ankara üniversitesi rektörlüğüne

Transkript

ankara üniversitesi rektörlüğüne
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2009-2010
ÖĞRENİM YILI
AKADEMİK FAALİYET RAPORU
1. GENEL BİLGİLER
1.1. Tarihçe
Türkiye’de ilk tarım okulu 1846 yılında İstanbul-Yeşilköy Ayamama Çiftliğinde kurulmuş,
ancak çalışmalarını iki yıl sürdürebilmiştir. Ondokuzuncu yüzyılın sonlarına doğru Türkiye’de
tarımın geliştirilmesi için çeşitli önlemler alınırken, bunları uygulayacak uzmanlara da ihtiyaç
duyulmaya başlanmıştır. Bu amaçla 1891 yılında Halkalı Yüksek Ziraat Okulu açılmıştır. Bu okul
1928 yılına kadar eğitim ve öğretimini sürdürerek ziraat mühendisleri yetiştirmiştir. Aynı yıl bu
okulun kapatılmasıyla, meydana gelen boşluğu doldurmak amacıyla 1930 yılında Ankara Yüksek
Ziraat Okulu açılmıştır. Bu okul da daha mezun vermeden üç yıl sonra Yüksek Ziraat Enstitüsü’ne
dönüştürülmüştür. Atatürk’ün direktifleriyle 2524 sayılı kanunla Cumhuriyet’in 10. yılında kurulan ve
30 Ekim 1933 tarihinde öğretime açılan Yüksek Ziraat Enstitüsü bilimsel araştırmaya verilen önem
ve akademik özerklik açısından öncü ve örnek bir yükseköğretim kurumu olarak hizmete
başlamıştır.
Türk tarımını modernleştirmek, sorunlarını bilimsel açıdan belirlemek ve çözmek, Türk
tarımına hizmet edecek mezunlar yetiştirmek amacıyla kurulan Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün
bünyesinde, Ziraat, Orman, Veteriner, Tabii İlimler ve Ziraat Sanatları Fakülteleri yer almıştır. Bu
enstitünün eğitim ve öğretim sistemi, ilk iki yarıyılı kapsayan 10 aylık sürekli stajla birlikte 8 yarıyıl,
yani 4 yıllık genel ziraat öğretimi esasına dayandırılmıştır.
1946 yılında 4936 sayılı üniversiteler yasası çıktıktan sonra Yüksek Ziraat Enstitüsü 1948
yılına kadar öğretimine devam etmiş, daha sonra Ziraat ve Veteriner Fakülteleri Ankara
Üniversitesi’ne, Orman Fakültesi İstanbul Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Enstitü bünyesindeki Tabii
İlimler Fakültesi Fen Fakültesi ile, Ziraat Sanatları Fakültesi ise Ziraat Fakültesi ile birleştirilmiştir.
Yeni bir anlayışla 1948 yılında Ankara Üniversitesi bünyesi içinde Türk yüksek öğrenim hayatına
katılan Ziraat Fakültesi ülke tarımının gelişmesine önemli katkılarda bulunmuş ve kuruluşundan bu
yana yaklaşık 20000 Ziraat Yüksek Mühendisi ve Ziraat Mühendisi yetiştirmiştir.
Özellikle 1955 yılına kadar ülkemizin tek Ziraat Fakültesi olarak görevini sürdüren
Fakültemiz; Ege, Atatürk, Çukurova Üniversiteleri Ziraat Fakültelerini kuran, geliştiren ve diğer
Ziraat Fakültelerinin kuruluşlarında da katkıda bulunan “ana fakülte” olmanın sorumluluğunu ve
onurunu taşımaktadır. Bugün yaklaşık 500 dekarlık yerleşkesi, araştırma uygulama çiftlikleri,
araştırma istasyonları, güçlü öğretim elemanı ve idari personel kadrolarıyla Ankara Üniversitesi
Ziraat Fakültesi ülkemizin önde gelen öğretim ve araştırma kuruluşları arasında yer almaktadır.
FAKÜLTE
KURULU
DANIŞMA
KURULU
YÖNETİM
KURULU
DEKAN
DEKAN
YARDIMCISI
ARAŞTIRMA VE
UYGULAMA ÇİFTLİĞİ,
ÜRETİM BİRİMLERİ VE
İŞLETMELER
Haym ana Araştırm a ve
Uygulam a Çiftliği
Ayaş Bahçe Bitkileri
Araştırma ve Uygulam a
İstasyonu
Çifteler Su Ürünleri
Araştırma ve Uygulam a
İstasyonu
Kalecik Bağcılık
Araştırma ve Uygulam a
İstasyonu
Gem lik Zeytincilik
Araştırma ve Uygulam a
İstasyonu
Süt İşletm esi
Meyve Suyu İşletm esi
Şarapçılık İşletm esi
Döner Serm aye İşleri
FAKÜLTE
SEKRETERİ
BİRİMLER
DEKAN
YARDIMCISI
BÖLÜMLER
Ambar
Bahçe Bitkileri
Baskı Ofset ve Yayın
Ünitesi
Bitki Koruma
Evrak Bürosu
Peyzaj
Mimarlığı
Korum a ve İç
Hizm etler
Ek Ders
FKB
Kütüphane
Öğrenci Etkinlikleri
Maaş Tahakkuk
Proje Ofisi
Sınav Program ı
Tarım
Ekonomisi
Sosyal Etkinlikler
Spor Etkinlikleri
Öğrenci İşleri
Personel İşleri
Ders Program ı
Kariyer Planlam a Ofisi
Su Ürünleri
Süt Teknolojisi
Park ve Bahçe İşleri
Bilişim
Burs Bulm a
Kütüphane
Mali İşler
KOMİS YONLAR
Tarım
Makinaları
Tanıtım ve İletişim
Toplam Kalite Yönetim i
Yayın
Spor Salonu
Tarımsal
Yapılar ve
Sulama
Teknik İşler
Tarla Bitkileri
Ulaştırm a Am irliği
Toprak
Yem ekhaneler
Zootekni
Yurt Dışı
Görevlendirm eler
Etkinlikleri
Türk Dünyası İle İlişkiler
Yurt Dışı
Görevlendirm eleri
İzlem e
Lisans Eğitim ve
Öğretim
Fakülte Yönetim kadrosu, Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu üyeleri aşağıda sunulmuştur;
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yönetimi
Dekan
Dekan Yardımcısı
Dekan Yardımcısı
Prof. Dr. Ahmet ÇOLAK
Prof. Dr. Hayrettin KENDİR
Doç. Dr. Halit APAYDIN
Fakülte Sekreteri
Hasan Basri YALÇINKAYA
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Ahmet ÇOLAK
Prof. Dr. Y. Zekai KATIRCIOĞLU
Prof. Dr. Zahide KOCABAŞ
Prof.Dr. S. Rıfat YALÇIN
Doç. Dr. Bülent GÜLÇUBUK
Doç. Dr. Dicle OĞUZ
Yrd.Doç. Dr. Gölge SARIKAMIŞ
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeleri
Dekan
Prof. Dr. Ahmet ÇOLAK
Bölüm Başkanları
Bahçe Bitkileri Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU
Bitki Koruma Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Sultan ÇOBANOĞLU
Peyzaj Mimarlığı Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Hayran ÇELEM
Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Serap PULATSÜ
Süt Teknolojisi Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Celalettin KOÇAK
Tarım Ekonomisi Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Gülcan ERAKTAN
Tarım Makinaları Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Ali İhsan ACAR
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Turhan AKÜZÜM
Tarla Bitkileri Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Nilgün BAYRAKTAR
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Gökhan ÇAYCI
Zootekni Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Mesut TÜRKOĞLU
Profesör Üyeler
Prof. Dr. Yavuz EMEKLİER
Prof. Dr. Ramazan ÖZTÜRK
Prof. Dr. Engin YURTSEVEN
Doçent Üyeler
Doç. Dr. Melahat AVCI BİRSİN
Doç. Dr. Şafak PULATSÜ
Yrd.Doç.Dr.Üyeler
Yrd. Doç. Dr. A. Şeref KORKMAZ
2. ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinde Ziraat Mühendisliği ve Peyzaj Mimarlığı olmak üzere iki
lisans programı uygulanmaktadır. Ziraat Mühendisliği programı öğrencileri öğrenimlerinin ilk üç yılında
temel bilimler, temel mühendislik ve ziraat mühendisliği derslerini görmekte. Son yıl ilgili 10 bölümden
birini tercih ederek alt programlara ayrılmaktadırlar. Peyzaj Mimarlığı bölümü öğrencileri ise tek bölüm
olarak dört yıllık öğrenimlerini Peyzaj Mimarlığı lisans programı içerisinde sürdürmektedirler.
Güz ve Bahar olmak üzere iki yarıyılda öğrenim faaliyetini sürdüren Fakültemizde 2004-2005
öğrenim döneminden itibaren yoğunlaştırılmış yaz programı uygulaması başlatılmış ve bu kapsamda
açılan derslere Fakültemiz ve Türkiye’nin değişik üniversitelerinden öğrenciler kayıt yaptırarak devam
etmişlerdir. Çizelge 1’de programa ilişkin istatistik bilgileri verilmiştir.
Çizelge 1. 2009-2010 Eğitim-Öğretim dönemi Yoğunlaştırılmış yaz programı istatistik verileri
Kay ıt Y aptıran
Öğrenci Say ısı
Fak.
İçi
Fak.
Dışı
Toplam
965
156
1121
Derslere Kay ıtlı Öğrenci
Say ısı
Dev am Eden Öğrenci
Say ısı
Geçen Öğrenci Say ısı
Kalan Öğrenci Say ısı
Fak.
İçi
Fak
Dışı
Toplam
Fak.
İçi
Fak.
Dışı
Toplam
Fak.
İçi
Fak.
Dışı
Toplam
Fak.
İçi
Fak.
Dışı
Toplam
2812
365
3177
2681
363
3044
1638
186
1824
1147
4
179
1353
Başarı Yüzdesi
Fakülte İçi %
Fakülte Dışı %
58
51
Fakültemiz bölümleri ve anabilim dalları ile lisans programları Çizelge 2’de verilmiştir:
Çizelge 2. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinin, Bölümleri, Anabilim Dalları ve Lisans
Programları
BÖLÜMLER
ANABİLİM DALLARI
Bahçe Bitkileri
Bahçe Bitkileri
Bitki Koruma
Entomoloji
Fitopatoloji
Peyzaj Mimarlığı
Peyzaj Mimarlığı
Su Ürünleri Mühendisliği
Su Ürünleri Mühendisliği
Süt Teknolojisi
Süt Teknolojisi
Tarım Ekonomisi
Tarım İşletmeciliği
Tarım Politikası ve Yayım
Tarım Makinaları
Tarım Makinaları
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Tarla Bitkileri
Tarla Bitkileri
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Hayvan Yetiştirme
Zootekni
Yemler ve Hayvan Besleme
Biyometri ve Genetik
Açılan Ders
Say ısı
34
LİSANS PROGRAMLARI
ALT PROGRAMLAR
Ziraat Mühendisliği
Bahçe Bitkileri
Bitki Koruma
Su Ürünleri Mühendisliği
Süt Teknolojisi
Tarım Ekonomisi
Tarım Makinaları
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Tarla Bitkileri
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Zootekni
Peyzaj Mimarlığı
Peyzaj Mimarlığı
Fakültemizin 2009-2010 öğrenim dönemin akademik takvimi aşağıda verilmiştir;
GÜZ YARIYILI
KAYIT YENİLEME BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ
Öğrenciler İçin
Danışman Onayı İçin
Birim Başkanı Onay Tarihi
7 Eylül 2009
7 Eylül 2009
15 Eylül 2009
11 Eylül 2009
14 Eylül 2009
DERS EKLEME-BIRAKMA, BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ
Öğrenciler İçin
Danışman Onayı İçin
Birim Başkanı Onay Tarihi
23 Eylül 2009
23 Eylül 2009
2 Ekim 2009
29 Eylül 2009
1 Ekim 2009
Mazeret Kayıtları
12 Ekim 2009
14 Ekim 2009
Güz Yarıyılı Eğitimi
Dönem İçi Not Girişi
Mazeret Sınavları (Vize için)
Yarıyıl Sonu Sınavları
Yarıyıl Sonu Not Girişi
Yarıyıl Tatili
14 Eylül 2009
12 Ekim 2009
21 Aralık 2009
4 Ocak 2010
4 Ocak 2010
25 Ocak 2010
25 Aralık 2009
25 Aralık 2009
25 Aralık 2009
24 Ocak 2010
27 Ocak 2010
7 Şubat 2010
1 Şubat 2010
7 Şubat 2010
Ek Sınavlar
4. Sınıflar İçin
BAHAR YARIYILI
KAYIT YENİLEME BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ
Öğrenciler İçin
Danışman Onayı İçin
Birim Başkanı Onay Tarihi
8 Şubat 2010
8 Şubat 2010
2 Mart 2010
12 Şubat 2010
15 Şubat 2010
DERS EKLEME-BIRAKMA, BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ
Öğrenciler İçin
Danışman Onayı İçin
Birim Başkanı Onay Tarihi
28 Şubat 2010
22 Şubat 2010
2 Mart 2010
26 Şubat 2010
1 Mart 2010
Mazeret Kayıtları
3 Mart 2010
5 Mart 2010
Bahar Yarıyılı Eğitimi
Dönem İçi Not Girişi
Mazeret Sınavları (Vize için)
Yarıyıl Sonu Sınavları
Yarıyıl Sonu Not Girişi
8 Şubat 2010
1 Mart 2010
8 Mart 2010
24 Mayıs 2010
24 Mayıs 2010
21 Mayıs 2010
7 Mayıs 2010
21 Mayıs 2010
11 Haziran 2010
15 Haziran 2010
4. Sınıflar İçin
Ara Sınıflar İçin
12 Temmuz 2010
7 Eylül 2009
16 Temmuz 2010
11 Eylül 2009
Staj (2. Sınıf)
1. Dönem
2. Dönem
3. Dönem
4. Dönem
Staj (3. Sınıf)
21 Haziran 2010
2 Temmuz 2010
2 Ağustos 2010
23 Ağustos 2010
14 Haziran 2010
9 Temmuz 2010
30 Temmuz 2010
20 Ağustos 2010
10 Eylül 2010
1 Eylül 2010
16 Haziran 2010
21 Haziran 2010
9 Ağustos 2010
9 Ağustos 2010
27 Temmuz 2010
18 Haziran 2010
6 Ağustos 2010
15 Ağustos 2010
20 Ağustos 2010
28 Ağustos 2010
Ek Sınavlar
(Anılan dönem içerisinde 25 iş günü)
YAZ DÖNEMİ EĞİTİMİ
-Kayıt Başlama ve Bitiş Tarihi
-Derslerin Başlama ve Bitiş Tarihleri
-Yaz Yarıyılı Sonu Sınav Tarihleri
-Not Giriş Başlama Bitiş Tarihleri
-YATAY GEÇİŞ BAŞVURU TARİHİ
ÇİFT ANADAL-YAN DAL BAŞVURU TARİHLERİ
-Güz Yarıyılı İçin
-Bahar Yarıyılı İçin
14 Ağustos 2010
8 Şubat 2010
15 Haziran 2010
1 Şubat 2010
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2009-2010 Öğrenim yılı sınıflara ve programlara göre öğrenci
dağılımı Çizelge 3’da ve Çizelge 4’de verilmiştir.
Çizelge 3. 2009-2010 eğitim-öğretim yılı sınıflara göre öğrenci dağılımı
Öğrenci Sayıları
Sınıf
Hazırlık
I. Sınıf
II. Sınıf
III. Sınıf
IV. Sınıf
Toplam
Kız
61
264
209
190
227
951
Erkek
34
387
210
226
312
1,169
Toplam
95
651
419
316
539
2,020
Çizelge 4. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2009-2010 Öğrenim Yılında Programlara göre
Öğrenci Durumu
Bölümler
Hazırlık
I. Sınıf
II. Sınıf
III. Sınıf
IV. Sınıf
Toplam
Peyzaj Mimarlığı
52
97
66
59
48
322
Ziraat Mühendisliği
43
554
353
257
491
16,98
TOPLAM
95
651
419
316
536
2,020
Yıllık ders saati
2009-2010 Öğrenim yılı içinde lisans düzeyinde yapılan derslerin toplamı 36.582 saat olmuştur.
Öğretim üyesine düşen ders saati ve öğrenci sayısı
2009-2010 Öğrenim döneminde toplam 36.582 saat ders, 174 öğretim üyesi/görevlisi tarafından
verilmiştir. Buna göre bir öğretim üyesine/görevlisine öğrenim süresince ortalama 210 ders saati
düşmüştür.
Yıllık Ders Saati
Öğrenci Sayısı
Öğretim Üyesi/Görevlisi
Yardımcı Öğretim Elemanı (Araş. Gör., Uzman)
Ders saati/öğretim üyesi
Öğrenci sayısı/öğretim üyesi
36.582
2020
174
70
210
11
Ders açığı ve kapasite boşluğu
2009-2010 Öğrenim döneminde ders açığı ve kapasite boşluğu olmamıştır.
Ceza Alan Öğrenciler
2009-2010 Öğrenim döneminde - öğrenci uyarı, 3 öğrenci bir ay yükseköğrenim kurumundan
uzaklaştırma, - öğrenci ise kınama cezası almışlardır.
LLP ERASMUS
Fakültemiz 2009-2010 öğrenim döneminde de LLP/ERASMUS programı kapsamında yeni ikili
anlaşmalara imza atarak, anlaşma sayısını 19’ a yükseltmiştir. Anlaşma yapılan üniversiteler aşağıda
belirtilmiştir.
ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI
FESIA-F ANGERS 08 ECOLE SUPERIEURE D’AGRICULTURE D’ANGERS
HELSINKI UNIVERSITY
GEORG-AUGUST- UNIVERSITY GOTTINGEN
KASSEL UNIVERSITY
MEDITERRANEAN AGRONOMIC INSTITUTE OF CHANIA
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA
UNIVERSITY OF THESSALY
TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE (TEI) OF CRETE GR KRITIS
UNIVERSITAT DE LLEIDA
UNIVERSITY OF MARIBOR
RHEINISCHE FRIEDRICH-WILHELMS-UNIVERSİTAT BONN
CHRISTELIJKE AGRARISCHE HOGESCHOOL DRONTEN
UNIVERSITATEA DIN ORADEA
UNIVERSIDAD DE CORDOBA
UNIVERSITEIT GHENT
TECHNISCHE UNIVERSITAT MUNCHEN
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TERAMO
UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
2009-2010 Öğrenim döneminde 11 Lisans, - Lisansüstü öğrenci LLP/Erasmus öğrenci değişimi
programından yararlanmak üzere anlaşmalı üniversitelere gönderilmiştir. Giden öğrencilerin listesi
Çizelge 3’de verilmiştir;
LİSANS GİDEN ÖĞRENCİ
Giden Öğrenci
GİZEM ÇETİN
DERYA YAZGI
AYŞE NUR GÜL
DAMLA ÇELEBİ
RUHUGÜL ÖZGE OCAK
FATİH GENÇ
MUSTAFA ULAŞ SÖZERİ
MERVE KİREMİT
ESENGÜL ERDEM
EDA KARACALIOĞLU
SEMA KARABAĞ
Gittiği Üniversite
ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI
HELSINKI UNIVERSITY
HELSINKI UNIVERSITY
KASSEL UNIVERSITY
UNIVERSITY OF THESSALY
UNIVERSITY OF THESSALY
UNIVERSITAT DE LLEIDA
UNIVERSITAT DE LLEIDA
UNIVERSITY OF MARIBOR
UNIVERSITY OF MARIBOR
GEORG-AUGUST- UNIVERSITY GOTTINGEN
ZİRAAT FAKÜLTESİ LİSANSÜSTÜ GİDEN ÖĞRENCİ
Giden Öğrenci
-
Gittiği Üniversite
-
LLP/ Erasmus Öğretim Elemanı değişimi kapsamında aşağıda listelenen beş öğretim üyemiz
anlaşmalı yurtdışı üniversitelere giderek ders vermişlerdir (Çizelge 5).
Çizelge 5. Erasmus Kapsamında Yurtdışında Ders Veren Öğretim Üyeleri
ADI SOYADI
-
GİDEN ÖĞRETİM ÜYESİ
GİTTİĞİ ÜNİVERSİTE
-
SÜRESİ
-
Aynı kapsamda anlaşmalı üniversitelerden de aşağıdaki öğretim üyeleri gelerek Erasmus
kapsamında ders vermişlerdir (Çizelge 6).
Çizelge 6. Erasmus kapsamında yurtdışından gelerek ders veren öğretim üyeleri
ADI SOYADI
-
GELEN ÖĞRETİM ÜYESİ
GELDİĞİ ÜNİVERSİTE
-
SÜRESİ
-
Fakültemiz. 2009-2010 yaz döneminde 3 öğrencimiz İASTE, 4 öğrencimiz de Erasmus kapsamında
stajdan yararlanmışlardır.
Çizelge 7. Yurt Dışı Staj Durumu
Öğrenci
TÜLİN SARIGÜL
AYBÜKE GÖKÇE
AYDIN
MUHİBE ASLI ALP
SEÇİL CANDAŞ
HAKAN SEDEF
KORAY
YORĞANCI
BARIŞ ÇETİN
Gidilen Ülke
İSPANYA
YUNANİSTAN
Destekleyen Kuruluş
ERASMUS
ERASMUS
HOLLANDA
YUNANİSTAN
ALMANYA
ALMANYA
ERASMUS
ERASMUS
IAESTE
IAESTE
ALMANYA
IAESTE
Üniversite Toplum Etkileşimi
Toprak Bilim Okulu
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi “Çevre, Tarım ve Yaşam Bilimlerinde Öncü” niteliğiyle sahip
olduğu bilgi birikimini toplum ile paylaşmayı hedefleyen, bilim ve toplum projeleri dizisi hazırlama gereği
duymuştur. Bu çerçevede, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nin katkısıyla oluşturulan
“Toprak Bilim Okulu Projesi”, TÜBİTAK tarafından kendi alanında desteklenen ilk projeler arasında
yer almıştır. Toprak Bilim Okulu Projesi, somut, ilgi çekici, hem bireysel hem de grup çalışmasını
gerektiren, öğrencilerin aktif olarak katılacakları ve problem çözecekleri etkinliklerden oluşturulan,
ilköğretim öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve ihtiyaçlarını dikkate alan bir projedir. Toprak Bilim Okulu
ile öğrencilere en önemli doğal varlığımız olan toprağın yaşamımızdaki önemini kavratmak ve toprak
bilimini tanıtmak amaçlanmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin toprak teması yoluyla bilimin doğasını ve bilimsel
yöntemi keşfetmelerine yardımcı olmak ve onları düşünerek, eğlenerek bilim in dinamik yüzüyle
tanışmalarını sağlamak arzusu ile 17 Ekim 2007 tarihinde Toprak Bilim Okulu Toprak Bölümü B-Blok da
hizmete girmiştir. Bu amaçlar için kurulan Toprak Bilim Okulu Türkiye’de gerçekleştirilen bir ilktir. Ayrıca
Toprak Bilim Okulu üniversitelerin toplumla etkileşimini güçlendirmesi alanında öncü ve örnek bir model
oluşturmaktadır.
Öğrencilere Yönelik Sportif, Kültürel ve Sosyal Hizmetler
Türkiye'nin İlk Ziraat Fakültesi Müzesi
Türkiye'nin ilk Ziraat Fakültesi müzesi olma özelliğini gösteren Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Müzesi 21 Kasım 2007 tarihinde törenle açılmıştır.
Bugüne değin yaklaşık 20 bin mezun veren Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin müzesinde,
fakültenin tarihini anlatan bilgi, belge, fotoğraf ve objeler bulunmaktadır. Ayrı bir tarihsel öneme sahip
olan çeşitli laboratuvar malzemeleri, analiz ve ölçme cihazlarının da yer aldığı müzenin bahçesinde ise
Türkiye'de üretilen ilk yerli traktör HSG sergileniyor. Müzede ayrıca önemli kamu görevlerinde bulunan
mezunların fotoğrafları, eski mikroskoplar, fotoğraf makineleri, çeşitli tarım aletleri, eski daktilolar, bitki ve
hayvan maketleri ile öğrenci levhaları bulunuyor. Müzede fakültenin 75 yıla dayanan yaşamından ve
topluma yaptığı katkılardan kesitler sunulmaktadır. Sergilenen materyal içinde fotoğraflar ve belgeler
özel bir yer almaktadır. Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün 30 Ekim 1933 günü yapılan görkemli açılış törenine
ilişkin fotoğraf ve belgeler yanında açılışa giden yolu açan kurumlar, mevzuat ve olgulara ilişkin görsel
bilgiler de izlenebilmektedir. İlk yılların fotoğraflarına, öğrenci işleri arşivinden ve diğer kaynaklardan
derlenen ilginç yazışmalar ve belgeler eşlik etmektedir.
Eski mikroskoplardan fotoğraf makinelerine, öğretici levhalardan ölçme ve ölçü aletlerine, bitki ve
hayvan maketlerinden cam malzemelere, tarım aletlerinden daktilo makinelerine kadar birçok obje
müzede sizleri beklemektedir. Bunların önemli bir kısmı YZE işliklerinde dönemin en yetkin ustaları
tarafından imal edildiği için özgün bir değere sahiptir. YZE kuruluşunda, Alman Hükümeti tarafından
armağan edilen 18000 cilt kitap ile dönemin en büyük üniversite kitaplığına sahipti, Müzede bunların
örnekleri yanında, fakültemizin çeşitli dönemlerde basılan ders teksirlerinden bilimsel araştırma
raporlarına, çiftçi el kitaplarından uygulama kılavuzlarına değin çeşitli eserler de yer almaktadır.
Spor Faaliyetleri
Fakülte öğrencilerinin boş zamanlarını değerlendirmeleri ayrıca öğrencilerimizin sağlıklı, fiziksel
yönden dengeli, yapıcı, yaratıcı ve üretici olarak gelişmelerine yardımcı olmak amacıyla spor çalışmaları
bu öğrenim döneminde de aralıksız devam etmiştir. Bu amaçla bu öğrenim döneminde de fakültemizde
bulunan 300 kişilik seyirci kapasitesi olan kapalı spor salonu, bir halı saha ve bir futbol sahası
öğrencilerimize hizmet vermiştir. Ayrıca bu yıl 05.03.2010 - 06.05.2010 tarihleri arasında Geleneksel
Spor Şenliği’nin 30.su yapılmıştır. Şenliğimize; Basketbol, Futbol, Masa Tenisi ve Voleybol branşlarında
öğrenci, akademik personel ve idari personel sporcu olarak katılmıştr. Ayrıca; fakültelerarası
yarışmalarda öğrencilerimiz Basketbol Erkek, Voleybol Kız-Erkek, Futbol, Hentbol, Masa Tenisi ve
Yüzme branşlarında faaliyette bulunmuşlar, Bayan Voleybol takımımız bu karşılaşmalar sonucunda
olmuştur. Bunun dışında 18 öğrencimiz Üniversite takımlarında yer alarak Üniversitelerarası spor
etkinliklerine katılmışlardır. Üniversitemiz bünyesinde düzenlenen Voleybol turnuvasındam Fakültemiz
Bayan Voleybol takımımız I. olmuştur. Erkek Futbol takımımız ise III. olmuştur. Ayrıca Akademik ve İdari
Personel Takımlarımızda Fakültemizi temsil etmişlerdir.
Kültürel Faaliyetler
Fakültemiz öğrencilerinden oluşan Su Altı Topluluğu (ANKARA SAT), Halk Oyunları Topluluğu, Türk
Sanat Müziği Topluluğu, Tiyatro Topluluğu (ZİFTT), Sürdürülebilir Kalkınma Gençlik Topluluğu
(SÜRKAL), Tarıma Genç Bakış Topluluğu, Gezi Kültür Sinema Topluluğu, Ekoloji ve Tarım Topluluğu
(EKOTAT), Bilimsel Araştırma ve Sanat Topluluğu (BİL-ART), Türk Tarih Topluluğu ve Rock Müzik
Topluluğu, Fotoğrafçılık Topluluğu, Kariyer Geliştirme Topluluğu, Kişisel Gelişim Topluluğu (KİGET), Eşli
Danslar Topluluğu, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi (Sanal) Dergisi Topluluğu, Atatürkçü Düşünce
Topluluğu, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Uluslararası Öğrenci Koordinasyon Topluluğu bu
öğrenim döneminde de faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. Fakültemizde yönetim ve öğrenci toplulukları
tarafından gerçekleştirilen sosyal ve kültürel etkinlikler aşağıda sunulmuştur.
Kütüphane, Kitaplık ve Çalışma Salonları
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığında Muhlis Erkmen Kütüphanesi yer almaktadır.
Öğrencilerimiz yayın tarama ve ders çalışma amacıyla bu ana kütüphane ve 2 adet okuma salonundan
yararlanmaktadırlar. Diğer taraftan bütün bölümlerimizde bölüm kitaplıkları bulunmaktadır. Anılan
Kİtaplıklar aynı zamanda okuma ve ders çalışma mekanı olarak da değerlendirilmektedir. Muhlis Erkmen
Kütüphanesine 2009-2010 döneminde 153 kitap ve 32 dergi satın alınmış olup, bağış veya değişme
yoluyla sağlanan yayınların sayısı 207’dir. Ayrıca Eylül 2009-Temmuz 2010 tarihi itibariyle Ankara
Üniversitesi online katolağa aktarılan Ziraat Fakültesi Kütüphanesi kayıt sayısı toplam 4032’dir. Bunların
3992‘si kitap, 23’ü Yüksek Lisans Tezi ve 17’i Doktora Tezidir.
Öğrenci İnternet Birimi
Dekanlık binasında ve Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü’nde olmak üzere iki adet Öğrenci
İnternet Birimi bulunmaktadır. Dekanlık binası (14) Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü’nde (7) bulunan
toplam 21 bilgisayardan günde 200-250 öğrenci yararlanmaktadır. Öğrenci İnternet Birimi’nde çalışma
organizasyonu kısmi zamanlı çalışan 14 öğrenci ile sağlanmaktadır.
Mutfak, Yemekhane Hizmetleri
Fakültemizde öğretim üyeleri ve yardımcı öğretim elemanları için 1 ve idari personel ve
öğrencilerimiz için de olmak üzere toplam 2 geniş ve modern yemekhane bulunmaktadır. Bunların
dışında Su Ürünleri, Tarım Makinaları, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Toprak ve Zootekni Bölümlerine ait
binalarda öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri çay salonları yer almaktadır. Bu dönem fakülte
çalışanları ve öğrenciler için yeni bir restoran ve kafe hizmete girmiştir.
Yemekhanelerden 2009-2010 öğrenim döneminde yaklaşık 90 öğretim üyesi, 192 araştırma
görevlisi, 90 personel ve 30’u burslu olmak üzere 420 öğrenci yararlanmıştır.
Eğitim ve Uygulama Alanları
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde bulunan dershane ve diğer ortak eğitim tesislerinin
toplam sayı ve kapasiteleri Çizelge 8’de verilmiştir.
Çizelge 8. Derslik ve diğer eğitim tesisleri
Eğitim Tesisi
Dershane
Laboratuar
Konferans Salonu (Dekanlık)
Konferans Salonu (Sosyal Tesisler)
Adet
32
Kapasite
3354
32
1
1
250
252
120
Diğer yandan Teknik Hizmetler birimimiz bünyesinde yer alan ve çeşitli bakım-onarım hizmetlerini
yürüten marangoz-, demir-, boya-, badana-, sıhhi tesisat ve cam atelyeleri bulunmaktadır. Bu atolye ve
birimlerin teknik olanakları, fakülte hizmetlerine cevap verebilecek durumdadır.
3. AKADEMİK PERSONEL DURUMU
2009-2010 eğitim-öğretim dönemi itibariyle mevcut akademik personel durumumuz ve öğretim
elemanlarının bölümlere göre dağılımları Çizelge 9’da görülmektedir. Çizelge 10’da ise anılan döneme
ilişkin akademik personel değişimimiz verilmiştir.
Çizelge.9. Fak ültemiz 2009-2010 Öğrenim Yılı Ak ademik Personel Durumu
Anabilim Dalıı
Bahçe Bitkileri
Bitki Koruma
Entomoloj
Fitopatoloji
Peyzaj Mimarlığı
Su Ürünleri
Süt Teknolojisi
Tarım Ekonomisi
Tarım İşletmeciliği
Tarım Politikası ve Yayım
Tarım Makinaları
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Tarla Bitkileri
Toprak
Zootekni
Hayvan Yetiştirme
Yemler ve Hayvan Besleme
Biyometri ve Genetik
TOPLAM
Prof.
Doç.
Yrd.Doç.
Öğr.Gör.
Arş.Gör.
Uzman
Toplam
11
11
6
5
11
5
5
6
4
2
14
15
18
17
13
8
3
2
126
5
4
2
2
2
1
9
5
4
2
2
4
2
4
1
2
1
35
2
2
3
1
1
1
2
1
12
1
1
4
6
2
4
6
5
5
3
2
1
4
4
4
6
8
2
3
3
55
3
1
1
1
1
1
1
2
1
2
3
1
1
1
15
25
22
11
11
22
14
12
20
12
8
24
23
28
26
28
12
9
7
244
Çizelge 10. Akademik personel değişimi
Adı-Soyadı
Prof. Dr.Bahri GÖKÇEBAY
Prof. Dr. Selahattin ERAKTAN
Dr. Muzaffer ÇÖRDÜK
Araş. Gör. Nilüfer ÇEVİK
Prof. Dr. Y. Sabit AĞAOĞLU
Prof. Dr. Mehmet ALPASLAN
Prof. Dr. Doğan ERDOĞAN
Prof. Dr. Hasan ÇELİK
Prof. Dr. Salih MADEN
Ayrılış Nedeni
Nakil
Emekli
Nakil
Nakil
Emekli
Emekli
Emekli
Emekli
Emekli
Tarihi
02.12.2009
13.12.2009
16.12.2009
25.12.2009
02.01.2010
16.03.2010
10.06.2010
01.07.2010
01.07.2010
2009-2010 döneminde öğretim elemanlarımızın yapmış oldukları yurt dışı etkinlikleri ise Çizelge 11 ve
12’de görülmektedir. Çizelge 11’de LLP/ Erasmus Öğretim elemanı değişimi kapsamında ders vermek
üzere yurt dışına görevlendirilen öğretim üyeleri ile gittikleri ülkeler listelenmiştir. Çizelge 12’de ise
çalışma gezisine katılan öğretim elemanlarının listesi görülmektedir.
Çizelge 11. LLP ERASMUS Öğretim Elemanı Değişimi Programından Yararlanan Öğretim Üyelerimizin
görevlendirildiği ülk eler.
ADI-SOYADI
Araş. Gör. Sibel DAY
Prof. Dr. Hijran YAVUZCAN
Prof. Dr. Günay ERPUL
Prof. Dr. Selma ÜLGENTÜRK
Prof. Dr. Sultan ÇOBANOĞLU
Prof. Dr. H. Hüseyin ATAR
GİDEN ÖĞRETİM ÜYESİ
GİTTİGİ ÜNİVERSİTE
LLEIDA Üniversity-İspanya
Üniversity of Florence
Gent Üniversity
SÜRESİ
31.08.2009-28.02.2010
19-23.07.2010
14-18.06.2010
Çizelge 12. Yurt Dışı Çalışma Gezisine giden Öğretim Üyelerimiz ve görevlendirildikleri ülkeler
Adı Ve Soyadı
Ne Amaçla Gittiği
Doç. Dr. Bülent GÜLÇUBUK
Doç. Dr.Hasan Hüseyin
ATAR
Prof. Dr.Mehmet Ali YILDIZ
Gidilen Ülke
Portekiz
Görev Süresi
Hareket Tarihi
SüreGün
02-05.09.2009
4 gün
Danimarka-Kopenhag 13-19.09.2009
7 gün
Fransa
14-21.09.2009
8 gün
Bürüksel-Belçika
25-28.09.2009
4 gün
Bialowieza-Polonya
20-24.09.2009
5 gün
Bürüksel-Belçika
25-28.09.2009
4 gün
Belçika
17-19.09.2009
3 gün
İtalya-Cenova
23-27.09.2009
5 gün
Prof. Dr.Musa AYIK
Konferansa katılmak
üzere
Poster bildiri sunmak
üz.
Toplantıya katılmak
üz.
Toplantıda bildiri
sunmak
Toplantıya katılmak
üz.
Sözlü sunum yapmak
üz
Toplantıya katılmak
üz.
Ders vermek üzere.
Kırgızistan
01.09.2008
1 yıl
Prof. Dr.Doğan ERDOĞAN
Ders vermek üzere
Kırgızistan
01.09.2008
1 yıl
Araş. Gör.Emre KESKİN
Toplantıya katılmak
üzere
Kursa katılmak üz.
Ooestende-Belçika
24-30.10.2009
7 gün
Belçika
1 ay
Ooestende-Belçika
23.1023.12.2009
25.1001.11.2009
24-30.10.2009
Doç. Dr.Hasan Hüseyin
ATAR
Prof. Dr. Sebahattin ÖZCAN
Araş. Gör.Emre KESKİN
Prof. Dr.Günay ERPUL
Doç. Dr.Nilgül KARADENİZ
Dr.Oğuz Can TURGAY
Araş. Gör.G.Duygu KESMEZ Toplantıya katılmak
üz.
Doç. Dr.Hasan Hüseyin
Toplantıya katılmak
ATAR
üz.
Araş. Gör.Emre KESKİN
Doktora tezi için
İspanya
8 gün
Ooestende-Belçika
24-30.10.2009
7 gün
Araş. Gör.Hasan MEYDAN
A.B.D.
Ekim 2009
1 yıl
İspanya
04-08.10.2009
8 gün
İspanya
04-08.10.2009
8 gün
İsviçre-Bern
04-17.10.2009
14 gün
7 gün
Prof. Dr.M. Rıza ÇANGA
Toplantıya katılmak
üz.
Toplantıya katılmak
üz.
Proje çalış. Bul.
Üzere
Çalışmalarda bul. Üz.
Prof. Dr.Suzan ALTINOK
Çalışmalarda bul. Üz. Almanya-Lipstad
08-11.10.2009
4 gün
Prof. Dr.Cengiz SANCAK
Halk oyun.sor. olarak
kat
Toplantıya katılmak
üz.
Görüşmelerde bulun
üz.
Görüşmelerde bulun.
üz.
Sözlü sunum yapmak
üz.
Sözlü sunum yapmak
üz.
Festivale katılmak
üz.
Toplantıya katılmak
üz.
Fuara katılmak
üzere.
Almanya-Lipstad
04-11.10.2009
8 gün
Makedonya
01.10.2009
10
Fransa-Marsilya
12-15.10.2009
4 gün
Küba
17-27.10.2009
11 gün
Küba
17-27.10.2009
11 gün
A.B.D.
17-25.10.2009
9 gün
Kanada
26-31.10.2009
6 gün
İtalya-Floransa
14-18.10.2009
5 gün
İtalya-Roma
27-31.10.2009
5 gün
Doç. Dr.Hasan Hüseyin
ATAR
Prof. Dr.Hijran YAVUZCAN
Prof. Dr Sevinç ARCAK
Prof. Dr.Fatin CEDDEN
Prof. Dr.Halim PERÇİN
Prof. Dr.Ahmet ÇOLAK
Prof. Dr.Sultan
ÇOBANOĞLU
Prof. Dr.Sultan
ÇOBANOĞLU
Prof. Dr.Şükran ŞAHİN
Prof. Dr.A.İhsan ACAR
Çizelge 12. Yurt Dışı Çalışma Gezisine giden Öğretim Üyelerimiz ve görevlendirildikleri ülkeler (Devamı)
Adı Ve Soyadı
Ne Amaçla Gittiği
Gidilen Ülke
Prof. Dr.Cengiz SANCAK
Fuara katılmak üzere Hollanda
Prof. Dr.A.İhsan ACAR
Prof. Dr.H.Yavuz EMEKLİER
Fuara katılmak
üzere.
Fuara katılmak
üzere.
Fuara katılmak
üzere.
Toplantıya katılmak
üzere
Fuara katılmak
üzere.
Gör. Sür. 7 ay süre
ile uzatıl.
Fuara katılmak üzere
Görev Süresi
Hareket Tarihi
SüreGün
08-14.10.2009
7 gün
Almanya-Hannover
10-14.11.2009
5 gün
Almanya-Hannover
10-14.11.2009
5 gün
Almanya-Hannover
10-14.11.2009
5 gün
Brüksel
04-07.11.2009
4 gün
Almanya
10-15.11.2009
6 gün
Japonya-Osaka
03.10.2009
7 ay
Almanya- Hannover
10-12.11.2009
3 gün
Prof. Dr.Ahmet ÇOLAK
Fuara katılmak üzere Almanya- Hannover
10-14.11.2009
5 gün
Prof. Dr.Neşet ARSLAN
Bildiri sunmak üzere
Hindistan-Yeni Delhi
21-28.11.2009
8 gün
Prof. Dr.Sebahattın ÖZCAN
Bildiri sunmak üzere
Hindistan-Yeni Delhi
21-28.11.2009
8 gün
Yrd. Doç. Dr.Ufuk TÜRKER
Fuara katılmak üzere Almanya-Hannover
11-15.11.2009
5 gün
Prof. Dr.Emel SEZGİN
Şampiyonaya
katılmak üz.
Süre uzatılması
Avusturalya
02-07.11.2009
6 gün
Kanada
07.11.2009
1 yıl
04-06.11.2009
3 gün
05.07.11.2009
3 gün
5 gün
A.B.D.
30.1104.12.2009
11.11.2009
K.K.T.C.
03-05.12.2009
3 gün
K.K.T.C.
24-26.12.2009
3 gün
İspanya
01.12.2009
A.B.D.
12-19.12.2009
2 ay 15
gün
8 gün
Prof. Dr.Ramazan ÖZTÜRK
Prof. Dr.Ergin DURSUN
Araş. Gör.Salih MADEN
Prof. Dr.Y.Ersoy YILDIRIM
Prof. Dr.Güray AKDOĞAN
Araş. Gör.Umut TOPRAK
Prof. Dr.Gürsel DELLAL
Prof. Dr.Süleyman KODAL
Prof. Dr.Hasan ÇELİK
Araş. Gör.Hasan MEYDAN
Kongrede sunum
Bükreş-Romanya
yapmak üz.
Konferanslar vermek K.K.T.C.
üzere
Fuara katılmak üzere Fransa
Prof. Dr.Cengiz SANCAK
Araş. Ve uygulama.
Bul. Üz
Konferans vermek
üzere
Konferans vermek
üzere
Doktora süresinin
uzatıl.
Çalışmalarda bul. üz.
Prof. Dr.Hasan ÇELİK
Fuara katılmak üzere Fransa-Montpellier
01-03.12.2009
3 gün
Prof. Dr.Şükran ŞAHİN
Libya-Derne
12-19.12.2009
8 gün
Libya-Derne
12-19.12.2009
8 gün
Dr.Caner KOÇ
Proje ile ilgili
çalış.bul. üzere.
Proje ile ilgili
çalış.bul. üzere
A.B.D.
Araştırma Bursu
02.2010
1 yıl
Prof. Dr.Süleyman KODAL
K.K.T.C.
Dr.Oğuz Can TURGAY
Japonya
Konferans vermek
üzere
Araş. Uyg. Bul.üzere.
3 gün
3 gün
70 gün
Prof. Dr.Atila YETİŞEMİYEN
Almanya
07-09.01.2010
21-23.01.2010
20.0130.03.2010
22-28.01.2010
Prof. Dr.Süleyman KODAL
Prof. Dr.Süleyman KODAL
Araş.Gör.Didem CANİK
Prof. Dr.Halim PERÇİN
Görüşmeler yapmak
üz.
1 yıl
7 gün
Çizelge 12. Yurt Dışı Çalışma Gezisine giden Öğretim Üyelerimiz ve görevlendirildikleri ülkeler (Devamı)
Adı Ve Soyadı
Ne Amaçla Gittiği
Gidilen Ülke
Prof. Dr.Filiz ERTUNÇ
Sitges-İspanya
Prof.Dr.Günay ERPUL
A.B.D.
Toplantıya katılmak
üz.
Sunum yapmak üzere
Araş. Gör.Didem CANIK
İtalya
Görev Süresi
Hareket Tarihi
SüreGün
31.014 gün
03.02.2010
25.0113 gün
06.02.2010
03-26.02.2010
24 gün
Doç. Dr.Erdemir Gündoğmuş K.K.T.C.
Çalışmalarda
bul.üzere.
Bildiri sunmak üzere.
Doç. Dr.İlkden TAZEBAY
K.K.T.C.
Sunum yapmak üzere. 007.02.2010
5 gün
Araş. Gör.Levent
DOĞANKAYA
Doç. Dr.Mine KIRKAĞAÇ
K.K.T.C.
02-07.02.2010
6 gün
02-07.02.2010
6 gün
Prof. Dr.Hasan Hüseyin
ATAR
Dr. Dr.Mehmet KILIÇ
Fransa-Paris
28-31.03.2010
4 gün
29.0401.05.2010
04-11.04.2010
3 gün
Doç. Dr.Halit APAYDIN
HollandaWageningen
İngiltere-Londra ve
Edinburg
Makedonya
Poster sunumu ile
kat.üz.
Poster sunumu ile
kat.üz.
Konferansa katılmak
üz.
Sözlü sunum yapmak
üz.
Sözlü sunum yapmak
üz.
Danışman olarak kat.
Üz.
Çalıştaya bildiri ile
kat.üz.
Kongrede sözlü
sunum yapmak üzere.
Çalıştaya katılmak
üzere
Çalışmalarda
bulunmak üzere
Sunum yapmak üzere
24-29.05.2010
7 gün
Doç. Dr.Mustafa GÜLER
Meksika-Cancun
Bildiri sunmak üzere.
18-24.05.2010
7 gün
Doç. Dr.F.Füsun TATLIDİL
Slovak Cumhuriyeti
Bildiri sunmak üzere.
18-23.05.2010
6 gün
Araş. Gör.Emre KESKİN
Moskova-Rusya
Bildiri sunmak üzere.
17-22.05.2010
6 gün
Doç. Dr.İlhami BAYRAMİN
Meksika-Cancun
Bildiri sunmak üzere.
15-22.05.2010
5 gün
Prof. Dr.Günay ERPUL
Meksika-Cancun
15-22.05.2010
8 gün
Doç. Dr.Hasan Sabri
ÖZTÜRK
Doç. Dr.Emine OLHAN
Meksika-Cancun
18-25.05.2010
8 gün
10-14.05.2010
5 gün
Prof. Dr. Hasan Hüseyin
ATAR
Doç. Dr.Emine OLHAN
Güney-Kıbrıs
16-22.05.2010
7 gün
Slovakya-Bratislava
Çalışmayı
gerçekleştirmek üzere
Çalışmayı
gerçekleştirmek üzere
Seminere katılmak
üzere
Toplantıya katılmak
üz.
Bildiri sunmak üzere
19-22.05.2010
4 gün
Doç. Dr.İlkay DELLAL
Slovak Cumhuriyeti
Bildiri sunmak üzere
18-23.05.2010
6 gün
Araş. Gör.M. Barış
EMİNOĞLU
Araş. Gör.Abdullah BEYAZ
Kanada
11-19.06.2010
9 gün
11-19.06.2010
9 gün
Prof. Dr. İbrahim DEMİR
Almanya-Köln
Kongrere bildiri
sunmak üz.
Kongrere bildiri
sunmak üz.
Çalıştırmayı
gerçekleştirmek üz.
15-19.06.2010
5 gün
K.K.T.C.
Azerbaycan-Bakü
Doç. Dr.Selma ÜLGENTÜRK Yunanistan-Girit
Araş. Gör.Emre KESKİN
K.K.T.C.
Prof. Dr.Okan ELİBOL
A.B.D.
Prof. Dr.Sultan
ÇOBANOĞLU
Prof. Dr.Şükran ŞAHİN
Hindistan
Dr.Zuhal DİLAVER
İtalya-Torino
Kanada
03-07.02.2010
5 gün
8 gün
01-11.04.2010
11 gün
18-26.04.2010
9 gün
03-11.04.2010
9 gün
25-29.04.2010
4 gün
26.04-02.05.2010 7 gün
Prof. Dr.Mevlüt EMEKÇİ
Portekiz
Prof. Dr.H.Hüseyin ATAR
Macaristan-Szarvas
Prof. Dr.Hijran YAVUZCAN
Macaristan-Szarvas
Doç. Dr.Veli ERDOĞAN
Bosna-Hersek
Prof. Dr.Sebahattin ÖZCAN
A.B.D.
Prof. Dr.Cengiz SANCAK
A.B.D.
Prof. Dr.Hijran YAVUZCAN
Yunanistan-Atina
Araş. Gör.Zeynep GÜLEN
Yunanistan-Atina
Doç. Dr.Nurdan GÜNEŞ
A.B.D.
Prof. Dr.Nilgül KARADENİZ
Polonya
Prof. Dr.Salih MADEN
İtalya-Roma
Prof. Dr.Nejat
EVSAHİBİOĞLU
A.D.B.
Kongreye konuşmacı
olarak git.
Toplantıya katılmak
üzere.
Toplantıya katılmak
üzere.
Sempozyumda bildiri
sunmak üz.
Poster bildirisi sunmak
üzere
Poster bildirisi sunmak
üzere
Toplantıya katılmak
üzere.
Toplantıya katılmak
üzere.
Görüşmelerde
bulunmak üzere
Toplantıya
katılmaküzere
Toplantıya katılmak
üzere
Konferansa katılmak
üzere
26.06-03.07.2010 8 gün
01-04.06.2010
4 gün
01-04.06.2010
4 gün
06-11.06.2010
6 gün
05-14.06.2010
10 gün
07-14.06.2010
8 gün
16-18.06.2010
3 gün
16-18.06.2010
3 gün
20-27.06.2010
8 gün
14-19.06.2010
6 gün
26.06-02.07.2010 7 gün
30.06-04.07.2010 5 gün
2009-2010 döneminde 9 öğretim elemanının ataması yapılmıştır. Ataması yapılan öğretim
elemanları Çizelge 13’de verilmiştir.
Çizelge 13. Fakültemiz Anabilim Dallarına Atanan Akademik Personel
Adı-Soyadı
Araş. Gör. Selen AKAN
Uzman Hilal TUNCA
Araş. Gör. Gözde EYİCİL SAYIN
Araş. Gör. Havva Ceren AKAL
Araş. Gör. Emel ÖZGÜMÜŞ
Anabilim Dalı
Bahçe Bitkileri
Entomoloji
Peyzaj Mimarlığı
Süt Teknolojisi
Biyometri ve Genetik
Atama Tarihi
10.02.2010
19.11.2009
22.12.2009
29.12.2009
22.12.2009
4. İDARİ PERSONEL DURUMU
Fakültemizde bu Öğrenim döneminde görev yapan idari personelin dökümü Çizelge 14’de
verilmiştir.
Çizelge 14. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde 2009-2010
Öğrenim yılında görev yapan idari personelin dökümü
Genel İdari Hizmetler
Teknik Hizmetler
Sağlık Hizmetleri
Teknik Hizmetler
Genel Toplam
135
39
4
40
218
5. YAYIN DURUMU
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinde bu öğrenim yılı içinde yayınlara ilişkin veriler toplu olarak Çizelge
15’de sunulmuştur.
Çizelge 15. 2009-2010 Öğrenim yılı yayın veri özeti
Kitap
Makale
Yurtiçi
Yurtdışı
Bildiri
Türkçe
İngilizce
Toplam
13
3
16
93
130
43
28
29
209
121
159
252
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin öğretim elemanları tarafından 2009-2010 Öğrenim
döneminde yayınlanan kitap ve makalelerin dökümü Çizelge 16’da verilmektedir. Bütün yayınların
künyeleri ve listeleri ise ayrıca ekte sunulmuştur.
Çizelge 16. Ank ara Üniversitesi Ziraat Fak ültesi 2008-2009 Öğrenim Yılı Yayınları
Bölüm Adı
Türkçe Yabancı
Kitap
Dilde
Kitap
Türkiye’de
Yayınlanan
Makale
Sayıları
Türkçe Y.Dil
Yurtdışında
Yayınlanan
Makale
Sayıları
SCI
Diğer
Bildiri ve Araştırm a
Ulusal
Uluslararası
Yayınlanmayan
Yayınlanan
Bahçe Bitkileri Bölümü
1
-
16
2
12
11
12
13
-
-
Bitki Koruma Bölümü
-
-
19
6
10
11
29
21
29
21
Peyzaj Mimarlığı
1
-
24
2
30
-
8
12
2
20
1
-
1
-
11
-
13
5
10
8
1
1
5
-
4
-
4
4
-
-
2
-
11
1
19
-
8
10
-
12
-
-
4
2
2
-
5
6
2
11
1
-
1
1
7
-
15
3
-
18
Bölümü
Su Ürünleri
Mühendisliği Bölümü
Süt Teknolojisi
Bölümü
Tarım Ekonomisi
Bölümü
Tarım Makinaları
Bölümü
Tarımsal Yapılar ve
Sulama Bölümü
Tarla Bitkileri Bölümü
5
-
4
6
15
7
48
21
-
69
Toprak Bilimi ve Bitki
1
2 bölüm
3
1
16
-
3
25
-
28
Zootekni Bölümü
-
-
5
7
4
-
16
6
-
22
TOPLAM
13
3
93
28
130
29
161
126
43
209
Besleme Bölümü
6. UYGULAMALI ARAŞTIRMALAR VE DÖNER SERMAYE GELİRLERİ
Uygulamalı Araştırmalar ve Döner Sermaye Gelirleri Çizelge 17 ve Çizelge 18’de verilmiştir.
Çizelge 17. Uygulamalı Araştırmalar ve Döner Sermaye Gelirleri (01.07.2009-31.12.2009)
Gelirler
Deney Gelirleri
Danışmanlık Gelirleri
Analiz Gelirleri
Kitap Satış Gelirleri
Çifteler Su Ürünleri Gelirleri
Çeşitli Gelirler
Peyzaj Mimarlığı Bölümü Danışmanlık Gelirleri
Tarım Ekonomisi Bölümü Danışmanlık Gelirleri
Tarımsal Yapılar ve Sulama Danışmanlık Gelirleri
Tarla Bitkileri Bölümü Danışmanlık Gelirleri
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Danışmanlık Gelirleri
Araştırma Uygulama Çiftliği Satış Gelirleri:……………….……1.471.000,06
Süt-Yoğurt-Peynir Satışı
37.565,49
Yumurta Satış Geliri
29.253,00
Tavuk-Hindi Satış Geliri
3.168,35
Sebze-Meyve Satış Geliri
7,287,56
Kıyma Satış Geliri
48.401,20
Balık Satış Geliri
1.899,01
Fidan Satış Geliri
8.486,00
Makina Satış Gelirleri
210.500,04
Satış Yeri Gelirleri
273.231,71
Kolej Satış Gelirleri
276.029,12
Canlı Hayvan Satış Geliri
60.454,00
Kredi Kartı Gelirleri
247.781,83
Çiftlik Satış Yeri Gelirleri
266.942,75
TOPLAM
Gelirler Toplamı
16.269,00
23.730,00
20.266,00
19.477,50
70.268,00
157.262,92
29.000,00
500,00
8.478,20
32.730,00
5.300,00
383.309,82
1.854.309,88TL
Çizelge 18. Uygulamalı Araştırmalar ve Döner Sermaye Gelirleri (01.01.2010-30.06.2010)
Gelirler
Danışmanlık Gelirleri
Analiz Gelirleri
Kitap Satış Gelirleri
Çifteler Su Ürünleri Gelirleri
Çeşitli Gelirler
Peyzaj Mimarlığı Bölümü Danışmanlık Gelirleri
Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü Danışmanlık Gelirleri
Tarım Ekonomisi Bölümü Danışmanlık gelirleri
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Danışmanlık Gelirleri
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Danışmanlık Gelirleri
Araştırma Uygulama Çiftliği Satış Gelirleri:…………….. 821.293,44
Süt-Yoğurt-Peynir Satışı
29.267,06
Yumurta Satış Geliri
14.221,57
Tavuk-Hindi Satış Geliri
13.664,50
Kıyma Satış Geliri
53.883,95
Balık Satış Geliri
4.507,70
Fidan Satış Geliri
23.369,00
Canlı Hayvan Satış Geliri
2.259,00
Makina Satış Gelirleri
86.180,20
Satış Yeri Gelirleri
107.283,46
Kolej Satış Gelirleri
114.488,43
Kredi Kartı Gelirleri
252.785,14
Çiftlik Satış Yeri Gelirleri
119.383,43
TOPLAM
Gelirler Toplamı (TL)
500,00
11.257,80
21.276,00
48.746,00
9.383,73
1.000,00
10.000,00
3.000,00
2.000,00
5.200,00
102.363,53
923.656,97
7. PROJELER
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin öğretim elemanları tarafından 2009-2010 akademik
döneminde 101 destekli araştırma projesi tamamlanmış olup, 54 proje de devam etmektedir.
2009-2010 akademik döneminde tamamlanan ve devam eden projeler Çizelge 19’da verilmiştir.
Çizelge 19. Ank ara Üniversitesi Ziraat Fak ültesi 2009-2010 ak ademik Yılı Proje Faaliyetleri
Bölüm Adı
Bahçe Bitkileri Bölümü
Bitki Koruma Bölümü
Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Su ÜrünleriMühendisliği Bölümü
Süt Teknolojisi Bölümü
Tarım Ekonomisi Bölümü
Tarım Makinaları Bölümü
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Bölümü
Tarla Bitkileri Bölümü
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Bölümü
Zootekni Bölümü
TOPLAM
Devam Eden Proje Sayısı
Ulusal
Uluslararası
Tamamlanan Proje Sayısı
Ulusal
Uluslararası
27
20
10
4
2
2
5
2
3
4
2
-
2
8
2
3
1
4
2
2
1
2
-
9
6
2
9
13
-
2
89
1
12
5
49
5
8. FAKÜLTEMİZ BİLİMSEL, KÜLTÜREL VE SOSYAL ETKİNLİKLERİ
● 2009-2010 Akademik Öğrenim ve Eğitim Yılı Uyum Programı
1. Sınıf Öğrencileri Fakülte Tanıtım ve Uyum Programı
●
Anıtkabir, Ata’ya Saygı ve Kurtuluş Müzesi Ziyareti
●
Tayfun Talipoğlu “Yeni Bir Yaşama Merhaba Derken”
●
Prof.Dr. Aykut Mısırlıgil “Geçmişten Günümüze Ankara”
●
Türk Halk Müziği Konseri
●
Güven Sayılgan”Ankara Üniversitesi’nin Öğrenciye Sunduğu Olanaklar”
●
Flamenko Dinletisi “Flamenko Ankara Derneği ve Dans Topluluğu Üyesi Alper Mortaş”
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlık Konferans Salonu
● UYUM PROGRAMI
14-16 Eylül 2009
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Konferans Salonu
● KONFERANS
30 Eylül 2009
Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
“Fizibilite Raporu Nasıl Hazırlanır”
Yük. Ziraat Müh. Cengiz Özkan
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Sosyal Tesisler Konferans Salonu
● KONFERANS
21 Ekim 2009
Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
“Sağlıklı Beslenme Serüveni”
Pepsi-Co Argi ve Beslenme Danışmanı-John Fletcher
Fritolay Teknik Marka Müdürü-Elif Uygur
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Sosyal Tesisler Konferans Salonu
● ÇALIŞTAY
22 Ekim 2009
Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
“Gıda Etiketleme ve Besleme İletişimi”
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Sosyal Tesisler Konferans Salonu
● TELEVİZYON PROGRAMI
27 Ekim 2009
Abbas Güçlü İle Genç Bakış Programı
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Konferans Salonu
● SEMPOZYUM
11-13 Kasım 2009
Peyzaj Mimarlığı Bölümü
"Türkiye'de Peyzaj Planlama ve Tasarımı Sorunları Sempozyumu"
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Konferans Salonu
● KONFERANS
19 Kasım 2009, Perşembe Saat:11.00
Prof. Dr. İsmail Doğan
"Değişen Türkiye ve Türk Ailesi: Sorunlar ve Çözümler"
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Konferans Salonu
● TOLUM BİLGİLENDİRME ETKİNLİĞİ I.
23 Kasım 2009, Pazartesi Saat:15.00
Prof. Dr. Fatin Cedden ve Prof. Dr. Tansel Şireli
"Sağlıklı Hayvan Seçimi ve Kesimi"
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlık Konferans Salonu
● TİYATRO
ZİFFT’in sahnelediği “Karanlıkta Komedi” (Peter Shaffer)
07 Aralık 2009, Pazartesi Saat:19.00
ZİFTT Atölye Sahnesi
● GÜZ KONSERLERİ
2, 9, 16 ve 23 Aralık 2009
2 Aralık 2009-Buket Şenoğlu, Merve Heper (Türkçe Pop)
9 Aralık 2009-Düşük Voltaj (Türkçe Pop)
16 Aralık 2009-Grup Dost (Türk Halk Müziği)
23 Aralık 2009-Grup Kaya (Türkçe Rock)
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlık Konferans Salonu
● KONFERANS
17 Aralık 2009, Perşembe Saat:10.30
Prof. Dr. John Fagan
"Sorun: GDO’lu Ürünler"
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Konferans Salonu
● KOKTEYL
30 Aralık 2009, Çarşamba Saat:18.00
Yılbaşı Kokteyli
Ziraat Fakültesi Sosyal Tesis Binası
● AKADEMİK TÖREN (Emeklilik Tören)
05 Ocak 2010, Salı Saat:16.00
Prof. Dr. Y.Sabit Ağaoğlu’nun emekliye ayrılışı nedeni ile düzenlenen akademik tören
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Konferans Salonu
● TÖREN
07 Ocak 2010, Perşembe Saat: 09.30
Tarım Öğreniminin 164. Yılı kutlama töreni
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlık Konferans Salonu
● AÇILIŞ
“Ürün Satış ve Bilgilendirme Merkezi” nin açılışı
07 Ocak 2010, Perşembe Saat: 15.00
Çayyolu Atapark içi Konutkent 2 Yenimahalle / Ankara
● KONSER
15 Şubat 2010, Pazartesi Saat: 17.00
“Sevgililer Günü”
Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Kadınlar Korosu
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlık Konferans Salonu
● 2. ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI GÜNÜ
03 Mart 2010, Çarşamba Saat: 12.30
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlık Konferans Salonu
● DÜNYA KADINLAR GÜNÜ
8 Mart 2010, Pazartesi saat:11.00
Prof. Dr. Üstün Dökmen
“Dünya’da Kadın Olmak”
Kadınlar Günü Konseri-Ankara Devlet Opera ve Balesi Sanatçıları
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlık Konferans Salonu
● KONFERANS
22 Mart 2010, Pazartesi Saat:14.00
Dr. Uygur Tazebay
"Nevruz ve Renkler"
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Konferans Salonu
● TOPLUMU BİLGİLENDİRME GÜNLERİ II.
08 Nisan 2010, Perşembe Saat:11.00
Prof. Dr. Murat E. Yazgan
"İç Mekan Bitkilerinin İnsan Sağlığı Açısından Önemi"
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Konferans Salonu
●6. SEKTÖRLE BULUŞMA VE KARİYER GÜNLERİ
12-14 Nisan 2010
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlık Yerleşkesi
● KONGRE
15 Nisan 2010
6. Öğrenci Kongresi:"Tarımsal Alanda Yenilikler”
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlık Konferans Salonu
● CANSUYU BAYRAMI
16 Nisan 2010
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlık Kampüsü
● TİYATRO
ZİFFT’in sahnelediği “Bildirim” (Vaclav Havel)
29 Nisan 2010, Perşembe Saat:19.00
ZİFTT Atölye Sahnesi
● KONFERANS
03 Mayıs 2010,Pazartesi:10.00
Dr. Dyno Keatınge
"Should Effectıve Research And Development On Food Securıty Mean That Man Should Not Lıve
By Bread Alone?"
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Konferans Salonu
● XXX. SPOR ŞENLİĞİ KAPANIŞ TÖRENİ
12 Mayıs 2010, Çarşamba:12.30
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Spor Salonu
● TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ HİBE DESTEĞİ TANITIM TOPLANTISI
17 Mayıs 2010, Pazartesi:13.00
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen “Teknogirişim Sermayesi Hibe Desteği”
Tanıtım Toplantısı
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Konferans Salonu
● MÜZİK VE ŞİİR TOPLANTISI
20 Mayıs 2010, Perşembe Saat:18.00
Dem-Saz Müzik Grubu
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Konferans Salonu
● PANEL
25 Mayıs 2010, Salı Saat:14.00
“Kırmızı Et Bunalımı”
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Konferans Salonu
● AKADEMİK TÖREN (Emeklilik Tören)
10 Haziran 2010, Salı Saat:16.00
Prof. Dr. Doğan Erdoğan’ın emekliye ayrılışı nedeni ile düzenlenen akademik tören
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Konferans Salonu
●MEZUNİYET TÖRENİ
17 Haziran 2010 Saat: 19.00
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlık Yerleşkesi
AKADEMİK YIL KAPANIŞ KOKTEYLİ
18 Haziran 2010
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Fidanlığı ‘Arberatum)
● TÖREN
Geleneksel Hasat Bayramı
28 Temmuz 2010
Ziraat Fakültesi Haymana Araştırma ve Uygulama Çiftliği
SONUÇ
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2009-2010 Öğrenim yılında akademik, bilimsel ve kültürel
çalışmalar açısından önemli etkinliklerin yapıldığı yoğun bir dönem geçirmiştir
Öğretim üyelerimiz yurtdışında ve yurt içinde bilim alanları ile ilgili çeşitli bilimsel toplantılara
bildirili ve bildirisiz olarak katılmışlar ve bir yıl boyunca eğitim, öğretim, araştırma ve yayın çalışmalarını
sürdürmüşlerdir.
Fakültemiz 2009-2010 öğrenim döneminde öğrenci ve öğretim elemanı yetiştirme, gelişmekte
olan yükseköğretim kurumlarına yardımcı olma, bilimsel araştırmalar yapma, yayın faaliyetleriyle bilimsel
verilerini yayma, kamuoyunu ve halkı aydınlatma kongre, konferans, seminer, sempozyum ve bilimsel
toplantılarla verimli bir akademik yıl geçirmiştir.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ
2009-2010 ÖĞRENİM DÖNEMİ
TÜRKÇE KİTAPLAR
Bahçe Bitkileri Bölümü
Kitap Adı
Yazarlar
Doç.Dr.Köksal Demir
Yayınlayan Kurum
Bitkiler, Fonksiyonel Özellik, Beslenme ve Sağlık İlişkileri. (Kitap) Ankara, Ankara Üniversitesi Basımevi.Basım Tarihi,
2010. ISBN: 978-605-89273-1-5.
24.06.2010. Beşevler/Ankara
Yıl
2010
Bitki Koruma Bölümü
Yazarlar
Kitap Adı
-
-
Yayınlayan Kurum
Yıl
-
-
Yayınlayan Kurum
Yıl
A.Ü.Z.F. Ders Kitabı; 527, Yayın No 1575.
A.Ü. Basımevi-ANKARA.
2009
Yayınlayan Kurum
Yıl
-
-
Yayınlayan Kurum
Yıl
Sidas Yayınları
Baskıda
Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Yazarlar
Kitap Adı
Prof. Dr. Murat E. Yazgan,
Yrd. Doç. Dr. Aysel Uslu,
Yrd.Doç.Dr. Murat Özyavuz
İç Mekan Bitkileri ve Tasarımı
Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü
Yazarlar
Kitap Adı
-
-
Süt Teknolojisi Bölümü
Yazarlar
Ebru Şenel, Hüseyin Avni
Kırmacı, Barbaros Özer
Kitap Adı
Peynir Bilimi. Bölüm 3:Isıl İşlem. (Editör: A. Hayaloğlu, B. Özer)
Tarım Ekonomisi Bölümü
Kitap Adı
Yazarlar
Yayınlayan Kurum
Yaş Meyve ve Sebze Pazarlama Merkezleri: Toptancı Haller-Pazarlar TKB TEAE Yayın No:177, s:70, Ankara.
Dünya, Avrupa Birliği ve Türkiye’den Örneklerle Yapısı ve İşleyişi.
Türkiye’nin Yaş Meyve ve Sebze İhracatı, Durum, Sorunlar ve Çözüm İstanbul Ticaret Odası (Baskıda)
Yolları,
Albayrak, M.
G. Eraktan, H. Arısoy
Yıl
2009
Tarım Makinaları Bölümü
Yazarlar
Kitap Adı
-
-
Yayınlayan Kurum
Yıl
-
-
Yayınlayan Kurum
Yıl
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları,
No: 1577, Ders Kitabı: 529, 445 s., Ankara.
2009
Yayınlayan Kurum
Yıl
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
Kitap Adı
Yazarlar
Tarımsal Yapılar
Olgun, M.
Tarla Bitkileri Bölümü
Kitap Adı
Yazarlar
Prof.Dr.
Şahabettin
Cengiz Sancak
Elçi,
Prof.Dr. Sitogenetikte Araştırma Yöntemleri ve Gözlemler
Ankara Üniversitesi
2009
Hasan Hüseyin Geçit, Cemaalettin Tarla Bitkileri
Yaşar Çiftçi, H.Yavuz Emeklier, Saime
Ünver İkincikarakaya, M.Sait Adak,
Özer Kolsarıcı, Hayrettin Ekiz, Suzan
Altınok, Cengiz Sancak, Cafer Sırrı
Sevimey, Hayrettin Kendir
Ankara Üniversitesi
2009
Ekiz, H., Kendir, H.Ve N. Şahin Yembitkileri. Genel Bölüm, Cilt I. Bölüm 3..
Demirbağ, 2009. Nadas Alanlarında
Yembitkileri Tarımı. R. Avcıoğlu, R.
Hatıpoğlu Ve Y. Karadağ (Ed.)
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara.
2009
Ekiz, H.,. Burçak(Vicia Ervilia
(L.)
Willd.). R. Avcıoğlu, R. Hatıpoğlu Ve Y.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara.
2009
Yembitkileri. Genel Bölüm, Cilt II
Karadağ (Ed.)
Şehirali, S. Ve Özgen, M.,
2010. Bitki Islahı. Düzeltilmiş 4. Baskı,
A.Ü. Ziraat Fakültesi Yay.: 1553, Ders Kitabı: 2010
506, A.Ü. Basımevi, Ankara, 270 s.
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
Yazarlar
Kacar, B. ve Kütük, C.
Kitap Adı
Gübre Analizleri
Yayınlayan Kurum
Nobel Yayın Dağıtım Ltd. Şti., Ankara. Nobel
Yayın No: 1497, Fen Bilimleri: 102, Nobel
Bilim ve Araştırma Merkezi Yayın No: 59,
ISBN 978-605-395-306-7.
Yıl
Mart/2010
Yayınlayan Kurum
Yıl
-
-
Zootekni Bölümü
Yazarlar
Kitap Adı
-
-
ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ
2009-2010 ÖĞRENİM DÖNEMİ
YABANCI DİLDE KİTAPLAR
Bahçe Bitkileri Bölümü
Yazarlar
Kitap Adı
Yayınlayan Kurum
Yıl
-
-
-
-
Yayınlayan Kurum
Yıl
-
-
Yayınlayan Kurum
Yıl
-
-
Yayınlayan Kurum
Yıl
-
-
Yayınlayan Kurum
Yıl
CRC Pres Taylor and Francis Group, New
York
2010
Bitki Koruma Bölümü
Yazarlar
Kitap Adı
-
-
Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Yazarlar
Kitap Adı
-
-
Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü
Yazarlar
Kitap Adı
-
-
Süt Teknolojisi Bölümü
Yazarlar
KOÇAK,C., Avşar,Y.K.
Kitap Adı
Ayran: Mikrobiology and Technology (PP.123-141)In: Yıldız, F.(Ed).
Development and Manufacture of Yogurt and Other Functional Dairy
Products.
Tarım Ekonomisi Bölümü
Yazarlar
Kitap Adı
-
-
Yayınlayan Kurum
Yıl
-
-
Yayınlayan Kurum
Yıl
-
-
Tarım Makinaları Bölümü
Yazarlar
Kitap Adı
-
-
Tarımsal Yapılar Ve Sulama Bölümü
Yazarlar
Anli, A. S., Apaydin, H. ve
Ozturk, F.
Kitap Adı
Trabzon İlinde Gözlenen Yıllık Maksimum Yağışların Bölgesel Frekans
Analizi.
Yayınlayan Kurum
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarım
Bilimleri Dergisi,15 (3), 240-248.
Yıl
2009
Polat, H.E. ve M. Olgun
Hayvancılık işletmelerindeki atık yönetimi uygulamalarının su kirliliği
üzerine etkileri.
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Dergisi, 2009, Tokat, Türkiye.
2009
Tarla Bitkileri Bölümü
Yazarlar
Kitap Adı
-
-
Yayınlayan Kurum
Yıl
-
-
Yayınlayan Kurum
Yıl
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
Yazarlar
Karaca, A., S.C.Çetin, Turgay
Oguz Can, R. Kızılkaya
Karaca, A., R. Kızılkaya,
Turgay Oguz Can, S.C. Çetin
Kitap Adı
Soil Biology: Soil Heavy Metals “Effects of heavy metals on soil enzyme Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
activities”
Soil Biology: Soil Heavy Metals “Removal of earthworms on the availability Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
and removal of heavy metals in soils”
2010
2010
Zootekni Bölümü
Yazarlar
Kitap Adı
-
-
Yayınlayan Kurum
Yıl
-
-
ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ
2009-2010 ÖĞRENİM YILI TÜRKİYE’DE YAYINLANAN
TÜRKÇE MAKALELER
Bahçe Bitkileri Bölümü
Makale Adı
Yazarlar
Hıyarda (Cucumis sativus L.) ilkbahar örtüaltı yetiştiriciliğine uygun hibrti
çeşit geliştirme çalışmaları.
Çerezlik Kabak yetiştiriciliği ve Ege Bölgesi’ne uygun çeşitler.
Prof.Dr.Ruhsar Yanmaz
Prof.Dr.Ruhsar Yanmaz
Asmada (Vitis vinifera L.) in vitro I. Tip Kallus Eldesi Üzerine Çeşit, Besin
Ortamı ve Eksplant Tipinin Etkisi
Prof.Dr.Birhan Kunter
Prof.Dr.Hatice Dumanoğlu
Fagaceae familyasında in vitro tekniklerin kullanımı ve son gelişmeler.
Doç.Dr. Yeşim Okay
Doç.Dr.Köksal Demir
Elma genotiplerinin mikro çoğaltımında farklı amonyum nitrat düzeylerinin
sürgün ve kök oluşumu üzerine etkileri.
Ankara ilinde “Granny Smith” elma çeşidinde ekstrem yaz iklimi
koşullarının meyve kalite özellikleri üzerine etkisi.
Gölbaşına endemik Centaurea tchihatcheffii Fisch. et Mey. tohumlarının
çimlenmesi üzerine bazı uygulamaların etkisi.
Tüplü-kaplı fidan yetiştiriciliği.
Sebze ve Meyve Konservesi Üretimi.
Doç.Dr.Köksal Demir
Topraksız Tarımın Yükselişi.
Prof.Dr.Hatice
Dumanoğlu,Doç.Drveli Erdoğan
Prof.Dr.Hatice
Dumanoğlu,Doç.Drveli Erdoğan
Doç.Dr. Yeşim Okay
Prof.Dr.İbrahim
Doç.Dr.Köksal Demir
Demir, Priming Uygulamasının Biber Tohumlarının Stres Sıcaklıklarında
Çimlenme, Yağ Asitleri, Seker Kapsamı ve Enzim Aktivitesi Üz erine Etkisi.
Prof.Dr.Şebnem Ellialtıoğlu
Prof.Dr.Şebnem Ellialtıoğlu
Prof.Dr.Şebnem Ellialtıoğlu
Prof.Dr.Şebnem Ellialtıoğlu
Prof.Dr.Şebnem Ellialtıoğlu
Fasulye Antraknozu Hastalık Etmeni (Colletotrichum lindemuthianum
(Sacc. & Magnus) Lambs. Scrib.) Irklarının Belirlenmesi: II. Fungusun
İzolasyonu, Saklanması, İnokülasyonu ve Skala Değerlendirmesi.
Fasulye Antraknozu Hastalık Etmeni (Colletotrichum lindemuthianum
(Sacc. & Magnus) Lambs. Scrib.) Irklarının Belirlenmesi: I. Irk Ayrım Seti
Çeşitlerinin Özellikleri ve Irk Tayininde Kullanılması
Domates Solgunluk Virüsü (TSWV= Tomato Spotted Wilt Virus)Özellikleri,
Belirtileri, Yayılışı, Türkiye'deki Durumu ve Mücadelesi.
Fasulyede Döllenme Biyolojisi ve Melezleme Tekniği.
Bazı Domates Hatlarının Domates Lekeli Solgunluk Virüsü (TSWV=
Tomato Spotted Wilt Virus)'ne Karşı Reaksiyonlarının Mekanik İnokulasyon
Yöntemi İle Belirlenmesi.
Yayınlayan Kurum ve Yayın No
Yılı
Derim Dergisi 26(1): 51-59.
2009
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Yayınları:
139: 33-39.
YYU Tar. Bil. Derg., 20(2):100-106.
2010
Süleyman Demirel Üniversitesi Orman
Fakültesi Dergisi 2:147−159.
Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 2 (1):177182.
Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 2 (2):193199.
Tarım Bilimleri Dergisi. Journal of Agricultural
Sciences 15 (2): 119-126. SCI
Tarım Türk Dergisi 17: 16-20.
Standart Ekonomik ve Teknik Dergi.. Yıl:48,
Sayı:561, Şubat 2009. ISSN:1300-8366,
Sayfa 35-43. Ankara
NTV Bilim. Sayı:5, Temmuz 2009. ISSN:
1308-8637, sayfa 94-97. Ankara
Ankara Üniv.Ziraat Fak.Tarım Bilimleri Dergisi,
Journal of Agricultural Sciences,16 (2010) 916. SCI
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü Dergisi(Baskıda)
2009
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
(Baskıda)
2010
Hasad; Bitkisel Üretim 289:86-91.
2009
2010
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
Hasad; Bitkisel Üretim 288.
2009
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü 2009
Derim Dergisi 26(1): 40-50.
Bitki Koruma Bölümü
Yazarlar
Emir, A., A. Karakaya, B.
Coşge
Kalafat, S., A. Karakaya, M.
D. Kaya, S. Bayramin
Mert, Z., A. Karakaya
Çetin, H.Ve A.Uğur
Babaroğlu,N.E. Ve A.Uğur
Madakbaş, S.Y., Ellialtıoğlu,
Ş., Dolar, S., Bayraktar, H
Madakbaş, S.Y., Ellialtıoğlu,
Ş., Dolar, S., Bayraktar, H
Çakır, E., Demirci, F.
Begül Güldal& S.
Çobanoğlu
Aydemir Barış & Sultan
Çobanoğlu,
Evsel DENİZHAN Ve
Sultan ÇOBANOĞLU
Ekrem Atakan, Sultan
Çobanoğlu, Oğuz Yüksel, D.
Ali Bal.
Bayram, Ş.
Bayram, Ş. & S. Çobanoğlu
1
1
F.Ertunç , D. Canık , A.
2
2
Gospodaryk , I.Budzanıvska ,
2
V. Polıschuk :
DOLAR,F.S.
Makale Adı
Yenice, Dinçer ve Remzibey-05 aspir çeşitlerinin pas hastalığına karşı
tepkilerinin belirlenmesi (Determination of the reactions of Yenice, Dinçer
and Remzibey-05 safflower cultivars to rust disease).
Bazı aspir genotiplerinin pas hastalığına karşı reaksiyonları hakkında ön
çalışma (A preliminary study on the reactions of some safflower genotypes
to rust disease).
Buğdayda kara pas hastalığı (Stem rust of wheat).
Autographa Gamma (L.) (Lepıdoptera:Noctuıdae)’Nın Üç Değişik Besinde
Gelişimi Üzerinde Bir Çalışma.
Bazı İnsektisitlerin Süne Yumurta Parazitoitleri Trissolcus Spp.
(Hymenoptera:Scelıonıdae)’Nin Ergin Çıkışına Etkileri.
Fasulye Antraknozu Hastalık Etmeni (Colletotrichum lindemuthianum
(Sacc. & Magnus) Lambs. Scrib.) Irklarının Belirlenmesi: II. Fungusun
İzolasyonu, Saklanması, İnokülasyonu ve Skala Değerlendirmesi
Fasulye Antraknozu Hastalık Etmeni (Colletotrichum lindemuthianum
(Sacc. & Magnus) Lambs. Scrib.) Irklarının Belirlenmesi: I. Irk Ayrım Seti
Çeşitlerinin Özellikleri ve Irk Tayininde Kullanılması
Patates Siğil (Synchytrium endobioticum) Hastalığı.
Investigation on the life table parameters and development threshold of
Carpoglyphus lactis (L.) (Acari: Carpoglyphidae) at different temperatures
and relative humidities
Melia Azedarach L. Meyve Methanol Ekstraktı Ve Neemazal T/S’nin
Tetranychus Urticae Koch (Acarına : Tetranychıdae)’Ye Daldırma
Yöntemiyle Etkileri Üzerinde Araştırmalar
Ankara ili ceviz (Juglans Regia L.) ağaçlarında bulunan eriophyid akarlar
Yayınlayan Kurum ve Yayın No
Yılı
Hasad 299:72-75
2010
Bitki Koruma Bülteni 49 (4): 183-187
2009
Hasad 295:86-92
Selçuk Gıda Ve Tarım Bilimleri
Dergisi,23(50):63-67.
Bitki Koruma Bülteni,49(3):117-133.
2009
2009
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü Dergisi(Baskıda)
2010
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
(Baskıda)
2010
Tarım Türk
Türkiye Entomoloji Dergisi (Turkish Journal
of Entomology) Cilt 34, 2010 - Sayı: 1, (Vol.
33, 2010 - No:1) (53-65) (Türkçe).(SCI_E)
Selçuk Tarım Ve Gıda Bilimleri Dergisi.
23(49): 10-17(Türkçe).
2010
2010
Yüzüncü Yıl Üniv. Ziraat Fakültesi Tarım
Bilimleri Dergisi. 19(1): 33-37
Türkiye Entomoloji Dergisi (Turkısh Journal Of
Entomology) Cilt 33, 2009 - Sayı: 2, (Vol. 33,
2009 - No: 2) (93-105)
2009
2009
2009
Kırmızı palmiyeböceği [Rhynchophorus ferrugineus (Oliver, 1790)
(Coleoptera: Curculionidae)] üzerinde foretik uropodid akarlar (Acarina:
Uropodidae) Phoretic uropodid mites (Acarina: Uropodidae) on the red palm
weevil
[Rhynchophorus
ferrugineus
(Oliver,
1790)
(Coleoptera:
Curculionidae)]
Ankara’da elma kırmızı gal yaprakbiti Dysaphis devecta. Walk.(Homoptera)’da A. Ü. Ziraat Fak., Tarım Bilimleri, 15(1):53-57
avcı Cocclinellidae türleri.
Karaçam ağacından (Pinus nigra J. F. Arnold)Türkiye faunası için yeni ve Bitki Koruma Bülteni, 49(4):145-152.
bilinen Oribatid Akarlar (Acari: Oribatida).
Elma Mozaik Ilarvirusu Türkiye Ve Ukrayna İzolatlarının Moleküler Tarım Bilimleri Dergisinde Yayında
Karakterizasyonu Scı
2009
Küresel Isınmanın Hastalıklar Üzerine Etkileri.
2009
Küresel Isınma ve Zirai Mücadele Panel
Kitapçığı. Ankara Zirai Mücadele Merkez
Araştırma Enstitüsü, Ezgi Ofset, 23-31s.
2009
2009
Bitki Koruma Bölümü (Devamı)
Yazarlar
Makale Adı
Yayınlayan Kurum ve Yayın No
Yılı
Aşkın, A., Y.Z. Katırcıoğlu
Domates Fideliklerinde Çökerten Hastalığına Neden Olan Pythium Bitki Koruma Bülteni Cilt: 49
deliense’ye Karşı Florasan Pseudomonasların Etkisinin Belirlenmesi
No:4 Sayfa 169-182. Ankara.
2009
Akıllı, S.,Y.Z. Katırcıoğlu and
S. Maden.
Kestane Kanseri Etmeni Cryphonectria parasitica’ nın Karadeniz Bölgesindeki Bartın Orman Fakültesi Dergisi I. Ulusal Batı
Vejetatif Uyum Tipleri ve Hipovirülensliği.
Karadeniz Ormancılık Kongresi Bildiriler Kitabı
Cilt I, sayfa 249-254.
Rize İli Kivi Bahçelerinde Görülen Kabuklubitler ve Koşniller (Hemiptera: U. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 23, (1): 55-60
Coccoidea).
2009
Ülgentürk S. Ayhan B.
Karakaya A.
2009
Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Yazarlar
Makale Adı
Yayınlayan Kurum ve Yayın No
Yılı
Doç. Dr. İlkden Tazebay, Prof.
Dr. Nevin Akpınar
“Türk Bahçeleri” Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi.
Ahmet Yasevi Üniversitesi Yayını. Ankara
(Yaz 2010-Temmuz sayısı. Basımda)
2010
Doç. Dr. İlkden Tazebay,
Aslan F., Belkayalı N.
“Okul öncesi Eğitim Kurumlarında Doğa Dostu ve Çocuk Katılımı Temelli
Dış Mekan Tasarım Yaklaşımları: Bir Proje Önerisi”
Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim
Dergisi. Cilt 18 No:1 ISSN 1300-8811.
Kastamonu
2010
Doç. Dr. İlkden Tazebay, Prof.
Dr. Nevin Akpınar, Belkayalı
N.
“Doğal kaynakların rekreasyonel ve Turizm amaçlı Kullanımının Ekonomik
Değerinin Tespiti: Göreme Tarihi Milli Parkı Örneği
Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası
Araştırma ve Uygulama Merkezi Coğrafi
Bilimler Dergisi. Ankara (Basımda)
2010
Doç. Dr. İlkden Tazebay,
Kaya F.,Belkayalı N.,
“Sosyo-Ekonomik Yapının Rekreasyonel Eğilim ve Talepler Üzerine Etkisi:
Bartın Kenti Örneği”
Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası
Araştırma ve Uygulama Merkezi Coğrafi
Bilimler Dergisi. Ankara (Basımda)
2010
Doç. Dr. Dicle Oğuz. SAYGI,
H., Prof. Dr. Nevin Akpınar
Kentiçi Endüstri Alanlarının Dönüşümüne Bir Model: İzmit/Seka Park
Ankara Üniversitesi Coğrafi Bilimler Dergisi.
(basımda).
2010
Arş. Gör. Emel Baylan
Doğaya İlişkin İnançlar, Kültür ve Çevre Sorunları Arasındaki İlişkilerin
Kuramsal Bağlamda İrdelenmesi
Ankara Universitesi Çevre Bilimleri Dergisi,
Cilt:1 Sayı:2, Ankara.
2009
Bitki Temalı Parkların Çevre-Turizm İlişkisi
1.Disiplinler arası Turizm Araştırmaları
Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, Detay
Yayıncılık, Nevşehir.
2010
Peyzaj Tasarımında Yağmur Suyu Denetimi
Peyzaj Mimarlığı Dergisi, 2009/1; 77-89.
2009
Mavi Ladinin(Picea pungens Engelm.) Aşı ile Üretimi Üzerine Araştırmalar
Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi
Dergisi, 9 (1).
2009
Prof. Dr. Mükerrem Arslan,
Prof. Dr. M. Emin Barış, Prof.
Dr. Elmas Erdoğan, Güvenç,
A., Arş. Gör. Dr. Zuhal Dilaver
Arş. Gör. Dr. Aydın Özdemir
Erol KIRDAR, Murat
ERTEKİN, Ercan GÖKYER,
Arş. Gör. Ömer Lütfü
ÇORBACI
Peyzaj Mimarlığı Bölümü (Devamı)
Yazarlar
Murat ERTEKİN, Prof. Dr.
Murat E. YAZGAN, Arş. Gör.
Ömer Lütfü ÇORBACI
Kısakürek, Ş. ve Prof. Dr.
Nilgül Karadeniz
Makale Adı
Magnolia soulangeana’nın Vejetatif Üretimi Üzerine Araştırmalar
Kahramanmaraş Çimen Dağı Yönetim Planlaması.
Arş. Gör. Özlem C. Külekci
Yenilenebilir Enerji Kaynakları Arasında Jeotermal Enerjinin Yeri ve
Türkiye Açısından Önemi
Ter, Ü.G., Prof. Dr. Elmas
Erdoğan
Tarihi Çevre Koruma- Peyzaj Tasarımı İlişkisinin Değerlendirilmesi:
Şanlıurfa Mevlevihane Camii Örneği.
Kuter, N., Prof. Dr. Elmas
Erdoğan
“Çankırı Kentsel Sit Alanının Bitki Varlığı Açısından Değerlendirilmesi”.
Prof. Dr. Elmas Erdoğan,
Kuter, N.
“Edirne Kenti Kültür Varlıklarının Kent Estetiği Açısından
Değerlendirilmesi”.
Kuter, N., Prof. Dr. Elmas
Erdoğan
“Çankırı Kenti Atatürk Bulvarı Üzerinde Bulunan Kentsel Donatı
Elemanlarının Peyzaj Mimarlığı Açısından Değerlendirilmesi”.
Prof. Dr. Mükerrem Arslan
Bitki Temalı Parklar ve Turizm İlişkisi
Belkayalı, N., Prof. Dr. Nevin
Akpınar
Özcan, A. U., Prof. Dr. Nevin
Akpınar
Akten, M., Prof. Dr. Oğuz
Yılmaz, Gül, A.
Uzun, O., Prof. Dr. Oğuz
Yılmaz
Dr. Aydın Özdemir, Prof. Dr.
Oğuz Yılmaz
Prof. Dr. Şükran Şahin, Bilgili,
B.C., Arş. Gör. Volkan
Müftüoğlu
Karadağ, A.A., Prof. Dr. M.
Emin Barış
Yalova Termal Kaplıcaları’nın Rekreasyon ve Turizm Amaçlı Kullanımının
Ekonomik Değerinin Seyahat Maliyeti Yöntemi ile Tespit Edilmesi
Hasanoğlan Taşocaklarında Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Çevresel
Risk Alanlarının Belirlenmesi
Alan Kullanım Planlamasında Rekreasyonel Alan Kullanım Ölçütlerinin
Belirlenmesi: Isparta Ovası Örneği
Düzce Asarsuyu Havzası Peyzaj Değerlendirmesi Yöntem Modelinin
Geliştirilmesi
İlköğretim okulları bahçelerinin çocuk gelişimi ve sağlıklı yaşam üzerine
etkilerinin incelenmesi
Yayınlayan Kurum ve Yayın No
Journal of New World Sciences Academy,
Ecological Life Sciences, 5A0021, 5, (1), 1320.
Tarım Bilimleri Dergisi 2009, 15(2) 173-180
Ankara Üniversitesi Çevre Bilimleri Dergisi.
83-91 s.
Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar
Dergisi Sayı: 91 Kış, s: 99-118., Türk-İslam
Medeniyeti İlmi Araştırmalar Enstitüsü, Konya.
Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Dergisi, Journal of Tekirdağ Agricultural
Faculty, Cilt: 7, Sayı: 2, Sayfa: 105-111.
Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Dergisi, Journal of Tekirdağ Agricultural
Faculty, Cilt: 7, Sayı: 3, (basım aşamasında)
Çankırı Araştırmaları Dergisi, Sayı:4, Sayfa:
243-256.
IV. Uluslararası Turizm Kongresi Bildiri
Kitapçığı
Ankara Üniversitesi Coğrafi Bilimler Dergisi. 7.
Cilt Sayı:2 Ankara
Ankara Üniversitesi Çevre Bilimleri Dergisi.
Cilt:1, Sayı:2
S.D.Ü. Orman Fakültesi Dergisi. Seri: A, Sayı:
2.
Yılı
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2009
2010
2009
2010
2009
A.Ü.Z.F. Tarım Bilimleri Dergisi. 15 (1) 79-87.
2009
Milli Eğitim Dergisi, 181, 121-130. Özet
2009
Ülkemizde Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin Kurucusu Prof. Dr. Sadri Aran’ın
(1905-1988) Hayatı ve Eserleri
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Dergisi,
Ankara
2009
Isparta İli Kovada Alt Havzası Katılımcı Havza Yönetimi Sürecinde Paydaş
Analizi Araştırması
A.Ü.Z.F. Tarım Bilimleri Dergisi. 15 (3) 259269.
2009
Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü
Yazarlar
Makale Adı
Çakıroğulları, G, Ç., Seçer, S.
Organik Klorlu İnsektisit DDT’nin Sucul Sistemlere Etkisi ve Türkiye’de
Yapılan Çalışmalar
Atar, H.H. ve T. Mete.
Mersin Körfezi’nde Dağılım Gösteren Barbunya Balıklarının (Mullus sp.
Linnaeus, 1758) Bazı Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi.
Atar H.H.ve Alçiçek Z.
Su Ürünleri Sektöründe Sürdürülebilirlik.
Yayınlayan Kurum ve Yayın No
Ziraat Müh. Der. Sayı 353,34-39
Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 2 (2): 2934,
Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 2 (2): 3540,
Mersin Körfezi’nde Dağılım Gösteren İzmarit Balıklarının (Maena sp.) Bazı
Ziraat Mühendisliği, Sayı 352, 4-11
Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi.
Alçiçek, Z.,Bekcan, S. ve Atar, Farklı Tuz Oranları ile Sıvı Tütsülenmiş Alabalıkların (Oncorhyncus myk iss)
Ziraat Mühendisliği,
Sayı 352, 18-23
H.H.
Duyusal Özellikleri ve Et Veriminin İncelenmesi.
SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi
Korkmaz, A. Ş., Zencir, Ö. ve
Türkiye’de uygulanan alabalık yetiştirme teknikleri.
Coşkun, T.
4(1-2): 58-64.
Tarım Bilimleri Dergisi 2009, 15 (2) 204-208,
Sarıgül, Z., Ve Bekcan, S.
Herbisit Glifosatın Daphnia magna Üzerine Akut Toksisitesi.
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi (SCI)
Kekik Bitkisi (Thymus vulgaris) ile Tütsülenmiş Alabalık (Oncorhynchus Ziraat Dünyası, Türkiye Ziraatçılar Derneği
Alçiçek, Z. Bekcan, S.
mykiss) ta Duyusal Parametre Değişimleri.
Yayın Organı. Ocak/Şubat 2010, 512.
Atar,H.H. ve Tekin, Y.
Yılı
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2010
Süt Teknolojisi Bölümü
Yazarlar
Özünlü, B.T., Koçak, C.
Makale Adı
Yayınlayan Kurum ve Yayın No
Yılı
Gıda, 35(3), 189-195
2010
Özünlü, B.T., Koçak, C.
Ebru Şenel, Metin Atamer,
Şebnem Öztekin
Süte Farklı Homojenizasyon Basınçları Uygulamanın Ayran Kalitesine
Etkisi
Farklı İnkübasyon Sonu Asitliğinin Ayran Kalitesine Etkisi
Yayıklama Parametrelerinin Yayık Ayranı Ve Yayık Tereyağının Bazı
Nitelikleri Üzerine Etkisi
Gıda,35(2),113-119
Gıda Dergisi 35 (4), (Accepted: 1.12.2009,
Published online: /03/2010).
2010
2010
Sezen, F., Yetişemiyen, A
Küçükakgül, Ö., Koçak, C.,
Sezen, F., Yıldız, F
Krema Köpüklenmesinin Fizikokimyası
Yağ İkame Maddesi Kullanılarak (Litesse ®Ultra™) Kurumadde Artırımının
Yağsız Yoğurdun Kalitesi Üzerine Etkisi.
Akademik Gıda 7 (3) : 30-35s.
Gıda (2009) 34(5):271-278
2009
2009
Tarım Ekonomisi Bölümü
Yazarlar
Haydar Şengül, Erdoğan
Güneş, M.Metin artukoğlu,
Halil Kızılaslan,
Cahide yağmur, Erdoğan
Güneş
Mevhibe Albayrak, Kemal
Taşdan, Erdoğan Güneş,
Gamze Saner, Ela Atış, Figen
Çukur, Filiz Pezikoğlu,
Albayrak,M. ve Güneş,E.
Özer,O.O.-Özçelik,A
Gülçubuk, B. Ve Ark.,
Kutlar,İ.-Gülçubuk,B
Gülçubuk,B.-Yasan,Z
Cevher, C. Ceylan, İ.C,
Köksal, Ö
Bayramoğlu, Z., Aktürk, D.,
Tatlıdil, F.F.,
G. Eraktan
Makale Adı
Yayınlayan Kurum ve Yayın No
TMMOB Ziraat Mühendisleri odası Ziraat
Tarımsal Girdi Kullanımı ve Politikaları,
Mühendisliği VII. Teknik Kongresi, cilt 2, 853860, Ankara
TMMOB Ziraat Mühendisleri odası Ziraat
Dengeli Beslenme Açısından Türkiye’de Gıda Üretimi ve Tüketiminin
Mühendisliği VII. Teknik Kongresi, Cilt 2,
İrdelenmesi.
1139-1159, Ankara
Küresel Rekabet Açısından Türkiye’de Tarım ve Gıda Ürünleri Pazarlama TMMOB Ziraat Mühendisleri odası Ziraat
Sistemlerine Bakış: Mevcut yapı, Sorunlar, Fırsatlar, Hedefler
Mühendisliği VII. Teknik Kongresi, Cilt 2,
1305-1320, Ankara
Geleneksel Gıdalarda Pazarlama Stratejileri. Adriyatik'ten Kafkaslar'a
15-17, s:975-979, Tekirdağ-Türkiye.
Geleneksel Gıdalar
Tarım Ürünlerinin Gümrük Birliği Kapsamına Alınması Durumunda Pamuk
Tarım Ekonomisi Dergisi, 2009:15(2):73-81
ve Tekstil Sektörü Üzerine Yaratacağı Etkiler: Bir Genel Denge Analizi
Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik
Kırsal Kalkınma Yaklaşımları Ve Politika Değişimleri
Kongresi Ankara
Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, ,
Kırsal Alanda Kadınlara Yönelik Eğitimin Önemi
İzmir-TURKEY.
Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, ,
İşsizlik Yoksulluk Göç Kıskacında Kırsal Alanda Kadın Emeği
İzmir-TURKEY
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü
Mera Islah Çalışmalarının Değerlendirilmesi
Dergisi, 2009, Cilt:18 Sayı: 1-2, 22-29.
Kaynakların Rasyonel Kullanımının Üretim Maliyetleri Üzerine Etkisi: Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, Cilt 24
Türkiye’de Kanola Yetiştiriciliği Örneği
(Basımda)
Türkiye Şeker Fabrikalarının Özelleştirilmesi ve Güncel Gelişmeler
Pankobirlik, Sa: 97, s.34-39
Yıl
2010
2010
2010
Nisan 2010
2009
11-15.Ocak.
2010
13-16.Ekim
2009
13-16.Ekim
2009
2009
Tarım Makinaları Bölümü
Yazarlar
Makale Adı
Silleli H., H. Taşbaş, C.İ., Çay
Tarım ve Orman Traktörlerinde ön Sert Bölgenin Değerlendirilmesi Üzerine
Bir Araştırma
Hassas Uygulamalı Tarım Teknolojilerinin Üretim Ekonomisi ve Ülkemizde
Pamuk Üretiminde Kullanılabilme Olanakları
Hassas Uygulamalı Tarım Teknolojilerinin Üretim Ekonomisi ve Ülkemizde
Mısır Üretiminde Kullanılabilme Olanakları.
Sera İçi Bitki Topluluklarının Mikroklimatolojik Modelle Isı ve Kütle Transfer
Karakteristiklerinin Saptanması
Özgüven, M,M ve Türker,U.
Özgüven, M,M ve Türker,U.
DAYIOĞLU, M. A.,
Yayınlayan Kurum ve Yayın No
Tarım Bilimleri Dergisi, 15 (2): 166-172
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Dergisi. ISSN:1304-7787, 1(1), page 1-15.
Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. Volume 7,
sayı 1 ISSN:1302-7050, 1(1), sayfa 55-70.
Tarım Bilimleri Dergisi, Journal of Agricultural
Sciences 15 (1), 65 – 73, (SCI-Expanded).
Yılı
2009
2010
2010
2010
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
Yayınlayan Kurum Ve Yayın No
Makale Adı
Yazarlar
Yıl
Anli, A. S., Apaydin, H. Ve
Ozturk, F.
Trabzon İlinde Gözlenen Yıllık Maksimum Yağışların Bölgesel Frekans
Analizi.
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarım
Bilimleri Dergisi,15 (3), 240-248.
2009
Polat, H.E. Ve M. Olgun
Hayvancılık İşletmelerindeki Atık Yönetimi Uygulamalarının Su Kirliliği
Üzerine Etkileri.
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Dergisi, 2009, Tokat, Türkiye.
2009
Tarla Bitkileri Bölümü
Makale Adı
Yayınlayan Kurum ve Yayın No
Güler, M
Ethephon Dozları Ve Uygulama Zamanlarının Nohut (Cicer Arietinum
L.)’Ta Verim Ve Verim Öğelerine Etkileri
Ank ara Üniv., Ziraat Fak ültesi Tarım Bilimleri
Dergisi,15(4):301-309
2009
Nurdan
Şahin-Demirbağ,
Hayrettin Kendir
Uzun Yapraklı Üçgülün (Trifolium Pannonicum Subsp.
Hipokotil Ve Yaprak Sapı Eksplantından İn Vitro Çoğaltılması
Tarım Bilimleri Dergisi 2009, 15 (4)
2009
Aktaş.,B,
Aydemir.,T,
Yılmaz.,S
Ve
Saime
İkincikarakaya
Bazi Tritikale( X Triticosecale Witt.) Genotiplerinin Kuru Koşullarda Tane
Verimi Stabilitesi.
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü
Dergisi.İSSN 1302-4310 Vol 18 S:30-35.
2009
1. Gürbüz A., M. Kaya, A.
Divanlı Türkan, G. Kaya, M.
D. Kaya, C.Y.Çiftçi
Bazı Nohut (Cicer Arietinum L.) Çeşitlerinde Tane İriliği Ve Kuraklık
Stresinin Çimlenme Özelliklerine Etkisi.
Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
22(1) 69 - 74
2009
Yazarlar
Elongatum)
Yıl
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
Makale Adı
Yazarlar
Yayınlayan Kurum ve Yayın No
Tunçay, T., Bayramin, İ.,
Erpul, G., Kibar, M.,
Kırşehir Çiçekdağ Tarım
Belirlenmesi (Kabul edildi).
Tunçay, T., Bayramin, İ.
2010. Çiçekdağ- Kırşehir Tarım İşletmesi Topraklarının Detaylı Etüt ve Anadolu J. Agric. Sci., 25(1):53-60 25 (1), 53Haritalanması,
60.2010. Samsun.
Çayırhan Termik Santralı Emisyonlarının Yöre Topraklarının Bazı Ağır
Ankara Üniv. Çevrebilimleri Dergisi Cilt:1
Metal ve Kükürt Kapsamlarına Etkilerinin Belirlenmesi.
Sayı:1 Yıl:2009,ANKARA
Karaca,A.,Türkmen,C.,Arcak,
S.,Haktanır,K.,Topçuoğlu,B.
ve Yıldız,H.
İşletmesi
Topraklarının Kalite Durumlarının Anadolu J. Agric. Sci.
Yılı
2009
2010
2009.
Zootekni Bölümü
Yazarlar
Atik,Z., Ceylan.N
Makale Adı
Yumurta Kabuk Kalitesine Minerallerin Etkisi.
Ertuğrul, M., Dellal, G.,
Soysal, İ, Elmacı, C., Akın, O,
Arat, Barıtçı, İ, Pehlivan, E.
Ve Yılmaz, O.
Kahya, N
Kahya, N
Ceylan, N. Ve Toprak N. N
Türkiye Yerli Koyun Irklarının Korunması.
Erken Dönem Buzağı Beslemesi Besi Sığır Kalitesini Etkiler
Tibial Dyschondroplasia (TD) ve Beslemeye Bağlı Faktörlerin Etkileri
Yumurta ile ilgili gerçekler
Yayınlayan Kurum ve Yayın No
Tavukçuluk Araştırma Dergisi.Cilt:6
(1),sayfa:50-57
Türkiye Koyunculuk Kongresi .12-13 Şubat
2009.İZMİR.U.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi.Cilt
23, Sayı 2: 97-119.
Yem Magazin Dergisi 49 :39-41.(Çeviri)
Yem Magazin Dergisi 52:33-37.(Çeviri)
Yem Magazin 54:43-49.(Çeviri)
Yılı
2009
2009
2009
2009
2009
ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ
2009-2010 ÖĞRENİM YILI TÜRKİYE’DE YAYINLANAN
YABANCI DİLDE MAKALELER
Bahçe Bitkileri Bölümü
Yazarlar
Makale Adı
Yayınlayan Kurum ve Yayın No
Yıl
Prof.Dr.Birhan Kunter
“The Effects of Callus Age, UV Irradiation and Incubation Time on transResveratrol Production in Grapevine Callus Culture
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım 2009
Bilimleri Dergisi. 15, (1): 9-13, (2009). (SCI)
Doç.Dr.Veli Erdoğan
Induction of somatic embryogenesis from immature cotyledons in ‘Tombul’
hazelnut. Tarım Bilimleri Dergisi 15(2): 113-118.
Tarım Bilimleri Dergisi 15(2): 113-118.
2009
Bitki Koruma Bölümü
Yazarlar
Fatih Şen, Kamer Betül
Meyvacı, Uygun Aksoy,
Mevlüt Emekci, Ahmet Güray
Ferizli
Tunca. H., Kara, K. And
Ozkan, C
H. D. Sağlam & S.
Çobanoğlu,
Kasap, İ., And S, Çobanoğlu,
2009.
Türkkan M, Dolar, F.S.,
Şişman,S. Ülgentürk, S.
Korkmaz, E. M., Budak M.,
Örgen S., Bağda E., Gençer
L., Ülgentürk S. And
Başıbüyük H.H
Makale Adı
Yayınlayan Kurum ve Yayın No
Effects Of The Post-Harvest Application Of Methyl Bromide Alternatives On Turk J Agric For 33, 403-412
Storage Pests And Quality Of Dried Fig.
(Doi:10.3906/Tar-0809-11)
Two Tachinid (Diptera: Tachinidae) Parasitoids Of Diprion Pini (L.)
(Hymenoptera: Diprionidae), Along With A New Record For The Turkish
Tachinidae Fauna.
Determination Of Tenuipalpidae (Acari: Prostigmata) Species İn Parks And
Ornamental Plants Of Ankara, Turkey Türkiye Entomoloji Dergisi
Phytoseiid Mites Of Hakkari Province , With Typhlodromus (Anthoseius)
Tamaricis Kolodochka,1982 (Acari: Phytoseiidae), A New Record For The
Predatory Mite Fauna Of Turkey.
Determination Of Pathogenic Variability Of Didymella Rabiei, The Agent Of
Ascochyta Blight Of Chickpea İn Turkey
Scale İnsects Species (Hemiptera: Coccoidea) İn The Turkish Republic Of
Northern Cyprus.
New Records And A Checklist Of Cephidae (Hymenoptera: Insecta) Of
Turkey With A Short Biogeographical Consideration.
Yıl
2009
Turkish Journal Of Zoology 33 (241-244).
2009
(Turkısh Journal Of Entomology) Cilt 34,
2010 - Sayı: 1, (Vol. 33, 2010 - No:1) (37-52)
(English).(Sci_E)
Turkish J. Zoology,33:301-308.
2010
Turkish Journal Of Agriculture And Forestry, ,
33(4)
Turk. J. Zool., 34, (2010), 219-224. Scı
2009
Turk. J. Zool., (34):203-211. SCI
2010
2009
2010
Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Makale Adı
Yazarlar
Ayan, S., Öztürk, S.,
Belkayalı, N., Prof. Dr. Nevin
Akpınar
Prof. Dr. M. Emin Barış,
Karadağ, A.A.
The evaluation of management alternatives of Ilgaz Mountain National
Park.
Water Resources Management in Turkey: Issues and Recommendations
Yayınlayan Kurum ve Yayın No
International Conference of Plants and
Environmental Pollution. Erciyes Üniversitesi
Kayseri
Words into Action Delegate Publication for the
5th World Water Forum,İstanbul, pp 34-46.
Yıl
2009
2009
Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü
Yazarlar
-
Makale Adı
-
Yayınlayan Kurum ve Yayın No
-
Makale Adı
Yayınlayan Kurum ve Yayın No
-
-
Makale Adı
Yayınlayan Kurum ve Yayın No
Yıl
-
Süt Teknolojisi Bölümü
Yazarlar
-
Yıl
-
Tarım Ekonomisi Bölümü
Yazarlar
Aktürk, D., Bayramoğlu, Z.,
Savran,F., Tatlıdil, F.F.,
The Factors Affecting Milk Production and Milk Production Cost: Çanakkale 16 (2) : 329-335, ,Kafkas Veteriner Fakültesi
Case – Biga,
Dergisi. (SCI-Expanded)
Yıl
2010
Tarım Makinaları Bölümü
Yazarlar
Beyaz, A., Ozguven, M. M.,
Ozturk, R., Acar, A. I.
Kılıçkan, A. Ve Güner, M..
Makale Adı
Volume Determination of Kahramanmaras Red Pepper ( Capsicum
Annuum L.) by Using Image Analysis Technique
The determination of pneumatic conveying characteristics of chickpea.
Yayınlayan Kurum ve Yayın No
Journal of Agricaltural Mechinary Science,
P:103 - 108, Volume 5, Number 1
Turkish Journal of Agriculture and Forestry,
34(4), 265-274
Yıl
2009
2010
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
Makale Adı
Evaluation of Irrigation Performance of Asartepe Irrigation Association: A
Case Study From Turkey.
Yazarlar
Çakmak B., Polat H.E.,
Kendirli B., Ve Gökalp Z.
Yayınlayan Kurum ve Yayın No
Akdeniz Üniv.Ziraat Fakültesi Dergisi, 2009,
22(1): 1-8, Antalya.
Yıl
2009
Tarla Bitkileri Bölümü
Makale Adı
Yazarlar
Yayınlayan Kurum ve Yayın No
Yıl
Some Phenotypic Selection Criteria To Improve Seed Yield And Essential
Oil Percentage Of Sweet Fennel (Foeniculum Vulgare Mill. Var. Dulce)
Tarım Bilimleri Dergisi, Cilt.15(2): 127-133
2009
Genotoxic Effect Of Herbicide Illoxan (Diclofop-Methyl) On Allium Cepa L.
Turk J Biol 33:283-290
2009
Gulbitti-Onarici, S., Kendir,
H., Sancak, C., Sevimay, C.,
Ekiz, H., Özcan, S.
Genetic Relationships Among Medicago Sativa L. Clones Commonly
Grown İn Central Anatolia.
Tarım Bilimleri Dergisi 2009, 15(2) 142-147
2009
Güler, M
The Effect Of Different Nitrogen And Irrigation Levels On Grain ß-Glucan
Content İn Some Durum Wheat Cultivars
The Effect Of Drying And Submersion Pretreatment On Adventitious Shoot
Tubitak Turk . J. Agric. For. 34 (2), 101-108
2010
Turkish Journal Of Botany. (In Press
2010
Turk J. Bot, 34: 1-7. (Scı)
2010
Cosge,B.,
B.Gürbüz
A.Ipek
D.Yüzbaşıoğlu,
C.Sancak
F.Ünal
And
Ve
Yıldız, M., S. Özcan, C. Telci,
S. Day, H. Özat,
Yıldız, M., Özcan, S., Telci,
C., Day, S., Özat, H
Regeneration From Hypocotyl Explants Of Flax (Linum Usitatissimum L.),)
The Effect Of Drying And Submersion Pretreatment On Adventitious Shoot
Regeneration
From Hypocotyl Explants
Of Flax
(Linum
Usitatissimum L.).
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
Yazarlar
Göl, C., Çakır, M., Baran, A.
Makale Adı
Comparison of Soil Properties Between Pure and Mixed Uludag Fir (Abies
nordmanniana ssp. bornmülleriana Mattf.) Stands in Ilgaz Mountain
National Park.
Yayınlayan Kurum ve Yayın No
Ekoloji 19, 75, 33-40. İzmir.
Yıl
2010
Zootekni Bölümü
Yazarlar
Ildız, F., N.,Ceylan, M.Çördük,
B. Baş
Ceylan, N., M.Çördük,
A.Grigorov, S.Cangır
Adabi, S.G., T. Farahvash, N.
Ceylan, S. Noumi, J. Davoidi
Mızrak, C., And N. Ceylan
Tatar, A. M., Tekel. N.,
Özkan, M., Barıtçı, İ., Dellal,
G.
Özdemir,H.,Dellal,G.
Gün, S., Ceylan, C., Dellal, İ.,
Keskin, G., Olhan, E., Dellal,
G.
Makale Adı
Yayınlayan Kurum ve Yayın No
Yıl
Effects of Gamma Irradiated Barley and Wheat on Performance and meat
safety of Broilers.
Effects of phytase supplemantation and phosphous level of corn-soy based
broiler diets on performance and bone development.
Enrichment of Eggs with Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids and Efects
of L-Carnitine Supplementation. International Egg Symposium.
Effects of Organic Boron Supplementation on Egg Quality of Laying Hen
Breeders. nternational Egg Symposium
The Determination of Growth Function in Young Hair Goat
2nd Mediterraean Summit of WPSA. .4-7
2009
october, Antalya. p:481-487.
2nd Mediterraean Summit of WPSA .4-7
2009
october, Antalya. p:425-431
The return of Good Eggs. November 26-28 , 2009
İstanbul. P:28-37
The return of Good Eggs. November 26-28 , 2009
İstanbul. P:176-186
J. Anim. Vet. Adv.8 (2): 213-216.
2009
Determination of Growth Curves in Young Angora Goats
Dairy sector in the crises:The case of Turkey
Tarım Bilimleri Dergisi. 15 (4): 358-362
J. Anim. Vet. Adv.9 (2): 429-435
2009
2010
ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ
2009-2010 ÖĞRENİM YILI YURTDIŞINDA YAYINLANAN
YABANCI DİLDE MAKALELER
Bahçe Bitkileri Bölümü
Yazarlar
Makale Adı
Yayınlayan Kurum ve Yayın No
Yıl
Prof.Dr.A.ilhami Köksal,
Doç.Dr.Nurdan Tuna
Güneş,Doç.Dr. Yeşim Okay
Prof.Dr.Ruhsar Yanmaz
The effect of nitrogen and phosphorus fertilization on yield, some fruit J. Agric. For., 34, (2010), 33-43.
characteristics, hormone concentrations, and alternate bearing in pistachio.
2010
Evaluation and selection of suitable pumpkin (Cucurbita moschata
Duchense) types from Turkey
Acta Horticulturae 830:461-468.
2009
Prof.Dr.Ruhsar
Yanmaz.Yard.Doç.Dr.Gölge
Sarıkamış
Prof.Dr.Ruhsar
Yanmaz.
Yard.Doç.Dr.Gölge Sarıkamış
Prof.Dr.A.İlhami
Köksal,Araş.Gör.Özge
Özüpek
Prof.Dr.Birhan Kunter
Evaluation of an SSR marker for marker-assisted selection in kale
(Brassica oleracea var. acephala).
Bulgarian Journal of Agricultural Science, 16 2010
Genetic characterization of pea (Pisum sativum L.) genotypes from Turkey
by morphological and SSR markers.
Preliminary Results on The Effect of Postharvest 1-MCP Treatments on
Some Fruit Quality Characteristics of 'Gloster' and 'Cooper 900' Apples
During Cold Storage.
Resveratrol ile üzümden gelen sağlık.
Genet. Mol. Res.9 (1): 591-600. SCI
2010
Proceedings of the Sixth International
Postharvest Symposium, Acta Horticulturae
2009
Prof.Dr.Birhan Kunter
(No 1) 2010, 36-41.
Türkiye Klinikleri J Med.Sci. 29(5): 1273- 2009
1279.(SCI)
Influence of leafroll on local grapevine cultivars in agroecological conditions Hort. Sci. (Prague), 36 (3): 97-104. (SCI)
2009
of Central Anatolia region.
Genetic Characterization of Pea (Pisum sativum L.) Germplasm from
Genet. Mol. Res. 9 (1): 591-600 SCI
2010
Turkey by Morphological and SSR markers.
Prof.Dr.Ruhsar
Yanmaz.Yard.Doç.Dr.Gölge
Sarıkamış
Prof.Dr.Ruhsar
Yanmaz. Evaluation of an SSR marker for marker-assisted selection in kale
Yard.Doç.Dr.Gölge Sarıkamış (Brassica oleracea var. acephala)
Bulgarian
Journal
of
Agricultural
Science 2010
16(1):36-41
Prof.Dr.Hasan
Çelik,
Prof.Dr.Gökhan Söylemez
Prof.Dr.
Gökhan
Söylemezoğlu
The Turkish Grape (Vitis vinifera L.) SSR Databese. X .International
Conference on Grapevine Breeding and Genetics.
SSR Based Characterization of Grape (Vitis vinifera L.) Germplasm from
Southeast Anatolia.
01-15 Agust 2010. Ceneva- Newyork. USA
Doç.Dr.Veli Erdoğan
Effect of some pretreatments on seed germination of Turkish hazel
(Corylus colurna L.)
Acta Horticulturae845: 203-206.
2009
Effect of foliar boron application on fruit set in ‘Tombul’ hazelnut.
Acta Horticulturae, 845: 331-336.
2009
Doç.Dr.Veli Erdoğan
2007
28. International Horticultal Congress.22-27 2010
August 2010. Lisboa-Portugal
Prof.Dr.A.ilhami
Köksal, The effect of nitrogen and phosphorus fertilization on yield, some fruit J. Agric. For. 34: 33-43.
Doç.Dr.Nurdan
Tuna characteristics, hormone concentrations, and alternate bearing in pistachio.
Güneş,Doç.Dr. Yeşim Okay
Turk.
2010
Bahçe Bitkileri Bölümü (Devamı)
Makale Adı
Yazarlar
Prof.Dr.
Söylemezoğlu
Yayınlayan Kurum ve Yayın No
Yıl
Gökhan Amplified fragment lenght polymorphism analysis of grapevine rootstock Genetics and Molacular Research 9 (2): 811- 2010
genotypes in Turkey.
819 p. SCI
Prof.Dr.G.
Soylemezoglu, Effect of Slicon on Antioxidant and Stomatal Response of Two Grape (Vitis
Doç.Dr.K. Demir,
vinifera L) Rootstocks Grown in Boron Toxic, Saline and Boron Toxic Saline Soil.
Doç.Dr Nurdan Tuna Güneş, The effect of nitrogen and phosphorus fertilization on yield, some fruit
Doç.Dr Yeşim Okay, Prof.Dr. characteristics, hormone concentrations, and bearing in pistachio.
A. İlhami Köksal,
Doç.Dr Nurdan Tuna Gunes, , Bioactive Properties of Hazelnut (Corylus avellana L.) Cultivars form West
Prof.Dr. A.
Black Sea Region of Turkey.
Prof.Dr
G.Soylemezoglu, . Effect of silicon on antioxidant and stomatal response of two grapevine
Doç.Dr. K.Demir,
(Vitis vinifera L.) rootstocks grown in boron toxic, saline and boron toxic saline soil.
Doç.Dr.Köksal Demir
Solar drying of Ayaş tomato using a natural convection solar tunnel dryer.
Doç.Dr.Köksal Demir
The effects of salt stres on pigment and total soluble protein contents of
three different tomato cultivars.
Doç.Dr.Köksal
Demir Genetic diversity of eggplant germplasm from Turkey assessed by SSR
Yard.Doç.Dr.Gölge Sarıkamış and RAPD markers Characterization of eggplant germplasm of Turkey.
Prof.Dr.Şebnem Ellialtıoğlu
Induction of symmetrical nucleus division and multi-nucleate structures in
microspores of Solanum melongena L. cultured in vitro.
Scientia Horticulture, 123: 240-246 p. SCI
2009
Turk. J. Agric. For. 34(2010)33-43. SCI
2010
Europ.J.Hort.Sci., 75 (2). S. 77–84, 2010 SCI
2010
Scientia
Horticulturae,
10.1016/j.scientia.2009.09.05. SCI
doi: 2009
Journal of Food, Agriculture & Environment
Vol.8 (1): Page:7-12. January 2010, WFL
Publisher.Helsinki, Finland. SCI
African Journal of Agricultural Research. Ajar10-258. SCI
Genetics
and
Molecular
Research.The
manusc. GMR 878,pub.9, number 3. SCI
Scientia Agricola 66(4):535-539. SCI
2010
2010
2010
2009
Bitki Koruma Bölümü
Yazarlar
Karakaya, A.
A. Karakaya And H.
Bayraktar
A. Karakaya And H.
Bayraktar
H. Bayraktar, M. Türkkan,
And F. S. Dolar
H. Bayraktar, F. S. Dolar
Demirci F., Denizhan E.
I.O. Elibuyuk, H. Bostan
Makale Adı
Phomopsis Theae On Camellia Sinensis İn Turkey.
Botrytis Disease Of Kiwifruit İn Turkey
Yayınlayan Kurum Ve Yayın No
Journal Of Plant Pathology 91: S4.105.
Australasian Plant Disease Notes 4, 87–88
Yıl
2009
2009
Botrytis Disease Of Tea İn Turkey
Journal Of Phytopathology.
DOI:10.1111/J.1439-0434.2010.01680. X
Journal Of Phytopathology. DOI:
10.1111/J.1439-0434.2010. 01685. X
Journal Of Phytopathology. DOI:
10.1111/J.1439-0434.2010. 01715. X
Phytoparasitica (2010) 38:125–132
2010
Int. J. Agric. Biol., 12: 597–600.
2010
Characterization Of Fusarium Oxysporum F. Sp. Cepae From Onion In
Turkey Based On Vegetative Compatibility And Rdna RFLP Analysis
Molecular Identification And Genetic Diversity Of Fusarium Species
Associated With Onion Fields In Turkey
Paecilomyces Lilacinus, A Potential Biocontrol Agent On Apple Rust Mite
Aculus Schlechtendali And İnteractions With Some Fungicides İn Vitro
Detection Of A Virus Disease On White Button Mushroom (Agaricus
Bisporus) İn Ankara, Turkey.
2010
2010
2010
Bitki Koruma Bölümü (Devamı)
Yazarlar
H. Bostan, I.O. Elibuyuk
H. Bostan, M. Gazel, I.O.
Elibuyuk, K. Caglayan,
Kumral, N.A., Cobanoğlu,S.&
C. Yalçın
Alireza Saboori and Sultan
Cobanoglu
Makale Adı
A Simple And Rapid Nucleic Acid Preparation Method For Reverse
Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) İn Dormant Potato
Tubers.
Occurrence Of Pospiviroid İn Potato, Tomato And Some Ornamental
Plants İn Turkey.
Acaricidal, Repellentand Oviposition Deterrent Activities Of Datura
Stramontiuml. Against Adult Tetranychus Urticae Koch
A New Species Of Larval Erythraeus And A New Record Of Larval
Grandjeanella (Acari: Erythraeidae) From Turkey.
Yayınlayan Kurum Ve Yayın No
African Journal Of Biotechnology, 9, 19821986.
Yıl
2010
African Journal Of Biotechnology, 9, 26132617.
J. Pest. Sci. DOI.10.1007/S 10340-009-02847(English). (SCI_E).
Internat. J. Acarol. 34 (3): International Journal
Of Acarology.
Vol. 36 ( 3): 249–
253(English) (SCI_E).
Journal Of Nematology, 17 (2), 135 – 136
(English)
2010
2010
2009
2010
Adnan Tulek, Ilker
Kepenekci, Sultan
Cobanoglu, Hakan
Hekimhan, Zubeyir Devran,
Banu Melik And Halil İbrahim
Elekcioglu
Saied Alzoubi And Sultan
Cobanoglu
Saied Alzoubi And Sultan
Çobanoglu,
Ulubas Serçe,Ç.,A.Öztürk
And F. Ertunç
D. Canik And Ertunc, F.
A New Culturing Method For The Rice White Tip Nematode,
Aphelenchoides Besseyi Christie, 1942, On Carrot Discs Russian
Integrated Control Possıbılıtıes For Two-Spotted Spıder Mıte Tetranychus
Urtıcae Koch (Acarına: Tetranychıdae) On Greenhouse Cucumber.
Bioassay Of Some Pesticides On Two-Spotted Spider Mite Tetranychus
Urticae Koch And Predatory Mite Phytoseiulus Persimilis A-H
Identification And Genomic Variability Of Prune Dwarf Virus Variants
İnfecting Stone Fruit Trees İn Turkey.
First Report Of Candidatus Phytoplasma Mali İn Turkey.
Internat. J. Acarol. 36 (3): 259-266(English).
(SCI_E).
Internat. J. Acarol. 36 (3): 267-272 (English).
(SCI_E).
J. Of Phytopathology, 157, 298-305
SCI
Plant Disease’de Yayımda
SCI
F.Ertunç, D. Canık, A.
Gospodaryk, I.Budzanıvska,
V. Polıschuk, and M. A.
Sokmen
Filiz Ertunc*, Didem Canik
And Şerife Topkaya
Berberis Thunbergii Atropurpureum, A New Natural Host Of Apple Mosaic
Virus
Phytoparasitica Da Yayında
SCI
RNA İsolation And Detection Of Apple Mosaic Virus From Apple And
Hazelnut Tissues By RT-PCR
Journal Of Virological Methods’da Yayında
SCI
Elma Mozaik Ilarvirusu Türkiye Ve Ukrayna İzolatlarının Moleküler
Karakterizasyonu
Tarım Bilimleri Dergisinde Yayında
SCI
Chestnut Cankers İn Black Sea Region Of Turkey. Proceedings Of
International Workshop On Chestnut Management In Mediterranean
Countries
Vegetative Compatibility Types Of Cryphonectria Parasitica, Causal
Agent Of Chestnut Blight, In The Black Sea Region, Turkey
Acta Hort. 815, 247-252.
2009
Forest Pathology, SCI (39) 390-396.
2009
1
1
F.Ertunç , D. Canık , A.
2
Gospodaryk ,
2
I.Budzanıvska , V.
2
Polıschuk :
Akıllı, S.,Y.Z. Katırcıoğlu And
S. Maden.
Akıllı, S.,Y.Z. Katırcıoğlu And
S. Maden.
2009
2010
2009
2010
Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Makale Adı
Yayınlayan Kurum ve Yayın No
Yıl
Belkayalı, N., Atan, M., Doç.
Dr. İlkden Talay, Prof. Dr.
Nevin Akpınar
Determination of Economic Value of Göreme Historical National Park via
Contingent Valuation Method.
Scientific Research and Essays. Vol. 5(9), pp.
934-940.
2010
Doç. Dr. İlkden Talay, Prof.
Dr. Nevin Akpınar Belkayalı,
N.
Barriers to Playground Use for Children with Disabilities: A Case from
Ankara-Turkey
African Journal of Agricultural Research. Vol.
5 (9), pp. 848-855.
2010
A Quantitave Assesment For Urban Quality of Life: The Case Of Ankara
Metropolitan, Turkey
African Journal of Agricultural Research Vol. 5
(12). (BAŞLICA ARAŞTIRMA ESERİ)
2010
Doç. Dr. Dicle Oğuz, Çakcı, I.
Changes in leisure and recreational preferences: A
case study of Ankara
Scientific Research and Essays Vol. 5(8), pp.
721-729
18 April2010
Doç. Dr. Dicle Oğuz, Arş. Gör.
Özlem Külekci, Prof. Dr.
Nevin Akpınar
The Contribution of Thermal Sources to Tourism Development: A case
study from Çankırı Çavundur, Turkey, Scientific
Scientific Research and Essays. Vol. 5(8), pp.
819-825.
2010
Doç. Dr. Dicle Oğuz, Diriöz,
E.D., Belkayalı, N.
Tourists' perception of landscape design: The case of rcsorts in the Belek
Specially Protected Area
Muderrisoglu, H., Doç. Dr.
Dicle Oğuz, Sensoy, N.
An evaluation of green areas from the point of user satisfaction in Ankara,
Turkey: Gap analyses method
African Journal of Agricultural Research Vol.
5(10), pp. 1028-1035
African Journal of Agricultural Research Vol. 5
(10), pp. 1036-1042
Yazarlar
Doç. Dr. İlkden Talay, Prof.
Dr. Nevin Akpınar, Somuncu,
M.
Çakcı. I., Doç. Dr. Dicle Oğuz
Is environmental knowledge enough to motivate the Action
Tekçe,N., Belkayalı. N., Doç.
Dr. Dicle Oğuz
Yrd. Doç. Dr. Aysel Uslu, Prof.
Dr. Elmas Erdoğan, Arş. Gör.
Dr. Zuhal Dilaver
A Survey on the recreational use of domestic water supply reservoirs: A
case study from Kurtboğazı- Ankara- Turkey.
Yrd. Doç. Dr. Aysel Uslu
Cultural Landscapes and Troy
African Journal of Agricultural Research Vol. 5
(9), pp. 856-860
African Journal of Agricultural Research.
Yayına kabul edildi.
Agriculture and Biology Journal of North
America”. Volume 1. İssue 3 pp. 395-401.
An Ecological Approach for the Evoluation of an Abondened cemetary as a African Journal of Agricultural Research Vol. 5
green area; The Case of Ankara/ Karakusunlar Cemetary.
(10) pp. 1043-1054.
Accessibility for the disabled people to the built environment in Ankara,
African Journal of Agricultural Research Vol.
Turkey.
4(9), pp. 801-814.
Prof. Dr. M. Emin Barış, Yrd.
Doç. Dr. Aysel Uslu
Yrd. Doç. Dr. Aysel Uslu,
Kiper, T., Prof. Dr. M. Emin
Public Health-Urban Landscaping Relationship and User’s Perceptions
Barış
Prof. Dr. M. Emin Barış,
Uckac, L., Yrd. Doç. Dr. Aysel Exploring Public Perception of Urban Identity: The Case of Ankara, Turkey.
Uslu
Yrd. Doç. Dr. Aysel Uslu, Prof.
Ecological Concern Over Cemeteries
Dr. M. Emin Barış, Prof. Dr.
Biotechnol.&Biotechnological Equipment pp.
1399-1408.
African Journal of Agricultural Research Vol.
4(8), pp. 724-735.
African Journal of Agricultural Research Vol.
4(13), pp. 1505-1511.
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2009
2009
2009
2009
Elmas Erdoğan
Prof. Dr. M. Emin Barış, Yrd.
Doç. Dr. Aysel Uslu
Açıksöz, S., Yrd. Doç. Dr.
Aysel Uslu
Prof. Dr. Elmas Erdoğan, Arş.
Gör. Dr. Zuhal Dilaver,
Benzer, N.
Prof. Dr. M. Emin Barış, Prof.
Dr. Elmas Erdoğan, Arş. Gör.
Dr. Zuhal Dilaver, Prof. Dr.
Mükerrem Arslan
Arş. Gör. Dr. Aydın Özdemir,
Başal, M., Aslan, F.
Murat ERTEKİN, Prof. Dr.
Murat E. Yazgan, Arş. Gör. Ö.
Lütfü Çorbacı
Açıksöz, S., Görmüs, S., Prof.
Dr. Nilgül Karadeniz
African Journal of Agricultural Research Vol.
4(9), pp. 765-771.
An Action Plan for Promoting Physical Activity in Women and Sensitive to
African Journal of Agricultural Research. Vol
Social Gender Equity: Case of Bartın, Turkey.
5(1) pp. 034-044.
African Journal of Agricultural Research. Vol. 4
Sustainable Building Design in Düzce Case with Reference to Earthquake
(9), October, 2009, ISSN 1991-637x,
Resistant Building Design.
Academic Journals.
Cut flower production and marketing in Turkey.
Greenways and the Urban Form: City of Ankara
Participatory planning at Mesa-Koru: Toward a More Sustainable Future.
Gülibrişim (Albizia julibrissin) tohumunun çimlenmesine bazı önişlemlerin
etkileri
Determination of Ecotourism Potential in National Parks: Kure Mountains
National Park, Kastamonu-Bartin, Turkey,
Biotechnol.&Biotechnological Equipment pp.
1657-1664.
Int. Jou. Of Architectural Research (IJAR), 4
(1): 42-56.
ISSN:1306-3111 e-Journal of New World
Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number:
1, Article Number: 5A0019.
2009
2009
2009
2009
2010
2010
African Journal of Agricultural Research Vol. 5
(8), pp. 589-599
18 April 2010
Prof. Dr. Nilgül Karadeniz,
Tırıl, A., Arş. Gör. Emel
Baylan
Wetland Management in Turkey: Problems, Achivements and
Perspectives,
African Journal of Agricultural Research Vol. 4
(11), pp. 1106-1119
November,
2009
Prof. Dr. Elmas Erdoğan,
Kuter, N.
“Coastal Landscapes and Conservation Issues: Antalya-Phaselis”.
African Journal of Agricultural Research
(AJAR), Vol. 5 (7), 468-475
2010
Prof. Dr. Elmas Erdoğan
Historical Palace Gardens of İstanbul.
Prof. Dr. Elmas Erdoğan
Lycian Antique Settlements of Anatolia.
Prof. Dr. Elmas Erdoğan, and
Prof. Dr. Murat E. Yazgan
Landscaping in Reducing Traffic noise Problem in Cities: Ankara Case.
Prof. Dr. M. Emin Barış, Prof.
Dr. Şükran Şahin, Prof. Dr.
Murat E. Yazgan
The contribution of trees and gren spaces to the urban climate: The case of
Ankara.
Prof. Dr. Mükerrem Arslan
Prof. Dr. M. Emin Barış
Use of Ornamental Vegetables Medicinal and Aromatic Plants in Urban
Landscape Design
Effectiveness of Turkish Disaster Management System and
Recommendations
African Journal of Agricultural Research. Vol.
4. (9), p. 823-835,September, 2009, ISSN
1991-637x, Academic Journals.
African Journal of Agricultural Research. Vol.,
p, October, 2009, ISSN 1991-637x, Academic
Journals.
African Journal of Agricultural Research. Vol.
4 (10), p, October, 2009, ISSN 1991-637x,
Academic Journals.
2009.
2009
2009
African Journal of Agricultural Research Vol.
4(9), pp. 791-800.
2009
The Acta Horticulture Book
2010
Biotechnol.&Biotechnological Equipment pp.
1391-1398.
2009
Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü
Yazarlar
Makale Adı
Pulatsu,
S.,
Kocabas, Relationships Between Littoral Sediment and Water Characteristics in
Z.,Topcu, A., Kaşko, Y.
Eutrophic Macrophyte-Dominated Lake
Seasonal and Vertical Distributions of Porewater Phosphorus and Iron
Pulatsu, S., Topcu, A
Concentrations in a Macrophyte-Dominated Eutrophic Lake
Effects of Different Hormones on Sex Reversal of Rainbow Trout
Atar, H.H., Bekcan, S.,
(Oncorhynchus myk iss Walbaum) and Production of All-Female
Doğankaya, L.
Populations.
Reference biochemical values for three cultured Sparid fish: striped sea
Yavuzcan Yıldız, H.
bream, Lithognathus mormyrus; Common dentex, Dentex dentex and
gilthead sea bream, Sparus aurata.
Roque,A.,Yavuzcan
Physiological stress responses of sea bass (Dicentrarchus labrax) to
Yıldız,H.,Carazzıo,I And
hydrogen peroxide (H2O2) exposure.
Duncan,N.
Topçu, A., Fakıoglu, Ö.,
Zencır, Ö., Korkmaz, Ş..
Yayınlayan Kurum ve Yayın No
Journal of Animal and Veterinary Advances.
8(12): 2750-2755.
Journal of Environmental Biology, 30(5): 801806.
Biotechnol. & Biotechnol. Eq. 2009, 23(4),
1509-1514. (SCI)
Comparative Clinical Pathology, 18:23 27.
AQUACULTURE
Atar, H. H. and Malal, S.
Atar, H.H. and Mehmet Ateş.
Sumlu, S; Atar, HH; Khawar,
KM
2009
2009
2009
2009
2010.
Journal of Food, Agriculture & Environment,
Seasonal Variations of Some Physico-Chemical Parameters in a Lentic
8(2): 895-898.
2010
System: Kirmir Creek and Tributaries, Turkey.
Changes of Non-Specific Immune Parameters in Rainbow Trout,
Yıldız Yavuzcan, H., Merıc, I.,
Journal of Applied Aquaculture, 21: 139-150.
Oncorhynchus mykiss, After Exposure to Antimicrobial Agents Used in
Ergonul, M.B.
Aquaculture
Atar, H.H. and Mehmet Ateş
Yıl
2009
The
Effects
of
Commercial
Diet
Supplemented
with Journal of Animal and Veterinary Advances 8
Mannanoligosaccharide (MOS) and Vitamin B12 on the Growth and Body (11): 2251-2255
2009.
Composition of the Carp (Cyprinus carpio L. 1758).
Determination of bycatch and discard catch rates on trawl fishing in MersinJournal of Food, Agriculture & Environment
Anamur fishing ground.
2010
Vol.8 (1): 15-20, p.
The effects of commercial diets supplemented with mannanoligosaccharide
(MOS) and vitamin B12 on the growth and body composition of the
shabbout fries (Tor grypus H. 1843)
Breaking seed dormancy of water lily (Nymphaea alba l.) under in vitro
conditions.
Journal of Food, Agriculture & Environment
2010
Vol.8 (1): 132-135, p..
Biotechnology & Biotechnological Equipment
2010
(24) No:1, pp. 1582-1586,
Süt Teknolojisi Bölümü
Yazarlar
Ebru Şenel, Zahide Kocabaş,
F. Şebnem Öztekin, Metin
Atamer.
Barbaros Özer, Hüseyin Avni
Kırmacı, Ebru Şenel, Metin
Atamer, Adnan Hayaloğlu
A Gürsoy
Filiz Yıldız, Atila Yetisemiyen,
Ebru Şenel, Fügen DurluÖzkaya, Şebnem Öztekin,
Ebru Şanlı
Makale Adı
Yayınlayan Kurum ve Yayın No
Yıl
An Investigation on Some Compounds Effecting Aroma and Flavour of
Strained Yoghurt Produced from Goat Milk
Tarım Bilimleri Dergisi, 15(4),363-370.
2010
Improving the viability of Bifidobacterium bifidum BB-12 and Lactobacillus
acidophilus LA-5 in white-brined cheese by microencapsulation
International Dairy Journal, 19 (1), 22-29.
2009
Effect of using attenuated lactic starter cultures on lipolysis and proteolysis
in low fat Kaşar cheese
Some properties of Civil cheese: a type of traditional Turkish cheese
Tarım Bilimleri Dergisi, 15(3): 285-292
2009
International
Journal
of
Dairy 2010
Technology, Published Online: Jun 18 2010
6:17AM,
DOI:
10.1111/j.14710307.2010.00612.x
Tarım Ekonomisi Bölümü
Yazarlar
Özçelik,A.,-Şahin,A.,
Mevhibe, A.- M.-Gunes, E.Gulcubuk, B
Gulcubuk,B. And Gunes,E
Gülçubuk,B
Gülçubuk,B
Özer,D.-Gülçubuk,B
Makale Adı
Yayınlayan Kurum ve Yayın No
Estimating Elasticities With The Almost Ideal Demand System: Turkey
Result”
The International Journal of Economic Ana
Social Research,
African Journal
“The Effects of Irrigatıon Methods on
Input Use and Productivities
of Agricultural Research, Vol. 5 (3), pp. 188of Sugarbeet in Central Anatolia, Turkey”
195
“Applicable agricultural insurance models at the rural area: A case study Scientific Research and Essays Vol. 5(9), pp.
from Turkey.”
837-844,
Yıl
2009
4 February,
2010.
4 May, 2010.
0205.September
.2009
02“The Impact of Globalization on Rural Poor in Turkey: The Case of Social 9 th Conference of European Sociological, ,
05.September
Risk Mitigation Project".
Lisboa-Portugal.
.2009
13International
Multidisciplinary
Women's
"Building Rural Women Participation For Rural Development"
16.October.
Congress, , İzmir-TURKEY
2009
“The Dimensions of Child Labour in Agriculture and its place in the Work 9 th Conference of European Sociological, ,
Life in Turkey".
Lisboa-Portugal.
Tarım Ekonomisi Bölümü
Yazarlar
Ceylan, İ.C. Olhan, E. Gün, S.
Keskin G And Dellal, İ.
Olhan, E. Arısoy, H. Ataseven,
Y And Ceylan, İ.C
Savran, F. Ceylan, İ. C. And
Koksal, Ö.
Gün, S. Ceylan, İ.C. Dellal, İ.
Keskin, G. Olhan, E. And
Dellal, G.
Tatlıdil,F.F.,
Akturk,D.,Bayramoglu,Z.,
Fıdan,H.,
Makale Adı
Global Financial Crisis And Oilseed Sector in Turkey,
Changes in Livestock Production Support Policies in Turkey and Effects
on Production,
The impact of socio-economic characteristics and sources of information
on using conservative agricultural methods,
Journal of Animal and Veterinary Advances, 9
(2): 429–435.
Dairy Sector in Crisis, The Case of Turkey,
Development Trends of Aquaculture in the World,
Tatlıdil,F.F.,
Akturk,D.,Bayramoglu,Z
Animal Manure as One of the Main Biogas Production Resources: Case of
Turkey,
Akturk, D., Tatlıdil, F.F.,
Konyalı,A
Bayramoğlu,Z.,
Özer,O.O.,Gundoğmuş,E.,Tatlı
dil,F.F
Bayramoğlu,Z.,
Gundoğmuş,E.,Tatlıdil,F.F.,
Effizienz der Mitgliedschaft von Milchbetrieben in einer regionalen
Rinderzuchtorganisation in der Türkei,
Aktürk, D., Bayramoğlu, Z.,
Tatlıdil, F.F., Savran,F.
E.Olhan, Y.Ataseven, S.Gün,
H.Arısoy
Yayınlayan Kurum ve Yayın No
International Journal of Food, Agriculture &
Environment-JFAE, Vol8(2), 454-455
Journal of Animal and Veterinary Advances 9
(3): 570-575.
African Journal of Agricultural Research Vol. 5
(9), pp. 813–817.
Journal of Animal and Veterinary Advances,
Medwell Journals, 8(11)2291-2298,. (SCIExpanded)
Journal of Animal and Veterinary Advances,
Medwell Journals,8(12)2473-2476 ,. (SCIExpanded)
Berihte über Landwirtschaft (ISI) , Cilt 87 (3),
p:534-542,. (SCI-Expanded)
Yıl
2010
2010
2010
2010
2009
2009
2009
African Journal of Agricultural Research
5(1),p:007-015, (SCI-Expanded)
2010
The impact of EurepGAP
requirements on farm income from
greenhouse tomatoes in Turkey,
5(5),p:348-355,.(SCI-Expanded)
2010
Effects of Land Cultivation Systems on Wheat production Costs,
8 (2): 515-520, , International Journal of Food,
Agriculture & Enviroment- JFAE. (SCIExpanded)
2010
Scientific Research and Essays, Vol.5(7),
pp.646-653
2010
The Impact of Changes in Turkey’s Hazelnut Policy on World Markets,
The features of farmers preferring environmentally friendly agricultural
methods: The case of Turkey,
E.Olhan, S.Gün, Y.Ataseven,
H.Arısoy,
Effects of Agricultural Activities in Seyfe Wetland,
S.Gün, M.Kan
Pesticide Use in
Consciousness,
turkish Greenhouses:
Health and Environmental
Scientific Research and Essay, Vol.5(1), pp.
009-014.
Polish Journal of Environmental Studies,
Vol.18(4), pp.607-615,
2010
2009
Tarım Makinaları Bölümü
Yazarlar
BEKCAN, S., ATAR, H. H.,
BEYAZ, A.
Demir K and K Sacilik, ,
Makale Adı
Measurement of the effects of liquid fertilizers at the different levels on
duckweed (Lemna Minor L.) growth using image analysis technique
Solar drying of Ayaş tomato using a natural convection solar tunnel dryer
Yayınlayan Kurum ve Yayın No
Biotechnology & Biotechnological Equipment,
P:1205 – 1209
Journal of Food, Agriculture & Environment
8(1): 7-12 .
Yıl
2009
2010
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
Yazarlar
Yurekli, K., R. Modarres And
F. Ozturk,
Sattari, M.T.
And Ozturk, F.
Makale Adı
Regional Daily Maximum Rainfall Estimation for Cekerek Watershed by LMoments.
Apaydin, H. Operation analysis of Eleviyan irrigation reservoir dam by optimization and
stochastic simulation.
Köksal, E. S., Y. Güngör, Y.
E. Yıldırım,
Spectral reflectance characteristics of sugar beet under different levels of
irrigation water and relationships between growth parameters and spectral
indexes.
Çakmak, B. Ve Apaydın, H.
Review.Advances in the management of the wastewater in Turkey: natural
treatment or constructed wetlands.
Cakmak, B., Kıbaroglu, A., Assessment of The Irrigation Performance of The Transferred Schemes in
Kendırlı, B., Gokalp, Z.
Turkey: A Case Study Analyses. Irrigation and Drainage
Ünlükara, A., Kurunç, A.,
Kesmez D. G., Yurtseven, E.
And Suarez D.L.,
Effects Of Salınıty On Eggplant (Solanum Melongena L.) Growth And
Evapotranspırat ıon
Emekli, N.Y., B. Kendirli And
A. Kurunç,.
Structural Analysis and Functional Characteristics of Greenhouses in the
Mediterranean Region of Turkey.
Yayınlayan Kurum ve Yayın No
Yıl
Meteorological Applications, 16:435-444,
Wiley Interscience, DOI: 10.1002 /Met139.
2009
Stochastic Environmental Research and Risk
Assessment, 23(8):1187-1201
2009
Irrigation and Drainage (Published online in
Wiley InterScience
(www.interscience.wiley.com) DOI:
10.1002/ird.558
Spanish Journal of Agricultural Research. Vol:
8 No:1, 2010 8(1), 188-201, Spain.
The Journal of the International Commission
on Irrigation and Drainage, Volume 59, Issue
2, p.138-149.
Irrig. and Drain. 59: 203–214.
2010
African Journal of Biotechnology, Vol 9 (21),
3131-3139
2010.
2010
2010.
2010.
Tarla Bitkileri Bölümü
Yazarlar
Makale Adı
Yayınlayan Kurum ve Yayın No
Yıl
B.Gürbüz,
N.Araslan,
K.M.Khawar,
A.Ipek,
E.O.Sarıhan,
S.Ozcan,
I.Parmaksız And S.Mırıcı
Adaptation Of Endemic Mediterranean Sternbergia Candida Mathew Et
T.Baytop İn The Continental Climate Of Central Anatolia.
Scientia Horticulturae, 123: 99-103
2009
Gulbitti-Onarıcı,S. Sancak,C.,
Sümer, S., Özcan, S.
Phylogenetic Relationships Of Some Wild Wheat Species Based On The
İnternal Transcribed Spacer Sequences Of Nrdna
Current Science 96 (6) 794-800
2009
İpek, A., Çöçü, S., Uranbey,
S., Kaya, M.D., Gürbüz, B.,
Arslan, N., Sancak, C.,
Akdoğan, G., Özcan, S.
In Vitro Bulblet Production From Immature Embryos Of Ornamental Plant
Ornithogalum Platphyllum Boiss.
Resarch Journal Of Biotechnology 4 (4): 2529(Sci-Rxp)
2009
Ulukan, H.,
The Use Of Plant Genetic Resources And Biodiversity İn Classical Plant
Breeding (Baskıda).
Actaagriculturae Scandinavica, Section B Plant
Soil
Science,
Doi:
10.1080/09064710903573390. (REVIEW)
2010
Tarla Bitkileri Bölümü
Yazarlar
Özbay, A. And Özgen, M.,
Arslan, N., Özer, A.S. And
Akdemir, R.
Bayrak A, M. Kiralan, A. Ipek,
N. Arslan,
B. Cosge
And
K.M. Khawar .
Alp Ş. Arslan N. Koyuncu M.
Ipek,A., S.Çöçü, S.Uranbey,
M.D.Kaya,
B.Gürbüz,
N.Arslan,
C.Sancak,
G.Akdoğan And S.Özcan.
Cosge,B., A.Turker, A.Ipek,
B.Gürbüz And N.Arslan.
Gulbitti-Onarici,
S., Zaidi,
M.A., Taga, I., Özcan, S.,
Altosaar, I.
Gürbüz, B., Arslan, N.,
Khawar, K.M., İpek, A.,
Sarıhan, E.O., Özcan, S.,
Parmaksız, İ., Mirici, S.
Birsin Avcı, M., Adak, M. S.,
İnal, A. Aksu, A. Ve Güneş,
A.,
Cosge,B.,
A.Ipek
And
B.Gürbüz
Sağlam S., S. Day, G. Kaya
And A. Gürbüz,
Öktem, A., A.G. Öktem,
H.Y.Emeklier,
1. Kan A., M. Kaya, A.
Gürbüz, A. Şanlı, K. Özcan,
C.Y. Çiftçi.
Makale Adı
Is Heterosis Noticeable İn The Callus Response Of Winter Durum Wheat
F1 Hybrids?
Cultıvatıon Of Saffron (Crocus Satıvus L.) And Effects Of Organıc
Fertılızers To The Flower Yıeld
Fatty Acıd Composıtıons Of Lınseed (Lınum Usıtatıssımum L.) Genotypes
Of Dıfferent Orıgın Cultıvated In Turkey
Yayınlayan Kurum ve Yayın No
Biologia Plantarum, (İn Press).
2010
Acta Hort. (Ishs) 826:237-240
2009
Biotechnology & Biotechnological Equipment
Volume 24 (2): 1836-1842
2010
Established Forms Of Fritillaria İmperialis L. –A Naturally Growing Species
İn Turkey.
In Vitro Bulblet Production From Immature Embryos Of Ornamental Plant
Ornithogalum Platyphyllum Boiss. Research
Pak . J. Bot., 41(4): 1573-1576,
2009
Journal Of Biotechnology, Vol.4(4): 25-29.
(Araştırma) ( Scı)
2009
Chemical Compositions And Antibacterial Activities Of The Essential Oils
From Aerial Parts And Corollas Of Origanum Acutidens (Hand.-Mazz.)
Letswaarts, An Endemic Species To Turkey.
Expression Of Cry1ac İn Transgenic Tobacco Plants Under The Control
Of A Wound-Inducible Promoter (Aopr1) Isolated From Asparagus
Officinalis To Control Heliothis Virescens And Manduca Sexta.
Adaptation Of Endemic Mediterranean Sternbergia Candida Mathew Et T.
Baytop In The Continental Climate Of Central Anatolia.
Molecules,
Vol.14(5):
(Araştırma) ( Scı )
2009
1702-1712.
Yıl
Mol Biotechnol 42:341–349 (Scı)
2009
Scientia Horticulturae 123: 99–103 (Sci)
2009
Mineral Element Distribution And Accumulation Pattern Within Two Barley
Cultivars.
Journal Of Plant Nutrition, 33(2): 267-284.
2010
Gc/Ms Analysis Of Herbage Essential Oil From Lemon Balms (Melissa
Officinalis L.) Grown İn Turkey
Hydropriming İncreases Germination Of Lentil (Lens Culinaris Medik.)
Under Water Stress.
Effect Of Nitrogen And Some Quality Parameters Of Sweet Corn.
Journal Of Applied Biological Sciences,
Vol.3(2): 136-139
Notulae Scientia Biologicae, 2(2):103-106.
2009
Communications İn Soil Science And Plant
Analysis, 41:832-847.
Scientific Research And Essays Vol. 5(10),
Pp. 1164-1171, 18 May, 2010. Issn 19922248 © 2010 Academic Journals. (Scı)
2010
A Study On Genotype X Environment Interaction İn Chickpea Cultivars
(Cicer Arietinum L.) Grown İn Arid Semi-Arid Conditions. (Scı)
2010
2010
Tarla Bitkileri Bölümü (Devamı)
Yazarlar
S. Uranbey, A. Ipek, M.
Caliskan, E. Dundar, S. Cocu,
D. Basalma, H. Guneylioglu
Makale Adı
In Vıtro Bulblet Inductıon From Bulb Scales
Of Endangered Ornamental Plant Muscarı Azureum
Yayınlayan Kurum ve Yayın No
Biotechnol. & Biotechnol. Eq. 24/2010/2
Page:1843-1848
Ozel Ca, Khawar Km, Arslan O,
Unal F
Sumlu S, Atar Hh, Khawar Km
Propagation Of Ornamental Plants, 9, (4),
169-175
Biotechnol. & Biotechnol. Eq. 24(1): 15821586
Biotechnol. & Biotechnol. Eq. 24(2):18361842.
2009
Bayrak A, Kıralan M, Ipek A,
Arslan N, Cosge B, Khawar Km
In Vitro Propagation Of The Golden Grape Hyacinth
(Muscari Macrocarpum Sweet) From Twin Scale Explants
Breaking Seed Dormancy Of Water Lily (Nymphaea Alba L.) Under İn Vitro
Conditons
Fatty Acid Compositions Of Linseed Of (Linum Usitatissimum L.) Of
Different Origin Genotypes Cultivated İn Turkey
Eyduran
E, Eyduran
Khawar Km, Agaoglu Ys
Determination Of The Best Blackberry Cultivar Using
Various Statistical Techniques
African Journal Of Agricultural Research,
5(9): 898-909
2010
Sp,
Yıl
2010
2010
2010
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
Yazarlar
Mustafa Basaran, Erpul, G., A.
Ugur Ozcan, Pieter Bogman,
Wim M. Cornelis, Donald
Gabriels.
Baskan, O., Cebel, H., Akgul, S.
Erpul, G.
Cayci, G., Heng, L., Öztürk, H.
S. Sürek, D., Sağlam, M. and,
Kütük, C.
Inal A., Gunes A., Pilbeam D.J.,
Kadioglu Y.K., Eraslan F.
Inal A., Pilbeam D.J., Gunes A,
Gunes A., Pilbeam D.J., Inal A.,
Gunes A., Inal A., Bağci E.G.
Gunes A., Inal A., Kadioglu Y.K.
Gunes A., Inal A., Pilbeam D.J.,
Kadioğlu Y.K.,
Makale Adı
Yayınlayan Kurum ve Yayın No
Yıl
Effect of attachment configuration on the trapping efficiency of Vaselinecoated slide catchers for windblown particles.
Environ Earth Sci. DOI 10.1007/s12665-0100455-0.
2010
Conditional simulation of USLE/RUSLE soil erodibility factor by
geostatistics in a Mediterranean Catchment, Turkey.
Environ Earth Sci 60:1179–1187.
2010
Crop Yield and Water Use Efficiency in Semi-arid Region of Turkey.
Soil and Tillage, 103: 65-72.
Concentrations of essential and nonessential elements in shoots and
X-RAY SPECTROMETRY
38: 45-51.
storage roots of carrot grown in NaCl and Na2SO4 salinity
Silicon Increases Tolerance to Boron Toxicity and Reduces Oxidative
Journal of Plant Nutrition 32: 112-128.
Damage in Barley
Effect of arsenic-phosphorus interaction on arsenic-induced oxidative Plant and Soil. 314: 211-220
stress in chickpea plants
Recovery of bean plants from boron-induced oxidative damage by zinc
Russ. J. Plant Physiol. 56, No. 4, pp. 503–
supply
509.
Determination of mineral element concentrations in wheat, sunflower, X-RAY SPECTROMETRY
38: 451-462.
chickpea and lentil cultivars in response to P fertilization by polarized
energy dispersive X-ray fluorescence
Effect of Sulfur on the Yield and Essential and Nonessential Element
Communications in Soil Science and
Composition of Alfalfa Determined by Polarized Energy Dispersive X-ray
Plant Analysis, 40: 2264- 2284.
Fluorescence
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü (Devamı)
Makale Adı
Yayınlayan Kurum ve Yayın No
Yıl
Phosphorus Efficiency in Sunflower Cultivars and Its Relationships with Journal of Plant Nutrition 32: 1201-1218.
2009
Phosphorus, Calcium, Iron, Zinc and Manganese Nutrition
Combined Effect of Arsenic and Phosphorus on Mineral Element
Communications in Soil Science and 2010
Concentrations of Sunflower
Plant Analysis 41: 361-372.
Yazarlar
Gunes A., Inal A
Gunes A., Inal, A., Bagcı, E.G.,
Kadioglu Y.K.
Birsin M.A., Adak M.S., Inal A.,
Aksu A., Gunes A.,
Turgay Oguz Can, Eraydın E.E.,
and Karaca A.
Mineral element distribution and accumulation patterns within two barley Journal of Plant Nutrition 33: 267-284.
cultivars
Effect of humic deposit (leonardite) on degradation of semi-volatile and
Environmental Monitoring and Assessment
heavy hydrocarbons and soil quality in crude-oil-contaminated soil.
(ISSN: 0167-6369 (Print) 1573-2959 (Online)
DOI: 10.1007/s10661-009-1213-1)
Effects of Cobalt on some Physiological Parameters of Common Bean
.) Asian J. Chem. Vol: 21, No:4,P: 2485-3312
(Phaselous vulgaris L
2010
Ilhami Bayramin · Mustafa
Basaran · Gunay Erpul · Melda
Dolarslan · Mustafa R. Canga
Comparison of soil organic carbon content, hydraulic conductivity, and Environmental Geology DOI:10.1007/s00254particle size fractions between a grassland and a nearby black pine 008-1254-8 FEB 2009. Vol.56,Iss.8;p.1563plantation of 40 years in two surface depths
157
2009
Dengiz,O., Özaytekin,H., Çaycı,
G. and Baran., A.
Characteristics, genesis and classification of a basin peat soil under
negative human impact in Turkey.
2009
Sözüdoğru Ok, S., Halilova, H.
Environmental Geology, 56: 1057-1063
2009
2009
Zootekni Bölümü
Yazarlar
Uçakhan Öö, Özkan M,
Kanpolat A.
Makale Adı
Anterior chamber parameters measured by
the Pentacam CES after uneventful phacoemulsification in normotensive
eyes
Mitochondrial DNA Variation in the CoxI–CoxII Intergenic Region among
Turkish and Iranian Honey Bees (Apis mellifera L.)
Özdil, F, Fakhri, B, Meydan,
H., Yıldız, M.A. Hall, H.G.
Meydan, H., Yıldız, M.A.,
Özdil, F., Gedik, Y. Özbeyaz, Identification of factor XI deficiency in Holstein cattle in Turkey
C
Yilmaz, A., Corduk, M.,
Effects of the supplemental protected fat to concentrate feed on
Toprak, N. N. And Pulatsu, S. performance and some milk parameters in dairy goats.
Yayınlayan Kurum ve Yayın No
Acta Opthtalmologica87; 544-8
Yıl
2009
Biochemical Genetics,
2009
47(9/10):717–721
Acta Veterinaria Scandinavica,
51:5
2009
doi:10.1186/1751-0147-51-5
Journal of Animal and Veterinary Advances, 2009
8 (11):2143-2146.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ
2009-2010 ÖĞRENİM YILINDA SUNULAN VE YAYINLANAN
BİLDİRİ VE ARAŞTIRMALAR
Bahçe Bitkileri Bölümü
Yazarlar
Prof.Dr.Nilgün Halloran,
Araş.Gör.Selen Akan
Bildiri ve Araştırma
Bazı sebzelerde bulunan antikanserojen bileşikler.
Prof.Dr.A.ilhami Köksal,
Doç.Dr. Yeşim
Okay,Araş.Gör.Özge Özüpek
Prof.Dr.Birhan Kunter
Meyve Üretiminin Geliştirilme Yöntem Ve Hedefleri.
Destekleyen Kuruluş ve Yayınlandığı Yer
8. Sebze Tarımı Sempozyumu, 23-26 Haziran
2010, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat
Fakültesi, Van.(Basımda).
Ziraat Mühendisliği 7. Teknik Kongresi.
Asma Kallus Kültürlerinde UV ışını Etkisi ile Resveratrol Üretiminin
Uyarılması ve Belirlenmesi
Dimrit Grubu Üzüm Çeşitlerinin SSR’a (Simple Sequence Repeat) Dayalı
Genetik Karakterizasyonu.
7. Türkiye Bağcılık Teknolojileri Sempozyumu, 2009
05-09 Ekim 2009, Manisa.
Türkiye Bağcılık ve Teknolojileri
2009
Sempozyumu. 05-09 Ekim 2009. Manisa.
Türkiye’de asma ve meyve fidanı üretimi ve kullanımı. Türkiye Ziraat
Mühendisliği VII. Teknik Kongresi,
11-15 Ocak 2010, Ankara. Bildiriler Kitabı2:891−907.
2010
Global Climate Change and Horticultural Production.
I. Uluslar arası Ulusal İklim Değişikliği ve
Tarım Kongresi Bildiriler
2009
Physiological effects of greenhouse, greenhouse effect and temperature in
plant production and precautions to be taken
I. Uluslar arası Ulusal İklim Değişikliği ve
Tarım Kongresi Bildiriler
2009
Meyve üretiminin geliştirilme yöntem ve hedefleri.
Ziraat Mühendisliği 7. Teknik Kongresi
Bildiriler Kitabı-1, 457-476.
2010
The effect of different fertilization and irrigation treatments on yield and
some nut characteristics in pistachio.
VI. Uluslar arası Badem-Antepfıstığı
Simpozyumu Bildiriler
2010
The effect of irrigation on protein, fat and fatty acids amounts in pistachio.
VI. Uluslararası Badem-Antepfıstığı
2010
Simpozyumu Bildiriler
VI. Uluslar arası Badem-Antepfıstığı
2010
Simpozyumu Bildiriler
VII. Teknik Kongresi Bildiriler Kitabı-1. Ankara. 2010
493-513 s.
Prof.Dr. Gökhan
Soylemezoglu,Prof.Dr.Hasan
Çelik
Prof.Dr. Gökhan
Soylemezoglu,Prof.Dr.Hasan
Çelik,Prof.Dr.Hatice
Dumanoğlu,Prof.Dr.Birhan
Kunter,Araş.Gör.Hande
Tahmaz
DoçDr.Nurdan Tuna Güneş,
Doç.Dr.Köksal
Demir,DoçDr.Yeşim Okay
DoçDr.Nurdan Tuna Güneş,
Doç.Dr.Köksal
Demir,DoçDr.Yeşim Okay
Prof.Dr.A.ilhami Köksal,
Doç.Dr. Yeşim Okay,
DoçDr.Nurdan Tuna Güneş
Araş.Gör.Özge Özüpek
.Prof.Dr.A.ilhami Köksal,
Doç.Dr. Yeşim Okay,
DoçDr.Nurdan Tuna Güneş
Doç.Dr. Yeşim Okay,
Doç.Dr. Yeşim Okay,
The effect of irrigation on some fruit characteristics in pistachio.
Prof.Dr. Gökhan
Soylemezoglu,Prof.Dr.Hasan
Çelik, Prof.Dr.Birhan Kunter
Bağcılığın Geliştirilmesi Yöntemleri ve Üretim Hedefleri. Ziraat Mühendisliği
Yıl
2010
2010
Bahçe Bitkileri Bölümü
Yazarlar
Doç.Dr.Köksal Demir,
Doç.Dr.Köksal Demir,
Doç.Dr.Köksal Demir, Doç.Dr.
Yeşim Okay,DoçDr.Nurdan
Tuna Güneş
Doç.Dr.Köksal Demir, Doç.Dr.
Yeşim Okay,DoçDr.Nurdan
Tuna Güneş
Yrd.Doç.Dr.Murat Akkurt
Yrd.Doç.Dr.Murat Akkurt
Prof.Dr.Şebnem Ellialtıoğlu
Bildiri ve Araştırma
Functional Drink and Fruit Juices Containing Herbal Extracts.
Destekleyen Kuruluş ve Yayınlandığı Yer
3rd International Congress on Food and
Nutrition. sub-event Eu Quality Low-Input
Food Project Final Conference. Abstract
Book. p 71.. 22-25 April 2009. Antalya Turkey.
Using of Lycopene, A Tomato Carotenoid, As A Natural Colorant and
3rd International Congress on Food and
Antioxidant at Functional Food Production.
Nutrition. sub-event Eu Quality Low-Input
Food Project Final Conference. Abstract
Book. p 55. 22-25 April 2009. Antalya Turkey
Physıologıcal Effects of Greenhouse, Greenhouse Effect and Temerature
1’International Cogress on Global Climate
in Plant Profuction and Precautions To Be Taken..
Changes and Agriculture. May, 28-30
2009,page:284-289. Namık Kemal University.
Tekirdağ/Turkey
Global Climate Change Horticultural Production.
. 1’International Cogress on Global Climate
Changes and Agriculture. May, 28-30 2009,
page:277-283. Namık Kemal University.
Tekirdağ/Turkey
Use of Molecular markers for seedlessness in grapevine breeding
X .International Conference on Grapevine
Breeding and Genetics. 01-15 Agust 2010.
Ceneva- Newyork. USA.
Effects of Gibberellic Acid (GA3), Benzilaminopurin (Bap) and Stratification 28. International Horticultal Congress.22-27
Time on Germination of Kalecik Karasi (Vitis Vinifera L.) Seeds.
August 2010. Lisboa-Portugal
Yıl
2009
2009
2009
2009
2010
2010
Yalova-5 Çeşidinde Fasulye Antraknozu (Colletotrichum lindemuthianum
(Sacc.&Magnus)Lambs.Scrib.) Hastalığının Kalıtımı Üzerine Araştırmalar.
Bazı Solanum türlerinde Verticillium dahliae Kleb.'ye Dayanıklılık ile
Fitoaleksin Oluşumu Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi.
20.Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-25 Haziran
2010, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, s:999
VIII.Sebze Tarımı Sempozyumu, 23-26
Haziran 2010, Van.
2010
Prof.Dr.Şebnem Ellialtıoğlu
Patlıcandaki Bazı Fitoaleksinlerin Hastalıklara Dayanıklılık Özelliği ile
İlişkileri ve Analiz Yöntemleri.
VIII.Sebze Tarımı Sempozyumu, 23-26
Haziran 2010, Van.
2010
Prof.Dr.Şebnem Ellialtıoğlu
Yerli ve Yabancı Patlıcan Çeşitlerinde Anter Kültürü Yoluyla Haploid
Embriyo Oluşumu.
Domates Lekeli Solgunluk Virüsü (TSWV) Etmenine Dayanıklılık Sağlayan
Sw-5 Geninin Moleküler İşaretleyiciler Yardımıyla Belirlenmesi
VIII.Sebze Tarımı Sempozyumu, 23-26
Haziran 2010, Van
. VIII.Sebze Tarımı Sempozyumu, 23-26
Haziran 2010, Van.
2010
Effects of Salicylic Acid on Growth of in vitro Cultured Eggplant (Solanum
melongena L.)
Embryos Under Saline
2009
Conditions.International Conference on Plants
& Environmental Pollution. 6-11 July 2009,
Kayseri-Türkiye
VII. Teknik Kongresi, 11-15 Ocak 2010,
2010
Ankara. 515-537.2010
Prof.Dr.Şebnem Ellialtıoğlu
Prof.Dr.Şebnem
Ellialtıoğlu,Prof.Dr. Hasan
Çelik
Prof.Dr.Şebnem Ellialtıoğlu
Yard.Doç.Dr.Mücahit Taha
Özkaya
“Türkiye Zeytinciliğinin Sorunları ve Çözüm Önerileri” TMMOB Ziraat
Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisliği
2010
2010
Bitki Koruma Bölümü
Yazarlar
Ferizli, A.G. ve Emekci, M.,
Bildiri ve Araştırma
Depolanmış ürün zararlılarıyla savaşım, sorunlar ve çözüm yolları
Blaser, J. M., A. Karakaya, D.
A. Mayfield, J. C. Batzer, M.L.
Gleason.
Karakaya, A.
Karakaya, A.
Karakaya, A.
Cem Özkan, Neşet Kılınçer,
Hilal Tunca.
Şahin Y. ve C. Özkan
Diversity of sooty blotch and flyspeck fungi from apples in northeastern
Turkey.
Ozkan C., Tunca, H., Kaya C.
ve Hacıalioğlu Y
Pamuk Ekosisteminde Kullanılan Bazı Pestisitlerin Yumurta-larva
Parazitoiti Chelonus oculator Panzer (Hymenoptera: Braconidae) Üzerine
Etkileri.
Ephestia kuehniella (Lepidoptera: Pyralidae)’nın farklı larva dönemleri
üzerinde süperparazitizmin soliter larval parazitoiti Venturia canescens
(Hymenoptera: Ichneumonidae) (Gravenhorst)’in gelişimine etkileri.
Neem Azal’in Koinobiont Larval Parasitoit Venturia canescens Grav.
(Hymenoptera: Ichneumonidae)’in Gelişimine Etkisi, S. 89
İlköğretimde Böceklerle Ekoloji Eğitimi. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı s.
29.
Yerli Nohut Çeşitlerinin Fusarium oxysporum f.sp. ciceris Irklarına Karşı
Reaksiyonları Türkiye
Quo Vadis The Fumigants
Özkan, C. ve Gürkan O.
Tunca, H ve Kılınçer N.
Özkan, C., Kılınçer, N. ve
Tunca, H.
MARTİN A. ve DOLAR, F.S.,
Emekci, M.
Demirci, F. Denizhan, E
I.O. Elibuyuk, F. Demirci, H.
Bostan
Powdery mildew of grapes caused by Uncinula necator. Cover photo.
Alpha conidia of Phomopsis theae. Cover photo:
Leaf blight disease of tea caused by Phomopsis theae. Cover photo.
‘İlköğretimde Böceklerle Ekoloji Eğitimi’
Elma İç Kurdu ile mücadelede Kaolin’in kullanım olanakları .
Paecilomyces lilacinus, a potential biocontrol agent on apple rust mite
Aculus schlechtendali(Nal.), and interactions with some fungicides
Heavy Metal Hyperaccumulation and Hyperaccumulator Weeds.
F. Demirci, I.O. Elibuyuk
Degradation of Pesticides in Soil
Ertunc,F,
Bayram,Ş.,Soylemezoğlu,G.
Detection and Characterisation og grapevine phytoplasmas and vectors by
molecular techniquesin turkey and reaction of common cultivars to those
infections.
Destekleyen Kuruluş ve Yayınlandığı Yer
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Ziraat
Mühendisliği VII. Teknik Kongresi 11-15 Ocak
2010 Ankara, Bildiriler Kitabı 2, 579-587.
Phytopathology 100: S15
Yıl
2010
Plant Disease, April 2010.
Bio Techniques, May 2010
Plant Disease, October 2009.
ERG/ Eğitim Reformu Girişimi, Sabancı
Üniversitesi, İstanbul. s. 29.
I. Gap Organik Tarım Kongresi, s. 139. 17-20
Kasım Şanlıurfa
Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi, s. 18, 1518 Temmuz, Van.
2010
2010
2009
2010
Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi, s.329, 1518 Temmuz, Van.
2009
Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi.
2009
Sabancı Üni. Eğitim Reformu Girişimi
2010
Türkiye III.Bitki Koruma Kongresi., 15-18
Temmuz, Van. Bildiri Kitabı, s247
th
10 International Working Congress on Stored
Product Protection, 27 June - 2 July 2010,
Lisbon, Portugal, pp: 304-315.
1. International Workshop In Taxonomic
Acarology
International Soil Science Congress on
Management of Natural Resourcers to
Sustain Soil Health and Quality, May 26-28
2010, Samsun, Turkey.
International Soil Science Congress on
Management of Natural Resourcers to
Sustain Soil Health and Quality, May 26-28
2010, Samsun, Turkey.
COST
2009
2010
2009
2009
2010
2009
2010
Şubat 2010
Bitki Koruma Bölümü (Devamı)
Yazarlar
Bayraktar, H., Özer, G. And
Dolar,F.S.,
Bildiri ve Araştırma
Distribution of Mating Types of Ascochyta rabiei (teleomorph: Didymella
rabiei) in Different Regions of Turkey .
Özer, G. Bayraktar, H., And
Dolar,F.S.,
Differences in Population Structure of Ascochyta rabiei (Pass.) Labr., the
Causative Agent Ascochyta Blight of Chickpea.
Akıllı, S.,Y.Z. Katırcıoğlu and
S. Maden.
2009 Chestnut Cankers in Black Sea Region of Turkey. Proceedings of
International Workshop on Chestnut Management in Mediterranean
Countries
Kestane Kanseri Etmeni Cryphonectria parasitica’ nın Karadeniz
Bölgesindeki Vejetatif Uyum Tipleri ve Hipovirülensliği.
Akıllı, S.,Y.Z. Katırcıoğlu and
S. Maden.
Destekleyen Kuruluş ve Yayınlandığı Yer
5th International Food Legumes Research
Conference (IFLRC V) and 7th European
Conference on Grain Legumes (AEP
VII).Book of Abstract, 243. 26-30 April,
Antalya, Turkey,
5th International Food Legumes Research
Conference (IFLRC V) and 7th European
Conference on Grain Legumes (AEP
VII).Book of Abstract, 255. 26-30 April,
Antalya, Turkey
Acta Hort. 815, 247-252.
Yıl
2010
Bartın Orman Fakültesi Dergisi I. Ulusal Batı
Karadeniz Ormancılık Kongresi Bildiriler Kitabı
Cilt I, sayfa 249-254.
2009
Destekleyen Kuruluş ve Yayınlandığı Yer
The 5th World Conference for
Graduate Research in Tourism,
Hospitality and Leisure. Organized
by ANATOLIA, 25-30 Mayıs
Kapadokya
International Conference on Organic
Agriculture in Scope of Environmental
Problems, European Mediterranean
Conferences and Conventions, 03-07
February
22. Uluslar arası Yapı ve Yaşam
Kongresi, 26-27 Mart. Mimarlar
Odası Bursa Şubesi. Bursa.
Uluslar arası Çalıştay, A.Ü.Z.F.
Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 16-17
Nisan 2009 Ankara.
TMMOB Mimarlar Odası Ankara
Şubesi18 - 21 Kasım 2009 Ankara
Yıl
2010
2009
Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Yazarlar
Bildiri ve Araştırma
Belkayalı, N., Doç. Dr. İlkden
Talay, Prof. Dr. Nevin Akpınar
“Determination of Göreme Historical National Park’s Tourist
Profile and Their Preferences”.
Kalaycı A., Belkayalı N.,
Öztürk S., Doç. Dr. İlkden
Talay
“Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde Tarımsal
Sürdürülebilirlik İçin Alan Kullanım Alternatiflerinin AHP (Analitik
Hiyerarşi Proses) Tekniği ile Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi”.
Famagusta Cyprus Island
Doç. Dr. İlkden Talay, Arslan
E.S.
Kültürel peyzaj Değerlerinin Saptanmasında Delphi Tekniğinden
Yararlanma Olanakları: Ankara Kenti Örneğinde Bir
Değerlendirme
Doç. Dr. İlkden Talay, Aslan
F.,
“Dış Mekan Planlamasında Katılımın Rolü: Okul Bahçeleri.
Çocuklar İçin Sağlıklı Çevreler Tasarlamak
Aslan F., Doç. Dr. İlkden
Talay
Ertekin, M., Arş. Gör. Ö. Lütfü
Çorbacı, Prof. Dr. Murat E.
Yazgan
“Okul Bahçeleri Örneğinde Bir Katılım Yaklaşımı”
ARCHILD Uluslararası Mimarlık ve Çocuk Kongresi
Role of Some Pre-treatments on Seed Germination of Eastern Strawberry
Tree (Arbutus andrachne L.).
First Serbian Forestry Congress, Serbian.
2010
2010
2010
2009
2009
11-13
November
2010
Peyzaj Mimarlığı Bölümü (Devamı)
Yazarlar
Ertekin, M., Arş. Gör. Ö. Lütfü
Çorbacı, Prof. Dr. Murat E.
Yazgan
Bruns, D. and Prof. Dr. Nilgül
Karadeniz
Belkayalı N., Arş. Gör. Özlem
C. Külekci
Arş. Gör. Özlem C. Külekci,
Belkayalı N.
Ter, Ü.G., Prof. Dr. Elmas
Erdoğan
Kuter, N., Prof. Dr. Elmas
Erdoğan
Prof. Dr. Elmas Erdoğan,
Kuter, N.
Bildiri ve Araştırma
Destekleyen Kuruluş ve Yayınlandığı Yer
Yıl
Narcissus pseudonarcissus cv. Golden Harvest’ in Chipping Yöntemi ile
Üretimi.
IV. Süs Bitkileri Kongresi, Alata, Mersin
20-22 Ekim
2010
Atlantis or Phoenix – Planning Proposals for Two Harbour Landscapes.
Jeotermal Enerji Kaynaklarının Turizm Amacıyla Kullanımı: Yalova
veÇankırı Çavundur Termal Kaplıcaları Örneği
Madencilik Çalışmaları Sonrası Onarım Sürecinde Püskürtmeli
Bitkilendirme İşlemi (Hydroseeding) Kullanımı.
Change and Continunity in Traditional Environments: Case of Güzelyurt
(Gelveri- Kalveri) Turkey,
“The Evaluation of Eastern Black Sea Region in the frame of Ecotourism”.
International Conference on Organic Agriculture in scope of Environmental
Problems. (oral presentation-abstract) (full paper, in press)
“Sustainability, Agroturizm and Landscape Architecture”. International
Conference on Organic Agriculture in scope of Environmental Problems.
(poster presentation-abstract) (full paper, in press)
ECLAS Conference, 23-27 September 2009,
Genoa, Italy.
Uluslararası Nükleer ve Yenilenebilir Enerji
Kaynakları Sempozyumu, Ankara
Madencilik ve Çevre Sempozyumu,309-314
s.,Ankara
2009
2009
2009
CESB to Prague Conference, Prague.
2010
03-07 February 2010, Famagusta/Cyprus
Island, Page: 140-141
2010
03-07 February 2010, Famagusta/Cyprus
Island, Page: 157-158.
2010
Cengiz, C., Prof. Dr. Murat E.
Yazgan
Armutlu (Yalova) Örneğinde Kıyı Alanlarının Kullanımı ve Planlaması,
Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları VIII. Ulusal
Kongresi, Türkiye Kıyıları’10, Cilt 1, sayfa 207216. 27 Nisan-1 Mayıs 2010 Trabzon.
2010
Prof. Dr. Şükran Şahin, Bilgili,
B.C., Arş. Gör. Volkan
Müftüoğlu
Peyzaj Plan ve Uygulamalarının Su Kaynaklarının Korunmasındaki Etkisi
ve Ülkemiz Gerçeği
TMMOB Van Kent Sempozyumu
2009
Prof. Dr. M. Emin Barış
Ekolojik Olarak Sürdürülebilir Kentler İçin Yeni Peyzaj Planlama Ve
Tasarım Yaklaşımları
Prof. Dr. M. Emin Barış
Su Etkin Peyzaj Düzenleme
Prof. Dr. M. Emin Barış
Türkiye’de Kıyı Yönetimi ve Öneriler
Prof. Dr. Mükerrem Arslan
Ayaş Yolu Çevresi Alternatif Turizm Olanakları
Prof. Dr. Mükerrem Arslan
Greenways and the Urban Form: City of Ankara
21. Uluslar arası Yapı&Yaşam Kongresi:
Doğa, Kent ve Sürdürülebilirlik, TMMOB
Mimarlar Odası Bursa Şubesi
I.Ulusal Ekoloji ve Çevre Öğrenci Kongresi,
Hacettepe Üniversitesi Kuş Gözlem Topluluğu
(Beykuş)
Kıyı Sempozyumu, İstanbul Mimarlar Odası
Bakırköy Şubesi
Ayaş Çalıştayı
Fabos Conference on Landscape and
Greenway Planning, Budapest. Bildiri
Kitapçığı.
2009
2009
2009
2010
2010
Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü
Yazarlar
Bildiri Ve Araştırma
Yavuzcan, H., Pulatsü, S,
Demir, N, Kırkağaç, M.,
Bekcan, S., Topçu, A., Türkiye’de Sürdürülebilir Su Ürünleri Yetiştiriciliği.
Doğankaya, L. Başçınar, N
Seçer, S., Korkmaz, Ş.,
Dinçer, A. C., Atar. H. H.,
Türkiye’de Sürdürülebilir Su Ürünleri Avcılığı
Seçer, F. S. Ve Keskin E.
Türkiye İhtiyofaunasındaki Acipenseridae Biyoçeşitliliğinin Filogenetik
Keskin, E.
Analizi,
Ankara University Agricultural Faculty Department Of Fisheries And
Keskin, E., Atar,H.,H.
Aquaculture, Black Sea-Scene,
Pulatsü, S.
Doğankaya, L., Bekcan, S.
Destekleyen Kuruluş Ve Yayınlandığı Yer
Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi, 1115 Ocak 2010, Ankara, S 767-788.
Yıl
2010
Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik
Kongresi, 789-807. 11-15 Ocak, Ankara,
2010
9. Ulusal Ekoloji Ve Çevre Kongresi, 7-10,
Nevşehir.
2009
26-27 Eylül, Brüksel-Belçika.
2009
Akuakültürde Su Kalitesi Ve Balık Sağlığı
Çalıştayı.
28-29
Haziran
Eğirdir-Isparta.
(Sözlü Sunum).
2010
XVI. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi. 13-16
Türkiye’nin Akdeniz Kıyılarındaki Kültür Ve Doğal Çipura (Sparus Aurata)
Aralık 2009, Antalya. (Sözlü Bildiri)
2009
Popülasyonlarının Filogenetik Analizi.
İçsularda Ağ Kafeslerde Balık
Kesikköprü Baraj Gölü Örneği.
Yetiştiriciliği-Su
Kalitesi
Etkileşimi:
Köse, S., Gökoğlu, N., Tokay
Türkiyeziraat
Mühendisliği
VII.
Teknik
Mol, S., Baygar, T., Özer,
Türkiye'deki Su Ürünleri İşleme Sektörünün Durumu Sorunları Ve Çözüm
2010
Kongresi, 11-15 Ocak 2010, Ankara, 821-852.
N.P., Çolakoğlu Arık, F.,
Önerileri.
Meriç, İ., Alçiçek, A.
16. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, 13-16,
Keskin, E.
Tuz Gölünden İzole Edilen Halofilik Bakteri Türlerinin Filogenetik Analizi,
2009
Antalya.
Süt Teknolojisi Bölümü
Yazarlar
Bildiri ve Araştırma
Destekleyen Kuruluş ve Yayınlandığı Yer
Yıl
2010
ATLI, A., HAYALOĞLU, İ.,
KOÇAK, C., ÖZER, B.,
SOYER, A.
Ebru Şenel, F. Şebnem
Öztürk, Metin Atamer
Gıda Sanayinin Hammadde Gereksinimi ve Yeterliliği
The Effect of churning pH and fat content of raw material on oxidative and
lipolytic stability of Yayık Butter produced from yoghurt
Türkiye Ziraat Mühendisleri 7. Teknik
Kongresi, Ankara.Kongre Kitabı
Cilt 2. S.1097-1112
International Food Technology Congress, 610 June 2009 Anaheim,CA, USA
Kocaoğlu, E.A. ve A. Gürsel
Gürsoy, A., N. Polat ve
A.Gürsel
Dağlı, A., Gürsoy, A.
Fonksiyonel Ürün Olarak Balık Yağı İle Zenginleştirilmiş Sütle
Köpük krema
Pamukkale Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu
Pamukkale Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu
20009
20009
Dondurulmuş Yoğurtta Peyniraltı Suyu Tozu Kullanımı
6. Gıda Mühendisliği Kongresi, TMMOB Gıda
Mühendisleri Odası Kitaplar Serisi: 22, 6-8 S
659
2009
2009
Süt Teknolojisi Bölümü
Yazarlar
Kırdar, S.S., Kurşun, Ö.,
Özrenk, E., Gürsoy, A.
Bildiri ve Araştırma
Determination of some quality properties of Akçakatık cheese
Destekleyen Kuruluş ve Yayınlandığı Yer
1. Uluslar Arası “Adriyatik’ten Kafkaslar’a
Geleneksel Gıdalar” Sempozyumu, Bildiri
Kitabı-Proceedings Book
International Food Technology Congress, 1720 July 2010 Chicago, IL, USA
Yıl
2010
Mina Kim, Stephenie Drake,
Ebru Senel, MaryAnne
Drake.
Mina Kim, Ebru Şenel,
Staphanie Drake, MaryAnne
Drake
Desirable flavor compound concentrations in low-fat Cheddar cheese
International Food Technology Congress, 1720 July 2010 Chicago, IL, USA
2010
Destekleyen Kuruluş ve Yayınlandığı Yer
Yıl
International
Conference
on
Organic
Agriculture in Scope of Environmental
Problems, 3-7 Şubat 2010, (sunulu bildiri),
Gazimagusa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,
(baskıda).
2010
5th Central European Congress on Food
(CEFood 2010), Bratislava, Slovak Republic.
2010
Second International Conference on Drought
Management, Economics of Drought and
Drought Preparedness in a Climate Change
Context, Ciheam, Istanbul, Turkey.
2010
Tanrıvermiş, H., Gündoğan,
S. ve Aliefendioğlu, Y.,
Türkiye’de Kamu Arazilerinin Yönetimi, Sorunları ve Yeni Yaklaşımların Toprak Mülkiyeti Sempozyumu, 17-18 Aralık
Gerekliliği,
2009, Ankara (Basımda).
2009
Tanrıvermiş, H., Gündoğan,
S. ve Aliefendioğlu, Y.,
Türkiye’de Koruma Alanlarında Arazi Kullanım Kararları, Etkileri, Malik ve Toprak Mülkiyeti
Kullanıcıların Temel Sorunları,
(Basımda).
The influence of fat on the sensory threshold and odor activity values of
key flavor components of cheddar Cheese
2010
Tarım Ekonomisi Bölümü
Yazarlar
Gündogmus, E ve
Bayramoğlu, Z.
Eraktan, G. Dellal, İ.
Dellal, İ., McCarl, B.A.
Tanrıvermiş, H. ve
Aliefendioğlu, Y.,
Önder, A., Tanrıvermiş, H.,
Birinci, A. ve Bülbül, M.,
Bildiri ve Araştırma
Kurak İklim Bölgelerinde Organik Tarım ve Geleceği,
”The Global Threats in Food Consumption and Turkey’s Situaiton”
”The Economic Impact of Drought on Agriculture: The Case of Turkey”
Sempozyumu,
Ankara
Uluslararası Katılımlı Kamu Yatırımları İçin
Arazi Edinimi ve Kamulaştırma Sempozyumu
Satın Alma Yöntemiyle Kamulaştırma, Türkiye’deki Uygulamalar ve
14-18 Haziran 2010, A.Ü. Fen Bilimleri
Sorunların Değerlendirilmesi
Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı
Yayın No:4, Ankara. (Basımda).
Uluslararası Katılımlı Kamu Yatırımları İçin
Türkiye’de Kamulaştırma Giderlerinin Gelişimi ve Kamulaştırmanın Arazi Edinimi ve Kamulaştırma Sempozyumu
Yatırımlara Etkilerinin Değerlendirilmesi,
14-18 Haziran 2010, A.Ü. Fen Bilimleri
Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı
Yayın No:4, Ankara. (Basımda).
17-18 Aralık
2009
2010
2010
Tarım Ekonomisi Bölümü (Devamı)
Bildiri ve Araştırma
Yazarlar
Tanrıvermiş, H., ve Demirci,
R.,
Tanrıvermiş, H., ve
Aliefendioğlu, Y.,
Türkiye’de Kamulaştırma Değerinin Tespiti, Başlıca Değerleme Sorunları
ve Etkileri
Kamulaştırma Sürecinde Bilirkişilik ve Bilirkişi Raporlarında Kalite ve
Yeterlilik Sorunu
Karaca, A., Turgay, O.C. ve
Tanrıvermiş, H.,
Türkiye Koşullarında Kömür Yakıtlı Termik Santrallerin Çevre-İnsan
Sağlığına Olan Olumsuz Etkilerinden Dolayı Kamulaştırma Potansiyelinin
Değerlendirilmesi
G. Eraktan
Agriculture at a Crossroads- International Assesment of Agricultural
Knowledge,
Destekleyen Kuruluş ve Yayınlandığı Yer
Uluslararası Katılımlı Kamu Yatırımları İçin
Arazi Edinimi ve Kamulaştırma Sempozyumu
14-18 Haziran 2010, A.Ü. Fen Bilimleri
Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı
Yayın No:4, Ankara. (Basımda).
Uluslararası Katılımlı Kamu Yatırımları İçin
Arazi Edinimi ve Kamulaştırma Sempozyumu
14-18 Haziran 2010, A.Ü. Fen Bilimleri
Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı
Yayın No:4, Ankara. (Basımda).
Uluslararası Katılımlı Kamu Yatırımları İçin
Arazi Edinimi ve Kamulaştırma Sempozyumu
14-18 Haziran 2010, A.Ü. Fen Bilimleri
Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı
Yayın No:4, Ankara. (Basımda).
Science and Technology for Development,
Historical and Current Perspectives of AKST.
IAAST, Volume I Central and West Asia and
North Africa, Washington DC.
Yıl
2010
2010
2010
2009
Tarım Makinaları Bölümü
Yazarlar
Silleli, H., C.İ., Çay, A.Ş.,
Akyüz
Koç,C., R.Öztürk, A.İ.Acar,
O.Hocaoğlu
Koç,C., Vatandas,M., Koç,
A.B.,
Eliçin, A.K., Kılıçkan, A. Ve
Avcıoğlu, A.O., 2009
Bildiri ve Araştırma
Tarım ve Orman Traktörleri, İnşaat ve Kazı Makinalarında Kullanılan
Sürücü Koltukları Emniyet Kemeri Ankrajları ile İlgili Deney Yöntemleri
Elektro-pnömatik Soğan Sınıflandırma Düzeneği Simulatörünün
Tasarlanması
LED Aydınlatma Teknolojisi ve Tarımda Kullanımı
Türker, U.
Tarımda Uzaktan Eğitim Sistemleri için iletişim teknolojisinin Kullanımı.
Beyaz,
A.,
Colak,
A.,
Emınoglu, M. B., Ozturk, R.,
Acar, A. I.
Emınoglu, M. B., Beyaz, A.,
Orel, O., Ozturk, G., Ozturk,
R., Acar, A. I.
Mikroalglerden Biyodizel Üretimi
Determination of Crop Quality with Different Types of Sugar Beet
Harvesters
Comparison of Tractor - Rotary Tiller Combination and Power Tiller in
terms of Energy Expenditure of Operators
Destekleyen Kuruluş ve Yayınlandığı Yer
Tarımsal Mek anizasyon 25. Ulusal Kongresi,
Isparta, 383-392,
25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi
Bildiri Kitabı. S: 349-352. ISPARTA.
Tarımsal Mekanizasyon 25. Ulusal Kongresi.
ISPARTA.
25.Tarımsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi
Bildiri Kitabı, Sayfa :273 - 278, 01-03 Ekim
2009, Isparta
Tarımsal Mekanizasyon 25.Ulusal kongresi
Bildiri Kitabı, sayfa 307-310. 01-03 Ekim
2009. Isparta-Türkiye.
XVII th. World Congress of the International
Comission of Agricultural and Biosystems
Engineering
XVII th. World Congress of the International
Comission of Agricultural and Biosystems
Engineering
Yıl
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
Tarım Makinaları Bölümü (Devamı)
Yazarlar
Bildiri ve Araştırma
Beyaz, A., Ozguven, M. M., Image Analyze Technique for Measurements of Apple and Peach Tree
Ozturk, R., Acar, A. I., Canopy Volume
Turker, U. 2009..
Emınoglu, B. M., Ozguven, Determining Postural Discomfort at Working with Power Tiller
M. M., Beyaz, A., Ozturk, R.,
Acar, A. I
Silleli H., C.İ. Çay, A. Akyüz, The Determination of worst case for seat belt anchorage test
Türker,U.,Erdem,T.,Tagaraki
s,A.,Fountas,S.,Mitev,G.,Akd
emir,B and Gemtos,T.A.
A feasibility study of variable rate irrigation in Black Sea Area: Design
Characteristics of A Boom Type Traveller Irrigator
Destekleyen Kuruluş ve Yayınlandığı Yer
Energy Efficiency and Agricultural
Engineering Fourth International Scientific
Conferance, Rousse/Bulgaria - (0103.10.2009), P:22 - 30, ISSN 1311 - 9974
Energy Efficiency and Agricultural
Engineering Fourth International Scientific
Conferance, Rousse/Bulgaria - (0103.10.2009), P:31 - 35, ISSN 1311 - 9974
Journal of Science Society of Power
Machines, Tractors and Maintanence, vol.14,
no.1, 32-38,
.. ITAFFE’10. International Congress on
Information and Communication Technologies
in Agriculture, Food, Forestry and
Environment. June 14-18,2010. Samsun,
Turkey.
Yıl
2009
2009
2009
2009
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
Yazarlar
Çakmak, B. Ve Aküzüm, A
Bildiri ve Araştırma
Tarımsal Altyapı ve Sulama.
Evsahibioğlu, A.N.
G.D.Kesmez.
Cropwat: A Mathematical Model for Irrigation Practices.
Yürekli, K., Anlı, A. S., Örs, İ.
Ve Karahan, G.
Yürekli, K., Anlı, A. S.,
Karahan, G. Ve Örs, İ.
Anlı, A. S., Yürekli, K.,
Saltalı, K. Ve Atmaca,D.
Aküzüm, A., Selenay, F. Ve
Çakmak, B.
Aküzüm, A.
Sakarya Havzası Aylık Akımlarının Kuraklık Analizi,
Evsahibioğlu, A, N., T.
Aküzüm, B. Çakmak.
Su Yönetimi, Su Kullanım Stratejileri ve Sınıraşan Sular.
Karaman İli Kuraklık Gidişinin Analizi.
Çekerek Havzasında Meydana Gelen Kuraklığın Analizi.
Sulama Yönetimi ve Sürdürülebilir Su Kullanımı.
Suculuk Enstitüsü’nden Su Enstitüsü’ne…
Destekleyen Kuruluş ve Yayınlandığı Yer
Ziraat Mühendisleri Odası. "Küresel Kriz,
Türkiye ve Gıda Güvencesi" Sempozyumu 15
Ekim 2009. Çağdaş Sanatlar Merkezi, 21s.,
Ankara
IV.th International Worhshop on Applications
of wavelets to Real World Problems. IWW
2009, June 5-7 2009, Kocaeli University.
I. Ulusal Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu,
16-18 Haziran, Konya.
I. Ulusal Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu,
16–18 Haziran, Konya.
I. Ulusal Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu,
16–18 Haziran, Konya.
1. Sulama ve Tarımsal Yapılar Kongresi 27-29
Mayıs 2010. s. K.Maraş.
Çağrılı Bildiri. 1. Sulama ve Tarımsal Yapılar
Kongresi 27-29 Mayıs 2010. s. , K.Maraş.
Milli Kütüphane Konferans Salonu, Bildiriler. I.
s.119-134 Ankara. Ziraat Mühendisliği VII.
Teknik Kongresi. 11-15 Ocak
Yıl
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
Yazarlar
Evsahibioğlu, A.N. Ve B.
Çakmak.
Bildiri ve Araştırma
Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Planlanmasında Uzaktan Algılama ve
Coğrafi Bilgi Sistemi Teknolojilerinin Entegre Kullanımı.
Polat, H.E.
Hayvan barınaklarının iklim değişikliği üzerine etkisi ve alınabilecek
önlemler.
Evsahibioğlu, A.N.
A Mathematical Model and Geographic Information System Integration for
Agricultural Irrigation Scheduling,
Evsahibioğlu, A, N.
Hdrological Analysis of Ground water by using Remote Sensing
Technology.
Şimşek, O. Ve Çakmak, B.
Su Bütçesi Yöntemiyle Buğday Üretimi Risk Analizi.
Çakmak, B. Ve Tekiner, M.
Çanakkale Kepez Kooperatifinde Sulama Performansının
Değerlendirilmesi.
İklim Değişikliğinin Konya’da Buğday Üretimine Etkisinin Analizi.
Şimsek, O., Cakmak, B.,
Mermer, A. Ve Yıldız H
Polat, H.E., B. Kendirli Ve M.
Olgun,
Seraların Isıtılmasında Biyogazdan Yararlanma Olanaklarının Belirlenmesi
Sönmez, F. K., B. Kaya, D.
Manavbaşı
Tarımsal Kuraklığın Analizinde Bitki – İklim Modellerinin Kullanımı.
Köksal, E. S., B. Cemek, H.
Üstün, Y. E. Yıldırım, İ. Aras,
Yapay sinir ağları kullanılarak güneş radyasyonu ve yaprak alan indeksine
dayalı net radyasyonun tahmin edilmesi.
Yurtseven, E., Çakmak, B.,
Kesmez, D. Ve Polat, H.E.
Tarımsal Atık Suların Sulamada Yeniden Kullanılması.
Destekleyen Kuruluş ve Yayınlandığı Yer
I. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar
Sempozyumu. 27-29 Mayıs 2010
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
I. Ulusal Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu
Bildiriler Kitabı, 16-18 Haziran 2009, s. 249256, Konya, Türkiye
The fifth International Symposium on
Wavelets Applications to World Problems,
June 3-8 2010 İstanbul
The 3 rd International Multi-Conference on
Engineering and Technological Innovation.
IMETI 2010, 30 June – 4 July 2010 Orlando,
Florida, U.S.A.
1. Sulama ve Tarımsal Yapılar Kongresi. s. ,
K.Maraş.
1. Sulama ve Tarımsal Yapılar Kongresi. s. ,
K.Maraş.
Çölleşme İle Mücadele Sempozyumu 17 - 18
Haziran 2010 Çorum, s.552-562.
I. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar
Sempozyumu Bildirileri. 27-29 Mayıs 2010.
Kahramanmaraş.
I. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar
Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 27-29 Mayıs,
Kahramanmaraş, Türkiye
I. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar
Sempozyumu. Kahramanmaraş Sütçü İmam
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar
ve Sulama Bölümü, Kahramanmaraş
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Türkiye
Ziraat Mühendisliği VII.Teknik Kongresi 11-15
Ocak 2010, Cilt:1, s.135-154, Ankara.
Yıl
2010
2009.
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
Tarla Bitkileri Bölümü
Yazarlar
Gürbüz,B., A.Ipek, N.Arslan,
S.Ozcan,
C.Sancak,
M.Yıldız,
B.Cosge
And
K.A.Pour
İpek,A.,
B.Gürbüz
Ve
B.Cosge
Gürbüz,B., A.İpek., B.Cosge,
Ü.Bingöl,
F.Geven
Ve
G.Akgül
Ulukan, H.,
Bildiri ve Araştırma
Essential Oil Composition Of Four Sage (Salvia Officinalis L.) Lines
Cultivated İn Turkey
Ulukan,
H.
Mokhtarzadeh, G. A.,
Effects Of Different Doses Of Powder Humic Acid (Ha) On Yield And Yield
Components Of Some Chickpea (Cicer Arietinum L.) Cultivars,
Ve
Tıbbi Adaçayı (Salvia Officinalis L.) Hatlarında Azotlu Gübrelemenin
Herba Verimi Ve Bazı Özellikler Üzerine Etkileri
Doğal Ve Kültür Ortamlarından Elde Edilen Salvia Verticillata Ssp.
Verticillata Herba Uçucu Yağının Kimyasal Bileşenleri.
Effect Of Global Warming On Grain Legumes,
Ulukan, H.,
Küresel Isınmanın Tarla Bitkileri Tarımına Etkisi
Güler, M
“Legumes For Sustainable Agriculture And Soil”.
Adak,
M.S.,
M.Güler,
N.Kayan
Güler, M., M. Yıldız
“Yemeklik Baklagillerin Üretimini Artırma Olanakları” Tmmob Ziraat
Mühendisleri Odası Türkiye Ziraat Mühendisliği Vıı. Teknik Kongresi
“Ethephon Uygulamalarının Makarnalık Buğdayda Kalite Özelliklerine
Etkisi” Türk iye Vııı Tarla Bitk ileri Kongresi
In Vitro Determination Of Some Cold Tolerant Vicia Species.
Özgen, M., Birsin, M.A. And
Açikgöz, E
Dizkirici, A., Çetiner, Ç.,
Birsin, M., Kaya, Z., Önde,
S. And Özgen, M.
Özgen, M., Birsin, M.A. Ve
Emiroğlu, H.,
Opwii4- Identification Of Aegilops L. Triticum L. Species Based On
Chloroplast Dna
Bitki Biyoteknolojisi: Dünya Ve Türkiye’de Son Gelişmeler.
Destekleyen Kuruluş ve Yayınlandığı Yer
2nd International Symposium On Medicinal
And Nutraceutical Plants, Abstract Book
P:41, 25-27 November 2009, New Delhi,
India.
Türkiye Vııı. Tarla Bitkileri Kongresi Bildiri
Kitabı, Cilt I: 101-104, Hatay
Türkiye Vııı. Tarla Bitkileri Kongresi Bildiri
Kitabı, Cilt Iı: 266-268, Hatay
th
Yıl
2009
2009
2009
5 ınternational Food Legumes Research
th
Conference (IFLRC V) & 7
European
Conference On Grain Legumes (AEP VII),
26-30 April 2010, Pg. 283, Antalya, Türkiye
(POSTER BİLDİRİ)
th
5
International Food Legumes Research
th
Conference (Iflrc V) & 7
European
Conference On Grain Legumes (Aep Vıı), 2630 April 2010, Pg. 319, Antalya, Türkiye
(Poster Bildiri)
Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22
Ekim Hatay, 397-400, Hatay, Türkiye
(POSTER BİLDİRİ)
Agroenviron
2010,
7th
International
Symposium, Cancun- Mexico Tmmob Ziraat Mühendisleri Odası
2010
Tarla Bitkileri Bilimi Derneği-Hatay
2009
th
The 9
Int. Symp. On The Results Of
Turkish-German
Research
Studies
In
Agriculture, 22-27 March 2010, Hatay,
Turkey.
International Symposium On Biology Of Rare
And Endemic Plant Species, 26-29 May
2010, Fethiye, Muğla, Turkey, Abs., P. 48.
Türkiye Ziraat Mühendisliği 7. Teknik
Kongresi, 11-15 Ocak 2010, Ankara, 237255.
2010
2010
2010
2010
2010
Tarla Bitkileri Bölümü
Destekleyen Kuruluş ve Yayınlandığı Yer
Planta Medica, Volume 75: 890, 57th
International Congress And Annual Meeting
Of The Society For Medicinal Plant And
Natural Product Research, 16-20 August
2009, Geneva-Switzerland. (Araştırma)
2nd International Symposium On Medicinal
And Nutraceutical Plants, Abstract Book
P:41, 25-27 November 2009, New Delhi,
India. (Araştırma)
Türkiye Vııı. Tarla Bitkileri Kongresi 19-22
Ekim 2009 Hatay. Bildiri Kitabı
Yıl
2009
Yabancı Kökenli Keten (Linum Usitatissium L.) Çeşit Ve Populasyonlarının
Bazı Bitkisel Özellikleri
Türkiye Vııı. Tarla Bitkileri Kongresi 19-22
Ekim 2009 Hatay. Bildiri Kitabı
2009
Ahmet Atıcı,Neşet Arslan.
Biberiye Çeliklerinin Köklenmesine Naftalen Asetik Asidin (Naa) Etkisi.
2009
Alizadeh, B., Daneshvar –
Royandezagh S., Khawar,
K.M., Özcan, S.
Arslan N
Arslan N
Arslan N
Allium Tuberosum’un İn Vitro Hızlı Çoğlatımı.
Türkiye Vııı. Tarla Bitkileri Kongresi 19-22
Ekim 2009 Hatay Bildiri Kitabı.
Türkiye Vııı. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22
Ekim 2009, Hatay
Nane Gıda Hattı 20
.Alıç .Haşhaş-
Gıda Hattı 20
Gıda Hattı 21
Gıda Hattı 22:
2009
2009
2009
Arslan N
Arslan N
Sarı Censiyan
Jojoba-
-Gıda Hattı 23:
Gıda Hattı 25
2009
2009
Arslan N
Tehdit Altında Bir Bitki, Gentiana Lutea
Sağlık-Çevre Kültürü. Sayı 4
2010
Arslan N, Koyuncu M. Gedik
A.
Koyuncu M. Arslan N.
Arslan N
Koyuncu M.Arslan.N.
Gürlek, D., Sancak, C., İpek,
A., Yıldız, M., Uranbey, S.,
Arslan, N., Özcan, S.
Özcan, S
Ovacık'ın Görül(E)Meyen Yüzü.
Sağlık - Çevre Kültürü. Sayı 3
2010
Ovacık Geofitleri.
Yağ Gülü.
Munzur Vadisinin Biyolojik Çeşitliliğinin Korunması.
Factors Effecting İn Vitro Bulblet Maturation İn Fritillaria İmperialis And F.
Persica
Bağ-Bahçe Sayı 26
Gıda Hattı 24
Ulaşılabilir Yaşam Derneği Yayını.İstanbul
th
. The 12 World Congress Of The Iapb And
2010 In Vitro Biology Meeting Of The Sivb, 611 June 2010, St. Louis, Missouri, Usa.
1. Uluslararası Katılımlı Kamu-ÜniversiteSanayi İşbirliği Sempozyumu, UDUSİS 2010,
24-26 Mayıs 2010, Diyarbakır.
2009
2010
2010
2010
Yazarlar
Daneshıan,A.M., B.Gürbüz,
A.Ipek, B.Cosge, N.Arslan,
S.Ozcan And C.Sancak.
Bildiri ve Araştırma
Effects Of Plant Density On Essential Oil Composition Of Sweet Basil
(Ocimum Basilicum L.) Cultivated İn Turkey.
Gürbüz,B., A.Ipek, N.Arslan,
S.Ozcan,
C.Sancak,
M.Yıldız,
B.Cosge
And
K.A.Pour.
Neşet Arslan, Dr. Arif İpek ,
Ahmet Gümüşçü, Ercüment
O. Sarıhan, Dr. İsk ender
Parmak sız.
Uğur Yıldırım, Neşet Arslan
Essential Oil Composition Of Four Sage (Salvia Officinalis L.) Lines
Cultivated İn Turkey.
Oxytona Seksiyonundaki
Araştırılması
Yabani
Haşhaşların
Biyoteknolojinin Bitkisel Üretimde Kullanımı.
Tebain
Yönünden
2009
2009
2009
2010
Tarla Bitkileri Bölümü (Devamı)
Yazarlar
Avcı, S., Çöçü, S., Sancak,
C., Özcan, S., Duran, A.,
Sevimay, C.S.
Çetin, G., Sağlam, S.,
Khawar, K.M., Özcan, S
Gürlek, D., Çöçü, S., İpek,
A., Sancak, C., Arslan, N.,
Özcan, S.
Özcan, S.
Bildiri ve Araştırma
Türkiye’nin Korunga Gen Havuzunun Oluşturulması.
Destekleyen Kuruluş ve Yayınlandığı Yer
Türkiye Vııı. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22
Ekim 2009, Hatay
Yıl
2009
Bakla (Vicia Faba L.)’Nın Plumula Eksplantlarından İn Vitro Koşullarda
Adventif Sürgün Rejenerasyonu.
Firitillaria İmperialis Ve F. Persica Türlerinin Olgunlaşmamış Zigotik
Embriyolarından İn Vitro Soğancık Üretimi.
Türkiye Vııı. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22
Ekim 2009, Hatay
Türkiye Vııı. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22
Ekim 2009, Hatay
2009
Genetiği Deiştirilmiş (Transgenik) Bitkilerin Tarımsal Üretime Etkileri.
2009
Birsin Avci, M. Ve Adak, M.
S.,
Day S., M. D. Kaya Ve Ö.
Kolsarıcı
Kaya M. D., G. Kaya Ve S.
Day,
Aasim M., S. Day, K. M.
Khawar And S. Özcan,
Fasulye (Phaseolus Vulgaris L.)’De Kaolin Uygulamasının Verim Ve Bazı
Verim Ögelerine Etkisi .
Bazı Yazlık Ve Kışlık Kolza (Brassica Napus Ssp. Oleifera) Çeşitlerinin
Çimlenme Ve Çıkışı Üzerine Nacl Konsantrasyonlarının Etkisi,
Bazı Ayçiçeği (Helianthus Annuus L.) Çeşitlerinin Ankara Koşullarında
Fide Gelişimi Ve Agronomik Özelliklerinin Belirlenmesi,
In Vitro Shoot Regeneration From BAP İnduced Pulse Treatment İn
Chickpea (Cicer Arietinum L.).
Kaya M. D., S. Bayramin, S.
Day,
Işık.,M, İkincikarakaya .,S,
Rezaei., F Ve İ.E Başoğlu
Oleik Asit İçeriği Yüksek Yağ Bitkilerinin Önemi.
Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22
Ekim 2009, Hatay
Türkiye Viii. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22
Ekim , Hatay, Cilt I:332-335
Türkiye 8. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt 1: 225228. 19-22 Ekim 2009, Hatay.
Türkiye 8. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt 2: 7074. 19-22 Ekim 2009, Hatay. (Poster Bildiri)
5th International Food Legumes Research
Conference(IFLRC V) & And 7th European
Conference On Grain Legumes (AEP VII).
Session 15-Poster 405. P:7
Türk Tarım, Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı
Dergisi 187: 72-76,
9.İnternational Symposium, Symposium Uber
Wissenschaftliche Ergebnisse Deutsch –
Turkischer
Türkiye 8.Tarla Bitkileri Kongresi,Cilt S:450456
Türkiye 8.Tarla Bitkileri Kongresi,Cilt S:457463
Türkiye 8.Tarla Bitkileri Kongresi,Cilt2 S.438441.
28. Müzeler Haftası Geçmişten Geleceğe
Türkiye’de Nüzecilik Iıı, Ankara’da Müze,
Müzede Ankara Sempozyumu 21- 22 Mayıs
2009 Bildiriler Kitabı 195 – 210. Ankara
28th European Holstein – Red Holstein
Conference. June 3rd 2009. 23 – 28. İstanbul
2009.
Acer.,
S
Ve
Saime
İkincikarakaya
Kara.,
K
Ve
Saime
İkincikarakaya
Keçeli.,A,Kaplan
Evlice.,A,
Pehlivan.,A,
Şanal.,T Ve
Saime İkincikarakaya.
Çiftçi C.Y.
Some Weed Allelopathic Effects At The First Growth İn Lentil(Lens
Culinaris Medik .) Universitaetspartnerschaften İm Agrarbereich.Antakya,
Hatay,Turkey.
Bazi Makarnalık Buğday Çeşitlerinin Verim Ve Kalite Özellikleri Üzerine
Farklı Sulama Zamanları İle Azot Dozlarının Etkisi.
Bazi Tritikale Çeşitlerinde Farklı Ekim Sıklıkları İle Azot Dozlarının Verim
Ve Verim Oğelerine Etkileri
2009.Ekmeklik Buğday’da(Triticum Aestivum L.) Kısa Süreli Vernalizasyon
Uygulamasının Protein Miktarı Ve Sds Sedimentasyon Değeri Üzerine
Etkileri.
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Müzesi.
Akman N. Ve C.Y.Çiftçi.
Turkish Agriculture.
2009
2010
2009
2009
2010
2009
2010
2009
2009
2009
2009
Tarla Bitkileri Bölümü (Devamı)
Yazarlar
Çiftçi C.Y.,S. Sağlam, K.M.
Khawar
Bildiri ve Araştırma
Türkiye’de Yemeklik Tane Baklagiller Konusunda Yapılan Araştırmalara
Genel Bir Bakış. (Sunulu Bildiri)
Çiftçi C. Y., K. M, Khawar, S.
Sağlam
Türk Tarımının Ve Fasulye Tarımının Temel
Önerileri. (Sunulu Bildiri)
Çiftçi C.Y.,S. Sağlam, K.M.
Khawar
Fasulye Tarımının Dünü, Bugünü Ve Geleceği. (Sunulu Bildiri)
Çiftçi C.Y.
Tarla Bitkileri Bölümü Duayenleri (Çağrılı Bildiri)
Atmaca, E., C.Y. Çiftçi, S.
Çakır, R. Akın, Y. Karaman.
Eskişehir Koşullarında Bazı Nohut Çeşit Ve Hatlarında Farklı Ekim
Zamanı Ve Sıra Arası Mesafelerinin Verim, Verim Unsurları Ve Kalite
Üzerine Etkisi. (Sunulu Bildiri)
Farklı Ekolojik Koşullarda Yetiştirilen Nohut Çeşitlerinin Verim Ve Bazı
Verim Öğeleri Bakımından Karşılaştırılması. (Poster Bildiri)
In Vitro Koşullarda Fasulye (Phaseolus Vulgaris L.) Bitkisine Yüksek Bap
Ön Muamelesi Ve Sonikasyon Metodu İle Gen Aktarımı.
In Vitro Koşullarda Fasulye (Phaseolus Vulgaris L.)’Nin Apikal Meristem,
Petiol, Kotiledon Boğum Ve Hipokotil Eksplantlarından Adventif Sürgün
Rejenerasyonu.
Tarımsal Yükseköğretim Programında Değişimler Ve Sorunlar. (Sunulu
Bildiri)
Kaya M., A. Kan, C.Y. Çiftçi,
A. Şanlı.
Sağlam S., Khawar K. M.,
Çiftçi C. Y., Özcan S.
Sağlam S., Khawar K. M.,
Çiftçi C. Y., Özcan S.
Çiftçi C.Y. İ. Ortaş, S. Çelik,
H. Kendir, S. Sağlam
Sorunları Ve Çözüm
Çiftçi
C.Y., S. Özcan,
A.Yücel, K. M. Khawar.
Birgül Yılmazlar Ve Nilgün
Bayraktar.
Dilek BAŞALMA
Baklagil Tohum Böceklerine (Bruchus Spp.) Dayanıklı Transgenik Fasulye
(Phaseolus Vulgaris L.) Bitkilerinin Geliştirilmesi.
Konya Şartlarında Farklı Ekim Zamanlarında Bazı Aspir Çeşitlerinde
Önemli Tarımsal Karakterler Üzerine Etkisi.
Ayçiçeği (Helıanthus Annuus L.) Çeşitlerinin Verim. Verim Unsurları. Yağ
Oranları Ve Yağ Verimleri Bakımından Karşılaştırılması
Celal Er, H.Hüseyin Geçit,
Dilek Başalma
Orta Anadolu Şartlarında Ekim Nöbeti
Denemeleri
Destekleyen Kuruluş ve Yayınlandığı Yer
Tarladan Sofraya Kuru Fasulye Çalıştayı.
Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal
Araştırmalar
Genel Müdürlüğü Anadolu
Tarımsal Araştırma Enstitüsü. 30 – 31
Temmuz 2009. 80- 83. Eskişehir.
Tarladan Sofraya Kuru Fasulye Çalıştayı.
Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal
Araştırmalar
Genel Müdürlüğü Anadolu
Tarımsal Araştırma Enstitüsü. 30 – 31
Temmuz 2009. 41- 53. Eskişehir.
Tarladan Sofraya Kuru Fasulye Çalıştayı.
Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal
Araştırmalar
Genel Müdürlüğü Anadolu
Tarımsal Araştırma Enstitüsü. 30 – 31
Temmuz 2009. 54- 65. Eskişehir.
Türkiye Vııı. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22
Ekim 2009 Cilt I. 3 – 12. Hatay,
Türkiye Vııı. Tarla Bitkileri Kongresi (19 – 22
Ekim 2009) Cilt I. 364 – 369. Hatay.
Yıl
2009
Türkiye Vııı. Tarla Bitkileri Kongresi (19 – 22
Ekim 2009). Cilt Iı. 660 – 664. Hatay
Xvı. Biyoteknoloji Kongresi 13–16 Aralık
2009, Bildiri Kitabı Antalya
Xvı. Biyoteknoloji Kongresi 13–16 Aralık
2009, Bildiri Kitabı Antalya
2009
Tmmob Ziraat Mühendisleri Odası Ziraat
Mühendisliği Vıı. Teknik Kongresi (11 – 15
Ocak 2010) Bildiriler Kitabı Iı, 1181 – 1180
Ankara.
Tübitak.Proje No: 106o058. Sonuç Raporu.
74 S.
Türkiye Vııı.Tarla Bitkileri Kongresi.19-22
Ekim 2009 Hatay
Türk iye VIII. Tarla Bitk ileri Kongresi, 19-22
Ek im 2009, Hatay
Cilt:1 Sayfa:148-153
Türk iye Vııı. Tarla Bitk ileri Kongresi, 19-22
Ek im 2009, Hatay
Cilt:2 Sayfa:717-722
2010
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2009
2009
2009
Tarla Bitkileri Bölümü (Devamı)
Yazarlar
Dilek Başalma Ve İsmail
Demir
Er,C.,Geçit,
H.H.
Ve
D.Başalma
Başalma, D.
Çetin G, Sağlam S, Khawar
Km, Ozcan S
Daneshvar-Rouyandezagh
S, Khawar Km, Ozcan S,
Lakzadeh Mr
Aasim M, Day S, Khawar
Km, Ozcan S
Aasim M,
Ozcan S
Bildiri ve Araştırma
Küresel İklim Değişikliği (Derleme)
Destekleyen Kuruluş ve Yayınlandığı Yer
Bitkisel Araştırma Dergisi (2006)2: 22-26
Yıl
2008
Sojabohneanbau İn Zentral Anatolia
Tarım Ve Tabii Bilim Araştırıcıları Derneği
9.Uluslararası Sempozyumu
Tarım Ve Tabii Bilim Araştırıcıları Derneği
9.Uluslararası Sempozyumu
Türkiye Vııı. Tarla Bitkileri Kongresi "19-22
Ekim 2009",
The Horticulture Of Poppy, First International
Meeting On The Horticulture Of The Opium
Poppy 2009, Kappert Rg, Finetto Jb (Eds).
Legumes
For
Global
Health
Legume Crops And Products For Food, Feed
And
Environmental
Benefits,
April
Antalya, Turkey
Legumes For Global Health Legume Crops
And Products For Food, Feed And
Environmental Benefits, Antalya, Turkey 26-.
International Symposium On Biology Of Rare
And Endemic Plant Species, Muğla Turkey
International Symposium On Biology Of Rare
And Endemic Plant Species, Muğla Turkey
Rates. Journal Of Animal And Veterinary
Advances8 (9) 1856-1859.2009
Ziraat Müh.7.Teknik Kongresi,11- 15 Ocak,
Ankara, Cilt 1, 361- 376
2010
Effects Of Row Spacing Oil Content, Seed Yield And Yields Components
Of Safflower (Carthamus Tinctorius L.) Varieties
Bakla (Vicia Faba L.)’ Nın Plumula Eksplantlarından İn-Vitro Koşullarda
Adventif Sürgün Rejenerasyonu
Agrobacterium Mediated Gentic Transformation Of Two Poppy Cultivars
Efficient Simple And Rapid Agrobacterium Tumefaciens Mediated Genetic
Transformation İn Cowpea (Vigna Unguiculata L)
Khawar Km,
In Vitro Shoot Regeneration From Plumule Explants Of Lentil (Lens
Culinaris Medik.)
Gurlek D, Ozcan S, Khawar
Km, Fakili O
Aasim M, Khawar Km,
Ozcan S
Aydan Yilmaz, Suzan Altinok
And Zahide Kocabas
Arıoğlu H; Kolsarıcı Ö Ve
Ark
Efficient Micropropagation Of Endemic Origanum Acutidens (Hand- Mazz)
Ietswaart
Iın Vitro Bulblet Regeneration Of Endemic Tunceli Garlic (Allium
Tuncelianum Kollman, Ozhata, Mathew, Şiraneci)
. An Investigation On Quality Parameters Of The Silages Made By Corn
And Soybean Grown İn Different Seeding.
Yağ Bitkileri Üretiminin Artırılması Olanakları
2010
2009
16-19 Sept.
2009,
26-30, April,
2010.
30, April,
2010
May 26-29,
2010
May 26-29,
2010
2010
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
Yazarlar
Bildiri ve Araştırma
Madenoğlu, S., Saygın, D.S.,
Değişik YETKE-K yaklaşımlarının konumsal dağılımlarının ve sıçrama
Pınar, M.Ö., Tercan, E.,
erozyonu ile bağlantılarının belirlenmesi. I.
Erpul, G., Bayramin, İ.
Destekleyen Kuruluş ve Yayınlandığı Yer
Yıl
Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi,
Eşkişehir
2010
Youssef, F., Visser, S., Erpul, The spatial variation in wind-blown sediment transport in small scales in
the Karapinar – Turkey.
G., Karssenberg, D.
International Soil Science Congress on
“Management of Natural Resources to
Sustain Soil Health and Quality. Abstract
Book (Eds., Kizilkaya, R., Gulser, C., Dengiz,
O.) p254. Ondokuz Mayis University, Samsun
– Turkey, May 26 – 28, 2010.
2010
Erpul, G., Gabriels, D.
Norton, L.D., Flanagan, D.
Huang, C. Visser, S.
Mechanics of interrill erosion with wind-driven rain (WDR).
Workshop and Third Conference on
Desertification and Land Degradation.
UNESCO Chair of Eremology, International
Centre for Eremology, Ghent University,
Belgium. Book of Abstracts, p9, Ghent, 16-17.
2010.
Raindrop detachment and raindrop-induced flow transport (RD-RIFT)
under different fall trajectories of wind-driven raindrops.
Workshop and Third Conference on
Desertification and Land Degradation.
UNESCO Chair of Eremology, International
Centre for Eremology, Ghent University,
Belgium. Book of Abstracts, p10, Ghent, 1617.
2010
Evaluation of interrill erosion under wind-driven rain events in northern
Burkina Faso.
Workshop and Third Conference on
Desertification and Land Degradation.
UNESCO Chair of Eremology, International
Centre for Eremology, Ghent University,
Belgium. Book of Abstracts, p11-12, Ghent,
16-17.
Calibration of RWEQ in a patchy landscape; a first step towards a regional
scale wind erosion model.
Workshop and Third Conference on
Desertification and Land Degradation.
UNESCO Chair of Eremology, International
Centre for Eremology, Ghent University,
Belgium. Book of Abstracts, p20, Ghent, 1617.
BEST: newly designed cyclone type sediment trap for wind erosion
measurements.
Workshop and Third Conference on
Desertification and Land Degradation.
UNESCO Chair of Eremology, International
Centre for Eremology, Ghent University,
Belgium. Book of Abstracts, p23, Ghent, 1617.
Samray, H., Erpul, G.
Gabriels, D.
Visser, S., Erpul, G.,
Gabriels, D., Flanagan, D.,
Huang, C. Norton, L.D.,
Stroosnijder, L.
Youssef, F., Visser, S.,
Karssenberg, D.,
Bruggeman, A., Erpul, G.
Basaran, M., Erpul, G.
Gabriels, D. Uzun, O.
2010
2010
2010
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü (Devamı)
Yazarlar
Bildiri ve Araştırma
Destekleyen Kuruluş ve Yayınlandığı Yer
Yıl
Requirements forWind-Driven Rain research on soil erosion processes.
Geophysical Research Abstracts, Vol. 12,
EGU2010-15125, 2010. EGU General
Assembly 2010
Spatial variation of soil erodibility and some properties on Ali Dagi Volcano
Cone of Erciyes Mountain (Turkey).
International Soil Science Congress on
“Management of Natural Resources to
Sustain Soil Health and Quality. Abstract
Book (Eds., Kizilkaya, R., Gulser, C., Dengiz,
O.) p261. Ondokuz Mayis University, Samsun
– Turkey, May 26 – 28.
2010
Saygin, S.D., Erpul, G.
Relationship between organic carbon content and fraction size class under
different land uses in a semi-arid catchment.
International Soil Science Congress on
“Management of Natural Resources to
Sustain Soil Health and Quality. Abstract
Book (Eds., Kizilkaya, R., Gulser, C., Dengiz,
O.) p281. Ondokuz Mayis University, Samsun
– Turkey, May 26 – 28, 2010.
2010
Erpul, G., Gabriels, D.
Norton, L.D., Flanagan, D.
Huang, C. Visser, S.
Interrrill erosion mechanics for wind-driven rain (WDR) events: Rain kinetic
energy flux approach instead of rain intensity.
VII International Symposium, Environmental
Sustainability of Agricultural Management
Systems in an Ever Changing World. Agro
Environ, 2010, Cancun, Mexico.
2010
Erpul, G.,, Donald Gabriels,
Saskia Visser, Wim Cornelis.
Basaran, M., Ozcan, A.U.,
Erpul, G. Gabriels, D. Uzun,
O., Aksit, S. Palancioglu, M.
Erpul, G., Erdogan, E.H.
Bayramin, I.
Saygın Deviren, S., Topcu,
P., Ozkan, M., Erpul, G. and
Bayramin, I.
Topcu, P., Saygın Deviren,
S. Erpul, G. and Bayramin, I.
Turgay Oğuz Can, Jamalam
Lumbanraja, Sri Yusnaini,
and Masanori Nonaka
Turgay Oğuz Can, Arzu Ala
Görmez, Serdar Bilen.
Ekincioglu, E. E., Tuncay, T.,
Ünver. İ., Kadıoglu, S.
VII International Symposium, Environmental
Sustainability of Agricultural Management
Determination of erosivity indices of rains in Turkey.
Systems in an Ever Changing World. Agro
Environ, 2010, Cancun, Mexico.
Variations in Spatial and Temporal Distribution of Rainfall Erosivity Index of Geoscience General Assembly, 18-24 April
RUSLE Technology in the Mediterranean Part of Turkey.
2009, Vienna, Austria.
Updating Rainfall Erosivity Map of the Mediterranean Region in Turkey by
RUSLE-R and GIS.
Effects of Post-fire Land Degradation on Soil Microbial Biomass in a Hilly
Area of South Sumatra, Indonesia.
Isolation and Characterization of Metal Tolerant BRB from Serpentine and
Mine Soils in Turkey.
Determination Functionality of Drainage Pipes by Using GPR.
Geoscience General Assembly, 18-24 April
2009, Vienna, Austria.
Second International Meeting of Fire Effects
on Soil Properties, Marmaris, Turkey, 11-15
February of 2009. (Sözlü sunum)
International Soil Science Congress on
“Management of Natural Resources to
Sustain Soil Health and Quality”Ondokuz
Mayıs University, Samsun, Turkey, May 2628, 2010. (Sözlü sunum)
International Soil Science Congress 26-28
May 2010, p. 356 Samsun, Turkey.
2010
2010
2009
2009
2009
2010
2010
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü (Devamı)
Yazarlar
Öztürk, H.S.
Bildiri ve Araştırma
Assesing long term effect of tillage on some physical properties of alluvial
and colluvial soils
Öztürk, H.S.
da katılarak ‘Spatial Variation of Soil Physical Properties in Adjacent
Alluvial and Colluvial Soils under Ustic Moisture Regime
Karaca, A., Erdogan, E.E.,
Farasat, S., Turgay, O.C.,
Sahin, Y., Yay, H.
Influence of Paper Board Mill Sludge on Soil Properties
Erdogan, E., Karaca, A.
Determination of the Hydrocarbon-Degrading Metabolic Capabilities of
Bacterial Isolates from Turkey.
Yutkuran, Z. Toksöz, S.,
Erdogan, E.E., Karaca, A.,
Akyüz, L.
Degredation of pesticide residues from soil by bioremediation techniques.
Karaca, A., Erdogan, E.E.,
Farasat, S., Turgay, O.C.,
Sahin, Y., Yay, H.
Composting Board Paper Mill Sludge with Different Organic Wastes.
Ergül, F. A. Baran. Bazı
Fiziksel toprak özellikleri kullanılarak su iletkenliğinin tahmini
Türkmen, F. , M. Yüksel,
Detailed Land Cabability Classification, Case study- Turnasuyu-ORDU.
Poster Presentation.
K. Özbek, N. Cebel and İ.
Ünver.
Bioavailable cadmium contents of the Western Anatolian zinc mine soils
and the adapted plant species.
İlhan Karaçal- Şefik Tüfenkçi
Bitki Beslemede Yeni Yaklaşımlar ve Gübre-Çevre İlişkisi
İlhan Karaçal-Dilek Terzi
In Year Varıotıons In Plant Nutrıents And Heavy Metal Contents Of
Sewage Sludges Derıved From Some Wastewater Treatment Plants In
Turkey
Destekleyen Kuruluş ve Yayınlandığı Yer
AgroEnviron 2010 VII International
Symposium, Environmental Sustainability of
Agricultural Management Systems in an Ever
Changing World’( 19-22 Mayıs 2010,
Meksika)
Internatiomnal Soil Science Congres on
Management of Natural resources to sustain
Soil Healt and Quality 26-28 Mayıs 2010
. International Soil Congress on Management
of Natural Resources to Sustain Soil Helath
and Quality. 26-28 May 2010, Samsun
Turkey.
International Soil Congress on Management
of Natural Resources to Sustain Soil Helath
and Quality. 26-28 May 2010, Samsun
Turkey.
International Soil Congress on Management
of Natural Resources to Sustain Soil Helath
and Quality. 26-28 May 2010, Samsun
Turkey.
International Soil Congress on Management
of Natural Resources to Sustain Soil Helath
and Quality. 26-28 May 2010, Samsun
Turkey.
I. Ulusal Toprak Ve Su Kaynakları Kongresi
1-4 Haziran 2010, ESKİŞEHİR(Poster sunu)
Abstract book p.178. International Soil
Science Congress. 26-28.05.2010 SamsunTURKEY.
Abstract Book. Intern Soil Sci Congress on
Management of Natural Resources to Sustain
Soil Health and Quality. 26-28 May 2010,
Samsun.
TMMOB Türk Ziraat Mühendisleri Odası VII.
Teknik Kongresi-Ankara
Türk-Alman Tarım ve Tabii Bilimciler
Dernekleri Sempozyomu, Antakya
Yıl
2010
2010
2010.
2010.
2010.
2010.
2010
2010.
2010.
2010
2010
Zootekni Bölümü (Devamı)
Yazarlar
Bildiri ve Araştırma
Fıratlı Ç., Karacaoğlu, M.,
Gençer, H.V., Gürel, F., Koç
Türkiye Arıcılığının Yapısal Analizi
Ozkan, M.M., Kocabas, Z.,
Kasko, Y., Albayrak, R.
The Effect of Square Root and Logarithmic Transformations on Type I
Error of ANOVA in Balanced Experiments
Kocabas, Z., Kasko, Y.,
Ozkan, M.M., Kesici, T.,
Albayrak, R.
Different Approaches to Degrees of Freedom for Hartley and Cochran
Tests for Unequal Sample Sizes
Ceylan, N., S.Koca, N.Okur,
G.Akdeniz, U.Can.
Etlik Piliç Yemlerinde Farklı Düzeylerde Tam Yağlı Soya Kullanımı ve
Vitamin E’nin Etkisi Üzerine Bir Araştırma
Mizrak,C., Ceylan,N.
Damızlık Yumurta Tavuğu Yemlerine Farklı Seviye ve Formda Bor
İlavesinin Performans, Kemik Gelişimi ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine
Etkisi.
Aflatoksin İçeren Yumurta Tavuğu Yemlerine Bentonit ve
Mannanoligosakkarit İlavesinin Performans, Yumurta Kalite Kriterleri, Bazı
Kan ve Sindirim Özelliklerine Etkileri.
Hayvan Beslemede Gıda Güvenliği ve GDO Yemler
Yenice,
E.,Mizrak,C.,Yildiz,T.,
Can,M., Atik,Z.,Ceylan,N
Ceylan,N
Destekleyen Kuruluş ve Yayınlandığı Yer
Yıl
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Türkiye
Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi, 1115 Ocak, Ankara
9th International Turkish-German Agriculture
Symposium, , Mustafa Kemal University, 2227 Mart, Hatay, Türkiye.
9th International Turkish-German Agriculture
Symposium, , Mustafa Kemal University, 2227 Mart, Hatay, Türkiye.
2010
V.Ulusal Hayvan Besleme Kongresi. 30 Eylül
3 Ekim, Çorlu,Tekirdağ. Kongre Tam Metinler
Kitabı, s:97-103.
V.Ulusal Hayvan Besleme Kongresi. 30 Eylül3 Ekim, Çorlu,Tekirdağ. Kongre Tam Metinler
Kitabı, s:130-138.
V.Ulusal Hayvan Besleme Kongresi. 30 Eylül3 Ekim,Çorlu,Tekirdağ. Kongre Tam Metinler
Kitabı, s:144-150.
I.Gıda Güvenliği Kongresi.3-5 Aralık, İstanbul
Harbiye Askeri Müze ve Kültür Merkezi.
Kongre Bildiriler Kitabı.
6.Ulusal Zootekni Bilim Kongresi. 24-26
Haziran, Erzurum
2009
2010
2010
2009
2009
2009
Dellal, G., Taşkın, T.,
Demirören, E., Polat, H.,
Barıtçı, İ., Koser Eliçin, M.,
Ataç. F.E.
Türkiye’de Bazı Keçi Irklarında T4(Tiroksin), T3(Triiyodotironin), Kortisol ve
Testosteron Hormonlarının Değişimi ve Bu Hormonlar İle Sıcaklık Nem
İndeksi Arasındaki İlişkiler.
Dellal, G., Eliçin, A., Tuncel,
E., Erdoğan, Z., Taşkın, T.,
Cengiz, F., Ertuğrul, M.,
Söylemezoğlu, F., Dağ, B.,
Özder, M., Pehlivan, E.,
Tuncer, S.S., Kor, A., Aytaç,
M., Koyuncu, M.
Türkiye’de Hayvansal Lif Üretiminin Durumu ve Geleceği
Ziraat Mühendisleri Odası Türkiye Ziraat
Mühendisliği VII. Teknik Kongresi. Bildiriler
Kitabı-2, 735-757. 11-15 Ocak,
Ankara.
TMMOB
2010
Ertuğrul, M., Dellal, G.,
Elmacı, C., Akın, A.O.,
Pehlivan, E., Soysal, M.İ..,
Arat, S. Tmmob
Çiftlik Hayvanları Genetik Kaynaklarının Korunması ve Sürdürülebilir
Kullanımı
Ziraat Mühendisleri Odası Türkiye Ziraat
Mühendisliği VII. Teknik Kongresi. Bildiriler
Kitabı-1, 179-198. 11-15 Ocak, Ankara.
2010
2009
Zootekni Bölümü (Devamı)
Bildiri ve Araştırma
Yazarlar
Destekleyen Kuruluş ve Yayınlandığı Yer
Yıl
Ertuğrul, M., Savaş, T.,
Dellal, G., Taşkın, T.,
Koyuncu, M., Cengiz, F.,
Dağ, B., Koncagül, S.,
Pehlivan, E.
Türkiye Küçükbaş Hayvancılığının İyileştirilmesi
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Türkiye
Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi.
Bildiriler Kitabı-2, 667-685. 11-15 Ocak,
Ankara.
2010
Cedden,F., Dellal, G.,
Yazgan, K.
Memeli çiftlik hayvanlarında immünolojik yöntemlerin üreme amaçlı
kullanımı
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Türkiye
Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi.
Bildiriler Kitabı-2, 727-734. 11-15 Ocak,
Ankara.
2010
Dellal, G., Erdoğan, Z.,
Söylemezoğlu, F. & Pehlivan,
E..
Animal Fiber Production in the Trakia region of Turkey and its contribution
to the rural life
International Scientific Conference:Challenges
of The Balkan Animals Industry and the Role
of Science and Cooperation,14-15 Mayıs,
Stara Zagora Bulgaria.
2009
Scientific Papers. Vol .LII, Page:156-161.The
38 th International Session of Scientific
Communications of the Faculty of Animal
Science, 4-6, Kasım, Bucharest,Romania.
Scientific Papers.Vol .LII, Page:210-2174.The
38 th International Session of Scientific
Communications of the Faculty of Animal
Science, 4-6, Kasım, Bucharest,Romania.
12. Ulusal Biyoistatistik Kongresi. Yüzüncü Yıl
Üniversitesi. 28 Haziran-1 Temmuz. Van,
Türkiye.
12. Ulusal Biyoistatistik Kongresi. Yüzüncü Yıl
Üniversitesi. 28 Haziran-1 Temmuz. Van,
Türkiye
2009
Polat, H., Dellal,G., Barıtçı, İ., Relations between temperature-humudity index and thyroid hormones
Eliçin, K.M..
(T3,T4) in White Goats
Söylemezoğlu,F., Dellal,G.,
Erdoğan, Z., Pehlivan, E.
Animal fibers in Turkey
A.C. Yazıcı, Ö. Koşkan, R.
Albayrak, F. Gürbüz
Farklı Örnek Genişlikleri ve Gözlemci Sayılarına Göre Cronbach Alfa
Katsayısına İlişkin Kritik Değerler: Bir Simülasyon Çalışması.
Ö. Koşkan, A.C. Yazıcı, R.
Albayrak, F. Gürbüz.
Örnek Genişliğine ve Gözlemci Sayısına Göre Cronbach Alfa Değerlerinin
Dağılımının ve Tanımlayıcı İstatistiklerinin Simülasyon Yaklaşımıyla
Belirlenmesi
Genetic Diversity of Apis mellifera caucasica and Apis mellifera anatoliaca
reared in Turkey as assessed by PCR-RFLP of an anonymous nuclear
DNA locus
Fulya Özdil,
Hasan Meydan,
Mehmet Ali Yıldız.
Hasan Meydan,
Fulya Özdil,
Muhammet Kaya,
Yasemin Gedik,
Hulusi Ozan Taşkesen,
Mehmet Ali Yıldız
Sığırlarda Görülen Bazı Önemli Genetik Kusurlar.
2009
2010
2010
Apimondia 41 th Congress
Montpellier 15-20 Eylül, France
2009
6. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi. Atatürk
Üniversitesi 24-26 Haziran
Erzurum, Türkiye.
2009
Zootekni Bölümü (Devamı)
Yazarlar
Yasemin Gedik,
Fulya Özdil,
Hasan Meydan,
Mehmet Ali Yıldız.
Hulusi Ozan Taşkesen,
Yasemin Gedik,
Hasan Meydan,
Muhammet Kaya,
Fulya Özdil,
Mehmet Ali Yıldız.
Toprak,N.N. Ve Yılmaz, A.,
Bildiri ve Araştırma
Destekleyen Kuruluş ve Yayınlandığı Yer
Yıl
Sığırlarda Süt Proteini Genotiplerinin PCR-RFLP Yöntemi Kullanılarak
Belirlenmesi.
6. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi. Atatürk
Üniversitesi 24-26 Haziran.
Erzurum, Türkiye.
2009
Türkiye’de Yetiştirilen Norduz, Karabaş ve İvesi Koyunlarında FecB Geni
Polimorfizminin PCR-RFLP Yöntemi Kullanılarak Belirlenmesi.
6. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi. Atatürk
Üniversitesi. 24-26 Haziran.
Erzurum, Türkiye.
2009
Erken laktasyon döneminde süt sığırlarının enerji ihtiyacının karşılanması
6. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi Bildiri
Özetleri Kitabı p:162.
2009
ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ
2009-2010 ÖĞRENİM YILINDA SUNULAN ANCAK YAYINLANMAYAN
BİLDİRİ VE ARAŞTIRMALAR
Bahçe Bitkileri Bölümü
Yazarlar
Bildiri ve Araştırma
-
-
Sunulan Etkinlik-Destekleyen Kuruluş
Yıl
-
-
Sunulan Etkinlik-Destekleyen Kuruluş
Yıl
Bitki Koruma Bölümü
Yazarlar
Gamze ACEHAN
Tuğba BAYER
Sevde KOÇ
Haleh MORTAZAVİ
Ozkan C., Tunca H. Baysoyu
D., Ceylan S., Kılıncer, N.,
Akci N., Sahin, A. K., Kaya
C., Sahin Y. Yassin Ali, M.M.,
A Dini Pour.
Tunca H., Kılınçer N. And
Ozkan C
Sait ERTÜRK
Gizem Demirel
Demirci, F., Muştu, M.,
Kaydan, M.B, Ülgentürk
Muştu, M., Koçak, E.,
Demirci, F.
Adnan Tülek, Sultan
Çobanoğlu
Bildiri ve Araştırma
Bazı Diyatom Toprağı Formülasyonlarının Depolanmış Ürün Zararlısı
Sitophilus Granaraius (L.)’Ye (Coleoptera:Curculionidae) Etkinliği.
Bazı Diyatom Toprağı Formülasyonlarının Depolanmış Ürün Zararlısı
Sitophilus Oryzae (L.) ’Ye (Coleoptera:Curculionidae) Etkinliği.
Bazı Diyatom Toprağı Formülasyonlarının Depolanmış Ürün Zararlısı
Sitophilus Zemais Motschulsky’e (Coleoptera:Curculionidae) Etkinliği.
Vakumun Depolanmış Ürün Zararlılarında Kullanım Olanakları
Yüksek Lisans Dönem Projesi Sunumu
2010
Yüksek Lisans Dönem Projesi Sunumu
2010
Yüksek Lisans Dönem Projesi Sunumu
2010
Yüksek Lisans Seminer Sunumu
2010
Biological Studies With An Egg- Larval Parasitoid Chelonus Oculator :
Advances, Successes, And Potential Of Its Use.
IX European Entomology Congress,
Budapeşte, Macaristan.
2010
Effects Of Selected Botanical Insecticides On The Biology And Behavior Of
The Chelonus Oculator Panzer(Hymenoptera: Braconidae)
Depolanmış Ürün Zararlılarıyla Savaşımda Radyasyon Uygulamaları
Callosobruchus Maculatus (Fabricius) (Col:Bruchidae) İle Savaşımda
Vakumdan Yararlanma Olanakları Üzerinde Araştırmalar
Entomopatojen Paecilomyces Farinosus’ Un Asma Unlu Biti Planococcus
Ficus Üzerine Etkinliği Ve Bazi Fungisitlerle Etkileşimleri
Entomopatojen Funguslar Paecilomyces Farinosus Ve Beauveria
Bassiana’ Nın Kımıl (Aelia Rostrata)Üzerine Etkileri
Trakya Bölgesi Çeltik Ekim Alanlarında Çeltik Beyaz Uç Nematodu
(Aphelenchoides Besseyi)’Nun Yaygınlık Durumu.
IX European Entomology Congress,
Budapeşte, Macaristan.
Doktora Seminer Sunumu
Master Tezi Sunumu
2010
Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi
2009
Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi
2009
Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi, 15 18
Temmuz 2009 Van .(Ankara Üniv. Ziraat
Fak.). (Ulusal)
2009
2009
2010
Bitki Koruma Bölümü (Devamı)
Yazarlar
Adnan Tülek, İlker Kepenekçi,
Sultan Çobanoğlu, Hakan
Hekimhan, Zübeyir Devran,
Banu Melik, İ. Halil
Elekçioğlu,
H.Didem Sağlam, Sultan
Çobanoğlu, Wim Wesemael,
Julie M. Nicol, Nicole Viaene
İ.
Begül Güldalı, Sultan
Çobanoğlu
Recep Ay, Sibel Yorulmaz,
Pınar Kaplan, Derya
Boztürk,
Nabi Alper Kumral, Sultan
Çobanoğlu, Cem Yalçın
Bildiri ve Araştırma
Çeltik Beyaz Uç Nematodu (Aphelenchoides Besseyi Christie,
Aphelenchida: Aphelenchoidiae)’Nun Havuç Diskinde Kültüre Alınması
H.Didem Sağlam, Sultan
Çobanoğlu,
Evsel Denizhan& Sultan
Çobanoğlu,
Evsel Denizhan & Sultan
Çobanoğlu,
Nabi Alper Kumral, Sultan
Çobanoğlu, Cem Yalçın
Yıl
2009
Hassas Ve Dayanıklı Buğday Çeşitlerinde Heterodera Filipjevi (Madzhidov, Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi, 15-18
1981) Stelter, 1984 (Nemata: Heteroderidae)’Nın Penetrasyonu Ve Gelişim Temmuz 2009. (Ulusal)
2009
Kuru Meyve Akarı Carpoglyphus Lactis (L.) (Acari :Carpoglyphidae)’ İn
Farklı Sıcaklık Ve Nem Ortamlarındaki Gelişmesi Üzerine Araştırmalar
Isparta İli Ve Çevresindeki Elma Bahçelerinden Toplanan Tetranychus
Urticae Koch. (Acarına:Tetranychıdae) Populasyonlarının Bazı
Kimyasallara Karşı Duyarlılıklarının Belirlenmesi.
Datura Stramonıum L.’Un İkinoktalı Kırmızı Örümcek Erginlerine Karşı
Akarisit, Kaçırıcı Ve Yumurtlama Engelleyici Aktivitesi
Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi, 15-18
Temmuz 2009. (Ulusal)
Türkiye . III. Bitki Koruma Kongresi, 15-18
Temmuz 2009. (Ulusal)
2009
III. Bitki Koruma Kongresi, 15-18 Temmuz
2009 Van. (Tübitak Proje)
2009
Ankara İlinde Park Ve Bahçelerinde Tespit Edilen Pentamerismus
Mcgregor 1949 (Acarina. Tenipalpidae) Türleri Üzerine Araştırmalar.
Ankara İlinde Park Ve Süs Bitkilerinde Eriophoidea (Acarina) Türleri,
Konukçuları Ve Yaygınlıkları Üzerine Yapılan Araştırmanın Google Earth
Platformunda Haritalandırılmas ı Ve Sunulması
Van Gölü Havzasında Elma (Malus Spp.) Ve Erik (Prunus Spp.) Üzerinde
Tespit Edilen Eriophyoid Akarlar
The Effect Of Datura Stramonium L. (Solanaceae) Against Tetranychus
Urticae (Koch)" Michigan-Detroit (U.S.A) Da 21-26 October.
U.S.A.
III. Bitki Koruma Kongresi, 15-18 Temmuz
2009 Van. (Ulusal)
III. Bitki Koruma Kongresi, 15-18 Temmuz
2009 Van. (Ulusal)
2009
III. Bitki Koruma Kongresi, 15-18 Temmuz
2009. Van. (Ulusal)
In International Journal Acarlogy35th
Anniversary ,17-25 October 2009 (Tübitak
Proje). (Uluslararası)
Internatıonal Symposıum-Cum-Workshop In
Acarology 8-10 Aprıl, 2010 Kalyanı (Kolkata,
Indıa) Tarihleri Arasında Gerçekleşen Bıdhan
Chandra Krıshı Vıswavıdyalaya Dırectorate Of
Research, Aınp On Acarology, Kalyanı741235, Kalkotta. Tübitak . (Uluslararası)
I. International Workshop İn Taxonomical
Acarology 3-5 June Ankara, Turkey. 3-5 June
Ankara, Turkey. (Uluslararası)
Türkiye Iıı. Bitki Koruma Kongresi, 15-18
Temmuz 2009, Van. S. 328.
Tübitak
Türkiye Iıı. Bitki Koruma Kongresi, 15-18
Temmuz 2009, Van S.121.
Tübitak
2009
Sultan Çobanoğlu& Saied
Alzoubi,
Responses Of The Two-Spotted Spider Mite Tetranychus Urticae Koch
And Predatory Mite Phytoseiulus Persimilis Athias-Henriot Against Some
Pesticides.
Tulin Ozsisli And Sultan
Cobanoglu,
Mıte (Acarı) Fauna Of Some Cultıvated Plants From Kahramanmaras
(Turkey).
Erbaş C., Ülgentürk S.
Sunulan Etkinlik-Destekleyen Kuruluş
Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi, 15-18
Temmuz
(Ulusal)
Unaspis Euonymi (Comstock) (Hemiptera: Diaspididae) Üzerinde
Chilocorus Kuwanae Silvestri (Coleoptera: Coccinellidae)’Nin Bazı
Biyolojik Özellikleri.
Ülgentürk S. Zeki C., Ayhan B. Türkiye’nin F.S. Bodenheimer Tarafından Teşhis Edilmiş Coccoidea
(Hemiptera) Türleri Listesi.
2009
2009
2009
2010
2009
2009
2009
Bitki Koruma Bölümü (Devamı)
Yazarlar
Ülgentürk S., Civelek S.H.,
Ayhan B. Dursun O.& Sahin.
Ö.
Ülgentürk S, ¹ Szentkıralyı F, ³
Gaimari4 S, Uygun5 N,
Saboori6 A, Seven7 S, Dursun
O,² & Civelek S. H².
Canik, D., Dikilitaş,M. And
Ertunç, F.
Ertunç, F.Sokmen, M.A.,
Sezer, A. And Canik, D.
Demirci F. Muştu M., Kaydan
M.B.
Bildiri ve Araştırma
Bıology And Phenology Of Neoleucaspıs Kartlıana (Tanacsıjshuk) (Dıptera:
Chamaemyııdae), A Parasıte On Marchalına Hellenıca Genn.
(Hemıptera:Marchalınıdae) In Turkey
Predators Of Marchalına Hellenıca Genn. (Hemıptera: Marchalınıdae) On
Turkısh Pıne In Turkey.
Sunulan Etkinlik-Destekleyen Kuruluş
Tübitak
Yıl
2010
Xıı Internatıonal Symposıum On Scale Insect
Studıes, 6-9 Aprıl 2010, Chanıa, Hellas
Tübitak
2010
Molecular Detection Of Phytoplasmas İn Various Diseased Pear Trees And Xxı. International Conference On Virus And
Their Biochemical Responses.
Other Graft Transmissible Diseases Of Fruit
Crops. 5-10 July 2009, Neustadt-Germany
Current Status Of Apple Mosaic Ilarvirus İn Turkey
Xxı. International Conference On Virus And
Other Graft Transmissible Diseases Of Fruit
Crops. 5-10 July 2009, Neustadt-Germany
Entomopathojen Paecilomyces Farinosus’un Asma Unlubiti (Planococcus
Türkiye Iıı. Bitki Koruma Kongresi, 15-18
Ficus) Üzerinde Etkinliği Ve Bazı Fungusitlerle Etkileşimleri.
Temmuz 2009, Van, S. 311. Xıı Internatıonal
Symposıum On Scale Insect Studıes, 6-9 Aprıl
2010, Chanıa, Hellas
Tübitak
2009
2009
Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Yazarlar
Bildiri ve Araştırma
Prof. Dr. M. Emin Barış
Prof. Dr. M. Emin Barış
Sincan Lale Sempozyumu
Orman Ekosistemlerinde 2010 Ekoturizm Çalıştayı
Sunulan Etkinlik-Destekleyen Kuruluş
Yıl
Sincan Belediyesi
Ormancılar Derneği
2010
2010
Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü
Yazarlar
Kırkağaç, M.
Bildiri ve Araştırma
Sunulan Etkinlik-Destekleyen Kuruluş
Yıl
3-7 February 2010, Famagusta, Cyprus.
Copepods as an Alternative Live Feed in Marine Larviculture, International
(Poster sunumu)
2010
Conference on Organic Agriculture in Scope of Environmental Problems,
Doğankaya, L., Bekcan, S.
Türkiye’nin Akdeniz Kıyılarındaki Kültür ve Doğal Çipura (Sparus aurata)
Popülasyonlarının Filogenetik Analizi.
Fakıoğlu, Ö., Doğankaya, L.,
Zencir, Ö.
Göllerde Toksin Üreten Fitoplanktonların Çevreye ve İnsan Sağlığına
Etkileri.
XVI. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi.
Aralık 2009, Antalya. (sözlü bildiri)
13-16
2009
1.Ulusal
Palandöken
Toksikoloji
Sempozyumu. 28-30 Mayıs 2010, Erzurum.
2010
(poster bildiri)
Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü (Bölümü)
Yazarlar
Doğankaya, L., Topçu, A
Keskin, E.
Keskin, E.
Keskin, E.
Atar, H.H. Ve Alçiçek, Z.
İnan, M.S. Pulatsü, S.
Keskin, E.
Bildiri ve Araştırma
Sunulan Etkinlik-Destekleyen Kuruluş
Natural Astaxanthin Sources for Organic Aquaculture. International 03-07 Şubat 2010, Gazimağusa, Kıbrıs.
Conference on Organic Agriculture in Scope of Environmental Problems
poster bildiri
1. Ulusal Toksikoloji Sempozyumu, 28-30
Zehirli Balık Türlerinin Tespitinde Filogenetik İlişkilerinden Yararlanılması
Erzurum.
9. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 7-10,
Balık genomlarının evrimi,
Nevşehir.
Comparison of fish tissue storage methods for DNA extraction in
18-21 Mayıs, Moskova-Rusya.
phylogenetic studies, 2. International Molecular Phylogenetics Conference
Seafood Sector in Turkey. The 3rd Joint Trans-Atlantic Fisheries
15-18 September Copenhagen, Denmark,.
Technology Conference (TAFT)
(Poster)
Baraj Göllerinde Ağ Kafeslerde Alabalık Yetiştiriciliği: Akdeniz Bölgesi
Ekoloji Sempozyumu. 05-07 Mayıs 2010,
Örneği.
Aksaray. (Poster sunum).
Türkiye’de bulunan Serranidae familyasına ait türlerin filogenetik ilişkilerinin 16. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, 13-16,
belirlenmesinde mitokondriyal sitokrom b gen dizilerinin kullanılması
Antalya.
Yıl
2010
2010
2009
2010
2009
2010.
2009
Süt Teknolojisi Bölümü
Yazarlar
Bildiri ve Araştırma
-
Sunulan Etkinlik-Destekleyen Kuruluş
Yıl
-
-
-
Bildiri ve Araştırma
Sunulan Etkinlik-Destekleyen Kuruluş
WWF
Yıl
2009- 2010
WWF- Türkiye
TAGEM
2009
2010 Şubat
Sunulan Etkinlik-Destekleyen Kuruluş
Yıl
Tarım Ekonomisi Bölümü
Yazarlar
E.Güneş
Bafa’ya Su Ege’ye Bereket
M.Albayrak
H.Tatlıdil
Bafa Gölü Tarımsal Yapı Analizi
Islah Edilmiş Mera Alanlarının Sürdürülebilir Kullanımını Etkileyen SosyoEkonomik Faktörlerin Araştırılması
Tarım Makinaları Bölümü
Yazarlar
Eminoğlu, M.B., Sönmez, N.,
Orel, O., Öztürk, R., Acar,
A.İ.,
Orel, O., Gölbaşı, M.,
Eminoğlu, M.B., Acar, A.İ.,
Öztürk, R.,
Bildiri ve Araştırma
Çapa Makinesi İle Meyve Bahçelerinin Çapalanmasında Gün İçinde Enerji
Tüketim Değerlerinin Değişimi
15. Ulusal Ergonomi Kongresi, 22 – 24 Ekim
2009, Konya.
2009
Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği
15. Ulusal Ergonomi Kongresi, 22 – 24 Ekim
2009, Konya
2009
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
Yazarlar
Bildiri ve Araştırma
Sunulan Etkinlik-Destekleyen Kuruluş
Yıl
-
-
+
-
Sunulan Etkinlik-Destekleyen Kuruluş
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla
Bitkileri Bölümü (16.09.2009)
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe
Bitkileri Bölümü (06.11.2009)
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki
Koruma Bölümü (23.11.2009)
Ziraat Mühendisleri Birliği Çalıştayı
(05.12.2009) Antalya.
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni
Bölümü (15.12.2009)
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım
Makinaları Bölümü (21.12.2009)
Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
(08.01.2010) Konya.
Yıl
2009
Bildiri ve Araştırma
-
Sunulan Etkinlik Destekleyen Kuruluş
-
Yıl
-
Bildiri ve Araştırma
-
Sunulan Etkinlik Destekleyen Kuruluş
-
Yıl
-
Tarla Bitkileri Bölümü
Çiftçi C.Y.
Bildiri ve Araştırma
Geçmişten Günümüze Tarla Bitkileri Bölümü
Çiftçi C.Y.
Bahçe Bitkileri Bölümü Duayenleri (I)
Çiftçi C.Y.
Bitki Koruma Bölümü Duayenleri (I)
Çiftçi C.Y.
Türkiye’de Tarımsal Yükseköğretim
Çiftçi C.Y.
Zootekni Bölümü Duayenleri (I)
Çiftçi C.Y.
Tarım Makinaları Bölümü Duayenleri (I)
Çiftçi C.Y.
Türkiye’de Tarımsal Yükseköğretimin Dünü, Bugünü Ve Geleceği
Yazarlar
2009
2009
2009
2009
2009
2010
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
Yazarlar
-
Zootekni Bölümü
Yazarlar
-
ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ
2009-2010 ÖĞRENİM DÖNEMİ
SONUÇLANAN PROJELER
Bahçe Bitkileri Bölümü
PROJE ELEMANLARI
Yrd.Doç.Dr. Mücahit Taha
Özkaya
Yrd.Doç.Dr. Mücahit Taha
Özkaya
PROJE ADI
Doğu Akdeniz ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi Zeytinlerinin Seleksiyon
yolu ile ıslahı
Farklı Zeytin Çeşitlerinden Elde Edilen Zeytin Yağlarının Uçucu Bileşenleri
İle Kalite Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
PROJE KODU VE DESTEKLEYEN
KURULUŞ
YIL
DPT
2005-2009
TUBİTAK
2008-2009
Bitki Koruma Bölümü
Proje Elemanları
Yeşim Şahin
Cem Özkan
Cem Özkan
Hilal Tunca
Cahit Kaya
Cem Özkan
Hilal Tunca
Çukurova Üniversitesi Ziraat
Fakültesi, TAGEM,
CİMMTY&Sultan
ÇOBANOĞLU
Sultan Cobanoglu, Ayşe
Yeşilayer
Proje Adı
Elma İç Kurdu ile mücadelede Kaolin’in kullanım olanakları.
Proje Kodu Ve Destekleyen Kuruluş
TÜBİTAK Bilim Adamı Yetiştirme Grubu Lisans
Projesi (Danışman
Pamuk Ekosisteminde Kullanılan Bazı Pestisitlerin Yumurta-larva Parazitoiti
TUBITAK, Proje no: 107O906
Chelonus oculator Panzer (Hymenoptera: Braconidae)Üzerine Etkileri
Yıl
2009
Atıfbey İlköğretim Okulu’nda “İlköğretimde Böceklerle Ekoloji Eğitimi”
2010
Buğdayda Önemli Zarar Yapan Tahıl Kist Nematodu (heterodera spp.) ile
Kök Lezyon Nematodları (Pratylenchus spp.) ve Mücadele Olanakları
Üzerine Araştırmalar
A.Ü.Ziraat Fakültesi
TÜBİTAK –KAMAG 105G013
İstanbul ili fidanlıklarında zarar yapan Acarina ‘ya bağlı türlerin tanım,
Tarım Bakanlığı
yayılışı, en önemli türün popülasyon yoğunluğu ve doğal düşman kompleksi
üzerinde araştırmalar
Sultan Cobanoglu, Said
Sebzelerde zararlı iki noktalı kırmızı örümcek Tetranychus urticae (Koch)
Tübitak
Alzoobi
(Acarina:Tetranychidae) ve avcı akarlardan Phytoseiulus persimilis (Ahias
Henirot) ile Amblyseius spp. (Acarina: Phytoseiidae)’un bazı ilaçlara karşı
tepkileri üzerine araştırmalar.
Prof. Dr. Filiz ERTUNÇ,Doç. FOOD-CT-2004-514048. Coordination on Research on Genetic Resistance FOOD-CT-2004-514048
Dr.
Ozer
Elibuyuk,S. on Plant Pathogenic Viruses and their Vectors in European
2005-2009 EU
Dursunoğlu
Crops.(RESISTVIR
European Union 6 th Frame Work
Prof. Dr. F.ERTUNÇ
106O447. Türkiye’de Elms Mozaik Virüs (Apple mosaic ilarvirus- ApMV) 106O447 Tubitak
Doç.Dr.Miray,A.Sokmen,
İzolatlarının Kılıf Protein gen Bölgesine Göre Molekuler Karakterizasyonu ve
Zir. Müh. Arzu Sezer
Sekans Analizi
2009
200-2009
Tamamlandı
Tamamlandı
2005-2009
2006-2010
Bitki Koruma Bölümü (Devamı)
Proje Elemanları
Prof. Dr. F.ERTUNÇ
Doç.Dr.Miray,A.Sokmen
Salih
Maden,
Y.Zekai
Katırcıoğlu, Fikret Demirci,
Rıza Kaya, E. Burcu Esmer,
Ali Ergül, Pınar Özeren
Proje Adı
Proje Kodu Ve Destekleyen Kuruluş
107O323. Molecular characterization of Apple mosaic ilarvirus Turkish and 107O323 Tubitak
Ukranian isolates
Şeker Pancarında Cercospora Yaprak Lekesi Hastalığının Entegre
105 O 121 TÜBİTAK
Savaşımı
Yıl
2008-2010
2005-2009
Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Proje Adı
Proje Elemanları
Prof. Dr. Nevin Akpınar, Doç. “Göreme Tarihi Milli Parkı’nın Rekreasyonel ve Turizm Amaçlı Kullanımının
Dr. İlkden Talay, Atan, M.,
Ekonomik Değerinin Tespiti
Yılmaz, T., Ak, K.
Islak Alan Yönetim Planlaması Sürecinde Görsel Peyzaj Değerlendirme
Prof. Dr. Nilgül Karadeniz ve
Analizi; Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi Örneği, Ankara (Başlıca
Arş. Gör. Emel Baylan
Eser). A.Ü. Z. F. Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Prof. Dr. Metin Başal, Prof.
Dr. Oğuz Yılmaz, Dr. Aydın
Özdemir, Benliay, A., Arş.
Gör. Volkan Müftüoğlu
Ürdün Hava Kuvvetleri ve Genelkurmay Kompleksi Peyzaj Tasarımı
Proje Kodu ve Destekleyen Kuruluş
Yıl
TÜBİTAK Projesi (ÇAYDAG)
2007- 2009
-
2009
Ürdün Kraliyeti
2008-2010
Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü
Proje Elemanları
Süleyman Bekcan, Levent
Doğankaya, Emre Keskin
Nilsun Demir, İlknur Meriç,
Emre Keskin
Süleyman Bekcan
Proje Adı
Türkiye’de Çipura (Sparus aurata L.) ve Levrek (Dicentrarchus labrax L.)
Balıklarının Kültür ve Doğal Populasyonları Arasındaki Filogenetik
Farklılıkların Mitokondriyal Gen Bölgelerinin DNA Dizi Analizleri ile
Tanımlanması
Sazan Balığı (Cyprinus carpio) Beslenmesinde Protein Kaynağı Olarak
Ayçiçeği Tohumu Küspesi Kullanımının Büyümeye Etkileri ve Balıkların
Dondurulmuş Muhafazası Sonucu Et Bileşimi ve Yağ Asitleri Profilinde
Oluşan Değişimler
Farklı Hormonların Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)nın Cinsiyet
Dönüşümüne Etkisi ve Dişi Populasyon Üretimi (Araştırmacı)
Proje Kodu ve Destekleyen Kuruluş
TÜBİTAK
BAP
TÜBİTAK
Yıl
2008-2010
Eylül 2007 –
Mayıs 2010
2005-2009
Tamamlandı
Süt Teknolojisi Bölümü
Proje Elemanları
-
Proje Adı
-
Proje Kodu ve Destekleyen Kuruluş
-
Yıl
-
Proje Adı
Proje Kodu ve Destekleyen Kuruluş
TAGEM
Yıl
Ocak 2009Nisan 2010
Kasım-Aralık
2009
2010 Şubat
Proje Kodu ve Destekleyen Kuruluş
Yıl
Tarım Ekonomisi Bölümü
Proje Elemanları
WWF
E.Güneş
Bafa’ya Su Ege’ye Bereket
M.Albayrak
Bafa Gölü Tarımsal Yapı Analizi
H.Tatlıdil
Islah Edilmiş Mera Alanlarının Sürdürülebilir Kullanımını Etkileyen SosyoEkonomik Faktörlerin Araştırılması
WWF- Türkiye
Tarım Makinaları Bölümü
Proje Elemanları
Proje Adı
Süne (Eurygaster spp. Hemiptera: Scutelleridae) Mücadelesinde Yardımcı
Hava Akımlı Tarla Pülverizatörünün Geliştirilmesi ve Etkinliğinin
Araştırılması *
Süne (Eurygaster spp. Hemiptera: Scutelleridae) Mücadelesinde Döner
Diskli Memeli Tarla Pülverizatörünün Etkinliğinin Araştırılması *
Ege Bölgesinde Süne Mücadelesinde Pestisit Uygulama Tekniklerinin
İyileştirilmesi Üzerine Araştırmalar*
Çukurovada Sulu Mısır Tarımında Uydu ve Bilgi Teknolojileri Destekli Alana
Özgü Değişken Oranlı Gübre Uygulaması ve İşletimi
DPT
2004-2009
DPT
2004-2009
DPT
2004-2009
TÜBİTAK
2007-2010
Tarımsal Yapılar Ve Sulama Bölümü
Proje Elemanları
Proje Adı
Prof. Dr. Ahmet Öztürk
Tuzlu Sulama Suyu Oksijen İçeriğinin Biber Bitkisi Verimi Ve Gelişmesine
Etkisi
Prof. Dr. Süleyman Kodal
Ankara Yöresindeki Olası Kurak Dönemlerin Veri Madenciliği Yöntemi İle
Belirlenmesi.
Tübitak
Yıl
2008/2009
Tübitak (Tovag)
2009
Proje Kodu ve Destekleyen Kuruluş
Tarla Bitkileri Bölümü
Proje Elemanları
Proje Adı
Proje Kodu ve Destekleyen Kuruluş
Yıl
Bilal Gürbüz, Arif İpek, Ümit Bingöl,
Fatmagül Geven, Gencay Akgül
Ekonomik Önemi Olan Bazı Adaçayı (Salvia Spp.) Türlerinin Kültüre
Alınması Ve Uçucu Yağ Bileşenlerinin Belirlenmesi
Tübitak
Eylül 2006 –
Eylül 2009
Baklagil Tohum Böceklerine Dayanıklı Transgenik Fasulye Bitkilerinin
Geliştirilmesi (Yardımcı Araştırıcı)
Morfolojik, Aflp Ve Sekansa (Matk Ve Its Bölgelerine) Dayalı
Tekniklerle Yabani Korunga (Onobrychis Spp.) Türlerinin Filogenetik
İlişkisinin Araştırılması (Yardımcı Araştırıcı)
S. Özcan
S. Özcan
S. Day
Y. Emeklier
Çiftçi, C. Y., S. Özcan, K. M.
Khawar, A. Yücel
C.S. Sevimay
C.S. Sevimay
Prof.Dr. Celâl Er Prof.Dr. H.Hüseyin
Geçit, Doç. Dr. Dilek Başalma, Dr.
Muzaffer Avcı, Dr. Demir Kaya,
Araş. Gör. Güray Akdoğan, Doç.Dr.
Erdoğan Güneş, Araş. Gör. Nilüfer
Çevik, Araş. Gör. Rahim Ada, Dr.
Hasan Koç, Zir. Yük. Müh. Ferda
Çelikoğlu Koşar, Zir. Müh. Şahin
Şentürk
Tübitak
2006-2010
Tübitak
2006-2010
Tamamlandı
Ankara Koşullarında Yazlık Kolza ( Brassica Napus Ssp. Oleifera L. )
Çeşitlerinde Farklı Bor Dozlarının Verim Ve Verim Ögelerine Etkisi
Bor Enstitüsü
Mayıs 20082010
Türkiye’de Tarımsal Ekolojik Bölgelerin Ve Ürünlerin Potansiyel
Uygunluk Alanlarının Belirlenmesi Proje No. 105g077
Tübitak - Tagem
Haziran 2006
–Nisan 2010
Baklagil Tohum Böceklerine (Bruchus Spp).) Dayanıklı Transgenik
Fasulye (Phaseolus Vulgaris L.) Bitkilerinin Geliştirilmesi (106o058)
Morfolojik, Aflp Ve Sekonsa Dayalı Teknikle ( Onobrychis Spp.)
Türlerinin Filogenetik İlişkisinin Belirlenmesi
Tübitak (106o058 Nolu Proje)
Tubitak
2006-2009
Çim-Tek A.Ş. Türkiye'ye Uygun Yerel Yonca Çeşidinin Geliştirilmesi
Tubitak
2008-2010
Tübitak. Proje No: 105 O 592 (1001 –
Bilimsel Ve Teknolojik
Araştırma
Projelerini Destekleme Programı)
01.05.200601.05.2009
(36 Ay).
Orta Anadolu Şartlarında Yağ Bitkilerinin Üretim Deseni İçerisinde Yer
Alabilme Potansiyeli
2010
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
Proje Elemanları
Erpul, G.
Erpul, G.
Erpul, G.
Proje Adı
Toprak Haritaları Geleneksel Su Erozyonu Birimlerinin YETKE – K ile
Güncellenmesi ve Haritalama Birimlerindeki Belirsizliklerin Jeoistatistik ile
Ortaya Konulması
Türkiye’de Su Erozyonu Çalışmaları için Uzun Dönem Meteoroloji Verileri
Kullanılarak Ulusal Ölçekte Yağış Enerji ve Şiddetlerinin Belirlenmesi
Yeni Dizayn Edilmiş Siklon Tip Sediment Tuzağının Arazi Doğrulamasının
Yapılması
Proje Kodu Ve Destekleyen Kuruluş
Yıl
A.Ü. BAP - 08B4347003
2008 - 2010
TUBİTAK – ÇAYDAG - 107Y155
2008 - 2010
TUBİTAK - 109O030
2009 - 2010
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
Proje Elemanları
Erpul, G.
Prof.Dr. Ali İNAL
Prof.Dr. Aydın GÜNEŞ
Prof.Dr. Ali İNAL
Prof.Dr. Aydın GÜNEŞ
Prof.Dr. Ali İNAL
Prof.Dr. Aydın GÜNEŞ
Prof.Dr. Ali İNAL
Prof.Dr. Aydın GÜNEŞ
Prof.Dr. İlhami ÜNVER
Prof.Dr. Ayten KARACA
Dr. Oğuz Can TURGAY
Prorf.Dr. Sadık USTA
Prof.Dr. Sevinç ARCAK
Prof.Dr. Sonay
SÖZÜDOĞRU OK
Prof.Dr. Sevinç ARCAK
Prof.Dr. Sonay
SÖZÜDOĞRU OK
Prof.Dr. Ayten KARACA
Proje Adı
RUSLE/GIS/Jeoistatistik Teknikler Kullanılarak Ali Dağı Volkan Konisinde
Erozyon Riskinin Değerlendirilmesi
Manisa-denizli yöresinde yetiştirilen amerikan asma anaçlarinin tuzluluk ve bor
toksisitesinden etkilenme durumlarinin belirlenmesi
Amerikan asma anaçlarında bor ve tuz stresine tolerans mekanizmalarının
stres ile ilgili fizyolojik parametreler ve antioksidan enzimler ile belirlenmesi
Türkiye’ de yetiştirilen bazı nohut (Cicer arietinum L.) çeşitlerinin fosfor
etkinliklerinin belirlenmesi
Türkiye’ de yetiştirilen bazı nohut (Cicer arietinum L.) çeşitlerinde kuraklığa
bağlı oksidatif stres ve biyokimyasal tolerans mekanizmalarının belirlenmesi
Kimi Brassicaea Türlerinin Nikel ve Kadmiyum Biriktirme Özelliklerinin
Belirlenmesi
ASKİ (Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanlığı Su ve Kanalizasyon İdaresi
Genel Müdürlüğü) Arıtma Çamuru Uygulamalarının Ankara - Yenikent
Topraklarının Bazı Özelliklerine (Kimyasal , Fiziksel ve Biyolojik) Etkisinin ve
Sürdürülebilir Kullanılabilirliğinin Araştırılması.
Toprak Bilim Okulu II
Proje Kodu Ve Destekleyen Kuruluş
Yıl
Erciyes Ü. BAP NAP-FBA-07-35
2008 - 2010
A.Ü. BAP
2008-2009
TÜBİTAK
2006-2009
TÜBİTAK
2005-2008
TÜBİTAK
2005-2008
TÜBİTAK (Bilimsel ve Teknolojik Araştırma
Projelerini Destekleme Programı)
105-O-635
01 Mayıs 2006
/ 30 Haziran
2009
1.9.2006-
TÜBİTAK-Ank.Univ. TKB
TÜBİTAK
1.9.2009
20/08/200901/07/2010
Toprak Bilim Okulu
TÜBİTAK
20/08/200701/08/2009
Karton fabrikası atık çamurlarının tarımsal kullanım potansiyeli
Muratlı Karton fabrikası A.Ş.
2009
Zootekni Bölümü
Proje Elemanları
Doç. Dr. Vasfi GENÇER
Doç. Dr. Vasfi GENÇER
Doç. Dr. Muhip ÖZKAN
Doç.Dr. Muhip ÖZKAN
Doç.Dr. Muhip ÖZKAN
Proje Adı
Proje Kodu Ve Destekleyen Kuruluş
Yalancı Ana Arılı Koloni ve Normal Koloni Erkek Arılarının (Apis mellifera L.) TUBİTAK-108O447
Sperm Rekabeti
Normal ve Yalancı Ana Arılı Koloni Erkek Arılarının (Apis mellifera L.) Sperm A. Ü. BAP, 09B4347006
Özellikleri
Türkiye Yerli Koyun Irklarının Scrapi (PrP) Bakımından Tanımlanması.
Ankara Üniversitesi BAP, Proje No:
09B4347007
Türkiye Bal Arısı ( Apis mellifera L. ) Populasyonlarının Mikrosatelit DNA
TÜBİTAK (TOVAG) COST -108 O 200.
Analizi Yöntemiyle Tanımlanması.
Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünde Geliştirilen Yumurtacı Hatların
TÜBİTAK (TOVAG) - 106G032.
Islahı, Çeşitli Verim Özelliklerinin Tespiti ve Türkiye Tavukçuluğuna
Entegrasyonu.
Yıl
2009-2010
2009-2010
2009-2010
2008-2010
2006-2010
ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ
2009-2010 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ
DEVAM EDEN PROJELER
Bahçe Bitkileri Bölümü
Proje Elemanları
Proje Adı
Proje Kodu ve Destekleyen Kuruluş
Prof.Dr.A.İlhami Köksal,
Derim Sonrası 1-Methylcyylopropane Uygulamalarının Bazı Nar Çeşitlerinin Bilimsel Araştırma Proje Ofisi
Doç.Dr.Nurdan Tuna Güneş. Farklı Sıcaklıklarda Muhafazası Üzerine Etkileri
Koordinatörlüğü
Arş.Gör.Özge Ozupek
Prof. Dr Ruhsar Yanmaz
Kabuku Ve Kabuksuz Kabak Çekirdeklerinde Ekolojinin Tohum Verim Ve
TUBİTAK-TOVAG
Kalitesine Etkisi
Prof. Dr Ruhsar Yanmaz
Lahanalarda M,Krospor Kültürü Yoluyla Haploid Bitki Eldesi
Prof. Dr Ruhsar Yanmaz
Prof. Dr Ruhsar Yanmaz
Prof. Dr Birhan Kunter
Tere Çeşit Geliştirme Çalışması
Soğanlarda Gynogenezis Yluyla Haploid Bitki Elde
Erciş (Vitis vinifera L.) Üzüm Çeşidinin Değişik Dokularında Stilben
Bileşiklerinin Üretim Miktarının Belirlenmesi
YÜZÜNCÜ YIL Ü. BAP
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel
Araştırma projeleri Bşk
Klorofil fluoresansın domates, biber ve hıyar tohumlarında kaliteyi artırmak A. Ü. BAP 20080711001
amacıyla kullanımı
Yrd.Doç.Dr.Gölge Sarıkamış Süs bitkileri tohumlarında tohum gücü testlerinin fide çıkışı ve depolama
TÜBİTAK
ömrünün tahmininde kullanımı
TOVAG 108O381
Prof. Dr Hasan Çelik
Orta Anadolu bağcılığının geliştirilmesine yönelik olarak yetiştirme ve
DPT
sulama tekniği üzerinde araştırmalar
Prof. Dr Hasan Çelik
Bazı renkli sofralık üzüm çeşitlerinin Kalecik (Ankara) koşullarındaki
Bölüm Projesi
performanslarının belirlenmesi
Prof. Dr Hasan Çelik
Kalecik Karası Üzüm Çeşidinde Klon Seleksiyonu Ve Seçilen Klonlara Ait TÜBİTAK
ana Damızlık Parselinin Oluşturlması
Prof. Dr Hasan Çelik
Önemli Yerli ve Yabancı Kırmızı Şaraplık Üzüm Çeşitlerinin Kalecik
Bölüm Projesi
(Ankara) Koşullarındaki Performanslarının Belirlenmesi
Prof. Dr .Hatice Dumanoğlu, Doğu Karadeniz Bölgesi Sahil Kuşağındaki Elma Genetik Materyalinin, Kara TÜBİTAK
Doç.Dr.Veli Erdoğan
Leke ve Ateş Yanıklığı Hastalıklarına Dayanıklılık, Geç Çiçeklenme ve
Meyve Özellikleri Bakımından Değerlendirilmesi
Prof. Dr .Hatice Dumanoğlu Armut Anacı Islahı Kapsamında Ahlat Genotiplerinin (Pyrus elaeagrifolia Ankara Üniversitesi BAP
Pallas) Tuzluluk, Kuraklık ve Demir Noksanlığı Streslerine Karşı
Performanslarının in Vitro Koşullarda Belirlenmesi ve Stres Altında Mikro
Sürgünlerde Bazı Mineral Madde ve Enzim Düzeyleri ile Dehidrin Geni
İfadesinin Araştırılması
Doç.Dr.Veli Erdoğan
Tombul fındık çeşidinde klon seleksiyonu
TAGEM
Prof. Dr İbrahim Demir
Yıl
2009-2011
2007-2010
2008-2010
2008-2010
2009-2012
Mayıs 2008-Devam
ediyor (2010 yılı
sonunda
tamamlanacak)
2007-2010
2008-2011
1997-2010
2005-2012
2008-2011
2006-2012
2009-2012
2010-2012
2007-2011
Bahçe Bitkileri Bölümü (Devamı)
Proje Elemanları
Doç.Dr.Veli Erdoğan
Doç.Dr.Veli Erdoğan
Prof. Dr.Mensure Çelik Doç.
Dr. Yeşim Okay
Doç. Dr. Yeşim Okay
Araş.Gör. Ceren Yalçıntaş
Doç.Dr. Köksal Demir
Doç.Dr. Köksal Demir
Prof. Dr. Gökhan
Söylemezoğlu
Yrd.Doç.Dr.Murat Akkurt
Yrd.Doç.Dr.Murat Akkurt
Prof. Dr. Gökhan
Söylemezoğlu
Prof. Dr. Gökhan
Söylemezoğlu
Yrd.Doç.Dr. Mücahit Taha
Özkaya
Yrd.Doç.Dr. Mücahit Taha
Özkaya
Proje Adı
Proje Kodu ve Destekleyen Kuruluş
Cevizlerde Verim Düşüklüğünün Nedenlerinin Belirlenmesi ve Çözüm
TAGEM
Önerilerinin Ortaya Konulması
Yerli ve yabancı bazı Antepfıstığı çeşit ve tiplerinin kuru ve sulu koşullarda
TAGEM
performanslarının belirlenmesi
Türkiye Ceviz Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Entegre Projesi
TÜBİTAK – 1007 KAMAG
Endemik Centaurea tchihatcheffii Fish.&Mey (Yanardöner) Çiçeğinin Süs Ankara Üniversitesi BAP
Bitkileri Sektörüne Kazandırılması Çalışmaları
Güneş Serası Modeli
Tarımve
Köyişleri
Bakanlığı
AR-GE
destekleri
Bazı sebze çeşitlerinin fitoöstrojen bileşen kompozisyon ve düzeylerinin
Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma
farklı kurutma ve hidrolizasyon yöntemleri kullnılarak incelenmesi.
Projeleri
Asmalarda Külleme ve Mildiyö Hastalıklarına Dayanıklı Çeşit Islahında BAP
Marköre Dayalı Seleksiyon (Marker Assisted Selection-MAS) Yöntemi ile 09B4347002
Hızlandırılmış Seleksiyon
Çekirdeksiz Üzüm Islahında Biyoteknolojik Uygulamalar: Marköre Dayalı TÜBİTAK
Seleksiyon (Marker Assisted Selection-MAS) Yöntemi ile Hızlandırılmış 107O066
Seleksiyon
Türkiye’de Bağ Alanlarında Bağ Fitoplazmalarının ve vektörlerinin Moleküler Tubitak ve FA 0807 COST
Yöntemlerle Belirlenmesi ve Yaygın Üretimi Yapılan Çeşitlerin bu
Hastalıklara karşı reaksiyonları
109 O 005
Ülkemizde Yetiştiriciliği Yapılan Ekonomik Öneme Sahip Bazı Üzüm Çeşit Tubitak KAMU ARAŞTIRMALARI GRUBU
ve Amerikan Asma Anaçları ile Klonlarının Virüsler ve Agrobacterium vitis (KAMAG)
Yönünden Arındırılması, Tanımlanması ve Yeni Üzüm Çeşitlerinin
Geliştirilmesi
Marmara, Ege, Batı ve Doğu Akdeniz Bölgesinde Yetiştirilen Gemlik Zeytin TUBİTAK
Çeşitlerinin Meyve, Yağ ve Moleküler Özelliklerinin Karşılaştırılması
Doğu Akdeniz Havzası ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan Delice TAGEM
Zeytinlerin Seleksiyon Yoluyla Verticilliuma Dayanıklı Anaç Geliştirilmesi
Yıl
2009-2011
2010-2013
2008 / 48 ay
Nisan 2010 / 3 yıl
süreli
2009-2010
2010-2012
2009-2011
2008-2010
2009-2012
2009-1012
2009-2011
2008-2010
Bitki Koruma Bölümü
Proje Elemanları
Cevdet ZEKİ, Ayşe ÖZDEM,
Hikmet ER, Fisun ÇELİKEL,
Mevlüt EMEKÇİ, Ahmet
FERİZLİ,
Proje Adı
Uzakdoğu Ülkelerine Yaş Meyve İhracatında Sorun Olan Zararlılara Karşı
Uygulanacak Farklı Mücadele Yöntemlerinin Araştırılması (Ülkesel Proje);
Elma içkurdu (Cydia pomonella (L.) (Lepidoptera: Tortricidae))'nun Kiraz
Meyvesine Yapay Bulaştırılması Sonrası Uygulanacak Farklı Mücadele
Yöntemlerinin Etkinliğinin Araştırılması (Alt Proje)
Proje Kodu Ve Destekleyen Kuruluş
BS-04/06-09-195 (2)
Dış Ticaret Müsteşarlığı
Yıl
2004
Bitki Koruma Bölümü (Devamı)
Proje Elemanları
Aziz Karakaya, Resul
Yıldırım
Mehmet Arıcan Ceren
Kavakoğlu, Cem Özkan
Veli Erdoğan
Bülent Gülçubuk
Cem Özkan
Dicle Oguz vd.
H. Bayraktar, G. Özer, M.
Türkan, F.S. Dolar
Cem Özkan
Hilal Tunca vd.
Cem Özkan
Hilal Tunca
Ayşe Nazan Yeşil
Feyza Çalışkan
Sultan ÇOBANOĞLU ve
Nabi Alper KUMRAL
Proje Adı
Rize ilindeki kivilerde görülen önemli fungal hastalıkların belirlenmesi
Proje Kodu Ve Destekleyen Kuruluş
08B4347002 A. Ü. BAP
Farklı Besin Çeşitlerinin Ephestia k uehniella Zeller (Lepidoptera:Pyralidae)’
nın Gelişimine Etkisi
Çocukların Meyve Bahçesi Projesi
TÜBİTAK Bilim Adamı Yetiştirme Grubu Lisans 2010Projesi’nde danışmanlık
2009Cappy, MEB,Yaşama Dair, A.Ü.Z.F.- Akçam
Türkiye’ nin önemli soğan ekim alanlarında görülen Fusarium oxysporum
f.sp. cepae izolatlarının genetik karakterizasyonu. A.Ü BAP Projesi
Çankaya Belediyesi Gündüz Bakımevinde “Böceklerle Ekoloji Eğitimi”
09B4347004
A.Ü.BAP
A.Ü.Ziraat Fakültesi- Çankaya Belediyesi
2009-2011
Münferit
2000-
Ankara İli Çubuk İlçesi’nde Organik Meyve yetiştiriciliği ve Bitki Koruma’nın
Önemi
Farklı konukçularda V. canescens Panzer (Hym: Ichneumonidae)’ düşük
sıcaklıklarda depolan
Ankara, Bursa ve Yalova illerinde Solanaceae familyası bitkilerinde bulunan
akar türlerinin belirlenmesi ve önemli akar türlerinin popülasyon yoğunlukları
ile doğal düşmanlarının saptanması üzerine incelemeler. (Tübitak Proje
lideri)
Sultan ÇOBANOĞLU, Adnan Çeltik Beyaz Uç nematodu ve savaşım olanakları
Tülek,
Sultan Cobanoglu, Serife
Tarımsal Biyolojik ve Biyoteknik Savaş Araştırma, Eğitim ve Uygulama
Bayram, Oktay Gurkan ve
Projesi
diğerleri
İsmail KASAP &s. Çobanoğlu Güney Marmara Bölgesi Çanakkale ve Balıkesir illeri Yumuşak Çekirdekli
Meyvelerde Görülen Akar Türleri (Acari) ve Bunların Doğal Düşmanlarının
Belirlenmesi ve Birbirleri İle İlişkilerinin Biyolojik Mücadele İmkanları
Açısından Araştırılması
Aydemir barış &Sultan
Ankara ilinde kavunlarda zararlı Kavun sineği [(Myiopardalis pardalina
ÇOBANOĞLU
Bigot.)(Diptera: Trypetidae)]’nin bioyoloji ve mücadelesi üzerinde
araştırmalar
Didem Sağlam &S.
Orta Anadolu Kışlık buğday üretim alanlarında (Ankara, Konya ve Eskişehir)
Çobanoğlu
Hububat Kist Nematodlarından (CCN) Heterodera filipjevi (Madzihidov,
1981) Steiner&Stelter, 1984 (Nematoda: Heteroderidae)‘nin belirlenmesi,
hassas ve dayanıklı buğday çeşitlerinde popülasyon değişimi ve dayanıklılık
reaksiyonları üzerine çalışmalar
Yıl
2008-2011
2009-
TÜBİTAK Bilim Adamı Yetiştirme Grubu Lisans 2010Projesi’nde danışmanlık
Tübitak
2008-2011
108 O 363
(Tarım Bakanlığı)
2006-2010
DPT
2008-2011
Tübitak
Tübitak 108 O 252
2009-2011
(Tarım Bakanlığı)
2008-2011
Cimmity
2008-2011
Bitki Koruma Bölümü (Devamı)
Proje Elemanları
Prof. Dr. F.ERTUNÇ, Prof.
Dr. Gökhan
SÖYLEMEZOĞLU
Doç.Dr.Şerife
BAYRAM,Araş.Gör. Didem
CANİK ve Araş. Gör. Atilla
ÇAKIR
Dolar,F.S ve Tülek, S.
Proje Adı
Proje Kodu Ve Destekleyen Kuruluş
Türkiyede Önemli Bağ Alanlarında Bağ Fitoplazmalarının ve vektörlerinin
109 O 005 Tubitak ve FA 0807 COST
Moleküler Yöntemlerle Belirlenmesi ve Yaygın Üretimi Yapılan Çeşitlerin bu
Hastalıklara karşı reaksiyonları
Ankara İli Havuç Alanlarında Görülen Fungal Hastalıkların Belirlenmesi ve
Yaygınlık Oranlarının Saptanması
Dolar,F.S ve Sezer,A.
Ordu, Giresun ve Trabzon İllerinde Fındıkta Meyve ve Çotanak
Hastalıklarına Neden Olan Fungal Etmenlerin ve Çeşit Reaksiyonlarının
Belirlenmesi
Dolar,F.S ve Ünal, F.
İç Anadolu Bölgesi Buğday Üretim Alanlarındaki Rhizoctonia Türlerinin
Anastomosis Gruplarının ve Bazı Buğday Çeşitlerinin Reaksiyonlarının
Belirlenmesi
Y.Zekai Katırcıoğlu, Salih
Karadeniz Bölgesinde Kestane Kanserinin Biyolojik Mücadelesi Üzerinde
Maden, Seçil Akıllı
Araştırmalar
Salih Maden, Y.zekai
Phytophthora Türlerinin Karadeniz Bölgesi Orman Ekosisteminin Önemli
Katırcıoğlu, Seçil Akıllı
Odunsu Taksonlarından Meşe (Quercus spp.) Kestane (Castanea sativa)
ve Orman Gülü (Rhododendron spp.) Kurumalarındaki Rollerinin
Belirlenmesi
S. Ülgentürk, H. S. Civelek,
Çam Pamuklu Koşnili Biti Marchalina hellenica Genn. (Hemiptera:
Ö. Şahin, N. Evren, H.
Margarodidae) ’nın biyo-ekolojisi, Ege ve Akdeniz Bölgesindeki yayılış
Sarıbaşak
Alanları, Yürütücü 2008I. Özdemir, S. Ülgentürk, B.
Batı Karadeniz Bölgesi Aphidoidea, Coccoidea, Aleyrodidae
Kaydan, Ö. Şahin, N. Güz, R. (Sternorrhyncha: Homoptera) Biyolojik çeşitliliği, Doğal Düşmanlarının
Ulusoy
Tespiti ve ekolojik verilerin türlerin yayılışındaki etkisinin modellenmesi ve
araştırılması.
S. Ülgentürk, Ö. Şahin, M.
Ankara Kent orman ve Parkları İbreli Ağaçlarında Bulunan Yaprakbiti
Muştu, F. Polat, C. Erbaş
(Homoptera:Aphidoidea) ve Kabuklubit (Homoptera: Coccoidea) Türleri,
Acanthomytilus cedricola Balachowski et Alkan ve Leucaspis pusilla
Low.(Homoptera: Diaspididae) Biyo-Ekolojileri, Yürütücü, 2006-.
Yıl
2009-2012
TAGEM
2008-2011
A.Ü. BAP
No: 20080711010
2008-2011
TAGEM
2009-2012
06B4347004 Ankara Ünv. Bilimsel Araştırmalar 2006-2010
Projeleri Birimi
108O 288 Tübitak Cost
2009-2012
TUBİTAK
2008-2011
TAGEM
2007-
A.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Müdürlüğü
2006-2010
Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Proje Elemanları
Proje Adı
Doç. Dr. Dicle Oğuz, Arş.
Gör. Özlem C. Külekci
Çocukların Açık Yeşil Alan Kullanım Desenlerinin Belirlenmesi: Çayyolu
Örneği
Prof. Dr. Nilgül Karadeniz,
Arş. Gör. Emel Baylan
Türkiye’de Korunan Alan Çalışmalarındaki Katılımcılığın Sultan Sazlığı Milli
Parkı Örneğinde Değerlendirilmesi Projesi
Arş. Gör. Dr. Zuhal Dilaver
T.C. Cumhurbaşkanlığı Bahçelerinin Yenilenmesi Amacıyla Avrupa'daki
Bazı Botanik Bahçelerinin
İncelenmesi
CBS ve UA’ya Dayalı Maden Kapatma Planı Hazırlanması: Ovacık
Terkedilmiş Kömür Madeni Örneği
Proje Kodu Ve Destekleyen Kuruluş
A.Ü. BAP
Yıl
10.11.2009
Başlangıç
10.11.2011 Bitiş
Proje no: 108Y043
Ankara Üniversitesi ve TUBİTAK ÇAYDAG
Programı
2010
Avrupa Birliği Mesleki Eğitim Programı
Leonardo da Vinci Hareketlilik Programı
2009-Devam
ediyor
ODTÜ - BAP
Arş. Gör. Dr. Aydın Özdemir
Ankara Okul Bahçelerinde Özgün Peyzaj Tasarımı
BAP
Prof. Dr. Hayran Çelem
Prof. Dr. Halim Perçin, Prof.
Dr. Oğuz Yılmaz, Prof. Dr.
Şükran Şahin, Yrd. Doç. Dr.
Ekrem Kurum, Arş. Gör.
Volkan Müftüoğlu
Prof. Dr. Şükran Şahin, Prof.
Dr. Halim Perçin, Yrd. Doç.
Dr. Ekrem Kurum, Arş. Gör.
Ö. Lütfü Çorbacı, Arş. Gör.
Volkan Müftüoğlu
Prof. Dr. Şükran Şahin, Prof.
Dr. M. Emin Barış, Yrd. Doç.
Dr. Ekrem Kurum, B. Cemil
Bilgili, Dr. E. Figen Dilek, Arş.
Gör. Ö. Lütfü Çorbacı, Arş.
Gör. Volkan Müftüoğlu, Arş.
Gör. Özlem C. Külekci
Prof. Dr. M. Emin Barış
Yerleşim Alanlarında Toz Engelleme
BAP
2010-Devam
ediyor
2009 Aralık2010 Temmuz
15.3.2010-2012
Kentsel Mekan Karakterinin Peyzaj Planlama ve Tasarımıyla Geliştirilmesi:
Libya- Derne Kenti Örneği
Diğer
2010
TÜBİTAK
2010
BAP
2009
TÜBİTAK
2009
Arş. Gör. Dr. Zuhal Dilaver
İl Ölçeğinde Peyzaj Karakter Analizi ve Turizm/Rekreasyon Açısından
Değerlendirilmesi
Ankara Kenti Bazı Park-Bahçelerinde Yer Alan Ağaç ve Çalıların Fenolojik
Gözlemi Üzerine Bir Araştırma
Koruma Odaklı Kırsal Alan Planlaması: Bir Model Önerisi
Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü
Proje Elemanları
Hijran Yavuzcan
Proje Adı
COST PROJESİ Ağ Kafeslerde Yetiştiriciliği Yapılan Çipura (Sparus aurata)
ve Levreklerde (Dicentrarchus labrax) Antimikrobiyel Madde
Uygulamalarının Stres Fizyolojisi ile Non-Spesifik Bağışık Yanıtına
Etkilerinin Değerlendirilmesi
Proje Kodu Ve Destekleyen Kuruluş
AB
Yıl
2006-2011
Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü
Proje Elemanları
Hijran Yavuzcan
Hijran Yavuzcan
Proje Adı
AQUAT NET 2.Socrates Thematic Network for Aquaculture, Fisheries and
Aquatic Resource Management (LLP)
(Proje partneri)
VOCATIONAL AQUALABS
Vocational Generic Skills for Researchers
(Proje koordinatörü)
Pulatsü, S.,Akasya Topçu
Çifteler-Sakaryabaşı (Eskişehir) Balık Üretim ve Araştırma İstasyonu'nun Su
Kaynağı Batı Göleti: Sediment Kaynaklı İnorganik Azot Salınımının
Araştırılması
Akasya Topçu, Serap
Pulatsü
Çifteler-Sakaryabaşı (Eskişehir) Batı Göleti Sedimentinde Fraksiyonel
Fosfor Kompozisyonu ve Fosfor Salınımının Mevsimsel Değişimi
Hasan Atar
Hasan Atar
Black Sea SCENE (FP 7- Research Infrastructure)
AQUA-TNET-Aquacult ure, Fisheries & Aquatic Resource Management
Ege Denizi Ticari Trol Av Sahaları Demersal Balıklarının Yoğunluk Dağılımı
Ve Hedef Dışı Av Miktarının Tespiti
Akuakültür Kapalı Devre Sistemlerinin Biyolojik Filtrasyonunda Yeni
Nitrifikasyon Bakterileri Kullanarak Üretimde Verimin Artırılması
Hasan Atar
Hasan Atar
Proje Kodu Ve Destekleyen Kuruluş
AB Life Long Learning
Yıl
2009-2011
AB Life Long Learning
Transfer of Innovation projesi
2009-2011
TÜBİTAK
BAP
AB
AB
TÜBİTAK-ÇAYDAG
TÜBİTAK-TOVAG
01.05.2009Devam Ediyor
17.06.2009Devam Ediyor
2008-2011
2009-2012
2009-2012
2009-2012
Süt Teknolojisi Bölümü
Proje Elemanları
Proje Adı
Proje Kodu Ve Destekleyen Kuruluş
Prof.Dr. C.Koçak Dr. Ebru Beyaz Peynirde aroma profilinin karakterizasyonu üzerine araştırmalar
Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri
Şenel Fatma Sezen
Birimi
Prof. Dr. Asuman Gürsel,
Süt Proteini Ürünleri Kullanılarak Üretilen Keçi Sütü Yoğurtlarının Bazı Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Gürsoy, Nitelikleri
Birimi
Elif Ayşe Anlı
Yıl
2008-2010
2010-2012
Tarım Ekonomisi Bölümü
Proje Elemanları
B.Gülçubuk
H.Tanrıvermiş
Proje Adı
Proje Kodu Ve Destekleyen Kuruluş
Yıl
Türkiye’de Kırsal Alanda Kadının Girişimciliğini Etkileyen Faktörlerin
Belirlenmesi ve Kadınların Bu Konuda Güçlendirilmesine Yönelik Politika
TUBİTAK
2009-…….
Önerilerinin Geliştirilmesi”
Türkiye’de Yabancıların Taşınmaz Edinimi ve Etkilerinin Değerlendirilmesi
TUBİTAK Kamu Araştırmaları Grubu (KAMAG) Haziran 2010 –
Haziran 2012
Tarım Makinaları Bölümü
Proje Elemanları
Proje Adı
Mikro Alglerden yüksek yağ içerikli biomas ve endüstriyel yakıt üretimi
Seralar için Esnek, Çok Fonksiyonlu, Akıllı Kontrol Sistemlerinin
Geliştirilmesi
RF ve Mikrodalga Teknikleriyle Sebze ve Meyvelerin Bazı İçsel Kalite
Özelliklerinin Tahribatsız Olarak Ölçülmesi
Çevre Dostu Teknolojilerle Biyodizel Üretimi Projesi
SAFER- Kırsal Alanda Çalışanlar İçin Daha Güvenli Tarım
Proje Kodu Ve Destekleyen Kuruluş
TÜBİTAK
TÜBİTAK
Yıl
2008-2010
Ankara Üniversitesi BAP
2010-2012
Ankara BB
2009-……
Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı
2008-2010
A Feasibility Study for Variable Rate Irrigation in the Black Sea region:
Economical and Environmental Benefits.
BSEC.
Buğdayda kısıtlı su koşullarında oksijen ve karbon izotop oranlarından
18
16
13 12
( O/ O ve
C/ C) yaralanılarak bitki su kullanım (transpirasyon)
etkinliğinin belirlenmesi
TUBİTAK
2010-2012
2009-2010
2009-2011
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
Proje Elemanları
Prof. Dr. Engin Yurtseven
Prof. Dr. M. Fatih Selenay
Prof. Dr. A. Zeki Erözel
Proje Adı
Proje Kodu Ve Destekleyen Kuruluş
Yıl
Ekim 2009-Ekim
2011
Lizimetre Koşullarında Farklı Sulama Yönetimi Pratiklerinin Drenaj Suyu
Hacmi İle Kalitesine, Toprak Tuzluluğuna Ve Yoncada (Medikago Sativa)
Verim Ve Su Kullanım Özelliklerine Etkisi
Tubitak (Tovag)
Tabansuyu Derinliği Ve Sulama Suyu Kalitesinin Buğday Verim Ve
Kalitesine Etkisinin Araştırılması
Ankara Üniversitesi (Bab)
Ekim 2009 –
Devam Ediyor
Tarla Bitkileri Bölümü
Proje Elemanları
Belgin Coşge, Bilal Gürbüz,
Arif İpek, Ümit Bingöl, Arzu
Türker
Proje Adı
Bolu Florasına Kayıtlı Adaçayı (Salvia Spp.) Türlerinin Kültüre Alınması,
Önemli Agronomik Özellikleri, Uçucu Yağ Bileşenleri İle Antimikrobiyal
Aktivitelerinin İncelenmesi
Neşet Arslan
107go43 Nolu Ve "Yüksek Oranda Noskapin İhtiva Eden İntrodüksiyon
Kültür Haşhaşının Islahı Ve Tescili Alt Proje 107g258
Ulusal Mera Kullanımı Ve Yönetimi Projesi
Kendir H, Şahin-Demirbağ
N..
S. Özcan
Ülkemiz Önemli Bitkisel Gen Kaynaklarının Muhafazası Ve Korunması
(Yardımcı Araştırıcı)
Proje Kodu Ve Destekleyen Kuruluş
Tübitak
Tübitak-Tmo
Tübitak.
Yıl
Kasım 2008 –
Eylül 2011
2009-2011
Proje No: 106g017.
Dpt
Süresi:20072011
2007-2011
Tarla Bitkileri Bölümü
Proje Elemanları
Aydoğan A. C. Y. Çiftçi
Doç.Dr. Serkan Uranbey
Doç.Dr. Dilek Başalma, Dr.
Ercüment O. Sarıhan, Dr.
Mikail Çalışkan, Araş. Gör.
Arif
İpek,
Araş.Gör.
M.Demir Kaya, Araş.Gör.
Satı
Çöçü,
Araş.Gör.
Süleyman Avcı
Kolsarıcı, Ö.
Proje Adı
Bazı Geniş Ve Dar Yapraklı Kabuli Tip Nohut (Cicer Arietinum L.) Çeşit Ve
Hatlarının Verim Ve Kalite Yönünden İncelenmesi
Endemik Ve Tehlike Altında Bulunan Muscari Azureum Ve Muscari
Aucheri’nin Kültüre Alınması Ve In Vitro Hızlı Çoğaltımı.
‘’ Ankara Koşullarında Yazlık Kolza Çeşitlerinde Farklı Bor Dozlarının
Verim Ve Verim Ögelerine Etkisi’’
Proje Kodu Ve Destekleyen Kuruluş
Orta Anadolu Bölgesi Nohut Islah Çalışmaları
Projesi (Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı)
Tübitak. Proje No: 106 O 034 (1001–Bilimsel
Ve
Teknolojik
Araştırma
Projelerini
Destekleme Programı
Yıl
2009 – 2014
01.06.200601.06.2009
36 Ay).
(
01.04.201801.04.2010
Ulusalbor Araştırma Enstitüsü
Altınok, S.
Lizimetre Koşullarında Farklı Sulama Yönetimi Pratiklerinin Drenaj Suyu
Hacmi İle Kalitesine, Toprak Tuzluluğuna Ve Yoncada (Medicago Sativa)
Verim Ve Su Kullanım Özelliklerine Etkisi” Araştırmacı
Tübitak
2009-2011
Altınok, S.
"Ankara Ili Ve Ilçeleri Dogal Vejetasyonundan Yabani Yonca (Medicago
Sativa L.) Populasyonlarini Toplanmasi Ve Karakterizasyon Çalismalari İle
Mera Tipi Yonca Hatlarinin Belirlenmesi" Proje Yöneticisi
Tübitak
1 Mayıs 20091 Mayıs 2012
Proje Kodu Ve Destekleyen Kuruluş
Yıl
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
Proje Elemanları
Erpul, G.
Erpul, G.
Prof.Dr. Gökhan ÇAYCI
Prof.Dr. Cihat KÜTÜK
Prof.Dr. Gökhan ÇAYCI
Prof.Dr. Cihat KÜTÜK
Prof.Dr. Sevinç ARCAK
Proje Adı
Effect of changing vegetation cover in drylands on wind erosion: Upscaling
a process-based wind erosion model to the regional scale. (www.desireproject.eu)
DESIRE. EU’s Sixth Frame Program
Yağmurlama Denemeleri ile Sıçrama ve Yüzey Erozyonu Sedimentlerinde
A.Ü. BAP - 10B4347001
Agregat Büyüklük Dağılımı ve Organik Karbon Değişimlerinin İncelenmesi
Buğdayda kısıtlı su koşullarında oksijen ve karbon izotop oranlarından TÜBİTAK, TOVAG
18
16
13 12
O/ O ve C/ C) yararlanarak bitki su kullanım etkinliğinin (transpirasyon)
belirlenmesi
13 12
18
16
Evaluation of Carbon ( C/ C) and Oxygen ( O/ O) Discrimination in IAEA-CRP Research Contract
Wheat Under Water Stress Conditions and Their Relation with Crop (Vienna, Austria)
Temperature Indexes
“Evsel/Kentsel Arıtma Çamurlarının Yönetimi Projesi”
TÜBİTAK
2008 2009 2008-2011
No:
14463
2007-2010
(Devam ediyor)
2008-2011
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü (Devamı)
Proje Elemanları
Prof.Dr. Sevinç ARCAK
Proje Adı
Ege Denizi’nin kuzeydoğu (Biga Yarımadası) ve güneydoğu (Marmaris Fethiye) plajlarında ağır mineral plaserlerinin araştırılması: ekonomik,
çevresel ve yönetim faktörleri
Proje Kodu Ve Destekleyen Kuruluş
Yıl
Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler 2010-2013
Prof.Dr. Ayten KARACA
Türkiye İçin AB Direktifleri ile Uyumlu Çevre Teknolojileri:
Kentsel Atıksu Arıtma Çamurlarının Yönetimi
TÜBİTAK-1007/KAMAG
Prof.Dr. Ayten KARACA
Postmortem interval (PMI) sürecinde toprak tekstürünün etkileri
Birimi
2009-devam
ediyor
Hacettepe Üniversitesi Adli Tıp Ens. BAP 2010projesi
ediyor
devam
Zootekni Bölümü
Proje Elemanları
Prof. Dr. Gürsel DELLAL
Proje Adı
Proje Kodu Ve Destekleyen Kuruluş
Yıl
Ankara keçilerinde yıllık hormonal, hematolojik ve biyokimyasal kan
parametrelerinin değişimi (09B4347010)
BAP
2009-2011
Prof.Dr. Fatin CEDDEN
Akdeniz bölgesinde silvopastoralizm
Provence Alpes Cote d’Azure bölgesi Fransa
Tarım ve Balıkçılık Bakanlığı, Tarım orman
Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı
Nisan 2010Mayıs 2011
Prof.Dr. Fatin CEDDEN
Van ili koyun ve keçilerde döl veriminin artırılması olanakları
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma
Projeleri
2006-2011
2009-2010 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ
BİLİMSEL, KÜLTÜREL VE SOSYAL ETKİNLİKLER
BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Etkinliğin Türü (Bilimsel,
Kültürel, Sosyal)
-
Etkinliğin Adı
Düzenleyen Kişi/Kişiler
Tarih
-
-
-
Etkinliğin Adı
Düzenleyen Kişi/Kişiler
Tarih
-
-
-
Etkinliğin Adı
Düzenleyen Kişi/Kişiler
Tarih
-
-
-
Etkinliğin Adı
Düzenleyen Kişi/Kişiler
Tarih
-
-
-
Etkinliğin Adı
Düzenleyen Kişi/Kişiler
Tarih
-
-
-
BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
Etkinliğin Türü (Bilimsel,
Kültürel, Sosyal)
-
PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ
Etkinliğin Türü (Bilimsel,
Kültürel, Sosyal)
-
SU ÜRÜNLERİ BÖLÜMÜ
Etkinliğin Türü (Bilimsel,
Kültürel, Sosyal)
-
SÜT TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
Etkinliğin Türü (Bilimsel,
Kültürel, Sosyal)
-
TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
Etkinliğin türü (Bilimsel,
Kültürel, Sosyal)
G.Eraktan
Etkinliğin Adı
Düzenleyen Kişi/Kişiler
Tarih
Akyazı Ziraat Odası
01/10/2009
TMMOB-ZMO, Dünya Gıda Günü
15/10/2009
G.Eraktan
Akyazı Ziraat Odası AB projesi çerçevesinde “AB Sürecinde Tarım ve Kırsal
Kalkınma” konulu sunu.
TMMOB-ZMO, Dünya Gıda Günü “Küresel Gıda Krizi ve Türkiye” konulu
sunu
“Ortak Tarım ve Balıkçılık” dersi
ATAUM - Ankara
01/12/2009.
G.Eraktan
Avrupa Birliği- Türkiye İlişkileri konusunda sunu,.
A.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü
23/10/2009
G.Eraktan
G.Eraktan
Program Konuğu
TRT GAP, -Bu Toprağın Sesi-
G.Eraktan
G.Eraktan
Oturum Başkanlığı.
Küresel Gelişmeler ve Türk Tarımı. Tarım Eğitiminin Başlaması ile ilgili
toplantıda konferans,.
TMMOB-ZMO Teknik Kongre
Uludağ Üniversitesi- Bursa
11/01/2010
03/06/2010
14/01/2010
22/01/2010
G.Eraktan
TRT Radyo 1’de Gündem Programı konuğu
G.Eraktan
Oturum başkanlığı,.
AÜ.Ziraat Fakültesi, Öğrenci Kongresi
24/07/2009
17/03/2010
13/04/2010
G.Eraktan
G.Eraktan
“Ortak Tarım ve Balıkçılık Politikası”
bir yıl süre ile Çarşamba sabahları “Günaydın” programında “Tarım”
köşesinin sürekli konuğu.
“Tarım Kesiminde Etik ve Sorumluluklar” konulu sunu..
G.Eraktan
ATAUM
“Günaydın” programı
2. International Conference on
Governance, Fraud, Ethics & Social
Responsibility, İstanbul- Büyükada.
29/05/2010
Ocak 2009Aralık 2009
12/06/2010
Bilimsel-Doç.Dr.E.Güneş
“Türkiye Gıda Sanayi ve AB’ne Entegrasyonu” konusunda söyleşide
bulunmuştur.
Meteor FM
Bilimsel-Doç.Dr.E.Güneş
Agropark kurulmasına yönelik komisyon, döner sermaye komisyonu ve
Bölümde yürütülen yüksek lisans seminer ve bitirme ödevlerine katılım.
Dekanlık
Bilimsel-Doç.Dr.E.Güneş
Tarım Paneline Katılım
Akyurt Bel.
12 mayıs 2010
Bilimsel-Albayrak, M.
Akyurt’ta Tarımın Bugünü ve Yarını Paneli
Akyurt Bel.
12 mayıs 2010
Bilimsel-B.Gülçubuk
Bilimsel-B.Gülçubuk
“Organik Tarım ve Kırsal Kalkınma” ÇAĞRILI bildiri ile katıldı.
"Kuraklık ve Çölleşmenin Tarıma ve Kırsal Alana Sosyo-Ekonomik
Açılardan Yansımaları" başlıklı ÇAĞRILI bildiri ile katıldı.
17.04.2009
Türkiye IV. Organik Tarım
28 Haziran – 1
Sempozyumu-Erzurum
Temmuz 2010
Çölleşme ile Mücadele Sempozyumu17Çorum
18.Haziran.2010
Bilimsel-F.Tatlıdil
Bilimsel-F.Tatlıdil
Bilimsel-F.Tatlıdil
Bilimsel-H.Tanrıvermiş
Management and Sustainable Protection of Environment”,
Balkan Environmental Association’s
(BENA) Conference - Alba Iulia,
Romania.
“Sustainable Development in Southeast Europe”, ,
Balkan Environmental Association’s
(BENA) and Namık Kemal University
Conference Tekirdağ,Türkiye
th
th
5 Central European Congress on Food (CEFood 2010), ,
5 Central European Congress Bratislava.Slovakya Cumhuriyeti.
Türkiye
Belediyeler Birliği tarafından
“Kaçak Yapıyla Etkin Mücadele Edememesinin Nedenleri” konulu
Nevşehir İli Kozaklı İlçesi’nde
paneli yönetti.
düzenlenen
16- 20 Haziran
2009
19-22 Mayıs
2010
11-14 Ocak
2010
Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme
Anabilim Dalı, Türkiye Belediyeler
Birliği ve Türkiye Adalet Akademisi
14-18 Haziran
2010
Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme
Anabilim Dalı
Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme
Anabilim Dalı
Nisan-Haziran
2010
Etkinliğin Adı
Düzenleyen Kişi/Kişiler
Tarih
-
-
-
Etkinliğin Adı
Düzenleyen Kişi/Kişiler
Tarih
-
-
-
Bilimsel-H.Tanrıvermiş
“Uluslararası Katılımlı Kamu Yatırımları İçin Arazi Edinimi ve
Kamulaştırma Sempozyumu’nun” düzenleme kurulu ve bilim komitesi
başkanlığını kaptı ve organizasyonunu gerçekleştirdi.
Bilimsel-H.Tanrıvermiş
“Kamulaştırma, Değerleme ve Bilirkişilik Temel Eğitim Programı’nın”
koordinatörlüğünü yaptı ve her iki programda toplam 100 saat dolayında
ders verdi
Bilimsel-H.Tanrıvermiş
her yıl bahar yarıyılında yürütülmekte olan gayrimenkul sektör seminerlerini
organize etti ve dönem boyunca seçkin bilim insanı, sektör önderi, bürokrat
ve yürütme organı üyesinin katıldığı 15 konferansı gerçekleştirdi.
Bilimsel-H.Tanrıvermiş
Üç üniversite dergisi ve yedi ulusal dergi ve iki yabancı dergiden gelen
toplam 22 makalenin incelemesini yaptı ve değerlendirme raporu yazdı.
Bilimsel-H.Tanrıvermiş
Farklı mahkemelerden gelen toplam 121 dava dosyasına bilirkişi olarak
rapor yazdı
Farklı kamu kurumları tarafından talep edilen 22 taşınmaz için A.Ü. Döner
Sermaye İşletme Müdürlüğü kanalıyla değerleme raporu hazırladı ve
sunumunu yaptı.
Bilimsel-H.Tanrıvermiş
May 6-7, 2009,
TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ
Etkinliğin Türü (Bilimsel,
Kültürel, Sosyal)
-
TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ
Etkinliğin Türü (Bilimsel,
Kültürel, Sosyal)
-
TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ BİLİMSEL, KÜLTÜREL VE SOSYAL ETKİNLİKLER
Etkinliğin Türü (Bilimsel,
Kültürel, Sosyal)
-
Etkinliğin Adı
Düzenleyen Kişi/Kişiler
Tarih
-
-
-
Etkinliğin Adı
Düzenleyen Kişi/Kişiler
Tarih
-
-
-
Etkinliğin Adı
Düzenleyen Kişi/Kişiler
Tarih
-
-
-
TOPRAK BÖLÜMÜ BİLİMSEL, KÜLTÜREL VE SOSYAL ETKİNLİKLER
Etkinliğin Türü (Bilimsel,
Kültürel, Sosyal)
-
ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ BİLİMSEL, KÜLTÜREL VE SOSYAL ETKİNLİKLER
Etkinliğin Türü (Bilimsel,
Kültürel, Sosyal)
-
350
300
250
200
Yardımcılı
Yardımcısız
150
100
50
0
Ziraat Fakültesi
Şekil 2. Ziraat Fakültesi Öğretim
Elemanı Başına Ders Saati
12
10
8
Yardımcılı
6
Yardımcısız
4
2
0
Ziraat Fakültesi
Şekil 3. Ziraat Fakültesi Öğretim Elemanı Başına Öğrenci Sayısı
Öğrenci Sayıları (30 Haziran 2008 tarihi itibariyle)
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Peyzaj Mimarlı ğı
Ziraat Mühendisliği
Şekil 4. Lisans Programlarındaki Toplam Öğrenci Sayıları (30 Haziran 2008 itibariyle)
Öğrenci Sayıları
450
400
350
300
250
Kız
Erkek
200
150
100
50
0
Hazırlık
I. Sınıf
II. Sınıf
III. Sınıf
IV. Sınıf
Şekil 5. Sınıflara Göre Kız/Erkek Öğrenci Dağılımı
Makale Sayıları
35
30
25
SCI
20
Diğer
15
10
5
Bi
ot
ek
ni
ve
Zo
t.
Be
sl
.
t.
Bi
rla
r.Y
Ta
Ta
.S
ul
,
.
ak
r.M
r.E
Ta
Ta
ko
n.
n.
ek
Sü
tT
üh
.
.
Ü
rü
n.
M
To
pr
ak
Bi
l.
Su
Pe
yz
aj
M
Ko
r.
tk
i
Bi
Ba
h.
B
it.
0
Şekil 6. Yurtdışında Yayınlanan Makalelerin Bölümlere Göre Dağılım ı
Makale Sayıları
30
25
20
15
Türkçe
Yabancı Dil
10
5
0
Bah.Bit.
Bitki Kor.
Peyzaj M.
Su Ürün. Müh.
Süt Tekn.
Tar.Ekon.
Tar.Mak.
Tar.Y.Sul,
Tarla Bit.
Toprak Bil.ve Bit.
Besl.
Zootekni
Şekil 7. Yurtiçinde Yayınlanan Türkçe ve Yabancı Dilde Makalelerin Bölümlere
Göre Dağılımı
Bildiri ve Araştırmalar
60
50
40
Ulusal
30
Uluslarası
20
10
e
l.v
Bi
pr
ak
To
Şekil 8. Ulusal ve Uluslararası Bildiri ve Araştırma Sayısı
ot
ek
ni
Zo
Bi
tk
iB
es
.
t.
Bi
rla
Ta
.S
ul
,
Ta
r.Y
ak
.
.M
Ta
r
r.E
Ta
Sü
tT
ek
ko
n.
n.
.
Ü
rü
n.
M
üh
.
Su
Pe
yz
aj
M
Ko
r.
tk
i
Bi
Ba
h.
B
it.
0
Bildiri ve Araştırmalar
80
70
60
50
Yayınlanan
40
Yayınlanmayan
30
20
10
ot
ek
ni
Zo
ve
Bi
Ta
r
la
Bi
t.
Be
sl
.
t.
.S
ul
,
.
Ta
r.Y
ak
r.M
Ta
Ta
r
ek
.E
ko
n.
n.
.
Sü
tT
üh
.
Ü
rü
n.
M
To
pr
ak
Bi
l.
Su
Pe
yz
aj
M
Ko
r.
Bi
tk
i
Ba
h.
B
it.
0
Şekil 9. Yayınlanan ve Yayınlanmayan Bildiri ve Araştırma Sayısı
Biten Projeler
12
TÜBİTAK
10
DPT
8
ARFO
6
DİĞER
#BAŞV!
4
#BAŞV!
2
ot
ek
ni
Zo
ve
Bi
Ta
rla
Bi
t.
Be
sl
.
t.
u
Ta
r.Y
ap
.S
M
ak
.
rım
rım
Ta
Ta
Ek
on
.
n.
ek
Sü
tT
rü
n.
M
üh
.
To
pr
ak
Bi
l.
Su
Ü
im
.
Pe
yz
aj
M
Ko
r.
tk
i
Bi
Ba
hç
e
Bi
t.
0
Şekil 10. Biten Projelerin Bölümlere Göre Dağılımı
Bi
t.
Ko
r.
Pe
yz
aj
M
im
Su
.
Ü
rü
n.
M
üh
.
Sü
tT
ek
n.
Ta
rım
Ek
on
.
Ta
rım
M
ak
.
Ta
r.Y
ap
.S
u
To
Ta
pr
ak
rla
Bi
Bi
l.
t.
ve
Bi
t.
Be
sl
.
Zo
ot
ek
ni
tk
i
Bi
Ba
hç
e
Devam Eden Projeler
18
16
14
12
TÜBİTAK
10
8
DPT
ARFO
6
4
DİĞER
2
0
Şekil 11. Devam Eden Projelerin Bölümlere Göre Dağılımı

Benzer belgeler

ankara üniversitesi rektörlüğüne

ankara üniversitesi rektörlüğüne Eski mikroskoplardan fotoğraf makinelerine, öğretici levhalardan ölçme ve ölçü aletlerine, bitki ve hayvan maketlerinden cam malzemelere, tarım aletlerinden daktilo makinelerine kadar birçok obje m...

Detaylı