Buradan daha rahat incelemek için bilgisayarınıza PDF Dosyası

Transkript

Buradan daha rahat incelemek için bilgisayarınıza PDF Dosyası
ÖNSÖZ
Eski Ticaret Kanunu döneminde, 2007 yılında, başladığımız bu çalışma, Tasarı
hazırlıkları ve 1 Temmuz 2012 tarihinde Yeni Ticaret Kanunu’nun çıkarılması üzerine geniş
çapta değişikliğe uğramıştır.
Çalışmamız daha sonra Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30.12.2012 tarihinde
yenilenmesi dolayısıyla tekrar gözden geçirilmek zorunda kalınmış ve Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı’nın yeni kanunla ilgili tebliğ ve yönetmeliklerinin yürürlüğe girmesinden sonra
nihai halini almıştır.
Anonim şirketler hukukunun kapsamının çok geniş olması dolayısıyla birinci ciltte
anonim şirketler hakkındaki genel bilgilerin ardından kuruluş, organlar, işleyiş, yenilenen
sorumluluk kuralları ve çok büyük değişikliğe uğramış olan denetim incelenmiş; pay ve
paysahipliği, paysahibinin hakları, borç ve yükümlülükleri, payı konu alan hukuki işlemler,
sona erme ve tasfiye ikinci cilde bırakılmıştır.
İkinci cildi, çalışma şartlarımızı olumsuz etkileyen beklenmedik durumlar olmazsa
2014 yılında çıkarmayı planlamaktayız.
Çalışmamızın; şekil, yazım dili ve içerdiği doktrin tartışmaları, Yargıtay kararları ve
güncel ikincil mevzuat itibariyle, hem öğrenci kitabı hem de bir başvuru kaynağı olmasına
gayret edilmiştir.
Çalışmamızın çeşitli aşamalarındaki değerli yardımlarından dolayı Doğuş Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı araştırma görevlileri Sami Özgür
Memişoğlu ve Ayşe Begüm Keleş’e, ayrıca basımı gerçekleştiren yayınevi yetkilileri ile
çalışanlarına teşekkür ederiz.
Prof. Dr. Güzin ÜÇIŞIK
İÇİNDEKİLER
Sayfa No:
ÖNSÖZ……….……...………………………………………………………………………...
İÇİNDEKİLER……...……………………………………………………………………….
KISALTMALAR…………………………………………………………………….....…..
GİRİŞ………………………………………………………………………………………...
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL OLARAK ANONİM ORTAKLIK
§ 1. ANONİM ORTAKLIĞIN ÖNEMİ VE UNSURLARI
I. ANONİM ORTAKLIĞIN ÖNEMİ, FAYDA VE SAKINCALARI
II. ANONİM ORTAKLIĞIN TANIMI VE UNSURLARI
A. ANONİM ORTAKLIĞIN TANIMI
B. ANONİM ORTAKLIĞIN UNSURLARI
1. Amaç ve Konu
2. Unvan
3. Tüzel Kişilik ve Ehliyet
4. Kişi Unsuru
5. Ortakların ve Ortaklığın Sorumluluğu
6. Sermaye
a) Genel Olarak
aa) Nakit Sermaye Konulması
bb) Taşınmazların Sermaye Olarak Konulması
cc) Vadesi Gelmiş Alacakların Sermaye Olarak Konulması
b) Sermayenin Muayyen ve Paylara Bölünmüş Olması
c) Sermaye Sistemleri
aa) Esas Sermaye Sistemi
bb) Kayıtlı Sermaye Sistemi
aaa) Genel Olarak
bbb) Kayıtlı Sermaye Sisteminin Fayda ve Sakıncaları
ccc) Kayıtlı Sermaye Sisteminin Diğer Hukuk Sistemlerindeki Uygulaması
ddd) Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemi
eee) Halka Açık Anonim Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemi
cc) Şartlı Sermaye Sistemi
C. ANONİM ŞİRKETİN ORGANLARI
1. Anonim Ortaklıkta Organ Kavramı
2. Organlar Arasındaki Hukuki İlişki
3. Organ Üyeleriyle Ortaklık Arasındaki Hukuki İlişki
§ 2. ANONİM ORTAKLIĞA HAKİM OLAN İLKELER
I. ÇOĞUNLUK İLKESİ
II. TEK BORÇ İLKESİ
III. MALVARLIĞININ KORUNMASI İLKESİ
IV. HAKLARIN SAKINILARAK KULLANILMASI İLKESİ
V. EŞİT İŞLEM İLKESİ
VI. KAMUYU AYDINLATMA İLKESİ
A. KAMUYU AYDINLATMA KAVRAMI VE TANIM
B. KAMUYU AYDINLATMA İLKESİNİN KAPSAMI
C. KAMUYU AYDINLATMA İLKESİ VE ORTAKLARIN BİLGİ ALMA HAKKI
ARASINDAKİ FARK
§ 3. ANONİM ORTAKLIĞIN TÜRLERİ
I. KAPALI VE HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLAR
II. TEK KİŞİLİK ANONİM ORTAKLIK
III. ÖZEL NİTELİKLİ ANONİM ORTAKLIKLAR
A. HOLDİNGLER
B. FİNANSAL HOLDİNG ŞİRKETLERİ
C. YATIRIM ORTAKLIKLARI
1. Yatırım Ortaklıklarının Tanımı ve Faaliyet Esasları
2. Yatırım Ortaklıklarının Çeşitleri
a) Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
b) Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
c) Değişken Sermayeli Yatırım Ortaklığı
D. ARACI KURUMLAR
E. BANKALAR
1. Genel Olarak
2. Bankaların Faaliyet Konuları
3. Katılım Bankaları
F. AVRUPA ANONİM ORTAKLIĞI
İKİNCİ BÖLÜM
ANONİM ORTAKLIĞIN KURULUŞU
§ 4. KURULUŞ SİSTEMLERİ VE KURUCULAR
I. KURULUŞ SİSTEMLERİ
A. ÖZEL KANUN (FERMAN) SİSTEMİ
B. İZİN SİSTEMİ
C. TESCİL SİSTEMİ (NORMATİF SİSTEM)
II. KURUCULAR
A. KURUCU KAVRAMI
B. KURUCULARIN NİTELİKLERİ
III. KURUCULARIN KENDİ ARALARINDAKİ VE KURUCULARLA ORTAKLIK
ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİ
A. KURUCULARIN KENDİ ARALARINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİ
B. KURUCULARLA ORTAKLIK ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİ
IV. KURULUŞ TÜRLERİ
A. ANİ KURULUŞ VE TEDRİCİ KURULUŞ
1. Ani Kuruluş
2. Tedrici Kuruluş
B. TİCARET KANUNU SİSTEMİ
C. BASİT VE MEVSUF (ÖZELLİKLİ) KURULUŞ
§ 5. KURULUŞ İŞLEMLERİ
I. GENEL OLARAK
II. KURULUŞ AŞAMALARI
A. ANONİM ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİNİN HAZIRLANMASI
1. Esas Sözleşmenin Niteliği ve Fonksiyonu
2. Esas Sözleşmenin Şekli
3. Esas Sözleşmenin İçeriği
a) Genel Olarak
b) Esas Sözleşmede Bulunması Zorunlu Olan Hususlar
aa) Kurucular
bb) Ticaret Unvanı
cc) Şirketin Merkezi
dd) Şirketin İşletme Konusu
ee) Şirketin Sermayesi, Her Payın İtibari Değeri, Bunların Ödenmesinin Şekil ve
Şartları
ff) Pay Senetlerinin Nama Veya Hamiline Yazılı Olacakları, Belirli Paylara
Tanınan İmtiyazlar, Devir Sınırlamaları
gg) Yönetim Kurulu Üyelerinin Sayıları, Bunlardan Şirket Adına İmza Koymaya
Yetkili Olanlar
hh) Genel Kurulun Ne Şekilde Toplantıya Çağrılacağı, Oy Hakları
ıı) Ortaklığa Ait İlanların Ne Suretle Yapılacağı
ii) Ortaklığın Süreli Olarak Kurulması Halinde Ortaklığın Süresi
kk) Kuruculara, Yönetim Kurulu Üyelerine ve Diğer Şahıslara Sağlanacak Özel
Menfaatler
ll) Ayni Sermaye ve Devralınan İktisadi Kıymetlere Biçilen Değer
mm) Diğer Hususlar
c) Esas Sözleşmede Öngörülebilen (İhtiyari) Hususlar
d) Sermaye Piyasası Kanunu’nda ve İlgili Mevzuatta Öngörülen Hususlar
B. ESAS SÖZLEŞMENİN KURUCULAR TARAFINDAN İMZALANMASI VE
İMZALARIN NOTERCE TASDİKİ (KURUCU İŞLEM)
C. SERMAYENİN KISMEN VEYA TAMAMEN ÖDENMESİ
C. KURUCULAR BEYANI
D. BAKANLIKTAN İZİN ALINMASI
E. TİCARET SİCİLİNE TESCİL VE İLAN
III. ORTAKLIĞIN TÜZEL KİŞİLİK KAZANMASININ HUKUKİ SONUÇLARI
IV. KURULUŞ İŞLEMLERİNE AYKIRILIĞIN HUKUKİ SONUCU (FESİH DAVASI)
§ 6. HİSSE SENETLERİNİN HALKA ARZ EDİLMESİ
I. GENEL OLARAK
II. HALKA ARZ KAVRAMI VE HALKA ARZ İŞLEMLERİ
A) HALKA ARZ KAVRAMI
B) HALKA ARZ İÇİN YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER
1. İzahnamenin Hazırlanması
2. İzahnamenin Sermaye Piyasası Kurulunca Onaylanması
3. İzahnamenin Yayınlanması
4. Hisse Senetlerinin Satışı
5. İştirak Taahhütnamesi
III. SATIŞI YAPILAN HİSSE SENETLERİNİN KAYDİLEŞTİRİLMESİ
IV. İZAHNAME VE SİRKÜLERDEN DOĞAN SORUMLULUK
§ 7. ORTAKLIĞIN KURULUŞU İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSULAR
I. KURULUŞTAN DOĞAN SORUMLULUK
A. KURULUŞTAN DOĞAN SORUMLULUK SEBEPLERİ
1. Belgelerin ve Beyanların Kanuna Aykırı Olması
2. Esas Sermayenin Gerçeği Yansıtmaması
3. Ödeme Yetersizliği Bilinmesine Rağmen Buna Muvafakat Edilmesi
4. Ayni Sermayeye Değer Biçilmesinde Hile Yapılması
5. Kuruluşta Yolsuzluk Olup Olmadığının Araştırılmaması
6. Halktan İzinsiz Para Toplanması
B. SORUMLULUK DAVASI
C. SULH VE İBRA YASAĞI
III. KURULUŞTAN SONRA DEVRALMA
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GENEL KURUL
§ 8. GENEL KURULUN HUKUKİ NİTELİĞİ, TÜRLERİ VE YETKİLERİ
I. GENEL KURULUN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ
II. GENEL KURUL TÜRLERİ
A. OLAĞAN GENEL KURUL VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
B. ÇAĞRILI GENEL KURUL VE ÇAĞRISIZ GENEL KURUL
C. ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILAN GENEL KURUL
D. DİĞER GENEL KURUL TÜRLERİ
1. İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulu
2. Tahvil ve İntifa Senedi Sahipleri Genel Kurulları
III. GENEL KURULUN YETKİLERİ
A. GENEL OLARAK
B. GENEL KURULUN DEVREDİLEMEYEN YETKİLERİ
1. Esas Sözleşmeyi Değiştirme
2. Organları Seçme, Azletme Ve Organların Mali Haklarını Belirleme
3. Hesapları Onaylama Ve Kar Dağıtım Önerisini Karara Bağlama
4. Yönetim Ve Denetim Organlarını İbra Etme
5. Yönetim Kurulu Hakkında Dava Açılmasına Karar Verme
6. Bazı İşlemler İçin İzin Verme
7. Şirketin Feshine Karar Verme
8. Bazı Sözleşmeleri Onaylama
9. Şirketin Bozulan Mali Durumu Hakkında Karar Verme
10. Aktiflerin Toptan Satılmasına Karar Verme
11. Yardım Ve Fon Ayrılmasına Karar Verme
12. Tahvil Ve Diğer Menkul Kıymetleri Çıkarma
13. İç Yönergeyi Onaylama Ve Değiştirme
14. Hakimiyet Sözleşmesini Onaylama
15. Birleşme, Bölünme Ve Tür Değiştirmeye Karar Verme
§ 9. GENEL KURULUN TOPLANTIYA ÇAĞRILMASI
I. TOPLANTIYA DAVETİ YAPACAK OLAN KİŞİLER
A. YÖNETİM KURULU
B. AZINLIK
1. Azınlığın Yönetim Kuruluna Başvurmak Suretiyle Genel Kurulu Toplantıya
Çağırması
2. Azınlığın Doğrudan Genel Kurulu Toplantıya Çağırması
3. Azınlığın Mahkemeye Başvurmak Suretiyle Genel Kurulu Toplantıya Çağırması
C. TEK BİR PAYSAHİBİ
D. KAYYIM
E. TASFİYE MEMURLARI
II. TOPLANTIYA DAVET EDİLECEK KİŞİLER
A. PAY SAHİPLERİ
1. Hamiline ve Nama Yazılı Hisse Senedi Sahipleri
2. İlmühaber Senedi Sahipleri
3. Oy Hakkından Yoksun Pay Senedi Sahipleri
B. İNANÇLI DEVİR SONUCU PAYA SAHİP OLAN KİŞİLER
C. PAY ÜZERİNDE İNTİFA HAKKI SAHİPLERİ
D. İNTİFA SENEDİ SAHİPLERİ
III. TOPLANTIYA DAVET USULÜ
IV. DAVET USULÜNE UYMAMANIN HUKUKİ SONUÇLARI
V. TOPLANTI YERİ VE ZAMANI
§ 10. GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILMASI
I. GENEL KURUL TOPLANTISININ AÇILMASI
II. GENEL KURUL TOPLANTISININ YÖNETİMİ
III. TOPLANTIYA KATILMASI ZORUNLU OLAN KİŞİLER
A. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
B. DENETÇİLER
C. BAKANLIK TEMSİLCİSİ
IV. GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR YETER SAYILARI
A. TOPLANTI YETER SAYILARI
1. Adi Toplantı Yetersayısı
2. Özel Toplantı Yetersayıları
B. KARAR YETER SAYILARI
1. Adi Karar Yetersayısı
2. Özel Karar Yetersayıları
C. İMTİYAZLI PAYSAHİPLERİ ÖZEL KURULU TOPLANTI VE KARAR YETER
SAYILARI
V. GÜNDEME BAĞLILIK İLKESİ
A. GENEL OLARAK
B. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİNDE YER ALMASI GEREKEN HUSUSLAR
C. GÜNDEME BAĞLILIK İLKESİNİN İSTİSNALARI
1. Haklı Sebeplerin Varlığı Halinde Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevden Alınması
2. Genel Kuruldaki Bilanço Görüşmelerinin Ertelenmesi
3. Özel Denetçi Tayini Talebi
4. Kuruluş ve Sermaye Artırımında Yönetim Kurulu ve Denetçilerin İbrasına Engel
Olunması
5. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Görüşülmesini İstediği Hususlar
VI. GENEL KURUL TOPLANTISI SIRASINDA DÜZENİN SAĞLANMASI
VII. GENEL KURULDA OY HAKKININ KULLANILMASI
A. GENEL OLARAK OY HAKKI
B. OY HAKKININ PAYSAHİBİ TARAFINDAN BİZZAT KULLANILMASI
C. TEMSİLCİ ARACILIĞIYLA OY KULLANILMASI
1. Bireysel Temsilciler
2. Organ Temsilcisi ve Bağımsız Temsilci
3. Kurumsal Temsilci
4. Tevdi Eden Temsilci
D. BİRİKİMLİ OY KULLANMA
E. OYDA İMTİYAZ HAKKI
F. OY SÖZLEŞMELERİ
G. OY HAKKINDAN YOKSUNLUK HALLERİ
1. Genel Olarak Oy Hakkından Yoksunluk Halleri
a) Akrabalık Bağı Olanların Oy Hakkından Yoksunluğu
b) Ortaklık İşlerinin Görülmesine Karışan Kişilerin Oy Hakkından Yoksunluğu
c) Yönetim Kurulundaki Temsilcilerinin İbrasında Ortak Tüzel Kişilerin Oy
Hakkından Yoksunluğu
aa) Genel Olarak Tüzel Kişilerin ve Özellikle Holdinglerin Oy Hakkından
Yoksunluk Hali
bb) Kamu Tüzel Kişilerinin Oy Hakkından Yoksunluk Hali
d) Aile Tipi Anonim Ortaklıklarda Ortakların Oy Hakkından Yoksunluğu
2. Oy Hakkından Yoksunluk Hallerini Etkisiz Kılmak İçin Paysenetlerinin Devredilmesi
3. Oy Hakkından Yoksunluk Hallerini Bertaraf Etmek Amacıyla Yapılan Oy
Sözleşmeleri
H. OYDAN YOKSUN PAYLAR
1. Genel Olarak
2. Oydan Yoksun Paysahibinin Hakları
a) Yeni Pay Alma Hakkı
b) Bedelsiz Pay Alma Hakkı
c) Bilgi Alma Hakkı
d) Genel Kurula Katılma Hakkı
e) Sorumluluk Davası Açma Hakkı
f) Azınlık Hakları
3. Oydan Yoksun Paysahipleri Özel Kurulu
VIII. GENEL KURUL TOPLANTISININ KAPATILMASI
§ 11. GENEL KURUL KARARLARI
I. GENEL KURUL KARARLARININ TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ
II. GENEL KURUL KARARLARININ TÜRLERİ
A. KARARI ALAN KURULUN NİTELİĞİNE GÖRE SINIFLANDIRMA
1. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Kararları
2. Azınlık Genel Kurulu Kararları
3. Diğer Kurul Kararları
B. KARARIN NİTELİĞİNE GÖRE SINIFLANDIRMA
1. Olumlu Kararlar ve Olumsuz Kararlar
2. Düzenleyici Kararlar ve Sonuçlandırıcı Kararlar
3. Direktif Kararları ve Tavsiye Kararları
4. Seçim Kararları
III. GENEL KURUL KARARLARININ GEÇERLİLİĞİ VE ETKİSİ
IV. GENEL KURUL KARARLARININ YORUMU
§ 12. GENEL KURUL KARARLARININ SAKATLIĞI
I. GENEL OLARAK
II. GENEL KURUL KARARLARININ YOKLUĞU
III. GENEL KURUL KARARLARININ BUTLANI
A. GENEL OLARAK
B. YOKLUK VE BUTLAN ARASINDAKİ FARKLAR
C. BATIL GENEL KURUL KARARLARI
1. Genel Olarak
2. Ticaret Kanunu’nda Düzenlenen Butlan Halleri
a) Paysahibinin Kanundan Doğan Vazgeçilmez Nitelikteki Temel Haklarının
Sınırlandırılması Veya Ortadan Kaldırılması
b) Paysahibinin Bilgi Alma, İnceleme ve Denetleme Haklarının Kanunen İzin
Verilen Ölçü Dışında Sınırlandırılması Veya Ortadan Kaldırılması
c) Anonim Şirketin Temel Yapısını Bozan Veya Sermayenin Korunması
Hükümlerine Aykırı Olan Kararlar
d) Diğer Butlan Halleri
aa) Ahlaka, Kamu Düzenine ve Kişilik Haklarına Aykırı Genel Kurul Kararları
bb) Konusu İmkansız Olan Genel Kurul Kararları
cc) Dürüstlük Kuralına Aykırı Genel Kurul Kararları
dd) Yatırımcıları, Alacaklıları ve İşçileri Koruyan Emredici Hükümlere Aykırı
Genel Kurul Kararları
IV. GENEL KURUL KARARLARININ İPTAL EDİLEBİLİRLİĞİ
A. GENEL OLARAK
B. İPTALEDİLEBİLİR GENEL KURUL KARARLARI
1. Kanuna Aykırı Kararlar
a) Genel Olarak
b) Kanuna Aykırılık Nedeniyle İptaledebilirlik Halleri
2. Esas Sözleşme Hükümlerine Aykırı Kararlar
3. Objektif İyiniyet Kurallarına Aykırı Kararlar
4. Özel İptal Sebepleri
C. OLUMSUZ GENEL KURUL KARARLARININ İPTALEDİLEBİLİRLİĞİ
D. İPTALE TABİ GENEL KURUL KARARLARININ HUKUKİ DURUMU
E. İPTAL DAVASI
1. İptal Davasının Tarafları
a) Davalı
b) Davacılar
aa) Paysahipleri
aaa) Toplantıda Hazır Bulunan, Karara Muhalif Olan ve Keyfiyeti Zapta
Geçiren Paysahipleri
bbb) Toplantıda Hazır Bulunsun Veya Bulunmasın, Olumsuz Oy Kullanmış
Olsun Ya da Olmasın Paysahiplerinin İptal Davası Açabilecekleri Haller
aaaa) Usulüne Uygun Toplantı Davetinin Yapılmamış Olması
bbbb) Gündemin Gereği Gibi İlan Edilmemiş Olması
cccc) Genel Kurula Katılmasına ve Oy Kullanmasına Haksız Olarak İzin
Verilmemesi
dddd) Genel Kurula Katılma Yetkisi Bulunmayan Kişilerin Veya
Temsilcilerinin Toplantıya Katılıp Oy Kullanmaları
eeee) Müktesep Hakların İhlal Edilmiş Olması
bb) Yönetim Kurulu
cc) Yönetim Kurulu Üyeleri
dd) Sermaye Piyasası Kurulu
2. İptal Davasının Görülmesi
3. İptal Kararının Etkisi
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
YÖNETİM KURULU
§ 13. YÖNETİM KURULUNUN HUKUKİ NİTELİĞİ, OLUŞMASI VE GÖREVLERİ
I. YÖNETİM KURULUNUN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ
II. YÖNETİM KURULUNUN OLUŞMASI
A. YÖNETİM KURULUNUN ÜYE SAYISI VE ÜYELERİN GÖREV SÜRESİ
B. YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ SIFATININ KAZANILMASI
1. Genel Olarak
2. Halka Açık Anonim Şirketlerde Bağımsız Üyelik Sıfatının Kazanılması
C. ESAS SÖZLEŞMEDE BELİRLİ GRUPLARA YÖNETİM KURULUNDA TEMSİL
EDİLME HAKKI TANINMASI
D. YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN NİTELİKLERİ
1. Genel Olarak
2. Bağımsız Üyenin Nitelikleri
E. YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ SIFATININ KAYBEDİLMESİ
III. YÖNETİM KURULUNUN YETKİ VE GÖREVLERİ
A. YÖNETİM KURULUNUN GENEL YETKİ VE GÖREVLERİ
1. Anonim Ortaklığın Üst Düzeyde Yönetimi ve Bununla İlgili Talimatların Verilmesi
2. Ortaklığı İdare ve Temsil Etme
3. Yöneticileri Atama, Görevden Alma ve Denetleme
4. Genel Kurul Kararlarına Karşı İptal Davası Açma
5. Ortaklığın Defterlerini Tutma
6. Muhasebe Sisteminin, Finansal Denetimin ve Planlamanın Düzenlenmesi
7. Genel Kurul Toplantılarını Gerçekleştirme
a) Genel Kurulu Toplantıya Çağırma ve Genel Kurul Gündemini Hazırlama
b) Genel Kurul Toplantı Yerinin Belirlenmesi
c) Hazır Bulunanlar Listesinin Düzenlenmesi
d) Genel Kurul Toplantısına Katılma
e) İç Yönerge Hazırlanması
f) Toplantı Tutanağının Düzenlenmesi ve Alınan Kararların Tescil ve İlanı
8. Genel Kurul Kararlarını Uygulama
9. Dağıtılacak Kârı Kararlaştırma
10. Organ Temsilcisi, Bağımsız Temsilci ve Kurumsal Temsilcisini İlan Etme
11. Pay Sahiplerine Bilgi Verme
12. Şirket Mali Durumunun Bozulması Halinde Kanunda Öngörülen İşleri Yapma
13. Riskin Erken Saptanması Komitesini Kurma
14. Bağlı ve Hakim Şirketlerin Raporlarını Düzenleme
15. Hakim Şirketlerde Tam Hakimiyet Halinde Bağlı Şirkete Talimat Verme
16. Şirketin Kuruluşunda Usulsüzlük Yapılması Halinde Şirketin Feshini Talep Etme
17. Şirketin Kendi Paylarını İktisap Veya Rehin Olarak Kabul Etmesi İle İlgili Kararları
Verme
18. Kuruluş ve Esas Sözleşme Değişiklikleri İçin Bakanlıktan İzin Alma
19. Esas Sözleşme ve Sermaye Değişiklikleri İle İlgili İşlemleri Gerçekleştirme
20. Nama Yazılı Pay Senetlerinin Devrini Pay Defterine Kaydetme
21. Ortaklığın Süresinin Sona Ermesi ve Tasfiye Halinde Gerekli İşlemleri Yapma
B. KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNİ BENİMSEYEN ORTAKLIKLARDA YÖNETİM
KURULUNA TANINAN DİĞER YETKİ VE GÖREVLER
1. Sermayeyi Artırabilme
2. İtibari Değerinin Üzerinde (Pirimli-Agio) Hisse Senedi Çıkarabilme
3. İmtiyazlı Hisse Senedi Çıkarabilme
4. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerinin Haklarını Sınırlayabilme
5. Pay Sahiplerinin Yeni Pay Alma Hakkını Sınırlayabilme
C. SERMAYE PİYASASI MEVZUATINDA TANINAN DİĞER YETKİ VE
GÖREVLER
§ 14. ORTAKLIĞIN YÖNETİLMESİ VE TEMSİLİ
I. ORTAKLIĞIN YÖNETİLMESİ
A. YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMASI VE KARAR ALMASI
1. Yönetim Kurulunun Toplanması
2. Yönetim Kurulu Toplantılarının Elektronik Ortamda Yapılması
3. Elden Dolaştırma Yolu İle Karar Alınması
4. Toplantı ve Karar Nisabı
a) Toplantı Nisabı
b) Karar Nisabı
5. Görüşmelere Katılma ve Oy Kullanma Yasağı
B. YÖNETİM KURULU KARARLARININ GEÇERLİLİĞİ
1. Genel Olarak
2. Eski Türk Ticaret Kanunu
3. Ticaret Kanunu Düzenlemesi
a) Batıl Yönetim Kurulu Kararları
b) İptaledilebilir Yönetim Kurulu Kararları
4. Sermaye Piyasası Kanunu Düzenlemesi
C. GÖREVLERİN ÜYELER ARASINDA BÖLÜNMESİ
II. ORTAKLIĞIN TEMSİLİ
A. GENEL OLARAK
B. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
C. TEMSİL YETKİSİNİN SINIRLARI
1. Temsil Yetkisine Kanun Tarafından Getirilen Sınırlamalar
2. Temsil Yetkisine İradi Olarak Getirilebilen Sınırlamalar
a) Temsil Yetkisine Birlikte İmza Kuralı Getirilmesi
b) Temsil Yetkisinin Merkez Veya Şube İşlerine Özgülenmesi
3. Temsil Yetkisinin Niteliğinden Kaynaklanan Sınırlamalar
4. Temsil Yetkisinin Konu ve Miktar Yönünden Sınırlandırılamaması
5. İşletme Konusu Dışında Yapılan İşlemlerin de Kural Olarak Şirketi Bağlaması
6. Tek Paysahipli Şirketlerde Pay Sahibi İle Şirket Arasında Yapılan Sözleşmelerin
Kural Olarak Yazılı Geçerlilik Şartına Tabi Olması
D. TEMSİL YETKİSİNİN DEVREDİLMESİ
1. Temsil Yetkisinin Murahhaslara Bırakılması
2. Temsil Yetkisinin Murahhas Müdürlere Bırakılması
3. Temsil Yetkisinin Ticari Mümessillere Bırakılması
4. Temsil Yetkisinin Ticari Vekillere Bırakılması
E. YÖNETİM KURULUNUN DEVREDEMEYECEĞİ YETKİLER
§ 15. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
I. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HAKLARI
A. KİŞİSEL NİTELİKTEKİ HAKLAR
1. Yönetim Kurulu Toplantılarına Katılma ve Oy Kullanma Hakkı
2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
3. İptal Davası Açma Hakkı
B. MALİ NİTELİKTEKİ HAKLAR
1. Huzur Hakkı
2. Ücret Hakkı
3. Kazanç Payı Hakkı
a) Genel Olarak
b) Haksız Alınan Kazanç Payının İadesi
4. İkramiye ve Prim
5. Sigorta Hakkı
II. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
A. TİCARET KANUNU’NDA ÖNGÖRÜLEN YÜKÜMLÜLÜKLER
1. Görevi Aslen Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. Yönetim ve Gözetim Yükümlülüğü
3. Özen Yükümlülüğü
4. Sadakat Yükümlülüğü
5. Hesap Verme Yükümlülüğü
6. Sır Saklama Yükümlülüğü
B. SERMAYE PİYASASI KANUNU’NDA ÖNGÖRÜLEN YÜKÜMLÜLÜKLER
1. Sermaye Piyasası Kurulu’na Bilgi ve Beyanname Verme Yükümlülüğü
2. Kamuyu Aydınlatma Yükümlülüğü
III. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN TABİ OLDUĞU YASAKLAR
A. ŞİRKETLE İŞLEM YAPMA YASAĞI
B. ŞİRKETE BORÇLANMA YASAĞI
C. ŞİRKETLE REKABET YAPMA YASAĞI
1. Genel Olarak
2. Kapsamı
3. Rekabet Yasağına Uyulmamasının Hüküm ve Sonuçları
D. GÖRÜŞMELERE KATILMA YASAĞI
§ 16. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞU
I. GENEL OLARAK
A. SORUMLULUĞUN NİTELİKLERİ
1. Kusura Dayanan Bir Sorumluluk Olması
2. Sözleşmeden Kaynaklanan Bir Sorumluluk Olması
3. Farklılaştırılmış Teselsül Sorumluluğu Olması
4. Kusurun Kişiselleştirilmiş Olması
B. ÖZEL SORUMULULUK NEDENLERİ
1. Belgelerin Ve Beyanların Kanuna Aykırı Olması
2. Sermaye Hakkında Yanlış Beyanda Bulunulması Veya Ödeme Yetersizliğinin
Bilinmesi
3. Ayni Sermayeye Değer Biçilmesinde Hile Yapılması
4. Halktan İzinsiz Para Toplanması
5. Görüşmelere Katılma Yasağının İhlal Edilmesi
6. Şirketle İşlem Yapma Veya Şirkete Borçlanma Yasağının İhlal Edilmesi
7. Rekabet Yasağının İhlal Edilmesi
8. Şirketler Topluluğunda Hakimiyetin Hukuka Aykırı Kullanılması
a) Bağlı Şirkete Yaptırılan Bazı Hukukî İşlemler Ve Maddî Fiiller Nedeniyle Doğan
Sorumluluk
aa) Genel Olarak
bb) Denkleştirmeyi Talep Ve Dava Hakkı
b) Bağlı Şirkete Aldırılan Birleşme, Bölünme, Tür Değiştirme, Menkul Değer İhracı
Gibi Önemli Kararlar Nedeniyle Doğan Sorumluluk
c) Tam Hakim Şirket Olmaktan Doğan Sorumluluk
d) Güvenden Doğan Sorumluluk
9. Birleşme, Bölünme Ve Tür Değişikliğine İlişkin İşlemelerin Eksik Olması
10. Paysahibi Sayısının Bire Düşmesi Halinde Gerekli İşlemlerin Yapılmaması
II. SORUMLULUK DAVASI
A. GENEL OLARAK
B. ORTAKLIĞIN DAVA HAKKI
C. PAY SAHİPLERİ İLE ORTAKLIK ALACAKLILARININ DAVA HAKLARI
1. Doğrudan Zarar Nedeniyle
2. Dolayısıyla Zarar Nedeniyle
a) Paysahiplerinin Dolayısıyla Zarar Nedeniyle Dava Hakkı
b) Alacaklıların Dolayısıyla Zarar Nedeniyle Dava Hakkı
D. YETKİLİ MAHKEME
III. SORUMLULUKTAN KURTULMA
A. KUSURUN VARLIĞININ İSPAT EDİLEMEMİŞ OLMASI
B. İBRA
1. Genel Olarak
2. Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrayı Talep Hakkı
3. İbra Davası
4. İbra Kararının Etkisi
a) İbra Kararının Geri Alınamaması
b) İbra Kararının Ortaklığın Dava Hakkına Etkisi
c) İbra Kararının Paysahiplerinin Dava Hakkına Etkisi
d) İbra Kararının Alacaklıların Dava Hakkına Etkisi
5. İbra Yasağı
a) Genel Olarak
b) İbra Yasağının Kaldırılma Şartları
aa) Tescil Tarihinden İtibaren Dört Yıllık Bir Sürenin Geçmiş Olması
bb) Azınlığın Karşı Çıkmaması
C. ZAMANAŞIMI
VI. KAMU BORÇLARINDAN DOLAYI SORUMLULUK
A. AMME ALACAKLARININ TAHSİLİ USULÜ HAKKINDAKİ KANUN’DAN
DOĞAN SORUMLULUK
1. Genel Olarak
2. Sorumluluğun Hukuki Niteliği
a) Kusursuz Bir Sorumluluk Olması
b) Tali Bir Sorumluluk Olması
c) Müteselsil Bir Sorumluluk Olması
d) Sınırsız ve Şahsi Bir Sorumluluk Olması
3. Sorumlu Olan Kişiler
B. VERGİ USUL KANUN’DAN DOĞAN SORUMLULUK
V. SORUMLULUK SİGORTASI
§ 17. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN CEZAİ SORUMLULUĞU
I. GENEL OLARAK
II. CEZAİ SORUMLULUĞUN KAPSAMI
III. HAPİS VE ADLİ PARA CEZASI ÖNGÖRÜLEN HALLER
A. TİCARET KANUNU’NDA HAPİS VE ADLİ PARA CEZASI ÖNGÖRÜLEN
HALLER
1. Ticaret Unvanında Hukuka Aykırı Ekler Kullanılması Veya Ticaret Unvanının
Hukuka Aykırı Bir Şekilde Devredilmesi
2. Haksız Rekabet Fiilinin İşlenmesi
3. Bağlı ve Hakim Şirket Raporlarının Hiç Veya Gereği Gibi Düzenlenmemesi
4. Defter, Belge ve Kayıtların Denetime Yetkili Kişilere Verilmemesi
5. Kurucular Beyanının Gereği Gibi Düzenlenmemesi Veya Gerçeği Yansıtmaması
6. Şirkete Borçlanma Yasağının İhlal Edilmesi
7. Defter Tutma ve Saklama Yükümlülüğüne Uyulmaması
8. Sır Saklama Yükümlülüğünün İhlal Edilmesi
9. Sahte Belge Düzenlenmesi Veya Ticari Defterlere Kasıtlı Gerçeğe Aykırı Kayıt
Yapılması
10. Sermaye Hakkında Yanlış Beyanda Bulunulması
11. Değer Biçilmesinde Yolsuzluk Yapılması
12. Halktan İzinsiz Para Toplanması
13. İnternet Sitesinin Oluşturulmaması Veya İnternet Sitesi İçeriğinin Usulsüz
Tutulması
B. SERMAYE PİYASASI KANUNU’NDA HAPİS VE ADLİ PARA CEZASI
ÖNGÖRÜLEN HALLER
1. Bilgi Suistimali (İçerden Öğrenilen Bilgilerle Ticaret) Yapılması
2. Piyasa Dolandırıcılığı (Manipülasyon) Yapılması
3. Usulsüz Halka Arz ve İzinsiz Sermaye Piyasası Faaliyetinde Bulunulması
4. Güveni Kötüye Kullanma ve Sahtecilik Yapılması
5. Bilgi ve Belgelerin Verilmemesi Denetim Engellenmesi
6. Yasal Defterlerde, Muhasebe Kayıtlarında Ve Finansal Tablo Ve Raporlarda
Usulsüzlük Yapılması
7. Sır Saklama Yükümlülüğünün İhlal Edilmesi
IV. İDARİ YAPTIRIM ÖNGÖRÜLEN HALLER
A. İDARİ PARA CEZASI
1. Tescili Gereken Bir Hususla İlgili Tescil İsteminde Bulunulmaması
2. Ticaret Siciline Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunulması
3. Ticaret Unvanının Öngörüldüğü Şekilde Seçilmemesi Veya Kullanılmaması
4. Defter ve Belge Düzenine Uyulmaması
5. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun Düzenlemelerine
Uyulmaması
6. Sermaye Piyasası Kanunu’na Dayanılarak Yapılan Düzenlemelere ve Sermaye
Piyasası Kurulu Kararlarına Aykırı Davranılması
B. DİĞER İDARİ YAPTIRIMLAR
BEŞİNCİ BÖLÜM
ANONİM ORTAKLIKTA DENETİM
§ 18. DENETİM TÜRLERİ
I. GENEL OLARAK
II. ESKİ TİCARET KANUNU’NUN SİSTEMİ
III. YENİ TİCARET KANUNU’NUN SİSTEMİ
A. BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM
1. Genel Olarak
2. Bağımsız Dış Denetime Tabi Olan Şirketler
B. ÖZEL DENETÇİ TARAFINDAN YAPILAN DENETİM
1. Genel Olarak
2. Şirket Topluluklarına Özgü Özel Denetim
a) Şirketler Arasındaki Hileli İşlemlerin Açıklığa Kavuşturulması Amacıyla Yapılan
Denetim
b) Şirketler Arasındaki İlişkileri İncelemek Amacıyla Yapılan Denetim
C. İÇ DENETİM KOMİTESİ TARAFINDAN YAPILAN DENETİM
D. RİSKİN ERKEN SAPTANMASI VE YÖNETİMİ KOMİTESİ TARAFINDAN
YAPILAN DENETİM
§ 19. DENETÇİLERİN SEÇİLMESİ VE DENETÇİ SIFATININ KAYBEDİLMESİ
I. DENETÇİLERİN SEÇİLMESİ
A. DENETÇİNİN GENEL KURUL TARAFINDAN SEÇİLMESİ
B. DENETÇİNİN MAHKEME TARAFINDAN SEÇİLMESİ
II. DENETÇİLERİN NİTELİKLERİ
III. DENETÇİ SIFATININ KAYBEDİLMESİ
A. DENETÇİNİN MAHKEMECE GÖREVDEN ALINMASI
B. DENETİM SÖZLEŞMESİNİN DENETÇİ TARAFINDAN FESHEDİLMESİ
§ 20. DENETİMİN KAPSAMI VE DENETÇİNİN GÖREVLERİ
I. DENETİMİN KONUSU VE KAPSAMI
II. DENETİMİN AMACI
III. DENETÇİNİN GÖREV VE YETKİLERİ
A. DENETLEME RAPORU HAZIRLAMA
B. GÖRÜŞ YAZISI OLUŞTURMA
1. Olumlu Görüş ve Sınırlandırılmış Olumlu Görüş
2. Olumsuz Görüş ve Görüş Vermekten Kaçınma
C. KOMİTE KURULMASI İÇİN RAPOR VERME
D. GENEL KURULA KATILMA VE BİLGİ VERME
§ 21. DENETÇİLERİN HAKLARI, YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SORUMLULUKLARI
I. DENETÇİLERİN HAKLARI
A. DENETÇİLERİN MALİ NİTELİKTEKİ HAKLARI
1. Denetçilerin Ücret İsteme Hakkı
2. Denetçilerin Bilgi Alma Hakkı
II. DENETÇİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
A. DENETÇİLERİN SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
B. DENETÇİLERİN ÖZEN VE SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ
III. ŞİRKET İLE DENETÇİ ARASINDAKİ GÖRÜŞ AYRILIKLARI
VI. DENETÇİLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU
§ 22. ÖZEL DENETÇİ ATANMASI
I. GENEL OLARAK
II. ÖZEL DENETÇİ TALEP EDEBİLECEK KİŞİLER
A. PAY SAHİPLERİ
B. YÖNETİM KURULU VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
C. AZINLIK
III. ÖZEL DENETÇİ ATANMA ŞARTLARI
A. GENEL OLARAK
1. Bilgi Alma Ve İnceleme Hakkı Kullanılmış Olmalı
2. Özel Denetim Ortaklık Haklarının Kullanılması Açısından Gerekli Olmalı
3. Özel Denetimin Amacı Belirli Konuların Açıklığa Kavuşturulması Olmalı
4. Genel Kurul Tarafından Olumlu Veya Olumsuz Bir Karar Verilmiş Olmalı
5. Mahkemeye Başvuruda Bulunulmalı
a) Genel Olarak
b) Genel Kurul Tarafından Olumlu Bir Karar Verilmesi Halinde Mahkemeye
Başvuru Şartları
c) Genel Kurul Tarafından Olumsuz Bir Karar Verilmesi Halinde Mahkemeye
Başvuru Şartları
aa) Genel Olarak
bb) Şirket Veya Paysahiplerinin Zarara Uğratılmış Olması İhtimali Bulunmalı
B. TOPLULUK İLİŞKİLERİNİ İNCELEMEK ÜZERE ÖZEL DENETÇİ ATANMASI
IV. ÖZEL DENETÇİ ATANMASINA İLİŞKİN MAHKEME KARARI
A. MAHKEME KARARININ NİTELİĞİ
B. MAHKEME KARARININ İÇERİĞİ
C. MAHKEME KARARININ ETKİLERİ
V. ÖZEL DENETÇİNİN NİTELİKLERİ
VI. ÖZEL DENETÇİLERİN GÖREV VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
VII. ÖZEL DENETÇİ RAPORUNUN HÜKMÜ
KAYNAKÇA.…………………………………………………………………………….....
KAYNAKÇA
Aday, Nejat
: Anonim Şirkette Özel Denetçi, Hayri Domaniç’e Armağan, İstanbul 1995.
Akbulak, Sevinç / Akbulak, Yavuz : Türkiye’de Sermaye Piyasası Araçları ve Halka Açık
Anonim Şirketler, İstanbul 2004.
Akev, Sahir Talat: Türk Ticaret Kanunu’nun 321. Maddesindeki Temsil Yetkisinin
Sınırlandırılması, II. Ticaret Hukuku Yargıtay Kararları Sempozyumu, Ankara
1985.
Akgüç, Öztin : Finansal Yönetim, Muhasebe Enstitüsü Yayınları, İstanbul 1989.
Akmansu, Mehmet : “Sermaye Piyasası Kanunu’nun Getirdikleri”, Türkiye’de Sermaye
Piyasası, Araçlar ve Kuruluşlar,
Seminer Tebliğleri, Tartışmalar, Panel,
İstanbul 1984.
Akıllıoğlu, Tekin : Ticaret Bakanlığı’nın Anonim Ortaklık Ana Sözleşme Değişikliğine
İzninin Çıkardığı Yönetim Hukuku Sorunları, Batider, C. X, S. 2, Ankara 1980.
Akın Sunay, Nesrin : Türk Hukukunda Örtülü Kazanç Dağıtımı, (Kurumlar Vergisi Kanunu,
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Kapsamında), Legal Mali
Hukuk Dergisi, C. 8, S. 93, Eylül 2012.
Akın, Murat Yusuf : Kayıtlı Sermayede Rüçhan Hakkının Sınırlandırılması veya İlgilinin Bu
Hakkı Kullanımdan Yoksun Bırakılmasındaki Kıstaslar, Reha Poroy Armağanı,
İstanbul 1995. (Kayıtlı Sermaye)
: Şirketler Hukukunda ve Özellikle Anonim Şirketlerde Pay Sahibinin Sadakat
Borcu, İstanbul 2002. (Sadakat Borcu)
Akıntürk, Turgut / Ateş Kahraman, Derya : Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, Özel Borç
İlişkileri, İstanbul 2011.
Akın, Mecdeddin / Dinçer, Güven / Erdem, Kaya : Gerekçeli ve Açıklamalı İktisadi Devlet
Teşekkülleri Mevzuatı, Ankara 1966.
Akipek, Jale G. / Akıntürk, Turgut : Türk Medeni Hukuku, C. I, Kişiler Hukuku, İstanbul
2002.
Akünal, Teoman : Türk Medeni Hukukunda Tüzel Kişiler, İstanbul 1995. (Tüzel Kişiler)
Akyazan, Sıtkı : Banka ve Ticaret Hukuku İle İlgili I- İncelemeler, II- Yargıtay Kararları, IIIKanuni Mevzuat, Ankara 1972. (İncelemeler)
: Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat, Ankara 1971. (TTK)
Alışkan, Murat: İktisadi Müesseselerde Türkçe Kullanma Zorunluluğu, Erzincan Hukuk
Fakültesi Dergisi, S. 1-2, C. IX, 2005. (Türkçe Kullanma Zorunluluğu)
: Türk Ticaret Kanunu’na Göre Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı’nın Anonim
Şirketleri Denetlemesi Ve İlgili Fesih Davaları, İstanbul 2007. (Fesih Davaları)
Allison, John R./Prentice, Robert A.: Business Law Textand Cases in the Legal Environment,
6th Edition, New York, San Diego, London, Tokyo 1994.
Alparslan, Altan: Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumlulukları ve İbranın
Sorumluluk Davalarına Etkisi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 1992.
Altay, S. Anlam : Anonim Ortaklıkta Yönetim Yetkilerinin Devrinin Sorumluluğa Etkileri,
İstanbul 2001. (Sorumluluk)
: Anonim Ortaklıklar Hukukunda Denetim Komitesinin Hukuki İşlevleri,
Batider, C. XXV, S. 4, Aralık 2009. (Denetim Komitesi)
: Bağımsız Denetim Karşısında Anonim Ortaklık Organlarının İşleyişi, Prof.
Dr. Köksal Bayraktar’a Armağan, C. II, İstanbul 2010. (Bağımsız Denetim)
Altuğ, Osman : Menkul Kıymetlerin Borsada İşlem Görme Koşulları, Yatırımcıların
Korunması ve Kamunun Aydınlatılması, Menkul Kıymetlerin Hakla Arzı ve
Borsada Piyasa Çalışması, Tebliğler, İstanbul 1994.
Altuğ, Osman / Ayboğa, Hanifi : Şirket Kuruluşları, İstanbul 1992.
Anaral, Hüseyin : Anonim Ortaklıklarda Kayıtlı Sermaye, Ankara 1982.
Ansay, Tuğrul : “Anonim Şirketler ve Mahkeme Uygulaması”, 1967-1969 Yıllarına Ait
Mahkeme Kararları, AÜHFD, C. XXVII, S. 1-2, 1970. (Mahkeme
Uygulaması)
: Anonim Şirketler Hukuku, Ankara, 1982. (AŞ)
: Anonim Şirket Hukuku Dersleri, Ankara 1973. (AŞ 1973)
: Amerikan Anonim Ortaklıklarının İçyüzü, Batider, C. IX, 1978. (Amerikan
AO)
: “Anonim Şirketlerin Ehliyeti, İdare Meclisinin ibrası, İdare Meclisi
Aleyhine Mesuliyet Davası ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı”, Batider,
C. III, S. 3, 1966. (İbra)
: Yargıtay Uygulamasında Anonim Şirketler Hukuku, Ankara 1981. (Yargıtay
Uygulaması)
: Çağdaş Anonim Şirketin Sorunları ve Türk Anonim Şirketleri, Ankara 1971.
(Sorunlar)
: Anonim Şirket İdare Meclisi Kararlarının İptali Meselesi, Batider, C. II, S. 3,
1964. (İptal Meselesi)
: “Anonim Şirketlerde İdare Meclisi Azalarının Hukuki Mesuliyeti”, AHFD, S.
3-4, 1968. (Mesuliyet)
: Anonim Şirketlerin Murakabesi Yolları, Batider, C. I, S. 1.(Murakabe)
Arar, Kemal : Kara Ticareti, Şirketler Hukuku, Ankara 1952.
Arkan, Sabih : Türk Ticaret Kanunu Tasarısı (Konferans, Bildiriler-Tartışmalar), Batider, C.
VIII, Ankara 2005. (Konferans)
: Halka Açık Anonim Ortaklıklar ve Dış Denetimleri, Ankara 1976. (HAAO)
: Ticari İşletme Hukuku, Ankara 2011. (İşletme)
Arı, Zekeriya : Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Elektronik Ortama İlişkin Hükmü (Tasarı m.
1527) ve Sanal Genel Kurul, EÜHFD, C. XIII, S. 3-4, Aralık 2009. (Elektronik
Ortam)
: Anonim Şirketlerde Denetçi Sorumluluğunun Sınırlanması, Ankara 2012.
(Denetçi Sorumluluğu)
Arsebük, Esat : Borçlar Hukuku, C. I-II, Ankara 1950.
Arseven, Haydar : Ticaret Kanununun Getirdiği Yenilikler, İstanbul 1960. (Yenilikler)
: “Yeni Ticaret Kanununun Getirdiği Yenilikler (6 Ticaret Sicili)”, İkt. ve
Mal., 1957, C. IV, S. 2. (Ticaret Sicili)
: “Anonim Ortaklıkta Genel Kurul Kararlarına Karşı Kötüniyetle Açılan İptal
Davasının Müeyyideleri”, Ord. Prof. Dr. H. Arslanlı Anısına Armağan,
İstanbul 1978. (İptal Davası)
Arslan, İbrahim : Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Toplantıları I-II-III, Türkiye Barolar Birliği,
Ankara 2008. (Tasarı Toplantıları)
: “Anonim Şirkette Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu ve Şirket Adına
Açılacak Sorumluluk Davasında Şirketin Temsili Sorunu”, Ticaret Hukuku ve
Yargıtay Kararları Sempozyumu, S. XVI, Mayıs 1999. (Sorumluluk)
: Anonim Şirketlerde Yönetim Yetkisinin Sınırlandırılması, Konya 1994.
(Yönetim)
Arslanlı, Halil : Anonim Şirketler I, Umumi Hükümler, İstanbul 1960. (AŞ I)
: Anonim Şirketler II-III, Anonim Şirketin Organizasyonu ve Tahviller,
İstanbul 1960. (AŞ II-III)
: Anonim Şirketler IV-V, Anonim Şirketin Hesapları, Anonim Şirketin İnfisahı
ve Tasfiyesi, İstanbul 1961. (AŞ IV-V)
: Kara Ticaret Hukuku Dersleri Umumi Hükümler, İstanbul 1960. (Kara
Ticaret)
: Kollektif ve Komandit Şirketler, İstanbul 1960. (Şirketler)
Atabek, Reşat : “Şirket Paylarının Bir Kişinin Elinde Toplanması”, Batider, C. X, S. 3, 1980.
(Şirket Payları)
: “Tek Ortaklı Şirket”, Batider, C. XIV, S. 1, Haziran 1987. (Tek Ortaklı
Şirket)
Atamer, Yeşim M. : Haksız Fiillerden Doğan Sorumluluğun Sınırlandırılması, İstanbul 1996.
Atan, Turhan : Anonim Şirketlerde İdare Meclisi Azalarının Hukuki Mesuliyeti, Ankara
1967.
Atasagun, Yusuf Sami : İzahlı Notlu Mukayeseli Bankalar Kanunu, İstanbul 1958.
Atasoy, Ömer Adil : Anonim Ortaklıkların Denetlenmesinde Hakim Olan Esaslar ve Türk
Hukukunda Denetleme Organının Görevleri, Eskişehir 1984.
(Denetim)
Ayhan, Rıza : Limited Şirket Ortaklarının Sorumluluğu, İstanbul, 1992. (Sorumluluk)
: Birikimli Oy Sistemi ve Azınlığa Sağladığı Haklar, Türk Hukuk Enstitüsü
Dergisi, Kasım 2004. (Birikimli Oy)
Aydoğan, Fatih : Tek Kişi Ortaklığı, İstanbul 2012.
Ayiter, Nuşin : Türk Medenî Kanunu ve Borçlar Kanununda Elbirliği Ortaklıkları (İştirak
Halinde Mülkiyet), Ankara 1961.
Aytaç, Zühtü : “Kayıtlı Sermayeli Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Kararlarının İptali
Sorunu ”, Prof. Dr. Ernst. E. Hirsch'in Hatırasına Armağan, Ankara 1986.
(Yönetim Kurulu Kararlarının İptali)
: Anonim Ortaklıklarda İbra, Ankara 1982. (İbra)
: “Anonim Ortaklık Denetçilerinin Sır Saklama Yükümlülüğü”, Batider, C. X,
S. 1, 1979. (Sır Saklama)
: Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Kar Dağıtımı, Sermaye Piyasası Kurulu 15.
Yıl Sempozyumu, Ankara 1998. (Kar Dağıtımı)
Ayoğlu, Tolga : Sermaye Piyasası Hukukunda Halka Arz Kavramı ve Halka Arza Aracılık
Sözleşmeleri, İstanbul 2008. (Halka Arz)
: “Oydan Yoksun Pay Sahiplerinin Katılımı ile Alınan Genel Kurul
Kararlarının Akıbeti, (TTK md. 361/3’ün Uygulama Alanı)”, Prof. Dr. Kemal
Oğuzman’a Armağan, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl.
1, S. 1, İstanbul 2002. (Genel Kurul Kararlarının Akıbeti)
: İzahnameden Doğan Sorumluluk, İsviçre Borçlar Kanunu’nun İktisabının 80.
Yılında İsviçre Borçlar Hukuku’nun Türk Ticaret Hukuku’na Etkileri, İstanbul
2009. (İzahname)
Azık, Kenan / Çevik, Orhan : Anonim Şirketler Hukuku ve Uygulaması, Ankara 1971.
Bahtiyar, Mehmet : Anonim Ortaklık Anasözleşmesi, İstanbul 2001. (Anasözleşme)
: Ortaklıklar Hukuku, İstanbul 2012, (Ortaklıklar)
:
Türk
Ticaret
Kanunu
Tasarısı’nın
Dili
ile
Bazı
Hükümlerinin
Değerlendirilmesi, TBB. Dergisi, 2005, S. 61. (Tasarının Dili)
: Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Toplantıları I-II-III, Türkiye Barolar Birliği,
Ankara 2008. (Tasarı Toplantıları)
: Anonim Ortaklıkta Kayıtlı Sermaye Sistemi ve Sermaye Artırımı, İstanbul
1996. (Kayıtlı Sermaye)
: Sermaye Piyasası Tebliğine İlişkin Bazı Notlar, ABD, 1996/1. (Sermaye
Piyasası Tebliği)
: Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, Kuruluş ve Faaliyete Geçiş Esasları, Prof.
Dr. Erdoğan Moroğlu’na 65. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2001. (Yatırım
Ortaklıkları)
Bahtiyar, Mehmet / Biçer, Levent : “Anonim Ortaklık Kuruluş Sistemleri ve TTK. m. 273
Değişikliği”, Prof. Dr. Ayferi Göze’ye Armağan, Maltepe Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Dergisi, İstanbul 2004/1-2.
Ballar, Suat
: “Anonim Şirketlerde Genel Kurul Öncesi Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin
Zilyedliği ile Hukuki Devir ve Teslimlerinin Kanıtlanması” Ticaret Hukuku ve
Yargıtay Kararları Sempozyumu VI, Nisan 1989.
Barbey, André E. : La décharge en droit Suisse, Etude de certains problèmes en relation avec
la décharge des membres des organes de la société anonnyme en droit suisse,
Genève 1950.
Barlas, Nami : Adi Ortaklık Temeline Dayalı Sözleşme İlişkileri, İstanbul 2012.
Başbuoğlu, Tarık : Uygulamalı Ticaret Kanunu, Açıklamalar-İçtihatlar, C. I-II, Ankara 1988.
Başgül, Mürsel (haz.) : Türk Ticaret Kanunu İle İlgili Taslaklar-Tartışmalar, Bolu Toplantısı,
30 Nisan - 1 Mayıs 1988.
Baştuğ, İrfan : Şirketler Hukukunun Temel İlkeleri, İzmir 1974. (Şirketler)
Battal, Ahmet : Bankalarla Karşılaştırmalı Olarak Hukuki Yönden Özel Finans Kurumları,
Ankara 1999. (Özel Finans Kurumları)
: Bankacılık Kanunu Şerhi, Ankara 2006. (Bankacılık Kanunu)
: Ticaret Sicilinin Müspet Fonksiyonunun ve Temsile İlişkin Sonuçlarının Dış
Görünüş Teorisi Açısından İncelenmesi, Batider, Cilt XIX, Sayı 1, Ankara
1997. (Ticaret Sicili)
Bayraktar, İhsan Kaan : Kurumlar Çalışanlarına Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü
Olarak Kazanç Dağıtabilir mi?, Vergi Dünyası, S. 344, Nisan 2010.
Bayındır, Sinan : Türk Sermaye Piyasası Hukukunda Manipülasyon Suçu, İstanbul 2011.
Becchio, Bruno : Swiss Company Law, Second Edition, London 1996.
Becker, Helmut : Ticari Temsil Yetkisi ve Ticari Vekillerin Temsil Yetkisi, (çev. A. Suat
Dura), Yargıtay Dergisi, C. 8, S. 3, Ankara 1982.
Belen, Herdem : Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Faaliyetlerinin Medeni Hukuk
Açısından Değerlendirilmesi, İstanbul 2002.
Berzek, Ayşe Nur : Avrupa Tipi Anonim Ortaklıkta Ve Hukukumuzda Anonim Ortaklık
Yönetim Kurulu Üyelerinin Ortaklıkla İşlem Yapma Ve Rekabet Yasağı,
İstanbul 1988. (İşlem Yasağı)
Biçer, Levent : Anonim Şirketlerde Şartlı Sermaye, İstanbul 2010.
Bilge, M. Emin : Ticaret Sicili, İstanbul 1999. (Ticaret Sicili)
Bilgili, Fatih : Avrupa Anonim Ortaklığı, Prof. Dr. Ergun Özsunay’a Armağan, İstanbul
2004. (Avrupa Anonim Ortaklığı)
: İsviçre ve Alman Hukuklarında Anonim Ortaklıkların Organlarının
Davranışlarından Dolayı Üçüncü Kişiler Karşısındaki Sorumluluğu ve
Organların Tazminat Borcu, Ankara 2004. (Organların Tazminat Borcu)
Bilgili, Fatih / Demirkapı, Ertan: Şirketler Hukuku, Bursa 2012.
Barlas, İrfan :
Anonim
ve
Limited
Ortaklıklarda
Kanunu
Temsilcilerin
Vergisel
Sorumluluğu, İstanbul 2005.
Birsel, Mahmut T. : Ticari Mümessilin Tarifinde Şahsi Unsur, Batider, C. II, S. 1, 1963.
(Ticari Mümessil)
: “Anonim Şirketlerde Azınlık Hakları”, İmran Öktem’e Armağan, Ankara
1970. (Azınlık)
: İstikrarlı Kar Dağıtımını Temin İçin Ayrılacak Yedek Akçeler İle İdare
Meclisi Azalarının Kazanç Payları Arasındaki İlişki, Batider, C. III, S. 2. (Kar
Dağıtımı)
: Anonim Şirketlerde Murakabe Uzvunun Önemi ve Yeminli Hesap
Mütehassıslığı Mesleği”, 1. inci Banka ve Ticaret Hukuku Haftası, Ankara
1960. (Murakabe)
Birsen, Kemaleddin : Borçlar Hukuku Dersleri, Borçların Genel Hükümleri, İstanbul 1967.
Bloch, Oliver : Les conventions d’actionnaires et le droit de la société anonyme, (avec un
aparçu du droit boursier), Zurich 2006.
Boduroğlu, Serap : Anonim Ortaklıkta Özel Denetçi Atanması Sorunu”, İzBD, C. LV, 1990.
Bozgeyik, Hayri : “Anonim Şirketlerde Kâr Dağıtımı”, Ankara Üniversitesi, Banka ve Ticaret
Hukuku Dergisi, Haziran 2000.
Böckli, Peter : Schweizer Aktienrecht Darstellung für den Praktiker, Zürich 1996.
Budak, Ali Cem : İngiliz Şirketler Hukukunun Ana Hatları, Batider, C. XVI, S. 1, Mart 1991.
Bulletin of theEuropeanCommunities (1989), Single-MemberPrivate Limited Companies.
Bürgi, Wolfhart F. : Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch (Zürcher
Kommentar), 5. Teil, Die Aktiengesellschaft, Or. Art. 698-736, Zürich 1969.
Candan, Turgut : Kanuni Temsilcinin Vergi ve Diğer Kamu Alacaklarından Sorumululuğu,
Ankara 2005.
Centel, Tankut : İş Hukuku, C. I, İstanbul 1994.
Chammertin, Catherine / Caspar, Hans : Der Déchargebeschluss, Schweizerische Zeitschrift
für Wirtschaftsrecht 2005.
Choper, Jesse H. / Coffee, John C. / Morris, C. Robert: Casesand Material on Corporations,
3rd Edition, Boston 1989.
Christianson, Stephen G. : Business Law Made Simple, New York 1995.
Çamoğlu, Ersin: “Anonim Şirket İdare Meclisi Üyelerine Karşı Açılacak Mesuliyet
Davalarında Zamanaşımı”, Batider, C. III, S. 2, 1965. (Zamanaşımı)
: Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu, İstanbul
1972. (Sorumluluk)
: “Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulunun Yıllık Raporu Hakkında
Düşünceler”, İkt. Mal., C. XVII, S. 12, 1971. (Yıllık Rapor)
: “Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrasının Sorumluluk
Davasına Etkileri”, İÜHFM, C. XXXVI, S. 1-4, 1971. (İbra)
: Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Üyelerinin Ortaklıkla İşlem Yapma
Yasağı, İkt. Mal., C. XVII, S. 2, Mayıs 1970. (İşlem Yapma)
: Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Üyelerinin Rekabet Yasağı, İkt. Mal., C.
XVI, S. 9, Aralık 1969. (Rekabet Yasağı)
: “Anonim
Şirket İdare Meclisi Üyelerinin Umumi Heyet Kararlarının
İcrasından Doğan Mesuliyeti”, Batider, C. III, S. 4, 1966. (Kararların
İcrasından Doğan Mesuliyet)
: “Ticaret Bakanlığı Komiserinin Genel Kurul Toplantısının Açılmasına İzin
Vermekten Kaçınma Yetkisi”, İkt. Mal., C. XXII, S. 9. (Kaçınma Yetkisi)
: “Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik Karşısında Sermaye
Ortaklıklarında Çağrısız Genel Kurulların Pratik Değeri”, İkt. Mal., C. XXII, S.
8. (Çağrısız Genel Kurul)
Çeker, Mustafa : “Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Pay Sahiplerinin Şirketten Çıkma Hakkı
(Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin Bir Kararı Münasebetiyle)”, Batider, C. XXIII,
S. 1, Haziran 2005. (Çıkma Hakkı)
: Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Pay Sahiplerinin Şirketten Çıkma Hakkı,
Batider, C. XXIII, S. 1, 2005. (Halka Açık Şirket)
: “Halka Açık Anonim Şirketlerde Temsilci Aracılığı ile Oy Kullanma ve Pay
Sahiplerine Çağrıda Bulunularak Vekalet Toplanması”, Batider, C. 18, S. 1-2,
1995. (Oy Kullanma)
: Anonim Ortaklıkta Oy Hakkı ve Kullanılması, Ankara 2000. (Oy Hakkı)
Çelik, Aytekin : Bağımsız Denetim Kuruluşlarının Sorumluluğu, Ankara 2005. (Bağımsız
Denetim Kuruluşları)
Çelik, Aydın : “Anonim Ortaklık Kuruluş ve Anasözleşme Değişikliklerinde Bakanlığın İzin
Yetkisinin Sınırlandırılması Karşısında Sicil Memurunun İnceleme Yetkisi”,
İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Y. 4, S. 8, 2005/2. (Sicil
Memurunun İnceleme Yetkisi)
:
Anonim Ortaklıklarda İç Denetim, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı (Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi), Kocaeli 2003. (İç Denetim)
: Anonim Ortaklıklarda Dış Denetim, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal
Bilimler
Enstitüsü,
Ekonomi
Hukuku
Yüksek
Lisans
Programı
(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 2005. (Dış Denetim)
:
Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası, Ankara 2007.
(İbra)
: “Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Anonim Ortaklık Yönetim ve Denetim
Kuruluna Üye Seçilmesi”, Legal Mali Hukuk Dergisi, Nisan 2008. (Üye
Seçilmesi)
: “Anonim Ortaklıklarda Özel Denetçi Tayini”, Doç. Dr. Mehmet Somer’e
Armağan, İstanbul 2006. (Özel Denetçi Tayini)
: “Anonim Ortaklıkta Azınlığın Özel Denetçi Seçilmesi İstemini Reddeden
Genel Kurul Kararına Karşı İptal Davası Açılabilip Açılamayacağı Sorunu”,
Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S. 5, Temmuz 2005. (İptal
Davası)
Çelik, Binnur : Kamu Alacaklarının Takip ve Tahsil Hukuku, İstanbul 2002. (Kamu
Alacakları)
Çemberci, Mustafa : İş Kanunu Şerhi, Ankara 1984.
Çevik, Orhan Nuri : Anonim Şirketler, Ankara 2002.
Çolak, Ender A. / Alıcı, Aşkın : Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, Sermaye Piyasası Kurulu
Yayın No: 136, 2001.
Dağ, Üner
: Anonim Ortaklıklarda Pay Sahibi Açısından Oy Hakkının Kazanılması ve
Kullanılması, İstanbul 1996. (Oy Hakkı)
: “Hamiline Yazılı Hisse Senetlerinde Genel Kurula İştirakin ve Oy Hakkını
Kullanmanın Bir Şartı Olarak Tevdi Mükellefiyeti” Poroy Armağanı, İstanbul
1995. (Tevdi)
: Yargıtay’ın Anonim Ortaklıklara İlişkin 1982 Yılında Yayınlanmış Kararları
ve Değerlendirilmesi, İkt. Mal., C. XXX, S. 12, Mart 1984. (Yargıtay
Kararları)
Demir, Erdal : Sermaye Piyasası Kurulu’nun Anonim Şirketlerdeki Yönetim Kuruluna
İlişkin Kurumsal Yönetim İlkeleri, İstanbul 2013.
Deryal, Yahya : “Anonim Ortaklık Genel Kurul Kararlarının Hukuki Niteliği”, Fahiman
Tekil’in Anısına Armağan, İstanbul 2003.
Deschenaux, Henri / Tercier, Pierre : Sorumluluk Hukuku (çev. Salim Özdemir), Ankara
1983.
Dizdar, Ali Murat : Sermaye Piyasası Kanunu’nun Anonim Ortaklıklarda “Kurucu”
Kavramına Yaptığı Değişiklik Sorunu, İkt. Mal., C. XXX, S. 7, 1983.
Dural, Mustafa / Öğüz, Tufan : Türk Özel Hukuku, C II, Kişiler Hukuku, İstanbul 2002.
Düringers, von Adelbert / Hackenberg, Max / Geiler, Karl : Das Handelsgesetzbuch, II. Band,
1. Hälfet, Das Gesellschaftsrecht Des Bürgerlichen Rechts, Mannheim-BerlinLeipzig 1932.
Dursun, Selman : Sermaye Piyasasında Gerçeğe Aykırılıktan Doğan Suçlar, İstanbul 2010.
Doğan, Beşir Fatih : Anonim Şirket Yönetim Kurulunun Organizasyonu ve Yönetim
Yetkisinin Devri, İstanbul 2011.
Doğanay, İsmail : Türk Ticaret Kanunu Şerhi, (Birinci Cilt-Madde 1-419), İstanbul 2004.
(Şerh)
: “Anonim Şirketlerde Daha Önce Alınmış Bir Karar Olmadan İdare Meclisi
Azaları Aleyhine Açılan Davalar İçin Şirket Genel Kurulunun Sonradan İcazet
Vermesi Hali Kararsız Olarak Açılmış Bulunan Davayı Muteber Hale Sokabilir
mi?”, Batider, C. V, S. 4, 1970. (İcazet)
Doğrusöz, Ahmet Bumin / Somer, Mehmet :
Anonim Şirketler, Ticaret Şirketlerinin
Uygulama Rehberi, C. I, İstanbul 1992.
Domaniç, Hayri: Anonim Şirketler Hukuku ve Uygulaması TTK. Şerhi, C. II, İstanbul 1988.
(TTK)
: Adi-Kolektif ve Komandit Şirketler, İstanbul 1988. (Şirketler)
: Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketlerin Kuruluşundan Doğan
Hukuki Mesuliyet, İstanbul 1964. ( Mesuliyet)
: Anonim Şirketler, İstanbul 1978. (AŞ 1978)
: Anonim Şirket Ana Mukavelelerine Yazılması Gerekli ve Mümkün Unsurlar,
Halil Arslanlı’nın Anısına Armağan, İstanbul 1978. (Anasözleşme)
: Nominal Değerleri Eşit Anonim Şirket Hisselerinde Rey İmtiyazı, İkt. Mal.,
C. XVII. (Rey İmtiyazı)
: Sermaye Piyasasının Düzenlemesi ve Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı,
Tenkid ve Temenniler, İstanbul 1973. (Sermaye Piyasası)
Domaniç, Hayri / Çamoğlu, Ersin : İçtihatlı-Notlu Türk Ticaret Kanunu, İstanbul 1977.
Donay, Sühely : Türk Ceza Kanunu Şerhi, İstanbul 2007. (Şerh)
Eberhard, Stefan : La scission de la société anonyme en droits allemand, américain et suisse,
Lausanne 1999.
Eğilmez, Mehfi : İngiltere’de Sermaye Piyasası, Maliye Dergisi, Kasım-Aralık 1982.
Elbir, Halid Kemal : Notlu ve Gerekçeli Ticaret Kanunu, İstanbul 1965.
Emerson, Robert W.: Business Law The Easy Way, New York 1994.
Erem,S. Turgut : Ticaret Hukuku Prensipleri, C. II, İstanbul 1980. (Şirketler)
: Anonim Şirketlerde Kar Tevzii Dolayısıyla Pratikte Karşılaşılan Bazı
Meseleler, Batider, C. V, S. 2. (Anonim Şirketlerde Kar)
Eren, Fikret
: Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, İstanbul 2003. (Borçlar)
: Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, C. I, İstanbul 1994. (C. I)
Eriş, Gönen
: Açıklamalı-İçtihatlı Türk Ticaret Kanunu (Ticari İşletme ve Şirketler), C. I,
Ankara 1987. (Ankara 1987)
: Anonim Şirketler Hukuku, Ankara 1995. (Ankara 1995)
: Türk Ticaret Kanunu, Ticari İşletme ve Ticaret Şirketleri, C. 2, Ankara 2004.
(Ankara 2004)
Erüreten, Bahir Mazhar : Anonim Şirketler Hukuku ve Uygulaması, İstanbul 1988.
Esener, Turhan : Hukuki Muamelelerde Tahvil, AÜHFD, C. XVI, S. 1-4, Ankara 1959.
(Tahvil)
Evik, Ali Hakan: Sermaye Piyasası Araçlarının Değerini Etkileyebilecek Aldatıcı Hareketler
Yapma (Manipülasyon) Suçları, Ankara 2004.
Eyüpgiller, Servet: Bankacılar İçin Banka İşletmeciliği Bilgisi, Ankara 2003.
Feyzioğlu, Feyzi Necmeddin: Ticari Mümessiller ve Diğer Ticari Vekiller, İstanbul
Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ord. Prof. Dr. Halil Arslanlı’nın Anısına
Armağan, İstanbul 1978. (Ticari Mümessiller)
: Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, C. I, İstanbul 1976. (C. I)
Fikentscher, Wolfgang : Schuldrecht, Berlin and New York 1992.
Flume, Werner : Die juristische Person, 1983.
Forstmoser, Peter / Meier-Hayoz, Arthur / Nobel, Peter : SchweizerischesAktienrecht, Bern
1996.
Franko, Nisim : Anonim Şirketlerde Murahhas Azanın Hukuki Durumu, Ticaret Hukuku ve
Yargıtay Kararları Sempozyumu, Bildiriler – Tartışmalar, S. XVII, Ankara
2000.
Gessler, H. Jörg / Kapplinger, Markus : Gessler Aktiengesetz –2006/2007-, 52.
Aktualisierungslieferung, Kasım 2006.
Gerçek, Adnan : Kamu Alacaklarının Takip ve Tahsil Hukuku, Bursa 2010.
Göle, Celal
: Anonim Ortaklıklarda Nakdi Sermaye Koyma Borcu ve Bu Borcu İfada
Temerrüt, Ankara 1976. (İfada Temerrüt)
: Anonim Ortaklıklarda Ticaret Bakanlığı’nın İzni ve Danıştay, Batider 1979,
1980, C. 10, S. 1-4. (İzin)
: Ticari İşletmenin Merkez ve Şubesinin Tayini Sorunu, Prof. Dr. E. Hirsch’in
Anısına Armağan, Ankara 1986. (Merkez ve Şube)
Görgülü, M. Refik : Şirketlerin Kuruluşu ve Faaliyet Rehberi, İstanbul 2003.
Götz, Jürgen : “Anfechtungsklage gagen Entlastungsbe -schlüsse wegen unterlassener
Aufstellung eines Abhängigkeitsberichts-, OLG Düsseldorf, NZG 2000, 314”,
Juristische Schriftenreihe 2000.
Guhl, Theo / Hirsch, Alain : “Anonim Şirketlerde Denetleme”, (çev. Akar Öçal), Batider, C.
VI, S. 4, Aralık 1972.
Gücük, Turgut : “Genel Kurula Katılma ve Oy Hakkının Engellenmesi” Ticaret Hukuku ve
Yargıtay Kararları Sempozyumu IV, Mart 1987.
Günal, Vural : Sermaye Piyasası Hukuku Esasları, İstanbul 2007.
Gündoğdu, Gökmen : “Türk Ticaret Kanunu Tasarısında Tek Kişilik Anonim Ortaklık ve Tek
Kişilik Limited Ortaklık”, İÜHFM, C. XLV, S. 1.
Günel, Onur Kerem : Özel Kategori Paylar, Ankara 1997. (Özel Kategori Paylar)
Güney, Necla : Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu, İstanbul
2010.
Gürdoğan, Burhan : “Davaya Vekalette Özel Mezuniyeti Gerektiren Haller, Temsil ve
Vekalet’e İlişkin Sorunlar”, Sempozyum 14-16 Haziran 1976, İstanbul 1977.
Gürpınar, Bünyamin: Türk Ticaret Kanunu ve TTK Tasarısı’na Göre Anonim Ortaklık
Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu, Anonim Şirketler ve
Sermaye Piyasası Hukukunda Güncel Gelişmeler, İMKB Konferans ve Panel
Serisi-9, İstanbul 2011.
Gruson, Michael : Supervision of Financial Conglomerates in the European Union,
https://www.imf.org.
Grüneberg, Christian : Palandt Bürgerliches Gesetzbuch, München 2006.
Hekimler, Alpay : “Avrupa Anonim Şirketlerinde Çalışanlara Tanınan Yönetime Katılım
Haklarının Genel Esasları, A. Can Tuncay’a Armağan, İstanbul 2005.
Helvacı, Mehmet : Anonim Ortaklıkta Yönetim Kurulu Üyesinin Hukuki Sorumluluğu,
İstanbul 2001. (Sorumluluk)
: “Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda
Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik”
Gereği Ticaret Ortaklıklarının Özellikle Anonim Ortaklık Genel Kurullarının
Yapılması, İstanbul 1997. (Yönetmelik)
: “İsviçre Anonim Ortaklıklar Hukukunda Yönetim Kurulu”, Reha Poroy”a
Armağan, İstanbul 1995. (İsviçre Yönetim Kurulu)
: “Fransız Anonim Ortaklıklar Hukukunda Yönetim Kurulu”, Hayri Domaniç”e
Armağan, İstanbul 1995. (Fransız Yönetim Kurulu)
: “Sermaye Piyasası Kanunu Yönünden Nama Yazılı Pay Senetleri Sahiplerinin
Genel Kurula Çağırılmasında İzlenecek Usul”, Yasa Hukuk Dergisi C. 15, S.
172. (İzlenecek Usul)
: Anonim Ortaklıkların Genel Kurullarının Yapılması, İstanbul 1997. (Genel
Kurul)
Heidel, Thomas : Aktienrecht und Kapitalmarktrecht, Nomoskommentar, Nomos Verlag,
Baden Baden 2007.
Hirsh, Alain : Alain : “La responsabilité des administrateurs dans la société anonyme”,
Semaine judiciare, S. 89, 1967.
Hirş, Ernst E. : Ticaret Hukuku Dersleri, İstanbul 1948. (Ticaret Hukuku)
: Das Türkische Aktienrecht, Auslaendische Aktiengesetze, Bd. V, Frankfurt
am Main/Berlin 1958. (Aktienrecht)
Hüffer, Uwe : Aktiengesetz, München 2006.
İhtiyar, Mustafa : Sermaye Piyasası Hukukunda Kamuyu Aydınlatma İlkesi, İstanbul 2006.
İmregün, Oğuz : Anonim Ortaklıklar, İstanbul 1989. (AO)
: Anonim Şirketlerde Pay Sahipleri Arasında Umumi Heyet Kararlarından
Doğan Menfaat İhtilafları ve Bunları Telif Çareleri, İstanbul 1962. (Menfaat
İhtilafları)
: Kara Ticareti Hukuku Dersleri, İstanbul 1997. (Kara Ticareti)
: Amerikan Ortaklıklar Hukukunun Ana Hatları, İstanbul 1968. (Amerikan
AO)
: “Anonim Ortaklıkta Yönetim Kurulu Üyelerinin Ortaklığa Karşı Hukuksal
Sorumu”, Erdoğan Moroğlu’na 65. Yaşgünü Armağanı, İstanbul 2001.
(Yönetim Kurulu Üyeleri)
: Anonim Ortaklıkta Kurucu Senetleri, İÜHFM, C. XLV. (Kurucu Senetler)
: Ticaret Hukukunun Genel İlkeleri, İstanbul 2004. (Genel İlkeler)
: “Anonim Şirketlerde Azınlığın Himayesi”, III. Ticaret ve Banka Hukuku
Haftası, Bildiriler-Tartışmalar, Ankara 1963. (Azınlığın Himayesi)
: Bilirkişi Raporları (2002), İstanbul 2005. (Raporlar 2002)
: “Anonim Ortaklıkta Genel Kurul Kararlarına Karşı Pay Sahiplerinin İptal
Davası Açma Hakkı”, Domaniç Armağanı, İstanbul 1995. (İptal Davası)
: “Anonim Ortaklıklarda Genel Kurul Kararlarına Karşı Kanun Yolları”,
Fahiman Tekil’in Anısına Armağan, İstanbul 2003. (Kanun Yolları)
: “TTK.na Göre Ticaret Şirketlerinin Ehliyet ve Temsili”, 2. Ticaret ve Banka
Hukuku Haftası, Ankara 1962. (Ehliyet ve Temsil)
: Tasfiye Halindeki Bir Limited Ortaklıkta Tasfiye Memurları Ortak Müdürler
Aleyhinde Sorumluluk Davası Açabilirler mi?, İkt. Mal., C. XVII, S. 3,
Haziran 1970. (Tasfiye Memurları)
İnan, Ali Naim
: Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, Ankara 1984.
İnceoğlu, M. Murat : Sermaye Piyasasında Aracı Kurumların Hukuki Sorumluluğu, Ankara
2004.
İpek, Mehtap : “Anonim Ortaklığın Temsili”, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dergisi, S. 2002/2.
İpekçi, Nizam : Ticaret Şirketleri Tatbikatı (TTK şerhi), Ankara 1998.
İzmirli, Yadigar : Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulunun Organ Niteliğini Kaybetmesi ve
Hukuki Sonuçları, Ankara 2001. (Organ Niteliği)
: Türk Anonim Ortaklıklar Hukukunda Azınlık Hakları ve Azınlığın
Korunması, Ankara 1985 (Yayımlanmamış doktora tezi). (Azınlık)
Jaeggi, Peter : Anonim Ortaklıklar Hukukunun Çözümlenememiş Sorunları”, (çev. Ömer
Teoman), İkt. Mal., C. XXII, S. 1, Mart 1976.
Kabaalioğlu, Haluk : Sermaye Piyasasında Kamuyu Aydınlatma İlkesi, İstanbul 1985.
(Kamuyu Aydınlatma)
: Türk Hukuku’nda ve Mukayeseli Hukukta Finansal Bilgi Alma Hakkı,
Muhasebe Enstitüsü Dergisi, Ağustos-Kasım 1980. (Bilgi Alma Hakkı)
Kalpsüz, Turgut : Adi Şirket, Türk Hukuk Ansiklopedisi, C. I, Ankara 1962. (Adi Şirket)
: Anonim Şirketlerde İdare Meclisi Üyelerinin Şirketle Rekabet Teşkil Eden
Davranışları, Hüseyin Cahit Oğuzoğluna Armağan, Ankara 1966. (Şirketle
Rekabet)
Kaneti, Selim : Hukuki İşlemlerin Çevrilmesi, İstanbul 1972. (Tahvil)
Kaplan, İbrahim : Borçlar Hukuku Dersleri, Ankara 2001.
Karababa, Serdar : Hisse Senedi Yatırımcısının Korunması, Ankara 2001.
Karacan, Ali İhsan: Bankaların Kamuya Açıklanan Mali Tabloları, İstanbul 1983. (Mali
Tablolar)
: Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Çerçevesinde Halka
Açık Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu, Oluşumu, Çalışması, Görevleri,
Yetkileri, Nisan 2012. (Yönetim Kurulu)
: Halka Açık Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulunun Sorumlulukları, İstanbul
2012. (Sorumluluk)
Karahan, Sami : Halka Açık Anonim Ortaklık Statüsünün Kazanılması, Batider, C. XXI, S. 2,
2001. (HAAO)
:
(Borçlanma yasağı)
: Ticari İşletme Hukuku, Konya 2011. (İşletme)
: Oydan Yoksun Paylar, İstanbul 1996. (Oydan Yoksun Paylar)
Karahasan, M. Reşit: Özel Borç İlişkileri, C. VI, İstanbul 1992. (Özel Borç İlişkileri)
: Sorumluluk ve Tazminat Hukuku, C. I, İstanbul 1990. (Sorumluluk ve
Tazminat)
Karasu, Rauf : TTK Tasarısı’na Göre Anonim Şirketlerde Emredici Hükümler İlkesi, Ankara
2009. (Emredici Hükümler)
: Türk Ticaret Kanunu Tasarası’na Göre Anonim Şirket Paysahibinin Bilgi
Alma Hakkı, Batider, C. XXIII, S. 2, 2005. (Bilgi Alma Hakkı)
Karayalçın, Yaşar: Ticaret Hukuku Dersleri Giriş, Ticari İşletme, Ankara 1957. (İşletme)
:Özel Hukukta Meseleler ve Görüşler, C. VI, Ankara 1975. (Görüşler, C. VI)
: Özel Hukukta Meseleler ve Görüşler, C. II, Ankara 1983. (Görüşler, C. II)
: Özel Hukukta Meseleler ve Görüşler, C. V, Ankara 1997.(Görüşler, C.V)
: Özel Hukukta Meseleler ve Görüşler, C. III, Ankara 1988. (Görüşler, C. III)
: Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarına Karşı Hangi Davalar Açılabilir?,
Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, C. III, Ankara 1986.
(Yönetim Kurulu)
: Özel Hukukta Meseleler ve Görüşler, C. IV, Ankara 1992. (Görüşler, C. IV)
: Anonim Şirkette Çoğulculuk-Azınlık İlişkisi Bakımından Kontrol (Blok)
Satışı ve Genel Alım Önerisi, Tandoğan’ın Hatırasına Armağan, Ankara 1990.
(Blok Satış)
: Muhasebe Hukuku Kavramlar İlkeler Başlıca Sorunlar Yeni Gelişmeler,
Ankara 1988. (Muhasebe)
: Ticaret Hukuku, C. II, Şirketler Hukuku Giriş, Adi Şirket, Şahıs Şirketleri,
Ankara 1973. (C II)
: Türk Hukukunda Ticaret Sicilinin Etkileri, Batider, C. VIII, S. 2, 1975.
(Ticaret Sicili)
: Anonim Şirket Yönetim Kurulunda Başkanın Üstün Oyu, Batider, C. V, S. 3,
1970. (Üstün Oy)
Karslı, Muharrem: Sermaye Piyasası, Borsa, Menkul Kıymetler, İstanbul 2004.
Kaya, Arslan : Anonim Ortaklıkta Pay Sahibinin Bilgi Alma Hakkı, Ankara 2001. (Bilgi
Alma Hakkı)
: Anonim Ortaklıkların Genel Kurul Toplantılarının İnternet Aracılığıyla
Yapılması, C. 52, S. 4, AÜHFD 2003. (Genel Kurul)
Kayar, İsmail : Anonim Ortaklığın Mali Durumunun Bozulması ve Alınacak Tedbirler,
Konya 1997. (Tedbirler)
: “Anonim Ortaklıkta Azınlığın Genel Kurulu Toplantıya Çağırma Hakkı”,
İBD, C. 66, S. 4-5-6, 1992. (Toplantıya Çağırma)
Kayıhan, Şaban : Ticaret Hukuku, İstanbul 2003. (Ticaret)
: Anonim Ortaklıklarda Genel Kurul ve İnternet, Batider, C. XXII, S. 1,
Haziran 2003. (Genel Kurul)
Kendigelen, Abuzer: Sanayi ve Ticaret Bakanlığının İç Ticaret 1995/I Sayılı “Anonim ve
Limitet Şirketlerin Kuruluş ve Anasözleşme Değişikliği İşlemlerine İlişkin
Esaslar Hakkında Tebliği”nin Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi, İHFM 19951996, C. LV, S. 1-2. (Tebliğ)
: Genel Hükümler ve Anonim Ortaklığın Kurulması, 40. Yılında Türk Ticaret
Kanunu, İstanbul 1997. (Genel Hükümler)
: “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın İçticaret 1995/1 Sayılı ‘Anonim ve Limited
Şirketlerin Kuruluş ve Ana Sözleşme Değişikliği İşlemlerine İlişkin Esaslar
Hakkında Tebliğ’inin Hukukî Açıdan Değerlendirilmesi”, İÜHFM, Cilt LV,
1996. (Kuruluş)
: Anonim Şirkette İmtiyazlı Paylara İlişkin Değişiklik Önerileri, Fahiman
Tekil’in Anısına Armağan, İstanbul 2003. (Öneriler)
: Anonim Ortaklık Payı Üzerinde İntifa Hakkı, İstanbul 1994. (İntifa)
: İsviçre Hukuku’nda Farklı Pay Sahibi Kategori Veya Gruplarının Şirket
Organlarında Temsili (OR. Art. 790), Erdoğan Moroğlu’na 65. Yaş Günü
Armağan’ı, İstanbul 1999. (Temsil)
: Genel Hükümler ve Anonim Ortaklığın Kuruluşu, Ticaret Kürsüsünde On Beş
Yıl, Makalelerim, İstanbul 2001. (Makaleler)
: Ticaret Hukuku Kürsüsünde On Beş Yıl, Hukuki Mütalaalar Cilt II,
Ortaklıklar Hukuku, Mahkeme Kararları ile Birlikte, İstanbul 2001. (C. II)
: Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücret Hakkı, Mütalaalar, C. 2, Ortaklıklar
Hukuku, İstanbul 2006. (Ücret Hakkı)
: Anonim Ortaklıkta Yönetime Katılma Haklarında İmtiyaz, İstanbul 1999.
(İmtiyaz)
: İptal Davası Açma Hakkı ve Paysahipliği Sıfatının Cüz’i Halefiyet (Payların
Devri) Sonucu Değişmesi, Prof. Dr. Hayri Domaniç’e 80. Yaşgünü Armağanı,
C. I, s. 319. (İptal Davası)
: Yeni Türk Ticaret Kanunu, Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler, İstanbul
2011. (YTTK)
Keskin, Ali Cenk : Şirketler Hukuku Alanında Avrupa Topluluğu Düzenlemeleri ve Avrupa
Şirketi, İstanbul 2004.
Kılıçoğlu, Ahmet : “2918 Sayılı Yasaya Göre Motorlu Araç İşletenin Sorumluluğu”, Batider,
C. XII, S. 2-3, 1984. (İşletenin Sorumluluğu)
: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. I, Ankara 2001. (Borçlar Hukuku)
Kırca, İsmail : Hukuki Yönüyle Borsa Opsiyon İşlemleri, Banka ve Ticaret Hukuku
Araştırma Enstitüsü, Ankara 2000.
: Ticari Mümessillik, Ankara 1996. (Ticari Mümessil)
: Yönetim Kurulu Kararlarında Takdir Yetkisi, Özen Borcu, Batider 2004, C.
XXII, S. 3. (Özen Borcu)
Kızılot, Şükrü/ Eyüpgiller, Saygın : Şirket Muhasebesi Vergilendirilmesi Hukuku ve
Mevzuat, Ankara 1999.
Kiper, Osman : Uygulamada Ticaret Şirketleri, İstanbul 1995.
Kocahasanoğlu, Osman Selim : Sermaye Piyasası Kanunu ve Uygulaması, İstanbul 1999.
Kocayusufpaşaoğlu, Necip : “Azınlığın Dernek Genel Kurulunun Olağanüstü Toplantıya
Çağırılmasını İsteme Hakkının Kötüye Kullanılması”, Hıfzı Timur Armağanı,
İstanbul 1979. (Toplantıya Çağırma)
: Borçlar Hukuku Dersleri, Birinci Fasikül, İstanbul 1985. (Borçlar)
: Güven Nazariyesi Karşısında Borç Sözleşmelerinde Hata Kavramı, İstanbul
1968. (Hata Kavramı)
Kocaoğlu, Necip Kağan : Anonim Şirketlerde Birikimli Oy Kullanımı, Ankara Barosu
Dergisi, S. 4, 2010.
Kolcuoğlu, Umut : Sermaye Piyasası Hukukunda Zorunlu Çağrı, İstanbul 2009.
Köprülü, Bülent : Medeni Hukuk, Genel Prensipler-Kişinin Hukuku, İstanbul 1984.
Köksal, Aytaç : Bağımsız Denetim Sözleşmesi, İstanbul 2009.
Kubilay, Huriye : Hisse Senediyle Değiştirilebilir Tahvil, Ankara 1986. (Tahvil)
: “Genel Kurul Toplantı ve Karar Yetersayıları Hakkındaki Şirket Esas
Sözleşmesi Hükmünün Yorumu Üzerine Bir Karar İncelemesi” İmregün
Armağanı, İstanbul 1998. (Yetersayılar)
Kubilay, Huriye / Göksoy, Yaşar Can /Ayan, Özge / Yıldırım, Haydar : Türk Ticaret Kanunu
Ticari İşletme İçtihatlar İsviçre Federal Mahkemesi Kararları, İstanbul 2004.
Kuntalp, Erden : “Ticaret Ortaklıklarının Ehliyeti”, II. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları
Sempozyumu, Ankara 11-12 Ocak 1985.
Kuntalp, Erden / Omağ, Merih Kemal : Banka ve Sigorta Hukuku, Eskişehir 2002.
Kunz,
Peter
Viktor:
Rechtsnatur
Und
Einreden
Ordnung
der
Aktienrechtliche
Verantwortlichkeitsklage, Bern 1993.
Kuru, Baki
: Tespit Davaları, İstanbul 1963.
: İcra İflas Hukuku El Kitabı, İstanbul 2004. (El Kitabı)
Kuru, Baki / Arslan, Ramazan / Yılmaz, Ejder : Medeni Usul Hukuku, Ankara 2001.
Kuru, Baki / Budak, Ali Cem : Tespit Davaları, İstanbul 2010.
Kütükçü, Doğan : Sermaye Piyasası Hukuku, C. I, İstanbul 2004.
Leu, Daniel / von der Crone, Hans Caspar: Stimmrechtsvertretung beim Déchargebeschluss,
Schweizerische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2002.
Lutter, Marcus, Avrupa Tipi Anonim Ortaklıkta (SE) Pay Sahibi (Çev. Teoman, Ömer), İkt.
Mal., C. XXIV, S. 8, 1978.
Manavgat, Çağlar : Aleni Pay Alım Teklifi, Ankara 1997. (Pay Alım Teklifi).
: Sermaye Piyasasında Aracı Kurumlar, İstanbul 1991. (Aracı Kurumlar)
: Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Sermaye Piyasasını Etkileyen Yönleri, Türk
Ticaret Kanunu Tasarısı Sempozyumu, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dergisi, C. II, S. 1, 2005. (TTKT)
: “Denetçilerin ‘Zaruri ve Müstacel’ sebeplerle Anonim Ortaklık Genel
Kurulunu Olağanüstü Toplantıya Çağırması”, Batider, C. 19,
S. 2, 1997.
(Denetçiler)
Meier-Hayoz, Arthur / Forstmoser, Peter: Schweizerisches Gesellschaftsrecht, mit neuem
Recht der GmbH, der Revision und der kollektiven Kapitalanlagen, Bern 2007.
Memiş, Tekin : Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Toplantıları I-II-III, Türkiye Barolar Birliği,
Ankara 2008. (Tasarı Toplantıları)
Meyers, Jan / Ballegeer, David: “What EU Rules Mean For Financial Conglomerates”,
International Financial Law Review, June 2003.
Mimaroğlu, Sait Kemal : Ticaret Hukuku, C. I, İşletme Hukuku, 1970. (İşletme)
: Anonim Şirketlerde İdare Meclisi Azalarının Hukuki Mes’uliyeti, Ankara
1967. (Mesuliyet)
Moroğlu, Erdoğan: “Anonim Ortaklıkta Özel Denetçi”, İHFM, C. XLII, S. 1-4 (ayrı bası),
İstanbul 1977. (Özel Denetçi)
: Türk Ticaret Kanunu Tasarısı İle Yürürlük ve Uygulama Kanunu Tasarısı
Taslağı, Değerlendirme ve Öneriler, İstanbul 2006. (TTKT)
: Türk Ticaret Kanunu Tasarısı (Konferans, Bildiriler, Tartışmalar), Batider, C.
VIII, Ankara 2005. (Konferans)
: Anonim Ortaklıkta Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü, İstanbul 2004.
(Hükümsüzlük)
: Anonim Ortaklık Anasözleşmesi ve Hukuki Niteliği, Prof. Dr. M. Kemal
Oğuzman’ın Anısına Armağan, İstanbul 2000. (Anasözleşme)
: Kurucu İntifa Hakkı Sahiplerinin Kar Payı Talep Hakları ve Yargıtay
Kararları, Makaleler I, İstanbul 2006. (Kar Payı)
: Anonim Ortaklığa Sermaye Olarak Taşınmaz Mal veya Üzerindeki Bir Ayni
Hakkın Konulması Taahhüdünün Hukuki Sonuçları Ve Yargıtay Kararları,
Batider 2001, C. XXI, S. 1. (Anonim Ortaklığa Sermaye Konulması)
: “Anonim Ortaklıkta Azınlık Pay Sahiplerinin Genel Kurulu Toplantıya Daveti
ve Mahkemenin Davete İzin Kararının Uygulanmasının Durdurulması”
Domaniç Armağanı, İstanbul 1995. (Toplantıya Davet)
: “Anonim Ortaklıkta Genel Kurulun Toplantıya Davet Merasimine Aykırılığın
Genel Kurul Kararına Etkisi ve Yargıtay Kararları” Ticaret Hukuku ve
Yargıtay Kararları Sempozyumu VII, Mayıs 1990. (Davet Merasimine
Aykırılık)
: Şirketlerde Adli Tebligat Kimlere Yapılır?, Makaleler I, İstanbul 2000.
(Tebligat)
: Anonim ve Limited Ortaklıklarda Oy Sözleşmeleri, Ankara 2002. (Oy
Sözleşmeleri)
: “Anonim Ortaklıkta Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin İbralarının
Zamanı, Kapsamı ve Geri Alınması”, Batider, C. XXI, S. 2, 2001. (İbra)
: “Anonim Ortaklıkta Genel Kurulun İbrayı Kaldıran Kararı Hakkında Açılan
İptal Veya Geçersizliğin Tespiti Davasının Dinlenebilirliği Sorunu”, Makaleler
II, İstanbul 2006. (İbrayı Kaldıran Karar)
Moroğlu, Erdoğan / Kendigelen, Abuzer: Notlu-İçtihatlı Türk Ticaret Kanunu ve İlgili
Mevzuat, İstanbul 2010.
Narbay, Şafak : Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nda Anonim Ortaklık Genel Kurulunun
Toplantıya
Davete
Yetkili
ve
Görevli
Olanlara
İlişkin
Hükümlerin
Değerlendirilmesi, Hukuki Perspektifler Dergisi, S. 7, Temmuz 2006. (TTKT)
: Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na Göre Anonim Ortaklıkta Özel Denetim,
İstanbul 2010.(Özel Denetim)
: Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na Göre Anonim Ortaklıkta Özel Denetim
Yapılmasının Şartları ve Özel Denetçinin Atanması Usulü, Prof. Dr. Hüseyin
Ülgen’e Armağan, C. 1, İstanbul 2007. (Özel Denetim Şartları)
Nomer, Haluk N. : Kişi Birliklerinde Genel Kurul Kararlarının Geçersizliğine İlişkin Temel
Esaslar, İstanbul 2008. (Temel Esaslar)
: “2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa Göre Motorlu Araç İşletenin
Sorumluluğu”, İBD, C. 66, S. 1-3, 1992. (Araç İşletenin Sorumluluğu)
Nomer, N. Füsun : Anonim Ortaklıkta Oydan Yoksun Paylar, İstanbul 1994. (Oydan Yoksun
Paylar)
: “Anonim Ortaklıkta Eşit Davranma (Eşit İşlem) İlkesi”, Prof. Dr. Oğuz
İmregün'e Armağan, İstanbul 1998. (Eşit İşlem)
: Yatırım Ortaklıkları, Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu’na 65. Yaş Günü Armağanı,
İstanbul 1989. (Armağan)
: Yatırım Ortaklıkları, İstanbul 2003. (Yatırım Ortaklıkları)
: Anonim Ortaklıkta Pay Sahibinin Sadakat Yükümlülüğü, İstanbul 1999.
(Sadakat Yükümlülüğü).
Oftinger, Karl / Raymond, Jeanpretre : Borçlar Kanununun Genel Kısmına İlişkin Federal
Mahkeme İçtihatları (çev. Kemal Dayınlarlı), Ankara 1990.
Oğuzman, M. Kemal / Seliçi, Özer / Oktay-Özdemir, Saibe : Kişiler Hukuku, Gerçek ve Tüzel
Kişiler, İstanbul 2012.
Oğuzman, M. Kemal / Barlas, Nami: Medeni Hukuk Temel Kavramlar, İstanbul 2002.
Oğuzman, M. Kemal / Seliçi, Özer : Eşya Hukuku, İstanbul 1997.
Oğuzman, M. Kemal / Öz, Turgut : Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, İstanbul 2010.
Oğuztürk, Burcu Kalkan : Güven Sorumluluğu, İstanbul 2008
Okan, Neval : Türk Hukuku’nda Ticaret Ortaklıklarında Ortak Sayısının Bire Düşmesi Ve
Sonuçları, Eskişehir Barosu Yayını, Nisan 2002.
Okçuoğlu, Yavuz N. : Anasözleşmesinde Belirtilen Sürenin Bitmesine Rağmen Faaliyetine
Devam Eden A.Ş.’nin Hukuki Durumu, Ernest E. Hirsch’in Anısına Armağan,
Ankara 1986. (Süre)
: Anonim ve Kooperatif Şirket Genel Kurul Kararlarının İptali İçin Gerekli
Olan Muhalefet ve Muhalefetin Tutanağa Geçirilmesi, Ticaret Hukuku ve
Yargıtay Kararları Senpozyumu II, 11-12 Ocak 1985. (Muhalefetin Tutanağa
Geçirilmesi)
Okutan, Gül : Türk Hukukunun Avrupa Birliği Hukukuna Uyumu, İstanbul 2001. (Tek Kişi
Ortaklığı)
: Anonim Ortaklıklarda Paysahipleri Sözleşmeleri, İstanbul 2008. (Paysahipleri
Sözleşmeleri)
: “Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Birikimli Oy Kullanımı”, Bilgi
Toplumunda Hukuk, Ünal Tekinalp’e Armağan, C. 1, İstanbul 2003. (Birikimli
Oy)
: Ticaret Sicili, 40. Yılında Türk Ticaret Kanunu, İstanbul 1997. (Ticaret Sicili)
: Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Şirketler Topluluğu Hukuku, İstanbul
2009. (Şirketler Topluluğu)
Oktar, S. Ateş : Vergi Hukuku, İstanbul 2009.
Omağ, Merih Kemal : “Anonim Şirketler Hukukunda Eşit İşlem İlkesi”, Hukuk Araştırmaları
Dergisi, C. I, S. 1, 1986.
Onsun, Şükrü Kemal : Ticaret Şirketleri, Ankara 1949.
Öcal, Akar
: Avrupa Tipi Anonim Şirket İçin Öngörülen Denetleme Esasları”, İkt. Mal.,
C. XVII, S. 8, Mart 1971. (Denetleme Esasları)
: Anonim Şirketlerle İlgili Federal Mahkeme Kararları (1960-1970), Ankara
1972. (Mahkeme Kararları)
: Anonim Şirketlerde Denetçilerin Genel Kurullarda Hazır Bulunma
Mükellefiyeti”, Eitiad, 1976, C. XII, S. 1. (Hazır Bulunma)
: Huzur Hakkı, Batider, C. IV, S. 4. (Huzur Hakkı)
: Anonim Ortaklıklarda Murakıp Seçileceklerde Aranılan Şartlar”, ESADER,
C. V, S. 2. (Murakıp)
:
Fransız
Hukukunda
Hesap
Denetçilerinin
Anonim
Şirketlerin
Denetlenmesindeki Rolü, Batider, C. VI, S. 3, Haziran 1972. (Hesap
Denetçileri)
Önder, M. Fahrettin : Türk Hukukunda İç Denetim ve Uluslararası Standartlara Uyumu,
Ankara 2008.
Özay, İl Han : Gün Işığında Yönetim, İstanbul 2004.
Özkan, Ömer : “Türk ve İsviçre Anonim Ortaklıklar Hukukunda Özel Denetçi Atanması”,
Batider, C. XX, S. 2, Ankara 1999.
Özkorkut, Korkut : Anonim Ortaklıkta Yönetim Kurulu Kararlarının İptali, Ankara 1996.
Özmen, E. Saba/Belen, Herdem: Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği
Değerlendirmesi, Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu’na 65. Yaş Günü Armağanı,
İstanbul 2001.
Özsunay, Ergün : Medeni Hukukumuzda Tüzel Kişiler, İstanbul 1982.
Öztan, Bilge : Medeni Hukuk Tüzel Kişilerinde Organ Kavramı ve Organın Fiillerinden
Sorumluluk, Ankara 1979. (Organ Kavramı)
: Tüzel Kişiler, Ankara 2001. (Tüzel Kişiler)
: Medeni Hukuk’un Temel Kavramları, Ankara 1998. (Temel Kavramlar)
Öztek, Selçuk : Fransız Hukuku’nda Oy Hakkından Yoksun Kar Payında Öncelikli Hisse
Senetleri, Batider, C. XI, S. 3, 1982.
Pakdemirli, Ekrem: Türkiye’de Faizsiz Finans Kurumlarının Kuruluş Serüveni, Türkiye’de
Özel Finans Kurumları, Teori ve Uygulama, İstanbul 2000.
Paslı, Ali
: Anonim Ortaklık Kurumsal Yönetimi, İstanbul 2005.
: Anonim Ortaklıkta Özel Denetçi Tayini, Anonim Ortaklıkta Özel Denetçi,
Bilgi Toplumunda Hukuk, Ünal Tekinalp’e Armağan, İstanbul 2003. (Özel
Denetçi)
Patry, Robert (Çev. Ünan, Samim): “İsviçre’de Anonim Şirketlerin Kişiliklerinin Tanınması”,
İÜHFM, Reha Poroy’a Armağan, İstanbul 1995. (Anonim Şirketlerin
Kişiliklerinin Tanınması)
: “La sociétéanonym de typeeuropéen”, Etudes de droitcommercial en
l’honneur de Paul Carry, Mémoirespubliés par la faculté de droit de Genève,
Genève 1964. (La sociétéanonym)
Pekcanıtez, Hakan: “Anonim Ortaklıklarda Denetçiler Tarafından Açılacak Davalar”, Kudret
Ayiter’e Armağan, Ankara 1987. (Denetçiler)
: Anonim Ortaklığın İflasının Hukuki Sonuçları, Dokuz Eylül Üniversitesi
Hukuk Fakültesi, Döner Sermaye İşletmesi, No: 18, 1991. (İflas)
Peltzer, Martin / Hickinbotham, Anthony G. : German Stock Corporation Actand CoDeterminationA ct, Verlag Dr. Otto Schmidt, Köln 1999.
Petitpierre, Guido: De la responsabilitéciviledesadministrateurs dans lessociétésanonymes en
droitsuisse, anglais et italien, Paris 1925.
Pittet, Véronique: Lescompétences et la responsabilité de l’administrateur-directeur dans le
droit de la sociétéanonyme, Lausanne 1999.
Platner, Ron : “TheEntity of Choice: The Single Member Limited Liability Company”,
1998.
Plüss, Adrian : Die Rechtsstellung des Verwaltungsratsmitgliedes, Zürih 1990.
Poroy, Reha : Değiştirilebilir Tahviller, Hirsch’e Armağan, Ankara 1964. (Tahviller)
: Anonim Şirketlerde Çağrı Yoluyla Oyda Vekalet Veya Hisse Senedi
Toplanmasına İlişkin Sorunlar, Prof. Dr. Hayri Domaniç’e Armağan, İstanbul
1995. (Oyda Vekalet)
Poroy, Reha / Erem, S. Turgut : Türkiye’de Sermaye Piyasasının Gelişmesi İçin Gerekli
Hukuki Tedbirler, Sermaye Piyasası Etüdü, Ankara 1964.
Poroy, Reha / Tekinalp, Ünal / Çamoğlu, Ersin: Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, İstanbul
2010.
Poroy, Reha / Tekinalp, Ünal / Tekinalp, Gülören: Ortaklıklar Hukukunda Organların
Sorumluluğu, Anonim, Limited, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit
Ortaklıklar ile Kooperatiflerde, İHFM, Doğumunun 100. Yılında Atatürk’e
Armağan, İstanbul 1982.
Poroy, Reha / Yasaman, Hamdi: Ticari İşletme Hukuku, İstanbul 2001.
Postacıoğlu, İlhan Ethem: “Anonim Şirkette İdare Meclisi Azalarının Hukuki Mesuliyeti ile
İlgili Bazı Meseleler”, Halil Arslanlı’nın Anısına Armağan, İstanbul 1978.
Pulaşlı, Hasan : Şirketler Hukuku, Şirketler Hukuku 2011. (Şirketler)
: Yeni Şirketler Hukuku, Genel Esaslar, Ankara 2012. (Genel Esaslar)
: Şirketler Hukuku Şerhi, Ankara 2011. (Şerh)
: Corparite Governace Anonim Şirket Yönetiminde Yeni Model, Ankara 2003.
(Corparate Governace)
: Mahkemeden Özel Denetim İstemine İlişkin Koşullar, Prof. Dr. Fırat Öztan’a
Armağan, C. II, Ankara 2010. (Özel Denetim)
Ravello, Robertino Lei : La responsabilité solidaire des organes de la société anonym, Etude
des art. 754 ss CO, en particulier de l’art. 759 CO, Lausanne 1992.
Reform of Ultra Vires Rule, Department of Trade, London 1997.
Reisoğlu, Safa : Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, İstanbul 2000.
Rogerson, Pippa : “Modification And Exclusion Of Directpr’s Duties”, The Realm Of
Company Law, London 1998.
Roth, Urs P. / Länzlinger, Andreas :
Die Ausübungdes Stimmrechts in der
Generalversammlung, Schweizerische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht, 1999.
Saban, Nihal :Vergi Hukuku, İstanbul 2009.
Saymen, Ferit H. / Köprülü, Bülent: Medeni Hukuk Dersleri, C. II, Borçlar Hukuku, İstanbul
1965.
Schmidt, Dominique : Lesdroits de la minorité dans la sociétéanonyme, Paris 1970.
Schuler, Paul : L’assembléegénéraldesactionnaires dans lessociétésanonymes, Lausanne
1937.
Schwarz, Andreas B. : Borçlar Hukukunun Umumi Nazariyeleri (Çev.: Veldet, Hıfzı), İkinci
Kısım, İstanbul 1935.
Scboz, George : Code Civil Suisse et Code des Obligations Annotes, Lousane 1988.
Sethe, Rolf
: “Die aktienrechtliche Zulässigkeit der sogenannten, Teilentlastung”,
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht, August 1996.
Somer, Mehmet : Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerinin Türk Ticaret Kanunu’nun Tedrici
Kuruluş Sistemi Üzerine Etkileri, İstanbul 1990. (Tedrici Kuruluş)
: Türk Anonim Ortaklıklar Hukuku’nda Yedek Yönetim Kurulu Üyeliği
Sorunu, MÜİİBF Dergisi, (Mübeccel Kıraç’a Armağan), İstanbul 1990. (Yedek
Yönetim Kurulu Üyeliği)
Sönmez, Yusuf Ziayettin : Aracı Kurumların Hukuki Sorumluluğu, Ankara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi, Ankara 1997.
Sümer, Ayşe : Sermaye Piyasası Hukuku ve Seçilmiş Mevzuat, İstanbul 1998. (Mevzuat)
: Anonim Ortaklıkta Azınlık Haklarının Korunması ve Anonim Ortaklığın
Haklı Nedenle Feshi, İstanbul 1991. (Azınlık)
Sungurbey, İsmet : “Anonim Ortaklık Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyeleri Kendileriyle
Anonim Ortaklık Arasındaki İç İlişkinin Hizmet Akdi Niteliğinde Olduğunu
İspatlayarak Nedensiz Azil Yüzünden Tazminat (Ücret) İsteyebilirler”, Medeni
Hukuk Sorunları, C. II, İstanbul 1974.
Steiger, Fritz : İsviçre’de Anonim Şirketler Hukuku, (çev. Tahir Çağa), İstanbul 1968.
Studer, Christoph D. : Die Einberufung der Generalversammlung der Aktiengesellschaft, Bern
1995.
Şener, Oruç Hami : Adi Ortaklık, Ankara 2008. (Adi Ortaklık)
: Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku, Ankara 2012. (Ortaklıklar
Hukuku)
Şimşek, Edip : Anonim Ortaklıkların Kuruluştan Önce Yürütme ve Yargı Organları
Tarafından Denetimi, Yargıtay Dergisi C. II, S. 1, Ocak 1976.
Şiramun, Sevim Serpil : Avrupa Topluluğu Sermaye Piyasası Bakımından Kamuyu
Aydınlatma, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 1991.
Şirin, Şerafettin : Şirketler ve Özel Statülü Kurumlar, İstanbul 1992.
Şirketler Hukukunda Yeni Gelişmeler, Doğan Yayın Holding Kurumsal Yayın Konferansı,
“Kurumsal Yönetimde Trendi Konuşmak”, İstanbul 2006.
Şirketler Hukuku Alanında Yüksek Düzeyli Uzmanlar Grubu’nun Avrupa’da Modern
Şirketler Hukukuna İlişkin Çerçeve Şartlarına Dair Raporu, -Final Report of
the High Level Experts on a Modern Regulatory Framework of Company Law.
www.europa.eu.int.
Tanner, Brigitte : Quoren für die Beschlussfassung in der Aktiengesellschaft, Zürich 1987.
Tandoğan, Haluk : “Anonim Şirket İdare Meclisi Azalarına Karşı Açılacak Mesuliyet
Davalarının Müruruzamanı Hakkında Bazı Düşünceler”, Batider, C. III, S. 1,
1965. (Müruruzaman)
: Özel Borç İlişkileri, C. II, İstanbul 1989. (C II)
: Anonim Şirketlerde Hissedarların Umumi Heyete İştirak ve Rey Haklarının
Esas Mukavele ile Tahdidi, Ticaret ve Banka Hukuku Haftası, 27 Nisan-3
Mayıs 1959, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara
1960. (Rey Hakkı)
: “Hükmi Şahıslar Anonim Şirket İdare Meclisinde Temsili”, Batider, C. I, S. 1,
1962. (Temsil)
: Kusura Dayanmayan Sözleşme Dışı Sorumluluk, Ankara 1981. (Sözleşme
Dışı Sorumluluk)
: Mukayeseli Hukuk, Hususiyle Türk-İsviçre ve Alman Hukuku Bakımından
Üçüncü Şahsın Zararının Tazmini, Ankara 1963. (Zararın Tazmini)
: Türk Mesuliyet Hukuku, Ankara 1961. (Mesuliyet)
Tanör, Reha : Türk Sermaye Piyasası, C. II, Halka Arz, İstanbul 2000. (Halka Arz)
: Türk Sermaye Piyasası, C. II, İstanbul 1999. (Taraflar)
Taşdelen, Servet : Bankalar Kanunu Şerhi, İstanbul 2006.
Tekil, Fahiman : Anonim Şirketler Hukuku, İstanbul 1993. (AŞ 1993)
: Şirketler Hukuku, Anonim Şirketler, C. II, 1998. (AŞ 1998)
: Şirketler Hukuku, C. II, İstanbul 1978. (Şirketler)
: “Yokluk, Hükümsüzlük ve İptal Edilebilirlik Sorunları”, Prof. Dr. M. Kemal
Oğuzman’ın Anısına Armağan, İstanbul 2000. (Yokluk)
Tekil, Müge : Sermaye Piyasası Kurulu’nun Sermaye Piyasası Kanunu’na Tabi Anonim
Ortaklıkların Genel Kurul Kararları Aleyhine İptal Davası Açma Yetkisi, 4487
Sayılı Kanun İle SerPK. m. 46/I (c)’de Yapılan Değişiklik Üzerine Düşünceler,
Prof. Dr. Ömer Teoman’a 55. Yaş Günü Armağanı, C. I, İstanbul 2002. (İptal
Davası)
: Anonim Ortaklık Yöneticileri İle Denetçileri İçin Sorumluluk Sigortası, Prof.
Dr. Fahiman Tekil’in Anısına Armağan, İstanbul 2003. (Sorumluluk Sigortası)
Tekinalp, Ünal: Türk Ticaret Kanunu Tasarısı (Konferans, Bildiriler-Tartışmalar), Batider, C.
VIII, Ankara 2005. (Konferans)
: Ticaret Ortaklıklarının İşletme Konularıyla İlgili Olmayan Ortaklıklara
Katılıp Katılamayacakları Sorunu Üzerine Düşünceler, (Ultra Vires), İkt. Mal.,
C. XXVIII, S. 10. (Ultra Vires)
: Ultra Vires, 40. Yılında TTK, İstanbul 1997. (40. Yılında TTK)
: “Tarihi Gelişim İçinde Tek Ortaklı Şirketler Sorunsalı ve Türk Hukukunun
Bu Konudaki Açılımı”, Prof. Dr. Hüseyin Ülgen’e Armağan, İstanbul 2007.
(Tek Ortaklı Şirketler Sorunsalı)
: Sermaye Piyasası Hukukunun Esasları, İstanbul 1982. (SPH)
: Türk Ticaret Kanunu’nda Küresel Bir Açılım, Batider, C. XXIV, S. 2.
: İşletme İlgililerinin Finansal Bilgi Elde Etme Hakkı, Muhasebe Enstitüsü
Dergisi, Ağustos- Kasım 1980. (Bilgi Hakkı)
: Anonim Ortaklıkların Bilançosu ve Yedek Akçeleri, İstanbul 1979. (Bilanço)
: Sermaye Piyasasının Hukuki Yönü ve Sorunları, Çeşitli Tasarılar Üzerine
Genel Olarak Bir İnceleme, İUHF Mecmuası 1973. (Sermaye Piyasasının
Hukuki Yönü)
: Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nın Kurumsal Yönetim Felsefesine Yaklaşımı,
Uğur Alacakaptan’a Armağan, C. II, İstanbul 2008. (Kurumsal Yönetim
Felsefesi)
: Tek Kişilik Ortaklık I, Tek Paysahipli Anonim Ortaklık, İstanbul 2011. (Tek
Kişilik Ortaklık)
: Yeni Anonim ve Limited Ortaklıklar Hukuku İle Tek Kişi Ortaklığının
Esasları, İstanbul 2012. (Ortaklıklar Hukuku)
: Anonim Ortaklıkların Yönetim Kurullarında Tüzel Kişilerin Temsili, Ankara
1965. (Temsil)
: Sermaye Piyasasının Hukuki Yapısı, Sorunlar, Öneriler, Türkiye’de Sermaye
Piyasası Sorunları Semineri, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1975.
(Hukuki Sorunlar ve Öneriler)
: Kamuyu Aydınlatma İlkesi Açısından Anonim Ortaklığın Yıllık Bilançosu,
İstanbul 1966. (Kamuyu Aydınlatma İlkesi)
: Anonim Ortaklıklarda Kuruluştan Sonra Devralmanın Uygulanma Şartlarına
İlişkin Bazı Problemler, Ankara Barosu Dergisi, C. 25, S. 1, 1968. (Kuruluştan
Sonra Devralma)
: Çağrısız Toplanabilen Genel Kurul, İkt. Mal., C. XV, S. 4, 1968. (Çağrısız
Genel Kurul)
: “Azınlığın İstemi Üzerine Denetçilerin Gündeme Madde Koyma Hakları Var
mıdır?”, İkt. Mal., C. XXV, S. 2, Mayıs 1978. (Madde Koyma)
: “Azınlığın Hisse Senetlerini Rehin Olarak Tevdi Etmesi Zorunluluğunun
Amacı ve Bazı Sorunlar”, İkt. Mal., C. XXIX, S. 8, 1982. (Tevdi)
: Yönetim Kurulu Başkanının Üstün Oya Sahip Olup Olamayacağı Sorunu, İkt.
Mal., C. XVIII, S. 8, 1971. (Üstün Oy)
: “Gündemin Değişmezliği-Gündeme Bağlılık İlkesi-Yargıtay 11. Hukuk
Dairesinin Bir Kararı”, İkt. Mal, C. XXII, S. 2, 1975. (Gündeme Bağlılık)
: Genel Kurul Toplantı Yeter Sayılarına İlişkin Bazı Sorunlar, İkt. Mal. C.
XXV, 1978. (Toplantı Nisabı)
: Hakların En Az Zarar Verecek Şekilde Kullanılması İlkesi, İkt. Mal., C.
XXVI, S. 2, 1979. (Hakların Kullanılması I)
: Hakların En Az Zarar Verecek Şekilde Kullanılması İlkesi, İkt. Mal., C.
XXVI, S. 5, 1979. (Hakların Kullanılması II)
: “Anonim Ortaklığın Genel Kurulunda Bir Teklifin Reddine Karşı İptal Davası
Açılabilir mi?”, İBD, C. XXXIX, S. 7-9, 1965. (İptal Davası)
: Tahvil Sahipleri Genel Kurulu ve Toplantıya Çağrılması, İkt. Mal., C. XVII,
S. 5, 1970. (Tahvil)
: Türk Ticaret Kanunu’nun Azınlık Hakları Sisteminin ve Uygulamasının
Değerlendirilmesi, İkt. Mal., 1986, C. XXXIII, S. 7. (Azınlık)
: Anonim Ortaklıklara İlişkin Yeni Hukuk Politikalarının Dinamikleri ve
Bunlar Arasındaki İlişki, Prof. Dr. Turgut Kalpsüz’e Armağan, Ankara 200.
(Yeni Hukuk Politikaları)
: Denetleme, 40. Yılında Türk Ticaret Kanunu, İstanbul 1997. (Denetleme)
Tekinay, Selahattin Sulhi : Medeni Hukuka Giriş Dersleri, İstanbul 1978. (Giriş)
: Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, C. I, İstanbul 1985. (C I)
Tekinay, Selahattin Sulhi / Akman, Galip Sermet / Burcuoğlu, Haluk / Altop, Atilla : Borçlar
Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 1993.
Teoman, Ömer : “Anonim Ortaklık Pay Sahipleri Arasındaki İlişki”, Yaşayan Ticaret
Hukuku, C. I, Kitap 5, İstanbul 2000. (Pay Sahipleri)
: Yaşayan Ticaret Hukuku, C. I/10, İstanbul 2003. (10. Kitap)
: Yaşayan Ticaret Hukuku, C. I/5, İstanbul 1995. (5. Kitap)
: Yaşayan Ticaret Hukuku, C. I/4, İstanbul 1995. (4. Kitap)
: Yaşayan Ticaret Hukuku, C. I/3, İstanbul 1994. (3. Kitap)
: Bankalar Kanunu’nda Yapılan Değişikliğin Anonim Ortaklıklar Hukuku
Alanında Yarattığı Bazı Sorunlar, (Bankalar), Otuz Yıl Ticaret Hukuku, Tüm
Makalelerim, C. I, İstanbul 2000. (Bankalar Kanunu)
: “Anonim Ortaklıkta Denetçiler Genel Kurulu Tek Başlarına Toplantılara
Çağırabilirler mi?”, İkt. Mal., Nisan 1979. (Denetçiler)
: “Avrupa Anonim Ortaklığında Azınlığın Genel Kurulu Toplantıya Çağırma
ve Gündeme Madde Ekletme Hakkı”, İkt. Mal., C. 25, S. 6, Eylül 1978.
(Toplantıya Çağırma)
: Anonim Ortaklıklarda Pay Sahibinin Oy Hakkından Yoksunluğu, İstanbul
1983. (Oydan Yoksunluk).
: “Anonim Ortaklık Genel Kurul Toplantılarına Dinleyicilerin Katılması”, İkt.
Mal., C. XXIII, S. 3, Haziran 1976. (Katılma)
: “Anonim Ortaklık Genel Kurulunda Birden Fazla Paya Sahip Olan Ortaklar
Bir Öneri Konusunda Aynı Zamanda Olumlu ve Olumsuz Oy Kullanabilirler”,
İkt. Mal., C. XVIII, S. 4, 1971. (Olumlu ve Olumsuz Oy)
: “Anonim Ortaklıkta Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçim ve Azillerinin
Gündeme Bağlılık İlkesi İle İlişkisi”, İkt. Mal., Nisan 1981. (Gündeme Bağlılık
İlkesi)
: “Anonim Ortaklıkta Azınlığın Genel Kuruldan Özel Denetçi Seçilmesini
İsteme Hakkı ve Gündeme Bağlılık İlkesi”, İkt. ve Mal. D., C. XXVII, S. 2,
Mayıs 1980. (Özel Denetçi)
: “Anonim Ortaklık Genel Kurul Toplantılarında Pay sahiplerinin Konuşma
Süresinin Sınırlandırılması” İkt. Mal., C. XXVII, S. 12, Mart 1981. (Konuşma
Süresi)
: “Anonim Ortaklıkta Pay Sahibinin Genel Kuruldan Çıkartılması ” İkt.
Mal., C. XIX, S. 10, Ocak 1973. (Genel Kuruldan Çıkarma)
: “Şirketçe Devralınan Payların Umumi Heyette Temsili Caiz Değildir
Kuralının Anlamı”, İkt. Mal., C. XXIII, S. 9, 1976. (Devralınan Paylar)
: Alman Paylı Ortaklıklar Kanunu’ndaki Düzenlemeye Göre Oydan Yoksun
Ayrıcalıklı Pay Kanunu, İkt. Mal, C. XXVI. (Ayrıcalıklı Pay Kanunu)
:
“Anonim
Ortaklıklarda
İptal
Edilebilir
Genel
Kurul
Kararlarının
Doğrulanması”, Otuz Yıl Ticaret Hukuku, Tüm Makalelerim 1971-1982, C. I,
İstanbul 2000. (Kararların Doğrulanması)
: “Anonim Ortaklıkta Aynı Genel Kurulda Alınan Birden Fazla Kararı İptal
Ettirmek İsteyen Bir Pay Sahibinin Tek Bir İptal Davası Açmak Zorunda Olup
Olmadığı Sorunu”, Otuz Yıl Ticaret Hukuku, Tüm Makalelerim 1982-2001, C.
II, İstanbul 2001. (Birden Fazla Kararın İptali)
: “Anonim Ortaklık Yönetimi Kurulu Üyelerinin Özen Borçlarına Aykırılıktan
Doğan Sorumluluğu”, İkt. Mal., C. XXI, S. 2, 1974. (Özen Borcu)
: Kendilerine Yasal Danışman Atanan Kişilerin Anonim Ortaklıklarda Yönetim
Kurulu Üyesi Olup Olamayacakları Sorunu, İkt. Mal., C. XXVI, S. 416, 1980.
(Yasal Danışman)
: Avrupa Anonim Ortaklığında Genel Kurul, İkinci Avrupa Hukuku Haftası
(29-31 Mayıs 1978), İstanbul 1980. (Genel Kurul)
: Anonim Ortaklık Sorumluluklarına İlişkin 23 Eylül 1980 Tarihli Bir İsviçre
Federal Mahkemesi Kararı -BGE 106, II, 232-235-, İkt. Mal., C. XXVIII, S. 2.
(Sorumluluk)
: Anonim Ortaklık Denetçilerinin Sorumluluğuna İlişkin 23 Eylül 1980 Tarihli
İsviçre Federal Mahkemesi Kararı”, İkt. ve Mal., C. XXVIII, S. 2, Mayıs 1981.
(Denetçilerin Sorumluluğu)
: Anonim Ortaklıkta Paylar Üzerinde İntifa Hakkı Bulunması Durumunda Oy
Hakkı Dışında Yönetim Haklarının Kimin Tarafından Kullanılacağı Sorunu,
Tüm Makalelerim, C. I (1979-1982), İstanbul 2000. (İntifa Hakkı)
Tevetoğlu, Mete : Mali Durumu Bozulan Aracı Kurumlarda Alınacak Tedbirler ve Özellikle
Tedrici Tasfiye, İktisadi Araştırmalar Vakfı, İstanbul 2006.
Tezcanlı, Meral Varış: İçeriden Öğrenenlerin Ticareti ve Manipülasyonlar, İstanbul 1996.
von Tuhr, Andreas : Borçlar Hukukunun Umumi Kısmı, C. 1-2, (çev. Cevat Edege), Ankara
1983.
Tiftik, Mustafa : Akit Dışı Sorumlulukta Maddi Tazminatın Kapsamı, Ankara 1994.
Tikveş, Özkan : Ticaret Şirketleri ve Uygulamaları, İstanbul 1990.
Toksal, Baki : Türk Ticaret Kanunu Şerhi, C. I, Ankara 1986. (Şerh)
: “Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Getirdiği Yenilikler”, İkt. Mal., C. V, S. 6,
Eylül 1958. (Yenilikler)
Topaloğlu, Mustafa: Bilişim Hukuku, Adana 2005.
Tuncer, Selahattin : Türkiye’de Sermaye Piyasası, İstanbul 1985.
Tunçomağ, Kenan : Türk Borçlar Hukuku, C. I, Genel Hükümler, İstanbul 1976.
Turanboy, Asuman : Halka Açık Banka ve Hissedarların Korunması, Ankara 2002. (Banka)
Turanboy, K. Nuri : İbra Sözleşmesi, Ankara 1998. (İbra)
Türk, Hikmet Sami : Süreleri Sona Eren Anonim Ortaklıklara İlişkin Danıştay ve Yargıtay
Kararları, Tic. Huk. Ve Yarg. Kar. Sempozyumu III, Ankara 1986. (Süre)
: “Anonim Ortaklık Genel Kurul Toplantılarında Gündeme Bağlılık İlkesi ve
Yönetim Kurulu Üyelerinin Azil veya Seçimi” Ticaret Hukuku ve Yargıtay
Kararları Sempozyumu I, Ocak 1984. (Gündeme Bağlılık İlkesi)
Türk, Ahmet : Müdürlerin Yönetim Yetkileri Bakımından Hukuki Durumu ve Anonim
Ortaklığa Ticari Mümessil Atanıp Atanamayacağı Sorunu, Batider, Cilt XX, S
4, Ankara 2000. (Müdürler)
Tyson, William C: “Amerika Birleşik Devletlerinde Menkul Değerlere İlişkin Düzenlemelerin
Yasal Yönleri”, Türk Sermaye Piyasasında Son Gelişmeler, OECD - SPK
Konferansında Sunulan Tebliğler, İzmir 1985.
Uçar, Salter
: Hukukumuzda Ticaret Sicili Tacir ve Esnaf Kavramı, İstanbul 1993. (Ticaret
Sicili).
: Hukukumuzda Yönetim Kurulu ve Denetçiler ile Sorumluluk Halleri, İstanbul
1994. (Sorumluluk).
Ulusoy, Yılmaz : Sermaye Piyasası Kanunu, Yorum ve Açıklaması, Ankara 1981. (SPK)
Ulusan, İlhan : İsviçre Hukuku İle Karşılaştırmalı Olarak Alman Hukukunda Prokurist, Ord.
Prof. Dr. Halil Arslanlı’nın Anısına Armağan, İstanbul 1978.
Uşaklı, Senem Mutlu : Halka Arz Kavramı ve Halka Arzın Hukuki Niteliği, İBD, C. 85, S. 6,
2011.
Uyanık, Namık Kemal : “Yeni Türk Ticaret, Sermaye Piyasası ve Kurumlar Vergisi
Kanunları
Açısından
Örtülü
Kazanç
Aktarımının
Değerlendirilmesi”,
Yaklaşım, Yıl: 19, S. 223, Temmuz 2011.
Uygur, Turgut : Açıklamalı-İçtihatlı Borçlar Kanunu, C. II, Ankara 2003.
Üçışık, Havva Güzin : Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Toplantıları I-II-III, Türkiye Barolar
Birliği, Ankara 2008. (Tasarı Toplantıları)
: Halka Açık Anonim Ortaklıkların Dış Denetimi, Türk Ticaret Kanununun 40.
Yıl Semineri, İstanbul 1998. (Dış Denetim)
: Türk Hukuku’nda Anonim Ortaklıklarda Kamuyu Aydınlatma İlkesi, Beykent
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. III, S. I, 2009. (Kamuyu Aydınlatma)
: Türk Hukuku’nda Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Sakatlığı
Konusunda Getirilen Düzenlemelerin Değerlendirilmesi, Finansal Araştırmalar
ve Çalışmalar Dergisi, Marmara Üniversitesi Yayınları, 2011. (Yönetim
Kurulu)
: Türk Hukukunda Kollektif Ortaklıkta Ortakların Sorumluluğu, İstanbul 1985.
(Sorumluluk)
Ülgen, Hüseyin : Türk Ticaret Hukukunda Hukuki Görünüş Nazariyesi (Ticari İşletme
Bakımından Uygulama), Ankara 1975. (Hukuki Görünüş Nazariyesi)
: Anonim Ortaklığın Kuruluştan Sonra Malvarlığı Değerini Satın Alması,
Ankara 1966. (Kuruluş)
: “Anonim Ortaklıklarda Genel Kurul Başkanının Üstün Oyu”, Batider, C. VI,
S. 4, 1972. (Üstün Oy)
Ünal, Oğuz Kürşat : Sermaye Piyasalarında Halka Açık Anonim Ortaklıklar, Ankara 1999.
(HAAO)
: Sermaye Piyasası Hukuku ve Mevzuatı, Ankara 2005. (Mevzuat)
: Türk ve Amerika Birleşik Devletleri Hukukunda Aracı Kurumlar, Ankara
1997. (Aracı Kurumlar)
: Ana Sözleşmelerindeki Süreleri Biten ve Sürelerini Uzatmamış Olan Anonim
Şirketlerin Hukuki Durumu, Ticaret
Sempozyumu, Batider, Ocak 1984. (Süre)
Hukuku ve Yargıtay Kararları
Ünal, Mustafa : “Anonim Ortaklıklarda Yönetim ve Yönetim Görevlerinin Murahhaslara
Bırakılması”, Batider, C. XI, S. 3, 1982. (Yönetim)
Ürgüplü, Mehmet : Ticaret Kanunu’nun 429. Maddesinin Gereği Olarak Anonim Ortaklık
Genel Kuruluna İlişkin Hükümlerin Tahvil Sahipleri Genel Kuruluna
Uygulanması, Halil Arslanlı’nın Anısına Armağan, İstanbul 1978.
Üstündağ, Saim : İcra İflas Hukuku Esasları, İstanbul 2004.
Velidedeoğlu, Hıfzı Veldet : Türk Medeni Hukuku, C I, Şahsın Hukuku, İstanbul 1963.
Velidedeoğlu, Hıfzı Veldet/Kaynar, Reşat : Borçlar Hukuku, Umumi Hükümler, İstanbul
1960.
Vergi Sorunları Dergisi, S. 232, Ocak 2008.
Vural, Güven : Yatırım Ortaklıkları, Ankara 1978. (Yatırım Ortaklıkları)
: Türk Banka Hukuku, Ankara 1991. (Banka)
Volkhard, Rüdiger / Weber, Dolf : “Entlastung, Wie oft?”, Neue Zeitschrift für
Gesellschaftsrecht, 2003.
Weitemeyer, Birgit : “Die Entlastung im Aktienrecht- Neueste Entwicklungen in
Gesetzgebung und Rechtsprechung”, Zeitschrift für Unternehmens und
Gesellschaftsrecht, 34. Jahrgang 2005.
Windbichler, Christine : Gesellschaftsrecht, 22. Auflage, München 2009.
Weiss, Manfred : Workers’ Participation in the European Union, European Community
Labour Law, Principles and Perspectives, Oxford 2005.
Yalkın, Yüksel Koç : Muhasebe Standartları Açısından Sermaye Piyasası, SPK 15. Yıl
Sempozyumu, Ankara 1998.
Yalman, Süleyman : Türk İsviçre Hukukunda Sözleşme Görüşmelerinden Doğan Sorumluluk,
Ankara 2006.
Yanlı, Veliye : Sermaye Piyasası Hukuku Çerçevesinde Halka Açık Anonim Şirketler ve
Kamunun Aydınlatılması, İstanbul 2005. (Halka Açık Şirketler)
: İsviçre Anonim Ortaklıklar Hukuku’nda “İşbölümü İlkesi” ve Yönetim
Kurulunun Münhasır Yetkileri, İHFM, Prof. Dr. Türkan Roda’ya Armağan
Sayısı, C. LX, S. 3, 1997. (Yönetim Kurulu)
: Limited Şirketin Amme Borçlarından Dolayı Ortakların Sorumluluğu, Prof.
Dr. Erdoğan Moroğlu’na 65. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 1999. (Sorumluluk)
Yasaman, Hamdi : Fransız Yatırım Ortaklıkları ve Yatırım Fonları, İkt. Mal., C. XX, S. 5.
(Yatırım Ortaklıkları)
: Şirketler Hukuku ile İlgili Makaleler, Mütalaalar, Bilirkişi Raporları, İstanbul
2006. (Raporlar)
: Menkul Kıymetler Borsası Hukuku, İstanbul 1992. (Borsa)
: “Anonim Ortaklıklarda Azınlığın Genel Kurulu Toplantıya Çağırması”, Poroy
Armağanı, İstanbul 1995. (Toplantıya Çağırma)
Yavuz, Cevdet : Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler), İstanbul 2001.
Yaralı, Levent : Limited Şirketin Kamu Borçlarından Müdürlerin ve Ortakların Sorumluluğu,
İstanbul 2001.
Yıldız, Şükrü : Anonim Ortaklıkta Pay Sahipleri Açısından Eşit İşlem İlkesi, Ankara 2004.
(Eşit İşlem)
: Anonim Ortaklıkta Yönetim Kurulu Üyelerinin Kamu Borçlarından
Sorumluluğu, Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu’na 65. Yaş Günü Armağanı, İstanbul
1999. (Sorumluluk)
: Avrupa Birliğinin Şirketler Hukukuna İlişkin Yayınlanmış Konsey
Yönergeleri, Atatürk Üniversitesi Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama
Merkezi Yayını, Erzurum 2000. (Yönerge)
Yavaşoğlu, Mustafa : Sermaye Piyasası Mevzuatında Bağımsız Denetim, Ankara 2001.
Yılmaz, A. Lerzan : Die Verantwortlichkeit im Konzern Nachschweizerischem, Türkische
Munddeute Sachenrecht, Bern 1988. (Konzern)
: Halka Açık ve Nama Yazılı Hisse Senetleri Borsada İşlem Gören Anonim
Ortaklığın Genel Kuruluna Eksik Çağrının Hukuki Sonuçları, Prof. Dr. Aydın
Aybay’a Armağan, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2007/1.
(Eksik Çağrı)
: Alman Anonim Şirketler Kanunu ve İsviçre’deki Düzenlemeler Işığında
Genel Kurul Kararları, İBD, C. 70, S. X, XI, XII, 1996. (Genel Kurul)
Yılmaz, Tuncay : Anonim Şirketlerde Hususi Murakıp Tayini”, İstanbul Borusu Dergisi, C.
48, S. 11-12, İstanbul 1975. (Murakıp Tayini)
Yılmaz, Yavuz : Halka Arza Aracılıkta Aracı Kurumlara Karşı Yatırımcının Korunması,
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora
Tezi, İstanbul 2005.
Yüksel, Ali Sait / Yüksel, Aslı / Yüksel, Ülkü : Banka Yönetimi El Kitabı, İstanbul 2002.
Zafer, Hamide / Centel, Nur / Çakmut, Özlem : Türk Ceza Hukukuna Giriş, İstanbul 2011.
Zarakolu, Avni : Bankacılar İçin Para ve Kredi Bilgisi, Ankara 2003.
Zevkliler, Aydın : Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, Ankara 1998.
Zevkliler, Aydın / Acabay, M. Beşir / Gökyayla, K. Emre : Medeni Hukuk, Ankara 2000.
Ziswiler, Hans Ulrich : “Der Gesetzliche Ausschluss vom Stimmrecht gem. Art. 695 Abs. I
OR (Beschlüsse über die Entlastung des Verwaltungsrates) bezieht sich auch
auf den gewillkürten Vertreter, Kostenverlegung gemäss Art. 706 a Abs. 3
OR”, Schweizerische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht, 2003.

Benzer belgeler