Sesinizi nasıl duyurursunuz?

Transkript

Sesinizi nasıl duyurursunuz?
Sayfa
Sesinizi nas?l duyurursunuz?
Gönderildi?i Tarih: 19 ?ubat 2014
Bunu payla?:
Dijital kulaktan kula?a pazarlamayla ilgili örnek olaylar
Baz? firmalar?n nas?l bu kadar sosyal medya etkile?imi sa?lad???n? hiç merak ettiniz mi? Tek bir
promosyonla nas?l bu kadar viral etki meydana getirebiliyorlar? Kulaktan kula?a pazarlaman?n, yeni
mü?teriler çekmenin en arzu edilen yollar?ndan biri oldu?unu hepimiz biliyoruz. ?nsanlar, arkada?lar?n?n ve
yak?nlar?n?n önerilerine güvenirler.
Ancak günümüzdeki sosyal medya patlamas?, ki?ilerin sosyal çevresine ili?kin tan?m? oldukça geni?letti.
Pek ço?umuz Twitter veya Instagram’da takip etti?imiz ki?ilerin, bir otel veya restoran seçimiyle ilgili öneri
edinmede güvenilir bir kaynak olarak dü?ünürüz. Bu nedenle as?l soru, web sitenize, sosyal medya
hesaplar?n?za ve sonuç olarak i?letmenize daha fazla trafik çekmek için “dijital” kulaktan kula?a yay?lmay?
nas?l olu?turursunuz?
Firmalar, bu yeni medya durumuyla ilgili denemeler yapmakta ve ço?u da mükemmel sonuçlar elde
etmektedir. Yak?n zamandaki iki ba?ar? öyküsüne bakal?m.
WestJet Airlines
Aral?k ay?nda Noel istek listelerini yerine getirerek tüm uçu?a sürpriz ya?att?klar?nda WestJet Airlines'?n
sesini nas?l duyurdu?unu hat?rl?yorsunuzdur. Bu nas?l gerçekle?ti? Uçak kalkmadan önce yolculara
Noel’de ne istedikleri soruldu. Uçu? s?ras?nda WestJet ciddi bir al??veri? yaparak uçak yere indi?inde
yolcular?n daha birkaç saat önce diledikleri hediyeleri almas?n? sa?lad?. 5 dakika süren “Christmas
Miracle” videosu 3 gün içinde 12 milyonu a?k?n ki?i taraf?ndan izlendi ve tüm sosyal medya genelinde
say?s?z defa payla??ld?.
Neden? Çünkü fikir e?sizdi, sonucuysa memnuniyet vericiydi ve kolayca payla??lacak bir biçimde
sunulmu?tu. WestJet çal??anlar?, bu neredeyse inan?lmaz görünen Christmas Miracle etkinli?ini, payla??lan
bir etkinlik haline getirmeyi gerçekten ba?ard?lar. Büyük ihtimalle WestJet, insanlar?n tatiller s?ras?nda iyi
niyetleri payla?mak için sahip olduklar? do?al arzudan faydalanm??t?r.
Delta Havayollar?
WestJet geni? bir kitlenin ilgisini çekmeye bir örnek iken, “hedefli” viral program denilebilecek bir
programla ba?ar?ya ula?an bir ?irket var. Geçen y?l, Delta Havayollar? (Porsche ile i? ortakl??? yaparak)
sessizce “Surprise & Delight” adl? özel bir program ba?latt?. Bu programda, yüksek de?ere sahip yolcular
gelir gelmez kar??lan?p özel bir ?oför taraf?ndan kullan?lan, Delta armalar?yla süslü bir Porsche ile bir
sonraki kap?ya götürülmekteydi.
Bu program hiç reklam edilmedi?i halde neredeyse uygulamaya konulur konulmaz haberim oldu. Nas?l m??
Delta’da üst düzey seçkin konumda Atlanta tabanl? i? seyahati yapan birisi olarak benzer konumda olan pek
çok arkada??m ve i? arkada??m bulunuyor. Bu arkada?lar?mdan baz?lar?n?n pistte p?r?l p?r?l bir
Porsche’nin önünde durarak a?z? kulaklar?nda göründükleri Facebook yay?nlar? ve Tweet’ler görmeye
ba?lamam sadece birkaç gün ald?.
Birkaç ay sonra s?ra bana geldi ve tüm sosyal medya kanallar?mda resimleri payla?makla kalmay?p
hakk?nda bir blog yaz?s? bile yazd?m. Kar??layan Delta arac?lar? her zaman araçla foto?raf çektirmeniz ve
yolcular?n bu deneyimi sosyal çevreleriyle payla?mas?na yard?mc? olma konusunda çok mutlular.
Bana göre bu program dahiyane bir fikir. Öncelikle, mevcut yüksek de?ere sahip mü?terilerin kendilerini
özel ve de?erli hissetmelerini sa?l?yor. ?kincisi, resimleri gören her Facebook arkada??nda ve sosyal medya
takipçisinde bu deneyimi ya?ayabilmek için bu üst düzey konuma sahip olmak iste?i uyand?r?yor. Bu
program?n, havayoluna çok az bir maliyeti oldu?unu söylemeye gerek yok çünkü araçlar Porsche taraf?ndan
sa?lan?yor (bu seçkin yolcular?n Porsche için çekici bir pazar olabilece?ini dü?ünüyor musunuz?) ve
Delta’n?n en iyi mü?terileri üzerinde büyük ve olumlu bir etki b?rak?yor.
Dijital kulaktan kula?a pazarlama olu?turma
Kendi kulaktan kula?a pazarlaman?z? olu?turmak için i?te birkaç öneri:
1. ?nsanlar?n payla?mas?n? istedi?iniz ?eyin dikkate de?er bir ?ey olmas? GEREK?R. Bagaj teslim
band?ndan noel hediyelerinin gelmesi dikkate de?er bir ?eydir. Uça??n yan?nda bir Porsche’nin sizi
beklemesi dikkate de?er bir ?eydir. Mü?terilerin payla??mda bulunmas? için onlar? te?vik eden özel
bir ?ey olu?turmak çok önemlidir.
2. Kolayca payla??labilir k?l?n. Fikriniz ister bir YouTube videosu ister bir deneyim olsun tek bir
t?klama ile Twitter veya Facebook üzerinde payla??lacak tarzda sunulmas? gerekir.
3. Bir etiket olu?turun. Buna güzel bir örnek olarak Starwood’un #spglife etiketini verebiliriz. Bu
program, konuklar? tüm dünyay? gezerken Starwood otellerinde çekmi? olduklar? foto?raflar?
etiketlemeleri için te?vik eder.
Her ?eyin dijital oldu?u bir dünyada fark edilmek hiç kolay de?il. Ancak WestJet ve Delta’n?n
programlar?n?n ba?ar?s?n?n anla??lmas?, kendi i?letmeniz için dijital dünyada viral ve organik kulaktan
kula?a pazarlama olu?turman?za yard?mc? olur.
TripAdvisor Hakk?nda
TripAdvisor®, gezginlerin mükemmel seyahatlerini planlamas?na ve rezervasyon yapt?rmas?na olanak
sa?layan, dünyan?n en büyük seyahat sitesidir*. TripAdvisor, milyonlarca gezginin tavsiyeleriyle birlikte
çok çe?itli seyahat seçenekleri ve planlama özellikleri ile en iyi otel fiyatlar?n? bulmak için yüzlerce web
sitesini kontrol eden rezervasyon araçlar?na do?rudan ba?lant?lar sa?lar. TripAdvisor markal? siteler; 6,5
milyon konaklama yeri, restoran ve gezilecek yeri kapsayan ve ayl?k 340 milyona yakla?an farkl?
ziyaretçi**, 350 milyon yorum ve görü?ün yer ald???, dünyan?n en büyük seyahat toplulu?unu
olu?turmaktad?r. Siteler, tüm dünyada 48 ülkede faaliyet göstermektedir.
TripAdvisor, Inc. (NASDAQ:TRIP), ba?l? kurulu?lar? arac?l???yla, ba?ka 24 seyahat medya markas?
alt?nda web siteleri yönetmekte ve çal??t?rmaktad?r:
www.airfarewatchdog.com, www.bookingbuddy.com, www.cruisecritic.com, www.everytrail.com,
www.familyvacationcritic.com, www.flipkey.com, www.thefork.com.tr (www.thefork.com.tr,
www.eltenedor.com, www.iens.nl, www.besttables.com ve www.dimmi.com.au dahil olmak üzere),
www.gateguru.com, www.holidaylettings.co.uk, www.holidaywatchdog.com, www.housetrip.com,
www.independenttraveler.com, www.jetsetter.com, www.niumba.com, www.onetime.com,
www.oyster.com, www.seatguru.com, www.smartertravel.com, www.tingo.com, www.travelpod.com,
www.tripbod.com, www.vacationhomerentals.com, www.viator.com ve www.virtualtourist.com.
*Kaynak: TripAdvisor Siteleri için comScore Media Metrix, tüm dünya geneli, ?ubat 2016
**Kaynak: TripAdvisor kay?t dosyalar?, 2016 y?l?n?n ilk üç ayl?k dönemi

Benzer belgeler