesi
9. Varlık / Yükümlülük Yönetimi (ALM)
10. Hayat, Hayat Dışı ve Sağlık Yükümlülüklerine ilişkin ileriye dönük projeksiyonlar ve en iyi tahmin yapısının kurulumu
11. ORSA Geliştirme ve Uygulama
12. Solvency II BT Çözümü Kurulumu
13. Proje Yönetimi (PMO) Hizmetleri
14. Solvency II Yol Haritasının uygulanması
QIS uygulama / kontrol ve eğitimi, Solvency II gerekliliklerine göre Bilanço hazırlama
Stres Testi Performansı
Solvency II Fark (Gap) Analizi ve Yol Haritası
BT Sistemleri Fark (Gap) Analizi ve Veri Kalitesi
Risk Yönetim Çerçevesinin belirlenmesi, uygun yapı ve süreçlerin kurulumu / geliştirilmesi
İç Kontrol Sistemi kurulumu / geliştirilmesi
Yönetişim Sistemi kurulumu / geliştirilmesi
3 Sütunlu Yapı
Solvency I (Mevcut)
• Finansal tarafta kuralcı
• Risk yönetimi için kısıtlı ve kuralcı olmayan (non-prescriptive)
yaptırımlar
• Avrupa Birliği ülkeleri arasında tutarlı olmayan yükümlülük
değerleme standartları
• Yükümlülükler (değerlemesi) ihtiyatlılık amacıyla marj içerir
• Sermaye gereksinimi (riskleri göz önünde bulundurmayan)
kanuni yaptırımlar tarafından belirlenir
Solvency II (Gelecek)
• İlkelere dayalı
• Şirketlere önemli ölçüde risk yönetimi gereksinimleri yaratır
• Piyasa ile tutarlı (MC) yükümlülük değerleme yöntemi ve
sermaye maliyeti
• İhtiyatlık için tüm marj sermaye olarak tutulur
• Sermaye gereksinimleri risk olasılık modellerine göre belirlenir
Riskin
Sayısallaştırılması
Risk
Yönetimi
Riskin
İletişimi
1. Sütun
Sayısal Bilanço
Değerlemesi ve
Sermaye Gerekliliği
2. Sütun
Denetleyici Mercinin
Gözden
Geçirme Süreci
3. Sütun
Zorunlu (Hazine)
Raporlamaları ve Diğer
Dış Raporlamalar
Solvency Sermaye
Gerekliliği
Risk Yönetimi
Şeffaflık ve Açıklık
Minimum Sermaye
Gerekliliği
Risk Odaklı Çerçeve
Bilgi Teknolojileri Hizmetleri
Günümüzde birçok işletmenin varlığını sağlıklı bir biçimde
sürdürebilmesi, sahip olunan Bilgi Teknolojileri (BT) altyapılarının
sağlamlığına ve güvenliğine bağlıdır. Finans sektöründeki
şirketlerin, temel finans fonksiyonları ve süreçleri güvenilirliği
yüksek sistemlere sahip olmayı gerektirmektedir. Değişen
ve yenileri eklenen düzenlemeler şirketlere yeni gereklilikler
getirmektedir. Hızla değişen bu ortamda mevcutta var olan BT
uygulamaları heterojen ve karmaşık kalmaktadır. Buna ek olarak.
Finansal kurumların risklerini yönetebilme kabiliyetleri, finansal
verilerini etkileyen BT süreç ve sistemlerinin yönetimiyle doğrudan
ilgilidir.
22
Ernst & Young’ın teknoloji çözümleri finansal kurumların doğru
BT yatırımları yapması, teknik mimari ve altyapının geliştirilmesi,
BT yatırımlarının etkin maliyetle daha yüksek güvenlik seviyesini
sağlaması ve risklerin azaltılmasına yönelik olarak geliştirilmiştir.
Çözümlerimiz, kurumların kritik BT süreçlerinin iyileştirilmesi,
güvenlik stratejilerinin oluşturulması, BT dönüşümü ve yasal
yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi konularda iş liderlerine
yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır. Sunduğu hizmetler ve
bünyesindeki konu uzmanları ile Ernst & Young ihtiyaçlarınız için
detaylı çözümler sunmaktadır.
BT Risk Dönüşümü
Eğitim Programları
• BT risk değerlendirme programlarının geliştirilmesi
• Uygulamalı BT denetim temel eğitimi
• GRC (Yönetişim-Risk ve Kontrol) teknolojilerinin uygulamaya
geçirilmesi
• İleri BT denetimi eğitimi
• Program / proje risk yönetimi
• Bilgi güvenliği farkındalığı eğitimi
Bilgi Teknolojileri Dönüşümü
• PMO (proje yönetim ofisi) desteği
• BT stratejisi
Bilgi Güvenliği
• Bilgi güvenliği değerlendirmesi / denetimi
• Bilgi güvenliği yönetimi ve strateji geliştirilmesi
• Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (ISMS) uygulamaları danışmanlığı
• İş sürekliliği ve felaket kurtarma merkezi (FKM)
• Gizlilik
• BT yönetimi ve organizasyonu
• BT satın alma
• BT kontrolü
• BT portföy yönetimi
• BT maliyetini azaltma
• BT operasyonları ve servisler
Bilgi Yönetimi ve Analizi
• Birleşme sonrası entegrasyon
• Veri analizi
Teknoloji Desteği
• Veri dönüşümü ve veri kalitesi yönetimi
• Girişim mimarisi
• Bilgi yönetimi ve karar destek sistemleri
• Teknik mimari- altyapı
BT Kontrolü
• Uygulama, süreç ve BT genel kontrollerinin değerlendirilmesi
• BT uyumluluğu danışmanlığı
• Veri mimarisi
• Paket seçimi
• Finansal sistemler danışmanlığı
• COBIT 5 danışmanlığı
• SAP danışmanlığı ve yetkinlik merkezi
• BT iç denetimi
Saha Danışmanlığı
3.Taraf Raporlama
• Hizmet organizasyonu kontrollerinin raporlanması
• Mutabık kalınmış prosedürler (Agreed upon procedures) raporlamaları
• Test güvencesi
• Test yönetimi
• Offshoring testi
• Test dönüşümü
• Program ve Proje Yönetimi
İletişim
Bağımsız Denetim
Hizmetleri
Fatoş Yücel
[email protected]
Usulsüzlük İncelemesi ve
Uyuşmazlık Danışmanlığı
Hizmetleri
Dilek Çilingir
[email protected]
Vergi Hizmetleri
Danışmanlık Hizmetleri
İhsan Akar
[email protected]
Selim Elhadef
[email protected]
Kurumsal Finansman
Danışmanlık Hizmetleri
Müge Öner
[email protected]
23
Ernst & Young
Assurance | Tax | Transactions | Advisory
Ernst & Young Hakkında
Ernst & Young, bağımsız denetim, vergi, kurumsal
finansman ve danışmanlık hizmetlerinde bir
dünya lideridir. Dünya genelinde toplam 167.000
çalışanımız ortak değerlerimizi ve kaliteyi ön
planda tutan kararlı tutumumuzu hep birlikte
paylaşmaktadır. Ernst & Young, çalışanlarının,
müşterilerinin ve içinde yer aldığı diğer çevrelerin
tüm potansiyellerini kullanmalarına yardımcı
olarak fark yaratmaktadır.
Ernst & Young, her biri ayrı birer tüzel kişiliğe
sahip Ernst & Young Global Limited’e üye
firmalardan oluşan küresel bir organizasyon
olup tüm hizmetlerini bu üye firmalar tarafından
sunmaktadır. Ernst & Young Global Limited
müşteri hizmeti sunmamaktadır. Daha fazla bilgi
için lütfen www.ey.com adresini ziyaret ediniz.
© Ernst & Young 2012
Tüm Hakları Saklıdır.
Bu yayın özet bilgi içermekte olup sadece genel bilgi
verme amaçlı hazırlanmıştır. Ayrıntılı bir araştırmanın
ya da profesyonel görüşün yerini tutmak üzere
hazırlanmamıştır. Herhangi bir kişinin, bu yayında yer
alan herhangi bir bilgiye dayanarak bir aksiyon alması
ya da almaması neticesi uğrayabileceği kayıplardan
EYGM Limited dahil global Ernst & Young
organizasyonunun hiçbir üyesi sorumluluk kabul etmez.
Spesifik konular için ilgili danışmana başvurulmalıdır.
www.ey.com/tr
www.vergidegundem.com