GOD`S SIMPLE PLAN OF SALVATION FROM JOHN 1. Man by

Transkript

GOD`S SIMPLE PLAN OF SALVATION FROM JOHN 1. Man by
GOD’S SIMPLE PLAN OF SALVATION FROM JOHN
Why did Jesus die?
1. Man by nature does evil (wrong).
Yuhanna 3:19 Yargı da şudur: Dünyaya ışık geldi, ama insanlar ışık yerine karanlığı sevdiler. Çünkü yaptıkları
işler kötüydü.
We are all sinners!
2. By that nature we are condemned.
Yuhanna 6:40 Çünkü Babam'ın isteği, Oğul'u gören ve O'na iman eden herkesin sonsuz yaşama kavuşmasıdır.
Ben de böylelerini son günde dirilteceğim."
Yuhanna 3:18 O'na iman eden yargılanmaz, iman etmeyen ise zaten yargılanmıştır. Çünkü Tanrı'nın biricik
Oğlu'nun adına iman etmemiştir.
Yuhanna 3:36 Oğul'a iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Ama Oğul'un sözünü dinlemeyen yaşamı
görmeyecektir. Tanrı'nın gazabı böylesinin üzerinde kalır.
There is a cost for sin!
3.
İsa Mesih bizim için ölmüştür! İsa’nın ölümü bizim
günahlarımızın bedelini ödemiştir. İsa’nın dirilişi, Tanrı’nın İsa’nın
ölümünü günahlarımızın bedeli olarak kabul ettiğini kanıtlar.
Yuhanna 14:6 İsa, "Yol, gerçek ve yaşam Ben'im" dedi. "Benim aracılığım olmadan Baba'ya kimse gelemez.
Yuhanna 3:17
gönderdi.
Tanrı, Oğlu'nu dünyayı yargılamak için göndermedi, dünya O'nun aracılığıyla kurtulsun diye
Yuhanna 1:10,12 O, dünyadaydı, dünya O'nun aracılığıyla var oldu, ama dünya O'nu tanımadı. Kendisini
kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi.
4. Salvation is a free gift, not by good works. You must take God’s
word for it, and trust Jesus alone!
Efesliler 2:8-9 İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır.
Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir.
Titus 3:5 Not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy he saved us, by the
washing of regeneration, and renewing of the Holy Ghost;
Acts 4:12 Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek
başka hiçbir ad yoktur."
5.
İsa’nın bizim için ölmesinden ötürü, bizim sadece O’nun
ölümünün bizim günahlarımızın bedeli olduğuna güvenerek O’na
inanmamız gerekir, bundan sonra kurtulacağız!
Yuhanna 5:24 "Size doğrusunu söyleyeyim, sözümü işitip beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır.
Böyle biri yargılanmaz, ölümden yaşama geçmiştir.
Yuhanna 6:47 Size doğrusunu söyleyeyim, iman edenin sonsuz yaşamı vardır.
Yuhanna 10:28 Onlara sonsuz yaşam veririm; asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz.
Siz de Romalılar’ın kurtuluş yolunu izlemek ister misiniz? Eğer isterseniz, işte size
edebileceğiniz bir dua. Bu etmek, kurtuluş için İsa Mesih’e güvendiğinizi Tanrı’ya bildirmenin
bir yoludur. Bu duanın sözleri kendi başına sizi kurtarmaz. Sadece Mesih’e iman kurtuluşu
sağlayabilir!
“Tanrım,
Sana karşı günah işlediğimi ve cezayı hak ettiğimi biliyorum. Ama İsa Mesih benim hak
ettiğim cezayı üzerine aldığı için O’na imanla bağışlanabilirim. Senin yardımınla kurtuluş
için Sana güveniyorum. Harika lütfun ve bağışlanmandan—sonsuz yaşam armağanından
ötürü Sana teşekkür ederim! Amin!”
Amazing Grace Publishing * PO Box 1963 * Joshua TX 76058 * 817-426-1828 * E-Mail [email protected]

Benzer belgeler

God`s Simple Plan of Salvation taken from I John

God`s Simple Plan of Salvation taken from I John Romalılar 10:9-10,13 “İsa'nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı'nın O'nu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen, kurtulacaksın. Çünkü insan yürekten iman ederek aklanır, imanını ağzıy...

Detaylı

Doğruluk Yolu: Ders 76 (The Way of

Doğruluk Yolu: Ders 76 (The Way of çarpmış, delidir. Niçin O’nu dinliyorsunuz?’ diyordu. 21 Ama başkaları ise, ‘Bunlar cin çarpmış bir adamın sözleri değil’ dediler, ‘Cin, körlerin gözlerini açabilir mi?24 Yahudi yetkililer O’nun çe...

Detaylı

Doğruluk Yolu: Ders 100 (The Way of

Doğruluk Yolu: Ders 100 (The Way of nasıl alabilirim?” Çok basit, Tanrı’ya bir günahkar olduğunuzu, “iyi işlerinizin” O’nun önünde kirli adet bezlerine benzediğini ve kendinizi O’nun adil yargısından kurtarabilme konusunda çaresiz ol...

Detaylı