technovac tr 8700 kullanım kılavuzu

Transkript

technovac tr 8700 kullanım kılavuzu
TECHNOVAC TR 8700
Torbasız Cyclone Elektrikli Süpürge
KULLANIM KILAVUZU
Sayın FANTOM dostu;
Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden
geçmiș TECHNOVAC TR 8700 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli
Süpürge’mizi seçtiğiniz için teșekkür ederiz. Bu ürünü alarak FANTOM
markasına duyduğunuz güveni göstermiș oldunuz. Bizim de bütün
hedefimiz size ödediğinizden daha fazlasını sunarak bu güveni sürekli
kılmaktır. Almıș olduğunuz ürünü kullanma kılavuzuna uygun olarak
kullandığınız takdirde performansı ve ömrü uzun süreli olacaktır.
Ürünlerimiz ile ilgili arıza durumunda ürün garanti belgesi ile beraber
size en yakın FANSET Yetkili Servisi’ne müracaat ediniz. Ayrıca her türlü
bilgi için bize
0800 219 02 79 no’lu
ücretsiz tüketici danıșma hattından ulașabilirsiniz.
İyi günlerde kullanmanız dileğiyle.
Saygılarımızla...
MAKİNENİN BÖLÜMLERİ
1- Hava Çıkıș Kapağı
6
7
8
2- Hava Çıkıș Hepa Filtre
3- Tașıma Sapı
4- Kablo Sarma Butonu
1
2
9
5- Tekerlek
10
6- Toz Hazne Kapağı
7- Siklon Tribün Filtre
3
8- Toz Hazne Hepa Filtre
4
9- Toz Hazne Tutma Sapı
10- Toz Haznesi
5
11
11- Emiș Ağzı
AKSESUARLAR
1
1- Hortum Tutma Sapı
2
2- Hortum
3- Hortum Bașlığı
3
4- Teleskobik Boru
4
5- Süpürücü Gövde
5
6- Koltuk ve Döșeme
Süpürücü Aparatı
6
7- Kenar-Köșe ve Radyatör
Süpürücü Aparatı
7
EMNİYET KURALLARI
UYARI: MAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE OKUYUNUZ
t $JIB[‘OWPMUBK‘O‘OCVMVOEVļVOV[ZFSJOWPMUBK‘OBVZHVOPMVQ
olmadığını kontrol ediniz.
t $JIB[‘TBEFDFà[FSJOEFCFMJSUJMFOBL‘NEBLJQSJ[EFLVMMBO‘O‘[
Priz emniyetli ve en az 10 amper olmalıdır.
t $JIB[‘O‘[‘OFNOJZFUJOJLPSVNBLJÎJOEBJNBPSJKJOBMZFEFLQBSÎB
ve aksesuarlar kullanınız. Uygun olmayan parça kullanımından
LBZOBLMBOBOBS‘[BMBSEBHBSBOUJHFÎFSMJPMNB[5BNJSWFZFEFL
QBSÎBJÎJOTJ[FFOZBL‘O'BOTFUZFULJMJTFSWJTJOFCBŗWVSVOV[
t ,BCMPOVOJ[PMBTZPOVOVWFZBQ‘T‘O‘CP[NBZ‘O‘[,BCMPIBTBS
HÚSEàļàUBLEJSEF'BOTFUZFULJMJTFSWJTJUBSBG‘OEBOEFļJŗUJSJMNFMJEJS
Cihazı hasarlı kablo ile kullanmayınız.
t $JIB[‘TBEFDFLVMMBONBL‘MBWV[VOEBUBSJGFEJMEJļJHJCJLVMMBO‘O‘[
bașka bir amaçla kullanmayınız.
t .BLJOFOJ[JOmŗJOJQSJ[EFUBL‘M‘C‘SBLNBZ‘O‘[.BLJOFOJ[JUBŗ‘NBEBO
temizlik ve bakım ișlerine bașlamadan önce kapatınız ve mutlaka
fișini prizden çekiniz.
t 'JŗJ‘TMBLFMMFUVUNBZ‘O‘[
t .BLJOFOJ[JLBCMPTVOEBOÎFLNFZJOJ[UBŗ‘NBZ‘O‘[WFZB
TàSàLMFNFZJOJ[,BCMPOVOà[FSJOFLBQ‘LBQBUNBZ‘O‘[.BLJOFOJ[J
kabloya dolașacak șekilde hareket ettirmeyiniz.
t .BLJOFOJ[JOÎPDVLMBSUBSBG‘OEBOPZVODBLBNBÎM‘LVMMBO‘MNBT‘OB
izin vermeyiniz. Çocukların yanında makinenizi kullanırken
dikkat ediniz.
t .BLJOFOJ[JE‘ŗNFLBOWF‘TMBL[FNJOUFNJ[MJļJOEFLVMMBONBZ‘O‘[
t .BLJOFOJ[JTPCBG‘S‘OWFCFO[FSJ‘T‘LBZOBLMBS‘OEBOV[BLUVUVOV[
t :BO‘D‘T‘W‘WFZBHB[CVMVOBOZFSMFSJOZBL‘O‘OEBNBLJOFOJ[MF
çalıșmayınız. Makinenizi yanıcı maddelerden uzak tutunuz.
t ¡$EFOZàLTFL‘T‘ZBTBIJQZBOBOTJHBSBT‘DBLLàMHJCJNBEEFMFSJ
vakumlamayınız.
t .BLJOFOJ[MFKJMFUÎJWJHJCJNBEEFMFSWFZBO‘D‘QBUMBZ‘D‘CFO[JOBMLPM
yağ vb. sıvıları vakumlamayınız.
t .BLJOFOJ[MFLFTJOMJLMFT‘W‘WBLVNMBNBZ‘O‘[
t .BLJOFOJ[JmMUSFTJ[LFTJOMJLMFLVMMBONBZ‘O‘[
t 4BļM‘ļB[BSBSM‘UP[WBLVNMBNBZ‘O‘[
t $JIB[ÎPDVLMBSEBIJMPMNBLà[FSF
m[JLTFMEVZVTBMWFZB[JIJOTFM
engelliler ve deneyimsiz kișilerin kullanımı için dizayn edilmemiștir.
Bu tür kișiler tarafından kullanılması gerektiğinde bu insanların
güvenliğinden sorumlu kișiler tarafından gözetim altında tutulmalıdır.
MONTAJ VE KURU VAKUMLAMA
Cihazınızla kuru vakumlama yapmak için; Toz
hazne tutma sapından tutarak hazneyi yerinden
çıkartabilirsiniz.
Hazneyi yerine takmak için resimde görüldüğü
gibi gövde üzerindeki yerine yerleștiriniz.
Makinenizin toz hazne hepa filtresini șekilde
görüldüğü gibi yerleștirildiğinden emin olunuz.
Cihazınızı kesinlikle toz hazne filtresi olmadan
kullanmayınız.
Makinenizin hava çıkıș kapağını çıkartmak için;
kapağı yukarıya doğru çekip çıkartınız.
Hepa filtreyi çıkartmak için; filtre üzerindeki
tırnaktan tutarak yukarıya doğru çekerek
çıkartınız.
Makinenizin hava çıkıș hepa filtresini șekilde
görüldüğü gibi yerleștirildiğinden emin olunuz.
Cihazınızı kesinlikle hava çıkıș hepa filtresi
olmadan kullanmayınız.
MONTAJ VE KURU VAKUMLAMA
Makinenizin haznesini hazırladıktan sonra yerine
yerleștiriniz.
Hortum bașlığını emiș ağzına bastırarak
kilitleyiniz. Makinenizin arkasında bulunan fiși
çekerek çıkartınız ve prize takınız. Artık
makineniz kullanıma hazırdır. Çalıștırma
butonuna basarak makinenizi çalıștırınız ve
temizleme ișlemini gerçekleștiriniz.
5FMFTLPCJLCPSVZVIPSUVNUVUNBTBQ‘OBEBIB
sonra da temizlemek istediğiniz yüzeye göre
seçtiğiniz uygun süpürücü aparatı teleskobik
boruya monte ediniz.
Teleskobik boru üzerindeki düğmeyi ok
yönünde iterek teleskobik boruyu uzatabilir
veya kısaltabilirsiniz.
MONTAJ VE KURU VAKUMLAMA
#PSVLVMMBONBEBOTFÎUJļJOJ[VZHVOTàQàSàDà
aparatı direkt hortum tutma sapına monte
ederek kullanabilirsiniz.
Makinenizin emiș gücünü tutma sap borusunun
üzerindeki hava penceresinden
ayarlayabilirsiniz.
Hazne dolduğunda hazneyi temizlemek için toz
haznesini yerinden çıkartınız.
Toz Hazne kapağını açınız ve hazne içerisindeki
toz ve partikülleri temizleyebilirsiniz.
NOT: Makinenizin vakum performansını
yüksek tutmak için hazne ve filtrelerin temiz
olması gerekir.
Makinenizle kesinlikle sıvı vakumlamayız.
Makinenizi hazne içerisindeki siklon tribün
filtresiz kesinlikle kullanmayınız.
TEMİZLİK VE BAKIM
.BLJOFOJ[JOBOBHÚWEFTJOJZ‘LBNBZ‘O‘[TVZB
daldırmayınız. Nemli bir bez ile silerek
temizleyiniz.
Makinenizin haznesini her dolduğunda
içerisindeki toz ve partikülleri temizleyiniz.
Hazneyi nemli bir bez yardımı ile
temizleyebilirsiniz.
TEMİZLİK VE BAKIM
Makinenizin filtrelerini silkeleyerek
temizleyebilirsiniz.
NOT: Makinenizi temizlemeden ve bakım
yapmadan önce mutlaka fiși prizden çekiniz.
Makinenizin vakum performasını yüksek
tutmak için hazne ve filtrelerin temiz olması
gerekir. Hepa filtreleri akan musluk altında ve
metal fırça ile kesinlikle temizlemeyiniz.
TAŞINMASI VE SAKLANMASI
Makinenizi bir yerden bir yere tașırken resimde
görüldüğü gibi makinenin tutma sapından
tașıyınız. Kesinlikle toz hazne tutma sapından
tașımayınız.
Makinenizi tașımadan veya saklamadan önce
fiși prizden mutlaka çekiniz.
NOT: Makinenizi elektrik kablosundan
tașımayınız veya sürüklemeyiniz.
Makinenizin arkasında bulunan süpürücü askı
yuvalarını kullanarak fazla yer kaplamadan
resimde görüldüğü gibi toplu bir șekilde
tașıyabilir veya saklayabilirsiniz.
TÜKETİCİ HAKLARI
t .BM‘OCàUàOQBrçalar‘EBIJMLVMMBO‘NIBUBMBrından kaynaklanan kırılmalar
harJÎ
PMNBLà[Fre tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
t .BM‘Ogaranti süresi içerisinde arızalanması durumVOEBUBNJSEFgeçen
süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iș günüdür.
Bu süreNBMBJMJŗLJOBrızanın servis istasyonVOBTFSWJTJTUBTyonunun
olmaması durumVOEBNBM‘OTBU‘D‘T‘CaZJJBDFOUFTJUFNTJMDJMJļJ
ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren bașlar.
.BM‘OBS‘[BT‘O‘OJŗHàOàJÎFSJTJOEFHJEFSJMNFNFTJIBMJOEFàSFUJDJWFZB
JUIBMBUΑNBM‘OUBNJSJUBNBNMBO‘ODBZBLBEBSCFO[FSÚ[FMMJLMFSFTBIJQ
bașka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
t .BM‘OBZ‘QM‘PMEVļVOVOBOMBŗ‘MNBT‘EVSVNVOEBUàLFUJDJTBZ‘M‘ Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan;
4Ú[MFŗNFEFOEÚONF
4BU‘ŗCFEFMJOEFOJOEJSJNJTUFNF
ÃDSFUTJ[POBS‘MNBT‘O‘JTUFNF
- Satılanın ayıpsız bir misle ile değiștirilmesini isteme haklarından birini
kullanabilir.
t 5àLFUJDJOJOàDSFUTJ[POBS‘NIBLL‘O‘TFÎNFTJEVSVNVOEBJŗÎJMJLNBTSBG‘
değiștirilen parça bedeli ya da bașka herhangi bir ad altında hiçbir ücret
talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
t
5àLFUJDJOJOàDSFUTJ[POBS‘NIBLL‘O‘LVMMBONBT‘IBMJOEF
(BSBOUJTàSFTJJÎJOEFUFLSBSBS‘[BMBONBT‘
5BNJSJJÎJOHFSFLFOB[BNJTàSFOJOBŗ‘MNBT‘
5BNJSJOJONàNLàOPMNBE‘ļ‘O‘OZFULJMJTFSWJTJTUBTZPOVTBU‘D‘àSFUJDJ
WFZBJUIBMBUΑUBSBG‘OEBOCJSSBQPSMBCFMJSMFONFTJEVSVNMBS‘OEBUàLFUJDJ
NBM‘OCFEFMJBEFTJOJBZ‘QPSBO‘OEBCFEFMJOEJSJNJOJWFZBJNLBOWBSTB
malın ayıpsız misli ile değiștirilmesini talep edebilir.
t 4BSGNBM[FNFMFSJWFLVMMBO‘NBCBļM‘PMBSBLFTLJZFOZ‘QSBOBOLJSMFONF
nedeniyle ișlevini yitiren parçalar ve bu parçaların ișlevlerini yitirmesi
nedeniyle olușan hasar ve arızalar garanti kapsamı dıșındadır.
t .BM‘OLVMMBONBL‘Mavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından
kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dıșındadır.
t Yanlıș kullanımdan meydana gelen hasar ve arızalar garanti kapsamı
dıșındadır.
t VPMUBKEàŗàLMàļàveya fB[MBM‘ļ‘IBUBM‘FMFLUrJLUFTJTBU‘farklı vPMUBKEB kullanma nedeniyle meydana gelen arızalar garanti kapsamı dıșındadır.
t Yetkisiz kișiler tarafından yapılan tamir neticesinde olușan arızalar garanti
kapsamı dıșındadır.
TÜKETİCİ HAKLARI
t $JIB[‘Oveya cihaz parçalarının düșürmesinden kaynaklanan arızalar
garanti kapsamı dıșındadır.
t 4BU‘D‘Cayi tarafından kașelenip imzalanmayan garanti belgeleri
geçersizdir.
t 5àLFUJDJHBSBOUJEFOEPļBOIBLMBS‘O‘OLVMMBO‘MNBT‘JMFJMHJMJPMBSBL çıkabilecek uyușmazlıklarda yerleșim yerinin bulunduğu veya tüketici
ișleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici
Mahkemesine bașvurabilir.
t 4BU‘D‘UBSBG‘OEBOCV(BSBOUJ#FMHFTJOJOWFSJMNFNFTJEVSVNVOEBUàLFUJDJ
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi
Genel Müdürlüğüne bașvurabilir.
TEKNİK ÖZELLİKLER
TYPE DCSL 2200
Anma Gerilim
: 220-230 V AC
"ONB'SFLBOT
)[
Max Güç
: 2200 W.
A.E.E.E. Yönetmeliğine Uygundur.
Bakanlıkça tespit edilen kullanım ömrü 10 yıldır.
Net Ağırlık
: 6.5 kg
Fanset Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Ști.
Merkez Mahallesi Ș.Yılmaz Özdemir Cad.
4ÚONF[4PLBL/P)BMLBM‘ČTUBOCVM5VSLFZ
5QCY
5'
www.fanset.com - [email protected]

Benzer belgeler

su filtre wf 6200 kullanım kılavuzu

su filtre wf 6200 kullanım kılavuzu t 5àLFUJDJOJOàDSFUTJ[POBS‘NIBLL‘O‘TFÎNFTJEVSVNVOEBJŗÎJMJLNBTSBG‘  değiștirilen parça bedeli ya da bașka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır. t

Detaylı

hiperaktif du 2900 kullanım kılavuzu

hiperaktif du 2900 kullanım kılavuzu t 5àLFUJDJOJOàDSFUTJ[POBS‘NIBLL‘O‘TFÎNFTJEVSVNVOEBJŗÎJMJLNBTSBG‘  değiștirilen parça bedeli ya da bașka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır. t

Detaylı